Zomereditie 2021

Page 1

Hét onafhankelijke studentenblad van de Universiteit Gent

ZOMEREDITIE 2021

IS OOK LEUK Jaargang 47 // #621.5 / 01.09.2021 // tweewekelijks tijdens het academiejaar, nu in de zomer

DE


Colofon Oplage 5000 exemplaren op papier, gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het academiejaar. Verantwoordelijke uitgever Dries Blontrock Hoveniersberg 24, 9000 Gent Druk Cartim Print nv Jan Samijnstraat 11 9050 Gentbrugge Hoofdredacteur Dries Blontrock Algemeen Coördinator Jan Emiel Cordeels Chef Reclame & PR Dries van Dort Chef Lay-out Pieter Beirens Chef Eindredactie David Michiels Chef Cultuur Charlotte Monbailleu Chef Wetenschap Collin Cardon Chef IT Felix Capon Chef Beeld Jij? (Zie p. 20) Redacteurs Charlotte “rozczarowanie” Monbailleu, Collin “Apricus” Cardon, Dries “Meerschweinchen” Blontrock, Dries “Delusiona” Van Dort, Ewout “buchstabieren” Vancraeynest, Felix “Forelsket” Capon, Hannah “Dezamagire” Boen, Jan Emiel “Diluvo” Cordeels, Judith “Decepçao” Lambert, Maria “Abbastanza” Saldi, Marie “Enttäuschung” Palmers, Odile “Patito” De Vos, Pieter “Trepverter” Beirens Medewerkers Jij? (zie p. 20) Beeld Charlotte Monbailleu, Daan Van Cauwenberge, Esther Boen, Felix Capon, Jan Emiel Cordeels, Judith Lambert, Michiel Devijver, Odile De Vos, Pieter Beirens, Rechtenvrije prentjes van op het internet Eindredactie Charlotte Monbailleu, Collin Cardon, David Michiels, Dries Blontrock, Maria Saldi, Pieter Beirens Cover Pieter Beirens en Dries Blontrock

Welkom in de hel

DOOR DRIES BLONTROCK

Proficiat! Als u dit boekje in uw handen

zelschap aan de universiteit arriveert,

houdt, betekent dat dat u de juiste keu-

dan zijn uw buren volslagen onbeken-

ze gemaakt heeft. Want, hoewel de KU

den. Nog beter dus: vorm onder geen

Leuven inderdaad ook best leuk is, blijft

beding een emotionele band met hen

het toch vooral een nonnenschool met

en blijf uit hun buurt voor de rest van

sterallures. Dan zijn we een stuk beter

het semester. U kunt beter krijgen dan

af bij de UGent: een Steinerschool met

die drop-outs.

sterallures. Gelukkig heeft u ook een Schamper In de komende jaren zal u hier voor-

vastgenomen, sinds jaar en dag een

bereid worden op een rol als loonslaaf,

teken van uitstekende smaak. Vanaf

zodat u zich op een sierlijke manier richting pensioen kan slepen. Pardon, u begint aan de beste tijd van uw leven en wordt terloops klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Proffen zullen u met plezier

de eerste dag van het

“ Schamper: sinds jaar en dag een teken van uitstekende smaak

overheerlijke

stukjes kennis toewer-

academiejaar zijn wij tweewekelijks

gratis

in vrijwel ieder UGentgebouw te vinden. Als hét onafhankelijk en officieel

studenten-

blad van de UGent schrijven we over alles wat er aan en rond de universiteit

gebeurt,

pen waaraan studenten zich kunnen

of wat er net niet gebeurt. Dat wordt

laven. Ze zullen met nog meer plezier

steevast doorspekt met een gulle por-

wijzen op de beperkte slaagkansen

tie nonsens, zelf- en andere spot.

in uw richting. “Kijk links naast je, kijk rechts naast je: maar één van jullie drie

Als u gewoonweg niet genoeg van ons

haalt het tweede jaar”, het zijn de woor-

kunt krijgen, volg ons dan zeker op so-

den die door uw eerste lesweek zullen

ciale media: daar delen we vaak artikels

echoën. Gelukkig zijn uw vrienden uit

die niet in onze papieren edities staan.

het middelbaar een stel onvoorstelba-

Dan is dat blokken toch weer met vijf

re idioten, valt dat even mee voor uw

minuutjes uitgesteld.

universitaire carrière. Als u zonder ge-


Onderwijs Cantussen wordt immaterieel erfgoed 4. De ondraaglijke kutheid van mijn studentenbestaan 6. Best of: eerste semester overleven 7. Kot Gezocht: Gentse huisvesting in crisis 8. Het doldwaze doolhof! 11. Schamper Maps 12.

Wetenschap

14. Dr. Schamperstein: de bloemetjes en blokvormige bijtjes 15. Tot het bier en nu 16. Keuzestress: een keuze?

Cultuur Recensie: ‘Familie’ van NTGent & Tinder Talks 18. Ode aan het studentencafé 19. Gramsci had dan toch gelijk 21.

Satire 22. De Liegende Gentenaar 23. De Strip & De Liegende Onderzoeker


Cantussen wordt immaterieel erfgoed

DOOR DRIES VAN DORT & COLLIN CARDON

Io vivat! Het cantussen is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Maar waar komt de traditie vandaan, en waarom is het zo populair of controversiëel bij studenten? Organisator van de Massacantus, Maxime De Huyvetter, geeft tekst en uitleg. “Voor mij is een cantus iets voor

de kleine veranderingen zijn de

veranderd sinds de jaren 50. Die lie-

de vriendschap, de gezelligheid,

belangrijkste. Ik ben ook blij dat

deren blijven ongeveer hetzelfde,

samenzijn met gelijkgezinde men-

Gent uiteindelijk de beslissing ge-

en het is toch een beetje jammer

sen, of mensen uit dezelfde streek”,

nomen heeft terug zijn eigen ver-

dat er daar geen evolutie komt.”

vertelt Maxime. “Cantussen, dat

sie uit te brengen en opnieuw wat

is gewoon sfeer en amusement”.

vernieuwing heeft geïntroduceerd.

Daarnaast zorgt de cantus voor

cantussen, is dat ze an sich weinig

meer zijn dan een goed excuus om

“Dat drankaspect

niet klopt. “Voor mij is dat dran-

een welkome vorm van structuur in het hectische leven van de gemiddelde student. “Het is een gestructureerde avond: je weet duidelijk waar je je aan moet verwachten en wat er zal volgen.” Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke cantus hetzelfde is. Volgens Maxi-

Een veelgehoorde commentaar op

veel pinten te drinken. Een vooroordeel dat volgens hem alvast

is absoluut niet het

kaspect absoluut niet het belang-

belangrijkste”

moeten zijn. Ik heb al cantussen

me is dat zelfs een van de meest

rijkste en dat zou voor iedereen zo gedaan waarop ik enkel water en frisdrank dronk. Ik hoef er zeker

typische eigenschappen van een

niet lazarus uit te komen. Je bent

cantus: “De volgorde, de liederen,

De codex van het KVHV (Katholiek

op een cantus om je vrienden te

de locatie, de mensen, enzovoort

Vlaams

Hoogstudentenverbond,

zien, je bent daar voor de gezellig-

zijn tijdens de cantus niet altijd

red.), de Leuvense editie die ook in

heid. Die liederen zwepen je op, de

hetzelfde. Er wordt ook soms ook

Gent circuleerde, is zo goed als on-

emoties komen vrij.”

ingespeeld op de actualiteit. Er zal altijd wel iets unieks zijn aan de cantus, maar natuurlijk altijd binnen dezelfde structuur.” Verschillende steden en studentenverenigingen hebben andere regels en gebruiken. Zo mogen in Gent normaliter

alleen

gedoop-

te studenten binnen op een cantus, wat ook bijdraagt tot de vaak unieke ervaring. Voor Maxime is het cantussen ook een voortdurend veranderend iets. “Cantussen is een levend ding. De basisstructuur

blijft,

4

maar

schamper.be


ERFGOED

taar rekenen, gaande van vrouw-

kritiek vooral tegen vanuit de oor-

Het cantussen in al zijn vormen is

onvriendelijke tot racistische tek-

sprong van de liederen: “Veel van

onlangs ook officieel immaterieel

sten. Maxime nuanceert de kritiek

de liederen zijn marsliederen. Het

erfgoed geworden. Het sluit aan bij

meermaals: “We zijn daar vanuit de

Zwitserse leger gaat ook marslie-

een lange lijst van activiteiten en

Gentse beweging mee bezig, net

deren zingen, maar wil dat zeggen

gebeurtenissen, gaande van ori-

zoals in Leuven. Er wordt over ge-

dat de liederen die zij zingen fout

gami tot de tabaksfeeverkiezing.

zijn? Neen, die zijn neutraal.” Ook

In de praktijk verandert dit weinig

liederen met een meer precaire

volgens Maxime en komt het vooral neer op een extra pluim of titel. Toch ziet hij ook wel kleine praktische voordelen: “Misschien dat er sommigen zijn die naar de mama en de papa gaan en zeggen: ‘Mama

“Uiteraard moet een codex meegaan met zijn tijd”

oorsprong, zoals het Duitse lied Erika, moeten volgens hem genuanceerd worden. “Erika is volgens mij het grootste probleem, omdat dat zogezegd een SS-lied zou geweest zijn. Dat is niet waar, het werd ge-

en papa, dat is wel immaterieel erf-

zongen door de Wehrmacht. Mid-

goed, hé!’”

den de jaren 70 en 80 werd dat nog altijd gezongen, zowel door

Belangrijker voor hem is het imago

sproken en gedebatteerd, en dat

het Duitse leger als het Belgische

van cantussen: “Mogelijks leidt het

is volledig terecht. Uiteraard moet

leger. Staat er iets in over nazisme

tot meer sociale aanvaarding. Op

een codex meegaan met zijn tijd,

in dat lied? Neen, dus wat is er puur

dit moment zijn er zeer veel bui-

je kunt dat niet honderd jaar het-

tekstueel dan fout aan dit num-

tenstaanders die daar nog steeds

zelfde houden, dat zou belachelijk

mer? Studenten zijn veel meer

op neerkijken en een negatieve bij-

zijn.” Liederen zoals ‘Polly Wolly

met een educatieve aanpak dan

klank geven aan het cantussen ter-

Doodle’ werden op deze manier

censuur.” Hij drukt op het hart dat

wijl dat absoluut niet nodig is.” De

al aangepast in de Gentste codex,

de liederen die duidelijk over de

erkenning kan voor het cantussen

maar zijn nog steeds in de origine-

schreef gaan, aangepast werden

echter ook nadelige gevolgen heb-

le versie terug te vinden in andere

of niet meer in de codices staan en

ben. “Natuurlijk hoop ik dat ze niet,

codices.

dat ze dus wel degelijk meegaan

zoals wel bij Aalst Carnaval het geval was, met het vergrootglas naar ons zullen kijken en iedereen over dezelfde kam scheren. In alles vind je wel een rotte appel, en het zou jammer zijn dat iets dat an sich zo mooi is, wordt tenietgedaan door de mensen die het verpesten voor de rest.”

met hun tijd.

“Studenten zijn veel meer met een educatieve aanpak dan censuur”

CONTROVERSE

De Gentse codex is volgens hem dan ook inclusief en de discussies die er vandaag zijn komen neer op de leeftijd van sommige van de liederen: “Hedendaagse muziek, dat staat bijvoorbeeld meer ter discussie, tegenover de verouderde muziek. Het ‘Kaerelslied’, bijvoorbeeld, is een saai Middelnederlands num-

De vergelijking met Aalst Carna-

Censuur is voor hem dan ook een

mer. Wanneer zing je dat? Met

val komt inderdaad niet uit het

te drastische oplossing: “Liederen

een paar commilitones die dat lied

niets. Net zoals bij het dopen komt

censureren of eruit halen omdat ze

toevallig kennen, waarbij je een

er steeds meer kritiek op de ver-

in een verkeerde tijdsperiode ge-

luit van onder het stof kunt halen

schillende aspecten van cantus-

bruikt worden, lijkt me een moei-

om het nog wat ouder te maken

sen. Naast het rijkelijk aanwezige

lijke opgave. Dan kun je volgens

(lacht)”

gerstenat, kunnen ook sommige

mij heel de codex eruit halen, of

liederen op steeds meer commen-

toch zeker de helft.” Hij spreekt de

onderwijs

5


Opinie

De ondraaglijke kutheid van mijn studentenbestaan

Of het leven als eerstejaarsstudent tijdens de coronacrisis.

DOOR HANNAH BOEN BEELD DOOR ESTHER BOEN

Maandag 21 september 2020. Mijn eerste les aan de universiteit gaat beginnen. Een beetje zenuwachtig wiebel ik heen en weer over mijn stoel. Mijn bureaustoel thuis weliswaar, en niet het ongemakkelijke houten aulazitje in Gent waar ik eigenlijk zou moeten zitten. Een universitaire carrière aanvatten is altijd

Maar ik heb dit jaar ook veel geleerd. Dan

moeilijk, maar wanneer een pandemie de

bedoel ik niet alleen het analyseren van

wereld onveilig maakt, wordt het er ook niet

academische teksten, grafieken of theo-

bepaald makkelijker op. Ik zag veel mede-

retische modellen. Ik heb ook leren om-

studenten, waaronder mezelf, steeds meer

gaan met eenzaamheid, gevochten tegen

wegkwijnen door de noodzakelijke isolatie.

de­motivatie en leren luisteren naar ande-

Het is schrijnend te beseffen dat de tijd in

ren. Corona heeft gezorgd voor zoveel meer

sneltempo uit je handen wegglipt, maar je

empathie tussen studenten. We zaten alle-

leven al bijna twee jaar on hold staat. Ik wou

maal in hetzelfde zinkende bootje en dat

zo graag vrienden maken, Gent ontdek-

schepte een band. Die babbeltjes tijdens

ken, op kot gaan, uitgaan.

de weinige practica of de

Ik wilde zo graag genie-

kortje praaatjes voor ex-

ten van gewoon student te moeten zijn en verder geen

verantwoordlijkhe-

den te hebben. In plaats daarvan kreeg ik gesloten cafés, online lessen en eenzaamheid.

amens gaven mij telkens

We zaten allemaal in hetzelfde zinkende bootje en dat schepte een band

Het suckt om mensen te

kracht om door te gaan. Het voorbije acadamiejaar was kut voor iedereen. Corona zal nog niet meteen verdwijnen, maar beetje bij beetje zal alles terug normaler

worden.

Cafés

leren kennen via veel te grote groepchats

zullen weer op volle toeren draaien, aula’s

en vage profielfoto’s. Als je dan de hele dag

zullen geleidelijk aan weer geopend wor-

naar gepixelde proffen op je computer-

den en het zal opnieuw mogelijk zijn om

scherm hebt gekeken, heb je gewoon geen

studiegenoten in levenden lijve te ontmoe-

motivatie meer om deel te nemen aan

ten. Het zal sowieso moeilijk blijven, maar

goedbedoelde

‘kennismakingszoomses-

laat ons dan alsjeblieft zorg dragen voor el-

sies’. In plaats daarvan zat ik liever de een-

kaar. Trek lessen uit het voorbije jaar. Praat

zame isolatie op m’n eentje uit, beschermd

met medestudenten die mentaal eventjes

door mijn fort van tien centimeter dikke

op zijn, vraag hoe het gaat met elkaar en

cursussen.

geniet van uw studententijd ondanks corona. Ge zijt maar één keer student.

6

schamper.be


Best of: tips om uw eerste eerste semester te overleven

DOOR ODILE DE VOS

1. KOOP EEN AGENDA (EN GEBRUIK HEM) Hiermee wordt een echte agenda bedoeld, geen bullet journal die u zelf volledig moet versieren. Dat houdt immers niemand vol. Neem ook niet de schattigste mini-agenda die zelfs in een vrouwenbroekzak zou passen. Een agenda vergt voldoende ruimte om een dagplanning en extra to-dolijsten in te schrijven. Maak van de agenda een gewoonte: plan alle lessen in, plan extracurriculaire activiteiten in, ook uw Overpoortuitstapjes en katerdagen. Niets is erger dan minder tijd hebben dan verwacht. Wie ten slotte denkt: ‘Ik heb geen agenda nodig, ik ben een vrije burger en doe wat ik wil’, kan altijd het blad van hun bureau met potlood bekrabbelen en gemiste deadlines aan Ufora wijten.

2. LET OP BIJ HET KLIMMEN OVER AUDITORIUMBANKEN Vermijd dat u net als een niet nader genoemde redacteur uw eerste maand op unief doorbrengt met een donkerpaarse plek tussen uw benen en luister goed naar het volgende advies. Als medestudenten tijdens de pauze weigeren om hun MacBook alsook hun zitvlak op te heffen om u door te laten, is de enige uitweg naar boven of naar onder. Tip: verkies altijd de weg naar beneden. Hoe lomp uw afdaling ook is, de kans op ongevallen is kleiner. In ieder geval is het primordiaal om het kantelpunt van de stoel goed in te schatten zodat ze niet dichtklapt en u niet met de rugleuning in uw kruis eindigt. Gun uw medestudenten dit spektakel niet, want al die starende ogen zouden het incident alleen maar nóg pijnlijker maken.

3. BESTE VRIENDEN VIND JE NIET ALTIJD OP DE EERSTE DAG In het begin kan het heel geruststellend zijn om in een vriendengroepje opgenomen te worden. Na een tijdje samen op te trekken, zou echter weleens het besef kunnen komen dat het eigenlijk niet helemaal ‘uw mensen’ zijn. Wees niet bang om weg te gaan als het niet blijkt te klikken. Na een week bij elkaar zitten in de les is dat zeker geen hoogverraad. Denk bovendien aan alle leuke mensen die u misloopt door te blijven plakken bij een groepje dat niet voor u gemaakt is. Als zwakke sterveling lijkt vrienden zoeken u misschien een enge opgave, maar vrees niet! Het leuke aan de unief is het gigantisch gamma aan mogelijke vrienden, die zowel binnen uw richting als erbuiten te vinden zijn.

onderwijs

7


Kot gezocht: Gentse huisvesting in crisis

DOOR JAN EMIEL CORDEELS

Dat koten duur zijn, is algemeen geweten. Dat er te weinig zijn en dat ze qua kwaliteit vaak geen schoonheidsprijzen winnen, is dat ook. Een uitgebreide studie van de Stad Gent en de Gentse Studentenraad probeert concrete cijfers te plakken op de huisvestingssituatie in Gent. Eerst en vooral een verduidelij-

liggend en oppervlakkig; denk

speerpunten erboven uit, namelijk

king: het gaat hier slechts over de

daarbij aan zaken zoals ‘voldoen-

dat “studenten enkel in daartoe

bekendmaking van een studie die

de koten voor studenten voorzien’

voorziene

werd aangevraagd door de stad.

en ‘het in harmonie samenleven

wonen”. Lees: Gent heeft de ambi-

Concrete beleidsplannen werden

tussen stedelingen en studen-

tie om studenten enkel in daarvoor

hier nog niet aan gekoppeld. Ook de Gentse Studentenraad (GSR), die meewerkte aan de studie, weigerde voorlopig om over de cijfers al een standpunt in te nemen. De studie betreft overigens niet alleen studenten aan de UGent: studenten aan alle hogeronderwijsinstellingen in Gent, zelfs de KU Leuven, werden bevraagd.

studentenhuisvesting

voorziene en geregistreerde koten te laten verblijven.

Het vermijden van

Dat lijkt misschien vanzelfspre-

pendelen is de

stens een kwart van de studenten

kend, maar momenteel leeft min-

belangrijkste reden

in een appartement of gezinswo-

om een kot te huren

goedkoper zijn om gezamenlijk te

ning. Vaak is dat omdat die gewoon huren, dan een klassiek kot is om alleen te betalen. Voor wie het nu

De studie licht vijf speerpunten

wat warm onder de voeten voelt

uit. Die dienen als kapstokken

ten’. Je voelt iedereen daarbij wel

worden: er is (nog) geen reden tot

voor verdere ambities en beleid.

goedkeurend knikken, maar een

paniek. Hiervoor staat immers nog

De meeste van deze speerpunten

spannend beleidsvoortstel is het

geen grootschalige campagne in

zijn echter wel heel voor de hand

toch niet. Toch steekt een van de

de steigers, aldus de schepen bevoegd voor wonen, Tine Heyse (Groen). EEN GREEP UIT DE CIJFERS Wat komt concreet naar voren in de studie? Ten eerste dat er eindelijk een ruw beeld bestaat van het aantal studenten dat op kot zit, wat voorheen nog een blinde vlek was. Ongeveer 60 % van de Gentse studenten zou een kot hebben. Sterker nog, tot 75 % van de studenten wil er een. De prijs is een ander interessant cijfer. Een kot kost gemiddeld 401 euro, wat slechts 6 euro goedkoper is dan de maximumprijs die studenten

8

schamper.be


gemiddeld willen betalen. Overigens betalen niet enkel de fils à papa zich blauw voor een kot. Tot 10 % van de studenten staat volledig zelf in voor het betalen van de huur. Er werd tijdens het voorstellen van de cijfers geopperd dat de hoge prijzen er mogelijks wel voor zorgen dat de kwaliteit van de koten beter is, en daardoor de tevredenheid ook relatief hoog ligt, namelijk een zeven op tien. PENDELEN IS OOK EEN OPTIE Wout Vierbergen, een studentenvertegenwoordiger in de GSR die meehielp aan een deel van de

op de nu al heel competitieve kot-

melijk in de homes (koten van de

studie, benadrukt dat er op het

markt. In ieder geval is duidelijk dat

UGent, red.), zijn er nog enkele

vlak van kwaliteit aandacht moet

het beleid verder zal moeten gaan

andere frappante afwijkingen. Zo

zijn voor de diverse noden en ver-

dan het simpelweg neerpoten van

is de tevredenheid over de kwa-

wachtingen van de studenten. Niet

enkele woonblokken met koten.

liteit van de huisvestingen in het

alleen qua faciliteiten, maar ook op

algemeen heel wat lager bij de

het vlak van de studenten zonder

INTERNATIONALE STUDENTEN

internationale studenten. Eerder

kot. Zo is het vermijden van pende-

De studie besteedt ook aandacht

dit jaar maakte het Internationaal

len de belangrijkste reden om een

aan de vele internationale studen-

Konvent zich ook al zorgen over

kot te huren. Dus als zaken zoals

ten in Gent. Naast de merkbare

het nijpende tekort aan koten voor

het openbaar vervoer fout lopen,

verschillen in het soort koten waar-

haar leden, zeker met zicht op de

kan er een grotere druk ontstaan

in deze expats verblijven; voorna-

toekomst. Want met ENLIGHT, het nieuwe internationaal samenwerkingsverband en prestigeproject van de UGent, zal de toestroom van buitenlandse studenten enkel toenemen. Aangezien deze studenten niet de optie hebben om te pendelen, zal de vraag naar koten navenant zijn. Of het aanbod deze vraag kan volgen lijkt twijfelachtig. Men kan dan wel studies op poten zetten en voor cijfers zorgen, maar als het beleid niet ambiteus blijkt, blijft het uiteindelijk bij het managen van een probleem. Duurzame oplossingen voor de kotenproblematiek blijven voorlopig uit.

onderwijs

9! A N I G A P L E Z Z U P DE

LS // BEELD DOOR JAN DOOR JAN EMIEL CORDEE

EMIEL CORDEELS EN DA

AN VAN CAUWENBERGE

F O H L O O D E Z A W D L O D T HE

Zorg jij ervoor dat Rik stopt met tweeten?


schamper.be

DOOR FELIX CAPON & CHARLOTTE MONBAILLEU

12


onderwijs

13


De bloemetjes en blokvormige bijtjes

DOOR PIETER BEIRENS

VOORTPLANTINGSGENETICA IN MINECRAFT

Niet elke wetenschapper houdt zich bezig met proefbuizen, deeltjesversnellers of lasers. Dr. Schamperstein

kiest voor een theoretische aanpak en baant zich een weg door formules, berekeningen en kennis om een licht te schijnen over een prangende maar absurde situatie. Sinds enkele jaren is ‘Minecraft’ het

en kan elke koe gemolken worden.

of geslachtscellen. Een van deze

bestverkochte videospel aller tijden.

Tenzij de koeienmelk dus niet altijd

gameten komt van een vader van

Zoals ieder ietwat digitaal geletterd

melk is, mogen we ervan uitgaan

het mannelijke geslacht, de andere

persoon wel weet, is het dan ook

een spel van vele mogelijkheden. De bijna oneindige open wereld

van een moeder van het vrouwelijke geslacht. Binnen die gameten staat een reeks genetische code die

heeft veel gelijkenissen met onze

Tenzij de koeienmelk

eigen wereld, maar botst ook op de

dus niet altijd melk is,

via het fenomeen van genomische

mogen we ervan uitgaan

dat twee gameten van hetzelfde

grenzen van het geloofwaardige. We zouden hier zwevende blokken of andere dimensies kunnen be-

dat deze dieren allemaal

spreken, maar het spel heeft een

tot het vrouwelijke

veel groter mysterie waar weinig mensen van wakker lijken te liggen:

geslacht behoren

seks tussen fictieve blokvormige dieren.

elkaar

complementair

aanvullen

inprenting. Dit zorgt ook ervoor geslacht samen zich niet kunnen voortplanten. Tot voor kort, want wetenschappers in China hebben namelijk via genetische modificatie twee gameten van muizen van

dat deze dieren allemaal tot het

hetzelfde geslacht kunnen creëren

vrouwelijke geslacht behoren. De

die samen wel tot bevruchting en

WEST-VLAANDEREN IN KUBUS-

grote vraag luidt dan: hoe planten

verdere groei leidde. Ondanks de

SEN

ze zich voort?

weinige embryo’s die overleefden,

De blokvormige landschappen van

leken de onderzoekers toch opti-

Minecraft zijn een thuis voor talloze

X & WHY?

mistisch. Het onderzoek toonde

dieren. We herkennen die dieren

Om dit probleem te kaderen, moe-

trouwens aan dat twee vrouwelijke

ook uit onze eigen wereld, of toch

ten we even onderduiken in de won-

gameten makkelijker te modifice-

minstens uit West-Vlaanderen. Je

derlijke wereld van de voortplan-

ren zijn om genomische inprenting

kan namelijk in beide niet ver lopen

ting. Seks verkoopt altijd, maar hier

te omzeilen dan twee mannelijke.

zonder koeien, kippen of schapen

gaat het jammer genoeg slechts

tegen te komen. Deze dieren kun-

over genen. In grote en te eenvou-

Deze studie leert ons dat de voort-

nen dan door spelers gevangen

dige lijnen kunnen we zeggen dat

planting in Minecraft niet zo on-

worden, en ontdaan worden van

dieren gemaakt worden door de

mogelijk is als je wel zou denken.

hun vlees, melk, eieren of wol.

samenkomst van twee gameten

En dat de exclusief vrouwelijke beestjes in de blokvormige

Met behulp van wat voed-

realiteit mogelijks een ge-

sel kan je hen zelfs over-

netisch unicum zijn, dat in

tuigen om te paren. Hier

onze wereld nog maar en-

botsen we echter op een

kele jaren mogelijk wordt

probleem. De dieren in Mi-

geacht. Nu rest enkel de

necraft lijken namelijk alle-

vraag waar alle mannelijke

maal tot hetzelfde geslacht

dieren gebleven zijn? Kan

te behoren. Zo leggen alle

Minecraft ons nog andere

kippen er eieren, heeft

doorbraken in de genetica

geen enkel schaap hoorns,

voorleggen?

14

schamper.be


Tot het bier en nu DOOR EWOUT VANCRAEYNEST

De godendrank die al vele studentenmagen doorstroomd heeft, het gerstenat waar menig evenwichtsorgaan al in is verdronken, het brouwsel dat elke tong kan dubbel plooien. Wat gaat schuil achter dit zalige mengsel? Bier is een eigenaardig drankje.

baars beschouwd en het drankje

Het kan de mens doen dansen,

was voorbestemd voor het plebs.

het kan de mens doen wenen. Het

Tijdens de middeleeuwen wordt

brengt mensen samen, het kan ru-

het bier een vaste waarde in het

zies aanwakkeren. Het kan je doen

dieet van de gemiddelde burger.

belanden in het bed van een loka-

Zo dronk men vaak tafelbier bij

le schoonheid, of in een bed op de

het ontbijt en dat brouwsel werd

spoedafdeling van het ziekenhuis.

zelfs aan de kinderen gegeven.

Bier doet ons denken aan zalige tij-

Eens hoppe zijn intrede deed in

den, maar het roept ook kritische

vragen op. Hoe komt het dat een zestienjarige op een Chirofuif probleemloos een volle drankkaart aan kriekjes kan bestellen om zich vervolgens een gat in het geheugen te drinken? Wat heeft er voor gezorgd dat het vragen van een non-alcoholische consumptie op café steevast zorgt voor ophef en consternatie bij je tafelgenoten?

De pils werd een zodanig succes dat bier er nu nagenoeg een synoniem voor geworden is

Hoe raakte bier zo verankerd in onze maatschappij?

DE MENS ALS SOCIALE DRINKER Deze historie laat duidelijk zien dat bier altijd al een onderdeel geweest is van de samenleving. In de middeleeuwen, toen het bier gecommercialiseerd werd, begonnen

de Lage Landen, kreeg bier zijn

zich gilden te vormen. Wat echter

gekende bittere smaak en lange

opvallend is bij de biergilden, is

SINDS HET BEGIN DER TIJDEN

houdbaarheid. Daardoor werd het

hun bedrevenheid in de organisa-

Om de geest wat literair in te pil-

brouwen van bier steeds meer een

tie van bijeenkomsten om samen

sen, eerst een korte geschiede-

commerciële bezigheid en verliet

het product te nuttigen. Vele re-

nisles over het ontstaan van bier.

het proces de huiskamers. Hop-

gels werden opgelegd en de bij-

De exacte datum van wanneer de

pe bleek een blijver: dorpen zoals

eenkomsten, waar ook lidgeld voor

drank voor het eerst gebrouwen

het West-Vlaamse Poperinge wor-

betaald moest worden, doen den-

werd is – net zoals vele herinnerin-

den tot vandaag gekenmerkt door

ken aan de huidige cantussen. De

gen de avond voordien in de Over-

glooiende velden die vol staan met

reden om die evenementen te or-

poort – niet geweten. Er zijn echter

de plant.

ganiseren kwam voort uit een soci-

wel teksten terug te vinden waar-

ale drang. Alcohol maakt mensen

in sprake is van bier in het oude

Door de toenemende kennis van

socialer en werd zo een ideaal mid-

Mesopotamië: een gegist meng-

scheikunde en biologie, wordt de

del om anderen te leren kennen:

sel van water met daarin brokken

smaak uiteindelijk nog meer ver-

alcohol wiste de sociale barrières

fijnd en wanneer de technologie

uit. Dat zien we nu nog in de Over-

brood.

toelaat om bier bij lage temperatu-

poort: met voldoende bier in de

In de tijd van de Romeinen

ren te laten gisten, ontstaat de pils.

maag en nevel in het hoofd kun-

krijgt het bier concurrentie

De pils werd een zodanig succes

nen de meest uiteenlopende soor-

van de elitairder geach-

dat bier er nu nagenoeg een syno-

ten studenten prima door dezelfde

te wijn. Bier werd als bar-

niem voor geworden is.

deur. Of zijn het er twee?

wetenschap

15


KEUZESTRESS: EEN KEUZE? Het 21e-eeuwse westers leven is een hoorn des overvloeds. Een waaier aan keuzemogelijkheden kan ons het gevoel geven uniek te zijn, maar het kan ook verlammend werken. Je zou heus niet de eerste zijn die een paniekaanval krijgt van Albert Heijns twintig soorten mayonaise. Je

maakt

dagelijks

honderden

die grote gevolgen til je zwaar aan

de volgende dag een andere keuze

keuzes. Hoe laat je opstaat, wat

een keuze en wuif je ze niet in een-

maken. Toch blijft keuzestress een

je aandoet voor de les. Dat zijn al

-twee-drie weg. Een belangrijke

sluwe stalker: hij overvalt ons zelfs

twee levenskeuzes nog voor het

factor zijn de zogenaamde verlies-

op de meest banale momenten.

ontbijt. Toegegeven, niet elke keuze weegt even zwaar. Kiezen voor de beige dan wel kaki shorts zal je leven niet veranderen. Toch

HOE WERKT KEUZESTRESS?

Centraal bij keuzestress is de

kunnen ook kleine keuzes las-

De keuze vóór iets betekent

tig of overweldigend aanvoelen.

in veel gevallen ook het

Maar waar komt de stress om keuzes te maken vandaan, en waarom hebben sommigen er zoveel meer last van dan anderen?

vorm. Alles draait om mogelijk toekomstig geluk of ongeluk

niet-kiezen van vele andere keuzemogelijkheden

potentialis, de voorwaardelijke

door een keuze die jij maakt. Keuzestress

wordt

namelijk

sterk aangestuurd door spijtgevoelens. Spijt is een sterke, negatieve emotionele reactie op een keuze die slecht uitdraait.

KIEZEN IS VERLIEZEN

kosten. De keuze vóór iets betekent

Je stelt jezelf verantwoordelijk voor

Bij keuzestress is het vanzelfspre-

in veel gevallen ook het niet-kiezen

het maken van die keuze, waardoor

kend om te denken aan de Grote

van vele andere keuzemogelijkhe-

je eigenlijk jezelf (mogelijk) geluk

Dingen des Levens. Je studiekeu-

den, en het mogelijke geluk dat

ontneemt. Mensen met een hoge

ze kan bijvoorbeeld het verdere

daarin zou liggen. Wanneer ik er-

emotionele sensitiviteit en/of een

verloop van je leven bepalen. Door

voor kies om geneeskunde te stu-

groot verantwoordelijkheidsgevoel

deren, wordt de kans klein dat

zullen daarom meer stilstaan bij

ik ooit paleontoloog zal worden.

hun keuzes. Om spijtgevoelens zo-

Ben ik bereid dat mogelijke le-

veel mogelijk tegen te gaan, willen

ven op te geven?

ze op voorhand genoeg beredeneren om juiste keuzes te maken.

Aan kleine, dagdagelijkse keu-

Klinkt verstandig, toch? Berede-

zes tillen we minder zwaar. Ge-

neerde keuzes maken is een twee-

zien we honderden keuzes per

snijdend zwaard, want het slaat al

dag maken, zouden we anders

snel over in piekeren.

permanent in een ontredder-

16

de staat rondzweven. Eet ik

Kritisch nadenken over de eigen

een broodje of een soepje in de

keuzes kan werken als een vicieuze

Brug? In welk café spreken we

cirkel. Blijven peinzen over het ei-

vanavond af? De verlieskosten

gen geluk gaat het in twijfel trek-

bij deze vragen zijn veel lager.

ken, waardoor er nog meer gewicht

Een tas dikke wortelsoep kie-

wordt toegekend aan het maken

zen zal je niet nirvana doen er-

van keuzes, zelfs over alledaagse

varen, en indien wel kan je altijd

dingen. Beredeneerde keuzes za-

schamper.be


LEES DIT ARTIKEL (OF NIET, NATUURLIJK) DOOR JUDITH LAMBERT

delen ons misschien minder op

rechts, maar een toiletbezoek uit-

gevoel van mentale helderheid

met spijtgevoelens, maar gewoon

stellen zorgt voor meer geduld en

na seks) klinkt als een goedkoop

leren gelukkig zijn met de situatie

weloverwogen keuzes.

excuus om je uit de kleren te krij-

zoals ze was, vermindert de spijt

gen, maar is wel degelijk weten-

nog meer. DRINK WATER EN DE GOEDE KEUZE VOLGT LATER Naast de conventionele tips om met keuzestress om te gaan, zijn er ook enkele outside-the-boxtechnieken die kunnen helpen

Je kan seks zien als

schappelijk onderbouwd. Tijdens coïtale activiteiten verlaagt de activitivieit in de laterale orbitofrontale cortex, het deel van je brein

een psychologische

dat logisch beredeneert en oor-

versie van je computer

centrum opnieuw op, waardoor

heropstarten

om moeilijke knopen door te hakken. Veel drinken is altijd een goed

deelt. Na een orgasme start dat je heel bewust bent van verhoogde activiteit. Je kan seks zien als een psychologische versie van je

idee, maar het kan ook helpen in

computer heropstarten wanneer

tijden van keuzestress. Het con-

Ook weg van de lange rij aan de

alles begint vast te lopen. Het is als

troleren van een volle blaas heeft

gemeenschappelijke kot-wc kan

RAM-geheugen, maar dan anders.

een uitdeinend effect naar andere

je je lichaam richting goede keu-

vormen van geduld. Het klinkt ave-

zes gidsen. Post-nut-clarity (of het

Tips tegen keuzestress 1.

Trek je onderbewustzijn niet voortdurend in twijfel. Vaak heb je zonder het te weten al een berekening ge maakt van alle factoren die jij het belangrijkst vindt, waardoor je instictief naar iets neigt.

2.

Rationaliseer en bekijk keuzemogelijkheden van alle kanten. Zo leg je minder de klemtoon op je eigen verantwoordelijkheid voor een keuze, maar leg je de schuld bij Plato of Descartes.

3.

Limiteer je keuzemogelijkheden. Zoek niet elke mogelijke optie op, maar zoek enkele die goed genoeg zijn, en kies op basis daarvan. De kans dat je iets beters vindt door jezelf uit te putten is toch nagenoeg nihil, dus bespaar jezelf de (emotionele) moeite.

4. Seks. 5.

Til minder zwaar aan de gevolgen. De mogelijke positieve of negatieve effecten zullen nooit zo intens of zwaar zijn als je ze in je hoofd inbeeldt. Bovendien kan je nooit op voorhand weten wat alle mogelijke consequenties zijn, dus ze aanvaarden en leren appreciëren is makkelijker dan er steeds tegen te vechten.

wetenschap

17


E SI EN

R EC

‘Familie’ van NTGent

DOOR MARIA SALDI BEELD DOOR MICHIEL DEVIJVER

“We hebben het verkloot, sorry.” Met deze woorden nemen de Demeesters in 2007 afscheid voor ze zich samen thuis ophangen. De familie Miller-Peeters baseert zich op deze zaak om op de bühne te tonen hoe hún laatste avond als gezin eruit zou zien. In een hyperrealistisch huiselijk decor ont-

om vast te raken in patronen waar sleur en

plooit zich een volstrekt normale gezins-

prestatiedruk het voor het zeggen hebben.

avond: er wordt gekookt, gelachen, ouders

In het stuk wordt er op een naïeve manier

rakelen verhalen op waar hun tieners maar

de parallel getrokken tussen beide families:

lauwtjes op reageren. Iedereen in de zaal

zowel de Miller-Peeters als de Demeesters

weet dat er zich op het einde van het stuk

zouden geen financiële of psychologische

een drama zal voltrekken, maar de herkenba-

problemen hebben en dus even weinig re-

re gezinssituaties geven daarover niks prijs.

den tot zelfmoord hebben gehad. Dit terwijl

Zelfs het rustig en netjes ophangen van de

de Demeesters in werkelijkheid wel in de

vier stroppen lijkt eerder een dagelijks avond-

schulden zaten en een geschiedenis van psy-

ritueel. Zij die dus aan het wachten waren op

chische kwetsbaarheid hadden. Het laat dus

een duidelijke verklaring voor de mysterieuze

een wrange nasmaak na als de spelers in hun

zelfmoord, zitten waarschijnlijk nog in hun

op maat gemaakte kleren gezellig samen in

theaterstoel. Wel geeft het stuk je genoeg

de zetel hun afscheidsbriefje schrijven, terwijl

stof om na te denken over de banaliteit van

de Demeesters het wel degelijk echt verkloot

het leven en over je eigen gezinssituatie. Het

hadden.

wordt pijnlijk duidelijk hoe gemakkelijk het is

tinder “Plassen in de lavabo” talks DOOR DRIES VAN DORT

Wesley is 24 en studeert aan HO-

problem’ en duw hem op zijn rug

zit iemand in mijn lavabo te plas-

GENT. “We gingen die avond met

zodat hij verder kon slapen. Die

sen ...” Drie kwartier later kwam

het kot naar de afterparty van

ochtend werd hij plots wakker,

hij pas terug, met de boodschap:

de Museumnacht in de Charla-

stond recht en zei: “Ik ga naar het

“Uw wc was wel moeilijk te vinden

tan. Daar kwam ik Daan tegen,

toilet.” Ik probeerde hem duidelijk

zeg”. Laat ik u eraan herinneren

iemand waar ik eerder mee had

te maken dat er hier nog andere

dat dit de derde week was dat ik

gepraat op Tinder. Het was een

mensen woonden, en dat hij mis-

mijn huisgenoten kende en me-

leuke, intelligente jongen. We

schien best iets van kleren aan

teen ook de laatste keer

hebben samen gedanst en ik

deed. Hij repliceerde: “Nee, maakt

iemand meenam.”

nam hem later ook mee naar huis.

niet uit!” en liep naakt de gang op.

Even later deelden we de lakens.” Die jongen is erin geslaagd om Bier en seks blijven echter een

niet één, niet twee, maar drié

dodelijke combinatie: “We zijn

slaapkamers

dus bezig, en opeens valt hij ge-

wandelen. Even later krijg ik een

woon in slaap! (lacht) Ik dacht ‘no

bericht in onze kotchat “Bro ... Er

18

naakt

binnen

te

schamper.be

dat ik


De Ode

Ode aan het studentencafé

DOOR CHARLOTTE MONBAILLEU

Weinig vormt zo’n universele gouden combinatie als studenten en cafés. Maanden moesten we doorkomen zonder de geur van verschaald bier en plakkende planken. Het is tijd voor een ode aan het studentencafé. En hoe kan dat beter dan met een kroegentocht? De journalistiek verantwoorde zuiperij brengt

Bar Jan Cremer. Sun-

ons allereerst bij De Vooruit. Deze klassieker

set Lovers speelt voor

herbergt studenten en Gentenaren van alle

de 29ste keer op de

leeftijden. Op het grote terras drinken stu-

achtergrond

denten dure maar frisse pintjes, sippen oude

je van een fris glaasje

mannen tripels en nippen hippe dertigers van

rosé sipt. Hier komen

hun cocktail en hun obligatoire tapasplank. Al

de economiestuden-

dat volk moet bediend worden en dat gaat ter-

ten genieten van het

gend traag. Het is overigens aan te raden om

goede leven (en het

enige voorzichtigheid aan de dag te leggen

geld van de papa).

bij uw bierkeuze. Een anonieme redacteur be-

Een

schrijft het huisbier immers

terras

als “slap en bitter tegelijk, een beetje zoals de rector”.

zonnig

terwijl

Vermijd steeds oogcontact

De volgende etappe van

met filosofiestudenten,

deze odyssee der kroegen

waar

iedereen

dezelfde

is café Molotov, in een zij-

tenzij je het fijn vindt

straat van de Overpoortstraat. Het meest opvallen-

dat iemand alles waarin

de aan de Molotov is dat

je gelooft vijf uur lang

De tocht trekt verder naar

probeert af te breken

als ‘de boot’. De huiscock-

het er spotgoedkoop is. De kapotte vloer en lege muren neem je er daarom met

dure handtassen heeft. Het moet je liggen.

De Planck, ook wel gekend tail smaakt naar kinderan-

veel plezier bij. Vraag er de barman ook eens

tibiotica en de jaren 80 – net als de playlist –

naar de mythische tuin, misschien beleef je

maar daar gaan we niet over klagen. Het is een

er wel je eigen Alice in Wonderland-avontuur.

charmant café met croques, veel plek en een

Waarschuwing! Vermijd steeds oogcontact

leuke sfeer.

met filosofiestudenten, tenzij je het fijn vindt dat iemand alles

De eindhalte van deze tocht is Huis, één van

waarin je gelooft

de cafés tegenover de Blandijn. De obers zijn

vijf uur lang pro-

er heel sympathiek, de pintjes fris en goed

beert af te breken.

getapt. Het sluitingsuur van de horeca belet de voortzetting van de kroegentocht, maar daar

cultuur

Daarna is het tijd

doen we niet zo moeilijk over. Het is tenslotte

voor de Nemesis

algemeen geweten dat er een nijpend tekort is

van

aan journalisten met een alcoholprobleem.

de

Molotov,

19


N

E IG PDO NOD L O IET WE IS N ONS NG BIJ ARI JE ERV KAN DI E

KOM ZEKER EENS LANGS OP ONZE REDACTIEVERGADERINGEN!

AL 24 T GEN MIN ERG PER ER AM AMP T HER SB SCH SCH GEN E T IER OK/ ER/ ER_ D EBO ITT AMP VEN BIJ! FAC TW /SCH /09 HO ER RAM - 20 10 KOM TAG 9 INS 0 11/ 0 13/ 10 - 25/1 - 4/ 0 09 18/1 27/

SCHRIJVERS - FOTOGRAFEN - GRAFICI - MEME-ARTIESTEN CARTOONISTEN - ICT’ERS - EINDREDACTEURS - TECHNEUTEN


DE SPREEKBUIS DOOR JUDITH LAMBERT

De spreekbuis: een verhaal in zijn eenvoud, een gedachte in chaos, een beeld dat meer dan duizend woorden zegt of een verloren rode draad van een vertelsel, gebracht op papier.

Gramsci had dan toch gelijk “Pessimisme van het verstand, optimisme van

denken aan de miljoenen jonge Afghanen die

de wil”. Mijn professor politieke filosofie sprak

volwassen zijn geworden in een leven vol terreur,

het levensmotto van Antonio Gramsci uit op een

zonder hoop op verbetering.

begeesterende manier, het soort begeestering dat je niet vaak tegenkomt in een zweterige

Optimisme zat niet echt meer in mijn wil, en

aula op vrijdagnamiddag. Ken je het gevoel van

bovendien voelde het blasé om met een citaat

woorden die tot je spreken, ook al begrijp je

van Gramsci te dwepen. Niet langer negentien

heimelijk niet écht waarvoor ze staan? Te koppig

en onzeker zijn, verminderde de drang om os-

om toe te geven dat ik niet zo intellectueel

tentatief intellectuele citaten tentoon te stellen

verrijkt was als ik wou zijn, te onzeker om te zien

om mensen te overtuigen van mijn geestenver-

dat iedereen rondom me dat ook was. Ik wou

mogen. Het blaadje verdween samen met mijn

me die woorden eigen maken

en – zoals het een pseudointellectuele

negentienjarige

betaamt – drapeerde ze boven mijn bureau.

gevoelens nog

Ik was aangetrokken tot de interne tegenstelling, al was het niet iets waarmee ik me vereenzelvigde.

Dat negatieve

Optimisme

ging me goed af. Ik begon aan Politieke Wetenschappen

steeds opborrelen, betekent ook dat er

optimisme uit mijn gezichtsveld. De eerste les politiek was geleerd, en het cynisme volledig omarmd. Na enkele jaren echter was cynisme geen omgangsmechanisme meer, maar een struikelblok. Waar leefde ik

onderliggend nog

nog voor, zonder de droom

steeds hoop is

Na jaren van totale vergetel-

vanuit de naïeve droom een

om de wereld te veranderen? heid werd ik weer geconfron-

impact op de wereld te hebben. Maar waar

teerd met Gramsci. En zonder moeite kon ik dit

mijn professor mij op vrijdagnamiddag wist

keer niet enkel theoretisch begrijpen wat hij

te begeesteren, deed de politiek mij alsmaar

bedoelde, maar ook voelen. Pessimisme is intus-

meer

de

sen een goede vriend geworden, maar ik lach

trouwste kompaan van de politicoloog, die

optimisme ook niet zomaar weg als een naïeve

overweldigd wordt door kennis van zaken

tienerblik. Het is een emotionele uitputtingsslag

zonder een idee te hebben van de structuren

om je telkens opnieuw op te laden voor optimis-

om echte veranderingen te verwezenlijken.

me wanneer de wereld in brand staat. Maar het

Omdat een situatie te groot is, of de waarde van

feit dat negatieve gevoelens nog steeds opbor-

mensenlevens te klein. Met elk nieuw journaal

relen, betekent ook dat er onderliggend nog

sluipt pessimisme een tikkeltje meer naar

steeds hoop is. Vanaf nu omarm ik ne-

binnen. Als tiener waren verhalen zoals dat van

gativiteit, om vandaar terug de we-

Malala Yousafzai het voetstuk waarop ik mijn

reld te willen veranderen. Ook al is

hoop liet rusten. Tegenwoordig kan ik enkel

dat blasé.

afkeren.

cultuur

Machteloosheid

wordt

21


De

Werf aan UFO wordt liegende Gentenaar beschermd stadsgezicht DOOR DRIES VAN DORT

Weer een primeur voor de UGent. Nu de restauratie van de Boekentoren op haar einde loopt, verschuift de aandacht naar een ander bekend monument in het patrimonium van de universiteit: de werf aan het UFO. Gent dankt haar toeristische be-

Ook Rik van de Walle, rector van

kendheid aan vele zaken; het

de universiteit, is in zijn nopjes:

standbeeld van Artevelde, mid-

“Toen de NMBS de beslissing nam

deleeuwse architectuur, de vier

die ervoor zou zorgen dat de reno-

torens,

water-

vatiewerken aan het Sint-Pieters-

wegen, de Graslei, enzovoort. Eén

station ons allemaal nog zullen

aspect dat door het grote publiek

overleven, kon de UGent natuurlijk

echter vaak wordt vergeten is de

niet achterblijven. De werf aan het

vele bouwwerven die Gent rijk is.

UFO maakt inherent deel uit van

Kastartspaghetti,

de UGent-gemeenschap en de stuGENTSE WERVEN

dententijd van een UGent’er is niet

De werf aan het Sint-Pietersstati-

compleet zonder om te moeten

on steelt natuurlijk de show, maar

gaan met verbouwingen, slijk en

met de werf aan het UFO moet

geluidsoverlast.”

onze universiteit zeker niet onder-

WERFCOMMUNICATIE Zoals gebruikelijk bij de UGent zul-

doen. In de laatste beleidsnota van

TOEKOMST VAN DE WERF

len studenten en personeel goed

de Vlaamse Overheid is besloten

Op de vraag wat de werf uiteindelijk

worden ingelicht over de verschil-

dat uitzichtloze bouwwerven een

moet worden en hoe lang dit zou

lende werven van de universiteit:

belangrijk deel uitmaken van de

duren, had de rector niet direct een

Vlaamse identiteit. Het erkennen

antwoord klaar. “Zeer interessante

“Alle communicatie gebeurt zoals

van de bouwput aan het UFO als

vraag. U zou het eens kunnen op-

normaal bij de UGent. Er wordt

beschermd

kadert

zoeken in het universiteitsarchief.

eerst een bericht gestuurd naar

dan ook in een grotere campagne

stadsgezicht

Wanneer klaar? Goh ja, nieuwe be-

HLN.be met alle informatie die écht

om Vlamingen opnieuw bekend

leidslijnen verplichten ons natuur-

belangrijk is. Twee maanden later

te maken met de vele langdurige

lijk om minstens een aantal jaren

kunnen we dat voor de studen-

bouwwerven in hun stad.

vertraging te hebben bij elk pro-

ten eventueel ook publiceren op

ject… 2052? Conservatief ingeschat.”

onze nieuwe Ufora-cursussite ‘stu-

“Men zegt soms wel dat in Shang-

dent@werfopugent’, waar allemaal

hai de meeste bouwkranen ter

Verder onderzoek leert ons dat vele

handige tips en tricks, filmpjes, en

wereld staan”, vertelt Matthias De

werven ondertussen al dermate

links naar nuttige websites worden

Clerq, burgemeester van de stad.

oud zijn, dat niemand nog precies

geplaatst over hoe je het beste kan

“Dat klopt niet, die vind je namelijk

weet wat er uiteindelijk gebouwd

omgaan met de onzekerheid en

in Gent. Met de bescherming van

moet worden. Zo werd de werf aan

uitzichtloosheid die zo’n werf met

de werf aan het UFO verzekeren

studentenrestaurant ‘De Brug’ vo-

zich meebrengt. Zo zorgen we er

we dat ook volgende generaties

rig jaar ontmanteld; tot grote ver-

voor dat elke UGent’er en de volle-

kunnen genieten van alle werven

rassing van de studenten bleek het

dige UGent-gemeenschap op tijd

die onze stad rijk is.”

restaurant er nog exact hetzelfde uit

ingelicht is.”

te zien.

22

schamper.be


DE STRIP

DOOR ODILE DE VOS

Nieuwe studie: Rechtenstudenten hebben het laagste IQ DOOR JAN EMIEL CORDEELS

De

liegende

onderzoeker

De start van het academiejaar gaat

“Het doel van de studie was om per

Ook hebben we bewijs gevonden

steeds gepaard met een traditio-

faculteit concrete data te kunnen

dat de meeste psychologiestuden-

nele waarschuwing van de proffen:

koppelen aan de oorzaken van lage

ten voor hun richting kiezen zodat

“Kijk links van u. Kijk rechts van u.

slaagcijfers. Zo kunnen we het beleid

ze zichzelf kunnen psychoanalyse-

De meeste van uw collega’s zien we

aanpassen en betere trajectbege-

ren. Alweer, heel merkwaardig is dat

na de examens niet meer terug”. De

leiding voorzien”, licht onderzoeks-

niet, maar nu hebben wie hier dus

overduidelijk motiverende en posi-

verantwoordelijke Baarten Moudry

ook zekerheid over.” Er is wel een

tieve kwaliteiten van deze mentali-

toe. “Een opzet waar we dan ook in

opvallende uitschieter: de studen-

teit ten spijt, wordt er met deze uit-

geslaagd zijn. We becijferden zelfs

ten aan de faculteit Recht en Crimi-

spraak wel een vinger op de wonde

heel evidente zaken die wel altijd

nologie hebben namelijk een opval-

gelegd. Lage slaagcijfers, zeker in

vermoed werden, maar nooit echt

lend laag IQ. Gemiddeld gezien zelfs

het eerste jaar, zijn een groot pro-

bewezen zijn. Zo zitten de meeste

het laagste van de hele universiteit.

bleem bij studenten.

psychopaten bij de Diergeneeskun-

Meer nog: het gemiddelde EQ van

de. Daar waren natuurlijk altijd wel

de rechtenstudenten ligt ook veel

Om de dalende slaagcijfers te ver-

aanwijzingen voor: dieren martelen

lager dan dat van andere studenten,

klaren, liet de UGent vorig acade-

is nu eenmaal bekend psychopaten-

maar dat cijfer ligt dan weer in lijn

miejaar een studie uitvoeren waar-

gedrag, maar voor deze studie was

der verwachtingen.

van de cijfers nu pas bekend werden.

dat slechts een buikgevoel.

satire

23