Schooldomein nr. 4 - maart 2016

Page 46

Tekst Guus Klamerek Foto’s Menno Emmink

CASE STUDY ECOPHON ONDERWIJS: MFC OOSTBURG

‘Optimaal communiceren en concentreren voor leerkrachten en leerlingen’ “Het geluid is nu overal goed. Zelfs wanneer er veel kinderen rondrennen en spelen. Ook de andere gebruikers van het centrum zijn tevreden. Het geheel is heel mooi uitgedacht.” Marc van Vlierberghe, directeur basisschool Sint Bavo

46

SCHOOLDOMEIN

maart 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.