Schooldomein 2 - november 2016

Page 28

Tekst Gertjan Verbaan (DGMR) en Coen van Leeuwen

Haal als basisschool een beter cijfer voor duurzaamheid Leraren geven hun school gemiddeld een 5,7 voor comfort. Het regent klachten en de roep om duurzame scholen wordt steeds groter. Omdat er veel te winnen is, met energiebesparing en met betere schoolprestaties. Veel schoolbesturen zien het belang van duurzame oplossingen, maar missen de concrete handvatten om de handschoen op te pakken. De laagdrempelige duurzaamheidsscan van DGMR gaat daar verandering in brengen. In drie stappen naar een beter cijfer voor duurzaamheid.

W

at zijn de belemmeringen die schoolbesturen ervaren? Vanuit die basisvraag ging Coen van Leeuwen, afstudeerder Bouwkunde bij de Haagse Hogeschool, voor DGMR aan het werk. In literatuur en via interviews met onder andere RVO, Ruimte-OK en het bestuur van De Haagse Scholen zocht hij naar antwoorden. En wat blijkt, schoolbesturen hebben moeite om duurzaamheidsambities te formuleren. Vaak door een gebrek aan urgentiegevoel, capaciteit of kennis of een combinatie hiervan. Het daadwerkelijk verduurzamen van hun basisscholen komt daardoor onvoldoende van de grond. Nu zouden we met een duurzaamheidsscan meteen de techniek in kunnen duiken. Die uitgebalanceerde Excelsheet met rekeneenheden voor scores op duurzaamheid dient inderdaad als basis voor de scan. Deze kant helpt om snel en eenvoudig de situatie ter

plekke op te nemen. Coen van Leeuwen wilde echter meer. Het begint bij het bewustzijn van duurzaamheid op scholen en onder schoolbesturen. Daarom besteedde hij extra aandacht aan de vergroting daarvan.

Als we ondersteuning willen krijgen voor het verduurzamen van scholen, moeten we eerst precies weten wat wij willen. Dieuwerke Spaans van de Haagse Scholen, projectmanager renovatie en nieuwbouw

NIEUWSGIERIG MAKEN Door kansen van energiebesparing concreet te maken en door bijvoorbeeld aan te geven hoe een betere geluidsisolatie en meer daglicht tot betere leerprestaties kunnen leiden, worden ook bestuur, locatiedirecteur en docent nieuwsgierig. Niet met dikke rapporten, daar heeft niemand tijd voor. Maar door op ĂŠĂŠn A4 overzichtelijk de resultaten van de scan te presenteren en kansen voor verduurzaming te benoemen. Een brainstorm hierover met u en DGMR kan direct tot concrete acties leiden die passen bij uw school. Een deel van het advies kan wellicht gefinancierd worden door de subsidiemogelijkheden (Green

28

SCHOOLDOMEIN

november 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.