Page 1

B*

N<;JKI@A; Ei%0›DXXik)'((›ö+#0,De positieve kracht van zomerkleuren Happy shopping: méér schoen voor minder geld Mannen & schoenen: van vintage tot klassiek met een twist

)'((

Modetendensen voor een schitterende lente!


Inhoud

05 

12 

B@;J1 fg jZ_Xkk\eaXZ_k

“Beste lezer,

B*1 jg\\c d\\ \e n`e%%%

15

:FCFID8E@81 bc\li\e Yi\e^\e ^\clb

23

989P1 d`e`jZ_f\eka\j mffi dXo`jef\ja\j

55

=F:LJ1 fgmXcc\e[\ jZ_f\e\e

59

K<<EJ1 gi\kkp gldgj jlg\ije\Xb\ij

 

9L;><K1 d\\i j_fgg\e mffi d`e[\i

 

24 

33 

36 

52 

9<8LKP1 c\ek\bc\li\e \e $^\li\e KI<E;J1 [\ k\e[\ej\e XXe a\ mf\k\e

64 

69 

78 

:LC@=LE1 q\c] ZlgZXb\j dXb\e

82 

:FCFI81_XXc [\ qfd\i Y`ee\e D8EE<E1 Xcc\ jZ_f\e\e d\k \\e _`g]XZkfi :FD=FIK1 i\cXo\e fg jc`gg\ij KFI=J1 d„„i [Xe jZ_f\e\e

Voor de vijfde keer op rij werd Torfs genomineerd als meest klantvriendelijke winkelketen van Vlaanderen. Daar zijn we enorm trots op. Bedankt daarvoor. U kon ons geen betere blijk van waardering geven. Want hier bij Torfs is vriendelijkheid gewoon onze bestaansvoorwaarde. Geen oppervlakkige correctheid, maar gemeende echte warmte en hoffelijk ff kheid voor de medemens. Een lach, een hartelijk woord, een spontaan woordje uitleg: dat kost immers geen moeite. Het maakt het leven en werken voor iedereen zoveel aangenamer. Menselijke warmte voelen, daar heeft iedereen deugd van, zeker in tijden van het onpersoonlijke internet en e-shopping. Want efficiënt is de virtuele wereld misschien wel, maar bijlange niet vervullend als het over emotionele noden gaat. Ook al wordt individualisme als hoogste goed in onze moderne maatschappij gekoesterd, toch is menselijk contact noodzakelijk om het leven van een positieve kant te bekijken. Daarom blijven we bij Torfs geloven in de heerlijk ouderwetse manier van verkopen en kopen. Met een lach en een gratis dosis vriendelijkheid erbij. Recht uit het hart. Geniet van een mooie zomer.

Van harte, Wouter Torfs

M\iXeknffi[\c`ab L`k^\m\i1 9XiYXiX Kfi]j# @e[ljki`\gXib N\jk ,'# 0('' J`ek$E`bcXXj › Jkpc`jd\1 8ee CfdXej# Kil` >fcjk\pe › I\Xc`jXk`\1 >`Zfd YmYX# K_\f]`\c IflZflikjkiXXk */# )-'' 9\iZ_\d › :fi[`eXk`\1 8ee\b\ MXe Cffe › FgdXXb8ik[`i\Zk`fe1 B`ijk` 8c`eb

*


Kidsspecial ;<JG8EE<E;<A8:?KFG

De schat van prinses Choezanka N

og niet zo lang geleden, ergens in de baai van de Sprookjeszee, waren er eens zeven kinderen die op een woelige zeedag strandden op het eiland van Warikikir. Het was een prachtig eiland vol kokospalmen en wilde bloemen die smaakten naar frambozentaartjes. Er hingen dikke rijpe vruchten aan de bomen. Perziken zo groot als meloenen en meloenen zo groot als pompoenen. Kortom, op het eiland Warikikir was het zo slecht nog niet. Bovendien woonden er dieren die konden spreken. Er was een zotte krokodil Odile die van ijsjes hield en niets liever deed dan op haar rug rondjes draaien. Ze had bovendien dringend een bril nodig. Er was Guido de Giraf die al tien jaar de hik had en niet stopte met giechelen. En er was ook sprake van een gevaarlijke tijger die met een dubbele tong sprak, maar dat wisten de kinderen niet zeker.

*

(

)

(%:fem\ij\ö+0#0,›)%Jkfe\jYfe\jö(('#''›*%Kfi]jö.0#0, Bc\[`e^1(%Y\idl[X#:BJö*0#00›kil`#:BJö*0#00›K$j_`ik#:BJö)+#00› _\d[#:BJö++#00›)%kil`#MXe?Xjj\cjö,0#''›_\d[#MXe?Xjj\cjö-,#''› Yif\b#MXe?Xjj\cjö.,#''›*%alib#MXe?Xjj\cjö((0#''

,


FG<<E;8>MFE;<E;<Q<M<EC@<M<I;A<J<<E>IFK<IFC G8G@<ID<KI8I<K<B<EJ#MC8B8:?K<I;<IFKJ<EFG?<K JKI8E;#@E<<E?FCC<9FFDJK8D%Ê?@<IM@E;A<D@AEJ:?8K% ><K<B<E;1GI@EJ<J:?F<Q8EB8#ËJKFE;<IFG%N8K<<E JLG<IMFE;JK

(

)

*

(%C\cc`B\ccpö-+#0'›)%BXmXkö/(#0,›*%:BJö((,#'' Bc\[`e^1(%ZXi[`^Xe#:BJö*-#00alib#:BJö*0#00›)%_\d[#A9: ö))#,'›a\Xej#A9:ö)0#0'›jn\Xk\i#A9:ö)+#0'›*%jXcfg\kk\#;\j`$ ^lXcö++#''›jaXXcYcXln#:BJö(+#00›qfee\Yi`c#Ifopö,0#''

-


Ze trokken meteen naar Guido de Giraf. Die kon hen helpen om – hik – vanuit de hoogte de zeven dikke stenen te vinden waartussen – hik en hihihi - de schat verborgen lag. Tussen de derde kokospalm en de vierde en ten zuiden van de Zevenslapergrot. De grot waar ze ’s nachts de tijger hadden horen brullen! Ach, niets van aantrekken – hik, zei Guido. Titus de Tijger was immers een vegetariër die al jaren geen vlees meer at en zo lief was als een schoothondje... (Hihi en hik!). +%Kfi]jö,,#0,›,%9`ib\ejkfZbö,)#0, Bc\[`e^1+%alib#:Ë\jkhlf`cXm`\6ö.0#''› kil`#A9:›,%K$j_`ik#:BJö)-#00›jaXXc#:BJ ö)(#00›a\Xej#:BJö++#00

(*

+

,

.

/

0

(' ((

()

-%@Ë8dö.0#0,›.%GXekf]fcX;Ëfifö/0#0,›/%C`kkc\;Xm`[ö/,#0,›0%Gi`d`^`ö-,#0,›('%>\foö/,#0, ((%Kfi]jö(0#0,›()%DXiZfKfqq`ö*0#0,›(*%K\mXö,,#0, Bc\[`e^1Y\idl[XYcXln#MXe?Xjj\cjö./#''›K$j_`ik#:BJö)+#00›jn\Xk\i#A9:ö))#,'

.


?<KN8JN8ID@E;<ALE>C<#<E?<KQ8K<IMFCBC<@E< MC@<><E;<9<<JKA<J%KF<EQ<9<>FEE<ED<K>I8M<E#N8J ?<K9@AE8E8:?K%>L@;F<EF;@C<JKFE;<EKF<K<B@AB<E ?F<;<GLKJK<<;J>IFK<I<E;@<G<IN<I;KFK%%%A88888 ;88IN8J;<J:?8KBF==<I (%IfdX^efc`ö('*#''›)%C\cc`B\ccp ö-+#0'›*%K`dY\icXe[ö+,#0,Bc\$ [`e^1(%K$j_`ik#A9:ö)+#0'›_\d[# A9:ö(0#0'›Yif\b#A9:ö)+#0'› )%ZXi[`^Xe#:BJö*-#00›alib#:BJ ö*0#00›*%a\Xej_\d[#:BJö+0#00 ›K$j_`ik#:BJö)+#00›j_fik#:BJ ö++#00

) (

*

/


.

-

+

,

/

(' 0 ((

() (* (+ (,

(-

(.

(/ )' (0 )(

)+ ))

)*

+%:fem\ij\ö,0#0,›,%DXiZfKfqq`ö*0#0,›-%C\:fhJgfik`]ö.,#0,›.%MXejö+0#0,›/%:fem\ij\ö,,#0, 0%Ife[`e\ccXö()+#''›('%9cl\?Xm\eö,+#0,›((%<o`kö-0#0,›()%Kfddp?`cÔ^\iö),#0, (*%C\:fhJgfik`]ö/0#0,›(+%Kfi]jö00#0,›(,%@Ë8dö.,#0,›(-%9cl\?Xm\eö+0#0,›(.%IfdX^efc`ö0-#0, (/%:_`g`\ö.,#0,›(0%GldXö*0#0,›)'%:ifZjö*0#0,›)(%B`gc`e^ö-,#0,›))%Ife[`e\ccXö()+#'' )*%9cl\?Xm\eö-+#0,›)*%JËFc`m\iö+0#0,

0


In de koffer zat geen schat, maar een opblaasboot, verse kleren en nagelnieuwe schoenen. ‘Roei snel naar hier,’ stond er op een briefje. ‘Ik woon op het grote eiland hier rechttegenover. Pr. Ch.’ En zo waren de kinderen gered. Ze namen afscheid van Guido, Odile en Titus en roeiden tot ze de prinses op het strand zagen wuiven. Toen was er een groot feest, en ze dansten en speelden tot ze in slaap vielen, onder de grote ronde volle maan...

(%Kfi]jö.0#0,›)%C\cc` B\ccpö-+#0'›*%K\mX ö,,#0, Bc\[`e^1(%alib#:Ë\jkhlf` cXm`\6ö.0#''›)%m\jk# MXe?Xjj\cjö-,#''› alib#;\j`^lXcö,+#''›*% _\d[#:Ë\jkhlf`cXm`\6 ö*,#''›jn\Xk\i#MXe ?Xjj\cjö/'#''›Y\i$ dl[XYcXln#MXe?Xjj\cj ö./#''

(

) *

-

, +

(' / .

0

+%Ileö+,#0,›,%>\foö.,#0,›-%?\ccp_Xej\eö-0#0,›.%:Xdg\iö.0#0,›/%Kfddp?`cÔ^\iö+0#0, 0%:ifZjö),#0,›('%Kfddp?`cÔ^\iö),#0,

('


?<D<CJ?@G

Vleugeltjes krijgen Met de NIEUWE SCHOENEN VAN K3 kunnen kleine prinsessen gewoonweg niet blijven jv stilzitten. Zijn j het misschien echte toverschoenen v met onzichtbare vleugeltjes? V Vasst wel, want wanneer er muziek klinkt, heb je meteen zin om te huppelen, te springen en te dansen!

žc`Z%JKL;@F(''$9\c^`ld

E`\k k\ d`jj\e MXeX]0Xgi`ccffgk [\ dlj`ZXc È8c`Z\ `e Nfe[\icXe[ d\kB*ÉD\\i`e]ffg nnn%Xc`Z\[\dlj`ZXc%Y\

N <;JKI@A; A M M8E E (( ,& ,&' ') ) K<D* * '&'*&) & '((

N`e „„e mXe [\q\ jlg\ic\lb\ B* _\YY\[`e^\ka\j [`\ e\k l`k [\ i\$ ^\eYff^]XYi`\b q`ae XXe^\bfd\e N`c a`aa ff N`c ffb b qf ^ ^iXX^ \\e _Xe[[f\b# \\e qfee\jZ_\id# \\e qfee\jZ_\id \\e belkj\cbffbYf\b belkj\cbffbYf\b# \\e \\e Zi\Xj\ka\f]\\e]XeYf\bmXeB*6 >X eXXi [\ n\Yj`k\ nnn%kfi]j%Y\ \e mlc je\ca\Xeknffi[`efg[\n\[jki`a[miXX^% A\dXXbkbXejfgfd„„emXe[\X]^\Y\\c[\ B*gi`aq\ek\n`ee\e% N\[jki`a[miXX^1@en\cb\jkX[bXea\^XXe b`ab\eeXXi[\dlj`ZXcÈ8c`Z\`eNfe[\icXe[ d\kB*É6 ;\n`eeXXijnfi[\ejZ_i`]k\c`abfg[\_ff^k\^\YiXZ_k%


Kidsfun

met

 

 

  (

)

*

+

Dans maar mee, allemaal! , -

/

0

.

(%YXjb\kรถ)0#0,ย›)%YXcc\i`eXรถ,,#0,ย›*%YXcc\i`eXรถ,,#0, +%YXcc\i`eXรถ,,#0,ย›,%jc`gg\ijรถ(0#0,ย›-%jc`gg\ijรถ),#0, .%jXe[XXcรถ+0#0,ย›/%gXekf]]\cรถ),#0,ย›0%jZ_f\eรถ,,#0,

(*


Color BC<LI><<=K>F<JK@E>

Een bonte dosis

geluk

Geen betere manier om je instant blij te voelen dan met een FERME DOSIS SPRANKELENDE KLEUREN. Daarmee pep je niet alleen je hele kleerkast op, maar meteen ook je innerlijke zelf!

( )

+

*

,

/

Roze welbehagen

-

.

=\cifq\ f] ]lZ_j`X `j \\e kif$ g`jZ_\bc\lid\knfe[\ic`ab\ bnXc`k\`k\e% ?\k _\cgk a\ kfk iljk k\ bfd\e \e _\k jk`dl$ c\\ik _\k Xc^\d\\e n\cY\_X$ ^\e% B`\j a\ a\ XZZ\jjf`i\j `e [\q\ bc\li# [Xe nfi[ a\ mXe$ q\c]k\mi\[\e (%9\c`q`Xö(,#0,›)%>Xekö.'#'' ›*%Kfi]jö-,#0,›+%=fieXi`eX ö(+'#''›,%=`k=cfgö+0#0,› -%FXbc\pö(*0#''›.%=fieXi`eX ö/0#0,›/%Kn`Z\XjE`Z\ö+/#0,

(,


Zuiver wit, t pure m (

)

*

Witte kracht B`\j a\ a\ XZZ\jjf`i\j `e dXX^[\c`ab \e ff^m\iYc`e$ [\e[ n`k# [Xe jk`dlc\\i a\ a\ ^\\jkkfk\\ee`\lnY\^`e%8cj a\ \\e mc\l^a\ n`k kf\mf\^k XXe a\ [X^\c`abj\ flkÔk# [Xe jZ_\g a\ mffi a\q\c] jk\\[j e`\ln\bXej\e%

+

,

(%Kn`Z\XjE`Z\ö(+#0,›)%9\$ c`q`Xö+,#0,›*%Kfddp?`cÔ^\i ö()'#''›+%JGDö.,#0,›,% :i`ebc\jö(',#''›-%?Xdgkfe 9Xpjö.,#0,›.%DXiZfKfqq` ö*0#0,›/%G`\ii\:Xi[`eö.0#0' ›0%Mf^l\ö0/#''›('%9\c`q`X ö(0#0,

-

.

/

0

('

(.


Rood )

(

*

+

,

Durf door rood N`\ mffi \\e jki\\ga\ iff[ b`\jk# m\i_ff^k qf qËe \e$ k_flj`Xjd\ \e q\c]m\ikifl$ n\e%Kn`a]\cjf]Xe^jk\enfi$ [\ebc\`e\iXcja\iff[[iXX^k% Iff[ jkXXk `dd\ij mffi m`$ kXc`k\`k# mffi \e\i^`\ \e mffi gXjj`\ (%9lcX^^`ö.,#0,›)%I`m\i Nff[jö-0#0,›*%JGDö.,#0,› +%DXi`\D„ifö)0#0,›,%CXliX Bfö(('#''›-%<jgi`kö0#0,› .%D\g_`jkfö0,#0,›/%FXbc\p ö(*0#''›0%J`okpJ\m\eö00#0,

/

-

.

0

( (0


Geel houdt je wakker

)

+

(

*

,

-

Pit in je leven .

/

0

('

?\Y a\ [\q\ c\ek\ q`e `e ^\c\ XZZ\jjf`i\j#[Xe_fla\k\^\$ c`ab a\ ^\\jk\c`ab\ m\idf^\e jZ_\ig% >\\c m\i_ff^k `d$ d\ij [\ ZfeZ\ekiXk`\ \e _\k Y\nljkq`ae%;iXX^a\^\\c#[Xe bi`a^a\\\eXc\ik\\eZi\Xk`\m\ ^\\jk%%% (%Ifopö,,#''›)%=i``j :fdgXepö)-#),›*%Kfddp ?`cÔ^\iö)0#0,›+%=i``j:fd$ gXepö/#.,›,%=i``j:fdgXep ö*)#,'›-%Kfi]jö-,#0,›.% :fem\ij\ö-0#0,›/%?Xdgkfe 9Xpjö-0#0,›0%=i``j:fdgXep ö(*#),›('%=i``j:fdgXep ö(*#),

)(


Mini Heel voorzichtig, op wankele beentjes, zet baby zijn EERSTE STAPPEN in de grote wijde wereld. Laat hem kraaien van plezier met mooie stevige stappertjes, en het avontuur wordt nog ๏ฌjner!

voor +

(

* )

.

, -

/

((

0

('

         

()

(%B (% B`g B B`g gc` c`e^ e^ ^รถ+ รถ 0# รถ+ 0#0, 0 ย›ย›) 0, )% %I If fdX d ^ ^e efc fc``รถ รถ0 0-# -#0 0, ,ย›ย›* *%B` B``Zb B b\ \iij jรถรถ-*# รถ-*# * 0,ย›ย› + +%%%J J JZXgX ZX XgX Xรถ0 รถ 0# รถ0 0 0, 0 ย› , ,%If fdX dX^e ^efc fc` fc `รถ. `รถ. รถ.0# รถ.0# 0#0, 0, , - J -% Jkfe\ kf fe\j e\ \j jXe e[ [Yf Yfe\ e\j e\ jรถ0 j รถ /# รถ0 /#0 0, ,ย›ย›. .%:_ :_`g :_ _`g g``\ \รถรถ ,# รถ,0 0, ,ย›ย›/% / /%BX BXmX BX mXk mX kรถ. k .*# * 0,ย› ย›0 ย›0 0% %J Jkkfe fe\j jX Xe[ [Y fe f \j jรถ. รถ (# (#0 0, ,ย› ,ย› ย›(('%:X :Xdg :X dg\i dg \ \i รถรถ-0 -0 0##0 0, ,ย›ย›(( ,ย› ((% (( (% % 9l 9ldY d X Xรถ รถ-0 0##0, 0,ย›( ย›ย›(()% )%M MXe Xej jรถ* รถ*0# 0#0, 0# 0,

)*


(%B\[jö+,#0,›)%Kfd$ dp?`cÔ^\iö,0#0,›*% C\:fhJgfik`]ö/0#0, ›+%9`ib`Ëjö+,#0,› ,%8[`[Xjö.0#0,›-% MXejö,0#0,›.%;`\j\c ö*0#0,›?Xe[kXj F`c`cpö00#0, Bc\[`e^d\`ja\1kfg Ifopö*,#''›_Xi\d$ Yif\b#FecpYpQ<9 ö*0#0,›jn\Xk\i#Ifop ö-,#'' Bc\[`e^afe^\e1 K$j_`ik#8eknigö+,#'' ›a\Xej#Jgi`e^Ô\c[ ö+,#0,

(

)


M8ED@AEMF<K<E

D\^Xb\`YXe^\c`ab f]nX6 Als â&#x20AC;&#x2122;t is om in te zijn, mee te zijn, vrij te zijn, met twee te zijn, soms alleen te zijn, erbij te zijn, wijs te zijn, COOL TE ZIJN, hip te zijn, blij te zijn, kwaad te zijn, in alles echt (kortom: jezelf) te zijn. Schoon schoenen!

* , .

+


We fashion 8cc\jnXka\[\q\qfd\i ef[`^_\Ykfda\mXea\ dff`jk\ \e c`\]jk\ bXek k\ cXk\e q`\e q`ae gi\kkp gldgj% @\kj g`kk`^j fd d\\ fg k\ mXcc\e# \\e bc\`e\ _Xb mffi nXk \o$ kiX _`g^\_Xck\% 8cc\\e ef^nXkeX^\ccXb`e\\e qfkk\bc\li#\ebcXXi%

(

)

*

,

-

. +

/

(%F`c`cpö(*'#''›)%G`\Z\j›*%F`c`cpö00#0,›+%:fcflijö-0#0,›,%Kfddp?`cÔ^\iö(('#''›-%Kfi]j ö-,#0,›.%JGDö-,#0,›/%=fieXi`eXö()'#''›kfgM\ifDf[X#YpQ<9ö()#0,›a\Xejj_fikM\ifDf[X# YpQ<9ö)0#0,›j\ka\XidYXe[\e E\nCffbö/#''›Cfm\b\kk`e^#E\nCffbö*#00

).


J:?FFC GIFF=& G8IKP GIFF= *

(

)

8cja\n\\knXka\n`c# [Xeb`\ja\kfZ__\kc\lbjk\

+

-

. ,

/

(%GldXö+0#0,›)%;`\j\cö00#0,›*%GXekf]fcX;Ëfifö-0#0,›+%8j`Zjö-0#0,›,%E`ZXö*/#0, -%G`\Z\jö0+#0,›.%I\gcXpö00#0,›/%Kfddp?`cÔ^\iö,0#0,

)0


( )

*

Geen gezeveer Mffi afl ^\\e ^\c\lk\i XXe a\ mf\k\e# dXXi \\e gXXi jZ_f\$ e\emXe\\eY\\jk`^Zffcd\ib% Mffiq`\e mXe cf^fËj \e kX^j# Ëk qXc n\c q`ae% Je\Xb\ij# YXjb\kj# Xcc\j nXk c\bb\i cffgk \e jkf\i jkXXk`jfb„$Xcja\df\[\i\i$ d\\bXec\m\ek\ed`ejk\%

,

+

(%=i\[G\iipö.,#0,›)%GldXö,0#0,›*%C\:fhJgfik`]ö00#0,›+%>fc`Xk_ö/0#0,›,%:fem\ij\ ö0,#0, Bc\[`e^1K$j_`ik\[Z#YpQ<9ö()#0,›a\Xej#Jgi`e^Ô\c[ö,0#0,

*(


Beauty )'((E<<DK<<EBC<LI@><JK8IK%%%

De lente op haar

mooist

Met felroze, rood, pastel of parelmoer trekt de nieuwe make-up alle registers open. VERRUKKELIJKE KLEUREN zijn even gevarieerd als de kleuren van bloesems, en superzachte texturen zijn een weldaad voor de lippen.

De energie

kleur Bij Shiseido straalt de voorjaarscollectie een tijdloze elegantie uit die alle trends achter zich laat. Alle aandacht gaat naar de lippen, die dankzij nieuwe texturen een fascinerende sensualiteit krijgen!

;<QFD<IBC<LI M8E)'((

Lippen van satijn A\c`gg\e_p[iXk\i\e`jef^ eff`k qf Ă&#x201D;ae ^\n\\jk Xcj d\k:_lYYpJk`ZbDf`jkl$ i`q`e^C`g:fcfli9XcdmXe :c`e`hl\% ;\jk\ibmf\[\e[\]fidl$ c\ Y\mXk \\e i`ab\ d`o mXe gcXekXXi[`^\Yfk\i#fc`\\e Xek`fo`[Xek\e% ;\ bc\li`^\ jk`Zb`j\i`eq\jk`ek\e#mXe _fe`e^ kfk gil`d \e Yfe$ Yfeifq\%

Supertip! Als je je tanden gepoetst hebt, masseer dan ook zachtjes je met je lippen m tandenborstel. tandenbor krijg je Zo kri zachte za lippen! lip

Z je lippen Zet in de verf! Drie eenvoudige regels om je lippen perfect te laten uitkomen. Scrub zachtjes je lippen en breng een beetje lippenbalsem aan. Je lippen lijken een stuk voller wanneer je met een lippenpotlood, in dezelfde kleur als je lippenstift, je lipcountouren invult. Een matte en donkere lipstick helpt dan weer je volle lippen te versmallen.

1 2

3

**


Basics voor een betoverende teint

Goed

begonnnen is half gewonnen.

Scrub de huid en hyy drateer de droge zones. De huid moet glad en zacht zijn, zodat je de foundation goed kan egaliseren.

('&(' MFFIK<@EK

3-stappenplan

(

9i\e^ \\e dXb\$lgYXj`j XXe fd k\ dXkk\$ i\e \e [\ ]fle[X$ k`fe Y\k\i k\ cXk\e _\Z_k\e% B`\j[\al`jk\ ] f l e [ X k ` f e Y`a a\ _l`[kpg\ fd [\ _l`[ k\ \^Xc`$ j\i\e \e k\ [f\e jkiXc\e% D\k \\e ^if$ k\ Yfijk\c Yi\e^a\\\ecfjf] ZfdgXZk gf\[\i XXefdk\Ă&#x201D;o\i\e%

)

*

Het echte geheim ...van die perfecte teint is een goede peeling af en toe. Je huid ziet et er vanzelf frisser en jonger uit it!

Fond de teint o F op ma aat Het aanbod van foundations is groter dan ooit: er zijn crèmes, matterende foundations, hydraterende vloeibare formules, ultralichte texturen, olievrije formulas en minerale poeders... Laat je gerust adviseren in je parfumerie! Meer info op www.beauty-parfumerie.be

*,


Een heer Kriebelt de lente, dan ontluikt ook het verlangen naar een nieuw paar schoenen. Kies je voor eenvoud, ga je voor juwelen van schoenen, of droom je van exotische motieven? DE WERELD LIGT AAN JE VOETEN.

KI<E;(1N8K<I:FCFLI

D\k[XebXXeOC9ffdnffeXZZ\jjf`i\j

frêle tinten in zacht suède en leer

?Xe[kXj#>X[\Xö(),›Gldgj#>X[\Xö()' Bc\[`e^1ifb<[`k<ccXö((0›kfg#EX]EX] ö),›i`\d#=i``j:fdgXepö+'


TrendsMFFIA88IJK<E;<EJ<E

lijk nieuw seizoen! (

)

*

, +

.

-

(%8iXö/,#0,›)%;feeX:Xifc`eXö(+,#''›*%Kfi]jö.,#0,›+%A_Xpö((,#''›,%<jgi`kö-0#0, -%A_Xpö()'#''›.%>XYfiö((,#''

*.


KI<E;)1GFN<IF=GLIGC<

van lila tot violet (

)

*

+ , -

.

(%DXiZfKfqq`ö*0#0,›)%?Xdgkfe9Xpjö+,#0,›*%B\[jö+,#0,›+%Kfi]jö(0#0,›,%=fieXi`eXö00#0,›-% :ffcnXpö+0#0,›.%Kfi]jö,0#0,

*/


Je\Xb\i#:fem\ij\# รถ-0#0, Bc\[`e^1K$j_`ik#;\$ j`^lXcรถ,+#''ย›a\Xej YcXq\iM\ifDf[XYp Q<9รถ,0#0,

*0


KI<E;*1 E8L>?KP E8LK@:8C

nieuwe marine stijl

GldgjJ%Fc`m\i# ö-,#0,›jaXXcJ% Fc`m\i#Kfi]jö(0#0, Bc\[`e^1K$j_`ik#<j$ gi`kö)0#0,›Yif\b <jgi`kYpQ<9ö +0#0,›XidYXe[\e# E\nCffbö/#''


(

*

+

)

,

.

/

-

(%Kfddp?`cÔ^\iö.0#0,›)%C\:fhJgfik`]ö/0#0,›*%9cl\?Xm\eö*0#0,›+%B\[jö+,#0, ,%Kfddp?`cÔ^\iö,0#0,›-%C\:fhJgfik`]ö,0#0,›.%I\gcXpö00#0,›/%Kfddp?`cÔ^\iö,0#0,

+(


)

+

(

*

,

.

-

(%Kfi]jö.0#0,›)%>XYfiö00#0,›*%Kfi]jö(0#0,›+%DXiZfKfqq`ö*0#0,›,%KXcb`e^=i\eZ_ö,0#0, -%DXiZfKfqq`ö+0#0,›.%G\[ifD`iXcc\jö(*,#''

+)


KI<E;+1J?@EPE<N

schoenen als juwelen

GldgKXdXi`jö,0#0, Bc\[`e^1alib#:_i`jAXejj\ejö)),#''›jaXXc#JfpX$ ZfeZ\gkYpQ<9ö(.#0,›ffiY\cc\e#=i``j:fdgXep ö)*#.,


Gldgj#=fieXi`eXö/0#0, Bc\[`e^1K$j_`ik#A9:ö(.#,'› m\jk<[ZYp\jgi`kYpQ<9 ö-0#0,›a\Xej#A9:ö)0#0,

++


KI<E;,1;<E@DBC<LI<E

intrigerend indigo (

)

*

+

,

(%DXiZfKfqq`ö+0#0,›)%Kfi]jö*0#0,›*%?Xdgkfe9Xpjö.,#0,›+%I\gcXpö()'#''›,%AXeXö0,#0,

+,


KI<E;-1FGM8CC<E;<K8JJ<E

in pittige pastels (

)

*

+

(%<ddpN`\c\dXeö.0#0,›)%E`ZXö-*#0,›*%E`ZXö+0#0,›+%9ffö+0#0,

+-


?Xe[kXj#9lcX^^`รถ.,#0, Bc\[`e^1ki\eZ_#8`^c\ รถ)*'#''

+.


JZ_f\e\eKXdXi`jรถ,0#0, Bc\[`e^1alib#A9:รถ*+#0'ย›Yif\b# <gfhl\Yp<[`k_<ccXรถ(0,#''

+/


KI<E;.1 GPK?FEGI@EKJ

hot jungle fever

(

)

*

-

+

,

(%9lcX^^`ö.0#0,›)%DXiZfKfqq`ö*0#0,›*%8iXö.0#0,›+%DXiZfKfqq`ö*0#0,›,%Kfi]jö(,#0, -%9lcX^^`ö*,#0,


Q<C= :LG:8B<J D8B<E6 Q@<G%,)

)

(

+

,

*

(%Kfddp?`cÔ^\iö(('#''›)%I\gcXpö()'#''›*%JËFc`m\iö,,#0,›+%?Xdgkfe9Xpjö.0#0, ,%Kfddp?`cÔ^\iö()'#''

,'


KI<E;/1I<KIFKI<E;

vrolijke vrouwelijke pumps

=fieXi`eXรถ00#0,ย›=fieXi`eXรถ00#0,


Verkoopinfo Â&#x203A;8`^c\# *) ) *++ (/ .( Â&#x203A;8eknig# *) ) +./ ./ '' Â&#x203A;9XZXi[`# *) ) +)* +/ (( Â&#x203A;9\e J_\idXe# *) ) +./ ./ '' Â&#x203A;:Ã&#x2039;\jk hlf` cX m`\6# *) +.- ,/ +. '( Â&#x203A;:_i`j AXejj\ej# *) ) )/0 0' ** Â&#x203A;:BJ# *) * /.( 0. .' Â&#x203A;:fek`^f# *) (+ +( ') /( Â&#x203A;;\j`^lXc# *) * )*0 ,0 '+ Â&#x203A;<XjkgXb# *) * )0/ )' '' Â&#x203A;<gfhl\ Yp <[`k_ <ccX# *( - +)(.)(*0 Â&#x203A;<i`jkf]]# *) ) +)* +/ (( Â&#x203A;<jgi`k# *) * )** -' )' Â&#x203A;=i``j :fdgXep# *) * )** ', '( Â&#x203A;>Xek K`d\# *) ) ..) ), ,' Â&#x203A;>Xek# *) ) ,*/ (. (' Â&#x203A;@kXc\jj\# *) /.. '- .' Â&#x203A;A9:# '/'' (.0 /) Â&#x203A;DXiZ <Zbf# *) ) ..) ), ,' Â&#x203A;DXi`\ DÂ&#x201E;if# *) 0 *.+ (( .( Â&#x203A;DXik`e`# *) ) +)* +/ (( Â&#x203A;EX] EX]# ') )(( ** -' Â&#x203A;EXlk`ZX# *) ) ..) ), ,' Â&#x203A;E\n Cffb Â&#x203A;Efc`kX# *) * )0+ ') (( Â&#x203A;FXbc\p# '/'' .-,.* Â&#x203A;G`\ii\ :Xi[`e# *) ) ..) ), ,' Â&#x203A;Gfc`Z\# *) ) ..) ), ,' Â&#x203A;Ifop# *) 0 *), '/ '' Â&#x203A;Jgi`e^Ã&#x201D;\c[# *) ) *.* /) -' Â&#x203A;Kn`Z\ Xj E`Z\# *) * )*0 ** /, Â&#x203A;MXe ?Xjj\cj# *) * /.( 0. .' Â&#x203A;M\if Df[X# *) * )*. ,' '' Â&#x203A;Mf^l\# '* )/- /' '' Â&#x203A;OC9ffd nffeXZZ\jjf`i\j nnn%ocYffd%Y\ Â&#x203A;Q<9# *) ) ).' +. -)

     


CuliFun

FEN<<IJK88E988IC<BB<I

Cupcakes p INITAARTJES voor een vrolijk kinderfeestje of gewoon om jezelf te verwennen. Cupcakes zijn heerlijk om te eten... en om te maken!

Recept voor 12 cupcakes (,'^Yfk\i#(''^jl`b\i#(gXba\mXe`cc\jl`b\i#*\`\i\e#)''^ q\c]i`aq\e[\Ycf\d#(jel`]a\qflk#(k_\\c\g\c^\iXjgk\Z`kif\e$ jZ_`cmXe\\efeY\_Xe[\c[\Z`kif\e%

( )

 lc\\eYXbgcXXkd\k()gXg`\i\e M ZlgZXb\mfidga\j% Bcfg[\qXZ_k\Yfk\id\kjl`b\i\emXe`cc\jl`b\i jZ_l`d`^\eif\i\i[\\`\i\e„„emffi„„efe[\i% D\e^[\^\q\\][\Ycf\d#_\kYXbgf\[\i#[\Z`kif\e$ jZ_`c\e_\kqflk\eif\iq\[ffi[\Yfk\idXjjX% M\i[\\c_\k[\\^fm\i[\mfidga\j\eYXb`e\\e mffim\inXid[\fm\e(/'—: ^\[li\e[\fe^\m\\i ),d`elk\e%:fekifc\\i[\^XXi_\`[mXe[\ZXb\a\j [ffi\ic`Z_ka\jfgk\[ilbb\e%8jq\k\il^m\i\e# q`aeq\bcXXi% E\\d[\YXbgcXXkl`k[\fm\e\ecXXk[\ZlgZXb\j bfik`e[\YXbmfidiljk\eXcmfi\eja\q\l`k_le mfidga\e\\dk\efg\\eiffjk\icXXkX]bf\c\e%

* +

Tips: Q\k [\ fm\ek\dg\iXklli e`\k k\ _ff^# nXek

[XeYXijk\eq\% CXXk [\ ZXb\a\j e`\k k\ cXe^ `e [\ fm\e nXek [Xe[if^\eq\l`k% :lgZXb\jqfe[\i[\ZfiXk`\Y\nXXia\_\kY\jk `e\\e^\jcfk\ebf\ba\jkifdd\c% ;\ ZXb\a\j q`ae _\k c\bb\ijk nXee\\i q\ d\k\\enfi[\efg^\^\k\e1$

;<:FI<I<ED<KMIFC@AB< BC<LIKA<J<EQF<KA<J B8EFGM<IJ:?@CC<E;< D8E@<I<E% A\bXe[\ZXb\a\jd\k^cXql li Y\jki`ab\e \e [XXieX Y\jgi\e$ b\c\e d\k ^\bc\li[\ jl`b\i $ gXi\cka\j# jdXik`\j f] Xe[\i\ \\kYXi\m\ij`\i`e^\e% GifY\\iffb\\ej\\ekfgg` e^ mXeYfk\iZi…d\%?`\imffi_\Ya\ mfc^\e[\`e^i\[`‡ek\eef[`^1 .,^Yfk\i#+\\kc\g\cjjl`b\i# ,'^dXjZXigfe\#.,^gf\[\i$ jl`b\i#bc\lijkf]eXXib\lq\% (% Bcfg [\ Yfk\i fg bXd\ik\d $ g\iXkllin`kjZ_l`d`^d\k[\ jl`b\i%If\i\i[\dXjZXigfe\ [ffi%If\i\i[XXieXqfm\\cgf\$ [\ijl`b\i[ffikfk\iq`Z_\\e ^cX[[\#jgl`kbcXi\dXjjXmfid k% )%Mf\^\\eY\\ka\bc\lijkf]kf\% Mlc \\e jgl`kqXb d\k \\e jk\ i$ mfid`^\jgl`kdfe[\ejgl`k \\edff`kf\]a\Yfk\iZi…d\fg [\ZlgZXb\j% *%M\ij`\id\kjkiff`j\c%

,* , *


(

((%%K Kfi fi]j ]jö/ ö/, ö/ ,#0, ,# 0, )% %JZ J Xg JZ gXö, ö, ö ,,# ,#0, 0, 0, * = *% =f fiieX eXi` i`e eXö ö(+' ö(+ +'#' ''

)

*

De mode toont deze zomer mindeer glinsterend de detaails op kleren. Maar op schoenen vind je ze in overvloed terug. Je VOETEN VANGEN HET ZONLICHT en weerkaatsen het…

De schittering van

zonlicht

,,


(

(%%= fiieXi eX Xi`e eXö0 ö0 00# 0#0, 0 , )%E\jj jjö+ ö+, ö+ ,#0, ,# 0, 0, *%%Q`e * Q Q`e[X [X Xö ö00 ö0 00# 0#0, ,

)

*

,.


mooiste Een NIEUWE GARDEROBE SA AMENSHOPPEN hoeft je geen gat in je budget te kosten. Want hip p en treendy kan ook superbetaalbaar zijn. Meerr vooor mindeer, dat geefft je meeer vrijheid!

)

(

*

<OI8 :FD=FIK MFFID88I

`,0#0,

+

, .

/ 0

(%Kfi]jö(0#0,›)%jX_XiXbc\\[#A9:ö+.#,'›*%JZXgXö+,#0, +%DXiZfKfqq`ö*0#0,›,%I`\b\iö,0#0,›-%DXiZfKfqq` ö*0#0,›.%Kfi]jö()#0,›/%Kfi]jö,0#0,›0%JËFc`m\iö*0#0,

,0


?@GD D<K<< <EB BC<@E E9 9L;><K K (

)

GI8:?K@>< 98CC<I@E8 MFFID88I

+

`,0#0,

* ,

. 0 /

?@GG<K8J MFFID88I

`+0#0, ('

((

(%< <jg j i` i`k kö+ ö+ +0#0,›)%Ycfl flj j\#A A9:ö)+ +#0' 0' 'k kfg f #A9:ö.# .#,' , *%J JËF ËFc``m\ m\i iö ö-0#0, ,›› +%KXd dXi X `jö,0# 0#0, 0,› ,%a\ a\Xe a\ X j#A9: :ö ö(0#0' Z\ \`e `ekl k li li# #=i = ``j: :fdgXepö(0#,'››-%Kf Kfi] i]jö* *0# 0#0, 0,›. .%DXiZf Kfqq Kf qq` ` ö* *,# ,#0, 0,›/%%G`\Z\jö( ö(-# -#0,›0 0% % I` I`\b \b\i \i ö, ö,0# 0#0 0,›(' '%Kfi]j ö*0# ö* 0#0,››(((% (%J JËFc`m\iö+ ö+0# ö+ 0#0, 0,

-(


9<K88C98I<K KI<E; ;PD DF;<

(

)

J<EJL<C< GLDG MFFID88I

`+0#0,

* +

, .

=LEBP =8J?@FE MFFID88I

`-,#0,

(' /

0

((%%D %DXi D DXi XiZf ZfK Zf K Kfq fqq` q``ö* ö*0# ö* *0# 0 0, 0,› ›) › ) )%aX aXj aX Xj#M M\i \if fDf Df[X Df [Xö* [X ö* *0# 0#0, 0,››k kfg kfg fg#A9 A9: A9 : ö.#, ö. #, ,' 'ja jaXXc# c D DXi X `\ \D D\i \if fö* f ö*0 0#0, 0#0, 0# 0,›* *%DX DX XiZ iZf fKf f K qq Kf qq` `ö+ ö+0# ö+ 0#0, 0# 0, 0, +%J JËF JËF Fcc``m m\ \i iöö 0 0##0 0, ,› , ,%JË J Fc JË F `m ` \i \iö( ö 0# ö( 0#0, 0,› 0, ›-%if ifb# if b#A b# A9: A 9:ö) 9: ö)0# ö) 0#0 0# 0' .%K %K Kfi fi]]j jö+ ö+ +0# 0#0, 0 ››/ /%Dl Dljk jkX jk Xe^ Xe ^öö-,# ö, 0, ,# ,››0 0%KX %KX KXdX dXi` i`jö+ ö+0 0#0, 0 0, (' ('%DX ' DX DXiZ iZf iZ Zf fKf Kfqq q ` qq ` ö* ö*0# 0 0,

-*


?88C;<QFD<I9@EE<E

Kleuren vol van

smaak

Een verffabrikant ff die kleuren indeelt volgens smaken: het is eens wat anders. De kleurencollectie â&#x20AC;&#x2DC;Tastecoloursâ&#x20AC;&#x2122; van BOSS paints is opgedeeld volgens de SMAKEN UIT DE KEUKEN. N Zoete kleuren, zoute kleuren, zure kleuren, bittere kleuren en umamikleuren. Om uren van je muren te proeven en te genieten! Wat je eet, hoe je je kleedt, tussen welke muren je leeft: het zegt allemaal iets over jouw persoonlijkheid. Kleuren zijn in al die ervaringen heel belangrijk. Ook bij proeven staat kleur centraal. Het is een totaalervaring waarbij kleur heel belangrijk is. Smaak is emotie en emotie is kleur. BOSS paints, de verffabrikant ff achter colora deelt de emoties in volgens de vijf basissmaken: zuur, zout, umami, zoet en bitter. Zuur omvat de meer felle groene en geelachtige tinten, zout de vergrijsde blauwachtige tinten. Je proeft er echt

QLLI

-+

de zee in. Umami bevat warme, gezellige kleuren gaande van warm bruin tot zacht rood, in tegenstelling tot zoet dat verschillende varianten van roze bevat. Bitter tot slot geeft een krachtig kleurenpalet, gaande van beige en bruin tot warm paars.

Van zuur naar zout Kleuren zijn heel belangrijk in de keuken. Dat weten ook de ff achter colora, chefs bij wie BOSS paints, de verffabrikant


Deco te rade ging om speciaal een gerecht in één bepaald coloriet en smaak te ontwerpen. De kleuren in de winter zijn helemaal anders dan die van de zomer. De seizoenen zijn de basis van de kleuren in een keuken die de chef op een bord tovert: elk seizoen heeft z’n eigen kleuren, en dat vertaalt zich in zijn gerechten. Chef Gert De Mangeleer van het restaurant Hertog Jan vertelt: “Een frisgroen gerecht in de winter is tegenstrijdig. Kleur op je bord heeft een belangg rijke functie. De rode kleuren die in de lente en de zomer in een gerecht gebruikt worden, hebben een andere tint dan het rood in de winter. De zomer bloeit op je bord met feller rood, de winter geeft een warmere tint van bordeaux. Als je de kleur van de seizoensproducten volgt, kom je automatisch in een ander kleurenpalet terecht.”

LD8D@

Chefs bepalen de kleur Umami is de vijfde smaak die in de oosterse keuken ontdekt werd. Ook umami is met verschillende tinten aanwezig in het kleurenpalet van ‘Tastecolours’. Chef Sang-Hoon Degeimbre van het restaurant L’air du Temps: “Smaak en geur gaan samen. Zuur, zout, umami, zoet en bitter zijn niet louter gewaarwordingen die ons geheugen ons dicteert. Het is omdat we ons geuren en parfums herinneren dat we die associëren met smaken. Wanneer je het hebt

QFLK

Doe mee en win! Kfi]jjZ_\ebk,\o\dgcXi\emXe_\k Yf\bÈKXjk\ZfcflijÉmXeZfcfiXn\^ XXeq`ae:?F<Q$c\q\ij% Jli] eXXi nnn%kfi]j%Y\ \e dXXb bXejfg\\e\o\dgcXXi% N\[jki`a[cffgkkljj\e(,&')\e*'&'*&)'((%

-,


“Geuren en parfums herinneren ons aan smaken” over parfums, heb je het over kleuren. Als je bijvoorbeeld een limoen ruikt, denk je spontaan aan de zuurte van de citroen. Ieder individu heeft z’n eigen perceptie. Bij vanille maak ik meteen de connotatie met bruine noten, rond en warm. Maar de gevoeligheid voor perceptie wordt echt opgewekt door de kleuren op je bord.”

Muren die smaken Chocoladechef Dominique Persoone van The Chocolate Line: “Kleuren zijn bepalend voor het creëren van een sfeer en kunnen mensen in een bepaalde gemoedsgesteldheid brengen. Kleur is dus heel belangrijk bij eten. De muur van onze degustatieruimte in Antwerpen is geschilderd in de Swarovski-verf ‘Jewel’ van BOSS paints, want die paste perfect binnen het concept van onze degustatieruimte. Door de verschillende lichtinvallen op de kleine kristalletjes krijg je een steeds veranderend effect.” Dat chocolade proeven in een altijd veranderende ruimte ook de smaakervaring wel degelijk beïnvloedt, is echt verrassend. Wie meer wil weten over ‘kleuren proeven’, kan een duik nemen in het boek ‘Tastecolours’ dat naar aanleiding van de decoculinaire samenwerking ontstond en uitgegeven werd door colora. Smakelijk!

QF<K

9@KK<I

;\ kXjk\Zfcflij$Zfcc\Zk`\ `j m\ibi`a^$ YXXiY`aZfcfiXnnn%ZfcfiX%Y\ \e[\ Y\k\i\[\ZfiXk`\qXXbnnn%Yfjj%Y\

-.


Trends mannen

 

Keep it cool Geen stijf gedoe deze lente voor mannen die het relaxed willen aanpakken. COMFY SCHOE ENEN ALOM, niet alleen voor vrije tijd, maar ook voorr bezige tijd. Een kwestie van attitude!

(

Ca anvvascool ;\d\\jkZfd]fikXY\c\ jZ_f\e\e Y`a qfd\i$ k\dg\iXkli\e q`ae [`\ d\k \\e ZXemXj Yfm\e$ cXX^%DXXiffb[lec\\i \e ^\g\i]fi\\i[ c\\i ^\\]k [\ e`\ln\ dXe$ e\ejZ_f\e\e \\e \okiX Zfd]fik]XZkfi% Bf\c \e Zffc# qf _\YY\e jgfi$ k`\m\dXee\e_\k^iXX^%

)

*

+

,

JGFIK@<=JK

-

(%Kfddp?`cÔ^\i ö00#0, )%MXejö+0#0, *%;`\j\cö,0#0, +%I\gcXp ö/0#0, ,%GXekf]fcX;ËFif ö-0#0, -%=i\[G\iipö.,#0,

-0 -


De nieuwe bootstijl

D8I@K@<D (%I\gcXpö(+'#'' )%I\gcXpö00#0, *%K`dY\icXe[ö(),#'' +%:Xd\c8Zk`m\ö00#0, ,%:Xd\c8Zk`m\ö00#0, -%K`dY\icXe[ö((,#''

(

Alle hens aan dek Q\`cdf[\`j_`g[`kmffiaXXi%E`\k Xcc\\e[ffidXkifq\ekil`\e\en`k$ k\bXkf\e\egXekXcfej#dXXiffb [ffijZ_f\e\ed\k\\ejf\g\c\ qffc\ei`a^m\k\ij%Q\c]jmffin`\Ëk m\ijZ_`ce`\kb\ekkljj\eYXbYffi[ \ejklliYffi[%:_`Z#dXXikfZ_ efeZ_XcXek%

)

*

+

,

-

.(


(

Gepatineerd leer KI<E;J<KK<I (%JXikfi`ö()'#'' )%:Xd\c8Zk`m\ö()'#'' *%Kfi]jö/0#0, +%Kfi]jö.0#0, ,%Kfi]jö.,#0, -%JZXgXö00#0,

)

Klas Klassiek asssie mett ttwist w

*

+

,

Ki\e[pÊbcX Ki\e[pÊbcXjj`\b\Ë jZ_f\e\eq`aefgmXc$ jZ_f\e\eq \e c\e[[ffi[\bc\lijZ_X$ c\e[[ffi[ [f b\i`e^\e`e_\kc\\i% b\i`e^\e`e ^\ <\edff`\gXk`e\^\\]k <\edff`\ df kiX[`k `f fe\c\ kiX[`k`fe\c\df[\cc\e \\e_\\ce`\ln\cffb% \\e_\\ce` \\ N`\mXebcXjj`\b_fl[k# N`\mXebcX Xe dXXie`\km e dXXie`\kmXek\m\\c ]fidXc`k\`k#b`\jkmffi ]fidX Xc``k\`k [\q\cffb%=fidf[\ie [\q\cffb% f ^\ekc\d\efecp ^\ekc\d\e \d

-

.*


City slippers

(

?8GGP=<<K (%Kfddp?`cÔ^\i ö+0#0, )%Kfddp?`cÔ^\i ö*0#0, *%GXekf]fcX;ËFif ö,0#0, +%I\gcXpö-0#0, ,%K`dY\icXe[ ö.0#0, -%;`\j\cö/0#0,

)

*

+

Bijna-blo ote voeten

-

K\\ejc`gg\ijq`aee`\kcXe^\imffiY\$ _fl[\emfficl`\[X^\efgmXbXek`\ f] XXe _\k jkiXe[% ;\ e`\lnjk\ Z`kp jc`gg\ij q`ae mffi dXee\e [`\ mXe \\e efeZ_XcXek\ df[`\lq\ cffb _fl[\e% :fdY`e\\iYXXi d\k mi`a\$ k`a[jbc\[`e^# dXXi \m\e g`kk`^ d\k \\ebcXjj`\b^\be`gk\gXekXcfe%

,

.,


(

Retro-sportief

M@EK8><CFFB (%9afie9fi^ö(('#'' )%>\foö/0#0, *%8ljkiXc`Xeö((('#'' +%?\ccp?Xej\eö00#0, ,%I`m\iNff[j ö.0#0, -%K`dY\icXe[ö00#0,

-

)

*

Fiftie F iees & sixties

+

; ;\e`\lnjk\jgfik`\m\dXee\ejZ_f\$ e\eq`ae^\‹ejg`i\\i[fgm`ekX^\8d\$ e\ i`bXXej\YXjb\kYXc$\eYXj\YXccjZ_f\$ i` e\e%Kpg`jZ_q`aem\in\\i[c\\i#fl[\ e\ cf^fËj\ei\kifdfk`\m\e%;\q\jg\\cj\ cf jk`ac`jg\i]\Zkmffi\\ln`^\bnXafe$ jk ^\ ^\ej[`\Zfd]fik^iXX^ZfdY`e\i\e d d\kfi`^`eXc`k\`k%

,

..


(

)

*

(%>\foö00#0,›)%D\ii\ccö.,#0,›*%JZXgXö+,#0,

Heerlijk lij relaxen +

.

In het hartje van de zomer verdienen je voeten EXTRA AANDACHT en comfort. Kies daarom voor slippers die je voeten verwennen en er prachtig uitzien bovendien!

,

-

/

0

.%K\mXö/0#0,›/%K`dY\icXe[ö/,#0,›0%Kfi]jö*,#0,

./


       Laat je hakken in de ka ast Qfe \e _`kk\ blee\e n\c\\ej ^ifk\ jg\cYi\b\ij q`ae Xcj a\ \\e XZk`\] c\m\e c\`[k% M\\c mifln\ebi`a^\ecXjkmXeg`ae$ c`ab\Y\e\e\emf\k\eGifY\\i [XXifd `\[\i\ [X^ \\e _Xc] llika\ k\ iljk\e d\k a\ Y\$ e\e _f^\i [Xe [\ i\jk mXe a\ c`Z_XXd% ;iXX^ Zfd]fikXY\c\ jZ_f\e\e \e cffg qf n\`e`^ df^\c`abfg_f^\_Xbb\e%K`g1 Xcj a\ mffi \\e ]\\jka\ kÂ?Z_ ^iXX^a\_f^\_Xbb\eXXen`c# [iXX^ [Xe fe[\in\^ Zfd]fi$ kXY\c\ jZ_f\e\e \e ki\b a\ _Xbb\egXjY`aXXebfdjkXXe%

.0


info J:?F<E<EBFG<E 9@A De Voordeelbon Met deze exclusieve bon willen wij onze klanten extra belonen. Bij elke aankoop ontvangt u een voordeelbon vvan 5 % van het aankoopbedrag, die bij de volgende aankoop verrekend b wordt. Noteer dat de bon de vroegere w klantenkaart vervangt. Indien u die zou hebben, dan kan u uiteraard nog steeds met uw oude kaart bij ons t terecht. Belangrijk om weten: voordeelbon is ›-dXXe[\e^\c[`^2 ›bXe fg \cb dfd\ek ^\‹e[ nfi[\e# ffbk`a[\ejjfc[\eg\i`f[\j2 ›`j^\c[`^`eXcfeq\Óc`Xc\e2 ›fg Xc X]^\gi`aj[\ Xik`b\c\e# fe[\ihoudsproducten en kousen wordt geen korting toegestaan.

5x Zekergaranties

1.Kwaliteitsgarantie 4.Prijsgarantie

Wij kozen met zorg onze producten. U merkt toch een foutje na aankoop? Of een vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik? Sigg naleer het ons zo snel mogelijk. Wij herstellen, vervangen of betalen u terug.

2.

Ruilgarantie

Toch de verkeerde maat ? De kleur niet helemaal OK ? U brengt uw ongedragen aankoop en uw kasticket binnen de maand terug en kiest rustig opnieuw…

3.Servicegarantie

Onze mensen worden permanent professioneel bijgeschoold… om u beter te kunnen helpen. Doe gerust een beroep op onze tijd, ons advies en onze prima bediening.

/) )

Wij zijn ervan overtuigd u een eerlijke prijs te bieden. Daarom… u vindt hetzelfde product elders goedkoper? Wij betalen u graag het verschil terug.*

* met uitzondering van solden- en promotieprijzen

5.Beterewereldgarantie

Gedragen schoenen die anderen nog kunnen gebruiken, recupereren wij graag. Op die manier komen deze schoenen niet op de afvalberg terecht. Wat wij ervoor krijgen wordt gestort aan het goede doel.

B@ABJE<CFG NNN%KFI=J%9 < MFFID<<I@ E=F

60 winkels 8Xcjk ) › 8XijZ_fk › 8Xikj\cXXi › 8ekn\ig\e ) › 8jj\ › 9\i`e^\e$ GXXc › 9\m\i\e › 9cXeb\eY\i^\ › 9ffikd\\iY\\b › 9i\[\e\ › 9il^^\) ›;\`eq\›;\e[\ic\\ln › ;\e[\idfe[\ › <[\^\d › <\bcf › >\\c › >\eb › >\ek * › ?Xcc\ › ?Xjj\ck › ?\`jk f&[ 9\i^ › ?ff^$ jkiXk\e › @q\^\d › Bfiki`ab ) › CXln\ › C\lm\e › C`\i › CfZ_i`jk` › Cfb\i\e › Cfdd\c › D\Z_\c\e › D\iZ_k\d › D\ibj\d › Dfc › E`efm\›Ffjk\e[\) ›Fl[\eXXi[\ › Fm\i`aj\ › If\j\cXi\ › JZ_fk\e › J`ek$8^Xk_X$9\iZ_\d › J`ek$ ;\e`aj$N\jki\d › J`ek$Afi`j$N`e^\ › J`ek$E`bcXXj › J`ekKil`[\e› K`\e\e › Kfe^\i\e › Klie_flk › M\lie\ › NXi\^\d J`ek$<cff`j$ M`am\ › N\kk\i\e › N`ae\^\d › Qfkk\^\d

Torfs heeft meer dan 140 bekende merken in voorraad! 8[`[Xj›8dY`fi`o›8eXkfd`Zj›8eeXIfY\ik›8iX› 8inX›8j_›8j`Zj›8kiX`›8lekjLeZc\j›8ljkiXc`Xe ›9\XigXn›9\ccXdp›9\e('›9\e\kkfe›9cl\?Xm\e ›9fY;\9fln\i›9ff›9iXbf›9ilefGi\d`›9l]]Xcf ›9ldYX›9lib\cp›:BJ›:Xd\c8Zk`m\›:Xdg\i ›:Xij›:Xk\ig`ccXi›:_`g`\›:cXibj›:fdgX^elZZ` ›:fem\ij\›:ffcnXp›:fik`eX›:i`ebc\j›:ifZj› ;Xb`e\›;`\j\c›;`efjfc\j›;`je\pGi`eZ\jj›;fe$ e`XeX8[\cZ_`›;fiX›<XjkgXb›<ZZf›<jgi`k›<jjbX› <ke`\j›=\cd`e`›=\e`c`›=cp=cfk›=fej\ZX›=fieXi`eX ›=fieXi`eX›=i``j:fdgXep›>XXjkiX›>XYfi›>\fo ›>fc`Xk_›>$JkXi›?Xdgkfe9Xpj›?Xicfk›?\ccfB`kkp ›?\oX^feX›?fk@Z\›?lj_Glgg`\j›@8d›@emf^l\ ›AXeX›A\l[\=\dd\›B*›BXmXk›B`Zb\ij›B`ccX_ ›B`dY\ik\o›B`gc`e^›Bfobf›CXZfjk\›CXliXBf› CXli\ek;Xm`[›C\:fhJgfik`]›C\cc`B\ccp›C\m`Ëj›C`eX ›C`kkc\;Xm`[›C`m`e^B`qY•_c›CfqfpX›ClZ`f›DX[`j ›DXccp›DXiZfKfqq`›D\g_`jkf›D\oo›D`^f›D`jj J`okp›Dalj›DljkXe^›E>J›EXeepJkXk\›E\if >`Xi[`e`›E`ZX›E`b\›F`c`cp›FËE\`cc›Fop^\e›GXe$ kf]fcX[ËFif›GXlc>i\\e›G`bfc`efj›Gi`d`^`›GldX ›IX^Xqq`›I\gcXp›I`Z_k\i›I`ZfjkX›I`\b\i›I`kX M\ijkiX\k\›I`m\iNff[j›IfY\\q›If_[\›IfdX^efc` ›Ife[`eXl[›Ife[`e\ccX›Ifop›IlZXefi›Ile›J% Fc`m\i›JXikfi`›JZXgX›J_\g_\i[›J_f\jLec`d`k\[ ›J`jc\p›JbXe[`X›Jb\Z_\ij›Je`g\›Jeffgp›Jg`$ [\idXe›JGD›JkXY`]ffk›Jkfe\j9fe\j›KXdXi`j ›K`dY\icXe[›Kfddp?`cÔ^\i›MXej›Nfe[\ij›OK@› P\ccfn:XY›Q`e[X


Choez - Maart 2011  

Choez magazine - Maart 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you