Page 1

KFUK-KFUMs scoutförbund

Verksamhetsberättelse

2010


Innehåll

Våra program

Internationellt

Det förbundsgemensamma programmet

Europakonferens

Kristen och scout

17th World Council of YMCAs

Mot en jämställd rörelse Mångfalds- och jämställdhetsplan Scoutmetoden och Rosa mappen Starkt ideellt engagemang

Utbildning och ledarskap Utbildningsutskottet Nätverksträff Förbundgemensamma utbildningar Djurhajkerna Ny vinterkurs Marknadsföring Helheten

Nyrekrytering Attraktiva scoutkårer Rekryteringskampanj Medlemsstatistik

Stödstruktur Välkomstpaket Organisering av konsulenter Stockholm (Gotland) Norra Småland, Södra Småland och Östergötland Västsvenska regionen Skåne-Blekinge EFS scout

Kommunikation Mervärdesprojektet Sociala medier Webb Uppslaget Scouttidningarna Unga talespersoner Katalogen Mot ett gemensamt varumärke

Demokrati & samarbete S trategi Förbundsmötet 2010 Den operativa ledningen

Samordning & kansli Ledning Konsulenter Kanslisamverkan Alma

Anläggningar Sjöbo Storvallen

Ekonomi Ekonomihantering Central medlemsdebitering

Arrangemang Förbundsmötet

Resultaträkning

Roverscouternas riksting och Roverscoutmässan

Förvaltningsberättelse

Scoutforum

Balansräkning

EFS Scoutledarforum

2 25

Nytt verksamhetsstöd

Vi driver scoutförbundet framåt


Mer mervärde, mer struktur, mer scouting Jag tittar återigen på scoutreklamfilmen med Mariam, en film som under en stor del av året legat på vår hemsida. Där får vi veta hur scouter inte lär sig använda knopar och kniv bara för att vi tycker det är det roligaste i världen. Utan för att det hjälper oss på våra äventyr. När vi är på läger, vandrar i fjällen eller grillar korv en vanlig kväll med patrullen. Filmen får mig att längta ut på läger och i naturen, men den påminner mig också vilka som är i fokus i scoutförbundet. Nämligen alla scouter ute i verksamheten. Dessa som jag försöker tänka på när beslut fattas och planer för framtiden tänks ut. Jag gläder mig också åt att de senaste årens arbete med nytt scoutprogram till slut har resulterat i programböcker för spårar-, upptäckar-, äventyraroch utmanarscouter. Jag vet också att dessa böcker nu finns ute i verksamheten och används för att skapa en verksamhet som gör barn och unga redo för livet. Ett av styrelsens stora fokusområden under året har varit arbetet med KFUK-KFUM scouts mervärde. Att förena scoutmetoden med KFUK-KFUM-rörelsens grundbegrepp som Body, Mind, Spirit och Framtiden just nu har inte varit det svåra. Utmaningen har legat i att hitta vad vi särskilt ska fokusera på i KFUK-KFUM scout för att sticka ut i scout-

rörelsen. Väldigt kortfattat kan konstateras att vi fann fyra fokusområden som utgår från den kristna värdegrund som KFUK-KFUM står för: jämställdhet och makt, miljö och klimat, tro och andlighet samt solidaritet och integration. Vi har ett spännande år framför oss då vi satsar på att konkretisera detta till program och verksamhet för våra scouter ute i kårerna. När jag blev vald till förbundsordförande 2010 var en av drivkrafterna för mig den spännande strukturprocess som den svenska scoutrörelsen är inne i för tillfället. Att det händer mycket i den blev inte minst tydligt på Svenska Scoutrådets årsmöte under hösten. Då togs beslutet om en ny struktur för scoutrörelsen utifrån den motion som vi la fram tillsammans med Svenska Scoutförbundet och Frälsningsarméns scoutförbund. Denna process fortsätter under hela 2011 och jag uppmanar alla som vill vara med och tänka kring denna fråga att höra av sig till KFUK-KFUMs scoutförbund eller gå in på nyascouterna.se för att informeras och tycka till.

Fredrik Sahlin Förbundsordförande

3


Våra program Det förbundsgemensamma programmet

Under 2010 har det förbundsgemensamma programmet lanserats på allvar i hela scoutrörelsen. I början av året blev ledarboken Gör dig redo klar och under höstterminen lanserades programböcker för spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter. Genom ett samarbete med Sensus studieförbund kunde scoutkårerna starta studiecirklar och få programmaterialet gratis. Alla scoutkårer fick också ledarboken av förbundet. Under året lanserades nya gemensamma märken enligt ett nytt märkessystem. För att ge scoutkårerna konkreta tips utifrån programmet togs det också fram terminsprogram för åldersgrupperna spårare, upptäckare och äventyrare Det genomfördes en rad workshops och besök i scoutkårer, för att ge kårerna kunskap och inspiration i programmet. Scouter och ledare som sökte programinformation kunde enkelt få det via Programhjälpen som lanserades för att ge snabb hjälp via mejl och sociala medier. Samtidigt pågick arbetet för att ta fram ett gemensamt roverscoutprogram, ett arbete som kommer att fortsätta under 2011. Dessutom kom boken Nykter scout som visar hur scoutledare gör skillnad genom att påverka scouters attityder till alkohol.

4 25

Kristen och scout

Under 2010 påbörjade vi arbetet med metodmaterialet Kristen och scout som ska fungera som ett komplement till det förbundsgemensamma program som lanserats av Svenska Scoutrådet. Materialet ska stödja och stärka scoutledare i hur man jobbar med kristen tro och scouting, och arbetet genomförs av KFUK-KFUMs scoutförbund i samarbete med EFS scout, equmenia och Svenska Scoutrådet. Vi kommer även ett jobba med att lägga in aktiviteter som är kopplade till dessa frågor i Aktivitetsbanken, Svenska Scoutrådets aktivitetsdatabas på nätet. Kristen och scout ska vara klart under 2011.

Mot en jämställd rörelse

KFUK-KFUMs scoutförbund har som tidigare deltagit i nätverket Kön spelar roll där organisationer och enskilda samarbetar för att främja jämställdhet och genuskunskap. Scouterna representerades av Louise Callenberg, general­ sekreterare i KFUK-KFUMs scoutförbund, Katarina Djäken, utvecklingskonsulent i Svenska Scoutförbundet, samt Louise Frisk, projektledare för KFUK-KFUMs jämställdhetsprojekt Jämt framåt. Vi har bland annat varit delaktiga i arbetet med en utställning och en föreläsarpool. I maj deltog flera personer från scoutförbundet i Forum för jämställdhet, som anordnades av KFUK-KFUM. Helgen bjöd


på föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte och gav viktig inspiration för verksamheten i KFUK-KFUMs scoutförbund. På Scoutforum, en mötesplats för scouter från Sveriges fem scoutförbund i augusti, ordnade vi ett seminarium om normkritiskt ledarskap i samarbete med Jämt framåt.

Mångfalds- och jämställdhetsplan

Scoutförbundet har tagit fram en mångfaldsplan och en jämställdhetsplan för de verksamheter som arbetsleds och arran­ geras centralt. Våra kårer har möjlighet att ladda ner dem på hemsidan för att anpassa till sin egen verksamhet.

Scoutmetoden och Rosa mappen

Även i år genomfördes projektet Rosa mappen. I materialet uppmärksammades patrullsystemet som en del av scoutmetoden. Scoutpatruller uppmuntrades att sätta fingret på sin

demokrati och själva dokumentera sin verksamhet, och på så sätt fick patrullerna ett starkare värde för verksamhetens helhet. Nytt för i år var Jag bestämmer-märket som scouter som deltagit i projektet kommer att kunna fästa på scoutdräkten.

Starkt ideellt engagemang

KFUK-KFUMs scoutförbund har tillsammans med EFS samarbetat med scouterna i Malawi sedan 1999. Under 2010 genomfördes ytterligare ett utbildningsprojekt i Malawi. Vi genomförde en grundläggande scoutledarutbildning och en fortsättningskurs för scoutledare, enligt önskemål från scouterna i Malawi. Fyra scoutledare från Sverige planerade utbildningarna och var på plats i Malawi där svenska och malawiska kursledare blandades i kursteam. Kurserna genomfördes på malawiska scoutförbundets lägergård Makwawa. Den grundläggande scoutledarkursen hade 80 deltagare och fortsättningskursen 35.

”Paddelhajken jag var på som tolvåring var magisk. Sjön var helt stilla och solnedgången magnifik. Efter att ha sett detta från kanoterna stannade vi till på en halvö i närheten av Bohusleden. Där bodde vi i vindskydd som vi byggde själva. Magiskt!” Jenny Hermansson

5


Utbildning och ledarskap Utbildningsutskottet

Under året ersatte utbildningsutskottet det som tidigare var utbildningssamordningsgruppen, för arbetet med scoutförbundets utbildningsfrågor. Under 2010 har utskottet bestått av tre personer, i stället för de fem det är tänkt att innehålla, och vi jobbar med att hitta fler som vill engagera sig i utskottet.

Under sommaren genomfördes två djurhajker – Warghajken i juni och Bäverhajken i slutet av juli. Hajkerna hade bara fem deltagare var, men det blev ändå lyckade utbildningar med både strapatser och långa och givande diskussioner kring ledarskap, andlighet, friluftsliv och andra av livets väsentligheter.

Nätverksträff

Ny vinterkurs

Den nätverksträff för utbildare som var planerad till 2010 blev inte av, men under året planerades för en ny träff som genomfördes i februari 2011.

Förbundsgemensamma utbildningar

Sedan 2009 följer scoutledarutbildningarna ett ramverk som är gemensamt för alla scoutförbunden. Under 2010 har KFUKKFUMs scoutförbund hängt med i den gemensamma utvecklingen av utbildningar och ackreditering av utbildare. Tio utbildare från KFUK-KFUMs scoutförbund har ackrediterats och lika många har startat sin ackrediteringsprocess.

Marknadsföring

Djurhajkerna

Under året har KFUK-KFUM Sverige fortsatt att utveckla utbildningspaketet Helheten som erbjuds i samarbete med Sensus studieförbund. Utbildningen hjälper medlemmarna i KFUK-KFUM att förstå den stora rörelsen och hitta sin egen roll. Under 2010 har fem kortfilmer tagits fram. De kan användas som inspiration och ger möjlighet till reflektion i samband med Helhetens två första steg George och William. Man hittar filmerna på Youtube, genom att söka på Helheten eller KFUK-KFUM.

Vi har jobbat med organisationen kring KFUK-KFUMs scoutförbunds egna ledarskapsutbildningar Djurhajkerna, där tanken är att börja genomföra planeringen av varje hajk som ett projekt. Djurhajksteamet har sett ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring att skapa attraktiva utbildningar, där såväl kvalitetssäkring som marknadsföring är viktiga bitar.

6

Utbildningsutskottet har lagt mycket arbete på att utveckla en ny vinterkurs med fokus på alpin- och piståkning. Målsättningen är att genomföra kursen första gången under våren 2012. Arbetsnamnet är Lohajken.

Utbildningsutskottet har jobbat med marknadsföringsmaterial för kurser och utbildningar, och har diskuterat med Svenska Scoutförbundets utbildningsutskott om ett eventuellt samarbete kring marknadsföring.

Helheten


7


8 25


Nyrekrytering Attraktiva scoutkårer

Under 2010 har konsulentgruppen i KFUK-KFUMs scoutförbund och Svenska Scoutförbundet jobbat med att göra utvecklingskonsulenternas erbjudande till scoutkårerna tydligare. Vi har utgått från Det danske spejderkorps undersökning om attraktiva scoutkårer när vi skapat vårt verktyg. Vi vet att alla kårer befinner sig i olika faser och är i behov av olika insatser, och därför har verktyget formen av en trappa. Konsulenterna jobbar med kåren i fokus och möter varje kår i den fas, eller det trappsteg, just den befinner sig i.

Rekryteringskampanj

För femte året i rad genomförde de fem scoutförbunden en gemensam rekryteringskampanj i början av höstterminen. I år var syftet att inspirera kårer till rekrytering, inspirera medlemmar till att vilja vara kvar, öka medlemsantalet och främja samarbetet mellan förbunden. Vi fokuserade på att rekrytera spårarscouter och ledare samt att behålla äventyrar- och utmanarscouter. Det genomfördes en rad olika rekryteringsaktiviteter på både lokal och nationell nivå. Nytt för årets kampanj var bland annat att vi tog fram en gemensam plattform, att alla kårer fick en cd-skiva med material och information och att vi genomförde tre event i stället för en turné. Scouterna syntes i många artiklar och inslag i framför allt lokala medier. Vi annonserade även i flera medier där vi uppmanade mottagarna att bli scouter. Under 2010 började vi också planera för 2011 års rekryteringskampanj. Hösten 2011 kommer vi att ha en världsscoutjamboree i ryggen, och vi satsar på att genomföra scoutrörelsens största förbundgemensamma rekryteringskampanj någonsin. Förutom rekryting av barn och ungdomar kommer vi särskilt att satsa på ledarrekrytering.

9


Medlemsstatistik Distrikt Distrikt Arnljot Arnljot Blekinge Blekinge Dalarna Dalarna GävleborgGävleborg Göta Älvdal Göta  Älvdal GöteborgGöteborg Lund Lund Malmö Malmö Midälva Midälva Mälardalen Mälardalen Norra  Småland Norra  Småland Norrbotten Norrbotten Snapphane Snapphane Stockholm Stockholm Sydskånska Sydskånska Södra  Småland Södra  Småland Västerbotten Västerbotten Västgöta Västgöta Ångermanland Ångermanland Örebro-­‐Värmland Örebro-­‐Värmland Öresund Öresund Östergötland Östergötland Förbundskåren Förbundskåren Äventyrslägren Äventyrslägren

10 25

Antal kårer Antal  kårer Okänd  ålder Okänd  ålder0-­‐6 0-­‐6 Spårare Spårare Upptäckare Upptäckare Äventyrare Äventyrare UtmanareUtmanareRover 7 7 0 0 0 0 11 11 24 24 19 19 8 8 4 4 0 0 13 13 36 36 39 39 16 16 10 10 1 1 0 0 0 0 1 1 5 5 5 5 1 1 3 3 0 0 0 0 5 5 37 37 24 24 6 6 4 4 0 0 14 14 47 47 83 83 52 52 29 29 21 21 2 2 13 13 191 191 472 472 265 265 123 123 15 15 0 0 40 40 192 192 361 361 205 205 105 105 5 5 0 0 0 0 21 21 64 64 41 41 22 22 4 4 0 0 1 1 6 6 32 32 4 4 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 2 41 41 29 29 6 6 1 1 11 11 42 42 50 50 28 28 16 16 12 12 0 0 1 1 8 8 73 73 62 62 10 10 11 11 0 0 3 3 65 65 125 125 58 58 25 25 19 19 1 1 11 11 62 62 210 210 146 146 105 105 6 6 0 0 9 9 35 35 86 86 33 33 40 40 6 6 0 0 3 3 7 7 40 40 26 26 32 32 20 20 4 4 0 0 2 2 98 98 152 152 82 82 10 10 2 2 2 2 75 75 124 124 97 97 49 49 4 4 1 1 0 0 18 18 60 60 28 28 13 13 8 8 0 0 0 0 16 16 72 72 44 44 10 10 7 7 1 1 13 13 28 28 101 101 79 79 32 32 5 5 0 0 1 1 7 7 41 41 32 32 17 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 25 25 32 32 1 1 191 13 135 135 875 875 2224 2224 1489 1489 766 766 191 13

Rover 14 22 0 10 25 124 113 40 6 26 25 8 17 93 51 28 24 28 5 21 39 27 0 0 746

26+ 2 14 41 22 39 0 5 10 31 25 109 124 340 113 365 40 62 6 33 26 56 25 62 8 43 17 115 93 230 51 76 28 62 24 88 28 129 5 42 21 70 39 109 27 40 0 68 0 0 746 2215


”Bohus 88. Jag var ledare och det regnade precis hur mycket som helst de första dagarna. Vår långpanna ramlade till och med ner i bäcken och åkte ut i havet. En natt stormade det så mycket att vi fick gå upp och spänna tältlinorna. Sen blev det bättre.” Niclas Johansson

UtmanareDistrikt Rover Arnljot 8 14 Blekinge 10 22 Dalarna 1 0 Gävleborg 6 10 Göta Älvdal 29 25 123 Göteborg 124 105 Lund 113 Malmö 22 40 Midälva 0 6 Mälardalen 29 26 Norra  Småland 16 25 Norrbotten 10 8 Snapphane 25 17 105 Stockholm 93 Sydskånska 40 51 Södra  Småland 32 28 Västerbotten 82 24 Västgöta 49 28 Ångermanland 13 5 Örebro-­‐Värmland 10 21 Öresund 32 39 Östergötland 17 27 Förbundskåren 1 0 Äventyrslägren 1 0 766 746

26+

Antal kårer 7-­‐25 Okänd  ålder 2010 0-­‐6 2009 Spårare +/-­‐ 41 7 76 0 117 0 154 11 39 4 123 0 175 13 161 36 5 1 12 0 17 0 45 1 31 3 82 0 113 0 130 5 109 4 236 0 359 14 349 47 340 21 1175 2 1530 13 1555 191 365 15 976 0 1381 40 1279 192 62 5 188 0 250 0 286 21 33 4 48 0 82 1 102 6 56 10 98 0 154 0 180 0 62 6 161 1 235 11 205 42 43 12 161 0 205 1 374 8 115 11 290 0 408 3 605 65 230 19 616 1 858 11 802 62 76 6 245 0 330 9 349 35 62 6 133 0 198 3 160 7 88 20 358 4 450 0 711 2 129 10 373 2 506 2 444 75 42 4 124 1 167 0 203 18 70 8 163 0 233 0 198 16 109 7 279 1 402 13 478 28 40 5 124 0 165 1 184 7 68 1 1 0 69 0 85 0 0 2 58 1 59 0 0 0 191 6100 13 8463 135 9039 875 2215

Upptäckare% -­‐37 24 14 39 -­‐28 5 -­‐17 37 10 83 -­‐25 472 102 361 -­‐36 64 -­‐20 32 -­‐26 2 30 50 -­‐169 73 -­‐197 125 56 210 -­‐19 86 38 40 -­‐261 98 62 124 -­‐36 60 35 72 -­‐76 101 -­‐19 41 -­‐16 0 59 25 2224 -­‐576

Äventyrare MedelkårUtmanare %-­‐del 7-­‐25  år Rover -­‐24% 19 17 8 65% 9% 16 44 10 70% -­‐62% 5 17 1 71% -­‐13% 24 38 6 73% 3% 52 90 29 66% -­‐2% 265 73 123 77% 8% 205 92 105 71% -­‐13% 41 50 22 75% -­‐20% 4 21 0 59% -­‐14% 41 13 29 64% 15% 28 39 16 69% -­‐45% 62 17 10 79% -­‐33% 58 37 25 71% 7% 146 45 105 72% -­‐5% 33 55 40 74% 24% 26 33 32 67% -­‐37% 152 23 82 80% 14% 97 51 49 74% -­‐18% 28 42 13 74% 18% 44 29 10 70% -­‐16% 79 57 32 69% -­‐10% 32 33 17 75% -­‐19% 0 69 1 1% 100% 32 30 1 98% 1489 766 72% -­‐6% 44

26+ 14 22 0 10 25 124 113 40 6 26 25 8 17 93 51 28 24 28 5 21 39 27 0 0 746

2

11


Stödstruktur Välkomstpaket

Stockholm (Gotland)

Organisering av konsulenter

Norra Småland, Södra Småland och Östergötland

Under 2010 har vi jobbat med att ta fram ett välkomstpaket till nya kårer. Paketet riktar sig till kårer som startar inom en KFUK-KFUM-förening, hos Svenska kyrkan eller som enskild verksamhet. I det första utskicket finns information om scouting, ansökningsblankett till förbundet samt en guide i hur man startar en scoutkår i KFUK-KFUMs scoutförbund. I nästa utskick, som skickas ut när ansökan är beviljad av scoutstyrelsen, finns böcker, profilmaterial, utbildningar och annat material som kan vara bra att ha när man startar upp en scoutkår.

Under 2010 har KFUK-KFUMs scoutförbund haft en utvecklingskonsulent i Stockholmsdistriktet, en i regionen Norra Småland, Södra Småland och Östergötland och från och med augusti en i Västsvenska regionen. Vi har även haft en konsulent som jobbat halvtid med KFUK-KFUMs scoutförbund i regionen Skåne-Blekinge.

12 25

I somras genomfördes ett äventyrsläger på Gotland. Ett trettiotal barn deltog, och åtta ledare ledde lägret. Sex av dem rekryterades från Röda korset. Konsulenten har också genomfört ett tiotal skolrekryteringar och jobbat med ett rekryteringsevent i Visby under rekryteringskampanjen. Distriktet har genomfört allmän ledarrekrytering på åtta universitet och högskolor i Stockholm, samt anordnat Tävlingsdagen för 60 scouter och ledare i oktober. En scoutkår inom ESF scout har fått hjälp att starta upp på nytt, och konsulenten har stöttat Roverscouter i Stockholm att strukturera sitt arbete.

I Norra Småland, Södra Småland och Östergötland har fokus varit att lansera det förbundsgemensamma programmet och att stötta de kårer som vill genomföra skolrekrytering. Det har startats upp scoutverksamhet i storföreningen KFUM Jönköping och förhoppningsvis får verksamheten fart under 2011. Även i KFUM Linköping har man diskuterat att starta upp scoutverksamhet.


Västsvenska regionen

I västsvenska regionen samarbetar vi med Svenska Scoutförbundet när det gäller konsulentstöd. Den nya konsulenten Jonas Lamprecht anställdes i augusti 2010 och arbetet har sedan dess främst handlat om att introduceras i regionen. Konsulenten har gjort en inventering av hur kårerna mår, försökt hitta formerna för samarbete med Göteborgs scoutdistrikt, skaffat sig koll på nuläget i distriktet och gjort en plan för arbetet framåt.

Skåne-Blekinge

EFS scout

Salt har en anställd konsulent med scoutarbete som en del av sin tjänst, men också distriktskonsulenter. Under året har scoutkonsulenten bland annat arrangerat Scoutledarforum i Sundsvall, där man samlade EFS-scoutledare för att prata om ledarskap och behov och önskemål kring KFUK-KFUM scout och Saltorganisationen. Det visade sig att det viktigaste för våra EFS-scouter är deras scoutidentitet, deras kristna tro, verksamheten och värdegrunden. Scoutkonsulenten har också förberett inför Patrullriks, Salts läger som går av stapeln 2011, samt stöttat CSU – centrala scoututskottet inom Salt.

I Skåne-Blekinge har fokus legat på att skapa förståelse och bygga broar. Vi har jobbat mycket med att skapa nätverk för samarbetet mellan de olika scoutförbunden när det gäller utbildningar, rekrytering, läger, lägertransporter och kårsamarbete. Vi har också jobbat med att skapa nätverk och träffpunkter när det gäller samarbetet mellan KFUK-KFUMs scouter och de övriga föreningar och verksamheter som finns inom KFUK-KFUM i regionen.

”Jag minns en spårning jag gick i tolvårsåldern. Vi skulle leta efter de trenne svaren (tro, hopp och kärlek) och var ute sent på kvällen och gjorde uppdrag för att få ledtrådar och tjäna in pengar till en färjkarl vi var tvungna att betala.” Fredrik Sahlin

13


Framtiden just nu 14


Arrangemang Förbundsmötet

Den 16–18 april hade KFUK-KFUMs scoutförbund förbundsmöte i Lund. Våra medlemmar från de norra regionerna och distrikten kunde inte komma till mötet, eftersom det var stora störningar i flygtrafiken under helgen. Under mötet genomfördes seminarier om marknadsföring av scout­ verksamhet, normkritiskt ledarskap, vårt mervärde som KFUK-KFUMs scoutförbund och det förbundsgemensamma programmet. På schemat stod också spex, fackeltåg, eftertanke och andakt. Söndagens förhandlingar inleddes med ett inspirationstal av Alice Bah Kunkhe, KFUK-KFUM Sveriges vice ordförande.

Roverscouternas riksting och Roverscoutmässan

Rikstinget och Roverscoutmässan för Sveriges roverscouter hölls i februari i Norrköping. Roverscoutmässan är en arena där roverscouter, roverscoutlag, arrangemang och intressenter erbjuds möjligheten att ställa ut pågående, planerade och avslutade projekt. Rikstinget är årsmötet for rover- och utmanar­ scouter där vi väljer vilka som ska ingå i Riksroverscoutkommittén och fattar beslut om den gemensamma verksamheten.

Scoutforum

Den 27–29 augusti anordnades Scoutforum – en mötesplats för scouter från Sveriges fem scoutförbund. Vi höll till i Falkenberg och KFUK-KFUMs scoutförbund deltog på många olika sätt. Bland annat firade vi att det var 50 år sedan KFUKs och KFUMs scoutförbund slogs ihop och blev KFUK-

KFUMs scoutförbund. Alla deltagare bjöds på tårta och ordförande Fredrik Sahlin sa några ord om de 50 år som gått. Vi hade också en första presentation av mervärdesprocessen med god respons från de scouter från KFUK-KFUMs scoutförbund som var på plats. Dessutom hade vi en stor och viktig diskussion om strukturomvandlingen i den svenska scoutrörelsen. Mycket av underlaget till den motion som vi senare lämnade in till Svenska Scoutrådets årsmöte tillsammans med Svenska Scoutförbundet och Frälsningsarméns scoutförbund blev till här. Roverscoutkommittén var på plats på Scoutforum och deltog bland annat i Unga talespersoner, en kurs där man lär sig förmedla en ärlig, tydlig och positiv bild av Scouterna i olika sammanhang.

EFS Scoutledarforum

På EFS Scoutledarforum samlades EFS-scoutledare från hela Sverige för att diskutera EFS scouts framtid och inspireras av varandra. Scoutledarforumet hölls i Sundsvall den 15–17 oktober och samlade cirka 70 deltagare. Det samtalades om allt från kristen scoutidentitet till förslaget om en gemensam struktur för scoutrörelsen i Sverige som det skulle beslutas om på Svenska Scoutrådets årsmöte. Som ofta vid dessa tillfällen var en av de stora behållningarna att lära känna och umgås med scoutledare från hela landet och samtidigt passa på att inspireras av och byta idéer med varandra.

15


Internationellt Europakonferens

I juli deltog KFUK-KFUMs scoutförbund på den europakonferens som världsorganisationerna WOSM och WAGGGS hade tillsammans i Bryssel. Vi åkte tillsammans med en stor svensk delegation och upplevde att det fanns bra förståelse för vad som bör göras i regionerna. Den kandidat vi stöttade kom in i WOSM:s styrelse och vi började lobba för att Karin Ahlbäck från Finland skulle bli invald i världsscoutkommittén.

17th World Council of YMCAs

Två representanter från KFUK-KFUMs scoutförbund deltog i KFUM:s världsrådsmöte World Council of YMCAs i Hong Kong i juli, tillsammans med en stor svensk delegation. Temat var Striving for Global Citizenship for all, och man diskuterade KFUMs arbete sedan det senaste världsrådsmötet och vad man skulle satsa på under de kommande åren. Vi deltog i givande workshops och internationella möten, men tycker inte att den demokratiska processen fungerade fullt ut. Under mötet presenterades också den världsfestival som kommer att hållas i Umeå år 2014 och vi lyckades sprida mycket information om festivalen till de andra delegaterna. Förhoppningen är att KFUKKFUM Sverige ska arrangera 2014 års World Council i Umeå tillsammans med KFUM Umeå, och i samband med detta också ordna en internationell festival. Ambitionen är att genomföra festivalen även om Sverige inte utses till arrangör för världsrådsmötet.

16


17


Kommunikation Mervärdesprojektet

Under året har KFUK-KFUMs scoutförbund startat ett projekt för att formulera det mervärde som vi som scoutförbund kan ge våra scoutkårer. Det handlar om en djupgående översyn av vårt erbjudande och hur vi profilerar oss jämfört med andra scoutförbund och andra verksamheter inom KFUK-KFUM. Vårt arbete har bland annat handlat om att ta fram en plattform för hur vi ska kunna tydliggöra vår identitet bland medlemmarna. Vi har också ringat in fyra områden som kan ge innehåll till vårt mervärde: jämställdhet och makt, miljö och klimat, tro och andlighet samt internationell solidaritet och integration. Vi räknar med att arbetet blir klart under 2011, då vi också ska konkretisera arbetet till program och verksamhet för scouterna

Sociala medier

Uppslaget

Uppslaget, vårt brev med information från scoutförbundet, KFUK-KFUM och Svenska Scoutrådet, har kommit ut fyra gånger. Det har också fått ny grafisk form.

Scouttidningarna

I en tid där sociala medier har en allt viktigare roll är det naturligt att visa förbundets arbete via medierna Twitter och Facebook. Under året har vi fortsatt och vidareutvecklat denna kommunikation.

Under året har de förbundsgemensamma scouttidningarna Scoutmagasinet och Scouten kommit ut med sex respektive fyra nummer. Scoutmagasinet kommer till medlemmar över 13 år, och de som är över 18 får även ett exemplar av Scouten. Scouten skickas till medlemmar under 13 år.

Webb

Unga talespersoner

Under året har hemsidan omstrukturerats och fått en ny grafisk profil. Scoutförbundet har också varit representerat i KFUK-KFUM Sveriges webbprojekt där man håller på att ta fram en ny webbplattform för hela KFUK-KFUM-rörelsen.

18

När KFUK-KFUMs scoutförbunds nya hemsida lanserades år 2009 kom också möjligheten att få egna hemsidor till distrikt och kårer. Detta erbjudande har blivit tydligare under 2010 och många kårer och distrikt har utnyttjat möjligheten. Dock är det många som inte använt sin hemsida så mycket när de väl fått den. Vi har lagt upp utbildningsmaterial om hur man använder hemsidan på webben.

Unga talespersoner är ett nätverk av unga som ska kunna representera Scouterna i media och vid olika evenemang. Under året har cirka tio scouter från KFUK-KFUMs scoutförbund deltagit i utbildningen för Unga talespersoner. Där har de lärt sig att förmedla en ärlig, tydlig och positiv bild av Scouterna.


Katalogen

Inför hösten 2010 skickades Katalogen ut till samtliga scoutkårer i förbundet. Den innehöll information och inspiration om kurser, arrangemang, program och annat som kunde hjälpa kårerna att planera sin scouttermin. Detta var första gången Katalogen kom ut och i fortsättningen kommer den att skickas ut inför varje termin.

Mot ett gemensamt varumärke

Under 2010 inledde KFUK-KFUM Sverige arbetet med Framtiden 2.0 – en stor satsning på att stärka KFUKKFUM-rörelsens identitet och varumärke. Efter kickoffen i september anställdes en person för att utvärdera hela rörelsens webbnärvaro, samt leda ett utvecklingsarbete som 2011 ska resultera i ett system för att uppnå en gemensam webb­ identitet. Andra delprojekt inom satsningen handlar om att utvärdera namn och logotyp, vidareutveckla och implementera en gemensam profil, genomföra en nationell kampanj sommaren 2011 och att genom ett opinionsteam satsa på PR och påverkansarbete. KFUK-KFUM scout har också gjort en del av detta arbete under året, och då handlar det om vårt eget varumärke och vår egen identitet. Vi vill hitta den rätta tolkningen av vårt mervärde som både scouter och KFUK-KFUM:are.

19


Demokrati & samarbete Strategi

Under året har mycket arbete handlat om hur scoutrörelsen ska vara organiserad framöver. På Svenska Scoutrådets årsmöte i november beslutade delegaterna att skapa en ny och gemensam organisation för alla scouter i Sverige. Det var resultatet av en motion som KFUKKFUMs scoutförbund låg bakom tillsammans med Svenska Scoutförbundet och Frälsningsarméns scoutförbund. Inriktningen är att paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet ska upphöra och att alla scoutkårer i landet i stället ska tillhöra en gemensam riksorganisation. På så sätt kan kårerna representeras direkt på Scouternas årsmöte och vi kan garantera att scoutkårer får ett gott kårstöd oavsett tillhörighet. Majoriteten av delegaterna på årsmötet röstade för förslaget. Men det blev en svår diskussion och området väckte mycket känslor – något som visar hur viktigt det är att vi pratar och lyssnar på varandra över förbundsgränserna. Efter Scoutrådets årsmöte bildades en samrådsgrupp där representanter från alla fem scoutförbunden diskuterar hur organisationen ska kunna bli så bra som möjligt för alla och hur vi ska jobba med frågan framöver. Det har också bildats arbetsgrupper som jobbar med stadgar, distriktsgränser och annat som inte fanns med i beslutet. Under 2011 kommer fortsatta beslut att tas på scoutförbundens och Scoutrådets årsmöten, och vi jobbar med en tidsplan som säger att den nya organisationen kan träda i kraft på allvar i januari 2013.

20

KFUK-KFUMs scoutförbund för en dialog med KFUK-KFUM Sverige, Triangelförbundet och Idrottsförbundet om KFUK-KFUMs och KFUK-KFUMs scoutförbunds roll i den nya organisationen. Vi diskuterar också hur de scoutförbund som även bedriver annan verksamhet ska jobba.

Under året har strategiarbetet gått från att vara något som diskuterades i scoutförbundens styrelser, till att bli något som är brett spritt och som det jobbas konkret med. Strukturfrågan är en stor fråga som påverkar väldigt många andra frågor och beslut i scoutförbundet.

Förbundsmötet 2010

På årets förbundsmöte beslutade man bland annat om en verksamhetsplan och om stadgeförändringar när det gäller scoutkårernas möjlighet till central medlemsdebitering. Förbundsmötet beslutade också att fortsätta med försäljningen av Storvallen i Storlien. Fredrik Sahlin valdes till ny ordförande och Jenny Hermansson till ny vice ordförande. Mötet genomfördes med metoden påverkanstorg.

Den operativa ledningen

Scoutrörelsen och KFUK-KFUM leds operativt av tre samverkansgrupper som träffats kontinuerligt under året. Inom KFUK-KFUM träffas generalsekreterare och förbundssekreterare cirka en gång per månad. Inom scoutrörelsen träffas generalsekreterarna cirka fyra gånger per år. Slutligen träffas generalsekreterare och avdelningschefer inom kanslisamverkan i en ledningsgrupp som sammanträder en gång per vecka. Arbetet i scoutförbundet styrs av verksamhetsplan, budget samt de uppdrag och delegationer som finns sammanfattade i förbundets huvudföreskrift. Generalsekreteraren ansvarar för allt operativt arbete inom förbundet, inklusive arbetet i de ideella arbetsgrupper som har uppdrag från verksamhetsplanen. Generalsekreteraren svarar inför styrelsen.


Samordning & kansli Ledning

Wilhelm Tunemyr var tillförordnad generalsekreterare till och med mitten av februari då Louise Callenberg kom tillbaka från sin sammanhållna föräldraledighet. När det gäller det övriga ledarskapet inom kanslisamverkan med Svenska Scoutrådet och Svenska Scoutförbundet tillsattes tjänsten som rektor för Kjesäters folkhögskola av Urban Hermansson i april. Nya avdelningschefer inom kanslisamverkan var Inger Thrysin på serviceavdelningen och Åsa Olsson på medlemsutvecklingsavdelningen. Dessa chefer jobbar delvis på uppdrag av KFUKKFUMs scoutförbund.

Konsulenter

Under året har vi utökat konsulentstödet i förbundet genom att en ny utvecklingskonsulent rekryterats. Han heter Jonas Lamprecht, är stationerad i Göteborg och jobbar halvtid med KFUK-KFUMs scoutförbund. Jonna Isaksson som var stationerad i Jönköping avslutade sin anställning som utvecklingskonsulent vid årsskiftet. Vi planerar att ersätta denna tjänst med en tjänst som har en annan inriktning. Personen ska jobba nationellt med att få fler ledare att engagera sig och stanna kvar för att vi ska kunna ta emot fler barn och ungdomar. Den nya konsulenttjänst vi planerade att tillsätta i Umeå 2010 har inte tillsatts, utan det har skjutits på framtiden eftersom samfinansieringen med EFS scouts paraplyorganisation Salt inte gick igenom.

Kanslisamverkan

Under 2010 har KFUK-KFUMs scoutförbund fortsatt sin kanslisamverkan med Svenska Scoutrådet och Svenska Scoutförbundet. Syftet är att få ut synergieffekter av samarbetet och att föra mer kompetens till vårt förbund genom att dela på tjänster och funktioner. Personalen inom de tre organisationerna har integrerats ytterligare under 2010, jämfört med 2009. Under året har det gemensamma kansliet också flyttat sitt kontor, och finns sedan juli på Instrumentvägen 19 i Hägersten, Stockholm. Inom kansliet finns fem avdelningar. Kommunikationsavdelningen jobbar med bland annat webb, marknadsföring, press och tidningar. Serviceavdelningen hanterar bland annat ekonomi, it, medlemsregister och försäljning. På medlemsutvecklingsavdelningen bedrivs konsulentverksamhet och rekryteringsarbeten. Utvecklingsavdelningen genomför mycket arbete inför Världsscoutjamboreen 2011 och inom program- och arrangemangsfrågor. Slutligen finns Ledarskapsakademin som tillhandahåller Scouternas utbildningar.

Alma

Årets almanacka hade Kristina Digman som konstnär. Vi hade en del problem med beställningen och distributionen av Alma under 2010. Därför har vi tagit fram en ny strategi när det gäller försäljning och distribution av almanackan för 2011 och påbörjat ett samarbete med Scouternas webbshop scOUT.

21


Anläggningar Sjöbo

Under året ändrades ledningsformen för scoutgården Sjöbo utanför Nässjö. Internstyrelsen upplöstes, och i stället bildades ett nätverk av arbetsgrupper som ansvarar för drift, underhåll, programutveckling, marknadsföring och så vidare. Under sommaren hyrdes scoutgården ut till många externa hyresgäster, och scoutförbundet har själv använt anläggningen under Röda tråden-utbildningar, möte med Förbundskåren samt ett evenemang för Roverscoutkommittén. Scoutgården har marknadsförts i närliggande församlingar och genomgått mindre underhåll och reparationer.

22

Storvallen

Försäljningen av anläggningen Storvallen i Storlien har länge varit aktuell, men inte kunnat genomföras på grund av juridiska omständigheter. Men hyresgästen sa upp sig under sommaren 2010 och i november kunde vi slutligen lägga ut anläggningen för försäljning. Vi har haft hjälp av fjällkonsult Staffan Lindberg och Länsförsäkringars fastighetsmäklare i Åre i arbetet med att kunna sälja Storvallen. Arbetet med försäljningen fortsätter under 2011 då vi förväntar oss att anläggningen blir såld.


Ekonomi Ekonomihantering

Under 2010 har vi jobbat mycket med upphandling av det nya ekonomisystem som sattes i bruk den 1 januari 2011. Anledningen till att vi bytte system på nytt var att vi hade problem med scanningen av leverantörsfakturor och systemet kopplat till det, samt att det gamla systemet var oöverskådligt. Under året har KFUK-KFUMs scoutförbund också anställt en egen ekonomiansvarig, Marie Goding. De nya ekonomiska rutinerna har fallit på plats under året och revisorerna är positivt inställda till hur 2010 har varit.

Central medlemsdebitering

Det här året har vi använt oss av central medlemsdebitering för första gången. Detta inte fungerat fullgott till en början, precis som det ofta blir med nya rutiner. När systemet fungerar i sin helhet kommer det att underlätta arbetet med medlemsdebitering. Det kommer också att ge bättre förutsättning till statistik och underlag för ansökning av statsbidrag vilket är viktigt för scoutförbundets ekonomiska möjligheter.

Nytt verksamhetsstöd

Under året har vi jobbat med att förbereda implementeringen av det nya verksamhetsstödet Scoutnet. Det kommer att ersätta Regina under 2011.

23


Resultaträkning 2010 Budget 2010 TKr

Kostnad

Resultat

Intäkt

Differens

Svenska spel

Kostnad

Resultat

Netto

Redovisning

347 260 9 1 15 24 38

-358 -274 -9 -1 -12 -24 -38

104 -89 16 6 14 66 91

21

3 168 1 175 1 808 185

-2 896 -903 -1 808 -185

111 -170 -62 35 308

185

Ledning Scoutstyrelse Årsmötesdelegationer Valberedning Riksroverscoutkommitté Internationell verksamhetsutveckling Internationella konferenser

0 0 0 0 0 0 0

462 185 25 7 26 90 129

-462 -185 -25 -7 -26 -90 -129

-11 -14

Samordning, verksamhetsstöd och ledning Kansli overhead Kanslipersonal Medlemsregister Förvaltning

0 0 0 0 0

3 007 733 1 746 220 308

-3 007 -733 -1 746 -220 -308

272 272

1 349 936 0 413 0

2 337 1 832 10 413 82

-988 -896 -10 0 -82

0 0

1 349 1 086 6 180 77

-1 349 -1 086 -6 -180 -77

-361 -190 4 -180 5

870 607 6 180 77

Program, utbildning och ledarskap Utbildningsgrupp Kursteam Röda Tråden Stipendier TG & Mary (Helheten) Järvhajk Höstkurs Warghajk Profileringsprogram BMS (KFUK-KFUM program) Bäverhajk Riphajk Utbildningsnätverk

184 0 0 76 0 24 4 30

347 15 10 64 5 24 9 30

-163 -15 -10 12 -5 0 -5 0

31 25

71 11 4 34

-41 -11 -4 -10

41 11 4 10

0

7

-7

122 4 6 -22 5 0 5 -7

0 50 0 0

75 50 0 65

-75 0 0 -65

5

14

-9

Arrangemang Förbundsmöte Förbundssamling Distriktssamling Jubileum Roverscouternas riksting Roverscouternas riksfemkamp

201 92 0 0 30 39 40

475 239 40 10 109 37 40

-274 -147 -40 -10 -79 2 0

54 43

163 131 0

-108 -88 0

19 12

-19 -2

Medlemsutveckling Konsulenter Konsulentträffar Konsulentbidrag Rekrytering

24

Intäkt

Utfall ackumulerat

3

11

75 -9 0 65 166 59 40 10 0 -4 0

9 12

185

7 9

109 88 19 2


Utbildningsgrupp Kursteam Röda Tråden Stipendier TG & Mary (Helheten) Järvhajk Höstkurs Warghajk Profileringsprogram BMS (KFUK-KFUM program) Bäverhajk Riphajk Utbildningsnätverk TKr Arrangemang Ledning Förbundsmöte Scoutstyrelse Förbundssamling Årsmötesdelegationer Distriktssamling Valberedning Jubileum Riksroverscoutkommitté Roverscouternas riksting Internationell verksamhetsutveckling Roverscouternas riksfemkamp Internationella konferenser

0 0 76 0 24 4 30

15 10 64 5 24 9 30

-15 -10 12 -5 0 -5 0

0 75 50 Budget 201050 0 0 65 Intäkt0 Kostnad

-75 0 0 -65 Resultat

25

11 4 34

-11 -4 -10

0

7

-7

5 14 Utfall ackumulerat Intäkt

4 6 -22 5 0 5 -7

11 4 10

7

75 -9 Svenska spel 9 0 65 Netto Redovisning

-9 Differens

Kostnad

Resultat

163 347 131 260 0 9 1 19 15 12 24 38

-108 -358 -88 -274 0 -9 -1 -19 -12 -2 -24 -38

166 104 59 -89 40 16 10 6 0 14 -4 66 0 91

109 21 88 9

201 0 92 0 0 0 30 0 39 0 40 0

475 462 239 185 40 25 10 7 109 26 37 90 40 129

-274 -462 -147 -185 -40 -25 -10 -7 -79 -26 2 -90 0 -129

54 -11 43 -14

Försäljning verksamhetsstöd och Samordning, Alma ledning Kansli overhead Anläggningar Kanslipersonal Sjöbo Medlemsregister Storvallen Förvaltning

3 550 3 550 0 0 393 0 343 0 50 0

2 520 2 007 520 3 733 1 390 746 341 220 49 308

1 030 030 -31 007 -733 -1 7463 2 -220 1 -308

3 258 3 272 258 272 314 288 27

2 124 2 168 124 3 1 175 1 408 808 279 185 129

1 135 135 -21 896 -903 -94 -1 808 9 -185 -103

105 105 111 -170 -97 -62 7 35 -104 308

0 185

Kommunikation Medlemsutveckling Förbundssändningar Konsulenter PR Konsulentträffar Tidning SSR Konsulentbidrag Webb Rekrytering

0 1 349 9360 0 4130 0

2 359 337 21 1 832 65 10 250 413 23 82

-359 -988 -21 -896 -65 -10 -250 0 -23 -82

0 0

1 277 349 15 1 086 33 6 224 180 5 77

-1 -277 349 -15 -1 086 -33 -6 -224 -180 -5 -77

82 -361 6 -190 32 4 26 -180 18 5

277 870 15 607 33 6 224 180 5 77

4 184 969 1 598 0 985 0 2 139 76 0 5 24 150 4 30 35 27 0 0 50 0 0 0 201 92 0 10 646 0 30 39 40

1 347 005 90 15 168 10 0 64 5 20 24 0 9 0 30 0 0 75 43 50 452 0 205 65 27 475 239 40 10 902 10 109 37 40

3-163 964 1 508 -15 817 -10 2 139 12 -5 -15 0 150 -5 30 0 35 27 -75 -43 0 -452 0 -205 -65 -27 0 -274 -147 -40 -256 -10 -79 2 0

4 518 31 1 122 960 2 139 25

759 71 113 11 4 34

3 759 -41 1 009 -11 960 -4 2 139 -10

577 41 11 4 10

-17 261 0 35

7 0

-17 261 -7 35

18 54 43 8 436

14 452 116 9 69 163 131 0 8 665

-9 -452 -116 -9 86 -108 -88 0 -229

11

19 12

-19 -2

-205 122 -499 4 143 6 0 -22 5 0 -167 5 231 -7 0 -27 75 43 -9 0 89 65 18 -51 166 59 40 27 10 0 -4 0

Neutralt (Organisationen) Program, utbildning och ledarskap Medlemsavgifter Utbildningsgrupp Statsbidrag Kursteam Bidrag Svenska Spel Röda Tråden Ränteintäkter, räntekostnader och Stipendier TG & Mary (Helheten) bokslutskostnader Järvhajk Bidrag Humanfond Höstkurs Bidrag Hjälpfond Warghajk Vinst från ScoutvarorBMS (KFUK-KFUM Profileringsprogram Räntebärande kapital program) Medlemsförsäkringar Bäverhajk Svenska Riphajk scoutrådet KFUK-KFUM Utbildningsnätverk Övriga organisationer Övriga intäker och kostnader Arrangemang Förbundsmöte Förbundssamling Total Distriktssamling Jubileum Roverscouternas riksting Roverscouternas riksfemkamp

3 11

5

19 12 2

59 9 185 50

7 9 452 116 9 109 88 2 139 19 2

25


Förvaltningsberättelse 2010 Under 2010 har förbundet bytt från sin egen kontoplan till en generell kontoplan. Det har gjort att vår budget för 2010 (som skapades med grund i 2009 års kontoplan) inte alltid pratat väl med vår rapportmodell. Vi har gjort vad vi har kunnat för att visa en rättvis bild baserad på korrekta resultatrapporter om kostnader för förbundet.

Ledning Scoutstyrelsen har varit dyrare. Det är kostnaden för styrelsens resor och logi som ökat. En anledning är att logikostnaderna ökat sedan vi flyttat från Skeppsbron 28 eftersom många nätter där tillbringades på golvet. De internationella konferensernas kostnad har inte matchat budget. Delegationerna som åkt har inte varit fulltaliga på grund av sjukdom eller askmoln och konferenserna har inte varit lika kostsamma. Den internationella utvecklingsverksamheten har inte genomförts enligt plan eftersom styrelsen tappade medlemmar tidigt och därefter haft svårt att finna prioritering för att sätta igång utskottsarbetet. 2011 väntas en annan aktivitet.

Samordning, verksamhetsstöd och ledning Vår samordning och ledning har inte kostat förbundet mer än budget, trots att kansliet har fått genomföra ytterligare en flytt, från Tellusborgsvägen till Instrumentvägen i Hägersten. Samverkan inom kansliet gör att förbundet har kunnat växla ut många värdefulla resurser och kompetenser till vår verksamhet. Under förvaltning finns den budgeterade kostnaden som tas på Kansli overhead.

Medlemsutveckling I vårt utfall saknar vi intäkter för konsulentbidrag för 2010, de kommer att synas i 2011 års resultat. Det är vad som ger utslag i summeringen av medlemsutvecklingen. Vår rekrytering av ny konsulent i Västsverige genomfördes med start för tjänsten i

26

augusti i stället för under våren. Det syns också i utfallet på konsulenter.

Program, utbildning och ledarskap Den planerade utbildningsnätverksträffen blev uppskjuten vid två tillfällen under året och genomfördes först i februari 2011. Den kostnaden kommer att synas på 2011 års resultat. Det var färre deltagare än beräknat som genomförde Warghajken, och Järvhajken blev inte av. Vårt profileringsarbete kring BMS startades upp 2010 men genererade inga kostnader för den ideella gruppens verksamhet. Den gruppens kostnad gick på scoutstyrelsen. 2011 väntas kostnader för material och programframtagning.

Arrangemang Förbundsmötet tog en lägre kostnad än budgeterat. En anledning kan ha varit att det finns de som inte fakturerat sin kostnad för resor samt att scouterna från Norra regionen inte kunde komma på grund av vädret. Generellt sett har förbundsstyrelsen haft svårt att genomföra de arrangemang som var budgeterade. Distriktssamlingen inbjöds det till i samband med Scoutforum i Falkenberg men uppslutningen var låg. Den planerade förbundssamlingen som planerades till Kärsön i november fick ställas in då det var allt för få som anmält intresse att komma. Vi kan se en tydlig jamboreeeffekt då många av våra aktiva ideella har ett stort engagemang inför nästa sommars läger.


Försäljning

Finansiella instrument/bidrag

Almanackan har genererat en högre vinst än budget. Produktionskostnaden blev lägre under året vilket ger genomslag på intäktssidan.

De bidrag vi budgeterat för under 2010 har i stort sett infallit som planerat. Vi har haft något lägre kostnader för ansökan av statsbidrag, och denna sänkning har till stor del berott på kanslisamverkan mellan förbunden. Utfallet från fonderna 2010 skiljer sig från budget. Det beror på att förbundet inte fick adekvat information om in- och utbetalningar under 2009 eftersom kontaktpersoner bytts ut under året. Under 2010 har detta korrigerats och årets utfall innehåller därför två års avstämningar, både 2009 och 2010 års utdelningar.

Anläggningar Storvallen drog under vintern 2010 på sig stora kostnader för underhåll, bland annat på grund av brister i uppvärmningssystemet. Våra hyresgäster har också sagt upp sig och lämnat Storvallen under sommaren så en del kostnader för förberedelse av försäljning kan synas. Sjöbo har gjort ett gott resultat 2010 tack vare en stor uthyrning under året. Omkostnaderna för Sjöbo har också hållits nere under året.

Kommunikation Förbundet har fått ut mycket av kommunikationsavdelningen inom kanslisamverkan. Mycket av kostnaden syns inte här utan finns under Kansli overhead för 2010. Det finns en del kostnader som har kunnat hållas nere men som behöver växlas upp för att öka kvaliteten på hemsida och för att öka kännedomen om förbundets mervärden.

Neutralt Det finns fortfarande medlemsavgifter för 2010 som ännu inte är betalade och ligger som en minskad intäkt mot budget. Vi beräknar att den intäkten kommer att komma in under 2011.

Svenska Spel Överskottet från delar av Svenska Spels verksamhet går till ungdomsorganisationer i Sverige. Vår del år 2010 blev 2 139 kkr och fördelades med 206 kkr på verksamhetsstöd och ledning, 870 kkr på medlemsutveckling, 41 kkr på program, utveckling och ledarskap, 109 kkr på arrangemang, 59 kkr på anläggningar, 277 kkr på kommunikation och 577 kkr på Neutralt (inklusive stöd till patruller som använt Rosa mappen till att bilda lokalavdelningar samt medlemsstöd).

Sammanfattning KFUK-KFUM scout går med ett negativt resultat för 2010 på -229 000 kr. Det ligger nära det budgeterade underskottet på -256 000 kr. Det egna kapitalet uppgår, efter hänsyn taget till årets resultat till 2 770 570 kr. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras mot eget kapital.

27


Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Balansräkning 2010

28

TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader och mark Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Inventarier och mark Byggnader Materiella anläggningstillgångar Inventarier Byggnader mark Finansiellaoch anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Inventarier Långfristiga placeringar Långfristiga placeringar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar fordringar Långfristiga placeringar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Långfristiga placeringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Övriga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga Kassafordringar och bank Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget EGETkapital KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital Bundet eget kapital medel Ändamålsbestämda Ändamålsbestämda medel Bundet egetkapital kapitalmedel Ändamålsbestämda Fritt eget Fritt eget kapital Ändamålsbestämda Fritt Fritteget egetkapital kapital medel Fritt eget kapital Förändring ändamålsbestämda medel Förändring ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Årets resultat Förändring ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital Förändring ändamålsbestämda medel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa kapital Långfristiga skulder Övriga eget skulder till kreditinstitut Övriga skulder till kreditinstitut Långfristiga Övriga skulderskulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder Övriga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Upplupna kostnader Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA KAPITAL OCH SKULDER UpplupnaEGET kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ställda säkerheter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser

Not Not Not

4 Not4 5 5 4 5 4 56 6 6 6

7 7

7

78 88 88 8 8 8 8

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

2010-12-31 2010-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

1 756 907 1 75698907 161 98 161 1 1756 855907 068 1 855 98 068 161 756 068 907 1 855 2 98 894161 301 2 1 894 855 068 500301 776 500 301 776 2 894 5500 250776 145 5 2 250 894 145 301 500 145 776 5 250

1 811 725 1 81176725 703 76 703 1 1811 888725 428 1 888 76 428 703 811 428 725 1 888 2 76 433703 737 2 1 433 888 428 645737 213 645 737 213 2 433 4645 967213 377 4 2 967 433 377 737 645 377 213 4 967

5 250 145 1 303 363 1 30325363 483 25 483 1 1303 680363 449 1 3680 449 25 009483 295 3 680 009 295 303 449 363 1 25 483 3 3009 295 179 981 3 1 179 680 981 449 009 295 3 6179 189981 276 6 189 276 311189 179 981 6 276 439 421 11 439 421 6 439 189 421 276 11 2010-12-31 2010-12-31 11 439 421 2010-12-31

4 967 377 991 231 99128231 292 28 292 1991 885231 164 1 2885 164 28 904292 687 2 885 904 164 687 991 231 1 28 292 2 2904 687 872 201 2 885 872 164 201 1 904 687 2 5872 776201 888 5 776 888 210 872 201 5 776 888 744 265 10 744 265 5 776 10 744 888 265 2009-12-31 2009-12-31 10 744 265 2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2 147 093 2 147 093 2 147 093

2 097 093 2 097 093 2 097 093

2 3147 047093 307 3 047 -50307 000 -50 307 000 0 3 047 0 -50 000 3 2047 0 770307 057 2 770 -50 057 000 0 2 770 057

2 2097 481093 607 2 48116607 788 16 607 788 0 2 481 0 16 788 2 2481 0 498607 395 2 498 16 395 788 0 2 498 395

2 770 350057 000 350 000 350 000

2 498 350395 000 350 000 350 000

1350 062000 139 1 062 513139 398 513 398 1 4062 596139 735 4 6513 596 735 172398 272 6 172 272 1 596 062 735 139 4 513 398 6 172 11 439272 421 114 439 596 421 735 172 421 272 116 439 Inga 11 439Inga 421 Inga Inga Inga

350 563000 749 563 754749 390 754 390 3563 931749 726 3 5754 931 726 249390 865 5 931 249 726 865 563 749 3 754 390 510 249 865 195 353 10 195 726 353 3 931 5 249 10 195 865 353 Inga 10 195Inga 353 Inga Inga Inga

SUMMA TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder Kassa och bank Leverantörsskulder TILLGÅNGAR Övriga skulder Summa omsättningstillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

991 231 28 292 1 885 164 2 904 687

3 179 981

2 872 201

6 189 276 2010-12-31 11 439 421 2010-12-31

Not

Eget kapitalanläggningstillgångar Materiella Byggnader och mark Bundet eget kapital Inventarier Ändamålsbestämda medel Finansiella anläggningstillgångar Fritt eget kapital Långfristiga placeringar Långfristiga fordringar Fritt eget kapital Förändring ändamålsbestämda medel Summa anläggningstillgångar Årets resultat Omsättningstillgångar Summa eget kapital Kortfristiga fordringar Långfristiga skulder Kundfordringar Övriga fordringar Övriga skulder till kreditinstitut Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 303 363 25 483 1 680 449 3 009 295

5 776 888 2009-12-31 10 744 265 2009-12-31

4 5

1 756 907 98 161 1 855 068 2 147 093

1 811 725 76 703 1 888 428 2 097 093

6

2 894 301 500 776 3 047 307 -50 000 5 250 145 0

2 433 737 645 213 2 481 607 16 788 4 967 377 0

2 770 057

2 498 395

7

8 8 8

Not

1 303 363 25 483 350 000 1 680 449 3 009 295

991 231 28 292 350 000 1 885 164 2 904 687

2010-12-31 3 179 981 1 062 139 513 398 6 189 276 4 596 735 611 172 272 439 421

2009-12-31 2 872 201 563 749 754 390 5 776 888 3 931 726 510 249 865 744 265

Materiella anläggningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL OCH SKULDER Byggnader och mark Inventarier Ställda säkerheter Eget kapital

4 5

11 439 421 1 756 907 2010-12-31 98 161 1 855 068 Inga

10 195 353 1 811 725 2009-12-31 76 703 1 888 428 Inga

Finansiella anläggningstillgångar Ansvarsförbindelser Bundet eget kapital Långfristiga placeringar Långfristiga fordringar TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Ändamålsbestämda medel

6

Inga 2 894 301 500 2 147776 093

Inga 2 433 737 645 2 097213 093

5 250 145

4 967 377

7

Summa anläggningstillgångar ALLMÄNNA REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Fritt eget kapital

Omsättningstillgångar Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen och8 Bokföringsnämndens för 607 Fritt eget kapital 3 047 307 allmänna råd 2 481 ideella föreningar. Förändring ändamålsbestämda medel 8 -50 000 16 788 Kortfristiga fordringar Årets resultat 8 0 0 Kundfordringar 1 303 363 991 231 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Övriga fordringar 25 483 28 292 Summa eget kapital 2 770 057 2 498 395 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 680 449 1 885 164 3 009 295 2 904 687 Byggnader och skulder mark har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar Långfristiga och beräknade marknadsvärden. Kassa bank till kreditinstitut 3 179 2 872 Övrigaoch skulder 350981 000 350201 000 Ytterligare avskrivningar på byggnader görs inte då bokfört värde bedöms understiga det lägsta av Summa omsättningstillgångar 6 189 276 5 776 888 anskaffningsåteranskaffningsvärde. Avskrivningar sker på renoverade delar med 5 % per år. Kortfristigaoch skulder SUMMA TILLGÅNGAR 421 Inventarier med ett anskaffningsväde över 10 000 SEK skrivs av enligt 11 plan över en förväntad 10 744 Leverantörsskulder 1439 062 139 563265 749 ekonomisk livslängd om fem år. Övriga skulder 513 398 754 390 EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 596 735 3 931 726 2010-12-31 2009-12-31 Långfristiga placeringar har upptagits till det lägsta av totala anskaffningsvärde 6 172 272 5 249 865 och marknadsvärde. Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 439 421 10 195 353 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Bundet eget kapital Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat Ställda säkerheter Inga Inga Ändamålsbestämda medel 7 2 147 093 2 097 093 anges. Ansvarsförbindelser Fritt eget kapital Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Inga

Inga


Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Vinst Reforma 3 Anställda och personalkostnader

Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Byggnader och mark har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper och beräknade marknadsvärden.

Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader

0

143 609

2010

2009

5 1 6

3 1 4

2 165 292 109 152 643 482 135 401

1 853 814 46 447 496 956 110 910

3 053 326

2 508 127

Årsbokslutet har upprättats i enlighet Bokföringslagen ochunderstiga Bokföringsnämndens Ytterligare avskrivningar på byggnader görs med inte då bokfört värde bedöms det lägsta av anskaffningsallmänna rådoch föråteranskaffningsvärde. ideella föreningar. Avskrivningar sker på renoverade delar med 5 % per år.

Inventarier med ett anskaffningsväde över 10 000 SEK skrivs av enligt plan över en förväntad ekonomisk livslängd om fem år.

Inventarier med ett anskaffningsväde över 10 000 SEK skrivs av enligt plan över en förväntad

2009-12-31 Långfristiga placeringar har upptagits till det lägsta av totala2010-12-31 anskaffningsvärde och Ackumulerade anskaffningsvärden marknadsvärde. Ingående anskaffningsvärde 5 036 009 5 036 009

4 Byggnader och mark

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. ekonomisk livslängd om fem år.

Byggnader och mark har harupptagits upptagits till lägsta det lägsta av anskaffningsvärde minus planenliga Långfristiga placeringar till det av totala anskaffningsvärde och marknadsvärde. avskrivningar och beräknade marknadsvärden.

Årets anskaffning

0

0 5 036 009

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 036 009 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ytterligare avskrivningar på byggnader görs inte då bokfört värde bedöms understiga Övriga tillgångar och skulder haroch upptagits till anskaffningsvärden där inget annat sker på renoverade det lägsta av anskaffningsåteranskaffningsvärde. Avskrivningar anges. delar med 5 % per år.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Ingående avskrivningar enligt plan 3 224 284 -3 169 466

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Utgående bokfört värde

Noter Noter

1 Externa bidrag Statsbidrag Svenska Spel

2 Intäkter och kostnader Reforma I årets intäkter och kostnader ingår årets förbundsläger, Reforma. Omfattningen framgår i noten.

Taxeringsvärde mark 2010

2009

955 132 2 139 496

778 665 2 164 291

3 094 628

2 942 956

2010

2009

Deltagaravgifter och försäljning Material, mat, försäljningsvaror, etc.

0 0

1 777 006 -1 633 397

Vinst Reforma

0

143 609

3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader

4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2010

2009

5 1 6

3 1 4

2 165 292 109 152 643 482 135 401

1 853 814 46 447 496 956 110 910

3 053 326

2 508 127

2010-12-31

2009-12-31

5 036 009 0 5 036 009

5 036 009 0 5 036 009

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

3 224 284 54 818 3 279 102

-3 169 466 -54 818 -3 224 284

Utgående bokfört värde

1 756 907

1 811 725

Taxeringsvärde mark 5 Inventarier

Årets avskrivningar enligt plan

422 000 2010-12-31

422 000 2009-12-31

54 818

-54 818 -3 224 284

1 756 907

1 811 725

422 000

422 000

Periodisering av inkomster och utgifter harplan skett enligt god redovisningssed. Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 3 279 102

5 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangerade inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utrangerade inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde 6 Finansiella ansläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 Ändamålsbestämda medel Fältverksamhet Räntebärande kapital Roverscoutverksamhet Underhåll gårdar Malawi

8 Förändring av fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utnyttjat/Tillfört Fältverksamhet Till/Från räntebärande kapital Utnyttjat/Tillfört Roverscoutfonden Utnyttjat/Tillfört Underhåll gårdar Utnyttjat/Tillfört Sjöbo Förändring endamålsbestämda medel Årets resultat Belopp vid årets utgång

2010-12-31 618 679 54 810 673 489

2009-12-31 695 086 67 076 -143 483 618 679

575 328

-662 929 -22 530 143 483 -541 976

98 161

76 703

541 976 33 352

2010-12-31

2009-12-31

2 433 737 460 565 2 894 301

2 276 269 157 468 2 433 737

2010-12-31 1 317 125 554 673 55 260 102 150 117 885

2009-12-31 1 267 125 554 673 55 260 102 150 117 885

2 147 093

2 097 093

2010-12-31 2 498 395

2009-12-31 2 481 607

-50 000 0 0 0 0 -50 000

-25 828 -450 18 407 -2 150 26 809 16 788

0

0

2 448 395

2 498 395

29


Vi driver scoutförbundet framåt Scoutstyrelsen

Under året har scoutstyrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, finansutskottet har haft 11 och presidiet 14. KFUKKFUMs scoutförbunds styrelse har sedan förbundsmötet 2010 bestått av följande personer: Fredrik Sahlin, Förbundskåren, förbundsordförande Jenny Hermansson, Henåns scoutkår, vice ordförande Jonas Enbom, Sisjö scoutkår Niclas Johansson, Hakarp scoutkår Hanna Forsén, Bodafors scoutkår Billy Berg, Ystads KFUK-KFUM scoutkår, avsa sig uppdraget 2010-05 Anna Benckert, Pålsboda KFUK-KFUM scoutkår/KFUM Norrköping Scout Wilhelm Tunemyr, Tölö scoutkår Jonas Fjällström, Piteå EFS scoutkår

Representation

Alma T.o.m. 2010-03-31 Katarina Norborg, Uppåkra scoutkår, ordförande Magnus Jönsson, Flyinge scoutkår Thomas Gillerfors, Hejde EFS Kerstin Löfvander-Thapper, Scoutkåren Drotten Elsi Lindqvist, tjänsteman

Sjöbo T.o.m. 2010-09-30 Ulf Fransson, Bodafors scoutkår t.o.m. 2010-05 David Eriksson, Bodafors scoutkår Hanna Forsén, Bodafors scoutkår t.o.m. 2010-04 Johan Nilsson, Bodafors scoutkår Johan Svensson, Huskvarna scoutkår Pernilla Bruno, Linero scoutkår/Veberöds scoutkår Anna Johansson, Huskvarna scoutkår, fr.o.m. 2010-04

Utskott och projektgrupper

KFUK-KFUMs scoutförbund har dessutom funnits representerade i:

Det centrala arbetet i scoutförbundet fördelas på utskott och projektgrupper. Arbetsgrupperna har under 2010 haft följande sammansättning:

Svenska Scoutrådets valberedning

Internationella utskottet

Tobias Hedlund

Thomas Bruno, Örby scoutkår Jeanette Orrebring, Örby scoutkår

Samt i ett antal andra arbetsgrupper inom KFUK-KFUM Sverige och Svenska Scoutrådet.

30

Internstyrelser

Utbildningsutskottet Jonas Fjällström, Piteå EFS scoutkår, sammankallande Tobias Hedlund, Guldgrävarnas scoutkår Jakob Leykauff, Byängskåren


Riksroverscoutkommittén

Konsulentorganisation

Daniel Hjertén, Nässjö scoutkår, ordförande Malin Lundström, EFS Carlskyrkan Johan Manner, Tölö scoutkår Albin Askman Junhede, Byängskåren Robert Hammarskiöld, Dalby scoutkår

Norra Småland, Södra Småland och Östergötland – Jonna Isaksson. KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm – Lotta Altner, anställd av scoutförbundet KFUK-KFUM Skåne-Blekinge – Lena Pålsson KFUK-KFUM Västsvenska – Anna Germsjö, t.o.m. 2010-04 Jonas Lamprecht, fr.o.m. 2010-08 Salt, EFS scout – Marianne Näslund

Revisorer Marie Welin, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm Suppleant för den auktoriserade revisorn utses av Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gunnar Lindblom, lekmannarevisor, Förbundskåren Suppleanter för lekmannarevisorn, tillika verksamhetsrevisorer Annika Olsson, Bodafors scoutkår Anna Boo, Torns scoutkår/Fosie scoutkår

Förtjänstmärken

Gustav Adolfs-märket Linnea Hansson, Pålsboda scoutkår Joakim Kemeny, Bäckhammar scoutkår Tobias Hedlund, Guldgrävarnas scoutkår

Valberedning

KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i silver

För att förbereda val inför FM 2011 Nicklas Sundberg, Trekungakåren, sammankallande Anna Johansson, Huskvarna scoutkår Anna-Lena Levin, Hunnebergs scoutkår Anton Engström, Trekungakåren Leif Svensson, Staffanstorps KFUK-KFUM scoutkår

Karin Nagy, Sisjö scoutkår Lotta Berg, Ystads KFUK-KFUM scoutkår Per Berg, Ystads KFUK-KFUM scoutkår

Anställda på förbundskansliet Louise Callenberg, generalsekreterare Wilhelm Tunemyr, tf generalsekreterare t.o.m. 2010-02-14 Ingrid Greiby, handläggare Elsi Lindqvist, handläggare almanackan Marie Goding, ekonomiansvarig

31


Fotografi: Magnus Frรถderberg/Scouterna

KFUK-KFUMs scoutfรถrbund E-post: info@km.scout.se Telefon vxl: 08-677 30 50 Fax: 08-677 30 55 Adress: Box 42034, SE-126 12 Stockholm

KM_Verksamhetsberattelse_2010_issuu  
KM_Verksamhetsberattelse_2010_issuu  

Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund