Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 27e jaargang nr. 12, 15 november 2011

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Koninklijke onderscheiding voor de heer Hurulean VAASSEN- Zondag kreeg de heer Pieter Hurulean, wonende in Vaassen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester (wnd.) Van der Hoeve. De heer Hurulean is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hurulean uit Vaassen heeft zich sinds 1980 op het terrein van kerkelijk leven en belangenbehartiging van Molukse burgers ingezet voor de samenleving. Hij is sinds 1980 lid en vicevoorzitter van de kerkenraad van de Moluks Evangelische Kerk, bereidt de wekelijkse zondagsdiensten voor en brengt huisbezoeken. Daarnaast is de heer Hurulean medeoprichter en was tot 2010 lid van het Convent van Kerken Vaassen. Ook was hij van 1995 tot 2000 lid van het algemeen bestuur van de Stichting Stuurgroep Molukkers Gelderland Utrecht en was hij tien jaar lang (1995-2005) voorzitter van de Stichting Maloekoe in Vaas-

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

STAMPPOTBUFFET, WARM-KOUD BUFFET HAPJES - + SALADESCHOTELS KERSTPAKKETTEN, GOURMET DE TOPSLAGER, UW SPECIALIST Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl Nu ook schaatsen + slijpen!

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294 www.aalbertsinstallatietechniek.nl

sen. Hierbij heeft hij diverse projecten opgezet voor jongeren, ouderen en bewoners van Berkenoord 2 in Vaassen. Van 1998 tot 2007 was de heer Hurulean ook lid van het Landelijk Inspraakorgaan Welzijn Molukkers.

Dit jaar, in 2011, zijn de Molukkers zestig jaar in Nederland. De heer Hurulean ontving de onderscheiding tijdens de kerkdienst in de Moluks Evangelische Kerk, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de heer Hurulean als kerkenraadslid.

Veldtoertocht TC Heerde

n Nu ook verkoop van se at ha Zandstra sc Tijd voor een fiets winterbeurt! Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

Sint in Hattem

HEERDE- ’s Ochtends werd wellicht nog even gedacht dat ze de 700 zouden halen, maar met 672 deelnemers kan Toerclub Heerde meer dan tevreden terugkijken op de eerste van de twee veldtoertochten van het seizoen 2011-2012. “We hebben een stijgende lijn te pakken”, zegt Piet Vogel. Hij is lid van het bestuur en van de Commissie Rabo Veldtoertochten. “Met 672 deelnemers hebben we er ruim 200 meer dan voorgaande keren. We zijn er erg blij mee, vooral gezien de concurrentie met bekende tochten

die ook plaatsvonden in bijvoorbeeld Ermelo, Nijverdal en Wageningen. Waardoor de stijging komt? Ik denk onder andere door het mooie weer en ook vanwege de mooie omgeving. Mensen rijden hier graag.” Voor het eerst was er ook een route van 60KM uitgezet. “We merkten dat mountainbikers en veldrijders toch wel langere afstanden willen rijden. Vandaag hebben er ruim 170 deelnemers voor deze afstand gekozen, een heel mooi aantal!” Op een aantal valpartijen na, ondermeer een armbreuk en waar-

schijnlijk een sleutelbeenbreuk, is alles goed verlopen. “We zijn tevreden over het verloop van de dag. We hebben ook veel lof gekregen over de routes. Dit jaar was het Heerderstrand ook opgenomen in de route en dat is goed in de smaak gevallen. Een rondje Heerderstrand is altijd leuk om te fietsen”, aldus Piet. Zaterdag waren er 30 à 40 vrijwilligers in touw om de dag goed te doen verlopen. Zij kunnen zich nu gaan opmaken voor de tweede tocht die wordt gehouden op 7 januari.

“wij geven u altijd voorrang� Berghorst geeft zijn klanten altijd voorrang. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

HATTEM- Zaterdag was het een drukte van jewelste in Hattem. Vlak nadat hij voet op Nederlandse bodem had gezet in Dordrecht, kwam Sinterklaas namelijk aan in de haven van de Hanzestad. Vele Hattemse kinderen met hun ouders en grootouders onthaalden de Goedheiligman en zijn vele Pieten. Ook burgemeester Wiggers heette de beste man welkom. Daarna begon de Sint aan zijn intocht. Na een mooie route door de binnenstad kwam hij aan op de Markt waar al een groot podium klaarstond voor een spetterende Sinterklaasshow. Het werd een echt kinderspektakel met veel Sinterklaasliedjes en zelfs Pieten-zumba.


PAGINA22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494

Eikenbomen beschadigd Eigen bijdrage Wmobij aanleg fietspad voorzieningen DegemeenteHeerdeisdrukbezigmetdeaanlegvannieuwebetonfietspadeninhetbosgebied.Inoktoberisgestartmetdetweedefase, overhetheideterreindeRenderklippen.Helaasisdaarbij,aandekant vanhetPluizenmeer,eenaantaleikenbomenernstigbeschadigd.

E-mailadres

Deeikenbomenwarenbeeldbepalendvoordeomgeving.Delaaghangendetakkenhingenoverhetfietspadzodatmenalshetware doordebomenheenfietste.

Internetsite

Beschadiging

Faxnummer

(0578)695288 gemeente@heerde.nl www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00uur geopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Voordeaanlegvanhetfietspadzijngrotemachinesnodig.Omdatdeze lasthaddenvandelaaghangendetakken,haddeaannemerdegemeentegevraagdomeenaantallaaghangendetakkentemogenverwijderen.Degemeenteheefthiervoortoentoestemminggegeven. Helaasontdekteeenoplettendebezoekeronlangsdatdebomenteveelzijngesnoeidenopeenonprofessionelemanier.Hierdoorishet modelvandeeikenbomenvolledigverlorengegaan. Vervolg

ZoweldegemeenteHeerdealsdeaannemervindenhetergjammer datditisgebeurd.Zegaansamenbekijkenhoedithetbesteopgelost kanworden.Eenmogelijkheidwaaraanwordtgedachtisomtiengrotereeikenbomenopnieuwaanteplantenindedirecteomgevingvan hetfietspad.Dezwaarbeschadigdebomenwordenverwijderd.

Inzameling oud papier KoninklijkFanfarekorpsWilhelminazameltelkevrijdagenzaterdag tussen09.00en17.00uuroudpapierinophetparkeerterreinaande VeldweginHeerde. Bijde NederlandsGereformeerdeKerkaan deKanaaldijk57inWapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uwoudpapier inleverenbijéénvandecontainersophet pleinachterdekerk,tussen09.00en18.00 uur.Wiehulpnodigheeftkanerelkeeerste zaterdagvandemaandterechttussen 08.30en11.00uur,behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkaniedere zaterdagtussen09.00en12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaandeValkstraat.

Avondschietoefeningen Opdedinsdagen15,22en29,enwoensdag30novemberwordenavondschietoefeningengehoudenophetartillerieschietkamp’t Harde.DeNieuweZuidwegisdanweltoegankelijk,maarerismogelijkwelgeluidshinder. Voorvragenof klachtenoverde schietoefeningenkunt ubellenmetde klachtenlijnvan Defensie:0525657700. Voorklachten overvliegverkeerkuntubellenmet:0800-0226033.

Algemeen

DegemeentevraagteeneigenbijdragevoordeWmo-voorzieningen diezelevert.Degemeentemagdehoogtevandezebijdragezelf vaststellen,alismenwelaaneenmaximumgebonden.Ditmaximum hangtonderandereafvanuwleefsituatieenhetgezamenlijkinkomen.Heteigenvermogenheeftgeeninvloedopdeeigenbijdrage. Berekeningeninning

DeeigenbijdragewordtberekendengeïnddoorhetCAK(Centraal Administratiekantoor).HiervoorvraagthetCAKgegevensopbijde belastingdienst.Wiltuwetenhoehooguweigenbijdrageis?Opde websitevanhetCAKiseenrekenprogrammabeschikbaarvoorhet berekenenvandeeigenbijdrage(www.hetcak.nl). Bijhetvaststellenvandeeigenbijdragewordtbekekenofuookal eeneigenbijdragebetaaltvoorandere(AWBZ)zorgvoorzieningen. HiermeewordtdoorhetCAKrekeninggehoudenbijdeberekening vandeeigenbijdragevoordeWmo. OpbasisvanuwpersoonlijkesituatiewordtdoorhetCAKeenzogenaamdemaximaleperiodebijdragevastgesteld. Dezebijdrageisafhankelijkvan: uwgezinssituatie uwgezamenlijkinkomen uwleeftijd dekostenvandevoorziening Ubetaaltperperiode(4weken)nooitmeerdandezemaximale periodebijdrageennooitmeerdandekostenvandevoorziening. Ooknietalsuheelveelondersteuningofhulpontvangt. Geeneigenbijdrage

Voorkinderenjongerdan18jaarisgeeneigenbijdrageverschuldigd. Ookmagdegemeentegeeneigenbijdragevragenvoorderolstoelvoorziening. Vrijstellingeigenbijdrage

AlsuofuwpartnerisopgenomenineenAWBZ-instelling,betaaltu hiervooraleeneigenbijdragezorgmetverblijf,uhoeftdangeeneigenbijdrageWmotebetalen. EigenbijdrageenhetPGB(persoonsgebondenbudget)

Ookalsueenpersoonsgebondenbudget(PGB)inplaatsvanzorgin naturaontvangtmoetueeneigenbijdragebetalen.Uontvangtvande gemeenteeenbrutoPGBenmoetdanapartaanhetCAKdeeigenbijdragebetalen.Deeigenbijdragedieubetaaltmagunietmeenemen inhetbedragdatualsverantwoordingvoordebestedingvanhetPGB doorgeeftaandegemeente. Meerinformatie

Meerinformatiekuntulezenindebrochureoverdeeigenbijdrage Wmo-voorzieningenvanhetCAK.Dezekuntukrijgenviahetloket WelzijnenZorginhetgemeentehuisinHeerdeofviadewebsitevan hetCAK(www.hetcak.nl).Ookvoorandereinformatiekuntuhierterecht.Deopeningstijdenvanhetloketzijnvan08.30tot12.30uurop werkdagen.Telefonischbereikbaaropwerkdagenvan08.30tot16.00 uurviatelefoonnummer0578-699565.

Collectes DeStichtingvoorhetGehandicapteKind collecteertvan 14totenmet19november HetNationaalMSFondscollecteertvan 21totenmet26november


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Veessenaar 1400e deelnemer IkStartSmartŠ Gelderland

Publicatie verordeningen

Tijdens�de�jaarlijkse�Startersdag�van�de�Kamer�van�Koophandel�in�Apeldoorn�werd�zaterdag�5�november�de 1400e�deelnemer�aan�het�project�IkStartSmartŠ�Gelderland�in�het�zonnetje�gezet.�Dit�was�Robbert�van�der Scheer�uit�Veessen.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?deeltÂ?meeÂ?datÂ?deÂ?raadÂ?vanÂ?deÂ?gemeente HeerdeÂ?opÂ?7Â?novemberÂ?2011Â?deÂ?volgendeÂ?verordeningenÂ?heeftÂ?vastgesteld:

Toen�startende�ondernemer�Robbert�van�der�Scheer�zich�meldde�bij de�Kamer�van�Koophandel�in�Apeldoorn�om�een�IkStartSmartŠbegeleidingstraject�te�volgen,�bleek�dat�hij�de�1400e�deelnemer�aan het�project�is.�Robbert�wil�van�zijn�hobby�‘cartoons�tekenen’�zijn�werk maken�maar�worstelt�met�de�financiÍle�kant�van�het�verhaal.�Via�het project�IkStartSmartŠ�koos�hij�een�coach�die�hem�daarin�begeleidt. Tijdens�de�Startersdag�ontving�Robbert�van�der�Scheer�een�mooie�bos bloemen�en�een�praktisch�boek�over�ondernemerschap.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Met�de�instroom�van�deze�deelnemer�is�de�doelstelling�van�het�project�om�in�vier�jaar�tijd�1400�starters�een begeleidingstraject�aan�te�bieden�gehaald.�Eind�dit�jaar�eindigt�het�huidige�IkStartSmartŠ-project�in�Gelderland�maar�vanwege�het�grote�succes�heeft�de�provincie�onlangs�besloten�dat�er�een�vervolg�komt�in�2012. Geïnteresseerden�kunnen�zich�melden�bij�de�startpunten�van�de�Kamers�van�Koophandel�in�Gelderland�of via�de�website�www.ikstartsmart.nl�waar�ook�meer�informatie�over�het�project�te�vinden�is.

Veel duurzame informatie op Energiebeurs ‘Veluwe Duurzaam 2011’ Informatie,�inspiratie�en�veel�nieuwe�ideeÍn.�Dat�is�wat�de�Energiebeurs�Veluwe�Duurzaam�te�bieden heeft.�Met�zo’n�1000�m²�beursoppervlakte�en�ruim�dertig�deelnemende�bedrijven�heeft�de��beurs�veel�te bieden�om�in�de�eigen�omgeving�duurzaam�aan�de�slag�te�gaan. De�ontwikkelingen�op�het�gebied�van�duurzaamheid�gaan�snel.�Op�de�Energiebeurs�Veluwe�Duurzaam worden�bezoekers�van�actuele�informatie�voorzien�en�zijn�producten�als�warmtepompen,�zonnepanelen, pelletkachels�en�windturbines�te�bekijken�en�te�vergelijken.�Op�de�beurs�worden�innovatieve�producten gepresenteerd,�waaronder�de�ECOgreenBOX,�een�slim�meetinstrument�om�energie�te�besparen,�meelopende�straatverlichting�of�een�fiets�gemaakt�van�bamboe.

DuurzameÂ?mobiliteit

InÂ?bovengenoemdeÂ?verordeningenÂ?zijnÂ?redactioneleÂ?enÂ?tariefswijzigingenÂ?doorgevoerd. DezeÂ?verordeningenÂ?tredenÂ?inÂ?werkingÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?eersteÂ?dag naÂ?dieÂ?vanÂ?deÂ?bekendmaking.Â?DeÂ?besluitenÂ?zijnÂ?opgenomenÂ?inÂ?de elektronischeÂ?verordeningenverzameling.Â?DezeÂ?zijnÂ?teÂ?raadplegenÂ?via www.overheid.nl.Â?DeÂ?verordeningenÂ?liggenÂ?kosteloosÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?de afdelingÂ?PubliekÂ?inÂ?hetÂ?gemeentekantoor. EenÂ?iederÂ?kanÂ?opÂ?verzoek,Â?tegenÂ?betalingÂ?vanÂ?hetÂ?daarvoorÂ?verschuldigdeÂ?bedragÂ?aanÂ?leges,Â?eenÂ?afschriftÂ?krijgenÂ?vanÂ?deÂ?verordeningen.Â?InlichtingenÂ?overÂ?dezeÂ?verordeningenÂ?kuntÂ?uÂ?krijgenÂ?bijÂ?deÂ?afdelingÂ?Publiek,Â?teamÂ?BurgerzakenÂ?enÂ?Belastingen,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699474.

Aanvragen omgevingsvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?2Â?novemberÂ?2011Â?tot 9Â?novemberÂ?2011Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?eenÂ?omgevingsvergunningÂ?ontvangen: -

DuurzameÂ?mobiliteitÂ?isÂ?eenÂ?onderwerpÂ?waarÂ?veelÂ?aandachtÂ?voorÂ?isÂ?opÂ?deÂ?beurs.Â?InteressantÂ?isÂ?datÂ?erÂ?doorÂ?de provincieÂ?GelderlandÂ?eenÂ?subsidieÂ?beschikbaarÂ?isÂ?gesteldÂ?omÂ?elektrischÂ?rijdenÂ?enÂ?rijdenÂ?opÂ?groengasÂ?teÂ?stimuleren.

-

JongÂ?enÂ?duurzaam

-

De�jeugd�heeft�de�toekomst�en�daar�speelt�de�energiebeurs�met�een�leuk�programma�voor�kinderen�en jongeren�op�in.�Er�zijn�activiteiten�als�duurzaam�koken,�je�duurzame�huis�bouwen�van�LEGO�of�een�helikopter�op�zonne-energie�maken. Ook�vindt�in�samenwerking�met�het�Nuborgh�College�Oostenlicht�de�veiling�Veluws�Design�plaats.�Vijfenvijftig�stoelen,�opgeknapt�door�tien�basisscholen�worden�geveild�en�de�opbrengst�gaat�naar�“Koken�op�zonnestralen�in�Kenia”.

VeluweÂ?Duurzaam

Openingstijden: 18Â?novemberÂ?18.30Â?-Â?21.30Â?uur 19Â?novemberÂ?10.00Â?-Â?16.00Â?uur Locatie:Â?Veluvine,Â? F.A.Â?MolijnlaanÂ?186,Â?Nunspeet DeÂ?beursÂ?isÂ?gratisÂ?enÂ?ookÂ?parkerenÂ?isÂ?gratis.

Openbare welstandsvergadering DinsdagÂ?22Â?novemberÂ?2011Â? isÂ?deÂ?welstandsgedelegeerdeÂ?inÂ?HeerdeÂ?voorÂ?eenÂ?openbareÂ?welstands-

vergadering.Â?DeÂ?vergaderingÂ?vindtÂ?(indienÂ?erÂ?bouwplannenÂ?zijn)Â?plaatsÂ?inÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde, aanvangÂ?08.45Â?uur. DeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligtÂ?vanafÂ?donderdagÂ?17Â?novemberÂ?2011Â?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?Vergunningen,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?agendaÂ?wordtÂ?ookÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ? internetsite,Â?www.heerde.nl,Â? geplaatst. DeÂ?welstandsvergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wiltÂ?zijn,Â?horenÂ?wijÂ?ditÂ?graag.Â?HetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?enÂ?HandhavingÂ?isÂ?opÂ?werkdagenÂ?bereikbaarÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699424. OokÂ?voorÂ?vragenÂ?kuntÂ?uÂ?hierÂ?terecht.

VerordeningÂ?onroerende-zaakbelastingenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012 VerordeningÂ?marktgeldenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012 VerordeningÂ?begrafenisrechtenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012 VerordeningÂ?afvalstoffenheffingÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012 VerordeningÂ?rioolheffingenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012 VerordeningÂ?forensenbelastingÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2012

-

voorÂ?hetÂ?verbouwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?serre opÂ?hetÂ?perceelÂ? SingelwegÂ?3Â?teÂ?Heerde voorÂ?hetÂ?vervangenÂ?vanÂ?deÂ?bestaandeÂ?kapÂ?opÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?het perceelÂ? IJsseldijkÂ?49aÂ?teÂ?Veessen voorÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?helftÂ?vanÂ?eenÂ?twee-onder-een-kapwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? RietkampÂ?18Â?teÂ?Wapenveld voorÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?helftÂ?vanÂ?eenÂ?twee-onder-een-kapwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? RietkampÂ?16Â?teÂ?Wapenveld voorÂ?hetÂ? kappenÂ?vanÂ?6Â?berkenÂ?enÂ?1Â?esdoornÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HoenderwegÂ?2Â?teÂ?Wapenveld voorÂ?hetÂ? kappenÂ?vanÂ?1Â?beukÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KamperwegÂ?27Â?te Heerde voorÂ?hetÂ? kappenÂ?vanÂ?35Â?berkenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? Zevenakkersweg 4Â?teÂ?Wapenveld voorÂ?hetÂ? kappenÂ?vanÂ?diverseÂ?overjarigeÂ?dennenÂ?enÂ?snoeienÂ?van enkeleÂ?bomenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? BeukenlaanÂ?6Â?teÂ?Heerde voorÂ?hetÂ? kappenÂ?vanÂ?125Â?stuksÂ?bomenÂ?opÂ? diverseÂ?percelenÂ? inÂ?de gemeenteÂ? Heerde

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?Vergunningen,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. EenÂ?bezwaarschriftÂ? kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluitÂ?opÂ?deÂ?aanvraagÂ?isÂ?bekendgemaakt.

Kennisgeving verlengen beslistermijn HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?beslotenÂ?voorÂ?deÂ?volgendeÂ?aanvraagÂ?de beslistermijnÂ?teÂ?verlengenÂ?metÂ?eenÂ?termijnÂ?vanÂ?maximaalÂ?6Â?weken: -

voorÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?hooibergÂ?enÂ?bijgebouwenÂ?opÂ?het perceelÂ? GrotewegÂ?54Â?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?1Â?novemberÂ?2011


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA24

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?biedtÂ?cultureleÂ?instellingenÂ?opÂ?dezeÂ?plaats deÂ?gelegenheidÂ?hunÂ?voorÂ?publiekÂ?toegankelijkeÂ?cultureleÂ?activiteitenÂ?aanÂ?teÂ?kondigen.DaartoeÂ?kunnenÂ?deÂ?activiteitenÂ?ingevoerdÂ?wordenÂ?inÂ?deÂ?daarvoorÂ?beschikbaarÂ?gesteldeÂ?database (websiteÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?CultuurÂ?Heerde)Â?waaruitÂ?vervolgens iedereÂ?weekÂ?eenÂ?actueleÂ?agendaÂ?wordtÂ?samengesteld.Â?AlsÂ?u hiervanÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?de secretarisÂ?vanÂ?hetÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?Cultuur:Â?MargaÂ?Franken,Â?email:Â?margafranken@planet.nl,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?694454.

Activiteiten - Theaterdiner VoorafgaandÂ?aanÂ?deÂ?avondvoorstellingenÂ?vanÂ?hetÂ?CultureelÂ?CentrumÂ?HeerdeÂ?wordtÂ?eenÂ?theaterdiner geserveerdÂ?inÂ?restaurantÂ?DeÂ?VierÂ?JaargetijdenÂ?inÂ?Heerde.Â?UÂ?genietÂ?vanÂ?eenÂ?3-gangenÂ?dinerÂ?(incl.Â?een drankje)Â?enÂ?bezoektÂ?daarnaÂ?deÂ?voorstelling.Â?MeerÂ?informatieÂ?vindtÂ?uÂ?op www.cultureelcentrumheerde.nl woensdagÂ?16Â?november - Sinterklaasfilm

ReisbioscoopÂ?RomijnÂ?presenteertÂ?deÂ?filmÂ?SinterklaasÂ?enÂ?hetÂ?raadselÂ?vanÂ?5Â?december.Â?Locatie:Â?DorpshuisÂ?Heerde,Â?aanvangÂ?14.00Â?uur.Â?ZieÂ?ookÂ?www.reisbioscoopromijn.nl

vrijdagÂ?18Â?enÂ?zaterdagÂ?19Â?november - Kleindierenshow

Sportfokkersvereniging�Heerde�en�omstreken�organiseert�een�kleindierententoonstelling.�Er�zijn�circa 1000�dieren�te�bewonderen,�zoals�hoenders,�dwerghoenders,�eenden,�sierduiven,�konijnen�en�cavia’s.�De entree�bedraagt�voor�volwassenen�€ 2,—�per�persoon,�voor�kinderen�van�6�t/m�12�jaar�€ 1,—.�Voor�kinderen�t/m�5�jaar�is�de�toegang�gratis.�De�show�vindt�plaats�in�tennishal�‘t�Olde�Veld,�W.H.�van�de�Pollstraat�1�in Wapenveld.�Openingstijden:�vrijdag�van�19.30�tot�22.30�uur�en�zaterdag�van�10.00�tot�16.00�uur.

zaterdagÂ?19Â?november - VIVOÂ?INÂ?CONCERT

Muziekvereniging�VIVO�uit�Veessen�bestaat�90�jaar.�Onder�leiding�van�de�nieuwe�dirigent,�Maarten van�der�Kolk,�verzorgt�VIVO�een�concert,�waaraan�Margriet�Eshuijs,�de�band�Fun�Q�en�Esther�Kouwenhoven�medewerking�verlenen.�De�uitvoering�vindt�plaats�in�sporthal�‘de�Noord’� in�Veessen�en�begint om�19.30�uur.�Kaarten�kosten�in�de�voorverkoop�€ 15,—�en�zijn�verkrijgbaar�bij�atelier�De�Bloempot, IJsseldijk�11�(tel.�0578�-�631472)�en�Ferdinand�Draaijer,�Kerkstraat�3�in�Veessen,�bij�Bruna�(Dorpsstraat) in�Heerde�en�VVV/Shaloom�aan�de�Klapperdijk�27�in�Wapenveld.�Zie�ook�de�website www.vivoveessen.nl

Verleende omgevingsvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningen verleend: - voorÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?eenÂ?dubbeleÂ?woningÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ?RietkampÂ?8Â?enÂ?10Â?teÂ?Wapenveld

- voorÂ?Â?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?eenÂ?schoorsteenÂ?metÂ?asbesthoudend materiaalÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? KanaalstraatÂ?5Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?2Â?novemberÂ?2011 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?3Â?novemberÂ?2011Â?deÂ?volgende omgevingsvergunningÂ?vanÂ?rechtswegeÂ?verleendÂ?omdatÂ?binnenÂ?de beslistermijnÂ?geenÂ?besluitÂ?isÂ?genomen: - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?1Â?eik,Â?2Â?berkenÂ?enÂ?1Â?sparÂ?opÂ?hetÂ?perceel VeesserÂ?EnkwegÂ?5Â?teÂ?Veessen

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Meldingen Activiteitenbesluit 1. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?27Â?septemberÂ?2011Â?eenÂ?meldingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?hetÂ?ActiviteitenbesluitÂ?ontvangenÂ?van: -

dinsdagÂ?22Â?november - Verkeersvoorlichting

VVN-HeerdeÂ?organiseertÂ?weerÂ?eenÂ?verkeersvoorlichting.Â?InÂ?dezeÂ?interactieveÂ?voorlichtingÂ?kuntÂ?uÂ?uw verkeerskennisÂ?opfrissenÂ?enÂ?krijgtÂ?uÂ?adviezenÂ?overÂ?deÂ?manierÂ?waaropÂ?uÂ?veiligÂ?kuntÂ?deelnemenÂ?aan hetÂ?verkeer.Â?DeÂ?voorlichtingÂ?vindtÂ?plaatsÂ?inÂ?hetÂ?DorpshuisÂ?inÂ?HeerdeÂ?enÂ?begintÂ?omÂ?19.30Â?uur.Â?MeerÂ?informatie?Â?MailÂ?naarÂ?secretaris@vvn-heerde.nl

vrijdag�25�november - Sinterklaasbingo In�de�Petruskerk�aan�de�Kwartelweg�9�in�Wapenveld�wordt�een�sinterklaasbingo�gehouden.�Zaal�“de Rots”�is�vanaf�19.00�open. - Najaarsconcert Christelijk�Mannenkoor�De�Lofzang�Heerde�geeft�een�groot�najaarsconcert�in�de�Johanneskerk�in Heerde.�Sopraan�Annemet�Lems�uit�Kampen,�de�trompettisten�Arjan�en�Edith�Post�en�violist�Martin�de Deugd�werken�mee�aan�dit�concert.�Ook�is�koorsolist�RenÊ�Nijhof�bij�enkele�nummers�te�horen.�De begeleiding�op�orgel�is�in�handen�van�Harm�Hoeve.�Vaste�begeleider�van�het�koor�aan�de�vleugel�is Wilco�Veldkamp.�Het�geheel�staat�onder�leiding�van�dirigent�Jacob�Schenk.�Aanvang:�20.00�uur;�de kerk�is�vanaf�19.15�uur��geopend.�Kaarten�kosten�in�de�voorverkoop�€ 12,50�en�zijn�verkrijgbaar�bij Modehuis�Bruinewoud�(Stationsstraat)�en�Rozendal�Electroworld�(Zwolseweg)�in�Heerde�en�bij�Kapsalon�Van�Egteren�(Stationsweg)�en�het�VVV-kantoor�in�Wapenveld.�Op�de�concertavond�kost�een�kaart € 15,—.�Kaarten�bestellen�bij�koorleden�of�via�de�website�www.lofzangheerde.nl�kan�ook.�Meer�informatie?�Bel�of�mail�Guido�Lagendijk�(0578�-�694449�of�guidolagendijk@telfort.nl). zaterdag�26�november - Toneelstuk�Mussen�en�Zwanen

Deze�komedie�van�Haye�van�der�Heyden�wordt�gespeeld�door�Toneelgroep�Graficus.�Het�gaat�over vier�dertigers�die�zich�staande�proberen�te�houden�op�het�hellende�vlak�van�de�liefde.�De�voorstelling vindt�plaats�in�het�Dorpshuis�in�Heerde�en�begint�om�20.00�uur.�Kaarten�kosten�€ 12,50.�Reserveren kan�op�www.toneelgroepgraficus.nl.

M-RingÂ?CoatingÂ?BV,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?uitbreidenÂ?vanÂ?het bedrijfÂ?metÂ?eenÂ?bedrijfsruimteÂ?opÂ?deÂ?naastgelegenÂ?locatie opÂ?Â?hetÂ?perceelÂ?EuropawegÂ?2AÂ?teÂ?Heerde

2. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?28Â?septemberÂ?2011Â?eenÂ?meldingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?hetÂ?ActiviteitenbesluitÂ?ontvangenÂ?van: -

KwistÂ?Engineering,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?vervangenÂ?vanÂ?een kantoorÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VlijtwegÂ?8Â?teÂ?Wapenveld

3. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?7Â?oktoberÂ?2011Â?eenÂ?melding opÂ?grondÂ?vanÂ?hetÂ?ActiviteitenbesluitÂ?Â?ontvangenÂ?van: -

VriezeÂ’sÂ?ErfgoedÂ?MolenÂ?deÂ?VlijtÂ?BV,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?het oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?bezoekerscentrumÂ?opÂ?VriezeÂ’sÂ?Erfgoed MolenÂ?deÂ?VlijtÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?GrotewegÂ?54Â?teÂ?Wapenveld

4. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?27Â?oktoberÂ?2011Â?eenÂ?melding opÂ?grondÂ?vanÂ?hetÂ?ActiviteitenbesluitÂ?ontvangenÂ?van: -

AutobedrijfÂ?Eilander,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?veranderenÂ?van deÂ?showroomÂ?enÂ?hetÂ?kantoorÂ?opÂ?hetÂ?perceel MussenkampsewegÂ?8Â?teÂ?Heerde

DezeÂ?meldingenÂ?liggenÂ?vanafÂ?16Â?novemberÂ?2011Â? voorÂ?eenÂ?periodeÂ?vanÂ?tweeÂ?wekenÂ? voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?VergunningenÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uurÂ?enÂ?Â’sÂ?middags opÂ?afspraak.Â?VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?met hetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?&Â?Handhaving,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699423.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA25

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad IndienenÂ?bezwaar-Â?of

Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Besluiten begrotingsraad 7 november 2011

DeÂ?gemeenteraadÂ?heeftÂ?maandagÂ?7Â?novemberÂ?vergaderdÂ?overÂ?deÂ?begrotingÂ?2012Â?enÂ?deÂ?meerjarenramingÂ?2013-2015.Â?VerderÂ?isÂ?eenÂ?aantalÂ? verordeningenÂ?aanÂ?deÂ?ordeÂ?geweestÂ?dieÂ?vooralÂ?betrekkingÂ?hebbenÂ?opÂ?deÂ?financiĂŤn. OpÂ?deÂ? programmabegrotingÂ?2012Â?enÂ?deÂ? meerjarenramingÂ?2013-2015Â?isÂ?doorÂ?deÂ?verschillendeÂ?fractiesÂ?eenÂ?reactieÂ?gegeven.Â?DezeÂ?verschillendeÂ?reactiesÂ?zijnÂ?terugÂ?teÂ?lezenÂ?inÂ?hetÂ?volledigeÂ?verslagÂ?datÂ?vanÂ?dezeÂ?vergaderingÂ?wordtÂ?gemaakt.Â?NaarÂ?aanleidingÂ?vanÂ?deÂ?voorstellenÂ?vanÂ?het collegeÂ?isÂ?eenÂ?aantalÂ?amendementenÂ?(=Â?wijzigingsvoorstellen)Â?enÂ?motiesÂ?ingediend.Â?MetÂ?eenÂ?motieÂ?wordtÂ?eenÂ?nieuwÂ?verzoekÂ?aanÂ?hetÂ? college gedaan.Â?DezeÂ?wordenÂ?hieronderÂ?afzonderlijkÂ?behandeld. AmendementÂ?2011-05,Â?ProgrammabegrotingÂ?2012Â?enÂ?meerjarenramingÂ?2013-2015, budgetÂ?wijkgerichtÂ?werken,Â?ingediendÂ?doorÂ?hetÂ?CDA

Het�voorstel�van�het�CDA�was�om�aan�besluit�punt�1a�toe�te�voegen�met�de�volgende�tekst:�het�begrote�bedrag�voor�wijkgericht�werken�ad�€ 55.000,—�voor�2012�te�reserveren�c.q.�te�bestemmen�voor�de�uitvoering�van�Dorpsplan�Wapenveld�waarbij�de�nadruk�ligt�op�het�faciliteren�en ondersteunen�van�nader�te�bepalen�projecten.�De�voltallige�raad�was�het�met�de�inhoud�van�het�amendement�eens.�Op�aangeven�van�het�college�is�de�tekst�van�het�amendement�aangepast,�waarbij�de�strekking�is�dat�het�bedrag�grotendeels�wordt�gereserveerd�c.q.�bestemd�voor�het aangegeven�doel.�De�gewijzigde�motie�is�met�17�stemmen�voor,�dus�unaniem,�aangenomen. Amendement�2011-06,�Programmabegroting�2012�en�meerjarenraming�2013-2015, budget�uitvoeringsplan�Duurzaam�Heerde,�ingediend�door�GroenLinks

beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft,Â?kuntÂ?u binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegen eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?type besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?PostbusÂ?205, 7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adresÂ?en datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent. BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

De�fractie�van�GroenLinks�stelde�voor�om�als�punt�8�aan�het�besluit�toe�te�voegen:�€�30.000,—�uit�het�budget�structureel�nieuw�beleid�ad�€ 200.000,—�te�bestemmen�voor�de�uitvoering�van�projecten�in�het�kader�van�Duurzaam�Heerde,�uiterlijk�ter�besluitvorming�voor�te�leggen�aan de�commissie�en�raad�in�het�1 �kwartaal�van�2012.��Er�is�door�een�aantal�fracties�een�stemverklaring�(=�in�een�stemverklaring�wordt�de�reden�aangegeven�waarom�iemand�voor�of�tegen�een�voorstel�stemt)�afgegeven.�Met�15�stemmen�tegen�(CDA,�PvdA,�CU-SGP,�GBP,�VVD)�en�2�stemmen Voorlopige�voorziening Een�bezwaar-�of�beroepschrift voor�(D66�en�GL)�is�het�amendement�verworpen. schorst�de�werking�van�het�besluit�niet.�In�spoedgevallen�kan Amendement�2011-07,�Programmabegroting�2012,�OZB,�ingediend�door�de�VVD De�fractie�stelde�voor�het�Programma�9�Algemene�dekkingsmiddelen�de�inkomsten�OZB�met�€�174.000,—�te�verlagen�en�te�dekken�met�1.�ver- een�voorlopige�voorziening�worden�aangevraagd.�Dit�doet�u�bij vallen�investering�Pegasus�en�2.�vervallen�investering�gemeentekantoor.�Ook�bij�dit�amendement�hebben�verschillende�fracties�een�stemverklaring�afgegeven.�Het�amendement�is�met�15�stemmen�tegen�(CDA,�PvdA,�CU-SGP,�GBP,D66�en�GL)�en�2�stemmen�voor�(VVD)�verworpen. de�Voorzieningenrechter�van�de Rechtbank�Zutphen,�sector�Bestuursrecht,�Postbus�205,�7200�AE Motie�2011-17,�Programmabegroting�2012�en�meerjarenraming�2013-2015, Zutphen.�Ook�hiervoor�moet�u prestatieafspraken�energielabeling,�ingediend�door�GroenLinks De�fractie�verzoekt�het�college�om�de�ontwikkeling�van�dit�beleidsonderwerp�te�betrekken�en�te�monitoren�vanuit�het�duurzaamheidbeleid.�Na griffierecht�betalen. het�afgeven�van�een�aantal�stemverklaringen�is�de�motie�met�15�stemmen�tegen�(CDA,�PvdA,�CU-SGP,�GBP,�VVD)�en�2�stemmen�voor�(D66�en GL)�verworpen. e

MotieÂ?2011-18,Â?ProgrammabegrotingÂ?2012Â?enÂ?meerjarenramingÂ?2013-2015, HartÂ?voorÂ?Heerde,Â?ingediendÂ?doorÂ?GroenLinksÂ?enÂ?D66

DeÂ?fractiesÂ?verzochtenÂ?hetÂ?collegeÂ?omÂ?prioriteitÂ?teÂ?gevenÂ?aanÂ?hetÂ?totÂ?standÂ?brengenÂ?vanÂ?eenÂ?samenhangendÂ?stedenbouwkundigÂ?planÂ?enÂ?uiterlijk bijÂ?deÂ?commissieÂ?RuimteÂ?inÂ?maartÂ?2012Â?hiertoeÂ?voorstellenÂ?aanÂ?deÂ?raadÂ?teÂ?doen.Â?OpnieuwÂ?eenÂ?aantalÂ?stemverklaringen.Â?DeÂ?motieÂ?isÂ?verworpen. ErÂ?stemdenÂ?15Â?ledenÂ?tegenÂ?(CDA,Â?PvdA,Â?CU-SGP,Â?GBP,Â?VVD)Â?enÂ?2Â?voorÂ?(D66Â?enÂ?GL). ProgrammabegrotingÂ?2012Â?enÂ?meerjarenramingÂ?2013-2015

De�raad�werd�voorgesteld�de�programmabegroting�2012�vast�te�stellen�inclusief�het�bij�de�begroting�opgenomen�dekkingsplan�en�in�te�stemmen�met�de�meerjarenbegroting�2013-2015.�Daarnaast�werd�voorgesteld�de�in�een�overzicht�opgenomen�investeringen�uit�te�laten�voeren�en de�hiervoor�benodigde�kredieten�beschikbaar�te�stellen,�het�renteomslagpercentage�te�verlagen�naar�4%,�€�1.500.000,—�beschikbaar�te�stellen voor�de�strategische�aankoop�van�gronden�voor�het�jaar�2012,�€�150.000,—�beschikbaar�te�stellen�voor�de�reserve�‘Apeldoorns�Kanaal’� en�€ 30.000,—�beschikbaar�te�stellen�voor�duurzaamheidbeleid. Voor�het�voorstel�stemden�12�leden�(CDA,�PvdA,�CU-SGP�en�VVD)�en�5�stemden�tegen�(GBP,�D66�en�GL).�De�raad�heeft�conform�het�voorstel�van het�college�besloten,�met�de�aanvulling�van�het�aangenomen�amendement�2011-05�van�het�CDA�en�de�aantekening�dat�de�VVD�tegen�de�OZBverhoging�wenst�te�hebben�gestemd. Verordeningen

De�verschillende�verordeningen�die�voorlagen�zijn�aangenomen�volgens�het�voorstel�van�het�college�waarbij�alleen�over�“Verordening�onroerende-zaakbelastingen�gemeente�Heerde�2012”�stemming�heeft�plaatsgevonden.�Deze�verordening�is�aangenomen�met�11�stemmen�voor (CDA,�PvdA,�CU-SGP,�GL),�6�stemmen�tegen�(VVD,�D66�en�GBP). De�besluitenlijst�van�deze�raadsvergadering�kunt�u�vinden�op�www.heerde.nl�onder�Bestuursinformatie,�gemeenteraad.�Het�volledige�verslag van�deze�raadsvergadering�kunt�u�op�de�website�nalezen�nadat�deze�in�een�volgende�raadsvergadering�is�vastgesteld.

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?isÂ?beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?overÂ?gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA26

Algemene)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Beschouwingen gemeenteraad Op8novemberhielddegemeenteraadAlgemeneBeschouwingenover2013enverder.TijdensdeAlgemeneBeschouwingengeeftderaaddeonderwerpenmeeaanhetcollegewaarvanmenhetbelangrijkvindtdatdezeopgepaktwordenvoor2013. DezekomendanterugindePerspectiefnota2013,dieinjuni2012aanderaadwordtvoorgelegd.DePerspectiefnotawordtdaarnauitgewerktineenbegroting.Definanciëlecyclusis hiermeerond. HierondergeeftiederefractiedebelangrijksteaandachtspuntenuithaarAlgemeneBeschouwingen.

GroenLinks ·

dezegroepentenvolleinhetbeleidsproces. ·

MaakgeldvrijvoordeuitvoeringvanDorpsplanWapenveld.

·

BehoudvandebibliotheekinWapenveld.

·

DeHorsthoekschoolblijftindeHorsthoek.

·

GeefdeMFA-Oosteenkleine,dorpseschaal,5scholenisteveel.

·

Schepvoorafduidelijkheidoverdeachtertelatenplekkenenofherontwikkelingwel

PvdA ·

DePvdAwildatdeminimaernietopachteruitgaanen

haalbaaris. ·

dingenzijngelegdtussenMFA-VanMeurspark-Marktplein.Maakhetcentrum

naarhetverstrekkingenpakketvandeWmoomdekos-

autoluwenparkeerluw.Zoontstaatweereenlevendigdorpshart. ·

CittaSlow ispasgeïntroduceerd,hetpastnaadloosopdeToekomstvisieHeerde2025.

·

·

deinwonersendegebruikerstijdensdeaanlegmoetwordengewaarborgddoor goedeafsprakenmetdeaannemerseneengoedplan metbetrekkingtotdeaan-en

tegemoetkoming.Ditisgoedvoorhetmilieu. ·

·

MaakstructureelgeldvrijominHeerdeaanduurzaamheidtewerkenenhiermeeook banentescheppen,zoalsenergieteamsenafkoppelteams.

wordtverlangd.Daarhoortookeenstuksturingbij. Heerdemoettoeristischmeeropdekaart,eenhotelinonzegemeentezougewel-

GaingesprekmetTriadaoververbeteringvandeenergielastendieindegoedkoopstewoningenvaaktehoogoplopen.

DePvdAwileennieuwaangepastpersoneelsbeleid.Indat beleidmoetmeertotuitdrukkingkomendevoorbeeldfunctievandegemeente endatproactienadrukkelijk

·

MaakwerkvanhetinitiatiefvoorstelvanGroenLinksenPvdA.Inditvoorstelkrijgen burgersdiehetregenwateropeigenterreinafkoppelenvanhetriooleenfinanciële

afvoeroverdewegvandewerkersaandegeulenhetmateriaalvoordegeul. ·

BereidjenualzoveelmogelijkvooropdeinvoeringvandenieuweWetWerken naarVermogen.Maatwerkbijdebegeleidingvanmensennaardearbeidsmarkt.

Wijwillendatsamenmethetonderwerpduurzaamheidverderuitbouwen. DeHoogwatergeulgaaternaarhetzichlaataanzienwelkomen.Deveiligheidvan

Geefhetextrageldnueensuit,datopinitiatiefvanGroenLinksvooro.a.een CruijffCourtinhetVanMeursparkisuitgetrokken.Ditheeftbredesteuninderaad.

achteruitgaan.

·

MaakéénsamenhangendevisievoorhetcentrumvanHeerde,waarlogischeverbin-

wilnietbezuinigenophetjeugdbeleid.Ookkijkenwe

tentebeperkenenervoortezorgendatdezwakstenindesamenlevingernietop

·

BurgerparticipatiezoalsbijDorpsplanWapenveld,deHorsthoekschoolenbijdeHoogwatergeul(Veessen)verdientallelof.Betrek

·

Vergadernietmeerachtergeslotendeuren.Dekwaliteitvanhetpolitiekeproces moetveelbeter.

digzijn.DePvdAlijkthetgoedomeenpaargroteevenemententeomarmen,evenementendieeentoegevoegdewaardehebben.Hierdoorkaneendergelijkevenementzichbeterontplooien,indewetenschapdathetjaarlijksterugkeertenHeerde

www.heerde.groenlinks.nl

eengezichtgeeft. ·

DeWetWerkennaarVermogen,deveranderingenrondomdeAWBZende

ChristenUnie-SGP

taakverzwaringindeJeugdzorg,gaanvanhetRijknaardegemeentenzonderhetbij-

·

gemeenten,daardoorminderambtenarenenkleinergemeentekantoor.

behorendbudget.Datdoeteenberoepoponzecreativiteit.DePvdAwilnadrukkelijk pleitenvooreenveelproactieverehouding.

Meersamenwerkenmetonsomringende

·

InstandhoudenvanvoldoendebasisvoorzieningeninHeerdeenWapenveld,zoals o.adebibliotheek.

www.heerde.pvda.nl

·

DorpsplanWapenveldserieusnemenendeontwikkelingvanhetcentrumvanWapenveldincombinatiemeteengemeenschapsvoorzieningengastheerschapvoordetoerist.

D66

·

GoedbereikbaarenaantrekkelijkmakenvanhetcentrumvanHeerde.

D66wilterugblikkennaarhetafgelopenjaarenheeft

·

VoldoendebouwenenleefbaarhoudenvanVeessenenVorchten.

metnamegekekennaarhetfunctionerenvanhetcollege

·

Aanpakoverlastenoptredentegendeveroorzakersvanoverlastenvernielingen.

enraad.Ditfunctionerenisonvoldoende.Deraadisvaak

·

Zorgenvoorgoedesocialevoorzieningenmetaandachtvoordezwakkerenenouderen.

onvoldoendevoorbereid,hetcollegelevertstukkenvaakslechtofonvoldoendeaan,vragenwor-

·

Beleiddatouderenengehandicaptenzolangmogelijkzelfstandig(thuis)kunnenfunctioneren.

dennietofnauwelijksbeantwoordenplanningenwordennietgehaaldenveelaldoor-

·

geschoven.Hetisalsfractiehaastonmogelijkjegoedvoortebereiden.D66constateertdatraadsvoorstellennogsteedsgeenalternatievenbevatten,duservaltvoorderaadook“niets”tekiezen.

Bouwennaardebehoeftevanonzeinwonerszodatdoorstromingindewoningmarkt mogelijkblijft.Voorkomendatonzejongerennoodgedwongennaareldersvertrekken.

·

DuurzaamheidisbelangrijkomdatwedeopdrachthebbenomdeScheppingteonderhoudenentebewaren.Ditzoveelmogelijktoepassenenstimulerendoorduide-

D66spreektwederomhaarzorgenuitoverderisico’sronddegrondexploitatie.Moeterstraksniet

lijkevoorlichting.

enormveelgeldwordenafgeboektopaangekochtegrondendiealsgevolgvandeeconomische crisisgeenbestemmingzullenkrijgen?Onzeburgerszullendituiteindelijkmoetenbetalen.

·

Onzewegenineengoedestaathoudenenvoldoendeverlichtingvoordeveiligheid.

Erkomenveelgroteprojectenoponsaf.Tedenkenvaltaan:vanMeurspark,MFA-Oost,nieuw

·

Slechtseenminimaleverhogingvanbelastingenenmetditgeldzorgenvoorgoede voorzieningen,zodatdeinwonerserookprofijtvanhebben.

gemeentekantoor,dorpsvisieWapenveldencentrumvisieHeerde.D66staatvooreenintegrale benaderingennietvoorallerleiplak–enknipwerk.

·

Bijbezuinigingenzullendesterksteschoudersdezwaarstelastenmoetendragen.

D66wilmeergeldvrijmakenvoordeuitvoeringvanonzetoekomstvisie2025.Zoisinde

·

Desportenontspanningsmogelijkhedenmoetenvooriedereentoegankelijkzijn.

programmabegrotingnietsterugtevindenoverrecreatieentoerisme.Ookinhetmeerjaren-

·

WeblijvenonsinspannenvoorrecreatiewoningenopEnnerveld

perspectiefkomenonzeondernemersteweinigaanbod.Wezullenonsmetz’nallenweermoe-

·

Wezijnblijmetonzevrijwilligersenvindendatweditwerkalsgemeentemoeten stimuleren.

tenbuigenoverdenotitie”KrimpzonderScheuren”omaanvaardbarebezuinigingeninbeeldte krijgenommeerinvullingtegevenaandezetoekomstvisie.

·

EenzogoedenveiligmogelijkeuitvoeringvandeHoogwatergeulenontwikkeling vandegebiedsontwikkeling.

TotslotwilD66metderaadopkortetermijneendiscussieaangaanoverambtelijksamenwerken inH2O-verband.Moetenwe“samengaan”of“samenwerken”?

·

DefractiewenstonzeinwonersbovenalGodsonmisbarezegentoe!

www.d66heerde.nl

www.heerde.christenunie.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 27

4WWWHEERDENL VVD De�aanpak�van�de�centra�in�Wapenveld�en�Heerde�is�zeer�belangrijk. Wij�zijn�blij�met�het�initiatief�van�de�dorpswerkgroep�Wapenveld.�Na�het�eindrapport�moet�worden�overgegaan�tot�uitvoering�van�de�“haalbare�plannen”.�De VVD�is�van�mening�dat�deze�plannen�niet�alleen�vanuit�de�gemeente�opgepakt moeten�worden.�Particuliere�initiatieven�moeten,�in�combinatie�met�marktpartijen,�uitgangspunt kunnen�zijn.�Hiermee�wordt�recht�gedaan�aan�burgerparticipatie.�De�belangrijkste�taak�van�de�gemeente�moet�faciliterend�zijn. Voor�het�dorp�Heerde�zien�wij�een�gelijke�constructie.��Na�evaluatie�van�de�huidige�visie�een�werkgroep�vanuit�de�bevolking/ondernemers�instellen�en�na�de�eindrapportage�door�middel�van�particuliere�initiatieven�dit�uitwerken.�Planvorming�en�uitvoering�moeten�tot�een�snelle�afronding komen.

MenÂ?isÂ?bezigÂ?metÂ?eenÂ?samenwerkingÂ?metÂ?HattemÂ?enÂ?Oldebroek.Â?AlsÂ?VVDÂ?vindenÂ?wijÂ?datÂ?ditÂ?moet gebeurenÂ?opÂ?basisÂ?vanÂ?eenÂ?efficiĂŤnteÂ?bedrijfsvoering,Â?waarbijÂ?duidelijkÂ?voordelenÂ?(financieelÂ?en kwalitatief)Â?behaaldÂ?worden.Â?Â?HierbijÂ?moetÂ?uitgangspuntÂ?zijn,Â?datÂ?vanuitÂ?dezeÂ?situatieÂ?deÂ?gemeentenÂ?deÂ?regieÂ?voerenÂ?enÂ?zoveelÂ?alsÂ?mogelijkÂ?externeÂ?partijenÂ?deÂ?uitvoeringÂ?latenÂ?verzorgen.Â?Het ambtelijkÂ?apparaatÂ?moetÂ?zoÂ?efficiĂŤntÂ?enÂ?kleinÂ?mogelijkÂ?worden. BeleidszakenÂ?moetenÂ?bijÂ?deÂ?gemeentenÂ?blijven.Â?RadenÂ?mogenÂ?nietÂ?geconfronteerdÂ?wordenÂ?met beleidsvoorstellenÂ?zonderÂ?ruimteÂ?voorÂ?eigenÂ?inbreng.Â?AlsÂ?ditÂ?welÂ?gebeurt,Â?wordtÂ?geweldÂ?gedaan aanÂ?deÂ?politiekeÂ?vrijheidÂ?vanÂ?deÂ?raden. WijÂ?stellenÂ?voorÂ?omÂ?eenÂ?personeelsstopÂ?inÂ?teÂ?voerenÂ?enÂ?voorÂ?samenwerkingÂ?verderÂ?teÂ?kijkenÂ?dan HattemÂ?enÂ?Oldebroek. VoorÂ?onsÂ?alsÂ?VVDÂ?zalÂ?hetÂ?bijÂ?hetÂ?accommodatiebeleidÂ?gaanÂ?omÂ?goedeÂ?basisvoorzieningen, privatiseringÂ?enÂ?eigenÂ?verantwoordelijkheid.Â?Instellingen/verenigingenÂ?dieÂ?meerÂ?willenÂ?moeten zelfÂ?deÂ?extraÂ’sÂ?realiserenÂ?enÂ?bekostigen.Â?HetÂ?zwembadÂ?moetÂ?nietÂ?tenÂ?kosteÂ?vanÂ?allesÂ?voorÂ?eenÂ?enkeleÂ?verenigingÂ?opengehoudenÂ?worden. TenÂ?aanzienÂ?vanÂ?deÂ?visieÂ?HeerdeÂ?2025Â?zienÂ?wijÂ?graagÂ?inÂ?hetÂ?eersteÂ?kwartaalÂ?vanÂ?2012Â?eenÂ?planning voorÂ?deÂ?uitvoeringÂ?vanÂ?deÂ?visie.Â?UitwerkingÂ?vanÂ?plannenÂ?moetÂ?directÂ?hieropÂ?volgendÂ?starten. www.vvd-heerde.nl CDA 1. BetrekÂ?adviesraadÂ?WmoÂ?bijÂ?kantelingÂ?enÂ?taakstelling KantelingÂ?WetÂ?maatschappelijkeÂ?ondersteuningÂ?staatÂ?geplandÂ?voor 2012.Â?DeÂ?AdviesraadÂ?WmoÂ?isÂ?daarbijÂ?eenÂ?belangrijkeÂ?partner.

2. BevorderÂ?vrijwilligerswerk:Â?maatschappelijkeÂ?stageÂ?inÂ?overlegÂ?met onderwijs WijÂ?makenÂ?onsÂ?ernstigÂ?zorgenÂ?overÂ?deÂ?bemensingÂ?vanÂ?hetÂ?verenigingsleven.Â?InzetÂ?vanÂ?deÂ?jeugd betekentÂ?extraÂ?handenÂ?voorÂ?verenigingen.

3. CentrumÂ?JeugdÂ?enÂ?Gezin HetÂ?CJGÂ?isÂ?nogÂ?relatiefÂ?onbekend.Â?WijÂ?pleitenÂ?voorÂ?aanhakingÂ?vanÂ?hetÂ?CJGÂ?bijÂ?deÂ?multidisciplinaireÂ?teamsÂ?zodatÂ?zijÂ?actiefÂ?aanÂ?deÂ?slagÂ?kunnen.

4. InvullingÂ?vrijkomendeÂ?locatiesÂ?MFA:Â?behoudÂ?Wilhelminaschool BijÂ?deÂ?toekomstigeÂ?invullingÂ?vanÂ?deÂ?vrijkomendeÂ?locatiesÂ?moetÂ?vooralÂ?aanÂ?jongeÂ?gezinnen wordenÂ?gedacht.

5. Cittaslow

WeÂ?slagenÂ?erÂ?maarÂ?nietÂ?inÂ?partijenÂ?metÂ?elkaarÂ?teÂ?verbindenÂ?enÂ?vanÂ?ĂŠĂŠnÂ?plusÂ?ĂŠĂŠnÂ?drieÂ?teÂ?maken. Cittaslow,Â?eenÂ?keurmerkÂ?voorÂ?gemeentenÂ?dieÂ?zichÂ?willenÂ?onderscheiden,Â?kanÂ?daarbijÂ?alsÂ?aanjagerÂ?dienen.

6. Hoogwatergeul:Â?communicatieÂ?enÂ?veiligheid

BijÂ?deÂ?werkzaamhedenÂ?voorÂ?deÂ?aanlegÂ?vanÂ?deÂ?geulÂ?moetÂ?deÂ?veiligheidÂ?voorÂ?bewoners geborgdÂ?zijnÂ?enÂ?moetenÂ?maximaleÂ?inspanningenÂ?wordenÂ?verrichtÂ?omÂ?deÂ?overlastÂ?totÂ?een minimumÂ?teÂ?beperken.

7. VanÂ?MeursparkÂ?huiskamerÂ?voorÂ?Heerde:Â?beginÂ?nu!

HetÂ?VanÂ?MeursparkÂ?moetÂ?deÂ?huiskamerÂ?vanÂ?HeerdeÂ?worden.Â?OpÂ?zichÂ?isÂ?hetÂ?logischÂ?metÂ?de inrichtingÂ?rekeningÂ?teÂ?houdenÂ?metÂ?deÂ?komstÂ?vanÂ?eenÂ?MFA.Â?MaarÂ?weÂ?zienÂ?geenÂ?redenÂ?om

daaropÂ?teÂ?wachten.

8. Onderhoud�graven Onderhoud�van�graven�wordt�voor�‘eeuwigdurend’�afgekocht.�Onze�voorziening�hiervoor�is�op�termijn�niet�toereikend.

9. OnderzoekÂ?opnieuwÂ?aankoopÂ?VanÂ?Setten

SloopÂ?kanÂ?eenÂ?belangrijkeÂ?impulsÂ?voorÂ?deÂ?herinrichtingÂ?vanÂ?hetÂ?centrumÂ?vanÂ?HeerdeÂ?zijn. LaatÂ?zienÂ?datÂ?HeerdeÂ?hetÂ?waardÂ?isÂ?omÂ?inÂ?teÂ?investeren.

www.cdaheerde.nl GemeentebelangÂ?BoerenpartijÂ?Heerde 1. MFAÂ?Heerde-OostÂ?wordtÂ?teÂ?grootÂ?enÂ?teÂ?duur. 2. OntwikkelingenÂ?Faberhal:Â?WijÂ?hopenÂ?opÂ?eenÂ?goedeÂ?oplossingÂ?voorÂ?Pegasus. 3. Onderwijsbeleid:Â?ScholenÂ?moetenÂ?deÂ?mogelijkheidÂ?hebbenÂ?omÂ?zelfstandigÂ?teÂ?blijven. 4. HetÂ?BerghuizerbadÂ?moetÂ?behoudenÂ?blijvenÂ?voorÂ?alleÂ?gebruikers. 5. WeÂ?wachtenÂ?metÂ?groteÂ?interesseÂ?opÂ?concreteÂ?plannenÂ?vanÂ?DorpsplanÂ?Wapenveld enÂ?deÂ?gemeenteÂ?omtrentÂ?deÂ?realisatieÂ?vanÂ?eenÂ?CultuurhuisÂ?inÂ?Wapenveld,Â?met plaatsÂ?voorÂ?huisvestingÂ?vanÂ?deÂ?bibliotheek. 6. SamenwerkingÂ?metÂ?deÂ?gemeentenÂ?HattemÂ?enÂ?OldebroekÂ?opÂ?ambtelijkÂ?niveauÂ?juichenÂ?wijÂ?toe.Â?WelÂ?hopenÂ?weÂ?datÂ?HeerdeÂ?haarÂ?eigenÂ?karakterÂ?behoudt. 7. WijÂ?steunenÂ?deÂ?plannenÂ?voorÂ?eenÂ?nieuweÂ?begraafplaatsÂ?inÂ?Heerde.Â?WijÂ?zijnÂ?voorstanderÂ?vanÂ?grafrustÂ?inÂ?deÂ?heleÂ?gemeente.

Tenslotte.Â?InÂ?maartÂ?2010Â?vondenÂ?deÂ?gemeenteraadsverkiezingenÂ?plaats.Â?DeÂ?zittendeÂ?coalitie handhaafdeÂ?zich.Â?WijÂ?blijvenÂ?vanÂ?meningÂ?datÂ?erÂ?weinigÂ?metÂ?deÂ?verkiezingsuitslagÂ?isÂ?gedaanÂ?en pleitenÂ?voorÂ?eenÂ?onafhankelijkeÂ?formateurÂ?tijdensÂ?deÂ?volgendeÂ?verkiezingen.Â?BovendienÂ?vinden wijÂ?datÂ?deÂ?portefeuilleverdelingÂ?nietÂ?inÂ?evenwichtÂ?is,Â?ditÂ?gaatÂ?tenÂ?kosteÂ?vanÂ?deÂ?informatieverstrekking.Â?OokÂ?deÂ?vervangingÂ?vanÂ?wethoudersÂ?isÂ?praktischÂ?nietÂ?goedÂ?geregeld. AlsÂ?laatsteÂ?willenÂ?weÂ?opmerkenÂ?datÂ?wijÂ?hetÂ?gevoelÂ?krijgenÂ?datÂ?erÂ?nietÂ?goedÂ?geluisterdÂ?wordtÂ?naar deÂ?oppositiepartijen.Â?RaadsledenÂ?vanÂ?deÂ?coalitiepartijenÂ?stemmenÂ?doorgaansÂ?altijdÂ?voor. ResumerendÂ?vindenÂ?wijÂ?datÂ?deÂ?wijzeÂ?vanÂ?besturenÂ?doorÂ?ditÂ?collegeÂ?inÂ?deÂ?afgelopenÂ?periodeÂ?een onvoldoendeÂ?verdientÂ?enÂ?willenÂ?weÂ?hetÂ?volgendeÂ?mottoÂ?meegeven:Â?BeterÂ?tenÂ?halveÂ?gekeerd danÂ?tenÂ?heleÂ?gefaald. www.gbpheerde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA28

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Themapagina: Begroting 2012 Begroting 2012 is degelijk en betrouwbaar OndanksdeeconomischemalaiseheeftdegemeenteHeerdeookvoor2012weereensluitendebegrotingkunnenpresenteren.Ookdejarendaarna,tot2015,heeftHeerdeeenevenwichtigefinanciëlesituatie. Degemeenteraadheeftdanookingestemdmetdezebegrotingtijdensdefinanciëleraadsvergaderingvan 7november.DatdegemeenteHeerdezo’ngezondefinanciëlepositieheeftisbijzondertenoemeninde huidigeeconomischesituatie.Opdezepaginawordteenaantalbelangrijkeonderdelenuitdeprogrammabegroting2012voorukortneergezet.

Wethouder financiën: ‘Geen grote risico’s’

AntonWesterkamp,wethouder financiën,isblijmetdesluitendebegroting.

‘Definanciëlepositievan Heerdeiskeuriginbalansvoor dekomendejaren.DegemeenteHeerdelooptgeen groterisico’salshetgaatom grondverkoopenwoningbouw, terwijlanderegemeentendoor decrisisinzwaarweerzijngekomen.Wezittenaande

goedekantmetonzereserves vanhetgrondbedrijf.Datis medetedankenaanontwikkelingenalsBovenkampIIenDe Kolk.Pasin2015zienwehet saldovandemeerjarenbegrotingdalen. Maaromdatwevooreenaanzienlijkdeelafhankelijkzijnvan inkomstenendeveranderende wetgevingvanhetRijk,lopen wedaarnunogmaarnietop

Investeringen

Hettotaalbedragaaninvesteringen datindebegroting2012isopgenomenis€3,5miljoen.Debelangrijksteinvesteringenzijn:

Gymlokaalenturnvoorziening Pegasus Indebegrotingiseeninvestering voorzienvooreennieuwgymlokaal voorhetonderwijseneenturnvoorzieningvoorgymnastiekverenigingPegasus.Delocatie wordtindekomendetijdvastgesteld:ditisbijdeBurg.Faberhalof denieuweMultifunctioneleaccommodatieHeerde-Oost.Kosten € 1,3miljoen. Burg.Faberhal DeBurg.Faberhalishoognodigtoe aaneenupdate,bijvoorbeeldeen vergrotingvandekantine.Ookhiervooriseenbedragvanvierenhalve tonopgenomenindebegroting. Reconstructieriolering In2012moetenerdiverseaanpassingenplaatsvindenaanderiolering.Eenbelangrijkonderdeelishet loskoppelenvan‘verhardoppervlak’ (wegen,schoolpleinene.d.)vande riolering.Hiermeewordtvoorkomendatschoonregenwaterhet rioolinverdwijnt,waardoorditbij groteregenvalkanoverlopen.Bovendienhoefthetregenwaterniet

doordewaterzuiveringheenals hetrechtstreeksnaaroppervlaktewaterwordtafgevoerdofdebodemingaat.Ditisduurzameren goedkoper.Kostenhiervoorzijn ruimeenhalfmiljoeneuro Beweegbaarmakenbruggen overApeldoornsKanaal Op27juni2011heeftdegemeenteraadbesloteneenbedragtereserverenvoorhetbeweegbaarmakenvandebruggenoverhet ApeldoornsKanaal.Hetgereserveerdebedragvan€150.000,—is hiervooreeneerstevoorzet. Duurzaamheid Indezelfdevergaderingwerdook gevraagdomindebegrotingeen budgetoptenemenvoordeuitvoeringvanhet duurzaamheidbeleid. Duurzaamheidiséénvandebelangrijkespeerpunteninhet collegeprogramma.Daaromisincidenteeleenbedragvan€ 30.000,—geraamd. Investeringengemeentelijke gebouwen DegemeenteHeerdeiseigenaar vandiversegebouwenwaarvoor grootonderhoudnodigis.Hiervoor iseenbedraggereserveerdvan ruimeenhalfmiljoeneuro.

Ingeboekte bezuinigingen Opeenaantalgebiedenzijnalwelbezuinigingeningeboekt,maar moetennogwelkeuzeswordengemaaktoverhoedezebezuinigingendaadwerkelijkbehaaldmoetenworden. Voordebibliotheekiseenbezuinigingingeboektvanruim€50.000,-. Hoeditgerealiseerdmoetwordenisnogonderwerpvandiscussie. WelishetdebedoelingomindekernHeerdeeenvolwaardigevestigingtehoudenendatinWapenveldeenbibliotheekvoorzieningin standblijft.In2012zaldegeboektebezuiniginginelkgevalnogniet wordengehaald. OokopdeexploitatievanhetBerghuizerzwembadiseenbezuiniging ingeboekt,maarnognietgerealiseerd.Wanneerhetluktomeengeschiktepartijtevindendiehetzwembadoverneemt,moeternogonderhandeldwordenoverhetalofnietafnemenvandienstendoorde gemeenteendeprijsdiehiervoormoetwordenbetaald. Andereonderwerpendiein2012naderuitgewerktmoetenworden omdebezuinigingentebehalenzijnbijvoorbeeldWmo-voorzieningen,hetbosbedrijfenhetgemeentelijkeaccommodatiebeleid.Dit laatstezalindeeerstehelftvan2012wordenontwikkeldinnauwesamenwerkingmetdeverenigingenenorganisatiesdiegebruikmaken vandegemeentelijkeaccommodaties.

Lokale lasten vooruit.Degrootsteonzekere factorishetbeleidvanuitDen Haag’. Daarnaastisdewethouderblij methetfeitdatdepijnbijburgersenplaatselijkeverenigingeneninstellingenredelijkbeperktkanblijven:‘Westrepen natuurlijknietzomaarvoorzieningenweg. Wezijndiepindebegroting gedokenenhebbendestofkamerflinkdoorheengehaald. Wehebbenomtebeginnen doelmatigheidseisenaanonze eigenorganisatiegestelden flinkbespaardopkopieer-,telefoon-enrepresentatiekostenen versoberingvanhet personeelsbeleid’. Zoismetingangvan2012de éénmaligejaarlijkseuitkering aanmedewerkersgeschrapt, wateenbesparingvan €35.000,-oplevert.

Wijkgericht werken

Tijdensdebegrotingsraadvan7 novemberwerdeenamendementaangenomenvanhetCDA. Ditamendementgingoverde bestedingvanhetgeldvoorhet wijkgerichtwerken.Inhetamendementwerdvoorgesteldomdit geldgrotendeelstegebruiken voorhetdorpsplanvanWapenveld.Deraadsteundeditidee.

Onroerende-zaakbelasting(OZB) BijhetberekenenvandeOZB2012gaanweuitvandewaardevan uwwoningop1januari2011(deWOZ-waarde).DeOZBisvoor2012 vastgesteldop0,1226%vandezewaarde. Alsuwhuisop1-1-2011eenWOZ-waardeheeftvan€ 292.000,—berekentuuwOZB-aanslagvoor2012alsvolgt:€ 292.000/100x0,1226= € 357,99. Afvalstoffenheffing Detarievenvoorhetlegenvandeafvalcontainersblijvenookin2012onveranderd.Hetvastrechttariefwordtverlaagdvan€94,80naar€90,48. Rioolheffing Derioolheffingvooreenhuiseigenaarmeteenstandaardrioolaansluiting gaatvan€ 158,40naar€ 172,20. Rekenvoorbeeld Omeenindruktekrijgenvanhettotaalaanlokalelasten,kanhetvolgenderekenvoorbeeld*vooreennormhuishoudeninHeerdealsvoorbeelddienen: Heffing Ozb Rioolheffing Afvalstoffen Korting Totaal

Huurwoning Eigenwoning 2011 2012 2011 2012 nvt nvt 351,00 357,99 nvt nvt 158,40 172,20 189,66 185,34 189,66 185,34 -25,00 -25,00 164,66 184,34 674,06 715,53

*HierbijisgerekendmeteenWOZ-waardevan€ 300.000,-voor belastingjaar2011(peildatum1-1-2010)en€ 292.000,-voor belastingjaar2012(peildatum1-1-2011).Ditomdatdehuizenprijsgemiddeld2,4%isgedaaldindieperiode.Daarnaastwordtgerekend met8ledigingenvanderestcontainer(240liter)en6ledigingenvan degft-container(140liter).

De programmabegroting bekijken? DevolledigebegrotingkuntuvindenopdewebsitevandegemeenteHeerde(www.heerde.nl).Onder‘organisatieenbestuur’ klikt uop‘Financiën’.Vervolgenskliktuopdelinkinhettekstjeonderde tussenkop‘begroting’.Tenslottekiestuuitdelijstdieudanzietde Programmabegroting2012.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 29

Wij gaan nogal eens over de tong Â…Vraagprijs: € 208.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½ Hulsbergen 30, Wapenveld - Zeer royale en moderne tussenwoning gelegen in de geliefde wijk ‘de Ossenkamp’ - Ruime L- woonkamer 30m² met plavuizen vloer en schuifpui naar tuin op het zuiden - Luxe open keuken v.v. inbouw apparatuur - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: grote zolder, 4e kamer mogelijk! - Zonnige achtertuin op het zuiden met vrijstaande houten schuur - Vraagprijs: €218.000,- k.k. Actieprijs: Vraagprijs €208.000,= k.k.

Actieprijs geldig tot 1 januari 2012 ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Herfkens Slijterijen Kanaalstraat % %  %o@z#!t.%##w.zo#! .nl : "!!tot !!r, za "!!tot !!.

Bart Pool Installaties

Roel en Ria Herfkens

Wij gaan u verrassen??!!

Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

Let volgende week op onze advertentie in de Schaapskooi!!

www.bartpoolinstallaties.nl

BjĂśrn Borg

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345

Kaarsen en kerstkaarten van Amnesty te koop in de wereldwinkel

Boxers heren/dames 2 stuks

5 euro korting

Vindt u de kerstkaarten van Amnesty ook zo mooi? En de kaarsen? U kunt ze bestellen in de webshop, maar het nadeel is dat u ze dan niet even in het echt kunt bekijken en dat u verzendkosten betaalt.

Tot en met zaterdag 19 november 2011 Tot eind december kunt u weer kaarten en kaarsen van Amnesty kopen in de wereldwinkel in Heerde.

markt 36

8161 cn

epe

0578-615134


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 210

6LQWHUNODDV LQWRFKW(SH J D G U H W U H D E = P H Y R Q  XXU  

Programma Sintactiviteiten in Epe Zaterdag 19 november grote intocht Sinterklaas! Vrijdag 25 november koopavond Zaterdag 26 november Sintkoopmiddag - 2 draaiorgels en diverse Sint-activiteiten in het centrum Donderdag 1 december & Vrijdag 2 december Sinterklaas-koopavond


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 211

Â…ook u zal dat niet ontgaan zijnÂ…Vraagprijs: € 258.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½

CORDON BLEU'S 4 tartaartjes +4 roomschijven 3 STUKS samen voor

Kloosterweg 6, Wapenveld

SPECIAL

95 6 500

Rozinski Gevulde courgette 100 pergram stuk

60 125 2

TIP VAN JOLANDA KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL TIP VAN TRIJN

TIP TIP VAN VAN MARINUS SINT

5SAMEN STUKS

100 100 GRAM GRAM

100 GRAM VANAF

GELDERSE HACHEE PAKKET SCHIJVEN 500 gr vlees 500 gr ui

4 5

75 95

TIP TIP VAN VAN BERT JOLANDA

PAMPASCHIJVEN SLAVINKEN 100 GRAM 5 STUKS

1 4

10 75

GEVULDE ZWIEBELSTEAKS COURGETTE

2 1

25 10

NOOTJE NOOTJE VAN VAN DE DE MAAND MAAND

JAKARTA JAKARTA KRUIDENPINDA'S KRUIDENPINDA'S 250 GRAM 250 GRAM

1

25 25

HEERLIJK MALSE CADEAU BONNEN ENTRÔTE

1 5

80 00

TIP VOOR BEDRIJVEN IEDERE WOENSDAG

KERSTPAKKET RUNDER OF H.O.H. VOOR RELATIES OF GEHAKT PERSONEEL 1 KG.

650

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Aanbiedingen Aanbiedingenzijn zijngeldig geldigvan van14-11-2011 07-11-2011t/m t/m19-11-2011. 12-11-2011.

KEURSLAGERKOOPJE

Uit Uit de de Bosch, Bosch, keurslager keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

- In het buitengebied van Wapenveld staat deze sfeervolle en goed onderhouden woning - Woonkamer 32m² met fraai balken plafond - Moderne open keuken v.v. inbouw apparatuur - Tuinkamer 10m² met plavuizen vloer - Luxe badkamer (2008) met ligbad en toilet - 1e Verd.: overloop en 2 royale slaapkamers - Fraai aangelegde onderhoudsarme tuin met veranda en grote schuur - Gebouwd in geliefde jaren ’30 stijl met alle comfort en luxe van nu!

MOZA, een duidelijke zaak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Per onmiddellijk willen wij ons team versterken met twee medewerkers.

Voor gemiddeld 16 uur per week zoeken we een ervaren medewerker (m/v) voor de bediening. De donderdag zal een vaste (avond) werkdag zijn en de overige uren zullen met name in het weekend (dus ook soms op vrijdag avond) ingeroosterd worden. Ervaring is absoluut noodzakelijk, waardoor zelfstandig werken en beslissingen nemen geen probleem zal zijn.

Voor gemiddeld 16 uur per week zoeken we een ervaren medewerker (m/v) voor de keuken. Naast het meewerken cq ondersteunen van de full time kok zal op de dagen dat de kok vrij is de gezochte kandidaat de gerechten zelfstandig dienen te bereiden (geen steamer werk !). De werkzaamheden zullen met name op donderdag en in het weekend plaats vinden.

Voor beide functies zal met name de aantoonbare werkervaring en (dus) als gevolg daarvan het zelfstandig kunnen werken en de flexibiliteit qua inroosteren een belangrijk punt van afweging zijn om u uit te nodigen voor een kennismaking gesprek. Voor beide functies graag uw reactie naar: Eten & Drinken bij De Brug, t.a.v. Ruben Jagersma, Kanaaaldijk 30, 8181 SC Heerde of stuur een mail naar: info@restaurantdebrug.nl

www.moza.nl

F. EILAND b.v.

Vacature(s) Eten & Drinken bij De Brug Medewerk(st)er kok:

Hypotheken

Transportbedrijf

Voor diverse soorten:

Medewerk(st)er bediening:

&

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

Aanbiedingen geldig van maandag 7 november 2011 t/m zaterdag 12 november 2011

1 kilo Spruiten 1 piek ½1 kilo Elstar

1

½

piek

1 kilo Tomaten 1 piek ½

Weekaanbiedingen: Boerengatenkaas

1 kilo Bananen 1 piek ½

6,50 per per kilo â‚Źâ‚Ź 6,50

Heerlijke gezoete gezoete olijven Heerlijke 0,99 per per 100 100 gram â‚Źâ‚Ź 0,99 Hardloopnoten Bij besteding van â‚Ź 25,00 of meer kilo voor â‚Ź 3,95 ontvangt1 u een liter boeren ijs gratis! (zolang de voorraad strekt)

Ookvooruw kerstpakket!

Bonenburgerlaan20, Heerde, Heerde, 0578-690245 0578-690245 Bonenburgerlaan20,

www.puurinheerde.nl www.puurinheerde.nl

2 krop Sla 2SHQLQJVWLMGHQPDDQGDJWPGRQGHUGDJYDQXXU  9ULMGDJYDQXXU  =DWHUGDJYDQXXU

1

½

piek

+HW+HHUGHU)UXLWKXLV Dorpsstraat 23, Heerde. +HHUGH7HO Tel. 691504 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 12

Dag van de Mantelzorg in Heerde

HEERDE- Ruim dertig mantelzorgers genoten van een ontspannende middag op de Dag van de mantelzorg in de Hank in Heerde. De middag begon met een lezing van notaris Feijen die de deelnemers vertelde over mantelzorg en erfrecht. Daarna was er de mogelijkheid om een workshop schilderen of fotografie te volgen. Of een nek- en schouder massage te

ondergaan. Jacob Dul is een van de aanwezigen. Hij zorgt voor zijn vrouw. Hij vindt het prettig om een bezoek te brengen aan deze ontspannende middag. “Ik ben even vrij. Hier wordt voor mij gezorgd”, zo zegt hij. Corien Liefers vindt haarzelf geen mantelzorger: “Ik vind het vanzelfsprekend. Toen Fennie (Tiemens, red.) mij vroeg dacht ik: kies maar een ander. Ik

vind het heel normaal.”Ook Reini Zwerus denkt er zo over: “Je krijgt er zoveel voor terug. Al die dankbaarheid.” Ze zijn het erover eens dat zorgen voor je naasten vooral in deze regio gewoon ‘hoort’. Wel vinden ze het allemaal leuk om anderen te ontmoeten. “Je kunt je ervaringen met elkaar delen.” En ze kwamen ook nog met een schilderij thuis.

Schilderen bij Ben Aa EPE- “Iedereen kan schilderen” zijn de gevleugelde woorden van Ben Aa. “Belangrijk is dat je het probeert en je zult zien dat het een heerlijke ontspanning is. Veel mensen die hier komen zeggen op voorhand al dat ze niet kunnen tekenen maar het wel willen proberen. Dan is de belangrijkste stap gezet de rest leer ik u op een zeer individuele manier.” De leerlingen worden individueel begeleid en maken een doek dat ze zelf mooi

vinden. Op een geheel eigen manier geeft Ben Aa u les op een zeer ongedwongen manier en in een prettige sfeer. “Ik werk niet op een schoolse manier, de leerling moet er zelf lol in hebben, dan volgt het resultaat vanzelf.” De schilderschool is woensdag/ en donderdagavond, donderdag en vrijdag geopend. De schilderschool van Ben Aa is gevestigd aan de Parkweg 2 in Epe voor info: tel. 0578-615665 of tel. 06-20871293.

HEERDE- Schilderwerken Lenferink uit Heerde is de nieuwe sponsor van SEH E3. Schilderwerken Lenferink is een allround onderhoudsbedrijf en een echt familiebedrijf. Tijdens de officiële opening van het pand aan de Molenweg 1 in

Heerde werden de shirts officieel overhandigd. Als dank hiervoor is aan Koen Spikke en Bob Lenferink van Schilderwerken Lenferink een bos bloemen overhandigd. Op de foto van E3 ontbreekt speler Tim Bagerman.

Fairtrade kerstpakketten Wereldwinkel Heerde

Repetitie Oener toneel

HEERDE- Nu het najaar zijn intrede heeft gedaan, is menig bedrijf of organisatie al weer druk bezig met de inkoop van de kerstpakketten. Ook in de Wereldwinkel Heerde zijn de medewerkers er inmiddels druk mee bezig. Om het gemakkelijk te maken zijn er twee kerstpakketten voor u samengesteld. Een “stralend wit pakket” en een “black beauty pakket”. Beide pak-

OENE- Momenteel is de Oener Toneel Vereniging bezig met het repeteren voor het komende seizoen. De uitvoeringen zullen worden gehouden op 2, 3, 8, 9 en 10 maart

ketten zijn gevuld met eigentijdse producten voor in en rondom de keuken en zijn op lokale en traditionele wijze in ontwikkelingslanden onder fairtrade criteria vervaardigd. Dit levert unieke pakketten op die zich onderscheiden door bijzondere achtergronden en verhalen. Voor informatie over prijzen en samenstelling bent u van harte welkom in de Wereldwinkel waar beide pakket-

Klusgenoten gevraagd EPE- Centrum OostRaven is een groepsaccommodatie in de omgeving van Epe. Het heeft een grote eigen tuin en ligt tussen natuurgebieden van het Gelders Landschap en het bosrijke Landgoed Tongeren. Het centrum wordt gerund door drie vaste bewoners/beheerders, die worden geholpen door een vaste medewerker en enthousiaste vrijwilligers. Het centrum is eigendom van stichting W.E.L. (Waarheid, Eenvoud en Liefde) en werkt derhalve zonder winst-

WAPENVELD- Vorige week is de prijsuitreiking geweest van de Miele knip en plak actie. In de Euronics folder van oktober zat een bouwpakket van een Miele wasmachine die door de kinderen zo creatief mogelijk versierd mochten worden. De hoofdprijs was een echte Miele speelgoedstofzuiger die beschikbaar gesteld werd door Miele Nederland. Omdat er meer dan 30 inzendingen waren heeft Euronics Visser

oogmerk. De stichting heeft grote behoefte aan handige handen voor een aantal klussen die dringend gedaan dienen te worden. Het betreft o.a. diverse timmerwerkzaamheden en het aanbrengen van isolatiemateriaal. Trekt het je aan, als vrijwilliger, een helpende hand toe te steken en te werken in een mooie omgeving met een fijne sfeer, bel dan, tel. 0578-621164 of mailen via info@oostraven.nl. Meer informatie: www.oostraven. nl.

Wapenveld zelf nog 4 extra prijzen beschikbaar gesteld. Iedereen kreeg als extraatje nog een zak pepernoten. Voor alle deelnemers van de actie ligt er nog tot en met zaterdag een zak pepernoten klaar. Namens Euronics Visser Wapenveld hartelijk dank voor alle inzet en creativiteit. Winnaars van links naar rechts: Justin Jonker, Frank Hooglander, Demi Nyhuis, Eline Lensink en Marlieke Roest (niet op de foto).

ten ook te zien zijn. Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Willemien Rorije, rorije65@ hetnet.nl, of Mieke Drexhage, mdrexhage@hotmail.com. Zij kunnen u alles vertellen over deze kerstpakketten. Wilt u de keuze van de artikelen aan de ontvanger zelf overlaten, kiest u dan voor het pakket “Geef Kerst Inhoud”. Dit is een mooie geschenkdoos enkel gevuld met één of meerdere cadeaubonnen van de Wereldwinkel. Met deze cadeaubonnen kan het lege kerstpakket worden gevuld in één van de 375 Wereldwinkels. Zo geef je niet alleen inhoud aan het eigen kerstpakket, maar ook aan dat van de makers van fairtrade cadeaus. Met een fairtrade kerstpakket van Wereldwinkel Heerde kan uw bedrijf of organisatie op een heel eenvoudige manier haar maatschappelijke betrokkenheid tonen aan uw medewerkers en relaties.

2012 in zaal Dorpszicht te Oene. De kaartverkoop start op maandag 9 januari. Er zal gespeeld worden een toneelstuk in 4 bedrijven van Harm Dijkstra, “Koestukken 7”.

Van der Steen ondernemer van het jaar

Reumafonds zoekt vrijwilligers REGIO- Het Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financierder van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek. Het fonds geeft voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn belangenbehartiger voor mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en van de collecte. De collecte van 2011 heeft landelijk ruim 3,5 miljoen euro opgeleverd, een heel mooi resultaat, wat zonder de vele vrijwilligers nooit bereikt was. Het Reumafonds is voor de organisatie van de collecte in Heerde op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen om de collecte van 12 - 17 maart 2012 te organiseren of als collectant te helpen. Voor het organiseren word van januari t/m maart met elkaar in een team gewerkt. Meld u aan als u een aantal uurtjes met elkaar de schouders eronder wilt zetten. Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Alice Pap, tel. 0578-697074 of via de email alice.papbrugmans@gmail.com. Kijk voor meer informatie over het reumafonds op www.reumafonds.nl.

EMST- Gert van der Steen van de Veluwse Bron in Emst heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van Recron de prijs “Ondernemer van het jaar 2011” in ontvangst genomen. De prijs is overhandigd door Henk Aalderink, voorzitter van Recron. Van der Steen krijgt deze prijs omdat hij een mooi wellnessbedrijf heeft neergezet en een geheel eigen visie heeft op het ondernemerschap en op de toekomst van zijn bedrijf. Tijdens de uitreiking vertelde Aalderink over de ontwikkelingen die Van der Steen

voor zijn bedrijf gepland heeft: “Bij de Veluwse Bron is ontspanning het belangrijkste sellingpoint, maar wordt ook sterk rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Daarbij kijkt Van der Steen in het bijzonder naar kuren en het aanbieden van begeleiding of behandeling vanuit medische specialismen, zoals fysiotherapie, natuurgeneeskunde en accupunctuur. Minder ontspanning en meer kuurbehandelingen gaat in die zin samen met de toenemende vergrijzing.”


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 213

Â…dat krijg je dan ook, als je alsÂ…

Letsel opgelopen door schuld van een ander?

Gratis advies! www.regie-letselschade.nl - Tel. (0578) 618 788

Regie reikt jou de helpende hand

Lerrosweken bij Bruinewoud Aktie start dinsdag 15 november tot zaterdag 3 december.Huurprijs: € 1.250,= p/m. 9UDDJSULMV½ NN Zwolseweg 6, Heerde - In het centrum van Heerde gelegen winkel/ bedrijfs/praktijkruimte en garage/opslag - Bedrijfsruimte in totaal circa 110m² o.a.: - Winkelruimte 7,5 m x 5,5 met elektrische schuifdeuren en lichte plavuizen vloer - Magazijn met plavuizen vloer en dubbele deur voor bevoorrading. Kelderruimte. - Kantine en bijkeuken met RVS-aanrechtblad, toilet en douche - Garage/opslagruimte 50m² te huur voor € 200,- per maand

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

HET TWEEDE ARTIKEL VOOR

1 EURO*

Gevraagd

* Geldt voor het goedkoopste artikel. * Geldt niet op standaard artikelen

Damesjacks NU

40% korting

Herenjacks NU

25% korting

Outletshop tot

70% korting Kan niet geruild worden.

Verder al heel veel afgeprijsd in de winkel!!

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

• Ruime paskamers • airco • Gratis parkeren • Koffiehoek

Wo. 9.30 - 17.30 uur Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

(landbouw-/bos)

grond

Voor de teelt van coniferen en kerstbomen. Wij betalen een aantrekkelijke huurprijs. Voor informatie kunt u contact op nemen met: Gerrit Tessemaker, telefoonnr 06-53400276 (ook na 17.00 uur) De Buurte Kwekerijen Ooster Oenerweg 4 8167 PC Oene Faxnr. 0578-641404

Een comfortabel warm huis dankzij: HEVA Informeer naar de mogelÄłkheden van een Pelletkachel en een zonne & biomassa systeem

-0;5,::6<;3,; LOOPBANDEN - HOMETRAINERS -CROSSTRAINERS VVERKOOP E R K O O P AALLEEN L L E E N OZATERDAG P ZATERDAG1219NOVEMBER NOVEMBER VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

, ; 6 9 . 3,,.=,92667

Merken van:

Tunturi Kettler Bremshey

0,<>05+66: :/6>46+,33,5,55

LAAGSTE PRIJS INCL. 2 WEKEN OMRUILGARANTIE Fitness Outlet onderdeel van Rhodos Fitness BV

Ampèrestraat 4 - Wezep - 0525-631618

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 14

Poppy Day herdenkingen

Darten HATTEM- Dartuitslagen van the Old Sailor in Hattem: The old sailor 4 - Marktzicht 4 3-6, The

Old Sailor 3 - Jowi-Nooitgedacht 3-6, The Old Sailor 3 - De Passage 5-4.

Sinterklaasfilm in Dorpshuis HEERDE- Woensdag 16 november wordt om 14.00 uur wederom de film Sinterklaas en het raadsel van 5 december vertoond. In deze Sinterklaasfilm lopen de Pieten op tegen een modern probleem. De meeste schoorstenen zijn verdwenen en veel huizen zijn tegenwoordig beveiligd met een alarm. De arme Pieten worden steeds door de politie achterna gezeten als ze pro-

beren de cadeautjes te bezorgen bij de kinderen. Wanneer Sinterklaas druk bezig is om het probleem van de Pieten op te lossen, wordt hij ontvoerd door de gemene Dr. Brein en haar handlangers Joris en Boris. Pakjesavond nadert en voor de Pieten en Sinterklaas wordt het een race tegen de klok om op tijd een oplossing te vinden en het heerlijke avondje te redden

Oud ijzer container bij WZC EPE/VAASSEN- Zaterdag organiseerde de Stichting Broken Wings i.s.m. de Wilhelminavereniging de jaarlijkse Poppy Day herdenkingen. In Epe vond de herdenking plaats op de begraafplaats aan de Tongerenseweg, waar de graven te vinden zijn van de 21 omgekomen vliegers van de crashes tijdens de WOII aan het Veenwegje

in Gortel,’t Hinkelt in Emst, Welna Tongeren en Oenerbroek in Oene. Een groep van Contact Oud Mariniers van de onderafdeling NoordVeluwe onder leiding van Jaap van Huffelen verzorgde de erewacht. De Koninklijke Muziekvereniging Harmonie verleende haar muzikale medewerking. ’s Middags werd in Vaassen de herdenking gehouden

op de begraafplaats aan de Apeldoornseweg. Hier zijn 12 graven te vinden van crashes aan de Laan van Fasna en nabij de Geerstraat/ Bokkerijweg. Het Vaassens Fanfare Corps zorgde hier voor de muzikale omlijsting. Ook waren leerlingen van de CBS “De violier” aanwezig voor de bloemlegging en de voordracht van gedichten.

WAPENVELD- Sinds 1 november staat er bij voetbalvereniging WZC te Wapenveld een oud ijzer container. Deze is geplaatst achter de hekken op het sportpark Monnikenbos. Heeft u oud ijzer over, dan kan dit elke zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur  bezorgd

worden. De opbrengst van het oud ijzer zal besteed worden aan de jeugd van WZC, bijvoorbeeld aan activiteiten of materialen. Voor meer informatie kunt u mailen naar oudijzer@pcjager.nl en de vrijwilligers nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dance-In Agios Foto: Han Balk

Hippische Vereniging Epe EPE- De uitslagen van de Hippische Vereniging Epe. Marlies de Waal startte met haar paard Brocatelli Velvet in Wenum Wiesel in de M1 dressuur. De combinatie won beide proeven met 184 en 186 punten. Tijdens de eerste selectiewedstrijd van Gelderland heeft Marjo van Heerde-Vliek met haar paard Sven een

6 de plaats behaald in de klasse ZZ licht met een score van 62,57%. De wedstrijd werd verreden in Brummen. Hulshorst: De eerste selectie wedstrijd Z2, goed begin van de competitie, Oranje voor Sheela van Bregt en Zwetcher. Zondag 30 oktober hebben Rianne Bouw en Pontun concours gehad in Panningen. Ze

waren de enige in het Z2 en ze gingen naar huis met 220 en 213 punten. Nu hebben ze 5 winstpunten in het Z2. Afgelopen weekend aan de start in Hulshorst bij de B springen kwamen Ilona van Triest met Zayoutah 43 pnt Marit Vorsthof met Zonne 40,5 pnt en Corina Hooyer met Cuore 46 pnt.

HVV heren 1 HATTEM- Berends&Slump HVVheren 1 won afgelopen zaterdag in eigen huis de zwaarbevochten streekderby tegen Drost/VZK met 3-2 en stijgt daarmee naar de 3e plek in de tussenstand. HVV zet

zich met deze overwinning op plek 3 in de ranglijst. In de volgende weken zal blijken wat deze positie waard is, aangezien de Hattemers 1-3 wedstrijden meer hebben gespeeld dan de naaste concurren-

ten. De komende 2 weken staan er geen wedstrijden voor de heren van HVV op het programma. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 10 december om 14.30 uur tegen Surf 2 uit Hoevelaken.

gewikkeld maar wist wel de winst te pakken en wonnen met 2 – 3. Overige uitslagen: BlockEVC h2 tegen LanghenkelHEC h2 3 – 1, BlockEVC d3 tegen LanghenkelHEC d4 4 – 0, BlockEVC d4 tegen LanghenkelHEC

d3 4 – 0, Volta JB1 tegen LanghenkelHEC JB1 1 – 3, DeVoCo”88 MA1 tegen LanghenkelHEC MA1 1 – 3, BlockEVC MC1 tegen LanghenkelHEC MC1 2 – 3, HSC MC2 tegen LanghenkelHEC MC2 3 – 1.

Volleybal Heerde HEERDE- Zaterdag is door volleybalvereniging LangehekelHEC uit Heerde een aantal wedstrijden gespeeld. Heren 1 tegen heren1 van BlockEVC, 2-3. Dames1 van LanghenkelHEC was in een zelfde gevecht

VAASSEN- Tweeëndertig groep hadden zich dit jaar aangemeld voor de negende Dance In die werd gehouden in dorpscentrum de Wieken in Vaassen. Agios kon het publiek trakteren op een vol programma vol dans en muziek. Opvallend was dat het niveau weer hoger lag dan vorig jaar. Aan variatie van danssoorten en muziek was geen tekort. De dansers uit o.a. Vaassen, Apeldoorn, Hattem, Putten, Epe, Twello en Zwolle hadden veel publiek meegenomen en

de sporthal puilde uit. Agios had zelf een flink aantal groepen dat zich presenteerde. Onder leiding van Margo Cornelissen, Eline van Amersfoort en Mariska Rustenbiel kwamen de groepen goed voor de dag. Op de website www.Agios. nl vindt u foto’s van de dansers, die werden gemaakt door Han Balk. Na afloop kon de organisatie van de avond besluiten dat er ook een 10e Dance-in zal komen, nog grootser en spectaculairder dan de negende Dance In.

Wethouder bekijkt amfitheater

Verlies SV Vaassen VAASSEN - SV Vaassen heeft in eigen huis met 2-4 verloren van directe concurrent V.V. Victoria’28. De ploegen staan in de tweede klasse J dicht bij elkaar en het resultaat bepaalde of de plaats

op de ranglijst in het rechter- of linkerrijtje zou liggen. De Vaassense verdediging greep zwak in, waardoor de bezoekers tot 0-3 uitliepen. In de eerste helft produceerden de Vaassenaren nog wel

een treffer om de stand terug te brengen tot 1-3. In de tweede helft kwam de Vaassense ploeg terug tot 2-3 maar liep wederom tegen een counter aan, wat de eindstand op 2-4 zette.

Snuffeldag Stichting Rankmarkt VAASSEN- Op zaterdag 19 november organiseert de Stichting Rankmarkt zoals gebruikelijk op de 3e zaterdag van de maand de bekende snuffeldag.

HEERDEAfgelopen zaterdag mocht 3-voudig Nederlands Kampioen Mountainbike Romy Berends uit Emst opnieuw een nieuwe mtb in ontvangst nemen. Rijwielspeciaalzaak Van de Put uit Heerde en SCOTT bikes sponsoren hiermee opnieuw de mountainbikster voor het nieuwe

seizoen. Romy hoopt hiermee een succesvol seizoen te gaan rijden en bedankte beide heren middels een fraai boeket bloemen. Echter zijn dit niet de enigen die haar sponsoren, ook Sanders Puzzelboeken uit Vaasen, Camping de Wildhoeve en Stokhof MiniCars beiden uit Emst ondersteunden haar dit seizoen.

Door de inbreng van de maandelijkse ophaaladressen zijn ze er in geslaagd om u een assortiment van allerhande goederen, boeken en kleding van goede kwaliteit aan te bieden. U bent die dag van harte welkom in het “Snuffelhuis”aan de Torenstraat 6 in Vaassen van 9.00 tot 13.30 uur.

WAPENVELD- De eerste fase van het amfitheater bij molen de Vlijt is bijna gereed. Dat zag zaterdag ook wethouder Hubert Bögemann van Heerde die zaterdag op werkbezoek kwam op Vrieze's Erfgoed. Hij liet zich door stratenmaker en ontwerper van het straatwerk William Marskamp uitgebreid voorlichten. Wethouder Bögemann was vol lof over wat er tot stand is gebracht: "Dit is echt

een prachtige plek. Niet alleen voor Vrieze's Erfgoed maar voor heel Wapenveld. Hier kun je heel leuke dingen doen", aldus Bögemann. In het voorjaar van 2012 volgt de volgende fase en dat is het plaatsen van bankjes met totaal een veertig zitplaatsen. Ook het eerste optreden staat gepland: zaterdag 26 november zullen De Vlijtbloazers om 15.00 uur hun midwinterhoorns laten horen.

Opbrengst Dorcas Voedselactie HATTEM- De Dorcas Voedselactie heeft in 2011 landelijk zeker 51.000 voedselpakketten opgeleverd. Een geweldig resultaat. In Hattem verzamelden de vrijwilligers 570 voedselpakketten. Het geldbedrag dat in de collectebussen zit is nog niet bekend, want die inhoud telt Dorcas centraal. Allen (85 vrijwilligers en al het winkelpersoneel), die betrokken zijn bij de actie zijn erg blij met het resultaat. De voedselpakketten uit Hattem zijn inmiddels

naar Genemuiden gebracht en daar maken vrijwilligers de voedselpakketten verzendklaar. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in twintig landen in Oost-Europa en Afrika projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging Meer informatie: www.dorcas.nl, tel.0228-595900 of lokaal tel. 038-4442001 of tel. 0384442297.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 215

Â&#x2026;aktieve makelaar blijft doen watÂ&#x2026;Huurprijs: Â&#x20AC; 1.500,= p/m. 9UDDJSULMV½ NN Molenweg 16, Heerde - Strak vormgegeven, lichte en moderne woning/praktijkruimte met garage - Kantoor/slaapkamer 16m², eigen entree - Woonkamer 40m², schuifpui en parket Luxe, open keuken met alle inbouwapp. - Bijkeuken met was/drogeraansluiting - 4 kamers (11, 11, 15, 15m²) en badkamer met ligbad, douche en toilet - Centraal gelegen op een makkelijk te bereiken (zicht)locatie met ruime parkeermogelijkheden en nabij de uitvalswegen A-50 en A28!

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

Hip kort laarsje met het ideale Wolky-comfort 159,95

Modieuze rijglaars in taupe en grijs Ook geschikt voor uw eigen zooltjes 179,95

Trendy laars met heerlijk loopcomfort 169,95 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

10% KORTING

W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

OP EEN PAAR WOLKYâ&#x20AC;&#x2122;S

MAX. 1 BON PER KLANT GELDIG T/M 19 NOV. 2011

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 216

Olthuis pakt uit! Vrijdag 18 en zaterdag 19 november

TWEEDE PA A R

HALVE

PRIJS Van elke twee paar die u afrekent is ....

Alle combinaties zijn mogelijk ....

het goedkoopste paar voor de helft ! Actie gaat uit van originele prijs

Hattem - Heerde - Epe Kerkstraat 4b (038) 333 43 40 Hattem Dorpsstraat 6 (0578) 69 60 01 Heerde

Hoofdstraat 87 (0578) 61 20 58 Epe Internet: www.olthuisschoenen.nl

Twitter

Facebook


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 217

Â&#x2026;je belooft, daadwerkelijk enÂ&#x2026;

Schoonmaakbedrijf

Van Der Haar v.o.f. Meidoornstraat 3 - 8162 VH - Epe Tel: 0578-613495

Met spoed gevraagd in de avonduren een:

VLOTTE DAMEVraagprijs: Â&#x20AC; 258.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½

voor 10 uur per week voor een project in Heerde. Langeslag 24, Heerde

10%

kor ting in

Heerde

erken Schilderw

in 2011!

k Lenferin K IN NU OO

H eUeprrodďŹ teeert! ..en

- Fraaie, karakteristieke jaren Â&#x2019;30 woning met vrijstaande garage/schuur en carport - Woonkamer 35m²met erker en laminaat - Keuken (crème) 8m² v.v. inbouwapparatuur - Slaapkamer 12m²met tuindeur en laminaat - Bijkeuken met CV, wasm.-/drogeraansl. - Toilet (zwart/wit) en ruime kelder - 1e Verd.: 2 slpkÂ&#x2019;s en badkamer met douche, wastafelmeubel en toilet - 2e Verd.: berging en extra slaapkamer! Fraaie besloten tuin, kom kijken!

MOZA, dè aktieve makelaar! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Dijkstra 60 jaar oud, DV nieuwVerhuur in Heerde! BV Schilderwerken Lenferink:

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens â&#x20AC;˘ Verhuisw â&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ Bestelauto sen bus â&#x20AC;˘ Personen

Heino Raalte Hattem Heerde

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

Heino Raalte Hattem Heerde

w w w. s ch i l d e r w e r ke n l e n f e r i n k . n l W ij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Steun Pegasus koop Appelflappen bij de

15%

korting

De Appelflappen worden verkocht in Supermarkt de in Heerde. - Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

op al uw binnenwerk Vraag vrijblijvend offerte aan!

www.berghorstschilderwerken.nl

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

Actie is geldig t/m 30 maart 2012

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Deze heerlijke appelflappen kunt u kopen op vrijdag 18 november van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag 19 november va 09.00 uur op is op!!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 18

Open dag Buurtzorg Hattem

Literaire middag HATTEM- Op dinsdag 22 november wordt er een literaire middag georganiseerd, waarbij zowel ‘boekenwurmen’ als ‘literaire leken’ van harte welkom zijn. Margreet Olthof stelt deze middag schrijver en dichter Willem Elsschot centraal, van wie recent de biografie verscheen. Een auteur die door de verwevenheid van zijn leven als zakenman en zijn literair werk een unieke plaats inneemt in onze literatuur. Naast Lijmen/Het been en enkele gedichten zullen ook

minder bekende werken punt van bespreking vormen. De middag vormt daarmee een goede kennismaking als ook verdieping. De middag behoort tot een serie van meerdere lezingen. Aanmelden is niet nodig. Starttijd: 14.00 uur. Locatie: zaal De Doelen, Hof van Blom 5 (ook te bereiken via het pad langs de dierenweide aan de Kleine Gracht). Informatie, tel. 038-4446296 en info-senioren@ swhattem.nl. Kosten bedragen 3 euro incl. koffie/thee.

Grip hulpverlening

HATTEM- Buurtzorg team Hattem hield woensdagmiddag een open dag in het kantoor aan de Molenbelt 2 in Hattem. Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie en biedt verzorging en verpleging thuis waarbij de cliënt en de omgeving centraal wordt gesteld. Buurtzorg levert doelmatige zorg: zorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten.

Het team Hattem bestaat uit Irene Leicher, Evelien Balder, Margreeth van Egmond en Emmy van Kats. “We zijn op 1 oktober gestart. We willen ons team uitbreiden naar 12 personen, afhankelijk van het aantal cliënten. Momenteel hebben we vijf cliënten”, vertelt Margreeth. De open dag werd goed bezocht. “Er stond al vroeg in de ochtend iemand

op de stoep terwijl de open dag pas ’s middags was”, aldus een enthousiaste Margreeth. Voor de bezoekers stond een hapje en een drankje klaar en was er gelegenheid om vragen te stellen. “Ons kantoor zit op een mooie centrale plek en we willen de drempel ook laag houden”. Voor meer informatie kijkt u op de website: hattem.buurtzorg.net.

willigers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren

met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet? Op de website www. nsgk.nl ziet u alle recente projecten op een landkaart. Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.

Collecte REGIO- NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt dit jaar van 14 t/m 19 november voor de tiende keer haar landelijke collecte. Duizenden vrij-

Kerst op Hagedoorns Plaatse voor alleenstaanden

HEERDE- ‘Mijn hoed neem ik af voor mensen die langdurig voor hun dierbaren zorgen,’aldus Kees van Boven de man achter GRIPhulpverlening. De week van de Mantelzorg van 2011 ligt inmiddels alweer achter ons. Tijdens deze week worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Bij GRIPhulpverlening vinden we een week tekort. Mantelzorgers zijn vaak overbelast door de intensieve zorg en kunnen wel wat vaker tijd voor zichzelf gebruiken, om hun batterij weer op te laden. Steeds meer mantelzorgers vinden daarom hun weg naar GRIP-hulpverlening. Voor zichzelf maar ook voor degene die zij verzorgen. De mantelzorger kan naast een persoonlijk gesprek, ook

ter ontspanning terecht voor een massagebehandeling of Reiki. Om de mantelzorger te ontlasten wordt GRIP ingeschakeld voor dagopvang en het maken van uitstapjes, zodat de partner en/of verzorgende tijd krijgt om iets voor zichzelf te doen. Ook begeleiding in de laatste fase van het leven behoort tot de mogelijkheden. In de vorm van gesprekken of praktische ondersteuning. Wilt u een mantelzorger in het zonnetje zetten dan is een feestelijke cadeaubon van GRIP een idee. Het bedrag kunt u zelf bepalen. Voor informatie kunt u terecht op de geheel vernieuwde website: www.grip-kvb.nl, of bel met Kees op tel. 06-28469615, of tel. 0578-697421.

WAPENVELD- Bert Groffen is vijftig jaar geworden. Natuurlijk wilden zijn vrouw en kinderen dit heugelijke feit aan iedereen la-

ten weten dus zetten ze een grote Abraham in de tuin die ook aan de overkant van het kanaal prima te zien was.

Nieuw bij ’t Klooster: de Winter Weerstand Test

EPE- Museumboerderij Hagedoorns Plaatse organiseert op 2e kerstdag een kerst-inn voor alleenstaanden in de gemeente Epe. Deze kerstbijeenkomst wordt door vrijwilligers georganiseerd en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Naast een kerstlunch krijgen de gasten een rondleiding door de museumboerderij en een film over Hagedoorns Plaatse. Een van de organisatoren is Henk Radstake. Hij weet dat veel mensen met Kerst alleen zijn of zich een ‘last’ voelen van kinderen, familie of kennissen. “Ze moeten hun eigen activiteit kunnen kiezen en zelf invulling geven aan de kerstdagen,” aldus Henk. “Wij willen hen daarin tegemoet komen door een kerst-inn te organiseren. De gasten worden hartelijk ontvangen, voorzien van een hapje en een drankje en van de nodige informatie over ons prachtige museum. Wij rekenen op maximaal 35 deelnemers.” Het programma, dat wordt georganiseerd en begeleid door vrijwilligers van het museum, ziet er als volgt uit: ontvangst met koffie en gebak, rondleiding over de archeologische tentoonstelling en de boerderij, gezamenlijke kerstlunch, film over de museumboerderij Hagedoorns

Plaatse en nazit met een drankje. Door middel van deze kerst-inn hoopt de werkgroep de bekendheid van Hagedoorns Plaatse te vergroten. “Wat de boer niet kent, dat eet hij niet, is een bekend gezegde. Zo geldt dat eigenlijk ook voor ons museum. Veel inwoners uit onze gemeente Epe kennen de museumboerderij en de expositieruimte niet. Als ze hier eenmaal zijn, zijn ze aangenaam verrast!” weet Henk uit ervaring. “Ze herkennen dikwijls veel zaken van vroeger, ze ‘beleven’ het landleven zoals het vroeger hier op de Veluwe was. Daarnaast zijn ze verbaasd over de grote expositieruimte en de fraaie collectie die daar te zien is.” Geïnteresseerde alleenstaanden uit de vier dorpen in de gemeente, die 2e kerstdag op Hagedoorns Plaatse aanwezig willen zijn, worden verzocht zich aan te melden. Dat kan telefonisch of via de mail: henkradstake@kpnmail.nl of tel. 06-11363751. Verder kunnen belangstellenden altijd bellen naar het museum, tel. 0578627162 of mailen naar info@hagedoornsplaatse.nl. Zie ook: www. hagedoornsplaatse.nl. (Vanaf 1 november woensdag- en zaterdagmiddag geopend).

OENE- Dagelijks komen we in contact met virussen, schimmels, bacteriën en vrije radicalen die, of we dat nu willen of niet, onze weerstand ondermijnen. Ons lichaam zet hier een effectieve verdediging tegen in, zodat we er normaal gesproken geen of nauwelijks last van hebben en er niet ziek van worden. Men spreekt dan van een gezond afweersysteem en een goede balans. Deze balans kan helaas makkelijk verstoord raken en de gevoeligheid voor ziekteverwekkers neemt dan toe. Om dit voor te zijn kunt u een Winter Weerstand Test doen bij ’t Klooster. In een consult van een half uur à 35 euro krijgt u door maatwerk een persoonlijk advies hoe u uw weerstand kunt verhogen. Bel voor een afspraak ’t Klooster tel. 0578-641789 of mail naar info@tklooster. com. Meer informatie vindt u op www.tklooster.com.

Volle Maan Bijeenkomst EPE- Op zaterdag 10 december organiseert het Zhigong Instituut in samenwerking met de groep ‘Sound of Silence’ een speciale Volle Maan Bijeenkomst in de grote kerk in Epe. Twee krachtige stromen ontmoeten elkaar: Zhineng

Shampoo maken voor kids HATTEM- Voor kinderen is het natuurlijk heel erg leuk om te leren hoe dingen gemaakt worden. Iets ‘alledaags’ als shampoo, hoe wordt dat eigenlijk gemaakt? Wat zou het mooi zijn om helemaal zelf een eigen shampoo te maken, die ook nog eens zo lekker is dat deze thuis gebruikt kan worden. Alle kinderen die zelf aan de slag wil-

len, kunnen op zaterdag 19 en 26 november terecht bij Stichting Welzijn Hattem in De Marke. De eerste zaterdag gaan de kinderen lekker aan de gang met de shampoo en de tweede zaterdag maken zij er zelfs nog een mooie verpakking bij. De kosten voor twee keer zijn 15 euro. Aanmelden kan via de mail: info@ swhattem.nl of tel. 038-4432881.

Qigong en klankhealing. “Vanuit vloeiende energetische bewegingen om lichaam en geest wakker te maken en te openen gaan we over in een ontspannend klank-lig concert waar we uitgenodigd worden om een innerlijke klankreis te gaan beleven”, laat de organisatie weten. Zij starten om 18.00 uur met het beoefenen van de basisoefeningen van Zhineng Qigong onder leiding van Anne Hering. Na de pauze gaan ze rond 20.00 uur door met een klankconcert van de groep ‘Sound of Silence’ onder leiding van Irene Pool. De verwachting is dat het programma tot ca. 22 uur duurt. De Grote Kerk in Epe is gevestigd aan de Beekstraat 1. Inschrijving en informatie: www. zhigong.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 219

r de e v o d n o gsav n i t h c i l r o Vo LEN E I F O R P S PLU

Â&#x2026;succesvol woningen verkopenÂ&#x2026;

er 23 novemb g a d s n e o W 21.00 uur. l of telefoon 0578-693411 .n van 19.00 â&#x20AC;&#x201C; noordgouw n via info@ Meld je aa gouw.nl www.noord Extra info:9UDDJSULMV½ Vraagprijs: Â&#x20AC; 250.000,=NN k.k. Emmalaan 12, Heerde - In geliefde woonwijk gelegen vrijstaande semi-bungalow met garage en tuinhuisje - Woonkamer voorzien van gashaard - Moderne keuken met inbouw apparatuur - 2 slaapkamers en douche op de begane grond - 1e Verdieping: via vaste trap naar ruime overloop, hobbyruimte en 3e slaapkamer - Aangebouwde stenen garage met verwarming, water en elektra - De woning is op loopafstand gelegen van alle voorzieningen!

MOZA, voor succesvol verkopen! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

h? c r a e s e r f sie o s e r p x e d! , n t o v a Spor e z e ef ze d e l e b n e Kom ling in klas 1

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Elke leer ofiel: kiest een plusporrtklimmen, turnen, (oa. Sp eeler) - Spo r t , tennis, sk survivalrun eren, ren, schild oa. Boetse ( ie ess r - Ex p ma, gitaar) dra

-

otica, Research (ovoa.gRelos,bzeepbellen) GPS,

HEERDE EPERWEG 8 a TEL. 0578-691781

GRATIS!! sky-lederen SPORTTAS t.w.v. â&#x201A;Ź 30,00

EPE PLATVOET 8 TEL. 0578-613713

WASSEN KNIPPEN DROGEN. ..............

â&#x201A;Ź 20,00

HEREN KNIPPEN. .......................................

â&#x201A;Ź 18,00

VOLUME PERMANENT + knippen. ....

â&#x201A;Ź 52,50

LOOP GERUST EENS BINNEN WIJ ZIJN OOK ELKE DINSDAGAVOND GEOPEND

Dennenheuvel Nieuws

NIEUW LOOPANALYSE! Bij aanschaf van hardloopschoenen incl. loopanalyse!

-

Wij zijn geopend tussen Kerst en oud & nieuw. Iets te vierenâ&#x20AC;Ś. Een sfeervolle dinerzaal behoort tot de vele mogelijkheden. Ook op zondag mogelijk. Op onze nieuwe Ă la carte kaart diverse wildgerechten

- Laat u verwennen met een â&#x20AC;&#x153;Wildmenu inclusief wijnarrangementâ&#x20AC;? Ontvangst met een glas Cava en een â&#x20AC;&#x153;wildâ&#x20AC;?amuse Wildzwijnscoppa, kleine salade, krokante knolselderij en truffeldressing **** Heldere bouillon van fazant met zuurkoolschuim **** Haasfilet omwikkeld met katenspek, hazenpeper, kastanjepuree en jus met specerijen **** Taartje van pure chocolade met compote van vossenbessen en vanille-ijs

geldig e zolang d d voorraa strekt

Prijs â&#x201A;Ź 59,50 per persoon *Gratis

Kerkstraat 12-14 â&#x20AC;˘ tel. 038 - 444 94 74

Geldig tot eind december 2011. Geen wild liefhebber dan passen wij het menu graag aan. Heerderweg 27 8161 BK EPE 0578-612326

www.dennenheuvel.nl info@dennenheuvel.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 20

Nieuwe Bose Wand bij Electro World Rozendal

Kerstconcert ‘De Lofstem’ EMST- Op vrijdagavond 16 december geeft het Chr. gemengd koor ‘De Lofstem’, o.l.v. Henk van der Maten het jaarlijkse kerstconcert in de Emster kerk. Als gastkoor treedt deze avond op het gemengde kerkkoor Rafidim uit Elburg o.l.v. Herman Witter.

Ook kinderkoor Irene uit Emst o.l.v. Meta Hovius-Van de Berg zal deze avond optreden met jonge solisten. Tijdens deze koor- en samenzangavond wordt de meditatie verzorgd door ds. J. Boer. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.

Prins Joop en Prinses Bo gaan Darpspompers voor

HEERDE- Bose introduceert zijn eerste soundbarsystemen met het Lifestyle 135 home entertainmentsysteem en het Cinemate 1 SR-systeem. Beide systemen zetten een nieuwe norm voor soundbarsystemen wat betreft plaatsingsvrijheid en audioprestaties. “Wat zo bijzonder is, is dat je met één luidspreker het effect bereikt van een complete home cinema set”, legt Bertwin Voorhorst van Electro World Rozendal uit. In

tegenstelling tot de conventionele systemen bieden het Lifestyle 135 home entertainment-systeem en het Cinemate 1 SR-systeem gebruikers echte vrijheid bij de plaatsing: de systemen kunnen in twee standen in de buurt van de televisie worden geplaatst zonder concessies te doen aan de geluidsprestaties. Daarnaast wordt het geluid van het systeem in iedere ruimte optimaal weergegeven. Daarvoor analyseert het systeem eerst de

ruimte waarin het zich bevindt, en stemt vervolgens het geluid af op de unieke akoestische eigenschappen zoals afmetingen, vorm en zelfs inrichting van de ruimte. Wilt u zelf ervaren hoe de nieuwe systemen werken? Dat kan: bij Rozendal vindt u nu de nieuwe Bose Wand. U bent van harte welkom aan de Zwolseweg waar Steven of Bertwin u kunnen voorzien van de nodige informatie en een demonstratie.

IJsvereniging Hattem in de startblokken HATTEM- De ijsvereniging Hattem is startklaar voor de komende winterperiode. “We hopen dat er tijdens de vorstperiode veel geschaatst kan worden. Volgens de weergoden zullen we een strenge winter krijgen”, laat het bestuur weten. Maar voor het zover is zal het bestuur in de komende weken de leden voorzien van de lidmaatschapkaarten welke

tevens vrije toegang geven tot de ijsbaan. Onder het genot van warme chocolade melk en erwtensoep kan het “schaatsfestijn” dan weer losbarsten. Ook zullen er clinics gegeven worden door gediplomeerde schaatstrainers. Op de vernieuwde website van de ijsvereniging zijn tijdens de vorstperiode de openingstijden te zien. Tevens zijn ze dan via

Debatavond in Ontmoetingskerk

HEERDE - Op zondagavond 20 november om 19.00 uur vindt er in de Ontmoetingskerk in Heerde een debatavond plaats. Geen traditionele

jeugddienst dus, maar een bijeenkomst van ongeveer een uur waarin jij je mening mag geven. Aan de hand van uiteenlopende stellingen gaan ze

Rabobank introduceert Rabo Stimuleringsfonds EPE- Om op de Noordoost-Veluwe de bedrijvigheid te stimuleren en de innovatie en duurzaamheid te bevorderen, richt Rabobank Noordoost-Veluwe in 2012 het Rabo Stimuleringsfonds op. Met het fonds worden initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid financieel ondersteund. De bank doneert hiervoor jaarlijks een deel van haar winst

met een minimum van 75.000 euro en een maximum van 150.000 euro per jaar. Het Rabo Stimuleringsfonds komt naast het Rabo Coöperatiefonds van waaruit projecten worden ondersteund die dienen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving. Voor meer informatie: www.rabobank.com/mvo.

Vriezes Erfgoed trouwlocatie WAPENVELD- Het complex Vriezes Erfgoed in Wapenveld wordt aangewezen als vaste trouwlocatie. Het college van de gemeente Heerde reageert daarmee positief op een verzoek van

Stichting Molenbezit Heerde. Wat het college betreft is het complex representatief voor de gemeente en voldoet het aan alle eisen, zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid.

twitter te volgen. Op 24 november om 20.00 uur zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in het clubgebouw aan de Hof van Blom. Wie hierbij wil zijn, is van harte welkom. De verslagen van de penningmeester en secretaris zullen 1 uur voor aanvang ter inzage liggen. De agendapunten kunt u vinden op www.ijsvereniginghattem.nl. met elkaar in discussie over het geloof, de actualiteit en dingen die jóu bezig houden. Uiteraard is debatteren niet verplicht, gewoon luisteren naar wat anderen te zeggen hebben mag natuurlijk ook. Daarnaast kun je tijdens de bijeenkomst ook je mening delen via twitter (#okh). Neem je mobiel dus mee. Tussen de debatrondes door kun je luisteren naar en meezingen met tienerkoor Promise (foto) en het combo van de Ontmoetingskerk. Aan het eind van de bijeenkomst vertelt ds. Gert Wijnstok in maximaal 5 minuten welk Bijbelverhaal er tijdens het debat bij hem is komen bovendrijven. Ben jij erbij? Wie weet tot zondagavond 20 november! #twexit. Kijk ook op www.ontmoetingskerkheerde.nl.

College akkoord met oplossing HEERDE- Inzake het beroep dat is ingesteld tegen de afsluiting van de Sportlaan in Heerde gaat het college van de gemeente Heerde akkoord met een voorgestelde oplossing. Daarbij nemen zowel de gemeente als de betrokken partij de helft van de kosten voor het plaatsen van een elektrisch hek voor hun rekening. Het gaat hier voor de gemeente om ongeveer 2600 euro. Met een akkoord is het voor Rechtbank Zutphen makkelijker om een besluit te nemen over het ingestelde beroep.

Bingo VAASSEN- Wijkvereniging Oosterhof organiseert op vrijdag 18 november weer een bingo avond. U bent welkom aan de Zichtstede 16A te Vaassen. Zaal open om 19.00 uur. Start 20.00 uur. Als vanouds is het eerste kopje koffie gratis en zijn er lekkere hapjes tussendoor.

EPE- Vrijdagavond om 23.11 uur werd het nieuwe Prinsenpaar van de Darpspompers gepresenteerd in Partycentrum de Middenstip in Epe. Prins Joop en Prinses Bo zullen dit jaar de Darpspompers voorgaan in het feestgedruis. De avond begon met de bekendmaking van het nieuwe jeugdpaar van de Darpspompers. Dit jaar is de jeugdcommissie er in geslaagd om maar liefst 5 personen te vinden die samen de jeugd van de Darpspompers voorgaan. Dit jaar zwaait Prins Sydney de scepter met aan zijn zijde jeugdprinses Shabnam, Adjudant Olivier, Nar Rick en hofdame Yasmijn. Daarna was het de beurt om

afscheid te nemen van Prins Henk en prinses Arielle. Zij werden op ludieke wijze uitgezwaaid door het bestuur en de Raad. Rond 23.00 uur gaf het Convent een sportieve draai aan de avond door een Prinsenbingo te starten. Uiteraard was de hoofdprijs een jaar lang Prins zijn. Nadat iedereen zijn kaart vol had gespeeld en hiervoor een ludiek Prinsenbingoviltje ontvangen had, viel het getal 11 en had Prins Joop zijn kaart vol en werd hij verkozen als Prins. Joop wees hierop zijn dochter Bo aan als prinses waarna het paar zich snel moest verkleden om daarna officieel als prinsenpaar op kwam.

Nieuwe expositie De Queeste HEERDE- De nieuwe expositie bij Galerie en Beeldentuin De Queeste in Heerde is te zien van 19 november t/m 8 januari en is getiteld “Evolution of beauty”. Drie jonge kunstenaars, allen net afgestudeerd, Anna van der Werf in Amsterdam, Kristian Nikolov en Alexander Peev in Sofia, laten hun werk zien: keramiek, grafiek, tekeningen en schilderijen. Alhoe-

wel hun materialen hetzelfde zijn, is het gebruik door de kunstenaars heel anders. De galerie is open op vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Marjolijn Jager, Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6, 8181 LL Heerde, www.galeriedequeeste.nl, marjolijn@galeriedequeeste.nl, tel. 06-20881914.

EPE- Gelderland Vakbladen heeft dit seizoen het bestaande sponsorcontract met sv Epe opengebroken. Niet alleen heeft de uitgeverij uit Epe zich als Briljantsponsor verbonden aan de club, maar tevens gekozen om als subsponsor van het Paastoernooi, het Jeugdtoernooi voor lagere elftallen en het Tentenkamp op te treden. Bovendien sponsort Gelderland Vakbladen een aantal teams in het kader van het

nieuwe Kledingplan. Daaronder ook Epe B2. Dit team is door het Eper bedrijf voorzien van nieuwe trainingspakken. Voorzitter Hans Vagevuur van sv Epe overhandigde sponsor Ton Brands afgelopen zaterdag een boeket en bedankte hem voor de steun van het talentvolle jeugdteam. B2 zelf deed ook een duit in het zakje en schonk de blij verraste sponsor een heerlijk bierpakket. Foto: Rijk van Ark.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA221

Â&#x2026;dus wilt u verkopen? Bel MOZA !9UDDJSULMV½ Vraagprijs: Â&#x20AC; 268.000,=NN k.k. Duisterestraat 63, Heerde - Modern, sfeervol, zeer ruim appartement, nabij het centrum, met prachtig uitzicht - Royale en lichte woonkamer met werkplek en toegang naar zonnig balkon op het zuiden - Open keuken (crème) v.v. inbouw apparatuur - Bijkeuken, badkamer met douche en meubel - 2 slaapkamers 15m² en 7m². Inpandige berging - Eigen parkeerplaats en berging in de parkeergarage - Gelegen op 2e verdieping in kleinschalig appartementencomplex met lift

Esther van Dijk, coĂśrdinator ouderenwerk Hof van Blom 5, 8051 JT, Hattem T. 038 4446296, info-senioren@swhattem.nl Werkdagen: maandag t/m donderdag

MOZA, een persoonlijke zaak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Stichting Welzijn Hattem is een brede welzijnsstichting die zich bezig houdt met peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, activiteiten voor volwassen en ouderenwerk. Wij werken met een enthousiast team van medewerkers, vrijwilligers en docenten vanuit meerdere locaties in Hattem. Wij zijn op zoek naar een: PEUTERLEIDSTER/COĂ&#x2013;RDINATOR PEUTERSPEELZAALWERK 12-15 UUR PER WEEK De functie is verdeeld over uren in de uitvoering en coĂśrdinerende uren. Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar Stichting Welzijn Hattem o.v.v. vacature peuterspeelzaal, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem of mailen naar info@swhattem.nl vóór 5 december 2011. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website www.swhattem.nl

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

â&#x20AC;˘ Bitumineuze dakbedekking

â&#x20AC;˘ Koperen goten

â&#x20AC;˘ Single daken

â&#x20AC;˘ Zinken goten

â&#x20AC;˘ Koperen roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Gevelbekleding zink/koper

â&#x20AC;˘ Zinken roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

Gratis garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Actie is geldig van 15 september t/m 31 december 2011

MECHANISATIE- & HANDELSONDERNEMING

DERK JAN ROELOFS

Voor al uw sleutelwerk aan wat voor machine ook ! Nieuw ..... Mobiele hydrauliekslangenpers Ida Pluckroosweg 1b 8167 MB Oene

Tel: 06 -42 28 24 66 Derkjan1@hotmail.com

*

â&#x20AC;&#x153;125 jaar Bosch staat voor 125 jaar betrouwbaarheid. Daarom trakteren wij op 125 maanden gratis garantie bij de betrouwbare HR II ketels van Bosch. Goed voor jarenlang zorgeloos genieten!â&#x20AC;?

24 UURS SERVICE

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Actie* geldt voor

Bosch HR II ketels CW-klasse 3-4-5

Informeer bij ons naar de actievoorwaarden.

Installatiebedrijf Gert Lammers V.O.F

Stationstraat 18, 181 CX Heerde telefoon (0578) 694595, fax (0578) 696774 info@gertlammers.nl, www.gertlammers.nl

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Â&#x2122;:c`Za\aVh Â&#x2122;>hdaVi^Z\aVh Â&#x2122;<aVh"^c"addY Â&#x2122;=VgY\aVh Â&#x2122;KZci^aVi^ZgddhiZgh Â&#x2122;6VckZglVciZVgi^`ZaZc Â&#x2122;OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA 22

A L VO O R

U!

SPE

IA

JO

C

MARKER.EU

D I C K . A N D . C O

U!

SP

IA

J

O

E

C

A L VO O R

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

 

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 E-mail: info@garagevanlohuizen.nl e-mail: werkplaats@garagevanlohuizen.nl

Voor reparaties alle merken Zorg dat u opvalt .... APK keuringen Komenlangs voor een GRATIS Kom nu langs voor de verlichtingscheck!!! WINTERCHECK!

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. :

Feestje?

· · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R C O M F O RT

www.schoonenberg.nl

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Glasheldere een service voor ! ijs pr redelijke

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA 23

VA N A F VA N DA AG T/ M Z AT E R DAG  D E C E M B E R D I V E R S E M O D E L L E N E N WA S S I N G E N MUV NIEUWE COLLECTIE EN BASICS

D E A L E R VA N O . A . : AND MORE...

DORPSSTRAAT 21 HEERDE WWW.DICKANDCO.NL

d pen ur o e ´s g 6.00 u g a t1 erd Zat 0.00 to 1 van

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe

Telefax 0578 – 621218

Telefoon: 0578 – 620615

E-mail: info@gswvanherk.nl

ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

LAAT ONS MAAR SCHUIVEN! EN SNOEIEN,..EN ZAGEN...

Nu de natuur in ruste is, is het weer tijd om te snoeien, te zagen en bij tijd en wijle sneeuw te schuiven. En dat TEGEN HOGE WINTERKORTING! Bel nu : 0578 561 015, of mail naar: tuinvisie@visserenvos.nl en informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Kinderopvang ‘t Hummelhuis is een actieve en klantgerichte organisatie die verschillende vormen van professionele kinderopvang aanbiedt in de gemeente Heerde. Peuterspeelzaal ‘t Hummelhuis is op korte termijn op zoek naar

Vrijwilligers Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is onbetaalbaar en niet te koop, We rekenen wel op je maar rekenen niet echt met je af. Is positief denken en positief doen. Met als enige doel trots zijn op jezelf en dan dat goede gevoel. Er zijn voor een ander Zo gewoon, zo bijzonder. Interesse? Voor informatie kun je contact opnemen met coördinator Monique Nederhof tel.nr. 06-33812503. Mailen kan ook: monique@hummelhuis.nl www.hummelhuis.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 24

Sauskommen terug op kasteel Cannenburch

VAASSEN- Twee bijzondere, zilveren sauskommen en onderschotels, die in 1783 werden vervaardigd voor bewoners van kasteel Cannenburch, zijn na een omzwerving van 130 jaar, weer terug op hun oorspronkelijke plek. Woensdag werden ze in bijzijn van een aantal genodigden plechtig teruggeplaatst in de eetzaal van het achttiende eeuwse kasteel in Vaassen. Conservator Jorien Jas is bijzonder verheugd over deze aanwinst. “Het is het streven van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen om gebouwen met hun inventaris zo origineel en compleet mogelijk te bewaren en in het geval van Cannenburch ook te kunnen

tonen aan het publiek. Dit is de bekroning op het vele speur- en lobbywerk wat er vooraf gaat aan zo’n verwerving. Een stukje historie is terug op de plaats waar het hoort. En met deze zilveren kommen is kasteel Cannenburch nu nog completer geworden!”, aldus de conservator. De sauskommen en onderschotels zijn gemaakt door de Amsterdamse zilversmeden respectievelijk Cornelis Hendrik Bömcke (1758-1818) en Frederik Manicus I (1738-1785). De alliantiewapens van Van Isendoorn-Van Renesse verwijzen naar erfgenamen van de meest bekende bewoner van het kasteel, Marten van Rossem. Na het overlijden van

SamenLoop op historische locatie HEERDE- In 1927 werd de gemeente Heerde eigenaar van Villa Nova en het bijbehorende park en de weide. Ze werden geschonken door de nazaten van Van Meurs die ruim 60 jaar burgemeester van Heerde was. De villa werd verbouwd tot gemeentehuis, het park bleef park en de weide werd het terrein voor allerlei festiviteiten. Reeds in 1925 wordt de Meursweide genoemd als de plek waar op Hemelvaartsdag een muziekconcours gehouden wordt. Jarenlang vierde Heerde daar het oranjefeest bij de verjaardag van de koningin. Ook de VV Heerde heeft er een tijd op zondagmiddag haar competitiewedstrijden gespeeld.

de laatste weduwe Van Isendoorn à Blois in 1881 verdwenen de sauskommen van het kasteel en kwamen in handen van erfgenamen van het echtpaar Van Isendoorn à Blois-van Oldeneel tot Oldenzeel. Dankzij de Vereniging Rembrandt en het BankGiro Loterij Aankoopfonds, de Stichting Martens van Sevenhoven, het VSBfonds, Hendrik Mullers Vaderlandsch Fonds en de Brediusstichting zijn deze topstukken als onderdelen van het oorspronkelijke en rijke inventaris van het kasteel verworven. Door de aankoop konden de stukken na meer dan 130 jaar terugkeren op kasteel Cannenburch.

SWO/E muurschildering met jong en oud EPE- SWO/E Welzijn & Ondersteuning viert dit jaar haar 40-jarig jubileum met verschillende “jubileumactiviteiten”. Op dinsdag 22 november gaan senioren en leerlingen van de RSG NoordOost Veluwe een muurschildering maken bij het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Behalve dat het een leuke jubileumactiviteit is, wil SWO/E in het kader van het verbinden van generaties i.s.m. RSG Noord - Oost Veluwe een activiteit organiseren waarin jong en oud elkaar ontmoeten. Senioren en leerlingen van de RSG gaan gezamenlijk het centrum van Epe opsieren door aan de Stationsstraat, ter hoogte van het Kulturhus EGW een muurschildering te maken. In week 46 gaan leerlingen van de afdeling

Bouw van de RSG, samen met hun docent de heer Jan Augustinus, panelen opzetten aan de Stationsstraat waarop de muurschildering gemaakt gaat worden. De leerlingen van de afdeling bouw zullen de panelen ook alvast voorzien van een grondlaag. De leerlingen van de RSG, afdeling CKV, onder leiding van de docenten Klaasje Grotenhuis en Casperd Schuppert hebben het thema voor de muurschildering bedacht namelijk Jong – Oud. Deze leerlingen gaan vanaf 22 november, samen met senioren van de schildergroepen van SWO/E maar ook individuele senioren, schilderen op deze panelen. De panelen worden verdeeld tussen jongeren en senioren en iedereen werkt een eigen idee uit met verf en kwast. Som-

Op deze historische locatie zal op 22 en 23 juni 2012 de eerste

Veluwse SamenLoop voor Hoop plaatsvinden. Dan wordt er geld ingezameld voor een toekomst met minder risico op kanker, maar er wordt bovenal feest gevierd omdat steeds meer mensen kanker overleven. Het is een wandelfestijn voor teams in een evenement dat 24 uur duurt. Ook uw team kan daar bij zijn. U bent van harte welkom met familie, buren, collega’s of welke andere samenstelling u maar bedenkt. Ook als u de handen uit de mouwen wilt steken als vrijwilliger bent u welkom. Informatie vindt u op www.heerde. samenloopvoorhoop.nl. U kunt ook bellen met Dieke van Dijk, tel. 0578-694592 of Kees Hoogink, tel. 0578-693406. SamenLoop voor Hoop, omdat je iets wilt doen voor een ander.

HEERDE- Expert Wezep heeft de dames van voetbalvereniging S.E.H. D1M in het nieuw gestoken. Als dank voor dit gulle gebaar

kreeg de eigenaar Wout Beelen namens de het team een bos bloemen uit handen van Gerrit Stijf, sponsorcommissie VV S.E.H.

Zandtafel bij de Kouwenaar

mige senioren nemen een heel paneel voor hun rekening maar er zijn ook groepen senioren en jongeren die met elkaar een paneel gaan beschilderen. U kunt zich tot 19 november aanmelden om mee te schilderen. Bent u nieuwsgierig geworden? Ga vanaf 22 november eens kijken aan de Stationsstraat 25 in Epe. De muurschildering is nog tot en met 22 januari te bezichtigen. Deze muurschildering wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Epe, Van Norel bouwgroep, Van Vemde schilderwerken, De Haan makelaars, Reerink IJzerwaren, Copydruk en de Vrienden van de SWO/E. Voor informatie: SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe. Dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur op tel. 0578-620988.

Geslaagd dubbelconcert HATTEM- Hoe mooi een dubbelconcert kan zijn en hoe men van elkaars muziek kan genieten, lieten het Fanfarekorps Ons Genoegen en Chr. Muziekvereniging Marum zien in het Dorpshuis in De Wilp, gemeente Marum. Beide orkesten staan onder leiding van Silva Soepboer, een jonge ambitieuze dirigent die al wat langer leiding geeft aan het orkest uit Marum maar sinds medio 2010 ook de muzikale leiding geeft aan het A-orkest van het Fanfarekorps Ons Genoegen. Voor een redelijk goed gevulde zaal opende de muziekvereniging uit Marum het programma met een goed voorbereid programma. Eén van de hoogtepunten was het werk “Gulliver’s Travels”, een stuk welk met bravoure gespeeld. Een staande ovatie na afloop van hun optreden was dan ook meer dan verdiend. Na de pauze startte Ons Genoegen haar aandeel in het programma met “Fanfare for a Friend”, een flitsend openingsstuk van Bert Appermont, waarbij de aanwezigen hun enthousiasme niet onder stoelen of banken staken. Qua moeilijkheidsgraad was

VAASSEN- Speeltuinvereneging de Kouwenaar in Vaassen heeft onlangs een nieuwe zandtafel in gberuik mogen nemen ten behoeve van de peuterspeeltuin. Kinderen kunnen vanaf nu lekker spelen

met water en zand . De aanschaf van dit toestel is mede mogelijk gemaakt d.m.v. ondersteuning van het Rabofonds. Het bestuur wil de Rabobank Noord-Oost Veluwe hier nogmaals hartelijk voor danken.

Emst zonder hoofdtrainer “Trias Politica” van Jan Bosveld wel het zwaarste werk deze avond, welke toch een sfeervolle uitvoering kreeg van Ons Genoegen. Na o.a. genoten te hebben van de statige concertmars “Leonesse” ontkwam Ons Genoegen er niet aan om een toegift te spelen Dit deden zij met de mars Washington Grays. Het concert werd afgesloten door een gezamenlijk optreden van beide orkesten met een medley, “Tribute to Frank Sinatra”, welke door de aanwezigen werd beloond met een staande ovatie. Na nog gezellig met

de gastgevers uit Marum te hebben nagepraat over met name het concert werd om kwart over 11 de terugreis aanvaard en arriveerden de muzikanten ver na middennacht bij het verenigingsgebouw de ‘Triangel in Hattem. Het Fanfarekorps gaat zich nu voorbereiden op het traditionele Kerstconcert met het Hattems Mannenkoor in de Hervormde Kerk te Hattem op 17 december. Mocht u eens een repetitie van het orkest willen bijwonen, u bent van harte welkom op de maandagavond van 19.30 – 21.45 uur.

EMST- Andre Tolstra is per direct opgestapt als hoofdtrainer van de voetbalvereniging Emst. Na bijna drie intensieve en opbouwende jaren heeft hij het bestuur en de groep laten weten dat hij zijn werk niet meer kan voortzetten, zoals hij en het bestuur het voor ogen hadden. De oefenmeester heeft van de drastisch verjongde ploeg getracht een team te maken, met als doelstelling in de toekomst een goede middenmoter of zelfs een hogere klassering in de 5e klasse te bereiken. De norm voor handhaving in de eerste

twee seizoenen zijn ruimschoots behaald, zeker in het eerste seizoen waarin Emst bijna de nacompetitie behaalde. In de ogen van de trainer is er recent een vertrouwensbreuk tussen hem en een deel van de groep ontstaan. Het team en het bestuur hadden de intentie om met hem het seizoen af te maken, echter André heeft te kennen gegeven uit principiële overwegingen niet meer verder te kunnen en te willen. Het bestuur heeft zich bij deze beslissing neergelegd en gaat naarstig op zoek naar een vervanger.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA225

Uitknipbon

Formido Epe en Hattem pakken flink uit!

25% Korting

*

op 1 artikel naar keuze!

Geldig t/m 19 november 2011.

8

Formido Epe Hoofdstraat 70 Tel.: 0578-62 08 86 Formido Hattem Industrieterrein ’t Veen Populierenlaan 7 Tel.: 038-44 42 541 Alleen geldig bij Formido Epe en Formido Hattem *Geldt niet op acties en lopende orders. Zie de voorwaarden in onze bouwmarkt.

711146 032061

Formido. Haal meer uit je huis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 26

Nieuw: jslijkhuis.nl Workwear

Alsnog schoon maken watergangen VELUWE- Van de percelen langs zogeheten B-wateren in het beheersgebied van Waterschap Veluwe, de watergangen die het waterschap niet zelf onderhoudt maar wel controleert, is ongeveer 90 procent goed onderhouden door de eigenaren. Dat is vergelijkbaar met de situatie in 2010. Voor de overige percelen kunnen de eigenaren nog op korte termijn aan hun verplichtingen voldoen, zonder op te draaien voor de kosten die het waterschap moet maken om de watergangen alsnog schoon te maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse najaarsschouw die het waterschap onlangs uitvoerde. Van de bijna tienduizend percelen die grenzen aan B-watergangen zijn er 999 percelen niet schoon. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal percelen. Het waterschap heeft 855 eigenaren

HATTEM- Wie aan J. Slijkhuis VOF denkt, denkt waarschijnlijk direct aan het ruime assortiment dierverzorgingsproducten. Wat weinigen weten is dat het bedrijf aan de Populierenlaan 6 in Hattem ook hét adres is voor bedrijfskleding en veiligheidsschoenen. Daar gaat nu verandering in komen: Antoine Slijkhuis heeft zich bij het bedrijf van zijn ouders gevoegd en gaat zich 100% inzetten voor deze afdeling en dat onder de naam jslijkhuis.nl Workwear. De jonge ondernemer richt zich ondermeer op de ambachtswerkers, zoals stratenmakers, schilders, stukadoors en timmermannen, maar ook op de midden- en kleinbedrijven, groenbedrijven zoals kwekerijen en zzp’ers. “We kunnen de kleinere bedrijven met een man of tien van dienst zijn, maar ook de grotere bedrijven en dan heb ik

het over honderden stuks”, vertelt Antoine. “We richten ons nu eerst puur op Hattem en de nabije omgeving. We willen dit op de rit hebben en dan moet het gaan groeien.” Bij het bedrijf vindt u een uitgebreide collecte veiligheidsschoeisel van o.a GriSport. “Topkwaliteit voor een scherpe prijs”, typeert Antoine dit merk. Daarnaast verkoopt hij kleding van merken als Blåkläder en Beckum. Denk dan aan werkbroeken, shirts, jeans, overalls, bodywarmers, thermo-ondergoed en nog veel meer. “Windvast, waterafstotend en ijzersterk”, aldus Antoine. “Daarnaast kan men hier terecht voor producten zoals helmen en veiligheidsbrillen. Ik kan alles leveren.” Een ander belangrijk onderdeel bij jslijkhuis.nl Workwear is de profielkleding. U kunt er namelijk uw eigen bedrijfskleding laten bedruk-

ken en borduren. “Ieder bedrijf kan bij ons terecht. We hebben polo’s, overhemden enzovoort in vele kleuren”, legt Antoine uit. “Daarnaast kan ik ook helpen bij het ontwerpen van logo’s, bijvoorbeeld voor beginnende zzp’ers.” Benieuwd naar het assortiment? Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november wordt er een Open Huis georganiseerd. Dan kunt u uitgebreid geïnformeerd worden over alle mogelijkheden die het bedrijf biedt en alles van dichtbij bekijken. Deze dagen geldt er 25% korting op alle workwear en 10% korting op alle andere producten dus ook alle producten uit de dierenwinkel. Meer informatie vindt u op www.jslijkhuis.nl. Tevens is hier de webwinkel te vinden. De openingstijden van het bedrijf zijn als volgt: op werkdagen van 9.30-17.00 uur en op zaterdag van 9.30 – 16.00 uur.

Overzichtstentoonstelling Lies van de Beek HEERDE- Bij de Heerder Historische Vereniging zal in de komende periode een overzichtstentoonstelling van de werken van Lies van de Beek uit de jaren 1980 t/m 2000 te zien zijn. Lies van de Beek is geboren in Heerde en heeft in de jaren ‘80 o.a. les gegeven in de Hank en bij het Creatief Centrum Epe. De expositie zal een breed overzicht geven van al haar schilderijen

met als thema “Altijd onderweg en steeds in beweging”. Emoties, kleur en sfeer bepalen dan het uiteindelijke beeld van de kunstwerken. Daarnaast zullen de originele pentekeningen en beeldverhalen uit het boek “Papekule” verhalen in de streektaal, geëxposeerd worden, al deze tekeningen zijn uit de omgeving van Heerde, en velen zullen deze plekjes herkennen. De

Gezellige middag Zonnebloem in kerstsfeer WAPENVELD- Op maandagmiddag 12 december organiseert de Zonnebloem afdeling Wapenveld een gezellige middag. Ditmaal uiteraard in kerstsfeer bij restaurant “de Hekserie” aan de Groteweg te Wapenveld. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Op deze middag zal Dies Nicolai met haar trekharmonica muzikale medewerking verlenen met een sfeervol kerstrepertoire. Zij speelt bekende

liedjes waarbij ook meegezongen kan worden. Ook worden er nog bingorondes gespeeld met mooie prijzen en onder genot van een drankje en hapje kan er gezellig bijgeklets worden. De middag zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. De kosten bedragen 12,50 euro. U kunt zich tot woensdag 7 december opgeven voor deze middag bij: Mevr. A. Roelofs, tel. 038-4478473 of bij mevr. M. Kool, tel. 038-4478859.

tentoonstelling zal op zaterdag 19 november om 15.00 uur door Simon Verhoeven oud huisarts uit de gemeente Heerde worden geopend. Voor het publiek zal de expositie tijdens de openingstijden gratis te bezoeken zijn. Villa Jacoba Dorpsstraat 55 8181 HN Heerde, dinsdag 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur, zaterdag 14.00-16.00 uur.

Natuur uw arts EPE- Stichting Natuurlijk Welzijn te Epe heeft als doel voorlichting geven over complementaire (alternatieve) gezondheidszorg en het bevorderen van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg. Daartoe geeft zij o.a. het iedere twee maanden verschijnend tijdschrift “De Natuur Uw Arts” uit. In het nieuwe nummer gaat het onder andere over: drie giftige vormen van kwik, judasoor, Eye yoga, nierproblemen bij hond en kat en de ziekte van Lyme. Daarnaast staan er artikelen in over teffmeel, ziek van vermoeidheid, reuma en ayurveda en koorts. Voor meer informatie www.natuurlijkwelzijn.org.

Jeugdhonk

EPE- De spelers van sv Epe F3 worden gesponsord door Mixed Damesen Herenmode. Natuurlijk gingen de spelers en hun leiders naar de modezaak aan de Hoofdstraat om de nieu-

we sponsor te bedanken. Daar ontvingen ze een traktatie van eigenaar René Oosterhof, die op zijn beurt in het zonnetje werd gezet door Epevoorzitter Hans Vagevuur.

HEERDE- Op vrijdag 18 november worden bij speeltuinvereniging het Jeugdhonk weer de kaarten geschud voor leden en donateurs. U kunt ook ter plekke donateur of lid worden. Er wordt gejokerd, geklaverjast en gekruisjast. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer informatie, G. Wolf, Rooboerskamp 2 in Heerde, tel. 06-53216501.

aangeschreven om alsnog de watergangen waarvoor zij verantwoordelijk zijn schoon te maken. In de week van 21 november tot 25 november voert het waterschap een herschouw uit op basis van de kwaliteitscriteria in de Keur. De watergangen die dan nog niet aan de eisen voldoen, zullen daarna door het waterschap schoongemaakt worden waarbij de kosten, met daarbij administratiekosten en voorrijkosten, worden verhaald op de desbetreffende eigenaar en/ of eigenaren. Waterschap Veluwe verwacht echter dat de meeste aangeschreven perceeleigenaren op tijd overgaan tot het schoonmaken van de watergangen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het waterschap is bereid vragen van perceeleigenaren te beantwoorden en waar nodig te adviseren.

Dieren bewonderen in Tennishal

WAPENVELD- Vrijdag 18 en zaterdag 19 november zijn er weer volop dieren te bewonderen in Tennishal ’t Olde Veld in Wapenveld. Konijnen, cavia’s, kippen en nog veel meer dieren zijn in één grote show samengebracht en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Na het grote succes van vorig jaar mag de Sportfokkersvereniging Heerde en Omstreken ook dit jaar weer de Provinciale Kampioententoonstelling van de Nederlandse Bond van Sierduiven organiseren. Dit levert erg veel verschillende soorten duiven

op en de voorzitter van de Bond voor Sierduiven zal de tentoonstelling op vrijdagavond 19.30 uur openen. Verder zijn er een aantal speciaalclubs die binnen de tentoonstelling hun districtshows houden. Dit betekent dat veel verschillende fokkers uit de regio in Wapenveld terechtkomen om het tegen elkaar op te nemen en te zien wie de mooiste dieren heeft. Daarnaast worden er ook lootjes verkocht waar leuke prijzen mee te winnen zijn en worden er de lekkerste oliebollen uit de regio gebakken.

Salon de la Rosière officieel geopend

EPE- De schoonheidssalon van Jetske Visser is vorige week officieel geopend. Rond de honderd bestaande en mogelijk nieuwe cliënten kwamen een kijkje nemen in de sfeervolle salon. Onder het genot van een glaasje prosecco en exclusieve hapjes werd Jetske gefeliciteerd met haar nieuwe werkruimte. Bij binnenkomst in de salon valt het portret van Jetske`s oma op, waarnaar haar salon genoemd is. De lichtkoepel en de aardekleuren waarvoor Jetske gekozen heeft zorgen voor een prettige sfeer in de ruimte. Cliënte Ella

van Delft vindt de salon: “Prachtig, maar dat was Jetske’s vorige salon ook”. Ze vertelt verder: ”Ik heb vroeger wel workshops bij Jetske gevolgd, en ik ken haar als een goede gastvrouw. Dit doet ze ook allemaal maar, ik vind het fantastisch. Het is hier meer dan zomaar een kamertje in huis.” Dat Jetske inderdaad een goede gastvrouw is, bleek bij vertrek. Elke cliënt of belangstellende kreeg, heel toepasselijk, een roos mee naar huis, voorzien van een kaartje met een verzorgende ampul er bij. Foto: Sander van den Berg.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA227

Ben jij op zoek naar een leuke baan en vind jij het belangrijk om in een collegiale en plezierige omgeving te werken? Dan hebben wij dé (bij)baan voor jou.

In onze dynamische modezaak in Oene hebben wij momenteel al een grote keus uit veel mooie merkkleding en -schoenen. Zoals je waarschijnlijk al weet wordt momenteel de winkel flink uitgebreid naar maar liefst 6000m2, waarbij we straks vele nieuwe bekende merken aanbieden. Je begrijpt dat we hierdoor veel nieuwe collega’s nodig hebben en misschien ben jij er daar één van. Wij zijn op zoek naar:

Week- en weekendmedewerkers & Ondersteunende magazijnmedewerkers

DE TE S D N E BEK N A V L E WINK O E N E!

(m/v)

(m/v)

In deze afwisselende functies voer je

Werkervaring in de detailhandel is in

zowel ondersteunende werkzaamheden

deze functie niet vereist.

uit in het magazijn alsmede in de winkel.

p o n j i z j i W zoek naar e t s a i s u o enth ! s ’ a g e l l o c

In het magazijn ben jij verantwoordelijk

Wij bieden een flexibele baan binnen

voor het controleren van orders en

een organisatie met een goede

leveringen en het winkelgereed maken

werksfeer. Werktijden voor deze functies

van artikelen. In de winkel ben jij er

zijn in overleg en op oproepbasis.

mede verantwoordelijk voor dat onze

Het betreft een flexibel in te richten

klanten plezierig kunnen winkelen.

werkrooster. De werkzaamheden zijn

Dit realiseer jij door de kleding op een

daardoor goed te combineren met een

juiste wijze te etaleren en te presenteren.

eventuele studie. Wij bieden een salaris

Naast klantencontact zorg jij voor een

conform de CAO voor de Mode-

ordelijke en sfeervolle winkel.

en sportdetailhandel.

Wij zoeken enthousiaste aanpakkers

Solliciteer nu en stuur jouw CV naar

die zich 100% in willen zetten om van

personeelszaken@aro.nl en licht in deze

onze vernieuwde modezaak een groot

mail kort toe waarom jij voor

succes te maken, die goed samenwerken

ARO Fashion Gear wilt werken, op welke

in teamverband en minstens drie

dagen en voor hoeveel uur per week jij

diensten van 4 uur per week beschikbaar

beschikbaar bent. Je krijgt binnen

zijn. VMBO / HAVO werk- en denkniveau

2 weken een reactie van ons waarbij we

is een vereiste alsmede goede

eventueel direct een afspraak maken.

beheersing van de Nederlandse taal.

m

2 m 0 aar liefst 600

Ooster Oenerweg 32 - 8167 PD Oene - www.aro-allgear.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 28

Hofstede presenteert boek

Inwoners Epe winnen hyacinten EPE- Inwoners van Epe die met hun wijkcode 8161 meespelen met de Nationale Postcode Loterij, winnen hyacinten in pot. Zo wordt in één keer een hele wijk in de bloemen gezet. Iedereen die met wijkcode 8161 meespeelde in de septembertrekking van de Postcode Loterij wint per lot een

potje blauwpaarse hyacinten. Deze bloemen zijn duurzaam gekweekt. In totaal winnen de inwoners van Epe 1.981 hyacinten in pot. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs binnenkort kunnen ophalen bij Wittenveen’s Bloemen, Wildforstlaan 28 in Epe.

Oliebollenverkoop Mediona EPE- Het oliebollenteam van de Eperzanggroep Mediona gaat alweer voor haar 29e jaargang de zaterdagmarkt op in Epe. Op zaterdag 19 en 26 november, 3 en 10 december zijn de vrijwilligers van Mediona paraat. Vanuit een vaste locatie gaat de deegmaker de emmers met beslag

HEERDE- Onlangs presenteerde Arie Hofstede de roman ‘Mensen van voorbij’ aan burgemeester Inez Pijnenburg in de Brug in Heerde. De roman speelt zich af in 1928 en is het tweede boek van Arie Hofstede. Het boek biedt een inzicht in het (agrarisch) leven in een klein buurtschap tussen de twee wereldoorlogen. De schrijver blijft dicht bij huis, namelijk in de buurtschap waar hij geboren

werd, opgroeide en z’n eerste baan als onderwijzer kreeg. In de buurschap woonden in zijn jeugd ruim honderd volwassenen. Twintig daarvan waren en bleven vrijgezel. In het verhaal duiken een troubadour en een verdwaalde vreemdeling onafhankelijk van elkaar op. De buurt accepteert hun komst en verandert van sfeer. Een verzorgde roman met ruim vijftig originele oude foto’s waarin de lezer mee-

maakt hoe de autochtonen in boeiende gesprekken kennis maken met de twee ‘vreemde eenden in de bijt’. Alle personen komen op een verrassende manier ‘tot leven’. De lezer leert een buurt, de sfeer en het vrijgezellenleven van 1928 kennen. De vreemdelingen blijven een raadsel tot een fataal gebeuren plaatsvindt. Het boek is verkrijgbaar bij de Boekhandel Primera in Heerde.

voorbereiden, die dan regelmatig naar de markt gebracht worden. Mede door deze jaarlijkse actie te organiseren kan de Eperzanggroep financieel blijven bestaan. Eperzanggroep Mediona is opgericht op 27 juni 1927. Volgend jaar (2012) viert Mediona haar 85-jarig bestaan.

Dutch Dixies met klassieke jazz in Kulturhus van Epe

Hap & Stap vierdaagse in Heerde HEERDE- Volgende week vindt de ‘Hap & stap Vierdaagse’ van Vérian plaats op basisschool Emmaschool in Heerde. Leerlingen van groep 5 leren in vier dagen alles over Eten en Bewegen ofwel over Happen en Stappen! Ook vorig schooljaar organiseerde de afdeling Voeding- en Dieetadvies van thuiszorgorganisatie Vérian bijna wekelijks de gezonde ‘Hap & stap vierdaagse’ voor basisschoolleerlingen van groep 5 in Heerde, Vaassen, Wapenveld en Epe. “Basisscholen melden zich graag aan”, aldus Els van den Heuvel, diëtist bij Vérian en projectleider Hap&Stap Vierdaagse. Thuiszorg Vérian werkt bij het project nauw samen met een kok, met dansschool Wensink uit Apeldoorn en met GGD GelreIJssel. Els van den Heuvel: “De deelnemende basisscholen zijn erg

enthousiast, want niet alleen de organisatie wordt grotendeels uit handen genomen, ook om de financiën hoeven ze het niet te laten. Het project wordt namelijk gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Het enige wat wij van de deelnemende basisscholen vragen, is dat ze zelf de culinaire wandeltocht organiseren, enthousiast zijn en hun leerlingen laten meedoen aan activiteiten als de smaakles en een dansvoorstelling”. Het doel is achten negenjarigen (groep 5) in vier dagen spelenderwijs leren wat wel en wat niet gezond eten is en hoe je kunt bewegen zonder meteen naar een sportclub te hoeven gaan. Verder leren de kinderen tijdens een smaakles of iets wel of niet lekker is en waarom hun smaakpapillen

Glas in lood cursus

reageren zoals ze doen. Daarnaast leren de kinderen van een kok zelf gezonde snacks te maken. Ze studeren onder de enthousiaste leiding van Gerrit Wensink een dans in. En de diëtist van Vérian geeft de leerlingen een uurtje voedingsvoorlichting, maar ook de ouders krijgen voorlichting over de Schijf van Vijf en de Norm voor Gezond Bewegen. Het is belangrijk dat ook de ouders betrokken worden, want zij maken veelal de lunchpakketjes en avondeten voor hun kinderen klaar. Op de laatste dag van de Hap&Stap Vierdaagse barst na de voedingsvoorlichting aan de ouders het feest los. Tijdens het eten van de door de kinderen zelf gemaakte hapjes, voeren de leerlingen de dans voor hun ouders uit en komen de ouders zelf ook nog in beweging. Als basisscholen meer informatie willen over dit project, dan kunnen ze kijken op de website www.hapenstapvierdaagse.nl of contact opnemen met Els van den Heuvel, projectleider Hap&Stap Vierdaagse, via de Vérian Zorglijn: 0900 - 9255 (lokaal tarief).

EPE- Op zondagmiddag 20 november om 15.00 uur spelen de Dutch Dixies in het Kulturhus Epe. Voor liefhebbers van klassieke jazz is dit een buitenkans maar er zijn slechts 150 kaarten te koop. Al vele jaren speelt dit klassieke jazzgezelschap de sterren van de hemel. Het maakt niet uit welke hemel is of dat nu in Nederland, Amerika of het Caribische gebied is. Overal waar zij komen spelen is het publiek geestdriftig en gaat na afloop swingend huiswaarts. De leider van de band is Jan Vervoort, Epenaar, en bijna verslaafd aan muziek maken al vanaf zeer jonge leeftijd. Muziek is emotie stelt hij, en daarmee is vrijwel iedereen het eens. Zeker ook zijn bandleden, met wie hij regelmatig repeteert om de hoge kwaliteit te handhaven. Tijdens zo’n repetitie wordt er hard gewerkt want

zij zijn allen bevlogen musici, zij zijn niet tevreden met een gemiddeld resultaat; het moet perfect zijn. Zij vormen samen een palet van bevlogen musici met aanstekelijk enthousiasme. Dankzij die hoge kwaliteitseisen en resultaten kwamen zij in aanmerking om op uitnodiging in Amerika, Bonaire en Duitsland op te treden. Want op vele plaatsen in de wereld weet men: Klassieke Jazz is onverslijtbaar. Op 20 november kunt u zelf kennisnemen van het spetterende speelplezier van de Dutch Dixies. Reserveren kan eenvoudig via het reserveringssysteem op de website van het Kulturhus. De entree is 7,50 euro per persoon. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Kaartverkoop de Jonge Spelers VAASSEN- Voor de kaartverkoop voor de toneeluitvoeringuitvoering van De Jonge Spelers van 25 en 26 november is een ver-

keerd telefoonnummer vermeld. Dit moet zijn: K. Bonestroo, tel. 0578-575982 of J. van de Haar, tel. 06-22453695.

EPE- Bouwbedrijf Braakman & Pannekoek is al jarenlang sponsor van de Eper voetbalvereniging in het algemeen en sv Epe 3 in het bijzonder. In het kader van het nieuwe Kledingplan stak Braakman & Pannekoek aan het begin van het seizoen het 3e seniorenteam in nieuwe tenues. De beide eigenaren, Dennis Braakman en Rene

Pannekoek, werden bedankt door sponsorcommissielid Robert-Jan Nitert en uiteraard ontbrak het traditionele blauwwitte boeket bloemen niet als blijk van waardering. Ook de jongste supporter van het team, Siem Hulleman, ging samen met zijn trotse vader Stefan op de foto, die werd genomen door moeder. Foto: Esther Hulleman.

Filmliga

WAPENVELD- Mannes Bredewoud uit Wapenveld organiseerde onlangs een glas in lood cursus. De cursus is door de deelnemers als erg positief ervaren. Ondanks dat er hard gewerkt werd was er een prettige ontspannen sfeer. Alle deelnemers hadden het pittige werkstuk binnen de gestelde 5 avonden gereed en waren zeer tevreden met het resultaat. De cursusleider  Mannes Bredewoud was ook tevreden met wat er door de leerlingen aan inzet werd getoond en het eindre-

sultaat. Meerdere leerlingen vonden het jammer dat het al weer voorbij was en gaven aan dat zij zeker ook zouden deelnemen aan de vervolgcursus. Het is de bedoeling in februari/maart 2012 nogmaals een cursus voor beginners en gevorderden te starten op de woensdagavond. De cursussen worden gegeven in  het inloopcentrum “De Drieluik” in Wapenveld. Voor meer informatie: “De Calque”, Mannes Bredewoud, Veldzijderkamp 9, 8191XJ Wapenveld, tel. 06-52479333.

EPE- Op vrijdag 18 november organiseert de Filmliga van Mamuze een filmvoorstelling in de Triadazaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Iedereen die wil weten welke films de Filmliga vertoont kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en de tijd van de film inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Ook de Filmladder met daarop een overzicht van alle films die tot en met december in Epe worden gedraaid, wordt op verzoek toegestuurd. Interesse? Mail dan naar monique@mamuze.nl of schrijf u in via het contactformulier op de website www. mamuze.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA229

Tijdens de verbouwing blijven wij geopend!

goed gevoerde winterjas met capuchon met imitatie bontkraag

van 74,95 voor €

50,-

wind- en waterdichte winterjas met capuchon

van 129,95 voor €

100,-

wind- en waterdichte winterjas met capuchon

van 199,95 voor €

150,-

wind- en waterdichte winterjas met rits en drukknopen

van 119,95 voor €

75,-

warm dames fleecejack met ritssluiting

n e e d o m r e t n i w r e e M j i b l e e d r o meer vo ! r a e g n o ARO fashi

van 79,95 voor €

50,-

hoge laars met gespjes, warm gevoerd

hoge laars met veter, warm gevoerd

hoge laars afgewerkt met gebreide stof

enkellaars, warm gevoerd

hoge laars met ritssluiting

hoge laars met siersok, warm gevoerd

Oene TIJDEN S Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene VERBOUW DE tel: 0578 - 64 12 26 - www.aro-allgear.nl EXTRA VE ING EL V O O R * Vraag naar de voorwaarden. Deze acties zijn geldig DEEL van 14 t/m 19 november 2011.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 30

Dag van de mantelzorg

Wereldwinkel Epe op weg naar feestdagen EPE- De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je daaraan bij. Met het oog op de komende feestdagen, de tijd voor cadeautjes, zijn verschillende nieuwe artikelen in het assortiment opge-

nomen, waaronder keramiek schalen uit Indonesië, ingelegd met mozaïek in verschillende kleuren. Speciaal voor Sinterklaas heeft de Wereldwinkel Epe fairtrade chocoladeletters van Tony Chocolonely. Nieuw zijn de vrolijk beschilderde houten letters. Met de verschillende kleurige of juist stemmige kleine kerstversieringen, gemaakt in ontwikkelingslanden, komt u alvast in de stemming. Er zijn weer kerstkaarten van Amnesty International, Floris en Unicef. Voor het nieuwe jaar bureauagenda’s en kalenders van Oxfam Novib en Unicef. Ook zijn er weer verschillende handige zakagenda’s.

Jubileumconcert Vivo

EPE- Donderdag werd de Dag van de mantelzorg gehouden in het Kulturhus in Epe door mantelzorgers een high tea aan de te bieden. Zo’n 20 mantelzorgers kwamen bij elkaar om te genieten van dit initiatief van de SWO/E. Gerrita Elskamp is tevreden met de opkomst: “We hebben een algemene oproep gedaan en de bij ons bekende mantelzorgers aangeschreven. Het is een redelijk aantal.” Wethouder Jan Berkhoff opende het samenzijn met een toespraak over het belang van mantelzorgers. “De dag van mantelzorgers is een goede traditie om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Ditmaal is er ook aangehaakt bij het landelijke thema ‘de jonge mantelzorger’. Eén op de vier jongeren groeit in een omgeving op die niet zorgeloos is. Zij moeten naast school ook zorg dragen voor het gezin. Dat betekent hand- en spandien-

sten verlenen maar ook mentaal hulp bieden. Die jongeren krijgen vaak ook zelf mentale problemen als ze ouder worden. Het is goed dat deze jongeren ondersteuning krijgen bij de ervaringen van het zorgen.” De mantelzorgers gingen daarna aan de slag met het maken van allerlei hapjes onder begeleiding van catering Van Bussel, Van den Brink. Een van de deelnemers is Herman Klomp. “Ik vind het wel leuk. We komen met een kleinere groep één keer per maand ook bij elkaar. Dan gaan we iets gezelligs doen. Het is prettig om je zorgen te kunnen delen met een vaste groep.”Ook Hidayet is blij met dit initiatief. “Het is prachtig en ik vind het leuk om hier te zijn. De aandacht voor mantelzorgers is belangrijk. We kunnen ideeën uitwisselen en zo weet ik dat ik niet de enige ben met problemen. Ik doe het met liefde maar deze

‘Wieger wil Weg’ WELSUM/NIJBROEK- De basisscholen ‘Ten Holtens Erve’ uit Nijbroek en ‘Dijkzicht’ uit Welsum voeren samen met “Ons genoegen” de minimusical ‘Wieger wil Weg’ op. Aan het muzikale project werken de kinderen van de groepen 3 t/m 6 mee van de basisscholen uit Welsum en Nijbroek. De kinderen

zijn al enkele weken enthousiast aan het oefenen. De uitvoering is op 17 november in het Dorpshuis ‘De Bongerd’ in Welsum en begint om 19.00 uur. Wilt u ook (gratis) kaartjes reserveren voor dit leuke, muzikale project, dan kunt u deze bestellen via de website van “Ons genoegen” www. onsgenoegenterwolde.nl.

Oud papier EMST- In het nieuwe jaar haalt de Speeltuinvereniging Emst op de volgende data het oud papier op: de zaterdagen 7 januari, 18 februari, 24 maart, 12 mei, 23 juni, 1 september, 13 oktober, 8 december.

Wilt u voor 8.00 uur het papier aan de weg zetten in nette en niet te zware dozen. Er mogen geen lege melk- of drankpakken in. Hierdoor krijgt de speeltuinvereniging aftrek van de papier prijs.

‘Schoenmaatjes’ op de Jan Ligthartschool

WAPENVELD- Het leek wel een schoenenwinkel op de Jan Ligthartschool in Wapenveld. De kinderen hebben van een simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau gemaakt. Zij vulden de doos met schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen of andere dingetjes

die zij zelf niet meer nodig hebben. De schoenendozen worden verstuurd naar kansarme kinderen in landen als Oeganda, Malawi en Irak. Daar worden kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen blij gemaakt.

aandacht is wel mooi.” Marianne Logman staat ook goed op te letten hoe je hapjes kunt klaarmaken. “Ik dacht laat ik dan daar maar eens van genieten.” Op zaterdag 19 november organiseert SWO/E voor alle mantelzorgers in Epe een Verwendag. Deze verwendag zal worden gehouden in Het Los Huus aan de Wildforstlaan 3 in Epe. De verwendag is tussen 11.00 en 15.00 uur. Tijdens de verwendag kunt u zich laten behandelen door een kapster, een pedicure, masseur, schoonheidsspecialist, manicure, voetreflextherapeute. Tussendoor kunt u genieten van een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers en tussen de middag kunt u gebruik maken van een lichte lunch. U kunt zich tot vrijdag 8 november bij SWO/E aanmelden op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via tel. 0578-620988 of via de mail gerrita.elskamp@swoepe.nl.

NVVH Vrouwennetwerk 75 jaar EPE- Op donderdag 17 november viert het NVVH-Vrouwennetwerk Epe e.o. haar 75-jarig bestaan. De leden worden die middag van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit te vieren met de invulling van een feestelijk programma. Mieke van Oostveen-Verstraete zal boeiende en verrassende verhalen vertellen. De verhalen “uit het leven gegrepen” worden zo beeldend verteld dat iedereen hierin wel iets van zichzelf zal herkennen. Het dames koor “Vocal Flair” uit Haaksbergen zal met een licht klassiek repertoire deze middag verder muzikaal opluisteren. Het een en ander wordt uiteraard aangekleed met een hapje en een drankje. De leden worden om 13.30 uur verwacht in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 te Epe.

VEESSEN- Zaterdagavond 19 november vanaf 19.00 uur staan de deuren van sporthal ‘de Noord’ open voor het jubileumconcert van muziekvereniging VIVO uit Veessen. Tijdens deze avond wordt het 90-jarig jubileum gevierd. Iedereen wordt uitgenodigd om dit mee te vieren. Tijdens het avondvullende programma zal Vivo voor u spelen, verschillende stijlen dansmuziek tot Nederlandstalige muziek en gaat zij optreden met Margriet Eshuijs en Esther Kouwenhoven. Margriet Eshuijs komt samen met Maarten Peeters en Co Vergouwen naar Veessen. Margriet Eshuijs is bekend van o.a. House for Sale én deze zomer hadden Margriet Eshuijs en Maarten Peters de op één na hoogste binnenkomer in de top 100 met hun single voor Alpe d’Huzes. Margriet is ook te zien in het nieuwe seizoen van het tv programma Ali B op Volle Toeren. Voor Esther Kouwenhoven is ‘de Noord’ bekend terrein, haar

muzikale sporen liggen in Veessen, zij begon een aantal jaren geleden bij de muziekvereniging en studeert ondertussen muziekwetenschappen in Utrecht. De coverband FunQ is van alle markten thuis en zal de avond aanvullen met bekende popnummers en feestmuziek. De muzikale leiding is in handen van de dirigent van VIVO, Maarten van de Kolk. Kortom, het belooft een mooie avond te worden. U bent van harte welkom op 19 november. Het concert begint om 19.30 uur. In de voorverkoop zijn de kaarten verkrijgbaar à 15 euro bij atelier de Bloempot en Ferdinand Draaijer in Veessen, boekhandel Bruna in Heerde, VVV/Shalom in Wapenveld en via de website www. vivoveessen.nl. Voor rabobankleden zijn er kaarten verkrijgbaar à 12,50 euro via de website van de bank, www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/nov/ledenaanbiedingen. Op 19 november aan de zaal à 17,50 euro.

HATTEM- De komende twee seizoenen ontvangt HMHC van Masterfloor uit Wezep en Bos Zwembaden & Wellness uit Twello een royale ondersteuning ten behoeve van de jeugdopleiding en tophockey binnen de Hattemse Mixed Hockey Club. De samenwerking met Masterfloor is in 2009 gestart, tot tevredenheid van beide partijen en is nu verlengd. Voor Bos Zwem-

baden is de samenwerking met de hockeyclub nieuw. Zowel HMHC als Bos Zwembaden verwachten veel van de samenwerking. De overeenkomsten zijn tijdens een lunch in Herberg Molecaten in Hattem ondertekend door Harrie Wageman namens Masterfloor en Ronald Bos, namens Bos Zwembaden en Tim Slager namens de Hattemse Mixed Hockey Club.

Wandelen over Tongerense Heide EPE- Lekker een frisse neus halen? Ga woensdag 23 november mee struinen met boswachter John ter Horst over de Tongerense Heide. De voettocht, georganiseerd door Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, gaat over heidevelden met vennen en door bossen met ondergroei van blauwe en rode bosbes. En wie weet laten de klapekster, blauwe kiekendief en raaf van zich horen. De tocht start om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats Tongerense Hei/Wisselse Veen, circa 100 m voor kampeerboerderij Berghoeve aan de Veenweg 9 in Epe (postcode 8162 RJ). Deelname 4,50 euro, 4 t/m 12 jaar 2,50 euro. Donateurs van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Meer informatie op www.mooigelderland.nl of bij boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr 9.00-10.00 uur).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA231

6WDUWYHUKXXU %XLWHQJHZRRQ %RYHQNDPS In het zuidwesten van Heerde wordt een prachtige nieuwe wijk gerealiseerd. Het eerste deel van de wijk is opgeleverd in 2006 en 2007. Nu gaat de volgende fase van start. Ook in dit deel van de Bovenkamp biedt Triada huurwoningen aan. Het ruim opgezette plan B uitengewoon B ovenkamp ligt op een mooie locatie met een landelijke uitstraling. In dit deel van de nieuwe wijk komt een gevarieerd aanbod aan woningen in diverse architectonische sferen, met veel variatie. K indvriendelijke hofjes, ‘korrelige’ bebouwing en gezellige woonstraatjes wisselen elkaar af. C entraal in het plan ligt een groene brink die het aangenaam dorpse karakter benadrukt.

%XXUWEHPLGGHOLQJKHOSW EXUHQUX]LHVRSORVVHQ De heer Versluys*, huurder van Triada, belt naar buurtbemiddeling. Hij heeft een klacht over een boom van zijn buren, de familie Jansen. Het gaat om de kronkelwilg die bijna op de grens van de twee voortuinen staat.

In deze ruim opgezette wijk realiseert E pavlis voor T riada om te beginnen 1 3 ruime eengezinswoningen en 4 centraal in de wijk gelegen levensloopbestendige woningen. E en uitgelezen kans om te wonen op een wel hele mooie locatie! De start van de verhuur vindt plaats op 29 november van 1 7.00 uur tot 20.00 uur. J eugdcentrum W elgelegen, S tationsstraat 2 te Heerde.

Door: Monique Knigge (Koppel) B uurman V ersluys heeft een hekel aan de boom. “Hij neemt licht weg en in de herfst vallen de bladeren op mijn auto”. V ersluys heeft de buurman een aantal keren tevergeefs gevraagd of hij de boom weg wilde halen. Uiteindelijk verliest hij zijn geduld. T ijdens een weekend dat de buren weg zijn, snoeit hij alle takken aan zijn kant van de tuin drastisch weg. Als de heer en mevrouw J ansen thuis komen, reageren ze furieus. S inds deze gebeurtenis groeten de buren elkaar niet meer. Het echtpaar J ansen heeft de kronkelwilg vijf jaar geleden geplant in overleg met hun toenmalige buren. Ze genieten in het voorjaar van de uitlopende knoppen. Ze proberen de boom regelmatig bij te snoeien. “Maar de familie V ersluys blijft maar klagen en nu hebben ze de wilg aan één kant helemaal kaal gesnoeid! Zonder overleg!” W oedend is de familie J ansen over deze actie van hun buren.

Buurtbemiddeling in Epe Denkt u dat buurtbemiddeling misschien iets voor u is? Monique Knigge is C oördinator B uurtbemiddeling in E pe. Zij werkt voor Koppel E pe. U kunt contact met haar opnemen via telefoonnummer 0578 – 676767 of 06 282 059 47. *Bij buurtbemiddeling bestaat geheimhouding. De namen en omstandigheden in dit verhaal zijn vanwege de privacy verzonnen.

Wilt u weten hoe buurtbemiddeling heeft kunnen helpen bij het oplossen van dit conflict? Lees dan het volledige artikel op www.triada.nl Dit is een informatiepagina van Triada, 15 november 2011 P ostbus 56, 81 80 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@ triada.nl. B ezoekadres: E perweg 61 , Heerde

Agenda Bewonerscommissie Krugerstraat Zuid, Vaassen Jaarvergadering 17-11-2011 1 9.30 uur, De Kouwenaar, W oestijnweg 61 te V aassen Vergaderingen Bewonerscommissie herstructurering Vogelbuurt Vaassen. Op 24-11-2011 en 12-01-2012 1 9.30 uur, De Kouwenaar, W oestijnweg 61 te V aassen B ewoners welkom vanaf 20.30 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA232

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in e binding als u: op dit deze regio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behande00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning ling. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Maeskamp 15 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Jan Hamerstraat 7 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Krugerstraat 68 in Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum ___ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Beschikt u over een zorgindicatie?

nee

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats ____________________________________________________________________________ Telefoon overdag _______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 46

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

www a wonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

www www..triada.nl

HA TTEM, de Dink el 4 1, Gaper slanden HATTEM, Dinkel 41, Gaperslanden

HA TTEM, V ijz elp ad 34 HATTEM, Vijz ijzelp elpad 34,, Hils Hilstt

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

611466 eengezinswoning omstreeks 30 november 2011 € 599,46 € 5,00 3 1974 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 33.614 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz ruime tussenwoning; gelegen aan de rand van Hattem; scholen en supermarkt in de buurt; oppervlakte woonkamer 26m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 6 m²; zolder (23m²) bereikbaar met vaste trap; de woning is in 2004 gerenoveerd en heeft een tweede toilet; tuin op het noorden

611467 eengezinswoning omstreeks 8 december 2011 € 674,74 € 5,00 4 1978 1 of meer personen, verkoopurgenten hebben voorrang; minimaal € 33.614 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz mooie ruime tussenwoning in rustige wijk, scholen en winkels op loopafstand; oppervlakte woonkamer 33 m²; oppervlakte slaapkamers 16, 14, 13 en 9 m²; tuin op het zuidwesten

C

E

WAPENVELD waaik olk 3 6, W apen veld Z uid APENVELD,, Z Zw aaikolk 36, Wapen apenv Zuid

WAPENVELD 7, K war eg Noor d APENVELD,, De V Vrree 3 37 Kw arttelw elweg Noord Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Adv er tienr .: 611464 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 19 januari 2012 Kale huur huur:: € 628,21 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1982 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime gerenoveerde tussenwoning, gelegen in kindvriendelijke wijk; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 9 m²; grote zolder bereikbaar met vaste trap; tuin op het zuiden

C

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

In oningaanbod rregio: egio: Infformatie w woningaanbod

ja

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Postadres: Bezoekadres:

B

611465 benedenwoning omstreeks 6 december 2011 € 765,94 € 25,73 2 2006 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang; geen

Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: bijz onderheden: bijzonderheden: royale hoekwoning op de begane grond, gunstig gelegen vlakbij het centrum en het park; oppervlakte woonkamer 45 m²; oppervlakte slaapkamers 18 en 10 m²; terras op het noordwesten; individuele berging aanwezig; eigen parkeerplek in de garage is inclusief; er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA233

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, K erk str aat 18, Heer de C en trum Kerk erks traat Heerde Cen entrum Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o s ten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

VAA SSEN, C ederho erk enoor d2 AAS Cederho ederhoff 2, B Berk erkenoor enoord

611463 benedenwoning omstreeks 6 december 2011 € 484,47 € 12,96 1 1973 1 of meer personen 35 jaar; 55 jaar en ouder hebben voorrang. Binnen deze doel groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 33.614 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz hoekwoning op de begane grond; gunstige ligging in het centrum; alle voorzieningen gelijkvloers; opp. woonkamer 27 m²; opp. slaapkamer 12 m²; er is zowel een inpandige als een individuele uitpandige berging; zeer geschikte woning voor senioren; de woning is in 2005 gerenoveerd; tuin op het noorden

D

VAA SSEN, Kruger str aat 13 A, Kruger str aat Noor d AAS Krugers traat Krugers traat Noord Adv er tienr .: 611461 dver ertten entienr tienr.: oning: woning: bovenwoning Type w Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 5 januari 2012 Kale huur huur:: € 362,37 Servic ek o s ten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: 1 Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: 1961 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen eis: Ink omens Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; de woning is in 2008 gerenoveerd; balkon op het zuiden

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep aanttal: Doelgroep oep//aan

611462 eengezinswoning omstreeks 16 december 2011 € 481,83 € 5,00 2 1983 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 33.614 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz kleine tussenwoning; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 6 m²; prima woning voor starters!; tuin op het noorden

C

HEERDE, De W ikk eA -6 ((wijk wijk Molenk amp Wikk ikke A-6 Molenkamp amp))

gar age garage Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 2 december 2011 fmeting: 13 m² Afme ting: Kale huur huur:: € 32,49 Bijz onderheden: ijzonderheden: • alleen voor de stalling van auto/motor; • uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; • huurders in de directe omgeving van De Wikke hebben voorrang; • iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada; • bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

E

HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en S str aat Sttations ationss traat

Epe chaepmans tr aat 7 egt elarij Epe,, S Schaepmans chaepmanstr traat 7,, V Vegt egtelarij Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 6114631 Type w oning: maisonette woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: 1 januari 2012 Kale huur huur:: € 528,53 ek o s ten: Servic € 9,54 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: niet bekend Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 Doelgr oep 1 of meer personen; 23 jaar en ouder Doelgroep oep//aan aanttal: onderheden: Bijz ijzonderheden: woning met grote woonkamer op de 1e etage en 2 slaapkamers op de 2e etage

De woning is eigendom van Mooiland Vitalis in Apeldoorn. Als u belangstelling heeft voor de woning, kunt u met de woonbon reageren bij Triada. De kandidaten worden hierna benaderd door Mooiland Vitalis.

Triada heeft een aantal bewoners benaderd van woningen die, zoals wij dat noemen, voor verkoop gelabeld zijn. Deze bewoners kunnen hun woning van Triada kopen als zij dat willen. Diegenen die niet willen of kunnen kopen, kunnen met voorrang in aanmerking komen voor een andere huurwoning. Als een woning in aanmerking komt voor deze verkoopurgenten, wordt dit bij de desbetreffende woningadvertentie aangegeven. Reguliere urgenten (woningzoekenden met een regionale urgentieverklaring) gaan echter altijd voor.

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar::

6119912 etagewoning met lift Brinklaan: voorjaar 2012 Stationsstraat: medio 2012 € 554,71 tot € 732,91 € 44,00 2 2012

Kale huur huur:: Servic ek o s ten: ervicek eko Slaapk amer s: amers: Slaapkamer Bouwjaar ouwjaar:: Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: woningen met een huur onder de € 652,52: maximaal € 33.614 per jaar. woningen met een huur boven de € 652,52: minimaal € 33.614 per jaar, of u hebt aantoonbaar voldoende financiële middelen om de maandelijkse huurprijs te kunnen voldoen. Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 55 jaar en ouder Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten. Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Hattem

Allershoeve 10

benedenwoning

611425

Epe

Pandersakker 11

benedenwoning

611707

Epe

Midachten 50

eengezinswoning

611421

Vaassen

De Oldehofstede 76

benedenwoning

611706

Vaassen

Kastanjehof 5

eengezinswoning

611422

Vaassen

De Wetstraat 50

etagewoning met lift

611705

Aan anttal reactie s acties

anttal Aan Puntten Pun

8

482

bijzondere toewijzing 73

voor ons

345

bijzondere toewijzing 22

Zie de volgende pagina

220

overige woningaanbod.

bijzondere toewijzing

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA234

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Mae sk amp 15 HATTEM, Maesk skamp

VAA SSEN, Jan Hamer str aat 7 AAS Hamers traat

Nieuw in verkoop

Te koop

Traditioneel gebouwde eindwoning, gelegen in een rus- Tax atie waar de: 4 .0 00 axatie atiew aarde: € 17 174 tige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De Kor ting 10% 0 orting € 17 17..4 0 00 woning is gebouwd in 1955, in 1978 aan de achterzijde V A TE VERK OOPPRIJS: 1 5 6 . 600 k.k. VERKOOPPRIJS: € 15 6. S uitgebouwd en in 2005 gerenoveerd. Grotendeels bestrate achtertuin, op het oosten gelegen. Stenen berging aan de Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov achterzijde van de woning. Overwegend kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR-C, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 207 m². Begane gr ond grond Hal / entree; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet; open keuken (9 m²) met aansluiting voor vaatwasser; woonkamer (22 m²); tussenhal; geheel betegelde badkamer (9 m²) met douche, wastafel, 2 e toilet en wasmachineaansluiting; slaapkamer (18 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (12, 10 en 8 m²) waarvan één met vaste kast ten behoeve van de CV-ketel; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel. er dieping 2e v ver erdieping Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging met opstelplaats mechanische ventilatie.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. onoU moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec economis ch aarin de misch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, Jan Hamer str aat 13 AAS Hamers traat

Nieuw in verkoop

Te koop

atie waar de: axatie atiew aarde: Gemoderniseerde tussenwoning met uitzicht over een Tax ting 10% orting groenstrook. Ruim parkeergelegenheid in de directe om- Kor geving. De achtertuin is op het noorden gelegen. VrijVASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS: staande stenen berging met aangebouwde overkapping aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov in 1956 en is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Nefit combiketel, bouwjaar 2006. Totale perceelsgrootte ca. 164 m². Begane gr ond grond Hal / entree; meterkast en kelderkast; toilet; dichte keuken (12 m²) met keukenblok voorzien van inbouwvaatwasser, elektrische oven en gaskookplaat met wokbrander; bijkeuken (3 m²) met CV opstelling en wasmachine aansluiting; woonkamer (16 m²); de begane grond is geheel voorzien van laminaat vloer. er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 4 slaapkamers (10, 8, 8 en 6 m²); geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche voorzien van douchescherm, wastafel en 2e toilet; de verdiepingsvloer is deels voorzien van laminaat vloer en deels tapijt. er dieping 2e v ver erdieping Grote bevloerde en geheel afgewerkte zolder, bereikbaar via vlizotrap.

Begane gr ond grond Hal voorzien van laminaat vloer; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (12 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; bijkeuken (3 m²) met CV opstelling en wasmachine aansluiting; woonkamer (16 m²) voorzien van laminaat vloer. er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (12, 8 en 8 m²); geheel betegelde badkamer (7 m²) met douche, wastafel en 2e toilet. 2e v er dieping ver erdieping Onbevloerde vliering.

6 5 .150 k.k. € 116

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. onoU moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec econoch aarin de misch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin mis woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, Kruger str aat 68 AAS Krugers traat

Te koop

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De achtertuin is op het noorden gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1956 en gerenoveerd in 2004. De begane grond is voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 161 m².

3.5 00 € 18 183 € 18 18..35 0

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

€ 171 171..0 00 0 € 17 17..10 100

VASTE VERK OOPPRIJS: € 115 5 3.900 k.k. VERKOOPPRIJS: Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging Reager en ageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, rie st neem dan telefonisch contact op met Van T Trie ries Mak elaar s in V aas sen, ttele ele 78) 5 7 16 Makelaar elaars Vaas aass eleffoon (05 (057 57 2 9 . U kunt ook een mail sturen naar info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de ze w dez woning VES TIGING.. U oning geldt VRIJE VE STIGING maat schappelijk of ec onohebtt geen binding ((maat maats econoheb mis ch an een k kan misch ch)) me mett de gemeen gemeentte nodig. Ieder Iedereen dus op de ze w oning rre eager en. dez woning ageren.

Te koop

atie waar de: axatie atiew aarde: Goed onderhouden tussenwoning met stenen berging. De Tax achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van Kor ting 10% orting de woning is 1947. De woning is gedeeltelijk voorzien van OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS: dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit HRC VASTE VERK VT, bouwjaar 1999. Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov Totale perceelsgrootte ca. 181 m². Begane gr ond grond Entree / hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (12 m²) met nette keuken voorzien van onderbouw vaatwasser en inbouw gaskookplaat; bijkeuken (3 m²) met aansluiting voor wasmachine en CVopstelling; woonkamer (16 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop met vaste kast; 3 ruime slaapkamers (12, 10 en 7 m²); badkamer (6 m²) met ligbad en wastafel. er dieping 2e v ver erdieping Vliering bereikbaar via een luik.

59.30 0 k.k. € 115

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. oU moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec economis ch aarin de nomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

10% korting op de taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

7.0 00 € 17 177 € 17 17..70 0


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 235

Bestel online uw container!

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

www.herms.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 36

Regionale springwedstrijden

Horse and Hunk kalender VAASSEN- De goede sint is weer in het land. Hij zit te denken wat hij dit jaar zou schenken. Een uniek cadeau vinden dat zou de sint graag doen. Maar wat hebben ze nog niet? Een mooie kalender aan de muur kunnen ze elk jaar gebruiken. De Horse and Hunk kalender voor 2012 is een unieke kalender met sexy mannen en stoere paarden. Voor elke vrouw zit er een droompaard én man bij. De bijzondere combinatie maakt de kalender uniek en levert ook meteen een bijdrage aan het goede doel namelijk; Brooke Hospital for Animals. De kalender is tot stand gekomen door drie vrouwen met hart voor paarden én mannen. ‘Er zijn al veel kalenders met vrouwen

op bijvoorbeeld auto’s maar weinig met mannen. Door deze kalender te maken hoef je niet meer te kiezen tussen paarden of mannen’, aldus Fianne Imminga, één van de ondernemers. Door aankoop van de kalender wordt ook het goede doel gesteund, namelijk Brooke Hospital for Animals. Brooke helpt werkezels en paarden van straatarme mensen in landen als Egypte, India en Pakistan. De toegewijde lokale dierenartsen en hun teams geven gratis diergeneeskundige hulp en voorlichting over dierenwelzijn. Wilt u de kalender van 2012 bestellen voor jezelf of geven als cadeau? Kijk voor meer informatie op de website www. horseandhunk.nl.

Sint Maarten bij het Jeugdhonk

HEERDE- Zaterdag had Pegasus de organisatie van de regionale Springwedstrijden in handen. De hele morgen was het in de Faberhal Heerde één groot springfestijn. Teams konden zich voor diverse onderdelen en op verschillende niveaus inschrijven. Pegasus had zich met twee teams ingeschreven. Het jeugd D team deed de onderdelen lange mat, kast plank, minitrampoline en dubbele trampoline. Hun lange mat

oefening werd beloond met zilver, een mooie opsteker voor deze groep voornamelijk beginnende springers. Het juniorenteam van de springgroep sprong mini- en dubbele trampoline, pegases minitramp en tumblingbaan op C niveau. Waar tijdens trainingen nog veel fouten gemaakt werden, lieten de groepsspringers nu mooie reeksen van sprongen zien. Naast de springgroep, waar enige turnvaardigheid vereist is,

Verschillen in je relatie HEERDE - Verschillen in je huwelijk, hoe ga je daar goed mee om? Over dat onderwerp houdt Jeugd met een Opdracht zaterdag 19 november een themadag in Centrum ’s Heerenhof aan de Zwarteweg 10 in Heerde. Van 10.00 uur (ontvangst) tot ca. 15.30 uur. Kosten: 12 euro p.p. (lunchpakket mee-

nemen, koffie/soep beschikbaar). Kinderopvang t/m 3 jaar. Opgeven is nodig: family@ywam.nl of, tel. 0578-691534. Jeugd met een Opdracht is onderdeel van de interkerkelijke zendingsorganisatie Youth With A Mission. Ze richt zich met het verspreiden van het evangelie op alle terreinen van het leven.

Europacup Veldhuis League4Kidz voor Lazio Roma

heeft Pegasus ook trampolinespringen op het lesrooster staan. Al vanaf ongeveer zes jaar kun je met trampolinespringen beginnen. Er is geen turnbasis vereist; stapje voor stapje worden in een veilige setting sprongen aangeleerd op grote tuin- en wedstrijdtrampolines. De trainingen vinden plaats in Gymzaal de Schotkamp in Heerde onder leiding van Heidi Bijsterbosch. Meer informatie op www.pegasusheerde.nl.

Denk en Zet /NGKZ HATTEM- Op dinsdag 8 november moest het derde team van Denk en Zet de OSBO wedstrijd tegen PSV /DoDO 4 uit Putten spelen. Een wedstrijd uit de vierde klasse A. De wedstrijd verliep helaas niet zo succesvol voor Denk en Zet 3. Ondanks het feit dat er toch wel sterkspelende schakers in zitten werd met 2 – 4 verloren. Denk en Zet 3 staat op achtste en laatste plaats in de vierde klasse A. Het tweede team heeft vrijdag 11 november tegen PSV / DoDO 3j gespeeld. PSV / DoDO 3j- Denk en Zet 2: 2 – 4. Komende dinsdag de eerste ronde van de bekercompetitie.

Waterpolo

HEERDE- Zaterdagmorgen 12 november was het super spannend op het hoofdveld van v.v. SEH. De teams van de Veldhuis League4kidz (spelertjes van ongeveer 6 a 7 jaar oud) speelden de laatste ronde van de najaarscompetitie. De strijd ging voornamelijk om de tweede, derde en vierde plek. De kampioen was al zo goed als zeker bekend. Nadat de 2 wedstrijden gespeeld waren konden de punten opgeteld worden. Op de derde plaats eindigde Ju-

ventus, tweede werd Chelsea. De Europacup werd gewonnen door de voetballers van Lazio Roma. De spelers ontvingen een beker. Alle andere voetballertjes kregen een medaille. De voetballertjes van de Veldhuis League4Kidz gaan binnenkort de zaal in voor de wintercompetitie en eind februari 2012 zal de voorjaarscompetitie starten. Voor vragen en/ of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Edwin Bilderbeek, edwinbilderbeek@hetnet.nl.

Literaire middag HATTEM- Op dinsdag 22 november wordt er een literaire middag georganiseerd, waarbij zowel ‘boekenwurmen’ als ‘literaire leken’ van harte welkom zijn. Margreet Olthof stelt deze middag schrijver en dichter Willem Elsschot centraal, van wie recent de biografie verscheen. Naast Lijmen/Het been en enkele gedichten zullen ook

minder bekende werken punt van bespreking vormen. De middag behoort tot een serie van meerdere lezingen. Aanmelden is niet nodig. Starttijd: 14.00 uur. De middag wordt gehouden in De Doelen, Hof van Blom 5. Informatie: tel. 0384446296 en info-senioren@swhattem.nl. De kosten bedragen: 3 euro incl. koffie/thee.

HATTEM/WEZEP- Ook tegen koploper OZ&PC 2 uit Oldenzaal wisten de waterpolo heren van Hattem/Wezep afgelopen zaterdag geen punten te pakken. De wedstrijd werd gedomineerd door OZ&PC dat bijna uit elke kans scoorde. OZ&PC 2 begon heel sterk en bouwde daarna de voorsprong gestaag uit naar een eindstand van 2-8. Slechts één punt hadden de waterpoloërs van Hattem-Wezep <19 zaterdag meegenomen uit Oldenzaal. De wedstrijd eindigde in een 4-4 gelijkspel. De volgende wedstrijd van Hattem-Wezep <19 is op 19 november in Kampen.

HEERDE- Vrijdag 11 november was het eindelijk weer zo ver; het langverwachte Sint Maarten feest. Ook dit jaar was het mogelijk om bij de Heerder speeltuinvereniging Jeugdhonk te starten. Vanaf 18.00 uur vertrokken er verschillende groepen de wijk Molenkamp in om hun lampions te showen, liedjes te zingen en

wat lekkers te ontvangen. Ondanks de koude avond zijn er 45 kinderen vanuit de speeltuin gaan lopen. Toen de kinderen weer terug waren in het clubhuis van de speeltuin wachtte er ranja en chips voor de kinderen en koffie voor de ouders. Tot slot kwamen er nog warme hapjes op tafel en was het feest compleet.

Expositie bij Viattence HEERDE/VAASSEN- Viattence biedt exposanten al jarenlang de gelegenheid om hun werk aan een wat breder publiek te tonen. Twee maanden lang worden de werken tentoongesteld, waarna het weer tijd is voor een geheel nieuwe lichting. De meeste exposanten komen uit de eigen regio. Schildergroep Heerde exposeert t/m 4 januari 2012 in de Wendhorst te Heerde en van 4 januari t/m 5 maart 2012 in de Speulbrink te Vaassen. Dit jaar heeft een klein gedeelte van de expositie het thema Vrouw(en). De overige schilderijen zullen uit

diverse onderwerpen bestaan, zoals: landschappen, bloemen, dieren, stillevens, mensen. Er wordt realistisch, figuratief of abstract geschilderd. Deze schilderijen zijn tevens te koop. De expositie is dagelijks te bezoeken op de aangegeven locatie(s) en de entree is gratis. Wilt u zelf een keer een expositie verzorgen, neem dan contact op met Lida van Moorst teamleiderwelzijn@viattence.nl of Sieger Nijdam coordinatorab@viattence.nl. Contactadres; Viattence Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel. 0578-668300.

Nieuw prinsenpaar Rossumdaerpers

Halfom-toernooi EPE- Voor de spelers van Epétanque wordt er halverwege de maand het Halfom-toernooi georganiseerd. Er waren deze middag 23 deelnemers naar het Boulepark gekomen. De eerste plaats was een loting tussen 3 winnaars : 1e Jaap Krijgsman 3 gewonnen + 14 punten, 2e Freek Schoonhoven 3 gewonnen + 14 punten, 3e Co Koopman 3 gewonnen + 14 punten, 4e Arjan v. Huffelen 3 gewonnen + 13 punten, 5e Marie Dijkstra 3 gewonnen + 12 punten.

VAASSEN- Natuurlijk ontbraken de bewakers rond de limousine niet, want er werden twee zeer speciale mensen naar het centrum van Vaassen gebracht. Prins Erwin I en Prinses Manuela II van carnavalsvereniging De Rossumdaerpers zijn in een ultra luxueuze auto binnen gehaald om gepresenteerd te worden als de nieuwe leiders van het feest. Dat wordt voor hen een speciale taak,

want zij mogen voorop gaan bij de festiviteiten rond het 44-jarig bestaan van de club; dat is in de carnavalswereld een jubileum. Zij zijn de opvolgers van Prins Sjaak I en Prinses Mariëlle I. De aanloop naar het vierdaagse feest dat in 2012 van 18 tot en met 21 februari wordt gehouden, is zoals altijd begonnen met een zeer gezellige avond tijdens de Elfde van Elfde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA237

Jumbo heeft alles in huis voor grote ĂŠn kleine boodschappen Jumbo doet er alles aan om de ideale supermarkt te zijn. Daarom hebben we het grootste assortiment van Nederland. Keus genoeg! Of u nu kiest voor luxe of voor voordeel. Voor de bekende A-merken of voor ons eigen huismerk. Bij Jumbo Heerde slaagt iedereen. Mist u toch nog een product? Laat het ons weten. Wij halen het product voor u in huis of helpen met een

Ontdek ons enorme assortiment www.jumbosupermarkten.nl

goed alternatief. Test het zelf aan de Stationsstraat!

Jumbo is er elke dag voor ĂĄl uw boodschappen. Lees er meer over op jumbosupermarkten.nl

Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 38

Wethouder overhandigt eerste hout voor kachel de Koekoek

Kunstbus naar Nieuwjaarsconcert HEERDE- Op donderdag 5 januari 2012 gaat de Kunstbus naar het Nieuwjaarsconcert in Weense sferen met het Strauss Orkest. Het nieuwjaarsconcert met solist Selma Harkink (sopraan) is in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Een nieuwjaarsconcert met de grootste componisten uit het Gouden tijdperk van de operette: Strauss Jr.en Lehár. Te beluisteren zijn onder meer delen uit Die Csárdásfürstin, Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron, Der Zarewitsch en Die Lustige Witwe. De voorstelling begint om 20.15 uur en de kosten zijn 41,50

euro inclusief vervoer vanuit Epe, Heerde of Wapenveld. Aanmelding uiterlijk 15 november. Hebt u belangstelling neem dan contact op met Bintwerk, tel. 0578-694626, kantoortijden zijn van 9.00-12.00 uur, Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E in de Gemeentewoning en het VVV en ook in Wapenveld bij het VVV en in Hattem ligt een aantal exemplaren bij de bibliotheek. Ook kunt u op de website www. bintwerk.nl het programma bekijken.

Geslaagde modeshow ANBO

EPE- Woensdagmiddag zijn er zes gemeentelijke bomen gekapt op het terrein van sportcomplex De Koekoek in Vaassen. De bomen werden ter plekke versnipperd en door wethouder Joop van Nuijs symbolisch overhandigd aan Stichting De Koekoek. “We zijn als bosrijke gemeente uitermate blij met de duurzame verwarming die er in het sportcomplex komt. Dat willen wij onderstrepen door deze houtsnippers te overhandigen,” aldus de wethouder. Het nieuwe sportcomplex wordt verwarmd met een houtgestookte ketel: een milieuvriendelijke warmtevoorziening. Voorzitter Jan Goudbeek van de Koekoek: “Niet alleen het zwemwater wordt verwarmd door hout, maar ook bijvoorbeeld de kleedruimtes, de douches, etc. Ter vergelijk, één kuub hout geeft on-

geveer evenveel warmte als ca. 150 m3 aardgas. Door deze manier van verwarmen, verminderen we de CO2-uitstoot dus aanzienlijk.” Omdat hout steeds weer aangroeit en het tijdens de groei evenveel CO2 opneemt als er bij de verbranding vrijkomt, is er sprake van duurzame en CO2 neutrale energieopwekking.

700.000 kilogram houtsnippers De houtverbrandingsinstallatie van de Koekoek vraagt jaarlijks ca 700 ton houtsnippers, gemaakt uit relatief laagwaardige snoeihout en tak- en tophout. Dat wordt zoveel mogelijk verkregen bij snoeiklussen in de nabije omgeving. Uit het kwalitatief goede stamhout worden balken en planken gezaagd, van het overige wordt houtsnippers gemaakt. Deze worden enkele

maanden gedroogd, waardoor de energie-inhoud stijgt en er uiteindelijk minder houtsnippers naar de installatie hoeft te worden getransporteerd. Bij de Koekoek is een zelflossende stortbunker gemaakt die de verbrandingsinstallatie voedt. Deze installatie werkt volledig automatisch. Op het nieuwe sportcomplex blijven de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, maar een aantal moest wijken voor onder andere de nieuwe entree. Wethouder Van Nuijs: “Door er nu houtsnippers van te maken en ze uiteindelijk te gebruiken voor de verwarming van het sportcomplex, dragen ze opnieuw bij aan het milieu.” Op een andere plek op het terrein worden nieuwe bomen aangeplant. Het zwembad zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 worden geopend.

Winterfair in de Boskamp EPE- Op woensdag 30 november zijn er volop activiteiten te verwachten in woonzorgcentrum de Boskamp in Epe tijdens een gezellige “Winterfair”. U vindt er diverse kramen met o.a. erwtensoep, worst en oliebollen, u kunt sjoelen en de Kerstman loopt rond met een grabbelzak. Verder is er een Kerstbingo, boodschappenspel, sierranden, zeepkettingen, creatieve kramen

en een handwerkkraam. Natuurlijk is er volop gelegenheid voor ontmoeting en een praatje. Koffie, thee en frisdrank e.d. zijn te koop en de oliebollen zullen ook niet ontbreken. Er zullen tevens enkele schapen op het terrein bij de Boskamp te zien zijn en op de midwinterhoorn zal geblazen worden. Genoeg redenen om op woensdag 30 november naar de Boskamp te komen.

Goed ontbijt op de Parkschool

De Winterfair is van 14.00 - 17.00 uur. De opbrengst van de bazaar is voor het aanschaffen en vernieuwen van speel- en spelmateriaal en een Wii voor de bewoners. U bent van harte welkom bij Woonzorg Unie Veluwe locatie de Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS in Epe. Voor inlichtingen over deze dag kunt u bellen naar afdeling Welzijn via tel. 0578-615522.

hun eigen levensonderhoud te voorzien. De Parkschool was dit jaar ook weer één van de 2500 basisscholen in Nederland die meedeed aan Het Nationaal Schoolontbijt. Naast het feit dat ontbijten een goede start van je dag is, is het ook lekker en gezellig. De tafels waren gedekt en er waren verschillende soorten brood en beleg waar uit te kiezen was. Leerlingen, leerkrachten en een aantal hulpouders hebben die ochtend een goede start gemaakt met een goed ontbijt.

het publiek te laten zien hoe mooi ze aangekleed waren en te laten voelen aan de stoffen, met de nodige humor daarbij. Tussendoor was er deskundige en duidelijke uitleg door de ladyspeaker mevr. Bakker over kleuren, prijzen en modellen met zo nu en dan een vrolijke noot. Als afsluiting bedankte de voorzitter de dames van Vögele voor hun inzet met een bloemetje en het publiek bedankte alle medewerkers met een gul applaus. Hierna kon het gesnuffel in de geshowde kleding beginnen en werden er nog goede zaken gedaan of werd er besloten om één dezer dagen op pad te gaan naar de winkel van Vögele. Zo kwam er een eind aan een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Sluiting Rabobankkantoor Wapenveld

Oud papier actie EPE- Bij atletiekvereniging Cialfo in Epe staat weer een oud papier container voor haar maandelijkse Oud Papier Actie. De container staat er deze maand van maandag 14 t/m zondag 20 november op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg naast de ingang van de atletiekbaan op sportpark De Wachtelenberg in Epe. Iedereen die zijn/haar oud papier/karton e.d. kwijt wil, kan de gehele week terecht, zowel overdag als ‘s avonds. De opbrengst zal gebruikt gaan worden voor de herinrichting van de kantine. Voor meer informatie: www.avcialfo.nl.

HEERDE- Wist u dat Het Nationaal Schoolontbijt het grootste ontbijtevenement van Nederland is? Er doen jaarlijks zo’n 2500 basisscholen mee en die tellen samen 500.000 leerlingen. Het Nationaal Schoolontbijt kiest elk jaar een of meerdere goede doelen. Zo helpen kinderen in Nederland kinderen ergens anders op de wereld. Eén van die goede doelen is stichting Bake for Life. Jonge gehandicapten worden in derde wereld landen opgeleid tot bakker. Dit geeft deze jonge mensen een kans om in

OENE- De modeshow die de ANBO onlangs organiseerde in café Dorpszicht in Oene, in samenwerking met het Charles Vögelefiliaal uit Epe, kan zeer geslaagd genoemd worden. Het was een gezellige drukte toen de voorzitter de heer Van Til de bijeenkomst opende met een welkomstwoord aan de aanwezigen die rondom in de zaal zaten, zodat iedereen goed kon zien wat er ging gebeuren. Hierna vertelde de filiaalhouder van Vögele, mevr. Bakker, iets over het bedrijf. Daarna kon de show door eigen leden beginnen; 4 dames en 4 heren waren van te voren al naar Epe geweest om in de winkel voor elk een viertal creaties uit te zoeken. Als volleerde mannequins en dressmen liepen ze door de zaal om

Ruitersport EPE- Marjolein Veening won tijdens de 1e Selectiewedstrijd Dressuur Kring NOV + OostFlevoland in Hulshorst, met 210 punten in de klasse Z1, een 5e prijs met haar paard Ulrik. Marjolein rijdt bij de W.E.T. ruiters.

WAPENVELD- Rabobank Noordoost-Veluwe sluit met ingang van 1 mei 2012 haar vestiging in Wapenveld. De geldautomaat van de Rabobank blijft beschikbaar in het centrum van Wapenveld. Reden voor de sluiting is het sterk teruggelopen bezoek aan het kantoor. Per dag bezoeken gemiddeld zes personen de bankhal in Wapenveld. “Hier zijn altijd twee medewerkers aanwezig. Een aantal dat vanwege veiligheidseisen verplicht is. Daarbij verwachten we dat het aantal bezoekers de komende tijd verder daalt. Steeds meer klanten regelen namelijk hun bankzaken via telefoon en internet, op plaatsen en tijden die ze zelf bepalen. De beslissing om het kantoor te sluiten is daarom bedrijfseconomisch onvermijdelijk”, vertelt Gonnie van Dijken, directeur Particulieren. De sluiting van het kantoor wordt

door de bank zorgvuldig voorbereid. “Onze klanten in Wapenveld hebben persoonlijk bericht ontvangen. Verder gaan we met alle direct betrokkenen in gesprek en zoeken we samen naar alternatieven. Denk bij direct betrokkenen aan mensen die regelmatig het kantoor bezoeken maar ook aan ondernemers, kerken en belangenverenigingen. Ons streven is dat niemand door de sluiting in de problemen komt”, aldus Henk Veldman die als projectleider bij de sluiting is betrokken. De sluiting van kantoor Wapenveld leidt niet tot ontslagen. De betrokken medewerkers worden ingezet in andere vestigingen of krijgen een functie binnen het zogenaamde Virtueel kantoor. Hier staan zij klaar om klanten telefonisch van dienst te zijn. Ook beantwoorden zij binnenkomende e-mailberichten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 239

! R O O D R E M E DE BEZ ! G E W T E O M S E ALL WEG=WEG

GIGANTISCHE KORTINGEN!

S N E K U E K E T E L P N M E L O L C E D O M M O O R SHOWaf

KOM SNEL KIJKEN!

OP =OP

S R E S S A W VAAT vanaf

van

PEN P A K G I U AFZ vanaf

TEN A L P K O O K

vanaf

OVENS vanaf

KOELERS

vanaf

RONSf T E N G A M vana

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L

100-267

openingstijden:


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 40

1400e deelnemer IkStartSmart© Gelderland

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

REGIO- Tijdens de jaarlijkse Startersdag van de Kamer van Koophandel in Apeldoorn werd vorige week de 1400e deelnemer aan het project IkStartSmart© Gelderland in het zonnetje gezet. Met de instroom van deze deelnemer is de doelstelling van het project om in vier jaar tijd 1400 starters een begeleidingstraject aan te bieden gehaald. Eind dit jaar eindigt het huidige IkStartSmart©project in Gelderland maar vanwege het grote succes heeft de provincie onlangs besloten dat er een vervolg komt in 2012. Toen startende ondernemer Robbert van

der Scheer uit Veessen zich meldde bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn om een IkStartSmart©begeleidingstraject te volgen, bleek dat hij de 1400e deelnemer aan het project is. Robbert wil van zijn hobby ‘cartoons tekenen’ zijn werk maken maar worstelt met de financiële kant van het verhaal. Via het project IkStartSmart© koos hij een coach die hem daarin begeleidt. Tijdens de Startersdag op zaterdag 5 november bij Omnisport in Apeldoorn ontving Robbert van der Scheer een mooie bos bloemen en een praktisch boek over ondernemerschap

uit handen van Rob Gregorowitsch, directeur van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, en de heer Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie. Bovendien gaven zij een toelichting op het project en riepen de aanwezige startende ondernemers op om zich alvast aan te melden voor het vervolgproject van IkStartSmart© in 2012. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de startpunten van de Kamers van Koophandel in Gelderland of via de website www.ikstartsmart.nl waar ook meer informatie over het project te vinden is.

Brandstofleverancier Dalhuisen zet in op brandstofbesparing

EPE- Brandstoffen- en smeermiddelenleverancier Dalhuisen is één van de toonaangevende bedrijven die donderdag de Lean and Green Award ontving. De Lean and Green Award wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich bewezen, actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Connekt, een onafhankelijk netwerk voor duurzame logistiek in Nederland, reikte namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Lean and Green Award uit in ‘De Nieuwe Kerk’ te Den Haag. De Lean and Green-win-

nende bedrijven hebben zichzelf doelstellingen gesteld en maatregelen opgelegd om tot minimaal 20% CO2-reductie te komen. De logistieke maatregelen die Dalhuisen neemt, variëren van rijstijltraining en –monitoring, optimalisering van de planning, het gebruik van TRAXX Transportdiesel, Castrol smeerolie en (controle op)

VAASSEN- De ontspanningscommissie van CVS VIOS houdt een kaartavond op vrijdag 18 november in het clubgebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Aanvang: 19.30 uur.

Schietuitslagen VAASSEN– Handbalvereniging CVO is blij met de nieuwe sponsor Wim Meuleman die het 2e B team sponsort met de Hypotheekshop. Op de foto van links naar rechts boven; Mirjam van Hunnik, Jitske

bren bleef rustig zitten. Silvia liet nog eens een groen stokpaardje opdraven met energielabels. Opoe zei destijds ook al “vergeleken met mijn peterolielamp, is de prijs van het elektrisch echt een ramp”. Ze zwaaide met een motie over duurzaamheid, maar Inez verkondigde dat het college daar alles al aan deed en dat de motie dus volledig overbodig was. Silvia liet zich overtuigen en bracht het verhaal niet in stemming en mocht een compliment van de burgemeester in ontvangst nemen: “Dat is een verstandig besluit”. Ze mocht willen dat raadsleden vaker zo goed luisterden. De stemming was vervolgens verrassend. De grote criticasters VVD en GBP steunden opeens het voorstel van het college. Dat was fijn, want het gaf de PvdA de ruimte om de coalitie te verlaten en tegen te stemmen. Ze herinnerden zich wellicht dat in 1980 bij de overdracht van het gemeentelijk woningbezit juist de PvdA ervoor gestreden had dat de huurwoningen niet verkocht mochten worden. Verder deed het allemaal sterk aan opoe denken: “Als iemand A zegt en B doet, dan heb je een politicus ontmoet”. warenar

Ballen van Bartimeus

een juiste bandenspanning. Peter Dalhuisen, commercieel directeur van Dalhuisen geeft aan: ‘We zijn erg trots dat wij de Lean and Green Award hebben behaald! Lean and Green is onderdeel van ons project ‘Dalhuisen Duurzaam!’. Voor buitenstaanders klinkt het misschien vreemd dat juist wij als brandstofleverancier ook brandstofbesparing inzetten om CO2-uitstoot te reduceren, maar in ons besef van een veranderende maatschappij, kiezen wij heel bewust voor direct toepasbare milieutechnische- en economische voordelen voor onze klanten en daarmee dan ook voor ons. Onze duurzame inspanningen reiken verder dan alleen Lean and Green. Wij hebben klanten uitgenodigd ook mee te doen aan het project ‘Lean and Green’, maar ook duurzame inspanningen als besparing op gas- en elektriciteitsverbruik, digitaal factureren en digitalisering van onze werkplekken, waardoor we bijvoorbeeld minder printen, zijn onderdeel van ons duurzaamheidsproject.’

Kaartavond VIOS

WAPENVELD- De uitslagen van de schietvereniging Wapenveld. H. v/d Beek 148/165, W.v. Norel 166/155, H v/d Vrught 159/163, J.P. Touwen 161/158, T. Smit 164/167, G. v. Loosenoord 163, R. Compagne 105, W. Smit 134.

De woningverkoop van Triada was in de commissie al zodanig uitgekauwd, dat het in de raad wel een hamerstuk had kunnen zijn. Raadsleden vinden echter dat ze iets moeten doen voor hun geld en om de kosten per uur per raadslid te drukken, moeten er dus veel uren gemaakt worden. Henk Hulsebosch van de democraten gaf onlangs aan dat hij wel 25 tot 30 uur per week met politiek bezig was. Dan kom je op een heel klein uurloontje ondanks een riante vergoeding. Als je de hoeveelheid raads- en commissiestukken bekijkt, vraag je je dan wel af hoe langzaam zo iemand leest. Om de tijd vol te krijgen werden alle meningen vanuit de commissie nog maar eens herhaald. Soms is dat ook nodig. Wim de Weerdt vond namelijk dat zijn verhaal niet goed in de krant had gestaan. Hij zei er eerlijk bij dat hij wellicht niet duidelijk was geweest en herhaalde dus nog maar eens dat het college de burgers tegen Triada moest beschermen. Gerrit van Dijk sprong weer eens in de bres voor de kleine man met een pleidooi voor behoud van goedkope huurwoningen. Hij probeerde Buist in de gordijnen te krijgen met “waarom horen we daarover zo weinig van de PvdA ?”, maar Sie-

Kommerkamp, Esmee Steneker, Eline Meuleman, Rosan Prins, Wim Meuleman, Manon van Bussel. Onder; Sharon Prins, Adaja Siemelink, Marije de Haan, Simone Cazemier, Suzanne Brink.

OENE- Naar aanleiding van een gastles van Bartiméus gingen de kinderen van groep 5 van de School met de Bijbel in Oene flink aan de slag met een kraskaartenactie. Doel: geld inzamelen voor een dure rolstoelfiets voor blinden en slechtzienden. Bijkomend doel: twee mooie ballen, die Bartiméus als beloning in het vooruitzicht stelde. Maar liefst 279 euro haalden de leerlingen van groep 5 in korte tijd op. De heer Van Ingen van Bartiméus Sonneheerdt was blij met deze opbrengst en hield woord: twee mooie ballen om mee te spelen op het plein werden aan de kinderen overhandigd. Enkele weken daarvoor bezocht de heer Van Ingen de School met de Bijbel in Oene om in een gastles wat meer te vertellen over de vraag ‘hoe is het om blind te zijn?’. De

kinderen leerden over het verschil tussen blind en slechtziend zijn, en de problemen die een blind kind dagelijks tegenkomt. Dat het wel heel moeilijk is om een blindegeleidestok te gebruiken werd duidelijk in de film waarin een jongetje zijn wekelijkse les krijgt en leert te luisteren naar de echo’s en weerkaatsing van het getik op straat. Enthousiasme alom toen twee leerlingen zelf aan de beurt waren om de stok te testen. Lastiger dan je denkt om je eigen plaatsje weer terug te vinden. Ook een briefje aanpakken en weer teruggeven terwijl je een donkere bril op hebt met maar twee kleine gaatjes erin valt tegen. Zo is het dus om slechtziend te zijn. Op de fiets naar school gaan mogelijk maken voor een blind kind; dat kan met de aanschaf van een rolstoelfiets.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 241

VOF VD SCHEER NAJAARSAANBIEDING

6EILIGHEID 7IJZORGENERVOOR

SOLO BLADBLAZER NU VOOR

JONSERED BLADBLAZER NU VOOR

â&#x201A;Ź 550.-

â&#x201A;Ź 299.SOLO 637/35 MOTORZAAG NU VOOR

SOLO 646/38 MOTORZAAG NU VOOR

â&#x201A;Ź 399.-

SOLO 652/46 MOTORZAAG NU VOOR

SOLO 651/38 MOTORZAAG NU VOOR

â&#x201A;Ź 649.-

â&#x201A;Ź 479.-

WWWDIJKSTRAVANDIJKNL 

â&#x201A;Ź 529.SOLO 643IP MOTORZAAG NU VOOR

SOLO 675 MOTORZAAG NU VOOR

â&#x201A;Ź 359.-

10%

â&#x201A;Ź 899.-

VERDER NATUURLIJK NOG DIVERSE ANDERE AANBIEDINGEN EN MODELLEN OP VOORRAAD DUS KOM GEWOON EEN KEER VRIJBLIJVEND BINNEN VOOR MEER INFORMATIE

kor ting

LenferI Nin

in 2011!

k

K NU OO

Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken bladblazers, motorzagen, gazonmaaiers, zitmaaiers kunt u bij ons terecht. Vraag vrijblijvend informatie aan.

Veesser Enkweg 45, Veessen Telefoon: 0578 631292, Internet: www.scheervd.com

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 t/m 17.30 za van 8.00 t/m 12.30

in

Heerde

erken Schilderw

H eUeprrodďŹ teeert! ..en

Dijkstra 60 jaar oud, DV BV nieuwVerhuur in Heerde! Schilderwerken Lenferink:

Vrijdag 18 november en zaterdag 19 november

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens â&#x20AC;˘ Verhuisw â&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ Bestelauto sen bus â&#x20AC;˘ Personen

Heino Raalte Hattem Heerde

00

50,

! ! ! G N I T R O K

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Heino Raalte Hattem Heerde

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l W ij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Reparatie van: ¡ witgoed ¡ inbouwapparatuur ¡ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 Â&#x2013; 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

vof Kers Elektro Reparatie Service

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 Â&#x2013; 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Heren opgelet!!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA 42

c ti o n .n l K ij k o p w w w.a

TIENER-DAMES

HEREN

SCHWARZKOPF COLORISTE

lange mouw polyester/ elastan maten XS-L

effen acryl/wol maten S-XXL

diverse kleuren

THERMO SHIRT

thermo KNIE KOUS polyester/ elastan one size

0.89

3.39

VEST of HAAR PULLOVER KLEURING

Elders 14.95 15.95

7.95 3.99 Elders 6.95 7.95

MELKMEISJE

CHOCOLADE

HANDIGE

karnemelk hydraterend 400 ml

350 gram

hout/kunststof 121x41 cm

BODY LOTION

Elders 1.49 1.98

0.79

KRUID NOTEN

Elders 1.39 1.79

0.99

SNEEUW SCHUIVER

Elders 5.95 6.95

3.29

METAAL/GLAS

SINTERKLAAS

CRESHED VELOURS

17x17x38,5 cm

luxe uitvoeringen boordevol kleur-, knutsel- en spelplezier

met kant 3/4 mouw maten S-XL

BROCANTE LANTAARN

Elders 8.95 9.95

5.95

DOE BOEK

Elders 2.49 2.98

1.29

DAMES JURK

Elders 12.95 14.95

6.49

Nu 265 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor wink


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA 43

g i d e l l o v d v e rra sse n g i l e d r o o v d v e rba z e n

VERLICHTE

KERST FIGUUR 3 uitvoeringen

LED VERLICHTE

WERCKMANN ACCU

diverse kleuren 7x10 cm

WSC-360L li-ion onmisbaar voor elke doe-het-zelver

GEUR KAARS

0.89 1.09

SCHROEF MACHINE

7.95

idem 7x15 cm

Werckmann detail SCHUUR MACHINE WDS-180

HIGH STREET

HEREN

MICROLAMPS

diverse kleuren pluche heerlijk warm

30% wol maten 39-48

binnen/buiten 768 lamps 4,5 m

Elders 1.79 2.49

1.59

OOR WARMERS

NOORSE SOKKEN

10.95

KERST VERLICHTING

Elders 1.49 1.98

DECORATIE

0.69

PLAK BAND 3x100 cm

Elders 1.98 2.98

0.79

Elders 4.95 6.95

2.98 17.49

GROTE UITVOERING

ZOEK UIT

diverse prints met drukknoopjes

glitter-folie: box 15 stk. 7x18 cm glitter: box 10 stk. 11,5x18 cm

BABY SLABBER S E T/2

Elders 3.95 4.95

2.39

KERST KAARTEN

Elders 1.98 2.98

0.79

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 13-11 t/m za. 19-11

3 PA A R

keladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 44

Kunst Na Arbeid twee avonden uitverkocht De 4 jubilarissen Dick Visch, Teuntje Bosch-Gorselink, Betsie Ensink-Jonker en Gini Kluin, allen 50 jaar lid.

Schaapskudde Epe-Heerde voorlopig gered HEERDE/EPE- Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland kan de schaapskudde Epe-Heerde in stand blijven. In elk geval in 2012, want Gedeputeerde Staten hebben besloten voor dat jaar eenmalig ruim 260.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor tien schaapskuddes in Gelderland. De Heerder burgemeester Inez Pijnenburg, voorzitter van de stichting Schaapskudde Epe-Heerde, reageert opgetogen op het nieuws: “Dit is een goed bericht. We zijn er heel blij mee dat Gedeputeerde Staten het belang van de kudde inziet. Onze schaapskudde op de Renderklippen trekt het hele jaar door veel publiek. Maar de financiering is in deze tijden van bezuinigingen

steeds lastiger rond te krijgen. Terwijl de schapen niet alleen een belangrijke pijler zijn op het gebied van recreatie en toerisme, ook in het natuurbeheer spelen ze een belangrijke rol op de heidevelden. En dankzij een kudde als de onze kan de populatie van het Veluwse heideschap op peil worden gehouden. We willen ons wel sterk blijven maken voor structurele provinciale subsidie na 2012.” De komende maanden wordt het nieuwe provinciale natuur- en natuurbeheerbeleid opgesteld. Schaapskuddes worden hier een onderdeel van. Daarmee komt er ook voor de langere termijn helderheid over de subsidie aan schaapskuddes, zo meldt de provincie.

Zaterdag weer Molenspeculaas EMST- Er was in de Hezebrink in Emst bijzonder veel publiek afgelopen vrijdag- en zaterdagavond 11 en 12 november op de jaarlijkse uitvoering van Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid. In de aankondigingen stond ‘Gaat KNA klassiek?’. Voorzitter Dick Visch opende de avond met diezelfde vraag met de opmerking ‘Oordeelt u zelf, we horen graag wat u ervan heeft gevonden’. De twee leerlingen Elise Smit en Danny Bosch, het Klein Accordeon Orkest, het Recre-

antenorkest, het A-orkest en zanggroep Blent uit Zwolle maakten er twee memorabele avonden van. Er waren 4 jubilarissen te huldigen. Dick Visch 50 jaar, Teuntje BoschGorselink 50 jaar, Betsie Ensink-

Damuitslagen WAPENVELD- Voor de dammers van Eye-T Webdesign stond de uitwedstrijd tegen ranglijstaanvoerder SSS Kampen op

Jonker 50 jaar en Gini Kluin 50 jaar. Voor allen was er een oorkonde en legpenning van de NOVAM (Nederlandse Vereniging voor Accordeon en Mondharmonica), veel felicitaties en bloemen. het programma. De eindstand was 8-12. In de volgende ronde is MTB 2 uit Hoogeveen de tegenstander. Net als Wapenveld nog zonder puntverlies.

Sinterklaas in Wapenveld WAPENVELD- Zaterdag 19 november komt Sinterklaas weer op bezoek in Wapenveld. Als het allemaal goed gaat zullen Sinterklaas en zijn gevolg rond de klok van 10.00 uur arriveren bij dorpshuis ’t Spyker. Hier zal burgemeester Peijnenburg de goedheiligman ontvangen. Het beroemde pietenorkest “Jubal” zal er voor zorgen dat het een groot feest wordt. De zaal is al

vanaf 9.30 uur open. Na afloop in ‘t Spyker zal Sinterklaas en zijn zwarte pieten en natuurlijk met de kinderen in optocht via de Kwartelweg, LA Wildenkampseweg, RA naar het W.H. v.d. Pollplein, na een korte stop gaat de optocht verder langs de tennisbanen, brandweer, LA Klapperdijk, bij T-splitsing Stationweg op en dan LA terug richting ’t Spyker. Bij deze intocht krijgen de kin-

deren een kleurplaat die ze heel mooi mogen maken. De kleurplaten mogen voor donderdag 1 december worden ingeleverd bij de Primera in Wapenveld. De speciale knutselpiet zal samen met Sinterklaas de mooiste kleurplaten uitzoeken en deze kinderen krijgen van hun een prijs. Op vrijdagavond 2 december worden de prijzen uitgereikt bij Primera. De winnaars krijgen vooraf bericht.

Horsthoekschool lampionnenoptocht HEERDE- Vrijdagavond 11 november hebben heel veel kinderen van de Horsthoekschool uit Heerde in het kader van Sint Maarten deelgenomen aan een lampionnenoptocht. Deze tocht vond plaats op twee versierde platte wagens met een tractor er voor. Gewapend met een lampion en luid zingend bezochten de kinderen een aantal opa’s en oma’s en een aantal ouders in alle uithoeken van het dorp. De kinderen kregen in ruil voor hun zangkunst het nodige snoepgoed uitgedeeld. Onderweg werden de kinderen aangemoedigd door bekenden. De sprookjesachtige

WAPENVELD- Vorige week veroverde ruiter Gerrit van Norel uit Oene en lid van De Schaapskooiruiters een vijfde prijs. Hij reed met de schimmel Twilight in Barneveld en hun foutloze barragerit in het M van de Veteranen was goed voor de vijfde tijd. Afgelopen zaterdag reed hij

de schimmel foutloos en snel naar een tweede plek in het progressieve parcours in Bunschoten. Met de merrie Deux reed hij twee foutloze parcoursen, doch niet snel genoeg om zich in de prijzen te rijden bij de 40-plussers , die zeer scherpe barragetijden kunnen neerzetten.

Koffiemorgen stoet keerde uiteindelijk weer terug in de Horsthoek waarna de

tem, het Anton Pieck Museum, het Nederlands Bakkerijmuseum en het Voerman Museum, worden onder andere gepromoot via een website, een digitale nieuwsbrief en sociale media als Twitter en Facebook. Ook worden bijvoorbeeld dagtochten en de groepsarrangementen van de musea beter onder de aandacht gebracht.

Petanque HATTEM- De eerste week van de maand is altijd een drukke bedoeling voor de spelers van Hattem Petanque. Dan worden er drie mixtoernooien gespeeld. Op de eerste maandag van de maand, gevolgd door de vaste dinsdagavond en woensdagmiddag het Bultmantoernooi. Uitslag maandagavond:

len de Vlijt: eerlijke producten van honderd procent volkorenmeel. Dat geldt voor het pannenkoeken- en tarwemeel, de kruidkoekmix en dus ook voor de speculaas. Deze wordt ambachtelijk gebakken door Bakkerij de Hoop in Hattemerbroek, afnemer van het volkorenmeel van de Vlijt. Zaterdag 18 november verkopen de vrijwilligers van 9.30 tot 15.00 uur de Molenspeculaas in het pand van de voormalige slijterij Herfkens. Dan houdt streekwinkel ‘de Meulenbelt’ meteen opruiming van de laatste restanten jams en andere producten van het afgelopen seizoen.

Ruitersport

Subsidie voor marketing Hattemse musea HATTEM- De Stichting Museum Activiteiten krijgt van de gemeente Hattem een subsidie van 15.000 euro verdeeld over twee jaren voor de uitvoering van haar marketingplan. Dit plan werd afgelopen jaar opgesteld in samenwerking met Zwolle Marketing. Met deze subsidie kan de stichting het opgestelde plan gaan uitvoeren. De drie musea van Hat-

WAPENVELD– Het gaat goed met de verkoop van de Molenspeculaas van Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld. Dat bleek zaterdag bij een verkoopactie in het centrum van Wapenveld die zaterdag 18 november herhaald wordt. De Molenspeculaas ligt ook in de schappen bij C1000 Hardeman en bakker Marcel Beumer in Wapenveld en bij Plus van der Hoven in Heerde. Zaterdag verkochten vrijwilligers honderden pakjes speculaas verkocht en dat allemaal ten bate van Vrieze’s Erfgoed. De Molenspeculaas is één van de onderdelen in de strategie die nu gevolgd wordt met producten van mo-

kinderen moe maar voldaan naar huis keerden.

KCVO heeft pech VAASSEN- Ben je voor de rust de betere ploeg en mis je drie mooie kansen. Na de pauze geeft de scheidsrechter een discutabele strafschop tegen en verliest KCVO de uitwedstrijd tegen Eerbeekse Boys uiteindelijk met 2-0. Pech voor de club uit Vaassen, maar hopelijk volgende week beter thuis tegen Victoria Boys aanvang 14.30 uur. De laatste wedstrijd van de eerste helft van het seizoen.

OENE- Op dinsdag 22 november wordt er een koffiemorgen gehouden in verenigingsgebouw ‘de Ark’ aan de Keizerstraat in Oene. Mevrouw Marianne Glashouwer wil nadenken over het onderwerp: ‘Rust vinden bij God

in deze drukke wereld’. Vanaf 9.10 uur is er inloop met koffie en het programma start om 9.30 uur. Toegang is gratis. Deze morgen wordt georganiseerd door de Christenvrouw ‘Yentl’. Iedereen is van harte welkom.

Prinsenbal de Tolhekkers

Tyfoon 1e Luc Eleveld, 2e Alie Koster, 3e Ton Visser. Uitslag dinsdagavond: 1e Jan Koster, 2e Johan Moraal, 3e Renze Bosgraaf, 4e Coby Zijlstra, 5e Dini Boomstra. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Henry Arends, 2e Coby Zijlstra, 3e Peter Paul van Kuijk, 4e / 5e DirkJan Septer / Luc Eleveld.

HATTEM- De handbalheren van Tyfoon speelden zondagmiddag de uitwedstrijd tegen het 2e team van Eric ’76. Met de 15-24 overwinning is de zesde overwinning op rij een feit. De dames van Tyfoon kregen zaterdagavond koploper C.V.O. op bezoek. De eindstand was 9-23.

WEZEP- Op zaterdag 12 november vierde carnavalsvereniging de Tolhekkers haar jaarlijkse Prinsenbal, zoals altijd in dorpshuis de Bouwakker in Wezep. Nadat afscheid is genomen van prinses Hetty werd de nieuwe prins bekendgemaakt,

prins Rick de Eerste. Hij zal dit carnavalsjaar de Tolhekkers leiden samen met twee adjudanten: Henk en Birgitta. Daarna las hij zijn proclamatie voor en sloot deze af met het motto van dit jaar: Een scherpe blik.


COMPANJ COMPANJ RIPHAG RIPHAG makelaars makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 245

Wonen vanaf € 525,-*

NU ZEER SCHERPE VRAAGPRIJS! Wapenveld Wapenveld KLAPPERDIJK KLAPPERDIJK 32E 32E

EN

Vleesribben 1 kg

€ 3,95 Snert 1 liter

Fraai Fraai afgewerkt afgewerkt 3-kamerappartement 3-kamerappartement met met eigen eigen overdekte overdekte parkeerplaats parkeerplaats en en berging. berging. Het Het sfeervolle sfeervolle appartement appartement is is zeer zeer fraai fraai afgeafgewerkt werkt met met een een fraaie fraaie badkamer badkamer met met ligbad, ligbad, keuken keuken voorzien voorzien van van alle alle inbouwapp. inbouwapp. en en een een prachtige prachtige laminaatvloer. laminaatvloer. Vanuit Vanuit de de woon woon kamer kamer met met openslaande openslaande deuren deuren komt komt u u op op het het zonzonnige nige balkon balkon waar waar u u uitkijkt uitkijkt over over de de gezellige gezellige daktuin. daktuin. Het Het appartement appartement is is tevens tevens optimaal optimaal geïsoleerd. geïsoleerd. Een Een unieke unieke kans kans voor voor starters starters om om een een hoogwaardig hoogwaardig afgewerkt afgewerkt appartement appartement te te bewonen bewonen.voor maandlasten van ca. €— per de maand! * Vraag makelaar naar de voorwaarden.

DE DE VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 149.000 KK

TE KOOP

€ 3,45

De De Lindehove Lindehove 6 6 Dorpsstraat 16 Dorpsstraat 16

Speklappen 500 g

€ 3,45

Automobielbedrijf

Fiat

SMALBRAAK

Specialist in Lancia Alfa Romeo

0578 0578 -- 614105 614105 0578 692532 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

dinsdag tot vrijdag 8.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 zaterdag 8.00 - 15.00

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

8161 8161 EA EA Epe Epe 8181 HR 8181 HR Heerde Heerde

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

g n i m i Opru g n i m i u r Op g n i m i u Opr

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container (1m2 tot 40m2) voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.com

Openingstijden: ma. gesloten di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur zat. 08.00 uur - 12:00 uur

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 46

Brenda Oonk wil na letselschade mensen regie terug geven HEERDE – “De hoogte van de letselschade is niet het belangrijkste. Mensen willen hun leven weer zo snel mogelijk oppakken, weer zelf de regie over hun leven in handen nemen. En het is fantastisch om daar een bijdrage aan te kunnen leveren”. Dat zegt mr. Brenda Oonk, na een jarenlange werkkring als letselschade jurist, nu zelfstandig ondernemer met ‘Regie, letselschade en coaching’. De stap om als zelfstandige te starten heeft alles te maken met wat haar het meest fascineert in haar vak: de rechtstreekse omgang met mensen. Brenda is sinds 1999 letselschade jurist en heeft bij verschillende werkgevers veel ervaring en een groot netwerk opgebouwd. Haar ervaring: letsel, in welke vorm ook, grijpt diep in in je totale leven. “Je bent opeens beperkt, bent de regie over je leven kwijt en afhankelijk geworden. Het gaat daarbij niet altijd om zwaar letsel, elk letsel dat mensen oplopen in het verkeer, in hun werkkring beperkt hen in het leven dat ze dan toe hadden en dat is heel ingrijpend. Met mijn juridische deskundigheid kan ik mensen weer op weg helpen om zelf weer de regie over hun leven te krijgen”, legt de in Heerde opgegroeide Brenda Oonk uit. Aan de Elburgerweg kan ze beschikken over een royaal kantoor met alle digitale mogelijkheden van nu. Toch gaat Brenda veel op stap: “Ik wil de mensen opzoeken in hun eigen omgeving, dat is vertrouwd. Daar ligt de basis voor een goede relatie”, legt ze uit. Want letselschade mag dan veel juridische haken en ogen hebben, haar ervaring is dat je vooral moet zoeken naar oplossingen. ‘Je moet je verdiepen in het

Bingo HEERDE- De v.v. Heerde houdt een bingo op maandag 21 november in de Keet van Heerde. Zaal open om 18.30 uur, de bingo begint om 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

leven van je cliënten. Hoe was dat voor het ongeval? Wat kunnen ze nu nog? Wat had hij of zij kunnen doen als het ongeval niet was gebeurd? Dat is de basis voor het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen. En mijn ervaring is dat dat de beste aanpak is in het overleg met verzekeraars. Want 95% van de gevallen van letselschade worden in overleg en buiten de rechter om opgelost”, verwoordt ze de basis van haar werkwijze. Waarmee dan meteen het imago van snelle advocaten die gaan voor het grote geld, achterhaald is. Brenda lacht als dat beeld over tafel gaat, gevoed door Amerikaanse praktijken. “Nee, zo werkt het niet. Het menselijke verhaal en vertrouwen zijn veel belangrijker”, benadrukt ze. Brenda Oonk richt zich zowel op nieuwe gevallen van letselschade maar ook mensen die ontevreden zijn over de afhandeling van letselschade kunnen een beroep op haar doen. De digitale wereld geeft daarbij alle mogelijkheden. “Natuurlijk zijn er vooral de persoonlijke contacten. Maar cliën-

Foto: Marcel Senz

HATTEM– Hogeboom Sport specialiseert zich meer en meer. “Dit om onze klanten nog beter van advies te kunnen voorzien”, aldus Rein Hogeboom. In de sportzaak aan de Kerkstraat staat nu een loopband met videoanalysesysteem. “Door het lopen op de band kunnen wij zien hoe de loop is. Hoe bijvoorbeeld de voetafwikkeling is. Door het analysesysteem kunnen we het juiste advies geven welke schoenen geschikt zijn voor de lopers.” Lopers die gebruik willen maken van deze gratis service wordt geadviseerd de oude schoenen mee te nemen. “Door de slijtage aan deze schoenen kan ik ook ten kunnen inloggen op mijn website en zo het hele proces volgen en over alle documenten beschikken. Het hele proces is daardoor voor de mensen heel transparant”, legt ze uit. Voor meer informatie over Regie, letselschade & coaching kan men contact opnemen met Brenda Oonk, tel. 0578-618788 of via de website www.regie-letschade.nl.

Collecte REGIO- Als laatste in een rij van collecterende goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 21 november aan de deur. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt programma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Dankzij uw

donatie is er voorlichting, patiëntenondersteuning en onderzoek mogelijk naar MS. De 10.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.

Convenant Veilig in en om school

EPE- Vorige week maandag ondertekenden de heren Dorreboom (RSG), Kuijper (politie) en Berkhoff (wethouder gemeente Epe) het convenant ‘Veilig in en om school’. Het doel van deze verbintenis is het scheppen van een veilig schoolklimaat voor alle gebruikers van het onderwijs in de gemeente Epe; leerlingen en personeel. Wethouder Jan Berkhoff: “Scholen staan midden in de samenleving en delen mee in positieve én negatieve

ontwikkelingen, zoals criminaliteit en crimineel gedrag. Een veilig schoolklimaat is dan ook niet alleen een zaak van de school, maar ook van gemeente, politie en ouders. Samen optrekken is daarom belangrijk.” Om een veilige school en schoolomgeving vorm te geven, onderhouden politie en de RSG al enige jaren contact en voeren ze bijvoorbeeld gezamenlijk kluiscontroles uit. De behoefte ontstond om deze samenwerking verder

Hogeboom Sport analyseert lopers

vorm te geven en uit te bouwen, onder regie van de gemeente. Het afgelopen schooljaar is daarom onder aansturing van de gemeente gewerkt aan de totstandkoming van dit convenant. De uitwerking wordt ingebed in bestaande samenwerkingsverbanden zoals de samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid. Op deze manier wordt voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan en onderlinge afstemming tussen partners wordt geborgd.

veel aflezen”, legt Hogeboom uit. Hoeveel tijd de analyse in beslag neemt is moeilijk aan te geven. “Dat ligt er aan of we nog andere dingen tegenkomen. De loper kan tijdens het lopen meekijken en naderhand kijken we ook samen nog naar de herhaling. Dat kost even wat tijd, maar een goede loopschoen is van erg groot belang. Zeker als je nagaat dat je schoen bij iedere stap je gewicht minimaal in drievoud opvangt”, besluit Rein Hogeboom. Naast de videoanalyse heeft Hogeboom ook nog een mooie aanbieding. Zie hiervoor de advertentie elders in deze Schaapskooi.

Nieuwe koers voor Wios Epe EPE- Afnemende belangstelling voor de drumband met tamboers, lyra en grote trom en een steeds kleiner wordende majorettenkorps hebben ertoe geleid dat deze beide groepen van “WIOS Epe” een koerswijziging ondergaan. Het majorettenkorps wordt een Twirlgroep en de drumband wordt een slagwerkgroep. “Willen we ons bestaansrecht behouden, dan dient er iets te gebeuren. Deze koerswijziging houdt ook in dat we vanaf nu geen activiteiten en festiviteiten, zoals de palmpaasoptocht Epe, Koninginnedag Epe, Oranjefeest Emst en intocht Sint Nicolaas in Epe marcherend muzikaal zullen begeleiden”, laat Wios weten. De pom-pon-girls kampen al zo’n vier á vijf jaar met afnemende aanwas van nieuwe leden. Dit heeft ook tot het gevolg dat er minder pom-pon-girls doorstromen naar de Mini-majorettes, met het gevolg dat daar ook het ledenaantal langzaam daalt. Nu deze dames geen drumband meer hebben is één en één twee laat de vereniging weten. “Bij de drumband hebben we laatste vijf jaar geen nieuwe leden mogen verwelkomen, maar er haakte ook niemand af. Veel leden bij de drumband beseften, ‘Als ik stop, gaan er meer af en dit kan wel eens het einde van de drumband betekenen’. Resultaat was dat ze bleven, maar het enthousiasme van repeteren en optreden daalde wel. Op een gegeven moment hebben we rond de tafel gezeten en de meningen van de leden gevraagd. Tengevolge hiervan zijn enkele leden gestopt.” Ook in omliggende plaatsen zijn er bijna geen majorettekorpsen meer. De meeste zijn opgeheven en een enkele is doorgegaan als twirlgroep. Verenigingen die deze keuze al gemaakt hebben in de jaren ’90 zijn nu bloeiende twirlgroepen. Ook drumbands bij collega muziekverenigingen zijn al omgevormd tot slagwerkgroep. In het verleden liepen deze voor de harmonie of fanfare, maar dat behoort ook al tot het verleden. “Daarom hebben we gekozen om verder te gaan als slagwerkgroep en twirlgroep.” De drumband is vanaf februari j.l. al langzaam begonnen met een

ander soort muziek in te studeren. Ook het instrumentarium is uitgebreid. Hebben zij uw interesse gewekt kom dan een vrijblijvend op de repetitieavond kijken op de maandagavond in het Duivenlokaal De Zwaluwen aan de Kweekweg in Epe van 19.15 tot 21.15 uur. Wil je meer informatie dan kun op de website kijken www. wios-epe.nl of mailen naar slagwerk@wios-epe.nl. Wil je kennis maken met het twirlen, kom dan eens kijken op de donderdagavond in het verenigingsgebouw aan de Lohuizerweg, t/m 12 jaar van 18.30 –19.30 en vanaf 13 jaar van 19.30 tot 20.30 uur. Ook jongens zijn van harte welkom. Wil je meer informatie over het twirlen kijk dan eens op de website. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Thea Elbertse, tel. 0578-613995 of tel. 06-13604332 of mail naar twirlen@wios-epe.nl. Bij de pom-pon-girls gaat nog niet zo heel veel veranderen. De straatoptredens voor deze meisjes verdwijnen wel. Vind je het ook leuk om op jonge leeftijd (4 t/m 8 jaar) spelenderwijs kennis te maken met dansen en muziek kom dan eens kijken op de donderdagavond van 17.45 tot 18.30 uur in het verenigingsgebouw aan de Lohuizerweg 18 te Epe. De lessen worden gegeven door Carolina de Wilde. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Thea Elbertse, tel. 0578613995 of tel.06-13604332 of mail naar pompons@wios-epe.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 247

NIEUW

NU ZEER SCHERP GEPRIJSD

NIEUW

Heerde, Brinklaan 66

Heerde, Korenweg 14b

Heerde, Rein de Jongstraat 15

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Vraagprijs: € 224.000,- k.k.

Vraagprijs: € 237.500,- k.k.

In app.complex “Brinkstate” gelegen

D Ruime helft van dubbel woonhuis

D Keurige HOEKWONING met aangeb. GARAGE

4-KAMER APPARTEMENT van ca. 115 m²

D Met vrijstaande garage en verzorgde tuin

D Gelegen nabij centrum van Heerde

gelegen op de 2e verdieping

D Rustige ligging aan de rand van de bebouwde kom

D Vrije achtertuin met achteruitgang

woonkamer met balkon, 3 slaapkamers

D Bouwjaar 1973, achtertuin met veel privacy

D Slaap- en badkamer op begane grond

Ideaal voor wonen in centrum:

D Dak garage is vernieuwd (2001)

D Ideale gezinswoning, ook bijzonder geschikt

veilig en met een rustige ligging

D Ruime woonkamer en 4 slaapkamers

D Als u alle voorzieningen op beg.grond wenst!

NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel. 0578-691281 www.restaurantpanda.nl

Wok Buffet i.p.v.€ 16,95 ==> € 15,50 p.p. (Volw.)

Wok Buffet All-In (2 ½ uur)

!! Nu ook Sushi bij on s Wok Buffet!!

i.p.v. € 24,95 ==> € 22,95 p.p. (Volw.) (aanvangtijd voor all-in is tussen 17:00-19:00 uur)

!!! Wok Actie !!! (dinsdag t/m donderdag), (actie is geldig t/m 1 december 2011), (niet geldig in combinatie met andere kortingen)

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop heide, bloembollen en vogelwintervoer Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Plaatmos doos nu .................................................................... 2,95 100 Tulpenbollen nu ............................................................... 6,95 Cyclamen v.a. ......................................................................... 0,80 Hyacinten ............................................................................... 0,65 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,75 Amaryllisbollen v.a. ................................................................ 2,75 Violen groot- en kleinbloemig v.a. ......................................... 0,13 Liguster, berberes, beukenhaag ........................................ v.a. 0,35 Strooivoer 2 kilo ..................................................................... 1,95 5 zak potgrond à 40 ltr., rhp-gekeurd .................................... 11,00 Ponybrokken 25 kilo .............................................................. 7,95

NU TER KENNISMAKING

voetreflex week van 21 t/m 25 november

25% KORTING op een behandeling van 75 minuten

Volop Herfstarrangementen en decoraties Bij besteding meer dan 15 euro: zak bloembollen cadeau Dinsdag 22 november Workshop !! Kom langs voor info!

Diverse Kerstpakketten 50% korting ! Kerstknutselpakket t.w.v. 14,95 nu 4,95

Vanaf 21 november ma. t/m vrijdag geopend van 11 tot 17 uur. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za. 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Laan-, sier-, lei- en fruitbomen nu groothandelsprijzen !!

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

nu voor €

30,-

Nog geen kado voor de aankomende feestdagen? Geef een verwenbon! Verwen je voeten!! Welkom bij de pedicure Pedicurepraktijk

Magda van Buren Werverweg 7 8191 NS Wapenveld Tel: 038-4477644


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 48

Mediq Apotheek Noord Veluwse Aanstormend talent 2011

Dubbelconcert Klarenbeek HEERDE- Op zaterdag 19 november geven het A-orkest van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde en Harmonieorkest Muziekvereniging Klarenbeek een dubbelconcert in zalencentrum de Nieuwe Zweep, Klarenbeekseweg 93 in Klarenbeek. Voor de pauze speelt Wilhelmina en zal het onder andere het werk Bellum et Pax (oorlog en vrede) van Stijn Roels uitvoeren, een werk dat door het orkest volgend jaar op het concours in de 1e divisie gespeeld gaat worden. Daarnaast zal een selectie van Frank Sinatra melodieën en

het bekende Feeling Good, met solist Gerben van Norel op trombone, ten gehore worden gebracht, waarmee het orkest haar veelzijdigheid demonstreert. Na de pauze is het de beurt aan muziekvereniging Klarenbeek en zal onder andere het werk Suite of Hymn of the Highlands van Philip Sparke uitgevoerd worden, een werk waarvan enkele melodieën bij veel bezoekers na afloop in het hoofd zullen blijven klinken. Verder komt ook het populaire repertoire aan bod. Aanvang: 20.00 uur. Entreeprijs: 5 euro per persoon (kinderen tot 18 jaar gratis).

Themabuffet in de Boskamp EPE- In verband met de grote belangstelling organiseert Zorgcentrum De Boskamp maandelijks een buffet voor de 55- plussers uit Epe en omstreken ditmaal op donderdag 24 november. De kosten voor dit ‘Winterbuffet’ bedragen 10 euro per persoon. Het restaurant is geopend vanaf

EPE- Mediq Apotheek Noord Veluwse in Epe is op 5 november uitgeroepen tot ‘aanstormend talent 2011’ van alle bijna 250 Mediq Apotheken in Nederland. Bij incognito bezoek door mystery guests bleek dat het team van Mediq Apotheek Noord Veluwse de grootste groei ten opzichte van vorig jaar heeft gemaakt. De 7,8 die de ploeg onder leiding van apothekers Mw. MTD Westra – Töben en Mw. CL Carsouw als rapportcijfer kreeg, is daarnaast nog eens goed voor een plek in de

top 20 in de eindscore. Mw. Westra en Mw. Carsouw zijn trots op hun team. ”Het team bevat heel verscheidene persoonlijkheden, maar er heerst een enorme saamhorigheid en de wil om samen onze klant de best mogelijke service te bieden”. Dat is ook wel nodig, want de mystery guests waren zeer opmerkzaam. Ben je als Mediq Apotheekteam deskundig, toegankelijk, persoonlijk en innovatief? Heel kritisch keken de mystery guests naar hoe het Mediq Apotheekteam invulling gaf aan de

Drie Toppers bij Fleur inn

17.30 uur, aanvang buffet 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Braakman, Locatiesecretaresse, tel. 0578-615522. U kunt zich opgeven tot maandag 21 november voor 10.00 uur bij de receptie van De Boskamp op bovengenoemde telefoonnummer.

kernaspecten als uitstraling, klantproces en klantbeleving. Het hele team van Mediq Apotheek Noord Veluwse won met deze prijs een stoelmassage. Binnenkort wordt het hele team onder handen genomen. “Zo zijn we weer volop uitgerust om in 2012 het beste van onszelf te geven”, zegt Mw. Westra. “Want succes smaakt naar meer!”

Damuitslagen WAPENVELD- De uitslagen van de onderlinge competitie damclub Eye-T Webdesign/ OG: K. Olthuis- P. Borrema 1-1, A. v.d. Scheer- Z. Zevenhuizen 1-1, D. van Doesburg- J. Stegeman 0-2, F. JongermanG.J. Smit 2-0. Paddenbokaal: M. Regterschot- V. Houtjes 0-2, G.J. Frelink- G. Souman 0-2.

Schaaksport Heerde– In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Koetsier – Abels 0-1; Bastiaannet – Burczak 0,5-0,5; Nijhof – Schutte 0-1; Roggeband – v.d. Most 0,5-0,5; Overbeek – Douma 0-1; Snijder – Vos 0-1; van Gelderen – Mouwe 1-0; Oegema – Tessemaker 0- 1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.

HEERDE- In het dagelijks leven is Gert Rorije uit Heerde beroepsmilitair. Vanwege zijn 50ste verjaardag heeft zijn familie hem verrast met een abraham in stijl. Hij was prettig verrast om voor zijn huis een heuse legerjeep aan te treffen,

compleet met Abraham welke was aangekleed in zijn eigen legeruniform. Omdat het hem (volgens hemzelf) niet is aan te zien dat hij al 50 is, was de slogan op het bord voorop de legerjeep: Niet te zien, toch waar; Generaal Gert 50 jaar.

Snuffelen in Vijvervreugd EPE- De Grote Kerk houdt zaterdag 19 november een Snuffeldag in villa Vijvervreugd, de grote witte villa naast de kerk aan de Beekstraat in Epe. De snuffeldag is van 9.00 tot 16.00 uur. Er zijn o.a. kleine meubelen te vinden, verder, curiosa, boeken, kleding, speelgoed, elektra

en kerstversieringen. Ook worden er weer oliebollen gebakken aan de Hoofdstraat voor de kerk. Er is ook gelegenheid om een kop koffie te komen drinken in Vijvervreugd. Liefhebbers zijn van harte welkom. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de Grote Kerk te Epe.

Bijzondere tentoonstelling

Bridge

EPE- Vorige week vonden de voorrondes van de regio wedstrijden boekettenmeester in Hengelo plaats. Thea de Weerd- Mekelenkamp van Fleurinn groenstyling Epe wist de eerste plaats te behalen. Ditmaal waren er 84 inzendingen waarvan de beste 20 doorgaan naar de finale volgend jaar tijdens de Floriade in Venlo. Marleen van Pijkeren deed dit jaar voor de 1e keer mee en eindigde op een 4e plaats. De stagiaire Dennis Wijsbeek eindigde eveneens bij de beste 10. Deze 3 medewerkers van Fleur Inn mogen volgend jaar tijdens de Floriade meedoen met de landelijke wedstrijd. Thea is al 2 keer boekettenmeester en mag dus haar titel gaan verdedigen. Het the-

ma dit jaar was: Kerst, 100% passie. De boeketten werden door een vakjury beoordeeld op: idee, kleur, compositie en techniek. Het boeket moet op een bijpassende vaas aan geleverd worden en wordt in de hand beoordeeld. het ging dus puur om de kwaliteit en techniek van het boeket. Dit jaar organiseert Fleurinn ook weer de jaarlijkse kerstworkshop, die o.a. gegeven wordt door de vakbekwame medewerkers. Er is deze keer keuze uit 2 kerstbloemstukken: een robuuste deurkrans- of een verticale krans voor op tafel. De datums zijn 6 en 7 december, aanvang: 19.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor inlichtingen en opgave kunt u in de winkel terecht.

HEERDE- De uitslag van de vijfde zitting van Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1 Echtp. Ensink 55.56%, 2 Hrn. Tees 52.43%, 3 Dms. Hofland-Van der Togt 51.74%. Lijn B: 1 Dms. Canté - Van der Krabben 64.50%, 2 Dms. Marskamp - Roke 57.57%, 3 Dms. Tempelman - Van Eijk 56.17%. Eindstand van de tweede competitieronde, Lijn A: 1 Dms. Kalff - Van Lubek 62.22%, 2 Hrn. Tees 58.86%, 3 Hrn. De Blok-Versluis 53.06%, 4 Echtp. Ensink 52.34%. Gepromoveerd: 1 Dms. Tempelman - Van Eijk 58.43%, 2 Dms. Dingerink - Huijsman 58.32%. 3 Dms. EdeOskamp 54.70%, 4 Echtp. Engels 54.44%.

Jeugddienst WAPENVELD- Op zondag 27 november vindt er een jeugddienst plaats in de NGK Wapenveld met als thema: Heb je even voor Mij? Voorganger is Ds. M. de Kreek. Aanvang: 15.30 uur.

HATTEM- In het Anton Pieck Museum in Hattem is momenteel een bijzondere tentoonstelling van het werk van illustratrice Moniek Peek. Tot en met 14 januari 2012 zijn er originele prenten/illustraties van de kinderboeken ‘Dikke Maatjes’, Het avontuur van de speelman’, en’ Boeddha’s beestenboek’ te bezichtigen. In het kader van deze tentoonstelling is er een educatief project met als thema ‘Vriendjes’ voor ruim 300 leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisscholen in Hattem. In het museum wordt eerst het verhaal verteld van de olifant en het hondje die dikke vriendjes worden. Daarna gaan de kinderen in

kleine groepjes met hulp van een begeleider de tekeningen bekijken en ontdekken. Op een interactieve manier leren de kinderen om goed te kijken en te ontdekken. Na afloop gaan ze hun eigen olifant, getekend door Moniek Peek, versieren. De tentoonstelling die 36 originele prenten/illustraties omvat, alsmede voorstudies, is 30 september jl. geopend door de heer Markus, directeur van de uitgeverij De Vier Windstreken’ met de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Het avontuur van de speelman’ aan Moniek Peek en de schrijfsters Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA 249

Vrij wonen in De Vecht Binnenkort start de eerste fase van de herontwikkeling van het voormalige LMB terrein. In deze eerste fase zullen in totaal 14 woningen worden gerealiseerd. Onlangs zijn wij gestart met de vrije verkoop van acht onder architectuur gebouwde koopwoningen. Het betreft vier tussenwoningen en vier hoekwoningen. Hiervan worden momenteel nog enkele kavels te koop aangeboden. De woningen zijn uiterst geschikt voor jonge gezinnen of mensen die willen genieten van het rustige buitenleven.

VRIJE VERKOOP GESTART Nog enkele woningen beschikbaar De Vecht is in een gezellig klein dorp met een basisschool en een actief verenigingsleven. Het dorp maakt onderdeel uit van de Gemeente Voorst en ligt nabij Apeldoorn en binnen 5 autominuten van de autosnelwegen A1 en A50. De Vecht is zeer geschikt voor mensen die werken in de omliggende plaatsen als Deventer-Apeldoorn-Vaassen en Zwolle, maar toch willen genieten van het rustige leefklimaat van een dorp. Verkoopinlichtingen:

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello, 0571-273377 info@vdbeltmakelaardij.nl, www.vdbeltmakelaardij.nl

Ontwikkeling:

Kerst in De Hekserie in Wapenveld Op Kerstavond en 1e Kerstdag serveren wij een kerstbuffet en het 4 gangen kersttafereel TWEEDE KERSTDAG CATERING

Aanvang van het buffet op kerstavond en 1e kerstdag is vanaf 17.00 uur. Aanvang van het 4 gangen kersttafereel op kerstavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. Aanvang van het 4 gangen kersttafereel op 1e kerstdag kunt u reserveren tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Kerstbuffet volwassenen € 29,50 p.p.; kinderen van 4 tot 11 jaar € 15,- p.p. Deze prijzen zijn exclusief drankjes. Ontvangst om 17.00 uur.

Tapas voor bij u thuis of als kerstgeschenk!

Voor de vegetarische gasten, diëten en kinderen kunnen wij een aangepast tafereel maken.

Kijk voor meer informatie:

Kersttafereel € 29,50 p.p. Ontvangst Kerstavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

www.dehekserie.nl

Ophalen 2e kerstdag tussen 11.00-12.00 uur bij De Hekserie in Wapenveld.

Eerste Kerstdag tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

Let op! Tijdig reserveren is gewenst in verband met een beperkt aantal zitplaatsen want vol is vol!

Grote Weg 24, Wapenveld telefoon 038 - 447 90 44


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 50

Muzikaal talent tijdens pianorecital

Op de foto staan docent Herman Riphagen met zijn leerlinge Sekar afgebeeld.

HEERDE- Vele leerlingen van pianodocent Herman Riphagen doen op 19 november mee aan ‘You’ve Got Talent!’. Dit is een talentenshow voor muzikale jongeren tot en met 21 jaar uit Epe, Heerde en omstreken. De deelnemende leerlingen van Riphagen geven op 18 november een voorproefje tijdens de Piano Recital, van 17.30 tot 18.45 uur bij De Hank (Elburgerweg 3) in Heerde. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Herman Riphagen (60) is een populaire pianodocent bij De Hank in Heerde. Zijn vakbekwaamheid,

interesse, enthousiasme en tomeloze inzet tillen leerlingen naar een hoger niveau binnen hun muzikale ontwikkeling. Riphagen staat voor een gedegen klassieke basisscholing, maar geeft tevens gehoor aan de wensen en behoeften van de individuele leerling. Zo schalt dagelijks pop- en zelfs rockmuziek uit zijn leslokaal. Leerlingen zingen en begeleiden zichzelf daarbij op piano. Riphagen: “In mijn methode vormt zang een onlosmakelijk geheel in de ontwikkeling van de pianist. Er zijn meerdere programmaonderdelen waar de zanger zichzelf begeleidt op piano. Een

pen maanden druk in de weer geweest om een mooi veld samen te stellen. “We hebben vorig jaar een mooi toernooi neergezet en dat gaat snel rond in dit wereldje. Dat merk je”, zegt Daniëlle Bredewolt, samen met Ben Overmars verantwoordelijk voor de bezetting van het deelnemersveld. “We zijn nog met diverse clubs in gesprek en er zitten nog een paar mooie namen in het vat.

HATTEM- Op zaterdag 26 november viert “Con Amore” haar 80-jarig jubileum met een concert in de Grote of Andreaskerk in Hattem. Tijdens dit concert, waaraan ook het Gelders projectkoor meewerkt, staan werken van Franse componisten op het programma. Van Gabriël Fauré wordt o.a. Cantique de Jean Racine uitgevoerd, terwijl van Camille Saint Saens het Oratorio de Noël op het programma staat. Verder worden werken uitgevoerd van César Frank, Maurice Duruflé, Charles Gounod en Hector Berlioz. De solopartijen zullen worden gezongen door Gonnie van Heugten (sopraan), Jolanta Nicolai (mezzo sopraan), Petra Stoute ( alt), André Post (tenor) en Jasper Schweppe (bas/bariton). De muzikale begeleiding is van Dick Sanderman op orgel, Yolanda Davids op harp en de celliste is Tjakina Oosting. De algehele leiding is in handen van de dirigent Marco Hup. De toegangsprijs is in de voorverkoop 15 euro en aan de kerk 17,50 euro. Kaarten zijn ver-

krijgbaar bij de leden, via email (cov. conamore@gmail.com) en ‘s avonds bij de kerk. De aanvang is 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.15 uur. “Con Amore” is opgericht op 24 september 1931. Sinds augustus 2000 staat het koor onder van Marco Hup. Deze heeft te kennen gegeven na het jubileumconcert t.g.v. het 80/jarig jubileum te stoppen als dirigent om zo meer tijd te krijgen voor zijn andere passie te weten het bespelen van het klavecimbel. Voor bestuur en de leden was dit een moment voor bezinning m.b.t. de toekomst van het koor. Zoals zoveel andere koren kreeg Con Amore in de afgelopen jaren te maken met het feit dat steeds minder, vooral ook jonge mensen, zich willen binden aan een koor. Dit betekent o.a. dat er een vergrijzing optreedt en dat een goede bezetting van de partijen steeds minder haalbaar is. Na een zorgvuldig proces hebben bestuur en leden dan ook besloten om na het geven van het jubileumconcert het koor op te heffen.

HATTEM- Afgelopen week is het contract getekend tussen Fanfarekorps “Ons Genoegen”en NTP Hattem. NTP Hattem zal de komende drie jaar wederom fungeren als sponsor van de vereniging. Namens de vereniging tekende voorzitter Martin Mulder het contract en de heer Jan

Ras deed dit namens zijn bedrijf. De contractondertekening vond plaats in het verenigingsgebouw de Triangel, waar voorzitter Martin Mulder de heer Ras namens de gehele vereniging hartelijk bedankte voor zijn steun aan het fanfarekorps en overhandigde hem tevens een bos bloemen.

voorspeeluurtje is een goed middel om podiumervaring op te doen. Elke leerling krijgt naar eigen believen de mogelijkheid om op te treden.” Tijdens de Piano Recital op 18 november passeren allerlei muziekstijlen de revue: van pop tot klassiek, van Latin tot blues. Ofwel, voor elk wat wils. Wilt u meer weten over de Piano Recital of over de lessen, cursussen en workshops bij De Hank? Ga dan naar de website www.dehankheerde.nl of bel naar tel. 0578-693214. Meer informatie over de talentenshow ‘You’ve Got Talent!’ vindt u op www.mamuze.nl. 

Eerste namen Marc Overmars Paastoernooi 2012 bekend

EPE- De eerste namen voor het 36e Marc Overmars Paastoernooi 2012 zijn bekend. In de D-klasse zullen naast sv Epe, FC Randers (Denemarken), Go Ahead Eagles, Vitesse en Borussia Dortmund (Duitsland) zich op 6, 7 en 8 april 2012 melden op Sportpark De Wachtelenberg in Epe. In de C-klasse zijn dat sv Epe, Vitesse, Borussia Dortmund en FC Randers. De commissie is de afgelo-

Jubileumconcert Con Amore met Franse muziek

We zoeken, net als vorig jaar, naar een mooie mix tussen regionale toppers, nationale toppers en een paar aansprekende namen uit het buitenland.” Naast het samenstellen van het deelnemersveld moet de commissie ook dit jaar weer op zoek gaan naar een groot aantal gastgezinnen. “We verwachten dat we zo’n 260 kinderen moeten onderbrengen. Dat wordt een leeuwenklus, maar naar aanleiding van het toernooi van vorig jaar hebben we al een aantal spontane aanmeldingen gehad, dus we gaan ervan uit dat het onderbrengen van de voetballers zeker gaat lukken.” Het 36e Marc Overmars Internationale Paastoernooi 2012 van sv Epe begint net als de vorige editie op vrijdagavond (6 april) met een spectaculaire teampresentatie. De twee daaropvolgende dagen zal er internationaal topvoetbal voor jeugdteams te zien zijn op sportpark De Wachtelenberg. Naamgever van het toernooi Marc Overmars reikt op zondagmiddag tegen 16.00 uur de bekers uit. Informatie over de gastgezinnen: Jan ten Have, tel. 0578–621007 of jtenhave@ daxis.nl.

Presentatie zonne-energie HATTEM- De Vereniging Landschap en Milieu Hattem nodigt leden en belangstellenden uit voor de jaarvergadering op donderdag 24 november in de kantine van eL–Tec, Hoopjesweg 2 Hattem. Om 19.30 uur wordt de jaarvergadering geopend en om 20.00 uur is er een rondleiding door het duurzame gebouw van het Hattemse bedrijf eL–Tec. Daarna geven de heer Ivo Vloedgraven

van EcoNed en de heer Aalt Zwep van eL-Tec een presentatie over het onderwerp zonne-energie. De mogelijkheden voor burgers komen aan de orde, subsidies, het plaatsen van zonnepanelen en diverse andere aspecten. Verder is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claire Hooft Graafland, claire@ hooftgraafland.com.

Damuitslagen HEERDE/OENE- Vorige week maandag speelde Damclub Hoorn/O.G.Oene wedstrijden voor de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: H. van Ommen – T. Tellegen 2-0, T. van de Mars – W. Muller 0-2, G.A. Groothedde – T. Kers 1-1, A. Harms – L.G. Brummelkamp

1-1, J. Vahl – B. Koetsier 2-0, W. Bosch – T. Bijsterbosch 1-1, J. van Ommen – M. van Lohuizen 2-0, H. Boeve – H.B. Sanders 2-0, T. de Weerd – K. Fiks 0-2. De stand aan kop is op dit moment: 1. H. van Ommen 6-9, 2.W.Muller 6-9, 3. T.Tellegen 6-8.

Schilderijententoonstelling VAASSEN- In de Speulbrink te Vaassen is van 1 november t/m 3 januari een schilderijententoonstelling van Gerrit Olthuis uit ’t Harde te bezichtigen. In 1999 is Gerrit Olthuis weer actief begonnen met schilderen. Tot dat moment was hij, als groepsleerkracht in het basisonderwijs, meer bezig met het knutselen en verven met het jonge kind. In z’n weinige vrije tijd maakte hij wel eens een schilderijtje met olieverf, maar meer dan een leuke hobby was het schilderen nooit. Tijdens de lessen van

Maria L. Snoeijer maakte hij voor het eerst kennis met acryl. Voor hem was dat een openbaring. Hij kreeg de mogelijkheid om snel te werken en een schilderij binnen beperkte tijd af te maken. Vanaf 2005 volgde hij de schilderlessen van Esther Bitter op de Vrije Akademie in Nunspeet. In de loop der jaren veranderden daardoor z’n schilderijen. Niet alleen wijzigde het formaat, maar ook de onderwerpen en de uitvoering. Op z’n eigen website www.gerritolthuis. nl is dat duidelijk te zien. Voor het

behalen van zijn certificaat aan de Vrije Akademie maakte hij een serie schilderijen van Elburg. Inmiddels heeft hij verschillende tentoonstellingen in de regio achter de rug: in o.a. Wezep, Oldebroek, Elburg, ’t Harde, Kootwijkerbroek, Genemuiden en Heerde. Vanaf heden hangen er 37 schilderijen in de Speulbrink te Vaassen. Deze schilderijen zijn dagelijks te bekijken in de centrale wintertuin en de lange gang van dit zorgcentrum. Adres: Brunholdplaats 5, 8171 VA Vaassen.

HEERDE- Het eerste elftal van SEH heeft uit de handen van dhr. van der Maten, directeur van Houtman Transport B.V., een compleet

nieuw tenue ontvangen. Als dank overhandigd Herman Zwerver van de sponsorcommissie een bloemetje aan dhr. van der Maten.


PAGINA 251 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

BOUWBEDRIJF

IJZERMAN HEERDE B.V. Op een mooie locatie aan de rand van het centrum van Heerde bestaat de mogelijkhied om te komen tot de bouw van een twee onder een kap woning.

Bezoek ook eens: eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Autobedrijf vanHuffelen Huffelen Ka Cool Coolen enSound Sound............................................. .......................................... ´08 ´08 FFord ord Ka Ford Ka Ka 1.3 1.3Briels, Briels,extra’s extra’s ......................................... ........................................ ‘04 ‘04 Ford Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3 1.3Futura FuturaXL, XL,5-drs., 5-drs.,.............................. ............................ ´08 ´08 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.3iFutura. Futura.3-drs., 3-drs.,.................................. ................................ ´04 ´04 Ford Ford fiesta fiesta Futura Futura5-drs., 5-drs., ........................................... .......................................... ´06 ´06 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3 1.3Ambiente Ambiente5-drs., 5-drs.,............................... ............................. ´04 ´04 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ..................................... 2x Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ................................... 2x ‘03 ‘03 Ford FE, extra´s ´02 Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.4i 5-drs., 5-drs., FE, extra´s ....................... ...................... 2x 2x ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic .............................................. ‘02 Ford Fiesta 1.3 Classic ............................................ ‘02 Ford Ford Fiesta Fiesta1.3 1.3Collection, Collection,5-drs. 5-drs................................ ............................ ‘99 ‘99 Ford Fiesta 1.3i 3-drs., .............................................. ´98 Ford Fiesta 1.3i 3-drs., ............................................ Ford Focus 1.6i Futura .............................................. ´98 ‘05 Ford Focus Focus1.6i 1.6iC-max FuturaT............................................ ‘05 Ford rend .................................... ‘04 Ford Focus Focus 1.4i 1.6iTC-max Trend ................................... .................................. ‘09 ‘04 Ford rend, 5-drs., Ford Focus FocusFutura 1.4i Trend, 5-drs., .................................. ................................. ‘05 ‘09 Ford 1.6i, 5-drs., Ford Focus Focus1.6i Futura 1.6i,5-drs., 5-drs.,................................... ................................. ´05 ‘05 Ford Futura Ford Fusion Focus 1.6i .................................. ´05 Ford 1.4i Futura Futura+5-drs., ........................................... ‘06 Ford Fusion Fusion1.6i 1.4iLuxery Futura+ ......................................... ‘03 ‘06 Ford ............................................. Ford extra’s ...................... ‘04 Ford Focus Fusion1.6i, 1.6i5-drs., LuxeryFutura, .......................................... ‘03 Ford 1.6i Collection, extra´s ........................... Ford Focus Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s ..................... ´04 ‘04 Ford Focus 1.4i sedan ............................................... ‘03 Ford Focus 1.6i Collection, extra´s ......................... ´04 Ford extra´s ............................. ´04 Ford Focus Focus1.6i 1.4iCollection sedan ................................... 2x ´99‘03 Ford Collection .......................... 2x ´04 ‘01 Ford Focus Focus1.6i 1.6i5-drs., Collection extra´s ........................... Ford rend, 5-drs., ................................... Ford Focus Focus1.4i 1.6iT5-drs., Collection ....................... 2x ‘00 ‘01 Ford Ford Focus Focus1.6i 1.6i5-drs., 5-drs.,extra’s extra’s ............................... .............................. 2x 2x ‘00 ‘00 Ford ....................... Ford Focus Focus1.6i 1.6isedan sedanT itanium TitaniumBNS BNS .................... ‘08 ‘08 Ford Focus Ghia sedan ............................................. ´99 FordMondeo Focus Ghia Ford 1.8i sedan 125 pk,........................................... Futura, 5-drs., ................. ´99 ‘03 Fiat Doblo ................................................... ´08 Suzuki Swift Malibu 1.3, 5-drs., extra´s ................................. ´08 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ................................ ´08 Skoda Roomster 16.i-16V ......................................... ‘07 Skoda Roomster ....................................... ‘07 Renault T wingo 1.216.i-16V ........................................... 2x ‘02´01 Renault Twingo ....................................... 2x ‘02´01 Seat Cordoba 1.4i1.2 4 drs. ............................................ ´01 SeatFox Cordoba 1.4i 4airco drs. ......................................... VW 1.2, extra’s, ......................................... ´01 ‘07 Stationwagon Stationwagon Ford pk,Combi Combi,................................ Champion ............ ‘06 FordMondeo Mondeo1.8i 2.0125 TDCi ‘08 Ford Ford Mondeo Mondeo CE CEcombi combi............................................. .......................................... ‘05 ‘05 Ford rend Combi Ford Focus Focus1.4i 1.4iTTrend Combi.................................... ................................. ‘09 ‘09 Ford ‘06 Ford Focus Focus1.6i 1.6iFutura Futuracombi combi.................................... ................................. ‘06 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6iCE CECombi Combi........................................ ...................................... ´05 ´05 Ford Combi Ford Focus Focus 1.8 1.8TDDi TDDiCE CE CombiDiesel Diesel..................... ................... ‘05 ‘05 Ford ransit Connect ......................... Ford TTransit Connect1.8 1.8TDCi, TDCi,lwb, lwb, ...................... ´05 ´05 Ford Focus 1.6i combi Futura .................................... ´04 Ford Focus 1.6i combi Futura ................................. ´04 Ford Focus 1.6i CE Combi ........................................ ´02 Ford Focus Focus1.6i 1.6iTCE ´02 Ford rendCombi Combi...................................... .................................... ´00 Ford Focus Focus1.6i 1.6iCombi, Trend Combi ................................. ´99 ´00 Ford ............................................. Ford Astra Focus1.8i 1.6i Combi, ........................................... ´99 Opel Combi, extra´s ................................... ´07 Opel Astra 1.8i ................................. ´07 Peugeot 407 SWCombi, Combiextra´s 2.01 extra´s ........................ ´06 Peugeot 307 407 SW SWCombi CombiPremium 2.01 extra´s ..................... ‘05 ´06 Peugeot ............................. Peugeot 307 SW Combi Premium ......................... ‘05

Autobedrijf van van Huffelen Huffelen Autobedrijf

- Ook voor alle alleschade schadereparaties reparaties - Onderhoud voor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle allemerken merken - APK Keurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting modellen - Verkoop en enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuweFord Ford modellen Service - Airco Service Brugstraat4,4,8181 8181VH VHHeerde. Tel. 0578-692924. Brugstraat 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 E-mail:info@vanhuffelen.nl info@vanhuffelen.nl E-mail:

voorgevel

TRADITIONEEL voor een SCHERPE PRIJS Wij hebben diverse modelwoningen. Inspraak is mogelijk wat betreft grootte, afwerking en indeling. Kom langs en overtuig u zelf !!! Tel: 0578 - 69 1718 Kerkdijk 9, 8181 RR Heerde

BOUW GARANT

www.bouwbedrijf-ijzerman.nl info@bouwbedrijf-ijzerman.nl Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur. Mobiel: 06 29501562

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

*Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen

Kerstworkshop

13, 14 en 15 december Maak je eigen kerstkrans met windlicht.

*Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

Kom ideeën op doen in onze winkel, aangekleed in kerstsfeer. Hier staat ook een voorbeeld voor de workshop. In de winkel reserveren of via telefoon of mail naar labbertonbloemenhuis@hetnet.nl

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Reserveer op tijd vol = vol

10%

Deze avond korting op al uw aankopen.

www.rienpool.nl

Geopend: uur. Zaterdag: Zaterdag:10.00 10.00- 17.00 - 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00 uur, uur, 13.00-18.00 uur.

g n i t r o k 4 0 %geselecteerde

LAATSTE WEEK

n e op l l e d o m m o o showr

Dorpsstraat 35, tel. 0578-691612 www.pijnappel.info

Heerde


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 52

Kerstpot voor Multifunctioneel Juweel

Schaapskooiruiters WAPENVELD- Afgelopen weekend hebben leden van de Schaapskooiruiters deelgenomen aan diverse wedstrijden. Vaassen paarden: B- dressuur: Jetty Jongman heeft met haar paard Blizzard Domino 2x een 1ste prijs met 203 en 206 punten; L1-dressuur: Ariaan Bosman heeft in Vaassen met Jaguar 2de prijs behaald. Vaassen pony’s: B-dressuur: Yanouk van

Buul met Carien 1ste prijs met 183 punten. L1-dressuur: Shauna Bosman met Mariska een 1e en 2e plaats. Hierden pony’s: L1-dressuur: Romy Schaftenaar met Leonardo 1ste prijs met 197 punten; L2-dressuur: Romy Schaftenaar met Silver 1ste prijs met 190 punten; M1-dressuur: Corinda Luttjeboer met Armano 1ste prijs met 195 punten.

Singles wandelCafé Renderklippen EPE- Heb je zin in een gezellige zondagmiddag en wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Singles (35-59 jaar) kunnen op 20 november mee wandelen over de Renderklippen en het Sprengebos. Afstand circa 8 km door afwisselend landschap. Relaxed tempo over de heide, door herfstbossen, EPE- Bij de viering van “Sint Maarten” op 11 november introduceerde de wervingscommissie van de Grote Kerk of Kerk van Sint Maarten “Multifunctioneel Juweel” een “kerstpot”. Een kookpot onder een driepoot zoals we die van het Leger des Heils met kerst kennen waarbij het de bedoeling is dat passanten een financiële bijdrage in de pot deponeren. Deze pot zal voorlopig bij alle activiteiten in en buiten de kerk aanwezig zijn. “Elf november is de dag om deze pot voor het eerst in gebruik te nemen”, aldus Jan Bruil van de commissie. “Het feest van Sint Maarten is immers het feest van

delen. De vraag aan een ieder is om met een bijdrage de lasten te delen van de restauratie en herinrichting van de kerk. Daarop zal de kerk het gerestaureerde en heringerichte gebouw delen met de hele Eper en regionale gemeenschap zoals deze avond met de viering van Sint Maarten. De Gildebroeders van het Sint Maartensgilde werkten graag mee om de pot aan den volke te tonen. De afgelopen week waren er meer positieve ontwikkelingen rond de realisatie van de restauratie en herinrichtingsplannen. Ten eerste heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met de gevraagde co-financiering

van 76.000 euro. Ten tweede heeft de Monumenten cie van de gemeente Epe een positief besluit genomen op de gehele ingediende bouwaanvraag (omgevingsvergunning).”

W.E.T. Ruiters EPE- Alice Weijman van de WET Ruiters won zaterdag 12 november de 2e prijs met haar pony Pepper in de B-dressuur, met 187 punten, tijdens de 1e selectiewedstrijd in Hierden.

4 bekers voor springgroep P.R.O. HATTEM- De jongste springgroep van P.R.O. Hattem heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de in Heerde georganiseerde groepsspringwedstrijd C-D-Eniveau. Het was een spannende wedstrijd, vooral omdat het voor de hele groep, jongens en meisjes gemengd, de allereerste springwedstrijd was. Hun deelname en inzet werd onverwacht beloond met 3 gouden en 1 zilveren beker. Dit betekent dat de springgroep zich automatisch heeft geplaatst voor de finale op de 4 onderdelen tumblingbaan, minitrampolinekast, dubbele minitrampoline en minitrampoline. Voor meer informatie: www.prohattem.nl.

VV Heerde HEERDE- Het treffen tussen Robur et Velocitas en V.V. Heerde kent tot op heden nog geen winnaar. Wel leverde deze voetbalmiddag een hoop verliezers op. Heerde en Robur legden een spannend en vermakelijk duel op de mat maar in de 80e minuut barstte de bom en werd de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt. Nadat de geelzwarten door spits Marvin

van der Haar op een 0-1 voorsprong kwamen, was het Robur dat vlak voor rust met haar antwoord kwam (1-1). In de tweede helft waren er kansen aan beide kanten te noteren en kon de wedstrijd beide kanten op. De toeschouwers die tot dan toe getuige waren van een attractief duel werden vervolgens na de 2-1 van Robur getrakteerd op een flink opstootje in het veld die zich niet veel later richting tribunes verplaatste. Een onschuldige

en mooie herfstmiddag maakte plaats voor een grimmige sfeer, hetgeen de scheidsrechter deed besluiten het duel geen vervolg te geven. Feit blijft dat de wedstrijd nog niet gespeeld is en de Heerdenaren nog tien minuten hebben om een achterstand goed te maken. Volgende week zal Heerde echter eerst moeten afrekenen met de andere koploper in de 3e Klasse B. Op eigen veld treedt men dan aan tegen Beekbergen.

langs sprengen en vennetjes. Pauze met warme drank. Vanaf 13.00 uur verzamelen. Na afloop samen borrelen en hapje eten. Kosten 10 euro bij aanmelding vooraf via website of 14 euro contant, incl. drankjes. Meer info, verzamelplaats en aanmelden zie www.single-events.org of mail petra@single-events.org.

Diersporen zoeken in De Dellen EPE- Trek de wandelschoenen aan en stop de verrekijker in de tas, want boswachter Frans Duermeijer gaat zondag 20 november op zoek naar diersporen in natuurgebied De Dellen. In dit afwisselende landschap van zandruggen en vennen voelen zowel het edelhert als de klapekster zich thuis. De voettocht start om 13.00 uur vanaf de par-

keerplaats Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg, nabij Epe en Heerde. Deelname 4,50 euro, 4 t/m 12 jaar 2,50 euro. Donateurs van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Meer informatie op www.mooigelderland.nl of bij boswachter Frans Duermeijer tel. 06 – 53777594, vrijdag, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

Presentatie Dorpsplan Wapenveld WAPENVELD – Er moest hard doorgewerkt worden maar de deadline wordt gehaald: dinsdag 22 november wordt in ’t Spyker Horeca het Dorpsplan Wapenveld gepresenteerd. In een bijeenkomst die om 20.00 uur begint is iedereen welkom om deze presentatie bij te wonen. Projectleider Johan Horst zal de bijeenkomst openen. Vervolgens zal Monique Middendorp, als voorzitter van de Dorpswerkgroep, het Dorpsplan presenteren en overhandigen aan Roel Docter als voorzitter van het Projectteam Wapenveld. Ook het college van burgemeester en wethouders zal de presentatie bijwonen en uiteraard een exemplaar in ontvangst nemen. Door middel van onder andere een dorpsschouw, bijeenkomsten met bewoners, overleg met gemeente Heerde en Triada en een Klankbord-

bijeenkomst met deskundigen, werd de informatie voor het Dorpsplan bijeen gebracht. Het Dorpsplan telt negen hoofdstukken. Aan de hand van thema’s wordt een overzicht gegeven van de ideeën en wensen die zijn ingebracht. In een Actieplan worden de stappen gebundeld die gezet moeten worden voor de uitvoering. Na de presentatie volgt overleg tussen verschillende betrokkenen over de manier waarop men de uitvoering van de verschillende onderwerpen op wil pakken. Wapenveld die hun schouders eronder willen zetten in uitvoeringsgroepen, zijn van harte welkom en zij kunnen zich aanmelden tijdens de presentatieavond. Het Dorpsplan Wapenveld is op de bijeenkomst op 22 november beschikbaar en ook te downloaden via www.dorpsplan.wapenveld.nu.

Gouden medaille voor Nathan van Essen

V.V.Oene koestert talenten OENE- Sharon Kats (B1) traint sinds het seizoen 2010/2011 en Merlin Tiemens(C1) traint sinds de aanvang van dit seizoen 2011/2012 bij FC Zwolle. Beide meiden spelen/trainen ook bij selecties van de KNVB-Oost meiden. Sharon bij districtsteam <17jaar en Merlin bij de interregionaal west (KNVBOost) <14 jaar. Jasper Mosterd en Ben Jan Smit, beiden C1, hebben in de voorronde van de regio selectie van de KNVB-Oost <13jaar gespeeld/getraind. Jasper nu bij selectie KNVB-Oost < 13 regio Zwolle. Voor Ben-Jan is KNVBOost <13jaar regio Zwolle helaas voorbij. Celien Tiemens en Guylliaume Doornink, beiden E1, en Mike van Zwolle D1 waren alle 3 geselecteerd voor regionale voetbaltrainingen. Celien en Mike zijn

VAASSEN- Agios turner Nathan van Essen heeft het nog steeds goed in de vingers. Dat bleek afgelopen weekend tijdens een oefenwedstrijd in het KNGU (Koninklijke Gymnastiek Unie) centrum in Beekbergen. Nathan behaalde tijdens zijn eerste wedstrijd een gouden plak. Op het toestel voltige wist Nathan de beste score van de wedstrijd neer te zetten. Bijna foutloos flankte hij viermaal

Heemkunde geselecteerd voor het vervolg traject regionale voetbaltrainingen.

Voor Guylliaume zijn de regionale voetbaltrainingen helaas voorbij.

HATTEM- Woensdagmiddag 16 november vanaf 13.30 uur houdt Heemkunde Hattem een snuffelmiddag in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie

rond de paddenstoel en wist met een grote glimlach na een perfecte landing de jury te begroeten. Wil jij ook turnen net als Nathan? Iedere vrijdag van 18.00 – 19.00 uur traint de jongens groep onder leiding van Arno Pleiter in gymzaal de Kouwenaar en iedere dinsdag traint de selectie onder leiding van Dennis Jolink van 17.00 – 18.30 uur in gymzaal de Violier. van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier snuffelen in het uitgebreide (digitale) fotoarchief of lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelavond is gepland op donderdagavond 24 november vanaf 19.30 uur. Ook niet- leden zijn van harte welkom. Zie ook www.heemkundehattem.nl.


PAGINA 253 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

Nef it houdt Nederland war m

Tijdelijke actie! G RATIS 12

JAAR GARANTIE

OP ALLE ONDERDELEN VAN UW NIEUWE Wilt u een klasse Champagne tijdens de feestdagen? ™‹Œ‡Š‡‡ˆ–‘‡–‡‡Ž‡‡ƒƒ–ƒŽ„‡•–‡ŽŽ‹‰‡˜‘‘” Šƒ’ƒ‰‡Ž‘’‡ǡ‹†‡ʹ‡Š‡Žˆ–˜ƒ‘˜‡„‡”™‘”†‡†‡œ‡ ‘’‰‡ŠƒƒŽ† „‹Œ †‡ ȋŠƒ’ƒ‰‡Ȍ™‹Œ„‘‡”Ǥ ‡Šƒ’ƒ‰‡‘–—‹–†‡Šƒ’ƒ‰‡•–”‡‡†‡ؖ‡†‡•Žƒ…•ǡ—‹–Š‡–†‘”’Ž‡‡•‹Ž •—”‰‡”Ǥ‹–‹•‡‡†‘”’™ƒƒ”˜ƒŠƒƒ”Šƒ’ƒ‰‡•„‡Š‘”‡–‘–†‡Š‘‘‰•–‡Žƒ••‡˜ƒ †‡ Šƒ’ƒ‰‡•ǡ †‡ Dz ”ƒ† ”—ǯ•dzǤ ‹ŒŠ‡„„‡…‘–ƒ…–‰‡Ž‡‰†‡–‡‡˜ƒ†‡œ‡…Šƒ’ƒ‰‡„‘‡”‡ǡœ‘†ƒ–™‹Œ——˜‘‘” ̀ ͳͻǤͻͷ ’‡” ˆŽ‡• ‡‡ ”ƒ† ”— Šƒ’ƒ‰‡ ƒƒ —‡ „‹‡†‡Ǩ ƒƒ‰‡„”—‹˜ƒ†‡œ‡—‹‡‡ƒ•‡‰‡‡ˆ˜×ה19 november—™„‡•–‡ŽŽ‹‰ƒƒ‘• †‘‘”˜‹ƒ‡‡ƒ‹Žƒƒ”‹ˆ‘̷’—”‡Ǧ™‹Œ‡ǤŽ ‹–‡”ƒƒ”†—–—’‡”ˆŽ‡•‘ˆ†‘‘•ȋ͸ˆŽ‡••‡Ȍ„‡•–‡ŽŽ‡Ǥ †‹‡—’‡”†‘‘•„‡•–‡Ž–”‹Œ‰–— ‘‘‘‰‡‡•ͳͲ؍‘”–‹‰’‡”†‘‘•Ǥ ”‘ˆ‹–‡‡”˜ƒ†‹–ƒƒ„‘†ǡ‘‘Ž‡—ƒŽ•‘”‹‰‹‡‡Ž…ƒ†‡ƒ—‘ˆ”‡Žƒ–‹‡‰‡•…Š‡Ǩ PURE wijnen ǤǤƒ‰‡™‡‰Ȃ‘…–‡” Ǥ‘…–‡”Ȃ˜ƒ†‡” ‘”•–

www.pure-wijnen.nl

NEFIT HR- KETEL !

1-67'412&#67917&'%8g-'6'.*'6&'*'.'9+06'47+6*17&6`(-+'567 8114<'-'4*'+&`7+.077917&'-'6'.+08114&'7.6+'/' g-'6'.8#0*'6 /''568'464179&'/'4-X&'41$7756''(+612+0'T241(+6''46&#08#0 ''0+,<'456'4-'##0$+'&+0)U9+,$+'&'07/##4.+'(56EF,##4)#4#06+'12#..' 10&'4&'.'0T#6$'6'-'06/''49#4/6'g'09#4/9#6'4%1/(146X''0.#)'4 '0'4)+'8'4$47+-'0#$51.76'<'-'4*'+&TTT6168'4+0FNFG^##-50'.''0 84+,$.+,8'0&'#(524##-'084##)0##4&'81149##4&'0T

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde Tel. 0578 - 693930, info@gasservicematen.nl Dinerbon voor 2 personen bij restaurant Hoeve van Loo te Heerde bij uw aankoop! Vraag naar de actievoorwaarden. Geldig van 1 november 2011 t/m 31 maart 2012.

Extra!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 54

Welsums Kippeneindje feestelijk geopend

Foto: Jan Smit

WELSUM- Op zaterdag 5 november vond de feestelijke opening van ‘t Welsums kippeneindje onder een stralende zon in de gemeente OlstWijhe plaats. Wethouder van den Berg van de gemeente Olst-Wijhe verzorgde samen met Alie van

Voorst van de werkgroep recreatie de opening van dit bijzonder afwisselende ommetje. ’t Welsums Kippeneindje is gerealiseerd door de werkgroep recreatie van Dorpsontwikkelingsplan Welsum in het kader van het project ‘Ommetjes Sal-

Lezing over vogels EPE/HEERDE- De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging organiseert op donderdag 17 november een lezing over vogels door Stef van Rijn. Deze begint om 20.00 uur in de Eper Gemeente woning, Stationsstraat 25 te Epe. Opgave is niet nodig, kosten zijn 2 euro voor niet KNNV-leden. Stef van Rijn doet al jaren vogelonderzoek. Als professional heeft hij de aalscholverpopulaties in het IJsselmeer bestudeerd. In zijn vrije tijd besteedt hij veel tijd aan het onderzoek naar roofvogels. Al vele jaren doet hij daarvan verslag bij de KNNV Epe-Heerde. In 2010 en 2011 was hij in Spanje en Portugal

en heeft daar onderzoek gedaan naar de Havikarend. Hij laat in de bijeenkomst fraaie filmbeelden zien. Ook is hij gestart met een nieuw project naar de Schreeuwarend in Polen en Roemenië waarvan hij de eerste resultaten laat zien. De KNNV afdeling EpeHeerde heeft diverse werkgroepen die zich verdiepen in flora en fauna en excursies en informatiebijeenkomsten organiseren. U kunt informatie opvragen over de activiteiten en het lidmaatschap van de KNNV of een proefexemplaar aanvragen van het afdelingsblad “Natuurklanken” bij secretaris@epe-heerde.knnv.nl. De website is www.knnv.nl/epe-heerde.

Amnesty artikelen in de Wereldwinkel HEERDE- Tot eind december zijn er Amnesty kaarten, kaarsen, servetten en andere artikelen te koop in de Wereldwinkel in Heerde. Naast de vertrouwde klassieke kaarsen zijn er kaarsen met “love” teksten, gedichten en er is een speciale jubileumkaars ter gelegenheid van Amnesty’s 50e verjaardag. Er is een set jubileumkaarten met de meest opvallende affiches van de afgelopen jaren. Natuurlijk is ook het assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten weer vernieuwd. Er zijn weer schitterende kaarten bij, gemaakt door kunstenaars die de mensenrechten een warm hart toedragen. Verder is er de vertrouwde

Amnesty-agenda en zijn er bovendien diverse cadeauartikelen te krijgen waaronder de populaire servetten met opdruk. Nieuw zijn de doves of freedom. Waar mogelijk zijn de Amnestyproducten duurzaam en fair trade. Met de aankoop wordt het werk voor de mensenrechten gesteund. Het is mogelijk artikelen te kopen in de webshop van Amnesty International maar in de Wereldwinkel ziet u hoe ze er echt uitzien en betaalt u geen verzendkosten. Alle reden om naar de Wereldwinkel achter Villa Jacoba te gaan waar naast de Amnesty artikelen een uitgebreid Wereldwinkel assortiment te vinden is.

’t Kwetternest bestaat 40 jaar VAASSEN– Peuterspeelzaal ’t Kwetternest is al veertig jaar een plek waar peuters samen spelen. Dit feit werd gevierd samen met de peuters en hun ouders. Er is een feestmuts gemaakt, er werden spelletjes gedaan en de voor wie dat wilde kon zich laten schminken. In het bijzijn van de ouders werd een cadeau onthuld: een mooie auto waar meerdere peuters tegelijk mee kunnen spelen. Deze feestelijke ochtend werd afgesloten met het eten van poffertjes. Bij het naar huis gaan kregen de peuters een nestje mee met de door henzelf opgeschilderde naam ’t Kwetternest. Hieraan vast zit een vogeltje en een versje over ’t Kwetternest. ’t Kwetternest is onderdeel van Koppel. Meer informatie vindt u op de website www.koppelepe.nl.

land’. Het ommetje is 7 kilometer lang.’t Welsums Kippeneindje leidt door het IJssellandschap. Groene weilanden, typische IJsselhoeves, bijbehorende hoogstamfruitboomgaarden, de MRIJ-koeien, de uiterwaarden en schitterend uitzicht.

Gemeenteraad besluit over begroting 2012-2015 EPE- Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Epe de begroting 2012 -2015 vastgesteld. Een belangrijk aspect hierbij is dat de bestaande ombuigings- en inkomstentaakstelling van de in totaal 3 miljoen euro gehandhaafd zijn. In 2012 wordt hiervan 400.000 euro gerealiseerd. De gemeenteraad heeft zijn waardering uitgesproken over de totstandkoming van de programmabegroting, ondanks de zorgen over de effecten van de bezuinigingen. Tijdens de raadsvergadering is besloten om de precarioheffing voor kermis of braderie, georganiseerd door een organisatie zonder winstoogmerk (zoals bv.de Oranjeverenigingen, Vaasaqua, Oener Koefeest en andere braderieën, kermissen en jaarfeesten) niet door te voeren. Tijdens de raadsvergadering zijn de volgende verzoeken aan het college gehonoreerd: een evaluatie te maken van het huidige Centrum voor Jeugd en Gezin, de ontwikkelingen en verwachtingen voor de komende jaren in beeld te brengen, en tot een voorstel aan de gemeenteraad te komen (incl. kosten/baten analyse voor de komende jaren), een beleidsnota aan de raad voor te leggen om inzicht te geven in de exploitatiebijdrage van de gemeente aan de verschillende accommo-

daties, met Koppel om de tafel te gaan om het voortbestaan van de wetswinkel en het Epop festival te garanderen, voor wat betreft de ontwikkelingen in het LOG-Beemte-Vaassen bij de bestemmingsplanvoorstellen/omgevingsvergunningen maximaal gebruik te maken van de jongste onderzoeken en daaruit voortvloeiende beleidsaanpassingen op het gebied van veiligheid en gezondheid en op het gebied van uitvoering mogelijkheden te onderzoeken voor nauwere, structurele samenwerking met andere niet-stedelijke gemeenten in de omgeving van Epe. Hierbij in eerste instantie te kijken naar de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek en de raad hierover vóór 1 april 2012 te informeren. Vorig jaar werd bekend dat de gemeente Epe 3 miljoen euro moet bezuinigen t/m 2015. In 2011 is hiervan al ca. 1 miljoen euro gerealiseerd, voor volgend jaar (2012) staat er nog eens 400.000 euro onder de streep. Deze is gevonden door 250.000 euro verlaging van uitgaven - bezuinigd wordt bv. op de ambtelijke capaciteit, toezicht en handhaving en leerlingenvervoer – en 150.000 euro verhoging van inkomsten - verhoging van OZB met jaarlijks 3,65% boven het inflatiepercentage.

HEERDE- Het voltallige bestuur van de Oranjevereniging Prinses Beatrix is op kraamvisite geweest bij Johan, Miranda en Sita Bosman om hen te feliciteren met de geboorte van Yvet. De gebruikelijke krentewegge mocht natuurlijk niet ontbreken en werd deze avond aangeboden door Jan Agterhuis, de

voorzitter van de vereniging. De vereniging is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het Hoornerfeest van 2012, want dan wordt het 85-jarig jubileum gevierd. Het spectaculaire jubileumprogramma zal begin maart 2012 op de website vermeld worden: www.hoornerfeest.nl.

De Praotstoel HEERDE/EPE- De volgende onderwerpen komen aan bod in het radioprogramma De Praotstoel op Radio 794. Cor Rorije gaat in gesprek met wethouder Van de Stege over Cittaslow. Linda Seinstra is bij de intocht van Sinterklaas in Heerde. Met wethouder Berkhoff van Epe wordt gesproken over de begroting van de gemeente Epe. Monique Westendorp zal het hebben over het Dorpsplan Wapenveld. De Wapenvelders kunnen daar 22 november op reageren in ‘t Spyker. Als er nog gelegenheid voor is zal Hetty Kolkman de EvenementenKalender presenteren. En in de Speuldeuze tussn de klokke van neegde en tiene is disse keer streektaalmeziek uut heel Nederland te heuren. Hier zit Jordy Liefers an de knoppen en kik Gert of alles goed geet. De Speuldeuze (9 – 10 uur) en De Praotstoel (1012uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de ether en op de website www.radio794.nl.

Dorcas Voedselactie opnieuw succesvol HEERDE – De Dorcas Voedselactie heeft landelijk ruim 51.000 voedselpakketten opgeleverd. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. De actie in Heerde in de Jumbo en de Plus leverde ruim 1500 pakketten op. Hiervan kan Dorcas 750 voedselpakketten maken. In Wapenveld bracht de actie bij de C1000 72 voedselpakketten op. De vrijwilligers die zich voor deze actie inzetten, zijn zeer tevreden met de opbrengst. Op dit moment wordt al het ingezamelde voedsel in acht sorteercentra gesorteerd. Zeker 20.000 pakketten zullen nog voor Kerst worden verspreid in OostEuropa. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer informatie over Dorcas: www.dorcas. nl.

Jeugddienst NIJBROEK- In de Protestantse Kerk van Nijbroek is er op 20 november om 19.00 uur een jeugddienst waarin dominee J.R. Lammers voorgaat. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor The Spirit uit Doornspijk. Het thema is:

HEERDE- Schildersbedrijf Albertus van Egteren uit Heerde heeft S.E.H. D1 in het nieuw gestoken. Jan Wagenaar overhandigde namens de sponsor-

Geschikt, Ongeschikt. Ben je benieuwd wat hiermee bedoeld wordt, kom dan naar deze dienst. Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee en limonade te drinken en samen na te praten. Iedereen is van harte uitgenodigd.

commissie een bos bloemen aan de dhr. Van Egteren. De jongens deden daar nog een schepje bovenop en boden als dank nog een presentje aan.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

Een job als Wijkverpleegkundige

Arianehof in Oene

in Vaassen?

VĂŠrian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zoals u. U werkt bij ons als

Wijkverpleegkundige (HBO-V niveau 5) uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Belangstelling? Kijk dan voor deze en andere vacatures op onze site www.verian.nl of bel 088 126 32 32.

www.verian.nl

Prijzen vanaf â&#x201A;Ź 167.500,v.o.n. Prijzen vanaf â&#x201A;Ź 167.500,v.o.n. x xLeuke afgebouwde 3-kamerLeuke afgebouwde 3-kamerappartementen, voorzien vanvan keuken, appartementen, voorzien keuken, sanitair, wanden en vloerafwerking sanitair, wandvloerafwerking x xInIn dede dorpskern vanvan Oene dorpskern Oene x xLaatste woningen beschikbaar Laatste woningen beschikbaar Kom eeneen kijkje nemen Komvrijblijvend vrijblijvend kijkje nemen om u te laten verrassen door het om u te laten verrassen met de licht licht en de ruimte van deze zo te en ruimte van deze zo te betrekken betrekken woning! woning!

Kerstbrunch ?

Schieven Keizer Garantiemakelaars De Lindehove 9 8161 EA Epe 0578-612630 epe@schievenkeizer.nl

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Randstad Inhouse Services team PostNL Antony Fokkerstraat 2, Zwolle (038) 420 90 30 zwolle.7783@nl.randstad.com

GEZOND AFSLANKEN Randstad Inhouse Services zoekt

postsorteerders m/v De dure decembermaand staat weer voor de deur! Kun jij dan ook wel wat extra's gebruiken? Voor het sorteercentrum van PostNL in Zwolle zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's die ons kunnen helpen de grote hoeveelheden kerst- en nieuwjaarspost te verwerken. Wij hebben diensten in de ochtend, middag, avond en/of nacht. Heb jij interesse om aan de slag te gaan bij PostNL? Ben jij bij voorkeur minimaal 3 diensten per week inzetbaar in de weken 50 t/m 52 en ben je 18 jaar of ouder? Reageer door een mail te sturen of kijk op www.randstad.nl, vacaturenummer 1027209. Bel gratis 0800 - 235 22 72 of kijk op www.randstad.nl

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Dat kan! Met drie volledige maaltijden per dag en met normale, gezonde voeding. Afslanken betekent niet alleen minder wegen, maar ook je bewust worden van een gezonde levenswijze. Geen liflafjes, maar gewoon goedkope en gezonde voedingsproducten. U hoeft niet apart te eten. Eenmaal op gewicht gekomen bij E.G.A. kunt u als maandcursist (gratis) dit met ons gezonde eetpatroon ook blijven! Inschrijfgeld â&#x201A;Ź 10,-; cursusgeld â&#x201A;Ź 6,- per week Cursuslocaties: Hattem: m.f.c. â&#x20AC;&#x2DC;de Markeâ&#x20AC;&#x2122;, Daendelsweg 2. Di.ochtend: 9-10 uur (vergaderzaal), di.avond van 19.30-20.30 uur (peuterspeelzaal) Ook cursussen in Zwolle (maandag) en IJsselmuiden (wo.avond)! Uw cursusleidster: mw. A. Feenstra. E-mail: aefeos@telfort.nl. tel. 038-4546887 / 06-28749145 www.eganederland.nl E.G.A. Nederland: al meer dan 30 jaar dĂŠ club voor betere voedingsgewoonten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 56

Manuele therapie bij Fysiotherapiepraktijk Epe-Oene

EPE- Bij Fysiotherapiepraktijk Epe-Oene aan de Patrijsweg 2 in Epe kunt u terecht voor allerlei disciplines en specialisaties betreffende fysiotherapie en dit is sinds kort uitgebreid met een extra manueel therapeut. Vanaf 1 oktober mag fysiotherapeut Arjan Bijsterbosch zich ook gediplomeerd manueel therapeut noemen. Arjan, woonachtig in Elburg, is in 1989 afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft 21 jaar in een andere praktijk in Epe gewerkt. Sinds begin dit jaar is Arjan werkzaam bij Praktijk Epe-Oene in maatschap samen met Tjeert van Hogen en Lieset Peen. Ruim drie jaar heeft hij een intensieve studie gevolgd aan de School voor Manuele Therapie Utrecht en dit met goed gevolg afgesloten. Arjan

legt uit wat manuele therapie volgens de Utrechtse school inhoudt: “Een manueel therapeut herstelt de balans van het hele lichaam door alle gewrichten in het lichaam te behandelen. Lage rugklachten hoeven niet alleen voort komen uit je rug, een verstoorde stand van heupen knieën of voeten kan ook oorzaak zijn van deze lage rugklachten. Zo kan bijv. pijn in de arm voortkomen uit de nek en hoofdpijn uit de kaak. Je kan het veel meer zien als een concept van een totaalbehandeling in een lange bewegingsketen. Mensen met klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben, kunnen via een verwijzing van een huisarts terecht bij een manueel therapeut maar ook via directe toegankelijkheid

Verzamelbeurs Wapenveld WAPENVELD- Op zaterdag 19 november is er een verzamelbeurs in het Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 te Wapenveld. Deze beurs is georganiseerd door C.A.N. (Commissie Algemeen Nut) uit Wapenveld en draagt een regionaal karakter. De verzamelbeurs wordt gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is uiteraard geheel gratis. Tevens zijn er nog en-

(rechtstreeks zonder verwijzing). Na een screening en een intakegesprek volgen diverse metingen. Arjan: “We meten hoe een patiënt zich altijd gedurende zijn hele leven bewogen heeft en waarin diegene zich het prettigst voelde. Aan de hand van die metingen proberen we iemand in zijn unieke beweging terug te krijgen. Iedereen beweegt zich anders en op zijn eigen unieke manier. Mensen hoeven zich niet symmetrisch te bewegen. Als je geen pijn ervaart, mag je je asymmetrisch bewegen. Zo heeft iedereen zijn eigen bewegingsvoorkeur. Als het evenwicht tussen de bewegingsvoorkeuren en de vorm van het lichaam verstoort raakt, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Waar de pijn wordt gevoeld, zegt niets over de oorzaak van de klachten. Met manuele therapie richten we ons op herstel van de totale balans in het lichaam.” Arjan benadrukt dat manuele therapie niet gericht is op kraken zoals velen denken maar “op langzame pijnvrije driedimensionale bewegingen”. “In de praktijk werkt manuele therapie snel, zowel bij klachten die net zijn ontstaan als bij langdurig aanwezige klachten. Over het algemeen moet een aanzienlijk resultaat binnen 2 tot 8 behandelingen verkregen kunnen worden. Als andere therapieën geen baat hebben, is het zeker de moeite waard om eens een manuele behandeling te ondergaan. Bijna alle verzekeringen vergoeden manuele therapie,” aldus Arjan. Fysiotherapiepraktijk Epe-Oene is te vinden aan de Patrijsweg 2 in Epe, tel. 0578-612862, e-mail info@fysioepe.nl. Daarnaast heeft de praktijk nevenvestigingen in de Weemekamp aan de Willem Tellstraat 13 in Epe en in Oene aan de Donselaarsweg 33.

Beginnen met lopen HEERDE- Alle beginnende lopers, die in 2012 hun beste beentje voor willen zetten, kunnen in januari terecht in Heerde. Atletiekvereniging “de Gemzen” houdt daar voor de zevende keer een cursus voor beginners. De cursus wordt gehouden op dinsdagavonden van 19.30 tot 20.45 uur van 10 januari tot en met 24 april op de Lambert Dijkslag atletiekbaan aan de Veldweg 1b, 8181 LP in Heerde. Iedereen die zich gezond voelt kan meedoen. Er is plaats voor 45 deelnemers plaats; reageer dus snel. Aanmelden via www.gemzen.nl onder ‘Trainings-

groepen’, ‘Loopgroepen’, ‘Beginnersloopgroep’. Bel voor eventuele vragen met Aleid Bosch of Warry Kooistra (tel. 038-3769482) of stuur een mail naar blggemzen@ gmail.com. Wel is belangrijk dat je naast de dinsdagavond nog een keer in de week zelf traint. Op de laatste cursusavond wordt een parcours van 5 kilometer uitgezet. De afgelopen jaren is gebleken dat de meeste cursisten deze afstand succesvol afleggen. Heel wat deelnemers van de cursus 2011 hebben de 5 km van de Bank tot Bankloop (laatste zaterdag van juni) gelopen.

WAPENVELD- Sinds kort is Partyservice Cor van Oene de trotse eigenaar van deze splinternieuwe Piaggio Ape IJscowagen. Van Oene denkt met deze nieuwe aanwinst een bijzonder tintje te kunnen geven aan ieder feest. In

december zal Zwarte Piet en de Kerstman geheel in stijl verschillende bezoekjes afleggen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en verhuur, neemt u dan gerust contact op, tel. 038- 4470090 of info@corvanoene.nl.

Kaartavond EPE- Op vrijdag 18 november is er een kaartavond in de kantine van s.v. Epe op de Wachte-

Houtman Transport BV winnaar van Lean and Green Award

kele plaatsen vrij voor standhouders. Meer informatie is te verkrijgen bij Albert van Loo, Prof. Brummelkampstraat 49, 8191 XC Wapenveld, tel. 0384479883. Op Internet www. heerderweb.nl/deelnemers/can. E-mail: albertvanloo@hotmail. com. De volgende beurzen zullen gehouden worden op 17 december 2011. In 2012 zijn de data 21 januari, 18 februari, 17 maart en 21 april.

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 18 november: Herhaling van de intocht van St. Nicolaas, De herfst kleurt Hattems bossen goud, Een huis belicht uit de Duurzame Open Huizenroute, Verslag van een bezoek aan kleurrijk vogelpark, Andre Jansen laat eindresultaat appartementen aan de Markt zien (laatste deel), De geschiedenis van de St. Andreaskerk voor onze lens

2. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekstpagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 951) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Foto: Gerrit van der Maten (directeur van Houtman Transport b.v.) heeft in Den Haag de Lean and Green award in ontvangst genomen

HEERDE- Afgelopen donderdag is Houtman Transport b.v. winnaar geworden van de Lean and Green Award. Daarmee onderscheidt Houtman Transport zich als ‘koploper in duurzame logistiek’. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te

maken. Het programma Duurzame Logistiek is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. De directie van Houtman Transport b.v. sluit zich volledig aan bij het programma, omdat de doelstellin-

Concert Sweelinck Kamerkoor Apeldoorn EPE- Op zaterdag 3 december hoopt het ‘Sweelinck Kamerkoor’ een concert te houden in de Grote kerk in Epe. Het thema voor deze avond is ‘Lessons and Carols’. Onder leiding van Jan Hamberg worden werken ten gehore gebracht van o.a. David Willcocks, Hector Berlioz, Hendik Andriessen en Thomas Weelkes. Het is een Adventsconcert waarbij steeds een gelezen

deel uit Gods Woord wordt afgewisseld door een Christmas Carol. De avond staat onder leiding van Jan Hamberg terwijl Dick Sanderman zijn bijdrage levert op het orgel. Kees van Bochove verleent zijn medewerking als bariton, de Lessons zullen voorgelezen worden door Henk Westerink. Muzikaal gezien worden er diverse bekende Engelse carols uitgevoerd, maar toch ook

lenberg in Epe. U kunt dan klaverjassen en jokeren. Aanvang 20.00 uur.

enkele werken uit andere tijden. Bijvoorbeeld een kleine inbreng van Nederlandse bodem: lied 25 van Frits Mehrtens, uitgevoerd met een tegenmelodie. De avond begint om 20.00 uur. De entree voor volwassenen bedraagt 8 euro, voor jongeren (13-18jr) 5 euro en wie nog jonger is mag gratis naar binnen. Voor meer informatie zie: www.sweelinckkamerkoor.nl.

gen van de onderneming overeenkomen met de doelstellingen van het programma en omdat Houtman Transport b.v. graag een bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Het toekennen van de Lean & Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan en is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu getoetst door TNO. Van de minimaal vereiste 35 punten heeft Houtman Transport 47 van de in totaal 50 punten behaald. Een score die duidelijk aangeeft hoe Houtman Transport staat ten opzichte van het Lean en Green Programma en duurzame logistiek. Door het behalen van deze Award behoort Houtman Transport bij de eerste 200 bedrijven in Nederland die deze Award in ontvangst hebben genomen. Een Award waar Houtman Transport terecht trots op is. Indien u geïnteresseerd bent geraakt in het Lean and Green Programma kunt u een bezoek brengen aan de site: www.duurzamelogistiek.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 257

Bijna nieuwe occasions voor Oudejaarsprijzen!

Nissan Note 1.6 Life Plus, 02-2011,25.541 km, zwart met., ......................... 17.950,Nissan Note 1.6 Connect Edition, 03-2011, 18.204 km, zwart met. ............. 18.250,Nissan Micra 1.2 Acenta, 03-2011, 17.555 km, grijs met. ........................... 11.950,Nissan Micra 1.2 Acenta, 03-2011, 21.345 km, mandarijn .......................... 11.950,Nissan Pixo 1.0 Acenta, 01-2010, 11.098 km, zilver met. .............................. 8.950,Deze auto’s worden geleverd met 2 jaar garantie en mobiliteitsgarantie. Tevens keuze uit 65 occasions van diverse merken en bouwjaren.

RORIJE

autobedrijf Groteweg 20 WAPENVELD 038-4478514 www.autobedrijfrorije.nl

Nieuw op de markt in Wapenveld staat elke dinsdag uw Urker vishandel Meun . Openingsaanbieding : pondzak kibbeling en 2 haringen voor maar € 10,= hierbij ontvangt u gratis een bakje zalmsalade Deze aanbieding is geldig voor de gehele maand november

Urker Vishandel Meun Tel : 0627650325 / 0653756002 www.vishandelmeun.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 november 2011 - PAGINA 58

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

Heerde. Vaassen 13 november pony’s, L1-dressuur: 2e prijs Lisanne Dijkhof met Diablo 175 pnt.

Infomix op Radio 794 HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 15 november kunt u vanaf 19.00 uur weer luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen zijn: Samenloop voor Hoop voor het KWF Kankerfonds in Heerde, jubileumconcert van muziekvereniging VIVO uit Veessen, Herman Hage zet zijn talent in voor buitenlanders die de Nederlandse taal willen leren, Gert van Mossel doet dat door het geven van blokfluitlessen aan kinderen, nieuwe gemeentegids van de Gemeente Epe en de

overhandiging van een cheque van 1000 euro aan de Stichting Hakanu Matata door de verkoop van de 1e CD van de Nieuw Eper Swing. Mocht u dinsdagavond nu niet kunnen luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 u. en donderdag vanaf 09.00 u. Via www.radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Foto Gert Schuurman

De familie Visch uit Heerde stuurde deze foto in: “Aline en haar mama waren druk in de tuin bezig om de herfstbladeren op te ruimen. Aline wist daar wel raad mee en is heerlijk in de bladeren gaan zitten.” Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 di-

VIOS speelt gelijk VAASSEN- Op het complex van Hoevelaken bond VIOS de strijd aan met de gelijknamige thuisploeg. Omdat Hoevelaken een plaats in de middenmoot inneemt zou VIOS op papier de wedstrijd moeten kunnen winnen. De rust brak aan met een 0 -0 –stand waar VIOS gelet op de grote gemiste kans door de thuisploeg vroeg in

de wedstrijd niet ontevreden over mocht zijn. In de tweede helft werd een veel aantrekkelijker schouwspel voor het publiek opgevoerd. Het werd uiteindelijk 1-1. Geen winnaar, geen verliezer, een terechte uitslag. VIOS blijft de ranglijst aanvoeren en zag VVOP op 1 punt naderen. Zaterdag speelt VIOS thuis tegen Stroe.

Verkeersvoorlichting HEERDE- Op dinsdag 22 november organiseert VVN-Heerde een verkeersvoorlichting in de het Dorpshuis te Heerde. In deze interactieve voorlichting kunt u uw verkeerskennis opfrissen en krijgt u adviezen over de manier waarop u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Aan de hand van foto's worden diverse ver-

keerssituaties besproken voetganger, fietser, scootmobieler of automobilist. U kunt met uw vragen over veilige verkeersdeelname terecht bij Henk Haasjes en Herman Westhof, beiden vrijwilliger bij afdeling Heerde van Veilig Verkeer Nederland. De verkeersvoorlichting begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.

gitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Op verhaal komen in de Grote Kerk EPE- Ook dit jaar biedt de Grote of Sint Maartenskerk, naast de gebruikelijke diensten op zondag, een aantal inspirerende bijeenkomsten. De onderwerpen die in de lezingen en discussies aan bod komen, variëren van Lebuïnus en de kerstening van de Saksen tot de relatie tussen wetenschap en religie en de basis van het christelijk geloof. Om aan de bijeenkomsten deel te nemen hoeft u geen lid van de Grote Kerk te zijn. Op zondagmiddag 20 november komt Dirk Otten naar Epe om iets te vertellen over de Angelsaksische missionaris Lebuïnus, die als eerste in de achtste eeuw het Christendom naar deze omgeving bracht. Voor aanvang van de lezing op 20 november, die om 15.30 uur begint wordt er koffie of thee geschonken en kunt u kennis maken met de deelnemers. Rond 17.30 uur wordt het programma afgesloten. Voor informatie: www.grotekerkepe.nl.

EGA-Nederland

EPE- Broekhuis Epe is tenuesponsor van diverse jeugdteams van sv Epe. Onlangs waren de pupillen van Epe F3 te gast bij het autobedrijf aan de Hoofdstraat in Epe. In dit nieuwe seizoen sponsort de bekende autodealer en -garage drie jeugdteams in het kader van het nieuwe kledingplan:

Epe A2, Epe F3 en Epe C4. Epe F3 bestaat uit Niels Langevoort, Kasper Buis, Ties Buis, Ramon Evens, Niek Koetsier, Wessel de Nijs, Tygo Uijttenboogaart, Leon Oosterhof en Teun Westendorp. De leiders en trainers zijn Gerrit de Nijs, Reinier Evens en Erik Uijttenboogaart.

HATTEM- Over zes weken beginnen de feestweken. Dat betekent dat u bij EGA Nederland nog minstens 6 kilo kunt afvallen. Sinds de zomervakantie is Annelies Feenstra twee groepen begonnen in MFC ‘de Marke’ in Hattem op de dinsdagochtend en –avond. Bij de EGA val je af met normale, gezonde voedingsmiddelen die je iedere dag nodig hebt. Het is een kwestie van de juiste keuzes maken en de juiste hoeveelheden afwegen. Dan gaat je lichaam het overtollige vet verbranden. Met de eetwijzer leer je een gezond eetpatroon aan, dat de basis is voor de rest van je leven. Kosten: 6 euro per keer. Inschrijven: 10 euro. Cursuslocatie: mfc ‘de Marke’: Daendelsweg 2. Iedere dinsdagochtend van 9.0010.00 uur en dinsdagavond van 19.30-20.30 uur. Informatie, tel. 038-4546887, tel.06-28749145. Of kijk op www.eganederland.nl.

WAPENVELD- Onlangs vierde Jannie Schuurman uit Wapenveld haar 50e verjaardag. Dat deze dag niet onopgemerkt voorbij mocht

gaan, was wel te zien aan de Kwartelweg. De familie had een reuzenSara in de tuin geplaatst en ook een spandoek mocht niet ontbreken.

Vrouwen van Nu EPE- Donderdagavond hebben 130 Vrouwen van Nu afdeling Epe genoten van een avond ,die de leden zelf verzorgd hadden, met o.a. cabaret, zang en een gymdemonstratie, dit in het kader van het 60-jarig be-

staan van de vereniging. In de pauze werden de dames verrast met een drankje en diverse lekkere hapjes. In december is er voor de leden nog een gezamenlijk diner bij De Loreley, ter afsluiting van het jubileumjaar.

Sintintocht in Heerde HEERDE- Sinterklaas komt ook dit jaar weer een bezoek brengen aan alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s in Heerde. Op zaterdag 19 november kunnen jullie Sinterkaas weer verwelkomen! De organisatie van deze gezellige happening voor de kids is in handen van Ondernemersvereniging Heerde. Natuurlijk kunnen zij dit niet alleen. Samen met gymvereniging Pegasus, Auto Palace Heerde, Motortoerclub ‘De Padd’nrieders’, Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina en Muziekvereniging Soli Seo Gloria zorgen zij voor een spetterend feest! Om 10.15 uur start de optocht. De stoet vertrekt vanaf de Markstraat. De route gaat ver-

der door de Soerelseweg, Stationsstraat, Dorpsstraat. Rond 10.45 uur komt Sint aan op het gemeentehuis. Hij wordt daar ontvangen door burgemeester Inez Pijnenburg. Natuurlijk worden er hier ook Sinterklaasliedjes gezongen. Pieten zijn te zien in en rondom het gemeentehuis. Als het goed weer is, misschien wel op het dak! Daarna gaat Sint via de Dorpsstraat, Bonenburgerlaan, Vicarielaan en de Griftstraat naar het Dorpshuis. Het thema van dit jaar? Dat is nog een verrassing. Om 11.30 uur begint in het Dorpshuis een spetterend programma voor de jeugd tot 9 jaar. Het belooft ook dit jaar weer een spektakel te worden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA259

Meer info ?

www.

lofzangh eerde.nl

o.l.v. dirigent Jacob Schenk

NAJAARSCONCERT VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 in de Johanneskerk te Heerde Aanvang 20.00 uur / kerk open 19.15 uur Medewerkenden: Annemet Lems - Sopraan Martin de Deugd - Viool Arjan en Edith Post - Trompet Harm Hoeve - Orgel René Nijhof - Koorsolist bariton Wilco Veldkamp - Vleugel Jacob Schenk - Algehele leiding

Kaarten in voorverkoop à 3 12,50 via de website www.lofzangheerde.nl; Bruinewoud Modehuis, Stationsstraat 16, Heerde; Rozendal Electro World, Zwolseweg 7, Heerde; Kapsalon van Egteren, Stationsweg 13, Wapenveld en VVV-kantoor Wapenveld. Op de concertavond kosten de kaarten aan de kassa van de kerk 3 15,00.


PAGINA 260 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

Geschokt zijn we door het plotselinge overlijden op 66-jarige leeftijd van ons zeer gewaardeerd lid

Joke de Weijer - Sterken ,ĞĚĞŶŚĞĞĨƚĚĞ,ĞĞƌĞŽƉŝũŶƚŝũĚĞŶǁŝũnjĞƵŝƚ ŽŶƐŵŝĚĚĞŶǁĞŐŐĞŶŽŵĞŶŽŶnjĞǀĂĚĞƌ

,ĞŶĚƌŝŬ^ƚĞĞŶǁŽĞƌĚ ŝŶĚĞůĞĞĨƚŝũĚǀĂŶϴϯũĂĂƌ͘ <ŝŶĚĞƌĞŶ

ƉĞůĚŽŽƌŶ͕ϭϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝĞĂĚƌĞƐ͗ DĞŵĞŶƚŽDŽƌŝ ƌŝŶŬůĂĂŶϰĂ͕ϴϭϴϭ,ĞĞƌĚĞ

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Bijna 30 jaar is Joke lid geweest van onze wandel-afdeling. In de periode van 1993 tot 2001 was zij tevens bestuurslid van de vereniging. Daarnaast heeft ze zich ingezet bij veel van onze evenementen/activiteiten, zoals o.a. de Boerenkoolwandeltocht, Avondvierdaagse, Veluwe Herfstkleurentocht en heeft ze vele uniformen voor de vereniging vermaakt en gemaakt. Wij wensen Piet, Sylvia & Hendrik Jan, Nico & Gerdiena, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies Bestuur & Leden “WIOS EPE” Epe, 12 november 2011

ƌŝƐŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƚŽƚĐŽŶĚŽůĞƌĞŶŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϳ ŶŽǀĞŵďĞƌ ǀĂŶ ϭϬ͘ϬϬ ƚŽƚ ϭϬ͘ϯϬ ƵƵƌ ŝŶ ƵŝƚǀĂĂƌƚĐĞŶƚƌƵŵ͞DĞŵĞŶƚŽDŽƌŝ͕͟ƌŝŶŬůĂĂŶϰĂ ƚĞ ,ĞĞƌĚĞ͘ ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚ njĂů Žŵ ϭϬ͘ϰϱ ƵƵƌ ĚĞ ĂĨƐĐŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚǁŽƌĚĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶŝŶŐĞŶŽĞŵĚ ƵŝƚǀĂĂƌƚĐĞŶƚƌƵŵ͘ EĂ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ njĂů ĚĞ ďĞŐƌĂĨĞŶŝƐ ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ ŽƉ ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ ͞ŶŐĞůŵĂŶƐŬĂŵƉ͟ ĂĂŶ ĚĞ ůďƵƌŐĞƌǁĞŐƚĞ,ĞĞƌĚĞ͘ /ŶĚŝĞŶ Ƶ ŐĞĞŶ ƌŽƵǁďƌŝĞĨ ŵŽĐŚƚ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ ŐĞůŝĞǀĞ ĚĞnjĞ ĂĚǀĞƌƚĞŶƚŝĞ ĂůƐ njŽĚĂŶŝŐ ƚĞ ďĞƐĐŚŽƵǁĞŶ͘

Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder, oma en opoe

Gerritdina Van de Vrugt - Draaijer Emst, november 2011

Uit aller naam: Fam. G. Witteveen

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Psalm 103 vers 8 Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze lieve broer en oom

Jacob Logtenberg sinds 6 maart 1978 weduwnaar van M.A. den Donker Heerde, 18 maart 1925

Familieberichten

Hattem, 11 november 2011 Hattem: H. Logtenberg

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

Als je in mijn ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan.

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

Sinds 11-11-11 aanwezig

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Resa Ingeborg Stijf Resa Jan, Renate & Jara Oude Apeldoornseweg 85 8171 LV Vaassen

Heerde: Gesien IJzerman

Zorg die verder reikt dan het leven.

Correspondentieadres: G.C. IJzerman Kanaalstraat 4a 8181 HW Heerde

Tel 0578 69 43 02 Mob 06 23 888 208 Of stuur een e-mail naar: dkoetzier.uv@gmail.com

De afscheidsdienst zal worden gehouden op D.V. woensdag 16 november om 14.00 uur in de Christelijke Gereformeerde kerk "Rehoboth", Acacialaan 45 te Heerde. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats "Engelmanskamp" aan de Elburgerweg te Heerde.

Uitnodiging afscheidsreceptie

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Betsie Dorland gaat na ruim 23 jaar bij ons te hebben gewerkt met pensioen.

Na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overopa

B. v. Diepen hebben wij bijzonder veel medeleven ontvangen. Het is daarom niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Bij deze onze hartelijke dank, het heeft ons erg goed gedaan. J. v. Diepen - v. Ommen Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit voor de receptie op dinsdag 22 november van 14.00 tot 16.00 uur op de Dierenartsenpraktijk in Epe. Kadotip

Met vriendelijke groet, Team Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe

Quickbornlaan 4 8162 ES Epe Tel. (0578) - 612273 www.dier-en-artsen.nl


PAGINA 261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

NIEUWE SKELTER? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063 NIEUWE TRAMPOLINE? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063 GEVRAAGD Hulp in de huishouding 3 tot 6 uur in week op maandag en/of vrijdag Brief onder nummer: 475

Opruimingg Opruimin g Opruimin

Deze week: Betty Barclay mode 40% korting

Gebr. Boeve aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

Dorpsstraat27, Heerde. Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666 0578-691666

TE KOOP Eiken bankstel 1-2 en 3 zits t.e.a.b. Tevens Farfisa orgel 2 klaviers t.e.a.b. Tel: 0578-641532.

Doe eens gek! Boven etage 2 euro per kilo + alle boeken ook 2 euro kilo + lp’s 7 voor 5 euro. Het Vosje, Markt 21 in Epe. www.het.snuffelvosje.nl

Cantorclin Kampen BV GEVRAAGD Gemotiveerde schoonmaakmedewerkster voor kantoorpand in Hattem. 3 x 2 uur per week avondpand Inl.: 06-50220222 GRIP VOOR MANTELZORGERS! GRIP-hulpverlening Kees van Boven geheel vernieuwde website www.grip-kvb.nl of inlichtingen op mob.06-28469615 / 0578-697421 Wij zijn op zoek naar de vrouw die op zaterdag 5 november rond 16.00 uur ons heeft geholpen met de auto. Zij reed in een donker blauwe stationwagen. De auto van ons was een zilver grijze Opel Astra. Die stond schuin op de weg. Er zat een betonnen blok onder. Het was in Oene aan de Houtweg, voor basisschool de Bongerd. Wij zouden graag contact met haar willen opnemen. Of andere mensen die dit gezien hebben, graag zouden wij contact met u hebben over dit voorval. U kunt bellen naar nummer: 0578707054 of anders 0651970073. WONINGRUIL Moeder met twee puberzoons wil 3 kamerflat dolgraag ruilen voor een eengezinswoning in Epe van Triada. Belangstelling: 0642778695.

PERSONENVERVOER DeltaTours vervoert kleine groepen (max 30 p.) van deur tot deur voor bijvoorbeeld een UITJE, RONDRIT, MUSEUM etc. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl

Graag tot ziens. www.restaurantgerrits.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

www.uwcomputerhulp.com

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Autoruit stuk ?

BUURTVERENIGING “ DE PUNTE ”

Sint- en Pietpakken te huur Huurprijs: Sintpak compleet € 40,-- per dag Pietpak compleet € 20,-- per dag Voor meer informatie en huren: 0578 69 20 93

Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering. LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. Te huur tijdelijke woonruimte gemeubileerd en ongemeubileerd v.a. 425.00 euro per mnd excl energie wij rekenen èèn mnd huur voor de borg. Info tel: 0578-614348

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Gezellige lokatie vanaf ca. 20 personen voor uw:

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

TRIMSALONJOSINE.NL Werkt met veel liefde enzo min mogelijk stress aan uw hond! Tel: 06-20171181.

GEVRAAGD Oud ijzer, fietsen, koper en zink. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Altijd moe? Geen zin of fut? Kom naar ’t Klooster in Oene voor een gratis kennismaking met Geactiveerde Zuurstoftherapie. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com.

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

Uw kozijnen aan vervanging toe?

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Service Spek

Prima aardappelen Parel, Surprise, Bildtstar en Ottana. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

GEVONDEN Goudenverlovingsring op parkeerplaats t.o.v. Medisch Centrum Heerde. Tel: 06-53384204.

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Computer

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

www.uwcomputerhulp.com

Diner Koffietafel Diverse buffetten

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

FEESTDAGENAANBIEDING Heerder woordenboek deel 1 en 2 samen

0578-691199

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

www.rhodos.nl

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein St. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

BERGHORST

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering.

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl

€ 7,50

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door:

... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

verkrijgbaar bij Bruna, Primera en V.V.V.

Slenderen...

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie

Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925 N OPENINGSTIJDE ten Maandag geslo -17.30 uur Di. t/m vrij. 13.30 .00 uur 16 Zat. 10.00 Lange Veenteweg 24b, 8181 PB EPE

Tel. 0578-612 726 / Mob. 06-22 33 6500 info@cmsparket.nl www.cmsparket.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts:

Dierenartsen:

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

of 0900-3336333. Apotheek Heerde:

Tel. 0578-698181

PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA

GEVRAAGD WOONRUIMTE voor langere tijd, voor 1 persoon. Huisdieren toegestaan en eigen ingang. Gem. Epe, tel. 0657720101 Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur.

Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen:

Tel.

613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel.

692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur.

VAASSEN EN EMST Huisarts:

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de

gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230);

Apotheekpost Zwolle: 038-4556227.

H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/

Tandartsen N.O.-Veluwe:

Bel voor inlichtingen uw eigen

571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H.

tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855),

Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L.

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsen-

v.d. Ven-Visser (691848).

post,

Verloskundigenpraktijk: Dierenartsen:

Mami, 038-3761674

tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam:

H.J.A. Claessen, apotheker, Dorps-

Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

straat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/

691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens

m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten

afspraak.

deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00

WAPENVELD Huisarts:

tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

Tel. 0384479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Verloskundigenpraktijk: Tandarts: reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

Zie apotheek Heerde

Mami, 038-3761674

Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst

(4470050).

Dierenartsen:

055-3605157.

Apotheek Vaassen

- Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaas-

sen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57

Tandarts:

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tand-

artsenpraktijk Vaadent 576485. Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038-

Verloskundigenpraktijk:

S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries,

4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368.

L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

055-3600189.

EPE EN OENE Huisarts:

Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en

Dierenartsenpraktijk Vaassen

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend

gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S.

inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag

Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R.

afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur

Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R

(uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf

Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsen-

Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243

tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: post,

Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.00-

13.00 uur.

Apotheek Epe

HATTEM Huisarts:

Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s mor-

- Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel.

gens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag

0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur

17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feest-

en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden

dagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen:

kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57

Tandartsen:

0900-3336333. Apotheek Hattem:

den zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden

trum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe

dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen

(613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260),

met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227.

M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek

Tandarts:

(620457), H. Wolters (620067).

Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller

S. de Haan, P.E. Olthuis- de Vries,

L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. de Lede, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. G.T. Wijnstok en ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur (jeugddienst) ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 16.30 uur (nabetrachting) ds. A. Th. Van Olst. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 17.00 uur br. H. Drenth. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur drs. M. Beute, 16.30 uur leesdienst. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. J.M. Weststrate, 19.00 uur ds. G.H. de Ruiter. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Tomas Sagstrom. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. I. Adriaansz. Verpleeghuis Wendhorst: 10.45 uur ds. Versteeg. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.M.D. van den Berg, 19.00 uur (opendeurdienst) ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. W. van Vlastuin, 18.00 uur ds. A. Vlietstra. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur (themadienst) ds. P.J. Ros. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur dienst. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur dienst, 14.30 uur ds. D. de Jong. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. Haumahu. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg en ds. D. van Meulen, 19.00 uur (Regenboogkerk) ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. A. van Herk, 18.30 uur (dankzegging) ds. J. Kommers. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. H. Jonker, 15.00 uur ds. W. Pieters. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. F.J.T. Schipper en ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. H. Martinus Parochie: zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Hofstede.

TE KOOP GEVRAAGD Eerlijk antiek voor een eerlijke prijs, meubels, goud en zilver. De Ruiter: 06-1156281. HOEKHOVENIER Werkwijze: Marc komt bij u aan huis. U spreekt met hem af wat u met uw tuin wilt, eventueel in welke fasen. U spreekt met Marc een eerste datum af. Tijdens zijn werkzaamheden kunt u nog steeds in de werkvolgorde met Marc wijzigingen overleggen.

Haagbeuk v.a. 0,40 10 Vaste planten 4,00 10 Heideplanten 5,00 10 Buxusplanten 3,50 Coniferen 200 hoog 6,00 Verder groot assortiment tuinplanten tegen zeer scherpe prijzen. Verder gewasbescherming, meststoffen enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. Tuincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 DELTA TOURS Voor een bijzondere dag kies je bijzonder vervoer. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl GEVRAAGD Woonruimte voor langere tijd voor 1 pers. Huisdieren toegestaan en eigen ingang in gem. Epe. Tel: 06-57720101. TIJDELIJK TE HUUR V.a. heden tot eind maart 2012 vakantiehuisje, max 2 personen, niet roken, geen huisdieren. Tel: 0578-613742.

Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel. 038 4443216. Mob. 0651136927.

VERKOOP VAN APPELS 8 soorten, handperen en stoofperen Gieser, Wildeman v.a. 0,50. Fruitbedrijf G. van Ewijk, Losweg 7, 8193 KC Vorchten. Alleen zaterdag geopend 8.00 - 14.30 uur. Doordeweeks zelfbediening aan de weg.

GEVRAAGD Oud ijzer, aluminium, koper, fietsen, wasmachines. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 06-83035676.

Marc is bevoegd hovenier en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

AARDAPPELEN TE KOOP PAREL J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 in Heerde

Gemengd Koor Zangvereniging ´´HARMONIE´´ te Welsum, zoekt een dirigent voor de maandagavond. Inlichtingen bij mevr. Korry Haak, tel:0570-610677. GEZOCHT HONDEN, knip deze advertentie uit en geniet van een gratis sinterklaas kado bij aankoop van GREEN FIELD hondenvoeding. (voorheen bij Volkerts Heerde) WOONRUIMTE TE HUUR Voor 1 persoon in buitengebied Veessen, dus lekker vrij wonen! Per direct beschikbaar, gelieve geen huisdieren. Voor inlichtingen: 06-42243843. TE KOOP Uittrektafel balpoten jaren 60. GEVRAAGD Wilhelmina Juliana guldens 2 tot 5 euro. Tel: 0578-613649. FIETS WINTERBANDEN MET SPIKES IDEAAL VOOR BEZORGERS SCOOTER WINTERBANDEN MOTOR WINTERBANDEN AUTO WINTERBANDEN alles onder 1 dak voor het het hele gezin. www.hbstweewielers.nl langeveenteweg 33 Epe tel=0578614510

Vechtstraat 3, Hattem. Openingstij-

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Cen-

Verloskundigenpraktijk:

TE HUUR GEVRAAGD: ééngezinswoning in Epe Een huisarts en zijn gezin met 3 jonge kinderen zoekt op korte termijn (december 2011/januari 2012) een leuk, ruim huurhuis in Epe en omgeving voor tenminste 1 jaar. Contact graag via mobiel 06-24689621 of sodriessen@hetnet.nl.

AANBIEDING

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A.

(4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562).

Verloskundigenpraktijk: Dierenarts:

Mami, 038-3761674

Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 20 november 2011 Herdenking overledenen EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A.D. Gooijert, 14.30 uur ds. H. Veldhuizen. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. J. van Dijk. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H.W.J. Faassen, 19.00 uur ds. G.A. Trouwborst. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur (themadienst) ds. F. Dijk. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Michael Eijgerman. Groot Nieuws Gem. (wijkgeb. Don Bosco, Sluisoordlaan 220, Apeldoorn): 10.30 uur br. George Pattipeilohy. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem. (diensten in Jac. Fruytier SG, Anklaarseweg 71 in Apeldoorn): 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. J. Kommers, 10.30 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. J. Uit de Bosch, 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G.J. Lakerveld, 16.30 uur ds. J. Bouma. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. L. van Haren, 19.00 uur br. W. Woning. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (MFC de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. B.H. Nieminen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA 263

ZZZFQO JHOGLJYDQ

ZRHQRY WP GLQRY 0HWJUDWLVIOHVMH$PHODQGHUVODGUHVVLQJ NHX]HXLWYDULDQWHQ

&9DUNHQVKDDV JUDPNLOR

=$..(1

&,-VEHUJVOD QDWXUHOPL[HQ WXLQNUXLGHQ ]DNNHQยกJUDP QDDUNHX]H 

NLOR

$OOH&KRFRPHO

SDNNHQVHWVRIIOHVMHV QDDUNHX]H 3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

'U2HWNHU%LJ$PHULFDQV 7UDGL]LRQDOHHQ &XOLQDULDSL]]D

/LJD&RQWLQXH (YHUJUHHQ&UXQFK\ HQ0LONEUHDN

DOOHYDULDQWHQ XLWKHWYULHVYDN VWXNVQDDUNHX]H

DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกJUDP QDDUNHX]H

3$..(1 

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

&.UXLGQRWHQ

DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกJUDPQDDUNHX]H

([FOXVLHIELM&*5$7,66LQWERHN JHVFKUHYHQGRRU<YRQ-DVSHUV WZYb23 23

=$..(1

'RXZH(JEHUWV 6HQVHRNRIILHSDGV

GรƒFDIรƒGDUNURDVWH[WUD GDUNPLOGPRFFDJRXUPHW HQUHJXODU ]DNNHQยกVWXNV QDDUNHX]H ++

&RROEHVWYUXFKWHQVDS DOOHYDULDQWHQ XLWKHWNRHOYDN IOHVVHQยกPORI SDNNHQยกOLWHUQDDUNHX]H

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMV YHUVFKLOOHQ%LMGHNDVVDNULMJWX NRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

3HSVLFROD

UHJXODUOLJKW RIPD[ 23 23 VHWIOHVVHQ ยกOLWHU

+

6(7*5 $7,6

OLWHU

3$..(1

3DPSHUVOXLHUVHQ OXLHUEURHNMHV DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกVWXNV QDDUNHX]H 

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

C1000 Van Andel Epe / C1000 Hardeman Wapenveld :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJQRYHPEHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQ QLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23 'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 - PAGINA PAGINA264

schaapskooi week 46 2011  

schaapskooi week 46 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you