Adamo GOSPEL OF MARY MAGDALENE vol 2

Page 1

The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° 3 &4

1245 (Urgent: q = 88) Fl. 12

‹ 3 &4

Picc.

mp

Interlude ∑

4

œ œ

3 & 4 œœ

Ob. 12

315

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

Œ

4

p

∑ œ œ

œ œ

4

œœ

˙ ˙

sub. p

E. H.

3 &4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

? 43

Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

Bs. Cl.

Hn. in F 13

° 3 &4

1.

j œ

œ.

mp

œ

? 43 ˙.

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Mar.

B. D.

Harp

Vn. I

Vn. II

˙

j œ

Œ

Œ

œ J

Œ

Œ

3 &4

? 43 b˙. ‰

mp sim.

? 43 bœ

Œ

b œJ .

˙

Œ bœ bœ

Œ

j œ œ

˙ ˙

Œ

Œ

Œ

Ó

3 &4

? 43

3 ¢/ 4

3 &4

{ {

b ˙.

3 &4

3 &4

° 3 &4

œ œ

Œ

° / 43

(Urgent: q = 88)

œ

mf

3 &4

B 43 œ.

? 43 b˙˙..

mp div.

? 3 b˙ . ¢‹ 4 ‰

mp

∑ j œ

div.

Cb.

œ

{

œ

œ

3 &4

mp

Vc.

p

unis.

Va.

Œ

œ

? 43

Piano

Œ

mp

Cym.

Œ

mp

¢

4

Œ Œ

3 &4

? 43 bœœj

Tbn. 12

˙.

mp

Tpt. in C 12

p

2

Hn. in F 24

bœ bœ

œ œ

bœJ .

˙

œ

œ

œ

œœ

b˙˙

unis.

˙

œ

œ

œ

œ

4

unis.

œ

œ bœ

2

Œ

˙

œ

˙ ˙ ˙

œ

4

œ

sub. p 4

œ

bœ p

œ

sub. p

œ sub. p

Œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

316 ° œ˙ &

1249 Fl. 12

‹ &

Picc.

nœœ -

b˙˙

Œ

p

˙ & ˙

Ob. 12

œ

∑ œ œ

œ œ

œ œ

Œ

bœ bœ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

4

&

E. H.

& ˙œ

1 Cl. in Bb 2

?

Bs. Cl.

œœ

œ

˙

˙˙ p

˙

bœœ

œ

Hn. in F 13

? ¢‹

‰ ‰ œ.

œœ

œœ

œ. J

œ

œ-

j œ

œ

œ œ

‰ œ.

œJ

° &

?

Hn. in F 24

Œ ∑

j bœœ .

p Cbn.

#˙ #˙

∑ nœ œ

p

?

Bn. 12

-œ œ

j bœœ .

œœ

œ œ

#œ. J

œ

j œ

œ

œJ

œ œ

∑ Œ

Œ

a2

j œ-

mf

Œ

Œ

a2

œJ

mf

&

&

&

?

?

?

°/

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

{

.. ˙˙VIB. & ˙˙..

Mar.

B. D.

Harp

Vn. I

p

?

¢/

{

˙.. & ˙

˙˙..

˙˙..

˙˙..

?

Piano

˙˙.. ˙˙..

{

p

&

&

° ˙. &

˙

. & ˙

˙

non vib.

Va.

Vc.

Cb.

B ? ? ¢‹

˙. ˙.

pp pizz., œ l. v. pp

Œ

Œ

sim. œ

Œ

j œ.

œ

œ-

œ-

j #œ.

œ

œ-

œ

œ J

œ

œ

œ

œ.

j œ.

œ

œ-

œ

j œ.

œ

Œ

-œ J

œ

Œ

arco

p ord.

˙

p

non vib.

<n>œ

œ

œ

pp

œ

œ

ord.

˙

non vib.

j bœ.

j bœ.

p

pp

œ

pp non vib.

Vn. II

ord.

œ

œ.

œ J

j œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

317 ° &

‹ &

Ob. 12

&

E. H.

&

1253 Fl. 12

Picc.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

? n˙. mf

? ˙. b ˙.

Bn. 12

mf

Cbn.

? ¢‹

° & œ

(a2)

Hn. in F 13

(a2)

? œ

Hn. in F 24

œ œ

j œ

œ. œ.

œ J

œ œ

œ œ

j œ œ J

4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

p

Œ

œœ

œ

˙

œ

˙

Œ

p

2. sub. p

œ

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

¢/

&

?

&

&

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

{ { {

° & ˙.

&

div. a2

Œ

mf

Œ

> œOO œ >

˙OO .. ˙..

œOO œ

n

˙.

B <n>œ

mf

Vc.

œ.

œ

j œ

œ.

? b˙

œ-

œ-

? ¢‹ b˙

œ-

œ-

mf

Cb.

œ

j œ

mf

œ

4

œ

œ

œ bœ

œ

2

œ

mf

2

œ

œ

œ b˙div. ˙

> œOO œ >

2

mf

mf Va.

œ

4

¢

œ

œ

&

Bs. Tbn./ Tuba

œœ

1. sub. p

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ œ

œ œ

Œ

Œ

& ˙. ˙.

mf

Œ

sub. p

œdiv. œ

œ 4

œ

sub. p

œ

œ 4

sub. p

œœ sub. p

˙

Œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

318 ° ˙˙ &

-œ œ

1257 Fl. 12

‹ &

Picc.

p

#œ #œ

nœ nœ

& ˙ ˙

1 Cl. in Bb 2

<n>˙ ˙

Œ

Œ

œ

. œœ J

œœ

#œœ

˙˙

œ. J

œ

# ˙-

‰ œ.

œj

œ

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

p

œœ

pp

° & ˙

(1.)

Hn. in F 13

(2.)

? ˙

Hn. in F 24

œ

pp

œ J

∑ -œ

œ

œ

Œ Œ

∑ œ

œ

œ-

œ-

œ

œ

4

Œ

œ-

œ-

Œ

4

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

¢/

&

?

&

&

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

{ {

{

° & &

non. vib

˙OO˙... .

˙OO˙

˙˙..

˙˙

pp non. vib pp

Va.

Vc.

B

˙.

˙.non. vib ? ˙. pp

Cb.

? ¢‹

pizz., œ l. v. pp

Œ

Œ

sim. œ

œ. J

œ

˙-

Œ

œ. J

œ

œ-

#-˙

œ

Œ

‰ œ.

. œj

œ

œ œ

˙ ˙

œ

Œ

div.

œ

unis., ord.

˙ ˙

Slower, rapt: q = 80

#-œ

p

pp

VIB.

œ

œ

˙

› &

œ. J

unis., ord.

p

non. vib

œ

Cym.

œ

œ-

Timp.

œ

œ-

¢

##œœ

&

Bs. Tbn./ Tuba

œ

Œ

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ

p

œ œ

? ¢‹

p

pp Cbn.

Œ

p

?

Bn. 12

#œ #œ

∑ œ œ-

?

Bs. Cl.

&

E. H.

Œ

p

œ & œ

Ob. 12

˙ ˙

Slower, rapt: # œœ q = 80

Œ

œ

p

œ p

Œ

œ J

Œ

œ Œ

œ

#œ Œ

#œœ

unis.

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

319

Fl. 12

1261 <n> œ-œ

° & ‹ &

Picc.

Ob. 12

E. H.

J

pp

Œ bœ J

œ

œ J

∑ œ

œ-

œ-

∑ -œ

œ

Œ

&

Œ

1.

œ.

j œ

œ.

j œ

œœ..

j œœ

pp

pp

Œ

Œ

œ.

bœ J

pp

?

œ

∑ œ

œ J

1.

Ó œ

œ

œ

p

pp

œ

Hn. in F 13

? ¢‹

œ. b œ.

Œ

j œœ

° &

?

&

&

&

?

?

?

Hn. in F 24

4

pp

Cbn.

4

?

Bn. 12

œ

&

pp

Bs. Cl.

Œ

œ.

bb œœ & J

1 Cl. in Bb 2

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

› °& n˙˙. .

˙˙. .

˙˙. .

˙. bb ˙˙..

˙˙. ˙..

˙˙to . Vib. ˙..

CROTALES

{

&

Piano

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

to Mar.

¢/

&

&

&

{

Œ ˙. ° <n>˙. & pp & B ? ? ¢‹

Œ

Œ

solo b œ

œœ œ

p

<n>˙.

&

. bbœœœ..

œœ œ..

div., flautando

œ

flautando

œ

flautando

molto arp.

∏∏∏∏

œœœ.. .

mp

Œ

œ

?

œ. b œ.

bœœ.. œ.

b œ.

j bœœœ J

tutti div.

non arp.

j œœ œ j œœ

pp

b˙ ˙.

pp

b ˙.

j œœ

œœœ

gli altri, div. flautando j

œ

pp

b ˙.

p

. b˙˙˙˙...

bœœœ J

∏∏∏∏∏∏∏

œœœ...

∏∏∏∏

?

Œ

∏∏∏∏

{

molto arp.

∏∏ ∏∏

Harp

?

∏∏∏∏

B. D.

pp

∏∏∏∏

Mar.

pp

∏∏∏∏

Cym.

˙. ˙.

œœ

ord., unis.

j œœ

b˙˙..

œœ

ord.

unis.

bœ J

ord.

j œ

œ J

˙.

ord.

j œ-

arco

œJ

œ

<n>œ œ

Œ

œ. œœ.. œ.

bœ . bœ .

pp

j œ j œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

320 ° &

1265 Fl. 12

‹ ˙ &

Picc.

∑ ‰

mp

œJ

(1.)

Moving forward: q = 92

˙.

Œ

œ

œ

œ

∑ ∑

3

Ob. 12

& ˙.

˙.

˙.

j œ

Œ

Œ

E. H.

& ˙.

˙.

˙.

j œ

Œ

Œ

˙˙..

˙˙

mp

mp

&

1 Cl. in Bb 2

œ

˙˙ .

mp

?

Bs. Cl.

˙

mp

? ˙ ˙.

Bn. 12

œ

mp

? ¢‹

œJ

œ ˙.

3

œ

œ

œ

˙.

Œ

œ ˙.

3

œ

œ

œ

œ

œ 3

œ

˙˙

1.

˙

œ

˙

Œ

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

› °&

&

?

¢/

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

{

{

molto arp.

& ˙˙. ˙.

œ

∏∏ ∏∏∏∏∏

B. D.

¢

Harp

mf

œ

∏∏ ∏∏

{

Vn. I

œ ˙.

&

° & ˙.

œ

˙˙..

∑ ∑

Ó

Œ

∑ ?

mp

œœ

˙.

Œ

˙˙ .

œ

-œ œ

˙.

˙.

œ

œ

œ

3

? n˙

œ

œ

œ

3

˙.

œ œ

œ

œ

div.

˙˙..

œœ

div.

œ

˙˙

˙˙.. Œ

Œ

div.

œœ

˙˙..

-œ œ

-œ œ

œ œ-

bœ œ-

œ-

œ-

4

div.

B ˙

mp

˙ . ˙˙˙..

˙.

& ˙.

? . ¢‹ ˙

Œ

Moving forward: q = 92 div

mp Cb.

œ ∑

mp

Vc.

3

mp

Va.

œ

mp

œ

3

&

mp

Vn. II

bœ Bb

? ˙ ˙.

Piano

. œ˙˙.

Œ

œ

Cbn.

Œ

Œ

œ -œ

unis.

œ-

4

4

unis.

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

321 ° &

2 4

3 4

‹ &

2 4

3 4

Ob. 12

&

2 4

3 4

E. H.

&

2 4

3 4

2 4

3 4

1269 Fl. 12

Picc.

&

1 Cl. in Bb 2

œ Œ

3

œ

p

bœœ

bœœ

œ

3

3

Bs. Cl.

?

2 4

3 4

Bn. 12

?

2 4

3 4

? ¢‹

2 4

3 4

° &

2 4

3 4

?

2 4

3 4

Tpt. in C 12

&

2 4

3 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

? Œ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

1.

2 4œ

Œ

mf

j œ

Œ

3 4

?

2 4

3 4

› °&

2 4

3 4

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

¢/

2 4

3 4

&

2 4

3 4 . œ b œœ..

j œœœ bœœ J

{ {

non arp.

mf

œœœ J

bœ . œœ..

œœœ

pp

œœ œ J

œ. bœ .

œœ œ

3 4 œœ..

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

{

° œ & œ

œ œ 4

mf

œ œ

bœ bœ

? b˙

unis.

? b˙ . ¢‹

mf

œ œ

œ œ

œ

4

œ

bœ bœ

2 4œ 2 4œ 2 4˙

3

œ 3

œ

œœ

˙ 3 4 ˙

œ œ

œ œ

œ œ

3 4 bœ . œ.

j œ œ

œ œ

œœ

œœ..

œ

3 4 bœ .

j œ

œ

œ

œ.

3 4 œœ..

bœœ J

œœ

2 4˙ ˙

& b˙ . ˙. B œ

2œ 4œ

3

div.

3 4

œ

œœœ

2 4

?

œ

2 4

mf

Cb.

3 4 œ

mf

Vc.

œ

?

¢

mf

Va.

3

œ œ bœ

œ. bœ .

“” œ

unis.

œ œ

pp unis.

œ J

œ

œ J

œ

œœ J

œœ

pp

pp

pp

&


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

322

Rapt again: q = 84

1273 1.˙.

Fl. 12

° &

˙

‹ ˙. &

Picc.

Œ

pp

˙

Œ

pp

Slowing 2 4

∑ Œ

œ

Œ

pp

2œ 4

4 4

4 4

œ

œ

3

Ob. 12

&

2 4

4 4

E. H.

&

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

œ & œ

1 Cl. in Bb 2

pp

?

Bs. Cl.

Hn. in F 13

nœ nœ

˙.

nœ #œ

<b> ˙ ˙ ˙

pp

?

2 4

4 4

? ¢‹

2 4

4 4

° &

2 4

4 4

?

2 4

&

2 4

4 4

&

2 4

4 4

&

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

› °&

2 4

4 4

2 4

&

2 4

?

2 4

¢/

2 4

4 4

n˙˙.. “”

2 4

4 4

˙. & ˙.

2 4

4 4 4 4

Bn. 12

Cbn.

#œ nœ

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

¢

{ {

&

Harp

Piano

Vn. I

{

&

2 4

?

2 4

&

Va.

B

Cb.

&

4 4

4 4 4 4

&

&

4 4

4 4

Rapt again: q = 84

<“> div. ° <n>˙˙.. &

Vn. II

Vc.

&

˙.

˙

˙.

˙

-œ œ

unis. ˙.

Slowing œ 2 4

Œ

4 4

œ

˙.

2œ 4

Œ

4 4

œ

˙.

2œ 4

Œ

4 4

# ˙.

2œ 4

Œ

4 4

loco

˙˙

unis.

?

? ¢‹

Œ

œ

Œ ∑

2 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

323 ° 4 &4

1277 Evanescent q = 72 Flute

1 2

‹ 4 &4 œ

Piccolo

SCENE 4 ∑

j œ

p

Ó

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

1 2

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

English Horn

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

1 Clarinet in Bb 2

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Bass Clarinet in Bb

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

1 2

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

Contrabassoon

?4 ¢‹ 4

3 4

4 4

3 4

4 4

° 4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Horn in F 24

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trumpet in C 12

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trumpet 3 in C

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trombone 12

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

Oboe

Bassoon

Horn in F 13

Bass Trombone / Tuba

Timpani

Crotales

¢

°& 44 Ó

(Crot.) › &‰

Œ

Vibraphone

Vibraphone

Triangle

4 {& 4

{

actual o pitch

actual o pitch

{

œ

4 & 4 bœ

4 &4

pp

œ

œ

œ

˙.

4 &4 Œ B 44 Œ ? 44 Œ

sord.

Violoncello

b~ ? 44 b w ¢‹ pp

sord.

Contrabass

pp

˙

w 4w 4 ww

4 4

3˙. 4 ˙˙˙...

w

3 4

4 4 œ

let ring

œ

4 4

˙.

&

3 4

4 bœ 4 4 4

˙.

p

4Π4 4 4

(Yeshua's bedroom. Dawn: light the color of Jerusalem stone. Eyes aimed at the horizon, Yeshua sits upright at a corner of the bed, armored in bedclothes. Mary awakens; finds him no longer beside her. She nears him. He stiffens: doesn't turn. Mary registers this, wraps herself in her own bedclothes, retreats to the window. The silence lengthens. )

sord.

Viola

œ

Œ

3 4

5

°

° 4 sord. &4 Œ

œ œ

bowed, motor on

˙. 3 ˙. 4

3 4

p

sord.

Violin II

3 4Œ

œ œJ

3 o 4 ˙.

Evanescent q = 72O ..

Violin I

(Vib.)

˙.

3 4

˙.

4 4

4 4

4 4

5

pp

4 &4

Mary Magdalene

˙. ˙.

◊ÿ

pp

3 ˙. 4 ˙. Œ

3 4

pp

4 & 4 bw

Piano/

Y.

Triangle

4 ¢/ 4 Œ 4 &4 Œ

Harp

bœœ J

3 4

O˙..

3 4

œ Œ

Œ ∑

4 4

∑ ~w

>œ p

4 4

3˙ 4

œ pp

3 4

4 4

3 4Œ O˙..

(a test)

Œ

p

œ J I

4 4

n

˙O˙....

3 4

O˙..

3 O. 4 ˙.

4 ~w 4

3 O. 4 ˙.

4 4

bO˙..

3 O .. 4˙

4 ~w 4

3 O .. 4˙

4 4

O. 3 ˙. 4

4 4

div. a2 O n

n

n

˙OO˙....

pp

pp

pp

O. 3 ˙. 4

4 4

w~~w

~ 4w 4

3 4

4 4

3 4

pp

4 4

œ

3 4

˙OO˙....

4 4 4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

324 ° 4 &4

3 4

4 4

‹ 4 &4

3 4

4 4

Ob. 12

4 &4

3 4

4 4

E. H.

4 &4

3 4

4 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

3 4

4 4

Bs. Cl.

? 44

3 4

4 4

Bn. 12

? 44

3 4

4 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

3 4

4 4

° 4 &4

3 4

4 4

Hn. in F 24

4 &4

3 4

4 4

Tpt. in C 12

4 &4

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

4 &4

3 4

4 4

Tbn. 12

? 44

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

1281 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

¢

°› 4 w w &4 w w

4 {& 4

3 4 Œ

Œ

4 ¢/ 4

3 4 Œ

pp

3 4 Œ

3 o 4 b˙ .

4 &4

3 4

4 &4

3 4 bœ

{

4 &4

Harp

Piano

M. M.

4 &4

{

4 & 4 œ.

love

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

~ ° 4w &4

œ.

this

time

œ

of

◊ÿ œ œ

5

p

morn

-

œ

ing.

œ

3 4 œj

˙.

sim.

pp

Y

¿

˙o ˙

˙o ˙

pp

pp

œ

œ

œ

œ

œ Œ

Œ œ

o ˙.

Œ

Œ

Œ

The

œ.

˙. bœ œ

œ

sun

œ

in

˙

bloom,

œ

let ring

∑ j œ

4 4

Œ

4 4

p

˙.

˙

Œ

˙

4 4

5

œ

4 4

œ

Œ

4 4

Œ

4 4

∑ œ

j œ

j œ

As

4 4

O˙..

O˙..

O˙..

4 w~ & 4 ~w

. 3 ˙O . 4 O˙..

˙OO˙....

˙OO˙....

4 4

B 44 ~w

3 O. 4 ˙.

O˙..

O˙..

4 4

? 44 ~w

3 O .. 4 ˙

O˙..

O˙..

4 4

~ ? 44 w ¢‹

O. 3 ˙. 4

O˙..

O˙..

3 4

4 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

325 ° 4 &4

‹ 4 &4

5 bœ . 4

Ob. 12

4 &4

5 4

3 4

E. H.

4 &4

5 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

5 4

3 4

Bs. Cl.

? 44

5 4

3 4

Bn. 12

? 44

5 4

3 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

5 4

3 4

° 4 &4

5 4

3 4

Hn. in F 24

4 &4

5 4

3 4

Tpt. in C 12

4 &4

5 4

3 4

Tpt. 3 in C

4 &4

5 4

3 4

Tbn. 12

? 44

? 44

5 4

3 4

? 44

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

to B.D.

Œ

5 4

3 4

1285 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

˙ ˙

Vib.

4 {& 4

Tri.

4 ¢/ 4

Harp

{

Piano

M. M.

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

Œ

4 &4

Œ

4 &4

Œ

Œ

œ

œ

5

œ

œ

it

œ.

means

œ

œ.

œ

to

bless

the

œ

˙

room...

pp

5 4

œ

˙

3 4

˙

˙.

œ

œ

3 4

pp

˙o ˙

˙o . ˙.

Œ

5 4

3 4

o ˙.

Œ

5 4

3 4

Œ

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

˙.

˙

Ó œ J

Œ

~w

~w

4 w~ & 4 ~w

w~~w

B 44 ~w

° 4 &4

~w

œ

œ

Œ

(p)

4 & 4 œ.

solo

Y.

actual pitch o b˙ .

◊ÿ

B

3 4

Y

pp

pp

Slower q = 66

p

actual pitch

Œ

Œ

˙. ˙. ∑

4 &4

{

Ó

w w

w

if

Vn. I

1.

°›4 Ó &4

4 &4

5 4

Slower q = 66

b ˙.

˙

w~~w

unis. 5 ˙. 4

˙

3 4

~w

~w

5 b˙ . 4

˙

3 4

? 44 ~w

~w

~w

~ ? 44 w ¢‹

~w

~w

5 4

3 4

5 4

remove mutes

3 4

5 4

remove mutes

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

326 ° 3 &4

1289 Fl. 12

‹ 3 bœ . &4

Picc.

pp

œ

4 4

˙

4 ˙. 4

Measured q = 72

Œ

b˙˙.. p

to Flute

Œ

ww ∑

Ob. 12

3 &4

4 4

E. H.

3 &4

4 4

1.

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 Ó 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

Bn. 12

? 43

4 Ó 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

Hn. in F 13

(1.)

B 43

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

˙.

4 4

œ

Œ

w

p

w

∑ 1.

Œ

<n> w

∑ w

p

bœ J

pp

? 43

4 4

? 43

4 4

°› 3 &4

4 4

3 {& 4

4 4

3 ¢/ 4

4 4

3 &4

4 4

3 &4

3 &4

¢

motor off

œw

p

°

b˙˙..

œw

b˙˙..

4 4

4 4

3 &4

4 4

3 &4

4 4

{ {

° 3 b ˙. &4

4 4

˙.

remove mutes

Œ

Measured q = 72

3 b˙ . &4

4 ˙. 4

Œ

remove mutes

B 43 b˙.

4 ˙. 4

Œ

remove mutes

Vc.

? 43

4 4

Cb.

?3 ¢‹ 4

4 4

&


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

327 ° & ww

1293 Fl. 12

b˙˙..

Œ

pp

ww

b˙. ˙.

Œ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

2.

&

1 Cl. in Bb 2

˙. Ó

Œ

pp

?

Bs. Cl.

?

Bn. 12

j œ

n

w

Ó

Œ

pp

? ¢‹

Œ

n

w

n

∑ œj

œJ

pp

∑ ˙.

Ó ˙.

bw

pp

∑ Ó˙.

Œ

1.

œ J

pp

n

w

pp

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

œw

pp

b˙˙..

b˙˙..

œw

œw

b˙˙..

b˙˙..

bœw °

¢/

&

&

&

&

{ {

&

Ó

Œ

p

œ I

œ

can

œ

tell

œ

you

œ

what

œ

I've

learned

3

œ

from

œ

you

œ

j œ

Œ

3

œ a

-

œ

bout

how

j œ

˙

to

live,

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vn. I

Vc.

Cb.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

328 ° œ & w

1297 Fl. 12

˙.

bb˙˙..

Œ

œœ

b˙˙..

b˙˙..

Œ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

& ˙. Ó

Œ

?

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

?

Bn. 12

j œœ

n

˙. Ó

Ó b˙ .

1.

Œ

bœJ

œj

n

w

pp

∑ Ó˙.

w

n

pp

Œ

? ¢‹

bw

Œ

œ J

pp

n

1.

w

pp

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

b˙˙..

bb˙˙..

b˙˙..

Vib.

{ & œw

Tri.

¢/

&

&

&

&

Harp

Piano

M. M.

bœw °

{ {

& œ

j œ

Œ

bœ A

3

-

bout

œ

giv -

ing

œ

and

bœw

bœ re

-

œ

ceiv

3

-

ing

love,

œ

j œ

b˙˙..

œw °

j bœ

And

œ

how

bœ it's

œ

bet

-

œ

ter

j œ

to

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vn. I

Vc.

Cb.

Ó

˙ give,

Œ

œ

sola, senza sord. p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

329 ° & ww

1301 Fl. 12

b˙. ˙.

Œ

bw w

b˙˙

Œ

œœ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

2.

&

1 Cl. in Bb 2

j œ

˙Ó..

?

Bs. Cl.

?

Bn. 12

w

∑ ˙. Ó

Œ

∑ Œ œ

Œ

? ¢‹

Ó ˙.

∑ Ó ˙.

bw

œJ

Œ

bœ J

pp

˙. Ó

Œ

Ó

Œ

1.

˙.

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

bb˙˙..

{&

Tri.

¢/

&

&

&

&

Harp

Piano

M. M.

b˙˙..

{ {

&

œ

j œ

j œ

A -

œ

bout

b˙˙..

bœw °

œ

œ˙.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

how

love

is

not

the

same

thing

œ

œ 3

as

œ

œ de

-

œ

œw

œ

sire,

œ

œ

And

how

de

œ -

˙

sire

Vn. II

&

Va.

B

Vc.

Cb.

˙.

bw

œ can

(sola)

pp

œ

° &

Vn. I

œ

b˙˙..

Vib.

œ˙. °

pp

œ

Cbn.

œœ

?

? ¢‹


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

330 ° j & œœ

1305 Fl. 12

U Ó

Œ

Fl. 3

&

U ∑

Ob. 12

&

U ∑

E. H.

&

U ∑

& œJœ. #œ

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

œ ? J

œ

œ(1.) ? J

j œœ J

U ˙˙ u

p

œ J

U ˙

b˙ .

n˙˙

œœ

sub. pp

sub. pp

U ∑

? ¢‹

1. ° & œ.

+ j œ.

n

U Ó

p

œœ

œ-

bœœ

˙˙ b˙

p

U Ó

Œ

œœ

œœ

bœœ..

j b œœ

˙.

œ

Hn. in F 24

&

U ∑

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

B

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

°› &

U ∑

U ˙˙

U ˙

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

œœj {& œ J

Tri.

¢/

Harp

Piano

M. M.

{

.j œœœ .J

#œœœ

& Œ

& Œ

{

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

U ∑

non arp.

j #>œœ

sfz

j >œ

&

U ∑

&

U ∑

U Œ

j œ

& œ. lie.

Vn. I

U Ó Ó u

But:

° & Œ

& Œ

B Œ

œ I

pizz., senza sord.

U Ó

j œ. p

pizz., senza sord.

U Ó

j #œ. p

tutte, pizz., senza sord.

U Ó

œ. J

p

can't

œ

say

nœ I

œ

don't

bœ de

œ -

sire

3

œ

œ

you.

j œ

œ

œ

And

I

won't

œœ bœ

w

try.

Ó

Œ

?

U ∑

? ¢‹

U ∑

arco.

j bœ p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

331 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

1309 Fl. 12

& Ó

E. H.

Stronger, more motion q = 80

Œ

œ

p

& ˙. ˙.

Œ

Bs. Cl.

? ˙.

Œ

Bn. 12

? ? ¢‹

1 Cl. in Bb 2

˙

œ

mf

b œ-

œ

œ

Ó

b œ-

œ

œ-

Ó

1.

b œ-

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

{

arp.

Vc.

Cb.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Πnon arp.

bœœ

Ó. w

sim.˙.

˙. ˙ b ˙..

˙˙.. ˙.

˙˙.. w

bœœ œ

b œœ

&

{

?

mf

& Ó.

œ I

arco.

œ.

j œ

& Œ

arco.

bœ .

j bœ

B ˙. ? Ó ? ¢‹

œ

can

œ

tell

œ

you

œ

when

œ

I

talk

3

œ

with

Stronger, more motion div. ˙˙ q = 80 œ

œ

mf

œ

œ

mf

œ

p

œ

p

œ

mf

œ

mf

unis.

n˙ b˙

˙

you

˙

unis.

div.

œ

œ

p

bœ-

œ

mf

œ

˙

mf

œ

3

that

div. ˙

˙

œ

œ

the

œ

p div.

œ

mf

unis.

˙ ˙-

œ

p

œ

bœ-

œ

p

3

œ

world

unis.

mf

œ

feels

œ

œ

p

w

˙.

mf

unis.

œ

p div.

unis.

b˙ ˙

p

œ

mf

pizz., l. v., senza sord.

œ

mf

Œ

Ó

Ó

Œ

w

sim.

œ

œ

˙

div. ˙ b˙

˙

œ-

3

new,

p

senza sord.

Œ

œ-

˙. bb˙˙.. ˙.

Œ

&

p

Va.

mf

˙˙.. ˙ b ˙..

&

p Vn. II

Œ

° Œ &

œ

mf

Œ

Ó

bœ-

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

332 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1313 Fl. 12

Ó

b œ-

mf

& Ó

1 Cl. in Bb 2

b œ-

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

Cbn.

? ¢‹

œ

œ-

Ó

b-œ1.

œ

mf

Ó

b-œ

œ

Ó

p

Ó

œ

Œ

p

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

& Œ

Harp

Piano

M. M.

Vn. II

{

Cb.

Db

bb œœœ

˙˙.. w

b œœ œ

˙˙.. b˙˙..

Œ

˙˙.. ˙˙. .

Œ

˙˙˙... ˙.

bb œœœ œ

bœœ œ

Ó. ˙.

&

& œ

j œ

° & œ

˙ b˙

&

b˙ ˙

mf sim.

œ

B ˙ mf

Vc.

˙˙.. b b ˙˙..

Œ

&

mf Va.

˙. bb˙˙.. ˙.

. ? ˙˙. ˙.

sim.

Vn. I

?

œ-

œœ

Œ

° &

Hn. in F 13

œ

Œ

That

for

-

œ

p

p

œ p

Œ

bœ-

œ

œ e

œ

˙.

? ¢‹ Ó

3

ver

œ

is

bœ -

n't

p

œ

bb˙˙ p

mf

œ

e -

nough

bœ-

œ

j œ

œ

œ

p

œ

œ

w

œ

time

˙

œ

3

œ

˙˙

mf

mf

œ

-

Œ

˙˙ p

œ

b˙˙

Ó

all

bœ the

p

œ

mf

p

Œ

bœ-

œ

œ

good

œ

œ

˙

Ó

œ

˙. Œ

j bœ for

mf

mf

œ

œ

œ

we

could

˙

do...

˙˙

mf

p

œ

˙˙

mf

œ

3

œ œ

p

˙

œ

mf

p

œ

˙.

œ

œ

bœ-

œ

œŒ

Œ

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

333 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1317 Fl. 12

Ó

b œ.

(mf) (1.)

& Ó

1 Cl. in Bb 2

b œ.

(mf)

œ

œ-

Ó

b œ.

œ

œ-

œ

Ó

œ-

œ.

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? w ˙.

œ -

bw w

? ˙. ¢‹

bw

Cbn.

Hn. in F 13

° &

œ

œ-

œ

œ

open.

Œ

˙˙..

n Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

?

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

& Œ

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

{

Eb

Cb.

˙˙.. ˙.

bœœ

˙˙.. ˙˙..

Œ bœœ bœ

w

&

& œ

j œ

j œ

So

œ it

œ

is

œ

not

œ

the

œ

on

-

œ

ly

feel

œ -

œ

ing

œ

œ

3 you

in

œ -

œ

œ

spire.

œ

And

œ

yet

I

œ

˙

can - not

de

° & œ

p

œ

mf

œ

p

œ

mf

œ

p

œ

mf

œ

p

& œ

˙˙

œ

œ

b˙ ˙

œ

œ

b˙˙

œ

œ

˙˙

˙˙

p

B ˙

œ

mf

Vc.

˙˙.. bw

bœœ Œ

˙˙.. b˙˙..

Œ

&

mf

Va.

˙˙.. b˙ . ˙.

Œ

. ? ˙˙. ˙.

mf

Vn. II

˙˙.. ˙˙. .

?

p

˙.

? œ ¢‹

Œ

Œ

bœ-

œ

mf

œ

˙˙

p

˙

œ

mf

œ-

b ˙.

œ

p

bœ-

œ

œŒ

Ó

mf

œ

˙˙

p

˙

œ

mf

p

b ˙. bœ

Œ

Œ

bœ-

œ

mf

œ

˙˙

œ

mf

w

œ

œ

œ

p

˙

œ-

œ

p

Œ

Ó

œ-

œ

œ

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

334 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1321 Fl. 12

& Œ

1 Cl. in Bb 2

j œœ

Ó Œ

˙˙

pp

b œ.

œ

˙˙

œ

b œœ

˙

˙.

˙

œœ

b ˙˙

œœ

œœ

œ bœœ..

j b œœ

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? Œ

#œ J

˙

? Œ ¢‹

œ J

˙

+ j œœ .

Ó

+ œœ.

Ó

Cbn.

Hn. in F 13

° & œ. œ. ? ‰

Hn. in F 24

1.

pp

bw

˙.

j œ

bw

˙.

œ J

pp

sfz

#œœ J p

œœ

sfz

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

{&

motor off

(Vib.)

Œ Œ

b œœ..

j bœœ

˙.

&

?

&

&

{

& œ.

ny...

œ.

B œ ? ? ¢‹

œ

j œ

U ‰

pizz.

j œ

Ó

Œ

pizz.

j œ

Ó

Œ

pizz.

Ó

Œ

Ó

bw

No,

° & œ. &

œœ

p

¢/

{

œœ

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ

œ

œ

j œ I

œ pizz.

œ

œ

can't

de

-

œ

ny

arco

arco

bw

that

œ I

bœ de

œ -

3

œ

sire

œ

you.

j œ

œ

And

œ I

w

won't

try.

arco

˙

œ-

œ

˙

œ

w

œ-

œ

œ

w

arco

˙ arco

œ

œ

bœ.

œ

œ

˙

˙

˙.

œ

˙.

œ J

˙.

œ J


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

335 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1325 Fl. 12

˙

& ˙ ˙

1 Cl. in Bb 2

Impassioned q = 96

j œ

Œ

j œœ

Œ

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

Cbn.

Hn. in F 13

° Œ &

a2, open

œ

mf

?

Hn. in F 24

œ

œ

b˙ .

œ

œ

œ

a2, open

˙.

Œ

œ

mf

œ

œ

Œ

œ

Ó

œ Œ

<n>˙. ˙.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

?

Œ

bw bw

b˙ b˙

bœ bœ

mf

œ. œ.

œ œJ

b˙ b˙

˙. ˙.

mf

Œ bœ bœ

<n> œ <n>œ

<n>˙ <n> ˙

œÓ œ

?

°› &

Vib.

{& w w

Tri.

¢/

&

?

&

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

f

& Œ

œ

Does

œ

that

make

me

3

œ œ

˙ j <n>œ

B œ.

? ¢‹ ‰

>œ

œ

j >œ

j œ

˙

wrong?

˙

3

3

Ó

œ

Does

œ

˙

˙ ‰

œ

œ

that

make

œ J

˙

œ

me

œ

3

˙ ˙

3

˙

3

˙

˙. less?

<n> w

b ˙.

œ.

˙.

w

w

b ˙.

w

nw

mf 3

? œ

w

œ

Impassioned q = 96

° & ˙ &

œ

3

˙ ˙

mf

œ

œ

bw

mf

˙.

<n>˙

œ

bw

˙.

<n>˙

œ

mf

mf

&

<n> œ <n>œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

336 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

1329 Fl. 12

Cbn.

° & ˙

(a2)

Hn. in F 13

œ

3

˙

(a2)

œ.

j œ

? w

Hn. in F 24

œ

j œ

œ.

œ

œ

3

˙

œ

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Œ

Œ

. B œœ.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

#œ #œJ

œ œ

? ˙ ˙

œ œ

Ó

Œ

?

°› &

{&

Tri.

¢/

&

?

&

&

Piano

M. M.

Vn. I

{ {

& œJ

° &

Vn. II

&

Va.

&

Vc.

Cb.

˙

Œ

3

˙

As

œ œ 3

˙

œ

B 3

? ˙

˙

? ¢‹ ˙

˙

we

3

˙

œ œ

(mf)

Vib.

Harp

?

œ.

try

˙

b˙ .

˙

˙

œ.

j nœ for

some

-

œ

thing

high

˙ bœ

˙ j œ

œ

œ

Œ

œ -

er,

œ

œ

˙.

œ

3

œ

bw

œ

Œ

sire

˙.

œ J

œ.

-

œ

bw

de

œ

œ

j œ

œ

œ

has

œ.

3

3

Ó

œ

bœ 3

?

œ

˙

no

place?

œ œ bœ

œ

˙

3

˙. ˙.

-œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

337 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

?

?

1333 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

j bœœ

˙˙..

œœ

œœ

˙˙

œ J

˙.

œ

œ

˙

bœ bœJ

˙. ˙.

œ œ

bœ bœ

˙ ˙

p

p

p

Œ

° &

?

&

open

j bœœ. >

Œ

open

Œ

Œ

sfz

&

Tpt. 3 in C

j œ >.

?

Tbn. 12

¢

Œ

œ ˙

j œ >.

Œ

Œ

>œ. œJ

Œ

Ó

j œ >.

Œ

Ó

sfz

sfz

œ

j œœ .>

sfz

sfz

sfz

œj

? #œ. ˙

b>œ. bœJ

j œœ .>

sfz

sfz

Crot.

Œ

Tpt. in C 12

Timp.

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

Œ

b>œ. bœJ

Œ

Ó

Œ bœœ mf

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

p

?

°› &

{&

Tri.

¢/

&

?

&

Piano

{ {

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

& œJ

∑ ‰

Œ

Does

that

make

˙ ˙

B

∑ œ J

œ

me

Œ

œ J

œ

j œ >.

weak?

Œ

˙ ˙

Does

that

make

col legno battuto

Œ

Œ

j bœ. >

Œ

>œ. J

Œ

Œ

Œ

b>œ. J

Œ

Œ

col legno battuto b>œ. Œ J

Œ

col legno battuto

sfz

b>œ. bœJ

Œ

Ó

œ J

œ

œ

I'll

leave

j œ >.

j œ >.

Œ

j œ >.

j bœ. >

Œ

>œ. J

>œ. J

Œ

>œ. œJ

sfz

strong?

sfz

sfz

sfz

sfz

b>œ. J

Œ

>œ. J

b>œ. J

Œ

sfz

sfz

œ

you

arco

œ

p

œ

to

œ J

guess.

œ

˙.

arco

œ

œ

b˙ .

œ

œ

˙

œ

˙

œ

pp

sfz

pp

>œ. J

sfz

n˙ n˙

sfz

sfz

col legno battuto

sfz

sfz

col legno battuto

sfz

Ó

me

j bœœ. œ >

Œ

sfz

sfz

sfz

j œœœ .>

sfz

b>œ. bœJ

‰ œ

œ

& ˙

? ¢‹ ˙

Œ

sfz

° ˙ &

? #œ.

j bœœ. œ >

sfz

?

M. M.

3

Vib.

Harp

œ œ

3

p

sfz

Ó.

nœ nœ

arco

œ

pp

˙.

arco

œ

pp

˙

arco pp

3

3

<n>˙ <n>˙


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

338 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

1337

Surging q = 108

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Œ

Œ

Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

œ. ? œ.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

œ œ J

œ œ

? b˙ b˙

œ œ

?

°› &

¢

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{ {

& Œ

° ˙ & & ˙ B ˙ ? b˙

œ

What

œ

œ

I

know

3

3

3

˙

œ

œ

3

Œ

is,

3

œ

when

œ

3

3

3

œ

touch

your

face,

j bœ

˙

bœ .

I

˙-

œ

œ

œ.

˙-

œ

œ

b œ.

j bœ

˙-

œ

œ

œ.

j œ-

œ

œ

mf

bœ J

Surging q = 108

˙

œ

˙

œ.

do

œ

j œ

b-œ

Cb.

? ¢‹ b˙

˙

œ

˙-

œ

œ

bœ-

3

3

œ

3

as

3

if

I

œ-

œ-

˙

œ

˙-

œ

˙-

œ

sub. p

feel

j bœ

œ.

sub. p 3

j œ

œ.

sub. p

mf

mf 3

I

mf

˙

j œ

mf

˙

p

sub. p

œ

œ

œ

mf

3

sub. p

3

3

œ-

˙

œ-

˙

œ-

˙


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

339 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

1341 Fl. 12

Ó

Œ bœ J

œ

œœ

Œ

pp

j œœ

œ

j œ

Œ bœ J

œ

œœ

b ˙˙..

œ

˙.

Œ

?

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Œ

pp

Œ

Ó

Œ

p

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

{ {

bœ J

& bœ . feel

a

° & œ. &

j bœ j bœ

b œ.

mf

Va.

a

3

˙

Vc.

3

Cb.

? ¢‹ œ

bœ-

hint

3

of,

œ

Œ

˙ glint

w

w

w wdiv.

ww

œ

pp

3

Ó

Œ

œ

Œ

Ó

Œ

œ

œ

3

Œ

Ó

Œ

mf

bœ J a

œ

mf

3

œ

Ó

bw

of,

grace:

Œ Œ

pp

mf

mf

bœ-

˙

pp

mf

? œ

œ J

trace,

3

B ˙

pp

pizz., l. v.

œ

pp pizz., l. v.

œ

pp pizz., œ l. v. pp

Ó

Œ

œ

Ó

Œ

œ

Ó

Œ

œ

Œ

div.

bb˙˙..

unis.

˙.

arco

œ-

˙

arco, div.

Ó

Œ ∑


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

340 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

1345

Less motion q = 96 3 4

Delicate q = 80

b ˙˙..

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

&

3 4

4 4

&

3 4

4 4

Bs. Cl.

?

3 4

4 4

Bn. 12

?

3 4

4 4

? ¢‹

3 4

4 4

Fl. 12

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

° & bœ a2

Hn. in F 13

3

f

œ

a2

?

Hn. in F 24

3

f

& bœœ

Tpt. in C 12

f

& bœ

Tpt. 3 in C

f

? œœ

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó

3 4 bœ

j œ.

∑ 1.

Œ

b˙ . pp

∑ 1.

Œ

b˙ . pp

Œ

4 4

n

f

œ

œ. J

Œ

4 4

œ. J

Œ

Ó

3 4

. bœœ

n

f

Œ

Ó

3 bb œœ 4 n

œœ. J

f

Œ

4 4

Œ

Ó

3 4 bœ n

œ. J

f

Œ

4 4

b œœ

œœ. J

Œ

4 4

3

.

3

œ. J

3

Œ

pp

.j bbœœ J

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

{&

3 4

4 4

¢/

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

3

œ

j œ.

Œ

¢

f`

3

? œ œ

3

?

f

j œ œ.

°› &

{

{

& œ

˙

God's

n

f

3 œ 4

b ˙. ˙.

& Œ

b˙ . b ˙.

3 ˙ 4 ˙

b ˙. ˙.

˙ 3 ˙ 4

B œ ? œœ ? ¢‹ œ

pp

œ

b ˙.

3 4

pp

Ó

3 4

4w 4

Œ

4Π4

Œ

4Π4

unis.

4œ 4

œ

f

unis.

bb ˙˙˙ ...

Œ

p

pp

U œ

œ

grace...

f

pp

Œ

f

div.

div.

œ

Less motion q = 96 3 ˙ 4 ˙

° Œ &

pp

f

˙

f

4 ˙. 4 arco

4w 4 f

œ

Still,

>œ. J

unis.

˙.

p

f

b˙ . b ˙. p

bœ b œ. >

p

f

bœ (f)

œ I

Œ

Ó

Œ

Ó

f

˙.

3

>œ. J

Œ

Ó

b>œ. J

Œ

Ó

j œ. >

Œ

Ó

œ

can

Delicate q = 80


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

341

Fl. 12

° w &

1349 w

Fl. 3

&

Ob. 12

&

ww

∑ w

&

1 Cl. in Bb 2

˙. Ó

œj

n

∑ Ó˙ .

2. w

Œ

pp

∑ ˙. Ó

˙.

Œ

∑ <n>w

œw

&

E. H.

b ˙˙..

Œ

∑ œj

Œ

n

Ó ˙.

bw

2.

pp

Œ

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

b ˙˙..

nœw

œw

b ˙˙..

b ˙˙..

bœw

°

œw

° ∑

&

?

&

?

{

& œ say

œ

this

œ

œ

was

an

ac

3

-

œ

ci

-

œ

Ó

Œ

3

œ

dent.

I

œ

can

take

j œ

˙

the

blame.

˙

Œ

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vc.

Cb.

3

Mus

° &

Vn. I

œ J

b ˙˙..

¢/

{

n

?

Hn. in F 13

n

Bs. Cl.

Cbn.

œ J

-

ter


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

342 ° Œ &

bb ˙˙..

1353 Fl. 12

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

œœ

b ˙˙..

Œ

∑ w

∑ ˙. Ó

pp

pp

œj

w

2.

n

˙. ∑

œj

Œ

w

n

˙.

2.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

bb ˙˙..

bœw

bœw

°

b ˙˙..

b ˙˙..

œw

œ˙.

°

b ˙˙..

œ

°

¢/

&

?

&

?

{ {

& œ

all

bœ of

œ

my

œ

œ bœ

self - dis - ci - pline,

j œ

Ó

3

Œ

œ

and

bœ ex

-

j œ

tin -

œ

guish

j œ

this

˙

flame.

œ

j œ

f

j œ

Then

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

Vn. I

Vc.

Cb.

? ¢‹

Œ

pp

Bs. Cl.

Cbn.

Œ

pp

∑ b˙ . Ó

Stronger q = 88

ww

Œ

∑ bw

b ˙˙..

Œ

œ J

œ

can

Stronger q = 88

mf

œ

œ

you

œ

œ 3

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

343 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

1357 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

?

˙˙

j œ

˙

? bw ¢‹

° & Ó

1.

b œ-

?

œ

Ó

œ-

b œ-

œ

œ-

Œ

˙˙..

œœ..

n

mf

pp

? bw w f

Œ

j œœ

mf

Hn. in F 24

f

Hn. in F 13

Œ

pp

+ j œ œ.

Ó

+ œœ.

Ó

sfz

#œ œJ

mf

œ œ

sfz

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

1.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

? bw

˙

? ¢ bbw w

˙. w

mf

mf

Timp.

Crot.

˙

˙

œ

œ-

œ

œ

w w

œ J

j œ œ

Œ

1., solo

#œ J

pp

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

˙˙.. b˙ . ˙.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

f

. ? b˙˙. bw

{

w ∑

?

& œ

tell

œ

?

œ

you

ne

? bœ ¢‹ f

œ.

œ

œ

ver

felt

the

fire,

div. ˙

˙

unis.

p

f

div.

unis.

œ œ

p

œ

œ

f

œ

b ˙.

f pizz.

-

œ

b˙ ˙

& œ B œ

œ

your - self

° & œ

f

Cb.

bœœ bœ ∑

f

Vc.

˙˙.. ˙.

œœ

unis.

Va.

˙˙.. ˙˙..

Œ

&

f

Vn. II

˙˙.. b˙˙..

Œ

œ

œ.

œŒ

Ó

œ

œ

j œ

And

œ

œ

I

can

tell

˙

unis.

œ

div. ˙ p

f

div.

unis.

œ

b˙˙

œ

œ œ

p

œ

f

œ

œ

mf

b ˙. bœ

Œ

Œ

œ

˙

œ

you

unis.

œ

p

f

div.

unis.

œ

˙˙

p

œ

f

˙

œ

œ-

w

œ

œ

œ good

˙˙div.

œ

mp

Ó

?

& Œ

˙

œ

œ. -

bye.

Ó

pizz.

j œ

Ó

pizz.

œ.

j œ

Ó

œ.

j #œ

pizz.

Ó

pizz.

œ

Ó

œ J

Ó

œ Œ

Œ

But

œ.

œ

j œ

œ.

œ

œ

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

344 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

E. H.

1361 Fl. 12

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Hn. in F 13

&

&

& w w

? w

?

? ¢‹

Bn. 12

Cbn.

Softly, but obdurate q = 80

° &

Ó

Œ

1., open

œ

w

n 2., open

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Hn. in F 24

Timp.

Crot.

w

pp

? w

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

w

pp

sub. p

¢

?

1.

bw

2.

w Ó

pp

Œ

bw

n

pp

?

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

˙˙..

œ

p

Ab

œœ

˙˙..

˙˙..

?

&

?

{

& Ó

bw w

˙˙..

œ

p

Œ

œ I

can't

œ

say

nœ I

Softly, but obdurate q = 80

° &

&

Œ

B

non div., pizz.

?

? ¢‹

Œ

œœ

p

œ

don't

bœ de

œ -

sire

œ

œ

you,

Œ

˙

œ I

arco

˙.

p

œ

˙.

˙.

p

œ

˙.

Œ

Ó

arco

Œ

Ó

Œ

can't

œ

say

sim.

œ

Œ

˙.

p

w bw

Œ

arco

bw bœ

3

bœœ

Œ

œœ

bw

œ

œ

that

œ I

œ

don't

love

you,

˙. ˙. Œ

Ó

Œ

Ó

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

345 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

1365 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° &

(1.)

w

pp

2.

3

w w

mf

2.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Timp.

Crot.

¢

? Ó. w

pp

Ó

pp

mf

1.

bw

n

w Ó.

pp

n

°› &

∑ ∑

Tri.

¢/

{

?

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

æ wæ

{&

Piano

mf

Vib.

Harp

w w

?

& œœ

{

˙˙..

bb˙˙˙...

œ

b˙ .

œ

bw

pp

æ nwæ

Bass Drum pp

Œ

bb˙˙˙...

f

arp.

b˙˙ .. b ˙˙..

Ów. w

bw bw

&

?

& ˙

Œ

I

° & œ

˙.

& œ

˙.

B ?

œ

? bœ ¢‹

Œ

Œ

œ

œ

can't

say

that

I

won't

œ love

œ

œ

you,

pp

œ

Just

œ the

f

w

same

Surging q = 88

Œ

˙.

œ

˙.

Œ

Œ

b˙ .

œ

b˙ .

Œ

unis.

∑ ˙.

œ bœ

bw

œ

arco

pizz.

b˙ .

Ó

pizz.

b˙ .

bœ f

bœŒ

˙. f

˙. f

arco

˙. Œ

f

bw w

b˙w

Œ

∏∏∏∏∏∏

B. Tbn./ Tuba

n

w

Œ

Tbn. 12

w

œ

? Ó

Hn. in F 24

œ

Surging q = 88

Œ

œ

arco

w

f

w

f

arco, div.

b˙˙..


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

346 ° œ & J

1369 Fl. 12

mf

Flute

&

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

œ

mf

3

b˙ b œ b ˙.

3

œ

3

w

Ó

œ J

Œ

Ó

&

&

Ó

Œ

Ó

œ

Œ

3

bœœ

p

3

œ

Œ

b ˙˙.. pp

˙.

œ

pp

j bœœ J

Œ

Ó

bœ J

Œ

Ó

œ

3

pp

? ¢‹

° & w w

w w

(2.)

? œ

Hn. in F 24

Œ

Œ

œ

j œœ

Œ

Ó

œ J

Œ

Ó

pp

Œ

Œ

p

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

¢

w ? w

w w

? w w

w w

pp

f

? wæ

æ wæ

°› & {& ¢/

Harp

{

∏∏∏∏∏

Œ bœ

? Ów. w

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

Ó

j œ œ

Œ

Ó

bœœ J

Œ

Ó

(Vib.)

j œ

pp

f

b˙˙ .. b ˙˙..

Œ

æ wæ

& Œ

pp

æ wæ

œœ J

pp

b˙˙ .. b ˙˙..

j œœœ œJ

∏∏∏∏∏

Tbn. 12

mp

Ów. w

œœj œJ

∑ Œ

˙.

b ˙˙..

œJ

pp

Œ

Ó

… ‰

Œ

Ó

Œ

Ó

&

?

& w

° & œ & œ B œœ

w

3

œ

w

b˙ .

w

. b˙unis.

w

p

œ J

w

? ¢‹ w

w

œ

un

-

œ

til

Motionless q = 60 put on mutes

bœ I

w

Measured, as in the beginning q = 72

Œ

œ J

put on mutes

Ó

œ J

put on mutes

Ó

j œ

Œ

put on mutes

Ó

j œ

Œ

Ó

pp

pp

pp

pp

Œ Œ

Ó

die.

œ J

pp

? w

pp

?

Bn. 12

Hn. in F 13

Œ

p

Cbn.

pp

f

Measured, as in the beginning q = 72

œœ J

pp

˙.

?

Bs. Cl.

ww

f

&

1 Cl. in Bb 2

œ

Motionless q j= 60


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

347 More motion q = 104

° &

U ∑

Fl. 3

&

U ∑

Ob. 12

&

U ∑

E. H.

&

U ∑

1 Cl. in Bb 2

&

1373 Fl. 12

œœ

b˙˙.. j œ

˙.

Œ

Œ

? Ó

Bs. Cl.

œœ

∑ Œ

bœ J

pp

Ó

U ww

b ˙˙.. pp

˙.

œ

œ

bU w

Œ

Ó

bœœ-

Ó

pp

U ∑

U ∑

° &

U ∑

?

U ∑

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

°› &

U ∑

?

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

œœ

U w bu ww

Œ

pp

Vib.

{&

B. D.

¢/

U ∑

&

U ∑

Œ

?

U ∑

Œ

&

U ∑

?

U ∑

Harp

Piano

M. M.

˙.

{ {

b˙˙..

œJ

(Yeshua--though he seems to be trembling-still does not respond.)

& w

œœ w

j œ

b ˙˙..

Œ

Ó

U ∑

ppp

œ

non arp...

œpp bœ-œ

whispered

Œ

Go.

More motion q = 104

Ó Ó

œ

Stu -

° &

U ∑

Vn. II

&

U ∑

Va.

B

U ∑

?

U ∑

? ¢‹

U ∑

Vn. I

Vc.

Cb.

pid

girl:

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

348 Motionless q = 72

° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Ó

Ó

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

1377 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Timp.

Crot.

? Œ

bœ-œ

? ¢‹

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

? Œ

¢

Ó

∑ 1.

Œ

pp

œ.

p

j œ

Vib.

{&

B. D.

¢/

Ó

Ó

{

& Œ

Harp

? Œ

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

œbœœ-

&

?

& œ

Œ

Œ

œ

go.

You

œ

have

œ ru

-

œ

ined

Ó

this.

Motionless q = 72

° &

sord.

Ó

Œ

&

sord.

Ó

Œ

B

sord.

Œ

?

? ¢‹

Ó

sord.

Ó

Œ ∑

œ

˙.

ppp

œ

ppp

ppp

˙.

œ

˙. ˙.

ppp

œ.

mf

j œ

j œ

˙

w

mf

œ

#œ.

bw

mf

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

349 ° &

&

1381 Fl. 12

Fl. 3

Ó

1., solo

Œ

p

More motion q = 80

w

3 4

3 4 3

&

Ob. 12

Œ

œ˙

œ

œ

œ œ

3 4

pp E. H.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

° 1. & bœ p

Œ

˙

?

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

°› &

3 4

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

{&

3 4

B. D.

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

&

3 4

?

3 4

?

Harp

Piano

Y.

Vn. I

{ {

° & ˙. & bœ p

Va.

œ bœ

˙ ˙

B ˙

you've

œ brought

More motion q .= 80

w

œ

œ

me

to

3

˙

w

3 4

life.

˙

œ

˙

w

˙.

œ

bw

˙.

œ

œ

Œ

Œ

˙.

w

œ 3

ppp

œ

œ

3

ppp

? ˙ ? ¢‹

ppp

p

Cb.

3

ppp

p

Vc.

œ

But

p

Vn. II

Œ

3 4

˙

˙

œ-

˙

œ

3 4

3 4 3 4 3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

350 ° 3 &4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

3 4

1385 Fl. 12

Fl. 3

3˙ &4 œ

Ob. 12

mp

œ œ

œ

4 w 4 bw

E. H.

3 &4

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

3 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

3 4

Bn. 12

? 43

4 4

3 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

3 4

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

? 43

4 4

3 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

3 4Œ

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 43

4 4

3 4Œ

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

°› 3 &4

4 4

3 4

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

1.

œ

p

œ

œ

3

œ

œ

3 4œ

nœ ∑ 1.

Œ

œ

p

∑ œ œ

Œ

p

Vib.

3 {& 4

4 4

3 4

B. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{

. ? 43 ˙

4 4

° 3˙ &4

œ

3 &4 ˙ ˙

B 43 ? 43 ?3 ¢‹ 4

œ.

p

3

Ra

-

œ bœ

di - ant

wo

œ -

man:

dom;

4 w 4 p

œ

œ-

4 bw 4

4 4 4 4

œ

bœ brought

˙ ∑

œ

me

to

sub. pp

œ

œ

˙

œ

3

˙

sub. pp

3 4

˙. life:

3 4˙

˙

sub. pp

bw

œ 3

You've

œ

-

Œ

˙

p

œ

Wis

œ J

p

4 w 4

p

œ

bœ J

œ

3

œ

œ

3 4œ

œ #œ

˙

œ

3 4˙

3 4

3 4

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

351 ° &

U ∑

Delicate q = 72 #### 4 4

Fl. 3

&

U ∑

#### 4 4

Ob. 12

&

U ∑

#### 4 4

E. H.

&

U ∑

#### 4 4

1 Cl. in Bb 2

&

U ∑

#### 4 Π4

?

U ∑

#### 44

?

U ∑

#### 44

? ¢‹

U ∑

#### 44

4 4

4 4

#### 4 4

#### 4 4

#### 44

1389 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

° & œ

(1.)

Hn. in F 13

p

U ∑

?

Hn. in F 24

(1.)

& œ

Tpt. in C 12

p

U ∑

œ ? œ

Tbn. 12

U Œ

Œ

&

Tpt. 3 in C

U Œ

Œ

U Œ

Œ

p

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

Y.

Vn. I

Vc.

ww

w

w

w

w

pp 1. w pp

?

∑ u

4 4

U ∑

#### 4 4

{&

U ∑

#### 4 4 œw

¢/

U ∑

°› &

(Vib., motor off)

p

4 4

°

˙˙..

˙˙..

œw

˙˙..

œw

pp

#### 4 4

U ∑

#### 44

&

U ∑

#### 4 4

?

U ∑

#### 44

?

U ∑

#### 44

{

U ˙ ˙ ˙ ˙˙ u p

{

° œ & & œ B

œ

p

? œ p

Cb.

w

ww

p

Va.

˙˙..

pp

#### 44

p

Vn. II

∑ u

?

Piano

?

¢

& Œ

Harp

? ¢‹

sub. pp div.

#### 4 4

œ

Some

Delicate q = 72

U ˙

p

w

œ J

-

œ

œ

œ

day

I'll

ex

œ plain

-

remove mutes

Ó

Œ

U ˙ ˙ u

#### 4 unis. 4w

œ J

remove mutes

Ó

U ˙

#### 4 w 4

œ J

remove mutes

Ó

U ˙

#### 44 w

œ J

remove mutes

sub. pp

sub. pp

sub. pp

U ∑

#### 44

Œ Œ Œ

Ó

œ

3

to

œ

you


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

352 ° #### &

3 4

## & ##

3 4

## & ##

3 4

## & ##Ó

Œ

3 4

1393 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

## & ##Œ

1 Cl. in Bb 2

? ####

Bs. Cl.

? ####

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Va.

Vc.

Cb.

n

w

Ó.

Ó˙ .

Œ

pp

w

n

pp

œ J

w

n

3 4 3 4

pp

3 4

?

3 4

# ## &#

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

? ####

3 4

?

3 4

3 4

¢

° › #### &

¢/

Vn. II

Œ

œj

° &

B. D.

Vn. I

Ó

3 4

nn˙˙..

Œ

3 4

{&

Y.

˙.

œ J

n˙˙..

Vib.

Piano

˙.

œœ

Tbn. 12

Harp

n˙˙..

Œ

Tpt. 3 in C

Crot.

pp

˙˙..

j œ

˙.

Tpt. in C 12

Timp.

nw

n

?# # ¢‹ # #

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ

#### œ œw

˙˙..

n˙˙..

nœw °

œ nwœw

n˙˙..

3 4

nn˙˙..

nœw °

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

{

{

? #### œ

j œ

Œ

3

œ

why

œ I

nœ J

used

œ to

œ J

be

-

˙

lieve

˙.

œ.

œ.

that

love

was

low

œ

and shame - ful;

j œ

3 4

° #### &

3 4

## & ##

3 4

B ####

3 4

? ####

3 4

?# # ¢‹ # #

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

353 ° #### 3 & 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

## 3 & # #4

4 4

1397 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

## 3 & # #4 Œ

E. H.

Œ

1 Cl. in Bb 2

? #### 43

Bs. Cl.

˙ ? #### 43 Œ

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

œ J

2. œj

n

#˙˙..

w

∑ n˙˙..

Œ Œ

ww

4 4 4 4

j œ

Ó

Œ

Ó ˙.

Œ

œ

w

n

pp

1.œ

nw

J

pp

pp

4 4

° &

3 4

4 4

?

3 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

? #### 43

4 4

3 4

4 4

° › #### 3 & 4

4 4

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Crot.

Tpt. in C 12

Timp.

? # ## 3 ¢‹ # 4

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

˙.

4Π4

Œ

pp

n˙˙

˙

4 4w

nœ n

## 3 & # # 4 œœ

More motion q = 80

¢

?

Vib.

{&

#### 3 œ 4 n˙˙œ ..

B. D.

¢/

3 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{

4 4 œw

Ó

? #### 43 Ó

nœ J

Why

4œ 4J I

˙˙..

œ was

œ˙. °

j œ

na

° #### 3 & 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

B #### 43

? #### 43 ?# # 3 ¢‹ # # 4

˙ -

˙˙..

˙.

œ J

ïve.

n˙˙..

nœw °

œ

More motion q = 80

mp

œ

Sure

-

œ

œ

œ

œ

ly

I

will

hurt

4 4

4 4

4 4

œ and

œ

œ

œ

3

dis - ap -


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

354 ° #### &

## & ##

## & ##

1401 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

## & ##Ó

E. H.

## œ & ##w

1 Cl. in Bb 2

Bn. 12

Hn. in F 13

˙. ? #### Ó

œj

Œ

œœj J

œœ

##œœ

solo

j œœ .J

?

# ## &#

## & ##

? ####

? ####

?

¢

° › #### & #### œ˙.

n˙˙..

œw

œœj œJ

n˙˙..

œ ## œœ

.j œœœ .J

Ó Ó

## & ##

? ####

## & ##

? ####

{ {

? #### œ point

° #### &

œ

œ J

you:

œ

œ

œ

Sure

as

day

fol

œ -

-

œ lows

œ. night:

senza sord.

Œ.

œ J

Ó

j >œ

˙

w

## & ##

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

B ####

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

? ####

?# # ¢‹ # #

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

p

œ

Ó.

Still:

Be

sfzpp

Cb.

sfzpp

Vc.

w

sfzpp

Va.

˙ Ó

¢/

Vn. II

° &

B. D.

Vn. I

{&

Y.

Vib.

Piano

∑ Ó ˙.

Ó

j œœ .

œœ..

œœ

Tbn. 12

Harp

n˙˙

Tpt. 3 in C

Crot.

œ J

?# # ¢‹ # #

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

Œ

Œ

˙.

pp

˙.

pp

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ

n

˙.

? ####

Bs. Cl.

Cbn.

Œ

sfzpp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

355

Slower a ritual q = 66 1405 Fl. 12

° #### Ó &

Œ

## & ##

## & ##

## & ##

## & ##Ó

œ. œ.

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

1 Cl. in Bb 2

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. II

Va.

œ

3

pp

∑ œ œœ œ

p

˙ ˙

b

œ mp

b œ œœ œ

œœ. .

b

œ.

œ œ

œ.

Œ

œ

œ

pp

mp

˙

œ

∑ œœ..

˙˙

mp

œ bœœ œ

?# # ¢‹ # #

b

1.

Ó

p

?

## & ##Ó

1.

œ œ

p

p

? #### w w

w w

p

?

b <n>˙

œ

b

˙ ˙

∑ ˙. ˙.

œ œ

œœ

˙˙..

œœ

p

#### Ó. {&

(B.D.)

## & ##w w p

w w

? #### w w

w w

{

b <n> w <n> w

˙ ˙

b

6

Ó

∑ w w

b

p

¢/

bœ œ

Œ

œ œ

<b>w bb w

Glockenspiel ° › #### Ó. &

∑ Ó

mp

∑ ˙ ˙

˙

œ

∑ j œ

œ.

bœ œ

œ.

mp

œ

? #### w w

{

<n>˙

w ∑

œ.

# ## &#

¢

œ œ

# œ.

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

˙˙..

œ œ

bw w

˙. ˙.

bœœ

mp

mp

Œ

mp

b b

w w

¿

n

b˙ b˙

Ó

mp

Ó

6

Ó

w bw

mp

w w

w w

w w

?

b

? ####

b

p

œ œ œ

? #### œ

œ me,

œ

œ

œ

Wis -

## & ##Ó B #### ˙.

will be

œ

with

p

œ.

p

div.

œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ

˙ ˙

div.

3

œ œ œ

j œ œ

?# # w ¢‹ # # w

w w

œ

œ

œ

al -

ways...

pp

˙

œ

‰ œ

b œ

3

Ev'

˙ ˙

p

œ

you,

Œ

? #### w w

p div.

œ

dom...

Slower a ritual q = 66 ° #### Ó œ. &

œ

3

œ

j œ

-

-

ry - where

-

œ œ œ

mp

b

div.

unis.

œ.

div.

œ œ œ

unis.

œ.

j œ œ ˙ ˙

œ

œ

b

mp

œ

with

œ

3

3

I

will be,

œ

œ

me,

I

œ

Wis -

˙ ˙

œ

sim.

œ.

mp

œ.

b bœ

œ œ œ œ

sim.

mp

mp

<b>w bb w

mp

<n>w b <n>w

mp

3

will be

œ

œ with

œ

œ bœ

you,

Œ

dom...

˙ ˙

b

bœ œ œ

œ œ œ Œ

Œ

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

## & ##

## & # # Ó.

œ

3

œ bœœ œ

œœ..

˙˙

b

° &

œ

div.

Cb.

œ

Œ

p

Vc.

œ

Œ

? ####

with

Vn. I

1.˙

Œ

I

Y.

b

œ œ

Tbn. 12

Vib.

Œ

mp

˙˙

Tpt. 3 in C

Crot.

b

œœ

b

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

p

˙˙

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ œ

Bn. 12

Hn. in F 13

˙ ˙

? ####

Bs. Cl.

Cbn.

œ œ

œ

œ

al -

ways...

j œ œ

-

-

ways

-

œ œ œ

˙ ˙

œ.

œ œ œ

œ bœ œ

˙ ˙

œ.

œ bœ œ

3

j œ œ

j bœ œ

w w ˙ ˙

œ 3

Al

bœ œ œ

b˙ b˙

œ

œ

œ and


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

356 1409 ˙ Fl. 12

Fl. 3

° b˙ & &b (1.)

˙ mf

˙

Ó

3 2

Ó

Ó

Cadenza, with the voices q = about 69 ∑

3 2

3 2

Ob. 12

&b

E. H.

&b

3 2

˙ &b ˙

Ó

3 2

?

b

3 2

Bn. 12

?b

3 2

Cbn.

? ¢‹ b

3 2

Ó

3 2

?

3 2

Tpt. in C 12

&b

3 2

Tpt. 3 in C

&b

3 2

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

mf

° & ˙

(1.)

Hn. in F 13

mf

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

? b ˙. w

mf

? ¢ bw w ?

mf

° › b ˙. & ˙.

Œ

{

M. M.

3 j 2 œ œ

Œ

Ó

Ó

3 2

3 2 Ó∑

∑ Œ

œ œ

?b mf

&b Œ

œ.

Ev' -

œ œ. day

˙ ° b˙ &

? b ˙. w ? ¢‹ b w w

mf

œ œ.

ry, ev'

œ œ.

œ

œ

œ

œ J

œ

ry day

re - joic - ing,

œ.

re - joic - ing,

œ. œ œ.

-

œ

j œ

œ œ.

œ œ nœ

œ.

˙ &b ˙

B b œ.

œœj

pp

3 2 Œ

&

3 2 Œ

◊ÿ

œ

re - joic - ing,

œ œ œ

œ. œ.

œ œ œ œ œ. nœ

œ. œ. œ

œ. unis.

œ 3 2 œ

‰ ‰

&

mp

˙ Dai

mp

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ œ

œ œ

œ œ

-

˙ Dai

œ œ œ œ

-

Ó Ó

-

-

p

bowed, motor on

Ó

Œ

˙o . ˙.

˙ ˙

let ring

o ˙

˙.

5

w ww .. w.

Y.

pp

œ œ œ

3 2

œ œJ

pp

pp

w.

pp

3 o 2 w

&Ó

˙˙ Œ

Triangle

Ó

œ œ

? b œ.

∑ ‰

3 2

œœ

œ

mf

Cb.

˙. ˙.

mf

mf

Vc.

œ œ

w w

mf

Va.

actual pitch

mf

Vn. II

Ó

ev' - ry

Vn. I

Ó

Ó

mf

mf

Y.

Œ

actual pitch

&b

Piano

Œ

¢/ ¿

?b

3 2 œœJ

Œ

˙. { & b ˙.

{

œœ ˙˙..

? b ˙. w

Harp

œœ..

˙

Œ

Ó

œ

œ

œ œ

p

Y. œ ˙

œ -

3 œ 2

-

-

-

-

œ

œ -

-

-

œ œ

Œ

Œ

œ

œ-

Ó

œ

œ

-

-

ly,

dai

n

pp

3 2 Œ

Ó

3 2 Œ

Ó

3 2 Œ

Ó

b~. 3 w. 2

unis. pp sempre

˙

˙.

˙O˙

˙OO˙....

O˙..

O˙..

div. a2O n

n

n

w~~w....

pp

~w..

pp

~w ..

pp

~w..

-

-

œ

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

pp

~w ..

unis.

pp

Œ

dai

Ó

p

ly,

-

˙.

Œ

Ó

Cadenza, with the voices q = about 69 O O.

3 2 Œ

˙.

5

°

3 2 œ

Ó

-

œ -

Ó

Ó

-ly,

-

œ

œ

ly,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

357 tacet ° b 1., with the voices; ossia j & œ. œ œ

1413 Fl. 12

p

j œ

œ.

œ

mp

œ

˙

pp

Œ

œ

Œ

Fl. 3

&b

Ob. 12

&b

E. H.

&b

1 Cl. in Bb 2

&b p

1., with the voices, ossia tacet

œ

˙

œ

˙

mp

˙.

Œ

œ

pp

Œ

Bs. Cl.

?b

Bn. 12

?b

Cbn.

? ¢‹ b

° &

?

Tpt. in C 12

&b

Tpt. 3 in C

&b

Tbn. 12

?b

B. Tbn./ Tuba

? ¢ b

?

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Timp.

Crot.

° › b ˙˙˙.. & ˙.

Vib.

{& b

Tri.

¢/

{

&b

Harp

˙˙˙.. ˙.

˙.

Ó

˙.

∑ ˙.

˙.

Œ

Piano

Œ

{

M. M.

p

ev'

? b œ. ev'

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ

Œ

-

-

p

Y.

◊ÿ

˙.

pp

& b œ.

O .. ° b˙ &

-

-

ry

œ

day,

, mp œ.

œ J

œ

, mp œ.

day,

ev'

j œ

ry

ev'

O˙..

pp

˙˙ Œ

-

-

-

-

j œ

œ

œ

5

œ

day,

dail

œ J

œ

, pp œ

day,

dail

Œ

˙O .. & b O˙..

˙OO˙....

Œ

. B b O˙.

O˙..

Œ

? b O˙..

O˙..

Œ

O. ? b ˙. ¢‹

O˙..

O˙..

¿

Ó

˙o ˙

œo œ

˙ ˙

o œ

o ˙

œ

˙

-

-

-

-

˙

Ó

, pp

ry

ry

œ

œ

p

œ

Y

pp

pp

&b Ó

j œœ

-

-

-

-

œ œJ

‰ ∑

pp

o ˙.

˙.

‰ Œ

&b &b

Œ

˙

ly,

œ

˙

œ

ly,

Œ

O˙..

n

pp

˙OO˙

˙OO˙....

n

pp

O˙..

n

pp

O˙..

pp

O˙..

3

œ

dai

œ

œ

œ

œ

œ

dai

n

Œ

-

3

-

-

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

358 More in rhythm: q = 60

° b &

4 4

Fl. 3

&b

4 4

Ob. 12

&b

4 4

E. H.

&b

4 4

1 Cl. in Bb 2

&b

4 4

Bs. Cl.

?

b

4 4

Bn. 12

?

b

4 4

? ¢‹ b

4 4

° &

4 4

?

Tpt. in C 12

&b

4 4

Tpt. 3 in C

&b

4 4

Tbn. 12

?b

4 4

B. Tbn./ Tuba

? ¢ b

4 4

?

4 4

4 4

4 4

1417 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

° › b ˙˙˙.. & ˙. {& b

sim. ˙.

Piano

G. 1

¢/

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

˙˙˙ ˙

˙.

to ˙ toVib. Vib.

{

Œ œ

let ring

œ

œ

Y

Ó

Œ

Œ

Œ

˙

˙

˙ Œ

Œ

Œ

5

&b

&b

&b

{& b

{

f, dolce

M. M.

to Crot.

˙˙˙.. ˙.

Œ

œ

-

ly,

dail

f, dolce

˙

œ

-

ly,

dail

?b œ

O .. ° b˙ &

Œ

Œ

˙ p

˙ -

-

-

ly,

˙ -

-

-

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó.

˙

&b œ

◊ÿ

œ J

œ J

ly,

Œ

pp

œ

dai

Œ

-

pp

œ

dai

-

œ œ

p

4 ¿ 4

˙o ˙

wo 4 w 4

pp

œ

5

œ

œ

˙

4 4

to S.D.

Ó

&

w

Ó

4 4

Ó

4 4

œ

j œ

ly...

˙

œ

˙

œ J

ly...

Œ

4 wo 4

pp

Y

pp

o ˙.

œ

œ

p

4 ww 4

pp

pp

&b

Harp

b˙˙

Ó.

Œ

4 œ 4

Dai

Œ

4 œ 4

Dai

œ -

-

œ.

ly

my

de

œ

œ.

ly

my

œ J

More in rhythm: q = 60

O˙..

O˙..

˙O .. & b O˙..

˙OO˙....

˙OO˙

˙OO˙....

˙OO˙

4 4

. B b O˙.

O˙..

O˙..

4 4

? b O˙..

O˙..

O˙..

4 4

O. ? b ˙. ¢‹

O˙..

O˙..

4 4

4 4

j œ

de

-

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

359 ° b &

Fl. 3

&b

Ob. 12

1421

Steadily

U ∑

n 44

U ∑

n 44

&b

U ∑

n 44

E. H.

&b

U ∑

n 44

1 Cl. in Bb 2

&b

U ∑

n 44

Bs. Cl.

?

b

U ∑

4 n4

Bn. 12

?

b

U ∑

4 n4

? ¢‹ b

U ∑

4 n4

Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

° &

Ó

?

ww

Œ

1.

b œœ

ww

ww

pp

n

Œ

Ó

U w

4 4

U ∑

&

4 4

Tpt. in C 12

&b

U ∑

n 44

Tpt. 3 in C

&b

U ∑

n 44

Tbn. 12

?b

U ∑

4 n4

B. Tbn./ Tuba

? ¢ b

U ∑

4 n4

?

U ∑

° ›b &

4 4

U ∑

Timp.

Crot.

› &

n 44

Vib.

{& b

U ∑

n 44

Tri.

¢/

U ∑

4 4

Harp

Piano

M. M.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

˙.

˙˙.. ˙.

œœ œ

œœ œ

U w w

˙. ˙.

n 44

&b

&b

U ∑

?

4 n4

&b

U ∑

?

4 n4

{

&b ?b

Œ

? ˙˙..

&b

pp ?

ww w w

ww w w

w

w

j œ

w

w

œ J

light.

light.

° b &

&b

Bb

?b

? ¢‹ b

Steadily Œ Œ

˙.

mf unis.

˙.

Œ

mf

Πdiv.

w Œ

mf div., ord.

w w

mf

Œ

Ó

U ∑

n 44

Œ

Ó

U ∑

4 n4

˙.

Œ

˙.

Œ

˙.

Œ

˙.

Œ

˙.

w Œ

˙.

w Œ

mf

mf

p

w w

p

4 n4

(With infinite delicacy, they touch.)

p

Œ

U w w w u

w w w

&

w w

˙.

pp

U w

n 44

˙.

pp

U w

n 44

˙.

pp

U w

n 44

˙.

U w

4 n4

pp

U w w

u ∑

4 n4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

360 ° 4 &4

1426 Abrupt q = 92 Flute

1 2

(Flute)

SCENE 5 ∑

3 4 Œ

3 4

Œ

4 &4

1 2

4 &4

3 4 Œ

English Horn

4 &4

3 4

1 Clarinet in Bb 2

4 &4

3 4

Bass Clarinet in Bb

? 44

3 4 Œ

Bassoon

? 44

1 2

3 4 Œ

4 4

f

Flute 3 / Piccolo

Oboe

# œœ

j #œœ

j #œœ

Œ

Œ

#œœ f

ff a2

Œ

4 4

4 ˙˙ 4

#˙>˙

4 4

4 4

4 4

Horn in F 13

?4 ¢‹ 4

3 4 Œ

° 4 &4 Ó

Œ

Œ

ff

# œœ

f

3 œ 4 p

œ J

f

3 œ 4 œ

œœ J

Œ

œ J

Œ

p

3 4 œ p

f

3 4

‹ &

to Piccolo

Œ

# ˙.

˙

#>˙

4 ˙ 4

#˙ >

3 4 #˙.

3 4

Œ

f

3 4

#>˙

ff

Contrabassoon

p

œœ J

3 4

˙

4 4

# ˙>˙

˙˙

# ˙.

j #œœ .>

3 4

4 4

3 4

j # œ. œ >

3 4

4 4

3 4

4 Ó 4

> #œœ. J

4 4

sfz

4 &4 Ó

Horn in F 24

Œ

sfz

4 &4

4 &4

3 4

Trombone 12

? 44

3 4 Œ

Bass Trombone / Tuba

? 44

3 4

? 44

3 4 Œ

3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

Trumpet in C 12

Trumpet 3 in C

Timpani

Glockenspiel

¢

°›4 &4

Vibraphone

Vibraphone

Snare Drum

4 {& 4

4 . ¢/ 4 Ó

{

Snare Drum f

4 &4

Harp

Piano/

S.

Viola

Violoncello

Contrabass

? 44

3 4 Œ

? 44

3 4 Œ “‘

"Why

4 ¢& 4 œ

#œ 3

should

3

should

œ we

œ

we

œœ

mar

œœ

mar

° 4Ó &4

Œ

4 &4 Ó

Œ

B 44 Ó

Œ

? 44 Ó ?4 ¢‹ 4

Œ ∑

-

-

#œœ

ry?"

œœ

œ J

3 4 #˙˙

j œ

3 4 #˙˙

they

ry?"

pizz.

#œ >

##œŒœœœ

hard mallets

4 ˙˙ 4 ˙˙

##œœœœ

## œœœœ Œ

Œ

## œœœœ

# œ.

#œ.

p

Œ

œ J

Œ

f

3 4

4 ˙˙ 4 ˙˙

##˙˙˙˙

3 4

4 4

3 4

3 4

3 4

## ˙˙˙˙

˙˙˙˙

## ˙˙˙˙

œ.

œ

4 ˙ 4

#˙ >

3 4 #˙.

4 4 #œ

"Let

œœ J

##˙˙˙˙

. 3 #˙ 4 #˙.

j œœ

Œ

Œ

#>˙ #˙

f

4 ˙˙ 4

œœ J

j œ

f

p

œœ

œ #œ

ff

Œ

f

œ.

ff

3 4

4 4

Œ

3 4

Œ

l. v.

˙˙ 4 ˙˙ 4

ff

asked.

they

4 Ó 4

œœ J

p

1. 3 œ 4

l.v.

ff

3 4 œ

sfz

œ

3 œ 4 #œ

Œ

p

> # œœ. J

4 Ó 4 4 4

œ.

sfz

ff motor off, hard mallets

3 4

Œ

° 4 ff &4 œ

#œ. f

(The CHORUS WOMEN, out of time.)

sfz

3 4 Œ

{

> # œœ. J

Œ

? 44

Abrupt q = 92

Violin II

sfz

3 4 Œ

"Why

Violin I

.j ¿

> #œœ. J

Œ

ff

Alto

3 4 Œ

4 4 #œ

asked.

"Let

œ

œ #œœ

us

be

3

clear:

œœ J

j œœ ‰

3

œœ œœ œœ us

be

clear:

3

3

œ

œ

let

us

œ

œ

let

us

3 œ 4 #œœ

œœœ

not

3 4 œœ œ

not

œ œ

3

be

œœ œ

œ

3

be

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

#œ J

3 4 Œ

J

pizz.

j œ

ff

pizz.

ff pizz. œ ff

3 4 Œ

3 4 Œ

Œ

arco

# œ.

œ.

œ

#œ.

œ.

œ

ff arco ff

unis.

ff

4 4

3 4

˙

#>˙

˙.

4 ˙ 4

#˙ >

3 4 ˙.

4 ˙ 4

#˙ >

3 4 ˙.

-

ed..."

œœ

-

ed..."

de - lud

3 4

ff

œ œ

de - lud

j #œ

œ

œœ

œœ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

361 Brisker

1430 q = 100 °

‹ &

4 4

3 4

4 4

3 4

Ob. 12

&

4 4

3 4

Eng. Hn.

&

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

4 4

3 4

Bs. Cl.

?

4 4

3 4

Bn. 12

?

4 4

3 4

? ¢‹

4 4

3 4

3 4

Fl. 12

&

Picc.

Cbn.

Hn. in F 13

° &

a2

œ

mf

j œ

# œ.

4 4

j œ

˙.

Hn. in F 24

&

4 4

3 4

Tpt. in C 12

&

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

°› &

4 4

3 4

4 4

4 4

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

S.

A.

Vn. I

Vn. II

¢

{& æ ¢ / ˙æ.

{

4 4œ

Bass Drum p

Œ

mf

Œ

j œ-

Vc.

Cb.

œ

Œ

j œ-

to S. D.

Œ

œ

3 4 3 4 3 4

Ó

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

4 4

3 4

° &

4 4œ

{

<“>

mf

Not -

¢&

Not -

° &

4Ó 4

4Ó 4

&

with -

mf

4 4œ

Brisker q = 100

œ

œ

with -

œ

3

stan - ding

œ

3

œ

stan - ding

œ

her

œ

her

œœ œœ..

rich - es,

œ

œœ..

rich - es,

Œ

j œœ j œœ

3

œœ

she

was

œœ

œœ

3

was

œœ

an

œœ out

œœ œœ

an

out

-

-

œœ

cast:

œœ

cast:

œœ

j œœ

œœ

j œœ

arco

j œ

˙.

œ

j œ

˙.

œ

mf

Œ

œœ

she

arco mf

Va.

Œ

› &

œœ Sin

œœ

Sin

3

-

3

-

j œœ

œœ

gle

j œœ œœ

gle

œ œ

well

œœ

well

3

œ œ

past

3

œœ past

œ œ

3 4

her

œœ

3 4

her

œ

w

3 4

œ

w

3 4

œ

w

3 4

Œ

4 4 ˙.

mf

œ

œ

˙.

œ

? ˙

Œ

4 4 ˙.

œ

œ

˙.

œ

œ

w

3 4

? ¢‹ ˙

Œ

4 n˙. 4

œ

œ

˙.

œ

œ

w

3 4

B

˙

mf

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

362 ° 3 &4

1434 Fl. 12

‹ 3 &4

Picc.

4 4

3 4

4 4

3 4

3 4

a2

3 & 4 #œ

Ob. 12

p

j œ

œ.

mf

j œ

4 . 4 ˙

Eng. Hn.

3 &4

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

3 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

3 4

Bn. 12

? 43

4 4

3 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

3 4

° 3 &4

4 4

3 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

3 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

°›3 &4

Glockenspiel

Glock.

Vibraphone

Vib.

3 {& 4

S. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 &4

4 4

Ó

? 43

4 4

Ó

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

Harp

Piano

S.

A.

{ {

Snare Drum

° 3 & 4 #˙˙

j œœ

3 ¢& 4 ˙ ˙

j œœ

° 3˙ &4

œ

œ

prime.

prime.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

3 &4 ˙ B 43 #œ ? 43 ˙ ?3 ¢‹ 4 ˙

œ

He

4 4

b œœ

He

œ j œ

œ.

4 4 bœœ

4 w 4 4 bw 4 4 4 w

3

nœœ œ

was

a

3

œœ œ

was

a

œœ

mam

œœ

mam

-

-

œ

zer,

œ

zer,

œ

œ

bœœ

3

which

3

œ

which

œœ

bœœ

bœœ

bœ œ

is

is

bœ œ

al - 3so

œœ

an

out

œœ b œœ

œœ

3

al - so

˙.

œœ

an

out

-

-

œœ

cast.

œœ J

œœ

j œœ

cast.

Œ

Œ -œ J

p

˙.

˙.

œJ

mf

b -œ J

œ

4 bw 4

4 bw 4

b-œ J

˙.

b -œ J

mf

œœ.

(More

on

that

3

3 4

œ œ

Œ

3 4

œ

. nœœ

Œ

Œ

(More

on

that

œ-

œ-

3

Œ

pizz.

œ-

œ-

3

Œ

pizz.,

œ-

œ-

3

Œ

sub. p

3

œ-

œ-

sub. p

3

Œ Œ

œœ

3

nœ in

œ

sub. p

˙.

mf

œ

sub. p

mf

œ

3

sub. p

mf

Œ

p

œ

p

œ œœ

due

3

œœ

œ

in

œ œ pizz,

œ div., pizz.

nœœ

pizz.

œ

3 4 3 4

due

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

363 ° 3 &4

1438 Fl. 12

‹ 3 &4

Picc.

3 œ˙ &4

Ob. 12

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

œ.

œ

# œj œ

<n> w 4 w 4

mf

p

3 & 4 ˙.

Eng. Hn.

4 bw 4

p

mf

3 &4

Bs. Cl.

? 43

Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

1 Cl. in Bb 2

4 4

p

4 4

° 3 &4

Hn. in F 24

3 &4

Tpt. in C 12

Œ

4 4

3 4

3 4 ˙

Œ

4 4

3 4

œ bœ

4 w 4 w

3 4 Œ

Œ

mf

3 4

4 bw 4 bw

œ

˙ # ˙.

4 4

˙ 3 ˙ 4

mf

4 4

3 ˙ 4 ˙

3 4

bbœœ

3 4

w 4 w 4

3 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

3 {& 4

4 4

3 4

4 4

3 4

S. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 &4

arp. w 4 bw 4 w

˙ 3 ˙ 4 ˙

? 43

4 bw 4 bw

3 ˙ 4 ˙

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

4 4

3 4

Piano

S.

A.

{ {

° 3 & 4 ˙˙

mf

time.)

mf

3 ¢& 4 # ˙˙

time.)

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

° 3 &4

3 &4

His

fol

j œ

4 4 #œ

j #œ

œ.

arco

B 43

arco

? 43

unis., arco

˙ ˙.

?3 ¢‹ 4 #˙.

fol

4 4

bœ 3

low

-

3

œ

low

-

œ

œ.

j œ

ers

might

feel

be

œ

nbœœ

bœ -

ers

-

might

3

3

œœ..

feel

j œœ

be

œ

3 4

bbœœ

w 4 w 4

3 4

3 b˙ 4b ˙

-

trayed:

-

3 4 bb˙˙

trayed:

j bœ bœ

4 4 bœ bœ

mies

would

-

œ bœ

-

œœ

œœ

3

ne

mies

would

-

3

n't

3

-

bœœ

n't

be

bœœ

3 4

be

3 4

pizz

4 4

3 4

pizz.

4 4

3 4

4 4

3 4

Ó

3 4

œ

4 j 4 œ -

Œ

Ó

3 4 b˙

4 j 4 bœ-

Œ

Ó

3 4 bœ

4 #-œ 4 J

Œ

Ó

3 4

bœ ∑

-

3 4

4 4

Œ

œ

œ

ne

œœ

pizz.

œ

e

3

-

bœ œ

3 4

j b œ-

mf

e

bœ œ

3 4 bœ

mf

His

bœœ

bœœ

4 4

Ó

mf

4 bœœ 4

pizz.

Œ

mf

j bœ

His

mf

œ

4 w 4 w

j <n> œ-

4 4

˙.

arco

Cb.

4 bœ 4

His

arco

œ

j œ

sim. œ bœ

∏∏∏

Harp

mf

∏∏∏∏

Vib.

∏∏∏∏∏∏∏

°› 3 &4

∏∏∏∏∏∏∏

Glock.

¢


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

364 poco

° 3 &4

1442 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

‹ 3 &4

4 Ó 4

4 4

3 &4

4 Œ. 4

3 &4

3 œ &4 œ

1 Cl. in Bb 2

bœ b œ..

bœœ J

>sim. bœœ J

mf

Œ

∑ ˙˙

(mf)

sim.

j œ >œ

˙˙

Œ

4 poco 4 w w >

œœ

(mf)

sim.

b >œœ

œœ

-œœ

3

-œœ

j œœ -

-œœ

poco

œœ

sim.

œ>œ

œœ

œ-œ

2 4

2 4

2 4 2 4

Ó

2 4

∑ œ-œ

œ-œ

bœ-œ J

3

(mf)

2 4

Œ

> 4 bw 4 w

Œ

2 4

Ó

4 4

2 4

° 3 &4

4 4

2 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

2 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

2 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

2 4

Tbn. 12

? 43

4 4

Ó

Bs. Tbn./ Tuba

? 43

4 4

Ó

? 43

4 4

2 4

4 4

2 4

Vib.

3 {& 4

4 ˙.. 4 ˙ b œœ . .

2 4

S. D.

3 ¢/ 4

4 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

Piano

S.

A.

? 43 œœ

bb œœ..

{

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œœJ

mf

˙˙

bœœ J

4 bw 4 w

? 43

4 4

swayed;

j œœ

3 ¢& 4 b˙˙ ° 3 &4

3 &4 B 43

4 b˙˙.. 4 4 Œ. 4

4 4

4 4

? 43

?3 ¢‹ 4

œœ

Whom,

œœ

w œ.

3

œ J

b˙˙˙˙

œ.

œ J

2 4

œ.

œ J

2 4

4 4

œœ J

œœ

œ-œ

3

4 w 4 <n>w

œœ J

° 3 b˙˙ &4

˙˙ œœ

œ-œ

3.

? 43

swayed;

Vn. I

motor off, hard mallets: crystalline b œœ

bbœœ..

mf

mf

∏∏∏

{

3 œ &4 œ

bœ-œ

∏∏∏

Harp

°› 3 &4

∏∏∏

Glock.

∏∏∏

Timp.

¢

∏∏

Hn. in F 13

∏∏∏∏

Cbn.

?3 ¢‹ 4

poco

j œ >œ

4 4

? 43 œœ

Bn. 12

œœ J

˙˙

4 4

bbœœ..

? 43

Bs. Cl.

Œ

b œ>œ

4 4

˙˙

bœœ

whom

j nœœ

˙˙

...whom,

∑ ∑ ∑

4 4

4 4

would

œœ

Ó Ó Ó Ó

œœ

whom

œœ

œœ

would

arco

œ-

mf arco

b œ-

mf arco

œ-

œœ 3

they

3

they

3

3

3

mf arco

mf

œœ

3

im

œœ

im

2 4

bw w

œœ -

-

press?

bw w

2 4

2 4

press?

œ-

œ-

w

œ-

œ-

bw

œ-

œ-

œ.

2 4 j œ

2 4

˙ œ. ∑

œ J

2 4 2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

365 ° 2 &4

1446 slowing Fl. 12

‹ 2 &4

Picc.

4 4

4 4

Abrupt, as before q = 92

3 4

4Ó 4

3 4

4Ó 4

3 4

4Ó 4

Œ

Œ

2 &4

4 4

Eng. Hn.

2 &4

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

1 Cl. in Bb 2

2 &4

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

Bs. Cl.

? 42

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

Bn. 12

? 42

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

Cbn.

?2 ¢‹ 4

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

4Ó 4

rip

Hn. in F 13

° 2 &4

2 &4

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Timp.

Glock.

2 &4

2 &4

¢

°› 2 &4

sfz brassy a2.

Œ

j œ >.

sfz

4 4

4 4

∑ >. j # œœ J >.

3 4 Œ 3 4 Œ

. 4 # ˙˙. 4

œ J j œ œJ 3

œ

œ

j œ œ >.

brassy

4 #˙. 4 ˙.

f

œ

sfz

f

4 #œj 4 œ

Œ

3 4 Œ

3 4 Œ 3 4 Œ 3 4 Œ

2 {& 4

4 4

3 4 Œ

S. D.

2 ¢/ 4

4 4

3 4

2 &4

4 4

3 4 Œ

? 42

4 4

4 4

4 4

{ {

? 42

Piano

S.

A.

? 42

° 2 œ &4 œ

2 ¢& 4 œœ

œœj J j œœ

‰ ‰

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

3 4 Œ

3 4 Œ

3 4 Œ

œ

"Why

should

they

mar -

œ

œœ

f

4 4 œ

3

3

should

they

œœ

mar -

#œœ

ry?"

œœ

ry?"

° 2 æ & 4 ˙æ

4 4 . #˙

f ord.

#œœ >

p

œ œ

mf

#œ>œ. J

Œ

mf

# œ>œ. J

? #œ

f

œ >œ

?#œ

f

œ >œ

# œ>œ. J > # œœ. J # œ>œ. J > # œœ. J

#œ>œ. J

3 4 ˙

4 ˙. 4

>œ

3 4 ˙

>œ

unis.

f

f

œ

3 4

j # œ. > f >. #œ # œœ œœ#œœ œ J

3 4

3 4

j œ >.

3 4

j œœ >.

3 4

>. œ J

3 4

> #œœ. J

3 4

3 4

> #œœ. J

3 4

j œ. >

3 4

#>œ. œ J

3 4

j œ œ >.

3 4

œ #œ œ œ œ#œ

ff

œ #œ œ

f

f

# œœ

sfz

p

j #œ. œ >

rip

4Ó 4

# œœ

sfz

p

4Π4

# ˙˙

4Π4

sfz

p

sfz

#˙˙

4Π4

p

4Π4

sfz

˙ ˙

4Π4

Œ

4Π4

Œ

Œ

4Π4

Œ

œ

3 4

œ œ

mf

#œ>œ. J

4Π4

4Π4

4Π4

œ J

4 4 #œ

œ

4 4 #œ

œœ

? #˙

˙ >˙

?#˙

3

af - ter 3

af - ter

˙ >˙ œ #˙˙ a

year,

œœ

˙˙

a

# œ>œ. J

#œ f

4Π4

But,

œ

3 4

3 4

mf

j œ

#œ p

4 4

But,

sfz 3

3 4

∑ # œ>œ. J &

3 4

> #œœ. J

3 4

# œ>œ. J &

3 4

> #œœ. J

3 4

j œ

3 4

&

&

at

j œ

3 4

3 4

> #œœ. J

3 4

> # œœ. J

3 4

year,

at

div.

div.

>œ

mf

œ

# œ>œ. J

f

p

sfz 3

asked.

. 4 # ˙˙. 4

?2 ¢‹ 4

3 4 ˙˙

they

œ >

œ J

œ œ

4 ord. 4 . ˙

b œ.

j œ œ >.

sfz

3 4 #˙˙

B 42 ˙æ ? 42 b˙ ææ

j œ

4 4 . #˙

f div., ord.

p

3 4

œ

p

#>œ. œ J

asked.

2 & 4 ææ b˙

f

3 4 #˙˙

Abrupt, as before q = 92 ord.

j œ. >

œ J

they

#œ œ

f

sfz

#œœ

f

f

4 œ 4

"Why

slowing

Vn. I

E§ F# G§ A§ D§ C# B§

> #œœ. J

sfz

p

sfz

p

p

Vib.

Harp

j #œ. œ >

# œœ

#>œ. J

3 4

f

sfz

rip

3 4 Œ

‰ ‰

mf

p

p

Ó

4 4

# œœ

# œœ

sfz

> #œœ. J

rip

3 4 Œ

brassy

? 42 bœ. Œ. ? 42 Œ

j #œ. >

Œ

4 Ó 4

˙ ? 42 bœ.

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

4 Ó 4

a2. brassy

f

Œ

Ob. 12

> œœ. J

#œ œœ # œœ œ

3 4

j #œ. œ >

div.

˙

3 4 ˙

>œ >œ

4‰ 4

unis.

4‰ 4

unis.

j œ

4 4 #œ -

4 4 4 4

˙. ˙.

3

œ

œ #˙

3

œ

œ

˙

œ-œ

˙˙

div. 3

œ-œ

# œ>œ. J

div.

>œ >œ

3 4 3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

366

Fl. 12

° 3 œ &4

1450 # œ p

Picc.

Ob. 12

Œ

q = 72

‹ #œ 3 &4

f

p

œ J

f

Œ

3 œ &4 œ

œœ J

Œ

œ J

Œ

p

3 &4 œ

Eng. Hn.

slowing greatly

œœ J

p

f

f

1 Cl. in Bb 2

3 &4

Bs. Cl.

? 43

Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

Hn. in F 13

° 3 a2 & 4 >œ f

a2

3 &4 œ >

Hn. in F 24

Timp.

Glock.

Vib.

S. D.

Harp

Piano

S.

A.

¢

Œ

3 & 4 >œ

j œ

Œ

> ? 43 œœ

œ œ J

Œ

? 43 œ >œ

j œ œ

Œ

Œ Œ

f

> ? 43 #œ œ > °›3 &4

Cb.

take straight mute

1.

œ

#œ J

#œ.

mf

p

j #œ

˙. Ó

#œ > pp

˙.

poco

soft mallets, motor off

3 ¢/ 4

3 &4

3 &4

3 &4

3 &4

{ {

œ

mf

° 3 ##œœ &4 œ

œœ œ

3 ¢& 4 œœœ

œ œ

œ œ

3 they

last,

œœ œ

con

3

œ

œ

they

con

-

-

œ œ

clud

clud

-

-

#œ.

p

##˙˙..

j œ

ed:

Yes:

œœ

j œ

ed:

Yes:

slowing greatly ‰

Œ

3 & 4 #œœ >

j œ œ

Œ

> B 43 œœ

œ œ J

Œ

q = 72

j œ

j œ

yes,

p

œ œ J

? 43

˙.

p

œœ

° 3 #>œ &4 œ

f

Vc.

Œ Œ

take straight mute

3 {& 4

f

Va.

pp

f

Vn. II

#>œ

œœ J

last,

Vn. I

1. poco

Œ

3 #>œ & 4# œ

f

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

Œ

f

Tbn. 12

Œ

f

Tpt. 3 in C

j œ

f

Tpt. in C 12

j œ

#˙ yes,

˙.

˙

j œ

?3 . ¢‹ 4 ˙

˙

œ J


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

367 ° &

1454 Fl. 12

‹ &

Picc.

&

Ob. 12

& Œ

Eng. Hn.

∑ ∑

#>œ

?

?

? ¢‹

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° &

˙.

&

poco

Œ

pp

1 Cl. in Bb 2

Slower yet q = 63

∑ Œ

(1.)

˙.

Œ 1.poco #>œ

Œ

Œ poco #>œ

Œ

#>œ

pp

˙.

pp

˙.

pp

1. poco

Œ

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Vib.

S. D.

Harp

Piano

S.

¢

{ & ##˙˙˙ ...

# ˙. b# ˙˙˙ ...

&

&

&

&

{ {

° & ##˙˙

j œœ

¢& ˙

j œ

##˙˙

j œœ

b ˙˙

j œœ

yes,

yes,

Vn. II

&

Va.

B

Cb.

Œ

¢/

° &

Vc.

æ ˙æ

Small Cymbal, soft mallets

yes,

Vn. I

#˙. <n># ˙˙˙...

yes,

A.

. ###˙˙˙˙ ...

pp

##˙˙

yes,

pp

# ˙˙

yes,

Slower yet q = 63

j œœ

j œœ

ppp

yes;

j œœ

˙˙

j œœ

##˙˙

yes;

?

? ¢‹


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

368 ° &

1458 Fl. 12

‹ &

Picc.

#### 4 # 4

Gracefully q = 72

#### 4 # 4

Ob. 12

&

#### 4 # 4

Eng. Hn.

&

#### 4 # 4

&

1 Cl. in Bb 2

#### 4 Ó # 4

(1.)

˙.

Œ

#œ. œ. p

œ œ

œ. œ

œœ

˙˙

Œ

Bs. Cl.

?

#### 44 #

Bn. 12

?

#### 44 #

? ¢‹

#### 44 #

Cbn.

° &

Hn. in F 24

&

4 4

Tpt. in C 12

&

#### 4 # 4

Tpt. 3 in C

&

#### 4 # 4

?

#### 44 #

?

#### 44 #

?

4 #œ 4 œ

#### 4 # 4w

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Vib.

Cym.

¢

Piano

Mir.

S.

&

Vn. II

Va.

Cb.

œ-

œ

˙

2. 3

#œ p

Ó Ó

ææ ¢ / ˙.

4 wææ 4

to Tri.

p

quasi solo

bbbbbbb 44 œ. ˙

p

3

œ bœ œ ˙

Ó

4 bbbbbbb 4 ˙w

Ó

Œ

Œ

œ œ œ œ

˙

3

œ œ œ ˙

œ˙.

3

p

Ó

& &

#### 4 # 4

&

#### 4 # 4

&

#### 4 # 4

{

?

¢&

#### 4 # 4

&

? ¢‹

œ

w

˙.

œ

˙.

œ

œ

œ

3

her

œ

pa

n

-

vil

œ

(s)

œ

(s)

Gracefully q = 72

° &

?

œ

Build

#### 4 # 4w

B

p

Ó.

˙w

œ

(The wedding night, when by custom, the bridegroom "surprises" the bride in her chambers. MIRIAM's terraced apartment is linked by stairs to a courtyard decked with flowers: two urn-shaped fountains flank the court in plashing waterfall. MIRIAM dresses MARY's hair; both are sumptuously dressed. )

° & #˙.

# ˙.

˙.

#### 4 # 4˙

unis.

#### 4 # 4

p unis.

j -œ

œ.

p unis.

#### 4 # 4˙

#### 44 ˙ #

#### 44 wœ #

p

˙

˙

˙

œ.

˙

˙

œ

œ

˙

˙

œ

œ

div. (half arco, half pizz.) p

Œ

Ó

j -œ

Œ

˙

˙

˙

j œ.

œ

j -œ

˙

œ

j œ.

œ

j œ-

˙

œ

˙

Œ

œ

Œ

Ó

p

Vc.

Œ

3

#œ-

p

#### 4 # 4

{ & #˙. # ˙.

{

œ

Crotales

Yes.

Vn. I

Œ Œ

pp

°› &

Yes.

A.

p

&

Harp

1.

4 4 #˙

˙

˙ Œ

Ó

-

3

œ

œ

ion

from


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

369 ° #### & #

2 4

‹# # & # ##

2 4

## & # ##

2 4

## & # ##

2 4

## & # ##

Bs. Cl.

? #### #

2 4

Bn. 12

? #### #

2 4

Cbn.

?# # ¢‹ # ##

2 4

1462 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Hn. in F 13

° &

Œ

p 3

#œ p

Cb.

p

œ-

Œ

œ

˙

Œ

3

nœ p 3

#œ p

2 4

œ

2 4

2 4

? #### #

2 4

? #### #

2 4

?

2 4

° #### & #

2 4

#### #

2 4

2 4

¢

{

œ œ œ œ ˙

{

3

##nœœ˙..

3

? bb b b Ó b b b ˙.

Vc.

œ 2 œ 4

œ. #œ.

b & b bbbbb Œ

Va.

Œ

## & # ##

¢/

Vn. II

Ó

2 4

Cym.

Vn. I

Œ

{&

Mir.

˙˙

Vib.

Piano

œ. ‹œœ œ

Tbn. 12

Harp

p

œœ

Tpt. 3 in C

Crot.

(2.)

3

#œ-

‹œ. #œ.

Œ

# ## &# #

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

&

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

(1.)

Ó

Ó

D# C# E§ F# G§

bœ nœ

p

Œ

œ #˙

n ˙w

Œ

bœ nœ

‰.

#œ #˙

3

b# œ. ˙

3

Ó

˙.

bœ nœ œ #˙

Ó

B§ F§

2 4

Ó

#˙ nw

2 4

Œ

## & # ##

2 4

## & # ##

2 4

## & # ## œ

œ

œ

œ J

ce - dar,

° #### & # ˙ ## & # ## B #####

œ

Make

œ

its

œ

œ J

pil - lars

of

œ

j œ-

œ

œ

j œ

its

j œ

j œ

œ

cu - shions

of

j œ

˙.

silk.

unis.

˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

j n œ.

œ

j # œ- n ˙

˙

˙

˙

˙

œ

˙

œ-

˙

˙

œ

˙

œ

œ-

œ-

? #### ˙ #

œ

œ

œ

Œ

œ

sil - ver,

div.

œ.

? # # wœ ¢‹ # ##

<#>œ J

Œ

œ

nœ.

œ

˙ wœ

Œ

Ó

3

œ-

œ-

#œ.

œ

œ

˙

3

˙œ

Œ

œ Œ

œ

j -œ

Œ

2 4 2 4 2 4

˙

2 4

˙

2 4

Ó

2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

370 ° #### 2 & # 4

4 4

‹# # 2 & # ## 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

4 4

1466 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

. #### 2 œ # 4œ &

1 Cl. in Bb 2

#œœ

œœ

Ó

Œ

p

Bs. Cl.

? #### 42 #

4 4

Bn. 12

? #### 42 #

4 4

Cbn.

?# # 2 ¢‹ # ## 4

4 4

° &

2 4

4 4

&

2 4

4 4

# ## 2 &# # 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

? #### 42 #

4 4

? #### 42 #

4 4

2 4

4 4

° #### 2 & # 4

4 4

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

?

(1.)

3

Œ

#œp

(2.)

Œ

3

#œ p

œ-

œ

˙

Vib.

{&

#### 2 # 4

4 4

Cym.

¢/

2 4

4 4

{

b 2 & b bbbbb 4

Harp

Db Cb Bb Eb Fb Gb

Mir.

Vn. I

Vn. II

{

Œ

Ó

4˙ 4w

Œ

œ œ œ œ

˙

3

Ó

3

œ nœ œ n˙

œœ.. ˙

˙.

p

Ó

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4œ

Co

° #### 2 & # 4˙ ## 2 & # ## 4

œ -

œ

3

ver

œ

its

3

cou - ches

4 4˙

˙

œ

œ

œ

in

li

˙

˙

œ -

œ

œ J

nen,

œ

Fill

œ

its

œ J

˙

˙

˙

œ.

œ

j œ-

˙

˙

œ

œ-

œ-

œ.

˙

˙

œ

œ

œ

4 j 4 œ.

Vc.

? #### 42 œ #

œ.

4 4˙

Cb.

?# # 2 ¢‹ # ## 4 ˙œ

Œ

4 wœ 4

Œ

Ó

Œ

wine,

˙

œ

with

œ #œ.

˙

j -œ

œ.

œ J

˙

œ

j -œ

œ

pi - tchers

4 4 j œ.

Œ

œ

Œ

Ó

n˙w

œ

## 2 & # ## 4

B ##### 42 œ

Va.

œ œ œ ˙

p

? bb b b 42 Ó bbb ˙

Piano

3

4 4 œ. ˙

‹œ. œ.

j -œ

˙ ˙-

Œ

Ó

œ

œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

371 ° #### & #

2 4

4 4

2 4

‹# # & # ##

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

1470 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

. ## œ & # ## ‹œ

‹œœ

˙˙

Œ

## & # ##

Ó

Œ

œ #œ

‹œ. œ.

. 2œ 4œ

‹œœ

œœ

2 4

4 4

1.

j œ

œ.

p

j œ

œ.

2 4

## & # ##

2 4

? #### #

2 4Œ

Bn. 12

? #### #

2 4

4 œ. 4

Cbn.

? # ## ¢‹ # #

2 4

4 4

2 4

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Hn. in F 13

° &

(1.)

Œ

(2.) Hn. in F 24

Œ

&

4 4

œ #œ ‹œ #œ œ 44 œ

p

2 4

∑ j œ

5

1.

p

Ó

nœ J

œ.

2 4 œ J

2 4

<n>œp

#œ-

2 4

4 4

2 4

<n>œ-

œ-

˙

2 4

4 4

2 4

3

3

p

# ## &# #

2 4

4 4

2 4

## & # ##

2 4

4 4

2 4

Tbn. 12

? #### #

2 4

4 4

2 4

Bs. Tbn./ Tuba

?# # ¢ # ##

2 4

4 4 nw

2 4

4 4

2 4

° #### & #

2 4

4 4

2 4

#### #

2 4

4 4

2 4

2 4

4 4

2 4

2 4

4 ‰. 4

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Timp.

Crot.

?

Vib.

{&

Cym.

¢/

{

b & b bbbbb Œ

Harp

œ n3œ œ nœ ˙

3

œ˙.

? bb b b b b b ˙.

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

œ nœ œ n˙

Ó

2 4

Ó

n˙ w

œ

Œ

Tba.

2 4

p

œ œ œ nœœ

nœ œ œ nœœ

‰.

3

3

2 4

mf

B§ Gb A§

4 4 nw nw

˙

2 4

## & # ##

2 4

4 4

2 4

## & # ##

2 4

4 4

2 4

2 4

4 4

## & # ## œ

j œ

with

j œ ho -

j ‹œ

œ

ney

and

milk.

° #### & # ˙

˙

w

## & # ## ˙

#w

B ##### œ.

j -œ

œ

? #### #˙ #

œ

? # # ˙œ ¢‹ # ##

œ Œ

Œ

n-œ

œ-

<#>œ.

œ

3

3

œ

j œ

˙.

j -œ

Œ

œ

Weave

2 4˙

4 4

2 4

4 4

˙

œ

her

œ

œ a

man

-

œ

tle

3

2 4

nœ of

œ.

j œ

œ.

j œ

2 4

n œ.

j nœ

œ.

j œ

2 4

j nœ #œ.

j œ

2 4

˙

2 4œ

5 4 œ œ ‹œ #œ œ 4 œ.

˙-

2 4 #œ

œ œ ‹œ #œ œ 4 4 nw

Ó

2 4 ˙œ

5

tutti (arco)

Œ

3

4 4 nw

2 4 2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

372 ° #### 2 & # 4

4 4

2 4

4 4

‹# # 2 & # ## 4

4 4

2 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 Ó 4

Œ

nœœ

œœ. J

2 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 Ó 4

Œ

j œ.

2 4

4 4

1474 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

## 2 & # ## 4 œ

1 Cl. in Bb 2

? #### 42 #

Bs. Cl.

mf

3

œ

œœ

4 n˙. 4 ˙. 4 4

∑ 3

œ

œ

mf

3

œœ

3

p

1.

Œ

p

3

p

3

j œ

œ.

j œœ

nœ.

mf

nœ J

4 4

sub. p

2 4

n ˙. 4 n ˙. 4

2 4 n˙˙

nn œœ J

4 4

2 n˙˙ 4

Bn. 12

? #### 42 #

Cbn.

? # ## 2 ¢‹ # # 4

4 4

2 4

4 4

° &

2 4

4 4

2 4

4 4

&

2 4

4 4

2 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

2 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

2 4

4 4

? #### 42 #

4 Π4

2 4

4 4

? #### 42 # œ

œ

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

mf

p

œ

4 4

1.

Œ

nœœ J p

œ.

˙˙ Œ

n ˙.

p

œ.

mf

mf

4 4

sub. p

2 4

4 4

˙

sub. p

2 4

4 4

2 4

4 4

° #### 2 & # 4

4 4

2 4

4 4

?

Vib.

{&

#### 2 # 4

4 4

2 4

4 4

Cym.

¢/

2 4

4 4

2 4

4 4

4 n ‰˙. 4 n ˙˙..

2 4 n‰˙˙ n ˙˙

{

b 2 & b bbbbb 4

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

p

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

## 2 & # ## 4

4 4

# # 2 mf & # ## 4 œ.

° #### 2 & # 4œ

œ-

## 2 & # ## 4 œ

œ

mf

Va.

B ##### 42 œ

mf

Vc.

? #### 42 # œ

mf

Cb.

?# # 2 œ ¢‹ # ## 4

mf

3

3

œ

œ œ

2 4

4 4

2 4

4 4

p

œœ-

4 nw 4 w

Œ

œ

4 4 nw

œ.

œ J

red,

œ

Braid

p

p

4 . 4 nœ

j œ

˙

œ

4 4

nœ J

˙

œ

4 nw 4

p

n œ. p

p

4 4

Œ

n ˙.

div.

œ

3

3

nœ œ œ œ

2 4 Ó˙

4 n˙. 4

and

sub. p

Db Cb

œ J

white

mf

Vn. II

Œ

C# D§

? bb b b 42 bbb

{

3

≈ n œ œ œ #˙

œ. n˙ n˙

3

œ

œ

nœ it

with

nœœ .

pur

œœ .

Œ

j œ

nœ.

j nœ

œ. n˙ n˙

mf

3

-

œ

ple

and

œœ .

4 4

sub. p

2 4 œ. gol

j nœ -

-

-

den

œœ .

2 4 n˙˙

j œ-

2 4

œ.

j œ-

j œ-

2 4 nœ.

j œ-

mf

mf

mf

mf

4 4

sub. p

mf

sub. p

sub. p

2 4

4 4

4 4 4 4

˙

4 4

2 4 ˙

4 4

sub. p

sub. p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

373 ° #### 4 & # 4

‹# # # 4 &# # 4

1478 Fl. 12

Picc.

## 4 & # ## 4 Œ

Ob. 12

## 4 & # ## 4 Œ

Eng. Hn.

œœ. (p)

nœ.

(p)

œ

3

j œ. œ

œœ

j œ.

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

nœ œ œ

Œ

œ

p

Ó

Œ

Ó

Œ

° &

4 4

&

4 4

## 4 & # ## 4

## 4 & # ## 4

? #### 44 #

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Crot.

Œ

3

? # ## 4 ¢‹ # # 4

Hn. in F 24

Timp.

œœ

œœ

? #### 44 ˙˙ #

Bn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

? #### 44 Ó. #

Bs. Cl.

Hn. in F 13

œ.

## 4 & # ## 4 ˙˙

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

œœ.

¢

? #### 44 # ˙ ?

Œ

œ

4 4

Ó

Œ

soft mallets, l. v.

j ##>œœ p

° #### 4 & # 4

Vib.

{&

#### 4 # 4

Cym.

¢/

4 4

Harp

{

b 4 & b bbbbb 4 ˙œ˙˙ ˙ ? bb b b 44 Ó bbb ˙.

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

‰. b˙˙

ΠAb

3

bœ œ œ œ Œ

˙˙

˙˙

Ó

Ó

Db

b˙ b˙

n œ #œ œ ˙. 3

G# A§

w

## 4 & # ## 4

## 4 & # ## 4

## 4 & # ## 4 ˙.

j œ

thread;

° #### 4 & # 4 ˙˙ ## 4 & # ## 4

œœ

œ.

j œ-

B ##### 44 nœ.

j œ-

œ œ

œ

œ

? #### 44 # ˙.

? # # 4 ˙. ¢‹ # ## 4

Œ

œ

All

unis.3

œ

mf

3

œ 3

of

œ it

p

de - li - cate,

j œ.

mf

p

j œ.

˙

mf

œ

p

˙

˙

mf

˙

œ œ

pizz.

œ J

œ All

œ

Œ

arco

pizz.

Œ

arco

Œ

pizz.

œ

mf

p

Ó

Œ

œ

it

rich

˙

˙

œ.

j œ-

˙

˙

œ.

j œ-

arco

˙

˙

>œ œ J

p

w bright.

j œ-

arco

pizz., div.

œ and

œ.

˙

Œ ‰

of

œ

w

p

pizz.

œ 3

w unis., arco

w

œœ.. p

œœ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

374 ° #### & #

‹# # & # ##

1482 Fl. 12

Picc.

. # # nœ & # ## œ

Ob. 12

œ nœ

œ œ

Ó

Ó

Œ

p

## & # ##

## & # ##

Bs. Cl.

? #### #

Bn. 12

? #### #

Cbn.

?# # ¢‹ # ##

° &

&

## & # ##

## & # ##

? #### #

? #### #

?

° #### & #

#### #

Y

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

{&

Cym.

¢/

{

b & b bbbbb Œ

Harp

? bb b b bbb

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

3

‰.

nœ #œ œ ˙

w

Triangle

Ó

(Crot.)

w

p

pp

## & # ##

&

œ. ˙

## & # ##

?

˙ w

## & # ## ˙

° #### & # œ. ## & # ## œ. B ##### œ. ? #### ˙. # ?# # ¢‹ # ## ˙.

œ œ

œ. #œ.

œ J j œ-

œ

j œj œ-

œ

œ

Let

her

œ

œ

mo - ther

mf

nœ set

œ

her

œ.

œ nœ

crown

u - pon

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙.

œ-

n˙.

œ

œ

her

œ.

head

3

pp

j #˙ œ

This

rap

3

-

œ

œ

tu - rous

œ #œ œ ˙

Ó Ó

j œ

˙.

night.

˙

˙

˙

˙

˙

˙

mf

mf

w

pp sub.

pp sub.

mf

pp sub.

w

pp sub.

mf

j œ-

œ.

˙ ˙

˙ half arco, half pizz.

w

mf

pp sub.

Œ

Œ

Ó


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

375 ° #### & #

1486 Fl. 12

‹# # & # ##

Picc.

. # # œ #œœ & # ## œ

Ob. 12

Va.

∑ ∑ Ó

? #### #

nnnn

n

Œ

? #### #

nnnn

n Ó

?# # ¢‹ # ##

nnnn

n

Œ

œœ

œ-œ J

œœ..

œœ

pp

œ-œ

œ œ

œ-œ

œ

œ. œœ J

mp

&

## & # ## Œ

a2, with straight mutes

## & # ## Œ

with straight mute

3

œ-

˙˙

œ-œ

p

3

œ-

œ-

p

nnnn

˙

? #### # ¢

nnnn

nnnn

? #### Ó #

Œ

?

a2

n Œ n Œ

<n>œ-

<n>œ-œ

<n>œ-

<n>œ-

3

mp 3

mp

<n>˙˙

pp

nnnn <n>˙. n bw

œ œ

w

w

mp

° #### & #

nnnn

n

#### #

nnnn

n

{

æ Yæ.

Œ

pp

mp

nnnnnnn

? bb b b bbb

nnnnnnn

{

? #### Ó # ˙

œ #œ œ ˙

nnnn

Ó Ó

nnnn

“”

3

## & # ##

## & # ##

° #### & #

#### #

¢&

n w bw

œ nœ œ ˙

“”

œ˙.

mp

3

w w Œ

nnnn

Ó

˙w

œ œ œ ˙.

∑ p

˙.

œ

n

œ

œ

3

mp

Œ

œ

œ

n

Œ

p

˙.

œ

œ

n

Œ

œ

œ

p

˙.

(hum)

œ

˙

œ

B ##### œ.

Vc.

? #### ˙ #

Cb.

?# # ¢‹ # ## wœ

j œ-

œ. œ.

˙ ˙

Œ

Œ

œ

œ #œ

nnnn

n

<n> œ. <n> œ

nnnn <n>œ. nœ n nnnn

n <n>œ.

nnnn

n ˙

nnnn bwœ n

q = 80

a bit more motion

˙.

œ

˙.

œ

pp

˙.

œ j -œ

Œ

<n>œ

œ

œ

œ

Ó

œ

˙ bwœ

œ œ œ œ œ œ bœ j œ-

œ.

Œ

œ

j œ. j œ.

œ

œ

œ

œ

˙

Œ

œ

that

œ

œ

œ

3

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

œ

j œ- n ˙

œ

j -œ

˙ ˙

Œ

œ

œ

3

mp 3

œ

3

j œ

œ

(hum)

nnnn

œ

3

hear

œ

3

œ

œ.

I'd

nnnn

Œ

Ó

3

œ.

n

3

œ œ œ ˙

Ah..

° #### & # ˙ ## & # ##

nnnn

n Œ

æ Yæ

soft mallets

Tam-tam

b & b bbbbb

˙ ˙

Tba.

Œ

œ J

pp

˙

n

mp

mp

œ œ-œ œ J

œ œ

œœ..

Œ

° &

## & # ## Œ

Vn. II

¢/

Vn. I

n

Œ

Tri.

A.

nnnn

˙˙

n

{&

S.

nnnn

Vib.

M. M.

Tbn. 12

Mir.

## & # ##

Tpt. 3 in C

Piano

n

Tpt. in C 12

Harp

nnnn

Hn. in F 24

Crot.

n

Bn. 12

Timp.

nnnn

Bs. Cl.

Bs. Tbn./ Tuba

n

1 Cl. in Bb 2

Hn. in F 13

## & # ##

Eng. Hn.

Cbn.

q = 80

a bit more motion

nnnn

Ó


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

376 ° &

1490 Fl. 12

Picc.

‹ &

2 4

2 4

Ob. 12

&

2 4

Eng. Hn.

&

2 4

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

œ. & œ

œœ

œœ

Ó œ J

? œ. ? œœ J

Ó

œ.

Œ

œ-œ

Œ

mp

œ J

b˙ .

-œ œ

#œ œ J

mp

œ -œ œ

œœ

#œ. <n>œ.

Œ

œ

˙ ˙

œœ J

œ. #œœ œ

œœ

Ó

nœ #œ J

œ J

Ó

Ó

œ

œ

Œ

nœ-œ

œ 3

mp

Œ

œ J

œ-œ

-œ œ J

œœ..

œ J

œ.

œ

œ œ

œ. #œ.

˙ ˙

2 4 2 4 2 4

2 4

° &

2 4

Hn. in F 24

&

2 4

Tpt. in C 12

& Œ

2 4

2 4

2 4

Cbn.

Hn. in F 13

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

? ¢‹

3

œ-œ

mp

& Œ

3

œ-

œ-

mp

˙

?

∑ (Tba.)

Bs. Tbn./ Tuba

˙˙

œœ -

? ¢ œj

Œ

Œ

Œ

3

mp

3

n˙˙

œœ

#œœ

˙

˙

mp

∑ Ó

∑ j œ

w

Œ

Œ

œ

2 4

w

?

2 4

° &

2 4

Vib.

{&

2 4

T.-t.

¢/ Y

2 4

Timp.

Crot.

{

& Œ

Harp

Piano

Mir.

M. M.

A.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

3

Ab

Ó

b œ˙

œ bœ œ ˙

.

Œ

Ó

˙w

‰.

Œ

Ó

œ bœ œ ˙

3

n œ˙

3

Ó ˙.

Ó

F# A§

nœ #œ œ ˙

.

Ó

2 4

Ó

˙ w

œ

2 4

Œ

&

2 4

?

2 4

& œ

œ

œ

when

° œ &

œ

¢& œ

œ

œ

œ

œ

° œ & &

œ J œ J

& œ.

song

S.

œ 3œ œ œ ˙

? Ó w

{

to Whip

Ó

œ

<n>œ J

œ j œ

b˙ .

I

was

young.

œ J

j œ

<n>œ J

œ

œ œ

˙ œ-

œ-

? ˙

œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ I'd

j nœ #œ

hear

œ J

œ

œ

œ

œ

j <n>œ

œ

j œ

œ

<n> œ J

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

œ

j # œ.

œ

j œ-

˙

˙

œ

j œ

˙

œ #œ

˙

˙

j #œ. ˙ wœ

Œ

Ó

j œ

œ

œ

œ

j œ

œ J

œ

j œ

j œ

j œ

œ

œ J

œ J

œ

and

‰ ‰

j œ

œ J

j œ

it,

œ

(hum)

œ

Œ

œ J

(hum)

B ˙

? wœ ¢‹

œ

(ah...)

œ.

œ J j œ-

œ.

al - ways...

œ

Œ

œ.

œ

I'd

feel

w

2 4

œ J

w

nœ-

œ-

œ.

œ

œ

œ

˙

œ

like

2 4

j œ

2 4

˙ 3

j œ

2 4

œ

œ Œ

w

˙

3

˙œ

j œ

œ

2 4

w

˙ j œ-

Œ

2 4

˙

2 4

˙

2 4

Ó

2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

377 ° 2 &4

1494 Fl. 12

Picc.

‹ 2 &4

Ob. 12

2 &4

Eng. Hn.

2 &4

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

œ. 2œ &4

#œœ

? 42 #œ

4 4

4 4

4Ó 4

4 4

4 4

œœ œ 3

-œœ

#œœ..

? 42 Œ

mp

4 œ-œ 4J

œ J œ-œ

mp

3

˙ ˙

nœœ J

œœ

œœ

Ó

Ó

Œ

œ.

œ J

œ. Ó

œœ

Œ

mp

œ J

# œ.

œ J

œ.

œœ

œ. #œ.

-œ œ J

˙ ˙

° 2 &4

4 4

4 4

Hn. in F 24

2 &4

4 4

Tpt. in C 12

2 &4

4 4

2 &4

4 4

? 42

4 4

Œ

4 4w

Hn. in F 13

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

(Tba.)

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

?2 ¢ 4 œj ? 42 ‰ ° 2 &4

soft mallets 3

œ

pp

œ

œ

3

œ

œ

3

Œ

œ-œ

mp

Œ

Œ

mp

3

œ

mp

œœ-

˙˙

œ

˙

Œ

∑ ∑

Ó

Ó

w

4 4

Vib.

2 {& 4

4 4

T.-t.

2 ¢/ 4

4 4

{

2 &4

Harp

Piano

Mir.

M. M.

? 42

{

A.

Vn. I

4 4 œ. ˙

∑ F§

œ œ œ ˙

Œ

Ó

4˙ 4w

˙

Œ

œ œ œ œ

˙

3

3

C# G#

Ó

˙.

œ #œ œ #˙

œ˙.

Ó

4 4

? 42

4 4

2 &4 œ

j œ

2 & 4 #œ

3

œ

4œ 4

œ

3

œ

(ah...)

j œ ‰

4 4˙

œ

of

œ

me

died.

° 2 &4 œ

j œ

2 ¢& 4 œ

j œ

° 2œ &4

œ J

4œ 4

œ

œ

3

œ

(hum)

4 4

œ

œ

4œ 4

œ

(hum)

Vn. II

2 &4 ˙

4 4 j œ.

Va.

B 42 œ

#œ.

œ

4 j 4 œ.

Vc.

? 42 œ

œ.

4˙ 4

Cb.

?2 ¢‹ 4 ˙œ

Œ

4 wœ 4

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ J

3

3

E

j œ

œ.

I

knew

then,

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

3

3

I'd

œ

œ œ

ne

œ.

ver

hear

it

œ

j œ

œ

j œ

œ # œ.

œ

œ J

œ

œ # œ.

œ

œ

j n-œ

˙

˙

œ

œ-

œ-

œ.

˙

˙

œ

œ

œ

œ

j #œ

œ #œ.

œ J

˙

˙

Œ

j œ

œ

œ J

œ.

Œ

-

œ #œ.

œ

˙

-

œ J

œ J

j œ-

Ó

œ

#œ.

œ

Œ

j œ-

œ J

œ œ J

ven

-

3

3

Œ

Ó

#˙w

œ

2 &4

part

S.

3

#œ J

∑ j œ

4œ 4œ

œ œ

#œ. œ.

mp

œ

œ. œ

Cbn.

?2 ¢‹ 4

Œ

4˙ 4

œ

œ œ

œœ..

#˙ j œ-

˙ ˙-

Œ

Ó


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

378 ° &

3 4

4 4

2 4

‹ &

3 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

Ó

2 4

1498 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

œ. #œœ & #œ

œœ

Ó

Ó

. #œ. #œœ 3 œ #œœ œ 4 . œ

Œ

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4Œ

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? œ.

œ J

? Ó

Œ

? ¢‹

° &

Œ 3 #œ-œ

-œœ

mp

3

œ

#œ 3

-œ œ J

œ. #œ.

˙ ˙

3œ 4

œ J

3

Tpt. in C 12

& Œ

œœ -

Tpt. 3 in C

& Œ

œ-

Tbn. 12

3

Timp.

?

∑ (Tba.)

Bs. Tbn./ Tuba

#œ-

? ¢ œj

Œ

Œ

œ

? Ó

‰ œ3 œ œ œ œ pp

3

2 4

a2 3

œ-

œ

p

3 4

3 4

3 4

Ó

œ

4 4

3

3 4

Œ

mp

a2

œ-

4 4 . œ

œ

3 4

œœ

2 4

3

4 4

3 4Œ

w

soft mallets

œ

œ

3 4Œ

remove mute

œ

2 4

˙˙

4 ˙ 4

p

#œ-œ

Œ

4 4

3 4

remove mute

mp

4 4 j œ-

5

œ œ #œ #œ œ

3 4

&

a2

Œ

p Hn. in F 24

Œ

mp

Eng. Hn.

Bs. Cl.

œœ

j œ

4 4

j œ

œ.

j b œ n œ.

œ.

j œ

2 4

j œ

2 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4 bw

Œ

2 4

p

4 4

2 4

° &

3 4

4 4

2 4

Vib.

{&

3 4

4 4

2 4

T.-t.

¢/

3 4

4 4

2 4

Crot.

{

& Œ

Harp

Piano

Mir.

M. M.

?

{

‰.

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ #œ œ #˙

3 4Œ

Œ

Ó

3 4

Ó

#˙ w

œ

&

3 4

?

3 4

& œ

j œ

(ah...)

& œ. ° œ &

¢& œ

° œ &

œ J

j œ

j œ

œ J

to

(hum)

Vn. I

œ˙.

3

(hum)

A.

3

˙.

sung

S.

œ #œ œ #˙

j #œ

œ

me:

j #œ

j œ

j œ

œ

j #œ

œ J

œ J

œ

#œ J

& ˙

#˙ j œ

B œ.

œ

? #˙

œ

? ˙œ ¢‹

œ Œ

Œ

3

not

œ

to

3

#œ # œ me

Œ

˙

the

3 4œ

bride.

2 4

Yet:

Œ

œ

4 4 œ

œ

here

3˙ 4

4 4 œ

(ah...)

w

œ

2 4

w

4 4 bw bw

4 4

j œ-

4 4 œ

(hum)

3

3

is

œ

œ

œ

my

3

œ

4 4 ˙

(hum)

4 4 œ

œ

4 4 . nœ

˙

3 4˙

5 œ œ #œ #œ œ 44 œ.

˙-

3 4 #˙

œ œ #œ #œ œ 4 4 bw

Ó

3 4 ˙œ

Œ

œ

3

tutti (arco)

4 4 bw

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

...man - tle

3

man - tle

3

œ

œ

œ

œ

(mf)

bœ of

3

2 4

œ

2 4

2 4

(mf) of

3

2 4 2 4

œ

of

...man - tle

œ

(mf)

bœ of

...man - tle

5

Œ

3

j œ

œ.

2 4

2 4

3 4˙

˙

3

C§ G§

b œ nœ œ nnœœ

w

3 4

‰.

4 4

j œ œ J

œ œ œ bœœ

œ-

œ

Bb

j œ

#-œ 3

as

œ

4 ‰. 4

3

3 4˙

#w 3

‰.

3 4˙

w Œ

œ #œ œ #œ

j œ

œ.

j œ

2 4

j bœ

œ.

œ J

2 4 2 4 2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

379 ° 2 &4

1502 Fl. 12

1.

4 bœ 4

∑ ∑

4 4

Ob. 12

2 &4

4 Ó 4

Eng. Hn.

2 &4

4 Ó 4

1 Cl. in Bb 2

2 &4

4 4 œJ

? 42 œ.

Bs. Cl.

œ

˙ œ

œ

mf

‹ 2 &4

Picc.

œ

œ

mf

˙œ

œ

bœœ

3

j œœ .

3

mf

Œ

mf

œ J

j œ.

3

mf

4 œ 4

˙

œ

2 4

3

∑ Œ

œ

b œœ

œœ J

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

˙

2 bœ 4

œ J

p

4 4

Bn. 12

? 42

4 4

2 4

4 4

Cbn.

?2 ¢‹ 4

4 4

2 4

4 4

Hn. in F 13

° 2 &4 œ

3

œ

œœ

4 b˙.. 4 ˙

œœ

4 4 b˙ . b ˙.

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

2 &4

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

¢

3

œ 3

mf

4 4

2 &4

4 4

? 42

4 Π4

? 42

(Tba.)

œ

œ

Œ

a2

œ

4 4

j œ

œ.

j bœ

œ.

∑ ∑ ‰

bœœ J

œœ

mf

Œ Œ

b ˙.

mf

bœ .

j œœ

2 4 b˙˙

4 4

œ.

j bœœ

2 4

4 4

b ˙˙

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4

° 2 &4

4 4

4 4

4 4

2 4

4 4

Vib.

2 {& 4

4 4

2 4

4 4

T.-t.

2 ¢/ 4

4 4

2 4

4 4

2 &4

. 4 b‰˙. 4 b ˙˙..

Œ Œ

. 2 ‰ 4 b˙˙ b ˙˙

? 42

Œ

2 4 ˙

2 &4

4 4

2 4

4 4

? 42

4 4

2 4

4 4

Timp.

Crot.

Harp

Piano

Mir.

? 42

a2

mf

3

2 &4 œ

Œ

{ {

Eb

sub. p

2 & 4 œ.

wha...

f

M. M.

white

S.

wha...

2 ¢& 4 œ.

wha...

Vn. I

Vn. II

Va.

j œ

4 4 œ

œ J

4 b˙ . 4

œ J

j œ

4 4 b˙ .

j œ

ah...

sub. p

A.

ah...

° 2 œ. &4

b ˙.

4 b˙ . 4

and

p ° 2 sub. & 4 œ.

mf

œ J

ah...

2 & 4 œ.

4 4

3

bœ œ œ ˙

œ J ‰

red;

œ J

4 bœ 4

div.

j œ

and

œ

œ

œ

œ

˙

here

I

am!

mf

œœ -

4 bw 4 w

B 42 œ

œ

œ

4 bœ . 4

j œ

˙

4 4

bœ J

˙

Vc.

? 42

œ

œ

œ

Cb.

?2 œ ¢‹ 4

œ

œ

b œ.

mf

4 bw 4

mf

œ

œ

div.

˙ œ

(mf)

3

œ

3

œ

œ

mp

(mf)

3

œ

˙œ

œ

œ bœ

œ œœ .

œœ .

œœ .

Œ

œ.

œ J

bœ .

b -œ J

œ.

bœ J

œ.

b -œ J

bœ J

4 4

j œ

4 4

bœ J

4 4

A

sub. p

2 4 ˙

4 4

(ah...)

2 4

3

bœœ .

sub. p

2 4 œ.

(ah...)

œ bœ

sub. p

2 4 œ. 2 4 bœ

˙

4 4 4 4

(ah...)

˙.

Œ

mf

mf

œ

œ

3

3

œ-

3

œ

2 &4 œ

3

3

bœ œ œ œ

b œœ..

œœ J

unis. 2 ˙ 4

2 4 2 4

4 4 4 4

œ.

b -œ J

4 4

œ.

œ J

4 4

2 4 ˙

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

380 ° 4 &4

1506 Fl. 12

‹ 4 &4

Picc.

Ob. 12

4 &4 Œ

Eng. Hn.

4 &4 Œ

œœ.

œœ.

p

bœ. p

œ.

œœ

Œ

œ

3

3

j œ. œ

œœ

j œ.

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

? 44 œJ

Bs. Cl.

Œ

4 &4

1 Cl. in Bb 2

œ

œ J

œ

œ

œ

˙.

3

Œ

Ó

Bn. 12

? 44

Cbn.

?4 ¢‹ 4

Œ

Œ

Hn. in F 13

° 4 ˙ &4 ˙

œœ

p

Hn. in F 24

4 &4

Tpt. in C 12

4 &4

Tpt. 3 in C

4 &4

Tbn. 12

? 44

Bs. Tbn./ Tuba

? 44

¢

˙˙

œœ

p

(Tba.)

˙

Œ

œ

p

? 44

° 4 &4

Vib.

4 {& 4

T.-t.

4 ¢/ 4

Timp.

Crot.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

{

4 & 4 ˙œ˙˙ ˙

Œ

p

{

A.

Vn. I

œ œ œ œ

˙˙

Ó

˙ ˙

Ó

3

˙˙

? 44 Ó ˙.

? 44

4 j &4 œ

j œ

œ

œ

im - ma

œ -

cu

3

j œ

4 ¢& 4 ˙.

j œ œ

œj

œ ˙

œ

3

4 w &4 p

Va.

Vc.

B 44

b œ. p

. ? 44 œ p

Cb.

? 4 ˙. ¢‹ 4 p

-œ J -œ J

œ œ

œ bœ Œ

3

œ

pp

œ

œ

œ

mp

3 e - ven

œ

œ

3

œ

œ

pp

œ

œ

pp

œ

œ

œ

˙

div., pizz.

unis.

œ

œ #œ

3

mp

œ J p

lamb,

œ

œ

˙.

late

-

œ

mp

mf

œ

° 4 & 4 ˙.

° 4 œœ. œ &4

œ J

j œ

œ 3

œ

œ

if

on

3

-

œ

œ arco

mf

p

Œ

˙

pizz.

Œ

arco

mf

˙

mf

pizz.

mf

p

Ó

Œ

œ

œ #œ nœ

œ

3

œ

œ

œ

3

œ

œ

>œ œ J

pizz., div. mf

œ

œ

just

œ

one

night:

œ

œ

w

œ

œ

(ah...)

œ

œ

œ ˙

unis.

˙ ˙ ∑

w

œ

(ah...)

j œ

girl

œœ..

j œ-œ

˙˙

œ.

j œ-

œ.

j œ

œ

œ.

the

œ

3

œ

œ

in

the

3

œ

(ah...)

˙

div., arco

Œ ‰

œ

3

˙

for

p

Œ

œ

ly

3

œœ

œ

œ

?

w

j œ

p

3

4 & 4 ˙.

œœ

bœ œ œ ˙.

p

Vn. II

‰.

4 &4

per - fect,

S.

‰.

œœ..

Œ

œ

w

w unis., arco

w

p

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

381 ° &

1510 Fl. 12

‹ &

Picc.

b œ. & œ

Ob. 12

œ bœ

2 4

2 4

œ œ

Ó

Ó

Œ

œ œ

œ. #œ. p

2 4

Eng. Hn.

&

2 4

1 Cl. in Bb 2

&

2 4

Bs. Cl.

?

2 4

Bn. 12

?

? ¢‹

2 4

2 4

Cbn.

Hn. in F 13

°? 1. œ p

œ

œ

œ

œ

Ó

sub. p

3

&

Ó

Œ

-œ œ

#œœ.. p

2 4

Hn. in F 24

&

2 4

Tpt. in C 12

&

2 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

?

2 4

?

2 4

?

2 4

° &

2 4

Vib.

{&

2 4

T.-t.

¢/

2 4

bœ œ œ ˙

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

{

& Œ

Harp

Piano

Mir.

M. M.

?

{

‰.

3

A.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

to Glock.

pp

3

œ˙.

F# E§

w

œ #œ œ ˙

Ó

2 4

Œ

2 4

Ó

˙ w

&

2 4

?

2 4

2 4

& ˙

œ J

& ˙

j œ

p

j œ

The

song,

S.

(Crot.)

Ó

œ J

The

bœ œ œ

œ œ bœ

in - no - cent,

in - no - cent,

j œ bœ

the

œ

Œ

maid - en...

j œ

œ

the

œ

maid - en,

j bœ the

mf

œ

pp

œ

vir - gin

œ

for

œ

whom

œ

3

no - thing

œ can

œ

go

mp

j œ

˙.

wrong...

2 4

° ˙ &

œ J

Œ

2 4

¢& ˙

j œ

Œ

2 4

° & œœ..

j œ-œ

œœ

& œ.

j œ-

unis.

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

˙

œ

œ

? ˙.

œ

˙.

? ¢‹ ˙.

b˙ .

œ

B ˙

j œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

mf

mf

w

mf

w

mf

pp sub.

pp sub. pp sub.

pp sub.

j œ-

œ. ˙

mf

pp sub.

Œ

2 4

˙

2 4

˙

2 4

Ó

2 4

half arco, half pizz.

w

2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

382 ° 2 &4

1514 Fl. 12

‹ 2 &4

Picc.

œ. 2œ &4

Ob. 12

#œœ

U Œ

1., solo

bœ J

œ

œ

˙.

4 4

4 4

U ∑

4 4

U ∑

œœ

Ó

p

Eng. Hn.

2 &4

4 4

U ∑

1 Cl. in Bb 2

2 &4

4 4

U ∑

Bs. Cl.

? 42

4 4

U ∑

Bn. 12

? 42 œœ J

4 4

U ∑

4 4

U ∑

Cbn.

Hn. in F 13

?2 ¢‹ 4

œ-œ

‰ ∑

° 2Œ &4

1.

œ

p

2 &4 Œ

Hn. in F 24

œ

2

4 4 4 4

œ

p

œ

4 4

Tpt. 3 in C

2 &4

4 4

? 42 Œ

? 42 Œ

2.

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

T.-t.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

p

œ

U Ó

+ j œ>

U Ó

stopped, brassy

sfz

œ

4 ˙ 4

Œ

œ

˙

2 &4

1.

sfz

Tpt. in C 12

Tbn. 12

+ j >œ

stopped, brassy

Œ

U ∑

+ j b>œ

U Ó

+ j b>œ

U Ó

brassy

Œ

U ∑

sfz brassy

p

4 4 . b˙

? 42

4 4

U ∑

° 2 &4

4 4

U ∑

2 {& 4

4 4

U ∑

2 ¢/ 4

4 4

U ∑

2 &4

4 4

U ∑

? 42

4 4

U ∑

2 &4

4 4

U ∑

? 42

4 4

U ∑

2 &4 Œ

p

2 &4

¢

{ {

˙

° 2 &4 œ

œ

The

œ

2 &4 œ

œ

B 42 œ

? 42 œ ?2 ¢‹ 4 ˙œ

œ J

4 œ 4

œ

œ bœ

in - no - cent,

œ

4 4 œ

4 4

j œ

œ

the

4 4 4 4

Œ

œ

maid - en,

sfz

j bœ the

mf

œ

vir -

œ

gin...

j œ

œ

˙

œ

˙

œ

œ

4 4 . b˙

œ

4 bœ 4

tutti pizz.

œ Œ

j bœ

The

œ

vir

U ∑

U Œ

Œ

œ

œ

gin

œ

for

œ

whom

U ∑

bw

U ∑

w

p

p

w

Œ

U b˙ .

w

Œ

œ b>œ

sfzp

sfzp div., col legno battuto

U Œ

Œ

no - thing...

U ˙.

Œ

-

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

383 (1.)

° J &

1518 œ

Ó

‹ &

3 4

3 4

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

Brighter q = 80

5 4

3 4

5 4

3 4

3 4

5 4

3 4

3 4

5 4

3 4

&

3 4

5 4

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

5 4

3 4

Bn. 12

?

3 4

5 4

3 4

? ¢‹

3 4

5 4

3 4

° &

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

5 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

?

Picc.

Hn. in F 13

Timp.

Crot.

Vib.

T.-t.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

1., solo, open

Œ

b œf

Vc.

Cb.

b œ-

œ-

mp

œ-

œ-

3 4

œ-

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

3 4

5 4

3 4

3 4

5 4

3 4

° &

3 4

5 4

3 4

{&

3 4

5 4

3 4

¢/

3 4

5 4

3 4

&

3 4

˙˙˙...

5 4

3 4

?

3 4

˙. ˙˙..

5 4

3 4

&

3 4

5 4

3 4

?

3 4

5 4

3 4

&

3 4Œ

¢

{ {

& Ó

p

œ

3

Mi - riam?

œ

Œ

3 4

° w &

3 ˙. 4

w

3 ˙. 4

&

molto arp. f

No - thing.

f

œ J

You're

œ. heal

-

B w ?

Brighter q = 80

n˙ f

? ¢‹

3 4

ing

him.

5 4 Ó. 5 4 ‰

œ

unis.

j bœ

Still,

mf

j œ

We're

3

bœ bœ

heal - ing

œ bœ

each

o -

œ

œ

bœ you're

3 4 3 4

Ó

ther.

5 4 ˙.

j œ

j œ

3 4

mp

œœ

œ

5 4 . ˙

j œ

j bœ

3 4

˙

œ

œ

5 4 b˙ .

j œ

œ

j œ

3 4

j œ

5 4 Ó.

j bœ

3 4

j œ

f

œ

˙˙

f

3 4 ˙. ∑

˙

div.

3 ˙. 4

w

œ

f Va.

5 4

œ-

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

∏∏∏∏

Cbn.

∏∏∏∏∏∏∏

Fl. 12

arco

˙

f

mp

mp

5 4

mp

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

384 ° 3 &4

1522 Fl. 12

Surging q = 88

slowing

(q + q + q.) 7 8

4 4

‹ 3 &4

7 8

4 4

Ob. 12

3 &4

7 8

4 4

Eng. Hn.

3 &4

7 8

4 4

4 4

4 4

Picc.

3 &4 Œ

1 Cl. in Bb 2

? 43 Œ

Bs. Cl.

Hn. in F 13

j œœ

7 8 ˙ b˙

œœ

œ J

7 b˙ 8

œ

(1.)

Œ

Œ

b œ. œ J

˙˙

œœ

b >œ J

˙

œ

b œ. J

bbœ>œ J

˙˙

œœ

4 4

b >œ J

˙

œ

bœ. bœ J bœ. J

4 4

mf

mf

7 8

4 4

7 8

4 4

œ-

f

j b>œœ

mf

7 8 Œ

b œ-

mf

7 8 Œ

?3 ¢‹ 4 ° 3 &4

Œ

? 43

Bn. 12

Cbn.

Œ

œ-

Hn. in F 24

3 &4

Tpt. in C 12

3 &4

7 8

4 4

Tpt. 3 in C

3 &4

7 8

4 4

Tbn. 12

? 43

7 8

4 4

? 43

7 8

4 4

? 43

7 8

4 4

° 3 &4

7 8

4 4

Vib.

3 {& 4

7 8

4 4

T.-t.

3 ¢/ 4

7 8

4 4

7 8

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

{

molto arp.

∏∏∏∏

3 & 4 ˙˙˙...

Harp

f

∏∏∏∏∏∏∏

{

Mir.

M. M.

Vn. I

Cb.

Œ

bœ bbœœ J

7 8

Ó

4w 4w w

7 8

4 4

? 43

7 8

4 4

3 & 4 œ.

heal

3 &4 Ó ° 3 &4 ˙

-

œ

˙

ing

him.

7 8 Œ

j nœ

I've

Surging q = 88 œ

œ unis.

7 8 bœ bœ

ne - ver

Œ

œ

been

œ

(q + q + q.) 7 ‰ 8 œ.j

Œ Œ

so

7 8 j b œ.

B 43

˙

œ

7 8 bœ.j

j œ

7 8

?3 ¢‹ 4 ˙

j œ

7 8

f

f

j bœ

grate -

œ

œ bœ bœ ne - ver

Œ

œ

been

so

Œ

j œ

grate - ful,

Œ

ful,

j bœ

I've

Ó

Œ

Œ. Œ.

Œ

Ó

Œ

4‰ 4

bœ J

4 bœ bœ 4

œ

ne - ver

4w 4w

j bœ

(f)

4 4w

Ó

Œ

j bœ

4w 4

Ó

Œ

bœ J

4w 4

bœ J

4w 4

(f)

(f)

Ó

Œ

(f)

I've

been

slowing

bdiv. œ œ J (f)

œ

? 43

j bœ

Œ.

œœ

f

I've

3 & 4 ˙˙ f

Vc.

4w 4w w

div.

Va.

bœ œ bœJ

3 &4

f

Vn. II

Œ

f

? 43 ˙. ˙˙..

Piano

non arp. (E-flat ossia 8va)

Ó

b œ bœ ne - ver

œ

œ

œ

been

bœ so

j bœ

so

grate

grate - ful

œ -

ful

j œ

in


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° &

q = 69

1526

385

Slower yet q = 60 ∑

U ∑

3 4

3 4

&

&

‹ &

3 4

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Suddenly ebullient q. = 92 6 8

U ∑

6 8

U ∑

6 8

3 4

U ∑

6 8

3 4

U ∑

6 8

?

3 4 #˙.

6 8

?

3 4

U ∑

6 8

? ¢‹

3 4

U ∑

6 8

° &

3 4

U ∑

6 8

Hn. in F 24

&

3 4

U ∑

6 8

Tpt. in C 12

&

3 4

U ∑

6Π8 6 8

Fl. 12

Picc.

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Crot.

Vib.

T.-t.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

?

3 4

U ∑

6Π8

?

3 4

U ∑

6 8

?

3 4

U ∑

6 8

° &

3 4

U ∑

6 8

{&

3 4

U ∑

6Π8

¢/

3 4

∑ u

6Π8

&

3 4

U ∑

6 8

?

3 4

U ∑

6 8

&

3 4

U ∑

6 8

?

3 4

U ∑

6 8

6 8

¢

{ {

& œ

& bœ

3

in

all

j bœ my

˙

life...

3

j bœ my

œ

j œ

life...

p

3 4 œ. All

j œ

my

˙

U ˙

˙

U ˙

life.

p

3 4 bœ . All

œ

my

Slower yet q = 60

life.

3 4

Vn. II

& w

3 4

Va.

B w

3 4 ˙.

U ˙

? w

3 . 4 b˙˙.

? w ¢‹

3 4 b˙ .

Cb.

f

3 4

° w &

Vc.

j œœ .

Œ

all

Vn. I

open

j #œœ .

&

Tbn. 12

Timp.

p

Œ

U ∑

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

U ˙

qw= 69

p

div.

p

p

∑ . œœ J

f

(Vib.)

Whip

Πf

œ I

6œ 8

must

see

f

j #œœœ œ j ¿

f

œ J

him,

. œœ J

Œ

j œœœœ .

œœœœ

j ¿

Œ

œ.

œ

œ

all

of

him!

U ∑

Suddenly ebullient q. = 92 6 8

U ∑

6 8

Œ

6 8

U ˙˙

Œ

6 8

U ˙

Œ

6 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

386 ° &

1530

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? Œ.

Fl. 12

Picc.

œ. œ.

œ. œ.

mf

? ¢‹

œ. œ.

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Tbn. 12

?

Bs. Tbn./ Tuba

?

Cbn.

Hn. in F 13

¢

° &

Vib.

{&

Whip

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

{ {

f

& #œ.

Cb.

œ

No,

° & &

œ

2

we

wait

#œ.

œ

œ.

œ

here:

He

comes

to

&

œ.

Œ.

f

us!

œ œ #œ œ œ œ

Œ.

No,

f

œ f

œ 4

œ

œ

œ

œ

4

œ

B œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ? Œ. ? . ¢‹ Œ

unis., . pizz.

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

4

œ

œ

œ

œ

f

œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ

4

œ

œ

œ

œ

4

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

no:

I

must

div. œ œ œœ œœ œœ œœ œ # œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

4

œ

œ

œ

œ

œ 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ.

œ.

#œ.

œ.

œ.

arco

œ. J

œ.

œ.

#œ.

œ.

œ.

arco

œ. J

f pizz. .

œ

4

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

no,

unis.

#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

f

Vc.

œ. œ J

mf

Crot.

f

œ œ

Œ.

?

Timp.

œ. œ J

œ œ

œ. œ.

œ. œ.

#œ. #œ.

œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

387 ° &

1534

‹ &

4 4

4 4

Ob. 12

&

4 4

Eng. Hn.

&

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

4 4

Bs. Cl.

?

4 4

Bn. 12

?

Fl. 12

Picc.

œ. œ.

Œ.

œ. œ.

f

œ. œ.

a2

œ

4

4 4

œ

œ

4 4

° &

4 4

Hn. in F 24

&

4 4

Tpt. in C 12

& Œ

4 4

4 4

4 4

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Timp.

Crot.

Vib.

Whip

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

∑ œœ. J

? Œ

Tbn. 12

j œœ .

Œ

f

&

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

j #œœ .

œœ. J

Œ

f

?

4 4

?

4 4

° &

4 4

4 4

4 4

¢

{&

Πf

(Whip)

¢/ Œ

{

j #œœœ œ

œœœœ

j ¿

Œ

f

j œœœœ . j ¿

to W.B.

&

4 4

?

4 4

&

4 4

?

4 4

&

4 4

{

&

Œ.

#œ.

Mag

#œ see

œ J

œ.

him,

all

œ œ of

œ œ

da - lene...

-

œ

him!

I

# œ. ° œJ &

Œ.

œ. & J

Œ.

œ

œ. B J

Œ.

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

? ? ¢‹

œ

2

œ

must

hear

#œ.

œ 2

his

œ J

œ J

voice:

4 4

I've

unis.

#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 4

Œ.

Œ.

œ

œ

œ

pizz. .

œ

œ

4

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

4

œ

œ

œ

œ

f

œ

œ

œ

œ

4

œ

œ

œ

4

œ

œ

4 4 4 4

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

4 4

œ.

œ.

arco

4 4

œ.

œ.

f pizz. .

œ

4

œ #œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ

#œ arco

œ

4

œ 4

œ

œ

œ

œ

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

388 More expansive ° 4 &4

1538 q = 84 Fl. 12

‹ 4 &4

Picc.

12 8

Rollicking q. = 84 (= previous q)

12 8

Ob. 12

4 &4

12 8

Eng. Hn.

4 &4

12 8

1 Cl. in Bb 2

4 &4

12 8

Bs. Cl.

? 44

12 8

Bn. 12

? 44 w <n>w

12 8

12 8

Cbn.

Hn. in F 13

?4 ¢‹ 4

fp

° 4 &4 w w

j bbœœ

Œ

Ó ∑

Œ

Ó

12 8

j ‰ œœ

Œ

Ó

12 8

12 8

12 8

j œœ

4 &4

fp

Hn. in F 24

4 &4

fp

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

4 &4

Tbn. 12

? 44

12 8

? 44

12 8

? 44

12 8

12 8

ww

∑ ∑

1., harmon mute

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

° 4 &4

4 {& 4

12 8

Whip

4 ¢/ 4

12 ¿ 8

4 &4

12 8

? 44

4 &4

? 44

Piano

Mir.

M. M.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

{

œ. œ œ. œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ œ

Wood Blocks f

¿

2

¿

¿

4

∑ Ó.

¿

¿

2

œ

2

¿

¿

¿

2

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ.

¿

¿

2

¿

p

¿

2

¿ 2

12 8

12 8

12 8

3

3

¿ J

3

(Mary seizes a cloak, hurries down the stairs, darts across the yard. Miriam chases her. Warm light spills from the windows of the building opposite. Inside, his followers, goblets sloshing, toast Yeshua, not yet bedecked for his wedding. )

4 &4

12 8

3 ‰ ‰ œj œ 3 ‰ Ó œ

Don't do this...

3 4 œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ <n>œ œ ‰ ‰ 3‰ œ œ &4 J

ne - ver been,

4 &4 ‹

I've ne - ver been

so

grate - ful

4 &4 ‹

? 44

More expansive q = 84

° 4 w &4

∑ ∑ ∑

div.

fp

w w

div.

unis.

4 &4 w w

fp div.

B 44 w w

in all

? 44

w unis.

w

fp

œ my

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8 12 8

Œ.

Œ.

Œ.

f

œ J

Œ

So,

Œ.

Œ.

Œ.

f

Œ

œ J

So,

Œ.

Œ.

Œ.

f

Œ

œ J

So,

Rollicking q. = 84 (= previous q)

Œ.

˙.

f sul pont.

˙.

f

f

? 4 <n>w ¢‹ 4

bw

12 8

f

f

Œ

2

œord.

b w. sul pont.

Œ. ord.

w.

12 œ œ œ œ œ œ œ. 8 æ

Œ.

œ J

So,

sul pont.

<n>w

fp

life!

sul pont. 12 bœ œ œ œ œ œ æœ. 8

fp

12 w . 8

bw

? 44

œ

f

Vib.

Harp

œ œ.

œ.

˙. æ ˙. æ ∑

˙. æ

b˙ . æ

b œord.

2

œ-

œ-

œ-

œ-

2

ord.-

2

œœ-œ

2

œ

2

2

-œ 2


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

389 ° &

1542 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

& Œ.

& Œ.

œœ œœ. f

œ- œ. f

mf

5

mf

5

? ?

Bn. 12

- . ‰ œ œ Ó.

Ó.

≈ œ #œœ œœ œœ œœ # œœ œ

f

5

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

° & &

Hn. in F 24

& Œ.

Tpt. in C 12

open

& Œ.

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

?

Bs. Tbn./ Tuba

?

Timp.

Crot.

¢

W.B.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

¢/

Ó.

‰ Œ.

Ó.

œ #œ œ <n>œ J ‰

‰ Œ.

Ó.

> #œœ

j œœ œ œ ‰ #œ <n>œ

‰ Œ.

Œ.

œœ 4

f

p

Ó.

Œ.

a2

‰ œ#œ œ œ #œ. f

‰ œ œ œ #œ #œ. f

Ó.

Ó.

œ. œ- œ

Ó.

Ó.

a2

nœ œ.

f

j ‰ ‰ Ó. >œ œœ œœ.

f

open: 1. ossia tacet

Œ.

∑ Œ

j œ # œ. œ # œ.

Œ.

f

œ œ.

f

# -œ œœ. f

Œ.

#œ.

Ó.

Ó.

non arp.

# œœ œœ.

Œ.

‰ Œ.

Ó.

Œ.

# œœ œœ ‰ œ œ Œ.

?‰

Œ.

Œ.

Ó.

Œ.

Œ.

?‰

& Œ.

? Œ.

is

° & œ. &

b œ.

B œ. ? bœ .

? ¢‹ bœ. f

f

œœ œœ œ œ

Œ.

œ.

nb˙˙..

n œœ œœ œ œ

œœ œ

Œ.

f

œ œ œœœ

œ œ. bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

she a fort - ress, your sis - ter, your bride,

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ she a fort - ress, your sis - ter, your bride,

œbœ œ œ œ œ œ. œ œ

œ J

œ

Her

œ J

j œ

she a fort - ress, your sis - ter, your bride,

Her

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

j œ

she a fort - ress, your sis - ter, your bride,

Her

j ‰ ‰ Œ. >œ j ‰ ‰ Œ. œ> j ‰ ‰ Œ. >œ

‰ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ. J

œ

œ œ œ œ #œ œ. J

breasts, the to - wers of a ci

‰ œ bœ œ œ. Œ.

j ‰ ‰ Œ. >œ

. ‰ œ œ œ nœ Œ

j ‰ ‰ Ó. >œ

Œ

-

-

4

-

Œ. Œ.

pizz.

j œ #œ. j œ #œ.

œ. # œ. pizz.

#œ.

pizz.

œ. Œ.

œ œ

j œ

ta - del?

ta - del?

œ œ

pizz.

Œ.

ta - del?

œ J

œ œ

#œ œ. j œ #œ œ œ

breasts, the to - wers of a ci

Œ.

-

j œ œ œ œ œ #œ.

4

œ

œ œ

4

breasts, the to - wers of a ci

. œœ ‰ œœ Œ. n œ.

B§ Gb Ab

b ˙˙..

4 breasts, the to - wers of a ci

œ

Her

‰ Œ.

œ J

œ J

ta - del?

œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

Or

is

she a gar- den, your sis - ter, your bride,

nœ J

nœ.

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

Or

œ J

œ œ # œœ œœ

is

she a gar- den, your sis - ter, your bride,

j nœ

œ.

œ œ œ œ #œ œ œ. œ œ

Or

is

she a gar- den, your sis - ter, your bride,

j œ

œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

Or

is

arco

>œ #œ œ œ

arco

#>œ œ nœ œ

she a gar- den, your sis - ter, your bride,

œ œ. œ#œ œ #œ œ. œœœ j œ Her

j œ Her

j œ

Her

j œ Her

œ

mp

f

œ.

j ‰ ‰ Ó. œ>

Ó.

mp

Œ.

Ó.

j œ #œ œ. œ œ œ

œ J

4

4

#œ j œ œ œ 4

mp

f

n>œ #œ œ nœ

œ.

>œ ‰ ‰ Œ. J

. ‰ œ#œ œ œ œ

Œ.

>œ nœ#œ œ <n>œ.

>œ J ‰ ‰ Œ.

‰ nœ œ œ #œ #œ.

œ.

f

œ J

Or

œ J

ga - zelle?

œ J Or

‰ ‰ #œj ‰ œ-

div. j #œœ- ‰ ‰ œj ‰ # œ(f)

Ó.

œ J Or

œ J

œ œ.

(f)

j ‰ ‰ Ó. >œ

mp

ga - zelle?

div. -

œ J

Or

ga - zelle?

##œœ J

f

f

ga - zelle?

œ œ œ. j œ #œ œ

>œ nœ#œ œ <n>œ.

mp

Œ.

œ J

arco

œ. œ. œ- œ œ

#œ. œ #œ œ œ #œ J 4

breasts, the twins of a

Ó.

arco

Ó.

breasts, the twins of a

j ‰ ‰ Ó. >œ

œ.

Œ.

breasts, the twins of a

œ. œ. œ- œ œ

breasts, the twins of a

# œ. œ. œ- œ œ ##œœ. œœ. œœ- œœ œœ

1. . -

‰ Œ.

? œ.

f

Œ.

‰ bœ œ œ œ œ

{

a2

Œ.

is

#œ. œ- œ

Ó.

f

? Ó.

? œ.

Ó. Ó.

œœ œ ‰ œ nœ

is

#œ. œ- œ # œ. œ. œ- œ œ f

‰ #œœ- œ. œ Ó.

Œ.

& bœ . ‹

a2

Ó.

Œ.

& Ó.

. & œ ‹ is

Ó.

œ.

to B. D.

{

Ó.

œ.

‰ œœ œœ Ó. - .

f

p

p

4

>œ remove mutes J ‰ ‰ Ó.

œ.

(1.)

. {& Œ

œ #œ. J

f

>œ

f

j ‰ œœ

5

œœ œ œ œœ

f

(Vib.)

Vib.

Œ

Œ.

f

f

##œœ. œ-œ œœ

? bœ .

° &

j œ #œ.

# œœ œœ.

Œ.

Œ

œ #œ œ > œ œ œ ≈ œ. f

Œ

Ó.

f a2

Ó.

Ó.

Œ.

Œ

j œ #œ.

Œ.

Ó.

Œ

5

f

Ó.

> œœ #œœ œœ œœ œœ œ . ≈ #œ œœ

mf

Bs. Cl.

5

f

>. #œ œR ≈ #œ œ œ ≈

Ó.

&

1 Cl. in Bb 2

Ó.

‹ &

>. œœ # œœ œ # œ œ R ≈ ≈ œœ œ

‰ ‰

#œJ

‰ ‰

j ‰ œ-

œJ

‰ ‰

j œ- ‰

(f)

(f)

Ó.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

390 ° &

1546 Fl. 12

Picc.

Ó.

‹ &

>. # œ # œœ # œœ # œœ œ R # œ ≈# œ ≈ ‰ mf

5

f

>. # œ # œR ≈ #œ #œ #œ ≈ ‰

Ó.

5

mf

5

5

f

. bb œœ ‰ J ‰ ‰

. . ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ Ó.

f

œœ. J ‰ Ó.

f

Ob. 12

&

Ó.

bœ b œœ b œœ œœ œœ œ . ‰ ‰ bœ bœ bœœ ≈

Eng. Hn.

&

Ó.

‰ ‰

bœ bœ bœ œ œ bœ . ≈ bœ

&

Ó.

?

Ó.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

f

Piano

Y.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

5 #œ #œœ #œœ œ œœ œœ œ # œ # œ œ œ œœ #œ . f mf p bœ bœ bœ bœ Œ. b>œ.

5

4

f

p

bb œœ bœœ œ bœ bœœ bbœœ.. >

> œ bœ J j > œœbbœœ

œ bœ J

<n> œ. J ‰ ‰

œ bœœ. n œ bœœ. ‰ ‰ œ . J . b nœ œ J ‰ ‰ œ. œ

?

? ¢‹

Ó.

Œ.

Ó.

Œ.

Ó.

bœ-œ

œ-œ œœ J J

Ó.

bœ-

° & &

Ó.

>œ. >œ. #>œ. & ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ j & ‰ œ. ‰ ‰ >>. #œ ? ‰ œJ ‰ ‰

j œ ‰ ‰ >>. œœ. J ‰ ‰

j œ ‰ >>. œœ. J ‰

1.> >. > ? ‰ œJ. ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ. ‰ ¢

?

Œ.

>. ‰ ‰ œœ J

‰ ‰ #œj >. >. ‰ ‰ #œœ J ‰ ‰ œj >.

p

4

f

bœ . > p

j œ bœ >

∑ ∑

f

œJ

f

{&

{

f dry

non arp.

Ó.

bb ˙˙.. bb˙˙..

?

?

{

{

b œ-

3

3

(f)

?

?

& ‹

bœ-œ

3

j œ >.

f

œ J

n

Œ

bb œœ b œ

‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ó.

j j j ¢ / ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ > > >

f

Bass Drum

bœœ

° &

&

Harp

f

Ó.

f

¿ ¿ # ¿ # ¿ ¿ #¿ J J ‰ 4

Yeshua: joking...mostly

Œ

Œ.

E -nough a - bout her breasts!

œ. #œ nœ œ œ œ œ œ. œ œ is

she a palm tree,your sis - ter, your bride,

œ & œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ‹ is she a palm tree,your sis - ter, your bride, ? œ. œn œ œ œ #œ œ œ. œ œ is

she a palm tree,your sis - ter, your bride,

? œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ is

she a palm tree,your sis - ter, your bride,

div. >. >. >. ° #œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ & œ nœ œ >. >. >.

& œ nœ. ‰ œ >œ. ‰ œ œ. ‰ > >

>. >. div. >. B œ #œœ ‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œ >. >. >. >. >. >. div. œ œ œ ? ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ . > >. >. ? ∑ ¢‹

œ J

œ

œ #œ œ œ œ #œ. J

her breasts...(hum)

œ J

œ

œ œ. J

#œ.

her breasts...(hum)

œ #œ J

her

œ J

œ œ œ œ #œ œ. J

breasts...(hum)

œ

j œ #œ.

4

4

#œ #œ.

‰ ‰

her breasts...(hum)

>. ‰ #œœ Ó. œ >. ‰

4

œ œ >.

Ó.

unis.

Ó.

œ #>œ.

>. ‰ œ Œ œ # œœ >. Œ

unis., pizz.

bœ . pizz.

b œ. pizz.

bœ .

pizz.

unis.

j œ bœ .

bœ .

j œ bœ .

Ó.

f

Œ.

p #œ

your

œ

bœ bœ. œ œ bœ. bœ bœ œ.

œ

To

your

f bœ b œ b œ . . b œ n œ œ b œ bœ œ. œ bœ œ. œ

To

p

p

your

œ

To

your

gar- den, your ci - ty, your palm tree, your sis - ter,

gar- den, your ci - ty, your palm tree, your sis - ter,

your bride,

f

bœ œ J

your bride,

your bride,

bœ œ J

your bride,

your bride,

bœ œ. œ bœ œ. œ œ œ. bœ bœ œ. nœ bœ gar- den, your ci - ty, your palm tree, your sis - ter,

Ó.

Ó. arco

b >œ. p

Œ.

your bride,

f

arco

b >œ

arco

b >œ p

Œ.

bœ œ J

œ œ œ. bœ bœ

gar- den, your ci - ty, your palm tree, your sis - ter,

p

Œ.

œ

f

To

p

œ

bœ. nœ œ bœ. bœ bœ bœ. nœ œ bœ. bœ œ

arco

bœ . > p

bœ . p

your bride,

. b œœ œ. b œœ

div. . b œ.

bœ. œ. œ.

œ

œ œ. J

œ

œ œ. J

œ

your bride:

your bride:

your bride:

-œ œ J

œœ J

œJ

œ J

-œ J

œ

œœ -

-j œœ œœ J J -

bœ. œ. ‰ J ‰ ‰ J ‰ bœ

. <n>œ. bœ. bœ nœ.

j œ bœ >

. n œ bbdiv. œœ. œœ.. œœ. bb œœ. œ œ.

f

Œ.

œ œ. J

your bride:

f

j œ bœ

œ œ ‰

your bride,

œ

. œœ. b œœ J ‰ ‰ ‰ J ‰ bœœ

j œ b>œ

j œ bœ >

bœ œ J

œ œ. J

f

f

nœ. bbœ. œ.

œ

œ

To

your

œ

œ

To

your

œ

œ

To

your

To

your

b œœbœbœ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

391

Fl. 12

Picc.

Ob. 12

‹ & Œ & Œ

>. b œœ J ‰

Œ.

Œ.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ. J ‰

Œ.

Œ

Œ.

Œ Œ

b œ. n œ.

° Œ. &

1550

≈<n>œr

3

3

3

>. 3 3 3 bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœj r b ≈ œ J ‰ R >. f

&

1 Cl. in Bb 2

&

? Ó.

j bœ. ‰ > f

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? . ¢‹ Ó

fp

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

& bœœj ‰ >.

b ˙˙..

fp

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

f

& j ‰ b œ. > ? Œ.

‰ ‰

? b˙ . ¢ b ˙. fp

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Ptr.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

? bœ . ° &

f

j œ. œ ‰ >

p

f

bœ .

f

p

b>œ. ‰ J

bœ>œ. ‰ J

bœœ.. p

f

f

Œ.

{

&

¢/

&

{

3

(f)

>j >. 3 3 3 bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœj bb œœ œœ r b ≈ nœ J ‰ J > R >. f

j bœ ‰ b œ. >

bœ . œ œ & ‹ Mag - da- lene! ? bœ . œ œ

œ

Œ

‰ ‰

Mag - da - lene!

? nœ. œ œ Mag - da - lene!

° unis. & ˙. & b˙ .

4 4

(f)

4 4

Œ.

4 4

Œ.

4 4

4 4

Œ.

Œ.

Ó.

Œ

Œ.

Ó.

Œ.

Œ.

3

3

Œ

4 4

j b>œ œ

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

œ. œ. œ. œ.

4 4

4 4

j . œ. Œ >

(f)

>œ.dry >. ‰ Œ. œ

Œ.

f

3

j bb>œœ œœ (f)

› Glockenspiel

Ó.

Œ

Ó.

Œ

>j œ œ # # œœJ f> >j œ œ #œ # œJ f>

Œ

> bb œœ Œ b bœœJ

Ó.

œ. œœ.. œ.

to Sandpaper Blocks

œœ.. œœ..

bœ J

bœ your

Mag - da lene,

œ. bœ . bœ bœ bœ bœ . b œ . bœ . b œ . To

œ. œ.

? ˙. b ˙.

bbœ. ˙. > b˙ . >

œ. œ œ

œ.

Mag

bœ . œ œ

œ.

your

Mag - da lene,

Mag

œ.

bœ . œ œ

œ.

your

Mag - da lene,

Mag

bœ J

your

bœ bœ

bœ .

bœ bœ

nœ. œ œ

œ.

Mag - da lene,

Mag

˙.

b˙ .

œ œ -

4 4

#œj œ. # >œ œ.

4 4

4 4

4 4

œ œ -

da - lene!

œ œ -

Ah,

da - lene!

Ah,

œ n>œ œ. J ‰ J Ah,

œ ‰ #>œ œ. J J

sub. p

œ œ œ œ #œ J

Love her for - e - ver,

œ.

#œ.

Love her for - e - ver...

#sub. œ œp œ œ #œ œ #œ œ #œ. J sub. p

#œ œ œ œ #œ J

œ

j ‰ >œ œ #œ J J >œ

#˙. p

œ.

j ‰ #œj œ. > >œ

# ˙. p

œ.

˙.

œ.

#˙.

unis.

˙.

Ah,

b˙ . <n>˙. b ˙.

> > #œj n‰œ œj œœ. . ‰ > ‰ œ

f nœ #œ #œ œ œ J

˙.

Love her for - e - ver, for - e- ver...

> j nœ ‰ #œJ œ. >

b >˙.

p #œ #sub. J œ #œ #œ œJ œ

Love her for - e - ver...

œ ‰ #>œ œ. J J

da - lene!

œ œ -

> œ ‰ n œJ œ J

da - lene!

n

œœœ... œ. œ. œ.

f

b œj

4 4 4 4

∑ bœ bœ bœ . bœ

æ ˙æ.

f non arp.

&Œ

Ó.

> bbbbœœœœ Œ J >œ œ J &Œ

Ó.

b˙ .

f

Ó.

B b˙ .

? ¢‹ b ˙. >

4 4

4 4

To

œ

&

To

œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ .

To

œ

Ó.

œ. œ œ & ‹ Mag - da- lene!

4 4

Œ.

?

& ‹

4 4

Ó.

{

4 4

(f)

b>œ œ J

dry

?

?

{

3

∑ ∑

3

Œ.

n

&

(f)

> bœ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ. b œJ œ ‰ J

stopped, brassy

j ‰ bb œœ. > f >. œœ ‰ J

bœœ..

Œ

f stopped, brassy

° & b˙˙..

b >œœ œœ J

j bœ ‰ b œ. f > b >œ. J ‰

? Ó.

≈<n>œr

Ó.

Eng. Hn.

Bs. Cl.

b œ. œ.

œ.

Love her for - e - ver...

p

p p

f

œ œ œ œ #œ J

Love her for - e - ver,

nœ œ œ fœ # œ J Love her for - e - ver,

f

j nœ j j œ #œ œ #œ œ œ œ

sub. p œ 4 J ‰ ‰ œ. 4 and

sub. p

œ ‰ ‰ nœ. J and

sub. p œ 4 J ‰ ‰ nœ. 4 and

sub. p

œ ‰ ‰ J œ.

for - e - ver, Love her for - e - ver,

#œ.

4 4

and

#˙.

# œ.

œ.

w.

f

#œ.

<n>w .

f

p

œ.

œ.

w.

f

p

œ.

#œ.

#w .

f

p

f

œ. p p

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

392 ° 4 &4

Heedless

1554 q = 152 Fl. 12

‹ 4 &4

Picc.

Ob. 12

4 &4

Eng. Hn.

4 &4

4 &4

4 &4

∑ ∑

1 Cl. in Bb 2

j #œ. >

? 44 Œ

Bs. Cl.

f

? 44 ΠBn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

j # œ. œ > >. œ J

?4 ¢‹ 4 Œ ° 4 &4

4 &4

Tpt. in C 12

4 &4 ‰

j ##œœ

Tpt. 3 in C

4 &4 ‰

j œ

? 44

Timp.

Glock.

¢

B. D.

j œœ .>

n

f

n

f

j œ >.

Piano

Ptr.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó

Œ

j # œ. œ >

∑ ‰

Ó

>. œ J

Œ

Ó

Ó

Ó

3

Œ

b>œœ bœœ f

∑ ‰

∑ Ó

Ó

3

Œ

>œ bœ

Ó

Ó

#œ # œJ

>œ. œJ

n

f

n

f

j œ

j œ >.

Ó

Ó

? 44

°›4 &4

{

#>œ. œ J f > # œ. ? œ J

Marimba

4 &4 Œ

{

4 æ ¢ / 4 œæ

j >œ

∑ ‰

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

f

#>œ. œ J > # œ. œ J

Ó

Ó

Ó.

f

E# F§ Gb A# D§ C§ Bb

4 &4

4 &4

{

f

4 & 4 #œ ‹ Run. 4 & 4 #¿J ‹ w... 4 j &4 ¿ ‹ w...

œ

Œ

Run

Œ

? 44 #¿ J

? 44 ¿ J

Œ.

œ

#œ 3

like

the

Œ

>œ. f

œ J

wind.

to Vibra-slap.

? 44

{

>j ¿

Whip

œ

œ

She

will

ru

bœ -

in

Ó

Ó

> j bœ . bœ

j œ

3

Ó

?

Ó

° 4Œ &4

3

(PETER---haggard, desperate---has burst in. YESHUA waves the FOLLOWERS away: disgusted, THEY grab their wine goblets and slouch out. MARY and MIRIAM---now curious as to why the FOLLOWERS have decamped-sneak to the windows, trying to overhear without being seen.) )

you!

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

4 &4 Œ

snap pizz.

B 44 Œ

snap pizz.

? 44 Œ

snap pizz.

?4 ¢‹ 4 Œ

snap pizz.

Ó

Œ

f

» >œ

» #>œ f

Ó

Œ

Ó

Œ

f

» >œ » >œ

Ó

Œ

Ó

Œ

f

f

»

#>œ » >œ

» #>œ » >œ

b<n> œœ

arco, div.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

w w

fp arco, div.

œ #œ

w w

b<n>œœ

w w

nœ #œ

w w

fp arco, div.

fp

Ó

arco, div.

fp

j bœ f

Œ

» #>œ

b >œ.

» #>œ

œ

Ó

3

w...

snap pizz.

f

w...

Heedless q = 152

œœ

4 &4

Harp

> #œ. J

? 44

4 &4 Œ

Mar.

Œ

f

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

Ó

f

? 44

Tbn. 12

>œ b œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

393 ° &

1558 Slower q = 104

U ∑

‹ &

U ∑

Ob. 12

&

U ∑

Eng. Hn.

&

U ∑

1 Cl. in Bb 2

&

U ∑

?

U ∑

Fl. 12

Picc.

Bs. Cl.

? U b œœ

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? U ¢‹ bœ ° &

j œœ

Ó

j œ

Ó

U ∑

n

n

Hn. in F 24

&

U ∑

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

°› &

U ∑

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

¢

Mar.

{&

U ∑

Whip

¢/

U ∑

U ∑

{

&

Harp

? U w bw

{

U ∑

&

Piano

Ptr.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ œ Œ

? U w bw

œ œ

p

U ∑

& ‹

? U Œ U w ° w &

mp

œ

I

give

you

Slower q = 104

œ one

bœ mo -

Œ

B§ G§

p

˙. ˙.

Ó

˙ ˙

˙. ˙.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ œ

˙ ˙

Œ

Ó

bœ J

Œ

Ó

p

an old game

œ

œ

œ

Do

you

love

me?

œ

Ó

Ó

w w

Ó

U B w w

w w

Ó

U w ? w

w w

Ó

p

p

Ó j nœ I

w w

Ó

Ó

ment.

U & w w

U pizz. div. ? œ– Œ ¢‹ bœ—

non arp.

Ó

œ

œ

œ

œ

œ.

know

you've

loved

me

all

unis.

p

œ

-

long.

˙ unis.

unis.

unis. (pizz.)

œ

p

Œ

you

Œ

Œ

˙.

p

Do

Œ

˙.

œ

Œ

˙.

˙

œ

Œ

unis.

p

Ó

a

œ

˙.

˙

p

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

394 ° &

1562

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

More motion q = 112

&

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Fl. 12

Picc.

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

¢

1., solo, open

Ó

<n> ˙

p

˙

Mar.

{&

Whip

¢/

{

sim.

& Ó

Harp

E§ Ab

? Ó

Piano

Ptr.

Y.

{

˙ b ˙˙

˙˙.. ˙.

Œ

˙ ˙

˙. ˙.

Œ

&

?

œ & ‹ trust ? Ó

œ

Ó

Ó

me?

Vn. II

° Ó & & Ó

j œ

œ o

B Ó ? Ó ? ¢‹ Ó

œ

œ

œ

ther's

faith

has

been

as

strong.

b ˙˙

˙˙..

˙

˙.

˙

˙.

p Cb.

œ

sim.

œ

Œ

œ

œ

œ

when

I

tell

œ

œ

you

Œ

More motion q = 112

div.

p Vc.

-

œ

˙.

˙

p

p

Va.

œ J

Then

No

Vn. I

œ

œ

that

she

will

œ ru

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó Ó

-

œ

œ

in

you,

œ

œ

œ

do

you

be

˙.

˙

unis.

˙.

w

˙

w

œ

Œ

œ

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

395 Seething q. = 138

° &

1566 Fl. 12

‹ &

Picc.

9 8

&

Eng. Hn.

&

Ob. 12

9 8

œœ

œ #œ #œ œ 4

f

#œ f

b >œœ

9 8

> 9 bœ 8

œœ

4

bb œœ

œœ

#œ œ 4

œ

œ

œ œ

œ

œ #œ œ

4

œœ

f

b>œœ

œœ

j #œ

12 8

n

œ

œ

œœ J

to Flute

&

12 8

n

bœœ

j bœœ

12 8

j œ

12 8

n

œ

f

bœ >

œ

n

&

9 8

12 8

Bs. Cl.

?

9 8

12 8

Bn. 12

?

9 8

12 8

? ¢‹

9 8

12 8

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

Hn. in F 13

° &

(1.)

w ∑

&

Hn. in F 24

Œ

Œ

a2, open, brassy

#>˙.

sfzp a2, open, brassy

>˙.

sfzp

9 8 œ.

œ.

#œ.

œ.

œ >.

9 8 œ.

œ.

œ.

œ.

# œ. >

12 8

f

12 8

f

Tpt. in C 12

&

9 8

12 8

Tpt. 3 in C

&

9 8

12 8

?

Œ

Œ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

¢

?

>brassy b<n>˙˙.. sfzp

brassy

b˙ . . >˙

sfzp

9 œœ.. 8

œœ..

. #œœ

. œœ

#>œœ.

9 8 œ. œ.

œ. œ.

œ b œ.

œ œ.

<n>œ n œ. >

œ

œ

12 8

f

12 8

f

>œ.

?

°› &

9 #œ 8

9 8

9 8

12 8

9 8

12 8

n

œ

œ

œ

œ

œ

12 8

f

/

12 8

Mar.

{&

Whip

¢/

&

9 8

12 8

?

9 8

12 8

&

9 8

12 8

?

9 8

12 8

9 8

12 8

9 8

12 8

Harp

Piano

Ptr.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{ {

& œ ‹ lieve

Ó

œ J

is

that?

Œ

bœ J

why

bœ J

Œ

j bœ. >

w

j œ >.

B w

j bœ. >

b>œ. J

Œ

Ó

Œ

j <n>œ. >

Œ

Ó

Œ

? Ó

me?

j œ

Œ

And

Œ

œ

œ

I

do

° & w &

? <n>˙. arco

Cb.

œ

? ¢‹ w

œ

not.

Be - cause

Œ Œ Œ

æ Yæ.

Vibra-slap >

Ó Ó Ó

œ you're

f

f

œ J

wrong!

Œ Œ Œ

snap pizz., div.

#œœ >

Ó

<n>>œ

Ó

f snap pizz.

Œ

Seething q. = 138 9 Œ. Œ. 8

unis., arco

#œ.

œ >.

œ.

# œ. >

œ.

#œ. >

div., arco

œœ.

> œœ.

12 8

arco

œ.

n>œ.

12 8

9 Œ. 8

Œ.

arco

Ó

9 Œ. 8

Œ.

arco

snap pizz.

9 Œ. 8

Œ.

#œœ.

9 Œ. 8

Œ.

bœ.

f snap pizz.

b>œ f

b>œ f

Ó

snap pizz.

œ >

f

Ó

12 8

œ.

œ. œ.

12 8 12 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

396 Slower q. = 104

° 12 &8

Fl. 3

12 &8

9 8

Ob. 12

12 &8

9 8

Eng. Hn.

12 &8

9 8

1 Cl. in Bb 2

12 &8

9 8

Bs. Cl.

? 12 8

9 8

Bn. 12

? 12 8

9 8

Cbn.

? 12 ¢‹ 8

9 8

° 12 &8

9 8

Hn. in F 24

12 &8

9 8

Tpt. in C 12

12 &8

9 8

Tpt. 3 in C

12 &8

9 8

Tbn. 12

? 12 8

9 8

? 12 8

9 8

? 12 8

9 8

9 8

1570 Fl. 12

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Shk.

¢

° 12 ¿ / 8

{

> ¿

Sandpaper Blocks f

¿

¿

¿

> ¿ ¿

(Marimba)

12 & 8 Ó.

Mar.

T. Bl.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¿

Œ.

> ¿ ¿

¿

¿

j ‰ ##>œœ

Ó.

Œ.

¿

¿

> > ¿ ¿ ¿ ¿

¿

f

? 12 8 Ó. 5 Temple Blocks

12 ¢ / 8 Ó.

{

¿

¿

> ¿ ¿

¿

¿

j ‰ ##>œœ

Ó.

Œ.

¿

¿

> > ¿ ¿ ¿ ¿

Œ.

#>œœ ‰ J

Ó.

Œ.

#>œœ ‰ J

Ó.

Œ.

Œ.

>j œœ ‰

Ó.

Œ.

>j œœ ‰

Ó.

Œ.

f

¿

¿

> > ¿ ¿ ¿

9 8

> ##œœ ‰ J

9 8

j ‰ >

9 8

>œ œ ‰ J

9 8

&#œ œ

to Toms

12 &8

9 8

? 12 8

9 8

12 &8

9 8

? 12 8

9 8

{

f

12 & 8 #œ œ œ œ œ ‹ Some - bo - dy told us

j œ œ ‰

Œ.

12 & 8 Ó.

Œ.

? 12 8 Ó. ? 12 . ¢‹ 8 Ó

once:

° 12 Ó. &8

B 12 8 Ó.

2

œ

j œ

"You

do

2

not

pray

œ #œj œ J

with wo - men:

j ‰ # œ. >

j #œ. ‰ >

f

Œ.

Œ.

#>œ. ‰ J

>œ. J ‰

f col legno battuto f

You

pray

in

a

œ place

j #œ #œ. a - part."

p

2

œ J

Who

said

œ 2

Œ.

Ó.

Œ.

#>œ. ‰ J

Œ.

##Oœ..

Ó.

Œ.

j ‰ # œ. >

Ó.

Œ.

#>œ. ‰ J

Œ.

##œO..

Œ.

j #œ. ‰ >

Ó.

Œ.

#>œ. J ‰

Œ.

##œO..

#>œ. ‰ J

Œ.

#>œ. J ‰

Œ.

##œOOœ....

>œ. J ‰

Œ.

>œ. J ‰

Ó. Ó. Ó.

Œ. Œ.

Ó. Ó.

Œ.

Œ.

Slower q. = 104

that?

col legno battuto

unis., col legno battuto

œ #œ nœ

j #œ. ‰ >

f

Œ.

‰ #œj

Œ.

f

col legno battuto

Ó.

col legno battuto

j #œ. ‰ >

O˙..

arco sul pont.

pp

arco sul pont.

˙O..

pp

arco sul pont.

˙O..

pp

arco sul pont. div.

˙OO˙....

pp

9 8

9 8 9 8 9 8 9 8 9 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

397 ° 9 &8

Fl. 3

9 &8

Ob. 12

q. = 132 12 8

12 8

9 &8

12 8

Eng. Hn.

9 &8

12 8

1 Cl. in Bb 2

9 &8

12 8

Bs. Cl.

? 98

12 8

Bn. 12

? 98

12 8

Cbn.

?9 ¢‹ 8

12 8

+ j œ. >

12 8

+ j œ. >

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

12 8

1574 Fl. 12

Hn. in F 13

Hn. in F 24

° 9 &8

9 &8 9 &8

Tpt. 3 in C

9 &8

Tbn. 12

? 98

Bs. Tbn./ Tuba

?9 ¢ 8

Timp.

? 98

Mar.

T. Bl.

Harp

Piano

Ptr.

S.

Va.

Cb.

Œ.

&œ

mp 1.

Œ.

sfz

œ

œ >.

sfz

∑ Œ.

>œ. œ J

œ #œ

Œ.

Œ.

Œ.

sfz

j œ œ. >

#œ #œ

mp

sfz

9 &8

12 Ó. 8

Œ.

9 &8

12 Ó. 8

Œ.

9 ¢/ 8

9 &8

12 8

? 98

12 8

9 &8

12 8

? 98

12 8

9 &8 ‹

{ { {

° 9 pp & 8 #œ œ

9 &8

Œ.

f

¿

Toms

Œ.

¿

mp

œ

œ

œ

of

Œ. 2

œ #œ

the

## œœ

œ

##œœ œœ œœ n#œœJ ...verse thir - ty - se

#œœ ven.)

-

œœ n œœ # œœ

œœ

œœ

œœ

of

the

9 & 8 #œ œ ‹ (Di - a

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

- logue

of

œ of

the

Sa - vior,

2

...verse thir - ty - se

##œœ œœ œœ #œœ J

œ

##œœ œœ œœ

Sa - vior,

œœ

...verse thir - ty - se

œœ ven.)

-

mp

œ #œJ

...verse thir - ty - se

sfz

f

¿

¿

¿

¿

¿

¿

j bb>œœ ‰

Ó.

j ‰ b >œœ >j œœ ‰

‰ ‰

f

Œ.

j œ ‰

> ¿

f

¿

> ¿

Œ.

j bb>œœ ‰

Ó.

Œ.

Ó.

Œ.

j ‰ b >œœ >j œœ ‰

œ

¿

12 8

j œœ ‰

12 8

œœ J

12 8

œ œJ

12 8

nœ J

q. = 132 ‰ ‰ 12 8 Ó.

Œ.

12 Ó. 8

Œ. Œ.

And

œ

œ bœ

some - bo - dy

told

œ

œ

us

once:

2

"Des

-

troy

the works

bœ nœ J J of

¿

œ

¿

> ¿

¿

bœ J

¿

> ¿

¿

j œ

¿

œœ J

œ œ

ven.)

-

9 & 8 ˙O..

nOœ.. ##Oœ..

˙O..

j #œ ‰

B 98 ˙O..

nOœ.. ##Oœ..

˙O..

j #œ ‰

12 Ó. 8

j #œJ ‰

12 Ó. 8

> ¿

12 bœ 8

O˙..

f

‰. #Oœ.. ##œOj.. J ‰.

¿

Temple Blocks

nnOœ.. ##Oœ..

?9 ¢‹ 8

> ¿

12 Ó. 8

° 9 O˙.. &8

? 98 ˙O.. Ó.

¿

j bœ

Œ

wo - men:

Cor -

ven.)

-

mp

œ

Sa - vior,

œ #œ the

2

œ

j ##œœ œœ œœ #nœœ

>. ¿

¿

‰ #œj

mp

2

œœ

?9 ¢ 8 #œ

Œ. mp

Sa - vior,

pp

(div.: la metà rest)

Vc.

sfz brassy

a2

(Sandpaper Blocks)

(Di - a - logue

Vn. II

mp

12 ¿ 8

pp

Vn. I

brassy

° / 98

pp

B.

a2

mp

(Di - a - logue

T.

Œ.

Œ.

mp

(Di - a - logue

A.

Œ.

Tpt. in C 12

Shk.

Œ.

f

f

(tutti)

#˙OO˙....

f

12 Ó. 8

j bœ. ‰ >

Ó.

Œ.

j bœ. ‰ >

j bœ. ‰ >

Ó.

Œ.

j bœ. ‰ >

>. œ J

Ó.

Œ.

>. œ J

bœ J

Ó.

Œ.

b>œ. J

b>œ. J

Ó.

Œ.

b>œ. J

col legno battuto f col legno battuto f col legno battuto

col legno battuto f (unis.) >.

Œ. Œ.

f col legno battuto f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

398 ∑

Ó.

Œ.

&

Ó.

Flute

Ob. 12

&

Ó.

Œ.

bœœ..

˙˙..

œœ..

Eng. Hn.

&

Ó.

Œ.

bœ .

˙.

œ.

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? ? ¢‹

Fl. 3

1 Cl. in Bb 2

° &

œ.

4 >œJ 4

j œœ

4 4

j œ

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

pp

pp

Œ.

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Ó.

Œ.

&

Ó.

Œ.

?

?

?

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

¢

Timp.

Mar.

T. Bl.

Harp

Piano

Ptr.

°/ ¿

{

¿

¿

> ¿

¿

> ¿

¿

¿

¿

Va.

Vc.

Cb.

4 bœj ‰ 4 >œ

Ó

œ-

œ.

4 j ‰ 4 bœ >

Œ

Ó ∑

4 4

4 4

> ¿

¿

>to Whip ¿

4 4

> bb œœ J

4 4

& Ó.

Œ.

& bœ œ

j >

4 4

. ¢/ Ó

Œ.

>œ œ J

4 4

&

?

&

4 4

?

4 4

{ {

& bœ œ bœ bœ ‹ rup - tion is all ?

nœ bœ. J

their

sub. p

2

art."

to B. D.

bœ J

œ

Who

said

œ 2

Œ.

Ó.

Ó.

that?

Ó.

° &

&

& ‹

?

T.

Vn. II

œœ .

Œ

f

œœ -

f

p

œ

Œ.

¢

p

Ó.

bœœ

2

(I -

p

Ó.

b œœ p

bœœ

2

p

bœœ

2

° Ó. & & Ó. B Ó.

Œ. Œ.

b>œ. J

Œ.

? Ó.

Œ.

? . ¢‹ Ó

Œ.

>œ. J b >œ. J b >œ. J

‰ ‰ ‰

‰ ‰ ‰

Œ. Œ. Œ. Œ.

b Oœ..

2

O˙..

arco sul pont.

pp arco sul pont.

bbOœ..

pp

Oœ..

O˙..

bbOœ..

O˙..

œ.

it

I:

was

œ J

but...

O˙..

ban -

-

>œœ œ J >œœ bœ J

œ

don

your

boats

to

the

œœ.

>œ œ

œœ.

4 4

Œ.

4 4

œœ

Œ.

4 4

œœ

Œ.

4 4

Relentless q = 144 O˙..

Oœ..

Oœ J

f

O˙..

Oœ..

Oœ J

ord. div.

>œ 4 œ 4

4 b>œœ 4

O˙..

Oœ..

O˙..

Oœ.. ∑

œœ.

3

ord. div.

ord.

Oœ J

Oœ J

4 >œ 4

ord.

4 4 4 4

b >œ

>œ œœ

œ

3

bid.)

>œ nœœ

4 4

œœ

œœ œ œœ œ

f

4 œ 4

Œ.

œœ

f

arco sul pont. pp

a - go,

bœ œ bœ

"A

f

arco sul pont. pp

year

œ

œ J

bid.)

(I -

b >œ. J

bœ bœ

f

Œ

bid.)

(I -

Ó.

a

Œ.

bid.)

(I -

Ó.

œ J

>œ.. 4 n œœ. 4 ff >. bb œœœ.. 4 4

molto arp.

‹ &

Ó

bœœ

Œ.

A.

Vn. I

f

Œ

4 4

Yes,

B.

f

to Piccolo

& Ó.

Y.

S.

f

∏∏∏∏

Shk.

œ

∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

Ó

∏∏∏∏

Hn. in F 13

Œ

∏∏∏∏

Cbn.

f

∏∏∏∏

Fl. 12

Relentless q = 144 -œœ œœ. >œ 4 œJ ‰ 4

bb œœ

∏∏∏∏

° &

1578

>œœ

3

œœ .

œ >œ

bœ.

>œ

bœ.

>œ

3

3

3

œ

3

bœœ.

3

œ œ >œ b œ. 3

bœ.

œ >

œ.

œ.

>œ

bœ.

3

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

399 ° &

1582

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

Fl. 12

Picc.

& Ó

Œ ∑

& ? Ó

œœ œœ œœ >. . .

∑ bœ

Œ

?

Bn. 12

ww

p

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

œœ

> bœ.

w

p

Hn. in F 13

? ¢‹

° Ó &

Hn. in F 24

& Ó

œœ œœ œœ >. . .

Œ

Ó

œ.

Œ

Ó

Tpt. in C 12

& Ó

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

&

? Ó

bœœ

Mar.

T. Bl.

Harp

Whip

Vn. I

Va.

Vc.

Œ

Ó

bœ. >

Œ

Ó

p

p

œ.

œ.

j bœœ. >

j œ >.

> ¿

to Tgl.

f

j bœœ .

&

¢/

{

?

?

p

j œ.

Œ

Ó

Œ

Ó

œ & œœ

>œ œœ

œœœ

Ó

œ ? œœ

> bbœœœ

œœœ

Ó

{

œœ œœ œœ >. . .

∑ sim. œ. bb œœ..

œœ œ J

. bbb œœœ..

œ b œœ J

Œ

Ó

Œ

Ó

œœ œ

bœœœ

œœ œ

œ b œœ

p

œ

& ‹ bob

° >œ & œ

-

bing

œœ .

& œ b >œ B œ >

3

> ? bœ ¢‹ f

œ

œœ .

bœ. bœ.

°

wave!

œ >œ

No,

œœ unis.

œ >œ >œ

œ œ

3

œ

œ.

>œ

sub. p

fish

unis.

œ >.

b >œ.

ww w œ

3

>œ

3

˙

œ

3

3

? b>œ

p

bœœœ

Œ

arco ord.

Cb.

œœ œœ œœ >. . .

3

Vn. II

&

? Ó

Ptr.

sfz

Œ

&

Piano

°/ Ó

{

sfz

f

∏∏∏∏

Whip

?

sfz

3.

? Ó

+ j œ >. j œ. >

f

∏∏∏∏

Timp.

¢

sfz

1.

œ

f Bs. Tbn./ Tuba

sfz brassy

f

p

œ.

f

œ

brassy

a2 o

+ j œ >.

a2 o

œ

Ó

b>œ.

œ.

Ó

Œ

p

Cbn.

œ.

Œ

œ.

œ.

p 3

œ

œ

œ

for

men's

souls

œ in -

œ

Œ

stead."

j œ

j œ

You

said.

div.

Ó

Œ

sfz

œ >.

sfz div.

Ó

œ >.

» j œ. œ

bœ. >

sfz

Œ

pizz. div.

sfz

sfz

Œ

unis.

œœ >.

div.

Ó

p pizz.

» bœ. J p

Œ

Œ

arco unis.

‰ -œœ3 p

-3 bœœ p

-œ3

p

b -œ

3

Œ Ó

-œœ

p

j œ

And

let

the

son

>œ bœ

3

b œ. œ 3

-œ œ

> bb œœ

b >œ

>œ œ

bœ.

>œ

3

b œ.

œ

weep

at

. bbœœ

>œ œ

3

3

. bbœœ 3

b >œ

>œ œ

œ

>œ

3

3

his

œ bœ.

bœœ.

œ >œ

bœ.

>œ 3

bœ.

bœ.

>œ

bœ.

3

bbœœ.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

400 ° &

1586

Easier q = 126

bœ b œ a2

3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Piccolo

‹ &

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

3 4

3 4

Fl. 12

Picc.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

& Ó

Œ

? Ó

Œ

?

Bn. 12

b œœ p

ww

w

p

Ó

Œ

bbœœ. p

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

° &

Ó

a2 o (ossia: 1. only)

j b œ.

pp

&

Hn. in F 24

Ó

œ.

œ.

mp

a2 o (ossia: 2. only)

j b œ.

pp

œ.

œ.

mp

b œ.

œ.

b œ.

œ.

bœœ.

œœ.

bœ.

œ.

sub. p

sub. p

œœ .

3 4 bb˙˙.. 3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Tpt. 3 in C

&

?

3 4 Œ

Œ

?

3 4 Œ

Œ

3.

?

3 4

/

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Vib.

¢

°

{

? Ó

T. Bl.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{

œœœ

œœ b œ ? œ bb œœ

œœœ

{

p

to Glock.

3 4

bœ p

∑ to Sm. Cym.

∑ ∑

3 4

3 4

Ó

3 4

Ó

3 4

p

bbœœœ

ww w

°

&

3 4

?

3 4

& ‹

œ

bœ fa

-

° œ & bœ >

ther's

3

bœ œ. 3

& bbœœ >

bbœœ.

B bœ >

bœ.

? b>œ

3

bœ. 3

? b>œ ¢‹

mf

f

bœ. 3

3

grave!

œ >œ

f

œ >œ

f

>œ

f

>œ

bœœ unis.

bœ bœ

f

œ

"The

dead

3

œ J

can

œ

œ 3

bu - ry

œ

œ J

Œ

Œ

their dead."

œ J

You

œ J

Ó

3 4 Œ

Œ

Œ

Ó

3 4 Œ

Œ

Œ

Œ

j bœp

Œ

œ >. p

j bœ-

œ >. p

bœJ

œ >. p

Ó

p

sub.

sub.

to

p

"We must - re - turn

Ó

œ >.

œ

Œ

p sub.

Easier q = 126

œ bœ .

bœ bœ . R Œ

p

3 4 ‰.

Œ

Glockenspiel

3 4 Œ

b-œœ J

p sub.

said.

œœ >.

sub.

f

>œ

sub. p

˙

3

arco

Cb.

Y.

p

3 4

œ & œœ bbœœœ

Œ

1.

Œ

¢/

Triangle

5

f

&

p

bœ bœ

Tpt. in C 12

p

6

f

3

œœ .

Œ

bœ bœ bœ bœ

Œ

bœ.

3

œ.

œ.

3 4 b˙ .

bœ.

œ.

œ.

3 . 4 b˙

3

unis. mf

mf

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

401 >.

(a2)

1590 b œ Fl. 12

° & J

ff

>. ‹ bœ J &

Picc.

bœ bœ bœ bœ b œ b œ a2

Œ

ff

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

6

f

Œ

f

b >œ. J

Œ

Œ

b >œ. J

Œ

Œ

ff

bœ bœ

bœ 5

More motion q = 138

∑ ∑

ff

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

?

Bs. Cl.

?

Bn. 12

Cbn.

Œ

Œ

Œ

? ¢‹

a2

Œ

Œ

Œ

° & bœ &

ff

3

b>œ.

b>œ.

b>œ.

ff

3

bœ. >

bœ. >

3

j bœ. p

Œ

Œ

Œ

p

b œ. >

Œ

a2

a2

b ˙-

œ

Œ

bbœ˙ -

f

Œ

f

¢

?

Timp.

Whip

Glock.

T. Bl.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

?

° {

ff

b˙ fŒ

Œ

Œ

œ >. 3

j bœ. p

Œ

œ

ff

3

bœ. >

bœ. >

> bœ.

Œ

Œ

j bœ. œ >

Œ

Œ

j bœ. >

Œ

Œ

f

f

3

b œ. >

f

Œ

Œ

Œ

Œ

œ.

bœ. J p

b>œ

(1.) -

˙

Œ

Œ

p

>œ.

˙-

f

f

bbœœ.

ff 3 dry, brittle

Œ

Œ

Œ

ff

b˙ fŒ

Œ

Œ

ff

œ

… Œ

> nœ bbœœ > >. b>œ.

œ >.3

bœ 3

j bœ. œ >

Œ

Œ

j nœ. >

Œ

Œ

bœ. J

Œ

Œ

f

3.

>œ.

ff 3 dry, brittle

f

f

œ.

f

∑ bœ

œ

… Œ

f

to Vib.

¢/

&

?

&

?

{ {

& ‹

° & & B

f

bœ an

-

œ

cient

days;

3

œ

Œ

f

Œ

f

? bœ ¢‹

(f)

p

bœ bœ . R

Œ Œ

must

Œ Œ

-

Œ

Œ

Œ

œ

re - learn

our

pur

˙

mf

bœ bœ mf

œœ J

œ

>œ.

3

3

ff

‰ b>œ.

unis.

-

œ

er

ways;

3

œ

Or

Œ

œ bœ

œ bœ . R

‰.

else,

we'll

burn,

More motion q = 138

f

f

f div.

bœœ

b˙ . p

f

b˙ .

p

f

œ bœ .

mf

f

? bbœœ

‰.

"we

f

Cb.

> b b b œ œœ > >. b>œ.

3

div.

Vc.

ff

/

?

(1.) b>œ bœ

? b-˙ f

Bs. Tbn./ Tuba

b>œ.

j œ >.

f

& b˙ -

Tbn. 12

œ

3

> bœ.

f

b & b œ˙ -

Tpt. 3 in C

Œ

bœ-

f

Tpt. in C 12

a2

b>œ.

b>œ.

ff

Œ

b ˙-

ff

Œ

f

a2

b>œ.

Œ

Œ

bb˙˙..

Œ

œ

f

Hn. in F 24

b>œ.

ff

a2

Hn. in F 13

b>œ.

(f)

Œ œ

Œ

œœ J

œ

>. œ

3

3

ff

‰ n>œ.

∑ j œ >.

Œ

Œ

j bœ. >

Œ

Œ

b>œ. J

Œ

Œ

unis.

f

f

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

402

Fl. 12

Œ

Œ

b œ. J

Œ

‹ &

Œ

Œ

&

Œ

Œ

&

Œ

Œ

&

Œ

?

Œ

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Œ

Heavy q. = 88

b œœ. J

° &

1594

f

f

œœ bbU p

U œ

Cbn.

Hn. in F 13

> ? bœ. ¢‹ J

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Œ

>œ. J

Œ

Œ

&

&

œœ. J

p

Œ.

Œ.

b-œœ

j œ.

U ∑

12 Π8

j œ.

Œ.

Œ.

Œ

b œœ. J

Œ

Œ

bœ. J

Œ

. bb œœ J

f

f

¢

(3.)

? j bœ. >

Œ

Œ

j œ >.

? ° {

(f)

Small Cym.

‰ ‰

Œ

æ Yæ

(dry)

Vc.

Cb.

U ∑

12 8

U ∑

12 8

p

U ∑

12 Π8

U ∑

12 8

U ∑

12 8

U ∑

12 8

U ∑

12 8

U ∑

12 8

U ∑

12 8

12 … 8

bœœ

f

. b œœj .J

bœœ pp

f

j ¿

f

to Tri.

… ‰

Vibraphone

U bbœœœ

Œ

œœœ

p

U ∑

12 Ó. 8

j œ.

Œ.

Œ.

Œ

2.

Œ.

Œ.

Œ

1. p

j bœ. p

Tom-toms

¿.

Œ.

pp

&

U ∑

12 8

?

U ∑

12 8

&

12 8

?

12 8

{

œ R

& ‰. ‹

we'll

œ.

œ

œ

burn,

° &

we'll

sub. p

œ

You

œ. J

œœœ

p

U ∑

blaze!"

Œ

U bb œœœ

Œ

œ.

œ J

long

U Œ

said.

&

Œ

div.

B j œ >.

? bœj >.

> ? bœ. ¢‹ J

Œ Œ Œ

j œ >.

j œ >.

>œ. J

Œ Œ

div.

bœœ

(f) (f) div.

bbœœ

pp

œ J

Heavy q. = 88 U ∑

U ∑

œœ. J

U ∑

œœ. J

œœ. J

bœœ

But

(f)

(f) Va.

12 8

j œ. f . b œj œ .J

f

(a2.)

12 Π8

∑ >. j œ

Œ

œ

12 8

U ∑

pp

>. j / ¢ œ

bU œ

12 œ 8 J

U ∑

that:

12 8

œ-

œ-

œ-

œ-

12 8 œ -

œ-

12 8

pp unis.

pp unis. pp

U ∑

12 8

unis.

b œ-

pp

12 8

œ-

œ

œ

that

was

œ

an

œ

bœ -

o

œœ

œ

mp

œ

æ Yæ

pp

?

p

œœ

p

-œœ

mp

j œ.

(a2)

/ Œ

{

Œ

U b œœ

∑ j œœ >.

12 Π8

pp

? bœœj >.

12 8

U ∑

pp

Œ

&

Timp.

T. Bl.

Œ

Tbn. 12

Glock.

j œœ >.

Tpt. 3 in C

Whip

Œ

° &

Tpt. in C 12

Bs. Tbn./ Tuba

12 8

bœœ. J f

? bœœj >.

Hn. in F 24

œ

p

(f)

Bn. 12

œœ

-

ther

œ

œ

age!

j bœ

pp

¿.

¿

¿ mp

œ J When

Œ.

Œ.

Œ

Œ.

Œ.

Œ

Œ.

Œ.

Œ

Œ.

Œ.

Œ ∑

j œ

pp

div.

œœ J

pp

œ J

pp

œ J

pp

bœ J

pp

¿


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

403

Fl. 12

b -œœ ‰ J ‰

Œ.

Œ.

‰ bœJ ‰

Œ.

‹ &

Picc.

More motion q. = 96

Œ.

° &

1598

p

p

More flexibly, with the voice U ∑

Œ. to Flute

U ∑

Œ.

œœ. & J ‰

Œ.

Ó.

U ∑

. & œJ ‰

Œ.

Ó.

U ∑

&

U ∑

Bs. Cl.

?

U ∑

Bn. 12

?

? ¢‹

U ∑

œ- -œ >œ.

U ∑

a2

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

° & ˙.

(1.)

Hn. in F 13

a2

œ.

p

(2.)

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

¢

Timp.

Whip

Vib.

Tom-t.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ- œ- b>œ.

B‰

b -œ bœ ‰ J p

Œ.

U ∑

Œ.

& ˙.

œ.

&

&

? Ó.

Œ.

? Ó.

Œ.

?

U ∑

/

U ∑

?

U ∑

U ∑

° {

mf

Œ.

mf

Ó.

Œ.

> b-œœ -œœ œœ. p

.j ¢/ ¿ ‰

{

p

pp

Œ.

Ó. b œœ p

Œ.

- . œœ bb œœ . - >. Ó mf

-œ -œ bœ. p

¿

¿ J

mf

¿

¿

to > S. D.

.j ¿ ‰

mp

bœ- œ- œ. > p

Œ.

Œ.

f

f

>. bb-œœ œ-œ œœ p

Snare Drum

Œ.

f

Œ.

molto arp.

˙. ˙˙..

?

&

U ∑

?

U ∑

pp

{

& œ œ œ œ ‹ you were a - flame ˙˙..

j œ œ œœ.. œ.

˙.

œ.

? ? ¢‹

˙.

œ œ œ

with right - eous

& ˙. B

U nœ. n œœ..

° &

Œ.

&

∏∏∏∏∏

Eng. Hn.

œ.

rage.

p

œ J

But

bœ œ bœ œ œ ‰ bœj œ œ J bœ

now,

More motion q. = 96 Œ. Œ.

Œ Œ

in - stead of that ho - ly

» j Œ. œ >.

unis. (snap pizz.)

sfz (snap pizz.)

» Œ. j b œ. >

»(snap pizz.) j Œ. bœ. >

Œ.

Œ

Œ.

Œ

Œ.

Œ

sfz

Œ. Œ.

Œ Œ

sfz (snap pizz.)

»j bœ. Œ. >

sfz (snap pizz.)

fire,

Œ

b>œ.» Œ. J sfz

Œ.

Œ

Œ.

Œ

bœ J

f

sub. p

now,

ra - ther than lead,

Œ.

»j bœ. >

Œ.

sfz

» b>œ. J

sfz

» b>œ. J

» b >œ. J

sfz

sfz

Œ. Œ.

in - stead of

div., -arco

b Oj ‰ b œOœJ ‰ p

œ J

in - spire,

you

hu - man

U nœ.

pp

˙.

Œ.

‰ n-œ -œ

Œ.

U œ.

˙.

Œ.

- ‰ bbœœ œœ

nU œœ..

˙˙..

U œ.

˙.

j ‰ bbœO ‰ -

div.

de- sire

More flexibly, with the voice

Œ.

j ‰ bbœO ‰ p

p

yield to your blame - less - ly

‰ bœ œ - -

Œ.

arco

U œ. short nœ œ nœ œ. œ œ

˙.

‰ bbOœ ‰ J

arco

nœ œ nœ

U nœ.

‰ b-œ -œ

p

˙˙.. ˙.

Œ.

unis.

Œ.

arco

U œœ.. œ.

pp

œ œ œ bœJ ‰ bœj œ œ œ bœ

>œ». J

sfz

Œ.

∏∏∏∏∏∏

Ob. 12

&

Œ. Œ.

pp

pp

pp

arco

pp

œ J

to


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

404 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

1602

Much slower, with the voice q. = 72

Faster, steadier q. = 88

&

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

B

? ¢‹

° &

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

?

?

¢/

Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

Timp.

Whip

Vib.

S. D.

°

{

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

Cb.

pp

bw w ..

bw w ..

w w ..

{

&

b w. w. p

w. b w. °

& ˙. ˙.

œ. œ.

j œ œ

? ˙. b ˙.

œ. œ.

j œ œ

{

&

?

& œ œ ‹ nes - tle

œ

œ

œ

œ bœ .

your beau - ti - ful

œ J

Œ

head:

° & ˙.

œ.

your

œ

œ

, ‰ bœ

tou - sled,

Much slower, with the voice q. = 72 j œ.

&

œ

, œ

œ 2

œ

in - no - cent, tra - gic

œ

, œ

head! in

œ that

œ fra -

j œ Œ

grant,

Faster, steadier q. = 88

bœ bœ J

œ

pp

œ

en - vel - o - ping,

œ.

j œ.

? ˙.

œ.

œ. J

? b˙ . ¢‹

œ.

œ. J

B ˙. unis.

Vc.

w.

pp

∏∏∏∏∏

Harp

¢

3.

∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

Œ.

b ˙.

Mag

œ.

œ bœ

œ

da - lene

-

b flaut. w. pp

w.

flaut. pp flaut. .

w

pp div. a3 flaut.

. w bb w w ..

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

405 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

1606

Relentless again q. = 138 9 8

9 8

9 8

&

9 8

&

9 8

Bs. Cl.

?

9 8

Bn. 12

B

9 8

? ¢‹

9 8

9 8

9 8

Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° & w w .. & w. w.

Hn. in F 24

molto

f

molto

9 Œ. 8

&

Tpt. in C 12

f

>. œœj J >.

œ œ

Œ.

Œ.

Œ.

> bœ. J

Œ.

Œ.

œ œ

f

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

¢

S. D.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

> bœ. J

take Harmon mute

take Harmon mute

9 Œ. 8

Œ.

9 Œ. 8

Œ.

>œ. J

Œ.

Œ.

> œœ. J

?

9 Œ. 8

Œ.

b>œ. J

Œ.

Œ.

b>œ. J

?

9 Œ. 8

Œ.

9 8

&

?

°

{

/

w. . & w

Vib.

>. j œœ J. >

w. ? w. Snare Drum

. ¢/ Ó

{

Œ.

¿

p

¿

> ¿

f

 œœ

 œœ

f

f

f

f

9 8

9 8

9 8

to Whip

f

&

9 8

?

9 8

&

9 Œ. 8

Œ.

?

9 Œ. 8

Œ.

{

. & ˙ ‹ bed.

œ.

Œ

Was

° ˙. &

œ.

. & ˙

œ.

9œ 8

that

œ

ord.

œ J

f

œ

ord.

œ J

f

œ.

ord.

˙.. ? ˙˙.

œœœ...

ord.

œ

œ J

œ

your

in -

œ

f

œœœ

œœœ J

f

Œ.

9 Œ. 8

Œ.

9 Œ. 8 9 8

Œ.

Œ.

> b œœ J

Œ.

Œ.

œ J

œ

œ

If

that's

what

you

meant,

>pizz. œ ‰ J

Œ.

Œ.

>œ J

j bœœ >

Œ.

Œ.

j bœœ >

œ œ J

b>œ J

tent?

9 Œ. 8

9 Œ. 8

> bœœœœ J

f

Relentless again q. = 138

. B ˙

? ¢‹

f

bœ J

> bœœœœ J

f

div. pizz. f div., pizz.

Œ.

f

pizz.

Œ.

f

Œ.

>œ bœ J

bœ J

œ

œ

it's

not

what

you

said.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

>œ œ J

Œ.

>œ bœ J

œ.

arco mf molto arco

œœ..

mf molto unis., arco

œ.

mf molto unis., . arco

div.

Œ.

Œ. ∑

Œ.

mf molto


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

406 ° &

4 4

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

1610 Fl. 12

As before q = 80

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

&

4 4

3 4

&

4 4

3 4Œ

Œ

bb œœ p

Bs. Cl.

?

4 4

Bn. 12

B

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

Cbn.

? ¢‹

3 4 1. ?œ

œ 3

f

œ

œ 3

f

˙˙. .

œ

3 4 ˙.

œ

3 4 ˙.

∑ ˙

œ

>œ

˙

œ

>œ

j œ— > p

œ

œ J

you

must.

p

p

° &

4 4

3 4

Hn. in F 24

&

4 4

3 4

Tpt. in C 12

&

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

3 4

B

take Harmon mute

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

?

?

brassy 4 œœj ‰ 4 . > sfz

3., brassy

4 j 4 bœ. >

sfz

? Œ. °

Œ

œ J

œ

œ

œ

pp

4 œ 4

mf

3 4 ˙.—

Œ

Œ

f

/

4 4

3 4

Vib.

{&

4 4

3 4

S. D.

¢/

4 4

3 4

&

4 4

3 4

3 4

3 4

3 4

Whip

Harp

Piano

{

?

4 4

&

4 4

{

Y.

Vn. I

& Œ. ‹

° & œ. -

ff j œœ

4 j 4 œœ J

J

It's

œœ

not

œœ

what

œœ

you

Œ

b >˙˙˙... ‰

Œ

Ó

f 3 œ. 4

œ

Go

to

said!

p

4 Ó 4

œ

Pe

œ -

ter,

œ Pe

ter...

-

Œ.

As before 4 q = 80 4

3 4Œ

& œ. -

Œ.

4 4

ff

j œ-

3 4

B œ. -

j -œ

Œ.

4 4

3 4Œ

? œ-.

œJ

Œ.

4 4

œJ

? bœ-. ¢‹ ff

Œ.

snap pizz., div.

œœ.. snap pizz.

4 4 bœ .

Œ

unis., arco

bœ f

Œ

arco

œ

f

3

œ

œ

œ

œ

3

œ

3 4 ˙. 3 4 ˙.

Œ

her.

3 4

œ

ff

Cb.

4 4

j œ-

ff

Vc.

unis.

Va.

Œ

?

ff

Vn. II

Œ

b >˙˙˙...

ff

?

Ptr.

ff non arp.

œ

p

œ

her,

if

bœ p

˙.

∑ Œ

œ

3

Wed

Œ

∑ bœ p

˙. ˙

œ

>œ

˙

œ

>œ

p

p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

407 ° &

4 4

U ∑

Fl. 3

&

4 4

U ∑

Ob. 12

&

4 4

U ∑

Eng. Hn.

&

4 4

U ∑

1 Cl. in Bb 2

&

1614 Fl. 12

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

˙ #œ

n ˙˙..

# œœ

œ

(1.)

˙.

˙˙

mf

˙ ˙

mf Cbn.

? ¢‹ ˙.

˙

œ-

4 4œ œ

œ œ

˙

mf

œœ

U Ó

.j # œœJ . pp

j œ œ. pp

U Ó

j œ. pp

U Ó

U ∑

4 4

œ œ-

˙

4 4

# œœ

4 4

œ

œ

° &

4 4

U ∑

Hn. in F 24

&

4 4

U ∑

Tpt. in C 12

&

4 4

U ∑

Tpt. 3 in C

&

4 4

U ∑

?

4 4

U ∑

?

4 4

U ∑

?

4 4

U ∑

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

°

Œ

œ-— mp

Œ

Œ

œ—

Œ

/

4 4

U ∑

Vib.

{&

4 4

U ∑

S. D.

¢/

4 4

U ∑

&

4 4

U ∑

?

4 4

U ∑

&

4 4

U ∑

?

4 4

U ∑

Whip

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

{ {

& Œ ‹

° &

Vn. II

&

Va.

B

Vc.

Cb.

3

œ

œ

œ

œ

3

œ

I'll

not

stand

in

your

˙

œ J

way.

˙.

œ-

mf

mf

œ.

Go

œ

#œ to

œ

her.

˙

œ-

œ3

and

for

-

4œ 4 e

4 4

œ

#œ-

˙

#œ-

4 4œ

œ-

˙

œ-

4 4œ

œ-

˙

œ-

4 4œ

˙.

˙

mf

? ¢‹ ˙.

˙

mf

mf

-

#œ.

œ.

œ

ver

lose

my

j œ. pp

œ J

trust.

U Ó

‰ U ∑

4 4

n˙.

?

j œ.

U Ó

j œ.

U Ó

j œ.

U Ó

pp

pp

pp

U Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

408 ° &

1618 Fl. 12

Brisker q = 120

3 4

#œœ..

6 Œ. 8

&

3 4

6 Œ. 8

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

?

? ? ¢‹

3 4

pp

Flute

œ.

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 Œ. 8

œœ..

3 4

3 4

6 Œ. 8

3 4

6 8

3 4

3 4

6 8

3 4

° &

3 4

6 8

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

6 8

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

6 8

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

6 8

3 4

?

3 4

6 8

3 4

?

3 4

6 8

3 4

?

3 4

6 8

3 4

/

3 4

6 8

3 4

&

3 4

6 Œ. 8

#œœ..

3 4

?

3 4

6 Œ. 8

¢/

3 4

6 8

3 4

Fl. 3

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Vib.

S. D.

¢

°

{ {

(non arp.)

& Ó

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

˙ ˙

˙ ˙ “‘

˙ ˙

p

? Ó

{

j œ œ j œ œ

pp

œ.

3 4

pp

pp

œœ..

3 4

Œ

3 4

6 8

3 4

Œ

3 4

6 8

3 4

&

3 4

6 8

3 4

?

3 4

6 8

3 4

&

3 4

6œ 8

p

Ptr.

˙ ˙

pp

& œ ‹ Go: ° Ó & & B Ó ? Ó ? ¢‹ Ó

j œ

but

œ.

œ

if

you

go,

˙

p

Ó

˙

p

œ

œ

know

I

j œ

œ

3

œ

can-

Œ

œ

not

How

mf

3 4 #˙

j œ

stay.

6 8

œ he

Brisker q = 120

4

œ

œ

still

des

-

3 4 3 4

div. 3 #˙˙.. 4

6 œœ.. 8

œœ J

3 4

div.

6 œ.. 8œ

j œœ

3 4

6 œœ.. 8

œœ J

3 4

p

pp

3 4 ˙˙..

pp

p

pp

div.

Œ

3 . 4 ˙˙.

˙

p

˙

j œ

˙

˙

j œ

Œ

3 4

6 8

3 4

˙

˙

j œ

Œ

3 4

6 8

3 4

p

p

p

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

409 Easier q = 104

° 3 ˙˙.. &4

1622 Fl. 12

3 & 4 ˙.

Fl. 3

˙˙..

˙˙..

˙.

˙.

Ob. 12

3 &4

Eng. Hn.

3 &4

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

3 . & 4 ˙˙.

˙˙..

˙˙..

. ? 43 ˙

˙.

˙.

Dignified q = 72

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 U 4 #w w p

4 U 4 w p

Bn. 12

? 43

4 U 4 w w

Cbn.

?3 ¢‹ 4

° 3 &4

4 U 4 w

4 U 4 #w w

Hn. in F 24

3 &4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

U ∑

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

U ∑

Tbn. 12

? 43

4 4

U ∑

? 43

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Vib.

S. D.

Harp

Piano

M. M.

Y.

¢

p

p

?

4 U w 4 w p

4 U 4 w w p

U ∑

? 43

4 4

° 3 / 4

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

{

3 ˙.. &4 ˙

˙˙..

˙˙..

˙.. ? 43 ˙

˙˙..

˙˙..

3 ¢/ 4

4 4

U ∑

3 &4

4 4

U ∑

? 43

4 4

U ∑

3 &4

4 4

U ∑

? 43

4 4

U ∑

4 4

U ∑

{ {

3 & 4 œ. ? 43

pi

-

-

j #œ ses

œ

me!

j œ I

° 3 &4

Vn. II

3 &4

Va.

B 43

Vc.

Cb.

Vn. I

p

œ

#œ.

can - not

Easier q = 104

œ.

turn

œ a

-

œ

way!

j œ

Œ

Œ

Œ œ

œ

But

I'll

p

Dignified q = 72

4 œ 4

make

œ

œ

U œ

3

her

male.

œ J I

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

? 43

4 4

U ∑

?3 ¢‹ 4

4 4

U ∑


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

410 ° &

3 4

&

3 4

&

3 œ 4

3 4

1626 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

& # ˙. # ˙.

1 Cl. in Bb 2

œœ

? ˙.

Bs. Cl.

œ

w

3 4

Bn. 12

? ˙. ˙.

œ œ

w w

3 4 ˙ ˙

Cbn.

? ¢‹ ˙.

œ

w

3 4

. ## ˙˙.

œœ

#w w

Hn. in F 13

° &

5 4

∑ Ó

mf

5 4 ˙. ˙.

œœ

p

5 4

3 4 <n>˙˙

#w w

5 4

5 4 ˙.

œ

œ

p

&

Eng. Hn.

1. solo

Brisk q = 104

5 4

Ó

mf

5 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

Œ

Hn. in F 24

? ˙.. ˙

Tpt. in C 12

&

3 4

5 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

5 4

Tbn. 12

?

3 4

5 4

Bs. Tbn./ Tuba

?

5 4

¢

?

Timp.

°

œœ

˙. ˙.

œ œ

w w

3 4

w w

Bs. Tbn. take Harmon mute

3 4

5 4

/

3 4

5 4

Vib.

{&

3 4

5 4

S. D.

¢/

3 4

5 4

&

3 4

5 4

?

3 4

5 4

&

3 4

5 4

?

3 4

5 4

Whip

Harp

Piano

Y.

{

{

?

œ pro -

S.

° &

œ mise

œ

œ J

you;

œ

˙

her

male.

3

I'll

œ make

3 œ 4 J pp

3 œ 4 œ

T.

B.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

&

& ‹

?

∑ ∑ ∑

pp

3 4 œ

œœ 3

3

&

B

? ? ¢‹

∑ ∑ ∑

of

œ

Gos - pel

of

pp

œ

3 4 œ

œ 3

Gos - pel

of

pp

œ

3 4 œ 3 4 Œ 3 4

œœ

œ

œ 3

Gos - pel

° &

Œ

of

œœ

œœ

œ œ œ

œ œ œ

Tho - mas.

Œ

3 4 Œ

her.

Œ

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

Brisk q = 104 œ

mp

œ J

œ

I

do.

5 4 œ.

mf

5 4 œ.

p

mf

Œ

<n>œ

mp

œ

mf

mf

œ

1/2 pizz. 1/2 arco

5 4 ˙. 5 4 ˙.

p

œ

But

I

Tho - mas.

3 4 ˙

Œ

5 4

˙.

3 4 ˙.

love

œ

Œ

Tho - mas.

p unis.

5œ 4

Tho - mas.

unis.

œ J I

Gos - pel

A.

mf a little grand

5 4 ˙.

mf

1/2 pizz. 1/2 arco

1/2 pizz. 1/2 arco

j œJ

œ

œ J

œ

1/2 pizz. 1/2 j arco

˙ #˙ ˙

#œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

411 ° &

3 4

Fl. 3

&

3 4

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

˙. 3 ˙. 4

? ¢‹

3 4

° &

3 4

?

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

/

3 4

Vib.

{&

3 4

S. D.

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

&

3 4

?

3 4

1630 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

Y.

¢

°

{ {

?

œ

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ

her

li

œ

œ

4

know

Vn. I

mi

-

-

œ

& ˙.

œ

œ J

œ

She

can't

sub. pp

sub. pp

œ

sub. pp

B œ.

j œJ

?

j œ J

? ¢‹ ˙.

ta - tions.

° ˙. & .

œ..

œ

œ œ

˙

#œ dis

˙

-4

tin

-

guish

well

˙..

#˙.

#œ..

j #œ J

œ

œ..

œj J

œ

˙

sub. pp

œ

sub. pp

˙.

sub. pp

#œ #œ

Ó.

˙

be - tween

i

p

œ -

de

#œ -

as

4

œ

and

sen

#œ -

sa -

˙..

#˙.

p

p

j #œ J

œ

œ..

œj J

œ

˙

œ

see

her

3 4 œ—

Œ

Œ

3 4

Œ

Œ

œ J

She

tries.

n œ—

nœ J I

3 – 4œ

Œ

Œ

3œ – 4

Œ

Œ

tutte pizz.

p

tutti pizz.

p

Ó

œ

3œ 4

tions.

tutti pizz.

#œ..

˙.

p

tutti pizz.

3 4 ˙.. n˙

#œ #œ

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

412 More urgent q = 112

° &

5 4

Fl. 3

&

5 4

Ob. 12

&

5 4

Eng. Hn.

&

5 4

5 4 Ó.

œ œ

1634 Fl. 12

& ˙˙..

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

?

Bn. 12

˙. ? ˙.

mp

Hn. in F 13

? ¢‹

5 ˙. 4 ˙.

˙œ

5 4 ˙.

˙

b˙ .

° &

5 4

Ó.

?

Hn. in F 24

5 4

œ

œ

œ

mf

˙.

œ

œœ

˙. ˙.

œ œ

bœœ J

œ. bœ .

mf

∑ ˙.

˙

mf

˙

f

1.

˙

j bœ

œ.

mf 2.

f

mf

f

˙

œ

Ó˙..

˙

Ó.

˙˙

Tpt. in C 12

&

5 4

Tpt. 3 in C

&

5 4

Tbn. 12

?

5 4

Bs. Tbn./ Tuba

?

5 4

¢

Tba.

Ó.

˙.

˙

f

mf

5 4

/

5 4

Vib.

{&

5 4

S. D.

¢/

5 4

&

5 4

?

5 4

&

5 4

?

5 4

5 4 ˙.

Œ

Timp.

Whip

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

? °

{ {

? œ

° &

try,

œ J

and

&

B

? ? ¢‹

∑ ∑

œ see

œ her

fail.

5 4 5 4 Ó.

œ

œ

œ

See,

men

look

More urgent q = 112

arco div.

œ œ

p

5 4 Ó.

arco

5 4 Ó.

arco

5 4 Ó.

mf

œœ

˙

p

œ

p

˙

p

œ

˙

to

the

sky,

arco

œ œ œ

mf

bœ˙..

j bœ

œ

˙

œj

œ

˙˙

mf

b˙ .

mf

œ

f

Reach -

œ

œ

mf

˙. ˙.

mf

œ

4

œ

Ó.

œ.

œ

∑ ˙ ˙

œœ

œ

œ œ

f

∑ œ

œ

f

œ œ

mf

p

œ

˙. ˙.

5 4

p

Cbn.

œœ

a2

Ó.

œ

œ

œ

œ

ing

high:

4

ing,

aim

-

˙.

œ

œ

œ

f

œ œ

œœ

˙. ˙.

f

œ.

f

bœ˙..

j bœ

œ

˙

œj

œ

˙˙

f

˙

œ

œ J

˙.

f

˙

œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

413 ° &

1638 (a2) ˙.

Fl. 12

˙

sub. p

˙.

Ó

pp

4 4

3 4

Fl. 3

&

4 4

3 4

Ob. 12

&

4 4

3 4

Eng. Hn.

&

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

#œ œ

Ó.

p

œ #œ

4 4

∑ ˙˙

Ó.

. 3˙ 4 ˙.

4w 4w

3 4

˙. 3 ˙. 4

w 4w 4

p

pp

pp

4 4

3 4

° &

4 4

3 4

?

4 4

3 4

Tpt. in C 12

&

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

4 4

3 4

?

4 4

3 4

4 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Tri.

¢

°

/ Y. —

Triangle

to Sandpaper Blocks

Ó

p

Vib.

{&

4 4

3 4

S. D.

¢/

4 4

3 4

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

&

4 4

3 4

Harp

Piano

M. M.

Y.

{ {

?

œ

p

Vn. I

Vn. II

nœ 4

Wo

° &

#œ -

men

are

˙

œ J

sub. p

B œ.

sub. p unis.

Vc.

? œ.

of

earth,

unis.

unis.

. & #˙˙.

œ

sub. p

Va.

œ

#œ J

œ

˙

œ J

œ

˙

sub. p

Cb.

? . ¢‹ ˙

sub. p

˙

Œ

œ

œ

œ

ted

from

4

li

-

mi

-

Œ

birth.

4œ 4

Pe

œ -

Œ

ter:

œ J

is

œ

œ

there

a

. 3œ 4

more

œ.

œ J fa

-

œ

˙.

œ

4 œJ 4

Œ

Ó

3 4

#˙.

œ

4œ 4J

Œ

Ó

3 4

œ.

#œ J

œ

˙

4œ 4J

Œ

Ó

3 4

œ.

œ J

œ

˙

œ 4J 4

Œ

Ó

3 4

˙

4 4

3 4

˙.

mi

œ -

liar


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

414

Fl. 12

° &

Livid

1642 q = 132

4 4

Fl. 3

&

4 4

Ob. 12

&

4 4

Eng. Hn.

&

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

4 4

Bs. Cl.

?

4 4

Bn. 12

?

4 4

? ¢‹

4 4

° &

4 4

?

4 4

Tpt. in C 12

&

4 4 #œœ œœ ‰ > p

Tpt. 3 in C

&

4 4

Tbn. 12

?

> 4 bœœ œœ ‰ 4

Bs. Tbn./ Tuba

?

4 4

?

4 4

4 ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ 4

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Timp.

S. B.

¢

harmon mutes

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

p

>œœ œœ ‰

Sandpaper Blocks 6

harmon mute

>œœ œœ ‰

6

bb>œœ œœ

∑ harmon mutes

°/

œ œ ‰ >œ œ

bb >œœ œœ

>œœ œœ ‰

6

b>œ œ p

6

p

œ œ >œ œ

œ œ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

bb>œœ

‰ œœ

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

>œ œ

>œ œ

‰ >œ œ

b>œ

œ ‰

‰ >œ œ

‰ >œ œ

‰ >œ œ

>œ œ

>œ œ

>œœ œœ

6

>œœ œœ

>œœ œœ ‰

> bb œœ

œœ ‰

<n>>œ

œ

>œ œ œ œ ‰

3. harmon mute >

p

œ œ

>œ œ œ œ ‰

6

6

6

6

6

6

¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿

4 4

S. D.

¢/

4 4

&

4 4

?

4 4

&

4 4

?

4 4

&

4 4

Piano

Mir.

M. M.

Y.

{

& Œ

too amazed for rage---yet sp

‰ œj 44 œ

Œ

"Be

tale?

Vn. I

Vn. II

Livid q = 132 ∑ ∑

&

non vib.

Va.

B ˙. p

div.

Vc.

me,

bœ Wis

div. molto sul pont.

4 4 #œœ œœ ‰ > p 4 4

œ

œ dom,

-

œ

œ

œ

3

ev' - ry - where

bœ with

œ

me,

bœ Wis

œ œ ‰ >œ œ

div. molto sul pont.

b œœ œœ > p

4 œ 4

œ œ >œ œ Œ

? 0˙. ˙ 0 .

4 œ 4 œ

Œ

? ¢‹ ˙. p

4 4 œ

Œ

p non vib.

Cb.

with

œ

4 4

? ˙. ° &

œ

#>œ œ ‰ unis.

>œ œ

œ

œ dom,

-

bœ bœ 3

al - ways

œ

bœ .

and

ev'

bœ œ . -

ry day

unis.

‰ >œ œ >œ œ

div.

bb>œœ œœ œ bœ œ >

molto sul pont.

œ œ ‰ >

b>œ œ

molto sul pont. >unis., >œ œ œ œ ‰ ‰

b>œ œ

bœ œ ‰ > p

œ œ >œ œ

œ œ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

bb>œœ

>œ œ

>œ œ

‰ >œ œ

>œ œ

>œ œ

‰ ‰

>œ œ

>œ œ

re - joic

-

ing,

j œ

bœ bœ

œœ ‰

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

bb>œœ

œœ ‰

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

œ œ ‰ >œ œ

>œ œ ‰

n>œ

œ ‰

>œ œ ‰

>œ œ ‰

>œ œ ‰

>œ œ ‰

b>œ

œ ‰

>œ œ ‰

>œ œ ‰

>œ œ ‰

div.

p

Ó

6

¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿

{&

{

Vib.

Harp

>œ œ œ œ ‰


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

415 ° &

As before q = 112 5 4

Fl. 3

&

5 4

Ob. 12

&

5 4

Eng. Hn.

&

5 4

1 Cl. in Bb 2

&

5 4

Bs. Cl.

?

5 4

Bn. 12

?

5 4

? ¢‹

5 4

° &

5 4

Ó.

?

5 4

Ó.

& bœ p

1646 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

1. p

2.

˙. b˙ .

˙ ˙

˙˙..

b˙ b˙

& bbœœ œœ ‰ > >

mutes off

Tpt. in C 12

Œ

Ó

5 4

& bœ œ ‰ > >

mute off

Tpt. 3 in C

Œ

Ó

5 4

mutes off

Œ

Ó

5 4

mute off

Ó

5 4

5 4

5 4

5 4

5 4

Tbn. 12

b >œ œ ?bœ œ ‰ > ? œ œ ‰ ¢ (Bs. Tbn.)

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. B.

? °/

Vib.

{&

Whip

¢/

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Y.

Œ

{

∑ >r ¿ ≈ ‰

to S. D.

Œ

Snare Drum

Ó ∑ >j ¿

Whip

Ó

sfz

Œ

&

5 4

?

5 4

&

5 4

?

5 4

{

f

& Ó & Œ

j b¿

Œ

5 4

Œ

5 4

mf

Shh!

Who

bœ bœJ said

? Ó

that?

Œ

And

° & bbbœœœ œœœ ‰ > > div. a3

Vn. I

div. a3

Vn. II

Va.

Vc.

& b œœ œœ ‰ b >œ >œ

Œ Œ

Œ

knows

bœ this, 4

œ

bœ Pe

Œ

ter:

-

div. a2, 1/2 pizz., 1/2 arco

mf div. a2, 1/2 pizz., 1/2 arco

Œ Œ

? Ó

Œ ∑

5 4 b˙.

5 4 b˙.

5 4 . b œ.

j bœJ

œ

5 4 bœ..

j bœ J

œ

1/2 pizz. mf 1/2 arco

1/2 pizz. mf 1/2 arco mf

Cb.

she

5 bœ 4

œ

œ

but

she

œ

bœ 4

shares

our

as

bœ pi

-

-

œ

œ J

She

knows

sub. p

ra - tions.

œ 4

she

œ

œ bœ

sees

as

if

œ

be - hind

As before q = 112

B Ó

? ¢‹

œ

?

œ

œ

b˙..

˙.

b œ..

j bœJ

œ

˙

bœ..

j bœ J

œ

˙

˙Ó

˙.

mf

Œ

Œ

tutti pizz.

Œ

Œ

p

p

tutte pizz.

œ

p tutti pizz.

1/2 pizz.

5 1/2 arco 4 b˙.. —

tutti pizz.

œ

Ó

œ

p

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ bœ bœ ∑

Œ Œ Œ Œ

œ a


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

416 ˙.

° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1650 Fl. 12

& Ó.

1 Cl. in Bb 2

Hn. in F 13

p

∑ bœœ

? ¢‹ b˙. p

˙

° & . ˙ b ˙. 2.

? b˙ .

Hn. in F 24

p

&

Tbn. 12

?

Bs. Tbn./ Tuba

?

Timp.

¢

? °

Tba.

b˙ .

Ó

˙.

˙ œœ J

nœ.. œ

˙.

œ J

Ó.

˙.

˙.

˙

f

open

#œ œ

œ #œ

mp

#œ œ

˙. #˙.

1.

#˙.

˙

f

Ó.

˙ #˙

˙. ˙.

˙ ˙

˙. ˙.

˙ ˙

˙. æ

˙ æ

˙. æ

˙ æ

œœ J

œœ..

mp

pp

œ #œ

˙ #˙

œœ

# 1. ˙.

˙

f

∑ f

mf

Vib.

{&

Whip

¢/

&

?

&

?

Piano

Y.

Vn. I

{ {

? b˙ .

veil.

° &

œ

œ

œ

œ

So

I

shall

make

her

div., arco Vn. II

Va.

Vc.

& ˙. B ?

arco

b˙ . arco

b˙ .

tutti arco

Cb.

? ¢‹ b˙. p

œ #œ

œ

arco

#œ #œ œ

bbœœ

˙. #˙.

nœ.

œ J

œ

œ

œ

œ.

nœ J

œ

div.

˙. ˙.

œ

œ

œ

œ

like

the

rest

˙.

#œ 3

of

œ

#œ you

œ

males,

œ

f

and

mp

œ bœ

˙

œ

male,

Ó.

# œœ

f

Harp

n

˙

/

S. D.

‰ #œœ

pp

Œ

˙

Ó.

œ

f

˙ #˙

œœ

˙.

˙

p

n

˙ ∑

Tpt. 3 in C

˙. #˙.

˙ ˙

&

Tpt. in C 12

œ

mp

p

bœ œ

? Ó.

Bn. 12

Cbn.

bbœœ

œ bœ

?

Bs. Cl.

a2

Ó.

n˙ #˙ ˙ ˙

œ J

then,

trust

me,

˙.

œ J

Œ

f

nœ #œ

#œ œ

˙. #˙. œ.

œ J

œ

œ.

œ J

œ

˙. ˙.

œ #œ

unis.

#œ J

Œ

Œ

Ó

#œ J

Œ

Œ

Ó

#œ J

Œ

Œ

Ó

f

˙

f

f

˙ ˙

∑ f

pp

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° ˙˙. &

1654 Fl. 12

417

Much slower q = 72

4 #ww4

˙˙

mp

#w w

pp

2 4

4 4

Fl. 3

&

4 4

2 4

4 4

Ob. 12

&

4 4

2 4

4 4

Eng. Hn.

&

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

& ˙˙. .

1 Cl. in Bb 2

4 4 # w # w-

˙˙

mp

#w w

pp

Bs. Cl.

?

4 4

2 4

4 4

Bn. 12

?

4 4

2 4

4 4

? ¢‹

4 4

2 4

4 4

° &

4 4

2 4

4 4

?

4 4

2 4

4 4

4 4

2 4

4 4

4 4

2 4

4 4

4 4

2 4

4 4

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

(1.)

& ˙.

Tpt. in C 12

pp

Ó ∑

&

Tpt. 3 in C

(1.)

. ? ˙

Tbn. 12

pp

Ó

?

4 4

2 4

4 4

?

4 4

2 4

4 4

/

4 4

2 4

4 4

Vib.

{&

4 4

2 4

4 4

Whip

¢/

4 4

2 4

4 4

&

4 4

2 4

4 4

?

4 4

2 4

4 4

&

4 4

2 4

4 4

?

4 4

2 4

4 4

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Harp

Piano

Y.

¢

°

{

{

? ˙.

œ

then

p

œ

œ

it

will

4 #œ 4

be

° &

4 4

Vn. II

&

Va.

B

Vn. I

Vc.

Cb.

œ

Much slower q = 72

œ

3as

if

#œ she

œ3

pp

œ

b œ.

bœ J

as

if

we

are

born

a

-

2 4

4 4

gain.

2 4

4 4

4 4

2 4

4 4

4 4

2 4

4 4

?

4 4

2 4

4 4

? ¢‹

4 4

2 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

418 ° 4 &4

Fl. 3

4 &4

Ob. 12

4 &4

Eng. Hn.

1658

Calm, delicate q = 88

4 &4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

Bs. Cl.

? 44

Bn. 12

? 44

Cbn.

?4 ¢‹ 4

° 4 &4

Hn. in F 24

? 44

Tpt. in C 12

4 &4

Tpt. 3 in C

4 &4

Tbn. 12

? 44

? 44

? 44

° 4 / 4

Fl. 12

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

¢

Vib.

4 {& 4

Whip

4 ¢/ 4

4 &4

Ó

b˙ ˙

˙. ˙.

Œ

? 44

Ó

b˙ b˙

˙. ˙.

Œ

4 &4

? 44

4 &4 ‹

Harp

Piano

Ptr.

Y.

Vn. I

{ {

? 44

w

˙

Œ

° 4 bw&4

4 & 4 wpp

pp

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

B 44 ? 44 Ó ?4 ¢‹ 4

∑ 1., solo

Œ

œ

b -œ

pp

Ó

Œ

œ

œ

Do

you

love

me?

Calm, delicate q = 88

Ó

pp

œ

My

breath

be

bœ J

-

bœ .

longs

to

œ

Œ

you.

Ó

Œ

Do

you

Ó

˙.

Œ

Ó

˙

˙.

Œ

Ó

˙.

Œ

Ó

tutti

˙.

Œ

-˙.

p

(non arp.)

( pp )

( pp )

pp

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

419 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

Vib.

{&

Whip

¢/

1662 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Harp

Piano

Ptr.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

°

{

˙. w

p

œ

<n>˙ n ˙

Ó

˙. ˙.

p

œ œ

b˙ b˙

˙. ˙.

Œ

? Ó

˙ b˙

˙. ˙.

Œ

1.

Ó

& Ó

{

b˙ ˙

Ó

p solo

Ó

b ˙– n˙—

Ó

<n>˙– ˙—

˙

p

&

?

& Ó ‹ ?

Œ bœ

trust

me?

Ó

° Ó &

& Ó

B Ó

? ¢‹ Ó

bœ J

Who

? Ó

else

has

been

as

Ó

Œ

true?`

bœ J

œ

œ

Then

when

I

tell

you

œ

œ

I

will

trans

œ -

form

œ

œ

her,

˙.

Œ

Ó

Œ

˙.

Œ

Ó

Œ

˙.

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

˙.

(pp) (unis.)

pp

˙.

do

you

be

œ œ

p

(pp)

˙

p

(pp)

(pp)

œ

œ

p

œ

p

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

420 ° &

2 4

4 4

Fl. 3

&

2 4

4 4

Ob. 12

&

2 4

4 4

Eng. Hn.

&

2 4

4 4

2 4 bbœœ

j œœ. >

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

1666 Fl. 12

& bw w

1 Cl. in Bb 2

?

Bs. Cl.

? bw w

Bn. 12

Cbn.

? ¢‹

° & b˙

(1.)

Hn. in F 13

mf

2 4

2 bœ 4 œ

>œ. œJ

2 4 bœ bœ

j œœ .>

mf

p

?

Hn. in F 24

mf

2 4

2 bœ 4 œ

>œ. œ J

p

mf

Tpt. in C 12

&

2 4

4 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

2 4

4 4

/

2 4

4 4

&

2 4 Œ

?

¢/

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Vib.

Whip

Harp

Piano

Ptr.

Y.

¢

°

{

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó

Œ

¿

p

4 4w w

w w

2 4 Œ

bœœ

4w 4w

w w

2 4

4 4

&

2 4

4 4

?

2 4

4 4

&

2 4 Œ

?

2 4 Œ

{ {

& Ó ‹

? bœ lieve

Vn. I

to Crot.

Snare Drum (snares on)

bbœœ

° bw & & w

bœ J If

œ me?

Ó

œ

œ

I

can

-

2 4 bœJ

p

°

4 4w w

w w

bœœ

4w 4w

w w

Œ

4‰ 4

°

not,

2 4

div.

div.

2 4 bœ bœ

B bw

2 4 bœ

?

w

2 4 œ

? w ¢‹ p

2 4 œ

j œœ .>

mf

j œ >.

I

œ

œ

will

act

as

if

I

do.

Ó ∑

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

mf

j œ >.

then

mf

j œœ. >

j bœ

4 4

2 4 bbœœ

(D# Cb Bb Eb Fb Gb A#)

bbœœ p

mf

>œ. J

mf

&

3

¿

¿

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

421 Rollicking ° Ó &

Œ

>. bb œœ J

& Ó

Œ

>œ. J

Ob. 12

& Ó

Œ

b >œœ. J

Eng. Hn.

& Ó

Œ

& Ó

Œ

? Ó

Œ

1670 q = 138 Fl. 12

Fl. 3

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

j b œ. >

j b œœ. >

j nœ. >

> bœ. J

> bœ. J

sffz

sffz

sffz

b>œ. J

sffz

>. bb œœ J

sffz

‰ to Piccolo

sffz

? Ó

Œ

sffz

? Ó ¢‹

Œ

° & Ó

a2, rip

f a2, rip

& Ó

sffz

f

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

>. ##œœ J

j #œ. >

&

Timp.

S. D.

&

? Ó

bb œœ

Vib.

Whip

? ¢ Ó

bœ Œ

?

°

f

/

{&

to Mar.

Whip

¢/ Ó

{

Œ

& Ó

Harp

Piano

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

>. œj b œJ >.

Ó

Œ

sfz

Ó

Œ

‰ ‰

sffz

>j ¿

sfz

b >œ. J

>. nnœœ J

sfz

æ w-æ

æ wæ

Bass Drum

pp cresc. poco a poco

… ‰

(p)

&

∑ & ‹ wrangling his head, as if he were a dog

{

? bœ

Rock,

Vn. I

>. j bn œœ J >.

open

?

f

Y.

Œ

ff

? Ó

Ptr.

Ó

sfz

f Bs. Tbn./ Tuba

° &

‹ &

Œ

œ Pe

œ -

Rollicking q = 138

& B ? Ó ? ¢‹ Ó

sffz

j n œœ. œ “>‘

Ó

ter:

Pe - ter,

b œ.

œ b œJ

harsh

as

rock!

œ J

Now,

œ

œ

call

them

3

œ

œ

in,

each

œ

drunk - en

arco pochissimo vib.

b-˙

b-˙

b-˙˙

unis. pizz. j ‰ #œ >

arco pochissimo vib.

Ó

Œ

#>œ J

Ó

Œ

>œpizz. J ‰

Œ

j bœ. >

sffz

Ó

Œ

sfz

<n>>œ pizz. J ‰ sfz

div. a3

bb˙˙-˙

˙-

p cresc. poco a poco arco pochissimo vib.

div.

˙-

p cresc. poco a poco

Ó

œ

œ

œ

3

bride - groom

b˙˙ -

Œ

sffz

a

b˙˙ -

Ó

j œ >.

have

n˙p cresc. poco a poco

œ

b˙-˙

p cresc. poco a poco

Œ

They

œ

bbb˙˙˙˙ -

sfz

sfz

friend:

œ J

bb˙˙-˙

Œ

-˙ a4 b div. bb˙˙˙

Ó

bb˙˙˙

pizz.

div. a3 bb˙-˙˙

arco pochissimo vib. ˙-

unis. pizz. #>œ ‰ J

sfz

œ

div. a4

div.

-˙ b arco mf

to

at -


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

422 ° &

1674 Fl. 12

‹ &

Picc.

3 8

4 4

3 8

4 4

Ob. 12

&

3 8

4 4

Eng. Hn.

&

3 8

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 8

4 4

Bs. Cl.

?

3 8

4 4

Bn. 12

?

3 8

4 4

? ¢‹

3 8

4 4

° &

&

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

j bœ. >

Ó

3 8

4 4

j bœ. >

Ó

3 8

4 4

a2

Œ

sfz a2

Œ

sfz

Tpt. in C 12

&

3 8

4 4

Tpt. 3 in C

&

3 8

4 4

?

Œ

Œ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Y.

¢

?

>. bbœœ J

sfz 3.

j œ >.

Ó

3 8

4 4

Ó

3 8

4 4

sfz

3 8

4 4

/

3 8

4 4

&

?

? °

{

æ ¢ / wæ

Marimba

Œ Œ

æ wæ

{

æ œæ

( mp )

mf

j ##œœ. > sfz >. #nœœ J

Ó

3 8

4 4

Ó

3 8

4 4

j œ >.

to Tri.

3 8

4 4

Ó

sfz

&

3 8

4 4

?

3 8

4 4

&

3 8

4 4

?

3 8

4 4

&

&

{

? b˙

œ J

f

Ó f

As

do

I!

Œ

œ J

j bœ As

you

Œ

œ

j #œ

œ

do

Œ

œ

not!

Come

Vn. I

f Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

& w ww w B w w ? w w ? w ¢‹

bbb˙˙˙˙ f

˙˙ -

f

-˙˙

f

f

ff

unis.

ff

unis.

˙

Œ Œ

ff

unis.

Œ

Πff

ff

Œ

unis. col legno battuto

j #œ. >

j # œ. >

#œ. >

#œ. J

nœ J

sfz col legno battuto

Re

œ

ther...

-

4 4 4 4

4 4

Ó

3 8

4 4

Ó

3 8

4 4

3 8

4 4

3 8

4 4

3 8

4 4

sfz j col legno battuto

Ó

sfz >col legno battuto

Ó

sfz >. col legno battuto sfz

bœ J

3 8

div. a2

bb˙˙

me.

3 8 Œ

Mo -

∑ b -˙ bb˙˙˙

with

3 8 bœ

tend!

° ww w & w

œ

Ó


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

423 ° 4 &4

1678

‹ 4 &4

## 3 4

## 3 4

Ob. 12

4 &4

## 3 4

Eng. Hn.

4 &4

## 3 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

## 3 4

Bs. Cl.

? 44

## 43

Bn. 12

? 44

## 43

Cbn.

?4 ¢‹ 4

## 43

Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

° 4Ó &4

(a2)

j bœ. >

Œ

Œ

sfz

(a2)

4 &4 Ó

Hn. in F 24

j bœ. >

Œ

Œ

sfz

4 &4

Tpt. in C 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

¢

>. bbœœ J

sfz (3.)

? 44 Ó

j œ >.

Harp

Piano

Mir.

Vn. II

Œ

Vc.

Cb.

˙œ.

j #>œ

˙

j bœ. >

Œ

Ó

Œ

sfz

Ó f

Œ

Ó

Œ

sfz

œJ

Ó

Œ

œ-

œ-

œ-

œ-

#œ # œ-

œ œ-

3

œ œ-

mf

mf

∑ f

Œ

Ó

Œ

Ó

>. bbœœ J

sfz (3.)

j œ >.

3

b œ-

mf

f

p

3

3 4

œ-

3 4 ## 3 4

## 3 4

Œ

## 43

Œ

## 43

sfz

3 4

° 4 / 4

3 4

{

j ##œœ. >

Œ

j ##œœ. >

Ó

sfz

>. #nœœ J

## 43

Œ

Œ

## 43

?

sfz

Œ

>. #nœœ J

Ó

4 ¢/ 4

3 4

4 &4

## 3 4

? 44

## 43

4 &4

## 3 4

? 44

## 43

{ {

4 . & 4 bœ

° 4Ó &4

4 &4 Ó

œ

Œ

your - self.

If

j #œ. >

Œ

you

œ

love

Œ

bœ me

bœ at

sfz

j # œ. >

Œ

Œ

sfz

Va.

>j ##œœJ >

f

j bœ. >

? 44

strain

Vn. I

˙

Ó

sfz

? 44 Ó

B. D.

Œ

4 &4 Ó

Mar.

j b >œ

p

? 44 Ó

Tbn. 12

˙

p

4 &4

Tpt. 3 in C

j n>œ p

B 44 Ó

j #œ. >

? 44 Ó

> #œ. J

n>œ. J

?4 ¢‹ 4 Ó

Œ

Œ

all,

re

#arco œ- ord. Ó J f

arco ord. j Ó #œf

arco ord.

#-œ J

nœ J

Ó

-

#œ.

strain

your - self:

Ó Ó Ó

f

sfz

Œ

Œ

sfz

sfz

œ.

Œ

Œ

f

Ó

arco - ord.

bœ J f

Œ

come

col legno battuto

j #œ. >

Œ

œ

with

me!

Ó

j œ

Ó

Œ

Ó

Ó Ó

arco ord.

#-œ

œ-

sfz

f

col legno battuto

arco ord.

j # œ. >

j #œ. >

Œ

sfz col legno battuto

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

sfz

arco - ord.

œ J

œ

(PETER has reassembled the FOLLOWERS to dress YESHUA for the wedding, while MIRIAM hauls MARY back to her apartment.)

>col legno battuto #œ. ‰ Œ J sfz col legno battuto

n>œ. J

sfz

Œ

#œf

œ-

## 3 4

œ-

## 3 4

3

3

œ-

## 3 4

arco ord.

bœf

œ-

œ-

## 3 4

## 43

3

arco ord. f

3

## 43


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

424 The same tempo, but driven ° ## 3 & 4

1682 q = 138 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

# 3 & #4

Œ

# 3 & #4

Œ

# 3 & #4

3 & 4

Tbn. 12

3

n œ-

œ-

f (a2)

f

œ-

3

œ-

# 3 & # 4 œœ -

œ-

œ-

3

œ -œ

œ -œ

S. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Œ

{

/

Va.

Vc.

Cb.

f 3

œ

3 4

a2

œ œ œ

œ-

3

j ‰ # œ. > >œ3. œ J

œ

œ

# œ-

œ-

œ-

-œ œ

-œ œ

-œ œ

sfz

j œœ

3

œ-

œ-

œ œ‰

œ

r ≈ œ

œ

œ

œ

œ

3

j œ >.

3

j œ >.

sfz

>œ. œ J

j œ. >

3

œ-

3

œ œ-

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

>. j œ œ

3

>œ

œ-

#>œ

œ-

3

3

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

-œœ

-œœ

œ-

œ-

œœ >

-œœ

-œœ

>œ

œ œ>. j œ˙

Œ

œ

œ

œ

3

j œœ

3

Œ

mp

Π3

p

œ

Œ

œ

œ

Œ ‰

3

sfz

>. j œ˙

sfz

3

œ

ff

œ

sfz

3

3 j œ. ‰ >

3

Œ

œ-

3

œ

≈ Œ

ff

ff

œ-

ff

œ

5

Œ

mp

ff

œ. J

3

œ

r œ ≈

œ œ œ

mp

‰ œ

3

3

3

3

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

-œœ

Œ

œ-

œ-

3

3

mp

œ

j œ.

Œ

Œ

œ-

j # œ-

Œ

Œ

œ-

j œ-

Œ

Œ

mp

mp

p

3

œ œ‰

œ

œ

p

œ J

3

3

œ

3

œ-

p

œœ J

3

œœ

∑ œ-œ J

Œ

Œ

mp

Ó

˙. ˙. æ

œ œ æ n

æ œœæ

Œ

{

3

œ

œ

3

3

œ

œ

œ

# 3 & #4 ? ## 43

œ

œ

œ 3

œ œ

œ

œ

œ

œ

Œ

(D C# B E F# G A)

œ

œ

œ

œ

œ

ff

œ

ff

œ

œ

>œ

Œ

mp

{

3

œ

5

œ œ œ œ

6

œ œ œ Œ

3 4

¢/

œ

œ œ

œ

œ

5

sfz

>. j œ œ

˙. ˙. æ

ff

æ ˙˙æ..

n

æ ˙˙æ..

˙

œ

ff

# 3 & #4

? ## 43

# 3 & #4

B ## 43 œj ? ## 43 œ-J ?# 3 ¢‹ # 4 Œ

Œ

Œ

>œ

> 0œ

œ

œ

unis.

Œ

J

# 3 j & # 4 œœ -

0

f unis.

Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

Œ

3

œ

œ

ff

œ

f

Œ

Œ

Œ

œ

f

3

œ

œ

œ

œ

f

arco ord.

œ

3

œ

3

œ

œ

œ

œ. J ff

#>œ

>œ

f

mp, intense

Œ

j œ œ

3

You ask

The same tempo, but driven q = 138 ° ## 3 #œdiv. Œ Œ & 4 œ ‰ Œ div.

Vn. II

œœ

°

j ‰ # œ. >

sfz

œ œ-

? ## 43 Œ

B. D.

? ## 43 œ œ-

? 43

3

sfz

Œ

? ## 43 Œ

Mar.

# 3 & #4 Œ

? # 3 >.j ‰ ¢ # 4 œ˙

œ

œ #œ

(a2)

6

Piccolo

Œ

‰ 3

f

Timp.

pp

f

f

Bs. Tbn./ Tuba

œ

f

Œ

ff

œ œ œ œ œ œ

Œ

?# 3 ¢‹ # 4 Œ

mf

a2

mf

? ## 43

œ œ œ

? ## 43

° 3 & 4

Œ

a2

f

Tpt. 3 in C

Œ

‹# 3 & #4

f

Tpt. in C 12

œ œ œ œ œ œ

a2

œ

œ œ

œ œ

œ 3

3

œ

œ

œ

ff

‰ ˙

œ. J œ

pp

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ œ

f

œ J

pp

Œ

pp

œ

œ 3

Œ

Œ

3

œ

œ

œ J

œ

œ 3

œ

Œ

j œ-

Œ

Œ

j œ-œ

Œ

Œ

mp

œ

mp

œ

j ‰ œ. mp

Œ

3

j œ

for - give - ness,

Œ

3

œ

for

œ

j ‰ œmp

mp div.

ff

ff

≈ Œ

3

œ

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

425 ° ## &

‹# &#

# &#

# &#

# &#

1686 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Œ

Œ

3

œ-œ

œ-œ

mp

? ##

?# ¢‹ #

° &

&

# &#

# &#

? ##

? ##

?

/

? ##

# &#

? ##

# &#

? ##

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

¢

Timp.

S. D.

°

Mar.

{

B. D.

¢/

Harp

Piano

Mir.

{ {

# &#Œ

j œ

3

You

3

œ

œ

work

at

œ

j œ

3

œ

Œ

j œ

3

for - giv - ing,

You

œ

hope

3

œ

∑ Œ

œ

you

can

œ teach

3

œ

him,

œ

you

3

œ

hope

he

œ

can

Œ

Œ

j -œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Vn. II

# &# j œ-

Œ

Œ

j œ-

Œ

Œ

Œ

Œ

Va.

B ## œj -

Œ

Œ

j -œ

Œ

Œ

Œ

Œ

? ## -œ J

Œ

Œ

-œ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Vc.

Cb.

?# ¢‹ #

œ-œ J

mp

Œ

And

œ

what

3

œ

Œ

œ

are

you

œ left

œ-

j -œ

j -œ

Œ

œ-

j œ-

j œ-

Œ

œ-

j -œ

j -œ

Œ

-œ J

-œ J

Œ

3

œ-

3

œ-

œ-œ J

j œ

3

learn.

unis.

œ-œ

˙

° ## & œj -

Vn. I

Œ

œ

Œ

j œ-œ

Bn. 12

Hn. in F 13

? ##

Bs. Cl.

Cbn.

j œ-œ

3

j œ

with?


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

426 ° ## &

1690 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

# &#

# &#

j œœ -

¢

Œ

∑ ‰

-œ œ J

Œ

∑ Œ

Œ

Œ

Œ

# &#

# &#

? ## Œ

Tbn. 12

B. D.

&

Tpt. 3 in C

Mar.

° &

Tpt. in C 12

S. D.

‹# &#

?# ¢‹ #

Hn. in F 24

Timp.

? ## œ-œ J

Bn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

? ##

Bs. Cl.

Hn. in F 13

# & # œj œ-

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

1.

j #œmp

2.

j # œmp

3

#œ-

œ-

œ.

3

# œ-

œ-

œ.

3

‰ ‰ 3

j #œœ j œ

3

#œœ-

œœ -

œœ .

3

œ-

œ-

Œ

-œœ J

mp

-œœ J

-œœ

-œœ

‰3

a2

j œ

mf

œ.

‰3

3

j #œ j œœ

mf

∑ ‰

œœ3 J

-œ œ J

-œ œ

-œ œ

œœ3 J

3

œ-

œ-

œ-

3

œœ œ-

œ-

œ-

3

œ œ-

œ œ-

‰ ‰ ‰

œ -œ

œ -œ

œœ

Œ

œ œ>.J

? ##

?

°

{

mf

/

? ## Œ

Œ

&‰

? ## Œ

Œ

¢/

j œœ mp -œœ J

œœ -œœ

Œ

Œ

Œ

3

j œœ-

œœ-œ œ

3

Œ

Œ

3

j œœ

œ œ-

œœ J

œ-œ

mf

Œ

Œ

Œ

Œ

# &#

? ##

# &#

? ##

{ {

# &# Œ

j œ

3

A

° ## & œj -

# &# j œ-

B ## œj ? ## -œ J ?# ¢‹ #

‰ ‰

œ

3

œ

œ

child

you've

‰ ‰

j œ-

-œ J

‰ ∑

3

œ

œ

ru - ined,

j œ-

j -œ

j œ

j >œ

sfzp

j >œ

sfzp

‰ ‰

j œ >

sfzp

>œ J

Wound

œ -

3

ed

œ

œ and

wound

˙

œ

˙

œ

˙

œ

˙

3

-

3

3

Ru -

œ

œ

3

in -

ing

œ

3

j œ >œ

˙˙

œœ

j >œ

˙

œ

>œ J

˙

>œ J

œ

o - thers

3

3

œ 3

sfzp

in

unis.

j >œ

˙

œ œ

˙

œ div.

sfzp

>œ J

>œ3. œ J

3 j œ. >

mf sfz

j œœ

3

turn...

˙

j œ >

j # œ. >

˙.

>œ J

sfzp

3

˙

œ

sfzp

œ

sfzp

3

œ

div.

sfzp 3

Œ

ing,

sfzp

œ

sfzp

j œ

3

sfz

Œ

˙œJ >.

3

sfz

Œ

mf

j œ >.

sfz

a2

mf

Œ

Œ

˙

œ

sfzp

3

3

>œ J

sfzp

>œ J

sfzp 3

>œ J

sfzp 3

3

>j œ J

sfzp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

427 ° ## &

1694 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Œ

œœ

‹# &#

Œ

# &#

‰ Œ

# &# Œ

Eng. Hn.

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

mf

# &# Œ

1 Cl. in Bb 2

œ

mf

? ## Œ

Bs. Cl.

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

mf

? ## Œ

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° &

Tpt. in C 12

œ-

& #œ -

œ-

œ-

# -œ &# œ

-œ œ

-œ œ

¢

? ##

˙œJ >.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

3

j œ >. >œ3. œ J

œ-

œœ œ-

j œ. > 3

sfz

Œ

œ œ>.J

Vc.

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

1.

œ œ

œ œ

œ

f

œ

œ œ

œ œ

œ

3

œ

œ-

3

œ-

œ-

œ-

3

œ-œ

œ-œ

œœ

œ

ff

œœ

œœ

œœ

ff

Œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

3

œ-

œ-

œ-

3

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ-œ

œ œ-

œ-

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

nn 4 4

nn 4 4

nn 4 4

nn 4 4

to Flute

&

œ-

œ œ-

ff

œ

ff

f

œ-

œ-

œ-œ

œ-œ

f

3

œ-

f solo

4 ‰. 4

f

œœ J

3

nn 4 4

ff

r œœ ˙˙.. .> >

take Harmon mute

nn 44 ‰.

f

>œ R

2.

˙. ∑

Œ

j œ

˙

p

w w

p molto

w w

p

ff molto take Harmon mute

nn 44 ‰.

f

r œ ˙. œ. >˙. >

œ

(no dim.)

nn 44

nn 4 4

œ-

œ ∑

4 ‰. 4

Œ

˙

˙

nn 44

f

3

œœ

œ ≈

œ-

3

œ-

nn 44 Œ

ff

3

œ-œ

œ

œ-

œ-

œ-œ

3

œ

œ-

œ-

3

œ-

3

œ-

œ-

œ-œ

˙.

w

p

f 3.

molto

r >œ ˙.

w

p

f

molto

4 4

4 4

nn 4 4

∑ ∑

nn 44

4 4

# &#

nn 4 4

? ##

nn 44

?

°

{

/

? ##

¢/

{

{

# &#

nn 4 Π4

? ##

nn 44 ‰.

(THEY've reached the terrace. MIRIAM lunges for a wine jug and a goblet.)

# ˙. &# # &#

œ J

˙ ˙ ˙

œr Œ >œ °

nn 4 4

Œ œ

œ

œ

div.

Œ ‰

œ

œ

œ R ‰ œ œ Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

mf

œ

œ ‰. œ

œ

œ

œ

œ ‰

œ≈

œ

œ

œ

œ R

œ

≈ œ

‰ œ

œ

œ

œ

œ

‰.

œ

œ

r ≈ œ œ

œ ‰ œ

r ≈ œ œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ R

div.

œ Œ

f

œ‰.

œ

œ

œ

œ

f

p

nn 4 Π4

unis.

˙.

˙

f

p

r ‰. œ œ ‰

nn 44 Œ

unis.

r . œ ‰œ œ

nn 44

˙.

œ

œ

God

in

Œ

ther:

˙ ˙

unis.

ff

-

œ

˙.

nn 4 Π4

œ

œ

nn 4 Π4

ff

œ

Mo

r ‰. œ R

ff

œ

Suddenly much slower q = 76 div. ˙.

ff

œ ≈

ff div.

˙

. ? ## œ ˙

œ

r ‰. œ œ

Ó

Ó

f nn 4 ˙. 4

div.

# &# ˙

?# ¢‹ #

f

˙. ˙. ˙.

No,

° ## ˙ &

B ##

f

˙

mf Cb.

œ

œœ

œœ

œœ

ff

œ

œ

nn 4 4

Suddenly much slower q = 76

ff

œœ

mf Va.

œ

j œœ

3

œœ

mf

Vn. II

sfz

# &#

Mar.

j œ >.

sfz

3

mf

œ

œœ

œ

œ

œ œ

‰ œ

œ

f

Œ

sfz

3

œ

œ

œ

f

3

œ-

3

? ## œ œ-

Tbn. 12

S. D.

3

œ-

œ mf

# & # œ-

Tpt. 3 in C

Timp.

?# ¢‹ #

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

2.

œœ œœ œœ

œœ œœ

f

1.

Œ

œœ œœ

Ó n

Ó n

w

f

p

˙.

w

f

p

Œ

unis.

j œ

p

˙

œ

œ.

hea - ven,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

428 ° &

Easier still

1698 q = 69 Fl. 12

Driven again, twice as fast q = 138

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

Cbn.

Hn. in F 13

j œœ -

œœ..

w w

p

˙˙

∑ œ-œ J

œœ..

ww p

° 1. & w

œ

2.

w w ∑

˙˙

ww

Œ

Ó

Œ

Ó

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

œ

(2.)

? ˙

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

¢

?

œ

˙

1. harmon mute p

˙

Tuba

œ

œ

œ

Vn. II

Vc.

Cb.

œj œ Œ

œ

. œ

Œ Ó

œj œ

3

3

œ

œ

(1.)

œ

œ J

3

(p)

œ

œ.

œ.

Œ

3

œ J

3

œ

œ.

œ.

3

œ.

œ

/

&

?

¢/

&

?

&

?

? °

{ { {

(non arp.)

Œ

& ˙.

B ?

p

œœ..

j œœ

˙˙

w w

ww

œœ..

œœ J

˙˙

ww

j œ

˙

no!

No.

Easier still q = 69

Driven again, twice as fast q = 138

p

œ

° & w &

w w

œ ˙ ˙

? . ¢‹ ˙

œ

˙ ˙ œ

œ œ

œ Œ

œ

œ J I

œ

love

œ

Œ

you.

j œ I

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

pizz.

œ

still

œ don't

œ J

know

œ you,

œ J

quite:

and

Ó

pizz.

j œ

Ó

pizz.

j œ

Ó

pizz.

Ó

p

p

œ J

p

œ.

œ.

œ.

3

œ J

j œ

p

œ.

3

3

p

Œ

3 . œ

p Va.

3

Ó

˙

unis.

Vn. I

œ

œ.

œ

yet,

I


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

429 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

˙˙..

?

Ó

?

˙˙..

1702 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

œœ -œ

Œ

˙

p

œ œ-

? ¢‹

j œ œ-œ J

œ. œ-. -œ.

˙˙

˙. ˙.

œ b œ-

Ó

n

œ-œ J

œ. œ-.

˙ ˙

w b w-

w w

-œ œ

˙˙..

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Cbn.

Hn. in F 13

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

œ 3

œ œ œ. œ. Œ J 3

3

p

3

3

3 j œ œ œ. œ.

3

œ-

œ-

3

œ-

3

œ œ œ. œ. Œ J

œ

3

3

3

œ œ œ. œ. J

3

œ œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

?

/

&

?

¢/

°

{ {

&

˙˙..

œœœ

˙˙˙

œ. œ.

?

˙˙..

œ œ

˙ ˙

œ. œ.

{

j œ œ B§—Bb

œœ J

˙. ˙.

œ bœ

w w

˙˙..

œœ

?

œ

love

3

j j œ œ

Œ

you.

Please

Vn. II

&

Ó

Œ

Va.

B

Ó

Œ

?

Ó

Œ

? ¢‹

œ

œ œ œ œ

œ

Ó Ó Ó Ó

œ

bear

œ this

œ in

œ

œ

œ

œ

mind

when

I

re

-

œ

mind

you

œ.

j œ

œ

œ.

j œ

œ.

j œ

œ

œ.

œ J

œ

3

w bw

&

&

3

œ œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ.

3

Œ

Cb.

3 j Œ œ œ œ. œ.

3

Ó

Vc.

œ œ œ. œ. J

œ

?

¢

° &

Vn. I

3

1. harmon mute

Œ

j œ

that

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó ∑

œ

what

œ

you

œ bœ ask

œ

bœ œ œ

of

œ me

œ œ œ

œ

to - night

is

diff' - rent

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

œ

œ œ œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

430 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

& ˙ ˙

œ b œ-

?

1706 Fl. 12

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

w <n> w-

w w

˙. <n> -˙.

œ <n> -œ

w-

w

-˙.

w w

#-˙˙..

-œœ

p

-œ œ

? ˙˙

Bn. 12

œ œ-

-œ œ

w#w

° &

&

Hn. in F 24

2. (harmon mutes)

& œ

Tpt. in C 12

3 j œ œ. œ. œ.

3

3 j œœ œœ œœ. œœ.

3

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ œ. œ. œ. J

? œ

Œ

œœ œœ œœ. œœ. J

3

p

3

3

¢

3

3 j œ œ œ œ Œ œ œ œ. œ.

3 j œ œ œ œ œ œ œ. œ.

3

3

œ œ-

œ œ-

œ œ-

1, 2. (harmon mutes)

Tbn. 12

œ nœ

&

Tpt. 3 in C

Œ

3

œ #œ 3

3

3

œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.

œ œ.

œ œ

3

3 j œ œ œ œ œ œ œ. œ.

œ œ œ. œ. Œ œ œ œ œ J

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

3

3

3

-œ #œ

-œ œ

-œ œ

3

œ. œ

3

œ #œ 3

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

?

{

(Mar.)

& Ó

Œ

3

? Ó

Œ

3

3 j œœ œœ œœ œœ . .

n œœ

œœ œœ œœ. œœ. J

œ #œ

3

¢/

3

3 j œœ œœ œœ œœ Œ . .

œ œ œ. œ. Œ œ œ œ œ J

{

3 j œœ œœ œœ œœ . .

3

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

3

3

3

3

œœ -

œœ -

œœ -

œœ œœ œœ œœ œœ . . . .

3

œœ .

œœ

-œ #œ

-œ œ

-œ œ

œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ

œ. œ

œ #œ

œ bœ

œ œ

? ˙˙

œœ

œœ

D§—Db

3

3

3

& ˙ ˙

{

3

3

3

3

3 j œœ œœ œœ œœ . .

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

œ œ

bnww

ww

b˙˙..

œœ

de - gree:

° & œ

Œ

&

Œ

B œ

Œ

? œ

Œ

? ¢‹

œ

œ

œ

œ

œ

˙

but

not

in

kind.

œ

œ

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

˙. ˙.

?

in

3

w w

on - ly

Œ

3 j œœ œœ œœ œœ . .

w <n> w

œ nœ œ

3

œ

œ œ œ. œ. œ œ œ œ J

3

œ

Œ

3

&

& œ

3

3 j œ œ œ œ œ œ œ. œ.

3

/

Œ

3

?

°

3

œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ

3

Œ

div

œ nœ œ

œ

œ

œ

œ

œ J

Your

Œ

Œ

arco

Œ

Œ

arco

Œ

Œ

arco

Œ

Œ

arco

j œ

œ œ œ œ œ

œ #œ

son

does

3

œ œ

œ œ

some thing cru

-

œ

el

and

> œ

you,

j œ

you

œ.

nœ œ

blame

your self.

You

w w

˙. ˙.

œ œ

w

˙.

œ

w

˙.

œ

w

#˙.

œ

œ J


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

431 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1710 Fl. 12

<n>#œ-œ

& ˙˙

œ -œ

œœ -

Bs. Cl.

? ˙

b-œ

Bn. 12

? ˙˙

#-œœ

-œœ

#-œœ

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

° &

Ó

Œ

3

3 j b >œœ œœ œ. œ

œ. œ

mp

&

Hn. in F 24

3

& œœ -

Tpt. in C 12

œœ -

œœ -

œœ

? #-œœ

Tbn. 12

-œ œ

-œ œ

œ œ

3

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

3

œœ .

œœ .

œœ.

3

œœ.

œœ.

œœ

3

j œœ

œœ

3

œœ.

œœ.

&

Tpt. 3 in C

Ó

Œ

3

Œ

3

+ j n œœ >.

Ó

mf

3 j # œœ œœ œ. œ >

œ. œ

j b œœ œœ œ. œ

œ. œ

mp

sfz a2 +

Ó

mf take straight mute

3

mp

œ. œ

3

œ. œ

œ. œ

3

œ. œ

#œ #œ 3

œ œ J

œ œ

œ. œ

3

œ. œ

Œ

3

#œœ œœ œœ. J mp

Œ

Œ

sfz

mf

∑ œ. œ

j œ. >

œœ. mf

3

?

?

°

{

/ 3

3

& œœ -

œœ -

œœ -

œœ

œœ .

œœ .

? #-œœ

-œ œ

-œ œ

œ œ

œ. œ

œ. œ

3

¢/

3

œœ.

3

œœ.

œœ.

œœ

œ. œ

œ. œ

œ. œ

#œ #œ 3

j œœ œ œ J

œœ

3

œœ.

œœ.

œ œ

œ. œ

œ. œ

{

3

Œ

3

Œ

3

to Vib.

3 j b œœ œœ œ. œ

œ. œ

mp

mf

#œœ œœ œœ. J

œœ.

3

& ˙˙

œ œ

œœ

? ˙˙

bœœ

œœ

{

3

3

F#

b#˙˙˙...

Œ

b˙˙..

Œ

&

?

& œ

start

° & ˙˙

œ

to

œ

œ

tell

me

œ

œ

why,

œ

œ

then

3

œ

call

œ a

œœ

#w w

˙

œ

œ

bw

˙

œ

œ

w

? #˙

œ

œ

#w

B

? ¢‹

Œ

halt:

œ œ

&

Œ

œ J

E

œ -

nough,

Ó

Ó Ó Ó

p

j œ

Mo - ther.

You

w

fp

˙

w

˙

w

fp

mf

mf

œ

Ó

mf

mf

œ

U Ó

fp

˙

fp

w

œ

have

œ to


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

432 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

1714

Half as fast q = 69

3 4

3 4

3 4

3 4

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

? ¢‹

Fl. 12

<n>>˙ 1.

Cbn.

Hn. in F 13

° &

Œ

p

3 4

3 4

1.

o ˙-. p

œ-

˙

œ

œ-

f

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

3 4

1.

? œ

Tbn. 12

p

œ J

3

œ

œ.

œ.

Œ

3

3

œ J

œ

œ.

œ.

œ 3

3

œ J

œ.

œ

œ.

Œ

3

3

œ J

œ

œ.

œ.

3

bœ.

œ.

œ.

œ.

3

3

œ.

œ.

3

?

3 4

?

3 4

/

3 4

Mar.

{&

3 4

B. D.

¢/

3 4

3 4

3 4

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

¢

°

{

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

… nw

˙˙..

œœ

˙˙

f

? bw

b˙˙..

œœ

˙˙

b˙œ

{

p

˙ Œ œ

œ

&

3 4

?

3 4

& œ

tell

° & &

œ

me

Œ

œ

now.

œ

Why

œ

are

œ

his

fail

-

œ

Ó

œ

ings,

his

œ

f

Œ

fail - ings,

your

unis.

˙.

p

œ

˙

œ

f

Œ

w

˙.

œ

˙

œ

B w

b˙ .

œ

˙

? w

˙.

œ

˙

œ

œ

œ

œ

? ¢‹

w

˙.

œ

˙

Œ

sub. p

œ

Ó

fault?

Half as fast q = 69

Œ

f

Πf

Œ

Œ

Œ

Œ

f

f

Œ

3 4

3 4

˙.

3 4

˙.

3 4

#˙.

3 4

#˙.

3 4

p

p

p

p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

433 ° 3 &4

Brisk

1718 q = 92 Fl. 12

4 4

Fl. 3

3 &4

4 4

Ob. 12

3 &4

4 4

Eng. Hn.

3 &4

4 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

4 4

(1.) Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

˙.

˙.

œ

Œ

Œ

4 4

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

Tbn. 12

? 43

4 4

? 43

4 4

? 43

4 4

° 3 / 4

4 4

Mar.

3 {& 4

4 4

B. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 &4

4 4

? 43

4 4

3 &4

4 4

? 43

4 4

3 &4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

¢

{ {

° 3 &4

Brisk q = 92

Œ

p

Œ

bœ J

It's

. œ

Œ

late.

Œ

j œ

They're

4 4œ

doubt

-

less

œ

3

œ.

on

their

way,

j œ

so

˙

p

4 4 ˙.

>œ

3 & 4 ˙.

˙.

œ

˙

4 4 . ˙

>œ

Va.

B 43

˙.

˙.

œ

˙

4 4 . ˙

>œ

Vc.

? 43

˙.

˙.

œ

4 4 ˙.

#>œ

?3 ¢‹ 4 ˙.

˙.

œ

4 4 ˙.

#>œ

Vn. II

Cb.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

434 ° &

3 4

4 4

Fl. 3

&

3 4

4 4

Ob. 12

&

3 4

4 4

Eng. Hn.

&

3 4

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

4 4

Bs. Cl.

?

3 4

4 4

Bn. 12

?

3 4

4 4

? ¢‹

3 4

4 4

° &

3 4

4 4

Hn. in F 24

&

3 4

4 4

Tpt. in C 12

&

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

?

3 4

4 4

?

3 4

4 4

/

3 4

4 4

Mar.

{&

3 4

4 4

B. D.

¢/

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

4 4

1722 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

¢

°

{ {

& œ

now

bœ is

not

œ

bœ 3

the

&

œ

œ.

œ

time

to

ask

me

3 4œ

j œ

3 4Œ

Œ

Œ

why.

mp

j œ

They'll

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

° & w

3 4˙

œ

& w

3 4

˙

œ

B

w

3 4

˙

œ

w

3 4˙

? ¢‹ w

3 4˙

?

bœ.

Œ

wait.

Œ Œ

Œ

4 bœ 4 night,

4 4w

4 4

w

4 4

w

mp

mp

Œ

œ J

All

mp

Œ

˙

mp

4 4w

˙

4 4w

mp

œ

œ 3

if

œ

I

say

3

œ J

so.

œ J


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

435 Steady, haunted q- = 69

° &

5 4 #˙˙.. pp sostenuto

&

5 4 Ó.

Ob. 12

&

5 4

Eng. Hn.

&

5 4

1 Cl. in Bb 2

&

5 4

Bs. Cl.

?

5 4

Bn. 12

?

5 4

? ¢‹

5 4

° &

5 4

Hn. in F 24

&

5 4

Tpt. in C 12

&

5 4

Tpt. 3 in C

&

5 4

?

5 4

?

5 4

?

5 4

/

5 4

{&

5 4 #˙˙..

œœ

¢/

5 4

&

5 4

?

5 4

&

5 4

?

5 4

&

5 4

1726 Fl. 12

Fl. 3

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

¢

°

{ {

& Œ

p

˙

And

so

3

œ will

˙

I.

œ Œ

Œ #œ -

œ-

˙.

œ

œ-

pp sostenuto

œœ

˙˙..

Ó.

œœ

j #œ I

5 4

Steady, haunted q = 69

5 4

&

5 4

5 4

B #w #w

#œœ

pp

Œ

div.

Cb.

Œ

(MIRIAM gazes into her goblet, but doesn't drink.)

˙. Ó.

p

Vc.

pp

Œ

œ Œ

° &

div.

Va.

Vibraphone

j œ

Flute 3

œœ

? #w nw p

w w

5 4

? ¢‹ w p

w

5 4

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

436 ° Ó. & ˙.

Œ œ

& ˙.

œ

1730 Fl. 12

Fl. 3

##œœ -

˙˙..

œœ

Œ

Ó.

Œ

#œ Œ

˙. Ó.

œ Œ

Œ bœ -

Ó˙. .

Œ œ

nbœœ -

3 4

#œ-

˙.

œ

œ-

˙.

œ

Œ

3 4

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

° &

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

¢

°

/

{ & ˙˙..

˙˙..

##œœ

œœ

œœ

˙˙..

##œœ

˙˙..

nbœœ

œœ

œœ

3 4

bœœ

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

&

3 4

?

3 4

{ {

3

& #œ œ œ œ ma - gine your - self

œ #œ fif - teen.

œ J

‰ #œj You're

<n>œ œ #œ œ #œ œ

œ œ #œ ‰ #œj

3

mar - ry - ing,

come

the morn - ing.

It's

œ

3

mid - night:

‰ #œj œ œ œ #œ 3

œ

#œ œ œ œ

3

all

flut - ter - ing

in

3

the bran - ches are stream - ing;

3

œ œ the

œ wind.

œ J

‰ bœJ

3 4

Ex -

° &

3 4

Vn. II

&

3 4

Va.

B

3 4

?

3 4

? ¢‹

3 4

Vn. I

Vc.

Cb.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

437 ° 3˙ &4 ˙

bbœœ p

1734 Fl. 12

5 4 bbœœ -

Œ

Œ

Ó

Fl. 3

3 &4

5 4

Ob. 12

3 &4

5 4 Œ

Eng. Hn.

3 &4

5 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

5 4 bbœ-œ

Bs. Cl.

? 43

5 4

Bn. 12

? 43

5 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

° 3 &4

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Hn. in F 13

S. D.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

bbœ-œ

œ-œ

p

œ-œ

Œ

Œ

mf

n-œœ

4 4

3 4

4 4

3 4

-œœ

p

-œœ

bœ-œ

mf

sub. p

4 bœ-œ 4

œ-œ

œ-œ

œ-œ

3 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

3 &4

5 4

4 4

3 4

3 &4

5 4 Œ

3 &4

5 4

4 Π4

? 43

5 4

? 43

5 4

? 43

5 4

° 3 / 4

5 4

Tbn. 12

Timp.

4 4

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

More motion q = 76

¢

3 { & 4 ˙˙

∑ œ-œ

p

mp

p

n-œœ

Œ

-œœ

Œ

mp

Ó

Œ bœ -

mp

œœ -

mf

3 4

3 4

4 Ó 4

Œ

bœ-œ

3 4

4 Ó 4

Œ

#œ-

4 4

3 4

4 4

3 4

bb-œœ

mp

-œœ

-œœ

p

with straight mutes

Œ

5 4 bb-œœ

bb-œœ

Œ

-œœ

-œœ

Œ

Œ

n-œœ

Œ

mp

mf

-œœ

-œœ

n-œœ

-œœ

mutes off

-œœ

Œ

mf

-œœ

-œœ

open

4 Ó 4 b-œ

mp

3.

3 4

mf

œœœœ -

bœœœœ -

bœœœ -

4 bœœ 4 -

bœ-œ

mf

3 4

3 ¢/ 4

5 4

4 4

3 4

3 &4

5 4

4 4

3 4

? 43

5 4

4 4

3 4

3 &4

5 4

4 4

3 4

? 43

5 4

4 4

3 4

{ {

3 bœ. &4

p

Œ

cept:

bœ J

5 4 bœ

You

know

3

j bœ bœ

that you

œ bœ bœ 3

are

œ J

un - clean.

° 3 &4

5 4

3 &4

5 4

B 43

5 4

? 43

5 4

?3 ¢‹ 4

5 4

mp

j œ

The

moon

œ bœ œ nœ 3

More motion q = 76

seems to

glare

3

bœ bœ J a

mf

warn - ing.

You

Ó.

Œ

bœ J

div.

bœ-œ p

4 bœ 4

œ bœ bœ

3

hard - ly

can

keep

4 Π4

b-œ

4 bœ-œ 4

œ-œ

3

j œ bœ

œ

from scream - ing,

div. bœœ-

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

3 4

Re -

div. a3 œ-œœ

mp

œ-œ

3 4

œ-œ

3 4

unis.

3 4

œ

mf unis.

mf

bœ mf

3 4 3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

438 1738

Surging q = 84 ∑

4 4

Fl. 3

3 &4

4 4

Ob. 12

3 &4

Fl. 12

° 3 &4

3 &4

Eng. Hn.

p

j œœ -

f

œœ -

bœ-

œ-

j -œ

b-œœ

f

p

œœ -

j œœ

bœ-

j œ

pp

pp

Œ

4 4

Œ

4 4

4Ó 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

Bs. Cl.

? 43

4 4

Bn. 12

? 43

4Ó 4

Œ

?3 ¢‹ 4

4Ó 4

Œ

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

Cbn.

Hn. in F 13

3 &4

Tpt. 3 in C

Timp.

S. D.

Vib.

B. D.

œœ -

¢

? 43

f

p

œœj J-

œ œ -

j œ œJ

bœ-

œ-

j œ-

bœ-

j œ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

œœ J

œ-

#œ-

j œ

f

p

f

p

#œ-

œ-

f

p

Mir.

Vn. I

Va.

Cb.

pp

∑ 2.

#œ p

#œ p

Œ

Œ

4 4

Œ

4 4

Œ

4 4

4 4

° 3 / 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

3 bn˙˙ {& 4 n˙ #˙ -

{

Œ Œ

f

3 ¢/ 4

molto arp.

poco arp.

∏∏∏∏ f

? 43 <n><n># œœœ b œ

{

## œœœ-œ

œœœ œ-

## œœœ-œ

œœœ œ-

œœœ œ-

œœ -

œœ -

bœœ-

œœ -

œœ -

– — ## ˙˙˙˙....– — .– b˙˙.—

3 &4

4 4

? 43

4 4

3 &4

œ.

œ

f

mem

-

° 3 <n>œœdiv. a2 &4

ber

œ -

ing,

Surging q = 84

bœœ

j nœ re

œ

3

-

mem

-

ber

-

ing

œ

œ

œ

3

how

you've

sinned!

œ

4 4 . ˙

Œ

œœ

bœœ

œœ

œœ

bœœ J

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

4 4

no dim.

Brisker q = 92

3 & 4 bbœœ f

<n>œœ

no dim.

œœ

bœœ

œœ

œœ

j bœœ

B 43 <n>œ -

œ-

œ-

œ-

œ-

˙.

4 . 4˙

Œ

no dim.

œ-

? 43 <n>-œ

˙.

4 ˙. 4

Œ

#-œ

#˙.

4 ˙. 4

Œ

f

Vc.

pp

p

f

Vn. II

pp

## œœ

∏∏∏∏∏∏∏

Piano

pp

take straight mute

Œ

? 43

3 n-œ &4 #œ

Harp

œœ -

? 43 <n><n>-œœ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Brisker q = 92

?3 ¢‹ 4

f

no dim.

#-œ

f

no dim.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

439 ° &

3 4

4 4

U ∑

7 8

Fl. 3

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

Ob. 12

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

Eng. Hn.

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

1 Cl. in Bb 2

&

7 8

1742 Fl. 12

?

Bn. 12

Cbn.

## ˙˙..

?

Bs. Cl.

3 4

# œœ ∑

(2.)

#œ nœ

<n> ˙.

? ¢‹ <n> ˙.

3 4Œ

<n>œ J

3 4œ œ

#œj <n> œ

3 4

œ

j ## œœ

œœ

Œ

4 4

U ∑

Œ

4 4

U ∑

Œ

4 4

U ∑

7 8

Œ

4 4

U ∑

7 8

mf mf

mf

j <n> œ

œ

mf

Œ

œ

pp

3

œ

œ

œ

7 8

° &

3 4

4 4

U ∑

7 8

Hn. in F 24

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

Tpt. in C 12

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

Tpt. 3 in C

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

?

3 4

4 4

U ∑

7 8

?

3 4

4 4

U ∑

7 8

?

3 4

4 4

U ∑

7 8

/

3 4

4 4

U ∑

Vib.

{&

3 4

4 4

U ∑

B. D.

¢/

3 4

4 4

U ∑

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

?

3 4

4 4

U ∑

7 8

&

3 4

4 4

U ∑

7 8

?

3 4

4 4

U ∑

7 8

7 8

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

S. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

¢

°

{ {

p

& Ó.

& Œ

What does

p

Vn. II

Va.

Vc.

3

#œ #œ

Who

Vn. I

was

œ

the

#œ fa -

° & Ó

Œ

& Ó

Œ

B Ó ? Ó

œ

Œ

Œ

? ¢‹ Ó

Œ

it

3 4œ

mat -

œ

ter?

j #œ He

3 4

#œ #œ #œ 3

was - n't

my

f

4 nœ 4

hus -

4Π4

œ

&

unis.

3 4

div.

œ

j # œœ

œ

p

j #œ

3 4œ

j #œ

#œ unis.

p

3 4

œ

3 4

œ

3 4

p

Œ

mf

Œ

mf

Œ

mf

œ

j <n> œ

œ

j <n> œ

Œ

mf

mf

Œ

p

U Ó

Œ

band!

U Œ

p

j œ

œ

did

œ

he

œ

kiss

f

p

pp

4Π4

U bœ

˙

f

p

4Π4

bU œ

˙

f

p

4 4

7 8

Y

˙˙

4Π4

7 8

Triangle

U œœ

4Π4

7 8

w

p

And

p

Œ

œ

ther?

p Cb.

3

œ

Crotales

bU œ

˙

f

p

œ

Œ

3

œ

you:

˙ ˙

make

œ œ 3

œ

œ

you

˙˙

7 8

˙

7 8

3

w Œ

7 8 œ

pp

U ∑

7 8

œ ∑

3

œ

œ

7 8 7 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

440 ° 7 &8

4 4

Fl. 3

7 &8

4 4

Ob. 12

7 &8

4 4

Eng. Hn.

7 &8

4 4

1 Cl. in Bb 2

7 &8

4 4œ

1746 Fl. 12

Slower, recriminatory: q = 84

œ J

1., solo

? 87 œ

œ J

Œ.

œ

<n>-œ

œ-

p

œ

2 4

2 4

w

2 4

n

1.,

f

Bs. Cl.

Ó

j œ

Œ

2 4

2 4

4 4

2 4

Bn. 12

? 87

4 4

2 4

Cbn.

?7 ¢‹ 8

4 4

2 4

2 4

2 4

Hn. in F 13

° 7 &8

Hn. in F 24

7 &8

Tpt. in C 12

1.

œ

pp

3

œ

œ

œ

j œ

œ

4 . 4˙

4 4

7 &8

Tpt. 3 in C

7 &8

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

¢

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

j œ

˙

Œ

f

4 4

2 4

4 4

2 4

? 87

4 4

2 4

? 87

4 4

2 4

? 87

4 4

2 4

2 4

° 7 & 8 ˙..

4 4w

7 {& 8

4 4

7 ¢/ 8 Ó

{

j ¿

¿

VIB., bowed:

∑ to B. D.

4 4Y

˙

Ó

pp

2 4

2 4

7 &8

4 4

2 4

? 87

4 4

2 4

7 &8

4 4

2 4

? 87

4 4

2 4

7 &8

4 4

{

7 &8 œ

blind

Vn. I

œ

œ

3

œ

with

œ

œ

his

kiss

° 7˙ &8 ˙

-

unis.

œ

j œ

es?

p

4 4œ

Con

œ J

4 bw 4

œ

œ J

4 b˙ 4

B 87 ˙

œ

-œ J

4 ˙. 4

? 87 œ ?7 ¢‹ 8

œ

œ

œ

3

œ J

-

quer

you,

œ

3

make

you

4 4

f

his

œ

œ

And

so

you

lose

œ

bœ .

3

3

œ

œ

˙

own?

And

so

œ

œ œ

œ

˙

œ

<n>-œ

p

p

B

p

you

œ

œ 3

˙

˙

f

œ

œ

œ

p

f

4 4

œ

˙

f

7 &8 ˙

œ

3

Ó

œ

œ

œ

œ

bw

œ

your - self,

œ

2 4 2 4

˙.

your - self;

Slower, recriminatory: q = 84 2 4

pp

2 4

w

œœ

bw w

œ

œ

bw

2 4

pp

2 4

pp

˙

pp

œœ

div. &

œ

lose

œ.

2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

441 ° 2 &4

4 4

2 4

2 &4

4 4

2 4

1750 Fl. 12

Fl. 3

˙

(1.)

3 4

3 4

œ.

œ J

f

œ 3œ 4

#œ œ

2 &4

Eng. Hn.

2 &4

4 4

2 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

2 &4

4 4

2 4

3 4

Bs. Cl.

? 42

4 4

2 4

3 4

Bn. 12

? 42

4 4

2 4

3 4

Cbn.

?2 ¢‹ 4

4 4

2 4

3 4

° 2 &4

4 4

2 4

3 4 ˙.

Hn. in F 24

2 &4

4 4

2 4

3 4

Tpt. in C 12

2 &4

4 4

2 4

3 4

Tpt. 3 in C

2 &4

4 4

2 4

3 4

Tbn. 12

? 42

4 4

2 4

3 4

? 42

4 4

2 4

3 4

? 42

4 4

2 4

3 4

° 2 &4

4 4

2 4

3 4

3 4

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

¢

2˙ {& 4

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

pp

mp

4 4

2 4

3 4

2 &4

4 4

2 4

3 4

? 42

4 4

2 4

3 4

2 &4

4 4

2 4

3 4

? 42

4 4

2 4

3 4

{

2 & 4 bœ ho

2 & 4 bœ

° 2 &4

2 &4

-

-

œ

ping

to

find

œ

4 nœ. 4

3

œ

3

ping

to

˙

find

4 4

˙

œ.

4 œ 4

4 4

œ your

œ

your

-

˙ -

self,

2 4 œ

And,

2 4 œ

˙.

self;

And,

w

2 4

w

2 4

˙

4 w 4

. 2 œ 4

4 4

yes,

you

3

yes,

you

f

3 4 œ. find

f

3 4 œ.

find

2 4

œ J

œ.

2 œœ.. 4

œ.

4 ww 4

?2 ¢‹ 4

œ

pressing forward: q = 100

2 ˙˙ &4 B 42

3

œ

œ J

3 4

œ your

œ

j œ

-

œ

j œ

your

self:

œ -

self:

˙

œ

f

3˙ 4

œ

œ J

3˙ 4

œ

œ J

3 4

˙

œ

unis.

œ #œ

pp

{

nœ nœ

1.

2 ¢/ 4

ho

Vn. I

mp

2 . 4 œ

4 w 4

mp

Tri.

2 4

Ob. 12

Hn. in F 13

4 4

w

pressing forward: q = 100

f

f

3 4

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

442 ° &

&

1754 Fl. 12

Fl. 3

b˙ & n˙

Ob. 12

Œ

Slower q = 80

5 4 #˙˙..

œœ

#œ Œ

5 4 Ó.

Œ

5 4

œœ

##œœ

Œ

Œ

œ

p sostenuto

Eng. Hn.

&

5 4

1 Cl. in Bb 2

&

5 4

Bs. Cl.

?

5 4

Bn. 12

?

5 4

? ¢‹

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

Cbn.

° & ˙.

(1.)

Hn. in F 13

œ

mp

˙

mf

2., open

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Œ

?

Ó

?

° &

{&

¢/

5 4

&

5 4

?

5 4

&

5 4

?

5 4

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

Vn. II

¢

{ {

& ‰

& ‰

j œ

œ.

You

find

j œ

œ.

You

find

œ

mp

œ

œ.

œ

your - self

a

œ

œ.

your - self

° b˙ & &

˙ div.

Va.

Vc.

Cb.

a

5 4

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

5 4

5 4

Œ

œœ

˙˙

nœœ

˙˙

mp

mf

mp

Œ

˙. -

-

B ˙

?

Œ

div.

Œ

lone!

mf

Œ

5 4 #˙˙..

##œœ p

Now:

j œ I

5 4 #œ

lone!

Slower q = 80

œ

œ

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ œ

˙˙

œ œœ

˙ unis. ˙

3

œ

mag - ine

-

œ a

œ.

hiss

3

œ

at

œ

œ

the

win

œ -

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

˙.

œ

f

mf

unis.

& ˙˙

? ¢‹ Œ

œ

œ

Œ

B

dow:

œ J

p sostenuto

j #œ A


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

443 ° & ˙Ó..

1758 Fl. 12

œ Œ

& ˙.

Fl. 3

œ

Œ #œ

Ó. ˙.

Œ œ

nbœœ

˙.

œ

Œ

˙˙..

bbœœ -

œœ

to Piccolo

Œ

Œ

Ó

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

&

?

?

?

° &

Cbn.

Hn. in F 13

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Œ

bb-œœ

-œœ

p

bbœ-œ p

Œ

œ-œ

Œ

mp

Œ

mp

Tri.

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

nœ œ #œ œ. & #œ œ œ #œ 3

3

mid - wife you know from the

vil - lage.

j œ

˙˙..

‰ #œj She

œœ

œ #œ #œ œ j Œ #œ 3

gives you

a flask 3 of

˙˙..

nbœœ

œ 3

some - thing:

œœ

‰ nœJ #œ œ œ œ œ3 œ œ she

3

pres - ses

it

in - to your palm.

Œ

Œ

nn-œœ

mf

st. mutes

bbœ-œ

{ & ˙˙..

##œœ

-œœ

Vib.

œœ

‹ &

&

Ob. 12

bbœœ -

œ J

bbœœ

Œ

bbœ-œ

p

bœ bœ . "Drink it,"

œ-œ

œ-œ

œ-œ

Œ

œ-œ

n-œœ

mf

j œ ‰

≈ bœr œ

p

mp

she says.

° &

&

B

?

? ¢‹

3

‰ bœ nœ Drink it

∑ Ó.

Œ

div.

-œœ

sub. p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

444 ° &

4 4

3 4

‹ &

4 4

3 4

1762 Fl. 12

Picc.

& Œ

Ob. 12

n-œœ

-œœ

p

& œœ

1 Cl. in Bb 2

mf

4 bb-œœ 4

bœ-œ

mp

&

Eng. Hn.

-œœ

-œœ

Œ

mp

Ó

œ-œ

œ-œ

œ-œ

3 4

Driving q = 88

b-œœ

Œ

Œ

f

4 4

3 4

4 4

3 4

Bs. Cl.

?

4 4

3 4

Bn. 12

?

4 4

3 4

? ¢‹

4 4

3 4

° &

4 4

3 4

&

4 4

3 4

Hn. in F 13

Hn. in F 24

& Œ

Tpt. in C 12

Tbn. 12

Timp.

Crot.

¢

Vn. II

mf

Vc.

Cb.

3 4

bœœ f

3 4

mp

f

Œ œ -

p

Œ œ -

œ -

bœp

œœ-œ

3 # œœ 4

#œ-œ

f

p

?

4 4

3 4 #<n>œœ -

œ œ-

f

bœ-

j œ-

Œ

#œ-œ

œ-œ J

Œ

j œ œ-

Œ

p

œ #œ-

ff

ff

4 4

3 4

° &

4 4

3 4

-œœ

-œœ

4 bbœœ 4 Œ

bœ-œ

4 4

&

?

bœœœ -

bœœœœ

œœœœ

3 #˙ 4 bn ˙˙ #˙

Œ Œ

3 4

4 4

3 4

4 4

∏∏∏∏∏∏∏

-œœ

&

4 4

3 4

?

4 4

3 4

{ {

&

bœ .

now,

be -

bœ . fore

° & & œœ

œ

the

morn.

mf

-œœ

-œœ

4 bœ 4

You'll

∑ -œœ

œ J

bœ-œ mp

suf

-

œ

fer.

You'll

4 Π4

b-œ

4 bbœ-œ 4

œ-œ

b-œ #œ f

3 <n> # œœ 4 b<n>œœ

œ J

bœ .

œ J

bleed.

div.

bœa2-œ

You'll

a3 œ-œœ

mf

œ-œ

3 4

œ-œ

f

#œ curse

3 4

3

bœ J

the

Driving b q-œ = 88 œœ

poco arp.

molto arp.

## œœœ-œ

œœœ œ-

## œœœ-œ

œœ -

œœ -

bœœ-

3

œ #œ day

you

œ were

œ

j œœ >.

born,

a2

Œ

Œ

j œ

#œ #œ

but

it - 'll

be

3

f

bœœp

œœ -

bœœ-

j œœ -

Œ

ff

3 4 bbœœ -

b œ-œ

j œœ -

Œ

p

œœ -

f

b œ-œ

ff

j œ-

Œ

-œ J

Œ

-œ J

Œ

4 4

3 4 <n>œf

œ-

p

œ-

œ-

?

4 4

3 4 <n>œ

4 4

j œœœ œ. >

œ.

B

? ¢‹

Œ

ff

ff

œ œ-

œJ -

?

mf Va.

œœ -

mf

b-œ

4 Π4

Œ bœ -

4 4

¢/

Vn. I

Œ

open

4 Ó 4

Tri.

Mir.

mp

mutes off

?

Vib.

Piano

-œœ

-œ {& œ

Harp

Œ

&

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

n-œœ

∏∏∏∏

Cbn.

3 4

f

p

#-œ

f

p

ff

ff

#-œ

ff


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

445

Fl. 12

° &

1766# 1. ˙.

‹ &

Picc.

# ˙.

&

Eng. Hn.

&

&

1 Cl. in Bb 2

pp

Ob. 12

More motion q = 92

∑ œ

1.

pp

mp

#˙. 1.

n˙.

pp

j œ

# œ.

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Cbn.

Hn. in F 13

?

st. mutes off

?

st. mute off

?

° &

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Harp

¢

{ {

&

Piano

&

pp

# ˙. # ˙. pp

?

Mir.

œ

∑ pp

#œ o

#œ -

Œ

Œ

ver:

# -œ

ppp

œ

Œ

œ

œ

#œ 3

through!

No

to Lrg. Sus. Cym.

Œ

one

Œ

#œ.

œ

need

know

but

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

Vn. I

Vc.

˙.

pp div.

. ##˙˙.

pp

Cb.

? ¢‹

#˙.

pp

mp

mf

Œ

you.

And

œ

you'll

More motion q = 92 ∑ ∑ #œ ˙. ˙. ˙.

#œ.

j œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

446 ° &

2 4

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1770 Fl. 12

Picc.

˙.

œ

˙

mf

More motion q = 100 ∑

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

œ

4 4

œ

&

2 4

4 4

Bs. Cl.

?

2 4

4 4

Bn. 12

?

2 4 œ œ.

œ

1 Cl. in Bb 2

<n>˙˙

nœ œ

<n>˙

œ

mf

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

° &

Œ

1.

Œ

œ

mf

j œ

œ.

mf

2 4 2 4

˙.

b œJ j bœ

œ. œ

4 4 4 4

œ

4 4

Hn. in F 24

&

2 4

4 4

Tpt. in C 12

&

2 4

4 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

4 4

?

2 4 Œ

?

2 4 Œ

?

2 4

4 4

° &

2 4

4 4

Vib.

{&

2 4

4 4

Tri.

¢/

2 4

4 4

– 2 œœ– 4 œ—

Œ

4 4

2 4

Œ

4 4

4 4

4 4

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

{

&

Harp

?

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{

non arp.

˙˙. .

mf

˙˙. .

˙˙..

˙˙.

œ

˙˙ ˙

œœœ

<n> ˙ <n> ˙

œ œ

&

2 4

?

2 4

& œ.

walk

3

nœ to

œ

your

œ

wed

-

ding,

œ

3

œ qui

#œ -

œ

et

and

œ.

œ

œ.

calm:

you'll

wel

3

-

œ

œ

come

your

hus

œ -

œ

band,

2 4

&

2 4

B ˙.

mf

? ˙. n˙.

˙. ˙.

? ¢‹ ˙.

˙.

mf

œ.

j œ

œ

4 4

mf

œ– œ—

sing

4 4

mf

2 4 œ

° &

mf

Cb.

?

2. œ

-

œ

œ

ing

a

3

4 4

More motion q = 100 ∑

4 4

4 4

˙

œ

2 4 œ

˙˙

œ œ

2 . 4 œœ.

j bœ

unis.

4 4

œ

2 4 œ.

j bœ

4 4

˙

œ

4 4

œ

3


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

447 ° 4 &4

1774 Fl. 12

‹ 4 &4

Picc.

4 &4

Ob. 12

j œ

f

4 &4

1 Cl. in Bb 2

Œ

Bs. Cl.

? 44 . b˙

Bn. 12

? 44 b˙. ˙.

Hn. in F 13

?4 ¢‹ 4

œ

Tbn. 12

Timp.

a2

ff

œ-

œ-

#œ-

œ-

œ-

ff

œ

b>œ

˙.

œ

b >œ

˙.

œ

b >œ

œ-

f

4 &4

3

œ-

3

œ-

3

œ-

#œ-

œ-

>œ

>œ

œ-

#œ-

œ-

>œ

>œ

3

>œ

j >œ

Œ

3 4

>œ

j >œ

Œ

3 4

j œ

Œ

3 4

w

b >˙

j œ

Œ

3 4

w

b >˙

j œ

Œ

3 4

ff

ff

ff

œ-

œ-

œ-

ff

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

ff

œ-

œ-

2.

Ϸ -

n#œ-œ

œ-œ

œ-œ

f

œ -

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

Ó

œ -

œœ -

œœ -

œ-œ

? 44 bœ

b-œ

œ-œ

f

œ-

œ-

œ-

>œ

>œ

3

>œ

j >œ

Œ

3 4

œ-

œ-

œ-

œ-

>œ

>œ

3

>œ

j >œ

Œ

3 4

œ-œ

œ-œ

#œ-œ

œ-œ

> > > > œœ œœ œœ œœ J

Œ

3 4

j œ >

Œ

3 4

Œ

3 4

3

œ-

3

ff

ff

3

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ >

n-œ

>œ

>œ

>œ

>œ J

Œ

3 4

œ

j >œ

Œ

3 4

j œ

Œ

3 4

3

æ w

3

œ >

œ>œ œ>œ œ>œ œ>œ J

3

ff

œ >

3

3

b-œ

f

3

3

ff

3 4

b>˙

œ-

Ó

3 4

Ó

w

œ-

Ӝ ? 44 -

? 44

˙

œ-

a2

œ-

œ

a2

f

f

˙.

>œ

œ

#œ-

b >œ

4 &4

œ J

3 4

œ

f

¢

f

˙.

œ-

ff

b >œœ

4 &4 Ó

Tpt. 3 in C

<n> œ J

œ

œ

f

Tpt. in C 12

Bs. Tbn./ Tuba

œ

° 4 a2 & 4 œ-

Hn. in F 24

‹ &

Œ

f

Cbn.

Piccolo

Ó

4 &4 ˙

Eng. Hn.

bœ f

æ w

œ

œ

3

œ

æ ˙

° 4 &4

Vib.

4 {& 4

Tri.

4 ¢/ 4

? 44

3 4

? 44

3 4

4 &4

Crot.

Harp

Piano

Mir.

{ {

? 44

Tam-tam. /

n

Ó

f

4 &4 w

<n>#œœœœ

Œ

˙

Œ

° 4œ &4

j bœ bœ

œ

psalm!

œ

3

œ

œ

f off, as before

A.

Ah...

Vn. I

Vn. II

Va.

° 4 &4

unis. œ p

3

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

3

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

p

3

B 44 œ

œ

<n> œ J

ff

œ

f

œœœœ

œœœœ

3

œœœœ

œœœœ

œœœœœ

œœœœœ

3

œœœœœ

œ J

œ

œœœœœ

œ

<n>#œœœœ

b<n># œœœœœ ˙ ˙ ˙

œ

œœœœ œœœœœ

œ

3

œ

j œ >.

œ

3 j œœœœ œœœœ œœœœ œœ. œœ >

3

3

œ œ

œ œ

œ

œ

f

œ

œ

œ

3

œ

œ 3

œ

f

œ

œ

œ J œ J œ J

‰ ‰ ‰

3 4

Œ

Œ

3 4

‰ ‰

Œ Œ

3 4

j œ

œ

3

œœœœœ œœœœœ œœœœœ ‰ bœ b œJ >. ‰

I

3

œ

œ

would have

3 4

<n>œ J

j œ

œ

œ

˙

j œ

Œ

3 4

œ

j <n> œ b œ

j œ

œ

˙

j œ

Œ

3 4

” <n>“œ b œ J

œ

œ J

œ

œ

˙

Œ

3 4

>œ

<n> œ J

#>œ J

œ J

œ

œ

˙

Œ

3 4

œ

>œ

<n> œ J

#>œ J

œ J

œ

œ

˙

#>œ J

Œ

3 4

w

j >œ

Œ

3 4

w

j >œ

Œ

3 4

œ

>œ

ff

œ

f

ff

ff

œ

b>œ

˙.

œ

b>œ

ff

?4 ¢‹ 4 ˙.

œ

b>œ

˙.

œ

b>œ

ff

f

Bass Drum

œ

? 44 ˙. f

Cb.

œ

œ

p

Vc.

3

unis.

4 &4 œ

bw bw

3 4

And

Ah...

4 ¢& 4 œ

b<n># œœœœœ

ff

Ah!

f off, as before

S.

ff

choke .


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

448 A bit easier ° 3 &4

4 4

3 4

‹ 3 &4

4 4

3 4

Ob. 12

3 &4

4 4

3 4

Eng. Hn.

3 &4

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

3 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

3 4

Bn. 12

? 43

4 4

3 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

3 4

° 3 &4

4 4

3 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

3 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

° / 43

4 4

3 4

1778 q = 88 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

take straight mute

Vib.

3 {& 4

4 4

3 4

B. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

{

– — bn ˙˙˙—

? 43 Œ

Harp

pp

b˙– b ˙—

? 43 Œ

Piano

Mir.

{

3 &4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

3 &4

œ

done

Œ

œ

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

° 3Œ &4

Œ

it!

pp

j œ

With

A bit easier q = 88

Vn. I

Œ

-

bœ . out

bœ a

˙. qualm,

˙O..

œO

bœO -

n˙˙

pp

˙˙..

œœ

œœ -

B 43 Œ

˙.

œ

? 43 Œ

˙.

œ

bœ-

?3 ¢‹ 4 Œ

3 &4 Œ

nb˙O

pp div.

pp

pp

pp

œ

œ

œ

Just

to

be

the

girl

in

3

œ

3 4

the

4 n~ 4# w

3 4

œœ -

4 4 ##w w

3 4

4 nw 4

3 4

4 nw 4

3 4

4 nw 4

3 4

mf

mf

mf

b-œ

œ

œ-O

œmf

˙.

4 #œ. 4

-œ mf

pp

pp

pp

pp

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

449 ° 3 &4

Easier q = 80 4 4

‹ 3 &4

4 4

Ob. 12

3 &4

4 4

Eng. Hn.

3 &4

4 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

1782 Fl. 12

Picc.

Œ

b ˙˙..

ww

mf

pp

˙.

? 43

4 4

Œ

? 43

4 4

Œ

b˙ .

?3 ¢‹ 4

4 4

Œ

b˙ .

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

Tbn. 12

? 43

4 4

? 43

4 4

? 43

4 4

° / 43

4 4

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

w

mf

pp

1.

w

mf

pp

w

mf

pp

Vib.

3 {& 4

4 4

B. D.

3 ¢/ 4

4 4

? 43

4 4

? 43

4 4

3 &4

4 4

? 43

4 4

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{

p

3 & 4 #˙

song:

° 3 O &4 œ

3 & 4 œœ

#œ J

the

œ unis.

4œ 4

nœ bœ

in - no - cent,

Easier q = 80 4˙ 4 p

j nœ the

œ

maid -

œ

en,

the

œ-

œ

4 4 n˙ p

œ

B 43 œ

œ

4 4˙

œ

? 43 œ

œ.

?3 œ ¢‹ 4

œ.

p

j œ

4 . 4 b˙ p

œ

œJ

4 b˙ . 4

œ

p

j bœ

mf

œ

vir

Œ

-

œ

gin

œ

for

œ

whom

pp

no

nœ -

thing

3

can

go

w wrong...

˙.

Œ

Ó

mf

j œ

pp

b ˙.

Œ

Ó

mf

j œ

pp

˙.

mf

j œ

pp

Œ

Ó

Œ

b˙ .

mf

j œ

pp

Œ

Ó

Œ

b˙ .

j œ

Œ

Ó

Œ Œ

mf

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

450 ° &

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

1786 Fl. 12

Picc.

œ˙.

Œ

Ó

b œJ

Bs. Cl.

? ˙.

œ J

Bn. 12

?

˙.

Œ

? ¢‹ ˙.

Œ

Cbn.

Hn. in F 13

° a2 & bœ

pp

˙

# ˙.

mf

f

a2

j bœ-

Œ

Ó

j nœ-

Œ

Ó

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

? Ó

Œ

bœœ

? ¢ Ó

Œ

bœ bœ

Œ

˙.

#˙˙..

œœ

mf

mf

<n> œ <n> œ

˙. ˙.

?

°/

#œœ

˙

f

#˙˙

œœ

f (3.)

˙ ˙

f

œ œJ

œ

œ

œ

n -œœ J

Œ

Ó

j #-œ

Œ

Ó

Vib.

{&

B. D.

¢/

?

?

&

Harp

Piano

{

{

& ˙

œ J

Vn. I

° Ó &

Œ

Vn. II

Va.

Vc.

& Ó

Œ

B Ó

Œ

? Ó

Œ

∑ ‰

Œ

Cb.

Œ

mf

#œ.

God,

j #œ oh

n œ.

œ

God:

œ

f

œ

take

œ

œ

this

cup

a

f

˙

œ-

b˙ .

œ

œ.

œ.

˙

œ-

p

˙.

œ J

#˙.

j œ

œ

œ

œ

#˙.

œ

f

div.

#˙. n˙.

unis.

f

˙ f

˙.

œ

unis.

œ.

˙.

mf

me!

n œ.

mf

from

œ J

(She grips the goblet as if she'll crush it.)

œ œ

way

˙

n˙. ˙.

bœ bœ

-

œ

#œ œ

# ˙.

mf

bœ .

˙ ˙

mf

œ.

div.

mf

? ¢‹ Ó

Œ

p

?

Mir.

Ó

˙ f

œ

œ

œ

j œ

Œ

p

p

œ

p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

451 ° &

1790 Fl. 12

‹ &

Picc.

Easier q = 69

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

&

Œ

1 Cl. in Bb 2

p

&

Œ

3

œ

œ

p

?

Bs. Cl.

? Bn. 12

Cbn.

5

œ œœœœœ œ œ œ 5

?

Œ

Ó

#œ #œ œ œ

pp

œœœ

œ

œ

œ œ R

œ

œ

f

6

5

Œ

Œ

. œ #œ œ œ #œ

œ #œ

#œ œ

œœ j # œ.

œ 3

f

Œ

p

œ #œ

Œ

# œ œ #œ ‰ œ

Ó

p

œœ Œ œ #œ

pp

Ó

3

œ

œ

p

3

œ

5

œ œœœœœ œ œ œ 5

p

Œ

f

p

? ¢‹

œ.

Œ

p

f

f

Œ

Œ

#œ #œ œ œ

pp

p

f

œœœ

œ

œ

œ œ R

œ

œ

f

5

f

6

œ #œ

p

. œ #œ œ œ #œ

#œ œ

œ 3

f

Ó

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

¢/

?

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

M. M.

Vn. I

¢

{ {

?

{

˙˙..

w #w

˙. ˙.

&

& Ó

Œ

œ

Why

3

˙.

B w >

pp

˙

mf

Ó

Œ

æ ˙˙æ ˙˙ æ f

p

œ

œœ œ #œ

œ

Ó

Œ

Ó

pp

mf

Easier q = 69

œ

w

w

˙.

#œœ

ww

w >

˙.

Œ

Œ

? ¢‹ #w >

˙.

Œ

Œ

fp

#œ J

p

˙

… Ó

w

?

æ œœæ # # œœ æ

Œ

did - n't you?

& <n> w >

w

fp Cb.

p

&

Œ

fp

Vc.

pp

‰ <n>œj bœ œ œ Œ ˙.

fp

Va.

Œ

f

° & <n> w >

fp

Vn. II

& <n> w w ?

Ó

(Db C# B E F# G A)

æ ˙˙æ ˙˙ æ

pp

# œ œ #œ ‰

pp

Marimba softest mallets

ææ Œ ##œœœœ æ

œ

pp

Tbn. 12

p

3

Hn. in F 13

œœ j # œ. Œ

f

° &

pp

Œ

œ.

pp

pp div. pp

div. a3 flaut.

## œœœ ææ

ædiv. flaut. œæ œ

pp

pp

˙˙ ˙ ææ

æ ˙æ ˙

mf

mf

ww

n

Œ Œ

n

## œœœ ææ

pp

˙˙ ˙ ææ

mf

n

pp

mf

n

æ œæ œ

æ ˙æ ˙


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

452 ° &

1794 Fl. 12

&

&

‹ &

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

& Œ

& Œ

œ

? Œ

Bs. Cl.

œ

pp

? Œ

° &

œœœ

5

œ œ

#œ #œ œ œ#œ

#œ œ. œ#œ œ

œ

5

œ œœ

œœœœ

œ

œœ pp

6

œ#œ

Ó

Œ

pp

œœœ

5

‰.

#œ œ œ#œ

œ œ

#œ œ. œ#œ œ

p

Œ

3

#œ J

œ

f

p

œœ pp

œ

#œ œ œ

pp

œ #œ œ #œ ‰ 3

œ

œœ j # œ. Œ

f

p

Œ

Œ

œ.

f

Ó

p

œœ

œ#œ

Ó

Tpt. in C 12

&

6

Timp.

Cym.

Mar.

¢

Œ

#œ œ#œ #œ œ

Œ

œ #œ

Piano

Mir.

3

p

f

#œ œœ .

Ó

2., st. mute

p st. mutes

j œœJ œ. œ.

˙

˙

##˙œ.

n˙ ˙

œJ

Ó mutes off

Ó

?

Œ

˙. œ

p

Ó Ó

˙ n˙

?

°/

&

{

æ œœæ # # œœ æ

pp

¢/

{

? Œ

{

æ ˙˙æ ˙˙ æ f

æ ˙˙æ ˙˙ æ

p

œ

æ ˙˙æ ˙˙ æ

pp

˙

f

Ó

Œ

pp

˙

… Ó

mf

p

œ

mf

Ó

∑ ( Eb F# G# A Db C# B)

&

?

pp

& œ#œ œ œ

mf

œ.

° #˙. &

B ˙.

pp

œ ##œœ æ

æ œæ œ

pp

? ¢‹ Œ

pp

˙˙ ˙ æ

æ ˙æ ˙

mf

mf

œ #œ œ œ#œ

so,

œ

& #˙˙..

? Œ

œ # œj

If

unis.

Cb.

r œ≈‰

œ

œ

?

pp

Vc.

div.

Va.

mf

# œ œ#œ R≈‰

pp

Vn. II

#œ œ

Was I mad?

Vn. I

& Ó

Harp

œ #œ Œ

&

? Œ

B. D.

f

p

Bs. Tbn./ Tuba

3

3

Œ

pp

&

Tbn. 12

mf

#œ # œ œ œ œ œ#œ

Œ

pp

Hn. in F 24

Tpt. 3 in C

œ

may be I am now.

œ œ

œ J

Still,

œ

œ

œ.

j œ

p

œ

œ

œ

#œ.

j #œ

˙

œ

œœ

œœ

ww

Œ

œ

œ #œ

w

Œ

n

n

œ ##œœ æ

æ œæ œ

pp

Œ

pp

˙˙ ˙ æ

æ ˙æ ˙

mf

mf

Πn

n

j œ ‰

Œ

Œ

p

me

œ

3

told

œ

œ œ œ œ œnœ ˙

œ œ œ

some-thing

w

Œ

#œ J

œ œ œ œ œJ #œ

œ

p

œ œ œ # œ R #œ œ œ f

pp

œ #œ œ #œ ‰ #œ

œ

5

f

œ

3

œ

p

Œ

3

f

Œ

p

3

œ

œœ j # œ. Œ

f

Œ

p

‰.

f

p

? ¢‹ Œ

œ.

f

6

Œ

p

œ œ œ # œ R œ #œ

? Ó Bn. 12

œ

f

œ

3

œ

p

Hn. in F 13

œ

p

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

œœœœ œœ œ 5

5

1.

we were part of a de-sign.

unis.

p

unis., ord

˙.

p unis., ord.

œ

p

œ œ

œ

˙

Ó

Ó

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

453 ° &

1798 Fl. 12

‹ &

Picc.

(1.)

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

#˙.

œ J

∑ œ œœœœœ œœ œ. #œ œ 5

& Œ

1 Cl. in Bb 2

p

& Œ

œ

p

? Œ

Bs. Cl.

œ

3

œ

œ

#œ œ

Hn. in F 13

#œ œ. œ#œ œ

? ¢‹ Œ

œœ j # œ.

Œ

p

Œ

Œ

œ

œœ

œ œœœœœ

œ

œ #œ œ#œ ‰

f

œ

3

œ

5

Œ

œ. œ p

œœ œ

#œ f

5

œ œ œ # œ R #œ œ œ f

œ

pp

œœ j # œ. p

Œ

Œ

3 j . # œ #œ #œ #œ #œ

p

6

œ

œ #œ œ#œ ‰

Ó

∑ ∑

3

œ

œ

œ

3

f

Ó

p

œœ pp

œ#œ Œ

Ó

Œ

pp

° &

p

6

œ#œ

p

f

Œ

p

5

p

Cbn.

#œ f

? Ó ? Œ

Œ

œœ œ

œ œ œ # œ R #œ œ œ f

pp

Bn. 12

5

f

5

3

f

œ#œ

p

#œ œ. œ#œ œ

#œ œ

œ 3

#œ J

œ

p

œœ

f

pp

œ#œ

pp

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

Ó

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

¢

{

? Œ

Piano

¢/

{

Mir.

Vn. I

? Œ

{

ææ ˙˙˙ ˙ ææ

pp

& Ó

Harp

æ œæ ##œœœ ææ

f

sim., w/ guitar pick

p

œ

Πpp

˙

æ œæ ##œœœ ææ

ææ ˙˙˙ ˙ ææ f

Ó

Œ

n

˙

… Ó

mf

to Vib.

p

œ

mf

?

r & #œ #œ ≈ œ œ

œ.

My life: this child's...

œ

And

° #˙. &

j #œ

no,

œ

œ J

œ #œ œ œ #˙

Can - not tell you how,

œ œ

still:

˙.

œ

div.

& ˙.

œ

mf

Va.

B ˙.

mf

Vc.

? Œ

div. a3, flaut.

œ ##œœ ææ

pp

Cb.

? ¢‹ Œ

div., flaut.

œ œ ææ

pp

œ ˙˙ ˙ ææ

mf

˙ ˙ ææ

mf

3

œ J

...were

œ

˙.

œ J

n

p

3

œœ œ #œ

Œ

œ

unis.

˙˙..

n

3

meant to in ter - twine

3

œ #œ

#œœ

Œ

œ nœ #œ œ #œ

3

œ

œ

p

#œ p

œ ##œœ ææ

pp

˙˙ ˙ ææ

mf

p

œ œ ææ

˙ ˙ ææ

ord. unis.

pp

mf

ord. unis.

n˙ ˙

p

œ nœ œ œ #œ œ #˙ in the same

œ nœ #œ œ #œ 3

œ #œ

œ #œ #˙

œ

œ

Œ

#œ Ó

de - sign.

œ

œ

˙

(open)

‰ œj #œ

Œ

&

mf

Vn. II

Ó

f

‰ œj œ #œ #œ 3

But now I can't

≤ #œ. ≤

# œ. ∑

œ #œ Ó

≤j 3 #œ. # œ # œ # œ #œ ˙≤

j œ j œ-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

454

Fl. 12

Picc.

j # œ œœ œ œ œ œ nœ œ J 5

° Ó &

1802

Œ

‹ & Ó

3

mf

Œ

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

ff

œ J

œ nœ

nœ œ

mf

ff

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

& Ó

Œ

1 Cl. in Bb 2

? œ

Œ

f

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

? ¢‹

∑ >. 1. œ #œ œÓ .>J p‰ sub.

open, a2

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

œ

& œ œ

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

mf

j œ

f

Ó

ff

Ó

Œ

œ

Œ. œ

2.

Œ

>. œJ œ‰ œÓ >. p sub. >œ. œ ‰ Œ J

œ

f

3

nnœœ

œ

p

œœ J-

3

œœ

f

a2

œ œ œ œ Ó mf

˙

mf a2

Œ

p

3

œ

œœJ -

3

3 œœ œ œ 4 3

3 4

>œ œ

3 4

Œ

3 4

3 4

˙

˙˙

Ó

3 4

mf

nnœœ

œ

Œ

mf

˙

Œ ∑

j >œ ˙

a2

Œ

3 4

mf

> ˙

3

Ó

>. 1. œ #œ œÓ .>J p‰ sub.

œ œ. J

Ó

Œ

f

2.

Œ

3 4

mf

3 4

&

3 4

?

3 4

3 4

Ó

3 4

3 4

>œ. œ ˙ œ nœ ˙

? ¢ œ œ

œ >

? Œ °/

{

f

œ œ

œ œ- œœ ˙˙

Œ

œ-

p sub.

f

p sub.

æ n>œ œæ p

j œ

mf

j œ œ. ˙

f

p

œ.

mf

æ œ- œæ p

j œ Ó

mf

j œ

Œ

œ

p

mf

&

3 4

?

3 4

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

{ {

& Ó

? Ó

?

f

see

° & œ œ

& œ. œ. B

œ

?

nœ #œ #œ œ

p

& œ nœ Œ

f

œ œ #œ œ ‰

it!

.j nœOOœ ‰ ‰ ‰ .J

œ

I

used

? ¢‹ œ f

&

-o

p sub.

5

5

nœ œ n œ

#œ nœ. œ œ #œ œ œ > p sub.

œ

p sub.

œ

œ

o œ

œ

œ

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

œ œ œ œ

3 4

œ œ œ œ

mf

e - ver few - er

hints

>div. œœ J ‰

œ

>j œOOœ ‰ J >

ff

œ œ nœ

œ-.

ff

œ

6

œ

B

œ

now,

unis.

‰ #œj œÓ > p

œ

unis.

j œ œ > p

œ

3

œ 3

œ j œ-

œ nœ œ #œ œ j œ œ #œ œ

p sub.

of it,

glints

œœ-

ff

As in a cloud - ed mir - ror!

˙

œ.

j œ ˙

˙

˙

œ.

j œ ˙

j œ nœ.

j œ

mf

mf

mf

œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œ #œ œ œ n˙. 6 mf p sub. o œ œ. ‰ œ œ J œ œ œ Œ œ p

of it,

≈ œ œ œ œ.

˙

6

ff

œ

. œ. nœ œ œ œ œ œ œj ‰

œ œ œ œ œ œ œr ≈ j #œ

ff

-o œ Oœ -

-o o III. o œo # œo œ œo œo o œ œo oœ œ &œ œ

œ œ œ >.

j œ >.

to see it clear - er.

-o œœ

œœ

p sub.

œ

ff

œ œ nœ nœ #œ œ œ œ n œ œ

p

#>œ. œ J

œ nœ

nœ œ œ œ

unis.

j œJ œœ

>œ. J ‰

nœ nœ

&

j œ

6

f

Cb.

f

Vc.

j œ œJ

3 4

˙ ˙

œ.

div.

Va.

mf

j œ

œ.

f

Vn. II

j œ

div.

Vn. I

Ó

&

f

Timp.

œ œ œ

Œ

>. œJ nœ‰ œÓ >. p sub. >œ. œ ‰ Œ J

f

Tpt. in C 12

œ œ

?

&

a2

Ó

ff

3

f

Œ

Œ

° & œ

Ó

? Ó Bn. 12

mf

& Bs. Cl.

œœ œœ œ œ œ nœ œ œj œJ 5

j œ

œ.

œ.

mf

œ.

3 4 œ œ œ 43

3

j >œ ˙

3 4

˙ 3

œ œ œ ˙. ‰

3 4

j >œ œ

Œ

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

455 ° 3 &4

1806 Twice as fast q = 138

‹ 3 &4

Ob. 12

3 &4

Eng. Hn.

3 &4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

Bs. Cl.

? 43

Bn. 12

? 43

Fl. 12

Picc.

Cbn.

Œ

3

b -œœ

-œœ

mp

?3 j ¢‹ 4 bœ. ° 3 & 4 œj -

(a2)

Hn. in F 13

Œ

∑ Œ

bœ-œ

Œ

mp

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

mp

3 &4

Hn. in F 24

(a2)

j b œ-

mp

Tpt. in C 12

3 &4

Tpt. 3 in C

3 &4

? 43 bœ-œ J

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

mp

Œ

Œ

? 43

? 43

° / 43

3 &4

? 43

3 ¢/ 4

3 &4

? 43

3 &4

3 &4

¢

{ { {

3 &4 Œ

° 3 & 4 œj mp

mp, intense

j œ

3

I

œ

begged

3

for

for - give

Twice as fast q = 138

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

3

-

j œ

Œ

j bœ

3

ness,

I

3

œ

worked

at

j œ

3

œ

Œ

j œ

3

for - giv - ing,

I

œ

prayed

3

I

could

bœ teach

3

œ

him,

œ I

3

œ

prayed

he

could

˙ learn.

Œ

Œ

j œ-

Œ

Œ

j œ-

Œ

Œ

Œ

Œ

j b œ-

Œ

Œ

j b œ-

Œ

Œ

j b œ-

Œ

Œ

Œ

Œ

B 43 bœj mp

Œ

Œ

j bœ-

Œ

Œ

j bœ-

Œ

Œ

Œ

Œ

? 43 œJ

Œ

Œ

œJ

Œ

Œ

œJ

Œ

Œ

Œ

Œ

3 &4

mp

mp

Cb.

?3 ¢‹ 4

3

œ-

œ-

3

b œ-

œbœœ-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

456 ° &

1810

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Fl. 12

Picc.

j b -œœ

j œœ -

bœ-œ J

Œ

b-œœ J

° &

Œ

Œ

&

Œ

∑ œ-œ J

? ¢‹

Hn. in F 24

Œ

j -œœ ∑

? bœ-œ J

Bn. 12

Hn. in F 13

?

Bs. Cl.

Cbn.

j b -œœ

Œ

Œ

Œ

1.

j œmp

2.

j œmp

3

œ-

œ-

œ.

3

œ-

œ-

œ.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

bb-œœ J

mp

bb-œœ J

-œœ

-œœ

j bœœ

j bœ

3

3

3

bœœ -

œœ -

œœ .

3

bœ-

œ-

Œ

œ. Œ

œœ J 3

bœœ J

-œ œ

-œ œ

?

°/

&

{

j œœ mp

&‰

bb-œœ J

Œ

œœ -

bb-œœ

3

j bœœ -

bœœ bœœ

Œ

?

¢/

&

?

&

&

{ {

& Œ

And

° & œj &

j b œ-

B bœj ? œJ ? ¢‹

j œ

3

‰ ‰ ‰ ‰

œ

what

Œ

3

am

‰ ‰

I

Œ

j œ-

Œ

œJ

‰ ∑

left

j œ-

j œ-

Œ Œ

3

j œ

Œ

with?

Œ

3

j bœ A

j œ-

j b œ-

j bœœJ

‰ ‰

œ

3

child

‰ ‰ ‰ ‰

I've

j œ

ru

j œ-

j œ-

j bœb-œ J ∑

3

-

œ

ined,

Wound

œ -

3

ed

Œ

bœ and

wound

j >œ

˙

œ

j >œ

˙

œ

sfzp

sfzp

Œ

j œ >

sfzp

>œ J

˙

œ

˙

3

-

3

3

3

Œ

ing,

j bœ

3

a2

j œ

j bbœœ

œœ J

3

Œ

œ

3

Ru - in - ing

œ o -

div.

j bœœ >

˙˙

œœ

j b>œ

˙

œ

sfzp

>œ J

˙

3

b>œ J

˙

3

3

mf

mf

bœœ J

œ

œ

3

thers

3

in

> bœœ J

sfzp

3

j b>œ

sfzp

3

> bbœœ J

3

b>œ J

div.

œ

sfzp

j bœœ

œ

sfzp

3

j œ

sfzp

œ

sfzp

a2

Œ

3

mf

Œ

mf

?

¢

sfzp

sfzp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

457 ° &

1814 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

Œ

Œ

&

‰ Œ

&

œ bœ bœ

&

Œ

bœ bœ bœ

Œ

Œ

œ

1.

Œ

mf

?

Bs. Cl.

Œ

œ bœ bœ

bœ bœ

Œ

œ bœ

mf

?

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° & &

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

¢

œ

3

b œ-

œ-

œ-

(a2) 3

b œ-

œ-

œ-

3

œ -œ

œ -œ

3

sfz 3

‰ a2

œ -œ

bœœ

Œ

œ b œ>.J

mf

°/

{

& bœœ b ? b œœ

sfz

3 b>œ. J

j bœ. > 3

œ b-œ

j œ >.

sfz

?

mf

j œ >.

Œ

b˙œJ >.

Va.

sfz mf 3

œ-

bœ-

œ-

3

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

bœ-

j œœ

œ b-œ b˙œJ >.

3

œ-

j œ >.

sfz

3

j œ >.

sfz

3

3

b œ-

3

œœ -œ

bœœ

Œ

œ b œ>.J

>œ.3 J

sfz

j œ >. 3

sfz

j œœ

3

3

b œ-

œ-

œ-

3

œ-

œ-

œ-

bœ-

œ-

œ-

ff

bœ œ bœœ bœœ bœœ b œ

mf

r ≈ œ

b˙œJ >.

œ-

3

j œ >.

œ bœ bœ

j œ >. 3

œ-

f

œ bœ

œ bœ bœ

bœ 3

œ -œ

bœœ

Œ

œ b œ>.J

4 4

œ bœ 3

œ bœ bœ b œ-

œ-

3

œ-

œ-

œ-

3

œ-

b œ-

œ-

-œœ

3

-œœ

-œœ

b-œœ

-œœ

bœ-

œ-

3

œ-

œ-

œ-

-œœ

-œœ

œ-

œ-

œ b-œ

œ -œ

3

4 4

4 4

œ-

ff

-œœ

4 4

ff

3

4 4

œ-

f

bœœ J

3

4 4

ff

>. j œ b œJ f >.

ff

3

4 4

4 4

œ-

3

bœœ

ff

ff

œ-

bbœœ

œ ≈

œ bœ

œ-

3

4 4

ff

œ-

3

j œœ

œ

œ-

œ-

sfz 3

œ bœ

œ-

œ

4 4

Œ

‰ 1. bœ bœ b œœ œ bœ bœ œ bœ œ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ œ bœ

4 4

ff

sfz

>3œ. J

ff

œ bœ bœ bœœ bbœœ b œœ bœ œ œ b œ b œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ bœ

sfz

3

œ b-œ

j œ >.

œœ b œœ b œœ b œœ

4 4

4 4

4 4

4 4

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

4 4

¢/

4 4

&

4 4

?

4 4

&

4 4

&

4 4

{ {

&

° &

˙.

˙.

˙.

&

B

œ

4

He

˙˙

œœ

3

3

˙

œ

˙˙

œœ

? b˙ ? ¢‹

f

turn...

b >œœ J

˙˙

œœ 3

sfzp

œ ∑

b >œ J

˙

b >œœ J

˙˙

Œ bœ bœ

sfzp

b >œ bœ J

˙ ˙

3 3

˙ ˙

3

b >œ bœ J

œ œ

sfzp

> bœj & J

˙

3

b >œ J

œ

sfzp

3

Cb.

a2

sfz

3

bœ-

3

œ

4 4

div. Vc.

ff

œ bœ

f

Œ

œ bœ

mf

Vn. II

œ bœ bœ

f

(a2)

Œ

?

Œ

&

?

Œ

2.

mf

& bœœ -

Tpt. in C 12

Bs. Tbn./ Tuba

? ¢‹

Hn. in F 24

f

‹ &

mf 1 Cl. in Bb 2

œ b œœ bœœ œœ b œœ œ œ b œ œ œ œ bœ

˙

œ

3

3

sfzp

div.

Œ ‰

sfzp

mf

œ

‰ bœ bœ Œ

Œ

˙œ.

?

bœ Œ

œ bœ

mf

œ

should

have

r ≈ b ‰œ b œ œ bœ œ

œ bœ bœ≈ œ bœ

r bœ b‰œ.

mf

sfzp

œ

œ bœ ‰

œ bœ R ‰.

≈ ‰ œ bœ bœ

4 4 œ bœ

œ bœ

4 4

ff

œ ≈

4 4

ff div.

sfzp

> bœj J >

œ bœ≈ bœ‰ R

œ

Œ

œ bœr b≈œ

œ bœ

œ bœ

. r ‰ œ ‰. R

4 4

ff

œ bœ bœ R ≈ ‰

‰. œ b œr œ

div.

œ bœr b‰œ.

bœ Œ f

œ bœ

4 4

œ bœ

4 4

ff

ff


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

458 ° 4 &4

1818 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Œ

‹ 4 &4

Œ

4 &4

Œ

4 &4

Œ

4 &4

Ó

Bn. 12

? 44 Œ

Cbn.

?4 ¢‹ 4 Œ

Hn. in F 13

j œ >.

? 44 Œ

Bs. Cl.

ff

j b œ. œ > > bœ. J

Harp

Piano

j œœ >

j œœ >.

f

ff

j b>œ

j œ >.

? 44

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

∑ Ó

j œ b œ. >

œœ

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

f

ff

j bœ

j œ >.

Ó

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

j nœ b œ. >

Ó

∑ Œ

? 44 Œ

>œ bœ J

Ó

Œ

n>œ bœ J n>œ bœ J

Ó

> #œœ

Ó

Ó

to Vib.

>œ

ff

>œ œ

4 &4

{

? 44

4 &4

{

f

4 &4 œ

>. j œ ? bœœ ‰ b œJ >“. ‘

° 4Œ &4

4 &4 Œ B 44 Œ ? 44 Œ

unis.

?4 ¢‹ 4 Œ

Ó œ

Œ

Run

» >œ

Œ

œ 3

like

bœ the

˙

ff (snap pizz.)

» b >œ

ff »(snap pizz.)

>œ

ff (snap pizz.)

Œ

œ J

œ

be - fore

» œ>

œ

œ

I

ru - ined

œ

Ó

Œ

Ó

Œ

»

>œ ff » b>œ

»>(snap pizz.) bœ Ó

Œ

» b>œ

ff

ff

ff

ff

œ

ff

> #œœ. J

Œ

j œœ >.

Œ

r ≈ ‰ # œ.

œ

Œ

Ó

Œ

Ó Œ

œ

œ

p

œ

œ

œ

œ

3

3

mf

mf

3.

œ

f

œ

œ

œ

3

∑ to B. D.

> j #œ. œ

Ó

œ œ

3

œ

f

œ œ

œ

>œ.

œ

bœœ

œ Ó

œ

3

œ œ

a2

Œ

œ œ œ

œ

œœ

r œœ. ≈ ‰

a2

3

Ó

j œ

3

>œ.

Ó

Ó

j œ ?

him!

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

œœ

arco >

œ

ff arco

>œ

ff arco

>œ

ff arco

ff

» b>œ

œ

ff

Œ

ff

Ó ‰

Ó

» b>œ

3

3

œ

b œœ

Œ

wind,

(snap pizz.)

Ó

>. n œj bnœœ b œJ >.

œœ

ff

œ œ

f

E F§ G§ A§ Db C# B§

#œœ

œ #œ œœ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ff œ #œ œ œ œ #œ œ œ

bœ >œ

>j ¿

œœ

3

œ

ff

œœ

ff

Ó.

œ

ff

Whip

4 ¢/ 4

œœ

3

ff

ff

œœ

ff

f

ff

# œœ

ff

# œœ

ff

Ó

Œ

ff

Ó

œ #œ œ œ œ #œ œ œ œr ≈ ‰ . ff

Ó

Œ

>œ. œ J

œœ J

f

>œ bœ J

(Mar.)

unis.

Cb.

4 &4 Œ

unis.

Vc.

Ó

° / 44

unis.

Va.

Œ

f

unis.

Vn. II

b>œ. J

? 44 Œ

{

Ó

ff

run.

Vn. I

? 44 ¢

j nb œ. œ >

Ó

4 &4 Œ

Mir.

Œ

f

4 &4 ‰

Tbn. 12

B. D.

Ó

ff

f

Mar.

>. œ J

4 &4 ‰

Tpt. 3 in C

Cym.

Œ

4 &4

Tpt. in C 12

Timp.

Ó

ff

° 4 &4

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

œœ œœ œ # œ œœ œœ œ œ #œœ œœ œr ≈ ‰ œ. ff

#>œ

ff

œ æ

œ æ

3

#œ æ

œ

œ

œ

œ æ

#œ æ3

œ æ

œ

œ

œ

œ æ

œ æ3

œ æ

œ

œ

œ

œ æ3

œ æ

œ

œ

œ

#œ æ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

459 1822 Slower q = 116

° &

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Fl. 12

Picc.

? #œj .

Œ

Œ

? j œœ.

Œ

? ¢‹ nœ.j

Œ

Bs. Cl.

f

Bn. 12

Œ

Œ

j œ.

Ó

Œ

Ó

j œœ.

Œ

Œ

j œœ.

Ó

Œ

œœ. J

Ó

j œ.

Œ

Œ

j œ.

Ó

Œ

œ. J

œ.

œ.

Hn. in F 13

° &

f

˙ #˙ f

# œ. J

j #œ.

f

Cbn.

Œ ‰ Œ

˙ ˙

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Bs. Tbn./ Tuba

mf

¢

? j œ œ.

mf

Timp.

? œ. J

mf

Cym.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Œ

°/

j #œœ .

œ

œ

j œ œ. œ. J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j œœ . j œ œ. œ J

Ó

Œ

# œœ. J

Ó

Œ

j œ œ.

Mar.

{&

Whip

¢/

Ó

{

& #œ

Harp

Œ

?

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

{

? #œj œ.

Œ

Œ

? œj œ. “‘

Œ

Ó

j #œ

œ

mf

(f)

& ‰

° &

They

3

œ

tor - ture

Slower q = 116

œ

him

œ

œ

with

it

œ

œ.

j #œœ . j œ œ. “‘ ‰

now.

Œ

Œ

j œœ.

Ó

Œ

# œœ. J

Œ

Œ

j œ œ.

Ó

Œ

j œ œ.

œ J

œ

You

heard

œ #œ J

j #œ

3

the

œ 3

œ

Pha - ri - see.

You

saw

3

j œ œ

how

it

œ

œ

œ

still wounds him.

3

œ

˙

How

he

cried.

œ

Œ

&

Œ

B

? j œ

Œ

Ó

f

col legno battuto

Cb.

3

œ

œ.

col legno battuto

Vc.

? ¢‹ œj f

Œ

Ó

∑ j #œœ

div.

div. j

œ œ

‰ ‰

Œ Œ

Œ Œ

∑ j œœ

j œ œ

Ó Ó

Œ Œ

Œ # œœ J

œ œ J

j œ œ-

&

? #œj œ.

Hn. in F 24

Tbn. 12

j œ œ-

Œ

œ J

œ3 And

˙

œ-

œ-

f

œ-

œ-

˙

œ-

œ-

œ-

œ-

f

f

unis., arco ord.

˙

f

œ you

3

3

3

3

œœœœ-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

460 ° &

1826

Slower q = 104

3 4

3 4

3 4

&

3 4

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

° &

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

°/

3 4

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Fl. 12

Picc.

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

Mar.

{&

3 4

Whip

¢/

3 4

&

3 4 ˙˙..

?

3 4 ˙.

?

3 4

?

3 4

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

&

œ won

œ bœ J

3

der

-

° b-œ & J

& œj -

Œ

he

œ

hates

œ-

p

B œj -

? j bœ-

? ¢‹ Ó

why

3

j œ

Œ Œ

Œ

œ-

3

j œ

us?

3

œ-

3

œ3 Why

to

that

>3 œ

œ

3

œ-

j œ-

Œ

Œ

3

œ-

œ-

œ-

bœ-

œ-

œ-

œ-

f

-œ J

Œ

Œ

-œ J

Œ

œ-

b-œ J

Œ

bœ-

3

f

f

œœ-

f

f

pp

Œ

min - ion?

Œ

p

3

tens

-

3

Œ

œ-

p

3

j œ

œ-

p unis., arco ord.

lis

œ bœ J

b-œ J

œ-

3

he

œ

œ-

p

3

œ

3

3

Each

œœ-

œ-

œ-

œ-

b-œ

œ-

j œ

b œ-

Slower q = 104

œ

time

œ I

œ

hear

non arp. pp

œ

him

œ

cal -

œ

ling,

3 4œ "Heav

Œ

Ó

3 4 ˙.

j œ

Œ

Ó

3 4 ˙.

pp

j œ

pp

Œ

Ó

-

ly

pp poch. vib.

pp

poch. vib.

3 4 ˙.

pp

3 4 ˙.

w

pp

pp

pp

en

poch. vib.

poco vib.

œ J

-

3

poch. vib.

j œ

pp

œ

Œ

Ó

3 4

œ

Fa -

ther,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° &

1830 Fl. 12

# œœ

mf

461

Slower yet q = 92 >œ. œ J

f

>œ.

U Œ

4 4

U Œ

4 4

‹ &

Ob. 12

&

∑ u

4 4

Eng. Hn.

&

∑ u

4 4

4 4

Picc.

œ mf

b œœ

J

f

>œ. œ J

Bs. Cl.

?

U ∑

4 4

Bn. 12

?

U ∑

4 4

? ¢‹

U ∑

4 4

Cbn.

° &

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Timp.

Cym.

œ.

pp a2

#œ.

pp

¢

U Œ

4 4

j œ >.

U Œ

4 4

mf

>œ. œ J

f

U Œ

4 4

>. œ J

U Œ

4 4

U Œ

4 4

U Œ

4 4

œ

œ

j œ

œ

#œ œœ

pp

?

œ.

pp

œœ J

œœ

œ J

œ

f

j œ. >

j œ

mf

b œœ..

? ˙.

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

a2

mf

U Œ

&

1 Cl. in Bb 2

b œœ

f

f

f

>œ. œ J

f

œ

>œ. J

f

?

U ∑

4 4

°/

U ∑

4 4

Mar.

{&

U ∑

4 4

Whip

¢/

U ∑

4 4

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

{

sim.

& ˙˙˙... mp

#˙˙˙... >

? b˙˙..

b˙˙. .

{

Va.

Vc.

U Œ

4 4

Œ

>œ. œ J

U Œ

4 4

U Œ

4 4

U Œ

4 4

“” >œ. # b œœ J

?

&

Œ

?

&

Œ

œj œ >.

Œ

&

œ. God,

#œ J

our

Fa

° div. & ˙˙..

bœ -

ther,

#œ.

œJ

God,

my

Fa

f

#œœ..

j œœ

b œœ..

j œœ

f

& ˙. b ˙. B

f

˙.

? ¢‹

œœ

-

ther!"

j œ

#œœ

Slower yet q = 92 >œ. œ J

U œ.

die

U Œ

œ

in

-

bœ œ

j œ œ. >

œ

œ

œ.

œ J

œ

œ

>œ. J

U Œ

U Œ

side.

unis.

bœ-

U Œ

œ-

4 4

œ-

œ-

b œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

4 4

<n>œ-

œ-

œ-

œ-

3

œ-

4 4

unis.

p

p

U ∑

3

œ-

p

4 4

b˙ .

p

œ.

p I

j œ >.

f

? ˙.

œœ

j œ

f

Cb.

>œ. b#œœ J

f

div.

Vn. II

Œ

3

3

œ-

4 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

462 ° 4 &4

Moving forward q = 116

1834

3 4

‹ 4 &4

Ob. 12

4 &4

Eng. Hn.

bb œœ J

˙˙

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

4 &4

3 4

4 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

3 4

4 4

Bs. Cl.

? 44

3 4

4 4

Bn. 12

? 44

3 4

4 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

3 4

4 4

3 4 Œ

Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

° 4 &4

a2

Œ

bœf

4 &4

Hn. in F 24

3 4 Œ

3

œ-

b œf

3

œ-

Œ

pp

j bbœœ

˙˙

pp

œ-

4 j 4 nœ >.

Œ

Ó

œ-

4 j 4 # œ. >

Œ

Ó

a2

Œ

Œ

Tpt. in C 12

4 &4

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

4 &4

3 4

4 4

Tbn. 12

? 44

3 4 Œ

Ó

? 44

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

° / 44

3 4

4 4

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

Whip

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

¢

Œ

Vibraphone

j bb œœ bbœœJ

˙˙ ˙˙

4 &4

{

3 4

4 4

&

Œ

bb œœ J

˙˙

? 44

3 4

4 4

&

Œ

j bbœœ

˙˙

4 &4

3 4

4 4

4 &4

3 4

4 4

f

4 & 4 nœ

œ #œ

° 4 j & 4 nœ

4 & 4 # œj

B 44 œj

3

I

? 44 j œ ?4 ¢‹ 4

4 4

Bass Drum

3 4 Ó

œ-

f

f

Cb.

f

Vc.

j 4 œ 4 œ >.

4 ¢/ 4

{

3 4

3

-œ œ

sub. p

˙

œ.

die

f

nœ in

Œ

Ó

-

Œ

Ó Ó

3 4 bœ

3 4 bœ -

Œ

Ó

P ‰

pp

Œ

‰ ‰

Ó

œ

pp non arp.

4 ‰ 4

bœ J

œ

œ-

4 j 4 nœ >.

Œ

Ó

œ-

4 j 4 # œ. >

Œ

Ó

Oh,

you

œ

3

œ

œ

should have

pp

°

œ

Œ

run,

run

œ-

b œ-

œ-

3 4 œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

4 j 4 œ. >

Œ

Ó

3 4 <n>œ-

œ-

œ-

œ-

3

œ-

4 j 4 œ >.

Œ

Ó

3 4

3

3

4 4

like

the

3

Moving forward q = 116

œ-

(f)

3

4 j 4 œ >.

Œ Œ

bœ-

(f)

œ-

side!

(f)

Œ

3

œ-

3 b˙ . 4

(f)

f

Va.

f

-œ œ

4 {& 4

f

Vn. II

-œ œ

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

463 ° Œ &

1838 Fl. 12

œ bœ J

˙ ˙

-œ nœ

Ó

Surging forward q = 144

-œ œ

-œ œ

-œ 2 œJ 4

3

3 œ4 bœ

Œ

f

bbœœ

bbœœ

4 4

Œ

3

‹ &

2 4

3 4

4 4

Ob. 12

&

2 4

3 4

4 4

Eng. Hn.

&

2 4

3 4

4 4

Œ

3 4 bœ b œ-

Picc.

& Œ

1 Cl. in Bb 2

j bbœœ

˙˙

b-œœ

Ó

-œœ

-œœ

24 bœœJ

3

f

3

4 4

Œ

œ œ-

bœ œ-

Bs. Cl.

?

2 4

3 4

4 4

Bn. 12

?

2 4

3 4

4 4

? ¢‹

2 4

3 4

4 4

° &

2 4

3 4

4 4

Hn. in F 24

&

2 4

3 4

4 4

Tpt. in C 12

&

2 4

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

3 4

4 4

?

2 4

3 4

4 4

?

2 4

3 4

4 4

?

2 4

3 4

4 4

°/

2 4

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

¢

Œ {& Œ °

‰ ‰

n œj bœ bbœœJ

˙ ˙ ˙˙

¢/

2 4

3 4

4 4

&

2 4

3 4

4 4

&

2 4

3 4

4 4

&

2 4

3 4

4 4

&

2 4

3 4

4 4

2 4Œ

{ {

&

œ

œ

Œ

wind:

run

° &

&

œ

while

you

still

3

œ 3

could

œ

œ

run!

∑ ∑

œ J

B

?

? ¢‹

3 -œ 4 J f

œ-

3 j 4 bœ-

24œ

3 j 4 bœ-

2 bœ4

mf

Cb.

3

prayed

œ-

mf

Vc.

œ-

3 œ 4

2 4 œ-

mf

Va.

œ J

I'd

Surging forward q = 144 œ2 œ4 mf

f

2 4

3

3

œ-

œ-

3

there

4

œ

was

a

4 4

4 4

4 4

œ

4 4

4 4

4

4

f

4

f

3 4 bœJ f

3 4

4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

464 ° 4 &4

1842

Half as fast q = 72 ##œœ

-œ œ

-œ œ

‹ 4 &4

3 4 œœ -

3 4

Ob. 12

4 &4

3 4

Eng. Hn.

4 &4

3 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

3 4

Fl. 12

Picc.

(f)

Bs. Cl.

? 44

3 4

Bn. 12

? 44

Cbn.

?4 ¢‹ 4

bb œ-œ

(f)

3

œœ -

3

œœ -

Œ

œœ -

Œ

œœ -

pp

3

bœœ-

pp

3

œœ -

œœ -

Œ

Œ

3 4

3 4

° 4 &4

3 4

Hn. in F 24

4 &4

3 4

Tpt. in C 12

4 &4

3 4

Tpt. 3 in C

4 &4

3 4

Tbn. 12

? 44

3 4

? 44

3 4

? 44

3 4

° / 44

3 4

4 &4

3 4

? 44

3 4

4 ¢/ 4

3 4

4 &4

3 4

4 &4

3 4

4 &4

3 4

4 &4

3 4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

¢

{ { {

4 & 4 bœ

rea

bœ -

son

you

œ were

3 4 œ.

j œ

led

to

° 4 bw &4

3 4 Œ

Œ

4 & 4 bw

3 4 Œ

Œ3

B 44 w

3 4 Œ

Œ

? 44 bw

3 4 Œ

Œ

3

œ

˙.

œ-

œ

˙.

(f) Va.

Vc.

Cb.

?4 ¢‹ 4

3 4

3

him!

œ

œ-

(f)

3

œ

Œ

3

œ

Where

-

#œ as

sub. pp I:

Œ

3

3

˙

#œ J

˙

œ J

˙

bœ J

˙

pp

˙.

Œ

b-œ

œ

˙.

Œ

(f)

#œ J

pp

Œ

œ

Œ

œ I'm

Half as3fast q = 72

bœ-

(f)

Œ

Œ

pp 3

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

465 ° &

4 4

‹ &

4 4

Ob. 12

&

4 4

Eng. Hn.

&

4 4

1846 Fl. 12

Picc.

1 Cl. in Bb 2

& ## œœ -

-œœ

-œœ

? bœœ

-œ œ

-œ œ

pp

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

pp

3

Œ

Œ

Œ

3

? ¢‹

Œ

Œ

Œ

## œ-œ ?

Œ

Œ

Œ

p

& Œ

Œ

° & Œ

Hn. in F 24

bœœ p

3

œ-œ #œœ-œ œ

-œ œ

3

3

#œ œ-

œœ -

n œœ -

-œ œ

-œ œ

-œ œ

f

f

# œœ

pp

bb ˙˙

#œ œ

bb˙˙

pp

Œ

Œ

# œ-œ

œœ

3

œœ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

f

Œ

Œ

f

3

Œ

4 4

Œ

4 4

4 4

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

4 4

3

Tpt. in C 12

&

4 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

?

4 4

?

4 4

?

4 4

°/

4 4

&

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

{

Œ

Œ

##œœœœ

…Œ Œ

bbb˙b˙˙˙

pp

4 4

?

4 4

¢/

4 4

&

4 4

&

4 4

&

4 4

&

4 4

{ {

& #œ.

dead

° & Œ & Œ B Œ ? Œ ? ¢‹

#œ to

3

3

3

3

f

œ

him.

j #œ

œ

j #œ

˙

œ

3

#œ J

3

œ

Still,

how

can

I

Œ

3

j n>œ

œ

j >œ

˙

j #œ.

f

Œ

3

f

j œ

˙

Œ

3

bœ J

˙

Œ

3

œ3

œ

con - demn

œ 3

you

to

œ

3

3

œ

œ

be

wed

to

him?

j œ.

Œ

3

j #œ

œ

œ-

Œ

3

j œ

œ

œ-

j œ

œ

#œ-

b˙ .

4 4

œ J

œ

œ-

b˙ .

4 4

j >œ

˙

Œ

>œ J

˙

Œ

3

f

pp

œ

3

f

œ

œ

œ J

My

bœ wound

bœ -

œ J

ed,

œ

wound -

œ ing

4 4 4 4

b˙ .

pp

pp

pp

pp

4 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

466 ° 4 &4

‹ 4 &4

Ob. 12

1850

Moving forward q = 84

3 4

3 4

4 &4

3 4 Œ

Eng. Hn.

4 &4

3 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

3 4

Bs. Cl.

? 44

3 4

Bn. 12

? 44

3 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

3 4

Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

° 4 &4 Ó

1.

Œ

a2.

œ

mf

# ˙.

œ

˙.

œ

2.

Hn. in F 24

? 44 Ó

Tpt. in C 12

4 &4

Tpt. 3 in C

4 &4

Œ

&

mf

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

? 44 Ó

Œ

?4 ¢ 4 Ó

Œ

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ

° / 44

mf

4 { & 4 b ˙˙... b˙

3

œ

pp

œ

œ

3

œ

œ

j œ

mf

P ‰

˙ ˙

œ

3 4 œJ

f

Œ

Œ

˙˙

Œ

f

œ œJ

œ‰

œ Œ

Œ

Œ

3 4

j #œ oh

#˙˙ ˙ “” non arp. ˙ #˙˙˙

&

Œ

&

Œ

#˙ ˙

œ

œ

f

God:

œ

why

œ

3 b˙ 4 nn˙˙

œœ œJ

œ œ

3 ˙ 4 #˙

œ œ J

œ

have

you

for

˙ >˙

-

3 bœ . 4 sak

unis.

œ

3 4 n˙

unis.

n ˙. f

œ

œ

# ˙˙ >

B 44

˙.

#˙.

>˙

œ

? 44

b˙ .

œ

˙.

f

<n>œ

˙

œ

œ

œ

˙.

<n>œ

˙

j œ

Œ

œ

-

œ

˙

en

him?

A bit easier q = 76 œ J

3 4 n˙

j œ

3 4 ˙

j œ

3 4 #˙

j œ

3 4

p solo

#œœ œ

œ

div.

1.

Œ

f

b ˙.

f

3 4

non arp. b˙˙˙

p

3 j 4 #œ-

œ

Œ

Moving forward q = 84

Œ

3 4

3 4

Ó

div.

?4 ¢‹ 4 Ó

Œ

f

3 4

4 &4

4 &4

˙

3 4

f

Œ

# ˙.

Œ

4 &4

œ

Œ

° 4 & 4 n ˙.

3 4 j œ-

3 4

God,

œ

son?

Œ

4 &4

#œ.

Œ

Œ

f

3 4

Ó

4 bw &4

f 1.

(3.)

{

3 4 nœ-j

Œ

Œ

f a2

f

<n> œ <n> œ

˙. ˙. j œ

˙

#˙.

bœ bœ ∑

{

œ

mf

4 &4

Harp

1.

? 44

4 ¢/ 4 Ó

Œ

A bit easier q = 76


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

467 ° &

4 4

‹ &

4 4

1854 Fl. 12

Picc.

(1.)

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

œ

œ

bœ .

<n>œ

˙. ˙.

? ˙.

b˙ .

4 4

& #˙. b ˙.

p

4 4w

˙

p

Bs. Cl.

4 4

w œ

∑ ∑

œ

4 4w 1.

?

4œ 4

? ¢‹

4 4

° &

4 4

Hn. in F 24

&

4 4

Tpt. in C 12

&

4 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

?

4 4

?

4 4

?

4 4

°/

4 4

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

p

œ

Vib.

{&

4 4

B. D.

¢/

4 4

&

4 4

&

4 4

&

4 4

&

4 4

&

4 4

Harp

Piano

Mir.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

Œ

j œ

Œ

Us?

pp bw

w

Why?

° &

4 4

Ó

&

4 4

Ó

B

4 4

Ó

?

4 4

Ó

4 4

? ¢‹

b div. ˙˙ pp j nœ bœ

div.

˙˙

pp

Ó

˙

pp div. j œ

˙ ˙

pp

j bœ

˙

pp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

468 ° &

1858 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ó

Œ

Sweeping, twice as fast >. a2 b œ b œ. #n œœ q = 152 œ 3 ‰ 4 J 3

Ó

Œ

f

f

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

&

?

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

?

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

œ

? ¢‹

bœ.

6

f

œ

a2

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

>. 3 #œœ 4 J

Œ

Œ

3 >. 4 œJ

Œ

Œ

>. 3 bœ 4 J

sfz

Œ

Ó

Œ

sfz

3

∑ Ó

sfz

f

nœ.

œ.

n œ.

œ. 6

sfz

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

&

3 4

&

Ó

Œ

a2

œ

f

&

Ó

Œ

‰ > #œ œ > j œ. >

bœ.

3

>. 3 bb œœ 4 J

Œ

Œ

3 4 œj >.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

sfz

j œ

f

sfz

. 3 j 4 #œœ .J

?

Ó

Œ

?

Ó

3.

Bs. Tbn./ Tuba

?

3 4

°/

3 4

¢

Œ

Vib.

{&

B. D.

¢/

&

{

&

{

&

{

&

Mir.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

&

w

w

œJ >

& ‹

& ‹

‰ ‰

Œ Œ

3 4

j œ >.

sfz

> 3 ##˙˙.. 4 ˙. # ˙. >

3 4

∑ f

mf

j œœ

pp

Œ

Ó

B w

mf

j œ

pp

? w w

j œ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

mf

pp

& w w

? ¢‹ w

pp mf

j œ

pp

Ó

-

f

3 4 #œ f 3 œ 4

3 4 œ

Sweeping, twice as fast q = 152

dle

4

œ -

dle

your

œ 4

œ

your

œ

lamps,

œ

˙

lamps,

œ

-

dle

your

œ -

dle

œ 4

˙

your

lamps,

œ

˙

lamps,

3 4 n˙. >

˙

3 4 #˙. >

˙

3 4 ˙. >

˙.

sfzp unis. sfzp

3 > 4 ˙.

sfzp

œ #œ œ wise

˙˙

sfzp unis.

wise

oh,

> 3 #˙. 4 # ˙.

div.

œ

wise

4

f

sfzp

Œ

(MARY moves to comfort MIRIAM: then both are startled by shouts. His FOLLOWERS are bearing

Kin

Ó

˙˙.. ˙˙..

a richly bedecked YESHUA ona litter across the courtyard for the wedding.).) #œ œ 3 #œ œ ˙ 4

Œ

˙˙.. ˙˙..

3 4

˙˙˙.. .

sfz

œœ J

˙˙˙...

sfz

Kin

° w w &

“” >˙. . 3 #˙˙˙.. 4

sfz

Kin

?

3 . & 4 #˙ ˙. >˙. “” #>˙. n## ˙˙˙... 3 4

Ó Ó

sfz

Kin

?

˙˙. . ˙. ˙.

>. #n# ˙˙˙.. 3 4

f >j œ

mf

Cb.

p

Tbn. 12

Piano

œ

° &

Tpt. 3 in C

Harp

Œ

Tpt. in C 12

Cym.

Œ

Hn. in F 24

Timp.

˙.

unis.

œ œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

469 ° &

1862 Fl. 12

‹ &

Picc.

Œ

Œ

œœ

Œ

mf

Œ

mf

# œœ

œœ

3

œ

œ

3

e=e

5 8 5 8

œ #œ

œ œ

# œœ

œœ

f

œ

œ

œ #œ

œ œ

œ

œ

œ #œ #œ

œ œ œ

œœ

œœ

Œ.

œ

Œ.

f

œœ

#œœ

œ

mf

mf

Ob. 12

&

5 8

Eng. Hn.

&

5 8

1 Cl. in Bb 2

&

? #˙.

Bs. Cl.

Hn. in F 13

Œ

° &

Œ

Œ

&

mf

Œ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

&

Tpt. 3 in C

¢

Œ

?

Œ

Œ

5 #œ. 8

œ

Œ.

5 8 #œ.

œ

?

Œ

œ œœ

Œ Œ

#œ #œ œ

Œ

mf 3.

Œ

œ

?

°/

˙˙. . { & ˙. ˙. ∑

{

<“> . ˙˙˙.. &

˙˙˙...

<“> & ˙˙˙... ˙˙.. ˙˙.. &

˙˙˙.. . ˙˙.. ˙˙..

˙˙.. ˙.. & ˙

˙˙.. ˙˙..

{

˙

& #œ ‹ vir

dle

° & #œ &

œ 3

œ

œ 5 #œ 8 f

5 #œ 8

œ œ œ

œ #œ

œ œ

œ #œ

œ œ

Œ.

œ

œ

œ

œ

Œ.

f

5 #œ.. 8 œ

5 8

# œ.

˙

mf

Œ.

œ

mf

5 8

5 8

5 8

5 8

5 8

5 8

˙

˙.

œœ

5 8

e=e 5 #œ 8

for:

œ

gins:

lamps,

your

#œœ

mf

Œ.

œ

f

œœ

mf

œœ

f

5 8

œ œ

5 œ 8 J

4

˙

œ mf

#œ œ

œ

f

‰ ‰ ‰ ‰

œ

#œ.

The

bride

#œ.

The

bride

œ

œ.

The

bride

œ.

The

bride

œ -

groom

œ -

groom

œ -

groom

œ -

groom

#œ.

œ

œ

5 8 #œ.

œ

#œ.

œ

œ

5 œ. 8

œ

œ.

œ

˙.

5 . 8 œ

œ

œ.

œ

˙.

5 #œ. 8

œ

œ.

œ

˙

# ˙.

˙.

? . ¢‹ ˙

?

3

f

5 œ 8 J

œ

# ˙.

B

œœ

˙.

mf

œ

5 œ 8 J

˙ -

#œœ

œ.

#œ -

5 8

5 œ 8 J

gins:

-

? œ vir

˙.

? #œ

gins:

-

& #œ ‹ vir

kin

mf

˙˙. . ˙. ˙.

¢/

f

a2

f

f

f

f

&

œ œ

f

mf

œ

œ

f

3

œ œ

Œ Œ.

œ

Œ

œ œ

mf a2

Œ

to Clarinet

5 #œ.. 8 œ

mf

Œ

3

mf

#œ œ

mf

&

{

f

f

Œ

Œ.

œ œ

5 j 8 œ

mf Tpt. in C 12

5 œ. 8 #œ.

#œœ

mf

? ¢‹

Hn. in F 24

Œ

˙.

?

Bn. 12

Cbn.

Œ

œœ

œœ

3

3

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

470 ° #œœ &

1866 Fl. 12

Picc.

‹ #fœ &

œ œ

#œœ

œœ

œ #œ

œ œ

œ #œ

œ œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

f

œœ

#-œœ..

-œ œ

e=e 3 #œ. 4 œ J

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

#-œ.

œ-

3 4 #œ.j

Œ

Œ

2 4

5 8

Ob. 12

&

3 4

2 4

5 8

Eng. Hn.

&

3 4

2 4

5 8

1 Cl. in Bb 2

&

2 4

5 8

Cl. 3

&

2 4

5 8

Bn. 12

3 4 j œ œ. 3 4

-œ. œ.

-œ œ

3 4

œœ. J

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

œ-.

œ-

3 . 4 œJ

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

#œ-.

œ-

3 4 #œ.j

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

œ-. #-œœ..

œ-œ œ

3 4 #œj .

Œ

Œ

2 4

5 8

. 3 #œ 4 œJ

Œ

Œ

2 4

5 8

#œ-.

œ-

3 4 #œj .

Œ

Œ

2 4

5 8

3 4

œ. œ J

Œ

Œ

2 4

5 8

3 4 j œ.

Œ

Œ

2 4

5 8

œ. œ-.

? #œœ..

œœ

? . ¢‹ #œ

f

f

Cbn.

œ œ-

œ œ

œ. # œ.

° & #œ.

(a2)

Hn. in F 13

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

& f

Tpt. 3 in C

&

(a2)

œ. œ #œ

œ œ

œ

#œœ

œœ

œ

œ #œ

œ œ

œ

œ

œ #œ

œ œ

œœ

œœ

œ

œ

f

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

B. D.

Harp

? #œ.. œ

œ œ

-œ. œ.

? ¢ # œ.

œ

œ-.

f

M. M.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

œ-

Œ

Œ ∑

?

3 4

2 4

5 8

°/

3 4

2 4

5 8

&

?

3 4 bb˙˙... n ˙˙.

3 4

{

2 4 ˙˙ ˙˙

mf

°

5 8

2 4

5 8

2 4

5 8

¢/

3 4

&

3 4

2 4

5 8

3 4

2 4

5 8

&

3 4

2 4

5 8

&

3 4

2 4

5 8

&

3 4 Œ

Œ

5 8

{

{

&

Piano

-œ œ

{

& ‹

#œ.

? œ.

œ

Come

œ with

2 4 #œ

me.

œ

3 œ 4 J

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

œ.

œ

3 4 œJ

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

œ.

œ

3 œ 4 J

Œ

Œ

2 4

5 8

œ

œ.

œ

3 4 œJ

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

comes!

° #œ &

œ

œ.

comes!

? #œ.

p

œ

comes!

. & #œ ‹ comes!

Œ

#œ.

œ

e=e 3 j 4 #œ

& #œ.

œ

#œ.

œ

3 4 #œj

Œ

Œ

2 4

5 8

B œ.

œ

œ.

œ

3 4 œj

Œ

Œ

2 4

5 8

Vc.

? œ.

œ

œ.

œ

3 j 4 œ

Œ

Œ

2 4

5 8

Cb.

? . ¢‹ #œ

œ

œ.

œ

3 4 œJ

Œ

Œ

2 4

5 8

Vn. II

Va.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

471 ° 5 &8

1870 Fl. 12

‹ 5 &8

Picc.

Sweeping q. = 104 ∑

6 8

6 8

Ob. 12

5 &8

6 8

Eng. Hn.

5 &8

6 8

1 Cl. in Bb 2

5 &8

Cl. 3

5 &8

Bn. 12

? 58

?5 ¢‹ 8

Cbn.

Hn. in F 13

6 8

œœ

mf

5 &8

œ

p

a2

œ

œ

1.

œ

œ.

p

2.

œ.

p

6 8

œ

œ

œ

œ J

Œ

6 8

œ

6 8

œ

6 8

œ.

mf a2

œ.

œ

6 8

œ

mf a2

œ

œ

œ

mf

° 5 &8

Hn. in F 24

Œ.

mf

Tpt. in C 12

5 &8

6 8

Tpt. 3 in C

5 &8

6 8

Tbn. 12

? 58

? 58

? 58

° / 58

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

to Glock.

œœ..

œœ

œ. œ.

p

œœ

6 8

Œ

6 8

mf

œ. œ.

p

œ. œ.

œ œ

mf

6 8

6 8

6 8

Vib.

5 {& 8

B. D.

5 ¢/ 8

6 8

5 &8

6 8

5 &8

6 8

5 &8

6 8

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{ {

p

5 &8 5 &8 ‹

(MARY clasps MIRIAM to her: then both disappear behind a door in the bedroom.)

?

œ œ.

p

mf

œ

œ

œ

œ

œ

? 58

? 58

œ.

œ

œ.

Down,

œ

œ

œ.

>œ

Down,

down,

œ.

>œ

Down,

down,

œ.

6 8

œ

6 8

>œ

6 8

down

>œ

œ.

6 8

down

Sweeping q. = 104

° 5 &8

5 &8

div.

œœ..

œœ

œœ..

œœ

œ.

p

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

p

B 58 Œ.

? 58 æ œ >. mp ? 5 >œ. ¢‹ 8 æ mp

æ #œ. #œ. æ

#œ.æ # œ. æ

∑ j œæ >.

mf

>. œ æ >œ. æJ

‰ #œ. æ ‰

j Ͼ >.

>œ. æ >œ. æJ f

#œ. æ

# œ. æ

>œ. æJ >œ. æ Œ

f

# œ. æ

p

f

œ

p

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

Œ

mf

mf

6 8

œ

down,

p

p

œ

down,

p

œ

œ.

Down,

5 &8 ‹

œ

6 8 6 8 6 8 œ

6 8 6 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

472 ° 6 &8

1874 Fl. 12

‹ 6 &8

Picc.

5 8

6 8

5 8

6 8

Ob. 12

6 &8

5 8

6 8

Eng. Hn.

6 &8

5 8

6 8

5 8

5 8

5 8

5 8

5 8

6 j & 8 œœ >.

1 Cl. in Bb 2

6 &8

Cl. 3

Cbn.

f

6 &8

Tpt. in C 12

6 &8

Tpt. 3 in C

6 &8

Cym.

f (a2)

j œ >.

Œ.

‰ ‰

f

Œ.

5 8

Œ.

f

>. ? 68 bœœJ

Tbn. 12

Timp.

° 6 j & 8 œ. >

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

?6 ¢‹ 8

(a2)

Hn. in F 13

Œ.

f

>. ? 68 bœœ J

Bn. 12

p 1.

p

2.

bœ .

p

6 8

bbœœ

mf

6 8

∑ a2

œ

œ

œ J

Œ

6 8

œ

6 8

œ

6 8

a2

bœ .

mf a2

œ

6 8

mf

œ

œ

œ

mf

œ

bœ .

bœ .

mf

5 8

6 8

5 8

6 8

5 8

Œ.

? 68

5 8

? 68

5 8

° / 68

5 8

∑ ∑

¢

œ

Œ.

œ.. œ

œ. œ.

œ œ

p

bœœ

6 8

Œ

6 8

mf

œ. œ.

p

œ œ

œ. œ.

mf

6 8

6 8

6 8

6 8

Vib.

6 {& 8

5 8

B. D.

6 ¢/ 8

5 >¿ 8

6 &8

5 8

6 8

6 &8

5 8

6 8

6 8

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

{ {

{

6 j & 8 œœ >. f >. ? 68 bœœJ

5 Tom-toms f

Œ.

5 8

Œ.

5 8

f

> 6 œ &8 ‹ f

6 > &8 œ ‹ f

? 68 b>œ f

? 68 >œ

° 6 j & 8 œ. >

unis.

œ

œ

from

the

hills

of

œ

œ

œ

from

the

hills

œ J

f

B 68 bœj >. > ? 68 œJ.

œ J

of

œ

œ

œ J

from

the

hills

of

œ

5 bœ 8

cin

5 bœ 8

cin

5œ 8

cin

œ

j ¿

-

na

-

œ

œ

-

na

-

œ -

na

mon,

œ -

from

the

hills

of

Œ.

5 8

Œ.

5 8

Œ.

5 8

Œ. ∑

cin

» pizz. 5 b>œ.– 8 sfz pizz.

5 »>œ.– 8 sfz

œ -

na

œ -

œ J

mon,

Œ

œ

p

b œ.

œ

œ J

œ

bœ .

bœ .

œ

œ.

>œ

6 8

œ

6 8

Down,

down,

p

œ.

>œ

Down,

down,

b>œ

œ.

>œ

p

œœ

œœ. .

œœ

œ.

p

œ

œ.

œ.

œ

œ.

œ

Œ

arco

∑ œ

p

œ

6 8

down

bbœœ..

p

6 8

down

œ.

œ

œ

œ

œ J

Œ

mf

mf

6 8

œ

down,

p

arco

œ

down,

p

div.

Œ

œ b œ.

œ

Down,

mon,

bœ J

Down,

œ J

œ

5 bœ 8

mon,

œ

mf

œ J

œ

f

6 & 8 œj >.

?6 ¢‹ 8

¿

p

f

Cb.

¿

f

Vc.

¿

¿

6 8 6 8 6 8 œ

6 8 6 8


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

473 ° 6 &8

1878 Fl. 12

‹ 6 &8

Picc.

5 8

5 8

Ob. 12

6 &8

5 8

Eng. Hn.

6 &8

5 8

5 8

5 8

j 6 & 8 bbœœ .>

1 Cl. in Bb 2

Œ.

f

Cl. 3

6 &8

Bn. 12

? 68

5 8

Cbn.

?6 ¢‹ 8

5 8

5 8

Hn. in F 13

° 6 (a2) j & 8 #œ. >

Hn. in F 24

6 &8

Tpt. in C 12

6 &8

Tpt. 3 in C

6 &8

Timp.

Cym.

j # œ. >

Œ.

f

1.

Œ.

œ.

œ

f

œ

5 8

5 8

5 8

5 8

Œ.

f

>. ? 68 #œœ J

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

f (a2)

Œ.

? 68

5 8

? 68

5 8

° / 68

5 8

¢

Vib.

6 {& 8

5 8

Tom-t.

6 ¢/ 8

5 >¿ 8

6 &8

5 8

6 &8

5 8

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{

{ {

j 6 & 8 ##œœ .> f >. ? 68 #nœœJ

f

6 > & 8 #œ ‹ f

? 68 <n>>œ f

? 68 bœ #>œ

° 6 j & 8 #œ. >

unis.

f

Cb.

?6 ¢‹ 8

j ¿

to T.-t.

Œ

5 8

Œ.

5 8

œ

from

the

moun

œ

œ

œ

from

the

moun

œ

from

the

moun

œ

from

the

moun

Œ.

Œ.

-

-

-

-

œ

tains

of

œ

tains

of

œ

œ

tains

of

œ

œ

tains

of

. 5 œ 8

œ J

5 œ. 8

œ J

.

œ J

5#œ 8

#œ J

myrrh,

5 8

Œ.

5 »>œ.– 8

∑ pizz. sfz

» pizz.

5 #>œ.– 8 sfz

nœ. In

-

œ

œ

to

her

gar

œ

œ

œ

to

her

gar

œ

œ

œ

to

her

gar

œ

œ

œ

to

her

gar

œ

(f) div.

Œ.

-

œ

œ.

5 8

-

n œ. In

5 #œ. 8

-

œ. In

myrrh,

5 8

œ. In

myrrh,

myrrh,

f

> ? 68 #œJ.

¿

Œ.

f

j œ >.

¿

f

6 & 8 # œj >. B 68

f

¿

f

> 6 #œ &8 ‹

¿

Œ

œœ..

(f)

œœ

Œ.

œ

arco

œ.

(f)

œ

œ.

œ

n>œ.–

-

-

œ

p

œ.

œ

den,

œ -

œ.

den,

œ -

p

p

œ.

œ

den,

œ

œ.

den,

in

œ

-

œ

œ

œ

to

her

gar

œ.

œ

p

œœ..

œœ

œ.

œ

œ.

œ

p

p

p

(f)

Œ

œ

Œ

-

œ

den,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

474 ° &

1882 Fl. 12

‹ &

Picc.

Œ.

Œ.

œœ

œœ

3

f

œ

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Cl. 3

&

?

Œ.

Œ.

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

° Œ. &

(1.)

œ.

œ

œ

Œ

œ.

Œ. Œ.

a2

œ

f

œ

f

a2

#œ f

a2

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Œ.

Œ. Œ.

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Vib.

Tom-t.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

?

œ

f

bœœ f

œ œ

f

?

°/

{&

¢/

&

&

&

?

{

{ {

& ‹ & ‹

f

œ.

La

-

f

œ.

La

-

. ? œ f

La

-

f

? œ. La

-

œ

œ

œ

den

with

spi

œ

œ

œ

den

with

spi

œ

œ

œ

den

with

spi

œ

œ

œ

den

with

spi

° œ. &

œ

& œœ..

œœ

B Œ.

œ

?

œ.

? >œ.– ¢‹ f

œ

œ.

œ

-

-

œ

œ.

ces,

p

œ

œ.

ces,

œ -

-

ces,

œ

p

œ.

œ

p

œ

œ.

ces,

la

œ

œ

-

œ

œ

œ

den

with

spi

ces,

j œ

œ J

j œ

œ

œ.

œœ..

p

œœ

#œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

p

unis.

p

p

Œ

-

œ

œ J

Œ.

‰ ‰

f

œ.

œ

He

comes

for

#œ.

œ

He

comes

for

f

f

œ

b œ.

He

comes

for

œ

œ.

œ

He

comes

for

œ

œ.

œ

f div.

œ. #œ.

œœ

œ

f

bœ-.

œ-

œ

bœ .

œ f

f arco

f

-œ.

3

œ

œ

f

œ

3

f

Ob. 12

Bn. 12

# œœ

œ œ-

œ

œ

?


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

475

Fl. 12

1886>

# œœ

œœ

œœ

œœ

‹ >œ &

œ

œ

œ

° &

Picc.

œœ

œœ

#>œœ

œœ

œœ

œœ

>œ. œ J

Œ

œ

œ

œ >

œ

œ

j #œ. >

Œ

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

?

Clarinet 3 in Bb

&

Cl. 3

œœ

œœ

#>œœ

œœ

>œ

œ

f

>œ

œ

f

(a2)

œ

p

Œ

# œœ..

p

œ.

p

œ

œ.

œ

œ.

œ-.

œ

œ.

œ

œ.

Œ

œ.

œ

œ.

Œ

° & #œ.

#œœ

& Œ.

œ

Tpt. 3 in C

f

f

? œœ..

Tbn. 12

¢

?

œ. œ.

? œ. °/

f

œœ..– — & {

p

{

non arp.

{

œ. œ. ◊œÿ. . & œ

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

& ‹ & ‹ ?

Œ

3

œ

>œ. J

Œ

œœ..

œœ

œœ..

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ. œ.

Œ

to Mar.

œœ

œ œ œœ

f

œ. œ. œ.

œ œ œ

#œ.

œ œ

œ.

œ

œ.

œ J

œ

œ.

œ J

œ

œ.

œ J

œ

œ J

p

œ

& œœ..

œœ

œœ

B œ.

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ.

œ

comes

for

p

œ. œ.

#œ.

œ

He

comes

for

p

œ

bœ .

œ

He

comes

for

p

œ

œ.

œ

comes

for

j œ

j œ

j #œ

#œ J

œ

œ J unis.

mp

mp

œ œ

œ.

p

œ.

Œ

p

∑ div. flaut.

Œ

Œ.

Œ

Œ.

p

œ.

?

He

He

° #œ. &

? ¢‹ œ.

her!

œ.

Œ

her!

œ

her!

œ.

Œ

her!

? œ.

?

f

?

?

œ.. & œ

{

>. #œœ J

3

mf

#œœ

mf

¢/

œœ

œœ

Œ

Glockenspiel

Piano

œ-

? ¢‹ œ.

mf

& Œ.

Harp

œ-

p

Tpt. in C 12

Tom-t.

œ-.

mf

œ

Glock.

œ-

œ.

(a2)

Cym.

b œ-.

œ

& œ.

Timp.

1.

œ.

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

œ

œ-

œ

(a2)

Hn. in F 13

œ-.

mf

œ.

Bn. 12

Cbn.

&

1 Cl. in Bb 2

#>œœ

Œ.

div. flaut.

œœ

p

œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

476 ° &

1890 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Cl. 3

&

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

œ.

p

6 8

Œ.

‰ ∑

to Bass Clarinet

œ

œ.

œ

6 8 j œ.

#œ.

œ

œ.

œ

6 œj 8 bœ.

? ¢‹ #œ.

œ

œ.

œ

6 8

3 4

6 8

?

Bn. 12

œ.

(1.) p

Hn. in F 13

6 8 j œ.

œ

p

Cbn.

œ.

œ

° &

p

‰ ‰

p

Œ.

3 4

6 8

Œ.

3 4

6 8

6 8

3 4

6 8

Hn. in F 24

&

6 8

3 4

6 8

Tpt. in C 12

&

6 8

3 4

6 8

Tpt. 3 in C

&

6 8

3 4

6 8

?

6 8

3 4

6 8

?

6 8

3 4

6 8

?

6 8

3 4

6 8

°/

6 8

3 4

6 8

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

Glock.

{&

6 8

3 4

6 8

Tom-t.

¢/

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

{

mf

p

&

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

?

{

#œœ

œ

œœ

œ

œœ

#œ œ

#œ œ

œ #œ

œœ

.j 6 bœœœœ 8 J . p sub.

‰ ‰

Œ. Œ.

‰ ‰

6 8

3 4

6 8

&

6 8

3 4

6 8

?

6 8

3 4

6 8

j œ

œ

& #œ. ‹ her!

œ

œ.

j œ

? œ.

œ

œ.

œ J

j œ

#œœ æ

#œœ æ

?

her!

œ.

œ

her!

œ. div. flaut.

#œœ

mp

&

? #œ. ¢‹ #œ.

div. flaut.

B Œ. #œœ

6œ 8

Bur

° &

?

œ.

& œ. ‹ her!

#œœ

œœ

œœ J

p

œœ

#œœ

mp

œ œ

#œœ

mf

œœ

#œœ

æ #œœ

œœ

Œ

div. flaut.

mp

#œœ

œœ

mp

mf

∑ œ. œ.

#œæ #œ

mf

6œ 8

Bur

6œ 8

Bur

6œ 8

Bur

œœæ

-

-

-

-

œ

œ

den

your

ta

œ

œ

den

your

ta

œ

œ

den

your

ta

œ

œ

œ

den

your

ta

. 6 œœ 8J

6 bœœ. 8J

-

-

-

-

œ

œ

ble

with

œ

œ

ble

with

œ

œ

ble

with

œ

œ

ble

with

3˙ 4 ri

3˙ 4 ri

3 4

œ -

-

-

œ -

-

-

˙ ri

3 b˙ 4 ri

pest

pest

bœ -

-

-

pest,

œ -

-

-

div. ord.

œœ

pest,

6 8 6 8 6 8 6 8

œœ

6 8

bœœ

6 8

Œ.

3 4Œ

(p)

Œ.

3 4Œ

bœœ

6 j ‰ 8 œœ .p subito

Œ.

3 4

6 8

Œ.

3 4

6 8

Œ.

3 4

6 8

p subito

p subito

6 œj 8 bœ.

p subito

. 6 bœ 8 bœ J

p subito

div. ord.

(p)


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

477 ° 6 &8

1894 Fl. 12

‹ 6 &8

Picc.

3 4Œ

3 4

j œœ .

œ œ

p

Ob. 12

6 &8

3 4

Eng. Hn.

6 &8

3 4

1 Cl. in Bb 2

6 &8

3 4Œ

6 &8

3 4

Bs. Cl.

j œœ

b œœ p

œœ -

œœ -

Bass Clarinet

œ-

p

œ-

j œœ .

Œ

j œ.

Œ

Bn. 12

? 68

3 4

œ-œ

œ-œ

œœ. J

Œ

Cbn.

?6 ¢‹ 8

œ. J

Œ

° 6 &8

3 4

3 4

Hn. in F 24

6 &8

3 4

Tpt. in C 12

6 &8

3 4

Tpt. 3 in C

6 &8

3 4

Tbn. 12

? 68

3 4

? 68

3 4

? 68

3 4

° / 68

3 4

3 4

3 4

Œ

Œ

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

{

Marimba

6 &8

Mar.

Tom-t.

Harp

f œœœœ b ? 68

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ.

p

6 ¢/ 8

3 4

6 &8

3 4

3 4

Œ.

3 4

Œ.

3 4

{

{ {

? 68

6 &8

Piano

œœœœ

to Vib.

p

œ. b œœœ

. œœœœ

f

? 68

bœ b œ. . 6 ˙ &8 ‹ fpp fruit:

œ œ

‰ ‰

3œ 4J

fpp

6 & 8 b˙ . ‹ fruit: fpp ? 68 œ Bur

fpp ? 68 œ Bur

...ri

3 4 œJ

-

-

œ

œ

œ

den

your

ta

œ

œ

œ

den

your

ta

-

-

œ

œ

ble

with

œ

œ

ble

with

3˙ 4 ri

3 4 b˙ ri

. ° 6 œœ &8

œœ.

Œ.

3 4Œ

6 . & 8 bœœ

œœ.

Œ.

3 4Œ

B 68

3 4Œ

? 68

3 4Œ

?6 ¢‹ 8

3 4

œ

‰ ‰

-

œ

...ri

-

œ

pest

po

œ

pest

œ -

-

-

-

-

unis., pizz.

œ

p

œ

p

œ

œ

œ

œ

œ

p unis., pizz. p

œ

œ

unis., pizz.

unis., pizz.

po

po

œ

-

œ

pest,

pest,

-

œ

po

-

me

-

œ me

-

gra

4

œ

-

gra

me

œ -

gra

4

œ

me

œ

œ 4-

4

-

-

gra

nates

œ

œœœ œ

œ œ

œ œ

j œœœ œ. œj œ.

œ J

Œ

œ J

œ J

j œ

p

∑ œ

œœœ œ

-

nates

œ -

-

nates

œ

nates

œ and

œ

Œ

and

œ

Œ

and

Œ

œ and

Œ

j œ.

Œ

Œ

div.

Œ

Œ

j œ.

Œ

Œ

œ. J

Œ

Œ

j œ. œ

unis., pizz. .

œ J

p

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

478 ° &

1898 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

&

?

? ¢‹

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° 1. solo & # ˙.

b˙ .

p

?

˙

f

˙.

f

p

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

{&

¢/

&

?

&

?

Cym.

Mar.

Tom-t.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{ {

& ‹

molto arp.

˙˙.. ˙.

˙. . bb˙˙.

˙. ˙˙..

f

˙.

˙.

œ

f

plums;

& #˙. ‹ plums;

b˙ .

? ˙.

˙

plums;

˙ œ œ

unis. œ.

j œ

œ

B œ.

j œ

? œ.

œ J

unis., arco

& œ. p

arco

arco

f

œ

œ J

œ

bœ . œ.

œ œJ

œ œ

œ

œ.

j œ

œ

œ

œ.

œ J

œ

div.

wide

œ 4

your

œ 4

œ

your

œ

˙

gates,

œ

˙

gates,

œ

f

bœ ˙.

wide

your

œ wide

œ 4

your

bœ wise

˙

gates,

œ

œ wise

4

Fling

œ œ J

p

œ

Fling

plums;

div., arco ° #œœ.. &

wide

f

œ

œ

œ

Fling

Fling

? ˙.

? ¢‹

˙˙.. ˙.

∏∏∏∏∏∏∏

Timp.

¢

∏∏∏∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

∏∏∏∏∏∏∏

Tbn. 12

œ oh,

˙

gates,

bœ wise

˙.

f

˙. ˙.

f

˙. ˙.

˙.

˙.

f

˙. f

bb˙˙..

arco div.

f

˙ ˙˙..


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

479 ° &

1902 Fl. 12

‹ &

Picc.

b œœ

Ó

mf

œ

Ó

mf

b œœ

œ œ

3

3

5 8 5 8

n œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

f

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

œœ œ

œœ nœ

f

œœ œ

mf

3

Œ.

œ

3

œœ

b œœ

mf

&

5 8

Eng. Hn.

&

5 8

&

1 Cl. in Bb 2

Tom-t.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

5 8 œ.

œ

5 8 . œ

œ

œ

&

Œ

Œ

Tbn. 12

Mar.

Œ.

Œ

¢

?

Œ

a2

bœ bbœœ

Œ

?

Œ

Œ

œœ

mf

3

œ

mf

Œ

mf

b œœ bœ

3

œ 5 nœ 8

œ œ

5œ 8

œ

f

œ nœ

œ œ

Œ.

bœœ mf

3

œ

œ

œ

œ

œ

Œ.

œ

5 8 . nœ

œ

f

5 8

°/

{&

¢/

œ œ

œœ

œ œ

5 œœ.. 8

?

mf

œœ

œ bœ

mf

œ

œœ

f

mf 3.

Œ

mf

bbœœ mf

f

mf

mf

œ

Œ

&

Œ

f

mf a2

Œ

5 nœ. 8

Œ

Œ.

° &

mf

œœ

bœ œ

5 œœ.. 8

Œ

&

f

Œ.

œ bœ

Œ

Tpt. 3 in C

Cym.

Œ

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

mf

? ¢‹

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

œ œ-

5 œj 8

˙.

?

Bn. 12

5 8

? ˙.

Bs. Cl.

Hn. in F 13

5 œ. 8 œ. -

bœ œ

mf

&

Cbn.

Œ

f

mf

bbœœ

Œ.

mf

Œ.

œ

mf

5 8

5 8

5 8

&

5 8

?

5 8

&

5 8

?

5 8

{

{ {

& œ ‹ vir & œ ‹ vir

gins:

-

œ wide

? bœ

&

˙.

˙

Fling

° & œ

gins:

-

? œ

vir

˙.

˙

œ 4

your

˙ -

œ

˙

gates,

for:

˙.

gins:

˙

˙ ∑

Œ

bœ Œ

3

œ

(f)

5œ 8J

5œ 8J

5œ 8J

‰ ‰ ‰

œ

œ.

The

bride

œ

œ.

The

bride

-

groom

The

bride

-

groom

œ.

The

bride

œ

œ.

œ

œ

b œ.

œ -

groom

œ œ

œ -

groom

5 . 8œ

œ

5 8 œ.. œ

œœ

œœ..

œœ

5 8 œ.

œ

bœ .

œ

œ

bœ .

œ

œ

œ.

œ

div.

3

B ˙.

˙

? ˙.

˙.

5 œ. 8

? bb˙˙.. ¢‹

˙˙..

5 nœ. 8

œ

unis.

œ

5 œJ 8

unis.

b œœ

bœœ

Ob. 12

Œ

œœ

Œ.

3


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

480

Fl. 12

1906>

œœ

œœ

œœ

œœ

‹ >œ &

œ

œ

œ

° &

Picc.

f

œœ

œœ

>œœ

œœ

œœ

œœ

>œ. œ J

Œ

œ

œ

>œ

œ

œ

œ

j œ >.

Œ

f

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

&

1 Cl. in Bb 2

œ-

œ-.

œ-

& œ. -

œœœ

3

œœ

œœ

œ-

& Œ.

œ-. >œ. œ J

œ

œ

3

œ

° & œ. -

f

& Œ.

f

? œœ.. f

¢

? f

œ. œ.

? œ. °/

f

{

Glockenspiel mf

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ

œ-.

œ-

œ

œ-.

œ-

p

∑ ∑

Œ

œ œ

œ. œ-.

œ œ-

œ. œ.

to Mar.

p

œ. œ.

Œ

œ-

Œ

-œ œ

Œ

Œ

¢/

{

non arp.

?

{

{

f

œ. œ.

?

& ‹ & ‹

œœ

œ œ

∑ œ.

œ

œ.

œ

p

Œ.

œ

comes!

œ. comes!

. ? œ

The

œ œ

œ. œ.

œ œ

p

Œ.

œ

The

p

Œ.

comes!

? œ.

œ

œ.

œ

œ-

bœ-.

p

b-œ. b œ.

?

&

Fol. 3

j bœ. >

œ-.

œ œ

Œ

œ. & œ.

Fol. 2

1.

œ.

œ .– & œ.—

Fol. 1

œ

œ-

Tbn. 12

Piano

œ.

œ-.

Tpt. 3 in C

Harp

œ

f

œ-

f

Tom-t.

b>œ

? ¢‹ œ. -

Tpt. in C 12

Glock.

p

œœ..

Hn. in F 24

Cym.

œ

Œ

œœ..

-œ œ

f (a2)

Timp.

œœ

b-œ. b œ.

f (a2)

Bs. Tbn./ Tuba

œ >œ

œœ

f

Hn. in F 13

œœ

? œœ..

Bn. 12

Cbn.

b >œ

œ

p

œœ

f

?

Bs. Cl.

>œœ

Œ.

œ.

bride

œ.

bride

?

œ

-

-

groom

-

-

groom

œ

œ

bœ .

The

bride

-

-

groom

œ.

-

-

groom

œ

p

Œ.

œ

comes!

The

bride

œ

° & œ.

œ

œ.

Œ

& œœ..

œœ

œœ..

Œ

B œ.

œ

bœ .

œ

œ.

? œ.

œ

bœ .

œ

œ.

? œ. ¢‹

œ

œ.

œ

œ.

Œ

Œ.

œ

Œ

Œ.

div. flaut.

Œ

Œ.

œ œ

p

p

p

œœ

p div. flaut. p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

481 ° &

1910 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

?

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tom-t.

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

12 8

œ

œ.

p

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

U ∑

2 4

12 bw . 8 b w.

U w w ..

2 4

U w.

2 4

p

œ

bœ .

œ

12 w . 8

œ

œ.

œ

12 j 8 œ .

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

œ

œ.

œ

12 j 8 œ .

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

(1.)

œ.

12 8 j œ.

œ

12 8

U ∑

2 4

&

12 8

U ∑

2 4

&

12 8

U ∑

2 4

&

12 8

U ∑

2 4

&

12 8

U ∑

2 4

?

12 8

U ∑

2 4

?

12 8

U ∑

2 4

?

12 8

U ∑

2 4

°/

12 8

U ∑

2 4

&

?

¢/

¢

{ {

p

{

?

{

œœ

mf

&

Harp

12 8 w.

Tbn. 12

Glock.

2 4

p

° &

Tpt. 3 in C

Cym.

U w.

œ.

Tpt. in C 12

Timp.

2 4

? ¢‹ œ.

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

U w w ..

? œ.

Bs. Cl.

q. = 104 (e = e) . 12 w 8 w.

œ

œœ

œ

œ

œ œ

œœ

œ œ

U w. bw w .. w.

Vibraphone

w .. 12 w 8 b w. w. p

œ œ

œœ

2 4

12 8

U ∑

2 4

12 8

U ∑

2 4

U ∑

2 4

.j 12 bœœœ ‰ 8 œ J . p sub.

Œ.

Ó.

12 8

U ∑

2 4

&

12 8

U ∑

2 4

?

12 8

U ∑

2 4

U ∑

2 4

(THEY've reached the foot of the stairs. But no one appears on the terrace to let them in.)

& œ. ‹ comes!

œ

œ.

j œ

12 8

& œ. ‹ comes!

œ

œ.

j œ

12 8

U ∑

2 4

œ

œ.

j œ

12 8

U ∑

2 4

œ

œ.

j œ

12 8

U ∑

2 4

œœ

œœ

q. >. = 104 (e = e) 12 œœ ‰ ‰ 8 J

Œ.

Œ.

œœ

12 b>œœ. 8 J

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

12 bœ. 8 J

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

12 œ. 8 J

Œ.

Ó.

U ∑

2 4

U ∑

2 4

? œ. ?

comes!

œ.

comes!

° &

∑ ∑ div. flaut.

B Œ.

œœ

œœ

œœ J

p

œœ

? œ. ¢‹ œ.

œœ

œœ

mp

œ œ

œœ

œœ

œœ

div. flaut.

mp

&

?

div. flaut.

œœ

œœ

œœ

mp

œœ

mf

œœ mf

Œ

∑ œ. œ.

p subito >unis. p subito >unis.

mp

j œ œ

p subito

p subito

12 8

ord.

œ

œ p

U w.

2 4

2


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

482 ° 2 &4

1914 Fl. 12

‹ 2 &4

Picc.

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

6 8

3 4

Ob. 12

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Eng. Hn.

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

1 Cl. in Bb 2

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Bs. Cl.

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

Bn. 12

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

Cbn.

?2 ¢‹ 4

6 8

3 4

6 8

3 4

° 2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Hn. in F 24

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Tpt. in C 12

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Tpt. 3 in C

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

Tbn. 12

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

° / 42

6 8

3 4

6 8

3 4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

Marimba

Vib.

2 {& 4

6 8

3 4

6 œ 8 œœ b œ. p

Tom-t.

2 ¢/ 4

6 8

3 4

6 8

3 4

2 &4

6 8

3 4

6 8

3 4

? 42

6 8

3 4

6 8

3 4

2 &4

6 8

3 4

6 8

? 42

6 8

3 4

6 8

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{ {

2 &4 ‹

2 &4 ‹

? 42

? 42

6 œ 8

pp unis., ord.

2 & 4 œ-

pp

œ-

œ

vers

with

œ

œ

vers

with

œ

œ

vers

with

œ

œ

vers

with

3˙ 4

œ

p

bœ b œ. . 6 ˙ 8

œ œ.

Œ.

3 4

Œ.

3 4 3 4

œ

œ

to

the

lo

6 œ 8

œ

œ

Sing

to

the

lo

pp 6 œ 8

œ

œ

Sing

to

the

lo

pp 6 œ 8

œ

œ

œ

Sing

to

the

lo

div. 6 œœ 8 J

Œ.

3 4Œ

œœ

6 -œ 8 J

Œ.

3 4Œ

bœœ

6 b œJ 8

Œ.

3 4

6 8

3 4

Œ.

3 4

6 8

3 4

Œ.

3 4

6 8

3 4

pp

ord.

œ

. œœœœ

3 4

Œ.

Sing

° 2 -œ &4

B 42

pp

œ. b œœœ

œœœ œ.

pp

ord.

? 42

6 j 8 bœ-

?2 ¢‹ 4

6 j 8 bœ-

pp

unis., ord. pp

-

-

-

-

harp,

with

3˙ 4 3 4

œ

harp,

with

˙

harp,

oh,

3 b˙ 4

œ

harp,

oh,

div.

flute,

6 b˙ . 8

3 4

flute,

6 œ 8

sing

6 œ 8

sing

œ

œ

œ

to

the

lo

œ

œ

œ

to

the

lo

-

-

œ

œ

vers

with

œ

œ

vers

with

3 4 3 4

œœ

. 6 œœ 8

. œœ

Œ.

3 4

bœœ

6 bœœ. 8

. œœ

Œ.

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

483 ° 3Œ &4

1918 Fl. 12

‹ 3 &4

Picc.

j œœ .

œ œ

p

Œ

Œ

œœ.

œœ.

œœ. J

œ.

œ.

j œ.

p

Ob. 12

3 &4

Eng. Hn.

3 &4

3 &4 Œ

1 Cl. in Bb 2

j œœ

b œœ p

Bs. Cl.

? 43

Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

Hn. in F 13

° 3 &4

j œœ

p

j œœ .

j œœ

j œœ .

Œ

1. solo

# ˙. p

Hn. in F 24

3 &4

Tpt. in C 12

3 &4

Œ

œœ.

œœ.

œœ. J

Tpt. 3 in C

3 &4

Œ

œ.

œ.

j œ.

? 43

? 43

? 43

° / 43

3 &4

? 43

3 ¢/ 4

3 &4

? 43

3 &4

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

Tom-t.

Harp

Piano

¢

{

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

to Rt.

{

{

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

p

p

j œ œ

j œœœ œ

p

3œ &4 J ‹ 3 & 4 œJ ‹

‰ ‰

œ

œ

sing

with

trum

œ

œ

œ

sing

with

? 43 b˙

harp,

3 &4 Œ

trum

œ

harp,

° 3Œ &4

∑ œ

? 43 ˙

œ

with

trum

œ

œ

with

trum

œ -

-

Œ

Œ

œ bells,

Œ

Œ

pets,

œ

œ bells,

pets,

œ -

Œ

pets,

œ -

Œ

œ bells,

Œ

Œ

pets,

œ

bells,

œj œ

Œ

j œ œ.

Œ

æ Yæ.

Tam-tam n

j œœœ œ. œj œ.

Œ

Œ

œ J

œ J

œ J

j œ

œ and

œ and

œ and

œ and

˙. drums;

#˙. drums;

˙. drums;

˙. drums;

œ

j œ.

Œ

Œ

>œ

#œ.

œ J

œ

unis., pizz.

j œ.

Œ

Œ

œ >

œ œ.

œ œ J

œ œ

œ J

œ.

j œ

œ

œ J

œ.

œ J

œ

unis., pizz. p

œ

p

B 43 Œ

pizz.

? 43 Œ

bpizz. œ

?3 ¢‹ 4

p

p

? 43

Fol. 1

œ

p

p

Œ

>œ

Œ

arco

p div., . arco p arco

p

arco p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

484 ° &

1922 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

?

?

? ¢‹

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

° & b˙ .

˙

(1.)

Hn. in F 13

f

˙.

f

p

˙.

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

Tbn. 12

Cym.

Mar.

T.-t.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

ææ . ¢/ Y

æ Yæ.

{

mf

˙˙.. ˙.

æ Yæ. molto arp.

j ¿

to B. D.

Œ

˙˙.. ˙.

˙. ˙˙..

&

?

&

?

{ {

& ‹ & ‹

∏∏∏∏∏∏∏

Timp.

¢

f

˙. . bb˙˙.

∏∏∏∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

˙.

œ

ff

4

Deaf

-

ff

b˙ .

œ

Deaf

? ˙

œ

œ œ J

œ

œ. & œ.

œ œJ

œ œ

B œ.

j œ

œ

? œ.

œ J

œ ∑

-

en

œ the

œ 4

œ

the

œ

˙

night,

œ

˙

night,

œ

˙

4

-

ff

Deaf

° bœ . &

en

œ

ff

Deaf

? ˙

? ¢‹

œ

˙. f

-

en

the

œ

œ

en

4

the

night,

œ

˙

night,

œ

wise

vir

œ

wise

vir

œ

œ

oh,

deaf

wise

vir

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙.

˙.

f

œ

œ

˙. f div.

bb˙˙.. f

˙ ˙˙..

˙ -

gins:

-

˙ -

gins:

-

œ -

en

-

œ 4

the

˙ -

-

gins:

˙ ∑

˙.

f

˙. bb˙˙..

Œ

bœ night,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

485 ° Œ &

1926 Fl. 12

‹ & Œ

Picc.

b œœ b œœ

Œ

mf

œ

Œ

mf

œ œ

3

3

5 8 5 8

n œœ f

œ

œœ œ

œœ nœ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ nœ

œœ œ

f

b œœ

Œ.

mf

œ

Œ.

mf

œœ

œœ

3

>œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œœ

œœ

>œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

>œ

œ

œ

œ

f

œ

3

>œ

f

Ob. 12

&

5 8

Eng. Hn.

&

5 8

œ œ-

Œ

& Œ

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

? ˙.

Bn. 12

?

Cbn.

Hn. in F 13

Œ

& Œ

Œ

& Œ

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Timp.

Cym.

Mar.

T.-t.

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

mf

f

5 œj 8

° Œ &

Tpt. in C 12

5 œ. 8 œ. -

bœ œ

? ¢‹

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

Œ

& Œ

Œ

? Œ

Œ

? Œ

a2 p

p

mf

5 8

œœ

b œœ

3

3

œ 5 nœ 8

œ œ

5œ 8

œ

f

Œ.

œ œ nœ

œ œ œ

nœ œ

œ œ

œ

œ

f

œ nœ œ

œ bœ

5 œ-œ.. 8

-œ œ

5 8 . n œ-

œ-

mf

p

Œ.

mf

f

-œ œ

œ

mf

œ-.

f

œ-

œ

œ-.

œ-

œ

œ-.

mf

Œ.

œ

mf

-œ. œ.

bbœœ

Œ.

œ-

mf

p 3.

Œ

mf

œ

5 8

5 8 . œ

a2

mf

5 8 œ. -

œ

bbœœ

mf

œ œ œ

œ œ nœ

œ œ œ

bœœ

Œ.

mf

Œ.

œ

mf

bœ bœ

Œ. Œ.

œœ

œœ

>œ. œ J

œ

>œ. J

3

œ-

f

f

3

f

-œ. œ.

mf

f

œ œ

œ. œ-. œ.

mf

f

°/

5 8

&

5 8

?

5 8

¢/

5 8

&

5 8

?

5 8

&

5 8

?

5 8

{ {

{ {

& ‹

˙.

. & ˙ ‹

œ

? ˙

for:

? ˙.

° & ˙

bœ unis.

œ

5 œJ 8

5œ 8J

5œ 8J

5œ 8J

5œ 8

(f)

3

‰ ‰ ‰ ‰ œ

œœ..– —

non arp.

œœ.. œ. œ.

œ

œ.

The

bride

-

groom

comes!

The

bride

-

groom

comes!

œ.

The

bride

b œ.

œ

œ

œ -

groom

3

œ

œœ

œ œ

bride

œ

œ

f

The

groom

œ

Œ

mf

œ. -

œœ

Glockenspiel

œ

œ

œ

f

3

œ œŒ

5 8

œœ

-œ œ

?

œœ

œ.

œ

comes!

œ. œ.

œ.

œ œ

œ

comes!

œ.

œ

œ-.

œ-

5 œ. 8

œ

œ.

œ

œ-.

œ-

5 8 œ.

œ

bœ .

œ

-œ.

? ˙.

5 œ. 8

œ

bœ .

œ

œ-.

œ-

? ˙˙.. ¢‹

5 nœ. 8

œ

œ.

œ

œ-.

œ-

& Œ B ˙

Œ

œ œ

bœ 3

œ

(f)

(f)

(f)

unis. (f)


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

486 ° &

1930 Fl. 12

>œœ J

‹ j & >œ

Picc.

Œ

Œ

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

&

1 Cl. in Bb 2

?

Bs. Cl.

œœ

œœ

b >œ

œ

œ >œ

œœ

b>œ

œ

f

Harp

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

œ.

œ

pp

œ

œ

œ-.

œ-

œ.

œ

? ¢‹ œ-.

œ-

œ.

pp

œ

œ-.

œ-

œ.

œ

° & œ. &

œ

(a2)

œ.

œ

>œ. œ & J

Œ

j & bœ. >

Œ

Œ

Œ

?

¢/

&

?

&

?

? bb-œœ.. ¢

? ?

œ. -œ.

°/

{

&

T.-t.

œ.

pp

pp

Tbn. 12

Glock.

œ-

œ.

Tpt. 3 in C

Cym.

bœ-.

œ

1.

Tpt. in C 12

Timp.

œ.

a2

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

Œ

œ-

-œ œ

(a2)

Hn. in F 13

œœ..

œ-.

? bb-œœ..

Bn. 12

Cbn.

œ

pp

>œœ f

Œ.

to Mar.

{

{ {

& ‹ & ‹

œ.

-œ œ

œ. œ.

œ -œ

œ. œ.

œ

pp

pp

pp

Œ.

œ

The

œ.

. ? œ ? œ.

œ

pp

Œ.

œ

The

œ

œ

pp

Œ.

œ-

& œ. -

œ-

B bœ . -

œ-

? b-œ.

? -œ. ¢‹

p

œ.

p

-

-

groom

-

-

groom

œ

œœ

œ.

œ

œ.

œ

comes!

-

-

groom

comes!

œ.

-

-

groom

œ

comes!

bride

œœ

œ

œ

bride

œ

œ

comes!

The

œ

œ.

bœ .

œ.

Œ

div. flaut.

Œ.

œœ

œœ

œœ J

p

Œ

div. flaut.

Œ

œ. œ.

Œ.

div. flaut.

œœ

œœ

œ œ

œ. œ.

œ

œ

p

œ.

œ.

bride

œ

pp

Œ.

œ.

bride

?

œ

The

° & œ-.

œ.

p

œœ

œœ

mp

œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

487 ° &

1934 Fl. 12

‹ &

Picc.

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

b œ.

œ

?

œ.

p

œ

(1.)

œ.

œ

? ¢‹ œ.

œ

Bn. 12

1.

? bœ .

Bs. Cl.

Cbn.

œ

œ.

œ

œ.

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Tbn. 12

?

Bs. Tbn./ Tuba

?

?

Hn. in F 13

Timp.

Cym.

Glock.

T.-t.

Harp

Piano

M. M.

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

>œ. œ J

Œ

Œ

Œ

°/

&

?

¢/

¢

{ {

mf

& œ œ

œœ

f

j bœ. > f >. b œj œ J >. f

œ œ

œ œ

œœ

f

>œ. bœœ J

Œ

?

&

?

{

{

œ

(MARY, cloaked, appears on the terrace. SHE drops the cloak. Her hair is severely, mannishly drawn back: and SHE is dressed as a man: perhaps in old clothing of YESHUA's.)

ff

Œ.

&

œ

The

œ.

bride

-

œ

groom

-

œ.

œ

comes!

j œ

j œ

? œ.

j œ

?

j œ

œœ

œœ

& œ. ‹ & œ. ‹

œ.

° div. flaut. & œœ mp

& ‰ B œ œ ?

? œ. ¢‹ œ.

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

mp

Œ

Œ

Œ

Œ

f

div. flaut.

mp

>œœ J

œœ

œœ

> bœœ J f unis. b>œ J

Œ

f unis.

>œ J

∑ j œ œ

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

488 ° &

1938 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

12 8

‹ &

12 8

&

12 8

>œ. œ J

 œ œ œœ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

Œ.

5

sfz

>œ. J

 œ œœ œ

5

Œ.

Œ.

j ‰ b œ. > sfz >œ. œ J ‰

‰ ‰

sfz

j œ œ. >

≈ 9 8 œœ nœœ œbœ œ œnœbœnœ ≈

Œ. œ

œ

œ

œ

œ.

Œ.

œ

œ

œ

œ

œ

Œ.

1.

1.

sfz Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

œ 12 œ œœ œ 8 œœ œ

(1.)

œ.

œ œ bœ œ 12 8

? Œ.

Bs. Cl.

12 8

mp

?

Bn. 12

f

> bœ. J

Œ.

œ.

œ.

bœ œ

œ.

œ.

œ bœ œ

f

a2

12 8

n

Œ.

b œ. œ bœ nœ

œ.

œ œ.

bœ œ bœ

œ.

Brisk, silvery; q. = 126 ∑

9 8

9 8

9 8

9 8

n

9 r ≈ ‰ œ 8 œ

Œ.

Œ.

n

Œ.

Ó.

9 8

>œ. J

Œ.

Ó.

9 8

j œ >.

Œ.

Ó.

9 8

j œ >.

Œ.

Ó.

9 8

Œ.

>j œœ Æ

9 8

>j œœ Æ

œ bœ

9 8

9 8

9 8

9 8

j œ >.

sfz Cbn.

Hn. in F 13

12 8

a2

rip

? ¢‹

° . & Œ

œ

mf a2

& Œ.

Hn. in F 24

œ

mf Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

&

&

∑ œ

? Œ.

Tbn. 12

mf Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Glock.

T.-t.

Harp

Piano

M. M.

¢

?

?

°/

>œ. œ J

12 8

sfz

12 8

f

Œ.

Œ.

œ

‰ œ

œ

Œ.

ppp

œ

> bn œœ.. >

œ bœ

œ

Œ.

>. j 12 ÆbœJœ bœ 8 J >.

12 8

j œ >.

Œ.

j œ >.

Œ.

Ó.

Œ.

to Vib.

Œ.

Œ.

9 8

Œ.

to Xyl.

Œ.

Œ.

9 8

Œ.

Œ.

Œ.

9 8

f

Œ.

12 8

Œ.

f

sfz

j bœ

ppp

bœ . œJ >

f

n

Œ.

n

(Whip) >

.j ¿

{&

12 /8

¢/

12 8

&

12 8

?

12 8

&

12 8

9 8

?

12 8

9 8

{ {

&

œ.

° & Œ. & Œ.

œ f>

B Œ.

f

? Œ. ? ¢‹

12 8

12 8

>œ

.j ¿

f

Bass Drum

12 8

>œ

f

Ratchet >

12 8

œ

f

Cb.

f

ord.

Vc.

12 8

12 8

ord.

Va.

f

rip

f

unis., ord.

Vn. II

12 8

sfz

div., ord

Vn. I

sfz

j ¿ >.

f

˙. ˙.

œ. œ.

sub. pp

˙.

œ.

sub. pp

b˙ .

f

12 8

b˙ .

12 8

˙.

sub. pp unis., ord. pp

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

mf

bœ "In

œ

the

œ

j œ

j b œœœ. j bœœ œ.

œ

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

œ

be - gin - ning,

God

2

œ

unis. pizz.

Œ.

9 j 8 œ .

Œ.

Œ.

Œ.

j œ.

Œ.

Œ.

9 j 8 œ.

Œ.

Œ.

j œ.

Œ.

Œ.

mf pizz.

mf

œ.

Œ.

9 j 8 bœ.

Œ.

Œ.

j bœ.

Œ.

Œ.

œ.

Œ.

pizz. div. 9 bœœ. ‰ 8 J

Œ.

Œ.

. bœœ J

Œ.

Œ.

9 œ 8 J

Œ.

Œ.

œ. J

Œ.

Œ.

œ.

Œ.

pizz.

mf

mf pizz. . mf

2

œ

cre - a - ted

Brisk, silvery; q. = 126

sub. pp

>œ

9 Œ. 8

w. pp

(non arp.)

9 j 8 œ b œœ. mf j 9 bœœ 8 œ .


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° &

1942 Fl. 12

‹ &

Picc.

12 8

12 8

"

489

Slower, but still brittle q = 84

# œœ. œœ. œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

4 Ó 4

p

4 Ó 4

3

Ó

. . œ. œ. œ. œ. œ. #œ œ ‰

#œ. œ. œ.

3

p

f

3 . . . #œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ . . . . .

3

p

f

#œ. œ. œ. œ. œ.

p

12 8

4 4

&

12 8

4 4

Bs. Cl.

?

12 8

4 4

Bn. 12

?

12 8

4 4

? ¢‹

12 8

4 4

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

Hn. in F 13

° . & Œ & Œ.

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Rt.

B. D.

¢

Piano

M. M.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

˙.

mf a2

˙.

mf

&

&

? Œ.

b˙˙..

? Œ.

b˙ . ˙.

mf

mf

##œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ ‰ . f p

Ó

f

12 8 ˙.

Œ.

Œ.

4 4

12 8 . ˙

Œ.

Œ.

4 4

12 8

12 8

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ Œ

##œœ. œœ. œœ.

Ó

Œ

#œœ. œœ. ‰

Ó

Œ

#œ. œ. ‰

Ó

Œ

Ó

Œ

f

f

12 ˙˙.. 8

Œ.

Œ.

4 Ó 4

12 ˙. 8 ˙.

Œ.

Œ.

4 4

œ. . #œœ

œ. œœ.

œ. œœ.

f

œœ. œœ.

f

12 8

4 4

/

12 8

4 4

/

12 8

&4

?

12 8

&4

12 8

°

{

¢/

{

? Œ.

{

. #œœ œœ œœ

Xylophone

4 Ó.

f

4 Ó.

#œœ œœ œœ

Ó.

Ó.

œ œ #œ œ ‰ f

# œœ œœ

f

4 4

. b ˙˙˙..

12 8 ˙.. ˙˙.

… Œ.

Œ.

4 4

b˙˙.. ˙.

12 8

˙˙.. ˙.

Œ.

Œ.

4 4

&

12 8

4 4

?

12 8

4 4

& œ.

man

œ

2

in

?

° Œ. &

#œ.

œ

His

12 j 8 œ œ

j À pp 3 œ ‰ #œj 44 #œ œ œ #œ. œ #œ

Œ.

i - mage!"

12 Ó. 8

Œ.

No:

mf

œ 2

fore He made air

-

but À (All PETER withdraw.) 4 Œ. 4

œ

Leave

"Be

us.

"

or

o

œ

‰.

œ R

cean,

-

œ œ #œ #œ. #œ œ

Slower, but still brittle q = 84

3

Be - fore He made day

r œ

or night,

Be -

arco div. 4 ##˙˙.. 4

#œœ

arco div.

<#>œœ

œœ. œœ. œœ ˙˙..

nœœ

Œ.

12 8

& Œ.

j œ.

Œ.

12 8

B Œ.

j bœ.

Œ.

12 8

4 4

? Œ.

. bœœ J

Œ.

12 8

4 4

? . ¢‹ Œ

œ. J

Œ.

12 8

4 4

3

pp

pp

‰.

j œ.

4 . 4 #˙˙.

#œœ. œœ. ‰

?

& Œ.

Harp

a2

p

f

3

f

3

12 8

&

Ob. 12

4 Ó 4

Ó

. . . . . # œœ. œœ. #œœ œœ œœ œœ œœ ‰

. . œœ œœ œœ 3

œœ. œœ. œœ ˙˙..

œœ

3

3

œœ œœ œœ . .


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

490 ° Ó &

1946 Fl. 12

Œ

‹ & Ó

Picc.

3

(f)

& Ó

Ob. 12

n œœ. œœ. œœ.

Œ

Œ

1.

&

3

with the voice

to Flute

œ. œ. œ.

(f)

Relentless q = 126

3

œ. œ. œ.

Ó

Œ

f

(f)

& Ó

Eng. Hn.

Œ

##>œœ

3

œ. œ. œ.

f

œ>œ

œ>œ J

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

Hn. in F 13

° &

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Timp.

Whip

¢

& Ó

Œ

& Ó

Œ

? Ó

Œ

Harp

Piano

M. M.

Y.

? Ó

Œ

j œ. œ. œ- œ- œ- œ.

Œ

f

3

p

f

3 3

œ. œ. œ.

(f)

3

œœ. œœ. œœ. 3

# œ. œ. -œ œ- -œ n œ.2. œ œ œ œ œ œ J

Œ

f

3

3.

Ó

j œ.

°

{

/

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

œ œ

œœ.

Œ

œ. œ f

Œ

to. Vib. 3 3

œœ.

æ œ œ œ œæ.

(B.D.)

to S. D.

¢/

&

?

&

?

{

{

& œ nœ nœ œ 3

œ

nœ.

œ

fore He made for - ests, fields,

?

Œ

f

œ

pp

œ

œ

œ 3

or mountains,

spar - rows

œ

œ

in

flight:"

3

pp

œ J f

Ó

° ˙˙.. &

f

3

& ˙˙..

unis.

œœ œœ œœ œœ œœ #œ œ œ œ œ Œ . . . œ. œ. œ. œ. œ.

( pp )

f

pp sub.

Œ

?

Œ

must ex - plain my - self...

f 3

B

? ¢‹

œ.

pp sub.

n œ.

pp

f

# arco œ. œ.div.œ. œ. œ. unis. œ œ œ œ œ œ. pp

f

3

‰ œ3 œ œ you're a

‰ ‰ ‰

œ

mo - ther,

j #œ

whose

nœ son

œ #œ œ œ #œ 3

seems

to

des - pise

Relentless q = 126 legno >col >œ œ J

Œ

legno >col >œ œ J

Œ

>œ

>œ J

Œ

legno >col >œ œ J

Œ

f col legno f

f

her.

#>œ #>œ #>œ #>œ

Ó

Œ

#>œ

Ó

Œ

>œ

Ó

Œ

#>œ

Ó

Œ ∑

p

j œ

She

f

f

arco div. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. unis. œ. 3

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

unis.

3

3

r œ

with the voice

œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. Œ ( pp )

f

‰.

I - ma - gine:

I

Vn. I

f

(f)

?

#œ>œ

Œ

Œ

3

nœœ. œœ. œœ.

œœ. œœ. œœ.

Ó

p

(f)

& Ó

B. D.

Ó

œ. œ. -œ -œ -œ œ. J

a2.

Œ

(f)

& Ó

Xyl.

a2.

Œ

&

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

f

>œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

491 ° Œ &

1950 Fl. 12

Œ

#œœ > p

##>œœ

##œœ

œœ..

œœ J

Ó

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

& Œ

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

?

Bn. 12

Œ

# œœ > p

##>œœ

##>œœ

j œœ

œœ..

Ó

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Ó

bœœ

#nœ. œ >

&

Ó

Œ

#œ. >

?

Ó

bœœ p

sfz

?

Ó

Œ

#>œ.

?

/

Vib.

{&

B. D.

¢/

&

?

&

?

Cbn.

Hn. in F 13

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

°

& œ loves

° Œ & & Œ B Œ ? Œ ? ¢‹

sfz

sfz

{ {

p

Vibraphone

Ó

nœ J

œ.

Œ

him,

still,

pizz.

Œ

#>œ p

pizz.

Œ

>œ p pizz.

Œ

#>œ >pizz. œ

Œ ∑

des

#œ #œ #>œ #>œ

œ -

pite

#œ #œ

Œ

œ

3

how

œ. œ.

œ

he

œ J

de - nies

œ J

‰ ‰

œ.

j œ

œ.

œ J

œ

Œ Œ Œ

##œœ ## œ-œ °

Œ

her.

#œ. Why,

œ # œ.

des - pite

arco, flaut: poco a poco ord.

#œp

#œ-

œ-

Œ ∑

3

œ

œ

œ

cru - el - ty,

#œ does

nœ she

b-œ

b-œ

œ-

nœ-

œ-

œ-

bœ>

bœ-

n>-œ

œ-

#œp

#œ-

œ-

arco, flaut: poco a poco ord.

œ-

p

#œ-

œ-

#-œ p

#-œ

sfz

Œ ∑

arco, flaut: poco a poco ord.

arco, flaut: poco a poco ord.

œ

his

œ

˙˙.. ˙˙..

nbœœ nb œœ°

˙˙.. ˙˙..

> #nœœ.

#œ ex

#œ -

tend

œ her

hand?

If

j #nœ. œ >

œ-

j #œ. >

œ-

œ-

j nœ. >

>div. ##œœ. J

ord.

ord.

œ-

ord.

ord.

div.

f

f

f

f

f

j #œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

492 Easier q = 116 a2 œ

° &

3 4Œ

Fl. 3

&

3 4

Ob. 12

&

3 4Œ

Œ

&

3 4Œ

Œ

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

3 4

1954 Fl. 12

Eng. Hn.

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

Hn. in F 13

° &

Œ

mf

œ

œ

3

œ

>œ

œ

œ >

œ

œ >

œœ

> #œœ

#˙ f

∑ 1.

œ

mf

œ

mf

œ

œ

3

f

œ

œ

3

f

## ˙˙ f

∑ a2. soli

#œ-

œ-

f

3 4

3 4

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

3 4

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

¢

°

/

2. take Harmon mute

to Tri.

Vib.

{&

3 4

B. D.

¢/

3 4Œ

&

?

&

?

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

{

& #œ I

œ

could

make

you

fe

° Ó &

Œ

& Ó

Œ

B Ó

Œ

-

œ

male,

3

#œœ 3

#œ 3

œ

per

œœ

? Ó

Œ

##œœ3

? ¢‹

Œ

3 4

3 4

3 4

haps

unis.

w

ff

œ you'd

œ 3

un -

œ der

˙ -

stand!

3 4˙

3 4œ

œ J

Easier q = 116 œ œ

œ

œ

#w

3 4œ

œ

nw w

3œ 4œ

œœ

arco

3 4œ

ff

œ

mf

mf

œ

œ.

œ

œ.

œ

How

long

had

I

been

œ

>œ

œ

œ >

œ

œ >

œ

#>œ

œ

f

œ

3

œœ

œœ 3

œ

œ

3

mf

mf

r #œ

f

w

œ 3

3 4œ

ff

‰.

mf

#w

ff

Cb.

Œ

œ

f

w– — bw w—

œ

œœ

œ

ff Vc.

mf

3

œ

#œ -

œ

3 4

ff

œ

Œ

– b#w ww — —

∏∏∏∏

{

(Bass Drum)

∏∏∏∏∏∏

Harp

œ-

Œ

f

œœ

unis.

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

493 ° œ &

1958 (a2) Fl. 12

#œ.

(1.)

Ob. 12

Eng. Hn.

mp

& œ

#œ.

Œ

& œ

#œ.

Œ

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? ˙˙

Cbn.

œ

#œ.

Œ

∑ #œ

œ

œ

œ >

œ

#œ.

Œ

œ >

œ

#œ.

Œ

f

f

? ¢‹

˙˙

Œ

Œ

#œ 1.

Œ

° & #œ -

#œœ

˙˙

∑ œ

œ

œ

>œ

f

>œ

f

∑ œœ

>œ f

∑ œœ

œ

mp

∑ ##œœ

mp

mp

œœ

œ

mp

>œ f

mp

&

1 Cl. in Bb 2

œ

&

Fl. 3

Œ

#nœœ

˙˙

œœ

nœœ

(a2)

Hn. in F 13

œ-

œ-

#œ-

œ-

œ-

#œ-

œ-

œ-

nœ-

œ-

œ-

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

Vib.

{&

B. D.

¢/

&

?

&

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

°

{ {

& œ

search

œ -

ing:

° œ &

#œ.

& œ

#œ.

#œ J

ne

œ -

-

Œ

j #œ

3

ver

#˙ find

3

-

œ ing?

œ

mp

Œ

œ

r œ

œ

œ

This

love's

been

blind,

as

œ

#œ.

f

œ

Œ

œ

as

blind

œ

œ

œ

well

-

ing.

œ

mp

Œ

œ f

B ˙

œ

#>œ

˙

œ

œ >

˙

œ

n>œ

˙

œ

>œ

? ˙

œ

#>œ

˙

œ

#>œ

˙

œ

#>œ

˙

œ

n>œ

? ¢‹

œ

3

mp

œ

Œ

f

#œ.

mp

œ

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

494 ° œ &

1962 (a2) Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

œ.

Œ

4 4

∑ ∑

&

4 4

&

4 Π4

(1.)

Eng. Hn.

& œ

œ.

1 Cl. in Bb 2

& œ

œ.

Bs. Cl.

?

Bn. 12

˙. ? ˙.

Cbn.

Œ

Easier q = 104

4 4

Œ

Œ

4 4

4 4

4 4

4 4

# -œ #œ J

## ˙˙..

? ¢‹

Œ

Œ ∑

œ-

# ˙.

&

Hn. in F 24

œ-

#>˙. ∑

sfzp a2

#>˙.

sfzp

Ó

Tpt. 3 in C

&

4 4

?

4 4

?

4 4

?

4 4

/

4 4

Vib.

{&

4 4

B. D.

¢/

4 4

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{

&

?

4 4

&

4 4

?

4 4

& Œ

° œ &

Œ

œ

I've

div.

œ œ

been

#œ #œ

#˙.

j œ

œ

blind!

p

# -œ #œ J

œ

#˙.

#-œ J

B ˙.

#˙.

? ˙.

#˙.

& œ

œ.

œ.

Œ Œ

p

# ˙. #˙.

p

p

Cb.

b -œœ J

4 Π4

{

? ¢‹

Easier q = 104

p

œ

I

was

4 #œ 4

cu

p

#œ -

ri

œ -

ous,

œ J

and

charmed;

# unis. œ pizz. J ‰

Œ

Œ

4 Π4

Œ

Œ

4 Π4

#-œ J

Œ

Œ

4 4

#-œ J

Œ

Œ

4 4

4 4

j #œ

Œ ∑

Harp

f

4 4 j œp sub. 4 4

°

œ

f

Whip

Ó

Timp.

j #œœ-

Œ

¢

Œ

&

Bs. Tbn./ Tuba

4 j 4 # œp sub.

Tpt. in C 12

Tbn. 12

j ##œœ-

Œ

Œ

° & œ -

p

Œ

(a2)

Hn. in F 13

# -œœ J

p

Œ

#œ J

Œ

j #œ

pizz.

œ J

p

but


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

495 #>œœ. ##œœ œœ # œœ J ‰

° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

#>œœ. # œ # œ œ œ œ J ‰ #œ

1966 Fl. 12

a2

1 Cl. in Bb 2

& #˙

?

p

Bs. Cl.

j #œ

Cbn.

p

? ¢‹

Œ

Ó ∑

a2

? ˙

Bn. 12

#œ p

œ

Ó

Ó œ

œ #œ #œ

mf

œ

mf

#œ J

œ

3

Œ

#ww

w

w

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

Vib.

{&

B. D.

¢/

&

?

&

?

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

¢

°

{ {

& œ

œ.

fore warned

# œ. was

œ #œ.

fore armed,

° &

&

œ œ

and

I

œ

thought

you

Va.

B #œ

Œ

pizz. ? œ

Œ

p

Vc.

p

Cb.

? ¢‹

#œ #œ ∑

could

learn

from

œ

œ me,

œ #œ and

I

œ

from

you.

j œ

œ

Be - cause

#œ you

arco

#w p

˙.

œ

#œ #œ

3

#w Œ Œ

œ

˙

arco

w

p

arco

#w

#˙.

w

w

p

p

œ

3

#œ #œ

œ

œ

œ

œ

know some- thing:

arco p

pizz.

œ

3

#œ #œ

˙

œ

œ

˙

3

f

f

Ó

#w w

p

3

œ J

you

do.

j œ

But

Œ

div. #>œœ. ‰ J

Œ

#>œ. J

Œ

#>œ. J

Ó ∑

f

f

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

496 #>œœ. ##œœ œœ # œœ J ‰

° Ó &

1970 Fl. 12

mf

&

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

Fl. 3

& Ó

1 Cl. in Bb 2

?

Bs. Cl.

3

f

Œ

mf

∑ b ˙.

bœ 1.

mf

#>œœ. # œ # œ œ œ œ #œ J mf

b ˙. n ˙.

3

f

j b >œ

?

Cbn.

? ¢‹

Œ

2 2

2 2

2 2

Ó

2 2

2 2

mf

b ˙. ˙.

b˙ .

b>œ J

Œ

Ó

2 2

bœœ œ bbœœ J

b>œ bœ J

Œ

Ó

2 2

b>œ J

Œ

Ó

2 2

f

mf

Bn. 12

Brisker h = 66

3

mf

3

Ó

Œ

mf

f

f

° &

Hn. in F 24

&

2 2

Tpt. in C 12

&

2 2

Tpt. 3 in C

&

2 2

?

2 2

?

2 2

?

2 2

2 2

2 2

2 2

… Œ

2 2

Œ

2 2

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

¢

°

/

Vibraphone Vib.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

œ

2 2

&

?

&

2 2

?

2 2

{ {

& œ I

œ

do,

∑ b non ˙. arp. n ˙. mf

b ˙. ˙.

Œ

#œ too.

° unis. & #˙

Œ

& n˙

-3 œ

œ b˙

What

do

I

œ J

know?

div. #>œœ. ‰ J

Œ

#>œ. J

B #˙

Œ

#>œ. J

? ˙

Ó

p

Cb.

mp

3

œ

¢/

mf

p

Vc.

… Œ

p

Va.

a2

Œ

{&

p

Vn. II

Ó

? ¢‹

f

f

f

bœ J I

know

that

bœ bœ bœ you and

I

f

œ

are

through.

unis. p

f

p

bw

bw

p

p

bw

bw

j œ

f

f

f

Œ

Brisker h = 66

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

497 ° 2 &2

1974 Fl. 12

Fl. 3

2 &2

Ob. 12

2 &2

Eng. Hn.

2 &2

1 Cl. in Bb 2

2 &2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

ossia

U ∑

ossia

U ∑

ossia

U ∑

ossia

U ∑

ossia

U ∑

U ∑

ossia

U ∑

° 2 &2 j b >œ

(a2)

Hn. in F 13

ossia

U Œ

f

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Ó ossia

U ∑

2 &2

3 4

3 4

3 4

3 4

Ó

j bb œœ.

ossia

?2 ¢‹ 2

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

mp

U ∑

? 22

ossia

? 22

Ó

j bbœœ.

Œ

Ó

Œ

Ó

j bœ.

Œ

Ó

Œ

mp

mp

3 4

#nœœ

mf

3 4

mf

œ œ

3 4

œ

3 4

mf

mf

3 4

3 4

3 4

3 4

ossia

U ∑

2 &2

ossia Tpt. 3 in C

Tbn. 12

U ∑

2 &2 ? 22 bb>œœ J

ossia

U Œ

Ó

3 4

U Œ

Ó

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

f

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

?2 ¢ 2 b œj b >œ ? 22

ossia

ossia

f

U ∑

° 2 / 2

Vib.

2 {& 2

B. D.

2 ¢/ 2

ossia

U ∑

ossia

U ∑

ossia

U ∑

{

ossia

U ∑

2 &2

Harp

ossia

U ∑

? 22

{

ossia

U ∑

2 &2

Piano

ossia

U ∑

? 22

M. M.

Y.

ossia

U ∑

2 &2 ossia ? 22 U Ó

Œ

° 2 U &2 bw

p

I

was

com - fort -

ing

a

w

p

Vn. II

Va.

U ∑

2 &2 B 22

œ.

œ J

friend

who

fears

˙

mf

Œ

you.

U bw p

? 22 bU bw w p

ossia fermata

?2 U ¢‹ 2 bw p

That

is

Œ

bœ 3

all

Ó

you

œ.

o - ver - heard.

Œ

pizz.

Ó

Œ

#œ #œ

w

˙

j bœ.

w w

˙˙

j bbœœ.

Œ

Ó

Œ

˙

j bœ.

Œ

Ó

Œ

w

pizz.

mf

ossia

Cb.

j b œ.

ossia

div.

Vc.

Œ

mf

œ J

3 4

3 4

You

ossia

Vn. I

Ó

Œ

Ó

Πdiv. pizz.

mf pizz.

mf

3 4 3 4 3 4

œ œ

3 4

pizz.

3 4

mf

œ

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

498 ° 3 &4

2Ó 2

3 &4

2Ó 2

3 &4

2 2

3 2 Ó

3 &4

2 2

3 2

2 2

1978 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

Eng. Hn.

˙.

Œ

3 2

2 2

#>œ J

Œ

3 2

2 2

mf

Flute 3

3 & 4 ˙˙..

1 Cl. in Bb 2

> #œœ J

mf

2˙ 2˙

j œœ >

˙

>œ J

2 2

1.

œ

Ó

f

2 2 bw

Œ

3 2

2 2

Œ

3 2

2 2

Bs. Cl.

? 43

Bn. 12

? 43 ˙. ˙.

2˙ 2˙

Ó

3 2

2 2

Cbn.

?3 ¢‹ 4 ˙.

2˙ 2

Ó

3 2

2 2

° 3 &4

2 2

3 2

2 2

Hn. in F 24

3 &4

2 2

3 2

2 2

Tpt. in C 12

3 &4

2 2

3 2

2 2

Tpt. 3 in C

3 &4

2 2

3 2

2 2

Tbn. 12

? 43

2 2

3 2

2 2

? 43

2 2

3 2

2 2

? 43

2 2

3 2

2 2

° 3 / 4

2 2

3 2

2 2

Vib.

3 {& 4

2 2

3 2

2 2

B. D.

3 ¢/ 4

2 2

3 2

2 2

3 &4

2 2

3 2

2 2

? 43

2 2

3 2

2 2

3 &4

2 2

3 2

2 2

? 43

2 2

3 2

2 2

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

¢

{ {

3 &4 œ

° 3 &4

tell

#œ me

œ

that

#œ as

#œ if

œ it

2 #œ 2

clears

Œ

you.

œ

So

you

3 2 bœ

did

-

œ

œ

œ

n't

mean

a

œ J

word?

œ

Not

a

2 2 bw

word?

2Ó 2

>div. #œœ J

Œ

b arco w. 3 b w. 2

w 2w 2

3 &4

2Ó 2

#>œ J

Œ

3 2 bw .

arco

2 bw 2

B 43

2Ó 2

>œ J

Œ

3 2 bw

>œœ J

Œ

3 2

2 2

3 2

2 2

Vc.

? 43

2Ó 2

Cb.

?3 ¢‹ 4

2 2

mf

mf

arco

œ

mf

2 bw 2


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

499 Slower

1982 h = 54 °

4 4

4 4

4 4

Fl. 12

&

Fl. 3

&

(1.)

& bœ

Ob. 12

bœ-

Easier yet q = 84 (h = 42)

Eng. Hn.

&

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

4 4

Bs. Cl.

?

4 4

Bn. 12

?

4 4

4 4

4 4

Œ

b˙ . b˙ .

Œ

p

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

° &

n˙. b ˙.

Œ

1.

Œ

b ˙. p

˙.

Hn. in F 24

&

4 4

Tpt. in C 12

&

4 4

Tpt. 3 in C

&

4 4

Tbn. 12

?

4 4

Bs. Tbn./ Tuba

?

4 4

?

4 4

/

4 4

Vib.

{&

4 4

B. D.

¢/

4 4

&

4 4

?

Œ

4 4

&

(non arp.)

4 4

4 4

Timp.

Whip

Harp

Piano

¢

°

{ {

?

M. M.

Œ

& œ

j œ

Œ Ó

p

Go.

Tuba

Œ

b˙ . p

p

b˙ . b˙ .

Œ

b˙ .

n˙. b ˙.

p

b˙ . b˙ . Œ

œ bœ bœ -

Cru

el

boy:

Œ

Œ

n˙. b ˙.

œ

Œ

Œ

go.

You

œ

have

œ

ru

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

ined

this.

w ° w &

Ó

Œ

& w

Ó

Œ

Ó

Œ

B

4 4

Ó

Easier yet q = 84 (h = 42)

Slower h = 54

Vn. I

-

œ

unis.

w

?

? ¢‹

Ó

p

4 4

4 4

4 4

p

p

bb Oœ

unis. arco

Œ

p

4 4 4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

500 ° 4 &4

4 &4

1986 Fl. 12

Fl. 3

4 &4 Ó

Ob. 12

4 &4

Eng. Hn.

4 &4 Ó

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

? 44

Bn. 12

? 44 Ó

Cbn.

Hn. in F 13

4 &4

Hn. in F 24

bœ p

œ.

j œ

˙

œ

p

∑ Œ

˙

∑ 1.

Œ

bœ p

∑ Œ

˙. ∑

œ

p

˙

˙

1.

Œ

bw

w

Œ

˙.

Œ

˙.

1.

Œ

œ

p 2.

Œ

œ

p

œ

œ

mp

sub. pp

4 &4

Tpt. 3 in C

4 &4

Tbn. 12

? 44

? 44

? 44

° 4 / 4

Timp.

Whip

Vib.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

{

œ bœ

Œ

œ œ

mp

4 &4

4 ¢/ 4

4 &4

Ó

b˙ b˙

? 44

Ó

n˙ n˙

4 &4

? 44

4 &4

? 44

. ° 4 O˙. &4

bb Oœ

~w

4 O. & 4 ˙.

~w

O. B 44 ˙.

b Oœ

~w

O. ? 44 ˙. ?4 ¢‹ 4

bb Oœ

Ó

p

Ó.

~w

bb ~w

Œ

Ó

œ

When

you're

not

a

Œ

œ

œ-

œ-

œ

p

#œ p

-

œ

mf

œ

sub. œ p

fraid

to

lose

mutes on

œ

œ

mf

œ mf

3

mf

œ

œ

Œ ˙

sub. p

sub. p

˙ œ

œ some -

œ thing,

(con sord.), div.

œ-

œ

Œ

p

q = 69

œ-

p

arco

œ

p sul C

œ œ

p

sul G

Œ

Œ

non arp.

œ

More motion q = 92

Œ

sim.

(Vib.) bowed

{

Œ

sub. pp

4 &4

{

Œ

sub. pp

mp

Tpt. in C 12

Bs. Tbn./ Tuba

q = 69

1.

Œ

?4 ¢‹ 4

° 4Ó &4

1.

Œ

More motion q = 92

sub. p

˙ mf

sub. p

œ œ

pp

,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

501 ° &

q = 92

q = 76

1990 Fl. 12

Ob. 12

Eng. Hn.

Œ Œ

&

Ó

∑ œ ˙ 3

3

œ

pp

œ˙

p

Ó

œ˙.

˙

œ

˙

œ˙ .

œ

œ˙

œ

œ˙.

œ

pp

to Piccolo

p

j œœ J

˙

Œ

p

U ˙.

p

p

3

j œ

œ

q = 92

U <#>˙˙..

U ∑

˙

3

œ˙ .

œ

p

œ

œ

œ œ

U ∑

.j œ

?

U ∑

? ¢‹

U ∑

Œ

U ∑

Œ

U ∑

° Œ &

(1.)

œ

mp

sub. pp

(2.)

& Œ

Hn. in F 24

œ

œ

œ

mp

Œ

œ

p

U œ

Bn. 12

sub. pp

Œ

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

?

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

¢

p

B. D.

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

mp

°

{

Œ

sub. pp

/ ˙ ˙

œ œ J

Œ

Triangle

Œ

U Y

Œ

p

&

U ∑

¢/

U ∑

{

& Ó

b˙ b˙

U ∑

? Ó

˙ ˙

U ∑

&

U ∑

?

U ∑

{

? œ

° &

then

sim.

#œ you'll

œ un

œ

q = 92 ˙ ˙

& œ B nœ

œ

œ

œ

how

to

œ

œ

˙

mf

sub. p

mf

œ

œ

œ.

on

œ

nœ œ to

it.

œ J

˙

˙.

3

œ

sub. p

sub. p

œ mf

p

3

œ bœ

hold

q = 76

unis.

œ

œ

3

œ œ

? ˙ ? œ ¢‹

mf

- der - stand

mf

Cb.

œ œ

?

&

Vib.

œ bœ

? Œ

‹ &

Œ

U ∑

‰ ‰

?

Bs. Cl.

Hn. in F 13

& Ó

& Ó

1 Cl. in Bb 2

&

Fl. 3

Cbn.

3

sub. p

œ

œ

œ

˙.

3

Œ

œ To

nœ hold

œ. on

œ œ to

it.

œ J

œ

œ

œ 3

o - pen

your

U ˙

ppp

œ J

hand.

U ∑

j œ

j œ

œ J

U Ó

Œ

œ J

U Ó

Œ

U Ó

Œ

U Ó

Œ

p

œ

œ

When

you're

q = 92

sul G

œ-

œ-

p

sul C

œ-

œ-

p

œ

p

#œ p

œ 3

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

502 ° &

1994 Fl. 12

‹ &

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Picc.

Ob. 12

q = 69

q = 92

q = 76 ∑

Ó

œ˙

p

∑ Œ Œ

Ó

∑ œ ˙ 3

3

œ

pp

œ˙.

˙

œ

p

∑ Ó Ó

œ˙ .

j œœ J

˙

∑ 3

œ

œ˙

œ

œ˙.

œ

pp

˙

œ

p

œ

œ˙ .

œ

œ œ

Bn. 12

?

? ¢‹

Œ

Œ

° Œ &

1.

œ

p

mp sub. pp

2.

& Œ

Hn. in F 24

œ

œ

œ

p

Œ

Œ

Œ

Œ

p

mp sub. pp

œ

mp sub. pp

œ

œ

œ

mp sub. pp

p

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Tri.

¢

œ bœ

? Œ

p

œ œ

{

/

B. D.

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

mp sub. pp

p

œ œ

˙ ˙

p

œ œ J

Œ

&

¢/

{

non arp.

sim.

& Ó

b˙ b˙

Ó

b˙ b˙

? Ó

˙ ˙

Ó

˙ ˙

{

p

&

?

? œ not

#œ a -

œ fraid

mf

œ

sub. p

to

lose

& œ B œ

œ

œ

œ

˙

mf

sub. p

œ mf

œ œ

div.

,

œ

œ

you'll

have

un

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

p

how

you

can

lose

œ

œ

œ

3

der - stood

œ œ

unis.

œ

œ

˙

mf

sub. p

œ mf

œ

your - self

˙

˙. œ

sub. p

sub. p

sub. p

œ

œ

œ

˙.

3

Œ

œ J

So

3

œ mf

œ.

3

œ mf

œ

mf

q = 76

sub. p

sub. p

-

˙ ˙

sub. p

œ

q = 92

˙ mf

œ

some - one,

pp

? ˙ ? œ ¢‹

œ

q = 69

° Ó. &

mf

Cb.

Œ

& Ó.

Vib.

œ œ

œ bœ

Œ

mp sub. pp

? °

Œ

.j œ

3

?

Hn. in F 13

‰ ‰

Bs. Cl.

Cbn.

œ

œ.

œ.

you

can

find

j œ

j œ

œ J

œ J

œ

œ

œ

your - self

œ J

œ J

For


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

503 ° & #w w

1998 Fl. 12

‹ &

Picc.

More motion q = 88

3 4 ˙˙

p

j œœ

4 4

3 4

4 4

Ob. 12

&

3 4

4 4

Eng. Hn.

&

3 4

4 4

? Œ

Bs. Cl.

3 4

&

1 Cl. in Bb 2

œ

p

œ

Œ

4 4

3 4œ

œ

œ

œ

3

˙

b œ-

œ

mf

œ

œ

Ó

4 4 n˙

j œ

b œ-

Œ

n

3 4

4 4

? ¢‹

3 4

4 4

° &

3 4

4 4

Hn. in F 24

&

3 4

4 4

Tpt. in C 12

&

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

?

3 4

4 4

?

3 4

4 4

3 4

4 4

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Tri.

Vib.

B. D.

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

¢

°

{

/ Œ

… Ó

¿

(p)

to Glock.

&

3 4

4 4

&

3 4

4 4

¢/

3 4

4 4

&

3 4

4 Π4

?

3 4

4 Ó. 4 w

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

{ {

ppp

3 4œ

? #w good.

œ J

° &

3 4Œ

Œ

&

3 4Œ

Œ

p

p

œ

But

I

More motion q = 88 œ

mf

œ

mf Va.

Vc.

Cb.

4 œ 4

am

4 4 4 4

3 4Œ

?

3 4

4 4 w

3 4

4 œ 4

? ¢‹

mf

non arp.

nœ a -

Œ bœœ

œ

B

Œ

˙˙.. ˙ b ˙..

œ

fraid

of

œ los

ing

-

˙

˙˙.. ˙.

œ

œ

p

œ unis.

unis.

˙ ˙

œ

p

œ

bœ-

bœœ œ

j œ

Œ

you.

unis.

œ

bœ œ

˙

div. ˙

˙

Œ

Ó

Ó

œ 3

œ

And

I

unis.

œ

div.

unis.

˙ ˙-

œ œ

˙.

mf

mf

œ

3

div. ˙

4 4 ˙

pizz., l. v.

œ

˙˙.. ˙ b ˙..

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hn. in F 13

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Cbn.

œ-

?

Bn. 12

œ

bœ-

œ œ-

Œ

sim.

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

504 ° &

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

2002 Fl. 12

Picc.

& Ó

1 Cl. in Bb 2

1.

b œ-

mf

œ

œ-

Ó

b œ-

œ

œ-

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

Vib.

{&

B. D.

¢/

Timp.

Tri.

¢

°

{

& Œ

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

˙. bb˙˙.. ˙.

Œ

. ? ˙˙. w

{

˙. bb˙˙.. ˙.

Db

Œ

˙˙.. ˙.

b œœ

-œ b1. mf

˙˙.. b b ˙˙..

Ó

Œ bb œœœ

˙˙.. w

b œœ œ

œ

b-œ

˙˙˙... ˙.

bb œœœ œ

?

can't

° sim. & œ &

sim.

œ J

œ make

you

stay.

b˙ ˙ œ

w

? œ ¢‹

Œ

˙

˙ b˙

B ˙ ?

˙

bœ-

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙ b˙

b˙ ˙ œ

˙. Œ

Ó

Ó

Œ

bœ-

œ

œ

œ

œ

There

is

no

one

who

would

think

œ

œ

œ

œ

œ

w

œ

œ

you

bb˙˙ œ

bœ-

˙.

3

˙˙

˙

œ

œ

wrong

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙˙

Ó

Ó

œ

if

you

b˙˙

œ œ

˙. Œ

˙˙.. b˙˙..

&

? bœ J

œ

∏∏∏∏∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Tbn. 12

∏∏∏∏

Hn. in F 13

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Cbn.

Ó

bœ-

œ œ

Œ

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

505 ° &

‹ &

&

2006 Fl. 12

Picc.

Ob. 12

& Ó

Eng. Hn.

b œ-

(mf )

œ-

&

1 Cl. in Bb 2

œ

?

Bn. 12

? Ó

(1.)

Ó

b œ-

? Ó ¢‹

œ-

Ó

œœ œ

Œ

b œ-

œ

b œ-

w ˙.

œ -

bw w

˙.

bw

p

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

/

Vib.

{&

B. D.

¢/

°

{

& Œ

Harp

˙˙.. ˙˙. .

Œ

? Ó. ˙.

Piano

Y.

{

˙˙.. bw

bœœ Œ

˙˙.. b˙˙.. D§

˙˙.. ˙.

bœœ

bœœ bœ

?

? œ just

œ 3

walked

a

& œ

˙˙

Va.

B ˙ ?

˙

œ

Vn. II

Cb.

Œ

˙˙

Vc.

Eb

˙˙.. b˙ . ˙.

&

° & œ

Vn. I

Œ

˙˙.. ˙.

bœœ œ

˙˙.. ˙˙. .

∏∏∏∏∏∏∏∏

Tri.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Timp.

¢

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Tbn. 12

-

œ

Œ

˙

œ J

way.

˙.

? œ ¢‹

œ-

° &

Hn. in F 13

œ

œ-

p Cbn.

œ

Œ

(mf)

(mf)

Bs. Cl.

Ó

Œ

bœ-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙

˙.

œ

œ

œ

Œ

Œ

œ I

˙˙

˙

œ-

bœ-

œ am

mp

œ

learn - ing

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

both

to

love

and

œ-

b ˙.

œ

b˙ ˙ œ

œ

bœ-

un - der - stand

œ

œ

œ

œ

œ

œŒ

œ

œ

œ

3

˙˙

˙

œ

Ó

œ

œ J

you;

˙˙

œ

I

am

œ

b˙˙

˙

œ œ

b ˙. bœ

bœ-

œ

œŒ

Œ

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

506 ° &

2010 Fl. 12

‹ &

Picc.

&

Ob. 12

& Ó

Eng. Hn.

œ-

œ

œ-

Œ

j œœ

pp

˙˙

?

Bn. 12

?

Œ

#œ J

˙

w

? ¢‹

Œ

œ J

˙

w

+ j œ œ.

Ó

Cbn.

Hn. in F 13

° & Œ

˙˙..

œœ..

n

#œœ J

œœ

Œ

p

œ.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

w bw

?

bw bw

Tbn. 12

Timp.

Tri.

Vib.

B. D.

¢

? °

{

/

Piano

M. M.

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

∑ 1.

œ.

Ó

œ

p

p

∑ Glockenspiel

Ó

Œ

(Vib. ord.)

&

¢/

{

?

{

w

Œ

w w

Cb

p

bw bw

?

&

œ

not

al

° & œ

˙˙

& œ

˙˙

B ˙ ?

-

-

œ.

-

ways

right:

œ

œ J

Ó

œ-

œ

œ. œ

Ó

Ó.

Still:

œ.

œ œ

Œ

œ

pizz.

w

? ¢‹ œ

-

œ

j œ

j œ

œ

j œ

Ó

pizz.

j œ

pizz.

Slower q = 76

œ

p

œ

œ

Be

with

me,

œ

bœ Wis

œ

>3 œ

I

have

been

œ

œ

œ

œ

dom...

-

œ œ

div. arco

œ.

Ó

Ó

Ó

j œ

Ó

arco

j œ

Ó

p

Ó.

pizz.

p

p

&

?

œ œ

b œœ

˙˙.. ˙˙..

Ó

&

&

& Œ

Harp

sfz

p

∏∏∏∏∏∏∏∏

Bs. Tbn./ Tuba

p

œ

1., open

Ó

sfz &

p

Ó

œ œ

pp

+ œœ.

bœ œ ∑

&

?

p

œ. œ.

Ó

Hn. in F 24

pp

Ó

w w

Bs. Cl.

1.

œ œ

&

1 Cl. in Bb 2

Slower q = 76

p

arco

œ.

p

˙.

p div. arco

w bw

bwarco bw

p

p

div.

œ

div. œ

œ œ

3


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

507 2014˙ Fl. 12

° ˙ &

Œ

‹ &

Picc.

˙˙

œ

œ

3

pp

bœ J

mp

Œ

bœ bœ

bœ .

Œ

bœ bœ

Œ

Piccolo

1.˙

˙ & ˙

1 Cl. in Bb 2

œœ

Œ

mp

&

Eng. Hn.

bb ˙˙

& Œ

Ob. 12

œ œ

œ.

œ

pp

mp

bœ œœ œ

mp

3

Œ

Ó

j bœ ‰

Œ

Ó

œ J

Œ

Ó

mf

mf

∑ bœ . bœ œ œ. b œ œ

bb˙˙

œœ..

œ œ J

˙˙

∑ bœ bbœœ œ

bœ . b œ.

œ œ J

Œ

Ó

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

Cbn.

Hn. in F 13

° (1.) & w

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Timp.

Glock.

¢

œ

œ.

bœ J

Harp

Piano

M. M.

Y.

° &

{

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

˙ ˙ bœ bœ

Œ

∑ b˙. bw

b˙ b˙

bw bw

mf

˙˙..

bœ bœ

b˙ . b˙ .

to Cym.

˙˙..

b œœ

bw bw

˙. ˙.

bb œœ

b˙ . b˙ .

to Mar.

mp

mp

∑ Bass Drum

6

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

n

Œ

¿

mp

P

Ó

Ó

bw bw

w w

bw bw

w w

?

?

with

you,

al -

œ

-

-

œ ry -

-

œ bœ œ

div.

unis.

œ.

div.

unis.

œ.

œ

œ

œ

œ ˙ ˙

œ

bœ b>œ

Œ

3

I have

3

˙ & ˙

? w ¢‹ w

j œ mp

˙

˙ ˙

? ˙˙

ways...

pp

? Œ

B œ

œ

bœ where

p

bœ bœ with

me,

I have been, with

œ œ

Wis -

b˙ b˙

3

been,

œ

bœ >œ œ bœ bœ

bœ Œ

sim.

mp

œ œ œ

b˙ b˙

œ

sim.

œ.

mp

mp

bœ bœ 3

Œ

bœ œ

œ bœ œ

˙ ˙

œ bœ œ

˙ ˙

bœ œ œ bœ bœ 3

w w

bw bw

˙ ˙

mp

œ bœ

al -

œ

ways...

j œ œ

-

Ev' - ry, ev' - ry day

bœ bœ b œ

bœ . bœ . œ bœ

œ

ways

-

bœ bœ

bœ œ œ

mp

bœ .

and

ev'

bœ œ. b œ bœ nœ -

ry day

˙ ˙ ˙ ˙

mf

mf

bw bw

mf

œ ‰ J

bœ bœ . bœ œ

mf

bœ .

re - joic - ing,

re -

bœ bœ . bœ b œ

mf

b˙. bw b˙ b˙

bœ. bœ œ. bœ œ. bœ

Œ

3

-

∑ ∑

Al

bb w w

mp

you,

dom...

bœ .

b˙. bw bw bw

pp

œ

¿

P

Ó

Db F§

œ

Œ

mf

œ bœ

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

œ

Œ

6

&

& œ

Œ

mp

Fb Ab

? w w

° &

mf

Ó

mp

Ó

bbw w

& w w

{

bw bw

Œ

œ œ

¢/ Ó

{

w w

˙. ˙.

Ev'

Vn. I

∑ bb w w

œ J

mf

take Harmon mute

Ó

mp

˙ ˙

&

B. D.

œ

?

œ

? w w

&

Vib.

∑ (1.)

bœ œ

bœ .

mp

? ˙˙

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

bœ bœ .

œ œ.

œ œ. bœ nœ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

508 ° &

2018 Fl. 12

Picc.

Driven, twice as fast q = 152

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

w w-

w w-

f no dim.

? ¢‹

∑ Ó

∑ bœœ

Œ

mp

œœ

œœ

3

bww-

bww-

f no dim.

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Vib.

B. D.

? bœ. ? ¢ bbœœ

Piano

M. M.

Y.

Vn. II

Va.

Cb.

œ

œ

œ

3

bœ f

3

œ J

Œ

Œ

˙. ˙.

‰ 3

œ J

œ

œ

œ

3

3

œ J

Œ

° &

&

{

&

¢/

{

Ó

∑ mp

? bœ œ

Œ

w w

bww

œœ

œœ

3

∑ Ó

Ó

bœ bœ

w w

w w

bww

bww

f

&

?

& bœ

joic

-

? Œ

œ

ing,

j œ

mp

bœ .

Dai - ly,

your

mp

bœ -

° &

&

B

œ

bœ .

ly,

my

œ

˙.

j œ

˙.

œ J

de - light...

de - light...

Driven, twice as fast q = 152 ∑

Œ

3

œ

You

œ

sing

to

unis., pizz.

œ

Œ

Ó

unis., pizz.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

f

˙.

Œ

? bœ .

bœ ˙ .

˙.

Œ

bœ ? bœ ¢‹

b ˙. b˙ .

˙. ˙.

Œ

bœ .

3

œ

Œ

me.

3

œ

You

sing

œ

œ ˙.

œ

œ

œ

3

f

f

3

non arp.

&

œ J

f

? bœ bœ

{

Marimba

bœœ

unis.

Vc.

1. (harm. mute)

˙.

?

Dai

Vn. I

Ó

b˙ . b ˙.

? bœ

Harp

1. harmon mute in

bœœ œ˙.

pizz.

bœ f

pizz.

œ

f

œ ∑

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

œ œ

œ

to

œ

Wis - dom.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

509 ° &

2022

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

Fl. 12

Picc.

& w w-

1 Cl. in Bb 2

˙˙..

?

Bs. Cl.

? ¢‹

œ.

Ó

˙˙..

bœ œ-

j œ œ

bœ . œ.

˙˙

? bww-

Bn. 12

œœ

bw bw

œ J

f

˙

Ó

n

bbw w-

w w

° &

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

(1.)

? bœ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

œ

œ

œ

Œ

3

œ

œ

3

œ J

3

œ

œ

œ

Œ

3

3

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

f

j œ œ

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

œ J

œ

œ

œ

3

?

° &

&

?

¢/

{ {

& w w

˙˙..

? bww

˙˙..

{

œ b œœ

˙˙ ˙

œ

w

j œœ œ

bœœ.. œ.

?

° & œ

No

œ

bœ thing

-

œ

œ

could

be

œ

Œ

Œ

sweet - er.

Ó

Ó

Œ

you

don't

lis

bœ .

œ J

Ó

œ.

j œ

Ó

œ.

œ J

Ó

Ó

Ó

Œ

Va.

B bœ

Œ

Ó

Ó

Œ

? œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Œ

œ

Œ

? ¢‹

œ

œ

Yes,

Œ

œ

œ

unis., pizz.

œ

f

Œ

3

bbw w

3

bw bw w

&

& Œ

Œ

œ

you

bœ sing

œ

j bœ

to,

but

∑ ∑

j œ œ

œ

œ

œ J

œ

œ

3

3

3

3

?

¢

& œ

Cb.

œ

3

Vn. II

Vc.

œ

1. harmon mute

-

œ

˙

ten

to

me.

3

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó ∑

œ

3


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

510 ° &

2026

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

Fl. 12

Picc.

j & bbœœ -œ ? J

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

° &

&

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

f

? bb-œœ J

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Hn. in F 24

(1.)

& œj

Tpt. in C 12

(1.)

Glock.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó

Œ

bœœ

3

f

j œœ Œ

? bœJ

Tbn. 12

Timp.

Œ

&

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

1, 2. harmon mute

Œ

3

j œœ œœ

3

œœ

œœ

3

bœœ

œœ

œœ

œœ

∑ Ó

Œ

3

(f)

œ J

Œ

3

œœ

œœ

œœ

3

œœ

œœ

bœœ

3

j œœ œœ

3

œœ

œœ

∑ 3

œ J

œ

œ

œ

œ

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

œ J

œ

œ

œ

3

Œ

?

?

° &

¢

{

j & bbœœ

Œ

Ó

Œ

? bbœœ J

Œ

Ó

Œ

¢/

bœœ

3

(f)

bœ 3

{

j œœ Œ œ J

Œ

3

3

j œœ œœ

œœ

3

œœ

bœœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

bœœ

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

j œœ œœ

œœ

3

œœ

œ J

œ

œ

œ

3

3

Œ

3

Œ

Ó

? bbœœ J

Œ

Ó

&

?

° bœ. & J

Œ

Ó

Œ

& œ.j

Œ

Ó

Œ

B bœ. J

Œ

Ó

Œ

? bœJ.

Œ

Ó

Œ

b œ. ? J ¢‹

Œ

Ó

f

œ

Whom

you

lis - ten

to

is

& œJ

Œ

Œ

Pe - ter.

j œ I

arco

b˙ .

bœ love

3

j j œ œ

you.

j nœ

And

œ I

don't

hate

3

nœ J

him.

œ J

3

Œ

j & bbœœœ

{

3

j œœ œœ

Œ

œ J

œ

œœ

œ J

œ

œ

œ

3

b˙ .

œ

˙.

w

˙.

œ

<n>˙.

w

˙.

œ

arco

(f)

bœ J

But

w

(f)

œ

3

arco

arco

œ

œœ

œ

(f)

œœ

j œœ œœ

b˙ .

b˙ .

3

3

w

(f)

œœ

3

3

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

511 ° &

2030

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

& bœœ

Fl. 12

Picc.

Cbn.

Hn. in F 13

3

œœ

œ

(1.)

Timp.

Glock.

B. D.

Harp

Piano

M. M.

œ

3

œœ bœœ

œœ

œœ

bœœ

3

j œœ œœ

3

œœ

œœ

œ

œ

œ

3

œ

œ

3

3

œ J

œ

œ

œ

3

œ J

Œ

3

œ J

œ

œ

œ

Œ

3

?

?

° &

¢

{

3

? bœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

3

œœ

œœ bœœ

œ

œ

œ

3

3

3

œœ

œœ

bœœ

œ

œ

3

3

3

j œœ œœ œ J

œ

œœ

3

œœ

j 3 œœ ‰

j œœ Œ

œ

œ

œ J

œ J

3

3

Œ

¢/

&

?

&

?

{

{

œ & J

this

bœ J

œ J

can - not

œ J

go

˙ on.

œ J

˙

œ

3

Vn. II

& ˙

œ

œ

3

Va.

B ˙

œ

œ

˙

œ

? ˙

œ

œ

˙

œ

? ¢‹

œ Ei

Cb.

œ J

3

Vc.

j Œ œœ

° ˙ &

Vn. I

mutes off

j 3‰ œœ ∑

œ

3

& bœœ

Mar.

œœ ∑

? bœ

Tbn. 12

3

œœ

&

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

œœ

3

3

-

œ

œ

œ

ther

you

make

œ

him

make

bœ peace

j bœ œ

œ

œ

w

w

j bœ œ

œ

3

œ

nw

w

j bœ œ

œ

œ

bw

w

œ J

œ

œ

w

w

œ

3

3

bœ J

œ

with

me,

3

3

œ J

œ

œ 3

Œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

512 ° &

2034 Fl. 12

Half as fast q = 76

‹ &

Ob. 12

&

Eng. Hn.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Picc.

Œ

˙˙..

mf

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

∑ Œ

b˙ . b ˙.

w w

mf

? ¢‹

w w

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Cbn.

Hn. in F 13

(1.)

? bœ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

3

?

?

œ

mutes off

œ

3

Œ

˙. b ˙. p

° &

Mar.

{&

B. D.

¢/

Œ

&

Œ

Glock.

Harp

Piano

M. M.

Y.

Vn. I

{

Y.

p

non.arp

b ˙˙.. f

ww

˙˙..

˙. b ˙.

w w

˙. ˙.

?

&

?

{

& Œ

?

Œ

œ

œ

or

I

am

j œ

˙

gone.

Half as fast q = 76

° & w

Œ

j œ-

Œ

Œ

f

œ #œ

Ó

Va.

Vc.

Cb.

& w

œ J

Men.

∑ ∑

œ

œ

p

p

j œ-

Ó

Œ

b-œ J

Ó

Œ

bœJ

Ó

B w

Œ

? w ? ¢‹

Œ

Pe - ter.

mf

mf arco

mf

Œ

(While PETER and the FOLLOWERS gather, MIRIAM retrieves MARY's opulent bridal crown.)

mf Vn. II

Œ

˙ ˙

˙.

œ

b ˙.

œ

p

p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° &

2038 Fl. 12

‹ &

Picc.

3 4

Imposing q = 66

b (1.) ˙.

3 4

More motion, with the voice 513 q- = about 72

b ˙.

f

mp f

f

mp f

mp

b ˙-.

b ˙.

mp

2 4 2 4

Ob. 12

&

3 4

2 4

Eng. Hn.

&

3 4

2 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

2 4

?

3 4 <n>œ f

˙.

˙.

2 4

? Ó Ó

Œ Œ

3 4 bœœ

b˙ b˙

˙. ˙.

˙. ˙.

2 4

? Ó ¢‹

Œ

3 4 bœ

˙.

˙.

2 4

3 4 Œ

Œ

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° &

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

&

&

∑ mutes off

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Glock.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Ptr.

Y.

¢

3

mf

œ

mf

f

Œ

? Ó

Œ

?

f

œ

3

mf Tuba

œ

3. mf

3

3 4

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

a2 + b>œ R

3 4

+ a2 r œ >

sfz

+ œ R

+ r œ

Œ

+ b>œ R

sfz

Œ

+ r œ >

sfz

+ œ R

+ r œ

b˙ b ˙..

Œ

2 4

Œ

Œ

2 4

mp

˙˙. .

3 4 œ bœ

bb ˙˙

˙˙..

˙˙..

b˙—

2 4 2 4

˙˙. .

f

Œ

bb˙˙

f

mp f

3 4 bœœ

3 4 bœ

b-˙ b ˙..

open f

2 4 2 4

2 4

° &

3 4

/4

&

3 4

2 4

?

3 4 Œ

Œ

‰.

r bœœ >

2 4

¢/

3 4 Œ

Œ

‰.

r ¿æ

&

3 4

2 4

?

3 4

2 4

&

3 4

2 4

?

3 4

2 4

& ‹

3 4

?

{ { {

œ

3 . 4 <n>œ f

& ˙

?

œ

˙

to

j œ

Œ

œ

œ

p

3 3

2

æ Yæ.

2 4

Œ

div.

œ J

f

œ

Œ

Œ

Œ

f

mp

b -˙.

f

bœ>œ R

2 4 2 4

Œ

mp f

b ˙. ‰.

Œ

bi...

b ˙-.

f

div.

More motion, with the voice q = about 72

b ˙.

3 4 Œ

æ Yæ.

sfz

r bœœ >

˙.

3 4

‰.

Œ

her.

3 4

j œ

˙.

? ¢‹ Ó

œ J

Œ

pp sempre

Imposing q = 66

° ˙ &

B œ

sfz

Sus. Cym.

Rab -

Kneel

Vn. I

?‰.

Œ

f

?‰.

sfz

3 4 Œ

? Ó

Tbn. 12

&

Hn. in F 24

œ

3

mp f

Œ

‰.

bœ>œ R

mp

2 4 2 4 2 4

3 4 bœœ

bb˙˙

˙˙. .

˙˙. .

2 4

3 4 b<n>œœ

bb˙˙

˙˙. .

˙˙. .

2 4

f div. f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

514 ° 2 &4

2042

‹ 2 &4

3 4

Ob. 12

2 &4

Eng. Hn.

As before q = 66

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

2 &4

3 4

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

2 &4

3 4

4 4

3 4

Bs. Cl.

? 42

3 4

4 4

3 4 ˙

œ

? 42

3 4

3 4 b˙˙

bœœ

3 4 b˙

Fl. 12

Picc.

Bn. 12

Cbn.

?2 ¢‹ 4

3 4

4 Ó 4 4 Ó 4

a2

Œ

mf

Œ

œ

mf

f

œ

3

f

bœ 3

f

°? 2 4

3 4

4 4

3 4

Hn. in F 24

? 42

3 4

4 4

3 4

Tpt. in C 12

2 &4

3 4

4 4

3 4

Tpt. 3 in C

2 &4

3 4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 42

3 4

4 Ó 4 Ó

Œ Œ

4 Ó 4 Ó

Œ Œ

4 4

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

? 42 ? 42

3 4

3 4

° / 42 Yææ

3 ææ 4 Y.

pp

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Ptr.

Vn. II

Cb.

4 Yææ. 4

3. mf

bœœ

3 4 ˙ b˙

b œœ

œ

f

3

. æj ¿

f

3 4

f

3 4

to Whip

∑ ∑

4 4

3 4

2P ¢/ 4

{

3 4

4 4

3 4

2 &4

3 4

4 4

3 4

? 42

3 4

4 4

3 4

2 &4

3 4

4 4

3 4

? 42

3 4

4 4

3 4

2 &4 ‹

3 4

4 4

3 4

{

? 42 œ ° 2Œ &4

2 &4

bœ 3 am

bœ the

bride

bœ p

? 42 ?2 ¢‹ 4

-

groom.

3 œ 4

She

3 4 œ 3 4 œ

B 42 œ

p

div.

bœ-œ

p

Vc.

mf Tuba

3 4 b˙˙

3 4

unis.

Va.

œ

œ

I

Vn. I

2 {& 4

p

Y.

3

bœ bœ

3 bœ-œ 4 unis.

3 4 3 4

3

œ

We

are

4 4

˙

œ

œ J

the

b˙˙

3

bœœ J

˙

4 b˙˙ 4

bbœœ

j œœ

bb˙-˙

4 bb˙˙ 4

bœœ

Œ

3

one

f

is

div.

bride.

3

4 b˙˙ 4 div.

p

3 4 ˙

flesh.

bœœ f

f

f

div. ˙ 4 4 Ó

b œœ

4 Ó 4

Œ

f

Kneel

œœ J

bœ bœ

3

œ mf

As before q = 66

3 4

3 4

3 4

œ

3 4 b˙˙

bœœ

3

3 4 b˙˙

bœœ

mf

(div.)

to

f


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

515 ° &

2046 Fl. 12

b 1. ˙.

f

mp

Œ

bb >œœ J

Œ

U ∑

4 4

Œ

>œ J

Œ

U ∑

4 4

f

‹ &

Ob. 12

&

U ∑

4 4

Eng. Hn.

&

U ∑

4 4

1 Cl. in Bb 2

&

Picc.

b ˙. f

mp

f

Œ

U ˙˙..

˙ >˙

fp

?

b ˙.

˙.

Bn. 12

? b˙ . b ˙.

˙. ˙.

Cbn.

? ¢‹ b˙.

˙.

Bs. Cl.

Hn. in F 13

°? Œ ? Œ

Hn. in F 24

Œ Œ

+ r b>œ

(a2)

&‰.

sfz (a2)

+ r n>œ

&‰.

sfz

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Ptr.

Y.

&

¢

?

Vn. II

Va.

U ∑

4 4

+ r œ

Œ

Œ

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

U ∑

4 4

mp

> ¿

Whip

¢/

Œ

Œ

Œ

∑ r b œœ >

pp

Œ

to Glock.

æ ˙æ.

r Ͼ

‰.

to T.-t.

f

sfz

&

U ∑

4 4

?

U ∑

4 4

&

U ∑

4 4

?

U ∑

4 4

U ∑

4 4

Œ

U ∑

4 4

{

& Œ ‹

Œ

œ

œ 3

How

you

be

? b˙ .

° &

&

B Œ

-

œ

tray

me!

œ J

her.

Vn. I

&‰.

4 4

Œ

Œ

U ∑

Œ

˙˙..

{& Œ

∑ ‰

˙˙. .

°/

4 4

fp

. bb ˙˙.

U ˙˙..

f

?

{

> bb˙˙

4 4

+ r œ

b˙ b ˙..

? b˙ . b ˙.

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

&

U ∑

∑ Œ

4 4

Œ œ How

Œ bœ 3 ma

-

œ

ny

times

will

you

de

bunis. ˙.

f unis.

bœ>œ R

Œ

f

ny

mp

b ˙.

-

Œ

mp

Œ

bœ>œ R

œ

Œ

me?

div. col legno

j œœ

Œ

U ∑

4 4

col legno

Œ

U ∑

4 4

Œ

U ∑

4 4

f

Œ

f

Œ

œ

f

j bœ f

Œ

unis., col legno

j bœ

Vc.

? b˙ . b ˙.

˙˙. .

U ∑

4 4

Cb.

? b˙ . ¢‹ b ˙.

˙˙. .

U ∑

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

516 ° 4 &4

2 4

4 4

2 4

‹ 4 &4

2 4

4 4

2 4

Ob. 12

4 &4

2 4

4 4

2 4

Eng. Hn.

4 &4

2 4

4 4

2 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

2 4

4 4

2 4

Bs. Cl.

? 44

2 4

4 4

2 4

Bn. 12

? 44

2 4

4 4

2 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

2 4

4 4

2 4

° 4 &4

2 4

4 4

2 4

Hn. in F 24

4 &4

2 4

4 4

2 4

Tpt. in C 12

4 &4

2 4

4 4

2 4

Tpt. 3 in C

4 &4

2 4

4 4

2 4

Tbn. 12

? 44

2 4

4 4

2 4

? 44

2 4

4 4

2 4

? 44

2 4

4 4

2 4

° 4 / 4

2 4

4 4

2 4

Mar.

4 {& 4

2 4

4 4

2 4

B. D.

4 ¢/ 4

2 4

4 4

2 4

4 &4

2 4

4 4

2 4

? 44

2 4

4 4

2 4

4 &4

2 4

4 4

2 4

? 44

2 4

4 4

2 4

2050 More motion, but halting q = 72 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

Ptr.

Vn. I

¢

{

{

pp

4 &4 œ ‹ "Weave

° 4 &4

3

her

a

man

œ -

3

tle

More motion, but halting q = 72

bœ of

œ J

2 bœ . 4 white

4 b˙ . 4

and

œ J

red,

œ

Braid

3

it

with

pur

œ -

3

ple

2 4

and

2 4

4 4

2 4

Vn. II

4 &4

2 4

4 4

2 4

Va.

B 44

2 4

4 4

2 4

Vc.

? 44

2 4

4 4

2 4

Cb.

?4 ¢‹ 4

2 4

4 4

2 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

517 ° 2 &4

4 4

‹ 2 &4

4 4

Ob. 12

2 &4

4 4

Eng. Hn.

2 &4

4 4

1 Cl. in Bb 2

2 &4

4 4

Bs. Cl.

? 42

4 4

Bn. 12

? 42

4 4

Cbn.

?2 ¢‹ 4

4 4

° 2 &4

4 4

Hn. in F 24

2 &4

4 4

Tpt. in C 12

2 &4

4 4

Tpt. 3 in C

2 &4

4 4

Tbn. 12

? 42

4 4

? 42

4 4

? 42

4 4

° 2 / 4

4 4

Mar.

2 {& 4

4 4

B. D.

2 ¢/ 4

4 4

2 &4

4 4

? 42

4 4

2 &4

4 4

? 42

4 4

2054 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

Ptr.

¢

{

{

2 bœ . &4 ‹ gol

bœ J

den

-

4 ˙. 4

œ J

thread;

<n>œ

œ

œ

of

it

de

3

All

œ

œ -

li

-

cate,

œ J

œ 3

All

of

œ it

° 2 &4

4 4

Vn. II

2 &4

4 4

Va.

B 42

4 4

Vc.

? 42

4 4

Cb.

?2 ¢‹ 4

4 4

Vn. I

œ

rich

and


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

518 ° &

2058

Slowing q = 63

‹ &

3 4

3 4

Ob. 12

&

3 4

Eng. Hn.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

° &

3 4

Hn. in F 24

&

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

/

3 4

Mar.

{&

3 4

B. D.

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

&

3 4

?

3 4

Fl. 12

Picc.

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Whip

Harp

Piano

Ptr.

¢

°

{ {

& ‹

b˙ bright.

, ‰

œ J

œ

œ

Let

her

œ mo -

œ

bœ .

ther

set

her

crown

bœ bœ

u - pon

her

œ

head

j bœ

This

n˙ rap

-

3

œ

tu -

rous...

3 4Œ

pp

œ.

This

rap

j bœ

° &

3 4

Vn. II

&

3 4

Va.

B

3 4

?

3 4

? ¢‹

3 4

Vn. I

Vc.

Cb.

Slowing q = 63

œ bœ

- 3 tur - ous...


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

519

Hn. in F 13

& &

4 n˙ 4

&

4 Ó 4

Œ

mf

4 Ó 4

Œ Œ

? ¢‹

4 Ó 4

Œ

4 4 œ -

œ-

4 4 œ -

3

œ-

œ-

œ-

˙

œ

˙

ff a2, open

3

&

4 ˙. 4

Tbn. 12

?

. 4 # ˙˙. 4

Bs. Tbn./ Tuba

?

Tpt. 3 in C

Piano

Fol. 1

Fol. 2

Fol. 3

Fol. 4.

S.

A.

T.

B.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

°

Œ

mf

ff

b œœ-

mf

4 Y. 4

{¢&

4 4

&

4 Ó 4

?

4 Ó 4

&

4 4

?

{

& Œ ‹ & Œ ‹ ? Œ ? Œ

° &

œ.

This

rap

3

ff

j bœ

‰ ‰

rap

ff

bœ J

bœ .

This

rap

-

3

3

ff

bœ J

œ.

This

rap

œ bœ tur - ous

-

œ.

This

f

œ n˙

ff

œ

œ œ tur - ous

œ œ

tur - ous

-

œ œ -

3

tur - ous

4 œ 4

œ

Œ

3 2

Œ

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

ff

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

ff

œ b œ-

mf

ff

b œ-

3

œ-

˙

œ-

œ-

˙

- -3 #œ˙. œ

œ

˙

œ-

œ-

œ-

3

Œ

mf

mf

ff

- -3 #œ˙˙.. œ

œ

œ

3 2 w

(ff)

# ˙˙..

› &

3 2 #w

(ff)

# ˙˙.. ff

ff

Œ

Œ

3 2

Œ

3 2

n -œ œ

ff

b œœ-

ff

˙

Ó

Œ

3 ˙ 2 b˙

ww

3 2 ˙ n ˙-

w w-

3 2

… Œ

3 2

bœœ œ

3 #˙ &2n ˙ ˙

ff

molto arp.

non arp.

(ff)

Ó

bœ bœ

Œ

- -3 # œ˙˙.. œ

œ

˙

- -3 # œ˙˙.. œ

œ

˙

ff

bœ bœ Œ

3 2 b˙˙ ˙ 3 2 ˙ n˙

w w

?

3 2

Œ

n˙ “‘

3 2

4 n˙. 4

Œ

3 2

4 ˙. 4

Œ

3 2

ff

night!

& ‹

4 4

?

˙œ .

œœ

˙

Ah... ff

b˙ .

Ah...

ff

œ˙.

˙

3

œ

œ

œ

œ

œ

w

Œ

night!

œ

(ff)

4 #˙. 4

night!

3

w w w

3 2

night!

3

w w w

3 #w .. 2 w

bnœœ

3 .. 2 nw w

bœœ

3 bw . 2 w.

bœœ

3 w. 2 nw .

Ah...

° &

&

? ¢‹

œ

Ó

Œ

4 4

?

3 2 Ó

˙.

Œ

B

Œ

mf

f

ff

b œ-œ

ff

Œ

ff

bœœ œ

˙

œ

3

mf

non arp.

- -3 # œ˙˙.. œ

Œ

ff

Glockenspiel

- -3 œ œ # 4 ˙˙.. 4

j bœ

ff

… Œ

4 4

&

¢

Tam-tam

˙

Ó

n -œ œ

ff

œ

mf

Œ

. 4 # ˙˙. 4

3

ff

Œ

ff

˙

Ó

Œ

/

{

b œ-

ff

{

mf

mf

˙

&

Tpt. in C 12

œ b œ-

a2, open

&

mf

4 Ó 4

° &

b œ-œ

œ-

˙.

Œ

ff

œ-

- -3 # œ˙. œ

Œ

.

ff

Harp

˙

ff

- -3 4 #œ˙. œ 4

Mar.

ff

Hn. in F 24

Whip

œ

?

Bn. 12

Cbn.

- -3 # œ˙. œ

4 4

œ-

?

Bs. Cl.

ff

Œ

∏∏∏∏∏∏∏

1 Cl. in Bb 2

h = 76 ( = previous q) a2 œ 3 Ó Ó 2

∏∏∏∏∏∏∏

Eng. Hn.

4 4

˙. # ˙.

Headlong q = 76

∏∏∏∏∏∏∏

Ob. 12

‹ &

Picc.

4 4

∏∏∏∏∏∏∏

° &

2062 Fl. 12

4 4

ff

#˙˙..

Ah...

Headlong q = 76

unis., arco

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

unis.

4 Ó 4

unis.

arco

ff

mf

œ-

ff

œ-

ff

mf

bœ-

mf

Œ

Ó

Œ

ff

b œ-

arco mf

Œ Œ

œ-

mf

Ó

ff

œ (ff)

œ

œ

3

h = 76 ( = previous q) > œ 3 #w 2 3 2 ˙

3 2 ˙

˙-

3 2 b˙˙ -

w w-

3 2 ˙ ˙-

w w-

œ

(ff)

3

œ

œ

div.

(ff) div.

(ff)

>˙ >˙

3


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

520

Fl. 12

° b˙ &

2066 ˙

‹ #˙ &

Picc.

>. œj œ ‰ Œ J >. >œ. J ‰ Œ

Ó

Ó

Ó

f

∑ ∑

 œœœ

∑ Ó

Œ

Ó

œ

&

1 Cl. in Bb 2

Ó

Ó

bœ bœ œœ œ bœ œœ œ b œœ œ

#>œœ

Œ

Ó

mf

?

Bs. Cl.

Ó

œ œ

bœ œ 5

mf

?

Bn. 12

Ó

Πf

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

¢

Glock.

B. D.

˙

(a2)

˙ #˙˙ pp

S.

°

/ › {&

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó Ó

˙.

j‰ Œ œ œ

˙.

j‰ Œ œ œ

ff

∑ ∑

Ó

ff

Œ

b˙˙..

j œœ œœ ‰ Œ

Ó.

{

3

œœ

{

Œ #œœœ œ

œœj ‰ Œ œœ J

Ó

Ó

&

w.

#œœ œœ

Ó Ó

j œœ

Œ

f

œ

œ >.

ffpp

œ >.

wv .

Ó

j‰ Œ œ. >

Ó

Ó

j‰ Œ œœ. >

Ó

Ó

j‰ Œ b œ. >

Ó

Ó

j œ ‰ Œ œ. >

Ó

Ó

j‰ Œ œ. >

Ó

Ó

j‰ Œ œ >.

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

sffz

Ó

sffz

œ

j ‰ œ

Œ

mp

sffz

Ó

mf

œ

sffz

œ

˙

f

sffz

wv .

sffz

j‰ Œ œ. > sffz j #œœ ‰ Œ .>

ffpp

œœ >.

#w wv ..

œ >. >œ. œ

bw . v

ffpp

j bœ. ‰ Œ >

ffpp

sffz

ffpp

sffz sffz

>. bœœ ‰ Œ J

bw w^ ..

Œ

j œœ ‰ Œ .>

. w wv .

ffpp

sffz

Ó

æ Yæ .

Œ

Tam-tam

Ó

sffz

5

ff

Ó

œœj œœ J

j #œœ ‰ Œ >.

Ó

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ œŒ nœ œ œ

Ó

pp

Œ

Ó “” #>œœ– —

3

#œ œ

œ œ

(l.v. all)

Œ

Ó

Œ

Ó

Ó

3

¿

¿

f

mp

#3œœ #œ

œœ œ

Ó

Ó

# dry œœ P #œ ‰ Œ J

j dry œ ‰ Œ œ

Ó

Ó

w w ..

œœ ‰ Œ J

Ó

Ó

f

Œ “‘

w bw w >

ff

°

ff

Ó

#w w w

jP ¿ ‰ Œ

dry

Ó

#w w w bw w w

dry

˙˙

#œj P‰ Œ œ ff .j P ¿ ‰ Œ f

Bass Drum

ff

D§ C§ B§ Eb F# G A§

. w w.

Œ

3

œ œ œ bœ

f

guitar pick

w. . w w.

<“>

j œœ

œœ

Ó

>œ. œ

œœ

. w w. w.

?

j‰ 3 œ œ >. œœ J ‰ œœ >. 3 œ ‰ J œ >.

#œœ

b˙ .

œœ œœ ‰ Œ J

j‰ 3 œ œ >.

Ó

mf

f

œ

#˙˙..

ff

ff

œ

˙.

bœ œ ‰ Œ J

b˙ . b˙˙..

˙.

#œœ œœ J ‰ Œ

#˙˙..

?

3

œ œ

ff

œ œ

° &

w w ..

w w ..

w w ..

&

w w ..

w w ..

w w ..

w w ..

j œœ ‰ Œ

Ó

Ó

w w..

w w..

w w..

w w..

œœ ‰ Œ J

Ó

Ó

w w..

w w..

w w..

w w..

œœ ‰ Œ J

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

T.

Vn. I

Ó

¢/

A.

B.

ff

Ó

Ó

1.

Œ

œ œ #œ œ ‰ Œ œ œ 3 œbœ

Ó

mf

nœ œ œ œœ œœ œ œR ≈ ‰ b œ œ œ œœ b œ œ œ œ

6

ff

?

Piano

j bœ. ‰ Œ >j œœ ‰ Œ J ‰ Œ >

?

&

Harp

j œ ‰ Œ >.

?

Timp.

T.-t.

(a2)

?

Tbn. 12

œœ

Ó

3 œœ bœ ‰ Œ œ œœ bœ œ œ œ b œœ œ 6

f

mf

° &

Hn. in F 24

Bs. Tbn./ Tuba

5

#œœ

Ó

6

#œ œ œ

œœ

ff

bœ ‰ bœ œ

f

#>œ œ œ #œ Œ #>œœ

5

Ó

ff

sfz

œœ

œ j œ #œ #œ bœœ œ œ f

&

Eng. Hn.

&

Ob. 12

Ó

> # œœ œœ œ œ #œ œ œœ œ ‰ œ

œ #œœ # œœ # œ œ ‰ bœœ œ œ œ

¢

& ‹ ?

° & & B ? ? ¢‹

> œj

# ˙.

œ

w

œ #œ

˙ 3

˙

˙

˙

bw w

unis.

unis. >

#œ œ

div.

œ œ #˙˙. . bœ

div.

b˙˙..

Ó

œœ œœ #w . - - w.

3

Ó

3

Ó

œ œ >œ œ œ-œ œ-œ w-w

˙˙..

œ œ œ œ w >œ œ œ- -œ bw div.

Œ Œ

3

œ œ œ œ >œ œ œ- œ.

div.

3

œ œ œ œ >œ œ œ- œ.

Œ

w w Ó

div.# œ

œ œ r≈ > #œ œ œ ‰ œ bœ œ r ≈ ‰ #œj ‰ Œ J ff R œ≈ œ‰ œ œ œ œ œ > > r≈ div. r≈ (div.) œ œ œ #‰œ œ #œ # œ œ R œ œ œ œ ‰œ œ œ œ Œ œœ j‰ > ≈ ‰ R b œ Œ ≈ ‰ œ >œœ f ff j div. 6 (div.) #œ œ #œ ‰ œ Œœ 6 œ œ ‰ œ œ b œ b œ b œ œJ ‰ œ œ œœ œœ œj Óœ 6 b œ f ff > 3 (div.) œœj œj œ ‰ 3 bœ œ j Ó J ‰ Œ œ œ ‰ J ‰ b œ >œ ff 3 div. œ b œJ œ œ j bœ œ œ ‰ Œ ‰ J œ ‰ œ œ> Ó

3

div.

Ó

>

div.

Ó

&

bœ œœ bœœ œ div.

unis.

f

œ bœ

œ

f

3

œ

ff

sffz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.