Page 1

1850 - 1889


PROIECT EDUCA IONAL TITLUL PROIECTULUI: Concurs literar-artistic PRIETENII LUI EMINESCU ORGANIZATORUL PROIECTULUI : Grupul colar Roznov ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI: Profesor Oana Ilarie – organizator Institutor Alina Vasile – organizator


Profesor de limba i literatura român Paula Gabur – pre edintele juriului Sec iunea de crea ie literar Profesor de limba i literatura român Oana Ilarie - membru în juriu Profesor de limba i literatura român Petronela Lupu - membru în juriu Înv tor Minodora Ad sc li ei - membru în juriu Institutor Monica Drângu - membru în juriu Sec iunea de crea ie artistico-plastic Institutor Alina Vasile - membru în juriu Profesor de educa ie plastic Raluca Rusu - membru în juriu Înv tor Rodica Cre u Institutor Simona Ilie Sec iunea : Cel mai bun recitator Profesor de limba i literatura român Oana epe – membru în juriu Institutor Manuela Nicorescu - membru în juriu Înv tor Rodica Neam u – membru în juriu


DATA: 15 ianuarie 2010 LOCA IA: C.D.I. - Grupul colar Roznov GRUPUL INT : elevii claselor I-VIII de la Grupul colar Roznov SCOPUL PROIECTULUI: de a provoca i men ine interesul pentru literatur , pentru lectur i poezie; de a ĂŽmbog i cultura general a copiilor; de a pre ui si conserva valoarea poeziilor lui Mihai Eminescu


COMPETEN E SPECIFICE: sensibilizarea elevilor în receptarea operei eminesciene; intuirea i transmiterea st rilor, sentimentelor eului liric eminescian cu ajutorul crea iei plastice; cunoa terea vie ii i operei lui Mihai Eminescu; înv area i recitarea unor poezii din crea ia poetului; aprecierea, sub aspect emo ional, a atmosferei lirice, nostalgice prefigurat de poet în anumite poezii.


Desf

urarea concursului:

Introducere ĂŽn miracolul eminescian; Sec iunile concursului: Sec iunea de crea ie literar - poezii create de c tre elevi

Sec iunea de crea ie artistico-plastic - lucr ri ale copiilor inspirate din opera lui Mihai Eminescu.

Sec iunea : Cel mai bun recitator recitarea unei poezii din crea ia marelui poet.


o o

Strategii didactice: metode i procedee: conversa ia euristic , lectura, recitarea, argumentarea, dezbaterea, audi ia muzical ; forme de activitate: frontal , individual ; material didactic i bibliografic: portofolii, expozi ie cu volume din opera eminescian , portretul scriitorului, film în Power Point despre Mihai Eminescu. Rezultate a teptate: realizarea unei expozi ii cu lucr rile copiilor; publicarea în revista colii, Vârsta inocen ei, a celor mai reu ite crea ii literare.


Prietenii lui Eminescu (2010)  

1850 1850 - - 1889 1889 ORGANIZATORUL PROIECTULUI : Grupul colar Roznov ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI: ProfesorOana Ilarie –organizato...