Page 1


Nótári Tamás

Római köz- és magánjog


Nótári Tamás

Római köz- és magánjog

Scientia Kiadó Kolozsvár „ 2011


sapientia tankönyvek

jog- és közgazdaságtudomány

A kiadvány megjelenését támogatta:

Kiadja a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete 400112 Kolozsvár, Mátyás király (Matei Corvin) u. 4. Tel./fax: +40-264-593694, e-mail: kpi@kpi.sapientia.ro Website: www.scientiakiado.ro Felelős kiadó: Kása Zoltán Lektor: Prof. Dr. Szűcs Magdolna

Első magyar nyelvű kiadás: 2011 © Sapientia 2011 © Nótári Tamás 2011 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României NÓTÁRI, TAMÁS Római köz- és magánjog / Nótári Tamás. - Cluj-Napoca : Scientia, 2011 Bibliogr. Index ISBN 978-973-1970-50-9 347(37)(075.8)


Tartalomjegyzék Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. A római jog fogalma és korszakolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.1. A római jog fogalma és jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.1.1. A római jog fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.1.2. A római jog jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.2. A római jog korszakai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.2.1. A római államformák szerinti korszakolás . . . . . . . . . . . 33 1.2.2. A római jog belső fejlődése szerinti korszakok . . . . . . . . 34 1.2.3. A római jogtudomány szerinti korszakolás . . . . . . . . . . 34 2. A római jog ismeretforrásai – a római név-, naptár- és pénzhasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1. Az írott források . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1.1. A római jog írott forrásainak hordozói . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1.2. A feliratos anyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.1.3. A viaszostáblák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1.4. A papiruszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1.5. A pergamenkódexek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.1.6. A szövegkiadás és a szövegkritika . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1.7. A római jog forrásainak kéziratai és legfontosabb szövegkiadásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.2. A név, a naptár és a pénz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.1. A római nevek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.2. A római naptárszámítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2.3. A római pénzegységek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3. Róma államszervezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1. Az alapítás és a királykor államszervezete . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.1. Az alapítás és az első királyok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1.2. Az etruszk uralom és a királyság vége . . . . . . . . . . . . . . 54 3.1.3. A királykor társadalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.1.4. A királykor államszervezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.2. Róma birodalommá válása és a köztársaság államszervezete . . 58 3.2.1. A köztársaság létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.2.2. A patríciusok és a plebejusok küzdelme . . . . . . . . . . . . 59 3.2.3. Itália egységesítése és a Mediterráneum feletti uralom megszerzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61


6 „ Tartalomjegyzék

3.2.4. A köztársaság korának társadalma . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.2.5. A köztársaság válsága – a Gracchusok és a polgárháborúk kora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.2.6. A köztársaság felszámolásának előzményei . . . . . . . . . . 66 3.2.7. A magistratusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.2.8. A senatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.2.9. A népgyűlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.2.10. Itália és a provinciák igazgatási szervezete a köztársaság korában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.3. A principátus államszervezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.3.1. A principátus kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.3.2. A principátus társadalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.3.3. A princeps statusa és a köztársasági intézmények helyzete a principátusban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.3.4. A birodalmi államszervezet a principátus idején . . . . . 85 3.3.5. Itália és a provinciák igazgatási szervezete a principátus korában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.4. A dominátus államszervezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.1. A dominátus kialakulása és a birodalom igazgatásának kettéosztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.2. A kereszténység és az egyház szerepe a dominátus korában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.4.3. A dominátus társadalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.4.4. A császár mint dominus et deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.4.5. A köztársasági intézmények látszatélete a dominátus alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.4.6. A dominátus birodalmi közigazgatása . . . . . . . . . . . . . . 93 3.4.7. Bizánc mint a Római Birodalom örököse . . . . . . . . . . . . 96 4. A római jogfogalom és jogrendszer fejlődése – a tárgyi jog alapfogalmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.1. A római jogfogalom és jogrendszer fejlődése . . . . . . . . . . . . . . 99 4.1.1. Az archaikus kor normarendszerei – fas, mos, ius . . . . . 99 4.1.2. A ius jelentéseinek kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1.3. A ius civile és a ius praetorium, a ius civile jelentésmódosulásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1.4. A görög filozófia hatása a római jogra . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.5. A Római Birodalomban hatályos jogrendszerek . . . . . 105 4.2. A tárgyi jog fogalma és osztályozásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.1. A tárgyi jog fogalmának kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . 107


Tartalomjegyzék „ 7

4.2.2. A tárgyi jog osztályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.3. A jogszabály keletkezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.4. A jogszabály megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.5. A jogalkalmazás folyamata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.6. Az interpretatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.7. Az analogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5. A római jogforrások és a iustinianusi kodifikáció . . . . . . . . . . . . 113 5.1. A jogforrások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.1.1. A jogforrás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.1.2. Consuetudo – szokásjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5.1.3. Lex – törvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.1.4. Edicta magistratuum – magistratusi edictumok . . . . . 119 5.1.5. Senatus consultum – senatusi határozat . . . . . . . . . . . 121 5.1.6. Constitutio principis – császári rendelet . . . . . . . . . . . 122 5.1.7. A jogtudomány fejlődése és a jogtudósi responsum mint jogforrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5.2. A iustinanusi kodifikáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.2.1. A kodifikáció történelmi háttere és első lépései . . . . . . 132 5.2.2. A Digesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.2.3. Az Institutiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.2.4. A Codex Iustinianus (repetitae praelectionis) . . . . . . . 136 5.2.5. A Novellae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.2.6. A iustinianusi kodifikáció értékelése és továbbélése Bizáncban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 6. Eljárásjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6.1. A jogérvényesítés, az eljárás és a kereset fogalma . . . . . . . . . 139 6.1.1. Az önhatalmú és állami úton történő jogérvényesítés . . 139 6.1.2. Az eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6.1.3. A kereset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6.2. Az elévülés, a bizonyítás, a vélelem és a fikció . . . . . . . . . . . 142 6.2.1. Az elévülés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6.2.2. A bizonyítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 6.2.3. A praesumptio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6.2.4. A fictio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.3. A római peres eljárás szereplői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.3.1. A perbeli képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.3.2. Az advocatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6.4. A civiljog eljárási rendje – a legis actiós eljárás . . . . . . . . . . . 147 6.4.1. A jogszolgáltató magistratusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147


8 „ Tartalomjegyzék

6.4.2. A legis actiók fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6.4.3. A legis actio sacramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6.4.4. A legis actio per manus iniectionem . . . . . . . . . . . . . . 150 6.4.5. A további legis actiók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6.5. A praetori jog eljárási rendje – a formuláris per és a peren kívüli jogsegélyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.5.1. A jogszolgáltató magistratusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.5.2. A praetori perrend kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.5.3. A praetori formula alkatrészei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.5.4. Főbb keresettípusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6.5.5. A formuláris per menete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.5.6. A végrehajtás a praetori perben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.5.7. A praetor peren kívüli jogsegélyei . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.6. A császári jog eljárási rendje – a cognitiós eljárás . . . . . . . . . 164 6.6.1. A jogszolgáltató szervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 6.6.2. A cognitiós eljárás kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.6.3. A cognitiós eljárás menete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.6.4. Végrehajtás a császári perben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 7. Jogi tények és joghatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1. Az alanyi jog és a jogi tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1.1. Az alanyi jog és a jogi tény fogalma . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1.2. Az idő mint jogi tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.2. A jogügylet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.2.1. A jogügylet fogalma és fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.2.2. A jogügylet érvényessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 7.2.3. A jogügylet hatályossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 7.2.4. A jogügylet alkatrészei, a feltétel és az időtűzés . . . . . 177 7.2.5. Képviselet jogügyleteknél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7.3. A jogellenes magatartás és következményei . . . . . . . . . . . . . 181 7.3.1. A jogellenes cselekmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.3.2. A crimen és a delictum mint jogellenes cselekmény viszonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7.3.3. A kártérítés mint a jogellenes magatartás magánjogi következménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 7.3.4. A kár fogalma és a kártérítés mértéke . . . . . . . . . . . . . . 186 7.4. A jogok átszállása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7.4.1. Eredeti és származékos jogszerzés . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7.4.2. Különös és egyetemes jogutódlás . . . . . . . . . . . . . . . . . 188


Tartalomjegyzék „ 9

8. Személyi és családi jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1. A jogalany, a természetes személy, a jogképesség és a statusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1.1. A jogalany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1.2. A természetes személy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1.3. A jogképesség és a statusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 8.2. A status libertatis – szabadok és rabszolgák . . . . . . . . . . . . . 191 8.2.1. A rabszolgaság mibenléte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 8.2.2. A rabszolgaság keletkezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.2.3. A szabadságper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 8.2.4. A rabszolgaság megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 8.2.5. A félszabad, rabszolgasághoz hasonló állapotok . . . . . 194 8.3. A status civitatis – polgárok, latinok, idegenek . . . . . . . . . . . 195 8.3.1. Cives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8.3.2. Latini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 8.3.3. Peregrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 8.4. A status familiae – önjogúak és hatalomalattiak . . . . . . . . . . 298 8.4.1. Personae sui iuris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 8.4.2. Personae alieni iuris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 8.5. A statusváltozás – a jogképességet befolyásoló tényezők. . . . 200 8.5.1. A capitis deminutio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.5.2. A capitis deminutio fokozatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.5.3. A jogképességet befolyásoló egyéb tényezők . . . . . . . . 202 8.6. A cselekvőképesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.6.1. A cselekvőképesség fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.6.2. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők . . . . . . . . . 204 8.7. A jogi személy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.7.1. A jogi személy fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.7.2. Az egyesülés és az alapítvány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.8. Család és rokonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.8.1. A család fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.8.2. Az agnát rokonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8.8.3. A kognát rokonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 8.9. A férji hatalom és a házasság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.9.1. A manus és a házasság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.9.2. A házasság előfeltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 8.9.3. Az eljegyzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 8.9.4. A férji hatalom és a házasság keletkezése és megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212


10 „ Tartalomjegyzék

8.9.5. Egyéb együttélési formák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 8.9.6. Augustus házassági kényszerintézkedései . . . . . . . . . . 214 8.9.7. A házassági vagyonjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 8.10. Az apai hatalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 8.10.1. A patria potestas személyi tartalma . . . . . . . . . . . . . . 217 8.10.2. A patria potestas vagyonjogi tartalma . . . . . . . . . . . . 218 8.10.3. A patria potestas keletkezése és megszűnése . . . . . . . 219 8.11. A gyámság és a gondnokság mint a cselekvőképesség pótlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8.11.1. A tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8.11.2. A cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 9. Dologi jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 9.1. A dologi jog alapfogalmai – a dolog és a vagyon . . . . . . . . . . 225 9.1.1. A dologi jog tárgya, a dolog és a vagyon fogalma . . . . . 225 9.1.2. A dolgok osztályzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 9.2. A tulajdonjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9.2.1. A római tulajdon kialakulása és megnevezései . . . . . . 230 9.2.2. A római tulajdoni formák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 9.2.3. A római tulajdon fogalma és tartalma . . . . . . . . . . . . . . 233 9.2.4. A római tulajdon korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 9.2.5. Tulajdonközösség – condominium . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9.2.6. Növedékjog – ius adcrescendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.3. A birtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.3.1. A birtok fogalma, a birtok mint jogi tény kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.3.2. A birtok fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 9.3.3. A birtok elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9.3.4. A birtokszerzés módjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 9.3.5. A birtok megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 9.3.6. A birtok védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 9.4. A tulajdon megszerzése és megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 9.4.1. A tulajdonszerzési módok kategóriái . . . . . . . . . . . . . . 247 9.4.2. A mancipatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 9.4.3. Az in iure cessio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9.4.4. Az elbirtoklás – usucapio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9.4.5. A tulajdon-traditio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 9.4.6. A foglalás – occupatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 9.4.7. A kincstalálás – thesauri inventio . . . . . . . . . . . . . . . . 256 9.4.8. A dologegyesülés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257


Tartalomjegyzék „ 11

9.4.9. A gyümölcsszerzés – fructuum perceptio . . . . . . . . . . . 260 9.4.10. A feldolgozás – specificatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 9.4.11. Egyéb származékos tulajdonszerzési módok . . . . . . . 262 9.4.12. A tulajdon megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9.5. A tulajdon védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9.5.1. A rei vindicatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9.5.2. Az actio Publiciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 9.5.3. Egyéb tulajdonvédelmi eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 9.6. A szolgalom mint idegen dologbeli jog . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 9.6.1. A szolgalom fogalma, gyakorlásának alapelvei . . . . . . 269 9.6.2. A személyes szolgalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 9.6.3. A szolgalmak keletkezése, megszűnése és védelme . . . 272 9.7. A zálogjog mint idegen dologbeli jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9.7.1. A zálogjog fogalma, kifejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9.7.2. A zálogjog fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 9.7.3. A zálogjog tárgya és tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 9.7.4. A zálogjog keletkezése, átruházása és megszűnése . . . 279 9.8. További idegen dologbeli jogok: az örökhaszonbérlet és a felülépítményi jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 9.8.1. Az örökhaszonbérlet – emphyteusis . . . . . . . . . . . . . . . 281 9.8.2. A felülépítményi jog/örökbérlet – superficies . . . . . . . 282 10. Kötelmi jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.1. A kötelem fogalma, fajtái és forrásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.1.1. A kötelem fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.1.2. A kötelem fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 10.1.3. A kötelem keletkezésének forrásai és fogalmának eredete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 10.2. A kötelem alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 10.2.1. A kötelem főszemélyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 10.2.2. A kötelem mellék- és segédszemélyei . . . . . . . . . . . . . 291 10.2.3. A harmadik személy javára vagy terhére szóló kötelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 10.3. A kötelem tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.3.1. A szolgáltatás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.3.2. A szolgáltatás fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.3.3. A kártérítés mint szubszidiárius szolgáltatás . . . . . . . 296 10.4. A kötelem joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 10.4.1. Az adósi felelősség és az azt meghatározó körülmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297


12 „ Tartalomjegyzék

10.4.2. Az adósi felelősség szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 10.4.3. A késedelem – mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 10.5. Szerződésekből fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 10.5.1. A szerződés fogalma és kialakulása . . . . . . . . . . . . . . 302 10.5.2. A szerződés érvényessége és hatályossága . . . . . . . . . 305 10.6. A verbálszerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 10.6.1. A nexum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 10.6.2. A fiducia, a mancipatio és az in iure cessio . . . . . . . . 307 10.6.3. A dotis dictio, a iusiurandum liberti és a votum . . . . 307 10.6.4. A sponsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 10.6.5. A stipulatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 10.7. A litterálszerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10.7.1. A transscriptio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10.7.2. A chirographum és a syngrapha . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.8. A reálszerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.8.1. A kölcsön – mutuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.8.2. A haszonkölcsön – commodatum . . . . . . . . . . . . . . . . 311 10.8.3. A letét – depositum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 10.8.4. A zálogszerződés – contractus pigneraticius . . . . . . . 313 10.8.5. A névtelen reálszerződések – contractus innominati reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 10.9. A konszenzuál-szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 10.9.1. Az adásvétel – emptio venditio . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 10.9.2. A bérlet – locatio conductio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 10.9.3. A megbízás – mandatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 10.9.4. A társaság – societas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 10.10. Pactumokból fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 10.10.1. A pactumok fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 10.10.2. Járulékos pactumok – pacta adiecta . . . . . . . . . . . . . 327 10.10.3. Praetori pactumok – pacta praetoria . . . . . . . . . . . . . 328 10.10.4. Császári pactumok – pacta legitima . . . . . . . . . . . . . 329 10.11. Szerződésszerű tényállásokból (quasi contractusokból) fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 10.11.1. A jogalap nélküli gazdagodás – locupletatio iniusta . . 331 10.11.2. A megbízás nélküli ügyvitel – negotiorum gestio. . . 333 10.11.3. Egyéb szerződésszerű tényállások – gyámság, hagyomány, véletlen közösség . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 10.12. Delictumokból fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10.12.1. A büntetőkeresetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334


Tartalomjegyzék „ 13

10.12.2. A furtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 10.12.3. Az iniuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 10.12.4. A damnum iniuria datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 10.12.5. Fontosabb paetori delictumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 10.13. Delictumszerű tényállásokból (quasi delictumokból) fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 10.13.1. A lakás gazdájának felelőssége a kidobott és kiöntött dolgokért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 10.13.2. A nyilvános helyen kitett és leeséssel fenyegető tárgyakért való felelősség . . . . . . . . . . . . . 344 10.13.3. A hajósok, fogadósok és istállótulajdonosok felelőssége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 10.13.4. A kötelességszegő bíró felelőssége . . . . . . . . . . . . . . 345 10.14. Vegyes tényállásokból fakadó kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . 345 10.14.1. A vegyes kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 10.14.2. Az állatkárokból eredő kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . 345 10.14.3. Felmutatási kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 10.14.4. Családi viszonyokból fakadó kötelmek . . . . . . . . . . 346 10.15. A kötelem biztosítékai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 10.15.1. A foglaló – arrha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 10.15.2. A kötbér – poena conventionalis . . . . . . . . . . . . . . . 347 10.15.3. A kezesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 10.15.4. A zálogjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 10.16. A kötelem módosulása és módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . 351 10.16.1. A kötelem módosulásának és módosításának fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 10.16.2. A kötelem tárgyának módosulása és módosítása . . . 352 10.16.3. A kötelem alanyainak megváltozása . . . . . . . . . . . . . 353 10.17. A kötelem megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 10.17.1. A kötelem megszűnésének típusai . . . . . . . . . . . . . . 356 10.17.2. A kötelem megszűnése külső okokból . . . . . . . . . . . 356 10.17.3. A kötelem rendeltetésszerű megszüntetése – a teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 10.17.4. A novatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 10.17.5. A beszámítás – compensatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 10.17.6. A megszüntető szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 11. Öröklési jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 11.1. Az öröklés története és alapfogalmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 11.1.1. Az öröklés fogalma és kialakulása . . . . . . . . . . . . . . . 363


14 „ Tartalomjegyzék

11.1.2. Az öröklési jog története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 11.1.3. Az öröklési jogviszonyok alanyai, tárgya (hagyaték, örökség, hagyomány) . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 11.1.4. Az öröklési képesség, az örökség megszerzésének akadályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 11.1.5. Az öröklés megnyílása és megszerzése . . . . . . . . . . . . 368 11.2. A törvényes öröklés – successio ab intestato . . . . . . . . . . . . 371 11.2.1. A civiljogi törvényes öröklés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 11.2.2. A praetori jog törvényes öröklési rendje . . . . . . . . . . 372 11.2.3. A császári és a iustinianusi jog törvényes öröklési rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 11.3. A végrendeleti öröklés – successio secundum tabulas . . . . 374 11.3.1. A végrendelet fogalma és tartalma . . . . . . . . . . . . . . . 374 11.3.2. A végrendelet formái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 11.3.3. A végrendelet érvényessége és hatályossága . . . . . . . 377 11.4. A végrendelet ellenére való öröklés – successio contra tabulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 11.4.1. Az alaki mellőzhetetlenség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 11.4.2. Az anyagi mellőzhetetlenség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 11.4.3. A kötelesrész iránti igény érvényesítése . . . . . . . . . . 380 11.5. Az öröklés joghatásai és az örökösök jogi helyzete . . . . . . . 381 11.5.1. Az örököstársak jogviszonya, az osztályra bocsátás és a növedékjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 11.5.2. Az örökösök és a hagyatéki hitelezők viszonya . . . . . 383 11.5.3. Az örökös védelmének jogi eszközei . . . . . . . . . . . . . 385 11.6. A hagyomány és az egyéb, halál esetére szóló különös juttatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 11.6.1. A hagyomány – legatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 11.6.2. A hitbizomány – fideicommissum . . . . . . . . . . . . . . . 388 11.6.3. A halál esetére szóló egyéb juttatások . . . . . . . . . . . . 389 12. Büntetőjog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 12.1. Fogalmi alapvetés, az állami büntetőhatalom kezdetei . . . . 391 12.1.1. A bűncselekmény és a büntetés megnevezése . . . . . . 391 12.1.2. A büntetőhatalom kezdetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 12.1.3. Az imperium és a coercitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 12.2. Az archaikus kor „büntetőjoga”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 12.2.1. Az archaikus büntetőnormák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 12.2.2. A törzsi eredetű normák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 12.2.3. A szakrális büntetőnormák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402


Tartalomjegyzék „ 15

12.2.4. Az állam által kialakított büntetőnormák . . . . . . . . . . 403 12.3. A bűncselekmény alanyi és tárgyi oldala . . . . . . . . . . . . . . . 404 12.3.1. A római büntetőjog területi és személyi hatálya . . . . 404 12.3.2. A tettesség és a részesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 12.3.3. A bűnösség – szándékosság és gondatlanság . . . . . . . 406 12.3.4. A jogellenesség és a jogellenességet kizáró okok . . . . 407 12.3.5. A büntethetőséget kizáró okok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 12.4. Büntetőbíráskodást ellátó hatóságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 12.4.1. Bűnüldöző hatóságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 12.4.2. A magistratus bűnüldözése és a népgyűlés bűnvádi eljárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 12.4.3. Az állandó esküdtbíróságok rendszere – quaestiones perpetuae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 12.4.4. A senatusi büntetőbíráskodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 12.4.5. A császári büntetőbíráskodás a principátus korában . . . 419 12.5. A büntetőeljárás lefolyása és alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 12.5.1. Az idézés és a meghallgatáshoz való jog . . . . . . . . . . . 421 12.5.2. A vád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 12.5.3. A tárgyalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 12.5.4. A bizonyítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 12.5.5. Az ítélet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 12.5.6. A fellebbezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 12.6. A büntetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 12.6.1. A büntetésfajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 12.6.2. A halálbüntetés és a testi fenyítés . . . . . . . . . . . . . . . . 429 12.6.3. A száműzetés, a kényszermunka és a szabadság elvonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 12.7. Államellenes cselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 12.7.1. Perduellio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 12.7.2. Crimen laesae maiestatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 12.7.3. Eretnekség – haeresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 12.8. Élet elleni bűncselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 12.8.1. Parricidium, homicidium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 12.8.2. Crimen inter sicarios, crimen veneficii . . . . . . . . . . . 438 12.8.3. Mágikus gyilkosság, tűzvész és hajótörés okozása . . . 439 12.8.4. Öngyilkosságban való közreműködés . . . . . . . . . . . . . 441 12.9. Erőszakos bűncselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 12.9.1. Vis publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 12.9.2. Vis privata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441


16 „ Tartalomjegyzék

12.10. Nemi erkölcs elleni bűncselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . 442 12.10.1. Adulterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 12.10.2. Lenocinium, incestus és egyéb, nemi erkölcs elleni cselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 12.11. Választási vesztegetés és helytartói korrupció . . . . . . . . . . 444 12.11.1. Ambitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 12.11.2. Crimen pecuniarum repetundarum . . . . . . . . . . . . . 445 12.12. Hamisítási és a jogszolgáltatáshoz kapcsolódó bűncselekmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 12.12.1. Végrendelet- és pénzhamisítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 12.12.2. A jogszolgáltatással összefüggő bűncselekmények . . . 447 13. Szakrális jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.1. A római vallás alapfogalmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.1.1. A római vallás alapvető jellemzői – a római vallás pragmatizmusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.1.2. A numen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 13.1.3. A személy-hatásköregységek és a római vallás atomizáló tendenciája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 13.1.4. A prodigium mint numinózus jelenség . . . . . . . . . . . 453 13.1.5. A római vallás és az ősi jog viszonya a kimondott szóhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 13.2. Az istenek és kultuszaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 13.2.1. Iuppiter–Mars–Quirinus és az első négy király – a római monda sajátosságai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 13.2.2. Ianus és Vesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 13.2.3. A capitoliumi triász . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 13.2.4. Ceres, Liber, Libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 13.2.5. Kybelé és Róma viszonya a keleti kultuszokhoz . . . . 461 13.3. A papság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 13.3.1. A papság kinevezése és választása . . . . . . . . . . . . . . . 462 13.3.2. A pontifexek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 13.3.3. A rex sacrorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 13.3.4. A flamenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 13.3.5. A Vesta-szüzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 13.3.6. Az augurok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 13.3.7. A fetialisok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 13.3.8. A fratres arvales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 13.3.9. A lupercusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 13.3.10. A saliusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468


Tartalomjegyzék „ 17

13.3.11. A haruspexek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 13.3.12. A quindecimviri sacris faciundis . . . . . . . . . . . . . . . 470 13.3.13. Az epulók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 13.4. A flamen Dialis – az indoeurópai örökség papi tisztsége . . . 471 13.4.1. A flamen Dialis mint numinózus erőhordozó . . . . . . 471 13.4.2. A flamen Dialis funkciójának hierogámikus jellege . . 472 13.5. A pontifexek – a szakrális jog megteremtői és értelmezői . . 474 13.5.1. A pontifexek szakrális jogi responsumai . . . . . . . . . . 474 13.5.2. A pontifexek befolyása a naptárra és áldozati szabályokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 13.5.3. A pontifexek vallásának jogiassága . . . . . . . . . . . . . . 477 13.6. Áldozat és ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 13.6.1. A vér nélküli áldozat típusai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 13.6.2. A véres áldozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 13.6.3. Az ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 13.7. A ius fetiale, valamint a háború egyéb rítusai . . . . . . . . . . . 480 13.7.1. A szövetségkötés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 13.7.2. A hadüzenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 13.7.3. Mars – a lándzsaisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 13.7.4. Evocatio és devotio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 13.8. A hatalom szakrális aspektusa – auctoritas, imperium, triumphus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 13.8.1. Az auctoritas és az imperium szakrális háttere . . . . . 485 13.8.2. A triumphus – az imperium isteni szférába emelése a rítusban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 13.9. A házközösségi kultusz és a házasságkötési rítusok . . . . . . 489 13.9.1. A házközösségi áldozat és kultusz – Penates, Lares, Manes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 13.9.2. A házasságkötés rítusai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 14. A római jog továbbélése Nyugat-Európában . . . . . . . . . . . . . . . . 493 14.1. A római jog továbbélése a középkorban . . . . . . . . . . . . . . . . 493 14.1.1. A leges Romanae barbarorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 14.1.2. A glosszátorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 14.1.3. A kommentátorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 14.1.4. A római jog recepciója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 14.2. A római jog tudománya az újkorban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 14.2.1. A humanisták és az usus modernus Pandectarum irányzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 14.2.2. A történeti jogi iskola és a pandektisztika . . . . . . . . . 497


18 „ Tartalomjegyzék

14.2.3. A modern romanisztika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 14.3. A római jog hatása a nagy európai magánjogi kodifikációkra . 500 14.3.1. Az institúció- és a pandekta-rendszer . . . . . . . . . . . . . 500 14.3.2. A francia polgári törvénykönyv (Code civil) . . . . . . . 501 14.3.3. Az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) . . . . . . . . . . . 501 14.3.4. A spanyol polgári törvénykönyv (Código civil) . . . . . 502 14.3.5. A német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 14.3.6. A svájci polgári törvénykönyv (Zivilgesetzbuch) . . . . 502 14.3.7. Az olasz polgári törvénykönyv (Codice civile) . . . . . . 504 14.3.8. A római jog hatása az Európán kívüli kodifikációkra . . 504 14.4. A római jog hatása Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 14.4.1. A római jog Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 14.4.2. A római jog tudománya Magyarországon . . . . . . . . . . 506 Szakirodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Felhasznált magyar tankönyvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Felhasznált ókor- és vallástudományi munkák . . . . . . . . . . . . . . . 507 Válogatás a nemzetközi tan- és kézikönyvekből . . . . . . . . . . . . . . 508 Válogatás a magyar római jogi szakirodalomból . . . . . . . . . . . . . . 510 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 A szerzőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521


Contents Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. The notion and periods of Roman law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.1. The notion and relevance of Roman law . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.2. The periods of Roman law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. Relics of Roman law and Roman names, calendar and currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1. Written relics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2. Names, calendar and currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. The Roman state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1. The foundation of the state and the period of the kingdom . . 51 3.2. The Roman Empire and the period of the republic . . . . . . . . . 58 3.3. The state of the principate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.4. The state of the dominate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4. The notion of Roman law and development of the legal system – the basic legal concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.1. The notion of Roman law and the development of the legal system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.2. The basic legal concepts and categories . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5. The sources of Roman law and Justinian’s codification . . . . . . . . 113 5.1. Legal sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.2. Justinian’s codification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6. Procedural law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6.1. Notion of enforcement, procedure and legal action . . . . . . . 139 6.2. The limitation, evidences, presumption and fiction . . . . . . . 142 6.3. The parties in the litigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.4. Civil procedure – the legis actiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6.5. Procedure of the ius preatorium – the formal procedure and the off court remedies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.6. Procedure in the period of the emperors . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7. Legal facts and legal effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1. The law of persons and the legal facts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.2. The legal transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.3. The breach of law and its effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.4. The transfer of rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


20 „ Contents

8. Law of persons and family law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1. The subject, natural person, capacity and status . . . . . . . . . . 189 8.2. The status libertatis – free men and slaves . . . . . . . . . . . . . . 191 8.3. The status civitatis – citizens, Latins and foreigners . . . . . . . 195 8.4. The status familiae – personae sui iuris and alieni iuris . . . . 198 8.5. The change in status – circumstances affecting the capacity . . 200 8.6. Contractual capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.7. The legal entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.8. The Roman family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.9. The manus and the marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.10. The patria potestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 8.11. The tutelage and the guardianship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 9. Law of properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 9.1. Basic concepts – the res and the assets . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 9.2. The ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9.3. The possession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.4. The acquisition and termination of ownership . . . . . . . . . . . 247 9.5. Protection of ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9.6. Easement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 9.7. Pledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9.8. Other rights in propreties: emphyteusis and superficies . . . 281 10. Law of contracts and obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.1. Concept, types and sources of obligation . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.2. Subjects of the obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 10.3. Objects of the obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.4. Effects of the obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 10.5. Obligations arising contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 10.6. Verbal contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 10.7. Written contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10.8. Real contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.9. Consensual contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 10.10. Obligations arising from pacta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 10.11. Obligations arising from quasi contracts . . . . . . . . . . . . . . 331 10.12. Obligations arising from delicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10.13. Obligations arising from quasi delicts . . . . . . . . . . . . . . . . 343 10.14. Obligations arising from mixed statement of facts . . . . . . 345 10.15. Security interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 10.16. Change and modification of the obligations . . . . . . . . . . . 351 10.17. Termination of the obligation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356


Contents „ 21

11. Law of succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 11.1. History and concepts of succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 11.2. Successio ab intestato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 11.3. Successio secundum tabulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 11.4. Successio contra tabulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 11.5. Effects of the succession and the legal situation of the successors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 11.6. The legacy and the other assignments in case of death . . . . 386 12. Criminal law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 12.1. Basic concepts and the dawn of the power of punishment of the state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 12.2. Criminal law of the archaic age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 12.3. Subject and object of crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 12.4. Authorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 12.5. Principles and conduction of the criminal procedure . . . . . 421 12.6. The punishments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 12.7. Crimes offending the state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 12.8. Crimes offending life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 12.9. Violent crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 12.10. Sexual crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 12.11. Ambitus and crimen pecuniarum repetundarum . . . . . . . 444 12.12. Forgery and crimes offending jurisdiction . . . . . . . . . . . . . 447 13. Sacral law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.1. Basic concepts of Roman religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.2. The gods and their cults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 13.3. The priests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 13.4. The flamen Dialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 13.5. The pontifices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 13.6. Sacrifice and prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 13.7. The ius fetiale and the rites of war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 13.8. The sacral aspect of the power – auctoritas, imperium and triumphus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 13.9. Community cults and rites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 14. The survival of Roman law in Western-Europe . . . . . . . . . . . . . . 493 14.1. The survival of Roman law in the Medieval times . . . . . . . 493 14.2. The science of Roman law in the modern ages . . . . . . . . . . 496 14.3. The impact of Roman law on the European codifications . . . 500 14.4. The impact of Roman law in Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . 505


22 „ Contents

Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Hungarian textbooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Works on Roman antiquity and religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Selected foreign text- and handbooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Selected Hungarian works on Roman law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 About the author . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521


Cuprins Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. Noţiunea de drept roman şi clasificările temporale . . . . . . . . . . . . 31 1.1. Noţiunea şi importanţa dreptului roman . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.2. Clasificările temporale ale dreptului roman . . . . . . . . . . . . . . 33 2. Izvoarele dreptului roman – utilizarea numelui, calendarului şi banului roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1. Izvoare scrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2. Numele, calendarul şi banul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. Structura statului roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.1. Întemeierea şi structura statului în perioada regatului . . . . . . 51 3.2. Statul roman în perioada imperiului şi structura statului în perioada republicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.3. Structura statului în perioada principatului . . . . . . . . . . . . . . 81 3.4. Structura statului în perioada dominatului . . . . . . . . . . . . . . . 88 4. Noţiunea dreptului la romani şi evoluţia sistemului de drept – noţiunile de bază ale dreptului real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.1. Noţiunea dreptului la romani şi evoluţia sistemului de drept. . . 99 4.2. Noţiunea de drept pozitiv şi clasificările existente . . . . . . . . 107 5. Izvoarele dreptului roman şi codificarea justiniană . . . . . . . . . . . 113 5.1. Izvoarele de drept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.2. Codificarea justiniană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6. Dreptul procedural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6.1. Noţiunea punerii în aplicare a dreptului, a procedurii şi a acţiunii în justiţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6.2. Prescripţia, probaţiunea şi prezumţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6.3. Subiecţii procedurii contencioase în dreptul roman . . . . . . . 145 6.4. Procedura dreptului civil – acţiunea legis actio . . . . . . . . . . . 147 6.5. Procedura dreptului praetorial – acţiunea formulară şi acţiuni necontencioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.6. Procedura în dreptul imperial – acţiunea în cunoaştere . . . . 164 7. Faptul juridic şi efectele de drept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1. Dreptul subiectiv şi faptul juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.2. Actul juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.3. Nerespectarea legii şi consecinţele sale . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.4. Dobândirea drepturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


24 „ Cuprins

8. Persoanele şi dreptul familiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.1. Subiecţii dreptului, persoana fizică, capacitatea juridică şi statutul deţinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 8.2. Status libertatis – persoane libere şi sclavi . . . . . . . . . . . . . . 191 8.3. Status civitatis – cetăţeni, latini, străini . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8.4. Status familiae – persoane cu capacitate de exerciţiu şi persoane aflate sub curatelă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 8.5. Schimbarea statutului – factori de influenţă asupra capacităţii de exerciţiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.6. Capacitatea de exerciţiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.7. Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.8. Familia şi rudele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.9. Puterea soţului şi căsătoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.10. Puterea paternală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 8.11. Tutela şi curatela ca substituenţi ai capacităţii de exerciţiu . . 221 9. Drepturile reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 9.1. Noţiunile de bază ale dreptului real – obiectul şi bunul . . . . 225 9.2. Dreptul de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9.3. Posesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.4. Dobândirea şi pierderea proprietăţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 9.5. Protecţia dreptului de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 9.6. Servitutea ca drept asupra bunului altuia . . . . . . . . . . . . . . 269 9.7. Dreptul de gaj ca drept asupra bunului altuia . . . . . . . . . . . . 274 9.8. Drepturi asupra bunului altuia: emfiteoza şi dreptul de superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 10. Obligaţiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 10.1. Noţiunea de obligaţie, tipurile şi izvoarele obligaţiilor . . . . 285 10.2. Subiectul obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 10.3. Obiectul obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.4. Efectele de drept ale obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 10.5. Obligaţii izvorâte din contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 10.6. Drepturile reale accesorii bunului altuia . . . . . . . . . . . . . . . 306 10.7. Contractele ad litteram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10.8. Contractele reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.9. Contractele consensuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 10.10. Obligaţiile izvorâte din pacturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 10.11. Obligaţiile quasi ex contractu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 10.12. Obligaţiile ex delicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10.13. Obligaţiile quasi ex delicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343


Cuprins „ 25

10.14. Obligaţiile ex variis causarum figuris . . . . . . . . . . . . . . . . 345 10.15. Garanţarea obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 10.16. Modificarea obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 10.17. Stingerea obligaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 11. Succesiunile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 11.1. Evoluţia succesiunii şi noţiunile de bază . . . . . . . . . . . . . . 363 11.2. Succesiunea de drept – successio ab intestato . . . . . . . . . . . 371 11.3. Succesiunea testamentară – successio secundum tabulas . . . 374 11.4. Succesiunea împotriva testamentului – successio contra tabulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 11.5. Efectele de drept ale succesiunii şi situaţia juridică a moştenitorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 11.6. Legatul şi alte dispoziţii pentru cauza de moarte. . . . . . . . . 386 12. Dreptul penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 12.1. Noţiuni definiţionale, începuturile puterii penale a statului . . 391 12.2. „Dreptul penal” al epocii arhaice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 12.3. Latura subiectivă şi latura obiectivă a faptului penal . . . . . 404 12.4. Instanţele judecătoreşti competente în materie penală . . . . 414 12.5. Dreptul procesual penal şi subcriteriile sale . . . . . . . . . . . . 421 12.6. Sentinţele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 12.7. Infracţiuni contra statului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 12.8. Infracţiuni contra vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 12.9. Infracţiuni violente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 12.10. Infracţiuni privind viaţa sexuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 12.11. Frauda electorală şi corupţia la guvernatori . . . . . . . . . . . . 444 12.12. Infracţiuni de fals şi infracţiuni privind înfăptuirea justiţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 13. Dreptul sacral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.1. Noţiunile de bază ale religiei romanilor . . . . . . . . . . . . . . . 449 13.2. Zeii şi cultul lor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 13.3. Clerul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 13.4. Flamen dialis – demnitatea clerică a moştenirii indoeuropene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 13.5. A pontifices – creatorii şi interpreţii ius sacrumului . . . . . 474 13.6. Ofrande şi rugăciuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 13.7. Ius fetiale şi alte ritualuri belice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 13.8. Aspectul sacral al puterii – auctoritas, imperium, triumphus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 13.9. Cultul gospodăriei comune şi ritualurile nupţiale . . . . . . . . 489


26 „ Cuprins

14. Supravieţuirea dreptului roman în Europa occidentală . . . . . . 493 14.1. Supravieţuirea dreptului roman în epoca medievală . . . . . 493 14.2. Studierea dreptului roman în epoca modernă . . . . . . . . . . . 496 14.3. Influenţa dreptului roman asupra celor mai importante codificări ale Europei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 14.4. Efectele dreptului roman în Ungaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Cursuri universitare în limba maghiară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Tratate de istorie antică şi de istoria religiilor . . . . . . . . . . . . . . . 507 Bibliografie selectivă din manualele universitare şi lucrări de referinţă în limbi străine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Bibliografie selectivă din literatura de specialitate a dreptului roman publicată în limba maghiară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Despre autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521


Előszó A Római köz- és magánjog mint tankönyv, ill. tankönyvcím egyfelől rendhagyó, másfelől hagyománykövető. Rendhagyó, hiszen a római jogi tankönyvek célja elsődlegesen – olykor kizárólagos jelleggel – a római magánjog bemutatása, s a római közjognak jóval csekélyebb teret szentelnek. Hagyománykövető, hiszen a római jog hazai és nemzetközi tankönyvirodalma (kiváltképp a magánjogi részt illetően) az évszázadok, ill. – Gaius Institúciói fényében – évezredek alatt oly mértékben kristályosodott ki, hogy (kötött és nem változó anyagról lévén szó) mind tartalmában, mind szerkezetében minimális eltéréseket tesz csupán lehetővé. A római jog kétségkívül elsősorban római magánjog (ius privatum), azonban a rómaiak szemléletével ellentétes volna azt a közjogtól (ius publicum) elszakítani. Ulpianusnak a iustinianusi Digestában (1, 1, 1, 2) olvasható meghatározásai szerint a vallásra, a papságra és a magistratusokra vonatkozó közjog a római államra, a magánjog pedig az egyének érdekére van tekintettel. S annak fényében, hogy Ulpianus nem is elsősorban jogági tagozódásról, hanem a jogtudomány művelésének két ágáról beszél, indokolatlannak látszik a szerves egész két, egymással nem ellentétben álló, hanem egymást kiegészítő részének szigorúan dogmatikus elválasztása. Ki kell emelni továbbá, hogy a római közjog (és benne a római büntetőjog) hatása a modern jogi gondolkodásra nem marad alatta a magánjogénak, tehát már csak ez sem teszi szükségessé a római jognak pusztán a magánjogra való leszűkítését. Ennek megfelelően tehát jelen tankönyv a magánjogi anyaga mellett, ha nem is egyenlő, de megközelítően azonos súllyal mutatja be a római közjogot is. Terjedelmében és tárgyalási módjában a közjogi rész természetesen eltér a magánjogitól: egyrészt bizonyos elemek legalább olyan joggal nevezhetők történetinek, mind közjognak, másrészt a római közjognak a romanisztikában máig nem alakult ki olyan kikristályosodott rendszere, mint a római magánjognak – többek között már csak feldolgozottságának csekélyebb mértéke miatt sem. A római államszervezet némi történeti áttekintést is adó, valamint a jogfejlődés és a jogforrási rendszer alapvetően a közjogba sorolható tárgyalása mellett e tankönyv önálló fejezetet szentel a római büntetőjognak és a szakrális jognak. A római büntetőjog keretében – lévén, hogy ez mint jogág Rómában nem különült el – a közbűncselekményeket (crimina) tár-


28 „ Előszó

gyalom, míg a magánbűncselekményekre (delicta) vonatkozó részt nem szakítom ki a kötelmi jog rendszeréből, noha ez természetesen a büntetőjog körében is feldolgozható volna. A szakrális jog önálló bemutatása egyfelől az ulpianusi distinkció okán is indokolt, hiszen a közjog három részéből kettő a vallásra és a papi testületekre vonatozik, másfelől pedig nem hagyható figyelmen kívül azon – a mai jogász számára nehezen feldolgozható – körülmény sem, hogy a rómaiak nem vontak éles határvonalat a vallási és a közéleti tevékenység közé. A magánjogi rész feldolgozása sem az institúció-, sem a pandektarendszernek nem felel meg teljes egészében. A pandekta-rendszerű tagolási módhoz kapcsolódva az eljárási rész után beiktattam egy, a jogi tényeket és a joghatásokat feldolgozó fejezetet, ami azonban nem tekinthető pandektista értelemben vett általános résznek, mivel nem építettem bele a személyi jogot, hanem azt az institúció-rendszernek megfelelően meghagytam a családi joggal egy fejezetben. A kvázi-általános rész kiemelését azért láttam szükségesnek, mivel azt mint az alanyi jogok érvényesülésének alapvetését mind dogmatikai, mind didaktikai szempontból el akartam különíteni a vagyonhoz mint alanyi joghoz kapcsolódó dologi-, kötelmi- és öröklésjogi résztől. Látásmódját tekintve tehát e tankönyv egyfajta sajátos genus mixtumot képvisel, hiszen a közjogban nagyon hangsúlyosan, a magánjogban pedig szintén következetesen történeti, ugyanakkor az utóbbiban legalább enynyire konzekvensen dogmatikai szemléletet érvényesít. A közjog „széttagolását”, vagyis az állam- és jogfejlődés, valamint a büntető- és a szakrális jog a könyv elején és végén történő tárgyalását egyértelműen didaktikai okok indokolták, elsősorban az, hogy a büntetőjogban a magánjog fogalomrendszerére vissza lehessen utalni. A római jog ismeretforrásait önálló, a szokványosnál valamivel bővebb fejezetben mutattam be, ennek keretében bizonyos alapvető ókortudományi ismereteket is közölve – ugyanezt a célt szolgálta az államszervezetről szóló fejezetben néhány, arányaiban hosszabb köztörténeti kitekintés. Ugyanezen részben véltem célszerűnek felsorolni a római jog legfontosabb forráskiadásait is. A római jog továbbéléséről szóló fejezet fontosságához képest igen rövid, valamint csak annak külső történeti vetületeinek szentel figyelmet. Ennek behatóbb, kiváltképp pedig a magán- és közjogi intézmények fejlődését a maga belső történetében vizsgáló feldolgozása egyfelől az alapvetően az ókori római jogot bemutató tankönyv kereteit végképp szétfeszítette volna, másfelől jelentősége önálló munka keretében történő tárgyalásra érdemesíti.


Előszó „ 29

Ehelyütt kell utalnom azon művekre, amelyeket kiemelten és nagymértékben alapul vettem a tankönyv megírása során. Az irodalomjegyzékben felsoroltak közül, a hazai tankönyvirodalomból elsősorban Földi András és Hamza Gábor, Marton Géza, Brósz Róbert és Pólay Elemér, valamint Bessenyő András tan- és kézikönyvére, a közjogi, kiváltképp pedig a büntetőjogi részben Zlinszky János tankönyveire, a továbbélési részben Hamza Gábor az európai magánjogot feldolgozó kézikönyvére támaszkodtam. E mára (élő) klasszikussá vált munkákból számos alkalommal adott fordulatokat, olykor mondatokat is átvettem, hiszen bizonyos esetekben ezen – olykor a nagy nemzetközi kézikönyvekből átvett – megfogalmazások megváltoztatása az érthetőség, az ezekben kikristályosodott logika rovására ment volna. Hasonlóképpen számos ponton merítettem Molnár Imre munkásságából is, egyfelől a felelősségi rend és a büntetőjog tekintetében, másfelől azon jegyzetekből, amelyek még a 1995/96-os tanévben, előadásait hallgatva joghallgatóként készítettem. Bizonyos megfogalmazásokban olykor önkéntelenül is az ő szavai csengenek vissza, ami szintén áll a felsorolt művekre, hiszen az évek során az oktatásban e fordulatok, példák, megfogalmazások óhatatlanul is rögzülnek az előadóban. A külföldi irodalomból elsősorban Max Kaser római magánjogi kézikönyvét, Max Kaser és Karl Hackl eljárásjogi kézikönyvét, továbbá Theodor Mommsen és Wolfgang Kunkel köz- és büntetőjogi kézikönyveit, valamint Bernardo Santalucia büntetőjogi és büntetőeljárási kézikönyvét vettem figyelembe, valamint a szakrális jog, a vallástörténet, a történeti kitekintés és az ismeretforrások bemutatása szempontjából nélkülözhetetlen – az irodalomjegyzékben felsorolt – munkákat. Bizonyos tankönyvi részek mind szerkezetükben, mind szemléletükben eltérnek a felhasznált szakirodalomtól, s önálló kutatási eredményként saját nézőpontomat, véleményemet tükrözik. Mindez természetesen nem jelentős súlyú a felsorolt alapművekhez képest, annál is inkább, mivel gyökeresen újat, teljességgel eredetit nyújtani tankönyvi szinten szinte lehetetlen, és talán nem is feltétlenül szükséges. Minthogy e munka tan-, nem pedig kézikönyvnek íródott, ezért igen csekély számú, kizárólag a főszövegbe szőtt forrásidézetet tartalmaz, s ezek forráshelyének megjelölésére is ott kerül sor. Ennek megfelelően mellőztem a lábjegyzeteket, az egyes szakirodalmi vélemények forrásának, ezek ütközési pontjainak megjelölését, hiszen ez a tankönyvi szintet meghaladta volna, s a hallgatóság számára sem jelentene nélkülözhetetlen információt. A tankönyv végén található irodalomjegyzék tájékoztató jellegű, s csupán az esetleges hallgatói érdeklődést hivatott kielégíteni,


30 „ Előszó

vagyis semmiképpen sem akar teljes körű vagy naprakész romanisztikai bibliográfiát adni. Ezen okból tehát a fontosabb tan- és kézikönyvek, valamint nemzetközi kézikönyvek közül néhány kiemelkedőnek a felsorolása után található irodalomjegyzék néhány alapvető idegen nyelvű munka említése mellett elsősorban a magyar nyelvű szakirodalomból tartalmaz – távolról sem átfogó, sokkal inkább csak az egyetemi hallgatóság előtt a témagazdagságot felvillantó – válogatást. A szövegben található (vastagítással történt) kiemelések elsősorban nem a formai, hanem a logikai rendet követik, s – akárcsak olykor a szöveg megfogalmazása, stílusa – a római jogi előadások logikáját, dinamikáját tükrözik. Hasonló okból nem riadtam vissza bizonyos fordulatok, mondatrészek, információk – akár többszöri – megismétlésétől sem a szövegben. Ehelyütt kell köszönetet mondanom a kötet szakmai lektorának, Szűcs Magdolna professzor asszonynak, valamint Pardi Máriának mint a munka nyelvi lektorának. Hála illeti egykori tanáromat, Molnár Imre professzor urat, valamint a munkámat mindig nagy jóakarattal segítő Zlinszky János professzor urat, akiknek oly sokat köszönhetek. Köszönettel tartozom továbbá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, s kiváltképp Tonk Márton dékán úrnak és Veress Emőd tanszékvezető úrnak, amiért e tankönyv megírását és megjelenését lehetővé tették.

Nótári Tamás Budapest, 2010. december 10.


www.scientiakiado.ro www.facebook.com/ScientiaKiado


Abstract The meaning of the term of Roman law is twofold. On the one hand, it refers to the legal system applicable on the territory of the ancient Rome (B.C. 753 – A.D. 565, the date of completion of the codification ordered by Justinian); on the other hand, it also refers to its application and impact in the medieval and modern age (A.D. 566 – our days). This textbook discusses the ancient Roman law primarily and the later ages shortly; however, in the case of each legal concept it refers to the impact of the respective concept concerned detectable in our legal systems. The book concerns predominantly Roman private law analysing the legal concepts one by one. Notwithstanding, the title contains public law as well, as this textbook – dissimilar to the structure of other Roman law textbooks – discusses Roman public law in more detail. In other words, among the chapters concerning private law (procedural law, personal and family law, law of property, law of contracts, law of succession) and history (development of the legal system and administration, system of legislation), the Roman criminal law, sacred law (which constituted a part of public law) and the sources of the research of Roman law. The last chapter discusses shortly the application of Roman law in the medieval and modern age.


Rezumat Noţiunea de drept roman cuprinde pe de-o parte, sistemul de drept existent pe teritoriul Romei antice (de la 753 î. Hr. până la 565 d. Hr., finalizarea codificării iustiniene), pe de altă parte, perpetuarea acestui sistem în istoria medievală şi modernă (de la 565 până în prezent). Acest curs universitar îşi propune descrierea dreptului roman antic, evoluţia sa ulterioară fiind cuprinsă sub forma unei scurte treceri în revistă a evoluţiei ulterioare, insistând însă asupra similitudinilor instituţiilor de drept roman cu instituţiile de drept contemporane. În cea mai mare parte, volumul este dedicat dreptului privat roman, structurat pe instituţii de drept. Spre deosebire de structura obişnuită a manualelor de drept roman, cum indică şi titlul Drept roman public şi privat, volumul nu neglijează nici partea de drept public. Pe lângă capitolele clasice de drept privat roman (drept procesual, dreptul persoanelor şi dreptul familiei, drept real, obligaţii, drept succesoral), respectiv capitolele de istorie (structura statului roman, evoluţia dreptului, sistemul izvoarelor de drept), sunt tratate în câte un capitol dreptul penal roman, dreptul sacru (parte integrantă a dreptului public roman), precum şi izvoarele cunoaşterii şi studierii dreptului roman. Capitolul final este dedicat prezentării modului în care dreptul roman a supravieţuit până în prezent.


A szerzőről Nórári Tamás Szegeden született 1976-ban, s a szegedi József Attila Tudományegyetemen (ma Szegedi Tudományegyetem) szerzett 2000-ben jogi, majd ugyanitt 2001-ben klasszika-filológusi diplomát. Jogtudományi PhD-fokozatát 2005-ben, történettudományi PhD-fokozatát 2006-ban védte meg; 2009-ben pedig római jog és egyetemes állam- és jogtörténet tárgykörben habilitált. Fontosabb kutatási területei a római jog, a klasszikus retorika, a középkori jogtörténet, valamint a modern magánjog. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem docense és a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Tanszékének megbízott oktatója. Közel 70 magyarországi és nemzetközi konferencián (Frankfurt am Main, Nápoly, Catania, Barcelona, Sevilla, Uppsala, Kavala, Pretoria, Kopaonik, Prága, Kolozsvár stb.) tartott német, angol és latin nyelven előadást. Megjelent publikációinak száma több, mint 300, mind ez idáig 20 önálló monográfiája és tanulmánykötete, továbbá társszerzőkkel írott és szerkesztett 13 kötete, több mint 170 tanulmánya és több mint 80 kisebb írása jelent meg angol, német, francia, latin, spanyol, szerb és magyar nyelven szerte a világban (a Dél-Afrikai Köztársaságban, Chilében, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Ukrajnában stb.). Fontosabb monográfiái és kötetei: Exemplaria Graeca (társszerzővel, Szeged, 1999); Iuridicophilologica (Budapest, 2004); Jog, vallás és retorika (Szeged, 2006); Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve (társszerzővel, Szeged, 2006); A Polgári Törvénykönyv magyarázata I–II., IV–V. (társszerzőkkel, Budapest, 2006); A salzburgi historiográfia kezdetei (Szeged, 2007); Studia Iuridico-philologica I. Studies in Classical and Medieval Philology and Legal History (Debrecen, 2007); Zarah Leander – Díva a Harmadik Birodalom árnyékában (Szeged, 2007);


522 „ A szerzőről

A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul (Budapest, 2008); Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s Pro Murena (Passau, 2008); Sapientia liberat animum (társszerzővel, Saarbrücken, 2008); Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben (Szeged, 2010); A magyar szerzői jog fejlődése (Szeged, 2010); Bavarian Historiography in Early-Medieval Salzburg (Passau, 2010); Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei (Szeged, 2010); A jogi latin nyelv alapjai (társszerzővel, Budapest, 2011); Lex Baiuvariorum – A bajorok tövénye (Szeged, 2011); Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s Speeches of Defence (Passau, 2011); Szellemi tulajdon – építészeti alkotás (társszerzővel, Szeged, 2011).


Scientia Kiadó 400112 Kolozsvár (Cluj-Napoca) Mátyás király (Matei Corvin) u. 4. sz. Tel./fax: +40-264-593694 E-mail: scientia@kpi.sapientia.ro www.scientiakiado.ro Mûszaki szerkesztés: Dobos Piroska Tipográfia: Könczey Elemér A borítón az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei) található Gordiánusnak szentelt császár felirat részlete látható. (Fotó: Kalamár Gáspár Gábor) Készült a kolozsvári Gloria nyomdában 200 példányban Igazgató: Nagy Péter


Nótári Tamás: Római köz- és magánjog  

A Római köz- és magánjog mint tankönyv, ill. tankönyvcím egyfelől rendhagyó, másfelől hagyománykövető. Rendhagyó, hiszen a római jogi tankön...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you