Page 1

Rekrytera

barn och vuxna


Workshop- Rekrytera barn och vuxna

-1-


Workshop- Rekrytera barn och vuxna Inledning Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i att rekrytera barn och vuxna. Se det som en grund för dig att ge scoutkårer den kunskap och de verktyg de behöver för att komma igång med rekryteringen. Den här workshopen är främst för kårer som inte bedriver ett aktivt rekryteringsarbete idag eller som vill ta nya tag och därför bett om stöd i sitt rekryteringsarbete. Förberedelse inför workshopen: Det är bra att kolla igenom metodmaterialet ”Rekrytera barn” och ”Rekrytera vuxna” för att kunna tillföra mer till workshopen samt att vara förberedd på sådant som scoutkåren tidigare kan ha läst kring rekrytering. De dokumenten finns på intranätet under medlemsutvecklingsavdelningens delade dokument, mappen Attraktiva scoutkårer. Tidsåtgång: Cirka 2 h Syfte: -

Deltagarna ska känna att det är enkelt och roligt, och bli inspirerade, att rekrytera barn och vuxna.

-

Deltagarna ska känna att de har kunskap och verktyg för att bedriva ett bra rekryteringsarbete.

Mål Kåren har en plan för sin kommande rekrytering, där ansvaret för olika uppgifter och tidsplan för rekryteringen framgår tydligt. Material Blädderblock och/eller whiteboard och pennor.

-2-


1) Varför ska scoutkåren rekrytera? (15 min) Att veta varför scoutkåren ska rekrytera är en bra grund att stå på i sitt rekryteringsarbete. Det är enklare att arbeta med något som man vet syftet med. Det självklara svaret på varför scoutkåren ska rekrytera är att få fler medlemmar. Visst är det sant, men varför kan det vara bra att bli fler medlemmar? Varför är det viktigt för just er kår att rekrytera? Att veta varför ni behöver fler barn, fler ledare och fler stödpersoner gör det enklare och roligare att jobba med rekryteringen! Övning Låt deltagarna i den stora gruppen ”brainstorma” kring olika anledningar till varför deras scoutkår ska rekrytera. Skriv ner alla idéer på ett blädderblock eller tavla. Alternativ: låt deltagarna skriva ner på post it-lappar alla anledningar de kan komma på, en anledning per lapp. Deltagarna jobbar en och en. Be dem sätta upp lapparna vartefter och hjälp till att sortera i teman. Nästa uppgift för dem blir att urskilja de 2-3 viktigaste anledningarna till att de ska rekrytera. Använd pricksystemet för att komma fram till de anledningar som gruppen tycker är viktigast. Varje deltagare får sätta tre prickar var vid de anledningar som de tycker är viktigast. Prickarna kan fördelas 1+1+1 eller 2+1 eller så kan de sätta alla tre på en anledning. De anledningar som fått flest prickar är kårens gemensamma argument kring varför de ska rekrytera.

Exempel på anledningar finns i häftet Rekrytera barn.

-3-


2) Rekryteringscirkeln (5 min) Planering

Uppföljning (inkl. utvärdering)

Skolrekrytering/ rekryteringsinsats

Prova på möte & Föräldramöte

Visa den stora cirkeln. Poängtera att det inte finns några genvägar i en cirkel, då blir det ingen cirkel. Det betyder alltså att varje steg är viktigt! Flera känner säkert igen många av stegen, det här är bara ett tydliggörande för att inget ska missas. Gå nu igenom varje steg. Var beredd på att det kan komma tankar om erfarenheter och idéer om hur de kan gå vidare, bestäm dig för om du vill behandla de inläggen direkt eller ”parkera” dem för att ta upp dem under planeringsarbetet som kommer efter genomgången. Var tydlig gentemot deltagarna hur du väljer att göra. Planering: Det första steget i en rekrytering och bland det viktigaste! Berätta att i planeringsfasen ingår de andra, det är där kåren befinner sig just nu. Samtidigt så kanske kåren rekryterat tidigare och på så vis även befinner sig mellan två andra steg. Det gör inget, nu tar vi nya tag. Målet med denna workshop är att skapa en plan för rekryteringen som ska ske i kåren där alla kommande steg ingår. Det är viktigt att investera tid i planeringsfasen, för att om man hoppar över det och går direkt till genomföra-fasen så blir resultaten ofta kortsiktiga. Det är lika viktigt att planera noggrant innan en rekrytering som innan exempelvis julbasaren eller det årliga lägret. På samma sätt som det behövs en ”att göra lista” inför exempelvis lägerpackningen så behövs det även en sådan lista kring vem som ansvarar för vad när det gäller hela rekryteringen. Skolrekrytering/rekryteringsinsats: Skolrekrytering med klassrumsbesök är den vanligaste typen av rekrytering när det gäller att möta spårar- och upptäckarscouter. Den ska vara rolig, kort och informativ. En del kårer kompletterar skolrekryteringen med marknadsföring på gator och torg eller gör andra rekryteringsinsatser. Beroende på vad kåren väljer kommer de att få finslipa sin metod senare under workshopen, men understryk att skolrekrytering är den enskilt mest effektiva insatsen. Prova på möte: Det är här barnen får chans att prova scouting ordentligt! Kom ihåg att prova på-mötet ska vara spännande och roligt på samma sätt som resten av terminen. Skapa förväntningar som ni kan leva upp till och ha därför mötet samma dag och tid som

-4-


scouterna sedan ska träffas, gärna tillsammans med och som en del av ordinarie avdelningsprogram. Föräldramöte: Parallellt med prova på-mötet är det bra att ha ett föräldramöte, här har ni chansen att inspirera de nya föräldrarna till scouting! Förhoppningsvis finns era blivande ledare där och alla föräldrar ska både känna sig välkomna och behövda. För att klara av att ha både prova på-möte och föräldramöte samtidigt behövs extra ledarinsatser detta möte. Tänk på att alla som representerar kåren ska vara beredda på att hälsa på de som kommer nya. Uppföljning: Precis som planeringen är viktig är uppföljningen också viktig. I detta steg ingår utvärdering, tips på metoder kommer senare. Några frågor att fundera kring här är: Vad gjorde vi? Hur gick det? Hur kändes det? Har alla som var med fått beröm och har vi firat vår insats? Hur ska vi gå vidare, vad vill vi göra igen och när vi ska planera för nästa varv? Då kommer vi in på själva uppgiften för kåren; dags att planera för kårens (skol-)rekrytering, prova på- och föräldramöte och uppföljning.

-5-


3) Planering (50 min) Mål (5-10min) Som ett första steg i planeringen ska gruppen enas om mål för rekryteringen. Titta tillbaka på övningen om varför ni ska rekrytera. Kan de punkter som ni enades om då bidra till att skapa mål för denna rekryteringsinsats? Ha dem i bakhuvudet och diskutera två och två (eller om gruppen är för stor i lite större grupper) hur mycket ni vill ha ökat om ett år från dagens datum. Utgångspunkten kan till exempel vara att öka 10%. Hur många blir det per avdelning? Hur många i hela kåren? Är det så att ni ska rekrytera fler än 10%, eller färre? Tips: Avrunda uppåt, vi vill inte ha halva scouter. Samla in tankarna och led gruppen till ett gemensamt mål. Det finns olika sätt, t.ex. kan det vara värdefullt att låta gruppen rösta genom handuppräckning eller låta ledarna på respektive avdelning bestämma hur många fler de vill bli. Syftet med övningen är att sätta ett mål så att de har en tydlig gemensam strävan. Och inte minst ett tak för hur stora avdelningarna kan bli. Planering övergripande (15-20 min) Vad är då viktigt att tänka på? Det finns några övergripande punkter som kåren bör behandla för att det ska vara mödan värt att rekrytera. Välj en metod eller dra punkterna i storgrupp och låt hela gruppen svara tillsammans. • Vilken målgrupp ska vi rikta oss till? Finns det flera grupper och, i så fall, vilken är viktigast just nu? •

Hur ska tidsplanen från och med nu se ut? När ska skolrekrytering, prova på- och föräldramöte samt uppföljning ske?

Vem ansvarar för de tre områdena (skolrekrytering, prova på- och föräldramöte, uppföljning)? Är det många som kan vara med så försök att skapa underansvariga och grupper inom varje område.

Det är bra om alla är med på dessa diskussioner. Förutom de som kommer att delta i genomförandet kommer ju också andra i kåren beröras av att tid och resurser fokuseras hit. Dessutom har alla ansvar för att de som kommer nya känner sig välkomna. Detaljplanera (20 min) Att planera handlar även om att förbereda sig på många olika tänkbara situationer. Vad händer om det kommer 50 barn på prova-på-mötet? Vad händer om det kommer 3? Finns det fler scenarier som du kan se att just denna kår behöver förbereda sig för så lyft dem också. Bilda arbetsgrupper som planerar de olika delarna om ni är tillräckligt många. Fortsätt annars i storgrupp. Om det bildas mindre arbetsgrupper så kan de planera resten vid ett annat tillfälle om workshopen behöver kortas. Låt de ansvariga för varje del sätta sig ner med övriga som vill arbeta med samma område och fundera på hur de ska genomföra just sin del. Till sin hjälp har arbetsgrupperna bilagorna skolrekrytering, prova-på-möte samt föräldramöte.

-6-


4) Uppföljning (15 min)

På samma sätt som planeringen är viktig är uppföljning (inklusive utvärdering) också ett betydelsefullt verktyg. Det gäller att fundera på hur det gick, vad blev lyckat och vad behöver förbättras till nästa gång? Om man glömmer eller hoppar över det steget utvecklas inte rekryteringsarbetet, och det vore onödigt att göra om samma misstag fler gånger om det är så enkelt att undvika dem! Längst bak i detta material finns ett förslag på en skriftlig utvärdering för att utvärdera en aktivitet, i detta fall rekryteringen. Självklart går det att göra muntligt också. Uppföljning handlar också om att fira sina insatser, vare sig de bar stor eller liten frukt så är kårens alla ledare värda att berömmas för engagemanget! Led deltagarna i en diskussion utifrån dessa frågor: Utvärderar ni er verksamhet idag? I så fall hur gör ni? Vad är fördelarna med att utvärdera skriftligt/muntligt? Enas om hur ni vill att er utvärdering ska gå till! Hur använder ni er av era utvärderingar sedan? Hur förvaras de, kan alla som behöver ta del av dem? Uppmana dem sedan att planera ett tillfälle då rekryteringsinsatsen firas. Det kan vara på kårstämman eller styrelsemöte, ledarträff eller något annat tillfälle då kårens ledare ändå träffas. Eller så bestäms ett annat datum och en aktivitet som innebär att träffas någon annanstans än på kårens vanliga platser.

5) Avslutning (10 min) Knyt ihop säcken genom att gå laget runt där alla får säga vilken deras roll i rekryteringen är. Vad är deras uppgift, vad ska de göra framöver? När alla har fått berätta om sin roll, så tittar gruppen tillsammans en gång till på deras gemensamma mål. Uppmana gärna scoutkåren till att låta papperet med målen finnas kvar väl synliga i scoutstugan. Tacka för deras uppmärksamhet, avsluta workshopen och önska dem lycka till med kommande rekryteringssatsningar!

-7-


Bilaga: Förslag till utvärdering Ringa in de alternativ som passar bäst in på er upplevelse av genomförd aktivitet.

knepig t

Detta var speciellt bra

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Detta kan bidra till en förbättring av aktiviteten

______________________________________ ______________________________________ Övriga kommentarer ______________________________________________________________________

-8-

Steg_2_Rekrytera_barn_och_vuxna  
Steg_2_Rekrytera_barn_och_vuxna  

Rekrytera barn och vuxna Workshop- Rekrytera barn och vuxna - 1 - Tidsåtgång: Cirka 2 h Syfte: - Deltagarna ska känna att det är enkelt och...