Schooldomein 3 - januari 2017

Page 54

Tekst Sibo Arbeek Foto’s Peter de Ruig

Vervangende nieuwbouw Op de locatie van de bestaande school aan de Luxemburgstraat in Loosduinen biedt vervangende nieuwbouw onderdak aan de Hertogschool met 13 groepen, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast en sluit aan bij de omliggende bebouwing. Aan de achterzijde heeft de architect voor een verrassing gezorgd. Resultaat: een lichte en open leeromgeving voor verschillende gebruikers.

D

irecteur Ellen-Marjon Scherf en Topos architect Kees Jongelie leggen het gebouw al wandelend uit. Ellen-Marjon: “Het begon dat we een zogenaamde aanpakwijk zijn geworden. De gemeente inventariseerde de scholen in deze wijk Loosduinen, die vlakbij zee ligt. In het integraal huisvestingsplan werd ons 86 jaar oude gebouw als functioneel en onderwijskundig verouderd opgenomen. Het was een fantastisch gebouw, maar het kostte te veel geld om het te renoveren, dus was vervangende nieuwbouw aan de orde. Alleen moesten we wel op de bestaande kavel bouwen, die redelijk ingepast en daardoor beperkt was. Kon daar wel iets moois van worden gemaakt? Ik zag altijd mooie voorbeelden in Schooldomein maar dacht dat die niet aan ons besteed waren. Maar toen was het zover en zijn we vooral in mogelijk­ heden gaan denken. Anders heb je niets.”

SAMENWERKEN Ellen-Marjon verder: “De Hertogschool hoort bij deze buurt. Heel veel mensen die hier wonen hebben hier op school gezeten en koesteren hun herinneringen. Rond de opening hebben we een film gemaakt van oude schoolgangers; deze school heeft de oorlog overleefd, veel mensen zijn vanaf deze school naar de mulo gegaan. Tijdens de opening namen mensen hun oude rapporten mee. Met die emoties moet je rekening houden wanneer je besluit om nieuw te bouwen. Het afscheid nemen van het oude gebouw is ook afscheid nemen van de geschiedenis van heel veel mensen in deze buurt. We zijn een school met 287 leerlingen die uit het hartje van Loosduinen komen en daarnaast uit de omliggende wijken, zoals Parnassia, Ockenburgh en Houtwijk. Onze onderwijsvisie als christelijke buurtschool is dat we de kinderen zo goed mogelijk willen ondersteunen. Naast christe­ lijk geloof staan creativiteit, sociale vorming en het samendoen hoog in ons vaandel. Op de eerste steen staat dan ook steen voor steen werken wij samen aan de toekomst. Wij hebben ook het beeldmerk brede school en besteden veel aandacht aan de samen­ werking met alle partijen. Dat deden we al, maar rond de nieuwbouw hebben we psz ‘t Peenbuikertje, bso de Twee dolfijnen van Twee Samen en onze ouder­ geleding uitgenodigd om samen te werken. Die samenwerking maakt het ook makkelijker voor de kinderen en de ouders. Iedereen weet waar hij aan toe is. Je hebt immers soms meerdere kinderen op een brede school.” BREDE BUURTSCHOOL Kees reageert: “Ik kreeg het programma en ben gaan nadenken hoe je het nieuwe gebouw goed zou kunnen invoegen, zodat het vanzelfsprekend zijn plek inneemt. Als je naar het gebouw kijkt zie je dat het lage volume de hoogte van de naast­gelegen woningen overneemt en op rooilijn ligt. De voorkant met de hoofdingang is wat formeler en de binnenkant toont zich niet gelijk. Iets teruggelegd is een hoger

54

SCHOOLDOMEIN

januari 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.