Page 1

Schaapskooi O p l a g e 28. 250 e x e m p l a r e n 29e jaargang nr.1 5, 3 december 2 0 1 3

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Kleurrijke tentoonstelling HEERDE- Zaterdag werd een expositie gehouden in de locatie van Philadephia aan de Kanaalstraat in Heerde. De tentoonstelling bestond uit het werk van 8 mensen met een verstandelijk of lichamelijke beperking. Onder begeleiding van Tanny Brons en Ilse Schuurman gingen de deelnemers aan de slag met respectievelijk schilderen of mozaïek leggen. Jessica Veldkamp, locatiemanager van Philadephia, zei trots te zijn op de werken. “Een mevrouw zei eerst: ‘dat ga ik niet doen’ maar toen ze alle spullen zag staan, werd ze meteen enthousiast.” Met muziek en theater werden de resultaten gepresenteerd. Zo mocht Jan Abrahamse uitleg geven over de door hem geschilderde kathedraal. “Deze kathedraal heb ik gezien en heb ik uit mijn blote hoofd nagemaakt”, vertelt hij glunderend. “Het is voor ons de eerste keer dat we van buitenaf workshops aangeboden kre-

Vanaf heden ook PEPER dealer!

www.aalbertsduurzaam.nl

(Auto)laadstations

FIETSEN OP MAAT!

Houtweg 49, Oene T (0578) 641 294

Vraag de mogelijkheden.

gen”, vertelt Jessica. Het initiatief voor deze workshops is namelijk genomen door Cultuurplein Noord Veluwe. Vanuit Cultuurpact Gelderland kreeg het Cultuurplein opdracht

het project Wilde Aardbeien op lokaal niveau uit te voeren. Oftewel om kunst- en cultuur activiteiten te organiseren voor verstandelijk of lichamelijk beperkten.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Drukke EuroZorg Sintloop Vakkundige reparaties van klokken / restauratie, in- en verkoop van antieke uurwerken

Ridderstraat 14, Hattem, 038-4447070 www.henkdegraafklokken.nl

Kerstmarkt Hattem

HEERDE- Nog nooit was het zo druk op en langs de Lambert Dijkslagbaan. Met 465 inschrijvingen voor de EuroZorg Sintloop werd het record van vorig jaar (409 inschrijvers) ruim overtroffen. En dat zat ‘m met name

in de deelname van de jeugd. De Eurozorg Sintloop is met de aanwezigheid van Sint en z’n Pieten in de eerste plaats een kinderfeest en dan natuurlijk vooral voor de allerjongsten. Daarom stonden er aan de 400 meter heel veel kinderen aan de

start. De allerjongste, net 1 ½ jaar, was Sienna van der Bij. Maar zij voltooide het rondje wel lopend. Natuurlijk staan er bij de Sintloop ook langere afstanden op het programma. Zie www.gemzen.nl voor alle uitslagen. Foto: Gerben Dalhuisen.

EC HT

Kom kerstsfeer proeven

E C H T

TOTALE MET ORANJE STIP

asteenbergen dvocatuur advocatuur

75%

KORTING www.echtadvocatuur.nl

UITVERKOOP Dorpsstraat 27, Heerde (in het voormalig pand Van Setten van Loenen)

ECHT Arbeidsrecht webshop: www.juwelierhuijssoon.nl

EPE Tel. 0578-614029

HATTEM- Rond Uit Hattem zorgt ervoor dat de binnenstad van Hattem op vrijdag 13 december van 14.0021.00 uur vol staat met een grote verscheidenheid aan gezellig ingerichte kramen. Men kan hier terecht voor o.a. winterartikelen, kerstkaarten, kerststukjes, kinderknutsel-workshops, handgemaakte kerstdecoraties en andere leuke kadoartikelen. Maar er is nog veel meer te beleven op de Kerstmarkt. Op het marktplein en in de winkelstraten zijn diverse muziek optredens. ‘s Avonds komt u ook de midwinterhoornblazers de Vlijtbloazers uit Wapenveld tegen. De historische fietsgroep Old Barrel komt in Hattem door de winkelstraten fietsen. De groep staat opgesteld bij de fietsenmaker. Als ze niet aan het fietsen zijn, geven ze daar tekst

en uitleg over hun fietsen. Verder is het mogelijk om oude voorwerpen op waarde te laten schatten. In het stadhuis is de taxateur dhr. Bonhof uit Wapenveld aanwezig. Deelname is gratis. Optredens op de markt: 18.30 uur Jeugdorkest Ontwaakt; 19.00 uur The All Singers; 20.00 uur ZENtrum dans; 20.30 uur Dickens Orkest. Om 19.30 uur start bij het Toeristisch Informatie Punt een gratis avondwandeling met gezellige lantaarns door het historische centrum van Hattem. De stadsgids Ad Bogaard vertelt de deelnemers onderweg van alles over de geschiedenis van Hattem. De avondwandeling wordt met mooie gedichten opgeluisterd door de dichter Hans Lambrechts. U kunt zich aanmelden via info@ronduithattem.nl.


PAGGI INNAA22 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde

Vuurwerkopslag Van de Put

Telefoonnummer

DuurzaamheidstaatbijdegemeenteHeerdehoogopdeagenda. Daaromgeeftdegemeentejaarlijkseenduurzaamheidsprijs.Ditjaaris gekozenvoordecategorie‘ondernemers’:bedrijvenenondernemingenwordenopgeroepenomhunduurzaamheidsprojecteninte dienen.Deduurzaamheidsprijs2013wordtuitgereikttijdensde nieuwjaarsreceptieop2januari2014.

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Waaromdeduurzaamheidsprijs?

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

Ookgeopendiederemaandag: • van1okt.t/m31mrt.van 17.00-19.00uur • van1apr.t/m30sept.van 16.30-19.30uur Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenkuntu eenafspraakmaken.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Duurzaamheidsprijs 2013 gericht op bedrijven

Deafgelopenperiodeiserveelpubliciteitgeweestrondomde vuurwerkopslagbijRijwielhandelVandePutinHeerde.Daarbij leefdenverschillendebeelden.Inditartikeltjewillenwedaarom defeitenvooruopeenrijtjezetten. Devuurwerkopslagiseensoort‘bunker’ diebinnenhet bestaandepandwordtgebouwd.Ophetplaatjekuntuzienwaar debunkerzichbevindt.Hetgaatomeenruimtevanongeveer3 bij8meter,opgedeeldintweecompartimenten.Ditlaatsteis ookeenvereistevandewetgever. Dewanden,hetdakendevloerzijngemaaktvansteenen beton.Dezezijnzodanigsterkgebouwd,datbrand60minuten langkanwordengeweerd.Ditgeldtookvoordedeuren.Omdat consumentenvuurwerkooknietmassaalontploft,zijnderisico’s gering.Verderziterinde‘bunker’ bovendieneengoed detectie-ensprinklersysteem.Ditbetekentdateenbeginnende brandsnelwordtontdektendesprinklersdirectwatergaan sproeien.De‘bunker’ voldoetaanallewettelijkeeisenuithet vuurwerkbesluit(diezakenregeltalsopslag,transport,voorraden enz.)endebouwregels.

BinnendegemeenteHeerdezijnerveelinitiatievenophetgebied vanduurzaamheid.Degemeenteraadheeftdaaromin2012het initiatiefgenomenomeenduurzaamheidsprijsintestellen.Metde prijswillenweinwonersofbedrijveninhetzonnetjezettenen duurzameinitiatievenstimuleren.Daarnaastmoetdeprijsde beeldvormingoverduurzaamheidpositiefbeïnvloeden.

Voorwie?

Deduurzaamheidsprijs2013isbedoeldvoorondernemingenen bedrijvendiezijngevestigdindegemeenteHeerde.De duurzaamheidsmaatregelenmoetenindeafgelopen2jaarzijn uitgevoerdofopkortetermijnwordenuitgevoerd.Demaatregelen moetenzijngerichtophetleverenvaneenpositievebijdrageaan milieuenmaatschappij.

Hoekanikmeedoen?

Bedrijvenkunnenzichaanmeldendoorhetaanmeldformulierop www.heerde.nltedownloaden,intevullenenuiterlijk11december temailennaarduurzaamheidsprijs@heerde.nl.Hetaanmeldformulier kanookwordenafgehaaldbijdereceptievanhetgemeentehuis.

Heeft u zaterdag 7 december een half uurtje?

Naastallewettelijkeisenzijnertussendegemeenteende rijwielhandeleenaantalafsprakengemaaktoverde vuurwerkopslag.Datzijndevolgende: • Hetgaatomconsumentenvuurwerkdatmediodecember wordtaangeleverdenbeginjanuariweerallemaalwegis: nietverkochtvuurwerkwordtweerweggehaald.Erwordt dusmaarenkele wekenperjaargebruikgemaaktvandeopslag. • Demaximalecapaciteitis3921kilo.Indepraktijkzaldat waarschijnlijknooitgehaaldworden,omdatdevoorraadin kleinehoeveelhedenwordtaangeleverdenverkocht. • In2013wordterzekernoggeenvuurwerkopgeslagenen verkocht. Webegrijpendatdeberichtgevingrondomdevuurwerkopslagplaatsveelonrustheeftveroorzaakt.Hoewelwijdie gevoelensnietwillenbagatelliseren,willenweuertochop wijzendatdeveiligheidsrisico’sgeringzijn,zoalshierboven uitgelegd. Debouwstopdiewasopgelegdisinmiddelsopgeheven.Tijdens debouwzaldegemeenteblijventoezienopeengoede uitvoeringhiervan,zodataanalleveiligheidseisenwordtvoldaan. Zoalsgemeldwordtditjaarnoggeenvuurwerkverkocht.Daarna geldtdatVandePutjaarlijksmoetmeldenofhijdatjaar vuurwerkwilverkopen,waarnainopdrachtvandegemeente wordtgecontroleerdofnogaanalleeisenwordtvoldaan.

TijdensdeNationaleVrijwilligersdag,zaterdag7december,gaat degloednieuweHeerdervrijwilligersfilminpremière.Heeftueen halfuurtje?Komdanvanaf16.15uurnaarhetparkeerterreinvoor hetgemeentehuis,aandekantvandeDorpsstraat.Ubentdan getuigevandeallereerste,spraakmakendevertoningvande vrijwilligersfilmwaarafgelopenweekronddehonderdinwoners aanmeehebbengewerkt.DefilmiseeninitiatiefvandePlu, steunpuntvoorvrijwilligersenmantelzorgersenisin samenwerkingmetdegemeenteHeerdetotstandgekomen. Ookalsu(nog)geenvrijwilligerswerkdoetishetinelkgeval gezelligèndemoeitewaardalsueenkijkjekomtnemen!Enu hoortooknogeensalseersteaanwiewethouderBögemanndie middagdevrijwilligersprijsheeftuitgereikt.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 23

www.heerde.nl

Besluit ambtshalve opneming van gegevens in de GBA

HetCollegevanHeerdeheeftbeslotendebijhoudingvande persoonslijstvanonderstaandepersoonambtshalveopteschorten metdeaanduiding:“LandOnbekend”omdatuiteeningesteld onderzoekgeenuitsluitselisverkregenoverdeverblijfplaatsvan Naam

VandenBrink

Voornamen

Nicolaas

Geboortedatum

28-12-1958

Bentuhethiernietmeeeens?Ukuntbinnen6wekennadedag waarophetbesluitisbekendgemaaktschriftelijkbezwaarindienen. Ukuntuwbezwaarrichtenaan:hetCollegevanHeerde,Postbus175, 8180ADHeerde.

Sloop dorpshuis Heerde

DesloopvanhetDorphuisvanHeerdeaandeVanMeurslaangaat opzeerkortetermijngebeuren.Deoverdrachtsakteisgetekend, zodatnunietsdegemeentemeerindewegstaatommetde slooptebeginnen.Debedoelingisdatvóórdekersthetgebouw isgesloopt. VoorbereidingbouwMfa

DesloopvanhetDorpshuisiseenvolgendestaprichtingeen multifunctioneleaccommodatie(mfa)aandeGriftstraat.In oktoberwerddaarvoorookaldeParkschoolgeslooptenenkele jarengeledenalhetDeltioncollege.Ophetterreinvandeze gebouwenwordtbegin2014gestartmetdevoorbereidingenvan debouwvandeMfaHeerde-Oost,waarinverschillendescholen, hetDorpshuis,debibliotheek,kinderopvangennogenkele andereorganisatiesgehuisvestgaanworden. Deopdrachtvoorhetbouwenwordtnogvóórdekerstverstrekt aandeaannemers.

Onderzoeksrapport gehandicaptenbeleid

HetPlatformGehandicaptenbeleidHeerde(PGH)overhandigdeopdinsdag27november haaronderzoeksrapport ‘Gelijkwaardigheid?!’aanhet collegevanburgemeesteren wethouders.Hetonderzoek richttezichophoemensen meteen(functie)beperkingde buitenwereldervaren.Hetgaat daarbijomzakenals toegankelijkheiden bereikbaarheidvandiverse locatiesinHeerde,financiële situatieendementaliteitvan samenlevingenoverheidmet betrekkingtotmensenmet eenbeperking.Uithetonderzoekvloeienaanbevelingenvoortvoor degemeente,waarmeedepositievandezegroepmensenkan verbeteren.Hetcollegeheefthetrapportaangenomenmetdankaan dePGHvoorhaarinzet.

Dienstverlening Heerde flink verbeterd Dedienstverleningvande gemeenteHeerdeisverbeterd. Vooraldedienstverleningper mailheefteensprongomhoog gemaakt.Bijdetelefonische dienstverleningiserook vooruitgang,maardieisminder groot.Datblijktuiteen‘mystery guest’onderzoekvandeKamer vanKoophandel Oost-Nederlandonder 40gemeenteninhaar werkgebied. Topstijger

Heerdeblijktdegrootstestijgertezijnwaarhetgaatomde beantwoordingvane-mails.ScoordeHeerdein2012nogeenmagere3,6,in2013wasditgestegen naareen7,0.Devooruitgangbijdetelefoniewaswatmindergroot.DaargingHeerdevan5,7naar 6,1.Eenstijging,maardestreefwaardevan7werdnietbehaald. Aanbevelingen

Bijdemailskandeschrijfstijlnogwatverbeteren,doorbijvoorbeeldeenvasteopbouwtekiezen.Bij detelefoniemoestsomseenpaarkeerwordenteruggebeldvoordateenbepaaldemedewerker bereiktkonworden.Ookwerdonvoldoendeaandebellernietaltijdaangebodendatdegemeente zelfterugkanbellen.Bovendienmoestdebellersomsmeerderekerenhetzelfdeverhaalvertellen, bijhetdoorverbindenmoetdatbeterwordendoorgegeven. Hetonderzoek

Bijhetmystery-guestonderzoekkreegelkeonderzochtegemeente15telefoontjesen5e-mails oververschillendeonderwerpen.Elktelefoontjeenelkee-mailwerdapartbeoordeeldop verschillendeindicatoren.Zowerdbijdetelefoontjesgekekennaarbijvoorbeelddesnelheid waarmeedetelefoonwordtopgenomen,devriendelijkheidvandemedewerker,dedeskundigheid enhoevaakerwordtdoorverbonden.Bijmailswerdgekekennaardesnelheidvanreageren;stijl, kwaliteitenvriendelijkheidvandeschrijfstijlennatuurlijkdecorrectheidvandeinhoud.

Wanneer worden uw containers geleegd in 2014? Kijkopdenieuwedigitaleafvalkalender

Deafvalinzamelingverandertin2014indehele gemeenteHeerde.Opdedigitaleafvalkalender opwww.rova.nl/afvalkalenderkuntuprecies zienwanneerbijudegrijzeendegft-containers wordengeleegdinhetnieuwejaar.De gft-containerwordtomdeweekgratisgeleegd. Degrijzecontainerkuntuelkevierwekenaandewegzetten.Ubetaaltdanperlediging. ROVA-app

Omdeinzameldagenaltijdonderhandbereiktehebben,isdegratisROVA-apperghandig.Hiermeekuntu bijvoorbeeldeenherinneringinstellenzodatueenseintjekrijgtalsudecontaineraandewegkuntzetten. Ookistelezenwaardeafval-engrondstoffennaartoekunnenenwatermeegebeurt.DeROVA-appvoor iPhoneenAndroidkuntudownloadenindeAppstore. Vragen?BelROVA

VoormensenzondertoegangtotinternetbestaatdemogelijkheiddekalenderaantevragenviahetROVA Klantcontactcentrum,(038)4273777.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA24

www.heerde.nl

Nieuwe verordening

Evenementenkalender

Degemeenteraadheeftop11november2013deAlgemeneverordeningondergrondseinfrastructureninclusieftoelichtingenhetHandboekkabelsenleidingenregioNoord-Veluwe(samenverder:AVOI gemeenteHeerde2013gemeenteHeerde)vastgesteld.

Wiltuniet-commerciële,voorpubliektoegankelijkeculturele evenementenaankondigen?MailhetnaarhetPlatformKunstenCultuur: evenementen@heerde.nl. 13december

KerstconcertdoorSt.DaniëlsChor.inDeNoordgouw,Eperweg34a,Heerde.Aanvang20.15uur. Kaarten€18,-.Meerinfo:www.cultureelcentrumheerde.nl. 14december

WinterconcertgeorganiseerddoorHetKoninklijkFanfarekorpsWilhelminaindeJohanneskerkte Heerde.Aanvang20.00uur,kerkopenvanaf19.30. Meerinfo:www.wilhelmina-heerde.nl. 22december

KerstzangmetKamerkoorSonareo.l.v.DaanDekkerindeOntmoetingskerkaandeKanaalstraatte Heerde.Aanvang19.00uur,toeganggratis(collectebijdeuitgang). Totenmet28december

ExpositiewondermooiequiltsvanWillyvandeBeek–OldenhofinVillaJacoba,Dorpsstraat55 Heerde.Meerinfo:www.heerderhistorischevereniging.nl. Totenmeteinddecember

AdrianaHoogenboomStichtingpresenteertschilderijenentekeningenvanWiesDubbelboer. LocatieMosweg24inWapenveld.Openingstijdenencontactiederewoensdagvan13.00tot 17.00uurenvolgensafspraak:(038)4543781

Dezeverordeningtreedtinwerkingopdedagnawaaropzijisbekendgemaaktenligt12wekenterinzageinhetgemeentehuis.De verordeningwordtookpermanentopgenomenindeverzamelingvan gemeentelijkeverordeningenopwww.heerde.nlofwww.overheid.nl.

Felicitaties voor plan Zorghotel

HetcollegevanB&Wontvingopdinsdag26novemberdewinnaarsvande VeluwseInnovatieprijs(categorie zorg),omhenmetdezeprestatiete feliciteren.Deprijswerdgewonnen methetplanvooreenzorghotelmet restauranteninsteekhavenin Wapenveld,ophetterreinvande voormaligeBerghuizerPapierfabriek.BenHarstra,MichielKobussen enBouwinaSchuttel,diezichvoorditprojectinzetten,ontvingende felicitatiesmetgraagte.

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen.

StichtingDeRodeBeer,hetvestigenvaneenkleinschaligeeet-endrinkgelegenheid enondergeschiktedetailhandel.Datumontvangstaanvraag:16september2013. Verzonden:20november2013.

Inzage

Toestemmingsloopmeldingen





• HetgedeeltelijkslopenvandewoningophetperceelMolenkampweg14in Heerde. • HetslopenvaneenbijgebouwophetperceelIJsseldijk51inVeessen. Verzonden:21november. Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning • Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdewoningophetperceel Indeperiodevan19november2013tot26november2013: Veldzijderkamp4inWapenveld. • HetuitbreidenvandewoningophetperceelHerdershof8inHeerde. • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhetrealiserenvaneen • Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdewoningophetperceel Veldzijderkamp22inWapenveld. cateringbedrijfophetperceelSprengenweg32inHeerde. Verzonden:25november2013. • HetkappenvaneeneikophetperceelZuppeldseweg2inHeerde. • Hetbouwenvaneenvrijstaandewoningenhethandeleninstrijdmetregels ZienswijzeÑ ruimtelijkeordeningvoorhetrealiserenvanmeerdaneenhuishoudenophet Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreenieder perceelDeBelt6inWapenveld. • Hetkappenvaneenberk,eendeneneenpopulierophetperceelLagestraat25in terinzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijkeen zienswijzeoverhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus175, Wapenveld. 8180ADHeerde,telefoonnummer:0578-699494. Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum,telefoonnummer(0578)699494ofe-mailgemeente@heerde.nl.

Sloopmelding

Bezwaar¨enberoep* Indeperiodevan19november2013tot26november2013: Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenenhetslopenvaneenschuurophet Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuwbelang treft,kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneenbezwaarperceelDomineevanMeursstraat37inWapenveld. ofberoepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit. Dezemeldingligtnietterinzage.Voormeerinformatiebeltu(0578)699494. Wanneerubezwaarwiltmakentegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevan Heerde,Postbus175,8180ADHeerde.EenberoepmoetusturennaardeSectorBe♦ Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure) stuursrechtvandeRechtbankZutphen,Postbus205,7200AEZutphen. • HetkappenvaneenapenboomophetperceelFuchsiastraat23inHeerde. Eenbezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresendatumvermelden. Verzonden:21november2013. Daarnaastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageertenwaaromudaartegen • HetkappenvaneenacaciaeneeneikophetperceelTuurbrink32inHeerde. bezwaarofberoepaantekent. • HetkappenvaneenblauwsparophetperceelBrinkweg27inWapenveld. Bijhetindienenvaneenberoepschriftmoetugriffierechtbetalen. • HetkappenvaneendenophetperceelLeeuwerikweg38inWapenveld. Verzonden:25november2013. VoorlopigeVoorziening Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.Inspoedgevallen ♦Kennisgevingverlengenbeslistermijnomgevingskaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.DitdoetubijdeVoorzieningenvergunning Verlengingbeslistermijnmeteentermijnvanmaximaal6wekenvoorhethandelenin rechtvandeRechtbankZutphen,SectorBestuursrecht,Postbus205,7200AEZutphen. strijdmetregelsruimtelijkeordening,inverbandmethetophetperceelLagestraat25 Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen. inWapenveldvestigenvaneenleer-werkproject,hetopslaanvangoederenvan 


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 25

Extra gecombineerde raadscommissies Ruimte en Samenleving 9 december 2013 9. (13)UitwerkingtegenprestatiesWwb-ers

Aanvang19.30uur,raadzaalgemeentehuis(ingangDorpsstraat) VanwegetijdgebrekbijzoweldecommissieRuimtevan25,alsdecommissie Samenlevingvan26november,iseenextracommissievergaderinguitgeschrevenvoor depuntendienietopdezedatabehandeldkondenworden.Denummerstussen haakjesverwijzennaardeagendapunten,zoalsdezevoorde25een26enovember warengeagendeerd.Ukuntdebetreffendestukkenonderdieagendapunten terugvindenindecommissiebundelofopdewebsite.

AgendacommissieRuimte

10. (14)JaarrapportStichtingCultuurplein

Decommissieneemtkennisvanhetjaarrapport2012enhetvermogenvande voormaligestichtingKunst-enCultuureducatie‘DeHank’.

Terkennisnameinformatienota’s

Naastdevasteagendapuntenzijndevolgendeonderwerpengeagendeerd:

11. (15)RegionaalTransitiearrangement(RTA)jeugdzorg

InhetRTAwordtaangegevenhoederegioMidden-IJssel/Oost-Veluweinhetjaar 2015dezorgcontinuïteitendehiervoorbenodigdeinfrastructuurheeftgerealiseerd.Ookwordtaangevenhoedefrictiekostenwordenbeperkt.Continuïteitvan zorghoudtindatcliëntenin2015bijdezelfdeaanbiederkunnenblijvendiezijop31 december2014hebben.Ditgeldtnietalleenvoorcliëntendiedanzorghebben, maarookvoorcliëntendieeenindicatiehebbenenopeenwachtlijststaan.

Adviezen/bespreken

4. (13)Verkoopsnippergroenn.a.v.ingekomenstukkenraad11november2013

Degemeenteraadheeftop11novemberverzochtditpuntteagenderennaar aanleidingvaneeningekomenbriefoverditonderwerp.

Terkennisnameinformatienota’s

5. (14)UitvoeringsplanherinrichtingcentrumHeerde:planvanaanpak

Decommissiewordtgeïnformeerdoverhetplanvanaanpakvoordeuitvoeringvande herinrichtingvanhetcentrumvanHeerde.

6. (15)ProjectenoverzichtuitvoeringsparagraafStructuurvisieHeerde2015

DecommissiewordtnaderingelichtoverdeprojectendieindeUitvoeringsparagraaf 2.0zijnopgenomen.

Memoactieveinformatie

7. (16)2013-29Bosbeheer

12. (16)RegionalebeleidsnotitieBibliotheekNoord-Veluwe2014-2017

DenotitieismetverschillendegemeenteopgesteldenmetdeBibliotheekNoordVeluweafgestemd.Hetbeleidsplaniseendynamischdocumentenbeschrijftde grotelijnenvanhetbibliotheekwerk.

13. (19)Beleidsregelsterug-eninvorderingH2O2013gemeenteHeerde

DeSocialeZekerheidswetgevingisper1januari2013gewijzigd.Eenvandegevolgenisdatdegemeentebijschendingvandeinlichtingenplichtverplichtisomtot invorderingvandetenonrechteverstrektebijstandovertegaan.Hetcollegeheeft hiervoorbeleidsregelsvastgesteld.

14. (20)Jaarrekening2012OntwikkelingsmaatschappijHattemerbroek

IndememowordtantwoordgegevenopdevraagvandePvdAuitdecommissie Ruimtevan14oktoberoverhettoezichtinhetgemeentelijkbosgebied.

Decommissieneemtkennisvandejaarrekeningvandeontwikkelingsmaatschappij.

AgendacommissieSamenleving

Devolledigecommissieagenda’smetbijlagenkuntuopwww.heerde.nlvinden onderdebuttonvergaderstukken.

Naastdevasteagendapuntenzijndevolgendeonderwerpengeagendeerd:

Terkennisnameinformatienota’s

8. (12)Evaluatiespreekuurschulddienstverlening

HetcollegeheeftdebevoegdheidommensenmeteenWWB-ofIoaw/z-uitkeringte verplichtenomonbeloondemaatschappelijknuttigewerkzaamhedenteverrichten,ookalsdezenietdirectsamenhangenmetarbeidsinschakeling.Decommissie wordtgeïnformeerdoverdeuitwerkingvandepilothoeditindepraktijkoptepakkenis.

Depilotvoorhetspreekuurschulddienstverleningisgeëvalueerd.Decommissieneemt kennisvandeevaluatieenhetcollegebesluithetspreekuurtebeëindigen.

Inspreken

Insprekenkanoveronderwerpendieineenvandezecommissiesthuishoren.Het kanookgaanovereenonderwerpdatnietopdeagendastaat.Ukuntzichdaarvooraanmeldentotuiterlijk15minutenvoorhetbeginvaniederevergaderingbij decommissiegriffier.UwbijdragekuntuschriftelijkbijdegriffierBiancaEspeldoorn inleverenofnaarhaarmailen(b.espeldoorn@heerde.nl).

o l l . e . . . w . T e n d i r g e n e i H w l u a o a i ernnsefVilerb Into

20% korting op Showroommodellen

Bankstellen | fauteuils | wandmeubelen | eethoeken | matrassen | bodems | ledikanten | linnenkasten

Pijnappel, ook uw Luxaflex inspiration dealer en PVC Vloeren specialist. www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Dorpsstraat 35, Heerde, tel. 0578-691612


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 6

Wondermooie quilts

Nog maar pas geboren en dan al een rank ... Maak het mee! ‘s Morgens om 9.30 uur een feestelijke doopdienst in de Johanneskerk te Heerde onder leiding van ds. G.J. Röben en ‘s avonds om 19.00 uur ds. C. Hoek over eerbied voor het leven.

Fakkelwake in Heerde

HEERDE- Tot 28 december kunt u bij de Heerder Historische Vereniging in Villa Jacoba in Heerde de expositie van Willie van de Beek bezoeken: Wondermooie quilts. De in Heerde opgegroeide Willie is sinds 2006 in de weer met quilten. Daarin verwerkt ze ook poppen. “In de jaren ’80 heb ik heel veel poppen gemaakt zoals iedereen”, legt ze uit. De quilten zijn geïnspireerd op het aquarelwerk van McIntosh. “Hij verwerkt bijna altijd vrouwen in zijn werk.” Daarom besloot Willie ook voor de poppen te kiezen. “Het zijn écht mijn poppen. Ik noem ze zondagskinderen. Als een thema of onderwerp me bezig houdt, dan vind ik dat zo’n pop dat verduidelijkt, zelfs door de gezichtsuitdrukking.” Haar leven is doordrenkt van handwerken. “Ik heb mijn leven lang gehandwerkt. Mijn moeder deed het en als kind doe je dan automatisch mee. Mijn kleinkind vraagt er ook al naar. Ik hou heel erg van handwerken om hoe ik over dingen denk uit te

drukken in stof en garen.” Op een gegeven moment is ze een cursus gaan volgen: het ontwerpen van een vrije quilt. En die vorm is haar op het lijf geschreven. “Ik kende al heel veel handwerktechnieken maar bij die cursus heb ik nog meer technieken en materialen leren kennen en daar ben ik mee aan de slag gegaan.” Thema’s als Moeder Aarde, Vrijheid, Storm etc. komen voorbij. Na de cursus heeft ze kennis gehouden aan een aantal dames. Zij komen nu 2 a 3 keer per jaar bij elkaar en geven elkaar opdrachten om aan te werken. “Ik ben 4 tot 6 maanden bezig met een quilt.” En ze werkt heel precies. “Ik ben van de vierkante centimeter. Ik hou van precies.” Bij de 20 werken van de expositie hangen allemaal kaartjes met een uitleg over het werk. Al de stof dat ze gebruikt, verft ze zelf. “Vooral paars want dat is mijn lievelingskleur maar ook bruin en groen.” De invloed van de Jugendstil kunststroming is duidelijk zicht-

baar. “Ik hou heel erg van kunst en motieven uit 1930 en 1950. Ik ben in die sfeer opgegroeid.” Niet alleen is ze beïnvloed door haar moeder maar ook haar vader heeft er de hand in gehad. “Hij was meubelmaker en werkte ook in die stijl.” Het exposeren van haar werk doet ze vaker. “Ik heb geëxposeerd in Karlsruhe bij een textielfestival. Afgelopen weekend ben ik uitgenodigd voor een textielfestival in Praag. Daar zijn vier werken heen gestuurd.” In juni is werk van haar te zien in Zeedijk. Voor de tentoonstelling in Heerde heeft ze veel hulp gehad van Jan de Wal en Herman de Graaf. “Ze hebben de spullen bij ons thuis opgehaald en alles voor mij gedaan. Dat vind ik heel bijzonder.” De openingstijden zijn: dinsdag van 10.00-12.00 uur en van 14.0016.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur en zaterdag 14.00-16.00 uur. Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 in Heerde, is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar onder 0578-695230. Entree: 2 euro.

Kerstworkshop HEERDE- Christie’s Huiskamer en Jolijns Taarten organiseren voor het 3e jaar op rij de gezellige kerstworkshop taart decoreren. Dit jaar vindt dit plaats op maandag 16 en dinsdag 17 december. Alle deelnemers gaan een unieke winterse taart gaan maken. De workshops starten om 20.00 tot ca. 23.00 uur. In deze 3 uur duren-

Inzamelingsdag rommelmarkt EPE- Zaterdag 7 december is er zoals iedere maand de gelegenheid uw spullen te brengen voor de rommelmarkt van de Goede Herderkerk in Epe. Van 8.30 tot 10.30 uur staan de medewerkers klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Tevens is er de mogelijkheid voor diegenen die hun spullen echt niet zelf kunnen leveren, dat deze worden opgehaald. U kunt hiervoor dan contact opnemen met de heer Niemeijer, tel. 0578- 641029. De spullen dienen toch wel in redelijke en goed bruikbare staat te verkeren. Tevens echt grote meubelstukken en witgoed zijn niet meer af te leveren.

de workshop ga je een taart vullen met jam en banketbakkersroom. Daarna wordt de taart bedekt en versierd met marsepein. Deze workshop vindt plaats bij Christie’s Huiskamer aan de Kooiweg 6 in Heerde. Kosten zijn v.a. 35 euro p.p. en dit is inclusief koffie/thee/ fris en een huisgemaakt hapje. Wil je de stapeltaart maken dan komt

defensie en de openbaar aanklager wordt gevraagd om bescherming van Koptische christenen, herbouw van hun kerken en andere gebouwen en berechting van de daders. Kopten in Egypte liggen onder vuur. Sinds president Morsi in juli door het leger werd afgezet, zijn verschillende Kopten gedood en werden hun kerken, bedrijven en huizen aangevallen. De Egyptische autoriteiten doen vrijwel niets om dit geweld te stoppen. Ook op de kerstmarkt 20 en 21 december in Heerde wordt deze actie gevoerd. Wie onverhoopt niet in de gelegenheid is om de fakkelwake of de kerstmarkt te bezoeken kan op internet meedoen: www.amnesty.nl.

HEERDE- De afgelopen 2 weken hebben de leerlingen van basisschool Kristal te Heerde gewerkt over het thema: ‘Kunst’! De kinderen verplaatsten zich in Vincent van Gogh en Mondriaan en gingen natuurlijk ook zelf aan de slag. Er werd druk geschilderd, geknutseld en geboetseerd. Een museumbezoek mocht niet ontbreken, daarom hebben de leerlin-

gen museum de Fundatie bezocht. Ook kwam kunstenaar Auke Terpstra de school bezoeken en vertellen over zijn werk! Als afsluiting was er een tentoonstelling van de kunstwerken door de kinderen gemaakt en bewaakt. Groep 7 en 8 zorgden voor een mimevoorstelling met de ouders en kinderen als publiek. Het was een geslaagd project.

Pietenochtend op de Gildeschool

Schaakuitslagen HATTEM- De uitslagen van Denk en Zet in Hattem: M. Mujkanovic- H. van Oorschot 1–0, H. Kloppenburg- W. van Enk 1–0, G.J. Kroes- J.B van der Velde 1–0, W. Jonkers- G.J van Wijk 1–0, P.J.J van de Nes- J.B. Redeker 0–1, W.F. Smit- M. M. Oppelaar 1–0, E. Abdikerim- M. Legtenberg 0–1, D.C van Enk- B. Morren 1–0, E.W van der Molen- H. Schutte 1 – 0. De resultaten in de OSBO competitie hebben de volgende plaatsen opgeleverd: Denk en Zet 2: tweede klasse A zesde plaats na twee ronde, Denk en Zet 3: vierde klasse A vierde plaats(= laatste plaats) na twee ronden. Het eerste team, Brimos / Denk en Zet 1 speelt 7 december thuis in het clubhuis van de ijsvereniging tegen ESG dr Max Euwe 4 uit Enschede.

Extra koopavonden HEERDE- In de decembermaand worden twee extra koopavonden georganiseerd in Heerde te weten op woensdag 4 december en maandag

er een toeslag van 12,50 euro p.p. bij. Opgeven kan via e-mail: info@christieshuiskamer.nl of tel. 0578-693778.

HEERDE- De dag van de mensenrechten, dinsdag 10 december, is voor Amnesty International een speciale dag waar veel aandacht aan geschonken wordt. In Heerde is een fakkelwake op de hoek van de Dorpsstraat en de Bonenburgerlaan. Burgemeester Pijnenburg komt om 13.30 uur de eerste fakkel aansteken. Amnesty Heerde nodigt iedereen uit naar de fakkelwake te komen en een kopje thee bij de Amnesty-kraam te drinken. Dit is mogelijk tot ca 16.00 uur. De Midwinterhoornblazers zorgen voor de speciale sfeer die past bij dit jaargetijde. Er ligt een petitie op de Amnestykraam waarin aan de president van Egypte, de minister van

23 december. Op deze twee dagen zal de meerderheid van de ondernemers haar deuren ´s avonds openen. U bent van harte welkom in Heerde.

EPE- Afgelopen maandagochtend was het een gezellige drukte op de Gildeschool in Epe. Naast de kleuters van de Gildeschool waren ook de peuters van Kanjers uitgenodigd

om naar de basisschool te komen voor een heuse Pietenochtend. Er was van alles te doen voor de peuters en de kleuters. Zo konden de kinderen als volleerde pieten daken

beklimmen, er werden cadeaus door de schoorsteen gegooid en er werd gedanst in de pietendisco. Als aandenken aan deze leuke ochtend kregen alle kinderen een pieten-knijper.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAG GIIN NAA 27

aartje t‘ tn m it de en jé ll té ae Pi newe es kt ae mi s a n a e l k d r i e u t r n k i s S a a r l o u o c svpe

Steeds en steeds meer mensen… NIEUW

en lekker veel amandelspijs…Vraagprijs: € 165.000,= k.k. Brummelkampstraat 53, W’veld - Op een ruim perceel van 302m² staat deze knusse hoekwoning met stenen schuurtje - Woonkamer 20m² met grote raampartijen - Dichte keuken v.v. eenvoudig keukenblok - 1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met douche v.v. granito vloer - 2e Verdieping: via luik naar bergruimte - Grotendeels v.v. kunststof kozijnen en volledig opnieuw gevoegd in 2008 - Diepe achtertuin (22 meter!) met vrijstaand stenen schuurtje (dak 2012)

12,95

maken wij

geldt t/m 9 december 2013

speculaasstaven

om van te smullen per stuk

5,

95

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

Bosch rioolservice biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week directe hulp bij ontstopping van riool en afvoer.

Voorproefje op AG euw. ni &RD TE ZAd ou oliebol weEN n gaa G ag erd DAlen Zat LL IEinBO OL bij am ken de kra

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Dorpsstraat 151A – Heerde T. 0578-627374 0578-691562 Sternpassage – Epe –– T. Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 www.banketbakkerijkamphorst.nl

www.banketbakkerijkamphorst.nl

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

geldt t/m 25 november 2013

bak we Zaterdag bakinken Heerde. onze winekel oliebollen in heerlijk g Kom gezellibij onze winkel de kraam voorproeven! in Heerde. Kom langs en proef!

&

Griftsemolenweg 30 8171 NS Vaassen T. 0578 66 16 93 M. 06 51 57 59 54 www.boschontstopping.nl info@boschontstopping.nl

TIP VAN MARINUS

SPECIAL

GEGRILDE SPARERIBS met gratis saus

Kipkado

500 gram

595

100 gram

180

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN TRIJN

TIP VAN BEN

Bij 150 gram gebraden rollade

SHOARMA PAKKET (vlees saus broodjes)

PAMPASCHIJVEN

SAMEN

100 GRAM

GRATIS 100 gram tonijnsalade

595

120

TIP VAN JOLANDA

TIP VOOR BEDRIJVEN

ARDENNER VINKEN

KERSTPAKKETTEN CADEAUKAART, VOOR GOURMET- EN MEDEWERKERS OF VLEESSCHALEN RELATIES INFORMEER NAAR OHHHHHH ZO LEUK DE MOGELIJKHEDEN OM TE KRIJGEN

5 STUKS

500

TIP VAN SINT

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 http://www.uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 02-12-2013 t/m 07-12-2013.

pepernoottaartje


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 8

Dolco Verhuur verhuisd EPE- Na zes jaar is Dolco Verhuur verhuisd van de Heerderweg 63 naar het Padland 1 in Epe. Ze zijn gevestigd in het pand van voormalig Horst Staalbouw. “Het was te klein geworden en dit pand kwam toevallig op ons pad”, legt Henk Fix uit. Hij is assistent bedrijfsleider. “Hier hebben we mooi de ruimte want het is wel 3 of 4 keer zo groot als aan de Heerderweg.” En dat hebben ze ook wel nodig want bij Dolco Verhuur kun je het zo gek niet bedenken of ze verhuren het. Van een 34 meter hoge bouwkraan tot een gewone boormachine; het is te huur. De hoofdvestiging van Dolco staat in Kampen en sinds 2,5 jaar zijn ze ook in Elburg gevestigd. “Ons pand in Epe is bijna net zo groot als in Kampen”, zegt Henk trots. Behalve het maken van een kantine en kantoor hoefde er niet eens zoveel aan het pand te gebeuren. En de locatie is ideaal. “We zitten dichtbij de snelweg en bij de Gamma. Onze regio is ongeveer tussen Zwolle en Apeldoorn en Deventer.” Het idee om überhaupt in Epe te beginnen was om te kijken of het zou lukken; en dat blijkt met deze verhuizing inderdaad het geval te zijn. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 17.00 uur, tel. 0578- 628528. Of kijk op www. dolcoverhuur.nl. “En we zijn 24 uur per dag bereikbaar voor als er problemen zijn met een machine of wat dan ook.”

Wios stopt met Sing-in voorloopavond Avondvierdaagse WAPENVELD- Op zondag 15 deEPE- De wandelsportvereniging Wios Epe heeft besloten te stoppen met de voorloopavond van de Eper Avondvierdaagse. Dit houdt in dat de Avondvierdaagse in 2014 gehouden wordt van dinsdag 20 mei tot en met vrijdag 23 mei 2014 en er geen voorloopavond (inhaalavond) is op maandag 19 mei 2014. De voorloopavond of inhaalavond is eind jaren ’70 ontstaan om de muzikanten, die de laatste avond de intocht muzikaal begeleiden en toch vier avonden wilden lopen in plaats van drie avonden, deze de gelegenheid te geven. In de jaren ’80 en ’90 mochten ook andere deelnemers, die echt een avond verhinderd waren, hiervan gebruik maken. Drie vrijwilligers van de vereniging, één vrijwilliger voorop, één vrijwilliger als hekkensluiter en één halverwege de groep gingen dan op de maandagavond met deze groep mee om een avond voor te lopen, zodat ze toch vier avonden liepen. Rond de eeuwwisseling werd deze groep zo groot dat het niet meer mogelijk was, om dit op deze manier te doen en is besloten om ook op de maandagavond de route te markeren met de bekende bordjes rood-wit-geel. Telkens werd in de aankondigen vermeld aan diegenen die echt één avond ver-

hinderd waren, deze de maandagavond konden voorlopen, als ze zich voorinschreven. Deze groep bleef maar groeien, tot de laatste jaren wel 400 deelnemers en nog eens 300 begeleiders van de jeugd. Tijdens de evaluaties van de Avondvierdaagse is diverse malen naar voren gekomen om te stoppen met deze voorloopavond, zo ook na de Avondvierdaagse van 2013 en nu was er een meerderheid voor. Er is toen besloten om dit voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering en de leden waren er unaniem voor. Belangrijkste redenen is toch de veiligheid van de deelnemers. De Wios vraagt elk jaar vergunning aan voor dit vier dagen durende evenement en deze wordt keurig afgegeven door de gemeente Epe. Voor de maandagavond hebben ze geen vergunning, hetgeen inhoud dat de Sportlaan niet is afgesloten voor het verkeer, er en geen verkeersregelaars zijn op belangrijke oversteekpunten en ook andere voorzieningen zijn niet beschikbaar op de maandagavond. Een andere redenen is dat velen misbruik maakten van de mogelijkheid om voor te lopen. Zij beschouwden de woensdagavond als baaldag en begonnen daarom op maandag met de Avondvierdaagse.

cember zal er in de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld weer een sing-in gehouden worden. Het thema van deze sing-in is “Dank U”. Iedereen, die van zingen houdt, is hartelijk welkom. De Sing-in duurt van 19.00 tot 20.00 uur en de zaal gaat om 18.45 uur open.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 6 december: Calamiteitenoefening in de Bongerd, Voorbereidingen Kerstmarkt Hof van Blom, In de omstreken van Hattem, 25 jaar Vluchtelingen Contact Hattem, Kruimels van Ronald Kamps. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

Petanque HATTEM- De uitslagen van Hattem Petanque. Uitslag dinsdagavond: 1e Johan Moraal, 2e Louis Steringa, 3e John Bronkhorst, 4e Jeffrey Durberg, 5e Renze Bosgraaf. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Louis Steringa, 2e Marius van de Bend, 3e Jan Kramer, 4e Jan Heideveld, 5e Wiebe Doorn. HEERDE- Op 18 januari organiseert Atletiekvereniging De Gemzen al voor de 32e keer de Zwolse Bos Loop. Dit keer met een nieuwe sponsor: Atlantis data. Een nieuw onderdeel van de Zwolse Bos Loop is de Atlantisdata bedrijvenloop. Op de 5 en 10 km kunnen bedrijven deelnemen aan deze bedrijvenloop. Deelname daaraan kost 50 euro per team. Het snelste team wint ondermeer een Alcatel One Touch t pop mobiele telefoon. Meer informatie hierover vindt u op www.gemzen.nl (wedstrijden). Op de foto bezegelen Andrew van der Haar van Atlantis data en Wim Potjes van de Wedstrijd Organisatie Commissie van De Gemzen de overeenkomst.

Geslaagde plantdag ‘Heerde Landschappelijk sterk!’

HEERDE- Zaterdag 23 november vond de vierde uitdeeldag van plantmateriaal plaats in het kader van het succesvolle project ‘Heerde Landschappelijk Sterk!’ van de gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De deelnemers waren te gast bij familie v.d. Berg op de IJsseldijk 99. Tijdens deze dag zetten ruim dertig bewoners in het buitengebied zich in voor het landschap. Deze keer zijn 4.000 stuks bosplantsoen, 31 laanbomen en 200 hoogstamfruitbomen aangeplant op particuliere grond. Wethouder Van der Stege mocht zelf het eerste plantmateriaal uitreiken. Het project Heerde – Landschappelijk sterk! is onderdeel van het programma Gebiedsontwikkeling Veessen – Wapenveld. Deze gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en toegankelijkheid van het buitengebied. Vanuit het gebied is veel belangstelling voor dit project. U kunt nog steeds meedoen aan het project

totdat het financiële plafond is bereikt. Wel is het hierbij van belang dat u in de gemeente Heerde tussen het Apeldoornskanaal en de IJssel woont. Via deze actie kunt u uw erf verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Hierbij valt te denken aan een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamfruitbomen of een combinatie van mogelijkheden. Op deze manier sluit uw erf aan bij het omliggende landschap. Deelname aan het project houdt in dat de grondeigenaar vrijblijvend een bezoek krijgt van een beplantingsadviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze stelt kosteloos en in overleg met de eigenaar een erfbeplantingsplan op. Op grond van dit beplantingsplan wordt plantmateriaal besteld tegen sterk gereduceerd tarief. Wilt u zich alsnog aanmelden voor het project Heerde- Landschappelijk sterk? Neem in dat geval contact op met Eward Timmerman, tel. 026-3537444 of e.timmerman@landschapsbeheergelderland.nl.

Concert Decibel HATTEM- December geeft veel activiteiten in Hattem, waaronder de gezellige kerst- en wintermarkt in het centrum van de stad op vrijdag 13 december. Zoals gewoonlijk geeft gemengd koor Decibel op de avond van de kerstmarkt haar inloop kerst- winterconcert. Ook dit jaar verleent van het CMH kwintet haar medewerking. Het concert wordt gegeven in de Chr. Geref. Kerk, Korte Kerkstraat 8. Deze kerk staat vlakbij de kerstmarkt. Decibel maakt het de bezoekers van de kerstmarkt gemakkelijk door speciale Decibel richtingborden te plaatsen. Het concert begint om 20.00 uur. De deuren zijn

vanaf 19.45 uur open. Dit concert is gratis toegankelijk. Decibel heeft een repertoire samengesteld met een mix van internationale kerst- en winterliedjes. Muzikale medewerking door het kwintet van de Christelijke Muziekvereniging Hattem. Marije Koopman zal tijdens het concert een kort verhaal vertellen geschreven door Hattemer Albert ten Cate. Decibel staat onder leiding van dirigente Birgit Pfeifer. Na afloop van het concert is er voor concertgangers een nazit met warme chocolade melk, glühwein en culinaire hapjes van de koorleden. Zie ook: www. decibelhattem.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAG GIIN NAA 29

…ontdekken dat je voor resultaat… NIEUW

   Vraagprijs: € 250.000,= k.k. Veesser Enkweg 34, Veessen - In het pittoreske dorp Veessen staat deze charmante helft van een dubbel op 910m² - Woonkamer 30m² met schouw v.v. gashaard - Woonkeuken 15m² v.v. inbouwapparatuur - Slaapkamer en badkamer op begane grond - 1e verdieping: overloop met werkplek, twee ruime slaapkamers en toilet met wastafel - Royaal perceel met moestuin, fruitbomen, stenen schuur, caravanstalling, carport en overdekt terras. Ideaal voor de liefhebber van het buitenleven!

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

met groot deel van collectie

banken-stoelen-tafels fauteuils-kasten-dresoirs etc, etc 

Grote Voort 9 Zwolle 500 m.

ACHTER woonboulevard

Meubelmarktzwolle.nl

Grote voort 9 | Zwolle (038) 444 93 12 ma. di. wo. do. vrij. zat.

13:00 - 17:30 10:00 - 17:30 10:00 - 21:00 10:00 - 17:30 10:00 - 17:00

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. Alle voorzieningen om thuis op te baren. Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172 www.uitvaartverzorginghilhorst.nl rolandhilhorst@gmail.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 21 0

+ een extra cadeau bij aanschaf van een nieuwe auto!

OF

OF

Win ntte errb ba an nd de en n

3 jaar gratis onderhoud + 3 jaar garantie

T.W W.V € 5000,Radio CD Bluetooth

OF i Pad Min iP

i

Climate Control

Car Kit USB

Airconditioning/LED

atie Inclusief Naviga nsoren Parkeersens

verlichting

Lederen stuur en poo

kknop

10999,- 15999,Rijklaar!

Peugeot 208 Envy 5-deurs 1.2-VTi

Peugeot 107 Envy 5-deurs 1.0 Normale prijs, rijklaar j

Auto Palace ce

Rijklaar!

€ 12.868,,€ 1.869,-

Dronten Pioniersweg g 10 Tel: 088 - 003 55 55 Emmen Nijbracht 90 Tel: 088 - 003 55 75 Harderwijk Zuiderbreedte 6 Tel: 088 - 003 56 15 Heerde Stationsstraat 9-11 Tel: 088 - 003 55 35 Hoogeveen Buitenvaart 2102 Tel: 088 - 003 55 85

Normale prijs, rijklaar

€ 18.923,923,--

Auto Palace e

€ 2.924,-

Kampen/IJsselmuiden Kleiland 2 Tel: 088 - 003 55 25 Meppel Leonard Springerlaan 33 Tel: 088 - 003 55 95 Ommen Patrijsstraat 1 Tel: 088 - 003 56 05 Raalte Aakstraat 12 Tel: 088 - 003 55 65 Zwolle Willemsvaart 18a Tel: 088 - 003 50 00

Tel: 088-003 50 00 | info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl Genoemde “rijklaarprijs” is inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Acties op basis van levering 2013. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. De afgebeelde auto wijkt af van de aangeboden uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk ook op www.peugeot.nl voor de meest recente informatie over verbruikscijfers en co2 uitstoot.

BONFIX B.V. verkoopt industriële en sanitaire messing kranen, press- en knelfittingen en koppelingen voor slangen en leidingen. Topkwaliteit, een breed assortiment en snelle levering zijn de pijlers waarop de succesvolle Nederlandse vestiging is gebaseerd. Voortdurend onderzoek en innovatie staat aan de basis van de sterke positie van BONFIX in Nederland ook qua distributie.

Landbouw Mechanisatie Bedrijf

BONHOF tel. 0571 - 29 13 09 - NIJBROEK

10% kor ting op olie en filters

Heb jij zin om BONFIX met veel enthousiasme te promoten? Wegens uitbreiding van ons huidige team zoeken wij een:

BONFIX PROMOTIE MEDEWERKSTER Met onze representatieve FIAT 500 ga je op pad om ons merk en assortiment onder de aandacht te brengen van bedrijven in de installatietechniek. Ben jij communicatief sterk, enthousiast en vind je het een leuke uitdaging om de producten van BONFIX (een absoluut topmerk in onze branche) te promoten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wanneer onderstaande kwalificaties op jou van toepassing zijn dan zien wij je reactie graag tegemoet: - Representatief met een vrolijk karakter. - Gemakkelijke prater die goed is in het aanspreken van onbekenden. - In het bezit van een geldig rijbewijs. - Minimaal een MBO werk- en denkniveau. Ben je werklustig, zelfstandig, flexibel, betrokken en leergierig dan biedt BONFIX je een afwisselende, goed gehonoreerde baan in een leuk en goed op elkaar ingespeeld team. Geïnteresseerd? Stuur dan binnen 14 dagen een sollicitatie voorzien van cv + pasfoto naar BONFIX B.V. t.a.v. de heer Ing. M.R. van Buul, of naar: personeelszaken@bonfix.nl

Bonhof winter weken! BIJ IEDERE VOLLEDIGE WINTERBEURT* ONTVANGT U EEN WAARDEBON T.W.V. € 75,- (INCL. BTW) te besteden bij: Onze nieuwe SDF Agricenter Winkel in Nijbroek Onze nieuwe My Parts Partner Winkel in Wilp

Maak nu uw afspraak: 0571-291309 De winterbeurt actie is ook voor andere tractor merken geldig. Wij maken ons sterk voor ieder merk.

Landbouw- en industrietechniek

BONHOF tel. 055 3231263

WILP

Noteer de data van onze show vast in uw agenda: 27,28 en 30 December

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

BONFIX B.V. Holsteinstraat 4, 8028 RT ZWOLLE. Tel. 088 - 46 00 794 - info@bonfix.nl - www.bonfix.nl

Landbouw Mechanisatie Bedrijf Bonhof Nijbroek BV www.bonhof.com, info@bonhof.com Middendijk 33, 7397 NB Nijbroek

*Vraag naar de voorwaarden


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 21 1

…naar dè aktieve makelaar gaat !

Te huur: Bedrijfshallen en kantoren ! 

Ir. R.R. van der Zeelaan 1, Wapenveld - Op het goed te bereiken én beveiligde bedrijventerrein in Wapenveld staan deze royale bedrijfshallen en kantoren welke flexibel zijn in te richten. - Zowel voor grote als kleine ondernemers zijn er vele mogelijkheden! - Bedrijfshallen vanaf 250m² tot 13.000m² met ruime nutsvoorzieningen, infrastructuur, proceswater, sprinkler en zware vloerbelasting mogelijk. - Kantoren hebben mogelijkheden voor glasvezel, cat5 netwerk en telecom. - Bedrijfsrestaurant, conferentieruimte en parkeergelegenheid aanwezig - Huurprijs kantoorruimte € 50,- per m² en bedrijfshallen vanaf € 37,50 per m² exclusief btw, gas, water, elektra en servicekosten (5% van de huursom)

Aktief – Aktiever – MOZA! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

ƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ

De Veldkamp Naast ons standaard menu hebben wij speciaal voor de kerst ook een heerlijk /ŶŽŶƐĞŝŐĞŶƟ ũĚƐĞŶƐĨĞĞƌǀŽůŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ďĂŬŬĞŶǁĞĚĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞͲ kerstmenu voor u samengesteld. ŬĞŶǀŽůŐĞŶƐƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƌĞĐĞƉƚƵƵƌ͘EĂĂƐƚĚĞǀĞůĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶ Wij zijn tweede kerstdag geopend v.a. 12.00 uur. ŚĞďďĞŶǁŝũŽŽŬĚŝǀĞƌƐĞĞŝŐĞŶŐĞŵĂĂŬƚĞƉŝnjnjĂ͛Ɛ͕ŽĨĞĞŶƐĐŚŶŝƚnjĞůŵĞƚŚĞĞƌůŝũŬĞ ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƌŽŽŵƐĂƵƐ͕ĨƌŝĞƚũĞƐĞŶĨƌŝƐƐĞƐĂůĂĚĞ͘ŝĞŽŶnjĞǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞǁĞďƐŝƚĞ͗ www.develdkampepe.nl Paprika soep Of Pannenkoekje gevuld met zalm, roomkaas en rucola —Dubbelgevouwen spekpannenkoek, geserveerd met overheerlijke hertenpeper, stoofpeertje en salade Of Pannenkoek belegd met mager gerookte kipfilet, rode ui, zongedroogde ƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ tomaat, rucola, pijnboompitten en dressing —Flensje met stoofpeertjes ijs en slagroom Of Luikse wafel met warme kersen, boerenroomijs en slagroom /ŶŽŶƐĞŝŐĞŶƟũĚƐĞŶƐĨĞĞƌǀŽůŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ďĂŬŬĞŶǁĞĚĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞͲ € 22,50 ŬĞŶǀŽůŐĞŶƐƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƌĞĐĞƉƚƵƵƌ͘EĂĂƐƚĚĞǀĞůĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶ ŚĞďďĞŶǁŝũŽŽŬĚŝǀĞƌƐĞĞŝŐĞŶŐĞŵĂĂŬƚĞƉŝnjnjĂ͛Ɛ͕ŽĨĞĞŶƐĐŚŶŝƚnjĞůŵĞƚŚĞĞƌůŝũŬĞ Reserveren? Bel: 0578- 611438 of bezoek onze vernieuwde website: ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƌŽŽŵƐĂƵƐ͕ĨƌŝĞƚũĞƐĞŶĨƌŝƐƐĞƐĂůĂĚĞ͘ŝĞŽŶnjĞǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞǁĞďƐŝƚĞ͗ www.develdkampepe.nl (ook voor meer nieuwe gerechten). www.develdkampepe.nl

Kerstmenu

De Veldkamp

.,3+56+0.&

Uw glashandel voor Epe en omstreken! Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Oud ijzer en metalen maar ook elektronica en accu’s leveren direct geld op. • Gratis containerservice • Speciale oudijzeracties voor scholen en verenigingen • Bel of mail voor de mogelijkheden Hammerstraat 1 / 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 info@veluwsemetaalrecycling.nl www.veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: Ma. t/m Vrij. 08:00 uur - 17:00 uur Zat. 08:00 uur - 12:00 uur

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 12

30 jaar Flair Mode Flair

Algemene muzikale vorming

HEERDE- Het begon met het ‘blauwe’ winkeltje in Wapenveld. “Dat ben ik gestart met mijn exman. Hij zat al in de modehandel en het leek mij ook leuk. We hoorden dat dit pandje vrij kwam. Hier zat destijds OQ”, vertelt Betty Joostema. Zo gezegd, zo gedaan. Ze startte Flair Mode Flair aan de Bonenburgerlaan 24-26 in Heerde, inmiddels alweer 30 jaar geleden. “Met familie en vrienden hebben we dit pand aangepakt. Een jaar of 5 later zijn we weer aan het verbouwen gegaan en in 2000 hebben we een grote verbouwing gehad.” Het mooiste aan het werk in de mode

vindt Betty het contact met de klanten. “Je hebt een hele sociale functie voor de klanten; trouwen, scheiden en zwanger zijn. Alle fases komen voorbij.” “En mensen leuk aankleden daar heb ik plezier in. Vrouwen willen er altijd leuker uitzien en dat proberen we te bewerkstelligen. Daar doen we het voor.” En daar hebben ze kleding van onder andere de merken Sandwich, Alan Red en Mac voor. “Sandwich hebben we ook al heel lang. Het is een degelijke firma met wie het leuk zaken doen is.” Naast de verkoop moet er natuurlijk ook ingekocht worden.

“Nieuwe collecties uitzoeken op beurzen is hartstikke leuk. Al is het wel arbeidsintensief.” De 60-jarige Betty houdt de zaak draaiende met twee werknemers. “En thuis doe ik de administratie. Het is door de crisis wel bikkelen geworden maar de vaste klanten die door ons geadviseerd willen worden, blijven trouw komen. En dat is de kracht van de winkel.” In verband met het jubileum heeft Betty een kortingsactie van 30 % korting. Zie de voorwaarden in de advertentie elders in de krant. Flair Mode Flair, Bonenburgerlaan 24-26, 8181 HE Heerde, tel. 0578-694596.

Bezoek het Repair Café VAASSEN- Met achtereenvolgens 55 en 73 aangeboden reparaties tijdens de eerste keren is het Repair Café in de gemeente snel een begrip geworden. Zaterdag 14 december opent wijksteunpunt Bloemfontein aan De Wetstraat in Vaassen opnieuw de deuren voor het Café. Net als de vorige keer zijn er ook nu vrijwilligers van de Fietsersbond Epe aanwezig om uw fietsverlichting te controleren en/of

te repareren. De deuren openen om 10.30 en 15.00 uur. Een team van vrijwilligers variërend van elektriciens, naaisters, timmermannen en –vrouwen staat klaar. Zij repareren uw spullen of geven tips om deze langer mee te laten gaan. In principe biedt iedere deelnemer één voorwerp aan ter reparatie en soms is het zinvol het instructieboekje mee te nemen. De reparaties zijn gratis of tegen een vrijwillige bij-

Actie voor Filipijnen

de ene na de andere klus gedaan om geld bij elkaar te brengen voor de getroffen mensen. Andere kinderen hebben zelfs hun spaargeld gegeven. De voorlopige opbrengst van de actie is 764,60 euro. Maar er zijn nog klussers aan het werk. De school hoopt dat ze bij de kinderen een gevoel van voldoening teweeg hebben gebracht, omdat ze iets voor hun medemens mochten doen. Ook wil ze iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor hun aandeel in deze actie. Het geld wordt overgemaakt op giro 555.

dens de AMV-cursus is de blokfluit. Deze wordt samen met het cursusboek geleverd door de vereniging. Daarnaast komen de instrumenten uit de fanfare aan bod. Er worden door de huidige AMV groep een tweetal winterconcertjes gegeven, te weten op: dinsdag 3 december van 16.00 tot 16.45 uur in De Bongerd en op dinsdag 10 december zelfde tijd in de Hof van Blom te Hattem. Misschien leuk om te gaan luisteren? Zin om ook muziek te gaan maken? Opgeven voor deze cursus kan via de website www.muziekleshattem.nl, onder vermelding van naam kind, geboortedatum, adresgegevens, tel. en e- mailadres en naam van de school.

VVD Hattem presenteert kandidatenlijst

drage. Zodoende voorkom je dat je meteen een nieuw bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas moet kopen. In wijksteunpunt Bloemfontein aan De Wetstraat in Vaassen staan de deuren open van 10.30 tot 15.00 uur. Heb je nog vragen of wil je misschien vrijwilliger worden? Neem dan contact op met de SWO/E, e-mail info@swoepe.nl of tel. 0578-620988 (tussen 8.30 en 12.30 uur).

Kerstworkshops Vrieze’s Erfgoed WAPENVELDBloembindster Anja van Diepen gaat op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld een tweetal kerstworkshops houden. Deelnemers kunnen een tafelstuk maken of een krans. De workshops worden gehouden op de zaterdagen 14 en 21 december van 9.30 tot 12.00 uur. Men moet zelf een mes, snoeischaar en draadtang mee nemen. Voor de overige materialen wordt door Anja gezorgen. Deelname kost 17,50 uur en dat is inclusief koffie/ thee en kruidkoek. Opgeven kan tot 10 december via Petra Sleurink, tel. 038-4477133 of petrasleurink@chello.nl.

WAPENVELD- Er is hard gewerkt door de klussers van CBS De Goede Herder in Wapenveld. Vorige week kregen alle kinderen een klussenkaart waarmee ze geld konden verdienen voor de slachtoffers in de Filipijnen. Er zijn honden uitgelaten, paden aangeveegd, boodschappen gedaan. Er is speelgoed opgeruimd, tafels zijn gedekt en afwasmachines uitgepakt. Er heeft zelfs iemand geld gekregen, omdat hij in de weg liep. Er heeft iemand voor geld een mooi vogelhok gebouwd. Sommige kinderen hebben

HATTEM- Wil je op een leuke manier kennis maken met muziek? En in groepsverband? Dan is de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) iets voor jou. Bij voldoende deelname start Fanfarekorps Ons Genoegen na de kerstvakantie in januari, een nieuwe AMV groep. Alle enthousiaste kinderen uit groep 4, 5 of 6 van de basisschool kunnen zich hiervoor opgeven. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor samenspel. Samen muziek maken is tenslotte veel leuker dan alleen. Onder dit motto geef je gedurende de cursus al echte concertjes samen met andere kinderen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor individuele aandacht. Het basisinstrument tij-

HATTEM- Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november hebben de leden van de VVD Hattem de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Tijdens deze druk bezochte vergadering hebben de leden van VVD Hattem unaniem de huidige fractievoorzitter Doret Tigchelaar gekozen tot lijsttrekker. Monique Zuidwijk staat op plaats twee en de derde plaats wordt ingenomen door het voormalig D66 raadslid, Rein van der Sleen. De VVD fractie en Rein

van der Sleen hebben elkaar de afgelopen jaren in de raad veelvuldig gevonden. Voorzitter Piet-Hein Steinmetz memoreerde dat de heer Van der Sleen als oud VVD lid terug is in dit deel van het liberale huis. Onder deze eerste 3 kandidaten staan nieuwe bevlogen kandidaten in de wacht, zoals Gina Guldenaar, William Eghuizen en Arjan Hof. Doret Tigchelaar sprak uit het volste vertrouwen te hebben dat de VVD met deze lijst een goede uitslag zal behalen bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Knutselen in de Buurthoeve EPEWijkvereniging Hoge Weerd in Epe was altijd al actief met activiteiten voor de basisschoolkinderen in schoolvakanties. Vanaf nu organiseert de wijkvereniging elke 2e woensdag van de maand een knutselactiviteit voor basisschoolkinderen van groep 3 t/m groep 8. De activiteit start altijd om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

De eerstvolgende knutselmiddag is op woensdag 11 december. Ze gaan dan een kersthanger maken. Deze kun je beschilderen met verf of inkleuren met stift en beplakken met glitters. De locatie van de activiteiten is de Buurthoeve, Sportlaan 2, Epe. De kosten voor het meedoen zijn voor leden 1 euro en voor niet-leden 1,50 euro per activiteit. Zit je op de basis-

school en wil je op woensdagmiddag graag iets leuks doen? Kom dan eens op de tweede woensdag van de maand naar de Buurthoeve in Epe. Jongere kinderen zijn overigens wel welkom, mits er een volwassene bij is. Meer informatie over de wijkvereniging is te vinden op www.buurthoeve.nl of via de Facebookpagina van de wijkvereniging.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 21 3

Olthuis pakt uit! TWEEDE PA A R

HALVE

PRIJS Van elke twee paar die u afrekent is ....

Alle combinaties zijn mogelijk ....

het goedkoopste paar voor de helft ! Actie gaat uit van originele prijs

Hattem - Heerde - Epe Kerkstraat 4b (038) 333 43 40 Hattem Dorpsstraat 6 (0578) 69 60 01 Heerde

Hoofdstraat 87 (0578) 61 20 58 Epe Internet: www.olthuisschoenen.nl

Twitter

Facebook


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 14

Made by Mady

Sterke kandidatenlijst CDA Epe EPE- Afdeling Epe van het CDA heeft maandagavond in De Hezebrink te Emst de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart. Het is voor een afdelingsbestuur, eventueel gesteund door een kandidatencommissie, een flinke opgave om een sterke maar ook evenwichtige lijst samen te stellen. Uiteraard moeten de kandidaten gemotiveerd zijn om naast hun werk zo’n tien tot twintig uren per week in het raadswerk te steken. Tijdens de gesprekken met de kandidaten wordt veel aandacht aan dat aspect besteed. Uiteraard ook aan opleiding en ervaring op het werkveld van de kandidaat: ruimtelijke ordening, bedrijfsleven, onderwijs, zorg, etc. Daarnaast moet er evenwicht zijn in de leeftijdsopbouw, de man-vrouwverhouding, woonplaats binnen de gemeente. CDA Epe mag zich gelukkig prijzen dat vooral jonge(re) mensen, mannen

en vrouwen, zich aangetrokken voelen tot het CDA en dat zich dat niet beperkt tot passief lidmaatschap. In oktober was nummer 1 op de lijst, de lijsttrekker dus, al aangewezen. Erik Visser uit Vaassen. Jong ondernemer in de financiële sector. Ook zeer actief in de Vaassense sportwereld. Nummer 2 is Loes LoomanVan Breen uit Epe. Al acht jaar ervaring in de raad. Nummer 3, Bertie Hendriks, ook uit Epe, komt uit de steunfractie, de kweekvijver van CDA Epe. Bertie is jong, planoloog en heeft zich bekwaamd in de politieke wetenschappen. Hermien van Elst-Van de Esschert uit Epe is een aanstormend talent. Enthousiast en zeer ervaren in de zorg. Albert Oortgiesen uit Vaassen heeft jaren door Noord-Europa gereisd voor zijn werkgever HP en heeft zijn sporen verdiend als bestuurder in de Vaassense sport. Veel levenservaring en een brede blik zijn hem eigen.

HVV Jeugdsponsoractie EPE- In eerste instantie was het niet de bedoeling om zo groots te beginnen maar nu de kans op hun pad kwam, hebben ze deze met beide handen aangegrepen: Jeffrey Kreijzer en Mady Gerritsen. Samen zijn ze een bedrijf begonnen in het pand van voormalig houthandel De Vries aan de Eperweg 31B in Epe onder de naam: Made by Mady. Naast de verkoop van bloemstukken en woonaccessoires heeft het stel ook steigerhouten meubels. Allemaal gemaakt door Jeffrey zelf. “Het begon met een kastje dat ik zelf heb gemaakt van steigerhout. Tijdens een verjaardag verbaasde het iedereen dat ik het had gemaakt. Hè, kun je dat?”, vertelt Jeffrey, “Er kwam een vraag om een sidetable te maken en zo is het balletje gaan

rollen.” En dat terwijl hij van sport via ICT in de auto’s werkzaam was. Mady is al jaren werkzaam bij bloemwinkels. “Ik wilde altijd al iets voor mezelf beginnen maar dat kwam er niet van ivm de kinderen. Dit is nu zo gegroeid”, zegt ze enthousiast. Zelfgemaakte kussens, lampen. “Ik ben altijd bezig met het maken van dingen. Maar een stap als deze zet je niet zomaar. Ik heb het streven om voor de winkel dingen in te kopen die uniek zijn.” Zoals tweedehands meubeltjes die ze opknappen of zeep waar je zelf een stuk van mag afsnijden. Het pand van De Vries is een ideale plek om te starten. Jeffrey heeft een grote werkplaats om zijn meubels te maken en ze hebben een gezellig winkeltje gemaakt waar de spullen

Cursus glas in lood

OENE- Galerie ’t Koetshuys start in januari weer met een nieuwe cursus glas in lood/ glasfusen voor beginners en gevorderden. Ook als je de basistechnieken reeds kent maar gewoon lekker bezig wilt zijn met het maken van glas in lood ramen of glas fusen is er de mogelijkheid om wekelijks bezig te zijn met je hobby. Je kunt kennismaken met glas in loodtechnieken en/of glas fusing technieken (het in en op elkaar versmelten van glas in een oven). In de cursussen leert de cursist de beginselen onder de knie te krijgen. Aan bod komen bij het maken van een glas in lood raam: het ontwerp, de verschillende soorten glas, het snijden van het glas, het in het lood

zetten van het glas, het solderen, kitten en afwerken van het raam. Verder kan er nog aandacht besteed worden aan het brandschilderen van het glas. Bij het glas fusen kunnen verrassende resultaten zich voordoen. Bij het glas fusen komt het snijden van het glas aan bod, het full fuse of tack fuse versmelten van het glas, het slumpen (buigen) van het glas, het werken met glasverf/frits en het gebruik van mallen. De cursus wordt gegeven aan de Ooster Oenerweg 36 in Oene. De cursus start in week 2 en duurt tot en met week 16. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot info@glasateliertkoetshuys.nl of 0578-642800 of 0657255407.

in staan. “En hier kan ik ook workshops geven. Voor bijvoorbeeld de Kerst; kerststukken, kerstkrans en een glazen windlicht.” Ook voor kinderfeestje draait ze haar hand niet om. “Ze kunnen een bloemstukje maken. En voor jongens hebben we iets leuks om te zagen of te timmeren.” Jeffrey werkt niet alleen zijn eigen ideeën uit maar kan ook aan de hand van een plaatje een meubel van steigerhout of ander hout maken. “En datzelfde geldt voor mijn bloemstukken.” De openingstijden zijn van woensdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. “Maandag en dinsdag maken we meubels of doen we de inkoop.” Voor meer informatie kunt u kijken op www.madebymady of tel. 06-23573032 of 06-11511943.

Vogelbeurs EPE- Op zondag 8 december houdt de vogelvereniging de Goudvink in Epe in het gebouw van de vereniging haar maandelijkse vogelbeurs. Op deze beurs is het mogelijk om uw vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen enkele handelaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels en diverse vogelbenodigdheden zal zijn. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe. De toegang is gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578- 613871.

HATTEM- Gedurende 8 weken hebben de (familie)leden van HVV hard hun best gedaan om zo veel mogelijk muntjes te verzamelen tijdens de Boni Jeugdsponsoractie. Om deze actie af te sluiten, heeft het bestuur van HVV haar leden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Eredivisiewedstrijd tussen Landstede Volleybal en Kootfin Taurus. De uitnodiging werd met veel enthousiasme ontvangen met ruim 40 leden ging HVV naar Zwolle. De wedstrijd LandstedeKootfin Taurus stond als een topper op papier, de nummer 1 tegen de nummer 2. Landstede kampioen van afgelopen seizoen en Taurus als nieuwkomer in de Eredivisie, tevens was de NOS aanwezig om de wedstrijd de volgende dag uit te zenden. Ook HVV werd op de lichtkrant

welkom geheten voor deze wedstrijd. De wedstrijd zelf bleek iets minder spannend te zijn, maar wel fantastisch om te zien. Na een ruim uur was het 3-0 voor Landstede en hebben zij hun koppositie verstevigd. En toen was het tijd voor de handtekeningen en fotojacht voor de jeugdleden en met succes. HVV wil iedereen bedanken die de vereniging gesteund heeft in deze actie.

vangen van DutchDesignFlooring. nl. Het team is erg blij met deze

verlenging van de sponsorovereenkomst. Foto: Gert Schuurman.

Opbrengst collecte HEERDE- De opbrengst van de collecte ten bate van Alzheimer Nederland heeft in Veessen, Vorchten en Heerde 3561,41 euro opgebracht.

Vrijwillige Ouderenadviseurs in Heerde HEERDE- In de gemeente Heerde zijn vrijwillige ouderenadviseurs actief. De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd bij de samenwerkende bonden voor ouderen in Gelderland. De ouderenadviseur bezoekt ouderen thuis, die dat wensen. Ieder mens vindt het vaak prettig om iemand in huis te ontvangen die een luisterend oor kan bieden en aan wie men raad kan vragen. Op verzoek geeft de

vrijwillige ouderenadviseur het nodige advies en/of informatie over financiële rechten, wonen, hulpmiddelen, voorzieningen en vrije tijdsbesteding. De ouderenadviseur werkt onafhankelijk en respecteert de privacy. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Ton Hulsebos, te bereiken via de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578691244. Hij zorgt er vervolgens voor dat een vrijwillige ouderenadviseur een afspraak met u maakt.

WAPENVELD- Het C1 elftal van WZC heeft een nieuw tenue ont-


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 21 5

De digitale afvalkalender 2014 Ook daarom. Gebruikt u nog een papieren afvalkalender? Dat kan veel gemakkelijker! ROVA heeft de afvalkalender voor uw gemeente namelijk digitaal beschikbaar. Met de ROVA-app heeft u vanaf nu altijd de juiste inzameldata lĂŠtterlijk binnen handbereik. Even een herinnering instellen en u vergeet nooit meer een inzameling. Geen smartphone? Geen probleem. Kijk op www.rova.nl/afvalkalender.

! p o t Le eldagen

am De inzigen in 2014 wijz ! Kijk nu

D O W N L O A D N U D E G R AT I S R O V A - A P P O F K I J K O P W W W. R O V A . N L / A F V A L K A L E N D E R


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 16

Samenwerking Veltkamp Fietsen en Auto Quik

Open maaltijd in Kerstsfeer WAPENVELD- Samen de warme maaltijd gebruiken is niet voor iedereen een dagelijkse aangelegenheid. Daarom biedt Woonzorg Unie Veluwe in locatie Rehoboth in Wapenveld 55-plussers hiertoe de mogelijkheid. Deze maaltijd is een week opgeschoven i.v.m. 5 december sinterklaasfeest. U wordt van harte uitgenodigd voor de Open

Maaltijd op donderdag 12 december om 17.30 uur in Zorgcentrum Rehoboth, De Vree 1 te Wapenveld. De kosten bedragen 10 euro, dit is inclusief 1 consumptie. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de receptie van Rehoboth, tel. 038-4471500 of u persoonlijk aanmelden bij de receptie.

Rolluikactie bij Zonwering Put

HATTEM- Onlangs hebben Roel en Wim Veltkamp van Veltkamp Fietsen een samenwerkingsovereenkomst getekend met Peter en Guido Quik, eigenaren van Auto Quik Heerde. Auto Quik start met de verkoop van fietsen, fietsaccessoires, onderdelen en natuurlijk reparaties. Het hoofdmerk in Heerde wordt Sparta. “Maar natuurlijk kunnen de klanten alle fietsen van alle bekende merken bestellen, want de consument uit Heerde kan altijd één van de showrooms in Hattem bezoeken”, leggen de vier heren uit. De broers

Veltkamp zochten al enige tijd naar een geschikte partner om mee samen te werken. “In Heerde was een gat gevallen toen Jan Mulder stopte met de verkoop van fietsen, overigens heeft Jan nog altijd wel zijn werkplaats waar hij fietsen repareert.” De broers Veltkamp vertellen verder dat Heerde een aantrekkingskracht blijft houden op fietsgebied. “De Hattemse consument en de Heerdense consument lijken veel op elkaar”, aldus Roel en Wim Veltkamp. De keuze voor Peter en Guido Quik was een logische. “Voor Auto Quik was het

een mooie aanvulling voor hun bedrijf en voor ons voor onze fietsactiviteiten. Daarbij is voor ons belangrijk dat Peter en Guido dezelfde insteek hebben als wij. Ook zij vinden service verlenen erg belangrijk evenals dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit centraal moet staan. Wij zeggen altijd dat fietsen verkopen niet zo moeilijk is, maar de échte verkoop begint pas als onze klant de winkel verlaat.” De verkoop van de fietsen bij Auto Quik is inmiddels van start gegaan. Auto Quik is gevestigd aan de Molenweg 20 in Heerde.

HEERDE- Er is weer een Rolluikactie bij Zonwering Put in Heerde van 1 december t/m 31 januari. “Wij hebben actieprijzen op alle rolluiken van Verano, en gratis motor met obstakeldetectie en vorstbeveiliging. Tevens wordt de montage in de actieperiode ook niet gerekend”, zegt Mark Put. Rolluiken zijn inbraakwerend en isolerend en geven een veilig gevoel aan uw woning. De rolluiken zijn verkrijgbaar in alle maten en verschillende kleuren. De gehele constructie is van aluminium, zodat het levenslang mee gaat. De bediening is met een schakelaar of handzender mogelijk. “Een groot voordeel is dat u met de nieuwste Io motor Van Somfy wereldwijd met uw smartphone of

pc het rolluik kunt bedienen plus ook alle Andre zonwering en verlichting of alarminstallatie.” Het alarmsysteem van Somfy bestaat uit inbraak-brand-waterschade pakketten. U kunt via een Somfy applicatie gratis alles in de gaten houden via uw spartphone of pc. Ook is het mogelijk om hiermee een camera te bedienen. U bent van harte welkom in de showroom aan de Kanaalstraat 1c te Heerde om alles op uw gemak te komen bekijken onder het genot van een kopje koffie of thee. “Wij komen natuurlijk ook bij u thuis langs. Bel voor een afspraak, tel. 0578-690338.” Openingstijden: dinsdag en donderdag van 13.3018.00 uur en zaterdag van 13.3017.00 uur.

HEERDE- De vrouwen van buurtvereniging De Punte gingen op kraamvisite bij René en Tamara van Lohuizen. Dit in verband met

de geboorte van hun dochtertje Mariska. Uiteraard mocht de traditionele krentenwegge niet ontbreken.

Superverloting voetbalvereniging Oene OENE- Leden van de voetbalvereniging Oene zijn op dit moment bezig met de verkoop van 1000 loten van de Superverloting tbv de aanleg van kunstgras op het hoofdveld van de rood witte klompenbrigade. Geen makkelijke opdracht om 1000 loten te verkopen maar zoals men dat in Oene gewend is, is iedereen bezig de loten aan de man te brengen. Voor de aanleg van kunstgras is veel geld nodig. Alle elftallen organiseren ook acties tbv het kunstgras. Om een voorbeeld te noemen, het eerste damesteam verzamelt oud ijzer en andere metalen. Deze kunnen ingeleverd worden op Sportpark De Hoge Kamp. De spelers van

het 6e elftal verkochten oliebollen op het sportpark de Hoge Kamp in Oene. Het dames 2 team van de VV heeft meer dan 400 zakken aardappels verkocht. Zo draagt, middels acties, iedereen zijn steentje bij om ervoor te zorgen dat men volgend jaar in Oene kan beginnen met de aanleg van kunstgras. De superverloting heeft geldprijzen. Tevens krijgt men bij aankoop van een lot een tiental coupons die men kan inleveren bij aanschaf van goederen bij bedrijven in Oene en Epe. Er wordt na de verkoop vijfmaal een trekking gehouden met aantrekkelijke geldprijzen. Zo is bij iedere trekking de hoofdprijs 450 euro, 2e prijs

300 euro, 3e prijs 150 euro en de 4e tot en met de zesde prijs 100 euro. Bij de laatste trekking is er een hoofdprijs van 10.000 euro en twee extra troostprijzen van 450 euro. Alles belastingvrij. De loten kosten 75 euro en kunnen eventueel in gedeeltes betaald worden. Heeft u vragen over de verloting of wilt u een lot kopen neem dan contact op met Gerard Dunnink of Hans Kasteel te bereiken op, tel. 0578- 621089 en 0578- 641679. Ook kunt u de website van de VV Oene raadplegen en kunt u een inschrijfformulier downloaden en ingevuld zenden aan kasteelh@ planet.nl of g.dunnink5@chello. nl.

Schoen zetten bij kdv Duimelot

Computerclub

VAASSEN- Onlangs kregen de spelers van Heren 3 van volleybalvereniging Blok EVC gloednieuwe outfits uit handen van hun medespeler Raymond Agterberg

van het gelijknamige Klussenbedrijf uit Vaassen. Naast wedstrijdshirts en -broeken, kregen de heren fonkelnieuwe trainingspakken.

VAASSEN- De laatste computerclub van het jaar is op zaterdag 7 december in wijkgebouw Oosterhof Zichtstede 16 te Vaassen vanaf 10.00 tot 14.00 uur. Ook voor informatie over het upgraden van uw computer, kunt u terecht. Het inbouwen van (meegebrachte) hardware doen ze op de clubdag gratis. Ook zijn er regelmatig demonstraties en presentaties. Door middel van een aantal vrijwilligers wordt u geholpen op de clubdag. Komt dit niet uit dan kunt u gebruik maken van hulp aan huis via, tel 0578-628406. Vragen? jan@pcclubvaassen.nl. Vragen over linux/ubuntu kunt u een mail sturen naar henk@pcclubvaassen. nl. Voor meer informatie: www. pcclubvaassen.nl.

Bijbelstudie avond van Gravenderwijs VAASSEN- Donderdagavond 12 december wordt om 20.00 uur de Bijbelstudie avond van GravenderWijs gehouden. Het jaarthema is ‘De knecht des Heren’. De spreker op deze avond, Jan Barendse,

zal dit thema mede belichten vanuit zijn contacten met diverse christelijke gemeentes in Israël. De studie avond wordt gehouden in christelijke basisschool ‘t Mozaiëk, Westerenkweg 19, 8172

VT Vaassen. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend om alvast iets te drinken en elkaar te ontmoeten. De toegang is gratis. Voor meer info: Loes van ’t Wout, tel. 0578795020.

VAASSEN- Een bijzondere feestelijke sintochtend bij kdv Duimelot. De ouders en kinderen waren uitgenodigd om de schoen te komen zetten tijdens een ochtend die in het teken stond van de Sint. Iedereen werd ontvangen door de pedagogisch medewerkers met iets te drinken en een speculaasje. Vervolgens konden de kinderen luisteren naar een verhaaltje over Dikkie Dik en

Sinterklaas. De kinderen vonden het reuze leuk. Uiteraard werden er ook Sinterklaasliedjes gezongen die vooraf al flink geoefend waren. Aan het einde was het tijd om de schoen te zetten en in spanning af te wachten of zwarte piet ook iets in de schoen zou doen. Na een nachtje slapen konden de kinderen met eigen ogen zien dat de schoenen gevuld waren.

Jeugddienst in Andreaskerk HATTEM- ‘Van wie ben je er één?’ Die vraag staat centraal in de jeugddienst van zondagavond 8 december in de Grote of Andreaskerk in Hattem. Dominee M.L.W. Karels haakt met dit thema in op de verschillende geboortegeschiedenissen en geslachtsregisters in

de Bijbel in de Adventstijd. De groep Inspire verleent muzikale medewerking aan deze dienst, die om 19.00 uur begint. Na afloop wordt er koffie, thee en frisdrank geschonken voor wie het leuk vindt om nog even samen met anderen over de dienst na te praten.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 21 7

Kerstboom ATIS ecember GR d 7 g a rd te a Z erwtensoep glĂźhwein en

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl

Picea Omorika. Met kluit. Hoogte 125-150 cm 22,95 13,99 Hoogte 150-175 cm 29,95 16,50

!,,%3-%4 ,!"%,

vanaf

13,99 GroenRÄłk Epe Ĺ&#x2DC;'H0HHQWĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;ZZZJURHQUĂłNHSHQO ZN*HOGLJYDQWP23 23

33% KORTING VERDER IN DE WINKEL HEEL VEEL AFGEPRIJSD! DAMES JACKS 34%2+!&'%02)*3$

BRAMâ&#x20AC;&#x2122;S PARIS BROEKEN +/24).'/ /0/0

"%:/%+//+/.:%/54,%4+/24).'%.4/480% ACTIE START 3 DECEMBER, ER KAN NIET GERUILD WORDEN

s25)-%0!3+!-%23 s'2!4)30!2+%2%. s+/&&)%(/%+ s!)2#/!!.7%:)' Maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/m donderdag 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-20.00 uur (koopavond), zaterdag 9.30-17.00 uur STATIONSSTRAAT 16 8181 CX HEERDE TEL. 0578-691471 MODEHUISBRUINEWOUD.NL

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Fiat

SMALBRAAK

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 18

25 jaar Bij Vemde Travel

Uitstapje naar Hagendoorns Plaatse EPE- Stichting Present heeft een aanbod gekregen van vrijwilligers van de WMO-adviesraad om met 15 personen een bezoek te brengen aan museumboerderij Hagendoorns Plaatse in Epe. De excursie naar Hagendoorns Plaatse is op woensdag 11 december van 13.30 tot 16.00 uur. Belangstellenden die mee willen kunnen zich bij het wijksteunpunt Bloemfontein aanmelden. De leden van de WMOadviesraad hebben bij Stichting Present aangegeven dat zij graag iets voor een groep mensen zou willen doen. Dit heeft geresulteerd in een uitstapje voor maximaal 15 personen naar de museumboerderij Hagendoorns Plaatse in Epe. De leden van

de WMO-adviesraad zorgen voor het vervoer naar en vanaf het museum. Het uitstapje is kosteloos voor mensen die mee willen. Het vertrek is vanaf het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Mocht u niet zelfstandig naar Bloemfontein kunnen komen dan kunt u dit bij uw aanmelding doorgeven en dan komt een vrijwilliger u van huis ophalen. Mocht u belangstelling hebben om op 11 december mee te gaan naar Hagendoorns Plaatse, meldt u dan aan bij het wijksteunpunt Bloemfontein telefonisch bereikbaar op nummer 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Kunst en Kitsch op Kerstmarkt Wapenveld HEERDE- Vrijdag was het feest bij Vemde Travel in Heerde. Alette Storm is maar liefst 25 jaar in dienst bij Jos Olde Nordkamp. “Ik werk hier altijd met veel plezier.

Het is omgevlogen”, aldus Alette. Jos was net een jaar begonnen met zijn zaak toen Alette er bij kwam. “Ik boekte veel reisjes bij Jos en dacht: hè, dat is leuk.” Tijdens het

Mini musical

volgen van de bijbehorende opleiding kon ze al bij Jos aan de slag, nu een kwart eeuw geleden. Natuurlijk was haar werkplek feestelijk versierd.

Trekkingslijst De Vriendschap HEERDE- Bij de trekking van de verloting van de vogelhoudersvereniging De Vriendschap uit Heerde zijn de prijzen als volgt gevallen: 1e prijs 1085; 2e prijs 4376; 3e prijs 1143; 4e prijs 3264; 5e prijs 2831; 6e prijs 4202; 7e prijs 2990; 8e prijs 3855; 9e prijs 4466 (onder voorbehoud van typefouten). Prijzen zijn af te halen bij J. Severs, Broekstraat 8a, Heerde.

EPE- In een meer dan goed gevulde grote zaal van het kulturhus EGW te Epe, werd op zondag 24 november een eerste opvoering van de Mini musical ‘Herinneringen van Mop en Na aan de Jantjes’, gepresenteerd door Musiater Eva. Het stuk werd op de planken gezet door een trio dat zich vol elan op deze Amsterdams gekleurde, nieuw geschreven mini musical stortte. Jammer genoeg werd het eerste deel geplaagd door enkele technische mankementen, die overi-

gens in het tweede deel grotendeels teniet werden gedaan. Het stuk kenmerkte zich door goed in het gehoor liggende zangnummers die werden afgewisseld met vlot geschreven teksten. Humor en ontroering wisselden elkaar in vlot tempo af en noodde de zaal meermalen tot meezingen, beslist een aanrader voor kleinere zalen en zeer geschikt voor instellingen en tehuizen. Kortom een wel bestede zondagmiddag, waarvan velen met volle teugen van hebben genoten.

Oud papieractie OENE- Op zaterdag 14 december wordt in Oene de driemaandelijkse oud papieractie gehouden van de Hervormde Kerk. U kunt het papier zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen. De medewerkers komen het dan bij u ophalen. De opbrengst van

deze actie wordt besteed aan onderhoud van de kerk en de Ark, of voor vernieuwing van materialen. Mocht u ook tussen de driemaandelijkse actie uw papier kwijt willen, dan kan dat. U kunt het dan brengen naar de container die bij de Buurte staat.

Workshop Hapjes maken VAASSEN- Op dinsdag 17 december zal voor de eerste keer een workshop Hapjes maken plaatsvinden in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Een drietal buurtbewoners heeft het initiatief genomen om deze workshop te starten die begint om 18.30 uur. Deelname kost 4 euro en vooraf aanmelden is noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de workshop. Naar aanleiding van de burendag in de wijk Krugerstraat-Noord heeft een aantal opbouwwerkers van Koppel een gesprek gehad met een drietal buurtbewoonsters die, behalve de burendag, nog wel meer wilde organiseren voor hun buren. Deze drie buurtbewoonsters hebben bedacht dat zij een workshop Hapjes maken

zouden willen organiseren. In het wijksteunpunt Bloemfontein is een plek gevonden voor deze workshop. Met de feestdagen op komst is iedereen druk met het bedenken van lekkere maaltijden en hapjes. Tijdens de workshop kan men ideetjes opdoen voor de feestdagen. U krijgt de recepten uitgereikt dus daarmee kunt u thuis ook aan de slag. De workshop begint om 18.30 uur. Deelname kost 4 euro en dan hoeft u verder geen ingrediënten mee te nemen. Opgave vooraf is noodzakelijk omdat er voor iedereen voldoende ingekocht moet worden. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze workshop. Opgeven kan via het wijksteunpunt Bloemfontein, tel. 0578-617118. Kijk ook op www.swo-epe.nl.

Kaartavond Epétanque EPE- JBC Epétanque organiseert om de week een kaartavond voor haar eigen leden. Bij het klaverjassen is op de 1e plaats geëindigd Frans Beers met 5808 punten; 2e plaats Willie Berends met 4878 punten; 3e plaats Gerard Dunnink met 4778 punten. Bij het jokeren was een gedeelde 1e /2e plaats voor Nancy van Bilzem en Berta Berghorst met 72 punten; 3e plaats Ineke Dunnink met 76 punten. De prijsuitreiking en wedstrijdleiding werd deze avond verzorgd door Wim Kanselaar.

Jeugddienst Goede Herderkerk EPE- Zondagavond 8 december is er om 19.00 uur weer een jeugddienst in de Goede Herderkerk. Het thema van de dienst is: Shine! Dit zal naar voren komen in filmpjes, muziek en een uitleg van Ds. P. A. Boomsma uit Nijverdal. De band Living Letter uit Wapenveld zal de samenzang ondersteunen en zal ook zelf nog enkele nummers spelen.

Bridgeclub Heerde HEERDE- De uitslag van de tweede zitting van bridgeclub Heerde. Lijn A: 1- Hrn.De Blok-Versluis 71%, 2- ged, Hrn. HogenbirkVan Ommen en de Dms.BlommeHarskamp 54,58% ged., 3- Dms. Tempelman-Van Eijk en de Dms. Van der Sluis-Tees 53.50%. Lijn B: 1- Dms.Kuypers-Oosterhof 64.67%, 2- Dms.Oskamp.Hogenbirk 58.17%, 3- Echtp.Pijnenburg 56.75%.

WAPENVELD- Ook dit jaar biedt de ondernemersvereniging in Wapenveld iedere bezoeker van de Kerstmarkt weer de mogelijkheid om zijn of haar bijzondere item van huis mee te brengen en te laten onderzoeken op waarde, afkomst en echtheid. Meneer Bonhof is als erkend taxateur bereid gevonden

om zijn aandeel hierin te leveren op de kerstmarkt van woensdag 11 december van 14.00-21.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken. Voor meer informatie inzake de Kerstmarkt: Reinie van de Streek, tel. 0578-692648 van Streekevenementen.

Groepsspringwedstrijden Hercules

EPE- Wederom hebben de meisjes van G.V. Hercules geweldige prestaties neergezet tijdens de rayon groepsspringwedstrijden in Dinxperloo. Met 2 groepen heeft de vereniging meegedaan aan de wedstrijden, te weten: Jeugd-D niveau en Senioren-C niveau. De jeugdmeiden waren actief op de volgende onderdelen: lange Mat - airtumbling - dubbele trampoline en de minitrampoline. Uitslagen: lange mat: 1e prijs met 8.03 punten, airtumbling: 1e prijs met 8.15 punten dubbele trampoline: 1e prijs met 8.58 punten en de minitrampoline: 1e prijs met 9.35 punten. Jeugd-D bestaat uit de volgende deelneemsters: Dinah Sarah Schols, Valerie Visser, Sterre Meines, Nina Tuinman, Natasja de Weert, en Manouk Schoenman. De groep senioren op

C-niveau bestaat uit 7 deelneemsters, namelijk: Demi en Merel Diepenbroek, Michelle Robbertsen, Tabitha van Putten, Janneke van Triest, Merel Huiskamp en Esmee v.d. Vlekkert. Als reserve was Monique Regterschot mee. Deze meiden hebben aan de volgende onderdelen meegedaan: minitramp, airtumbling, minitramp pegasus en tumbling. Ook zij vielen in de prijzen. Een 2e prijs op minitramp pegasus met een hoge score van 24.05 punten, op minitampoline een 3e prijs met 21.30 punten en op de airtumbling ook een 3e prijs met 19.45 punten. Ook op tumbling was het raak: een 3e prijs met een totaal van 18.32 punten. De beide groepen zijn door naar de Regiofinale, die gehouden zal worden op 15 maart in Lunteren.

snel naar De GelUKsMaKelaar Van ZWOlle VOOr:

DeceMber-staatslOten en… OUDejaarslOten Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

hOOfDprijs 30 MiljOen

ook het adres voor het DeceMberKalenDerKraslOt

evt. met gratis sintgedicht van de geluksmakelaar


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 21 9

Openingstijden: Maandag gesloten Din. t/m don. 13.30 - 18.00 uur Vrijdag 13.30 - 21.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Kies nu voor een SNS Hypotheek met NHG 3,95% Nu

*

10 jaar vast NHG

Kom gezellig eten in ons Grand Café! Naast onze à la carte menu’s, serveren wij in november onderstaand 3-gangen maandmenu à € 22,50* * Prijs voor senioren (iets kleinere portie) en GGG-leden: € 19,15

ECR Groot Stokkert Dr. Jan van Breemenlaan 2 8191 LA Wapenveld T (088) 328 00 56 www.grootstokkert.nl

Gebonden bospaddenstoelensoep * Jachtschotel met Rode kool stamppot * Frambozen ovaaltje met slagroom

Vraag vóór 1 januari 2014 een SNS Hypotheek met NHG aan en krijg 0,45% korting op de rente4. Bel 0900 - 18 50 of kom langs bij de SNS Winkel.

Sternpassage 15a 8161HP Epe Een rekenvoorbeeld Dit is een rekenvoorbeeld waarin je kunt zien wat de rentekorting van 0,45% je kan opleveren. Het voorbeeld is gemaakt op basis van een hypotheekbedrag met annuïtaire aflossing in 30 jaar. 10 jaar rentevast NHG

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

Totale kredietbedrag

Duur van de overeenkomst

Rentevast periode

Debet rentevoet1

JKP2

Termijnbedrag

Totaal te betalen bedrag3

Zonder korting

€ 200.000

360 mnd.

10 jaar

4,40%

4,49%

€ 1012,18

€ 364.386

Met korting van 0,45%4

€ 200.000

360 mnd.

10 jaar

3,95%

4,02%

€ 957,14

€ 344.569

* Kijk voor de actievoorwaarden op snsbank.nl/nhg De rente kan wijzigen. Kijk voor de actuele rentes op snsbank.nl Afhankelijk van je situatie kunnen andere kortingen of toeslagen gelden. 1 ) De debetrentevoet is de jaarrente. Deze percentages gelden voor hypotheken met NHG. Bij hypotheken zonder NHG betaal je meer. 2 ) Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de totale kosten weer die je per jaar betaalt voor de hypotheek. Het JKP is iets hoger dan de debetrentevoet omdat het JKP er rekening mee houdt dat de rente per maand wordt betaald (in plaats van 1 keer per jaar). 3 ) Dit is een schatting van het totale bedrag dat je betaalt over 30 jaar. Het werkelijke bedrag kan afwijken omdat er tijdens de looptijd meestal sprake is van meerdere renteperiodes. De rente is dus niet de hele looptijd hetzelfde. 4 ) De korting bestaat uit 0,2% rentekorting op een SNS Hypotheek met NHG en 0,25% rentekorting bij het afsluiten van een betaalrekening van de SNS Bank bij de hypotheek. Kijk voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie op nhg.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 20

Hoogste punt nieuwbouw De Klaarbeek

Verkoop KiKaKerstbomen EMST- Op zaterdag 7 en 14 december wordt er in Emst voor de tweede keer KiKaKerstbomen verkocht. Vijf enthousiaste vrijwilligers geven kerstbomen met een kleine afwijking een tweede kans, door ze te redden van de versnipperaar en ze met een diepere betekenis te verkopen in Emst en Epe. De volledige opbrengst is voor KiKa, het KinderKankerfonds. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden op 7 en 14 december aan de Oranjeweg 108 in Emst KiKaKerstbomen verkocht. Samen met het gezin kunt u

gezellig een boom kiezen, uitgraven (of laten uitspitten), meenemen en thuis optuigen. Ook in Epe kunt u terecht voor een KiKaKerstboom. Op 10 t/m 13 december en 16 t/m 20 december vanaf 16.00 uur kunt u aan de Oude Wisselseweg 49 in Epe uw boom uitzoeken. De klassieke Picea Omorika is er in verschillende formaten, voor slechts 15 euro. De bomen en de netten zijn beschikbaar gesteld door De Buurte kwekerijen te Oene. Meer informatie is te vinden op www. kikakerstboom.nl.

Afscheid van Harrie Oldeniel EPE- De bouw van het nieuwe zorgcentrum gericht op kleinschalig wonen en zorgappartementen, van Viattence locatie De Klaarbeek in Epe heeft vrijdag het hoogste punt bereikt. 10 meter en 40 centimeter telt het hoogste punt van het gebouw. Bouwpartners Woonzorg Nederland, Viattence en Heijmans, vierden dit moment met de toekomstige bewoners, medewerkers en betrokkenen bij de bouw. De unieke samenwerking tussen Heijmans, Woonzorg Nederland en

Viattence heeft ertoe geleid dat de bouw voor loopt op de planning. Het bereiken van het hoogste punt is maar liefst 2 weken eerder dan gepland. In maart zullen de huidige cliënten van Viattence locatie De Klaarbeek door middel van voorlichtingsavonden uitgebreid worden geïnformeerd en brochures uitgereikt met informatie over de zorgappartementen. Tevens zal een inventarisatie plaatsvinden van de voorkeur van de bewoners voor een bepaald appartement. Zoals

bijvoorbeeld aan de voor- of achterzijde van het gebouw. In april volgt de voorlopige toewijzing van de appartementen. Bewoners zullen te zijner tijd nog een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Meer informatie over Viattence locatie De Klaarbeek en over kleinschalig wonen kunt u vinden op www.viattence.nl. Wilt u informatie over één van de diensten, neem dan contact op met de Viattence consulenten, tel. 0578668449.

Geslaagde derde Heerder Liedboekavond HEERDE- Het derde zanguur rond het Nieuwe Liedboek, vorige week in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk, mag geslaagd genoemd worden. Veel mensen, afkomstig uit diverse kerken, kwamen op deze derde avond af om samen al zingend het Nieuwe Liedboek te verkennen. Er is een

stijgende lijn in het aantal bezoekers. De maandelijkse zanguurtjes worden afwisselend geleid door Daan Dekker en Henk van der Maten, beiden muzikaal werkzaam in de Ontmoetingskerk. De avonden worden aanbevolen door het Interkerkelijk Platform Heerde. Veel mensen bleven na afloop even na

om onder het genot van een kop koffie of thee nog wat na te praten en hun ervaringen met de liederen met anderen te delen. Het volgende zanguur is op vrijdagavond 31 januari 2014 in de Johanneskerk. In de drukke decembermaand is er geen zanguur. Aanvang: 19.00 uur.

Huygens Vocaal Ensemble HATTEM- De Misa Criolla – het meesterwerk van de Argentijn Ariel Ramírez – zal in december op vier locaties in Nederland te horen zijn. Het Huygens Vocaal Ensemble zal met een groep Argentijnse Multi instrumentalisten en tenor Javier Rodríguez optreden in Deventer, Hattem, Goes en Den Haag met het programma ‘Musica Celestial’. Bijzonder aan de serie van dit jaar

is dat het Huygens Vocaal Ensemble en Rodríguez zijn gevraagd om mee te werken aan het Telegraaf kerstconcert. Opnames voor dit concert worden op maandag 16 december gemaakt in de grote kerk van Den Haag. Het Huygens Vocaal Ensemble zal enkele delen uit de Misa Criolla zingen maar ook zijn zij te horen samen met het Metropool Orkest en Ernst Daniel Smit. Het

Kerstconcert DEV HATTEM- Maandag 16 december hoopt het Chr. Mannenkoor DEV haar jaarlijks kerstconcert te geven in een feestelijk aangeklede kerkzaal van De Open Poort. Als inmiddels vaste medewerker is ook nu weer de bekende pianist/organist Sander van den Houten uit Kampen aangetrokken. Deze jonge musicus geniet grote bekendheid door onder meer zijn gedreven spel en subtiele begeleiding. Daarnaast zal de sopraan Esther Kouwenhoven haar medewerking verlenen. Esther is in Hattem geboren en studeert nu aan het Kon.

Conservatorium in Brussel. Zij zal zowel solistisch optreden als samen met het koor. DEV staat tijdens dit concert o.l.v. Adriaan Koops die tijdelijk, de wegens ziekte afwezige, Bert Duijst vervangt. Het programma vermeldt een scala aan mooie kerstwerken door het koor, zowel a capella als met begeleiding, gezongen. Ook is er dit jaar meer samenzang van bekende advent- en kerstliederen. Het concert begint om 20.00 uur en de kerkzaal is open vanaf half acht. De toegang is vrij maar wel is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.

concert zal op 1e kerstdag worden uitgezonden door Omroep Max en zal te zien zijn op Nederland 1. Het Telegraaf kerstconcert was in 35 minuten uitverkocht maar voor de concerten in Hattem en Deventer zijn nog kaarten beschikbaar. Voor meer informatie en het reserveren / bestellen van kaarten kunt u terecht op de website: www.huygensmusic.nl.

HEERDE- Donderdagavond 28 november was de laatste keer dat Harrie Oldeniel als actief judoka aanwezig was op het Sportscenter Bijsterbosch te Heerde. Harrie heeft jarenlang getraind bij Judoteam Bijsterbosch, maar moet daar helaas en ook tot zijn grote spijt om gezondheidsredenen mee ophouden. Hij kreeg van Gerrit Bijs-

terbosch de zwarte band uitgereikt vanwege zijn bijzondere prestaties als G-Judoka, en hij mocht ook een Judoteam Bijsterbosch T-shirt in ontvangst nemen. Met Harrie neemt Judoteam Bijsterbosch afscheid van een karakteristiek persoon die met zijn doorzettingsvermogen als gehandicapt judoka een inspiratie was voor alle andere judoka’s.

Succes in Zweden voor Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Afgelopen weekend is een grote delegatie van Judoteam Bijsterbosch afgereisd naar Trollhättan in Zweden om daar mee te doen aan het Trollträffen-toernooi. De groep bestond uit twee begeleiders (coach Marc Haagsma en Jeroen Vrolijken) en 12 judoka’s. In totaal zijn elf medailles behaald: vijf gouden, drie zilveren en drie bronzen. Goud was er voor: Ilse Hoevenaar uit Dronten, -18 jaar, +57 kg; Wies Achtereekte uit Deventer, -18 jaar, -57 kg; Carlo Vrolijken uit Wezep, -18 jaar, -81 kg; Steve Groes uit Deventer, senior, -66kg; Thijs van Huigenbos uit

Voorthuizen, senior, +90 kg. Zilver werd behaald door: Willemijn Brouwer uit Hattem, -18 jaar, +57 kg; Klaas Veld uit Kallenkote, -18 jaar, -73 kg; Jeffrey Ester uit Zwolle, -18 jaar, -81 kg. Brons is meegebracht door: Tom Schoof uit Deventer, -18 jaar, -66k kg; Romke van der Veen uit Lemelerveld, -18 jaar, -73 kg; Krijn Schetters uit Oene, senior, -73 kg. Ook Suzan Schoof uit Deventer kan terugkijken op een geslaagd toernooi. Ze was met haar 15 jaar de jongste deelnemer van het gezelschap en deed mee in de klasse tot 18 jaar. Het was haar eerste buitenlandse toernooi.

Oliebollenactie voor stichting Semmy EPE- Afgelopen weken heeft EZC ‘84 onder haar jeugdelftallen intekenlijsten rond doen gaan om oliebollen te bestellen waarvan een groot deel van de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Semmy. Ter afsluiting van deze actie zal er

zaterdag 7 december de hele dag op het J.B. Sportpark aan de Kweekweg oliebollen worden verkocht om daarmee de totaalopbrengst van dit project nog meer te verhogen. De oliebollen worden per doosje van 10 verkocht en kosten 8 euro per doosje.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 22 1

LOODGIETERSBEDRIJF

M. KRAMER ERVICE S T H C A N N DAG E

Postbus 153 8160 AD Epe

Kweekweg 32 8161 PG Epe

Epe

Heemskerkstraat 32

NIEUW

TEL. 0578-62 93 97

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

ALLROUND

SERVICEMONTEUR • • • • •

40 uur per week verwachten wij: Goede commerciele klantgerichte instelling Zelfstandige flexibele werkhouding, geen 8 tot 5 mentaliteit Ervaring met alle soorten CV-ketels, warmwaterapparatuur en luchtbehandelingsapparatuur Meet- en regeltechnische achtergrond Kennis van elektrisch schakelen Het uitvoeren van klein loodgieters-, cv- en elektrawerk Het onderhouden van contacten met toeleveranciers en fabrikanten Meedraaien is een periodieke storingsdienst

Wat • • •

bieden wij: Een volledig ingerichte servicewagen met alle benodigde meetapparatuur Goede werksfeer en salariëring Opleidingsmogelijkheden

Wat • • •

• Leuke middenwoning met stenen berging gelegen aan een hofje • Rustig gelegen, ideaal voor kinderen en achterzijde grenzend aan park • Entree, hal, modern toilet, tuingerichte woonkamer en moderne keuken • Op de 1e verdieping, 3 ruime slaapkamers en moderne badkamer met ligbad en toilet • Op zolder veel ruimte, 4e slaapkamer, waskamer en veel bergruimte • Parkeren op eigen terrein. Onderhoudsvriendelijke achtertuin en elektrisch zonnescherm • Perceel 142 m², inhoud ca. 350 m³, woonopp. 120 m², bouwjaar 1981

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Epe

Hoofdstraat 170

NIEUW

Woonplaats liefst in of omgeving Epe U kunt rekenen op een gedegen inwerkperiode en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, CAO kleinmetaal Uw sollicitatie kunt u richten aan: Loodgietersbedrijf M. Kramer Postbus 153 8160 AD Epe t.a.v. de heer M. Kramer Tel: 0578-629397 / of per mail: info@kramer-epe.nl

7 DAGEN PER WEEK, 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

• Karakteristiek helft van een dubbel woonhuis met garage • Verrassend ruim, volledig gemoderniseerd en uitgebouwd! • Woonkamer met zijerker, woonkeuken, bijkeuken en badkamer • Op de 1e verdieping, 4 slaapkamers en ruime overloop met kasten • Op de 2e verdieping een 5e slaapkamer en veel bergruimte • Keurig aangelegde diepe tuin en royale oprit voor meerdere auto’s • Perceeloppervlakte 315 m², inhoud 490 m³, bouwjaar 1920/2005

Vraagprijs: € 274.000,- k.k.

Emst

Heemhoeveweg 6

NIEUW

• Drietal bouwkavels om uw droomwoning te realiseren op een prachtige locatie • De locatie is gelegen aan de rand van de Veluwse bossen en het Kroondomein • Rust, ruimte en privacy zijn kenmerken van wonen in deze omgeving • De dorpen Epe, Emst en Vierhouten zijn binnen enkele minuten bereikbaar • Inhoud woning max. 600 m³, nokhoogte max. 9 mtr., dakgoothoogte 4 mtr. • Woonoppervlakte op de begane grond maximaal 152 m² • Voor meer informatie kijk op onze website www.dehaan-makelaars.nl

Vraagprijs per kavel vanaf: € 299.000,- k.k.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 22

Verhuizing Foto Veldman

Viattence locatie Wendhorst viert Sinterklaas HEERDE- Donderdag 5 december staat in het teken van sinterklaasviering bij Viattence locatie Wendhorst. Sinterklaas en zijn pieten zullen verschillende afdelingen en dagbehandeling langs gaan en cliënten bezoeken. Deze bezoeken zullen tussen 10.00 – 15.30 uur plaatsvinden. Tijdens deze dag

zullen cliënten van Viattence locatie Wendhorst verwend worden met een mooi cadeautje onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. Het wordt zeker net zoals voorgaande jaren een geslaagde dag en iedereen kijkt met veel plezier uit naar de Sint en zijn Pieten.

Nieuwe expositie Kuva

HEERDE- Foto Veldman in Heerde is verhuisd van de Dorpsstraat 11 naar de Zwolseweg 1a. Een kleiner pand dan voorheen. “Qua kosten kon het niet meer uit. We hebben overwogen om weg te gaan uit Heerde maar dat kunnen we de Heerdenaren niet aan doen”, aldus Fenny Veldman. “Onze roots liggen in Heerde. Hier is Gerrit begonnen met een winkel van 16m2 aan de Bonenburgerlaan. Door de verhuizing kunnen we hier met

minder kosten verder.” Het assortiment is verkleind. “We zijn bewust gekrompen. We hebben alleen de artikelen gehouden waar de loop in zit, waar vraag naar is.” Zo zijn de cameratassen en statieven niet meer te koop in Heerde. Daardoor is er veel ruimte bespaard. Maar natuurlijk is er nog steeds de mogelijkheid om pasfoto’s te maken. “Dat kan nergens anders in Heerde.” Sinds de verhuizing staat in de winkel de nieuwste ‘su-

perdeluxe’ fotoprint machine. “Die hebben we in de vestigingen in Epe en Nunspeet nog niet eens.” Klaar terwijl u wacht. “En je kunt vanaf je smartphone zo inloggen op bijvoorbeeld facebook om je foto’s te downloaden.” Voor meer informatie: www.fotoveldman.nl of tel. 0578- 695986. Via de website bestaat nu ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden en de afdrukken later in de winkel op te halen.

Bijeenkomst Turkse ouderen EPE- SWO/E organiseert informatieve bijeenkomst voor Turkse ouderen en/of hun kind(eren) over de diverse (gemeentelijke) financiële regelingen. Een van de (voorlopige) uitslagen van het preventief huisbezoek aan Turkse ouderen is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de verschillende financiële regelingen die er zijn, zoals de Meedoenregeling, kwijtschel-

ding gemeentelijke belastingen en de collectieve ziektekostenverzekering van de Gemeente Epe. Om deze regelingen onder de aandacht te brengen wordt er op donderdag 12 december om 19.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in de Moskee aan de Woestijnweg in Vaassen. Naast uitleg over de diverse regelingen zullen vrijwilligers van het Formulieren-

team aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en eventueel te helpen bij het invullen de van benodigde formulieren. Voor informatie en/of een afspraak kunt u ook op alle werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bellen met de SWO/E, tel. 0578- 620988 en vragen naar Fenny Borger. In het geval dat zij niet aanwezig is, kunt u met de receptie een terugbelafspraak maken.

Kerstontbijt in Bloemfontein VAASSEN- Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, organiseren Koppel, de JP van den Bent Stichting en het wijksteunpunt Bloemfontein een kerstontbijt in Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Het kerstontbijt is van 10.00 tot 12.00 uur en is bedoeld voor iedereen die alleen is op Eerste Kerstdag. Tijdens het kerstontbijt kan iedereen, jong en oud, elkaar ontmoeten en samen eten. Vanaf 10.00 uur zijn deel-

nemers welkom en staat er een heerlijk kerstontbijt te wachten. De drie organisaties die dit kerstontbijt organiseren doen dat speciaal voor mensen die alleen zijn met kerst. Zij hebben in de wijk gepeild of er behoefte zou zijn aan een dergelijk ontbijt met kerst en dat bleek inderdaad het geval. De ruimte in Bloemfontein is in kerstsfeer en tijdens het ontbijt wordt er ook gezorgd voor een gezellig stukje muziek. De kosten voor het

kerstontbijt bedragen 3,50 euro per persoon en opgave vooraf is noodzakelijk. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan het ontbijt dus meld u zich op tijd aan. Belangstellenden kunnen zich vóór 18 december aanmelden. Telefonisch bereikbaar, dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur en op dinsdag en donderdag de gehele dag, tel. 0578-617118. Natuurlijk mag u ook even binnenlopen bij het wijksteunpunt om u op te geven.

Jeugdtrainers s.v. Hatto-Heim in het nieuw

VAASSEN- De leden van het Vaassens Kunstcollectief gaan vanaf 5 december samen exposeren in de KuVa-expositieruimte in Vaassen. Het thema van de expositie is gedekte tafels passend bij de tijd van het jaar met de kerstdagen en de jaarwisseling in het verschiet. Ieder van de kunstenaars heeft zich laten inspireren. Hoe het thema individueel wordt vormgegeven is heel verrassend en uiteenlopend van vorm en kleur. De KuVakunstenaars hebben ook samen een groot schilderij gemaakt, een echte blikvanger. Naast schilderijen zijn er objecten tentoongesteld, eveneens geïnspireerd door het thema, waaronder beschilderd porselein, schalen van papier-maché en sieraden. Een vorm van conceptuele kunst zal ongetwijfeld de aandacht trekken door de beweegbare objecten. De exposanten zijn Hans van der Wateren, Hermien Veendorp, Dori Hagen, Ria Debets, Monique van den Bosch en Lot Kreeftenberg. Vanaf 19.30 uur is bezoek welkom en de expositie wordt vrijdagavond 6 december om 20.00 uur geopend door een speciale gast. De vrijwilligers, die regelmatig in de expositieruimte opletten zullen ook in het zonnetje worden gezet. Daarna kan iedereen rondkijken onder het genot van een drankje en een hapje. Tijdens de Kerstdagen kan men de traditioneel gedekte tafels in Paleis het Loo bezoeken en/of de moderne vormgegeven gedekte tafels bij KuVa komen bekijken. De expositie duurt tot en met zaterdag 4 januari. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Extra geopend op zondag 15 december van 11.00 tot 17.00

Werking van het geheugen HEERDE- In de Spikke wordt op maandag 9 december een informatieavond gehouden over het onderwerp: de werking van het geheugen. Een informatieve, ontspannen avond verzorgd door een psycholoog, waarbij ook het maken van een levensboek aan de orde komt. Er worden ook voorbeelden getoond. Wat is het Alzheimercafé Heerde? Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kunnen zij hier iedere maand terecht met hun vragen, maar ook voor ontmoetingen

HATTEM- De jeugdtrainers van s.v. Hatto-Heim hebben van het bestuur van de vereniging nieuwe trainingspakken en jassen ontvangen. “We hebben nu alle trainers voorzien van eenzelfde trainingspak en jas waardoor zij herkenbaar zijn binnen de vereniging “ zegt hoofd jeugdopleiding Pieter Koridon. “We zijn blij met de

grote groep jeugdtrainers. In totaal hebben we ruim 40 jeugdtrainers die de trainingen van onze jeugd verzorgen. Op deze manier willen we een stuk waardering uitspreken richting de trainers die elke week weer op het veld staan voor de trainingen. Verder besteden we aandacht aan opleidingen voor de jeugdtrainers zo-

dat de voldoende bagage hebben om de trainingen te leiden”, geeft voorzitter Andries Agterhuis aan. “Door een snel groeiende jeugdafdeling hebben we steeds meer jeugdtrainers nodig en het is mooi om te zien dat steeds meer spelers van de senioren zich aanmelden als jeugdtrainer”, besluit Agterhuis.

uur en op tweede Kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie is in Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73 te Vaassen.

met lotgenoten en voor de nodige gezelligheid en warmte. Het is belangrijk dat er plaatsen zijn waar mensen met een vorm van dementie, partners, kinderen etc. over allerlei zaken met elkaar en/of met deskundigen in gesprek kunnen komen, bovendien kan er veel informatie gehaald worden. U bent van harte welkom op de informatieavond op maandag 9 december. Het programma begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur, toegang gratis. Plaats: de Spikke, Heerde, zij-ingang. Voor meer informatie: Gerrie Montfrooij, tel. 06-50809330 of Jan Heining, tel. 0578-668300.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 223

Start Kerstbomen Verkoop o.a. Nordmann, Omorika, Conica’s, Blauwspar.

Volop keus en scherp geprijsd. Kerstgroen per bos ............................................ 1,00 Hyacinthen v.a. .................................................. 0,60 Diverse Kerstartikelen. . ........... 50%

korting Kerststukken en boeketten v.a. ........................ 3,95 Skimmia v.a. ....................................................... 1,95

Frisse wind door de tuin? Voor een creatieve kijk, een frisse wind en gedegen advies: belt u: 0578 561 015

A A N G E PA S T E O P E N I N G S T I J D E N ! Vanaf maandag 2 t/m 27 december door de weeks van 11.00 - 17.00 uur (zaterdag 9.00 - 17.00 uur)

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Openingstijden: Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Eper Veste 71 te Epe. Driekamerappartement met garage en berging. Het appartement is gelegen op tweede verdieping. Indeling appartement: hal/entree - bergkast - woonkamer met balkon - werk-/slaapkamer - keuken met boiler - slaapkamer aangrenzende badkamer v. v. douche en wastafel - toiletruimte, welke toegankelijk is vanaf de badkamer en hal. De servicekosten voor het appartement bedragen in totaal ± € 489,- per maand incl. voorschot verwarming. Gegadigden die voldoen aan de vereisten van een economische, dan wel maatschappelijke binding en die bereid zijn ten minste de hiervoor genoemde taxatieprijs te betalen, genieten bij het aanvragen van een huisvestingsvergunning voorrang. Gegadigden zoals hiervoor bedoeld, dienen zich met gebruikmaking van een van gemeentewege beschikbaar te stellen formulier- bij bureau Wonen van de gemeente te melden. Taxatiewaarde € 112.500,- Koopsom € 112.500,-

V.o.f.

W W Elbertsen

& . Levering van elk gewenst grafmonument

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Afhaal maandmenu dec. 2013 Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Foe Young Hai * Kipfilet in Gong Bao saus * Mini loempia´s en Kerry Ko Met 2 bakjes Nasi, Bami Goreng of witte Rijst

Voor 2 pers. € 21,00

Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel. 0578-691281 www.restaurantpanda.nl

1e en 2e kerstdag “Kerst Wok Buffet” Aanvangstijd :16:00 & 19:00 uur Volwassenen € 25,95 p.p. Kinderen 1-11 jr. € 1,80 per Levensjaar

ALL-in Volwassenen € 33,95 p.p. Kinderen 1-11 jr. € 2,25 per Levensjaar

Gaarne reserveren www.restaurantpanda.nl

en toebehoren

. Onderhoud en reparatie van grafmonumenten. . Ook voor het leveren (en plaatsen) van Natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

. Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66 , 7397 NE Nijbroek www.elbertsengrafmonumenten.nl . telefoon:

0571-292657


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 DECEMBER 2013 - PAGINA 24

Open morgen bij CBS Het Mosterdzaadje Damuitslagen HEERDE/OENE- Maandag 25 november speelde damclub Hoorn/O. G. Oene de vijfde ronde in de 1ste klasse west van de Provinciale Overijsselse Dambond thuis tegen Van Dalen Glas Sint Jans klooster. Het werd weer een spannende wedstrijd met gelijk opgaande kansen. De uitslagen waren: Hoorn/O. G. Oene – Sint Jans Klooster: B. Koetsier – S. Voerman 1 – 1, L. G. Brummelkamp – C. Boxem 0 – 2, H. van Ommen – W. Bovendeur 1 – 1, W. Muller – K. van de Heuvel 2 – 0, A. Harms – H. van den Berg 1 – 1, H. Boeve – H. van der Linde 1 – 1. De overige leden speelden de laatste ronde in de onderlinge bekercompetitie. De uitslagen daarvan waren: G. A. Groothedde – M. H. van Lohuizen 2 – 0, J. van Ommen – K. Fiks 2 – 0, H. B. Sanders – T. de Weerd 2 – 0. De bekerwinnaar werd G. A. Groothedde.

binnen- en buiten zonweringen

Faradaystraat 5, Zwolle | Tel. 038-4656555

www.aldura.nl Bingo EPE- Op vrijdag 6 december is de maandelijkse bingo bij de Buurthoeve, Sportlaan 2 in Epe. Aanvang: 19.30 uur.

Bekertoernooi badminton GORTEL- Op woensdag 11 december organiseert de oudercommissie van Christelijke basisschool ‘Het Mosterdzaadje’ in de buurtschap Gortel, een open morgen. Deze morgen is bedoeld om ouders te helpen bij het maken van een doordachte schoolkeuze voor hun kind. Tijdens deze open morgen worden ouders in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de school, de leerlingen en het personeel. Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje is een kleinschalige reformatorische school, waar alle kinderen welkom zijn. De

oude school vormt een beeldbepalend element in het beschermd dorpsgezicht van de oude buurtschap Gortel. Sinds 1890 wordt hier onderwijs gegeven te midden van unieke natuur van bos en hei. Vanaf 1972 krijgen de kinderen les in semi-permanente lokalen achter de oude school. Op dit moment wordt de school bezocht door zesenveertig leerlingen, die onder andere afkomstig zijn uit Emst, Vaassen, Apeldoorn en Nunspeet. Wilt u zelf –geheel vrijblijvend- de bijzondere sfeer ervaren en kennismaken met personeel en leerlingen,

dan bent u tussen 9.30 uur en 11.30 uur van harte welkom tijdens de inloopochtend op woensdag 11 december. Mocht u op deze dag niet in de gelegenheid zijn dan kunt u altijd bellen voor een afspraak. Voor aanmeldingen, het aanvragen van een schoolgids of overige vragen kunt contact opnemen met de directeur van de school, dhr. F. J. Roos (0578-617631 of info@ cbshetmosterdzaadje.nl). Wilt u uw kind aanmelden? Download de aanmeldingsformulieren van de website van de school: www. cbshetmosterdzaadje.nl.

Kerstmarkt in Vaassen bij kasteel VAASSEN- Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december is er een Kerstmarkt bij kasteel Cannenburch in Vaassen. Op vrijdag van 13.00- 22.00 uur op zaterdag van 11.00-22.00 uur en op zondag van 11.00-17.00 uur. Toegangsprijs vanaf 12 jaar is 2 euro. Het is een traditionele sfeervolle markt met 95 kramen vol kerstartikelen. Ook

het kasteel is in Kerstsfeer en te bezoeken. Toegangsprijs kasteel 3,50 euro, kinderen 4-12 jaar betalen 2,50 euro. Een zeer divers aanbod dit jaar van brocante kerstversieringen en woonaccessoires, shawls, hoedjes, handschoenen, sieraden, kaarsen, outdoor-laarzen, kerstballen, Pools aardewerk, schapenvachten, natuurlijke woonaccessoires, Veluws

GVH start seizoen sterk

stoofpotje, windlichten, heerlijke kerstbonbons, honing, Afrikaanse en Oekraïense woondecoraties, Kerstgroen en decoratiemateriaal, kerststukken, kerstkransen. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Wat te denken van een kopje cappuccino met apfelstrudel in restaurant het Koetshuis en lekkere warme chocolademelk in de kelder van het kasteel? Op de markt kunt u terecht voor een broodje beenham, lekkere Molukse hapjes, glühwein, crêpes, oliebollen, ouderwets snoep en bonbons, gevulde pie's, en een kopje koffie of een drankje in de verwarmde horecatent. Deze wordt gerund door vrijwilligers van de plaatselijke handbalvereniging CVO. De Kerstman loopt rond en heeft voor de kleinste bezoekers een klein presentje. Er is een heuse kerststal, de smid staat te smeden en op het nostalgische podium treden muziekgroepen en koren op. Alle informatie: www. kerstmarktvaassen.nl.

EPE- BC’70 Veluwe organiseert op zaterdag 24 mei samen met Badminton Nederland de finaledag van de Carlton GT Cup 2014, het bekertoernooi van Badminton Nederland. Het evenement zal plaatsvinden in de Prins WillemAlexander hal in Epe. Badminton Nederland heeft BC’70 bovendien de optie voor 2015 en 2016 verleend. 2013 is voor BC’70 Veluwe een bijzonder jaar. Een jaar waarin een nieuw bestuur, actieve commissies en betrokken leden samen veel voor elkaar krijgen. Voor alle wedstrijdteams is dit jaar een sponsor gevonden, de website heeft een opfrisbeurt gehad, de grote club actie kent een recordopbrengst, de vereniging roert zich op facebook en er is een dynamische nieuwe nieuwsbrief ontstaan. Het meest recente succes is het binnenhalen van de organisatie van de finaledag van de Carlton GT Cup 2014, het bekertoernooi van Badminton Nederland. BC’70 is op 4 januari 1970 opgericht door een vriendenclub met de badmintonsport als gezamenlijke interesse. De doelstelling is vanaf de oprichting altijd

geweest om competitie te spelen op een zo’n hoog mogelijk niveau. Van oudsher is de vereniging dus een ‘wedstrijdvereniging’. Ook nu speelt BC’70 Veluwe in de diverse competities mee. BC’70 Veluwe is in het seizoen 2013/2014 met maar liefst elf teams vertegenwoordigd in de diverse competities. Twee jaar geleden speelde team 1 nog 2e divisie. Nu speelt het eerste team 3e divisie. BC’70 Veluwe gaat er van uit het oude niveau van 2e divisie in de nabije toekomst weer te kunnen halen. BC’70 levert graag haar bijdrage aan de regionale (badminton)sport. De motivatie van de Nederlandse Badmintonbond spreekt boekdelen: “Uit het ingediende bid van BC’70 Veluwe bleek duidelijk dat zij, naast het organiseren zelf, het evenement gaan inzetten om de eigen vereniging beter op de kaart te zetten en om de badmintonsport lokaal en regionaal te promoten. Tevens zijn er goede plannen en ideeën om op diverse manieren bezoekers naar dit evenement te trekken.” De Veluwe heeft er een belangrijk sportevenement bij.

PvdA Epe kiest Joop van Nuijs als lijsttrekker

Oud ijzer voor Afrika HATTEM- De turnsters van GVH, uitkomend in de 4e divisie, turnden hun eerste plaatsingswedstrijd in Beekbergen. De instappers Claudia en Elise Brummel, Chantal de Haan en Jeanine Schoenmaker kwamen goed voor de dag. Vooral op het toestel sprong scoorden de Hattemse turnsters hoge punten. Jeanine werd kampioen op de onderdelen vloer en brug en won knap het zilver in de meerkamp. In de categorie pupil 1 mocht GVH met maar liefst 5 turnsters aantreden. Sanne van der Weide, Kirsten Lootens, Lara Breunis en Isa van der Horst eindigden hoog in het klassement op een 4e, 5e, 6e en 7e plaats. Noë Ansmink turnde een vrijwel foutloze meerkamp en werd kampioen. Bij de pupillen 2 liet Floor van der Zwaag mooie oefeningen zien, helaas maakte zij een aantal

foutjes waardoor een plekje op het podium verkeken was. Zij werd 5e van de 25 turnsters. Desi Giebels blonk uit op het onderdeel vloer, waar zij als 2e eindigde. Jeugdturnster Madelon de Haan werd kampioen op het onderdeel brug en won in het eindklassement de zilveren medaille. Emma Wijnhoud (junior), eindigde als 3e op het onderdeel sprong en in de meerkamp werd zij 5e in een sterk deelnemersveld. Nynke Veenma, Sophie en Julia Wijnhoud en Carlijn Gijsendorffer debuteerden in de 3e divisie. Zeker niet onverdienstelijk, alle vier eindigden zij bij de beste helft. Sophie werd tevens 3e op vloer en Julia 2e op het onderdeel brug ongelijk. Carlijn werd kampioen op de onderdelen brug, balk en vloer en met een voorsprong van maar liefst 3,1 punten won de debutante het goud.

WAPENVELD- Op zaterdag 7 december zamelt de familie Schild uit Wapenveld weer oud ijzer in voor kindertehuis Ikhaya Lenjabulo (Huis van Vreugde) in Zuid-Afrika. Hier werken twee Nederlandse echtparen onder de Zulu-bevolking aan de bouw van een kindertehuis en ze zijn vorig jaar ook een schooltje begonnen voor de kinderen uit de omgeving. Er is dringend behoefte aan een tweede auto en met de oud ijzer actie wil familie Schild daar een bijdrage in leveren. Wilt u helpen? Breng dan uw oude metalen, accu’s enz. naar Veldzijderkamp 28 in Wapenveld. Behalve koelkasten en diepvriezen nemen ze alles in. Kunt u het niet op deze zaterdagen brengen, neem dan contact op met tel. 06-43645045. De opbrengst komt volledig ten goede aan het kindertehuis. Voor meer info over het kindertehuis: www.huisvanvreugde.nl.

OENE- In het Kulturhus van Oene werd vorige week woensdagavond Joop van Nuijs tijdens de algemene ledenvergadering, unaniem gekozen tot lijsttrekker van de Partij van de Arbeid afd. Epe bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook werd hij gekozen als kandidaat-wethouder. Van Nuijs kwam in 2002 als fractievoorzitter van de PvdA in de Gemeenteraad van Epe. Vier jaar later, in 2006, ruilde hij zijn baan bij de gemeente Baarn, als directeur Samenleving, in voor het wethouderschap in Epe. Sindsdien maakt hij deel uit van college van B & W. Onder zijn portefeuille vallen leefbaarheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte, natuur, landschap, milieu, cultuur en erfgoed. Joop van Nuijs

is al lang actief in de PvdA. Zo was hij raadslid in de gemeente Tubbergen, voorzitter van het Gewest Flevoland en bekleedde hij diverse functies binnen afdelingsbesturen. Als vrijwillig bestuurder heeft hij zich verder o.a. ingezet voor de kinderopvang in Overijssel en de ouderenhuisvesting door de stichting Humanitas en de stichting Nusantara. Hij heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur door zijn werk voor diverse gemeenten in Nederland. Van Nuijs woont in het buurtschap Jonas in de gemeente. Nr. 2 op de lijst werd Dirk Jan Beumer uit Oene, nr. 3 Lenie Boer-Bruin uit Wissel, nr. 4 Rogier den Uyl uit Emst, nr. 5 Jan Wouter van der Straaten uit Emst en nr. 6 Sandra Kuiper uit Vaassen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 225


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 26

Kerstzang met Sonare

Surprise Party VAASSEN- Zaterdag 7 december belooft het weer een groot spektakel te worden in café bar de Ruif in Vaassen want dan wordt er de jaarlijkse Surprise Party georgani-

seerd. Naast het speciale muzikale gebeuren komt er een ‘mystery guest’ en een special act naar Vaassen. De toegang is gratis, de avond begint om 21.30 uur.

Topteam competitie HATTEM- Het Topteam van de biljartvereniging D.O.S. Hattem heeft zich na de dubbelwedstrijd tegen het team Biljartcentrum Arnhem op de 12e plaats gehandhaafd. Dat beide teams ongeveer even sterk waren, bleek uit de eindstand die een winstpartij en een verliespartij opleverde voor beide teams van 4-2. John de Graaf wist een partij bandstoten te winnen door in 22

beurten 75 caramboles te maken. Geert Popma tekende als enige voor 2 x winst in de spelsoort ankerkader 47/2 met een serie van 73 in de eerste partij en een serie van 95 in de tweede partij die werd afgesloten na 5 beurten en dus met een moyenne van 35.00. Met nog één wedstrijd te gaan voor de jaarwisseling lijkt een positieverbetering erg onwaarschijnlijk.

Boekenmarkt in Heerde HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 7 december haar maandelijkse boekenmarkt. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer HEERDE- Zondag 22 december geeft kamerkoor Sonare onder leiding van Daan Dekker haar jaarlijkse Kerstzangavond in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te Heerde. Naast samenzang van bekende kerstliederen (in het

Nederlands) zingt Sonare kerstmuziek van Benjamin Britten (Hymn to the Virgin en delen uit Ceremony of Carols), François Poulenc (twee kerstmotetten), Felix Mendelssohn (Die Geburt Christi) en Peter Cornelius (Die Könige).

Solistische medewerking verlenen Marga Franken, sopraan, en Aline Vinke, dwarsfluit. De orgelbegeleiding is in handen van Henk van der Maten. Aanvang 19.00 uur, toegang gratis (collecte bij de uitgang).

Diersporenwandeling HEERDE- De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op woensdag 4 december een wandeling over landgoed De Dellen om op zoek te gaan naar diersporen. De tocht gaat door een afwisselend landschap van bos en heide. Onderweg besteedt de boswachter ook

aandacht aan het beheer: hoe en waarom behouden wij dit mooie gebied? Hoofdonderwerp is echter het zoeken naar diersporen en het ‘lezen’ ervan. Stevig schoeisel is aan te bevelen. Start: 13.30 uur bij het Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. Duur: 2 à 3 uur.

Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/evenementen of boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vrij).

Pietenfeest Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Op 1 december was het zover. Het eerste Pietenfeest bij Judoteam Bijsterbosch. Meer dan 40 kinderen kwamen feestvieren. Na een intensieve dans met dansinstructrice Willeke, en Pietentraining met Mark Ester die gediplomeerd Pietentrainer is,

kwamen er ineens Zwarte Pieten binnen. Alle kinderen kregen natuurlijk pepernoten en velen dansten nog even met de pieten. Toen snel weer verder met de Pietentraining van de jonge judoka’s nu met de aanmoediging van echte Pieten die de training reeds lang geleden hadden ge-

u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met H. Burgmeijer, tel. 0578-694151, J. van ‘t Zand, tel. 0578-840010 of met L. de Wit, tel. 038-4470733. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Stichting Oekraïne Projecten HATTEM- Al vijf jaar lang biedt Stichting Oekraïne Projecten de mogelijkheid om geadresseerde kerstkaarten in Hattem rond te brengen. Voor slechts 35 cent per kaart bezorgt de stichting uw kaarten, dat scheelt maarliefst 20 cent in vergelijking met een decemberzegel, die tegenwoordig 55 cent kost. U kunt uw kaarten inleveren bij de volgende punten van dinsdag 10 december tot en met vrijdag 20 december: Evangelische Boekhandel ‘De Fontein’ (Kerkstraat 32); Fam. Keijl tussen 13.30 en 17.30 uur (Vliegenstein 16). Rond zaterdag 14 december zul-

len de eerste kaarten rondgebracht worden. Op zaterdag 21 december zullen zij al uw overige kaarten rondbrengen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de projecten van de stichting. Het resultaat van vorig jaar was 3.315 kaarten en een bedrag van 1.087 euro. Daarnaast is de stichting elk jaar opzoek naar nieuwe postbodes, die helpen om de kerstkaarten te verspreiden door Hattem. Lijkt u dit leuk om te doen of heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar: kerstkaarten@ oekraine-projecten.nl. Kijk ook eens op http://www.oekraine-projecten.

Veilig op weg

volgd. Na een uurtje was het alweer voorbij. Na wat drinken, een Pietendiploma en een verrassingszakje gingen de kinderen moe en met rode wangetjes naar huis. Het was een zeer geslaagd Pietenfeest dat mede mogelijk werd gemaakt door de Plus Heerde.

Prijsuitreiking foto Hagedoorns Plaatse Sportuitslagen EPE- Zaterdag vond op Hagedoorns Plaatse de prijsuitreiking plaats in verband met de winnende foto van een kind met eigengemaakt hoofddeksel.

REGIO- De uitslagen van diverse sportverenigingen uit de regio. Voetbal: Koninklijke U.D- SV Vaassen 2-1; v.v. Hattem- EZC ’84 2-2; VIOS- ESC Elburg 1-2. Volleybal: HVV heren 1- Alterno 3-1; Libero ’99- HVV dames 1 3-1; Langhenkel HEC heren 1- Blauw Wit HS2 3 – 1; Langhenkel HEC dames 1- Blauw Wit dames 2 0 – 4; LanghenkelHEC DS2 tegen Zeewolde DS2 0 – 4, LanghenkelHEC DS3 tegen Udeo DS1 4 – 0, LanghenkelHEC HS2 tegen Blauw Wit HS3 3 – 1, LanghenkelHEC MB1 tegen SV Dynamo MB2 3 – 1, LanghenkelHEC MC1 tegen Blauw Wit MC1 4 – 0 (kampioen) LanghenkelHEC MC2 tegen VZK MC2 3 – 1. Waterpolo: Deltasteur 3- Z&PC Hatto-Heim 2 8-14.

De foto was een van de opdrachten op de Gelderse Museumdag. Winnaar is Margot Waucomont uit Heerde, die met haar opa en oma op bezoek was bij het Veluws Museum. Arie Plaisier reikte namens de organisatie de winnende foto op linnen uit aan Margot, die dit keer met haar zusje en haar moeder naar het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse waren gekomen. Alle foto’s zijn te zien op www. hagedoornsplaatse.nl.

Jazz in de Waalse Kerk ZWOLLE- In de serie ‘Jazz au Temple ‘ treedt zaterdag 7 december op het kwartet van tenorsaxofonist Sjoerd Dijkhuizen. Sjoerd is onder meer eerste tenor in het Jaz-

zorchestra of the Concertgebouw. Hij wordt begeleid door Jurai Stanik piano, Frans van Geest bas en Joost van Schaik drums. Het concert begint om 14.30 uur. De en-

tree bedraagt 10 euro en is bestemd voor het restauratiefonds van het Timpe orgel. De Waalse Kerk is gelegen aan de Schoutenstraat. Reserveren kan: schai132@planet.nl.

Schaapskooiruiters OENE- Schaapskooiruiters Gerrit van Norel en Emmy de Veen uit Oene veroverden afgelopen weekeinde met hun twee schimmels ook prijzen in België. Tijdens het goed

bezochte veteranenconcours in Diepenbeek, vlakbij Hasselt werden Gerrit en Twilight op zaterdag zevende in het klassiek klasse M. Zondag klommen de prijsrijders

op naar de derde plek in het Progressief. Emmy en Alight veroverde zondag in de finale een vierde plaats door dubbel te rijden in het klassieke parcours.

WAPENVELD- Vorige week maandag hadden de groepen 7 en 8 van de Ds. Van Maasschool voorlichting van ‘Veilig op weg’. Veilig op weg is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland die opkomt voor de belangen van de transportwereld en Veilig Verkeer Nederland, die het zo goed en veilig mogelijk voor iedereen wil hebben op de weg. Daarom kregen de kinderen van 7/8 voorlichting over de dode hoek. Eerst kregen ze een les over de dode hoek en hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen ten opzichte van grote voertuigen. Na de les mochten ze in

groepen naar buiten waar een vuilniswagen op hen stond te wachten. In 2 groepen kregen zij les over hoe een vuilniswagen werkt en welke maatregels zijn gemaakt om het werken met de wagen zo veilig mogelijk te maken. De andere groep mocht zelf ervaren hoe de dode hoek werkte. Iedereen moest achter het stuur zitten. De andere kinderen stelden zich op rondom de wagen, kregen daar verdere informatie en het kind achter het stuur ervoer zelf wanneer het de anderen nog kon zien en wanneer niet meer. Het was een leerzame en leuke middag voor de kinderen.

Oud papier De Gemzen HEERDE– Ook in de maand december zamelt AV De Gemzen weer oud papier in en is de papiercontainer van 4 t/m 12 december te vinden op de Lambert Dijkslag-

baan op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.

Passage Heerde HEERDE- Op vrijdagavond 13 december komt mevrouw Dubois uit Biddinghuizen de adventsavond voor Passage verzorgen. Zij is harpiste en zal over dit instrument vertellen en de zang begeleiden. De leden zijn welkom, maar ook

gasten worden hartelijk genodigd. De avond is vrijdag 13 december in Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde en begint om 19.30 uur. Wilt u opgehaald worden, neem dan contact op met de fam. Hendriks, tel. 0578- 755110.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 227

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

OOG VOOR UW BELANG!

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Oene Ooster Oenerweg 12

Heerde Christinalaan 12

Veessen Veesser Enkweg 56

HUURPRIJS

Â&#x20AC; 675,- p./m. - Gedeelte van een woonboerderij - Woonkamer met openslaande tuindeuren - Open keuken met inbouwapparatuur - Slaapkamer; badkamer met douchecabine - Inclusief water/elektra

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

EN VERKOCHT

EN VERKOCHT

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

TE KOOP KERSTBOMEN Reserveer nu uw Kerstboom. Uitzoeken op het land. Diverse soorten. Ook verkoop Â&#x2018;s avonds. Zwolseweg 53 Tel: 0578-693102.

DE NUMMER 1 IN PART YPANNEN Tapas compleet %ENHEERLIJKESELECTIEVANDElJNSTETAPASHAPJESEN SALADES!LLESINEENMOOIEPRESENTEER4APAS BAK VOORTOTPERSONEN+ANZOOPTAFELGEZET WORDEN LEKKERENGEMAKKELIJK!LLESWORDTINDE KOELBOXVERPAKTGELEVERD

Autorijschool

MULDER

Hattem!! chool van s ij r e t s De leuk Hattem

Voor zowel je auto- als je motorrijbewijs ben je bij ons aan het juiste adres.

MET GRATIS SATĂ&#x2030; SAUS

5 s+IPSATĂ?INPIRISAUS s*AVAANSEGEHAKTBALLETJES s0ALINGSPEKMETBRIE s-EDITERRANEDROGEWORST s4OMAATMOZZARELLASALADE s)NDISCHEKIPSATĂ?SALADE s%IGENGEMAAKTElLETAMERICAIN s'ROENEKNOmOOKOLIJVEN s/MASRUNDVLEESSALADE s3CHARRELSALADE s#OWBOYVLEES s+IPGRILLWORSTMETKAAS s(UISGEMAAKTEGEVULDEEITJES s6ERSAFGEBAKKENOF AFBAKSTOKBROODNAARKEUZE

Hennie Schuurman â&#x20AC;Ś voor aanpassing van uw kleding â&#x20AC;Ś langer, korter, breder, smaller, reparaties,etc. â&#x20AC;Ś jarenlange ervaring als coupeuse â&#x20AC;Ś redelijke prijs Bel voor info/afspraak

06-10409370 Kavelweg 12, 8181 SX Heerde

pan met 4 soorten hapjes %ENSPECIAALHAPJESBUFFETVOOREENFEESTJE VANAFPERSONEN7ATKRIJGTUALLEMAAL s /MASRUNDVLEESSALADE s 3CHARRELSALADE s 0ARTYPANCOMPLEETMETSOORTEN WARMEHAPJESINDISCHEGEHAKT BALLETJES MINIKIPSPIESJES KIPKLUIFJES ENKIPBALLETJES s +OUDEHAPJESSCHOTELPALINGSPEKBRIE

GEVULDEEITJES BEENHAMWRAPS KIPGRILLWORST AMBLEVERWORST

6ISSERDROGEWORSTMETKRUIDNAGEL s 6ERSAFGEBAKKENOFAFBAKSTOKBROOD NAARKEUZE s )NCLUSIEFVOLDOENDEBORDJESENBESTEK

5 7,9

7,9:665

MET GRATIS SATĂ&#x2030; SAUS

MET GRATIS PIRI PIRI SAUS

Mixed Ballenpan

Kipspiesjespan

Spareribpan

50/50 pan

6ERKRIJGBAARINSOORTEN INDISCH JAVAANS SATĂ?OFKIP

!LLESOORTENINDEPAN INDISCH JAVAANS SATĂ?ENKIP

OF

/NZEBEKENDEHUISGEMAAKTE SPARERIBS HEERLIJKGEMARINEERD

+IESZELFUITSOORTENINĂ?Ă?NPAN

5 

Kipkluifjespan

5 

PITTIGGEKRUID

5 

5 

5 

Mega Party-pan

Gourmet totaal

Naai- en Verstelservice

Mini hapjes buffet

Ballenpan )%$%2%0!."%6!4 +),/,%++%2.)*%.

Azaleastraat 25 8051 DT Hattem Tel: 038-4239107 Mob.: 06-22960996 info@rijschoolmulder.nl - www.rijschoolmulder.nl

EN HAPJESBUFFET

ruim 150 hapjes in 6 soorten

GRAMVLEES s-INIBIEFSTUK s-INIHAMBURGERRUND s-INIRUNDERVINK s-INISNITSEL s-INISLAVINK s-INIKIPlLET s-INIKIPBURGER s-INIKIPSATĂ? s-INIGEHAKTCORDONBLUE s+IPSHOARMAVLEES s'ESNEDENUITJES s'ESNEDENCHAMPIGNONS s'ESNEDENPAPRIKAS s'ESNEDENSPEKJES

=(7,9:

s2UNDVLEESSALADE s3CHARRELSALADE s6ERSGESNEDENFRUIT s+RUIDENBOTER s 6ERSAFGEBAKKENOFAFBAKSTOKBROODNAARKEUZE sSOORTENSAUSSWEETCHILI KNOmOOKENHONINGMOSTERD

5 7,9

7,9:665

s'EHAKTBALLETJESNATUREL s3PARERIBS s-INIKIPSPIESJES s+IPBALLETJES s:WOLSCHESPEKLAPJES s0ITTIGEKIPKLUIFJES

5 

ing tussen 12.00 en 13.00 uur! 2e kerstdag ophalen van uw bestell van een bestelling 5 7.50 !!! ari, februari en maart: bezorgen (in

Actie in de maanden december, janu

de hele regio)

Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976 - info@slagerijvanguilik.nl

Bestel via onze webwinkel: www.vanguilikcatering.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 28

Ontvangstruimte s.v. Hatto-Heim

Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Op zondag 1 december werden in Deventer judo teamwedstrijden voor jeugdteams gehouden. Judoteam Bijsterbosch en Judoschool Haagsma hadden samen drie teams samen gesteld. Een jongensteam -12, een damesteam -15 en een herenteam -15. In de ochtend moesten de jongens

-12 en dames -15. De jongens -12 grepen net naast de prijzen. Voor de -42 en 46+ had het team helaas geen judoka. De dames -15 wisten een mooie derde plaats te halen. In de middag kwamen de heren -15 nog op de tatami. Zij moesten drie partijen judoën. Het team werd derde.

Trekking Ons Genoegen HATTEM- Afgelopen zaterdag is de trekking verricht van de najaarsverloting van het Fanfarekorps Ons Genoegen door notaris Mr. W.A. van der Ven uit Hattem. Op onderstaande nummers zijn prijzen gevallen die af te halen zijn op maandagavond HATTEM- Vanaf heden zullen de tegenstanders van de jeugd van s.v. Hatto-Heim worden ontvangen in een speciale ontvangstruimte. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de jeugdcommissie in vervulling. Een vijftal leden heeft zich aangemeld om de functie van

gastvrouw/gastheer voor de commissiekamer in te vullen. Tegenstanders en leiders van de jeugdteams van s.v. Hatto-Heim kunnen rustig de wedstrijdformulieren invullen en worden daarbij ondersteund door de gastvrouw/gastheer. Naast deze ondersteuning zullen

zij ook de leiders voorzien van een kopje koffie. Hatto-Heim staat bekend als een gastvrije vereniging en de club vertrouwt erop dat de gastvrouw/gastheer hier nog weer een beetje extra aan bij draagt. Op de foto ziet u wie u kunt tegenkomen als gastvrouw/gastheer.

vanaf 19.00 uur bij verenigingsgebouw de ‘Triangel’ Veenburgerweg: 1630, 1734, 2239, 1001, 2420, 2043, 1970, 1268, 1142, 1421, 1344, 1332, 1228, 2256, 2093, 1997, 1692, 1891, 2272, 1395 (onder voorbehoud van typefouten).

Sinterklaas bij de Kouwenaar

Kerstmarkt Osnabruck EPE- Op vrijdag 13 december gaat wijkvereniging de Burgerenk naar de kerstmarkt in Osnabruck Duitsland. Vertrek om 8.15

uur vanaf het wijkgebouw aan de Klimtuin 46 in Epe. De deelnemers worden tegen 20.30 uur terug verwacht bij het wijkgebouw.

Voor opgave en inlichtingen kan men bellen naar Grady Hulshoff, tel. 0578- 629202. Reserveer gauw want vol is vol.

Schrijven met Amnesty EPE/VAASSEN- Op dinsdag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vestigt Amnesty International wereldwijd de aandacht op mensen die hulp nodig hebben. Amnesty doet dit met wat keer op keer zijn kracht bewijst: het schrijven van brieven. Ook de gemeente Epe doet hieraan mee: de plaatselijke Amnesty-werkgroep organiseert een schrijfdag op zaterdag 7 december in de Grote Kerk in Epe. De kerk is de hele dag geopend en van 10.00-16.00 uur is iedereen van harte welkom om een brief en/

of de petitielijst te ondertekenen. De pen is een machtig wapen. U kunt een brief ondertekenen voor Hakan Yaman uit Turkije. En er is een schrijfactie voor Miriam López uit Mexico. Daarnaast kunt u een handtekening zetten op een petitielijst voor president Poetin van Rusland. Als u niet in de gelegenheid bent op 7 december naar de Grote Kerk te komen, dan kunt u ook aan de acties meedoen door gratis schrijfkaarten af te halen bij diverse kerken in Epe en Vaassen, bij de bibliotheken in Epe en Vaassen en bij de Wereldwinkel in

Epe. Voor meer informatie: www. epe.amnesty.nl. Een andere mogelijkheid is het nemen van een schrijfabonnement: u krijgt dan de schrijfkaarten inclusief postzegels elke maand thuisbezorgd (tegen kostprijs). Hiervoor kunt u contact opnemen met Dolly Sahanaja, e-mail: dolly.sahanaja@hotmail. nl. Inlichtingen over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u verkrijgen bij Hanneke Molenaar, e-mail: hanneke.molenaar@gmail.com. Of kijk op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Benefietavond Christmas Party EMST- Op zaterdag 21 december zal in de Blue Sky in Emst een benefietavond organiseren. Thema is ‘Christmas Party’. Het oud-personeel van Blue Sky heeft een gezellige avond in petto met een optreden van de coverband Trademark uit Epe, Ski-hut met Nederlandstalige muziek, muziek uit de 80’er en

90’er jaren en een lekker hapje van Smaakvol Vaassen. Een gedeelte van de opbrengst van deze avond gaat naar de Stichting Sidney and Friends. Deze stichting zet zich in voor het welzijn van meervoudig complex gehandicapte kinderen en jong volwassenen in regio Apeldoorn. Je helpt hiermee meervoudig

gehandicapten in de Regio Apeldoorn om te kunnen Huifbedrijden en andere leuke activiteiten te doen. kijk op de website voor verdere informatiewww.stichtingsidneyandfriends.nl. ‘Geef en Geniet’ is het motto van de Christmas party 2013 op zaterdag 21 december vanaf 20.30 uur (vol=vol). Entree: 5 euro.

VAASSEN- Zaterdag 30 november was het sinterklaasfeest in de Speeltuinvereniging de Kouwenaar in Vaassen. Ook dit jaar bezochten de Sint en zijn Pieten de vereniging. In een vol clubgebouw werd er gezongen en gedanst voor de sint. Er was een groot probleem want de sint had griep en lag onder de wol. De hoofdpiet zocht vervolgens naar een hulpsinterklaas en deze werd gevonden. Een hulp-

vaardige moeder werd aangekleed als sinterklaas wat de kinderen erg leuk vonden maar dit klopte echter niet. Plots kwam de echte sint binnen. Hierna kon het feestje gevierd worden met de beroemde Sinterklaasmove. Kortom het was een zeer gezellig in bomvol clubhuis met al die kinderen, ouders en grootouders. De sint beloofde volgend jaar de Kouwenaar weer een bezoek te brengen.

Terugkomdag op Jenaplanschool

Klaverjassen in de Triangel HATTEM- Zaterdag 7 december zal de eerste klaverjasmiddag weer plaats vinden in de Triangel, Veenburgerweg 13, verenigingsgebouw van het Fanfarekorps Ons Genoegen

en zullen wederom worden georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen. Op de kaartmiddagen zal er gekaart worden om dagprijzen en de inleg is 3,50 euro

p.p. De aanvang van de wedstrijden is om 14.00 uur. De kaartmiddagen zijn deze maand op: 7 december en 28 december. In 2014 begint men weer op zaterdag 5 januari.

Kaartavond WIOS EPE EPE- Op zaterdag 7 december houdt WIOS EPE haar maandelijkse kaartavond. De avond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het vereni-

gingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U, kunt

dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie/thee en enkele hapjes tussendoor. Voor info: tel. 0578- 612845 of kaarten@wios-epe.nl.

Drie topinnovaties winnen Veluwse Innovatieprijs VELUWE- Drie hele verschillende bedrijven wonnen onlangs de Veluwse Innovatieprijs 2013. In de categorie Zorg ging de prijs naar Ben Harsta BNO uit Hattem voor het Bo-Hotel, een bijzondere combinatie van zorg en waterrecreatie. In de categorie maakindustrie werd RVB Infra Harderwijk beloond voor een interessante innovatie waarmee bestaand asfalt kan worden hergebruikt en in de categorie recreatie gaf de jury de eer aan het Dolfinarium, dat met het DolfijndoMijn voor volledige duurzaamheid koos. De prijswinnaars mochten elk een beeld, bloemen en een cheque van 2.500 euro voor een haalbaarheidsstudie in

HEERDE- Traditiegetrouw komen de voormalig groep 8 leerlingen van de Jenaplanschool Heerde na de herfstvakantie terug op hun oude nest om hun ervaringen en belevenissen te vertellen aan hun oud-groepsgenoten. De thee, limonade en koekjes stonden klaar om de oud-leerlingen te ontvangen. De eerste ontmoeting was natuurlijk op het voetbalveldje bij de school. Eerst een partijtje en dan naar binnen voor de thee met toebehoren.

De brugklassers vertelden over hun belevenissen, hun cijfers, hun leraren. Ook vertelden zij aan de toekomstige leerlingen waarom zij nu juist naar de Noordgouw, de RSG Epe, het Carolus Clusius College, de Thorbecke Scholengemeenschap of het Thomas à Kempis College zouden moeten gaan. De toekomstige brugklassers hebben tijdens deze ontmoeting veel gehoord over wat hen straks staat te wachten op het voortgezet onderwijs.

Infomix op Radio 794

2014 door het VCT in ontvangst nemen. In de categorie Zorg mag Ben Harsta BNO uit Hattem zich de winnaar noemen met het innovatieve idee van het Bo-Hotel. Samen met zijn initiatiefnemers heeft hij het ex-Berghuizer Pa-

pierfabrieksgebied in Wapenveld ingericht tot een Bo-Hotel, waarbij de componenten zorg en waterrecreatie op unieke wijze worden gecombineerd. In een enthousiaste nominatiefim pleitte Ben Harsta voor het plan.

HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 3 december kunt u vanaf 19.00 uur weer luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen: jaarlijkse kerstconcert van de vier koren van gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit een Emst in de R.K. kerk St. Martinus in Epe, de jubileum-CD van de 70-jarige Christelijk gemengde zangvereniging De Lofzang, de nieuwbouw van verzorgingscentrum De Klaarbeek in Epe, Benefietconcert op

20 december in het Kulturhus in Epe, Jan Stenvert en Bert Hanekamp over het boek ‘Goed Goan’ en Dick van der Veen heeft, in het kader van het project Wilde Aardbeien, een ontmoeting gehad met cultuurmakelaar Laura Biesheuvel van het Cultuurplein Noord Veluwe. Infomix wordt herhaald, op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Terugluisteren kan uiteraard ook via www. radio794.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 229

Stap nu over!

Alles in 1 met de beste HD TV kwaliteit Televisie + Internet + Bellen Gratis installatie 6 maanden 9,95 per maand, daarna een vaste lage prijs van 34,95 per maand*

Rozendal HomeElectro Zwolseweg 7 8181 AA Heerde

T: 0578 691489 E: info@rozendal.nl

EP: Total Electronics Jan Mulderstraat 11 8171 CC Vaassen

T: 0578 571209 E: info@totalelectronics.nl W: www.totalelectronics.nl

* Vraag bij één van bovenstaande verkooppunten naar de voorwaarden.

De slimste keuze CanalDigitaal™ is een merk van M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg : B 148.073 | Vestigingsvergunning n° 00143760/1


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 30

Kerstconcert Christelijk Mannenkoor ‘Looft den Heere’

Eurotoernooi Epétanque EPE- Op het jeu de Boulespark van Epétanque aan de Leenhofweg te Epe streden zaterdag 24 leden voor het maandelijkse Eurotoernooi voor het club kampioenschap. Naarmate het jaar verstrijkt wordt het spannend in de hoogste regionen. De uitslag van deze maand november: Op de 1e plaats is geëindigd Dick van Dommelen met 3 gewonnen wed-

strijden + 21 punten; 2e plaats Albert Bos met 3 gewonnen + 17 punten; 3e plaats Michiel Andringa met 2 gewonnen + 17 punten; 4e plaats Evert Doornhof met 2 gewonnen + 14 punten; 5e plaats Lenie de Wilde met 2 gewonnen + 12 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd deze middag verzorgd door Wim Kanselaar.

Zilver voor GV Pegasus

VAASSEN- Kerst kan niet zonder kerstconcert en waar kun je dat beter organiseren dan in de ambiance van een theatrale grote kerk? Daarom geeft het Christelijk Mannenkoor ‘Looft den Heere’ uit Vaassen op 19 december weer haar jaarlijkse kerstconcert. Freddy Veldkamp als dirigent en verantwoordelijke voor het hele concert krijgt assistentie van zijn neef Wilco Veldkamp op piano; van Ruzanna Nahapetjan, sopraan; van Gert Elbertsen, bariton en van Harm Jan Schenkel op synthesizer. Uiteraard treedt ook het mannenkoor met zijn ongeveer 100 man op. Freddy Veldkamp heeft weer een programma samengesteld, waarin u meegenomen wordt op een reis door klassieke en folkloristische klanken,

die door zijn variatie en fijngevoeligheid helemaal aansluit bij de gedachte van kerst. Het concert begint om 20.00 uur. Om 19.15 uur gaan de deuren van de Martinuskerk in Vaassen open voor het publiek. Kaarten kosten 10 euro; ze zijn al in de voorverkoop te verkrijgen op de volgende adressen: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454; L.J. v. Gortel, Berkenoord 177, 8172 BN Vaassen, tel. 572114; W. v.d. Maten, Apeldoornseweg 3, 8172 EG Vaassen, 571365; P. v. Oosten, Roggestraat 2, 8162 WV Epe, tel. 616146. Het koor werkt op 24 december om 22.00 uur in de vernieuwde Dorpskerk in Vaassen mee aan de kerstnachtdienst; op 12 januari aan een zangdienst in de Regenboogkerk in

Epe en op 1 februari treedt ‘Looft den Heere’ op in een concert met samenzang in de Hervormde kerk in Wapenveld. Van het koor zijn verschillende CD’s gemaakt. Kijkt u op de site www.looftdenheere.com voor verkrijgbaarheid en prijs. Iedere donderdagavond houdt het koor een repetitie-avond, waar nieuwe leden en belangstellenden altijd welkom zijn. Regelmatig studeert het koor nieuwe stukken in, wat ook voor een niet-ingewijde gemakkelijk te volgen is. Voor verdere informatie over lidmaatschap, programma enz. kunt u terecht bij Hans Pas, de PR-man van het koor. Hij is te bereiken via 055-3558875 of j.pas15.@kpnplanet.nl. Ook op de site van het koor kunt u meer informatie vinden.

HEERDE- Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd voor 4e divisie en D1 damesturnen heeft Pegasus Heerde laten zien dat zij goed bezig is. Yo-Lin Steenbergen behaalde zelfs een tweede plaats in de categorie pupil 2 D1. In de categorie jeugd 1 D1 behaalde nieuwkomer Puck van der Weele een verassend 6e plaats. Ook Floor Bilderbeek en Isabel van Houweling lieten met hun voorgeschreven oefeningen zien dat zij goed op weg zijn. Floor be-

haalde in haar categorie een 12e plaats en Isabel in haar categorie een welverdiende 10e plaats. Met het turnen van de keuze oefenstof zetten Rivka Spijkerbosch, endy Berends en Judith Tessemaker GV Pegasus ook in beeld. Zij behaalden in hun categorie eveneens een goed resultaat met resp. een 15e, 12e en 13e plaats. Voor allen een goede start van het seizoen waarbij wordt uitgekeken naar de tweede plaatsingswedstrijd op 11 januari in Beekbergen.

WAPENVELD- Op donderdagmiddag 28 november heeft in boekwinkel Shalom de prijsuitreiking plaatsgevonden voor de 5 t/m 7-jarigen die de mooiste kleurplaten hebben gemaakt in de afgelopen christelijke kinderboekenmaand. Tevens ontvingen twee

jongens een prijs voor het oplossen van drie puzzels. Op bijgaande foto ziet u een drietal prijswinnaars namelijk: Madelief Horst (5 jaar), Myron Vorderman (6 jaar) en Yaron de Hoop (11 jaar). Op de foto ontbreken: Simon van Dooren (7 jaar) en Jonathan Keizer (11 jaar).

Experience Day voor teamderodebeer.nl HEERDE- Teamderodebeer.nl heeft afgelopen zaterdag op het terrein van het Autrotron in Rosmalen mee gedaan aan de Experience Day van de Scan Covery Trial. Doel was om de bijna 80 deelnemende teams te voorzien van belangrijke informatie tijdens de barre tocht door Scandinavië van 4 januari t/m 11 januari, de tocht die gaat over een lengte van ca. 7000 km onder barre winterse omstandigheden. Om de deelnemers een indruk te geven van deze trial heeft de organisatie deze dag gehouden. In de

loop van de dag moesten de diverse teams vragen beantwoorden en deelnemen aan de slip cursus om de start volgorde te bepalen voor de start op 4 januari in Enschede. Teamderodebeer.nl heeft uiteindelijke de 37e plek gescoord. Maar de deelname is voor het team belangrijker dan het winnen, en uiteraard hoopt teamderodebeer.nl op een zo hoog mogelijke financiële score voor het goede doel Stichting de Rode Beer in Heerde. Van de Scan Covery Trial 2014 worden ook tv opnames gemaakt door

RTL die eind januari worden uitgezonden. Ook afgelopen zaterdag was een team van RTL aanwezig om opnames te maken van deze dag in Rosmalen. Teamderodebeer.nl was aanwezig met de deelnemende auto de Suzuki en de promobus teamderodebeer.nl om een ieder te laten zien op welke manier zij aan de weg timmeren. Door de medewerking van sponsor Kollen Groep uit Oene kon het team met een grote truck met dieplader de reis naar Rosmalen maken.

Eet je rijk HEERDE- Woensdagavond heeft Bé van Ark van Partycentrum De Keet van Heerde/ Brasserie Meet & Eat, geld uitgereikt aan de deelnemende verenigingen van “Eet je vereniging rijk”. Als je komt eten of feest vieren bij de Keet ontvang je zogenaamde ‘spaarpunten’ bij de rekening. Deze punten kun je inleveren bij een vereniging die men een warm hart toe draagt en die aangemeld is bij de Keet van Heerde. Deze verenigingen krijgen dan eens per jaar een uitnodiging om de gespaarde punten te verzilveren zoals afgelopen woensdag met een totale waarde van 1000 euro. De deelnemende verenigin-

HEERDE- Om het baanwielrennen en specifiek de duurdisciplines op wedstrijdniveau aantrekkelijker te maken bij (baan) wielrenners, hebben de drie wielerbanen in Nederland het initiatief genomen een duurcompetitie op te zetten: het ‘3-Banentoernooi’. In de afgelopen weken heeft iedere baan een manche uit deze competitie georganiseerd. Deze manches vonden plaats op 3 november (Apeldoorn), 17 no-

vember (Amsterdam) en 1 december (Alkmaar). De 14-jarige Phaedra Krol uit Heerde belandde in Apeldoorn op de hoogste trede van het podium. Daarom startte zij in Amsterdam in de witte leiderstrui en werd die dag 2e. Door haar voorsprong in het klassement, mocht zij opnieuw in een witte trui aan de wedstrijden deelnemen in Alkmaar. Net als in Apeldoorn werd ze 1e en daarmee winnares van het eindklassement.

Anita in gesprek met gen zijn: Vrouwen van Nu, Heerder Badminton Club, De Zonnebloem, Soli Deo Gloria, Pegasus, Tennisvereniging Wapenveld en

V.V. SEH. Wel aanwezig maar helaas geen punten, V.V.Vevo, Heerder Historische Vereniging, Wilhelmina, SVVF en HDKS.

Pietentraining Cialfo EPE- Bijna alle pupillen van atletiekvereniging Cialfo waren bij de Pietentraining op 28 november in de gymzaal van de RSG. Het werd een echte training samen met maar liefst 4 zwarte pieten. Hun opvallende binnenkomst, inclusief het nodige “strooiwerk” was nog maar een bescheiden begin. Tot groot plezier van de pupillen gingen de pieten flink meedoen met de actieve onderdelen. Het was genieten van de korte sprint van zwarte piet mét de zak met strooigoed op de rug. Een ander kunststukje was het zaklopen, samen met de pieten. En ook hier soms met het strooigoed nog op de rug. Kortom, een klein beetje chaos. Minder chaotisch was het bezoek van Sinterklaas op 30 november aan de jongste leden van

Phaedra Krol wint 3-Banentoernooi

HEERDE/EPE- adio 794 zendt iedere twee weken op de donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur het programma: ‘Anita in gesprek met…’ uit, gepresenteerd door Anita Mulder. Op donderdag 5 december ontvangt zij in de studio Jan Aalbers, raadslid

en fractievoorzitter GroenLinks Epe. Mocht u donderdagmiddag niet kunnen luisteren, ‘Anita in gesprek met…’wordt op vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur herhaald. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Kerstproject Gospelkoor Ichthus

Cialfo. En dat moest ook wel want zoals gebruikelijk had Sinterklaas

alle rust nodig voor de persoonlijke aandacht voor de atleetjes.

HEERDE- ‘De Hemel raakt ons aan’ is de naam van het kerstproject waar Interkerkelijk Gospelkoor Ichthus druk aan werkt. Onder leiding van dirigente Annet Diderik oefent het koor samen met een extra 20-tal projectleden aan een Nederlandse bewerking van deze kerstspecial. Ook speciale extra’s zullen deze avond een bijzonder element meegeven. Een workshop van Martin Brand over het ‘hoe breng je dit over’ zal zeker bijdragen aan een gepaste uitvoering van deze kerstspecial. Het genre van de verschillende liederen loopt behoorlijk uiteen, van heel rustig naar een ‘groove’ en van rock

zelfs richting klassiek. Dit betekent voor elk wat wils. Op de website www.ichthus-heerde.nl vindt u alle informatie en kunt u online kaarten bestellen. U kunt ook kaarten bestellen bij Bernadet ter Velde, tel. 0578693964. De uitvoering zal plaatsvinden op zaterdagavond 14 december om 20.00 uur in de Noordgouw aan de Eperweg in Heerde. Ichthus zal ook een muzikale bijdrage leveren aan de Kerstnachtdienst op 24 december om 21.30 uur in de VEG aan de B. van Dijklaan te Heerde. Ook in deze dienst zullen enkele delen uit bovengenoemd project te beluisteren zijn.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 23 1

In de Gaper 93

54.

00

28.

31

61.

99

19.

32

16.

00 . 32

00

10.

Alle varianten LancĂ´me mascara

Alle varianten Eau de Toilette - 20 ml

Eau de Toilette - 60 ml

Eau de Toilette - 50 ml

62

48. 24

60. 50

83.

00

53.

99 . 26

Eau de Parfum - 75 ml

99

29.

91

42.

99 . 24

Eau de Toilette - 50 ml

Eau de Toilette - 50 ml

Eau de Parfum - 50 ml

91

53.

99 . 39

32

99

19.

Eau de Toilette - 75 ml

02

60.

66

67.

16.

10.

00

34.

Eau de Toilette - 30 ml

Eau de Toilette To - 90 ml

Alle varianten Eau de Toilette - 15 ml

95

99

24.

39.

95 . 19 90

37

18.

50.

99

29.

99

11.

Alle varianten Eau de Toilette - 30 ml

Eau de Parfum - 30 ml

Eau de Toilette - 30 ml

Eau de Toilette - 25 ml

90

53. 32

16.

99 . 39

99

11.

19

52.

00

52.

99

99 . 39

39.

Alle varianten Eau de Toilette - 30 ml

Eau de Toilette - 30 ml

00

Eau de Toilette - 75 ml

Eau de Parfum - 30 ml

Alle akties zijn geldig t/m dinsdag 24 december 2013 (zolang de voorraad strekt)

+attem .erkstraat 242 Â&#x2021; 'eventer :& .eizerslanden Â&#x2021; +eerde 'orpsstraat 24 5aalte :& Âśt 6cKip Â&#x2021; Zwolle, Assendorperstraat 71e Â&#x2021; Zwolle, :& 6tadsKagen


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 232

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters: Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan: Molenkampweg 62 Heerde Smutsstraat 7 Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________(jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 49

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

A

613491 etagewoning met lift omstreeks 22 januari 2014 € 611,29 € 26,53 34,00 m² 2 Geen tuin 2007 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 2e etage; gelegen in een rustige wijk nabij plantsoen met vijver; open keuken; oppervlakte slaapkamers 14 en 12 m²; inpandige berging en individuele fietsenberging; balkon op het zuidwesten

B

B

Woningaanbod regio www.hurennoordveluwe.nl

www.triada.nl 613496 bovenwoning omstreeks 15 januari 2014 € 522,74 € 6,69 23,00 m² 1 Geen tuin 1994 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning; geen lift aanwezig; open keuken; oppervlakte slaapkamer 12 m²; zolder (23 m²) bereikbaar met vaste trap; eigen fietsenberging; balkon op het zuidoosten

EMST, Hullandstraat 16, Emst Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613492 bovenwoning omstreeks 18 december 2013 € 571,04 € 11,29 19,00 m² 2 Geen tuin 1989 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: woning op de 1e verdieping in een rustige wijk; gelegen nabij het centrum; alle voorzieningen en één slaapkamer (12 m²) gelijkvloers; één slaapkamer (8 m²) op de zolderverdieping; balkon op het zuidwesten

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

EPE, Sint Crusiusweg 23, Centrum/Gildehoek Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

HEERDE, W.D. van Dommelenstraat 48 A, Zuppeld

HATTEM, Allershoeve 35, Gaperslanden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Postadres: Bezoekadres:

B

613493 eengezinswoning omstreeks 3 januari 2014 € 591,93 € 4,70 24,00 m² 2 Noord 1993 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: hoekwoning; gelegen in een rustige woonwijk nabij winkels; badkamer en één slaapkamer (12 m²) op de begane grond; zolder bereikbaar met vaste trap; hier bevindt zich de 2e slaapkamer


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 233

Nieuwbouw Uilennest in Hattem 60 appartementen voor senioren

Inloopbijeenkomst woensdag 18 december 2013 van 15.30 uur tot 19.30 uur in De Open Poort, Veldhoeve 1 te Hattem. Begin 2014 start de bouw van 60 appartementen aan het Uilennest in Hattem. Alle woningen zijn driekamerappartementen en zijn ruim van opzet. De oppervlakte varieert van circa 80 tot circa 95 m². De huurprijzen liggen onder de huurtoeslaggrens (prijspeil 1 januari 2014). De woningen worden verhuurd aan mensen van 55 jaar en ouder. Naar verwachting worden de woningen in het voorjaar van 2015 opgeleverd. Inloopbijeenkomst Om u een indruk te geven van de woningen organiseert Triada een inloopbijeenkomst. U kunt dan informatie krijgen over dit project, de tekeningen van de woningen bekijken en de verhuurbrochure ontvangen. Verhuurbrochure U kunt de brochure vanaf donderdag 19 december ook ophalen op ons kantoor in Heerde, Eperweg 61. Vanaf deze datum kunt u de verhuurbrochure ook telefonisch opvragen (0578) 67 66 66 of downloaden via www.triada.nl. Op 17, 24 en 31 december 2013 en op 7 januari 2014 worden de woningen op de gebruikelijke wijze aangeboden via een advertentie in de Schaapskooi en via www.triada.nl

VAASSEN, Suikerbrink 25, Krugerstraat Noord

VAASSEN, Jasmijnstraat 157, Heggerenk Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

B

Advertentienr.: 613495 Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 13 december 2013 Kale huur: € 366,03 Servicekosten: € 19,73 Woonkamer: 26,00 m² Slaapkamers: 2 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1961 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 3e etage; gelegen op loopafstand van centrum; oppervlakte slaapkamers 12 en 7 m²; balkon op het westen; individuele fietsenberging

613494 eengezinswoning omstreeks 30 december 2013 € 553,26 € 4,70 20,00 m² 2 Zuid 1972 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: mooie eindwoning; gelegen op loopafstand van dorpscentrum en nabij bushalte; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m², badkamer en 1 slaapkamer zijn gelegen op de begane grond; de woning is zeer geschikt voor senioren

F

VAASSEN, Suikerbrink 19, Krugerstraat Noord Uitzondering inkomenstoets: Voor personen/huishoudens die in het bezit zijn van een indicatie afgegeven door het CIZ voor persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding, met een geldigheidsduur van langer dan 1 jaar en met minimaal 10 uur toegekende zorg per week, is geen inkomensgrens van toepassing. Kandidaten met een indicatie, die willen reageren op een woning worden verzocht, dit persoonlijk aan te geven bij Triada.

VRIJE VESTIGING F Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: per direct Kale huur: € 354,93 Servicekosten: € 19,73 Woonkamer: 25,00 m² Slaapkamers: 1 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1961 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning op de 2e etage; gelegen op loopafstand van dorpscentrum; oppervlakte slaapkamer 10 m²; individuele fietsenberging; balkon op het westen

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 66. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA234

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, Molenkampweg 62

VAASSEN, Smutsstraat 7

Te koop

Te koop verkoop in w u ie N

Hoekwoning met stenen berging. De ruime achtertuin is op het noordwesten gelegen. De woning is van binnen volledig gestyled. Het bouwjaar van de woning is 1963. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel Vaillant type HR Pro, bouwjaar 2008. Inhoud ca. 300 m³. Totale perceelgrootte ca. 249 m². Begane grond Hal / entree met trapopgang; trapkast voorzien van meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet voorzien van fonteintje; dichte keuken (7 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling en aansluiting voor vaatwasmachine; woonkamer (24 m²).

Nette 2-onder-1-kapwoning. Ruime besloten achtertuin op het oosten. De woning is gebouwd in 1951 en gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. De ramen op de begane grond zijn aan de buitenzijde van de woning voorzien van screens. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, Nefit ecomline, bouwjaar 2001. Inhoud ca. 300 m³. Totale perceelgrootte ca. 258 m². Begane grond Hal / entree; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast voorzien van meterkast; woonkamer met open keuken (29 m²). De keuken heeft een eenvoudig keukenblok in lichte kleurstelling; bijkeuken/berging (10 m²) met aansluiting voor de wasmachine; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel. 1e verdieping Overloop (3 m²) met vaste kast voorzien van c.v.-opstelling; 2 slaapkamers (18 en 11 m²).

€

VRAAGPRIJS:

169.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

HATTEM

Azaleastraat 45

eengezinswoning

613451

8 verkoopurgentie

WAPENVELD Veldzijderkamp 4

eengezinswoning

613449

7

75

WAPENVELD Zwartekolk 1

eengezinswoning

613811

1*

110

WAPENVELD Zwartekolk 5

eengezinswoning

613813

1*

54

WAPENVELD Zwartekolk 7

eengezinswoning

613814

1*

58

WAPENVELD Zwartekolk 9

eengezinswoning

613815

1*

58

WAPENVELD Zwartekolk 11

eengezinswoning

613816

1*

55

WAPENVELD Zwartekolk 13

eengezinswoning

613817

1*

53

WAPENVELD Zwartekolk 15

eengezinswoning

613818

1*

53

WAPENVELD Zwartekolk 18

eengezinswoning

613819

1*

85

Met binding

WAPENVELD Zwartekolk 22

eengezinswoning

6138111

1*

34

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

WAPENVELD Zwartekolk 24

eengezinswoning

6138112

1*

144

WAPENVELD Zwartekolk 26

eengezinswoning

6138113

1*

680

WAPENVELD Zwartekolk 30

eengezinswoning

6138115

1*

66

WAPENVELD Zwartekolk 32

eengezinswoning

6138116

1*

588

HEERDE

Bijlakker 14

eengezinswoning

bijzondere toewijzing

HEERDE

Roggeweg 32

eengezinswoning

613448

24

161

EPE

Wingerdstraat 15

eengezinswoning

613444

37

132

VAASSEN

Woestijnweg 91

bovenwoning

613447

7

60

VAASSEN

Krugerstraat 103

eengezinswoning

613446

22

198

VAASSEN

Jasmijnstraat 286

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

VAASSEN

Grotenkampstede 86

etagewoning met lift

613454

1e verdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12 en 10 en 5 m²) waarvan twee met vaste kast; volledig betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine. 2e verdieping Zolder (10 m²) bereikbaar via vaste trap met opstelling van de c.v.-ketel. VRAAGPRIJS:

€ 163.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Aantal reacties

Aantal Punten

2

* Als bij het aantal reacties een * is vermeld, maakt deze woning deel uit van een nieuwbouwcomplex. Hierbij is het gemiddelde aantal reacties per woning aangegeven.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

162


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 235

Met spoed zijn wij op zoek naar: â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Constructeur Machinebouw Bankwerker Machineframes Oproepmedewerker productie 5 ploegen Monteur TD Elektro 3 ploegen Teamleider 5 ploegen

Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 571 649 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ&#x2026;Â&#x2026; Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

KUNSTHUIS +%+ :/ % + 4

Rik Bonhof

+UNSTHUIS+%+ISHET PLATFORMVOORBEEL DENDEKUNSTENAARS INDEGEMEENTE%PEEN OMGEVING (ET+UNSTHUISINHET "EEKPARKTE%PEBIEDT RUIMTEAANTENTOONSTEL LINGENENPROJECTEN

*/.'4!,%.4

VANKUNSTENAARS DIE

VOOREENEXPOSITIEIN

KUNSTENAARSCOLLECTIEF

(ETKUNSTHUISISOPZOEKNAARJONGEKUNSTENAARSDIEZICH WILLENPRESENTERENVANMAARTTMAPRIL /OKISHETKUNSTHUISOPZOEKNAARJONGEKUNSTENAARSDIE ZICHWILLENAANSLUITENBIJDEBESTAANDEGROEP

INFORMATIE

GEORGANISEERDWORDEN DOORDELEDENVANHET

INFO KUNSTHUISKEKNL TAV+OOSVANDER-EER


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 236

OPRUIMING

vanaf 4 december

4 december open van 10.00 tot 22.00 uur

VINGINO

GEISHA

UMANO

MC GREGOR

JOTTUM M

NZA NZA

LEDÛB LED DÛB

BRITISCH INDIGO IND

MC GREGOR EGOR

MEXX MEEXX M

MAC MAC

LERROS

* m.u.v. basiscollectie en nieuwe collectie

bezoek onze website: www.bswbanden.nl

Goedkoopste van de regio in: B o n e r b u r g e r l a a n

1 2

|

8 1 8 1

H E

H e e r d e

“Verlangjijookzonaarvrijheidenliefdeinrelaties?” Vraagjejezelfweleensaf: “Hoemaakik“echt”contactmetmezelf,Godendeander?” “Kenikmezelfenwilikmezelflatenkennen?” ”Wilikmeblijvenverstoppenofzichtbaarworden?”

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

• autobanden • uitlaten

• velgen • remmen

• APK • accu’s

Tijd voor Winterbanden ! Bel voor een afspraak (Ook montage van elders gekochte banden) VERHUUR EN OPSLAG VAN WINTER- EN ZOMERBANDEN Bovenheigraaf 133b Wezep • T 038 375 92 77

Alservaringsdeskundigebiedikaan: x Individuelegesprekken x Bijeenkomstenvoorkleinegroepenen/ofechtparen

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J

Thema’s: x x x x x x x x

 herkennenvanlichamelijkeblokkades bewustwordenvan“hoevermijdikcontact?” bewustwordenvan“hoemaakikcontact?” hetonderogenzienvaneigeninnerlijkeverdeeldheid mezelfendeanderlerenbegrijpenenaanvaarden maskersherkennenenmeelerenomgaan groeieninechtheidenheelheid ”wiebenikinChristus?”

Ditallesdoormiddelvan: x bijbelmeditatie x wandelmeditatie x onderwijsoverdethema’s x lijfoefeningen;aarden/ademhaling x ervaringsoefeningenoverdethema’s;vanhoofdnaarhart

www.rienpool.nl

Voeljijjeaangesprokenneemdancontactopmet:

Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

RenéeBos, (PsychoͲpastoraat“Trits”) Langeslag24, 8181GPHeerde Tel:0578618708 reneebosklevringa@kpnmail.nl

Plank & Vloer P a r k e t v l o e re n

- Houten vloerdelen - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen

Epe

- Laminaat - Multiplanken - Vinylparket

www.plankenvloerepe.nl Tevens schuren/onderhoud bestaande vloeren.

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79 Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

Koeweg 17 te Epe (Remboe Village)


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 237


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 38

Anbloazen Adventstijd met de Midwinterhoorns

WAPENVELD- Afgelopen zaterdagmiddag 30 november is er in Wapenveld weer angebloazen door de Vlijtbloazers uit Wapenveld. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien midwinterhoornblazers

brachten om beurten de klanken van de midwinterhoorn ten gehore. De aankomende zes weken, de Adventsperiode tot aan Driekoningen, zullen zij regelmatig te horen zijn

Pinkeltje pakt stevig door

op diverse evenementen en locaties. Voor meer informatie, dataâ&#x20AC;&#x2122;s en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s kijk eens op: www.devlijtbloazers.nl. Foto: Berend Jan Stijf.

Januari starten met zwemles bij De Koekoek VAASSEN- In januari starten er weer diverse groepen op verschillende dagen en tijden voor het zwemdiploma A bij de Koekoek. Kinderen kunnen starten met zwemles vanaf het moment dat zij 4,5 jaar zijn. Inschrijven voor

zwemles kan vanaf 3 jaar. Vanaf het moment van inschrijven heeft het kind gratis toegang tot het zwembad totdat het A-diploma is behaald. Tot 1 januari loopt er nog een actie bij De Koekoek. Op het inschrijfgeld wordt dan 50% kor-

ting gegeven en inschrijven voor B en C is gratis. Ook voor kinderen die al een zwemvoorsprong hebben opgedaan, is er plek bij De Koekoek. Neem voor meer informatie contact op via info@dekoekoek.nl of tel. 0578-576122.

WAPENVELD- Het nieuwe bestuur van speeltuinvereniging Pinkeltje pakt stevig door. Het heeft zich aangemeld voor de wedstrijd â&#x20AC;&#x2DC;Kern met Pitâ&#x20AC;&#x2122; van de Heidemij. Ze willen een project â&#x20AC;&#x2DC;Samen spelenâ&#x20AC;&#x2122; realiseren zodat ook kinderen met een beperking kunnen genieten in de speeltuin. Dit wordt gedaan in samenwerking met Luke Boerdam uit Wapenveld die dit jaar ambassadeur is voor de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK). De wedstrijd â&#x20AC;&#x2DC;Kern met Pitâ&#x20AC;&#x2122; daagt inwoners uit om binnen een jaar hun idee voor de leefomgeving te realiseren. Hoofdprijs is een bedrag van duizend euro. Om Pinkeltje te ondersteunen bij dit project, heeft de Dorpsraad Wapenveld 500 euro toegezegd. Het bestuur van Pinkeltje wil daarbij niet alleen de speeltuin en voorzieningen aanpassen maar ook activiteiten organiseren als het gaat om â&#x20AC;&#x2DC;Samen spelenâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;Een prachtige uitdaging. Niet alleen omdat we kunnen laten zien dat we met het nieuwe bestuur met veel elan aan de slag zijn maar zo

ook te werken aan saamhorigheidâ&#x20AC;?, vertelt voorzitter Peter Abrahams. Het bestuur van Pinkeltje is volop bezig om zich te oriĂŤnteren op de mogelijkheid om het project â&#x20AC;&#x2DC;Samen spelenâ&#x20AC;&#x2122; handen en voeten te geven. Daarnaast zijn ook al tal van andere zaken opgepakt. Ook is men doende met een grondige opknapbeurt van het clubgebouw aan de Nachtegaalweg en worden er regelmatig weer activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Verder is de ledenadministratie op orde gebracht en geautomatiseerd waaruit blijkt dat de teller nu op 237 leden staat. Het bestuur is verder erg blij met de mededeling van de gemeente dat men binnenkort met de vervanging van het hekwerk zal beginnen. Ook heeft Pinkeltje voor zaterdag 21 december een kerstmarkt op het programma staan. En om de kas te spekken worden door Reinder Nieuwenhuis aan de Reigersweg 29 in Wapenveld kerstbomen verkocht waarvan een deel van de opbrengst bestemd is voor Pinkeltje.

Badmintonuitslagen HEERDE- De uitslagen van de 6e en 7e speelweek van de competitieteams van de Heerder Badminton Club. Harderwijk 2- HBC 1 7-1, HBC 1- BAS Badminton 2 4-4, HBC 2- Badminton â&#x20AC;&#x2122;80 1 6-2, â&#x20AC;&#x2DC;t

Veen 3- HBC 2 3-5, Badminton â&#x20AC;&#x2122;80 2- HBC 3 3-5, HBC 4- Appoldro 3 1-7, GOVA 4- HBC 4 6-2, HBC 5- De Treffers 1 8-0, Inside â&#x20AC;&#x2122;82 6â&#x20AC;&#x201C; HBC 5 1-7, Sjeve Sjuttel M1HBC-M1 6-2.

Workshop mozaĂŻek

SWO/E Winteruitjes EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Deze activiteiten noemt SWO/E haar Winteruitjes. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op donderdag 19 december gaat men kerststukjes maken op de Vos-

selhoeve in Epe. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en natuurlijk ontbreekt het kopje koffie of thee, met wat lekkers erbij, ook deze keer niet. Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de Vosselhoeve komen dan kunt u dit, graag tijdig, bij SWO/E aangeven. Zij zorgen dan dat u, tegen betaling, van huis wordt opgehaald en teruggebracht.

Etos Montizaan 20 jaar in Epe

EPE- Onder de naam Montizaan heeft de winkel al een hele mooie historie opgebouwd en is daarmee een begrip in Epe. Reeds in 1949 begonnen Dirk Montizaan en zijn vrouw Trui vanuit de winkel aan de Hoofdstraat 32, momenteel een pizzeria, naast het schildersbedrijf verf, behang en aanverwante artikelen te verkopen. In 1958 behaalde de heer Montizaan op 40-jarige leeftijd zijn drogistendiploma en werd de winkel uitgebreid met drogisterij-artikelen. In januari 1985 nam dochter Gerda Montizaan de inmiddels bij DA aangesloten drogisterij over van haar ouders en stopte haar vader met het schildersbedrijf. De altijd ook al grote wens van haar ouders om in het centrum van Epe een winkel te beginnen ging in 1993 in vervulling. De schoenenwinkel van Vinke aan de Hoofdstraat 96 werd gesloopt

en hier verrezen 3 winkels met daarboven appartementen. Op deze locatie, huidig Karssen Sport, werd de drogisterij voortgezet als Etos Montizaan. Gerda kreeg vanaf toen assistentie van Wim Dalhuisen, die hiervoor zijn functie in de accountancy opgaf. Al reeds snel bleek, dat de 180 m2 oppervlakte te klein was en 6 jaar later in 1999 werd de huidige winkel met bijna 300 m2 met daarachter een groot magazijn tegenover de grote kerk geopend. Het bedrijf Montizaan bestaat dus inmiddels al 64 jaar en nu in 2013 wordt het 20-jarig bestaan als Etos Montizaan gevierd. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december wordt dit heuglijke feit voor de klanten gevierd met 20% kortingsacties op alle geuren, alle geschenkverpakkingen, alle eigen merk artikelen en een glas glĂźhwein. (Foto: www. epernet.nl)

Aanwezig op de Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9 in Epe om 14.00 uur. De eigen bijdrage is 14,50 euro. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 12 december aanmelden voor dit uitje bij SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, telefonisch op nummer 0578-620988.

Restart lifestyle programma HATTEM- Restart lifestyle is een effectief lifestyle programma voor mannen en vrouwen met overgewicht, maar ook voor mensen met een verkeerde vetverdeling. De dieetfase telt slechts 24 dagen, maar minstens even belangrijk: dankzij het slimme stappenplan kunt u het beruchte jojo-effect voorkomen. Slank worden en slank blijven: twee doelen op zich. Om af te slanken en uw streefgewicht vervolgens vast te houden, is meer nodig dan een tijdelijk dieet. Daarom heeft Restart lifestyle een uitgebalanceerd stappenplan ontwikkeld. Geen wondermiddel, maar een effectief programma waarmee u gewicht verliest in 24 dagen en vervolgens leert om uw behaalde streefgewicht te behouden. Eenvoudig en met minimaal effect op uw sociale leven. Restart lifestyle programma bestaat uit minimaal 6 consulten die geheel of gedeeltelijke vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding heeft geen effect op uw verplicht eigen risico. Voor meer informatie: Praktijk Heel Natuurlijk Hattem, M.H. Beimers-v.d. Kolk, Waalstraat 81, 8052 AD Hattem, tel. 038-4446335 op werkdagen van 8.30-17.00 uur, e-mail info@ heelnatuurlijkhattem.nl of kijk op www.heelnatuurlijkhatttem. nl. Zie ook de advertentie elders in de krant.

EPE- Met veel plezier en enthousiasme kwamen de kinderen binnen bij de Brede School in Epe. Tijdens deze workshop gingen de mozaĂŻekkunstenaars onder leiding van Stella Abraas en Berna Harlema een spiegel mozaĂŻeken. Ze

begonnen met het uitzoeken van de mooiste steentjes in de mooiste kleuren om daarna de spiegel te beplakken met mozaĂŻeksteentjes. En na afloop waren alleen maar blije gezichten in de spiegel te zien. Op dinsdag 10 december   

houdt IJsclub De Hank 

haar jaarlijkse

   

ledenvergadering 

 Â?Â?Â? bij cafĂŠ/restaurant

IJsselzicht te Veessen. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda o.a.: Bestuursfunctie van voorzitter nog niet bezet


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 239

Extra voorlichtingsavond Voor ouders en kinderen Thema: Onderwijs op maat

10 december 2013 aanvang 19.30 uur

Kom kennismaken! Schuurmanstraat 1, 8011 KC Zwolle (088) 850 85 05, info@thomasakempis.nl

vmbo-tl | havo | atheneum | gymnasium

www.thomasakempis.nl

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Kerstbomen te koop Volop keuze en in diverse afmetingen Verkoop vanaf 30-11-2013 Maandag & Dinsdag gesloten

Mussenkampseweg 24 8181 PK Heerde

De perfecte mix van kwaliteit advies, ontwerp en een scherpe prijs.

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 40

Splitsing Buurtzorg

Open Kerk HEERDE- Op zondagmiddag 8 december zijn om 14.30 tot 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een spelletje, een potje sjoelen of gewoon een praatje. Iedereen is welkom zowel

jong als oud, zowel leden als nietleden van de Ontmoetingskerk. Ook op zondag 12 januari (steeds de 2e zondag van de maand) zal de Ontmoetingskerk haar deuren ’s middags open zetten. Bent u afhankelijk van vervoer? Bel 0578842998.

Snuffelmorgen EMST- In de schuur van de Rommelmarkt Commissie in Emst zijn al weer heel wat spullen verzameld. Van (kerst)decoratie, borden en glazen tot speelgoed en klein meubilair. Op zaterdag 7 december gaat de schuur van 10.00 tot 12.00

uur open voor verkoop. Natuurlijk kunnen er die ochtend ook dingen gebracht worden. Inzamelen en verkopen, op deze manier is men duurzaam bezig en verdient men tegelijk wat voor diverse goede doelen. De schuur staat aan de Stroeteweg.

Bingo Dagbesteding Epe EPE- Interakt Contour organiseert op dinsdag 10 december van 11.00 tot 14.30 uur een bingo. Deze bingo vindt plaats bij Dagbesteding Epe, Burg. v.d. Feltzlaan 4 in Epe. Er is een bingokaart te verkrijgen vanaf 1,50 EPE- Met ingang van 2 december gaat Buurtzorg Epe zich splitsen in twee groepen. Daarvoor worden in principe de postcodes gebruikt. Inwoners met postcode 8162 blijven onder Buurtzorg Epe vallen en alle andere postcode in Epe vallen dan onder Buurtzorg Epe-Oost. Met deze splitsing kan Buurtzorg Epe de kleinschaligheid garanderen. Dat is met name één van hun doelstellingen. Op 1 oktober 2011 is Buurtzorg Epe gestart vanuit het Medisch Centrum Willem Tell in Epe. Het streven van Buurtzorg is dat er maximaal 12 vaste medewerkers in een bepaald gebied werkzaam mogen zijn. Inmiddels is het succes zo groot, dat er nu

22 personen (16 vast, 5 oproepkrachten en 1 stagiaire) werkzaam zijn bij Buurtzorg Epe. En dat gaat weer ten koste van de kleinschaligheid. Vandaar ook de opsplitsing in Buurtzorg Epe en Buurtzorg EpeOost per 2 december. “Nu kunnen we weer onze cliënten garanderen dat dezelfde mensen van ons bij ze komen”, zeggen Wilma Bonhof en Annette Woutersen. “Ons doel is dat bij ziekte en ouderdom iedereen thuis zelfstandig kan blijven wonen. En dat kan met onze Buurtzorg”, zeggen de dames. “Ziek zijn en ouder worden gaat vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Zo bieden wij verzorging en verpleging thuis en stellen wij de om-

geving centraal. Wij helpen onze cliënten met het wassen, klaarzetten en geven van medicijnen en het aan- en uitkleden. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van een behandelend (huis)arts of specialist, zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Wij geven dus zorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten”. Buurtzorg Epe blijft werken vanuit locatie Medisch Centrum Willem Tell en Buurtzorg Epe-Oost gaat werken vanuit de Rozenhof in Epe. Het telefoonnummer van Buurtzorg Epe blijft, tel. 06-23038427 en van Buurtzorg Epe-Oost wordt tel. 06-10461175.

Bruno Barat Art Gallery HATTEM- In het nieuwe jaar zal aan de Kruisstraat 21 te Hattem in de voormalige pastorie Bruno Barat Art Gallery te vinden zijn. Bruno Barat, oud solist bij het Nationaal Ballet, is na zijn 20-jarige balletcarrière kunstgeschiedenis gaan studeren. Hij heeft tezamen met (de onlangs overleden) Paul Venker in de afgelopen 30 jaar een van de meest belangrijke verzamelingen van Belgische realisten en impressionisten (de verzameling Barat-Venker) buiten België aangelegd. Uit deze verzameling wordt regelmatig schilderijen geleend voor tentoonstellingen. In het voorjaar van 2013 is er een speciale overzichtstentoonstelling

in Brussel gewijd geweest aan de impressionistische werken uit de collectie; in het voorjaar 2014 zal dit rondom een ander thema worden herhaald. Bruno Barat Art Gallery zal zich met twee activiteiten bezig houden: enerzijds zullen er regelmatig thematentoonstellingen worden gehouden waarin bij elke editie een aspect uit de omvangrijke Collectie Barat-Venker zal worden toegelicht, daarnaast zal in de Gallery doorlopend een veelzijdig en wisselend aanbod aan Europese schilderijen, beelden, toegepaste kunst (glas en keramiek) en design uit de periode 1870-1970 ten verkope worden aangeboden. Ter kennismaking met Hattem en

omgeving biedt Bruno Barat Art Gallery de overzichtstentoonstelling "Sneeuwwit" aan; het betreft een 17-tal realistische en impressionistische winterse taferelen van 19-eeuwse Belgische meesters, tijdgenoten van Jan Voerman sr. De tentoonstelling wordt donderdag 12 december door dhr. Wiggers, burgemeester van Hattem, geopend en zal voor het publiek geopend zijn van 13 december tot en met 18 januari m.u.v. de feestdagen op de dinsdagen tot en met de zaterdagen vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur; andere tijdstippen op afspraak, tel. 038-4547533. Ook groepen zoals scholen zijn na afspraak welkom.

euro. Er zijn leuke prijzen te winnen. De opbrengst is voor het wintersportproject voor mensen met hersenletsel en lichamelijke beperking. Er is gratis koffie, thee of ranja. Een maaltijd is tegen vergoeding te verkrijgen.

Kerstconcert Sint Daniels Chor HEERDE- Het Sint Daniels Chor uit Rusland geeft op 13 december een kerstconcert in Heerde. Het koor bestaat uit vier Russische vocaal solisten. Tijdens hun studie aan het conservatorium van Moskou hebben zij zich volledig toegelegd op solo¬ en koorzang. Naast de bijzondere orthodoxe liederen wijden de koorleden zich ook aan de Russische volksmuziek. De stemkunstenaars presenteren de liederen, waarvan de meeste eigen arrangementen zijn, met grote kracht, dynamiek en precisie. Daarnaast vertellen zij tussendoor iets over de herkomst van de muziek en de gebruiken in hun vaderland. Het Sint Daniels Chor verzorgt al enkele jaren vele optredens in Duitsland. Inmiddels is het vocaal ensemble St. Daniels Chor ook in ons land een graag geziene gast. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.

cultureelcentrumheerde.nl, en bij Primera in Heerde en het VVV-kantoor Epe, en uiteraard aan de zaal op de avond van de voorstelling. De voorstelling begint om 20.15 uur in de aula van de Noordgouw, Eperweg 34a in Heerde.

Zwembad De Koekoek eerste van Gelderland

Thema-avond Pillar of Fire HATTEM- Pillar of Fire Hattem organiseert op dinsdag 17 december een thema-avond: “Israël, een geheimenis” door Iris Bouwman en Janny Holster wonende in Hatseva, Israël. Ze zijn afkom-

OENE- Onlangs heeft glasservice van Essen B.V. uit Epe het sponsorcontract getekend met v.v. Oene.

stig uit Nederland en hebben 20 jaar in West-Papoea gewoond en gewerkt. In 2003 werden ze naar Jeruzalem geroepen. De avond wordt georganiseerd door Pillar of Fire Hattem en gehouden in

Glasservice van Essen zal de komende jaren shirtsponsor zijn van v.v. Oene B2. Als blijk van dank en

de Emmaüskerk, Dorpsweg 27 te Hattem. Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Voor info: hattem@pillaroffire.nl of tel. 06-21856412.

waardering werd aan de heer van Essen een boeket bloemen aangeboden.

VAASSEN- Net als in 2012 mag De Koekoek zich in 2013 het beste zwembad van Gelderland noemen. Tijdens de zwembad van het jaar verkiezing, welke werd gehouden van september tot en met november 2013, stemden de stemmers massaal op De Koekoek. Bij de verkiezing wordt stemmers gevraagd onder andere cijfers te geven voor de service, hygiëne, sfeer en prijs/kwaliteit verhouding. De Koekoek kreeg een 8,9 als totaalcijfer. Een geweldig resultaat waarmee De Koekoek zich naast beste van Gelderland, vierde van Neder-

land mag noemen. In 2012 bekleedde De Koekoek nog de achtste plaats van Nederland met een totaalcijfer van een 8,2. Ten opzichte van het vorige jaar is er dus een stijgende lijn te zien. De bezoekers van De Koekoek hebben gezien en gemerkt dat de organisatie, na de opstartfase in 2012, steeds beter in haar jasje gaat zitten. Dit vertaalt zich naar de hoge cijfers die er werden uitgedeeld. De medewerkers van De Koekoek zijn trots op dit resultaat. De taart die hen werd aangeboden om het feestje te vieren hebben ze zich goed laten smaken.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 24 1

MEUBELMAKERIJ INTERIEURBOUW

Lange takken, korte metten! Zagen, snoeien en (eventueel sneeuwvrij maken)

Hammerstraat 48-1 8161 PH Epe Tel. (0578) 629 855 info@speciaalkasten.nl

Zagen, snoeien en (eventueel sneeuwvrij maken) tegen een flinke winterkorting in de maanden tegen een ďŹ&#x201A;inke winterkorting! Kijk voor januari en februari! meer informatie op www.wjbruggeman.nl Bel nu alvast voor meer informatie of een of afspraak belop 0578 695995. 0578-695995 of kijk op onze website www.wjbruggeman.nl

www.speciaalkasten.nl

super goedkoop UITZOEKEN; GEEN 59,- 49,- 39,- MAAR: Rek regenkleding/wielerkleding..................... v.a. 10,Race/ATB helm ............................... van 39,- voor 19,buitenbank

salonbank

vouwgordijn

Voor vakwerk en goede service T: 038 - 44 702 54 T: 06 - 207 910 55 @: stoffer@stoffer-stofferingen.nl Klapperdijk 36A Wapenveld Kijk voor meer informatie op: www.stoffer-stofferingen.nl

Voor de complete inrichting van motor- en zeiljachten Meubels en caravankussens Gordijnen en raamdecoratie Keuze uit diverse soorten stoffen en leder Materialen op voorraad

Kinderhelm ....................................... van 20,- voor 9,Lange wieler-/schaatsbroek .......... van 59,- voor 25,Kindermand (roze) ........................... van 12,- voor 5,Fietstassen (dubbel) ...................... van 49,- voor 15,Shoppertas (zwart)........................ van 30,- voor 15,Pak-af tas (zwart) .......................... van 30,- voor 15,-

Electrische fietsen nieuw & gebruikt! WINTERBEURT Bescherm uw fiets tegen pekel. Wij controleren en repareren uw fiets!

EXCLUSIEF

Nieuw in het Gazelle assortiment: Union omafiets v.a.

349,-

TĂśpfer Tweewielers

..... de tweewielerspecialist van Epe HOOFDSTRAAT 136 - EPE Tel: 0578-612440


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 42

Noordgouwleerlingen Hattem werken in de praktijk

Kerstdiner 55+ bij Viattence EPE- Op woensdag 11 december kunt u bij De Bloemfontein (Vaassen), Viattence, locatie De Klaarbeek (Epe) genieten van het Kerstdiner buffet. Bent u inwoner van de Gemeente Epe én 55+? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan het buffet dat mede als doel heeft om de sociale contacten te bevorderen. Heeft u interesse? Dan kunt u zich opgeven (tijdens

kantooruren) tot uiterlijk maandag 9 december voor 12.30 uur bij de receptie van De Klaarbeek/De Speulbrink via tel. 0578- 578400. Bij het opgeven is het belangrijk dat u zelf meldt op welke locatie u deel wilt nemen aan het buffet. De aanvangstijden per locatie zijn: Bloemfontein om 17.00 uur te Vaassen en de Klaarbeek om 17.00 uur te Epe.

Bowlz Heerde gestart

HATTEM- De leerlingen uit het derde en vierde leerjaar handel&administratie van CC de Noordgouw in Hattem brachten dat wat ze in de lessen geleerd in praktijk, in samenwerking met de wereldwinkel Hattem. Om bedrijven kennis te laten maken met de Fairtrade chocoladeletters begonnen de leerlingen met het

aanbieden van een vrijblijvende offerte met een chocoladeletter. Deze zijn er in twee verschillende uitvoeringen, het & (ampersand teken) en @ (add teken). Daarna hebben zij de bedrijven gebeld om interesse in het aanbod te peilen. Vervolgens zijn de letters besteld, ingepakt en voorzien van een factuur naar de bedrijven

gebracht. Op deze manier leren de leerlingen hoe de ‘orderflow’ werkt. Ook de boeren die de cacao leveren, worden er beter van. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun grondstoffen. Behalve de chocoladeletter zijn er nog veel meer Fairtrade artikelen te koop, zoals speelgoed, kerstkaarten en wijn.

HEERDE- Op 20 november is de Bolwzvereniging in oprichting gestart in Bowlzcentrum de Koerberg. Na twee keer hebben zich reeds 11 potentieel leden, 8 senioren en 3 jeugdleden, gemeld die het leuk vinden om ongedwongen, zonder verdere verplichtingen, een uurtje Bowlz te spelen. Geen verkeerd begin vindt de initiatiefnemer Jaap Roeters. “We kunnen nog veel meer leden ontvangen en iedereen is van harte welkom op woensdag van 16.00 tot 17.00

uur in het Bowling centrum de Koerberg te Heerde”, zo zegt hij. Kosten zijn per persoon 3 euro per keer bowlz spelen als bijdrage voor de huur van de baan. “We proberen zowel voor de jeugd als voor de senioren actief te zijn.” Informatie en opgeven bij Jaap Roeters bij voorkeur per e mail jaaproeters@ zonnet.nl of tel. 0578- 690446. Als deze tijden niet passen dan kunt u zich toch opgeven om met elkaar te bekijken of andere tijden mogelijk zijn.

Voyage à Paris in Hattem

Nereda-zuivering Epe: 40% minder energieverbruik EPE- De rioolwaterzuivering in Epe die in mei 2011 door onze huidige koning Willem Alexander werd geopend, verbruikt 40% minder energie dan een ‘ouderwetse‘ zuivering. Dat blijkt uit onderzoek van de STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen. De Neredatechnologie is nieuw en werd voor het eerst op de rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe in Epe toegepast. De zuivering verbruikt ook minder chemische stoffen en neemt minder ruimte in. “We zijn erg blij met dit resultaat. Toen we er aan begonnen wisten we niet precies wat de prestatie

HEERDE- Zaterdag 23 november zijn de meiden van MA1 van de voetvalvereniging SEH uit Heerde op overtuigende wijze kampioen geworden. In een enerverende thuiswedstrijd werd Raalte MA1 met maar liefst 5-1 verslagen. Het in grote getale opgekomen publiek kon genieten van een spannende wedstrijd. Na de wedstrijd werden zij dan ook gehuldigd en volgde een ware kampioensrit met tractor door Heerde. Bij voetbalvereniging

zou zijn van deze zuivering. Daarom wordt de ontwikkeling nog steeds door ons en onze partners gevolgd”, zegt heemraad (dagelijks bestuurslid) Bert van Vreeswijk. De technologie werd ontwikkeld door de TU Delft en geschikt gemaakt voor groot gebruik door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Waterschap Vallei en Veluwe was bereid de nog niet bewezen technologie toe te passen op de nieuwe zuivering in Epe. “In de afgelopen twee jaar werden er nog aanpassingen gedaan aan het proces, waardoor het afvalwater nog schoner werd. De technologie

SEH zijn inmiddels bijna 70 meiden wekelijks actief aan het voetballen. Dit aantal neemt nog steeds toe. Maar er kunnen er nog meer bij, waardoor er mogelijk voor elke leeftijdsklasse één of meerdere teams kunnen worden gevormd. Jonge sportieve meiden die het leuk vinden om in teamverband hun sport te beoefenen zijn van harte welkom. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van SEH: www.vvseh.nl.

was dus nog niet uitontwikkeld en dat is nog steeds niet het geval”, aldus Van Vreeswijk. Bij de Neredazuivering wordt gebruik gemaakt van bacteriën die korrels vormen en snel bezinken. Hierdoor kan het gehele proces in een hoge tank plaatsvinden. Bij het klassieke proces dat al honderd jaar in gebruik is, worden vlokvormige bacteriën gevormd die moeilijk bezinken. Hiervoor zijn grote tanks en dus veel ruimte nodig. De zuivering in Epe trekt veel bekijks uit de gehele wereld. Inmiddels is de technologie ook in gebruik bij zuiveringen in Groningen (Garmerwolde) en Overijssel (Vroomshoop) en is het verkocht aan Groot-Brittannië en Brazilië. “De installatie is dus veel beter voor het milieu en doordat er weinig energie nodig is, scheelt dat iedere dag in de kosten. En de bouw was ook nog eens drie miljoen euro goedkoper dan de bouw van een ouderwetse zuivering”, aldus Van Vreeswijk. “Samen met investeringen die we doen in rioolwaterzuiveringen om energie en grondstoffen terug te winnen, kunnen we zo de kosten voor de zuivering van rioolwater in de hand houden.” Meer dan de helft van de begroting van het waterschap gaat naar de zuiveringen toe, ruim 63 miljoen euro. “Nereda is dus de toekomst voor ons, maar ook voor ontwikkelingslanden waar nog veel geïnvesteerd moet worden in de rioolwaterzuivering. Wat Vallei en Veluwe betreft denk ik vooral aan de toevoeging van een Nereda-installatie aan bestaande zuiveringen. Zo zijn er momenteel plannen voor aanpassing van de zuivering in Terwolde, waarbij inzet van Nereda een optie is.” Het waterschap heeft in haar gebied 16 rioolwaterzuiveringen, waaronder in Soest Amersfoort, Veenendaal, Apeldoorn, Harderwijk en de meest noordelijke in Elburg.

Zanggroep Nostalgie springlevend EPE- Wat in 2001 begon als een zanggroep met een tiental mensen is uitgegroeid tot een zanggroep van 15 leden, waarvan 3 muzikanten. Ook komen de leden niet meer alleen uit Vaassen. Dat er zoveel behoefte bestaat aan het Neder-

landse lied van weleer was in het begin ondenkbaar, maar na 375 optredens is het wel duidelijk. Na de zomervakantie zijn ze vanaf oktober wekelijks weer volop bezig met optredens. De maand december is voor de zanggroep een topmaand,

met het sfeervol Kerstprogramma. Deze optredens vinden plaats in o.a. Zwolle, Holten, Wilp, Bentelo en de Play-in, in de grote kerk te Epe. Voor inl.info@zanggroepnostalgie.nl of Evert van de Vosse, tel. 0578-571907.

HATTEM- Woensdag 11 december geven Philip Freriks, Valérie Guillorit en Marcel Worms een vertelconcert op uitnodiging van Kunstkring Hattem. De door Philip Freriks geschreven tekst wordt omlijst door een selectie uit het liederen oeuvre van Francis Poulenc en pianowerken van Satie en Poulenc. Aanvang: 20.15 uur in

de Marke te Hattem. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Bruna, Kerkstraat 35, Hattem, tel. 038- 4441292. Kijkt u voor verdere informatie over programmering, kaarten en abonnementen op www.kunstkringhattem.nl. U wordt meegenomen op een niet alledaagse wandeling door de Franse hoofdstad.

Heerde Zingt met The All Singers

HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 8 december weer een Heerde-zingt-op-zondagdienst. Aan deze dienst zal het koor The All Singers uit Heerde (zie foto) onder leiding van Marten van der Worp haar muzikale medewerking verlenen. De VEG heeft in dit kerkelijk seizoen als jaarthema ‘Jezus volgen’. Het

jaarthema voor de serie Heerde Zingt op Zondag is ‘vrouwen die Jezus volgen’. In deze dienst zal het gaan over Hanna, het thema zal beeldend worden neergezet. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 te Heerde en begint om 19.00 uur. Voorganger is Ds. J.M. Weststrate. Voor meer informatie zie www.vegkruiskerkheerde.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N N AA 243

t

SALE Met kortingen tot 75%

Reserveer nu voor de Kerst 1e en 2e Kerstdag

Kerstbuffet Volwassenen per persoon.. Kinderen t/m 12 jaar Met ijs of koffie na.

De mooiste merkmonturen

20

50 ,

halve prijs

Dorpsstraat 4, Heerde. Tel: 0578-692745.

Vanaf nu: APK compleet 19,95

Brillenglazen met iets extra’s

De bril als fashion statement

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

De hele maand december bij:

Stationsweg 27 Wapenveld 038 447 89 97

Ford Ka 1.2Si, T rend ............................. ´ 11 Ford Ka 1.2 T itanium X ......................... ´ 11 Ford Ka 1.3i Titanium, nieuw model ....... ‘10 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., T rend ............... ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.3i T rend 3-drs .................. ‘09 Ford Fiesta 1.3 Futura, 3-drs., .............. ‘08 Ford Fiesta 1.3i Cool/Sound, 5-drs., ..... ´07 Ford Fiesta 1.3 Classic .......................... ‘02 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ................. ‘09 Ford Focus 1.6i T itanium, 5-drs., .......... ‘08 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs ................. ‘04 Ford Focus C-Max, 1.6i Futura ............. ´06 Ford Focus 1.8 TDDi, 5-drs., Futura ..... ´04 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ............... ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., .......................... ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ....................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ............ ´06 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´02 Fiat Panda Edizione Cool ....................... ‘09

Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘06 Citroen C1, 5-drs., ................................. ‘ 1 0 Peugeot 206 1.4, 3-drs. ......................... ‘04 Renault Clio 1.2, 5-drs., ........................ ‘05 Suzuki Alto 5-drs., GLX ......................... ´04 Mini Cooper Pepper 1.6 extra’s ............. ‘06 Nissan Micra 1.2i 3-drs., ....................... ‘05 Opel Zafira 1.6i Comfort ......................... `03 Opel Corsa 1.2i 3-drs., .......................... ´02 Toyota Aygo Cool, 5-drs., ...................... ‘ 11 VW Polo 1.4i ComfortLine ..................... ´06 Stationwagon Ford Focus 1.6i T itanium Combi ...... 2x ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Futura .............. ´07 Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ...... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi ..................... 2x ‘00 VW Golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............ ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 244

PRACHTIGE VOLLE KERSTBOOM

ONBREEKBARE KERSTBALLEN

48 takken met metalen voet hoogte 180 cm

diverse kleuren koker 6 stuks Ø 7 cm

SCHEURKALENDER OF KOOKBOEK diverse titels verkrijgbaar voor een jaar lang plezier

1.99

0.99 AFSTANDSBEDIENING SCHAKELSET

3 ontvangers en 1 afstandsbediening voor draadloze bediening van verlichting en apparatuur tot 1150 Watt

27.95 KUBU KERSTBOOMVOET

7.99 KERSTBOOM KLEED

decoratief rotan 26x61 cm

diverse kleuren pluche Ø 120 cm

6.95

2.39

DIVERSE MERK DOUCHEGELS

20 LAMPJES

100 LAMPJES

3.29

1.09

LED THEELICHTEN OPLADER oplaadstation inclusief 8 LED theelichten

SFEERLICHT GIFTSET

2 sfeerlichten op houten tray met sierstenen 40x14x11 cm

4.49 DAMES COMBI VEST MET TOP diverse trendy kleuren maten M-XL

8.95 DENIM OF AXE AFTERSHAVE

Playboy 250 ml, Axe 250 ml, Adidas 250 ml of Palmolive 500 ml

ZE GROTE KEU ! EN K ER -M A UIT

INDOOR KERSTVERLICHTING

diverse varianten 100 ml

DAMES BROEK slimfit diverse kleuren maten 34-44

7.95

1.49

2.49

5.69

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 245

WEEKACTIE! VAN ZONDAG 1 DECEMBER T/M ZATERDAG 7 DECEMBER 2013

DAMES KNIEKOUSEN 2 paar diverse dessins of 3 paar uni kleuren maten 35-42

1.99 MEISJES KNIEKOUSEN diverse dessins maten 23-38

KINDER PYJAMA

LED SFEERVERLICHTING

K3, Piet Piraat, Mega Toby en Mega Mindy maten 86-128

parelverlichting 20 lampjes 1 meter

4.79

MEISJES BIG SHIRT maten 86-128

3.29

BABY PYJAMA

2.29

KERSTBOOM DECORATIE

maten 50-80

keuze uit winterfiguur, decohangers, kerstster of magnolia

2 PAAR

1.59 LUXE KERSTKAARTEN OF HANGERS diverse varianten en decoren met glitter, folie of 3D bewerking per pak

! UITZOEKEN

0.79

3.79 L’ART DU CHEF PRO PANNENSET

THERMO BROEK OF T-SHIRT

Ø 21 cm

professionele pannenset 4-delig hoogwaardig RVS 18/8 voor alle warmtebronnen (inclusief inductie), oven en vaatwasmachine bestendig met handige maataanduiding binnenzijde stootvaste RVS deksels

dames/heren zwart of wit maten S-XXL

Ø 19 cm

Ø 16 cm

DECO OPBERGMAND met tekst ‘storage’ wilgenteen 30x25 cm excl. inhoud

OUTDOOR VERLENGSNOER 3x1.5 mm² uitgevoerd in neopreen kabel geschikt voor langdurig buitengebruik 10 meter

GEN MAAK JE EIET! S U EA CAD

2.29

20 METER

14.95

7.95

49.95 KINDER THERMO BROEK OF T-SHIRT zwart of wit maten 92-170

2.39

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

2.79

Zet- en drukfouten voorbehouden.

0.79

Ø 16 cm


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 46

Proatstoel

Spinning- en zumbamarathon

HEERDE- Het programma de Proatstoel van Radio 794 is zaterdag 7 december te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur. Linda Seinstra is in Epe waar ze eerst met de mensen van Koppel praat over de actie Serious Request op 14 december. Daar gaan Radio794 en Koppel een Mini Glazenhuis organiseren in Kulturhus EGW. Daarna haast Linda zich naar het Loeffpark waar de mensen van Epe on Ice druk zijn met de voorbereidingen. Zij hoort van Gradus Vos hoe de ijspret verdeeld is tussen 13 december 2013 en 5 januari 2014.

In de studio ontvangt Cor Rorije de voorzitter van “Wij zijn Heerde” mevrouw Marry Mulder en ook de winnaar van de Veluwse Innovatieprijs 2013 Ben Harsta. Hetty Kolkman presenteert daarna in de studio weer haar Evenementen Kalender voor deze week. Tony van Dommelen doet deze zaterdag de techniek en presentatie in de kelder van Radio794. Ook tussn 9 en 10e zit Tony in studio um in de Speuldeuze de streektaalmeziek te laotn heurn. Hie hef vanalles uut Drenthe op de dreijtaofel liggn. Voor meer informatie: www.radio794.nl.

Oliebollen verkopen

WAPENVELD- Het was zaterdag hard werken voor zowel volwassenen als kinderen bij het Fysio +

Fitness Noord Oost Veluwe. Naast een spinning- en zumbamarathon voor het goede doel waren de

Kandidatenlijst PvdA Heerde HEERDE- Tijdens de ledenvergadering van de PvdA afdeling Heerde is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Tevens werd de lijsttrekker gekozen. Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie maakte het afdelingsbestuur de lijst bekend. De leden stemden op de voorgedragen kandidaten en hebben de volgorde bepaald. De eerste 10 kandidaten van een lijst van 22 personen zijn op plaats 1: Siebren Buist, de huidige fractievoorzitter en tevens gekozen als de lijsttrekker voor de PvdA; vervolgens op 2: Bram Horst, op dit moment raadslid; 3: Henk Kanter, lid van de schaduwfractie en afdelingsvoorzitter; 4: Hubert Bögemann, de huidige wethouder; 5: Hanneke den Boef; 6: Gerda SmitRorije, lid van de schaduwfractie; 7: Ina Vijge; 8: Geertje Bos; 9: Jan Scholten; 10: Carel van de

kinderen actief tijdens het Pietengymen. Zij moesten laten zien of ze net als Zwarte Piet overal op en onder door konden. Natuurlijk was er ook tijd voor pepernoten en iets te drinken. In totaal hebben zo’n 75 mensen meegedaan aan de activiteiten. Met de Zumba- en Spinningthon werd in totaal 350 euro opgehaald voor Autisme Actief. Deze stichting verzorgt sport- en recreatiebegeleiding voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

EPE- Leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Christelijke basisschool Anne de Vries uit Epe gaan komende week proberen zoveel mogelijk oliebollen te verkopen. Deze leerlingen gaan dan met lijsten rond in de gemeente Epe. Vrijdag 6 december staan de heren van de Stichting Semmy op het schoolplein oliebollen te bakken. Ook zaterdag 7 december worden er oliebollen gebakken, maar dan op de parkeerplaats bij Bakkerij Marcel Commandeur aan de Hoofdstraat 144 in Epe van 9.00 tot 13.00 uur. De totale opbrengst hiervan komt ten goede aan de Stichting Semmy. Zie hiervoor ook www.stichtingsemmy.nl. De heren Marcel Commandeur en Henk Veldman hebben hiervoor een presentatie gegeven op de Anne de Vries-

school wat hetgeen de Stichting Semmy allemaal doet en waar het geld van de oliebollen opbrengst voor bedoeld is. Ook de dochter van Marcel Commandeur, Myrthe, vertelde een indrukwekkend verhaal over een meisje, Danique Steunenberg uit Vaassen, die overleden is aan hersenstam kanker. Henk Veldman, die zich enorm inzet voor de Stichting Semmy, gaf een duidelijke uiteenzetting dat er heel veel geld nodig is voor onderzoek naar hersenstam kanker bij kinderen in het VUmc in Amsterdam. De Stichting Semmy probeert landelijk jaarlijks minimaal 250.000 euro over te maken voor onderzoek naar het VUMC. Door allerlei acties probeert de Stichting Semmy dit geld bij elkaar te krijgen.

RSG N.O.-VELUWE

Giessen. De complete lijst staat op www.heerde.pvda.nl. Er werd eveneens gesproken over het concept verkiezingsprogramma. Per 1 januari 2014 zal het verkiezingsprogramma worden gepubliceerd. De PvdA zal haar campagne voeren onder het motto: “Van elkaar; met elkaar; voor elkaar.”

/ŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ

Scouting Buys Ballotgroep wint prijs

ƚǁĞĞƚĂůŝŐĂƚŚĞŶĞƵŵĞŶ ƐƉŽƌƚŬůĂƐƐĞŶǀŵďŽŬĂĚĞƌͬďĂƐŝƐ

ϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯ Žŵϭϵ͘ϯϬƵƵƌ tŝũŶŽĚŝŐĞŶŽƵĚĞƌƐĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉϴ ƵŝƚŽŵnjŝĐŚƚĞůĂƚĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞnjĞƚǁĞĞ ďŝũnjŽŶĚĞƌĞƐƚƌŽŵĞŶǀĂŶĚĞZ^'E͘K͘ͲsĞůƵǁĞ͘ HEERDE/EPE- De Sprengenstam, onderdeel van de scouting Buys Ballotgroep heeft in de gemeente de Bilt meegedaan aan een fotowedstrijd ‘doe meer met afval’. In oktober 2012 hebben ze een opkomst gehouden over de Melkweg en de sterren die daar in staan. Ze wilden ook iets actiefs doen en

hebben een vlot van lege melkpakken en sappakken gemaakt. Daarna zijn ze er zelfs nog mee gaan varen en je kon er echt met 1 persoon op zitten. Op 19 november kon Simone Witteveen-van Roon de prijs in ontvangst nemen in het gemeentehuis van Bilthoven. De prijs is een digitale fotocamera.

Kerststal met Kerstmarkt HEERDE- Naast de Kerststal van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde wordt op vrijdagavond 20 december eveneens een Kerstmarkt in het centrum van Heerde georganiseerd. De markt begint om 18.00 uur. Een aantal trekkers deze avond is onder andere een optreden van het Dickensorkest en een woodcarve demonstratie. De ondernemersvereniging is nog op zoek naar mensen die ook een kraam willen huren om

artikelen te verkopen of een vereniging onder de aandacht te brengen. De kraamhuur voor een hele kraam van 4 meter bedraagt 25 euro, het is echter ook mogelijk een kraam te delen. Voor leden van OVH zal er een korting op de kramen zijn. Voor vragen, opmerkingen en goede ideeën kunt u contact opnemen met de organisatie, Nicolette Lageweg, tel. 0620209074 en Jan Pieter Tuinman, tel. 06- 24110021.,ĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͗ ͻഩůŐĞŵĞŶĞǀŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐ ͻഩ,ĞƚǀŽůŐĞŶǀĂŶƉƌŽĞĨůĞƐƐĞŶ

>ŽĐĂƚŝĞ ^ĐŚŽƚǁĞŐϭ͕ϴϭϲϮ'DW͕ƚĞů͗;ϬϱϳϴͿϲϭϮϬϵϰ

ǁǁǁ͘ƌƐŐŶŽǀ͘Ŷů


3-gangen

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 247

Bart Pool Installaties Zompweg 10

Kerst diner

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

www.bartpoolinstallaties.nl

VOORGERECHT:

SAUZEN:

Carpaccio Champignons in bierbeslag Vis-trio (garnalen, gerookte zalm en heilbot) Salade gerookte eendenborst Wild bouillon Huisgemaakte tomatensoep

Champignonsaus, rode wijnsaus, kreeftensaus of stroganoffsaus

HOOFDGERECHT: Varkenshaas met saus naar keuze Stoofpotje van wild Kabeljauw met saus naar keuze Kogelbiefstuk met saus naar keuze Gevulde cannelloni

* Zinkwerk * Cv-installatie

Genoemde gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

NAGERECHT: Grand-dessert Diverse lekkernijen gepresenteerd op een etagiere

â&#x201A;Ź 26,75 per persoon

1e en 2e kerstdag. Reserveren noodzakelijk! Hotel Restaurant

3JKLTXFH / t;BML UFMFGPPO tGBY tFNBJMJOGP![BMLFSCSPFLOMtXXX[BMLFSCSPFLOM

LOKO gaat stoppen U KUNT UW PUNTEN VERZILVEREN tijdens een aankoop bij ĂŠĂŠn van de deelnemende ondernemers

Tot en met 31 DECEMBER â&#x20AC;&#x2DC;13 Deelnemende ondernemers Heerde Boschman Optiek Bloemsierkunst De Groot Van Aarst B&O Juwelier Meiling Topslijter Herfkens

Wapenveld Euronics Visser Slagrij Bredenhoff H&H Flowers

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VA A S S E N 06-13921415 / 0578-575140

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

â&#x20AC;˘ Bitumineuze dakbedekking

â&#x20AC;˘ Koperen goten

â&#x20AC;˘ Single daken

â&#x20AC;˘ Zinken goten

â&#x20AC;˘ Koperen roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Gevelbekleding zink/koper

â&#x20AC;˘ Zinken roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 248

30

jaar

Flair Mode Flair

30

Wie jarig is trakteert De gehele wintercollectie nu

30% korting*

Sandwich

Mac

Poools

Expresso

Alan Red

Simclan

* Nieuwe collectie, basics en accessoires uitgezonderd. Graag tot ziens bij

Flair Mode Flair

Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde. Tel. 0578-694596

Aanname depot Cristel-Cleaning

Maandagmorgen gesloten. Vrijdagavond koopavond


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N A 49 2

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Erkend gas- en watertechnisch installateur.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 50

Badminton workshop ‘t Mozaïek

Spreekuur Viattence Thuiszorg in de Thuiszorgwinkel EPE- Viattence start een inloopspreekuur Thuiszorg in Epe. Het spreekuur vindt op woensdag in de ‘even weken’ plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de thuiszorgwinkel (Pastoor Somstraat 7) in Epe. U kunt hier terecht met verschillende vragen over zorg en ondersteuning. Hoe kan ik aanspraak maken op thuiszorg? Met welke klachten en hulpvragen kan ik bij Viattence terecht? En hoe kan ik met behulp van thuiszorg zo lang mogelijk in mijn eigen huis blijven wonen? Vanaf 13 november kunnen inwoners van de gemeente Epe hiervoor terecht bij het Inloopspreekuur van Viattence. Bijna iedereen in Epe kent Viattence locatie De Klaarbeek. Dat er vanuit deze woonzorgcentra al bijna 7 jaar verpleging en verzorging bij mensen thuis wordt

geboden, is minder bekend. Zo zijn er meer zaken onbekend over thuiszorg. Met alle wijzigingen in vergoedingen van de afgelopen jaren, wordt het er voor mensen niet duidelijker op. Wat wordt nu wel vergoed en wat niet? Het spreekuur vindt om de week op woensdag plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de thuiszorgwinkel in Epe. Een Viattence EVV-er (eerst verantwoordelijke verzorgende) zit dan voor u klaar om uw vraag te beantwoorden. En geen enkele vraag is vreemd. Mocht het lastig zijn naar het spreekuur toe te komen, dan komen de medewerkers van Viattence graag naar u toe. Ook dan kunt u bellen naar uw Viattence Consulent via 0578- 668449 of uw vraag via de mail stellen aan: zorgbemiddeling@viattence.nl.

Eerste prijs voor VIVO VAASSEN- Afgelopen weken zijn er door badmintonvereniging BC’70 Veluwe workshops badminton gegeven aan de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van basisschool ‘t Mozaïek in Vaassen. 150 aandachtig luisterende en enthousiaste kinderen kregen twee lessen van een uur van Leonora van Werven en Inge Brummelhuis en maakten hiermee kennis met de bad-

mintonsport. Hoe jong de kinderen ook waren, ze deden allemaal even enthousiast mee. Na de warming up wat conditietraining, een spelletje, partijtjes en natuurlijk ‘rond het net’. Het was een groot succes bij zowel de kinderen, leraren en de trainers. Alle kinderen hebben kennis kunnen maken met de basisregels van de badmintonsport en zijn uitgenodigd

om een aantal keren gratis mee te spelen op maandagavond van 18.3019.45 uur in sporthal ‘De Wieken’ te Vaassen. Lijkt het je ook leuk om een keer te komen kijken, mee te trainen of een workshop badminton te krijgen, neem dan een kijkje op www.bc70veluwe.nl of mail naar secretaris@bc70veluwe.nl voor meer informatie.

Wecycle bij Jumbo Supermarkt

HEERDE- Bij supermarktketen Jumbo kunnen klanten gratis afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren. In alle 380 vestigingen

staan hiervoor speciale Wecycle-inleverbakken. Ook in de winkels die binnenkort de deuren openen, komen de inleverbakken te staan. De samenwer-

king tussen Wecycle en Jumbo maakt het inleveren van oude kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) makkelijker. Wecycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste organiseert. Door de komst van de nieuwe inleverpunten bij Jumbo hoopt Wecycle de drempel voor het inleveren verder te verlagen. “Als familiebedrijf en snelgroeiende supermarktketen heeft Jumbo duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan. Om die reden werkt Jumbo graag samen met Wecycle om klanten te stimuleren en de drempel voor hen te verlagen om kleine elektrische apparaten en spaarlampen in te leveren voor recycling. Daarnaast bieden we deze extra service graag aan onze klanten, want zij staan bij Jumbo 100 procent centraal”, aldus Colette Cloosterman- Van Eerd, directeur Formule en Innovatie bij Jumbo Supermarkten.

Jubilerende vrijwilligers in Hanzeheerd Brinkhoven

HEERDE- Onlangs zijn bij Chr. Zorg- en wooncentrum Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Al 20 jaar vrijwilliger zijn de dames M. Bijsterbosch, C. van Boven, H. Mulder en R. Woudstra, zij verzorgen de baliedienst. Mw. P. Gijsendorffer is, naast de baliedienst, ook nog vrijwilligster bij

de Open Maaltijd. Mw. B. Janssen is, naast de baliedienst, ook vrijwilligster op de dagverzorging. Dhr. H.J. Mateman is gastheer bij avondactiviteiten en verricht hand- en spandiensten. Zij kregen een pen met inscriptie aangeboden. Vrijwilligers die al 15 jaar hun diensten aanbieden zijn de dames G. Boezewinkel, J. de Graaf, T. Vinke

en J. Wagenvoord, zij verzorgen de koffiekar. Mw. T. Bettink is gastvrouw in het restaurant en helpt bij de soosmiddag en mw. E. Blok leidt de kleutergroep op de groepsverzorging. Dhr. T. Hoogers is organist bij de weeksluitingen, mw. H. Steenbergen verzorgt de broodkar en mw. H. Voerman verzorgt de baliedienst. Zij kregen een beeldje aangeboden. Al 10 jaar vrijwilliger zijn mw. G. Dijkslag, zij schenkt koffie in het restaurant, mw. A. Haverkamp doet baliedienst, mw. D. van Norel is gastvrouw in het restaurant, schenkt koffie bij avondactiviteiten, helpt bij de Open Maaltijd en de bijbelkring. Mw. M. van Ommen is baliemedewerkster, koster bij de weeksluitingen en is lid van de Commissie Pastorale Activiteiten. Zij kregen een badhanddoek en een washand met daarop geborduurd: Bedankt! Tevens kregen alle jubilarissen een boeket bloemen uitgereikt. Foto: Bastiaan van Dijk.

VEESSEN- Afgelopen zaterdag 30 november heeft muziekvereniging V.I.V.O. uit Veessen deelgenomen aan een concours in Zutphen. Dit concours vond plaats in Theater en Congrescentrum Hanzehof. Dit optreden werd door de drie juryleden beloond met een mooie eerste prijs. Met een totaal van 82.5 punten kwamen ze als beste uit in de vierde divisie. Het verplichte werk Clouds van Eric Zwiggers werd beoordeeld met 84 punten. Voor het keuze-

werk Grounds van Jacob de Haan behaalden ze 81 punten. Dirigent Maarten van de Kolk staat nu bijna twee jaar voor dit orkest en dit was de eerste keer dat hij met V.I.V.O. op concours ging. Dirigent en leden waren dik tevreden over het behaalde resultaat en dit werd in Veessen flink gevierd. Het eerst volgende optreden van muziekvereniging V.I.V.O. zal zijn op 21 december tijdens een kerstconcert. Dit optreden vind plaats in sporthal de Noord in Veessen.

Pietengym bij GVH

HATTEM- Het was woensdag een dolle boel in de gymzaal aan de Spoorstraat in Hattem. De jongste leden van de GVH werden blij verrast met een bezoek van hele lieve, grappige en gekke pieten. Samen met de pieten hebben de kinderen geoefend om een echte piet te worden. Springen, daklopen, pakjes door de schoorsteen

gooien,dansen en klimmen, alles wat je als echte piet moet doen. De zwarte pieten waren erg onder de indruk van alle kinderen. Na al het dansen en gymmen had iedereen dan ook wel een echt pietendiploma en wat lekkers verdiend. Het pietenfeest was een groot succes en alle kinderen gingen vol enthousiasme naar huis.

Zorgzame proeftuin voor vitaler Wapenveld WAPENVELD- In de kern Wapenveld wordt in april 2014 gestart met een ‘proeftuin’ zorg onder het motto Zorgzaam Wapenveld. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst op ECR Groot Stokkert met ruim dertig deelnemers uit professionele zorg- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente Heerde. Aanleiding is de grote veranderingen in de zorg die op stapel staan. “De gemeente staat aan de vooravond van de overheveling van taken door het rijk en de provincie. Dat gaat niet altijd gepaard met het geld dat nodig is omdat er flink bezuinigd wordt. Dat betekent dat we een beroep moeten doen op eigen kracht van de inwoners en hun omgeving”, aldus wethouder Hubert Bögemann bij de aftrap van de bijeenkomst. Door het netwerk Wonen, Zorg en Welzijn binnen de gemeente Heerde, is er voor gekozen om van Wapenveld een ‘proeftuin’ te maken en zo ervaring op te doen met de wijzigingen in de zorgsector. De opstellers van het Dorpsplan Wapenveld hadden hier

al aandacht voor en namen dit op onder het kopje ‘Zorgzaam Wapenveld’. Het is de bedoeling van de proeftuin om zorg en ondersteuning in de buurt vorm te geven. Heel belangrijk is het opzetten van een netwerk van buren en burgers dat kan bijdragen aan een veilige en warme leefomgeving. Dat netwerk wordt ondersteund vanuit de gemeenschapsvoorziening. Daar krijgen professionele organisaties een plek als het gaat om zorg, welzijn en wonen. Die koppeling van het netwerk met de professionele hulp, moet uiteindelijk leiden tot een vitalere samenleving waarin mensen vooral mee kunnen doen. De Dorpsraad is blij dat men in Gea Sijpkes iemand heeft gevonden die namens de Dorpsraad aan het stuur wil zitten bij haar inbreng voor de ontwikkeling van de ‘proeftuin’. Om er achter te komen wat er dan gedaan moet worden, gaat de Dorpsraad begin volgend jaar een conferentie houden voor de hele bevolking onder de naam ‘Zorgzaam Wapenveld’.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G I N A 5 21

KERST 2013/2014

KERSTAVOND GEOPEND

6 SOORTEN SOEP

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VANAF 13.00 U!!

VIS-, VLEES- EN PASTASALADES

KERSTARRANGEMENT 2 UUR ONBEPERKT

€ 37,95 all-inclusive

LUXE VISGERECHTEN

ALLEEN MOGELIJK VANAF 18.00 UUR

DIVERSE WILDGERECHTEN

KINDEREN € 2,75 PER LEVENSJAAR

LIVE COOKING MET VIS EN VLEES

ALLEEN OP RESERVERING!

MEER DAN 100 GERECHTEN

EXTRA UUR KERST

INCLUSIEF WOKKEN RESTAURANT DE STERN HOOFDSTRAAT 108 8162 AN EPE TEL.: (0578) - 61 33 33 7 dagen per week telefonisch bereikbaar! WWW.RESTAURANT-DESTERN.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 DECEMBER 2013 - PAGINA 52

Prestatiebekerwinnaars Gemzen gehuldigd

HEERDE- In het voorprogramma van de Najaarsledenvergadering van Atletiekvereniging De Gemzen werden zoals gebruikelijk de winnaars van de prestatiebekers in het zonnetje gezet. Bij de jeugd kan een hele goede hardloper winnaar worden van de prestatiebeker, maar het kan ook een hele goede discuswerper of hoogspringer zijn. Elke prestatie wordt gewaardeerd met punten en degene die het hoogste puntenaantal heeft behaald op een bepaald

onderdeel is de winnaar. Bij de senioren/masters gaat het alleen om hardlopen. Dit zijn de winnaars van 2013: pupillen: Renske Hanekamp, Maikel Potkamp, Isabel van Houweling, Rens van Oosten, Elisa Nap, Merijn Renshoff, Evelien van Houweling en Daan van Trier. Junioren: Floor Doornwaard, Léon Mak, Jethel Bos, Wilco Jonker, Nina Meijerink, Matthieu van den Broeke, Laura Jansma en Jurian Onderdijk. Lange afstand: Mariët

Sinterklaas bij Via Bamba

van Petersen, Bas Mekking, Henriëtte Toorn, Arno Kwak, Annet Bultman, Bert Vlijm, Janny Reezigt, Flip Nijhoff en Jur Teeuwen. De mooiste prijs om te winnen, de Pierre de Coubertinbeker, de beker voor de vrijwilliger van het jaar, werd dit jaar toegekend aan Henk van den Esschert. Het bestuur had deze keus enige tijd geleden al gemaakt. Een dag voor zijn overlijden kreeg Henk de beker uitgereikt door een delegatie van het bestuur.

Triada op de koffie in Wijksteunpunt Burgerenk EPE- Op vrijdag 13 december is Peter van Atten van Triada op de koffie in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk in Epe. Tijdens het koffie-uurtje van 10.00 tot 11.30 uur schuift Peter aan om informatie te kunnen verstrekken over Triada aan buurtbewoners en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen. Het koffie-uurtje wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de koffie. U hoeft alleen maar te betalen voor uw gebruikte consumpties. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

HEERDE- Bij Kindercentrum Via Bamba in Heerde zijn de kinderen druk met het thema Sinterklaas. Zo wordt er al een paar weken veel gepraat over Sinterklaas, maar nu hij eindelijk in Nederland is en ook hier in Heerde is geweest wordt het toch wel een beetje spannend. Sommige kinderen hebben zelfs hun schoen

al gezet. Bij Via Bamba mochten de kinderen hun schoen ook zetten. Want op 27 november vierden zij samen met De Wendhorst het Sinterklaasfeest. De kinderen vinden het ook erg leuk om liedjes te zingen, te knutselen, geschminkt te worden als een echt pietje en natuurlijk om pepernoten te bakken.

KNVB vriendinnenmiddag bij VV Heerde HEERDE- “Voetbal is meer dan een spelletje”, is een bekende uitspraak welke ook voor de speelster bij de diverse voetbalclubs in de gemeente Heerde geldt. Het dames voetbal groeit almaar meer en ook de jongere meisjes worden steeds vaker op de groene grasmat gezien. Niet voor niets is dames voetbal in haar algemeenheid de snelst groeiende tak van sport in Nederland. Om de jeugd op een leuke manier kennis te laten ma-

ken met voetbal organiseert v.v. Heerde op woensdagmiddag 11 december vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur een instuif speciaal voor meiden van 6 tot en met 9 jaar. Het belooft een bijzonder leuk evenement te worden, dus wees welkom op sportpark Molenbeek aan de Veldweg 1A te Heerde. Deelname is vrijblijvend en geheel kosteloos. Voor nadere info kunt u contact opnemen met Inge Moerenhout, tel. 06-36293407.

COLUMN PRIKKELPRAAT De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de supermarkt van De Boer op de hoek van de Soerelseweg en de Stationsstraat en de echte bejaarden kunnen zich nog de statige villa van de familie Van Apeldoorn op dit perceel voor de geest halen. Met dit plekje hield de commissie ruimte zich een uurtje bezig. Sinds de supermarkt de straat overstak en een olifant werd, is het daar stiller geworden en toen de Action naar de sportvelden verhuisde, werd het zelfs heel erg stil. Nu is er een ontwikkelaar die de gehele hoek inclusief de naastgelegen boerderij plat wil schuiven om er een nieuwe supermarkt te bouwen. En daar rijst een probleem. Een vierde supermarkt in Heerde is er één teveel volgens velen en ook de bakker-slager-groenteboer e.d. krijgen daar last van. Niet alleen in Heerde maar uit Wapenveld kwam zelfs het paddenopperhoofd Jan Nitrauw zelf met de mededeling dat er daar een supermarkt dicht gaat als er in Heerde een open gaat. Bij zoveel commotie lijkt de oplossing simpel: aanvraag afwijzen. Maar opoe waarschuwde destijds al: laat de wetgever er eventjes naar kijken en al wat simpel leek, zal moeilijk blijken. De gemeente mag het verzoek namelijk niet weigeren met als argument dat het slecht is voor de rest van de middenstand. Anton Westerkamp legde uit dat het college er zo

Warenar mee geworsteld had, dat men het probleem aan een “wijze commissie” (de ironie droop met straaltjes van zijn woorden) voorlegde. De commissie vond het unaniem een slecht idee, maar hoe zeg je dat zonder het woord concurrentie te gebruiken. De VVD, altijd voorstander van het vrije spel der economische krachten, had er het langst over nagedacht en Gerrit formuleerde het mooist: ”tegen een ongewenst gebouw op een niet gewenste plek”. Een snelle oplossing waarbij de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, zal er dus wel niet komen. Er kan dan wat langer nagedacht worden over het torpederen van een aanvraag om het bestemmingsplan aan te passen. De mooiste oplossing ligt zo voor de hand dat niemand die durfde te noemen: bouw een mooie nieuwe winkel en haal de Action terug naar het dorp. Dat kost wat geld om lopende contracten af te kopen, maar als er geld is voor kunstgras waar niemand beter van gaat voetballen en er ook wel geld gevonden zal worden voor asfalt waar niemand harder van gaat skeeleren, dan moet het toch mogelijk zijn om wat geld te vinden waar de hele middenstand wel beter van wordt. Om met opoe te spreken: Wil je de leefbaarheid van ’t dorp vergroten, zet een gezonde middenstand op poten. warenar

Orgelsymfonie in Johanneskerk

Inzameling rommelmarkt s.v. Wissel EPE- De rommelmarktcommissie van de s.v. Wissel zamelt zaterdag 7 december van 10.00 tot 12.00 uur weer spullen in voor haar jaarlijkse rommelmarkt (31 mei 2014). U kunt uw spullen brengen op het complex van de Sportvereniging Wissel aan de Ericaweg 6 in Wissel (Epe). Op dit adres kunt u ook uw oud papier (elke dag) inleveren. Vrijwilligers staan klaar om uw bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Welkom zijn: kleding, boeken, speelgoed, curiosa, elektronica, kleine meubelen, glas en servies etc. Ook kunt u bruikbare spullen thuis af laten halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Gerrit Nijkamp (06-10866325 of 0578-615501) of Dick Jonker (06-31510050 of 0578-621318). De eerstvolgende inzameling in 2014 is op zaterdag 4 januari tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

HEERDE- Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde voert op zaterdag 14 december tijdens het Winterconcert de finale uit van de Orgel Symfonie, met als solist op orgel Menno Akse uit Punthorst. Ook de band G.R.O.W. uit Wezep verleent medewerking aan het Winterconcert van Wilhelmina, met als motto “Sfeervolle muziek in een sfeervolle omgeving”. De Symfonie nr. 3 in c mineur, opus 78, ook wel bekend als de Orgel Symfonie, is een orkestwerk van de Franse componist Camille Saint-Saëns, die vooral bekend is van de compositie Carnaval der Dieren. Het laatste deel van de symfonie, het Maestoso, met een geweldige solo op kerkorgel, wordt tijdens het Winterconcert uitgevoerd. Het betreft een bewerking voor fanfare-orkest van de hand van de Nederlandse arrangeur en dirigent Jan Nellestijn. Verder staat op het programma één van de 14 variaties, nr.

9, Nimrod, uit de Enigmavariaties, gecomponeerd door de Edward Elgar. Ook een tweetal werken van het HRFSTWND-concert in Zutphen ontbreken niet. Alle medewerkenden treden zelfstandig op maar er wordt ook gezamenlijk gemusiceerd, zoals bij het bekende Music van John Miles. Dirigent Silva Soepboer heeft dan ook een gevarieerd en afwisselend programma weten samen te stellen: van Saint-Saëns tot John Miles. Vanaf 19.30 uur, heet een koperensemble, samengesteld uit leden van het B- en C-orkest van Wilhelmina onder leiding van dirigent Ymkje Hellinga, de bezoekers op sfeervolle wijze muzikaal welkom. Het Winterconcert is op zaterdag 14 december in de Johanneskerk te Heerde en begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open. De entreeprijs bedraagt 7,50 euro per persoon. Voor meer informatie: www. wilhelmina-heerde.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 253

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N

ROLLUIKEN ACTIE

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Kijk op www.verano.nl

Actie loopt t/m 31 januari 2014

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

S I T A R G GEAVANCEERDE MOTOR*

*Voor de prijs van standaardmo

tor. Alleen bij aankoop van een

Verano速 rolluik.

INBRAAKVERTRAGEND ISOLEREND VEILIG

UW VOORDEEL: GRATIS OBSTAKELDETECTIE & VORSTBEVEILIGING

Uw

dealer:

www.heerdeonline.nl BUITENLEVEN | BUITENZONWERING | ROLLUIKEN | GARAGEDEUREN | BINNENZONWERING

www.verano.nl 1763-131126

Montagebedrijf Nijland

Made by Mady

Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

Openingstijden: Woensdag t/m t/m zaterdag zaterdag van van 9.00 9.00 tot tot 17.00 17.00 u. u. Woensdag Wij verzorgen ook creatieve kinderfeestjes en workshops.

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.

Kom gerust gerust kijken kijken aan aan de de Eperweg Eperweg 31b, 31b, 8162 8162 RZ RZ in in Kom Epe ( voorheen houthandel de Vries) Voor informatie: informatie: www.madebymady.nl www.madebymady.nl Voor Tel: 06-23573032 06-23573032 Tel:

15%

korting

Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Actie is geldig t/m 31 maart 2014

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel.: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Meubels van steigerhout en woondecoratie


SCHAAPSKOOI - dinsdag 3 december 2013 - PAGINA 54

Voorleeswedstrijd St. Bernardusschool

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel en behoudt zich het recht voor om de tekst aan te passen en of in te korten.

EPE- Zoals ieder jaar, hield de St. Bernardusschool ook dit jaar weer een voorleeswedstrijd. Kinderen uit groep 7 en 8 mochten tijdens de voorronde in de groep hun voorleeskunsten aan hun klasgenootjes

vertonen. Uit beide groepen kwamen 2 finalisten. Zij namen het vorige week tegen elkaar op om te strijden voor de titel ‘Voorleeskampioen van de St. Bernardusschool 2013’. Uiteindelijk is Annemee

v.d. Eerder tot winnares uitgeroepen. Zij zal in februari de St. Bernardusschool vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd waarbij de kampioenen uit de regio het tegen elkaar opnemen.

Kledingactie Roemenië HEERDE- Op de eerste zaterdag van de maand, 7 december, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/ Epe gehouden. Er mag geen

speelgoed worden aangeboden en de kleding moet zijn verpakt in vuilniszakken. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: Parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in

Hezebrink Kerstspecial

Heerde, of bij Fam Boer, Veesserenkweg 3, Veessen en Fam Mulder, Heemskerkstraat 20, Epe. Wilt u informatie, tel. 0578696112.

Filmmiddag A late quartet HATTEM- Op dinsdag 10 december, 14.00 uur, draait Stichting Welzijn Hattem de film “A late quartet”. Een sterk en inlevend drama, met een prachtige rol voor de klassieke muziek. Wanneer bij een van de leden van een wereldwijd erkend strijkkwartet de ziekte van Parkinson wordt geconstateerd, is de toekomst voor de groep ineens onzeker. Met Beethoven’s ‘Opus 131’ als inspiratiebron brengt de film een eerbetoon aan de culturele wereld. De middag vindt plaats in het Hof van Blom. Kosten: 4,50 euro inclusief koffie/thee.

EMST- Hezebrink on Tour presenteert voor het eerst in zijn nog jonge bestaan op zaterdag 14 december een Kerstspecial. En wel een heel bijzondere Kerstspecial. Het Kerstgevoel moet tijdens dit evenement naar voren komen. Daar staan zowel Voices of Imahai als popkoor Afslag 26 garant voor. Voices of Imahai is een gospelgroep van 18 enthousiaste vocalisten en 4 muzikale bandleden. Deze formatie is ontstaan tijdens het 30-jarig bestaan van de Molukse wijk in Vaassen in 2009. De naam Voices of Imahai betekent ‘stemmen van het leven’, oftewel ‘het leven’. Het woord Imahai stamt af van het eiland Saparua in de Molukse archipel. De Voices of Imahai hebben na hun oprichting in 2009 niet stil gezeten en hebben inmiddels vele grote optredens achter hun naam staan. Zo waren ze te beluisteren op de GospelChallenge in Amsterdam, Amsterdam Zocultuur, Finale in de Bijlmer Theater, BZT show ( NCRV), kersshow, Gospelfestival HMH, Artifest(ival) Lelystad, BOBW 2nd edition Melkweg en bij Serious request van 3FM. Daarnaast zijn ze nog vaak te beluisteren in kerkdiensten en bij

huwelijksinzegeningen. Op het repertoire staan nummers van bekende gospelartiesten (ode aan) zoals: Kirk Franklin, Israel Houghton “New Breed”, Coko (SWV), Byron Cage, The Clark Sisters en vele anderen. Popkoor Afslag 26 uit Vaassen bestaat zo’n 15 jaar. In die jaren zingen ze muziek van diverse stijlen. Zo staat er Nederlandstalig op de muzieklijst, maar ook Engels en zelfs een Italiaans nummer staan erop. Zo wordt Venus van Shocking Blue uit 1969 gezongen, maar ook het nummer Paradise van Coldplay uit 2011 komt aan bod. Ook het Kerstrepertoire groeit jaarlijks. Dirigent Wilco Stronks, die als pianist vroeger zelfs Jos Brink heeft bijgestaan, heeft voor de Kerstspecial in de Hezebrink een speciaal programma samengesteld. Er zal 4 stemmig gezongen worden. Zaterdag 14 december gaan om 19.30 uur de deuren open van dorpshuis de Hezebrink en de aanvang is 20.00 uur. Informatie en kaarten ad 10 euro zijn vanaf heden te reserveren onder telefoonnummer 0578661569 of te bestellen via email adres: hezebrinkontour@gmail. com. Ook zijn toegangsbewijzen te verkrijgen bij de Hezebrink.

Optreden Septtimbre VAASSEN- Op maandag 9 december vindt er in Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen, een muzikaal optreden plaats in de huiskamer. Het optreden wordt verzorgd door de zanggroep Septtimbre en begint om 19.30 uur. Op het programma staat een internationaal kerstrepertoire met o.a. Poolse, Spaanse, Duitse en Engelstalige liederen, daarnaast worden er bekende Nederlandse kerstliederen gezongen. Belangstellenden uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom, de koffie staat vanaf 19.00 uur voor u klaar. Entreekaartjes à 4 euro zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het optreden. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

In 1976 vierden we het 800-jarig bestaan van Heerde als zelfstandige gemeente. De komende jaren zal duidelijk worden of die zelfstandigheid blijft bestaan of dat we opgaan in een gefuseerd geheel. Maart 2014 zijn er Raadsverkiezingen en de dan gekozen Raadsleden zullen hierover besluiten moeten nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van de gemeente. M.i. is dit een zo ingrijpende beslissing dat vooraf alle inwoners hun mening moeten kunnen geven. Dit zou bv. kunnen via een enquête die tegelijk met de Raadsverkiezingen wordt gehouden. Het zou misschien de opkomst ook nog verhogen, maar ik heb de indruk dat diverse politieke partijen deze inspraak vooraf niet zien zitten. Zij voelen meer voor het panklaar maken van de plannen waarbij de inspraak achteraf bestaat uit het veranderen van punten en komma’s. En die indruk wordt bevestigd door de geruchten die er zijn dat er is afgesproken om dit onderwerp niet bij de discussies over de Raadsverkiezingen te betrekken maar dit over de verkiezingen heen te tillen. Als dit zo zou zijn, dan betekent dat, dat de kiezer niet weet welke partijen er voor fusie zijn en welke alleen voor samenwerking met behoud van zelfstandigheid

en men ook niet zal weten met wie en met wie niet men wil samenwerken c.q. fuseren. De kiezer verstrekt dan een blanco cheque aan de politiek voor een onderwerp dat iedere burger aangaat. Dit riekt m.i. naar kiezersbedrog en geeft ook blijk van een verregaande arrogantie van de macht. Dit gevoegd bij de gekleurde artikelen in de pers waarbij de plaats van het gemeentehuis al bijna vast staat op de verbouwing na en waarbij links en rechts uitspraken worden gedaan die volledig speculatief zijn, verhoogt het vertrouwen in de politiek niet. Als kiezer wil ik weten of men voor of tegen fusie is en met wie men wil samenwerken en met wie niet. Ik wil mee kunnen beslissen over de toekomst van de gemeente waarin in woon en waarin ik geboren ben en ik wil kunnen beslissen op grond van volledige openheid. Als ik dat niet kan dan zou het misschien beter zijn dat we niet gaan stemmen om te voorkomen dat men na de verkiezingen tot de ontdekking komt dat men, ongewild, heeft meegeholpen aan het om zeep brengen van de gemeente zonder enige inspraak te hebben gehad. En het zou de zoveelste deuk zijn in het vertrouwen dat de bevolking nog heeft in de politiek. Henk Dijkslag

Uitvoering van WOZ in Heerde is goed HEERDE- De gemeente Heerde voert de Wet WOZ (Waardering onroerende zaken) goed uit. Uit een inspectierapport van de Waarderingskamer blijkt dat de uitvoering van de gemeente als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dit is de hoogst mogelijke categorie. De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de WOZ en beoordeelt gemeenten hierop. De gemeente Heerde heeft het afgelopen jaar ingezet op het ter plekke beoordelen van de ‘objectkenmerken’ van woningen en gebouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud, aanbouwen etc. Gemeenten zijn verplicht om alle objecten eens per vijf jaar te beoordelen. De

gemeente Heerde heeft afgelopen jaar hier prima aan voldaan door 20% van de objecten te beoordelen. Dit is een belangrijke reden dat de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de WOZ, de gemeente als ‘goed’ heeft beoordeeld. Wethouder Westerkamp van financiën is blij met dit rapport: “In de begeleidende brief worden we gecomplimenteerd met de manier waarop wij de Wet WOZ uitvoeren. Ik denk dat dat genoeg zegt over hoe we hier onze zaken hebben geregeld. Ik vind het jammer dat de staatssecretaris recentelijk de Tweede Kamer informatie heeft gestuurd op basis van oude gegevens uit 2012”.

EMST- E1 van VV Emst kampioen is geworden in de najaarscompetitie. Een knappe prestatie van het hele team. De jongens hebben er erg hard voor getraind en gewerkt, ze zijn dan ook ongeslagen kampioen geworden. Met deze prestatie

gaat de E1 na de winterstop in de 2e klasse voetballen. De jongens hebben een feestje met elkaar gebouwd en de dag van hun leven beleefd met o.a. een mooie beker, een rondrit door Emst en een lekker patatje gegeten met elkaar.


N AA 255 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N

Kom kerstsfeer proeven

TOTALE MET ORANJE STIP

75%

KORTING

UITVERKOOP Dorpsstraat 27, Heerde (in het voormalig pand Van Setten van Loenen)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 DECEMBER 2013 - PAGINA 56

Kerststukjes maken wijksteunpunt Burgerenk EPE- Op dinsdag 17 december organiseert het wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, een avond kerststukjes maken. Deze avond vindt plaats in de De Huiskamer van het wijkgebouw De Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe en begint om 19.00 tot 21.30 uur. Belangstellenden dienen zich van tevoren aan te melden in verband met de aanschaf van materiaal. Op dinsdag 17 december is er een crea-avond. De crea-avond is van 19.00 tot 21.30 uur en wordt gehouden in De Huiskamer van het wijkgebouw van de Burgerenk. Op dinsdag 17 december gaan ze een kerststukje maken. Er is materiaal aanwezig maar neem zelf een vaasje of potje mee. Indien mogelijk neemt u dan ook

een aardappelschilmesje en/of een draadtangetje mee. De kosten voor deelname aan het kerststukje maken bedragen 4 euro per persoon, inclusief materiaal, exclusief de koffie à 0,60 euro. Opgave vooraf is noodzakelijk. U kunt zich via de SWO/E aanmelden voor deze activiteit. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op 0578-620988. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, Linda Seinstra, bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op tel. 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op tel. 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Wintermarkt Z&PC Hatto-Heim

Benno Wonink uit Heerde: “Afgelopen zaterdag waren de Vlijtbloazers actief op het Vrieze Erfgoed in Wapenveld. Het was een gezellig boel. Gelukkig was er ook glühwein om alles een beetje warm te houden...”. Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan

1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Bijzondere Kerstkaarten bij Wereldwinkel Epe EPE– Bij Wereldwinkel Epe vindt u het hele jaar door felicitatiekaarten van ‘Floris’. Ze zijn er nu speciaal voor uw Kerst- en Nieuwjaarswensen. Wereldwinkel Epe heeft een groot assortiment. De Floriskaarten worden in Nederland gemaakt van oud papier en voor het bedrukken wordt gebruik gemaakt van inkt op basis van plantaardige oliën. Het hele proces verloopt dus milieuvriendelijk. De illustraties worden

ontworpen door Nederlandse kunstenaars. De kaarten worden verpakt door mensen met een beperking. Floris maakt 10% van de winst over naar een gratis ziekenhuis voor de allerarmsten in India; dit ziekenhuis is voorzien van moderne apparatuur. De mensen kunnen er goede specialistische hulp krijgen en worden er ook verpleegd als dit nodig is. Het zal overduidelijk zijn dat het kringlooppapier een plaats verdient in de

Wereldwinkel. Er zijn ook Kerst- & Nieuwjaarskaarten, zakagenda’s en kleine bureaukalenders voor 2014 van Unicef, Oxfam Novib en Amnesty International, evenals Unicef jaarkalenders voor 2014. De agenda’s en kalenders zijn altijd na te bestellen. Wereldwinkel Epe bevindt zich aan de Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-628986. U vindt Wereldwinkel Epe online op www.epe.wereldwinkels.nl.

De Slimmerick - Wisselbeker VAASSEN- Als komende week de loting wordt verricht voor het volgende toernooi om de Drink- & Eeetcafé De Slimmerick Wisselbeker, gaan niet alleen de namen van herenploegen in de spreekwoordelijke koker. Ook voor de dames is er deze keer een toernooi. Na het experiment van vorig jaar werd besloten om die categorie een plek te geven met een vergelijkbaar evenement als het origineel. Dat wordt al sinds 1997 jaarlijks gehouden. De beslissing past in het streven om alle geledingen van het voetbal te betrekken bij het toernooi. Vandaar altijd de bewuste keuze om behalve

veld- ook zaalvoetbalteams uit te nodigen en nu dus door te pakken met een evenement voor dames. Op basis van de ervaringen van vorig jaar is wel besloten om bij de dames uit te gaan van kortere wedstrijden, waardoor beide poules afgewerkt worden op vrijdag 21 december. Op zaterdag de 22ste zijn de finalewedstrijden van 19.00 tot 21.00 uur. Aan dit extra evenement wordt deelgenomen door damesteams van KCVO, SV Vaassen, VIOS, Oene, Emst, SV Epe en Wissel. De organisatie (dorpscentrum De Wieken uit Vaassen in samenwerking met de zaalvoetbalaf-

HATTEM- Ondanks het slechte weer ging afgelopen vrijdag de wintermarkt van Zwem- en PoloClub Hatto-Heim door. Na een regenachtig begin werd het gezellig. Bij IJsboerderij IJscowd waren diverse kramen opgezet met verschillende winterse attributen. De kinderen konden zich laten schminken, op de foto en zelf hun frikadel roosteren boven het vuur. Natuurlijk ontbraken op de wintermarkt

de snert en oliebollen ook niet, deze konden worden gekocht om op deze manier Z&PC Hatto-Heim te steunen. Ook werd er in drie rondes op het rad van fortuin gedraaid voor leuke prijzen, door verschillende ondernemingen beschikbaar gesteld. De organisatie sprak van een geslaagde eerste wintermarkt van Z&PC Hatto-Heim en gaf aan het volgend jaar weer te willen organiseren.

Cultuurplein Noord Veluwe en Philadelphia

deling van KCVO) houdt vast aan de principes die gelden voor het traditionele evenement. Het betekent dat de heren hun finale spelen op 30 december en daarvoor op de twee meest geschikte momenten tussen Kerst en de jaarwisseling. Het betekent dat zij op vrijdagavond 27 december beginnen en op de 28ste aan het eind van de middag, begin van de avond op zaterdag de andere poule in actie komt. Het deelnemersveld bestaat traditioneel uit KCVO (veld), KCVO (zaal), SV Vaassen, VIOS, FC Van de Schepop, SV Epe, EZC’84 en Oene. HEERDE- Onlangs heeft Cultuurplein Noord Veluwe een tweetal workshops verzorgd voor cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen van Philadelphia. De

activiteiten vonden plaats op de Lindenhoeve In Heerde. Met veel enthousiasme is er gewerkt aan Glas in Lood en Keramiek onder begeleiding van de docenten.

Bigband Dutch Golf café

VAASSEN– Het tweede zaalvoetbalteam van SV Vaassen heeft een nieuw

tenue gekregen. Rens Wegerif en Wim de Wilde mestelwerken zijn de

schenkers van de nieuwe shirts. Nick Mager van 2bhip leverde sporttassen.

HATTEM- Op zondagmiddag 15 december tovert Bigband Allotria het in stemmige en warme kerstsfeer gedecoreerde Dutch Golf Café om tot een sfeervolle jazzclub. Al in de dertiger jaren bestond er in Zwolle een orkest onder de naam Allotria. In de stijl van die jaren speelden blazers, strijkers en slagwerk Europese dansmuziek op feesten en partijen: walsen, polka's en muziek uit operettes en films. Begin jaren 70 moest de Jazz de aandacht delen met nieuwe muziek: funk, soul, rock, pop en alles wat daarna komt. Ook de bigband maakte in die jaren uitstapjes naar die populaire muziekstijlen. Toch

komt Allotria steeds weer terug bij de roots van het big band idioom en is nog steeds een plek waar jong talent zich verder ontwikkelt. Bert Paige, Gert van de Veen, Hennie Ostmann, Henk Heijink, Jilt Jansma, Herman Trompetter, Peter van Soest, Jan Wicher Bunschoten, Rik Elings, Henk Meutgeert, Henri Gerrits en Hein Jan van Vilsteren waren de meer en mindere bekende namen van arrangeurs en muzikanten die hun medewerking aan Allotria hebben verleend. De huidige bandleider is Herman Nijkamp. Aanvang: 16.00 uur. De Bigband speelt in het Dutch Golf Center, Konijnenbergerweg 3 te Hattem.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 257

MEE Veluwe biedt ondersteuning bij leven met een beperking

NIEUWS!

MEE Veluwe ook bij u in de buurt MEE Veluwe werkt voor alle 16 gemeenten op de Veluwe: van Hattem tot Wageningen en van Nijkerk tot Voorst. Ook bij u in de buurt heeft MEE Veluwe een loket. Op onderstaande tijdstippen kunt u hier zo binnenlopen met een vraag. Wilt u liever op afspraak komen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt ons bellen op (055) 526 92 00.

16 december: voorstelling Toneel Totaal De afgelopen twee maanden heeft de groep van Toneel Totaal onder begeleiding van theaterdocent Marleen Geerling, hard gewerkt aan het bedenken en uitwerken van rollen voor hun voorstelling “Restaurant De Zotte Bitterbal”. Toneel Totaal is een activiteit voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De voorstelling is op maandag 16 december van 20.30 tot 21.30 uur, in wijkcentrum Jeanne ‘d Arc, Hertog Willemweg 3 in ’t Harde. De entree is gratis. Meer informatie en aanmelden: Stichting Wiel, T: 0525-68 12 12 of E: froukje.hempenius@wiel.nl.

Gemeentehuis Heerde Marktstraat 1, Heerde Inloopspreekuur Donderdag 13.30 -15.30 uur Donderdag 26 december gesloten

Steunpunt Heerde

Gezondheidscentrum Epe Korte Veenteweg 9b, Epe Inloopspreekuur Maandag van 9.00 - 11.00 uur Dorpshuis Wezep Zuiderzeestraatweg 500, Wezep Inloopspreekuur Dinsdag van 9.00-11.00 uur 24 december en 31 december gesloten

Philadelphia is begin november gestart met steunpunt Heerde in de Lindehoeve, Veerstraat 51 in Heerde. Elke woensdag, behalve op feestdagen, kunnen cliënten vanaf 16.30 uur binnen komen lopen voor een kopje koffie, thee en een praatje. Rond 18.00 uur wordt er gegeten. De maaltijd komt vanuit de Lindehoeve en kost € 4,50. Dit is inclusief een toetje en koffie of thee. Meer info of opgeven? Bel 0577-411850.

Geld is op! Wat nu?

Voor jou… vanuit een bijzonder hart CJG Oldebroek In het CJG Oldebroek werken MEE Veluwe en verschillende maatschappelijke organisaties samen. Met uw vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u ook hier terecht. MEE Veluwe heeft geen apart spreekuur. Voor meer informatie over het adres en de openingstijden: www.cjgoldebroek.nl.

Dagelijks komen bij MEE tientallen vragen binnen van mensen over een beperking, chronische ziekte of autisme. Vragen over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, opvoeding, relaties, geld, wetten en regels, schulden, enzovoort. Wat kan MEE voor jou betekenen? Vraag: Sinds mijn man werkeloos is stapelen de schulden zich op. We hebben drie kinderen: een dochter van vijftien met autisme en twee zoons van dertien. Ze zijn erg druk met hun uiterlijk, ze willen er graag bij horen. Ik snap dit wel, maar er is nu geen geld voor dure merkkleding of een extra paar sportschoenen. Het onderwerp geld zorgt vaak voor hevige discussies. De afgelopen maanden hebben we al meer uitgegeven dan we eigenlijk hebben. Als ik aan de feestdagen denk breekt het zweet me uit. En dan moet ik ook nog al die ingewikkelde formulieren over de studiefinanciering en uitkering invullen. Hoe zorg ik dat we niet verder in de schulden raken? Antwoord: Omgaan met geld is niet altijd gemakkelijk. Soms lukt het niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Het stapelt zich op en voor je het weet heb je een probleem. Wat het niet gemakkelijker maakt is dat wetten, regels en geldzaken vaak ingewikkeld in elkaar zitten. MEE Veluwe kan je helpen om alles op

MEE Veluwe

L

Postbus 394

L

7300 AJ Apeldoorn

een rijtje te zetten en te adviseren over wat het beste is voor jouw situatie. Hoe kan MEE ondersteunen? De consulenten van MEE Veluwe zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving, rechten en plichten. MEE kan tijdelijke ondersteuning bieden bij het ordenen van de papieren. Als het nodig is, ondersteunen we je vervolgens bij het aanvragen van bijvoorbeeld voorzieningen, een indicatie of bij het indienen van een bezwaarschrift. Heb je serieuze financiële problemen? Dan weet MEE de weg naar instanties die je verder helpen bij het aanpakken van deze problemen. Cursus Omgaan met geld In het voorjaar kun je deelnemen aan de cursus Omgaan met geld. Hierin komen onder meer huishoudelijke uitgaven, vaste lasten, sparen, schulden en sociale vaardigheden aan bod. Meer weten? Je bent met al je vragen van harte welkom bij een van onze MEE-loketten (zie linkerkolom). Natuurlijk kun je ook bellen of mailen. Wij zijn je graag van dienst.

L

055 526 92 00

L

Zoek je een fotograaf ?

Bel 0578 – 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak met Frouke van Dam. Zij is een erkend natuurgeneeskundig registertherapeut, die door verzekeraars wordt vergoed. U kunt meer informatie vinden op www.tklooster.com/ Praktijk.htm

www.fotovanderbeek.nl

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

Iedere dag nieuwe foto’s

Heeft u nog bomen of struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293 / 06-23741822 Ik zoek een oude motorfiets (Hoeft niet te lopen). Tel: 0578 - 57 38 57. TE HUUR 1persoons huisje in Heerde. 0651698296 Computerhulp en Reparaties Apa Computer Service Ook voor verkoop

O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Bij Sailwise kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening zich inschrijven voor een heerlijke watersportvakantie in 2014. Het complete aanbod is te vinden op www.sailwise.nl. Sleutelwoorden voor de vakanties zijn: actief, uitdaging, samen plezier maken op het water, de elementen trotseren en uitgaan van mogelijkheden. Kijk voor meer info op de site of neem contact op via E: boekingen@sailwise.nl, T: 0228-350756.

info@meeveluwe.nl

Door APS-therapy verminderen de pijnklachten, wordt de afvoer van afvalstoffen gestimuleerd en treedt er herstel op.

O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie

Watersportvakantie 2014

Volg ons nu ook op www.twitter.com/MEEVeluwe

Effectieve ondersteuning bij acute en chronische pijn met APS-Therapy

Onze voornaamste werkzaamheden:

Bijzonder en zelfgemaakt. Met een eigen, onbeperkt talent. Of dit nu in de keuken is, de winkel of in het atelier. De medewerkers van De Postkamer/Careander hebben allemaal iets gemeen. Ze hebben de gave om unieke producten te maken. Alle medewerkers zijn cliënten van zorgorganisatie Careander en worden gesteund door talloze professionals en vrijwilligers. 41 producten die ze maken zijn geselecteerd voor een bijzonder boek. In dit boek laten de medewerkers zien wie ze zijn en wat ze kunnen maken. ‘Voor jou, vanuit een bijzonder hart’ is een boek vol creatieve en smakelijke ideeën in de thema’s Versieren & Vieren, Koken & Keuken, Persoonlijk & Praktisch en Sfeer & Meer. Dit boek is voor ` 12,50 te bestellen via careanderboek@careander.nl.

24 uur per dag 06-53.93.5 800 Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

Mail: info@apacomputers.nl Direct contact: 06-12 055 125 Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

L

www.meeveluwe.nl

TE KOOP Kerstbomen dagelijks, meerdere soorten + maten. Wezeweg, Heerde na viaduct rechts. Tel: 0578691107 of 06-10689440. KERSTBOMEN TE KOOP!

RECLAME DECEMBER Bij besteding van 10 euro of meer een handgemaakte kaars cadeau + alle boeken 2 euro per kilo Grote voorraad KERSTSPULLEN

Picea Omorika, Blauw Spar, Nordmann, Conica’s enz. Van 50 cm tot 6 meter Hoog in pot of met kluit. Ook hebben wij Bossen Kerstgroen, Kerstbakjes opgemaakt vanaf €2,95 en Kerstboommanden en -houders en diverse losse kerstartikelen. Uw Kerstboom word netjes verpakt in een net zodat hij makkelijk vervoerd kan worden. Bij aan koop van een Kerstboom gratis lot uit Kerstboom. Tuincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5 8181 LX Heerde Tel 0578 - 693809 ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl HONDENTRIMSALON RACHEL Voor het vakkundige trimmen van alle hondenrassen in Epe. Tel: 0648065972.

TIMMERBEDRIJF B. FIKS T immerwerkzaamheden (nieuwe kozijnen), tegelwerk, badkamers, toilet, keukens, woonkamer, laminaat leggen, metselwerkzaamheden.

20 euro per uur (arbeid) excl. btw Tel. 06 - 201 760 33

‘T VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 Heerde. ENGELSE LES Voor werk of privé op ma., di. of wo. Tel: 06-26474427. Word rij-instructeur Diploma in 7 mnd incl. stagegarantie! Betaling ook in termijnen. Bel de ROVBZwolle 088-700 1400

www.vanbuuren.nl

Pitch en Putt golfronde met Kerstboom 25,- p.p. * 18 holes Pitch en Putt golf * Keuze uit kofie, chocolademelk of gluhwein * Cake * Kerstboom (maat van 1.50 tot 2.50 m) Geldig alle weekenden voor kerst 2013 op reservering. Reserveren: 06-34370586 of via www.leefbuiten.info Alleen kerstboom bestellen ook mogelijk.

TE KOOP Mooie rode scootmobiel Fortress, z.g.a.n., goede accu’s, compl. met oplader 325,tel.0578 696992

TE KOOP Garagebox (hoek) aan de Grift te Hattem-Noord. Meer info tel.nr. 06-51564641

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. T el: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld.

SAM SAM HEERDE 70% KORTING OUTLET ZWOLSEWEG 6

AARDAPPELEN TE KOOP “PAREL” J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 in Heerde.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 258

58 jaar hebben we lief en leed gedeeld nu is gestorven mijn innig geliefde man

Herman Willem Nijhof Azn Zutphen * 1 september 1928

Heerde † 28 november 2013

In het heelal is altijd wat te doen. Sterren, planeten razen door elkaar en moeten in banen worden geleid. Kosmische stormen trotserend, zweeft hij de grote ruimte in.

Heerde: Sjoerdtje Nijhof - Riddersma Samen de ouders van onze te vroeg gestorven kinderen Sigrid 1956 † Sibylla 2009 † Arend Herman 1964 †

Er valt gelukkig ook te lachen, lekker ineens verdwijnen in zo’n sympathiek zwart gat, eeuwig geborgen.

Oldenzaal: Bob Verschoor, echtgenoot van Sibylla

Als je volop in het leven stond Maar het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt Je veel wordt ontnomen Je moet toelaten dat een ander je verzorgt Het leven niet meer te leven is Dan komt de tijd dat 't einde goed is. Na een intens leven is, op 84-jarige leeftijd, overleden onze dierbare moeder, oma en overgrootje

Clasien Meijer - van Burink sinds 31 mei 2007 weduwe van Dick Meijer

m Rotterdam, 16 oktober 1929

t Epe, 27 november 2013

(Ruben van Gogh)

Brinklaan 18 8181 EA Heerde

In de leeftijd van 90 jaar is overleden ons aller

IJsbrand van Wermeskerken Tandarts Weduwnaar van Olga van Wermeskerken - Roskott

Rien en Elly Alex en Herma Maarten, Albert-Jan Marijke en Joffrey Lucas

De afscheidsviering is op woensdag 4 december om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 8181 HT te Heerde. Voorafgaande is er gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.45 uur in bovengenoemde kerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Ton en Alita Dee en Hans Lotte Joost Frank en Skolly

De crematieplechtigheid zal ‘s middags in besloten kring plaats gaan vinden in Crematorium “Kranenburg” te Zwolle

Benno en Thuy Na Duc Long

(†1993) *Alphen aan den Rijn, 1 juli 1923

Wij zijn de medewerkers van Thuiszorg Vérian en De Klaarbeek dankbaar voor hun liefdevolle verzorging.

†Heerde, 27 november 2013 Heerde

Hanny van Wermeskerken - de Vries Hans Willem en Manon

Rotterdam Alphen a/d Rijn

Aukje en Peter

Emlichheim

Robert en Monique

Alkmaar

Marijke en Rob

Alphen a/d Rijn

Erik en Linda

Arnhem

Jurgen

Diepenveen

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van

de heer H.W. (Herman) Nijhof

Correspondentieadres: Ploegstede 1 8171 HB Vaassen De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 3 december plaatsgevonden in crematorium Heidehof te Ugchelen.

In dankbaarheid zien we terug op een aantal jaren, waarin we onder zijn leiding het christelijk onderwijs op de Emmaschool in Heerde mochten dienen. Daaruit ontstond een vriendschap, waarbij ook onze partners volledig werden betrokken.

Marlies en Marian

We zullen Herman erg missen. Kleinkinderen en achterkleinkinderen

We wensen Sjoerdtje heel veel sterkte en Gods nabijheid toe om (ook) dit verlies te kunnen dragen.

Julianalaan 17, 8181 AR Heerde Onze grote dank gaat uit naar dokter Brouwer en de medewerkers van Groot Stokkert voor hun liefdevolle en toegewijde zorg.

Sip en Els Boersma Hilbert en Hennie Benjamins

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven dat wij van u mochten ondervinden na het overlijden en bij de crematie van mijn dierbare man, onze vader, schoonvader en opa

Gerrit Buitenhuis

Wij hebben op dinsdag 3 december afscheid genomen van IJsbrand. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, zij wand’len, HEER’, in ‘t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort, (Psalm 89 vers 7 berijmd)

Onverwacht is overleden ons trouw steunend lid ze heeft vele jaren heel veel voor onze vereniging gedaan.

Jansje Nijkamp-Kamphuis Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

willen wij u langs deze weg onze hartelijke dank betuigen. De wijze waarop u met ons hebt meegeleefd, zowel door uw aanwezigheid als door het sturen van een kaartje of telefoontje, heeft ons erg goed gedaan.

De Heere heeft op Zijn tijd tot Zich genomen mijn innig geliefde man

J.J. Buitenhuis – Steenwoerd Kkinderen en kleinkinderen

Willem Roersen echtgenoot van Lena Maatje Overbeek in de leeftijd van 76 jaar.

Bestuur en leden Postduiven Vereniging Wapenveld Lena Roersen

De donatie voor de kankerbestrijding heeft € 304,86 opgebracht. Onze hartelijke dank daarvoor.

Heerde, december 2013

29 november 2013 Hoge Hagt 43 8162 CB Epe Na een periode van afnemende gezondheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurman

Dhr. Jan Rietberg

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 3 december van 19.45 tot 20.30 uur in kerkgebouw „De Tabernakel”, Prins Hendrikweg 6 in Vaassen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

De rouwdienst, waarin Ds. H.J. van Marle hoopt voor te gaan, zal worden gehouden op woensdag 4 december om 10.30 uur in bovengenoemd kerkgebouw, waarna de graflegging zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Ramsbrugweg in Wenum.

De buren van de Wilhelminalaan 1 t/m 17

~ Geen bloemen ~

We missen je! In liefdevolle herinnering

Lenn

1 juli 2011

7 december 2011


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 259

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Uw uitvaart , onze zorg Zorg die verder reikt dan het leven. 50 jaar geleden zijn wij in het huwelijksbootje gestapt.

Tel: 0578 69 43 02

Mob: 06 23 888 208

E-mail: driesje.uitvaartverzorging@gmail.com

Om dit heugelijke feit te vieren nodigen wij u uit voor een receptie op zaterdag 7 december.

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Deze receptie vangt aan om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

De receptie zal plaats vinden bij Partycentrum “De Keet van Heerde”, Eperweg 55 te Heerde.

Henk en Fenny uit de Bosch Eperweg 10 8181 EW Heerde 0578-691872

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Henk & Henny Op 3 december 2013 zijn wij 50 jaar getrouwd.

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk

Familieberichten

Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnummer voor eventuele vragen.

www.fotovanderbeek.nl

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

24 uur per dag 06-53.93.5 800 Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde


PAGGIINNAA 260 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen beHuis 78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 erlosk Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD ar Huis Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 undigenpr Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur Heilige Doop, ds. G.J. Röben, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. G.J. Heuver, 17.00 uur Vesper. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. C. Westerink. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. R.C. Vervoorn, 17.00 uur ds. J.A. Ebbers. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur br. W.C. van der Horst, 16.30 uur prof. A.L.Th. de Bruijne. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur Doopdienst en 19.00 uur Heerde zingt op zondag, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. René Houtman. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Daniël Grevers. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. I. Adriaansz. Wendhorst: 10.45 uur ds. H. Veldhuizen. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Herv. Sionskerk Epe, ds. P.H. van Trigt. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dhr. J. de Vries. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Stijf, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 en 14.30 uur ds. W. van Vlastuin. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur Vesperdienst, dhr. B. Greveling. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur (met GKV) ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur prof. P.H.R. van Houwelingen, 14.30 uur (in NGK) ds. D,.W. Fijan. Filadelfia Gem.: 9.30 uur Mw. L. v.d. Veen-Bouma. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. B. Lampen, 19.00 uur ds. P.A. Boomsma. Sionskerk: 9.30 uur ds. P.H. van Trigt, 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur dienst, 15.00 uur kand. J.W. Baan. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wete-

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 8 dec ember 2 013 december 2013 dv en dven enttszondag Adv Tweede A

ring, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. P.A. Boomsma. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Daggenvoorde; zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Hofstede. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. van Doorn, 14.30 uur ds. W. Dekker. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. D.G.R.A. Beekman. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.E. Lavooij, 19.00 uur (gez. zangdienst in de Tabernakel) ds. C.E. Lavooij. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur dhr. J. de Boer. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga, 19.00 uur (gez. zangdienst) ds. C.E. Lavooij. VGV: 10.00 uur drs. W. Dijkstra. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. J.H. van Osch. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 9.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur Jeugddienst, ds. M.L.W. Karels; Emmaüskerk: 9.30 uur ds. E.R. Veen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. H.J. Messelink; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. M. Oosterhuis, 14.30 uur ds. J. Kruidhof. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Heilig Avondmaal, drs. R. Jansen, 16.30 uur Dankzegging, drs. W. Moolhuizen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 16.30 uur dienst. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. G. van der Schee, 19.00 uur br. A. Treuren. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. G.E. Bonda. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Medipoin Medipointt Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Medipoint Zorgwinkel De Zorgwinkel van Medipoint is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan). Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Heer Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder s t euning - S Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt Ouder en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

winkel el Epe Wetswink SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur verpleging en kr Thuis org aamzor kraamz huisv g or aamz Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl or aamz org aamzor kraamz LANCELO g OT kr LANCEL Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR T VER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Merelweg 24, Wapenveld, tel. 038-4470470 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels ". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". chaar Epe Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V eluw e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat tichting Welzijn Hatttem Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantieopvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klach o Ge zondheids zor g Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org Stedendriehoek Epe /Heer de Epe/Heer /Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911 E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


PAGGIINNAA 26 1 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Prima aardappelen, o.a. Surprise (hand geraapt), Frieslander, Ottena, Bildstar e.a. soorten. Bezorging mogelijk. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180 Kerstbomen Abies en Omorica, gezaagd, gekluit en in pot. 0,5 tot 5 meter. Tevens Kerstgroen. Bezorging mogelijk. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe, tel. 0578-620180

16 mm, 8 mm, diaâ&#x20AC;&#x2122;s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lpâ&#x20AC;&#x2122;s, singletjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

GEVRAAGD - Wasmachines - Vaatwassers - Fornuizen - Fietsen Gratis opgehaald. Tel: 06-22515632.

WWW.JUNACOUNSELING.NL P roblemen waar u niet alleen uit kan komen. Annelies van Huffelen: 0578-573764

Kerstinfo Op 1ste Kerstdag serveren wij een 4 gangen Kerstmenu v.a. 17.00 uur Bel (0578-661460) of mail (aa.gerrits@online.nl) ons even dan doen wij u graag het kerstmenu en de bijbehorende informatie toekomen.

Binnenspeeltuin Heggies Speelschuur, ook kinderfeestjes! Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Geopend: 9.30 - 18.00 uur. Langeweg 14 Emst bij camping de Zandhegge. KERSTBOMEN TE KOOP!

Uw Kerstboom word netjes verpakt in een net zodat hij makkelijk vervoerd kan worden. Bij aan koop van een Kerstboom gratis lot uit Kerstboom. Tuincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5 8181 LX Heerde Tel 0578 - 693809 Ook toe aan een nieuwe badkamer? Montage en levering van de complete badkamer. Smit renovatie & Onderhoud. Tel.06-12424267. Email info@smit-renovatie.nl www.smit-renovatie.nl Aangeboden Parttime Chauffeur www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

VUURWERKVERKOOP EPE Vanaf 11 december voorverkoop. Cadeauwinkel het Brocante Handelshuis Epe Hoofdstraat 11 2

Service Spek

* specialist in dakkapellen * plaatsing in ĂŠĂŠn dag * schriftelijke garantie op constructie Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

www.restaurantgerrits.nl

Picea Omorika, Blauw Spar, Nordmann, Conicaâ&#x20AC;&#x2122;s enz. Van 50 cm tot 6 meter Hoog in pot of met kluit. Ook hebben wij Bossen Kerstgroen, Kerstbakjes opgemaakt vanaf â&#x201A;Ź2,95 en Kerstboommanden en -houders en diverse losse kerstartikelen.

Computer J. Franken Dakkapellen

RECLAME DECEMBER Bij besteding van 10 euro of meer een handgemaakte kaars cadeau + alle boeken 2 euro per kilo Grote voorraad KERSTSPULLEN

GELD NODIG? Lever uw oud ijzer in bij Veluwse Metaalrecycling Ammie de Vries en reken meteen af! Tel: 06 â&#x20AC;&#x201C; 5321 2602 b.g.g: 06 â&#x20AC;&#x201C; 5128 9812 www.veluwsemetaalrecycling.nl

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

REIKI BEHANDELINGEN Anderhalf uur ontspannen nu voor 25 euro! www.htconsulting.nl

PROFKAP

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen.

www.handelshuisepe.vuurwerkexpert.nl

HOUT EN PLAATHANDEL

www.rhodos.nl

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

â&#x20AC;&#x2DC;T VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 Heerde.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Wapenveld - 038-4479762

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

   

Vermoeidheid? Gezien in Shownieuws: Spirovitaltherapie voor voldoende zuurstof, meer energie en beter slapen!

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools

Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak. Kijk ook op www.geactiveerde-zuurstof.nl.

Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

        

   

www.uwcomputerhulp.com

3000m2 showroom

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers S tationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pcâ&#x20AC;&#x2122;s, 2e handse pcâ&#x20AC;&#x2122;s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

     

    

     

  

  

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beĂŤd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S


N AA 262 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA G II N

Kom gezellig thuis bij Albert Heijn Hardeman. Op zaterdag 14 december van 11.00 tot 16.00 uur organiseert Albert Heijn Hardeman een middag vol leuke activiteiten voor jong en oud en u bent van harte uitgenodigd! Kom samen genieten van een hapje en een drankje of proef het heerlijke gerecht dat onze kok voor u klaarmaakt. Maar ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zo kunnen ze met een levensgrote Hamster knuffelen, een echt Zaans huisje knutselen of zich laten schminken als hun lievelingsdier! Daarbij maakt u kans op een volle boodschappentas t.w.v. 25 euro en kunt u profiteren van speciale aanbiedingen. We hopen dat u erbij kunt zijn, tot ziens bij uw Albert Heijn!

W.H. van de Pollstraat 2, Wapenveld

Gewoon bij Albert Heijn


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 263


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 264

Schaapskooi week 49 2013  
Schaapskooi week 49 2013  
Advertisement