Page 1

Schaapskooi O p l a g e 28. 250 e x e m p l a r e n 28e jaargang nr. 1 1 , 6 november 2 0 1 2

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Vanaf heden ook SACHS dealer!

36e Rabo Jazzfestival Heerde Zonnepanelen

sen! Grote collectie elektrische fiet Dorpsstraat 24a, ZADELPIJN? 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48 E info@derijwielhoek.nl

Kom naar Oene!

www.derijwielhoek.nl

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

HEERDE- Vrijdagavond was het Heerder Dorpshuis het decor voor het 36e Rabo Jazzfestival Heerde. Binnen- en buitenlandse artiesten gaven deze editie acte de présence. Uit Amerika kwamen bijvoorbeeld Houston Person – die begeleid werd

door het trio van Rein de Graaff - en Jon Bittman die zich voor de gelegenheid bij het kwartet van Loran Witteveen had gevoegd. Van iets minder ver kwam de Belg Bert Joris die liet horen hoe kundig hij is op trompet. Maar wat goed is, hoeft niet

altijd van ver te komen: de Nederlandse band Bruut bracht de zaal in vervoering, en lokale band De Trixies gaf op het Heerder Festival een optreden. Kortom: een heerlijk avondje Jazz! Foto: Gerben Dalhuisen

Opening Centrum voor Jeugd en Gezin Vakkundige reparaties van klokken / restauratie, in- en verkoop van antieke uurwerken

Ridderstraat 14, Hattem, 038-4447070 www.henkdegraafklokken.nl

Schutterskoning

HATTEM- Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hattem heeft een nieuw onderkomen en dat werd woensdagmiddag feestelijk geopend. Het CJG zat voorheen aan De Waag en is nu te vinden in MFC De Marke aan de Daendelsweg 2. Met het

oplaten van ballonnen hebben kinderen onder toeziend oog van vele belangstellenden de opening verricht. Voorafgaand aan de opening kondigde ketenregisseur van het CJG Marlinda Wonnink twee sprekers aan. Allereerst richtte wethouder Borst het woord tot de aanwezigen. “De plek aan de Waag was niet modern. Toen duidelijk werd dat er commerciële ruimte vrij kwam boven het zwembad, was dit de aangewezen plek voor het CJG. Een ander voordeel is dat het centrum makkelijk te bereiken en te vinden is. Het belangrijkste is nu dat de mensen hier naar toe komen, zodat het centrum er zo vroeg mogelijk bij is om de nodige ondersteuning te bieden”. Marleen Ratelband, divisiemanager Jeugd & Maatschappelijke Zorg bij Vérian,

sprak namens alle kernpartners die verbonden zijn met het CJG. “Het centrum is bedoeld voor iedereen die vragen heeft. Je kan met elke vraag binnenkomen. Onze boodschap is: welke vraag u ook heeft, we zoeken er een antwoord op. Weten we het antwoord niet? Dan zorgen we ervoor dat de deskundigheid in huis komt. Dat is de bedoeling. Wij hebben er zin in en we hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken”. Na het officiële gedeelte waren er allerlei activiteiten voor kinderen zoals schminken, spelletjes en een clown die ballonfiguren maakte, rondleidingen voor belangstellenden en presentaties van de partners van het CJG: Vérian, GGD, Stichting Welzijn Hattem, gemeente Hattem.

EPE- De uit Vaassen afkomstige Dick van Schoonhoven is Schutterskoning van de gemeente Epe geworden. Afgelopen zaterdag streden de koningen uit de hele gemeente tegen elkaar op het Kerkplein in Epe. Na 183 schoten wist Dick de vogel eraf te schieten. Hij kreeg een grote

wisselbeker overhandigd en alle lof toe gezwaaid van het organiserende Sint Maartensgilde. Het was overigens de tweede keer dat Van Schoonhoven in de finale stond. De beker kreeg hij van de vorige koning: Johannes Vijge uit Oene.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA22 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Prijsvraag Het Nieuwe Rijden

Tussen22oktoberen30novemberwordtinHeerdeeenheleserie wegenopgeknapt.Deonderhoudswerkzaamhedenworden uitgevoerdopde: • Bonenburgerlaan,tussendeKeuterstraatendeKanaaldijk • 2eHoornerveenseweg • Veerstraat,tussendeMarktstraatendeKanaalstraat • Kanaaldijk,tussendeBenedenwegendeLagestraat • Dorpsstraattussendeingangvandeoudegemeentewerfende Marktstraat.

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Deaanwonendenhebbenvandeaannemereenbriefindebus gekregenwaarinstaatwanneerhunstraatpreciesaandebeurtis. Hetverkeerwordttijdensdewerkzaamhedenomgeleidviaborden.

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur Burgerzaken

ookiederemaandagvan17.00 tot19.00uurgeopend. Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraakte maken,zodatuzekerweetdatu opdatmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Vijf wegen in Heerde opgeknapt

AlgemeendirecteurJohanvandeGrondenvanhetWereldNatuurFonds enburgemeesterLambooijvanPuttenderegionalepubliekscampagne omHetNieuweRijden(HNR)tepromotengestart.

Heerdeismetvijfgemeenten opdeNoord-Veluweeen publiekscampagnegestartom HetNieuweRijdentepromoten. Metondermeereenprijsvraag wordeninwonersgestimuleerd natedenkenoverzuiniger rijden. Dooruwrijstijlaantepassenaan detechniekvaneenmoderne autokuntunamelijktot 10procentbrandstofbesparen. Goedvooruwportemonneeen voorhetmilieu.Inwonersuitde gemeentenHeerde,Elburg, Ermelo,Putten,Hattemen Oldebroekkunnenmeedoen metdeprijsvraag.Per deelnemendegemeentezijner driewinnaars. Prijsvraag

HoeveelbespaarteenautogebruikermetHetNieuwe Rijden?Hetgaatomhetbedrag vandebesparingperjaarvoor

eenmiddenklasser,per15.000 km,rijdendopbenzine. Weetuhetantwoord?Dankunt ueenautoritwinnenineen ‘groene’ autoonderbegeleiding vaneenHNR-instructeur.Zokunt uzelfervarenwatHetNieuwe Rijdenindepraktijkis. Deoplossingineuro’skuntutot enmet12novemberdoorgeven (metuwadresentelefoonnummer)viae-mailadres hetnieuwerijden2012@gmail.com. Veeltipszijntevindenop www.hetnieuwerijden.nl VeluweDuurzaam

Behalvedezeprijsvraaggaanook prominenteinwonersuitde deelnemendegemeentenervaringopdoenmetHet NieuweRijden.Tijdensdebeurs VeluweDuurzaamop9en10 novemberinPuttenbestedende gemeentenookvolopaandacht aanhetonderwerp.

Inleveren klein chemisch afval (kca) Ukuntalsburgerbijdegemeente kleinchemischafvalafgeven.Het inzameldepothiervoorwordt voorlopignietverplaatstnaarde nieuwegemeentewerf,maarblijft opde‘oude’ locatie,devoormalige gemeentewerfaandeDorpsstraat 7teHeerde.Dezeiselkezaterdag geopendvan9.00tot12.00uur(behalveopfeestdagen). Onderkleinchemischafvalwordtondermeerverstaan:batterijen, accu’s,verf,medicijnen,schoonmaakmiddelenenolieproducten.

Uitnodiging miniconferentie Naareennieuwebalanstussenformeleeninformelezorg GemeenteHeerdeinsamenwerkingmetmaatschappelijke organisaties15novembervan13.00–17.00uur,DorpshuisHeerde.

Graagnodigenwijuuitvooreenminiconferentierondomhet thema:Naareennieuwebalanstussenformeleeninformelezorgin degemeenteHeerde. Dekomendejarenstaandegemeenteenhaarpartnerszoals bijvoorbeelddeorganisatiesvoorzorg-endienstverlening, vrijwilligersorganisaties,belangenverenigingenen(actieve)burgers) voordetaakdeverhoudingtussenformeleeninformelezorg opnieuwtedefiniërenenvormtegeven. Insamenspraakmetverschillendeorganisatiesenmetualsinwoner wildegemeenteHeerdegraagdevraagverkennenwateengoede balanstusseninformeleenformelezorgkanzijn,waarmogelijk lacuneskunnenontstaanen,uitgaandevandehuidigesituatie, bekijkenwaarkansenenmogelijkhedenliggen. Aanmelden

Meerinformatieenhetcompleteprogrammavandezebijeenkomst vindtuopwww.heerde.nl.Ukuntzichaanmeldenviaeene-mail naar:gemeente@heerde.nloftelefonischviahetnummer: 0578-699494.Ditnummerkuntuookbellenalsuvragenheeft voorPaulinevanGelder,beleidsmedewerkerWmobijdegemeente Heerde.Wiltubijuwaanmeldingookaangevenbijwelke organisatieu(eventueel)betrokkenbent? Wijhopenuop15novembertemogenbegroeten! Metvriendelijkegroet, namenshetcollegevanHeerde, wethouderHubertBögemann

Verhuur garageboxen in Heerde en Wapenveld DegemeenteHeerdebiedtper1januari2013,uitsluitendaan inwonersvandegemeenteHeerde,driegarageboxentehuuraan. DezegarageboxenliggenaanDeWikke/KlaverweginHeerde,De Molenkampweg/AndoornstraatinHeerdeenaandeNachtegaalweg inWapenveld.Hetinschrijfformuliermetdaarinmeerinformatievindt uopwww.heerde.nlonderhetkopje‘Directregelen’.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 23

4WWWHEERDENL

Besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder (bestemmingsplan Eperweg 40 te Heerde, 2e herziening bestemmingsplan Ontwikkelingsgebieden) HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?11Â?septemberÂ?2012Â?overeenkomstigÂ?artikelÂ?110aÂ?vanÂ?deÂ?WetÂ?geluidhinderÂ?eenÂ?hogereÂ?waardeÂ?vanÂ?53Â?dBÂ?voorÂ?deÂ?tenÂ?hoogstÂ?toelaatbareÂ?geluidsbelastingÂ?doorÂ?wegverkeerÂ?op hetÂ?perceelÂ?EperwegÂ?40Â?teÂ?HeerdeÂ?vastgesteld.Â?HetÂ?betreftÂ?eenÂ?besluitÂ?inÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?deÂ?vaststellingÂ?van hetÂ?bestemmingsplanÂ?EperwegÂ?40Â?teÂ?HeerdeÂ?(2eÂ?herzieningÂ?bestemmingsplanÂ?Ontwikkelingsgebieden). HetÂ?besluitÂ?vaststellingÂ?hogereÂ?waardeÂ?WetÂ?geluidhinderÂ?isÂ?nietÂ?gewijzigdÂ?tenÂ?opzichteÂ?vanÂ?hetÂ?ontwerpbesluit,Â?datÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?11Â?juliÂ?2012Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?terÂ?inzageÂ?heeftÂ?gelegen.Â?VanÂ?de gelegenheidÂ?omÂ?tegenÂ?hetÂ?ontwerpbesluitÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?inÂ?teÂ?dienenÂ?isÂ?doorÂ?niemandÂ?gebruikÂ?gemaakt. Inzagetermijn

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?7Â?novemberÂ?2012Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?(totÂ?19Â?decemberÂ?2012)Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08:30Â?uurÂ?enÂ?12:30Â?uurÂ?analoogÂ?terÂ?inzageÂ?opÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?te Heerde,Â?bijÂ?deÂ?balieÂ?Vergunningen.Â?HetÂ?besluitÂ?isÂ?tevensÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?opÂ?www.heerde.nl. Beroep

OpÂ?grondÂ?vanÂ?artikelÂ?145Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?geluidhinderÂ?begintÂ?deÂ?termijnÂ?voorÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?een beroepsschriftÂ?tegenÂ?hetÂ?besluitÂ?vaststellingÂ?hogereÂ?waardeÂ?WetÂ?geluidhinderÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?dag waaropÂ?beroepÂ?kanÂ?wordenÂ?ingesteldÂ?tegenÂ?hetÂ?besluitÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?totÂ?vaststellingÂ?vanÂ?het bestemmingsplanÂ?EperwegÂ?40Â?teÂ?HeerdeÂ?(2eÂ?herzieningÂ?bestemmingsplanÂ?Ontwikkelingsgebieden). GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?deÂ?terÂ?inzageÂ?leggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijze tegenÂ?hetÂ?ontwerpbesluitÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmedeÂ?eenÂ?belanghebbendeÂ?aanÂ?wieÂ?redelijkerwijs nietÂ?kanÂ?wordenÂ?verwetenÂ?datÂ?erÂ?geenÂ?zienswijzeÂ?tegenÂ?hetÂ?ontwerpbesluitÂ?isÂ?ingediend,Â?beroep instellenÂ?bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State,Â?PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?DenÂ?Haag. NaastÂ?hetÂ?instellenÂ?vanÂ?beroepÂ?kanÂ?binnenÂ?deÂ?hierbovenÂ?gesteldeÂ?termijnÂ?ookÂ?eenÂ?verzoekÂ?omÂ?een voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?de RaadÂ?vanÂ?State. HetÂ?besluitÂ?vaststellingÂ?hogereÂ?waardeÂ?treedtÂ?inÂ?werkingÂ?daagsÂ?naÂ?afloopÂ?vanÂ?deÂ?beroepstermijn,Â?tenzij binnenÂ?deÂ?beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?omÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?Afdeling BestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?StateÂ?wordtÂ?ingediend.Â?HetÂ?besluitÂ?treedtÂ?danÂ?pasÂ?inÂ?werkingÂ?nadat opÂ?hetÂ?verzoekÂ?isÂ?beslist.

Voorinschrijven voor digitale ROVA Afvalkalender OmÂ?uÂ?digitaalÂ?nogÂ?beterÂ?vanÂ?dienstÂ?teÂ?kunnenÂ?zijn heeftÂ?ROVAÂ?binnenkortÂ?deÂ?vernieuwde afvalkalenderÂ?beschikbaarÂ?viaÂ?website,Â?mobiele telefoonÂ?enÂ?tablet.Â?MetÂ?dezeÂ?afvalkalenderÂ?kuntÂ?u snelÂ?enÂ?opÂ?elkeÂ?gewenstÂ?tijdstipÂ?informatieÂ?inzien gerichtÂ?opÂ?uwÂ?persoonlijkeÂ?situatie.Â?MetÂ?het invullenÂ?vanÂ?uwÂ?postcodeÂ?enÂ?huisnummerÂ?kuntÂ?u straksÂ?preciesÂ?zienÂ?watÂ?deÂ?inzameldataÂ?voorÂ?2013 zijn,Â?maarÂ?uÂ?kuntÂ?bijvoorbeeldÂ?ookÂ?zakken bestellenÂ?voorÂ?deÂ?plasticÂ?inzameling. ROVA-app

AlsÂ?uÂ?ookÂ?gebruikÂ?gaatÂ?makenÂ?vanÂ?deÂ?nieuweÂ?ROVA-app,Â?danÂ?kuntÂ?uÂ?straksÂ?perÂ?afvalsoortÂ?eenÂ?herinneringÂ?in uwÂ?agendaÂ?zetten,Â?zodatÂ?uÂ?altijdÂ?weetÂ?wanneerÂ?deÂ?containerÂ?aanÂ?deÂ?wegÂ?gezetÂ?kanÂ?worden.Â?OokÂ?vindtÂ?u makkelijkÂ?informatieÂ?overÂ?alleÂ?afvalsoortenÂ?(grondstoffen)Â?dieÂ?uÂ?thuisÂ?tegenÂ?komt. Voorinschrijven

UÂ?kuntÂ?zichÂ?nuÂ?alvastÂ?inschrijvenÂ?voorÂ?deÂ?afvalkalenderÂ?2013Â?enÂ?deÂ?app.Â?UÂ?ontvangtÂ?danÂ?eenÂ?e-mailÂ?van ROVAÂ?zodraÂ?dezeÂ?beschikbaarÂ?zijn,Â?zoÂ?hoeftÂ?uÂ?datÂ?zelfÂ?nietÂ?inÂ?deÂ?gatenÂ?teÂ?houden.Â?GaÂ?naar:Â?www.rova.nl/ afvalkalenderÂ?enÂ?schrijfÂ?uÂ?nuÂ?in.Â?VoorÂ?eventueleÂ?vragenÂ?overÂ?deÂ?ROVAÂ?afvalkalenderÂ?kuntÂ?uÂ?contact opnemenÂ?metÂ?hetÂ?KlantcontactcentrumÂ?vanÂ?ROVA,Â?telefoonÂ?(038)Â?427Â?37Â?77,Â?ofÂ?viaÂ?klantenservice@rova.nl.

Aanleg betonnen fietspad tussen Wapenveld en Hattem DonderdagÂ?1Â?novemberÂ?isÂ?deÂ?aannemerÂ?begonnenÂ?metÂ?deÂ?aanleg vanÂ?eenÂ?betonnenÂ?fietspadÂ?tussenÂ?WapenveldÂ?enÂ?deÂ?gemeentegrens metÂ?Hattem.Â?HetÂ?huidigeÂ?fietspadÂ?overÂ?deÂ?voormaligeÂ?spoorbaan heeftÂ?nuÂ?eenÂ?asfaltlaagÂ?enÂ?isÂ?zoÂ’nÂ?tweeÂ?meterÂ?breed.Â?DatÂ?wordtÂ?van betonÂ?enÂ?2,50Â?meterÂ?breed.Â?DitÂ?sluitÂ?aanÂ?opÂ?hetÂ?gedeelteÂ?vanÂ?deÂ?oude spoorbaanÂ?tussenÂ?HeerdeÂ?enÂ?Wapenveld,Â?datÂ?alÂ?eerderÂ?veranderdeÂ?in eenÂ?betonnenÂ?padÂ?metÂ?eenÂ?breedteÂ?vanÂ?2,50Â?meter. DeÂ?werkzaamhedenÂ?aanÂ?hetÂ?fietspadÂ?durenÂ?vanÂ?1Â?novemberÂ?totÂ?enÂ?met 7Â?decemberÂ?2012,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?deÂ?weersomstandigheden.Â?Fietsers wordenÂ?omgeleidÂ?viaÂ?deÂ?fietspadenÂ?vanÂ?deÂ?GrotewegÂ?inÂ?Wapenveld. VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?LeoÂ?SinkeÂ?Â?vanÂ?de gemeenteÂ?Heerde,Â?afdelingÂ?Ruimte,Â?telefoonÂ?(0578)Â?699494.

Evenementenkalender DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?biedt cultureleÂ?instellingenÂ?opÂ?deze plaatsÂ?deÂ?gelegenheidÂ?hunÂ?voor publiekÂ?toegankelijkeÂ?culturele evenementenÂ?aanÂ?teÂ?kondigen. DieÂ?evenementenÂ?worden ingevoerdÂ?inÂ?deÂ?daarvoor beschikbaarÂ?gesteldeÂ?database (websiteÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?CultuurÂ?Heerde).Â?Daaruit wordtÂ?iedereÂ?weekÂ?eenÂ?actueleÂ?agendaÂ?samengesteld.Â?AlsÂ?u hiervanÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?de secretarisÂ?vanÂ?hetÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?Cultuur:Â?MargaÂ?Franken, e-mail:Â?margafranken@planet.nl,Â?telefoonÂ?0578-694454. 9Â?november

¡ Snuffelmarkt�van�10.00�tot�21.00�uur�in�de�Rode�Beer,�Lagestraat�25,�Wapenveld. 10�november

¡ Piratenkoor�De�Zingende�Padd’n�uit�Wapenveld,�jaarconcert�in het�Dorpshuis�in�Heerde,�aanvang�19.30�uur. ¡ Veldfietstocht�Toerclub�Heerde. ¡ Expositie/koffieconcert�De�Queeste.�Koffieconcert�als�opening van�de�eerste�expositie�van�het�seizoen�2012-2013.�Voor�informatie�en�reserveren zie www.galeriedequeeste.nl.�De�expositie�loopt�door�t/m�30�december. ¡ Christelijk�Mannenkoor�‘Laudate�Deum’� uit�Wezep�zingt�in Wapenveld�in�Hervormde�Kerk�aan�de�Kerkstraat�2�te�Wapenveld.�De�toegang�is�vrij.�Aanvang�19.30�uur. 12-13�november

¡ Koekactie�SEH. 17�november

¡ Verzamelbeurs,�13.00�tot�17.00�uur�Senioren�Inloop�Centrum aan�de�Nachtegaalweg�48�in�Wapenveld. 24�november

¡ Muzikale�cabaretvoorstelling�Hulphond,�Dorpshuis�Heerde, 20.00�uur. Tot�en�met�31�december

¡ Expositie�Kerstmerklappen,�Kerstquilts�&�Kerstaccessoires�van Afke�Wullink�en�haar�cursisten.�Locatie:�Villa�Jacoba�(Heerder Historische�Vereniging),�Dorpsstraat�55,�8181�HN�Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA 24

4WWWHEERDENL

Vastgesteld bestemmingsplan Ontwikkelingsgebieden (2e Hoornerveenseweg 24)

Militaire oefeningen

HetÂ? collegeÂ? vanÂ? HeerdeÂ? maakt,Â? overeenkomstigÂ? artikelÂ? 3.8Â? vanÂ? deÂ? WetÂ? ruimtelijkeÂ? ordeningÂ? (Wro)Â? en artikelÂ? 3:12Â? vanÂ? deÂ? AlgemeneÂ? wetÂ? bestuursrecht,Â? bekendÂ? datÂ? deÂ? gemeenteraadÂ? opÂ? 22Â? oktoberÂ? 2012

e

hetÂ? bestemmingsplanÂ? OntwikkelingsgebiedenÂ? (2 Â? HoornerveensewegÂ? 24)Â? ongewijzigdÂ? heeft vastgesteld.Â? HetÂ? bestemmingsplanÂ? isÂ? vastgesteldÂ? conformÂ? hetÂ? hieropÂ? betrekkingÂ? hebbende raadsbesluitÂ? enÂ? deÂ? daarbijÂ? behorendeÂ? stukken.

DoelÂ?vanÂ?hetÂ?plan

OpÂ? 13,Â? 22Â? enÂ? 27Â? novemberÂ? wordenÂ? erÂ? opÂ? hetÂ? ArtillerieÂ? Schietkamp schietoefeningenÂ? gehoudenÂ? waarbijÂ? hetÂ? RijksschietterreinÂ? zalÂ? worden uitgebreidÂ? metÂ? deÂ? strookÂ? gelegenÂ? tenÂ? ZuidoostenÂ? vanÂ? deÂ? Nieuwe

e

HetÂ? bestemmingsplanÂ? OntwikkelingsgebiedenÂ? (2 Â? HoornerveensewegÂ? 24)Â? voorzietÂ? inÂ? deÂ? realisatie

e

ZuidwegÂ? (asfaltweg),Â? uitbreidingsstrookÂ? II-A,Â? III-BÂ? enÂ? III-C.

vanÂ? ĂŠĂŠnÂ? vrijstaandeÂ? woningÂ? enÂ? toebehorenÂ? opÂ? hetÂ? perceelÂ? aanÂ? deÂ? 2 Â? HoornerveensewegÂ? teÂ? Heerde (sectieÂ? AÂ? 3158).

Inzagetermijn De� betreffende� stukken� liggen� met� ingang� van� 7� november� 2012� gedurende� zes� weken� op werkdagen� tussen� 08:30� uur� en� 12:30� uur� voor� een� ieder� analoog� ter� inzage� op� het� gemeentehuis te� Heerde,� bij� de� balie� Vergunningen.� Het� bestemmingsplan� is� tevens� digitaal� te� raadplegen� op www.ruimtelijkeplannen.nl� en� op� www.heerde.nl.� De� bestanden� van� het� bestemmingsplan� kunt� u digitaal� verkrijgen� via� www.ruimtelijkeplannen.nl� onder�“index”� Heerde.

OpÂ? 13,14,Â? 20,Â? 21,Â? 26,Â? 27Â? enÂ? 28Â? novemberÂ? wordenÂ? erÂ? opÂ? hetÂ? Artillerie SchietkampÂ? inÂ? deÂ? avondÂ? schietoefeningenÂ? gehouden.

Als�er�schade�door�de�oefeningen�is�ontstaan,�kunt�u�dit�onder�vermelding� van� zoveel� mogelijk� gegevens,� zoals� Eenheid,� kenteken voertuig,� datum� en� tijd,� plaats,� soort� schade� etc.� melden� aan: Ministerie� van� Defensie,� CDC/JDV/Sectie� Claims,� Postbus� 20703, 2500� ES� Den� Haag,� telefoon:� 070� –� 3396701.

Beroep GedurendeÂ? deÂ? inzagetermijnÂ? kanÂ? eenÂ? belanghebbende,Â? dieÂ? tijdigÂ? zijnÂ? zienswijzeÂ? bijÂ? de gemeenteraadÂ? kenbaarÂ? heeftÂ? gemaakt,Â? alsmedeÂ? eenÂ? belanghebbende,Â? aanÂ? wieÂ? redelijkerwijsÂ? niet kanÂ? wordenÂ? verwetenÂ? datÂ? hijÂ? nietÂ? overeenkomstigÂ? artikelÂ? 3.8Â? vanÂ? deÂ? WetÂ? ruimtelijkeÂ? ordeningÂ? juncto

Inzameling oud papier

afdeling� 3:4� van� de� Algemene� wet� bestuursrecht� zijn� zienswijze� bij� de� gemeenteraad� naar� voren •

KoninklijkÂ? FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ? zameltÂ? elkeÂ? vrijdagÂ? enÂ? za-

heeft�gebracht,�beroep�instellen�bij�de�Afdeling�bestuursrechtspraak�van�de�Raad�van�State,�Postbus terdag� tussen� 09.00� en� 17.00� uur� oud� papier� in� op� het� parkeer20019,� 2500� EA� Den� Haag. terrein� aan� de� Veldweg� in� Heerde. •

BijÂ? deÂ? NederlandsÂ? GereformeerdeÂ? KerkÂ? aanÂ? deÂ? KanaaldijkÂ? 57Â? in

Naast� het� instellen� van� beroep� kunt� u� binnen� de� hierboven� gestelde� termijn� ook� een�‘verzoek� om Wapenveld�kunt�u�dagelijks,�behalve�op�zondag,�uw�oud�papier voorlopige�voorziening’�indienen�bij�de�voorzitter�van�de�Afdeling�bestuursrechtspraak�van�de�Raad inleveren� bij� ÊÊn� van� de� containers� op� het� plein� achter� de� kerk, van�State. tussen� 09.00� en� 18.00� uur.�Wie� hulp� nodig� heeft� kan� er� elke eerste� zaterdag� van� de� maand� terecht� tussen� 08.30� en� 11.00 Het�besluit�tot�vaststelling�van�het�bestemmingsplan�treedt�in�werking�daags�na�afloop�van�de uur,� behalve� op� feestdagen. beroepstermijn� tenzij� binnen� de� beroepstermijn� een� verzoek� om� voorlopige� voorziening� bij� de •

BijÂ? deÂ? PetruskerkÂ? vanÂ? deÂ? ProtestantseÂ? gemeenteÂ? Wapenveld

voorzitter�van�de�Afdeling�Bestuursrechtspraak�van�de�Raad�van�State�wordt�ingediend.�Het kan� iedere� zaterdag� tussen� 09.00� en� 12.00� uur� oud� papier� worbestemmingsplan� treedt� dan� pas� in� werking,� nadat� op� het� verzoek� is� beslist. den�ingeleverd�op�het�kerkplein�aan�de�Valkstraat. •

Oproep: Wie meldt zich aan als Gast van de Raad? DeÂ? gemeenteraad.Â? WatÂ? isÂ? datÂ? eigenlijk?Â? WieÂ? zittenÂ? daarÂ? in?Â? WatÂ? doenÂ? dieÂ? mensen?Â? HoeÂ? werktÂ? een

AtletiekverenigingÂ? DeÂ? GemzenÂ? heeftÂ? vanÂ? 7Â? totÂ? 15Â? november eenÂ?oudÂ?papierÂ?containerÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?1bÂ?staan.

Expositie Dick Ponsteen

raadsvergadering?Â? AllemaalÂ? vragenÂ? dieÂ? misschienÂ? ookÂ? bijÂ? uÂ? leven.

VindtÂ?uÂ?hetÂ?leukÂ?omÂ?eenÂ?antwoordÂ?teÂ?krijgenÂ?opÂ?dezeÂ?vragenÂ?enÂ?wiltÂ?uÂ?graagÂ?eenÂ?keerÂ?eenÂ?kijkjeÂ?inÂ?de keukenÂ?vanÂ?deÂ?HeerderÂ?gemeenteraadÂ?nemen?Â?DatÂ?kan!Â?DeÂ?raadsledenÂ?nodigenÂ?uÂ?graagÂ?uitÂ?alsÂ?hunÂ?gast.

VanafÂ?16Â?jaar IedereenÂ?vanÂ? 16Â? jaarÂ? ofÂ? ouder,Â? kanÂ? zichÂ? aanmeldenÂ? bijÂ? deÂ? griffie.Â? DatÂ? kuntÂ? uÂ? doenÂ? doorÂ? eenÂ? mailÂ? teÂ? sturen naarÂ? j.vander.beek@heerde.nlÂ? ofÂ? viaÂ? telefoonnummerÂ? (0578)Â? 69Â? 94Â? 94.Â? UÂ? ontvangtÂ? danÂ? een uitnodigingÂ? vanÂ? deÂ? burgemeester.Â? ZijÂ? isÂ? voorzitterÂ? vanÂ? deÂ? gemeenteraad.Â? OokÂ? krijgtÂ? uÂ? meerÂ? informatieÂ? over deÂ?vergaderingÂ?waarvoorÂ?uÂ?wordtÂ?uitgenodigd.Â?EnÂ?natuurlijkÂ?magÂ?uÂ?iemandÂ?meenemen.Â?ErÂ?isÂ?plaatsÂ?voor maximaalÂ? vierÂ? personenÂ? perÂ? vergadering.

TekstÂ?enÂ?uitleg TweeÂ?raadsledenÂ?tredenÂ?opÂ?alsÂ?gastheerÂ?ofÂ?-vrouw.Â?ZijÂ?ontvangenÂ?uÂ?opÂ?deÂ?avondÂ?voorÂ?de raadsvergadering,Â? gevenÂ? tekstÂ? enÂ? uitlegÂ? overÂ? deÂ? agenda,Â? deÂ? vergaderstukken,Â? hetÂ? verloopÂ? vanÂ? een

InÂ? deÂ? maandenÂ? novemberÂ? enÂ? decemberÂ? kuntÂ? uÂ? inÂ? hetÂ? gemeentehuis

raadsvergadering,Â? deÂ? samenstellingÂ? vanÂ? deÂ? gemeenteraadÂ? enÂ? watÂ? uÂ? nogÂ? meerÂ? wiltÂ? weten.

terechtÂ? voorÂ? eenÂ? expositieÂ? vanÂ? DickÂ? Ponsteen.Â? HetÂ? zijnÂ? schilderijen uitgevoerdÂ? inÂ? acrylÂ? enÂ? aquarelÂ? enÂ? deÂ? werkenÂ? zijnÂ? opÂ? locatieÂ? gemaaktÂ? in

AlsÂ?GastÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?neemtÂ?uÂ?tijdensÂ?deÂ?vergaderingÂ?plaatsÂ?opÂ?deÂ?publiekeÂ?tribune.Â?UÂ?bentÂ?hierbijÂ?niet

eenÂ? herkenbareÂ? impressionistischeÂ? stijl.Â? DeÂ? expositieÂ? isÂ? teÂ? bezichtigen

verplichtÂ? deÂ? vergaderingÂ? inÂ? zijnÂ? geheelÂ? bijÂ? teÂ? wonen.Â? NaÂ? afloopÂ? vanÂ? deÂ? vergaderingÂ? isÂ? erÂ? nog

opÂ? werkdagenÂ? tussenÂ? 8.30Â? enÂ? 12.30Â? uurÂ? enÂ? opÂ? maandagavondÂ? tussen

gelegenheidÂ? omÂ? onderÂ? hetÂ? genotÂ? vanÂ? eenÂ? drankjeÂ? naÂ? teÂ? praten.

17.00Â? enÂ? 19.00Â? uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 25

4WWWHEERDENL

Vastgesteld bestemmingsplan Eperweg 40 te Heerde (2e herziening bestemmingsplan Ontwikkelingsgebieden) HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maakt,Â?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?de WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?Algemene wetÂ?bestuursrecht,Â?bekendÂ?datÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?opÂ?22Â?oktober 2012Â?hetÂ?bestemmingsplanÂ?EperwegÂ?40Â?teÂ?HeerdeÂ?(2eÂ?herziening bestemmingsplanÂ?Ontwikkelingsgebieden)Â?ongewijzigdÂ?heeft vastgesteld.Â?HetÂ?bestemmingsplanÂ?isÂ?vastgesteldÂ?conformÂ?het hieropÂ?betrekkingÂ?hebbendeÂ?raadsbesluitÂ?enÂ?deÂ?daarbij behorendeÂ?stukken.

DoelÂ?vanÂ?hetÂ?plan

Het�bestemmingsplan�Eperweg�40�te�Heerde�(2e�herziening�bestemmingsplan�Ontwikkelingsgebieden)�voorziet�in�een�juridisch planologische�regeling�ten�behoeve�van�het�verschuiven�van�het bouwvlak�en�de�bestemmingen�“Wonen”,�“Tuin”�en�“Agrarisch�– Landschappelijke�waarde”�op�het�perceel�Eperweg�40�te�Heerde.

Inzagetermijn

De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�7�november�2012 gedurende�zes�weken�(tot�19�december�2012)�op�werkdagen tussen�08:30�uur�en�12:30�uur�voor�een�ieder�analoog�ter�inzage op�het�gemeentehuis�te�Heerde,�bij�de�balie�Vergunningen.�Het bestemmingsplan�is�tevens�digitaal�te�raadplegen�op www.ruimtelijkeplannen.nl�en�op�www.heerde.nl.�De�bestanden van�het�bestemmingsplan�kunt�u�digitaal�verkrijgen�via www.ruimtelijkeplannen.nl�onder�“index”�Heerde.

Beroep

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?deÂ?terÂ?inzageÂ?leggingÂ?kanÂ?een belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraad kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmedeÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?aanÂ?wie redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?wordenÂ?verwetenÂ?datÂ?hijÂ?niet overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening junctoÂ?afdelingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wetÂ?bestuursrechtÂ?zijn zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?vorenÂ?heeftÂ?gebracht, beroepÂ?instellenÂ?bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?Raad vanÂ?State,Â?PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?DenÂ?Haag. NaastÂ?hetÂ?instellenÂ?vanÂ?beroepÂ?kanÂ?binnenÂ?deÂ?hierbovenÂ?gestelde termijnÂ?ookÂ?eenÂ?verzoekÂ?omÂ?eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?worden ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraak vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State. HetÂ?besluitÂ?totÂ?vaststellingÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?in werkingÂ?daagsÂ?naÂ?afloopÂ?vanÂ?deÂ?beroepstermijn,Â?tenzijÂ?binnenÂ?de beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?omÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?bijÂ?de voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?BestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?van StateÂ?wordtÂ?ingediend.Â?HetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?danÂ?pasÂ?in werkingÂ?nadatÂ?opÂ?hetÂ?verzoekÂ?isÂ?beslist.

Collectes • Stichting�Alzheimer�Nederland�collecteert�van�4�t/m�10�november. • De�Nederlandse�Stichting�voor�het�Gehandicapte�Kind�collecteert van�11�t/m�17�november.

Bekendmakingen Ă‘Â? TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?indienen. ♌Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?bezwaarÂ?aantekenen. ∗Â?Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?beroepÂ?indienen.

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?hetÂ?Publiekscentrum,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussen 08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uurÂ?(behalveÂ?wanneerÂ?andersÂ?vermeld).

IngekomenÂ?aanvragenÂ?omgevingsvergunning

Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�in�de�periode�van�23�oktober�2012�tot�30�oktober�2012 de�volgende�aanvragen�omgevingsvergunning�heeft�ontvangen�voor: ¡ het�verbouwen�van�een�winkel�tot�twee�woningen�op�het�perceel�Bonenburgerlaan�32�te�Heerde. ¡ het�kappen�van�twee�grove�dennen�twee�douglas�sparren�en�vier�sparren. ¡ het�kappen�van�twee�sparren�op�het�perceel�Sprengenweg�36�te�Heerde. ¡ het�bouwen�van�een�woning�op�het�perceel�Ten�Veldhuize�2�te�Heerde. ¡ het�kappen�van�een�eik�en�een�berk�op�het�perceel�Zwolseweg�46a�te�Heerde.

Sloopmeldingen

Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�in�de�periode�van�23�oktober�2012�tot�30�oktober�2012 de�volgende�sloopmeldingen�heeft�ontvangen�voor: ¡ het�slopen�van�een�woonhuis�op�het�perceel�de�Pagenberg�10c�te�Heerde. ¡ het�verwijderen�van�onderwaterschermen�in�de�IJssel�op�het�perceel�ter�hoogte�van�IJsseldijk�1 te�Veessen. Deze�melding�ligt�niet�ter�inzage.�Voor�meer�informatie�belt�u�0578-699494.

Verleende�omgevingsvergunning�(reguliere�procedure)�♌

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningÂ?heeftÂ?verleendÂ?voor hetÂ?kappenÂ?vanÂ?eenÂ?eikÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?1eÂ?HoornerveensewegÂ?9aÂ?teÂ?Heerde.Â?DezeÂ?isÂ?alÂ?uitgevoerdÂ?in verbandÂ?metÂ?eenÂ?noodkap. Verzonden:Â?30Â?oktoberÂ?2012

OntwerpbesluitÂ?omgevingsvergunningÂ? Ă‘

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?hetÂ?voornemenÂ?heeftÂ?eenÂ?omgevingsvergunning teverlenenÂ?voorÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?eenÂ?melkrundveestalÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?PlakkenwegÂ?21Â?teÂ?Heerde.Â?De betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?7Â?novemberÂ?2012Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?(tot 19Â?decemberÂ?2012)Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uurÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?Publieksbalie.

Kennisgeving�verlengen�beslistermijn� ♌

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?beslotenÂ?heeftÂ?voorÂ?deÂ?volgendeÂ?aanvraagÂ?omgevingsvergunningÂ?deÂ?beslistermijnÂ?teÂ?verlengenÂ?metÂ?eenÂ?termijnÂ?vanÂ?maximaalÂ?6Â?wekenÂ?voorÂ?hetÂ?bouwen vanÂ?tweeÂ?vuurwerkbewaarplaatsenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HagestraatÂ?8-10Â?teÂ?Heerde.Â?DatumÂ?ontvangst:Â?11 septemberÂ?2012. Verzonden:Â?29Â?oktoberÂ?2012

ZienswijzeÂ? Ă‘

EenÂ?ontwerpbesluitÂ?wordtÂ?ĂŠĂŠnÂ?dagÂ?naÂ?publicatieÂ?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?terÂ?inzage gelegd.Â?EenÂ?iederÂ?kanÂ?binnenÂ?dezeÂ?termijnÂ?mondelingÂ?ofÂ?schriftelijkÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?overÂ?hetÂ?besluit kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde,Â?telefoonnummer: 0578-699494.

BezwaarÂ? ♌Â?enÂ?beroepÂ? ∗

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?eenÂ?vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft,Â?kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zes wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepsschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit.Â?WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?makenÂ?tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde, PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.Â?EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naarÂ?deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?deÂ?Rechtbank Zutphen,Â?PostbusÂ?205,Â?7200Â?AEÂ?Zutphen.Â?EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adresÂ?en datumÂ?vermelden.Â?DaarnaastÂ?moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijvenÂ?waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?uÂ?daartegen bezwaarÂ?ofÂ?beroepÂ?aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

VoorlopigeÂ?Voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kanÂ?een voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bijÂ?deÂ?VoorzieningenrechtÂ?vanÂ?deÂ?Rechtbank Zutphen,Â?SectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200Â?AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

Inzage

DeÂ?vergunningaanvragenÂ?enÂ?ontwerpbesluitenÂ?liggenÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?het PubliekscentrumÂ?inÂ?hetÂ?gemeentekantoorÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?8.30Â?enÂ?12.30Â?uur.


-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA26

november 2012

SCHAAPSKOOI

Projectnieuws Veessen Wapenveld Ingediende Zienswijzen op het Rijksinpassingsplan Woensdag 17 oktober was de laatste dag waarop een zienswijze op het Ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de bijbehorende ontwerpbesluiten kon worden ingediend. In totaal zijn er 65 zienswijzen binnen gekomen. De zienswijzen gaan onder andere over de bereikbaarheid van woningen en gronden tijdens en na aanleg van de hoogwatergeul; de ligging en het gebruik van bouwwegen; het weidevogelgebied; de locatie van fietspaden; verplaatsing en verbreding van watergangen; verkaveling en grondverwerving; de verkeersveiligheid tijdens aanleg; hinder tijdens aanleg en verzoeken om schadevergoeding. Over Schadevergoeding leest u meer onder het kopje hiernaast ‘Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier’. Vervolgproces Alle binnengekomen zienswijzen zijn gepubliceerd op www.centrumpp.nl. De zienswijzen worden de komende periode beantwoord in een Nota van Antwoord. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het Rijksinpassingsplan hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de bijbehorende besluiten. Het Rijksinpassingsplan, de bijbehorende besluiten en de Nota van Antwoord worden eind januari 2013 vastgesteld en gepubliceerd op www.centrumpp.nl. De vaststelling wordt o.a. bekendgemaakt via de lokale media en de website www.veessen-wapenveld.nl Na vaststelling kunnen indieners van een zienswijze nog in beroep gaan tegen de besluiten bij de Raad van State. Meer informatie hierover volgt bij de vaststelling van het Rijksinpassingsplan in januari 2013.

Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is één van de ruim 30 maatregelen uit het programma Ruimte voor de Rivier, waarmee de waterveiligheid van het Nederlandse rivierengebied wordt vergroot. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen op verschillende manieren schade lijden als gevolg van het besluit om deze maatregelen te realiseren. Voor de Ruimte voor de Rivier-maatregelen is een speciaal schadeloket ingericht. Wanneer kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen? Als u schade lijdt als gevolg van het besluit om de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld aan te leggen, dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen zodra het Rijksinpassingsplan voor de hoogwatergeul in werking is getreden. Naar verwachting is dat in maart 2013. Eerder ingediende verzoeken kunnen en zullen niet in behandeling worden genomen. Schadeloket Uw verzoek om schadevergoeding kunt u na inwerkingtreding van het Rijksinpassingsplan indienen bij het schadeloket van Ruimte voor de Rivier. Hiervoor zijn speciale schadeformulieren verkrijgbaar via het schadeloket. Het schadeloket behandelt uw schadeverzoek en zal een onafhankelijke commissie benoemen die een advies zal geven over het door u ingediende verzoek. Daarna zal de minister een besluit nemen. Voorbeelden van schadeverzoeken die het loket behandelt: s6LAK BIJ EEN WONING WORDT EEN DIJK AANGELEGD WAAR VOORHEEN geen dijk mogelijk was. Door de aanleg van de dijk kan de waarde van een woning dalen; s4IJDENSWERKZAAMHEDENKANEENWEGTIJDELIJKWORDENAFGESLOTEN waardoor een bedrijf minder goed bereikbaar is. Klanten blijven weg en een ondernemer kan daardoor inkomensschade lijden.

Contact Wilt u meer weten over het indienen van een verzoek om schadevergoeding? Of wilt u meteen een schadeformulier downloaden? Kijk dan op www.ruimtevoorderivier.nl/loket/schadeloket. U kunt ook telefonisch of per post contact opnemen met het Schadeloket via: Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Postbus 24103, 3502 MC Utrecht, 088 - 797 1382 Wilt u de e-mailnieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via www.veessen-wapenveld.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 27 DEALER VAN O.A.:

AND MORE..

S P I J K E R B R O E K E N

1

V O O R

2

V O O R

79,- 129,VANAF VANDAAG T/M ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012 DIVERSE MODELLEN EN WASSINGEN (M.U.V. NIEUWE COLLECTIE EN BASICS)

WE

IM N E D ❤

BE OUR

FRIEND

VOORDELIGE ONDERHOUDSBEURT VOOR AUTO’S VAN 5 JAAR EN OUDER

I N C LU S I E F A P K

Heerde Stationsstraat 9-11 | Tel: 088 - 003 55 35 info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl

€ 99,All In!

DORPSSTRAAT 21 HEERDE WWW.DICKANDCO.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 8

Bijeenkomst gebruikers MFA Heerde Oost

40ste ledenvergadering Regio’72 VAASSEN- Na een actief jubileumjaar, waarbij vele evenementen waren georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van korfbalvereniging Regio’72, werd afgelopen weekend de 40ste ledenvergadering gehouden. Het 40-jarig bestaan van de club stond in het teken van terugkijken op de historie van Regio’72 en vooruitkijken naar de toekomst van de korfbalvereniging, het afsluiten van een periode en het begin van een nieuw decennium van korfbal in Vaassen. Dit thema kwam in sterke mate terug in de ledenvergadering. Waar bijvoorbeeld vorig jaar een grote problematiek rondom de ledenaantallen en in het bijzonder van de jeugd besproken werd, was er dit jaar een periode van sterke groei in ledenaantallen, vooral bij de jongste jeugd. Maar ook binnen het bestuur is er een nieuwe periode aangebroken. Na zeven succesvolle voorzittersjaren waarbij het eerste team gepromoveerd is naar de eerste klasse, de club een

aantal organisatorische hervormingen heeft doorstaan, het ledenaantal tot bijna tweehonderd is gegroeid en de club nog in een gezonde financiële positie is gebleven, heeft Albert Oortgiesen afscheid genomen van zijn voorzitterschap. Daarnaast zijn de bestuursleden Harry Huisman en Tjeerd- Jan Bosman ook afgezwaaid. Beide hebben drie jaar in het bestuur gezeten en stonden altijd klaar voor de club. Symbool voor de nieuwe periode van de club zijn Laurens Kozijn en Esther Bonnink. Beide zaten al in ontspanningscommissie React en nemen hun organisatorische vaardigheden meegenomen naar het bestuur. Maar de 40ste ledenvergadering van Regio’72 bestond niet alleen uit terug- en vooruitblikken van de tijd, continuïteit stond ook centraal. Mart Bonnink kreeg een onderscheiding ter gelegenheid van haar 25-jarig lidmaatschap bij Regio’72, 25 jaar van korfbalplezier en vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Tenniskids Snuffelrood HEERDE- De toekomstige gebruikers van de MFA Heerde Oost hebben donderdag met elkaar kennis gemaakt. De 450 basisschoolleerlingen kregen dansles in de Faberhal in Heerde en gingen vervolgens op weg naar het Dorpshuis. Daar brachten ze gezamenlijk met de kinderen van het Hummelhuis een lied ten ge-

hore. Wethouder Hubert Bögemann en Anton Westerkamp waren hierbij aanwezig. “Het is leuk om jullie allemaal samen te zien. We spreken er al jaren over en het is een goed initiatief om jullie samen te brengen”, aldus Bögemann. Anton Westerkamp sprak over verlangen. “Ik zie iets van verlangen. Er komt iets gewel-

digs waar jullie je heel goed kunnen thuis voelen. We hopen jullie eind 2014 een heel mooi cadeau te kunnen geven.” Onder begeleiding van Henk van der Maten zongen ze een lied om te laten zien dat er muziek zit in het MFA Heerde Oost. Na afloop kregen de kinderen iets te drinken en lieten ze gezamenlijk ballonnen op.

Knip-kaart Spelotheek HATTEM- Kennis maken met de Spelotheek van Stichting Welzijn Hattem? Dat kan heel voordelig door een knipkaart aan te schaffen. De kaart kost 2,75 euro en hiermee kan 2 keer 2 stuks speelgoed

geleend worden. Ook een leuke cadeautip voor de naderende feestdagen.

Sieraden Special in De Cannenburch

BSO Kiddo’s

VAASSEN- Op vrijdagavond 16 november showen 8 modellen sieraden, hoeden en tassen van de volgende ontwerpers: Janine Agteres, Hetty Zuidgeest, Diny Toom, Hans van der Wateren, Hermien Veendorp, Heidi Janssen, Monica Ligteringen, Piet van Maanen (hoeden) en Mayra Meelen (handtassen) in Kasteel De Cannenburch. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Tom van den Bosch met zang, begeleid door Diana Vredenberg op gitaar. Ladyspeaker is Monique van den Bosch. De bodypainting is van de hand van Margarita Birutyte. De ontwerpers zijn zelf aanwezig voor een korte toelichting over bijvoorbeeld de techniek en het materiaal van hun ontwerp. En er is ruimte om met hen te praten in de pauze en na afloop. De sfeervolle Taveerne van Kasteel de Cannenburch waar deze kunstzinnige avond gehouden wordt, leent zich daar heel goed. De organisatie is in handen van het Vaassens Kunstcollectief KuVa. Adres: Kasteel de Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4 te Vaassen. Aanvang: 20.00 uur.

De spelotheek is t/m december geopend op zaterdagochtend van

EPE- De koude en regenachtige herfstdagen komen er weer aan. De kinderen van BSO Kiddo’s vermaken zich ondanks het weer prima. Het borduren is daar herontdekt.

10.30 tot 12.00 uur in De Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. Vanaf 2013 vervalt de opening op zaterdag, dan is de spelotheek open op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

De kinderen maken aandachtig de mooiste kunstwerken en het resultaat mag er zijn. Meer informatie over BSO Kiddo’s vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe.nl.

WAPENVELD- Op 9 november start tennisvereniging Wapenveld een nieuwe serie Tenniskids Snuffelrood in tennishal ’t Olde Veld. Kinderen van 5 t/m 8 jaar kunnen bij Snuffelrood snuffelen aan tennis. In de lessen worden allerlei oefeningen en spelvormen uitgevoerd op basis van het programma Tenniskids. Bij het onder de knie krijgen van bepaalde oefeningen worden de kinderen beloond met leuke stickers, die ze in hun persoonlijke stickerboekje kunnen plakken. Hebben ze alle stickers en dus alle lesdoelen behaald, dan ontvangen ze het diploma Tenniskids Rood. Bij Snuffelrood staan belangrijke aspecten zoals het speelse karakter en motoriek centraal. De inspirerende en onderhoudende spelvormen van Tenniskids motiveren kinderen om veel en motorisch goed te bewegen. Op de website tvwapenveld.nl en de KNLTB-website tenniskids.nl is meer informatie te vinden over Snuffelrood en over de lesmethode Tenniskids. De lessen van Snuffelrood worden gegeven door clubtrainer Marcel Schiphorst

van tennisschool Setpoint, elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur op een tennisbaan in ’t Olde Veld. Snuffelrood laat kinderen tegen geringe kosten kennismaken met tennis en ze hoeven zich niet direct te binden aan de club. De kosten voor Snuffelrood zijn 49 euro en het bestaat uit 10 lessen, die van november t/m januari worden gegeven. TV Wapenveld zorgt voor materialen zoals rackets en ballen. De eerste les is geheel vrijblijvend en je kunt op elk moment instappen. In het nieuwe jaar is er de mogelijkheid om een tweede serie Snuffelrood te volgen. Enthousiaste kinderen, die in de winter aan Snuffelrood deelnemen, kunnen in april 2013 gebruikmaken van een eerstejaarsaanbieding. Hierbij word je lid van de tennisclub voor de halve contributie en je krijgt in de periode van april t/m september met veel korting 18 tennislessen op de buitenbanen van onze tennisclub. Voor info en opgave, bel naar Gerrit Zwerus, tel. 0578-692554/06-51918051 of mail naar jeugd@tvwapenveld.nl.

en rond 11 november. Vele kerken werden naar hem – Sint Martinus of in het Nederlands Sint Maarten – genoemd. In Nederland ruim 125 stuks waaronder ook in Epe en Vaassen. Nog steeds worden zijn verhalen verteld, over hem gezongen en het delen gepraktiseerd. Nog steeds gaan kinderen, met een lichtje zingend langs de huizen als ‘bedelaars’ om mensen de kans te geven wat te delen van hun goedheid en rijkdom. Omgekeerd delen de kinderen wat van hun vrolijkheid met hun lichtjes en sintmaartenliedjes. In Epe trekken de kinderen rond vóór en na de Sint Maartensdienst in de Grote of Sint Maartenskerk op zondag 11 november. Een dienst op de eerste plaats voor de kinderen die met lampionnen, uitgeholde

bieten en lichtjes rond trekken en ook voor iedereen die het immaterieel erfgoed koesteren. Bij het gaan langs de huizen kan iedereen de kinderen extra welkom heten door buiten het licht aan te houden of het licht in de hal of zelfs, zoals in het vele dorpen, een lichtje voor het raam te plaatsen. Het Sint Maartensgilde trekt na de Viering in de kerk traditioneel naar een van twee zorgcentra in het dorp. Dit keer wijkt men er van af om naar het Roosevelthuis te Doorn te gaan om aldaar de gasten van de gezamenlijke Eper diaconieën te verblijden met een eigen Sint Maartenvieren. Met slaande trom en vliegend vaandel zullen zij daar de vakantievierende gemeentenaren laten delen in het Sint Maartens erfgoed.

Sint Maartenvieren in Epe EPE- Op zondag 11 november, de naamdag van Sint Maarten, zullen op vele plaatsen in Nederland weer vele kinderen zingend met een lichtje langs de huizen trekken. Een traditie welke een hoge plaats heeft gekregen op de lijst van het immateriële erfgoed. Een plaats die ook in Epe wordt ingenomen door de verschillende initiatieven en activiteiten van scholen, kinderclubs, buurthuizen, kerken én het Sint Maartensgilde. In het dorp Epe zal om 18.00 uur een vuurtje ontstoken worden aan de Beekstraatzijde van de Grote of Sint Maartenkerk om wat warmte te delen aan de bezoekers van het Sint Maartenvieren klokslag 18.00 uur in vernoemde kerk. Daar wordt verteld over de bijzondere man, geboren in Hongarije en officier in

het Romeinse leger, uit de vierde eeuw. Het verhaal wil dat hij midden in een strenge winter, bij de stadspoort van Amiens, een bedelaar ziet zitten die sterft van de kou en door niemand wordt geholpen. Dat ziende, snijdt Martinus zijn rode mantel doormidden en geeft de helft aan de bedelaar. Dit tot spot en hoon van zijn soldaten. In de nacht daarop krijgt hij een hemelse verschijning waarin hij Jezus ziet die gekleed is met het stuk mantel van de bedelaar. Hij verlaat het leger en bekeert zich tot katholiek geloof, wordt monnik en zelfs bisschop van Tours. Al snel na zijn dood in 11 november 397 geniet hij – en zijn delend voorbeeld – een grote vermaardheid. Door de eeuwen heen bleef de waardering en ontstonden er vele gebruiken op


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 29

Olthuis pakt uit! Donderdag, vrijdag en zaterdag.

TWEEDE PA A R

HALVE

PRIJS Van elke twee paar die u afrekent is ....

Alle combinaties zijn mogelijk ....

het goedkoopste paar voor de helft ! Actie gaat uit van originele prijs

Hattem - Heerde - Epe Kerkstraat 4b (038) 333 43 40 Hattem Dorpsstraat 6 (0578) 69 60 01 Heerde

Hoofdstraat 87 (0578) 61 20 58 Epe Internet: www.olthuisschoenen.nl

Twitter

Facebook


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 10

Expositie ‘Een hele Kunst’

Nieuw Rossumdaerper Prinsenpaar VAASSENCarnavalsvereniging De Rossumdaerpers uit Vaassen presenteert op zondag 11 november op even traditionele als grootse wijze het nieuwe Prinsenpaar. Zoals het de laatste jaren gebruikelijk is, wordt op de Elfde van de Elfde om elf minuten over elf ’s avonds opnieuw in de open lucht bekend wie de nieuwe voorgangers van het Vaassense feest zijn. De presentatie van de nieuwe Prins en Prinses is in de open lucht, omdat de mensen die dit moment willen bijwonen, niet meer allemaal in Residentie bar zaal De Ruif passen. Om de spanning er zo lang mogelijk in te houden, worden de toekomstige leiders van het feest zoals gebruikelijk vermomd en met veel bombarie naar het dorp gebracht. De Rossumdaerpers luiden carnaval op de traditionele manier

in met een gezellige feestavond vol muziek. Om alles goed te laten verlopen, begint het feest om 21.30 uur in De Ruif, maar vanaf half elf is er ook muziek vanaf de podiumwagen die elk jaar wordt gebruikt voor de dorpsavonden. Voor Prins Erwin I (Vosselman) en Prinses Manuela (Hagen) komt op 11 november een eind aan hun regeerperiode. Tijdens de officiële plechtigheden dragen zij de versierselen die horen bij hun functie over aan hun opvolgers. Na de officiële plichtplegingen die de ‘echte’ start van enkele prettig gestoorde maanden betekenen, bestaat uiteraard volop gelegenheid het nieuwe Prinsenpaar te feliciteren. Carnaval in 2013 wordt van 9 tot en met 12 februari gehouden. Voor meer informatie kan iedereen terecht op www.rossumdaerpers.nl.

Be Happy Boost

OENE- Van 10.00 tot 15.00 uur waren kunstliefhebbers zaterdag welkom in het Kulturhus in Oene tijdens een flitstentoonstelling met als titel “Een hele kunst.” Maar liefst 24 kunstenaars presenteerden hun werk dat varieerde van schilderijen, installaties, sieraden tot vakwerk zoals houtsnijwerk of het breien van sokken. Ruud Timmerman van

de programmaraad van het Kulturhus is enthousiast: “We willen dit een keer per jaar organiseren.

over aan het denken.” Niet alleen de kunstwerken maar ook de werkende kunstenaars waren te zien.

Gisterenavond zijn we begonnen met de opbouw en dat was al leuk. De kunstenaars werken normaal allemaal apart en nu kunnen ze elkaar ontmoeten.” Daarnaast wil Ruud graag een doorlopende expositie is het gebouw. “Maar daar zijn we nog

Max Messie zorgde voor de aankleding van het geheel. Met kratten van de boomkweker werd de natuur buiten naar binnen gebracht en ontstonden er allemaal kleine werk- en expositieruimtes. Het was bijna té mooi om na slechts 5 uur weer af te breken.

Halve marathon Cialfo EPE- Het past bij het karakter van de kilometervreters. Je niet laten afschrikken door weersomstandigheden. De regenperiode vóór de start van de PUUR Najaarsloop weerhield zo’n 250 atleten er niet van de hardloopschoenen aan te trekken en naar de atletiekbaan van Cialfo te komen. Meest aantrekkelijk op deze eerste zaterdag van november was de halve marathon, het hoofdonderdeel van dit evenement. Het lopersveld was verder gevuld met enthousiaste sportmensen die op de 10 km en 5 km prestatielopen meededen. De bosrijke omgeving en de perfecte organisatie maakten er voor iedereen een sportief hoogtepunt van. In

Voetbaluitslagen EMST- VV Emst ging in de laatste 10 minuten geflatteerd onderuit tegen koploper TKA uit Apeldoorn. Het werd 2-5 voor TKA. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Cupa op het programma. VAASSEN- Hoofdtrainer Patrick Patty zag zijn formatie dit seizoen voor de derde keer verliezen. Zondagmiddag werd er door SV Vaassen betreurend verloren van laagvlier Koninklijke UD, eindstand 2-3. VAASSEN- KCVO heeft zondagmiddag een opzienbarende overwinning behaald op sportpark Helbergen in Zutphen te-

gen de plaatselijke FC. Na 7 minuten was het al 0-2 en even leek het erop alsof KCVO een monsterscore zou bereiken. Zover kwam het niet want de teller bleef bij 1-5 steken. De volgende wedstrijd speelt KCVO thuis tegen Apeldoornse Boys op. VAASSEN- VIOS speelde zaterdag in Elburg op het kunstgras van ESC. Met een 0 – 7 overwinning schrijft de club historie. Met de winst stijgt VIOS naar de vierde plaats. Met de grote winst voert de ploeg ook de ranglijst van de tweede periode aan. Zaterdag is Lelystad ’67 in Vaassen de tegenstander.

de mannencategorie werden de eerste plaatsen opgeëist door Andre Knol (Athlos harderwijk) 1.16.54 min op de halve marathon, Ivo Hendriks (Cifla Nijmegen) 34.18 min op de 10km en John Aalbers (Nijmegen) 16.54 min op de 5km. Bij de vrouwen werden de eerste plaatsen bezet door Saskia Schutte van Cialfo met 1.28.54 min op de ½ marathon, Astrid Velden (Ommen) in 43.36 min op de 10km en Gerber Loman van Cialfo, 21.39 min op de 5km. Op de website van AV Cialfo staan de complete uitslagen vermeld eveneens een uitgebreide fotoreportage van de hand van Cialfotrainer Gerhard Stegeman.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde. Wezep, pony's: Bixie dressuur, klasse A, 2 keer 1e prijs Gabriëlle Faber met Sharona 78/79 pnt; 3e prijs Nicole Boeve met Iris 77/75 pnt. Beemte Broekland, paarden: B-dressuur 2 keer 1e prijs Arnoud te Velde met Amber Framax 209/213 pnt; M1-dressuur 2e prijs Laura Koopman met Ulja L 179 pnt.

EPE- Op woensdag 14 november vindt in de Malerij in Epe een spirituele workshop ‘Be Happy Boost’ plaats. Een unieke happening met medium Joke Hofman en lifecoach Yke van Wassem, beide bekend van AstroTV. Geluk ligt voor het oprapen, alleen hoe doe je dat. Ontdek het geheim van je eigen spirituele capaciteiten. Medium Joke Hofman wijst tijdens haar persoonlijke reading de mensen op hun beperkende overtuigingen die hen afhouden

van emotioneel geluk en succes in hun leven. Yke van Wassem, mastercoach in motivatie en mentale verbetering, lost met haar speciale technieken de belemmeringen op en leert greep te houden op jouw emoties. De workshop vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur. De kosten zijn 75 euro, koffie, thee en bronwater gratis. De Malerij is te vinden aan de Paasvuurweg 7a in Epe. Voor reserveren belt u naar tel. 06-44568693 of tel. 06-16516694.

OENE- Dartsvereniging Dorpszicht Oene (D.V.D.O.) is weer volop bezig aan het 2e seizoen in de Eredivisie van de Stedendriehoek. De mannen van de Dartsvereniging sloten het seizoen vorig jaar af met een keurige 3e plaats. Het team werd vorig seizoen door Hollander Techniek uit Apeldoorn in het nieuw gestoken met nieuwe dartsshirts. Autobedrijf van Bennekom uit Heerde droeg ook zijn steentje bij en kon alle teamleden een sweater aan-

bieden. Alle D.V.D.O. teamleden zijn hier erg blij mee en danken op deze manier de sponsoren. Ook hun thuishaven, Café Restaurant Dorpszicht Oene, prijkt dit seizoen op hun dartsshirts. De 1e wedstrijden zijn alweer gewonnen en dus zijn de darters zeker van plan hun 3e plaats van vorig seizoen te evenaren, zo niet te verbeteren. V.l.n.r. Niels ter Hove, Bjorn Vijge, Arjen Pelgrom, Sjoerd ter Hove, Arjan Nijmeijer, Evan Willems.

Kaartavond

Tyfoon

VAASSEN– Vrijdag 9 november komen bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten weer op tafel. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club.

HATTEM- De handballers van Tyfoon stonden zaterdag geen gemakkelijke opgave te wachten. De uitwedstrijd zonder wisselspelers tegen AAC-1899, een club met een rijke handbalhistorie, lijkt vooraf bijna onmogelijk. Toch maakten beide teams er een heel mooie wedstrijd van. Het werd voor Tyfoon een nederlaag met 7 doelpunten verschil, 28 – 21, wat dan ook zeker verdienstelijk was. Komende zondag speelt Tyfoon om 12.00 uur in de Marke tegen Duiven.

Dit is de derde kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 1

Wij gaan nogal eens over de tong…

Kijk!

NIEUW

echte roomboter in onze cake Vraagprijs: € 167.500,= k.k. Bloemstraat 17, Heerde - Charmante helft van een dubbele woning op een royaal perceel van maar liefst 382m² - Woonkamer 20m²met gaskachel en vaste kast - Woonkeuken 10m²met eenvoudig keukenblok - Ruime bijkeuken, toilet, badkamer met douche - 1e Verd.: 3 slaapkamers met vaste kasten - 2e Verd.: Via luik naar grote bergzolder - Royale en diepe achtertuin met grote vrijstaande houten schuur - Ideale woning voor de doe-het-zelver die ruimte om het huis zoekt!

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

t en dan ook nog men, speculaas kruide dat wordt smullen!

MOZA Wapenveld Makelaardij

speculaascake 4,65

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

95

3,

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

deze aanbieding geldt t/m 12 november 2012

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

500 gram rundergehakt + 4 speklapjes

Kip met pit

samen

595

100 gram

160

TIP VAN MARINUS

TIP VAN BEN

TIP VAN HERMIEN

KIPFILETLAPJES (div. smaken)

PAMPA SCHIJVEN

UIENKRUIER

100 gram

100 GRAM

100 GRAM

100

120

130

TIP VAN ANNEKE

IEDERE WOENSDAG

NOOTJE VAN DE MAAND

BOOMSTAMMEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

HONEY ROAST PEANUTS

5 STUKS

1 KG.

200 GRAM

550

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

175

Aanbiedingen zijn geldig van 05-11-2012 t/m 10-11-2012.

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 NOVEMBER 2012 - PAGINA 12

Leerlingen De Spreng openen nieuwe school

Knutselmiddag bij Pinkeltje WAPENVELD- Op woensdag 7 november houdt Speeltuinvereniging Pinkeltje uit Wapenveld een gezellige knutselmiddag in het clubgebouw van de speeltuin. Deze middag start om half 2 en duurt tot 3 uur. Samen wordt er geknutseld aan een lampion voor de Sint Maarten optocht die gezamenlijk wordt gehouden op zaterdag

10 november. Het belooft een gezellige knutselmiddag te worden. Deze middag kost 1 euro per kind, de speeltuinvereniging zorgt voor de lichtjes. Zaterdag 10 november gaan kinderen tot 12 jaar, eventueel met ouders, `s avonds met z’n allen langs de deuren en zingen ze voor Sint Maarten. Start om 18.00 uur.

Kleindieren clubshow

HEERDE- Maandagochtend 5 november is basisschool De Spreng gestart op de nieuwe locatie in De Rhijnsberg te Heerde. Op feestelijke wijze werd door de oudste leerling Aisha en de jongste leerling Danny een lint doorgeknipt. Tevens werd

door de Ouderraad een cadeau aangeboden: een grote houten opbergkist vol met nieuw buitenspeelmateriaal. Deze opbergkist werd gesponsord door J.W.H. Timmerwerken Hattemerbroek en Metselen tegelwerken M. Holtdijk Heerde.

Alle kinderen waren blij verrast met dit geschenk. Na deze opening werd er met kinderchampagne getoast op de nieuwe school. In de pauze werden de kinderen nog getrakteerd op een tompouce met daarop de afbeelding van de nieuwe Spreng.

Projectweek St. Bernardusschool

VAASSEN- De leden van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken houden op 9 en 10 november hun jaarlijkse clubtentoonstelling voor de vierde keer in gebouw de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. Er zullen dit jaar 200 dieren in de kooien zitten: hoenders dwerghoenders konijnen en sierduiven. Voor de dieren die zijn ingezonden zijn er dit jaar vier keurmeesters. Voor de konijnen die gekeurd worden, zijn de keurmeesters dhr. A.G. Oomen en dhr. P. van Foeken uitgenodigd. Bij de hoenders zal dhr. F. van de Wal de dieren voorzien van een beoordeling, voor de ingezonden sierduiven zal mevr. G.H.P. Sanders moeten uitmaken wie dit jaar de mooiste

sierduif showt. Er wordt bij een keuring gekeken naar het type en bouw, de kleur van de pels of bevedering, het gewicht van elk dier. Voor de opening op vrijdagavond 9 november is dit jaar dhr. J. H. ter Horst bestuurslid van de Kleindier Liefhebbers Gelderland uitgenodigd. De opening zal beginnen om 19.30 uur in de Rank. De keuring en de opening is alleen voor genodigden, maar vanaf 20.00 uur vrijdagavond is iedereen van harte welkom om de gekeurde dieren te bewonderen. Toegang is gratis. De openingstijden voor publiek zijn: vrijdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 10 november van 10.00 tot 15.00 uur.

Concert CMH in de Open Poort

EPE- Maandagochtend luidde niet de schoolbel bij de St. Bernardusschool te Epe, maar klonk een zoemer. Op een groot scherm verscheen juf Birgit die vanuit huis via Skype belde naar de school. Ze vertelde dat de kinderen van de St. Bernardusschool deze week bezig gaan met het project “De school van de Toekomst’. En dat in de toekomst de leerkrachten vanuit huis aan de leerlingen les zullen gaan geven, via een internetverbinding. Op het schoolplein liepen andere juffen in kleding in “huisstijl” want op de school van de toekomst worden wellicht schooltenues gedragen. Ook hadden de juffen allemaal een headset op hun hoofd. Op die manier staan zij in de toekomst continu met elkaar in verbinding. In alle

groepen is tijdens deze week nagedacht over hoe de ideale school eruit zou moeten zien. Wat vinden kinderen belangrijk? En wat willen zij graag in het onderwijs terug zien? Op vrijdag werd deze week afgesloten met een tentoonstelling voor ouders, met o.a. een ingerichte kleutergroep zoals kinderen die zelf ontworpen hebben, een restaurantje in de bibliotheek en leerlingentafels veranderd in touchscreens met apps vanuit waar de kinderen lessen zullen krijgen. De St. Bernardusschool houdt zich het eerste deel van dit schooljaar bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie op goed onderwijs op deze school. Een project dat geleid wordt door Ruud de Sain van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS). Bijzon-

Volleybal Heerde HEERDE- Volleybalvereniging LanghenkelHEC uit Heerde heeft afgelopen weekend een thuis programma gespeeld. Heren 1 heeft een spannende pot gespeeld tegen heren 2 van E.S.V. Ondanks de 1 – 3 eindstand zijn er 2 sets met minimum verschil verloren waaruit blijkt dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. Dames 1 van LanghenkelHEC wisten weer met overmacht te winnen van dames 3 van HSC. De eindstand

van 4 – 0 spreekt boekdelen. Overige uitslagen: LanghenkelHEC HS2 tegen E.S.V. HS1 4–0, LanghenkelHEC HS3 tegen Volta HS4 0 – 4, LanghenkelHEC DS2 tegen SV Dynamo DS9 1 – 3, LanghenkelHEC DS3 tegen Udeo DS2 2 – 3, LanghenkelHEC DS4 tegen Blauw Wit DS3 0 -4, LanghenkelHEC MB1 tegen Udeo MB1 4 – 0, LanghenkelHEC MC1 tegen Blok EVC MC2 4 – 0.

der aan dit traject is dat het niet alleen het team van de school is die de visie en missie ontwikkelt maar dat ook de ouders en de kinderen van de St. Bernardusschool hierbij betrokken worden. Deze projectweek is het onderdeel voor de kinderen. Op 8 november volgt dan de ouderavond. Aan hen wordt deze avond gevraagd om ingredienten aan te leveren die het leerkrachtenteam mee kunnen nemen in het ontwikkelen van de schoolvisie. In januari zal het team het gehele missie-visietraject af ronden. Daarbij zal de nieuw ontwikkelde visie zichtbaar zijn op een plekje in of rond de school.

Herfsttoernooi HATTEM- Elke laatste vrijdag van de maand organiseert familie Potgieter van de Tinne in Hattem, een jeu de boulestoernooi. Er worden drie mixwedstrijden gespeeld van elk drie kwartier met een door loting aangewezen teamgenoot en tegenstander. Buiten de dagprijzen om krijgen de beste tien spelers van de avond punten toegekend die meetellen voor het eindklassement. De strijd in de top vijf is op dit moment zeer spannend en de laatste twee vrijdagen van het jaar zal de doorslag moeten geven: 1e Pier Boomstra, 2e Ingeborg Suichies, 3e/4e Mariska Landman/ Ton Visser, 5e Dini Wassink.

HATTEM - Zaterdagavond was een avond die concertgangers nog lang zal heugen. Voor de pauze warmde Kamerkoor Sonare de Open Poort op met een afwisselend programma. Ondanks het ontbreken van een aantal leden wegens ziekte, kreeg het koor een warm applaus van de ruim 200 aanwezigen voor bijvoorbeeld hun vertolking van de liederen van Elgar. Ook Ständchen van Schubert, dat mezzosopraan Marga Franken zong met de vrouwen van Sonare, zorgde voor veel bijval. Na de pauze nam de CMH het stokje over met een inleidende koraal en vervolgens Procession to the Minster van Richard Wagner. Het stuk werd qua dynamiek prachtig opgebouwd door dirigent Carlo Balemans en eindigde in een overweldigend fortissimo en een even krachtig applaus uit de zaal. Het eigentijdse Hommage van Daan Manneke volgde en daarna eindigde de CMH met The Lost Labyrinth. Na een bliksemend begin verstilde het orkest om ruimte te geven aan de soliste van de

avond: sopraan Elske te Lindert. Haar eerste maten van het Miserere van Gregorio Allegri dat in het stuk verwerkt is, pakten het publiek gelijk bij de keel. Het devote gedeelte werd gevolgd door een sterk staaltje orkestwerk, waarbij pulserend ritmen vergezeld gingen van prachtige melodische lijnen. Naar het einde toe volgde nogmaals het ontroerende thema van het Miserere, waarbij sopraan en orkest samen naar een zinderend forte toewerkten. Daarna ging het orkest met veel m a c h t s ve r t o o n naar het slot. Na de laatste rake klappen kwam de zaal als één man overeind en beloonde soliste en orkest met een staande ovatie. Toehoorders en muzikanten, zij zweefden huiswaarts.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 3

…ook u zal dat niet ontgaan zijn… GRATIS BIGSHOPPER

vol lekkernijen

NIEUW

BOERENBRUIN 3 + 1 GRATIS

Vraagprijs: € 168.500,= k.k. Groteweg 51, Wapenveld - Geschakeld herenhuis met diverse schuren op een royaal perceel van maar liefst 516m² - Woonkamer 24m² met schouw v.v. gashaard - Ruime woonkeuken 15m² met een eenvoudig keukenblok, vaste kast en toegang tot kelder - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en zolder - Enorm diepe achtertuin met diverse schuren en carport - Een leuke woning met veel leefruimte voor handige doe-het-zelvers!

OP = OP*

MOZA, ook voor financieel advies ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

€ 8,00

00

€ 6.

+ Gsrhaotpipser! big

Ambachtsbakker Marcel Beumer

GELDIG VAN 8 NOVEMBER T/M 10 NOVEMBER 2012

*Wilt u zeker zijn van deze aanbieding, bestel dan een dag van tevoren.

Klapperdijk 21 Wapenveld T. 038 447 07 35

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 4

Schuifdeurwandkast systeem t a a m p o ! t k a a m ge

Nu naar keuze met

20% korting *

StoreMax Comfort is een compleet assortiment schuifdeuren en kastinterieurs volledig voor u op maat gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, in werk- of kinderkamer. Maar ook in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! Er is altijd een passende smaakvolle invulling voor uw speciďŹ eke behoefte aan opbergruimte. Uw eigen stijl bepaalt de unieke, eigentijdse, speelse of juist klassieke inrichting van uw ruimte.

of gratis plaatsing!

Kant en klare garderobekasten. * Nu met 25% korting Formido Hattem Populierenlaan 7 Tel.: 038-44 42 541

25% korting

*Niet in combinatie met andere kortingsacties.

Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf 5 november t/m 5 december 2012.

Huis. Thuis. Formido.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 21 5

DE NIEUWE FITNESSCOLLECTIE UXLPWH YRRU 2013 KOMT ERAAN!

…dat krijg je dan ook, als je als…

2

EP T O R G O RKO LEEGVE

3000 mOM

SHOWRO SHOWROOMMODELLEN

met

RTINGEN O K E G O H

EN VOORRAAD 2012

Laagste prijsgarantie en 2 weken omruilgarantie • Ook verhuur van fitness apparatuur Loopbanden-hometrainers-crosstrainers

Zuiderzeestraatweg 241 • Oldebroek • 0525 - 631618 www.rhodos-shop.nl

Koopsom: € 315.000,= v.o.n. Flessenbergerweg 23-A, W’veld - Waanzinnig groot herenhuis, op een fraaie locatie, gebouwd in een mix van jaren dertig en Engelse stijl met eerste klas materialen! - L-woonkamer 40m². Half open keuken 8m² - Ruime bijkeuken/berging met wasm. aansl. - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers en nette badkamer met inloopdouche en toilet - 2e Verd.: via vaste trap naar enorme zolder. Extra kamer(s) mogelijk! - Garage 22m² met carport. Traditioneel gebouwd en optimaal geïsoleerd!

MOZA, voor succesvol verkopen! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Ik wil dat alles hier blijft zoals het was. Kan jij ons daar bij helpen? Philadelphia heeft circa 8.200 medewerkers en 8.000 cliënten met een lichte tot zeer ernstige beperking in 800 locaties in Nederland. buitenbank

salonbank

vouwgordijn

Voor vakwerk en goede service T: 038 - 44 702 54 T: 06 - 207 910 55 @: stoffer@stoffer-stofferingen.nl Klapperdijk 36A Wapenveld Kijk voor meer informatie op: www.stoffer-stofferingen.nl

Voor de complete inrichting van motor- en zeiljachten Meubels en caravankussens Gordijnen en raamdecoratie Keuze uit diverse soorten stoffen en leder Materialen op voorraad

Algemene ledenvergadering 2012 Het bestuur van de Oranjevereniging Heerde nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdagavond 22 november om 20.15 uur in het Dorpshuis te Heerde. Agendapunten: 1)

Opening door de voorzitter

2)

Mededelingen en ingekomen stukken

3)

Notulen algemene ledenvergadering 2011

4)

Financieel verslag 2012 Verslag kascommissie Benoeming kascommissie 2013

5)

Programma 2013

6)

Bestuursverkiezing Aftredende bestuursleden: Wim Bijsterbosch en Hans Reil Nieuw bestuurslid: Geert-Jan Bijsterbosch

7)

Rondvraag

8)

Sluiting

Per direct zoeken wij voor Kanaalstraat in Heerde een:

Coördinerend begeleider

Ruth

(24 uur per week)

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.

Binnen Kanaalstraat wonen 24 ouder wordende en dementerende cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychische, psychiatrische of geriatrische problematiek. De coördinerend begeleider vertaalt de vastgestelde vragen en doelen van de cliënt naar activiteiten voor de directe ondersteuning van de cliënt en legt deze vast in het werkplan. Hij/zij coördineert deze activiteiten ten behoeve van de individuele cliënt en betrekt actief het netwerk van de cliënt bij deze uitvoering. De coördinerend begeleider geeft passende ondersteuning aan de cliënt op basis van de afspraken in het ondersteuningsplan. Deze werkzaamheden bestaan veelal uit verzorgende taken.

Spreekt deze functie je aan? Kijk voor meer informatie op www.philadelphia.nl/vacatures. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Het beste uit jezelf

www.philadelphia.nl

Gedenktekens om bij stil te staan

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 16

Onthulling van speeltoestel

Dienst voor jongeren HATTEM- Op zondag 11 november wordt in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Hattem een dienst georganiseerd speciaal voor jongeren. Het thema, dat wordt verzorgd door Bert Reinds, gaat in op hoe Gods tegenstander

te werk gaat in het gewone dagelijkse leven. De dienst begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. Na de dienst staat er koffie/thee/limonade klaar. De locatie is Hessenweg 84 te Hattem.

Rabobank Sportsbalm Cross

OENE- Zaterdag mochten de peuters van de peuterspeelzaal Kabouter Spillebeen in Oene het nieuwe speelplein officieel openen door een nieuwe speeltoestel uit te pakken. En dat deden ze graag! Na veel scheuren kwam er een toestel met glijbaan tevoorschijn die natuurlijk meteen geprobeerd moest worden. De peuterspeelzaal maakt deel uit

van het Kulturhus in Oene dat in januari haar deuren opende. Juf Dirkje Groenouwe is blij met het plein. “We hebben een hele mooie grote zandbak en nu het speeltoestel erbij. Het is gewoon hartstikke leuk.” De aanschaf van het toestel kon worden gefinancierd door een bijdrage van de Stichting Koppel, de oudercommissie en een ano-

nieme gever. Hiermee is het speelterrein bijna klaar maar er blijven natuurlijk altijd wensen. “Ik zou wel iets willen met water”, fantaseert Dirkje. Kabouter Spillebeen is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen. Bij de peuterspeelzaal wordt eveneens gezorgd voor peuteropvang. Voor meer informatie: www.koppelepe.nl.

EPE- Wielervereniging Houdt de Ketting Strak organiseert op zaterdag 10 november de negentiende editie van de Rabobank Sportsbalm rondom de "verschrikkelijke" zandbult aan de Dellenweg in Epe. Dit jaar heeft het bestuur wederom gekozen voor een open wedstrijd en wedstrijdleider Roef van de Beek verwacht nogal wat deelnemers. Mede ook omdat de deelname gratis is. Tot voor enkele jaren terug was deze cross alleen voor leden van Houdt de Ketting Strak en TC Veluwe en inwoners van de Gemeente Epe. Nu kan en mag iedereen meedoen. Zo zal Romy Berends uit Emst, kampioen van Nederland in haar categorie, aan de start verschijnen. Romy is al diverse keren Nederlands kampioen geworden bij het MTB ‘en. Ook de gebroeders Hilbert en Johan Wagenaar uit Epe zullen er zijn. Ook zal zaterdag 10 november beslist worden wie zich clubkam-

pioen 2012 van Houdt de Ketting Strak mag noemen. Het zal gaan nu tussen Theo Brons (82 punten), Wim Karman (80 punten), Sander Pannekoek (79 punten) en Mattijn Stegeman (64 punten). Clubkampioen 2011 was Sander Pannekoek, die nu dus ook weer tot de favorieten behoort. De starttijd is om 13.30 uur (senioren & dames). Afstand 45 minuten + 1 ronde. Senioren & dames s.v.p. aanwezig om 13.00 uur. De starttijd is om 13.31 uur (jeugd t/m 16 jaar). Afstand 20 minuten + 1 ronde. Jeugd s.v.p. aanwezig om 13.00 uur. Materiaal: ATB fiets. Valhelm verplicht! Deelname is voor eigen risico. Deelnemers kunnen zich voor de start aanmelden.

VAASSEN- Op 13 oktober werd Bertus Marskamp uit Vaassen 50 jaar. Voor zijn huis werd de boel versierd door de familie en zijn kinderen. Ze hadden een groot spandoek laten maken en dit aan

de voorgevel van zijn huis gehangen om iedereen te laten weten dat hun vader Abraham had gezien. 's Avonds werd er nog een feestje gebouwd rondom dit heuglijk feit.

VAASSEN- De speelsters van Dames 2 van volleybalvereniging Blok EVC hebben nieuwe trainingspakken ontvangen van Fatih Kilic. Hij is actief op het terrein van webdesign, grafische vorm-

geving en bemiddelt sinds kort ook in drukwerk. Na de fotoshoot speelden zij hun wedstrijd tegen Zeewolde. Het team won met 4 – 0 , waarmee zij hun koppositie in de tweede klasse konden verstevigen.

Meer informatie bij: Wim Schakelaar, Deventerstraat 53, 8171 AC Vaassen, w.schakelaar@ upcmail.nl, tel. 0578-573012. Zie ook: www.hdks.nl.

Lotgenotencontact verhuisd EPE- Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: Het Lotgenotencontact. Eerder vonden deze bijeenkomsten in Villa Vijvervreugd plaats, voortaan zullen deze in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe plaatsvinden. In informele sfeer kan met elkaar van gedachten

worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van De Kruimelschaar aanwezig. Stichting De Kruimelschaar werkt niet vanuit een of andere levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achtergrond. De hulp die geboden wordt is voor iedereen, niemand uitgezonderd: voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking.

De eerstvolgende keer is, maandag 26 november, van 16.00-17.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Hoogstamboomgaarden langs Klompenpaden REGIO- In de noordelijke IJsselvallei in Gelderland zijn op dit moment 8 Klompenpaden ontwikkeld. Om de Klompenpaden nog mooier te maken en helemaal passend in het landschap, wil Stichting Landschapsbeheer Gelderland fraaie hoogstamboomgaarden aanleggen langs deze paden. Energiebedrijf GDF SUEZ stelt 24 hoogstamboomgaarden van 15 fruitbomen beschikbaar en ook meidoornhagen voor een cultuurhistorische en landschappelijke boomgaard. Landschapsbeheer Gelderland is nu samen met vrijwilligersgroepen uit het gebied op zoek naar geschikte locaties voor de aanleg van deze hoogstamboomgaarden. Woont u naast of in de buurt van een Klompenpad en heeft u een geschikte locatie van ongeveer 1500m2 voor een hoogstamboomgaard met een mooie meidoornhaag? Meldt u zich dan aan bij Saskia Bemer van Landschapsbeheer Gelderland via tel. 026-3537444 of via s.bemer@ landschapsbeheergelderland.nl. Vermeld in uw e-mail de exacte locatie en de beschikbare oppervlakte. Het gaat om de volgende Klompenpaden in de gemeenten Voorst, Epe en Heerde: Paddenpad, Loobrinkerpad, Schaverensepad,

Woldermarkerpad, Tuylermarkerpad, Avervoorderpad, Niebroekerpad en Klompenmakerspad. Om in aanmerking te komen voor deze gesubsidieerde bomen en hagen is het belangrijk dat het perceel waarop de boomgaard wordt aangeplant zichtbaar is vanaf een van de Klompenpaden in de IJsselvallei. Daarnaast zal Landschapsbeheer Gelderland samen met de lokale vrijwillige Hoogstambrigade kijken of de locatie daarnaast ook landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoord is. Dankzij de ondersteuning in dit project door GDF SUEZ kunnen

grondeigenaren de hoogstamfruitbomen en de meidoornhaag voor een aantrekkelijk bedrag aanschaffen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per hoogstamfruitboom en 0,25 euro voor een meidoornstruik. Het aanplanten van de boomgaarden met de hagen vindt plaats tijdens een gezamenlijke plantdag in maart 2013. Op een centrale locatie in de IJsselvallei kunt u het plantmateriaal ophalen. Leden van de lokale vrijwillige Hoogstambrigade bieden ondersteuning zodat de boomgaarden op de juiste manier geplant worden.

Kunstexpositie Goede Herderkerk EPE- “De vrucht van onze handen” is het thema van de expositie van kunst door gemeenteleden van de Goede Herderkerk in Epe. Eenmaal in de 2 jaar organiseert de Goede Herderkerk deze tentoonstelling waar gemeenteleden de resultaten van hun creativiteit kunnen tonen aan publiek. Op zaterdag 10 november gaan de deuren van de Goede Herderkerk aan Enkweg 2 om 10.30 uur open. Er zijn totaal

zo’n 16 “kunstenaars”, die een grote diversiteit aan werkstukken zullen inbrengen. Naast de schilderijen, zijn er beelden en houtsnijwerk te bewonderen. Er zijn pentekeningen, quilts en de kunst van het maken van een midwinterhoorn ontbreekt evenmin. Tijdens de openingstijd van de expositie zal in de kerkzaal ook de kunst van muziek ten gehore worden gebracht. Omstreeks 11.00 uur bijt het kinder-

koor het spits af en daarna zullen afwisselend zang, koperblazer(s), een trekharmonica en orgelspel te horen zijn. Voor de bezoeker is er koffie, thee of frisdrank en om 16.00 uur wordt deze tentoonstellingsdag gesloten. Op zondagmorgen 11 november is er na afloop van de kerkdienst nog gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PA G G II N N AA 21 7

…aktieve makelaar blijft doen wat…

Huurprijs: v.a. € 1.150,= en € 1.350,= per maand Vlijtweg 7 en 7A, Wapenveld - Op het goed te bereiken industrieterrein staat dit representatieve bedrijfsgebouw bestaand uit hallen, showroom en kantoor - Hal met 200m² op de begane grond met eventueel 100m² op de eerste verdieping - Grote showroom 100m² met 100m² hal - De overheaddeuren zijn 4m breed en 4,5m hoog. Veel parkeerruimte op eigen terrein - In overleg kunnen aanpassingen naar wens huurder worden gerealiseerd.

Bij aankoop van een jeans

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

GRATIS JRN T-SHIRT

Makelaardij k! elijke zaa een duid

JEUGDMODE

YVON

Volg ons op twitter@yvonensven

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Bonenburgerlaan 12 l Heerde l 0578-693824

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 18

Nieuwe jongerenwerker in Heerde

Uitkomst EKO-tellingen HEERDE– Plus heeft van alle retailers verreweg het grootste aanbod aan biologische én Fairtrade producten. Dit blijkt uit de jaarlijkse EKO-tellingen van Milieudefensie. Dit is het zevende jaar op rij dat Plus als beste biologische supermarktketen uit de tellingen naar voren komt. In 2010 begon Plus als eerste supermarkt met de verkoop van uitsluitend Fairtrade bananen. Al snel volgden de ananassen, de gehele lijn huismerk thee, een witte en rode huiswijn en de peulvruchten. Recent werd daar het gehele huismerk koffieassortiment aan toegevoegd, evenals

alle huismerk chocoladerepen. Met dit brede Fairtrade assortiment verkoopt Plus volgens Stichting Max Havelaar jaarlijks de meeste Fairtrade gecertificeerde producten van alle retailers. Dit hoge aantal wordt voornamelijk veroorzaakt door de volledige overstap op Fairtrade bananen. Ook op andere manieren neemt Plus haar verantwoordelijkheid op het gebied van verantwoord ondernemen. Een verantwoorde herkomst van de producten, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid, het milieu en ook duurzaamheid spelen een grote rol in de bedrijfsvoering en het assortiment.

Matthieu van den Broeke: talentvolle hardloper HEERDE- De gemeente Heerde heeft een nieuwe jongerenwerker in de persoon van Aljerau Fraay in dienst van Welzijns organisatie Wisselwerk. De 27-jarige Aljerau heeft ervaring opgedaan in Deventer. Hij zet in op een andere benadering van zijn doelgroep; niet hangen en achterover zitten, maar zelf aan de slag gaan. “De hangcultuur is voorbij. Het nieuwe jongerenwerk gaat uit van het talent en de competentie van de jongeren. Ideeën komen vanuit de jongeren zelf en onder begeleiding kunnen we die ideeën uitwerken. Dat is de insteek om dingen te gaan doen”, legt hij enthousiast uit. Voor jongeren, door jongeren en actief in plaats van passief; dat is de bedoeling. Aljerau is net begonnen, maar is in contact met enkele jongens om hen te ondersteunen met het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi. “Ik ben geen activiteitenboer. Ik ga de straat wel op, maar vraag aan iemand: wat

zijn jouw dromen en wat is jouw ambitie? Wellicht kunnen we dat samen waar maken. Dat is een hele andere insteek.” De visie van Fraay wordt ook wel Talent House genoemd. Hij werkte er in Deventer ook mee. “Daar hebben we bijvoorbeeld een brommertje opgeknapt. Daarbij gebruikten en ontwikkelden ze hun technische talenten.” Het hoeft dus niet eens zo moeilijk te zijn. “Je kunt dromen realiseren met deze visie, ook van jongeren die het minder goed doen op bijvoorbeeld school. Ik wil dat ze zin in het leven krijgen. Dat ze iets doen waar hun hartje harder van gaat kloppen.” Uit het gesprek blijkt zijn betrokkenheid bij de jongeren. “Er zijn jongens en meisjes die talent hebben en dat niet goed beseffen. Ze komen bijvoorbeeld niet tot hun recht bij verenigingen.” Hij wil hen daar mee ondersteunen. Als voorbeeld noemt hij het leren dj-en. “Je kunt het niet leren bij muziek-

scholen, maar bij ons kunnen ze daar wel mee aan de slag.” De komende tijd zal hij vaak op straat te vinden, zijn vooral in Heerde. In Wapenveld is er een vrij grote groep betrokken bij het jongerenwerk, maar in Heerde moet dat nog worden opgebouwd. “Door te kijken naar de talenten en competentie van jongeren”, hij kan het niet genoeg benadrukken, “Zal het jongerencentrum een andere uitstraling krijgen. Ik wil graag van het stigma af dat we alleen maar voor probleemjongeren zijn.” Wie contact op wil nemen met Aljerau kan hem bellen op tel. 06-52050860 of mailen via afraay@wisselwerk.nu. En natuurlijk ben je ook welkom aan de Zwolseweg 29 in Heerde of bij de Odyssee in Wapenveld op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur voor de leeftijd 8 t/m 12 jaar, woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur voor de leeftijd van 12 t/m 21 jaar.

Opstapcursus computer en internet senioren

HEERDE/WAPENVELD- De computeractiviteiten voor senioren, die Bintwerk organiseert, voorzien in een zeer grote behoefte. In het voorjaar van 2013 wordt er voor diverse groepen computerondersteuning gegeven. Daarnaast komen er internetlessen. De activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Heerde. De bedoeling van deze cursussen is

om vooral senioren te interesseren voor de personal computer en te helpen bij de eerste stappen. Steeds meer ouderen ontdekken het gemak van de computer en willen niet achterblijven. Ook zij willen graag weten hoe bepaalde programma’s werken zoals; Wordpad, documenten opslaan en verwijderen enz., enz. In de internetlessen wordt geleerd hoe

je informatie kunt opzoeken van het Internet; hoe e-mail werkt, en hoe je een bijlage opslaat, e.d. De opzet van de cursussen is op de oudere gericht: er wordt in een rustig tempo lesgegeven in kleine, overzichtelijke groepen. De opstapcursus bestaat uit tien lessen; de internetcursus uit 5 lessen. Naast de opstapcursussen worden er ook cursussen van 8 lessen gegeven in het bewerken en opslaan van digitale foto's. Voor senioren die de computer een poos niet gebruikt hebben of voor hen die een nieuwe computer hebben aangeschaft en merken, dat het nieuwe programma toch even weer anders werkt is er gelegenheid om in één of meer lessen de kennis weer op te frissen. Deskundige vrijwilligers verzorgen de lessen. De meeste cursussen starten in januari 2013. Bij aanmelding wordt u een vragenformulier toegezonden. Aan de hand van de ingevulde formulieren wordt een planning gemaakt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626.

HEERDE- Eind september, tijdens de Clubkampioenschappen van De Gemzen, liep de 15-jarige Matthieu van den Broeke de 800 meter in een uitstekende 2.07. Die tijd trok de aandacht van de Atletiekunie en het leverde Matthieu een uitnodiging op om mee te doen aan de door de Atletiekunie georganiseerde regiotrainingen. Met die trainingen worden talenten voorbereid op een mogelijke carrière als topsporter. Na de eerste landelijke kennismakingstraining in Tilburg op 13 oktober volgen 6 regio-trainingen (om de 4 weken) in de bossen rond Apeldoorn. Een achttal talentvolle lopers van 14 tot 16 jaar uit deze regio doet aan die trainingen mee. De trainingen worden gegeven

door de bekende hardlooptrainer Johan Voogd. “Het kenmerk van de trainingen is dat je bijna niet stilstaat”, aldus Matthieu. “Je loopt naar een plek om daar vervolgens een oefening, sprintopdracht of tempoloop te doen en gaat direct door naar de volgende plek voor de volgende oefening. Best pittig, maar wel heel leuk”, volgens Matthieu. Naast de regiotrainingen is Matthieu 3 tot 4 keer in de week te vinden op de Atletiekbaan. Onder begeleiding van hoofdtrainer Harry Post wordt dan getraind met de focus op de afstanden tot en met 800 meter. In de weekenden waarin geen regiotraining is, traint Matthieu voor zichzelf of met de jeugdloopgroep van Gerard Meiberg.

Kunst bij BSO de Basisbende

Creatieve activiteiten HATTEM- Gezellig op donderdagmiddag met verschillende materialen aan de slag. Het resultaat is een prachtige sjaal of broche. Deze workshop wordt gegeven op 8 en 15 november

van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten zijn 22,50 euro. Liever in de weer met verf, stof, zand en papier? Dat kan vanaf 22 november, 5 keer op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

De kosten hiervoor zijn 52,50 euro. Beide activiteiten vinden plaats bij Stichting Welzijn Hattem in De Marke. Aanmelden kan, tel. 038-4432881 of via mail: info@swhattem.nl

de onderlinge competitie met elkaar te meten. De uitslagen: H. Kloppenburg- G.J. Kroes 1–0, M. Legtenberg- H.J van Wijk 0–1, W van Enk- J.B. Redeker 0– 1, P.J.J van de Nes- A. Abdikerim

remise, G.J van Wijk- J.B. van der Velde remise, W.F. Smit- M. Mujkanovic 0–1, B. Morren- R de Vries 1–0, E.W van der Molen- B. Hospers remise, H van der Heide- M.M. Oppelaar 1–0.

Schaakuitslagen HATTEM- Onlangs werd er in de clublocatie “Steakhouse Brasil” van de schaakvereniging Denk en Zet weer volop geschaakt. Geen OSBO wedstrijden, dus iedereen was weer aanwezig om zich voor

VAASSEN- Onder het mom 'proeven is een kunst’ zijn de kinderen van BSO de Basisbende naar de open dag/ proeverij van groenteboer Bouwmeester geweest. Er was van alles te zien en te beleven en de kinderen hebben de verschillende smaken ervaren. Het was echt een ‘kunst’ om te om schrijven wat

je aan het proeven was: zout/ zoet/zuur. Na het proeven van al die heerlijkheden werden de calorieën gelijk weggesprongen op het grote springkussen. De kinderen hebben genoten en vonden het erg leuk. Voor meer informatie over de BSO van KOM Kinderopvang www.komkinderopvang.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 21 9

…je belooft: daadwerkelijk en…

Zijn ze nu helemaal gek geworden ? Voor de eerste 20 bellers .... Spectaculaire aanbieding:

Vraagprijs: € 223.500,= k.k.

Permanente make-up wenkbrauwen of ogen

Bornkamp 40, Heerde

van € 325,voor

€ 175,-

Schoonheidssalon

Marian Berghorst Meidoornlaan 14 8181 GW Heerde Tel. 0578-693554

- Royale en perfect afgewerkte woning in de jonge en geliefde woonwijk ‘de Bovenkamp’ - Grote en lichte woonkamer 35m² met eiken vloer, openslaande tuindeuren en berging - Moderne, luxe keuken (crème) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 slaapkamers en ruime badkamer (zwart-wit) met douche en tweede toilet -2e Verd.: Grote zolderruimte met berging v.v. cv-opstelling en zoldertje - Fraai aangelegde tuin, vrijwel geheel bestraat, met veranda en schuur

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 20

‘Proef de winter’ zeer geslaagd

Hart en Spel dankt PCOB EPE- De sportvereniging ’Hart en Spel mocht van de PCOB, afdeling Epe een cheque in ontvangt nemen, t.w.v. 500 euro voor de vernieuwing en uitbreiding van de sportattributen. Hart en Spel stelt dit gebaar zeer op prijs en dankt de PCOB en de leden, die er aan hebben meegewerkt, hartelijk voor dit gebaar. Hart en Spel is een recreatieve sportvereniging in Epe, die in 1990 is opgericht, door en voor hartpatiënten en ex-hartpatiënten. Doel is zorg te dragen, voor een zo goed mogelijke conditie van de leden en het bevorderen van het gevoel van welzijn en zelfvertrouwen. Iedere dins-

dag- en donderdagavond wordt een sportavond gehouden, onder leiding van een deskundige, bevoegde en enthousiaste sportleidster. De vereniging telt ca. 60 leden. Zij wil zich naast hartpatiënten ook richten op diabetes, longaandoeningen en overgewicht. Mogelijke nieuwe leden, kunnen, zonder verdere verplichtingen, enkele keren meesporten, ter kennismaking. Zij kunnen dan tevens kennismaken, met de gecontroleerde manier, waarop deze groep sporters met beweging omgaan. Voor verdere informatie: dhr. W.J. Hulshof, tel. 0578-620118 of: wj.hulshof@hotmail.nl.

Radio 794 EPE- De organisatie heeft veel tijd gekost, maar Gerda Boeve en haar team van Azaleakwekerij “de Veluwe” kunnen meer dan tevreden zijn: het vrijdag gehouden evenement “Proef de Winter” was een regelrecht succes! Je kon over de ‘koppen lopen’ in de zaak aan de Bijsterbosweg in Epe. Gerda lijkt er

zelf ook beduusd van. “In het voorjaar hebben we een open dag gehouden met als thema “Alles wat vrouwen leuk vinden” en dat liep al heel goed. Maar nu: om één uur bij de opening liep het al storm! We hebben ook al zoveel leuke reacties mogen krijgen van bezoekers. En het is gewoon heel gezellig’, aldus

Gerda. Er was dan ook van alles te zien en te beleven. Van mode tot wijn proeven en van make-up tot portrettekenen, het was allemaal present. Tel daarbij op het mooie (kerst)assortiment van de Azaleakwekerij en je kunt niet anders dan concluderen dan dat het genieten was voor de bezoekers.

Kleurwedstrijd brandweer Vaassen VAASSEN- Tijdens de opendag van brandweer Vaassen in september konden de kinderen een kleurplaat van de nieuwe brandweerauto meenemen om in te kleuren en in te leveren. Er zijn circa 90 prachtige tekeningen ingeleverd waaruit een deskundige jury de prijswinnaars heeft gekozen. De winnaars zijn: Sanne van Heinenberg uit Vaassen (9 jaar); Merle Rodijk uit Vaassen (6 jaar); Jim Rodijk uit Vaassen (4 jaar); Niek van Welsum uit Epe (2 jaar en tweeënhalve maand). Op woensdag kregen de vier winnaars een leuke prijs, waarna ze met hun moeders een rondrit hebben gemaakt in de brandweerauto. Al met al een mooie afsluiting van de open dag 2012.

Marlies Dekkers Dagen EPE- Van woensdag 7 t/m zaterdag 10 november zijn er Marlies Dekkers Dagen bij Hullegie, Sisters in Lingerie in Epe. “Een beetje later dan gebruikelijk, maar dat heeft alles met onze verhuizing te maken. Nu we helemaal gesetteld zijn en het overgrote deel van de nieuwste Marlies Dekkers collectie binnen hebben, wordt het de hoogste tijd. We zijn erg blij met deze collectie. Het ziet er prachtig uit en wat heel belangrijk is: minder bandjes. Heel veel mensen vinden het prachtige bh’s met een perfecte pasvorm, maar waren de bandjes een beetje zat. Marlies Dekkers is daar op ingesprongen door bewust ook wat meer bh’s zonder allerlei bandjes te maken. De collectie bestaat nog steeds uit een ‘goedkopere’ lijn en een duurdere ‘design’-collectie. Allemaal met een perfecte pasvorm”, laten de sisters weten. De komende 4 dagen krijgt u 10% korting op de gehele nieuwe lingeriecollectie van Marlies Dekkers. Daarnaast hangen er ook enkele series met 30% korting. Iedereen die iets van deze series koopt, maakt kans op

een echte Marlies Dekkers badjas. En uiteraard is er weer volop chocolade op de toonbank. “We maken er een

Voor november maken ze (ook) een uitzondering in verband met de kaartmarathon die de wijkvereniging De Burgerenk organiseert op de 3 november. De kaartavond is verschoven naar

10 november. De kaartavond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden en wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur. (Zaal open vanaf 19.30 uur). Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie ge-

de opening van zijn kunstgalerie in het voormalig VVV-kantoor te Heerde. Op vrijdag 9 november speelt Theatergroep Suburbia de legendarische solovoorstelling “U bent mijn moeder” van Joop Admiraal over zijn dementerende moeder in het Kulturhus EGW in Epe. Met regisseur Albert Lubbers wordt stil gestaan bij deze productie. Binnenkort verschijnt de nieuwe cd “Magré & Magré Magistraal” van Wim en Wilbert Magré en zij zijn ook te gast in het programma. Ook verneemt u alles van Leon van der Poll en zijn Oener Pie welke in de finale staat van Smaak van Nederland. Voor meer informatie www.radio794.nl.

CBS De Goede Herder start met Ouderacademie WAPENVELD- Afgelopen week is Christelijke Basisschool De Goede Herder in Wapenveld gestart met de Ouderacademie. Onder het motto “Samen staan we sterk!” is dit jaar een aantal avonden gepland over uiteenlopende onderwerpen betreffende opvoeding en onderwijs. Het doel is ouders meer te betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Een belangrijk thema voor de school. Ze is van mening dat als je ouders meer wilt laten participeren in het onderwijs je ze op z’n minst een gelijkwaardige gesprekspartner moet laten zijn. Om volwaardig mee te kunnen praten moeten beide partijen daarom kunnen beschikken over dezelfde kennis. Die kennis pro-

beert de school daarom te delen met de ouders. De ouders op hun beurt kunnen hun kennis en ervaringen delen met de school. Naast het geven van informatie zal de nadruk ook liggen op het gesprek tussen ouders. Het blijkt namelijk dat veel ouders met dezelfde vragen en problemen zitten en dat niet van elkaar weten. Ze zouden elkaar dus wel kunnen ondersteunen hierbij. De school wil daarom de ouders in contact met elkaar brengen. De avonden zijn overigens niet alleen voor de eigen ‘achterban’. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie is te krijgen bij de school, Vinkenweg 8, 8191 XN, Wapenveld of op de website www. bsdegoedeherder.nl.

Oud papier De Gemzen

Uitslag verloting

feestje van!” Tot gauw bij Hullegie, Sisters in Lingerie, Beekstraat 2 (bij de grote Kerk) in Epe.

Kaartavond week later EPE- Normaliter organiseert Wios Epe haar maandelijkse kaartavond op de eerste zaterdag van de maand.

EPE- Radio 794 zendt iedere donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur het programma: 'Anita in gesprek met…' uit, gepresenteerd door Anita Mulder. Op donderdag 8 november ontvangt zij Richard Schakelaar, tot april dit jaar werkzaam bij de plantsoenendienst van gemeente Epe. Schakelaar stond bekend als dé bomenman van Epe. Op dinsdagavond 6 november kunt u vanaf 19.00 uur weer luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week aandacht voor een workshop beeldhouwen door de Vaassense kunstenares Lammy Alons, “de Rode Beer” speelgoedmarkt in Wapenveld en wordt met Fons Harleman vooruit gekeken naar

kaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie/ thee en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578-612845.

HEERDE– Ook in de maand november zamelt AV De Gemzen oud papier in en is de papiercontainer van 7 t/m 15 november te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan”op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.

WAPENVELD- Bij de verloting, gehouden tijdens de bazaar van vrouwenvereniging Hanna in Wapenveld zijn prijzen gevallen op de volgende nummers (zetfouten voorbehouden): 01554, 00220, 00544, 00674, 01562, 01259, 00554, 00752, 01376, 00070. Voor het ophalen van de prijzen kunt u (tot uiterlijk een maand na de bazaar) contact opnemen met mevr. H. v. Laar, tel. 038-4478893.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 22 1

Werk je graag cliënt gericht én heb je een diploma VZ/ IG ?

…succesvol woningen verkopen !

Wij zoeken enthousiaste collega’s voor onze Woonzorgcentra en Thuiszorg. Kijk voor alle mogelijkheden op onze website.

Vraagprijs: € 248.000,= k.k. Roetnest 11, Heerde

jij bent ! van waarde Woonzorgcentra &Thuiszorg

- Op een mooie locatie staat deze enorme én moderne woning met aangebouwde garage - Fraai uitzicht over het Apeldoorns kanaal - Lichte woonkamer 30m² met laminaat vloer - Woonkeuken 9m² v.v. inbouwapparatuur - 1e Verd.: overloop, 3 royale slaapkamers, ruime badkamer met ligbad, douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en grote vierde slaapkamer met bergruimte - Fraai aangelegde tuin met tuinhuisje. Toplocatie! Kom snel kijken!

MOZA, wie anders !

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

Het Nieuwe Feithenhof - Elburg De Boskamp - Epe Rehoboth - Wapenveld

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

De Bunterhoek - Nunspeet Het Kodal - Nunspeet Mariposa - ’t Harde

Geïnteresseerd en wil je meer informatie? Ga dan naar onze website: WWW.WZUVELUWE.NL

Autobedrijf Van Huffelen - Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

m.m.v. Puur Winesonly Heerder Fruithhuis Fijnbakkerij Lageweg Catering van Guilik Keurslager Uit de Bosch Brasserie meet & eat JEUGDMODE

MANNENMODE

YVON &&SVEN

Bonenburgerlaan 12 l Heerde l 0578-693824

Volg ons op twitter@yvonensven

Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., .... nieuw € 12.950,Ford Ka 1.3i T itanium, nieuw model . 2x ‘10 Ford Ka 1.3 T itanium, nieuw model ....... ‘09 Ford Ka 1.3 Cool en Sound .................. ‘08 Ford Ka 1.3i Style ................................. ´05 Ford Ka 1.3i 5 Edition ............................ ´05 Ford Ka 1.3 T rend ................................. ´03 Ford Fiesta 1.3, 5-drs., .......................... ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.3, 3-drs., .......................... ‘ 11 Ford Fiesta 1.4 5-drs. Futura ................ ´08 Ford Fiesta Futura 5-drs., ..................... ´06 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ...... ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic ........................ ‘02 Ford Focus 2.0i T itanium, 5-drs. ........... ´07 Ford Focus 1.6i, 5-drs., T itanium .......... ´08 Ford Focus C-Max 1.6i Futura .............. ´05 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ............... ‘09 Ford Focus 1.8i, 5-drs., ......................... ‘99 Ford Cougar 2.0i ................................... ´00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ...................... ‘06 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s .. ‘04 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´95 Ford Mondeo 2.5i 24V, Ghia ................. ‘00

Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘09 Daihatsu Terrios 1.3 .............................. ´02 Mini Cooper 1.6i ..................................... 0 1 Nissan Micra 3-drs., .............................. ´94 Citroen C1 1.0i Ambiance, 3-drs/. ......... ‘07 Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., ................. ‘ 11 Toyota Aygo 1.0i, 5-drs., ........................ ‘08 Renault Twingo 1.2i ............................... ‘08 Renault Megane Scenic, 2.0i automaat ‘00 Suzuki Alto, 5-drs., ................................ ‘02 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Eleg., extra´s .... ´ 0 1 Opel Zafira 1.6i Comfort ........................ `03 VW Fox 1.4i ........................................... 06 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ....... ´ 1 0 Ford Focus 1.8i Combi, extra’s ............. ‘09 Ford Focus 1.6i Combi, nieuw model .... ´05 Ford Focus 1.6i T rend, Wagon .............. ‘ 0 1 Ford Focus 1.6i Combi, ......................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .............. ´07 Peugeot 407 SW Combi 2.0i extra´s ..... ´06 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, .......... ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 222

STOP STOPDE DEDIEF! DIEF! BEVEILIGINGSACTIE Wilt u zich veilig voelen in én om uw huis? Voorkom samen met Van Rossum Beveiligen dat inbrekers een kans krijgen. Geheel volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

UNIEKE ACTIE MET MEERPUNTSSLUITING* t Verwijderen oude sloten tMeerpuntssluiting inclusief sluitplaten en -kommen SKG*** t Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging SKG*** tCilinder met boorbeveiliging SKG** t Totale montage aan huis t&xtra voordeel, deur trekt niet meer krom!

PER DEUR INCL. MONTAGE AAN HUIS

349,GELDIG T/M 1 DECEMBER

* niet mogelijk voor kunststof en aluminium deuren/kozijnen

10% korting op een nectaya kleurbehandeling.

® SKG

Boven- en onderzijde zijn voorzien van schuin toelopende haakschoten met sluitkom. ®

Bel voor een afspraak

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging Bestaat uit schild en een garnituur in de vorm van een kruk, knop of greep in verschillende combinaties.

SKG

038 453 57 25 of kom langs in de winkel

® SKG

Cilinder met boorbeveiliging Voorkomt dat het slot kan worden uitgeboord. Meerpuntscilinderveiligheidsslot met sluitplaat en –kom.

Van € 25,90 voor

Van € 67,99 voor

Van € 32,80 voor

€ 19,95

€ 39,95

€ 23,95

Veiligheidsinsteekslot Nemef 4119

Bijzetslotje AXA 3012

Raamboompje AXA 3319

SKG **

In wit of aluminium kleur

Met slot

Van € 143,95voor

Digitale Deurspion 2.0 Met foto en video functie Met infrarood (nachtfunctie)

Uw specialist voor: Sleutels, Hang- en Sluitwerk, Alarm- en Videobewaking Tarieven voor montage gelden voor: Zwolle, Kampen, Genemuiden, Hasselt, Rouveen, Staphorst, Dalfsen, Heino, Wythmen, Hattem, Wezep, Wapenveld, Heerde en tussenliggende gebieden.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 223

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

â‚Ź 0,00 helemaal GRATIS dus !

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ…Â… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof

Zo af en toe dagdroomt u er over: een ander huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

‌een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekgesprek

Dan wordt het u allemaal duidelijk en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

MOZA: uw totaal adviseur !

MOZA Wapenveld Makelaardij k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

%RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJ GDJHQSHUZHHNGLUHFWHKXOS ELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7 0  ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO

Montagebedrijf Nijland Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 24

Paarden krijgen de zegen

Poppy Day in Vaassen en Epe EPE- Op zaterdag 10 november om 14.00 uur vindt de jaarlijkse Broken Wings Poppy Day herdenking plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Apeldoornseweg in Vaassen. Het is voor de 16e keer dat stichting Broken Wings de nagedachtenis van de bemanningen van de Halifax en Wellington met een ceremonie eert. Speciale gasten zijn dit jaar een 8-tal leden van de Bond van Wapenbroeders en verder verlenen Oud-Mariniers, Vaassens Fanfare Corps en Piper J. Koppenrade hun medewerking aan de plechtigheid. Belangstellenden zijn van harte welkom. ’s

Morgens vindt om 11.00 uur in Epe op de Oude Begraafplaats aan de Tongerenseweg, de Poppy Day herdenking voor de 4e keer plaats, wederom in samenwerking met de Wilhelmina Vereniging. Ook hier zijn belangstellenden van harte welkom. Op 9 november verzorgt Broken Wings in het kader van Poppy Day een gastles in Museum Vaassen Historie voor leerlingen van De Sprengeschool/locatie Boxhofstede (groepen 7/8) en aansluitend een herdenking op de begraafplaats te Vaassen. Zie voor volledig programma van beide herdenkingen: www.brokenwings.nl.

Postzegels

EPE- Zaterdag werd de traditionele Sint Hubertusrit verreden in Epe. Voorafgaand aan de rit werden de deel-

nemers bij de Sint Martinusparochie gezegend door pastoor Rekveld. In de regen vervolgden de ongeveer honderd

Rabo Veldtoertocht TC Heerde HEERDE- Zaterdag 10 november organiseert de Toerclub Heerde haar eerste van de twee veldtoertochten van het seizoen 20122013. Verschillende soorten terrein zijn in drie verschillende afstanden opgenomen: single tracks, langzaam oplopende paden, heide en pittige klimmetjes. De Toerclub Heerde bestaat dit jaar 30 jaar en de club staat altijd garant voor mooie tochten. Net als vorig jaar is dat de veldtoertochtcommissie van de Toerclub Heerde wegens groot succes erin geslaagd is om een route van 60 km uit te zetten. De deelnemers kunnen nu kiezen uit 30 km, 45 km en dus ook 60 km. De tochten voeren de deelnemers door het bosrijke gebied van de gemeente Heerde met uitzichten op de heidevelden. De routes gaan door de verrassend fraaie bospercelen van het Zwolse Bos en die van het Gelders landschap. Prachtig blijft altijd het gebied dat in beheer is het recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) rond het Heerderstrand. Tot slot, terug van weggeweest, het parcours door het Heerder bos. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op een beker bouillon, thee of sportdrank en daarbij een krentenbol. Voor

de deelnemers van de 60km is een tweede verzorgingspost ingericht. De route is verdeeld in sectoren om gestrande fietsers sneller te kunnen helpen. Bij de start/finish en onderweg bij de controlepost staat de E.H.B.O. paraat. Tevens is er bij de controlepost een materiaalwagen van de Toerclub Heerde en op de route zal Fietsspeciaalzaak De Gaperslanden uit Hattem aanwezig zijn om gestrande fietsers te helpen en eventueel terug te brengen naar de startplaats. De start is wederom bij de kantine van de v.v. Heerde aan de Veldweg in Heerde. De route naar deze tocht is vanaf de snelweg(A50) met borden aangegeven (toertochtborden en Pborden). De starttijd is tussen 9.00 uur en 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50 euro en voor NTFU leden 3,50 euro. De jeugd tot 16 jaar kan gratis deelnemen en krijgt na afloop een bidon. De tocht valt onder de regels van de Nederlandse Toer Fiets Unie. De deelnemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de v.v. Heerde, zoals douche- en kleedgelegenheden. Tevens bestaat de mogelijkheid om na afloop de fiets af te spuiten. Voor verdere informatie zie www. tcheerde.nl.

deelnemers hun weg om te beginnen aan de 25 kilometer lange tocht door het bosrijke gebied van Epe.

Clubtentoonstelling De Goudvink EPE- Vogelhoudersvereniging De Goudvink houdt van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 november haar jaarlijkse clubtentoonstelling in het clubgebouw aan de Lange Veenteweg 4 te Epe. Leden van de vereniging zullen hun best gekweekte vogels van het afgelopen jaar inzenden voor deze show, die bestaat uit kanaries, diverse soorten tropische vogels, gras- en grote parkieten en duiven. Op dinsdag 13 november worden de vogels door keurmeesters van de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers beoordeeld. Zij kijken naar kleur, conditie, postuur en houding van de vogels. Woensdagavond 14 november is de officiële opening om 20.00 uur. Donderdag en vrijdag is de show open van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur gevolgd door de trekking van de grote verloting. Uitslag hiervan is na zaterdag op de site www.degoudvink-epe.nl te vinden. Ook is er een grote verkoopklasse aanwezig. Iedereen die een vogel wil aanschaffen of meer wil weten over vogels is welkom. Alle dagen geldt: gratis entree.

HATTEM- Op donderdag 8 november houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst. Deze zal worden gehouden in multifunctioneel centrum de Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen gereduceerde prijzen. Ook wordt er een kleine veiling gehouden van zegels die door leden

zijn ingebracht. Tevens wordt er af en toe een dialezing gehouden. Wilt u eens een avondje gezellig postzegelen in een ongedwongen sfeer, kom dan gerust eens langs. Het verplicht u tot niets en de toegang is gratis. De bijeenkomsten worden gehouden op iedere 2e donderdag van de maand, met uitzondering van de maand mei 2013. De volgende bijeenkomsten worden gehouden op 13 december 2012 en 10 januari, 14 februari,14 maart, 11 april en 2 mei 2013.

Formido Hattem vernieuwt Maatwerkafdeling schuifdeurkasten

HATTEM- Vanaf 1 november lanceert Formido Hattem een nieuw concept voor de afdeling: Maatkasten. De afdeling maakt hierbij gebruik van het “Op maat-concept”. Formido wil door middel van dit nieuwe concept beter inspelen op de wensen van haar klanten. Het komend half jaar wordt, naast de afdeling maatkasten, ook de afdeling gordijnen en raamdecoratie vernieuwd. De producten worden samen met de klant op de afdeling

uitgetekend voor zover mogelijk in 3D. Hierdoor kan de klant zich een beter beeld vormen. Op de afdeling kunt u een vers kopje koffie krijgen. Behalve de uitgebreidere maatwerk mogelijkheden is ook montage mogelijk. Christiaan Pruis van het uit Hattem afkomstige bedrijf Fix4You - tevens eigenaar van Formido Hattem - zal de producten uit de “Op maat-afdelingen” monteren. Zie de advertentie in deze krant.

Schooldammen van start

VAASSEN- “Bakker bedankt, bakker bedankt...!”, zo werd bakker Van der Kwast donderdag toegezongen door de kinderen van de Violier. En terecht want hij zorgde er toch maar geheel belangeloos voor dat de kinderen naast lekker brood en een bruine

bol, ook een over heerlijke krentenbol konden eten. Net als ruim 500.000 basisscholieren op 2.500 scholen in het hele land ontbeten de kinderen van de Violier gezamenlijk met vers brood, divers beleg en verse melk. “Vanzelfsprekend deed de Violier ook dit

jaar weer mee aan Het Nationaal Schoolontbijt, omdat wij van mening zijn dat goed ontbijten belangrijk is voor de basisschoolleerlingen”, laat de school weten. Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood.

HEERDE– Ook dit jaar kunnen basisschoolleerlingen weer gratis damtraining volgen, gegeven door Damclub Ons Genoegen. Vanaf maandag 12 november wordt op 6 achtereenvolgende weken vanaf 15.45 uur gedamd in het Dorpshuis in Heerde. Alle leerlingen die aan het schooldamtoernooi willen deelnemen zijn van harte uitgenodigd om kosteloos hieraan deel te nemen. Om een goede inschatting te kunnen

maken van de benodigde ruimte en materialen, is opgave vooraf wenselijk, doch niet verplicht. Opgeven kan bij de heer J.P. Borreman, tel. 038-4479960 of via de mail naar de heer M. v.d. Esker, info@damclubonsgenoegen.nl. Het schooldamtoernooi voor de gemeente Heerde zal gehouden worden op woensdag 23 januari 2013 in Wapenveld . Alle scholen binnen de gemeente zijn hierover aangeschreven.


SCHAAPSKOOI

P

Gratis parkeren! facebook.nl/jumbosupermarkten

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 225

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 26

Merklappenexpositie geopend

Kinderfilm ‘De gelaarsde kat’ EPE- Dit jaar start Kulturhus EGW met iets nieuws speciaal voor kinderen. Het vertonen van drie kinderfilms op bioscoopdoek. Drie woensdagmiddagen, te weten 7 november, 30 januari en 20 maart, kunnen kinderen genieten van topfilms op groot formaat. De première is op woensdag 7 november om 14.00 uur met de Nederlands gesproken versie van ‘Puss in boots’ oftewel ‘De gelaarsde kat’. Met de stemmen van o.a. Jon van Eerd, Anna Drijver, Charly Luske, Jeroen van der Boom en Karin Bloemen. De gelaarsde kat is een van de meest geliefde karakters uit de Shrek reeks. Samen met zijn vrienden, de ongelooflijk slimme Humpty Dumpty en de sluwe straatkat Kitty beleeft hij een spannend avontuur, wanneer hij de beroemde Gans, die gouden eieren legt, probeert te stelen. Op de website www.kulturhusepe.nl is

Collecte NSGK

HEERDE- Afgelopen week is de nieuwe expositie in Villa Jacoba geopend. Uit het hele land zijn door de cursisten van Afke Wullink Kerstmerklappen beschikbaar gesteld om de jubileum tentoonstelling compleet te maken. Aan de meeste merklappen is zeer veel tijd gewerkt om er een waar kunstwerk van te maken, soms is er wel enkele jaren aan gewerkt. Nu Afke Wullink al 35 jaar cursussen geeft eerst in Marle en nu in haar atelier aan de Elburger-

weg te Heerde was het een mooie reden om samen met de Heerder Historische Vereniging deze expositie vorm te geven. Naast de merklappen zijn er ook experimentele merklappen, kerstquilts en Kerstaccessoires te zien. De opening is gedaan door Marianne Hogenbirk, cursist van Afke, en Willem Blom, partner van de overleden Paula Blom die veel merklappen samen met Afke heeft gemaakt. Aan deze tentoonstelling ging een wedstrijd

vooraf om de mooiste merklapenveloppe te maken en de openingshandeling was door het ophangen van de prijswinnende kerstenveloppen in de boom. Villa Jacoba is geopend in de maanden november en december op dinsdagmorgen en -middag op donderdagmorgen en -middag en op zaterdagmiddag. Van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Entree kosten 2 euro. Rolstoel bezoekers kunnen gebruik maken van de zijingang.

EPE- NSGK houdt van 12-17 november haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers zetten alles op alles om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Epe wordt

een link te vinden naar de officiële Nederlandse trailer. Reserveren kan eenvoudig via het reserveringssysteem op de website van het Kulturhus. De entree is 3 euro per persoon, maar op vertoon van een kaartje van de vorige kindervoorstelling ‘Molletje Bim’ wordt 0,50 euro korting gegeven. Mensen die niet over internet beschikken kunnen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch een kaartje reserveren via tel.0578-616775. Kulturhus EGW is gevestigd aan de Rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe. nl. gecollecteerd. NSGK helpt kinderen met een handicap om, met hun beperking, volwaardig te kunnen leven. In deze regio steunt NSGK o.a. Scoutinggroep Buys Ballot bij de renovatie van het clubgebouw.

Wie is de sterkste bij BSO De Basishof?

Kickboksworkshops voor de jeugd HATTEM- Stichting Welzijn Hattem organiseert voor de jeugd van Hattem kickboks workshops. De kickboks workshops zijn er om de jeugd van Hattem in beweging te houden en kennis te laten maken met het kickboksen. De lessen worden verzorgd

door een trainster van vereniging Tabonon Zwolle en worden gegeven in De Marke in Hattem. Er worden 6 workshops georganiseerd zodat om een goede kennismaking met de sport te krijgen. De eerste les is op woensdag 7 november van 19.00 tot 20.30

Expositie Bonnie Septer

uur. Daarna is er elke week een workshop. De kosten om mee te doen bedragen voor alle 6 de lessen 20 euro. Snel aanmelden, want aan want vol = vol. Aanmelden kan bij Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881 of mail: info@swhattem.nl.

Schietsport WAPENVELD- De scores van s.v. Wapenveld: H. v.d. Beek: 155, R. Compagner: 149, G. Schenk: 158, B. Prins: 130, T . Smit: 154, J.P. Touwen: 162, G. Burgmeier: 148, W. v. Norel: 134, Herold v.d. Vrught: 171, H. v.d. Vrught: 158, G . Marskamp: 171, W. Remmerts: 169. Zie ook www.svwapenveld.nl.

Vrouwen van Nu

EPE- De leden van de afd. Epe van de NBvP, Vrouwen van Nu, houden op donderdag 8 november hun afdelingsavond. Deze avond komen de “Cannenburgher Boerendansers” de avond opfleuren met dans en zang. Na de pauze verzorgt dhr. Leijsen een lezing over “Ampt Epe” met aansluitend een film over dit onderwerp. De avond wordt gehouden in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe en begint om 19.45 uur. Dames die geen lid zijn en graag willen weten wat de NBvP, Vrouwen van Nu te bieden heeft, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Ineke Draaijer, tel.0578-613853 of Betsie Wolfswinkel, tel.0578-620459.

VAASSEN– Op de BSO speel je met velen, op de BSO beleef je avonturen met velen. Maar wie heeft de meeste spierballen op de BSO? Dat wilden de kinderen van de Basishof wel eens weten en ze gingen met elkaar dan ook een krachtmeting aan bij de klimwand. De één stond stoer tegen de muur en de andere ging op de handen

van de ander staan. En dan tellen hoe lang het volgehouden werd. En dat was bij sommige kinderen heel lang! KOM Kinderopvang biedt op diverse locaties in de gemeente Epe buitenschoolse opvang aan. In Vaassen heeft KOM een BSO speciaal voor kinderen van 9 jaar en ouder. Informatie www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.

Omgaan met emoties bij dementie HATTEM/ZWOLLE- De Hattemse Bonnie Septer heeft voor de derde keer een expositie van haar kustwerken, dit keer bij Dimence in Zwolle. Op elke verdieping van het gebouw staat een vitrine gevuld met de werken die Bonnie heeft gemaakt. De eerste maal heeft zij geëxposeerd bij de Kunst Uitleen in Zwolle, gevolgd door een expositie in het Stadhuis van Hattem. Een grote verscheidenheid aan

voorwerpen worden door haar omgetoverd met de meest fraaie kleuren tot een kleurig kunstobject. Van laarzen, die gebruikt kunnen worden als vaas en van wandklokken tot torso’s en schalen. De expositie duurt tot en met eind december. Dimence is gevestigd aan de Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle. Voor een overzicht van het werk van Bonnie kunt u terecht op de site Bonnie Septer.nl.

HEERDE – In de Spikke wordt op 12 november een informatieavond over omgaan met emoties bij dementie gehouden. Dementie is een psychische ziekte met een lichamelijke oorzaak, het gedrag verandert door aantasting van de hersenen. Mensen bij wie de diagnose net is gesteld worstelen bovendien met gevoelens van ontkenning, angst en onzekerheid. Ze voelen zich ook vaak verdrietig en wanhopig omdat ze beseffen dat ze het contact met hun dierbaren zullen verliezen. Ook onverwerkt verdriet uit het verleden

kan naar boven komen. In een later stadium realiseren ze zich slechts bij vlagen wat er met hen aan de hand is en kunnen ze overspoeld raken door emoties. Uiteindelijk hebben ze geen besef meer van hun toestand en trekken ze zich meestal steeds meer in zichzelf terug. Dementie raakt niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving. Ze krijgen te maken met de vaak heftige en wisselende emoties van de zieke en moeten ze afscheid nemen van iemand die lichamelijk nog aanwezig is. Karin Visser, psycholoog bij Viattence,

gaat deze avond in gesprek met u en geeft praktische adviezen. Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. U bent van harte welkom op 12 november. Het programma begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur, toegang gratis. Plaats: de Spikke, Heerde, zijingang. Voor meer informatie: Gerrie Montfrooij, tel. 06-50809330 of Jan Heining, tel. 0578-668300.


SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 227

EN

OOG VOOR UW BELANG!

COMPANJ RIPHAG makelaars al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

-

NIEUW

NIEUW

GEWIJZIGD

Heerde Scheperskamp 5

Heerde Ten Veldhuize 42

Heerde Burg Schade van Westrumlaan 2

PRIJS

PRIJS

€ 225.000 VON

€ 205.000 VON

- Helft v/e dubbel met berging, oplevering 2012 - Woonopp. 110m²; perceelopp. ca. 160m² - Met sanitair. - Geen overdrachtsbelasting, voordeel ca. € 4500,-- Collegiaal met Veltkamp & Stam uit Hattem

- Tussenwoning met berging, oplevering 2012 - Woonopp. 126 m²; perceel opp. ca. 130m² - Met sanitair nog inbreng mogelijk - Geen overdrachtsbelasting, voordeel ca. € 4100,-- Collegiaal met Veltkamp & Stam uit Hattem

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

VRAAGPRIJS

€ 275.000 KK

0578 - 614105 0578 - 692532

-

Vrijstaand woonhuis met schuur Perceeloppervlakte: 350 m² Slaapkamer op de begane grond 1e verd: o.a. 3 slaapkamers Gelegen nabij het dorpscentrum

www.companjenriphagen.nl Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

MAATSCHAP HUISARTSEN HEERDE

www.heerdeonline.nl Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Brinklaan 11, 8181 EA Heerde Tel. 0578-698180

INLOOPSPREEKUREN (zonder afspraak) De huisartsen in Heerde willen ook dit jaar weer de gelegenheid bieden uw bloedsuiker en bloeddruk te laten meten tijdens een inloopspreekuur. Deze inloopspreekuren zijn op: Maandag 12 november van 13.00 tot 16.00 uur Woensdag 14 november van 08.00 tot 11.30 uur Donderdag 15 november van 08.00 tot 11.30 uur Iedereen kan hier gebruik van maken, maar we roepen vooral mensen op die bekend zijn met: • • • •

Overgewicht Diabetes in het verleden tijdens de zwangerschap Diabetes mellitus in de familie Hart- en vaatziekten in de familie bij familieleden onder de 60 jaar


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 28

Q8 Tankstation Van de Put geeft hoge korting

Zangdienst Hervormde Gemeente Heerde HEERDE- Op zondagavond 11 november organiseert Hervormde gemeente Heerde een zangdienst. Deze zangdienst wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissie en is bedoeld voor het hele

gezin. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door dominee Raatgever uit Ede. Om 18.45 uur begint de avond met een samenzang. Iedereen is harte welkom in de Johanneskerk in Heerde.

Gezondheidsenquête Molukkers start VAASSEN- De enveloppen met de gezondheidsenquête onder Vaassense Molukkers (30 - 65 jr) zullen vanaf woensdag 7 november door de brievenbus worden verspreid door vrijwilligers. De enveloppe bevat een enquêteformulier met retourenveloppe, ook een aanwij-

zing om digitaal mee te doen. Dit landelijk onderzoek - aanbevolen door de gezamenlijke Vaassense huisartsen - wordt gedaan door Mw. A. Bodewes msc en Dr. A. Kunst van het AMC. Informatie: Wijkgebouw Balai Pusat 570101, balaipusat@yahoo.com.

Workshop Portretfotografie HEERDE- Het Q8 Tankstation van Van de Put aan de Hagestraat was dit jaar moeilijk bereikbaar i.v.m. wegwerkzaamheden aan de Eperweg en Dorpsstraat. Ook de kruising bij de Plus lag eruit. De trouwe klanten van van de Put hebben hiervan de nodige hinder van ondervonden. “Nu is men bezig met wegwerkzaamheden aan het Huis en Hof en de Meester Nijhofstraat, zodat we via die kant ook

weer moeilijk bereikbaar zijn”, aldus Van de Put. Om hun geduld te belonen geeft het Q8 Tankstation van 7 t/m 11 november maar liefst 20 cent korting op de landelijke advies brandstofprijs. Hans van de Put zegt hierover: “Wij hebben een zeer loyale klantenkring die we op deze wijze willen bedanken voor de moeite die zij zich hebben getroost om, ondanks de slechte bereikbaarheid, toch bij ons te komen tanken.

De hoge actie korting, die mede mogelijk is gemaakt door participatie van onze oliemaatschappij, is voor onze klanten een welkome opsteker in deze toch al dure tijden. Ook hebben we besloten om de dubbele punten actie nog een poosje door te laten lopen, dit scheelt onze klant nog eens 2 cent op hun literprijs.” Van de Put verwacht dat het tijdens deze dagen weer gezellig druk wordt aan de pomp.

Kunsttentoonstelling in De Grote Kerk EPE- Na een bijzonder ingrijpende restauratie is de visuele schoonheid van de Grote Kerk Epe nog verfijnder in beeld gebracht. Na de heropening afgelopen week vormt de Grote Kerk niet alleen het kerkelijk centrum van Epe, maar is het gebouw nu een echt Multifunctioneel Juweel geworden. De Aventurijn kunstbemiddeling prijst zich dan ook zeer gelukkig om in deze speciale ambiance een unieke Kunsttentoonstelling te mogen houden. Van 10 t/m 16 november kan men in De Grote Kerk aan de Beekstraat 1 te Epe komen kijken naar de tentoonstelling “Geloof in Verbeelding”. De tentoonstelling is iedere dag geopend van 14.00 – 18.00 uur, m.u.v de maandag, dan alleen 14.00 – 16.00 uur en zondag tot 17.00 uur. Aan deze tentoonstelling doen een 11-tal kunstenaars mee: Hermine van der Does, Remy de Feyter, Menno Jonker, Martine Knoppert, Rita Kok, Monica Ligteringen, Pauline Luijben, Ria Pastoor, Beata Stankiewicz, Bas Vlam en Ellen Welten. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling heeft De Aventurijn een CD samengesteld waar de kunstenaars een toelich-

ting geven over hun gedachtegoed bij het tot stand komen van een van hun kunstwerken. Deze CD zal tijdens de tentoonstelling te koop worden aangeboden. Het programma voor de week ziet er als volgt uit: vrijdag 9 november start de expositie. In besloten kring zal ’s middags de tentoonstelling officieel geopend worden door de burgemeester van Epe, de heer H. van der Hoeve en dominee B. Zitman. ’s Avonds is er van 19.00 – 21.00 uur Open Huis waar een ieder van harte welkom is. De kunstenaars zijn aanwezig en er wordt een

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: van Gelderen - Abels 0-1; Bastiaannet - Koetsier 1-0; Douma - Tessemaker 0-1; Schutte - Oegema 0-1; Nijhof – Vos 0,5-0,5; Snijder - Van der Most 0-1; Mouwe - Overbeek 0-1. Donderdag

TV Hattem

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 9 november: op 17 nov. is de intocht van St. Nicolaas rechtstreeks te zien, opening tentoonstelling Anton Pieck, natuur rondom Hattem betoverend mooi,

Trixies

HEERDE- Zaterdag 26 januari wordt een bijzondere datum voor de Trixies. Zij geven die dag een Kindermatinee in het Dorpshuis Heerde. Een meezingfeest voor

wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svheerde.nl.

het overstekend wild laat zich horen2, Jan Erik Barendsen geeft de teugels uit handen, rondje rondom Hattem, St. Nicolaasintocht komt binnenkort weer in Hattem. Uitzendtijden: zie teletekst pagina 260 of www.rtvhattem.nl.

alle kinderen van 0 tot 88 jaar. Aanvang: 15.30 uur. ’s Avonds staat het Dorpshuis in het teken van “15 jaar Trixies – the final show”. Aanvang: 21.00 uur.

beeldpresentatie gehouden over het contemplatieve werk van de kunstenaars. Op verzoek van De Aventurijn hebben zij allen een kunstwerk ontworpen met daarbij de kerk als beschouwende achtergrond. Van de verkoop van deze objecten staan de kunstenaars 10% af aan de Kerk en ook de Aventurijn zal een gelijkwaardig bedrag bij verkoop van de contemplatieve kunstwerken aan de kerk schenken. Bij aanschaf van de andere kunstwerken is er, onder het motto van ‘Koop geen kat in de zak’, een voordeel voor de kopers te behalen. In het bijbehorende zakje dat men koopt bij de andere kunstwerken (voor 1 euro) staat het percentage korting wat de koper krijgt bij aanschaf van dit unieke kunstwerk. Ook daar draagt de Aventurijn haar steentje bij en schenkt aan de Kerk hetzelfde bedrag als de korting bedraagt. Zaterdag 10 november zijn er twee lezingen over de Kunst. Tussen 16.00 en 18.00 uur verneemt het publiek meer over ‘Glas in Verbeelding’ gepresenteerd door Hermine van der Does. De kosmische beleving is het thema wat Hermine nu sterk inspireert. Remy de Feyter laat zien dat gas opgesloten in de holtes van het glas, een verrassend luminiscerend effect heeft (nagloeiend), zijn lezing heet ‘Glas&Gas’. De toegang tot deze twee lezingen is vrij, maar men gelieve wel om 16.00 uur aanwezig te zijn. Maandag 12 november staat in het teken van de: ‘Samenspraak tussen Wim Kok en Margriet Pleiter’. Van 16.30 – 17.00 uur is er een dialoog tussen de oud-premier en de galeriehoudster. Dat daarbij de Kunst een belangrijk onderdeel zal zijn is te verwachten maar ook deelt de heer Kok zijn visie over enkele andere maatschappelijke en sociale thema’s. Voor het bijwonen van deze Samenspraak is reservering verplicht (per e-mail of telefonisch). Vrijdag 16 november wordt om 17.00 uur deze tentoonstelling feestelijk afgesloten met medewerking van leerlingen van de RSGNoordoost Veluwe o.l.v. Hetty Vrinds. Entree is vrij. Daarna gaat de tentoonstelling tot 10 februari 2013 door in Galerie De Aventurijn aan de Polweg 2 te Epe. Voor meer informatie kijk op www.aventurijnglasgalerie.nl of bel naar tel. 0578 – 610500. Reserveren voor de ‘Samenspraak’ kan per e-mail info@ aventurijnglasgalerie.nl.

EPE- Op donderdag 15 november start fotograaf Joop Luimes een workshop Portretfotografie. Deze workshop duurt 3 avonden met een mogelijkheid tot een extra bespreekavond. Portretfotografie is een genre dat vele liefhebbers kent: van bijzondere opnamen van kinderen tot exotische portretten op vakantie. Van snapshot tot geënsceneerde fotografie. Van straatopnamen tot in de studio. De mogelijkheden zijn legio. Maar hierbij komen ook vele vragen op: welke lens kun je het beste gebruiken, welke rol speelt het diafragma, wat kun je doen met (kunst)licht, welke rol kan de flitser spelen, hoe creëer je een herkenbare of juist onherkenbare achtergrond? Kleur of zwart/wit? Op veel van deze vragen gaat de fotograaf in. Deze workshop kenmerkt zich door bespreken van relevante info, oefenen ter plekke, oefenen thuis en werkbespreking. Aangeboden wordt het werken met bestaand

Oud papier NWS EPE- Op vrijdagavond 9 november (19.00- 20.00 uur) en zaterdag 10 november (9.00- 12.00 uur) staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselse School weer de contai-

licht, flitslicht (reportage-flitser) en studiolicht. Uiteraard worden de diverse instellingen op de camera besproken en toegepast. Verder ook aandacht voor: omgang met modellen, regie/pose en het juiste moment. Een goede basiskennis van de camera is een vereiste om deze workshop te kunnen volgen. Data: donderdagavonden 15 november, 29 november, 13 december (extra bespreekavond: 10 januari). Mail voor meer info naar: info@joopluimes.com.

ner voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste van de leerlingen. Het adres is Oude Wisselseweg 35 te Epe en natuurlijk is assistentie aanwezig.

Open middag wellness centrum

WAPENVELD- Bezoek op maandag 12 november het wellness centrum van ECR Groot Stokkert. De deuren zijn van 16.00 tot 20.00 uur voor alle bezoekers geopend. U krijgt demonstraties te zien van de schoonheids- en lichaamsbehandelingen die mogelijk zijn in het centrum. Daarnaast bieden ze deze middag alle informatie over de kuurarrangementen. Een kennismakingsbezoek aan het wellness

centrum kunt u combineren met een bezoek aan het Grand Café. Als speciale aanbieding hebben zij voor u een dagschotel voor 9,50 euro. Daarnaast ontvangt u een goed gevulde goodiebag cadeau. Wilt u ook nader kennismaken met de services en zorg van ECR Groot Stokkert neem dan contact op met tel. 088-3280050 of www.ecr.eu. Locatie: ECR Groot Stokkert, dr. J. van Breemenlaan 2 te Wapenveld.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 229


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 30

Vrouwenkoor Hoge Nood/t te gast in Zambia

Extra uitzending Looft den Heer HEERDE/EPE- Woensdagavond 7 november zal vanaf 19.00 uur in het kader van de ‘dankdag’ een extra uitzending van Looft den Heer te beluisteren zijn op Radio 794. Hierin zal een rechtstreekse kerkdienst worden uitgezonden

vanuit de Hervormde Gemeente te Vorchten. Het programma “Niet alleen op Zondag” met gedichten en geestelijke muziek begint die avond om 21.00 uur. Radio 794 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Springwedstrijden EPE- Op zaterdag 10 november organiseert gymnastiekvereniging Hercules i.s.m. de KNGU een springwedstrijd in de PWAhal te Epe. Er wordt gesprongen op C-, D- en E-niveau. Naast oefeningen op de lange mat komen hierin ook de spectaculairdere onderdelen van het

groepsspringen in voor als tumbling, airtumbling en dubbele minitrampoline aan bod. Naast de turnsters van Hercules wordt deelgenomen door ca. 10 andere verenigingen. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur en rond 13.00 is de laatste ronde. De toegang is gratis.

Denk en Zet

EPE- Onmiddellijk na het benefietconcert in Epe en Apeldoorn voor de in Zambia werkzame stichting Mwanamwenge van Celia Smit uit Epe en Abrahams Mwanamwenge uit Zambia werd Vrouwenkoor Hoge Nood/t uitgenodigd door de First Lady dr. Christina Kaseba Sata om haar land te komen bezoeken. Het koor is op die uitnodiging ingegaan en de reiscommissie zorgde met verve voor een afwisselend programma van optredens en excursies. Twee djembespelers van muziek en theatergroep Mudanthe uit Apeldoorn gingen mee voor de begeleiding. Na een kort verblijf in Lusaka reisde het koor door naar Livingstone in Zuid-Zambia. Daar zou worden opgetreden tijdens de mis in de RK kerk Maria Regina. De mis was interactief en

zeer toegankelijk en de muziek werkte verbindend. Het koor voelde zich heel welkom. Het tweede hoogtepunt was het zingen tijdens Independence Day op 24 oktober op het State House. Tijdens de officiële plechtigheid, die ook op TV werd uitgezonden, zijn twee Afrikaanse liederen ten gehore gebracht. Op verzoek van de First Lady is het strijdlied Tiyende Pamodzi gezongen ter ere van de aanwezige oud-president Kenneth Kaunda. Naast beide hoogpunten is het koor ook op safari geweest, heeft het op de Zambesirivier gevaren en zijn de Victoriawatervallen bezocht. In Lusaka werd het Kenneth Kaundahuis bezocht, een Museum waar Kenneth Kaunda, de eerste president van de onafhankelijkheid vroeger heeft gewoond met zijn gezin. Zaterdag

voor vertrek werd het koor uitgenodigd voor een lunch met de First Lady in de Residentie. Door de minister van Binnenlandse Zaken en Toerisme kreeg het koor na het optreden op het State House ook nog een safari aangeboden door het South Luonga Park in NoordOost Zambia, het grootste natuurpark van Afrika. De toch al buitengewone reis kreeg hiermee nog een extra hoogtepunt. De laatste avond voorafgaand aan het vertrek uit Zambia was het koor te gast bij Abrahams Mwanamwenge en zijn Nederlandse vrouw Marjolein Smit in hun huis. Er werd samen gekookt en samen gegeten met familieleden en vrienden. Het afscheid was onvermijdelijk en met een koffer vol beelden, indrukken en verhalen was het koor zondagmorgen 28 oktober weer thuis.

HATTEM- Het eerste team van Denk en Zet, Brimos / Denk en Zet 1 heeft zaterdag thuis in Hostellerie de Vogelesangh met 4 – 4 gelijk gespeeld tegen Assen. Deze uitslag werd bereikt door winst voor J.B. Redeker, M. Mujkanovic en S. Gosker. Zowel R.P. Hofstede als J. Visscher wisten

een remise te behalen, terwijl F. Tolman, W. Cornelissen en B. Ekkelboom hun partijen verloren. Omdat Hardenberg ook gelijkspeelde, staat Denk en Zet samen met Hardenberg boven aan in de derde klasse A KNSB competitie, op de derde plaats gevolgd door Sneek 1.

Herfstwandeling

Kauwboy kijken bij de Koekoek VAASSEN- Op woensdag 14 november is het tijd voor de maandelijkse zwem- en filmmiddag bij de Koekoek. Ze gaan om 13.30 uur van start met lekker zwemmen. Aansluitend kijken ze samen een leuke nieuwe film op het grote scherm, namelijk ‘Kauwboy’. De film gaat over Jojo. Hij komt uit een gebroken gezin en woont bij zijn vader. Hij sluit vriendschap met een kauw. Deze vogel moet Jojo verborgen houden voor zijn vader want die houdt niet van dieren en heeft bovendien driftbuien. De film is net uit. Tijdens de film krijg je een lekkere snack en wat te drinken. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur en de kosten zijn 6,50 euro per persoon voor de hele middag.

EPE- Afgelopen woensdag zijn alle kleuters van de St. Bernardusschool naar het bos geweest. Samen met een aantal hulpouders en de juffen hebben zij een herfstwandeling gemaakt. De St. Bernardusschool werkte deze week rondom het thema: “de school van de toekomst”.

De kleuters en de juffen zouden in de toekomst graag zien dat ze veel uitstapjes kunnen blijven maken zodat de kinderen kunnen leren door zelf te ervaren. Tijdens de boswandeling hebben de kleuters gesmuld van een appelflap die ze eerder in de week zelf hadden gemaakt.

Ruitersport

Shantykoor Kantje boord VAASSEN- Het afgelopen seizoen traden de mannen van Kantje boord zo´n twaalf keer op in de eigen regio en ver daarbuiten (o.a. Dordrecht, Leeuwarden en Wijk bij Duurstede, met als afsluiter het Liereliet Festival in het Friese stadje Workum). Daarbij ging het er soms stormachtig aan toe. Nu de winter nadert, ligt het koor weer in rustiger vaarwater in gebouw de Kouwenaar aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. Niet dat het winterslaap gaat houden, nee: men bereidt zich voor op het seizoen van 2013. Shantykoor Kantje boord ligt nu al 16 jaar stevig verankerd in Vaassen. Het koor is een graag geziene gast op festivals. De begeleiding is in handen van een accordeonist, een snarenman en een lepelaar. Het koor brengt traditionele shanty’s op authentieke wijze ten gehore, waarmee het zich van andere koren onderscheidt. Kantje

EPE- De uitslagen van Hippische vereniging Epe. Laag soeren 2710-2012: Corina Hooyer heeft weer goed gepresteerd met Cuore. In Laag-Soeren behaalde zij met een foutloze rit een tiende prijs in het B springen. Tevens startte zij voor de tweede keer in het L springen. Een foutloze rit en een snelle tijd waren goed voor een vijfde prijs. Olst 1-11-2012: Co-

rina Hooyer en Cuore hebben met het B-springen een 2e prijs gewonnen met 71 stijlpunten. Beemte Broekland 4-11-2012: In Beemte Broekland heeft Marlies de Waal met Brocatelli Velvet een 1e prijs gewonnen met 187 punten in het M2 dressuur. Kimberley ter Veer starte met Orlando Peppermint in de klasse M1 de combinatie werd 1ste met 180 pnt en 2e met 183 pnt.

boord bestaat uit ruim 25 zangers, maar er kan nog meer bij. Voelt u er iets voor om mee te zingen, stap dan gerust op maandagavond (tussen 20.00 en 22.00 uur) eens vrijblijvend aan boord. Mocht u besluiten aan te monsteren, dan zal het koor er alles aan doen dat u zich snel thuis voelt. Op www. kantjeboord.nl kunt u een indruk krijgen van het koor. Natuurlijk staat men u ook graag te woord als u meer informatie wilt. Daarvoor kunt u contact opnemen met voorzitter Henk Hamster, tel. 0578576360 of secretaris Jan Davids,

tel. 0578-571528. Mocht u belangstelling hebben voor een maritiem optreden van het koor, dan kunt u contact opnemen met Arjen Visser, tel. 0578- 575972 of e-mail: arjen. visser@kantjeboord.nl. Eens per jaar geeft Kantje boord ook een gratis optreden voor een goed doel. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u ook contact opnemen met Arjen. Het koor is al een tijdje op zoek naar een tweede accordeonist. Als u accordeon speelt en het muziekgenre spreekt u aan, dan ziet het koor uw telefoontje of mailtje graag tegemoet.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 23 1

Agenda Voorlichting over veiligheid Gemeente Epe organiseert op 21 november een voorlichtingsavond over woninginbraken. Datum: 21 november Plaats: De Middenstip, Epe Tijd: 19:00 uur, ontvangst met koffie en thee 19:30 uur: een ex-inbreker (bekend van TV) en de politie vertellen over de risico’s van inbraken. Medewerkers van Triada zijn met een stand aanwezig om voorlichting te geven. Lokale ondernemers geven toelichting op producten, materialen en diensten tegen inbraak. Meer informatie: www.epe.nl Bewonerscommissie Vogelbuurt Datum: Donderdag 15 november Tijd: 19.30 uur Plaats: de Kouwenaar, Vaassen Bewoners zijn vanaf 20.30 uur welkom. Bewonerscommissie Krugerstraat-zuid Jaarvergadering Datum: Donderdag 29 november Tijd: 20.00 uur Plaats: de Kouwenaar, Vaassen Bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Uitkomen met uw inkomen Triada stelt zich ten doel dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen, ook mensen die weinig geld hebben. Medewerkers van Triada zetten zich structureel in om mensen die het financieel zwaar hebben te begeleiden bij het op orde krijgen van hun financiën. Vaak helpen praktische tips al heel veel. In dit artikel zetten wij die voor u op een rijtje. U ontvangt maandelijks uw inkomen en betaalt daarvan de huur, andere vaste lasten en rekeningen. Daarnaast zijn er de dagelijkse uitgaven. Toch vraagt u zich regelmatig af waar het geld blijft! Met de volgende tips krijgt u meer inzicht in uw financiën. Administratie Een geordende administratie geeft u overzicht. Een paar praktische tips: x Maak de post dagelijks open. x Bewaar belangrijke post in een ordner. x Controleer bankoverzichten.

x

x

x

x

Houd bij wanneer bepaalde rekeningen betaald moeten zijn. Betaal rekeningen automatisch als dat kan. Spreek met uw partner af wie de administratie doet. Doet uw partner de administratie? Neem dan regelmatig samen de administratie door. U bent er immers beiden verantwoordelijk voor.

Begroting Weet u niet altijd waar uw geld blijft? Dan is het handig om zelf een begroting te maken. Een begroting geeft

inzicht in uw persoonlijke financiën. Een begroting, een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven, biedt duidelijkheid over de manier waarop u uw geld kunt besteden. Vindt u het lastig om zelf uw administratie te ordenen of een begroting te maken? Of hebt u moeite om uit te komen met uw inkomen? Dan kunt u diverse instanties benaderen voor advies of begeleiding hierin. Kijk in het kader voor telefoonnummers en websites van instanties waar u terecht kunt.

Huurachterstand? Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, de huur niet meer kunt betalen. Hierdoor loopt u een huurachterstand op en wordt het voor u nog moeilijker om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Mocht dit u overkomen, wacht dan niet af, maar neem contact met ons op. Kunt u de huur niet betalen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Dat houdt in dat u de huurachterstand in termijnen terugbetaalt. Het uitgangspunt is dat u de afspraken ook daadwerkelijk kunt nakomen. Verwacht u, of hebt u problemen met het betalen van de huur? Aarzel dan

Dit is een informatiepagina van Triada, 6 november 2012 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Voor informatie, advies en hulp bij uw administratie: Maatschappelijk werk x Vérian, T 0900-9255 x Humanitas Noord West Veluwe, T 06-55573249 x Formulierenteam, SWO/E (voor alle inwoners van de gemeente Epe), T 0578-620988 Schuldhulpverlening gemeente Epe Zorgloket, T 0578-678787 Schuldhulpverlening gemeente Heerde en Hattem Afdeling Inkomensondersteuning, gemeente Zwolle, T 14038 (Dit is een speciaal kort telefoonnummer.) Handige websites www.nibud.nl www.regelhulp.nl www.berekenuwrecht.nl www.zelfjeschuldenregelen.nl niet, maar bel ons gerust op telefoonnummer (0578) 67 66 20. Onze incassoconsulenten vinden dan samen met u een oplossing. De gesprekken zijn natuurlijk strikt vertrouwelijk.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 232

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in e binding als u: op dit deze regio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behande00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning ling. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hendrikjesweg 73 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Kwartelweg 39 in Wapenveld Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod rregio egio

Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

www.hurennoordveluwe.nl

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 45

HA TTEM, Lippenoor dw eg 4 1A HATTEM, Lippenoordw dweg 41A

HA TTEM, Dink el 3 3 , Gaper HATTEM, Dinkel 33 Gaperslanden HA TTEM,deLippenoor dw eg 3 7,slanden Plan Noor d HATTEM, Lippenoordw dweg 37 Noord Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: ek o sten: ervicek eko Servic Slaapk amer s: amers: Slaapkamer Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

A

612457 eengezinswoning omstreeks 21 november 2012 € 664,00 € 4,65 3 1978 1 of meer personen, verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

gar age garage Adv er tienummer ertten entienummer tienummer:: 6124541 dver aar per direct chikbaar aar:: Beschikb Afme ting: fmeting: 12,30 m² Kale huur huur:: € 36,18 Bijz onderheden: ijzonderheden: • alleen voor de stalling van auto/motor;

omens eis: Ink omenseis: Inkomens Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime tussenwoning; gelegen in een mooie wijk; nabij supermarkt; oppervlakte woonkamer 38 m²; oppervlakte slaapkamers 14, 13 en 9 m²; zolder (15 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning is in 2012 gerenoveerd; tuin op het zuidwesten; afhankelijk van uw inkomen is huurtoeslag mogelijk

• uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; • huurders in de directe omgeving van de Lippenoordweg hebben voorrang; • iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage of parkeerplek huurt van Triada; • bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

HEERDE, R ozens tr aat 3 loemenwijk Ro enstr traat 3,, B Bloemenloemen-wijk

WAPENVELD .H. v an de P olls tr aat 18, W apen veld-C en trum APENVELD,, W W.H. van Polls ollstr traat Wapen apenv eld-Cen entrum Adv er tienr .: ertten dver entienr tienr.: oning: Type w woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek os ten: ervicek eko s: Slaapk amer Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

er tienr .: Adv dver ertten entienr tienr.: 612455 Type w oning: woning: bovenwoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 6 december 2012 Kale huur: € 367,63 Servic ek os ten: € 4,65 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1950 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar onderheden: Bijz ijzonderheden: e hoekwoning op de 1 etage; met garage; gelegen in een ruime wijk dichtbij het centrum; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²

612456 etagewoning met lift omstreeks 26 november 2012 € 584,21 € 29,98 2 2002 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz tussenwoning op de 1e etage; gelegen midden in het centrum; oppervlakte woonkamer 21 m²; open keuken van 8 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 7 m²; balkon op het zuiden; individuele fietsenberging

B

www www..triada.nl

B


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 233

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, nieuwbouw Stationsstraat

HEERDE, Bloemstraat 29, Bloemen-wijk

Advertentienr.: 612454 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 6 december 2012 Kale huur: € 514,06 Servicekosten: € 4,65 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1950 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

hoekwoning; dichtbij het centrum gelegen; met ruime inpandige berging (16m²); oppervlakte woonkamer 18 m²; oppervlakte slaapkamers 16, 9 en 6 m²; tuin op het westen

VRIJE VESTIGING Advertentienr.: n.v.t. Type woning: etagewoning met lift Beschikbaar: najaar 2012 Kale huur: € 705,05 Servicekosten: € 43,65 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2012 Inkomenseisen: geen Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder Bijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen; het complex bestaat uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de badkamer is vanuit de slaapkamer

E

bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen.

EPE, Kapelstraat 71, Enkweg Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

ZORGARRANGEMENT MOGELIJK!

Er is nog één woning beschikbaar: Stationsstraat 3C: tussenwoning op de begane grond; totale oppervlakte 91 m ²; oppervlakte slaapkamers 15 en 8 m²; terras op het oosten; kale huur € 705,05

tussenwoning op de 2e etage; gelegen nabij dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 8 m ²; balkon op het oosten; individuele fietsenberging; de woning is in 2003 gerenoveerd

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

EPE, Buizerdstraat 6, Vegtelarij

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

D

OENE, Beukenhaag 24, Oene

612453 eengezinswoning omstreeks 27 december 2012 € 576,50 € 4,65 2 1977 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612452 eengezinswoning per direct € 664,00 € 4,65 4 1972 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

ruime hoekwoning; gelegen in kleine rustige woonkern; alle voorzieningen op loopafstand; de woning is in 2005 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 27 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8, 8 en 6 m²; zolder (21 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het zuiden; afhankelijk van uw inkomen is huurtoeslag mogelijk

tussenwoning; alle voorzieningen gelijkvloers; één slaapkamer bevindt zich op de verdieping; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 16 en 11 m²; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het zuiden B

B

612451 etagewoning zonder lift omstreeks 7 januari 2013 € 400,11 € 21,31 2 1962 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

EPE, Steenderkamp 36, Hoge Weerd

Advertentienr.: 612458 Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 5 december 2012 Kale huur: € 440,54 Servicekosten: € 18,90 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1967 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

tussenwoning op de 3e etage; de woning is in 2005 gerenoveerd; balkon op het zuiden; gelegen op loopafstand van winkels, oppervlakte woonkamer 30 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 11 m²; individuele fietsenberging; voorschot stookkosten € 60,— per maand

Zelf doorgeven verhuizing bij gemeente Als u verhuist, moet u dit zelf doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente. Vaak wordt gedacht dat Triada dit doorgeeft aan de gemeente. Dit is dus niet het geval! De verhuisdatum is onder andere van belang voor de aanvraag van huurtoeslag en de op te bouwen doorstroompunten.

E

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

HATTEM

Keppelskamp 31

eengezinswoning

612416

18

146

HATTEM

Lippenoordweg 1-14

etagewoning met lift

612419

2

974

HATTEM

de Gelder 40A

etagewoning zonder lift 612418

23

147

VEESSEN

Kerkstraat 23

benedenwoning

612415

11

270

EPE

Gagelstraat 15

eengezinswoning

612411

22

180

VAASSEN

Smutsstraat 53

etagewoning met lift

612413

11

99

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA234

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD, Hulsbergen 19

WAPENVELD, Ossenkampweg 2F

VRIJE VESTIGING

VRIJE VESTIGING

Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 22 m² met open keuken 15 m². In de tuin bevindt zich een eigen berging met een oppervlakte van 6 m ². De tuin is op het noorden gelegen. Verdieping: 3 ruime slaapkamers van 12, 12 en 10 m², badkamer met 2e toilet. Zolder: via vaste trap bereikbaar, oppervlakte 24m ².

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 26 m² met open keuken 7 m². Ruime slaapkamer (20 m²) met badkamer en 2e toilet. De tuin is op het westen gelegen. Verdieping: 2 ruime slaapkamers van 23 en 19 m ², 2e badkamer aanwezig. Zolder: via vlizotrap bereikbaar, oppervlakte 8m ².

Indeling:

Indeling:

Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: B Kale huurprijs € 889,89 Servicekosten € 14,15 Per direct beschikbaar

Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: A Kale huurprijs € 881,04 Servicekosten € 24,65 Per direct beschikbaar

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

WAPENVELD, Kwartelweg 39

HATTEM, Hendrikjesweg 73

Te koop

Te koop

Rustig gelegen tussenwoning. De achtertuin is grotendeels bestraat en gelegen op het noordwesten. Stenen berging met overkapping aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1968. De woning is geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Intergas HRE 24/18, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 132 m².

Begane grond

Hal/entree met trapopgang en trapkast; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (5 m²) met vaste kast en wasmachineaansluiting; woonkamer (22 m ²).

1e verdieping

Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 11 en 5 m²); geheel betegelde badkamer (2 m²) met wastafel en douche.

2 verdieping e

Zolder bereikbaar via vlizotrap; mogelijkheid voor het plaatsen van een vaste trap ten behoeve van een zolderkamer; ruime bergzolder met CV opstelling.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ € €

166.000 16.600 149.400 k.k.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Prachtig gelegen tussenwoning met ruime aangebouwde stenen berging. Besloten tuin op het noorden gelegen. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbel glas. Verwarming door middel van CV, Intergas HRE 24-18, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 145 m².

Begane grond

Entree / hal; trapkast / meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; gerenoveerde half open keuken (7 m²) voorzien van zeer net keukenblok; bijkeuken (6 m ²) met wasmachine aansluiting; woonkamer (25 m²) met schouw ten behoeve van een gaskachel.

1e verdieping

Overloop met inbouwkast; 3 slaapkamers (12, 10 en 5 m ²), waarvan 2 met inbouwkast; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachine aansluiting.

2e verdieping

Vaste trap naar bergzolder; cv-opstelling.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ € €

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

162.000 16.200 145.800 k.k.


-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 235

Het eiwitdieet van Slank met Linda is dé methode om op een gemakkelijke, smakelijke en verantwoorde manier zeer snel gewicht te verliezen. Tot wel 4 kilo per week! Nieuwsgierig? Bestel een proefpakket met 5 producten. Eén voor het ontbijt, de lunch, het avondeten en twee tussendoortjes. Nu voor maar € 9,95,-. Direct van start? Bestel dan een startpakket voor 2 weken en ontvang een gratis shaker en doosje chocoladewafels t.w.v. € 15,00,- geheel gratis.

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

Heerde

Tel.: 06-54971313 Email: slankmetlinda@gmail.com www.slankmetlinda.nl

Azaleastraat 5

Epe,Rozenhof75,2Ͳkamerappartementmetinpandigeberging Koopsom:€75.000,Ͳk.k. Indeling:hal/entree,geslotenkeuken,woonkamer,slaapkamer,badkamer. Degenedievoldoenaandevereistenvaneeneconomischedanwel maatschappelijkebindingendiebereidzijntenminstedehiervoorgenoemde koopsomtebetalen,dienenzichtemeldenbijBureauWonenvande GemeenteEpemetgebruikmakingvaneenvangemeentewegebeschikbaar testellenformulier.Voorinlichtingenkuntucontactopnemenmet: SchievenKeizerGarantiemakelaars 0578Ͳ612630 epe@schievenkeizer.nl

EN

Deze vrijstaande semibungalow heeft een volledig woonprogramma op de begane grond. Naast baden en slapen is er ook nog een extra slaap-/studeerkamer op de begane grond. Totaal zijn er 6 kamers aanwezig. Zowel binnen als buiten is de staat van het huis uitstekend. Er is een prachtige tuin aangelegd met vijverpartij en terras grenzend aan de woonkamer. Het perceel is 553 m². De woning is uitstekend geschikt voor zowel gezinnen als 55 +ers.

VRAAGPRIJS

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

€ 369.000 KK

TE KOOP

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

Herbergier Heerde Bijzonder gewoon

Herbergier Heerde is een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen, zoals Alzheimer of dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In verband met uitbreiding van ons medewerkersbestand zijn wij op zoek naar;

• Een Verzorgende IG • Een medewerker ondersteunende dienst Uw sollicitatiebrief, incl. c.v., ontvangen wij graag voor 16 November. Meer informatie vindt u op onze website, heerde@herbergier.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 36

Laatste schooldag meester Jan

Jaarvergadering Landschap en Milieu HATTEM- Vereniging Landschap en Milieu Hattem nodigt u van harte uit voor haar jaarvergadering die op donderdag 8 november om 19.30 uur gehouden zal worden in het Anton Pieck Museum aan de Achterstraat 46 te Hattem. Prof. Dr. S. Kroonenberg is hoogleraar in toegepaste geologie aan de TU Delft en schrijver van het boek “De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar”. Tot eind 2005 was hij columnist bij het weekblad Intermediair en een deel van zijn columns zijn verschenen in “Stop de continenten!”

uit 1996. Wat betreft de klimaatverandering geldt Kroonenberg als een criticus van het Kyotoprotocol; hij relativeert de positie en de tijdsspanne van de mens binnen de geologische geschiedenis en wijst op de constante veranderingen in het klimaat. Zijn wetenschappelijke kritiek vatte Kroonenberg samen in het boek “De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar” waarover hij meer zal vertellen op donderdag 8 november. Voor informatie en aanmelding: info@landschapenmilieuhattem.nl.

Petanque

EPE- ’s Morgens in alle vroegte op de tandem naar de Gildeschool. Zo begon de laatste schooldag van meester Jan Kloosterboer. Na bijna 30 jaar op de Gildeschool neemt de meester afscheid van de kinderen, de ouders en zijn team. Natuurlijk werd het geen gewone schooldag. De kinderen hadden allereerst gezorgd dat meester Jan feestelijk werd ingehaald. Onder mooi versierde bogen fietste hij,

want voor één keer mocht dat, het schoolplein over. Na luid te zijn toegezongen op zowel het plein als in de hal mocht hij, samen met z’n familieleden, starten aan een reis door de klassen. Alle groepen hadden een mooi stukje voor de meester ingestudeerd. Na van de koffie met gebak te hebben genoten met het team, de OR en de MR vervolgde hij zijn reis. Bij terugkomst was er nog een

gezellige high tea geregeld door de collega’s. Als besluit van deze feestelijke dag woorden van dank en waardering tijdens de receptie voor ouders, genodigden en belangstellenden. “Meester Jan gaat genieten van zijn vrije tijd, maar zal op de Gildeschool nog best gemist worden als geweldige meester, fijne en altijd actieve collega en zeer gewaardeerd MR lid.”

HATTEM- Afgelopen week werden er twee mixtoernooien gespeeld bij Hattem Petanque. Het wekelijkse dinsdagavond toernooi en het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag.Ook het eerste toernooi van de wintercompetitie in Apeldoorn afgelopen zaterdag is goed verlopen. Vier van de negen deelnemende teams van Hattem Petanque vielen in de dagprijzen. Elke maand wordt er in Apeldoorn gespeeld en in maand maart wordt

de uiteindelijke doublettekampioen afdeling 4 bekend gemaakt. Uitslagen dinsdagavond: 1e Ton Visser, 2e Bennie Wassink, 3e Gerrie Keijl, 4e Alma Steenbergen, 5e Dini Wassink. Uitslagen Bultmantoernooi: 1e Ben Kort, 2e Sietske Karssing, 3e Maaike Septer, 4e Dolf van de Veen, 5e Wim Kinket, 6e Ingeborg Suichies, 7e Johan Moraal, 8e José Schoonewil, 9e Aly van Oene, 10e Gerard van Hoorn.

Pegasus zet ouders in beweging

Muzikaal in Memoriam HEERDE- Dit jaar zal op vrijdag 16 november in het uitvaartcentrum aan de Brinklaan 4a voor de zesde keer een dergelijke bijeenkomst worden gehouden. Deze avond zal muzikaal verzorgd worden door kamerkoor Sonare o.l.v. Daan Dekker. Tevens werkt Annelie Franken mee aan deze avond als solist. De avond begint om 20.00 uur (tot circa 21.00 uur). Vanaf 19.30 uur wordt u een kopje koffie en thee aangeboden. Na afloop is er ook nog gelegenheid om met elkaar na te praten. “Het doet goed om op zo’n bijeenkomst te merken dat je lotgenoten hebt die met jou de herinnering aan een geliefde willen delen. Te merken dat je niet

alleen staat. De tijd is zo jachtig, herinneringen worden te snel uitgewist. De bezoekers waren buitengewoon dankbaar voor dit initiatief”, vertelt secretaris Gé van den Beld over de ervaringen op deze bijeenkomsten. Met dit initiatief speelt Memento Mori in op de groeiende behoefte van mensen om op nieuwe manieren met rouw en herinnering om te gaan. Ook dit jaar komt men met een sfeervol muzikaal programma in het uitvaartcentrum. “Niet alleen onze leden maar iedereen die een geliefde heeft verloren, is van harte welkom om op een persoonlijke en informele manier de herinnering levend te houden”, is de uitnodiging van Memento

Mori. De vereniging bestaat 80 jaar en telt in Heerde zo’n 2500 leden in de kern Heerde en de dorpen in de omgeving. Binnen de uitvaartvereniging is de sociale gedachte ‘van leden, voor leden’ nog altijd de leidraad voor beleid en handelen van de vereniging in een tijd die steeds sterker onpersoonlijke trekken krijgt. Nu al kunnen belangstellenden voor de herdenkingsavond contact opnemen met “Memento Mori” via tel. 0578-691846 of zich aanmelden via info@uvmementomori. nl. Ook mensen die meer willen weten over “Memento Mori” of een persoonlijk gesprek willen, kunnen dat via dit nummer of emailadres laten weten.

Vrolijk Voorleesontbijt op de NWS

HEERDE- Sinds twee weken traint Pegasus in de nieuwe gymzaal bij Brede School Heerde-West in de Rhijnsberg. Als soort van Open Huis zijn de ouders van de jeugdleden van Pegasus uitgenodigd een uurtje te komen turnen. Hierbij werd kennis gemaakt met de diverse onderdelen. Belangstellenden konden balanceren op een evenwichtsbalk, steunen en zwaaien aan de brug, een handstandje wagen op de tumblingbaan en springen op diverse trampolines en over de pegases. Dit leverde meteen respect voor hun kinde-

ren op; “Nu begrijp ik dat ze dit zo spannend vindt”. Het werd een groot turn- en springfestijn, waarbij een aantal ouders geprikkeld werd om weer te gaan turnen. De dames trainen nu samen met een gemengde springgroep. Bij voldoende belangstelling wordt deze groep gesplitst en gaan de dames, eventueel aangevuld met enthousiaste heren, als zelfstandige groep verder. Heeft u belangstelling weer wat gymnastische activiteiten op te pakken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat; secretaris@pegasusheerde.nl.

Opbrengst collecte REGIO- De jaarlijkse collecte is voor Dierenbescherming OverGelder een onmisbare bron van inkomsten. Met de opbrengst van de collecte kan de Dierenbescherming opkomen voor de zwaksten in de samenleving, de dieren. In de week van dierendag zijn honderden vrijwilligers met de collectebus op stap gegaan langs de huizen. Dit EPE- De leerlingen van de Nieuwe Wisselse School in Epe hebben een bijzondere ochtend meegemaakt. Donderdag mochten de kinderen gezamenlijk ontbijten in de klas. Om de feestvreugde compleet te maken mocht iedereen – leerlingen én docenten – in pyjama op school komen. Dit leidde tot hilarische taferelen. Zo kwam meester Arnold van groep 8 in een kleurrijke ochtendjas en nepklom-

pen op school. Ook veel leerlingen bleken grappige pyjama’s te hebben. Gehuld in de bijzonder kleding konden de leerlingen en docenten genieten van een gezond ontbijt. Het brood werd gratis ter beschikking gesteld door bakker Marcel Commandeur uit Epe. Voordat het ontbijt werd genuttigd, werd er eerst voorgelezen uit leuke kinderboeken. “We hebben het gezamenlijke ontbijt dit jaar

gekoppeld aan de Kinderboekenweek”, legt locatieleider Herman Vloedgraven uit. “Daarom hebben we verschillende gasten uitgenodigd om voor te lezen.” De leerlingen van de NWS kregen soms spannende verhalen te horen. Zo werd er in groep 3 een verhaal voorgelezen over een zoekgeraakt konijn. “Maar op het eind kwam alles goed”, aldus een opgeluchte leerling.

jaar is de collecte opbrengst ruim 139.000 euro. Dit is het totaalbedrag van het gehele werkgebied van OverGelder wat 35 gemeenten omvat. In Epe is 2.901,28 euro opgehaald, in Hattem 950,33 euro en in Heerde 1.481,17 euro. Wilt u volgend jaar ook meehelpen met de collecte? Stuurt u dan uw gegevens door naar info@db-og.nl.

Open kerk HEERDE- Op zondagmiddag 11 november zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen, iedereen is welkom:

zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op 9 december staan de deuren van de Ontmoetingskerk ‘s middags open. Kom eens kijken of het ook iets voor u is. Bent u afhankelijk van vervoer? bel tel. 0578-842998.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 237

t Dorpsstraat 4, Heerde. Tel: 0578-692745.

LOPEND BUFFET Vanaf 10 personen (volw.) Duur: 2,5 uur Inclusief drankjes 19,50 Inclusief koffie of ijs als dessert Kinderen tot 12 jaar halve prijs Bij voorkeur reserveren Alleen geldig in november ´12

12 E x c lu s ie f

50 ,

d ra n k je s

NOVEMBERMENU * Ajam Ketjap * Babai Pangang * Koe loe yuk * Foe yong hai * SatĂŠ * Mini loempia * Kroepoek

voor 2 personen

17

00 ,

AFHALEN

Nasi, bami of witte rijst naar keuze

Merkendag Expresso Vrijdag 9 november a.s. 9.30 - 20.00 uur.

Epe,EperVeste55,2Ͳkamerappartementmetberging Koopsom:â&#x201A;Ź59.000,Ͳk.k. Indeling:hal,toilet,keuken,woonkamermetdeurnaarbalkon,slaapkamer metbalkon,badkamer.Deservicekostenbedragenâ&#x201A;Ź403,Ͳpermaand. Degenedievoldoenaandevereistenvaneeneconomischedanwel maatschappelijkebindingendiebereidzijntenminstedehiervoorgenoemde koopsomtebetalen,dienenzichtemeldenbijBureauWonenvande GemeenteEpemetgebruikmakingvaneenvangemeentewegebeschikbaar testellenformulier.Voorinlichtingenkuntucontactopnemenmet:

De laatste modetrends!

SchievenKeizerGarantiemakelaars 0578Ͳ612630 epe@schievenkeizer.nl

Zeer zeker een goede aanvulling op uw outfit. Bij aankoop een leuke give-away cadeau. Maak tevens kans op een modecheque t.w.v. 50 euro.

 LVRS]RHNQDDUHHQ

(zie voorwaarde in de winkel)7$1'$576$66,67(17( 09 

Wij adviseren u graag !Tot ziens bij

Flair Mode Flair

Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde Tel. 0578-694596

Maandagmorgen gesloten Vrijdagavond koopavond

Aanname depot Cristel-Cleaning

.RPZHUNHQLQHHQHQWKRXVLDVWWHDPDOVMHSRVLWLHI EHQWLQJHVWHOGHQYDQGRRUSDNNHQKRXGW:LM]LMQ QDDVWGHUHJXOLHUHRSHQLQJVWLMGHQRRN¡VDYRQGV JHRSHQGHQJDDQPHWGHWLMGPHH &HQWUXP0RQG]RUJ(SHLVHHQJURWHSUDNWLMNZDDULQ ZHQRJVWHHGVPHQVHQEHKDQGHOHQHQQLHWDOOHHQ PDDUPRQGHQ 

www.heerdeonline.nl

:,-+(%%(1((1%$$19225-(

:LM]RHNHQLHPDQGYRRUPLQLPDDOXXURSIOH[LEHOH EDVLV%HQMHRSJHOHLGWRWWDQGDUWVDVVLVWHQWHVWXXU GDQMHVROOLFLWDWLHQDDU LQIR#WDQGDUWVHSHQO RI &HQWUXP0RQG]RUJ(SH WDY/LVHORUH.RRLMPDQ .RUWH9HHQWHZHJD 3&(SH
SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 38

Rode Kruis Hattem-Wapenveld

HOV gaat voor ‘Hollands Glorie’ HATTEM- Onlangs heeft de Hattemer Oranje Vereniging haar jaar-/ledenvergadering gehouden waarin werd teruggeblikt op de festiviteiten in 2012, maar vooral ook vooruitgekeken naar het Oranjefeest 2013 in Hattem. Aan de hand van het verslag van het secretariaat werd teruggeblikt op met name het Oranjefeest van 2012. Door het tegenvallende bezoekersaantal op vrijdagavond 27 april, de tegenvallende inkomsten van de zaterdagmiddag 28 april en het uitvallen van een 3e avondtentfeest met entree, vielen de inkomsten tegen en is er ingeteerd op het eigen vermogen van de vereniging.

HATTEM– De jaarlijkse ledenvergadering van het Rode Kruis afdeling Hattem-Wapenveld wordt op dinsdag 20 november gehouden. U bent van harte welkom als lid of belangstellende in het Rode Kruis gebouw aan de Van Galenstraat 40 (naast de Brandweer) in Hat-

tem. Het bestuur is dit jaar redelijk vernieuwd, zie foto, en deze avond zal ze officieel geïnstalleerd worden. En uiteraard wordt het oude bestuur in de bloemetjes gezet. De huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden graag zou overdragen aan

een opvolger. Dus hebt u enige affiniteit met het voorkomen en verzachten van menselijk lijden gecombineerd met financiële kennis, stuurt u een mail naar rodekruishattemwapenveld@gmail. com. Of kom alvast kennismaken op 20 november.

Veluws Turn Toernooi startschot turnseizoen

VELUWE- Zaterdag 3 november werd in de turnhal in Beekbergen de 6e editie van het Veluws Turn Toernooi gehouden. De turnsters van de verenigingen Agios Vaassen, Hercules Epe, Pegasus Heerde, OLVO Wezep en P.R.O. Hattem mochten voor het eerst dit seizoen weer de sfeer van de wedstrijden proeven. Het was een spannende strijd waarbij turnsters van alle verenigingen met medailles werden bekroond. Agios Vaassen: Een gouden medaille was er voor Carlijn Zweek-

horst. Een zilveren medaille werd gewonnen door Esmee Hagen, Amber Voolstra en Denice Jonker. Paula Speckman en Dione Blok gingen met brons naar Vaassen. Net naast het podium, op de 4e plaats, stond Ruth Mosterd. Hercules Epe: Amber Leusink, Michelle Veldhuis, Merel Diepenbroek, Madeleine Lagerweij, Ilse Barnhoorn en Sofie Bakker waren de beste in hun categorie en sleepten het goud in de wacht. Kirsten Elskamp, Esmee van de Vlekkert en Manouk Bonhof won-

Herfstwandeling Hoi Pipeloi HATTEM- Afgelopen week hebben de leidsters, kinderen en ouders van KDV Hoi Pipeloi een herfstwandeling gemaakt bij de Leemkule in Hattem. Eerst kregen de kinderen ranja en wat lekkers en een kleurplaat. Toen de buikjes vol waren was het tijd om het bos in te gaan om op zoek te gaan naar blaadjes, eikels, kastanjes, mos en natuurlijk om de mooie paddenstoelen te bekijken. Na al deze spullen verzameld te hebben was het tijd om terug te gaan naar Hoi Pipeloi om er mee te knutselen. Voor meer informatie zie www.fkn.nu of tel. 0384446462.

nen zilver. Jeunessa Andeweg en Samantha de Lange pakten het brons. Dinah-Sarah Schols, Laura Jeths en Kayleigh de Lange werden 4e. Pegasus Heerde: Floor Bilderbeek won goud, net als Evelien Brands en Milou de Haas die samen op het podium stonden. Ilja van Doorn won een zilveren medaille. Vera, Dorien Akse en Desi Veldwijk werden 3e en ging naar huis met brons. Op de 4e plaats eindigden Sabine Maat en Meilin Berkhoff. P.R.O. Hattem: Lana van 't Ende was de beste van de pre-instappers en won het goud. Lilan van Pinxteren en Daphne Klomp wonnen een zilveren medaille, voor Daphne extra bijzonder want zij was ook jarig. Ook ging er twee keer brons naar Hattem gewonnen door Tamer Willemsen en Christien van Dijk. Manou van de Linde, Anne-Marij de Jong en Melissa Beekhof eindigden als 4e. OLVO Wezep: Jet de Groot won goud. Een zilveren medaille was er voor Amy Wunderink en Maud Binnekamp. Aline Veen en Isabelle Thuijs wonnen een bronzen medaille. Denise Scheffer en Melanie Lans stonden direct naast het podium op plaats 4.

Het organiseren van een Oranjefeest kost veel energie, werk en tijd en het is gebleken dat in 2010 en 2011 meer verdiend werd met 3 avondtentfeesten. De nieuwe dam die bij calamiteiten nodig zal zijn, de extra kosten voor het sanitair en de inzet van de EHBO hebben ook de ‘inkomsten’ onder druk gezet. Van de bezoekers van de festiviteiten kwamen een aantal vragen en tips binnen en het bestuur zal proberen hierop een reactie te geven tijdens het Oranjefeest 2013. Om wat voorbeelden te geven: de waterdruk bij de WC’s moet verbeterd worden en er kwamen ook verschillende verzoeken voor een Hollandse avond. Het Oranjefeest 2013 wordt gehouden op zaterdag 27 april, maandag 29 april en dinsdag – Koninginnedag – 30 april 2013. De Hollandse avond staat gepland voor zaterdagavond. Tijdens de Koninginnenacht van Hattem, op maandagavond, hoopt Jetset een grandioze show te geven in de feesttent in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg. De Koninginnedag start met de aubade op de Markt bij het Gemeentehuis. Daarna zal de optocht worden verreden met de Hattemer mu-

ziekkorpsen, individuele deelnemertjes en daarachter de wagens. Scholen en verenigingen worden hierbij uitgenodigd zich met één of meer wagens in te schrijven voor eind maart 2013. Het thema voor de optocht “Hollands Glorie” kreeg uit de top 3 van thema’s de meeste stemmen tijdens de ledenvergadering. Met dit thema kan men laten zien wat Nederland te bieden heeft: rood wit blauw of delfts blauw; poffertjes, kaas, appels; tulpen; klompen; schilders van verleden tot heden; molens; zeesleepvaart n.a.v. het boek en de serie “Hollands Glorie”; de waterwerken; of Koningin Beatrix 75 jaar als Hollands Glorie om maar wat voorbeelden te geven. Het bestuur heeft ook wat wijzigingen ondergaan. Zo waren er 2 bestuursleden die zich weer verkiesbaar stelden en het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat zich weer een nieuw bestuurslid aangemeld heeft: Reza van Eikenhorst, iemand met veel sales, marketing en pr ervaring. Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter. Daarom een oproep: Bent u een koningsgezinde Oranjefan en wil je graag actief meehelpen in de organisatie? Schroom dan niet en meld je aan. De Hattemer Oranje Vereniging bestaat nu uit 8 bestuursleden en ruim 40 actieve vrijwilligers en ongeveer 1100 leden en zo’n 65 sponsors uit Hattem en de regio. Het gaat om een actieve groep met zeer actieve vrijwilligers. Zin om aan deze vereniging leiding te geven en uw steentje bij te dragen aan de organisatie van festiviteiten, dan bent u de persoon die gezocht wordt als de nieuwe voorzitter. Neem gerust een kijkje op de site www.hattemeroranjevereniging. nl voor activiteiten, foto’s, bestuursinformatie, contactgegevens, etc.

Geslaagde openingsborrel Antonia

Basic-Skills start in Hattem HATTEM- Na jarenlange ervaring op het gebied van sport, richt Harold Bosman zich nu met BasicSkills op Hattem en omstreken. De trainingen bij Basic-Skills zijn erop gericht om je uit de dagelijkse sleur te halen, en je fit te maken. Dit wordt gedaan door middel van een mix van oefeningen van: Bootcamp, Crossfit en werken met de TRX. Door deze mix is er een grote diversiteit aan oefeningen. Hierdoor creëer je een ultiem krachten conditieprogramma. Het trainen bij Basic-Skills is voor iedereen geschikt, ongeacht je niveau. Elke zondagochtend van 10.00 tot 11.00 uur wordt er getraind bij Leemcule in Hattem. Voor meer informatie kijkt u op www.basic-skills.nl.

EPE/DEVENTER- Antonia Advocaten en Mediators is deze zomer verhuisd naar Singel 1 te Deventer en hield donderdag de openingsborrel voor genodigden. De uit Epe afkomstige Mr. Marion de Koning, oprichtster en eigenaresse van An-

tonia, heette iedereen van harte welkom. De giften werden geschonken aan de Stichting Kenya Kinderen. Deze stichting biedt hulp aan een weeshuis in Kenya. Meer informatie is te vinden op de site www. stichtingkenyakinderen.nl.

2e Open VoLuVa Bridge Drive VAASSEN- De Niet Rokers Bridge Club Vaassen houdt op vrijdag 23 november in dorpscentrum “de Wieken” de 2e Open VoLuVa Bridge Drive. Inschrijven doet u aan de zaal van Dorpscentrum “de Wieken”, of per e-mail: A.Schurink@ voluva.nl. De inschrijving is 7,50

euro per paar. Er kunnen maximaal 60 paren inschrijven, dus wees op tijd. Aanvang 19.30 uur. Er is een ruim prijzenpakket aanwezig van ca. 250 euro. Voor verdere informatie/deelname kunt u ook contact opnemen met: tel. 0578–573147 of tel. 0578–572511.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 239


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 40

Ladies Fair in de Hezebrink

Voorlichtingsavond HATTEM- Op dinsdagavond 13 november organiseert Dimence een voorlichtingsavond ‘Betrokken omgeving’ in de Bibliotheek van Hattem, Kleine Gacht 32. De avond is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. De voorlichting start om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er zal worden stilgestaan bij de positie van naastbetrokkenen van iemand met psychische problemen. Hoe vindt de mantelzorger de juiste balans in de zorg voor de

ander en de zorg voor henzelf, worden er acceptabele grenzen gesteld en hoe vinden zij sociale steun? Kent u iemand met psychische problemen en bent u geïnteresseerd? Er zal voldoende informatie aanwezig zijn over diverse psychische en psychiatrische ziektebeelden en het onderwerp mantelzorg (GGz). Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op met het Cursuscentrum, sector Preventie van Dimence, locatie Roelenweg, tel. 038-4692608 of via preventie. westoverijssel@dimence.nl.

De Koekoek VAASSEN- Op zondag 18 november heeft het personeel van de Koekoek een gezellig uitje gepland staan. Hierdoor zal de accommoda-

tie eerder sluiten dan normaal. Bezoekers kunnen die dag van 9.00 uur tot 14.30 uur zwemmen en gebruikmaken van de Sportbar & Lounge.

Presentatie bij Groei&Bloei

EMST- Zaterdag werd er wederom een Ladies Fair georganiseerd in de Hezebrink door Schoonheidssalon Annet. Er was

voor de dames van alles te doen; kleding, verzorging, make-up, breien etc. een ieder vond wel iets van haar gading.

Op het podium werden modeshows gehouden en diverse sporten gedemonstreerd. Een gezellig uitje.

EPE/HEERDE- Dinsdag 13 november komt P. Boersma naar de Middenstip in Epe voor een presentatie bij Groei & Bloei, afdeling Epe-Heerde. Hij laat Engelse Tuinen zien. Door de speciale fototechniek waarbij twee camera’s gebruikt zijn en met een speciale bril op, kijk je ernaar alsof je zelf

door de tuinen loopt. Vooral kleinere particuliere tuinen en minder bekende tuinen komen aan bod. De avond begint om 20.00 uur. Toegang is gratis voor leden, nietleden betalen 3,50 euro. Meer informatie over Groei&Bloei staat op http://epe-heerde.groei.nl.

St. Anna Gilde

ANWB fietsverlichtingactie Lightwise WAPENVELD- Leerlingen van de Ds. Van Maasschool in Wapenveld doen op vrijdag 16 november mee met de ANWB fiets verlichtingactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. De Ds. Van Maasschool vindt het belangrijk

dat haar leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets naar school gaan. ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst bespreken de leerlingen in een speciale les de noodzaak van goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarna controleren ze hun fietsen op 15 belangrijke pun-

ten. Dit doen ze met behulp van de Lightwise gereedschapkoffer met daarin alle benodigdheden voor een veilige en verlichte fiets. Zo gaan alle leerlingen van de Ds van Maasschool met een goed verlichte en veilige fiets de winter in.

Griezelen voor het goede doel OENE- Het wordt griezelen geblazen in de theatertuin van Fantasietheater Kaleidoscoop in Oene. Op 16 november is er voor het eerst echt reden om bang te zijn in de theatertuin aan de Horthoekerweg te Oene. Alle leerlingen van Kaleidoscoop werken mee aan het griezelfestival. Het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Er is een korte route voor bangeriken in het deel van de tuin waar het licht van de voetbalvereniging en de straat verlichting voor lange scha-

duwen zorgen. Voor de bluffers en andere stoere helden is er een langer traject uitgezet. Je wordt dan ook gewaarschuwd voor je dit pad opgaat en jonge kinderen moeten toestemming vragen aan de ouders of de ouders meenemen. De toegang tot het griezelfestival is 2 euro per persoon. Daarnaast worden er ook vreemde drankjes, koekjes en snoepjes verkocht. De opbrengt gaat in zijn geheel naar Stichting Kanjer Kralen. Kanjer Kralen zijn kralen die kinderen met kanker

Lezing over Nietzsche EPE- Woensdag 7 november wordt een lezing over Nietzsche als opvoeder gegeven. Deze lezing wordt gehouden door Jan Keij, filosoof. Hij zal op deze avond aangeven dat Nietzsche een humane denker is die de mens wil emanciperen, dat wil zeggen aanzetten tot onafhankelijk, zelfstandig leven. Het gaat Nietz-

sche om het bevorderen van zelfstandigheid, hij wil dat de mens zelf de auteur van zijn/haar leven wordt. De lezing kan ertoe bijdragen dat we dichter bij onszelf komen en ons gewoonte denken doorbreken. Locatie: Partycentrum & Eetcafé De Middenstip, Hoofdstraat 46, Epe. Entree 5 euro. Aanvang: 20.00 uur.

Schoolschaatsen in Oene

OENE- Onlangs vertrokken 64 leerlingen van School met de Bijbel naar de schaatsbaan in Deventer. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen schaatsles. Alle vrijdagmiddagen

in november zijn de kinderen uit deze groepen te vinden op de ijsbaan. Na vier lessen kunnen alle kinderen schaatsen en hopen ze op een winter met ijs voor veel schaatsplezier.

krijgen bij elke behandeling. De lijst van kralen en dus behandelingen die deze kinderen moeten ondergaan is te lang en te gruwelijk voor woorden (www.kanjerkraken. nl). Kom op vrijdag 16 november naar het griezelfestival in de theatertuin van Fantasietheater Kaleidoscoop, Horthoekerweg 17 in Oene en steun Kanjer Kralen. Je kunt griezelen van 19.00 tot 21.30 uur. Info: fantasietheaterkaleidoscoop@msn.com.

Expositie in De Boskamp EPE- In het woon- en zorgcentrum de Boskamp wordt een tentoonstelling gehouden van keramiek en schilderijen. Ammy van der Velde heeft als hobby keramiek. Het opbouwen van een werkstuk van rolletjes klei, ervaart zij als zeer fascinerend. De objecten ontstaan door kijken en vervolgens zelf een interpretatie te geven van datgene wat je in je verbeelding hebt ontdekt. Daarna het bakken en glazuren. Het glazuren is een techniek waarbij veel ervaring komt kijken. De specialiteit van Ammy is het maken van beelden. Teniëlle Dijkgraaf uit Heerde exposeert met olieverfschilderijen. In haar dagelijkse leven staat zij voor de klas als onderwijzeres. Het schilderen is haar grote hobby en deze kunstvorm beoefent ze zo’n jaar of tien. Daarnaast doet ze ook veel met linoleumsneden. De onderwerpen zijn heel divers en realistisch. Zij werkt het liefst met vrolijke en frisse kleuren. De exposities zijn te bewonderen vanaf heden tot en met januari.

HATTEM- Vorige week donderdag kwamen de schutters van het St. Anna Gilde uit Hattem bij elkaar in het Gildehuis de Tinne. Een heel jaar lang konden de gildebroeders de krachten met elkaar meten op het gebied van de kruisboog. Met een opgelegde kruisboog en één die uit de vrije hand werd gehanteerd, moest men proberen de hoogste score van 60 te halen. Dit is het afgelopen seizoen maar twee keer gebeurd. Wel moet gezegd worden dat het Gilde steeds beter de boog hanteert, want de

scores van 54 tot en met 58 werden regelmatig behaald. Op 22 november zal tijdens de Gildedis de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden van 2012 die de titel Schuttersprins een jaar lang mag dragen. De beste drie plaatsen van de vorige week werden weer bezet door een groot aantal gildebroeders die boven de 50 punten hadden gescoord. 1e Henk Frelink 58 pnt, 2e Dries Jonker/Henk de Graaf 56 pnt, 3e Gerard Liebert/Bram van de Loosdrecht/Bert Karssing/Henry Kinket 54 pnt.

Vrijwilligersdag op landgoed Horsthoek

HEERDE- Onlangs hielden stichting Present, de Vrije Evangelische Gemeente Heerde (VEG) en InteraktContour-locatie landgoed Horsthoek een vrijwilligersactie aan de Badhuisweg 2 in Heerde. Het initiatief voor de vrijwilligersdag kwam van de jongeren van de VEG. Zij benaderden stichting Present met de vraag om een partij te zoeken die hun inzet goed kon

gebruiken. Die partij werd gevonden in locatie landgoed Horsthoek van InteraktContour; een stichting voor mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Tijdens de vrijwilligersdag staken de 15 jonge vrijwilligers van de VEG en 6 cliënten van Landgoed Horsthoek samen de handen uit de mouwen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 24 1

Slechts 8, 9, en 3 dagen 10 Nov ! ember a .s.

NU € 1.500,= INRUIL-KORTING

GRATIS FOOTSTOOL

OOK VOOR LATERE LEVERING

Eénmalige Verbouwings Opruiming

! iming u r p ings O agen ! w u n o Verb chts 3 d t kortinge Sle it me !! u r e t gaa de helft Alles tot Eénmalige Spectaculaire Verbouwings Opruiming ! Wij gaan een kortstondige verbouwing tegemoet en hebben daarvoor alle ruimte nodig, dat is nu de kans om uw meubelen aan te schaffen met enorme kortingen, alle showroom- en voorraad-modellen gaan eruit ! Kortingen oplopend tot 50% ! Slechts 3 dagen heel veel voordeel op meubelen, verlichting, koken en decoratie ! Minimaal € 1.500,= retour voor uw oude bankstel bij aankoop van een complete Chesterfield-Suite, ook uit voorraad leverbaar ! Donderdag 8 en Vrijdag 9 November van 10.00 tot 21.00 uur, Zaterdag 10 November van 10.00 tot 18.00 uur !

Gratis Brochure ! tel: 0577-491191 of kijk op www.decoratiehuys.nl

Slechts 3 Dagen : Donderdag 8 November van 10.00 tot 21.00 uur Vrijdag 9 November van 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag 10 November van 11.00 tot 18.00 uur Het Decoratiehuys Uddelerweg 6-8 te Elspeet tel:0577-491191 www.decoratiehuys.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 42

Vaassens Fanfare Corps daagt u uit

Nieuw Prinsenpaar EPE- Zondagavond 11 november om 23.11 uur zal het Convent van oud-prinsen op ludieke wijze het nieuwe prinsenpaar van de Darpspompers presenteren. Al weken gonst het van de geruchten wie de Darpspompers dit jaar zullen voorgaan tijdens het Carnaval. De speculaties worden behoorlijk in de hand gewerkt door het verschijnen van het prinsenpaar op Facebook. Zowel de toekomstige Prins als Prinses openbaarde zich met een eigen Facebook-account en deden volop mee met de discussies die ontstonden. Karel & Karolientje, zoals de Prins en Prinses tot de 11de van de 11de worden genoemd gaven diverse hints en aanwijzingen maar tot op heden blijven ze anoniem. Behalve het Prinsenpaar zal de

jeugdcommissie om 21.11 uur het nieuwe Jeugdpaar presenteren. Ook hier grote vraagtekens wie het de jeugd van Epe zal voorgaan in het feestgedruis. Tijdens de gezellige avond, die overigens vrij toegankelijk is voor leden en niet-leden, zal uiteraard ook afscheid moeten worden genomen van Prins Joop (Chaigneau) en zijn dochter Prinses Bo (Chaigneau). De komende tijd wordt er hard gewerkt om wederom een huis-aan-huis boekje uit te geven. Dit boekje zal in de tweede week van januari verschijnen. Ook de jaarlijkse worstactie is weer ingepland en wel op zaterdag 19 januari. De Darpspompers zijn helemaal klaar voor weer een bruisend carnaval in Epe. Voor meer  informatie kunt u terecht op: www.darpspompers.nl.

Kerstmarkt

VAASSEN- Op zaterdagavond 6 april staat het voorjaarsconcert van het Vaassens Fanfare Corps op het programma. Uiteraard duurt dit nog enige tijd, maar de concertcommissie van het VFC is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen hiervan. Het bijzondere van het komende voorjaarsconcert is dat het een Wensconcert zal zijn. De uitdrukking

‘U vraagt, wij draaien’ is dus het motto van het Wensconcert. U bepaalt de inhoud, het orkest zal op die avond de muziek spelen die u wenst. Dus heeft u altijd al uw favoriete nummer willen horen, gespeeld door het VFC? Dit is het moment. Via de website http://www.vaassensfanfare. nl kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete nummer. De num-

mers die het meest worden aangevraagd zal het VFC ten gehore brengen tijdens het Wensconcert. Dus schroom niet, en kies vrijblijvend uw favoriete nummer(s). Uiteraard hoopt het Corps u terug te zien op zaterdag 6 april om 19.30 uur in de Wieken en hoort u uw favoriete nummer allertijden gespeeld door het Vaassens Fanfare Corps.

HATTEM- Op vrijdag 14 december is de Kerstmarkt van 14.00 tot 21.00 uur weer in Hattem, een gezellig sfeervol evenement. Rond Uit Hattem zorgt ervoor dat de binnenstad van Hattem vol staat met een grote verscheidenheid aan gezellig ingerichte kramen. U kunt hier terecht voor o.a. winterartikelen, kerstkaarten, kerststukjes, handgemaakte kerstdecoraties en andere leuke cadeauartikelen. U kunt genieten van diverse muziek optredens, en er is weer een avondwandeling met stadsgids. De taxateur is

aanwezig en de Kerstman komt natuurlijk ook dit jaar. Er is een draaimolen, en speciale kerstworkshops voor de kinderen om een kerststukje te maken. Ook kunnen kinderen geschminkt worden. Een historische fietsgroep komt door de winkelstraten fietsen, en er is nog veel meer te beleven in Hattem. Inschrijven voor een kraam? Wilt u deelnemen aan de Kerstmarkt, dan kunt u zich inschrijven. Bent u particulier of heeft u een bedrijf? Kijk op www.ronduithattem.nl voor het inschrijfformulier.

Ontmoeting in de Deventerstraat Kunstlezing: Klimt en Wenen rond 1900 VAASSEN- Bij de derde “Ontmoeting in de Deventerstraat” op donderdag 15 november spreekt Ds. Aart van Lunteren. De avond wordt gehouden in het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen aan de Deventerstraat 36. Aanvang: 20.00 uur. Nadenken over de kunst van het leven is “in”. Nadenken over de kunst van het leven was in het verleden vooral een zaak van een intellectuele en vaak ook niet onbemiddelde elite. Maar in onze tijd is de levenskunst sterk gedemocratiseerd. Waar de norm lijkt te zijn, dat je toch

vooral je eigen leven moet leiden, mogen we hopen dat een ieder zich eens afvraagt: “Wat is dat: mijn eigen leven leiden? Kan dat? En zo ja, hoe doe je dat?” Die vragen leven. En gelet op al die boeken en tijdschriftartikelen, is de beantwoording ervan nog niet zo eenvoudig. Ds Van Lunteren heeft zich hierin verdiept en hij wil ons graag deelgenoot maken van wat hem raakt, boeit en inspireert. Toegang 9 euro (in voorverkoop bij Bruna Vaassen 7 euro) Leden en begunstigers betalen 5 euro koffie/thee inbegrepen.

Octopus Waterpolo WAPENVELD- Afgelopen zaterdag speelden diverse teams van Octopus Waterpolo een uitwedstrijd in het District 2 van de KNZB. Het vlaggenschip van de afdeling, het 1e heren team, behaalde in Putten de eerste overwinning van de competitie binnen door te winnen met 2-6 van Triton. Het 2e heren team van Octopus Waterpolo speelde in het nieuwe zwembad de Koekoek te Vaassen de wedstrijd tegen ZVV. Octopus 2

stapte met een 3-5 overwinning uit het water. Het jeugd team onder 17 jaar speelde de verre uitwedstijd in Tubbergen tegen de leeftijdsgenoten van VKC. Het werd uiteindelijk 8-8. Het wedstrijdprogramma voor zaterdag 10 november in het Berghuizer Bad: 18.00 uur Octopus a - Woelwaters (pupillen); 18.45 uur Octopus 1 - WZC/De IJssel 2 (heren); 19.30 uur Octopus 2 - Woelwaters 4 (heren). De toegang bij de wedstrijden is gratis.

HVV heren HATTEM- Ook Hoevelaken 2 werd afgelopen zaterdag aan de zegekar van de volleybalheren van Berends&Slump/HVV gebonden. Uiteindelijk ging de volle buit weer mee naar Hattem en maakt

Licht of donker? VAASSEN- Onlangs hebben de peuters van ‘t Heggeholletje een uitstapje gemaakt naar ‘t Cannenburgher bos. De groep liep enkele bruggetjes over en ze kwamen toen tot hun verrassing heel veel kabouters tegen bij een dikke boom. Het leek wel een klein kabouterdorp. De peuters hebben het goed bekeken en na een poosje hebben ze de kabouters gedag gezegd. Daarna hebben ze samen nog een lekker koekje gegeten en ranja gedronken. Meer informatie over peuterspeelzaal/peuteropvang ‘t Heggeholletje vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe.nl.

Berends&Slump/HVV de kampioensaspiraties nog altijd waar. Komende zaterdag spelen de mannen weer in De Marke. Dan is het 1e team uit Hoevelaken (nr.3) de tegenstander. Aanvang 16.00 uur.

HEERDE- Cultuurplein Noord Veluwe organiseert op donderdag 22 november vanaf 20.00 uur een kunstlezing over beroemd kunstenaar Gustav Klimt en Wenen rond 1900. Historicus Marion van Oudheusden geeft een interessante kijk op de bruisende, internationale stad waar veel gebeurde. Ook op artistiek terrein. Vernieuwende architecten als Otto Wagner, Josef Hoffmann en Joseph Maria Olbrich waren er werkzaam en gaven de stad een geheel eigen gezicht. Op schilderkunstig gebied echter was Klimt de meest toonaangevende figuur. Zijn stijl van werken, met een grote aandacht voor details en een groot gevoel voor decoratie was zeer in trek, zoals blijkt uit de vele portretopdrachten die hij ontving. Zijn werk - op te vatten als een ode aan de vrouw en de schoonheid die zij vertegenwoordigt - getuigt van een enorme ideeënrijkdom, een ongebreidelde zoektocht naar esthetiek. Zijn uitgebreide oeuvre, dat zowel portretten, landschappen als symbolische werken omvat, wordt - zeer terecht - tot op de dag van vandaag zeer gewaardeerd. Locatie kunstlezing: Cultuurplein Noord Veluwe, Elburgerweg 3 in Heerde. Graag vóór 14 november a.s. inschrijven via www.cultuurpleinnoordveluwe. nl (zie ook site voor meer informatie, prijs, e.d.). U kunt zich ook bij de administratie aanmelden via info@ cultuurpleinnoordveluwe.nl of bellen naar tel. 0578-760100.

Aandachtswandeling in Molecaten HATTEM- Iedere tweede woensdag van de maand kan je mee met Erica Hadjidakis, van Binnenstebuiten expressie, voor een ervaringswandeling van een uur in Molecaten. Tijdens die wandeling wandel je met aandacht voor jezelf, maar ook voor je omgeving, de natuur om je heen. Deelnemers verzamelen om 10.00 uur bij de Herberg en na afloop wordt daar gezamenlijk een kop koffie of thee gedronken, om elkaar te ontmoeten en na te praten. Dit is bij de prijs van 5 euro inbegrepen. Deze wandeling is geschikt voor iedereen die er nieuwsgierig naar is. Voor informatie en aanmelding: www.binnenstebuitenexpressie.nl of bel Erica, tel. 06-40201234.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 243

KERST 2012 KERSTAVOND GEOPEND

6 SOORTEN SOEP

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VANAF 13.00 U!!

VIS-, VLEES- EN PASTASALADES

KERSTARRANGEMENT 1 2 UUR ONBEPERKT

KERSTARRANGEMENT 2 3 UUR ONBEPERKT

€ 36,95 all-inclusive 2 uurs buffet

LUXE VISGERECHTEN DIVERSE WILDGERECHTEN

KINDEREN € 2,50 PER LEVENSJAAR

LIVE COOKING MET VIS EN VLEES

ALLEEN OP RESERVERING!

MEER DAN 100 GERECHTEN

Prijzen Voor meerkerstmis: informatie,zie bel:achterzijde 0578 - 61 33 33!! RESTAURANT DE STERN HOOFDSTRAAT 108 8162 AN EPE TEL.: (0578) - 61 33 33 7 dagen per week telefonisch bereikbaar! WWW.RESTAURANT-DESTERN.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 44

Clinic voor jeugd s.v. WZC

Eper Bridge kampioenschap EPE- Traditiegetrouw vindt op de tweede zondag in december het Eper Bridgekampioenschap plaats. Er wordt gespeeld in De middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 10.15 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon, inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een lunch. Er wordt top-integraal gespeeld in een ochtend- en een middagronde. De drive is aangemeld

bij de Nederlandse Bridgebond zodat meesterpunten kunnen worden bijgeschreven. De leiding is in de vertrouwde handen van Peter Rado uit Vaassen en de winnaars gaan naar huis met de fles champagne die ook dit jaar wordt aangeboden door Gall & Gall te Epe. Men kan zich opgeven per mail bij Rob de Lange, rob@rydl.nl en inlichtingen worden verstrekt door Lennie Tiessens, tel. 0578-613027.

BSO De Basisenk

WAPENVELD- Woensdagmiddag werd er op sportpark Monnikenbos een voetbalclinic gehouden voor de jeugd van s.v. WZC. Ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de club werd deze activiteit georganiseerd. “Het hele jubileumjaar door zijn er diverse activiteiten en deze clinic van s.c. Heerenveen is er een van”, vertelt Martijn Schuurman

van de jeugdcommissie. Verspreid over het hoofdveld stonden diverse onderdelen waar de jeugdspelers onder leiding van twee s.c. Heerenveen begeleiders aan deelnamen. “Het gaat om drie spelonderdelen, een training voor de techniek, een kap- en draaitraining en een partijtje”, vertelt Gerjan van der Hogen, een van de begeleiders. “De kinderen

Kerstkoopavond Bouquet & Brocante

Bloemschikken in Bloemfontein VAASSEN- Het wijksteunpunt Bloemfontein Vaassen organiseert op woensdag 21 november van 9.30 tot 11.30 uur bloemschikken in de ontmoetingsruimte van Bloemfontein aan de Wetstraat in Vaassen. De ontmoetingsruimte van Bloemfontein zit in het flatgebouw op de hoek van de Wetstraat-Steinstraat (ingang aan de wetstraat). Het bloemschikken is bedoeld voor de bewoners van Bloemfontein maar ook voor iedereen die woonachtig is in de omgeving van Bloemfontein. Er is materiaal aanwezig en er is een ervaren vrijwilliger die het bloemschikken begeleidt. Indien

hebben een shirt gekregen en na afloop krijgen ze een goody bag van s.c. Heerenveen”. Allereerst waren de F- en E-pupillen aan de beurt, later in de middag mochten de D- en C-pupillen hun kunsten laten zien. Onder toeziend oog van veel ouders en belangstellenden hebben de kinderen met veel enthousiasme alle spelonderdelen van de voetbalclinic afgewerkt.

mogelijk neemt u dan een aardappelschilmesje en/of een draadtangetje mee. De kosten voor deelname aan het bloemschikken bedragen 6 euro per persoon, inclusief materiaal en de koffie. Opgave vooraf is noodzakelijk omdat er maximaal 12 personen in de groep kunnen. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan zal er een tweede ochtend gepland worden om te bloemschikken. U dient zich vóór 14 november aan te melden voor deze activiteit. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra, tel. 0578-620988 tussen 8.30-12.30 uur.

SWO/E Winteruitjes EPE- Net als voorgaande jaren organiseert Bouquet & Brocante in Epe 2 kerstkoopavonden. Deze zijn op dinsdag 6 november en woensdag 7 november. De winkel is helemaal omgebouwd in prachtige Kerstsfeer. Deze avonden zijn inmiddels een begrip geworden, mensen vanuit de hele omgeving komen graag de sfeer proeven. Ook zal Bouquet & Brocante dit jaar 2 verschillende Kerstworkshops organiseren in december, op deze avonden kunt u de voorbeelden zien en u zich opgeven. “Het is weer een mooie Kerst”, zeggen de eigenaren Heidy, Daan en Janneke. “U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, dit onder het genot van een drankje en een hapje.” De avonden zijn geopend van 19.00 tot 21.30 uur. op deze avonden ontvangt u 15% korting op uw aankopen. Bouquet & Brocante is gevestigd aan de Stationsstraat 12 in Epe, voor informatie kunt u bellen met tel. 0578-615121.

EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Deze activiteiten noemt SWO/E haar Winteruitjes. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op donderdag 22 november is de tocht Royal Music tussen de bloembollen. Bij een grote bloembollenbedrijf in Lemelerveld krijgt u na uitleg over het bedrijf een orgelcon-

Vrouwen van Nu

HATTEM- Op maandag 12 november komen de leden van Vrouwen van Nu bijeen. Deze avond komen de dames M. van Egmond en I. Leicher vertellen wat Buurtzorg Hattem zoal inhoudt. Dit aan de hand van dia`s. Het gedeelte na de pauze wordt door een bekende Hattemer gepresenteerd, het zal de leden aanspreken. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 19.45 uur. Een ieder is welkom.

cert. In Dalfsen wordt een driegangendiner genuttigd. Vertrek vanaf de Middenstip in Epe om 13.00 uur. Terugkomst in Epe om ongeveer 19.30 uur. De eigen bijdrage is 34,50 euro inclusief koffie, koek en diner. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 14 november aanmelden voor dit uitje bij SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, telefonisch op tel. 0578-620988.

van de afgelopen jaren is nog steeds verkrijgbaar en de bestseller tot nu toe is een voordeelpakket met 20 dubbele kerstkaarten. Verder is er de vertrouwde Amnesty-agenda en zijn er bovendien diverse cadeauartikelen te krijgen waaronder de populaire servetten met opdruk. Nieuw is de RagBag-shopper met Amnesty print. Deze hippe en handige shopper is van gerecyclede theeverpakkingen gemaakt door de fairtrade partner in India. Waar mogelijk zijn

halve tomaat uithollen en dan bovenop het ei plaatsen, wat sla om de paddenstoel heen strooien en met (dikke) klodders mayo de witte stippen nabootsen en klaar is Kabouter Spillebeen..euh, kees! BSO De Basisenk is gelegen in basisschool De Violier aan de Vlierstraat 33 in Vaassen. Meer informatie over opvangmogelijkheden vindt u op www.KOMkinderopvang.nl of via tel. 0578-569960.

Sinterklaasmiddag VAASSEN- Wijkvereniging Oosterhof organiseert op 28 november een Sinterklaasmiddag aan de Zichtstede 16A te Vaassen van 14.0016.00 uur. Niet-leden betalen 3,50

euro per persoon. Opgeven voor 14 november bij Mary van Brink, Oldehofstede 1. Tel. 574428 (na 17.00 uur) of Marianne Bosgoed, Deventerstraat 62. Tel. 0578-576240.

Project Drumkids bij Vriendschap

Koppeldarttoernooi WAPENVELDVoetbalvereniging Wapenveld houdt op zaterdag 22 december een Koppeldarttoernooi. Het toernooi begint om 13.00 uur in de kantine van v.v. Wapenveld. De kosten zijn 10 euro per koppel. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jordan Jans, tel. 06-23231032 of 038-4470403, email jan88156@planet.nl of in de kantine van v.v. Wapenveld.

Amnesty artikelen in de Wereldwinkel HEERDE- Tot eind december zijn er Amnesty kaarten, kaarsen, servetten en andere artikelen te koop in de Wereldwinkel in Heerde. De kaarsen zijn gemaakt met 100% duurzame energie en uit 100% gerecyclede paraffine. Het assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten is weer vernieuwd. Er zijn schitterende kaarten bij, gemaakt door kunstenaars die de mensenrechten een warm hart toedragen. Een set jubileumkaarten met de meest opvallende affiches

VAASSEN- Op een grote paddenstoel rood met witte stippen…zat geen kabouter, maar dat vonden de kinderen van BSO De Basisenk helemaal niet erg. Een dag eerder hadden de kinderen sla, eieren, tomaten & mayonaise gekocht waarmee een eetbare paddenstoel werd gemaakt. Als eerste eieren koken, tomaten wassen en sla snijden. Daarna de onderkant van een ei vlak maken, zodat ie rechtop blijft staan. Een

de Amnestyproducten duurzaam en fairtrade. Met de aankoop wordt het werk voor de mensenrechten gesteund. Het is mogelijk artikelen te kopen in de webshop van Amnesty International maar in de Wereldwinkel ziet u hoe ze er echt uitzien en betaalt u geen verzendkosten. Alle reden om naar de Wereldwinkel achter Villa Jacoba te gaan waar naast de Amnesty artikelen een uitgebreid Wereldwinkel assortiment te vinden is.

OENE- Onder het motto “Drumkids” gaat muziekvereniging Vriendschap, onderdeel slagwerkgroep, in het seizoen 2012-2013 van start met een slagwerkopleiding voor meisjes en jongens al vanaf zes jaar. Tijdens de opleiding maken de leerlingen onder meer kennis met diverse slagwerkinstrumenten, het notenbeeld (voor techniek en ritme) en het samenspel. De opleiding voor de zeer jonge slagwerkers is nieuw voor Vriendschap en uniek in de regio en daarom zal het bestuur regelmatig met instructeur Jan van Lienden en de ouders bekijken hoe het initiatief verloopt. Verder is het de bedoeling dat de “Drumkids” af en toe de vorderingen aan ouders, familieleden en belangstellenden laten horen in de vorm van een kort optreden. De lessen worden verzorgd door instructeur Jan van Lienden, die

veel ervaring heeft met beroepsmuzikanten en slagwerkers van amateurverenigingen. De start van de “Drumkids” ziet Van Lienden als een leuke uitdaging en speciaal voor deze groep heeft hij een aangepast lesprogramma ontwikkeld. Uiteraard mogen belangstellenden ook eens komen kijken en luisteren bij de repetities van de slagwerkgroep. Deze worden iedere dinsdag gehouden in het Kulturhus van Oene en beginnen om half acht ’s avonds. Ook de oudere jeugd is van harte welkom bij de slagwerkgroep van Vriendschap. Spreekt dit initiatief u en uw kind aan? Neem dan gerust contact op met Jaap Riphagen, tel. 0578-641809 of mail naar voorzitter@vriendschap-oene.nl. De lessen voor de “Drumkids” starten op dinsdag 13 november in het Kulturhus te Oene. De lestijd is van 18.45 tot 19.15 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 245

Uniekekans!!Sterkinprijsverlaagd!!SINTCATHARINAWEG26 EPE   

NAAIMACHINESTUK?

o.a.inteleverenbijKlazien’sKreatie ziebovenstaandeadvertentie

 EenperfectonderhoudenonderarchitectuurgebouwdROYAALHERENHUIS, TYPE2ONDER1KAPMETRUIMEGARAGE,gelegenaaneenzeerrustige doodlopendestraattegenhetcentrumvanEpe.Dewoningbiedt4zeerroyale slaapkamers,eenruimewoonkamermetopenkeukenenisgoedgeïsoleerd. Dewoningisgebouwdin1977enverkeertinoptimalestaatvanonderhoud. Alleschilderwerk,zowelbinnenalsbuiten,isrecentuitgevoerdendewoningis voorzienvangeheelglasͲ,muurͲendakisolatie.Dekeurigaangelegdeachtertuin biedtvolledigeprivacyenisophetzuidengelegen. Deruimestenengarage(ca.8x3)isvoorzienvanverwarmingenwasmachineͲ aansluiting.Voordegarageiseencarportmetlichtkoepelgeplaatst. Eenidealegezinswoningmetveelruimteaaneenrustigestraattegenhet levendigecentrumvanEpe. 

http://www.rouwendal.comTel:055Ͳ5212229

Koopsom€249.500,Ͳk.k.

ROUWENDAL uwnaaimachinespecialist

Voormeerinformatiekuntubellenmet0578Ͳ612630 ofkijkopwww.schievenkeizer.nl

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J G.J.. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Kennisgeving

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

Ontwerpinpassingsplan Filipsberg Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat met ingang van 7 november 2012 tot en met 19 december 2012 het ontwerpinpassingsplan ‘Filipsberg’ met de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage liggen: - bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur; - bij de gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (’s middags alleen op afspraak). Het ontwerpinpassingsplan en alle bijlagen zijn tevens in electronische vorm te raadplegen op de volgende websites: - www.gelderland.nl - www.ruimtelijkeplannen.nl, onder NL.IMRO.9925.IPFilipsberg-ont1 - www.heerde.nl Het inpassingsplan Filipsberg betreft de sanering van het recreatietterein Filipsberg. Het terrein is ca. 2,5 ha groot, waarvan na sanering 2 ha een natuurbestemming krijgt en de resterende 0,5 ha een woonbestemming. Deze sanering vindt plaats in het kader van het Groei en Krimp

beleid. Door de sanering ontstaat er in een krimpgebied meer ruimte voor natuur. De verdwijnende recreatie zal door middel van een groeitender op een andere locatie weer gerealiseerd worden. Tijdens de inzage termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zienwijzen naar voren brengen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijk ingediende zienswijzen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan: Provinciale Staten van Gelderland, t.a.v. Programmabureau/I. Wolters, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze IP Filipsberg, zaaknummer 2010-016624’. Per e-mail kan dit alleen via post@gelderland (onder vermelding van Programmabureau/ I. Wolters, zaaknummer 2010-016624). Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Programmabureau, tel. (026) 359 8300. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Gedeputeerde Staten van Gelderland

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken www.boertjes.com

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 46

Viva la Donna Dag

EPE- Onlangs heeft Huidinstituut Vitae speciaal haar deuren geopend voor kanker – en ex-kankerpatiënten. De reguliere behandelruimtes maakten plaats voor informatieve stands, de wachtruimte werd omgetoverd tot een gezellige ruimte met heerlijke hapjes en drankjes. Alle aanwezigen hebben onbezorgd kunnen genieten van de heerlijke verwenbehandelingen. De bezoekers konden zich van te

voren aanmelden voor één van de behandelingen die Huidinstituut Vitae die dag gratis weggaf. Men kon een ontspannende gezichtsmassage ondergaan, passend advies over het gebruik van make-up inwinnen of genieten van een wellness manicure. Het overige aanbod was met name gericht op het verhogen van de levenskwaliteit van de bezoekers. Er werd o.a. informatie geboden over coachingstrajec-

De Dag van de Dialoog

ten, speciale lingerie en badmode, compressieapparatuur, compressiekousen, camouflagetherapie en oedeemtherapie. Voor iedereen stond een gevulde tas klaar waarin kortingsbonnen, informatiebrochures en producten zaten. Interesse om deel te nemen aan de volgende Vier het leven Dag? Neem gerust contact op met tel. 0578-611655.

EPE/VAASSEN- Op dinsdag 6 november om 10.00 uur gaat in de Rabobank, Prinses Julianalaan 2 te Epe, de Eper Dag van de Dialoog 2012 van start. Deze dag maakt deel van de landelijke ‘dialoog-dagen’ die op 1 november ook van start zijn gegaan. Het startsein wordt in de gemeente Epe gegeven door de heer Henk Meijer, directeur bedrijven bij Rabobank Noordoost-Veluwe en, tevens, lid van het Comité van Aanbeveling van de Dag van de Dialoog in de gemeente Epe. Aan deze dag doen mensen met verschillende achtergronden mee. Tijdens de dag worden gesprekken gevoerd tussen mensen. Deze gesprekken vinden plaats in kleine groepen van maximaal 8 personen, onder leiding van een getrainde gespreksleider. In de gesprekken worden persoonlijke ervaringen, dromen en voornemens uitgewisseld aan de hand van het thema “Elkaar waarderen”. Behalve twee gesprekstafels in het gebouw van de Rabobank worden, tegelijkertijd nog drie gesprekstafels gehouden in Bloemfontein te Vaasen en in het Jongerencentrum Impuls, aan Jasmijnstraat 36. In de middag worden vier gesprekstafels gehouden in Oostraven, Klaarbeek

en in de Eper gemeente Woning. ’s Avonds worden nog eens vier gesprekstafels gehouden: in Balai Pusat en Turkse moskee in Vaassen en in het jongerencentrum de Vrije Inloop in Emst. Op landelijk niveau wordt deze activiteit ondersteund door Herman Wijffels, Eberhard van der Laan, Alexander Rinnooy Kan en Nathal van Rijn van de Rabobank. In de gemeente Epe wordt de Dag van de Dialoog ondersteund door een Comité van Aanbeveling bestaande uit: mevrouw Marian Kemper (directeur Stichting Koppel), de heer Ron Dorreboom (rector RSG), de heer Patrick Patty (trainer SV Vaassen), de heer Henk Meijer (directeur bedrijven bij Rabobank NoordoostVeluwe), de heer Hans van der Hoeve (burgemeester gemeente Epe), de heer Harrie van de Ven (directeur-bestuurder Triada woondiensten), de heer Emre Islamoglu (tandarts bij Centrum Mondzorg Epe) en de heer Cees Laponder (voorzitter Raad van Kerken Epe). De Dag van de Dialoog zal feestelijk afgesloten worden op zaterdag 10 november, vanaf 19.30 uur in wijkgebouw Triton, Jasmijnstraat 36 te Vaassen.

‘Laudate Deum’ zingt in Wapenveld

Projecten maken kans op Waterinnovatieprijs 2012 REGIO- Met de Waterinnovatieprijs 2012 organiseert de Unie van Waterschappen een landelijke wedstrijd voor innovatieve waterprojecten. Die projecten zijn toepasbaar binnen de taken van de waterschappen. Het motto luidt “Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water”. Vanuit de overheid, het bedrijfsleven, belangenorganisaties en particuliere initiatieven en Waternet dingen 156 inzendingen mee naar de in november uit te reiken landelijke prijs. Drie innovatieve projecten zijn afkomstig van de waterschappen Vallei &Eem en Veluwe. Het eerste project van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe is de aanleg van een systeem dat continu slib uit watergangen afvangt en daarmee fosfaat verwij-

dert. Deze zogenaamde mudtrap is geplaatst in de nieuw ingerichte Lunterse Beek tussen Lunteren en Renswoude. Project nummer twee betreft een installatie om de sterkte van een dijk vast te stellen als het er om spant bij hoogwater: de LiveDijk Grebbedijk. Een innovatieve dynamische waterverdeling is het derde ingezonden project. Dit systeem op afstand stuurt op waterkwantiteit én waterkwaliteit. De sturing zorgt voor een optimale verdeling van water uit toevoerende beken op de Grift of het Apeldoorns Kanaal. Alle inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer (Hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht en directeur Utrechts

Sustainability Institute). Half november horen de inzenders welke inzendingen worden genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2012. Op woensdag 28 november vindt de prijsuitreiking plaats in De Rode Hoed te Amsterdam. Per 1 januari 2013 gaan de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe verder als Waterschap Vallei en Veluwe. Door deze bestuurlijke fusie ontstaat het vijfde waterschap van het land, met een werkgebied van Eemnes tot Brummen en van Hattem tot Wageningen. Een gebied met ruim een miljoen inwoners.

zijn hier erg dankbaar voor. Om het zendingswerk te ondersteunen, organiseren we een schuurverkoop. Alles wat we verdienen, gaat naar een zendingsechtpaar dat daar weer goede dingen mee doet. Daar doen we het voor. Samen met mensen die ons weer helpen door spullen af te staan. Zo kunnen we elkaar helpen”, laat de familie Kommer weten. Ook winkeliers helpen GerritJan bij zijn acties. De familie

Kommer is nog op zoek naar kleding. Heeft u nog kleding die u wilt afstaan of boeken en kleine huishoudelijke spullen (geen meubels), neem dan contact op met GerritJan Kommer: Korteheegde 7, 8181TN Heerde, tel. 06-36037545, e-mail gerritjankommer@tele2.nl. Wilt u een gift overmaken, dan kan dat op rekeningnummer 598722203 onder vermelding van ‘zendingswerk’.

De ambtelijke organisatie is al op 1 januari 2012 gefuseerd. Het hoofdkantoor van het nieuwe waterschap staat in Apeldoorn.

Schuurverkoop WAPENVELD- Op zaterdag 17 november van 9.30-14.00 uur houdt GerritJan Kommer voor de tweede keer een schuurverkoop aan de Prof. Brummelkampstraat 63 in Wapenveld. De familie Kommer heeft de afgelopen tijd veel positieve reacties ontvangen op hun acties om het zendingswerk in Heerde te steunen. “Veel mensen hebben spullen gebracht zoals boeken, speelgoed en kleding. We

Ma-koi pakt goud HATTEMERBROEK- Afgelopen weekend was een topweekend voor de Nederlandse Koi-scene. Op één van de belangrijkste koishows in Japans was het Ma-koi in Hattemerboek die er met de hoofdprijs vandoor ging. Een Kohaku (een wit met rode koi) van 93cm behaalde de hoogste prijs oftewel de Grand Champion op de Ojiya koi Show in Japan. Eigenaars Richard en Matthijs van Hulst van Ma-koi zijn dan ook erg verheugd met de prijs. Hun bedrijf bestaat al ruim 15 jaar en is gevestigd in Hattemerbroek en huisvest maarliefst 200.000 liter water om deze zwemmende juwelen optimaal te kunnen verkopen. Zie ook www.makoi.nl.

WAPENVELD- Op zaterdag 10 november geeft het Christelijk Mannenkoor ‘Laudate Deum’ uit Wezep onder leiding van Dick van Asselt een concert in Hervormde Kerk aan te Kerkstraat 2 te Wapenveld. Het koor heeft een mooi en afwisselend programma samengesteld, waarin ook plaats is ingeruimd voor samenzang met begeleiding van organist

Lucas Dalhuisen. De organiserende orgelcommissie van de Hervormde Gemeente te Wapenveld nodigt u van harte uit om dit concert bij te wonen. De toegang is vrij. Wel zal er aan de uitgang een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur geopend.

Paul Postma in Eper Kulturhus

W.E.T. ruiters EPE- Zaterdag 3 november heeft Vellerie van Heerde met Rakker in Wezep de 5e prijs gewonnen in de categorie Bixie A springen.

Z.V. Hatto-Heim HATTEM- Afgelopen zaterdag wisten de waterpoloheren van Z.V. Hatto-Heim niet te winnen. Er werd in Zwembad de Marke, verloren van Nunspeet 2. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 6-8. Volgende wedstrijd van Z.V. Hatto-Heim 1 is 10 november om 20.30 uur in het nieuwe zwembad De Vrolijkheid in Zwolle.

EPE- Op zondag 11 november om 15.00 uur is in de serie “Bekende Epenaren” in het Eper Kulturhus een man die buiten Epe bekender is dan in zijn woonplaats: Paul Postma. Hij is één van Nederlands bekendste marketeers, met een internationale goeroestatus. Zijn boeken verschenen op de Amerikaanse markt en zijn in het Chinees vertaald. Hij adviseerde sjeik Omar al Futtaim in Dubai, en is de geestelijke vader van de bekende Museumkaart. Zijn bedrijf wordt in één adem genoemd met McKinsey. Op zondag 11 november geeft Paul Postma een voordracht in het Kulturhus van Epe, de

entree is gratis. “Luister nooit naar de klant, maar kijk wat hij doet” is een van Postma’s favoriete uitspraken. Dat bleek recent weer bij de verkiezingen. Zondag de 11e komt hij uitleggen hoe dat in elkaar zit. Waarom normale mensen de gekste dingen kopen, en vice versa. En hoe een goede marketeer zijn klanten beter kent dan klanten zichzelf kennen. De manier waarop ons brein is geconstrueerd maakt veel duidelijk dat je niet wilt weten: over verleiding, hoe je beslist, en waarom je verklaringen zoekt die er helemaal niet zijn. U hoort het in zijn inleiding: “De anatomie van de verleiding”. Foto: Fred Ernst.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PA G I N A 247

nationaal & internationaal inpakken en opslag inboedels verhuur van verhuisdozen interne verhuizingen verhuizingen voor bedrijven en zorginstellingen Van Zijl Verhuizingen was voorheen De Weerd Verhuizingen

• • • • •

Pannenkoekenhuis ‘t Mussennest Groteweg 109 - Wapenveld Tel. 038-4479132

info@mussennest.nl www.mussennest

Pannenkoekenhuis ‘t Mussennest viert natuurlijk ook in 2012 weer sinterklaas.

MC

WWW.VANZIJLVERHUIZINGEN.NL

Burn out klachten Ruim 1 op de 10 werknemers in Nederland heeft last van burn out klachten. Dat aantal wordt al jaren langzaam maar zeker hoger.

Vanaf 17 november elk weekend zwarte pieten aanwezig. Ook op woensdag 5 december, wij zijn dan geopend vanaf 12.00 uur. Alle kinderen tot 10 jaar die pannenkoeken komen eten krijgen een cadeautje van zwarte piet als ze naar huis gaan. Voor deze dag is reserveren gewenst ! Openingstijden november tot februari di. t/m do. vanaf 16.00 uur vr. t/m zo. vanaf 12.00 uur. Reserveren voor groepen buiten openingstijden is mogelijk. Vakanties ma. t/m zo. vanaf 12.00 uur.

De geleerden zijn het nog niet eens over de oorzaken en precieze definitie van burn out. Het is ook maar de vraag of er een vaste definitie komt. Immers, er zijn zoveel verschillende mensen met ieder hun eigen verhaal. Wel zijn er zaken die veel mensen met burn out klachten herkennen. Bijvoorbeeld dat ze een grote vermoeidheid voelen. Een vermoeidheid die net zo goed lichamelijk als mentaal wordt ervaren. Wat ook bij veel mensen terugkomt is een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Niet op willen geven. Je niet willen laten kennen. Tot het echt niet meer gaat en alle reserves op zijn. Vaak zegt dan de eigen omgeving al een tijdje zoiets als: ‘Je bent jezelf niet, de laatste tijd.’ De eerste ingeving is om rustig aan te willen doen. Hoe vervelend het misschien ook klinkt: dat verandert vrijwel nooit iets. Er is bij u zelf niets veranderd, en in uw werk is niets veranderd. Het duurt vaak maar even voordat de klachten terugkeren in al hun heftigheid. Wat de oorzaak bij u ook is, het gaat TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W IE L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510 Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

NIEUW IN HEERDE Gebruikte baby- en kinderkleding, wintercollectie, tevens positiekleding. Elke week nieuwe inbreng. Samsam Baby- en Kinderkleding, Zwolseweg 6, Heerde. www.samsamkinderkleding.nl

erom die te achterhalen wanneer u wilt afrekenen met uw burn out klachten. Dat is niet altijd makkelijk en ook niet altijd leuk. Het kan u wel enorm veel opleveren voor het leven dat nog voor u ligt, zowel in werk als in prive. Omdat er net zo goed sprake is van lichamelijke als van mentale klachten is een zogeheten multi-disciplinaire behandeling dan het meest logisch om te volgen. Daarin kan aandacht zijn voor alles dat voor u relevant is. Onze ervaring is, dat om burn out klachten te overwinnen het heel belangrijk is om de echte oorzaken te achterhalen. Wat maakt dat uw accu steeds leeg staat? Meer weten over het CIR en onze aanpak? www.cir.nl, info@cir.nl of het algemene informatienummer (038) 426 5402. Het CIR verzorgt poliklinische revalidatietrajecten op de volgende locaties: Amsterdam, Arnhem en Zwolle. Hartelijke groet, Namens het CIR Bas Smallenbroek

Voor informatie kijk op onze website www.mussennest.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 48

Leerlingen de Parel planten viooltjes

Presentatie Kerstverhaal voor De Schatkoffer HATTEM- Voorlezen met gebruik van de kamishibai/vertelkast is al vele jaren een beproefde vertelmethode. Het is een doeltreffende een sfeervolle manier om verhalen te vertellen aan groepen kinderen. In de kamishibai- een houten minitheater- staat een set geïllustreerde platen, waarvan de voorste zichtbaar is voor het jonge publiek. Woensdag 14 november wordt de set vertelplaten van het Kerstverhaal officieel gepresenteerd bij Christelijke Boekwinkel De Fontein in Hattem. Na het officiële gedeelte zal het Kerstverhaal aan de kinderen worden verteld.

Elly Zuiderveld, bekend van o.a. De Wiebelwagen komt samen met de kinderen zingen. Willeke Brouwer gaat aansluitend sneltekenen. Hierbij maakt ze voor jou een tekening op verzoek. Je mag ook een handtekening vragen van alle bekende mensen die er die middag zijn. Boekhandel De Fontein heeft de Schatkoffer aangeschaft. Deze is te huur. Vraag vrijblijvend voor informatie. Kijk ook op www.deschatkoffer.nl. Aanvang: 15.00 uur. Boekhandel De Fontein, Kerkstraat 32, Hattem, tel. 0384440796, e-mail info@fonteinhattem.nl.

De Praotstoel

WAPENVELD – “Juf, ik heb gelakte nagels!!”. Dat was de verschrikte uitroep van een van de meisjes uit de groep 7/8 voor ze zagen wat hun bijzondere opdracht was: tientallen viooltjes planten in een aantal boomspiegels rond het W.H. van de Pollplein in Wapenveld. Dit in over-

leg met de Dorpsraad Wapenveld. Op de uitroep van het meisje, reageerde juf Hermien van Gelder praktisch: “Haal eerst een viooltje uit de pot en gebruik het potje om gaten te maken”. Na het verdwijnen van de geraniumpiramides die de hele zomer het dorp hebben opgefleurd, is er toch kleur rond

het plein dankzij de viooltjes. Hermien van Gelder bood namens De Parel aan om de kinderen de viooltjes te laten planten en dat werd dankbaar geaccepteerd. “Dit is wel leuk, zo maken we Wapenveld mooier’, was de reactie van de kinderen na het klaren van de klus.

EPE/HEERDE- Op 10 november gaat Cor Rorije voor De Praotsoel naar Vaassen. Daar zal hij tussen 10.00 en 11.00 uur kijken in de Rank waar de Kleindierenshow plaatsvindt. Even voor 11.00 uur zal hij razend snel de Dorpsstraat moeten oversteken om bij het Museum Vaassen Historie te komen. Daar gaat hij een winkel inrichting bekijken van

rond 1930. Natuurlijk zijn de uitgaanstips gereed in de EvenementenAgenda van Hetty Kolkman. De presentatie in de studio en de techniek is van Tonnie van Dommelen. Tussn 9e en 10e dreijt Jordy Liefers disse keer streektaalplaeties uit Aoveriesel. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen.

Ontbijten op de Parkschool

Edelherten: de rumoermakers zijn nu stil EPE- Nu de bronstijd van de edelherten is afgelopen, neemt de rust toe in de natuurgebieden van stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Het mannelijk wild, de rumoermakers van de afgelopen maanden, houdt zich stil. In plaats van herrie te maken gaan ze van half oktober tot half december op zoek naar voedsel, zoals eikels en gras. “Ze gaan vreten, vreten en

vreten”, zegt boswachter John ter Horst. ”Ze moeten reserves aanleggen voor de winter, want je weet maar nooit hoe streng die wordt.” Wie herten wil zien kan daarom begin november het beste het bos ingaan als de vruchten, zoals eikels, van de bomen vallen. Ook is het mogelijk herten en ander wild te bekijken vanaf de wildobservatieposten van het Geldersch Landschap

en Geldersche Kasteelen. Er zijn er drie. De observatiepost op de Dellen, nabij Epe, is niet vrij toegankelijk. Wel kan er een afspraak voor worden gemaakt en vinden er soms excursies plaats. Wel vrij toegankelijk zijn de wildobservatieposten op de Loenermark en het Wekeromse Zand. Voor meer informatie, onder meer over de wildobservatieposten: www.mooigelderland.nl.

Intocht van Sinterklaas

HEERDE- Woensdag rook het heerlijk naar vers gebakken brood in de Parkschool te Heerde. In de klassen lagen er deze ochtend geen rekenschriften klaar, maar stonden er bordjes met bestek klaar. Het was namelijk Nationaal Schoolontbijt. Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Want wie opstaat, is

zeker tussen de 6 en 8 uren zonder eten geweest. Het ontbijt is er voor om weer energie in te nemen die er voor zorgt dat iemand de dag weer door kan. En dat is vooral op school erg belangrijk. Want rekenen, lezen, schrijven en samen spelen kost veel energie. In de klassen was het gezellig en er werd goed gegeten.

Damuitslagen

HATTEM- Sinterklaas komt samen met zijn zwarte Pieten aan in de haven van Hattem op zaterdag 17 november om 14.00 uur. Let op: dit is een half uur later dan andere jaren. Als verrassing komt Sinterklaas nu van de andere kant de haven ingevaren. Dit jaar komt de Sint via het Apeldoornse kanaal. Om 13.00 uur gaat de Sinterklaasboot door de Hezenbergersluis aan de Kanaaldijk. Vanaf 13.30 kunnen kinderen vervolgens met hun ouders langs het Apeldoornse kanaal meefietsen naar Hattem. In de haven wordt Sinterklaas hartelijk welkom geheten door de burgemeester en hopelijk ook door een heleboel zingende en juichende kinderen. Muziekvereniging Ontwaakt in de vorm

van de Hanewakkers loopt mee met de Sinterklaas-koets in de optocht door de winkelstraten en speelt vrolijke Sinterklaasliedjes. Radio & TV Hattem zijn ook aanwezig bij de Sinterklaasintocht. De route is als volgt; vanuit de haven gaan ze via de Dijkpoort, Kruisstraat, Kerkstraat, Achterstraat, Ridderstraat, Kerkhofstraat naar de Markt. De organisatie hoopt dat jullie allemaal met de koets van de Sint meelopen of aan de route staan. Op de Markt staat een groot podium klaar voor een spetterende Sinterklaasshow met veel Sinterklaasliedjes en Pieten-zumba. Het wordt zeker weer een onvergetelijk Sinterklaasfeest. Komen jullie ook? Na afloop van de show lopen

Sinterklaas met de Pieten en de Hanewakkers door de winkelstraten. TV Hattem gaat live uitzenden van de markt vanaf 14.15 uur. Het verslag van de intocht is zaterdag 17 november te zien van 18.30 tot 18.50 uur. Van maandag 19 november t/m donderdag 22 november is elke dag van 17.55 tot 18.30 een herhaling te zien van de show op de markt. Aansluitend is van 18.30 tot 18.50 een herhaling van het verslag van de intocht te zien. De uitzendingen kunt u ook bekijken op het RTV Hattem YouTube kanaal. De radiopieten zijn ook dit jaar van de partij. Op Radio Hattem hoor je ze live vanaf de boot op weg naar Hattem. En natuurlijk ook als de Sint aankomt in de haven.

HEERDE/OENE- Onlangs speelde damclub Hoorn/O.G. Oene de vierde ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen waren: J. van Ommen – B. Koetsier 0-2, L.G. Brummelkamp - T. de Weerd 2-0, T. Tellegen – W. Muller 2-0, J. Vahl – T. van de Mars 2-0, A. Harms - T. Bijsterbosch 1-1. H. Boeve – H. van Ommen 0-2. Vorige week speelde damclub Hoorn/O.G. Oene de derde ronde voor de provinciale Overijsselse dambond. Ditmaal in Genemuiden tegen O&O 2. Het werd uiteinde-

lijk een 9-3 nederlaag. De uitslagen: O&O2 – Hoorn/Oene: W. van Olst – H. van Ommen 1-1, G.J. Beldman - L.G. Brummelkamp 2-0, B. Bakker – B. Koetsier 2-0, J. Heutink – W. Muller 0-2, J.W. van Dijk – A. Harms 2-0, J. Meiresonne – T. Bijsterbosch 2-0. De overige leden speelden thuis voor de interne bekercompetitie. De uitslagen waren: G.A. Groothedde – J. van Ommen 0-2, T. Tellegen – T. van de Mars 2-0, H. Boeve - H.B. Sanders 2-0, K. Fiks – M. van Lohuizen 0-2.

HEERDE- De dames van v.v. “Heerde” timmeren op alle fronten aan de weg, wat als resultaat geeft, een leuk, gezellig elftal die een aardig potje begint te voetballen en goed van materialen is voorzien. Afgelopen week

hebben de dames van v.v. “Heerde” nieuwe sporttassen in ontvangst genomen. Deze zijn gesponsord door 4KFLEX by Korrels. De heer Sonnega kreeg als dank voor dit gulle gebaar een bos bloemen van de dames.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 49 2

Voordelig sporten in Emst Alvast wat pondjes kwijt met de decembermaand in zicht, of gewoon gezellig een avondje sportief bezig zijn: bij Gymnastiekvereniging SVA in Emst (gymzaal “De Hezebrink”) bent u aan het juiste adres! Dus kom gerust bij ons langs en doe een keer vrijblijvend mee. Onze professionele instructrice Maureen Wellens maakt u ongetwijfeld enthousiast.

MY STORY. MY DESIGN. Charms in sterling silver starting at € 19,–

Bij SVA Emst betaalt u geen inschrijfkosten en onze contributie bedraagt slechts EUR 15,00 per maand (jeugdleden EUR 10,00). Voor al onze activiteiten, kijk op www.sva-emst.nl of bel: 0578-628784 (Amanda Jacobs). Lestijden ma 16.00-17.00 Aerobics Kidsgroep t/m 7 jaar ma 17.00-18.00 Aerobics Jeugd t/m 12 jaar ma 18.00-19.00 Aerobics Jeugd 13 jaar en ouder ma 19.00-20.00 Aerobics volwassenen dames ma 20.00-21.00 Aerobics volwassenen dames ma 21.00-22.00 Aerobics volwassenen heren

He called me his little princess

di 09.15-10.15 Zumba di di di di di

16.30-17.30 Gymnastiek Jeugd vanaf 4 jaar 17.30-18.30 Gymnastiek Jeugd vanaf 6 jaar 18.30-19.30 Streetdance meisjes vanaf 13 jaar 19.30-20.30 Zumba 20.30-21.30 Badminton

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Fruitbomen v.a. 6 euro Bij besteding vanaf 25 euro aan fruitbomen ... Bayer spray t.w.v. 11,95 kado !! Op = Op ! Een doos plaatmos nu ............................................................ 2,95 100 Tulpenbollen nu ............................................................... 6,95 Amarillesbol v.a. ..................................................................... 2,75 Herfstmanden v.a. ................................................................... 4,95 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Leilinde v.a. .......................................................................... 41,00 Liguster en beukenhaag v.a. ................................................... 0,35 Potgrond 5 zak RHP à 40 ltr. ................................................. 11,00 10 zak tuinaarde ..................................................................... 9,75 Diverse (Kerst)artikelen ............................................ 70% korting Hondenbrok Adult 20 kilo ................................................... 18,95

www.pandora.net

COMBINEER & CREËER JE EIGEN STIJL TIJDENS DE EXCLUSIEVE PANDORA LADIES NIGHT U bent van harte welkom bij Juwelier Huijssoon hoofdstraat 66 š 8161 AK Epe Datum: 12 november š Tijdstip: 18:30 – 21:30

Bij besteding meer dan 20 euro ..... Presentje cadeau !

Nieuwe collectie binnenpotten/decoratie en volop creatieve herfstarrangementen ! Violen, vogelvoer, heide en bloembollen. Super scherpe prijzen ! Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Wintergerechten t Kop Erwtensoep,

€ 4,50

Bruine Bonensoep

€ 4,50

Goulashsoep

€ 4,50

Geserveerd met 1 plak roggebrood met spek

t Bord Erwtensoep

Tuinderij Doorn

Ttomaten, paprika, aubergine, pepers Kerkdijk 3 te Heerde diverse soorten sla alles milieu bewust geteeld

Aardappelen: Surprise, Parel, Bildtstar DEZE WEEK Witlof 500 gr. ....0,90 Winkeltje open op: vrijdag

8.30 - 17.00

zaterdag

8.30 - 13.00

Boerenkool aan de stronk kg.... 1,30

€ 6,60

Bruine Bonensoep

€ 6,60

Goulashsoep

€ 6,60

Geserveerd met 2 plakken roggebrood met spek

Huisgemaakte stamppot t Boerenkool, Zuurkool of Hutspot

€ 12,00

Geserveerd met rookworst of speklapjes,

Wildbouillon

of bal gehakt, jus en zuur

t Houthakkersmaal

€ 19,50

Hennie Schuurman

… jarenlange ervaring als coupeuse … redelijke prijs

(met aardappelpuree, gemende sla en wintergroente)

Hoofdgerechten*: € 17,50 t Wildstoofpotje t Wildzwijnrollade met Honing-tijmsaus € 18,75 € 20,00 t Hertenbiefstuk (met bospaddestoelen)

(kletskoppen, kaneelijs, karamelsaus en slagroom)

* Bij het hoofdgerecht worden aardappelpuree,

Bel voor info/afspraak

06-10409370 Kavelweg 12, 8181 SX Heerde

Parelhoenderbout met bospaddenstoelensaus

Voorgerechten: t Gebonden wildsoep (met bospaddestoelen) € 4,75 € 8,25 t Wildpaté met Cranberrysaus t Carpaccio van hert (met pepermayonaise) € 11,00

… voor aanpassing van uw kleding … langer, korter, breder, smaller, reparaties,etc.

(met kastanje champignons, Cantharellen en Shil-take)

(ragout van kip,varkensvlees en rundvlees)

Wildgerechten Naai- en Verstelservice

Maandmenu : € 26.00

gemengde salade en wintergroente geserveerd.

Maandmenu ijs November

Wij zijn ook op de site http://www.VakantieVeiling.nl te vinden.

Met keus van de gehele kaart

Eperweg 55, 8181 EV HEERDE - tel. 0578-691591 e-mail: info@dekeet.nl www.dekeet.nl www.brasserie-meet-eat.nl


SCHAAPSKOOI

-

PA G I N A 250 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

PROEVERIJ VRIJDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 18.00 UUR OP DE MARKT HEERDE MARKTSLAGER VAN BUSSEL OENE

Donderdag sta ndplek

Tel. 0578- 628700

(bij het gemeen tehuis)

Epe

8.30- 13.00 uu r. Vrijdag markt Heerde 13.00- 18.00 uur

Onze weekaabiedingen

Grote bak kibbeling

6,00

2 kg

BALKENBRIJ 500 gram ................. MAGERE RUNDER RIBLAPPEN 500 gram .................

2,95

4 Haringen

6,00

3,95

DIK BEVLEESDE RIBBEN kilo ........................... 3,95

1,75 3 voor ................................. 4,50

2e 250 gr voor

4,00 1,00

Met bon!

Groenten en fruit

1,80

Bij ons nu verkrijgbaar Chia zaad, Inca berries en Moerbei bessen

250 gr

Jan van Dalen

2,75

per stuk ..............................

250 gram .............................

6,95

Warm gebakken kibbeling

Evert Kok

Rijstcrackers

Choco rum rozijnen

Mexicaanse kip Natuurlijk bij uw Marktpoelier

www.marktslagervanbussel.nl

250 gram nu voor ..............

t.o. ETOS

12,00

1 k il o

PITTIGE GEKRUIDE DROGE WORSTJES nu ................... 4 voor 2,95

Powermix

Kipdijfilet

Roomboter amandel speculaas 4 voor 3,50 Puddingbroodjes 3 + 1 gratis = 3,00 Bruin vloer sesam brood nu 1,00

Super zoete mandarijnen zonder pit 2 kilo 3,95 LET OP Rubens appelen 2 kilo 2,95 1 Super ananas 1,00

Belle de Hollande romig belegen kilo nu

5,95

Bildtstar 10 kilo 4,95

Te huur, ruim woonhuis in het centrum van Heerde. Deze woning is uitermate geschikt voor diegene die tijdelijk (maximaal 2 jaar) veel en vooral betaalbare ruimte zoekt. Op de begane grond is een grote woonkamer van ca. 40 m2, keuken, 2e ruimte van ca. 28m2 als praktijkruimte/studeerkamer, slaapkamer en 2 aansluitende ruimtes, douche, toilet en hal met toegang tot kelder. Op de verdieping maar liefst 4 slaapkamers met inbouwkasten en 2 kamers van ca. 7m2 en uiteraard toilet en badkamer voorzien van ligbad. Voorzien van een aangebouwde ruime garage met zolder, aan een rustige weg gelegen, ruime tuin aan achterzijde en toch binnen 200 meter van het dorpscentrum van Heerde. Huurprijs excl. gas/water/elektra € 795,00 euro per maand. Gegadigden dienen zich voor 21 november te melden op 06-57337628.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

Binnenkort ook gevestigd in Epe

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 5 21

! g r o z e z n o , t n e m e n e v e Uw

or o v g n i t h c oorli v e g d i r b Cam ingen l r e e l s u l -p 20.15 uur atheneum van 19.00 – derdag 15 eerde, don

november

578-693411

l of bel 0 ordgouw.n zuijen@no

H

n bij hbe

Meld je aa

Wie komt Streek Evenementen versterken? Als ZZP-er ben ik 4 jaar geleden begonnen met een organisatiebureau in het opzetten van markten en braderieën voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast krijg ik opdrachten uit het bedrijfsleven die heel divers kunnen zijn. Gezien de groei van het bedrijf ben ik op zoek naar iemand die mij kan ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden als;

Allround medewerker M/V

4-20 uur per week

Heb jij: * Minimaal Mbo-niveau door kennis en/of ervaring * Kennis van Word, Excel en Internet * Een rijbewijs B + E en een auto tot je beschikking * Goede communicatieve eigenschappen en organisatietalent * Flexibiliteit en kun je ook doortastend optreden * De mogelijkheid om ook tijdens schoolvakanties en op zaterdag te werken Dan bied ik jou: * Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf * Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en inbreng * Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijk een baan voor langere tijd

g n i g a d t i u ra Wil jij ext m? u e n e h t a op het Atheneum-plus r tificaat e c e g id r b m a C met g tot geeft jou toegan ereldwijd! universiteiten w

Ben je geïnteresseerd? Email jouw CV dan voor 15 november aanstaande naar reinie@streekevenementen.nl Voor meer informatie over het bedrijf kun je ook kijken op www.streekevenementen.nl of contact opnemen met Reinie van de Streek, tel. 0578-692648 (tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.30 uur).

www.noordgouw.nl

Axxent Metaal is een jong modern metaalbewerkingsbedrijf gevestigd in Vaassen. Alle verschillende metaal,- en kunststofsoorten, kunnen door onze vakbekwame medewerkers worden bewerkt met behulp van ons uitgebreide machinepark. Om welke bewerking het ook gaat, laswerk, draai/freeswerk, knip/zetwerk, laserwerk etc., het (af)leveren van een kwaliteitsproduct is waar Axxent Metaal voor staat. Steeds meer opdrachtgevers weten ons daardoor te vinden. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

(meewerkend) werkvoorbereider/calculator Voor minimaal 20 uur per week.

Functie inhoud/taken: - Calculaties maken voor met name draai- en freeswerk - Planningswerkzaamheden - Inkoop materialen - Meewerken in de productie - Aansturen andere draaiers/frezers Wij vragen: - Ervaring in het maken van calculaties - Ervaring in draai,- en freeswerk zowel CNC als conventioneel - Tekening kunnen lezen (Cad/Solidworks) - Zelfstandigheid en een flexibele instelling - Klantgerichtheid Wil je meer weten over deze functie? Dan kun je contact opnemen met dhr. JH van den Brink, tel. 0578-574457 Je sollicitatie mag je bij voorkeur mailen naar; wvanasselt@axxent.nl

adres Runnenbergweg 5a, 8171 MC Vaassen. Tel: (0578) 57 4457 E-mail: info@axxentmetaal.nl internet: www.axxentmetaal.nl

BONFIX B.V. verkoopt de meest uiteenlopende industriële en sanitaire messing kranen, knelfittingen en koppelingen voor slangen en leidingen. Topkwaliteit, een breed assortiment en snelle levering zijn de pijlers waarop dit succesvolle Nederlandse bedrijf is gebaseerd. Voortdurend onderzoek en innovatie staat aan de basis van de toonaangevende positie van BONFIX in Europa ook qua distributie.

BONFIX B.V. is een gezond en gestaag groeiend bedrijf. Onze klanten roemen onder meer onze goede service en snelle afhandeling van orders. Om die reputatie te waarborgen zoeken we een enthousiaste, sterk gemotiveerde

MAGAZIJN MEDEWERKER Uw functie: ■ orderverwerking; ■ het op orde houden van het magazijn; ■ assisteren bij de ontvangst/opslag van ingekochte goederen en het controleren van de goederenstroom. Uw profiel: ■ u bent tussen de 20 en 35 jaar; ■ u kunt zich vinden in onze bedrijfsfilosofie: "we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen"; ■ u beschikt over een reachheftruck certificaat; ■ u bent rekenvaardig; ■ u bent klantvriendelijk; ■ u bent zelfstandig en beschikt over de juiste teamgeest; ■ u bent woonachtig in of nabij Zwolle; ■ het hebben van het EHBO/AED diploma is een pré; ■ harde werker, doorpakker, secuur en netjes; ■ géén 8 tot 5 mentaliteit, in de toekomst kunnen de werktijden worden aangepast van 8:00 - 19:00 uur. Wij bieden: Een zelfstandige functie bij een dynamisch bedrijf, dat wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer met een hoge mate van onderlinge betrokkenheid. Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 21 november a.s. uw sollicitatie voorzien van cv en pasfoto naar BONFIX B.V. t.a.v. mevr. M.J. Rohmensen, personeelszaken of per email naar personeelszaken@bonfix.nl Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

BONFIX B.V. Holsteinstraat 4 8028 RT ZWOLLE

Tel. 088 - 46 00 794 info@bonfix.nl www.bonfix.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 52

Knettersklup Emst

EMST- Ter gelegenheid van Halloween zijn de kinderen van de Knettersklup in Emst geschminkt. Kinderen van groep 5 t/m 8 zijn elke woensdagmiddag welkom bij de Knettersklup van Stichting Koppel voor allerlei leuke, gezellige, creatieve en leerzame activiteiten. Kinderen hoeven zich niet van tevoren op te geven, maar mogen zo binnenlopen en meedoen. Helaas is het einde van de Knettersklup in zicht. Als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen is er in 2013 geen geld meer beschikbaar voor het kinderwerk. Na de krokusvakantie zal de Knettersklup dan ook de deuren sluiten. Tenzij een aantal vrijwilligers opstaat dat met de Knettersklup door willen gaan. Misschien zijn er in Emst ouders die dit leuk

vinden, of iemand met een SPWopleiding zonder werk die hiermee enorm veel ervaring op kan doen, of een gepensioneerde schooljuf die het contact met kinderen mist. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op met Meggie Moors van Koppel, tel. 0578-627314 of m.moors@koppelepe.nl. U kunt gerust ook een keer binnenlopen op woensdagmiddag om de sfeer te proeven. Het kinderwerk bij de Knettersklup is in het jeugdhonk De Vrije Inloop in Emst, achter de Hezebrink, elke woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Kosten: 1 euro. Meer informatie over het kinderwerk en het programma tot de kerstvakantie is te lezen op de website van Stichting Koppel: www. koppelepe.nl, tel. 0578-676767.

Kerstmarkt Welsum WELSUM- Ook dit jaar wordt in Welsum een gezellige kerstmarkt gehouden. Als decor voor de kerstmarkt is evenals vorig jaar gekozen voor het Dorpshuis De Bongerd. De grote zaal wordt vanzelfsprekend omgetoverd tot een levendige kerstmarkt. Deze kerstmarkt vindt plaats

op vrijdag 21 december van 16.00 uur tot 21.00 uur. De inschrijving is inmiddels gestart en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Hebt u interesse in een kraam of standplaats dan kunt u contact opnemen met tel. 06-16387064. Aanmelden kan tot zaterdag 8 december.

Controle fietsverlichting EPE- De politie heeft vrijdagavond 2 november in het centrum van Epe een fietsverlichtingscontrole gehouden. Het voeren van goede fietsverlichting is van levensbelang in de donkere maanden van het jaar. Tien fietsers kregen vrijdagavond een bekeuring omdat ze geen goede verlichting voerden. Zij kregen een setje ledlampjes om toch veilig thuis te komen. Jaarlijks gebeuren er in de donkere maanden meer ongevallen doordat fietsers zonder (goede) verlichting de weg op gaan. Hoewel er geen exacte ongevalcijfers bekend zijn, is het wel duidelijk dat fietsers die onverlicht de weg op gaan regelmatig betrokken zijn bij een ongeval of bijna-ongeval. De komende tijd houdt de politie regelmatig fietsverlichtingscontroles.

Muzikaal optreden VAASSEN- Woensdag 14 november vindt er een muzikaal optreden plaats in Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen. Tijdens deze avond komt Het Eper Wegpiraten Koor optreden in de wintertuin. Het koor staat o.l.v. de dirigent Dhr. W. van Huffelen en wordt begeleid door 3 accordeonisten en 1 keyboardspeler. Het optreden begint om 20.00 uur, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. Belangstellenden uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes à 3,50 euro zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het optreden. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

Culinaire workshop HEERDE- Op donderdagavond 22 november organiseert groentespecialist Gerhard van den Belt van Het Heerder Fruithuis een workshop voor consumenten met voedselovergevoeligheid. De workshop avond maakt onderdeel uit van de cursus ‘Voedselovergevoeligheid voor de groentespecialist’ die Gerhard van den Belt dit najaar volgt. Met het organiseren van een culinaire workshop voedselovergevoeligheid speelt Het Heerder Fruithuis in op de ontwikkelingen in de samenleving. Nog steeds lijkt het aantal mensen dat te maken heeft met voedselovergevoeligheid toe te nemen en dit heeft veel impact op de maatschappij. “Er is meer kennis nodig om de consument op termijn het vertrouwen te kunnen blijven geven”, aldus Gerhard van den Belt. “Het organiseren van een workshop voedselovergevoeligheid voor consumenten

op de winkelvloer is uniek, maar wij willen consumenten op die manier laten zien dat een voedselovergevoeligheid geen beperking is maar juist een kans om (weer) te genieten van de veelzijdigheid van verse producten.” De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met culinair schrijver en TV-kok Larisse van der Haar-Buijze. Larisse is al ruim zeven jaar ervaringsdeskundige op het gebied van voedselovergevoeligheid. De workshop start om 19.30 uur. Aanmelding voor de workshop is gewenst en deelname is kosteloos. Voor meer informatie over deze workshop of aanmelden, kunt u contact opnemen met uw groentespecialist Het Heerder Fruithuis, Dorpsstraat 23 8181 HL Heerde, tel. 0578-691504, opgeven bij Gerhard. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Gareth Pearson live in Epe EPE- Op woensdag 7 november geeft de Engelse gitarist Gareth Pearson een huiskamerconcert in Epe (Wissel). Hij komt zijn tweede album Urban Echoes vol. 2 die net uitgekomen is, voorstellen. Gareth heeft inmiddels in vele landen zijn naam op gitaargebied gevestigd met zijn virtuoos muzikale stijl, waarin hij gevoelige interpretaties afwisselt met opzwepende uitbarstingen van gitaargeweld. Tijdens zijn vorige tournees waren de concerten zonder uitzondering een doorslaand succes. Een unieke kans om deze gitarist, die o.a. Jan Akkerman en Tommy Emmanuel tot zijn fans kan rekenen, van dichtbij aan het

werk te zien. Aangezien het een huiskamerconcert betreft, is reserveren noodzakelijk. Reserveren kan via een email naar studio@gitaarspel.nl. Vermeld hierin het aantal mensen. U krijgt een antwoord, met daarin ook de gegevens over de locatie. Entree: 15 euro (incl.2 consumpties). Aanvang: 20.15 uur.

Oener Pie in finale Smaak van Nederland

Geld weg EPE- In een woning aan de Brinkgreverweg in Epe is donderdag 1 november ingebroken. Er werd geld weggenomen. De inbraak werd donderdagmiddag 1 november rond

13.00 uur ontdekt en gemeld bij de politie. Om in de woning te komen hebben de daders een raam geforceerd. Vervolgens werd geld weggenomen.

Stichting IJsselhoeven organiseert Energiedag OENE- De van oorsprong Engelse Pie, die door Leon van der Poll uit Oene naar Nederland is gehaald, staat in de finale van Smaak van Nederland. Voor de vijfde keer wordt de Smaakvol-erkenning uitgereikt, Het is dé sterrenstatus voor het lekkerste product van Nederlandse bodem. Naast de landelijke discussie van bekende foodrecensenten en vakspecialisten mag nu ook de consument zelf meestemmen. Stem op www.syntens.nl/ desmaakvannl en maak de Pie uit Oene het smaakvolste product van Nederland. Vorig jaar kwam Leon van der Poll op het idee om het concept van Pie vanuit Engeland naar Nederland te halen. Hij was op

zoek naar een eerlijk, authentiek en smaakvol product dat voldoet aan de behoefte van het kookgemak. En dat vond hij in de Pie, een culinair hoogstandje. De ingrediënten komen van de zelf slachtende slager in Oene, Ter Weele, in die zin een echt streekproduct. Naast de verkoop bij Ter Weele kunt u de Pie proeven op meerdere streekmarkten, fairs en evenementen, zoals Spirit of Winter in Apeldoorn 14 t/m 18 november, Kerstmarkt Vaassen 14 t/m 16 cecember en Kerstmarkt Zwolle bij De Nooterhof 16 december, waar Leon met zijn Pie’s aanwezig is. De Smaak van Nederland is een initiatief van Syntens om onder meer andere ondernemers te ontmoeten

en om te leren van elkaar en van deskundigen. Daarnaast is het dé plek waar ondernemers uitgedaagd worden om een volgende stap te zetten met hun ondernemerschap. Je doet ook niet zomaar mee. De criteria zijn streng. Er wordt beoordeeld op smaak, concept, beschikbaarheid en ondernemerschap én op duurzaamheid. Wat dat betreft maakt de Pie van Leon van der Poll uit Oene een goede kans om de te winnen, de Pie is authentiek, duurzaam, puur en eerlijk. Wilt u ook dat de Pie uit Oene dé Smaak van Nederland wordt en deze wedstrijd wint, stem dan op www.syntens.nl/ smaakvannl. Dit kan nog tot 13 november, dan is de finale.

WELSUM- Op zaterdag 17 november organiseert Stichting IJsselhoeven een dag die geheel in het teken zal staan van energie. Zowel energiebesparende mogelijkheden als informatie over duurzame vormen van energieopwekking zullen aan de orde komen. Deze dag is dan ook uitermate interessant voor alle bewoners van monumentale boerderijen in de hele IJsselvallei (van Zwolle tot Arnhem). Deze themadag wordt gehouden op de boerderij ‘De Blankemate’ , aan de Blankematerweg 2 in Nijbroek (navigatiesysteem einde Arkerstraat, Welsum). Het programma start rond 10.00 uur met een presentatie van de resultaten van de uitgevoerde energieonderzoeken door Mirjam ten Hove. Na de ope-

ning worden op de De Blankemate in verschillende ruimtes toelichtingen gegeven door deskundigen over het toepassen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen liggen op het vlak van bijvoorbeeld extra isolatie, achterzetramen en het voorkomen van tocht. Op de deel van de De Blankemate zal een aantal stands aanwezig zijn waar geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over duurzame energietechnieken en isolatiemateriaal, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, hout-cv-ketels, zonnepanelen en energiezuinige stalverlichting. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jurgen Neimeijer, e-mail: jurgen.neimeijer@pratensis.nl, tel. 06-14882335.


SCHAAPSKOOI

-

PA G I N A 253 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE ARTIKELEN OP AFSTAND

STONE/ROSE DESSIN

KUNSTSTOF

diverse modellen zeer luxe gedetailleerd schaal 1:14

diverse kleuren luxe bont-look 150x200 cm

met houten steel 121x41 cm

BESTUURBARE WOON DEKEN FERRARI

SNEEUW SCHUIVER

18.95 10.95 3.29 bijpassend SIER KUSSEN 45x45 cm

emmer STROOI ZOUT 7,5 kg

HOME&STYLING

SINTERKLAAS

KATOEN

hout met zinken dak wit of bruin 49x19x19 cm incl. 3 sfeerlichten

maak heerlijke cupcakes met speculaas topping en leuke decoratie voor 12 cupcakes

diverse kleuren en prints lange mouw maten M-XXL

7.95

2.49

3.79

SFEER CUPCAKE LANTAARN KIT

Elders 14.95 19.95

ROMANTIC

8.95

RUSTIEK KAARS basic of twisted diverse kleuren 7x9 cm idem 7x14 cm

1.35

bolkaars 9x9 cm

0.98

LED

Elders 1.99 2.99

MEISJES

1.29

NACHT HEMD

diverse kleuren en prints o.a. Snoopy, Mickey, TinkerBell en Dora katoen maten 92-158

0.89

Elders 5.95 7.95

KERST

2.99

keuze uit diverse artikelen voor het maken van je eigen kerstkaarten

2.39

DECO STICKERS

0.49

katoen HEREN POLO maten M-XXL

6.59 -

L'OREAL

3.19

ELVIVE CONDITIONER diverse soorten

SFEER KNUTSEL VERLICHTING MATERIAAL parelverlichting: 1 meter, 20 lamps metalen bol: 180 cm, 10 lamps

HEREN SHIRT

0.79

400 ML Elders 2.99 3.59

KATOEN/ELASTAN

1.59

KINDER SOKKEN diverse kleuren en dessins hoog of quarter model maten 23-38

3 PA A R Elders 2.19 2.49

1.49

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 04-11 t/m za. 10-11 in Nederlandse filialen.

diverse modellen BESTUURBARE AUTO schaal 1:24


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 54

Talentenregio gemeenten ondertekenen pilotcontract

Evensong in Andreaskerk HATTEM- Op zondag 11 november is er ’s avonds om 19.00 uur – uitgaande van de hervormde wijkgemeente Zuidwijk – voor het eerst een Evensong in de Grote- of Andreaskerk. Een Evensong (ook wel Choral Evensong genoemd) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst wordt gezongen. Er wordt niet in gepreekt, wel is er dit keer een kort gedeelte van gelezen “gedachten” bij de lezingen. De Evensong vindt haar oorsprong in de Anglicaanse kerk, maar wordt de laatste jaren ook in steeds meer kerken in ons land toegepast. Vocale medewerking aan deze Evensong wordt verleend door de Andreascantorij o.l.v. Raghna Wissink. De

cantorij zal zowel à capella zingen als met orgelbegeleiding. Organist bij deze dienst is Sander van den Houten. Ook is er in deze Evensong ruimte voor gemeentezang. Voorganger en liturg is Ds. Egbert R. Veen. Lector is Toos de Leeuw-van Keulen. Omdat de opstelling van de cantorij in deze dienst onder het grote orgel is, is daar deze avond ook het liturgisch centrum naar toe verplaatst. De zitplaatsen in de kerk zijn voor deze bijzondere dienst dan ook omgekeerd, zodat de kerkgangers zicht hebben op o.a. cantorij en orgel. Op deze avond is de hoofdingang gesloten en zijn beide zijingangen van de kerk geopend. Vanaf 18.30 uur kan men hier toegang krijgen tot de kerk.

Ledenavond REGIO- Talentenregio – een samenwerkingsverband van 15 gemeenten – biedt zzp-ers en bedrijven een kans tijdelijke klussen/ vacatures te doen bij 9 deelnemende gemeenten. Negen van de vijftien Talentenregio gemeenten hebben op 31 oktober een contract getekend met Gemeente-Marktplaats. De gemeenten Dalfsen, Hattem, Heerde, Kampen, Olde-

broek, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland geven hiermee het startsein voor een pilot, gedurende één jaar, voor de inhuur van tijdelijk personeel met externe partner GemeenteMarktplaats. Tijdelijke klussen/ vacatures die niet via de Talentenregio Klussenmarkt worden vervuld, worden aangeboden op de marktplaats. De marktplaats

Cadeautjesmarkt

Leukste restaurant van Epe

HEERDE- Zaterdag 10 november van 10.00 tot 14.00 uur houden Dinie Beute en Wilma van de Streek weer een cadeautjesmarkt. Er worden o.a. baby- en poppenkleertjes, rieten poppenwagentjes, quiltcadeautjes, jam, kaarten, gastendoekjes, kransen en bloemstukjes verkocht. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de “Stichting red een kind”. Kom vrijblijvend een kijkje nemen, de koffie staat klaar aan de W.D. van Dommelenstraat 33, Heerde.

EPE- Ieder restaurant in de gemeente Epe maakt nu kans op de titel “Leukste restaurant van de gemeente Epe”! Via www.restaurantverkiezing.nl kan een stem uitgebracht worden op het restaurant dat naar de mening van de gasten het leukste is van de gemeente. Leukste restaurant van de gemeente Epe word je niet zomaar. Hiervoor krijgen de restaurants van Epe tot 25 november de tijd om zoveel mogelijk stemmen te werven onder de leden die daarnaast ook het restaurant moeten beoordelen op een vijftal criteria: sfeer/ambiance, klantvriendelijkheid, prijs/ kwaliteit-verhouding, inrichting en service. Binnen de gemeente Epe worden twee restaurants genomineerd voor de provinciale ronde: het restaurant met de meeste stem-

is een digitale ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van inhuur van personeel van aanbestedende diensten en dienstverleners en leveranciers samenkomen. Het is een mini aanbestedingsprocedure als rechtsgeldig alternatief voor een (Europese) aanbesteding. De Het biedt de mogelijkheid om inhuur van derden te stroomlijnen op heldere en transparante wijze.

men en het restaurant met de beste beoordelingen. De provinciewinnaars worden op 17 december uitgenodigd in het Steigenberger Kurhaus Hotel voor een feestelijke awarduitreiking waar ook de landelijke winnaar bekend wordt gemaakt. Daarnaast wordt er per stem (waarbij men toestemming geeft om de nieuwsbrieven van partners te ontvangen) in totaal 0,05 cent gedoneerd aan Pink Ribbon door de partners van de verkiezing. Pink Ribbon zet zich in tegen borstkanker en voor iedere euro wordt maar liefst 87 cent besteedt aan onderzoek en projecten. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door Thermen Bussloo, Leuk voor jou, de Horeca Relatiedagen en Pink Ribbon. De organisatie is in handen van Vote Company.

Koekactie SEH HEERDE- Maandag 19 november organiseert de voetbalvereniging SEH weer haar traditionele koekactie. Op deze avond gaat een groot aantal pupillen en junioren op pad om de bekende, door Bolletje speciaal voor SEH geproduceerde koeken

aan de man te brengen. De opbrengst van deze actie komt in zijn geheel ten goede aan de jeugdafdeling van SEH. Hiermee worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, een Zwemfestijn en het Jeugdweekend.

WELSUM- De leden van de Vrouwen van Nu afd. Welsum zijn met een introducé uitgenodigd voor een speciale ledenavond i.v.m. het 65-jarig bestaan van de afdeling. De avond wordt verzorgd door Heuzinkveld Horeca Facilities. Op een buffet staan ruim 50 soorten likeuren en minimaal 10 soorten

VEG zamelt in voor Voedselbank

HEERDE – Vrije Evangelische Gemeente Heerde zamelt lang houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank Vaassen. De Vrouwenkring wil zo invulling geven aan Dankdag op 7 november. Op Dankdag was het voor de Vrouwenkring van de Vrije Evangelische Gemeente van Heerde een goede gewoonte om vers fruit in te zamelen en deze te verdelen onder de oudere gemeenteleden. Voor dit jaar is het plan opgevat om in

Damuitslagen

de shirts, sporttassen zijn aangeboden door Van Vemde Schilderwerken en trainingspakken werden ter beschikking gesteld door Auto-

schade De Wilde. Namens de sponsorcommissie overhandigde Henk van der Haar alle aanwezigen een bos bloemen als dank.

te zamelen voor de voedselbank in Vaassen, waar Epe en Heerde ook onder vallen. Onder het motto: Deel van uw overvloed, staan sinds zondag 21 oktober in het Kruispunt (de hal van de kerk) dozen waar iedereen zijn of haar aandeel kan indoen, of dat nu veel of weinig is. Het gaat hierbij met name om lang houdbare levensmiddelen. De dag na Dankdag zullen alle levensmiddelen aan de Voedselbank overhandigd worden.

Zeventiende Dorcas Voedselactie EPE- Dit jaar wordt in de week van 4 november tot en met 11 november voor de zeventiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. Meer dan 600 supermarkten verlenen hun medewerking aan de Voedselactie. Dorcas-vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelende publiek. Op deze lijstjes staan producten die in de voedselpakketten worden gestopt. De klanten kunnen één of meerdere producten van het lijstje kopen en afgeven aan de vrij-

EPE- De A1 junioren van zaterdagvoetbalclub EZC’84 zijn door sponsors in het nieuw gestoken. Autorijschool De Weerd zorgt voor

alcoholvrije likeur klaar. Dhr Heuzinkveld zal een cabareske proeverijpresentatie geven van deze OudHollandse likeuren. In de pauze is er gelegenheid om van de likeuren te proeven. De avond is op donderdag 8 november, aanvang: 19.30 uur in dorpshuis de Bongerd te Welsum.

WAPENVELD- Voor de landelijke competitie ontvingen de dammers van Eye-T Webdesign het team van damclub Almelo. De Wapenvelders wisten te winnen met 14-6. Daarmee hebben ze de laatste plaats verlaten en kunnen ze nog goede hoop koesteren op overleving in deze klasse. Voor de provinciale

willigers. Op 7 november wordt in veel kerken Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Honderden kerken zamelen tijdens deze diensten voedsel in. In Epe organiseert de plaatselijke commissie op vrijdag 9 en zaterdag 10 november deze voedselactie in de Albert Heijn en in de C1000. Op beide dagen staat in deze winkels een ‘boodschappeneiland’ speciaal hiervoor ingericht. Plaatselijke vrijwilligers zijn in de winkel aanwezig om u informatie te geven over de actie. In Oene wordt op 9 en 10 november de Dorcas Voedselactie gehouden in de Supermarkt “Spar” aan de Dorpsstraat. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

titelstrijd moest het 2e team van Eye-T/OG het opnemen tegen de regerende kampioen SSS Kampen. De overwinningen van beide jonge topspelers aan de kant van Kampen werden gecompenseerd door zeges van Henk van Renselaar en Freek Jongerman. Met een eindstand van 6-6 als gevolg.


SCHAAPSKOOI

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl HEERDE, TE HUUR Woonruimte voor langere termijn voor max. 2 pers. Tevens te huur t/ m maart nette schone gezellige chalets of bung. gemeubileerd, tot 4 pers. Voor meer info: 0578691814. ZOLDERRESTANTEN Iedereen heeft wel spullen in huis die men eigenlijk wel wil verkopen. Maar niet iedereen heeft de tijd of zin daarvoor thuis te blijven als er kopers komen, of de kennis of een mogelijkheid dit op internet aan te bieden. Verander uw overtollige spullen in geld door het bij ons aan te bieden. Wij verkopen voor u de spullen die u niet meer nodig heeft, tegen een vooraf afgesproken tarief en-of percentage. Neem contact op voor een afspraak via: starterskoopjes@gmail.com of bel 06-12134029.

-

PAGGIINNAA 255 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

Zin in een heerlijke uitgebreide lunch, of een zalig diner in een sfeervolle ambiance ? Kom dan eens binnen bij Brasserie Meet & Eat

Omdat de buurman even gesloten is...

Heeft u iets te vieren of wilt u iemand verrassen met een onvergetelijke dag, bespreek de mogelijkheden die we bieden evt. in combinatie met ons partycentrum De Keet

Nieuw is de loungehoek, deze leent zich prima voor een zakelijke bespreking met evt. een borrelgarnituur , een aperitiefje of om nog even lekker na te borrelen en te genieten

Hamburger De Keet (100% rundvlees)........ €

3,00

Ook voor een frietje met kroket, frikandel of kipnuggets

Op het ingedekte binnenterras is het goed toeven als u uitgebreid wenst te dineren. En natuurlijk bieden wij ook tal van lunch mogelijkheden. Al deze gerechten zijn te vinden op één overzichtelijke menukaart.

Brasserie meet & eat (voor de McDonald's) Eperweg 55 8181 EV Heerde, 0578-6915691 Lever deze coupon in of mail naar info@dekeet.nl, o.v.v. aktie ! En maak kans op 1

d 5

d b

2

t

di k

bij B

i M t&E t

Veluwse Bron is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Medewerker Bediening (oproepbasis) Voor een professionele en gastvrije bediening van onze gasten. Je hebt geen moeite met werken op onregelmatige tijden het werken in weekenden en op feestdagen.

www.rienpool.nl

Heb je interesse voor deze vacature? Stuur je motivatie met C.V. naar werken@veluwsebron.nl. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 16 november 2012. Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij je naar de website: www.werkenindewellness.nl Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. BOSCHMAN OPTIEK

www.schoonenberg.nl

Schilder - Wandafwerking - Glaszetter

Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl


SCHAAPSKOOI

Voor al uw autoschade groot of klein, moet u bij de Wilde zijn!

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA G I N A 56 2

Kia Picanto

Nieuwste model Airco, 4600 km, bj. 2012 Nu € 9.450,=

Van Essen introduceert de Nationale Autokaart (vraag er naar)

Nieuw in Heerde:

Heerders Vakwerk Verband. ZZP ers bundelen hun kennis en vaardigheden samen, om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor al uw : • Timmerwerk • Metselwerk • Sierpleister/Spachtelputz • Tegelwerk • Installatiewerk • Elektra • Dak- en zinkwerk • Nieuw en verbouw Wij zijn te bereiken op nummer :

06-20795678


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 257

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

BLAD VOOR DE MOND? Nu het meeste blad gevallen is, is het ruimen geblazen. Eén van de specialismen van Vos Tuinvisie! In een handomdraai maken zij uw tuin weer aan kant en laten geen blaadje achter. ...nou misschien een enkele dan... Enfin, bel nu : 0578 561 015, of mail naar: info@vostuinvisie.nl en informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe

Telefax 0578 – 621218

Telefoon: 0578 – 620615

E-mail: info@gswvanherk.nl

www.fotovanderbeek.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 november 2012 - PAGINA 58

9e Lustrum Ronde Tafel 102 Epe

EPE- De serviceclub Ronde Tafel 102 vierde in het laatste weekend van oktober haar 9e Lustrum. Het Lustrum feest duurde maar liefst 3 dagen. Vanaf de receptie in de Middenstip, tot aan de afscheidsbrunch in Restaurant Dennenheuvel was het Lustrum feest een ware happening waar vele oude en nieuwe contacten werden opgedaan. Naast vele oud- tafelaars en leden van verschillende service

clubs in de regio, waaronder ook de zustertafel 156 uit Nunspeet, kreeg het feest ook een internationaal karakter toen zowel de Ronde Tafel 102 uit Grimbergen, België als ook de Ronde Tafel 102 uit Duitsland hun opwachting maakten. De Nederlandsche Tafelronde is een actieve en inspirerende organisatie. “Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat

kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden”, zo laat men weten. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Ledenavond PCOB EPE- De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Epe, bood haar leden onlangs een bijzondere ledenavond aan, met daaraan gekoppeld een inzameling voor een Goed Doel. Deze avond sprak mw. G. Telgen van de PCOB Zwolle, over de identiteit van de PCOB en de situatie van vandaag. Ds. H. Vreekamp hield een levendige inleiding, over Israël, de viering van de feestdagen en in het bijzonder het Loofhuttenfeest en de Joodse jaarindeling.

tenbuffet. De inzameling en de verkoop van producten op deze avond, brachten een mooi bedrag op, waarvan 500 euro aan het goede doel, nl. de vereniging ‘Hart en Spel’, kon worden besteed. Een cheque werd onlangs aan hen overhandigd. De PCOB heeft met dit gebaar naar ‘Hart en Spel’ niet alleen het belang van regelmatig en gecontroleerd sporten door senioren onderstreept, maar ook laten zien, dat een ouderenbond niet alleen maar gezellige activiteiten ontplooit.

Deze avond werd ook genoten, van een uitstekend stamppot-

Veel jonge senioren worden geen lid van een ouderenbond, omdat

Koffieconcert bij De Queeste HEERDE- Op zaterdag 10 november 15.00 uur gaat Galerie De Queeste van start met de eerste expositie van het seizoen 2012-2013, deze keer met het koffieconcert als opening. Het idee hierachter is dat het programma van het concert zodanig bij de expositie is gekozen, dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het is als het ware samen gegroeid. Voor deze expositie zijn 2 jonge kunstenaars uitgenodigd, Malou de Bruin en Daan de Boer, beiden net afgestudeerd; daarnaast schilderijen van Jordan Kadzamunsky. Het werk van Malou, schilderijen over de natuur die op het eerste gezicht als gewone landschappen ogen, maar waarin vreemde apparaten, werktuigen een plek hebben, suggereert een combinatie met de schilderijen van de Bulgaarse kunstenaar Jordan Kadzamunsky. Hij schildert elke keer weer panorama's met bomen als een hallucinerend beeld of als misschien een sprookjesbos. Samen met het bizarre werk van Daan de Boer, gebreide "Ham and eggs", gespot op de eindexamenexpositie in Groningen, vormt het een intrigerende combinatie.

Heerde Zingt op Zondag met Arioso HEERDE– De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 11 november een Heerde-zingt-opzondagdienst. Aan deze dienst zal het gemengd koor Arioso uit Heerde o.l.v. Jenny van Ark haar muzikale medewerking verlenen. Het jaarthema voor deze serie diensten is ‘Ik zend jullie

Van de meeropbrengst van deze avond, wordt bijvoorbeeld een informatieve middag belegd, waar ingegaan zal worden op internetbankieren, sociale media en andere vormen van computergebruik. Deze middag is gepland voor 23 november en vindt plaats in ‘de Loreleij’ te Epe. Voor informatie, ook over lidmaatschap van de PCOB: Dhr. A. v.d. Kamer, tel. 0578-62112 of: afm.vdkamer@planet.nl.

Meesterpianiste bij Kunstkring Hattem

note. Met als klap op de vuurpijl, de komst van juffrouw Nellie. Zij was als kleuterjuf voor veel leerlingen het begin van hun schoolloopbaan. Haar zoon had haar met een smoes naar het Dorpshuis gelokt.

Toen werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van mees-

ter Rijkens een bijeenkomst gehouden in de Brinkschool aan de Roggeweg. Omwille van de gezelligheid werd ditmaal het Dorpshuis uitgekozen als locatie. Na de ontvangst werd men verrast met de komst van de toch nog vitale meester Rijkens en zijn echtge-

naar alle landen … dus ook naar….’ In deze dienst zal het gaan over Polen en zal mevrouw Malgosia Kalf vertellen over geloofszaken in haar geboorteland. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 te Heerde en begint om 19.00 uur. Voorganger is Ds. J.M. Weststrate.

zij meer belang hechten aan actief deelnemen aan zaken, welke van direct belang zijn. Zaken zoals hierbij genoemd dus.

Reünie 6e klas Brinkschool 1961 – 1962 succes

HEERDE- Op zaterdag 27 oktober kwamen de leerlingen van de O.L.S Stationsstraat, nu Brinkschool, na 25 jaar voor de 2e keer weer bijeen voor een reünie van de 6e klas schooljaar 1961–1962.

Daar past ook een andere droomwereld bij, die van het Theater van de Droom, een poppentheater van Jeroen Boerwinkel, die, samen met zijn partner Laura Hamers, je tijdens dit koffieconcert meevoert naar een magische droomwereld. Daan de Boer laat een aantal van zijn gedichten, teksten horen en zangeres Lysanne Enderink voert je mee in een Keltische sfeer. Programma op zaterdag 10 november: 14.30 uur: koffie staat klaar, 15.00 uur: koffieconcert , duur 50-60 minuten. Reserveren noodzakelijk: mailt u s.v.p. vóór 7 november naar info@galeriedequeeste.nl. Zij laten u dan weten of er nog voldoende plek is. Van uw kant wordt een bijdrage van euro 10 euro op prijs gesteld. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om in de maand december nogmaals dit koffieconcert te herhalen. De expositie loopt van 10 november t/m 30 december. De openingstijden van de galerie en beeldentuin staan op de website. Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6, Heerde, tel. 06-20881914, www. galeriedequeeste.nl.

Toen eenmaal het ijs gebroken was, kwamen- onder het genot van een drankje- de verhalen los. Het was voor de organisatie moeilijk om alles boven water te krijgen toen bleek dat juist van hun klas en jaargang niets te vinden was in het archief. Maar men kwam uit in verschillende delen van Nederland, Duitsland en Frankrijk. Aan het eind werd een broodtafel geserveerd en de nodige afspraken gemaakt om thuis nog eens verder met elkaar na te praten over deze geslaagde dag. Op de foto zittend vooraan mevrouw Rijkens, meester Rijkens en juffrouw Nellie (mevr. Gelderman).

HATTEM- Op vrijdag 16 november zal Nino Gvetadze op uitno-

diging van St.Kunstkring Hattem een concert geven in Mfc de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX te Hattem. Het concert begint om 20.15 uur, kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Kerkstr. 35 te Hattem, tel. 038-4441292. Nino Gvetadze vestigde zich na haar opleiding aan het Tbillsi Conservatorium in Georgië in Nederland, waar zij verder studeerde bij Paul Komen en Jan Wijn. In 2008 behaalde zij tijdens het 8ste Internationaal Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht zowel Tweede Prijs, de Prijs van de Muziekkritiek als de Van Lanschot Bankiers Publieksprijs. Op het programma staan werken van Beethoven, Schubert-Liszt, Schumann-Liszt, Brahms, Debussy en Moessorgski. Nadere informatie: www.kunstkringhattem.nl.

Ledenvergadering HEERDE- Op woensdag 21 november houdt de PCOB afdeling Heerde/Wapenveld een ledenmiddag in Zorg- en Wooncentrum Hanzeheerd, Brinkhoven in Heerde. Aanvang: 14.30 uur. Deze

middag zal worden verzorgd door Mieke Noorlander met als thema: Met de bijen de seizoenen door. U krijgt hier alles te horen en te zien wat met bijen te maken heeft. Iedereen is van harte welkom.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 259

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

SPORTEN MET AANDACHT

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

KERS: 0578-696729

Lichaamstraining op basis van adem en aandacht (spierversterking en fysieke balans zonder muziek....).

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Aanvang 7 nov. van 9 tot 10. Monique Senstius, YOGA docente, Heerde 0578-617639 / 06-23218035

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singletjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Welkom (H)eten

CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers S tationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Op 15 november 2012 ben jij, gediplomeerd Verzorgende IG, van harte welkom voor een high tea. Samen kunnen we kijken of Viattence bij je past. Locatie De Speulbrink in Vaassen tussen 14.30 en 16.00 uur

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Graag wel aanmelden via vacature@viattence.nl

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

Viattence is op zoek naar jouw High T(alent)!

www.franken-dakkapellen.nl

HET BROCANTE HANDELSHUIS EPE www.viattence.nl Ervaren tuinman biedt zich aan voor het winterklaar maken van uw tuin. Uren in overleg. Tel: 0610192012

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

GEZOCHT: Voor beginnende ondernemer werkplaats/bedrijfsruimte (huur) in Heerde. Oppervlakte ca. 80 m2. tel.nr. 06-33947797.

Stucadoor zoekt:

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm., fietsen, aluminium. Wordt opgehaald: 0578-575524.

zelfstandige pleister- en ander stucwerk opdrachten (op factuur).

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

Tel 0645 754985

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

Zet nu de eerste stap. André Holwerda, coach voor leven en werk. Bel 06 -12 71 59 07 voor een oriënterend gesprek. Meer info: www.holwerdacoaching.nl.

BADKAMER VERNIEUWEN? Smit Renovatie en Onderhoud, Oene. Tel. 06-12424267 www.smit-renovatie.nl

Ongediertebestrijdingsbedrijf Broekhuis wespenͲrattenͲmuizen vliegenͲvlooienͲspinnenͲboktorͲhoutworm. 06Ͳ53782605ofwww.broekhuisgroen.nl

3000m2 showroom

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

BINGO

Wapenveld - 038-4479762

dinsdag Harmonie in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WONINGINRICHTING

Van Essen Ongediertebestrijding Freek van Essen

www.uwcomputerhulp.com

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

PROFKAP

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

VAN DE MARS

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Service Spek

HOUT EN PLAATHANDEL

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

GEZOCHT G ebruikte kinderkleding Merkkleding, ‘winter’ Kijk snel op onze huisregels www.samsamkinderkleding.nl Samsam Kinderkleding Heerde 06 - 110 768 91

Beter samenwerken. Verder na ontslag.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

voor meer energie en gezond en vitaal lichaam. 0620850386 www.jannie.coach4everybody.nl

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Hoofdstraat 112, Epe. Nieuwe collectie binnen.... Braxton, Riverdale, May.... Elke week nieuwe decoratie maar ook voor uw kroonluchters, meubels, spiegels, tuindeco enz. Tel: 06-53898348.

Computer

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 NOVEMBER 2012 - PAGINA 60

Nieuwe samenwerking voor EyeHan EPE- De wereld van online marketing staat geen moment stil, de nieuwste apps en technologieën volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Geen onbekend terrein voor EyeHan uit Epe. Om klanten te helpen aan een sterke online identiteit is het internetbureau een samenwerking aangegaan met Koket Communicatie. “Een goede online identiteit is voor elk bedrijf belangrijk”, vertelt Mehmet Ayhan van EyeHan. “Online betekent steeds meer dan

Veteranencomité Heerde HEERDE- Na een geslaagde eerste bijeenkomst van het Veteranencomité Heerde zullen de leden zaterdagmiddag 8 december weer bijeen zijn in het Dorpshuis te Heerde. Men smeedt plannen om niet alleen maar met elkaar te praten, maar ook om lezingen en excursies te organiseren naar militair-historisch in-

“In onze tuin is het een komen en gaan van vogels bij de pinda’s en de pot met pindakaas, maar tot onze verbazing zagen wij dat ook dit eekhoorntje dol is op onze pot met pindakaas. Als je goed kijkt zie de pindakaas nog op zijn neus zitten, hij was een regelmatige klant bij onze pot met pindakaas.” De foto is gemaakt en in-

gestuurd door Henk Kouffeld uit Epe. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de

Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Mooie toiletten incl. wandcloset incl. tegelwerk 1598,00 Tel: 0639495870 www.toiletvernieuwen.eu

alleen een website of een webshop. Via online media, zoals Twitter, Facebook en apps, kun je je als bedrijf goed profileren.” Door onder meer de website te onderhouden en actief te zijn op social media zijn bedrijven online beter vindbaar. In de herfst is er een speciale aanbieding om bedrijven een online boost te geven. Bij een nieuwe website zijn de webteksten, die een online identiteit versterken, inclusief. Zie voor meer informatie www.eyehan.com. teressante objecten. Veteranen, die willen deelnemen kunnen contact opnemen met Dhr Tielrooy via tel. 0578-692980. Het Veteranencomité richt zich op de gemeente Heerde en de omliggende gemeenten. Aangezien veteraan-zijn zich niet beperkt tot een woonplaats, zijn alle veteranen welkom om te reageren. AANGEBODEN Kinderoppas aan huis. Tevens licht h.h. werk. Tel: 0578-617076. TE HUUR GEVRAAGD Jonge werkende vrouw, 29 jaar, is op zoek naar woonruimte in Heerde/Epe. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 061 1040475.

Exclusief

Filmavond Ampt Epe EPE- Op dinsdag 20 november vindt in het Dorpscentrum De Hezebrink in Emst de jaarlijkse filmavond van Ampt Epe plaats. Het programma voor deze avond is gebaseerd op filmmateriaal dat na de totstandkoming van de jubileum DVD ‘Over beken bekers en bewoners’ ongebruikt op de plank is blijven liggen. Voor de pauze zullen filmfragmenten met als thema de archeologische opgravingen in Oene en het kasteel de Cannen-

burgh worden vertoond alsmede een film Epe rond de jaren ‘40, met unieke beelden van het aanzien van het centrum van Epe uit die tijd met panden en dorpsgezichten die heden ten dage helaas niet meer bestaan. Na de pauze zal de film van de Stichting IJsselhoeve Over-IJssel, de rivier, ernaast en verder worden vertoond, die werd vervaardigd door de filmmakers van Metz AV Media in Welsum, die ook tekenden voor de vervaar-

HOEKHOVENIER

diging van de jubileum DVD, nl. de verfilming van de Eper Canon. Deze film gaat over de geschiedenis, cultuur en bewoners ter weerszijden van het noordelijk gedeelte van de rivier de IJssel. De filmavond begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 geopend. Ook voor deze avond geldt dat leden vrije toegang hebben, niet-leden betalen 3,50 euro. Verdere informatie over de vereniging vindt u op de website www.ampt-epe.nl.

Winterstartdag HEERDE- Bij Peugeot wordt er alles aan gedaan om u en uw Peugeot veilig de winter door te krijgen. Op zaterdag 10 november begint bij Auto Palace Heerde het winterseizoen. Dan wordt namelijk de Winterstartdag gehouden en kunt u met uw Peugeot terecht voor een gratis wintercheck. De Peugeot Wintercheck is een visuele check van de auto op 29 punten. Na controle en

eventuele reparatie krijgt u een startgarantie tot 1 april 2013. Informeer ook naar de MyPeugeot Card. U kunt deze namelijk na goedkeuring direct aanvragen. Voor 39 euro profiteert u dan onder andere van een jaar lang gratis Peugeot Assistance, gratis APK, gratis vervangen van lampjes, gratis Peugeot Zomercheck en nog veel meer. Na de Peugeot Wintercheck is uw Peugeot voorbereid op

wat de winter gaat brengen. Tijdens de Winterstartdag op 10 november is de Wintercheck gratis. Op andere dagen kost deze controle 19,95 euro. Tijdens de Winterstartdag kunt u bovendien terecht voor allerlei winters voordeel op onder meer accu’s, winterbanden, sneeuwkettingen, enz. Dus kom langs op 10 november bij Auto Palace Heerde, Stationsstraat 9 Heerde.

Dansen en valpreventie blijkt goede combinatie

Verkeersvoorlichting

HEERDE- Woensdag vond in Hanzeheerd Brinkhoven een dansevenement plaats, dat gecombineerd ging met voorlichting over het voorkomen van vallen bij ouderen. Fysio Heerde nam de valpreventie voor haar rekening. Men kreeg uitgebreide informatie over vallen en allerlei praktische tips aangereikt. De valpreventie maakt deel uit van het project “Gezond en fit zonder vallen” dat in de gemeente Heerde t/m december 2012 loopt. Dansen is een uitstekende activiteit voor ouderen om in beweging te blijven. De kans op vallen verminderd aanzienlijk wanneer ouderen dagelijks bewegen. Het was goed te

HEERDE- Op dinsdag 27 november organiseert VVN-Heerde een verkeersvoorlichting in de het Dorpshuis te Heerde. In deze interactieve voorlichting kunt u uw verkeerskennis opfrissen en krijgt u adviezen over de manier waarop u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Aan de hand van foto’s worden diverse verkeerssituaties besproken. Welke voorrangsregeling geldt voor u als voetganger, fietser, scootmobieler of automobilist? Welke verkeersborden zijn er de laatste jaren bij gekomen? En hoe zit het met de nieuwe wegbelijning binnen en buiten de bebouwde kom? U kunt met uw vragen over veilige verkeersdeelname terecht bij Henk Haasjes en Herman Westhof, beiden vrijwilliger bij afdeling Heerde van Veilig Verkeer Nederland. Met hun ruime ervaring staan zij garant voor een leerzame en aangename avond. De verkeersvoorlichting begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Het eerste kopje koffie ontvangt u van VVNHeerde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Haasjes tel. 0578-690107 of Herman Westhof tel. 06-54378625.

constateren, dat ouderen niet te oud zijn om te kunnen dansen. De volksdansgroep Valeta uit Heerde, die het spits afbeet, bestaat zelf uit veel deelneemsters die op leeftijd zijn. Met veel plezier etaleerden ze hun kunnen en nodigden andere ouderen uit om deel te nemen. Dansschool Bruinewoud die daarna een dansdemonstratie gaf van countrydans en afsloot met een Zumba kon het dansvirus bij ouderen goed overbrengen. Ook mensen die minder mobiel zijn, konden vanaf de stoel aan de dans mee doen. Kortom de doelen van deze middag werden ruimschoots gehaald. De deelnemers zien graag dit evenement een keer terug.

depositaire

Laat mij ook dit najaar weer zorgvuldig uw tuin verzorgen. HOEKHOVENIER Marc Hoek Van Arnhemweg 16A Hattem Mob 0651136927 Tel 0384443216 K.v.K. 50630288 TE HUUR 70m² woonruimte in buitengebied Epe voor 1 persoon met tuin en terras. Tel: 0578-691574. GEZOCHT Afwashulp voor de weekenden bij Eten&Drinken bij De Brug (Heerde). Min. 16 jaar. Meer info en/of reactie via 0578 691 607. Woonruimte te Epe voor 1 werkende vrouw. Niet binnen roken, geen huisdieren. Moderne keuken en toilet op b.g.g. Boven: douche/ badm. + zit-slaapgedeelte. € 350,/mnd + € 35,-/mnd voorschot energie. Borg 2 mnd. Tel.0578-62000 TE HUUR Vakantiehuisje in Epe voor 2 pers. tot 31 maart 2013. Huur 650 euro p/mnd. excl. g/w/e. Voor inlichtingen: 0578-613742. AURA HEALING - READING Behandeling met kruiden. Miriam van Heijningen 0578-610788 06-20803265

Huidverzorging Elektrisch epileren Bongerdplein 20 8162 AX Epe Tel. 06 41459993 jetskevisser@upcmail.nl

Aangeboden Parttime Chauffeur

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. TE HUUR IN HEERDE vrijstaande woning met garage, landelijk gelegen, aanvaarding per direct, tel. 06-53222954 Schuur/Loods (deel van) gezocht in Wapenveld of omg. R. van der Heijden 06-20435602 of 038 4477299

Eenmansorkest Henri Steneker Vlotte live-muziek op elk feest. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

TE KOOP Prima aardappelen, diverse soorten o.a. Parel, Frieslander, Surpise, Bildtstar. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. TE KOOP Teckelpups bruin langharig. Tel: 0571291743.

Goede betaalbare nieuwe daken zie www.dakvernieuwen.eu Tel: 0639495870

TE KOOP S talenkast 2-drs. hoogte 200 cm breed en 150 cm hoog met schappen. Tel: 0578-613649.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI INNAA 26 1 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel blijken van medeleven en belangstelling mochten ontvangen, na het overlijden van

Albertje van den Berg - Kroeze

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Betsie

Veilig in Jezus’ armen Zover we konden, zijn we met je meegegaan. Nu moeten wij je laten gaan.

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en betuigen daarvoor onze oprechte dank. H. van den Berg

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.

Johannes en Jantine Natalie en Martin Zoë Jeffrey en Ilonka

Janny de Bondt-van Egteren weduwe van Kees de Bondt Epe, 24 mei 2012

Heerde, sept./okt. 2012

Mirjam en Ger Rensink Julian, Maurice Vaassen: Kees en Inge de Bondt Paula, Damion CorrespondenƟeadres: StaƟonsstraat 69 8171 BW Vaassen De begrafenis heeŌ inmiddels plaats gehad.

Arie Jacobs We zullen je missen op de markt woensdagmorgen.

Wij vonden het fijn dat u bij het afscheid van onze lieve moeder, oma en oudoma

Jansje Kolk – Roke aanwezig was, of dat u op een andere wijze ons uw medeleven hebt laten blijken. U was voor ons een steun in deze dagen. Hiervoor onze oprechte dank. Kinderen Klein – achterkleinkinderen November, 2012

De hangouderen

Op 10 oktober 2012 hebben wij ons 70-jarig platina huwelijksfeest gevierd.

Heeft ons goed gedaan, na het overlijden van mijn lieve partner, onze lieve zorgzame vader, trotse opa en partner van onze moeder

Jan van de Put ~18 september 2012~

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Groot is het gemis Mooi zijn de herinneringen die blijven Zoveel medeleven Zoveel belangstelling Zoveel kaarten Zoveel lieve woorden

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Epe, 2 november 2012

Epe:

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

De belangstelling voor die gebeurtenis op en rond die dag in de vorm van bezoek, bloemen, kaarten en leuke artikelen in de media was overweldigend. Wij willen allen daarvoor heel hartelijk bedanken.

Uw uitvaart , onze zorg

Teunis en Aartje Boeve-Haas

Hiervoor zijn wij u erg dankbaar. Hanny Bruggeman John en Astrid Hermien en Willem Henriëtte en Gert Theo en Ria Henk-Jan en Gerda en kleinkinderen Heerde, oktober 2012

Sint Jorisweg 5, Epe

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent.

Zonder Henk is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten, brieven en bezoek te hebben ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

HENK ENGELSMAN Wij danken u hiervoor hartelijk. Jopie Engelsman Herman en Carolien Hanneke en Peter en kleinkinderen Epe, oktober 2012

Zorg die verder reikt dan het leven. Tel: 0578 69 43 02

Mob: 06 23 888 208

E-mail: driesje.uitvaartverzorging@gmail.com


SCHAAPSKOOI

-

PAGGIINNAA 262 D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen Tandar .-V eluwe: andarttsen N. N.O tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 33363 33. 79595, 05 78-6 9818 447 1811 o off 09000900-3 633 057 8-69 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde ak tijk Verlo sk undigenpr aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 erlosk skundigenpr undigenprak Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur Zangdienst, ds. N. Raatgever. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. G.T. Wijnstok, 17.00 uur Vesper, ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. M. Visser. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. D. Timmerman, 17.00 uur ds. A.M. van Leeuwen. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. C. Haak, 16.30 uur ds. J.R. Visser. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur Heerde zingt op zondag, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur ds. René Houtman. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Heerde. Wendhorst: 10.45 uur mw. D. Koetsier. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.H. van Osch. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Bloemendal. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Plomp, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. A.P. Muilwijk, 14.30 uur dr. W. van Vlastuin. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal, ds. R. Koning, 19.00 uur Leerdienst, ds. B. Heslinga. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur (in GKV) ds. J.R. Visser. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Z.J.C. van Harten, 14.30 uur (met NGK) ds. J.R. Visser. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J.L. Karsten. EPE Grote Kerk: 10.00 uur Doopdienst, ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. A.R. Roodenburg, 19.00 uur (jeugddienst in Regenboogkerk) ds. A. Veerman. Sionskerk: 9.30 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. P. Veerman. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur dienst, 18.30 uur ds. J.C. den Toom. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. H. Onderstal, 19.00 uur Jeugddienst, ds. A. Veerman.

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dier enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass Dierenbe 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. it a: Silvia de Haan, ElizaVerlo sk undigenpr ak tijk La V Vit ita erlosk skundigenpr undigenprak aktijk beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 theek Hat Apo Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 11 no vember 2 012 nov 2012

H. Martinus Parochie: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering, past. Vroom; zo. 10.00 uur Gebedsviering in het Parochiecentrum.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maat schappelijk w erk Maats werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en oor he an een ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van unnen ttonen onen v an een legitimatiebear tik hett kkunnen van artik tikel el is he wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in noodzak akelijk. spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zor gwink el orgwink gwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur.

an Mobiel k chmea erenkruisA enkruisAchme Zilver anttoor Zilv kan chme a enkruisA er HEERDE: Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van 13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. TTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. HA HATTEM: verpleging en kr Thuis aamz or g kraamz huisv aamzor org Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl LANCEL OT kr aamz or g kraamz aamzor org LANCELO Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) TVER O MORI UITV AAR TVER.. MEMENT MEMENTO UITVAAR AARTVER Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR TVER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe Epe". hulpdienstt ""de Kruimelschaar ". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem oor Mek aar Hat 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V Veluw eluwe Slachttofferhulp Noor Noordd-W eluw e Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat Hatttem tichting Welzijn Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/ pm)Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl

EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. Markus, 14.30 uur ds. A. Snoek. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds.G.S.A. de Knegt, 14.30 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan).

Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.A. Cnosen, 19.00 uur kand. F.A. Slothouber. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur dhr. J. de Boer. Geref. Kerk: 10.0 uur ds. P.J. Hofland. VGV: 10.00 uur ds. A. van der Poppe. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Wim Tollenaar. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Hofstede.

Plat ap Heerde Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer de is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl

Klach o Ge Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org zondheids zor g /Heer de Epe/Heer /Heerde Stedendriehoek Epe Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur dhr. G. Timmer. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. G. Marchal, 10.30 uur Bediening Heilige Doop, ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur Evensong, ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur dienst, 19.00 uur ds. C.J. v.d. Boogert. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): Heilig Avondmaal, 9.30 uur ds. A. Postma, 14.30 uur ds. A. de Braak; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. B. Schaaij, 14.30 uur ds. J. Geelhoed. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W.H. Louwerse, 16.30 uur ds. G.J. v.d. Boogert. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. Th. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur Jeugddienst, 19.00 uur br. H. Houwink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dhr. H. le Grand. Christ Centered Christian Church (Noordgouw): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. D. Lips. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering.

Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers Heer de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. el. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt s t euning - S en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, Ouder en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek es : adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr adre oekadr adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl el Epe Wetswink winkel SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 263

C1000

Snelschillers

Varkensrollade gekruid

Aardappelen zak à 5 kilo 800 GRAM

PER ZAK

3.

2.

98

49

6.54

4.49

Roomboter Amandel Speculaastaartje

C1000

400 gram

Patates frites

2 ZAKKEN

PER STUK

2.

49

3.39

1.50

Amstel pilsener

Lu Tuc

krat à 24 flesjes à 300 ml

alle varianten 2 pakjes naar keuze PER KRAT

2 PAKJES

7.

99

11.89

1.

00

1.

00

1.64

C1000 Hardeman - WAPENVELD Week 45 2012

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van woens dag 7 november t/m zaterdag 10 november W.H. van de Pollstraat 2 2012. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedin8191 DA WAPENVELD gen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 264

Schaapskooi week 45 2012  
Schaapskooi week 45 2012  

Schaapskooi week 45 2012

Advertisement