Page 1

Schaapskooi O p l a g e 28. 250 e x e m p l a r e n 28e jaargang nr. 1 3, 20 november 2 0 1 2

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Vanaf heden ook PEPER dealer!

Kunst met een verhaal Zonnepanelen

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

auto palace heerde HEERDE- In 1986 ontwierp hij het gebouw en nu heeft hij er zijn eigen galerie in geopend: Fons Harleman. In het voormalig VVV-gebouw in Heerde heeft Fons de tentoonstelling Kunst met een verhaal samengesteld met werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Gordon Dumayne. “Een bijzonder moment voor een bijzonder project, aangezien deze galerie kunstenaars ‘met een verhaal’ een steuntje in de rug moet bieden. Zij zijn, om welke reden dan ook, niet in staat hun werk zelf aan de man te brengen en ik help hen hier graag bij” , aldus Fons. “Hoe leuk is het nou dat ik de beleving van kunst vanuit mijn ontwerp mag uitdragen.” Wethouder Hubert Bögemann opende de expositie. “Toen ik hier in Heerde kwam,

stoorde ik me wel aan de panden die leeg staan in Heerde. Ik vond het dan ook geweldig dat Fons plannen had met dit kantoor en dat die plannen iets met kunst te maken hebben”, aldus de wethouder, “Goed dat jullie dit doen.” Samen met Fons opende Hubert enthousiast de galerie. Tijdens de opening van de galerie werd bekend dat kunstenaar Gordon een landelijke competitie voor kunstenaars “met een verhaal” heeft gewonnen. Hiermee heeft hij een expositie verdiend op het evenement Masters of Luxery 2012 (Miljonairsfair) in Amsterdam, welke in december zal worden gehouden. De geëxposeerde kunstwerken zijn tegen kostprijs te koop. Het project heeft geen winstoogmerk en iedereen die zich aangesproken voelt

Avondintocht in Vaassen

om als kunstenaar of vrijwilliger een bijdrage te leveren aan dit project kan contact opnemen met B.v.B@hetnet.nl (Beleving van Beeldendekunst) of tel. 06-53151171. Harleman bedankt iedereen die dit project mogelijk heeft gemaakt: “Mede dankzij mijn vrouw Rina onze kinderen Elise en Jordy en sponsoren Roelof Koebrugge Vormgeving, Printshop van der Most, Bouwbedrijf IJzerman, Voegerbedrijf gebr. Ter Velde, Heva klimaat&techniek, Limburgia vlaaispecialiteiten, het Heerder fruithuis van den Belt, PUUR! proef het verschil, Wijnkoperij Kroese, Monique Steenbergen, Jan Mulder en Albert Kraan, is het mij mogelijk gemaakt de galerie feestelijk in gebruik te nemen.”

www.mijnPEUGEOTgarage.nl Stationsstraat 9-11 Heerde Tel:088 - 003 5535

w w w.krcaccountants.nl

Ondernemende Accountants

top 3

beste vo waard oren

rondw eg 13 8091 x a w ezep t [038] 444 62 44 em ail: info@k rcaccou n tan t s.n l

Sint in Hattem

www.heerdeonline.nl

VAASSEN- Zaterdagavond kwam Sint Nicolaas aan in Vaassen. Voor Kasteel Cannenburch was een podium opgesteld waar een aantal Pieten de vele kinderen en hun ouders en grootouders vermaakten met een muzikale show. Als verrassing kwam de Goedheiligman niet vanuit het bos maar werd hij samen met zijn Pieten per koets vanaf de weg naar het kasteel gebracht. Op het podium werd hij welkom geheten namens de ondernemersvereniging en wethouder De Vries. Na dit vrolijke welkom maakte de Sint onder muzikale begeleiding van een dweilorkest een rondje door het centrum van Vaassen. Op het marktplein eindigde de rondrit en werd de Goedheiligman op de podiumwagen toegezongen door alle kinderen.

HATTEM- Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten zijn weer in het land. Afgelopen zaterdag kwam de Goedheiligman met zijn gehele gevolg aan in Roermond. Direct na aankomst ging de Sint naar Hattem. Hij kwam met zijn boot vanaf het Apeldoorns Kanaal waardoor het voor veel ouders en kinderen mogelijk was om een stukje mee te fietsen langs het water. De Goedheiligman werd in de haven verwelkomd door honderden belangstellenden en na-

tuurlijk burgemeester Wiggers. Hoewel hij nog een rondje door de binnenstad moest maken, nam de Sint de tijd om de kinderen te begroeten, tekeningen in ontvangst te nemen en een praatje te maken. Onder muzikale begeleiding van De Hanewakkers ging de stoet, met Sint en een paar van zijn Pieten in de Sinterklaaskoets, door het Hattemse centrum. Op de markt genoten de kinderen van de Sinterklaasshow met Sinterklaasliedjes en Pieten-zumba.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 2

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde

Burgerlijke stand Geboorte •

AmyDul,dochtervanR.M.DulenJ.Wagenaar

Postbus175,8180ADHeerde

•

FleurdenBleker,dochtervanS.BlekerenC.vanEgteren

•

ChielHorst,zoonvanJ.HorstenW.M.vanderLinde

Telefoonnummer

Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapregistratie

Postadres

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565

•

H.NiessinkenL.Bouwhuis

Huwelijkenenpartnerschapregistratie •

G.J.HoutmanenC.Slob

•

R.Hoekman

•

L.Spykman-Visscher

•

W.G.Schoonhoven-Brem

•

E.M.Blum-Dekkers

•

L.deWeerd-Kuijt G.tenHoven-deWeerd

•

R.Groenveld

08.30-12.30uur

•

H.Bartelink-Wijenberg

•

H.vandenBerg

alleenopafspraak

•

M.Stegeman-vanZuuk

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

Evenementenkalender

telefonischbereikbaar

Burgerzaken

ookiederemaandagvan17.00 tot19.00uurgeopend. Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraaktemaken,zodatuzekerweetdatuop datmomentwordtgeholpen.

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

gezetdoordegemeenteHeerdeendePlu.

toegankelijkecultureleevenementen aankondigen?Meldhetbijde secretarisvanhetPlatformKunsten Cultuur:MargaFranken,e-mail: margafranken@planet.nl,telefoon 0578-694454.

11novembert/m30december2012: ·

ExpositieGaleriedeQueeste.Expositie2jongeNederlandse

OokdewinnaarsvandePluimendeVrijwilligersprijs2012worden dezeavondbekendgemaakt.Ditmagunietmissen!Zetalvastmaarin uwagenda:vrijdag7decembervan18.45totongeveer22.15uurin hetDorpshuisinHeerde

#—————————————————————————— AanmeldingsformulierDagvandeVrijwilliger2012

kunstenaars,MaloudeBruinenDaandeBoerendeBulgaarse Mijnnaam:

Openingstijdenziewebsite:www.galeriedequeeste.nl

Afvalinzameling

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

verrassende,flitsendemaarooknuttigevrijwilligersavondoptouw

Wiltuniet-commerciële,voorpubliek

kunstenaarJrdanKadzamunsky:schilderijenenruimtelijkwerk.

KlantenserviceROVA:

OmallevrijwilligersdieindegemeenteHeerdeactiefzijntebedanken,

Overleden

•

‘smiddags

DorpshuisHeerde,vrijdag7decemberstart19.00uur iseropdenationaleVrijwilligersdag,vrijdag7december,eengezellige,

Openingstijden ‘smorgens

Aanmeldingsformulier Dag van de Vrijwilliger Heerde

Mailadres:

24november ·

MuzikalecabaretvoorstellingHulphond,DorpshuisHeerde, 20.00uur.

Totenmet31december ·

Ikdoevrijwilligerswerkbij:

Kieseenworkshop Opdezeavondwordenerverschillendeworkshopsgehouden.

ExpositieKerstmerklappen,Kerstquilts&Kerstaccessoiresvan AfkeWullinkenhaarcursisten.Locatie:VillaJacoba (HeerderHistorischeVereniging),Dorpsstraat55,8181HNHeerde.

Militaire oefeningen

1)

Sponsoringenfondsenwerving.

Hoekomikaangeldofmiddelen?

2)

Hoehoudikdesfeergoed?

Hetisbelangrijkomtewetenhoejeomgaatmetagressie.Boos reagerenopiemanddieagressiefiswerktnamelijkalleenmaar averechts.

Op22en27novemberwordenerophetArtillerieSchietkamp schietoefeningengehoudenwaarbijhetRijksschietterreinzalworden uitgebreidmetdestrookgelegentenZuidoostenvandeNieuwe Zuidweg(asfaltweg),uitbreidingsstrookII-A,III-BenIII-C.

Op20,21,26,27en28novemberwordenerophetArtillerieSchietkampindeavondschietoefeningengehouden.Envan19totenmet30 novemberwordteenmilitaireoefeninggehoudenindestrookKampen,

3)

Inzetvanjongeofgehandicaptevrijwilligers?

NeemeenkijkjebijhetHandi-Internetcaféenlaatuinspirerenvoorhet wervenvannieuwedoelgroepenvrijwilligers.

Voorkeurvoorworkshop:(s.v.p.zelfinvullen) q

Ikkomwelnaardevrijwilligersavondop7decembermaarmaak geengebruikvaneenworkshop.

Zwolle,Deventer,Arnhem,WijkbijDuurstede,ZeistenHarderwijk. Ukuntdezepapierenversievanhetaanmeldformulierinleverenbijde Alserschadedoordeoefeningenisontstaan,kuntuditonder vermeldingvanzoveelmogelijkgegevens,zoalsEenheid,kenteken voertuig,datumentijd,plaats,soortschadeetc.meldenaan: MinisterievanDefensie,CDC/JDV/SectieClaims,Postbus20703,2500ES DenHaag,telefoon:070–3396701.

receptieinhetgemeentehuisofterugsturennaarantwoordnummer2, 8160VGinHeerde.Digitaalaanmeldenkanook,viawww.heerde.nlen danzoekenopDagvandeVrijwilliger2012.Bedanktvooruwmoeite!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPAGGI NI NAA2 3

4WWWHEERDENL

Wijziging betaaltermijnen gemeentelijke belastingen 2013

Huishoudelijke verzorging, iets voor u?

AlsÂ?hetÂ?uÂ?nietÂ?meerÂ?luktÂ?uwÂ?eigenÂ?huishoudenÂ?teÂ?verzorgen,Â?danÂ?kunt uÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteÂ?eenÂ?aanvraagÂ?voorÂ?huishoudelijkeÂ?verzorgingÂ?indienen.Â?OfÂ?enÂ?hoeveelÂ?hulpÂ?uÂ?krijgtÂ?hangtÂ?afÂ?vanÂ?watÂ?uÂ?zelfÂ?nogÂ?kunt enÂ?watÂ?uwÂ?eventueleÂ?huisgenotenÂ?kunnenÂ?doen.Â?ErÂ?wordtÂ?gekeken naarÂ?uwÂ?totaleÂ?woon-Â?enÂ?leefsituatie.

WatÂ?isÂ?huishoudelijkeÂ?verzorging?

AlsÂ?inwonerÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?ontvangtÂ?uÂ?eindÂ?januari,Â?beginÂ?februariÂ?2013Â?deÂ?jaarlijkse aanslaggemeentelijkeÂ?belastingen.Â?DoorÂ?eenÂ?combinatieÂ?vanÂ?meerdereÂ?aanslagenÂ?opÂ?ĂŠĂŠnÂ?biljetÂ?kanÂ?hetÂ?omÂ?een behoorlijkÂ?bedragÂ?gaan.Â?AlsÂ?uÂ?gebruikÂ?maaktÂ?vanÂ?automatischeÂ?incasso,Â?kuntÂ?uÂ?ditÂ?inÂ?tienÂ?termijnenÂ?betalen. DeÂ?gemeenteraadÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?belastingverordeningenÂ?eenÂ?aantalÂ?wijzigingenÂ?doorgevoerd.Â?DeÂ?voorÂ?u belangrijksteÂ?wijzigingenÂ?leestÂ?uÂ?hier.

WijzigingÂ?inÂ?automatischeÂ?incasso

Als�u�de�gemeente�al�een�machtiging�tot�automatische�incasso�heeft�verstrekt�wordt�het�bedrag�van�de�aanslag,�als hoger�is�dan�€�100,-�geïncasseerd�in�tien�termijnen.�Is�het�totale�bedrag�van�de�aanslag�lager�dan�€�100,-�dan�wordt dit�bedrag�in�ÊÊn�keer�geïncasseerd,�uiterlijk�binnen�twee�maanden�na�dagtekening�van�het�aanslagbiljet.

ZonderÂ?automatischeÂ?incassoÂ?inÂ?ĂŠĂŠnÂ?keerÂ?betalen

BijÂ?huishoudelijkeÂ?verzorgingÂ?gaatÂ?hetÂ?omÂ?hulpÂ?inÂ?hetÂ?huishouden Â?zoalsÂ?stofzuigen,Â?ramenÂ?zemenÂ?(binnen),Â?wassenÂ?ofÂ?strijken.Â?HetÂ?kan ookÂ?zijnÂ?datÂ?uÂ?hetÂ?huishoudenÂ?lichamelijkÂ?gezienÂ?nogÂ?primaÂ?aankunt enÂ?datÂ?uwÂ?probleemÂ?meerÂ?ligtÂ?inÂ?deÂ?organisatieÂ?vanÂ?hetÂ?huishouden. UÂ?bentÂ?danÂ?meerÂ?gebaatÂ?bijÂ?iemandÂ?dieÂ?uÂ?daarÂ?tijdelijkÂ?inÂ?begeleidt zodatÂ?uÂ?hetÂ?opÂ?termijnÂ?weerÂ?alleenÂ?kunt.

WanneerÂ?niet?

UÂ?komtÂ?nietÂ?voorÂ?huishoudelijkeÂ?verzorgingÂ?inÂ?aanmerkingÂ?alsÂ?er binnenÂ?uwÂ?gezinÂ?andereÂ?personenÂ?zijnÂ?dieÂ?deÂ?huishoudelijkeÂ?taken kunnenÂ?overÂ?nemen.Â?DitÂ?heetÂ?gebruikelijkeÂ?zorg. GebruikelijkeÂ?zorgÂ?isÂ?deÂ?normaleÂ?dagelijkseÂ?zorgÂ?dieÂ?verwachtÂ?kan wordenÂ?vanÂ?partnersÂ?ofÂ?kinderenÂ?(vanafÂ?eenÂ?bepaaldeÂ?leeftijd), omdatÂ?zeÂ?alsÂ?leefeenheidÂ?eenÂ?gezamenlijkeÂ?huishoudingÂ?voeren. DitÂ?betekentÂ?datÂ?eenÂ?gezondÂ?gezinslid,Â?ongeachtÂ?werkÂ?en/Â?ofÂ?studie, deÂ?zorgÂ?overneemtÂ?vanÂ?eenÂ?ziekÂ?gezinslid

AlsÂ?uÂ?geenÂ?gebruikÂ?maaktÂ?vanÂ?deÂ?mogelijkheidÂ?totÂ?automatischeÂ?incassoÂ?konÂ?uÂ?voorheenÂ?hetÂ?totaalbedragÂ?van deÂ?gecombineerdeÂ?aanslagÂ?inÂ?maximaalÂ?tweeÂ?termijnenÂ?voldoen.Â?MetÂ?ingangÂ?vanÂ?hetÂ?belastingjaarÂ?2013Â?isÂ?het aantalÂ?betaaltermijnenÂ?gewijzigdÂ?inÂ?ĂŠĂŠnÂ?termijnÂ?dieÂ?vervaltÂ?uiterlijkÂ?binnenÂ?tweeÂ?maandenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?van hetÂ?aanslagbiljet.

EigenÂ?bijdrage

DeÂ?gemeenteÂ?machtigenÂ?voorÂ?automatischeÂ?incassoÂ?isÂ?deÂ?handigsteÂ?manierÂ?vanÂ?betalen.Â?BijÂ?automatische incassoÂ?neemtÂ?deÂ?gemeenteÂ?hetÂ?initiatiefÂ?omÂ?uÂ?teÂ?latenÂ?betalen.Â?DatÂ?kanÂ?pasÂ?nadatÂ?uÂ?deÂ?onsÂ?hebtÂ?gemachtigd. HetÂ?groteÂ?gemakÂ?vanÂ?machtigenÂ?isÂ?datÂ?uÂ?nietsÂ?meerÂ?hoeftÂ?teÂ?doenÂ?naÂ?hetÂ?afgevenÂ?vanÂ?deÂ?machtiging.Â?Vergeten teÂ?betalenÂ?isÂ?dusÂ?onmogelijk.Â?NatuurlijkÂ?moetÂ?erÂ?welÂ?voldoendeÂ?saldoÂ?opÂ?uwÂ?betaalrekeningÂ?staan.

HoeÂ?vraagtÂ?uÂ?hulpÂ?aan?

DeÂ?gemeenteÂ?heeftÂ?hetÂ?voordeelÂ?datÂ?zijÂ?erÂ?praktischÂ?zekerÂ?vanÂ?kanÂ?zijnÂ?datÂ?zijÂ?uwÂ?betalingÂ?ontvangt,Â?opÂ?het afgesprokenÂ?tijdstip.Â?EenÂ?anderÂ?voordeelÂ?isÂ?datÂ?machtigenÂ?veruitÂ?deÂ?goedkoopsteÂ?betaalwijzeÂ?is.

Na�een�korte�intake�wordt�u�zo�spoedig�mogelijk�teruggebeld�door een�Wmo-consulent�of�–adviseur�om�een�afspraak�te�maken.�Bij�een nieuwe�aanvraag�leggen�wij�een�huisbezoek�af�om�de�aanvraag�te bespreken�en�om�de�indicatie�te�stellen.

UwÂ?voordeelÂ?bijÂ?automatischeÂ?incasso

VoordeelÂ?voorÂ?deÂ?gemeente Zekerheid

UÂ?hoeftÂ?zichÂ?geenÂ?zorgenÂ?teÂ?makenÂ?datÂ?uÂ?deÂ?controleÂ?overÂ?uwÂ?bankrekeningÂ?verliest.Â?MochtÂ?erÂ?tenÂ?onrechte geĂŻncasseerdÂ?zijn,Â?ofÂ?eenÂ?onjuistÂ?bedrag,Â?danÂ?heeftÂ?uÂ?binnenÂ?eenÂ?bepaaldeÂ?termijnÂ?(meestalÂ?30Â?dagen)Â?Â?recht vanÂ?terugboeking.Â?UÂ?geeftÂ?uwÂ?Â?bankÂ?danÂ?opdrachtÂ?hetÂ?geĂŻncasseerdeÂ?bedragÂ?terugÂ?teÂ?stortenÂ?enÂ?deÂ?bankÂ?zal dezeÂ?opdrachtÂ?uitvoerenÂ?zonderÂ?zichÂ?inÂ?deÂ?discussieÂ?teÂ?mengen.

VraagÂ?nuÂ?deÂ?automatischeÂ?incassoÂ?aan

WeÂ?radenÂ?uÂ?daaromÂ?aanÂ?gebruikÂ?teÂ?makenÂ?vanÂ?automatischeÂ?incasso.Â?AlsÂ?uÂ?datÂ?alÂ?doet,Â?hoeftÂ?uÂ?geenÂ?actieÂ?te ondernemenÂ?enÂ?wordenÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?belastingenÂ?ookÂ?volgendÂ?jaarÂ?inÂ?tienÂ?termijnenÂ?vanÂ?uwÂ?rekening afgeschreven.Â?HeeftÂ?uÂ?deÂ?automatischeÂ?incassoÂ?nogÂ?nietÂ?geregeld,Â?vulÂ?danÂ?deÂ?machtigingskaartÂ?bijÂ?ditÂ?artikelÂ?in enÂ?stuurÂ?dezeÂ?naarÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?antwoordnummerÂ?2,Â?8160Â?VGÂ?Heerde.Â?EenÂ?postzegelÂ?isÂ?nietÂ?nodig. UÂ?kuntÂ?ookÂ?eenÂ?machtigingskaartÂ?aanvragenÂ?bijÂ?hetÂ?teamÂ?BurgerzakenÂ?enÂ?Belastingen.Â?UÂ?kuntÂ?onsÂ?bellenÂ?op telefoonnummerÂ?(0578)Â?699Â?494.Â?WijÂ?zijnÂ?telefonischÂ?bereikbaarÂ?opÂ?maandagÂ?t/mÂ?vrijdagÂ?tussenÂ?08.30Â?en 16.00Â?uur.Â?UÂ?kuntÂ?erÂ?ookÂ?eenÂ?opÂ?komenÂ?halenÂ?tijdensÂ?deÂ?openingstijdenÂ?vanÂ?hetÂ?loketÂ?BurgerzakenÂ?en Belastingen,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?8.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?opÂ?maandagÂ?tussenÂ?17.00Â?enÂ?19.00Â?uur.

VoorÂ?huishoudelijkeÂ?verzorgingÂ?betaaltÂ?uÂ?eenÂ?eigenÂ?bijdrage.Â?De hoogteÂ?vanÂ?deÂ?eigenÂ?bijdrageÂ?isÂ?afhankelijkÂ?vanÂ?uwÂ?inkomen,Â?uw leeftijdÂ?enÂ?uwÂ?gezinssituatie. UÂ?kuntÂ?telefonischÂ?contactÂ?metÂ?opnemenÂ?metÂ?deÂ?gemeenteÂ?via telefoonnummerÂ?0578-699Â?565,Â?bereikbaarÂ?opÂ?werkdagenÂ?van 8.30Â?uurÂ?totÂ?16.00Â?uur.

OokÂ?kuntÂ?uÂ?iedereÂ?werkdagÂ?voorÂ?uwÂ?vragenÂ?terechtÂ?inÂ?hetÂ?loket WelzijnÂ?&Â?ZorgÂ?inÂ?hetÂ?gemeentehuis.Â?IedereÂ?werkdagÂ?geopendÂ?van 8.30Â?uurÂ?totÂ?12.30Â?uur.

Collectes • Stichting�Nationaal�MS-fonds collecteert�van�17�t/m�23 november. • Het�Leger�des�Heils�collecteert van�25�t/m�30�november.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 4

Bekendmakingen ∇Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?indienen. ♌Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?bezwaarÂ?aantekenen. ∗Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?beroepÂ?indienen. DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?hetÂ?Publiekscentrum,Â?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uurÂ?(behalveÂ?wanneerÂ?andersÂ?vermeld).

4WWWHEERDENL

OpenbareÂ?welstandsvergadering

OpÂ?donderdagÂ?26Â?novemberÂ?2012Â?isÂ?deÂ?welstandsgedelegeerdeÂ?inÂ?HeerdeÂ?voorÂ?een openbareÂ?welstandsvergadering.Â?DeÂ?vergaderingÂ?vindtÂ?plaatsÂ?(alsÂ?erÂ?bouwplannen zijn)Â?inÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde,Â?aanvangÂ?9.00Â?uur. DeÂ?agendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?ligtÂ?vanafÂ?woensdagÂ?21Â?novemberÂ?2012Â?terÂ?inzage,Â?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?agendaÂ?wordtÂ?ookÂ?opÂ?www.heerde.nl gepubliceerd.

IngekomenÂ?aanvragenÂ?omgevingsvergunning

Het�college�van�b&w�maakt�bekend�dat�zij�in�de�periode�van�6�november�2012�tot�13 november�2012�de�volgende�aanvragen�omgevingsvergunning�heeft�ontvangen�voor: • Het�uitbreiden�van�de�woning�op�het�perceel�Kerkstraat�60�te�Heerde • het�plaatsen�van�een�semi-ondergrondse�afvalcontainer�op�het�perceel Rhijnsburglaan�7a�te�Heerde • het�aanleggen�van�een�paardenrijbak�en�een�paddock�op�het�perceel�Veldweg�13 te�Heerde

Sloopmelding

Het�college�van�b&w�maakt�bekend�dat�zij�in�de�periode�van�6�november�2012�tot 13�november�2012�de�volgende�sloopmelding�heeft�ontvangen�voor: • het�verwijderen�van�asbesthoudend�dakbeschot�op�het�perceel�Veerstraat�3�te Heerde Deze�melding�ligt�niet�ter�inzage.�Voor�meer�informatie�belt�u�0578-699494.

DeÂ?welstandsvergaderingÂ?isÂ?openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wiltÂ?zijnÂ?danÂ?kuntÂ?uÂ?dit telefonischÂ?doorgevenÂ?viaÂ?telefoonnummerÂ?0578-699494.Â?OokÂ?voorÂ?vragenÂ?kuntÂ?u hierÂ?terecht.

MeldingÂ?Activiteitenbesluit

Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�de�volgende�meldingen�op�grond�van het�Activiteitenbesluit�heeft�ontvangen�van: • • •

•

♌ Het�college�van�b&w�maakt�bekend�dat�zij�de�volgende�omgevingsvergunningen heeft�verleend�voor: ¡ het�vervangen�van�twee�dakkapellen�op�het�perceel�IJsseldijk�63�te�Veessen Verzonden:�3�oktober�2012 De�verlening�van�deze�vergunning�is�abusievelijk�niet�eerder�gepubliceerd.�De overschrijding�van�de�termijn�van�eventuele�bezwaren�kan�verschoonbaar�worden �geacht. • het�bouwen�van�een�woning�op�het�perceel�Ten�Veldhuize�2�te�Heerde Verzonden:�7�november�2012 • het�aanleggen�van�een�uitrit�op�het�perceel�Kleinekolk�8�te�Wapenveld Verzonden:�8�november�2012 • het�plaatsen�van�een�carport�met�dakopbouw�op�het�perceel�Kamperweg�44�te Heerde Verzonden:�12�november�2012 Verleende�omgevingsvergunningen�(reguliere�procedure)�

•

DijkstraÂ?BedrijfsautoÂ’sÂ?voorÂ?hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Eperweg 50Â?aÂ?teÂ?Heerde.Â?DeÂ?veranderingÂ?bestaatÂ?uitÂ?hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?eenÂ?testruimte. TEMAÂ?Process,Â?voorÂ?hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?EuropawegÂ?5Â?te Heerde.Â?DeÂ?veranderingÂ?bestaatÂ?uitÂ?hetÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?bedrijfshal. VanÂ?deÂ?PutÂ?B.V.Â?voorÂ?hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HagestraatÂ?8Â?te Heerde.Â?DeÂ?veranderingÂ?bestaatÂ?uitÂ?hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?eenÂ?vuurwerkbewaarplaats enÂ?eenÂ?verkoopruimte. MaatschapÂ?AntiekhalÂ?Heerde,Â?voorÂ?hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?opÂ?hetÂ?perceel OenerwegÂ?2aÂ?teÂ?Heerde.Â?DeÂ?veranderingÂ?bestaatÂ?uitÂ?hetÂ?vergrotenÂ?vanÂ?de bedrijfsruimte. TytaneÂ?B.V.,voorÂ?hetÂ?oprichtenÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VlijtwegÂ?7bÂ?te Wapenveld.

Voor�inrichtingen�die�onder�het�Activiteitenbesluit�vallen,�is�geen omgevingsvergunning�nodig,�maar�moet�worden�voldaan�aan�de�algemene voorschriften,�behorende�bij�het�Activiteitenbesluit. Het�Activiteitenbesluit is�te�downloaden�op�de�site�www.wetten.nl.�Zoekwoord: �“Besluit�algemene�regels�voor�inrichtingen�milieubeheer”.�Tegen�meldingen Activiteitenbesluit staat�geen�mogelijkheid�voor�bezwaar�en�beroep�open. �

Â?

VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?en Handhaving,Â?tel.Â?(0578)Â?699431.

♌ Â?enÂ?beroepÂ?∗ WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?eenÂ?vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belang treft,Â?kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?een bezwaar-Â?ofÂ?beroepsschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?makenÂ?tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?van Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.Â?EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naarÂ?deÂ?Sector BestuursrechtÂ?vanÂ?deÂ?RechtbankÂ?Zutphen,Â?PostbusÂ?205,Â?7200Â?AEÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adresÂ?enÂ?datumÂ?vermelden. DaarnaastÂ?moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijvenÂ?waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroepÂ?aantekent. BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen. BezwaarÂ?

Inzameling oud papier •

•

•

• •

KoninklijkÂ?FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ?zameltÂ?elke vrijdagÂ?enÂ?zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?17.00Â?uur oudÂ?papierÂ?inÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ?NederlandsÂ?GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?de KanaaldijkÂ?57Â?inÂ?WapenveldÂ?kuntÂ?uÂ?dagelijks,Â?behalveÂ?opÂ?zondag,Â?uwÂ?oudÂ?papierÂ?inleverenÂ?bij ĂŠĂŠnÂ?vanÂ?deÂ?containersÂ?opÂ?hetÂ?pleinÂ?achterÂ?de kerk,Â?tussenÂ?09.00Â?enÂ?18.00Â?uur.Â?WieÂ?hulpÂ?nodig heeftÂ?kanÂ?erÂ?elkeÂ?eersteÂ?zaterdagÂ?vanÂ?deÂ?maandÂ?terechtÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?11.00Â?uur, behalveÂ?opÂ?feestdagen. BijÂ?deÂ?PetruskerkÂ?vanÂ?deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?WapenveldÂ?kanÂ?iedereÂ?zaterdag tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverdÂ?opÂ?hetÂ?kerkpleinÂ?aanÂ?de Valkstraat. DeÂ?HorsthoekschoolÂ?heeftÂ?vanafÂ?27Â?novemberÂ?eenÂ?oudÂ?papierÂ?containerÂ?staan.Â?Op woensdagÂ?isÂ?erÂ?omÂ?18.30Â?uurÂ?hulpÂ?bijÂ?lossenÂ?enÂ?laden. DeÂ?OntmoetingskerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaalstraatÂ?inÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?vanafÂ?21Â?novemberÂ?een oudÂ?papierÂ?containerÂ?staan.

VoorlopigeÂ?Voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?In spoedgevallenÂ?kanÂ?eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechtÂ?vanÂ?deÂ?RechtbankÂ?Zutphen,Â?SectorÂ?Bestuursrecht,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

Inzage

DeÂ?vergunningaanvragenÂ?enÂ?ontwerpbesluitenÂ?liggenÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?het PubliekscentrumÂ?inÂ?hetÂ?gemeentekantoorÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?8.30Â?enÂ?12.30Â?uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 5

Van de gemeenteraad Informatie van de gemeenteraad Heerde Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL Vergaderingen raadscommissies november 2012 In�de�maand�november�vinden�de�commissievergaderingen�plaats�op: •

maandagÂ?27Â?novemberÂ?2012,Â?commissieÂ?Ruimte,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur

•

dinsdagÂ?28Â?novemberÂ?2012,Â?commissieÂ?Samenleving,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur.

14. BodemkwaliteitskaartÂ?HoogwatergeulÂ?Veessen-Wapenveld

VoorÂ?hetÂ?gebiedÂ?HoogwatergeulÂ?Veessen-WapenveldÂ?isÂ?eenÂ?aanvullende bodemkwaliteitskaartÂ?opgesteld.Â?DeÂ?bodemkwaliteitskaartÂ?wordtÂ?onderÂ?meerÂ?gebruiktÂ?als bewijsmiddelÂ?voorÂ?deÂ?kwaliteitÂ?vanÂ?deÂ?grond.

DezeÂ?wordenÂ?gehoudenÂ?inÂ?deÂ?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat.

IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?wantÂ?deÂ?vergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?WieÂ?ietsÂ?wilÂ?zeggen

Slot

overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?thuishoortÂ?inÂ?eenÂ?vanÂ?dezeÂ?commissies,Â?kanÂ?zichÂ?totÂ?uiterlijk

15. Rondvraag

15Â?minutenÂ?voorÂ?hetÂ?beginÂ?vanÂ?iedereÂ?vergaderingÂ?meldenÂ?bijÂ?deÂ?commissiegriffier.Â?Het

16. Sluiting

kanÂ?ookÂ?gaanÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staat.Â?InsprekersÂ?wordt verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?opÂ?papierÂ?aanÂ?deÂ?griffierÂ?BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailen naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl.

AgendaÂ?commissieÂ?SamenlevingÂ?28Â?novemberÂ?2012 Algemeen 1.

Opening

DeÂ?commissieagendaÂ’sÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?vindenÂ?onderÂ?deÂ?button

2.

MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda

vergaderstukken.

3.

VerslagÂ?commissievergaderingÂ?2Â?oktoberÂ?2012

4.

LijstÂ?metÂ?aandachtspunten

5.

SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan

AgendaÂ?commissieÂ?RuimteÂ?27Â?novemberÂ?2012 Algemeen 1.

Opening

Raadsvoorstellen

2.

MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda

6.

3.

VerslagÂ?commissievergaderingÂ?1Â?oktoberÂ?2012

4.

LijstÂ?metÂ?aandachtspunten

5.

SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?omÂ?alsÂ?zienswijzeÂ?erÂ?bijÂ?deÂ?Felua-groepÂ?opÂ?aanÂ?teÂ?dringenÂ?voor 2013Â?ĂŠnÂ?volgendeÂ?jarenÂ?metÂ?eenÂ?sluitendeÂ?begrotingÂ?teÂ?komenÂ?enÂ?deÂ?uitstroomÂ?naarÂ?regulierÂ?werkÂ?teÂ?Â?bevorderen. 7.

Raadsvoorstellen 6.

7.

HandhavingsnotaÂ?2013-2016Â?enÂ?handhavingsuitvoeringsprogrammaÂ?2013

HetÂ?inÂ?deÂ?notaÂ?vastgelegdeÂ?beleidÂ?geeftÂ?duidelijkheidÂ?aanÂ?gemeenteraad,Â?burgersÂ?en bedrijfslevenÂ?overÂ?deÂ?manierÂ?waaropÂ?hetÂ?collegeÂ?zijnÂ?handhavingstaakÂ?invult. 8.

BesluitvormingÂ?overÂ?deelnameÂ?aanÂ?deÂ?omgevingsdienst

HetÂ?collegeÂ?vraagtÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?omÂ?eenÂ?voorlopigÂ?standpuntÂ?overÂ?deÂ?wensÂ?omÂ?toe teÂ?tredenÂ?totÂ?deÂ?OmgevingsdienstÂ?Noord-Veluwe.Â?DitÂ?voorlopigeÂ?standpuntÂ?zalÂ?worden meegenomenÂ?inÂ?deÂ?voorbereidingÂ?vanÂ?deÂ?besluitvormingÂ?overÂ?hetÂ?toetredenÂ?totÂ?de gemeenschappelijkeÂ?regelingÂ?vanÂ?deÂ?ODNV. 9.

Parkeerbeleidsplan

HetÂ?parkeerbeleidsplanÂ?geeftÂ?antwoordÂ?opÂ?vragenÂ?dieÂ?kunnenÂ?spelenÂ?overÂ?parkerenÂ?inÂ?de bebouwdeÂ?kom,Â?zoalsÂ?overÂ?teÂ?hanterenÂ?parkeerkentallenÂ?inÂ?nieuwbouwsituaties, parkerenÂ?inÂ?bestaandeÂ?wijkenÂ?maarÂ?ookÂ?overÂ?deÂ?toepassingsmogelijkhedenÂ?vanÂ?de blauweÂ?zone. 10. BeslissingÂ?opÂ?subsidieaanvraagÂ?onderhoudÂ?VeerwegÂ?vanÂ?WijheseveerÂ?BV

BijÂ?deÂ?gemeenteÂ?isÂ?eenÂ?aanvraagÂ?ingediendÂ?omÂ?bijÂ?teÂ?dragenÂ?inÂ?deÂ?gemaakteÂ?kostenÂ?van asfalteringÂ?vanÂ?deÂ?Veerweg.Â?DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?deÂ?subsidieaanvraagÂ?afÂ?teÂ?wijzen.

Adviezen/bespreken 11. StedenbouwkundigÂ?ontwerpÂ?bedrijventerreinÂ?Heerde

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?omÂ?adviesÂ?gevraagdÂ?overÂ?hetÂ?aangepasteÂ?stedenbouwkundig ontwerpÂ?voorÂ?deÂ?uitbreidingÂ?vanÂ?hetÂ?reguliereÂ?bedrijventerrein,Â?deÂ?aangepasteÂ?invulling vanÂ?hetÂ?gebiedÂ?rondomÂ?deÂ?gemeentewerfÂ?enÂ?overÂ?deÂ?aangescherpteÂ?uitgangspunten voorÂ?hetÂ?woon-werk-landschapÂ?inÂ?Heerde. TerÂ?kennisneming/informatieverstrekking 12. PlanÂ?vanÂ?aanpakÂ?vrijkomendeÂ?locaties

DeÂ?commissieÂ?neemtÂ?kennisÂ?vanÂ?deÂ?verdereÂ?uitwerkingÂ?vanÂ?hetÂ?PlanÂ?vanÂ?AanpakÂ?voorÂ?het toepassenÂ?vanÂ?uitnodigingsplanologieÂ?opÂ?deÂ?vrijkomendeÂ?locaties. 13. AanpassenÂ?bodemkwaliteitskaartÂ?Heerde

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?datÂ?deÂ?bodemkwaliteitsklassenkaartÂ?HeerdeÂ?zal wordenÂ?aangepast.Â?InÂ?eenÂ?laterÂ?stadiumÂ?komtÂ?dezeÂ?naarÂ?deÂ?raadscommissie.

FormatieÂ?griffie

VoorgesteldÂ?wordtÂ?deÂ?formatieÂ?vanÂ?deÂ?griffieÂ?beperktÂ?uitÂ?teÂ?breidenÂ?enÂ?eenÂ?herschikkingÂ?te doenÂ?vanÂ?uren.

VisiedocumentÂ?bosbeheerÂ?inÂ?Heerde

HetÂ?beheerÂ?vanÂ?onsÂ?bosÂ?dientÂ?teÂ?bestaanÂ?uitÂ?eenÂ?goedÂ?evenwichtÂ?tussenÂ?kosten,Â?batenÂ?en verantwoordelijkhedenÂ?voorÂ?deÂ?gemeente,Â?recreanten,Â?vrijwilligersÂ?enÂ?andereÂ?partijenÂ?die onsÂ?bosÂ?gebruiken.Â?DezeÂ?visieÂ?steltÂ?daarvoorÂ?deÂ?kaders.

GewijzigdeÂ?ontwerpbegrotingÂ?2013Â?Felua-groep

8.

GeactualiseerdeÂ?financiĂŤleÂ?verordening

OmÂ?hetÂ?financiĂŤleÂ?beleidÂ?opÂ?onderdelenÂ?aanÂ?teÂ?passenÂ?isÂ?eenÂ?actualisatieÂ?vanÂ?deÂ?verordeningÂ?noodzakelijk. 9.

AanbestedingÂ?accountantsdiensten

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?voorÂ?deÂ?uitvoeringÂ?vanÂ?deÂ?accountantsdienstenÂ?ErnstÂ?&Â?Young AccountantsÂ?LLPÂ?aanÂ?teÂ?wijzenÂ?voorÂ?deÂ?begrotingsjarenÂ?2013Â?enÂ?2014 (metÂ?eenÂ?verlengingsoptieÂ?vanÂ?tweeÂ?jaren).

TerÂ?kennisnameÂ?informatienota 10. DecentraalÂ?spreekuurÂ?schulddienstverlening

DeÂ?gemeenteraadÂ?heeftÂ?inÂ?eenÂ?motieÂ?(=verzoekÂ?aanÂ?hetÂ?college)Â?verzochtÂ?deÂ?mogelijkhedenÂ?vanÂ?eenÂ?decentraalÂ?spreekuurÂ?voorÂ?deÂ?schulddienstverleningÂ?teÂ?onderzoeken.Â?De commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?uitkomstenÂ?vanÂ?ditÂ?onderzoek. 11. PlanningÂ?besluitvormingÂ?MFAÂ?Heerde-Oost

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?hetÂ?uitstelÂ?vanÂ?deÂ?commissie-Â?enÂ?raadsbehandelingÂ?overÂ?deÂ?besluitvormingÂ?MFAÂ?Heerde-Oost,Â?opÂ?basisÂ?vanÂ?hetÂ?VoorlopigÂ?OntwerpÂ?inÂ?relatieÂ?totÂ?hetÂ?investeringskrediet.Â?VooralsnogÂ?wordtÂ?ditÂ?voorzienÂ?voorÂ?deÂ?commissieÂ?vanÂ?februariÂ?enÂ?deÂ?raadsvergaderingÂ?vanÂ?maart. 12. JaarverslagÂ?leerplichtÂ?2011-2012

HetÂ?collegeÂ?brengtÂ?jaarlijksÂ?verslagÂ?uitÂ?overÂ?hetÂ?inÂ?hetÂ?laatstÂ?afgeslotenÂ?schooljaarÂ?inÂ?de gemeenteÂ?gevoerdeÂ?beleidÂ?inzakeÂ?deÂ?handhavingÂ?vanÂ?deÂ?leerplicht,Â?deÂ?kwalificatieplicht enÂ?deÂ?resultatenÂ?daarvan. 13. OnderzoekÂ?zwembad

Zwem-Â?enÂ?waterpoloverenigingÂ?OctopusÂ?wordtÂ?deÂ?mogelijkheidÂ?gebodenÂ?omÂ?teÂ?kijkenÂ?of zijÂ?inÂ?staatÂ?isÂ?Â?omÂ?binnenÂ?hetÂ?beschikbareÂ?budgetÂ?inÂ?deÂ?gemeentebegrotingÂ?hetÂ?zwembad of tenminsteÂ?hetÂ?wedstrijdbadÂ?teÂ?blijvenÂ?exploiteren. 14. StandÂ?vanÂ?zakenÂ?accommodatiebeleid

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?laatsteÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?enÂ?hetÂ?vervolgtraject vanÂ?hetÂ?opÂ?teÂ?zettenÂ?accommodatiebeleid.

Slot 15. Rondvraag 16. Sluiting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 6

Vader en zoon toppers in enduro sport

Zes keer goud HEERDE- Judoteam Bijsterbosch uit Heerde was afgelopen weekeinde met 17 judoka’s vertegenwoordigd bij het 23e Internationaal Judotoernooi BVHS in Hoogezand. Het toernooi was voor de -12 t/m de senioren. JTB heeft zeer goed gepresteerd met zes keer goud en één keer zilver.

De uitslag: 1e Tim Krijt (-50 kg) uit Heerde; 1e Brian Kiesling (-81 kg) uit Wapenveld; 1e Wessel Cornelisse (+60 kg) uit Epe; 1e Tim ter Steege (+81 kg) uit Apeldoorn; 1e Lars Kamphuis (-55 kg) uit Dronten; 1e Iris Klock (-30 kg) uit Hattem; 2e Mark Ester (-73 kg) uit Zwolle.

Ontwerp klimwand Koekoek gereed

WAPENVELD- Vader Gert en zoon Jordie Berghorst uit Wapenveld delen een grote hobby: de liefde voor de motorsport en dan in het bijzonder enduro sport. Zeven uur lang off road rijden in wedstrijdverband. En dat doen ze niet onverdienstelijk. Gert heeft tot nu toe alles gewonnen in zijn 50+ klasse bij het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) en maakt kans op de Nederlandse titel. Jordie heeft in de wedstrijden die hij tot nu toe heeft gereden steeds de top 3 gehaald. “Ik heb altijd gecrost, zelfs 3 jaar internationaal”, vertelt Gert. “Nadat ik was gestopt met crossen, ben ik voor mezelf begonnen. Het enduro rijden ben ik er toen naast gaan doen. Ik had een aantal keren nationaal kampioen kunnen worden, maar doordat ik nooit een volledig seizoen reed, lukte dat niet. Nu Jordie ook zou gaan rijden, wilde ik toch een volledig seizoen rijden om voor de titel te gaan. Dat lijkt me heel mooi.” Jordie crost ook al zijn hele leven. “Hij vindt het prachtig”, aldus zijn vader. Jordie heeft nu voor het eerst een licentie om enduro sport te rijden, daarvoor moet je namelijk 18 zijn. Omdat hij nog geen 18 was, heeft Jordie de eerste 3 wedstrijden van het Open Nederlands Kampioenschap moeten missen. “De eerste wedstrijd die ik wel mocht rijden, won ik bijna. Ik werd tweede op 3 seconden. En de wedstrijden die ik heb gereden

belandde ik op het podium.” Jordie rijdt in de Nationale N1. Kan hij hierin goed meekomen, dan mag hij door naar de Inters, de top van Nederland. De twee komen voor het team MAC Veenendaal uit. “Bij dit team zit ook Hans Vogels, de beste van Nederland”, vertelt Gert. “Overigens ben ik met dit team al wel eens kampioen geworden. Op dit moment zit Jordie bij het team dat meedoet aan het klassement.”

Karakter en doorzettingsvermogen

Zowel vader als zoon verkiezen de enduro boven de andere takken in de motorcross. “Bij motorcross moet je tussen de training en de manches door veel wachten. Wij starten om 9.00 uur en zitten dan bijna 7 uur op de motor. Het is echt een duursport. Je moet er karakter en doorzettingsvermogen voor hebben”vertelt Gert. Jordie vindt met name het solo rijden erg prettig. “In een minuut gaan er namelijk vier rijders van start. Doordat je alleen rijdt, kan ik me beter focussen.” Gert vindt het mooi dat zijn zoon nu ook enduro rijdt. “Dat is prachtig! Eerder was hij bang dat ik zou vallen, nu is dat juist andersom. Er zitten best wel gevaarlijke ritten tussen, bijvoorbeeld in Hellendoorn. Daar ging ik eerst met hem de ronde lopen. Tot nu toe is er gelukkig nooit iets ernstigs

Negen nieuwe imkers

Bijbelquiz HEERDE- Op woensdag 21 november wordt er in de Gereformeerde Kerk aan de Kanaalstraat een nationale Bijbelquiz gehouden georganiseerd door het Nederlands Bijbel Genootschap. De quiz staat onder leiding van ds G.Wijnstok. De inloop is vanaf 19.30 uur, dan staat de koffie/thee klaar. De quiz begint om 20.00 uur.

gebeurd”, aldus vader Berghorst. “Ik heb alleen één keer mijn pols gebroken”, zegt Jordie. “In Hellendoorn waren ze aan het filmen, toen ik een gat indook en over de kop ging. Dat is toen nog vastgelegd ook.” Het tweetal traint veel. “Ik doe aan hardlopen en fietsen, Jordie fietst veel. Daarnaast hebben we in de kelder een sportruimte”, zegt Gert. “En ik ga altijd naar een masseur. Dat is echt nodig, de verzuring in je lichaam is enorm.” “Het beste is gewoon veel op de motor zitten”, voegt Jordie toe. “Ik probeer ieder weekend te rijden en in de zomer twee keer in de week. Dan gaan we naar banen in bijvoorbeeld Heerde, Nunspeet of Lelystad.” Of al dat trainen ook winst oplevert, wordt volgende week duidelijk: in het weekend van 30 november en 1 december vindt het slot van het ONK plaats, de tweedaagse in Zelhem. Wint Gert, dan is hij Nederlands Kampioen. Jordie gaat zijn best doen om in deze tweedaagse – de eerste voor hem – in ieder geval op het podium te komen, maar hoopt natuurlijk op de winst. Wensen voor de toekomst zijn er ook genoeg. “Het lijkt me mooi om samen EK wedstrijden te rijden”, aldus Gert, en volgens hem kan dat nog best eens gaan lukken. En het allerbelangrijkste is volgens Jordie: “Plezier houden in de sport!”

EPE- Donderdag 15 november zijn alle 9 cursisten op de foto geslaagd voor de cursus beginnend imker. De cursisten hebben in Epe tijdens de cursus een jaar lang gewerkt met en in hun eigen bijenvolk, wat ze aan het begin van de cursus onder vakkundige leiding hebben aangeschaft. Ze zijn in het afgelopen jaar begeleid door twee ervaren imkers uit Epe. Eric van Leeuwen van Imkerij het Honingmagazijn en bijenteelt leraar Wilfred Muis van Imkerij ’t Haagje verzorgden de cursus van 12 praktijklessen en 4 theorielessen. De diploma’s werden overhandigd door Harry Roo, de secretaris van de bijenvereniging te Epe. Al deze nieuwe

Workshop Kersttaarten decoreren HEERDE- Christie's Huiskamer en Jo's Taarten organiseren op dinsdag 18 december en woensdag 19 december een kerstworkshop, waarbij deelnemers een unieke winterse taart gaan maken. De workshops starten om 19.30 uur en duren tot ca. 22.30 uur. In deze 3 uur durende workshop ga je een taart vullen met jam en banketbakkersroom. Daarna wordt de taart bedekt en versierd

met marsepein. Deze gezellige workshop vindt plaats bij Christie's Huiskamer aan de Kooiweg 6 in Heerde. Kosten zijn 32,50 euro p.p. en dit is inclusief koffie/ thee/fris en een heerlijk huisgemaakt hapje. Wil je de stapeltaart maken dan komt er een toeslag van 12,50 euro p.p. bij. Opgeven kan via email: info@christieshuiskamer. nl of tel. 0578-693778.

VAASSEN- De bouw van de sporthal van de Koekoek ligt nog steeds goed op schema. Inmiddels is de cementdekvloer aangebracht, is het metselwerk aan de binnenkant helemaal gereed en is men volop bezig met aftimmeren. Er worden tijdelijke voorzieningen getroffen om vanaf januari de sporthal te kunnen verwarmen. Dit moet in verband met het aanbrengen van de sportvloer in de hal. Op de korte wand van de hal, aan de kant van de Industrieweg is aan de buitenkant ‘de diamant’ te zien. Deze benaming is, door de

bouwvakkers die daar bezig zijn, gegeven aan de uitstulping die te zien is. Deze diamant wordt aan de binnenkant gebruikt voor de klimwand. Het ontwerp voor de klimwand is gereed en de planning is dat deze voor de kerstvakantie wordt geplaatst. Personeel van de Koekoek wordt opgeleid tot kliminstructeur, zodat straks een ieder die dat wil hier onder professionele begeleiding gebruik van kan maken. Al met al weer veel positieve ontwikkelingen rondom de bouw van de sporthal van de Koekoek.

EHBO

HEERDE- Enkele weken geleden zijn een groepje ouders van KDV Het Uiltje uit Heerde op het dagverblijf een EHBO cursus voor Kinderen gestart. Onder het genot van een kopje koffie met een koekje, werd er aandachtig geluisterd naar alle informatie. Ook konden

imkers hebben besloten door te gaan met het houden van bijen en hebben allemaal één of twee volken “ingewinterd” om in 2013 mee verder te imkeren. De cursus vonden ze erg leerzaam en vooral praktisch. Het liefst willen ze allemaal doorgaan met een cursus voor gevorderden. Op dit laatste zullen ze minstens een jaar moeten wachten om dat zowel Eric als Wilfred het beter vinden dat ze nog een seizoen zelfstandig ervaring opdoen. Er zal bij voldoende belangstelling vanaf februari 2013 wel een nieuwe gevorderden cursus van start gaan. Voor info of aanmelding kan u mailen naar: w.muis@planet.nl.

ouders onderling evt. ervaringen met elkaar delen. Vorige week was de laatste avond. Deze werd afgesloten met een examen en een gezellig samen zijn. KDV het Uiltje bevindt zich aan de Emmalaan 10, tel. 0578- 694828 of e-mail: hetuiltje@fkn.nu.

Waterpolo HATTEM- Het tweede team van ZV Hatto-Heim heeft afgelopen zaterdag drie punten meegenomen uit Zeewolde. In Zeewolde werd De Woelwaters 3 met 7-8 verslagen. Doelpuntenmakers: Peter Luchtenberg 4x, Thom Badings 2x, Oskar Verholt 1x en Hein Eghuizen 1x.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA27

Uw Rabobank Noord Veluwe. Dichtbij, betrokken én bereikbaar.

November 2012

Rabobank Noord Veluwe een feit! - Gerrit Wielink, directievoorzitter. -

Openingstijden Kantoren Epe, Nunspeet (Dorpsstraat)

Openingstijden Maandag: 13.00 - 17.00 uur Dinsdag tot en met donderdag: 09.00 - 17.00 uur Vrijdag: 09.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur

Nunspeet (Dorpsstraat)

Zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

Heerde, Vaassen, Wezep

Maandag: 13.00 - 17.00 uur Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur

Elburg

Maandag: 13.00 - 17.00 uur Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Vrijdag: 18.00 - 20.00 uur

Op de vestigingen Oldebroek, Hierden en Elspeet is een gedeelte van de week een medewerker aanwezig. Kijk op www.rabobank.nl/noordveluwe voor de meest actuele openingstijden per vestiging

Uw Rabobank heeft een nieuwe naam gekregen: Rabobank Noord Veluwe. De reden is de fusie tussen Rabobank Noordoost-Veluwe en Rabobank Noordwest-Veluwe. Een fusie om u beter van dienst te kunnen zijn. En om beter in te kunnen spelen op de eisen die u als klant in het huidige economische klimaat aan banken stelt. Contactmogelijkheden Als Rabobank Noord Veluwe vinden we het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn voor onze klanten. De wijze waarop en wanneer mensen bankzaken regelen is niet voor iedereen gelijk. Daarom bieden wij

verschillende mogelijkheden aan. U kiest wat het beste bij u past. Voor heel veel bankzaken hoeft u tegenwoordig niet meer verplicht naar de bank te komen. Die regelt u heel gemakkelijk via internet, mobiel of telefonisch. U kunt bij Rabobank Noord Veluwe nu bij meer vestigingen terecht dan u gewend was, omdat uw bank groter is geworden. Onze klanten hebben onlangs een folder ontvangen, waarin alle contactmogelijkheden zijn beschreven. Wilt u deze folder ook ontvangen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u een exemplaar toe of kijk op onze website www.rabobank.nl/noordveluwe.

Uitnodiging:

Informatiebijeenkomst over MVO/ISO 26000. Bedrijven die níet milieu- en maatschappelijk bewust ondernemen, verliezen de gunst van hun klanten en overleven het niet. Kortom: groen is poen. (bron: Rabobank trends) Het doel van deze bijeenkomst is om u te laten zien hoe u eenvoudig en met beginnende stapjes aan de slag kunt met MVO. Waar en wanneer? Donderdag 13 december 2012 van 13.00 uur tot 16.00 uur bij Hoveniersbedrijf van Triest aan de Tongerenseweg 116 te Epe Aanmelden U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via www.acvo.nl of per e-mail naar info@acvo.nl. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden, wel verzoeken wij u om zich aan te melden i.v.m. de catering.

Het programma - 12.30 uur - Zaal open - 13.00 uur Aan de slag met MVO/ ISO 26000 door Wietse Venema van ISOFastTrack - 13.30 uur Verduurzaming door Jan van Werven van afvalverwerkingsbedrijf van Werven - 14.00 uur Het belang en voordeel van MVO door Hubald van Ark van de Rabobank Noord Veluwe

raaf Esmee deDmijaakndgok tober!

- 14.30 uur MVO toepassen in de praktijk door Arjen van Triest van Hoveniersbedrijf van Triest

De op 29 augustus geboren Esmee is onze baby van de maand oktober.

Baby van

Haar trotse ouders stuurden ons deze foto van hun prachtige dochter. Esmee ontvangt een inleg van €50,- op haar gloednieuwe Rabobank-

- 15.00 uur Koffie en aansluitend rondleiding over het bedrijf van Van Triest

rekening. En zij heeft natuurlijk de titel ‘Baby van de maand’ gewonnen. Van harte gefeliciteerd!

Wordt uw kleine ook onze baby van de maand? Kijk op www.rabobank.nl/noordveluwe.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 8

Samenspraak met Wim Kok

Nacht van WZC WAPENVELD- In sporthal ’t Olde Veld in Wapenveld opent op vrijdagavond 4 januari de activiteitencommissie van WZC in Wapenveld met de Bultman Hartholt Nacht van WZC sportief het jaar 2013. Tijdens deze vaak feestelijke, gezellige en sportieve nacht kunnen maar liefst 20 teams meedoen bij het voetballen (12) en volleyballen (8). Vanaf 20.15 uur worden de eerste wedstrijden gespeeld bij de voetballers en openen de teams ook het volleybalgedeelte. Het zal in elk geval een bedrijvigheid van jewelste zijn in het zalencomplex in Wapenveld. Dit keer draait DJ Roy van Schoonhoven gedurende de nacht allerlei muziek voor jong en oud. Net zoals afgelopen jaren is er later op de avond weer livemuziek, dit keer gebracht door Dennis van Velzen, in de kantine van de sporthal te horen zijn. Naast de diverse sportieve poulewedstrijden worden

EPE- Vorige week maandag was er in de Grote Kerk in Epe een ‘Samenspraak’ met oud-premier Wim Kok. In een gesprek met Margriet Pleiter van galerie De Aventurijn

kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals zijn interesse in kunst maar ook het werk van de Club van Madrid waar Kok voorzitter van is en zijn eretitel Minister van Staat.

WAPENVELD- Onlangs is Hans Kloezen toegetreden tot de club van vijftigers. Aangezien Hans al jaren deel uit maakt van het Korps Nationale Reserve (Natres) en een fanatiek reservist is, was het tijd even stil te staan bij deze mijlpaal. Zijn vrienden hebben met 4 handtekeningen het voor elkaar gekregen dat het Hare Majesteit heeft behaagd om hem voor al zijn diensten voor het vaderland te benoemen tot Officier. En wel tot Officier in de orde van de dienst- en matkloppende vijftigers. Hans was zeer blij en verheugd met deze mooie onderscheiding en behoort nu tot de 50-jaarsclub van echte mannen.

Onder de aanwezigen was burgemeester Van der Hoeve en de echtgenote van Wim Kok, Rita Kok, een van de kunstenaars die exposeert in de Grote Kerk.

Voorlichting Beter slapen: doe het zelf HATTEM- Slapen is voor veel mensen een probleem. Daarom organiseert de afdeling Preventie van Dimence de voorlichting ‘Beter slapen: doe het zelf!’ Deze voorlichting vindt plaats op dinsdagavond 11 december in de Doelen, Hof van Blom 5 te Hattem. U bent welkom van 19.30 uur, de voorlichting duurt tot 21.30 uur. We brengen ongeveer een derde van ons leven slapend door. ’s

Nachts krijgen we weer nieuwe energie voor de volgende dag. Slecht slapen kan dan ook grote invloed hebben op je leven overdag. Gevolgen van langdurig slecht slapen kunnen bijvoorbeeld zijn: moeheid, irritatie, spanningsklachten en concentratieproblemen. Veel mensen hebben wel eens een periode met slaapproblemen, gelukkig zijn die vaak van voorbijgaande aard. Het gaat

dan meestal om te weinig slaap door moeilijk inslapen, slecht doorslapen en te vroeg wakker worden. Maar wat is een normaal slaappatroon, wanneer wordt er gesproken van slaapproblemen en hoe ontstaan deze? Wat kunt u zelf doen en helpt slaapmedicatie? Deze vragen staan centraal in deze voorlichting die wordt gegeven door Mw. C. Haak Preventiewerker bij Dimence. WAPENVELD- Het eerste elftal kreeg trainingspakken aangeboden door de nieuwe co sponsor van WZC in Wapenveld, het reclamebureau Muntz, All Active uit Amersfoort. Namens het actieve bureau kregen Dick Nieuwenhuis en Niek van Twillert een boeket bloemen voor deze geste. In de kantine van WZC draait sinds afgelopen zomer ook een beamerpresentatie, één van de vele producten van Muntz. De supporters vinden dit absoluut een toegevoegde waarde.

Kult Podium actief schilderen EPE- Op zaterdag 1 december van 10.00– 12.00 uur is er weer een Kult Podium in Epe voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit wordt georganiseerd door Koppel, Cultuurplein Noord Veluwe, SWO/E en Kulturhus EGW. Doel is om mensen met een verstandelijke beperking kennis te laten maken met allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Er waren al eerder Kult Podia met workshops djembé en linedancen. Het Kult Podium op 1 december staat in het teken van schilderen: er zal actief geschilderd worden met een techniek waarbij de kwast het schilderdoek niet raakt (‘action painting’). De workshop wordt

gegeven door een docent van Cultuurplein Noord Veluwe. Ook begeleiders zijn van harte welkom. Advies: trek oude kleren en schoenen aan. Graag aanmelden voor 22 november via e-mail aan: k.moors@koppelepe.nl, o.v.v. naam, adres, tel. bij noodgevallen en evt. medische bijzonderheden. Zaterdag 1 december van 10.00– 12.00 uur in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. Kosten zijn 2,50 euro (incl. koffie/thee). Voor meer informatie kunt u bellen naar: Stichting Koppel, tel. 0578676767, www.koppelepe.nl of Meggie Moors, tel. 0578627314 (privé).

de deelnemers getest bij de altijd weer verrassende ‘rodedraadspelen’. Wat deze zijn houdt de organisatie nog even voor zich, het vormt ook bij dit evenement weer een horde en telt de prestatie mee met de sportieve score om uiteindelijk de finale te kunnen halen. Deze worden verwacht rond de klok van 1.45 uur ´s nachts. Aansluitend zal Dennis van Velzen nog een spetterend optreden verzorgen en zal het evenement om circa 3.00 uur afgelopen zijn. Dankzij de sponsoring van Bultman Hartholt Assurantiën Hattem, AKZO Nobel Wapenveld, C1000 supermarkt Hardeman, Probin en Dijkstra bedrijfsauto´s Heerde, is de toegang gratis voor iedereen. Inschrijfformulieren zijn te vinden op de website, in de kantine en in komend clubblad van WZC. Aanmelden: Aad Eilander, Roskamp 59 te Heerde, de deelnamekosten bedragen 30 euro per team.

Voordelige rijbewijskeuring EPE- 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, tel. 0882323300. Zelf een datum plannen kan via de website www. regelzorg.nl. Keuringen vin-

den plaats in: Locatie: Woonzorgcentrum 'De Klaarbeek'. Scheperstraat 145, Epe. Tarief: 35 euro voor de B/E keuring en 52,50 euro voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs. Data 2012: 14 december en vervolgens in 2013 eens per maand. Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs.

BSO KOM-pas

Ontmoetingsdienst WAPENVELD- Zondag 25 november zal er weer een ontmoetingsdienst zijn in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld. De dienst begint om 9.30 uur en ds. De Groot uit Zeewolde zal hierin voorgaan. Het thema zal zijn “Niet omkijken”. Deze dienst is voor jong en oud, en er zal op een eenvoudige manier over God verteld worden. De samenzang bestaat uit enkele opwekkingsliederen en gezangen en zal muzikaal begeleid worden door een combo, met Klaas, Auke, Dennis en Lysanne. Hartana van Dijk zal een lied zingen in haar moedertaal (Indonesisch). Na de dienst kunnen we elkaar in de zaal achter de kerk ontmoeten en gezellig met elkaar napraten onder het genot van een kop koffie/thee of een glas fris.

EPE- Nu het buiten waait en regent, is het natuurlijk extra gezellig om binnen bordspelletjes te doen. Samen met de nieuwe pedagogisch medewerker AnneMarie v.d. Berg worden er bij BSO KOM-pas dan ook heel wat uurtjes aan de tafel doorgebracht. Eerst het juiste spel kiezen, dan samen de spelregels doornemen om vervolgens het spel starten.

Omdat iedereen graag de winnaar van het spel wil zijn, wordt er dan fanatiek maar zeker ook sportief gespeeld. En zo ontstaan er gezellige herfstmiddagen. BSO KOM-pas is gelegen in de Anne de Vriesschool in Epe. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.komkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer, tel. 0578-569960.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA29

GEOPEND nu in HEERDE

Kerst- en woondecoratie

OUTLET

TOT 75% KORTING op woon- en kerstartikelen

DORPSSTRAAT 27, HEERDE In het voormalig pand van VAN SETTEN & VAN LOENEN


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA21 0

Tuinderij Doorn

Ttomaten, paprika, aubergine, pepers Kerkdijk 3 te Heerde diverse soorten sla alles milieu bewust geteeld

Aardappelen: Surprise, Parel, Bildtstar

Winkeltje open op: vrijdag

8.30 - 17.00

zaterdag

8.30 - 13.00

DEZE WEEK Spruitjes op stam € 1,50 Zuurkool vers uit het vat 500 gr. 0,80 Heidehoning per pot € 6,00

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Vuren regels

1,60 /m1 Portland cement 25 kg. (zak) ............................... 3,50 Eiken lamel parket voor.............. ..................... .

29,00 /m² Grenen vloer v.a. ............................... 18 cm werkende

breedte.............. ..............

11,50 /m²

H OU T H A N D E L, BOUWMARKT EN HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV Eperweg 31, 8162 RZ Epe / Emst Tel: 0578-613393

BIJ MODEHUIS DEKKER! vember van dinsdag 6 no ember ov t/m zaterdag 24 n

Geldt voor de gehele najaarscollectie 2012: 3 halen = 2 betalen!* Graag tot ziens bij Modehuis Dekker!

*Deze actie geldt niet voor standaard- en basisartikelen.

Werkende breedte 19 cm onbehandeld, gerookt of geolied

DE ACTIES VALLEN VAN DE BOMEN!

Modehuis Dekker | Dorpsstraat 39-41 | 8181 HN Heerde | T 0578 - 69 15 73 | E info@modehuisdekker.nl | www.modehuisdekker.nl | Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur | zaterdag 09.30 - 17.00 uur Dekker Mannenmode | Duistervoordseweg 15 | 7391 CA Twello | T 0571 - 27 68 70 | Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur | vrijdag 10.00 - 20.00 uur | zaterdag 10.00 - 17.00 uur | maandag gesloten


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPAGGI NI NA A2 1 1

je bent een hele piet... als je hier van af kunt blijven

Steeds en steeds meer mensen… NIEUW

Vraagprijs: € 225.000,= k.k. Duisterestraat 29, Heerde - Moderne en perfect onderhouden woning op een goede locatie nabij het centrum - Royale en lichte woonkamer met grindvloer - Moderne en luxe open keuken v.v. inb. app. - Woonkamer en keuken meten samen 40m²! - 1e Verd.: overloop, drie ruime slaapkamers en moderne badkamer met toilet en douche - 2e Verd.: via vlizotrap naar grote bergzolder met cv-opstelling - Fraaie en zonnige tuin met sierbestrating en geïsoleerde stenen schuur

MOZA, net dat beetje anders! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

amandel staaf

MOZA Wapenveld Makelaardij

75

4,

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

nationaal & internationaal inpakken en opslag inboedels verhuur van verhuisdozen interne verhuizingen verhuizingen voor bedrijven en zorginstellingen Van Zijl Verhuizingen was voorheen De Weerd Verhuizingen

• • • • •

deze aanbieding geldt t/m 26 november 2012

MC

WWW.VANZIJLVERHUIZINGEN.NL

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

4 gehaktballen + 4 stroganoffburgers

Italiaanse cordon bleu

samen

595

100 gram

245

TIP VAN MARINUS

TIP VAN BEN

ROERBAK TIP

POLLO PESTO (gevulde kipfilet)

CRUNCHY ROSBIEF

BRUSSELSE KIP

100 gram

100 GRAM

500 GRAM

160

210

450

TIP VAN JOLANDA

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN HENNY

SLAVINKEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

CADEAUBONNEN, HAPJES-,VLEESSCHALEN

5 STUKS

1 KG.

500

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Aanbiedingen zijn geldig van 19-11-2012 t/m 24-11-2012.

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 12

Hogeboom erelid Rond Uit Hattem

Vrouwen uit Benin op Vrieze’s Erfgoed WAPENVELD– Vrieze’s Erfgoed krijgt donderdag 22 november bezoek van een delegatie van twee vrouwenvereniging uit Benin in West-Afrika. De dames zijn vooral geïnteresseerd in een rondleiding door molen de Vlijt en zullen ook een molenlunch gebruiken. De groep van acht vrouwen is in Nederland op uitnodiging van Agriterra. Deze organisatie steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede, met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en met geld van de Nederlandse overheid. De delegatie uit Benin komt dan ook naar Nederland om zich te laten voorlichten over zaken als marketing bij kleine (landbouw)bedrijven. De Afrikaanse dames worden begeleid door de werkgroep Ensemble voor Wereldvrouwen en is onderdeel

van Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Het bezoek vormt tevens de afsluiting van een samenwerkingsproject dat tien jaar heeft geduurd en waarin de vrouwen in Benin kans hebben gezien twee goedlopende vrouwenorganisaties op te zetten, gesteund door de kennis en kunde van Vrouwen van Nu en Agriterra. Mede door microfinanciering van Vrouwen van Nu zijn zij in de gelegenheid gesteld economische activiteiten te ontplooien waarmee zij goede resultaten boeken. De delegatie uit Benin, die hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat, zal rond 11.00 uur bij Molen de Vlijt arriveren en hier informatie en een rondleiding krijgen. Aansluitend zullen ze de lunch gebruiken met daarbij het gebruik van het brood ‘Vrieze’s Volkoren’.

VAASSEN- Hubo Vaassen is al enige tijd de hoofdsponsor van Dames 1 van CVO. Het voortzetten van het contract is een teken van vertrouwen wat zeer wordt gewaardeerd door de handbalvereniging. CVO is wederom blij met het feit dat Elga en Roy weer bloed, zweet en tranen willen delen met de Dames 1. Hieronder is te zien wie er allemaal

onder de HUBO look van Dames 1 vallen: Van links naar rechts: Boven Elga van ‘t Erve (sponsor) Lisa Koetsier, Inge Koetsier, Margo Weultjes, Chantal Mentink Tamara Kommerkamp. Willem Woudstra (coach). Onder Karin Dijkman, Amy Beekman, Corine Vernooij, Mirjam van Hunnink, Nienke de Graaf, Annika Dijkman.

Foto: Marcel Senz

HATTEM- Rein Hogeboom is tijdens zijn afscheid van het Rond Uit Hattem bestuur, vanwege zijn jarenlange inzet voor de stadspromotie van Hattem, benoemd tot erelid van Rond Uit Hattem. De sportieve Hattemer is het tweede erelid na Dick Stoppelenburg. Rein

Hogeboom was eerst vele jaren actief binnen de toenmalige SPH (Stichting Stadspromotie Hattem) dat later is opgegaan in RUH. Het Rond Uit Hattem en het Koepel bestuur zullen zijn inzet en kennis zeker gaan missen en zijn Rein erkentelijk voor het vele werk dat

hij voor RUH heeft gedaan. Naast het huidige bestuur dat bestaat uit voorzitter Richard Meulman, secretaris Angela van Erven, Astrid Keijl en Bé Dekker zullen Reza van Eikenhorst en Evert van Olst als nieuwe bestuursleden toetreden tot het Rond Uit Hattem bestuur.

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 20 november kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Recentelijk heeft ds. G.J. Röben zijn intrede gedaan in de Hervormde Gemeente te Heerde. Deze week kunt u in Infomix nader kennis met hem maken. Uitgeverij Gelderland in Epe brengt wederom een boek uit over de Tweede Wereldoorlog. De auteur neemt plaats achter de microfoon om u deelge-

noot te maken van deze uitgave. Ook aandacht voor het 65-jarig jubileum van de Rotaryclub Epe, een Open Huis bij de Evangelische basisschool ‘de Olijfboom’ en er wordt stil gestaan bij een optreden van het Gelders Politie Mannenkoor in de Grote Kerk te Epe in het kader van het 15-jarig bestaan van de Stichting Broken Wings. Tenslotte aandacht voor de actie van Zwem- en waterpolovereniging

Octopus uit de Gemeente Heerde tegen de dreigende sluiting van het Berghuizerbad in Wapenveld en de maatschappelijke stage van Marnix van den Berg. Infomix wordt ook herhaald. Op woensdag vanaf 14.00 uur en op donderdag vanaf 9.00 uur. Terugluisteren kan uiteraard ook via www.radio794.nl. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

Opbrengst Dorcas Voedselactie HATTEM – De Dorcas Voedselactie hier in Hattem bij Albert Heijn en de Boni leverde ongeveer 500 dozen met voedsel op. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden, ondanks dat de opbrengst iets minder was dan vorige jaren. Het enthousiasme van de vrijwilligers en de deelnemers van

de actie was groot. Ook de samenwerking met (de medewerkers) van Albert Heijn en de Boni was geweldig. In totaal zullen naar schatting 48.500 voedselpakketten samengesteld kunnen worden, waarvan er voor de Kerst nog zeker 20.000 in Oost Europa bezorgd zullen worden. Op dit moment wordt al het

ingezamelde voedsel gesorteerd in acht sorteercentra verspreid over het land; voedsel dat in Hattem is ingezameld is naar Genemuiden gebracht. De opbrengst van de collectebus laat nog even op zich wachten: dat geld wordt centraal geteld. Meer informatie over Dorcas: www.dorcas.nl.

Samenwerking Noordgouw en wereldwinkel Hattem groot succes

HATTEM- De wereldwinkel verkoopt chocoladeletters, met het Fair Trade keurmerk, die uitgevoerd zijn in het ampersand (&) teken. De Handel- en Administratieleerlingen van de Noordgouw in Hattem helpen bij de verkoop ervan. De gedachte achter de cho-

cola met het &-teken is dat deze ampersand een soort vergeten letter is. Ooit werd de & beschouwd als de 27e letter uit het Latijnse alfabet. Door deze letter te herintroduceren, laat Fair Trade Original zien dat niemand wordt vergeten. Als je deze letter koopt, worden de

cacao- en suikerboeren in Afrika en Latijns-Amerika daar beter van. Zij kunnen rekenen op eerlijke handelsvoorwaarden en een ontwikkelingspremie. Boeren beslissen zelf mee waaraan deze premie wordt besteed, bijvoorbeeld aan de versterking van hun organisatie, landbouwtrainingen of de aanleg van elektriciteit in het dorp. Het leek de handel&administratie leerlingen van het Christelijk College de Noordgouw, locatie Hattem, een goed idee om samen met de Wereldwinkel in Hattem de verkoop van deze letters te stimuleren. Hiervoor hebben ze een tiental bedrijven in Hattem aangeschreven die dit teken in hun naam voeren en hen gevraagd of zij ook belangstelling hebben om deze letter voor werknemers, zakenrelatie en of anderen te kopen. Op deze vraag zijn veel positieve reacties ontvangen. Dit is erg verheugend, niet alleen voor de leerlingen die op deze manier de theorie die ze op school leren in de praktijk kunnen brengen, maar ook voor de boeren voor wie dat werk oplevert.

St. Nicolaascross HEERDE- Zaterdag 24 november wordt de jaarlijkse St. Nicolaascross in Heerde verreden. Zoals elkaar bezoekt de sint de cross en zorgt voor vertier samen met zijn pieten. Ze beginnen met de kleintjes op de mini baan met de 50 cc mini en mini quad. Deze worden tegenwoordig op de verkort grote baan verreden. Op de grote baan wordt gereden in de volgende klassen: 65cc KW, 65cc GW, 85cc KW, 85cc GW, MX2 B, MX 1B, Veteranen, Hobby klasse, Dames klasse, Superklasse en evt. grote quads bij voldoende deelname van minimaal 10 deelnemers. De hobbyklasse

was dit jaar een groot succes met vele deelnemers en enkele rijders hebben dit jaar al na 1 manche promotie kunnen maken naar een andere klasse. Zorg wel dat je een transponder hebt want dan kun je op www.mylaps.com je resultaten zien. Leeftijd is geen probleem, motorinhoud mag je zelf bepalen. Wat Sint wel vertelde is dat hij graag dames aan de start wil zien, minimaal 15. Je kan nu al inschrijven voor de wedstrijd via het formulier op de website www.msv-nov.nl of inschrijven kan vanaf 8.00 uur de trainingen beginnen om 9.00 uur. Toegang is bij de clubwedstrijden gratis.

Inzameling gebruikte spullen EPE- Pleinmarkt Grote Kerk Epe houdt zaterdag 24 november een inzameling van oude en gebruikte spullen: boeken, kleding en kleine meubelen enz. Er wordt geen witgoed, grote meubelen en computers aangenomen. Wel kunt u gebruikte tuin- en handgereedschappen inleveren, dit is voor de

Z.W.O. U kunt de spullen brengen tussen 9.00 en 11.00 uur in de Grote kerk aan de Beekstraat in Epe. Bent u niet in staat om de spullen te brengen, dan worden de spullen bij u opgehaald. Hiervoor kunt u bellen met dhr. P. Dikken, op de inzameldag zelf, tel. 06-12434179.

WET ruiters EPE- De uitslagen van WET ruiters. Dressuur Beemte Broekland: Zondag 11 november heeft Natasja Berghorst met Viva-Liwanda de 1e prijs gewonnen in de M1-dressuur

met 185 punten. Dressuur Vaassen: Zondag 11 november heeft Alice Weijman met haar pony Pepper een 2e en een 3e prijs gewonnen in de L2-dressuur met 194 en 196 punten.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPAGGI NI NAA2 1 3

…naar dè aktieve makelaar gaat ! RSG N.O.-VELUWE

Voorlichtingsavond 26 november 2012 om 19.30 uur Op maandag 26 november a.s. organiseren wij voor ouders van 8ste groepers een voorlichtingsavond. Op deze avond kunt u in twee rondes kiezen uit de volgende thema’s: ͻഩlgemene voorlichting ͻഩ>eerweg ondersteunend onderwijs ;lwooͿ ͻഩLJsledžiebegeleiding ͻഩ^portklassen vmbo kaderͬbasis ͻഩambridge havoͬtweetalig atheneum ͻഩDentoraatͬleerlingbegeleiding ͻഩ<euzemogelijkheden atheneumͬhavoͬmavo ͻഩ<euzemogelijkheden vmbo

Vraagprijs: € 295.000,= k.k. Zwolseweg 23, Heerde - Markant vormgegeven, gigantisch woonhuis van 750m³ met garage op 870m² grond - De woning beschikt over vele verrassende elementen zoals een fraai trappenhuis, grote raampartijen, veel licht en royale vertrekken - Begane grond o.a.: woonkamer 52m², half open keuken, slaapkamer 20m² en bijkeuken - 1e Verd.: ruime overloop, 4 grote slaapkamers, badkamer en bergruimte - De woning dient te worden gemoderniseerd/gerenoveerd. Een buiten kans!

MOZA, een duidelijke zaak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

>ocatie ^chotweg 1͕ 8162 'D W͕ tel: ;0ϱϳ8Ϳ 61209ϰ

Bart Pool Installaties

www.rsgnov.nl

Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl Epe Beekstraat 15-17 8162 HA Epe T. 0578 - 611 655 Apeldoorn 1e Wormenweweg 116 7331 DK Apeldoorn T. 055 - 534 74 24 huidinstituutvitae.nl

Epe,Rozenhof75,2Ͳkamerappartementmetinpandigeberging Koopsom:€75.000,Ͳk.k. Indeling:hal/entree,geslotenkeuken,woonkamer,slaapkamer,badkamer.

GRATIS HUIDADVIES Huidproblemen?

Kennismakingsactie: Wij bieden u GRATIS en VRIJBLIJVEND huidadvies aan, incl. huidscan en rapportage. Zorgverzekeraars kunnen behandelingen vergoeden , informeer hierover bij uw zorgverzekeraar !

Degenedievoldoenaandevereistenvaneeneconomischedanwel maatschappelijkebindingendiebereidzijntenminstedehiervoorgenoemde koopsomtebetalen,dienenzichtemeldenbijBureauWonenvande GemeenteEpemetgebruikmakingvaneenvangemeentewegebeschikbaar testellenformulier.Voorinlichtingenkuntucontactopnemenmet: SchievenKeizerGarantiemakelaars 0578Ͳ612630 epe@schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 14

Succesvolle Kleindierententoonstelling Plan Integrale Schuldhulpverlening vastgesteld WAPENVELD- Afgelopen vrijdag en zaterdag hielden Sportfokkers Heerde en Omstreken de jaarlijkse Kleindiertentoonstelling in de tennishal ’t Olde Veld in Wapenveld. Na de opening op vrijdag, die door burgemeester Pijnenburg werd verricht, kwam het nodige publiek af op de fraai ingerichte tentoonstellingshal waar de nodige kippen, konijnen, eenden en cavia’s waren te zien. Ook de zaterdag werd druk bezocht. Al met al dus een geslaagde tentoonstelling. De uitslagen waren als volgt: Fraaiste Grote hoen een Appenzeller Spitskuif van de heer S. de Vries. Fraaiste Dwerghoen een Hollandse Kuifhoenkriel van de heer D. Nijland. Fraaiste Serama was van B. in’t Veld. Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel was van de heer R. Teunissen met een Chilitaling. Fraaiste Konijn was van Marith van Westerveld met een Alaska. Fraaiste Konijn uit de C- klasse was van Comb. Beens met een Klein Zilver. Fraaiste Cavia was van Cavia stal Little Friends met C.H. Teddy. Op de foto ziet u bestuurslid Herman van Olst die de fraaiste Serama laat zien aan een bezoeker.

Peuters naar de Sprenge

VAASSEN- De peuters van de Peuterkom hebben een lokaal

in basisschool de Gerardus Majellaschool en zitten daardoor

Nieuw computersysteem Gezondheidscentrum Heerde HEERDE- De maatschap huisartsen Heerde en de apotheek Heerde onderstrepen hun samenwerking met de keuze voor een gezamenlijk nieuw computersysteem. De huisartsen krijgen door de koppeling met de apotheek een completer medicatieoverzicht, inclusief de medicatierecepten voorgeschreven door specialisten. De apotheek kan in de toekomst, bij de medicatiebewaking, gebruik maken van relevante informatie van de huisarts. Niet alleen de medicatiebegeleiding verbetert met het nieuwe computersysteem, ook de service. De apotheker verheugt zich op de introductie begin volgend jaar van de Herhaalservice. Patiënten hebben

dan de mogelijkheid de chronische medicatie door de apotheek te laten verzorgen. De apotheek houdt dan in de gaten wanneer de medicatie op raakt, stemt de herhaling digitaal af met de huisarts en stuurt de patiënt een berichtje dat de herhaalreceptuur klaar staat of wordt bezorgd. Door de overgang naar het nieuwe computersysteem zijn op dinsdag 27 november de huisartspraktijken alleen voor spoedgevallen geopend. De apotheek is wel open, maar ook daar kan er maar op halve kracht gewerkt worden. De rest van de week kunnen de wachttijden bij zowel de huisartsen, als bij de apotheek langer zijn dan gebruikelijk.

dicht bij de kleuters van deze school en van basisschool De Sprenge. Deze keer waren de peuters door de kleuters van de Sprenge uitgenodigd om te komen kijken naar de werkstukken die zij gemaakt hadden tijdens het thema van de kinderboekenweek; “Hallo wereld”, al hadden de kleuters er “Hallo Holland” van gemaakt. De peuters werden opgewacht door de kleuters met een lekker koekje en drinken en ook werd er nog voor hen gezongen. Daarna werd de klompen, molens en eigenlijk de hele kleuterklas bewonderd. De Peuterkom is een peuteropvang van Stichting KOM Kinderopvang, en gevestigd in Basisschool Gerardus Majella. Voor info: www. KOMkinderopvang.nl.

Damuitslagen WAPENVELD- Onlangs stond de 10e ronde van de onderlinge competitie van de Damclub Ons Genoegen op het programma. Geertjan Smit– Albert Lusink 0-2, Henk van Renselaar– Maikel van den Esker 2-0, Jaap Stegeman- Gertie van Renselaar 0-2, Eva Houtjes- Marcel Zandbergen 2-0, Dirk van DoesburgZwier Zevenhuizen 2-0. Voor de Paddenbokaal: Geurt Souman- Freek Jongerman 2-0. Het derde team speelde maandagavond 12 november haar 4e wedstrijd van de provinciale competitie en wel tegen damclub Hoorn/Heerde. Het werd 6-6.

Leerbedrijf van het Jaar EPE- Huidinstituut Vitae, met vestigingen in Apeldoorn en Epe, is Leerbedrijf van het Jaar in de categorie ‘Schoonheidsspecialisten’ geworden. Deze titel kreeg zij van KOC Nederland, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de uiterlijke verzorging. KOC Nederland wil het vakmanschap in de uiterlijke verzorging bevorderen door samen te werken met het georganiseerde bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Elk jaar roept zij de beste leerbedrijven van Nederland uit in drie categorieën. Huidinstituut Vitae viel op door haar positieve, professionele uitstraling. Voor meer informatie: www.huidinstituutvitae.nl.

EPE- Het college van de gemeente Epe heeft het plan Integrale Schuldhulpverlening Epe 2012-2015 vastgesteld. In de visie die hierin staat, verwoordt het college dat de burger van Epe zelf verantwoordelijk is voor zijn financiële huishouden, maar dat hij indien nodig een beroep kan doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Algemene doelstellingen daarbij zijn onder andere het bevorderen van participatie, voorkomen van schulden en langdurig resultaat. “Het belangrijkste is uiteraard het voorkomen van schulden”, zegt wethouder Rene de Vries. “Als mensen vroegtijdig een signaal afgeven, is het probleem vaak eenvoudig op te lossen. Helaas wachten mensen vaak te lang, bijvoorbeeld tot ze uit huis dreigen te worden gezet”, is zijn ervaring. Het is overigens een misvatting dat alleen mensen ut de bijstand gebruik maken van schuldhulpverlening. “Het aandeel van mensen die in de bijstand zitten is net zo groot als het aandeel van mensen die looninkomsten hebben”, aldus de wethouder. “Schuld-

hulpverlening is er ook voor hen. Zij kunnen in de problemen komen door verminderde inkomsten, bijvoorbeeld door het verlies van werk, en een ongewijzigd uitgavenpatroon.” De wethouder vertelt dat er een toename is van het aantal hulpvragen van ondernemers en zzp’ers. Dat mondt niet direct uit in een schuldhulpverleningstraject dat echt gericht is op particulieren. “We kunnen wel adviseren en bijvoorbeeld doorverwijzen naar de Kamer van Koophandel.” Ook zijn er steeds meer mensen met hypotheekproblematiek. “Het afgelopen jaar zijn er na de intake door de gemeente Epe 15 dossiers overgedragen aan de Stadsbank Apeldoorn.” Bij gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten, is er vaak sprake van meervoudige problematiek. “Denk aan relatiemoeilijkheden, verslavingen of psychische problemen”, geeft De Vries als voorbeeld. “In Epe werken we me multidisciplinaire teams. We willen het zo integraal mogelijk benaderen.” Afgelopen donderdag is het plan behandeld in de raadscommissievergadering.

Dilemma gemeenten: samenwerken of fuseren? HEERDE/HATTEM/OLDEBROEK – De gemeentelijke samenwerking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) is een actueel thema in de gemeentelijke politiek. Over enkele maanden zal de besluitvorming plaatsvinden. De fracties van D66 in deze gemeenten vinden het belangrijk dat ook de inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek weten wat de opties zijn waar colleges van B&W binnenkort over besluiten. Daarom organiseert de D66 afdeling NoordOost Veluwe op woensdag 28 november een discussieavond over de H2O samenwerking voor alle inwoners van de drie betrokken gemeentes. Om de discussie deze avond inhoud te geven, zijn als gastsprekers Joan de Zwart-Bloch en Hans Driessen aanwezig. Joan de Zwart-Bloch is burgemeester van de gemeente Blaricum en daarmee dé er-

varingsdeskundige van het samenwerkingsmodel van Blaricum, Eemnes en Laren. Dit zgn. ‘BELmodel’ is een van de opties die momenteel wordt onderzocht als oplossingsrichting voor de H2O samenwerking. Hans Driessen is gemeentesecretaris in Druten en heeft de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Hij kan daarom de samenwerking vanuit een ander perspectief benaderen, bijvoorbeeld via een fusie. Grijp deze kans en laat u informeren over gemeentelijke samenwerking in de praktijk, stel uw vragen en ga in discussie over de wenselijkheid van de verschillende samenwerkingsopties van de H2O gemeentes. Iedereen is welkom op 28 november om 20.00 uur in ‘De Spikke’, Stationsstraat 8 in Heerde. Voor meer informatie, www. d66noordoostveluwe.nl.

Bank voor de Klas

HATTEM – Regio Bank Hattem heeft een financiële gastles gegeven op basisschool De Zaaier. “Bank voor de klas is een onderdeel van de week van het geld”, vertelt Gerjo Helmholt namens de Regio Bank in Hattem. “Het thema van deze week is dit jaar: Als ik later groot ben. Het doel is om kinderen te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld, zoals sparen, zakgeld en lenen, worden kinderen middels de gastles financieel bewuster gemaakt. Met deze gastles proberen wij kinderen te leren dat je gespaard geld slechts één keer kunt uitgeven en dat het daarom goed is te weten waar je het gespaarde geld aan uitgeeft en prijzen vergelijkt. Op

deze manier hopen wij een financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd te bereiken. Bank voor de klas maakt kinderen op een speelse wijze bewust van financiële keuzes die ze moeten en kunnen maken”. Centraal in de gastles staat de Cash Quiz, waar in teams onderwerpen aan de orde komen die met het thema ‘omgaan met geld’ te maken hebben. “De kinderen waren erg enthousiast, dat werkt aanstekelijk. Wanneer er andere scholen zijn die eveneens een financiële gastles willen organiseren is de Regio Bank van harte bereidt om ook deze scholen te bezoeken”. Voor meer informatie: Regio Bank Hattem tel. 038–4432200 of www.bultmanhartholt.nl.

Passage EPE- Passage afd. Epe, christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging houdt op woensdagavond 28 november een afdelingsavond. Tijdens deze avond komt de heer Westhoff uit

Marle spreken over Jacht-,natuur- en wildbeheer. De avond wordt gehouden in gebouw Antenne aan de Ds. v. Voorthuijsenstraat en begint om 19.45 uur. Gasten zijn van harte welkom.


SCHAAPSKOOI

Demo Leifheit strijksysteem Zaterdag 24 november 10.00 – 16.00 uur

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA21 5

…ontdekken dat je voor resultaat… Strijken wordt wel erg makkelijk met de Leifheit Air Active L.

NIEUW

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Dit bijzondere strijksysteem bespaart je zeeën van tijd en helpt je om de strijk in no-time glad te krijgen. De Leifheit Air Active L voert zijn taken altijd uitzonderlijk nauwkeurig uit. Zijn actieve strijkplank draagt zijn steentje daar uiteraard aan bij. Deze zuigt het strijkgoed strak als dat nodig is, en als het handiger is als hij blaast doet hij dat ook gewoon voor je. Erg handig als je delicate stoffen wilt strijken. Kortom, zoek je een stoomsysteem en strijkplank in één en

wil je alles zo snel mogelijk klaar hebben, dan is de Leifheit Air Active L precies de machine die je zoekt. Wij laten U het Leifheit strijksysteem graag ervaren. Vragen, proberen en ervaren. Daar draait het om op 24 november tussen 10.00 – 16.00 uur. En natuurlijk staat de koffie voor U klaar.

Putterweg 14, Wapenveld - Op een toplocatie nabij het centrum staat deze royale en comfortabele woning met garage, twee schuren en prachtig uitzicht! - Riante woonkamer met grote raampartijen - Woonkeuken, modern, v.v. inbouw apparatuur - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: 2 ruime slaapkamers en badkamer - Ruim bemeten en fraai aangelegd perceel van maar liefst 694m² - Zoekt u ruimte, rust, comfort en privacy? Dan is dit uw woning!

Aktief - Aktiever - MOZA ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen.

www.moza.nl

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

Autobedrijf Van Huffelen

VOF Witteveen - Emst

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

t

1e en 2e Kerstdag Kerstbuffet

18,50 Kinderen 6 tot 12 jaar halve prijs Volwassenen per persoon......... Met ijs of koffie na. Dorpsstraat 4, Heerde. Tel: 0578-692745.

Hypotheken

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Zwolseweg 7 Heerde 0578-691489

Reserveer nu voor de Kerst

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ...... nieuw € 12.950,Ford Ka 1.3i T itanium, nieuw model .... 2x ‘10 Ford Ka 1.3 T itanium, nieuw model ......... ‘09 Ford Ka 1.3 Cool en Sound .................... ‘08 Ford Ka 1.3i Style .................................. ´05 Ford Ka 1.3i 5 Edition ............................. ´05 Ford Ka 1.3 T rend .................................. ´03 Ford Fiesta 1.3, 5-drs., ............................ ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.25i, 5-drs., T itanium Xpack ´ 1 0 Ford Fiesta 1.4 5-drs. Futura .................. ´08 Ford Fiesta Futura 5-drs., ....................... ´06 Ford Fiesta 1.3, 3-drs,19.000 km ............. ‘04 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ........ ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic ........................... ‘02 Ford Focus 2.0i T itanium, 5-drs. ............. ´07 Ford Focus C-Max 1.6i Futura ................ ´05 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ................. ‘09 Ford Focus 1.8i, 5-drs., ........................... ‘99 Ford Focus 1.6i FE, 5-drs., ..................... ´99 Ford Cougar 2.0i .................................... ´00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ........................ ‘06 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s ..... ‘04 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ....................... ´95 Ford Mondeo 2.5i 24V, Ghia .................... ‘00

Fiat Panda Edizione Cool ........................ ‘09 Daihatsu Terrios 1.3 ................................ ´02 Mini Cooper 1.6i ....................................... 0 1 Citroen C1 1.0i Ambiance, 3-drs/. ............ ‘07 Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., .................... ‘ 11 Toyota Aygo 1.0i, 5-drs., .......................... ‘08 Renault Twingo 1.2i ................................. ‘08 Renault Megane Scenic, 2.0i automaat ... ‘00 Suzuki Alto, 5-drs., ................................... ‘02 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Eleg., extra´s ...... ´ 0 1 Opel Zafira 1.6i Comfort ......................... `03 VW Fox 1.4i .............................................. 06 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ......... ´ 1 0 Ford Focus 1.8i Combi T rend .................. ‘09 Ford Focus 1.8i Combi, T itanium,extra’s .. ‘08 Ford Focus 1.6i Combi, nieuw model ..... ´05 Ford Focus 1.6i T rend, Wagon ................ ‘ 0 1 Ford Focus 1.6i Combi, .......................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s ................ ´07 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............. ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 16

Prijsuitreiking Op=Op voordeelshop

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel en behoudt zich het recht voor om de tekst aan te passen en of in te korten.

EPE- Op=Op Voordeelshop bestaat 15 jaar en dat wordt de gehele maand november uitgebreid gevierd. Zo ontvangt u per besteding van 15 euro een kanskaart waarmee u kans maakt op mooie prijzen - zoals een auto of een reischeque van 1500 euro – en

zijn er de gehele maand aantrekkelijke aanbiedingen. Daarnaast kunnen klanten hun naam en telefoonnummer op hun bon zetten en deze deponeren in de rode ton in de winkel. Iedere week worden hieruit 10 bonnen getrokken en de winnaars ontvangen een cadeau-

bon ter waarde van 15 euro. Dinsdagmiddag vond de prijsuitreiking plaats bij Op=Op Voordeelshop aan de Sternpassage 79 in Epe. Van de tien winnaars waren mevr. Logtenberg, dhr. Van Loo en dhr. Posthouwer present om hun cadeaubon in ontvangst te nemen.

Open Dag van BSHW De Rhijnsberg HEERDE- Na een lange tijd van plannen maken, deze uitwerken en uiteindelijk bouwen is het nu een feit: de Brede School Heerde West de Rhijnsberg is in gebruik genomen. Alle gebruikers hebben hun plek gevonden: OBS De Spreng, Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Het Hummelhuis, CBS Het Talent en de gebruikers van de gymzaal (welke verhuurd wordt door de gemeente Heerde). Iedereen is inmiddels verhuisd en van start gegaan in het duurzame gebouw. Op donderdag 22 november vindt in de middag de officiële opening plaats. Daarnaast kunnen alle kinderen van de brede school (van de peuters van het kinderdagverblijf tot de leerlingen van de verschillende groepen 8) op 30 november genieten van een feestelijke dag met een leuke voorstelling. Op zaterdag 1 december bent u van harte welkom. Op deze dag zet de brede school haar deuren van 10.00– 12.00 uur open. U, als ouders, familie, bekenden van

de kinderen, buurtbewoners of belangstellende, wordt dan in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom om onder het genot van een kop koffie en iets lekkers de accommodatie te bewonderen en nader kennis te maken met de verschillende gebruikers. De BSHW De Rhijnsberg bevindt zich aan de Rhijnsburglaan 7a te Heerde.

Postduivenverenigingen voor Kika

HEERDE- Het afgelopen jaar hebben vier postduivenverenigingen hun uiterste best gedaan om geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds “Kika”. PV Juliana, PV Wapenveld, PV de Gevleugelde Vrienden & PV de Blauwe Doffer hebben een gezamenlijke bonnen-

verkoop gehouden waarvan de opbrengst van maar liefst 3500 euro is overhandigd aan Kika. De leden van de H.C.C zijn welkom op de feestavond die gehouden wordt op 7 december bij PV de Blauwe Doffer. Aanvang: 20.00 uur. Partners zijn eveneens welkom.

Nou luu, Harm uut’t Darp is aordeg rebels in de bottn. Ut Bârghuuzerbad in ut Waopmveldse Paddndarp Woepercity is namelek nomineerd. Niet veur een mooie pries. Nee, was dat mar waor. Nee, ut zwembad is nomineerd umme dichte te gaon! Noe giet ut Bârghuuzerbad natuurlek elleke aomp op slot, mar ut zöl zo mar es defenitief kunn wordn. Wablief? Ja,” zuule”, de raod van Darp, die wilt bekiekn watof ze gaot doen met ut landelek bekende zwembad, eleegn tussn de bos en de Uuterwaardn van de Iessel. Ie zult mar een menisterspôs hebbm in de raod van Darp. Dan hej noe de bok an’t drietn. Ut Bârghuuzerbad, in de jaorn zeuvmteg mede eschunkn an de gemeenschap van Darp, deur de femilie Kramer van de Bârghuuzerpepierfebriek mag zeker niet sluutn. Nee, laot de raod van Darp mar es een steugien in de spiegel kiekn, um dan tut een wies besluut te komm. Aaj ut zwembad gaot sloopm, waor muttn de kleine vente en wichter dan naor zwemles? Naor ut Hattemse Attem? Of de bultn aover naor Wezep? Nou, ik dank oe de koekkoek. Veileg zwemm is van lèèvmsbelang. Ut zwemm met schoele is weg bazuind, mar Owee, de kinderties muttn wêh veul beweging hebbm. Ok de leedn van de zwem en poloclub Octopus hebt die beweging neudeg! Veur de condisie, veur ‘t plezier, veur de ontmoeting en sociale contactn, en veur de spôtstiefe strijd! En de Zwem4daagse dan? Die löp de lèste jaorn dankzij inzet van jong en old biej Octopus, as nooit teveurn. Gait Luntie en konsjottn bint ok ellek jaor van de partieje. Zwembad dichte? Dach ut nie! Nee, spôrtn is van groot belang. Aaj dat vind as menister van Darp, dan hej al een beste klap emâk. Zörg dat ut bad beschikbaar blif veur Octopus en de inwoners van Darp. Een raodslid, zo stünd te lèèzn in de plaatseleke Tillegraaf van Darp, die meenn dattur in Hattem nog plaetse genog was. De pekeerplaetse bood nog ruumte genog! Tsssss, ja aaj zo poletiek kunt bedrievm, ja dan bent wuule as “drievers” van ut zwembad, an de goden aover eleeverd. Harm uut’t Darp springt op de barricade, umme ut zwembad lös te hölln. In een ver, ver verleedn hef Harm ooit een mooie pries ewönn biej Octopus. Een Erepries! Begin jaorn tachteg hef Harm de Okki bokaal ontvangn, veur zien inzet tiedns de trainingn en polowedstriedn. Nao een dikke dâtteg jaor mâk Harm nog wekeleks gebruuk van ut Waopmveldse zwemwater. Mûk noe de gebreide zwemboxe en de polocap an de treurwilgn biej de hoogwatergeul hangn? Diegene die zien nek uutstèk um ut Bârghuuzerbad oopm te hölln, die kump zèker in anmârking veur een nieje Okki bokaal! Harm uut’t Darp hef espreukn, en bie disse neudegd Harm alle inwoners van Darp èn umstreekn uut, aaj belang hebt dattut Bârghuuzerbad lös blif, umme op te koomm draavm op Dinsdagaomp 27 November. De Commissie Saammleevm kump dan weer bie mekaere, in ut Gemeentehuus òf in ‘t Dârpshuus, um dit heikele prebleem vâdder te besprèèkn. Hölt de Tillegraaf van Darp mar goed in de gaatn, daor stiet teegn die tied wêh de juuste lokasie vermeld.

Tut slot de aksiespreuk van Harm: “ Nat hoar? Geen bezwoar ! “ Hoedanok: De groenten van Harm uut’t Darp

Kansrijk solliciteren in tijden van crisis EPE- Al veel sollicitaties de deur uit gedaan en nog niet één keer uitgenodigd? Ontevreden over een sollicitatiegesprek? Herkenbaar? Nu er zoveel banen verdwijnen en er zo weinig vacatures zijn wordt het steeds belangijker dat u zichzelf goed presenteert, dat u weet wat u te bieden heeft en goed beslagen ten ijs komt. Makkelijker gezegd dan gedaan? Corrie Stoker helpt u graag. In vier korte workshops leert u kansrijk en doelgericht te solliciteren. U gaat praktisch aan de slag, krijgt tips en feedback. U werkt in kleine groepjes van max. 6 personen, zo is er voldoende aandacht voor u. “Letterlijk en figuurlijk komt u in beweging. Voor sommige onderdelen gaan we naar buiten en wandelen we in het natuurgebied van Wissel. Ervaring laat zien dat de afwisseling binnen en buiten helpt en al lopend naast elkaar praat u makkelijke”, aldus Corrie. De workshops zijn los van elkaar te volgen. U bepaalt zelf waar u de meeste behoefte aan heeft. Elke even week is er op de woensdag één van de workshops van 9.00 tot 12.00 uur. De eerste workshop vindt plaats op 28 november en daarna weer op 12 december. Bel voor meer informatie en aanmelding naar Cor loopbaancoaching & training, 0578- 629134, of mail naar info@ corloopbaan.nl. Wilt u meer weten kijk dan op www.corloopbaan.nl. De workshop wordt gegeven in Epe/ Wissel, Molenweg 70. Kosten 55 euro per workshop, inclusief handout en koffie of thee.

Najaarscursus Nordic Walking

EPE- Dit najaar start er weer een Nordic Walking cursus voor beginners (techniek training) bij atletiekvereniging Cialfo in Epe. Dit gebeurt onder leiding van een door de Atletiekunie gediplomeerde trainer. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. De nieuwe (techniek)cursus wordt op vier zaterdagochtenden gehouden van 9.00 tot 10.00 uur. De eerste les is gepland op zaterdagochtend 17 november van 9.00-10.00 uur. Na deze vier lessen is er aansluitend de mogelijkheid om nog (gratis) aan vier trainingen mee te doen waar ook nog eventuele aanwijzingen betreffende

de techniek zullen worden gedaan. In overleg kan dit op dinsdagavond (19.00-20.00 uur) of op vrijdagmiddag (13.30-15.00 uur of 15.30-16.30 uur) worden gedaan. De cursus start op vanaf het clubhuis van de atletiekvereniging op het Sportpark De Wachtelenberg in Epe. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers en de cursus zal doorgaan bij minimaal drie deelnemers. Voor Cialfo leden is deelname aan de cursus gratis. Meer informatie over Nordic Walking (bij Cialfo) of over de cursus (opgave): Gerhard Stegeman, tel. 06-30403208, Email: nordicwalking@avcialfo.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA21 7 DEALER VAN O.A.:

AND MORE..

S P I J K E R B R O E K E N

1

V O O R

2

V O O R

79,- 129,VANAF VANDAAG T/M ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012 DIVERSE MODELLEN EN WASSINGEN (M.U.V. NIEUWE COLLECTIE EN BASICS)

WE

IM N E D ❤

BE OUR

DORPSSTRAAT 21 HEERDE WWW.DICKANDCO.NL

FRIEND

De 5 pluspunten van: Koos van de Put Tweewielers! 1. Altijd 100% tevreden! Misschien een cliché maar wij zijn pas tevreden als u dat bent.

2. Wij zijn een gecertificeerd E-bike centrum! Wij voeren het keurmerk ‘E-bike specialist’. Daarmee is onze deskundigheid gegarandeerd.

BJÖRN BORG Boxers dames/heren twee stuks 21 t/m 28 november

5,00 korting

3. Altijd vakkundig advies!

Beekstraat 2, 8161 HB, Epe Telefoon 0578-615134

Wij verkopen u liever niets, dan een fiets die niet bij u past.

www. s i s t e r s i n l i n g e r i e . n l info@sistersinlingerie.nl

Let op: Wij zijn verhuisd naar het centrum van Epe, naast de Grote Kerk

4. Online offerte op maat! Ook online krijgt u een offerte perfect op maat: www.koosvandeput.nl

5. Service aan huis! Fiets stuk? Wij halen hem op, repareren hem en brengen hem weer thuis!

www.koosvandeput.nl

Meidoornplein 87 8091 JZ Wezep

Offerte op maat op onze uitgebreide website

(038) 375 94 64

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 18

Van Huffelen: voor onderhoud en reparatie van leaseauto’s

Verkeersvoorlichting HEERDE- Op dinsdag 27 november organiseert VVN-Heerde een verkeersvoorlichting in het Dorpshuis te Heerde. In deze interactieve voorlichting kunt u uw verkeerskennis opfrissen en krijgt u adviezen over de manier waarop u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Aan de hand van foto’s worden diverse verkeerssituaties besproken. Welke voorrangsregeling geldt voor u als voetganger, fietser, scootmobieler of automobilist? Welke verkeersborden zijn er de laatste jaren bij gekomen? En

hoe zit het met de nieuwe wegbelijning binnen en buiten de bebouwde kom? U kunt met uw vragen over veilige verkeersdeelname terecht bij Henk Haasjes en Herman Westhof, beiden vrijwilliger bij afdeling Heerde van Veilig Verkeer Nederland. De verkeersvoorlichting begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Het eerste kopje koffie ontvangt u van VVN-Heerde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Haasjes, tel. 0578-690107 of Herman Westhof, tel. 06-54378625.

Cliënten van Viattence op stap

HEERDE- Er rijden vandaag de dag heel wat leaseauto’s op de weg. Heeft u er zelf ook één en zoekt u een goed en betrouwbaar adres voor onderhoud en reparaties? Dan moet u bij Autobedrijf Van Huffelen aan de Brugstraat 4 in Heerde zijn. “Wij zijn gespecialiseerd in

Ford en hebben twee goed opgeleide monteurs”, vertelt Dennis van Huffelen. “Wij onderscheiden ons met onze klantvriendelijkheid en service. Zo geven wij altijd een leenauto mee. Daarnaast is het hier lekker laagdrempelig. Je hoeft hier ook geen afspraak te maken om een

lampje te vervangen. Kom gewoon naar ons toe en wij zorgen dat alles direct wordt geregeld!”, aldus Dennis. Neem voor meer informatie contact op met Autobedrijf van Huffelen, Brugstraat 4 te Heerde, tel. 0578-692924. Zie ook www. vanhuffelen.nl.

De Praostoel op Radio 794 EPE- Op 24 november is Linda Seinstra bij de bovenburen in Villa Jacoba. Daar is de tentoonstelling van Kerstmerklappen samengesteld door Afke Wullink. In de studio van Radio794 wordt gepraat met Dennis Jolink de Combinatiefunctionaris cq Sportconsulent van de gemeente Heerde. Wat doe je als jouw werk zo’n lange naam

heeft? Ze willen u deelgenoot maken van de achtergronden van de bijeenkomst die de Gemeente Epe heeft belegd over de veranderingen AWBZ/WMO. Als u luistert weet u op voorhand meer als u naar de bijeenkomst gaat op 26 november. Hetty Kolkman heeft om 11.40 uur de uitgaanstips gereed in de EvenementenAgenda. De techniek in

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 24 november houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand

VAASSEN- In de komende winterperiode zal VIOS aan al haar leden een Clubpas verstrekken. Deze kaart geeft toegang tot het sportpark, en zorgt voor herkenbaarheid van de verschillende leden, Vrienden en sponsors. VIOS is heel blij te kunnen melden dat er een sponsor is gevonden voor deze Clubpas. Centro House of

plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30-11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

Jeans zal op de achterzijde van de VIOS clubpas als sponsor te vinden zijn. Wilrick van Oostveen van Centro wilde graag zijn bedrijfsnaam hieraan verbinden. VIOS en Centro zullen de samenwerking verder vorm gaan geven in de toekomst, door bijvoorbeeld verkoopavonden te organiseren voor de eigen leden.

den. Hiervoor zijn ook middelen gereserveerd in de programmabegroting. In 2013 zijn de brug bij de Deventerweg in Oene en de Oenerweg in Epe aan de beurt en in 2014 de brug bij de Ravenstraat in Oene. Deze drie bruggen worden gedimensioneerd op verkeersklasse 60. De overige 28 bruggen moeten voorzien worden van bebording met hierop een beperking van de totaallast. “We verwachten

gaat de rit richting Tollebeek, een plaatsje in de Flevopolder, waar een stamppotmaaltijd zal worden genuttigd. Daarna gaat de reis naar Giethoorn. In 2 boten zal een rondvaart worden verzorgd, waarbij de geschiedenis van Giethoorn wordt verteld. Het is de planning om rond 16.30 uur richting Heerde te reizen om de dag af te sluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd in het restaurant van locatie Wendhorst.

BSO De Basishof bij de ezelboerderij

de studio is van Tonnie van Dommelen en de presentatie van Linda Seinstra en Cor Rorije. Tussn 9e en 10e dreijt Jordy Liefers disse keer streektaalplaeties uut de Achterhook. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de ether. Op zondag vanaf 17.00 uur en maandag vanaf 10.00 uur kunt u de herhalingen van de Praotstoel beluisteren. Kijk op www.radio794.nl en via Twitter: @PraotstoelR794.

LED-verlichting HEERDE- De gemeente Heerde breidt het aantal straatlantaarns met LED-verlichting steeds verder uit. In het kader van duurzaamheid zijn deze lampen veel beter dan de ‘traditionele’ straatverlichting. Binnenkort moet verlichting worden aangelegd in de nieuwbouwwijken in de gemeente en bij de fietsstraat Huis en Hof. Daarnaast moet het fietspad tussen De Bovenkamp en Huis en Hof worden verlicht. Voor alle drie projecten heeft het college van B&W besloten om dit met LED-verlichting te doen. Met dit besluit wordt het gebruik van LED-verlichting in de gemeente Heerde flink uitgebreid, van nu 7% naar ruim 9%. Eerder werd het hele dorp Vorchten al van LED-verlichting voorzien. Ook bij toekomstige vernieuwing of vervanging van straatverlichting zal voor dit type lamp worden gekozen, bijvoorbeeld aan het laatste stukje Eperweg richting de snelweg of volgend jaar bij de herinrichting van de Kanaalstraat. De gemeente wil op deze manier bijdragen aan een duurzame samenleving.

Lastbeperking en vervanging betonnen bruggen

EPE- Onlangs is een aantal bruggen in de gemeente Epe vervangen. Daarnaast zijn de betonnen bruggen, 32, onderzocht om te weten hoe veilig ze zijn en hoe zwaar een voertuig mag zijn om erover heen te rijden. Gebleken is dat één voldoet aan de verkeersklasse 60 ton, 18 aan de verkeersklasse 45 ton en 13 aan verkeersklasse 30 ton. Ook kwam naar voren dat 3 bruggen vervangen moeten wor-

HEERDE- Op donderdag 22 november zal er een touringcar bij Viattence, locatie Wendhorst, voorrijden om de cliënten een dagje mee uit te nemen. Dit keer wordt er een uitje georganiseerd voor de cliënten die op de somatische afdelingen verblijven. Voordat iedereen in de bus plaatsneemt, wordt er eerst met het hele gezelschap gezellig koffie gedronken in het restaurant van locatie Wendhorst. Rond 10.00 uur

hier wel opmerkingen over omdat dit belemmerend kan zijn voor bedrijfsvoering”, aldus wethouder Joop van Nuijs. Hij benadrukt dat de bruggen in redelijke staat zijn. “Niet alle seinen gaan op rood hoor, en we willen de rest van de bruggen in een onderhoudsplanning onder brengen. Je moet nu eenmaal onderhoud plegen en vervanging regelen voor de toekomst.”

VAASSEN- De kinderen van BSO De Basishof in Vaassen hebben een bezoek gebracht aan de ezelboerderij in Epe. Het ritje met de bus er naar toe is al de eerste belevenis. Bij de ezelboerderij genieten van alle dieren, maar vooral ook veel ontdekken in het speel en doe gedeelte. Springen op het springkussen, scheuren op de skelter of met de grote schijven vier op een rij spelen. En omdat je er niet uit-

gespeeld raakt, vonden de kinderen het maar niets dat ze weer naar huis moesten. Ze wilde graag nog veel langer blijven. Het was een gezellige middag. Kom Kinderopvang biedt op verschillende locaties in Epe en Vaassen Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Voor meer informatie kijkt u op www.komkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer tel. 0578-569960.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA21 9

Vaassen Laarseweg 20-1

NIEUW

• Fraai gelegen eenvoudige bungalow met veel bijgebouwen (ca. 675 m²) • Landelijk gelegen op korte afstand van bossen en vrij uitzicht over de weilanden • Woonkamer, woonkeuken en slaap- en badkamer op begane grond • Op de verdieping twee slaapkamers. V.v. centrale verwarming en ged. isolatieglas • Diverse bijgebouwen/stalruimte (ca. 9 x 18,5- 67 x 6,7 en 12 x 6 mtr.) • Agrarische bestemming en gezien de ruimte veel mogelijkheden

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,:

• Perceeloppervlakte 6.600 m², inhoud ca. 335 m³, bouwjaar 1970

voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

Oene

Keizerstraat 1

NIEUW

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur

• Charmante karakteristieke woning met garage en praktijk- of kantoorruimte • Geheel gemoderniseerd met behoud met authentieke details • Sfeervolle woonkamer met openhaard, woonkeuken, werkkamer en praktijkruimte • Op de verdieping 4 slaapkamers en badkamer met ligbad, douche en toilet • Ruime garage met daarachter een multifunctionele ruimte met toilet en pantry • Royale tuin en terras aan de achterzijde met panoramisch uitzicht over de weilanden • Perceeloppervlakte 610 m², (huur ca. 1.000 m²) inhoud ca. 500 m³, bj. 1908/2004

Het heerlijke avondje is bijna gekomen!

Wilt u de sint ook aan horen komen?

Vraagprijs: €450.000,- k.k.

Heerde

Zuppeldseweg 37

NIEUW

voor het Batterijen tel nu: hoortoes

3 halen, 2 betalen

Vul onderstaande bon in en maak kans op een gratis doosje! Naam:

• Uitstekend onderhouden royaal woonhuis met garage en praktijkruimte • Verrassend ruim, licht, vrij uitzicht over weilanden. U kunt er zo in! • Sfeervolle woonkamer (55 m²), woonkeuken, werkkamer en praktijkruimte • 4 slaapkamers, complete badkamer, separaat toilet en balkon • Royale zolder/berging. Vrijstaande garage met daarachter een tuinhuis/veranda • Verzorgde tuin met royaal terras op het zuiden met absolute privacy • Perceeloppervlakte 655 m², inhoud ca. 700 m³, bouwjaar 1991

Vraagprijs: € 499.000,- k.k.

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Type hoorbatterij:

STATIONSWEG 27 • WAPENVELD • T (038) 447 89 97 WINKEL@KAMPHUISHORENENZIEN.NL • WWW.KAMPHUISHORENENZIEN.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 20

Matthijs Klimaattechniek

De Christenvrouw Yentl OENE- Op dinsdag 27 november wordt er een koffie morgen gehouden in het verenigingsgebouw ‘de Ark’ aan de Keizerstraat 4 in Oene. Spreker is de heer P. Maasland uit Putten, en hij zal spreken over het onderwerp “Blindelings vertrouwen”. De heer Maasland is ambassadeur voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds

en heeft zelf een visuele beperking. Hoe verleg je bij zo’n ingrijpend gebeuren in je leven je grenzen, en waar haal je de kracht en moed vandaan? Het belooft een interessante morgen te worden. Vanaf 9.15 uur is er inloop met koffie en om 11.30 uur wordt de koffiemorgen afgesloten. Leden en gasten zijn welkom.

Vuurwerkquiz jongeren HATTEM- De tijd van vuurwerk komt er weer aan. Dit brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Om die reden wordt er op donderdag 22 november een vuurwerkquiz georganiseerd om jongeren bewust te maken van het gevaar dat vuurwerk met zich mee brengt. Locatie is het jeugdhonk van Stichting Welzijn Hattem in De Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. De quiz be-

gint om 19.15 uur en om ongeveer 20.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt. De persoon met de meeste vragen goed wint een waardebon waarmee vuurwerk gekocht kan worden bij Wagenvoort Vuurwerk in Wapenveld. De avond is gratis toegankelijk, er is voor iedereen koffie, thee of limonade en wordt mede mogelijk gemaakt door Wagenvoort Vuurwerk.

Muzikaal ensemble in Rehoboth VAASSEN- Sinds januari heeft Matthijs Stegeman zijn eigen bedrijf onder de noemer Matthijs Klimaattechniek, vertrouwen in vakmanschap, in Vaassen. Matthijs heeft 17 jaar ervaring in dit vakgebied. “Ik ben werkzaam geweest bij verschillende bedrijven in de buurt.” Hij wilde graag voor zichzelf beginnen omdat hij zag dat sommige bedrijven werk laten liggen. “En als klein bedrijf ben je veel flexibeler.” Vanaf maart werkt de 35-jarige Matthijs samen met Timo

de Gruyter, 28 jaar; samen kunnen ze een totaalpakket bieden op het gebied van installatietechniek. Timo is gespecialiseerd op het gebied van elektrotechniek; “Elektra, cv, riolering en loodgieterwerk”, noemt hij. Matthijs weet alles op het gebied van verwarming, koeling en gas. “En dat sluit goed bij elkaar aan.” Het voordeel is eveneens dat ze snel kunnen reageren op wat een klant wil. “We zijn met z’n tweeën zodat we altijd iemand kunnen sturen.” Het contact tussen hen is

ontstaan door een leverancier. “We zijn samen begonnen met een elektraklus bij een RCN in Zeewolde.” En dat is goed bevallen. Ze hebben beiden vertrouwen in de toekomst. “Je moet zorgen dat je beter bent dan de rest. Dat kan alleen als je vertrouwen hebt opgebouwd.” En daar doen ze hun best voor. Matthijs Klimaattechniek, Gieterij 35 in Vaassen, tel. 06-54661422 of kijk op www.matthijsklimaattechniek.nl. Elders in de krant staat een speciale aanbieding.

WAPENVELD- Op maandag 26 november komt er een Muzikaal Ensemble uit Heerde optreden in Woonzorg Unie Veluwe locatie Rehoboth in Wapenveld. Ze spelen op verschillende instrumenten en hebben zowel Klassieke muziekstukken als Hollandse liederen.

Aanvang is om 14.30 uur in zaal de Oranjerie. De kosten voor deze gezellige middag bedragen 2,50 euro p.p. inclusief koffie of thee. Voor meer inlichtingen over deze gezellige middag neemt u contact op met Woonzorg Unie Veluwe, locatie Rehoboth op tel. 038-4471500.

HEERDE- Op 12 november werd Wim van Lohuizen 50 jaar. Dit wilden zijn collega’s van TEMA Process BV niet ongemerkt voorbij laten gaan,

dus plaatsten zij een Abraham en een spandoek met daarop een tekst om aan te geven dat Wim nauw betrokken is bij het sociale leven in Heerde.

Loopbaanwandeling EPE- Hoe staat het met u en uw loopbaan? Is er nog beweging? Zit u goed op uw plek of bent u aan iets nieuws toe? Hebt u het gevoel dat u alle ballen in de lucht moet houden? Corrie Stoter: “Ik nodig u uit voor een loopbaanwandeling: een paar uur tijd voor uzelf om eens stil te staan bij uw werk en leven. Het thema voor deze wandeling is: oogst in de Herfst.” Het effect van wandelen is verrassend. Door het lopen in de natuur lukt het makkelijker om rust te vinden in je hoofd. Je lichaam maakt stoffen aan die je creativiteit en positieve gevoel stimuleren. Door beweging en opdrachten onderweg komen er vaak nieuwe ideeën naar boven en lastige onderwerpen zijn gemakkelijker bespreekbaar. In de natuur is er

steeds iets nieuws te zien, te horen, te beleven, een soort 3D animatie. Er is volop aanleiding om een vergelijking te maken met de organisatie en de ontwikkeling in de natuur en die van mensen en organisaties. Wat laat de herfst ons zien? “Al wandelend kijken we naar de stappen die de deelnemer gezet heeft. In de mooie natuur van het Wisselse Veen en de Tongerense Heide hebben ze het samen over wat u nu bezig houdt en wat u anders zou willen. U krijgt een frisse neus en een frisse kijk op uw situatie en een aanzet tot ontwikkeling. Aan het einde van de wandeling maakt u tenminste één concrete afspraak met uzelf over uw volgende stap. “Mijn aandeel is dat ik het klankbord ben en dat ik door vragen te

Bootcamp voor kinderen

stellen iemand uitdaag zijn gedachten te ordenen, tot inzicht te komen, uw wensen helder te maken, eventueel te reflecteren op uw gedrag zoals de weerspiegeling bij het kijken in een waterplas.” De eerstkomende wandeling is op 30 november om 9.30 tot 12.00 uur. Bel Corrie Stoter, tel. 0578-629134 of mail info@corloopbaan.nl. De wandeling wordt gelopen met maximaal 8 deelnemers en vertrekken vanaf de werkruimte aan de Molenweg 70 in Epe. Wilt u meer weten kijk dan op www.corloopbaan.nl. Mocht u de 30e november verhinderd zijn dan staat er in het begin van 2013 weer een wandeling op het programma. Voor deze eerste wandeling betaalt u als introductie 35 euro inclusief BTW en een kop koffie of thee.

Bridge

HEERDE- Uitslag Bridgeclub Heerde. lijn A: 1. dames Van der Sluis & Tees 63.54%, 2. dames Blomme & Harskamp 57.64%, 3. dames Kuypers & Oosterhof 55.00%. Lijn B: 1. Echtp. Pijnenburg 67.50%, 2. Echtp. Gelderman 63.33%, 3. dames Waardenburg & Dragt 60.42%.

Schaaksport

EPE- Geen gewone gymles maar een les Bootcamp. Dat was wat groep 8 van de St. Bernardusschool in Epe vorige week vrijdag heeft gedaan. Deze Bootcamples is gegeven door Marjolein Kroese. Zij verzorgt sinds september Bootcamp lessen voor kinderen. Bootcamp is een methode die bedacht is om Amerikaanse sol-

daten te trainen. Doel van deze lessen is om je fitter en sterker te voelen, maar vooral om lekker samen met anderen op een leuke manier te bewegen. Dit alles op je eigen niveau zodat een ieder het maximale uit zichzelf kan halen. Voor meer informatie of een gratis proefles: www.lekkerinbeweging.nl.

Opnames RTL4 bij Heerder bedrijf

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Koetsier – Abels 0,5-0,5; Burczak – Bastiaannet 0,5-0,5; van Gelderen - Tessemaker 0,5-0,5; Snijder Schutte 1-0; Douma - Vos 1-0; Van der Most - Roggeband 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svheerde.nl.

HEERDE- Dinsdag zijn er bij Biomassatechniek Van Munster in Heerde opnames gemaakt door RTL-4 voor het programma Lifestyle Experience. Het eindresultaat is te zien in de uitzending op zondag 20 januari 2013. Presentator Harold Verwoert heeft samen met Gerjohn van Munster een opname gemaakt over de Thermorossi pelletkachels en de Solarfocus Biomassa installaties die het Heerder bedrijf levert aan dealers door heel Nederland. “Het grote voordeel van de kachels van Thermorossi is de besparing op de energiekosten. De consument is veel bezig met energiebezuinigingen en dit is een

ideale manier. Pelletkachels hebben een hoog rendement en behoeven geen schoorsteen. Je kunt gewoon een pijp naar buiten leiden. Je kunt ze zelfs aansluiten op je CV zodat het hele huis er mee wordt verwarmd”, aldus Van Munster. Dat geldt ook voor zonnepanelen. “Voor o.a. bedrijven zijn er eveneens allerlei systemen met zonneenergie. Voor grote bedrijven betekent dat een investeringsaftrek van 43%.” Voor meer informatie kunt u bellen met Biomassatechniek Van Munster, Molenweg 2-2, 8181 BJ Heerde, tel. 0578-697578. Op de foto ziet u Gerjohn van Munster met Presentator Harold Verwoert.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 2 1

Vragen over letselschade? Gratis inloopspreekuur op woensdag 28 november van 15.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur Elburgerweg 24, Heerde Meer informatie? www.regie-letselschade.nl

Ons werk begint met luisteren

Restanten verkoop Donderdag 22 november Vrijdag 23 november Zaterdag 24 november

Kortingen tot

80%

JEUGDMODE

MANNENMODE

YVON &&SVEN

Bonenburgerlaan 12 l Heerde l 0578-693824

Nu bij Matthijs Klimaattechniek:

CW4

10 jaar garantie op alle onderdelen â&#x201A;Ź 100 retour via Remeha Inclusief installatie Ook geschikt voor propaangas Ultrazuinig en duurzaam Ruimtebesparend Deze actie is geldig tot 31 december 2012

1.550,Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com I www.matthijsklimaattechniek.nl

Volg ons op twitter@yvonensven


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA2 22


SCHAAPSKOOI

P

Gratis parkeren! facebook.nl/jumbosupermarkten

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 23

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 24

Afscheid Gerritjan Potgieter

HATTEM- Op de afgelopen algemene ledenvergadering van de PvdA-afdeling Hattem werd hartelijk afscheid genomen van Gerritjan Potgieter. De heer Potgieter stopt na een bijzonder arbeidsvol leven en mag met pensioen. Ruim 32 jaar bezocht de plaatselijke PvdA-afdeling Hattem met haar leden de algemene ledenvergaderingen. Naast deze ledenvergaderingen wer-

den ook andere bijeenkomsten in het gemeenschapshuis de Tinne georganiseerd. Van 1 meivieringen tot educatieve bijeenkomsten. De heer Potgieter memoreerde de toch wel bijzondere allereerste bijeenkomst van de PvdA bij hem. Dat was 32 jaar geleden met een 1 meiviering. Meneer Potgieter noemde dat hij wel heel erg bijzonder werd bedankt voor het feit dat hij op de tafeltjes

rode rozen had staan. Hij bekende dat hij in het geheel niet wist wat de 1 meiviering inhield en had er toevallig rode rozen neergezet. Dat met deze anekdote een relatie van 32 jaar zou ontstaan, kon niet worden voorzien. Uit handen van de voorzitter van de plaatselijke afdeling, Hanneke Jurriens, ontving de heer Potgieter voor hem en zijn vrouw Jenny een bos bloemen.

Veel scholieren doen mee aan Graag gedaan HEERDE- Woensdag 21 november vindt de start plaats van de nieuwe editie van Graag Gedaan. Graag Gedaan is uniek in Nederland. Uit alle groepen 7 en 8 van de veertien basisscholen in de gemeente Heerde zetten ruim 170 kinderen zich in om vrijwilligerswerk te doen voor mensen uit hun omgeving. Van blad vegen, boodschappen doen, een spelletjesmiddag in het verzorgingshuis tot een cake bakken voor een eenzame buurvrouw, elk kind ondertekent een contract met de belofte minimaal vier klusjes voor z'n rekening te nemen. In het contract geven de kinderen ook aan, dat ze eerst met hun ouders overleggen of ze een bepaalde klus mogen doen. Verder moet het ook buiten schooltijd gebeuren. Fennie Tiemens, Plu Heerde: “Het is belangrijk de ouders er ook bij te betrekken. Zo zal het duwen van een rolstoel voor veel kinderen te zwaar zijn, en is daarbij hulp van de ouders nodig. De ouders kunnen ook meehelpen om rond te kijken waar hulp nodig is. En wie weet worden ze er wel door aangestoken om zelf vrijwilli-

gerswerk te gaan doen.” Alle veertien basisscholen in de gemeente Heerde hebben zich dit jaar aangemeld voor Graag Gedaan. En het enthousiasme is groot: “Ik heb nu ruim 170. Dat betekent minimaal 680 klussen in de gemeente in het komende jaar. Maar als elk kind tien klusjes doet, zijn het ruim 1700 klussen. Daar ga ik voor!” Dat het enthousiasme breed wordt gedeeld, blijkt ook wel uit de medewerking van de meester en juffen, die er door de kinderen zelf bij worden betrokken. Zo proberen ze er een klassenactiviteit van te maken en kunnen er bijvoorbeeld spelletjesmiddagen in zorgcentra worden georganiseerd. Om het project letterlijk zichtbaarheid te geven in de gemeente, krijgen de kinderen een button met daarop het logo van ‘Graag gedaan’. Dit wordt gesponsord door de lokale woningbouwvereniging Triada. Onder het toeziend oog van de wethouder voor Jeugdbeleid, Hubert Bögemann, ondertekenen de ruim 170 kinderen het contract in het Dorpshuis, Van Meurslaan 3 in Heerde.

Omgaan met geld

PCOB Vaassen gaat op reis VAASSEN- Op donderdag 22 november gaat de PCOB Vaassen traditiegetrouw op reis. Ze vertrekken op 9.45 uur vanaf de verkeerplaats bij de Cannenburgh en rijden dan via een mooie route naar restaurant

Harwig in Den Ham. Maar eerst wordt in Wezep gestopt voor een kopje koffie of thee. In restaurant Harwig staat de boerenkool en zuurkool al klaar. ’s Middags gaat de reis naar het Memory Oorlogsmuseum in Nijverdal,

waar ze de geschiedenis beleven van 1940-1945. Levensechte diorama ’s en belevenis units beelden alle markante gebeurtenissen uit met originele voorwerpen en voertuigen, ingerichte depots en werkplaatsen.

Winterfair met quiltexpositie OENE- Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november vindt een Winterfair plaats met daarbij een Quiltexpositie van Quiltgroep "Boskamp" bij de Witte Pimpernel in Oene. Beide dagen bent u welkom van 10.00-17.00 uur. Entree gratis alsmede het parkeren op eigen parkeerplaats bij de Witte Pimpernel. De Winter is het seizoen van gezelligheid, warmte en cadeautjes. U kunt op de Winterfair terecht voor keramiek en demonstratie wer-

ken met de schopschijf, wol, breien, verven en demo spinnen, wenscadeau en gift kaarten, Nail Art (nagelkunst), demonstratie paper roses/ victorian roses, with Soap (diverse zeep-geschenkartikelen), sieraden en kraagcreaties van o.a. rubber, vouwwerk met stof, demonstratie origami, Imkerij ‘t Haagje en groendecoratie. Daarbij exposeert Quiltgroep "Boskamp" uit Olst. Wilt u alvast in de winterstemming komen kom dan

langs bij De Witte Pimpernel en beleef het wintergevoel. De Quiltexpositie is beide dagen. De deelnemers aan de winterfair op vrijdag en zaterdag zijn verschillend. Tevens kan er tijdens de Winterfair ingeschreven worden voor een workshop paper roses /victorian roses en de workshops fantastisch vouwwerk. U vindt de Witte Pimpernel aan de Houtweg 40, Oene, tel. 0578- 641070 of kijk op www.wittepimpernel.nl.

MBO Scholenmarkt op RSG

EPE- Deze week is het De Week van het Geld, een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. In de Week van het geld worden activiteiten georganiseerd voor kinderen op het gebied van Financiële Educatie. Eén van die activiteiten is het financiële gastlesprogramma Bank voor de klas. In het kader van deze week is Gerhard van Putten, werkzaam bij de ABN AMRO, op bezoek geweest bij groep 8 van de Sint Bernardus in Epe. Hij heeft een leuke educatieve Cash Quiz gegeven om de kinderen ‘geldwijs’ te maken en te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld (zoals

sparen, zakgeld en lenen) werden de kinderen financieel bewuster gemaakt. Tijdens de quiz daagde hij de kinderen uit antwoorden toe te lichten en hun mening te delen met de andere leerlingen. Ook mochten de leerlingen kritische vragen aan hem stellen. Uit deze vragen bleek dat de klas al erg goed nadenkt over geldzaken en het bewust uitgeven van geld. Veel kinderen krijgen zakgeld, maar zetten het geld vervolgens op een spaarrekening en geven het niet gelijk uit. De kinderen wisten ook al heel goed wat rente was en waar je dat bij krijgt of moet betalen. Al met al was het een leerzame middag en hebben ze veel geleerd over veilig omgaan met geld, sparen en het bewust uitgeven van geld.

Lezingen over wapendroppings VAASSEN/EMST- Stichting ‘Broken Wings’ heeft t.g.v. haar 15-jarig jubileum de heer R.E. Taselaar bereid gevonden een tweetal lezingen te houden over wapendroppings tijdens WOII in onze regio en wel op vrijdag 23 november om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Hezebrink’ te Emst en op vrijdag 30 november om 20.00 uur in ‘De Rank’ te Vaassen. Wat gebeurde er precies in 1944/1945 bij de 'Zesendertig Bunder' in het Kroondomein, waarom liep het fout, wie speelden daarbij een rol en wat waren de dramatische gevolgen voor

een grote groep verzetsmensen - met name de groep rond Bas van Pelt - in Emst en Epe ? Decennia lang is er een sluier blijven hangen over deze in de gemeente nauwelijks bekende gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na lang en uitgebreid onderzoek en gesprekken met nog in leven zijnde ooggetuigen zal René Taselaar tijdens beide lezingen ingaan op eerdergenoemde vragen en deze zo nauwkeurig mogelijk trachten te beantwoorden. De toegang voor beide lezingen is gratis. Zie ook www.brokenwings.nl.

Schaakuitslagen EPE- De decanen vmbo en mavo organiseerden onlangs wederom de traditionele MBO Scholenmarkt op de RSG N.O.-Veluwe. Zevenentwintig voorlichters van de omringende MBO scholen uit Apeldoorn

en Zwolle verzorgden deze avond voorlichtingen over verschillende opleidingen. Vertegenwoordigers van o.a. Landstede, Aventus, Deltion, de Techniekacademie en het Cibap waren deze avond aanwezig

in de RSG. Leerlingen en hun ouders konden zich inschrijven voor 2 voorlichtingsrondes. Velen maakten gebruik van deze gelegenheid om dicht bij huis de MBO mogelijkheden te bekijken.

HATTEM- Onlangs werd door de schakers van Denk en zowel voor de OSBO competitie als voor de onderlinge schaakcompetitie gespeeld. Het tweede team van Denk en Zet ontving thuis in Steakhouse Brasil het derde team van VSG uit Ermelo. Zij wisten te winnen met 5 tegen 1. Voor de

onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld: M. Mujkanovic- E.W. van der Molen 1–0, B. Hospers- M.M. Oppelaar 1–0, J.B van der Velde- J.B. Redeker 0–1, R. de VriesW. van Enk 0–1, B. Morren- H.J. van Wijk 0–1, W. Jonkers- K. Kooistra 1–0. De ranglijst blijft ongewijzigd.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 25

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

HET RESULTAAT TELT !

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

NIEUW

GEWIJZIGD

GEWIJZIGD

Wapenveld W.H. vd Pollstraat 42

Heerde J.G. van Arkstraat 25

Heerde Burg. Schade van Westrumlaan 2

VRAAGPRIJS ca.

VRAAGPRIJS

â&#x201A;Ź 269.000 KK

â&#x201A;Ź 229.000 k.k.

- Luxe penthouse met dakterras - Het complex is voorzien van o.a. een lift - Zeer ruime woonkamer, ca. 42 m² - T wee slaapkamers - Bijdrage VVE ca. â&#x201A;Ź 232,â&#x20AC;&#x201D; per maand

- Hoekwoning met vrijstaande garage - Gelegen in een moderne woonwijk - Woonkamer met halfopen ruime keuken - Ruimte voor totaal 4 slaapkamers - Tevens parkeren op eigen erf

-

Heerde Kavelweg 1

Wapenveld H.C. vd Houven van Oordtstraat 1

VRAAGPRIJS

â&#x201A;Ź 249.000 K.K. Vrijstaand woonhuis met schuur Perceeloppervlakte: 350 m² Slaapkamer op de begane grond 1e verd: o.a. 3 slaapkamers Gelegen nabij het dorpscentrum

GEWIJZIGD

Veessen Kerkstraat 40 A VRAAGPRIJS

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

â&#x201A;Ź 425.000 KK - Ruime, vrijstaande woonboerderij met dubbele garage - Totale grondoppervlakte 2095 m² - In de afgelopen jaren volledig gerenoveerd - Zeer royale woonkeuken - O.a. 4 slaapkamers op de 1e verdieping

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

www.heerdeonline.nl BONHOF RENOVATIE WERKEN

EN VERKOCHT 0578 - 614105 0578 - 692532

EN VERKOCHT

www.companjenriphagen.nl :DQQHHUGLWQLHWPHHUZHUNW %RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJGDJHQSHU ZHHNGLUHFWHKXOSELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7 0  ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ&#x2026;Â&#x2026; Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof

Nitrauw - Levering van verf, behang en glas - Steigerverhuur Ook nu Uw Winterschilder !!!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA226

6LQWHUNODDV LQWRFKW (SH J D G U H U W H D E = P H Y R Q  XXU   ZATERDAG 1 DECEMBER

SINTERKLAASKOOPAVOND 17.00 - 21.00 UUR s s s s

3INTEN0IETEN 0RESENTJES VOORDEKINDEREN 'RATISCHOCOLADEMELK -UZIKALEOMLIJSTING


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 27

Vogelbuurt van deze tijd Met grote stappen tegelijk werkt Triada aan de vernieuwing van de Vogelbuurt in Vaassen. Verouderde jaren 60 woningen maakten de laatste jaren plaats voor eigentijdse woningen, appartementengebouwen en nu voor maar liefst 51 duurzame woningen. Bij de architectuur van deze nieuwe fase in het project is rekening gehouden met de sfeer van de ‘oude’ Vogelbuurt, waarbij de buurt en de sfeer op straat een belangrijke rol spelen. Het resultaat is een wijk die voor veel leeftijdsgroepen aantrekkelijk is om in te wonen. Op 12 december start Triada de verhuur. Let op de verhuurpagina’s in het midden van deze krant.

Nog eens 41 nieuwe huurwoningen in laatste kwartaal Triada zorgt ook in 2012 voor een constante stroom van nieuwe huurwoningen. Zo worden er alleen al in het laatste kwartaal van 2012 nog 41 nieuwe huurwoningen opgeleverd, op drie plaatsen, en in verschillende soorten en maten. La Poste in Vaassen: 12 appartementen. De aanstaande bewoners nemen deze week alvast een kijkje in hun appartement. Oplevering is gepland in december. Oene Buiten: 12 eengezinswoningen. Deze week worden de laatset woningen aan Triada opgeleverd. De aanstaande bewoners kunnen er bijna terecht. Bovenkamp II te Heerde, fase 1: 4 levensloopbestendige en 13 eengezinswoningen. De eerste huur– en koopwoningen van de nieuwbouwwijk Bovenkamp II in Heerde zijn opgeleverd. VOF Bovenkamp (een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling, Bimo Bouw en Epavlis) vierde deze mijlpaal op 7 november met de toekomstige bewoners. Op woensdag 7 november overhandigde wethouder Anton Westerkamp van de gemeente Heerde de symbolische eerste sleutel aan mevrouw Veltkamp, één van de bewoners van deze woningen. Dit is een informatiepagina van Triada, 20 november 2012 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Agenda Voorlichting over veiligheid Woensdag 21 november Gemeente Epe organiseert een voorlichtingsavond over woninginbraken. Plaats: De Middenstip, Hoofdstraat 46, Epe 19:00 uur: ontvangst, koffie en thee. 19:30 uur: een ex-inbreker en de politie vertellen over de risico’s. Medewerkers van Triada zijn met een stand aanwezig om voorlichting te geven. Lokale ondernemers geven toelichting op producten, materialen en diensten tegen inbraak. Meer informatie: www.epe.nl LHR Hattem Donderdag 22 november Aanvang: 20.00 uur Plaats: Open Poort in Hattem Huurders in Hattem zijn hiervoor ook al per brief uitgenodigd. Start verhuur Vogelbuurt Woensdag 12 december Tijd: 16:00 tot 19:30 uur Plaats: Wijksteunpunt Bloemfontein, De Wetstraat 12, Vaassen. Inloopbijeenkomst voor de start van de verhuur van 51 nieuwe woningen in de Vogelbuurt te Vaassen. Op de bijeenkomst kunt u de plattegronden bekijken en zijn de huurprijzen bekend. Alle 51 woningen worden verhuurd onder de huurtoeslaggrens.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 28

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 664,66). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten.

Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hendrikjesweg 73 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Zwijnenbergstraat 20 in Hattem Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 47

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 29

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, de Meenthe 83, Hilst

HATTEM, Hogenkamp 40, Hogenkamp Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

612479 eengezinswoning omstreeks 5 december 2012 € 539,76 € 4,65 3 1956 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden:

hoekwoning; gunstige ligging nabij bos; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 24 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 10 en 8 m²; tuin op het westen

D

612478 eengezinswoning omstreeks 6 december 2012 € 664,00 € 4,65 3 1974 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

ruime tussenwoning gelegen in een rustige wijk; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 6 m²; dichte keuken (6 m²); vaste trap naar ruime zolder (23 m²); aangebouwde berging; tuin op het noorden E

HATTEM, Distelhoeve 3, Gaperslanden

HATTEM, Distelhoeve 56, Gaperslanden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612476 etagewoning met lift omstreeks 11 december 2012 € 525,70 € 16,81 2 1995 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

hoekwoning op de 1e etage; gelegen nabij plantsoen met vijver; oppervlakte woonkamer 31 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 6 m²; balkon op het zuidwesten; individuele fietsenberging A

B

WAPENVELD, Biezenkamp 24, Ossenkamp Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

hoekwoning op de 2e etage; complex is gebouwd in 2007; oppervlakte woonkamer 25 m²; open keuken van 9 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 7 m²; balkon op het noordoosten; bij het appartement hoort een eigen parkeerplek in de parkeergarage

B

EPE, Midachten 2, Hoge Weerd

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612472 bovenwoning omstreeks 20 december 2012 € 308,24 € 9,44 1 1966 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; op loopafstand van winkels en sportvoorzieningen; de woning is in 2008 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 15 m ²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; balkon op het zuiden; voorschot stookkosten € 50,— per maand E

EPE, Scheperstraat 35, Enkweg Zuid

612473 eengezinswoning omstreeks 18 december 2012 € 543,43 € 4,65 3 1966 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

eindwoning; gelegen in een rustige wijk nabij winkels, sportvoorzieningen en bossen; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 10 en 8 m²; zolder (14 m²) bereikbaar met vlizotrap; de keuken wordt gerenoveerd; tuin op het zuiden

Inkomenseis: Bijzonderheden:

B

E

mooie tussenwoning op de begane grond; alle voorzieningen gelijkvloers; gelegen in een mooie en rustige wijk nabij plantsoen met vijver; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 6 m²; individuele fietsenberging; terras op het noordoosten

EPE, Hoge Hagt 35, Hoge Weerd

6124711 etagewoning met lift omstreeks 20 december 2012 € 612,74 € 20,38 2 2007 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

612477 benedenwoning omstreeks 7 december 2012 € 541,40 € 4,65 2 1995 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

612474 benedenwoning omstreeks 4 december 2012 € 447,88 € 4,65 1 1976 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning op de begane grond; gelegen nabij centrum en bushalte; alle voorzieningen zijn gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 19 m ²; oppervlakte slaapkamer 11 m²; de woning is zeer geschikt voor senioren; tuin op het zuiden

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

HATTEM

de Dinkel 31

eengezinswoning

612417

22

126

HEERDE

Lupineweg 8

eengezinswoning

612426

28

122

EPE

Struikstuk 16

eengezinswoning

612424

27

146

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 30

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Gandhiweg 28, Vegtelarij Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Inkomenseis:

HEERDE, Stationsstraat 3C

612475 eengezinswoning omstreeks 7 december 2012 € 626,83 € 4,65 3 1977 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

Bijzonderheden:

tussenwoning; gelegen nabij basisscholen; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 9 m²; zolder (10 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning is in 2012 gerenoveerd; tuin op het westen B

EPE, Willem Dreeslaan 171, Vegtelarij Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Inkomenseis:

6124710 bovenwoning omstreeks 7 december 2012 € 471,79 € 10,90 2 1987 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Bijzonderheden:

hoekwoning op de 1e etage, geen lift aanwezig; gelegen aan de rand van Epe; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; balkon op het westen; individuele fietsenberging B

VRIJE VESTIGING

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Inkomenseisen:

VAASSEN, Suikerbrink 63, Krugerstraat Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis:

612471 etagewoning zonder lift omstreeks 6 december 2012 € 307,24 € 18,70 2 1961 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

Bijzonderheden:

tussenwoning op de 1e etage; geen cv aanwezig; dorpscentrum op loopafstand; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 7 m²; individuele fietsenberging aanwezig; balkon op het westen G

WAPENVELD, Hulsbergen 19

Doelgroep/aantal:

n.v.t. etagewoning met lift per direct € 705,05 € 43,65 2 2012 geen 1 of meer personen; 55 jaar en ouder

Bijzonderheden:

ruime levensloopbestendige tussenwoning op de begane grond; oppervlakte woonkamer met open keuken 45 m²; oppervlakte slaapkamers 15 en 8 m ²; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; aparte fietsenberging; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; terras aan de voor- en achterzijde van de woning (oosten en westen); er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen. ZORGARRANGEMENT MOGELIJK!

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

WAPENVELD, Ossenkampweg 2F

VRIJE VESTIGING Bijzonderheden Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. 1 of meer personen Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum. Doelgroep: Bouwjaar: 2006 Indeling: A Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer Energielabel: huurprijs € 881,04 22 m² met open keuken 15 m². In de tuin bevindt zich een Kale Servicekosten € 24,65 eigen berging met een oppervlakte van 6 m². De tuin is Per direct beschikbaar op het noorden gelegen. Verdieping: 3 ruime slaapkamers van 12, 12 en 10 m², Er vindt een financiële badkamer met 2e toilet. toetsing op Zolder: via vaste trap bereikbaar, oppervlakte 24m ². draagkracht plaats.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

VRIJE VESTIGING Bijzonderheden Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum. Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Indeling: Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer Energielabel: B 26 m² met open keuken 7 m². Ruime slaapkamer (20 m²) Kale huurprijs € 889,89 met badkamer en 2e toilet. De tuin is op het westen gele- Servicekosten € 14,15 Per direct beschikbaar gen. Verdieping: 2 ruime slaapkamers van 23 en 19 m², Er vindt een financiële 2e badkamer aanwezig. toetsing op Zolder: via vlizotrap bereikbaar, oppervlakte 8m ².

draagkracht plaats.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 3 1

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Zwijnenbergstraat 20

HATTEM, Hendrikjesweg 73

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

In prijs verlaagd

Rustig gelegen tussenwoning. De achtertuin is grotendeels

Taxatiewaarde:

bestraat en gelegen op het noordwesten. Stenen berging

Korting 10%

met overkapping aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1968. De woning is geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Intergas HRE 24/18, bouwjaar 2010.

²

VASTE VERKOOPPRIJS:

€ €

166.000

€

149.400 k.k

16.600

Aanvaarding: in overleg

Begane grond

achtertuin, op het oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1948 en gerenoveerd in 2004. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar

²

2008. Totale perceelsgrootte ca. 265 m .

Met binding

Totale perceelsgrootte ca. 132 m .

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

Zeer nette 2-onder-1-kapwoning. Ruime besloten

Begane grond

Triada biedt deze woning te koop aan.

²

gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (5 m ) met vaste

Indien u hiervoor belangstelling heeft,

kast en wasmachineaansluiting; woonkamer (22 m ).

kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze

²

²

moet verder volledig ingevuld worden waarbij u

1e verdieping

ook moet vermelden of u een doorstromer of

²

²

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aange-

inbouwkast; woonkamer (18 m ) met schouw ten

²

²

²

betegeld toilet met fonteintje; bijkeuken (4 m ) met

den of u een doorstromer of starter bent op de

aansluiting voor de wasmachine en een kast met

woningmarkt.

geheel betegelde badkamer (2 m ) met wastafel en douche.

Zolder bereikbaar via vlizotrap; mogelijkheid voor het

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

plaatsen van een vaste trap ten behoeve van een

de plaats waar de

Overloop; 2 slaapkamers (18 en 9 m ), beide voorzien

zolderkamer; ruime bergzolder met CV opstelling.

woning is gelegen,

van dakkapel en inbouwkasten; berging (3 m ).

hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen

2e verdieping

huurders van Triada die

Vliering, middels luik bereikbaar.

Kandidaten uit

ingevuld worden waarbij u ook moet vermel-

inbouwkast en toegang tot de kelder (6 m ); gedeeltelijk

starter bent op de woningmarkt.

2e verdieping

ven op de woonbon. Deze moet verder volledig

behoeve van een gaskachel; dichte keuken (12 m ) met

Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 11 en 5 m );

²

€ 152.100 k.k.

Met binding

Entree / hal; meterkast; werkkamer (6 m ) met

Hal/entree met trapopgang en trapkast; meterkast;

€ 169.000 € 16.900

opstelplaats CV ketel; gedeeltelijk betegelde badkamer

²

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

(3 m ) met douche en wastafel.

1e verdieping

²

Kandidaten

²

uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen

een huurwoning

huurders van Triada die

vrijmaken als eerste in

een huurwoning vrijma-

aanmerking.

ken als eerste in aanmerking.

WAPENVELD, Kwartelweg 39

HATTEM, Hogenkamp 46

Te koop

Prachtig gelegen tussenwoning met ruime aangebouwde stenen berging. Besloten tuin op het noorden gelegen. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbel glas. Verwarming door middel van CV, Intergas HRE 24-18, bouwjaar 2010.

²

Totale perceelsgrootte ca. 145 m .

€ 162.000 € 16.200

€ 145.800 k.k.

Entree / hal; trapkast / meterkast; gedeeltelijk betegeld

²

toilet; gerenoveerde half open keuken (7 m ) voorzien

²

van zeer net keukenblok; bijkeuken (6 m ) met

²

wasmachine aansluiting; woonkamer (25 m ) met schouw ten behoeve van een gaskachel.

1e verdieping Overloop met inbouwkast; 3 slaapkamers (12, 10 en 5 m ), waarvan 2 met inbouwkast; geheel betegelde

²

badkamer (3 m ) met douche, wastafel en wasmachine aansluiting.

2e verdieping Vaste trap naar bergzolder; cv-opstelling.

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De achtertuin is op het oosten gelegen en is vrijwel geheel bestraat. Vrijstaande stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1953 en is geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door

Vrije vestiging

Begane grond

²

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

Te koop

middel van CV, Agpo Econforte, bouwjaar 1997.

Reageren

²

Totale perceelsgrootte ca. 148 m .

Indien u belangstelling hebt voor deze woning,

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ € €

168.000 16.800 151.200 k.k.

Vrije vestiging

Reageren

Indien u belangstelling hebt voor deze woning,

Noord Veluwse Makelaardij in Heerde, telefoon (0578) 69 99 99

Begane grond

naar veluwse@era.nl Geef hierin duidelijk aan

(8 m ) met net keukenblok in lichte kleurstelling en

sturen naar info@veltkampenstam.nl. Geef

voor welke woning u belangstelling hebt en

inbouw gaskookplaat, wasmachine- en

hierin duidelijk aan voor welke woning u

vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s).

vaatwasseraansluiting; woonkamer (27 m ) met schouw

Deze makelaar neemt hierna zo spoedig

voor aansluiting gashaard en openslaande deuren naar

mogelijk contact met u op. Reacties worden

de achtertuin; De hal en de keuken zijn voorzien van een

behandeld op volgorde

plavuizenvloer in lichte kleurstelling.

van binnenkomst.

1e verdieping

neem dan telefonisch contact op met de

. U kunt ook een mail sturen

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

neem dan telefonisch contact op met

Entree / hal met trapopgang; trapkast; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken

²

²

Overloop met inbouwkast; 4 slaapkamers (11, 10, 8 en

²

5 m ), waarvan 3 met inbouwkast; geheel betegelde

²

badkamer (2 m ) met douche en wastafel.

2 verdieping e

Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging.

Veltkamp & Stam Makelarij in Hattem, telefoon (038) 444 71 11

. U kunt ook een mail

belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 32

Van der Most Jeugd Indoor Gala

Sint Maarten bij speeltuinvereniging Jeugdhonk HEERDE- Vorige week was het eindelijk weer zo ver; het langverwachte Sint Maartenfeest. Kinderen gaan langs de deuren met lampionnen en zingen een liedje in de hoop wat lekkers te krijgen. Ook dit jaar was het mogelijk om bij speeltuinvereniging Jeugdhonk te starten. Vanaf 18.00 uur vertrokken er daar verschillende groepen de wijk Molenkamp in om hun lampions te showen, liedjes te zingen en wat lekkers te ontvangen. Ondanks de natte avond zijn er 30 kinderen vanuit de speeltuin gaan lopen. Toen de kinderen weer terug

waren in het clubhuis van de speeltuin wachtte er ranja en chips voor de kinderen en koffie met speculaas voor de ouders. Gelukkig hoeven de kinderen van het Jeugdhonk niet lang te wachten voor het weer feest is, want vrijdag 30 november is het Sinterklaasfeest in de speeltuin voor de kinderen van leden in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De opgavebrieven zijn reeds verspreid. Mocht het zo zijn dat u lid bent van de speeltuin en toch geen opgaveformulier heeft ontvangen dan kunt u deze ophalen aan de Molenkampweg 8 te Heerde.

Kerstsfeer met Kunstbus HEERDE- Zaterdag werd in de Faberhal het Van der Most Jeugd Indoor Gala gehouden. Het Regionaal Kampioenschap was er dit jaar niet aan verbonden, maar dat was aan de deelname niet te merken: 270 jeugdige atleten uit de regio en soms wat verder

weg streden in een driekamp om de hoogste plekken op het nieuwe Gemzen-podium. De driekamp bestond uit: 30 meter sprint met elektronische tijd, hoogspringen en kogelstoten (voor mini pupillen en pupillen C balstoten). De volgende Gemzen behaalden

een ereplaats: Ruben Fix (1e jongens C 2e jrs), Arnout Mak (3e jongens C 2e jrs), Maikel Potkamp (2e jongens pupillen C), Isabel van Houweling (2e meisjes pupillen C) en Marleen Rorije (3e meisjes pupillen C). Alle uitslagen zijn te vinden op www.gemzen.nl.

Sieraden Special in de Cannenburch

VAASSEN- De sfeervolle kelders van Kasteel de Cannenburch in Vaasen vormden het decor van de sieraden special, waar 's middags al koortsachtig werd gewerkt aan

make-up en haar-styling. 8 Jonge modellen showden op vrijdagavond 16 november kunstzinnig ontworpen sieraden, hoeden en tassen van: Janine Agteres, Hetty Zuidgeest,

Diny Toom, Hans van der Wateren, Hermien Veendorp, Heidi Janssen, Monica Ligteringen, Piet van Maanen (hoeden) en Mayra Meelen (handtassen). De in kleur op elkaar afgestemde combinaties van hoed, sieraad en tas vielen bijzonder in de smaak bij het grote aantal bezoekers. De door Tom van den Bosch jazzy gezongen ballads met gitaarbegeleiding van Diana Vredenberg droegen bij aan deze sfeervolle avond die door ladyspeaker Monique van den Bosch humorvol aan elkaar werd gepraat. De organisatie (KuVa) bij monde van Hans van der Wateren kan terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement met dank aan alle medewerkers die een bijdrage aan deze avond hebben geleverd. (foto: Han Balk)

Prima start turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag 17 november werd in Beekbergen de eerste voorwedstrijd in de 3e divisie georganiseerd. Zara de Ree, Gheanka Lijn en Tamer Willemsen turnden in het niveau District 1. Zara werd 9e op sprong. Gheanka werd op sprong 10e en op balk en brug 7e en 6e. Ta-

mer werd 8e op vloer en balk en op sprong 2e. Maura Vosjan turnt jeugd niveau 6, door een blessure kon ze echter niet meedoen. Danique Rouwenhorst en Melissa Beekhof turnen junior niveau 5. Melissa werd 5e op sprong en 8e op balk. Danique scoorde qua moeilijkheid van de oefening

Thematentoonstelling EPE- Op zondag 25 november om 15.00 uur in het kunsthuis KEK wordt de thematentoonstelling Tussentijd – After Life geopend. De film After Life (Wandafuru Raifu) van de japanse regiseur Kore-eda Hirokazu is aanleiding voor deze expositie.

Deze expositie met werken van Koos van der Meer, Marijke Abels, Lammy Alons, Marijke Boverhof, Jonaske de Ruiter, Jan Sickmann en Roeli Rumsscheidt is t/m 31 december te zien in kunsthuisKEK. Zie voor meer informatie www.kunsthuiskek.nl.

Wim Groen en zijn vrouw Marjan afgelopen weekend een welverdiende bos blauwwitte bloemen uit handen van bestuurslid Edwin Overmars. (Foto: Rijk van Ark).

arrangement. U kunt weer opstappen in Epe, Heerde of Wapenveld. Aanmelding uiterlijk 27 november. Hebt u belangstelling neem dan contact op met Bintwerk (tel. 0578-694626, kantoortijden van 9.00- 12.00 uur), Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E in de Gemeentewoning en het VVV.

Emster Sint Show EMST- Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas in Emst. Hij is om 13.30 uur bij de rotonde waar hij in een koets door Emst gaat en dan om ongeveer 14.00 uur arriveert bij de Hezebrink. Dit is een samenwerking van de ondernemers en de speeltuin. Nu wil de Sint graag

weten of er ook talent in Emst woont. Je mag alleen of samen met anderen een liedje zingen, mop vertellen, kunstje doen voor de Sint maar je moet je wel even opgeven bij je leraar. Dit is speciaal voor de kinderen van Emst. In de Hezebrink is iedereen welkom.

Concert Vrienden van het Lied HATTEM- Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden van het Lied zal de tenor Jean-Léon Klostermann een concert geven in de Marke, Daendelsweg 2 te Hattem. Aan de vleugel wordt Jean-Léon begeleid door de pianiste Reinild Mees. Het concert

vindt plaats op zondag 25 november en begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vóór aanvang van het concert aan de zaal. Op het programma staan liederen van Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten en Robert Schumann.

Techniekmiddag Knettersklup Emst

op alle toestellen hoog, op balk had ze de hoogste moeilijkheidswaarde in haar niveau. Christien van Dijk ging van junior naar senior en van niveau 5 naar niveau 4. Christien deed dit echter heel goed. Op balk werd ze 2e. In het totaalklassement eindigde ze verrassend op de 2e plaats.

Jeugddienst HEERDE – Op zondag 25 november blikt de Vrije Evangelische Gemeente vooruit naar de gezelligheid van de decembermaand. Muzikale medewerking is er van het black gospelkoor The Young Church Singers uit Apeldoorn. Voorganger is ds. J.M. Weststrate en de dienst begint om 19.00 uur. Jong en oud is van harte welkom in deze dienst. Na de dienst is er buiten op het kerkplein een kop warme chocolade melk voor de liefhebber. Meer informatie vind je op www.vegkruiskerkheerde.nl en www.ycs.nl.

Oliebollenactie

EPE- Epe D3 heeft een ‘gouden sponsor’. Sinds begin dit seizoen siert het logo van het bedrijf Eurogold uit Epe de tenues van het talentvolle team. Als dank kregen sponsor

HEERDE- De Kunstbus gaat op woensdagmiddag 2e Kerstdag 26 december naar Schouwburg De Spiegel in Zwolle. Voorafgaande aan de voorstelling wordt een Kerst-koffiearrangement geserveerd. The Tenors zorgen overal voor uitverkochte zalen en er lijkt geen einde te komen aan het succes. Kosten voor deze middag zijn 51,50 euro inclusief het Kerst-koffie-

WAPENVELD- Op vrijdagmiddag 23 november zullen de oliebollen, welke via een opgavenlijst zijn besteld bij Vrouwenvereniging Hanna, bij de kopers worden afgeleverd. Als de vereniging niet aan de deur is geweest, dan kunt u op bovengenoemde datum overdag terecht bij de kraam van de vaste oliebollenbakker H. Bijsterbosch, welke u kunt vinden in de buurt van de C1000 op het W.H. v.d. Pollplein in Wapenveld.

EMST- Afgelopen woensdagmiddag konden de kinderen van de Knettersklup zich uitleven met de techniekmiddag. Onder de deskundige leiding van Henk Dekker mochten de kinderen allerlei apparaten uit elkaar halen en bekijken hoe ze er van binnen uitzien. Kinderen van groep 5 t/m 8 zijn elke woensdagmiddag welkom bij de Knettersklup. Koppel is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die

de Knettersklup voort kunnen zetten na de krokusvakantie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Meggie Moors van Koppel, tel. 0578-627314 of m.moors@koppelepe.nl. Het kinderwerk bij de Knettersklup is in het jeugdhonk De Vrije Inloop in Emst, achter de Hezebrink, elke woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Kosten 1 euro. Voor info: www.koppelepe.nl, tel. 0578-676767.

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag is er voor de eerste keer dit seizoen weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel te Hattem. De eindstand

was als volgt: 1. H. Talsma 4933 pnt; 2. A. Rietberg 4924 pnt; 3. H. Heerema 4844 pnt; 4. B. Sybesma; 4831 pnt. De volgende wedstrijd is op zaterdag 1 december, aanvang 14.00 uur.

W.E.T. ruiters EPE- Kars Bonhof won zaterdag 17 november in Laag Soeren zowel de 1e

prijs als de 2e prijs in het ZZ-springen met zijn pony’s Cleopatra en Surprise.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 33

Wilt u werken aan kwaliteit in wonen? Triada heeft als maatschappelijk vastgoedondernemer een belangrijke sociale opdracht en een grote ambitie om die in te vullen. Wij zetten ons in voor goede huisvesting in een leefbare woonomgeving. Onze beleidskeuzes wegen wij af aan de belangen van onze primaire doelgroep: mensen die aangewezen zijn op betaalbare huurwoningen, nu en in de toekomst. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor huisvesting van groepen in de samenleving die ‘wonen’ met ‘zorg’ combineren. Waar (nog) mogelijk zet Triada zich breed maatschappelijk in voor de woningmarkt. In bestaande bouw en in nieuwbouw investeert Triada in energie en duurzaamheid. Wij staan midden in de samenleving op de Noordoost-Veluwe. Met ons bezit van 6.500 woningen huisvesten wij circa 18.000 inwoners binnen de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. De Raad van Commissarissen van Triada is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de organisatie. In de Raad, die momenteel uit vijf leden bestaat, ontstaat per 1 januari 2013 een vacature voor een:

Lid Raad van Commissarissen (m/v) vicevoorzitter/aankomend voorzitter Kijk voor een uitgebreide profielschets en nadere informatie op www.triada.nl/vacature. Reageren? Postbus 56, 8180 AB Heerde, Telefoon (0578) 67 66 66

Hebt u belangstelling voor deze functie, dan ontvangen wij uw sollicitatie graag voor maandag 3 december 2012 op vacature@triada.nl

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Montagebedrijf Nijland Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.

Gedenktekens om bij stil te staan 24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op:

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 34

Volkstuinders plegen groot onderhoud

Nieuwe dirigent Prins Bernhard EMST- In juli heeft Prins Bernhard in goed overleg afscheid genomen van dirigent Wim Sleurink. Hij heeft ruim 12 jaar het dirigeerstokje in Emst vastgehouden. Na een periode van gesprekken en proefdirecties hebben de leden van het orkest afgelopen donderdag hun stemming uitgebracht voor een nieuwe dirigent. Het tellen van de stemmen bleek erg eenvoudig. Met een zeer ruime meerderheid van de stemmen neemt Hans Verheij nu het dirigeerstokje in Emst over van Wim Sleurink. Hans Verheij volgde als hoofdvak trompet aan het Utrechts Conservatorium. Naast zijn muzikale ervaringen in veel

verschillende orkesten zoals het Amsterdams Promenade Orkest, het Amsterdams Jazzorkest, orkestlid van musicals van Joop van den Ende en momenteel als trompettist bij het Radio Filharmonisch Orkest, geeft hij al jarenlang muziekles aan leerlingen op verschillende koperinstrumenten. De leden van het orkest en de dirigent hebben erg veel zin in komende muzikale periode. De eerst volgende keer dat Prins Bernhard o.l.v. Hans Verheij van zich laat horen is op 24 december tijdens de Kerstsamenzang in Emst. Het eerstvolgende concert is het jaarlijkse winterconcert in maart.

Assistent looptrainers De Gemzen EPE- Zaterdag was het voor de leden van de volkstuinvereniging ‘Het Hoge Land’ in Epe weer tijd om het ‘groot onderhoud’ van het complex te doen. Niet het winterklaar maken van de eigen tuin stond op het programma, maar de groenstroken rondom waren aan de beurt. Jaarlijks wordt er half november voor gezorgd dat het gemeenschappelijk groen

wordt ontdaan van blad en heeft de groencommissie een lijstje gemaakt van overige klusjes die door de hele vereniging kunnen worden uitgevoerd. Dit jaar waren de handkarren toe aan een grote beurt en kon een bult gecomposteerd tuinafval worden verspreid. Ongeveer de helft van het totaal aantal leden was vroeg uit de veren om met kruiwagens, schop

en hark aan de slag te gaan. Na een paar uur hard werken is er dan de gezamenlijke koffiepauze. Rond het middaguur was de klus geklaard en ging iedereen, mede dankzij het goede weer, tevreden naar huis. Mochten er mensen zijn die zich bij deze vereniging willen aansluiten, dan is een bezoekje aan www.vtvhethogeland.nl de moeite waard.

2e Open VoLuVa Bridge Drive VAASSEN- De Niet Rokers Bridge Club Vaassen houdt op vrijdag 23 november in dorpscentrum de Wieken de 2e Open VoLuVa Bridge Drive. Inschrijven doet u aan de zaal

van Dorpscentrum “de Wieken”, of per e-mail: A.Schurink@voluva. nl. De inschrijving is 7,50 euro per paar. Er kunnen maximaal 60 paren inschrijven. Aanvang: 19.30 uur. Er

is een ruim prijzen pakket aanwezig van ca. 250 euro. Voor verdere informatie/deelname of voorinschrijving kunt u ook contact opnemen met, tel. 0578– 573147 of 0578– 572511.

Onderzoek naar Warenmarkten EPE- Het college van de gemeente Epe wil een onderzoek doen naar de Warenmarkten in Epe en Vaassen en heeft een drietal onderzoeksbureaus gevraagd hiervoor een offerte uit te brengen. De weekmarkten in Epe en Vaassen kennen steeds minder marktkooplieden, terwijl de kosten stijgen. “De marktkooplieden moeten die kosten dragen en dat wordt zo te duur”, aldus wethouder De vries. De stijgende kosten hebben te maken met de verbruikte energie, schoonmaakkosten na afloop en de kosten van de ambtelijke marktmeester. “Wij

willen laten onderzoeken hoe uitgaven verminderd kunnen worden of hoe inkomsten vergroot kunnen worden”, aldus De Vries. “Wij willen graag dat de markten blijven. Er moet daarom helderheid komen over de kosten en over de opzet.” In het rapport “De markt heeft de toekomst” van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel wordt een toekomstbeeld geschetst op basis waarvan 4 typen markt onderscheiden kunnen worden. Eén daarvan is de kleine markt, waartoe ook de weekmarkten van Epe en Vaassen behoren. Het voorbestaan van een dergelijk

type markt is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de marktkooplieden, maar hangt ook af van de sfeer van de directe omgeving van de markt. “Bijvoorbeeld is het er gezellig? Kun je er goed parkeren?”, legt de wethouder uit. “We willen weten wat we moeten doen om de markt zo aantrekkelijk mogelijk te maken.” Zo snel mogelijk na ontvangst van de offertes zal de opdracht worden verleend en kan het onderzoek worden uitgevoerd. De marktcommissie en de ondernemersverenigingen Epe en Vaassen zullen hierbij betrokken worden.

HEERDE- Zaterdag 17 november vond de laatste workshop/ cursusochtend plaats voor de assistent looptrainers van De Gemzen. Onder leiding van Ronald Nijland (bevoegd opleider voor deze cursus) werden, op basis van lesmateriaal van de Atletiekunie, de diverse vormen en onderdelen van een looptraining doorgenomen. Elf Gemzen hebben deze opleiding

gevolgd en het certificaat Assistent Looptrainer behaald. Op de foto achterste rij v.l.n.r.: Theo Hanekamp, Linda Vlieger, Wim Potjes, Monique Weeda, Ronald Nijland, Wim Krooshof, onderste rij v.l.n.r.: Bert van der Ende, Marjan Dickhof en René Brinkman. Niet op de foto: Saskia Neevel (die de foto nam), Willy Koudenburg en Annet Bultman.

Kleuters de Zaaier

Wereldwinkel Epe EPE– Met de feestdagen al weer in zicht heeft de Wereldwinkel Epe haar assortiment hierop aangepast. Als cadeautje voor de kleintjes is er kleurrijk en vrolijk Fairtrade speelgoed. Knuffels, houten en blikken speelgoed en zelfs educatief speelgoed. Voor jong en oud zijn er de fairtrade chocoladeletters van Tony Chocolonely. Met een variëteit aan kleurige of juist stemmige kleine versieringen kunt u uw huis in kerststemming brengen. Er is traditionele, maar ook moderne kerstversiering. Gehaakte kerstballen van katoen zijn helemaal hip. Ook is er een grote sortering in kerstgroepen en losse kerststalletjes en een ruime keuze in kandelaars en kaarsen. De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. In de Wereldwinkel Epe zijn weer kerstkaarten verkrijgbaar van Amnesty International, Floris en Unicef. Bestelling van Unicefkaarten buiten het assortiment in de Wereldwinkel, kan tot 8 december via de winkel worden gedaan; er zijn dan geen verzendkosten verschuldigd. De Floriskaarten worden in Nederland gemaakt van gerecycled papier. Een deel van de

HATTEM- Vorige week gingen de kleuters van basisschool De Zaaier uit Hattem, op bezoek bij de bewoners van verzorgingstehuis de Nieuwe Haven in Zwolle. De hele week waren ze op school druk aan het knutselen geweest met hun lampion. En maandag

was het dan eindelijk zo ver. De ouderen vonden het bezoek van de kleintjes prachtig en genoten er zichtbaar van. De kleuters zongen uit volle borst verschillende St. Maarten liedjes, ook van vroeger en enkele bewoners zongen zelfs mee.

Argentijnse muziek op radio 4

opbrengst gaat naar goede doelen in de ontwikkelingslanden. Er zijn ook jaarkalenders en agenda’s van

Unicef. U vindt de Wereldwinkel Epe aan de Markt 32, tel. 0578628986.

HATTEM- Het Huygens Vocaal Ensemble uit Hattem is bezig met laatste voorbereidingen voor de serie concerten die in november en december te horen zijn in Noord-Oost Nederland. Het gaat om vijf uitvoeringen van ‘Música Celestial’, een koorprogramma met hemelse muziek die vooruitkijkt naar het licht van kerst. Het ensemble zal samenwerken met de Argentijnse tenor Javier Rodríguez en multi-instrumentalisten Daniel Morcos, Fana Martinez en Álvaro Pinto. Voorafgaand aan het eerste concert – op donderdag 29 novem-

ber in de OLV Basiliek (Peperbus) in Zwolle – zal het koor optreden in het programma Spiegelzaal op radio 4. Het duurt van 10.00 tot 10.50 uur en bevat korte live optredens en wordt gepresenteerd door Hans van den Boom. Het koor zal op zondag 25 november op radio te horen zijn met werken van de Argentijnse componist Ramírez. Er zullen delen uit de Misa Criolla, Navidad Nuestra en de Misa por la paz te horen zijn. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten kunt u terecht op de website: www. huygensmusic.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA235

VOORDELIGE ONDERHOUDSBEURT VOOR AUTO’S VAN 5 JAAR EN OUDER

€ 99,-

I N C LU S I E F A P K

Heerde Stationsstraat 9-11 | Tel: 088 - 003 55 35 info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl

TOT 15 DECEMBER

All In!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 36

Ontwaakt geeft najaarsconcert

Week van de Jeugdzorg HEERDE- Tijdens de Week van de Jeugdzorg bezocht wethouder Bögemann op 16 november het kinder- en jeugdpsychiatriecentrum Karakter in Oosterwijk. Hiermee bereidt hij zich voor op de forse taakverzwaring die gemeenten in 2015 krijgen. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg. Om zich goed voor te bereiden op de extra verantwoordelijkheden, vindt wethouder Bögemann het belangrijk om een beeld te krijgen van wat deze inhouden. Karakter behandelt ook kinderen en jongeren uit de gemeente Heerde. Op

HATTEM- De muziekvereniging Ontwaakt geeft op 24 november haar traditionele najaarsconcert in De Marke in Hattem. Er zijn optredens van het jeugdorkest, de slagwerkgroep en het grote orkest. De jeugd, o.l.v. Sandra Mulder speelt een aantal lichte nummers waaronder een medley van Jan Smit. Ook Mike de Geest met zijn slagwerkgroep heeft enkele aantrekkelijke stukken ingestudeerd zoals de “Samba jazz cocktail” en “Rockers”. Het A-orkest met dirigent Hans Mooren brengt o.a. het werk Alpina Saga, waarbij tevens het zangtalent van de muzikanten op de proef wordt gesteld. Ook populaire muziek, zoals bv. een aantal hits van Whitney Houston en een aantal marsen, de Ontwaaktspecialiteit, staat op het programma. Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Turkse ouderen in gesprek

Winterfair in de Boskamp EPE- Volop activiteiten te verwachten op woensdag 28 november in woonzorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25 in Epe. Tijdens een gezellige Winterfair met diverse kramen met o.a. erwtensoep, oliebollen, Hoedje Wip (Oud Hollands), kerstballen grabbelen, kerst-

dit moment zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor het lokaal preventief jeugdbeleid. Het gaat daarbij om zaken als het consultatiebureau, de schoolarts en het maatschappelijk werk, werkzaam vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met ingang van 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Het gaat dan om taken op het gebied van provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (ggz) en jeugd-licht-verstandelijk gehandicapten hulp.

bingo, sieraden, zeepkettingen, bloemenkraam, altijd-prijskraam, creatieve kraam met o.a. seizoenartikelen, prijzenboom en handwerken. Er komen schapen en de Midwinterhoornblazers laten de hoorn horen op het terrein rondom de Boskamp. Er is de mogelijkheid om kennis te maken

EPE- Omdat veel van de Turkse ouderen de afgelopen maanden i.v.m. de Ramadan en het Offerfeest in Turkije waren, hebben ze de start van de maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten uitgesteld. Graag willen zij nu weer start gaan en nodigen Turkse ouderen uit voor ontmoeting en gesprek over ouder worden in Nederland. De eerste bijeenkomst, welke plaats vindt op dinsdagmiddag 27 november in het Kulturhus EGW (Maddox), begint om 13.30

uur en duurt tot 15.00 uur. Deelname is gratis, wel wordt 1 euro p.p. gevraagd als kleine bijdrage in de kosten van deze middag. Deze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen staat in het teken van: inventarisatie gespreksonderwerpen en/of activiteiten Gesprek over Samen Leven in Nederland. De ontmoeting Turkse ouderen is een initiatief van Koppel, SWO/E en Viattence. Voor info: Bilge Yeleser (tel.0578 – 676767) of Sjaak Bijl (tel.0578 – 620988).

EPE- Zondagavond begonnen de voorbereidingen voor de 50ste verjaardag van Joke Jonker. Er werd een grootse pop in de tuin geplaatst en met de hele familie is er een

mooi spandoek gemaakt gebaseerd op Joke's hobby's: pedicuren en praten. Maandag was dé dag en kon Joke met Sarah op de foto, het kon niemand ontgaan.

met de DI-Fiets. Verder is er een optreden van een act die nog een verrassing moet blijven. Genoeg redenen om op woensdag 28 november naar De Boskamp te komen tussen 14.00 en 17.00 uur. De opbrengst van deze Winterfair is voor het aanschaffen van een duofiets met hulpmotor.

Week van de mediawijsheid REGIO- Voor de derde keer wordt de landelijke "Week van de mediawijsheid" georganiseerd, deze keer van 23 t/m 30 november. De bibliotheek Noord-Veluwe haakt hierop in en komt met een programma "voor alle leeftijden" in twee weken. Bijvoorbeeld: Bereslim; kijken naar digitale prentenboeken- voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Dit kunt u thuis op de pc doen, vanaf 23 november via de link op www.bibliotheeknoordveluwe. nl, en vanaf 26 november tijdens de reguliere openingstijden op de

pc’s in de bibliotheken. Ontdek alle leuke (en ook nog leerzame) spelletjes, puzzels en kleurplaten op de site van Kids.Kennisnet. Dit is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Vanaf 23 november via de link op www.bibliotheeknoordveluwe. nl, vanaf 26 november tijdens de reguliere openingstijden op de pc’s in de bibliotheken. Voor kinderen vanaf 10 jaar is er het spel: Ben ik mediawijs?. Jongeren kunnen verder meedoen aan The incredible mindreader. Vanaf 23 november via de link op www.bibliotheeknoord-

veluwe.nl, vanaf 26 november tijdens de reguliere openingstijden op de pc’s in de bibliotheken. In de bibliotheek in Epe vindt een Twitter workshop plaats op 28 november van 10.00 tot 11.30 uur, voor beginners. Maak uw eigen kerstkaart met de computer: dinsdag 27 november van 9.30 tot 11.30 uur in Epe en Heerde, donderdag 29 november van 9.30 tot 11.30 uur in Vaassen, Wapenveld, en Hattem. Voor info: www.bibliotheeknoordveluwe.nl of bij de servicebalie van één van de vestigingen.

Teamwork ZVV in Speedo ClubMeet VAASSEN- Zaterdag 17 november daagden 16 zwemteams uit de “Kring Gelderland” elkaar uit in de Kring Speedo Club Meet. Zij streefden ernaar in zo min mogelijk seconden een pakket aan zwemafstanden af te leggen. Het team ZVV bestond uit 14 enthousiaste zwemmers tussen 7 en 11 jaar. Iedereen zwom zijn of haar specialisme; vrije slag, schoolslag, wisselslag, rugslag en/of vlinderslag, zowel individueel als in de estafettes. Alle zwemmers haalden het beste uit zichzelf, met als gevolg vele persoonlijke records en vooral punten voor de club. Deze Kring Speedo Club Meet mag een mijlpaal worden genoemd voor

ZVV. Voor het eerst heeft de vereniging zo veel jeugd in alle verschillende leeftijden, dat zij voor elke afstand en leeftijdscategorie

een of meer zwemmers kan invullen. Het resultaat mag er zijn: door goed teamwork behaalde ZVV een mooie vierde plaats.

Turnselectie Pegasus succesvol HEERDE- Zaterdag 17 november werd de eerste plaatsingswedstrijd van de 3e divisie geturnd. Hiermee werd het wedstrijdseizoen officieel geopend. De turnselectie van G.V. Pegasus heeft een succesvolle start van het wedstrijdseizoen gemaakt. Floor Bilderbeek turnde in de jongste categorie een goede wedstrijd en ze wist de 3e plaats te veroveren. In de categorie jeugd turnde Lisa Sinnema een beheerste wedstrijd en wist met een 9e plaats in de top 10 te eindigen. Dit seizoen trainen 2 jonge talenten van G.V. SOS uit Oldebroek bij de Turnselectie van G.V. Pegasus. Annerieke Plette en Carmen Broekhuizen hebben bewezen talentvol te

zijn en mochten samen het podium betreden. Annerieke werd met ruime voorsprong 1e en Carmen pakte een mooie 3e plaats. Bij de junioren turnde Carmen Bruggeman een stabiele wedstrijd en eindigde op de 7e plaats. Dorien Akse showde in de categorie pupil 1 haar nieuwe elementen. Ze eindigde op een keurige 5e plaats. Op niveau 4 streden Milou de Haas en Evelien Brands om de hoogste punten. Evelien eindigde op de 11e plaats. Milou werd 1e en kreeg een gouden medaille.

EPE- Ook dit jaar is Café bar ’t Tonnetje van Johnny Scheeres bereid gevonden zijn vaste klanten te sponsoren bij het Curling van Epe

on Ice. De teamleden, Dirk, Chris, Ronnie, Carlo, Peter, Hein en Jeroen willen Johnny langs deze weg bedanken.

Zaterdag 8 december zal de 2e plaatsingswedstrijd van de 3e divisie plaatsvinden in Beekbergen.

Opening zorgcentrale ELBURG/EPE- Woonzorg Unie Veluwe heeft haar eigen zorgcentrale geopend. Wethouder Krooneman van gemeente Elburg en wethouder Berkhoff van gemeente Epe hebben de officiële opening verricht door via het beeldscherm contact te maken met de zorgcentrale. Nog voor het eind van het jaar zijn 20 cliënten van Boskamp Thuis in Epe en Feithenhof Thuis

in Elburg aangesloten op deze centrale. Woonzorg Unie Veluwe is de eerste zorgaanbieder in de regio die deze vorm van Zorg op Afstand aanbiedt. Met de zorgcentrale biedt Woonzorg Unie Veluwe cliënten de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week, beeld- en spraakcontact te maken met een verpleegkundige. Dit biedt de cliënt zekerheid en gemak, maar vooral ook de

mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen. Voorlopig worden cliënten van Woonzorg Unie Veluwe uit de gemeenten Epe en Elburg aangesloten. In 2013 kunnen cliënten in het gehele werkgebied van Woonzorg Unie Veluwe gebruik maken van Zorg op Afstand, zodat ook cliënten in Nunspeet, ’t Harde en Wapenveld gebruik kunnen maken van deze zorgverlening.

Ledenvergadering NPV EPE- De Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Epe e.o. nodigt leden en belangstellenden uit voor haar ledenvergadering en thema-avond op

28 november. Onderwerp van deze avond is: Hart en Vaatziekten. Huisarts Sjoerd Terpstra uit Nunspeet zal een inleiding houden over dit onderwerp.

Er is volop ruimte voor uw vragen. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Sionskerk, Asseltseweg 6, Epe. De avond begint om 19.45 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 37

Pak nu uw kans en doe een bod! www.nvmverkoopevent.nl

Veessen, Kerkstraat Vrijstaande NIEUWBOUW WONING nabij de IJssel Koopsom € 287.900,- v.o.n. Noord Veluwse Makelaardij

Heerde, Azaleastraat 5 Luxe vrijstaande semi-bungalow met slaap- en badkamer op de begane grond en mooie tuin Vraagprijs € 369.000 k.k. Companjen en Riphagen Makelaars

Heerde, Zuppeldseweg 51 Royaal vrijstaand woonhuis met schitterend uitzicht Vraagprijs € 399.000,- k.k. Noord Veluwse Makelaardij

Heerde, Rhijnsburglaan 40 Goed onderhouden bungalow gelegen in een rustige wijk met eigen tuin en terras Vraagprijs € 225.000 k.k. Companjen en Riphagen Makelaars

VERKOCHT

Heerde, Wilhelminalaan 8 Uitgebouwde helft van een dubbel met garage Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Heerde, Machteldskamp 27 Vrijstaand woonhuis met heerlijke besloten achtertuin Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Noord Veluwse Makelaardij

Noord Veluwse Makelaardij

Heerde, Eperweg 33 T Comfortabel, luxueus PENTHOUSE met dakterras Vraagprijs € 495.000,- k.k. Noord Veluwse Makelaardij

Heerde, Jan van Riemsdijklaan 1 S tatig landhuis in een prachtige omgeving met veel bos en dichtbij het sfeervolle dorp Heerde Vraagprijs € 679.000 k.k. Companjen en Riphagen Makelaars

ZWOLLE

EN

COMPANJ RIPHAG makelaars

De Lindehove 6 8161 EA Epe 0578 - 614105

Heerde, De Pagenberg 53 Royale helft van een dubbel Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Heerde, Christinalaan 7 Sfeervolle helft van een dubbel met garage en carport, fors uitgebouwd aan de achterzijde Vraagprijs € 249.500 k.k. Companjen en Riphagen Makelaars

Noord Veluwse Makelaardij

Heerde, A. Lijphartlaan 41 In gewilde straat gelegen H E L F T VAN EEN DUBBEL Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Wapenveld, De Kade 21 Ruime, uitgebouwde HELFT VAN EEN DUBBEL Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Noord Veluwse Makelaardij

Noord Veluwse Makelaardij

Alle een afspraak de makelaars Alleobjecten objectenzijn zijnvia zonder afspraak bij te bezichtigen op 24 en 1 dec.en van 10.00 tot 12.00 uur! te nov. bezichtigen zonder afspraak bent u welkom op 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur.

WWW.NVMVERKOOPEVENT.NL

Dorpsstraat 16 8181 HR Heerde 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99

www.noordveluwse.nl

veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 38

Cabaret, zang en kantklossen

EPE- Het eerste Culturele Café van dit seizoen eind oktober was een geweldig succes. Het blijkt dat het fenomeen Cultureel Café aanslaat in Epe en ook het Cultureel Café van 25 november wordt een gezellige zondagmiddag vol cabaret en zang en creativiteit. De Nederlandstalige troubadour Henk Boogaard zingt cabareteske teksten uit zijn onbespoten groente- en fruitrepertoire. Bij het vertolken ervan begeleidt hij zichzelf op de Spaanse gitaar. Vrouwengroep ‘t Kump Wèh uit Epe geeft een spetterend optreden. Al zo’n 15 jaar wordt er bij ’t Kump Wèh enthousiast en

meerstemmig gezongen. De laatste 4 jaar gebeurt dit onder de deskundige leiding van dirigent Peter Witteveen, ook organist, pianist en arrangeur. Omdat creatief handwerk ook vaak een geliefd onderdeel is van het Cultureel Café programma komen Trienke Faber en Frieda van de Plasse vertellen over de techniek van kantklossen. In tegenstelling tot de optredens en concerten op de andere zondagmiddagen is het Cultureel Café gratis, iedereen kan zo maar even komen binnenlopen. Het programma draait op zondag 25 november vanaf 15.00 uur. Wilt u een bijdrage leveren aan het Cul-

Oud papier EPE- De Gildeschool in Epe houdt woensdag 21 november een oud papier actie. De container staat woensdagmorgen 21 november op de parkeerplaats tegenover de school. De container

gaat op woensdagavond een uur voor zonsondergang dicht en op donderdagochtend om 8.00 uur weer open. Op donderdagmiddag rond 15.00 uur wordt de container opgehaald.

De bakker broodnodig

De Molenbelt met molen “De Fortuin” met het molenaarshuis waarin in 1932 de molenaar de heer C. van Loo woonde. Links vooraan bakker - kruidenier Ab (later Teo) Visser en rechts de boerderij van de gebroeders B.C. - J. en J.M. Blom.

HATTEM- “Attemer woo(r) lèè’m ie van?” verscheen als themanummer in september 1990 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging Heemkunde Hattem. Een nummer met een grote variatie aan geschiedenissen en beroepen, zoals “Van fietsenmaker tot rijwielhersteller”, “Kruidenier-politicus of politicus-kruidenier”, een verhaal over “levensonderhoud en levensovertuiging van Jan Roseboom” en nog een aantal andere. Een van de onderwerpen was “De bakker broodnodig”, de geschiedenis van drie generaties Visser. Om hierover meer te kunnen vertellen ging mevrouw H. Kers op

bezoek bij een zeer bekende Hattemer, de onlangs overleden Téo Visser. Het verhaal begint bij overgrootvader Albert Visser, geboren op 19 september 1822 en van beroep dagloner en zijn vrouw Zwiertje Veluwenkamp. Het verhaal gaat verder met Hendrikus Visser, geboren in 1861, de grootvader van Téo. Hendrikus vertrok als 17-jarige naar Oldebroek als bakkersknecht. In 1890 trouwde Hendrikus met Trijntje van Es, een winkeliersdochter. Zij kregen vier kinderen. De bakkerij van de familie Visser was gevestigd aan de huidige Molenbelt. Hendrikus overleed in 1917. Daar hij nog één zoon had, was het logisch dat deze zoon Albert, waarschijnlijk beter bekend als Ap, de bakkerij zou nemen. Ap Visser moest na het overlijden van zijn vader al jong zelfstandig bakker worden. Hij trouwde in 1923 met Hendrika van Ommen. Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren, Berend in 1926, Téo in 1928, Albert in 1930 (op dit moment nog actief als tafeltennisser) en Henk. Téo was inmiddels oud genoeg om mee te helpen. De geschiedenis gaat verder over de oorlogsjaren, de jaren na de oorlog, Hattem 650 jaar stadsrechten en zo voort. Dit alles is te lezen in het genoemde themanummer en tijdens de inloopmiddagen en -avonden in het Heemkundecentrum. Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u vinden op de site www.heemkundehattem. nl. Daar staan ook de openingstijden van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A, vermeld. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 21 november aanvang 13.30 uur en de avond donderdag 29 november vanaf 19.30 uur.

tureel Café? Stuur dan een mailtje naar Ineke Draaier op p.i.draaijer@ upcmail.nl. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl. Foto: Harold Makaske.

Petanque HATTEM- Alweer een drukke week geweest voor de spelers van Hattem Petanque. Eerst de dinsdagavond gevolgd door het Bultman toernooi. Donderdag werd het jaarlijkse Bolletje toernooi gespeeld gesponsord door Mariska Landman en Ton Visser. Een groot aantal spelers viel in de prijzen en kon een goed gevulde tas mee naar huis nemen. Zaterdag ging een groot aantal teams naar Apeldoorn waar de wintercompetitie gespeeld wordt. Uitslag Dinsdagavond: 1e Coby Zijlstra, 2e Elly Stöver, 3e Renze Bosgraaf, 4e Jeroen Bakker, 5e Mariska Landman, 6e Gerben Schrooten, 7e Henk van Holst, 8e Gerard Zijlstra, 9e Ton Visser, 10e Maaike Septer/Louis Steringa. Uitslag Bultman toernooi: 1e Ben Kort, 2e Willem Eijlander, 3e/4e Dirkjan Septer/ Ad Visser, 5e Gerrie Arends, 6e Dolf van de Veen, 7e Coby Zijlstra, 8e Gerard Zijlstra, 9e Peter Paul van Kuijk, 10e Willem Ramaker. Uitslag van het Bolletje toernooi: 1e Johan Moraal, 2e Jeroen Bakker, 3e Hans Böke, 4e Henk van Holst, 5e Ben Kort, 6e Coby Zijlstra, 7e Renze Bosgraaf, 8e Henk Visser, 9e Marijke Wijnen, 10e Gerard Zijlstra.

Succes voor motorcrosser Twan Wagenaar

EPE - Zondag is de negenjarige Twan Wagenaar uit Epe, rijder van een KTM motor 65 cc kleine wielen, gehuldigd in Wehl. Hij wist een vijfde plaats te behalen op het KNMV - NK motorcross. Met deze beker komt zijn verzameling op een totaal van 105 exemplaren. Het afgelopen jaar was een succesvol: behalve aan het NK - dat uit 13 te rijden races bestond - nam Twan deel aan de wintercross 2011/12 in Harskamp. Hier plaatste Twan zich als eerste. Eveneens was er een nummer 1 notering op het groots opgezette CKK evenement in Daarleveen en in de Twentecup wist hij zijn successen met 9 wedstrijden als kampioen af te sluiten. In september werd Twan benaderd door EMD racing, met de vraag of hij teamrijder voor EMD wil worden. Deelname aan dit team is een unieke kans voor Twan, die zeer verrast was met het aanbod. Het EMD team zal bestaan uit: Sem de Lange, rijder 50cc kleine wielen, dit seizoen

als zesde geëindigd in het NK en Twan vanaf komend seizoen rijdend op een 65cc grote wielen. Twan krijgt nu hij teamrijder is een wedstrijdmotor en een complete kledinguitrusting tot zijn beschikking. Ook zal hij een aantal privélessen gaan volgen. Twan mag deel uit maken van het team omdat hij vol enthousiasme, passie en wilskracht rijdt. Twan rijdt overigens op nog altijd standaard uitgeruste motor. Menigeen is er dan ook van overtuigd dat er nog veel meer uit zijn motorcross carrière valt te halen. Met Sem zal Twan ook komend seizoen deel uitmaken van het NK, de wintercross in Harskamp en de Twentecup. ook zullen er eventueel enkele EK wedstrijden worden gereden. Meer en meer neemt de motorcross serieuze vormen aan. Twan zal dan ook nog meer uren gaan maken op zijn motor. Hij heeft er zin in om met zijn EMD teamgenoot Sem een wervelend en sportief seizoen in te gaan.

Bingoavond VAASSEN- De ontspanningscommissie van VIOS houdt een bingoavond. Deze wordt gehouden op donderdag 22 november, aanvang

19.15 uur, aan de Woestijnweg 63 te Vaassen. Een ieder is op deze avond van harte welkom. De gratis koffie staat zoals gebruikelijk klaar.

Remko Vrijdag en Martine Sandifort in dorpshuis

Kinderen genieten van Sinterklaasverhalen EPE- De Sint is weer in het land. De komende Sinterklaasperiode kan een spannende, drukke tijd zijn voor jonge kinderen. Voorlezen nodigt uit tot een ontspannen samenzijn. Met Sinterklaasverhalen kunnen jonge kinderen reageren op wat hen bezighoudt. Op maandag 26 november, van 9.30-10.00 uur gaan de peuters van de peuterspeelzaal Kiddo’s van Koppel en kleuters van ’t Hoge Land luisteren en kijken naar leuke Sinterklaasverhalen. Samen met iemand van het team gaan kinderen uit de bovenbouw interactief voorlezen aan kleine groepjes jonge kinderen. Ook jonge kinderen, die niet bij Kiddo’s of ’t Hoge Land zitten, zijn van harte welkom, met hun ouders. De ouders kunnen lekker meegenieten onder het genot van een kopje koffie. Na afloop kunnen de bezoekende kinderen nog even lekker spelen in onze gym/speelzaal, samen met de peuters Kiddo’s.

HEERDE- Op zaterdag 24 november komen Remco Vrijdag en Martine Sandifort naar het Dorpshuis in Heerde met hun cabaretvoorstelling “Hulphond”. Hulphond is een muzikale cabaretvoorstelling voor en door mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken: een stel dat het in de broek doet van verliefdheid, een suïcidale corpsbal, een dove zangdocent en een gemankeerde homotherapeut stoeien met zichzelf, hun relaties en het leven. Martine Sandifort vormde met Alex Klaasen het succesvolle duo Klaasen en Sandifort; Remko Vrijdag speelde de zalen plat met een al

even succesvol trio, De Vliegende Panters. Op televisie waren beiden te zien in programma’s als Kopspijkers, Koefnoen, Dr. Ellen, Toscane en Het Klokhuis. Nu spelen deze twee oud-klasgenoten (Akademie voor Kleinkunst) eindelijk samen in het theater. De regie is in handen van Gijs de Lange. Kaarten kosten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.cultureelcentrumheerde.nl. De kaarten zijn ook te koop bij Primera in Heerde en het VVVkantoor Epe, en uiteraard aan de zaal op de dag van de voorstelling. De voorstelling begint om 20.00 uur in het Dorpshuis van Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA239

Intocht Sinterklaas Veessen Zaterdag 24 november om 10.00 uur

Aankomst bij IJsselzicht te Veessen Intocht Sinterklaas Veessen mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven.

IJsseldijk 40, 8194 LE Veessen Tel: 0578-631258

PLUS Bonenburgerlaan 23, Heerde.

Dorpsstraat 30 - Heerde - Tel: 0578-692937

Brandstraat 1, Heerde

Bonenburgerlaan 9-11 8181 HA HEERDE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 40

Lekkernijen, wijn en Zwarte Pieten bij Yvon & Sven

Nominatie voor Teun Mulder EPE- Teun Mulder uit Zuuk is genomineerd voor de titel Beste Gelderse Sporter. Deze en andere prijzen - in totaal zijn er zes categorieën - worden op woensdagavond 12 december tijdens het Gelders Sportgala 2012 bij de DRU Cultuurfabriek in Ulft uitgereikt. Naast baanwielrenner Teun Mulder zijn genomineerd Stefan Groothuis, schaatser uit Empe en Daniël Willemsen, zijspancrosser uit Lochem. Mulder won brons op het onderdeel Keirin tijdens de Olympische Spelen in Londen. Groothuis won het WK sprint en het WK afstanden op de 1000 meter. Zijspancrosser Willemsen behaalde in 2010 voor de tiende keer de titel

wereldkampioen zijspancross, een unieke prestatie. Bij de vrouwen krijgen Adelinde Cornelissen, dressuurrijdster uit Nijkerk, Laura Smulders, BMX’ster uit Nijmegen en Maartje Goderie, hockeyster uit Nijmegen de kans om deze prestigieuze titel een jaar te mogen dragen. De winnaars uit onder andere deze twee categorieën worden door een deskundige jury verkozen. De Gelderse Sportploeg is een publieksprijs. Gelderlanders kunnen tot en met 30 november stemmen via www.geldersesportfederatie.nl/stemmen. Het Gelders sportgala wordt georganiseerd door Olympisch Netwerk Gelderland.

Jongerenmeeting Ontmoetingskerk HEERDE- Jeugdmode Yvon & Mannenmode Sven aan de Bonenburgerlaan 12 in Heerde hield afgelopen zaterdag de Culinaire Modedag. In de keuken, die een centrale plek heeft gekregen in de modewin-

kel, kon het winkelend publiek genieten van allerlei lekkernijen zoals een fruitsalade van het Heerder Fruithuis Van den Belt, broodjes van fijnbakkerij Lageweg, diverse hapjes van catering Van Guilik, keurslager

Uit de Bosch en Puur! en goedgevulde snert van brasserie Meat & Eat. Daarnaast waren er Zwarte Pieten die met kinderen pepernoten ging bakken. De Modedag werd afgesloten met een wijnproeverij.

Ladies Only middag

HEERDE- Zaterdag 15 december organiseren de drie dames op de foto een LadiesOnly-middag in de Keet in Heerde. Deze middag wordt georganiseerd namens Team Tapperij Teun dat ook in 2013 weer deelneemt aan

het inmiddels welbekend evenement Alpe d'HuZes. Deze gezellige middag is bedoeld voor alle vrouwen die het heerlijk vinden om zich een hele middag lekker te laten verwennen. Iedere bezoeker van deze middag krijgt een

exclusieve behandeling van een van de aanwezige schoonheidspecialistes, kapsters, masseuses, nagelstylistes of andere professionals. Deze dames en bedrijven werken allen belangeloos mee om zoveel mogelijk geld in te kunnen zamelen voor de strijd tegen kanker. Daarnaast bestaat deze middag uit een High Tea, diverse workshops, er is een adviseuse uiterlijke presentatie aanwezig, heel veel leuke kraampjes, een modeshow en een optreden van ‘The Full Montey’. Aan het einde van de middag wordt er ook nog een aantal prijzen verloot onder de aanwezige dames. Een kaartje kost 27,50 euro per persoon, de volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het goede doel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brasserie Meet & Eat/De Keet, Banketbakkerij Kamphorst in Heerde of bij H&H Flowers in Wapenveld. Je kunt ook een kaartje bestellen door een e-mail te sturen naar ladiesonly1512@gmail.com.

Kooijer eert oudste voorvechters Vaassens carnaval

VAASSEN- Frederik Johan van Isendoorn à Blois en zijn vrouw Anna Margaretha gravin van Renesse van Elderen hebben Vaassen in de eerste helft van de achttiende eeuw niet alleen veel welvaart bezorgd, maar zij teken-

den ook voor de oudste documenten die bewijzen dat er in 1750 al carnaval werd gevierd in het dorp. Nu worden deze oudste voorvechters van het feest geëerd door slijterij Hans Kooijer uit Vaassen met twee speciale, stijlvolle

Octopus Waterpolo WAPENVELD- Op de zaterdagen spelen de teams van Octopus Waterpolo de wedstrijden in de competitie van de KNZB District 2. Het pupillen team van Octopus a kwam in het Berghuizer Bad tot de hoogste score in deze lopende competitie, het team wist maar liefst met 16-0 te winnen tegen de leeftijdsgenoten van DWK uit Barneveld. De jeugd onder de 17 speelde

een leuke wedstrijd tegen de Berkelduikers uit Lochem. De Berkelduikers wist de wedstrijd met 4-9 te winnen. Heren 1 speelde de kraker tegen Swol 4 uit Zwolle. In het Berghuizer Bad eindigde de wedstrijd in 4-4. Octopus 2 speelde de uitwedstrijd tegen Flevo in Nijkerk en net als de wedstrijd van heren 1 stapten beide teams met een 4-4 gelijkspel uit het water.

drankjes. Om de combinatie te maken van de voormalige bewoners van de trots van het dorp, De Canneburgh, en het feest dat nog altijd door duizenden inwoners wordt gevierd, heeft Wilgrad Kooijer van de genoemde slijterij speciale exemplaren overhandigd aan Geert Wagter, de beheerder van het kasteel, en aan Jan van Bussel, de voorzitter van De Rossumdaerpers. Dat gebeurde natuurlijk op het kasteel en werd door beide heren uitermate gewaardeerd. De historische verhalen zorgden ervoor dat de voormalige Prins Carnaval Wilgrad Kooijer hier graag iets mee wilde doen. Hij besloot om op een walnootlikeur het etiket met een afbeelding van Frederik Johan van Isendoorn à Blois te plakken en op een chocolade hazelnootlikeur de afbeelding van Anna Margaretha gravin van Renesse van Elderen. Foto: Ferry Niekamp.

Ruitersport EPE-Tijdens de eerste selectiewedstrijd in Dronten heeft Marlies de Waal van de Hippische Vereniging Epe met 188 punten een 2e prijs behaald met haar topper Brocatelli Velvet in het M2.

HATTEM- Onder het ‘merk’ Youventus gaan de jongeren van de Ontmoetingskerk in Hattem van start in een bijzondere bijeenkomst. Een bijeenkomst waarin de ontmoeting met God centraal staat, maar waar de onderlinge ontmoeting ook belangrijk is. Op eigentijdse wijze en speciaal gericht op jongeren. Niet ’s avonds, maar

juist midden op de zondag. Maarten de Wit uit Zwolle zal spreken over het thema 'Mijn geheime ik' en de muzikale begeleiding wordt gedaan door Inspire. Dit alles op 25 november in de Ontmoetingskerk te Hattem om 11.30 uur (vanaf 11.00 uur koffie). De bijeenkomst is speciaal gericht op jongeren tussen 12 - 25 jaar.

Graf Klokbekercultuur aangetroffen

HATTEM- Tijdens archeologisch onderzoek in de wijk Assenrade in Hattem is een graf aangetroffen uit de Klokbekercultuur (2400-1900 v. Chr.). Het graf bestaat uit een kringgreppel met daarin een centraal gelegen kuil. De kuil moet gezien worden als hoofdgraf. In de kuil is een complete Veluwse klokbeker opgegraven. Deze klokbeker is in zijn geheel geborgen en zal uitgebreid onderzocht worden. Het is heel goed mogelijk dat in de be-

ker andere bijgiften of crematieresten aanwezig zijn. Als er crematieresten bewaard zijn gebleven, kunnen er mogelijk uitspraken gedaan worden of het hier gaat om de begraving van een man of vrouw. Komende week zal tevens de kringgreppel onderzocht worden op sporen van een eventuele cirkel van houten palen. Daarnaast kan mogelijk duidelijk worden of we met een vlakgraf of grafheuvel te maken hebben. Foto: Harry Schoonhoven.

Gladheidsbestrijding EPE- Gemeente Epe kende een bezuinigingstaakstelling m.b.t. gladheidsbestrijding, maar de raad heeft aangegeven dit geen goed idee te vinden. “Wanneer er minder middelen zijn, betekent dit dat er op minder routes wordt gestrooid. Dat wilde de raad niet”, aldus wethouder Van Nuijs. “Besloten is het budget op peil te houden.” Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en daaruit blijkt onder andere dat de hoeveelheid zout die gebruikt moet worden, niet te beïnvloeden is. “Dat hangt af van de weersgesteldheid”, aldus Van Nuijs. In de winter

van 2010/2011 was er bijvoorbeeld 30 gram per vierkante meter nodig. In de winter van 2011/2012 was dat 13 gram per vierkante meter. Maar: die eerste winter was er ook een zouttekort, in heel Nederland. “Daar hebben we van geleerd. De volledige capaciteit is nu op voorraad. We zijn goed voorbereid. Ik zeg: ‘laat maar komen’!”, aldus de wethouder. De strooiroutes zijn vorig jaar kritisch nagelopen en daar waar nodig aangepast. Op de website van de gemeente Epe worden de wegen waarop gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd, gepubliceerd.

Open Maaltijd in Hanzeheerd Brinkhoven HEERDE- Op donderdag 29 november wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren

voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00 uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 9,75 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot dinsdag 27 november bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578- 691244.


SCHAAPSKOOI

Binnenkort ook gevestigd in Epe

Installatiebedrijf Gasservice

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA24 1

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Heerde: Dorpsstraat 35 tel. 0578-691612 Twello: Duistervoordseweg 54 tel. 0571-271526 www.pijnappel.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 42

Tentoonstellingsweek de Goudvink

EPE- De winnaars van de tentoonstelling van de vogelvereniging De Goudvink zijn bekend. De ervaren kweker Jaap Brummel wist in maar liefst 2 categorieën, kanaries en parkieten, de hoofdprijs binnen te slepen, een prestatie van formaat. In beide categorieën hadden zijn vogels, een witte kanarie en een turquoisine pop, maar liefst

93 punten. Kampioen bij de tropen was dit jaar de heer Hanekamp met een roodsnavel spitsstaartamadine van 92 punten. De volledige uitslag is ook terug te lezen op www. degoudvink-epe.nl. Met redelijke bezoekers aantallen kijkt de vereniging terug op een geslaagde tentoonstellingsweek. Trekkingslijst De Goudvink: 1e prijs 2439;

2e prijs 2323; 3e prijs 2503; 4e prijs 2355; 5e prijs 1745; 6e prijs 1391; 7e prijs 2731; 8e prijs 2498; 9e prijs 1045; 10e prijs 1886; 11e prijs 1024; 12e prijs 2078 (onder voorbehoud van typefouten). De trekking is verricht door dhr. S. Visscher. Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de penningmeester.

Geslaagd concert HEERDE- Afgelopen zaterdagavond 17 november hebben de A-orkesten van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina en de Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Heerde een geslaagd concert gegeven. Omdat het podium van het Dorpshuis eigenlijk te klein is voor de orkesten (inclusief het vele slagwerk), had voor deze keer het publiek grotendeels op het podium en in de zaal plaatsgenomen. Het Aorkest van Soli Deo Gloria beet het spits af. Soli Deo Gloria bracht een gevarieerd muzikaal programma. Het A-orkest van Wilhelmina was na de pauze aan de beurt. Dirigent en muzikanten zijn zich druk aan het voorbereiden op de deelname aan het concours op 24 november. Zij gebruikten deze avond dan ook vooral om de muziekwerken uit te voeren onder omstandigheden die enigszins daarmee vergelijkbaar zijn. De tevreden voorzitter van Wilhelmina, Henri Gelderman, noemde het concert heel geslaagd. Hij dankte zustervereniging Soli Deo Gloria

hartelijk voor de spontane medewerking. Vervolgens overhandigde hij een boeket bloemen aan de dirigenten Marten van der Wal en Silva Soepboer en aan de presentatrice Willy Jansen. Tenslotte nodigde iedereen uit het A-orkest van Wilhelmina aan te moedigen tijdens het concours op zaterdag 24 november in het Muziekcentrum te Enschede.

Kaart- en sjoelavond

EPE- Vrijdagavond 23 november heeft de Buurtvereniging Wissel & Tongeren een kaarten sjoelavond op het programma staan in de kantine van SV Wissel. Om 19.30 uur worden de kaarten voor jokeren en kruisjassen uitgedeeld en kan men ook met de sjoelstenen aan de gang op vier sjoelbakken.

Orange Fox timmert aan de weg

Renovatie en aanpassing was- en kleedgelegenheid EPE- Het college van de gemeente Epe stelt de raad voor een krediet van maximaal 20.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie en aanpassing van de was- en kleedgelegenheid op het sportpark aan de Kweekweg te Epe. “In 2008 is besloten dat EZC aan de Kweekweg zou blijven en dat er kunstgras zou komen.

Daarnaast is er 20.000 euro in de reserve gedaan ten behoeve van de was- en kleedgelegenheid bij EZC”, vertelt wethouder Berkhoff. “Vorig jaar hebben we EZC laten weten dat ze met een plan moesten komen. Anders zouden we de raad een andere bestemming voor het geld voorstellen.” EZC heeft hieraan voldaan en een plan ingediend. “Het voldoet

aan onze kaders en heeft een goede opzet”, aldus de wethouder. “We gaan nu de raad voorstellen de reserve beschikbaar te stellen. Het verhaal, dat zijn aanvang kende in 2008, is daarmee eindelijk rond.” Zodra de bouwvergunning binnen is en de juridische aspecten zijn afgerond, kan EZC beginnen met de werkzaamheden.

Parkschool houdt fietsencontrole

HEERDE- Met de fiets gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 van

Voorlichtingsavond voor zwangeren

VAASSEN- Rond de 30 weken zwanger? Dan heb je vast veel vragen. Bijvoorbeeld: Wat doet de verloskundige tijdens mijn bevalling? Hoeveel uren kraamzorg kan ik krijgen? Moet ik mij aanmelden voor het consultatiebureau? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorlichtingsavond voor zwangeren in het CJG Epe. De eerste bijeenkomst is 27 november in het inlooppunt van het CJG in Vaassen, aan de Dorpsstraat 62B (ingang aan de achterzijde) van 19.30-21.30 uur. Meld je aan bij verloskundigenpraktijk La Vita via tel. 0578-575093 of mail naar info@praktijklavita.nl. Deelname is gratis.

de Parkschool te Heerde naar de gymzaal. Rustig fietsen, hand uit-

steken en goed (uit)kijken is erg belangrijk. Dat leren de kinderen ook tijdens de lessen van verkeer. Maar bovenal moet de fiets natuurlijk tiptop in orde zijn! Daarom kwamen enkele ouders o.l.v. de verkeersouder van de Parkschool alle tweewielers van de leerlingen controleren. Sommigen kregen de raad om de remmen wat bij te stellen, anderen moeten dan weer zorgen voor een degelijke verlichting, nog anderen moeten een fietsbel laten plaatsen, maar veruit de meeste fietsen waren OK. Meester Melvin zei na afloop: “Ik hoop dan ook dat het niet bij één keer controleren blijft maar dat men ook de komende maanden het regelmatig controleert. We willen toch allemaal dat kinderen veilig de straat op gaan!”

EPE- Afgelopen weekend heeft de band Orange Fox twee optredens gegeven. De pop/rock band heeft 9 november de 13e editie van Plugged bandwedstrijd in Apeldoorn gewonnen in de Gigant en heeft sindsdien grootse plannen. Zo hebben de mannen uit Epe/ Vaassen op 17 november met plezier opgetreden in de Middenstip in Epe. De avond stond in het teken van Stichting Kenya Kinderen. Natuurlijk wilde de band zich hier graag voor inzetten. Ook de band The Black Bees en zanger Dennis Wiltink hebben zich ingezet voor dit goede doel en hebben voor een gezellige sfeer gezorgd. Het grote publiek dat vrolijk danste en meezong werkte hier ook zeker aan mee. Zondag 18 november vond er een optreden plaats in de Vossenberg in Epe. Dit Promo Event heeft

Orange Fox zelf georganiseerd met de hulp van verschillende sponsoren die het gebruik van o.a. zaal, licht, geluid en podium mogelijk maakten. Het evenement was volledig uitverkocht. De lokale band Louder verzorgde het voorprogramma van het event. Ook deze band is net als Orange Fox ontstaan op de RSG. Orange Fox’ zanger Johan van Vemde, gitaristen Thomas Vriesema en Vincent Eijkelenkamp, basgitarist Fabian Brummel en drummer Rijnmar de Goede wisten er zondag een feestje van te maken. Het Promo Event was een zeer speciaal en feestelijk hoogtepunt van het seizoen voor de band. “Hopelijk zullen er nog veel volgen. Nu is het een kwestie van vooral oefenen nóg beter worden en natuurlijk doorbreken!”, aldus de band.

Cursus glas in lood

Voetbaluitslagen VAASSEN- KCVO heeft in zijn elfde wedstrijd van dit seizoen voor het eerst gelijk gespeeld. In Loenen tegen Loenermark kwam de ploeg uit Vaassen niet verder dan een 1-1 score. Volgende week is het rust en dan uit naar Groen Wit. In Oosterwolde

was VSCO’61 de tegenstander van VIOS. De ploeg uit Vaassen speelde gelijk, eindstand: 0-0. Zaterdag speelt VIOS thuis de bekerwedstrijd tegen DTS Ede. Zaterdag 1 december wacht thuis de kraker tegen koploper DFS Opheusden.

HVV volleybalmannen HATTEM- In een kolkende sporthal De Koekoek in Vaassen stonden de volleybalmannen van Berends&Slump/HVV voor de lastige opdracht Blok-EVC in eigen huis te verslaan. Na vier spannende sets stond de stand gelijk. In de allesbeslissende vijfde set

werd meteen in het begin van de set een gaatje geslagen die niet meer werd weggegeven 11-15. Berends&Slump/HVV behoudt hiermee de ongeslagen status over acht wedstrijden en zal op 29 november de streekderby in Wezep tegen VZK spelen.

WAPENVELD- Mannes Bredewoud organiseerde in Wapenveld de cursus Glas in Lood voor zowel beginners als gevorderden. De cursus is door de deelnemers als erg positief ervaren. Ondanks dat er hard gewerkt werd, was er een prettige en ontspannen sfeer. Alle deelnemers hadden het pittige werkstuk binnen de gestelde 5 avonden gereed en waren erg tevreden met het resultaat. De cursusleider was ook content met wat

door de leerlingen aan inzet werd getoond en het eindresultaat. Het is de bedoeling op 27 februari nogmaals een cursus te starten voor zowel beginners als gevorderden op de woensdagavonden. De cursussen worden gegeven in het inloopcentrum De Drieluik in Wapenveld. Voor meer informatie: De Calque, Mannes Bredewoud, Veldzijderkamp 9, 8191XJ Wapenveld, tel:  06-52479333, e-mail:info@ calque.nl, www.calque.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA243

Kijk, wij zijn altijd enthousiast! Voor onze nieuw te openen comfort- en welzijnswinkel in Epe is Uwthuiszorgwinkel.nl per 1 januari 2013 op zoek naar enthousiaste en ondernemende winkelverantwoordelijke, die fulltime ons verkoopteam komt versterken. Functiebeschrijving: In de functie van winkelverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de verkoop, verhuur en in minder mate uitleen van hulpmiddelen. Je draagt zorg voor een frisse, overzichtelijke winkel, bepaalt in samenspraak het te voeren assortiment en bent verantwoordelijk voor de behaalde financiĂŤle resultaten. Omdat het een nieuwe winkel betreft, wordt een actieve bijdrage van je verwacht om de winkel op de kaart te zetten bij klanten, verwijzers, zakelijke klanten en andere relevante stakeholders zoals de media, gemeenten en collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van andere winkels. Je adviseert de klant over de verschillende alternatieven, de mogelijke financiering en komt samen met de klant tot de beste keuze. Kennis van bijhorende hulpmiddelen is een prĂŠ, evenals elders opgedane verkoop- en leidinggevende-ervaring. Je bent klantgericht, ondernemend, representatief en in staat om zelfstandig te werken. Daarnaast ben je gewend om een in team te werken, ben je flexibel en kritisch en durf je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s op een transparante en eerlijke manier aan te spreken. Je vind het niet erg om in de weekenden en avonden te werken. Organisatieprofiel: Uwthuiszorgwinkel.nl is de moderne medische speciaalzaak met in het assortiment o.a. fitnessapparatuur, sportbraces, matrassen en bedden, relaxstoelen, rolstoelen, telefonie, kraamartikelen en rollatoren. Onze dienstverlening bestaat uit

het leveren van en/of adviseren bij een totaalconcept van hulpmiddelen aan de klant. Het dienstverleningsproces bestaat uit de activiteiten vanaf het eerste klantcontact tot en met de aflevering van de producten en diensten bij de afnemer en bijhorende service, garantie en nazorg. De beste prijs-kwaliteitsverhouding en het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten staan hierbij centraal. De focus van ons werk ligt op de regio MiddenNederland. Onze huidige drie winkels bevinden zich in Amersfoort en Baarn (2) en het is de ambitie van de organisatie om het aantal winkels in de toekomst verder uit te breiden. Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Bernd de Boer, Manager Frontoffice, T. (033) 4619191, of kijk je op onze nieuwe website www.uwthuiszorgwinkel.nl Wil je direct solliciteren, dan kan dat via info@uwthuiszorgwinkel.nl. Mocht je geen gebruik kunnen of willen maken van het internet, dan kan de sollicitatie worden gezonden aan: Uwthuiszorgwinkel.nl T.a.v. Bernd de Boer Vanadiumweg 15 3812 PX Amersfoort Wij ontvangen uw CV en motivatiebrief graag voor 7 december a.s. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Cursus â&#x20AC;&#x153;Puur Gezond! Slank in 8 stappenâ&#x20AC;? Geen pakjes, zakjes, shakes en light producten. Maar ĂŠcht eten, dat lekker en gezond voor je is. Wie op die manier eet, verbetert zijn gezondheid en valt af. Op een prettige manier! Het draait in deze Puur Gezond methode allemaal om ĂŠcht eten. Pure, eerlijke producten die je verzadigen en voeden. Wie geniet van gezonde voeding, voelt zich energieker en heeft geen last van snaaihonger. Wil je stapsgewijs naar een gezonder voedingspatroon overschakelen? Dan is deze methode echt iets voor jou! In mijn praktijk leer ik je graag hoe je soepel kunt overstappen naar een gezond eetpatroon. Met lekkere recepten, goede tips en een duidelijk stappenplan. De cursus bestaat uit een intakegesprek en 7 vervolgconsulten. Zo ga je in 8 stappen overschakelen naar een gezond en slank eetpatroon. Er kan iedere week worden gewogen/gemeten. Het is geen verplichting! Het cursusmateriaal bestaat uit het boek â&#x20AC;&#x153;Puur Gezond! Slank in 8 stappenâ&#x20AC;? en 8 stappenkaarten (samen ter waarde van â&#x201A;Ź 24,90).

Deze 8-weekse individuele cursus incl. cursusmateriaal kost â&#x201A;Ź 175,00! Je kunt ieder moment beginnen met deze prettige methode naar een gezonder slanker lijf. Stop met ongezonde, zinloze diĂŤten en schrijf je nu in! Bel of mail naar:

Qui Bono Gewichtsbeheersing Wapenveld Tel. (06) 14 69 21 69 mail: info@quibono.nl www.quibono.nl

9HOWNDPS 6WDPGpHQWKRXVLDVWHPDNHODDU Crocusstraat 8

Hattem % % % % %

Keurige hoekwoning waar u zo in kunt! 4 slaapkamers en 1 werkkamer. Inhoud 305 m3, woonopp. 100 m2. Vrijstaande garage met vliering. Perceel 211 m2 groot

Vraagprijs â&#x201A;Ź 219.000 k.k.

Kruisstraat 7 Hattem

Rodetorenplein 7 Zwolle

038 - 444 71 11

W W W. V E LT K A M P E N S TA M . N L

Reparatie van: â&#x20AC;˘ witgoed â&#x20AC;˘ inbouwapparatuur â&#x20AC;˘ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 â&#x20AC;&#x201C; 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 â&#x20AC;&#x201C; 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Vacature winkelverantwoordelijke


SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PAPA GG I NI N A A2 44

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

WWW.DAKVERNIEUWEN.EU TE KOOP Goed werkende kuilsnijder S trautmann Hydrofox H.C.II bj. ‘91. Vraagprijs 800 euro. Tel: 0578-641407.

-

Exclusief depositaire

Huidverzorging Elektrisch epileren Bongerdplein 20 8162 AX Epe Tel. 06 41459993 jetskevisser@upcmail.nl

JONG EN OUD WIL BLIJVEN ZWEMMEN IN HET BERGHUIZER BAD

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singletjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers S tationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Verder na ontslag. Meer energie uit je werk. BIEDT ZICH AAN Hulp in de huishouding al 20 jaar ervaring. Uren in overleg, bellen na 18.00 uur: 038-8440086. WWW.CVKETELVERNIEUWEN.EU

Zet nu de eerste stap. André Holwerda, coach voor leven en werk. Bel 06 -12 71 59 07 voor een oriënterend gesprek. Meer info: www.holwerdacoaching.nl.

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie GEVRAAGD Eiken bankstellen, complete zithoeken en eettafels + eetkamerstoelen. Voor meer info: 06-42446163.

BLIJF ZWEMMEN IN HET BERGHUIZER BAD

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm., fietsen, aluminium. Wordt opgehaald: 0578-575524. Aangeboden Parttime Chauffeur

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 WWW.TOILETVERNIEUWEN.EU ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl ZWEMBAD DICHT? ECHT NIET!

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

GEZOCHT G ebruikte kinderkleding Merkkleding, ‘winter’ Kijk snel op onze huisregels www.samsamkinderkleding.nl Samsam Kinderkleding Heerde 06 - 110 768 91 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

Stucadoor zoekt: zelfstandige pleister- en ander stucwerk opdrachten (op factuur).

Tel 0645 754985 AURA HEALING - READING Behandeling met kruiden. Miriam van Heijningen 0578-610788 06-20803265 WWW.BADKAMERVERNIEUWEN.EU

Ongediertebestrijdingsbedrijf Broekhuis wespenͲrattenͲmuizen vliegenͲvlooienͲspinnenͲboktorͲhoutworm. 06Ͳ53782605ofwww.broekhuisgroen.nl

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 TE KOOP Prima aardappelen, diverse soorten o.a. Parel, Frieslander, Surpise, Bildtstar. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W IE L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510

voor meer energie en gezond en vitaal lichaam. 0620850386 www.jannie.coach4everybody.nl Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. ERVAREN SCHILDER Zoekt behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten: 0624260466.

www.uwcomputerhulp.com

Nieuwe en gebruikte planken, balken. VAN DE MARS

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP * vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP Wapenveld - 038-4479762 * Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 0683035676.

Freek van Essen

Service Spek

HOUT EN PLAATHANDEL

STEUN HET BERGHUIZER BAD. BLIJF ZWEMMEN !

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Computer

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

Tot de Kerst .....

20% korting op in voorraad zijnde meubelen WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S


SCHAAPSKOOI

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J G.J.. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

-

D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI NI NAA2 45

Kerstbomen te koop Volop keuze en in diverse afmetingen Verkoop vanaf 1-12-2012 Maandag & Dinsdag geen verkoop

Mussenkampseweg 24 8181 PK Heerde

Huisgemeente Heerde Iedere zondag samenkomst om 9.30 uur Zie voor meer informatie onze website https://sites.google.com/site/ huisgemeenteheerde/

U bent van harte welkom!

x Inprijsverlaagd x Inruilwoningmogelijk x Gratisinrichtingnieuwebadkamer 

ACACIALAAN4 HEERDE   

Kim Brummel - Martens voor al uw uiterlijke schoonheid, bij u thuis

06 - 25 465 937 | www.salon-schoonheid.nl

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

 INPRIJSVERLAAGD!PAKUWKANSNOGIN2012 IdeaalgelegenCHARMANTEVRIJSTAANDEVILLAmetruimestenengarage.Het sfeervollegeheelisgelegenopeenruimperceelvan620m2opéénvande meestgeliefdelocatiestegenhetcentrumvanhetdorp.Delaanis verkeersrustigendewoningligtaaneenbeslotenwoonplantsoen. Dewoningisgebouwdin1953ensubstantieeluitgebouwdin1980.Metdeze uitbreidingiseenpraktischeenruimewoningontstaanmeteeninhoudvan maarliefst570m3.DewoningisvoorzienvandakͲ,vloerͲengrotendeels glasisolatieenwordtverwarmdviaCVͲHR. Defraaiaangelegdetuinisophetzuidwestengelegenenbiedtveelprivacy.De stenengarage/bergingisruim(ca.11x2.6). ͲGratisinrichtingnieuwebadkamernaarkeuze,wensenenprijsinoverleg metverkopers ͲInruileigenhuiskoperismogelijkonderbepaaldeomstandigheden

Vraagprijs€489.000,Ͳk.k.

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Voormeerinformatiekuntubellenmet0578Ͳ612630 ofkijkopwww.schievenkeizer.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 0 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 46

ZOMERCOLLECTIE 2012 .nl lder op action fo e d r o vo k ij K

BINNEN/BUITEN

SPORT & ACTION

80 lampjes

keuze uit veel verschillende figuren

GLORIA VANDERBILT

LED PLAYMOBIL EAU DE VERLICHTING FIGUREN TOILETTE 10 0 M L

LED VERLICHTING 48 lampjes geen stekker nodig!

3.49

5.49 1.89 5.49 Elders 3.49 4.95

Elders 9.95 12.95

STARCANDLE

IMPULS

MEGA

red berries, vanille of magnolia zak 25 stuks

voor draadloze bediening van lampen en apparaten 3 ontvangers 1 afstandsbediening

met o.a. pompons, wiebelogen, en chenille knutseldraden

GEUR KNUTSEL AFSTANDS THEELICHTEN BEDIENINGSET SET

GEUR KAARS 10x6 cm 5 geuren

0.89

SET/2

1.15

STICKER VELLEN keuze uit diverse uitvoeringen en licenties

2 VO O R

Elders 2.69 3.99

0.98

Elders 14.99 17.49

7.99

SPEEL KLEI 5 grote potten

1.29

2.99

FOAMING SHOWERGEL OF

DAMES/TIENER

Zen Paradise Pink, Good Health, Happy Days of Beauty Secrets 200 ml

diverse kleuren maten S-XL

BODY BUTTER

Elders 3.99 5.95

FLEECE VEST

1.49 10.99 Elders 16.95 18.95

Kijk voor winkeladressen en overige in


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 0 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 47

g i d e l l o v d n e s s a r r ve g i l e d r o o v d n e z v e rba FUN BAKING

MANDEMAKERS

voor 12 popcakes

6 stuks 180 gram

POPCAKE MAKER

SINTERKL A AS

GE SC HE N K PAPIER

50x250 cm

5 ROL L E N

HALVE 0.95

UITZOEKEN

SPECULAAS SPEEL CAKES GOED

TE DE N IE U W S B A K R AG E !

1.12

GLITTER

9.95 0.79 1.59

KERST SIERTAK sierblad of bessentak lengte 85 cm

Elders 1.29 1.39

Elders 3.99 6.49

HOME DECO

DIERENPRINT

40x40 cm

in etui 6-delig

KUSSEN HOES UITZOE K E N

DECO KERSTMIX wit, rood of zilver

0.68

0.79

Elders 2.99 3.98

KERSTBALLEN

NORTH STAR

diverse uitvoeringen incl. parels, kwasten en draad voor 8 kerstballen

diverse kleuren en modellen

KNUTSEL PAKKET

kerststerren KNUTSEL PAKKET voor 36 sterren

0.99

1.59

!

1.59

HOOFD BAND

pluche OOR WARMERS diverse kleuren

0.69

MANICURE SET

0.99

Elders 4.95 6.95

1.99

BLING BLING

TRENDY ARMBAND diverse kleuren

Elders 4.95 6.95

nformatie op onze website ACTION.NL

0.99

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 18-11 t/m za. 24-11

POPCAKE BAKMIX 24 popcakes


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 48

Sinterklaas in Heerde

Winterreisje naar Openlucht Museum HATTEM- Stichting Welzijn Hattem organiseert dit jaar opnieuw een dagtocht in de winter: “We hebben met veel plezier een speciale bestemming uitgekozen”. Dit jaar geen bekende kerstmarkt, maar een heerlijke dag in het Openlucht Museum in Arnhem, dat geheel in winterse sferen zal zijn. “Omdat de decembermaand vaak al druk is, hebben wij er bewust voor gekozen ook wat leuks in het verschiet te hebben ná de feestdagen. Daarom staat het busreisje gepland voor woensdag 9 januari”. In het Openluchtmuseum komen de winters van vroeger weer tot leven. Op de feestelijk verlichte ijsbaan geniet iedereen van het schaatsen, koek en

zopie en gezelligheid. De winterroute voert langs de leukste plekjes van het museum. Proef overheerlijke stroop in de stroopkokerij, bekijk de sfeervol ingerichte gebouwen. Ervaar het verschil tussen vroeger en nu. Ga op de koffie bij de boerin in Nunspeet en slenter door de sfeervolle Zaanse buurt. Hier is ook een ambachtelijke markt. Behalve wandelend, is het park ook te bezichtigen in de gratis tram. De dag duurt van 10.00 tot ongeveer 18.00 uur. Naast de luxe touringcar en de entree, is uiteraard ook de koffie met lekker gebak bij de prijs inbegrepen: 38,50 euro. Aanmelden kan nog tot 29 november, bij Stichting Welzijn Hattem tel. 038- 4446296.

Gratis winkelen bij Jumbo Heerde HEERDE- Zaterdag 24 november komt Sinterklaas in Heerde. Natuurlijk is er de intocht, het welkom bij de burgemeester en aansluitend het gezellige pepernotenfestival in het Dorpshuis. Om 10.15 uur zal de intocht van de Sint met al zijn zwarte Pieten vanaf de Marktstraat worden ingezet. Via de Soerelseweg en de Stationsstraat naar de

Dorpsstraat. Ter hoogte van het centrum (voor Limburgia) is een dansvoorstelling rond 10.30 uur. Om 10.45 uur heet burgemeester Pijnenburg de Goedheiligman welkom. Via de Van Meursweide zal Sint met alle Pieten en kinderen naar het Dorpshuis voor het Pepernotenfestival wandelen. Ook mogen dit jaar alle kindertjes

(tot groep 4) de mooie kleurplaat kleuren en Sinterklaas zal de allermooiste belonen met een prijsje. Dit jaar kan iedereen een vraag stellen aan de Sint. Tijdens het pepernotenfestival zal Sinterklaas de leukste vragen beantwoorden. Lever jouw kleurplaat en een vraag vóór 20 november in bij Dick&Co aan de Dorpsstraat in Heerde.

Hattemer kunstwerkjes in Canada overgedragen

HATTEM- Op 18 april 1945 werd de stad Hattem bevrijd door militairen van het Canadian Scottish Regiment. Dit regiment dat momenteel in Victoria BC is gelegerd viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het Comité Hattem Bevrijd een aantal activiteiten ontwikkeld om dit bijzondere jubileum onder de aandacht van de Hattemers te brengen. Een van deze activiteiten was het vervaardigen van een collage van 16 schilderijtjes door Hattemer kunstenaars met als hoogtepunt de onthulling op de Markt in april. De collage is met de grote foto van 100 x 100 cm verzonden naar Canada om daar een

permanente plaats te krijgen in het regimentsmuseum. Comitévoorzitter Arie van Driesten en zijn vrouw alsmede comitélid Edwin v.d. Wolf en zijn zoon Keje hebben Canada onlangs bezocht om het cadeau van Hattem over te dragen aan de commandant van het CSR, de Lt. Col. Eric Boucher. Dit gebeurde tijdens een gala bijeenkomst in de regimentskazerne te Victoria BC. Prinses Alexandra van Kent, de commander in chief van het regiment, had de wens te kennen gegeven bij de viering van dit jubileum aanwezig te willen zijn. Helaas moest de prinses op het laatste moment wegens ziekte besluiten niet naar Canada te komen. Ingeleid door de

filmreportage van RTV Hattem en gespannen gade geslagen door 650 aanwezigen begaf comitévoorzitter Arie van Driesten zich naar het spreekgestoelte voor het uitspreken van zijn speech. Daarna werd de collage onthuld door Ron Cullen en Jack Amo respectievelijk vice president en secretary van het CSR. Een klaterend en dankbaar applaus volgde toen Van Driesten de collage officieel had overgedragen aan de regimentscommander, Lt Col. Eric Boucher. Tot grote verrassing vervoegde zich daarna ook bij het spreekgestoelte veteraan Harry Roberts. Harry Roberts was in 2005 te gast in Hattem ter gelegenheid van Hattem 65 jaar bevrijd. Harry Roberts (bijna 90 jaar en één van de oudste nog levende veteranen) prees Hattem in alle toonaarden en bood de Hattemer delegatie vervolgens een boek en wandschildje aan waarop de dank aan Hattem en zijn inwoners tot uiting wordt gebracht. Terug naar zijn zitplaats werd Harry Roberts begeleid door een ovationeel applaus van de aanwezigen. Dat het gebaar van Hattem heeft een behoorlijke impact had bleek de volgende dagen in Victoria. De Hattemers werden op straat en in winkels aangesproken en bedankt voor dit mooie gebaar. Veelvuldig werd gehoord ”wat goed dat jullie dit doen”.

Perceeleigenaren kunnen sloten alsnog schoon maken VELUWE- Van de percelen langs sloten in het werkgebied van Waterschap Veluwe is ongeveer 95 procent goed onderhouden door de eigenaren. Dat is een hogere score dan in 2011. Voor de overige percelen langs sloten kunnen eigenaren nog op korte termijn aan hun verplichtingen voldoen, zonder op te draaien voor de kosten die het waterschap maakt om de sloten alsnog schoon te maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse najaarsschouw die het waterschap onlangs met 64

medewerkers uitvoerde. Van de bijna tienduizend percelen die grenzen aan de sloten zijn 505 percelen nog niet gemaaid en/ of gesnoeid bij de betreffende sloot, zo blijkt uit de najaarsschouw. Dat is ongeveer 5 procent van het totale aantal percelen. Vorig jaar waren dat ongeveer duizend percelen (10 procent). Het waterschap heeft na de schouw 360 eigenaren aangeschreven om alsnog de watergangen waarvoor

zij verantwoordelijk zijn schoon te maken. Vorig jaar waren dat er 855. In de week van 26 november tot 30 november voert het waterschap een herschouw uit op basis van de kwaliteitscriteria in de Keur. De sloten die dan nog niet aan de eisen voldoen, zullen daarna door het waterschap schoongemaakt worden waarbij de kosten, met daarbij administratiekosten en voorrijkosten, worden verhaald op de desbetreffende eigenaar en/of eigenaren.

HEERDE- 2 Minuten gratis winkelen bij Jumbo Heerde: Mevrouw Eilander sleepte deze bijzondere prijs in de wacht als winnares van de puzzelwedstrijd in Hallo Jumbo magazine. Op dinsdag 6 november om 09.00 uur kreeg zij 2 minuten de tijd om haar winkelwagentje zo vol mogelijk te laden bij de Jumbo aan de Stationsstraat 29. Zij zag kans om voor een bedrag van 226,01 euro gratis boodschappen in haar winkelwagentje te doen. De winnares is ontzettend blij met de prijs: "Wat een geweldige ervaring was dit. Op deze manier wil ik elke dag wel boodschappen doen." Ook onder-

nemer Gilbert Brinkman was zeer te spreken over de actie. "Jumbo garandeert naast de beste service en het grootste assortiment de laagste prijzen. Dat de boodschappen nu helemaal voor niets waren, is natuurlijk wel heel bijzonder. Het is leuk als je een klant met zo'n mooie prijs blij kunt maken." De unieke actie bij Jumbo Heerde aan de Stationsstraat 29 gebeurde onder toeziend oog van diverse andere bezoekers van de supermarkt. Na afloop werd er namens Jumbo een flinke bos bloemen overhandigd. Hierna werd de gelukkige winnares op de foto vereeuwigd samen met bakker Jeroen Westerink.

Kerstconcert in ECR Groot Stokkert

WAPENVELD- In samenwerking met Stichting Muziek In Huis (SMIH) organiseert ECR Groot Stokkert een Kerstconcert met high tea. Op zondag 9 december speelt het ensemble Luci Serene om 15.00 uur bij ECR Groot Stokkert te Wapenveld. Dit trio bestaat uit sopraan Heleen Meijer, alt Annette Stallinga en pianist Andrew Clark. Het ensemble is in 2005 opgericht en legt zich toe op een bijzonder repertoire van alt en sopraan. In een sprankelende uitvoering worden (opera) duetten en aria’s gezongen van Monteverdi, Purcell, Gluck, Händel en Humperdinck. Het concert duurt tweemaal dertig minuten. Stichting Muziek In

Huis (SMIH) verzorgt sinds 1999 klassieke kamermuziekconcerten op de podia van zorgcentra met ambitieuze, veelal jonge professionele kamermusici die ook op de reguliere concertpodia actief zijn. Een honderdtal streng geselecteerde musici gaan jaarlijks op pad om de SMIH concerten te verzorgen. GGG-leden betalen 15 euro. Niet GGG-leden betalen 18,75 euro. Bij deze prijs is een High Tea inbegrepen. Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met ECR Groot Stokkert via tel. 088-3280050. ECR Groot Stokkert is te vinden aan de Dr. Jan van Breemenlaan 2 te Wapenveld. De zaal is open vanaf 14.45 uur.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI INNAA 249 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

Actief Schilderen bij Kult Podium Zaterdag 1 december is er van 10.00 – 12.00 uur weer een Kult Podium in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat in Epe, voor mensen met een verstandelijke beperking. Op het programma staat de workshop ‘Actief Schilderen’. Dit is een aparte manier van schilderen waarbij de kwast het papier niet raakt. Kosten: € 2,50. Aanmelden kan tot 27 november via E: k.moors@koppelepe.nl

ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Veluwe ook bij u in de buurt MEE Veluwe werkt voor alle 16 gemeenten op de Veluwe: van Hattem tot Wageningen en van Nijkerk tot Voorst. Ook bij u in de buurt heeft MEE Veluwe een loket. Op onderstaande tijdstippen kunt u hier zo binnenlopen met een vraag. Wilt u liever op afspraak komen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt ons bellen op (055) 526 92 00.

Het geld is op? Hoe kom ik de feestdagen door?

Gemeentehuis Heerde Marktstraat 1, Heerde Inloopspreekuur Donderdag 13.30 -15.30 uur Gezondheidscentrum Optima Forma Korte Veenteweg 9b, Epe Inloopspreekuur Maandag van 9.00 - 11.00 uur Dorpshuis Wezep Zuiderzeestraatweg 500, Wezep Inloopspreekuur Dinsdag van 9.00-11.00 uur CJG Oldebroek In het CJG Oldebroek werken MEE Veluwe en verschillende maatschappelijke organisaties samen. Met uw vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u ook hier terecht. MEE Veluwe heeft geen apart spreekuur. Voor meer informatie over het adres en de openingstijden: www.cjgoldebroek.nl.

Voor meer informatie:

MEE Veluwe Postbus 394 7300 AJ Apeldoorn 055 526 92 00 www.meeveluwe.nl

Telefoon die je helpt

Dagelijks komen bij MEE tientallen vragen binnen van mensen over een beperking, chronische ziekte of autisme. Vragen over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, opvoeding, relaties, geld, wetten en regels, schulden, enzovoort. Wat kan MEE voor u betekenen? Vraag: Sinds mijn man werkeloos is stapelen de schulden zich op. We hebben drie kinderen: een dochter van vijftien met autisme en twee zoons van dertien. Ze zijn erg druk met hun uiterlijk, ze willen er graag bij horen. Ik snap dit wel, maar er is nu geen geld voor dure merkkleding of een extra paar sportschoenen. Het onderwerp geld zorgt vaak voor hevige discussies. De afgelopen maanden hebben we al meer uitgegeven dan we eigenlijk hebben. Als ik aan de feestdagen denk breekt het zweet me uit. En dan moet ik ook nog al die ingewikkelde formulieren over de studiefinanciering en uitkering invullen. Hoe zorg ik dat we niet verder in de schulden raken? Antwoord: Omgaan met geld is niet altijd gemakkelijk. Soms lukt het niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Het stapelt zich op en voor u het weet heeft u een probleem. Wat het niet gemakkelijker maakt is dat wetten, regels en geldzaken vaak ingewikkeld in

elkaar zitten. MEE Veluwe kan u helpen om alles op een rijtje te zetten en te adviseren over wat het beste is voor uw situatie. Hoe kan MEE u ondersteunen? De consulenten van MEE Veluwe zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving, uw rechten en plichten. MEE kan tijdelijke ondersteuning bieden bij het ordenen van uw papieren. Als het nodig is, ondersteunen we u vervolgens bij het aanvragen van bijvoorbeeld voorzieningen, een indicatie of bij het indienen van een bezwaarschrift. Heeft u serieuze financiële problemen? Dan weet MEE de weg naar instanties die u verder helpen bij het aanpakken van deze problemen. Cursus Omgaan met geld In het voorjaar kunt u deelnemen aan de cursus Omgaan met geld. Hierin komen onder meer huishoudelijke uitgaven, vaste lasten, sparen, schulden en sociale vaardigheden aan bod. Meer weten? U bent met al uw vragen van harte welkom op een van onze MEE-loketten. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens. Natuurlijk kunt u ook bellen met het algemene nummer van MEE Veluwe (055) 526 92 00. Of mail naar info@meeveluwe.nl. Wij zijn u graag van dienst.

De entree van Kerkstraat 16 wordt verbouwd, daarom starten wij met de 2e fase van onze

VERBOUWINGSOPRUIMING

TOT

50%

KORTING

OP DAMES- EN HERENMODE

Kerkstraat 16, Hattem, tel. (038) 444 85 95 Openingstijden: ‘s Maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur

De actie is geldig t/m zaterdag 8 december 2012

Een telefoon die je een seintje geeft als je naar een afspraak moet. En die contact maakt met de juiste persoon als je hulp nodig hebt. Het bestaat echt! In België maken al mensen gebruik van deze zogenaamde ‘Bluecall Phone’. Met deze telefoon kunnen mensen met een beperking structuur aanbrengen in hun leven en meer dingen zelfstandig ondernemen. MEE Veluwe en MEE Oost-Gelderland gaan de komende maanden samen met een aantal cliënten testen hoe deze ‘app’ werkt. Wil je de app testen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met MEE Veluwe, T: 055 – 526 92 00, E: info@meeveluwe.nl

Online bestellen? Eerst scannen! Bijna iedereen koopt wel eens iets via internet. Bijvoorbeeld kleding, boeken of een reis. Als u iets wilt bestellen bij een webshop die u nog niet kent, is het slim om gebruik te maken van de Shopscan. In vier stappen wordt er gekeken of de webshop betrouwbaar is. Kijk op www.consuwijzer.nl/shopscan

Wandel mee voor het goede doel Zaterdag 20 april 2013 is het de derde editie van het succesvolle Wandelfeest op Papendal bij Arnhem. Mogelijke wandelroutes hebben een lengte van 5, 10 of 20 kilometer. Welke route je ook kiest, je komt onderweg zeker artiesten tegen. Bij de start & finish staat een groot podium, waar diverse artiesten een spetterend concert geven. De wandelaars kunnen zich laten sponsoren. Zo wordt een bijdrage geleverd om de natuur in de Nederland bereikbaar en toegankelijk te maken en kunnen ook wandelaars met een lichamelijke of verstandelijke beperking blijven genieten van de natuur. Meer informatie en inschrijven via www.wandelfeest.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 november 2012 - PAGINA 50

Prinsenpaar binnen gehaald

VAASSEN- De fakkels brandden weer toen het nieuwe Prinsenpaar in een gloed van vuur over de dorpsstraat richting Residentie bar zaal de Ruif werd gereden. Vervolgens kwam op het speicaal opgebouwde buitenpodium het verlossende einde aan het wachten. Prins Emile I en Prinses

Marloes I zijn de nieuwe voorgangers bij de festiviteiten van carnavalsvereniging De Rossumdaerpers. Zij zijn de opvolgers van Prins Erwin I en Prinses Manuela II. De aanloop naar het vierdaagse feest dat in 2013 van 9 tot en met 12 februari wordt gehouden, is zoals altijd begonnen met een zeer gezel-

lige avond tijdens de Elfde van Elfde. De Prins en Prinses kregen de versierselen bij de officiële presentatie van de voorgangers Erwin Vosselman en Manuela Hagen. Die gaan weer onder hun burgerlijke namen door het leven, na een mooi jaar. Dat wensten zij hun opvolgers natuurlijk ook van harte toe.

Wapenveld kiest voor sfeervolle Sinterklaasintocht WAPENVELD- Wapenveld is er klaar voor. Op vrijdagavond 23 november maakt de Sint zijn entree. Op een sfeervol Van der Pollplein wachten vele kinderen zingend en springend Sinterklaas op. Hopelijk verkleed als Piet, want dat was de dringende oproep van Sinterklaas. Wethouder van der Stege zal Sinterklaas in Wapenveld ontvangen. Bijzonder is de samenwerking met “Graag Gedaan”. In Wapenveld begint op te vallen, dat door samen te werken, meer bereikt wordt. Alle basisscholen in Wapenveld werken mee aan het project “Graag Gedaan” en krijgen bewoners van Rehoboth speciale aandacht. Graag Gedaan is een activiteit van De Plu, het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde. Speciaal voor Wapenveld heeft Sinterklaas een e-mailadres laten aanmaken. Kin-

deren, ouders of de school kunnen ideeën insturen voor in het grote boek van Sinterklaas. Een enkel kind of een groep kinderen kunnen bijvoorbeeld een lied zingen, een dans doen of wat anders laten zien aan Sinterklaas en het publiek. Informatie kan gemaild worden naar sinterklaas@wapenveld.nu. Het programma begint rond 17.30 uur op het Van der Pollplein. Vanaf ongeveer 19.00 uur vertrekt het gezelschap in optocht naar ’t Spyker. De route is Klapperdijk, Stationsweg, door het park/De Vree, Stop Rehoboth, Kwartelweg, ’t Spyker. Bij supermarkt C1000 kunnen kinderen een kleurplaat ophalen. Uit alle ingeleverde kleurplaten gaat de Ondernemersvereniging Wapenveld prijzen uitreiken per leeftijdscategorie. Deze kleurplatenwedstrijd is voor alle kinderen tot en met 12 jaar.

De app van Sinterklaas

Lotgenotencontact verhuisd EPE- Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: Het Lotgenotencontact. Eerder vonden deze bijeenkomsten in Villa Vijvervreugd plaats, voortaan zullen deze in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe plaatsvinden. In informele sfeer kan met elkaar van

gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van De Kruimelschaar aanwezig. Stichting De Kruimelschaar werkt niet vanuit een of andere levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achtergrond. De hulp die geboden wordt is voor iedereen, niemand uitgezonderd: voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de be-

Fietsen is gezond EPE- Wendy uit Epe heeft vorige week vrijdag de felbegeerde A. Vogel-fiets in ontvangst genomen, die bij C1000 Van Andel werd uitgereikt in het bijzijn van Brenda Vogd, channelmanager bij Biohorma/A. Vogel. De flitsende roze cruiser konden klanten van C1000 winnen bij aankoop van Herbamare kruidenzout, dat sinds kort een vaste plek in het C1000-assortiment heeft. Herbamare is een mix van zuiver zeezout met maar liefst 14 biologische kruiden, groenten en specerijen. Herbamare kruidenzout brengt gerechten, zoals pasta, aardappels, eieren, dressings voor de salade, vlees en vis, in een handomdraai op smaak. Herbamare is te gebruiken als vervanging voor keukenzout.

volking. De eerstvolgende keer is, maandag 26 november, van 16.0017.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Voor info: Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Opbrengst HEERDE- De opbrengst van de collecte van Alzheimer Nederland in Heerde is 3821,48 euro. Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij mevrouw Van Dijk-Ottens, Veldkampseweg 5 in Heerde, tel. 0578-691070.

HEERDE– Ook dit jaar presenteert Christelijke basisschool Het Talent (voorheen de Wilhelmina- en Margrietschool) een nieuw Sinterklaasliedje met een knipoog naar de actualiteit: ‘De app van Sinterklaas’. Ook benieuwd naar wat Sinterklaas vindt van de opkomst van social media, van smartphones, tablets etc.? Luister en kijk dan naar de clip op YouTube van ‘De app

EMST- Het elftal VV Emst D2 is in een nieuw tenue gestoken door Neijenhuis Schoenen en Sport uit Vaassen. Voor Harold Neijenhuis was er een bedankje. Het team bestaat uit de navolgende talenten: Casper Genzen, Sven Immeker, Shayne Koetsier, Jarno Krijgsman, Koen Pannekoek, Jan Schokkenkamp, Rinze Seinstra, Thimo Steenbergen, Guido Swaep, Thyago Talen, Brend Vijge, Julian de Wilde en Quinten Willard. De trainer Dick van Amersfoort is (niet afgebeeld op elftal foto), trainer/ leider is Marco Koetsier en leider/grensrechter is Henri Braakman.

Mediona bakt ze bruin EPE- Het oliebollenteam van de Eper zanggroep Mediona gaat alweer voor haar 30e jaargang de zaterdagmarkt op in Epe. Op de volgende zaterdagen 24 november, 1, 8 en 15 december is het oliebollenteam weer paraat. Vanuit een vaste locatie gaat de deegmaker de emmers met beslag weer voorbereiden, die dan regelmatig naar de markt gebracht

worden. De oliebollenbakkers laten in de marktkraam de bollen letterlijk en figuurlijk uit de oliebak swingen, en tenslotte het verkoopteam dat de schone taak heeft om deze lekkernij aan het publiek te verkopen. Deze vrijwilligers zorgen er jaarlijks voor dat de Eper zanggroep Mediona (die dit jaar 85 jaar bestaat) financieel kan blijven bestaan.

Dammen HOORN- Maandag speelde damclub Hoorn/O.G.Oene de vierde ronde voor de competitie in de 1ste klasse west van de Provinciale Overijsselse Dambond. Zij moesten daarvoor naar Wapenveld om aan te treden tegen het 3de team van EyeT/OG. De uitslagen daarvan waren: EyeT/OG - Hoorn: B. Haverkamp - L.G. Brummelkamp 0 2, G. J. Frelink - H. van Ommen 0 - 2,

G. W. Olthuis - T. Bijsterbosch 2 - 0, V. Houtjes - W. Muller 2 - 0, A. van de Scheer - A. Harms 0 - 2, J. Boer - K. Fiks 2 - 0. Einduitslag EyeT/OG Hoorn 6 - 6. De achtergebleven leden speelden wedstrijden voor de interne bekercompetitie. De uitslagen daarvan waren: T. van de Mars - M. van Lohuizen 2 - 0, T. Tellegen - J. van Ommen 2 - 0, H. B. Sanders - J. Vahl 0 - 2.

van Sinterklaas’. Groep 8B van Het Talent heeft met veel plezier en inzet het liedje onlangs ingezongen in een tijdelijk tot opname-studio verbouwde ruimte in de nieuwe Brede School De Rhijnsberg. De clip is voorzien van lyrics om makkelijk mee te kunnen zingen. De groep hoopt dan ook dat veel scholen en kinderen plezier zullen beleven aan het liedje.

Ledenvergadering PvdA WAPENVELD- De Pvda afdeling Heerde houdt woensdag 21 november 2012 om 20.00 uur in de molen de Vlijt te Wapenveld haar ledenvergadering. Hiervoor nodigen zij u graag uit. “Sinds twee weken is het nieuwe kabinet PvdA – VVD gestart.

De start is onrustig verlopen. Om eens te kijken wat de plannen van dit nieuwe kabinet voor de komende 5 jaren voor ons burgers zal betekenen, zal hier uitgebreid bij worden stilgestaan”, laat de partij weten. “Jan Nitauw zal ons tijdens ons bezoek

meenemen in de historie van de Molen de Vlijt. Tevens zal hij vertellen over de historie van het Fries erfgoed en de ontwikkelingsplan Wapenveld. Al met al zeer de moeite waard om bij onze leden vergadering aanwezig te zijn!”


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA25 1 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

www.rienpool.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Fruitbomen v.a. 6 euro Bij besteding vanaf 25 euro aan fruitbomen ... Bayer spray t.w.v. 11,95 kado !! Op = Op !

Diverse Kerstartikelen nu 70% korting ! Een doos plaatmos nu ............................................................ 2,95 100 Tulpenbollen nu ............................................................... 6,95 Amarillesbol v.a. ..................................................................... 2,75 Herfstmanden v.a. ................................................................... 4,95 Hyacinten v.a. ......................................................................... 0,50 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Leilinde v.a. .......................................................................... 41,00 Liguster en beukenhaag v.a. ................................................... 0,35 Potgrond 5 zak RHP à 40 ltr. ................................................. 11,00 Parkietzaad grof 20 kilo ....................................................... 17,95

Nieuwe collectie binnenpotten/decoratie en volop creatieve herfstarrangementen ! Violen, vogelvoer, heide en bloembollen. Super scherpe prijzen ! Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. BOSCHMAN OPTIEK

www.schoonenberg.nl

Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

NAAIMACHINESTUK?

ROUWENDAL uwnaaimachinespecialist o.a.inteleverenbijKlazien’sKreatie ziebovenstaandeadvertentie http://www.rouwendal.comTel:055Ͳ5212229

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 - PAGINA 52

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). HOEKHOVENIER Laat mij ook dit najaar weer zorgvuldig uw tuin verzorgen.

Deze herfstfoto werd ingestuurd door Fa. Groeneveld uit Wapenveld. “Onze kleindochter op het Gelders landschap”.

HOEKHOVENIER Marc Hoek Van Arnhemweg 16A Hattem Mob 0651136927 Tel 0384443216 K.v.K. 50630288

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Eenmansorkest Henri Steneker Vlotte live-muziek op elk feest. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE 27 november, 4 december en 18 december in Kulturhus, Stationstraat 25, 8161 CP te Epe.

Kittens zoeken baas EPE- Momenteel zitten bij een gastgezin van Dierenbescherming OverGelder in Epe 4 kittens met smart te wachten op een nieuwe baas. Deze kittens zijn rond de 9 á 10 weken oud. De kosten van een kitten bedragen

95 euro. Hiervoor zijn de katjes ontwormd, ontvlooid, geënt en gechipt. Ook zijn ze nagekeken door een dierenarts. De castratie/sterilisatie is bij de prijs inbegrepen, mits dit door de dierenarts van dierenasiel de Kuipers-

hoek gebeurt. Wie geeft deze speelse, lieve, sociale, ondeugende viervoetertjes een gezellig thuis? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator kittenopvang Epe: Petra Wilke, tel. 06-23891603.

Lezing Prof. Kroonenberg HATTEM- In een zaal vol met enthousiaste leden en belangstellenden hield professor Dr Salomon Kroonenberg afgelopen week een boeiende lezing met als titel: “De menselijke maat; de aarde over tienduizend jaar”. Hij deed dit in aansluiting op de jaarvergadering van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem. Dit keer was de bovenzaal van museum Anton Pieck omgevormd tot een gehoorzaal voor 80 mensen. Prof. Kroonenberg liet met diverse voorbeelden zien hoe het klimaat verandert in de loop van de tijd. Net als Mr Dr Ing. W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht geeft Kronenberg aan, dat er een koppeling is van grootschalige klimaatcycli van ijstijden en interglaciale perioden, die het Nederlandse landschap hebben gevormd met de Milankovic-cycli. Kroonenberg wijst echter óók op de 11-jarige cycli van zonnevlekken als (mogelijke) oorzaak

van klimaatwisselingen. Kroonenberg schonk de toehoorders in Hattem een primeur. Hij is thans bezig met enkele aanvullingen bij een nieuwe druk van zijn boek “De Menselijke Maat”. Hij wees expliciet op de zogenaamde Hattem beds, de vroegste Hattemse lagen in een glaciale afzetting van ± één miljoen jaar geleden. Deze afzettingen zijn ontstaan door de rivier de Eridanus, die toen vanaf Noord-Scandinavië via wat tegenwoordig de Oostzee is, naar de Noordzee stroomde. Deze rivier nam ijsschotsen mee en op die ijsschotsen lagen toen vaak stenen vanuit Scandinavië en evenzo goed ook soms stukken barnsteen vanuit het vroegere Oost-Pruisen, dat tegenwoordig Kaliningrad genoemd wordt. Kroonenberg zei, ter bemoediging, dat wij in Hattem niet bang hoeven te zijn om binnenkort allemaal te moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden als de Hezenberg,

Konijnenberg of Flip Hull. De laatste 26 jaar is het klimaat in ons land niet meer warmer geworden. De schommelingen worden wel groter, zowel in temperatuur als in neerslaghoeveelheden, maar nog niet verontrustend. Veel waarschuwingen, zoals ook van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn erg gedreven door commerciële en politieke belangen. Hij concludeert: “Het klimaat gaat z’n gang onafhankelijk van ons. Wij hebben ons maar aan te passen. Meet met de maat van de natuur en niet met de te korte menselijke maat. Maak echter beslist een scheiding tussen energiebeleid en klimaatbeleid. Verbrandt geen dure en schaarser wordende koolwaterstoffen. Niet vanwege de CO2, maar omdat wij en vooral onze (klein-)kinderen die koolwaterstoffen veel te hard nodig hebben voor productie van medicijnen, plastics en andere hulpmiddelen!”

instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke tweede en laatste donderdag van de maand opent De Bongerd rond 17.00 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.30 uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 9,75 euro. In de-

cember zal er alleen op de tweede donderdag een maaltijd geserveerd worden in verband met de kerstdagen. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden bij de receptie van Hanzeheerd De Bongerd, tel. 038-4445851.

Open Maaltijd HATTEM- Op donderdag 29 november wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd De Bongerd een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Hattem en hebben mede als doel het

Kerstbrodenactie EPE- De leden van serviceclub Ladies’ Circle 1 Epe verkopen al jaren met succes kerstbroden voor het goede doel. De broden worden gebakken door bakker Elferink uit Epe. U kunt uw medewerkers, cliënten of relaties een kerstbrood geven en tegelijkertijd een goed doel steunen. Een kerstbrood kost 5,50 euro en ongeveer de helft gaat naar het project ‘34 piepjes, 300

tellen’. Ladies Circle 1 uit Epe raakte geïnspireerd door dit project en zet zich dit jaar in om een wolkenhemel in de bestralingsruimte van de Isala kliniek in Zwolle te realiseren. Eén behandelkamer kost ca. 8.000 euro en de levertijd is 4 weken. Wilt u broden bestellen? Dat kan per mail sirith@eg29.nl. Uw bestelling graag vóór 1 december doorgeven. De kerstbroden zijn gevuld

met rozijnen, krenten en een flinke rol echte amandelspijs met walnoten en karamel. Ze worden verpakt in cellofaan met een lint erom. Bijgesloten wordt een kaartje met een bedankje van de stichting. De broden worden geleverd in week 50 of 51. Meer informatie over dit project is ook te vinden op www.34piepjes300tellen.nl en op Facebook.com/34piepjes300tellen.

VERMIST sinds 14-11 Petit Basset. Haar naam is Chic(7 jr). Ze is wit met bruine en grijze vlekken en is heel vrolijk. Chic draagt een rode halsband. Ze is ontsnapt van uit de Berkenlaan en richting Heerderstrand gelopen en daarna naar de Zuppeldseweg. Daarna ontbreekt elk spoor. Als u haar heeft gezien of weet waar ze is,belt u dan met 06-41818277 / 0651389342.

AANBIEDING 10 Heideplanten .................. 4,50 10 Buxusplanten ................. 4,50 Haagbeuk v.a. ..................... 0,35 Coniferen 220 hoog ............ 7,50 Potterie ................... 50% korting Nu zeer groot assortiment kerstartikelen tegen scherpe prijzen. Verder groot assortiment tuinplanten, meststoffen voor gazon, tuin- en gewasbescherming enz. enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5. Tel: 0578-693809 VUURWERKVERKOOP EPE voorverkoop vanaf 8 december. Losse verkoop 28, 29 en 31 december. Het Handelshuis Epe, Hoofdstraat 112 in Epe. Info: 0653898348. www.handelshuisepe. vuurwerkexpert.nl TE HUUR Nieuw gemeubileerd chalet, 2 slaapk. + badk. Ook voor langere periode in Emst. Tel: 0578576075 / 06-13774818. HEERDE, TE HUUR Woonruimte voor langere termijn voor max. 2 pers v.a. 350 euro ex. Tevens te huur t/m maart nette schone gezellige chalets of bung. gemeubileerd, tot 4 pers. Voor meer info: 0578-691814. BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE 1 1 december en 27 december in de Middenstip, Hoofdstraat 46, 8162 AK te Epe.

Wilhelmina naar concours Enschede HEERDE- Het A-orkest van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina neemt op zaterdag 24 november deel aan het concertconcours in Enschede, welk concours wordt georganiseerd namens de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Het A-orkest van Wilhelmina staat onder muzikale leiding van de energieke en gedreven dirigent Silva Soepboer. Wilhelmina komt uit in de 1e divisie, sectie

fanfare, en is op dit moment drukdoende de laatste muzikale puntjes op de i te zetten. Dit is de eerste concoursdeelname van het A-orkest onder muzikale leiding van Silva Soepboer, die sinds april 2011 is aangesteld als dirigent van Wilhelmina. Het concours wordt op 24 november gehouden in het Muziekcentrum te Enschede aan de Noorderhagen 27. Het optreden van Wilhelmina staat gepland om 19.15 uur.

Sinterklaas in de Veluwepoort EPE- Woensdag 28 november zit Sinterklaas weer op zijn troon in het winkelcentrum De Veluwepoort in Epe. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn alle kinderen van harte welkom, en krijgen ze allemaal

een cadeautje van Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Natuurlijk ontbreken ook de pepernoten niet. Dus aarzel niet, en kom allemaal op 28 november om 14.00 uur naar de Veluwepoort.

Studenten bij BSO de Basisbende VAASSEN- Eindejaarsstudenten van het Deltion college hebben een activiteitenmiddag voor de BSO georganiseerd. De middag stond in het teken van kosteloos materiaal en wat je daar allemaal mee kan doen. Er was door de studenten heel veel kosteloos materiaal verzameld en daar werd samen met de kinderen kleding en muziekinstrumenten van

gemaakt. Van plastic zakken werden de mooiste rokjes gemaakt, van vuilniszakken een stoere trui of van blikken trommels. Iedereen was zo enthousiast bezig dat de middag veel te snel voorbij ging en de kinderen eigenlijk helemaal niet naar huis wilden. Voor meer informatie over de BSO van Kom Kinderopvang, www.komkinderopvang.nl.

HATTEM- Slagerij Van Guilik, de grootste BBQ verzorger van de omgeving, sponsort HVV door middel van bordsponsoring. HVV dames 1 en heren 1 plaatsen tijdens de thuiswedstrijden het reclamebord van Slagerij Van Guilik langs het speelveld.

Eigenaar Jack van Guilik kwam afgelopen zaterdag zelf naar sporthal De Marke om het reclamebord officieel in gebruik te geven. Als dank voor de sponsoring werd aan Jack, door de voorzitter Rosalie Geerlings, een boeket bloemen overhandigd.

Vrijwilligers gevraagd baliedienst Brinkhoven HEERDE- Al vele jaren is in de gemeente Heerde de Vrijwillige Hulpdienst (VHD) werkzaam. Doel van de VHD is maatschappelijke hulp te verlenen aan ouderen, jongeren, zieken, invaliden en andere hulpbehoevenden die, om welke reden dan ook, geen beroep op professionele hulpverlening kunnen doen. Binnen de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Heerde zijn ruim 250

vrijwilligers actief bezig met negen hulpverleningsprojecten. De Baliedienst Brinkhoven in Heerde is één van die projecten, waarin al meer dan vijftien jaar ruim dertig vrijwilligers actief zijn. Na een eerdere oproep mocht de VHD enkele nieuwe medewerksters verwelkomen. Maar nog steeds zijn ze dringend op zoek naar enkele vrijwilligers die willen meehelpen de balie van Hanzeheerd

Brinkhoven bezet te houden, in de avonduren van maandag t/m vrijdag en op zaterdag en zondag ook enkele uren op de middag. Enerzijds is er het contact met de bewoners van Brinkhoven, anderzijds heet u ook eventuele bezoekers welkom en wijst u hen indien nodig de weg. Voor info: coördinator Baliedienst: Henk van de Worp, Bornkamp 58 in Heerde, tel. 0578-694974.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA253 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

We zullen je missen elke dag in kleine en eenvoudige dingen, Maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.

Heden is kalm en rustig van ons heengegaan onze lieve moeder en grootmoeder

Gerritje Krijgsman- de Graaf Sinds 9 september 1983 weduwe van Cornelis Steven Krijgsman * Epe, 6 februari 1928

â&#x20AC; Heerde, 16 november 2012 Marinus Henk Klaas en Ria Cor Gerrit en Ina Marcel en Tessa Robbert en Paula Marian en Roy Stefan

Correspondentieadres: Ds. van Rhijnstraat 50 8166 AN Emst

Overweldigend en hartverwarmend waren de vele reacties, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen. Ook uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader, opa en overgrootopa

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart. Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Harmen Jan Brinkman was ontroerend. Dit heeft ons diep geraakt, wij willen u hiervoor hartelijk danken. Dientje Brinkman â&#x20AC;&#x201C; Mekelenkamp Christien en Henk Alinda en Maarten - Jan

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Marijn

Heerde, november 2012

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Koba Krijgsman - Visser hebben ons diep getroffen.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 22 november om 14.30 uur in het crematorium Ă&#x2013;landhorst, Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad. Zij die afscheid willen nemen worden daar om 14.15 uur verwacht. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven. Jennie en Evert Logtenberg - Krijgsman Klein- en achterkleinkinderen Heerde, november 2012

Epe: T. Krijgsman- van Schoonhoven Epe: A. Rorije- de Graaf Sprang- Capelle: G. de Graaf S. de Graaf- van Dongen

Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2022;ħÂ&#x201D;Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Čą Â?Â&#x2019;Â&#x17D;ȹ£ħȹÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Ä&#x17E;ČąÂ?Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ ħȹÂ&#x17E;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x153;Čą Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x2013;Â&#x17D;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x160;Â?Ç°ČąÂ&#x2014;Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x160;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Čą Â?Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x153;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2122;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ&#x2013;ħÂ&#x2014;Čą Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x17E; ǰȹÂ&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;ČąÂ&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Ç°Čą Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2022;ħÂ&#x201D;Â&#x17D;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x160;

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Na een lang ziekbed is overleden onze lieve zuster en schoonzuster,

Gerritje Krijgsman- de Graaf

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Kleine Wildeman wordt groot! Henri van harte gefeliciteerd met je 35e verjaardag! â&#x20AC;&#x2DC;De wagenbouwersâ&#x20AC;&#x2122; Buurtschap de Brug

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;ȹȎȹÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x201D; Ĺ&#x2014;Ĺ&#x17E;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2014;ȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ČąÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ȹȹ

Â&#x2019;Â&#x2013;ČąÂ?Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;

Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x17E;Â&#x153;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014; Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x17E;Â?Ç°ČąÂ&#x160;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2DC;Ç°ČąÂ&#x17E;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2014; Čą Â&#x160;Â?Â?Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Â&#x2DC;Â&#x153; Â&#x2DC;Â&#x153;Â?Â&#x160;Â&#x153;Ç°ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;ÂĄÇ°ČąÂ&#x17E;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x153;

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Â&#x17D;Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17D;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC; Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x153;Čą ȹȹÂ&#x2013;Â&#x153;Â? Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Ä&#x17E;ČąÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;Čą Â&#x;Â&#x203A;ħÂ?Â&#x160;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x153;ČąÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ÇŻ Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x2122;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x160;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Čą Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2022;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â?ČąÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Čą ÂŁÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ÇŻ

Zorg die verder reikt dan het leven. Tel: 0578 69 43 02

Mob: 06 23 888 208

E-mail: driesje.uitvaartverzorging@gmail.com


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA254 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen Tandar .-V eluwe: andarttsen N. N.O tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 33363 33. 79595, 05 78-6 9818 447 1811 o off 09000900-3 633 057 8-69 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde ak tijk Verlo sk undigenpr aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 erlosk skundigenpr undigenprak Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. J.B. Diermanse en ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur Themadienst, ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Heilig Avondmaal en 16.30 uur Nabetrachting, ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. R. Venderbos, 17.00 uur ds. J. Uit de Bosch. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. T. Blok, 16.30 uur ds. M.H. Oosterhuis. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur Jeugddienst, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur Ieder heeft iets. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Tomas Sagstrom. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur Zie Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.C. Borst. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 8.30 uur Heilig Avondmaal, ds. L.C. Talsma, 10.30 uur Heilig Avondmaal, ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur Dankzegging, ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur kand. G.J. Veldhuis, 14.30 uur ds. H.J. van Marle. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur Zangdienst, mw. W.J. Treep. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C.T. de Groot, 14.30 uur ds. J. de Groot. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J.W. v.d. Jagt, 14.30 uur ds. J. Jansen. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J.H. de Geest sr. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman en mw. A. Schaafsma. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg en ds. D. van Meulen, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 uur Heilig Avondmaal en 18.30 uur Nabetrachting, dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H. Jonker, 18.30

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. aas sen: Tel. enbe scherming Epe Dier Vaas aass enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Dierenbe 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. it a: Silvia de Haan, ElizaVerlo sk undigenpr ak tijk La V Vit ita erlosk skundigenpr undigenprak aktijk beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 theek Hat Apo Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 2 5 no vember 2 012 25 nov 2012 Her denking o verledenen Herdenking ov

uur ds. A.P. Muilwijk. Geref. Regenboogkerk: 10.00 en 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Rekveld. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. B. Jongeneel, 14.30 uur ds. J.P. Nap. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur Voorber. Heilig Avondmaal, ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. G. Wassinkmaat. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van der Leek-Vosmeer, 19.00 uur ds. J. Bruyn. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur Eeuwigheidszondag, mw. Marianne Visch. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Jan van den Berg. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.30 uur ds.E.R. Veen, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. W. Steenbergen, 19.00 uur (in Ontmoetingskerk) ds. H. Biesma. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R.H. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Uit de Bosch, 16.30 uur ds. H. Biesma. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. Th. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur Heilig Avondmaal, br. L. Braad, 19.00 uur br. M. Brussel. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. F. Dijk. Christ Centered Christian Church (Noordgouw): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. H. Nieminen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maat schappelijk w erk Maats werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en oor he an een ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van unnen ttonen onen v an een legitimatiebear tik hett kkunnen van artik tikel el is he wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in noodzak akelijk. spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zor gwink el orgwink gwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

an Mobiel k enkruisAchme chmea erenkruisA Zilver anttoor Zilv kan a chme enkruisA er HEERDE: Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van 13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. TTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. HA HATTEM: verpleging en kr Thuis aamzor org kraamz huisv aamz or g Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl LANCEL OT kr aamz or g aamzor org LANCELO kraamz Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) TVER O MORI UITV AAR TVER.. MEMENT MEMENTO UITVAAR AARTVER Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR TVER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 ". St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe Epe". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem oor Mek aar Hat 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach eluw e dWest V Slachttofferhulp Noor Veluw eluwe Noordd-W Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat Hatttem tichting Welzijn Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/ pm)Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl

Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan).

Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl

Klach o Ge Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org zondheids zor g /Heer de Epe/Heer /Heerde Stedendriehoek Epe Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers Heer de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. el. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt s t euning - S en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, Ouder en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl el Epe Wetswink winkel SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Krantendruk

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Emmeloord


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI NI NAA255 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

C1000 Aardappelschijfjes

C1000 Riblappen

panklaar 2 zakjes naar keuze

rundvlees

500 GRAM

2 ZAKJES

1.

3.

00

2.39

49

5.24

Spaanse broodjes

Den Eelder

vers uit eigen oven

boerenvanille vla

AK PER LITERP

4 STUKS

1.

0.

49

2.76

99

1.49

Hertog Jan pilsener

C1000 Pizza’s

krat à 24 flesjes à 300ml

tonno,salami,mozzarela,hawaii en funghi

PER KRAT

2 PIZZA’S

9.

2.

99

50

13.41

3.96

C1000 Hardeman - WAPENVELD Week 47 2012

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van woens dag 21 november t/m zaterdag 24 november W.H. van de Pollstraat 2 2012. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedin8191 DA WAPENVELD gen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA256 D I N S D A G 20 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

Schaapskooi week 47 2012  

Schaapskooi week 47 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you