Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 29e jaargang nr. 1 4, 26 november 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Informatiecentrum geopend

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

www.aalbertsduurzaam.nl

Vanaf heden ook PEPER dealer!

(Auto)laadstations Houtweg 49, Oene T (0578) 641 294

We l s u m

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

(STAMPPOT-)BUFFETTEN, HAPJESSCHOTELS, SALADESCHOTELS, VLEESSCHOTELS. de topslager, uw specialist. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

60 jaar getrouwd WAPENVELD- Afgelopen maandag is in het nog werkende gemaal aan de Werverdijk in Wapenveld het Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel geopend. Hiervoor hebben dijkgraaf Tanja Klip, de burgemeesters van Heerde en Hattem, Pijnenburg en Wiggers, Joke Cuperus hoofd-

ingenieur-directeur Oost-Nederland van Rijkswaterstaat, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Josan Meijers, wethouder van de gemeente Olst Wijhe Cor van den Burg, voorzitter van de klankbordgroep Pieter van Veen en directeur IJsselweide Stefan Weghorst kubussen in de goede volgorde opgestapeld zodat er

een zin ontstond: ‘De IJssel naar een lager peil, het gebied naar een hoger plan’. Dit informatiecentrum voor de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zal de komende vijf jaar te vinden zijn in het gemaal ‘Veluwe’ in Wapenveld en hier kunnen bewoners en anderen geïnformeerd worden over alle veranderingen in het gebied.

Vrijwilligers op de film

HEERDE- Rond de 80 vrijwilligers van allerlei verenigingen, sportclubs en instellingen kwamen zaterdagmiddag samen op het Van Meurspark in Heerde. In opdracht van de gemeente Heerde en de Plu, steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers, werden opnames gemaakt voor een spraakmakende film waarin de vrijwilligers uit de hele gemeente Heerde centraal staan. De film is bedoeld om te laten zien hoeveel verschillende mensen vrijwilligerswerk doen hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. In gezelschap van wethouder Hubert Bögemann werden spectaculaire opnames gemaakt met behulp van een mikrokopter. De première van de film vindt plaats tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op zaterdag 7 december. Daarna zal de film te zien zijn via YouTube en diverse betrokken websites.

Administratie- en Belastingadviseurs

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13 , Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl E

Kerstsfeer proeven ? Zie pagina 57

EPE- Het was vorige week dinsdag een bijzondere dag voor echtpaar Blok-Scholten uit Epe, zij vierden die dag hun 60-jarig huwelijk. Op woensdag bracht burgemeester Hans van der Hoeve een bezoek aan het echtpaar om ze persoonlijk te feliciteren. “We hebben helemaal niet in de gaten dat het alweer 60 jaar geleden is. We hebben het heel goed samen en de tijd is omgevlogen”, vertelt de 83-jarige Hendrika BlokScholten. “We ontmoetten elkaar in Twello tijdens een avondje uit en het was liefde op het eerste gezicht”, aldus de 88-jarige Berend Blok. “Ik woonde destijds in Twello en Hendrika in Epe. Het was kort nadat ik terugkwam uit Indië en ik had geen cent waardoor ik in onze verkeringstijd altijd op de fiets vanuit Twello richting Epe reed.” Dochter Ineke stelt lachend dat dit misschien de reden is geweest dat ze zo snel getrouwd zijn. Nadat ze in 1953 in het huwelijksbootje stapten, verliepen de eerste huwelijksjaren iets anders dan gedacht. “Mijn moeder overleed op jonge leeftijd waardoor ik als oudste kind de zorg van mijn vader op mij nam”, vertelt Hendrika. Hierdoor trok haar vader bij het echtpaar in en verhuisden ze naar Wissel om uiteindelijk weer in Epe te vestigen in hun huidige woning. Hier groeide dochter Ineke op en kwam Berend bij de gemeente Epe te werken. “Ik heb ruim 30 jaar alle sportvelden van gemeente Epe onderhouden. Hierdoor was ik ook actief bij s.v. Epe en heb ik de kleine broertjes Overmars nog zien voetballen.” Door zijn af-

nemende gezondheid is Berend helaas niet meer bij de club te vinden, maar houdt hij zich nog wel graag bezig met tuinieren. “Mijn vader heeft nog een opleiding als hovenier gevolgd waarbij ik hem moest overhoren op de Latijnse namen van alle planten. En hij weet ze nog steeds allemaal!”, vertelt dochter Ineke. Het echtpaar heeft afgelopen zaterdag deze bijzondere dag gevierd in het bijzijn van familie en vrienden.

w w w.krcaccountants.nl

ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l

webshop: www.juwelierhuijssoon.nl


PA G G II N N AA 22 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde

Onderhoud zwembad

Postadres

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voor publiektoegankelijkeculturele evenementenaankondigen?Mail hetnaarhetPlatformKunsten Cultuur:evenementen@heerde.nl.

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

29en30november

gemeente@heerde.nl

ExtraBoekenmarktt.b.v.hetgebouwenfondsvandeNGK Heerde.Vrijdagavondvan19.00–20.00enzaterdagvan9.00 –15.00uur.Locatie:GebouwShalom,Julianlaan2inHeerde.

Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenkuntu eenafspraakmaken.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

HetBerghuizerzwem-enrecreatiebadisvan2totenmet 20decembergeslotenwegensgrootonderhoud.Metingangvan 21decemberkanerweerwordengezwommen.

Loslopende honden zorg voor schaapskudde

Heerdeheeftveeltebiedenaannatuurenrecreatie,ookvoor hondenbezitters.LammertNiesing,schaapsherdervanStichting SchaapskuddeEpe-Heerde,wildatwesamenvandezenatuur genieten.Maarhijmaaktzichtegelijkertijdzorgenoverde toenemendeoverlastengevarenvoordeschapendoor loslopendehonden.Hondenlopensteedsvakerdoordekudde heenenjagenzelfsschapenop.Daardoorkunnenschapende wegopgedrevenworden,zoekrakenofverwondingenoplopen. Maarookwildwordtweleensopgejaagdenervaartstressdoor honden.Enfietserservarenoverlastalseenhondzomaarhet fietspadoploopt. Gaatugraagmetuwhondnaardeheide?Helpdande schaapsherderdoorrekeningtehoudenmetdevolgendepunten: • Uwhondmagloslopenopwegenenpadenenmoetonder uwappèlstaan. • Zorgdatuwhondnietophetfietspadloopt. • Uwhondmaggeenoverlastveroorzakenbijmensendier. • Houderrekeningmeedateenloslopendehondnooit100% ondercontroleis. • Ookalsudeschapennietziet,moeturekeninghoudenmet hunaanwezigheid(endievanwildedieren).

Bijstandsgerechten.nl

Dewebsitewww.bijstandsgerechten.nlhelptuommeteensmalle beurstochgoedteeten.‘Bijstandsgerechten’ isontstaanalsantwoord opdegevolgenvandeeconomischecrisis.Bijstandsgerechtenreikt daaromalgemenetipsenadviezenaanomrondtekomen.De websitebevatbudgetreceptenvoorgezinnen,(oudere)echtparenen alleenstaandendievoormaximaal€5,-tebereidenzijn.Iedereenkan gratisgebruikmakenvandereceptenentips.

Meedoen?

DeinitiatiefnemerMerlienWelzijndoetditomdatzijuitervaringweet hoehetisomvaneenminimumuitkeringteleven.Creativiteiten inventiviteitzijnbelangrijkevoorwaardenommeermetminderte doen.Merliennodigtiedereenuitommeetedoen.Heeftuzelfeen goedetipofkentueenbudgetgerecht,dankuntuhetopdewebsite plaatsen.Nieuwsgierig?Ganaarwww.bijstandsgerechten.nlenlaatu overtuigen.

30november

AnbloazenopdeMidwinterhoorndoorDeVlijtbloazersop VriezesErfgoedinWapenveld(ronddemolen). Aanvang15:00uur.Meerinfo:www.devlijtbloazers.nl. 15december

KerstconcertdoorSt.DaniëlsChorinDeNoordgouw,Eperweg 34ateHeerde.Aanvang:20.15uur.Kaarten€18,-. Meerinfo:www.cultureelcentrumheerde.nl.

Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Op1januari2014gaatdeleeftijdvoordeverkoopvanalcoholvan16 naar18jaar.Enjongerentot18jaarzijnstrafbaaralszijalcoholinhun bezithebben.Oudersdienukinderenhebbenvan15,16en17jaar hebbenbegrijpelijkerwijsvragen.Eeneerstevraagstaatinditartikel, devolgendevragenkomenindecemberenjanuari2014. Mijnkindis15endenktaljarendathijvanafzijn16ekangaan drinken.Hoehoudikdatnunogtegen?Datisinderdaadmoeilijk. Tochradenwijuaaninuwopvoedingderegelsvandewetaante houdenendaarnietopvoorhandvanaftewijken.Pratenmetuw kindisbelangrijk. • Leguitdatindenieuwewetstaatdatjongerenonderde18jaar eenboetekrijgenalszijalcoholinhunbezithebbeninde openbareruimte(bijvoorbeeldeenpark,eencafé,opstraatofop eenevenement).Ookalshetflesjeofblikjenogdichtis. • Leguitdatvanaf16jaartevaakenteveelgedronkenwordten datalcoholgebruiktothet24ejaarschadeoplevertvoorde hersenen.Hetgaatdusomeenmoeilijkmaargezondbesluitom jongerentebeschermen. • Dooreenopeneneerlijkgesprekkanuwkindderedelijkheidvan dezewetbeterbegrijpen,alzaluwkinddatmisschiennietzo sneltoegeven.Wijadviserenuookuwkindzelfdeboetetelaten betalen. Meertipsvindtuopwww.nix18.nlenwww.hoepakjijdataan.nl.Heeft uvragen?Mailnaar:minderdrinken@ggdnog.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 3 2

www.heerde.nl

Werkzaamheden begraafplaats Wapenveld

KomendvoorjaarwordenopdebegraafplaatsvanWapenveldwerkzaamhedenverricht.Tijdenseen(goedbezochte) informatiebijeenkomsthieroverbleekdater nogwatvragenwaren.Daaromisbesloten omeennieuwbordbijdebegraafplaatsneer tezetten,waaropookopdievragenwordt ingegaan.Devragenbetroffendebeplantingdiewordtverwijderdenhetmaaienvanhetgrasopdegraven.Watbetreftheteersteonderwerp: alleendebeplantingvandegemeentewordtweggehaald.Wanneernabestaandenzelfbeplanting(of ornamenten)hebbenaangebrachtbijeengraf,wordtdatnietverwijderd.Detweedevraaggingoverhet maaienvanhetgrasopdegraven.Verschillendemensengavenaandatzelievergeenmaaimachineover hetgraflatengaan.Ditkuntuvoorkomendoorhetaanbrengenvaneendekplaatophetgraf.Umoet hiervoortoestemmingvragenbijdegemeente.Inmiddelsisdeaanbestedingvoorhetuitvoerenvande werkzaamhedengestart,zodatdewerkzaamhedenvolgensplanningbegin2014kunnenbeginnen.

Vastgestelde verordeningen

Degemeenteraadheeftop11november2013devolgende verordeningenvastgesteld: • WijzigingAlgemenePlaatselijkeVerordeninggemeente Heerde,toevoegingregelsparacommercie; • VerordeningopdeVertrouwenscommissie,diede aanbevelingtotherbenoemingvandeburgemeester voorbereidt,gemeenteHeerde2013. Dezeverordeningengeldenmetingangvan1januari2014en liggen12wekenterinzageinhetgemeentehuis.De verordeningenwordenookpermanentopgenomeninde verzamelingvangemeentelijkeverordeningenopwww.heerde.nl ofwww.overheid.nl.

Bestemmingsplannen

VastgesteldbestemmingsplanBedrijven-ensportterreinen WapenveldZuid(DeVlijt)

HetcollegevanHeerdemaakt,overeenkomstigartikel3.8vandeWetruimtelijke ordening(Wro)enartikel3:12vandeAlgemenewetbestuursrecht,bekenddatde gemeenteraadop30september2013hetbestemmingsplanBedrijven-ensportterreinenWapenveldZuid(DeVlijt)gewijzigdheeftvastgesteld.Hetbestemmingsplanis vastgesteldconformhethieropbetrekkinghebbenderaadsbesluitendedaarbij behorendestukken.

Doelvanhetplan

HetbestemmingsplanBedrijven-ensportterreinenWapenveldZuid(DeVlijt)omvathet bestaandebedrijventerreintenzuidenvanmolenDeVlijtinWapenveldende aangrenzendesportterreinen.Hetplanisopgesteldomtevoldoenaandewettelijke vereisteomop1juli2013tebeschikkenovereenactueelbestemmingsplan.Ditplanis eenconserverendbestemmingsplan.Ditbetekentdatdehuidigesituatieopnieuw planologischwordtvastgelegdennietinnieuweontwikkelingenwordtvoorzien.

Wijzigingen

Degemeenteraadheeftbijvaststellingvanhetbestemmingsplanenkelewijzigingenin hetbestemmingsplanaangebracht.Debelangrijkstewijzigingenzijn: 1. dewijzewaaroprisicovolleinrichtingenzijnbestemd; 2. decorrecteopnamevandebestaandegasleidingenopdeverbeelding; 3. herstellenvanenkeleomissies.

Naasthetinstellenvanberoepkuntubinnendehierbovengesteldetermijnookeen ‘verzoekomvoorlopigevoorziening’indienenbijdevoorzittervandeAfdeling bestuursrechtspraakvandeRaadvanState. Hetbesluittotvaststellingvanhetbestemmingsplantreedtinwerkingdaagsnaafloop vandeberoepstermijntenzijbinnendeberoepstermijneenverzoekomvoorlopige voorzieningbijdevoorzittervandeAfdelingBestuursrechtspraakvandeRaadvanState wordtingediend.Hetbestemmingsplantreedtdanpasinwerking,nadatophet verzoekisbeslist.

VastgesteldbestemmingsplanWapenveld-Dorp,Kanaaldijk46 en47

HetcollegevanHeerdemaakt,overeenkomstigartikel3.8vandeWetruimtelijkeordening(Wro)enartikel3:12vandeAlgemenewetbestuursrecht,bekenddatdegemeenteraadop11november2013hetbestemmingsplanWapenveld-Dorp,Kanaaldijk 46en47,ongewijzigdheeftvastgesteld.Hetbestemmingsplanisvastgesteldconform hethieropbetrekkinghebbenderaadsbesluitendedaarbijbehorendestukken.

Doelvanhetplan

HetbestemmingsplanWapenveld-Dorp,Kanaaldijk46en47voorzietinhetomzetten vaneenbedrijfsbestemmingineenwoonbestemmingvoorzoweldebestaande vrijstaandebedrijfswoningalsvanhetachterliggenderijksmonumentale bedrijfsgedeelteophetperceelaandeKanaaldijk46en47teWapenveld.

Inzagetermijn

Vooreencompleetoverzichtvanalleaangebrachtewijzigingeninhetbestemmingsplan Debetreffendestukkenliggenmetingangvanwoensdag27november2013 wordtverwezennaarhetbetreffenderaadsbesluitendedaarbijbehorendestukken. gedurendezeswekenopwerkdagentussen08:30uuren12:30uurvooreenieder analoogterinzageophetgemeentehuisteHeerde,bijdebalievanhet Inzagetermijn Publiekscentrum.Hetbestemmingsplanisookdigitaalteraadplegenophttp:// Debetreffendestukkenliggenmetingangvan27november2013gedurendezes www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo wekenopwerkdagentussen08:30uuren12:30uurvooreeniederanaloogterinzage bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0246.205WPVH3KAND46en47-VA01enop inhetgemeentehuisteHeerde,bijdebalievanhetPubliekscentrum.Hetbestemmings- www.heerde.nl.Debestandenvanhetbestemmingsplankuntudigitaalverkrijgenvia planisookdigitaalteraadplegenophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ www.ruimtelijkeplannen.nlonder“index”Heerde. bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0246.780BPBHDBDRIJVNTRN-VA01enop www.heerde.nl.Debestandenvanhetbestemmingsplankuntudigitaalverkrijgenvia Beroep www.ruimtelijkeplannen.nlonder“index”Heerde. Gedurendedetermijnvandeterinzageleggingkaneenbelanghebbende,dietijdigzijn zienswijzebijdegemeenteraadkenbaarheeftgemaakt,alsmedeeenbelanghebbende,aanwieredelijkerwijsnietkanwordenverwetendathijnietovereenkomstig Gedurendedetermijnvandeterinzageleggingkaneenbelanghebbende,dietijdigzijn artikel3.8vandeWetruimtelijkeordeningjunctoafdeling3:4vandeAlgemenewet zienswijzebijdegemeenteraadkenbaarheeftgemaakt,alsmedeeenbelanghebbende, bestuursrechtzijnzienswijzebijdegemeenteraadnaarvorenheeftgebracht,beroep aanwieredelijkerwijsnietkanwordenverwetendathijnietovereenkomstigartikel3.8 instellenbijdeAfdelingbestuursrechtspraakvandeRaadvanState,Postbus20019, vandeWetruimtelijkeordeningjunctoafdeling3:4vandeAlgemenewetbestuursrecht 2500EADenHaag. zijnzienswijzebijdegemeenteraadnaarvorenheeftgebracht,beroepinstellenbijde AfdelingbestuursrechtspraakvandeRaadvanState,Postbus20019,2500EADenHaag. Hetbesluittotvaststellingvanhetbestemmingsplantreedtinwerkingdaagsnaafloop

Beroep

Tegenhetgewijzigdvastgesteldeonderdeelvanhetbestemmingsplankanelke belanghebbendeberoepinstellen.

vandeberoepstermijntenzijbinnendeberoepstermijneenverzoekomvoorlopige voorzieningbijdevoorzittervandeAfdelingBestuursrechtspraakvandeRaadvanState wordtingediend.Hetbestemmingsplantreedtdanpasinwerking,nadatophet verzoekisbeslist.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 24

www.heerde.nl

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen.

Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 699494 of e-mail gemeente@heerde.nl.

OphetperceelterhoogtevanSprengenweg14inHeerde.NoodkapvaneenAmerikaanseeikisnoodzakelijkvanwegegrotegevaarzettingen/ofvergelijkbaar spoedeisendbelangvanopenbareordeofveiligheid. • OphetperceelterhoogtevanKwartelweg22inWapenveld.Noodkapvaneeneik isnoodzakelijkvanwegegrotegevaarzettingen/ofvergelijkbaarspoedeisendbelangvanopenbareordeofveiligheid. Verzonden:14november2013.

Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning

Toestemmingsloopmeldingen

Indeperiodevan12november2013tot19november2013: • Hetkappenvan80bomenopdiverselocatiesindegemeenteHeerde. • HetkappenvantweeeikenophetperceelKanaaldijkongenummerdinHeerde, kadastraalbekendgemeenteHeerde,sectieNnummer975. • HetkappenvannegenbomenophetperceelKoerbergseweg4-1inHeerde. • Hetplaatsenvaneenbijgebouwmetstallingsruimtevoorpaardeneneenberging tenbehoevevanopslagvanhooiophetperceelIJsseldijk51inVeessen. • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningenhetbouwenvaneen bijgebouwtenbehoevevaneenagrarischhobbybedrijfophetperceel WapenvelderKerkweg1inWapenveld.

•





Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen.

Inzage

Sloopmelding

Indeperiodevan12november2013tot19november2013: HetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdewoningophetperceelVeldzijderkamp4inWapenveld. Dezemeldingligtnietterinzage.Voormeerinformatiebeltu0578-699494.

♦Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure) •

Hetkappenvandriebeuken,vierdennenenzeseikenophetperceelElburgerweg 15ainHeerde. Verzonden:13november2013. • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningenhetbouwenvaneen bijgebouwtenbehoevevaneenagrarischhobbybedrijfophetperceel WapenvelderKerkweg1inWapenveld. Verzonden:14november2013. • Hetaanleggenvaneeninrit/uitwegophetperceelDeSteeg8ainWapenveld. Verzonden:15november2013.

∗Verleendeomgevingsvergunning(uitgebreideprocedure)

HetveranderenvanhetbedrijfophetperceelKazerweg2inWapenveld.De veranderingbetekentdatdevarkensverdwijneneneruitsluitendpaardenbinnenhet bedrijfgehoudenworden.

•

Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdeschuurophetperceel Kanaaldijk30ainHeerde. Verzonden:12november2013. • HetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdewoningophetperceelBijlakker14inHeerde. Verzonden:14november2013. Openbarewelstandsvergadering

Opmaandag 2december isdewelstandsgedelegeerdeinHeerdevooreenopenbare welstandsvergadering.Devergaderingvindtplaats(alserbouwplannenzijn)inhet gemeentehuisvanHeerde,aanvang9.00uur.Deagendametbijlagenligtvanaf donderdag 28novemberterinzage,opwerkdagentussen08.30en12.30uur. Deagendawordtookopwww.heerde.nlgepubliceerd. Opdonderdag 28novembervergadertdevoltalligecommissie(wisselendelocaties). Deagendabijlagenligtvanafdinsdag26novemberterinzage,opwerkdagentussen 08.30en12.30uur.Deagendawordtookopwww.heerde.nlgepubliceerd. Dewelstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudit telefonischdoorgevenviatelefoonnummer(0578)699494.Ookvoorvragenkuntu hierterecht.

Ñ

Zienswijze

Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreenieder terinzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijkeen zienswijzeoverhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: (0578) 699494.

¨enberoep*

Bezwaar

Hetaanleggenvaneenextrainrit/uitwegophetperceelKamperweg30inHeerde. Verzonden:15november2013.

Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuwbelang treft,kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneen bezwaar-ofberoepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit. Wanneerubezwaarwiltmakentegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevan Heerde,Postbus175,8180ADHeerde.EenberoepmoetusturennaardeSector BestuursrechtvandeRechtbankZutphen,Postbus205,7200AEZutphen. Eenbezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresendatumvermelden. Daarnaastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageertenwaaromudaartegen bezwaarofberoepaantekent. Bijhetindienenvaneenberoepschriftmoetugriffierechtbetalen.

♦Buitenbehandelinglatenaanvraagomgevingsvergunning

VoorlopigeVoorziening

Intrekkenaanvraagomgevingsvergunning

HetkappenvanzesbomenophetperceelKoerbergseweg4-1inHeerde.

♦Weigerenomgevingsvergunning

HetbouwenvaneenvrijstaandewoningophetperceelDeBelt6inWapenveld. Verzonden:19november2013.

♦Besluitnoodkap •

•

•

OphetperceelKoerbergseweg4-1inHeerde.Noodkapvaneendenentweeberkenisnoodzakelijkvanwegegrotegevaarzettingen/ofvergelijkbaarspoedeisend belangvanopenbareordeofveiligheid. OphetperceeltussenBeeklandseweg17en19inHeerde.Noodkapvantwee Amerikaanseeikenisnoodzakelijkvanwegegrotegevaarzettingen/ofvergelijkbaar spoedeisendbelangvanopenbareordeofveiligheid. OphetperceelterhoogtevanBerkenlaan19inHeerde.NoodkapvaneenAmerikaanseeikisnoodzakelijkvanwegegrotegevaarzettingen/ofvergelijkbaarspoedeisendbelangvanopenbareordeofveiligheid.

Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.In spoedgevallenkaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.Ditdoetubijde VoorzieningenrechtvandeRechtbankZutphen,SectorBestuursrecht,Postbus205, 7200AEZutphen.Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 5

we zetten ons e j t o o n r e p e p e best voor

of klein moet sint bij de Groot zijn.

Kerststerren diverse kleuren ..................... 3,95 Sinterklaas tip: Tekstborden en klokken nu 25%

korting

zorgen jullie voor genoeg sloffen?

pepernootslof

7,

95

geldt t/m 2 december 2013

We bakken ze waar je bij staat…ken we

www.banketbakkerijkamphorst.nl

Pepernoten boeket ............ 14,95 Hyacinten in glas .................. 4.95

Bonenburgerlaan 60,

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Heerde.

www.bloemsierkunstdegroot.nl

Vind ons ook op Facebook

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

Sint en piet boeket .............. 9,95

Zaterdag bak heerlijke oliebollen in kel de kraam bij onze win . rde in Hee Kom langs en proef!

Tel. 0578-692179.

Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

Wintercollectie

% 0 2

G N I T R KO

JEUGDMODE

MANNENMODE

YVON &&SVEN

Volg ons op twitter@yvonensven

Bonenburgerlaan 12 l Heerde l 0578-693824

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

HACHEEPAKKET (500 gr. vlees, uien)

Rambolletje

SAMEN

595

100 gram

WILLY'S BEROEMDE

TIP VAN BEN

MAALTIJDIDEE

GEHAKTBALLEN

HEERDERBOLLEN

LASAGNE

4 STUKS

100 GRAM

500 GRAM

550

160

225 450

TIP VAN MARINUS

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN SINT

GEPANEERDE SCHNITZELS

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

CADEAUKAART, HAPJESVLEESSCHALEN

4 STUKS

1 KG.

5

95

6

75

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 www.uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

OHHHHHH ZO LEUK OM TE KRIJGEN

Aanbiedingen zijn geldig van 25-11-2013 t/m 30-11-2013.

maar ’n … g o n t e z otje bij peperno

Voor al uw kado’s groot


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 6

Felicitaties voor 100- jarige

Kom luisteren en zingen daar word je warm van

Ga zondag mee naar de Johanneskerk te Heerde. Om 9.30 uur preekt ds. C. Hoek en ‘s avonds om 19.00 uur heeft ds. G.J. Röben het over het gezag ‘in ere’ houden. Je bent altijd welkom!

Opgroeien met zorg

VAASSEN- Gerritje Liefers-Nijhof is donderdag maar liefst 100 jaar geworden. Natuurlijk kwam

burgemeester Hans van der Hoeve bij haar in Vaassen om de felicitaties over te brengen namens het

gemeentebestuur. Foto: Hans van de Vlekkert.

Muzikale voorstelling over Sonneveld HEERDE- Na grote successen als Piaf, Ramses en Toon komt Albert Verlinde Entertainment met een gloednieuwe biografische voorstelling over één van Neerlands grootste chansonniers: Wim Sonneveld. De acteur Tony Neef e.a. neemt u mee op deze nostalgische reis door het leven van Sonneveld met natuurlijk de bekendste liedjes als “Het Dorp”, “Lieveling” en “Dat wij verschillen van elkaar”. Op dinsdag 10 december kunnen

senioren uit de regio Veluwe met Vier Het Leven mee naar theater De Spiegel te Zwolle. Aanvang 20.15 uur. Genoemde prijs is inclusief het entreekaartje, drankjes, vervoer en begeleiding en bedraagt totaal 47,50 euro. Stichting Vier Het Leven organiseert landelijk theateren concertbezoeken voor senioren, die graag een avond uitgaan. Men wordt van huis opgehaald door een vrijwilliger van Vier Het Leven, en dan samen met meer senioren

genieten van de voorstelling en na afloop wordt men weer veilig thuisgebracht. Wilt u meer informatie, het volledige programma ontvangen of wilt u reserveren, dan kunt u Vier Het Leven tijdens werkdagen tussen 9.00-12.00 uur bellen 0355245156 (ook mogelijk via de website www.4hetleven.nl). Voor de regio Veluwe is Anne-Lite Meershoek de locatie-coördinator. Te bereiken op 06-27431236 of e-mail: anne-lite.4hetleven@kpnmail.nl.

EPE- Koppel en SWO/E organiseren op vrijdag 29 november een leuke avond voor jongeren die opgroeien met zorg. Een jonge mantelzorger groeit op met een psychisch of lichamelijk zieke ouder, broer, zus of ander inwonend familielid. Deze jongeren zien zichzelf vaak niet als mantelzorger. Zij vinden het vaak logisch dat zij zorgen hebben en zorgtaken op zich nemen. Jongeren kunnen hier zelfstandig van worden, maar het kan ook zwaar rusten op de schouders van de jongeren. Het kan fijn zijn om het hier over te hebben met andere jongeren. Koppel en SWO/E willen de jonge mantelzorgers deze mogelijkheid bieden. Dit doen zij door voor deze jongeren leuke avonden te organiseren. Deze avonden heb-

ben voornamelijk een ontspannen karakter, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden om serieus met elkaar in gesprek te gaan. De volgende avond is vrijdag 29 november van 18.00 tot 21.00 uur in het jongerencentrum Impuls Jasmijnstraat 36 te Vaassen. Deze avond wordt er eerst gegourmet, waarna de avond wordt afgesloten met toneel. Degene die dat leuk vinden kunnen meespelen en tussendoor kan er gezellig gekletst worden. Ben jij tussen de 12 en 20 jaar en ben jij jonge mantelzorger? Dan ben je van harte welkom. Je mag de eerste keer ook gerust een vriend en/of vriendin meenemen. Aanmelden kan tot 28 november via tel. 0578-620988 of per mail gerrita.elskamp@swoepe.nl of leonie.vantongeren@swoepe.nl.

Puur naar nieuw pand

Diersporenwandeling HEERDE- De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op woensdag 4 december een wandeling over landgoed De Dellen om op zoek te gaan naar diersporen. De tocht gaat door een afwisselend landschap van bos en heide. Onderweg besteedt de boswachter ook aandacht aan het beheer: hoe en waarom behouden wij dit mooie gebied? Hoofdonderwerp is echter het zoeken naar diersporen en het ‘lezen’ ervan. Grote hoefdieren zijn er genoeg en mis-

schien wel sporen van een edelhert, zwijn of ree. Stevig schoeisel is aan te bevelen. Start: 13.30 uur bij het Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. Duur: 2 à 3 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk. nl/evenementen of boswachter John ter Horst, tel. 06- 51381453 (ma t/m vrij).

Jubilarissen bij De Vriendschap

WAPENVELD- Willem-Jan Stoffer is vijftig jaar geworden. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan hebben de kinderen en zijn kleinkind de tuin versierd met een grote Abraham.

Superbingo HEERDE- Maandag 2 december houdt de supportersvereniging VV Heerde een Superbingo in de Keet van Heerde. Alleen geldprijzen. Aanvang: 19.30 uur.

Rommelmarkt

WAPENVELD- Tijdens de opening van de vogelshow in ’t Spyker in Wapenveld heeft de vogelhoudersvereniging De Vriendschap twee van haar leden, die 50 jaar lid zijn geweest van de NBVV, gehuldigd. Het waren de heren Nico den Oudsten en Ep Steenbergen. Voorzitter memoreerde dat beide

heren veel actieve rollen hebben vervuld binnen de vereniging, de heer Steenbergen is zelfs een aantal jaren voorzitter geweest. Wim Theloosen, voorzitter van het district Gelderland kwam namens de NBVV de felicitaties overbrengen en de daar bij behorende onderscheiding opspelden.

HEERDE- Zaterdag 30 november houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30-11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

HEERDE- Puur! bestaat inmiddels 4 jaar en na een korte periode in een verkoopwagen, 2,5 jaar aan de Bonenburgerlaan en nu ruim een jaar aan de Dorpsstraat 40, staat de volgende stap voor de deur. Puur! zal vanaf begin 2014 met de winkel verhuizen naar de Dorpsstraat 22 in Heerde (het voormalige Henk ten Hoor pand). Bas Mekking: “We hebben in het begin niet een duidelijk beeld gehad waar we naartoe wilden met onze zaak, maar lieten ons leiden door de vraag en ontwikkelingen in ons dorp. Door korte termijn doelen vast te stellen, konden we steeds een stap voorwaarts maken en flexibel reageren op de wensen van onze klanten.” De nieuwe zaak zal aan de voorkant een restaurant/bistro gedeelte krijgen met een open keuken. “Vanaf 8.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds is de keuken geopend. We zullen gaan werken met verschillende kaarten voor de verschillende tijdstippen, dus van een ontbijtje tot een lasagne en tussendoor uiteraard belegde broodjes. Tevens zal onze groenteafdeling en bakkerij uitgebreid worden.” Voor de nieuwe zaak neemt Puur! meubels af van

de Rode Beer. Vervolgens zullen kunstenaars uit Heerde zich hierop uitleven. De betreffende kunstobjecten wordt het restaurantmeubilair die terplekke gekocht kunnen worden. Ook kunnen verschillende werken van deze kunstenaars bewonderd worden boven de stellingen. “Met deze samenwerking dragen we bij aan de recycling van de meubels, steunen we het goede doel de Rode Beer en bieden we een podium voor de kunstenaars uit de regio.” Puur! zal met haar biologische restaurant/bistro uniek zijn in de regio. “We willen een lekker én gezond alternatief bieden in Heerde op alle tijdstippen van de dag, daarnaast zal het aanbod divers en betaalbaar worden. Met de dubbelfunctie als restaurant/bistro en als biologische specialist hopen we ook een positieve bijdrage te leveren aan het centrum”, aldus Bas Mekking. Vorige week is al gestart met de aangepaste openingstijden: doordeweeks is Puur! tot 20.00 uur geopend. Op de nieuwe locatie zal de winkel ook op zaterdag tot 20.00 uur geopend zijn. De vrijdag blijft ongewijzigd geopend tot 21.00 uur.

Zingen uit het nieuwe Liedboek HEERDE- Vrijdagavond 29 november zal in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat het derde zanguur rond het Nieuwe Liedboek worden gehouden. Aanvang: 19.00 uur. Het eerste twee zangavonden waren een succes: veel mensen uit diverse kerken kwamen samen zingen en de reacties waren zeer positief. De samenkomsten, die gedurende dit seizoen elke laat-

ste vrijdag van de maand worden gehouden, duren een uur en worden afwisselend geleid door Daan Dekker en Henk van der Maten, beiden muzikaal werkzaam in de Ontmoetingskerk. De volgende zangavonden zijn gepland op 31 januari (Johanneskerk), 28 februari (Kruiskerk VEG) en 28 maart (Ontmoetingskerk). In de drukke maand december is er geen zanguur.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 72

4 4 5 , Noord-Cyprus 10-daagse vliegreis

p.p.

6 t/m 15 okto ber 2014

Zonuren

Zeewater

Temperatuur

Gemiddeld in oktober 8-9 uur per dag

Gemiddeld in oktober 25 graden

Gemiddeld in oktober 27 graden

In het oostelijk deel van de Middellandse Zee ligt het schitterende eiland Cyprus, de ideale bestemming voor een vakantie! Gelegen op het kruispunt van drie continenten, Europa, Azië en Afrika is Cyprus altijd een belangrijke strategische haven geweest voor de diverse beschavingen die in de loop van de geschiedenis op het eiland hebben gewoond. Cyprus kent een geschiedenis die tot 10.000 jaar terug gaat! Op noordelijk Cyprus kunt u tijdens uw vakantie heerlijk genieten van zon, zee, strand en heel veel cultuur. Omdat het toerisme op het noordelijk deel van het eiland kleinschalig is gebleven, is een groot deel van dit deel van Cyprus ongerept gebleven en kunt u hier nog genieten van afgelegen baaien en de mooiste stranden! Omdat er ook voor cultuurliefhebbers genoeg te zien en bewonderen valt en de gastvrije lokale bevolking u met open armen zal ontvangen, is noordelijk Cyprus de ideale bestemming. Tijdens deze reis laten wij u kennis maken met deze ideale bestemming. Het driesterrenhotel Topset heeft een mooie ligging op het eiland Cyprus. Het hotel bestaat uit meerdere gebouwen en bestaat uit het Topset en Emir Topset gedeelte. De delen vormen samen Hotel Topset. Het hotel ligt direct aan een privéstrand in een rustige omgeving. Het centrum van Kyrenia ligt op circa vijf kilometer en de luchthaven van Ercan op circa 45 kilometer. In de directe omgeving stoppen er regelmatig dolmusbusjes en zijn er enkele bars, restaurants en winkels te vinden. De 72 kamers van Hotel Topset zijn ruim en comfortabel ingericht. De kamers zijn voorzien van airconditioning, telefoon, televisie, kluisje, minibar en een badkamer met bad en/of douche, toilet en haardroger. Er zijn ook kamers beschikbaar met een aparte slaapkamer. Bij enkele kamers is de slaapkamer gelegen op een tweede verdieping. De kamers zijn verspreidt over meerdere gebouwen en beschikken over een balkon of terras met zitje. Hotel Topset beschikt over een 24uurs receptie met lounge, wisselkantoor, WiFi, internetfaciliteiten, autoverhuur, bibliotheek en een doktersdienst. Het is mogelijk om een auto bij het hotel te parkeren. Er zijn twee bars en twee restaurants waar T urks-Cypriotische maaltijden worden aangeboden. In de tuin ligt een prachtig aangelegd zwembad met een zonneterras met ligbedden, parasols en handdoekenservice. Voor kinderen is er een apart kinderbad en een kleine speeltuin aanwezig. Op het gebied van sport en ontspanning is er een sauna. In de omgeving is het mogelijk om onder andere te paardrijden, duiken en fietsen. Het verblijf in Hotel Topset is op basis van logies en ontbijt

Programma: 06 oktober 2014: Vlucht Amsterdam-Cyprus en aansluitend transfer naar Hotel Topset voor overnachting. 07 oktober 2014: Kyrenia Tour 1/2 dagexcursie excl. lunch & incl. entree 08 oktober 2014: Vrije dag 09 oktober 2014: Famagusta Tour, dagexcursie incl. lunch & entree 10 oktober 2014: Vrije dag 11 oktober 2014: Nicosia Tour, dagexcursie incl. lunch & entree 12 oktober 2014: Vrije dag 13 oktober 2014: Village Tour, dagexcursie incl. lunch & entree 14 oktober 2014: Vrije dag 15 oktober 2014: Vlucht Cyprus-Amsterdam Een uitgebreid programma van de excursies is verkrijgbaar in onze reiswinkel of zie www.vemdetravel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Inbegrepen: - Vlucht Amsterdam – Cyprus v.v. - Vlucht Incl. 20 kg bagage p.p. - Transfer luchthaven - hotel v.v. - 9 nachten Hotel Topset in een 2 pers.kamer - Verzorging op basis van logies / ontbijt - Reisbegeleiding Vemde Travel Niet inbegrepen: - Toeslag 1 persoons kamer € 95,00 - Excursiepakket zoals vermeld, indien gewenst (4 excursies) € 150,00 p.p.

Vemde Travel uw reiswinkel Bonenburgerlaan 16, 8181 HE Heerde. Tel. 0578-694334

E-mail: heerde@vemdetravel.nl Internet: www.vemdetravel.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 8

Jongerencentrum De Werf opent zijn deuren

HEERDE- Het nieuwe Jongerencentrum de Werf opende woensdag 20 november officieel de deuren. Belangstellenden konden afgelopen zaterdag een kijkje nemen tijdens de Open Dag. Het nieuwe jongerencentrum is een initiatief van jongerenbeweging Related uit Heerde en omgeving. In De Werf bevinden zich diverse ruimtes waar jongeren tussen 12 en 25 jaar na school of in de avond terecht kunnen. Naast een sfeervolle woonkamer ingericht met een pooltafel, voetbaltafel, spelcomputer, muziekinstallatie en tafeltennistafel is er een ruimte waar jongeren kunnen sporten.

“Een-op-een gesprekken worden vaak als eng ervaren door jongeren. Tijdens het sporten zijn ze ontspannen en komen de verhalen los”, vertelt Harald Menning van Related Platform. Binnenkort is ook de nagelstudio klaar waar meiden hun nagels kunnen laten doen. “Met het jongerencentrum willen wij naast de jongeren staan. We bieden hulp bij problemen, helpen ze met zelfbewustzijn en hopen een voorbeeldrol te kunnen zijn. Nu worden jongeren veelal op plekken weggestuurd door de politie. In De Werf zijn alle jongeren welkom, dit is een plek waar ze zichzelf kunnen

Goede doelen dames toernooi EPE- Vanwege het Pinksterweekend zal aankomend jaar het SNSBank Goede Doelen Damestoernooi bij SV Wissel niet op de eerste zaterdag van juni worden gehouden, maar een week later en wel op zaterdag 14 juni. Speel je in een voetbaldamesteam op zaterdag of zondag in de vierde of vijfde klasse? Meld je dan aan voor dit toernooi. Na alle vakanties en de start van het nieuwe voetbalseizoen, gaat ook de organisatie van het Goede Doelen Damestoernooi

weer vergaderen. Houd Facebook en de sites www.svwissel.nl en www.goededoelendamestoernooi. jouwweb.nl in de gaten. Het eerste team dat zich heeft aangemeld is C.S.V. Oranje Blauw uit Nijmegen. Als goede doel hebben zij gekozen om te voetballen voor Pink Ribbon. Naast de hoofdsponsor SNS Bank Epe en Nunspeet hebben de eerste sponsoren zich al weer gemeld: Perry Sport Apeldoorn en Karssen Epe. Meerdere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom.

Schaakuitslagen HATTEM- Afgelopen dinsdag werden door de schakers van Denk en Zet in het Steakhouse Brasil de volgende partijen gespeeld: H. Kloppenburg - W. Jonkers 1-0, B. Hospers - J.B. Redeker 0-1, M.

Legtenberg - H. Schutte 0-1, J.B van der Velde - M. Mujkanovic 0-1, B. Morren - J. Offringa 0-1, E.W van der Molen - G.J van Wijk 1-0, H van Oorschot - H.J van Wijk 1-0.

zijn.” De inrichting en voorzieningen in het jongerencentrum zijn mede gerealiseerd door de hulp van sponsoren. De Werf is wekelijks geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie op facebook.com/relatedplatform.

HATTEM- Wie lang leeft, kan veel verhalen. Stichting Welzijn Hattem is naar die verhalen op zoek. Het Veluwe-breed Vertelproject Golden Story’s presenteert daarom op vrijdag 31 januari om 19.00 uur in De Marke de vertelvoorstelling “Groene Zeep en Mariakaakjes”. Dit is de opmaat voor ouderen om daarna hun eigen gouden verhalen te vertellen. Na deze voorstelling, waarin veel herkenbare thema’s zijn verwerkt, volgen twee workshops waarin deelnemers gecoacht worden hún Golden Story’s goed voor het voetlicht te brengen. Ouderen kunnen zich na de voorstelling hiervoor opgeven. Deze verhalen krijgen op de slotavond in de Marke op vrijdag 14 februari om 19.00 uur een eigen presentatie. Familie, vrienden en belangstellenden zijn zowel bij de voorstelling als bij de eindpresentatie van harte welkom. Samen met Stichting Welzijn Hattem organiseert Centrum voor de Kunsten ’t Klooster dit vertelproject op initiatief van Cultuurpact Veluwe. De voorstelling nodigt ouderen uit ei-

gen herinneringen op te halen. Met ondersteuning van vrijwilligers, de zogenaamde buddy’s, worden deze verhalen gepresenteerd. Stichting Welzijn Hattem is op zoek naar ongeveer 10 ouderen die hun verhaal willen vertellen. Ook worden vrijwilligers gezocht die de ouderen hierin willen ondersteun. Aan de vertellers en de buddy’s worden 2 gratis workshops van 1 ½ uur, onder deskundige begeleiding van professionele acteurs, op dinsdagmiddag 11 en vrijdagmiddag 14 februari aangeboden. Met Veluwe Cultuurpact zetten de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland, provincie Gelderland en gemeenten zich samen in voor versterking van kunst en cultuur in de regio. Resultaat is dat met culturele organisaties bovenlokale projecten worden gerealiseerd voor een divers publiek en dat er meer aandacht is voor cultuurbeleid. Voor aanmelding als verteller of als buddy en voor nadere inlichtingen kan contact opgenomen worden met Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384432881 of info@swhattem.nl.

Kerstconcert koren Zang en Vriendschap

Proatstoel HEERDE- Zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn Linda Seinstra en Cor Rorije in het gemaal “Veluwe” aan/ op de Werverdijk in Wapenveld. Ze kijken rond in het Informatiecentrum over de HoogWaterGeul VeessenWapenveld en hebben een interview met Marjolijne Herbergs van Rijkswaterstaat en Adriaan Smeenk van waterschap Vallei en Veluwe en projectmanager van de hoogwatergeul. Johan Horst en Maarten Heessen komen buurten en praten over de laatste ontwikkelingen van het Dorpsplan van Wapenveld. Met Kees de Blok van Platform Gehandicaptenbelangen Heerde E.O. praten de twee over het toegankelijkheidonderzoek dat zij hebben gedaan in de Gemeente Heerde. Hetty Kolkman presenteert daarna in de studio of op locatie weer haar Evenementen Kalender voor deze week. Tony van Dommelen doet deze zaterdag de techniek en presentatie in de kelder van Radio794. Ook tussn 9 en 10e zit Tony in studio um in de Speuldeuze de streektaalmeziek te laotn heurn. Hie hef van alles uut Gelderland op de dreijtaofel liggn. Voor meer informatie: www.radio794.nl.

Damuitslagen

Schoenendoosactie succesvol

Meedoen aan Golden Story’s in Hattem

WAPENVELD- In de landelijke damcompetitie stond voor Eye-T Webdesign de thuiswedstrijd tegen Zwolle op het programma. Om uit de degradatiezone te blijven moest deze wedstrijd eigenlijk gewonnen worden. Helaas verloren ze met 7 tegen 13 van Zoranet. Voor de provinciale competitie moesten de dammers van Eye-T Webdesign/Ons Genoegen het opnemen tegen SSS uit Kampen. Deze eindigde 6 tegen 6.

EMST- Alle vier koren van zangvereniging Zang en Vriendschap uit Emst geven op zondagmiddag 15 december het jaarlijkse Kerstconcert in de r.-k. St. Martinuskerk aan de Hoofdstraat 52 te Epe. Het concert heeft de medewerking van een ensemble. Dit ensemble bestaat uit Ellen Beekman (saxofoon), Rosa Veldkamp (dwarsfluit), Henk Jonker (trompet) en Iris Veldkamp (bugel). Dirigent Marten van der Worp heeft de algehele leiding. De r.-k. Martinuskerk zal sfeervol versierd worden in kerstambiance en buiten na afloop is er weer lekkere warme glühwein en chocolademelk voor alle deelnemers en publiek. Het kinderkoor Zang en Vriendschap opent de middag met een aantal vrolijke en vertederende kerstliedjes, gevolgd door een optreden van jeugdkoor In Between. Dit koor brengt een repertoire van

hedendaagse swingende pop- en kerstnummers. Het vrouwenkoor Song and Relation zal ook weer een gevarieerd kerstprogramma ten gehore brengen met nieuw ingestuurde nummers. Het Gemengd Koor zal licht klassieke en populaire kerstnummers voor u zingen. De muzikale middag wordt door de vier koren gezamenlijk afgesloten met een prachtig nummer. Het belooft een mooi concert te worden met koor, samenzang, solozang en muzikale intermezzo’s. Het kerstconcert begint om 14.30 uur en de kerk is open vanaf 14.00 uur. De toegangskaartjes à 3,50 euro p.p.(kinderen t/m 12 jaar 1 euro p.p.) zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk of te bestellen bij Marian Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst, tel. 0578-662549. Deze kaartjes zijn inclusief een consumptie na afloop van het kerstconcert.

VAASSEN- Met hulp van veel vrijwilligers van Blok EVC lukte het zaterdagochtend om mini volleybalwedstrijden in Vaassen te laten spelen. Teams uit Apeldoorn, Epe en Heerde waren afgereisd naar

Vaassen en speelden hun wedstrijdjes op de nieuwe paarse sportvloer. Een drukte van belang, met veel ouders, broertjes, zusjes en grootouders als fanatieke aanhang van de verschillende teams op de tribune.

Oener Toneel Vereniging

WELSUM- De Hervormde Kerk Welsum heeft zich weer actief ingezet voor de schoenendoosactie Actie4kids. Zo knutselden de kinderen van de kindernevendienst mooie dozen in elkaar en verzamelden gemeenteleden spullen voor de dozen of leverden zelfs complete dozen in. Het

prachtige resultaat was 42 gevulde dozen voor arme kinderen o.a. in Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone en India. Ook werd er voor 42 dozen geld ingezameld, zodat de dozen verzonden kunnen worden. Tijdens een kerkdienst zijn beelden vertoond van een uitdeelactie.

OENE- De Oener Toneel Vereniging is weer van start gegaan met het repeteren van een nieuw stuk. Dit jaar zal het blijspel Don Tòn van Jos Schepers ten tonele worden gebracht. De uitvoeringen zullen worden gespeeld op 21, 22, 27 en 28 februari en 1 maart in zaal Dorpszicht te Oene. De kaartverkoop start op maandag 13 januari. Voor meer informatie: Reintje Vijge, tel. 0578-641891 en Gerrit Huiskamp, tel. 0578-641851.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 92

WIJ BEDANKEN VOOR UW STEUN AAN DE VERKOOPACTIE

Steeds en steeds meer mensen… NIEUW

VOOR HET WEESHUIS ‘BLESSED GENERATION’ IN KENIA

Vraagprijs: € 288.000,= k.k. Bonenburgerlaan 74, Heerde

ALLES MET GOUDEN LABEL

20% KORTING

- Aan één van de mooiste lanen van Heerde staat deze smaakvol en compleet in stijl gerenoveerde woning met prachtig uitzicht - Royale woonkamer met hoog balkenplafond, fraaie eiken vloer en schouw v.v. houtkachel - Luxe open keuken v.v. alle inbouwapparatuur - 1e verd.: overloop met toegang tot ruime open voorkamer, grote ouderslaapkamer en royale luxueuze badkamer - Onderhoudsarme tuin met garage/schuur v.v. behaaglijke veranda

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

KAN NIET GERUILD WORDEN

k! elijke zaa een duid

ZIE OOK ONZE 20OUTLET ACTIE START WOENSDAG NOVEMBER, TOT EN ER KAN NIET GERUILD WORDEN WEL 80% KORTING!!

s25)-%0!3+!-%23 s'2!4)30!2+%2%. s+/&&)%(/%+ s!)2#/!!.7%:)' Maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/m donderdag 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-20.00 uur (koopavond), zaterdag 9.30-17.00 uur STATIONSSTRAAT 16 8181 CX HEERDE TEL. 0578-691471 MODEHUISBRUINEWOUD.NL

x x x

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

www.moza.nl

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 10

60 jaar getrouwd

Fietsen St. Bernardusschool winterklaar EPE- Op de St. Bernardusschool doen alle leerlingen van groep 7 in het voorjaar mee aan het landelijke verkeersexamen. Dit is verdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. Er wordt in aanloop naar dit examen veel verkeersles gegeven in de groep. En voor het praktijkexamen moeten de fietsen natuurlijk allemaal tip top in orde zijn. Vandaar alvast een fietsenkeuring door een échte fietsenmaker. Alle kinderen van groep 7 zijn

op de fiets naar de Eper fietsenmaker aan de Zuukerweg geweest. In de werkplaats van de fietsenmaker zijn alle fietsen om de beurt in de fietslift gehangen en uitgebreid onder de loep genomen. Hierbij is door vakman Rob ten Raa natuurlijk de fiets gecontroleerd. Af en toe heeft de fietsenmaker een kleine reparatie uitgevoerd of extra lucht in de banden gedaan. Het bezoek was erg leerzaam voor de kinderen.

Vierde supermarkt in Heerde

EPE- Woensdag 20 november was het 60 jaar geleden dat echtpaar

Van de Hel-Van der Haar trouwden in het gemeentehuis in Epe. Samen

kregen ze 5 kinderen, 15 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen.

V.I.V.O op concours VEESSEN- Op zaterdag 30 november gaat muziekvereniging V.I.V.O op concours. Dit concours vindt plaats in Theater en Congrescentrum Hanzehof in Zutphen. V.I.V.O onder leiding van Maarten van de Kolk zal hier uitkomen in de vierde divisie. Als inspeelwerk is gekozen voor Crimond van Herman Oldenstijl gevolgd door het verplichte werk Clouds van Eric Zwiggers en als vrije werk wordt

Grounds gespeeld van Jacob de Haan. Als voorbereiding op dit concours hadden de leden, naast de vaste repetitieavond op dinsdag, ook extra groepsrepetities en is er een studiedag gehouden. De vereniging heeft een try-out concert georganiseerd waarbij de verenigingen Soli deo Gloria uit Heerde en Vriendschap uit Oene ook aan deelnamen. Beide verenigingen gaan ook in november op concours.

Inloop voor computervragen HATTEM- Op donderdagmiddag is het computerlokaal van Stichting Welzijn Hattem in De Marke open voor bezoekers met vragen over het werken met de computer. Er is iemand aanwezig die kan helpen met allerhande onderwerpen: iets opzoeken op internet, e-mailen,

formulieren invullen, enzovoort. Er kan gebruik gemaakt worden van de computers maar een eigen laptop meenemen kan ook. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie: op kantoor op tel. 0384432881 of per mail info@swhattem.nl.

Zaalhockeycompetitie MHC Epe van start

Deze avond werden de concourswerken ten gehore gebracht en beoordeeld. In het juryrapport ,wat iedere vereniging mee kreeg, stonden enkele punten van verbetering. Hier kunnen de dirigenten en leden de laatste weken nog aan werken. De bus met leden en supporters zal deze dag om 8.30 uur vertrekken, de uitslag is om 13.30 uur waarna de bus weer richting Veessen zal gaan voor een gezellig samen zijn.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen van TV Hattem vanaf 29 november. Sloeproeien op de IJssel, Schoolwaterpolo toernooi in de Marke, Groenmarkt, Boni de Flash Mob, Piet Diego bracht bezoek aan de Vlonder en Kruimel van Ronald Kamps. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

HEERDE- Een ontwikkelaar wil een supermarkt bouwen aan de Soerelseweg in Heerde. Een architect heeft een ontwerp gemaakt maar het ontwerp past niet in het bestemmingsplan. “Het past niet binnen het bestemmingsplan maar ze kunnen de raad wel vragen om een verklaring van geen bedenking af te geven”, legt wethouder Anton Westerkamp. Het college heeft besloten om deze kwestie ter advisering voor te leggen aan de commissie ruimte. Er zijn vooren nadelen aan de vestiging van een vierde supermarkt in Heerde. “Enerzijds zijn er ruimtelijke bezwaren. Anderzijds gaat de ontwikkeling een stuk verloedering tegen in die hoek. Maar we willen er eigenlijk geen vierkante meters

Kaartverkoop ijsclub Eendracht WAPENVELD- De ijsclub Eendracht houdt op 29 en 30 november haar voorverkoop van de lidmaatschapskaarten voor het seizoen 2013/2014 in de nieuwe Albert Hein te Wapenveld. Op vrijdag bent u welkom van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag bent u welkom van 10.00 tot 16.30 uur. De kaarten voor kinderen tot 16

jaar bedragen 2,50 euro en voor volwassenen is de prijs 5 euro. Na de voorverkoop worden de prijzen verdubbeld dus reden te meer om er snel bij te zijn. Op 2 december houdt de ijsclub een ledenvergadering in horeca ‘t Spijker te Wapenveld. Deze avond zijn leden hartelijk uitgenodigd. Aanvang: 20.00 uur.

Ouderensoos Oene viert Sinterklaas

EPE- Maar liefst 139 jeugd- en seniorleden van de Mixed Hockeyclub Epe hebben zich opgegeven voor de zaalhockeycompetitie. Verdeeld over 13 teams zullen de spelers gedurende de wintermaanden december, januari en februari deelnemen aan deze variant van de hockeysport. Bij zaalhockey zijn er andere spelregels dan bij gewoon hockey. In tegenstelling tot veldhockey mag bij zaalhockey de bal alleen hoog als het een schot op doel betreft. Een zaalhockeyteam bestaat uit maximaal twaalf personen, waarvan ten hoogste zes spelers in het veld (bij senioren zelfs slechts vijf) en de overigen als wisselspelers op hun teambank. Het veld is kleiner dan een gewoon hockeyveld. Verder zijn er bij zaalhockey geen zijlijnen. Daar liggen balken die gebruikt kunnen worden om de bal naar voren te spelen. Dit maakt

het spel nog sneller en dynamischer en vraagt om behendigheid met bal en stick. Kinderen die gedurende de wintermaanden doortrainen in de zaal gaan vaak technisch met sprongen vooruit. De juniorencompetitie wordt, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zowel op zaterdag als op zondag gespeeld. Senioren spelen op zondag. Twee wedstrijden worden per dag gespeeld. MHC Epe is erg blij met de nieuwe PWA-sporthal, voor deelnemers en toeschouwers is het er goed vertoeven. Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de trainingen om zodoende de conditie op peil te houden. Voor nieuwe leden is het een goede manier om binnen korte tijd ervaring op te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Kasteel, coördinator zaalhockey MHC Epe, tel. 06-53587735 of zaalhockey@mhcepe.nl.

OENE- Op donderdag 28 november viert de ouderensoos Oene Sinterklaas en gaan ze spelletjes doen. Wil iedereen die op deze middag komt een cadeautje meenemen ter waarde van 4 of 5 euro? De ouderensoos Oene is bestemd voor alle senioren uit Oene. In Oene komt de Soos eens per drie weken bij

Extra boekenmarkt HEERDE- Er komt een extra boekenmarkt op vrijdagavond 29 november van 19.00- 20.00 uur en zaterdag 30 november van 9.0015.00 uur in gebouw Shalom, Julianalaan 2, Heerde. Er zijn veel nieuwe ongelezen boeken binnengekomen waaronder veel jeugd- en kinderboeken.

Schilderen met Ben Aa

elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en het soosbestuur hoopt op een goede opkomst en een leerzame middag. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

Cultuurhistorische wandeling De Dellen EPE- De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op zondag 1 december een wandeling met als onderwerp ‘de tijd van de ontginning en bebossing van de Dellen’. Tijdens de wandeling zal de boswachter veel vertellen over de ontwikkeling van het landgoed en met de deelnemers enkele historische plaatsen bezoeken. In het gebied leven o.a. edelherten, reeën en wilde zwijnen. Met enig geluk

winkeloppervlakte meer bij. En het valt buiten het compact winkelcentrum zoals we hebben vastgesteld”. Het is een kwestie van wikken en wegen. “Is een vierde supermarkt wenselijk? En voor de plaatselijke ondernemers vind ik het in ieder geval geen positieve ontwikkeling”, aldus Westerkamp. Al wijst hij erop dat je extra concurrentie niet mee mag laten wegen. “Dus dat kunnen we niet als argument gebruiken.” De vier supermarkten die momenteel in de hele gemeente zijn gevestigd hebben eveneens een brandbrief gestuurd aan de gemeente.

komen de wandelaars sporen van hun aanwezigheid tegen. Start om 13.30 uur bij het Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/evenementen of gids Rein Jaarsma tel. 06- 20390424.

EPE- Leren schilderen met Ben Aa is een feest en u zult merken dat u na een les met een goed gevoel weer naar huis gaat. Schilderen is ontspanning, je bent even helemaal van de wereld. In deze jachtige tijd is het juist goed om u zelf en uw geest te ontspannen. Iedereen is welkom ongeacht je ervaring. Alle leerlingen krijgen individueel les en de groep is niet groter dan 8 mensen. Er zijn nog plaatsen vrij, voor meer informatie zie www.benaa.nl of tel. 0578-615665.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 121

ACHT SINTERKLAAS AANBIEDINGEN 1. Bumper + screenprotector iPhone 4/4s van € 10,55 voor € 4,99 2. Case + Lightning kabel iPhone 5/5s van € 29,45 voor € 24,99 3. Bumper, tasje en screenprotector Galaxy S2 van € 24,90 voor € 14,99 4. Twee cases Galaxy S4 van € 13,90 voor € 9,99 5. USB power adapter + micro USB kabel van € 29,90 voor € 19,99 6. Screenprotector 12 st. Galaxy S2 van € 7,55 voor € 3,49 7. Harde bumper + screenprotector iPhone 4/4s van € 13,00 voor € 7,99 8. Autolader iPhone 4/4s met extra USB poort van € 9,95 voor € 4,99 Ma en vr van 9:30 tot 18:00 Klapperdijk 28 E Wapenveld Di en do van 19:00 tot 21:00 www.rijssolutions.nl Za van 9:00 tot 17:00 uur 038 - 447 78 71

…ontdekken dat je voor resultaat… ² og één 160m n n e s it n u ² Enkele 80 mTe huur 80m² vanaf: € 375,= p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde - Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen - Units zijn vanaf 80m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder - Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk - Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem - Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 - Royale parkeergelegenheid op eigen terrein - Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak!

MOZA, voor succesvol verhuren ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Vanaf nu: APK compleet 19,95

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

Ford Ka 1.2Si, T rend ............................. ´ 11 Ford Ka 1.2 T itanium X ......................... ´ 11 Ford Ka 1.3i Titanium, nieuw model ....... ‘10 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., T rend ............... ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.3i T rend 3-drs .................. ‘09 Ford Fiesta 1.3 Futura, 3-drs., .............. ‘08 Ford Fiesta 1.3i Cool/Sound, 5-drs., ..... ´07 Ford Fiesta 1.3 Classic .......................... ‘02 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ................. ‘09 Ford Focus 1.6i T itanium, 5-drs., .......... ‘08 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs ................. ‘04 Ford Focus C-Max, 1.6i Futura ............. ´06 Ford Focus 1.8 TDDi, 5-drs., Futura ..... ´04 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ............... ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., .......................... ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ....................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ............ ´06 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´02 Fiat Panda Edizione Cool ....................... ‘09

Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘06 Citroen C1, 5-drs., ................................. ‘ 1 0 Peugeot 206 1.4, 3-drs. ......................... ‘04 Renault Clio 1.2, 5-drs., ........................ ‘05 Suzuki Alto 5-drs., GLX ......................... ´04 Mini Cooper Pepper 1.6 extra’s ............. ‘06 Nissan Micra 1.2i 3-drs., ....................... ‘05 Opel Zafira 1.6i Comfort ......................... `03 Opel Corsa 1.2i 3-drs., .......................... ´02 Toyota Aygo Cool, 5-drs., ...................... ‘ 11 VW Polo 1.4i ComfortLine ..................... ´06 Stationwagon Ford Focus 1.6i T itanium Combi ...... 2x ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Futura .............. ´07 Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ...... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi ..................... 2x ‘00 VW Golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............ ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 12

Verbouwing Modehuis Dekker

Nieuwe opleiding EHBO HEERDE- Nog altijd vinden de meeste ongelukjes plaats in de huiselijke omgeving, bij het schoonmaken of het klussen. Weet u dan wat te doen? Een EHBO-diploma geeft je de juiste basis en is binnen handbereik als je het echt wil. Half februari start de EHBO-vereniging afdeling Heerde weer een opleiding Eerste Hulp bij Ongelukken, waarbij tevens Hartreanimatie en bediening van de AED is opgenomen. Duur van de cursus is 9 avonden gevolgd door een examen, alle avonden op een woensdag in De Rhijnsberg te Heerde. Eind april kunt u al in het bezit zijn van een EHBO-diploma. Tijdens de cursus wordt aangeleerd hoe u om

moet gaan met slachtoffers in levensbedreigende situaties. Maar u leert ook verbanden te leggen bij wonden en bloedingen, u leert botbreuken, kneuzingen en verstuikingen herkennen en daarbij de juiste eerste hulp te geven. De opleiding tot AED-bediener is onderdeel van de EHBO-opleiding, dus ook wanneer elke seconde telt weet u wat te doen wanneer er een AEDapparaat in de buurt is. De kosten van de opleiding bedragen ca. 195 euro, deze worden in vele gevallen vergoed door uw werkgever of middels uw zorgverzekering. Voor meer informatie: www.ehbo-heerde.nl. Reageer snel, want de cursus start op woensdag 12 februari.

Oliebollenactie Hanna WAPENVELD- Op vrijdag 29 november zal vrouwenvereniging Hanna de bestelde oliebollen ’s middags afleveren bij hen, die ze via een opgavelijst hebben besteld. Zorg dus dat u dan thuis bent. Bent

Vlnr. Janny de Fluiter, Sijtze Haaisma, Leny Numan en Diny van den Hoef. HEERDE- Sinds 1 augustus zijn Ria en Jeroen Rijks de nieuwe eigenaren van Modehuis Dekker in Heerde. Begin volgend jaar gaan ze de winkel aan de Dorpsstraat 41 verbouwen. “Er komt een nieuwe pui voor. We gaan het pand weer terug brengen in de staat zoals het is geweest zodat het beter in het straatbeeld past”, legt Ria uit. Dat betekent bijvoorbeeld dat de luifels verdwijnen. Ook krijgt de winkel binnen een gehele facelift. “Het interieur wordt mooi licht zodat de kleding goed tot zijn recht komt.” De damesmodezaak krijgt de naam Huiskes Mode en de naam van de herenzaak blijft Dekker Mannenmode. “We hebben vijf andere damesmodewinkels onder de naam Huiskes. We willen graag eenduidigheid.” De andere winkels zijn gevestigd in Vaassen, Twello, Raalte, Velp en Lochem. De keuze

om de naam Dekker wel te laten bestaan, is gestoeld op de bekendheid in de regio. “De naam Dekker is al heel lang in Heerde en die willen we niet verloren laten gaan.” Modehuis Dekker bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. Ook Huiskes Mode heeft een lange historie. “De winkel bestaat sinds 1925. Wij zijn de derde generatie van het familiebedrijf. De moeder van mijn man, Jeroen, heeft als meisjesnaam Huiskes.” Het contact met Bert Dekker zelf gaat al jaren terug. “We kennen elkaar al 20 jaar. We hebben vaak samengewerkt. Het is een mooi familiebedrijf met een lange historie. Dat durfden we wel aan.” Het echtpaar wist dus ook wat voor vlees ze in de kuip hadden. “We zagen het als een mooie kans. En als uitbreiding van ons magazijn

en kantoorruimte. We hebben hier een heel groot magazijn en veel kantoorruimte en dat hebben we in Vaassen niet maar dat hebben we wel nodig.” In Vaassen was er geen ruimte om uit te breiden dus komt alles naar Heerde toe. Bijna alle medewerkers van voorheen zijn blijven werken bij Ria en Jeroen. “En we hopen dat ook de klanten van Dekker ons het vertrouwen willen geven.” Begin januari gaat de verbouwing van start. “Het is dan vaak een rustigere tijd en het is net voor de start van het nieuwe seizoen. We proberen zolang mogelijk open te blijven maar ik denk dat we wel 1 of 2 weken dicht gaan.” Na de verbouwing zullen er twee winkels ontstaan maar: “Er blijft wel een doorgang bestaan.” Inmiddels is de verbouwingsopruiming begonnen. Zie de advertentie elders in de krant.

Schaakuitslagen HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels- van de Maarel 1-0, Van der Most- Koetsier 0-1, Tesse-

maker- Douma 1-0, Snijder- Vos 1-0. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen, kom dan geheel vrijblijvend

een partij meespelen in de ‘De Rhijnsberg’, Rhijnsburglaan 7a te Heerde. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer informatie: www.svheerde.nl.

Scholen aan de slag op Erve IJzerman

u de bestellijst misgelopen, dan kunt u op bovengenoemde datum de hele dag terecht bij de kraam van de vaste bakker, dhr. H. Bijsterbosch op het v.d. Pollplein, naast de Albert Heijn. Zo lang de voorraad strekt.

Sinterklaasactiviteit in Koekoek

VAASSEN- Ook dit jaar stuurt Sinterklaas weer een aantal Pieten naar de Koekoek en wel op zondag 1 december. Want net als andere jaren wordt er weer een leuke activiteit georganiseerd om samen de verjaardag van de sint te vieren. Het is nog een verrassing wat er precies gebeurt maar je kunt in ieder geval ook dit jaar op de foto met de Pieten. Het is speciaal bedoeld voor kinderen tot ongeveer 8 jaar. Van 10.00 tot 11.00 uur staat alles in het teken

van de Goedheiligman. Uiteraard kan daarvoor en daarna ook nog lekker worden gezwommen. Voor alle kinderen ligt er bij de kassa van de Koekoek een Sinterklaas kleurplaat klaar. Kleur deze zo mooi mogelijk in en lever deze voor 30 november in. Je mag natuurlijk ook een eigen tekening maken. Zorg er voor dat je naam, leeftijd en telefoonnummer hier goed op vermeld staan. De mooiste kleurplaten en tekeningen krijgen een prijs.

Uitslagen Petanque HATTEM- De afgelopen week was voor de spelers van Hattem Petanque een druk bezette week. Vier mixtoernooien werden er gespeeld, waarvan het Bultmantoernooi de grootste opkomst had. Een groot aantal spelers speelt het liefst overdag zodat ze de avond voor zichzelf hebben. Het Bultman toernooi heeft dan ook gemiddeld een opkomst van 30 spelers. Ook werd in dezelfde week het jaarlijkse Bolletjes toernooi gespeeld, gesponsord door Ton Visser en Mariska Landman. De opkomst was ook hier geweldig te noemen, 30 spelers hadden zich hiervoor ingeschreven. Bij de mixtoernooien worden drie wedstrijden gespeeld waar men elke keer een ander teamgeWAPENVELD- Leerlingen van de Ds. Van Maasschool hebben vrijdag samen met wethouder Herman van der Stege de eerste boom geplant als uitvoering van de erfbeplanting op Erve IJzerman. Samen met onder meer kleindochter Marije plantte Van der Stege een fruitboom in de boomgaard. In het kader van het project ‘Heerde landschappelijk sterk’ is door de Stichting Land-

schapsbeheer Gelderland een erfbeplantingsplan gemaakt. Dat voorziet in de aanplant van tientallen fruitbomen, enkele solitaire bomen en honderden meters meidoornhaag rond het complex. “Ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan nu bomen aanplanten die mijn jeugdherinneringen levend maken, want hier stonden vroeger bomen waar ik tussen feest heb gevierd. We gaan het samen

een beetje maken zoals het vroeger was”, aldus de wethouder, “En als jullie dan mijn leeftijd hebben kunnen jullie hier komen en denken aan toen je deze boom hebt geplant.” ’s Middags gingen een twintigtal leerlingen van de Jan Ligthartschool aan het werk met de aanplant. Zij werden begeleid door hoveniersbedrijf de Weerdt uit Wapenveld en vrijwilligers van Erve IJzerman.

noot en tegenstander heeft. Aan het eind van het jaar wordt dan van de verschillende toernooien de uiteindelijke beste tien spelers bekend gemaakt. Uitslag dinsdagavond: 1e Dini Boomstra, 2e Mariska Landman, 3e Sietske Karssing, 4e Jan Kramer. Uitslag Bultmantoernooi: 1e/2e Gerrrie Keijl/Jan Kramer, 3e Louis Steringa, 4e Marijke Wijnen, 5e DirkJan Septer, 6e HarmJan Halfwerk, 7e/8e Nanny Muller/ Dini Boomstra, 9e/10e José Schonewil/Coby Zijlstra. Uitslag Bolletjes toernooi: 1e Jan Heideveld, 2e Sietske Karssing, 3e Renze Bosgraaf, 4e Dini Wassink, 5e Louis Steringa, 6e John Bronkhorst, 7e Jeffrey Durberg, 8e/9e Ad Visser/ Dini Boomstra, 10e Jeroen Bakker.

Kerstbakjes maken voor mantelzorgers EPE- Op donderdag 19 december van 10.30 tot 12.00 uur organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe- Steunpunt Mantelzorg een ochtend voor mantelzorgers waarbij zij kerstbakjes kunnen maken. Er wordt gezorgd voor een kerstsfeer met livemuziek, kersthapjes en drankjes. Mantelzorgers kunnen zelf aan de slag om een kerstbakje

te maken. Na afloop kan deze mee naar huis genomen worden. Deze activiteit zal plaatsvinden in Kulturhus EGW in de Ds. Prinszaal aan Stationsstraat 25 in Epe. De kosten voor deze ochtend zijn 3 euro per persoon. Aanmelden voor 14 december op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via tel. 0578-620988 of gerrita.elskamp@swoepe.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 12 3

BUITENHUIS SCHILDERWERKEN EMST

…naar dè aktieve makelaar gaat !

Ook dit jaar gaan wij weer knallen... Van 1 november t/m 31 maart

20%

winterkorting

op al uw binnen schilder- en sauswerk, plafond- en wandafwerking!! 

Vraagprijs: € 285.000,= k.k. Werverweg 1, Wapenveld - Charmante vrijstaande woning op een mooie locatie in het buitengebied van Wapenveld - Ruime L-woonkamer met eiken planken vloer - Dichte woonkeuken v.v. inbouwapparatuur - Slaap- en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: overloop, drie royale slaapkamers en doorloopkamer met twee vaste kasten - Ruim bemeten perceel van 830m² met garage, schuurtje en moestuin - Prachtig uitzicht rondom de woning. Kom kijken!

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 14

Acro Agios live in Holland's got Talent

VAASSEN- Het is de twintig meiden van de Agios-acro A selectie gelukt om na heel wat ronden auditeren door te dringen tot de liveshows van Holland's got Talent op RTL4. Vorig week was hun theaterauditie al te zien op televisie. Met de beelden van de moeilijke salto’s, de klanken van de muziek uit de Black swan, de verzorgde kleding en de make-up wisten ze de jury, bestaande uit Dan Karaty, Gorden en Chantal

Jansen, te overtuigen. Hierna is de hele groep afgereisd naar Noordwijk, waar alle mensen met talent samen kwamen. Dit was al in oktober. Hier heeft de jury alle goede acts opnieuw beoordeeld en alleen de beste geselecteerd en door gelaten tot de liveshows. Na een lange dag afwachten in spanning kwam het verlossende woord: “Jullie hebben ongekend talent en staan in de liveshows”. Dan volgt de moeilijke tijd van ge-

Museum Geelvinck Hinlopen Huis AMSTERDAM- In Museum Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam is een nieuwe tentoonstelling te bezichtigen. ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd!’ Kozakken maken de weg vrij voor de Prins van Oranje. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het State A.S. Pushkin Museum en het Glinka National Museum Consortium of Musical Culture, beiden in Moskou. Deze vindt plaats in het kader van het Nederlands-Russisch Vriendschapsjaar 2013 en de vie-

ring van 200 Jaar Koninkrijk. Te zien zijn eveneens bruiklenen van ondermeer de Heerder Historische Vereniging, de Historische Vereniging Wijhe, het Streekarchief Epe-Hattem-Heerde, het Nationaal Tinnen Figuren Museum, Museum Kennemerland, Museum Schokland, Stadsarchief Amsterdam, alsmede particulieren in binnenen buitenland. De tentoonstelling loopt van 16 november t/m 19 mei 2014. Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam.

HEERDE- De kinderen bij 't Hummelhuis in Heerde genieten van de activiteiten rondom Sinterklaas. Om de beurt mogen de kinderen als

sint en/of piet verkleed in de zelfgemaakte stoomboot gaan staan. De andere kinderen zingen de 'sint' en 'pieten' luidkeels toe.

heimhouding, omdat niets mocht openbaar worden tot eind november gold. Na de televisie uitzending van afgelopen zaterdag mag iedereen het weten: “Acro Agios doet mee in de liveshows van Holland's got Talent!”. Op 21 december staan de Agios meiden te schitteren met een nieuwe acro act. U kunt de Agios meiden volgen op hun eigen Facebook pagina die te vinden is onder de naam ‘Acro Agios’.

Opbrengst Schrijfcafé Apeldoorn VAASSEN- Hanny Kuijer van EnerVie Schrijfatelier uit Vaassen heeft besloten dat de opbrengst van het Schrijfcafé Apeldoorn op 27 november in zijn geheel naar de slachtoffers gaat op de Filippijnen. Hanny Kuijer: “Ik ben geschokt door de beelden die ik zag van de verwoesting die de tyfoon op de Filippijnen teweeg heeft gebracht! Deze mensen hebben dierbaren verloren, geen dak meer boven hun hoofd en vaak ook geen voedsel en water. Ik wil heel graag een

steentje bijdragen en dat doe ik op deze manier. Het mooie is dat het Van Kinsbergen Stadscafé aan deze actie wil meewerken en heeft toegezegd dat de consumpties tijdens de Schrijfcafé voor hun rekening zijn en daarmee hun bijdrage zijn aan dit goede doel”. Daar ben ik heel blij mee, want op deze manier kan ik per persoon die komt schrijven 12,50 euro overmaken.” Voor de mensen die nog niet van het Schrijfcafé Apeldoorn hebben gehoord: elke laatste woensdag van

de maand (behalve in december, juli en augustus) kunt u van 11.0013.00 uur aanschuiven in het Van Kinsbergen Stadscafé. U hebt geen schrijfervaring nodig. Aan de hand van korte concrete schrijfoefeningen schrijf je over een thema dat je wordt aangereikt. Op 27 november is het thema “Licht”. U hoeft zich niet aan te melden. Mag wel. Voor meer informatie kunt u kijken op www.enervie.nl of bellen of mailen met Hanny Kuijer: info@enervie. nl of tel. 06- 16052872.

Kayra 185 pnt; L1-dressuur 2e prijs Cristine Tessemaker met Nikita 182 pnt. Nijkerkerveen 23 nov. Paarden B-dressuur: 1e prijs Ruby Jager met Union 185 pnt. Wezep 16 nov. Paar-

den L-springen: 9e prijs Jurjan Bloem met Diego; Z-ZZ-springen: 1e prijs Jurjan Bloem met Batoya. Wezep 16 nov. pony’s L-springen: 2e prijs Rosalie Tessemaker met Amigo.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Outdoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde. Apeldoorn 23 nov. pony’s B-dressuur: 2e prijs Liset Dezijn met

Sinterklaasfeest op ‘t Kwetternest

Brian Cristopher in De Ruif VAASSEN- Liefhebbers van live muziek opgelet: op zaterdag 30 november krijgt De Ruif in Vaassen bezoek van Brian Christopher. Zichzelf begeleidend met gitaarspel vertolkt de in Oostenrijk wonende Engelsman vrijwel uitsluitend bekende nummers,

zonder uitzondering minstens zo indrukwekkend als de originele uitvoeringen. De nummers die Brian vertolkt, vormen een mix van oude en nieuwe hits van onder andere de Beatles, Robbie Williams, U2, Bryan Adams, Elton John, Oasis, Simon en Garfunkel,

Police, John Denver, Dire Straits enz. Dit optreden vindt plaats in Grand café de Ruif in Vaassen waar Brian rond 22.00 uur met zijn 3 uur durende show begint. De zaal is open v.a. 21.00 uur. De toegang is 5 euro maar wees wel op tijd want VOL=VOL.

Volleybal Heerde

HATTEM- Enkele weken geleden is er onder de kinderen en juffen van kinderdagverblijf Hoi Pipeloi in Hattem een bloembollenactie gehouden. Het doel was om een nieuw speelhuisje voor buiten aan te schaffen en dit is gelukt. Voor de

3 kinderen die de meeste bloembollen verkocht hebben, was er een prijs. Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren)? Vraag vrijblijvend informatie aan via hoipipeloi@fkn.nu of tel. 038-4446462.

HEERDE- Dit weekend werd weer een aantal wedstrijden gespeeld door de volleyballers van LanghenkelHEC uit Heerde. Uitslagen: Pauwervoll DS2 tegen LanghenkelHEC DS2 4 – 0, Volta DS4 tegen LanghenkelHEC DS3 1 – 3, Zeewolde HS4 tegen LanghenkelHEC HS3 1 – 3. Het MC1 team Van LanghenkelHEC heeft in Uddel tegen Udeo Mc1 een goede stap gezet naar het kampioenschap zij wonnen met 1 – 3. Komende zaterdag kunnen zij het kampioenschap thuis veilig stellen, aanvang 15.00 uur. Om 13.00 uur start een aantal andere teams. Dames 1 speelt tegen Blauw Wit DS2 aanvang 15.00 uur en heren1 speelt tegen Blauw Wit HS2, deze wedstrijd begint om 17.00 uur in de Burgermeester Faberhal aan de Postweg te Heerde.

VAASSEN- Tijdens het bezoek van Sinterklaas op 5 december aan peuterspeelzaal ‘t Kwetternest in Vaassen krijgt iedere peuter een uniek cadeau uitgereikt. Uniek omdat het cadeau voorzien is van een surprise welke door de ouders van de peuters zelf is gemaakt. Jaarlijk-

se traditie op ‘t Kwetternest is namelijk de Ouder-Doe-Avond. Een avond, georganiseerd door de oudercommissie, waarop de ouders onder het genot van koffie/ thee en sinterklaaslekkernij enthousiast de mooiste surprises weten te knutselen.

Polyamoriecafé HEERDE- Vrijdag 29 november is er weer een polyamoriecafé in Heerde. Polyamorie staat voor een levenswijze waarbij erkend wordt dat het mogelijk is om van meer dan één persoon tegelijk te houden. Deze liefde uit zich in relaties waarbij vriendschap, intimiteit, een emotionele band, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit ingrediënten zijn. De polyamorie bijeenkomsten zijn voor mensen die meer over dit onderwerp willen weten, hun ervaringen willen delen en/ of mensen willen ontmoeten die hier ervaring mee hebben. Deze avond staat in het teken van geweldloze communicatie van Mar-

shal Rosenberg. Een zuivere, respectvolle wijze van communiceren. Overal toepasbaar. Verder is er alle ruimte voor ontmoetingen en goede gesprekken over liefde, relaties en intimiteit. Helene Baayen en Jan Tromp creëren een veilige setting waar respect en integriteit bovenaan staat. De bijeenkomst is op vrijdag 29 november in de vierjaargetijden te Heerde. Kosten 15 euro pp. Aanvang 19.30 uur. Van te voren kan aangesloten worden bij het diner in de vierjaargetijden om 18.00 uur. Gaarne opgeven via info@purenature.nl. Meer informatie op www.purenature.nl en www. polyamorie.nl, tel. 06-27163752, Facebookpagina: Jan Tromp.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 125

WINTER UITVERKOOP De uitverkoop vindt plaats op: Donderdag 28 november van 14.00 tot 21.00 uur; Vrijdag 29 november van 14.00 tot 21.00 uur; Zaterdag 30 november van 11.00 tot 16.00 uur. Adres: Losweg 3 te Vorchten. Op bovengenoemde data staan wij voor u klaar. Ook kunt u een uitverkoopparty afspreken of een cursus “mooi van buiten mooi van binnen” boeken. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar hoe wij werken bel ons gerust. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Koffie met appeltaart staat voor u klaar. Corry Roos: 0578-769005 Gera van Werven-Roos: 0578-631289

Plank & Vloer Epe

P a r k e t v l o e re n

- Houten vloerdelen - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen

- Laminaat - Multiplanken - Vinylparket

www.plankenvloerepe.nl

Kinderfysiotherapie

Tevens schuren/onderhoud bestaande vloeren.

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79 Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

Leefbeeld

vindplaats voor coaching en verwondering

Nu ook in Epe! 06 53 969 818 GEEN WACHTLIJST

www.moor-kids.nl

Workshop december: · Meditatief wandelen – za. 7 dec. · SoulCollage® Introductie – vr.13 dec, Thema Ik geniet van het kleine - za. 14 dec. Kijk op www.leefbeeld.nl voor informatie, tijden en prijzen of neem contact op met Carolien 06-23793166 of Roger 06-39085662 Leefbeeld, Sprengenweg 3, 8181 NM Heerde

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 16

Jubilarissen bij Zonnebloem Heerde

Demonstratie marsepein vormen in de Olsterhof

HEERDE- Donderdag hield Zonnebloem afdeling Heerde een traditionele stamppotmaaltijd in de Keet van Heerde. De gasten kwamen ’s ochtends aan en genoten van optredens van de Linge Revue onder leiding van de heer Van Brakel. Het optreden bestond uit liedjes en en-

Kamerkoor Sonare verzorgt Kerstmatinee HATTEM- Op zondag 8 december wordt in het Anton Pieck Museum in Hattem het traditionele Kerstmatinee gehouden. Dit jaar brengt het Kamerkoor Sonare Oud-Nederlandse kerstliederen, Kerstmotetten van Poulenc, Carols van o.a. Benjamin Britten en enkele instrumentale nummers ten gehore. Kamerkoor Sonare bestaat sinds 1997 en staat onder leiding van Daan Dekker. De ca. 20 leden komen uit Heerde en wijde omgeving. Het repertoire van Sonare is breed: van Renaissance tot heden, a capella of met begeleiding van een enkel instrument tot een volwaardig orkest. Het kamerkoor geeft diverse keren per jaar een concert waaronder ook altijd een kerstmatinee. Het concert begint om 15.00 uur (museum open om 14.30 uur) en de toegangsprijs van 10 euro is inclusief koffie of thee met een traktatie en het programmaboekje. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar aan de balie van het Anton Pieck Museum. Ook is het mogelijk te bestellen via mail: info@antonpieckmuseum.nl of tel. 038- 4442192.

kele typetjes zoals Henkie en Gerrit de Postduif. Na afloop werden er twee jubilarissen gehuldigd te weten Ida van Beek en Bep Bruins. Ida is al 12,5 jaar een trouwe medewerkster van de Zonnebloem en Bep is al 25 jaar vrijwilliger. De twee dames hebben al deze jaren

Midwinterconcert Swinging Woodnotes

EPE- Dameskoor Swinging Woodnotes uit Epe organiseert vrijdag 13 december haar midwinterconcert in de Grote kerk in Epe. Zij zullen een gevarieerde selectie uit hun repertoire ten gehore brengen. Het barbershopkoor Swinging Woodnotes is voor menigeen al een begrip geworden, zeker in Epe en omgeving. Voor nadere informatie en voor boeking kijk op

Uitje voor goed gedrag

EPE- Groep 7 van de St. Bernardusschool heeft een leuk uitje gehad naar Apeldoorn. Hier kregen de kinderen een workshop djembé spelen. Trommelen kunnen alle kinderen van groep 7 wel, maar samen spelen en bepaalde ritmes spelen bleek nog best wel moeilijk te zijn. Uiteindelijk lukte het toch en kwam

hun gasten bezocht en geassisteerd bij allerlei evenementen. De voorzitter van de Zonnebloem Heerde e.o. Jaap Roeters reikte de zilveren speld uit van Ida van Beek. De gouden speld werd uitgereikt worden door een bestuurslid van de regionale vereniging.

er synchroon een mooi ritme uit de instrumenten van alle 18 kinderen. Het tweede deel van de ochtend vond plaats bij Kinderboerderij Laag Buurlo. Hier kon gevoetbald, gespeeld en met de dieren geknuffeld worden. Alle kinderen kijken terug op een fijne ochtend die ze zelf verdiend hadden.

www.swingingwoodnotes.nl. Als gasten zullen deze avond optreden Foon- theaterensemble uit Twello en harpiste Regina Ederveen. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro inclusief 1 kop koffie of thee met iets lekkers. Kaarten zijn te koop bij het VVV-kantoor aan de Pastoor Somstraat in Epe of vanaf 19.30 uur bij de ingang van de kerk.

Amnestykaarslicht in restaurants HEERDE- Lekker en sfeervol eten bij Amnestykaarslicht. Dat kan rond 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Amnesty heeft speciale kaarsen voor deze actie gemaakt. Hiermee wordt, op een leuke manier, aandacht aan de mensenrechten besteed. Deelnemende restaurants steken de, speciaal door Amnesty geleverde, kaarsen aan. In de restaurants is het ook mogelijk met een Amnesty actie mee te doen. Deelnemende restaurants in Heerde zijn: Hoeve van Loo, De Vier Jaargetijden, De Brug en Meet & Eat De Keet. In Wapenveld: De Hekserie en in Veessen: IJsselzicht.

Oud papier De Lofzang HEERDE- Het Chr. Mannenkoor De Lofzang houdt weer inzameling van het oud papier in de containers op parkeerplaats Het Groene Hart in Heerde (achter gebouw Welgelegen) op maandag 2 december.

OLST- Op zondag 1 december van 11.00 tot 17.00 uur is er bij de Olsterhof in het centrum van Olst een bijzondere ‘sinterklaas’ activiteit. Een voormalig docent consumptieve technieken laat zien en proeven wat je van marsepein kunt doen. Marsepein in Nederland stamt uit de zeventiende eeuw. Sinterklaas was toen, behalve een echte kindervriend, ook ‘huwelijksmakelaar’. Sint Nicolaas is onder meer de beschermheilige van kinderen, ongehuwde vrouwen en geliefden. Rond 5 december konden jongens met een stuk marsepein een meisje hun liefde verklaren. Op zondag 1 december laat oud-docent Henk Jansen zien wat je allemaal kunt maken van marsepein. De demonstratie is doorlopend en gratis te bezoeken tijdens het Open Weekend bij Lifestylewinkel de Olster-

hof aan de A. Geertsstraat in Olst. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.olsterhof.nl.

Meer zelfredzaamheid bij verenigingen HEERDE- De gemeente Heerde moet 69.000 euro aan taakstellende bezuinigingen doen op de buitensport. “We gaan het beheer van de Velden niet totaal afstoten. Het onderhoud van de natuurgrasbanen blijft Felua doen maar wel minder. De verenigingen moeten zelf meer gaan doen. Zoals het herstel van speelschade”, aldus wethouder Anton Westerkamp. “Alles rond het veld moeten de verenigingen zelf doen.” Maar zaken zoals bemesten en maaien blijft de taak van de Felua. “De kwaliteit van het grasveld is belangrijk en de Felua heeft de know-how.” De overeenkomst met de Felua duurt drie jaar. “De verenigingen zijn het eens met de gekozen koers.” Het gaat hierbij niet alleen om de voetbalverenigingen maar ook om de skeelerclub No Veluwe en de atletiekvereniging De Gemzen. “Al is er daar nagenoeg geen beheer en onderhoud nodig.” De gemeente heeft geen beleid tot 2013 wat betreft de sportvervangingsinvesteringen. “Het is altijd ad hoc beleid geweest maar dat is lastig. Nu willen we: gelijke monniken, gelijke kappen door het opstellen van een investeringsverordening. Voor de sportinvesteringen is een kleine 40.000 euro beschikbaar in 2014. De voetbalvereniging hebben geen geld in hun begroting opgenomen voor het wegvallen van deze investeringen. Daarom wordt de investering niet in één keer verminderd. In 2015 wordt de grootte van de investeringen 90%, in 2016

75%, 2017 60% en 2018 35%. “We werken naar de 35% toe.” Een aantal erfpachtverenigingen willen graag eigenaar worden van hun sportcomplex. De gemeente staat daar positief tegenover. “We willen die verenigingen de keuze geven: of erfpacht te houden of om het geheel te kopen voor 1 euro. Maar als eigenaar mogen ze dan geen beroep meer doen op de investeringsverordening.” Het gaat hierbij om de Schaapskooiruiters, de Horsthoekruiters, tennisvereniging Wapenveld en de Motorsportvereniging NOV. “Natuurlijk komen zij nog wel in aanmerking voor jeugdsubsidie etc.” Ook op het gebied van binnensport moet er bezuinigd worden: 25.000 euro op de Faberhal. “Dat is in de huidige situatie niet te verdienen. Daarom heeft het college besloten de tarieven van het gebruik van de Faberhal de komende vier jaar met 5 % per jaar te verhogen bovenop de reguliere ‘aanpassing’. Dat levert 12.000 euro op.” De gymnastiekvereniging Pegasus is één van de hoofdgebruikers van de Faberhal. “Pegasus gaat de kleedkamers en de natte ruimtes zelf schoonhouden vanaf 2014.” Daarnaast wordt er gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen die geld opleveren. “En we willen kijken of we het beheer van de Faberhal in de toekomst bij de clubs kunnen leggen.” Het gaat op de Heerder badmintonclub, volleybalvereniging Langhenkel-Hec en Pegasus. In welke vorm; dat wordt nog onderzocht.

Kerst-Inn bij Gehandicaptenbelangen HEERDE- De Stichting Gehandicaptenbelangen NO Veluwe organiseert op vrijdag 13 december haar jaarlijkse Kerst-Inn in de Lindenhoeve, Veerstraat 51 in Heerde voor mensen met een lichamelijke beperking en hun eventuele partner. Tussen 17.00 en 17.30 uur is de ontvangst van de gasten. Daarna volgt een korte meditatie door ds. G. Heuver met aansluitend een uitgebreid broodbuffet. Van 19.15- 20.30 uur wordt het programma vervolgd met

een zangoptreden van Zwier van de Weerd m.m.v. een trompettist en kunstfluiter en is er samenzang met deze mensen. U kunt zich tot uiterlijk 6 december opgeven bij Jannie Kers, tijdelijk tel. 0578-750802 of het antwoordstrookje bij Jannie inleveren op haar adres Postweg 18, 8181 VJ Heerde. Ook is telefonische opgave mogelijk bij Arie v.d. Vlekkert, tel. 0578-694281. De eigen bijdrage per deelnemer is 5 euro en kan ter plekke betaald worden.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 127

Start Kerstbomen Verkoop o.a. Nordmann, Omorika, Conica’s, Blauwspar.

Volop keus en scherp geprijsd. Kerstgroen per bos ............................................ 1,00

Wildmenu

Geen zin om te koken, maar wel zin in gezelligheid?

In de periode november tot maart serveren wij wild van veluwse bodem. Kijk op onze website voor het wildmenu.

Wees dan van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. In het pittoreske Oene! In ons meer dan 100 jaar oude pand serveren wij niet alleen de lekkerste biefstuk van Nederland aldus De Telegraaf, maar bieden wij u ook een oergezellige huiskamersfeer. Ook met een groep bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over diverse zalen die geschikt zijn voor 20 – 300 personen.

CAFÉ RESTAURANT

Diverse Kerstartikelen. . ........... 50%

korting Skimmia v.a. ....................................................... 1,95

DORPSZICHT

Fruitbomen, beukenhagen en bosplantsoen.... Plant ze nu !!! A A N G E PA S T E O P E N I N G S T I J D E N ! Vanaf maandag 2 t/m 27 december door de weeks van 11.00 - 17.00 uur (zaterdag 9.00 - 17.00 uur)

www.dorpszichtoene.nl

Dorpsstraat 10 • 8167 NL Oene • Telefoon 0578 - 641213

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N

Kwekerij-Plantencentrum van Essen

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

www.rienpool.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 18

Maximale ontspanning door floaten

HEERDE- Op vrijdag 6 december wordt het FloatCenter Heerde geopend aan de Elburgerweg 1a in Heerde om 15.00 uur. Floaten, floating, floattherapie: hoe je het ook wilt noemen, het is heel simpel de meest effectieve manier om stress te verminderen en om totaal te ontspannen. Het komt er in het kort op neer, dat je drijft op ruim 30 cm speciaal zout water in een speciaal daarvoor ontwikkelde floatRoom. Een ervaring ongeveer gelijk aan de Dode Zee. Het water is gelijk aan de lichaamstemperatuur, waardoor je geen verschil voelt tussen het gedeelte van het water wat het lichaam wel of niet raakt. Hierdoor "denken" de hersenen dat het lichaam "zweeft". Tenzij je astronaut bent is dit de enige situatie die je hebt waarin het lichaam volledig vrij is van de "schadelijke" gevolgen van de zwaartekracht... Elke spier in je lichaam is in de gelegenheid om

totaal te kunnen ontspannen. Floaten is dan ook de manier om de diepste ontspanning te bereiken die men kan ervaren. In de floatcabine, worden naast de zwaartekracht, ook andere prikkels zoals geluid en licht uitgesloten. Als een mens te lang stress ervaart of als deze te intens is, kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor lichaam en geest. Lichamelijk ontstaan er dan mogelijk “jachtige” gevoelens, hoofdpijn en spierpijn, slaapproblemen, maagzweren en hart- en vaatziekten. Geestelijk kan te veel stress verantwoordelijk zijn voor nervositeit, overspannenheid, depressie, burn-out en angststoornissen. Floaten reduceert de productie van stresshormonen en stimuleert tegelijkertijd de productie van andere hormonen die een groot gevoel van welbehagen creëren. Het lichaam herstelt zich en komt in "evenwicht". De effecten van floaten zijn ongekend (en wetenschap-

pelijk aangetoond). Naast de wellness beleving wordt er op medisch gebied veel bereikt met de diverse Floatbehandelingen. Verschillende specifieke klachten worden eventueel in overleg met werkgever, ARBO-arts en/of verzekeraar te lijf gegaan met zeer goede resultaten, waardoor het ziekteverzuim wordt gereduceerd of voorkomen. FloatCenter Heerde brengt met 2 ruime FloatRooms(kamers) in dit nieuwe FloatCenter aan de Elburgerweg, te Heerde, deze vorm van ontspanning naar uw regio. FloatCenter Heerde wordt gerund door de dames Ger en Christien. Beide hebben ervaring in de zorg en zijn al langer bekend met het fenomeen Floaten. De kleinschalige opzet heeft een persoonlijk karakter en geeft bezoekers de ruimte en de juiste sfeer. Ga snel een keer langs en/of bezoek de website, www.FloatCenterHeerde.nl.

“Heerde is geen Enschede!” HEERDE- “De vuurwerkopslag bij Van de Put is op geen enkele manier te vergelijken met die in Enschede, dat mag best weer eens nadrukkelijk worden gesteld”, aldus PvdA afdeling Heerde. “Dat de gemeente Heerde wat de omgevingsvergunning betreft niet anders kon dan deze verlenen op basis van landelijke regelgeving is ook volstrekt helder. Dat de nationale regelgeving daarom moet worden aangepast en dat daar aandacht voor wordt gevraagd is absoluut noodzakelijk. Of dat nu in deze concrete setting, ook kijkend naar de voorgeschiedenis, op de weg van de CU lag is misschien de vraag. Dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de bewindspersoon waar de CU zich op heeft gefocust in de vraagstelling, is evident. Ook de Minister die verantwoordelijk is voor de veiligheid en de hulpverleningsdiensten heeft hierin nadrukkelijk een belangrijke

en coördinerende rol. De PvdA Heerde heeft derhalve aandacht voor de genoemde aanpassing gevraagd bij de 2e Kamerfractie van de PvdA. De betreffende vergunningverlening is ondergebracht in de portefeuille van wethouder van der Stege (CU). Tijdens het traject heeft Brinkhoven de wethouder verzocht een indringend gesprek te voeren met de ondernemer om te proberen e.e.a. te voorkomen. Dat gesprek heeft de wethouder niet willen voeren volgens het dossier. Daardoor heeft men een kans om de ondernemer op andere gedachten te brengen voorbij laten gaan. Bij het verlenen van de zogenaamde verkoopvergunning had men de brandweer om advies over de veiligheidsaspecten van de verkoop juist op deze gevoelige plek kunnen en moeten vragen. Die adviesvraag is niet uitgegaan. De regels in de APV (Algemene Plaatselijke Politieverordening) zijn dusdanig dat er in Heerde nu nog ruimte is

voor 2 andere verkooppunten, in Wapenveld ruimte voor nog 1 en in Veessen ook voor 1. Er kunnen dus nog 4 bij in de gemeente en we hebben er al een 3-tal (Van de Put meegeteld). In de APV zou kunnen worden opgenomen dat bij een vergunningverlening altijd gekeken dient te worden naar veiligheidsaspecten en dat onveiligheid een weigeringsgrond kan zijn. Hier liggen dus een paar kansen om op het gebied van lokale regelgeving in de APV, m.b.t. het onderwerp vuurwerkverkoop, nog een slag te maken. Kortom, de PvdA heeft met verbazing kennis genomen van het artikel in de Schaapskooi waarin de CU stelt dat alle heil m.b.t. vuurwerk vanuit Den Haag verwacht moet worden. Bovendien is volgens de CU en haar wethouder lokaal niets misgegaan en is alles perfect verlopen. Ons inziens geeft de CU daarover een wat vertekend beeld. Begrijpelijk maar niet juist.”

Zilveren medailles turnsters AGIOS

VAASSEN- Zaterdag 23 november was de eerste plaatsingswedstrijd voor de turnsters uit de 3e divisie. Met maar liefst twee zilveren medailles hebben de turnsters van AGIOS de eerste stappen gezet naar een ticket voor de finale. Anne Mosterd turnde een goede wedstrijd, haar totaalscore was voldoende voor een zilveren medaille. Amber Voolstra behaalde met haar totaalscore een zilveren medaille. Maaike Jonker

is na een jaar lang geen wedstrijden te hebben geturnd, goed terug gekomen. Met een strakke overslag behaalde Maaike een zesde plaats op sprong. Denice Jonker en Erline Kooistra turnen in een zware categorie. Desondanks wist Denice met hoge gestrekte salto’s en schroeven een tweede plaats op vloer te halen. Erline liet nieuwe elementen op brug zien, waarmee ze haar doel heeft behaald.

Mark van de Berg loopt voor Stichting Semmy

Clubkampioenschap Taekwon-Do REGIO- Taekwon-Do School Martowirono verzorgt al sinds 2004 jeugdlessen in Elburg en Nunspeet. In februari is ook in Epe gestart. Op zaterdag 23 november organiseerde Taekwon-Do School Martowirono voor al haar jeugdleden een onderling clubkampioenschap in sportzaal De Wimpel te Elburg. De deelnemers hebben goede prestaties geleverd op de wedstrijdonderdelen Tuls (stijlfiguren) en Sparren. Tevens zo belangrijk was de zeer sportieve, onderlinge sfeer, waardoor iedereen kan terug kijken op een geslaagde dag. Voor meer informatie over Taekwon-Do in het algemeen en over Taekwon-Do School Martowirono in het bijzonder, kijk op www.tkdweb.nl.

VAASSEN- Mark van den Berg, voetballer in de C1 van SV Vaassen, heeft in Amsterdam meegedaan aan de acht kilometerloop tijdens de marathon. Met start en finish bij het Olympisch Stadion was de sportieve uitdaging een hele ervaring. Mark heeft met zijn deelname geld ingezameld voor de

Stichting Semmy, die onderzoek steunt naar hersenstamkanker bij kinderen. Dit goede doel wordt al jaren ook door SV Vaassen van harte gesteund. Reden voor de club om Mark van den Berg bij zijn Run4Semmy financieel te steunen. In totaal liepen zo’n vierhonderd mensen voor dit goede doel.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 129

 

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke lij rede

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Start Kerstbomen Verkoop o.a. Nordmann, Omorika, Conica’s, Blauwspar.

Volop keus en scherp geprijsd. Kerstgroen per bos ............................................ 1,00 Diverse Kerstartikelen. . ........... 50%

korting Skimmia v.a. ....................................................... 1,95 Fruitbomen, beukenhagen en bosplantsoen.... Plant ze nu !!! A A N G E PA S T E O P E N I N G S T I J D E N ! Vanaf maandag 2 t/m 27 december door de weeks van 11.00 - 17.00 uur (zaterdag 9.00 - 17.00 uur)

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

Per winterband

4 winterbanden incl. lichtmetalen velgen vanaf

vanaf

Complete set winterbanden met lichtmetalen velgen up! 165/70 R 14 81T

€ 599

Polo 185/60 R 15 88T XL

€ 699

Golf 195/65 R 15 91T

€ 799

Continental winterband

€ 66

up! 165/70 R14 81T

€ 66

Polo 185/60 R15 84T

€ 76

Golf 195/65 R15 91T

€ 73

| Heerde Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.van-bennekom.nl

Service

Bedrijfswagens


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 20

Noord-Veluwse koren zingen bijna 6.700 euro bij elkaar

VELUWE- Vier zangkoren, een jonge soliste, drie musici, samen traden zij vrijdagavond op in een goed gevulde Martinuskerk in Vaassen. Het initiatief kwam van Henk van der Maten, dirigent van De Lofstem uit Emst, To You uit Epe, het Chr. Mannenkoor uit ’t Harde en kinderkoor De Herghesangertjes uit Heerde. De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Alle koren zongen een blokje van drie liederen uit hun eigen repertoire, gezamenlijk zongen de in totaal ca. 150 koorleden tot slot het nummer ‘In His Love’. Ds. Sjaak

Weststrate was bereid gevonden om de verbindende teksten te spreken, Henk Posthouwer opende de avond met het door hemzelf geschreven gedicht ‘schepen op het strand’. Arie Slob, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, was aanwezig en gaf een korte toespraak. Hij vertelde dat hij maandagochtend tijdens de landelijke TV-actie voor Giro 555 in de studio had gezeten om telefonisch giften van mensen aan te nemen. Daar waren bedragen van wel 500 euro bij, maar ook een vrouw met een bijstandsuitkering die vroeg of ze 1,50 euro

Topteam competitie HATTEM- Het Topteam van de biljartvereniging D.O.S. Hattem is na de dubbelwedstrijd tegen het team Forline Almere “83 na twee verliespartijen van de 11de naar de 12de plaats gezakt. In beide ronden werd met 4-2 verloren ondanks 2 goed gespeelde parijen an-

kerkader 47/2 van Bert Evenhuis. Zowel Jurgen Toorneman als John de Graaf waren op respectievelijk libre en bandstoten kansloos 2x kansloos tegen Martin Vreekamp en Gert Verbeek. De verwachting dat het 1e jaar een “leerjaar” zou worden lijkt waarheid te worden.

Clubkampioenen D.S.O.

EPE- Antoinet Prins is zaterdagavond tijdens de clubwedstrijd van D.S.O schaatsvereniging Epe op de Deventer kunstijsbaan 1e geworden bij de dames junioren A tot en met de dames senioren. Door een goede 500m 45.75 liet ze haar concurrente Marianna Schure, die een tijd klokte op de 500m van 50.64, ver achter zich en was op de 1500m niet meer in te halen. Antoinet klokte 2.28.55 en Marianna 2.43.06. Deze tijden waren voor Antoinet voldoende om clubkampioen te worden. Bij de heren ging het er nog spannender aan toe. Hier waren de verschillen erg klein met de tijden van 42.21 en 2.10.03 op de 500m en 1500m van Willem wist hij Daan Nieuwenhuis maar

net voor te blijven die wel 2 persoonlijke records op zijn naam bracht en wel met de tijden van 42.37 en 2.1012 het verschil in punten was maar 0.190 in het voordeel van Willem. Bij de heren senioren werd Johnny Schoneville 2e en Michar van Rijsten 3e met een persoonlijk record op de 500m van 44.26. Bij de heren masters werden de prijzen verdeeld aan Roberto van Goor 1e, Arno Broekhuis 2e en Bert Keizer eiste de 3e prijs voor zich op. Deze avond stonden 19 rijders aan de start en werden er 14 persoonlijke records gereden. De trainers Celesta van Boven en Wim Nieuwenhuis waren dan ook zeer tevreden over de behaalde resultaten van deze avond.

mocht geven. Het was alles wat ze kon missen, maar volgens Arie Slob kwam het recht uit haar hart. Hij riep iedereen dan ook op om naar draagkracht te geven. En dat werd gedaan: nadat na afloop nog enkele giften binnen kwamen, is het totaalbedrag uitgekomen op 6.680 euro. Dankzij de belangeloze medewerking van het kerkbestuur, de musici, een aantal bedrijven en vele vrijwilligers is het mogelijk geweest om de kosten op 0 euro te houden, zodat het totaalbedrag voor 100% zal worden overgemaakt naar Giro 555. Foto: Rosette Peeters.

Kandidatenlijst GroenLinks – Heerde HEERDE- Onlangs is door de leden van Groenlinks in Heerde de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2014 samengesteld. De lijst bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen en wordt aangevoerd door Silvia van Amerongen. Silvia heeft veel krediet gekregen. In de afgelopen raadsperiode heeft ze nadrukkelijk haar nek uitgestoken in de van oudsher behoudende gang van zaken binnen de gemeente. Silvia staat voor transparantie in plaats van deals in de achterkamer. Floor Goes volgt na Silvia op de lijst. Floor is een fanatiek lid van Groen Links en was van 2010 tot en met 2012 actief in de commissie Samenleving. Verder is zij werkzaam als HR-adviseur en actief betrokken bij het verenigingsleven en het onderwijs. Als derde op de lijst staat Gerhard Haverkamp, geboren en getogen in Heerde. Gerhard is bedrijfseconoom en is maatschappelijk betrokken. Hij zet zich in voor vele verenigingen binnen de gemeente, waaronder het Dorpshuis. Ook op de lijst staat Evert Veerman, Heerdenaar in hart en nieren. Evert is als vast-

goed specialist werkzaam bij een bouwbedrijf, betrokken bij diverse activiteiten (Ronde van Heerde), sportverenigingen en het lagere schoolonderwijs. De kandidatenlijst wordt gecompleteerd door Geraldine Kwekkeboom. “Geraldine’s kwaliteiten in de ruimtelijke ordening en milieu komen goed van pas bij ons programma om onze gemeente een duurzamer en groener aanzien te geven. Zij gaat ons hierbij actief ondersteunen”, aldus GroenLinks Heerde. “Allen zijn zeer betrokken bij plaatselijke activiteiten en hebben een positief kritische houding ten opzichte van de gemeente Heerde, in het belang van de burgers. GroenLinks heeft veel sympathie verkregen door de wijze van politiek bedrijven. Bovendien zijn er vele medestanders die GroenLinks zullen steunen tijdens haar campagne en uiteraard na de verkiezingen tijdens de volgende Raadsperiode. Vanzelfsprekend is GroenLinks er voor de inwoners van Wapenveld, Veessen, Vorchten, Hoorn en Heerde en haar belangen”, laat GroenLinks Heerde weten. Informatie in te winnen bij: groenlinks.heerde@gmail.com.

G.V. Pegasus pakt 2 maal goud

Inspreken HEERDE- Dinsdag 26 november om 19.30 uur zal de Skeelerclub Oost-Veluwe inspreken bij de gemeente Heerde. “Om de gemeente te overtuigen van de nood om subsidie te verstrekken ter vervanging van de huidige piste in Heerde. Deze vervanging is nodig om de club als top skeelerlocatie te laten bestaan voor Heerde, Gelderland, Nederland en Europa en alle daarmee te organiseren wedstrijden van lokaal tot wereldkampioenschappen. De trainingslocatie van de schaatstoppers van o.a. TVM, Brand Loyaty, Activia, Corendon, LIGA, Beslist.nl, KNSB gewesten enz. Ook Nationale en Internationale skeeleraars die naar Heerde komen voor hun trainingskamp en voorbereidingen in Heerde,” laat de skeelerclub weten.

HEERDE- Afgelopen zaterdag werd de 1e plaatsingswedstrijd van de 3e divisie geturnd. De turnselectie van G.V. Pegasus werd hier vertegenwoordigd door 6 turnsters in 4 verschillende leeftijdscategorieën. Annerieke Plette won met een voorsprong van maar liefst 2,7 punten in de categorie pupil 1 N3. Met zuiver turnen pakte ze zeer overtuigend de gouden medaille. Evelien Brands pakte het goud bij de senioren supplement C. De categorie senioren telt een groot deelnemersveld, die dan ook was gesplitst in 2 wedstrijden van 20

turnsters. Evelien pakte de hoogste score van beide wedstrijden. Carmen Broekhuizen turnde eveneens in de categorie pupil 1 N3. Ze turnde op 3 toestellen in de top 5 en eindigde na 4 toestellen als 7e. Bij de junioren pakte Lisa Sinnema de 3e score op de balk en bleek sprong het sterkste toestel van Sanne Berends. Sofie Bakker liet bij de pupillen 2 zien dat sprong en brug haar favoriete toestellen zijn. Zaterdag 14 december zal de 2e plaatsingswedstrijd worden geturnd in Beekbergen. De organisatie is dan in handen van G.V. Pegasus.

Anbloazen Midwinterhoorn Wapenveld

Nieuw telefoonnummer Vérian REGIO- Vérian streeft haar zorgaanbod zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen die zorg behoeft. De zorgvragen komen voornamelijk binnen bij de Vérian Zorglijn, de voordeur naar de zorg, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is. Daarom heeft Vérian besloten om het betaalde 0900-nummer te vervangen voor een 088-nummer, 088- 1263126. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer zijn hetzelfde als bellen naar een gewoon vast nummer. Het telefoonnummer kan vanaf heden gebeld worden.

WAPENVELD- Traditiegetrouw wordt ook dit jaar weer geblazen op de Midwinterhoorn. De Vlijtbloazers uit Wapenveld zullen hun hoornen laten galmen op zaterdag 30 november. Het anbloazen zal ook in het teken staan om het nieuwe licht (leven) met de natuurklanken van de midwinterhoorn hoorbaar te maken. Deze traditie zal uiteraard plaatsvinden op Vriezes Erfgoed in Wapen-

veld. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak van anbloazen. De hoornen zullen hoorbaar zijn vanaf een centraal punt, namelijk het terras van de verbouwde boerderij. Deze wordt sierlijk aangekleed met vuurkorf en er kan dan gelijk ook een consumptie genuttigd worden. De aanvang van het midwinterhoornblazen is 15.00 uur. Voor meer informatie: www. devlijtbloazers.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 1

Uit eten met de Kerst ... 1e Kerstdag 12.00

Brunchbuffet

€ 29,50 p.p.

1e Kerstdag 19.00

5-gangen-Diner

€ 45,00 p.p.

2e Kerstdag 12.00

Brunchbuffet

€ 29,50 p.p.

2e Kerstdag 18.00

Kerstbuffet

€ 45,00 p.p.

Kinderen tot 12 jaar 50% reductie. Graag reserveren: 0578-612991

Tevens hebben we weer een nieuwe menukaart met heerlijke wildgerechten! Zie onze website www.dewitteberken.nl Wel graag even reserveren: 0578-612991 of info@dewitteberken.nl

Oost Ravenweg 8 8162 PJ - EPE Tel: 0578-612991

Heerde

B. van Dijklaan 9

NIEUW

• Rustig gelegen karakteristiek vrijstaande woning met garage en berging • Royaal perceel met diepe tuin, ruime oprit en veel privacy • Sfeervolle woonkamer met eiken vloer, open haard en terrasdeuren • Woonkeuken, bijkeuken en slaap- en badkamer op begane grond • Op de verdieping 2 ruime slaapkamers en berging • Gelegen in een geliefde woonomgeving op loopafstand van centrum • Perceeloppervlakte 700 m², inhoud ca. 360 m³, bouwjaar 1950

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Wapenveld Oranjeweg 13

NIEUW

verkocht onder voorbehoud

NIEUWE DEALS! Jarige GRATIS eten

• Uitstekend onderhouden vrijstaande villa met garage en tuinkamer • In 2012 uitgebouwd en gerenoveerd. Een woning waar u zo in kunt! • Zeer rustig gelegen aan eind van doodlopende weg grenzend aan bos • Sfeervolle woonkamer, woonkeuken, slaap- en badkamer op beg. grond • Op de verdieping 2 royale slaapkamers en 2e badkamer. Veel bergruimte • Aangebouwde garage en geïsoleerde plantenkamer of atelier • Perceeloppervlakte 1.545 m², inhoud ca. 500 m³, bouwjaar 1965/2012

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

geldig op de verjaardag zelf, op vertoon van ID en max 1 jarige per gezelschap

65+ €2,00 korting

Recentelijk verkocht

geldig op vertoon van ID

Kinderen tot 6 jaar GRATIS eten geldig bij aanvang tot 17.30 uur bij 2 uurs arrangement, op vertoon van ID en alleen de jongste 3 kinderen per gezelschap

Epe I Dellenweg 10

Heerde I Achterseweg 4

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN DE BESTE KWALITEIT VOOR 1 PRIJS

http://goo.gl/tcjlg

Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

All-In Wokarrangement

Di- t/m Donderdag

Vrij- t/m Zondag

2 uur

€ 24,50

€ 26,50

Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar

€ 1,75

€ 2,00

Met wokken, grillen, warm-, koud-, ijs en drankbuffet Vanaf 17.00 uur. Andere tijden zijn mogelijk in overleg. Reserveren gewenst.

verkocht onder voorbehoud

Epe I Hoofdstraat 163

Emst I Hoofdweg 69

Aanbiedingen zijn niet te combineren | Niet geldig op feestdagen Niet geldig bij apart afrekenen | Niet geldig bij betalingen met creditcard of op rekening

verkocht onder voorbehoud

Vaassen I Woestijnweg 26

verkocht onder voorbehoud

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl

Emst I Wijnbergweg 14

verkocht onder voorbehoud


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 22

Kinderen tekenen persoonlijk Graag Gedaan contract

HEERDE- Bijna tweehonderd kinderen uit de gemeente Heerde ondertekenden afgelopen woensdag in het bijzijn van Wethouder Hubert Bögemann een persoonlijk contract van het project Graag Gedaan. Voor dit

project beloven de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen vier maal per jaar een vrijwilligersklus te doen, bijvoorbeeld voor een ziek iemand in de buurt. Door het contract te ondertekenen geven de

Bungalow als legaat Willem Vrieze voor stichting Molenbezit

kinderen ook aan eerst met hun ouders te zullen overleggen voordat ze een klus oppakken. Graag Gedaan is een initiatief van De Plu, de organisatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Heerde.

molenaarswoning, een terrein van drie hectare en nu dus ook de bungalow waar Willem sinds 1986 woonde. Al bij de herbouw van de molen werkte Willem Vrieze voluit mee. Hij gaf de ondergrond voor de molen in erfpacht en een recht van overpad aan de stichting. Daarna bracht hij in 2008 de toekomst van de rest van zijn bezit ter sprake vanwege het vorderen van zijn leeftijd. “Willem was er heel duidelijk over. Het mocht niet in handen vallen van een projectontwikkelaar of afgesloten met een hekwerk. Het molenerf moest een vrij toegankelijk terrein blijven”, vertelt Visser. Het leidde er toe dat Vrieze eerst de voormalige molenaarswoning schonk aan de stichting. Een renovatieplan en het verwerven van subsidies leidde er tot dat deze gerenoveerd kon worden. “Willem sprak toen de woorden ‘Uulle bent goed bezig’. Hij had er alle vertrouwen

VAASSEN - Eli Haumahu uit Vaassen was ongeveer één jaar geleden het slachtoffer van een ongeval. Gescheurde kniebanden, nekpijn en revalidatie op krukken was het gevolg. Met nog wel last van zijn nek ging Eli toch weer aan het werk. Echter, vier maanden geleden zat hij niet lekker in zijn vel. Hij stapte vervolgens op zijn motor en haalde nog net de eerste benzinepomp, waar hij uitval kreeg op zijn linkerbeen en toen begon alle ellende. “Na veel scans en onderzoeken is gebleken dat hij een nekhernia heeft en een complete dwarslaesie, wat ervoor heeft gezorgd dat hij vanaf zijn borstkast verlamd is geraakt. Na deze diagnose moest hij direct met spoed overgebracht worden naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle om geopereerd te worden. De hernia heeft de neurochirurg kunnen verwijderen en het ruggenwervel weer recht gezet!” vertelt Mike van de Beek, lid van de Free Christian Biker Association, een christelijke motorclub. Eli werd met de ambulance naar Het Roessingh te Enschede gebracht om daar te gaan revalideren. Van de Beek: “We zijn hier erg blij mee. Door deze situatie is de gezins- en thuissituatie echter volledig op zijn kop gezet. Eli heeft geen mogelijkheid om thuis te verblijven en de verzekering van het ongeval van een jaar geleden zegt dat de aanleiding niet kan worden bewezen. Oftewel, Eli en zijn vrouw Ruth mogen het zelf oplossen en staan op zichzelf. Een

verbouwing ofwel aanpassing van de woning is nodig.” En daarvoor maken Van de Beek en anderen zich nu sterk. Er zijn 150 collectebussen die klaar staan. Echter, daar zijn ook 150 mensen voor nodig die om willen zien naar een man, naar een gezin in nood. “Samen met de inwoners van o.a. Vaassen, Epe, Oene en Emst, moet dit toch lukken? Vandaar dat er met klem een beroep wordt gedaan op collectanten die voor bekende organisaties lopen zoals Nierstichting, Hartstichting, Astma fonds en Kankerbestrijding. Wij gaan persoonlijk langs bij alle motorclubs en bekende kerkgemeenten om geld in te zamelen. Dan kan er een passende verbouwing plaatsvinden en kan de wens van Eli en Ruth in vervulling gaan om in hun woning te kunnen blijven wonen.” De Kerk Woord en Daad aan de Deventerstraat 85, 8171 AC te Vaassen zet haar deuren open op zaterdag 30 november en zaterdag 7 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur waar de collectanten zich kunnen melden en de bussen ophalen maar ook, een week later weer terug kunnen brengen op dezelfde tijden. Opgeven om mee te doen aan deze collecte, welke route (lees straat of straten) en voor welk dorp, kan via Mike van de Beek, 0648950618 of mike@fcba.nl. Voor meer informatie: www.fcba.nl. Giften kunnen worden overgemaakt via Rabobank rekening: 3966.25.754, t.n.v.: Kerkgenootschap Levend Water, O.v.v.: Project Eli 2013.

Muziekvereniging Vriendschap Oene op concours

OENE- Zaterdag 30 november gaat het onderdeel fanfare van muziekvereniging Vriendschap uit Oene op concours. Dit HaFaBraconcours vindt plaats in Theater en Congrescentrum ‘Hanzehof’ in Zutphen. De afgelopen tijd heeft Vriendschap onder leiding van dirigente Susan van Opstal zich hierop voorbereid. Vriendschap heeft zich tot doel gesteld zo goed mogelijk te presteren in de tweede divisie. Er werden extra repetities gehouden maar ook afzonderlijke WAPENVELD- Molenaar Willem Vrieze die 16 oktober op 88-jarige leeftijd overleed, heeft ook zijn bungalow en het bijbehorende deel van het erf, geschonken aan de Stichting Molenbezit Heerde. Dat heeft notaris Eric Feijen aan het stichtingsbestuur laten weten. Daarmee is het bezit van Willem Vrieze, die zelf begraven is op het erf, nu volledig in eigendom bij de stichting. “Het besef van de omvang van het geweldige gebaar van Willem Vrieze moet eigenlijk nog in volle omvang tot ons doordringen. Vanaf de brand die molen de Vlijt in 1980 verwoestte, heeft hij er naar toegewerkt om zijn hele bezit aan de gemeenschap na te laten”, zegt voorzitter Herman Visser van de stichting Molenbezit Heerde. Met de laatste wilsbeschikking van Willem Vrieze is de stichting nu eigenaar van het totale complex. Dat bestaat uit molen de Vlijt, de oude en nu gerenoveerde

Collecte voor slachtoffer ongeval

in dat er met zorg met zijn bezit zou worden omgegaan. Daarna schonk hij ook het erf van bijna drie hectare aan de stichting”, vertelt Visser. Nu is daar uit zijn testament dus de bungalow bij gekomen. “Daar zijn we Willem heel dankbaar voor. Het betekent dat het beheer van het gehele bezit nu in één hand is. Daarbij beseffen we heel goed dat het ons en de gemeenschap Wapenveld de verplichting op legt om zijn nalatenschap met de grootste zorg te beheren en te bewaren”, zegt Visser. Het stichtingsbestuur zal nu in de eerste plaats zorgen voor de verdere afwerking van het graf van Willem Vrieze zoals de plaatsing van een hekwerk en gedenksteen. Verder zal ze zich buigen over het toekomstig gebruik van de woning. Naast Vrieze’s Erfgoed is de Stichting Molenbezit Heerde ook eigenaar van het complex de mölle van Bats in Veessen.

studiemomenten voor de diverse secties binnen het orkest. Als inspeelwerk wordt Stal Himmel van Alan Fernie gespeeld, het verplichte werk is Three Extraordinary Journeys van Phillip Sparke en het keuzewerk First Suite in es van Gustav Holst. Er zijn drie gerenommeerde juryleden namelijk Durk Lautenbach, Fried Dobbelstein en Arie Stolk. Deze kennen punten toe aan de gespeelde

50%

werken en beoordelen op deze wijze de uitvoering van de gespeelde werken. Voor de leden van Vriendschap wordt het een spannende gebeurtenis maar ook zeker een leerzame dag. Wilt u op 30 november ook komen luisteren naar muziekvereniging Vriendschap in de Hanzehof in Zutphen? Het concours is van 10.00 tot 19.30 uur. Muziekvereniging Vriendschap is rond 17.45 uur aan de beurt.

G N I T R O K OP = OP

hele op de ge ! collectie Bijvoorbeeld:

Gouden armbanden vanaf

125,00 nu voor .................

Gouden oorknopjes vanaf

35,00 nu voor ...................

Gouden ringen vanaf

109,00 nu voor ............................

62,50 17,50 54,50

Ook nog veel horloges voorradig en veel zilver. Kom snel kijken! We zijn open op dinsdag en vrijdag van 09.00 -12.30 en van 13.30 - 18.00 uur.

Juwelier Verweij Klapperdijk 36B Wapenveld. Tel: 038-4477633.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 23

In de Gaper 93

54.

00 . 28

31

61.

99

19.

32.

32

16.

00 . 10

Alle varianten LancĂ´me mascara

00

Alle varianten Eau de Toilette - 20 ml

Eau de Toilette - 60 ml

Eau de Toilette - 50 ml

62

48. 24

60. 50

83.

00

53.

99 . 26

Eau de Parfum - 75 ml

91

53.

24.

99

29.

91

42.

99

Eau de Toilette - 50 ml

Eau de Parfum - 50 ml

Eau de Toilette - 50 ml

99

39.

32

99

19.

Eau de Toilette - 75 ml

02

60.

16.

00 . 10

66 67. 00

34.

Eau de Toilette - 30 ml

Eau de To Toilette - 90 ml

95

99

24.

39.

Alle varianten Eau de Toilette - 15 ml

95

19.

90

37

18.

50.

29.

99

11.

Alle varianten Eau de Toilette - 30 ml

Eau de Parfum - 30 ml

Eau de Toilette - 30 ml

90

53. 32

16.

Eau de Toilette - 25 ml

99

39.

99

11.

19

52.

00

52.

99

39.

Alle varianten Eau de Toilette - 30 ml

99

Eau de Toilette - 30 ml

99

39.

Eau de Toilette - 75 ml

Eau de Parfum - 30 ml

Alle akties zijn geldig t/m dinsdag 24 december 2013 (zolang de voorraad strekt)

+attem .erkstraat 242 Â&#x2021; 'eventer :& .eizerslanden Â&#x2021; +eerde 'orpsstraat 24 5aalte :& Âśt 6cKip Â&#x2021; Zwolle, Assendorperstraat 71e Â&#x2021; Zwolle, :& 6tadsKagen


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 24

Sam Sam Baby- en Kinderkleding viert 1-jarig bestaan

CJG Hattem nu ook als APP HATTEM- Met de komst van de CJG app kan iedereen voortaan op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie via een smartphone antwoord krijgen op opgroeien opvoedvragen. Daarnaast kan CJG Hattem via de app het laatste nieuws verspreiden. Zo heeft u alle relevante opvoedinfo altijd bij de hand. Een persoonlijke vraag is via de app namelijk met één druk op de knop gesteld. Een ‘app’ (de afkorting van ‘applicatie’) is een klein programmaatje, te downloaden op een smartphone of tablet. Elke app is gemaakt voor een specifieke taak of brengt specifieke informatie. Op

de landelijke CJG app sluiten steeds meer CJG’s zich aan. Gebruikers kiezen in het startscherm eenmalig het CJG van hun woonplaats. Zo brengt de CJG app dus lokaal CJGnieuws en komen opvoedvragen die u via de app stelt direct binnen bij CJG Hattem. Zelf informatie opzoeken kan ook; de CJG-app maakt gebruik van de landelijke databank van Stichting Opvoeden. De komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid. Zo gaat het CJG de app in de toekomst aanvullen met bijvoorbeeld leuke spelletjes, video’s en nog meer praktische, actuele opvoedtips.

Koops Bedden pakt uit met matrassen 10-daagse HEERDE- Het is een jaar geleden dat Tineke Schoenman het roer omgooide en haar werk in de kraamzorg inruilde voor het ondernemerschap door de winkel Sam Sam Baby- en Kinderkleding te openen aan de Zwolseweg 6 te Heerde. “Het is een heel leuk jaar geweest waarin ik veel heb geleerd over het ondernemerschap en welke merken aanslaan bij onze klanten. Ik heb dan ook nog geen moment spijt gehad!”, vertelt Tineke enthousiast. Het concept van Sam Sam Baby- en Kinderkleding slaat goed aan in de regio en dat merkt Tineke door de dagelijks nieuwe klanten in de winkel. “Door onze combinatie van nieuwe en gebruikte kleding bieden wij betaalbare kleding voor ieders portemonnee. Onze klanten komen veelal uit de

regio tussen Zwolle en Apeldoorn en in onze webshop ontvangen we regelmatig zelfs bestellingen vanuit het Westen van het land. Het is erg leuk om de klanten te adviseren zodat ze met een leuke set kleding de deur uitgaan.” Met de verkoop van gebruikte kleding speelt Sam Sam Baby- en Kinderkleding ook in op duurzaamheid. “Het is zonde dat veel kleding wordt weggegooid door mensen terwijl dit nog prima een keer gedragen kan worden. Door ons unieke kassasysteem kunnen wij de gebruikte kleding van klanten verkopen en hoeven de mensen de kleding alleen maar bij ons te brengen. Online kunnen ze heel gemakkelijk de verkopen volgen. Kleding wat niet verkocht wordt schenken wij aan de kinderen in Roemenie, zo krijgt het

Thema stamppotbuffet EPE- Op donderdag 12 december wordt er een stamppotbuffet georganiseerd. De kosten voor het buffet bedraagt 10 euro per persoon. Maandelijks organiseert Zorgcentrum De Boskamp een buffet voor 55-plussers uit Epe en omstreken. In het sfeervolle restaurant kunt u gezamenlijk genieten van heer-

lijke gerechten. Het restaurant is geopend vanaf 17.30 uur, aanvang buffet 18.00 uur. Voor meer informatie en opgave voor het buffet kunt u contact opnemen met de receptie van De Boskamp tel. 0578615522. U kunt zich opgeven tot maandag 9 december voor 10.00 uur.

Fluitlessen

altijd een goede bestemming”, vertelt Tineke. Door het succes is de winkel onlangs uitgebreid met een extra ruimte. “We hebben de voormalige opslag volledig omgebouwd tot winkel. Hier hangt nu de gebruikte kleding en hebben we als nieuw onderdeel de outlet; nieuwe kleding met kortingen tot wel 70%. Hiermee is ons concept van betaalbare kleding echt compleet.” Naast de gebruikte kleding en outlet verkoopt Sam Sam Baby- en Kinderkleding ook nieuwe kleding van merken als Petrol, Blue Seven, Sturdy, Jubel, Isla Ibiza, Mijn, Quapi, Feetje en Dirkje vanaf maat 44 t/m 176. De opruiming is inmiddels gestart met 25% korting op de wintercollectie. Blijf op de hoogte van alle acties via de nieuwsbrief, aanmelden kan via www.samsamheerde.nl. Hier vindt je tevens de webshop. Sam Sam Baby- en Kinderkleding is gevestigd aan de Zwolseweg 6 te Heerde. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 en zaterdag 10.00-15.00 uur.

WEZEP- De komende 10 dagen staat Wezep weer op z’n kop. Tijdens de sensationele matrassen 10-daagse verlaagt Koops Bedden diverse matrassen tot wel 50% in prijs. Een ongekende actie die velen zal aanspreken. De matrassen zijn in verschillende uitvoeringen en diktes verkrijgbaar, o.a. met pocketvering, latex en bijvoorbeeld traag schuim. Dus volop keuze, zodat iedereen aan z’n trekken kan komen. Bovendien zijn de matrassen van uitstekende kwaliteit en geeft de beddenspeciaalzaak de alom bekende garantie. Ente Bosma jr. legt

uit: “Als regionale onderneming is onze klantenkring bijzonder groot. Nog altijd zien wij een groei van tevreden klanten, die graag terugkomen. Onze leveranciers willen nu graag samen met Koops Bedden iets ondernemen en geven daarom 10 dagen lang een extra korting”. De actie start vanaf 26 november en duurt t/m 7 december. Snelle beslissers hebben de meeste kans bij de restantmatrassen, die met 50% korting tot de toppers behoren. Koops Bedden is op uw komst voorbereid aan de Rondweg 72 in Wezep. Of kijk op www.koopsbedden.nl.

Wagenaar gewonnen EPE- Het EMD Racing Team heeft het afgelopen weekend drie overwinningen weten te boeken. Twan Wagenaar won in zijn klasse bij het Alfred Gerrits MX Event in Den Ham. Hij

pakte in de eerste manche kopstart en werkte een hele sterke manche af die hij ook winnend af wist te sluiten. In de tweede manche kwam hij op een zesde plaats uit de start. Gelijk zat hij

in een goed ritme en begon zich op te werken naar voren. In de derde ronde nam hij de leiding in de wedstrijd in handen en stond de eerste plaats in de rest van de manche niet meer af.

Basisschool de Zaaier zamelt geld in

VAASSEN- In de PCBS ’t Mozaïek starten vanaf dinsdag 3 december de dwarsfluit- en blokfluitlessen bij juf Annemarie Wetterauw. Het Cultuurplein Noord Veluwe krijgt steeds meer aanvragen voor de fluitlessen en beantwoordt graag aan de vraag. “Het gaat met de aanmelding van verschillende instrumenten echt in golfbewegingen”, zegt Ria Eilander. Als officemanager zit zij bijna dagelijks aan de telefoon om nieuwe inschrijvingen te noteren en om vragen te beantwoorden. “Ook in de mailtjes die

we ontvangen zien we weer meer vraag naar dwarsfluit en blokfluit. Waar dat door komt, is soms moeilijk aan te geven. Ook is er weer vraag vanuit het onderwijs naar slaggitaar om liedjes te begeleiden in de klas.” Juf Annemarie heeft er in elk geval zin in om weer in Vaassen aan de slag te gaan. “Er kunnen nu nog wel wat leerlingen bij in Vaassen dus als er mensen zijn die dit lezen: aanmelden”, lacht Annemarie. Voor meer informatie: www.cultuurpleinnoordveluwe.nl of tel. 0578-760100. HATTEM- Basisschool de Zaaier heeft ruim 1500 euro bij elkaar gerend voor Compassion. Afgelopen mei is de vader van één van de leerlingen, Gerke Tempelman, naar Oeganda afgereisd om daar samen met 120 andere mannen tijdens een actie 1,4 miljoen euro op te halen voor Compassion en Open Doors. Tijdens de overhan-

diging van de cheque door de leerlingen vertelde Gerke Tempelman dat door dit geld 104 moeders met baby’s 4,5 jaar alle nodige zorg via het Child Survival programma krijgen. In dit programma helpt Compassion de meest kwetsbare moeders en baby’s te overleven. Zij kregen tevens een gift van 500 euro. 42 huizen zijn gebouwd voor

gezinnen waarvan het huis te slecht was om in te wonen. Een klaslokaal is gebouwd en als bonus, niet gepland, hebben ze met extra acties in de week van de reis nog een tractor kunnen kopen. “Dankbaar ben ik voor de inzet van de leerlingen van de Zaaier, samen hebben ze 1500 euro bij elkaar gerend”, aldus Tempelman.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 25

o l l . e . . . w . T e n d i r g e n e i H w l ernnsefVileiarabou Into

20% korting op Showroommodellen

Bankstellen | fauteuils | wandmeubelen | eethoeken | matrassen | bodems | ledikanten | linnenkasten

Pijnappel, ook uw Luxaflex inspiration dealer en PVC Vloeren specialist. www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Dorpsstraat 35, Heerde, tel. 0578-691612

COLUMN - Job Boon Wist je dat je ouders je geld kunnen lenen om een huis te kopen? Zo’n lening moet voldoen aan een aantal wettelijke regels en voorwaarden. Denk hierbij onder meer aan voorwaarden voor het rentepercentage dat je met elkaar afspreekt, de verplichting om af te lossen en het informeren van de belastingdienst (dat moet!). Voldoe je aan alle regels en voorwaarden, dan kun je de rente aftrekken van je belastbaar inkomen. Het best kun je hierover advies inwinnen bij een notaris of financieel planner.

Alle beetjes helpen Het is zo’n waarheid waar de Hollandse weilanden mee vol staan (als een koe dus), maar het is makkelijker gezegd dan gedaan: je moet wel eens stilstaan om vooruit te komen. Stel, je bent naar huizen aan het kijken… Je bent dan niet de enige. De huizenmarkt lijkt aan te trekken en er zijn meer mensen bij wie het kriebelt. De huizenprijzen dalen nauwelijks nog, er worden weer meer huizen verkocht en het bezoek aan Funda neemt toe. Hoe leuk het ook is om van huis naar huis te surfen, het kan slim zijn om even stil te staan bij de mogelijkheden voor financiering. Want het blijft een lastige tijd en alle beetjes helpen.

En wist je dat je ouders je ook een bedrag kunnen schenken? Dit geldt trouwens niet alleen voor je ouders, want sinds 1 oktober 2013 mag iedereen tot € 100.000 schenken zonder schenkbelasting te betalen. De voorwaarde is wel dat je de schenking gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbouwing van je eigen huis of dat je dit geld benut om je eigenwoningschuld of restschuld af te lossen. Het bedrag van € 100.000 geldt voorlopig tot 1 januari 2014. Van je familie moet je het hebben. Misschien ook wel bij het kopen van een huis. Best goed om daar even bij stil te staan, want het zou je zomaar vooruit kunnen helpen. SNSBank.Epe@sns.nl

P.S. In onze winkel vertellen we je graag meer over onze hypotheken. Een eerste gesprek is op onze kosten. En we zijn trots op de scherpe rente die we je nu kunnen bieden. Zo scherp dat we hem hier niet mogen noemen... Kijk snel op snsbank.nl!

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 26

Veluwse Midwienterhoornbloazers openen seizoen

Sfeervol kerstconcert in Veessen VEESSEN- Op zaterdag 14 december is een rijksmonument het decor voor een intiem kerstconcert van Kleinkoor Canto. In de kerk van Veessen, een prachtig, klein dorpje vlak aan de IJssel, biedt het koor u de gelegenheid om ‘in de kerstsfeer te komen’ met bekende en minder bekende Christmas Carols en andere kerstliederen. Medewerking wordt deze avond verleend door het Hattems Koper Ensemble. Het Hattemse Kleinkoor Canto, dat onder leiding staat van dirigent Jaap Neuteboom, bestaat inmiddels ruim 15 jaar en heeft in haar bestaan veel verschillende concerten gegeven. Zo staan werken als de Messiah van Händel, het

Weihnachtoratorium en de Johannes Passion van Bach op het CV, maar ook de Coronation Anthems van Händel en het Requiem van John Rutter zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Al eeuwenlang laten componisten zich door het kerstverhaal inspireren om feestelijke en innige muziek te schrijven. Jaap Neuteboom maakte voor dit programma een keus uit de mooiste kerstcomposities voor gemengd koor. Het concert vindt plaats op zaterdag 14 december in de kerk van de Hervormde Gemeente in Veessen, Kerkstraat 19. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Busreis naar kerstmarkt in Münster

EPE- Al ruim tien jaar openen de Veluwse Midwienterhoornbloazers het adventseizoen nabij de schaapskooi aan de Elburgerweg in Heerde, dit jaar op zondag 1 december. Deze dag staan de blazers daar in een grote cirkel van 11.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur. Binnen het blaasseizoen van deze eerste zondag van de advent, tot Drie Koningen op 6 januari, staan op de agenda van de groep al weer 36 optredens. Erg druk is

voor de groep het weekend van 13 en 14 december. Dan vinden overal kerstmarkten, winterfairs en winterwandelingen plaats. Voor dat weekend heeft de groep veel aanvragen moeten afwijzen. Naast de vaste jaarlijkse programmapunten als de adventsaankondiging, “Gouda bij kaarslicht”, diverse kerstmarkten in de omgeving, openen en sluiten van de Play In, de eigen wandeltocht, de oudejaarswandeltocht op de Hoge Veluwe en de oudejaars-

Heerdenaar tweede op NK

HEERDE- De 14-jarige motorcrosstalent Youri van ‘t Ende uit Heerde heeft een topseizoen gehad bij de K.N.M.V. Zo werd hij na een totaal van zestien wedstrijden beloond met een 2e plaats in het Nederlands kampioenschap 85cc grote wielen. Net voor hem eindigde een Belg. Ook bij de O.N.K’s ging het van ’t Ende goed af, hier was de gehele Europese top aanwezig. Drie buitenlanders eindigde voor de Heerdenaar maar de jonge coureur is zeer tevreden met een 5e plek

WISSEL- Het E1 elftal van s.v. Wissel is najaarskampioen geworden in de 4e klasse 02. De ploeg van de leiders Theo Bouwmeester en Hans Stijf en de trainers Pieter van Huffelen, Jan-Willem Lagerweij en Thomas Scholten werden

totaal. Mede omdat dit het eerste jaar is op een ander merk motor namelijk een T.M. 85 grote wielen van T.M racing Nederland. Youri heeft een paar weken geleden meegedaan aan het International Dutch supercross evenement in Zuidbroek. Ook hier eindigde hij als beste Nederlander op een 2e plaats en voor hem weer een Belg. Op zaterdag 30 november zal de coureur meedoen aan de Sint Nicolaas cross bij M.S.V N.O.V te Heerde. Voor meer verrichtingen www.yourimx.nl.

ongeslagen kampioen in hun klasse. In de voorlaatste wedstrijd won de ploeg met 1-4 van WVF waardoor de directe concurrentie s.v. Wissel E1 niet meer kan inhalen. Volgende week wacht een rondrit door het Eper dorp.

kerkdienst in de Grote Kerk zijn er weer diverse nieuwe optredens. Een bijzonder optreden zal zijn in Amersfoort tijdens “De Dag van de Boerderij Informatie” van De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze bijeenkomst is in het kader van “2013 het jaar van de Boerderij”. Het hele programma van de Veluwse Midwienterhoornbloazers staat op: www.midwinterhoornblazer.nl.

HEERDE- Buurtvereniging Hoornerveen gaat zaterdag 7 december de kerstmarkt in Münster (Duitsland) bezoeken. Deze binnenstad kent maar liefst 5 kerstmarkten met 300 kraampjes. Vanaf eind november is deze stad een waar kerstsprookje. Alles is dan sfeervol verlicht en de binnenstad is feestelijk versierd. Al met al vindt het bestuur dit meer dan de moeite waard om dit jaar deze kerstmarkt te bezoeken. De bus vertrekt ’s morgens om half acht vanaf de parkeerplaats aan

de Veldweg in Heerde. ’s Middags om half vijf begint de terugreis en de verwachting is dat men rond half acht weer terug is in Heerde. De kosten van deelname voor leden bedraagt € 15 en voor niet-leden € 20. Per lid kunnen er maximaal twee introducés mee. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op www. buurtvereniginghoornerveen.nl, per mail gerrit.stijf@gmail.com of telefonisch 0578-692284.

St. Anna Gilde houdt haar jaarlijkse Gildedis

Lichtje voor mantelzorgers EPE- Jaarlijks organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe- Steunpunt Mantelzorg een bloemengroet. Dit jaar is er gekozen voor een decemberattentie voor mantelzorgers op vrijdag 20 december. Mantelzorgers uit de gemeente Epe kunnen op deze wijze bedankt worden voor alle zorg die zij aan anderen geven. Veel mensen zorgen langdurig en intensief voor iemand uit hun omgeving die ziek of gehandicapt is. In Nederland wordt 80% van de zorg thuisgeleverd door mantelzorgers; zij zijn hierin de spil en daarom zijn zij onmisbaar. Het Steunpunt Mantelzorg in Epe organiseert een aantal activiteiten, waarmee zij de mantelzorgers even in het zonnetje wil zetten. Een van die activiteiten is deze decemberattentie in de vorm van een lichtje in de donkere dagen voor kerst. Hiermee wil het Steunpunt Mantelzorg de mantelzorgers in Epe bedanken voor al hun dagelijkse zorg die zij besteden, mogelijk ook aan u. U kunt uw mantelzorger of een mantelzorger die u kent, tot uiterlijk 9 december, voor deze decemberattentie opgeven als zij zorgen voor een ander. Het betreft hier niet al die vrijwilligers die, aangesloten bij de een of andere organisatie, ondersteuning bieden aan anderen. Opgeven kan door het invullen van een aanmeldformulier, welke kan worden opgehaald en ingeleverd bij SWO/E welzijn en ondersteuning aan de Stationsstraat 25 in Epe.

HATTEM- Traditiegetrouw heeft het St. Anna Gilde uit Hattem in de maand november weer haar Gildedis gehouden. Tijdens deze zeer geanimeerde maaltijd wordt ook stilgestaan bij allerlei activiteiten waar het Gilde het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad. Dit kan zowel op cultureel gebied, als het sociale wel en wee van het Gilde, waarvan de saamhorigheid hoog in haar vaandel staat. In het afgelopen jaar waren twee nieuwe Gildebroeders voorgedragen als aspirant lid. Op deze avond vond de installatie plaats van de aspirant gildebroeders Wim Nagelhout en Karel Vros, en konden de heren zich voortaan Gildebroeder noemen van het St. Anna Gilde. Later op de avond hield Gerard Libert een originele voordracht doorspekt

met enkele komische noten, hoe het vroeger misschien geweest zou kunnen zijn op de onherbergzame Veluwe. En dat de stad Hattem toch wel een toevluchtsoord was voor menig reiziger en zich veilig kon wanen binnen de muren van de stad. Verder werden er foto’s vertoond over de activiteiten van het afgelopen jaar, dit alles ten bate voor het archief van het St. Anna Gilde. Deze avond werd tevens de commissie bekend gemaakt die over twee jaar, in 2015, een document in boekvorm zal presenteren over het St. Anna Gilde vanaf 1465. Als sluitstuk werden de namen bekend gemaakt van de beste tien schutters van het afgelopen seizoen, waarvan Henk Frelink als eerste op de lijst voorkwam en zich Schutterprins 2013 mag noemen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 27

Dwergspar Met spoed zijn wij op zoek naar: â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Monteur/Lasser trailerbouw Bankwerker Machineframes Oproepmedewerker productie 5 ploegen Monteur TD 3 ploegen Teamleider 5 ploegen

Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 571 649 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com

Picea glauca â&#x20AC;&#x2DC;Conicaâ&#x20AC;&#x2122; in pot. Hoogte 80-90 cm. Potmaat 21 cm.

van 9,99Dvoor

7,

99

Woont u zelfstandig maar wilt u het wat gemakkelijker hebben? Wonen uw kinderen wat verder weg en wilt u toch wat ontlast worden? Heeft u het prima naar uw zin maar zou u wel graag wat levendigheid en contacten willen? Heeft u tijdelijk zorg nodig omdat u bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan?

Hanzeheerd verzorgt u ook thuis

Welke diensten bieden de vakkundige en betrouwbare medewerkers van Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde en Hanzeheerd De Bongerd in Hattem: 1. Verzorging: Helpen bij het opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden, wassen, douchen en bij het aantrekken van uw elastische kousen, zwachtelen, wondverzorging, medicatie enz. Hanzeheerd werkt met kleinschalige thuiszorgteams in de wijk. Hierdoor ziet u regelmatig dezelfde gezichten wat een prettig en vertrouwd ge voel geeft.

GroenRÄłk Epe Ĺ&#x2DC;'H0HHQWĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;ZZZJURHQUĂłNHSHQO ZN*HOGLJYDQWP23 23

2. Huishouding: Hanzeheerd biedt huishouding gecombineerd met begeleiding aan. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij de gemeente Heerde of Hattem. 3. Strijkservice: Hanzeheerd kan uw wasgoed voor u strijken.

LIEVELINGSBH.NL IS â&#x20AC;&#x2DC;ONLINE´

10% korting Op diverse BH´S van PRIMA DONNA, MARLIES DEKKERS CHANTELLE MARIE-JO

4. Herstellen en vermaken van kleding: Hanzeheerd herstelt kleding en vermaakt kleding indien aanpassingen noodzakelijk zijn. 5. Maaltijden: Verse warme maaltijden aan huis; Verse maaltijden in ons restaurant. Tussen 12.15 uur en 13.00 uur kunt u binnenlopen. U hoeft niet te reserveren; Koelverse maaltijden. 6. Activiteiten: Ook als u niet in ĂŠĂŠn van de locaties van Hanzeheerd woont, kunt u toch lid worden van onze verenigingen. 7. Dagverzorging: U kunt deelnemen aan onze dagverzorging, waar u onder begeleiding allerlei activiteiten doet. Hanzeheerd staat voor gastvrijheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Niet voor niks heeft Hanzeheerd Zorg Thuis in 2012 het keurmerk PREZO-goud behaald. Als u een beroep wilt doen op de zorg- en dienstverlening van Hanzeheerd of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met: Hanzeheerd De Bongerd, T 038-4445851 Hanzeheerd Brinkhoven, T 0578-691244 of via mail: hanzeheerd@hanzeheerd.nl www.hanzeheerd.nl

ga naar LIEVELINGSBH.NL of kom gewoon naar de winkel. Aktie t/m 04 december a.s.

15%

korting

Vraag vrijblijvend offerte aan!

beekstraat 2

8 1 6 1 hb

epe

0578-615134

www. s i s t e r s i n l i n g e r i e . n l i n f o @ s i s t e r s i n l i n g e r i e . n l

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Actie is geldig t/m 31 maart 2014

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel.: 038-4470497 Mobiel 06 53136085


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 28

Afscheid Rien Pool bij brandweer Heerde

Sint activiteiten in Epe EPE- Het bruist in Epe van de activiteiten gedurende de laatste dagen voor 5 december. Tijdens de vrijdagkoopavond op 29 november zwerft een groep zwarte pieten door het centrum, speelt van Eijk uit Terwolde met zijn draaiorgel, wordt vanuit kramen gratis chocolademelk geschonken en maakt een clownpiet de mooiste creaties van ballonnen. Op zaterdagmiddag 30 november brengt Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek aan Epe en is er gratis chocolademelk.

Een zwarte pieten orkest zorgt voor de muzikale noot. Om 15.00 uur reikt Sinterklaas bij ‘t Snoepie de prijzen uit van de kleurplatenwedstrijd. Op maandag- en dinsdagmiddag speelt een draaiorgel. Woensdagmiddag 4 december delen acrobaatpieten kruidnoten uit en verzorgen de pieten van dansschool Drenth een dansmiddag, waarbij ook het publiek betrokken wordt. Op dinsdag- en woensdagavond zullen de meeste winkels open zijn.

PRO Dansselectie

HEERDE- In verband met zijn afscheid bij brandweer Heerde, werd Rien Pool onlangs verrast met een bezoek door zijn collega’s van de brandweerposten uit Heerde en Wapenveld. Geheel volgens traditie werd de tuin

van Rien ‘versierd’ met diverse brandweerattributen en natuurlijk namen de brandweerhaan, de pop en het spandoek een prominente plek in de tuin in. In de kazerne van Heerde volgde een afscheidsreceptie voor collega’s

en oud-collega’s. Rien is twintig jaar lid geweest van de blusgroep in Heerde. In deze twintig jaar is hij ondermeer geruime tijd bevelvoerder geweest en was hij ook diverse jaren inzetbaar als brandweerduiker.

avonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door SV Vaassen. De inmiddels traditionele kaartmarathon bij SV Vaassen staat voor zaterdag 11 januari op het programma. Van 10.00 tot 18.00 uur staan die dag het jokeren en klaverjassen centraal. Degenen die willen deelnemen kunnen zich opgeven in het clubhuis van SV

Vaassen op sportpark De Kouwenaar, tel. 0578-572285, of bij J. Stegeman, tel. 0578-575482. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, het eerste kopje koffie is ook deze dag gratis. Vol is vol, dus een ieder die wil meedoen dient zich tijdig in te schrijven.

Jokeravond VAASSEN– Woensdag 27 november komen de kaarten weer ter tafel bij SV Vaassen. Elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt er gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Er zijn dertien kaartavonden, de negen beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Wilt u echter één keer meedoen dan bent u ook van harte welkom. De kaart-

EPE- Het vierde elftal van EZC ‘84 is uitgerust met nieuwe trainingspakken en nieuwe sporttassen van hun sponsor NICW. Voor aanvang van de wedstrijd tegen het 5e elftal van WZC Wapenveld werd Inger

Priem, vrouw van speler/sponsor Robert Priem, in het zonnetje gezet door Henk van de Haar, lid Sponsorcommissie. Henk bedankte Robert, directeur van NICW, en zijn vrouw met een bos bloemen.

grote paddenstoel. Natuurlijk is er ook weer gedanst en zijn er liedjes gezongen over de herfst en werd er geknutseld. Momenteel zijn de peuters weer volop bezig met het thema ‘Sinterklaas’, met een mooi feest in

thentiek filmmateriaal en namen de kijker mee in de veelzijdige wereld van dans. De meisjes van P.R.O. dansten op muziek van Michael Jackson. De choreografie werd ondersteund door het dansen met een stoel, een extra uitdaging. Door de korte oefenperiode moesten de meisjes echt tot het uiterste gaan. Het resultaat mocht er zijn, de dans werd mooi en strak uitgevoerd. Het dansen in een schouwburg gaf ook voor de meisjes een extra dimensie aan deze bijzondere dansvoorstelling. Voor meer informatie over dans bij P.R.O. kijk op www.prohattem.nl.

Jongeren VEG steken handen uit de mouwen

Sinterklaas Cup Song hit op YouTube HEERDE– De Sinterklaas Cup Song van chr. basisschool Het Talent doet het goed op YouTube: de teller stond afgelopen maandagochtend al op meer dan 16.000 hits en het aantal hits loopt gestaag op. Uit het hele land en ook Vlaanderen komen enthousiaste reacties van kinderen en leerkrachten, maar ook van docenten Muziek van diverse PABO’s. Het ziet er naar uit dat de Sint dit jaar op een groot aantal scholen al cuppend zal worden onthaald en ook weer uitgezwaaid. Kinderen van Het Talent zijn best een beetje trots op hun clip, die ze twee weken geleden met veel plezier hebben opgenomen.

Herfst bij Nijntje Pluis HATTEM- De afgelopen weken heeft het thema ‘Herfst’ centraal gestaan binnen peuterspeelzaal Nijntje Pluis van Stichting Welzijn Hattem. De peuters hebben gespeeld met blaadjes en kastanjes onder een

HATTEM- De selectieleden dans van sportvereniging P.R.O. Hattem zijn benaderd door vuur & vlam producties uit Kampen om mee te dansen in de dansvoorstelling “Tribute to the dance”. Binnen 2,5 uur werd er een choreografie aangeleerd door dansdocenten van vuur & vlam producties. De dansvoorstelling in schouwburg Odeon was een eerbetoon aan alle grote dansers en choreografen zoals Pina Bausch (modern), Bob Fosse (jazz), Fred Astaire (tap), Michael Jackson (videodance) en Martha Graham (modern). Alle choreografieën werden ondersteund met au-

het vooruitzicht op 2 en 3 december. Voor meer informatie, aanmelding of een ‘rondleiding’ kunnen ouders contact opnemen met Stichting Welzijn Hattem: info@swhattem. nl, tel. 038-4432881.

HEERDE– Schoonmaken, ramen lappen, blad harken en onkruid wieden; zeventien jonge vrijwilligers van de VEG (Vrije Evangelische Gemeente) de handen uit de mouwen bij Philadelphia, locatie Brugstraat in Heerde. De vrijwilligersactie werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Present Epe-Heerde. Samen met enkele mantelzorgers, namen de jonge vrijwilligers verschillende grote klussen onderhanden. Zo kreeg enerzijds de activiteitenruimte een grondige schoonmaakbeurt, anderzijds werd veel werk verzet bij het winterklaar maken van de belevingstuin. “Als gevolg

van de veranderingen in de zorg, merken we dat we aan deze grote klussen steeds minder goed toekomen. We zijn dankbaar en blij dat deze groep jongeren ons heeft geholpen. Op deze manier kunnen bewoners weer optimaal gebruik maken van deze voor hun zo belangrijke ruimtes,” aldus Linda Wassink, manager van de locatie. Wilt u ook vrijwillig iets betekenen voor Philadelphia of Present? Kijk dan op onderstaande websites of neem contact op via: Philadelphia: www.philadelphia.nl of tel. 0578- 694087, Stichting Present: www.stichtingpresent.nl of tel. 06-15379440.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 29


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 30

Sinterklaasfeest in SQ HEERDE- De Sint en zijn Pieten kwamen zaterdag aan in het centrum van Heerde. Het was gezellig druk en honderden kinderen probeerden een glimp van Sinterklaas op te vangen. Nadat de Danspieten een leuke show gaven, konden alle kinderen in de SQ genieten van een groots Sinterklaasfeest. De bekende Cup Song van Chr. Basisschool Het Talent mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens dit feest. Vele kinderen lieten aan de Sint zien hoe goed zij kunnen cuppen. Tijdens het feest werden nog veel Sinterklaasliedjes gezongen en lekker gedanst.

Sinterklaasfeest op het W.H. v.d. Pollplein in Wapenveld WAPENVELD- Vrijdagavond werd Sint en zijn Pieten welkom geheten op het W.H. v.d. Pollplein in Wapen-

veld. Ook hier vierde de Goedheiligman en zijn gevolg een groot feest met de kinderen uit Wapenveld.

Sinterklaasintocht Veessen

VEESSEN- Sinterklaas kwam zaterdagochtend samen met zijn Pieten per stoomboot aan in Veessen. De burgmeester heette de Sint van harte welkom bij restaurant IJsselzicht, waar alle kinderen ademloos naar Sinter-

klaas luisterden en pepernoten kregen van de Pieten. Na afloop vertrok het gezelschap in een oldtimer onder begeleiding van de muziekvereniging richting de sporthal voor een gezellig Sinterklaasfeest.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 31

Voorzorgsmaatregelen voor een koud seizoen De koude maanden kondigen zich weer aan. Dat betekent vorst en nachtvorst. Het is daarom belangrijk om het bevriezen van waterleidingen te voorkomen. Vijf punten om bij stil te staan: • Tap het water af van weinig of niet gebruikte leidingen • Sluit buitenkranen af • Vermijd tocht, vooral wanneer een leiding niet afgetapt kan worden • Zet de radiator in kamers die niet worden gebruikt nooit helemaal uit • Op vakantie? Zet de CV-installatie niet uit en zet de radiator op vorstbeveiliging (dit is aangeduid met ).

Triada [T]huis Informatie en nieuws van Triada

*

Blijf de vorst een stapje voor!

Woont u ook scheef? In diverse media en ook in politieke kringen wordt vaak de term ‘scheefwonen’ gebruikt. We kunnen ons voorstellen dat u niet direct begrijpt wat met deze term wordt bedoeld. Het betekent in ieder geval niet dat uw woning is verzakt of iets dergelijks. Het fenomeen ‘scheefwonen’ heeft te maken met de verhouding tussen uw huur en uw inkomen. Politiek Sinds een paar jaar staat het scheefwonen hoog op de politieke agenda. Scheefwoners zijn mensen die in een (goedkope) sociale huurwoning zijn gaan wonen toen ze nog niet zoveel verdienden. Omdat hun inkomen in de loop van de jaren veel hoger is geworden, is de verhouding tussen inkomen en huurprijs scheef. Het kabinet vindt dat deze scheefwoner eigenlijk niet meer in een sociale huurwoning thuis hoort. Daarom wil het Rijk dat

deze groep mensen verhuist, zodat de woningen vrijkomen voor mensen die minder geld te besteden hebben. Nieuwe ontwikkelingen Momenteel verhuren we onze sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229. Er gaan in de Tweede Kamer stemmen op om deze grens uit te breiden tot € 38.000 of € 43.000. Hoe dit aÀoopt weten we nog niet. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

‘Woningcorporaties, en dus ook Triada, ontkomen er niet aan goed na te denken over het doorvoeren van de extra huurverhoging’.

en dus ook Triada, ontkomen er echter niet aan goed na te denken over het doorvoeren van de extra huurverhoging. Wat is namelijk het geval? Het kabinet heeft een jaarlijkse verhuurdershef¿ng ingevoerd die door alle woningcorporaties betaald moet worden. Dit geld wordt overigens gebruikt om het tekort op de overheidsbegroting te verkleinen. Voor Triada betekent dit dat we jaarlijks zo’n vier miljoen euro moeten betalen aan verhuurdershef¿ng. Per woning dus ongeveer € 50 per maand. En de extra huurverhogingen zijn nu juist mede ingesteld om dat geld te kunnen betalen!

Met de rug tegen de muur Triada is van mening dat deze huurders niet sneller verhuizen door de extra huurverhoging. Waar moeten deze mensen namelijk naar toe? Er zijn gewoon geen alternatieve huurwoningen en het kopen van een woning is vaak ook niet aan de orde. Helemaal niet in de huidige tijd. Woningcorporaties,

In 2013 nog geen extra huurverhoging Per 1 juli 2013 hebben we de huren van alle woningen verhoogd met 4% en is dus geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Gezien het voorgaande, houden we er rekening mee dat we de huren in 2014 wel extra moeten verhogen.

Huurverhoging Om mensen met hogere inkomens sneller te laten verhuizen, heeft het kabinet een inkomensafhankelijke huurverhoging bedacht. Dit houdt in dat mensen met een inkomen boven de inkomensgrens een extra jaarlijkse huurverhoging kunnen krijgen van 0,5% of 2,5% boven op de 4% die dit jaar is doorgevoerd.

Dit is een informatiepagina van Triada, 26 november 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 232

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 681,02). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2013 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2012 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2012(IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 20 reacties

3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 48

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 33

Nieuwbouw Assenrade Hattem 32 eengezinswoningen

De bouw van de woningen start binnenkort. De oplevering is in het najaar 2014. De huren liggen tussen € 671,73 en € 681,00 Bijkomende servicekosten € 4,70. REAGEREN U kunt met een woonbon of via www.triada.nl reageren op een woning tot en met maandag 2 december 2013 voor 12.00 uur. TOEWIJZING Verkoopurgenten hebben voorrang. Als alle reacties binnen zijn wordt een selectielijst samengesteld op basis van het puntenaantal. De puntentelling vindt plaats conform de regels van de regionale woningmarkt. HUURTOESLAG De huurprijs van de woning ligt onder de huurtoeslaggrens. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl, een website van de belastingdienst. INFORMATIE Kijk voor meer informatie over dit project op www.triada.nl onder “Over Triada” bij “Nieuwbouwprojecten/Assenrade fase 2” Ook is er een verhuurbrochure beschikbaar met uitgebreide informatie. Deze kunt u tijdens de openingstijden ophalen op ons kantoor. Wij kunnen de brochure op uw verzoek ook toesturen, telefoon (0578) 67 66 66. De brochure is tevens te downloaden via bovenstaande site.

HATTEM, 32 eengezinswoningen, Assenrade Advertentienr.: 613994 Type woning: eengezinswoningen Beschikbaar: najaar 2014 Kale huur: variërend tussen € 671,73 en € 681,00 Servicekosten: € 4,70 Woonkamer: 27,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: per blok verschillend Bouwjaar: 2014 Inkomenseisen: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: Ruime eengezinswoningen met drie slaapkamers. Oppervlakte woonkamer 27 m². Open keuken van 11 m². Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers (10, 11 en 15 m²) en een badkamer (6,5 m²) met 2e toilet. De zolder (31 m²) is bereikbaar met een vaste trap

WAPENVELD, Zwaluwkamp 16, Wapenveld Zuid

HATTEM, Allershoeve 7, Gaperslanden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Inkomenseis: Bijzonderheden: eindwoning; gelegen in een mooie en rustige wijk; alle voorzieningen zijn op de begane grond; één slaapkamer (17 m²) bevindt zich op de verdieping; oppervlakte slaapkamers 10 en 17 m²

B

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613481 eengezinswoning omstreeks 3 januari 2014 € 627,37 € 4,70 26,00 m² 2 ZuidOost 1995 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

613485 eengezinswoning omstreeks 19 december 2013 € 681,00 € 4,70 30,00 m² 4 Zuid 1980 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: ruime tussenwoning; oppervlakte slaapkamers 14, 14, 12 en 5 m²; zolder bereikbaar met vaste trap; hier bevindt zich de 4e slaapkamer; 2e toilet aanwezig open keuken; aangebouwde berging

A

WAPENVELD, Merelweg 41, Wapenveld Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613486 eengezinswoning omstreeks 5 december 2013 € 627,37 € 4,70 21,00 m² 2 Noord 1992 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: mooi gelegen hoekwoning in prettige woonwijk aan de rand van het dorp; badkamer en slaapkamer op de begane grond, waardoor de woning zeer geschikt is voor senioren; de 2e slaapkamer en veel bergruimte op de 1e verdieping; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m²

B

Rectificatie Week 46 is een woning foutief geadverteerd. Het betreft de woning Merelweg 41 in Wapenveld met advertentienummer 613466. Deze week wordt de woning opnieuw geadverteerd. Hebt u vorige week gereageerd dan hoeft u niet opnieuw te reageren.

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM EPE EPE VAASSEN VAASSEN VAASSEN VAASSEN VAASSEN

Randweg 30A Zevenhuizen 37 Van Arnhemweg 16A Rietkamp 1 Keppelskamp 37 Bosbesstraat 12 De Lindehove 22 Potgieterstraat 82 Hortensiastraat 5 Steinstraat 41 Jasmijnstraat 188 Suikerbrink 3

benedenwoning eengezinswoning bovenwoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning etagewoning met lift etagewoning met lift eengezinswoning etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning zonder lift

613379 21 97 613412 28 154 613426 23 424 bijzondere toewijzing 613441 17 374 613421 39urgent 24-09-2013 613443 2 661 613417 8 118 613422 4 912 613437 9 75 613436 10 114 613418 5 51

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 234

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Jasmijnstraat 258, Heggerenk

HEERDE, Ramakerspad 22, Doelbeek Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613484 bovenwoning omstreeks 23 december 2013 € 442,23 € 6,24 22,00 m² 1 Geen tuin 1984 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Advertentienr.: 613482 Type woning: benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 21 januari 2014 Kale huur: € 500,19 Servicekosten: € 24,56 Woonkamer: 29,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Oost Bouwjaar: 1975 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: ruime tussenwoning op de begane grond; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; voorschot stookkosten € 60,- per maand

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; oppervlakte slaapkamer 13 m²; balkon op het zuiden;de slaapkamer bevindt zich op de zolderverdieping

C

E

VAASSEN, Cederhof 14, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613483 eengezinswoning omstreeks 24 januari 2014 € 662,50 € 4,70 28,00 m² 3 Oost 1983 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: leuke eindwoning aan de rand van Vaassen; scholen en sportvelden op loopafstand; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 7 m²; ruime zolder (21 m²) bereikbaar met vaste trap; 2e toilet aanwezig

C

Huurtoeslag Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de gestelde inkomenseisen. Is dit niet het geval dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Uitzondering inkomenstoets: Voor personen/huishoudens die in het bezit zijn van een indicatie afgegeven door het CIZ voor persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding, met een geldigheidsduur van langer dan 1 jaar en met minimaal 10 uur toegekende zorg per week, is geen inkomensgrens van toepassing. Kandidaten met een indicatie, die willen reageren op een woning worden verzocht, dit persoonlijk aan te geven bij Triada.

Verkoop bij inschrijving Molenweg 41 en 43 Epe

Heeft u een woning gevonden die goed bij u past, maar vindt u de huur te hoog? Dan is het misschien mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit kan bij de belastingdienst. Kunt u huurtoeslag krijgen? De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw totale gezinsinkomen. Ook een eventueel vermogen kan van invloed zijn. Huur Om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet de huur in ieder geval lager zijn dan € 681,02 per maand. Dit houdt echter niet in dat, wanneer u een relatief laag inkomen heeft, de huur ook volledig voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er worden namelijk nog twee andere normen gehanteerd, afhankelijk van uw gezinssamenstelling: • € 535,91 voor 1 en 2 persoonshuishoudens • € 574,35 voor 3 of meer persoonshuishoudens Ligt de huur van uw woning boven deze normen (en natuurlijk onder € 681,02) dan betaalt u in verhouding zelf meer huur. Een deel wordt dan namelijk niet (of minder) gesubsidieerd. Hoeveel huurtoeslag? Als u op een woning wilt reageren waarvoor u huurtoeslag denkt nodig te hebben, is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en voor hoeveel. Hierdoor weet u direct waar u aan toe bent en komt u achteraf eventueel niet in de (financiële) problemen. Maak een proefberekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een proefberekening.

De twee-onder-één-kap woningen aan de Molenweg 41 en 43 te Epe worden bij inschrijving verkocht. Mooie ligging in bosrijke omgeving aan de rand van Epe in het buurtschap Wissel op royale percelen van respectievelijk circa 1000 m2 en 1500 m2. De woningen worden zowel afzonderlijk als gezamenlijk te koop aangeboden. Kijkdagen: Woensdag 27 november 2013 van 14.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag 30 november 2013 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Woensdag 4 december 2013 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.funda.nl of bel of mail met Wensink Makelaardij. van nature thuis op de veluwe www.wensink.com info@wensink.com 055-5785885

Huurtoeslag aanvragen Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten, kunt u gemakkelijk huurtoeslag a anvragen op www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten, telefoon (0578) 67 66 66.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 35 2

Olthuis pakt uit! TWEEDE PA A R

HALVE

PRIJS Van elke twee paar die u afrekent is ....

Alle combinaties zijn mogelijk ....

het goedkoopste paar voor de helft ! Actie gaat uit van originele prijs

Hattem - Heerde - Epe Kerkstraat 4b (038) 333 43 40 Hattem Dorpsstraat 6 (0578) 69 60 01 Heerde

Hoofdstraat 87 (0578) 61 20 58 Epe Internet: www.olthuisschoenen.nl

Twitter

Facebook


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 36

Sint en 130 Pieten in Epe EPE- Sinterklaas bracht zaterdagmiddag samen met 130 Pieten een bezoek aan het centrum van Epe. In een koets maakte de Goedheiligman een rondrit door het dorp. De rondrit

eindigde bij het kerkplein waar een stoel op een podium gereed stond voor de Sint. Er werd gezongen, pepernoten gegeten en kinderen konden vragen stellen aan Sinterklaas.

Te voet ging Sint Nicolaas en zijn gevolg naar de Veluwepoort waar de koets voor de Sint en een tram voor de Pieten klaar stond en namen ze afscheid van het publiek.

Sint in de speeltuin van de ABC buurt in Hattem

HATTEM- Sint is afgelopen vrijdagavond in de speeltuin geweest in de ABC buurt in Hattem. Dit was een groot succes. Veel kinde-

ren en hun ouders waren naar de speeltuin gekomen. Sint kwam aan in de Sint mobiel en had cadeautjes bij zich voor de kinderen.

Sint en zijn pieten in Emst EMST- Op zaterdag 23 november kwam de Sint en zijn Pieten ook eventjes in Emst kijken. Na een rondrit samen met de muziekvereniging Prins Bernard door Emst gingen ze naar de Hezebrink. Vele kinderen met hun ouders wisten de weg te vinden naar de Hezebrink. Daar werd een show gedaan met de presentatoren Adje en Gradje. Vele

kinderen uit Emst lieten daar hun talenten zien. De Sint wist eigenlijk niet dat er zo veel talent was in Emst. Er waren goocheltrucs, meiden die een dansje lieten zien, iemand liet zien dat hij papier kon lijmen op een ballon zonder lijm te gebruiken. Ook reikte de Sint een cadeau uit voor de mooiste tekeningen die ingeleverd waren.


1 SSCCHHAAAAPPSSKKOOOOI I - - DDI N E MBBEERR 22001133 -- PA PAGGIIN NAA 6 37 I NSSDDAAGG26 22NOOKVTO 22


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 38

Les over vrachtauto’s en grote voertuigen

Winterbingo EMST- Vrijdag 29 november houdt muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ de Winterbingo. Ook dit keer zijn de drie hoofdprij-

zen geldprijzen. De balletjes beginnen om 20.00 uur te draaien in dorpshuis De Hezebrink in Emst.

Expositie Out of the Box EPE- De eindejaarsexpositie Out of the Box van het kunstenaarscollectief Kunsthuis KEK te Epe is weer een boeiend spektakel van 29 november tot 30 december. De kunstenaars zijn allen aan de slag gegaan met 20 sigarenkistjes, de creaties zijn zeer interessant en divers. Van intieme kijkkastjes tot back to the roots-objecten. Out of the Box laat vele kanten zien van

hoe een creatief proces van elke kunstenaar totaal zijn eigen weg kan gaan. U bent van harte welkom tijdens de opening op 30 november om 16.30 uur in het Kunsthuis, Beekpark 5 te Epe. Het Kunsthuis KEK ligt in het Beekpark bij de vijver naast de kerk en villa Vijvervreugd. Openingstijden: vrijdag en zondag 14.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur.

Collectief zorgverzekeren via EuroZorg HEERDE- Leerlingen van groep 7/8 van de Horsthoekschool in Heerde kreeg vorige week maandag les van het Team Veilig op Weg. Doel van deze les is de kinderen veilig en bewust leren omgaan met vrachtauto’s in het verkeer en hun verkeersvei-

ligheid te vergroten. De les wordt georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland in samenwerking met SITA. Allereerst kregen de leerlingen een theorieles. Alles wat ze hebben geleerd werd vervolgens getoetst in de praktijkles buiten bij

een vrachtwagen. Zo lieten de medewerkers van SITA bijvoorbeeld de kinderen ervaren wat de ‘dode hoek’ is en hoe je als weggebruiker uit deze dode hoek moet blijven. Een leerzame les voor de leerlingen van de Horsthoekschool.

Grote kerstrommelmarkt de Rode Beer WAPENVELD- Op vrijdag 6 december is er, aan de Lagestraat 25 in Wapenveld, weer een grote kerstrommelmarkt van stichting de rode beer. De opbrengst is bestemd voor het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een beperking, de verbouwing start in het voorjaar van 2015. Omdat de opslagruimte van de kringloopwinkel uitpuilt met leuke spulletjes worden de 3 grote schuren en het buitenterrein van de opslagruimte omgetoverd tot een sfeervolle kerstrommelmarkt. Anders dan voorgaande keren is het dit keer een

1 daagse rommelmarkt. Wat dacht u van meer dan 500 vierkante meter antiek & brocante, hedendaagse meubels, één schuur volledig ingericht met kerstdecoraties, een grote boekenmarkt en nog veel meer. Natuurlijk ontbreekt de koek en zopie niet en kunt u zich lekker warmen aan een glaasje gluhwein. De oliebollenkraam van Vof de Oliebol uit Wapenveld bakt dit jaar oliebollen voor het goede doel en ook de vers gerookte forel is absoluut een aanrader. Wilt u het team van teamderodebeer.nl nog een goede reis wensen

Uitslagen Schietvereniging Wapenveld WAPENVELD- De uitslagen van schietronde 10 van Schietvereniging Wapenveld, geschoten op maandag 18 november: Gerwin Burgmeijer 170, Henk van de Vrugt 169, Thijs Smit 167, Willem Remmerts 165, Jan Pieter Touwen

164, Herold van de Vrugt 164, Wim van Norel 156, Roelof Compagner 145, Harm van de Beek 144, Erwin Schouten 133, Jeroen Floor 100. Meer informatie is terug te lezen op www.svwapenveld.nl.

Sinterklaas in Veluwepoort EPE- Vrijdag 29 november zit Sinterklaas weer op zijn troon in het winkelcentrum De Veluwepoort in Epe. Tussen 15.30 en 17.30 uur zijn alle

kinderen van harte welkom en krijgen ze allemaal een cadeautje van Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Natuurlijk ontbreken ook de pepernoten niet.

voor hun deelname aan de Scan Covery Trial 2014? Dat kan want ook zij zijn aanwezig. Vanaf 19.30 uur is er een vuilniszakverkoop. Voor 5 euro koopt u een vuilniszak die u kunt vullen met leuke spulletjes. Het is dus absoluut de moeite waard om de kerstrommelmarkt te bezoeken. De kerstmarkt is geopend op vrijdag 6 december van 9.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis en u kunt gratis parkeren op en rond het terrein aan de Lagestraat 25, 8191 LN in Wapenveld. Voor meer informatie: www.derodebeer.nl.

Trekkingslijst verloting HEERDE- De verloting van de Sportfokkersvereniging Heerde en omstreken. (zetfouten voorbehouden) 1- 2462, 2- 1962, 3- 1185, 4- 2447, 5- 1827, 6- 1254, 7- 1105, 8- 1966, 9- 1791, 10- 1989. Prijzen afhalen tot 28 december bij: K. van Olst, Bonenburgerlaan 25, Heerde, tel. 0578- 617781.

Noord Veluwse Makelaardij gewoon open

HEERDE- Vorige week is gestart met een kleine verbouwing naast de Noord Veluwse Makelaardij aan de Bonenburgerlaan in Heerde. Bij de entree is er enige overlast maar de makelaardij is wel gewoon bereikbaar en geopend. In de entree worden de mogelijkheden voor het

pinnen uitgebreid en in een gedeelte van de kantoorruimte wordt een servicebalie voor de Rabobank gerealiseerd. “Nog meer mensen zullen, nadat het bankgebouw aan de Eperweg wordt gesloten, ons pand aan de Bonenburgerlaan bezoeken en zo letterlijk tegen ons bedrijf en de bij

ons te koop staande panden aanlopen”, volgens makelaar Henk Kok. Hij is erg blij met de toeloop bij zijn bedrijf en meer aandacht voor de panden van zijn klanten. “Nog even stofhappen”, zegt Henk, “En dan is alles in de eerste week van december volledig operationeel.”

HEERDE- Tussen de 10% en de 15% van de bevolking is nog niet collectief verzekerd. “Zij kunnen nog heel wat geld besparen”, aldus Robert van der Stoop van EuroZorg. “We zijn een bedrijf waar de consument zich collectief kan verzekeren via afspraken die wij met zorgverzekeraars hebben. Of u nu jong of oud bent, hoog opgeleid of niet, werkt of geniet van uw oude dag; bij ons kan iedereen korting krijgen. Vaak denken mensen dat een collectieve verzekering alleen kan via een werkgever of een lidmaatschap van een vereniging, maar dat kan dus ook anders. We zoeken een zorgverzekeringen met een goede prijs-kwaliteitverhouding en daar maken we een deal mee”. Kortingen lopen op van 10% korting op de basisverzekering tot 12% op de aanvullende verzekeringen. Met een gemiddelde zorgpremie van 1400 euro kunnen consumenten dan al snel 140 euro tot 160 euro per jaar

besparen. “Wat is de goedkoopste zorgverzekering? Dat kan alleen als je kijkt naar de basisverzekering. De goedkoopste aanvullende verzekering bestaat niet”, aldus de Heerdenaar. Welke verzekering dit is, verschilt voor iedereen en is afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Het is dus van belang voor mensen dat ze zelf nagaan welke vergoedingen tellen en welke investering daar tegenover staat. “Ik raad iedereen aan de zorgverzekering eens goed onder de loep te nemen.” De website www.eurozorg.nl kan daarbij helpen. Bij EuroZorg krijgt u korting bij AGIS, De Amersfoortse, Avero Achmea, Delta Lloyd, ONVZ, VGZ en FBTO. Wilt u overstappen, of bij dezelfde verzekering aanspraak maken op collectiviteitskorting. Ook hiervoor kunt u terecht op de site van EuroZorg of bellen met 055-5260220. En kijk naar de advertentie elders in deze krant.

Winnaar van de ontwerpwedstrijd

HEERDE- De winnaar van de ontwerpwedstrijd van het Cultuurplein Noord Veluwe is Erik Huiskamp. Opdracht was om het totale aanbod van lessen en workshops door te kijken en er zelf daarna ook 1 te verzinnen. Maak dan voor die workshop of cursus een poster. Uit alle inzendingen was die van Erik het meest aansprekend. “De poster heeft de kleuren zoals wij die kennen”, zegt directeur Erik Klijnsmit. “Een goed en duidelijk aansprekend idee was die van het creatieve ei op een podium.” Erik zelf zag de flyer voor de wedstrijd toen hij op een maandag zijn dochter naar de dansles bij juf Marit bracht. Net als alle ouders zat

hij de foldertjes en flyers op de leestafel door te kijken en dacht meteen aan meedoen toen hij de oproep zag. Na eerst de website met meer dan 65 cursussen en workshops te hebben bestudeerd maakte hij een keuze voor het ontwerp. “Ik ben al tijden bezig met Photoshop en Indesign en dit leek me nu een mooi project om er eens mee naar buiten te treden. Het abonnement voor twee maanden Spotify is natuurlijk voor mijn zoon helemaal te gek”, aldus Erik. Maandagmiddag ontving Erik Huiskamp de prijs uit handen van de promotiemanager van het Cultuurplein Noord Veluwe, Jan Bertil Pool.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 39 2


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 40

125 jaar jubilarissen bij KNA

Herfstcompetitie HVO VAASSEN- De herfstcompetitie van de hengelaarsvereniging ‘Ontspanning’ Vaassen Epe is inmiddels 6 wedstrijden gevorderd. De visresultaten van de eerste 5 wedstrijden waren goed te noemen. In totaal werd er bijna 160 kilo uit de IJssel gevist. Gemiddeld wordt aan een wedstrijd door ongeveer 18 vissers meegedaan. Er hebben zich 20 deelnemers ingeschreven voor deze herfstcompetitie. De zesde wedstrijd was op zondag 17 november. Echter deze keer niet in de IJssel in verband met de hoge waterstand van deze rivier. De visplekken staan dan onder

water of wel de plekken zijn niet te bereiken. Daarom werd uitgeweken naar de vijvers van de Cannenburgh in Vaassen. Het wordt steeds kouder en dan is het moeilijk om in een dergelijk viswater een visje te verschalken. Dat merkten de wedstrijdvissers van HVO dan ook deze keer. Slechts 1 deelnemer ving een brasem van een kilo. Diverse deelnemers hebben die ochtend zelfs geen enkele beet gezien. De stand tot heden is: Henri de Wilde (Epe) 126 punten, Dik de Wilde (Epe) 125 punten, Albert Bosman (Vaassen) 112 punten, Gert Buitenhuis (Emst) 112 punten.

Heropening parkeergarage en Kleine Tinneplein

EMST- Op de najaarsuitvoering van accordeonvereniging KNA zijn dit jaar 4 jubilarissen gehuldigd, samen zijn ze goed voor 125 jaar. Het betreft Willy Mulder 50 jaar lid, Wilma Baltus 25 jaar lid, Henriëtte Pannekoek 25 jaar lid en Jantine Kooiman ook 25 jaar lid. Alle jubilarissen werden gehuldigd door de voorzitter van de vereniging en door een afgevaardigde van de NOVAM. Bijzonder is dat deze 4 jubilarissen allemaal deel hebben uitgemaakt of nog deel uitmaken van het bestuur

van de accordeonvereniging. Willy Mulder is een trouw lid van KNA, zij mist nagenoeg nooit een repetitieavond en maakt al lange tijd deel uit van de 2e stem van het A-orkest. Zij heeft jarenlang met veel enthousiasme en positiviteit de rol van secretaris van de vereniging uitgevoerd. Zij is iemand op wie de vereniging, ondanks dat ze geen deel meer uitmaakt van het bestuur, altijd een beroep kan doen. Wilma Baltus speelt al lange tijd binnen de 3e stem van het A-orkest. Ook Wilma heeft

deel uitgemaakt van het bestuur, waar zij als vice-voorzitter lange tijd actief is geweest. Ook Wilma is een actief lid op wie altijd een beroep gedaan kan worden. Henriëtte en Jantine zijn 2 zusjes die inmiddels ook al 25 jaar lid zijn binnen KNA. Eerst in het B-orkest en momenteel bij de recreanten maken zij met veel plezier elke woensdagavond accordeonmuziek. Henriëtte en Jantine zijn ook lid van het bestuur van KNA en zetten zich actief in voor de vereniging.

HATTEM- In de afgelopen maanden heeft de gemeente Hattem, in overleg met Triada, het dak van de parkeergarage aan het Tinneplein en de inrichting van het plein aangepakt. Door de aanpassingen garandeert het dak een veilig woongebied en een veilig gebruik van de parkeergarage. De herinrichting van het plein zorgt voor een plezierige woonomgeving. Ook is er in de garage gewerkt: de vloer is vernieuwd en de wanden hebben een lichte kleur gekregen. Bovendien is er energiezuinige LED-verlichting aangebracht. Op dinsdag 26 no-

vember worden de parkeergarage en het bovenliggende plein, in aanwezigheid van alle betrokkenen, weer geopend. Om dit moment een bescheiden feestelijk tintje te geven, is er een bijeenkomst met de betrokkenen in de parkeergarage. Na opening van de parkeergarage zal de Hattemse kunstenaar René Kinket een muur in de parkeergarage voorzien van een schildering. De binnenkant van de garage krijgt hierdoor een mooi aanzien en het ontmoedigt het gebruik van graffiti. De kunstenaar is aanwezig bij de opening en zal zijn werk laten zien.

Actie voor Filipijnen

Promotie nieuwe Jongerenbijbel HATTEM- Onlangs is er een Jongerenbijbel verschenen in de Herziene Statenvertaling (HSV). Op vrijdagavond 29 november, tijdens de koopavond, komt ds. Bernard van Vreeswijk deze HSV Jongerenbijbel nader toelichten in de Fontein in Hattem. De Hattemer predikant heeft meegewerkt aan de jongereneditie van de HSV. De

HEERDE- In het weekend van 1 en 2 november heeft stichting Heerde Duurzaam zijn eerste energiebeurs georganiseerd. Dit was een groot succes, gezien de bezoekersaantallen en de interesse die na afloop getoond is. Tijdens deze beurs konden bezoekers hun gegevens achterlaten voor de verloting van 3 energiepakketten t.w.v. 100 euro. De winnaars zijn: dhr. van Ommen, dhr. Abels, en de fam.

HSV jongerenbijbel is een hulpmiddel bij het persoonlijk bijbellezen. Door heel deze Bijbel staan stukjes uitleg. Hierdoor ga je de Bijbel beter begrijpen. Tegelijk helpt de HSV-Jongerenbijbel je om dieper over het Woord van God na te denken. Daarom kom je steeds vragen of kleine denkduwtjes tegen. U vindt de Fontein aan

de Kerkstraat 32 in Hattem. Vanaf 19.30 uur zal ds. van Vreeswijk aanwezig zijn. De HSV Jongerenbijbel kost tot 31 december 49,50 euro en is ook als app verkrijgbaar.

Damuitslagen HEERDE- Maandag speelde damclub Hoorn/O. G. Oene de 5de ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: H. van Ommen - L.G. Brummelkamp 0-2, K. Fiks - T. Tellegen 1-1, A. Harms - W. Muller 0-2, J. van Ommen - B. Koetsier 0-2, T. van de Mars - G.A. Groothedde 0-2, T. Bijsterbosch - H. Boeve 2-0. Het is nog steeds mogelijk aan deze competitie deel te nemen. U kunt ook vrijblijvend een kijkje komen nemen op maandagavond vanaf 20.00 uur in het clublokaal van P. V. Juliana aan de Zuppeldseweg 2a in Heerde.

EPE/WAPENVELD- Bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum De Boskamp in Epe en woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld hebben tijdens de nationale actiedag samen stilgestaan bij de ramp in de Filipijnen. Daarbij werd door middel van verkoop van plakjes cake en warme snacks en het organiseren van een bingo geld ingezameld voor Giro 555. Met een opbrengst van ruim 1.100

Voorhorst, allen uit Heerde. Op de foto overhandigt Nol Reusken namens de stichting de pakketten. De familie Voorhorst ontbreekt op de foto. Heerde Duurzaam biedt u een gratis uitgebreid energieadvies aan, zodat inzichtelijk wordt welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Voor meer informatie: www. heerdeduurzaam.nl, of bel naar Egbert Gorter, tel. 06-15190788.

DAGELIJKS OUD PAPIER INZAMELEN IN WAPENVELD

Emstermarkt in De Hoeksteen EMST- Op vrijdag 29 november is er Emstermarkt in De Hoeksteen achter de Nederlands Hervormde Kerk in Emst. Er is o.a. een sjoelbak, ballenbaan, met mooie prijsje. Er is een mooie creatieve tafel en een handwerktafel voor ieder wat te koop. Voor de kinderen is er een grabbelton, blikken gooien enz. En u kunt er terecht voor een heerlijk kop koffie met iets lekkers erbij. U kunt ook blijven eten, er zijn ver-

schillende broodjes en soep enz. Maar u kunt ook snert of eigengemaakte advocaat kopen en mee naar huis nemen. En er is fruit en snoep aanwezig en natuurlijk een kleine rommelmarkt. De opbrengst van deze dag is voor de zending. Het zendingsproject van Ds. de Goeijen van de Torajakerk in Indonesië. De openingstijd is van 14.00 tot 21.30 uur. U bent allen van harte welkom in De Hoeksteen.

euro is het met recht een geslaagde actie te noemen. In de grote zalen was de nationale televisieactie te volgen. Ook bewoners die zelden naar de grote zaal komen, kwamen en leefden mee met de mensen in het rampgebied. De bewoners gaven aan dat ze het prettig vonden om samen mee te kunnen leven en een bijdrage te kunnen leveren aan de hulporganisaties. De opbrengst werd verhoogd doordat lokale ondernemers prijzen beschikbaar stelden voor de bingo.

EMST- De peuters van ´t Muizenholletje en de kleuters van De Sprenge en de School met de Bijbel in Emst zijn heel druk geweest met het thema “Herfst”. Vorige week hebben zij dit gezamenlijk op feestelijke wijze afgesloten in basisschool De Sprenge in Emst. Samen hebben ze leuke liedjes ge-

zongen, muziek gemaakt, gedanst en ook werd er een herfstverhaal voorgelezen. Als afsluiting zijn er zelfgemaakte knutsels met een verrassing uitgewisseld. Het was een hele gezellige ochtend, waarin goed te zien is hoe leuk peuters en kleuters samen met een thema bezig kunnen zijn.

Bij de Ned. Gereformeerde Kerk aan de kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk tussen 09:00 en 18:00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 9:00 uur en 11:00 uur, behalve op feestdagen. Onze vrijwilligers staan dan voor u klaar om u te helpen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 42 1

WEEKTOPPERS!! JONAGOLD

HEERLIJKE SINAASAPPELEN 10 stuks voor

3 kg voor

2,99

3,00

Epe

Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.

Herfkens Slijterijen Roel en Ria Herfkens

1992Sinterklaas

2012

verrast bij jaar Slijterij 20 Herfkens

Slijterij Herfkens

Aktiepakket Speciale DAG aanbiedingen

1 fles Jonge 2 Bols jenevert/m 1.0 ltr maandag december donderdag 5 december + 1 fles Sonnema ber enbur g 1.0 ltr berenbur enburg

Onze voornaamste werkzaamheden:

samen €27,44

O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie

het DAG product staat op een speciale proeftafel met een verrassende prijs!!

nu 20% korting voor € 21,95 Alleen als pakket voor deze prijs verkrijgbaar!!!

Extra koopavond: december en Mirabueno rrosé osé Dinsdag (doos a 6 3 flessen) € 19,95 nu woensdag 4 december, geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Ook bij ons verkrijgbaar Chocovine, rode wijn met chocolade

20% korting Mill

€ 15,95

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig opt/m de desbetreffende dag!! Aanbiedingen geldig zaterdag 7 april a.s. d l €

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345.

W ij bezo rge ook aan h n uis.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

24 uur per dag 06-53.93.5 800 Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 42

Noordgouw organiseert weer Survivalrun

HEERDE- Op woensdag 22 januari organiseert de Noordgouw voor de vijfde keer de Midwinter Survivalrun aan het Heerderstrand, waaraan alle leerlingen van groep 8 in de regio mogen meedoen. Deelname is gratis, met dank aan vele sponsors. De deelnemers lopen per twee een route door het bos bij het Heerderstrand. Onderweg komen zij zo’n 20 hindernissen tegen, waar begeleiders instructie geven. Netten om on-

derdoor te kruipen bijvoorbeeld, touwbruggen om overheen te lopen en stellages om in te klimmen. De snelste koppels winnen een prijs, maar voor elke deelnemer staat er een verrassing klaar bij de finish. De basisscholen in de regio van Vaassen tot Hattem hebben inmiddels de eerste informatie over de survivalrun ontvangen. Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen leskaarten aanvragen via info@noordgouwsurvivalrun.

nl, waarmee in de gymles getraind kan worden voor de survivalrun. Op verzoek verzorgt de Noordgouw ook gastlessen Survivalrun voor groep 8. Leerlingen van groep 8 kunnen zich opgeven via hun juf of meester. Scholen kunnen ook hun groep aanmelden via e-mail of via het formulier op de website www.survivalrun.nl. Op die website zijn ook trainingstips en meer informatie over het parcours te vinden.

Praktijk voor psycho-pastoraat Trits HEERDE- Onlangs is Renée Bos begonnen met een kleinschalige praktijk voor Psycho-pastoraat. Renée Bos is ervaringsdeskundige en werkt vanuit christelijk perspectief. Als mogelijkheden biedt zij aan: individuele gesprekken en bijeenkomsten voor kleine

groepen en/of echtparen. Door middel van meditaties, onderwijs, lijf- en ervaringsoefeningen wordt gewerkt aan thema’s als: herkennen van blokkades, bewust worden van hoe contact vermeden of juist gemaakt wordt, zicht op eigen innerlijke verdeeldheid, aan-

vaarding en begrip voor mezelf en de ander, omgaan met maskers. Wie zich aangesproken voelt door de genoemde onderwerpen kan contact opnemen met Renée Bos, psycho-pastoraat Trits, tel. 0578618708, reneebosklevringa@kpnmail.nl.

Creamiddag in Burgerenk EPE- Op donderdag 5 december organiseert het wijksteunpunt Burgerenk, een creamiddag. Deze middag vindt plaats in de grote zaal van het wijkgebouw De Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe en begint om 14.00 uur. Tijdens deze creamiddag kan men een kersthart maken/versieren. Eens per maand zal er een creamiddag in het wijksteunpunt

Burgerenk gehouden worden. Deze creamiddag vindt gelijk plaats met de seniorensoos en het koersballen in de grote zaal van de Burgerenk. Tijdens deze creamiddag kunnen deelnemers een kersthart maken/ versieren. Materiaal om het hart te maken is in het wijksteunpunt aanwezig. Deelname aan de creamiddag kost 2,50 euro inclusief ma-

teriaal. Verder betaalt u voor uw consumpties 1 euro. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, Linda Seinstra, bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur, tel. 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur, tel. 0578617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Hattem de toekomst in met de maatschappelijke visie HATTEM- De samenleving is volop in beweging: wijzigende wetgeving, verandering in rolneming en verandering van bevolkingssamenstelling door vergrijzing. Daarom heeft de gemeente Hattem besloten om een maatschappelijke visie op te stellen. In een interactief proces met alle maatschappelijke partners, zoals onderwijs, sportverenigingen, cultuur, kerken, welzijns- en zorginstellingen, SW-bedrijf en ondernemers, is gesproken over wat Hattem in de toekomst nodig heeft aan visie en voorzieningen. Het resultaat hiervan is de maatschappelijke visie 2025. Wethouder André Borst: “Hattem is een bloeiende gemeente met veel goede voorzieningen. We willen met de maatschappelijke visie aansluiten bij wat verder nodig is voor de toekomst. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen daarbij is de eigen kracht van de samenleving en de manier waarop we die zo goed mogelijk kunnen inzetten.” De gemeente heeft daarom samen met partners een aantal uitgangspunten voor beleid geformuleerd. Aan deze uitgangspunten is een uitvoeringsprogramma gekoppeld, zodat de visie in de komende jaren concreet uitgevoerd kan worden.

De maatschappelijke visie behandelt onder andere de onderwijshuisvesting en sportaccommodaties van Hattem. Er zijn specifieke vraagstukken op deze gebieden. De mogelijke terugloop van het aantal leerlingen is daar één van. Wethouder Borst: “ Op de basisscholen zien we dat de ene school overvol zit met leerlingen en een andere te maken heeft met leegstaande lokalen. Met de scholen zijn we nu in gesprek om een verkenningsronde te doen over visie en locaties.” Over de sportaccommodaties leven diverse gedachten bij de betrokken partijen en verenigingen. “Ook op dat gebied is het goed om een verkenningsronde te maken, zodat we gezamenlijk een beleid kunnen formuleren voor de toekomst”, aldus wethouder Borst. De taken, die van de rijksoverheid en provincie naar de gemeente worden verschoven, hebben een belangrijke invloed op de maatschappelijke visie. Daarom is onder andere een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd & Gezin naar een loket voor inwoners met vragen van 0- 100 jaar in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Op 16 december buigt de gemeenteraad van Hattem zich over de maatschappelijke visie.

St. Bernardusschool helpt giro 555 EPE- Afgelopen week heeft Menno Eikelenboom uit groep 6 een actie opgestart om geld in te zamelen voor giro 555. Hij kwam op dit idee omdat zijn klasgenootje Jhay uit de Filipijnen komt en hij wilde graag wat betekenen voor de slachtoffers van de ramp daar. Menno riep iedereen op om lege statiegeldflessen mee naar school te nemen. En dat heeft hij geweten. Een grote tas vol, bijna groter dan hemzelf, leverde hem dat op. Nadat alles ingeleverd was, werd de stand opgemaakt: Menno haalde met deze actie in 1 week tijd 163,30 euro op.

Concert Ralph van Manen en Odette op Hezenberg

Bingo bij volleybalvereniging P.S.H. WAPENVELD- De volleybalvereniging P.S.H. houdt op

woensdag 27 november een bingo in horeca ’t Spyker, Put-

tersweg 1, Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

Kleine Kringtentoonstelling WAPENVELD- In ’t Spyker Horeca, Wapenveld heeft de Vogelhoudersvereniging “De Vriendschap”, de Kleine Kringtentoonstelling georganiseerd, dit ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van De Vriendschap. Er waren ruim 350 vogels te bewonderen. Allemaal gekweekt door de leden van de verenigingen van de Kleine Kring uit Elburg, Epe, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Vaassen en Wezep. Er waren vele soorten vogels, in hun diverse kleurschakeringen te zien. De vogels werden door erkende keurmeesters gekeurd en hun indruk was dat de kwaliteit van de show hoog was. De kampioenen werden door wethouder Herman van der Stege bekend gemaakt, hij verrichtte tevens de opening van de tentoonstelling. De kampioenen in de diverse Hoofdgroepen waren: Kanarie: vetstof zonder rood, K.C. van der Wal, Vetstof met rood, L.B.E. Kessler uit Epe. Pigment zonder rood: A. Brehler uit Wezep. Postuur: Florino gekuifd bont, A. Brehler uit Wezep. Vorm: Gloster consort: H. Burgmeijer. Europese cultuurvogels: Grote goudvink wildkleur man, P. Kwakkel. Zebravinken: W. Eghuizen uit

Elburg. Japanse meeuwen: B. Hanekamp uit Epe. Gouldamadines: A. Huiskamp uit Epe. Tropische vogels 1: Rijstvogel, T. Beekman uit Vaassen. Tropische vogels 2: Binsenastrilde wildkleur man, J. Tichler uit Elburg. Tropische vogels 3: Zwartborstsijs wildkleur, F. Vinke. Grasparkieten: T. Buter. Agaporniden roseicollis: P. Jansen. Neophema’s: Turquoine parkiet, J. Brummel uit Epe. Grote parkieten: Barrabandparkiet wildkleur,

G. Knecht. Stammenkampioenen: Kanaries: T. Hanekamp, Europese cultuurvogels: P. Kwakkel, Grote goudvink wildkleur man, Agaporniden: E. Berends, Agapornis Fischeri groen. Stellenkampioenen: Tropische vogels 2: Roodsnavelspitstaartamadine wildkleur, J. Tichler uit Elburg, Agaporniden: E. Horst, Agapornis roseicollis lutino. Bondskruis: Agapornidis roseicollis groen wildkleur: P. Jansen. Al met al een zeer geslaagde show.

HATTEM- Op vrijdagavond 29 november wordt het landhuis van de Hezenberg in Hattem omgetoverd tot een concertzaal voor een optreden van Ralph van Manen en Sanne van den Bosch (Odette). Ralph van Manen is een bekende singer/songwriter die in de loop der jaren albums heeft uitgebracht met zowel gospel als reguliere muziek. Hij treedt regelmatig op in kerken en andere concertpodia in zowel binnen- als buitenland. Als songwriter schrijft Ralph door de jaren heen songs voor bekende Nederlandse artiesten als Danny de Munk en Willeke Alberti. Odette is de artiestennaam van Sanne van den Bosch uit Heerde, zij gaf precies een jaar geleden een benefietconcert in het landgoed Hezenberg voor de zieke Willemijn. Onder productie

van Ralph heeft Sanne haar eerste album, getiteld Mickey Finn in 2012 op de markt gebracht en daarmee is een muzikale carrière in gang gezet. Sanne zingt, net als Ralph, zowel reguliere als gospelsongs en treedt regelmatig op in zowel kerken als bij andere muziekevenementen. Informatie over Ralph en Sanne is te vinden op www.ralphvanmanen.nl en www.odette.nu. De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur op landgoed Hezenberg, Hezenberg 6 te Hattem. Toegangsprijs: 12,50 euro p.p. incl. koffie/thee met wat lekkers erbij, en een drankje. Kaarten aan de kassa 15 euro. Gezien het beperkte aantal plaatsen is reserveren via www.hezenberg.nl gewenst. Bellen kan ook, tel. 038-4445251. Reserveer tijdig want vol=vol.


FIETSMARKT ! ! ! ! ! j i r ri v W T B e fiettssen S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 43 2

VRIJDAG ZATERDAG

29 NOVEMBER 30 NOVEMBER

S int is bbllij , alle

21% weg ermee

BTW

VRIJDAG 29 NOVEMBER ZATERDAG 30 NOVEMBER

Van kinderfiets tot omafiets, van sportfiets tot electrischefiets, van racefiets tot mountainbike.

Alles exclusief 21% BTW Geen inruil mogelijk. Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

KERSTBOMEN Vers van het land. Nu uitzoeken, straks halen. BERKHOFF Hoofdstraat 208 8162 AT Epe

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties REIKI BEHANDELINGEN Anderhalf uur ontspannen nu voor 25 euro! www.htconsulting.nl Met uw pup/volw. hond op cursus www.hondenschooluniek.nl. Bij ons kunt u binnen trainen. Les van gedipl. instr. Info: 06-5429311 8 .

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

3 uur schoonmaken p.w. voor 45 euro.In Epe. Mooi apartement kom kijken. Tel. 692729 AANBIEDINGEN Haagbeuk vanaf 0,60 5 zakken potgrond á 40L € 10,00 10 buxus planten € 4,00 10 vaste planten € 6,50 10 heide planten € 4.50 Coniferen 170 hoog € 7.50 Laurierplanten 160 hoog € 7.50 Verder groot assortiment bloeiende tuinplanten, meststoffen, gewas- en onkruidbescherming enz. enz. Alles zeer scherp geprijsd. Ook aanleg en Onderhoud van T uinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5- 8181 LX - Heerde Tel: 0578 - 693809

Gevraagd Bijrijder voor onze pittige, goed opgevoede volbloed Arabieren in Heerde-Wapenveld. Ervaren, zelfstandig, trouw, eerlijk, niet meer dan 65 kilo wegend en minimaal 3 keer per week rijden, inclusief lange buitenritten. Lid schaapskooiruiters mogelijk. Meer info op www.purenaturearabians.nl 06-52541001

Schuurverkoop Hobbyspullen en zolderopruiming. Zaterdag 30 november van 10:00 tot en met 13:00 uur wordt er in de schuur aan de Kerkdijk 6 te heerde een schuurverkoop gehouden. Hobbymaterialen: waaronder stempels, snijmallen, emblischments, scrappapier, houten panelen, servetten en nog veel meer. Tevens speelgoed, boeken, puzzels, glaswerk, fotolijsten etc. Komt u gerust een kijkje nemen in onze verwarmde schuur.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 44

AIRWICK GEURKAARS

TWINKELVERLICHTING OF NETVERLICHTING

diverse soorten

binnen/buiten twinkelverlichting: 140 lamps 8 functies netverlichting: 160 lamps

LED THEELICHT

HOUTEN KAARSENBRUG

incl. batterijen

7 lamps incl. trendy houten hart

SET/4

1.39

0.79

4.99

MADE BY ME BREIGAREN

DAMES LEGGING

in veel verschillende kleuren verkrijgbaar 50 gram acryl nergens goedkoper!

diverse kleuren en prints maten XS-XL

7.95 WINDEL ADVENTSKALENDER melkchocolade 75 gram

U ITZO E KE N

2 VOOR

HANDWERK STOF 150x90 cm

1.99 GEUROLIE GIFTSET oliebrander en 12x 10 ml geurolie

0.88 KOOKBOEK MET SCHORT OF FUNNY SPAARVARKEN

!

3.49

0.66 TELEFOON OF TABLET SPEAKER

DAMES MINIROK

sublieme geluidskwaliteit Ø 5 cm

diverse uni kleuren katoen/elastan maten S-XL

3.98

2.79

ZIKI HEREN BOXERSHORT 1x uni + 1x print katoen/elastan maten XS-XXL

2-PAC K

PRINT ROK

1.99

2.49

3.95

3.29

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 45 2

WEEKACTIE!

VAN ZONDAG 24 NOVEMBER T/M ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013

o.a. Toy Story, Spiderman, Minnie Mouse of Betty Boop

UITZOEKEN SPEELGOED

knuffelbeer, prinses speelset, treinset of regenboog stapel piramide

maten 19-38

0.69 INDIGO EAU DE PARFUM of eau de toilette voor hem of haar 100 ml

diverse kleuren katoen 50x100 cm

2.99

3.49 KINDER SOKKEN

CAPETOWN BADDOEK

MEGA BLOKS BOUWSTENEN

jongens of meisjes uitvoering 450-delig past ook op andere merken

14.99

MAZE DOOLHOF SPEL diverse varianten

CAPETOWN WASHAND

HELICOPTER OF LANCEERAUTO

diverse kleuren katoen 16x21 cm

afstandbestuurbaar

E TOPKWALIT

heren, dames en kinderen diverse kleuren en maten

2.49

IT!

15.99

1.25 SKI HANDSCHOENEN

1.69

3.99

SKI SOKKEN

0.33

RACLETTE GOURMETSET

heren, dames en kinderen maten 27-46

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1.200 Watt 43x30 cm

2 PAAR

2.99

RS O N E N VOO R 8 PE

HOME ESSENTIALS FONDUESET

16.95

15.95

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden.

KINDER SHIRT


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 46

Vrijwilligers bijeenkomsten Berghuizerbad goed bezocht

Verian op de koffie in Wijksteunpunt Burgerenk EPE- Op dinsdag 3 december is Sandra Casteel van Verian nog eens op de koffie in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk in Epe. Tijdens het koffie-uurtje van 10.00 tot 11.30 uur schuift Sandra aan om informatie te kunnen verstrekken over Verian aan buurtbewoners. Het koffie-uurtje wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de koffie. U hoeft alleen maar te betalen voor

uw gebruikte consumpties. Sandra Casteel werkt voor Verian en geeft, door haar bezoek aan het koffie-uurtje, buurtbewoners de gelegenheid om tijdens de koffie vragen te stellen over de diensten die Verian kan bieden. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk, Linda Seinstra, tussen 8.3012.30 uur op tel. 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op, tel. 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Cheque voor Sidney and Friends WAPENVELD- Afgelopen week zijn er naar aanleiding van een oproep in deze krant een 2-tal bijeenkomsten geweest voor kandidaat vrijwilligers voor de nieuwe stichting Berghuizerbad in Wapenveld. De opkomst op beide bijeenkomsten, het Raadshuis in Wapenveld en bij de Keet van Heerde, werden zeer goed bezocht door een grote groep vrijwilligers. Een duidelijk signaal naar het bestuur toe dat het berghuizerbad leeft in de samenleving. De voorzitter van het nieuwe stichtingsbestuur, Rob Kroos, heeft een uiteenzetting gegeven over de werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Kroos benadrukte dat de vrijwilligers worden bijgestaan door een

nieuw te werven werknemer voor het Berghuizerbad per 1 januari met name t.a.v. de verantwoording bij het toezicht houden is dit van toepassing. Er zijn diverse vrijwilligers nodig voor de stichting: assistent toezichthouder, horeca, kassa, onderhoud van groen en gebouwen. Na afloop van de 2 goed bezochte bijeenkomsten kan de tussenbalans worden opgemaakt. “Er hebben zich al 40 mensen opgegeven voor de verschillende functies, een prachtig begin in de aanloop van de opening op 1 januari. Maar we zijn er nog niet, er zijn nog meer mensen nodig die op vrijwillige basis willen meehelpen met de exploitatie van het berghuizerbad in Wapenveld”,

aldus het bestuur. Voor nadere informatie kan men de website raadplegen: www.vrijwilligersberghuizerbad.nl. Op deze website kan men een formulier invullen voor de verschillende functies. Mailen kan ook: bestuur@stichtingberghuizerbad.nl voor aanvullende informatie. Tevens is de doelstelling van het bestuur dat alle huidige activiteiten doorgang vinden per 1 januari, zwemlessen en doelgroepen worden uitbesteed aan een zwemschool en de uren van het vrijzwemmen blijven zoals ze nu zijn. Het berghuizerbad is gesloten voor groot onderhoud van maandag 2 december tot en met 20 december.

Tentoonstelling Vogelvereniging de Cannenburgh VAASSEN- Vogelvereniging de Cannenburgh houdt haar jaarlijkse onderlinge tentoonstelling van vrijdag 29 november tot zondag 1 december in de Wieken aan de Molenstraat 15 in Vaassen. Hier tonen de leden van de vereniging de kweekresultaten van het afgelopen jaar. Ook dit jaar is een keur aan vogels ingeschreven, o.a. kleur en postuur kanaries,

agaporniden, tropen en grote parkieten. Donderdag 28 november worden de vogels gekeurd door erkende keurmeesters. Op vrijdag 29 november is de opening om 20.00 uur voor leden en genodigden. Tijdens de opening zullen de kampioenen bekend gemaakt worden, daarna is de tentoonstelling voor iedereen geopend tot 22.00 uur. Zaterdag 30 november

Inzameling pleinmarkt EPE- De Pleinmarktcommissie Grote Kerk Epe houdt zaterdag 30 november alweer de laatste inzameling van oude en gebruikte spullen. Boeken, kleding en kleine meubelen enz. zijn welkom. Er worden geen witgoed, grote meubelen en computers aangenomen. Tevens kunt u gebruikte tuin- en handgereedschappen, oude mobie-

le telefoons, postzegels inleveren voor de Z.W.O. U kunt de spullen brengen tussen 9.00 en 11.00 uur in de Gebouw Vijvervreugd naast de Grote Kerk aan de Beekstraat in Epe. Bent u niet in staat om de spullen te brengen, dan halen zij het graag bij u op. Hiervoor kunt u bellen met dhr. P. Dikken, op de inzameldag zelf, tel. 06-12434179.

Kampioen Enduro klasse EW50

is de tentoonstelling open van 10.00 tot 18.00 uur. Op zondag 1 december van 10.00 tot 17.00 uur. Tevens is er een verkoopklasse aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken. Ook zal er steeds een aantal bestuursleden aanwezig zijn die eventuele vragen over deze hobby kunnen beantwoorden.

Praisedienst Petruskerk WAPENVELD- Op zondag 1 december is er een praisedienst in de Petruskerk in Wapenveld, de dienst begint om 19.00 uur. De spreker deze avond is Jaap Kunst uit Kampen en de muzikale begeleiding is het koor We Believe. Er wordt die avond gesproken en gezongen rondom het thema Amazing Grace. U bent allen van harte uitgenodigd aan de Kwartelweg 9 in Wapenveld.

VAASSEN– Martin Sanders heeft van alle in het voorjaar verkochte puzzelboeken een kwartje gedoneerd aan de Stichting Sidney and Friends. Dit leverde een bedrag op van 2530 euro. De cheque hiervan is onlangs op het kantoor van Sanders overhandigd aan enkele bestuursleden van de stichting. Een welkome financiële bijdrage voor de groep die zich sterk maakt om het leven van meervoudig gehandicapte kinderen en jong volwassenen zo aangenaam mogelijk te

maken. Gestart vanuit de wens om huifbed rijden ook in deze omgeving aan te bieden. Sidney, de zoon van Petri van Ommen, geniet samen met anderen sinds mei regelmatig van deze ontspannende ritjes. De stichting wil naast het huifbed rijden ook andere activiteiten aan de doelgroep bieden. Op de foto staan (van links naar rechts) de bestuursleden Gees Wijnbergen, Petri van Ommen, Martin Sanders en Heidi van de Werfhorst.

OENE- Basketball All Stars Epe (BASE) heeft van de ‘buurman’ Restaurant Dorpszicht maar liefst 10 basketballen ontvangen. Hiermee kan de leeftijdsgroep 8-12 jaar nu naar hartenlust basketballen in het Kulturhus Oene. Op de foto overhandigt Margot Super namens de PR commissie een bloemetje aan Steven Post van Restaurant Dorpszicht. Deze

leeftijdscategorie, bestaand uit 14 kinderen, had nog geen eigen basketballen. Binnenkort, op 30 november van 10.00 - 14.00 uur, mogen 6 van deze jeugdige spelers hun eerste wedstrijdervaring opdoen in Topsporthal Landstede te Zwolle. Trainingstijden 8-12 jaar: woensdag van 17.45 - 18.45 uur in Kulturhus Oene. Voor meer informatie: coachklaas@hotmail.com.

Filmliga Epe

WAPENVELD- Gert Berghorst uit Wapenveld is, net als vorig jaar, Nederlands kampioen geworden in de Enduro klasse EW 50. Het gaat om 10 wedstrijden door heel Nederland in een periode van een jaar tijd. Het parcours gaat over ruw terrein, variërend van verharde weg, maïsland, bos en door water. “Heel pittige wedstrijden, waar

veel concentratie en goed uithoudingsvermogen van belang is. Het is een gevecht met jezelf, motor en elementen. Een jaar lang ben je behoorlijk aan het trainen om je conditie goed op peil te houden”, vertelt Gert die al meer dan 35 jaar aan motorsport doet. Zoon Jordi is vierde geworden in de klasse N1.

EPE– Op vrijdag 29 november organiseert de Filmliga Epe weer een filmvoorstelling in de C1000zaal van Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De film is een indringend relaas over identiteit, waarden en overtuigingen en blijft van begin tot het eind boeien. De aanvang is om 20.00 uur en de kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het is niet mogelijk om kaarten te reserveren. Iedereen wordt dan ook geadviseerd op tijd te komen: vol is vol. De entreeprijs is 6 euro (4 euro voor donateurs). Iedereen die wil weten welke films de Filmliga in het seizoen 2013/14 vertoont, kan zich aanmelden voor de Filmliga Nieuwsbrief. Mail dan naar info@cultuurpleinnoordveluwe.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 47 2

T E F F U B S JE P A H N E N E N N A P Y T R A DE NUMMER 1 IN P Tapas compleet %ENHEERLIJKESELECTIEVANDElJNSTETAPASHAPJESEN SALADES!LLESINEENMOOIEPRESENTEER4APAS BAK VOORTOTPERSONEN+ANZOOPTAFELGEZET WORDEN LEKKERENGEMAKKELIJK!LLESWORDTINDE KOELBOXVERPAKTGELEVERD

MET GRATIS SATÉ SAUS

5 s+IPSATÏINPIRISAUS s*AVAANSEGEHAKTBALLETJES s0ALINGSPEKMETBRIE s-EDITERRANEDROGEWORST s4OMAATMOZZARELLASALADE s)NDISCHEKIPSATÏSALADE s%IGENGEMAAKTElLETAMERICAIN s'ROENEKNOmOOKOLIJVEN s/MASRUNDVLEESSALADE s3CHARRELSALADE s#OWBOYVLEES s+IPGRILLWORSTMETKAAS s(UISGEMAAKTEGEVULDEEITJES s6ERSAFGEBAKKENOF AFBAKSTOKBROODNAARKEUZE

Mini hapjes buffet pan met 4 soorten hapjes %ENSPECIAALHAPJESBUFFETVOOREENFEESTJE VANAFPERSONEN7ATKRIJGTUALLEMAAL s /MASRUNDVLEESSALADE s 3CHARRELSALADE s 0ARTYPANCOMPLEETMETSOORTEN WARMEHAPJESINDISCHEGEHAKT BALLETJES MINIKIPSPIESJES KIPKLUIFJES ENKIPBALLETJES s +OUDEHAPJESSCHOTELPALINGSPEKBRIE

GEVULDEEITJES BEENHAMWRAPS KIPGRILLWORST AMBLEVERWORST

6ISSERDROGEWORSTMETKRUIDNAGEL s 6ERSAFGEBAKKENOFAFBAKSTOKBROOD NAARKEUZE s )NCLUSIEFVOLDOENDEBORDJESENBESTEK

5 7,9

7,9:665

MET GRATIS SATÉ SAUS

MET GRATIS PIRI PIRI SAUS

Ballenpan

Mixed Ballenpan

Kipspiesjespan

Spareribpan

50/50 pan

6ERKRIJGBAARINSOORTEN INDISCH JAVAANS SATÏOFKIP

!LLESOORTENINDEPAN INDISCH JAVAANS SATÏENKIP

OF

/NZEBEKENDEHUISGEMAAKTE SPARERIBS HEERLIJKGEMARINEERD

+IESZELFUITSOORTENINÏÏNPAN

)%$%2%0!."%6!4 +),/,%++%2.)*%.

5 Kipkluifjespan

5 PITTIGGEKRUID

5 

5 

5 

Mega Party-pan

Gourmet totaal

ruim 150 hapjes in 6 soorten

GRAMVLEES s-INIBIEFSTUK s-INIHAMBURGERRUND s-INIRUNDERVINK s-INISNITSEL s-INISLAVINK s-INIKIPlLET s-INIKIPBURGER s-INIKIPSATÏ s-INIGEHAKTCORDONBLUE s+IPSHOARMAVLEES s'ESNEDENUITJES s'ESNEDENCHAMPIGNONS s'ESNEDENPAPRIKAS s'ESNEDENSPEKJES s2UNDVLEESSALADE s3CHARRELSALADE s6ERSGESNEDENFRUIT s+RUIDENBOTER s 6ERSAFGEBAKKENOFAFBAKSTOKBROODNAARKEUZE sSOORTENSAUSSWEETCHILI KNOmOOKENHONINGMOSTERD

=(7,9:

5 7,9

7,9:665

s'EHAKTBALLETJESNATUREL s3PARERIBS s-INIKIPSPIESJES s+IPBALLETJES s:WOLSCHESPEKLAPJES s0ITTIGEKIPKLUIFJES

5 

.00 en 13.00 uur! 12 en ss tu g lin el st be uw n va n le 2 kerstdag opha van een bestelling 5 7.50 !!! e

zorgen (in de hele regio)

uari, februari en maart: be Actie in de maanden december, jan

Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976 - info@slagerijvanguilik.nl

Bestel via onze webwinkel: www.vanguilikcatering.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA XX

Op de koffie in wijksteunpunt Burgerenk

Met personenalarmering is er altijd iemand in de buurt Een veilig gevoel… als u ’s nachts valt of er iets anders aan de hand is, krijgt u met een druk op de knop direct contact met een verpleegkundige. Deze zorgt dat er iemand bij u langskomt. Dat kan een familielid of een bekende uit de buurt zijn, maar ook een medewerker van Carinova. Medewerker personenalarmering Henri Schröer legt uit hoe eenvoudig het werkt. “Personenalarmering is een uitkomst voor ouderen die alleen wonen, maar ook voor ieder ander die graag snel hulp wil kunnen inschakelen”, zegt Henri. “Het werkt eenvoudig: u draagt aan een ketting of op een polsbandje een alarmknop, die u indrukt als u hulp nodig hebt. Er is zelfs een heel onopvallende uitvoering beschikbaar, met een knopje op een horloge. We plaatsen in de buurt van de telefoon een klein kastje, waarmee de zender contact met de alarmcentrale kan maken.”

EPE- Vanaf september is het wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, gestart met een koffie-uurtje op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het koffieuurtje wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw van de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe en is bedoeld voor iedereen uit de buurt. De eerste paar koffie-uurtjes mochten in ieder geval al een

paar buurtbewoners ontvangen. Nu, een paar maanden later, zitten er steeds meer buurtbewoners aan de koffie in het wijksteunpunt. Twee gastvrouwen van de wijkvereniging en een vrijwilligster van het wijksteunpunt zijn enthousiast om buurtbewoners te ontvangen en te voorzien van een kopje koffie of thee. Iedereen uit de buurt, ongeacht leeftijd, is van harte welkom

op de koffie. De koffie-uurtjes zijn van 10.00 tot 11.30 uur. De koffie kost 60 eurocent en de gezelligheid krijgt u er gratis bij. Mocht u willen sjoelen of een ander spelletje doen tijdens de koffie dan kan dat. U kunt ook uw eigen handwerkje meenemen als u dat graag onder de koffie doet. Voor meer informatie kijk op www.swoepe.nl.

Carrousel eigen Kracht

Bridgeuitslagen

HEERDE- Op dinsdag 3 december is er een bijeenkomst van de Carousel Eigen Kracht in het Fysiotherapeutisch Centrum te Heerde. Om 19.00 uur start de avond met een kwartier ontspannende oefeningen voor rug en nek door Merdi van Essen, fysiotherapeut te Heerde. Daarna zal Ruud Timmerman (apotheker te Heerde) de mantelzorgers uitleg geven of het verstandig is medicijnen te gebruiken als je pijn in de nek hebt, slecht slaapt, nerveus bent, verdrietig bent enz. Allemaal vragen waar een mantelzorger mee kan zitten. Je wilt het zo lang mo-

HEERDE- De uitslagen van de bridgeclub Heerde. Lijn A: 1. Dames Kalff/van Lubek 71.25%, 2. Dames Boele/Schurink 65 %, 3. Dames Harskamp/Blomme 56.67%. Lijn B: 1. Echtpaar Gelderman 63.39%, 2. Mevr. Oosterhof/heer Schurink 59.17%, 3. Echtpaar Maat 55.43%.

gelijk volhouden om voor iemand te zorgen en soms heb je klachten waar ook via een huisarts of in de apotheek medicijnen voor te verkrijgen zijn. Is dat verstandig om te doen? Tijdens deze bijeenkomst kunt u hierover vragen stellen aan Ruud Timmerman. Als u liever een keer apart met hem wil spreken, kan er ‘s avonds een afspraak gemaakt worden. U kunt zich voor deze avond aanmelden bij De Plu, het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde, tel. 0578- 699500 of via de mail: info@depluheerde.nl.

Corinda Luttjeboer succesvol in Macriders Cup

Bingo VAASSEN- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 4 december een bingoochtend in Dorpscentrum De Wieken aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang: 10.00 uur.

Betonprijs EPE- Van Norel Bouwgroep uit Epe heeft de Betonprijs 2013 gewonnen met de woningbouw van Huize het Oosten in Bilthoven, een landelijk centrum waar Vrijmetselaren kunnen wonen en werken. Van Norel Bouwgroep is in 2012 gestart met de nieuwbouw werkzaamheden van dit ruim 13 miljoen euro kostende project. Een deel van de appartementen is al in gebruik, maar de feestelijke opening zal eind van dit jaar plaatsvinden.

WAPENVELD- Corinda Luttjeboer heeft met zeer veel succes met haar pony Goldwing’s Hoeve’s El Diego deelgenomen aan de Macriders Cup en een zeer fraaie tweede plaats behaald in de Finale welke afgelopen zaterdag werd verreden bij de Sunrise Stables in Assen. Haar beoordeling voor de afsluitende Kur op Muziek was 80% van de Trainers en 72,50 % van de KNHS jury. Ze reed een mooie keur met daarbij leuke, vlotte passende muziek. El Diego was goed bij de les en liet zien dat hij uitstekend door Corinda wordt afgericht en dat de combinatie op een steeds hoger niveau kan acteren. De Macriders Cup bestaan uit een

aantal selectiewedstrijden die door geheel Nederland worden georganiseerd. In deze Selectiewedstrijden worden combinatie getest op talent. De beoordeling is op exterieur, bewegingen van paarden /pony’s, graad van africhting en de kwaliteit van de combinaties, dit alles gebaseerd op de klasse waarin de combinatie op wedstrijden uitkomt. Deze selecties worden beoordeeld door trainers die zich zelf hebben bewezen in de paardensport. Als een van de Trainers was o.a. Aart van Essen uit Heerde aanwezig. Een trainer / ruiter die hard aan de weg timmert en zich zelf steeds meer internationaal bewijst.

Direct iemand waarschuwen “Als u op het alarm drukt, hoort u de verpleegkundige van de alarmcentrale. Die vraagt wat er aan de hand is en zal hulp regelen. Bij de aanmelding kunt u doorgeven wie de centrale moet waarschuwen: de buren, een familielid, of direct een verpleegkundige van Carinova. De computer van de alarmcentrale herkent uw telefoonnummer. Daardoor ziet de medewerker direct uw belangrijkste gegevens, zoals uw adres, welke medicijnen u gebruikt en waar u die bewaart. Ook de telefoonnummers van uw contactpersonen staan op het scherm.” Duidelijke uitleg Sommige mensen zijn bang voor breekwerk, maar in huis hoeft weinig te gebeuren: “We plaatsen een kastje en sluiten wat draden aan. Dat is alles. Het alarmkastje werkt op alle telefoonlijnen, ook als u via internet belt. Tijdens de installatie leggen we uit hoe alles werkt en testen we samen het apparaat.” Duidelijk filmpje “Iedereen kan personenalarmering nemen”, zegt Henri. “Wel verschillen de kosten afhankelijk van uw wensen, uw situatie en uw verzekering. We kunnen ook extra’s leveren, zoals een apparaatje dat de alarmcentrale belt als een dementerende gaat dwalen, of een apparaatje dat automatisch een alarm stuurt als u valt.” Geen € 60 aansluitkosten voor leden Servicepakket!! • Deze aanbieding geldt voor elke nieuwe aanmelding voor personenalarmering in de periode t/m 31 december 2013. • Geldt alleen voor (standaard) aansluitkosten personenalarmeringskastje. • Bovendien krijgen leden van het Servicepakket 10% korting per maand op de abonnementskosten. Op onze website (www.carinova.nl) staat een korte film waarop u ziet hoe de alarmering werkt. U vindt er een formulier waarmee u zich voor de personenalarmering kunt aanmelden. U kunt ook bellen om het informatiepakket te bestellen: telefoon 0900 86 62

Carinova

Postbus 678 7400 AR DEVENTER

T 0900 86 62 E info@carinova.nl

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

Topprestatie turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag 23 november werd in Beekbergen de 1e voorwedstrijd in de 3e divisie geturnd. Melissa Beekhof en Christien van Dijk turnen in de categorie Senior Supplement C. Voor Melissa is dit het eerste jaar dat zij zich mag meten met de senioren. In het totaalklassement eindigde Melissa als 5e. Melissa kan

haar positie in de top nog versterken de komende wedstrijden door te werken aan haar kleine verbeterpuntjes op balk en brug. Christien mocht het podium betreden waar ze de zilveren medaille kreeg omgehangen. Op 14 december is de tweede voorwedstrijd waar beide meisjes zich weer in de top hopen te turnen.

Nieuw boek: Goed Goan EPE- ‘Goed Goan!’ Het is een van oorsprong Twentse/Oostgelderse groet, maar inmiddels volledig ingeburgerd in Epe. Vandaar dat het ook de titel is van een bijzonder boek over Epe, dat 30 november verschijnt. ‘Goed Goan!’ is gemaakt door Jan Stenvert en Bert Hanekamp en staat boordevol verhalen over markante en ondernemende Epenaren. Bert Hanekamp en Jan Stenvert portretteerden ze in mooie bewoordingen en markante beelden en wisselden deze verhalen af met interviews met vier andere opmerkelijke plaatsgenoten:

Dries Dekker, Jaap Kanis, Gerrit van Vemde en Marleen Westerink. Aangevuld met schitterende foto’s van wild, natuur en Epe van nu afgezet tegen Epe van vroeger, is een prachtig boek ontstaan dat zowel lezens- als bezienswaardig is. Op www.epernet.nl zijn geweldige verhalen te zien en te lezen over de totstandkoming van dit boek: ‘The making of’. ‘Goed Goan!’ is vanaf 30 november verkrijgbaar in de boekwinkel of te bestellen via www.uitgeverijgelderland.nl. Verkoopprijs: 24,95 euro. Full colour, gebonden, 120 pagina’s.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 49 2

MATRASSEN p o = p o 10-DAAGSE! t o t 0 1

% 0 5 G N I T R O K E T ÉCH wroommatrassen Op sho

ACTIE DUURT T/M 7 DECEMBER !! BOXSPRINGS, SLAAPKAMERS, TIENERBEDDEN, BODEMS, MATRASSEN, OVERTREKKEN, DEKBEDDEN...

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 50

Voorlichtingsavond Cambridge Engels

Decemberactie Lions Club EPE- Moeilijke tijden voor de Voedselbank Vaassen Epe Heerde. Onder geselecteerde gezinnen, huishoudens en alleenstaanden verspreidt de Voedselbank wekelijks pakketten met voedselproducten, die merendeels door producenten en distributeurs van levensmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Op dit moment zijn 80 gezinnen afhankelijk van Voedselbank Vaassen Epe Heerde. Bedrijven zijn veel minder bereid de voedselbank producten te schenken dan in andere jaren. Lions Club Oene Gelre schiet daarom de voedselbank te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De door u ingeleverde waardepunten zullen zij verzilveren voor

koffie en thee producten en doneren aan de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft aan de Lions toegezegd alle donaties met minimaal 15% te verhogen. Vorig jaar zijn op deze wijze landelijk 2,6 miljoen punten ingezameld, goed voor 5600 pakken koffie. Geef uw D.E. Waardepunten nóg meer waarde en stel deze ter beschikking aan de voedselbank. Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kunt u de gehele decembermaand inleveren op 4 adressen binnen de gemeente. Dit is bij Wijnkoperij Kroese, Hoofdstraat 147, Bakkerij Marcel Commandeur, Hoofdstraat 144, De Kaasspecialist, Sternpassage 1b en Café De Posthoorn, Markt 1.

Dakgoten schoonmaken voor ouderen HEERDE- De voorlichtingsavond van de Noordgouw in Heerde over atheneum-plus met Cambridge Engels was geslaagd. Op deze avond, bedoeld voor leerlingen van groep 8 die nog meer uitdaging aankunnen dan het atheneumniveau, werd voorlichting

gegeven en konden proeflesjes worden gevolgd. In drie rondes werden lessen logisch denken, Cambridge Engels en Klassieke en Culturele Vorming gevolgd. Tijdens de pauze was er uiteraard ‘tea’ met allerlei Engelse lekkernijen. Met Cambridge Engels

kunnen leerlingen het internationaal erkende Cambridge Certificate behalen, dat toegang geeft tot universiteiten wereldwijd. Vanaf de brugklas worden de atheneumplusleerlingen bovendien getraind in logisch denken en krijgen ze extra klassieke en culturele vorming.

Tentoonstelling Kristal-Feest EPE- Met de tentoonstelling Kristal-Feest wordt het jubileumjaar “10-Jaar De Aventurijn” op bijzondere wijze afgesloten. Voor deze grande-finale zijn drie glaskunstenaars uitgenodigd die zowel in Nederland als internationaal tot de belangrijkste behoren: Peter Bremers, Menno Jonker en Han de Kluijver. Het buitengewone van deze tentoonstelling is dat de kunstenaars, op speciaal verzoek van Galerie De

Aventurijn, unieke objecten inbrengen uit hun eerdere periode: het tijdsbestek omvat de jaren 1994 – 2006. Dit is de kans voor een ieder om kunstwerken van deze kunstenaars aan te schaffen die nergens meer verkrijgbaar zijn. Nog nooit eerder heeft een galerie deze drie kunstenaars gezamenlijk in huis gehad. Hun unica zijn wereldwijd opgenomen in vele particuliere en museale collecties. De tentoonstel-

ling loopt van 30 november t/m 19 januari 2014 en wordt geopend op zaterdag 30 november. Van 14.00 – 17.00 uur zijn de kunstenaars in de galerie aan de Polweg 2 te Epe aanwezig. Voor meer informatie: www.aventurijnglasgalerie.nl of tel. 0578-610500. Galerie De Aventurijn is alleen geopend tijdens de tentoonstellingen donderdag t/m zaterdag en elke 2e zondag v.d. maand van 13.00 – 17.00 uur.

HEERDE- Om een dakgoot van een woonhuis schoon te maken moet meestal op grote hoogte gewerkt worden. Daaraan zijn valrisico’s verbonden. Voor senioren en mensen met een beperking zijn dit altijd angstige klussen die men niet graag meer zelf uitvoert. Daarom biedt het ouderenwerk in Heerde dit serviceproject aan senioren uit de gemeente Heerde aan. Het reinigen van de dakgoten wordt uitgevoerd

door een professioneel bedrijf uit Wapenveld. Tegelijkertijd wordt gekeken of uw goot lekkage heeft. De dakgotenreiniging wordt ingepland in week 51 en in week 1 en 2 van het nieuwe jaar. De kosten bedragen € 27,50 voor dakgoten minder dan 10 meter en € 52 voor dakgoten die langer dan 10 meter zijn. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bellen naar Brinkhoven, tel. 0578-691244.

Goede Herder helpt de slachtoffers Filipijnen

HVV bereikt volgende bekerronde HATTEM- Berends & Slump HVV heren 1 bereikte afgelopen donderdag de volgende ronde van de beker. Holyoke uit Enter zat langer in de auto dan dat ze in het veld stonden. Hun intenties waren vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk: alles of niets. Het werd niets. Ze mochten de eerste 10 minuten nog wel even dromen over bekersucces. De mannen uit Hattem waren namelijk nog niet helemaal bij de les en hadden moeite met de service en de geplaatste

prikballen van de tegenstander. Good Oldy Menno Tonnis gaf het juiste voorbeeld en schudde de boel wakker. Holyoke kon tot de 15 punten nog bijblijven, maar realiseerde zich vanaf dat moment dat het met een kansloze missie bezig was. Het kwaliteitsverschil was gewoonweg te groot en HVV had het spelletje van de tegenstander feilloos door. Het aanwezige publiek kon, ondanks de ontbrekende spanning, bij vlagen genieten van prachtige aanvallen,

Zaalvoetbal voor groep 8

verdedigende acties en een enkel kill block. Ruim binnen het uur werd de eindstand van 3-0 bereikt. De setstanden waren 25-17, 25-11 en 25-08. Berends & Slump heren 1 heeft daarmee de 2e ronde van de regiobeker bereikt. De tegenstander zal over een aantal weken bekend zijn. Komende vrijdag, 29 november, wacht er een uitwedstrijd tegen Alterno uit Apeldoorn. De wedstrijd begint om 21.15 uur en de inzet is het verdedigen van de koppositie.

Hattem Pétanque HATTEM- Voor de spelers van Hattem Pétanque die in het weekend ook eens ‘thuis’ willen boulen wordt er maandelijks een thuisblijverstoernooi georganiseerd. Op 23 november stond er weer een aantal teams klaar om de strijd aan te gaan. Er werd ondanks de kou fanatiek gestreden om de hoogste eer met veel fraai spel. Na vier ronden kon Diana de standen opmaken en de prijzen uit gaan reiken. De winnaars van deze a la maison toernooi werden Henk v. Holst en Hans Tijssen. Tweede werden Aly van Oene en Ineke Haas, derde eindigden Marijke Wijnen en Nanny Muller.

HATTEM- Leerlingen uit groep 8 van de basisschool kunnen de komende weken terecht bij het jongerenwerk van Stichting Welzijn Hattem, waar speciaal voor deze groep een zaal-

voetbalmiddag wordt georganiseerd. Op dinsdagmiddag komt er een enthousiaste groep leerlingen naar de sportzaal in De Marke, om vol overgave een wedstrijdje te spelen.

Bingo in Bloemfontein VAASSEN- Het wijksteunpunt Bloemfontein Vaassen organiseert op donderdag 12 december, om 14.00 uur, een bingo met het thema Kerst in de ontmoetings-

ruimte van de Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er zijn verschillende kleine prijsjes te winnen wat hoort bij het thema Kerst.

Ruitersport VAASSEN- De uitslag van LR de Cannenburgh. Op zaterdag 9 november werd er een wedstrijd in Hierden georganiseerd. Daar behaalde Marlies de Waal met haar paard Brocatelli Velvet een 3e prijs met 214 punten in de klasse Z1. Zaterdag 16 november vond de 1ste selectiewedstrijd dressuur plaats in Dronten. Christel Jansen v/d Sligte met haar paard Angel of Balaine behaalde in de klasse M2 een 2de prijs met 191 punten.

WAPENVELD- Ieder jaar, rond Sinterklaas, houdt CBS De Goede Herder in Wapenveld een actie t.b.v. onze medemens. Zo hebben ze al pepernoten verkocht voor stichting ‘Doe een Wens’, zijn ze bezig geweest met ‘Actie Schoenendoos’ en hebben ze geld bijeen gebracht voor de NSGK. Dit jaar was de bestemming van de actie al snel duidelijk: de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen. Aanhakend bij de grote televisieactie ten

bate van giro 555, organiseert de school een klussenactie. Door middel van een klussenkaart mogen de kinderen in hun directe omgeving klussen doen in ruil voor een bijdrage. Hiervoor hebben ze een klussenkaart gekregen. Volgende week donderdag, 28 november, zal het geld en de klussenkaart ingeleverd worden op school. In de info van de school zal het totaalbedrag vermeld worden (www.bsdegoedeherder.nl).

Zwemmers ZVV minioren beste van Gelderland

VAASSEN- Vol goede moed verzamelde het minioren team van ZVV uit Vaassen zich zaterdagmiddag 23 november in het nieuwe Erica Terpstra Sportfondsenbad te Nijmegen. De Gelderse Minioren Clubmeet stond op stapel, met als hoofdprijs de bokaal, maar vooral de grote eer. Zestien verenigingen gingen de strijd aan. Van het begin tot het einde stonden de ZVV zwemmers er als team, zij zwommen als team en zo kwamen zij tot geweldige resulta-

ten. ESCA Zwemmen uit Arnhem eindigde op de derde plaats in het klassement, Aqua Novio ’94 uit Nijmegen op de tweede plaats en de minioren van ZVV mogen zich nu de beste van Gelderland noemen; een kroon op het jarenlange trainingsen coachingswerk van hoofdtrainer Gian Dorsthorst en iets waar een betrekkelijk kleine club als ZVV heel trots op mag zijn. Met deze overwinning is een plaats bij de landelijke finale op 8 februari zeker gesteld.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 521

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Opruiming fietsen (lakschade/demo)

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Gazelle

df-3v

699,- min inruil* 499,-

Gazelle

oma

419,- min inruil* 299,-

Montego oma

389,- min inruil* 289,-

Batavus heren

749,- min inruil* 599,-

Gazelle

dames wit 649,- min inruil* 499,-

Oma

20inch

279,- min inruil* 150,-

* Inruil ter onzer beoordeling. Giant ATB

399,-

Uw Dealer van: - Gazelle - Giant - Sparta - Union - Cortina

Wij zoeken gebruikte fietsen voor onze buitenlandse afnemers!

Töpfer Tweewielers

..... de tweewielerspecialtist van Epe HOOFDSTRAAT 136 - EPE Tel: 0578-612440

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

December actie! 22 november t/m 31 december

Ondernemersvereniging Wapenveld

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

çåsjppmpoutupqqjohå (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl

Bij elke aankoop bij één van de deelnemende leden, maak je kans op leuke prijzen! Wekelijkse trekking van 5 prijzen!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 52

SGNOV bedankt haar vrijwilligers

Najaarsconcert Ontwaakt HATTEM- Op zaterdagavond 30 november houdt Ontwaakt haar jaarlijkse najaarsconcert. Alle geledingen van de vereniging zullen op deze avond van zich laten horen. Naast het A-orkest, het studieorkest en de tamboergroep zal dit jaar ook de blokfluitgroep een optreden verzorgen. Het programma van het A-orkest zal deels bestaan uit de stukken die ook op het con-

cours gespeeld zijn: Elvis in Concert, Autumn Leaves en de Deep Purple Medley. Daarnaast kunt u uiteraard ook genieten van andere soorten muziek, zoals de mars Performance, die het A-orkest samen met de tamboergroep zal uitvoeren. Aanvang van het concert is 20.00 uur in MFC de Marke. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Dialectkring gemeente Epe EPE- Op dinsdag 3 december komt de Dialectkring Gemeente Epe voor de laatste keer in 2013 bij elkaar van 17.30 tot 19.00 uur in de Hezebrink in Emst. Cor Rorije uit Heerde zal wat vertellen over de streektaalmuziek in de loop der jaren. Allereerst zal

HEERDE- Ria Souwman en Willy Pannekoek zijn deze maand vijfentwintig jaar vrijwilliger van Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe. Beiden zijn actief in de activiteitencommissie. Deze commissie organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor mensen met functiebeperkingen waaronder de Truckersdag in Heerde.

Ter gelegenheid van hun jubileum ontvingen de dames een bos bloemen. Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe bevordert de mogelijkheden van mensen met functiebeperkingen tot deelname aan de samenleving. Dat doet zij enerzijds door het organiseren van activiteiten gericht op ontspanning en het elkaar ontmoeten en

anderzijds door het behartigen van belangen en het bevorderen van gelijkwaardige mogelijkheden voor iedereen. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.sgnov. nl. Foto: Staand v.l.n.r. Hennie Remmers, Jannie Kers, Henk Pannekoek en Arie van der Vlekkert. Zittend op de voorgrond v.l.n.r. Ria Souwman en Willy Pannekoek.

aan de Dialectkring een cheque worden overhandigd namens het RaboFonds Noord Veluwe als bijdrage voor de uitgave van het boek “Gezegden en uitdrukkingen in de streektaal” door Mevrouw Marisca Zweekhorst. Iedereen is van harte welkom.

Hattemer gekozen in het landelijk bestuur CDJA

Kledinginzameling voor Roemenie WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 7 december houdt de Roemeniecommissie Wapenveld de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenië. Vanuit Wapenveld bieden zij al lange tijd hulp in Roemenië. Heel veel gezinnen zijn geholpen met voedsel, kleding en andere broodnodige middelen. Om deze hulp ook dit jaar voort te zetten is

er iedere 1e zaterdag van de maand een kledinginzameling. Hebt u nog schone kleding dan kunt u die zaterdag 7 december afgeven tussen 9.30 en 11.00 uur, Kanaaldijk 57 (bij de oude school) in Wapenveld. De kleding die zij krijgen, wordt door de werkgroep gesorteerd voor arme gezinnen waar zij in Galautas (Roemenië) contacten mee on-

derhouden en die hulp nodig hebben. Dat wat overblijft, wordt voor transport klaargemaakt en door een bedrijf dat hulptransporten verzorgd, gekocht en opgehaald waarna het een goede bestemming krijgt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel Kroese, tel. 038-7507167 of e- mail: karelkroese@hotmail.com.

Amnesty International HEERDE- Amnesty International Heerde schrijft brieven voor o.a. Egypte. Sinds de ’25 januari-revolutie’ spelen Egyptische vrouwen een belangrijke rol bij de demonstraties voor hervorming in hun land. Maar dit is niet ongestraft gebleven. Vrouwen zijn doelwit geworden van mishandelingen en seksueel geweld, specifiek gericht op vrouwen. Zowel de veiligheidsdiensten als individuen hebben zich hieraan schuldig gemaakt. Wit- Rusland: In januari

2013 wilde de Wit-Russische Ihar Tsikhanyuk de LGBTI-organisatie Human Rights Centre Lambda (lesbian, gay, transgender, intersexual) officieel laten registreren. Dit was niet toegestaan en hij werd later door de politie meegenomen en een uur lang ondervraagd, geslagen en bedreigd omdat hij homoseksueel is. Hij diende een officiële klacht in, maar deze werd afgewezen omdat er ‘niet genoeg bewijs was om een onderzoek te starten’. Guatemala: Mensenrech-

tenactiviste Norma Cruz leidt de organisatie Fundación Sobrevivientes (Stichting van de Overlevenden), een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen. Sinds 2008 worden Norma en haar collega’s bedreigd vanwege het werk dat zij verrichten op het gebied van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook familieleden van Norma werden aangevallen en bedreigd. De brieven liggen klaar in de Ontmoetingskerk in Heerde op zondag 1 december.

De schoonheid van water

HEERDE- De Parkschool is een Daltonschool. Het Daltonkarakter van de school is terug te vinden in de wijze waarop de kinderen les krijgen. “In het onderwijs wordt het samenwerken van jong en oud bij allerlei activiteiten onderstreept. Ook gaan we in ons onderwijs er vanuit dat ieder mens van nature leergierig is. Door de wijze waarop we met elkaar omgaan, onze leeromgeving hebben ingericht en het onderwijs aanbieden, willen we de

kans op het gevoel van “Yes, nu kan ik het zelf” vergroten”, aldus de school. Zelfstandig worden lukt pas goed als het kind vertrouwen krijgt en verantwoordelijk is voor de gevolgen van de gemaakte keuzes. Onlangs is groep 5/6 is gestart met het thema ‘De ‘schoonheid’ van water’. In de klas is een themahoek ingericht met boeken en informatie over water. De kinderen hebben gekeken naar wat het Waterschap allemaal doet en hier

HATTEM- Hattemer Luc van Dijk (24) is afgelopen weekend gekozen tot dagelijks bestuurslid en secretaris van de jongerenorganisatie van het CDA landelijk. Luc is al vanaf zijn 16de jaar lid van het CDJA. In de afgelopen jaren was hij als vertegenwoordiger van Gelderland regelmatig aanwezig tijdens tal van landelijke bijeenkomsten. Recent heeft hij zich ingezet voor de campagne van Esther de Lange die tot CDA lijsttrekker voor de Europese verkiezingen is gekozen. Hij vindt het belangrijk dat jongeren actief zijn binnen de politiek. Vanuit zijn nieuwe functie gaat hij proberen de politiek dichter bij de jongeren te brengen. Luc. “Dat geldt niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk. Ik zou het leuk vinden wanneer de Hattemse jeugd contact

met mij zoekt via Facebook of Twitter. E-mailen mag natuurlijk ook. Jongeren kunnen in de politiek echt het verschil maken”. Luc is van plan in de voorjaarsvakantie met jongeren uit Hattem op bezoek te gaan in de Tweede Kamer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staat Luc op de vierde plek voor het CDA Hattem. Luc: “Mijn uitdaging is om de jeugd echt actief te betrekken bij de politiek en hun stem te laten horen in de Hattemse raadszaal. Het verkiezingsprogramma van het CDA in Hattem heet niet voor niets Tijd voor verandering. Juist het elan van de jeugd kan tot die verandering bijdragen”. Op de foto wordt Luc van Dijk gefeliciteerd door Europarlementariër Esther de Lange. Foto: Dirk Hol.

Xing met Otto de Bruijne

onderzoeksvragen bij gesteld. Ze gingen zelf op zoek naar informatie en hebben dit verwerkt in een muurkrant. Iedere groep gaf een presentatie over de verkregen informatie aan de klasgenoten. Daarna werden alle muurkranten voor de leerlingen, ouders en belangstellenden in de centrale hal opgehangen. Wilt u een keertje komen kijken op de Parkschool, tijdelijk adres Andoornstraat 1, dan bent u van harte welkom.

HATTEM- Zondag 1 december tussen 20.00 en 21.30 uur verzorgen spreker Otto de Bruijne en Praiseband Xing een avond in de Open Poort te Hattem. Otto de Bruijne maakte diverse programma’s voor de Evangelische Omroep zoals Otto in Afrika, Otto op zoek en Omega. De Bruijne is een veelgevraagd spreker in christelijke kringen. De Bruijnes bijdrage wordt muzikaal omlijst

door Praiseband Xing uit Hattem. Deze band verzorgt al zo’n 20 jaar praise-avonden in het hele land met vertrouwde en nieuwe christelijke muziek. Wie zich wil laten inspireren, is zondag 1 december om 20.00 uur welkom in de Open Poort aan de Veldhoeve te Hattem. Bezoekers bekostigen de avond door bij te dragen in een collecte. Toegang, koffie en thee zijn kosteloos. Foto: Martijn.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 53 2

donderdag 28-11-2013

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Scannen en Herkennen/ Digitaal boekhouden

Infoavond Onder het genot van een hapje en een drankje laten wij u zien hoe efficiënt digitaal boekhouden is! Vrijblijvend aanmelden via: 0578-574808 of info@van-erkelens.nl Waar: Van Erkelens Schorsweg 13e, 8171 ME VAASSEN Tijd: donderdag 28 november Open: vanaf 19.30 uur Start programma: 20.00 uur Naborrelen: 21.00 uur

Team Epe/Heerde

Daar kan Carinova Thuiszorg u bij helpen! Direct zorg aanvragen? Kijk op www.carinova.nl. Of bel 0900 86 62.

12,5 jarig bestaan

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met: • • • • • • •

wassen en douchen aan- en uitkleden steunkousen ogen druppelen een wond verzorgen medicijnen gespecialiseerde zorg en behandelingen • huishoudelijke hulp (in Heerde) • of gewoon als u vragen heeft. h heeft ft

Team Epe / Heerde

Nitrauw Wij vieren dit jaar ons 12,5 jarig bestaan en dat is voor u als particuliere klant goed nieuws!

3 maanden lang........ (tot 28 febr.) 12,5% korting op arbeid 15% korting op de BTW

Uw Winte rschilder

Merelweg 7 - 8191 XR Wapenveld W erkplaats: Vlijtweg 1a Tel. 038 - 4479951 06 - 128 807 75 schilder.nitrauw@kliksafe.nl

Uw Coördin erend

Wijkverple

Bart Pool Installaties

eg

kundige Annemiek Boot

Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173

acht baar, dag en n ik ch es b rg zo Snel

E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk ndige wijkverpleegku g Team Verpleegkundi ch is n ch Te ok O dementie Informatie over

Carinova

Centraal telefoonnummer 0900 86 62

www.bartpoolinstallaties.nl

Snel zorg nodig? Bel 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

Centraal postadres postbus 678, 7400 AR DEVENTER Email info@carinova.nl Website www.carinova.nl

* Zinkwerk * Cv-installatie

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 26 november 2013 - PAGINA 54

Gasterij Remboe Inn

EPE- Marco van Eis en zijn vriendin Eveline Ruigrok van der Werven zijn de nieuwe uitbaters van de Gasterij Remboe Inn aan de Koeweg 17 in Epe. Ze kwamen in Epe terecht omdat de Haarlemse Marco graag in het weekend naar de bossen wilde. “Mijn ouders hadden vroeger een chalet op de Veluwe en daar hebben we 20 jaar gestaan. Het is altijd blijven kriebelen.” Vandaar dat hij nu zijn eigen plek wilde hebben. Zo kwamen ze bij de Remboe village terecht. “Dit is eigenlijk toevallig op ons pad gekomen. We staan al anderhalf jaar op het recreatiepark. We hebben er een kleine caravan gekocht

en er al met veel plezier gerecreëerd.” Toen de voormalig uitbater ermee stopte, zijn ze gevraagd om tijdelijk de camping uit de brand te helpen maar het bleek goed te bevallen.” Sinds 1 oktober zijn ze dan ook officieel gestart. “We komen allebei uit de horeca. Eveline komt uit een echte horecafamilie, ik heb een horecaopleiding gedaan en in een kantine bij een camping in Hoenderloo gewerkt.” Eveline is nu werkzaam in het onderwijs en Marco was bezig met het opzetten van een eigen handelsonderneming maar deze kans wilden ze niet voorbijgaan laten. “Het is nu een kwestie van veel kenbaar maken zodat ook mensen van buiten weten dat

Nacht van WZC

ze bij ons terecht kunnen.” De menukaart is aangepast waardoor er in de gasterij kan worden genoten van onder andere een fondue. “Dat kun je haast nergens meer doen. Maar ook plaatgrill staat op de kaart. Het is allemaal goed betaalbaar.” In de gasterij kunt u terecht voor een hapje, een drankje, een potje biljarten, of gewoon even aan de bar zitten. Het is ook mogelijk om buiten het seizoen de kantine te huren voor bijv. een bedrijfsfeestje of teambuildingweekend, eventueel met overnachting op het park. U hebt dan de beschikking over een zaaltje in de Gasterij, een sportveld en een enorm bos. Voor meer informatie, tel. 06-46235435/06-46616162.

FNV Bondgenoten huldigt zijn leden

HEERDE- Zoals elk jaar heeft FNV Bondgenoten N.O.V. op vrijdag 22 november de jubilarisavond gehouden bij Restaurant de Keet in Heerde. Dit jaar waren er wederom tientallen jubilarissen. De voorzitter Jan Vogel opende de avond en was blij dat er ook dit jaar weer een aantal gehuldigd

konden worden. Bestuurster Anita Habermann vertelde iets over vroeger en nu waarna de insignes opgesteld werden. Na de plechtigheid kon onder het genot van een hapje, een drankje en muziek verzorgd door Disco Team Comparsa uit Vaassen van gedachten gewisseld worden. 25 jaar lid: De

Toyota Ramaker biljarttoernooi HATTEM- Net als voorgaande jaren organiseert de plaatselijke biljartvereniging DOS Hattem ook dit jaar in Hattem in biljartcentrum de Triangel het Toyota Ramaker Kersttoernooi. Dit altijd gezellige toernooi wordt dit jaar gehouden op maandag 23, dinsdag 24 december en zaterdag 28 december. Aan het toernooi kunnen maximaal 72 personen (dames en heren) deelnemen. Op de eerste twee dagen worden de voorronden in poules

van 4 personen gespeeld waarna op zaterdag 28 december de finale wordt gehouden met de beste 32 deelnemers. Iedereen die zin heeft aan een spelletje biljart, lid of geen lid van een biljartverenging, kan deelnemen aan dit toernooi. De inschrijving is geopend en sluit uiterlijk 11 december. Meld je aan via de website www.doshattem. net of door contact op te nemen met Chris Morssink, tel. 0384442996 of 06-40959803.

Heren W.T. Brouwer, M. Smaling, G.A. van Deelen, R. Karman, E.W.A. Scholten, L.H. van Essen, J.C. van der Biezen, J. Frelink, B. Remmers, J.H. Wagendorp, B. Willems, L. van der Burg, L. Alons, G. Limburg, A.B. Boekhorst, W.G. van Buiten, H.J. Hofmeyer, G.J.W. Jansen vd Sligte, A. Sannes, D. Rodijk, E. Bredewolt, J.J. Brummel, A. Huiskamp, A. Leeraar en L.H. Schurink. 40 jaar lid: De Heren J. van Dyk, T. van de Brink, R. Doornebosch, G.J. Kuiper, A. Schoonhoven, F. van de Berg, D. Hulleman, H.J. Oosterbroek, J.J. de Jong, H. de Wilde, A. van Bysteren en M. Dul. 50 jaar lid: De Heren B. de Wilde, C. van de Wardt, J. Broer, H. Kempes, F.J.G. Smienk, W. Bijlsma, A. Borst, A.J. Scholten, T. Schoonhoven, A. van Egteren en H. van Essen. 60 jaar lid: De Heren H. Prys, E. Rosendal, B.J. Blok, H.P. Brummel, J.H. Olthuis en P. Evers en tot slot mevrouw G. van de Brink-Pannekoek.

December actie winkels in Wapenveld WAPENVELD- Deelnemende ondernemers in Wapenveld bieden hun klanten een leuke december actie aan. Bij elke aankoop bij één van de deelnemende leden, maak je kans op leuke prijzen. De koper krijgt bij elke aankoop een inschrijfformulier mee en kan na inlevering daarvan per week kans maken op 5 leuke prijzen. Kortom, kom winkelen in Wapenveld en verdien je sinterklaas en kerstcadeaus weer terug. De actie loopt t/m 31 december 2013.

WAPENVELD- De inschrijving is weer gestart en de eerste team hebben zich al weer aangemeld. In sporthal ’t Olde Veld in Wapenveld opent op vrijdagavond 3 januari de activiteitencommissie van WZC in Wapenveld met de Bultman Hartholt Nacht sportief het jaar 2014. Tijdens deze vaak feestelijke, gezellige en sportieve nacht kunnen maar liefst 20 teams mee bij het voetballen (12) en volleyballen (8). Vanaf 20.15 uur worden de eerste wedstrijd gespeeld bij de voetballers en openen de teams ook het volleybalgedeelte. Het zal in elk geval een bedrijvigheid van jewelste zijn in het zalencomplex in Wapenveld. Ook deze editie draait DJ Roy van Schoonhoven gedurende de nacht allerlei muziek voor jong en oud. Net zoals afgelopen jaren is er later op de avond weer live muziek in de kantine van de sporthal te horen zijn. Zo zal de 19e nacht van WZC weer als vanouds gezellig worden. Naast de diverse sportieve

poulewedstrijden worden de deelnemers getest bij de altijd weer verrassende ‘rodedraadspelen’. Wat deze zijn houdt de organisatie nog even voor zich, het vormt ook bij dit evenement weer een horde en telt de prestatie mee met de sportieve score om uiteindelijk de finale te kunnen halen. Deze worden verwacht rond de klok van 1.45 uur ´s nachts. Aansluitend nog een spetterende optreden van een mysterie-guest en zal het evenement om circa 3.00 uur afgelopen zijn. Dankzij de sponsoring van Bultman Hartholt Assurantiën Hattem, Nieuw en Huis Wapenveld, Albert Heijn Harderman, Probin en Dijkstra bedrijfsauto´s Heerde, is de toegang gratis voor iedereen. Inschrijfformulieren zijn te vinden: www.wzcwapenveld. nl, in de kantine en in het clubblad van WZC. Aanmelden: Aad Eilander, Roskamp 59 te Heerde, de deelnamekosten bedragen 35 euro per team. Let op: vol = vol en de inschrijving sluit op 21 december.

Cursus hardlopen voor beginners HEERDE- Begin 2014 organiseert Atletiekvereniging “De Gemzen” voor de negende keer een cursus op haar baan aan de Veldweg in Heerde. De cursus is bestemd voor beginnende lopers en duurt 13 dinsdagavonden van 7 januari tot 15 april, 19.3020.45 uur. De cursus kost 40 euro waarvoor je na afloop ook een loopshirt krijgt. Op 7 januari wordt eerst een informatieavond gehouden over hardlopen, kleding en schoenen, blessurepreventie en over de atletiekvereniging. Als je nog geen goede hardloopschoenen en –kleding hebt, dan kun je dat deze avond aanschaffen. Twee weken later op 21 januari wordt

de eerste baantraining gegeven. Deze laagdrempelige cursus is vooral gericht op mensen die voor hun plezier willen gaan lopen. De training is zo opgezet dat je aan het einde van de cursus waarschijnlijk een afstand van 5 kilometer kan hardlopen. De cursus is gebaseerd op twee trainingen per week, waarvan één training onder begeleiding van ervaren looptrainers van de Gemzen. De andere training doe je zelf. Na de cursus kan je mee gaan lopen in één van de Gemzen-loopgroepen in Elburg, Hattem, Heerde of Wezep. Er kunnen 45 deelnemers aan deze cursus meedoen. Voor informatie: www.gemzen.nl.

Webshop Sisters in Lingerie

EPE -De webshop van Hullegie Sisters in Lingerie is in de lucht. U komt erop via lievelingsbh.nl of sistersinlingerie.nl. De site is opgezet vanuit de volgende gedachte: Iedereen heeft wel een lievelingsbh. De bh die je steeds weer uit de kast trekt, omdat die gewoon het lekkerst zit. Op de site vind je alleen de best verkochte modellen van 4 grote merken: Prima Donna, Marlies Dekkers, Marie-Jo en Chantelle. Dit zijn allemaal modellen die altijd te krijgen zijn in basiskleuren en bijvoorbeeld per seizoen een modekleur erbij hebben. Als jij een lievelingsbh hebt die qua maat nog helemaal perfect zit, dan kun je zo naar de site en het betreffende model bestellen. Mocht jouw lievelingsbh er niet bijzitten, dan hebben de Sisters een heel makkelijk contactformulier waarop je kunt aangeven wat je zoekt. Iedereen die niet zeker is over zijn maat of mo-

del, raden ze aan om naar de winkel te komen en niet online te kopen. Ook als je een keer iets anders wilt proberen, raden zij je aan om naar de winkel toe te komen. Modellen (zelfs van hetzelfde merk) kunnen zo verschillend uitvallen en dat kun je alleen maar via de paskamer ontdekken. “We hebben geprobeerd de site heel duidelijk en overzichtelijk te houden. Ook qua gebruik, proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken. Zo hebben we een heel kort contactformulier. Wij hebben er zelf zo’n hekel aan als een site te complex is”, aldus Marieke Hullegie. “Om de ‘online-winkel’ te promoten hebben wij deze week alle bh’s van de site met 10 % korting in de aanbieding.” Uiteraard geldt deze actie ook als u zo’n zelfde model in de winkel koopt. Tot ziens in de winkel aan de Beekstraat 2 in Epe of via lievelingsbh.nl of sistersinlingerie.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 55 2

Verbouwingsopruiming bij Dekker Mode!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 26 NOVEMBER 2013 - PAGINA 56

Rode Kruis HATTEM- Het Rode Kruis in Nederland is bezig met een reorganisatie en kostenbesparende acties. Eén van die kostenbesparende acties is het aantal huisbanken te reduceren en exclusief bankzaken bij de Rabobank uit te voeren. Daarom is besloten ook de ING/ Postbank rekening Rode Kruis, afdeling Hattem-Wapenveld, op te heffen. De automatische bijdrage kan niet gecorrigeerd worden. De afdeling Hattem-Wapenveld stuurt alle bekende contribuanten een brief, maar niet alle adressen zijn bekend en hopelijk wordt via

dit persbericht iedereen tijdig bereikt. Stop uw bijdrage via ING/ Postbank en maak uw bijdrage per 1 januari over op RABO rekening IBAN NL10 RABO 0325 7041 47 t.n.v. Het Rode Kruis Afdeling Hattem-Wapenveld te Hattem. Uiteraard kunt u ook, als u nog geen contribuant bent, vanaf nu regelmatig een bijdrage doen op het vermelde nummer. Deze opbrengsten komen alleen ten goede aan het lokale Rode Kruis HattemWapenveld om met name evenementen te kunnen blijven voorzien van noodhulp.

Schoenmaatjes op de Jan Jaspers

“De nog altijd fitte Peter Kwakkel heeft de eer om als eerste 60-jarige nog wekelijks in competitieverband uit te komen voor het vijfde elftal van WZC. Peter heeft een lange staat van dienst binnen de club. Op dit moment staat Peter rechtsback in het vijfde en probeert nog steeds zijn tegenstanders het scoren te beletten. Peter heeft van

zijn teamgenoten een shirt gekregen met het rugnummer 60 er op.” Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt

dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Voorbereidingen kerstmarkt HATTEM- Op zaterdag 14 december van 14.00- 17.00 uur houdt woon- en zorgcentrum Hof van Blom in Hattem een kerstmarkt. De kerstmarkt is een initiatief van de Vrienden van Hof van Blom en wordt alweer voor de 8e keer gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart door een grote groep bewoners, vrijwilligers en bewoners uit de wijk. Zij komen wekelijks bij

elkaar om allerlei kerstspullen voor de kerstmarkt te maken. Daarnaast zijn vele bewoners van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen thuis bezig met het maken van verschillende kerstdecoraties en kerstspullen. De kerstmarkt wordt o.a. gehouden in het overdekte atrium van het aanleunwoningencomplex. Het totale complex zal in kerstsfeer worden aangekleed. De Kerstman

zal het centrum ook met een bezoek komen vereren. Vanuit een aantal verschillende verenigingen wordt de kerstmarkt muzikaal ondersteund. Voor de inwendige mens wordt gezorgd met bruine bonensoep, erwtensoep tot gluhwein,warme chocolademelk en koffie met iets lekkers erbij. Veelal zelf gebakken door de vrijwilligers. Al met al belooft het een prachtige kerstmarkt te worden.

Gymvereniging Gazelle

HATTEM- Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau, Schoenmaatjes is de kans voor kinderen om echt iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Traditiegetrouw doet basisschool de Jan Jaspers uit Hattem mee met deze actie. Veel kinderen vulden de schoenendozen met

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele schoenendoos, welke ook nog een versierd wordt, een onvergetelijk cadeau. Er werden 145 dozen gevuld, mede door een gift van de Hervormde Kerk van 300 euro.

Koppel in Actie-dag EPE- De voorbereidingen voor de Koppel in Actiedag op zaterdag 14 december, voor het goede doel Serious Request van 3FM, zijn in volle gang. Diverse mensen melden zich spontaan aan of verlenen hun medewerking aan deze actiedag. Zo zal Radio 794 de gehele dag vanuit het Kulturhus EGW uitzenden om o.a. verslag te doen van de dag en de tussenstand qua opbrengst te melden. Vanuit een eigen ‘glazen huis’ in het Kulturhus is dit live te volgen. Ook zullen er de hele dag kerstbomen verkocht worden voor het goede doel. De aanmeldingen

voor het Open Podium (sta in de spotlights voor maar 5 euro) en de Kleedjesmarkt (verkoop al je oude spulletjes voor maar 5 euro, opbrengst van de verkochte spullen is voor jezelf) begint ook te lopen. Voor beide onderdelen zijn nog maar enkele plekjes vrij, dus als je je nog aan wil melden, wees er dan snel bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melle de Vos van Koppel, m.devos@koppelepe.nl. Ook is meer informatie te vinden op de Facebookpagina van Koppel, www.facebook.com/koppel.opvang.

Eerste prijs Muziekvereniging SDG Heerde

OENE- Onlangs zijn de groepsspringwedstrijden van Regio Gelderland Midden in Nunspeet gehouden. Ook de turngroep van gymvereniging Gazelle uit Oene deed mee op jeugd E niveau. Ze zijn op alle vier onderdelen door naar de regiofinale. Op de foto: bovenaan, vlnr: Gerinde Riphagen, Janniek van der Weerd, Marinthe van Werven, Marije Riphagen, Allissa Riphagen. Onderaan, vlnr: Annefien van Zetten en Marlies Tessemaker. Op 15 maart worden deze wedstrijden in Lunteren gehouden.

Het Vossenbroek EPE- Op de afdelingsavond op woensdag 27 november van Passage afdeling Epe, christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging, komt de heer B. Terpstra uit Epe spreken over Het Vossenbroek, van IJstijd tot heden. In oktober 2010 is het Geldersch Landschap & Kasteelen in natuurgebied Het Vossenbroek, begonnen met het herstellen van dit

stukje natte natuur. Om elzenbroekbos te ontwikkelen was het noodzakelijk om de met meststoffen belaste grond af te voeren. In het afgegraven gebied is een slingerende watergang met kleine eilandjes aangelegd, waar planten en dieren goed gedijen. Door de aanwezigheid van zwarte elzen en andere zaadverspreidende planten in combinatie met de juiste grond- en

watergesteldheid kan de natuur zich spontaan ontwikkelen en ontstaat een gevarieerd en moerasachtig broekbos. De avond wordt gehouden in gebouw “Antenne”en begint om 19.45 uur. Gasten en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie over Passage kunt u contact opnemen Dini van Dam, tel. 0578- 614794.

Sinterklaasvoorstelling Cato en de Klungelpiet

EPE- Na het grote succes van vorig jaar een nieuw avontuur van Cato en de Klungelpiet 4 +. De voorstel-

ling is op woensdag 4 december en start om 15.00 uur. Bij deze voorstelling is geen voorprogramma,

wél lopen de pieten na afloop door de Foyer en mogen kleine pietjes uit het publiek met Klungelpiet op de foto. Op de website staat een kleurplaat die uitgeprint kan worden. De Klungelpiet trekt uit al die ingeleverde kleurplaten de winnaar van twee kaartjes voor Reismuis, de voorstelling die in februari te zien is. Een entreekaartje is 7,50 euro. Online reserveren kan alle dagen via www.kulturhusepe. nl en telefonisch reserveren kan alleen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via, tel. 0578616775.

HEERDE- Afgelopen zaterdag 23 november heeft het A-orkest van muziekvereniging Soli Deo Gloria met succes deelgenomen aan het concertconcours in IJsselstein. Het optreden van SDG werd door een deskundige driekoppige jury beloond met een dikke eerste prijs. Met een score van maar liefs 86 punten (een gemiddeld rapport cijfer van 8,6) werd tevens de dagprijs in de wacht gesleept als gevolg van het hoogst aantal behaalde punten van de dag en is SDG gepromoveerd naar de eerste divisie. Het optreden bestond uit een inspeelwerk genaamd In Perfect Peace gevolgd door een verplicht werk genaamd Overture Concertante. Het optreden werd afgesloten met het zeer lastige keuzewerk Flashback. Alle werken werden onder leiding van Marten van der Wal (die deze maand zijn 30-jarig jubileum viert als dirigent) maximaal uitgevoerd wat de uiteindelijke score van 86 punten

tot gevolg had. Bent u nieuwsgierig geworden naar de warme klanken van SDG dan wordt u op uw wenken bediend want de komende weken kunt u op diverse gelegenheden de vereniging beluisteren. Zo kunt u het A-orkest beluisteren tijdens de opening van de kerstmarkt van de VEG op vrijdag 20 december op het marktplein in het centrum van Heerde. Daarnaast verleend SDG haar medewerking aan de kerstzangdienst in de Johanneskerk in Heerde op zaterdag 21 december. Het Opleidingsorkest van SDG kunt u beluisteren op zondag 22 december tijdens de “kerstherberg” van de VEG in CC de Noordgouw in Heerde en tijdens de Kerstnachtdienst in de Petruskerk in Wapenveld op 24 december om 22.00 uur. Als het weer het toe laat kunt u de vereniging ook nog horen op 1ste Kerstdag vroeg in de ochtend wanneer ze op diverse locaties kerstliederen ten gehore willen brengen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 57 2

Kom kerstsfeer proeven

TOTALE MET ORANJE STIP

75%

KORTING

UITVERKOOP Dorpsstraat 27, Heerde (in het voormalig pand Van Setten van Loenen)


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 58 2

In liefde hebben wij afscheid genomen van mijn man, onze vader en opa

Wolter Borst * 29 juli 1934 Vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen geven wij u kennis van het heengaan van onze zwager en oom

Willem Christiaan Kers

â&#x20AC; 22 november 2013

Wij zijn dankbaar dat hij nu zijn rust heeft gevonden bij God. Gerrie Borst-Frelink

Leendert Jacobus de Korte

Aukje en Henk

Leen

Efron en Iris, Jahfed, Sarah â&#x20AC; Esther en Jan, Lotte Maud, Milan

Echtgenoot van Dinie de Korte - Berghorst

Kinderen en kleinkinderen Heerde, november 2013

- Wim Hennie en Herman Demming-Kers Jan en Corrie Kers-Tessemaker Bertus (in herinnering) en Marie Kers-Derksen Neven en nichten Wij wensen Diny, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Rita

Gerrit Berghorst Lu Berghorst - van Norel

Op 78 jarige leeftijd is overleden onze broer, zwager en oom

Sliedrecht, 21 november 2013

Wij zijn de medewerkers van Hof van Blom dankbaar voor hun liefdevolle verzorging.

Er kunnen wel honderd wegen zijn, wel duizend straten die er allemaal komen. Ik moet de mijne lopen.

Zevenhuizen 55 8051 VN Hattem

Lieve papa, dank om wie je was We vergeten jou niet!

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na het plotselinge overlijden van onze lieve zorgzame vader, fantastische opa en mijn vriend

KLAAS VELDKAMP

Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2C6;ÇŚÂ&#x2DC;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;

â&#x20AC;&#x153;Veilig in Jezusâ&#x20AC;&#x2122; armenâ&#x20AC;? Bedroefd zijn wij om het verlies van onze dierbare broer, zwager en oom

ontvingen wij veel medeleven.

Wij wensen Gerrie, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe. H. Hoogers-Borst A.J.W. Hoogers (in liefdevolle herinnering) W. Steenbergen-Borst G. Steenbergen neven en nichten

Geke en Anton van Loo Iwan Timo Gerrie Wijenberg

16 april 1917

23 november 2013

haar laatste pad ingeslagen. Zij wordt in besloten kring begraven.

Wolter Borst

Een telefoontje, handdruk, persoonlijke knuffel, facebook berichten, kaarten, bloemen en uw aanwezigheid bij de uitvaart zullen wij nooit vergeten. Het deed ons enorm goed en zijn u daarvoor zeer dankbaar.

Op 23 november is onze Moeder, Oma, Ouwe Oma, Appelmoes

Correspondentieadres: DĂźrst Brittlaan 20 8181 EG Heerde Heidi Koren: heidtkoren@hotmail.com

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Wapenveld, november 2013

November 2013 Uit de familiekring is weggenomen onze schoonzus Lieve mama,

Eef Tromp Koezen

Vandaag, 26 november 1998, 15 jaar geleden van ons heengegaan, Had nog graag langer bij je gestaan. Na 15 jaar weer samen met Pa, Weer zoals jullie begonnen maar nu met het feit dat ik besta! 15 jaar na jullie huwelijk hebben jullie op mij gewacht, Wees gerust, het feit dat jullie samen zijn geeft mij krachtâ&#x20AC;Ś..

We wensen Herman en kinderen veel sterkte toe. G Tromp J Tromp â&#x20AC;&#x2DC;O Sullivan G Wittingen E Wittingen Tromp

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Je dochter, Geke Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Čą

Â&#x2DC;Â?Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2022;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x153;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â&#x153;Â?Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x17D;ȹ Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x17E;Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17D;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2122;Â?ÇŻÇŻÇŻ

Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â?Čą Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2014; ČŹČą Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ȹȏ uČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°

tČąÂ&#x2122;Â&#x17D;Â&#x2022;Â?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2014;Ç° Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;ČąÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2122;

Ĺ&#x2014;Ĺ&#x;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2122;

Uw uitvaart , onze zorg

Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2014;ȹȏȹÂ&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

Čą

Â&#x2018;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x160;Â&#x2022; Â?Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x17D; Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x160;Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x201D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2DC;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x2DC;Čąd Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x; Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x2DC;ȹȹÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x203A;Čą Â&#x2019;Â&#x153;Čą Â?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?Čą Â?Â&#x2DC;Â?Čą Â&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?Čą Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Čą Â&#x203A;Â&#x17D;Â?Â&#x2019;Â&#x153;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Čą Â?Â&#x17D; Â?Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;ȹ Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x153;Â?Â&#x160;Â?ČąĹ&#x2DC;Ĺ?ČąÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x17E;ÇŻĹ&#x2122;Ĺ&#x2013;ČąÂ?Â&#x2DC;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x;ÇŻĹ&#x2013;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2014;Čą Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Čą Â&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;Čą Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Čą Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x17E;Â?Â&#x160;Ç°Čą Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?Čą Ĺ&#x;Ĺ&#x2122;Čą Â?Â&#x17D; Â&#x160;Â&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ Čą

Â&#x17D;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ȹ£Â&#x160;Â&#x2022;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ

www.yarden.nl

Marinka de Haan aan SHUVRRQOLMNHXLWYDDUW]RUJ UW]RUJ

Â&#x2021;NOHLQVFKDOLJHRQGHUQHPLQJYRRU JYRRU HHQPRRLSHUVRRQOLMNDIVFKHLG FKHLG Â&#x2021;UXVWLJSURIHVVLRQHHOEHWURNNHQ RNNHQ Â&#x2021;ZDDUXRRNYHU]HNHUGEHQWW Â&#x2021;XZZHQVHQYRRUDI NRVWHORRVYDVWOHJJHQ GDJHQQDFKW

ZZZPDULQNDGHKDDQQOUitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 59

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

Kerstbomen te koop

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

AKKER HOEVE UITVAARTZORG

Volop keuze en in diverse afmetingen * Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

Verkoop vanaf 30-11-2013 Maandag & Dinsdag gesloten

Mussenkampseweg 24 8181 PK Heerde

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

op vrijdag 29 november, 6, 13 en 20 december 2013

Bijsterbosweg 6, Epe. Tel. 0578-616278

Iedere dag nieuwe fotoâ&#x20AC;&#x2122;s

EXTRA DECEMBER-KOOPAVONDEN

www.fotovanderbeek.nl

Weer volop kerst-ideeĂŤn

Zoek je een fotograaf ?

Saskia van der Marel 038 44 77 600 www.akkerhoeve-uitvaartzorg.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 60 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 undigenpr Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. Hoek, 19.00 uur Jeugddienst, ds. G.J. Röben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. G.J. Heuver, 19.00 uur Zangdienst, ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. B.L.C. Arnoudse, 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. R.C. Vervoorn, 17.00 uur ds. H. van der Velde. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 en 16.30 uur ds. R. de Graaf. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur Themadienst: ‘Wat is Vrij Evangelisch?’, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Teun van Ommen. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. Jeff Fountain. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Hans Koornstra. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.D. Smit. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Herv. Gem. Heerde, ds. C. Hoek. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A.F. Troost. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J.M.D. van de Berg. WAPENVELD Herv. Gem.: Heilig Avondmaal, 8.30 uur ds. L.C. Talsma, 10.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur Dankzegging, ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. W.M. Mulder, 14.30 uur ds. H.J. van Marle. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. P.J. Hofland, 19.00 uur Praisedienst, dhr. J. Kunst. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. J. Horsman. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur prof. A.L.Th. de Bruijne, 14.30 uur ds. C. v.d. Berg. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dienst. EPE Grote Kerk: 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. B. Lampen. Sionskerk: 9.30 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. J.J.W. Mouthaan. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. G. de Greef, 18.30 uur ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. B. Lampen.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 1 dec ember 2 013 december 2013 Eer ste A dv en ers Adv dven enttszondag

H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Daggenvoorde; do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Hofstede; za. 19.00 uur Woorden Communieviering, past. Vroom. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 14.30 uur ds. G. Herwig. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. R.H. Kieskamp, 14.30 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.E. Lavooij, 19.00 uur Toerustingsdienst, ds. G.J. van Asselt. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur kand. C.M. Klok. Geref. Kerk: 10.00 uur dhr. D. de Jong. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Daggenvoorde. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. C.E. Lavooy. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 9.00 uur ds. J. van Doorn 10.30 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. H.M. van Es; Emmaüskerk: 9.30 uur Morgengebed. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. H.J. Messelink; (Gasthuiskerk): 9.30 uur Heilig Avondmaal, ds. M. Oosterhuis, 15.00 uur ds. H. der Vries. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Voorber. Heilig Avondmaal, drs. W. Moolhuizen, 16.30 uur (gez. met NGK) drs. R. Jansen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 16.30 uur (gez. dienst in CGK) drs. R. Jansen. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur dienst, 19.00 uur dienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. G.E. Bonda. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. T. v.d. Wal. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Medipoin Medipointt Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Medipoint Zorgwinkel De Zorgwinkel van Medipoint is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan). Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Heer Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder s t euning - S Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt or g, Informatie, Advies Ouder en / S Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

winkel el Epe Wetswink SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur verpleging en kr Thuis org aamzor kraamz huisv g or aamz Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl g or aamz org aamzor kraamz LANCELO OT kr LANCEL Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO UITV AAR TVER Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR T VER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Merelweg 24, Wapenveld, tel. 038-4470470 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". ". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe eluw Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat tichting Welzijn Hatttem Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantieopvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klach o Ge zondheids zor g Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org Stedendriehoek Epe /Heer de Epe/Heer /Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911 E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 6 21

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren Effectieve ondersteuning bij acute en chronische pijn met APS-Therapy

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ.

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

AARDAPPELEN TE KOOP â&#x20AC;&#x153;PARELâ&#x20AC;? J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 in Heerde.

www.restaurantgerrits.nl

Heeft u nog bomen of struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293 / 06-23741822

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

¡ Flexibele, professionele kinderopvang thuis ¡ Belang van het kind staat centraal ¡ Deskundigheidbevordering voor de gastouder ¡ Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl Prima aardappelen, Frieslander, Parel, Surprise, Bildstar e.a. soorten. Chrysanten vers van het land. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180

Vermoeidheid? Gezien in Shownieuws: Spirovitaltherapie voor voldoende zuurstof, meer energie en beter slapen! Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak. Kijk ook op www.geactiveerde-zuurstof.nl. Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). Ook toe aan een nieuwe badkamer? Montage en levering van de complete badkamer. Smit renovatie & Onderhoud. Tel.06-12424267. Email info@smit-renovatie.nl www.smit-renovatie.nl ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

VUURWERKVERKOOP EPE Vanaf 11 december voorverkoop. Cadeauwinkel het Brocante Handelshuis Epe Hoofdstraat 11 2 www.handelshuisepe.vuurwerkexpert.nl

Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak met Frouke van Dam. Zij is een erkend natuurgeneeskundig registertherapeut, die door verzekeraars wordt vergoed. U kunt meer informatie vinden op www.tklooster.com/ Praktijk.htm Ik zoek een oude motorfiets (Hoeft niet te lopen). Tel: 0578 - 57 38 57.

ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS.

¡ Kleinschalig en persoonlijk

Door APS-therapy verminderen de pijnklachten, wordt de afvoer van afvalstoffen gestimuleerd en treedt er herstel op.

Welkeklussen zijnblijvenliggen? Bentuditjaarniet toegekomenaanverschillende klusseninenomhethuis?

GEVRAAGD - Oud ijzer - Electrische apparaten - Computers Gratis opgehaald. Tel: 06-22515632. Word rij-instructeur Diploma in 7 mnd incl. stagegarantie!

Heeftudepeertjesnog aanhetplafondhangen?

Betaling ook in termijnen.

Zouudeschuttingofhek graagnogvoordewinter geplaatsthebben?

Bel de ROVBZwolle 088-700 1400

Heeftuandereonderhouds- en/ofreparatieklussen? Beldanhuismeester SanderGroenendijk Tel.:06-24700142 www.sandergroenendijk.nl

Eenmansorkest Henri Steneker Vlotte live-muziek op elk feest. bel 0578-662058 of surf naar: www.stenekermuziek.nl GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. T el: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld. Woensdag 27 november ZWARTE PIETENFEEST bij Heggies Speelschuur 14.00 - 16.00 uur. Zie info: ww.heggiesspeelschuur.nl

Start uw auto niet? Bel voor starthulp of een nieuwe accu, gratis bezorgen, gratis montage, 2 jaar garantie. T riple-A Accu 0621808588 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privĂŠ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

www.vanbuuren.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beĂŤd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

J. Franken Dakkapellen

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* specialist in dakkapellen * plaatsing in ĂŠĂŠn dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pcâ&#x20AC;&#x2122;s, 2e handse pcâ&#x20AC;&#x2122;s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF

Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Website vernieuwd www.heerdeonline.nl Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

- timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer â&#x201A;Ź 25,00 per uur excl. BTW. 06-23741469 / 035-6225496 Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

SAM SAM HEERDE 70% KORTING OUTLET ZWOLSEWEG 6

www.rhodos.nl WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

TE KOOP Onbespoten ouderwetse appels Goudreinet, Jonathan en handappels, stoofperen Brederode, Winterjan. Dagelijks na 13.00 uur Kloosterakkers 2A, 8194 LS Veessen. Tel: 0578-631523. Binnenspeeltuin Heggies Speelschuur, ook kinderfeestjes! Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Geopend: 9.30 - 18.00 uur. Langeweg 14 Emst bij camping de Zandhegge.

   

        

   

     

    

     

  

  


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N N AA 62 2

Wapenveld, W.H. van de Pollstraat 2

Gewoon bij Albert Heijn.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 63 2


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 26 N O V E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 264

Schaapskooi week 48 2013  
Advertisement