Schooldomein 2 - november 2016

Page 62

Tekst Harry Vedder

Van alleen naar samen In 2014 ging cluster IV-school De Parachute in Zoetermeer aan de slag met nieuwe huisvesting. De gemeente Zoetermeer stelde hiervoor een bestaand schoolgebouw ter beschikking. Directrice Marion Baartman was vastbesloten intrek te nemen in een gebouw dat precies voldoet aan de toekomstvisie van De Parachute. Samen met M3V Advies & Management is een onderwijs- en huisvestingsconcept ontwikkeld, welke de basis vormde voor de inpassing in het bestaande gebouw. Zowel de toekomstgerichte onderwijsvisie als de beoogde uitstraling hebben geleid tot aanpassingen in het gebouw.

De onderwijsvisie is ingepast in het gebouw. De ruimtelijke keuzes ondersteunen de onderwijsvisie.

De Parachute biedt onderwijs aan cluster IV-leerlingen met zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek. In de snel complexer en veel­ eisender wordende maatschappij zijn weerbaarheid en zelfstandigheid belangrijke overlevingscompetenties. Daarom wil De Parachute leerlingen met verschillende vormen van gedragsproblematiek niet isoleren, maar juist de ontwikkeling van sociale vaardig­heden en respect voor elkaar stimuleren. Dit alles onder het motto ‘van alleen naar samen’.

“ZOVEEL LEERLINGEN, ZOVEEL VERSCHILLENDE UITINGSVORMEN VAN GEDRAG.” Uit de onderwijsvisie van De Parachute

62

SCHOOLDOMEIN

november 2016

VORM VOLGT ONDERWIJSVISIE Belangrijk uitgangspunt is dat de ruimtes een veilige en prettige omgeving borgen voor álle leerlingen. Daarom is voorzien in meerdere en gedifferentieerde ruimtes in de onderwijsomgeving. Een leerling kiest een omgeving die past bij de taak die hij moet uitvoeren en heeft hierdoor niet per se ergens een vaste plek. Per leerlingengroep is er een groeps­ ruimte en een structuurruimte. Met een tweede leerlingengroep wordt een open leerruimte en individuele werkplek gedeeld.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.