Page 1

TOT CE CCNTEAZA


l5 minute

cultu rale

lansate ile GanG h Glui llanocr M4rfi, 11 ianuarie a,c., Casa Municipald de Cultur[ din Cluj Napoc a a fost gazda unei noi lans[ri de carte.

" 15 minute".

REPORTER:

Cine

este

Raul Petrigor, omul?

RAUL PETRI$OR: Am absolvit facultatea de

Autorul este direc-

construclii din Cluj la in-

torul Institutului Na{ional Raul

ceputul anilor '90, apoi inginer fiind, am decis sd

Petrigor, tar cartea pe care acesta a propus-o publicu-

mdnat fiind de visul aurului

de Hermeticd,

lui o carte care vorbepte

emigrez

in

Statele Unite,

american.

un subiect care nu demult era unul tabu in

R: Ce te-a determinat

Romdnia, Kabbala. Kabbala, a$a cum spune gi autorul c[r!ii, este o filozofie de viafb, un concept vechi de peste 4000 de ani care vorbegte gi vrzeazd,

spiritu ald?

despre

sd abordezi aceastd

cale

R.P: Nu pot sd spun cd a existat un moment in viafa mea in care sd fi abordat aceastd cale. Mereu am fost pasionat de aceastd comuniunea omului cu di- parte a vielii ;i mereu am gtiut cd este ceva dincolo vinitatea. in prezent area de noi , cdnu suntem singuce{ii sale, Raul Petrigor ri pe pdmdnt ;i cd mai este a predat o scurtd leclie ceva dincolo de dogmele gi de Kabbala pentru cei de regulile bisericii. C0nd prezenli. am plecat in America am Dupi SESlavut mai multe ocazlt de a unea de autografe, Raul studia mai multe concepte Petrigor a acordat un in- gi convingeri spirituale, a$a

terviu exclusiv ziarului

cum e $i Kabbala, rar

cdnd am revenit in fard am creat Institutul Nafional de Hermeticd. Colab orez gi cu

$coal Misterelor, care are ghizi gi profesori gi line cursuri

in mare parte

din

Europa Occidentald.

R: Se apropie anul

2012,

care este considerat un an decisiv pentru umanitate. Tu, in calitate de kabbalist, ce sfat ai da oamenilor, pentru a supraviefui acestui

an?

R.P.:

Ei bine, oamenii

ar

trebui s[ se concentreze pe iubire, ar trebui sd se lase mai mult mdnafi de suflet ;i de spirit, in loc sd

ili foloseascd at6t de mult mintea gi oamenii nu ar trebui sd se mai atace reciproc. ;

(Ovidiu Bucur)

15 minute  

reportaj in ziarul local 15 minute nr 10 din 14-20 ianuarie 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you