__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MU19_05_pp_139-140

10/29/08

10:41 AM

Page 139

S Y M P H O N Y

N O . 3

I N

C

M I N O R


MU19_05_pp_139-140

10/29/08

10:41 AM

Page 140

Instruments Piccolo Flute 1, 2, 3 Oboe, 1, 2 English Horn Clarinet 1, 2 in B , A Bass Clarinet in B Bassoon 1, 2 Horn 1, 2, 3, 4 in F Trumpet 1, 2, 3 in B , A Trombone 1, 2, 3 Tuba Timpani Percussion (Tambourine, Snare Drum, Cymbal, Bass Drum, Triangle, Crash Cymbals, Wood Block, Sand Paper, Castanets, Slapstick, Gong, Orchestral Bells, Xylophone) Celesta Harp Violin 1, 2 Viola Violoncello Contrabass


I

Piccolo Flute 1, 2

Flute 3

Oboe 1, 2

English Horn

$ −− 0Andanteÿ Š −0 ÿ Š −−− 00 ÿ Š −−− 00 ÿ Š −−− 00 ÿ Š −− 00

Clarinet 1, 2 in B − Bass Clarinet in B − Bassoon 1, 2

Horn 1, 2 in F

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

²Ł

¦ð ][

²Ł

Ł

²ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

$ −− 2 Š 00 ð ý ]\

Ł

Ł ²Ł

Ł ¦Ł ][

Ł

Ł ¦ Ł −Ł

cresc. []\ ] cresc. ¼ ²Ł ð ÿ

½

ÿ

ÿ

½ ÿ

ÿ ŁŁ Ł

ŁŁ Ł −Ł ¦ Ł ²Ł ¦ ð ][ Ł ¦ Ł −ð [][ ]

¦−ðð ýý \ ðý \

Ð [][ ]

ðý \ Ð \\

−¦ ŁŁ

Ý

²Ł ¦ Ł ÿ ÿ −Ł ]\ ÿ

Ł

−ðð

² ŁŁ ¦−ŁŁ

ð

¦ Ł −Ł

cresc.

−Ł cresc.

½ð ][ [][ ] ð ²ð [][ ] ¦ ðÐ ][ ²Ð [][ ] ¦Ð ][

][ ] ² ð½

Ł

Ł

²ð ÿ

½

ÿ

Ł

Ł

² Ðð Ł

²ð

² ŁŁ ý

ð ¹ ¦ð Ł ¦Ł ² ð

Ð ][

ð

²ð

Ð ][

Ł

ÿ

¼

Ł

¼

²Ł ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

ÿ

ÿ

−− 0 %Š − 0

ÿ

Š −−− 00 Ý −− 0 −0

š

¼

ÿ

ÿ

−Ł

ðý ]\

ÿ

ÿ

Snare Drum

Violin 2

ÿ

Š − 00 Ý− % − − 00

ÿ

Violin 1

ÿ

ÿ

Š − 00 š −−− 0 ð ý 0 ðý \ Ý −− 0 − 0 ðý \ Ý −− 0 % −0 Ð \ $Ý − 0 −− 0

Harp

ÿ

ÿ

ÿ

Orchestral Bells

ÿ

ÿ

Š − 00

Timpani

ÿ

ÿ

Trumpet 1, 2 in B −

Tuba

ÿ

ÿ

ÿ

Trombone 3

ÿ

ÿ

Š −− 00

Trombone 1, 2

ÿ

Š − 00

Horn 3, 4 in F

Trumpet 3 in B −

rit.

ÿ

! $ −− 0Andanteÿ Š −0 ÿ Š −−− 00

rit.

Viola

š −−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Violoncello

Ý −− 0 −0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Contrabass

Ý− 0 % −− 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Copyright © 2019 by G. Schirmer, Inc. (ASCAP) Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

I

141


7 Fl. 1, 2

$ −− Š −

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿq

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿq

E. Hn.

Š −− ¦ ð ]\

Cl. 1, 2 in B −

Bn. 1, 2

Š−

ð ð ]\

a2

a tempo

ÿ

½

² Ł ² ŁŁ

Ý − ²Ð % −− Ð ]\

ÿ

ÿ

q ¼ Ł Ł ¼ ]\ \\ q ¼ ðð ýý [ \\ ] ][ ¦ ððqýý ¼ [ \\ ] ][

½

¼ ¦ Ł ²Ł ]\ ¼ ¦Ł []\ ] ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

½

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

½

Tpt. 1, 2 in B −

Š − ² ðð ]\

½

Š − ²ð ]\

½

Ý −− Ð − \

Trb. 3

Tb.

Ý− % − − ¼ ¦ðý \

¼

ÐÐ \

¼

ð \

¼

Ð \

\\

\\

Ł

ÿ

ŁŁ ¦ Ł ²Ł

[]

Ł ]\

ðŁ Ł ² ŁŁ

Ł

ŁŁ

² ðð ýý

ÿ

¦ð

ÿ

¦ −ðð

−ŁŁ

²¦ ð ý

Ł Ł Ł Ł ¦Ł ][

Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł

¦ ² Łð ¦ Ł ][

¦ ŁŁ −ŁŁ

Ł

ŁŁ

ŁŁ ² ŁŁ ][

−[¦] ŁŁ ¦ ŁŁ

[]

−² ŁŁ cre

[cre

]

ÿ

ÿ

ÿ

ð ][

½

ð [][ ]

½

Ł

ŁŁ

¼

][ Ł

[cre

ÿ

½ ÿ

ð

²ð

¦ð

ðý

¦Ł

²Ł

²ð ý

¦ Ł −Ł ¦ Ł ² Ł ¦Ł

½

½

ð ][ ÿ

−ð ][

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðq []\ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bells

−− %Š −

ÿ

½

Š −−−

ÿ

½

Ý −− −

ÿ

½

Va.

$š − −−

ÿ

ÿq

Vc.

Ý −− −

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

142

¦ ² Łð ý ¦ Ł ¦ Ł

cre

\\

$Ý − −−

ðq ¦ð ]\q ¦ ðð

7777777777777777777

!

¼ ÿ

ÿq

Timp.

Hp.

½

ÿq

¦ ðý w ][ q ðý ][ q ðý ][

ŁŁ

cre

ÿ

ÿ

Ł

−ðŁ ý Ł

² ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ ][

² ðð ][

ÿq

š −−− ² Ð \

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

½

½

$ −− Š

Tpt. 3 in B −

Ł

ðý cre

ð [][ ]

Hn. 1, 2 in F

ÿq

½

][

²Ł ²Ł ¦ Ł

½

1

² Ł ¦ Ł ²[−] ðð

a tempo

Florence Price


Fl. 1, 2

rit. $14 −− Ł Ł poco Ł ¦ Ł Š − scen

Š −−−

Fl. 3

ÿ

Ł − Ł Š − − ð Ł ¦Ł ¦Ł

E. Hn.

Š −−

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š − ²¦ ðð

¦ −ð

Bn. 1, 2

Ý− Ð % −− ð

scen

ð ð

ÿq

ÿ

½

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

Ł Ł

q ¼

ð

Allegro

Ł Ł Ł ¼ −Ł Ł \

½

−ŁŁ −ŁŁ −− −ŁŁ

ÿ

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÐÐ ]\ Ð ÿq Ł Ł Ł ¼ ]\

Łð ² Ł ¼q

¼

ÿ

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ð

¦ð ¦ð

ÿq

ðð

¦Ð ]\ ÿ ¦ Ł¹ ² ŁŁ ý Ł \

Ł ŁŁ ý Ł Ł Ł 

do

² ðð

scen

do

] 1

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

š −−− ² ðð [][ ]

¦ ¦ ðð

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −−− ð

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł ¼

ÿ

Trb. 1, 2

Trb. 3

Ł ŁŁ

do

scen

− Š−

ÿ

ð ]\

¼

do

scen

Hn. 3, 4 in F

ÿq

do

scen

$ −− ² ð Š ¦ð

ÿ

do

Ob. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

poco rit.

a tempo

ð Ł Ł []\ ]

Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

Bells

−− %Š −

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł ¦Ł ¦Ł Ł Ł ]\

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

¦Ð ¦Ð

Hp.

½

Ł ¼ ]\

¼

! poco rit.

a tempo

poco rit.

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

Va.

$š − −−

Vc.

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

Cb.

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

½

q ¼

%

Symphony

no.

3

in

C

Allegro

n Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Ł ð [

ÿ pizz.

Ł ¦ Ł Łn Ł Ł Ł ý Ł Ł Ł Ł ð [[ ]

¦Ł \

¼

½

¼

½

pizz.

¼

Minor,

ÿ

½

Movement

ð [ I

¦Ł \

143


poco rit.

$22 − Ł −ŁŁ −Ł −Ł Ł a tempo Ł Ł ¼ Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š − ðý

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š − ¦ Ł ² ŁŁ ý Ł Ł ŁŁ ¼ [ ¹] ÿ Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

− Š−− Hp.

¼ ¦Ł ¦Ł Ł Ł Ł

! Ý −−− ð ð

½

poco rit.

a tempo

Vn. 1

$ −− Š −

Vn. 2

− Š−−

ÿ

Va.

š −−−

ÿ

Vc.

Ý −−− ½

ÿ

½ ½

 m Ł Ł Łl ¦ Ł ]\ m ¼ Ł Ł Łl ¦ Ł []\ ] ¼

 Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł [][ ]

½ ½

Ł Ł Ł

½

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł \ Ł Ł Ł [\ ]

½

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł ð

ŁŁŁŁ

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł ð

ŁŁŁŁ

ðð

¦ ðð

² Łð ý

[div.]

ÿ arco

Cb.

%

Ý −−− ½

144

Ł ¦ Łm ¼ Ł Ł ]\ arco Ł ¦ Łm ¼ Ł Ł ]\

¦ ðð ]\

ð ][

½

[div.]

Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł ][

ðý ðý

Ł Ł

ð

Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Łý

[ ]

[ Ł

ðý [

Ł Ł Ł Łý

ŁŁŁ Ł ŁŁ [\ ]

½ s Ł Ł y Ł Łs Ł Ł 

s ð ð y ðs

ð

¼

[unis.]

ð

ð

ðý

¼

Ł \

ð

ð

ðý

¼

Ł \

Florence Price


[a 2] ŁŁl ¦ Łl Ł [[ ð [ [[ ] ðŁ ¦ Ł Ł l l [[ Łl ¦ Łl Ł [[ Łl ¦ Łl Ł Ł ¦Ł Ł [[

29

[

Fl. 1, 2

$ − Š−−

ÿ

½

Fl. 3

Š −−−

ÿ

½

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

½

¦ ðð [ ð [ ¦ ðð

ŁŁ

ðð

ŁŁ

ð

Ł Ł ŁŁ

ðð

Ł

[

[ ÿ

½

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

½

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

½

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

½

²ð [ ¦ ðð [

Ł

Ł

ð

ŁŁ

Ł

ðð

ð [[ ]

Ł

Ł

ðŁ ý [

ÿ

ÿ

¦ Łm Łm ¦ Ł ¼

ÿ

ÿ

m −ðŁ ¦ Ł ¦ ² Łm ŁŁ −ŁŁ ¼ l l −Łl ¦ Łl Łm −Łm ¦ Ł ¼ − Łl ¦ Łl Łm − Łm ¦ Ł −Ł ¦ Ł Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

]

− Łl Łl −Ł Ł −Łl Łl

Łm Łm ð Łm Łm Ł Ł ð ð

Ł ²Ł Ł Ł Ł ² Łl Łl Ł [ marc. ² Łl ¦ Łl Łl Łl ² Ł [ [ ] [marc.] ¦ Ł −Ł Ł Ł ¦ Łl − Łl Łl Łl ¦¦ ŁŁ [ marc. Ł Ł

[

]

[a 2]

− ðð

ð [[

ÿ

ÿ

]

 Ł Ł ² Ł ð [ [[ ] Ł Ł Ł ¦¦ ŁŁ ð  [[ð

Ł Ł ¦ Ł Ł Ł

m m ² ŁŁ −ŁŁ ¦ Ł ¼

ð

]

[

E. Hn.

Š −−

− Łl ¦ Łl

]

ÿ

 Ł Ł Ł

½

]\

ÿ

ÿ

Ł ¦ Ł Łl Ł l [ [ ] marc. Ł l l Ł −Ł ¦ Łl Łl Ł [ marc.

ðn

ÿ

ÿ

½

¼ ²Ł ¦Ł [[ ]

ÿ

ÿ

½

m ¹ Ł ¦ Ł ð [[ [

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

½

¹ Łm ¦ Ł ð [ [[

−Łl Łl

Timp.

$Ý − −−

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł ¼

ÿ

¼ Ł Ł

Ł Ł Ł ¼

Łm Łm −Łl Łl

Łð Ł

ŁŁ

a2

Sn. Dr.

`n ð [

½

Ł

Ł

½

ÿ

Ł

¼

Łm Łm ð

[ Cym. B. Dr.

Hp.

¦ ðnð

½

¦Ł ¦Ł

¼

−Ł Ł − Ł Łl ŁŁl ¦¦ ŁŁ [ marc. ÿ

 ¦Ł ¹ ¼ ¦Ł

½

Łn [

¼

½

Ł Ł Ł Ł [

¼

½

¼

½

ŁŁŁ

n n Ł [n

ÿ ¼ ½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

n n Łn ¦ ŁŁ ²² ŁŁ ¦ Ł ¼

ÿ

ÿ

−ŁŁ ¦ Ł ŁŁn ¼ n ² Łn

ÿ

ÿ

Łn Łn

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

Ł [[ ]

%

! [div.]

Vn. 1

ml $ − Š − − Łlm Ł

ð

Vn. 2

m Š −−− Łlm Łl

ð

Va.

š −−− ðð ][

Vc.

Ý −− ð − ¦ð ][ Ý −− −

ð ][

½

½

ð [][ ]

½

½

½

½

Łðð ý

Ł ðð [

ðŁ ý

Ł 

[div.]

Cb.

½

[marc.]

½ ŁŁŁ

½

½

¼ Ł [

Trb. 1, 2

¼

ðn

½

[a 2]

¦Ł ¦ Łn

½

ÿ

š −−−

½

ðn

ÿ

ð [][ ]

¼ ² Łn

Ł Ł ¹ Ł [ marc. l Łl −ŁŁ ² ŁŁ ¦ ² Ł [ marc.

¼

1

Łý

½

ð ðn

%

ÿ

Ł Ł Ł ½ [

½

½

½

ð [

Symphony

ððt [ t ðð [[ ]

[unis.]

Ł ¦ Ł Ł − Łm ¦ Łm [[ [div.]

[unis.]

Ł ¦ Ł Ł −Łm ¦ Łm [ [[ ]

[unis.] ¹ Łm ¦ Ł ð [ [[ [unis.] Łm ¦ Ł ¹ ð [[ [ Łm ¦ Ł ¹ ð [[ [

no.

3

in

C

−Łm Łm

ðn

−Łm Łm

Łn Łn n ð

ÿ

−Łm Łm

Łn Łn n ð

ÿ

Minor,

Movement

I

½

Ł ¦Ł Ł Ł [

n Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¹ ¼ [[ ] pizz. ¦ Łn ¼ ½ [[ ] 145


Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

36 $ −− −Ł Ł −ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ Š − ][ − Š − − Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł [][ ] − ¹ Š−− ½ ¼

− Š−

E. Hn.

Ł Ł ][

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

Bn. 1, 2

Ý −−− ½

%

n [a 2] ²¦ ŁŁ ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł [ n Ł ²Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł [[ ] n a2 ŁŁ ² Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł [

Ł

½

¼

n a2 ¦² Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł n [ ÿ

ÿ

¼

n ¦Ł ¹ ¼ [

− Ł ŁŁ ][

½

¹ ŁŁ ² ŁŁ −¦ ŁŁ ¦ ŁŁ ¦[−] ŁŁ Ł −ŁŁ Ł −¦ Ł Ł Ł −Ł ¦ ¦ ŁŁ ]\ tranquillo ¹ ¦ Ł −Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł ]\ tranquillo

½

3

3

ÿ

½

ÿ

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł [

ÿ

−Ł ŁŁ ][

ÿ

¹ Ł ¦ Ł Ł ²Ł Ł ][ tranquillo ¹ ² ŁŁ ² ŁŁ − ŁŁ ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ ][ tranquillo ½ Ł ¹ ¼ 3

Ł ]\

Ł ¦ Ł −Ł Ł

ð

3

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł [[ ] a2 Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł

¼ ]\

² ŁŁ Ł ¦ Ł

Ł Ð

Ðn

¦Ł

]\

$ − Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Ł [

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Ł [

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ [

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

− Š−−

ÿ

²¦ŁŁŁ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −−−

ÿ

[ ¦ ² ŁŁŁ Ł

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ −− Š −

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Vn. 2

− Š−−

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hp.

%

! Š

[div.] Va.

š −−− ¦ ðð ýý ][

[ ¼]

[div.] Vc.

Cb.

Ý −−− ð ýý ][ Ý− % −− 146

¦ Ł ²Ł

ÿ

7777777777777777777777

Cym. B. Dr.

ŁŁ

¦ Łn ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł [ ¦ Łn ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł [[ ] [unis.] n Ł ²Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł [[ ] n ¦² Ł ¹ ½ n ¼ [ ÿ

Ł ²Ł

−Ł

Ł Ł

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Sn. Dr.

¼ ½

[unis.]

Florence Price


Fl. 1, 2

$41 −− Š − Ł − Š − − ¦Ł

Fl. 3

2

¼ ¼

½

ð cresc.

½

\\ ð \\

cresc.

Ob. 1, 2

− Š−−

E. Hn.

− Š− Ł

¼

½

Cl. 1, 2 in B −

Š−

¼

½

Bn. 1, 2

Tpt. 1, 2 in B −

Ý− Ł % −− Ł

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Š−

Hp.

Vn. 1

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¼ [][ ] ¦ Ł ŁŁ ¼ ][ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼ Łý

ÿ

cresc.

ÿ

ÿ 1 Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł \ cresc.

½

¼

¦Ł

¦ Ł Ł ² Ł Ł ² Ł ² ŁŁ ½

Ł

ð

ÿ

š −−− ¼ ¦ ŁŁ −Ł ¦ Ł Ł ²Ł \ Ý − ðý ²Ł % − − ðý ²Ł \

ÿ

−¦ ðð cresc.

¦ð ¦ð

Ł ² Ł ŁŁ ][ ¹ ¦ ð ¦ Ł Ł −ŁŁ ][

²Ł ¦ Ł ½

¼

¦ ¦ ŁŁ −−ŁŁ

cresc.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%

! $ −− Š −

ÿ

− Š−−

ÿ

½ ½

¦Ł Ł ¼ ][ ¦Ł Ł ¼ ] [][ ] [div.] n (ossia: con sordino) ½ ¼ ŁŁ Ł Ł ][ (ossia: con sordino) ½ ¼ Ł ][ (ossia: con sordino) ½ ¼ Ł ][ [

Vc.

Cb.

š −−− Ý −−− Ý− % −−

ÿ ÿ ÿ

solo espress.

t Ł Łý ¼ −Ł Ł \ cresc. t Ł ¼ −Ł Ł Ł ý [ \ ] [cresc. 3

Va.

²Ð ð ]\ tranquillo

][

½ Ł

1 espress.

½

ÿ

¼

¼

3

Vn. 2

² Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł ¼ ][ ² Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł ¼ [][ ] ÿ

²Ł ¦ Ł \

1 $ − Š ¼ −Ł ¦ Ł \

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

ÿ

[ ]

Š−

Tpt. 3 in B −

Ł ²Ł

ÿ

²Ł

B. Cl. in B −

Ł ²Ł

ÿ ÿ ÿ

Symphony

no.

3

in

]

C

3

[]

ÿ

−Ł Ł ð \ tranquillo ÿ

ÿ 3

3

ð

Ł ÿ

3

n n n n ¦² ŁŁ ² Ł Ł ŁŁ Ł Ł −−ŁŁ Ł Ł ¦ ¦ ŁŁ ² Ł Ł ¦ Ð \ 3

Ł

− −Ð

cresc.

[div.]

²Ł

¦Ł

Ł

²Ł

¦Ł

Ł

²Ł

cresc.

²Ł

Ð Ð \

¦ ÐÐ ÿ

ÿ

cresc.

Minor,

Movement

I

147


Picc.

$47 − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

rit.

a tempo

ÿ

ÿ

1

Ð

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł ý −Ł ¦ Ł \ ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

3

Cl. 1, 2 in B −

Tpt. 1, 2 in B −

ÿ

[1]

½

%Š − ¦ð

ð

−Ð \

ð

Ð

−Ð

Ð

dim.

$ Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hp.

! Š −−−

Vn. 1

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ rit.

$ − Š − − Ł ²Ł

ð

[¦] Ł

Ł

Ð \

ÿ

ÿ

Ð

¦Ð

a tempo

¦[tutti] Ð \\

Ð

dim.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

Va.

š −−− ¦ Ð

−¦ ÐÐ

−Ð \

dim.

Ð

Ð

\

−Ð ¦Ð

ÿ

ð

dim. Vn. 2

ÿ

ÿ

¦ ÐÐ ¦Ð

77777777777777777777777777

Tpt. 3 in B −

Ð \\ ]

ÿ

ÐÐ

ÿ

dim. solo [senza sordino]

−Ł Solo Vc.

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Ł −ð

ð

ÿ \

Vc.

Ý −− −Ð − Ð

Ł Ł −ð Ð [\ ]

ÐÐ dim.

ŁÐ ð

−Ł

¦ ŁÐ Ł ² ð

ŁÐ ¦ ð

²Ł

dim.

¦ ÐÐ \

[

¦ ÐÐ

[senza sordino] Cb.

Ý− % −− 148

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Ð \ Florence Price

Ð

Ł


Picc.

$55 − Š−−

Ł Ł Ł ¦Ł ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

½

ÿ

[ [a 2]

Ł −Ł Ł Ł ¦Ł

Š −−− ½

Fl. 1, 2

Ł Ł Ł ¦Ł −Ł

ÿ

ÿ

5

Š −−−

Fl. 3

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

½

ÿ

[ Ł Ł Ł ¦Ł ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

½

ÿ

[ 1 Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

%Š −

[a 2]

5

Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł \

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł

[a 2] Cl. 1, 2 in B −

Tpt. 1, 2 in B −

Ł Ł Ł ²Ł [ [a 2]

$

Tpt. 3 in B −

ð [

ð

ð

ð [

ð

ð

ð

ð

[ ]

[a 2] Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ^[ ¦ ŁŁŁ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

^[ ¦ ŁŁ

!

− ÐÐÐ ]\ −ÐÐÐ

$ − ð Š−−

ð

ð

ð

Ð

Š −−− −ÐÐ

−ÐÐ

^[ ¦ ŁŁ

[non div.]

[unis.]

ÐÐ

−Ð

½

¼

½

Ł ¦ ŁŁ

¼

Ł ŁŁ

¼

¼

½

ŁŁŁ

¼

¦Ł

¼

ÿ

Ý

[unis.]

Łs Ł Ł ¦ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

[ Łs Ł Ł ¦ Ł [ ]

[

^[

[senza sordino] Ð š −−− Ð [ \\ ] cresc.

[div. in 3]

ÐÐ

−ÐÐð

[div. in 2]

ð

[unis.]

[

−ÐÐÐ

Ł ^[

[

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

¼

] [ ]

[cresc.

Va.

¼

¦ ŁŁ

Ð

¼

cresc. [div.] Vn. 2

ð ÿ

`ð [[ ] ` ð [[ ]

[div.] Vn. 1

ð ÿ

777777777777777777777777

Hp.

ð [ [ ð

¼

Š

Łs Ł Ł ¦ Ł [

š

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

[col Tutti] Solo Vc.

Ý −− Ł −

Ł

ð

Ł

ð

Ł

Ł ¦ Ł −ð

Ł −ð

Ł

cresc.

Ł ¦ ŁŁ ^[

¼

ÿ

½

[senza sordino] Vc.

Ý −− −Ð − Ð

ÿ

−ÐÐ

ÿ

cresc. Cb.

Ý− % −− Ð

Ð

Ð

Ð

cresc.

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Ł ¦ ŁŁ ^[

¼

½

ÿ

¼

½

ÿ

Ł ^[

Movement

I

149


Picc.

$61 −− ¹ ¼ Š − Ł

½

ÿ

ÿ

½

¦ ðð ][ ¦ð [][ ]

Ł Ł

Ł

ð ²ð []][ ²ð [][ ]

ŁŁ

ŁŁ

Ł

Ł

¦ ðð ][ Łý ][

ŁŁ

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł [[ ŁŁ ¦ Ł ŁŁ [[ ð Ł [[ ðŁ ¦ Ł [[ Ł ¦Ł [[ Ł ¦Ł Ł ¦Ł [[ [ ¹ Ł ²Ł n ð [[ ] [ [[ ] n Ł ¦Ł ð ¦Ł ¹ Ł ð [[ ] [ [[ ] ðð Łð ¦ Ł [[ [ ðð ðð [[ ] [ [[ ] Ł Ł Ł Ł [ ŁŁ [ Ł [ ð [ ð [ ð

[a 2] Fl. 1, 2

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Š−−

Ł ¹ ¼ 

½

Fl. 3

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Š−−

Ł ¹ ¼ 

½

½

Ob. 1, 2

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Š−−

Ł ¹ ¼ 

½

½

E. Hn.

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š− ²Ł

 Ł ¹ ¼

½

½

Ł ¹ ¼ 

½

½

ÿ

½

½

Ł

[a 2]

[a 2] Cl. 1, 2 in B −

Š−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

ÿ

½

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

½

Tpt. 1, 2 in B −

Š− ð

ð

Tpt. 3 in B −

Š− ð

ð

½

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðŁ ý ][

Ł − Łl ¦ Łl [

]

l l Ł −Ł ¦ Ł l l [

[

]

]

ð Ł −ðŁ ¦ Ł l l Ł −Łl ¦ Łl Ł − Łl ¦ Łl Ł −Ł ¦ Ł

− Łl

Łl

−Ł Ł −Łl Łl l l Ł ² Łð Ł −ðŁ l

Ł l

ð [[

−Łl

Łl

ð [[ ] `ð [[ Ł [ Ł [

−Łl

Łl

Ł

Ł

[a 2]

[a 2] š −−− ð

Trb. 1, 2 Trb. 3 Tb.

Ý− ð % −−

Timp.

$ Ý − `Ð −−

Sn. Dr. Cym. B. Dr.

Hp.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

ð ð ÿ

Ð`

Ł ðŁ ][ ð [][ ] ð ][ ¦ð ¦ð ][ Ł ¹ ¼  Ł ¹ ¼

ÿ

ðŁ ý

Ł ð 

ð

ð

Łð ý

Ł ð

½

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ a2

½

ÿ

½

ÿ

Łn [ a2 n ¹ Ł [ n ¹ Ł [ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ð

−Ł

Ł Ł Ł Ł

½

½

½

½

¹

½

¦Ł ¦Ł Ł 

%

[

¼

½

¼

½

− Š − − ŁŁ ¦ ŁŁ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −−− ¦ ŁŁ Ł

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðð [

Ł ¦ Ł Ł − Łl ¦ Łl

! $ −− Š − Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

 ¹ ¼ Ł ][

 ¹ ¼ Ł

− ¹ ¼ Š−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł [][ ] ¹ š −−− Ł Ł Ł ¹ ¼ Ł Ł Ł Ł Ł ][ [unis.] Ý −−− ÿ ¦Ł ¹ ¼ ][ Ý −−− ÿ ¦Ł ¹ ¼ % ][

 ¹ ¼ Ł Ł ¹ ¼

150

 Ł ¹ ¼ Ł ¹ ¼

½

½

½

½

ð [ Ł Ł ¦ Ł ²Ł ð

[ ]

 Ł ¹ ¼

½

Ł ¹ ¼ 

¹ Łl ¦ Łl Łl ² Łl Ł ¹ ¼  ¹ Łl ¦ Łl Łl ² Łl Ł ¹ ¼ 

Ł

Ł ŁŁŁ

7

 Ł ¹ ¼ Ł ¹ ¼

Ł ¹ ¼ 

[ ¹

3

3

[[ ] ŁŁ ¦ Ł Ł − Łl ¦ Łl [ [[ ] Š Ł ¦ Ł Ł −Łl ¦ Łl [[ ð −Łl Łl [[ ð −Łl Łl [[ [

Łn [Łn

¹ [ Florence Price

¦Ł ¦Ł 


66

Ł

Picc.

$ −− Ł ² Ł Š −

Fl. 1, 2

− Ł ²Ł Š − − ²Ł Ł

Ł

accel.

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

−Ł ¦ ŁŁ ŁŁ Ł ŁŁ ŁŁ ŁŁ ]\ Ł Ł Ł Ł Ł Ł []\ ] ½ ¦ ŁŁ ŁŁ

ŁŁ ŁŁ

Fl. 3

− Š − − ¦Ł

Ł ¦Ł

¼

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š − − ¦²Ł

ŁŁ −Ł

¼

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

Ł −Ł ¦ Ł

¼

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Ł −Ł ¦ Ł Ł −Ł ¦ Ł

¼

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł −² ŁŁ ŁŁ Ł ]\ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ −− ¦ Łm −Łm ¦ ² Łm Ł Š ²Ł [[ − ½ Hn. 3, 4 Š − Ł Ł [ ¼Ł] ŁŁ in F n n [ [[ ] Tpt. 1, 2 ½ Š− ¼ Ł in B − [[ Tpt. 3 Š− ½ ¼ −Ł in B − [ [[ ] −− Łn Łn š − Łð Ł Trb. 1, 2 Hn. 1, 2 in F

[

½

ŁŁ ² ŁŁ ² ŁŁ ² ŁŁ

² ðð

½

ÿ

ÿ

ŁŁ −ŁŁ ²¦ ŁŁ ¦ ² ŁŁ ² ŁŁ

² ðð

½

ÿ

ÿ

ŁŁ −−Ł ¦ ¦ Ł ² Ł

ð

½

ÿ

ÿ

Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł [[ ¦ Ł −Ł Ł ¦ Łl − Łl Ł ŁŁ ¦¦ ŁŁ [ [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł

½

ÿ

ÿ

ð ¦ ðð

½

ÿ

ÿ

¦ð

½

ÿ

ÿ

$Ý − Ł −−

¼

½

ÿ

ŁŁ

Ł

Ł

½

¼

Ł

½

¼

Ł

%

¼ [[Ł ¼

− Š−−

Ł [[

Ł Ł Ł

Ł

¼

½

ÿ

ÿ ¼

ŁŁ

¼

½

ÿ

Ł

ÿ

ÿ

¦ ŁŁŁŁ

½

! Ý −−−

ÿ Ł

Vn. 1

$ −− Ł ² Ł Š −

Vn. 2

− Š − − −Ł ¦ Ł

Ł

ÿ

½ Š

[[ ¦ ŁŁŁŁ

ŁŁŁŁ

ŁŁŁŁ

Ł ¦Ł

7777777777777777777777777

Timp.

Hp.

−Ł Ł

][ ÿ

777777777777777777777777

Ý − Łn Łn % −− ð

Cym. B. Dr.

¦Ł Ł

¼

²Ł ¹ ¼ [ Ł ¼ [ Ł [ ¦² ŁŁ

½

¼ ¼

[div.]

Vc.

Cb.

¦Ł Ł ¦Ł Ł

¦Ł Ł

š

− Š − − ¦Ł Łn Ý −−− Łn Ý −−− %

²² Ł ¦ Ł ¼ Łn ðn Łn ðn

š

h Ł [[ h Ł [ [[ ] m Ł m [[ ¦ Łm [[ ¦ Łm [[

Ł ¦ Ł Ł Łh h

ðh n

Ł ¦ Ł Ł Łh h m −Ł ¦ ¦ ŁŁ Ł ŁŁ m

 Ł ¹ ¼

−Łm

Ł Ł ¦Ł

 Ł ¹ ¼ ðnh nh [unis.] ¦ ðh Ł Ł Ł Ł n n Łl ¦Ł Ł Ł Ł ¹ ¼

−Łm

Ł Ł ¦Ł

¦ Ðn

Symphony

no.

3

in

C

½ ½

¼

½

¼

½

¼

½

[ ²¦ŁŁŁ ¼

½

¦Ł ¹ ¼  Ł ¹ ¼

½

ŁŁ ¹ ¼ 

½

¦Ł ¹ ¼ ¦Ł  ¦Ł ¹ ¼

½

Ł ¦ ŁŁ

Ý

accel.

Va.

¦Ł Ł

]

Trb. 3 Tb.

Sn. Dr.

¦ ŁŁ

7777777777777777777777777

Bn. 1, 2

Łn Łn ð Łn Łn Ý− Ł Ł ð % −− ð

¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł [ [a 2] ²¦ ŁŁ ² Ł Ł Ł Ł ²Ł [ Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł [[ ] [a 2] −ŁŁ Ł Ł Ł Ł ²Ł [[ ] ½ Ł ¹ ¼ [ ¦Ł ½ ²Ł ¹ ¼ [ ½ ²Ł ¹ ¼ [ ¦Ł ¹ ½ ¼ [

ÿ

Minor,

¦8vaŁ ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł [ ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł [[ ] ŁŁ ¹ ¼ ½ Š [ ²¦ Ł ¹ ¼ ½ [ ÿ

½

½

Movement

I

151


Picc.

$71 − ¹ Š − − ¦Ł ¼

Ä q a tempo ½

rit.

ÿ

[a 2]

¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Š −−− ²Ł ¦ Ł Ł

Fl. 1, 2

ÿ

ÿ

[a 2] Ł ² ŁŁ −¦ Ł ¦ ŁŁ ¦(−) ŁŁ Ł −Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ ð Ł − Ł Ł Ł ]\ ¹ ¦ Ł −Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł ¦ ð []\ ]

Ä [ ]

ÿ

ÿ

¹

½

−Ł ¦ Ł

3

Fl. 3

¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Š −−− ²Ł ¦ Ł Ł

Ob. 1, 2

¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Š −−− ²Ł ¦ Ł Ł

3

Ä [ ]

ÿ

½

[a 2]

−Ł ¦ Ł

[a 2]

Ä ÿ

ÿ

Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł

¦ð [\ ]

−Ł ¦ Ł

[ ]

Ä Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł ¹ Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł ]\ ][ [a 2] Ä Cl. 1, 2 Š − ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł ¹ ² Ł Ł − Ł ¦ ŁŁ ¦¦ ŁŁ in B − ²Ł ¦Ł Ł Ł ²Ł ¦Ł [ []\ ] ][ Ä B. Cl. ½ ÿ − ¦ Ł Š ¼ Ł −Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł in B − [[ ] [a 2] š −−− ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ý Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ä ý Bn. 1, 2 % Ł Ł Łý [[ ] ][ \ Š −− ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł [

E. Hn.

Ł

²Ł

Ł ¦ Ł −Ł Ł

¦Ł

Ł

¼

½

¼

½

3

[1]

3

¼

Ł Ł Ł ¦Ł Ł

Ł ²Ł ²Ł

ÿ

 Ł

ð Ð

ÿ

½

ÿ ]\ ] Ł −Ł ÿ

[

Äq

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Trb. 1

š −−−

ÿ

ÿ

Trb. 2

š −−−

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

Hp.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

Ä ÿ 1

Ä Ä

¼ −Ł ¦ Ł \ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ ¦ Ł −Ł ¦ Ł \ cresc.

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ä Ä Ä

Ł ¦ Ł −Ł \ cresc. −Ł ðý −Ł ðý \ cresc.

Ä

! Ä a tempo

Vn. 1

$ − ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Š−− ²Ł ¦ Ł Ł

Vn. 2

¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Š −−− ²Ł ¦ Ł Ł

Va.

Š −−− ¦ Ł ² Ł Ł Ł š Ł ² Ł ¦ Ł Ł [[ ]

Vc.

Ý −− −

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

152

Ł

Ä q `ð Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ]\ Ä `ð Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł []\ ] Ä Ł Ł ¦Ł Ł Ł ½ Ł −Ł ¦ Ł Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ä Łý ][ [[ ] Ä ÿ Ð [][ ]

rit.

Ł Ł Ł ¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð \ Ł Łý \

 Ł

[ ]

\

Florence Price


Picc.

$76 −− Š −

meno mosso

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

− Š−− Ł

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š−− Ł

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−− Ł

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ a2

3

3

ð \\

3

ÿ

¦ ŁŁ

¦−ŁŁ

ŁŁ

−ŁŁ

ðð \\

−Ł ¦² ŁŁ −¦ ŁŁ − Ł []\ ] [cresc. ½ ²² ŁŁ \

ŁŁ

−−ŁŁ

ŁŁ

ðð [ \\ ] Ð \\ cresc.

cresc.

− Š− ½

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

ð

¦ ¦ ŁŁ

−ŁŁ

¦Ł

¦Ł

Ł

Ł

[ ]

Ł −Ł

š −−− −ð

²Ł ¦ Ł

Ý− ð % −− ð

¦ ¦ ŁŁ −−ŁŁ

−−ŁŁ

Ł

Ł

¦Ł

−Ł

¦ ŁŁ

ŁŁ

ÿ

ÿ

Ý −−−

ÿ

ÿ Ł −Ł

$ −− Š −

Va.

š −−−

Vc.

Ý −−−

Cb.

Ý− % −−

Ł −Ł

Ł

Ł

²Ł

Ł

Ł

²Ł

Ł

Ł [

ð

ð

ðý

Ł

¼ ÿ

ÿ

Ð

cresc.

cresc.

ðð ð

ðð

ð

ðý

ðð ð []\ ] ð

ðð

Ðð ]\

ÐÐ ½

ðð [ ½]

Ð

Ð \\ ] [cresc.

ð

] [

ððð

½

ðð ½

−Ł

¦Ł

Ł

]

¼

ð ð

cresc.

Ð \\

cresc.

3

in

Ł

ðý

Ð ]\ ]

Ł

ðý

ð

ÿ

ÿ

−Ł Ð \\

Ð ]\

] [

ÿ

cresc.

ÿ

ð

ÿ

 Ł ¦ Ł −Ł

Ł

cresc.

Ð \\ [cresc.

Ł

[cresc.

ÿ

Łý \

ð

ð

ð

ðð ðð

meno mosso

Ł

cresc.

− ð Š−− [\ ]

Ł

ð

ððð \

! \

Vn. 2

]

ÐÐ \\

Ý

777777777777777777777

− Š−−

ð Vn. 1

]

Ł ][ ð \\

−Ł −Ł

[

Hp.

ð \

[ ]

solo

Ł

−Ł

[ Trb. 3 Tb.

ÿ

ð [ \\ ] ]

−Ł

ÐÐ

[ ]

½

²Ł [\ ] −Ł [

Trb. 2

Ð \

Ð

ÿ

š −−− ð

Trb. 1

]

7777777777777777777

Hn. 3, 4 in F

½

777777777777777777777

Ý− Ł Ł ¦ Ł ¦² ŁŁ −¦ ŁŁ % −− ð Ł ]\ $ −− ð Š ² ŁŁ ¦−ŁŁ ½

−Ł Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł ² Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł \ cresc. ÿ

777777777777777777

Hn. 1, 2 in F

Ł

777777777777777777777

B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

1

Š − ¦ Ł Ł ²Ł Ł ²Ł ]\ ÿ Š−

777777777777777777777

Cl. 1, 2 in B −

ÿ

ð ]\

ð

Ð

Ð

ð ]\

ð

Ð

Ð

ÿ

Symphony

no.

C

Minor,

Movement

I

153


82 Picc.

$ −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ 1

ŁŁŁ Š −−−

Fl. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

¦Ł ŁŁŁ 7

\ 1 Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

$ − Š

ð

Vn. 2

ðð

Ł

ÐŁ Ł Ł \\

Ł

ðý [ \\ ]

Ł

Łð Ł −Łý ½

ð

−Ł \

Ł Ł

−Ł \

Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ð \\

ð

ð

ð

[

ð

Ł

ð

Ł

ðð

ÿ

ððð ð ðð

ÿ

ð \\

½

Ð \

Ð

ÐÐ ÐÐ

ÿ

ÿ

Ł Ł

š −−−

cresc.

¦Ð ]\ ] [cresc.

ÿ

½

ð \\ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ðð

ÐÐ \\

Ð cresc.

½ ½

ð

cresc.

ÿ ð

ÐÐ cresc.

ÿ

ÿ

ÿ

ðð ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðý

Š −−− Ł ð ý [\ ]

Ł

[

777777777777777777

ðð ð

Ł \

Ł Ł ðý \\

ð

Ð [ \\ ]

ð

Ð ð

cresc.

½

ÿ

Ð [cresc.]

[div.] Va.

ð

½

½

ð

Ð [\ ]

77777777777777777

777777777777777777777

ÐÐ

Ł

ÿ

ÿ

77777777777777777

Ł

ðý Ð

$ −− %Š −

ÿ

]\

ÿ

Ý− % − − ÐÐ ]\

$ −− Š − Ł \

ð

ð

ð

Ý −− ð − ]\

!

Ł

ÿ

espress.

Ł

Ý −− −

Vn. 1

Łð

Ð1 \\

½

Š −−− ÐÐ Hp.

Ł

Ð

š −−− Ł ð ]\

Trb. 2

Bells

ð []\ ]

Š−

Trb. 1

Trb. 3 Tb.

ð

777777777777777777

Tpt. 3 in B −

Łð ð ]\

Ł Ł Ł ½ \

ÿ

ÐÐ \\

[unis.]

ðð

½

¦Ð [cresc.] [div.]

Vc.

Cb.

Ý −− −

Ý− % −− Ð \ 154

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Ð

ÿ

ÿ

Ð \\

Ð

Ð \\

Ð

ð Ð [cresc.]

Ð [cresc.]

Florence Price

ð


89 Picc.

rit.

$ −− Š −

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−− ¦ Ł Ł ¼ ]\

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

$ − Š

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ Ł Ł Ł ðý

½

ÿ 1

ŁŁŁŁ ]\

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

]\ espress. Ł Ł ÐÐ ÿ []\ ]

½

½

a tempo

ÿ

ŁŁ ¹ ¼ 

ÿ

ÿ Ł

ÐŁ ð ]\ ½

ðŁ Ł ðð

ÿ

ÿ

Ł Ł −ðÐ ]\

ÿ

ÿ ð

ð

ð

ð ðÐ

1

ÿ

ÿ

¦ð ]\

ÿ

ÿ

−ð

ð

ð

1

½

ÿ

½

ÿ

ð

ð ]\

ð

Ð

Ł ¹ ¼ ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð ]

Trb. 1

š −−− ð

Trb. 2

Ł

Ð

Ł ð

Ł ¹ ¼ 

½

ÿ

ÿ

Ł ð

Ł

Ð

½

Ł ¹ ¼

½

ÿ

ÿ

½

ŁÐ ð

Ł

ÐÐ

ŁŁ ¹ ¼ 

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ][

Ł Ł

Ý −− Ð −

ð ][

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ÐÐ

ðÐ ][

Bells

$ −− %Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

Hp.

Vn. 1

Vn. 2

Łm Łm

Ł Ł

! $ − ð Š−−

rit.

espress.

Łm Łm

Š −−− Ð

Ł ][

Ł Ł

Ł ][ ]

Ł Ł

[

š −−− Ð

½

ÿ

ÿ

Ð

ÿ

ÿ

Ð

 Ł ¹ ¼

½

Ł

ðý

Ł

Ð

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł

Ł ð Ð

Ł

ðð

Ł ð

Ł

Ł Ł

Ł ð

[div.] Va.

[unis.]

ð ][

ðŁ

Ł

Ł Ð ][

Ł Ł

Ł Ł

espress. Vc.

Ý −− ð − Ð

Cb.

Ý− % −− Ð

m m Ł Ł

a tempo

 Ł ¹ ¼

Ł Ł

[unis.]

Ð ][

Ð Symphony

no.

3

in

Ł Ł

Ł ¹ ¼ 

½

ÿ

ÿ

ð Ł Ł

Ł ¹ ¼

½

ÿ

ÿ

C

Movement

Minor,

I

155


Picc.

$96 − Š−− − Ł Š−− Ð

Fl. 1, 2

ÿ

ð

ÿ

Ł

Ðð

ð

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

½

Łm Łm ][ [a 2] Łm Łm ][ Łm

Fl. 3

− Š−−

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

][ ½

1

Ł ]\ ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Łm

½

Ð ð ÿ

ÿ

espress. Cl. 1, 2 in B −

Š − ÐÐ

B. Cl. in B −

Š−

ŁÐ ]\

ÐÐ ÿ

Ł

ð

Ł ð

Ł

− ŁÐ

ð

Ł

ðð

m Ł

m Ł

½

Łm [][ ]

Łm

cresc.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðð

[a 2] Bn. 1, 2

− ðð

ÐÐ

Ý − ÐÐ % −−

¦ð

ð

¦ ðð

ð

Łm

ð ][

½

Ð

Łm

cresc.

]\ 1 Ð \

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 2

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr. Cym. B. Dr.

Hp.

Ł

Ł

ð

ÿ

ÿ ½

1 Łm \

Łm

%

!

Vn. 2

− Š−−

Va.

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł¦Ł ]\ ¦Ł ¦Ł ŁŁŁŁŁ []\ ] ÿ

Vc.

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

½

¼

7

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

7

156

Florence Price


102 Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

$ − ð Š−− ð Š −−− ð Š −−−

ð ð

[

ð

[

ð

Łm Łm Łm Łm ]

Łq

ð

ð

¼

]

ð

Łq

ð

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł [Ł

Ł

[ Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

` Ð Ł

ð

Ł

ð

Ł

¼ ð

[

ð

Łm Łm ]

ð

Łq

ð

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

ð

ð

Ł Ł Ł

ð

ð

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

ŁŁ

Ł

¼ [

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

ð ð

ð

ð

ð [

ð

[

ð

ð

ð

ð

Vn. 1

Vn. 2

Łm Łm ]

ŁŁq ¼ q Ł ¼

ðð

ð

¦ð

q Ł q Ł q ¦Ł w q Ł Ł q ŁŁ q Ł

ð

Łm Łm ]

ð

ð

ð

ð Ð

¦ð

ð ¦ð

ðÐ

ð

ðð

ð Ð

ð

ÐÐ

[a 2]

Hp.

ð

ð

Tpt. 1, 2 in B −

Cym. B. Dr.

]

ð

Ý −− ð % − ][ $ − ð Š− Ð ][ − − Š Ð Ð ][

Š− ð ][ Tpt. 3 Š− Ð in B − [][ ] − š−− Ð Trb. 1 ][ Ý −− Ð Trb. 2 − ][ Ý −− Ð Trb. 3 % − Ð Tb. ][ $Ý − ` −− Ð Timp. ]\ ⁄ Sn. Dr.

ŁŁm ŁŁm

[

ð

ð

[

ð

Łm Łm ]

ð

ðÐ

Ł

¼

Ł

¼

½

¼

½

¼

½

¼

ÿwŁ ÿq

Łq

Ð

¼ ð

Ð

Łq

¦ð

¼ ÐÐ

ÐÐ

` Ð

`Ð Ł ][ ] ŁŁ [][ ]

ÿ

[

q ŁŁ ¼ q `Ð

Cb.

Ł

½ ½ ½

¼

½

ÿq

¼

½

ÿq

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

%

! $ − Ł ý [−] Ł Ł Š−− ][ Ł ý [−] Ł Ł − − − Š [][ ]

3

ŁŁŁ Ł

Ł Ł Ł ð

ŁŁð ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðq

ŁŁð Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

ðq

3

ŁŁŁ Ł

Ł Ł Ł ð

ð

ð

espress.

Ł

š −−− Ł Ł Ł Ł ][ [div.] Ý −− Ð − Ð ][ Ý −− % − ][Ð

ð

ðÐ

ð

ÐÐ

Ł

Ł

Ł q ðð w

¦ð

Ł ðq

ð

½ Łq ½ ½

Ð Symphony

no.

3

in

Ł

Ł Ł

ð

Ł

ð

Ł

ð

ÐÐ

Ł Ł Ł

Łð ý ð

Ł

Ł Ł Ł

ðŁ ý ð

¼

Ł ŁŁ Ł Ł ŁŁ [[ ] Ł Ł Ł Ł [[ ] Ł ð Ł [[ ] Ð [[ ] ÐÐ [[ ] ` Ð ][ Ł Ł ¼ ¼ ]\ ÿ Ł ½ ¼ ]\ Ł Ł ¼ Ł ŁŁŁ ¼ [ ŁŁ Ł ŁŁŁ ¼ ¼

Ł

Łm

Ł

ÐÐ Ð ð

ð Ð ÐÐ ð Ł

ð Ł

ð ÿ

Ł Ł

ð ð

Ł Ł

Ł

ð

Ł

ð

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

ð

ð

ð

Ðð

ð

ðÐ

ð

espress.

[unis.]

ðð

Ł [ ð [[ ] Ł [ Ł [[ ] ŁŁŁ ŁŁ [ Ł Ð [ ðÐ

[

3

Vc.

Ł

[ ]

[div.] Va.

Ł

]

ð

ÿ

½

¼

¦Ð

Łm Łm

[a 2]

½

7777

Bn. 1, 2

[

ð

77777

Ð Š −−− Ð ][ − Š− ð ][ [a 2] Š− ð ][ Š− ð

Ob. 1, 2

C

Minor,

Ł

Łm [[ ] m ðÐ [

Ł

[div.]

ÐÐm m [ Ðm [[ ] Movement

Ð

I

157


108 Picc.

poco rit.

a tempo

$ −− Ð Š −

ð ]\ ð ]\ ð ]\ ð ]\ ð ]\

dim. [a 2] Fl. 1, 2

− Ð Š−−

Fl. 3

− Ð Š−−

dim.

dim. [a 2]

− Ð Š−−

Ob. 1, 2

dim.

− Š− Ð

E. Hn.

dim. [a 2]

Cl. 1, 2 in B −

Š− Ð

B. Cl. in B −

Š− Ð

Bn. 1, 2

Ý −−− ÐÐ

dim.

Hn. 1, 2 in F

%

dim.

$ −− Ð Š Ð dim.

Hn. 3, 4 in F

− Š − ÐÐ

Tpt. 1, 2 in B −

Š− Ð

Tpt. 3 in B −

Š− Ð

Trb. 1

š −−− Ð

[dim.

]

dim.

[dim.

]

dim. Trb. 2

Ý −−− Ð

Trb. 3 Tb.

Ý− Ð % −− Ð

Timp.

$ Ý − `Ð −−

dim.

dim.

dim. Sn. Dr.

Bells

`Ð \\

dim.

−− %Š −

Hp.

dim.

! Ý −−−

Vn. 1

ŁŁŁ

Ł

Ł ŁŁŁ ¼

š −−− ÐÐ dim.

Vc.

Ý −−− ÐÐ

Cb.

Ý −−− Ð

dim.

%

158

ðð ]\ ð []\ ] ðð ]\ ð []\ ] ð ]\ ð ]\ ðð ]\ Ł []\ ] Ł \\\

dim.

ÿ

ÿ

Ł ¹ ¼

ÿ

ÿ

Ł ¹ ¼ 

ÿ

ÿ

 Ł ¹ ¼

ÿ

ÿ

Ł1 ð ]\ espress. ÿ

Ð ]\

Ł

Ł ¦ Ł ðý

Ð

cresc.

ÿ

ÿ

ÿ

Ð ÿ

² Ðð ]\

¦ð

² ðÐ

ÿ

Ð ]\

¦ð

² Ðð

cresc.

ð

ÿ

ÿ

ŁŁ ¹ ¼

ÿ

ÿ

 ŁŁ ¹ ¼

ÿ

ÿ

¹ ŁŁ ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ŁŁ ¹ ¼ ¹ ¼ Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¹ ¼ Ł ¹ ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ¹ ¼ 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ð ð ]\

¦ ðð

Ð ]\

ð \

½

ÿ

ÿ

ÿ Ðð

²ð

²¦ Łð ¦ Ł Ł

ðð

cresc.

1

Łð ¼ ŁŁ []\ ] Ł ŁŁ ¼ ½

ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

−Ł Ł ð ý

ÿ

½

ÿ

½

a tempo

ð ]\

− Š−− Ð

Va.

ÿ

ÿ

ÿ

3

dim.

[dim.

ÿ

ÿ

3

rit. $ −− poco Š − Ð

Vn. 2

Ł ¹ ¼ Ł ¹ ¼

ÿ

Ł¼ ŁŁŁ

Ł ŁŁŁ ¼

ÿ

 Ł ¹ ¼

ÿ

− Š−− ¼

ÿ

1

ð ]\ ð ]\ ðð []\ ]

dim.

poco accel.

Ł ¹ ¼

]

ð []\ ] ð ]\ ðð ]\ ð ]\

Ł ¹ ¼ Ł ¹ ¼

Ł

Ł ð \ espress. ð \

−ð

−Ð ð \

ð

[ ]

ŁŁ ¹ ¼ ŁŁ ¹ ¼ Ł ¹ ¼ 

ð

−ð

Ðð

ð

ÿ

t Ł ¦Ł Ł ]\ cresc. [ t] Ł ¦Ł Ł []\ ] [cresc. ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Florence Price

poco accel.

Ł Ł ¦ð ý Ł Ł ¦ð ý ]

¦ð ]\ ðð

² ðŁ ¦ Ł Ł cresc.

² Łð ¦ Ł Ł ÿ


115 Picc.

$ −− Š −

a tempo

poco rit.

ÿ

ÿ

[a tempo]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

solo

Ð Š −−− ][ − Š−−

Fl. 1, 2

Fl. 3

Š −−− Ł ² Ł ¦ Ł ][ − Š − Ł ¹ ¼ ][ − Š ² Łð ² Ł ² Ł ][ Š−

Ob. 1, 2

E. Hn. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

ð ]\

ð

Ð ][

ð

ð

ðý ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

1

½ Ð \\ espress. ÿ

ÿ

Ð ][

ð

ð

ÿ

ÿ

Ð [ \\ ]

Ðð

¼

ðý

Ð ][

ÿ ðý

Ý − ¦ð % −− ][ $ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 2

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ Ý − ¦`ð −− ]\ ⁄

Ł ¹ ][ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

− %Š − −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

Timp.

Sn. Dr.

Bells

Hp.

½

ð

¼

! a tempo

Vn. 1

¼

$ − ð Š−− ][

½

Š −−− ¦ ð [][ ]

½

Ł \\

[a tempo]

poco rit.

espress.

Ł

ð

ð

sur la touche

Ł

Ł

Ð

ðý

¼

Va.

Vc.

Cb.

[

š −−− ¦ ¦ Łð ² Ł Ł ][ Ý −− ¦ ð − Ý− % −−

½ ½ ÿ

Ł \\ ]

Ł

Ð

Ł

Ð

[sur la touche]

[espress. Vn. 2

Ł ð \ cresc.

Ł

ð

ÐÐ \\ Ð \\

ð

Ł

Ł

Ð

ðý

¼

Ł ð [ \ ] [cresc.

]

[unis.] [sur la touche]

ð

ðð

Ð Ð

ðý ðý

¼

ðð

ð ð

ÐÐ

ðý

¼

ð \\

Ð

ðý

¼

Ð \ cresc.

Ð

[sur la touche]

½

ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

ÐÐ \ cresc.

ÐÐ ÿ

I

ÿ

159


122

poco rit.

Picc.

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

½

ð ]\

Cl. 1, 2 in B −

ÿ

Š−

¼

ÿ

ÐÐ ]\

Ł ]\

Ł

ð

ÿ

½

ÿ

ðð

½

ÿ

ð ð

½

ÿ

Ð ][

ð

ð ð

Łð Ł Ł

ÐÐ ][

ð

ð

ŁÐ ][

1 espress.

a tempo

3

Ð Ð ]\

ð Ł Ł Ł Ł \\

1 espress. Bn. 1, 2

Trgl.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

$⁄

ÿ

ÿ

Ł \

ð

Ł

ÿ

ÿ

Ł

Ł

Ł

ÿ

ÿ [

Hp.

Vn. 1

− %Š − −

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

!

Ð \\

Ð ]

ð

Ð

ð

ÐÐ

ð

ð

ÐÐ Ð ][

ÿ

ÿ

Ð Ð

ÿ

ÿ

ð

ð

Ð ][

ð

Ð ][ ]

ð

a tempo

½

ÿ

½

ÿ

[ord.]

Ð [ \\ ] Ð \\

[

[div.]

Ð

[unis.] [ord.] Vc.

Ý −− ÐÐ −

ÐÐ

Cb.

Ý− Ð % −− ]\

Ð

160

ÿ

[unis.] [ord.]

[div.] Va.

ÿ

poco rit.

Š −−− ð

š −−− ðÐ

Ð ][ ]

[ord.]

$ − Š−− ð ð

Vn. 2

ÿ

ÿ

7777777777777777777777

Bells

Ð ]\ ]

½ ð ][

Ł

Ł

Ł

Ł

ÐŁ ½

¼

[div.]

Ð \\

Ð

ŁÐ ][

Ð \\

Ð

Ð ][

Ł

Ł

Ł ðð

½

ÿ

½

ÿ

ð Florence Price


Picc.

$129 − Š−−

poco rit.

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

¦ð Š −−− ð

Fl. 3

Š −−− Ð

Ob. 1, 2

Š −−− ðÐ ]\

¦ð

E. Hn.

Š −−

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ð

ð

ð

¦ ÐÐ \

½

q ¼

ðð ý

q Ł

ð

Ð \

½

¦Ð \

ð

Ð [\ ]

ðýq

ðð ý ðqý

[1]

ÿ

ð ]\

ð

ð

² ÐÐ [\ ]

ÿ

½

¦ ð1 \

Ð

½

$

Hp.

¼

ŁŁ ]\

[a 2]

¦Łý

¦ð

Ł Ł 

Łq

²[¦] ŁŁ ýý

ðŁ ² Ł Ł ]\

½

¼

¦ ² ŁŁ Ł 

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

q Ł

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

− %Š − −

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

½

q ¼

¼

ÿ

ÿ

½

q ¼

t Ł ²Ł ][

Ł

q ¼

t Ł ²Ł [][ ]

Ł

Trgl.

Bells

ÿ

ÿ

¼

q ðý

ð

ð

Tempo I

¼

¼

! Tempo I

poco rit.

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

Vn. 2

Š −−−

ÿ

Va.

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

¦ Ł Ł Łý

 Ł

¦ Ł Ł Łl

Łl

¼

¦ Ł Ł Łý

 Ł

¦ Ł Ł Łl

Łl

¼

l ¦Ł l

l ² ŁŁ l

l ŁŁ l

¼

Łl

Łl

Ł ¦Ł

¦ Łl

Łl

¼

pizz.

ÿ

ÿ

½

q ¼

Ł ][

¼

¼

¦ ŁŁ

¼

[

]

pizz. Vc.

Ý −− −

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

q ¼

¼

½

q ¼

¼

no.

3

½

¦Ł ][

arco [

Ł ¼

¼

pizz.

ÿ

ÿ

Symphony

in

¦ Łl ][

ÿ

C

Minor,

Movement

I

Łl

]

161


135 Picc.

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł ¦ Ł Ł

¼

ð ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

¼

Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

¼

Ł ¦Ł

¼

² Łl ¼ [[ ] ¼ ¦ Ł ²Ł ][ l −ŁŁ ¼ l [ ÿ

ÿ

½

¼

¼

½

¼

²ðý ][

¼

¼ ²¦ ŁŁ

² ðý ][

¼

¼ ²Ł

ÿ ¦ ŁŁ

ÿ [a 2]

Fl. 1, 2

Š −−− ½

Fl. 3

Š −−− ½

Ł ¼ ]\

Ob. 1, 2

Š −−− ½

E. Hn.

Š −−

¦ ŁŁ ¼ \ ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

Ł ][ Ł ][

[1]

½

ÿ

¼ ¦ Ł ² Ł ¦ Łl ¦ Łl ][ ÿ ½

½

ÿ

¼ −Ł ][

l l −Ł −Ł l l

ÿ ¦Ł ¼ ¦Ł ][

½

² Ł ¦¦ ŁŁl ² Łl

¦ Łl ² Łl

² Łl

[a 2]

¦Ł ¦ Łl [ ¼] [

¼ ¦ Ł ²Ł Ł ¼ ][

ŁŁ ][

Ł ][ [a 2] ¹ [−] Ł ²² Ł ][

¦Ł ¹ ¼  ¼ ¦ ŁŁ ² Ł ¦ ŁŁ ¹ −−ŁŁ ][

[1]

½

¼

−Ł Ł −Ł −Ł ][

Ł ¼ ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

ÿ

½

¼ [

ŁŁ ][

Ł ¼

¼

ŁŁ

Ł ][ ]

Ł ¼

¼

Ł

Ł Ł Ł ¼ Ł ][ ½

¼

[ ]

ÿ

Ł

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

½

¼

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

½

¼

Timp.

$Ý − −−

ÿ

Ł ][

Ł Ł

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − Š−− ¼

t Ł ¦Ł Ł Ł ¦Ł

Ł [−] Ł ¦ Ł Ł

¼

Vn. 2

Š −−− ¼

t Ł ¦Ł Ł Ł ¦Ł

Ł [−] Ł ¦ Ł Ł

¼

²² Ł ][ ¦Ł ¦Ł ][

¦ Ł ²Ł

Ł ¼

ÿ

²Ł ²Ł ² Ł ²Ł

¦ ŁŁ ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

²Ł ²Ł Ł ¼ ][ ²Ł ²Ł Ł ¼ ¼ [][ ] ¼

¦Ł ²Ł Ł ¼ [ ¦Ł ²Ł Ł ¼ ¼ [[ ] ¼

½

¼

¼

−Ł −Ł ][

¼

Ł ][

½

¼

Ł ][

ÿ

½

ÿ ¼

Ł ][

ÿ

½

¼

ÿ

½

¼

ÿ

½

¼

½

arco Va.

ŁŁ ¼

š −−− ¦ ŁŁ ¼

Ł ¦ ŁŁ Ł ŁŁ ¦ Ł

¼

ÿ

ÿ

Ł ][ Ł [][ ] ŁŁ ][

[div.] Vc.

Ý −− ðŁ − ¼

¦ð ½

pizz. Cb.

Ý− % −− 162

Ł

Ł ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

Ł [Ł

¼]

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

arco arco

ÿ

Ł

Florence Price

−Ł Ł ][ Ł ][


Picc.

$141 − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−

Fl. 3

Š −−−

−Ł −Ł

Ob. 1, 2

E. Hn.

Ł −Ł Ł ý

¼

Š −− −Ł Ł ð

¼

Ł − Ł Łý

%

Š − [−] ð [][ ] Ý −− −ð −

½

Ł 

Ł −Ł Łl −ðn

Ł 

Ł −Ł Łl −ðn

¼

ð ð ¼

ŁŁ l

ŁŁl

¼

ÿ

Ł

[

Łl

Łl −Ł

¼

ÿ

[

]

]

Ł − Ł Ł −Ł

½

¼

½ Łl −Łl Ł

½

¦ Łl ² Ł ¦ Ł Ł ý [ cresc. Ł ¦ Łl ² Ł ¦ Ł Ł ý Ł ¦Ł Ł −Ł Ł   cresc. [ Ł ¦ ¦ Ł Ł Łl ² Ł ¦ Ł Ł ý Ł Ł −Ł   cresc. [ ŁŁ ŁŁ ½ ¦ ² Łl ¼ ŁŁ ¦ ² ŁŁ ][ cresc. [ ½ Ł ² Łl ¼ Ł ¦Ł Ł [][ ] [cresc. ] [[ ] Ł ¦ Ł Ł ² Łl ² Ł ² Ł Łý Ł −Ł −Ł Ł Ł   ][ cresc. [ −Ł Ł ][ −Ł Ł ][ −Ł Ł ][

¼

Ł 

Š−

B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Ł −Ł Ł ý

Š −−− ðŁ ý Ł ð

−Ł Cl. 1, 2 in B −

ÿ

ÿ

Łl −Ł Łl −ŁŁ Ł

¼

Ł ²Ł [][ ] [cresc. ŁŁ ²¦ ŁŁ

ÿ

¼

ðý ðý ][

¼

ŁŁl

ŁŁl −Ł

¼

ÿ

Ł Ł −ð ðý ][ Š − −ðð ][

¼

−ŁŁl

Ł −Ł Łl Ł

¼

ÿ

ŁŁ l

Łl −Ł

¼

$ − Š−

Hn. 3, 4 in F

Š −−

Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Š−

Ł Ł −Ł

Ł Ł Ł š −−− ð

½ ½

[

½ [

Trb. 3 Tb.

[

Ý− ð % − − −ð

Łl l Ł l Łl Ł

½

Łl −Ł l Ł −ŁŁ l −Łl −ŁŁ Ł

¦²Ł ][

ÿ ÿ

¼

]

¼

¦−ðð

Ł

¼

¦−ðð

Ł

¼

]

]

¼

$Ý − − − −Ł

¼

½ Ł

 Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Łý

Sn. Dr.

Ł

Cym. B. Dr.

%⁄

][ Ł

Ł −Ł Ł ý

Vn. 1

$ − −Ł Š−− −Ł

Ł −Ł Ł ý

¼

Ł −Ł

½

Ł

¼

ÿ

¼

ÿ

ÿ Ł 

Ł −Ł Łl −ðn

Ł 

Ł −Ł Łl −ðn

Ł

Ł

ŁŁ

ŁŁ

ðŁ

Ł

]

cresc.

Ł ²¦ ðŁ ][ cresc. ¦ ðð [][ ] [cresc.

² ðð ]

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

cresc.

Ł Ł [][ ] [cresc. ŁŁ ¦²Ł ][ cresc. ŁŁ ²¦ ŁŁ ][

Timp.

Ł 

ÿ

¼

][ Hn. 1, 2 in F

Ł −Ł Ł 

Ł ¦Ł 

Ł

−Ł

]

Ł

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

cresc.

Š −−−

Vc.

Cb.

Ý −− ðð − Ý− % − − −ð

¼

ÿ Ł Ł

ðý

Ł Ł

ðý

Ł ¦Ł 

Ł −Ł Ł 

Ł 

Ł ¦Ł 

Ł −Ł Ł 

Ł 

¹ Ł −Ł ¦ Ł ½

Łl −Ł

Ł Ł

l −Ł −ŁŁ −Ł Ł Ł l

Łl

Łl −Ł

½

]

[div.]

Łl l Ł Ł l

Ł ¦Ł 

Ł Ł Ł Ł 

² ŁŁ

−ŁŁ

−ŁŁ

no.

]

[

]

[

]

Ł Łð Ł Ł

²¦ ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

[

]

[

]

[

]

3

ð

in

²Ł

Ł

Minor,

²Ł 

Ł  Ł

¼

Movement

I

½

]

]

]

]

[

Ł

Ł

]

C

½

²Ł 

ŁŁ ¼ ½ [ ¦ Łl ² Ł ¦ Ł Ł ý ²Ł [ l ¦ Ł ²Ł ¦ Ł Ł ý ²Ł [[ ] l ²² ŁŁ ¼ ½ l [ l ¦² ŁŁ ½ ¼ l [[ ] Łl ¼ ½ [[ ] [

cresc.

¦ð

¼

[ − Łl −Ł −Ł Łý [[ ] l ¦² ŁŁ ¼ ½ [ Łl Ł ¼ ½ [

[

[cresc.

Symphony

[

[

 ¦Ł ¦ Łð

½

l ½ ²² ŁŁ ¼ [ ½ ²² ŁŁ ¼ l [[ ] − ŁŁl −[aŁ 2]−Ł Ł ý

[

¦Ł

cresc.

Ł Ł

]

Ł [

ÿ

[unis.]

š −−− −ð ý

[

¼

²Ł 

ÿ

[cresc.

Va.

]

ÿ

cresc. Vn. 2

Łl [ l ²¦ ŁŁ [ [

²Ł 

]

163


poco rit.

146

3

Picc.

$ − ²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ð Š−−

Fl. 1, 2

²Ł Š −−− ¦ Ł ² Ł ¦ ð

½

Fl. 3

²Ł Š −−− ¦ Ł ² Ł ¦ ð

½

½

ÿ

[a 2]

¦ ² ŁŁ ¦ ² ŁŁ ¦ ŁŁ ][ ²Ł ²Ł ¦Ł

¦Ł ¦Ł

][ Ob. 1, 2

Š −−− ½

E. Hn.

Š −− ½

Cl. 1, 2 in B −

²Ł ²Ł ²Ł ²ð Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š − ²Ł

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− ½ % −−

¦ ² Ł ¦ ² ŁŁ ¦ ² Ł ¦ ² Ł ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ [ ][ ][ Ł Ł Ł ½ ²Ł ¼ [ ][ ¼

Ł Ł ¦ ² ŁŁ

¦ Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł ²Ł Ł \ Ł −ŁŁ −−ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ ŁŁ ¦ Ł Ł ²Ł Ł ¦ Ł −Ł ¼ ¼ [\ ] Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ½ ¼ [\ ] ŁŁ ² ŁŁ ¦ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ² Ł ½ ¼ Ł [\ ] ÿ [¦] Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł ð ¼ [\ ] ¼

¼

½

¼

½

¼

½

¼

½

¼

½

¼

½

[a 2]

Ł ²ð

²² Ł ¦ ² Ł ² Ł Ł Ł ² Ł [][ ] [\ ] ÿ

Ł

²ðý

¦Ł ÿ

ÿ

[a 2]

Ł Ł Ł

¦Ð

¦Ð

¦Ð [][ ]

−Ł

½

¼

[ ]

\

Hn. 1, 2 in F

$ − ²² Ł Š−

²ð ¼ ²ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −− ²² ŁŁ

¼ ² ðð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

− Ł −Ł Ł −ð Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š − −Ł −Ł Ł −ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

Trb. 1, 2

¦ Łð ¦ Ł Ł

š −−− ²² ðð

[

¦Ł ¼ ][ ]

[

¦Ð ][ ]

½

a2

Trb. 3 Tb.

Ý − ²ð % −−

Timp.

$Ý − −−

Ł ¦Ł Ł

ÿ

Tamb. Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

%⁄

Vn. 1

$ − ²Ł ¦ Ł ²Ł ¦Ł Š−−

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

Vn. 2

Ł

Ł

Łÿ ¼

Š −−−

ÿ

[div.]

[unis.] Va.

š −−− ² ð

Vc.

Ý −− ² Ł −

poco rit.

Łl

¦ ² ŁŁ ¦ ² Ł ¦ ² ŁŁ ¦ ² ŁŁ ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ ][

Ł Ł ¦²Ł

¦ ŁŁ

ŁŁ ¦ ² ŁŁ [\ ]

Ł

ŁŁ

² ðð ý

div.

[unis.]

Cb.

Ý− % −− 164

Ł

Ł ¦Ł Ł ÿ

¦Ð

¦Ð

¦Ð [][ ]

ŁŁ ( −) Ł

[ ]

\

ÿ

ÿ

ÿ

Florence Price

t Ł ]\ t Ł []\ ] t −ŁŁ ¼ z []\ ] t Ł ¼ Ł z ]\ ÿ

¦Ł ¦Ł ² ŁŁ

¦Ł ¦Ł


Picc.

$151 − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−

Ł Ł

ð

Š −−−

Š −−

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B −

B. Cl. in B −

Hn. 1, 2 in F

Hn. 3, 4 in F

%

Ý −−−

½

ÿ

ÿ

Š−

½

ÿ

ÿ

Š−

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łl

Ł ¦Ł

¼ ][ ð

cre

][ ðð ][ ð ][ ð

cre

][ ÿ

cre

Ł Ł

Łn

² Łn

Ł

do

Łl

Ł ¦Ł

Ł ¦Ł

ðð

Ł

Łl

]

¼ do

Ł ¦² ŁŁl [

² ðŁ

¦Ł

]

Ł

¦ Łl

[]

− Ł ¦Ł

¼

scen

do

l Łð ² Ł ² ŁŁ [ ¼] Ł l l

Ł ²Ł Ł ²Ł

scen

½ Łð Ł

]

do

ð

² Łn Łn n n −Łð ¦ Ł

Ł

cre

Łð Ł

[

¼

scen

Ł Ł

ŁŁ ¦ ² ŁŁl

¼

cre

ðŁ Ł Ł

½

ÿ

[

¼ scen

ŁŁ Ł

Ł

ŁŁ ¦ ŁŁ

Łl

¼

Łl Ł

¼

do

−Ł

Ł

ðn [][ ] [cre n n Ł ² Łð Ł

¼

¼

scen

½

ÿ

ÿ

Łn

² Łn

Ł

½

ÿ

ÿ

Š −−−

Ob. 1, 2

Bn. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

Fl. 3

accel. Ł ¦ Ł Łl [ [ ] [cresc. Ł ¦ Ł Łl

a tempo

ÿ

Ł ð

ð l Ł ¦Ł l l ŁŁ l

scen

do

l Ł l

Łp Ł

½

¼

]

[

$ − Š−

ÿ

Š −−

½

ÿ

ÿ

½

ÿ

][ ðð ][ ðð

cre

scen

[

ðŁ Ł

−ðŁ ¦ Ł n n

Ł

² ŁŁ ² ŁŁ

do

]

¼Ł l

[

cre

½

scen

ð ð

ðð

ðŁ

Ł Łv

¼

]

do

Ł

¦ ŁŁ l [

½

¼

Ł Łv

¼

]

[ ]

Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

ÿ

Š−

š −−−

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Š−

][ ÿ

ÿ

½ ½

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

n ² Łð [][ ] cre ð [][ ] cre ð [][ ] cre n −Łn [][ ] cre ¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

scen

ÿ

ÿ

ÿ

cre

½

n Ł

do

l −ŁŁ ¦ ² ŁŁ −ŁŁ [

l ² ŁŁ ² Ł −ŁŁ

]

¼ Łl scen n Ł n

[

ðŁ ¦ Ł ¦ Łl

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

Vn. 1

$ − Łlms Š−− ð

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿð h ][ ÿ

ŁŁŁŁ

[

n Ł Ł Ł Ł n Ł Ł

½

²Ł

Łg Ł 

ÿ ŁŁ g

Łn [][ ]

[cre

−Ł

Łg Ł 

ðh

 Ł ¦ð

scen

Ł

do

Ł

¼

Ł Ł

Ł

− mls Š−− Ł ð

²Ł

¦Ł

Ł Ł Łý

Va.

š −−−

¦ ðð

−¦ ŁŁ

¦ ŁŁ

Ł

¦ ¦ ŁŁ ýý

Vc.

Ý −−−

[

Ý− % −−

[

Ł ¦Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł

cre

½ Ł ¦Ł

Łl

]

[div.]

[unis.]

²Ł

ÿŁ

¼

ÿ¼

Ł

[

Łl

]

¼

¼

[

]

Łl

¼

−ŁŁ ¦ ² ŁŁ ¦ Ł

¼

¦Ł

¼

]

]

do

l n ðŁ ¦ Ł ¦ Ł Ł n

ðð

Ł −Łl [

Ł

[

ŁŁ ð 

][h] ð

do

−ðŁ ¦ Ł n n scen

¼ do

accel.

[unis.]

Ł [

Ł

Ł

]

scen

Š

]

do

]

ð ð

−Ł −Ł

Ł ¦Ł Ł ¦Ł

Ł [−] Ł ð

]

[ ]

Cb.

n n −Łð ¦ Ł

[

[ ] [ ] [

Ł Ł

−ð

cre

[ ]

sml Ł ¦Ł lmy sml −Ł −Ł lmy

 Ł ¦ð

¼ [][ ] ¼ Ł ÿ

scen

cre Vn. 2

ÿŁ

½

ð

ð ð

Ł

scen

ÿ [div.]

Ł Ł Łý

Łp Ł

¼

do

ð ð

]

¼ do

scen

n Ł n

cresc.

a tempo

¦Ł

Ł

]

]

[

Tamb. Sn. Dr.

Ł ¦ Łl [

Ł

² Łl

ð

¼

do

scen

¦ Ł Ł Ł [unis.] −ð ð

ð

cre

ÿ

½

ð ]\

Łn

scen

ð

ð

ð

cre

Symphony

−Łn −Łn

scen

no.

3

in

C

Minor,

Łn

Łn Łn ðn do Łn Łn ðn

Movement

do

I

−Ł

Ł ð

−Ł

Ł ð 165


Picc.

$157 − ² Ł Š−−

a tempo

Ł ¼

¼ ]

²[aŁ 2] Fl. 1, 2

Ł

Š −−−

¼

¼

Fl. 3

poco rit.

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

^[ Ł

Ł

²Ł Š −−−

Ł ^[ Ł

¼

¼ [

Ob. 1, 2

Ł Š −−−

E. Hn.

Š −− ² Ł

Cl. 1, 2 in B −

²Ł Š − ²Ł

B. Cl. in B −

Š−

¼

¼

¼

¼ Ł Ł

¼

]

² Łn Ý −− ¼ ² Ł ¼ % −

Ł

Š−

[

]

[

]

[

¼ ²Ł

n š −−− ¼ ²² ŁŁ ¼ Ý− % − − ðð

Timp.

$Ý − −− ¼

[

[

[

Trb. 3 Tb.

]

Łn Ł Ł Łn Ł Łn

]

]

]

¼ ¼ Łn Ł

]

Tamb. Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

¼

−ð −ð

¼

ÿ

½

½

¼

ÿ

½

¦ Ł −Ł Ł ¹ Ł − Ł Ł ² Ł ][ 3

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

¼

Ł ¼ [^[ ] Ł ¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

½ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Ł ^[

%⁄

¼

Ł ^[

½

ÿ

Ł ¼

Vn. 1

¼

Vn. 2

Š −−− ¦ Ł

¼

Ł ¼ Ł ¼

[

ÿð \\` ÿ ½

]

Ł ¦ Łs Ł Ł Ł Ł −Ł ^[ dim. ¦ Ł Łs Ł Ł Ł Ł −Ł [^[ ] [dim.

ÿ

ÿ

Ð `

Ł \\

Š −−− −Ł

¼ ¦¦Ł

¼

ŁŁ ^[

¼

½

ÿ

−ð

Ł ^[

Ý− % −− ð

−ð

Ł ^[

166

\ Ł

ÿ

ÿ

¼

Ł ¹ ¼ ]

¼

Ł ¦Ł ]\ Ł ¦Ł []\ ]

Ł ¹ ¼ 

½

ÿ

Ł ¹ ¼ 

½

ÿ

[unis.] ¹ −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł š Ł ¦ ² Ł −Ł ¦ ² ŁŁ ¦ ¦ Ł −Ł ]\ ][ ][ [div.] [ t] ¹ Ł ¦ Ł Ł ² Ł [ Ł ÿ Ð ][ []\ ] Ð ÿ ]\

t Ł ¹ − ¦ ² ŁŁ Ł ¦ ² ŁŁ ¦ ¦ Ł 3

3

¼

½

¼

½

[ ¼]

3

3

¼

½

¼

poco rit.

Ł ¹ ¼ 

3

Ý −− − ð

ÿ

½

¼

[div.]

Cb.

½

¼

3

a tempo

Vc.

3

¦ Ł −Ł ¦ Ł −Ł 

3

Ł Ł

$ − ²Ł Š−−

Va.

¼ý

¼

Ł ^[ Ł Ł ^[ Ł Ł ^[ Ł Ł [^[ ] ²Ł ^[ Ł [^[ ] ¦ ŁŁ ^[ Ł Ł ^[

]

Trgl.

1

¹ −ŁŁ ¦ ŁŁ ¦−ŁŁ −¦ ŁŁ ¦ ² Ł ][ ¹ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł [][ ] ½ ÿ

½

] [ ]

$ − Š − ¼ ²² ŁŁ ¼ n Hn. 3, 4 Š −− ¼ ²² ŁŁ ¼ in F n [ ¦ ŁŁ −Ł Tpt. 1, 2 Š− Ł ¼ in B −

Trb. 1, 2

¼

−ð

ð

Hn. 1, 2 in F

Tpt. 3 in B −

^[ Ł ^[ Ł Ł ^[

Ł

[

Bn. 1, 2

^[ ] ¦ ŁŁ

¦ ŁŁ

3

¼]

t ¹ Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł Ð Ð

Florence Price

[ ¼]


162

a tempo

$ −− Š −

rit.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł ¹ ¹ Š − − ¹ −ŁŁ ¹ ðŁ Ł []\ ] cresc. ÿ Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tamb. Sn. Dr.

ÿ

Ł ¼ [

ÿ ½

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

Ł ¼ [

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Picc.

ÿ 1

`ðý − − − Š ]\ cresc. Š −−−

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ł Ł −Ł Ł ÿ

Š −−− Ł ¼ ½ ]\ Š −− Ł ¹ Ł ¹ −Ł ¹ Ł ¹

Ob. 1, 2

E. Hn.

cresc. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Trgl.

ŁŁ ¦ ŁŁ −Ł ][ Ł Ł −Ł [][ ] ŁŁ ¦ ² Ł −¦ Ł ][ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł ][

² ŁŁ [ [¦] Ł [[ ] ¦Ł [ Ł Ł [

¦²Ł Ł ¦Ł Ł Ł

ÿ ÿ Ð ][`

% a tempo

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

ÿ

Vn. 2

Š −−−

ÿ

ÿ

Va.

š −−−

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −− − Ð

ÿ

Cb.

Ý− % −− Ð

rit.n Ł ² Ł Ł ¦ Ł [¦] Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł − Ł Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ¼ [ dim. n Ł ² Ł Ł ¦ Ł [¦] Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł − Ł Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ¼ [[ ] [dim. n Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł ¼ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł [ dim. [

Š

]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

I

š

167


Fl. 1, 2

$168 − ½ Š−−

¼

ÿ

½

¼

ŁŁ −ŁŁ \

ŁŁ

¼

Š −−− ½

¼

¼

ÿ

½

¼

Ł Ł [\ ]

Ł

Fl. 3

Ob. 1, 2

Š −−− ½

¼

ÿ

½

¼

Ł −Ł \

Ł

¼

E. Hn.

Š −− ½

¼

¼

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

½

¼

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł Ł \

Ý− ½ % −−

¼

¼

ÿ

ÿ

¦Ð ¦Ð \

Bn. 1, 2

Vn. 1

Vn. 2

a tempo

ŁŁ Ł

Ł −ŁŁ ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ ŁŁ

¼

Ł Ł −Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł ¦Ł Ł

¼

Ł −ŁŁ ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ Ł

¼

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł −Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł \

¼

−ŁŁ −Ł −− −Ł

ŁŁ Ł

[1]

¼

¦ð ý ¦ðý

¼

a tempo

$ − −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

− −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−− ]

Va.

−Ł −ŁŁ −− −ŁŁ

−Ł Ł Ł Ł Ł Ł š −−−

Ł ¦Ł ][

Łm

Ł ¦Ł [][ ]

Łm

Ł ¦Ł ][

Łm

Ł Ł Łý

 Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Łý

 Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Łý

 Ł Ł Ł Ł

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −−− ½

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

Ł Ł ][

Cb.

Ý− ½ % −−

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

Ł Ł [][ ]

Vn. 1

$173 − ½ Š−−

¼

Ł Ł ][

Vn. 2

− Š−− ½

¼

Ł Ł [][ ]

 n Łl ¦ Ł Ł Ł Ł Ł [

½

]

 n Łl ¦ Ł Ł Ł Ł Ł

½

Łn Łn Łn

½

Łn Łn Łn

½

Va.

Vc.

n Ý −−− Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł 

ÿ

¦ ðð ][

Cb.

½

Ł ðý

Ł ðý [ ]

[

168

Ł

Ł

Ł Ł ð

Ł Ł Ł Ł

Ł \

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł ð

Ł Ł Ł Ł

Ł

[unis.]

ð

ðð

Łn Łn Łn [−] Łý

½

Ł 

Łl

Ł 

Łl

[ n Ý −−− Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł  %

Ł Ł Ł

[ ]

[div.]

š −−−

Ł Ł Ł \

Łn Łn Łn [−] Łý

[div.]

[unis.]

Ł Ł Ł \

ð

¦Ł

Ł

²ð ý

¼

ðm \

Łm

ð

Ł

Ł

ðý

¼

ðm \

Łm

ð

ð

ðý ¼

Florence Price


Picc.

$179 − Š−−

ÿ

ÿ

½

Fl. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

½

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

½

Ob. 1, 2

− [1] Š−− Ł ][

E. Hn.

− Š−

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Ł

ðð ][ B. Cl. − Š ¦ð in B − [][ ] Ý− ð Bn. 1, 2 % − − ð ][ $ − Hn. 1, 2 Š− in F Hn. 3, 4 in F

− Š−

ð

½

ð

ÿ

½

ÿ

Łý ð

 Ł ð

ð

¼

Łý ð

½

½

½

Ł

½

½

Ł Ł Ł Ł Ł

¼ ð

ð [[ [a 2] ð [[ ð [[

Ł ¦ Ł Ł − Łn ¹ ¦ Łn ¹

ð [[ ð [[ ð ð [[

Łð ¦ Ł Ł

ÿ

½

ÿ

ÿ

½

Ł ¦ Ł Ł − Łn ¹ ¦ Łn ¹

ŁŁn ¹ ŁŁn ¹ ¦ ² ŁŁ ][ Ł ¦ Ł Ł −Łn ¹ ¦ Łn ¹ Ł [][ ] Ł ¦ Ł Ł − Łn ¦ Łn Ł ¦ Ł Ł − Ł ¹ ¦ Ł ¹ ŁŁ ][ ð −Łn ¹ Ł ¹ ½ n Ł ð −Ł ¹ Ł ¹ Ł ð −Łn Łn [][ ]

ð [[ Łn ¦ Ł ¹ Ł ¦Ł [[ 

¹ Ł Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

Ł ¦ Ł Ł − Łn ¹ ¦ Łn ¹

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

½

Trb. 1, 2

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

Łn n Ł n

Ł

ŁŁ ²¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł n

Ł −Ł ¦ Ł −Ł Ł n Ł

n Ł ²² Ł ¦ Ł ² Ł

ð

² Łn ¦ Łn Ł Ł ² Ł

ð ð [ [[ ]

¦ Ł −Ł Ł ¦ Łn − Łn Ł ŁŁ ¦¦ ŁŁ

ð

ÿ

ÿ

ð [[ ]

ð

ð

ÿ

ÿ

Ł ¦ Ł Ł −Łn ¹ ¦ Łn ¹

ð [[ ÿ

ÿ

 Ł ²Ł Ł ¹ ][ [[ ½

ŁŁ

¹ Ł ¦ Ł [[

½

ŁŁ

Ł ²² ŁŁ ¦ Ł ² Ł

¼

² Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł [ [[ ]

ð [[

¦ Łn −Łn Ł Ł ¦ Ł

[a 2]

š −−−

¼

ðð

a2

Š−

ÿ

n Ł

Ł ¦²Ł ¹ [[ ²Ł Ł ¹ [ [[ ] ²Ł Ł ¹ ²Ł Ł [[

Ł Ł

¼

ð [[ [

Tpt. 1, 2 in B −

Ł ²Ł Ł ¹ [[ ][ Ł ²Ł Ł ¹ [[ ][ Ł ²Ł Ł ¹ [[ ][

ð

−Łn ¹ Ł ¹ n

Ł ][

¹ Ł ¦Ł [[ 

ð

¹ −Łn ¹ Łn

Ł 

½

ÿŁ ¹ Ł ¹

Ł Ł ð ][ [[ ][h ^[ ðð Ł ¹ ][` [[ [[ ¹ ½ Ł ¼

Ł

a2

Tamb. Sn. Dr.

%

ÿ

½

$

ÿ ÿ

¹ Ł [[

½

Cym. B. Dr.

%⁄

Vn. 1

$ − ¹ ¼ Š−− Ł

½

½

ð ][

Vn. 2

− Š−− Ł ¹ ¼

½

½

Łm ð [ [[ ] [div.] m m ŁŁ ŁŁ 𠲦 ðð m m ][ [ [[ ] [div.] ¼ ¹ Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ð [[ ][ Ł ð ¼ ½

š −−−

Va.

ÿ

ÿ

½

Vc.

Ý −−−

ÿ

½

Cb.

Ý −−−

ÿ

½

%

ÿ

ÿ

ð [][ ]

Łm

ÿ

Łm

ŁŁ ¼

no.

3

s ŁŁn

[

Ł¼ [ [[ ] Łn

ð [ [[ ] in

C

Ł

Ł ¦Ł Ł Ł

Ł

Ł

−ŁŁ

ŁŁ ŁŁ ¦ Ł ŁŁ ¦ Ł ¦Ł

[unis.]

]

Łn

Ł ¦Ł ¦Ł

]

[div.]

s s Ł ¦ Ł Ł −Ł ¹ ¦ Ł ¹ n n

n Ł ¦ Ł [unis.] Ł ¦Ł ð n 

ÿ

[unis.]

[unis.]

Š

ÿŁ Ł Ł

¼

div.

[

][ Symphony

s ŁŁn ¹

Ł

¼

l −ŁŁ ¦¦ ŁŁ Ł ¦Ł ][ [[l [div.] l ¹ −ŁŁ ²¦ ŁŁ −ŁŁ l [][ ] [ [[ ]

Ł ¦ Ł Ł − Łsn ¹ ¦ Łns ¹

Łm ð [[

¦ Ł −Ł Ł ¦ Łn − Łn Ł ŁŁ ¦¦ ŁŁ

½

¼

š

n Ł ¦ ŁŁ n

[div.]

s s −Łn ¹ Łn ¹

Ł Ł

s s −Łn ¹ Łn ¹

½

Minor,

Ł Ł

Movement

[unis.]

ð

n ¦ Łn −Ł Ł Ł ¦ Ł

ð

n ¦ Łn −Ł Ł Ł ¦ Ł

I

169


185

poco accel.

Picc.

$ −− Š −

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

Š −−−

Fl. 3

ÿ

ÿ

¦[aŁ 2] ¹ ¼ [ ²Ł ¹ ¼ [

a tempo

ÿ

ÿ

ÿ a2

½

ÿ

¹ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł ][ ¹ Ł Ł −Ł Ł ][ [1] ¹ ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ][

½

3

½

ÿ

½

3

3

Ob. 1, 2

Š −−− ðð

½

ÿ

E. Hn.

Š −−

ð

½

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ð

½

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

¼

½

ÿ

¼

½

ÿ

²Ł

Bn. 1, 2

Ý− % − − ¦¦ ŁŁ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ðð

Tpt. 3 in B −

Š−

ð

š −−−

Trb. 1, 2

½

ÿ

½

ÿ

¼

½

ÿ

¼

½

ÿ

[a 2]

¦Ł Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ¦¦ ŁŁ

Timp.

$Ý − −−

Sn. Dr. Cym. B. Dr.

Hp.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

ÿ

ÿ

Ł

¼

½

ÿ

Łð

¼

½

ÿ

% Š −−−

ÿ

ÿ

Ý −−−

ÿ

ÿ

! $ −− h Š − ðn [div.] n − − − Š ðh hn

 Ł ¹ ¼ ¹ ¼ Ł 

Ł Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł ]\ [unis.] ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł []\ ]

ŁŁ [ ¦Ł [ ² ŁŁ [ ¦Ł [Ł ¦Ł [

¹ ¼

½

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

² ŁŁ [ ¦ ŁŁ [[ ] ¦ ŁŁ [ Ł [[ ] ²¦ ŁŁ [ ŁŁ [ Ł [ Ł [ Ł [

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

¦Ł ¦Ł ¹ ¼ [ ²¦ ŁŁŁ ¹ ¼

poco accel. a tempo ¦ Łn ² Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł ¹ Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł [ ][ ¦ Łn ² Ł Ł Ł Ł ¹ Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦Ł Ł Ł [[ ] [][ ] 3

[div.]

ŁŁ ¦ Ł Ł Ł Š Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ]\

¼

3

[unis.]

n š −−− ¦[−] ðhð hn

½

3

¦Ł Ł ¦Ł ¦ Ł ²Ł Ł š Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ¹ ¦ ŁŁ ² ŁŁ ² ŁŁ ² ŁŁ ¦ ŁŁ Ł n [ ][ [div.] [div.] [unis.] ²¦ŁŁ ¹ ¼ Ł ² Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł ¹ Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł ½ Ð ][ [ Ł ÿ ½ ¹ ¼ Ð [ ][ [

¼

¼

]

3

3

Vc.

Cb.

Ý −−− ¦ Ł Ł Ł Ł Łl ¹ ¼ 

ÿ

Ý− % − − ¦Ł

ÿ

170

¼

½

Florence Price

¼


Picc.

$190 − Š−−

poco rit.

ÿ

Š −−− −Ł ¹ ¼ Š −−− ¦ Ł ¹ ¼ Š −−− ¦ Ł ¹ ¼

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł −Ł Š −− Ł ¦ Ł −Ł ]\ Ł Ł Š − ² Ł ¦ Ł Ł ¦ −ŁŁ Ł ŁŁ ² ŁŁ ]\ ÿ Š−

E. Hn. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

poco meno mosso

a tempo

`Ð ][ [1] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ Ð ][ [a 2] Ð [ Ð [ Ð Ð [

[ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Ð [ [a 2] ð Ł [ [ ] [espress.] ÐÐ [ ÐÐ [[ ] [ ]

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

½

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

½

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

−ð \

ÿ ¦Ł ÿ

$Ý − −−

ÿ

¦ ðð ¦ ² ŁŁ ]\ ðý ðý ]\ ÿ

Sn. Dr.

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

Timp.

ÿ ÿ

Ł

ð ð ]\ ½

²¦ ŁŁ

¦ ðð

²Ł ²Ł

¦ð ¦ð

ÿ

ÿ

²² ŁŁ ¦¦ ŁŁ ]\ ² ŁŁ ¦ ² ŁŁ []\ ] Ł −Ł Ł −Ł

ÿ ÿ

ð ð

²ð ²ð

ÐÐ [ Ð ] [[ ] Ý Ð [

cresc.

² ŁŁ

Ł []\ ] ¦ ² ŁŁ

¦ ¦ ŁŁ

−−ŁŁ

¼

−ð

ð

[cresc.

− ðð

[]

ðð

cresc.

ð

Ł

ðŁ Ł

ÐÐ [ ` Ð [ `Ð [[ ] [[ ] `ÐŁ

cresc.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

½

[ ]

[

Š −−− Hp.

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ ]

!

[

Ý −−− Vn. 1

ÿ

ÿ

$ − Š−− Š −−−

Vn. 2

ÿ poco rit.

ÿ

ÿ

poco meno mosso Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ð

a tempo

ÿ ÿ

ÿ ÿ

¦ Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł − Ł −Ł ]\

½

¦ Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł − Ł −Ł ]\ ] [unis.] ð Ł −Ł ]\ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦¦ ŁŁ −−ŁŁ ð ]\

½

¼ 5

[ Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ð ¼ 5

[

š −−−

Va.

Ý −−−

Vc.

ÿ ÿ

ÿ ÿ

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

ÿ

[ ]

[

s Ł [ [[ ] espress. [unis.] Łs

ð ð cresc.

ð ð

ð Ł

s ð

Ł

ðs

Ł

Ł cresc.

[[ [espress.] div.

Cb.

%

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

ÿ

in

C

Minor,

Ð Ð [

Movement

I

171


Picc.

195 $ −− `ðý Š −

Ł ÿ

ÿ

Ł [

¦ð

Ł

¦ð

Ł

[ ]

[1]

ðý

Š −−−

Fl. 1, 2

ŁŁ ŁŁð Š −−− Ł

Fl. 3

a2

Ł Ł −Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ŁŁŁŁ Ł Ł ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ

` ŁŁŁ ŁŁŁŁð Ł

Ł

Ł

Ð

Ł Ł Ł ðý

ð

ð

3

5

[a 2] Ob. 1, 2

Š −−− ð

Ł Ł Ł

ŁŁ

ŁŁ

ðð

ÐÐ

E. Hn.

Š −− ð

ð

Ł

Ł

ð

¼

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

¼

Ð

Ð

ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ Ł

Ł Ð

ŁŁŁ

Ł Ð

[a 2]

1

Ð Ð

ðð ý

ŁŁŁŁŁ

Ł

ŁŁŁ¼

ð

Ð

Ð

Ð

Ł

¼

[a 2] Bn. 1, 2

%

Ý −−− Ł

Ł

ð

Ł

ð

Ł

Ł

¦ð

Hn. 1, 2 in F

$ − Ð Š− Ð

ÐŁ

ðý

ð ð

½

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −− ÐÐ

ŁÐ

ðý

ðð

½

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Ð

Ł

ðý

ŁÐ

²ð

Ł

ÐÐ

Tpt. 3 in B −

Š−

Ð

Ð

Ð

Ł

²ð

Ł

Trb. 1, 2

Ý −−− Ð

ŁÐ

ð

ŁÐ

¦ð

Ł

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ÐÐ

ŁÐ

ðý

Timp.

$Ý − ` −− Ð

Cym. B. Dr.

%⁄

Hp.

Ł ŁŁŁ

Ł

!

` Ð

` Ð

` Ð

`ÐŁ

ÿ

Š −−−

ÐÐ

Ł

Ł

Ł

ŁŁ

½

ŁŁ Ł

¼

½

ŁŁ

¼

½

Ł Ý −− − ŁŁŁ

ŁŁ

$ − Ł Š−− 

Łý

ð

Vn. 1

Ł Š −−− 

Łý

ð

Vn. 2

Va.

š −−− Ł

Ł

ð

Ł

ð

Vc.

Ý −− Ł −

Ł

ð

Ł

ð

Cb.

Ý− % − − ÐÐ 172

Š

`ÐŁ

`Ð ¼

ÿ

Ý

ðð ð ððð

77777777777777777

š

ÐÐ

77777777777777777

7777777777777777777777777

Sn. Dr.

ÐÐ

Ł

¼

½

Ł ŁŁŁ ¼

ðð ð

¼

ðð

Ł ŁŁ Ł ¼

ŁŁŁ

Ł ŁŁŁ ¼

ð

ð

Ð

Ð

ð

ð

Ð

Ð Ł

Ł

Ð

¦ð

Ł

Ł

Ł

Ð

¦ð

Ł

Ð Ð

Ð Ð

Ð Ð

Florence Price

Ł


199 Picc.

$ −− Š − Ł

Ł

ð

Fl. 1, 2

− Ł Š−−

Ł

ð

Fl. 3

− Ł Š−−

Ð −Ł

ÿ ð

Ł

ð

Ł

ð

ÿ

ÿ ½

Ł1 Ł Ł Ł

ÿ

ŁŁŁ ½

][

Ob. 1, 2

E. Hn.

Ł

−Ł ð

ð

½

ÿ

ÿ

[1]

− a2 Š−− Ł

Ł

ð

− Š− Ł

Ł

ð

Ł Ł ðý

Ł ÿ

²Ł

Ł

−Ł

ð

Ł

Ł

½

ð ð ½

ð

Ł

ð ][

1 Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

ŁŁ Ł Ł ¼

` ð

½

½

Ł −Ł

Ð

Ð

−Ł

Bn. 1, 2

Ý− Ł % −−

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

Ł

ð

ð

Ł

Ł

½

¼

ŁŁŁ

Łð

Ł Ð ][ ½

ð

ð

Ł ½

¼

Ð ][ ðÐ ][ cresc. Ð

ð

ðÐ

[a 2]

−Ł [[ ] −ŁÐ [[ ]

ŁŁŁŁŁ ŁŁ ][ ð

ð

Ł

ð

Ł

Ł

Ł

Ð [a 2]

ÿ

Ð

a2

−Ł

ð

−Ł

Ł

ð

Ł

ð

Ł

ð

ð

Ł

ð

ð

Ł

ð

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ÐÐ

ÐÐ

Łð

Timp.

$Ý − ` −− Ð

` Ð

` ð

][m ] m Ł½ Ł

Cym. B. Dr.

% − Š−− ¼

Hp.

!

Ł ŁŁŁ ¼

ŁŁ Ý −−− Ł Ł ¼

Vn. 1

$ −− ½ Š −

Vn. 2

− Š−− ½

¼ ŁŁŁ

Š ŁŁŁ ¼ Ł

ð

` ð

`ÐŁ

Ł ¹ ¼

Ł ¼ Ý

ŁŁŁ

Ł ŁŁŁ ¼

Ł ŁŁŁ ¼

Ł

ŁŁŁ

Ð

Ð

ð

Ł

ð

−Ł

Ł

Ý −−− Ł

Ł

ð

−Ł Ð

ð

ðð

Ł

ðð ð

Ł

Ł cresc.

ÿ ½

ðð

ðð ð

½

ððð

½

Ł ¦ Ł ðý Ð

Ð ][ ]

Ð

cresc.

[cresc.]

[unis.]

¼

ð

Łð

ÐÐdiv. ][ [

ŁŁ [div.]

Vc.

¼

½

ð

ðð

`777777777777777777777777777777777 ð ð Ł ]\ ÿ ÿ

½

div. Va.

ŁŁŁ

ŁŁŁ

Ł ŁŁŁ ¼

ð

ÿ

½ ð

š −−− Ł

ð

ÿ

½

ð

ðÐ [][ ]

Ł Ł \ Ł ¹ ¼

` ð

ÿ

¼

Ðð

]

[

ð

½

½ [

Ð [][ ] Ð [][ ]

½

½

Trb. 1, 2

Sn. Dr.

ðð

[

a2 š −−− Ł

−Ł

ÐÐ ][ ]

½

ð

777777777777777777

Ł

Ł

777777777777777777

Ł

Łm Łm [][ ] [][ ] m m Ł½ Ł

ðð

ðð

ðð

ðŁ

Ł

[cresc.]

ðÐ

ð

ðÐ

Ł

Ł

[cresc.]

[unis.] Cb.

Ý− % − − ÐÐ

Ð Ð Symphony

Ð no.

3

in

C

Ð Minor,

Movement

Ð I

[cresc.]

173


Picc.

$204−− Š −

rit.

Ł ŁŁ Ł − Š−−

Fl. 1, 2

a tempo

ÿ [a 2]

¦ ŁŁ

Ł ¦Ł Ł Ł

Ł ¦ Ł ŁŁ ¦ ŁŁ Ł

[ ¼]

− Š−−

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

½

ŁŁ ¦ ŁŁ Ł ŁŁ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ð

ð

Š−

B. Cl. in B −

Š−

½

ÿ

[cresc. Cl. 1, 2 in B −

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ ÿ 1

Fl. 3

1

]

Ł Ł ŁŁ ŁŁ Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł½ Ł

¦Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

3

ŁŁŁŁŁŁ

½

Ł

6

ÿ ŁÐ

ŁŁ ½ ¼ [ Ł ½ ¼ [[ ] [ Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł ÿ 3

3

ÿ

ÿ

ÿ

ð

Ł ð

ð

3 3

Ł Ł Ł

Ł

ðŁ ý ð

¼ Ł

ðý

Ł

cresc.

½

½

ð

ð

Bn. 1, 2

Ý− ð % −− Ð

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

Hn. 3, 4 in F

− Š−

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

¦ ÐÐ

Tpt. 3 in B −

Š−

Ð

ð ð

ðÐ

Ł

ð

½

ð [[ ] Ł Ð [

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ð

Ł

ð

Ł

[a 2]

ÿ

ÿ ðð

ð½

Ł

Ł ½

Ł

ð Ð

Ł

Trb. 3 Tb.

Ý− ð % −− Ð

ð

Timp.

$Ý − −− ð

`77777777777777777777777777777777777777777777777777 ð ð Ł

−− %Š −

ÿ

ð Ý −−− ¦ ð

Ł

ÿ

½

ð ¦ð

777777777777777777

!

77777777777777777

− ð Š − − ¦ð

Ł

½

½

ðð ð

½

ð

½

Š

ðý

Łð ý ð

Ł

½ ð [ ð ðð [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł Ð [ `777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Ð [ ÿ 777777777777777777777

¦ ðð

ðð

š −−− ¦ ÐÐ

Hp.

Ł Ð

[ ]

Trb. 1, 2

Bells

ðŁ [[ ]

½

ð

Ð Ð

ÐÐ [ ÐÐ [[ ]

ÐÐ

Ł

ðý

ðð

½

Ł Ð

ð

Ł

Ł

ð

Ł ÿ

½

[ ÐÐ

Ý

Ł

777777777777777777

Ð

½

ðð ð ðð

rit.

[unis.] Vn. 1

Vn. 2

a tempo

$ −− Ł Ł ðý Š − − Š−− ð

ð

ð ð ð

Łð

Ł

ðÐ

Ł

Ł

Va.

š −−− ¦ ðÐ

Vc.

Ý −−− Ðð

ð

Cb.

Ý − ðý % −− Ð

[div.]

ð [ ð [[ ] ðŁ

½

½ ð

174

½

ð ð [ Ł Ð [

Ł

Ł

Ð Ð

Ð [

ŁŁ ŁŁŁ 5

Ł

ð

ŁŁ ŁŁŁ 5

Ł

[unis.]

Ð Ł

Ł

Ł Ð

[unis.]

Ł

Ł

ð

Ð Florence Price

ð

Ł


208 Picc.

$ −− Š −

Fl. 1, 2

− Š−−

Fl. 3

− Š−−

ÿ a2

Ł Ł

¦Ł ¦Ł

−Ł −Ł

¦Ł ¦Ł

`Ð 777777777777777777777777777777777777777777777 ð [[ ] −Ł Ł ð ¦Ł Ł −Ł

Ł

¦Ł

ŁŁ

¦Ł Ł Ł Ł Ł ð

ð

½

ÿq

ð

ð

½

ÿq

ð

ð

½

ÿq

ð

ðð

½

ÿq

ð

ð

½

ÿq

ð ð

ð ð

½

ÿq

½

ÿq

½

ÿq

ð

Ł

[ ]

Ob. 1, 2

[ − ÐÐ Š−−

E. Hn.

− Ł Š−

Cl. 1, 2 in B −

ð Š− ð

B. Cl. in B −

Ðð ²Ł

¦Ł

¦Ł

−Ł

¦ ðÐ

ð Ł

¦Ł

Ł

ð

Ł Ł

Ł Ł

²Ł ²Ł

Ł Ł

ð ð

Š− Ð

Ł

Ł

Ł

¼

Ð

Bn. 1, 2

Ý− Ð % −− Ð

ð Łý

Hn. 1, 2 in F

$ −− Ð Š Ð

ŁÐ

Hn. 3, 4 in F

− Š − ÐÐ

Tpt. 1, 2 in B −

Š− Ð

Tpt. 3 in B −

Š− Ð

Ð

¦Ð

ð

Trb. 1, 2

š −−− ÐÐ

ÐÐ

¦ ÐÐ

Trb. 3 Tb.

Ý− Ð % −− Ð

ÐÐ

ÐÐ

Timp.

$Ý − −− Ł

Ý −−− ŁŁŁ

¼

¼

$ −− Ł Š −

¦Ł

Vn. 1

Vn. 2

− Š−− Ł

¦Ł

Ł 

ð

¦Ðð

ðð

½

ÿq

ÐÐ

ÐÐ

ðð

½

ÿq

½

ÿq

ÐÐ

Ð

ð

½

ÿq

ðð

½

ÿq

ðð

½

ÿq

ÿ

ÿq

ð

ÿq

Ł

¦Ł

Ł

Ł

Ł

`77777777777777777777777777777777777777777777777 Ð

Ł

½ −Ł

−Ł

¦Ł

¦Ł

ŁŁ

¼

ŁŁ

¼

−Ł

−Ł

ð [

ÿ

ÿ

½

ð

ð

¦ ÐÐ

Ł

Ł

77777777777777777777

!

Ł

ðŁ ý Ł 

ÿ

− Š − − ŁŁ Hp.

Ł

−− %Š − 7777777777777777777777

Bells

½

ÿ

½

Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł

ÿ

½q

½q

[l. v.]

Ł

Ł

½

¦Ł

¦Ł

¼

Łn

Łn

Łn

Ł ¦Ł Ł Ł

ÿ Ł

][ ½

ÿq

½

ÿq

½q

ð

Ł

ð

ð

ð

ð

ð

Ł

[div.] Va.

š −−− ÐÐ

Ð

¦ ÐÐ

ðð

½

Vc.

Ý −−− Ð Ð

ÐÐ

Ð Ð

ð ð

½

ÿq

Cb.

Ý− % −− Ð

½

ÿq

Ð

Ð

ð

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Š

Movement

I

175


213

Picc.

con forza $ −− Moderato assai, ÿ Š −‡

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

ÿ

Ł

¦ Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł Ł Ł

Łl

Łl

[

− Ł Š−− ‡ [ Ł − Š−− ‡ [[ ] − Š−− ‡

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł [ Ł

Ł

¦ Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł Ł Ł

Łl

Łl

[

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł

− Š− ‡ Ł [[ ] Š− ‡ Ł Ł [[ ] Š− ‡ Ł [[ ]

Ł

¦ Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł Ł Ł

Łl

Ł Ł

¦Ł ¦ Łl

Ł Łl

Ł ¦Ł ð Łm ¦ Ł ð

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

¦ Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

Ł

¦ Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

a2 Fl. 1, 2

ÿ

ÿ

]

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

−Ł

Łl

Łl

[ −Ł Ł Ł l

¼Ł l

[a 2]

ÿ

ÿ

ÿ

[

]

ÿ

Ł [

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

ÿ

Ł Łl

Ł ¦Ł ð Łm ¦ Ł ð

Ł Ł

ÿ

Ł Ł Ł

Ł Łl Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

ÿ

Ł Ł Ł

Łl

Łl

Łm ¦ Ł ð

Ł

ÿ

[a 2]

Ý− Ł Bn. 1, 2 % − − ‡ [[ ] $ −− Ð Hn. 1, 2 Š ‡ Ð in F [ − Hn. 3, 4 Š− ‡ Ð in F [[ ] Tpt. 1, 2 Š− ‡ in B −

]

−Ł

Ð

Ðð

ð

ÐÐ

−Ð

Ð

Ðð

ð

ÐÐ

−Ð a2

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š− ‡

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− ‡

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −−− ‡

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł [ Ł [[ ] [a 2]

Timp. Sn. Dr.

%

$Ý − −− ‡ Ł [ ⁄ ‡

Cym. B. Dr. Cr. Cym.

Hp.

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ÿ Ł [

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%

!

Ł Ł Ł

Ł [ ¼ð [

− ð Š−− ‡ [[ ] ðð Ý −−− ‡

¦ ðð

½

ðð

ð

ð

¦ ððð

ðð

ð

ðð

ð

½

½

ðð

½

ðð

Ł

ð ½

½

Š

Moderato assai, con forza va

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

8 $ −− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š −‡ [ 8va −− ‡ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł − Š [[ ] − [unis.] Ł ¦ Ł Ł Š−− ‡ Ł [ [unis.] Ý −−− ‡ Ł Ł Ł Łl Łl [ l Ý− Ł Łl % − − ‡ [ð

176

Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

Ł 8 Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł

va

Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

− Ł 8va −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

Ł 8va Ł Ł Ł Ł ¹ Ł Ł

Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

− Ł 8va −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Łm ¦ Ł ð

Ł

−Ł

Ł

Ł

−Ł Ł Łl

Łl

Łm

Łl

ðm

Ł

Łm ¦ Ł ð Łm ðm

Ł Ł Łl

Ł

Ł

Ł Ł Łl

Łl Łl

ð Łl

Łl

Ł

Ł Ł Łl

[

Łl

ð Łl

Florence Price

]

Łl

Łl Łl

Łl

Łl Łl


accel.

Picc.

218 $ −− −Łm Ł ð Š −

Ł

Ł Ł −Ł

Fl. 1, 2

− Łm Ł ð −− − Š

Ł

Ł Ł −Ł

Łl

Fl. 3

− Łm Ł ð −− − Š

Ob. 1, 2

− m Š − − −Ł Ł ð

Ł

Ł Ł −Ł

Łl

E. Hn.

− Š−

Ł

Ł Ł −Ł

Łl

Łl

−Łn Ł Łl

Łl

Łl

− Łn Ł Łl

Łl

− Łn Ł Łl

Łl

−Łn Ł Łl

Łn Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn −Ł −Łl

Łn Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn − Ł − Łl

² Łn ¦ Ł [¦] Łl [[ ² Łn ¦ Ł [¦] Łl

Łn Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn − Ł − Łl

[[ ² Łn ¦ Ł [¦] Łl

Łn Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn −Ł −Łl

Ł Ł Łl n n Ł Ł Łl Ł Ł Ł

¦ Ł [¦] Ł n n ² Ł [¦] Ł ² Ł [¦] Ł

[[n ² Ł ¦ Ł [¦] Łl [[n ² Ł ¦ Ł [¦] Łl [ [[ ] n ² Ł ² Ł [¦] Łl ² Ł ² Ł [¦] Ł [[ −ð [ [[ ] ² Łn ¦ Ł [¦] Łl [[n ðð [[n ð

cresc. [

]

cresc. [

]

cresc.

cresc.

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2 Hn. 1, 2 in F

Ý− % −− $ −− ÐÐ Š

½

ÿ −Ðð

š

ð

−Łn Ł [ [ ] [cresc. − Łn Ł −Ł Ł [ [ ] cresc. ð [ [ ] [cresc. [a 2] −Łn Ł [ [ ] cresc. ð

Łl [

Łl Ł

]

[

Łl

Łn −Ł −Łl

Łl Ł

Łn ¦ Ł − Łl Ł ¦ Ł −Ł

]

]

[

]

ð

ð

¦ð

Łn Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn −Ł −Łl

n −ðð

n −ðð

n ¦² ð

n −ð

n −ð

n ¦² ð

n l −− Łð Ł Ł n

n l Łð Ł Ł n

n l l n ² Łð [¦] Ł Ł ² Łð ¦ Ł −Ł n n

ðn [cresc. −Łn

−ðn

¦ ðn n ¦ Łn[¦] Ł Łl Ł −Ł −Łl

]

Łl

[

cresc. Hn. 3, 4 in F

− Š− Ð

−Ðð

ð

ð

]

[

]

[cresc.

Ł

Łl

Ł Ł −Ł

Łl

[

Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

m Š − −Ł Ł ð

Ł

š −−− −Łm Ł ð

Ł

Ł Ł −Ł

¼Ł l

¼ð

Łl

Ł Ł −Ł

Łl

cresc.

Łl Łl

Trb. 3 Tb.

Timp.

$Ý − −−

−Ł Ł Ł l

−Ł Ł Ł l ÿ

ÿ

` ðn

` ¦ ðn

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ − ðð

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Łn Ł Ł

Ł

Łn Ł Ł

Łn Ł Ł

Łn Ł Ł

cresc.

− Š−− ½ Hp.

ÿ −ð

ŁŁ

ŁŁ

Ł

! − Š−− ½

−ð

Ý

−ð

¼

¼

ÿ ðð

ðð

77777777777777777

%

−ððð n [cresc. −ðððn

77777777777777777

Cr. Cym.

Ł ¼ [ [ ] [cresc.

ÿ

accel.

Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł Ł

− Łn Ł Łl

Vn. 1

$ −− Ł Ł Ł − Ł Ł −Ł Ł − Ł Š −

Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł Ł

− Łn Ł Łl

Vn. 2

Ł Ł Ł −Ł −Ł Ł −Ł Ł −− − Š − m Š − − −Ł Ł ð

Ł Ł −Ł

[

ðð n ððn

−ðn

7777777777777777

]

n ¦ð n

[cresc. Sn. Dr.

[

n ð n

n ð n `n ð

n ð n cresc. `n ð

¼Ł l

−ðn

Łn Ł Łl

Ł Łl

cresc.

Ý − ¼ð % −− m

n −ð

¼

ÿ ¦ ¦ ðn n ¦¦ð

[cresc. Va.

[

Łl

−Łn Ł Łl

Łl

]

Ý −−− Łm

−Ł Ł Łl

Ý − ðm % −−

Łl

Ł

−Ł Ł Łl

Łl

[

]

[

ðn

[[n] ðð [

Łn − Ł − Łl

[[ ² Łn ¦ Ł [¦] Łl

n Ł Ł Łl

¦ Łn[¦] Ł Łl

Łn −Ł −Łl

ðn

ðn

¦ ðn

ðn

ðn

¦ ðn

Łn Ł Łl ]

ð

ðn Łl

Symphony

no.

cresc.

3

in

½q ½q ½q ½q

C

Minor,

½q ½q ½q

Ý

½q ½q ½q ½q q ð ½q

½q ½q

] [

[[ ] ² Łn ¦ Ł [¦] Łl [[ [div.] n ²² ðŁ ¦ Ł Ł n l [[n ² Ł ¦ Ł Łl [[ [

Łl

½q

]

¦ Łn[¦] Ł Łl

]

cresc. Cb.

½q

½q

n ² Ł ¦ Ł [¦] Łl

[

n ¦ Ł [¦] Ł Łl

Łl Łl

½q

]

n Ł − Ł − Łl

]

n Ł Ł Łl

cresc.

Vc.

½q

]

[[n] l ² Łð ² Ł ¦ Ł n [[n −ð ] [ [[ ] ² Łn ¦ Ł [¦] Łl [[ a2 ² Łn ¦ Ł Łl [[ Ł Ł Ł ] [ [[ ] Łn Ł Ł [[ Ł ¼ ] [[ ½ ððn ] [

cresc.

Ł

½q

] [

7777777777777777

m Š − −Ł Ł ð

Tpt. 1, 2 in B −

[

½q

Movement

I

½q ½q

]

½q 177


223

poco meno mosso

rit.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

./

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Picc.

$ −− Š −

Fl. 1, 2

Bn. 1, 2

Ý

%

Hn. 1, 2 in F

$ − Š − ÐÐ [

²² ÐÐ [[

ÐÐ

ÿ

−ÐÐ [

−ÐÐ

ðð

½q

Hn. 3, 4 in F

Š −− ÐÐ [[ ]

² ÐÐ [ [[ ]

ÐÐ

ÿ

ÐÐ [[ ]

ÐÐ

ðð

½q

Š− Ð Ð [ Š− Ð [[ ] Ý −− Ð − [

²Ð [[

Ð

ÿ

−ÐÐ

ðð

½q

−ÐÐ [

²Ð [ [[ ] ²Ð [[

Ð

Ð

ð

Ð

ÿ

−Ð [[ ] Ð [

ÐÐ

ðð

½q

Ý− % −− Ð [

¦¦ ÐÐ [[

ÐÐ

ÿ

ÐÐ [

ÐÐ

ðð

½q

Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Hp.

Vn. 1

$Ý − % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

$ − Š−−

poco meno mosso

ÿ

ÿ

²Ł ¦Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł [ [[ ² Ł ¦Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł [[ ] [ [[ ] ²Ł ¦Ł ² Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł [[ ] [[

Ð

Š −−−

ÿ

ÿ

Š −−−

ÿ

ÿ

š

Cb.

Ý −− Ð − [ Ý− % −− Ð [

−Ð

178

Ð [

¦Ð [[

Ð [[ ]

ð

[[ ÿ

[ [div.] ÐÐ [ Ð [

¦ Ł −Ł Ł 3

[ Ð

−Ð

¦ Ł −Ł Ł 3

[ ]

ÿ ¦Ð [[

ð

[ Ð

3

Vc.

./ ./ ./ ./

./

./ ./

rit.

−Ð

3

Va.

./

! 3

Vn. 2

./

½q

ÿ

./

−Ł

−Ł

Ł

ðq

[dim.

−Ð Ð

ðð

Ð

ð

[

ðq

]

½q ½q ½q

[[ Florence Price

./

dim.

ð

Ð

Ł

./ ./ ./ ./


Picc.

moderato $230 − Tempo ÿ Š − − ./

poco accel.

ÿ Ł [

Andante

−Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

−Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

00 Ð

[a 2] Fl. 1, 2

− Š − − ./

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š − − ./

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š − − ./

ÿ

E. Hn.

− Š − ./

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š − ./

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š − ./

ÿ

ÿ

Ł [ Ł [

−Ł

Ł

Ð 00 Ð 00

[a 2]

Ł [

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

ÿ

00 ÐÐ

ÿ

00 Ð [

[a 2]

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

Ý − / ¦Ð ý % − − . ðl ][ $ − / Ðý Š− . ][ − Š − ./ Ð ý [][ ]

Ðð ý l [[ ] ÐÐ ýý [

ð l

ð l

−Ł

Ł [

Ł

Ł

Ł Ł Ł

00 Ð [

ÿ

ÐÐ ýý [[ ]

ð l

ð l

š

Š − ./ ¦ Ł ][ Š − ./

Tpt. 3 in B −

ÐÐ ýý

00

ÿ

−ÐÐ ýý

00

ÿ

−ÐÐ ýý [

00 ðý [ ÿ 00

Ł

00 ð ý [

Ł Ł

a2

Ł

²Ł

Ł

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ Ðý [

Trb. 1, 2

Ý −−− / .

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ./

ÿ

ÿ

ÿ

00 ðý Ð [

Timp.

$Ý − % − − ./

ÿ

ÿ

ÿ

− Š − − ./

ÿ

ÿ

00 `Ð [ ð 00

Hp.

ÿ

[ Ł Ł Ł −Ł

ÿ

poco accel.

Va.

Ł Ł [−] Ł Ł [−] Ł Ł Ł [−] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł $ −− ¹ Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Š − ./ ][ cresc. Ł ¦ Ł Ł Ł [−] Ł Ł [−] Ł Ł Ł [−] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −− / ¹ Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł − Š . [][ ] [cresc.] Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł š −−− ./ ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ][ cresc.

`Ð 777777777777777777777777777777777777 Ł Ł Ł Ł Ł 5

Ð`777777777777777777777777777777777777 Ł Ł Ł Ł Ł 5

−Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ý −−− / .

ÿ

ð

ÿ

ð ð

][ Cb.

Ý− % − − ./

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

ÿ

in

C

Minor,

Andante

[div.] Ð 00 Ð [ [div.] 00 ÐÐ [[ ] 00 ð ý [

Ł

[div.]

[unis.] Vc.

½

ÿ

00

Tempo moderato

Vn. 2

š

−Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł Ł

! Ý −−− / .

Vn. 1

Ł

00 ð ý

[a 2] Tpt. 1, 2 in B −

Ł

[a 2]

Ðð ý l

ð l

ð l

00 ðý [[ ]

Movement

I

00 ðý Ð [ 00 Ð [

Ł

179


Allegro

234 Picc.

rit.

$ − ð Š−−

Ł [][ ] Ł

¦ð

[a 2]

ð Š −−−

Fl. 1, 2

¦ð

−Ł

Ð

ð

¼

¦ð

][ ] Ł

Ł ¦Ł

Ł −Ł

Ð

ð [[ Ł ¦Ł

Ł ¦Ł

−Ł

Ð

ð ¼

[

[a 2] Š −−− ð

¦ð

E. Hn.

ð Š −−

²ð

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ð ð

²ð ²ð

B. Cl. in B −

Š−

Ł

Bn. 1, 2

š −−− Ł

²Ł

¦ð

¦Ł

Ł

Ł 

¹

Ł 

¹

Ł 

¹

Ł 

¹

Ł 

¹

Ł

Ł

Łý

Ł 

Ł

Ł

Łý

Ł 

Ł

Ł

Łý

Ł 

Ł

Ł

Łý

Ł 

Ł

Ł

Łý

Ł 

[[ ¼

ð Š −−−

Ob. 1, 2

¦Ł ¦Ł

[

Fl. 3

Ł

Ł ¦Ł

][ ]

[[ Ł ¦Ł

Ł [][ ] Ł [][ ]

Ł

Ł [][ ]

Ł

¦Ł

−Ł

Ð

ð ¼ [[

Ł

Ł ²Ł [[

¦Ł

−Ł

Ð

ð

¼

²Ł ²Ł

¦Ł ¦Ł

Ð Ð

ð ð

¼

¼

¦Ł

Ð

ð

¼

¼

½

² ðý [][ ]

¼

¦Ł

ðý [][ ]

−Ł ¦Ł

−ÐÐ

ð ð

¼

¼

½

¼

²² ŁŁ

²¦ ÐÐ

ðð

¼

ÿ

ðý [][ ]

¼

²Ł

¼

¼

ÿ

ðý [][ ] −ðð ý [][ ]

¦Ł

−Ð

ð

¦² ŁŁ

¦¦ ÐÐ

ðð

¼

¼

ÿ

−Ł

ÐÐ

ðð

¼

¼

ÿ

` Ð

` ð

¼

Ł [[

ÿ

[a 2]

Tpt. 1, 2 in B −

Tpt. 3 in B −

[a 2]

%

Š−

Ł

Ł

²Ł ÿ

Š− š −−− Ł

¦Ł

Trb. 3 Tb.

Ý− Ł % −− Ð

²Ł

Timp.

$Ý − ` −− Ð

−Ł

¦Ł

¦ð

¦ ðý Ð [][ ] ` Ð [][ ]

Ł

Ł

Ł

Ł

Łý

B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

¼

ÿ

Cr. Cym.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

½

¼

¼

ÿ

[unis.] $ − ð Š−−

¦ð

Ł

rit.

Ł ¦Ł

−Ł

Ð

ð ¼

[

Vn. 2

Ł ¦Ł [ [[ ]

a2

$

Trb. 1, 2

Vn. 1

Ł ²Ł [ [[ ]

[unis.] Š −−− ð

][ ]

Ł [][ ]

¦ð

Ł ¦Ł

−Ł

ŁAllegro Ł ¦Ł [[ Ł ¦Ł [ [[ ]

Ł 

Łs Ł

Łý

¹

Ł 

¹

s Ł Ł

Łý

 Ł

Ð

ð

¼

[ ¦ −ÐÐ

¦Ð

ðð ð

¼

¼

ÿ

ÐÐ

ðð

¼

¼

ÿ

ð

¼

¼

ÿ

Ð

[div.] Va.

š −−− Ł

¦Ł

−ŁŁ

Vc.

Ý −− Ł − Ð

²Ł

¦ð

Cb.

Ý− % −− Ð 180

¦Ł

¦[−] ðð ýý [][ ]

¦²¦ ŁŁŁ

¦ ðý Ð [][ ]

−Ł

Ð [][ ]

 Ł

Florence Price


Picc.

$239 − Ł Ł Š−−

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

Ł Ł Ł ¹ ½

Fl. 1, 2

− Ł Ł Š−−

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹

ð

Fl. 3

− Ł Ł Š−−

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹

Ob. 1, 2

− Ł Ł Š−−

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

E. Hn.

− Ł Ł Š−

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

Bn. 1, 2

Tpt. 1, 2 in B −

Tpt. 3 in B −

ÿ

Ł ¹ 

š −− Ł ¹ % − 

Ł Ł Łý ÝŁ

Ł Łý

 Ł Ł 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹

ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł Ł Ł Ł Ł [ ŁŁ ] [ [[ ]

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð ½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

Ł Ł Ł ¹

ð

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

ð

[a 2]

$ Š−

ÿ

Š−

ÿ

−Ð [[

Ð

Ð

ÐÐ

−Ð [[ ]

−Ð

−Ð

−Ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

[a 2]

[a 2]

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ð [[

½

−ÐÐ

ÐÐ

Ð

Ð

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ð [[

½

Ð Ð

Ð Ð

Ð Ð

Ð Ð

Timp.

$Ý − −− Ł Ł

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł [ ¹]

ðh

Łv

` Ð

` Ð

` Ð

` Ð

Ł ¼ [[ ]

½

B. Dr.

Cr. Cym.

%⁄

Vn. 1

Vn. 2

Ł ¹ Ł Ł Ł [ ¹]

ÿ

ÿ [

$ − Ł Ł Š−− − Š−− Ł Ł

ÿ

½

ÿ

[

Ł ¹ Ł Ł Ł ¹

Ł

¹ Ł ¹ Ł Ł

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł

ð

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł

ð

Va.

ÿ

Vc.

Ý −−−

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

½

ð

ð [[ ]

½

ð

ÿ

ÿ

½

ð

½

ð

ÿ

ÿ

½ Ð

Ð

Ð

−Ð

−Ð

−Ð

Ð

Ð

−ÐÐ

−ÐÐ

−Ð

−ÐÐ

−ÐÐ

−ÐÐ

Ð Ð

Ð Ð

Ð Ð

½

[unis.]

š −−−

¼

[div.]

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł [[ Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł ¹ [[

ð

½

−ÐÐ

ð

½

−ÐÐ

ÿ

ð [[

½

[div.]

[non div.]

Symphony

no.

3

in

C

Ð Ð Minor,

Movement

I

181


Picc.

$246 − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−

rit.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿq

ð ][ [a 2] ð

Fl. 3

ÿq

ÿ

ÿ

Ł

−ð

Ł

Ł

Ð

Ł

Ł

−ð

Ł

Ł

Ð

ð ½

Ł ¹ ¼ [[_

−Ł −Ł

−− ð

−Ł −Ł

Ł [[_ Ł [[_ Ł [[_ Ł [[_ ŁŁ [[_

Ð

ð ½

][ ðð ][

½

ð ½

][ ð − Š−−

Ł

¹ ¼

½

¹ ¼

½

¹ ¼

½

¹ ¼

½

¹ ¼

½

Ł ¹ ¼ [[_ ŁŁ ¹ ¼ [[_

½

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿq

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ¹ ¼ [[_

½

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ðð

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

Tpt. 3 in B −

Š−

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

ð

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼

½

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ [[[_ ] ŁŁ [[_ Ł [[_ Ł [[_ ŁŁ [[_

¹ ¼

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 Ł ¹ ¼ [[_ Ł ¹ ¼ [[_ Ł ¹ ¼ [[_

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

%

½

² ÐÐ

ðð

−Ð

ð

½

¦Ð

ð

½

Ð Ð

ð ð

` Ð

` ð

½

[a 2] š −−− ð

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ðð

Timp.

$Ý − ` −− Ð

Łn

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

%⁄

ð

½

Ð

ð

½q

Vn. 1

$ − Š−− ð

½

¦Ð

ð

½q

Vn. 2

Š −−− ð

½

Va.

š −−− ðð

Vc.

ÿ

ÿ

[non div.]

q ¼

−ŁŁ

−ŁŁ

−− −ð

−ŁŁ

−ŁŁ

ÐÐ

ðð

½

rit.

−Ð

ð

½

¦ ÐÐ

ðð

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −− ðð −

½

−ÐÐ

ðð

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý− % − − ðð

½

Ð Ð

ð ð

½q

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

š

ŁŁ Ł ¹ ¼ [[_ ŁŁ ¹ ¼ Ł [[_

½

½ ½

½ ½

[div.]

Cb.

182

Florence Price

ŁŁŁ ¹ ¼ Ł ŁŁ [[[_ ] [div.] ŁŁŁŁ ¹ ¼ ŁŁ [[_ ¹ ¼ Ł [[_

½

½ ½


I I

Piccolo Flute 1, 2 Flute 3 Oboe 1, 2

English Horn

$ − − Andante ÿma non troppo ÿ Š − − /0 ÿ ÿ Š −−−− /0 ÿ ÿ Š −−−− /0 1 solo Ł Ł Ł Ł Š −−−− /0 ¼ ¼ Ł Ł Ł ý ]\ espress. − ÿ ÿ Š − − /0 Š −− /0 ¼

Bass Clarinet in B −

Š −− /0 Ý− % − −− /0 ¼

Horn 1, 2 in F Horn 3, 4 in F Trumpet 1, 2 in B − Trumpet 3 in B − Trombone 1, 2 Trombone 3 Tuba Timpani Triangle

Celesta

Harp

a tempo

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

a2

Łý

Ł Ł 

ðý

ÿ

Ł Ł ð \

Ł Ł

Ł Ł []\ ] ¼ ¼

Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

¼

Łn Ł Ł Ł

ŁŁ \

¼

ðý

¼

¼ ð

ÿ

ÿ

Ł

ðð

ðð

ŁŁ

ÿ ð

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ŁŁ ¼ \

Ł

ð

Ł

¼

¼

$ − Š − − /0 Š −−− /0 Š −− /0 Š −− /0 š −−−− / 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý− % − −− /0 $Ý − − −− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

/0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ý −− − / − 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%⁄

! ! a tempo

Andante ma non troppo

rit.

Violin 1

$ −− Š − − /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

Violin 2

Š −−−− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

con sord. t Ł Ł Łý ¼ ]\ [con sord.] t ¼ Ł Ł Łý []\ ]

Ł Ł Ł Ł Ł

Łn Ł Ł Ł

Ł \

Ł Ł Ł Ł Ł

Łn Ł Ł Ł

Ł \ [\ ] −Ł ¼

[div.] con sord. Viola

Ł \

[ ]

[1]

Clarinet 1, 2 in B −

Bassoon 1, 2

rit.

ÿ

š −−−− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

Ł ]\

¼

Łð Ł Ł

Ł

ð

Ł

ðð

espress. [div.] con sord.

Violoncello

Ý −−−− / 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Contrabass

Ý− % − −− /0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

ðð ý \

Movement

ŁŁ con sord.

ÿ

II

¼

ð \ 183


a tempo

Picc.

$8 − − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿ

espress.

[rit.]

ÿ

ÿ

ð ]\ cresc. []\ ] espress. ð Ł ŁŁŁ ¹ m ]\ cresc. ¹ Ł Łm Ł Ł []\ ] [cresc.

Ł

ŁŁŁ Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł

ŁŁ

Ł Ł Ł ŁŁ Ł Ł ð Ł Ł Łý Ł Ł ¹ Ł Łý Ł ¹ 

Ł Ł ŁŁ Ł Ł Ł Ł

Ł

¹

Ł Ł ð

Ł Ł Łý Ł 

¹ Ł Ł Łý Ł 

ÿ

ÿ

rit.

ÿ

ÿ

¹ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ýý ŁŁ ][ ¹ Ł ð ] [][ ]

ð Ł

ÿ

ÿ

a2

Š −−−− Ł Ł Ł Ł

Ob. 1, 2

ÿ

ÿ

¹ Ł ð ]\ cresc.

[1]

Cl. 1, 2 in B −

− %Š −

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

$ − %Š −

ÿ

¹ Ł Ł 

Ł ð 

¼

! ÿ

¼

1

ŁŁ

ðð

ŁŁ Ł

Ł Ł Ł ][

¼

¼

ÿ

ð \

ð ][

Ł

−Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

\ ðð ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

a tempo

[remove mute]

ÿ

Ł Ł ð

ð ][

remove mute

Š −−−− Ł Ł Ł Ł

ÿ

¼ ]\

ÿ

\ Vn. 2

ÿ

ÿ

ðð ð

[rit.]

$ −− Š−− Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

7777777777777777777777

ÿ

Ý −− − −

Vn. 1

¹

ÿ

1

Š −−−− Hp.

Ł Ł ð

ÿ

Ł Ł ð

rit.

Ł

Ł Ł Ł ðm

espress.

ÿ

ÿ

ÿ

ð Ł [][ ] espress.

Ł Ł Ł ðm

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł

¦ ¦ Ł − −Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ð ýý ]\ espress. s ¼ ðð y [\ ]

¦ ŁŁ

Ł ¦Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

[ ]

\

[remove mute] Va.

š −−−− ŁŁ

ðŁ Ł

ÿ

ðð ýý \

Vc.

Ý −− − ŁŁ −

[remove mute]

ŁŁ Ł Ł

Łðý

ð

[ ]

ÿ \ [remove mute]

Cb.

Ý − ðý % − −−

ÿ

¼

ðý \

Cl. 1, 2 in B −

$16 − %Š −

ÿq ¦ð

Ł ¦ ŁŁ

Ł

Š −−−− ð [ \\ ]

Ł

Va.

š −−−− ¦ ² ðð \\

−¦ ŁŁ

−Ł ¦ ¦ Ł

Vc.

Ý − −ð % − −− ð \\

ŁŁ Ł

ŁŁ ¦ ŁŁ

[div.]

184

¼

−ŁŁ ¦ ŁŁ

ÿ

[1] solo

Ł Ł ]\

Ł Ł Ł Ł ][

Łý

Łý

Ł Ł 

Ł

Ł Ł Ł Ł

ðý

a tempo

[div.]

Vn. 2

¼

−Ł

$ −− Š−− ð \\

Vn. 1

a tempo

[ ]

ð \

q Ł w [ q −Ł w [[ ] q −Ł w [ q Ł −−ŁŁ w [

[unis.]

¹ Ł ð \

ð

Ł ]\

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł ]\ ]

ð

Ł

Ł ¦ Ł −ð

Ł Ł Ł \

¼

Ł Ł Ł \

¼

[unis.]

¹ ¦ Ł ð [] [\ ]

ð

¼ ¹ ŁŁ Łðð Ł Ł \

ðŁ Ł ð

Ł ]\

ð

¹ Ł ð ðý \

¼

Ł ]\

ðð ýý

[

−Ł

ð

[ ]

[unis.]

¼

Ł

ðý

Łð ý

Ł \ −ð

Florence Price

Łð ýý \

Ł

¼

¦Ł Ł Ł


Fl. 1, 2

$23 − − Š−−

ÿ

ÿq

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿq

Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿq

Bn. 1, 2

Ý− % − −−

ÿ

ÿq

ÿ

Š −−−−

ÿ

ÿq

ŁŁ Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł

ÿ

ÿq

Cel.

ŁŁ Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł \ ð Ł [\ ] \ Ł Ł ÿ Ł

! Š −−−−

]\ ðŁ

[div.] Vn. 1

$ −− −Ł Š − − ¦Ł ¦Ł Ł Ł Ł Š −−−− ¦ Ł

Vn. 2

Ł

¦Ł

š −−−− ¦ Łð ý

Ł

Ł

Ý − −Ł % − −− ð ý

Ł

¦Ł

[div.] Va.

Vc.

Picc.

$29 − − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−−

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % − −−

ÿ

$Ý − % − −−

ÿ

Š −−−−

ÿ

Š −−−−

ÿ

Timp.

Cel.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

rit.

Ý − ðð ý % − −− ][

¼

ÿ

¼

ÿ

q ¦ ŁŁq ¼ ]\ q Łq ¼ Ł Ł

ðýq

Ł

q ðý

¼

ÿ

ÿ

q ¦Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

q Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1]

¹ Łq Ł \ q ¦ ŁŁŁ ¼

¼

ÿ

¼

ÿ

Ł ]\ ]

²Ł

ÿq

q ¼

²Ł

¦ð

Ł Ł

Ł Ł ]\

Ł ¦Ł

ð

²Ł

²Ł

Ł

¦Ł ¼Ł []\ ]

²¦ ŁŁ −¦ ŁŁ

¦¦ð

¦²Ł

−¦ Ł ¦ −−ŁŁŁ

Ł Ł

Ł

¦Ł ¦Ł

−Ł −Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Łý

Ł

Ł

Ł

Ł ²Ł ¦ Ł

[unis.]

q ¼ [

`q77777777777777777777777777 a tempo ÿ ðý []\ ] q ðq ÿ ¼ ]\ q ¦ ðq ÿ ¼ []\ ] q q ÿ ¼ ðð ]\ [1] solo ðý ÿq cre ]\ ÿ ÿq

ÿ

! $ − − rit. Š−− ð ][ − − − Š − ð [][ ] š −−−− ð ][

q Ł Ł ŁŁ w ][ [div.] q ¦ ŁŁ Ł w [][ ] q ŁŁ Ł −Ł Ł w ][ q Ł −Łð w ][

¼

q ¼ ŁŁ ¼ ¹ Ł Ł w [unis.] q ¼ ¦ Ł Ł ²Ł ]\

Ł

Ł

Łq

Ł

Ł

scen

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł

do

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ðq ][ ¼

¼ `7777777777777777 ðq ]\ \ q ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

a tempo

]\ [

Ł

¦Ł

q ðý w q ðð ýý w

]\ ]

]\

]\ Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

185


a tempo

36

rit.

Fl. 1, 2

$ −− − Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł ŁŁ Ł ŁŁ ŁŁ Ł ][ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ ] ðð ýý ][

[

Ob. 1, 2

− Ł Ł Ł ŁŁ Ł ŁŁ Š − −− −Ł −Ł −−ŁŁ ]\ − ÿ − Š

ŁŁl 

3

Cl. 1, 2 in B −

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

Timp.

ÿ

Vn. 2

− Š − −−

ÿ

Va.

Vc.

Ý −−−− Łð []]\ Ý −− % −−

ÿ

¼

¼

Ł

Ł

Ł ]\

ŁŁ ðð ýý ]\ ][ Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ý Ł ðý ][

Ł Ł Ł

Łý

¹ ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ŁŁ

¹ ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð`ý77777777777777777777777777777777777 ]\

cresc.

ð ýý

¼

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

Ł \ Ł Ł \

¼

¼

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

Fl. 3

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š −−−−

ÿ

ÿq

ÿ

ððq []][ ðq

ÿ

Š −−−− ð ý

ÿ ÿ

ÿ

Š −−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

ÿ

[a 2]

Ý −− % −− $ −− Tpt. 1, 2 Š ¼ in B − % $Ý − − Ł Timp. % −− 

ÿ

Bn. 1, 2

[div.]

$ š − − ðð ýý % −−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ ÿ

[1]

¼ Ł \

¼ ÿ

¹ ðý ][ ðý ][

Ł Ł Ł Ł ][ ¹ ¼ Ł Ł

a tempo

rit.

Fl. 1, 2

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−

a tempo

¼

ÿ

Ł \ Ł [\ ]

[unis.]

ð ýý

ÿ

$ −− − Š −

186

ÿ

ŁŁ ]\

[div.]

¦Ł Ł ¦ Ł ²Ł []]\ ¹ ²Ł Ł ¼

Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł Ł Š −−−− Ł Ł Ł

Va.

¼

ŁŁ

¼

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł []]\ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł []\ ]

42

Cl. 1, 2 in B −

¼

¹ ¼

ÿ

[unis.]

š −−−− ¼

E. Hn.

ÿ

rit.

ÿ

Ob. 1, 2

ÿ

 Ł

ÿ

$ −− − Š −

Picc.

¼

solo

Ý − − [1] % − − ðý \ $ −− ð ý Š − ²ð ý \ −− − ð ý %Š ðý [\ ] $Ý − − % −−

Vn. 1

Cb.

¹ ¼

¼

Łl

Ł Łl ]\l [a 2] Łl Łl ]\ Łl Łl

Łý

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

cresc.

Łl

Łý cresc.

Łl

Łý

¼ ][ ððq ¼ ][ ðq ¼ ][ ² Ł Ł ðq ²Ł Ł ð q ¦Ł Ł ð ¦Ł Ł ð ÿq

cresc.

]\ [a 2]

Łl ]\ Łl ]\ Łl Ł ]\

Łl

Łl

Łl

Łl

Łl Ł

Łl Ł

Łý cresc.

Łý [cresc.

Łý Łý

]

cresc.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð \ ¹

¼

¼

ÿ

ÿq

ÿ

ÿq

rit.

a tempo

ÿ

Florence Price


48

Fl. 1, 2

$ −− − Łpoco rit. ð Š − ][

a tempo

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−− Ł ][

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−− Ł ][

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−− ðý ][

Cl. 1, 2 in B −

Š −− ð ý ][

B. Cl. in B −

Š −−

Łm

Łm [

Łým

Łm

[a 2]

ÿ

Łmý ]

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

ðý

Łm

Łm

[

Łm [[ ]

Łm

Łm

[

Łm [

Ł [n

Łn

Łn

Łm

[

Ł [m

Łm

Łm

Łm

[

n Ł

Łn

Łný

Łn

Łýn

Ł Ł Ł

ðý

Ł [n

Łn

Łn [

Łn

Łn

Łný

Ł Ł Ł

Łmý ]

Ł Ł Ł

ðý

ðý

Łq ¼

¼

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

ÿ

Łq

Łq

[a 2] Bn. 1, 2

Ý −− Ł Ł Ł Ł Ł Ł % −− ][

Tpt. 1 in B −

$ −− Š

ÿ

Tpt. 2, 3 in B −

Š −−

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−−

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −− % −−

ÿ

Timp.

$Ý − − % −−

ÿ

Vn. 1

$ −− − Š −

Vn. 2

Łýn

Ł Ł Ł

ðý

q Ł

Łmý

Ł Ł Ł

ðý

Łq

solo

[a 2]

Łm [[ ] [a 2]

Ł [n

]

Łmý ]

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł 

Łý

Ł Ł 

ð

Ł

ŁŁ ýý

 Ł ŁŁ 

ðð

Ł

ðð

ŁŁ

¼

Ł Ł Łý ]\ espress.

¼

Ł Ł \

¼

ŁŁ \

¼

¼

ÿ

ÿ

q `77777777777777777777777 Ł ¼ ðý

¼

ÿ

ÿ

ðý

ðý

a2

Łq

Łq

q Ł

a tempo

poco rit.

ÿ

s Łn [

s Łn

sn Ł

s Łýn

Ł Ł Ł

Š −−−−

ÿ

s Łn [[ ]

s Łn

sn Ł

s Łýn

Ł Ł Ł

Va.

š −−−−

ÿ

s Łn

sn Ł

s Łýn

Ł Ł Ł

Vc.

Ý −− − −

ÿ

s Łn [

s Łn

s Łn

s Łýn

Cb.

Ý −− % −−

ÿ

s Łn [

s Łn

s Łn

s Łýn

[unis.]

Š

s Łn [

ðý

Łq

¼

¼

ÿ

ÿ

ðý

Łq

¼

¼

ÿ

ÿ

ðý

Łq

¼

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł

ðý

q Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł

ðý

q Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

[unis.]

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

187


poco rit. solo

55 Tpt. 1 in B −

$ − Š−

Tpt. 2, 3 in B −

Š −−

Trb. 1, 2

a tempo

rit.

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦ ²²²

Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦ ²²²

ŁŁ

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦¦¦ ²

ŁŁ

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦¦¦ ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðý ][

Ł

ðð ýý []\ ] š −−−− ðð ýý ]\

Trgl.

Ý − ðý % − −− ð ý ]\ $ ¼ \\ð %⁄

ÿ

! Ý −−−−

ÿ

][ ŁŁ

ÿ

¼

77777

¼

ŁŁ Ł

ŁŁŁ

¼

ŁŁ Ł

7777

ÿ

7777

Hp.

ÿ

77777

[simile]

Š −−−−

ŁŁŁ

¼

ŁŁ Ł

ŁŁ ŁŁ Ł

ŁŁ ŁŁ

ŁŁŁ ŁŁŁ

ŁŁ ŁŁ Ł Š

¼

²[−] ŁŁ ¼ ¦Ł

¦¦¦¦ ²

¼

¼ ²[−¦] ŁŁŁŁ

¦¦¦¦ ²

7777777777777777777777777

Trb. 3 Tb.

a tempo [div.] espress.

Vn. 1

$ −− Š−−

Vn. 2

− Š − −−

poco rit.

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

][ ŁŁ Ł ]\

rit.

[unis.]

Ł Ł ŁŁ Ł Ł

Ł ýð

Ł Łý

Ł

Ł

Ł Ł Łm \

Łm

ðý

¦¦¦¦ ²

² ðý

¦¦¦¦ ²

[non div.]

ð

]\Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł −Ł

Ł [\ ]

ð

ðð ý

Ł

Ł \

Ł

Ł

¦ Ł −Ł ² ðð ýý

Ł

Łð ý \

Ł

Ł

¦ð ý ¦ðý

[div.] espress.

Va.

− Š − −−

ÿ

Vc.

Ý− % − −−

ÿ

š

¼

¼

][ Ł ]\

Łð Ł ð ý

¦¦¦¦ ²

¦Ł

[div.]

Fl. 1, 2

$61 ² Š

¼

¼

ðð ý

Ł ]\

Ł

1

a tempo

ÿ

ŁŁŁŁŁŁ ]\

ÿ

ð ¼

ð

Ł ð`777777777777777777777 Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ

²

ÿ

6

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

3

3

$ ²²² Š ð ][ espress. ² ² Tpt. 3 Š ² ð in B − [][ ] š ² ðð ý Trb. 1, 2 Tpt. 1, 2 in B −

ÿ

¼

7

Fl. 3

¦¦¦¦ ²

Ł Ł Ł ŁŁ

Ł

ðð

ð

3

ŁŁ Ł Ł ŁŁ

Ł

Ł

² ŁŁ ¦ Ł

ðŁ

Ł Ł Ł

Ł

3

3

Ł

Ł

ð

ð

Ł

Ł

Ł ¦Ł

Ł

Ł

ð

ðð

ŁŁ

ŁŁ

ðð

Ł

Ł

ð

ðð

Ł

ŁŁ

ð

ŁŁ ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

Ł

Ł ¦Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¦ ŁŁ

ŁŁ

][ Trb. 3 Tb.

%

ݲ ð ð ][ ² Ł Š Ł

Cel.

!

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

Ł

ŁŁ

ŁŁ

ÿ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

Łð ý Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

ŁŁ ¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

][ ² Š

188

ŁŁ

Ł

ŁŁ

Ł Ł

Florence Price


66 Picc.

6

$ ² Š

ÿ

ÿ

²

ÿ

ÿ

Ł ][

ÿ

¹ −Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ² Ł −Ł \\

¼

ÿ

[a 2]

1

Ł

Ł Łý

6

¹ −Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ² Ł −Ł \\

ÿ

Fl. 1, 2

Š

Fl. 3

²

ÿ

ÿ

Ł [][ ]

Ł Łý

Š

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ð ][

ŁŁ

ÿ

ÿ

ݲ

ÿ

ÿ

ð ][

Ł

Bn. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%

Tpt. 1, 2 in B −

$ ²²² Ł Š Ł

Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Ł

Ł Ł

Ł

Ł

ŁŁ Ł ý

²² Š ²Ł

Ł

Ł

ð

Ł

š ² ŁŁ

Ł

Ł

ðð ý

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ

ðð

Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ŁŁ

ŁŁ

ðð

ŁŁ

Ł Łý

ÿ

ÿ

ð

Ł Ł

Ł

ÿ

ÿ

Ł

Ý ² ðŁ %

² ŁŁ

Ł

Š Cel.

Ł Ł

!

][ Š

² Ł Ł

ŁŁ

Ý

Ł

Š

ð

[div.] con sord. Vn. 1

$ ² Š

²

Vn. 2

¼

Š

ÿ

ÿ

unis.

−ðð ]\

ÿ

Ł ¦ Ł −Ł 3

ÿ

ÿ

−Ł

Ł

Ł

cresc. [div.]

[con sord.]

ÿ

Ł ¦Ł

¦ ² ŁŁ

−ðý []\ ]

¦ ŁŁ ¦ ¦ Ł

[cresc.

]

[div.] con sord.

š²

Va.

ÿ

ÿ

−Łð ¦ Ł −ð ]\

ÿ

¦ ² ŁŁ

¦²Ł

¦Ł

cresc. [unis.] con sord.

ݲ

Vc.

Cb.

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

t −Ł ]\

¼

ÿ

−ðý [cresc.

]

ÿ

ÿ

% Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

189


Bn. 1, 2

71 $ Ý ² 1 ¦ Ł Ł −Ł Ł Ł − Ł Ł % \

¼

$ ² −ð Š

Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

poco accel.

poco rit.

a tempo

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

6

Vn. 1

a tempo

poco rit.

poco accel.

sur la touche

remove sord.

Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł ]\

ÿ

¼

3

[unis.]

²

Vn. 2

−ð ýý

Š

Va.

š ² ¦¦ð

Vc.

ݲ ¹

Cb.

t Ł

¼

[unis.] ¹ ¦ Ł −Ł

remove sord.

¦Ł ¹ ¦Ł Ł 

ݲ

¼

Ł Ł ²Ł Ł Ł ²Ł

[div.]

−Łn Ł Ł −Ł ¦ Ł ¦ Ł

¼

−Ł ¹remove sord. ¼ 

ÿ

 ²Ł Ł

² Łð ýý ]\

¹

 Ł ð 

[div.]

ðŁ ý Ł ð ]\

¼

ðý

ÿ

ÿ

ÿ

%

poco rit.

a2

76 Fl. 1, 2

Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł []\ ]

ÿ

−Ł ¦ Ł −Ł −Ł ¦ Ł Ł

ÿ

[sur la touche]

[remove sord.]

¦ð

Ł Ł ²Ł Ł Ł ²Ł

$ ² Š

ÿ

ÿ

−Ł ¦ Ł Ł − Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ][

ð

−Ł ¦ Ł Ł − Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł [][ ]

ð

Ł

3

²

Fl. 3

ÿ

Š

ÿ

Ł

3

²

Ob. 1, 2

Š

¼

¼

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ² ¼

¼

−Ł

¼

¼

a2 ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¼ ][

¼

Ł ]\

− −Ł ]\

¦¦Ł

ðð [][ ]

¼

Ł

ÿ

ÿ

[1]

−Ł Bn. 1, 2

ݲ

ÿ

¦Ł

ÿ

Ł Ł [][ ]

¼

% ]\

Vn. 1

s Ł

[ord.] ¦ Ł − Ł Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł −Ł Ł −Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł ð Ł Ł −Ł −Ł ]\ ][

t ¦( ) Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

s Ł

[ord.] ¦ Ł − Ł Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł −Ł Ł −Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł ð Ł Ł −Ł −Ł []\ ] [][ ]

² Š

¼

poco rit.

t $ ² Š (¦) Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

Vn. 2

¼

Ł

Ł

[unis.] Va.

š²

² ðð

¦Ł

Ł

Vc.

ݲ

ð

ŁŁ

ŁŁ

Š

[]

¦ ŁŁ Ł

Ł ²² Ł

 −Ł 

¹

Ł š

¼

Ł Ł Ł Ł Ł ¾ ¹ ][

Ł

[unis.]

Cb.

ݲ % 190

ÿ

Ł ¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

Ł Ł ][ ðý [][ ] Florence Price

Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł −Ł


80 Picc.

a tempo

[] Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł [[ ] [][ ] [ 9] Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł [[ ] [ 9] Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł ² ŁŁ ðð [ Ł ð Ł [ ŁŁ Ł Ł ŁŁ Ł ð [ Ł ð Ł [ Ł ŁŁ Ł ðð [ ŁŁ Ł ðð [ 3 Ł Ł ð [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł ð [ Ł Ł ð [[ ] Ł ð Ł [ Ł Ł Ł ðð [

9

$ ² Š ¼

¼

5

² ð

Fl. 1, 2

Š

3

5

² ð

Fl. 3

Š

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

3

3

Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

3

3

Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

3

3

3

3 3

3

² Š ð

Ob. 1, 2

² ŁŁ Ł Ł

ð

ðŁ

ð

ð

Ł

ða 2

Ł Ł Ł

Ł

3

E. Hn. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B − Bn. 1, 2

² Š ² ðý [][ ] ²²² Š

ÿ

²² Š ²

ÿ

3

Ý ² ðð ýý %

Hn. 1, 2 in F

$ ²² Š

ÿ

Hn. 3, 4 in F

² Š ²

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ð

3

Ł

Ł

¦ð

ŁŁ

¼Ł

¦ Łð

ð

ŁŁ

¼

Ł Ł

ŁŁ

² ŁŁ

Ł

¼

Ł

Ł Ł ² ŁŁ Ł Ł

Ł

¼

¦ ðð ðŁ

Ł

¼

ð

3

Ł Ł

3

3

²² Š ²

ÿ

š²

ÿ

ݲ

ÿ

$Ý ² %

ÿ

²

ÿ

Tpt. 3 in B − Trb. 1, 2 Trb. 3 Tb.

Timp.

%

Š Cel.

! ² Š

ÿ

ð [[ ] Ł Ł

ŁŁ

[ ŁŁ

Ł

ŁŁ

ŁŁ

[ ] ŁŁ

Ł ðŁ

Ł

ŁŁ ŁŁ

ŁŁ

Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł

ŁŁ

Ł

ŁŁ

Ł

ŁŁ

ŁŁ

Ł

¦ Łð

Ł

ð Ł

ð

Ł

¼

Ł

Ł

ÿ

¼

Ł

Ł

Ł

¼

ÿ

Ł

¼

ÿ

ŁŁ

¼

ðð ð

ŁŁ

ŁŁ Ł

¼

ððð

ŁŁ

ð

Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Ł

3

² Š Hp.

ÿ

! ²

½

Ý

Š 5

Vn. 1

Vn. 2

$ ² Š ð ² Š ð

ð ð [ ðð ð a tempo

3

Ł Ł Ł

ð [ Ł Ł Ł Ł Ł ð [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

ð

3

5

3

Ł Ł Ł

Ł

Ł

ð

3

[div.] Va.

š² ð

Ł

ðð ð [

Cb.

ݲ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Ł Ł ݲ ¼ Ł ¼ % ][

ðð [ ð [ Symphony

no.

3

in

Ł

² ŁŁ

Ł

ð

ŁŁ

Ł Ł

ðŁ

Ł

¦ ðð

ŁŁ

Ł

Ł

Ł

Ł

¦ð

Ł

[div.] Vc.

Łð

Ł

C

Minor,

Movement

II

191


Picc.

$84 ² Š

Fl. 1, 2

3

3

3

3

²

accel.

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł − Ł Ł Ł (¦) Ł ²Ł Ł Ł Ł

3

3

3

3

²

¼

¼

¼

¼

¼

¼

−Ł ¦ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł − Ł Ł Ł (¦) Ł ²Ł Ł Ł Ł 3

3

3

3

a2

−ŁŁ

Ł ¦Ł

3

−ŁŁ ¦ ŁŁ

−Ł

Š

¦ ŁŁ Ł Łð

²Ł

ðð

Ł Ł Ł Ł Ł ð

¼

¼

E. Hn.

² Š ²

Ł

Ł

ð

Ł

¼

¼

Ł Ł

−Ł

Ł ²Ł

ð

ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ¼ Ł Ł

¼

¦ ŁŁ

¦Ł

¦Ł

² ² Ła 2 Ł Ł Š ²

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

¼

¼

ÿ

−Ł

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2 in B −

¼

3

3

3

−Ł

3

3

3

Š ²

¼

a2 Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł − Ł Ł Ł (¦) Ł ²Ł Ł Ł Ł

Š

Fl. 3

¼

3

3

3

Ł ¦Ł

¼

²ð ý 3

3

3

B. Cl. in B −

²² Š ² Ł

Bn. 1, 2

ݲ

ð

−Ł ¼

ðð ý

¦Ł

Łð ý

¦Ł

ðð

ŁŁ Ł Ł ŁŁ Ł ðð

ÿ

ÿ

ÿ

ðð

ŁŁ

Ł ð

ÿ

ÿ

ÿ

ð

Ł Ł Ł ŁŁ Ł ð

$ ²² (¦) Ł Ł Š

Łð

Hn. 3, 4 in F

² Š ²

ðð

Tpt. 1, 2 in B −

²² Ł Š ² (¦) Ł Ł Łð

¼

¼

¼

Ł Ł ²Ł Ł

¼

¼

3

%

²Ł

¦Ł

¦Ł

ŁŁ

()

ð

Ł Ł Ł

[a 2]

¦Ł

()

²Ł

3

Hn. 1, 2 in F

ŁŁ

² Łð ý

[a 2]

3

²Ł

Ł Ł ¦Ł

¼

ÿ

ÿ

¦Ł Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

−ðð

¼

ÿ

ÿ

ðð

¼

ÿ

ÿ

3

²² Š ² Ł

Tpt. 3 in B −

Ł

Ł

ð

Ł

ðý

Ł

² ðð

¦Ł

ðð ýý

ÿ š²

Trb. 1, 2 Trb. 3 Tb.

Timp.

ݲ

Ł

$Ý ² %

Ł

²

ðð ý

¼

`77777777777777777777 Ł Ł Ł Ł ð ¼ ]\ [ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł ÿ ²Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

! ²

²

Łð ý Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

Š

Hp.

−¼Ł

Ł Ł

%

Š Cel.

ð

ÿ

Š

ŁŁ Ł Ł Ł Ł

ݲ

ŁŁ

Ł Ł Ł

²Ł

ðððð ýýý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ

¼

ðð ýý ðý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

! accel.

3

Vn. 1

$ ² Š

Ł Ł Ł

²Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł ð

Vn. 2

² Š

Ł Ł Ł

²Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł ð

Va.

š²

¦ ŁŁ

−Ł

ðð ýý

²ð

Vc.

ݲ

Ł

ðð ý ð ýý

Łð ý

ݲ

Ł ðý

ðý

ÿ

3

ðŁ

ÿ

s Ł −Ł −Ł Ł ¦ Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł [ s −Ł ¼ −Ł Ł ¦ Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł [[ ] ÿ ÿ ¼

¼

ÿ

Ł Ł ²Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

3

Cb.

% 192

ð Ł ð

−Ł

Florence Price


90

a tempo

rit.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

² Š ²

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Picc.

$ ² Š

Fl. 1, 2

Š

Fl. 3

Š

Ob. 1, 2

ÿ

q ¼

1

¼

ÿq

ÿ

ÿ

¦Ł ]\

¦ −−−− ¦¦ −−−

espress.

q ¼

q ¼

%

¼

−¦ ŁŁ Ł ]\ ÿq

¦¦¦ −− ¦¦¦ −−

−Ł ¦ −−−−

¼ ]\

Hn. 1, 2 in F

$ ²² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦¦ −− −

Hn. 3, 4 in F

² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦¦ −−−

Tpt. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦¦¦ −−

Tpt. 3 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦¦¦ −−

š²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

− ¦ − −−

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

%

Vn. 1

$ ² (¦) aŁ tempo Š ¼

s Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

rit. − Ł Ł ² Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł q Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł 3

3

² Š (¦) Ł

Vn. 2

s Ł Ł

¼

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

3

3

3

3

3

3

š²

Vc.

ݲ

¹

Ł Ł [[ ]

Ł

Ł 

¹

ݲ %

¼

¼

¦ −−−−

3

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

[unis.]

Cb.

¦ −−−−

3

[unis.] Va.

¼

3

− Ł Ł ² Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł q Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł 3

¼

¹

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

Ł ¹ [[ ]

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¦ −−−−

Ł [

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

193


95

a tempo

poco rit.

Picc.

$ −− − Š −

Fl. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

Ł

1 Ob. 1, 2

Š −−−− Ł ý

E. Hn.

Š −−− ð Š −− Łý

B. Cl. in B −

Š −−

¼

ÿ

q ¼

¼

Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Łý

Ł Ł Łm Ł Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Łý

Ł Ł Łm Ł Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ł ][ espress. Ł Ł ][ espress. [a 2]

 Ł Ł

Ł

ð

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

ÿ

a tempo `Ł ý777777777777777777777 Ł

]\

[a 2]

q ¼

ŁŁ

Ł Ł ð \

ÿ

Ł ŁŁ Ł Ł

Łð ýý

ÿ

Ł Ł

ðŁ ý Ł ð

ÿ ŁŁ

Łq ¼

ðý

ð Ý −− − ð − %

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−−

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š −−

ÿ

ŁŁ

ð

¼

ÿ

q Ł ¼ Ł w

ÿ

Bn. 1, 2

ðð

Łq ¼

q Ł ¼

Ł Ł ][ espress.

Ł ][

¼

Ł

Ł

espress.

[a 2]

Ł Ł Łm Ł Ł [

Ł Ł ][ q ÿ

Łý

š

¼ ÿq

ÿ

Ł 

Łý

ðý ][ [a 2] ¾ Ł Ł Ł Ł ][ espress.

]

Ł

Ł Łý

Ý

ÿ

ÿ

ðð

ŁŁ

Ł

Ł

Ł ÿ

Ł ðð [][ ]

1

¼

Ł

[a 2]

Ł ][

ÿq q ¼

ð

¦Ł ŁŁ

a2

Ł Ł ]\ espress. q ÿ

Łý

Ł 

Ł

Ł

Ł Ł Ł −Ł

ÿ [

ðý ][ ] ðð

Trb. 1, 2

š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Trb. 3 Tb.

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Timp.

$Ý − % − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¹

 Ł ][

Ł Ł

Ł

¹

 Ł Ł Ł Ł

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

¹

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿq

][ ð ð

ŁŁ

ðð ð

! Ý −− − −

Vn. 1

$ −− Š−−

Vn. 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

q ¼

ÿ

ÿ

ÿ

q ¼

a tempo

poco rit.

t Ł Ł ][ espress. t ¼ Ł Ł [][ ] [espress.] ÿq ¼

Va.

š −−−−

Vc.

Ý −− − −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Cb.

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

77777

Hp.

ðý ][ ][ ðð ý [][ ]

a tempo

ð ¼

Ł

Ł ð

Ł Ł ŁŁ

Łý

Ł Ł Łm Ł Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Łý

Ł Ł Łm Ł Ł

Ł Łý

Ł

Ł [div.]

Ł [][ ]

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł [¦]−ŁŁ

ð

Ł

Ł

espress.

194

Ł Ł ¾ Ł Ł ][

Ł

¼

ðý ][ Florence Price

ð


Picc.

$101 − − Š−− Ł Ł Ł

Fl. 1, 2

− Š − −− Ł Ł Ł − Š − −− Ł Ł Ł

Fl. 3

a tempo

poco rit.

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

espress.

¼ ¼ ¼

Ł

ð ]\

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

ð

Ł

Ł Ł Ł

Łð

Ł Ł Ł Ł

ð

Ł

cresc.

¹ ŁŁ Ł Ł ý ŁŁ ]\ ¹ Ł ð ]\

¹

ŁŁ ŁŁ ŁŁ ýý ŁŁ 

¹ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ýý Ł 

¹

 Ł ð

¹ Ł Ł

cresc.

Ł cresc.

[1]

E. Hn.

− Š−− Ł

Cl. 1, 2 in B −

− Š−

Ł Ł Ł

B. Cl. in B −

− Š−

Ł

Bn. 1, 2

Ł Ł Ł

¼

ÿ

ð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Ł Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ð

¼

Ł

Ý− ð % − −− Ł

Ł

Ł Ł

ð ð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−− Ł

ŁŁ

ŁŁ

Łð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−− Ł

ŁŁ

ŁŁ

ð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

− Š−

Ł

ŁŁ

ŁŁ Ł Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Tpt. 3 in B −

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ð

¼

ÿ

Ł

š −−−− ðŁ

Ł

Ł

ð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % − −− Łð

ð

ðð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Timp.

$Ý − Ł % − −−

Ł

Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

Ł −−− Ł − Š

Ł Ł

Ł Ł

77777

− Š − −− Ł Ł Ł

ððð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ý −−−− Ł

ŁŁ

ŁŁŁ

777

Ob. 1, 2

ðð ¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

Hp.

Ł

ð

Ł

ÿ

ÿ Ł ]\

Ł

Ł Ł

! poco rit.

a tempo

Vn. 1

$ −− Š−− Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 2

− Š − −− Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Va.

š −−−− Ł Ł ðŁ

ð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Vc.

Ý −−−− Ł

Ł

ðð

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cb.

Ý − ðý % − −−

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

[div.]

Ł

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

195


1

107 Fl. 1, 2

poco rit.

$ −− − Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ð`

Ł

ÿq \

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

E. Hn.

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

Bn. 1, 2

Ý −− % −−

ÿ 1 solo

Vn. 2

ÿ

$ −− − ð Š − ¹ ][ Š −−−− ¹

Cb.

Ł Łý

ŁŁ

Ł Ł Ł ð

div.

Ł Łð Łý [][ ]

ð \ cresc.

Ł

¦ ŁŁ

Ł

ŁŁ

[div.]

[unis.]

Ł Ł Ł

ð

ð

−ŁŁ

Ł

[ ] [cresc.

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

š −−−− ð ýý ][ Ý −− − ¼ −

¦Ł

ðð ][

Ý− % − −−

¦ ¦ ðŁ

¦²ð \ cresc.

−Ł

Ł Ł

¦ ŁŁ ÿ

$ − − a tempo ¼ Š−− ¼ Š −−−− Š −−−− Ł ý

()

Ł

−ð ð \ cresc. ð

Ł \

¼

¼

Ł Ł []\ ]

[ ¦Ł

−¦ Ł

Ł Ł Ł Ł 

Š −− Ł Ł ð ¼ ¼

−Ł

¦¦Ł

ŁŁ

[ ¦ ŁŁ

Bn. 1, 2

ð Ý −− − Ł Ł Ł − % ]\ $ −− %Š − − 196

ÿ

[ ¼

¼

Łý

poco rit.

Ł

Ł Ł Ł ÿ

Ł

−Ł

ÿ

¹

q −−ŁŁŁ ¹ w q −Ł ¹ −Ł w q −Ł ¹ [

−Ł

¼

 Ł \\

ð

[unis.] [

 Ł \\ ]

Ł

 ŁŁ \\

ŁŁ

Ł

¹

Ł

Ł

[unis.]

ðý \\ ðý \\

a tempo

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł

ÿ

ð

¼

¼

ÿ

¼

ð

¼

¼

−Ł

ð ]\ cresc.

ððq \ q ð \ q ð \

−ð

ÿ

ÿ

][

][

][

q −ð ý ][

−Ł Ł Ł ² ððq Ł Ł − ¼ (¦) Ł Ł Ł Ł ²¦ Ł ² Ł ŁŁ ]\ cresc. ððqýý Ł Łð ýý ¦Ł ¦ Ł Ł Ł −Łð ý ]\ cresc.

Ł Ł −Ł ¦ Ł − ð

Łð ý

ðð ýý

q −Ł ¹ w

¼

ÿ

Ł Ł 

¹

ð Ł

ð

Ł \ ŁŁ

ŁŁ

¼

ÿ

[unis.]

q Ł ¹ w

[

cresc.

ð

Ł Ł ð

ÿ

Š −−− ð ý \

Cl. 1, 2 in B −

Bells

ÿ

][ ]

\

112

Fl. 1, 2

]\ dolce ðý

poco rit.

Ł 

[div.] Vc.

Ł

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

[div.] Va.

Ł ]\

¼

ÿ

div. Vn. 1

¼

ÿ

Florence Price

¼

q Ł ¼ ][

][

][


118

poco rit.

Fl. 1, 2

$ −− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−−

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

B. Cl. in B −

Š −−

Bn. 1, 2

Ý− % − −−

ÿ

¼¹ Ł Ł Ł ]\ cresc.

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

− %Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

¼

][ −Ł ¼

¦Ł ][

−Ł

Ł

[1]

[ ¦ Ł −ð Ł ¼ ¼ [

¼

ÿ

ð

¼

Ł [

ð

¼

ÿ

¼

Ł Ł Ł [

¼

ð ]\

Ł

ð ]\

Ł

espress.

Cel.

Vn. 1

Vn. 2

ÿ

¼

ÿ

²¦ ŁŁ Ł ²² ŁŁ ]\ cresc. ÿ

¦ ŁŁ ² Ł −¦ ŁŁ −Ł

² ðŁ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ÿ

ð ]\

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł

ÿ

Łð Ł Łl

¼

l ŁŁ

¼ [

!

ŁŁ Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł Ł Š −−−− ][ ¦ ŁŁŁ Ł Ł Š −−−− ðŁ

$ −− Š−−

Š −−−−

Ł ¦Ł

¦²Ł

() ()

¦ Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł [

²² Ł ² ŁŁ

ðð

¼

Ł Ł

ðð ]\

ðð

Ł ]\ ] Ł Ł

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

poco rit.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

¼

¼

¼

Ł ]\

¦ð

Ł \

()

¼

ð

¦Ł

−Ł \

ð

Va.

ÿ

Vc.

Ý −− − −

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

¼

¼

Ł \

¼

−Ł −Ł \

ð

ð ]\ ]

Ł

ð

Ł

[

¼

ŁŁ ]\

ð

¼

ð []\ ]

Ł

¼

Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł ]\

ð

¼

ðð []\ ]

Ł Ł

ðð

[

]\ ]

[div.]

ÿ

Ł

ð

[ ]

š −−−−

ð ]\ ]

Ł

[

[unis.]

¦¦ð

Ł ¼

[div.]

¼

Symphony

ÿ

ÿ

no.

3

in

C

Minor,

ÿ

ÿ

Movement

II

¼

ŁŁ

¼

Ł []\ ] 197


a tempo

Fl. 1, 2

$125 − − Š−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1]

rit.

a tempo

Ob. 1, 2

Š −−−− ð

¼

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−− ð

¼

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š −− ðð

¼

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š −− Ł

¼

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2] Ł Ý −− − Ł Ł Ł Ł Ł − Ł %

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

Bn. 1, 2

¼

¼

¼

Ł Ł ][ ÿ

Łðý Ł Ł ¦ Ł Ł ]\ cresc. molto

1 dolce Tpt. 1, 2 in B −

Š −−

ðq

ÿ

Ł

Cel.

Vn. 1

Vn. 2

Ł

ðý

Ł

ð

ðý

Ł

¼

− %Š −

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−−

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ − − a tempo Š−− ð

¼

ÿq

Š −−−− ð

¼

ÿq

! ¼

espress. s Ł ¹ ŁŁŁ ]\

t ðý []\ ]

Łý

Ł Ł 

ðý

rit. t

a tempo

Ł −Ł Ł

ðý

Ł

¼

¼

t Ł −Ł Ł

ðý

Ł

¼

¼

Va.

š −−−− ð

Vc.

Ý −− − ðð − ð

¼

ÿq

¼

ÿq

ð ]\ ðð ý

¦ ðð ýý

Ł

ðý ¼ ¼

()

− ðð ýý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ [unis.]

Ł

ðý

198

¼

ÿq

ÿ

ÿ

ðý

ðý ]\ ] [cresc. molto [div.]

[unis.]

ŁŁ

ðð ýý

Ł Ł Ł Ł Ł

ðý

ÿ

]\ Ý− % − −− ð

ðý ]\ cresc. molto

[

[div.]

Cb.

ÿ

¼

cresc.

\ Tpt. 3 in B −

ð

Florence Price

¦ ðð ýý ]\ cresc. molto [div.]

ðð ýý ]\ cresc. molto ðý ]\ cresc. molto


a tempo [a 2]

rit.

Ł

ÿ

ÿ [[ Ł

− Š − −−

Fl. 3

ÿ

ÿ [

Ł Ł Ł Ł

ðý

3

Ł Ł Ł Ł

ðý

Ob. 1, 2

ÿ

− Š−−

E. Hn.

ÿ

ÿ

Ł [[ Ł

ÿ

ÿ

− Š−

Ł ²Ł Ł ²Ł Ł Ł

ÿ

ðý

Ł

Bn. 1, 2

ðý

$ − Š − − ðð ýý ][ cresc. molto − Hn. 3, 4 Š − − −ðð ýý in F [][ ] [cresc. molto − Tpt. 1, 2 Š − ² ðð ý in B − \ cresc. molto −− Tpt. 3 Š in B − ðý [ \ ] [cresc. molto š −−−− ¦ ðð ý Trb. 1, 2 \ cresc. molto Ý− Trb. 3 % − −− ðð ýý Tb. \ cresc. molto

ðý ðð ýý

ðð ýý

]

ðð ý

ðý ]

ðð ý

ðð ýý

ðý [[ ðð ýý [ [[ ]

ðý ðð ýý

ðð ýý [[

ðð ýý

¼

Ł Ł Ł Ł

ðý

ðý

q Ł

ðý

¼

¼

¼

¼

[poco meno forte]

3

ðý

ðý

Łq

ðý

q Ł ¼ ŁŁq ¼

ðý ðý [poco meno forte] ðð ýý ðð ýý

ðý ðð ýý

¼

¼

[poco meno forte]

ðð ýý

ðð ýý

q ŁŁ ¼

¼

q ŁŁ ¼

¼

q ŁŁ ¼

¼

q ¼ Ł

¼

q Ł ¼

¼

q ŁŁ ¼

¼

Łq ¼ [

¼

ðð ýý

[poco meno forte]

¦ ðð ýý [ [[ ]

ðð ýý

ðý [[

ðý

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý

[poco meno forte]

ðý

ðý

ðð ýý

[poco meno forte]

ðý [ [[ ] ðð ý [[ ðð ýý

ðý

ðý

ðý

ðý

ðý

ðý

[poco meno forte]

ðý

ðý

[poco meno forte]

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý

[poco meno forte]

[[

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

− Š − −−

ÿ

− ðð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

7777

$ −− %Š − −

q Ł ŁŁŁ Ł Ł ¼ Ł Ł Ł [ ŁŁq Ł Ł ¼ Ł Ł 3

¼

q Ł ¼

[poco meno forte]

()

ðð ýý

¼

[poco meno forte]

− Š−

Hn. 1, 2 in F

Bells

Ł Ł Ł Ł

[[ ] ðý

ðý

ðý

[[

ðý ][ cresc. molto Ý − ¦ ðð ýý % − −−

¼

77777

B. Cl. in B −

¼

Łq

ðý

3

Ł Ł Ł Ł

3

cresc. molto

¼

[poco meno forte]

[

Cl. 1, 2 in B −

ðý

ðý

3

[[ ]

Łq

ðý

[poco meno forte]

[a 2]

− Š − −−

ðý

ðý

¼

77777

Fl. 1, 2

$133 − − Š−−

¼

3

! Ý −−−−

Vn. 1

Vn. 2

$ −− − Š − ðý − Š − −− ð ý

ÿ

¼

Š

[ −ðð

3

77777

Hp.

ÿ

rit.

ÿ

ÿ

ÿ

Ý

a tempo

ðý ðý ]

Va.

š −−−− ¦ ðð ý ý

Vc.

Ý −−−− ðð ýý

ðð ýý

Cb.

Ý −− ý % −− ð

ðý

¦ ðð ýý

ðý [[

ðý

ðý [ [[ ]

ðý

ð ýý [[ ðð ýý

ð ýý

[

ðý

ðý

q Ł ¼

¼

q Ł ¼

¼

[poco meno forte]

ðý

ðý

ðý [poco meno forte]

ð ýý

ð ýý

ð ýý [poco meno forte]

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý [poco meno forte]

[[ ]

ðý [[ Symphony

ðý

ðý

ðý

ðý

ðý

q Ł ¼ w q ŁŁ ¼ w q Ł ¼

¼

¼

¼

[poco meno forte]

no.

3

in

C

Minor,

Movement

II

199


I I I .

J U B A

$ − Allegro Š − − 40 ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Flute 1, 2

Š −−− 40 ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Flute 3

Š −−− 40 ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Piccolo

Oboe 1, 2

English Horn

[a 2] Ł Ł Ł Ł − − 0 − Š 4 ][ ¹ Š −− 40 ¹

¾ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł ][

Ł Ł Ł Ł ¾ −Ł Ł l

Ł

ÿ

Ł n

Š − 40 ¹

ÿ

ÿ

Bass Clarinet in B −

Š − 40 ¹

ÿ

ÿ

Bassoon 1, 2

Ý− ¹ % − − 40

[a 2]

Ł Ł ][

l ¾ Ł Ł

Łl ¹

Łl

−Ł ][

l ¦ ŁŁ 

()

Ł Ł Ł Ł ][

¼ [a 2]

Clarinet 1, 2 in B −

Ł Ł Ł

Ł n

Ł Ł Ł

[a 2]

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n

()

ÿ [

¾ Ł −Ł Ł ¼ Łl

¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼

Ł

ÿ

Łl

¾ Ł Ł Ł Ł

¹

ŁŁl 

ÿ ¹Ł

]

¹

²Ł ²Ł ¾ ²Ł

¼

Horn 1, 2 in F

$ − ¹ Š − 40

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Horn 3, 4 in F

Š −− 40 ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trumpet 1, 2 in B −

Š − 40 ¹

ÿ

ÿ

Trumpet 3 in B −

Š − 40 ¹

ÿ

ÿ

ÿ

Trombone 1, 2

š −−− 0 ¹ 4

ÿ

ÿ

ÿ

¼

Trombone 3 Tuba

Ý− ¹ % − − 40

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Timpani

Snare Drum Cymbal Bass Drum

Violin 1

Violin 2

$Ý − ¹ − − 40 ⁄ %⁄

¹ 40

Ł ][ ¹

¹

Violoncello

Ý −− 0 ¹ −4

Ł

¹

Ł

200

Ý− ¹ % − − 40

Ł ÿ

Ł

¹

ŁŁŁ

Ł

¹

¹

ŁŁŁ

Ł

Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł ][

¾ Ł Ł ¾ Łs Ł Ł Ł

Ł ][ ÿ ¼

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł Łn ¹

¾ Ł Ł ¾ Łs Ł Ł Ł ¾ Ł Łl

ÿ

Łl

Ł ][ pizz. Ł ][

¹

¼

¹

Łl 

Łn

Ł Ł Ł

Łl

Ł ¦²Ł 

][ Ł ¼

¦ Ł¹

Łn

Ł Ł Ł

Ł Ł

¹

s ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łm Łm Ł n s Ł Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łm m n

[div.] Ł Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Š Ł ¹ [div.] arco ŁŁ ¹ ¹ Ł ¼ Ł 

¦Ł ][ ]

¼ Ł Ł Ł ¾ Ł ÿ

()

¹

Łl

¹

ÿ

ÿ

t Ł Ł Ł Ł ¾ −Ł Ł l [ t] Ł Ł Ł Ł ¾ −Ł Ł l

¹

ÿ

 Ł

¹ Ł

 ŁŁ −ŁŁ

[

Łý

pizz.

Contrabass

¹

¹

¼

Ł

][

$ − Allegro Ł Ł Ł Ł Š − − 40 ][ Ł Ł Ł Ł Š −−− 40 [][ ]

Viola

1 Ł ][

ð ][

¹ 40

š −−− 40 ¹

¹

¹ ¦Ł

Ł ¦ ¦ ŁŁ

¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł

[unis.]

s Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² ŁŁ

š

[unis.]

Ł ¼

¦Ł ¦Ł

arco

¹

¼

ÿ

 Ł

¹

¼

Ł 

¹

Ł ¼

Florence Price

¦Ł ¦Ł


6 Picc.

$ − Š−− [a 2]

Łn Ł ¾ Ł l Ł [ Łn Ł ¾ Ł l Ł [[ ] Łn Ł ¾ Ł Łl [ n Ł Ł [[ ]

Ł Ł Ł Ł Ł Š −−− [][ ] Ł Ł Ł Ł Ł Š −−− [][ ] Ł Ł Š −−− Ł 

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

Š −− ¹

Cl. 1, 2 in B −

Š− ¹

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł

Łl Łl Łl

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

 Łl

¹

¼

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

 Łl

¹

¼

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

 Łl

¹

¼

ÿ

¾ Ł

 Ł Ł ¹

Ł Ł ][

ÿ

ÿ

Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł − Ł Ł −Ł ][ Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł − Ł Ł −Ł ][

Ł Ł Ł Ł Ł ¹ l

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼

ÿ

¼

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł −Ł −Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł

Ł −Ł −Ł

Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł −Ł ][

[a 2]

Łl Ł l

Ł [n

Łý

Ł

¼ [

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2] Bn. 1, 2

Ý− ¹ % −−

ŁŁ ý ][

Ł Ł ][ ]

Ł Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł [[ ]

ÿ

[

Ł Ł Ł ][

][ ]

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

š −−−

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −− Ł

ÿ

Timp.

$Ý − −− Ł

Trb. 1, 2

Sn. Dr.

ð \

Ł

Cym. B. Dr.

%

Vn. 1

$ − Ł Ł Š−−

Vn. 2

¹ Ł

Ł

¾ Ł [

Ł ŁŁl Ł Ł ŁŁl Ł

Ł Ł Š −−−

Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł

¹

¾ Ł Ł Ł

¹

Ł ][

¹ Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

Ł ][

Vc.

[div.] Ý −− ¹Ł −

Cb.

Ý− % −− Ł

Ł Ł

l ŁŁ Ł ¾ Ł Ł Łl Ł Ł l l [ ÿ

Ł

ÿ

ŁŁ Ł

Š

ÿ

ÿ

ÿ

Łl ý

¹

Łl Łl

Łl

Ł ÿ Ł

Łl

Ł

Ł

¹

−Ł ][

¼

ÿ

¼

ÿ

−Ł [][ ] ÿ

¦ð

ÿ ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł ][

ÿ

ÿ

Ł ][

s Ł

Ł Łlm

 Łlm Ł ý

Ł Łlm

 Łlm Ł ý

[ ]

[div.]

ŁŁ Ł

²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł

ÿ

ÿ

s Ł Ł [][ ]

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

[

Va.

ÿ

¾ Ł

ÿ ÿ

[ ]

š −−− ¹

Łl

¹

ÿ

Ł ¼ [ Łn Ł ¾ Ł Łl l Ł ŁŁ [ Łn Ł ¾ Ł Łl l Ł

ÿ

Łl Łl ý

ðð ][

ÿŁ

¼ Ł

ð [\ ]

Ł

ÿ

ÿ

3

1 Łl Łl ][

ÿ

ÿ

ÿ

¦ Łl ² Łl ² Ł ² Ł ¦Ł ][

ð ð

ÿ

ÿ

ÿ

š ŁŁ

¹ ŁŁ ýý ][ ¹ Łý Łý ][ ¹ Łý ][

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Ł

ÿ Ł ¼

¼

² Łs ¦ Ł ² Ł Ł Ł ² ² Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ² Ł ¦ Ł Ł ][ ² Łs ¦ Ł ² Ł Ł Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ² Ł ¦ Ł [][ ] [ ]

[unis.]

Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼ t ¹ Ł Ł Ł Ł t ¹ Ł ¹

Minor,

¦ Łl ² Łl

¼

l ¦ Ł ¹ ² Ł ² Ł ¦ Łð ][ ÿ

Movement

[

III

]

²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł [unis.]

²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ÿ

201


[a 2]

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

ð

Fl. 1, 2

$13 − Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Š−−

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

ð

Fl. 3

Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Š −−−

Ob. 1, 2

[a 2] Š −−− Ł Ł

E. Hn.

Š −−

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

¹ ŁŁŁ

ŁŁ

¹ ŁŁŁ

ŁŁ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

[a 2]

¹

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ð

ÿ

ÿ

−ð ][

ÿ

ð

ÿ

ÿ

¹

ð

ÿ

Ł ÿ

Ł Ł [a 2]

−Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł ÿ

ÿ

ÿ

¾

Ý− % − − (−) Łl

Łl

Łl

Łl

Ł

¹ −Ł 

Ł

¹ −ŁŁ 

ð

²Ł

Łð

Ł

Ł −Ł ][

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł −ð ]\

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2] Bn. 1, 2

Ł −Ł ][

ŁŁ ŁŁ

−Ł ¹ −Ł ][

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

 Ł Ł

 Ł ð

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

 Ł Ł

 Ł ð

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− ¼

ÿ

Łð Ł

Ł ðð

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− ¼ % −−

ŁŁ ]\ []\ ] Ł ÿ

ÿ

Ł

²Ł

ðð

ÿ

ÿ¼

ÿ

Timp.

$Ý − − − Łý

Ł Ł

Ł

Ł

¹ Ł

Ł ¹

Ł

Ł Ł

Ł

Łý

 Ł ¹ Ł

Ł ¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Ł

Ł ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðð

ÿ

ðð

¹

ŁŁ ]\ ¹ Ł Ł []\ ] 1 ð ]\

[a 2]

ÿ

¼

¼

Ł ¾ Ł Ł

 Ł Ł

Ł Ł

Cym. B. Dr.

Ł

Sd. Pa. Cast.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bells

− %Š − −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − Š−−

Vn. 2

Š −−−

( −) Ł (¦) Ł

( −) Ł (¦) Ł

Va.

š −−− (−) Ł (¦) Ł

Vc.

Ý −− (−) Ł − l

ÿ

ÿ Ł

Ł

202

ÿ

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

¼

ÿ

Ł

¼

ÿ

]\ Ł

` −ð \

ÿ

ð ]\

Ł Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł ¾

Ł Ł

ð

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł ¾

Ł Ł

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

−Ł Ł Ł Ł Ł ¹

[div.]

[div.]

[unis.]

¹

ŁŁ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðð

¹

 Ł

¼

¹ Ł

Ł 

¼

Ł Łl

Łl

Łl Ł

Ł

¹ Ł

pizz.

Ý− % −−

¼

¼

¼

pizz.

Cb.

ŁŁ

ÿ

¼

ŁŁ

` ð \\

Sn. Dr.

ÿ

ŁŁ

ÿ

Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

arcol Łl Ł ]\

Łl Łl Ł Ł Łl n ÿ

¼ ÿ

Ł Florence Price

l −Łl Ł [

Łl Łl Ł Ł l n ÿ


20

[a 2]

Fl. 1, 2

$ − Š−−

Fl. 3

Š −−−

−Ł Ł Ł Ł Ł −Ł ¾ ][ −Ł Ł Ł Ł Ł −Ł ¾

Ob. 1, 2

Š −−−

Ł

E. Hn.

Š −−

Ł

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Ł

B. Cl. in B −

Š−

Łl 

¹

¼

Łl 

¹

¼

¼

ÿ

¼

ÿ 1

¼ ÿ

Łl Łl Łl −Łl ][ Łl Łl Łl −Łl ][ l l l ¦ ŁŁ −ŁŁ −ŁŁ −ŁŁl

Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ¼ ²Ł ][ ÿ

¦Ł Ł

−Ł [ − Ł ÿ [ −ŁŁ ÿ [ ][ ¦ Łl −Łl Łl ² Łl ² Ł ÿ [][ ] [ l Łl Łl − Łl − Ł Ł Ł −Ł Ł − Ł Ł ŁŁŁ [ ][ ÿ ÿ ÿ

¼ ¦Ł Ł ¼

Ł ¾ Ł Ł ¦Ł

ÿ

Ł ¾ Ł Ł ¦Ł

ÿ [a 2]

¼

¦ ŁŁ

¼

ð

1

¦Ł Ł

¦Ł Ł Ł ¼ ]\ ¦Ł Ł Ł ¼ []\ ]

¼

[a 2]

Ł ¾ Ł Ł ²Ł

Ł Ł −Ł −Ł

ÿ

ÿ

ð ]\ ¦ ðð ]\

[a 2] Bn. 1, 2

Ý − ŁŁ % −−

Łl ¦ Łl −Łl ¦ Łl

ÿ

ÿ

¼

][

−ŁŁ [

¼

¾ ŁŁ ]\ ² Ł

ÿ

¼

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

Trb. 1, 2

ÿ

š −−−

ÿ

² Łl ² ŁŁl ¦ Łl ¦¦ ŁŁl ][

ðð

² Łl [][ ] 1 ¦ Łl ][

ð

¦ Łl ² Łl ¦ Łl −Łl

Łl ² Łl

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ŁÿŁ Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

Sd. Pa. Cast.

ÿ

Vn. 1

$ − Š−−

Vn. 2

Š −−−

ÿ

Ł ÿŁ

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

\ ¦ð ¼

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

− −ð % Š − − [][ ]

ð ][ ðð ][

ð [[ ]

ÿ

ÿ

Bells

ÿ

ÿ Łl −Łl Łl ¦ Łl [][ ] ÿ ÿ

Trb. 3 Tb.

][ Ł

²Ł

¦Ł \ ÿ

][ Ý −− −Ł % −

¼

ÿ

²ð ¼ ]\

Łl ŁŁ −Ł −ŁŁ −−ðð l l l [ ][

Łt Ł Ł Ł Ł ¾ ][ [ t] ŁŁŁŁ Ł ¾ [][ ]

− Łt Ł − Ł Ł

ÿ

[ − Łt Ł − Ł Ł

ÿ

Ł Ł −Ł

¾ Ł Ł −Ł

¾

Ł Ł Ł ÿ¾ Ł ý ` ]\ ÿ

Łÿ ¾ Ł ý ` ÿ

ŁŁ ][

Łl 

¹

Łl 

¹

¼

¼

[ ]

[

Ł \m

¼

Łm \

¼

¦ ŁŁ \ ¦Ł

¼

[ ]

[div.] Va.

š −−−

Vc.

Ý −− −

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ŁŁŁ ][

¼

ÿ

Ł Ł −Ł −Ł Š −Ł [

ÿ

−Ł Ł −Ł [

ÿ

−ð ][

C

Minor,

[div.]

Ł

¼

ÿ

Ł

¦ ¦ ŁŁ ŁŁ

¼

¼

¦ Łm \

[unis.]

ðð ][

Ł

š

¼

[arco]

ÿ

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

in

ÿ

Movement

III

ÿ

203


Picc.

$27 − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−

Fl. 3

Š −−−

Ob. 1, 2

Š −−− ¼

E. Hn.

Š −−

Ł ]\ [a 2]

Cl. 1, 2 in B −

Ł ¦ Ł Ł ²Ł

Ł ¦Ł Ł Ł ]\ [a 2] ÿ Ł ¦Ł Ł Ł []\ ] ÿ Ł ¦Ł Ł Ł []\ ] [a 2] Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ]\ −Ł −Ł ÿ

Š − ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ()

Ł ¦ Ł Ł ²Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł

¼

−Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł

cresc. B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł ¼

−Łl

n Ł Ł Ł Ł

()

−Łl

n Ł Ł Ł Ł

()

−Łl

n Ł Ł Ł Ł

Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

−Łl

n Ł Ł Ł Ł

()

− Łl

n Ł Ł Ł Ł

()

n Ł Ł Ł Ł

Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

n Ł Ł Ł Ł

()

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł dim.

Ł Ł Ł Ł Ł

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł dim.

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

dim.

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł dim.

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł dim.

[ ]

[

Ł

Ý− Ł % −−

Ł Łl Łl

ÿ

ÿ

Š−

Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł Ł [ (¦) Ł Ł Ł

Ł Ł [ [ ] [non legato] [a 2] Ł Łl Łl Ł Ł [ non legato

ŁŁ ¼

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− ŁŁ

−Ł

Trb. 3 Tb.

[\ ] Ý −− Ł % −

¾ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

− Łl

¾ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

− Łl š

[dim.

]

¦Ł Ł Ł Ł Ł

Ý

Ł dim. [a 2]

Ł [[ ]

ð [ dim.

ÿ

¼ ÿ

ÿ

ÿ [a 2]

Timp.

Sn. Dr.

Cym. B. Dr. Cr. Cym.

Vn. 1

Vn. 2

ŁŁ [

ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

ŁŁ

¹

¼

[1] l ¾ Ł Ł Łl [

Ł

Ł Ł ¹ ¼ Ł [ $Ý − ÿ ÿ Ł Ł Ł Ł Ł −− [[ ] `7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ð ⁄ ð Ł Ł Ł ¹ Ł \\ [ plate roll \\ `7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 [ ð ð ⁄ ŁŁ ¹ Ł ¹ ÿ ÿ [ ⁄ ÿ ÿ ÿ % $ − Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š − − ¦ Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł ¦Ł Ł cresc. ]\ [ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł − Ł Ł − Ł Š − ¦ Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł ¦Ł Ł [cresc. ] [[ ] []\ ] ÿ¼

Ł

ÿ

¼

¾ Ł

Ł Ł ¼

¼ Ł l

Ł l

Ł

Ł

ÿ

¼

ÿ

¼

ð ¼

Ł Ł Ł ¹ Ł ¾ Ł Ł

Ł

²Ł

ðð Ł

Ł Ł Ł Ł ][ l n Ł Ł Ł Ł l n [][ ] ¼

Ł

¼

Ł

Ł

Ł dim.

¹

¹

ŁŁŁ

Ł

¹

¾ Ł Ł

ŁŁŁ

¾ Ł Ł Ł ¹

 Ł

dim.

ŁŁ

¹

Ł

¹

ŁŁ

ŁŁ

¹

¹

ÿŁ

Ł dim.

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

¼

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

¼

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

¾

Ł ¼ ¼

Ł

[unis.] Va.

š −−− Ł ]\

−ŁŁ

[div.] Vc.

Cb.

Ý −− Ł − ]\ Ý −− % − 204

Ł ÿ

ŁŁ [

¼

Š

Ł Ł Ł Ł Ł [ [unis.]

ŁŁ [

¼ ÿ

l ¾ Łl Łl Łl Łl Ł [ l ¾ Łl Łl Łl Łl Ł [

š

t ¾ Ł

Ł Ł Ł Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł dim.

t ¾ Ł

[div.]

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ¾ Ł −Ł Ł 

¹

ŁŁ

()

¦Ł

dim.

Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł ¼

Łl dim.

Florence Price

Łl

Łl

Łl


33 Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

$ −− Ł Š − ][ − Š−− Ł ][ Š −−− Ł ][ − Š−− Ł [][ ] Ł − Š− ][

¦ Ł ¦ Ł ¾ ²Ł

Ł Ł

¦ Ł ¦ Ł ¾ ²Ł

Ł Ł

¦ Ł ¦ Ł ¾ ²Ł

Ł Ł

Š− Ł ][ Š− ¹

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

[

¦ Ł ¦ Ł ¾ ²Ł

Ł

l Ł Łl Ł l Ł Łl Ł

¼

Ł

²Ł ²Ł ¾ ²Ł

Ł Ł

¼ l Ł Łl Ł

¦Ł ²Ł ¦ Ł

²Ł

Ł

¦Ł

Š− ¹

 Ł ¦Ł

¹

 Ł

Trb. 1, 2

š −−− ¹

ŁŁ ¦ ² Ł ][

¹

Ł 

Trb. 3 Tb.

][ Ý −− Ł % − ¼

¦ Ł¹

¹ ð

Łý

$Ý − −− Ł ][

¼

Ł ][

Cr. Cym.

Vn. 1

Vn. 2

Vc.

¦Ł ][l

ŁŁ Ł ¾ Ł l l Ł Ł l l [ Łl Łl Ł Ł Ł Ł [[ ] ÿ Ł Ł Ł

¹

¼

ÿ

¹

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ]\ ] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł []\ ] ¼

ÿ ` Ł

Ł

 Ł Ł [][ ]

ŁŁŁ

Ł

` Ł Ł

¾ Ł

Ł Ł [

ÿ

ÿ ¼

Ł ¼

ÿ

$ −− Ł Š − ][ − Š−− Ł [][ ]

¦Ł ¦Ł

²Ł

¦Ł ¦Ł

²Ł

ÿ l Ł Łl Ł

Ł Ł

l Ł Łl Ł [

Ł Ł

]

ŁŁ Ł ²Ł ][

¹

Ý −− ŁŁ − ][

¦ ¦ ŁŁ

¹ ð

Ý− Ł % − − ][

¦Ł

ŁŁ

¦ ŁŁ ¹Ł

Š

ÿ

¼

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł ¼ [ ð [ Ł Ł ¾ Ł Łm m Ł [ Ł Ł ¾ Ł Łm m Ł [[ ] m m ŁŁ Ł ¾ Ł ŁŁ Ł š Ł Ł m m [ [unis.] š Łm Łm Ý ¼ [ [

Łý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł ¾ Ł ŁŁ [ [[ ] Ł Ł ÿ

Łð ]\

Ł

ÿ

ÿ

ðð ]\

¹ Ł

Ł ]\ Ł Ł Ł Ł ¹ ¼¹ Ł 

Ł

Ł ¹ Ł

Ł ]\

ÿ ¹

ÿ Ł ]\

Ł

Ł

Ł

ÿ Ł ¼

¼

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ²Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł ¹ ]\ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł ¾ Ł Ł ¹ []\ ]

Ł Ł Ł Ł ¼ Ł Ł Ł Ł ¼ [unis.]

ŁŁ ¾ Ł Ł Ł Ł

Łð ]\

]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[div.]

[unis.]

ŁŁ Ł

[div.] Cb.

ÿ

ÿ

Ł

[div.] Va.

¼

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼ ]\

ÿ

%

š −−− ¹

¹

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ²Ł

Ł ŁŁ [

¼

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

ÿ

¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼ Ł Ł Ł ]\

ÿ

 ¦ ŁŁ 

Cym. B. Dr.

¼

[

ð

¦Ł

¹

¹

¹

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ²Ł

ÿ

 ŁŁ −ŁŁ

 Ł ]\ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ² Ł Ł ]\ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ² Ł Ł ]\ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ² Ł Ł ]\

Ł

Š− ¹

Sn. Dr.

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł ²Ł

[ Ł Ł ¾ Ł Łl Łl [ Ł Ł ¾ Ł l l Ł Ł [[ ] Ł Ł ¾ Ł l l Ł Ł [

Ł

¦Ł

Tpt. 1, 2 in B −

Timp.

Ł Ł ¾ Ł l l Ł Ł [ Ł Ł ¾ Ł l l Ł Ł [ Ł Ł ¾ Ł l l Ł Ł

l Ł Łl Ł

Ł

Ł ²Ł ][ ]

Ý− Ł % − − ][ $ −− Ł Š ][ Š −−

l Ł Łl Ł

ðð []\ ]

Ł Ł Ł

¼

[unis.]

¦Ł ¦Ł

ÿ

ð

Symphony

no.

3

¼

in

C

Ł [

Minor,

ÿ ð []\ ] Movement

III

205


39 Picc.

$ − Š−− ¼

Fl. 1, 2

Š −−− ¼

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Š −−− ¼

² Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ][ [a 2] ² Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

` Ł

Ł Ł Ł

ŁŁ

Łl

ÿ

¼

ÿ

¦¦¦ ²

ÿ ŁŁ Ł Ł Ł

Ł

ŁŁ

Ł ¦¦¦ ²

6

][ ² Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł [][ ]

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł

¦¦¦ ²

ÿ

ÿ

¼

¼

[1]

Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¼ ¼

[a 2] −Ł −Ł Ł −Ł Ł ][

Š− ¼

¼

1

¼

[a 2] Š −−− ² Ł ¦ Ł ² Ł Ł ][ − ÿ Š−

Š − −Ł −Ł −Ł ][

Ł Ł Ł ¼

Ł

Ł −Ł −Ł ][ Ł Ł Ł −Ł

[a 2]

ÿ

Łl 

ÿ

ÿ

ÿ

Łý

ÿ

ÿ

Ł

Ł 

¦¦¦ ²

²Ł 

¦¦ ²²

 Ł

¦ ²²²

[1]

ŁŁ

ÿ

² Ł ² Ł Ł ² Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł

²Ł

ÿ

Ł

ÿ

¼

ÿ

Łl 

Ł

ÿ

¾ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¹

²Ł

¹

¦ ²²²

ÿ

¾ ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¹

¦ ŁŁ

¹

¦¦¦ ²

[

]

[a 2]

Bn. 1, 2

Ý − ²Ł ²Ł ¦ Ł % −− ][

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦ ²²

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦ ²²

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

¼

ð

[a 2]

Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Ł −Ł

][ Ł Š − −Ł [][ ] − š−−

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

Timp.

$Ý − −−

Ł Ł Ł Ł

Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł −Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł \ Łð \

 Ł

 Łln ¹

¼

¦ ²²²

−Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł ¾ Łl Ł n ŁŁ ¹ ŁŁ Ł ýý Ł ÿ 

 Ł

 Łln ¹ Łl ¹

¼

¦ ²²²

² ŁŁ

¦¦¦ ²

 ŁŁ ¹ l

Ł ¼

¦¦¦ ²

Łý

Ł ¹ −Ł 

ÿ

Łý \

Ł ¹

Ł 

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Łý

Ł ¹

 Ł

ÿ

ÿ

¼

Ł

Ł

ÿ

ÿ

Ł nŁ Ł

¼

ÿ

Ł

Ł nŁ Ł

¼

ÿ

Ł

Ł

¼

¾ ¦ Ł ²Ł

¼

¾ ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ

ðð \

ÿ

ÿ

−Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł ¾ Łl Ł n

ÿ

[ ]

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

¾ Ł \

B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

Ł \

Vn. 1

$ − Š−− ¼

Vn. 2

Š −−− ¼

²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ][ ²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł [][ ]

Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł (−) Łm Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł (−) Łm

²Ł ²Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł

š −−− ² Ł ² Ł ¦ Ł ² Ł ¼ ][

²Ł

(¦) ð

]

¦¦¦ ²

Ł ¦ Ł Ł ²Ł

² Ł Ł ¦ Ł Ł ¦¦¦

Ł ¦ Ł Ł ²Ł

² Ł Ł ¦ Ł Ł ¦¦¦

div.

[unis.]

div. Va.

[

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¹

Ł

¹

¦¦¦ ²

¹

²Ł

¹

¦¦¦ ²

div. Vc.

Cb.

Ý −− ¦ Ł ý − ][ Ý −− ¦ ð % − ][ 206

²Ł ²Ł

Ł

ÿ ÿ

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¼

¼

ÿ

¼ Ł

Florence Price

¦¦¦ ²


Picc.

$45 ² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ² ¹

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

[a 2]

1

¹

¼

Ł Ł Ł \

Ł ]\

$ ²² Š ¼ ² Š ²

[a 2]

Ł \

Tpt. 3 in B −

ð

ð

¹

ÿ ð

Łý

Łý

ÿ

ÿ

Ł 

¹ ¹

ÿ

Trb. 1, 2

š²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

Trb. 3 Tb.

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Ł ]\

$Ý ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n ]\ ]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n

ÿ

ÿ

%

Sn. Dr.

B. Dr.

%⁄

Vn. 1

$ ² Š

ÿ

²

ÿ

[

Ł

Ł

Ł ÿ

Va.

Vc.

Cb.

[unis.]

−Ł Ł Ł (¦) ð Ł Ł Ł Łn Ł []\ ]

Łý

 Ł

Ł Ł ²Ł \ ŁŁ ² ŁŁ ]\ ]\ Ł ² ŁŁ

Ł

Łý

 Ł

Ł Łý

² Ł Ł 

ŁŁ ý ý

ÿ Ł Ł Ł Ł

Łý

ÿ

Ł Ł ²Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł ()

Ł

ð

Ł Ł ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

div.

[unis.]

š ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł n ]\ ¹ ݲ ð Ł Ł ]\ ݲ ð % ]\

Ł

Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł (²) Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł

[div.]

Š

Ł Ł Ł ]\

ÿ

n ¦Ł Ł Ł (¦) Ł Ł Ł −Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łn Ł ]\ ]\

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł ¾ Ł Ł Ł

Ł

¦Ł

ÿ

ÿ

Ł

()

¦Ł

Ł ]\

²ð

ÿ

ÿ

² ² a2 Š ² Ł Łý ]\ ²²² ÿ Š

Tpt. 1, 2 in B −

Vn. 2

Ł Ł

%

Hn. 3, 4 in F

Timp.

Łý

²Ł Ł Ł Ł

Ł Łý

¹

−ŁŁ ýý

¹ ð

Łý

¦ð

()

¹

 Ł 

Ł Ł ÿ

ð

Symphony

no.

3

¦ ðð

¹

²ð ²ð

¹ Ł

 Ł ²Ł ÿ Ł Ł ²Ł ÿ

ÿ

in

C

Minor,

Movement

III

ŁŁ Š ² Ł Ł 

Łý ŁŁ ý ý ÿ

207


Picc.

$51 ² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

1 ý ²²² ¦ Ł Š

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B − Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ ²² [a 2] −ð Š

¦Ł ][

² Š ²

ÿ ¦Ł

²² Š ² ²ð

Tpt. 3 in B −

¼

ÿ

² ² a2 Š ² ¦Ł ý

Tpt. 1, 2 in B −

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ][

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ][ ] (¦) ŁŁ ][ ŁŁ ][

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

š²

Trb. 1, 2

Timp.

¼

%

Hn. 3, 4 in F

Trb. 3 Tb.

Ł

Ł 

−ðð

ݲ −−Łð

%

−Ł

$Ý ²

ÿ

ÿ wire brush

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾

Ł Ł ¹

 Ł

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trgl.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł \

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

Cast.

Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

¼

$ ² Š

−Ł Ł Ł Ł

¼ Ł

²

Vn. 2

][ Ł

[div.]

²¦ ðð

−Ł Ł Ł Ł

Š

¼ [

3

3

²

Va.

Š

−¦ Ł

3

Vc.

Cb.

ݲ % 208

−ð ]\

−Ł −Ł ¦ Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł −Ł

 [unis.] ² Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł () Ł Ł

Ł

−Ł

¦−ŁŁ

div.

3

div.

[unis.]

Ł Ł ² Ł Ł Ł ² Ł Ł ² Ł −(¦) ŁŁ

−ŁŁ

3

][ Ý ² −(¦) ðð

Ł

²Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł š Ł Ł ¦Ł ² Ł ¦ Ł ¹ Ł Ł ² Ł ŁŁŁŁ

ŁŁ ¦ ² Ł −ŁŁ ¦ ² Ł ¦ Ł ²² Ł ŁŁ 3

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ()

][ ] [unis.]

3

¼ ` Ł \

[unis.]

ð

Ł

Ł

ÿ ÿ

% [div.]

Vn. 1

Ł

3

Ł ŁŁ Ł Ł Ł Ł ¼ ][ ¼ Ł ][

ÿ

² ŁŁ Ł Ł ²² ŁŁ Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł −Ł

Ł

s ¹ −−ŁŁ y

Ł

[ ]

ÿ

Florence Price

ÿ


57 Picc.

$ ² Š

ÿ

ÿ

ÿ

`ð ][

ÿ

`Łý

ŁŁŁ

Ł

[a 2]

²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł ][ ŁŁ ŁŁ ýý ][ Ł Ł Ł Ł ][ [a 2] ¹ Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł ][ ¹ Ł ð ][

Ł Ł Ł

Ł Łý

Ł Łý

Ł Ł Ł

Ł Łý

Ł Łý

Fl. 1, 2

Š

Fl. 3

Š

Ob. 1, 2

Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ ²² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

š²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ݲ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$Ý ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

²

%

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Ł ¦Ł Ł Ł Ł

¹

n ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ¦Ł Ł Ł

¦Ł Ł Ł Ł Łn Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

¹ ð

¦ ŁŁ

¼

ŁŁ ][

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ ¹

Ł Łý [][ ]

Łý

%

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trgl.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sd. Pa. Cast.

%⁄

ÿŁ Ł ` $ ² −Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Š ²

Vn. 2

Š

ŁŁ

¹

ÿ Ł `

Ł v

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł ¾ ¾ ŁÿŁ

−Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł ][ ¹ Ł ][

š ² −Ł

Va.

Ł Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ²² Ł Ł Ł Ł Ł ¼

[regular sticks]

Ł ][ ¹

¼

n Ł ÿ

¼

ÿ

¹

ŁŁ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł

Vc.

%

Ý ² ¦Ł []\ ]

ŁŁ Ł

ŁŁ ŁŁ

¼

Ł

¼

¼

div.

[unis.]

Ý ² −ððð

Łý

Ł Ł

¼

¹ Ł 

−Ł Ł Ł ý

Ł Ł

¼

¹ Ł 

Ł

3

C

Symphony

no.

in

Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

Ł

Ł

¹

ŁŁ

¹

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

¹

Minor,

ÿ

Ł

div.

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łn Ł ][ ¹ ð Ł Ł Ł Ł ][ ð ][ Movement

n Ł ÿ

−Ł Ł Ł Ł Łn Ł Ł Ł ][ −Ł Ł Ł Ł Łn Ł Ł Ł [][ ]

[unis.]

Cb.

Ł

[a 2]

Vn. 1

¼

ÿ

¼

III

¹

−ŁŁ ýý

¹ ð

Ł

Ł Ł Ł

ð

209


63 Picc.

$ ² Š

Łý Ł Ł Ł ¦Ł [a 2] Ł Ł Ł Ł Ł

²

Fl. 1, 2

Ł Ł Ł ²Ł ¦Ł Ł

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł

²

Ł Ł Ł ²Ł ¦Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

²

Ob. 1, 2

Š ² Š ²

E. Hn.

ð

B. Cl. in B −

²² Š ² ð

Bn. 1, 2

ݲ

ð ¹

%

Hn. 1, 2 in F

$ ²² Š

Hn. 3, 4 in F

² Š ²

Tpt. 1, 2 in B −

²² Š ² ð

Ł 

Ł

ðð [

ðð ][ ] [a 2]

²² Š ²

ÿ

Trb. 1, 2

š²

ÿ

Trb. 3 Tb.

ݲ

ÿ

Tpt. 3 in B −

% $Ý ²

¹

Ł cresc.

]\ ` ð¹

Cym. B. Dr.

Ł

Trgl.

ÿ

Wd. Bl.

ÿ ¹

⁄ % $ ² Š

Vn. 2

Š

` ð

Ł

Tamb. Sn. Dr.

Ł ¹

¹

Ł

` ð¹

Ł

¹

Ł

ŁŁ

¹

Ł

¹

Ł

¹

ÿ

²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

\ Ł \ [ Ł¹

Łn

n ¦Ł Ł Ł (¦) Ł Ł Ł

¹

Łn

¹ [

Ł 

][ Ł Łý ][ Ł ][ (¦) Ł [][ ]

¼ ¼

¦Łý −ð

ŁŁ ýý

²Ł 

−(¦) ð𠦦 ŁŁ

¼

ŁŁ ýý

 ² ŁŁ ŁŁ

² ŁŁ

¼

Ł

Łý

 Ł

¦Ł ý

Ł

Łý

 Ł

²ð

3

ŁŁ ýý

 ¦Ł

−ðð

ð ŁŁ ýý

² Ł Ł

−−Łð

Łý

Ł 

Łý

Ł

¹

Ł ÿ¹ Ł

¹

Ł

ÿ ¹

Ł

¹

Ł

¹

ŁŁ ¹

Ł

¹

Ł

¹

−Ł Ł

 Ł

Łn

¹

Ł Ł ²Ł ² Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł ( ) ]\ ²Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł (²) Ł Ł Ł Ł ² Ł []\ ] ]\ ¹ Ł ² Ł ¦ ðð ŁŁ Š Łý ÿ 

−Ł Ł −Ł Ł

Ł ][

¼

¼ ¼ ¼

ÿ

Łn

Ł

Ł ][ ] Ł

Ł

][ Ł

[

¼

Ł Ł

¼

Ł Ł

¼ ][ ] [unis.] 3

3

3

Ł ¦ ² Ł −ŁŁ ¦ ² Ł ¦ Ł ²² Ł 3

][ ] 3

Vc.

Cb.

ݲ % 210

¹

Ł Ł ÿ

¹ Ł ]\

²ð ²ð ÿ

Ł

Ł ²Ł ÿ

² Ł Ł 

ŁŁ ý ý ÿ

3

ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł ¼ [][ ] ¼ Ł ][

−(¦) ðð −ð []\ ] Florence Price

3

ŁŁ ŁŁŁŁ

ŁŁ [

 Ł 

3

¼

 Ł

3

ݲ

3

3

Ł ][ Ł [][ ] (¦) Ł ][ ŁŁ ][

[

−¦ ŁŁ

ŁŁ

¼

ÿ

ÿ ¹

ŁŁŁŁ

Ł ¹ ÿ ¼ [][ ] Ł Ł¹ Ł ¹ ¼ [][ ] ÿ

ÿ

ÿ

¼

Ł Łð Ł Ł Ł Ł ¼ ][ Ł ¼ (²) Ł ][ ŁŁ ¼ [][ ]

Ł Ł Ł ²Ł ¦Ł

² ¦ Ł Ł Ł Łn Ł ()

Ł

][ Ł

¼

ÿ

Ł 

 Ł

Łn ]\ ]

Ł

][ Ł

¼

Ł Ł

² Łý

Ł

Ł ¼¹ []\ ] Ł ¹ Ł []\ ] ÿ

Ł

][ Ł

Ł Ł

−Ł Ł

Ł ¹ ¼ Ł  Ł Ł Ł Ł Łý

Ł

Ł Ł

−Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

−Ł Ł

²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

ÿ Ł

−Ł Ł

²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

ÿ Ł

š ² (¦) ð

Va.

Ł ]\ (²) Ł ]\ (²) Ł ]\

²Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł (²) Ł Ł Ł Ł ² Ł ]\ Ł Łý ²Ł ¹ ¼ ]\ ² Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Łý ² Ł Ł ]\ ¹ Ł ¦Ł ²ð ]\ ¹ Ł Ł ²ð ²Ł Ł ²ð ]\ ¹ Ł ² Ł ¦ ðð Ł Ł ]\ ¹ Ł ¦ Ł ² ðð []\ ] Łý Ł ¹ Ł Ł Ł ]\ ¹ Ł Ł ÿ ²Ł []\ ] ¹ ŁŁ ² ŁŁ ÿ \ ¹ \Ł Ł ÿ ²Ł Ł

[a 2] ²²² Ł Ł Ł Ł Ł Š

Cl. 1, 2 in B −

Vn. 1

Ł

Š [a 2]

Sd. Pa.

Ł

Š

Fl. 3

Timp.

Ł 

Ł


Picc.

$69 ² Š

Fl. 1, 2

Š

Fl. 3

Š

² ²

ÿ ÿ ð `ð 7777777777777777777777777777777 Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ² Ł (¦) Ł Ł ý Ł Ł Ł Ł ð Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ý () Ł

¹

[a 2] ² ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł ²Ł ( ) Ł ý

² ²¦ ðð

Ob. 1, 2

Š

E. Hn.

² Š ²

Cl. 1, 2 in B −

²² Š ² Ł Ł ²Ł ¦ Ł ¼

B. Cl. in B −

²² Š ² ¼

Ł Ł ²Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ² Ł

ÿ

Ł −Ł ¦ Ł ² Ł Ł

Ł

ÿ

Ł −Ł ¦ Ł ² Ł Ł

Ł

Ł

Ł −Ł ¦ Ł −Ł

¼

Ł

−Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł

Łý

−ð

Ł

Ł Łý

ŁŁ Ł ² ŁŁ Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[a 2]

[a 2]

¹

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

Ł

−Ł ¦ Ł ² Ł Ł ¼ Ł Ł ²Ł Ł Ł ²Ł Ł ²Ł

¹ ¹

Ł 

Ł Ł ²Ł Ł Ł

[a 2]

Ł Ł Ł ¦Ł

Ł

−Ł ¦ Ł ² Ł Ł ¼

Ł

−Ł

¦Ł

()

¦ð

Ł Ł ¦ ² ŁŁ ²¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł ¼

−Ł

−ŁŁ

(¦) ð

Ł Ł Ł ²² Ł Ł Ł Ł Ł

[a 2]

[a 2] Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

ݲ ¼

% $ ²² Š

ÿ

² Š ² ²² Š ² ð ²² Š ²

ÿ

š²

ÿ

¹

ݲ

ÿ

ŁŁ

Hn. 3, 4 in F Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B − Trb. 1, 2 Trb. 3 Tb.

Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł ² ŁŁ  ÿ

¹

¹

ŁŁ

ŁŁ −Ł

ŁŁ Ł ý

¼ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

ŁŁ Łý

Ł ¦Ł

Ł ¦ Łý

¹

Ł [a 2] Ł

¼

¼

Ł

Ł −Ł

¹

Ł Ł

Ł

Ł −Ł

Ł  Ł

Łý

Ł  Ł

Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł ¹

ÿ

%

 Ł ²Ł ŁŁ ² ŁŁ Ł ²Ł

$Ý ²

Łý

Sn. Dr.

Łý

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

Trgl.

ÿ

ÿ

ÿ

Wd. Bl.

Sd. Pa. Cast.

%⁄

Timp.

ÿ

Ł  Ł

Łý Łý

Łý

¦Ł −Ł 

¦ð

−Ł −ŁŁ ¹ −−ŁŁ ¦ Ł

Ł

¦ð Łý ÿ Ł

ÿ

¼

Ł ]\ ]

¹

ÿ

−ð ¦ð

ÿ

 Ł

Ł

()

ÿ

[

ð

Ł

¹

Łý Ł Ł 

¼

Ł Ł ÿ

¹

Ł  Ł

Łý

¹

[ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

wire brush

Ł Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł [][ ] ¹ Łn Ł ¹ ÿ [div.]

Vn. 1

$ ² Š

Ł

Ł Ł ¹

 Ł

ÿ

n Ł ÿ

¹

n Ł ÿ

Ł

ÿŁ

Ł

` \

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ý () Ł

ðð [div.]

Ł

−Ł −Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł −Ł ¦ Ł −Ł

Ł

−Ł

Ł

Ł¹

Ł 

¹ Ł ¾ Ł¾ Ł Ł

 Ł

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł −Ł ¦ Ł ² Ł Ł

[unis.]

 ² ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł ý () Ł

Š

div.

²

¹ Ł `

¼

[unis.]

² ²¦ ðð

Vn. 2

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾

Va.

Š

Vc.

ݲ

ÿ

² ŁŁ Ł Ł ²² ŁŁ Ł Ł Ł

Cb.

ݲ

ÿ

ÿ

ŁŁ

−ŁŁ

−ŁŁ

Ł

−(¦) ðð

−Ł Ł [unis.]

div.

[unis.]

²Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł š Ł Ł ²Ł ¦ Ł ¹ Ł Ł ² Ł

¦−ŁŁ

Ł Ł ² Ł Ł Ł ² Ł Ł ² Ł −Ł s ¹ −−ŁŁ y

Ł −Ł

Ł

Š

Ł

Ł Ł Ł Ł

div.

Ł Ł Ł š Ł ŁŁ ²² Ł ŁŁ Ł Ł Ł Ł −Ł [unis.]

Łý

Ł Ł

Łý

Ł Ł

[ ]

ÿ

ÿ

¦Ł

Ł −Ł Ł

Movement

III

% Symphony

no.

3

in

C

Minor,

211


75 Picc.

$ ² `ð Š

Ł

[a 2] ² Ł Ł Ł Ł Š

Fl. 1, 2

Ł

Ł

Ł

Ł

Fl. 3

Š

² Ł Ł Ł Ł

Š

[a 2] ² Ł Ł Ł Ł

Ł

Ob. 1, 2

E. Hn.

² Š ² Ł Ł Ł Ł

Ł

Cl. 1, 2 in B −

² ² [a 2] Š ² Ł Ł Ł Ł

Ł

B. Cl. in B −

²² Š ² ¼

¹

Bn. 1, 2

ݲ ¼ %

Hn. 1, 2 in F

$ ²² Š ¼

ŁŁ

Ł

Hn. 3, 4 in F

² Š ² ¼

ŁŁ

Tpt. 1, 2 in B −

²² Š ² ¹

Ł

Tpt. 3 in B −

²² Š ² ¼

Trb. 1, 2

š² ¼

Ł

ݲ ¼

¹

Ł

ŁŁ

Trb. 3 Tb.

Timp.

%

$Ý ²

Ł

Łl Ł

 Ł

Ł

Ł

Ł

[a 2]

ŁŁ 

¹

Ł Ł Ł Ł

 Ł [ ŁŁ 

¹

Ł Ł Ł Ł

¹

¼

Ł Ł Ł [ Ł ÿ

ÿ [a 2]

Ł

ŁŁ

¼

¦¦ −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ŁŁ

¼

¦¦¦ − ¹

ÿ

ÿ

¼

¦¦¦ − ¹

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł 

¼

− ¦−− ¹

ŁŁ

¼

¦ −−− Ł Ł [

¼

¦ −−−

Ł

¹ Ł

¹ Ł Ł Ł `

Ł [

¹ Ł

Ł [ ŁŁ [ ¹

¹ Ł

¼ ¼ n n Ł ÿŁ

¹

Ł

¹

ŁŁ

Ł

¹

Ł

¹ [ ]

Ł

¹ Ł

¹

ŁŁ

¹

ŁŁ

ÿ

ÿ

Ł ¹ Ł

Ł Ł

¹

Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

Ł [[ ]

¹ Ł

¹

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

¹

Ł [[ ]

¹

Ł ¹

Ł

¹

Ł

¹

Ł

ŁŁ

¼

Va.

š² ¼

ŁŁ

Ł

ÿ

ÿ

Vc.

ݲ ¼

¹

Ł 

ݲ ¼

¹

Ł 

Ł

¹

Ł

ŁŁ

 Ł

−Łl [

Łn Ł Ł Ł

()

−Łl

Łn Ł Ł Ł

()

[unis.]

Ł Ł Ł Ł Š

¹ ŁŁ

¹

ŁŁ Ł

¹

Ł Ł

¼

¦ −−− Ł [

¹

Ł ¹

Ł

¹

Ł

¹

−Ł Ł Ł ¾ ¹ Ł Ł

¦ −−− Ł [

¹

Ł ¹

Ł

¹

Ł

¹

−ŁŁ

¹

¦ −−− ¹

ŁŁ

¹

−Ł −Ł

¹

¹

−Ł

¹

Ł

div.

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł [

¹

Ł

 Ł

¹

−Ł ¦ − Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Ł −− Ł Ł [ − Ł Ł Ł ¦ −−− Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Ł Ł [[ ]

²

212

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

Sd. Pa. Cast.

%

()

ÿ

Ł

Cb.

n Ł Ł Ł Ł

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

Ł

Ł

()

ÿ

¼

Ł Ł Ł Ł

n Ł Ł Ł Ł

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

¦¦ −−−

Š

()

¼

Cym. B. Dr.

Vn. 2

n Ł Ł Ł Ł

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ŁŁ

ŁŁŁ

Ł

()

−Ł Ł ¼ Ł Ł [

ŁŁŁ

Ł Ł Ł Ł

n Ł Ł Ł Ł

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

Ł

%

()

ÿ

Ł 

Ł

ÿ

n Ł Ł Ł Ł

¦ −−−

Ł

Łý

ÿ

¼

Vn. 1

¦¦¦ −

¼

[a 2]

 Ł

ÿ

[ ]

Sn. Dr.

$ ² Š

−Łl ¼ [[ ] Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Łl ¦ −−− ¼ [ Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Łl ¦ −−− ¼ [ ¦ −−− Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł −Łl ¼ [ ¦¦ −− Ł Ł Ł −Łl ÿ ¹ ¼ ¼ [[ ] [][ ] ¦ ÿ ÿ Ł Ł ¾ ¦ Ł Ł Ł ¦¦ − ¼ ¦ −−−

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł l n div. l ŁŁ ¹ ¼ š l

[unis.]

pizz. Ł ¹ [

¼

Florence Price

Ł 

¹

Ł Ł Ł Ł

Ł 

¹

¼


81 Picc.

$ − Š−− Ł

Łn Ł ¾ Ł ¹ Łl Łn Ł ¾ Ł l l Ł Ł

l Ł Ł ¾ Ł Ł Łl

¼

[

Łl Łl

Fl. 1, 2

Ł Š −−−

Fl. 3

Ł Š −−−

¼

¼

Ob. 1, 2

Š −−− Ł

¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł ¹ 

E. Hn.

Š −− ¹

Cl. 1, 2 in B −

Š− Ł

B. Cl. in B −

Š−

¼

¼

Łn Ł ¾ Ł l l Ł Ł

Łl Łl

 Ł ¦Ł

¹

²Ł ²Ł ¾ ²Ł

 Ł

Łn Ł ¾ Ł Łl Łl

Ł

ÿ

l Ł Ł ¾ Ł Łl Ł

[

Łn Ł ¾ Ł Łl Łl ]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

]

Ł Ł ¾ Ł Ł l

¹

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł l

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł ][ Ł Ł ¹ ¼ [][ ] Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł ][

ÿ

¼

¹

ÿ

¼

¹

[a 2]

Ł ][ ŁŁ ][

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼

 Łl

¼

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

¹

¼

[a 2]

¾ Ł Łl Ł Ł

Łl

Bn. 1, 2

Ý− ¹ % −−

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š− ¹

 ŁŁ ² ŁŁ

¹

 ŁŁ

ŁŁ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š− ¹

¹

 Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Trb. 1, 2

š −−− ¹

 Ł ¦Ł Ł ¦ Łÿ 

¹

Ł 

Ł Ł

Ł

Trb. 3 Tb.

Ý− Ł % −− ¼

¦ Ł¹

¹ ð

Ł

Ł

Ł

Timp.

$Ý − −−

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Sd. Pa. Cast.

Ł ¦Ł 

¦Ł

¦Ł 

ð

¼

¹

 Ł Ł

¹

ŁŁ Ł 

¹

Ł

Ł

ŁŁ

Ł

Vn. 1

¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł

Vn. 2

Š −−− Ł

¾ ¦ Ł ¦ Ł ²Ł

¼

¹

Ł Ł ][

[

Ł

m Ł Ł ¾ Ł Łm Ł

Łn Ł ¾ Ł lm ml Ł Ł

]

¹

¼

¹

l Ł ¼

]

¹ [

Ł [][ ]

Ł

Ł

l ŁŁ l Ł l

ÿ l Ł

Ł

¹

Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł [][ ]

ÿ

m Ł Ł ¾ Ł Łm Ł

š −−− ¹

ŁŁ Ł ŁŁ ¦ ¦² ŁŁ 

¹ [div.]

ÿ

Ł ][ ]

¹

Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

ŁŁ

¹

Ł

¹

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

Ł Ł ¾ Ł ¾ Ł Ł Ł ][

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼

Ł ¾ Ł Ł [][ ]

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¼

Ý −− ¹ −

Ł ¦Ł 

¦Ł

¹ ð

ŁŁŁ Ł

[

ŁŁ Ł m m ]

Łn Ł ¾ Ł ŁŁl Łl

Ł

n Ł n

Ł Ł ¾ Ł ¹ Ł

Ł

l l ŁŁ Ł l l ÿ

¼

¹

ÿ

¼

¹

arco Cb.

[

Ł Ł ¾ Ł Ł Ł Ł

div.

Vc.

ŁŁ ][

ÿ

% $ − Š−− Ł

Va.

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ ¹

¼

Ý− % −−

ÿ

ð

Symphony

no.

3

in

C

Ł ][ Ł Ł [][ ] Ł ][

Minor,

[unis.]

Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[unis.]

¾ Łl Ł Ł Ł Ł

¹

Movement

Łl

Ł

Ł Ł Ł

ÿ

¼

III

213


87

[a 2]

Ob. 1, 2

$ − Š−−

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ł ][

ÿ

Ł Ł ][

Ł

Ł

Ł

ÿq

ÿ

¼

Ł

−Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł

−Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł

 Ł Ł

Ł 

Ł Ł ]\

¹q −−− 00

−Ł Ł Ł

 Ł

 Ł Ł ]\

¹q −− 00

[a 2]

Ł Ł ][

[a 2] Ý −− ¦ Ł ¹ − %

ÿ

ÿ

¼

$ Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

Ł −Ł ]\

Ł Ł

Ł −Ł []\ ]

Ł Ł

Łý

² 1Ł ]\

š −−− ¼

Trb. 1, 2

Łý

² Łý

−Ł Łl

−Łl

¼

−Ł Łl

−Łl

¼

²Ł ²Ł

¦ Łl

ð ][

l ² Ł ² Ł¹

l ¦Ł 

][ ( −) Ł ý ¼

[

]

¹

¹

]\ Ý −− ¦ ¾Ł ² Ł ¹ ² Ł ¦ Ł¹ ² Ł % −  ]\

² Łý ¼

$⁄

¹

Ł ]\

¹

Ł

¹

Ł

Ł Ł ¾ Ł Ł [][ ]

Cym. B. Dr.

Ł ]\

¹

Ł

¹

ÿŁ

¹

ŁŁ [][ ]

Wd. Bl.

Trb. 3 Tb.

Sn. Dr.

Sd. Pa.

Vn. 1

Vn. 2

¹ Ł

ÿŁ

¹

ÿ

ÿ

¹

%

Ł ]\

¹ Ł

¹

Ł

¹

Ł

$ − ²Ł Š − − ¦Ł ]\

²Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ² Ł ¦Ł

Š −−− ² Ł ¦ Ł []\ ]

²Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł ² Ł ¦Ł

( −) Ł Ł [][ ]

s š −−− ¾ ² Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł ¼ ]\

Vc.

Ý −− ¦ Ł − ]\

¹

¼

¼

s ²Ł ²Ł ¦ Ł

Cb.

Ý − ¦ Ł % − − ]\

¹

¼

¼

¹

ŁŁ

Ł

Ł

 −Ł

 ðŁ Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¹q −− 0 0

ÿq

−− 00

¹

−ŁŁ 

ð

−ŁŁ ý ]\

q ¦ Ł ¹ −−−− 00 

¹

ŁŁ

ð

ŁŁý ]\

Ł 

 Ł

 Ł Ł ¹ Ł

Ł Ł ¼q []\ ]

00

Ł

ŁŁ []\ ]

q ¼

00

¹

Ł

 ]\ Ł Ł Ł ÿ [ w] ÿ

¼ Ł

−−−− 00

Ł

Ł

¹q −−−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

00

−Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł

s s Ł Ł

 Ł

 s Ł Ł ]\

¹q −−−− 0 0

−Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ¾ ¾ Ł −Ł

s s Ł Ł

 Ł

 s Ł Ł []\ ]

¹q −−−− 0 0

ð

−Łý ]\

¹q −−−− 0 0

ðð

ŁŁ ý ]\

Ł ¹q − − 0 −− 0

 −ŁŁ [div.]

[unis.]

Ł

Ł ŁŁ

()

Ł Ł

Ł

¹

Ł

¹

unis.

Ł ( −) Ł ý ][

− Łý ][

¹ ¼

ŁŁ

Ł

Łý ][

t ¦Ł

 Ł [][ ]

Ł ŁŁ [][ ]

div.

Va.

214

( −) Ł Ł ][

 −Ł ][

ÿq

ÿ

ÿ

[a 2] Tpt. 1, 2 in B −

−−−− 00

Ł div.

ÿ

ŁŁ 

ÿ

Florence Price

¼

q ¹ −−−− 00 Ł ]\


93

$ −− − Andantino ÿ Š − 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š −− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý −− 0 % −− 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

tin mutes

]\ Ł

Tpt. 1, 2 in B −

$ −− 0 Š 0

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š −− 00

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−− 0 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −− 0 % −− 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

$⁄

00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Dr.

00 Ł \

Wd. Bl.

00 ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ]\

00

Sd. Pa.

Vn. 1

Vn. 2

¼

ÿ

Ł

Ð

¦Ł

ðŁ ][

ÿ

ŁŁ Ł Ł

Ł

−ÐÐ

[tin mute]

ÿ

ÿ [

Ð ]\ ]

Ð

Ð ][

[mutes on] 2

½

¼

Ł

½

¼

Ł

½

¼

Ł

½

¼

Ł ]\

Ð ][

½

¼

Ł

½

¼

¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł ¹ ][

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ −− − Andantino ÿ Š − 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š −−−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%

ÿ pizz.

Va.

š −−−− 00 ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ ¹ ¹ ¹ −Ł Ł ¹ ¹ ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł Ł []\ ] ][

¹

¹ ¹ ¹ −Ł ¹ ¹ ¹ ¹ −Ł −Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł −Ł Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ][

[unis.]

Vc.

Cb.

pizz. Ý −− − 0 ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ − 0 []\ ] ][ pizz. Ý −− − 0 Ł ¹ ¼ % − 0 ][

½

Ł ¹ ¼

½ [

Symphony

Ł ¹ ¼ ]\ ] no.

Ł ¹ ¼

½

3

¹ Ł ¹ Ł −Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ −Ł ¹ Ł −Ł −Ł Ł ¹ ][

in

C

Minor,

½

Ł ¹ ¼ ][ Movement

½

III

−Ł ¹ ¼

½

215


Fl. 1, 2

$99 − − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł −Ł ¼ ][

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł ¼  [][ ]

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 −ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ¼ ][

E. Hn.

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Ł −Ł ¦ ¦ Ł Ł ²¦ ŁŁ Ł ²¦ Ł ]\ cresc.

Tpt. 1, 2 in B −

$ − Š−

ŁÐ −Ł

ð

²² ÐÐ \

¼

ŁŁ

ŁŁ

ŁŁ

²¦ ÐŁ ² Ł 

Ł ¦ð 

Tpt. 3 in B −

Š −−

Ł −Ł

ð

¦Ð [\ ]

¼

Ł

Ł

Ł

 ²Ł ¦ Ł

 Ł ð

 ¦ ŁŁ ²¦ ŁŁ

 ŁŁ ¦ ðð

[1]

[a 2]

¼

 Łg Ł

[mutes off]

ÿ

ÿ

š −−−− ¦ Ð2

[ ]

ÿ

²¦ ÐÐ \

Ý− % − −−

()

¦ð

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[mutes off]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ B. Dr.

Wd. Bl.

%⁄

Vn. 1

$ −− Š−−

Vn. 2

Š −−−−

Ł

½

¼

Ł \

[ ]

¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹

½

¼

¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł ¹ \

Ł

¹ Ł ¹ Ł Ł Ł Ł ¹

ÿ

ÿ

½

¼

ÿ

Ł

¼

½

ÿ

ÿ

Ł

¼

½

ÿ

ÿ

½

arco t Ł ² Ł Ł `ð ý ¦ Ł ¼ \\

½

arco t Ł ² Ł Ł `ð ý ¦ Ł ¼ [ \\ ]

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¦Ł ¹ Ł ¦Ł ¦Ł Ł ¹ ]\

¹ (−) Ł ¹ Ł −Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Va.

š −−−− ¹

Vc.

Ý −− − ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ −

Ł

ÿ

Ł

ÿ

ÿ arco

Cb.

Ý− Ł ¹ % − −− ¼ 216

½

¦Ł ¹ ¼ ]\

½

[

−Ł ¹ ¼ 

½

ÿ

ÿ

Florence Price

Ł Ł Ł ¦Ł

Ł Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł ]\

[mute off]

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

¹ Łg Ł ]\

Ð ]\ ] ÿ


Fl. 1, 2

$105 − − ½ Š−−

Fl. 3

Š −−−− ½

Ð1

Ł ¦ Ł Ł −Ł Ð ][ ]\

Ð

Ł ¦ Ł Ł −Ł Ð []\ ] [][ ]

Ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ð

ÿ

ÿ

Ł ŁŁ ¦¦ ŁŁ ŁŁ −−ŁŁ ð ]\ ][

½

ð ][

½

ÿ

ÿ

½

¦ Ł Ł ²¦ ŁŁ Ł −ðð ]\ ][

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

½

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ð ]\

ð ][ ½

ÿ

ÿ

ÿ

 Š −−−− ¹ ¦Łg Ł

Ob. 1, 2

[a 2]

 Łg

E. Hn.

Š −−− Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł Ł ² Ł Ł Ł

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

B. Cl. in B −

Š −−

¦ ðð

ŁŁ ¦ ŁŁ Ł ŁŁ

ÐÐ

][ ¦Ð ][

¦Ð

[ ]

Bn. 1, 2

Ý −− − ¦ Ł ¦ ŁŁ Ł ²¦ Ł ¦ ŁŁ ¹ ¼ % −

Tpt. 1, 2 in B −

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

−ð ð ][

ÿ

$ B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Wd. Bl.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ −− Š−−

ÿ

Vn. 2

Š −−−−

ÿ

Va.

š −−−−

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −− − −

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % − −−

ÿ

ÿ

t Ł Ł Ł ¼ Ł −Ł ¦ Ł ð ][ [ t] Ł Ł Ł ¼ Ł −Ł ¦ Ł ð [][ ]

 Ł Łý

¹ −Łsm Ł Ł Łsm Ł Ł Łsm Ł Łý 

½

ÿ

 Ł Łý

¹ −Łsm Ł Ł Łsm Ł Ł Łsm Ł Łý 

½

ÿ

pizz.

¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ][

¹ Ł ¹ Ł (¦) Ł ¹ Ł ¹

¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹

pizz.

Symphony

Ł ][

½

¼

Ł

ÿ

no.

3

½

¼

Ł

ÿ

in

C

Minor,

½

¼

½

¼

ÿ

ÿ

Movement

Ł

III

217


111 Fl. 1, 2

$ −− − Š −

E. Hn.

Š −−−

1

¦Ł ²Ł ¦ Ł

[]

poco rit.

` 8 77777777777777777777777777 ¦ Ł

²Ł ² Ł ¦ Ð

½

¼

¦Ð ][ espress.

¦Ð

−Ð −Ð ][ [espress.]

−−ðð ýý

ÿ

¦¦¦¦ ²²² .0

ÿ

ÿ

¦ð

½

¦¦¦ ²²²² .0

ÿ

ÿ

−Ł Ł −Ł ¦−ðð ]\

½

¦¦

.0

ÿ

ÿ

¦¦¦¦ ²²² .0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

−Ð ]\ 3

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

Bn. 1, 2

Ý −− % −−

[Tempo primo]

rit.

ÿ

− Ł −Ł Ł ð ý 3

3

¦²Ð

¦² ÐÐ

ÐÐ

¦ ¦ ÐÐ ][

in A

3

[]

]\

in A

Tpt. 1, 2 in B −

$ −− Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦

.0

Tpt. 3 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦

.0

Trb. 1, 2

š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦¦¦ ²²² .0 ðð ][

Trb. 3 Tb.

Ý −− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦¦¦¦ ²²² .0 ¼

Sn. Dr.

$⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

.0 ¹ Ł ¹ ][

Ł

¹

Ł

¹

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

.0 Ł ¹ Ł ][

¹

ŁŁ

¹

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

.0

in A

Cym. B. Dr.

Trgl.

%

Vn. 1

$ −− − Š −

Vn. 2

Š −−−−

Ł ¦ Ł ²Ł Ł ²ð ý

²ð ][ ]

¦ Ł ¦ Ł Ł Ł ²ð ý

¼

¼

3

rit.

²Ł Ł ¦ Ł ¦ ð ý ]\

²ð ý

²Ð [

]\ ]

arco Va.

š −−−−

ÿ

² [ tl] n ¦¦¦¦ ²² .0 Ł Ł Ł Ł Ł ][

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[ t] n l ¦¦¦¦ ²²² .0 Ł Ł Ł Ł Ł [][ ]

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[

[

¦Ł

¹ ²Ł ¹ Ł ¦ Ł ¹ Ł ¹ ²Ł ²Ł ¹ Ł ¦ Ł ¹ Ł ¹ ²Ł ¹ ¦ Ł Ł ²Ł Ł [][ ] []\ ]

¦ Ł ¦ Ł ² Ł Ł ²Ł ¦ Ł div.

¦ ² ðŁ ý ² ðý

]

]

[

¼

]

]

div.

¦Ł Š

[unis.]

¦¦¦¦ ²²² .0 ð ][

š

Ł Ł Ł

div. arco Vc.

Ý −− − −

¦Ł ¼ [][ ]

½

ÿ

½

¦ð ¦ð ]\

[unis.]

¦Ł ¦ Ððý

¦¦¦¦ ²²² .0

ÿ

¦¦¦¦ ²²² .0

ÿ

[

ð ][ ]

[

ð ][ ]

[arco] Cb.

Ý −− % −− 218

ÿ

ÿ

¦Ð ]\

¼

ÿ

[

[

ŁŁ

ŁŁ ][

[Tempo primo]

poco rit.

¦ð [][ ]

Ł

¦Ð

Florence Price

Ł Ł Ł


Fl. 1, 2

$117 ²²² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

²² Š ²²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in A

Š

ÿ

B. Cl. in B −

²² Š ² ²²

ÿ

l n Ł − Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ð −Ł Ł −Ł −Ł \ ][ [a 2]

¾

¼

¦ð \

[

Ł

Ł ][ ]

Ł

ŁŁ ][

ðð

Ł

ðð

Ł

¦ð

Ł

² Łð ý ]\

Ł

l Łð

Hn. 1, 2 in F

$ ²²²² Š

ÿ

ÿ

ðð ][

ŁŁ

¼

¦−ðð

Hn. 3, 4 in F

²² Š ²²

ÿ

ÿ

ðð [][ ]

ŁŁ

¼

−¦ ð

Tpt. 1, 2 in A

Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in A

Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

%

¼

² Łð

š ²²²

Trb. 3 Tb.

Ý ²²²

ðð ][

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

%

ŁŁ

ŁŁ

Ł Ł Ł

¦ ðð

 Ł

()

² Łý ð []\ ]

¦ −ð

¼ ŁŁ ][

n Ł

()

ðð ]\

ðð ðð []\ ] [

Trb. 1, 2

Ł

ð

ð ]\ ] ð ð ]\

¹ ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦Ł Ł \

Bn. 1, 2

Ł

[

Ý ²²²

ð ð

Łð

¹ −Ł Ł −Ł Ł

¼

ð ]\ ]\ ð¹ Ł Ł []\ ]

ð ]\ ]

[

ðŁ l ]

[

Ł n

Ł Ł Ł

]

ð

Sn. Dr.

¹ Ł ¼ \\

ÿ

¹ Ł ¹ ][

Ł

¹

Ł

¹

Ł

Ł

¼

¹ Ł Ł ¹ []\ ]

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Cym. B. Dr.

¹ Ł ¼ \\

ÿ

Ł ¹ Ł ][

¹

ŁŁ

¹

Ł

¹

Ł

¼

¹ Ł Ł ¹ []\ ]

Ł

¹

Ł

Trgl.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

$

Vn. 1

Vn. 2

$ ²²² ¦ ð Š \ subito ²² Š ² ¦ð [ \ ] [subito]

` ð [\ ]

Ł

Ł

ÿ

¼

¼

t Łl ][ [ t] Łl [][ ]

ÿ

n Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

n Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

²Ł ý ]\

¹

ÿ

Ł 

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł div.

ð [

Łð Ł Ł Ł Ł

ð ]\ ]

div. Va.

Vc.

Cb.

š ²²² ¦ ð \ subito div. s Ý ²²² ¹ ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦Ł Ł \ subito ݲ² ¹ ¦Ł Ł % ² \ subito

Ł Ł Ł

Ł

¼

ÿ

¼

ŁŁ ][

¼

¼

¼

Symphony

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [][ ]

Ł ][ no.

3

ðð

¹ −Ł Ł −Ł −Ł −Ł Ł 

ð

¹ −Ł Ł 

in

C

Minor,

Ł

Łð ý ]\

² ðð

l Łð

ð ]\ ¹ Ł Ł ]\

Movement

ðð

III

n Ł

Ł Ł Ł

ð 219


Picc.

$124 ²²² Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

²² Š ²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

²² Š ²²

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in A

Š

B. Cl. in B −

²² Š ² ²² Ł

Bn. 1, 2

Ý ²²² %

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¼

Hn. 1, 2 in F

$ ²²²² Š

ðð

ðð

Hn. 3, 4 in F

²² Š ²²

ðð

Tpt. 1, 2 in A

Š

Ł

Tpt. 3 in A

Š

ð

ð

Trb. 1, 2

š ²²²

ðð

ða 2

Trb. 3 Tb.

Ý ²²² %

ŁŁ

Sn. Dr.

$⁄

¹

Ł

¹

Ł

¹ Ł ¹

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł ¾ Ł Ł ¾

Cym. B. Dr.

ŁŁ

¹

Ł

¹

¼

 ŁŁ 

¹

¹

ŁŁ

Ł

Ł

Ł

Trgl.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łð

Ł

Ł Ł Ł

ð

Ł 

¹

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

 Ł

¹

Ł

Łð

Ł

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

Cast.

Ł

Ł

Ł Łý

ŁŁ

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Łð Ł

Ł

ÿ

Ł ¹ ¼ ]\

ð

 Ł ¹ ¼ ]\

a2

ðð

ŁŁ

¼

¼

ð

¼

ÿ

¼

¹

Ł ][

 Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł ][ ŁŁ ¹ Ł ¹ Ł ][

¹

¼

¹ Ł Ł Ł ]\

¹

¼ ÿ

¹ Ł Ł ŁŁ ]\ ÿ

ÿ

ÿ

%

Vn. 1

$ ²²² Š

Vn. 2

²² Š ²

 Łg ð

[non div.]

Ł

ðð

Ł

Ł

Ł

ð ð ][

ð

s Ł Ł Ł

¼

Ł

Ł Ł

Ł

ðð [

[

Va.

ðð

l n Łð Ł Ł Ł Ł

Vc.

Ý ²²²

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¼

ŁŁ

Ł Ł ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ðŁý ð

Ý ²²²

ð

¼

Ł

ð

[

% 220

ðð ][ ]

]

š ²²²

]

ð

t ¹ Łl ]\ [ t] ¹ Ł Ł Ł Ł Ł l []\ ] l ðð ŁŁ ¦ Ł l ]\ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łð Ł ¹ ]\ Ł ¹ ð ]\ Ł Ł Ł

[unis.]

Cb.

ðð ][

ðð ][ Ł Ł Ł Ł Ł ][ ð ][

Florence Price

Ł

Łl Łl

Łl Łl l l Ł ŁŠ l l ¼ ¼


$131 ²²² `ð Š Picc. [ ²²² [aŁl 2] Łn Ł Ł Ł Š Fl. 1, 2 [ ²² l n Ł Š ² Ł Ł Ł Ł Fl. 3 [ ²²² ð Ob. 1, 2 Š [ ²²²² ð E. Hn. Š [ [a 2] n Łl Ł Ł Ł Ł Cl. 1, 2 Š in A [ ² ² B. Cl. Š ² ²² ð in B − [[ ] Bn. 1, 2

ݲ² % ² ¼

Hn. 1, 2 in F

$ ²²²² ðð Š [ ²² Š ²² ð

Hn. 3, 4 in F

Š

Tpt. 3 in A

Š

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ŁŁ

ÿ

¼

−ð1 [ \ ] [subito] ¹ ð ¦Ł [\ ] [unis.] Ł Ł Ł Ł ¹ ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł \ ¹ ¦ Ł ýý ŁŁ ¼ Ł \\ ¹ ¦Ł ý ¼ ŁŁ ¦ Łý [ \\ ] 1 Ł −Ł −Ł Ł Ł ÿ \\ ÿ ÿ

ŁŁ [

%

ð [ ŁŁ [[ ]

ðð

$ ⁄

¹ Ł ¹ [

Ł

¹

Ł

¹

Ł

Cym. B. Dr.

¹

Ł

¹

ŁŁ

¹

Trgl.

Ł ¹ Ł [ ÿ

Cast.

%⁄

ÿ

Vn. 2

ð ð ŁŁ

¼

ŁŁ

¼

Ł 

ŁŁ ][

¼

¹

ðð ][ ðð [][ ]

¼ ÿ

$ ²²² Łl Š [ ² ² Łl Š ² [[ ]

¦ Ł ýý ŁŁ \ ¹ ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦Ł Ł Ł \ ¹ Ł ¼ \\ subito ¹ ŁŁ ¼ \\ subito ` ð ÿ \\

Ł ð

¼ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Ł Ł ¼

ð

Ł Ł

ðð

Ł

¦ð

Ł

Ł Ł Ł Ł Łð Ł Ł

² Łð

ŁŁ

¼

¦ −ð

ŁŁ

¼

−¦ ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

Ł \

ŁŁ

ðð ][

¼

¼

ŁŁ ][

ÿ

¹

Ł ¹ ][

Ł

¹

Ł

¹

Ł

Ł

¼

ÿ

Ł ][

¹ Ł

¹

Ł

¹

ŁŁ

¹

Ł

¼

Ł

¦−ðð

¼ ŁŁ

¹ −Ł Ł −Ł Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

n Łl Ł Ł Ł Ł ][ n Łl Ł Ł Ł Ł [][ ]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

² ðð

ŁŁ ][ Ł ][

Łð ý

Ł

[ ]

n Ł Ł Ł Ł n Ł Ł Ł Ł

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¦ð

Ł

¼

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł

\ subito ¦ð

Ł

¼

[ ] [subito]

\

Va.

Vc.

Cb.

Ł

¼

¹

Sn. Dr.

Vn. 1

¦Ł Ł ¦Ł \ subito

`ð ][ ¦ Ł Ł (²) Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł ¾ ¦Ł Ł ¼ \ ][ Ł ¦ Ł Ł (²) Ł Ł Ł ¾ ¦Ł Ł ¦Ł ¦Ł ¼ [\ ] [][ ] [a 2] n Łl Ł Ł Ł Ł ÿ ][ Ł ÿ ð [][ ] l n ¾ −Ł Ł −Ł −Ł Ł −Ł Ł (¦) ðŁ Ł Ł Ł Ł \ ][ Ł ¼ Ł Ł ¦Ł ¦ð ][ ÿ

[

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[ ð ][

ð ][ ] š ²²² ð [ ² Ý ²² ¼

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[ ]

Tpt. 1, 2 in A

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

²² Š ² ðð [ [unis.] Ý ²²² Łl Łn Ł Ł Ł [ ݲ² Ł % ² [Łý 

div.

[unis.]

š

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

¦ð \ div. s ¦¦ ŁŁ ŁŁ Ł ¦ Ł \ ¹ ¦Ł Ł \

¹ ð ð

Symphony

no.

3

Ł

¼

Ł Ł

¼

¼

Ł

¼

¼

in

C

Minor,

Ł

ð

Movement

III

¹ −Ł Ł −Ł −Ł −Ł Ł ¹ −Ł Ł 221


138 Picc.

$ ²²² Š

Fl. 1, 2

²² Š ²

Fl. 3

²² Š ²

Ob. 1, 2

²² Š ²

E. Hn.

²² Š ²²

]\ ð ]\

Cl. 1, 2 in A

Š

² ðŁ ý ]\

B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł [a 2] Ł ²Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ]\ Ł ²Ł ý ]\ Ł ² Łð ý ²Ł ý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Łý 

 Łýý

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

ð

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

ðð

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

[a 2]

Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł ŁŁ

Ł

ð

ð

Ł Ł Ł

[ [

Ł

ðŁ

²² Š ² ²² ð []\ ] Ý ²²² ðð % ]\

Łð

Ł

Ł

n Ł

l Łð

 Ł

Ł

ð

$ ²²²² (²) ð ð Š ]\ ²²²² (²) Łý Š ð []\ ]

ð

Ł

Ł

Ł

Ł

Łl

]

]

n Ł

Ł Ł Ł

[ Ł Łý

] ð

Ł 

¹

¼

ÿ

] ð

 Ł

¹

¼

ÿ

Ł

Łð

Ł

Ł

[a 2]

Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¼

ðð

ðð

ðð

ÿ

ÿ

ðð

ðð

ð

ÿ

ÿ

ð

Ł

ð

ÿ

Ł

ÿ ð

ð

ð

¼

ð

ð

Ł Ł Ł

ŁŁ

ðŁý

a2 Tpt. 1, 2 in A

Š

ÿ

Tpt. 3 in A

Š

ÿ

Ł

Ł Łý

Ł

Ł

Ł

a2

š ²²²

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

%

Sn. Dr.

$⁄

Cym. B. Dr.

Cast.

Ý ²²²

ð ]\ ]\ ð¹ ¦Ł ]\

[

ðŁ l ]

[

Ł n

Ł Ł Ł

Ł

Ł

ðð

¹ Ł []\ ]

Ł ¹

Ł

Ł

Ł Ł Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

¹ Ł []\ ]

Ł ¹

Ł

¹

Ł

Ł

¹

Ł

¹

¼

Ł

Łð

Ł

Ł

Ł

¹

Ł Ł Ł Ł ¾ Ł Ł ¾

¼

ŁŁ

¼

` ð

Ł

¹

Ł

ð

ðð

ÿ

¹

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł ¾ Ł Ł ¾

Ł 

¹

¹

Ł

Ł

Ł

ŁŁ

¹

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

` ð ð

Ł

Ł

Ł

Ł s Ł Łý

Ł

Ł

Ł

ðð

Ł

Ł Ł Ł

ŁŁ Ł Ł Ł Ł ŁŁ ŁŁ Ł Ł

¼

%

Vn. 1

$ ²²² Š

Vn. 2

²² Š ²

Va.

š ²²²

Łý ð ]\

Vc.

Ý ²²²

ð ]\

²Ł ý ]\

Ł 

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

 Łg ð

ð

div.

ð []\ ]

[unis.]

Łð Ł Ł Ł Ł

ðð

¼

ðð

ð

l ðŁ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¼

ŁŁ

Łð

ð

¼

Ł

ð

[

Cb.

Ł

]

Ł

ÿ

Ł

Ł

Ý ²²² % 222

¹ Ł ]\

Ł

l Łð

n Ł

[

]

n Ł

Ł Ł ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

Ł ð

]

Ł

Ł

ðŁý ð

Florence Price

Ł


144 $ ²²² `Łý Š Picc. ][ ²² Š ² ð Fl. 1, 2 ][ ²² Š ² ð Fl. 3 ][ ²²² ð ð Ob. 1, 2 Š ][ ²²²² ð E. Hn. Š ][ ðð Cl. 1, 2 Š in A ][ ²² B. Cl. Š ² ²² ð in B − [][ ]

Ł ²Ł Ł Ł Ł ð 5

ð

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F Tpt. 1, 2 in A

Š

Trb. 3 Tb.

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Cast.

%⁄

Va.

ðð Ł ŁŁ ýý

ð [][ ]

Cb.

Ł

Ł Łý

Ł

ðð ][

ÿ ¹

Ł ][

¼

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

¹

¼

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

¹

¼

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

[a 2]

ŁŁ Ł Ł ]\ Ł Ł Ł []\ ]

ŁŁ Ł Ł Ł

00

Ł Ł Ł Ł

00

ÿ

00

¹

¼

¹

¼

¹

¼

n ¦¦¦ −−−− Łl Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ð ]\ ¦¦¦¦ −−− ð ]\ in B − ÿ −−

¹

¼

¦¦¦¦¦ −−

ŁŁ ¹ 

¦¦¦ −−−−¦ ð ]\

¼

¦¦¦¦ −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

¦¦¦¦ −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

−−

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

− ¦¦¦ − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Ł ¹

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

ŁŁ ]\ ŁŁ []\ ] ŁŁ ¹ []\ ] Ł ¹ []\ ] Ł ]\

ŁŁ ¦ Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł

ÿ Łý

²Ł 

ð

ÿ

Ł ¹ Ł 

00

ÿ

ÿ

ÿ

00

ÿ

ÿ

ÿ

00

ðŁ ý

ð

¦Ł 

ðŁ ¹ Ł ¹

00

in B −

ÿ in B −

¹

Ł

Ł ¹ Ł ¹ ][ Ł Ł ¾ Ł Ł ][

$ ²²² ð Š ][ ²² Š ² ðð [][ ] š ²²² ðð ][ ]

Ł Ł Ł Ł Ł

 Ł ¹ ¾

Ł

¼

¼

Ł ]\

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

Ł ]\

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

 Ł Ł ¾ Ł Ł ¾ Ł ]\

Ł Łý

Ł

Ł Łý

Ł

ðð

[unis.] Ý ²²² Łl Łn Ł Ł Ł ][ ݲ² ð % ² ][ [

Ł ]\

ð

` ð ][

[

Vc.

Ł Ł Ł Ł Ł

ðð

Ý ²²² ¼

Vn. 2

Łð

rit.

¹

a2

% $

Vn. 1

ŁŁ

]

]

š ²²²

Trb. 1, 2

Ł

ð

$ ²²²² ð ð Š ][ ²² Š ²² ð [][ ] ðð Š ][

Tpt. 3 in A

Łð Łý

ŁŁ Łý

a2 n Ý ²²² Łl Ł Ł Ł Ł % ][ [

Ł

ð

[

Bn. 1, 2

Ł Łý

Ł ]\ Ł ]\ Ł ]\ ŁŁ []\ ] Ł []\ ] ŁŁ []\ ] Ł ]\ Ł Ł []\ ]

¹

rit.

 ¹ Ł Ł Ł Ł ]\ ¾ Ł Ł Ł ¹ Ł []\ ] ¹ Ł ýý

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

ŁŁ ¹ ]\

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¼

 Ł ¹ ]\

¦¦¦ −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

¾

div.

]

Łð ð

Ł Ł Ł Ł Ł

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

III

223


Andantino

[1] solo [through m. 157 only if no xylophone]

151 Fl. 1, 2

$ −− − 0 Ð Š − 0 ]\

Ł

Ł

ŁŁŁ

−Ł Ł Ł

Ð Ð

Ł Ł Ł Ł Ł Łý 

Ð

ð

Fl. 3

Š −−−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

1 −− 00 Ð Š % \

ð

Hn. 1, 2 in F

$ −− 0 Ð Š − 0 Ð ]\

ÐÐ

Ð ð

Ð

Ð

ÐÐ

Ð

ð ½

Ð

Ð

Ð

Ð

Hn. 3, 4 in F

Š −−− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š −− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š −− 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−− 0 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −− % − − 00

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Wd. Bl.

Xyl.

$⁄

00 ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł ¹ ]\

solo −−−− 00 Ðhh Š % ][

Ł

Ł

ŁŁŁ

Vn. 2

−Ł Ł Ł

Ðh h

Ðh

Ł Ł Ł Ł Ł Łý hh

ðh

[ad lib: tremolo throughout]

Andantino Vn. 1

Ðh

[div.]

$ −− − Ð Š − 00 \

ð

[div.] Š −−−− 00 Ð [\ ]

ŁŁŁ

[unis.]

ÐÐ

ÐÐ

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

[unis.]

ð

ð

Ð

[unis.] pizz. Va.

š −−−− 00 ¹

Vc.

pizz. Ý −− − 0 ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ Ł ¹ ¼ − 0 ]\

¹ ¹ ¹ −Ł ¹ ¹ ¹ ¹ −Ł ¹ ¹ ¹ ¹ −Ł ¹ ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ ¹ −Ł ¹ ¹ Ł Ł Ł Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ]\ [unis.]

Cb.

pizz. Ý −− − 0 Ł ¹ ¼ % − 0 ]\

224

½

Ł¹ ¼

½

Ł¹ ¼

½

Ł¹ ¼

½

Ł¹ ¼ 

½

Ł¹ ¼ 

½

¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹

½

Ł¹ ¼ 

½

Ł¹ ¼

Florence Price

½


più mosso

158 Fl. 1, 2

$ −− − Š −

ÿ

Fl. 3

Š −−−−

ÿ

Ð \

ÐÐ

ÿ

ÿ

accel.

[a 2]

ÿ

Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ][ cresc.

Łl ¦ Łl − Łl ¦ Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł [][ ] [cresc.

Łl ¦ Łl − Łl ¦ Ł Ł

ÿ

¦ −−− . 0

¦ −−− . 0 ]

[a 2] Ob. 1, 2

Š −−−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[play only if no xylophone through m. 162] Cl. 1, 2 Š −− ¼ in B − %

n Łg Ł

n

 ¦ Łg Ł

n Ł Łý

g Łg Ł −Ł Ł

 Łg Ł

 Łg Ł

¼

ð

ÿ

ÿ

[a 2] −Ł Ł Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł  ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł cre

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š −

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−−

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −− % −−

ÿ

Wd. Bl.

Xyl.

$⁄

¼

Ł

−− − %Š − ¼

 Łg Ł

Ł

g n Łg Ł −Ł Ł

n

n

Vn. 1

ÿ

¦ −− .0

¦ ŁŁ ¼ ½ []\ ]

ÿ

ÿ

ÿ

¦ −− .0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦− . 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦− . 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ −−− . 0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ −−− .0

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

.0

¹Ł¹Ł ¹Ł¹Ł ¼

Ł hh Łý

h ðh

Ł

Ł

Ł

 ¦ Łg Ł

 Łg Ł

 Łg Ł

¼

²Ł Ł Ł  Ł Ł ²Ł ¦ Ł  ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł cre

scen

Ð

Ð

ÿ

ÿ Ð

[cre

Va.

Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł Ł

¦ −−− . 0

scen

do

Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł

Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł Ł

scen

do

]

¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ ² ŁŁ ¼ ½ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł

ÿ

Ł Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Š Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦ Ł š ¦ −−− .0 ][ cresc. div. [arco]

div. Vc.

Cb.

¦ −−− . 0

[unis.] [arco]

div.

š −−−− ¹

¦ −−− . 0

accel.

¦Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł Ł

Ð

Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł −Ł

do

²Ł Ł Ł  Ł Ł ²Ł ¦ Ł  ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł

ÿ

Š −−−−

do

ÿ

cre

Vn. 2

¦− . 0

ÿ

ÐÐ

più mosso

$ −− − Š −

¦ −−− . 0

² ŁŁ ¼ ½

Ð

Ł

scen

Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł − Ł ][ Łl − Łl Łl ¦ Ł − Ł

Ý −− − ¹ Ł ¹ Ł −Ł ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł − Ł ¹ Ł ¹ Ł Ł ¹ Ł − Ł ¹ Ł ¹ ¦ Ł ¼ ½ −

ÿ

ÿ

½

¼

¦ Ł ¹ Ł ¦ −−− .0 [

Ý −− Ł ¹ % −− ¼

ÿ

ÿ

½

¼

[arco] ¹ Ł ¦ −−− .0 [

½

ÿ

ÿ

ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

III

225


165

Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

¾ Ł Ł Ł Ł primo $ −− Tempo Š − .0 [ [a 2] Ł Ł ¾ Ł Ł −− − . Š 0 [ −− − . Ł Ł ¾ Ł Ł Š 0 [ [a 2] −− . Ł Ł ¾ Ł Ł − Š 0 [ −− . ÿ Š 0

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

−Łl

Ł n

Ł Ł Ł

()

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

−Łl

n Ł

Ł Ł Ł

()

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

−Łl

Ł n

Ł Ł Ł

−Łl

Ł Ł Ł

()

−Łl

Ł n n Ł

Ł Ł Ł

()

−Łl

Ł n

Ł Ł Ł

Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł l

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł E. Hn. [[ ] [a 2] Ł ¾ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Cl. 1, 2 Ł Ł Ł Š − .0 in B − [ l l B. Cl. Ł ¾ Ł Ł Łl ¹ Ł Łl Łl . − Š Ł 0 in B − [[ ] l [a 2] Ł ¾ Ł Ł Łl Ý − Ł ¹ Łl Ł . Bn. 1, 2 l Łl % −− 0 [[ ]

Ob. 1, 2

Ł Ł

ÿ

ÿ

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

n l Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

¹

¦ Łl

¹ Łl

()

Ł \

l Ł Łl Ł

²Ł Ł Ł

²Ł ²Ł

¾ Ł −Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł ¾ Ł −Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł

Ł

[a 2]

Hn. 1, 2 in F

$ −− . ¹ Š 0

Ł [[ ]

¹ ŁŁ

Hn. 3, 4 in F

− Š − .0 ¹

Ł [[ ]

¹ Ł

[a 2] ð Š − .0 [ ð Tpt. 3 Š − .0 in B − [[ ] − š − − . ¹ Ł ¹ ŁŁ Trb. 1, 2 0 [ Ý− . Trb. 3 % − − 0 ðð Tb. [ $Ý − . Ł ¾ Ł Ł ¹ −− 0 Timp. [ .0 ÿ Sn. Dr. ⁄

Slap. Xyl.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

.0 Ł ¹ ŁŁ [[ ] ⁄ .0 ¹ Ł ¹ [[ ] Ł −− . Ł ¹ ¼ %Š − 0 [ Tempo primo Ł Ł ¾ Ł Ł $ −− . Š −0 [ − Ł Ł ¾ Ł Ł Š − − .0 [[ ] l š −−− .0 ŁŁ Ł ¾ Ł Ł [ Ý −−− . [unis.] Ł ¹ Ł 0 [ Ý −−− . Ł ¹ Ł 0 % ⁄

226

ŁŁl

Łl

Łl

Ł

¼

¹ ŁŁ ² ŁŁ [\ ] ¹ [ \ ] Ł ¦Ł ÿ

[a 2]

Tpt. 1, 2 in B −

Cym. B. Dr.

¹

¹

Łl

Łl

ð

¹

Ł Ł Ł

Ł ŁŁ ý

Ł l Ł [

¹ ¼

Ł Ł Ł

Ł

ð

ÿ

ÿ

Łl

¼

]

l Ł l

¼

Łl

l Ł Ł l Łl

² ŁŁ ýý

Ł 

Ł

ŁŁ

¼

ŁŁ

Ł

¼

` ð

ÿ

ÿ ŁŁ

¹

ŁŁ

¹

Ł

Ł

¹

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

¾ Ł Ł ¾

ÿ

¹

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

t −Łl

n Ł

¹

¹

¹

¹

¹

Łl

Łl

Ł

Łl Łl 

ŁŁ l

ŁŁ

Łl

Ł

ÿ

ÿ

Ł ¹ Ł ² ŁŁ \ ¹ \Ł Ł ¦ ¦ ŁŁ \

¹

Ł

¹

Ł

¹

¹

Ł

Ł ¼ \ ¹ Ł Ł \ Ł ¼ \ ÿ

¦Ł

− Ł

()

]

Ł

` ð ¹

Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł \ t ¦ Ł ¦ Ł ²Ł −Łl Ł Ł Ł Ł (¦) Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł n l n [\ ] div. in 2 `ð Ł Ł Łl ¹ ¹ š Ł Š ¦²Ł Ł \ Ł Ł Ł Ł Ł − Ł Ł ¹ ¦Ł ¦Ł Ł ¹ Ł Ł \ Ł ¹ ¹ Ł ¦Ł ¦Ł Łý Ł Ł \ [

¹ ð

ŁŁ Ł

Ł 

¹

¹

Ł ¹

Ł

Ł

¼ ÿ

ÿ

¦ Ł Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł

()

[

Łl

¹

ÿ

Ł Ł Ł

ŁŁ ÿ

Ł

ÿ

 − ŁŁ

()

ÿ

ÿ

¹

¹

ŁŁ Ł

¹

Ł

Ł

Ł

Ł Ł

Ł

Ł 

¹

Ł Ł

Ł 

ŁŁ

¹

ÿ

Ł Ł

l Ł Łl Ł

Ł Ł

l Ł Łl Ł

]

Florence Price

¹ ð ð

Ł − Ł ŁŁ 

[]

ŁŁ ŁŁ


171 Picc.

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2] Fl. 1, 2

Fl. 3

Ł ¦ Ł Ł² Ł Ł Ł

Ł Ł ¾ Ł Łl l Ł − − − Š [

¼

Š −−−

¼

ÿ

¹

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

ŁŁ ŁŁl ŁŁl [ Ł Ł ¾ Ł Łl l Ł Š −− [[ ] Ł Ł ¾ Ł Łl Łl Š− [ ÿ Š− Š −−−

ŁŁŁ Ł

Ł

ŁŁŁ Ł

Ł

8 ²²`Ł

¦ð

Ł

²Ł ²Ł

5

][ ]\ Ł Ł ² Ł Ł Ł ¦Ł

Ł Ł Ł

¹

5

()

² Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ¼ ¼

[

Ob. 1, 2

Ł Ł Ł

ÿ

8 `ð ² ² Ł ² ¦Ł

]\ ]

5

[

][ ]

[a 2]

Ł ¾ Ł

ŁŁ Ł Ł

ŁŁ

Ł Ł

ŁŁ ¾ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł ¾ Ł Ł ][ Ł Ł ¾ Ł Ł ][ ÿ

Ł

Ł

ÿ Ł Ł

ŁŁ [[ ]

ŁŁŁ Ł

Ł

−Ł

¼

Ł

¼

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼

Ł

¼

−Ł

¼

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ÝŁ Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼ ¼

Ł Ł ¾ Ł Ł

Bn. 1, 2

Ý− % −−

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

š

][

[a 2] Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Š− Ł [

¼

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

Timp.

$Ý − −− Ł [[ ]

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Slap.

Va.

ÿ

¼

ð ÿ

Ł

Ł

Ł

ŁŁ ¾ Ł Ł Ł [ ŁŁ ¹ Ł ¹ [[ ] ÿ

Ł Ł ¾ ŁŁ ¾ Ł

Ł

[ ]

− %Š − −

Ł ][ ]

[2]

ÿ

Vn. 2

Ł

¼

[

š −−−

Vn. 1

Ł Ł Ł

Ł ][

ÿ

ÿ

Š−

Trb. 1, 2

Xyl.

ÿ

Ł

¹

ÿ

$ − Ł Ł ¾ Ł Łl Š−− [ ¾ Łl Š −−− Ł Ł Ł [ l Ł ŁŁ š −−− Ł l [

Łl Łl l Ł l

Ł Ł Ł Ł

Ý −− −

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ ðð

Ł

Ł ][ Ł ¹ ][

Ł

Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

Ł

ÿ

ÿ

Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ¾ Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł ][ Ł

Ł

Ł

Ł

Ł [][ ]

²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł

²Ł

¦Ł

²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ²Ł

²Ł

¦Ł

²Ł

¦Ł

[div.]

[unis.]

Ł Ł ¾ ŁŁ Ł [[ ] Ł [[ ]

Ł

ÿ

ŁŁ ¾ Ł

div. Vc.

¹

Ł

Łð ][ ðð ][ Ł ][ ¹

Łð ][

[unis.]

Ł

ðŁ

Ł Ł Ł

¼

²Ł

ÿ

[unis.]

Ł Ł

ðð ][

ðð

ð ][

ð

¦ Ł Ł ²Ł ¦Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł Ł Ł ²Ł ¦Ł ¹

Ł

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

ÿ

¼

III

227


177 Picc.

$ −− Š − ¼

¦Ł Ł ][

− Š−−

Fl. 1, 2

Ł Ł

¦ Ł ²Ł Ł Ł ¼

ÿ

ÿ

− Š−−

Fl. 3

¦Ł Ł ¦Ł Ł

²Ł ¦ Ł ¹

n ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł

][ ¦Ł Ł ¦Ł Ł

Ł Ł

n ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł

cre [

ÿ ][

[a 2]

− ` Š − − ¦Ł ][ − Š−

Ob. 1, 2

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B −

¹

−ð

n ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł

ŁŁ ¹

¦ ŁŁ

()

]

cre

[a 2]

 Ł

ÿ

Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

][ ¦[aŁ 2]Ł ¦ Ł Ł

cre

ÿ

ð [][ ] [a 2] Ł Ł

¦Ł

¦ Ł ² Ł[−] Ł

¼

n Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł cre

Ł Ł Ł Ł

ÿ

Š−

¼

Łn ¦ Ł ² Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ² Ł ² Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł

Ł Ł ¼

][

cre

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

¦ ðð ][

¦ ŁŁ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

¦ ðð [][ ]

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

ð [][ ] ð ][

ð

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðð

ÿ

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

² ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

¼

ÿ

ÿ

ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

− ² ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

² ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1]

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

²Ł ¦ Ł ²ð ][

²Ł Ł

Ł ¦ Ł (−) ðð

ÿ ð [][ ]

ð

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

Ł ][

Cym. B. Dr.

%

Vn. 1

$ −− Š −

− ðð

¦ð

ðð

ðð

()

⁄ 3

¦Ł ¦ Ł Ł ²Ł ][ −− − ¦Ł Š ¦ Ł Ł ²Ł ][ div. š −−− ² ð ][ Ý −−− div. ¦ ðð ][ Ý− % −− ð ][

Ł Ł (−) Ł

Ł

Vc.

Cb.

228

ŁŁ

()

ÿ

ÿ

Ł ][

¹

¹

Ł

Ł ¹

Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

 Ł ¹ Ł ¹ 

` ð

¼

cre

 ŁŁ ][ cre n ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł ÿ

¼

¦ Ł Ł ¦ Ł Ł(−) Ł

` ð

¹

ŁŁ Ł Ł −Ł ()

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

¦ Ł Ł ¦ Ł Ł(−) Ł

¹

ŁŁ

¦ð

¹

n ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł [cre

3

ŁŁ

¼

cre

3

3

Va.

¦Ł

š −−− ²¦ ð ][ Ý− % − − ¦ ðð ][ $Ý − −−

Sn. Dr.

Vn. 2

Ł Ł ¦Ł Ł

¦(−²) ŁŁ

¼

n ¦ Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł cre

− Łð

()

ð

Ł

ðð

Ł ²¦ ŁŁ

¼

ÿ

ÿ ÿ

²Ł

¼

ÿ

ð

Florence Price

Š


183 Picc.

n Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł [[ [ cresc. ²Ł Ł n Ł n Ł ² Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Š −−− ( ) ¦ Ł scen [ [[ ] do Ł ² Ł n Ł n Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ − Ł ( ) Š−− [[ scen do ² Ł n Ł n Ł ² Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł Š −−− ( ) ¦ Ł scen do [[ n ² Ł ¦ Ł ² Łn ¦ Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł − ² Ł ¹ ² Ł ¦ Ł Ł Š − ( ) ¦Ł

$ −− Š − ¼

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

¹

scen

do

¦ Łn² Ł ¦ Ł ² Ł ² Łn¦ Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł Ł ² Ł ¦ Ł Ł ² Ł (¦) Ł ² Ł − Š

Cl. 1, 2 in B −

scen

do

Ł [[

B. Cl. in B −

Š−

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

¹

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

¹

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

¹

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Ł Ł

¹

Ł Ł

[a 2]

Ł [[ ŁŁ [[ Ł [ [[ ]

−ŁŁl Łl Ł

ŁŁl ŁŁl Łl Łl

¹

Łl Łl

Łl Łl Łl Łl

Ł 

¹

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł 

Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł

¹

¦ Łl Łl

Łl Łl Łl Łl

¹

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

Łl Łl Łl Łl

Ł Ł

Ł

Ł

Ł [[

Łl Łl

¼

¹

Ł Ł

Łl Łl Łl Łl

¼

¹ Ł Ł

Łl Łl

Ł Ł

¼

¼

ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł

ŁŁ

[a 2]

ÿ Ł

Ł

Ł Ł

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

` ð

` ð

scen

Ł Ł

ŁŁ

¼

¼

−ŁŁl ŁŁl

ŁŁl −ŁŁl ŁŁl ¦ ŁŁl

Ł

Ł

ŁŁ

¼

¼

¦ ŁŁl −ŁlŁ

l l Ł Ł ŁŁ ŁŁ l l l l

ŁŁ

Ł Ł

l l Ł − ŁŁ ŁŁ

¼

l ¦ Łl −ŁŁl ŁŁl ŁŁ

Ł Ł Ł

¼

Ł Łl Łl

Łl Łl Łl Łl

¹

¹

Ł

ŁŁ

ŁŁ Ł

¹

Ł

Ł ¼

ŁŁ

¼

ÿ

Ł Ł

¼

Ł

¼

ÿ

Ł

Ł

Ł

Ł Ł

` Ł Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

¼

Ł Ł Ł Ł

Łl Łl

Łl Łl Łl Łl

¹

Ł

Ł

¹

¹

Ł

[ ]

Ł [[ ] scen do Ł ² Ł n Ł $ −− (¦) Ł ¦ Ł ¦ Łn ² Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł Ł − Ł Ł Š − scen do [[ ²Ł Ł n Ł n Ł − Ł Ł − Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Š −−− ( ) scen do ] [ [[ ] Ł ² Ł Łl Š −−− (¦) Ł ¦ Ł ¦ Łn ² Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łn −Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł Ł −Ł Ł scen [[ do ⁄

ŁŁl − ŁŁl Łl ¦ Łl

ŁŁ

Ł Ł [

¦ Łl −ŁŁl

ŁŁ

Ł Ł Ł Ł [[ Ł Ł Ł Ł [ [[ ] ŁŁ Ł ¹ [[ [[ ¹ Ł Ł ð [[

do

ÿ

¼ Ł [ [[ ] Ł Ł Ł

[a 2]

Ł [ ¹

Łl Łl Łl Łl

Łl Łl

ÿ

%

¼

Ł

Ł

Ł

¹

Ł

¼

¼

Ł

¼

Ł

¼

ŁŁ

Łl Łl Łl Łl

Ł Ł

¹

Łl Łl

div.

šŁ

ŁŁ

Ł

l l ² ŁŁ ¦ Ł l l l l ¦ Ł −ŁŁ l l

Ł

[div.] Vc.

Ý −− −

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

Symphony

Ł Ł [[ ð [[

ŁŁ

no.

3

ŁŁ

Ł

ŁŁ Ł ð

in

C

Minor,

¼ Ł Ł

Ł Ł

ŁŁ

¼

Ł

Movement

III

Š [

l l ŁŁŁ −ŁŁŁ l l

l ŁŁŁ l

Ł Ł

Ł Ł

Ł

Ł

l Ł Ł ¦Ł l

š

]

229


Fl. 1, 2

$189 − Ł Š−− [a 2] Ł −− − Š

Fl. 3

− Ł Š−−

Ob. 1, 2

− Ł Š−−

Picc.

E. Hn.

− Ł Š−

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

¼ ¼

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [][ ] [a 2] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł

ð ][

Ł [ Ł Ł Ł [

¼

ÿ

¼

ÿ

¼

ÿ

¼

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

ÿ

ÿ

[a 2]

Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łl Łn Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łl Łn Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łl Łn Ł Ł Ł

ÿ

[ Ł Łl Ł Ł Ł Ł

¹

ð

¼

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ð

ÿ

ÿ

Łl Łn Ł Ł Ł

ŁŁl ¹ \ Łl ¹ \

ŁŁl

¹ ŁŁl \ ¹ Ł \l ŁŁl ¹ [\ ]

ŁŁl ¹

¹ Łl ¹

Łl ¹ ŁŁl ¹

¹ Łl Ł l [\ ] [a 2] l ¹ Ł Łl [\ ] ŁŁ ¼ l \ ŁŁ ¼ l [\ ] l ¹ Łl ŁŁ \ ¹ Ł Ł l l [\ ] [

¹

]

−aŁl 2 Łn Ł Ł Ł ][

Ł Ý −−− Ł

¼

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Ł Š− Ł

¼

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š − ŁŁ

¼

Tpt. 1, 2 in B −

Ł Š− Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ð

¼

Tpt. 3 in B −

Š− Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ð

Trb. 1, 2

š −−− Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðð

Trb. 3 Tb.

Ý− Ł % −− Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − Ł −−

¼

ÿ

Bn. 1, 2

ÿ

%

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðð [[ ] ¦ ðð

ÿ

ÿ

ðð

[

]

[

]

¹

¹ ¹ ¹ ¹

[a 2]

[a 2]

ð ][ ð ][ ` ð ][

¹ Łl Ł ¹ \ l [ \ ]l l ¹ ŁŁ Ł ¹ l Ł \ l

ð ÿ

Sn. Dr.

Ł

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¼

¹ Ł Łl ¹ l \ ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ŁŁ

¼

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ

¼

ÿ

Vn. 1

Ł $ − Ł Š−−

¼

ÿ

Vn. 2

− ŁŁ Š−−

¼

ÿ

Ł [[ ]

¼

[pizz.]

`ð ][ cresc. `ð [][ ] [cresc.

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Va.

gliss.

Vc.

Ý −−− Ł ý Łý

Cb.

Ý −−−

`ð [div.]

[unis.]

[unis.]

n 77777777 Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ 777777777777777777777 Ł gliss.

ð ][ div. n l −Ł Ł Ł Ł Ł ð ][

s s Łl Łn Ł Ł Ł [[ ] s s Ł Łl Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ] [[ ] Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ŁŁ [[ ]

div. [in 3]

[unis.]

Ł Ł Ł Ł

ÿ Š

¦ ðððð ðð div.

(¦) Ł Ł Ł Ł ¼ ð [

ÿ

Ł Ł ¹ \ pizz. Ł ¹ ¹ Ł [\ ] ¹

[div. in 2] pizz.

¹ ŁŁ Ł ¹ \ pizz.

¦ ððð ð

¹ ŁŁ Ł ¹ Ł \

ð

¹ ¹ Ł \ Ł

[pizz.]

%

230

ÿ Łý

Ł Ł

ÿ ð ][

ð [

Florence Price


I V .

S C H E R Z O .

F I N A L E

$ −− Allegro Š − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Flute 1, 2

− Š − − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Flute 3

− Š − − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Oboe 1, 2

− Š − − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

English Horn

− Š − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Clarinet 1, 2 in B −

Š − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bass Clarinet in B −

Š − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bassoon 1, 2

Ý− 2 % −− 4

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Horn 1, 2 in F

$ −− 2 Š 4 − Š − 42

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Piccolo

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ [a 2] Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[a 2]

ðý ][

ðý

ðý ][

ðý

[a 2]

Horn 3, 4 in F Trumpet 1, 2 in B −

Cymbal Bass Drum

%

Trombone 3

Tuba

Timpani

Violin 1

Violin 2

Viola

Violoncello

Contrabass

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1]

Snare Drum

Trombone 1, 2

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[ ]

Š − 42 Ł ¹ ¹ ¼ ý ][ ÿ Š − 42 š −−− 2 Łðý ¹ ¹ ¼ 4 [ Ý −−− 2 ðý 4 [ Ý− ý % − − 42 ¼ Łý [ $Ý − Łý − − 42 Łý [ ⁄ 42 ÿ

Trumpet 3 in B −

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][ ÿ ][ Łý ÿ Łý

42

¼

Łý

¹

Ł

ÿ ¹

ŁŁ ýý

¼

¹

Ł [][ ] ŁŁ

¼

¹

Ł

Łý ¼ý

¹

¹

¹

¹

¹ ² ŁŁ

Ł

¹

ÿ

ÿ

¹ Ł

¹

ÿ

ÿ

¹

¹

ÿ

ÿ

¹ ¦ ŁŁ

¹ Ł

¹

Ł

¹

¹

Łý

Ł

¹ Ł

Ł Ł ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

ÿ

ŁŁ ýý

¼ý

Łý

¹ ŁŁ

¹ Ł

Ł

 Ł Łý ÿ

Ł

Ł

Ł

ŁŁ ýý

ÿ

Ł

Łý

Łý ][

Łý ¼ý

¹

¹

Ł

¹ Ł ][ ÿ

Łý

$ −− Allegro Š − 42 Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ −− 2 − Š 4 Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ ] div. š −−− 42 ð ý [ Ý −−− 2 ¼ ý Łý 4 [ Ý− ý Łý % − − 42 ¼ [

¹ Ł Ł

ÿ

Ł

¹

¼ý ¼ý ¼ý

Łý \ Łý \ Łý \

¼ý

Łý

¼ý

Łý

¼ý

Łý

Ł

 Ł Łý

Łý

Ł

 Ł Łý

Łý

Łý ][ ¹ Łý [][ ] ¹ ð ýý ][ ¹

ŁŁ

¹ Ł

¹ ¦Ł Ł

¹ Ł Ł

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

ð ýý

div.

¼ý

Łý

¼ý

Łý

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

ð ýŁ ý ][ ¼ý

Movement

Łý

Łý ¼ý

ŁŁ ýý

Łý ][

¼ý

Łý

IV

231


Picc.

$7 − Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

Fl. 1, 2

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

Ł Ł Ł Ł

¹

Ł Ł Ł Ł

¹

[a 2]

Fl. 3

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

Ł Ł Ł Ł

Łý \ Łý \ Łý

Ł

 Ł

Łý

Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł

¦Ł Ł 

¹

Ł

Ł 

Łý

Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł

¦Ł Ł 

¹

Ł 

Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł

¦Ł Ł 

¹

 Ł

Łý

Łý

Ł

 Ł Ł Ł Ł

Ł

¦Ł Ł 

¹

Łý \

−Łý

Ł

Ł Ł Ł Ł 

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łý

Ł

¹

Łý

\ Ob. 1, 2

E. Hn.

− [a 2] Š − − Łý

Łý

Łý

Ł

− Š − Łý

¦Ł ý

Ł

 ²Ł Ł

¹

Łý \

¹

Ł ÿ

[ ]

[a 2] Cl. 1, 2 in B −

ý Š− Ł

B. Cl. in B −

Š−

Ł Ł Ł

ÿ

Ł Ł Ł Ł

¼ý

Ł Łý

Ł Łý

¹

Ł ¹ [][ ] ¦Ł Ł ¹ Ł

ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł ]\ Łý Łý \ Łý Łý ðý \

ŁŁ ý ² Ł Ł −ŁŁ ŁŁ ŁŁ

ŁŁ

 ŁŁ Ł Ł Ł 

 Ł

Ł

 Ł Łý

Ł Łý

Ł Ł Ł Ł ¦Ł ý

Ł

Łý

ŁŁ ýý

Ł

Ł Ł Ł Ł  ²Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ý 

Bn. 1, 2

Ý− Ł % − − ðý

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − ý −− ¼

Łý

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łý

Łý Łý

Sn. Dr.

¼ý

Łý

Łý

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

¼ý

ŁŁ ýý

Łý

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − Š − − Łm Ł Ł Ł ý

Łý

Ł

− Š − − Łm Ł Ł Ł ý

Łý

Ł

Va.

š −−− Ł ý

¦ Ł ýý

¦Ł ý

−ŁŁ

¹

Vc.

Ý −−− Ł ðý

Ł Łý

ŁŁ ý Łý

¦ Ł ŁŁ Ł

¹

Cb.

Ý− % − − ðý

Ł

¹

Łý

Vn. 2

[

232

]

¹

Ł

 Ł

Ł

 Ł Ł Ł Ł

Ł

¦Ł Ł 

¹

Ł

 Ł

Łý

Łý \

Ł

 Ł

Ł

 Ł Ł Ł Ł

Ł

¦Ł Ł 

¹

Ł

 Ł

Łý

Łý [\ ] Łý \

Łý

Ł

−Ł 

Ł ýý

Ł Ł Ł

ŁŁ ý

Łý

Ł Ł Ł Ł 

ŁŁ ýý \ Łý \

ŁŁ ýý

Łý Łý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

Łý ¦Ł ý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ý Ł 

Łý

Łý

Łý Łý

¦ Łý

Ł

¹ ¹

Florence Price

 ¦ Ł Łý


Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

$13 − Ł Ł Ł Š−− [][ ] cresc. − Ł Ł Š−− Ł [][ ] cresc. − Ł Ł Š−− Ł [][ ] cresc. − Š − − ŁŁ Ł Ł

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Hn. 3, 4 in F

Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

%

ŁŁ

Vc.

Cb.

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

[ Ł

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

[ Ł

Ł ² Ł Ł Ł ŁŁ Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

[ Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł 

š −−− Ł ][

¹ ŁŁ

Ý− Ł % −− Ł ][

¹ ŁŁ

$Ý − −− Ł ][

¹ Ł

Ł ][

¹ Ł

¹

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł 

ŁŁ

¹ ŁŁ

¹

¹

¹

Ł

Ł

[cresc.

]

Ł \ Ł Ł \

Ł Ł Ł Ł \\ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł \\

Ł

ÿ

ÿ

Ł

ÿ

ÿ

Ł

ÿ

ÿ

Ł

ÿ

¹ ŁŁ

 ¦Ł ŁŁ Ł Ł Ł Ł ¦Ł \ [ ŁŁ ý ² Ł ŁŁ ¹ ¹ ŁŁ ý  [ \ Łý Ł ¹ ¹ ²Ł ý Ł [ [\ ] [a 2] Ł ² ŁŁ ŁŁ ¹ ¹ Łý \ [

¦Ł Ł \\

Ł 

Ł Ł Ł ]\ −Ł Ł Ł ]\ −Ł Ł ŁŁ

ðð ýý [

¹

Ł Ł

¹ Ł

¹

Ł [

¹

Ł

 Ł Ł

¹

Ł [

¹ Ł

¹

Ł \

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł [

¹ Ł

¹

Ł \

¹ Ł \\

¹

Ł

¹ Ł

¹

¹ ŁŁ

¹

Ł \

¹ Ł \\

`Łý

`Łý

ŁŁ [ Ł

Ł Ł Ł Ł 

Ł \ Ł [\ ]

Ł Ł Ł Ł \\ Ł Ł Ł Ł [ \\ ]

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł cresc. ][ ý Łý Ł Ý −−− Ł Łý ý ][ cresc. Ý −−− Ł ý Łý % ][ cresc.

[ Ł ðý

¦Ł ý \ ŁŁ ý \

 ¦Ł Ł ý 

Ł Ł Ł Ł 

] [ ]

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł Łý Łý

ŁŁ ýý

Łý

Łý

[ Ł

Ł Ł Ł Ł 

Symphony

no.

3

in

C

−ŁŁ ŁŁ Ł ŁŁ −ŁŁ ŁŁ Łý

Ł

Łý

Ł

¹ ¹

Minor,

Łý

Ł

¹

ÿ

Ł Ł Ł

Ł Ł Łý

Ł

¹

Ł Ł Ł

Ł Ł Łý

Ł

¹

¦ ŁŁ ýý

ŁŁ

¹

ŁŁ ýý

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł \ \\ ¦Ł Ł ŁŁ ¦ ŁŁ ŁŁ ý Ł Ł  \ \\  Ł Ł ¦ Ł Łý \ \\

[ ŁŁ Ł Ł Ł ¦Ł [ Ł ¦Ł Ł [

Ł ŁŁ Ł

ÿ

¹

ÿ

ÿ

−Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðý ]\

¹ ŁŁ

cresc.

Ł Ł Ł

[a 2]

 ¹ ¹ Ł ŁŁ  \\ ŁŁ ¹ ¹ [ \\ ] Ł ¹ ¹ \\

Ł

¹

Ł Ł Ł Ł −Ł Ł

ðý ]\ ðý ]\

¹

ŁŁ

Ł Ł Ł

]\

Ł ]\ Ł ÿ []\ ] Ł Ł Ł ¹ ¹ −ðð ýý  ]\ \\ Ł ¹ ¹ ð ý ¦Ł Ł ðý  ]\ \\ Ł Ł ¹ ¹ \\

¹

ÿ

Ł ¹ ŁŁ cresc. ][ `Łý $ − `Łý Š−− ][ cresc. − Š − − ðý [][ ] [cresc.

Ł Ł Ł \\ Ł Ł Ł \\ Ł Ł Ł \\ Ł Ł Ł \\

[a 2]

Łý

[a 2]

¹

Ł \ Ł \ Ł \ Ł \

ÿ

ÿ

cresc.

¹ Ł Ł

 Ł Ł Ł Ł

[

Ł [aŁý2] 

[unis.] Va.

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

[ Ł

][ ] cresc.

¹ ŁŁ

%⁄

Vn. 2

Ł Ł Ł

Š − ŁŁ ][ − Š

Cym. B. Dr.

Ł

[

¹ ŁŁ

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

[a 2]

$ − Ł Š− Ł ][ −− Ł Š Ł [][ ]

Sn. Dr.

Vn. 1

Ł Ł Ł

ý Ý −−− Ł ý [

Hn. 1, 2 in F

Ł Ł Ł

[][ ] cresc. −− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š [][ ] cresc. Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š− Ł Ł Ł Ł Ł Ł [][ ] cresc. ÿ Š−

E. Hn.

Bn. 1, 2

Ł Ł Ł

Ł Ł −Ł ]\

Ł

 Ł

Ł Ł Ł Ł −Ł Ł

Ł Ł −Ł []\ ]

Ł

 Ł

Ł Ł Ł Ł −Ł Ł

Ł Ł Ł ]\ [unis.] ¹ Ł −Ł []\ ] Ł ¹ ¹

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

¹ Ł Ł

¹ Ł −Ł ¹ Ł Ł

¼ý

 Ł ¹ ¹ ¼ý

Movement

IV

233


19 Picc.

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ [a 2]

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

Š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł cre ][ − Š − − Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł cre ][ Š −−− ŁŁ ¦ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł cre ][ − ÿ Š−

do

scen

Ł ²Ł Ł ¦ Ł Ł Ł do

scen

ŁŁ ²¦ ŁŁ ŁŁ ¦ Ł ŁŁ ŁŁ

Łð ý Ł Ł ]\ Łý \

ÿ

do

scen

ÿ

ÿ

Š−

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ²Ł Ł ²Ł ¦ Ł ý ][ ]\ ÿ

[a 2]

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

Tpt. 3 in B −

²Ł

 Ł (¦) Ł

Łð ý Ł Ł Ł Łý 

Łý

Łý

Ł Ł Ł Łý

Łý

 ŁŁ ¹ ¹  Ł ¹ ¹

ÿ scen

cre

$ − −[að ý2] Š− ][ − Š− Ł ][ Ł Š− [][ ]

¼ý ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1]

ðý

Ý − ðý % − − ][

do

¦ ŁŁ ýý ÿ

ŁŁŁ

ŁŁ

ŁŁ ² ŁŁ ýý [][ ] [cresc.] Ł Ł Ł Łý

Š−

ŁŁŁ

Ł Ł Łý

[cre

Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ]\

Ý

Ł −Ł Ł ² Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł 

¦ Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

do

scen

cre

š

do

scen

cre

[a 2] Tpt. 1, 2 in B −

ðý

[1]

Cl. 1, 2 in B −

Bn. 1, 2

Łý

Ł do

scen

] solo

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

š −−− ² ð ý ð ][ Ý− % − − ¦ ðð ýý ][ $Ý − −−

cre

ŁŁ ý

Ł

scen

do

ŁŁ ýý

ŁŁ

[scen

do

¹

ÿ

¹ cre

ÿ

ŁŁ ýý ]\ ðð ýý ]\

²Ł ¼ý

Łý ]\

¼ý

Ł (¦) Ł

Ł Łý ÿ

ðð ýý

Ł Ł Ł Łý ÿ ¦ Łð

ý

 Ł ¹ ¹

Łý ÿ

−Ł Ł ² Ł Ł Ł ýý Ł

 ŁŁ ¹ ¹

]

ÿ

ÿ

ÿ

Łý

¼ý

`Łý

Łý

`Łý

¼ý

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

Vn. 2

$ − Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−− cre ][ − Š − − Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł [][ ] [cre

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ ¼ ý scen

do

Ł ² Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ ¼ ý scen

do

]

t Ł Ł t Ł Ł 

Łý

Ł Ł 

Łý

 ¦Ł Ł

 Ł ¹ ¹

Łý

Ł Ł 

Łý

 ¦Ł Ł

 Ł ¹ ¹

Ł Ł \ Ł Ł [\ ]

Łý

ŁŁ ýý \

Łý

Łý

Łý

Ł Ł Ł Łý

Łý

 Ł ¹ ¹ 

ŁŁ ýý \ Łý \

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¦ ŁŁ ý

−Ł Ł ý Łý

ŁŁ ýý

 ŁŁ ¹ ¹ 

Łý

Łý

Łý

ðý

Łý

 Ł ¹ ¹

Łý

div. Va.

Vc.

Cb.

š −−− ² Łð ý Ł Ł Ł Ł Ł cre ][ div. Ý −− ¦ ðð ýý − cre ][ Ý −− ð ý % − cre ][ 234

ðð ýý scen

do

ðð ýý scen

do

ðý scen

do

 ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý  ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý Ł ¹ ¹ ¼ý 

[unis.]

div.

Florence Price


$26 −− Łý Š − \

()

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

()

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

()

¦Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł ýý

ŁŁ ýý

Ł ýý

² ŁŁ ýý

Łý

¦Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

 Ł (¦) Ł ý 

 Ł ŁŁ ýý

²Ł

Ł 

− Łý Š−− \ − Łý Š−− \ − ý Š−− ð \ − ý Š− Ł \

²Ł

Ł 

²Ł

Ł 

²Ł

 Ł

Š − ŁŁ ýý \ B. Cl. − Š Łý in B − \ Ý − Łý Bn. 1, 2 % −− \ $ −− Hn. 1, 2 Š ŁŁ ýý in F \ − Hn. 3, 4 Š − Łý in F [\ ] Tpt. 1, 2 Š − ðŁ ýý in B − \ Tpt. 3 Š − ðý in B − [\ ] − š − − Łý Trb. 1, 2 [\ ] [\ ] Ý −−− Ł ý Trb. 3 ðý % Tb. [\ ] $ Ý − Łý −− Timp. [\ ]

²Ł

Picc.

¦Ł

Łý

Ł Ł Ł Łý [[

ðý

Łý

Ł Ł Ł Łý [[ Ł Ł Ł Łý [[ ŁŁ Ł Ł Ł ý ý ý [[ Ł Ł Ł Łý [[ Ł Ł Ł Łý [[

ðý

ðý [[ ] ðý [[ ðð ýý [[ ðð ýý

ðý

[a 2] Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

¦Ł

Łý ² ŁŁ ý Łý [a 2]

Cl. 1, 2 in B −

²Ł ý

()

¦ Łý

² Łý

Łý Łý

Ł Ł Ł Łý

()

¦ Łý

ðý

Łý

² ŁŁ ý

¦ ŁŁ ýý

¦ ŁŁ ýý

()

−ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

Łý

Łý

¦ ŁŁ ýý

²Ł ý

ŁŁ ý Ł Ł ² ŁŁ ýý

ðð ý ý

− Łý

()

¦ ŁŁ ýý

()

Ł ýý Ł

[a 2]

¦ ŁŁ ýý

¦Ł ý

Łý

Łý

Łý

Łý

ðŁ ýý

ŁŁ ýý

² Łý

ðý

² ŁŁ ý

¦ ðý

Ł ýý

² ŁŁ ý

Łý

Łý

ðý ðý

Łð ý

¦Ł ý

ðŁ ýý

¦Ł ý

Łð ýý

²Ł ý

ŁŁ Ł Ł ý

² ŁŁ ýý

ðý [[ ] ðð ýý [[

Łý

¦ Łý

Łý

¦²Ł ý

ðý ðý [[ Łý [[ Łý [[

¦ Łð ý ý

−Łý

[[ ] ðð ý [[

[

¹ ²Ł ý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¦ Łý ðý

¦ Łý

¦(−) ŁŁ ýý

Łý Łý

Ł Ł

¼ý

Łý

¼ý

Łý

`ý Ł

`ý Ł

`ý Ł

Łý

²Ł ý

()

¦ Ł ý Ł Ł ² ŁŁ ýý

ŁŁ

Łý ¹ Łý

Łý [\ ]

¼ý

Łý

¼ý

Łý

Łý

Łý

Łý

Cym. B. Dr.

ŁŁ ýý [\ ]

¼ý

Łý

¼ý

Łý

Łý

ŁŁ ýý

Łý

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ýý [[

Łý

`ðý

¼ý

` Łý

¼ý

¼ý

Łý

ÿ ¼ý

ÿ

ÿ

%

[

Vn. 1

$ −− Ł Ł Ł Ł ¹ Ł Š −

Ł

Ł Łý 

Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł

Vn. 2

− Š−− Ł Ł Ł Ł ¹ Ł

Ł

Ł Łý 

Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł

Va.

š −−− Ł ý

ŁŁ ýý

Łý

Vc.

[unis.] Ý −−− Łý

²Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ² Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł [ [[ ]

Ý− % −−

Łý

¦ ŁŁ ýý

¹ ²Ł Ł

Łý

− ŁŁ ýý

Łý

² ŁŁ ýý

Łý Łý

¼ý

Łý

Š

² ŁŁ ýý

div.

−Łý ÿ

Łý

¦ ŁŁ ýý

()

ÿ

Symphony

ÿ

no.

3

in

ðý [[ ] Ł Ł Ł

Ł −Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł −Ł Ł

div.

[unis.]

Cb.

¦²Ł ý

[

ŁŁ ýý

[

Sn. Dr.

Cr. Cym.

ðý

C

Minor,

Łð ý Ł Ł Ł ý [[ ðý [[ ðý [[ Movement

IV

š

ðŁŁ ýýý

¦² Ł ý

¦ Łð ý ý

−Łý

ðý 235


Picc.

$32 − Š−−

Fl. 1, 2

Š −−−

Ł

Fl. 3

Š −−−

Ł

Ob. 1, 2

Š −−−

Łý

E. Hn.

Š −−

ðý

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

()

Łý

Łý

²Ł ý

Łý

Łý

²Ł ý

Łý

Łý

²Ł ý

ŁŁ ýý

¦ Ł ýý

²¦ ŁŁ ýý

ðý

ðð ýý

² Łý

Łý

Łý

ðý

ðý

Łý

² Łý

Łý

Łý

²Ł

Ł 

¦Ł

Ł 

Łý

Ł

Ł

Ł

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Ł 

Łý

Ł

Ł

Ł

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Ł 

Łý

Ł

Ł

Ł

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý

¼ý

ÿ

Łý Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý ŁŁ ý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý ¼ý

ÿ

[a 2]

Łý Łý

²Ł ²Ł

Ł Ł 

()

¦Ł

()

¦Ł

[a 2]

[a 2]

Ł

Ł

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

Łý

Łý

Bn. 1, 2

Ý −−− (−) Ł ý

¦Ł ý

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ŁŁ ýý

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ŁŁ ýý

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

Trb. 1, 2

%

Ł

š −−− (−)[¦] ŁŁ ý

Łý

Łý

² ŁŁ ý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¼ý

ÿ

Łý Łý

¦ ŁŁ ýý

¦ ŁŁ ý

ðý

¦ ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¼ý

ÿ

ðý

²Ł ý

¦ ŁŁ ý

ŁŁ ýý

² ŁŁ ý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¼ý

ÿ

² Łý

²Ł ý

Łý

Łý

²¦ Ł ýý

ðŁ ý

()

− Łý

Łý

Sn. Dr.

Łý

¼ý

Cym. B. Dr.

Łý

¼ý

Cr. Cym.

%⁄

Łý [a 2]

Łý

Łý

²Ł

Ł

Ł 

¦Ł

Łý

¦ ŁŁ ý

Ł Ł ý

² ŁŁ ý

Łý

Łý

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý ² ŁŁ ýý

Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý Łý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

¼ý

ÿ

()

¦ ðŁ ý

()

Ł 

Łý

Ł

Ł

ðý

Łý

`ðý

Łý

Łý

Łý

`Łý

Łý

¼ý

ÿ

Łý

¼ý

Łý

Łý

Łý

Łý

Łý

Łý

Łý ^[

¼ý

ÿ

Łý

¼ý

Łý

Łý

Łý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

Łý

Łý ^[ [ ¼ ý]

¼ý

ÿ

Łý

ÿ

Łý

¼ý

ÿ Łý

¦Ł

ðð ý

ÿ

Ł

Ł 

ðý

Łý

Ł

()

Ł

ðý

Łý

Ł

 Ł Łý

Ł

² ŁŁ ý

$Ý − −−

Š −−−

()

Ł

ŁŁ ýý

Timp.

Vn. 2

Ł 

Łý

ý ² ŁŁ ý

ðð ýý

Ł

²Ł

Ł 

² ŁŁ ýý

¦Ł ý

Ł

 Ł

¦Ł

− Ł ýý

()

ðð ýý

Ł

²Ł

()

²Ł ý

Ý− % −−

$ − Š−−

Ł 

Łý

Trb. 3 Tb.

Vn. 1

²Ł

Łý Łý

²Ł ý ²Ł ý

ÿ Łý Łý

²Ł ²Ł

ÿ Ł Ł 

()

¦Ł

Ł 

ÿ Łý

Ł

Ł

Ł

Łý

ðný [ [

()

¦Ł

Ł 

Łý

Ł

Ł

Ł

Łý

Łý

¼ý

]

Łýn [ [

Łný ]

[ ]

Va.

š −−− −¦ ŁŁ ýý

Vc.

Ý −− −

Cb.

Ý− % −−

ðð ýý

ý ¦ ŁŁŁ ý

ŁŁ ýý

² ŁŁ ý

Ł

ðð ýý

Łð ý ý

²Ł

 Ł

ðý

ðý ðý

ý −¦ ŁŁŁŁ ýý

²¦ ŁŁŁ ýý ý

()

¦ Łð ý

()

¦ Łð ý

div.

236

ðý

Ł Łý Ł Ł ý

² Ł ýý Łý Łý

ŁŁ ýý

ŁŁ ýý

[unis.]

¼ý

[

ŁŁ ý ý

ŁŁ ý ý

¼ý

Łý

Łý

¼ý

[unis.]

ðý ðý

Łý

Florence Price

Łýn [ n ðŁ ýý [ ðý [

Łýn n Łý ]


39 Vn. 1

$ −− Š − Ł ²Ł Ł Ł

Vn. 2

Š −−− Ł ² Ł Ł Ł

ðýn [

¹

div.

div.

[

ŁŁý

¦ Łý

š −−− ² Ł

Vc.

Ý −− Ł Ł Ł − n n n Łn ¹

Cb.

Ý− Ł ¹ % − − n Łn Łn Łn

¹

−Łý

ð ýý

 Ł Ł Ł Łý ¦ Ł ý Ł −ŁŁ ý ¦ Ł ðð ýý

[unis.]

Ł ŁŁ Ł 

Va.

div.

¹ Ł Ł Ł Ł Ł [

Ł Ł Ł Ł ¹

[unis.]

[unis.] Ł Ł Ł [][ ]

div.

 Ł Ł Ł Ł ¹ ¹

¦ ŁŁ ý

 Łý ][

ðý [][ ]

[unis.]

ŁŁ ýý

2.

ðý ][

()

− Ł ý ¦ Łý

¦Ł ý

 Ł

Ł ý ¦ Łý

div.

ðð ýý ][

 ðý ][

ðð ýý

ðý ¹ ðý ][

ðý ðý

¹ ý ð ][

ðý

div.

[unis.]

46

]

¹ ððnýý [[ ]

1.

¦Ł ý

²Ł ý

ŁŁ ýý

ŁŁ ý [

ÿ

² Ł ýý

Ł ¹ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł Ł Ł ð ý ¦ Ł Ł ¹ Łý Łý Ł ][

Łý

Ł ¹

Łý

 ¹ ¹ ¼ý Ł

Łý

Ł ][

¹ ¦Ł

[1]

¦ Łý ² Ł ² Ł Š− ][

()

¦ Ł ¦ Ł ²Ł ý 

Cl. 1, 2 in B −

$

Bn. 1, 2

Ý− % −−

Hn. 1, 2 in F

$ − ¦ ý Š − ¦ ðð ý ][

ðð ýý

Hn. 3, 4 in F

− % Š − ² ðð ýý [][ ]

Łý Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ý

ÿ

ðý

¦Ł

ÿ [

Ł 

][ ]

[1]

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

Ł ¦ Ł ² Ł ¦Ł ý ][

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

¦ ðð ýý

¦ð ý ¦ð ý

ÿ

ÿ

ÿ

ðð ýý

ðð ýý

ÿ

ÿ

ÿ

¦ðý

$ − h Š − − ¦ð ý \\

¦ ðhý

¦ Ł Ł Ł Łhý

¦ ðhý

² Ł ¦ Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł

¦Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł

Š −−− ¦ ðhý [ \\ ]

h ¦ð ý

h ¦Ł Ł Ł Ł ý

Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łhý

² Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł ²Ł

¦Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł

h š −−− ² ðð ýý h \\

h ² ðð ýý h

h ² ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ýý h

¦ ðhð ýý h

h ¦ ¦ ððh ýý

h ¦ ¦ ððh ýý

Ý −− ¦ ðhý − ðh ý \\

¦ ððhý hý

¦ ŁŁ Ł Ł Łhý Ł Ł Łh ý

Łð ý ¦ Ł ² Ł ¦ Łhý h

² ððhýý h

² ððhýý h

h Łý ][

ŁŁ Ł Ł Ł Ł

Ý− h % − − \\ð ý

h ðý

h Ł Ł Ł Łý

h ðý

h ðý

h ðý

Łý ][

Łý

Symphony

no.

ÿ

ÿ

ÿ

3

in

C

Minor,

Łýn

¦Ł

Ł 

][

Movement

()

− ðð ý h [][ ] [unis.]

Ł (−) Ł Ł Ł Ł Ł ][ [unis.]

IV

237


Picc.

$53 − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

¹ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ][ 3

3

[a 2]

Š −−−

Fl. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

¹ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ][ 3

3

Š −−−

Fl. 3

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

¹ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ][ 3

3

Ob. 1, 2

Š −−−

E. Hn.

Š −− Ł Ł Ł Ł Ł Ł ][

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðð ý ][

Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ðý ][

Ł Ł Ł Łý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[1] Cl. 1, 2 in B −

Š−

¦Ł Łý 

Bn. 1, 2

Ý −−−

ÿ

Trb. 1, 2

$ š −− −

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − % −−

ÿ

Vn. 1

$ − Ł Š−−

Ł

[1]

%

Ł Ł Ł

¼ý

ÿ

¦ Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Łý

ÿ [a 2]

ÿ

¦ Łý ¦ Ł ][

Ł 

ÿ

ÿ

¦ ðŁ ýý ¦ Ł ][ cresc.

Ł 

ÿ

ÿ

ðð ýý ][

Łý ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

`ðý ]\

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

cresc.

t ¹ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ][ 3

3

Vn. 2

Va.

Š −−−

ðð ý h

Ł Ł Ł Łý

ÿ

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ý −− −

h ŁŁ ýý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Łhý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ý− % − − Łý

h ŁŁ ýý

div.

h ðð ýý

Ł Ł Ł ŁŁ ý Ł Ł

ŁŁ Ł Ł ŁŁ Ł ŁŁ Ł Ł Ł

ÿ Łý

Łý

Łý

ðhý

cresc.

238

t ¹ ¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł [][ ] 3

div. Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š ¦ ððhýý h [][ ] [unis.]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

cresc.

Cb.

¼ý

3

cresc.

Vc.

ÿ

ÿ

¦ Łý ¦ Ł [

][ ]

ðhý [][ ]

ðhý Florence Price

š

Ł 


$59 −− ¦ Łý Š − Picc. [ ¦ − Łý Š−− Fl. 1, 2 [ −− − ¦ Łý Š Fl. 3 [ − Łý Š−− Ob. 1, 2 [ −− ² Ł ý Š E. Hn. [ ²Łý Cl. 1, 2 Š − ²Łý in B − [ B. Cl. − Ł ¦Ł Š in B − [

¦Ł

Ł 

Łý

¦ Łn Łn ² Łn

Ł 

Łý

¦ Łn Łn ² Łn

Ł 

Łý

¦ Łn Łn ² Łn

¹

¦Ł ý

n Łn ² Ł Łn

Ł 

Łý

Łn ¦ Łn Łn

Ł Ł 

Łý Łý

² Łn Łn ² Łn ²Ł Ł ²Ł

Łý

−Łn Łn ² Ł n

cresc.

¦Ł cresc.

¦Ł cresc.

Ł

[a 2]

cresc.

¦Ł cresc.

¦Ł ¦Ł cresc.

Łý cresc.

Ł [[ Ł [[ Ł [[ Ł [[ ²Ł [[ Ł Ł [[ (¦) Łn [[

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

][ Ł Ł Ł ŁŁ −Ł Ł ¼ý ÿ

ðð ýý ÿ [

ÿ ¹ ¹

¼ý

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

][ ] Łý

ðý ][

−Ł ÿ

Ł

ÿ

ÿ [1]

Ý − Ł ¦Ł Ł ý Bn. 1, 2 % − − [ cresc. ý Ł Ł $ − Tpt. 1, 2 ¹ Š in B − [ cresc. Tpt. 3 ÿ − − Š in B

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Trgl. Cr. Cym.

Cast.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

š −−− ðŁ ý ¦ Ł Ł ý [ [ ] cresc. Ý − ðý % − − ðý [ [ ] cresc. $ Ý − `ðý −− [ cresc. ` ⁄ ðý [ cresc. [ cresc. ` ðý ⁄ ÿ

[ cresc. ` ðý

` ðý % [ cresc. $ −− ¦ Łý Š − [ ¦ − Łý Š−− [[ ] h š −−− ¦ ððh ýý [[ ]

ÿ

¦Ł

Ł 

cresc.

¦Ł [cresc.

[cresc.

Ý −−− Ł ¦ Ł Ł ý cresc. [ Ý− h % − − ðý cresc. [

Ł 

¦ Ł ý ²² ŁŁn ¦ ¦ ŁŁn ¦ ² ŁŁn (−)(¦) Ł [[ n −Ł ² Ł ý Łn ¦ ² Łn ¦ ŁŁ [[ Ł Łý ² Łn Łn ² Łn [ [[ ] [[ ] ¦ Ł ý ²² Ł ¦ ¦ ŁŁ ¦ ² Ł (¦) Ł n n n [ [[ ] n n n Ł ý Ł ¦ Ł −Ł ŁŁ ðý [ [[ ] `ðý Łp [ [[ ] ` ðý Łý [ [[ ] [ [[ ] ` ðý Łý ÿ [ [[ ] [ [[ ] ` ðý ðŁ ý ÿ [ [[ ] ` ý ð Ł [ [[ ] Ł Łý ¦ Łn Łn ² Łn [[ Ł Łý ¦ Łn Łn ² Łn ] [ [[ ] n n n Ł ý Ł Ł ¦ ¦ ŁŁ Š Ł ýý ¦ ² Ł ¦ ² ŁŁ ² ² Ł n n n ] [ [[ ] [div.] n n n ¦ ŁŁ ýý ²² ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ ¦ ² ŁŁ (−)(¦) ŁŁ n n n [ [[ ] Ł ý Łn Łn Łn Ł [ [[ ] [

]

Symphony

Łý

Ł

Ł 

Łý

Łý

[ [a 2]

Łým ][

¼ý

Łým

ÿ

ÿ

Łým [][ ] ¹ ¹ ¼ý

¼ý

Łým

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¹ ¹

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

[unis.] t ¹ ¹ š ¦Ł Ł Ł ][

Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

Ł

¹ Łý \\

ÿ

Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

Ł

¹ Łý \\

ÿ

Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł

Ł

¹ Łý \\

ÿ

[unis.] [ ]

¹ ¹ ¹ ¹

no.

t ¦Ł Ł Ł ][ [ t] ¦Ł Ł Ł ][ 3

in

C

Minor,

Movement

IV

239


Picc.

$65 −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

][ ¦ Ł ²Ł − Š − − ¦ Ł ² Ł Ł ÿŁ

¦ Ł ²² ŁŁ ŁŁ ²¦ ŁŁ ²¦ ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ

ŁŁ ýý

¦ Ł ²Ł ²Ł

Ł ²Ł Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł

Łý

− Š − − ¦ Łý ][

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

Fl. 1, 2

Fl. 3

ÿ

ÿ Ł Ł

[a 2] Ł Ł 

Ł 

Ł

Ł Łý Ł Łý 

Ł Ł ¦ Ł Łý [ Ł Ł ¦ Ł Łý [

ÿ ðý ðý

[a 2]

Ł ¹ ¹

−Ł ý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

¦ð ý

¦ ðð ýý

ÿ

ðý [][ ]

ðý

ÿ

Łý ðý

ðý ][

Ł

Ł Łð ý [ ]

Ł Ł ý

ÿ

ÿ

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł

ÿ

ðý [ ðý [[ ]

ðý

ðŁ ý Ł ² Ł Ł ý [

ðý

ðý

ÿ

ÿ

[a 2]

¦ ¦ ðð ýý

Bn. 1, 2

²ðý Ý − ¦ ðý % − − [][ ]

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ðð ýý \ ¦ ðð ýý [\ ]

Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł [[ ]

Ł Ł ¦ Ł Łý

ÿ

ÿ

ðð ýý

ÿ

ÿ

¦ ðð ýý

Ł Łý 

ðý

[a 2]

Łý \

Ł

Ł 

Łý

Łý

Ł ][

Tpt. 3 in B −

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trgl. Cr. Cym.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Vn. 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Cast.

ÿ

Łý ]\

ÿ

Łý

Łý

Łý

ÿ

ÿ ` ðý ][

` Łý

 Ł ¹ ¹

%

[

Va.

š −−−

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −−−

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ [div.]

240

Ł ¦ Ł Ł Ł ŁŁ ŁŁ Ł ¦Ł Ł Ł ][ ðý [][ ]

Łý ][

ðý

Łý ][ ]

ðý

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł Ł ¦¦ ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ŁŁ ýý [ ðý ðý ðý [[ ] ÿ

ÿ

Florence Price


Fl. 1, 2

$71 −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

²Ł ][

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

[a 2] ¦ Ł ¦ Ł ²² ŁŁ ²¦ ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ ² Ł ² Ł ² Ł [¦] Ł ² Ł ¦ Ł ² Ł 

Ł ¦ Ł −Ł ][

¦ Łý

Łý

[a 2]

¼ý

² Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł Ł ¦ ² ŁŁ ýý ][

−−ŁŁ ŁŁ −¦ ŁŁ −ð ý

ÿ

¦Ł ý ][

−Ł Ł −Ł

²Ł

² Ł ¦ Ł ²² ŁŁ ¦ ¦ ŁŁ ²¦ Ł

²Łý ¦Łý

² Ł ¦ Ł −Ł

ÿ

[a 2] Ł −−ŁŁ −Ł −Ł Ł ý −Ł −Ł ¦ Ł ² Ł ² Ł ² Ł ² Ł Ł Ł −ŁŁ ŁŁ −Ł −Ł ŁŁ ][

 Ł −Ł

Łý

[a 2]

² Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł ²Ł []

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Bn. 1, 2

Ý −−−

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

a2

Tpt. 1, 2 in B −

Tpt. 3 in B −

%

¦Ł ý ¦Ł ý ][

²Ł ý ²Ł ý

²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ý ²Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Ł ý

¦Ł ý ¦Łý

1

Š − ²Ł ][

 ² Ł ² Ł Ł ¦ Ł ² ðý

¦ Ł ýý ¦Ł

²Ł ý

ðý

²Ł ý

¦Ł ý

Ł ¦Ł 

Ł ¹ ¹ 

ÿ

² Łý

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ −− ¦ Ł Š −

 Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł Ł Ł

¦ Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł ý

¦Ł ý

² Łý

²Ł ¦ Ł ¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

²Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł ²Ł ()

Vn. 2

− Š − − ¦Ł

 Ł ²Ł ¦ Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł Ł Ł

¦ Ł ¦ Ł ²Ł ²Ł ý

²Łý

² Łý

¦Ł ý

²Ł ý

¦Ł ý

²Ł ý

²Ł ¦ Ł ¦ Ł

()

²Ł

¦ Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł 

div. Va.

š −−− ¦ Ł Ł Ł Ł

Ł ¦ ðý 

¦ ðý

Š ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ −−ŁŁ

¦ ŁŁ

¹ ¼ý

š

¦Ł

[unis.] Vc.

Ý −−− ¦ Łý [][ ]

¦Ł

Cb.

Ý − ¦ Łý % − − [][ ]

¦Ł

²Ł ¦ Ł ý 

²Ł ý

²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ý

¦Ł ý

Łý

¦Ł ý

¼ý

ÿ

²Ł ¦ Ł ý 

²Ł ý

²Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ý

¦Ł ý

Łý

¦Ł ý

¼ý

ÿ

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

IV

241


[a 2]

$77 −− −Ł Ł Ł −Ł Ł Ł Š −

Ł ¦ Ł Ł ²Ł Ł ¦ Ł

Ł ¦ Ł −Ł Ł

 ¦Ł ¦Ł

 −Ł Ł ý

Ob. 1, 2

[a 2] − −Ł Ł Š − − − Ł Ł Ł −Ł ý

E. Hn.

− Š−

Łý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

−ŁŁ Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ² Ł −Ł ¦ ² Ł ² Ł ²² ŁŁ Ł Ł −Ł ¦Ł ¦ 

Bn. 1, 2

ý Ý −−− ²² Ł ý

¦ ŁŁ ý −Ł Ł −ŁŁ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

Trb. 1, 2

Fl. 1, 2

− Š − − −Ł Ł Ł −Ł

Fl. 3

¼ý

− ŁŁ ŁŁ −Ł [][ ]

()

 Ł ¹ ¹ ¼ý

ÿ

¼ý

Ł Ł −Ł [][ ]

()

ð ýý

ÿ

Ł

 Ł Łý

Ł

 ¦ Ł −Łý

−ðý

ÿ

¼ý

¦ Ł ²Ł Ł Ł [ Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł [ [a 2]

¦ Ł −Ł Ł

ŁŁ ² Ł ý ¦ Łý 

Ł1 ý ][

Ł Ł

¦ ŁŁ ¦ ŁŁ ¦ ŁŁ −ŁŁ ýý ][

Ł ²Ł Ł Ł [

−Ł ý ][

Ł ¹ ¹ ¼ý [

¼ý

[a 2]

[a 2]

%

Ł Ł

Ł ŁŁ ŁŁ ]\

¹

Ł −Ł Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł −Ł ŁŁ ý Łý

− ðð ýý

()

ðý

Ł Ł ² Ł ýý ]\ ][

ŁŁ ýý

Ł ²Ł Ł Ł [

ŁŁ ý ][

ŁŁ ýý

ŁŁ ¹ ¹ ¼ý [

¦Łý ]\

ÿ

ÿ

ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý [

ÿ

ÿ

ÿ

 ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý [[ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 Ł ¹ ¹ ¼ý [

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ¹ ¹ ¼ý Ł [[ ]

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 Ł ¹ ¹ ¼ý [

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ¹ ¹ ý ¼ ŁŁ [

Vn. 1

$ −− − Ł ¹ ¹ ý Š − [] ¼ 

ÿ

¼ý

Łt Ł −Ł ][

Vn. 2

− Š − − [−] Ł ¹ ¹ ¼ ý 

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

−Łt Ł Ł [][ ]

Va.

 š −−− (−) −Ł ¹ ¹ ¼ ý 

ÿ

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −−−

Cb.

Ý− % −−

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

−ŁŁŁ ýý ][ [non div.]

242

ÿ

ðý

ÿ

¦ Ł ²Ł Ł Ł [ Ł Ł

()

¦ Ł ²Ł Ł Ł [[ ] [unis.]

Š

ðý ðý

Ł Ł ()

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ŁŁ ýý ][ ÿ

Florence Price

(¦) Ł ² Ł Ł Ł [ div. in 2 ððhýý ðh ý [

ðhý [

Ł Ł


Picc.

$83 − Š−−

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ²Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š −−−

Ł ²Ł Ł Ł

Ob. 1, 2

Š −−− Ł Ł Ł ¼ ý

E. Hn.

Š −− ¼ ý

Cl. 1, 2 in B −

Ł Ł Ł Š− Ł Ł Ł

B. Cl. in B −

Š−

Fl. 3

ÿ

Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł ¹ Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ¼

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ²Ł Ł Ł ¹ Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

 ¹ ¹ ¼ý Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

 ¹ ¹ ¼ý Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ²Ł Ł Ł ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

[a 2]

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Bn. 1, 2

Ý− ý % −− ¼

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

Ł ²Ł Ł Ł

Vn. 2

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š −−−

Ł ²Ł Ł Ł

Va.

Š −−− Ł Ł Ł š Ł Ł Ł

Vc.

h Ý −− ŁŁŁ ýýý − Łý h

Cb.

Ý− h % − − ðý

ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý

h ŁŁ ýý hý

 ¹ ¼ý Ł ¹

ÿ Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł ]\

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

 ¹ ¹ ¼ý Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

 ¹ ¹ ¼ý Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ²Ł Ł Ł

h ŁŁ ý hý

[unis.] ŁŁ ¹ ¹ Ł Ł Ł 

h ŁŁ ý hý

 ¹ ¹ ¼ý Ł

ðhý Symphony

no.

3

Ł Ł

C

ÿ

[div.]

Ł Ł Ł ²Ł Ł Ł ÿ

in

Ł ¹ ¹ ¼ý 

Minor,

Ł Ł Ł [unis.] Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¼ý

Movement

Ł Ł Ł IV

Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ]\ ² Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ]\ ² Ł 243


89

rit.

Picc.

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

[a 2] Bn. 1, 2

Ý− Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł % − − Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł cre

scen

Ł (¦) Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł do

`77777777777777 Łý [ Łý [ ¦Ł ý [ ¦ ŁŁ ý [ Łý [ Łý Łý [ Łý [

Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł [

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

² ŁŁ ýý [

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ŁŁ ýý [

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

ŁŁ ý [ Łý [ ¦ ŁŁ ýý

Trb. 1, 2

[ Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¼ý

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ýý Ł [ `Łý [ ` Łý [][ ] [][ ] ÿ Łý

a tempo

ðý [[ ðð ýý [[ ðý [[ ðð ýý [[ Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł [[ ðý Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ Ł ¹ ¹ Łý [[ ðýý ¼ [[

 Ł ¹ ¹ ¼ý [[ ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý [ [[ ] ŁŁ ýý ¼ý [[ ¼ý Łý [ [[ ] ŁŁ ¹ ¹ ¼ ý [[ [[ ðýý ¼ Łý [[  Ł ¹ ¹ Ł ¹ ¹ [[  Ł ¹ ¹ Ł ¹ ¹ [ [ Ł ¹ ¹ Ł ¹ ¹ [ a tempo

rit.

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ [

Va.

Vc.

š −−−

ÿ

− Ł Ł ¦ Ł − Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł scen ]\ cre −Ł Ł Ý −− Ł − ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł cre

Cb.

scen

Ý− Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł % − − Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł [cre

244

] scen

Łý

Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł [ do Ł (¦) Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł [[ ] do Ł ¦ Ł Ł (¦) Ł Ł ¦ Ł Łý ¼ý [ do Ł (¦) Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł

Florence Price

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ ]

Ł ¦ Ł −Ł ¦ Ł −Ł Ł [[ ðð ýý [[ ¹ Łý Ł [[


Picc.

$95 − Łý Š−−

Ł ¦Ł Ł ÿ

ÿ

Łý

[a 2]

Łý

Fl. 1, 2

Łý

Ł

− Š−− Ł

Fl. 3

− Łý Š−−

Łý

Ob. 1, 2

− Š − − ŁŁ ý

Ł ýý

E. Hn.

− Š − Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł Ł

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F

Š−

[a 2]

Ł Łý

Łý

Ł Łý

Łý

Łý

Łý

ŁŁ ýý

Łý Łý

ŁŁ ýý

ŁŁ ý Łý Ł Ł Ł Ł Ł

ðý

Łý

$ − Š − ðð ý

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

[a 2]

Ł ðý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ ý Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¦ Ł − Ł ¦ Ł − Ł Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðý

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¹

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

ðý

Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł [a 2]

ŁŁ ý ý Ł Ł ŁŁ ý

Ł

ðý

ðý

Ý− % − − ðýý ¼

Łý

Ł ý ŁŁŁŁŁ Ł

ŁŁŁ

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

ðý

ðýý ¼

Łý

ðý ¼ý

Łý

ðýý ¼

Łý Łý

¼ý

ŁŁ ý

¼ý

ðð ýý

Ł

Ł

Ł Ł Ł

ðý

¹ Ł

ðý

ðýý ¼

Łý

Ł

ðý ¼ý

Łý

Łý

ðð ýý

ÿ

ðý

ÿ

3 Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ [a 2]

Trb. 1, 2

Łý

ðý

ðý Łý

Łý

Ł

 Ł Łý

Ł

Łý

¹

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

espress.

Łý

ðý

ÿ

Łý

Łý

Ł

 Ł Łý

Ł

Łý

¹

[espress.]

š −−− ŁŁ ýý

[a 2]

ŁŁ ýý

¼ý

ŁŁ ýý

¼ý

ŁŁ ýý

¼ý

ŁŁ ýý

¼ý

ŁŁ ýý

¼ý

Ł 

¼

espress. Trb. 3 Tb.

Timp.

Ý− % − − ðýý ¼

Łý

$Ý − −− Ł

¹ Ł

ðýý ¼

Łý

¹

Ł

¹ Ł

ðý ¼ý

Łý

¹

Ł

¹ Ł

ðý ¼ý

Łý

¹

Ł

¹ Ł

` ðný

Sn. Dr.

¼ý

Ł ^[

¹

¼ý

Ł ^[

¹

Ł ^[

¹ Ł ^[

¹

Cym. B. Dr.

%⁄

¼ý

Ł ^[

¹

¼ý

Ł ^[

¹

Ł ^[

¹ Ł ^[

¹

Vn. 1

$ −− Ł Ł Š − Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Łý

Vn. 2

− Ł Ł Š−− Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Va.

š −−− Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł

Vc.

Ý −−− ð ý ðý

Cb.

Ý− ý % −− ¼

Łý

ðýý ¼ ¹

¼ý

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł ²Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł

Ł

ðð ýý

ðð ýý

ðð ýý

¼ý

Symphony

¼ý

no.

Ł

3

in

¹

Łý

C

Minor,

¼ý

Łý ¹

Ł

Ł

¹

ÿŁ

¹

` ðný ÿ Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¹

¼ý

Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł

Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

Ł

¹

Ł

ðð ýý

ðð ýý

¼ý

Łý

Ł

` ðný ¹

Łý

¹

Ł

ÿŁ

¼ý

ðýý ¼

Łý

¼ý

Łý

Movement

IV

Łý

245


Picc.

$101 − Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł Š−−

Fl. 1, 2

Ł Ł Ł Ł Š −−−

¹

[a 2]

Fl. 3

Ł Ł Ł Ł Š −−−

ÿ

ÿ Łý

Ł

¹ ][ Łý

Ł

¹

ÿ

Ł Łý 

Łý

Ł Łý 

Łý

E. Hn.

Š −− Ł ý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

¹

ŁŁŁ

Łý ][

Ł

¦ Ł Łý 

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Łl

Ł Ł 

¦ Ł Łý 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 Ł Ł ¦ Ł Ł Ł −ŁŁ −ŁŁ ŁŁ ý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łý ][

Łý

Ł Ł Ł Ł

 Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

 Ł Ł Ł Ł Ł

² ŁŁ ŁŁ ý Ł Ł 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¹

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ ý ² Ł Ł −ŁŁ ý Ł ŁŁ ý ][ ÿ ÿ ¹

Bn. 1, 2

Ý− Ł % −− Ł

¹

Ł

¹

Hn. 1, 2 in F

$ − Łý Š − Łý

Hn. 3, 4 in F

3 Š −− ² Łý

 ²Ł Ł

[a 2] Ł ŁŁ Ł Ł Ł ¦ Ł Łý 

Łý

[a 2]

Ł

¹

ÿ

[a 2]

Łð ýý ][

Łý Łý

Łý

ÿ

Ł Ł 

[a 2] Ob. 1, 2

ÿ

Ł Ł Ł Łl

][ Ł Ł Ł Ł Š −−−

ÿ

ðŁ ýý

¦ Łý

1

Ł

¹

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ²Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

 ²Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¦Ł Ł 

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

¹ Łv Łv p p ¹ Ł ⁄ Ł % v v $ − Ł Ł Ł Ł Š−−

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 2

Ł Ł Ł Ł Š −−−

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

 ¦Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š−

Tpt. 3 in B −

Š− [a 2] š −−− Ł

Trb. 3 Tb.

Ý − Łý % − − Łý

Timp.

$Ý − Ł −−

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

ðý

[a 2]

Tpt. 1, 2 in B −

Trb. 1, 2

ðý ][

¹

Va.

š −−− Ł

Vc.

Ý −− Ł ý − Łý

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % − − Łý

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š

[div.]

246

Ł Ł Ł ][ Ł Ł Ł [][ ] div. in 2 h ŁŁ ýý h ][ div. in 2 h Ł ýý ðh ý ][ ðý ][

Florence Price

Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ŁŁ Ł Ł Ł Łý 

h Ł ýý h

ŁŁ

Łhý

Ł ¦ Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ¦Ł ý ÿ


Picc.

$108−− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

Trb. 1, 2

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ [a 2] Ł Ł Ł Ł ÿ ŁŁ ²¦ ŁŁ Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ][ [ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ÿ ÿ [ [a 2] Ł ŁŁ ¦ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł Ł ¦ Ł Ł ¦ Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ Ł Ł² Ł [ ][ ÿ ÿ Łý ¼ý [[ ] Łý −ŁŁ ŁŁ ÿ Łý ¼ý ðý [ ÿ ÿ ðý [[ ] ðý ²¦ ðð ýý ÿ ][ [ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

²¦ ðð ýý ][

ðý [

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðý ðý ][

ðð ý [

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

Vn. 1

$ − Ł Š−−

Ł Ł Ł Ł 

Ł Ł Ł Ł Ł 

Vn. 2

− Ł Š−−

Ł Ł Ł Ł 

Ł Ł Ł Ł Ł 

−ŁŁ Ł ŁŁ Ł ŁŁ Ł −Ł ŁŁ ŁŁ ŁŁ ][ ÿ ÿ

Łý [ Łý [[ ]

¼ý ¼ý

[a 2]

ÿ

ÿ

 Ł

²Ł

 Ł

ÿ

Łý [

Łý

Ł [

¹ Ł

¹

Ł [[ ]

¹ ŁŁ

¹

[ ]

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ Ł Ł Ł Łý 

Va.

− Ł Š−− Ł

Vc.

ý Ý −−− ŁŁ ¦ Ł ¦ ŁŁ −Ł ý Ł Ł ¦ Ł ý ¦ Ł ŁŁ ý Ł  Ý− % −−

ÿ

ŁŁ ý Ł Ł ý ý

 Ł ¦ Ł Łý

š

ðý h ]\

Łý h ][

ðhý ]\ ] h −ððh ýý ]\ ððhýý h ]\

ðhý [][ ] h −ððh ýý ][ ððhýý h ][

Ł Ł Ł

no.

3

in

C

ÿ

h ðý

ðhý

ðhý

ðhý

h ²¦ ðh ýý

h ²¦ ððh ýý

h ¦ ðŁh ýý ÿ

ÿ

Symphony

ÿ

ÿ

[

Cb.

²Ł

ÿ

ÿ

ÿ

Łý [ Łý [[ ]

¼ý

Minor,

Łh ý h Łý [][ ]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ ] [non div.] h ðð ýý [ [non div.] ððhý [ ðhý [

ðhý ðh ý h ðý

Movement

IV

247


Picc.

$115 − Ł Ł Ł Łý Š−−

Ł

Łý

¦Ł

Ł 

−Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

ðý

Ł Łý 

[a 2]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

¦Ł

Ł 

−Ł

Fl. 1, 2

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š −−−

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

¦Ł

Ł 

−Ł

Fl. 3

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

ðð ýý

ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł ŁŁ ŁŁ

[a 2] Ob. 1, 2

Ł Łý − Ł Ł Š−−

ŁŁ ýý

E. Hn.

− Š − Łý

¼ý

ðý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ŁŁ ýý

¼ý

Ł Ł

B. Cl. in B −

Š−

ðý

Bn. 1, 2

Ý −−− ð ý

ŁŁ ýý

Łý

²Ł

Ł 

Łý Łý

²Ł ²Ł

Ł Ł 

¹ Łý

Ł

ðý ðý

¹ Łý Łý ÿ

ŁŁ Ł ŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁ ()

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

() ()

Ł Łý Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Łý

¦Ł

¦Ł ¦Ł

ÿ ðý

ðý

ðý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[a 2]

%

ŁŁ Ł ŁŁ ŁŁ ŁŁ Ł Ł Ł

ðý

ðð ýý

š

Hn. 1, 2 in F

$ − Łý Š−

¼ý

¼ý

ŁŁ ýý

ðð ýý

Łý

¼ý

Łý

¼ý

¼ý

Łý

Hn. 3, 4 in F

− Š − Łý

¼ý

¼ý

ŁŁ ýý

ðð ýý

Łý

¼ý

Łý

¼ý

¼ý

Łý

Tpt. 1, 2 in B −

Š − ¦Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł

Tpt. 3 in B −

Š − ¦Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł

Trb. 1, 2

š −−− ð ý

ðý

ŁŁ ý

Ł

¹

ðý

ðý

ðý

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ðð ý

ðð ýý

ŁŁ ý

ŁŁ

¹

ðð ýý

ðð ý

ðð ý

Timp.

$Ý − − − Łý

Łý

Łý

Ł

[a 2]

Ł

 Ł Łý

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Łý

Łý

Łý

Łý

Łý

Łý

Sn. Dr.

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Cym. B. Dr.

%⁄

Ł

¹ ŁŁ

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

$ − Ł Ł Ł Ł Š−− Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

¦Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł 

−Ł

Vn. 1

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Vn. 2

Ł Ł Š −−− Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łý

¦Ł

 Ł (−) Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łý

Va.

š −−− ðhý

h ðý

h ðý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Vc.

Ý −− ðhý − ð

ððhý

ððhý

Cb.

Ý− h % − − ðý

ðhý

ðhý

248

()

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

div. in 2 ðððhýý hý

ððhý hý

ððhý hý

ðhý

ðhý

ðhý

Florence Price


Picc.

121 $ −− Łý Š −

Fl. 1, 2

− Łý Š−−

Fl. 3

− Łý Š−−

Ł Ł Ł Ł Ł Ł [[ Ł Ł Ł Łý [[ Ł Ł Ł Łý

Łý Łý

Łý

− Ł Ł Ł Ł Ł Š − − ŁŁ Ł Ł Ł Ł Ł

Ob. 1, 2

E. Hn.

− ý Š− ð

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Łý Łý

B. Cl. in B −

Š−

ðý

Bn. 1, 2

[[ Ł Ł Ł Łý [[ Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Łý [[

Łý Łý

ðý [[

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł %

Hn. 1, 2 in F

$ −− ð ý Š

Hn. 3, 4 in F

− ý Š− ð

[[ [a 2] Ł Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ðý

Ł Ł Ł Łý

Łý

¦ Łý

Łný

¦Ł

Ł 

ðý

Ł Ł Ł Łý

Łý

¦ Łý

Łný

¦Ł

Ł 

Ł Ł Ł Łý

Łý

¦ Łý

Łný

¦Ł

Ł 

Ł Ł Ł Łý

Łý

²Ł ý

Łýn

²Ł

Ł 

ðý ðý

Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Łý

Łý Łý

²Łý ²Łý

²Ł ²Ł

Ł Ł 

ðý

ðý

ðý

ðý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł

Łý

Ł Ł Ł

Łý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

[

]

Łný Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł 

Ł 

Ł

Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł

Ł 

Ł Ł 

Ł 

Ł

Ł Ł Łý

Ł Ł Ł Ł

Ł 

Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł

Ł 

Łl Łl Ł ý

¼ý

Łý

Łl Łl Łl Ł ý

¼ý

Łý

Łl Łl Łl Ł ý

Łl Łl Ł ý

¼ý

Łý

Łl Łl Łl Ł ý

¼ý

Łý

Łl Łl Łl Ł ý

Ł Ł [[ [a 2] Ł [[ [a 2] Ł [ [[ ] [a 2]

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− ð ý

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ðð ýý

Timp.

Sn. Dr.

$Ý − ` − − ðý ` ðý ⁄

Cym. B. Dr. Cr. Cym.

Łl [[ Łl [ [[ ]

ŁŁ

¹ ŁŁ ÿ

% Łý

Vn. 1

$ −− Łý Š −

Vn. 2

− Š − − Łý

Va.

Vc.

Cb.

¹

ðý [[

ðð ýý

ðý

ðý

ðð ýý

ðý ðý [ [[ ] ` ðý [ [[ ] Ł [ [[ ]

ðý ðý

ðý ðý

ðý ðý

ðý ðý

` ðý

` ðý

` ðý

` Łý

` Łý

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł ¹ ŁŁ [ [[ ] ðý [ [[ ] Łn Ł Ł Ł ý [[

¹

Ł

¹ Ł

¹

ŁŁ

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ ŁŁ

¹

Łý

Ł Ł Ł Łý n [ [[ ] š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł [ [[ ] h h Ý −−− ðð ýý ððð ýýý ðh ý h [ [[ ] Ý− h ðhý % − − ðý [ [[ ] Symphony

ÿ

ÿ

ÿ

ðý

ðý

Ł Ł Ł Łý

Łý

¦ Łý

Łný

¦Ł

Ł 

ðý

Ł Ł Ł Łý

Łý

¦Ł ý

Łýn

¦Ł

 Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

h ðð ýý h

h ðð ýý h

h ððð ýýý h

h ðð ýý h

ðhý

ðhý

ðhý

ðhý

Ł

Ł Ł Ł Ł Ł

no.

3

in

C

Minor,

Movement

IV

249


127 Picc.

$ − Ł Ł Ł Ł Ł Ł Š−− [a 2] ()

[

]

n Ł Ł Ł Ł ¹

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

−Ł Š −−−

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łn ¹

ÿ

ÿ

Fl. 3

( −) Ł Š −−−

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łn ¹

ÿ

ÿ

[a 2] () Ob. 1, 2

Š −−−

Ł Łý 

Ł Ł Ł Łn ¹

ÿ

ÿ

E. Hn.

¦Ł Š −− ( )

Ł Łý 

Ł Ł Ł Ł ¹ n

ÿ

ÿ

(¦) Ł Š − (¦) Ł

Ł Łý Ł Łý 

Ł Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł Ł n

ÿ

ÿ

¹ Łn Ł Łn ¹ Ł Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ Ł Łn

ÿ

ÿ

−Ł

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Š−

Ł

¦Ł 

Ł

¦Ł ¦Ł ý 

¦ Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł ý

¦Łý

Ł

¦Ł 

Ł

¦ Ł ¦ Łý 

¦ Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łý

¦Łý

Ł

¦Ł 

Ł

¦ Ł ¦ Łý 

¦ Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łý

¦ Łý

Ł

Ł

Ł

¦Ł ¦Ł ý ¦ Ł ²Ł ý 

¦ Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łý

¦ Łý

¦Ł ²Ł 

²Ł 

Ł

² Ł ² Łý 

¦ Ł ² Ł ² Ł ²Ł ý ¦ Ł ² Ł ² Ł ²Ł ý

Ł

[a 2]

²Ł ý

¦Ł ÿ

ÿ

¦ Ł ² Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł

¦ Ł ² Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł

ÿ

ÿ

¦ Ł ²Ł ²Ł ¦ Ł ý

ÿ

Łý

ðý [a 2]

Bn. 1, 2

¦ Łý

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ý

¦ Ł ² Ł ¦Ł Ł ý ²Ł ý

% [a 2]

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

Hn. 3, 4 in F

Š −−

Łý

Tpt. 1, 2 in B −

¼ý

Łý

Š−

¹ ÿ Ł Łn Łl Łl Łl Łn ¹ −ŁŁm ¹ ¦ ŁŁm ¹

Tpt. 3 in B −

¼ý

Łý

Š−

Łý

Łý

Ł

¼ý

²² Ł ý

¼ý

²² Ł ý

[a 2]

Łý

ÿ

ÿ

ÿ

Ł [a 2]

ŁŁm ¹ −ŁŁm ¹

ÿ

ÿ

ÿ

Łl Łl Łl Łn ¹

¹ −Łm ¹ ¦ Łm ¹ Łm ¹ −Łm m m m m Ł ¹ Ł ¹ ¦ ŁŁ ¹ ¦ ŁŁ ¹ ŁŁ ¹ n m m m m

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¹ ¦ Ł ¹ −Ł ¹ Ł ¹ Łm ¦ Łm − Łm Łm

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− ð ý ðý

Łý

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ðð ýý

Łý Łý

Ł ¹ Łn

Timp.

$Ý − ` − − Łý

` Łý

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

` Łý

Sn. Dr.

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

Ł

¹ Ł

¹

Ł

¹ Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cr. Cym.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − (−) Ł Š−−

Ł Łý 

Ł Ł Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

¦Łý h

Vn. 2

Š −−− (−) Ł

Ł Łý 

Ł Ł Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

¦Ł ý h

Va.

š −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −− ðhý − ðý

h ŁŁ ýý h

ŁŁ

¹

ÿ

Cb.

Ý− h % − − ðý

Łhý

¹

ÿ

Ł

Ł ¹ ¦Ł

Ł

¦ Ł ¦ Łý 

¦ Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łý

Ł ¹ ¦Ł

Ł

¦ Ł ¦ Łý 

¦ Ł ¦ Ł ² Ł ¦ Łý

¦ Ł ²Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł

¦ Ł ²Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł

¦ Ł ² Ł ¦ Ł ² ŁŁ ýý

ÿ

h ¦¦ ððh ýý

h ¦¦ ððh ýý

h ¦¦ ŁŁh ýý

ŁŁhýý h

ÿ

¦ ðhý

¦ ðhý

¦ Łhý

Łhý

[non div.]

250

Florence Price


134

Łý

Picc.

$ −− Š −

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

Fl. 3

Š −−−

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

−Ł

Łý

−Ł

Łý

−Ł

Łý

−Ł

Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

Łn Ł 

Łý

ÿ

Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

Łn Ł 

Łý

ÿ

Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

Łn Ł 

Łý

ÿ

Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

Łn Ł 

Łý

ÿ

ðý

ðý

ðý

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ðý [a 2]

Tpt. 1, 2 in B −

Tpt. 3 in B −

%

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Š−

ŁŁm ¹ − ŁŁm ¹ (¦) ŁŁm ¹ ŁŁm ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

n −ŁŁ ¹ ý ¼

Š−

Łm ¹ −Łm ¹

¦ Łm ¹ Łm ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

n Ł ¹ ¼ý

$

()

Trb. 1, 2

[a 2] š −−− Łm ¹ Łm ¹

ŁŁm ¹ Łm ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

−ŁŁn ¹ ý ¼

Trb. 3 Tb.

Ý −−− ¦ Łm ¹ −Łm ¹ ¦Ł −Ł %

Ł ¹ −Ł ¹ −Łm Łm

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¹ ¼ý Łn

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łn ¹ ¼ ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

[

[

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[

8va

Łý

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

Vn. 2

Š −−−

ÿ

−Ł

ÿ Łý

−Ł

ÿ

Ł −Ł 

Ł Łý 

Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Ł ý

−Ł Ł Ł Łý

Łn Ł 

Ł ¹ ¼ý n ]

]

n Ł ¹ ¼ý n ]

Łý ¼ý

Łn Ł 

Łý

−Ł Ł ][ Ł

¼ý [

Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Va.

š −−−

ÿ

ÿ

Ł Ł ŁŠ

Vc.

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[div.] n [unis.] Ł Ł Ł Ł Ł š −ŁŁ ¹ Ł n −Ł Ł Ł ][ n [unis.] Ł ¹ −Ł Ł Ł ÿ Ł n ][

ÿ Łn

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

−Ł Ł Ł ][ ]

Movement

IV

¹ ¼ý

251


Picc.

$141 − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

Łý Ł ][ [a 2] Łý Ł [

ÿ

ÿ

ÿ

Łý ][

−Ł ý

Š −−−

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

−Ł ýý ][

−ŁŁ ýý

−Łý ][

Łý

Cl. 1, 2 in B −

Š −−

ÿ

ÿ

ÿ

%Š −

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

Ł −Ł ý 

ÿ

ÿ

−Ł 

Ł

Ł − Łý 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

][ ]

Fl. 3

E. Hn.

−Ł 

−Ł ý

Łý

−Ł ýý

−ŁŁ ýý

Ł ý ¦²Ł ý

−Łý

Łý

ÿ

ÿ − Ł ý ¦¦ Ł ý

$ − Š − − Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł

−Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł

¦ ŁŁ ýý

dim.

ÿ

 ŁŁ ý ¦ Ł

²Ł ý

ÿ dim.

][ Vn. 1

− ¦ ŁŁ ýý

()

Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦[¦] Ł Ł ²¦ Ł Ł −−ŁŁ ¦ ¦ Ł

Ł ²¦ Ł ŁŁ −− Ł

dim.

Vn. 2

Š −−− Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł

−Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł

Ł Ł Ł −Ł Ł Ł

[dim.

Va.

š −−− Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł

]

−Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Š Ł Ł Ł −Ł Ł Ł dim.

Vc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B −

−Ł Ý −−− Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ¹ ¹ ¼ ý %

$148 − Š−−

ÿ

− Š−−

ÿ

ÿ

− Š − ¦Ł ý ][ Š−

ð ýý

Ł

¦ Ł ¦ ² Ł ¦ ² Ł Ł ²² ŁŁ −Ł ý −−Ł ][ ]\ ÿ

ÿ

Š −−− −−ðð ý ]\ Ł

Ł

ÿ

−ŁŁ −−Ł 

− −Ł ¦ ¦ Ł ¦ ² Ł ¦ ² ŁŁ ŁŁ ²² Ł Ł ý − ][

−ŁŁ −−Ł 

¦Ł ý

ðý

ŁŁ ýý −−Ł ý ][

− −ð ý

−Ł ý ][

ÿ

¦ Ł Łý 

−Ł − ý Ł

Łý

−ŁŁ ýý

Ł Ł ¦ Ł Ł −Ł ¦ Ł [][ ] cre

Ł ¦ Ł Ł −Ł

¦[¦] Ł Ł ²¦ Ł Ł −−Ł ¦ ¦ Ł

Ł ²¦ Ł Ł −¦ ŁŁ

¹

ÿ

²(¦) ŁŁ ŁŁ ²² ŁŁ Ł ¦− Ł ²¦ Ł

ÿ Ł ²¦ Ł Ł −− Ł ¹

cre

[1] Bn. 1, 2

¦ ¦ ŁŁ ýý

()

ðý

Ý − −ðý % − − ]\

¦ ŁŁ ý

ðý ðý ][

ðý ðý

ðý ðý

ðý ðý

cre

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

² ðð ýý ][ cre

ðð ýý

Hn. 3, 4 in F

− %Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ý ²¦ ðð ý [][ ] [cre

ðð ýý

252

¹

cre

ðý

²ð ý ]\

¹

cre

ÿ

ÿ

()

−Ł −ŁŁ ý 

Florence Price


155 Picc.

Fl. 1, 2

$ − Łý Ł Š−− [][ ] [cre (¦) Ł ýý −Ł Š −−−

 Ł

Ł scen

−Ł − Ł 

¦ Łý

Ł Łý 

]

(¦) Ł ý Š −−−

]

Ł

Ł 

Ł

Š −−− ¦ Ł ý

E. Hn.

Š −−

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

]

Ł

[scen

Ł 

Ł

¦ Ł ý −Ł −Ł −Ł 

]

$ − Š−

Ł −Ł ý 

²Ł

do

²Ł ý ]

Ł

do

ðý Ł

²Ł

[ ý ŁŁ ¦ ² ŁŁ ý [ ý Ł ²Ł [ ¦ ŁŁ ²¦ ŁŁ ýý [

²Łý ¦Ł ² Ł [

ÿ

ÿ

ÿ

ðý Ł

¹ Ł Ł Ł ]

ð ýý ð

do

² Łý Ł 

ÿ

[scen Hn. 1, 2 in F

Ł

¦ ² ŁŁ ýý

¦ ŁŁ ŁŁ ýý 

[scen

Ý − ðý % − − ðý

do

ÿ

ÿ ()

Bn. 1, 2

Ł

¦Łý

Ł Łý 

[scen Ob. 1, 2

do

¦ ŁŁ ýý

Ł −ŁŁ ýý 

[scen

Fl. 3

Ł

¹ Ł Ł Ł

do

ðð ýý

ðð ýý

[scen

]

do

ðý Ł [ ¦ ðð ýý [ ðð ýý [[ ]

¦Ł 

ÿ

ÿ

ÿ

² Ł ¦ ŁŁ 

ÿ

ÿ

ÿ

²Ł ¦Ł 

ÿ

ÿ

ÿ

²² ŁŁ ¦ ² ŁŁ 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

² Ł ² ŁŁ 

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼

¹

ðý [

ðý []\ ]

ðý

cresc. molto

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −− ¦ ðð ýý

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3

Ý −− −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

Cr. Cym.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Gong

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 2

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Va.

Š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł [ cresc. molto ¦Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł [ [ ] [cresc. molto] ¦Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł [ cresc. molto ðhý

¦ ðð ýý

ðð ýý

scen

]

do

[a 2]

Vc.

Cb.

Łý [ Łý

¦Ł

 Ł (−) Ł

¦Ł

Ł 

()

−Ł

Ł Łý Ł Łý 

ðý ]\ ðý ]\ ðý ]\

ÿ

[ Łý [[ ]

¼ý

Ł Łý 

ÿ

ÿ

Łý [

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

ÿ plate roll

Ý −− ðý − ][ Ý −− ðý % − ][

Ł

¹ Ł Ł Ł

Ł

¹ Ł Ł Ł

[cresc.

Ł

]

¹ Ł Ł Ł

Ł

¹ Ł Ł Ł

[cresc.

]

Symphony

no.

3

¹ ¼ý

Ł [[ ] Ł [[ ] in

¹ ¼ý

C

ðhý [ ðhý [[ ]

Minor,

ðhý

` ðý []\ ]

š

[cresc. molto]

ðhý

ðhý

[cresc. molto]

Movement

IV

253


162 Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn. Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Bn. 1, 2 Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

$ −− Š − ðv ý [ cresc. molto ðp Š −−− −ð ý [ [ ] cresc. molto ðpý Š −−− [ cresc. molto ðpý − − Š − − ðý [ [ ] cresc. molto p − − Š ðý [ cresc. molto Š − −ðv ý [ [ ] cresc. molto − Š ðýv [ cresc. molto Ý −− ððpýý % − [ cresc. molto $ −− ð ý Š ¦ ðv ý [ cresc. molto Š −− ² ðð ýý v [ [ ] cresc. molto p −ðð ýý Š− [ cresc. molto Š − ðýv [ [ ] cresc. molto

ðpý

ðpý

p −ðð ýý

p −ðð ý

ðpý

[ ]

[ ]

ðýp

ðýp

[ ]

p −ðð ýý

[ ]

p −ðð ýý

p −ðð ýý

Trb. 1, 2

Trb. 3

Tb.

Timp.

Sn. Dr.

B. Dr.

Trgl. Cr. Cym.

Gong

Vn. 1

Vn. 2

` ðv ý [ cresc. molto Łv ý ¼ ¹ [ cresc. molto ` ðð ýý [` cresc. molto ÿ [ ]

ðpý

ÿ

Va.

Vc.

¹ ¹ ¼ý

¼ý

[ ]

ðýp

− Łp Ł [ [[[ ] −Łp [ [[[ ] ¦ Łp (¦)( ) [ [[[ ] ² ŁŁv [ [[[ ] ¦ ŁŁ v [ [[[ ] ¦ Łp (¦)( ) [ [[[ ] ² Łp [ [[[ ]

pý −ðð ý

pý −ðð ý

[ ]

ðýp

ðýp

[ ]

[ ]

− ðpý

−− ððpýý

[ ]

−ððpýý [ ]

[ ]

pý −ðð ý

ððpýý

¦ ðð ýý v [ ]

¦ ðð ýý v

ÿ

−−ððv ýý p −−ðŁ ý −Ł Łý −Ł −Ł Łý 

[ ]

[ ] [ ]

[ ]

[ ]

−−ðpý

−−ðpý

[ ]

ðpý

 Ł −Ł −Ł ý

−Ł Ł −Ł ý 

Ł −Ł −Łý 

−Ł Ł −Ł ý 

Ł − Ł − Łý 

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ ÿ

¦ ŁŁ

¼ý

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

[[ ()

Łn ² Łým

¦Ł [[ ] −Ł š Ł [ [[ ] ² ŁŁ [[ ¦ ŁŁ [ [[ ] Łmý

Łn ² Łým

Łmý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

[

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

[a 2] ¹ ¹ ² Łn Łn [[ ¹ ¹ Łn Łn [ [[ ]

Łm Łm Łm Łmý Łm Łm Łm Łmý

[ ]

Ý

−ðv ý [ ]

−ð ý

−ðv ý

−ðv ý [ ]

ÿ

[ ]

ÿ

ÿ

 Łv [ [[[ ] Łv [ [[[ ] Łv [ [[[ ] Łv [ [[[ ] Ł [ [[[ ] Ł [ [[[ ] ŁŁ [ [[[ ]

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

¹ ¹ ¼ý

¼ý

` ðv ý

` ðv ý Łý

¼

` ðð ýý `

¹

` ðv ý

Łv ý `p ðý `

¼

¹

Łv ý `p ðý v `

−ððh ýý

−ððh ý

− ðý Š − − ðh ý

−ðð ýý h

−ð ý h

h − −ð ý

h š −−− ²ðð ðð ýý h

h −−−ðð ýýý h

h −−ððð ýýý h

−ðhý h

Ý −−− hý ð

−ðhý

ÿ

¼

ÿ

ÿ

¹

š

−ŁŁ [[ ²Ł [ [[ ]

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

¹

ÿ

¹ ¹ ¼ý

²Ł [ [[ ] Ł [[ ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

[ ]

[ ]

[ ]

−ððh ýý

254

¹

()

¹ ¹ ¼ý

ðý [[ ] ¦ Łp − Ł Ł (¦) Ł [[[ [[ Ł Ł Ł (¦) v [ [[[ ] [ [[ ] p [unis.] Ł Ł ¦(¦) Ł v [[[ [[ ¹ ¹ Łv [[[ ¹ ¹ Łv [[[

ÿ

ÿ

ÿ

[

Ł Ł Ł

Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł

Ł Ł ¦ Ł Ł Ł ²Ł Š ¦ Ł ²Ł Ł Ł Ł Ł

¼ý

¼ý

²¦ Ł [ [[ ]

¼ý

¼ý

²Ł ²Ł [ [[ ]

Ł Ł Ł

[ ]

[ ]

[ ]

−ðhý

−ðhý

[ ]

Cb.

[[ ²¦ ŁŁ [[ ÿ

−ðýp

⁄ % $ −− ðð ýý Š −h

Ý− h % − − ðý

Ł [[ ¦ ŁŁ [[ Ł

ÿ

[ ]

[ ]

pý −ðð ý

[ ]

div.

¼ý

[ ]

ðpý

[a 2]

 š −−− marcato Ł Ł ¦Ł ý [ cresc. molto marcato Ý −− Ł Ł −Ł ý − [ cresc. molto [marcato] Ý −− Ł Ł −Ł ý − % [ cresc. molto $Ý − ÿ −−

¹ ¹ ¼ý

[ ]

[ ]

p −ðð ýý

[ ]

ðýp

¦ Łp [[[ −¦ ŁŁp [ [[[ ] ¦ Łp [ [[[ ] Łp (¦) Ł [ [[[ ]

−ðhý

−ðhý

−ðhý

[ ]

¹

ÿ

¹

ÿ

[div.]

Florence Price

Ý


Picc.

$169 − Ł Š−−

ðý

¹ ¼ý

ðý

ðð ýý

ðý

¹ ¼ý

meno mosso

Łý

Fl. 1, 2

¹ ¼ý

ðý

ðý

Fl. 3

− Š−− Ł − [−] Š−−

¹ ¼ý

ðð ýý

ðð ýý

E. Hn.

− Š− Ł [ [[ ]

¹ ¼ý

ðý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

Bn. 1, 2

Ý −−− Ł

Ł

ÿ

ÿ

ðý

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łý

ðý

Łý

ðð ýý

Łý

ÿ

ÿ

ÿ

[a 2]

%

Ł

Łý

¹ ¼ý

Ł

1

Łý

¹ ¼ý

ŁŁ

Ł

ðŁ ýý

¹ ¼ý

Ł

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

Łð ý ý

Ł

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

Łð ýý

¼ý

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

Š−

[

 Ł −Ł

Łn Łn Łn ðný

Łný

Łn Łn Łn

−Ł Ł Ł Łý

Łý

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

Łý

ðý Ł −Ł 

Ł Łý 

−Ł Ł Ł Łý

 Ł −Łð ý

Ł Ł ý

ðýý ¼

ÿ ðý

¼ý

 Ł −Ł

ðýn

−Ł Ł Ł Łý Ł Ł Ł Ł −Ł Ł ]\

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

Łý

Łý

ŁŁ ý

¼ý

ÿ

ÿ

ŁŁ ý

ŁŁ ý

¼ý

ÿ

ÿ

ðý

Ł Ł Ł Łý

Łý

¼ý

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Łý

Łý

¼ý

ÿ

ÿ

ðý

[a 2]

[a 2]

ŁŁ ýý

Ł

Ł − Ł ý 

Ł Ł ý

−Ł Ł Ł Ł ý

Łý

¼ý

ÿ

ÿ

Ł ýý

Ł

Ł −Ł 

Ł Ł ý 

−Ł Ł Ł Ł ý

¼ý

ÿ

ÿ

Łý

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−− Ł

¹ ¼ý

Trb. 3 Tb.

Ý− Ł % −− Ł

¹ ¼ý

Timp.

$Ý − % −−

Vn. 1

$ −− Š −

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Vn. 2

− Š−−

Łn Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

¼ý

Ł Łý 

]

Łný

[

rit.

¼ý [a 2]

ŁŁ − Š−−

Ob. 1, 2

ðý

ÿ

ÿ

]

ÿ

ÿ

meno mosso

rit.

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Łš Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Va.

− Łn Ł Ł Ł Ł Š−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Vc.

Ý −−− ŁŁŁŁ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

ÿ

ÿ

Cb.

Ý− % −− Ł

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

[div.]

[unis.]

Symphony

no.

3

in

C

Minor,

Movement

IV

255


Picc.

$176 − Š−− Š −−−

Fl. 1, 2

Š −−−

Fl. 3

Š −−−

Ob. 1, 2

Š −−

E. Hn.

ÿ

ÿ

Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

Ý− 2 Ł % − − −Ł Ł Łý ]\

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

Hn. 3, 4 in F

Š −−

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Bn. 1, 2

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

q ðý

ÿ

q ¦ ŁŁ ý Ł Ł ŁŁ ¹ w ]\ ÿq ÿq

ÿ

ÿq

ÿ

ÿq

a tempo [= Tempo primo]

ÿ −Ł ŁŁ Ł Ł ¹ ][ −Ł Ł Ł Ł ¹ ][ ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ýý \ ÿq

[rit.]

ÿ

ŁŁ ¦ ŁŁ Ł Ł ¹ Ł Ł ŁŁ −Ł ¹ \ ]\ Ł Ł Ł Ł ¹ Ł Ł Ł −Ł ¹ \ ]\

ÿq

ÿ

¦ Ł Ł Ł Łý

a tempo [= meno mosso]

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

1 Cl. 1, 2 in B −

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

¦ Ł ¹ (−) −Ł ý ][

ŁŁ ¹ −¦ ŁŁ ýý ]\

−ŁŁ ¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðý \ ¦ ðð ýý

ðý

\

cresc.

ðý \

ðý

¦ ðð ýý \ ¦ ðý \

ð ýý

cresc.

ðð ýý

cresc.

cresc.

ðý cresc.

ðý ðý \

cresc.

[a 2]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł Łý \

Ł Ł Ł Ł ¹ cresc.

ðð ý \

ðý

¦ ðð ýý [\ ]

ðð ý

cresc.

[cresc.

ðý

¦ ðð ý \

cresc.

ðý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ðý \

[ ]

[cresc.

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý −−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

\ ŁŁ ýý ŁŁ ýý [ \ ] [cresc.

Timp.

$Ý − % −−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Łý Łý [ \ ] [cresc.

Vn. 1

$ − Š−−

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ [ ] cresc.

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

%

Š −−− š −−− Ý −− − Ý− % −− 256

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq ÿq ÿq ÿq

a tempo [= meno mosso]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

a tempo [= Tempo primo]

[rit.]

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðð ýý h \

ðð ýý h

ðð ýý h [\ ] div. ¦ ðhðð ýý h \

ðð ýý h

Ł Ł Ł Ł ¹ \ ðhý \

[ ]

Florence Price

cresc.

[cresc.

Ł Ł Ł Ł ¹ cresc.

ðhý

cresc.

ðhý [cresc.


Picc.

$184−− ¦ Ł ý Š −

Ł ²Ł Ł

Fl. 1, 2

− ¦ ŁŁ ýý Š−−

Ł ²Ł Ł

Fl. 3

− Łý Š−−

Ob. 1, 2

− Š − − ¦ ŁŁ ýý

Ł ŁŁ ŁŁ

ŁŁ ýý

E. Hn.

− ý Š− Ł

Ł Ł Ł

Łý

² ŁŁ ý

ŁŁ ²[aŁ 2] Ł

Łý

Ł ²Ł Ł [a 2]

Cl. 1, 2 in B −

Š−

B. Cl. in B −

Š−

Łý Łý Łý

ÿ

Ł ¦ Ł ²Ł ÿ Ł ¹ ¹ [ Ł ¦Ł ²Ł ¦Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł Ł ¼ ý [ Ł ¦Ł ²Ł ¦Ł Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł ²Ł Ł Ł ¼ ý [ [a 2] ¦ ŁŁ ýý ¦(−) ŁŁ ¦ Ł ² Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ¼ ý [ Ł ¹ ¹ ý Łý ¦ Ł ²Ł Ł ¼ý ¼ [ ¦ Ł Ł ²Ł

²Ł Ł ²Ł

Ł ² Ł −Ł Ł Ł Ł −Ł Ł Ł ² Ł −Ł Ł [

ÿ

 ²Ł ¹ ¹ ¼ ý [

Bn. 1, 2

Ł Ł Ý− Ł Ł Ł Ł % −−

Łý

Łý

Hn. 1, 2 in F

$ −− ² Ł ýý Š

ŁŁ ¹ ¹ 

ŁŁ ýý

−ŁŁ ýý

Hn. 3, 4 in F

− ² Ł ýý Š− Ł

ŁŁ ¹ ¹ 

Łý

¦Ł ý

Tpt. 1, 2 in B −

Š − ²Ł ý

ŁŁ −Ł¹ ¦ Ł¹ −ŁŁ ýý 

Tpt. 3 in B −

Š − ² Łý

Ł −Ł ¦ Ł

Trb. 1, 2

š −−− ð ý []\ ]

Trb. 3 Tb.

]

−−ŁŁ ý ¦ Ł − Ł

Łý

Łý ]

Łý

²¦ Ł ý

Łý Łý

Łý Łý

cresc.

Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ý − Łý % − − Łý

] Timp.

$ Ý − Łý −−

Łý

Łý

Łý ]

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

% Ł ²Ł Ł

Vn. 1

$ −− ¦ ŁŁ ýý Š − h

Vn. 2

− Łý Š − − ¦ Łh ý

Ł ²Ł Ł

Va.

h š −−− Łh ýý

Vc.

Ý −−− Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Łhý Łh ý

Łhý Łh ý

Ý− h % − − Łý

Łý

Łý

Łý h

¦Ł Ł ²Ł

Łý h

¦ Ł Ł ²Ł ]

ŁŁ ² Ł Ł

ŁŁ ý Ł Ł ²¦ Łhý h

−Ł [ ² ŁŁ [ ¦ ŁŁ [[ ] −¦ ŁŁ [ Ł [[ ] ²¦ ŁŁ [ [ −Ł −Ł [[ ] Ł [[ ] Ł [[ ] [[ ] Ł

Ł Ł Ł

ÿ

Ł ¦Ł Ł Ł ¦Ł Ł

Ł Ł ¦Ł

ÿ ÿ

Ł ¦Ł Ł

Ł Ł Ł

ÿ

Ł ¦Ł Ł

Ł Ł ¦Ł

²Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ²² ŁŁ ŁŁ Ł

Ł Ł ²Ł Ł Ł

ÿ

²Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł

Ł Ł ¦Ł

ÿ

¦Ł Ł Ł Ł Ł Ł

Ł ¹ ¹ 

¼ý

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¹ ¼ý

ÿ

Ý

ÿ

¹ ¹ ¼ý

¹ ¹ ¼ý

ÿ

Ł Ł

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

Ł

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¹ ¼ý ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ¦Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ¦Ł ² Ł Ł [ Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł Ł [[ ] unis. ²Ł Ł Ł ¦ Ł Ł Ł −¦² ŁŁŁ ¹ ¹ ¼ ý [[ ]

[div.]

Cb.

¼ý

ÿ

¹ ¹ ¼ý

Ł Ł ¦Ł

ÿ

¦Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ¦Ł

Ł ¦Ł Ł

Ł Ł ¦Ł

Ł ¦Ł Ł

Ł Ł ¦Ł

Ł Ł (¦) Ł ¦ Ł Ł Ł

Ł ¦Ł Ł

¹ ¦Ł Ł Ł

Ł ¹ ¹ 

Š

Ł Ł ¦Ł

[unis.]

]

 −Ł ¹ ¹ ¼ ý −Ł [[ ] ¹ ¹ ¼ý −Ł [[ ]

Symphony

no.

3

¼ý

¦ Ł ²Ł Ł

() ()

¦Ł ¦Ł

¹ ¼ý

ÿ

¼ý ÿ

Ł in

C

Minor,

Movement

IV

257


190

Ł ²Ł Ł Ł − Ł ¦Ł

Fl. 3

$ − Ł ¦Ł Ł ¦Ł ¹ ¹ Š−− [a 2] Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł − − Š − Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł − − Š −

Ob. 1, 2

Ł Ł Ł Š −−− ¦ Ł Ł ¦ Ł

Ł ¦Ł Ł ¹ ¹ ¦Ł

ÿ

−Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł

E. Hn.

¦ Ł Ł ²Ł Ł ¦Ł Š −− ¹

Ł ²Ł Ł ¦ Ł Ł ²Ł

−Ł Ł Ł Ł ²Ł ¦ Ł

−Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

¦Ł ¹ ¹ ¼ ý 

Ł ²Ł Ł ² Ł Ł ²Ł

−Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł

Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł

¦Ł Ł Ł Ł ²Ł ²Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Picc.

Fl. 1, 2

ÿ

ÿ

ÿ

Ł −Ł Ł Ł Ł ¦Ł

()

Ł ¦Ł Ł ¹ ¹ ¦Ł

ÿ

ÿ

Ł −Ł Ł Ł Ł ¦Ł

()

Ł ¦Ł Ł ¹ ¹ ¦Ł

ÿ

ÿ

Ł −Ł Ł Ł ¦Ł ¦Ł

()

Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł ¦Ł

()

Ł ²Ł Ł Ł − Ł ¦Ł Ł ²Ł Ł Ł − Ł ¦Ł

[a 2]

Cl. 1, 2 in B −

Š−

Ł ² Ł ŁŁ ²² ŁŁ Ł Ł Ł ²Ł

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

[]

[a 2]

Ł ²Ł Ł Ł − Ł ¦Ł ÿ

[a 2]

Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł

Łý

()

− Łý

¦Ł ý

Bn. 1, 2

Ý − ¦Ł ý % − − ¦Ł ý

¼ý

Hn. 1, 2 in F

$ − ý Š − ¦ ŁŁ ý

ŁŁ Ł ŁŁ ¦ Ł ý Łý Ł

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

3 Š −− ² Łý

¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł Ł Ł ² Łý

[a 2]

()

− Łý

Tpt. 1, 2 in B −

Š − ² Łý

Ł

Ł ²ð ý 

²ð ý

Tpt. 3 in B −

Š − ² Łý

Ł

Ł ²ð ý 

²ð ý

Trb. 1, 2

Ý −− ¦ Ł ý −

¼ý

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % − − ¦¦ ŁŁ ýý

¼ý

ÿ

Timp.

$Ý − Ł −−

¹ ¼ý

ÿ

Sn. Dr.

 Ł ¹ ¹ ¼ý

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

Ł ¹ ¹ ÿ¼ ý

ÿ

Vn. 1

$ − Š−−

Ł ¦Ł Ł ¦ Ł Ł ¦Ł

Vn. 2

()

¦ Łý

()

¦ Łý

¼ý − Łý

Łý ¼ý

()

` ðý ]\ [cresc.] ` ðý []\ ] cresc.

¦ Łýý ¼

¦ Łý

− Łý

¦Ł ý

()

Łý

−Ł Ł −Ł

¦Ł ý

()

Łý

−Ł Ł −Ł

− ðý − ðý

ÿ

ÿ

Łý

()

ý ¦ ¼Ł ý

ý −¼Ł ý

` ¦ ðý

` −ðý

` ðý

` ðý

()

− Łýý ¼

š

ÿ

ÿ Łý

¦ Łý ÿ

` Łý ` ðý

¦`Łý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦Ł ¦Ł

Ł ²Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł

−Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦Ł

−Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł ¦ Ł

Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł

Ł ²Ł ¦ Ł Ł ¦Ł ¦Ł

Ł ²Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł

−Ł Ł Ł Ł ² Ł ¦Ł

¦ −Ł Ł Ł ¦ Ł ²Ł Ł

Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł š Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł Ł

¦ Ł −Ł Ł Ł Ł ²Ł

Ł ¦Ł Ł ¦ Ł Ł ¦Ł − − Š −

Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł

Va.

Š −−−

Vc.

Ý −− ¦ Ł ý −

¼ý

Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł

¦ Ł ýý h

Cb.

Ý− % − − ¦Ł ý

¼ý

ÿ

ðhý

258

¦ Łý

[non div.]

Łý h

¦ Ł −Ł Ł Ł [non h div.] Ł ý ¦ Ł ²Ł ¦Ł ²¦ Ł ý h ¦ Łh ý h ²¦ Łh ý ( −) ð ý h ¦ð ý

h − ðý

()

Florence Price

−−ŁŁ ýý h

−¦ ŁŁ ý h

Łhý

¦Ł ý h

Łhý

¦Ł ý h


$196 − ¦ Ł Š−− Picc. ^[ ¦ ŁŁ Š −−− Fl. 1, 2 ^[ ¦Ł Š −−− Fl. 3 ^[ ŁŁ Š −−− Ob. 1, 2 ^[ ²Ł Š −− E. Hn. ^[ ² ŁŁ Cl. 1, 2 Š− in B − ^[

Ł ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¦Ł ^[ ŁŁ ^[ Ł [^[ ]

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

^[ ¦Ł ^[ Ł ^[ ²¦ ŁŁ ^[

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

Ł ^[

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− Ł % −− Ł ^[

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

−Ł −Ł ^[

¹ ¼ý

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ − Ł Š − −Ł ^[ Š −− ŁŁ [^[ ]

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

² ŁŁ ^[ ¦ ŁŁ

¹ ¼ý

ÿ

Š − ² ŁŁ ^[

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

^[ ] Ł [^[ ]

¹ ¼ý

ÿ

Š − (¦) Ł [^[ ] š −−− ¦ ŁŁ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

²Ł ^[ ]

¹ ¼ý

ÿ

¦Ł ^[ −Ł −Ł ^[

¹ ¼ý

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

Ł ¹ ¼ý ^[ ] Ł ¹ ¹ ¼ý [^[ ]

ÿ

B. Cl. in B −

Hn. 3, 4 in F Tpt. 1, 2 in B − Tpt. 3 in B −

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Sn. Dr.

Cym. B. Dr.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

Š−

[

[

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

¹ ¼ý

ÿ

ÿ

ÿ

$Ý − ¹ ¼ý −− Ł ^[ Ł ¹ ¹ ¼ý ⁄ [^[ ]

ÿ

ÿ

ÿ

^[ Ý− Ł % −− Ł ^[

Ł ¹ ¹ ¼ ý [^[ ] $ − ¦ ŁŁ ¹ ŁŁhýý Š−− n ^[

[

%⁄

Ł Š −−− Ł [^[ ] div. Ł š −−− ¦ Ł Ł ^[ Ý −− Ł − Ł Ł ^[ [div.] Ý −− Ł % − Ł ^[

¹

h Łný n ¹ ¦ ŁŁh ý hn ý [

]

[

]

[

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

h ðý

h ðý

h ðð ý

h ðý

h ðý

h ðý

¦ ððh ýý h

¦ ðððh ýý h

¦ ððh ýý h

Ł ¹ ¹ ¼ ý [^[ ]

¹ ¼ý

ðhý ðh ý

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł Ł ðhý ðh ý

Symphony

ðhý ðh ý no.

3

in

C

Minor,

ÿ

h −¦ ðð ý ^[

h −¦ ðð ý

ðhý ^[ ]

ðhý

h ²¦ ððh ýý ^[

h ²¦ ððh ýýý

[

]

Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł ¦Ł

ÿ

−Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł ^[ −ðhý −ðh ý ^[

Movement

IV

Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł −ðhý −ðh ý 259


Picc.

$202−− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

Tpt. 3 in B −

¼ý

−¦ ŁŁ ý ][

−ðð ý ]\

¦ ¦ Łðý Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł \ ¦ Ł Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł \ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Łý ]\ Łý ]\

¼ý

² ðð ýý \

¼ý

¦ ðý \ ÿ

ÿ

espress.

ÿ ²¦ Łð ý Ł Ł Ł −Ł ¦ Ł ]\ ÿ

ÿ ŁŁ ý Ł Ł Ł −Ł Ł ¼ý ][ ÿ

¼ý

− −Ł ý \

−ð ý \\

ðý ]\

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 1

$ −− h Š − −¦ ðð ý

h −¦ ðð ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vn. 2

− Š − − ðhý

ðhý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Va.

š −−− ²¦ ððhýý h

h ²¦ ððh ýý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Vc.

Ý −−− −Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł

−Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

h Ý −−− −ð ý −ðh ý %

−ðhý −ðh ý

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cb.

260

Florence Price


209 Picc.

$ −− Š −

Fl. 1, 2

Fl. 3

a tempo rit.

ÿq

ÿ

²ð ý Š −−− ð ý

² ððqýý

Š −−− ¦ ðý

q ¦ ðý

Łý

¦Ł

[ [a 2] Łý ¦Ł [ Łý

ÿq

[ ŁŁ ýý [

¦Ł ŁŁ

Ł Ł Ł 

()

−Ł

()

−Ł

()

−Ł

Ł 

Ł

Ł 

Ł

Ł 

Ł

ŁŁ ýý

ŁŁ 

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−

E. Hn.

Š −− ðý

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿq

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿq

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿq

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿq

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿq

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿq

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿq

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿq

Łý [

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿq

ðð ýý [

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿq

Łý [

Tamb. Sn. Dr.

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿq

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ q ðý

ÿ

ÿ Łý Łý [ Łý [ Łý Łý [

²Ł ²Ł ²Ł

Ł Ł  Ł

¦Ł ¦Ł

Ł Ł

() ()

¦Ł ¦Ł

Ł Ł 

Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

()

Ł 

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

() ()

Ł Ł 

Ł Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ ýý

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ý ŁŁ ý

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł −Ł −Ł

ðð ýý [[ ] ðð ýý [[ ] [a 2]

Łý [ Łý [[ ]

²Ł

 Ł

()

Ł 

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

²Ł

 Ł

()

Ł 

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

¦Ł

 Ł

()

Ł 

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

ŁŁ

¹

ÿ

ÿ

ÿ

Ł

¹

¦Ł ¦Ł

[a 2]

Cr. Cym.

Vn. 1

−Ł ŁŁ ýý

Ł

Ł

Ł 

Ł 

ðý [

Ł [[

¹

¹

¼ý

Ł 

¹

¹

¼ý

ÿ

[ ]

% $ −− Š −

a tempo

rit.

ÿ

ÿq

Łý

¦Ł

Ł 

()

−Ł

Ł 

Ł

[ Vn. 2

Š −−−

ÿ

ÿq

Va.

š −−−

ÿ

ÿq

Vc.

Ý −− −

ÿ

ÿq

Cb.

Ý− % −−

ÿ

ÿq

Łý ¦ Ł [[ ] [unis.] Ł ý ¦Ł [

 Ł

()

Ł 

Ł

¹

ÿ

ÿ

ÿ

 Ł

()

¹

ÿ

ÿ

ÿ

Łý [

 Ł

()

Ł Ł  Ł Ł

¦Ł

−Ł −Ł −Ł

pizz.

¹

[unis.]

ðhý [

 Ł ¹ ]\

arco

¹

¼ý

 ¹ Ł

¹

¼ý

 Ł ¹

¹

¼ý

Ł ][

pizz.

¹

Łhý Symphony

Ł no.

3

in

 Ł ¹ ]\ C

Ł

Ł

Ł −Ł

Ł

[arco]

¹

Minor,

Movement

¼ý

ðhý ][ IV

261


Picc.

$216 −− Š −

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 1, 2 in F

$ −− Š

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

² ðð ýý [[

²ð ý

² ðý [[ ]

² ðý

[

[a 2]

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

¦ ðý [[ −ðð ý [[ `ðý [[ ] ` ¹ ðý ` [ [[ ] [ [[ ] ` ðŁ ý

¦ ðý −ð ý `ðý

[

Tamb. Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿŁ Ł Ł

ŁŁŁ

¹

][

[cresc.]

¹

ŁŁŁ

¹

ÿŁ Ł Ł

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Trgl.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

$ −− Š −

ÿ

Vn. 1

Vn. 2

Va.

¼ý

` ðŁ ý

` ðý [ [[ ]

` ðý

¦ ðh ý [[ ¹ ðhý [ [[ ]

¦ ðh ý

%

−− Ł Ł Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł ][ −− ÿ − Š −− Ł Ł Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł [][ ] š −−− ¦ Ł Ł −Ł Ł Ł Ł −−Ł Ł Ł Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł Ł ¦ Ł ² Ł − ][

` ðý `

¹

Ł

¹

¦Ł

¹

Ł

¹

Ł

¹

¦Ł

¹

Ł

¹

−ŁŁ

¹

¦ ² ŁŁ

¹

Ł

¹ ²¦ ðhð ý h [ [[ ]

²¦ ðhð ý h

ŁŁ ¹ ¦ ² Ł

¹

−¦ Ł

¹

²Ł

¹

¹

−Ł

¹

Ł

h ² ðð ýý h [ [[ ] ¹ ² ðhý [ [[ ]

h ² ðð ýý h h ²ð ý

Ł cresc.

Ł [cresc.]

¹

ðhý

div.

¦ ŁŁ [cresc.] div.

Vc.

Ý −−− ¦ Ł −Ł −Ł Ł Ł Ł −−Ł Ł ¹ ¼ ý

ÿ

[cresc.] Cb.

Ý− h % − − ðý 262

ðhý

ðhý

Ł [cresc.]

¹

¦Ł

Florence Price

¼ý


223 Picc.

$ − Š−−

ÿ

Fl. 1, 2

Š −−−

ÿ

Fl. 3

Š −−−

ÿ Łý [[ Łý [[ ¦ ŁŁ ýý [[ Łý [[ ý ² ŁŁ ý [[ Łý [ [[ ] Łý ¦Ł ý [[

ÿ

Ob. 1, 2

Š −−−

ÿ

E. Hn.

Š −−

ÿ

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

¦ ŁŁ ¦ Ł ² ŁŁ Ł ¦Ł Ł

¦ðý

−ðý

−ðý

cresc.

Ł ¦Ł Ł

[[[ ¦ Łý [[[ ² ŁŁ ýý

()

cresc.

ŁŁ ²¦ ŁŁ ŁŁ

− ðð ýý

ðý

−ð ý

ðý

ð ýý ð

ðý ðý

cresc.

Ł ¦Ł Ł

]

cresc.

−Ł ý −Ł ý

Hn. 3, 4 in F

Š −−

ÿ

ÿ

Tpt. 1, 2 in B −

m m Łm ² Łm Š − ¦−ŁŁ ý −Ł − ¦

Tpt. 3 in B −

ðð ýý

[[[Ł ý Łý

cresc.

ðý ðý [[ [cresc. −ð ý −ð ý [ [[ ] [cresc. ðý

¹ ¼ý

ðð ýý ]

−ðð ýý ]

ðð ý ]

[cresc.

Š−

Trb. 1, 2

Łmý m š −−− ¦−ðŁ ýý

Trb. 3 Tb.

Ý − ðý % − − ðý

Timp.

$ Ý − `ðý −−

[

]

¦ Łm Łm ² Ł ¹ ¼ ý m m Ł Ł ² Ł ²¦ ŁŁ ýý ¦ ŁŁ ý ¦ Ł cresc. [[ −Ł ý Łý −Ł ý ¦Ł ý cresc. [[ [`]ý [`] Ł Łý Łý

Łm m Ł

[

² ðý

² ðý ]

[cresc.

ðð ý ¦ ðð ý

Cym. B. Dr.

ðý ðý

`ðý

`ðý

[[[ ] −Ł ý Łý [ [[[ ] Łý (

[

] [

` ðð ýý ` ` ðŁ ý ¼ý

¼ý

` ðý ` ` ðŁ ý ¼ý

¼ý

cresc. [cresc. Trgl. Cr. Cym. Gong

Vn. 1

⁄ % $ − −Ł ý Š−− h

]

ÿ

ÿ

` ðý ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

` ðý

` ðý

Ł Ł ²Ł

Łý h

Ł ¦Ł Ł

¦ ðð ý h

¦ ¦ Ł −Ł ¦ ² Ł

h ¦(−) ððh ýý

` ðý ÿ ÿ

Vn. 2

Va.

Vc.

Cb.

Ý −− ðhý − ðý h Ý −− h % − ðý

h −ŁŁ ýý h

h ¦−ðððð ýýý h

h ¦ ðð ýýý h h ¦ ðððð ýýý h

−ððhýý h ðhý

ððhý hý ðhý

cresc.

h ² ŁŁh ýý [cresc. Łhý ¦ Łh ý

Ł ¦ ŁŁh ý ¦ Ł −Łhý −Łh ý

cresc.

h ¦Ł ý cresc.

h −Ł ý

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

š

Š ]

Symphony

no.

3

in

Łý

)

¼ý

ÿ

ÿ

[[[ ] [[[ ] p ŁŁ ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý

ÿ

ÿ

¼ý ¼ý

[[[ Łý [[[ [ [[[ ] ðŁ ý [ [[[ ]

]

ðý ÿ [[[ 8va ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ ŁŁ ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł [[[ [[ [unis.] Ł ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł ¦Ł Ł Ł Ł Ł ¦Ł [ [[[ ] [ [[ ] ¦− ŁŁ ýý ¦Ł Ł Ł Ł Ł š ý ÿ ¼ Ł ¦Ł [[ [[[ −Ł ý ÿ ÿ ¼ý Łý [[[ ÿ ÿ ¼ý Łý [[[ ÿ

ð ýý h

cresc. div. h Š −−− ¦ Ł ý ¦ ŁŁ ¦ ² ŁŁ −Ł h h − š − − ¦−Łð ýý Ł Ł ² Ł Š h

[[[ Łý [ [[[ ] Łý Łý [[[ −ŁŁ ýý [ [[[ ] ŁŁ ýý [ [[[ ] ² ŁŁ ý [ [[[ ] ²Ł ý [ [[[ ] Ł ýý

]

` ðð ýý `cresc. ` ðŁ ýý

` ðý ` ` ðŁ ý

ÿ

[

−ðð ýý

cresc. [cresc. Tamb. Sn. Dr.

¼ý

¦ ðý

¦ Ł ² ŁŁ ² Ł

ÿ

Ł

ðý

[[[ ²Łý

cresc.

ÿ

Hn. 1, 2 in F

¦ðý

² Łý [[[ ¦ ² ŁŁ ý

cresc.

Ý − ðý % − − ðý [ [[ ] $ − Š−

Bn. 1, 2

ðý [ [[ ] cresc. ðý

ÿ

C

Minor,

Movement

IV

263


Picc.

$230 − Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Fl. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Fl. 3

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Ob. 1, 2

− Š−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

E. Hn.

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Cl. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

B. Cl. in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Bn. 1, 2

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Hn. 1, 2 in F

$ − Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Hn. 3, 4 in F

− Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Tpt. 1, 2 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Tpt. 3 in B −

Š−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Trb. 1, 2

š −−−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Trb. 3 Tb.

Ý− % −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Timp.

$Ý − −−

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Tamb. Sn. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Cym. B. Dr.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Trgl. Cr. Cym.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Gong

%⁄

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

00

Vn. 1

$ −− Š − Ł ¦Ł

rit.

rit.

Vn. 2

− Š − − Ł ¦Ł

Ł

Ł Ł

Ł

Ł

Ł

Ł Ł

Ł Ł

Ł Ł

Ł (−) Ł Ł −Ł

Ł ²Ł Ł

Ł

Ł Ł

Ł ¦Ł

Ł ²Ł

s ðný

Ł −Ł ¦ Ł

Ł ¦Ł

sn ðý

Ł ¦Ł ¦Ł

[ ]

Va.

Ł ¦Ł š −−−

[div.]

Ł

Ł

Ł ²¦ Ł ¦−ŁŁ

Ł

Ł ¦ ŁŁ

−ŁŁ −Ł

Ł ¦ ŁŁ ¦ ² Ł −¦ Ł

ns ² ðð ýý ny ns ²ð ý ðý ny s ðný [ ] [ ]

Vc.

Ý −−−

ÿ

Ł ²Ł ¦ Ł ¦ Ł ðh ý [ [[ ]

Ł

Ł

ðhhý

[ ] [ ]

Cb.

Ý− % −− 264

ÿ

ðhý [ [[ ]

ðhý

s ðný

s ðýn

s ðýn

ns ðý

ns ¦ð ý

ns ¦ð ý

ns ¦¦ ðð ýý ny ns ¦ð ý ðý ny s ðný

ns ð ¦ ð ýý ny ns ðð ýý ðý ny s ðný

[ ]

ns ² ðð ýý ny ns ² ð ýý ðý ny s ðný [ ] [ ]

[ ] [ ]

Florence Price

00 00 00

00

00


Picc.

Fl. 1, 2

Fl. 3

Ob. 1, 2

E. Hn.

Cl. 1, 2 in B − B. Cl. in B −

Bn. 1, 2

Hn. 1, 2 in F Hn. 3, 4 in F

rit.

$237 −− Andante Š − 00 ðý [[ [a 2] ý −− − 0 ð Š 0 [[ ý − ð Š − − 00 [[ − [a 2] Š − − 00 ðý [[ −− 0 ý Š 0 ð [[

a tempo

Ł

Ł

¦ Łl

Łl

¦ Łl

ð

Ł

Ł

¦ Łl

Łl

¦ Łl

ð

Ł

Ł

Łl

¦ Łl [

¦ Łl

]

Ł

Ł

Ł

Ł

¦ Łm

Łm

Łm

² ðm

m ¦² ŁŁ

m Ł ð m

[

Š − 00 ðý [[ Ý − 0 ðý % − − 0 [[ð ý $ −− 0 [a 2] Š 0 ðý [[ − Š − 00

Ł

ŁŁ

[

ŁŁ

m ²Ł

š −−− 0 ð ý 0 ðý [ [[ ]

ŁŁ

Ý− 0 % − − 0 ðð ýý [ [[ ] $Ý − 0 ` −− 0 Ð [ [[ ] ⁄ 00 `Ð [ [[ ]

Ł Ł

00 ð ý [ [[ ]

Ł

Trb. 1, 2

Trb. 3 Tb.

Timp.

Sn. Dr.

B. Dr.

2 Cym.

Łm [ [[ ] ŁŁ [

Vn. 1

Vn. 2

½

q Ð

ÿ

ðð

½

ðð

½

ÐÐq

ÿ

½

q Ð

ÿ

ðð

½

ÐÐq

ŁŁm

−Łm −Ł

−ŁŁm

ðð

½

ð

½

q ÐÐ

ÿ

−ŁŁ m m ²Ł m

ðð

½

ðð

½

q ÐÐ

ÿ

ðð

½

ðð

½

ÐÐq

ÿ

½

q Ð

ÿ

½

ÐÐq

]

− ŁŁm

ð

]

]

−ŁŁm

[[ ] ² Łm [

]

m ² ŁŁ

]

½

Łm

Łm

ð

m ² ŁŁ

¦−Łð m m −ð

¦Ł

ðð

]

[

]

[

]

]

ð ½

ðð

` Ð

` Ð

` Ð

`q Ð

¦Ł

¼

Ł

¼

Ł

3

3

3

½

ð

Ł

Ł

½

½

ð

½

`q Ð

Ł

Ł

`q Ð

¼

½

¼ Ł [[_ Ł ¼ [[_ Ł ¼ [[[_ ]

½

Ł [[_ ] ¼

½

Ł [[_ ] ¼

½

¼

½

Ł ¼ [[[_ ]

½

Ł [[_

½ ½

[

ða tempo ¦ Ł Ł Ł Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł −Ł Ł ¦ Ł −Ł ½ rit.

Ðq

ð ½

Ł [[_ ¦Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł Ł Ł ¦ Ł −Ł Ł Ł ð

½

ð

½

Ðq

½

ðð

½

q ÐÐ

½

q ÐÐ

½

q Ð

3

ŁŁ

ŁŁ

Vc.

Ý −−− 0 [non div.] 0 ðð ýý

Ł Ł

Ł ð

−¦ ŁŁ

¦−Łðð

ðð

¦Ł

½ ¦Ł

−ðð

ðð

ðð ½

Ł

[a 2]

[

3

3

½

¼

]

−Łm [

Ł Ł [[_

]

q ÐÐ `q Ð

š −−− 00 ð ý ðý

Ý− % − − 00 ð ý

ð

ðð

Va.

Cb.

½

[plate roll]

Andante $ −− Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł − Ł Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł Š − 00 − Ł ¦ Ł − Ł ¦ Ł − Ł Ł ² Ł ¦ Ł ¦ Ł −Ł Ł −Ł Š − − 00 3

ð

ðð

Ł Ð

00 `Ð [ [[ ]

3

ÿ

½

plate roll

%

ÐÐq

ðð

[

ÿ

½

½

]

[

Š − 00

ðð

]

[

Ł

½

−¦ ððm

[

Ł

ðð

]

[

Š − 00 ð ý [[

ÿ

¦² ŁŁm [

¼

Ðq ½

ð

Ł

ÿ

ÿ

¦ ðm

[

Ł

Ðq

² Łm [

ŁŁ

ÿ

]

[

Ł

Ðq

½ ð

ð

¦ Łm

½

ð

½

ŁŁ

Tpt. 3 in B −

ð

½

Š − 00 ðð ýý [[

Tpt. 1, 2 in B −

½

ð Symphony

ð

ð no.

3

in

C

Minor,

ð Movement

IV

[unis.]

Ł [[_

¼

½

¼

½

¼

½

pizz.

Ł Ł [[_ pizz.

Ł [[_ 265


Profile for ScoresOnDemand

Price SYMPHONY NO 3  

Orchestra; score; G Schirmer Inc; musicsalesclassical.com; 58894

Price SYMPHONY NO 3  

Orchestra; score; G Schirmer Inc; musicsalesclassical.com; 58894

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded