Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 29e jaargang nr. 08, 15 oktober 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

Vanaf heden ook PEPER dealer!

60 jaar getrouwd EPE- Een bekend echtpaar Barend Bosman en Janny Blij zijn vandaag zestig jaar getrouwd. De oud-groenteboer ontmoette zijn vrouw aan de deur. “In de oorlog kwam ik vanaf Den Haag in Apeldoorn wonen. Van daaruit gingen we vaak op vakantie in Epe. Daar kwam jij met groente aan de deur”, vertelt Janny. “Ik ventte vroeger met paard en wagen vanuit Elburg.” De vonk sloeg meteen over. “Ja, eigenlijk wel.” Na drie jaar verkering trouwde het stel in Apeldoorn en gingen ze wonen in een kookhuisje aan de Kerkstraat. “De huur was drie gulden in de week.” De keuze viel op Epe omdat Barend zijn werk daar had en omdat Janny prettige herinneringen aan Epe had vanwege haar vakanties. “Ik zei als meisje al; later ga ik in Epe wonen.” Na drie jaar gingen ze wonen aan de Maatkampstraat om vervolgens in 1960 een eigen winkel te beginnen aan de Hoofdstraat: Bosman groente en fruit. “Als je een eigen zaak hebt, heb je het altijd hartstikke druk”, vertelt Barend. Zijn vrouw voegt toe: “En woensdag stond je ook nog op de markt.” Het stel kreeg 6 kinderen, heeft nu 16 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. De 83-jarige Barend en de 81-jarige Janny kunnen

We l s u m

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

GOUD GOUD GOUD BEKROOND:

rookworst 3 voor € 7,50 erwtensoep liter € 3,25 nog altijd goed, al heeft Barend begin van het jaar zijn heup gebroken bij een val. Na veel revalidatie komt hij aardig vooruit met stok en rollator. Ook rijdt hij nog auto. “We gaan één keer in de week nog naar Elburg. Een half broodje wit halen. Ze hebben daar het lekkerste brood. En paling.” Ze doen alles samen. “We zijn ook altijd samen geweest. Dat heb je als je samen een zaak hebt. Ik heb nooit een man gehad die ’s ochtends weg ging om te werken.” Ze worden dan ook wel Jut en Juul genoemd. Bosman houdt van lezen. “Kranten en boeken. En de televisie vind ik ook

leuk vooral het kijken naar politieke spelletjes.” Sinds 20 jaar zingt hij ook actief bij het Vaassens mannenkoor Looft den Heere. Na 30 jaar de groentewinkel te hebben gehad hebben ze de zaak overgedaan aan hun zoon. Barend stopte niet meteen met werken. “Hij heeft nog lang geholpen met de veiling en inkopen.” Wel verhuisde het paar. “We zijn naar de Lutuliweg gegaan.” En was er tijd voor vakanties “Dat kon vroeger niet. We gingen vaak naar het Beierse woud in Oostenrijk.” Sinds 17 jaar wonen ze met grote tevredenheid in de Kuipersheem in Epe.

(zie ook redaktioneel stukje in deze krant) Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Chocoladefestival

Scootmobielcursus in Heerde HEERDE- Veilig Verkeer Nederland afdeling Heerde en de Stichting Gehandicapten Belang Noord-Oost Veluwe organiseerden donderdag een scootmobielcursus in Heerde bij Brinkhoven. Zo’n 14 deelnemers trokken de stoute schoenen aan en deden mee met de cursus. Daaronder Jacob Reurink uit Veessen. “Ik ben 72 jaar en ik rij al tien jaar met dit ding. Maar je geheugen wordt minder en de verkeersregels veranderen. Daarom doe ik mee.” Jacob maakt heel veel kilometers. “Ik heb deze scootmobiel nu 3,5 jaar en ik heb al 22.000 kilometer gereden. Weer of geen weer: ik ben buiten. Ik ben alleen thuis om te slapen”, grapt hij. Han Joseph deed ook mee. “Eigenlijk om dezelfde redenen als Jacob. Ik ben 87 jaar en ik heb al een keer eerder meegedaan in Epe.” De cursus begon met een theoriegedeelte waarin de verkeerskennis van de deelnemers werd opgehaald en getest. Na het theoriegedeelte oefenden de deelnemers de vaardigheden op een speciaal parcours met hindernissen en werd er onder begeleiding van

vele vrijwilligers een rondrit in het dorp gereden. Bij de rondrit stond met name het kijken en het omgaan in het verkeer centraal. In het parcours konden de mensen ervaren hoe het is om over een stoeprand te rijden, stond een hellingproef klaar en werden er rem- en stuuroefeningen gedaan. Bij het rijden over de stoeprand liet instructeur Henri de deelnemers het kantelpunt van de

scootmobiel ervaren. Voor de techniek van de voertuigen was leverancier Harting-Bank aanwezig. De deelnemers kregen technische informatie over hun voertuig en kleine reparaties werden ter plekke opgelost. De organisatie was niet ontevreden. “We doen het voor het eerst. Veertien is een goed aantal om mee te beginnen.” Wellicht krijgt de cursus volgend jaar een vervolg.

HATTEM- Eens in de twee jaar staat Hattem volledig in het teken van chocola en dan bedoelen we ook volledig. Tijdens het zaterdag gehouden Chocoladefestival was de zoete lekkernij in werkelijk alle denkbare variaties terug te vinden in de binnenstad. De organisatie van deze achtste editie van het festival lag in handen van de bekende Hattemer chocolatier Adri Ras in nauwe samenwerking met Rond Uit Hattem. Met dit jaar meer deelnemers dan ooit: bijvoorbeeld chocolatiers, zoals internationaal vermaard chocolatier Arthur Tuytel, maar ook kunstenaars die al schilderend en beeldhouwend gebruik maakten van de zoetigheid. De jongste bezoekers konden geschminkt worden, natuurlijk met chocolade, de plaatselijke ondernemers speelden op eigen wijze in op het

Pastoor Somstraat 7, Epe 033-4619191

Zie pagina 29 !

EC HT C

H

T

asteenbergen dvocatuur advocatuur

Administratie- en Belastingadviseurs

uitleen van (verpleeg) hulpmiddelen, tevens verkoop en verhuur. Tegenover VVV, naast Beter Horen

Kerstsfeer proeven ?

E

uwthuiszorgwinkel.nl

Gratis

evenement en dankzij nauwe samenwerking met het Nederlands Bakkerijmuseum waren ook de ‘Drostemeisjes’ present op het festival. Het festival heeft een groot aantal bezoekers mogen verwelkomen.

Vakkundige reparaties van klokken / restauratie, in- en verkoop van antieke uurwerken

www.echtadvocatuur.nl

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

ECHT Arbeidsrecht Ridderstraat 14, Hattem, 038-4447070 www.henkdegraafklokken.nl

EPE Tel. 0578-614029


PAGGIIN NAA 22 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494

Wie gunt u de Vrijwilligersprijs of Pluim 2013?

Faxnummer

(0578)695288 gemeente@heerde.nl

‘smorgens

WiemoetvolgensudeVrijwilligersprijsofdePluim2013krijgeninde gemeenteHeerde?Weetuiemand,jongofoud,eengroeppersonen, eenverenigingofinstellinguitdegemeenteHeerdediezichal jarenlanginzetvooriemandandersofvoordeHeerdergemeenschap alstotaal?

‘smiddags

Thema

www.heerde.nl

Openingstijden 08.30-12.30uur alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraakte maken,zodatuzekerweetdatu opdatmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Opwoensdag9oktoberishetaantaltwitteraarsdathet twitteraccountvandegemeenteHeerdevolgtde2000 gepasseerd.NogelkedagkrijgtdegemeenteHeerdemeer volgersoptwitter.Ditkanaalgebruiktdegemeentevooralom nieuwsberichtenteversturen.Getuigehetaantalvolgerszijnveel mensenhieringeïnteresseerd. Twittertuookenbentugeïnteresseerdingemeentelijknieuws? Volgdanook@gem_heerde

E-mailadres Internetsite

2000 volgers op Twitter

Devrijwilligersprijswordtelkjaaraaneenthemagekoppeld.Ditjaaris hetthema‘Muziekencultuur’.Hoortuopeenverjaardageenmooi initiatiefofspreektueenbuurvrouwdieechteenvoorbeeldis?Zetten zezichdirectofindirectinophetgebiedvanmuziekencultuur? Gevenzevoorstellingenalsvrijwilliger,gevenze(muziek)les,maken zemensenblijopanderecultureleterreinen?Twijfelnietenmeldze núaanalskandidaatvoordevrijwilligersprijs!

Losse voorwerpen op graven

Kinderentussendevierenzeventienjaarkomeninaanmerkingvoor dePluim.DeprijzenwordenuitgereiktopdeDagvandeVrijwilliger. Dievaltditjaaropzaterdag7december. Beloning

Deorganisatiediedewinnendevrijwilligeraandraagt (Vrijwilligersprijs),krijgthiervooreenfinanciëlebeloningvan€200,diezekaninzettenvoorwerving,begeleidingenbehoudvan vrijwilligersbinnenhaareigenorganisatie. Aanmelding

Melduwkandidatenaanvóór7november12.00uur2013.Het aanmeldingsformulierkuntuvindenopwww.heerde.nlofopvragen bijhetsecretariaatvandeAdviescommissievrijwilligersprijs,Wendy Zwerver-vandePutofHenriëtteBresser-Dingerink,p/agemeente Heerde,Postbus175,8180ADHeerde.Opvragenvanhetformulier kanooktelefonisch(0578)699494ofpere-mail (kabinet@heerde.nl).

Verhuur garagebox in Heerde

DegemeenteHeerdebiedtper1november2013,uitsluitendaan inwonersvandegemeenteHeerde,1garageboxtehuuraan.De garageboxisgelegenophetparkeerterreinMolenkampwegAndoornstraatteHeerde.Devoorwaardenvandehuurovereenkomst,dehuurprijs,delotingeneenkaartvandelocatie vandegarageboxliggenterinzagebijdePublieksbalieinhetgemeentehuis. Wiltuinaanmerkingkomenvoordegarageboxper1november 2013,vuldanhetinschrijfformuliervolledigengoedleesbaarin.Dit formuliervindtuopwww.heerde.nl(ziedehomepage).Ukunttijdenskantoorurenookeenpapierenexemplaarophalenbijde Publieksbalieinhetgemeentehuis.Inschrijvingisalleenmogelijkvia hetdaarvoorbestemdeformulier.Hetingevuldeformuliermoetuiterlijkdinsdag22oktoberom16.30uurbinnenzijn.Ukunthetper postversturennaarGemeenteHeerde,Postbus175,8180ADte HeerdeofinleverenbijdePublieksbalieinhetgemeentehuis.

Tijdensdeherfstwordenerweerbladerenopbegraafplaatsen verwijderdmeteenbladblazer.Daarnaastheeftdewindvrijspel.Dit heeftgevolgenvoorlichte,voorwerpenzoalstekeningenenlosse bloemendieumogelijkopeengrafvaneengeliefdeheeftgelegd. Dezelichtevoorwerpenverwaaien,waardoordebeheerdervande begraafplaatsnietmeerweetwatbijwelkgrafhoort.Ditmaaktde begraafplaatsnietalleenrommelig,hetisookisjammerdatde voorwerpennietbijhetjuistegrafliggen. Wevragenuhiermeerekeningtehoudenenlichtevoorwerpendieu opdegravenlegtvoldoendevasttezetten.Hiermeedoetumeer rechtaanuweerbetoonendievananderen.

Avondopenstelling Burgerzaken en Belastingen

Tot1aprilisdebalievanteamBurgerzakenenBelastingen geopendvan17.00tot19.00uur.

Nieuwe verordening

Degemeenteraadheeftop30september2013de AfvalstoffenverordeninggemeenteHeerde2013vastgesteld.De verordeninggeldtvanaf1januari2014.Deverordeningligt12weken terinzageophetgemeentehuisenisookopgenomeninde verzamelingvangemeentelijkeverordeningenopwww.heerde.nlof www.overheid.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 3 2

www.heerde.nl

Gratis brandveiligheidscheck bij senioren thuis

Evenementenkalender

Wiltuniet-commerciële,voorpubliektoegankelijke cultureleevenementenaankondigen?Mailhetnaarhet PlatformKunstenCultuur:evenementen@heerde.nl. Evenementenmoetenvoldoenaanwetenregelgeving. 25oktober

BentuzestigjaarofouderenwoontuzelfstandigindegemeenteHeerde?Dankuntu zichtot20oktoberaanmeldenvooreengratiswoningcheckdoordebrandweer. Tijdensdeze‘check’,eindoktober,komtdebrandweerbijuopbezoekenbekijktsamen metuofuwleefomgevingbrandveiligis. Debrandweeradviseertoverbrandgevaarlijkesituaties,deplaatsvanderookmelderen eenmogelijke(alternatieve)vluchtweg.BinnenderegioNoord-enOost-Gelderland wordenmaximaal120woningchecksuitgevoerd. Melduvoor20oktoberaandoortemailennaarbrandveilig@vnog.nloftebellennaar 055-5483333(tijdenskantooruren).Metdeeerste120aanmelderswordtcontact opgenomenomeenafspraakteplannen. Debrandweerkorpsenvande VeiligheidsregioNoord-en Oost-Gelderland(VNOG)doen meeaandeNationale Brandpreventieweken.Dehele maandoktoberstaatinhetteken vanveiligheidsbewustzijnrondombrand.Iederjaarwordendewekengekoppeldaan eencentraalthema.Ditjaarisdelandelijkecampagneopseniorengericht.

De digitale handtekening Degemeenteisbegonnenmet eenproefmetdedigitale handtekening.Eenbeperktaantal brievenzalnietmeereen‘gewone’ handtekeninghebben,maareen QR-codeinderechterbovenhoek, dezogenaamdedigitale handtekening.Ookukuntindekomendeperiodemogelijkzo’n digitaalondertekendebrief ontvangen.Tijdensdetestperiode voegenweweleenbijlagebijde briefmetuitlegoverdedigitale handtekening.

DebekendeorganistPeterEilanderspeeltophetprachtigeReilorgelvande HervormdeKerkaandeKerkstraat2inWapenveld.Aanvang:20.00 uur.Kerkopen: 19.30uur.Entree:€7,-voorvolwassenen,kinderent/m12jaargratis. 25oktober

ConcertvanOperaFamilia,bekendvanHolland’sGotTalent.Kaarten:€22,-.Meer info:www.cultureelcentrumheerde.nl.Aanvang:20:15uurindeaulavande Noordgouw,Eperweg34inHeerde. t/m4november

ExpositieschilderijenvanMarchienusPlatbijdeWendhorstinHeerde.Hoofdzakelijk schilderijenmetafbeeldingenvanmonumentale-ofkarakteristiekegebouwenuit Heerdeenomgeving. 19oktobert/m1december

ExpositieinGalerieenBeeldentuindeQueestemetSanneRietvelttekeningenen HennieSchippersbeeldenvanpapierklei.Meerinfoenreserveren: www.galeriedequeeste.nl.

Vrijwilligers gezocht voor Hoogstambrigade DegemeenteHeerdeenStichtingLandschapsbeheerGelderlandrichteneenvrijwillige Hoogstambrigadeop.Ditiseengroepenthousiastevrijwilligersdiezichinzetvoorhet behoudenbeheervanhoogstamfruitindegemeenteHeerde. Dehoogstamboomgaardisnietalleencultuurhistorischwaardevolelementmaarbiedt ookveelruimtevoordierenenplanten.Doorsamenaandeslagtegaanblijvendeze boomgaardenbehouden.Vrijwilligerskrijgeneenvierdaagsecursusoverhoogstamfruit aangeboden.Deeerstecursusdagisopzaterdag9november.Ukuntzichaanmeldenvia www.landschapsbeheergelderland.nlofpere-mailnaarMichaelWitjes: m.witjes@landschapsbeheergelderland.

DenieuweHoogstambrigadeHeerdeisonderdeelvanhetprogramma GebiedsontwikkelingVeessen–Wapenveld.Dezegebiedsontwikkelinggeeftnieuwe impulsenaanditgebied,gerichtopleefbaarheid,ruimtelijkekwaliteit,lokaleeconomie Watishet? entoegankelijkheidvanhetbuitengebied.Inhetgebiedzijnopdiverseplekken Dedigitalehandtekeningwordtgeplaatstindevormvaneenvierkantje.Ditvierkantjeis hoogstambomenaanwezig,solitaireninkleineboomgaardjes,vaakindenabijheidvan gevuldmeteenQR-code.DezecodekanbijdegemeenteHeerdeineencomputer agrarischeerven.DelaatstejarenhebbeneigenareninhetprojectHeerde– wordeningevoerdengelezen. Landschappelijksterk!optientallenlocatiesnieuweofvervangendefruitbomengeplant.

Waaromeendigitalehandtekening? Hetisefficiënt:Metdedigitalehandtekeninghoefteenmedewerkervandegemeente Heerdenietmeerelkebriefapartteondertekenen.Schrijvenenondertekenenkan gelijktijdiggebeuren.Daarnaastishetveiligerdandenormalehandtekening:Metdedigitalehandtekeningkandegemeentebetercontrolerenofdebriefookechtvanhaarafkomstigisenwelkemedewerkerdebriefheeftondertekend.Doordedigitale handtekeningwordthetvoorbuitenstaanderslastigeromdebrieftemanipuleren. Watverandertervooru? Niets.Uhoeftzelfooknietstedoen.Dedigitalehandtekeningisvolledigrechtsgeldig. Meerinformatie Voormeerinformatieoverdedigitalehandtekeningkijktuopwww.heerde.nl/ Over_deze_website/Help/Digitale_handtekening.Ukuntookbellenvia(0578)699494.

Militaire oefeningen

Van15totenmet18oktoberwordeneroefeningengehoudenindestrookDronten, Wezep,EpeenNunspeet.Enop17oktoberzijneroefeningeninHeerde,onder andereophetHeerderstrand. Alserschadedoordeoefeningenisontstaandankuntuditondervermeldingvan zoveelmogelijkgegevens,zoalsEenheid,kentekenvoertuig,datumentijd,plaats, soortschadeetc.meldenbijMinisterievanDefensie,CDC/JDV/SectieClaims, Postbus20703,2500ESDenHaag.Telefoon(070)3396701.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA PAG GII N NA A 24

www.heerde.nl

Vrijzwemmen in de Astervakantie (van 19 t/m 27 oktober) Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19oktober 20oktober 21oktober 22oktober 23oktober 24oktober 25oktober 26oktober 27oktober

10.00-13.30 09.00-13.30 10.00-13.30 10.00-13.30 09.00-13.30* 10.00-13.30 10.00-13.30 10.00-13.30 09.00-13.30

18.30-20.00 18.30-20.00

Uw gemeente zegt Ja. Bent u al donor? JaofNee.nl

*Het1 uur(van09.00-10.00)alleenvoorouderen e

Bestemmingsplannen Vastgesteld bestemmingsplan 3e herziening bestemmingsplan Hoorn, Veessen en Vorchten, De Akkers te Veessen HetcollegevanHeerdemaakt,overeenkomstigartikel3.8vandeWetruimtelijke ordening(Wro)enartikel3:12vandeAlgemenewetbestuursrecht,bekenddatde gemeenteraadop30september2013hetbestemmingsplan3eherziening bestemmingsplanHoorn,VeessenenVorchten,DeAkkersteVeessengewijzigdheeft vastgesteld.Hetbestemmingsplanisvastgesteldconformhethieropbetrekking hebbenderaadsbesluitendedaarbijbehorendestukken.

Doelvanhetplan

Inzagetermijn

Debetreffendestukkenliggenmetingangvanwoensdag16oktober2013gedurende zesweken(totenmetdinsdag26november2013)opwerkdagentussen08:30uuren 12:30uurvooreeniederanaloogterinzageophetgemeentehuisteHeerde,bijde balievanhetPubliekscentrum.Hetbestemmingsplanmethetidentificatienummer NL.IMRO.0246.303HVVH03AKKERSVSN-VA01isookdigitaalteraadplegenop www.ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaastkuntuhetbestemmingsplandigitaalverkrijgen viawww.heerde.nl/Wonen_en_leven/Ruimtelijke_plannen/Plannen_in_voorbereiding.

Hetbestemmingsplan3eherzieningbestemmingsplanHoorn,VeessenenVorchten,De AkkersteVeessenvoorzietineenjuridischplanologischeregelingtenbehoevevan enkelecorrectiesinhetbinnengebied‘DeAkkers’tussendeIJsseldijk,Kerkstraaten VeesserEnkweginVeessen.Belangrijkstedoelisdaarbijomdeliggingvande zogenaamde‘kerkepaden’ inditgebiedbetervastteleggen.Daarnaastwordtinhet planoptweeagrarischepercelenbuiten‘DeAkkers’,tussendeIJsseldijkende Kerkstraat,deaanduiding‘ijsbaan’ gelegd.Ditbetekentdatdezepercelen(mede) gebruikteningerichtkunnenwordentenbehoevevaneennatuurijsbaan,waarbijalleen mobiele,tijdelijkevoorzieningenzijntoegestaan.

Beroep

Wijzigingen

Naasthetinstellenvanberoepkuntubinnendehierbovengesteldetermijnookeen verzoekomeenvoorlopigevoorzieningindienenbijdevoorzittervandeAfdeling bestuursrechtspraakvandeRaadvanState.

Degemeenteraadheeftbijdevaststellingvanhetbestemmingsplandiverse wijzigingeninhetbestemmingsplanaangebracht.Hetbetreftenkelewijzigingennaar aanleidingvaneenzienswijzediebetrekkinghebbenopdelocatieenhetgebruikvan denatuurijsbaan.Daarnaastiséénambtshalvewijzigingdoorgevoerdtenaanzienvan dedubbelbestemming‘Waarde-HogeArcheologischeVerwachting’. Vooreencompleetoverzichtvanalleaangebrachtewijzigingeninhet bestemmingsplanwordtverwezennaarhetbetreffenderaadsbesluitendedaarbij behorendestukken(inhetbijzonderdeNotavanwijzigingen).

Gedurendedetermijnvandeterinzageleggingkaneenbelanghebbende,dietijdigzijn zienswijzebijdegemeenteraadkenbaarheeftgemaakt,alsmedeeen belanghebbende,aanwieredelijkerwijsnietkanwordenverwetendathijniet overeenkomstigartikel3.8vandeWetruimtelijkeordeningjunctoafdeling3:4vande Algemenewetbestuursrechtzijnzienswijzebijdegemeenteraadnaarvorenheeft gebracht,beroepinstellenbijdeAfdelingbestuursrechtspraakvandeRaadvanState, Postbus20019,2500EADenHaag.

Tegendegewijzigdvastgesteldeonderdelenvanhetbestemmingsplankanelke belanghebbendeberoepinstellen.Hetbesluittotvaststellingvanhetbestemmingsplan treedtinwerkingdaagsnaafloopvandeberoepstermijntenzijbinnende beroepstermijneenverzoekomeenvoorlopigevoorzieningbijdevoorzittervande AfdelingBestuursrechtspraakvandeRaadvanStatewordtingediend.Het bestemmingsplantreedtdanpasinwerking,nadatopditverzoekisbeslist.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 5

www.heerde.nl

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen. 



Toestemmingsloopmeldingen

•

Hetslopenvandewoningophetperceel2eHoornerveenseweg8inHeerde.

•

HetslopenvantweebijgebouwenophetperceelDeStege14inVeessen.

Verzonden:1oktober2013. Inzage

Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum,telefoonnummer(0578)699494ofpere-mail:

•

HetverwijderenvanasbesthoudendematerialenvandebergingenopdepercelenVinkenweg36en38inWapenveld.

Verzonden:4oktober2013.

gemeente@heerde.nl.Opafspraakbentuwelkomtussen9.00uuren16.00uur.U benterdanzekervandatdejuistepersoonutewoordstaat.

∇Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning

Openbarewelstandsvergadering

Opmaandag 21oktoberisdewelstandsgedelegeerdeinHeerdevooreenopenbare welstandsvergadering.Devergaderingvindtplaats(alserbouwplannenzijn)inhet

Indeperiodevan1oktober2013tot8oktober2013:

gemeentehuisvanHeerde,aanvang9.00uur.Deagendametbijlagenligtvanaf

•

HetaanleggenvaneenuitritophetperceelBroekstraat4inHeerde.

donderdag 17oktoberterinzage,opwerkdagentussen08.30en12.30uur.

•

HetaanleggenvaneenextrauitritophetperceelKamperweg30inHeerde.

Deagendawordtookopwww.heerde.nlgepubliceerd.

•

HetkappenvantweeberkenophetperceelPostweg48inHeerde.

•

HetplaatsenvantweeRomneyloodsenophetperceelZevenakkersweg4in

Opdonderdag 17oktobervergadertdevoltalligecommissie(wisselendelocaties).

Wapenveld.

Deagendabijlagenligtvanafdinsdag15oktoberterinzage,opwerkdagentussen 08.30en12.30uur.Deagendawordtookopwww.heerde.nlgepubliceerd.

Sloopmelding

Indeperiodevan1oktober2013tot8oktober2013:

Dewelstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudit

•

Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdewoningophetperceel

telefonischdoorgevenviatelefoonnummer(0578)699494.Ookvoorvragenkuntu

Kwartelweg8inWapenveld.

hierterecht.

Dezemeldingligtnietterinzage.Voormeerinformatiebeltu(0578)699494.

Ñ

Zienswijze

♦Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure)

Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreenie-

•

HetwijzigenvaneengedeeltevandegevelophetperceelBonenburgerlaan3in

derterinzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijk

Heerde.

eenzienswijzeoverhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus

Verzonden:4oktober2013.

175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494.

•

HetkappenvaneenratelpopulierophetperceelKoerbergseweg11ainHeerde.

•

HetkappenvantweepopulierenophetperceelZwolseweg82inHeerde

Bezwaar

(betreftnoodkap).

Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuwbelang

Hetvervangenvaneenbijgebouwenhethandeleninstrijdmetregelsruimtelijke

treft,kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneenbe-

ordeningophetperceelLeeuwerikweg30inWapenveld.

zwaar-ofberoepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit.

•

Verzonden:7oktober2013.

∇Ontwerpbesluitomgevingsvergunning

¨enberoep*

Wanneerubezwaarwiltmakentegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevan Heerde,Postbus175,8180ADHeerde.EenberoepmoetusturennaardeSector BestuursrechtvandeRechtbankZutphen,Postbus205,7200AEZutphen.

Voornementothetverlenenvaneenomgevingsvergunningvoorhethandeleninstrijd

Eenbezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresendatumvermelden.

metregelsruimtelijkeordeningvoorhettijdelijkbewonenvaneenbestaandbijge-

Daarnaastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageertenwaaromudaarte-

bouwophetperceelSingelweg2ainHeerde.

genbezwaarofberoepaantekent. Bijhetindienenvaneenberoepschriftmoetugriffierechtbetalen.

MeldingBrandveiliggebruik

HetbrandveiliggebruikenvanhetgebouwophetperceelStationsstraat4inHeerde.

♦Kennisgevingverlengenbeslistermijn

VoorlopigeVoorziening

Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.In spoedgevallenkaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.Ditdoetubij

omgevingsvergunning

deVoorzieningenrechtvandeRechtbankZutphen,SectorBestuursrecht,Postbus

Verlengingbeslistermijnmeteentermijnvanmaximaal6wekenvoorhetbouwenvan

205,7200AEZutphen.Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen.

eenwinkelruimteopdehoekSoerelseweg/StationsstraatinHeerde.Datumontvangst aanvraag:11juni2013. Verzonden:8oktober2013.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 6

Vierde proeverij Smakelijk Epe

Een milde kerk vertelt je de waarheid Weet je zondag welkom in de Johanneskerk van Heerde. Er gaan twee gastpredikanten voor. ‘s Morgens om 9.30 uur ds. G. van den Berg uit Klaaswaal en ‘s avonds om 19.00 uur ds. L. Westland uit Elburg.

Presentatiemarkt Toer de Boer op

EPE- Zaterdag was het weer smullen geblazen op het Grutterplein in Epe tijdens de vierde editie van Smakelijk Epe. Mooi aangeklede kramen en gezellige zitjes vormden het decor voor een smakelijk

samenzijn. Er was een ruime variëteit aan lekkere gerechten, hapjes en dranken en zo was er met recht voor elk wat wils. Bezoekers konden bijvoorbeeld kiezen voor tapas of cupcakes, maar ook voor stamp-

pot en vleesgerechten. De keel kon verder gesmeerd worden met diverse wijnen en op een Eper culinair festijn mocht het Proatnat van het Epe Bier Collectief natuurlijk niet ontbreken.

Vernieuwde website PvdA Heerde HEERDE- De PvdA afdeling Heerde heeft een vernieuwde website. “De website is aangepast aan het landelijke model: vernieuwend; overzichtelijk en informatief. De website is op internet te vinden onder www.heerde.pvda. nl, dit is ongewijzigd”, volgens de voorzitter van de PvdA Heerde, Henk Kanter. “De website is aangepast aan de hedendaagse eisen voor de social media. Ziet er qua vormgeving prima uit en kan eenvoudig worden geraadpleegd”, aldus de voorzitter. “Er is infor-

matie te vinden over de leden van de fractie, wethouder en het bestuur. Tevens is er informatie over de lokale ontwikkelingen waarbij de PvdA Heerde betrokken is. Zo is er een artikel te vinden over de schriftelijke vragen die de fractie over de hulpdiensten heeft gesteld; over de prestatieafspraken met Triada.” Daarbij kunt u informatie vinden over de ledenvergadering, PvdA activiteiten die in de gemeenten Heerde worden gehouden en hoe de raads- en commissievergadering worden ervaren.

Emmaschool bezoekt dierenkliniek

HEERDE/HATTEM- Afgelopen week gingen de leerlingen en juf Ingrid van groep 4 van de Emmaschool naar de dierenkliniek in Hattem. De dierenarts vertelde over zijn werk en wat er allemaal gedaan wordt in de kliniek. In groepjes kregen de leerlingen verschillende afdelingen te zien. De spreekkamer, onderzoekkamer,

röntgenkamer, operatiekamer, een couveuse, verband, spuitjes, slangetjes, enz. Een aantal leerlingen mocht zich verkleden tot dierenarts, en mocht ‘assisteren’. De leerlingen mochten zelf verband aanleggen bij hun meegebrachte knuffel. Veel vragen werden beantwoord op deze leuke en leerzame ochtend.

Buffet voor 55+ REGIO- Op woensdag 23 oktober kunt u bij De Bloemfontein (Vaassen), De Klaarbeek (Epe) en De Speulbrink (Vaassen), genieten van een Scandinavisch buffet, bedoeld voor 55-plussers uit de gemeente Epe. U kunt zich opgeven (tijdens kantooruren) tot uiterlijk maandag 21 oktober voor 12.30 uur bij de receptie van De

Klaarbeek/De Speulbrink via tel. 0578 – 57 84 00. Bij het opgeven is het belangrijk dat u zelf meldt op welke locatie u deel wilt nemen aan het buffet. De aanvangstijden per locatie zijn: Bloemfontein: om 17.00 uur te Vaassen, De Klaarbeek: om 17.00 uur te Epe, De Speulbrink: om 16.30 uur te Vaassen.

Speurtocht VAASSEN- Kasteel Cannenburch in Vaassen, het oude jachtslot van Middeleeuws veldheer Marten van Rossem, is tijdens de herfstvakantie zes dagen per week geopend (dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur). Kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht

door kasteel en park. Reserveren is niet nodig. Meer informatie over evenementen van het Geldersch Landschap & Kasteelen tijdens de herfstvakantie: www.glk.nl/evenementen. Kasteel Cannenburch: Maarten van Rossumplein 4 te Vaassen.

De komende periode zal er informatie over de a.s. gemeenteraadverkiezingen op de website www. heerde.pvda.nl geplaatst worden. Het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de verkiezingscampagne zullen uitgebreid aan de orde komen. Via een link op de website kan de bezoeker ook andere vormen van social media bezoeken zoals Twitter; Facebook; YouTube en nader over de PvdA worden geïnformeerd. Dus nieuwsgierig, ga eens kijken op www.heerde.pvda.nl.

Informatiebijeenkomst voor ondernemers EPE- Op dinsdag 5 november zal het seminar ‘Met frisse moed naar 2014’ worden gehouden voor ondernemers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door KRC Accountants & Adviseurs, Echt Steenbergen Advocatuur en Wassink & Vermeulen notarissen. Zij laten u graag zien hoe u met uw bedrijf goed voorbereid 2014 in kunt gaan. Want, wat is er veranderd met de komst van de flex-B.V.? Maak ik als ondernemer optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden? Heb ik mijn overeenkomsten en huwelijkse voorwaarden op orde? Deze vragen zullen aan de orde komen op het seminar, dat wordt gehouden in Partycentrum & Eetcafé De Middenstip, Hoofdstraat 46 in Epe. Het seminar begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Graag vooraf aanmelden, dit kan tot 29 oktober bij: info@echtadvocatuur.nl, notarissen@wassinkvermeulen.nl of info@krcaccountants.nl. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Ruitersport VAASSEN- Uitslag LR de Cannenburgh: Lydian Stoop met haar paard Cayro behaalde in Beekbergen in de klasse M2 een 1ste en 3de prijs met 187 en 182 punten. Elise Diteweg behaalde hier een 1ste prijs met 191 punten in de klasse M1 met haar paard Zoynia Et. Onlangs deed Lydian Stoop mee aan de Esperadocup te Ermelo. Hierbij behaalde zij twee keer een 1ste prijs met 200 en 198 punten met haar paard Cayro in de klasse M2.

HEERDE- Op zaterdag 19 oktober organiseert vereniging “Toer de Boer op” de jaarlijkse presentatiemarkt. “Toer de Boer op” is een vereniging van ondernemers die gezamenlijk de gastvrijheid van het boerenland onder de aandacht brengen. Er zijn zo’n 50 ondernemers bij Toer de Boer op aangesloten uit de regio IJsselvallei/Veluwezoom/Salland. Deze regio strekt zich uit van Hattem tot aan Zutphen. De presentatiemarkt wordt gehouden om de veelzijdigheid van deze regio nog eens extra onder de aandacht van de consument te brengen. Op de presentatiemarkt zullen verschillende bedrijven hun producten en diensten aan u presenteren. Denk hierbij aan

honing en eigengemaakte jams, hertenvlees, verschillende soorten ambachtelijk gemaakte pasta’s en meel, vers ijs, plantenzaden, wolproducten, komkommers en verse groenten en ga zo maar door. Er zijn ook campings aangesloten bij Toer de Boer op. Zij zullen laten zien wat zij te bieden hebben. Dit jaar zal de presentatiemarkt worden gehouden op de tuinderij van familie Doorn aan de Kerkdijk 3 in Heerde. Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom om kennis te maken met alle producten en diensten die de ondernemers van “Toer de Boer op” te bieden hebben. Ook zullen de kassen van de tuinderij open zijn voor het publiek. Entree is gratis.

Mag ik deze dans van u? HEERDE- Met het project ‘mag ik deze dans van u’ wil organisator Bintwerk ouderen bewust maken dat men valrisico’s kan minderen door juist in beweging te blijven. Ouderen bewegen over het algemeen minder. De gevolgen daarvan zijn dat spieren minder soepel blijven en men kracht en balans verliest. Daardoor loopt men meer risico om te vallen. Valongelukken kunnen bij ouderen geregeld leiden tot problemen. Het komt vaker voor als mensen ouder worden genezing van breuken langzamer gaat. Dansen helpt ouderen om een betere balans en kracht op te bouwen. ‘Mag is deze dans van u’ vindt plaats op woensdag 23 oktober van 15.00-

16.30 uur, Brinkhoven 1 in Heerde. De dansmiddag begint met informatie over het voorkomen van vallen. Merdi van Essen van Fysiotherapeutisch centrum Heerde verzorgt dit gedeelte. De Volksdansgroep Valeta uit Heerde zal een dansdemonstratie geven en mensen uitnodigen om een dansje mee te doen. Tussen door is er ook even tijd voor een bakje thee of koffie. Na de pauze zal Carla Dekkers van Cultuurplein Noordveluwe dansoefeningen met de mensen doen; Dit gedeelte is ook zeer geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn of vanuit de stoel mee willen doen. Iedere geïnteresseerde is welkom en deelname is gratis.

EMST- Speeltuinvereniging Emst hield onlangs haar jaarlijkse dierendag. Dit keer kwam de ambulance van Stichting dierenlot een bezoekje brengen aan de speeltuin. Alle kinderen mochten een kijkje nemen in

de auto. Er werd uitgelegd waarvoor een brancard was en hoe de dieren mee genomen worden. Ook was er een knuffeldokter. Zij controleerde alle knuffels en zo nodig werd er een pleister uitgedeeld.

Petanque HATTEM- Vorige week werden er drie toernooien gehouden van Hattem Petanque. Wilt u inlichtingen over Hattem Petanque, dan kunt u terecht bij Ben Kort tel.0384441948 of DirkJan Septer tel. 038-4441892. Uitslag maandagavond: 1e Ton Visser, 2e DirkJan Septer, 3e Ineke Haas. Uitslag dinsdagavond: 1e Jan Heideveld, 2e Renze Bosgraaf, 3e Henk van

Holst, 4e Johan Moraal, 5e Ton Visser, 6e Jeffrey Durberg, 7e Louis Steringa, 8e Sietske Karssing, 9e/10e Coby Zijlstra/Hans Böke. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Gerrit van Schagen, 2e Johan Moraal, 3e Gerrit Hoogers, 4e/5e Ben Kort/Ad Visser, 6e HarmJan Halfwerk, 7e Maaike Septer, 8e Jan Koster, 9e DirkJan Septer, 10e Piet Buikema.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 72

Stomerij KLEDINGREPARATIE s3NELLEAFHANDELING s6RIENDELIJKEPRIJZEN s/OKVOORLEERENSUĂ’DE

s+WALITEITGEGARANDEERD s! LLESBESPREEKBAAR OOKVOOREIGENONTWERP

Openingstijden:-AANDAGns$INSDAGTMVRIJDAGns:ATERDAGn

Hoofdstraat 129 t 8162 AE EPE t Tel.: 0578 - 613268

NIEUWE DEALS! Jarige GRATIS eten geldig op de verjaardag zelf, op vertoon van ID en max 1 jarige per gezelschap

www.krcaccountants.nl

65+ â‚Ź2,00 korting geldig op vertoon van ID

Kinderen tot 6 jaar GRATIS eten geldig bij aanvang tot 17.30 uur bij 2 uurs arrangement, op vertoon van ID en alleen de jongste 3 kinderen per gezelschap

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN DE BESTE KWALITEIT VOOR 1 PRIJS

http://goo.gl/tcjlg

Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

All-In Wokarrangement

Di- t/m Donderdag

Vrij- t/m Zondag

2 uur

â‚Ź 24,50

â‚Ź 26,50

Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar

â‚Ź 1,75

â‚Ź 2,00

Met wokken, grillen, warm-, koud-, ijs en drankbuffet Vanaf 17.00 uur. Andere tijden zijn mogelijk in overleg. Reserveren gewenst. Aanbiedingen zijn niet te combineren | Niet geldig op feestdagen Niet geldig bij apart afrekenen | Niet geldig bij betalingen met creditcard of op rekening


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 8

Akkerhoeve uitvaartzorg

Vrouwennetwerk Epe EPE- Op donderdagmiddag 17 oktober zal mevrouw Adri de Koning een lezing/presentatie geven bij Vrouwennetwerk Epe e.o. over Kyrgyzstan, een onafhankelijk bergland in Centraal Azië. In het eerste deel van de presentatie neemt zij u mee op een tocht door het land en laat de verschillende landschappen zien. Zij laat zien hoe van schapenwol kleden en gebruiksvoorwerpen worden gemaakt en ook hoe een joert (vilten nomadentent) wordt opgezet. Ook neemt zij een kleine collectie van

deze vilten producten mee om te laten zien en indien mogelijk te verkopen voor de vrouwen aldaar. Mevrouw de Koning vertrekt eind oktober weer naar Kyrgyzstan en de eventuele opbrengst gaat naar deze vrouwen, om hun levensstandaard ietwat te verbeteren. De lezing/presentatie begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat te Epe. Gasten en belangstellenden zijn van harte welkom. Van niet-leden wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.

Benefietavond in Kulturhus EGW

WAPENVELD- Voor de zomer startte Saskia van der Marel haar bedrijf: Akkerhoeve uitvaartzorg. Van der Marel, geboren en opgegroeid in Hattem, koos voor een loopbaan in de dienstverlening. Na de Hogere Hotelschool werd dat de zakelijke dienstverlening. Nu is de tijd rijp voor Akkerhoeve uitvaartzorg. Van der Marel: “In de jonge jaren van de kinderen heb ik voornamelijk werk aangepakt dat goed te combineren viel met de schooltijden. Nu werd het tijd om mijn droom na te jagen: de uitvaartzorg. Het gevoel dat dit het voor mij is, is alleen maar sterker geworden.” Referenten roemen haar oog voor detail. “In deze branche bouw je in korte tijd een hele intense relatie op met de nabestaanden die

jou het afscheid van hun dierbare toevertrouwen, een enorme eer. Dat vertrouwen vertaal ik in aandacht, betrokkenheid en liefde voor de medemens.” Je bent vrij om je eigen uitvaartbegeleider te kiezen, verzekerd of niet. “Het is niet nodig om op de dag van overlijden de hele uitvaart van A-Z te bepalen. Uitgangspunt is ‘wat is nodig op dit moment’. Het is belangrijk om rust te creëren, die heb je nodig om beslissingen te kunnen nemen. Er is veel veranderd in vergelijking met vroeger. Afscheid en rouw mag zichtbaar(der) zijn, daar kun je je zelfs in een bepaalde mate op voorbereiden. Mensen die weten dat ze gaan overlijden, nemen vaker het initiatief bij het regelen van hun uitvaart. Dat maakt het voor nabestaanden makkelij-

ker de uiteindelijke ceremonie vorm te geven.” Een tip van haar is om foto’s te maken van de uitvaart. “Uit ervaring weet ik dat een mooi afscheid positief kan bijdragen aan de wijze waarop je het verlies een plek geeft. De foto van mij op de website is gemaakt tijdens de uitvaart van mijn eigen moeder. De herinneringen aan haar en aan haar afscheid zijn mij heel dierbaar. Dat gevoel zou ik iedereen mee willen geven.” Omdat er grote behoefte blijkt aan meer informatie rondom uitvaarten, organiseert Saskia van der Marel begin 2014 een informatieavond over dit onderwerp. Meer informatie volgt op www. akkerhoeve-uitvaartzorg.nl, op facebook en in de Schaapskooi. Foto: Fotosubtiel.

EPE- Op zaterdag 19 oktober om 19.30 uur is er een Afrikaanse benefietavond in Kulturhus EGW te Epe. Soms ontstaan de mooiste initiatieven door inzet van een betrokken persoon, zo ook deze Afrikaanse avond die geheel georganiseerd wordt door één vrouw Aline Dalmolen. Aline bracht vorig jaar een bezoek aan familie en vrienden in Kameroen en ging daar een week werken in het revalidatie centrum Sajocah voor kinderen met lichamelijke beperkingen als x-en o-benen, klompvoeten en vergroeide heupen. Ieder twee jaar en soms wel vaker gaan doktoren uit Nederland daar operaties uitvoeren, en geven zo deze kinderen een nieuwe toekomst. Het geld dat voor dit tehuis wordt ingezameld wordt gebruikt voor fysiotherapie, braises en ook voor lesmateriaal voor de blinde kinderen in het tehuis, maar geld is er nooit genoeg, want er zijn ook regelmatig problemen met de watervoorziening en het licht. Dat bracht

Aline op het idee om een benefietavond te organiseren waarvan de opbrengst van de kaartverkoop in het geheel naar Sajocah gaat, alle groepen die daar optreden doen dat voor onkostenvergoeding en EGW faciliteert de C 1000 zaal. Fleur Inn zorgt voor de feestelijke aankleding van de zaal en Foyer en Ab Tuinman stelt een expositie samen van zijn Afrikaanse schilderijen, Fenny Chepenwa staat met een kraam met Afrikaanse sieraden, kussens enz. in de foyer en van de Kameroense ambassade zal mevr. Yvonne Ngo Mbog aanwezig zijn. Naast een modeshow en optredens van de Apeldoornse groep Mudanthe en het Epense koor Hooge Noodt komt een zang en dansgroep uit den Haag, het belooft dus een feestelijke en swingende avond te worden. In de pauze is er een verloting. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij de VVV en Marcel Commandeur, daarnaast kunnen kaarten gereserveerd worden op de website www.kulturhusepe.nl.

HATTEM- In het kader van de Kinderboekenweek, met als thema Klaar voor de start!, heeft groep 5a van Het Palet afgelopen week een bijzondere gymles gehad. Op woensdagochtend werden ze door twee Hattemse Hockey internationals, Juan Navarro Godinez en Bruno Sousa, op school opgewacht. Samen met hen gingen

ze op de fiets richting de hockeyclub Hattem om daar met de hele klas een hockeytraining te volgen. Danielle Horck (moeder van Rosanne Koop uit groep 5a) had dit speciaal voor deze klas georganiseerd. Aangezien het een groot succes was zal ook groep 7 nog een soortgelijke hockeyles krijgen.

Passage afdeling Heerde HEERDE- Donderdagavond 17 oktober wordt voor de tweede keer in het winterseizoen 2013-2014 de ledenbijeenkomst gehouden van Passage (Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging). Deze keer is het een

informatieavond over het werk en organisatie van Dorcas. Deze bijeekomst is in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te Heerde en begint om 19.45 uur. Ook gasten zijn van harte genodigd. Ook kunt u al vast

noteren dat op 14 november Prof. dr. D. Post uit Wezep komt spreken over "Gezondheidszorg in de toekomst" Wilt u opgehaald worden, neem dan contact op met de fam Hendriks, tel.0578- 755110.

Buurtbezoek PvdA-fractie in ABC-wijk

EPE- Onlangs vond de opening van de Kinderboekenweek 2013 plaats met als thema dit jaar “sport en spel”. De leerkrachten van de K. Norelsschool waren ’s morgens als sporters op het schoolplein te vinden. Alle leerlingen mochten die dag verkleed als sporter op school

komen. Door leerlingen en ouders en leerkrachten werd er gedanst op het lied van Kinderen van Kinderen: klaar voor de start. In deze week is er in de groepen veel aandacht besteed aan leesactiviteiten met een link naar allerlei sportieve activiteiten.

HATTEM- Op zaterdag 12 oktober heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de ABC-buurt bezocht. De fractie is daar hartelijk ontvangen door een bestuurslid van de zeer actieve speeltuinvereniging aan de Allee. Deze speeltuin wordt door veel mensen, ook van buiten deze buurt, bezocht. Onlangs is door tientallen buurtbewoners groot onderhoud gepleegd. Dat is een mooi voorbeeld van buurtinitiatief. Tijdens de wijkwandeling werd de fractie aangesproken door verschillende bewoners. Naar voren kwam dat bewoners waarmee gesproken is, heel tevreden zijn over hun leefomgeving en de contacten in hun buurt. Naast al deze positieve geluiden werden ook verschillende aandachtspunten voor de wijk en de speeltuin genoemd. De fractie heeft aan de bewoners toegezegd de aangedragen tips en ideeën verder te zullen bespreken. Voor de PvdA-fractie was de wijkwandeling met een bestuurslid van de speeltuinvereniging een goed bestede ochtend met zinnige gesprekken en bruikbare opmerkingen.

Pannenkoeken eten

HEERDE- Onlangs vond het oktober uitje van de Zonnebloem Heerde e.o. plaats. Deze keer ging men niet ver weg, namelijk de Ossenstal in Epe. 130 gasten en medewerk(st) ers genoten van de koffie met cake en werd er gezellig bijgepraat.

Daarna verschenen de pannenkoeken op tafel, die men zich goed liet smaken. Er was ook nog een toetje, ijs met vruchten en slagroom. Er werd met volle teugen genoten van dit uitje en iedereen kan weer terugzien op een geslaagde ochtend.

Schaakuitslagen HATTEM- De uitslagen van de interne competitie van schaakvereniging Denk en Zet. De uitslagen zijn als volgt: J.B. Redeker- H. van Oorschot 1-0, M. Mujkanovic- M. Legtenberg 1-0, H. Schutte- G.J. Kroes 0,5- 0,5,

B. Hospers- J. van der Velde 0,50,5, H.J. van Wijk- W.F. Smit 0,5-0,5, B. Morren- W. van Enk 0-1, K. Kooistra- S. van der Nes 0-1, E. van der Molen- E. Abdekerim 0-1, J. Offringa- W. Jonkers 0-1.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 92

kAmPhOrSt bAkT zE bRoWn

WEEKTOPPERS!! TRAY WINTERHARDE VIOLEN 12 stuks

4,49

Chocolate Brownies

3,00

Epe

Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.

4 stuks

5,-

BETUWSE ELSTAR APPELS 3 kg

www.heerdeonline.nl

geldt t/m 21 oktober 2013

Herfstaanbiedingen: Herfstboeket .................. 9,95

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze kinder en volwassen workshops op 16 en 18 oktober. vol = vol

Herfstplateau v.a. ..........

9,95

Cyclamen of Begonia’s elke 2e plant ... 50%

cHoCoLaDe pArAdE

korting

Restanten opruiming en diverse artikelen

Bij iedere aankoop bieden we u ’n Chocomonster aan voor 1 of 2 euro om al onze chocoladeDorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 sp ec ialiteiten aan u Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 te lat en proeven. www.banketbakkerijkamphorst.nl

2 HALEN 1 BETALEN Bonenburgerlaan 60,

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Heerde.

www.bloemsierkunstdegroot.nl Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

4 STROGANOFFBURGERS + 4 SPEKLAPJES

CARPACCIO ROSSO

SAMEN

695

100 gram

245

TIP VAN BEN

TIP VAN TRIJN

TIP VAN HERMIEN

KIPPANNETJE

KWARTETJES

DIV. GEMARINEERDE KIPFILETLAPJES

100 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

180

120

100

TIP VAN JOLANDA

IEDERE WOENSDAG

KADO TIP

RUNDERVINKEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

4 STUKS

1 KG.

ABRAHAM OF SARAH, VLEES- OF WORSTSCHAAL CADEAUKAAR OHHHHH ZO LEUK OM TE KRIJGEN

550

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 14-10-2013 t/m 19-10-2013.

Vind ons ook op Facebook

Tel. 0578-692179.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 10

Echtpaar Broekhuis 60 jaar getrouwd

HATTEM- Dinsdag was het een bijzondere dag voor echtpaar Broekhuis uit Hattem, die dag waren Berend en Marry Broekhuis 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jan Willem Wiggers bracht woensdag een bezoek aan het echtpaar om ze te feliciteren. “60 jaar is een hele mijlpaal die veel mensen niet mee mogen maken. We zijn dan ook bijzonder blij dat we deze dag samen met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben mogen vieren. We hebben ontzettend genoten”, vertelt Marry. Berend Broekhuis weet nog precies hoe ze elkaar hebben ontmoet. “Met Pasen bovenop de Dennenheuvel in het bos van Hattem. Ik was samen met een stel jongens en zag Marry daar met vriendinnen staan. Mijn oog viel meteen op haar en ‘s avonds zijn

we samen uit geweest.” Op dat moment waren Berend en Marry 17 en 15 jaar oud. Door de oorlog konden zij geen huis krijgen en is Berend eerst gaan studeren in Zwolle voor Scheepswerktuigkundige. “Ik wilde altijd al op de grote vaart zitten maar de perioden van huis zag ik uiteindelijk niet zitten. Ik kreeg een brief van KLM voor een opleiding als boord mechanica, maar mijn ouders waren hier fel op tegen. Als enige zoon mocht ik absoluut de lucht niet in. In 1948 kreeg ik een brief van Stork in Hengelo om daar aan de slag te gaan en dat heb ik gedaan”, vertelt hij. Ruim veertig jaar is Berend werkzaam geweest bij Stork Hengelo en Zwolle. Na 10 jaar verkering is het paar in het huwelijksbootje gestapt en zijn ze in hun huidige woning getrokken, het ou-

Grote zilveren medaille Van de Beld

HEERDE- Onlangs vond in het Dorpshuis in Heerde de Algemene Ledenvergadering van de EHBO vereniging Heerde plaats. Na afloop werd door de voorzitter van KNV EHBO district Gelderland, Dhr. Ton van Maanen, de Grote Zilveren Medaille uitgereikt aan jubilaris Ben van de Beld. Deze onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt, enkel 40 jaar lidmaatschap is hiervoor niet genoeg. Via zijn werkgever kwam Ben 40 jaar geleden in aanraking met EHBO. Ben is al 37 jaar bestuurslid van de EHBO-vereniging Heerde, ook heeft hij eerder deel uitgemaakt van het districtsbestuur. Jarenlang verzorgde hij de coördinatie van EHBO tijdens evenementen. 17 jaar lang heeft Ben als kaderinstructeur EHBO-

lessen verzorgt. Nog steeds verzorgt hij EHBO-lessen op basisscholen in Heerde en omgeving. Regelmatig hoort hij in het dorp: “Dag meester Ben”. Namens het bestuur werd Ben bedankt voor de vele jaren als actief (bestuurs) lid, waarna hij op zijn beurt zijn vrouw Henny voor haar steun bedankte. Ze heeft hem vaak moeten missen wanneer Ben voor zijn ‘EHBO-hobby’ op pad was. Ben kreeg eerder dit jaar, uit handen van locoburgemeester Anton Westerkamp, het lintje opgespeld behorend bij de onderscheiding ‘lid in de orde van Oranje Nassau’, voor de vele jaren als actief vrijwilliger voor de EHBO. Op de foto: Ton van Maanen (voorzitter districtsbestuur) en jubilaris Ben van de Beld.

derlijk huis van Marry aan de Hilsdijk te Hattem. Nadat ze getrouwd zijn, is Marry gestopt met werken en heeft zij vele jaren mensen verzorgd, onder wie haar moeder. “Nu vul ik mijn dagen vooral creatief in. Ik kruip nog regelmatig achter de naaimachine of pak mijn breinaalden om iets te maken”, vertelt ze. Ook de digitale wereld gaat ze niet uit de weg. “Mijn vrouw regelt onze boekhouding allemaal via de computer, daar bemoei ik mij niet mee”, vertelt Berend. Het geheim voor een goed huwelijk is volgens Marry communiceren. “Je moet blijven praten. Tegenwoordig steken mensen al snel de kop in de wind, maar je hebt altijd met twee verschillende karakters te maken. Het is geven en nemen, maar als je niet blijft praten wordt je huwelijk ook maar saai.”

Nationale Duurzame Huizenroute EPE- Meer dan 200 huiseigenaren en bedrijven in heel Nederland doen op zaterdag 26 oktober mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. De huiseigenaren en bedrijven delen graag hun kennis en ervaring over hoe zij hun woning of bedrijf hebben verduurzaamd. Een aanrader voor iedereen die zich wil oriënteren op duurzaam en energiezuinig wonen. De deelnemende huizen in Nederland hebben verschillende duurzame toepassingen zoals isolatie, HR+-ketels, zonnepanelen, groendaken, pelletkachels etc. Met een bezoek aan één van de duurzame woningen kunnen bezoekers kennis opdoen over duurzaam wonen. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl is een overzicht te vinden van alle deelnemende huizen in Nederland. De huizen zijn ’s morgens en/of ’s middags te bezoeken. Bezoekers dienen zich vooraf in te schrijven via de website. Ook Hoveniersbedrijf van Triest BV doet mee met de Nationale Duurzame Huizenroute. Als ‘Groenbedrijf’ is het door de Stedendriehoek en werkgeversorganisatie VNO-NCW geselecteerd

tot de Duurzame 100. Dit zijn de 100 meest Duurzame bedrijven in de Stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Het bedrijf is altijd met groen bezig, en daarbij is het streven om het bedrijf te runnen met een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Om dit te realiseren hebben zij de laatste jaren flink geïnvesteerd in nieuwe technieken, machines en materialen. De kantoren zijn bijvoorbeeld voorzien van aardwarmte, een groen/sedum dak, hergebruik van regenwater, automatische verlichting en zonnecollectoren. Tijdens deze Nationale Duurzame Huizenroute kunt u informatie krijgen over de Kant en Klaar Sedumcassette en andere duurzame producten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 0578-621624. De organisatie van de Nationale Duurzame Huizenroute hoopt dat op 26 oktober nog veel meer huiseigenaren hun duurzame ervaringen willen delen. Aanmelden kan op www. duurzamehuizenroute.nl. Huiseigenaren en bezoekers kunnen een weekendje weg winnen in een Fletcher Hotel.

Opentafeldiners ECR Groot Stokkert WAPENVELD – ECR Groot Stokkert in Wapenveld heeft elke derde donderdag van de maand een opentafeldiner in het Grand Café. Vanaf 18.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden aanschuiven aan een stamtafel en gezellig samen dineren. De eerstvolgende datum is 17 oktober. Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een avondje uit te zijn, zijn de prijzen bewust laag gehouden. Gasten

hebben de keuze uit twee 3-gangenmenu’s en betalen 22 euro per persoon. Wie GGG-lid wordt, kan zelfs voor 18,70 euro dineren. Dat is inclusief een consumptie tijdens het diner en koffie/thee achteraf. Alle deelnemers krijgen bovendien een speciale stempelkaart. Bij een volle kaart krijgen gasten één opentafeldiner gratis. Voor reserveren en meer informatie: ECR Groot Stokkert, tel. 088-3280050 of tel. 088-3280056.

EPE- Onlangs werd Joop Logen, mister sv Epe, 50 jaar. Dit mocht natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en daarom werd kleedkamer 2 van Columbia met slingers, ballonnen en toeters omgetoverd tot een waar

feestpaleis. De 2-4 overwinning op Columbia door sv Epe 4 betekende de kers op de taart op deze heugelijke dag voor spelers en begeleiding van Epe 4 en in het bijzonder voor Joop Logen.

Herfstvakantie voetbalclinic HEERDE- Kom op woensdagmiddag 23 oktober, in de herfstvakantie, naar de herfstvoetbalclinic bij v.v. Heerde. Met spel en plezier gaan ze trainen op techniek en balvaardigheid. 8 t/m 9 jarigen van 14.30 uur – 15.30 uur. 4 t/m 7 jarigen van 15.30 uur – 16.30 uur. Natuurlijk zijn meisjes ook van harte welkom. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, info: Edwin Rorije, tel. 06-53241131. De v.v. Heerde: Sportpark Molenbeek aan de Veldweg 1a Heerde.

WAPENVELD- De eerste selectie van WZC uit Wapenveld heeft een nieuw uitgaanstenue in ontvangst mogen nemen van een aantal sponsors waaronder Korrels bv uit Wapenveld. Als dank was er voor directeur Antoine Sonnega een boeket bloemen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 121

Onze tie lec l o c s r a a j a n t. is complee

Wij gaan nogal eens over de tong… NIEUW

Huurprijs: € 1.000,= per maand Overweg 1, Wapenveld

Komt u ook kijken onder het genot van een kopje koffie? Ons team staat voor u klaar!!

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

- Altijd al willen wonen in een rijksmonument? Grijp dan nu deze kans en proef dagelijks de sfeer en inrichting van vervlogen tijden - Vele authentieke elementen zorgen ervoor dat het geheel een unieke sfeer uitademt: o.a. geheel betegelde schouw en bedsteden - Het geheel beschikt over twee woonkamers, drie slaapkamers, bijkeuken, badkamer, kelder en enorme zolderruimte - Oorspronkelijke deel nog aanwezig met o.a. paarden- en kalverenstal

MOZA, net dat beetje anders! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 20.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

Najaarsaanbieding V hals trui van Bailey’s .......

59.95

+ gratis bijpassend

overhemd van Giordano ....t.w.v. 49.95

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Dus samen voor

59.95

Kan niet geruild worden en zolang de voorraad strekt.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

S tationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 20.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 12

Burgemeester leest voor bij de Kouwenaar

Fietsverlichtingsactie Repair Café EPE– Het Repair Café, dat zaterdag 19 oktober in Epe wordt gehouden, kan een nieuw element aan zijn activiteiten toevoegen. Dankzij de medewerking van de Fietsersbond Epe is er als speciale activiteit een controle van de fietsverlichting. Wie (nog) niet zelf zijn fietsverlichting kan repareren, maar het wel wil leren, kan met zijn fiets naar het Repair Café komen (eventuele losse onderdelen meenemen). Drie techneuten van de Fietsersbond afdeling Epe laten zien hoe het werkt. De reparatie is gratis, voor

nieuwe onderdelen moet de kostprijs worden betaald. Het Repair Café wordt gehouden in wijkcentrum Burgerenk aan de Klimtuin in Epe, van 10.30 tot 14.30 uur. Belangstellenden moeten zich wel bij de ontvangsttafel van het Repair Café aanmelden en krijgen daar een volgnummer. Er is al een team met reparateurs en naaisters. Denk jij ook je steentje bij te kunnen dragen, geef je dan op bij Sjaak Bijl van SWO/E, e-mail sjaak.bijl@ swoepe.nl of bel tel. 0578-620988 (tussen 8.30 en 12.30 uur).

Paddenstoelenwandeling HEERDE - De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert op zondag 20 oktober een paddenstoelenwandeling in het herfstbos van landgoed Bonenburg. Start om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Bonenburgerlaan te Heerde. Duur: ca. 2,5 à 3 uur. Kos-

ten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren is niet nodig. Informatie: www.glk.nl-evenementen of boswachter Frans Duermeijer, tel. 0653777594 (vr t/m zo).

Paddenstoelen zoeken VAASSEN- In het kader van de kinderboekenweek “klaar voor de start” organiseerde speeltuinvereniging de Kouwenaar samen met de SWO/E vrijdag een spelletjesmiddag met het thema “Letters”. Kinderen konden tijdens spelletjes letters verdienen waarmee een woord gevormd moest

worden. In de pauze las burgemeester Van der Hoeve de kinderen voor. Eerst moest de burgemeester nog iets doen, er miste namelijk nog iets. De kinderen raadden het direct: “De ketting!” Nadat de burgemeester zijn ambtsketen had omgehangen, vroeg hij de kinderen of ze wel wisten wat

Afscheid voorzitter OENE- De gymvereniging Gazelle heeft na 33 jaar afscheid genomen van haar voorzitter Koert Rip. De inmiddels 69-jarige Koert is in 1978 in Oene komen wonen met zijn vrouw Arja. Koert begon met het begeleiden van een mannentrimgroep. Een jaar later was het al raak en vroeg meester Luyten of Koert het voorzitterschap wilde overnemen. Dat was de tijd dat alle leeftijden nog actief vertegenwoordigd waren binnen de vereniging. In 1980 kwam het buurtvolleybaltoernooi in zicht door de assistente van de dokter, Evelien, die volleybalde. Koert organiseerde het toernooi. Hij neemt niet geheel afscheid: het komende buurtvolleybaltoernooi op 21 en 22 oktober wordt wederom door Koert georganiseerd. De vereniging kan nog buurtschappen, straten, families gebruiken. Er zijn al 7 teams die zich aangemeld hebben. Formeer een team en geeft u op bij Koert Rip (k.rip@hetnet. nl). Inmiddels is het bestuur van Gazelle op volle sterkte. De open

plek van de voorzitter is ingenomen door Han Tellegen. Annie Wassink is van secretaresse van het bestuur naar algemeen bestuurslid gegaan. Haar plek is ingenomen door Herma Dalhuisen-Mekelenkamp. Marlies IJzerman-Tellegen is als algemeen bestuurslid aangetreden. Wilco Brendeke is als penningmeester en materiaalbeheerder net als Annie Wassink al jaren actief voor de vereniging. Een nieuw bestuur zal ook nieuwe plannen hebben. Vorig jaar zijn de kinderspelen geïntroduceerd en is er een dameszumbagroep ontstaan, die inmiddels al op 2 avonden (maandag/woensdag) plaatsvindt. Meer dan 50 dames doen hier actief aan mee. Het bestuur denkt na over de mogelijkheden van streetdance voor de jonge meiden en is op zoek naar assistenten voor de huidige leidsters en voor leiders voor deze streetdance en een jonge jongensgroep. Heeft u ideeën of wensen, laat het weten via gv.gazelle@filternet.nl of tel. 06- 51366216.

Eva Scholten & Friends EPE- Op zondag 20 oktober om 15.00 uur treedt Eva Scholten & Friends op in Kulturhus EGW te Epe. Een “jonge, frisse” zangeres met een geheel eigen geluid en opvatting komt op deze eerste Jazzmiddag met haar band naar Epe. Ze studeerde in 2010 af aan de Jazz-afdeling van het Amsterdams Conservatorium en bestormt nu de wereld met o.m. drie fantastische meiden van de groep “YesSister, JazzSister” waarmee ze in 2011 het debuut album “Listen to your Sisters” opnam. Een nieuwe uitdaging vond zij in haar project “Eva sur Seine”, heerlijke gipsyjazz samen met het trio Thomas Baggerman. Eva werkt, naast haar optredens, in Haarlem voor het Muzieklab en op de Muziekschool Amsterdam-Noord. Ze dirigeert het “Sijsjesorkest”. eva komt nu naar het Kulturhus in Epe samen met haar band die bestaat uit contrabassist Thomas Kwakernaat, de Servische pianist Dragan Calina en de bekende Pim de Boer die het slagwerk voor zijn rekening

neemt. Samen staan zij garant voor een heerlijke middag Jazz. Een entreekaartje is 7,50 euro. Online reserveren kan alle dagen via www. kulturhusepe.nl en telefonisch reserveren kan alleen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via, tel. 0578-616775.

een burgemeester allemaal doet. “Ja zeker!”, antwoordde één van de deelnemers: “Allemaal zaakjes!” Vervolgens ging de burgemeester tussen de kinderen zitten en las hen voor uit het boek Koen Kampioen. Geboeid hingen de kinderen aan zijn lippen.

HEERDE- De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen gaat op dinsdag 22 oktober paddenstoelen zoeken met opa’s en oma’s en hun kleinkinderen op landgoed De Dellen. Een spiegeltje meenemen is handig. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Start om 14.00 uur op de parkeerplaats ‘Erf van Daendels’ aan de

Clubdag A.V. De Gemzen

Nieuwe Zuidweg, nabij Epe en Heerde. Duur: ca. 1,5 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr).

Kaarten EPE- JBC Epétanque organiseert om de week een kaartavond voor haar eigen leden. Bij het jokeren is op de 1e plaats geëindigd Eef Sleijster met 47 punten; 2e plaats Elly Dijkhof met 63 punten; 3e plaats Bert Kunzler met 79 punten. Bij het klaverjassen is op de 1e plaats geëindigd: Frans Beers met 5264 punten; 2e plaats Wander Wit met 4726 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werden deze avond verzorgd door Wim Kanselaar.

HEERDE- Onlangs werd voor het eerst een clubdag gehouden op de Lambert Dijkslagbaan van atletiekvereniging ‘De Gemzen’ uit Heerde. Deze clubdag is in meerdere opzichten een vernieuwende dag geweest. Er is gekozen voor een format met als achterliggende gedachte ‘de clubdag is voor iedereen’. Naast de traditionele clubkampioenschappen is ervoor gekozen om een nevenprogramma mee te laten draaien. Zo kon er tijdens de clubdag gebruik worden gemaakt van een sportmas-

TV Hattem

sage. Ook op het nevenprogramma stond de athletics champs, bedoeld om op een andere manier kennis te maken met atletiek. Aansluitend op deze dag werd de vrijwilligersavond gehouden. Zo’n 50 vrijwilligers hebben onder het genot van een hapje en een drankje meegedaan aan de jaarlijkse (gratis) verloting en een Gemzenquiz. Op de foto ziet u de start van de gezinsestafette, die dit jaar gewonnen werd door de familie Doornwaard. Voor meer informatie: www.gemzen.nl.

Manon Visser Fries BMX kampioen

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 18 oktober: Repair café in Hattem, Opening Kinderboekenweek door het Palet, Danny, het zangtalent in Hattem, Open dag dierenkliniek, Bouwfonds start binnenkort met de bouw 2e fase Assenrade en Kruimels van Ronald Kamps. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

Dansen in Emst EMST- Zaterdag 19 oktober is er een gezellige dansavond in het dorpshuis de Hezebrink in Emst. Alle dansen passeren de revue o.a Quickstep, Tango, Rumba en Veleta en vele andere. Dansers zijn van harte welkom. Aanvang: 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.30 uur.

Klaverjassen s.v. Hatto Heim HATTEM- Voetbalvereniging sv Hatto Heim houdt op vrijdag 18 oktober een klaverjasavond in het clubhuis op het sportpark het Achterveen. Behalve om de eer wordt om dagprijzen gestreden. Verder telt de uitslag mee voor het seizoensklassement 2013/2014. Er zijn nu 2 avonden geweest. De uitslag van 4 oktober: 1. E. Plette sr 5470 punten, 2. G.H. Dijkman 5435 punten, 3. K. Veneman 5261 punten, 4. H. Bergsma 5144 punten, 5. W. Ramaker 5037 punten, 6. R. Leskens 5004 punten. Deelname staat open voor iedereen. De inschrijving begint om 19.45 uur, het klaverjassen om 20.00 uur. Zie ook www.svhattoheim.nl.

Voetbaldag bij KCVO

HATTEM- Vorige week werd het Fries kampioenschap BMX verreden op de baan van de heideclub in Noord Bergum. Manon Visser uit Hattem, rijdster van het pro BMX team, werd in de kwalificatiemanches drie maal eerste. De afsluitende finale werd ook afgesloten op een eerste plaats. Haar clubgenoot van de KWC Kampen Julian Bijsterbosch eindigde op de tweede plaats.

VAASSEN- Woensdag 23 oktober organiseert K.C.V.O een voetbaldag bedoeld voor alle jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar uit Vaassen en omstreken die geïnteresseerd zijn in voetbal of willen kennismaken met K.C.V.O. Ook nu is er een gevarieerd programma in elkaar gezet, waarbij alle aspecten van het voetbalspel, zoals balvaardigheid, het positiespel en nog veel meer, aan de orde komen. Het hoogtepunt van de dag is de strijd om de shoot-out trofee. Tussen de middag verzorgt K.C.V.O. de lunch. Wil je graag meedoen aan de voetbaldag, zorg dan dat je op woensdag 23 oktober om 9.45 uur aanwezig bent op sportpark de Egelbeek, Kouwenaarspad 42 te Vaassen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 12 3

‌dat krijg je als je als aktieve‌

COLUMN - Job Boon je kiest. Voor langere tijd. Wat wil je? Een huis met een tuin? Centraal gelegen? Bestaand of nieuwbouw? Ga je voor sfeer of meer voor praktisch? Je zoekt. Je droomt. Je kijkt rond. Er komt een moment waarop je het zeker weet: dĂ­t is het huis voor mij!

De eerste keer Weet u het nog, de eerste verliefdheid? Je herkent het direct aan tieners: weinig eten, veel glimlachen. Ze staren dromerig voor zich uit en als de gelukkige in beeld komt, vermijden ze oogcontact. Volwassenen herinneren zich vooral de eerste keer dat hun liefde beantwoord werd. De verlegenheid van de kalverliefde lost op in het warme bad van die eerste relatie. Alle aandacht gaat naar elkaar. Overal waar je gaat, is de ander in beeld: in levende lijve of in gedachten. Het is de eerste keer en je bent met niets anders bezig.

En dan? Dan raakt alles in een stroomversnelling. Je doet een bod en onderhandelt over de prijs. Ben je al aan het inrichten voordat je het koopcontract tekent? Zou zo maar kunnen. Bouwkundige keuring? Toch maar wel. Je leeft in een hogedrukpan. Een hypotheek is ook niet niks. En ja, het is eerste keer en je bent met niets anders bezig. Juist omdat alles nieuw is, is het slim je te laten adviseren. Al voordat je op zoek gaat naar een huis. Je krijgt inzicht in je mogelijkheden, zodat je weet welke woonwensen haalbaar zijn. En er zijn regelingen die de aankoop van een huis goedkoper kunnen maken. De starterslening is bijvoorbeeld speciaal bedoeld voor mensen die hun eerste huis kopen. Slechts weinigen kopen hun eerste huis met hun eerste liefde. In de liefde kun je opnieuw beginnen. Zo’n hypotheek gaat heel lang met je mee. SNSBank.Epe@sns.nl

Kun je verliefd zijn op je eerste huis? Er zijn overeenkomsten. Het is de eerste keer en je bent met niets anders bezig. Het voelt als iets groots. Iets waarvoor

2 160m unit n ĂŠ ĂŠ g o n n e units Enkele 80m 2

Te huur 80m² vanaf: ₏ 375,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 80m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

MOZA, voor succesvol verhuren ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Kijkdag 19 oktober van 10.00 – 16.00 uur

P.S. Een kennismakingsgesprek bij ons is gratis en we komen desgewenst ook bij je thuis.

Bergthee

Het Dorpshuis Heerde is inmiddels gesloten en gaat begin 2015 verhuizen naar het nieuwe gebouw MFA Oost dat gebouwd gaat worden op de huidige locatie. Een gedeelte van de inventaris van Het Dorpshuis gaat mee naar het nieuwe gebouw. Er zijn voor verenigingen en particulieren, tegen betaling, goederen over te nemen. Daartoe organiseren we op 19 oktober van 10.00 -16.00 uur een Kijkdag. De gekochte goederen komen op een nader te bepalen datum in november 2013 beschikbaar. Op de site www.dorpshuisheerde.nl worden de aangeboden goederen vanaf week 41 (7 oktober 2013) gepresenteerd. Wij hopen veel geĂŻnteresseerden te ontvangen op 19 oktober. U bent van harte welkom.

Bestuur Dorpshuis Heerde

Gaultheria procumbens. 3RWPDDWFP 3HUVWXN

3 voor

5,GroenRÄłk Epe Ĺ˜'H0HHQWĹ˜Ĺ˜ZZZJURHQUĂłNHSHQO ZN*HOGLJYDQWP23 23


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 124

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl

Epe Epe Beekstraat 15-17 Beekstraat 15-17 8162 HA 8162 HA Epe Epe - 611 655 T. 0578 0578-611655 Apeldoorn Apeldoorn 1e Wormenweweg 1e Wormenseweg 116 116 7331 7331 DK DKApeldoorn Apeldoorn T. 055 - 534 74 74 24 24 T. 055-534 huidinstituutvitae.nl huidinstituutvitae.nl

OKTOBER ACNÉ-MAAND

Behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. Kennismakingsactie: Wij biedenKennismakingsactie: u GRATIS en VRIJBLIJVEND huidadvies aan, incl. huidscan en Wij bieden u GRATISkunnen en VRIJBLIJVEND t.w.v. 75,- aan.! Zorgverzekeraars behandelingen vergoeden ,huidadvies informeer hierover bij uw zorgverzekeraar rapportage.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 125

‌makelaar doet wat je belooft:

Vraagprijs: â‚Ź 167.500,= k.k. Bornkamp 50, Heerde

EN

INRUILWEKEN BIJ MEIJER WON 1913 - 2013

- In de geliefde wijk ‘de Bovenkamp’ gelegen modern 2-kamer-appartement met berging, vrijstaande schuur en fraai aangelegde tuin - L-Woonkamer met openslaande tuindeuren - Moderne open keuken v.v. inb. apparatuur - Woonkamer en keuken meten samen 43m² - Royale slaapkamer 15m² met kastenwand - Badkamer met douchecabine en wastafelmeubel. Bijdrage VvE â‚Ź25,- p.m. - Wilt u gelijkvloers wonen en toch een tuin? Grijp dan nu deze unieke kans!

MOZA, afspraak = afspraak !

Meijer Wonen biedt al 100 jaar design meubelen, persoonlijk advies en een goede service. Om dit jubileum te vieren, ontvangt u tijdens de inruilweken maximaal 15 procent korting op uw aankoop bij inruil van uw oude meubel.* Niet alleen bezorgen wij uw nieuwe meubels gratis thuis, tijdens de inruilweken halen wij het oude meubel ook gratis bij u op.

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

Meijer Wonen al honderd jaar bij u thuis k! elijke zaa een duid

*Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.meijerwonen.nl

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

De winkel in Heerde is geopend iedere donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur

x x x

woondesignopruiming.nl woondesignveiling.nl

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl

P

Vrijdag 25 oktober

BLOEMEN

van 13.00 tot 21.00 uur

PLANTEN

URHIGHZLQWHU

ROOS FASHION

PARTYBOERDERIJ DE VOSSENBERG

SAM SAM KINDERKLEDING

LEON VAN DE POL ‘PRINCE PIE’

WIJNHANDEL KROESE

STERTAARTEN, CUPCAKES EN BAKPRODUCTEN

BAKKERIJ ELFERINK SLAGERIJ VAN GUILIK

ILSE KERKMEIJER INTO STYLE

BROCANTE SERVIEZEN ERVEDE

NIEUWE COLLECTIE WINTERTASSEN,

MANNEN MET LEKKERE HAPJES

SIERADEN, SHAWLS ‘DE VELUWE’

VOSSELMAN PARTY EN TENTENVERHUUR

MODE PROEVERIJ INTERIEUR

*UDWLVH QWUHH .RĹ‹ HWKHH PHW LHWVOHNN HUV :HONRP

BRASSERIE MEET & EAT (DE KEET VAN HEERDE) DE ECHTE GROENTEMAN HET HEERDER FRUITHUIS CHOMAR MARSEPEINATELIER EN CHOCOLADEWERK

BIJSTERBOSWEG 6, EPE - TEL. 0578-616278 BLOEMEN | PLANTEN | DECORATIE | ZIJDE | STREEKPRODUCTEN | POTTERIE

P %XLWHQJHZRRQ ELQQHQELM]RQGHU

Openingstijden: ma 12.00-17.30 uur, di. wo. do. vr. 9.00-17.30 uur, zat. 9.00-17.00 uur


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 16

Anne de Jong start als gastouder ‘Lief voor jou’

Herfstcompetitie Ontspanning EPE- De herfstcompetitie van de hengelaarsvereniging ‘Ontspanning’ Vaassen/Epe is ook dit jaar van start gegaan. Inmiddels zijn er drie wedstrijden gevist langs de oever van de IJssel nabij het Olsterveer. De eerste wedstrijd was op 8 september, de tweede op 22 september en de derde was onlangs op 6 oktober. De vangsten waren nogal verschillend. De resultaten werden per wedstrijd beter. Op de derde wedstrijd werd er goed gevangen, totaal door 19 deelnemers

47 kilo vis. Waarbij de dagwinnaar Albert Bosman 10,3 kilo voor zijn rekening nam. Totaal zijn er 8 wedstrijden te gaan. Hiervan mogen de deelnemers hun beste 6 resultaten laten tellen. De eerstvolgende strijd is op zondag 20 oktober. De stand na 3 wedstrijden is: Albert Bosman uit Vaassen met 82 pnt, totaal gewicht 15,5 kilo, Dick de Wilde uit Epe met 81 pnt, totaal gewicht 11,6 kilo, Henri de Wilde uit Epe met 78 pnt, totaal gewicht 11,2 kilo.

Muziekcursus Talk about: Pop Muzik

WAPENVELD- De 22-jarige Anne de Jong start als gastouder bij haar thuis in Wapenveld. Na haar opleiding SPW heeft Anne ruim vier jaar ervaring opgedaan bij een kinderdagverblijf. Door de politieke bezuinigingen werd haar contract niet verlengd en heeft ze de stap genomen om fulltime als gastouder aan de slag te gaan. “Ik paste naast mijn werk al veel op kinderen, ook bij mij thuis. Inmiddels had ik al aardig wat spullen verzameld en daardoor ontstond het idee om als gastouder thuis aan de slag te gaan.” Anne is

aangesloten bij gastouderbureau Go4Kids in Hattem en beschikt over alle wettelijke verplichtingen en kinderEHBO. Verwacht wordt dat de kinderopvangtoeslag in 2014 gunstig uitvalt, wat positief is voor Anne. “Als gastouder ben ik zeer flexibel en ouders betalen alleen de opvanguren. Dit kan in vergelijking met een kinderdagopvang, waar tijden verplicht worden gesteld, goedkoper uitvallen voor ouders. Daarbij ben ik van mening dat ik als gastouder meer een persoonlijke inslag kan geven. Door een maxi-

mum van vijf kindjes per dag kan ik ze meer liefde en aandacht geven en dus goed voor ze zorgen. Daarom ook de naam ‘Lief voor jou’.” Anne ziet ernaar uit om te starten als gastouder en heeft inmiddels een professionele bolderwagen besteld om zo ook leuke uitstapjes met de kinderen te kunnen maken. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen doordeweeks bij Anne ‘Lief voor jou’ terecht, maximaal 5 kinderen per dag. Kijk voor meer informatie en tarieven op www.go4kids.nl of www. facebook.com/anneliefvoorjou.

Huidinstituut Vitae viert het leven samen met (ex)kankerpatiënten EPE- Op woensdag 30 oktober openen Huidinstituut Vitae, gevestigd aan de Beekstraat 15-17 te Epe, en Peter Wellen Hair haar deuren voor mensen die op dit moment ziek zijn of zich in hun herstelperiode bevinden. U kunt de gehele dag – van 10.00 tot 19.30 uur - genieten van heerlijke behandelingen en u krijgt persoonlijk advies. Tijdens deze dag wordt de ziekte op een positieve manier benaderd en zullen de bezoekers zich juist speciaal en begrepen voelen. Huidinstituut Vitae is een huidtherapiepraktijk gespecialiseerd in het behandelen van de zieke of probleemhuid. De huidtherapeut behandelt mensen met een hulpvraag op het gebied, zoals oedeem, (brand)wonden, littekens, acne, overbeharing, pigmentstoornissen en vaatafwijkingen. De huidthera-

peut is dé deskundige op het gebied van paramedische, medische en cosmetische huidzorg. Huidinstituut Vitae stelt haar instituut deze gehele dag gratis ter beschikking. Er zullen ontspannende behandelingen worden gegeven die iedere bezoeker kosteloos kan ondergaan. Peter Wellen Hair zal deze dag zijn vakkennis en enthousiasme inzetten om het plaatje compleet te maken. Voor de aangeboden behandelingen bij Huidinstituut Vitae en Peter Wellen hoeft u zich alleen maar aan te melden. Ze maken een planning voor u en u kunt onbezorgd en optimaal genieten van alle aangeboden verrassingen. Om de dag extra waardevol te maken is er een voorlichtingsmarkt, met stands die informatie geven over producten en diensten gericht op het verhogen van de levenskwaliteit van de be-

zoekers. Zij geven informatie over oedeemtherapie, coaching, laatste lingerie mode en moderne therapeutisch elastische kousen. Er is informatie aanwezig over borstprotheses en dermatografie (medische tatoeage). Tevens is er een mogelijkheid tot het passen van mooie, moderne pruiken. De gehele dag zullen er heerlijke hapjes, drankjes en zoetigheden worden geserveerd. Aan het eind van de dag ontvangt iedere deelnemer een prachtige goodiebag gevuld met verwenproducten. Deze wordt u aangeboden door een groot aantal ondernemers uit Epe, die u een warm hart toe dragen. Belangstellende kunnen zich telefonisch of per mail aanmelden via tel. 0578 – 611 655 of info@huidinstituutvitae. nl, maar gewoon binnenlopen mag natuurlijk ook. Contactpersoon: Mw. K. Krijt.

HEERDE- Van ABBA tot en met Zappa. Over alle vormen van populaire muziek wordt Lennaert Fuchs zó enthousiast dat hij je graag meeneemt op reis door ruim een eeuw muziekgeschiedenis. Onderweg langs vele stijlen besteedt Lennaert via luistervoorbeelden aandacht aan de ontwikkeling van en invloeden op het ontstaan van ‘Pop’. Voor iedereen die verbreding in de muziekbeleving zoekt. “Ik geef gitaarles en één keer in de zoveel tijd doen we iets leuk bijvoorbeeld vlak voor de vakantie. Soms is dat een lesje muziekgeschiedenis”, vertelt Lennaert. Die lesjes vindt hij zo leuk om te geven dat Lennaert besloot er een compleet programma van te maken. Docent Fuchs is een echte muziekliefhebber, een heuse vakfanaat. Hij kent de verschillende muziekperiodes uit de pop-historie erg goed en kan daarover op inspirerende wijze

vertellen. En dat doet hij ook heel graag. Jouw input is ook Welkom. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Wie is je favoriete muzikant? Waar halen de muzikanten die jij bewondert hun inspiratie vandaan? Wie waren hun dolen? Lennaert vertelt het je. De cursus bestaat uit 8 lessen op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in Heerde. Start 30 oktober. Kijk op de website van het cultuurplein.nl voor meer informatie: info@cultuurpleinnoordveluwe.nl

Herfstbingo EMST- Vrijdag 18 oktober houdt muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ in Emst wederom haar Herfstbingo. De balletjes beginnen om 20.00 uur te draaien in dorpshuis De Hezebrink in Emst.

St. Bernardusschool naar het Kulturhus

EPE- Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Sport en spel’. Dat je sport ook in het theater kunt beleven, hebben groep 4 t/m 8 van de St. Bernardusschool vorige week gemerkt! Zij zijn naar de voorstelling ‘De 101

sportkampioen’ gegaan. De voorstelling liet de leerlingen zien hoe je sport op een positieve manier kan beleven. Het was een leuke interactieve voorstelling waaraan de kinderen zelf mee konden doen.

HEERDE- De eerste selectie van v.v. VEVO bracht onlangs een verrassingsbezoek aan de open dag van AutoSchade Berghorst. De selectie wou op deze manier hun dank laten blijken aan Rene de Weerd en Wilbert Kruisweg voor de jarenlange trouwe sponsoring en support. Uiteraard mocht het gebruikelijke bloemetje niet ontbreken.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 127

…daadwerkelijk en succesvol verkopen !

Hoe oud je matras ook is Nu tot €700,- inruilkorting *

Vraagprijs: € 238.000,= k.k. Zwolseweg 2A, Heerde - Zeer goed onderhouden vrijstaande woning, in het centrum van Heerde, met garage - L-woonkamer met parketvloer en erker - Moderne woonkeuken met inb. apparatuur - Badkamer beg. grond, slaapkamer mogelijk! - 1e Verd.: Overloop met toilet, vier royale slaapkamers waarvan twee met dakkapel - 2e Verd.: Via luik naar bergzolder. Onderhoudsvrije achtertuin op het zuidwesten met overkapping en stenen garage v.v. smeerput en vliering

* , 0 0 tot € 7 l e e d r o vo n

f va a h c s n a bij a g matrassen Aupin

MOZA, ook voor financieel advies! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

* Inruilwaarde is afhankelijk van het type nieuwe matras(sen). Kijk voor de voorwaarden op www.auping.nl /inruilkorting. Actieperiode 23 september t/m 3 november 2013.

MOZA Wapenveld Makelaardij

Bij aanschaf ans an nnss h f van nieuwe Auping matrassen krijg je niet alleen tot € 700,- inruilkorting, we nemen óók je oude matras mee. En deze wordt vervolgens duurzaam verwerkt. Gemakkelijk, milieubewust én goed voor je portemonnee.

Twello Duistervoordseweg 54 Telefoon 0571 - 271526

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

Heerde Dorpsstraat 35 Telefoon 0578 - 691612 www.pijnappel.info

Ford Ka 1.2Si, T rend ................................ ´ 11 Ford Ka 1.2 T itanium X ............................ ´ 11 Ford Ka 1.3i T itanium, nieuw model .......... ‘10 Ford Ka 1.3 T rend .................................... ´03 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., T rend .................. ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.3i T rend 3-drs ..................... ‘09 Ford Fiesta 1.3 Classic ............................. ‘02 Ford Fiesta 1.3i, 3-drs., ........................... ´99 Ford Fiesta 1.4i, 5-drs., Futura ................ ´06 Ford Fiesta 1.3i, 3-drs., Futura ................ ´06 Ford Fiesta 1.25i, 5-drs.,Titanium ............ ‘09 Ford Focus 1.0i T rend, 5-drs., .................. ‘ 1 2 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., .................... ‘09 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs .................... ‘04 Ford Focus Cmax 1.8i Futura .................. ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., ............................. ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ .......................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s .............. ´06 Fiat Panda Edizione Cool .......................... ‘09 Fiat Panda Edizione Cool ........................ ‘06 Fiat Seicento .......................................... ´00 Citroen C1, 5-drs., ................................... ‘ 1 0 Daewoo Matiz, 5-drs., ............................... ‘03 Peugeot 406 1.8i, 16V ............................. ‘98

Peugoet 206 1.4i 3-drs. ........................... ‘05 Peugeot 206 1.4, 3-drs. ............................. ‘0 Peugeot Partner 1.9 diesel ...................... ‘00 Renault Clio 3-drs., 1.2 TCE Rip Curl, ..... ´07 Renault Clio 1.2, 5-drs., ........................... ‘05 Subaru Forester 2.0i T urbo ...................... ‘99 Suzuki Alto 5-drs., GLX ........................... ´04 Suzuki Alto 5-drs., GLX ........................... ´02 Nissan Micra 1.2i 3-drs., .......................... ‘05 Opel Zafira 1.6i Comfort ............................ `03 Toyota Aygo Cool, 5-drs., ......................... ‘ 11 VW Polo 1.4i ComfortLine ...................... ´06 Stationwagon Ford Mondeo 2.0 TDCi Combi T itanium ... ‘09 Ford Focus 1.6i T itanium Combi .............. ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Futura ................ ´07 Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ......... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi T rend ................. ´06 Ford Focus 1.6i Futura Combi .................. 04 Ford Focus 1.8 TDCI Ghia Combi ............. 03 Ford Focus 1.6i Combi ....................... 2x ‘00 VW G olf 1.6i 16V Variant Ocean, ............... ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 18

Superstunt Verkoop bij Koops Bedden

Turnen bij PRO HATTEM- Onlangs won Epke Zonderland het Wereld Kampioenschap turnen op de rekstok. Na zijn Europese titel en Olympische titel, mag Epke zich nu ook Wereld kampioen noemen. Zo’n bijzondere prestatie moet gevierd worden. Daarom mogen alle jongens in de maanden oktober en november gratis komen turnen en springen bij sportvereniging P.R.O. Hattem.

Voor jongens van 2-4 jaar op donderdag van 16.00-17.00 uur, voor jongens van 4-6 jaar op dinsdag van 16.00-17.00 uur, voor jongens groep 3-8 op maandag van 17.1518.15 uur, springgroep 8-15 jaar maandag 18.15-19.15 uur, springgroep 16+ donderdag 20.00-21.00 uur. Alle lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Spoorstraat. Voor meer informatie over de lessen kijk op www.prohattem.nl.

Im Weissen Rössl

WEZEP- “De één noemt het hamsteren, de ander noemt het dolle dwaze dagen, euroweken of last minute aanbiedingen.... Bij ons in Wezep bij Koops Bedden gooien we er nog een schepje bovenop, want vanaf woensdag 23 oktober om half tien staat onze bekende beddenspeciaalzaak helemaal op z’n kop: De jaarlijkse Superstunt Verkoop gaat dan weer beginnen”, aldus Ente Bosma jr., die vol trots de bovenverdieping toont met een arsenaal aan kortingen. De hele bovenverdieping staat namelijk in het teken van ‘half geld’, omdat op alle artikelen 50 % korting wordt ge-

geven. Dat geldt voor boxsprings, bodems, matrassen, dekbedden, kasten, slaapkamers, teenerbedden, overtrekken en hoeslakens. Ook de beste kwaliteit aan accessoires doen in dit prijzenfestival mee. Dat betekent een grote meevaller tijdens deze recessie. En wie wil daarvan niet profiteren? Bij de overbekende beddenspeciaalzaak aan de Rondweg in Wezep bent u ervan verzekerd dat het om pure kwaliteitsproducten gaat. Ente Bosma jr. verwoordt het als volgt: “Dat geldt niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Met ons bijna 100-jarig bestaan kan onze kwali-

Roxana Graman wint SGW Hattem HATTEM- Landgoed Molecaten in Hattem stond zaterdag 12 oktober in het teken van de cross country met een open wedstrijd voor paarden in de klasse B, L, M en Z. De hoogste klasse werd overtuigend op naam geschreven door Roxana Graman. De eventingamazone uit Almere eindigde met haar paard Winner-Field overall als eerste, en met Almox Prints II-Imoo als tweede na de onderdelen dressuur, springen en de afsluitende cross country. In de lagere klassen waren de deelnemersaantallen goed te noemen en de rubrieken vol. In totaal kwamen ruim tweehonderd combinaties aan start. “De weergoden waren ons goedgezind,” vertelt voorzitter Harry Zwerus na afloop. “Het droge weer en de schitterende ambiance van de Hattems bossen zorgde voor goede publieke belangstelling en prachtige paardensport.” In de klasse M was de wedstrijd verdeeld in twee groepen. In de eerste groep ging de winst naar Stephan Hazeleger uit Otterlo. Hij reed de samengestelde wedstrijd met het paard My Boy. Tweede werd Karin Dolstra uit Uffelte met Apollo. De derde plek ging naar Ronald Beukers uit Oudkarspel met Brandy B. In de tweede groep

was Daphne Molenaar (Bovenkarspel) oppermachtig met Berlinda. Sanne Platte uit Elburg werd tweede in het zadel van Anders. Derde werd Karin Lunsche uit Norg met Welkom. De klasse L was verdeeld over drie groepen en leverde als winnaars: Leonie van Schaik uit Den Burg (Texel) met Texel Consensus, Laura Geurkink uit Wierden met Wodan A en Cheryl van der Werff uit Lopik met Walivia. Kijk voor uitgebreide informatie en alle uitslagen op: www.sgwhattem.nl.

Eper Bloaskapel. Het geheel staat muzikaal onder leiding van Floor Lanz. Regisseur is Dick Tellegen, daarnaast is hij ook verteller en solist deze avond. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn te koop bij Boekhandel Bruna, telefonisch te bestellen via tel. 0640008932 en via de website www. kulturhusepe.nl.

EPE- In het kader van de kinderboekenweek ‘Klaar voor de start’ zijn de BSO kinderen van MAM’s Kinderopvang naar MHC Epe geweest voor een hockeyclinic. Eerst was er een warming up en daarna mochten de kinderen allerlei oe-

feningen doen en natuurlijk proberen te scoren. Na afloop konden de kinderen zichzelf terug zien op de trainingsbeelden. Het was een geslaagde middag. De foto’s zijn binnenkort te bekijken op www. mamskinderopvang.nl.

teitszaak dit dan ook gemakkelijk waarmaken. Een betere garantie is haast niet mogelijk. En over de excellente service behoeft u zich evenmin zorgen te maken, want: slapen is ons vak”, aldus de enthousiaste eigenaar. Voor de liefhebbers van de Surperstunt Verkoop is het wel haasten geblazen. De actie is beperkt van duur en ‘op is absoluut op’. Dus ga snel naar Wezep om u te slag te slaan, de actie duurt 10 dagen zodat alle aanbiedingen dus geldig zijn tot en met 1 november. Bovendien houdt Koops Bedden een extra koopavond op woensdag 23 oktober.

Geslaagde ‘Music Alliance’ VAASSEN- Woensdagavond 9 oktober was het podiumdebuut van het Vaassens Fanfare Corps onder leiding van hun nieuwe dirigent Patrick Diepering. Hij staat sinds september 2013 voor het orkest. Ondanks de korte voorbereidingstijd in aanloop naar dit concert werd het publiek toch een mooie avond voorgeschoteld waarbij jong en oud vele bekende muziekstukken lieten horen. Na de opening door Carel Tijssen, voorzitter van VFC, werd de microfoon overhandigd aan Anjo van Vemde. Zij presenteerde de avond en kondigde de muzieknummers aan. Voor de pauze traden de jongens en meisjes van het Lego en B-orkest en het jeugdorkest op. Tijdens de pauze werd door de Stichting Vrienden van VFC middels een verloting geld ingezameld voor nieuwe uniformen voor de fanfare. Na de pauze was het de beurt aan het A-orkest. Als afsluiting werd ‘Dixieland Jamboree’ gespeeld door VFC, waarin onder andere de bekende nummers ‘Basin Street Blues’ en ‘Oh when the saints’ voorbij kwamen. Na deze uitsmijter keerde het publiek fluitend en muzikaal voldaan huiswaarts.

Nieuwe tentoonstelling Voerman Museum

Wedstrijden W.Z.C.

HATTEM- Onlangs is de nieuwe tentoonstelling in het Voerman Museum Hattem geopend met een inleiding door de heer G. Keet, oud-bestuurslid van het museum. Het is gebruikelijk om één keer in de paar jaar extra aandacht te schenken aan de naamgevers van het museum. Dit heeft geresulteerd in de tentoonstelling Voerman & Voerman met werken van Jan Voerman sr. en Jan Voerman jr. uit de depots. Ook zijn er 6 werken van Jan Voerman sr. te zien die welwillend door een bevlogen

WAPENVELD- De voetbalvereniging WZC gebruikt het vrije weekend in het KNVB programma voor een aantal oefenwedstrijden. Publiek is van harte welkom op donderdag 17 oktober om 19.45 uur voor een oefenwedstrijd vv WZC 1 tegen sv Epe 1. En na het vrije weekend speelt WZC onder 23 jaar een oefenwedstrijd tegen de leeftijdgenoten van SEH Heerde. Deze wedstrijd is op dinsdag 22 oktober om 19.30 uur in Wapenveld op het kunstgrasveld. Voor beide wedstrijden geldt: vrij entree.

Voerman verzamelaar in bruikleen zijn gegeven. Centraal in deze tentoonstelling staat werk waarin zichtbaar is hoe de ontwikkeling van de beide kunstenaars is verlopen. De verschillen tussen beiden worden duidelijk in studies en experimenten. De overeenkomst tussen hen is te vinden in hun passie voor de natuur. Voerman & Voerman is te zien tot 28 april 2014. U vindt het museum aan de Achterstraat 46- 48, 8051 GC Hattem. Voor meer informatie: www.voermanmuseumhattem.nl.

EPE- Muziektheater Apeldoorn is een operette- en musicalvereniging en zal voor de voorstelling ‘Im Weissen Rössl’ in het Kulturhus EGW op zaterdag 26 oktober samenwerken met de Eper Bloaskapel uit Epe. De kapel staat deze avond o.l.v. Henk Homma uit het Friess Bakhuizen, oud dirigent van de Kon.Harmonie en

Derde Editie Hezebrink On Tour EMST- Gezien de enthousiaste reacties van het publiek heeft het Hezebrink on tour team voor het komende seizoen 2013/2014 elke maand weer gezellige avonden gepland. Zaterdag 19 oktober start de Hezebrink on tour met een heerlijke ouderwetse Nederlandse zing, swing en dansavond. Er wordt een avondvullend programma geboden met medewerking van Oscar Palm. Volkszanger Martijn, ook wel de Veluwse Jan Smit genoemd, zorgt

met zijn unieke stemgeluid voor een Nederlandse meezingsfeer. Martijn Joostema is 18 jaar oud, woont in Epe en is gek van het Nederlandstalige lied zingen. De Hezebrink is uiteraard met veel lichteffecten weer sfeervol ingericht waar iedereen onder het genot van een hapje en drankje verzekerd is van een leuke zaterdagavond. Kaarten à 7,50 euro zijn te koop bij de Hezebrink, tel. 0578-661569 of hezebrinkontour@gmail.com.

Slagwerk Play Inn is succes

EMST- Onlangs was de Hezebrink het domein van slagwerkers. Zowel de slagwerkgroep van muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ uit Emst als de malletband van muziekvereniging Koninklijke Harmonie uit Epe ging deze middag én avond flink aan de slag in het Emster dorpshuis. Zoals het bij een play inn hoort, werd het ge-

heel afgesloten met een gezamenlijk optreden van beide slagwerkgroepen. ‘s Middags werd het stuk ‘Melo Cha Cha’ uitgedeeld en na een paar uur repeteren ‘s avonds aan het publiek ten gehore gebracht. Onder leiding van Jos van Elburg vormde deze ‘Melo Cha Cha’ een geweldige afsluiting van deze geslaagde dag.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 129

GRIJP DEZE ‘BUITEN’ KANS! v.a. € 135.000,— v.o.n.

v.a. € 223.000,— v.o.n.

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Ook de twee-onder-een-kap-woningen zijn zeer ruim. Met een woonkamer/leefkeuken van ruim 55m² en een inhoud van ca. 700m3 zijn de prijzen vanaf € 223.000,— v.o.n. zeer aantrekkelijk te noemen. De woningen worden gebouwd conform de laatste eisen wat betreft isolatie. Daarnaast is het mogelijk een extra duurzaamheidspakket af te nemen. Zorg ervoor dat u er snel bij bent, de woningen staan al op Funda.

8191 JR WAPENVELD

Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

faberparket.nl

-0;5,::

Onder voorwaarden is het mogelijk om de woning te kunnen kopen met een starterslening. HUIZ

LOOPBANDEN - HOMETRAINERS -CROSSTRAINERS

, ; 6 9 . 3,,.=,92667

Bremshey Tunturi Kettler

:/6>46+,33,5 ,550,<>05+66:

Altijd al in de prachtige omgeving van de IJssel willen wonen op een idyllische plek? Dan is dit uw kans! Aan de rand van Welsum, onder de rook van Olst, Heerde en Epe, grenzend aan de weilanden wordt een kleinschalig nieuwbouwplan gerealiseerd van 13 eengezinswoningen en 6 riante 2-onder-1-kapwoningen.* U bent met 15 minuten in Deventer en zowel Zwolle als Apeldoorn zijn binnen een half uur te bereiken. Waar koop je nog een nieuwe eengezinswoning van ca. 400m3 voor € 135.000,— Vrij op Naam?

WON

EN EN EN

PROJECT

*vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

LAAGSTE PRIJS INCL. 2 WEKEN OMRUILGARANTIE

9/6+6:>,335,::

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek, Tel. 0525 631618 www.rhodos-shop.nl

 

Glasheldere een service voor ! ijs pr redelijke

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Uw tuin op de schop?


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 20

Emster Veldtoertocht

EMST- Op zaterdag 19 oktober wordt de ‘Gisola Emster Veldtoertocht’ georganiseerd vanaf sportpark ‘t Hanendârp aan de Hanendorperweg 83 in Emst door Houdt de ketting strak. Het is een tocht waaraan de organisatie van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) het predicaat ‘Klassieker’ mag verbinden. De afgelopen drie jaar namen er meer dan 1200 ATB‘ers deel aan de tocht. Na de start vanaf sportpark het Hanendârp van voetbalvereniging Emst rijden de deelnemers meteen het bos in, om daar pas vlakbij de finish weer uit te komen. Op het sportpark kunnen ze gebruik maken van alle faciliteiten, zoals douche- en kleedgelegenheid. Hun fiets wordt schoon gespoten. De fietsers kunnen kiezen uit drie afstanden: 30, 45 en 60 kilometer. Onderweg is een

grote verzorgingspost waar de deelnemers worden getrakteerd. Hier is ook een reparatiepost. Bij terugkeer op het sportpark worden de fietsers, tussen 11.00 en 13.00 uur, muzikaal onthaald door dweilorkest De Heuischudders uit Emst. De routes worden duidelijk gemarkeerd met pijlen die voortdurend gecontroleerd worden. Ook de veiligheid krijgt veel aandacht. Gevaarlijke oversteekplaatsen zijn duidelijk aangegeven met borden en er staan gediplomeerde verkeersregelaars. Zo’n 75 vrijwilligers van Houdt de Ketting Strak zorgen er voor dat alles vlekkeloos verloopt. Deelnemers aan de 30 en 45 kilometer kunnen starten tussen 9.00 en 10.30 uur en voor de 60 kilometer tussen 9.00 en 10.00 uur. NFTU-leden betalen 4 euro inschrijfgeld, niet-NFTUleden een euro meer. Jongeren

Geen extra bezuinigingen Epe

tot en met 16 jaar mogen gratis deelnemen aan de Emster Veldtoertocht. Voorinschrijving is mogelijk zowel via de sites van de NTFU (www.ntfu.nl), HDKS (www.hdks.nl) of via direct naar inschrijfformulier op internet via link. Heb je al voor ingeschreven dan kunnen de deelnemers sneller starten, immers men hoeft geen NTFU-inschrijfformulieren meer in te vullen en het inschrijfgeld is ook al betaald. Men gaat dan naar de speciale Scan & Go inschrijftafel en men kan aan de tocht beginnen. De NTFU-leden die zich niet hebben voor ingeschreven maar wel hun pasje bij hun hebben hoeven ook geen NTFU-inschrijfformulieren in te vullen en kunnen na het scannen van hun barcode van het NTFUpasje bij de Scan en Go inschrijftafel en betaling van 4 euro direct starten.

100-jarige Meijer Wonen heropent winkel in Heerde HEERDE- In 1913 is Steven Meijer met zijn vrouw Dirkje in Heerde begonnen met de winkel in woninginrichting. Meijer Wonen is inmiddels landelijk bekend, maar vooral in de regio niet meer weg te denken. “In 2012 is na de directiewisseling besloten om ons volledig te concentreren op de woonboulevard in Zwolle. Nu staat deze vestiging “als een huis” en is de tijd gekomen, overigens op veler verzoek, om de winkel in Heerde weer te openen”, laat het bedrijf weten. Vanaf donderdag 17 oktober zal familielid Jos van Ballegooijen u iedere donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur graag ontvangen aan de Bonen-

burgerlaan 17. Oprichters Steven en Dirkje hebben vast niet kunnen vermoeden dat anno nu,

Meijer Wonen bloeit als nooit tevoren en dat zelfs de vijfde generatie er aan komt.

Diner Chantant voor Hospice

EPE- De leden van vrouwenkoor ’t Kump Wèh zetten zich in voor het nieuw te bouwen hospice voor de Noordoost Veluwe. Zij gaan zaterdagavond 19 oktober een diner chantant, een optreden met buffet, verzorgen in de zaal van Jenaplanschool ’t Hoge Land aan de Schotweg 2 in Epe. Vijf euro van iedere verkochte kaart gaat naar het nieuw te bouwen hospice aan de Griseeweg in Epe. Op deze avond is er,

tussen de optredens door, een door de koorleden zelf gemaakt warm en koud buffet beschikbaar. Het diner chantant begint om 19.00 tot 22.00 uur. De kaarten kan men reserveren door 15 euro per persoon over te maken op rekeningnummer 101349262 t.n.v. vrouwenkoor ‘t Kump Wèh o.v.v. naam. De kaarten zijn dan af te halen aan de zaal. Kijk voor meer informatie over het hospice op www. hospicenoordoostveluwe.nl.

HOORN- Onlangs speelde damclub Hoorn/O. G. Oene de tweede wedstrijd in de eerste klasse west van de Provinciale Overijsselse Dambond. Zij moesten hiervoor naar Genemuiden tegen het zeer sterke O. en O.1 uit deze plaats. De uitslag hiervan is: O. en O.1 Ge-

nemuiden: 10- 2. De overige leden speelden voor de onderlinge bekercompetitie. De uitslagen daarvan waren: T. de Weerd- W. Bosch 0– 2, H. Boeve- G. A. Groothedde 1– 1, M. van Lohuizen- K. Fiks 1– 1, H. B. Sanders- J. van Ommen 1– 1.

Gezinscommunicatie

om 20.00 uur. De kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het is niet mogelijk om kaarten te reserveren. De entreeprijs is 6 euro (4 euro voor donateurs). Iedereen die wil weten welke films de Filmliga in het seizoen 2013/14 vertoont, kan zich aanmelden voor de Filmliga Nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen

dan een week voorafgaand aan de filmvoorstelling een email met de filmtitel en achtergrondinformatie. Ook de Filmladder, met daarop een overzicht van alle films die tot en met de maand december in Epe worden gedraaid, wordt op verzoek toegestuurd. Voor meer informatie: info@cultuurpleinnoordveluwe. nl.

over ‘Hoe kijken wij naar kinderen’. Het blijkt dat kinderen dikwijls te snel een etiketje opgeplakt krijgen. Leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers konden hierover hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Voor komend jaar is door de werkgroep ‘doorgaande lijn’

een plan opgesteld om elkaar te blijven ontmoeten op de werkvloer en om in bijeenkomsten met elkaar af te stemmen hoe we tot een vloeiende doorgaande lijn komen van Voorschool (peuterspeelzalen en Kinderopvang)naar Vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool).

Werkconferentie HEERDE- Onlangs is voor alle betrokkenen van Voor- en Vroegschoolse Educatie een werkconferentie VVE gehouden in de brede school de Rhijnsberg te Heerde. Christine Brons was deze middag te gast. Zij heeft een lezing gehouden met behulp van beeldmateriaal

toekomst. Dit bedrag is nu verhoogd naar 550.000 euro. Dorpshuis De Hezebrink in Emst krijgt prioriteit bij de toekenning van de gelden uit deze reserve. Verder is er in deze begroting geld gereserveerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een nieuw dorpsplein in Oene. Om de verkeersveiligheid te vergroten is er extra ruimte gevonden om nog eens drie kruispunten aan te passen in Epe (Zuukerenkweg/ De Meent, Oenerweg/St. Anthonieweg, Hoofdstraat/Enkweg). Om de dorpscentra volgens de plannen te realiseren, worden de financiële reserves daarvoor verhoogd. Ook zijn er weer gelden vrijgemaakt voor cofinanciering om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen op de terreinen duurzaamheid, toerisme en landschapsontwikkeling. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar voor maatregelen ter voorkoming van overlast door jongeren. Op donderdag 31 oktober wordt deze begroting behandeld in de commissievergadering van de gemeenteraad. Op maandag 11 november zijn in een extra raadsvergadering de algemene beschouwingen en op donderdag 14 november stelt de gemeenteraad de begroting 2014-2017 vast.

Damuitslagen

Filmvoorstelling Filmliga EPE– Aan de vooravond van de Herfstvakantie organiseert de Filmliga Epe op vrijdag 18 oktober een filmvoorstelling in de C1000-zaal van Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De film, die te boek staat als schaamteloos romantisch en onredelijk gepassioneerd, is gebaseerd is op een roman van Jenny Downham. De film start

EPE- De gemeente Epe heeft wederom een begroting voor de periode 2014-2017 die sluitend en solide is. Ondanks dat door nieuwe landelijke bezuinigingsmaatregelen de gemeente Epe nog eens 2,4 miljoen extra gekort wordt, volgen er geen nieuwe bezuinigingsoperaties en geen extra belastingverhogingen. Wethouder René de Vries: “We zetten nu een aantal buffers in die opgebouwd zijn om in te kunnen spelen op de nieuwe bezuinigingen. De woonlasten stijgen weliswaar licht, maar blijven ver onder het landelijk gemiddelde. Vanaf 2015 dalen de woonlasten fors door de voordelen van het nieuwe afvalbeleid en de nieuwe aanbesteding voor afvalverwerking. Ondanks de economisch onzekere tijden is de koers van deze begroting dus nog steeds in lijn met de afspraken uit het begin van deze bestuursperiode 2010-2014: namelijk financieel solide, sociaal sterk met lage lasten.” Ondanks de nieuwe rijksbezuinigingen zijn er binnen de begroting ook mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe investeringen en impulsen. In voorgaande jaren was er al een bedrag van 225.000 euro in de begroting gereserveerd om accommodaties klaar te maken voor de

HEERDE- ´Elk huisje heeft zijn kruisje´, hoorde Maria Simons vroeger al van haar eigen moeder. “Zeker in deze periode van onrust geldt dit misschien wel meer dan ooit. Uit onderzoek en eigen ervaring weet ik dat er veel op te vangen of te herstellen is door duidelijke en effectieve communicatie tussen volwassenen en kinderen.” Hoe doe je dat op een prettige en duidelijke manier, waarbij je er samen uit komt? In een workshop krijg je tips en tools waarmee je effectief contact kunt maken en zo de band met je kind(eren) versterkt. Hoe je naar je kinderen toe communiceert en wat je zegt, daar voor is aandacht in de workshop. “Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden die er zijn in de communicatie met kinderen van 4 tot 14 jaar.” Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november is er een 3

uur durende workshop voor mensen die bewust opvoeden en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden. Aanmelden: stuur een mailtje naar maria@ gezinscommunicatie.nl. Deelname is gratis. Locatie is Heerde, het adres wordt toegestuurd in de bevestigingsmail na aanmelding. Meer informatie: Maria Simons, tel. 06-30569216.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 1


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 22

Klokloop

Lezing bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe WAPENVELD- Verschillende activiteiten worden georganiseerd om de borstkankermaand onder de aandacht te brengen. Jenny Pas, oedeemtherapeut van Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe en Paramedische Praktijk Dynamiek te Epe, organiseert deze avonden. Op 1 november wordt een lezing gehouden over mondzorg tijdens én na chemotherapie door mondhygiëniste Mirjam van Aken. In deze periode rond de chemotherapie vinden er veranderingen in de mond plaats. Extra aandacht voor het gebit is daarom van belang. Mirjam van Aken geeft uitleg over de extra zorg die het gebit vraagt. Bovendien ondervindt men vaak veranderingen in de smaak. Vanuit het project Beleef je Smaak wordt een lezing verzorgd door een van de organisatoren uit de Isala kli-

nieken. Smaakverandering kan een gevolg van de chemo zijn. Soms geeft voeding een metaalsmaak. Vragen als “Wat zijn ingrediënten om weer met smaak te kunnen eten” komen aan bod. Deze lezing is bedoeld voor patiënten en belangstellendenen vindt plaats bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe aan de Kwartelweg 1a in Wapenveld. De volgende activiteit is een modeshow op 14 november. Deze modeshow wordt verzorgd door Roos Fashion. Deze wordt gehouden aan de Losweg 3 in Vorchten. Alle activiteiten beginnen om 19.00 uur. Voor opgave en meer informatie over de activiteiten kan men terecht bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe, tel. 038-4479999 en bij Paramedische Praktijk Dynamiek in Epe, tel. 0578-613482.

VakantieBijbelFeest HEERDE- Zaterdag 26 oktober wordt de 31e editie van de Klokloop gehouden. De allereerste Klokloop werd gehouden op 15 oktober 1983 en al die jaren was een pak waspoeder de beloning voor de geleverde inspanning. Dat is vanaf nu anders: de deelnemers krijgen nu een pak vaatwastabletten. De hoofdafstand van de Klokloop is de 15 km, maar er is ook een 5 en een 10 km. Om iedereen met de netto

gelopen tijd in de uitslagenlijst te krijgen, wordt dit jaar voor het eerst met een chip gelopen: de Ipico-chip. Om 10.20 uur gaan de meisjes tot en met 8 jaar van start voor de 700 meter, om 10.30 uur zijn de jongens tot en met 8 jaar aan de beurt. Om 10.40 uur is er de 1400 meter voor jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar, om 11.00 uur begint de 5 kilometer, om 11.40 uur de 10 kilometer en de hoofdafstand, de 15 kilometer,

Voorlichting over Trombose VAASSEN- Op dinsdag 22 oktober geeft de heer Vogel van de Trombose Stichting voorlichting in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Aanvang: 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. U hoeft alleen voor uw consumptie te betalen. Iedereen die meer informatie zou willen ontvangen over trombose en de trombose stichting is van harte

uitgenodigd om deze voorlichtingsavond bij te wonen. U krijgt deze avond informatie over trombose, de symptomen, oorzaken, behandeling en preventie. In de pauze ontvangt u een kopje koffie of thee en na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Entree is gratis, u betaalt alleen voor uw kopje koffie of thee. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

begint om 11.50 uur. Er wordt gestart vanaf het terrein van Dalli De Klok. De jeugd van 13 tot en met 15 jaar kan alleen deelnemen aan de 5 kilometer. Er kan worden vooringeschreven tot 23 oktober of zoveel eerder wanneer het maximum van 1200 deelnemers is bereikt. Voor eventuele inlichtingen, tel. 06-40402887 (na 17.00 uur) of info@gemzen. nl. Voor meer informatie: www. gemzen.nl.

van het Jaar. De Epese Karen van der Steen, paraveterinair bij Dierenkliniek Heerde Epe, was één

van de 8 genomineerden. Voorafgaand aan deze competitie ging een maandenlange stemronde via internet en een zware kennistoets. Deze laatste toets had Karen succesvol afgelegd en zij mocht zich daarom maandag bewijzen tijdens de finaleronde. De gehele middag moesten de genomineerden praktische en communicatieve toetsen afleggen. Tijdens deze toetsen werden de finalisten nauwkeurig geobserveerd en beoordeeld door dierenartsen. Om het stressniveau nog iets te verhogen, werden de verrichtingen veelvuldig op camera vastgelegd. De Epese, sinds 2011 weer werkzaam als paraveterinair bij de Dierenkliniek aan de Quickbornlaan, mocht tijdens de feestelijke uitreiking, de derde prijs in ontvangst nemen.

Boekstart koffie-inloop

OENE- Op donderdag 17 oktober is het weer zo ver: Het jaarlijkse Oener koefeest. Op die dag wordt traditiegetrouw de rommelmarkt georganiseerd op het plein naast de kerk. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar de 15

HEERDE- Elke derde woensdag van de maand is er tussen 10.00 en 11.00 uur, namens de bibliotheek Noord-Veluwe, een bezoekmoeder van het Boekenpret project 0-2 jaar aanwezig in het CJG in Heerde aan de Stationsstraat 21. Ze geeft aan elke bezoeker informatie over het gebruik van boekjes voor baby’s en peuters. Er is een tooncollectie aanwezig, ze deelt folders en informatie uit en vertelt over het belang van voorlezen aan jonge kinderen. Ouders die zelf boeken en tijdschriften lezen en in bezit hebben, geven dit voorbeeldgedrag door aan hun kind. Elke ouder is welkom; koffie en thee staat klaar. De eerstvolgende Boekstart koffieinloop is woensdag 16 oktober aanstaande. Meer informatie over BoekStart op www.boekstart.nl.

Sluitingsrit MTC de Padd’nrieders WAPENVELD- Op zaterdag 19 oktober wordt het motorseizoen afgesloten met de laatste gezamenlijke rit van de Motor Toer Club de Padd’nrieders uit Wapenveld, beter bekend als de sluitingsrit met snert. De rit zal gaan over ongeveer 200 km door het veenlandschap van Overijssel en Drenthe voeren. Na de rit

gereden te hebben, is iedereen welkom om een kom snert te gaan halen. De start en inschrijving zijn van 9.00 tot 10.00 uur bij Tapperij Teun aan de Groteweg in Wapenveld. Inschrijving voor niet-leden 5 euro, waarvoor u een routebeschrijving en een kop koffie krijgt. Voor leden is de rit gratis.

Oud Vaassen in woord en beeld

EPE- Woensdag 16 oktober is er een lezing, georganiseerd door de gezamenlijke vogelverenigingen uit Epe, Heerde en Vaassen, in het clubgebouw van De Goudvink, Lange Veenteweg 4, Epe, aanvang: 20.00 uur. Er zullen een tweetal lezingen worden gehouden: Het houden van Tropische vogels en Grote parkieten. De lezing wordt verzorgd door Wiebe Tolman uit Hardenberg. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Rommelmarkt Oener koefeest adoptiekinderen van de Jeugdvereniging te Oene. Belangrijke tijden die dag zijn: 8.00 uur opening rommelmarkt, 10.30 uur opbodverkoop, 12.45 uur uitverkoop (zakken kosten 3 euro), 13.00 uur einde rommelmarkt.

Heerde en omstreken. Zo gaan ze zingen, knutselen, spelletjes doen en kijken naar toneel. Dit jaar is het thema ‘Schtgraven’. Het feest is gratis, wel is er een collecte voor de stichting Wycliffe in Cambodja. Een stichting die zich bezig houdt met het vertalen van bijbels.

Lezing tropische vogels

Epese paraveterinair derde van Nederland

EPE- Onlangs vond in Barneveld bij het Groenhorst College de finale plaats voor Paraveterinair

HEERDE- Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober wordt het jaarlijkse VakantieBijbelFeest gehouden voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. In Huize Welgelegen aan de Dorpsstraat in Heerde is dan van 10.00 tot 12.00 uur een leerzaam programma voor alle kinderen in

VAASSEN- Op dinsdag 5 en woensdag 6 november organiseert “oud Vaassen in beeld” lichtbeeldenavonden, waar zeer oude opnamen van het dorp Vaassen worden vertoond. Er is een totaal nieuwe serie samengesteld van tweehonderd unieke foto’s die nog niet eerder vertoond zijn en daardoor ook voor velen nog totaal onbekend zijn. Te zien zijn onder andere de aanleg van de riolering in Vaassen, deze werkzaamheden begonnen precies 50 jaar geleden in het dorp. Verder de spoorlijn naar de Industrie, tandarts Smeenk, de vele warme bakkers van toen, de winkel van Oostendorp, de Koekoek, Veldhuis uit de Kluunweiden en de afbraak van de Hofsemolens. De organisatie doet

een oproep aan iedereen die nog oude foto’s van het dorp of van plaatselijke personen heeft, neem dan contact op, tel. 0578-574964. Vooral eventueel onbekend beeldmateriaal is van harte welkom. De lichtbeeldenavonden worden wederom gehouden in de middenzaal van Restaurant ‘t Koetshuis bij kasteel de Cannenburch te Vaassen. Doordat deze avonden altijd snel zijn volgeboekt, heeft u zonder reservering vooraf geen toegang tot de zaal. Het bespreken van een plaats kan alleen door tel. 0578-574964 te bellen. Het aantal plaatsen is beperkt. De kosten bedragen 3,50 euro per persoon, inclusief één gratis kopje koffie. Aanvang: 19.30 uur. Voor 19.00 uur is de zaal al geopend.

HEERDE- Het E1 team van v.v. Heerde is trots op het tenue, welke ook dit seizoen, gesponsord wordt door de plaatselijke zeepfa-

briek de Klok. Trainer Erik Smit en leider Jan van Velde hebben er alle vertrouwen in dat hun E1 dit seizoen goed zal presteren.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 23

Afsluiting afvalactie Berkenoord 2 Triada spant zich in om de wijken waar zij veel bezit heeft schoon, heel en veilig te houden. In dit kader is in 2013 extra aandacht besteed aan de uitstraling van de wijk Berkenoord 2 in Vaassen. Aan de slag De bewoners zijn enthousiast actief geweest met zowel hun woonomgeving als de eigen tuin. Daardoor is er maar liefst 5.500 kg afval afgevoerd. EĂŠn van de acties was een zwerfvuilactie waarbij 15 kinderen uit de wijk zwerfvuil verzamelden.

Triada [T]huis Informatie en nieuws van Triada

Eerste sleutels Vogelbuurt

In de Vogelbuurt in Vaassen realiseert Triada op de herstructureringslocatie 51 huurwoningen. De eerste woningen zijn gereed en worden nog voor de feestdagen aan de nieuwe huurders opgeleverd. Op vrijdag 27 september had de familie Rodijk de primeur en kreeg als eerste, uit handen van directeurbestuurder Harrie van de Ven, de sleutels van hun nieuwe woning aan de Sperwerstraat. In 2006 is Triada begonnen met de vernieuwing van het tweede deel van de Vogelbuurt. De bouw van de woningen, waaronder 6 gelijkvloerse

patiowoningen, startte in het eerste kwartaal van 2013. Op 30 mei 2013, de dag dat Triada 100 jaar bestond, werd het hoogste punt gevierd. Alle woningen krijgen een duurzaam warmtepompsysteem voor verwarming en koeling. Het systeem levert voldoende energie voor verwarming en warm water. Een gasaansluiting in de woning is

niet meer nodig. Huurders hoeven dan ook geen vastrecht meer te betalen voor een gasaansluiting. Naast het warmtepompsysteem zijn uiteraard diverse energiebesparende voorzieningen aangebracht, waaronder een energiezuinig ventilatiesysteem. Door deze maatregelen zijn de woningen voorzien van het energielabel A. Triada wil nieuwe woningen zoveel mogelijk voorzien van duurzame energiebronnen. Dat doen we om het milieu zoveel mogelijk te sparen en het helpt om bewoners zo goed mogelijk te behoeden voor de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas).

Dit is een informatiepagina van Triada, 15 oktober 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66, www.triada.nl, info@triada.nl Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Er werden, tijdens de afsluiting, prijzen uitgereikt aan diegene die het meeste vuil had ingezameld en voor de mooiste tuin. In het wijkcentrum Balai Pusat waren stands ingericht over afvalverwerking en over het inrichten en het onderhouden van een betaalbare tuin.

goed voorbeeld, doet goed volgen Goed voorbeeld De gemeente Epe werkt bij het wijkgericht werken samen met o.a. Koppel en Triada. De inzet is om bewoners meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen woonomgeving. De afvalactie in Berkenoord 2 is hier een goed voorbeeld van. De bewoners van de wijk zijn de uitdaging aangegaan en hebben een prima resultaat bereikt. Het tweede deel is dat de wijk schoon blijft. Het is een goed voorbeeld dat goed volgen verdiend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA PA G G I N A 224

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 681,02). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2013 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan: IJsselstraat 13, Hattem Merelweg 88, Wapenveld Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 42

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 25

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, Het Roetnest 68, Kanaalstraat

HATTEM, Van Arnhemweg 16 A, Hilst Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613426 bovenwoning omstreeks 29 november 2013 € 361,15 € 18,39 20,00 m² 1 Geen tuin 1982 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; geen lift aanwezig; open keuken; oppervlakte slaapkamer 10 m²; de slaapkamer bevindt zich op de 2e verdieping; eigen fietsenberging; balkon op het oosten

C

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar met lift; gunstige ligging nabij het centrum; de woonkamer, slaapkamer en badkamer gelijkvloers; oppervlakte slaapkamer 15 m²; ruime zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het oosten

C

EPE, Bosbesstraat 12, Enkweg Noord

EPE, Talmastraat 42, Vegtelarij

Advertentienr.: 613421 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 18 november 2013 Kale huur: € 504,31 Servicekosten: € 4,70 Woonkamer: 19,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Oost Bouwjaar: 1953 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: eindwoning; gelegen nabij centrum; oppervlakte slaapkamers 9, 7 en 4 m²; dichte keuken; vrijstaande berging (5 m²)

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

VAASSEN, Plataanhof 36, Berkenoord 2

VAASSEN, Hortensiastraat 5, Heggerenk

613423 bovenwoning omstreeks 29 november 2013 € 429,39 € 8,70 24,00 m² 2 Geen tuin 1979 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; scholen en sportvelden op loopafstand; oppervlakte slaapkamers 13 en 8 m²; balkon op het westen; inpandige berging (6m²); fietsenberging op de begane grond; de woning wordt gerenoveerd

C

EPE, Klaverkamp G, H, I en J (wijk Burgerenk)

VAASSEN, Krugerstraat i1 (wijk Krugerstraat Zuid)

garage Advertentienummer: Beschikbaar:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613422 eengezinswoning omstreeks 20 december 2013 € 553,26 € 4,70 20,00 m² 2 Noord 1972 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: gerenoveerde tussenwoning in geliefde wijk, gelegen dichtbij het centrum; 1 slaapkamer en badkamer op de begane grond; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m²

B

613424 eengezinswoning omstreeks 29 november 2013 € 666,25 € 4,70 28,00 m² 3 Zuid 1981 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: ruime eengezinswoning; gelegen in een groene en kindvriendelijke buurt; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 6 m²; 2e toilet aanwezig; zolder (17 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning beschikt over een zonneboiler

C

D

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613425 bovenwoning per direct € 575,05 € 16,19 23,00 m² 1 Geen tuin 1978 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

garage

6134241 per direct

garage Klaverkamp G oppervlakte 17 m² huurprijs € 43,35 per maand

garage Klaverkamp I oppervlakte 17 m² huurprijs € 43,85 per maand

garage Klaverkamp H garage Klaverkamp J oppervlakte 24 m² oppervlakte 23 m² huurprijs 60,88 per maand huurprijs € 56,93 per maand Bijzonderheden: • alleen voor de stalling van auto/motor; • iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die • uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; reeds een garage huurt van Triada; • huurders in de flat aan de Klaverkamp hebben voorrang; • bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

Advertentienummer: 6134242 Beschikbaar: omstreeks 5 november 2013 Afmeting: 16,40m² Kale huur: € 43,18 Bijzonderheden: • alleen voor de stalling van auto/motor; • uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; • huurders in de wijk Krugerstraat Zuid hebben voorrang; • iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada; • bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

HATTEM

de Meenthe 58

eengezinswoning

613387

Aantal reacties

Aantal Punten

24

514

WAPENVELD

Zwaluwkamp 18

eengezinswoning

613388

5

57

WAPENVELD

Annenkamp 16

bovenwoning

613377

9

102

HEERDE

Bloemstraat 14

bovenwoning

613367

8

79

EPE

Kuipersweg 28

benedenwoning

613362

2

10

EPE

Hopstraat 6

eengezinswoning

613363

3

522

VAASSEN

Acaciahof 11

eengezinswoning

613365

13

196

VAASSEN

Hortensiastraat 9

eengezinswoning

613302

6

1060

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 26 2

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, IJsselstraat 13

WAPENVELD, Merelweg 88

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Eindwoning met vrijstaande stenen berging. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten. Het bouwjaar van de woning is 1968. De keuken, badkamer en het toilet zijn in 2006 vernieuwd. De woning is geheel voorzien dubbel glas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel Vaillant, bouwjaar 2007. Inhoud ca. 275 m³. Totale perceelgrootte ca. 115 m². Begane grond Hal/entree; meterkast; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (5 m²) voorzien van net keukenblok en aansluiting voor een vaatwasser; woonkamer (22 m²). 1e verdieping Overloop met vaste kast; 2 slaapkamers (12 en 11 m²); geheel betegelde badkamer (5 m²) met 2e toilet, wastafel en douche; washok met aansluiting voor de wasmachine. 2e verdieping Zolder (8 m²) bereikbaar via vlizotrap; met opstelling cv-ketel.

VRAAGPRIJS:

€

157.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Zeer net afgewerkte tussenwoning met houten berging en overkapping. Besloten achtertuin op het oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1992. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, merk AWB, bouwjaar 2001. Totale perceelgrootte ca. 135 m². Begane grond Entree; woonkamer voorzien van inbouwkasten met meterkast; hal met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; open keuken met keukenblok in hoekopstelling en voorzien van RVS wasemkap, Siemens inbouwapparatuur zoals combimagnetron, koelkast en een 5-pits gaskooktoestel met wokbrander; de woonkamer en keuken zijn voorzien van laminaat; volledig geïsoleerde bijkeuken voorzien van plavuizen vloer. 1e verdieping Overloop; 3 slaapkamers; gedeeltelijk betegelde badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. 2e verdieping Zolder; bereikbaar via vaste trap, ruime bergruimte en opstelplaats c.v.-ketel, aansluiting voor wasmachine en droger; ruime slaapkamer voorzien van inbouwkasten en 2 Velux dakramen.

VRAAGPRIJS:

€

182.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg Zonder binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plank & Vloer Epe Open Inloop Dagen NIEUW

Vrijdags 13.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur Zaterdags 10.00 - 16.00 uur (doordeweeks op afspraak)

Cottage Home Collectie

www.plankenvloerepe.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Epe Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Hoofdstraat 11 Showroom Veessen 8162 AA Epe (op afspraak)

IJsseldijk 67 0578-631600 8194 LB Veessen

06-53441207 T 0578-631600 M 06-53441207 / 06-53235779

06-53235779 F 0578-629096

Gehele Quick Step collectie ZONDER 21% BTW

19 cm breed, geolied,

59,95

Eiken rustiek extra 22 cm breed !!!! Duo plank, gerookt en geolied, met vellingkant Ook in white-wash

36,95

Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS

Eiken rustiek lamel compleet gelegd, p.m.2

eiken rustiek, breeddeel 19 cm, diverse opties zoals roken, kleur olien nu p.m.2 v.a.

Aanbiedingen:

E plankenvloer@planet.nl plankenvloerepe.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS

p.m.2 .........................

47,95

Quick Step Loc Floor collectie keuze uit 8 kleuren, p.m.2 vanaf ..................

9,95

ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

plankenvloer@planet.nl

Refit uw huidige vloer v.a. 5,00 m2 Maak vrijblijvend een afspraak !

Op gehele vinylcollectie keuze uit 3 merken nu ............ 15%

Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.

korting


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 27

ACTION WOCHE! SEMAINE ACTION DER WOCHE! SEMAINEDER D’ACTION! D’ACTION! WEEKACTIE! WEEKACTIE! VON SONNTAG 22.DU BIS SAMSTAG 28. SEPTEMBER 2013 XXXX VALABLE À PARTIR SAMEDI JEUDI XXXX SEPTEMBRE SEPTEMBRE AUAU MERCREDI VENDREDI SEPTEMBRE, SEPTEMBRE, 2013 2013 VAN ZONDAG DONDERDAG 13 OKTOBER 26 SEPTEMBER T/M ZATERDAG T/M WOENSDAG 19 OKTOBER 2 OKTOBER 2013 2013

diverse modellen, kleuren en maten

EINHELL MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

AIRWICK FRESHMATIC LUCHTVERFRISSER diverse soorten navulling 250 ml

incl. toebehoren 15.000-22.000 tpm 220 Watt

STU NTP R IJ S

!

23.95

2.89

1.99

CORRIGERENDE SLIP OF BOXERSHORT

BINNEN/BUITEN LED VERLICHTING

DEKBED OVERTREK SET

SILHOUET BLOESEM BOOM

diverse kleuren en maten

warm wit licht lengte 2100 cm

diverse kleuren en dessins katoen/polyester 140x200 cm

sfeerverlichting zwart of wit 48 LED’s hoogte 45 cm

140x220 cm 200x200 cm 240x200 cm

2.59

240x220 cm

TEDDY CARE BABY DOEKJES

Q4LIFE YOGA MAT

extra sterk of sensitive 90 stuks

diverse kleuren onmisbaar bij het sporten 60x170 cm

HTJ 24 0 LE D -LIC

0.77

ES!

8.95

6.99 9.95 10.95 11.95

Q4LIFE SPORT GEWICHTEN 2 x 0.5 kg 2 x 1.0 kg

STU NTPR IJS

ACTION AC A CTIO CT CTION C TION N GAME EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!

KIJK OP WW KIJ WWW WWW.ACTION.NL W AC

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

From me with love X, Thank you of Congratulations! 100 gram

CAD EAUTIP GLAZEN MINI SNOEPPOT diverse varianten

0.79

2.99

1.49 2.69

SPEEL ONLINE DE

DIVERSE VARIANTEN CHOCO SURPRISE

6.49 !

6.95

RVS BESTEK SET

TRENDY DAMES ROKJE

34-delig

diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

34 -D E LI G!

11.95

1.99

PHILIPS ECOCLASSIC HALOGEEN LAMP

TRENDY DAMES LEGGING

tot 30% energiebesparing grote of kleine fitting langere levensduur dimbaar

diverse prints en kleuren maten XS-XL

!

1.25

1.49

3.69

Zet- en drukfouten voorbehouden.

DAMES CORRIGERENDE SINGLET


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 28

Stadsomroepersconcours

Eerste prijs voor Topslagerij Nooteboom HEERDE- Op de onlangs gehouden internationale productkeuring heeft Topslagerij Nooteboom aan de Zuppeldseweg in Heerde goud gewonnen in de categorieën rookworst fijn, rookworst grof, balkenbrij, grillworst en erwtensoep. Beoordelingspunten zijn o.a. smaak, samenstelling en kleur. De met goud bekroonde rookworsten zijn verkrijgbaar voor de actieprijs: 3 rookworsten voor 7,50 euro. Erwtensoep is deze week verkrijgbaar voor de actieprijs van 3,25 euro per liter. Ook is de met goud bekroonde worst te proeven in de winkel. De Gouden rookworsten worden volgens een ruim 100 jaar oud recept gemaakt door de firma Nooteboom. “Wij staan voor een eerlijk en puur product

bestaande uit 100% vlees, zonder kleur en smaakstoffen en zonder water of meel-toevoeging”, zo vertelt Michel Nooteboom. “De worsten worden op natuurlijke wijze 12 uur gerookt in een ouderwetse rookkast, en dat proef je. “De rookworsten kunnen vacuüm verpakt worden en kunnen dan 2 weken in de koeling bewaard blijven, uiteraard kunnen ze ook in de diepvries bewaard worden.” Ook is het weer de tijd voor stamppotbuffetten. Heeft u een feestje? De topslager kan zorgen voor heerlijke (stamppot)buffetten vanaf 10 euro per persoon. Zie voor diverse voorbeelden de website: www.topslager-nooteboom.nl. De topslager ontvangt u graag in de Topslagerij aan de Zuppeldseweg 8 te Heerde.

Clubkampioenschappen HATTEM- Hattem stond zaterdag niet alleen in het teken van Chocolade, ook vond het Stadsomroepersconcours plaats met deelnemers uit Holland-Michigan, België en Nederland. Uiteraard was de

Hattemse stadsomroeper Piet Schuijn ook van de partij. De deelnemers deden een verplichte roep en een vrije roep en maakten er een mooie show van voor de vele bezoekers die zaterdag op Hattem

Repair Café Hattem zoekt handige vrijwilliger HATTEM- Onlangs is het Repair Café in Hattem van start gegaan. De opkomst was geweldig. Velen kwamen met kapotte spullen om te laten bekijken of dit nog gerepareerd kon worden. De enthousiaste vrijwilligers hielpen waar ze konden. Als aanvulling op dit enthousiaste team is het Repair Café nog op zoek naar een vrijwilliger met ervaring op elektrotechnisch gebied. Voor

aanmelding of nadere informatie kan contact opgenomen worden met Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881 of mail naar info@ swhattem.nl. Het Repair Café is elke laatste maandag van de maand geopend, de eerstvolgende keer is maandag 28 oktober, van 13.00 tot 15.30 uur in de Marke. Loop gerust eens binnen om artikelen te laten repareren of om rond te kijken.

Ontbijt in stijl

waren afgekomen. Einduitslag Concours Hattem: 1e Jan Sjoerd de Vries Sneek; 2e Piet Schuijn Hattem; 3e Frans van de Bos Harderwijk. Winnaar Hanzebokaal 2013 Bertus Krabbe Kampen.

Schaaksport HEERDE– In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Tessemaker - Abels 0,5-0,5; Koetsier - Roggeband 1-0; Bastiaannet - Overbeek 1-0; Douma - Van de Maarel 0-1; Vos - Van der Most 0,50,5; Nijhof - Van Gelderen 0,5-0,5; Snijder - Oegema 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in de ‘De Rhijnsberg’. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom geheel vrijblijvend een partij meespelen op de schaaklocatie in de ‘De Rhijnsberg’, Rhijnsburglaan 7a te Heerde. Aanvang en start van de partijen is om 20.00 uur.

Namiddagconcert

WAPENVELD- De kinderen van de Jan Ligthartschool in Wapenveld hebben donderdag de Kinderboekenweek in stijl afgesloten. Het thema van dit jaar was ‘Sport & Spel/Klaar voor de start!’. Een aantal ouders kwam dit jaar zelf voorlezen in de verschillende groepen. Zij hadden zich voor

deze gelegenheid in hun eigen sportoutfit gestoken. Zo kon de school o.a. enkele amazones en een schaatser verwelkomen. Ook de kinderen konden in hun eigen sporttenue komen. Zij hebben genoten van een heerlijk ontbijt dat verzorgd was door de ouderraad.

Gelderse Museumdag bij Hagedoorns Plaatse EPE- Zaterdag 19 oktober zal de Gelderse Museumdag in het teken staan van sprookjes onder de titel: Er was eens. Ook op Hagedoorns Plaatse zullen op diverse plekken in het museum sprookjes worden verteld. In de middag vindt een speciale fotowedstrijd plaats. Iedereen heeft die dag voor 1 euro toegang tot het museum. In het museum worden diverse hoekjes ingericht waar de kinderen naar verhalen en sprookjes kunnen luisteren. Die worden voorgelezen door vrijwilligers. In de middag vanaf 14.00 uur is en voor bezoekers de mogelijkheid om een papieren (sprookjes) hoed of kroon te maken. Materiaal zal in de grote schuur klaarliggen en begeleiding en hulp is hierbij

aanwezig. Er zullen op het terrein bij de boerderij een of meer fotografen rondlopen die van mooi verklede kinderen of bezoekers foto’s maken. Voorwaarde is wel dat zij een eigengemaakte hoed dragen. Een onafhankelijke jury zal de mooiste foto uitzoeken en die op de website van de Hagedoorns Plaatse zetten. De winnaar krijgt de foto afgedrukt op linnen. Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11. In Epe. Het museum is een van de 73 deelnemende Gelderse musea is op zaterdag 19 oktober geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang voor volwassenen en kinderen 1 euro. Meer informatie is te vinden op: www.geldersemuseumdag.nl en www.hagedoornsplaatse.nl.

HEERDE- Op zaterdag 19 oktober wordt met een namiddagconcert de nieuwe expositie bij Galerie De Queeste geopend. Voor dit concert dat om 17.00 uur begint kunt u nog reserveren. De expositie loopt van 19 oktober t/m 1 december en omhelst wandgrote tekeningen op papier van Sanne Rietvelt en verstilde mens-figuren van papierklei van Hennie Schippers. Programma van het concert: Nieuw poppenspel door Hennie Schippers “De Vogelhoeder”; hieromheen muziek door het Spectrum Duo, gevormd door Andreas van Zoelen, bassaxofoon en Suzanne van Zoelen-Lucker althobo. Voor meer informatie en reserveren zie www.galeriedequeeste.nl. Galerie en Beeldentuin de Queeste is te vinden aan de Koerbergseweg 6 in Heerde. Openingstijden zaterdag/ zondag 14.00-17.00 uur, www.galeriedequeeste.nl, tel. 06-20881914.

HEERDE- Onlangs hielden de Horsthoekruiters het clubkampioenschap. Op de foto staan de kampioenen van links naar rechts:

Maud Rorije, Manouck van den Berg, Annemieke Kool, Rosalie Tessemaker, Marleen Driessen, Cristine Tessemaker.

Kaartavond Vios VAASSEN- De ontspanningscommissie van Vios houdt een kaartavond op vrijdag 18 oktober in het

clubgebouw aan de Woestijnweg 63 in Vaassen aanvang om 19.30 uur. Een ieder is welkom.

Herfstfair bij Bloembinderij de Klaproos WAPENVELD- Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober is er bij bloembinderij de Klaproos een gezellige herfstfair. Vrijdag bent u welkom van 9.00- 20.00 uur en zaterdag van 9.00- 16.00 uur. Er is deze dagen van alles te doen. Ze hebben demonstraties van bloemschikken, veel sieraden en sjaals, leuke woondecoratie, brocante meubels en snuisterijen en natuurlijk veel boeketten en kransen. Voor de liefhebbers zijn er klassieke bromfiet-

sen te bekijken. Voor de kinderen is er op vrijdag en zaterdag de hele dag een inloopworkshop. Vanaf 17.00 uur krijgen zij gratis poffertjes bij de workshop. De kosten voor deze workshop is 5 euro. Gratis poffertjes zijn er ook als u voor 15 euro of meer besteedt. Verder staan er voorbeelden die ze met de herfst- en kerstworkshop gaan maken. U kunt zich hiervoor dan ook al opgeven. U bent welkom aan de Klapperdijk 22 in Wapenveld.

Kantjeboord op Bataviawerf

Herfst toernooi EPE- Zaterdag 12 oktober is bij JBC Epétanque het jaarlijkse Herfst Toernooi gespeeld. Er waren 30 teams naar het Boulespark gekomen en na 5 verplichte partijen kon Marleen de stand opmaken. Op de 1e plaats is geëindigd Louis Steringa en Elly Stöve met 5 gewonnen partijen + 40 punten; 2e plaats Frits Booij en Gerard van Hoorn met 5 gewonnen + 32 punten; 3e plaats Leidy van Beek en Jan Rensink met 4 gewonnen + 39 punten; 4e plaats Edwin Eleveld en Jose Schoneville met 4 gewonnen + 38 punten; 5e plaats Evert en Wijmie Doornhof met 4 gewonnen + 32 punten; 6e plaats Evert Koorman en Frans van Keulen met 4 gewonnen + 29 punten.

VAASSEN- Shantykoor Kantjeboord uit Vaassen heeft een geslaagd optreden verzorgd op de Bataviawerf in Lelystad. Kantjeboord was hiervoor uitgenodigd door “Het Bataviakoor” uit die plaats. Samen met “Het Andijker Havenkoor” heeft Kantjeboord deze dag haar muzikale talenten ten gehore gebracht. In een schitterende ambiance was het genieten voor zowel de koorleden als ook voor de bezoekers. Met het schip “De Bata-

via” in de haven, en “De 7 Provinciën” in de steigers waren de leden helemaal in hun element. Op het schip “De Batavia” is ook nog een fotosessie gehouden. De dag werd afgesloten met een heerlijk Indisch buffet op de werf. Dat de organisatie uit Lelystad ook content was met het optreden, werd duidelijk toen het koor reeds de volgende dag een uitnodiging kreeg om volgend jaar weer present te zijn. Zie ook: www.kantjeboord.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 29

Kom kerstsfeer proeven

Kerkstraat 39, Hattem


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 30

Traditionele jaarmarkt

Kindermiddagen op Hagedoorns Plaatse EPE- Tijdens de herfstvakantie van het basisonderwijs zijn er kindermiddagen bij de Hagedoorns Plaatse en wel op woensdagmiddag 16 en 23 oktober. Deze kindermiddagen worden door enthousiaste vrijwilligers georganiseerd en zijn toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd, dus van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen mogen verkleed als boer en boerin, zij horen en ervaren tijdens een korte rondleiding door de boerderij hoe de mensen 100 jaar geleden op een boerderij leefden. De kindermiddagen beginnen om 13.30 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur. Uiteraard kunnen ouders en eventuele begeleiders zich vermaken met een rondleiding door de museum-

boerderij of met een bezoek aan de exposities: Het Brieschend Paard en de kledingtentoonstelling Ondergoed, bijzonder goed. Naar aanleiding van de open-atelierdagen begin oktober wordt op woensdag 16 oktober gewerkt met klei. Op woensdag 23 oktober zal gewerkt worden met natuurlijk materiaal van de herfst. Is er tijd over, dan gaan de kinderen buiten spelen met oud-Hollandse spelen. Tijdens de middag is er voor de kinderen drinken en koek. Voor de kinderen is de toegang 3 euro inclusief drinken en een versnapering. Volwassenen betalen de normale toegangsprijs van 4 euro. Voor meer info en foto’s van de kindermiddagen: www. hagedoornsplaatse.nl.

Open deurdienst

VAASSEN- Donderdag werd in Vaassen de traditionele Jaarmarkt gehouden op het parkeerterrein te-

genover kasteel de Cannenburch. Al heel vroeg stonden de handelaren met hun pony’s op de markt.

Prins Bernhard Cultuurfonds VAASSEN/HEERDE- Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft van juli t/m oktober 2013 garantiebijdragen toegekend voor 78 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud waarvoor een aanvraag werd ingediend. Het totaalbedrag is 142.150 euro. In Vaassen krijgt het Shantykoor Kantje Boord 300 euro voor apparatuur en n Heerde is er 750 euro voor het Kamerkoor Sonare voor een concert. De toegekende bedragen zijn garanties. Dit betekent

dat de bedragen op basis van een afrekening achteraf worden uitgekeerd. Voor apparatuur, kleding en instrumenten wordt een percentage van de totale kosten toegekend. Alle overige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Een aanvraagformulier kan via www.cultuurfonds.nl/Gelderland worden verkregen. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, tel. 0263598635.

Koffieconcert in kasteel Cannenburch

VORCHTEN- Op zondag 20 oktober is er in het kerkje van Vorchten (Kerkweg 17) een open deurdienst. De dienst die om 19.00 uur begint heeft als thema: Het kruis wat moet

ik ermee? Jongeren en ouderen zijn van harte welkom in de dienst waarbij de liederen op het scherm zullen worden geprojecteerd. Vanaf 18.30 uur is er koffie/fris voor in de kerk.

EPE- Op de Van der Reijdenschool ging de Kinderboekenweek 2013 van start met als thema: ‘Klaar voor de start’. De leerlingen en leerkrachten begonnen de dag gezamenlijk dansend in het speellokaal met het liedje ‘Klaar voor de start’ van Kinderen voor Kinderen. Dit was een mooie warming-up voor de sponsorloop die daarna volgde. De leerlingen hebben

hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen voor het goede doel ‘Right To Play’. Het goede doel ‘Right To Play’ is landelijk aan de Kinderboekenweek gekoppeld en is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Uiteindelijk is het bedrag van 935,85 euro opgehaald.

De kleine dieren werden volop bewonderd door de kinderen die ze graag even aaiden.

Herfstwandeling GORTEL- De oudercommissie van de school Het Mosterdzaadje in Gortel organiseert op woensdag 23 oktober een herfstwandeling. Tijdens deze wandeling krijgt u natuur en cultuur in het oude Gortelse bos te zien. Deze bijzondere tocht zal ongeveer twee uur gaan duren. Halverwege de tocht is er een kleine pauze. Voor de inwendige mens zal worden gezorgd. Na afloop is het genieten bij een open vuur met een stevige soep, roggebrood en spek. Om 16.00 uur wordt iedereen verwacht bij de school ’t Mosterdzaadje in de buurtschap Gortel, Oranjeweg 116. De wandeling start om 16.30 uur. De kosten zijn 12,50 euro voor volwassenen, en 5 euro voor kinderen tot en met 13 jaar. De opbrengst van deze tocht komt ten goede van de school. Aanmelden is verplicht via, tel. 0578-661280 of anshuttinga@kliksafe.nl. Aanmelden kan tot en met 21 oktober.

Jan Liefers wint bokaal

Aanbesteding bouw MFA-Oost

VAASSEN- De Soroptimistclub Hattem-Epe SHE organiseert op zondag 3 november een koffieconcert in kasteel de Cannenburch. De opbrengsten zijn bestemd voor het goede doel: Women Literacy Projects van Foundation Care for All. Voor dit koffieconcert heeft SHE het genoegen Duo Dwars te mogen ontvangen. Duo Dwars wordt geformeerd door gitariste Gabi Vink en fluitiste Judith Kuipers. Tijdens het concert op 3 november zal Duo Dwars muziekstukken van onder andere Johan Sebastiaan Bach, Béla Viktor János Bartok, Ástor Piazzolla en Michio Miyagi ten gehore brengen. In 2013 heeft de Soroptimistclub Hattem-Epe, SHE, zich nog voor twee jaar verbonden aan het Women Literacy Project

in Nepal. Doel van het project is het educatieniveau voor vrouwen te verhogen. Soroptimistclub Hattem-Epe, SHE valt onder de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. SHE maakt deel uit van het wereldwijde vrouwennetwerk Soroptimist International. Voor meer informatie zie www.soroptimist.nl/hattem-epe. Bezoekers van het koffieconcert zijn vanaf 10.30 uur welkom in het kasteel Cannenburch, Maarten van Rossumplein in Vaassen. Het concert begint om 11.00 uur. Kaarten a 17,50 euro (incl. Koffie + programmaboekje) zijn te bestellen bij Edelsmid Fokke Fennema, W. Tellstraat 2, Epe, via tel. 0578-614039 of via e-mail: koffieconcert@hotmail.com.

HEERDE- De Europese aanbesteding van de MFA-Oost gaat van start. Voor het college van de gemeente Heerdehet moment om te beslissen dat de bouw doorgaat. “We hebben van tevoren gezegd dat dit het go or no-go moment is. Het is de tweede fase van de aanbesteding. In de eerste fase hebben zo’n 30 partijen meegedaan. Door loting van de notaris zijn er vijf partijen overgebleven”, aldus wethouder Anton Westerkamp.” Zij worden getoetst aan de criteria waarna in de 2e helft van november bekend is wie het pand mag bouwen. Ter voorbereiding wordt deze week de Parkschool gesloopt en verwacht Westerkamp dat het Dorpshuis eind november tegen de grond gaat. “Dat duurt iets langer omdat het Dorpshuis officieel nog niet ons eigendom is. Alleen de grond is van ons. Na de notariële overdracht moet de gunning nog plaatsvinden.” Daarmee lijkt de bouw op schema te zitten.

Superbingo HEERDE- Op maandag 21 oktober organiseert de supportersvereniging van VV Heerde een bingo in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

WAPENVELD- Woensdagavond werd door de sponsorcommissie van WZC Wapenveld de Business Penalty Bokaal georganiseerd. Ruim 70 sponsoren streden om de felbegeerde cup met de grote oren. Voorzitter Frits van Dijk van de sponsorcommissie opende de avond en mocht 5 nieuwe sponsors welkom heten. Sponsors mochten strafschoppen nemen op keepers Reindert van de Vrugt en Roy van Schoonhoven van WZC 1 en 4. Op een sponsordoek konden er extra punten worden verdiend als men de bal erg zuiver kon richten. Tot slot moest de luchtbuks er aan te pas komen bij de plaatselijke schietvereniging. De dames van de sponsors werden door Petra van Veen bezig gehouden met een workshop memoborden maken. Tussen de bedrijven door zorgde het kantinepersoneel voor een natje voor de sponsors en kon iedereen genieten van een hapje; restaurant De Spikke

uit Heerde had een buffet gepresenteerd. Aad Eilander mocht namens de sponsorcommissie de beker met de grote oren mocht overhandigen aan Jan Liefers, hij was het die met 526 punten namens NBK betonrenovatie, betonconservatie en kunststofvloeren het beste was op het sportieve vlak. Eervolle vermeldingen waren er voor Rein Rorije Dienstverlening (525), Gerbrand van der Horst C1000/Albert Heijn Hardeman (522), Folkert Dijkstra Bedrijfsauto’s (480), Chris Klein Tijssink namens Stoffer Stofferingen (470). Eervolle vermeldingen; Lars Visser (432), Jack van Guilik (359) Gedo Berghorst (343), Dick Nieuwenhuis (340) en Bert Westerbeek keukenmontage (188). In het nawoord dankte de speaker alle sponsors die de club trouw zijn en memoreerde al even aan aanstaande zomer, waarin WZC een wedstrijd hoopt te organiseren met een regioteam tegen PEC Zwolle.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 31

Open Dag Fysiotherapiepraktijk Dahliastraat Hattem 18 oktober 2013 17.00 tot 20.00 uur

Kom op 18 oktober naar de Dahliastraat! U kunt dan kennis maken met onze vernieuwde praktijk. Ons dienstenpakket is uitgebreid met een aantal nieuwe specialisaties. U heeft dan gelegenheid om al uw vragen te stellen en om te kijken of een bepaalde specialisatie bij u past.

Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Bekkenbodem therapie Hartrevalidatie Therapeutisch elastische kousen Kinderfysiotherapie Fysio training

NIEUW Neurofeedback training (voor persoonlijke klachten) NIEUW Voedingsdeskundige NIEUW Algonix, diverse programma’s voor pijnbestrijding, pijnbehandeling en revalidatie

Maak ook geb ruik van de mogelijk heid om een

GRATIS B ODYSCA te lat N

en make n en pro fiteer va een aant n al leuke aanbied ingen die spec iaal voo r deze d ag zijn sam engeste ld.

Graag tot de 18e!! • Team Dahliastraat 14 • 8051 DM Hattem


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 32

NK Dikke Banden Race

Open dag Heideruiters EPE- Op zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 17.00 uur is er een open dag bij manege de Heideruiters aan de Rietberglaan 10 in Epe. Deze dag kan iedereen kennis maken met de pony's en paarden van manege de Heideruiters. Wat is er te doen? Er wordt gesprongen, Pas de Deux gereden, les gegeven, pony rijden. Ook wordt er een

demonstratie gegeven door Jesse Drent en Eva Roemaat Vrijheidsdressuur en Voltige door Koen Akkerman. Er zijn verschillende kramen, er is een springkussen en nog veel meer. Ook zijn er loten te koop voor leuke prijzen. Natuurlijk kan er in de kantine wat gegeten en gedronken worden. De entree is gratis.

The Voice of the Kouwenaar VAASSEN- Dinsdag 22 oktober organiseert Speeltuinvereniging de Kouwenaar voor de kinderen een talentenjacht ‘The Voice of the Kouwenaar’. Alle kinderen zijn van harte welkom om een act op het podium te laten zien voor een vakkundige jury. Dit mag playback of live gezongen. Iedereen die het leuk vindt om alleen of met

een groep te komen optreden kan zich opgeven t/m maandag 21 oktober t/m 16.00 uur bij de Kouwenaar op tel. 06-36419175 of email e.nieuwenhuis15@ upcmail.nl. Graag de muziek zelf mee te nemen. Het clubgebouw is te vinden aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. Voor leden is toegang vrij, niet leden betalen 1 euro.

Convenant leerlingbouwplaatsen

HEERDE- Vier jongens uit Heerde hebben in Breda op het Nederlands Kampioenschap Dikke Banden Race een topprestatie geleverd. Louis, Melchoir, Jannes en Berend stonden aan de start van de race. Tijdens

de voorronden plaatste Berend zich met zijn aanvallend rijden als de nummer 1 voor de finale. Tijdens deze finale liet hij zich veelvuldig aan de kop zien, reed lang op de eerste plek en werd verdienstelijk 5de. Melchior en

Jannes plaatsten zich door goed koersinzicht en heel hard fietsen met veel gemak voor de finale. Melchoir finishte in de kopgroep op de 6de plek. Jannes finishte voor in het peloton. Louis reed goed in de voorronde.

Opening studio Impuls Records VAASSEN- Zondag is in jongerencentrum Impuls in Vaassen een heuse studio onder de noemer Impuls Records geopend. Jongeren kunnen hier oefenen om muziek te maken en om op te nemen. De opening werd gehouden in combinatie met de eerste jamsessie. Zo’n jamsessie zal eens per maand plaatsvinden. “Door middel van bijv. rappen kunnen ze bezig zijn met iets positiefs en zich ontwikkelen in een hobby. Vaak hebben ze een aantal ‘hobbels’ overwonnen in hun jeugd/pubertijd. Door eigen grenzen te ontdekken komen

ze erachter wat ze echt belangrijk vinden! Dit is ook een doel van de studio, door middel van muziek kunnen jongeren o.a. ontmoeten, zich uiten, samenwerken, positief bezig zijn en experimenteren met talenten en grenzen”, aldus Iris Gommers namens jongerenwerk Koppel, “De doelgroep jongeren zal de eerste start zijn, omdat ik vooral werk met jongeren. In de toekomst zal de studio beschikbaar zijn voor alle inwoners van gemeente Epe.” De start met de bouw van de studio is gemaakt op vrijdag 15 maart tijdens natio-

nale NL Doet dag van het OranjeFonds. Het was een ruimte van ongeveer 4x6 meter, die in twee ruimtes verdeeld moest worden d.m.v. een systeemwand met glazen raam en een deur. Met geld van het OranjeFonds en Koppel en allerlei contacten is de studio gerealiseerd. De apparatuur voor de studio was deels al aanwezig in de Molukse stichting vanwege een dvd dans/muziek project dat daar gedraaid heeft. Ook de RSG heeft bijgedragen zodat ook het laatste deel van de apparatuur kon worden aangeschaft.

VAASSEN- Vorige week werd in Daam’s Molen in Vaassen een convenant ‘leerlingbouwplaatsen’ ondertekend door wethouder Van Nuijs namens de gemeente Epe en door Bouwend Nederland (afdeling Apeldoorn), opleidingsbedrijf BouwStarters en Fundeon. Leerlingbouwplaatsen zijn volwaardige bouwprojecten waar leerlingen onder leiding van opgeleide leermeesters de werken mede uitvoeren. Doelstelling van leerlingbouwplaatsen is om leerlingen een betere opleiding te bieden. Het is namelijk gebleken dat op leer-

lingbouwplaatsen leerlingen sneller en beter de opleiding afronden. Met het convenant onderschrijven alle partijen de nut en noodzaak van continue beschikbaarheid van leerlingbouwplaatsen in de gemeente Epe. Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen voor het behoud en stimuleren van vakmanschap, een betere afstemming van onderwijs en praktijk in de bouw door leerlingbouwplaatsen te realiseren (bijvoorbeeld door nieuwbouw-, onderhouds- en restauratieprojecten ter beschikking te stellen).

Spaaractie Plus en De Lofzang

Sportuitslagen REGIO- De uitslagen van diverse sportverenigingen uit de regio. Volleybal: beker: Dames 1 LanghenkelHEC- Salvora DS 1 0-3; Heren 1 LanghenkelHEC- Excelsior HS 1 3 – 2; competitie: EVV D3- dames 1 LanghenkelHEC 3-1; Arvevo HS 6LanghenkelHEC HS 2 4 – 0, E.V.V.

HS 3- LanghenkelHEC HS 3 4 – 0, E.V.V. DS 3- LanghenkelHEC DS 1 3 – 1, Volta DS 3- LanghenkelHEC DS 2 4 – 0, Zeewolde MC 3- LanghenkelHEC MC 1 0 – 4, Surf MC 1- LanghenkelHEC MC2 2 – 3. Waterpolo: Zwem & Polo Club Hatto-Heim heren 1- De Woelwaters 2

7-12; Z&PC Hatto Heim heren 2Steenwijk 1934 2 8-1. Basketbal: Basketball All Stars Epe (BASE) heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen. BASE 1- Be Quick Zwolle 4437. Voetbal: vv Hierden- VIOS 2-1; VEVO- EZC ’84 2-2; v.v. HeerdeEerbeekse Boys 7-3.

Keuring Fellpony Stamboek HEERDE- Onlangs heeft het Nederlandse Fellpony Stamboek (NFPS) zijn jaarlijkse Nationale keuring gehouden in manege De Heuvelruiter te Wezep. Stal Het Hoornerveen heeft op deze keuring

zeer goede resultaten behaald. Diedrik en Jeffrey Haas eigenaren van Stal Het Hoornerveen wisten maar liefst 3 kampioenschappen binnen te halen. Hengstveulen Taccar van het Hoornerveen werd Veulenkam-

Clubkampioenschappen WAPENVELD- Eind september tot begin oktober werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. De Tennisclub Wapenveld had dit jaar een primeur: 65-plussers konden zich als een aparte categorie aanmelden voor de herendubbel of de damesdubbel. Twaalf heren gaven zich op. De wedstrijden voor deze groep werden voornamelijk overdag gespeeld onder zeer goede weeromstandigheden en publieke belangstelling. De winnaars kregen het eremetaal uitgereikt. Op de foto de trotse prijswinnaars: v.l.n.r. Jaap Obdam en Sape van Abbema (2e prijs), Gert Visser en Marinus ten Hove (1e prijs).

pioen, Sunshine van het Hoornerveen (volle zus van Taccar) werd Jeugdkampioen. Jacintha van het Hoornerveen, de moeder van deze twee Fellpony’s werd Erekampioen.

HEERDE- Het Christelijk mannenkoor De Lofzang Heerde heeft in samenwerking met supermarkt Plus Van den Hoven in Heerde-Wezep een unieke spaaractie op touw gezet. Bij inlevering van twee spaarboekjes van de Plus ontvangt u een entreebewijs ter waarde van 15 euro voor één van de Jubileumconcerten van het mannenkoor op donderdag 21 november of vrijdag 22 november in de Johanneskerk te Heerde. De spaaractie geldt dus ook voor de vestiging van de Plus in Wezep. Zoals reeds eerder bekend is gemaakt worden de Jubileumconcerten georganiseerd in het kader van het 70-jarig bestaan van het mannenkoor. In verband met de te verwachten grote belangstelling hebben het bestuur en dirigent er voor gekozen deze concerten op twee avonden te laten plaatsvinden. Het worden heel bijzondere concerten. De 120 zangers van De Lofzang krijgen op de concertavonden medewerking van Clara de Vries, sopraan, Hans Voschezang, bariton, Jacob Schenk, tenor, Arjan en Edith Post op trompet, Harm Hoeve op het orgel en Wilco Veldkamp aan de vleugel. Het geheel wordt aangevuld met het L’Orchestra Particolare. De algemene leiding is in handen van dirigent Jacob Schenk. Het mannenkoor heeft eind september

jongstleden een nieuwe jubileumCD opgenomen in de Martinikerk te Bolsward. Op beide concertavonden is de jubileum-CD verkrijgbaar. Alle medewerkenden aan de concerten zijn ook bij deze CD betrokken. Het programma geeft zang- en muziekliefhebbers het volle pond. Het beweegt zich rond klassieke werken van ondermeer Verdi en Mozart, maar ook een moderne componist als Karl Jenkins staat op het repertoire. Er is gekozen voor veel Nederlandse nummers. Het concert op beide avonden begint om 20.00 uur; de kerk is om 19.15 uur open. Plus hoopt met deze royale bijdrage het aantal vaste klanten uit te breiden. De spaarkaartenactie is sowieso al een succes en krijgt nu een heel bijzonder tintje. Bestuur en dirigent en natuurlijk ook de leden hebben nog één wens: de toetreding van nieuwe leden. Het mannenkoor is natuurlijk met 120 leden een groot koor. Toch heeft het koor ook al eens 135 leden gehad. Daarom een oproep aan mannen van rond de veertig à vijftig jaar en ouder om eens een kijkje te nemen op de repetities die elke maandagavond in Welgelegen plaats vinden. Voor verdere informatie: www.lofzangheerde.nl. Telefonisch inlichtingen bij Guido Lagendijk in Heerde, tel. 0578-694449.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 33

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Nieuwe collectie Durea en Finn Comfort Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

bezoek onze website: www.bswbanden.nl

Goedkoopste van de regio in: â&#x20AC;˘ autobanden â&#x20AC;˘ uitlaten

â&#x20AC;˘ velgen â&#x20AC;˘ remmen

Het bestuur van de Van der Reijdenschool, school voor Speciaal Basisonderwijs in Epe, zoekt een enthousiaste en betrokken

â&#x20AC;˘ APK â&#x20AC;˘ accuâ&#x20AC;&#x2122;s

Bestuurslid m/v

Tijd voor Winterbanden !

die kennis en ervaring heeft op het terrein: financiĂŤn.

Bel voor een afspraak (Ook montage van elders gekochte banden) VERHUUR EN OPSLAG VAN WINTER- EN ZOMERBANDEN Bovenheigraaf 133b Wezep â&#x20AC;˘ T 038 375 92 77

Verdere informatie vindt u op onze website: www.vdreijdenschool.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. van Rheenen, bestuursvoorzitter, tel. 06-51800176.

Â&#x2022; Bouwkundige keuringen Â&#x2022; Calculaties Â&#x2022; Bouwbegeleiding Â&#x2022; Bouwadvies www.bouwconnectnederland.nl info@bouwconnectnederland.nl Mobiel: 06-52163516 Schakel tussen klant en bouwer.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor 11november 2013 sturen naar SBO Van der Reijdenschool, Postbus 127, 8160AC Epe, t.a.v. M. van Rheenen, of per email naar m.vanrheenen@rsgnov.nl.

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

GEZOCHT Personen die nu de nieuwste digitale hoortoestellen willen ervaren H #eMastineeM vooSE 

*n saNenweSkinH Net Ee ;witseSse GaCSikant Phonak [oeken wiK testQeSsonen "MtiKE aM iets aan uw HehooSveSMies wiMMen Eoen %an heCt u nu Ee kans oN vSiKCMiKvenE Ee QSoeG ooQ Ee soN te neNen .eME u nu aan inEien u NeeSEeSe van Ee onEeSstaanEe vSaHen Net +" heCt CeantwooSE 8iMt u vooS uw HehooS het aMMeSCeste 8iMt u veSCinEinH Net #Muetooth aQQaSaten kunnen Naken 7eSstaat u anEeSen in een SuNoeSiHe oNHevinH niet HoeE )echt u waaSEe aan een QeSGecte Nu[iekeSvaSinH 7inEt u het uiteSMiKk van uw hooStoesteM CeManHSiKk

Veilige, persoonlijke en liefdevolle opvang voor uw kind van 0-4 jaar. * Opvang bij gastouder thuis * Alleen betaling opvanguren * Zeer flexibel en betrouwbaar

Nieuwste technieken van Phonak: n (oeE veSstaan CiK veeM winE n )ooStoesteMMen Eie CestanE [iKn teHen wateS en stoG n #eteS veSstaan in He[eMschaQQen

www.facebook.nl/anneliefvoorjou anne.dejong@live.nl

0ok Eit KaaS [iKn Ee kosten van aanschaG aGtSekCaaS van Ee CeMastinH wat vooS u GinancieeM aantSekkeMiKk kan [iKn NieuwsHieSiH HewoSEen .aak vSiKCMiKvenE een aGsQSaak

%eNonstSaties %iSect uitQSoCeSen (Satis testQeSioEe Phonak AudĂŠo Q familie

4tationweH te 8aQenveME 5 winkeM!kaNQhuishoSenen[iennM

Gastouder Anne ´liefvoorjou`

0QeninHstiKEen: .a: HesMoten %i tN 7SiK:  uur ;a:  uuS

GEZOCHT PUURAcademiezoektvoorhaar opleidingDermaconsulent/Dermatherapie

MensenmethaarͲenhuidaandoeningen. Iinfo:0578Ͳ621675ofwww.PUURͲHHV.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 34

Geslaagde waterpoloclinic

Rossumdaerpers genieten na van oktoberfeesten VAASSEN- Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers geniet momenteel na van mooie oktoberfeesten in Vaassen. Zeker de Grote Oktoberfeest Feestavond op zaterdag zorgde voor een goed gemoed bij de club. Maar de tevreden gezichten van het publiek tijdens alle dagen gaf de club het gemoed dat alle inspanningen hebben geleid tot gelukkige mensen. En daar is het De Rossumdaerpers om te doen. Verder faciliteerde zij het Vogelschieten van het Sint Maartengilde uit Epe. Tevens waren de carnavallisten gastheren en –vrouwen bij de vele andere activiteiten die afgelopen week hebben plaats gehad in de weer tot feesttent omgebouwde sporthal van dorpscentrum De Wieken. Zaterdag kroonde Lars Casteel zich bij de jubileumeditie

van het Vogelschieten tot de nieuwe Koning van Vaassen. Het duurde 85 schoten voor Alfons Mulder de linkervleugel van de houten vogel naar beneden haalde. Vervolgens was het na 137 pogingen raak voor Marcel Broekhuizen, want die zorgde dat de rechtervleugel naar beneden kwam. De kop was voor een speciale gast, want Bert van Spil uit Huizen doet al jaren mee in Vaassen. En nu streek hij na 173 schoten een prijs op. Lars Casteel werd hij door het Sint Maartengilde met gilde - eer gehuldigd. Dat betekent met tromgeroffel, vlagvertoon en een optocht door het centrum. Lars Casteel plaatste zich dankzij deze prestatie voor het gemeentelijke kampioenschap. Dat wordt op 9 november gehouden naast de grote kerk in Epe.

Tandarts op bezoek HATTEM- Zwem- en poloclub Hatto Heim heeft vorig weekend, in samenwerking met het personeel van zwembad de Marke, de eerste waterpoloclinic gegeven. Deze activiteit is het resultaat van een goed verlopen samenwerking tussen de club en het zwembad, wat in de toekomst

zal resulteren tot meer leuke activiteiten. In de weken voorafgaande aan de clinic en het schoolwaterpolotoernooi van 26 oktober, gaf het zwembadpersoneel waterpolotraining tijdens het schoolzwemmen en dat was goed te zien. Een groep van vijftien kinderen onderging met

enthousiasme het programma dat in elkaar gezet was. Zwemtechniek, basis waterpolotechnieken, spelvormen en een onderling partijtje kwamen aan de orde. De club is ervan overtuigd dat er meer talent is en dat nog lang niet alle kinderen weten wat waterpolo nu eigenlijk is.

Start nieuw turnseizoen VELUWE- Zaterdag 26 oktober wordt in de turnhal in Beekbergen de 7e editie van het Veluws Turn Toernooi gehouden. Turnsters van zes verschillende verenigingen, allemaal gevestigd op de Veluwe, zullen hier hun eerste wedstrijd van dit seizoen turnen. Het wordt een spannende dag, want nu wordt duidelijk of de turnsters klaar zijn voor het nieuwe wedstrijdseizoen of dat er nog even hard getraind moet worden. Het doel van deze wedstrijd is dan ook het opdoen van wedstrijdervaring zodat het

wedstrijdseizoen optimaal gestart kan worden want een nieuw seizoen betekent vaak nieuwe oefeningen met nieuwe elementen. Die voor het eerst uitvoeren op een wedstrijd is altijd spannend, dus zo’n extra wedstrijd om dit vast uit te proberen is voor veel turnsters een uitkomst. De turnsters van de verenigingen OLVO Wezep, Agios Vaassen, Pegasus Heerde, Hercules Epe, G.V. Hattem en P.R.O. Hattem hebben er al veel zin in. Ook de juryleden zijn er klaar voor. Zij zullen de moeilijke taak heb-

Voetbalschool raakt op stoom

ben alle turnsters van jong tot oud een passend cijfer te geven. De wedstrijddag wordt gehouden in de turnhal van de KNGU in Beekbergen van 9.00 uur tot ongeveer 15.30 uur.

Spelletjesmiddag VAASSEN- Op donderdag 24 oktober organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein een spelletjesmiddag in het gebouw Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om van 14.00 tot 16.00 uur een spelletje te komen spelen. Houdt u erg van rummicub dan kunt u dat spelen maar bent u meer een sjoeler dan kunt u gaan sjoelen. Kaarten, praten of gezellig samen een kopje thee drinken kan ook. De toegang is gratis en u hoeft alleen voor de gebruikte consumpties te betalen.

Judoteam Bijsterbosch EPE- Actief Kids verzorgt sinds enkele weken een voetbalschool in Epe. Op de velden van sv Epe kan de schooljeugd uit heel Epe en omgeving op woensdagmiddagen onder professionele begeleiding tegen een balletje trappen. Harrald Stelder is enthousiast over de voetbalschool in Epe. “We hebben nu al elke week een leuke, gevarieerde groep van circa tien kinderen. Het begint langzaam maar zeker bekend te worden. Er kunnen overigens gerust nog kinderen bij. Je hoeft geen lid te zijn van sv Epe om mee te mogen doen aan de techniektrainingen, maar dat mag natuurlijk wel. Je kunt ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen: iedereen is welkom”, aldus Harrald. De voetbalschool huurt sinds 18 september het kunstgrasveld bij sv Epe en geeft gerichte techniektrainingen: trappen, koppen, aan-

nemen, passeren enzovoort. “Alles draait bij ons om het spel met de bal. Plezier staat daarbij voorop. Het is tenslotte wel je vrije woensdagmiddag”, vertelt Harrald. Harrald Stelder is de initiatiefnemer van Actief Kids. Hij heeft ervaring als trainer in het amateurvoetbal en is de laatste jaren actief voor de BVO Vitesse. “De trainingen bij sv Epe zijn elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Er wordt gewerkt met een strippenkaart. Elke strip, ofwel training, kost 8 euro. Kun je een keer niet, dan kom je gewoon de volgende keer weer meetrainen”, aldus Harrald. Opgeven kan via info@actiefkids.nl. Vermeld hierin je naam en leeftijd en je krijgt een mailtje terug met alle informatie. Of kom gewoon eens langs op de woensdagmiddag. Nadere informatie: www.actiefkids.nl.

HEERDE- Dit weekend nam Judoteam Bijsterbosch met 20 jonge judoka’s deel, in Emmen, aan de Open Drentse Judo Kampioenschappen. Aan het toernooi deden judoka’s onder de twaalf jaar tot en met de senioren mee. De bezetting van het toernooi was zwaar. Er namen judoka’s uit Nederland en een aantal uit Noorwegen en Duitsland aan deel. Iris Klock (-36 kg) uit Hattem wist de eerste prijs te halen, Bente Egeter (-44 kg) uit Heerde werd derde en Ivar van Stegeren (-34 kg) uit Hattem werd tweede tijdens het eerste blok. Een aantal judoka’s kwam voor het eerste in een zwaardere gewichtsklasse uit. Jeffrey Ester uit Zwolle moest voor het eerst in de -81 kg judoën en wist de derde plaats te halen. Sil Klaasboer (-66 kg) uit Wijhe wist zich ook naar de derde plaats te judoën. Coach Marc Haagsma was tevreden met de resultaten.

VAASSEN- Onlangs werd door het team van tandartspraktijk Vaadent een bezoek gebracht aan de groepen 5 en 4/5 van basisschool cbs ‘t Mozaïek, Vaassen. Monique de Koff en Connie Strohm (beide tandartsen) en Gwendolijn (preventie-assistente) en Mariska (tandartsassistente)

hebben in beide groepen poetsles gegeven. De tandartsen verzorgden deze poetsles in het kader van het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’. Als afsluiter kreeg elk kind ook nog een tandenborstel, een tubetje tandpasta én een plakverklikker voor thuis.

Infomix HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 15 oktober kunt u vanaf 19.00 uur weer luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week verneemt u van Aline Dalmolen alles over de Afrikaanse Benefietavond in het Kulturhus EGW voor het revalidatiecentrum Sajocah in Kameroen, wordt vooruitgeblikt op het door Cultuur Centrum Heerde georganiseerde theaterconcert door Opera Familia in de Noordgouw in Heerde en hoort u van Jan Schouten alles over zijn bezoek aan Gambia met voetballen, trainingsattributen en medicamenten. Komende zaterdag start in Emst de Hezebrink on tour met een Nederlandse zing, swing

en dansavond. Eén van de deelnemers is Martijn Joostema uit Epe en hij is ook te gast in de uitzending. Daarnaast wordt stil gestaan bij een cursus iPad en tablet voor senioren bij Bintwerk in Heerde en gaat Evelyn Grijze met Jan van de Velde, voorzitter van de Beken & Sprengenstichting, op pad naar het natuurgebied bij landgoed Vosbergen. Tenslotte aandacht voor de 1e theatervoorstelling van dit seizoen van het Cultureel Platform Epe in het Kulturhus EGW. Radio 794 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl Meerdere glasvezelaanbieders hebben Radio 794 in hun pakket zitten.

HEERDE- Op dierendag mochten de kinderen Op kdv het uiltje een mooie kat maken. Deze mocht ook gelijk mee naar huis genomen worden om eigen huisdieren te verrassen. ‘s middags kwam juf Brenda met haar hondje Boots op visite. Sommige kinde-

ren vonden het toch wel een beetje spannend, andere konden niet genoeg krijgen van het aaien en knuffelen. Kortom, een geslaagd bezoekje. Voor meer informatie over Kdv & Bso het Uiltje aan de Emmalaan 10 te heerde belt u naar 0578-694828.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 35 2

GEWIJZIGDE PRIJS

Heerde, De Sa 18

NIEUW

Wapenveld, Oranjeweg 12c

Heerde, Groeneweg 2

Vraagprijs: Â&#x20AC; 225.000,- k.k.

Vraagprijs: Â&#x20AC; 419.000,- k.k.

Vraagprijs: Â&#x20AC; 495.000,- k.k.

a Ruime HELFT VAN DUBBEL met garage en carport a Bjr. 1967, perceel 383 m²

a Rietgedekte, deels verbouwde WOONBOERDERIJ

a Verrassend diepe tuin achter de woning

met inwoonmogelijkheid a Dubbele garage/ schuur en twee paardenstallen

a 4 slaapkamers op de 1e en 2e verdieping

a Ideaal gelegen aan de rand van het dorp

a Royaal wonen in een prettige woonomgeving!

GEWIJZIGDE PRIJS

aVrijstaande SEMI-BUNGALOW op royaal perc. van 840 m² aBouwjaar 1972, na 2003 gerenoveerd aSlaapkamer en royale badkamer op beg. grond a3 slaapkamers op verdieping aRoyale woning, woonopp. ca 170 m²

en landgoed Â&#x201C;de BonenburgÂ&#x201D;

aWonen temidden van groen en aan de bosrand!

a Perceelsgrootte 2.740 m²

NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

çüsjppmpoutupqqjohü (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çüsjppmbbomfhüfoü°poefsipveü ç çüdbnfsb°jotqfdujf ç çütupfq°üfoühfwfmsfjojhjohü ç çühspoe°üfoühsbbgxfslü (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çütusbbuxfslü ç çüejbnboucpsjohü

Korte Veenteweg 8 â&#x20AC;˘ 8161 PC Epe ufmfgppoĂĽĂĽ(0578) 61 29 17 â&#x20AC;˘ gbyĂĽĂĽ(0578) 61 04 68 â&#x20AC;˘ fnbjm info@rsepe.nl

Kijk, wij zijn altijd enthousiast! 9HOWNDPS 6WDPGpHQWKRXVLDVWHPDNHODDU

Kon. Wilhelminalaan 2a34 â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Hattem

3-kamer hoekappartement met royale garage* Prima bezonning; balkon op het westen. Woonoppervlak 82 m2, inhoud 250 m3. Extra ruime garage (32 m2!) bij te kopen.

Bart Pool Installaties Zompweg 10

Vraagprijs appartement â&#x201A;Ź 159.500 k.k. Vraagprijs garage â&#x201A;Ź 25.000 k.k.

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

Kruisstraat 7 Hattem

Rodetorenplein 7 Zwolle

W W W. V E LT K A M P E N S TA M . N L

038 - 444 71 11

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 36

Boschman Optiek verloot scooter

EPE- Een voetdeskundige brengt vrijdag 26 oktober een bezoek aan Schoenmode Waaijenberg aan de Hardenbrink 46 in Epe. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord staan. Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzooi, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende

HEERDE- Ter ere van het 30-jarig bestaan heeft Boschman Optiek in samenwerking met CooperVision een scooter verloot onder de contactlensklanten. Vorig jaar maart startte Boschman de actie op waarbij klanten bij de aanschaf van nieuwe lenzen een actiebon ontvingen. De actiecode kon ingevoerd worden op de speciaal daarvoor gemaakte website om zo kans te maken op de scooter. Wouter Jan Boschman kijkt tevreden terug op de actie: “400 klanten hebben meegedaan aan onze actie en we merkten zelfs dat klanten eerder terugkwamen voor nieuwe lenzen om zo extra kans te maken op de scooter. Vorig jaar hebben we ons 30-jarig bestaan al gevierd met onze optiekklanten, maar we wilden ook graag iets leuks verzinnen voor de klanten met contactlenzen. Doordat onze klanten vaak om het half jaar terugkomen voor nieuwe lenzen, hebben we deze actie verspreid over een half jaar.” Notaris J. de Vries van notariskantoor Feijen & De Vries heeft middels een officiële trekking de winnaar bepaald. Mevr. A. Reitsma- Van Marle is de gelukkige en heeft onlangs haar scooter mogen ophalen bij Boschman Optiek. “Bij haar aanschaf van nieuwe lenzen zei ze al graag te willen winnen. Ze was dan ook blij verrast toen ik haar opbelde met het goede nieuws”, vertelt Wouter Jan.

rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevordert. Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een afspraak te maken. Schoenmode Waaijenberg is telefonisch bereikbaar: 0578-612392.

Voorverkoop Rabo Jazzfestival Heerde HEERDE- De voorverkoop voor het Rabo Jazzfestival Heerde van vrijdag 1 november start op dinsdag 15 oktober. Gezien de te verwachten drukte is het verstandig kaarten vooraf te kopen teneinde teleurstellingen te voorkomen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Plus Heerde en bij café van Neck. Prij-

Verzamel- en ruilbeurs WAPENVELD- In het seizoen 2013-2014 worden elke derde zaterdagmiddag van de maand in het Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld weer verzamel- en ruilbeurzen gehouden. De beurzen zullen gehouden worden van 13.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Dit seizoen zal het accent minder op postzegels liggen maar meer op ansichtkaarten, munten en andere verzamelobjecten. Tevens zijn op de beurs een aantal oude foto’s van Wapenveld te zien. De jeugd kan er gratis themazegels uitzoeken.

Herfstbingo HEERDE- Onlangs organiseerde het Heerder Piraten Team hun jaarlijkse artiestenavond in de Keet van Heerde. Hier werd met de traditionele melkbus rond gegaan om geld op

Voetspecialist bij Waaijenberg

te halen voor het goede doel. Dit jaar is dat NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Hanny Blok mocht een cheque van 225 euro in ontvangst nemen.

HATTEM- De supportersvereniging Ons Genoegen uit Hattem houdt op zaterdag 19 oktober een Herfstbingo in de Triangel. Aanvang: 20.00 uur.

Salsa Group Artez op jazzfestival Heerde

zen: 15 euro aan de zaal (alleen bij SQ), 12,50 euro in de voorverkoop en voor leden van de Rabobank Noord Veluwe 10 euro op vertoon van de bon uit ‘Dichterbij’. Het bestuur van de Stichting Jazzfestival Heerde heeft gemeend de prijs aan te passen en deze te verlagen, 15 euro in plaats van 17,50 euro.

Clubkampioenschappen

WAPENVELD- Van 23 september t/m 5 oktober vonden de clubkampioenschappen van tennisvereniging Wapenveld plaats op tennispark De Kruithof. In totaal streden 71 junioren en 110 senioren van categorie Rood t/m speelsterkte 5 en hoger om de felbegeerde clubtitels. Nieuw dit jaar was dat de categorie Dubbel 65+, waarbij de wedstrijden overdag werden gespeeld. Bij de jeugd werden Jamy Roos en Maartje Bruggert de algemene jeugdkampioenen; bij de senioren ging de titel naar Jeroen Habers. Na de prijsuitreikingen werden prijzen onder de deelnemers verloot; de tablet werd gewonnen door jeugdlid Maartje Bruggert en de tennisreis Turkije 2014 ging naar seniorlid Christel van het Ende. De tennisreis werd aangeboden door Vemde Travel en Suzuki Eilander uit Heerde. De prijsuitreikingen werden afgesloten met het Rad van Avontuur en prijzen. De clubkampioenen zijn als volgt: Junioren: Rood Enkel, Teijo de Vos, ME Oranje, Megan Langhenkel, JE Oranje, Jorn Eilander, Oranje Dubbel, Thomas Booij en Jorn Eilander, ME D, Quinty Budding, JE D, Jesse van Rhee-

nen, ME C, Karen Schoenman, MD C, Lisa Landman en Karen Schoenman, JD C, Mark v/d Berg en Niels Veluwenkamp, ME B, Marion Landman, JE B, Niels Veluwenkamp, ME A, Maartje Bruggert, JE A, Jamy Roos, MD A, Hermanda Rozendal en Marion Landman, JD A, Kenneth Dijkhof en Arjan Doppenberg. Senioren: DE 8, Judith Marsman, HE8, Joeri Westendorp, DD8, Ria Dijkhof en Judith Marsman, HD8, Hans Hulleman en Marco Rozendal, GD8, Vera en Arjan van ’t Hul, DD7, Sientje van Dijk en Tannie v/d Maten, GD7, Simone Rorije en Adri van Zuuk, HE7 45+, Frank van Lith, HD7 45+, Jaap Obdam en Gerard Wolff, GD7 45+, To Lankm an en Jaap Obdam, HE6, Jeroen Palm, DD6, Janise v/d Berg en Heidi Beukers, HD6, Bas Brugman en Manfred Veltman, GD6, Arja Meijer en Eduard Nagelhout, HD6 45+, Rob Beukers en Diederik Frelink, GD6 45+, Heidi Beukers en Marinus Borreman, HE5+, Jeroen Habers, HD5+, Maarten van Beek en Antoine Sellies, GD5+, Lisanne Bijsterbosch en Roy Vels, HD 65+, Marinus ten Hove en Gert Visser.

PCOB Ledenmiddag HEERDE- De 37e editie van het Rabo Jazzfestival van vrijdag 1 november zal worden geopend met een optreden van de Salsa Group Artez. Docent Henk de Ligt (gitaar) is er in geslaagd een tiental studenten lichte

muziek ‘klaar te stomen’ voor het festival. De muziek zal ‘bruisend Zuidamerikaans’ zijn en met name de drie vocalisten spelen hierbij een hoofdrol. Instrumentaal worden de dames ondersteund door een blazersgroep

en een ritmesectie die het samba- en salsaidioom zeer goed beheersen. Het Salsa-optreden start om 19.30 uur in café Van Neck. Kaarten voor het festival zijn vanaf 15 oktober verkrijgbaar bij Plus Heerde en café Van Neck.

HEERDE- Op woensdag 16 oktober is er een ledenbijeenkomst van de PCOB Heerde/Wapenveld, Veessen en Vorchten. De heer Hofstede uit Bathmen is die middag te gast. Hij houdt humoristische voordrachten en

vertelt korte verhalen in het Nedersaksisch. Het bestuur nodigt leden en niet-leden van harte uit om aanwezig te zijn. De middag wordt gehouden in Hanzeheerd Brinkhoven en begint om 14.30 uur.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 37

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

HET RESULTAAT TELT! GEWIJZIGD

Veessen Kerkstraat 40 A

Vaassen Emsterweg 96

Epe Eper Veste 34

VRAAGPRIJS

Â&#x20AC; 375.000 KK - Ruime, vrijstaande woonboerderij met dubbele garage - Totale grondoppervlakte 2095 m² - In de afgelopen jaren volledig gerenoveerd - Zeer royale woonkeuken - O.a. 4 slaapkamers op de 1e verdieping

EN VERKOCHT

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

Nestkasten en vogelwintervoer

Herfst- en winterheide ........................................ 0,75

Schilder - Wandafwerking - Glaszetter

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden.

50 tulpenbollen .............................................. nu 3,95

EN VERKOCHT www.companjenriphagen.nl

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

6,50 Bolchrysanten .............................................. v.a. 1,75 Violen .......................................................... v.a. 0,12 Vaste planten ................................................ v.a. 0,75 Boeketten ..................................................... v.a. 3,95 Amaryllisbol .................................................. nu 2,95 Laurierstruiken, 130 cm ...................................... 5,50 Kalkmeststof 25 kg ............................................

Meststoffen en diervoeding Bij besteding meer dan 20 euro een kado t.w.v. 3,95

In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

www.rienpool.nl

Vrijdag 25 oktober in onze zaak in Epe maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak daarom even een afspraak, Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 tel. 0578-612392.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 38

Clubkampioenschappen HLTC

Bekerstrijd VAASSEN– Tijdens de KNVBbeker poulewedstrijden van vrijdag 19 oktober spelen Vaassen 1 en Vaassen 2 tegen elkaar. In de zaal treffen niet alleen de twee eerste heren teams elkaar, het geldt ook voor de dames van de Vaassense voetbalvereniging.

In twee achtereenvolgende duels staan dus vier teams van SV Vaassen op het speelveld. De wedstrijd van de heren begint om 20.30 uur en meteen daarna spelen de vrouwen. De Koekoek is de sporthal waar de wedstrijden gespeeld zullen worden.

Darten

HEERDE- In de eerste week van oktober werden de clubkampioenschappen junioren en senioren van de HLTC gespeeld. Clubkampioen bij de mannen werd evenals vorig jaar Frans Castermans jr. na een uitputtende strijd met Alexander Bus. Bij de dames kwam er geen kampioen, omdat de speelsters de voorkeur hadden gegeven aan de vrije categorie in het dubbelspel, waarbij het lot de samenstelling van de duo’s bepaalt. Bij de senioren waren

er 75 deelnemers en bij de jeugd 39, spelend volgens de nieuwe indeling van de KNLTB. Voor de clubkampioenen bij de jeugd waren er mooie bekers die werden gesponsord door Technische Profielen Productie (TPP) uit Vaassen. De clubkampioenen voor het komende jaar zijn: JE 12: 1e: Mathijs Logtenberg, 2e Lars Boschman. ME 12: 1e: Pascalle Smit, 2e Anouk van der Windt. JE 14: 1. Sjoerd Brouwer. ME 14: 1. Renée Brouwer. Dubbel groep A: Esmée

Kleindierenshow Midden Veluwe WENUM-WIESEL- De veertien kleindierenliefhebbers van de vereniging Vaassen en Omstreken uit Vaassen waren met hun dieren naar de 10de kleindierenshow Midden Veluwe in Wenum Wiesel afgereisd. Deze show werd gehouden op 10, 11 en 12 oktober. Op de show waren dit jaar 1300 dieren ingezonden. Voor de combinatie Bakker was het natuurlijk een mooie en zeer geslaagde dag, zij wisten deze show te winnen met een hoofdereprijs bij de konijnen ( Alaska). Met dit dier wisten ze ook te winnen op de speciaaldag van de

zeven rassen club. Meerdere fokkers van de vereniging Vaassen en Omstreken behaalden een ereprijs of showden het mooiste dier van het hun ras. Van de andere fokkers die met hun dieren waren afgereisd naar deze show behaalden vele het predikaat Fraai en veel van deze dieren kregen het predikaat Zeer Goed. De kleindierenliefhebbers van de vereniging Vaassen en Omstreken gaan zich nu voorbereiden op hun eigen clubshow. Deze zal worden gehouden op 8 en 9 november in de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen, de toegang is gratis.

Vrijwilligers in het zonnetje

Bus en Cas Hagedoorn. Dubbel groep B: Anouk van der Windt en Wessel van der Most. Dubbel groep C: Renée Brouwer en Daan Albers. De aanmoedigingsbeker ging dit jaar naar Soleil Eltingh. Op woensdagmiddag waren al de clubkampioenschappen voor jongere jeugdleden (rood en oranje) gespeeld. Hiervoor hadden zich 20 spelers aangemeld. Ook deze clubkampioenen gingen op zondag met de oudere jeugd op de foto.

Voetballertjes gescout EPE- Naast de recente verbouwing van de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat groeit EZC ’84 nog steeds in ledenaantallen. Deze groei vindt voornamelijk bij de pupillenelftallen plaats. Met 9 pupillenelftallen is de EZC ‘84 jeugd prima vertegenwoordigd binnen de vereniging en daarmee ook op de regionale velden. Binnen de EZC ‘84 jeugd loopt veel talent rond. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de scouts van diverse betaald voetbalclubs. Maar liefst 3 spelers van de F1, Kalou van der Haar, Ozan Toprak en Arda Bakar, zijn gescout door Vitesse en trainen regelmatig op het trainingscomplex van Vitesse in Papendal. Naast de trainingen voor Vitesse komen de jongens ook nog wekelijks uit voor de F1. De F1 staat na 4 wedstrijden ongeslagen aan kop.

Herfstkinderbingo VAASSEN- Vrijdag 25 oktober organiseert speeltuin de Kouwenaar aan de Woestijnweg 61 in Vaassen voor de kinderen in de vakantie een herfstkinderbingo. Aanvang 13.30 uur. Voor leden bedraagt de entree 2 euro per persoon en voor niet leden 3 euro. HATTEM- Ook dit jaar beloonde het bestuur van Vereniging Heemkunde Hattem alle vrijwilligers voor hun inzet en werkzaamheden, deze keer met een georganiseerde dagtocht. Om ca. 9.00 uur verzamelde 27 van de vrijwilligers zich op de Bleek en kon de reis naar Zutphen beginnen. Na de koffie werd begonnen met een ‘hofjeswandeling’ onder leiding van twee van de deskundige vrijwilligers. De wandeling eindigde bij de Grote Gracht bij de aanlegplaats van de fluisterboten. Met zo’n fluisterboot door Zutphen

werd een vaartocht van ongeveer een uur over de Berkel, de Hoofdgracht en de Grote Gracht gemaakt . Bij een stuw eindigde de tocht en werden voorafgaand aan de boswandeling naar Huize De Voorst te Eefde uitstekend gevulde ‘knapzakken’ met broodjes, drinken, fruit en wat snacks uitgedeeld. Bij Huize De Voorst stonden de paardentrams al te wachten en na een klein opkikkertje werd begonnen aan de terugtocht naar Zutphen. De dag werd afgesloten met een versnapering bij het IJsselpaviljoen.

Viswedstrijd HATTEM- Zoals elk jaar organiseert hengelsportvereniging Helpt Elkander een koppelwedstrijd voor leden, deze zal gehouden worden op zaterdag 19 oktober. Bij voldoende deelname zal deze gehouden worden in de Jachthaven van Hattem. Er wordt gevist van 9.00 uur tot 13.00 uur met de vaste stok en op gewicht. Inleg 12 euro per koppel, prijsuitreiking bij ‘t Hattem Stekkie. Opgave voor deelname bij het Toeristisch Informatie Punt te Hattem, Markt 2a.

VAASSEN- Buurtraad Geerstraat organiseert op vrijdag 8 november een avondje darten. Het toernooi, dat bedoeld is voor ‘recreatieve’ deelnemers, vindt plaats in ‘t Geerhuus en begint om 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per persoon, waarbij de eerste con-

sumptie gratis is. Voor de jeugd is een aparte baan aanwezig, dus ook zij zijn van harte welkom op deze avond. U kunt zich voor het toernooi inschrijven tot vrijdag 1 november bij Egbert Pannekoek (tel. 0578-571090 of via mail epannekoek@kpnplanet.nl).

EPE- Vorige week werd voor de vierde keer de ‘Slath eendenrit’ gehouden. Twaalf Citroëns 2CV en een aantal andere zeer bejaarde Citroëns, ieder met een of twee cliënten van ‘Het Slath’ in Epe aan boord, maakten een rit door de omgeving van Teuge, Twello en Terwolde, uitgezet door Freddy Visser, begeleider op Het Slath. Het weer werkte mee en vele Le-

lijke Eendjes hadden dan ook hun dak helemaal openstaan. U zult begrijpen dat ook passagiers, begeleiders en chauffeurs helemaal uit hun dak gingen. Bovendien werd in Welsum gestopt voor koffie met appeltaart. Ook heel leuk was dat iedereen die de stoet tegenkwam er vrolijk van werd en heel vaak spontaan begonnen te zwaaien. Een in alle opzichten geslaagde rit.

20 jaar MeubelMarkt

ZWOLLE- Vanaf 19 oktober is het feest in Zwolle: de MeubelMarkt in Zwolle bestaat 20 jaar. Tot vorig jaar was de winkel gevestigd in Hattem en nu gevestigd op 500 meter van de woonboulevard in Zwolle. Van een grote hal met restantpartijen is de MeubelMarkt een winkel geworden met enerzijds een afdeling met collectie waar je de inrichting van je huis kunt samenstellen in de kleur en maat die jij wilt en anderzijds outletartikelen voor superprijzen. “Bij ons zit je altijd goed”, zegt Alex Wever. Toen de MeubelMarkt 20 jaar geleden haar deuren opende werden er alleen restantpartijen verkocht. “Nederland had toen nog niet van het woord outlet gehoord”, vervolgt hij zijn verhaal. Er werd toen alleen rechtstreeks van de vloer verkocht. Na een aantal jaren werd er steeds vaker om andere kleuren en maten gevraagd. Hieruit is de collectie afdeling ontstaan. “We leveren van de collectie afdeling alle meubelen in de kleur en maat die de klant kiest. Er is bij de Meubelmarkt ruime keus in zitmeube-

len en kastenprogramma’s. Ook is er een ruime afdeling relaxfauteuils, hoekbanken en eethoeken. Nog altijd is de prijs belangrijk, wij weten dat we goed scherp calculeren en toch alle mogelijkheden wat betreft kleur en maat bieden. De collectie is de laatste jaren steeds completer geworden. In zitmeubelen bijvoorbeeld is de keus enorm. Er zijn banken waarbij er uit 6 verschillende armmodellen gekozen kan worden en uit diverse zitcomforts. Er is zelfs een heel fauteuilprogramma waarbij we met een i-pad ter plekke de stoel kunnen laten zien die de klant kiest. Samen met de klant komen we altijd tot een keus die past bij de keus en de portemonnee van de klant. Ons team geeft deskundig advies en helpt bij het inrichten van je woon- of eetkamer.” Tijdens de feestweken kan de klant mooie prijzen winnen. De hoofdprijs is een tv. Elke klant maakt kans op deze prijzen. Dus kom aankomend weekend naar de meubelmarkt en feest mee. Zie ook meubelmarktzwolle.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 39 2

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Benjijeenadministratieve duizendpoot?

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

DanisdeEperStoom-enWasserijopzoeknaarjou! Onsfamiliebedrijfisalsinds1928inEpegevestigdenonder leidingvandevierdegeneratienogsteedsgroeiende.Hierdoor hebbenwijextraondersteuningnodigopadministratiefgebied. Komjijonsteamversterken? Alsadministratiefmedewerkervoerjeallevoorkomendeadministratieve werkzaamhedenuit.Daarnaasthebjecontactmetonzeklantenindeindustrie, horecaengezondheidszorgenonderhoudjedewebsite. Wehebbenjehulpachtátienuurperweeknodig,dewerktijdenzijninoverleg. Functie-eisen

-

Mbowerk-endenkniveau. Communicatiefsterk,zowelinspraakalsinschrift. Goedecomputerkennis. InhetbezitvanrijbewijsB. Enigewerkervaringiseenpre.

Reagerenopdezevacature?

Stuurjemotivatieencvdanvoor30oktober2013naarBertBagerman viainfo@esw-epe.nl.Acquisitiewordtnietopprijsgesteld.

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

OP ZOEK NAAR FLEXIBEL PERSONEEL? Bel nu voor informatie of een offerte op maat! +31 (0)6 1919 9982 Ons personeel ervaren opgeleid de juiste tools direct inzetbaar eigen vervoer

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Onze diensten uitzenden payrollen detachering werving & selectie

Personeels- en salarisadministrateur m/v Hattemerbroek, 16-24 uur per week Opererend vanuit Hattemerbroek, is Veltkamp & Pol Accountants en Belastingadviseurs een landelijk werkend full-service accountantskantoor met tien medewerkers.

OPTIE:

Wij helpen ondernemers onder meer met de volgende diensten: - De volledige administratie - Het opstellen van de jaarstukken - De fiscale aangiften - De volledige salarisadministratie

verloning door

In verband met het vertrek van één van onze twee salarisadministrateurs, zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven persoon die volledig zelfstandig salarisadministraties kan uitvoeren. Functie omschrijving: - Beheren, registreren, muteren en verwerken van personeelsgegevens in het salarissysteem (Microloon); - Het uitvoeren van de maandelijkse salarisrun en het controleren van de salarisverwerking; - Controleren van salarisperiodieken, inschalingen, jubilea data en volledigheid van personeelsmutaties; - Advisering van klanten en collega’s op het gebied van loontechnische zaken, waaronder CAO-regelingen, Arbowetgeving en arbeidsrecht; - Zorgen voor de juiste afdrachten en verstrekken van informatie/mutaties aan externe instanties zoals het pensioenfonds, belastingdienst, UWV, brancheorganisaties, etc.; - Ziekte- en herstelregeling. Functie-eisen: - Minimaal een afgeronde MBO opleiding aangevuld met Praktijkdiploma Loonadministratie /Ad Payroll Services; - Minimaal 2 jaar ervaring als salarisadministrateur bij voorkeur binnen de accountancybranche; - Kennis van relevante wet- en regelgeving; - Kennis van geautomatiseerde processen; - Proactieve, gedreven en servicegerichte werkhouding; - Cijfermatig sterk, zelfstandig, flexibel, integer en accuraat; - Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Wij bieden: - Een zelfstandige functie binnen een collegiale werksfeer; - Een goed salaris overeenkomstig kennis en ervaring; - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ons aanbod onderscheidende tarieven uniek introductie plan de perfecte match korte lijnen

FLEXIBLEPLUS! BETROUWBAAR

FLEXIBEL

INFO@FLEXIBLEPLUS.NL

AMBITIEUS

WWW.FLEXIBLEPLUS.NL Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Interesse? Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar:

Veltkamp & Pol

10 jaar garantie

Accountants en Belastingadviseurs Mevrouw E.A.A. Pol AA CB Postbus 145, 8050 AC Hattem of mailen naar: pol@veltkamp-pol.nl

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 15 OKTOBER 2013 - PAGINA 40

Controle fietsenverlichting EPE- De afdeling Epe van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunt ook dit jaar bij goede fietsverlichting. Op vrijdag 25 oktober kan iedereen tussen 9.00 en 17.30 uur terecht bij onderstaande bedrijven om gratis de fietsverlichting te laten controleren. Alleen vervanging van onderdelen wordt in

rekening gebracht. U kunt terecht bij: Huerninck in Vaassen (Julianalaan), De Weerdt in Emst (Vaassenseweg), Töpfer in Epe (Hoofdstraat) en Nooteboom in Oene (Weteringdijk). De deelnemende bedrijven zijn tevens herkenbaar aan een spandoek met het opschrift “lichten aan”.

Theaterconcert Opera Familia HEERDE- Opera Familia is een zingend gezin met een enorme passie voor ‘Bel Canto’ muziek. Hun grote doorbraak vond plaats in de zomer van 2011 na hun TV debuut bij Holland’s Got Talent. Zij zaten in de finale maar hebben de eerste plaats net niet gehaald. De naam Opera Familia doet vermoeden dat mezzo sopraan Carla, bariton Paul en sopraan Belinda alleen opera stukken ten gehore brengen. Niets is minder waar. Hun specialiteit ligt misschien juist wel in het crossover repertoire, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Andrea Bocelli en Il Divo. Tijdens een Opera Familia concert wordt het hele scala aan

muzikale avonturen van het drietal geopenbaard. Vrijdag 25 oktober speelt Opera Familia in Heerde. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Meiling Juwelier. Kaarten kosten 22 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.cultureelcentrumheerde.nl. De kaarten zijn ook te koop bij Primera in Heerde en het VVV-kantoor Epe en uiteraard aan de zaal op de dag van de voorstelling. De voorstelling begint om 20.15 uur in de aula van de Noordgouw, Eperweg 34 in Heerde. Dit wordt de eerste keer op deze locatie, waar het Cultureel Centrum te gast is i.v.m. de tijdelijke sluiting van het Dorpshuis.

Gerardus Majella naar 101 sportkampioen “Paddenstoelen te kust en te keur”. De foto is ingestuurd door Elly v.d. Wetering uit Hattem Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een

verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van

Monsieur Lazhar HATTEM- In het Hof van Blom start dinsdag 29 oktober om 14.00 uur de eerste filmmiddag van dit seizoen van de Stichting Welzijn Hattem. De film Monsieur Lazhar gaat over een Algerijnse immigrant die als invalkracht op een lagere

WAPENVELD- Het vierde elftal van WZC Wapenveld heeft uit handen van Wilco Jonker van Hallo Reclame uit Wapenveld een nieuw tenue mogen

school zijn leerlingen helpt bij het verwerken van een gezamenlijk verdriet. De filmkenner, filosoof en docent, Lodewijk Kruithof, zal de film inleiden en nabespreken. De kosten zijn 4,50 euro inclusief koffie/thee.

minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Voordelige rijbewijskeuring EPE- Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op vrijdag 25 oktober terecht bij Regelzorg in Woon- zorgcentrum ‘De Klaarbeek’. Scheperstraat 145, Epe. Voor informatie en een afspraak, tel. 088- 2323300. Zelf een datum plannen kan via de www.regelzorg. nl. Tarief: 35 euro voor de B/E keuring en 52,50 euro voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs. Informeer bij uw ziektekostenverzekering of deze de kosten voor de keuring vergoedt. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring is voor 23,80 euro verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijn.cbr.nl. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig. Wanneer de Eigen Verklaring is gedownload van internet hoeft bij zoekraken geen nieuwe te worden aangeschaft. Met ingang van 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar.

ontvangen. Het vierde elftal bedankte hem voor zijn bijdrage. Als blijk van waardering ontving de sponsor bloemen. (foto Gert Schuurman).

dige broer om de liefde van je leven te redden en uiteindelijk koning te worden. Dat alles overkomt Finn McCool. Evenals vorig jaar is er vanaf 14.00 uur een voorprogramma met allerlei leuks, zo wordt in de Foyer geknutseld o.l.v. Koppel. Dansdocente Marit Vogel danst met de bezoekertjes, geïnspireerd op de voorstelling. In de Prinszaal gebeurt van alles en zitten Daphne Scholten en Annelies Hop weer klaar om kinderen te schminken. Om 15.00 uur start dan de voorstelling. Een entreekaartje is 7,50 euro. Online reserveren kan alle dagen via www.kulturhusepe.nl en telefonisch reserveren kan alleen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via, tel. 0578-616775.

de Olympische Spelen van 2016 bij elk onderdeel op plaats 1 komen te staan. Het was een hele leuke interactieve voorstelling passend bij het thema van de Kinderboekenweek. De kinderen hebben genoten van dit uitstapje. Voor meer foto’s: www.gmajella.nl.

Bezoek duurzame huizen in Hattem HATTEM- Meer dan 190 huiseigenaren in heel Nederland doen op zaterdag 26 oktober mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. Ook in de gemeente Hattem stelt een aantal huiseigenaren hun woning open. Zij delen graag hun kennis en ervaring over hoe zij hun woning hebben verduurzaamd. De deelnemende huizen in de gemeente Hattem hebben verschillende duurzame toepassingen zoals isolatie, HR+-

ketels zonnepanelen, groendaken, pelletkachels etc. Met een bezoek aan één van de duurzame woningen kunnen bezoekers kennis opdoen over duurzaam wonen. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl/ hattem is een overzicht te vinden van alle deelnemende huizen in de gemeente. De huizen zijn te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur. Bezoekers dienen zich vooraf in te schrijven via de website.

NBG Bijbelquiz in Heerde

Theater de Winter met Reusachtig Cool EPE- Op 24 oktober om 15.00 uur speelt Theater de Winter de kindervoorstelling Reusachtig Cool (4+) in het Kulturhus EGW. De eerste kindervoorstelling van dit seizoen is van de fantasievolle theatermaker/poppenspeler John de Winter die vorig seizoen een volle zaal met kinderen wist te boeien met Bezoek uit een boek. Het verhaal dat hij dit keer samen met Martine van Ditshuyzen brengt, is gebaseerd op een oud Iers volksverhaal. Je zult maar een reus zijn, door je broer in zee gegooid worden, gered worden door een magische vis en een beetje getikte oma hebben. Uiteindelijk kom je er achter dat je de zoon van een koning bent. Je moet de strijd aangaan met je kwaadaar-

VAASSEN- De groepen 7 en 8 van basisschool de Gerardus Majella zijn naar de voorstelling 101 sportkampioen geweest. Deze voorstelling ging over Jeroen, een type dat altijd de beste wil zijn. Hij pluist alle boeken na hoe je in elke sport de beste wordt. Zijn droom: tijdens

EPE- Zaterdag 12 oktober stond bij Kindercentrum Kanjers in het teken van de Herfst. Ieder jaar wordt er een traditionele Herfstwandeling georganiseerd. Helaas kon de wandeling vanwege het echte herfstweer niet doorgaan, maar er werden wel allerlei activiteiten in en rondom Kanjers georganiseerd. Zo konden de kinderen een egel knutselen, herfstspulletjes sorteren, kabouters zoeken en kastanje werpen. Wilt u meer informatie over Kindercentrum Kanjers (kinderdagopvang, peuterspeelzaal/ peuteropvang en buitenschoolse opvang)? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, 0578-676767 of planning@ koppelepe.nl.

HEERDE- De werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Heerde organiseert op dinsdagavond 29 oktober een interkerkelijke avond waarop de Bijbelquiz van het NBG gespeeld gaat worden. De quiz wordt gehouden in het kader van de landelijke Bijbelcampagne ‘Wijs met de Bijbel’. In teams van maximaal acht personen

wordt tegen elkaar gespeeld, maar u kunt ook individueel meedoen met de quiz. Welk team of persoon heeft uiteindelijk de beste Bijbelkennis? De avond begint om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 en zal geleid worden door ds. Wijnstok. Voor opgave, vragen of suggesties kunt u mailen naar: hkremmerts@hotmail.com.

Droomconcert EPE- Donderdagavond 7 november geeft Adryen (Brenda Wielders uit Zwolle) een droomconcert in Epe. Dit concert is onderdeel van een Anders Avondje Uit van Centrum OostRaven. Naast het droomconcert dat het avondprogramma is, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een vegetarische maaltijd. De kosten voor de vegetarische maaltijd (18.45 uur) bedragen 7,50 euro; hiervoor graag opgeven tot uiterlijk 5 november. Om 20.00

uur start het avondprogramma dat tot ongeveer 21.30 uur duurt. De kosten van het avondprogramma bedragen 12,50 euro. Het is de bedoeling dat je je hiervoor ook opgeeft. Opgeven kan via info@ oostraven.nl of tel. 0578-621164. Wil je het concert liggend bijwonen, dan is het aan te raden zelf een matje, kussentje en eventueel een doek of deken mee te nemen. Adresgegevens staan op www.oostraven.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 42 1

â&#x20AC;&#x2DC;OCCASION CENTER MARSLANDEN IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OCCASIONS.â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;Auto Palace is altijd op zoek naar occasions. Bezoekt u Auto Palace en laat u uw auto taxeren. Dan krijgt u een royale inruilprijs voor uw auto, bij inruil op ĂŠĂŠn van onze occasions. En we doen er een LEUKE ATTENTIE bij als dank voor uw komst!â&#x20AC;&#x2122; Team Auto Palace info@autopalacegroep.nl

IONS S A C C O E C rhoud. A en, al het onde rk e AUTO PAL m e ll A . d a a Meer dan 400

occasions op v

ww w ww w.a .a auto utopa pallacegro g ep. p.n nll

Inruil

OCCASIONS HEERDE

welkom!

Brand- Bouwjaar stof

Inruil

OCCASIONS TE LEVEREN VIA HEERDE

welkom!

Op alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie

Op alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Merk/model

oorr

Km. stand

VOOR

Brand- Bouwstof jaar

Merk/model

AUTO PALACE OCCASIONS, BETEKENT:

Bo o vag g g a ra a ntt ie e Altijd 6 maanden garantie op al onze occasions vanaf â&#x201A;Ź 7.500,-.

Onderhoud Mogelijk op de Auto Palace vestiging bij u in de buurt.

Auto Palace Heerde Km. stand

VOOR

Stationsstraat 9-11, 8181 CW Heerde Tel: 088 - 003 55 35

B

2010

24.247

â&#x201A;Ź 6.990,-

Jeep Compass 2.0L Sport

B

2012

19.820

â&#x201A;Ź 23.600,-

@autopalacegroep

2011

32.928

â&#x201A;Ź 7.240,-

Chevrolet Cruze 1.8 LT 140PK

B

2010

35.530

â&#x201A;Ź 11.800,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 206 X-line 3drs

B

2003

137.843

â&#x201A;Ź 2.900,-

CitroĂŤn C3 1.4 Vti Ligne Business B

2011

63.264

â&#x201A;Ź 11.890,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 207 Millesim 1.4 5drs

B

2011

18.467

â&#x201A;Ź 12.650,-

Fiat Bravo 1.4 Dynamic 140PK

2012

11.792

â&#x201A;Ź 14.400,-

Peugeot 207 XS 1.6 AUTOMAAT B

2011

38.168

â&#x201A;Ź 14.990,-

Merk/model

Peugeot 207 Cabrio Feline 150PK B

2008

50.011

â&#x201A;Ź 12.800,-

Peugeot 207 SW Style Bluetooth B

2010

26.105

â&#x201A;Ź 11.950,-

Chevrolet Spark 1.2 Lt

B

2010

34.000

â&#x201A;Ź 8.900,-

Peugeot 207 SW Sportium 1.6

B

2011

36.807

â&#x201A;Ź 15.450,-

Chevrolet Sprak 1.2 Ltz

B

2011

25.000

â&#x201A;Ź 9.900,-

Peugeot 206 Forever 1.4 3drs

B

2008

89.675

â&#x201A;Ź 5.990,-

Chevrolet Aveo 1.2 5-Drs Ls

â&#x201A;Ź 7.500,-

B

2008

81.000

â&#x201A;Ź 6.900,-

Peugeot 308 XS 1.6 5drs

B

2008

101.259

â&#x201A;Ź 9.750,-

Lancia Ypsilon 1.2 Gold

B

2013

900

â&#x201A;Ź 13.400,-

Mitsubitshi Outlander Sport 2WD B

2008

72.060

â&#x201A;Ź 10.900,-

Peugeot 207 Premiere

B

Brand-Bouwstof jaar

Fiat Panda 1.2 Airco Benzine | 2012 | 17.971 KM

Km. stand

VOOR

Renault Clio 3 deurs Night & Day B

2012

9.198

â&#x201A;Ź 11.500,-

Chevrolet Spark 1.2 LTZ

B

2009

34.277

â&#x201A;Ź 7.800,-

Benzine | 2010 | 65.866 KM

Volkswagen Passat 1.4 TSI DSG

B

2011

44.199

â&#x201A;Ź 21.900,-

â&#x201A;Ź 13.450,-

Lancia Ypsilon 1.4 Platino

B

2008

95.104

â&#x201A;Ź 6.900,-

Audi A6 2.0 TSFI 180PK Aut.

B

2012

11.549

â&#x201A;Ź 39.900,-

SW NAVIÂ

WAT KRIJGT U ALLEMAAL BIJ HET MEENEEM BUFFET? KOUDE GERECHTEN s'EVULDEEITJES s!CHTERHAMROLLETJESMET ROOMKAASENVERSEPAPRIKA s7RAPSMETVERSE6ELUWSE BEENHAM IJSBERGSLAEN h"OLLIESBEENHAMSAUSv SALADES s3CHARRELEISALADE s*OPPIESALADE s6ERSERAUWKOSTSALADE s6ERSGESNEDENFRUIT

Van uw nieuwe of gebruikte auto op de door u gewenste Auto Palace vestiging.

CONTACT

Peugeot 107 XS Netto Deal Airoc B

Peugeot 107 Urban Move Airco

Aff le e ve e ring

WARME GERECHTEN s'EHAKTBALLETJES METKETJAPSAUS s(UISGEMAAKTE3PARE2IBS s+IPSATEMETSATĂ?SAUS s"EENHAMBLOKJESMET CHAMPIGNONROOMSAUS s+IPDRUMMETSPITTIGGEKRUID s.ASI'ORENG

BESTEK sZWARTEKUNSTOFBORDEN PERPERSOON sZWARTKUNSTOFMESX ENVORKX

VERS AFGEBAKKEN STOKBROOD s)NCLUSIEFBROODMES PLANK

MANDENKRUIDENBOTER

OPTIONEEL "EZORGEN3 /PHALEN3

7IJKUNNENOOKWARMBIJ UOPSTELLEN6OOR PP BIJMINPERSONEN

ALLE OCCASIONS OP www.autopalacegroep.nl

AUTO PALACE IS GEVESTIGD IN Dalfsen | Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen | Kampen/IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

Auto Palace sinds 1950 | 13 vestigingen | Altijd dichtbij! VESTIGINGSADRESSEN zie ww.autopalacegroep.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

NIEUW

HET MEENEEM B

UFFET

3PECIAALVOORDEZON E NFEESTDAGENEN DEWATKLEINEREGROEPE NTOTPERS 7IJMAKENALLESVOORUKLA ARZOALSHIER NAASTBESCHREVENENVE RPAKKENHETIN 263BAKKEN!LLESWORDT INEENKOELBOX MEEGEGEVENENUKRIJGT VANONS VOLDOENDECHAlNGDISH ESMEE4HUISVUL DECHAlNGDISHESMETHE ETWATERENSTEEK DEGELBRANDERSAANENZ ETDE263BAKKEN NUINDEDISHESENDOED EDEKSELSEROP .AÂł UURISHETBUFF ETGEREEDVOOR GEBRUIK.AGEBRUIKBREN GTUALLESVUIL WEERTERUG7IJDOENDEA FWASVOORU WANTDITZITBIJDEPRIJSIN 

5  7,97, 9:665

Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976

www.slagerijvanguilik.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 15 oktober 2013 - PAGINA 42

Krachtenbundeling Elektra en De Wijnbergen

Bridge HEERDE- Uitslag Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1. Dames van der Sluis/Tees 69.10%, 2. Dames Hofland/Van Lubek 65.28%, 3. Heren de Blok/Versluis 61.81%. Lijn B: 1. Mevr. Ensink/Heer Berends 60.24%, 2. Dames Berends/Wonink 56.94%, 3. Mevr. Mars/Heer Schurink 56.59%. Eindstand Competitie

eerste ronde Lijn A: 1. Heren Tees 60.74, 2. Heren De Blok/Versluis 58.10, 3. Dames Kalff/Van Lubek 57.85, 4. Dames Boele/Schurink 56.45. Lijn B gepromoveerd: 1. Mevr. Ensink/Heer Berends 57.44, 2. Dames Berends/Wonink 57.26, 3. Dames Vergeer/Van Ommen 54.02, 4. Echtp. Gelderman 52.53.

Jeugddienst HATTEM- Op zondagavond 20 oktober is er een jeugddienst in de Andreaskerk te Hattem. Het thema is ‘Leven met lef’. Met een aantal jongeren

wordt de dienst voorbereid. Muziekgroep Inspire begeleidt het zingen. Ds. B.J.D. van Vreeswijk leidt de dienst. De dienst begint om 19.00 uur.

Jeugdspelers winnen Clubkampioenschappen TV Epe EPE- Naar aanleiding van de advertentie in de krant vorige week, wordt er druk gepraat in Epe. “We hebben veel positieve reacties ontvangen van onze klanten”, legt Jan Hovestad namens Elektra uit. In de advertentie is te lezen dat Elektra en technisch installatiebedrijf De Wijnbergen hun krachten gaan bundelen. Een logische stap omdat ze elkaar in het verleden al menigmaal hebben betrokken bij hun werk. “Wij zijn een loodgieters- en rioolontstoppingsbedrijf en omdat we buren zijn van Elektra roepen we elkaars hulp al veelvuldig in”, aldus Arno Berghorst van De Wijnbergen. Jan voegt toe: “Als onze klant naast het aanleggen van elektra, de riolering moet verleggen dan bellen we De Wijnbergen.”

Door de samenwerking kunnen ze deskundigheid op een breed gebied aanbieden. “Het werk is zo divers. En we zeggen altijd: schoenmaker blijf bij je leest. We hebben allebei onze eigen expertise met gespecialiseerde geschoolde monteurs die op hun eigen vakgebied weten waar ze over praten. Je kunt immers niet alles van alles weten. Daarom is het samenwerken ideaal; je brengt alle disciplines samen.” Ze benadrukken wel dat ze twee aparte bedrijven zijn én blijven. “We kiezen er bewust voor om 2 aparte bedrijven te blijven omdat wij naast onze samenwerking ook onze eigen identiteit willen behouden voor onze niet-particuliere klanten. De krachten bundelen op bepaalde vlakken gebeurt doelbe-

wust. De klanten krijgen één aanspreekpunt waardoor we de klant kunnen ontzorgen. Niet alleen voor de particulier maar ook voor veel ondernemers is dat vaak heel handig en tijdbesparend”, legt Arno uit. Mark van Emmerik voegt toe: “Als de situatie het toelaat, gaat de één met de ander mee om de situatie te bekijken en de klant te adviseren op beide vlakken, zodat er één offerte op tafel komt en er één contactpersoon is voor beide expertises.” Beide bedrijven zijn sterk in technisch onderhoud, zorg, industrie, utiliteit, renovaties, kleine en grote verbouwingen en zeer veelzijdig in technieken. Voor meer informatie: Elektra, tel. 0578-612538 of De Wijnbergen, tel. 0578- 662880.

Kinderinspraak herinrichting speeltuin VAASSEN- Maandag 21 oktober organiseert de Kouwenaar in samenwerking met de bond van speeltuinen NUSO een middag m.b.t. kinderinspraak herinrichting speeltuin de Kouwenaar. “In samenwerking met NUSO en gemeente Epe zijn we een plan aan het ontwikkelen om d.m.v. nieuwe speeltoestellen en inrichting van het terrein de speeltuin een nieuwe uitstraling

te geven. Om het plan kracht bij te zetten is het belangrijk te weten wat de kinderen zelf interessant vinden en hen mee te laten denken. Kinderen hebben andere gezichtpunten waardoor de blik van volwassenen kan verbreden”. De bestaande toestellen blijven gehandhaafd, maar er dient een aanvulling te komen op de lege plekken die zijn ontstaan. Alle kinderen van Vaassen zijn van

harte welkom om mee te denken en wensen uit te spreken. Er zal een leuke presentatie gegeven worden waarna de kinderen hun plannen op papier kenbaar mogen maken. Na afloop krijgen de kinderen een attentie. “Wij hopen vele kinderen van 4 t/12 jaar te mogen ontvangen.” Aanvang van deze middag 13.00 uur in het wijkgebouw aan de Woestijnweg 61 in Vaassen.

ste wedstrijd werden de volgende twee met 4-4 gelijkgespeeld. Het derde team, Ted Bagerman, Gerard Prijs, Heidi Eikelboom en Clarinda Telnekes, mag het na een uitstapje naar de 2e klasse dit jaar weer in de vertrouwde derde klasse proberen en dat is nog moeilijk genoeg. Na een zwaar bevochten gelijkspel (4-4) in de eerste wedstrijd, werden de daaropvolgende 2 wedstrijden met 6-2 verloren. Het vierde team, Ruben van Dommelen, Bert van den Berg, Jentje van Dijk en Yvonne Brouwer, speelt al wat jaartjes samen in de 4eklasse. Dit jaar echter beter dan ooit: 2 overwinningen (5-3 en 6-2) en een

krappe nederlaag (5-3) met als resultaat een voorlopige eerste plaats. Het vijfde team, Martin Nijmeijer, Desmond Prins, Joyce van de Brink en Nicole Spiele, speelt dit jaar voor het eerst in deze samenstelling en dat gaat prima. Dit team heeft tot nu toe 2 keer gespeeld en beide wedstrijden werden met 6-2 gewonnen. Een nieuw fenomeen bij de Heerder Badminton Club is het eerste mannenteam, bestaande uit Ferdinand Tijssen, Artwan Hanekamp, Melvin Slaats en Kenzie Koopman. Alle drie gespeelde wedstrijden zijn verloren, maar toch zijn er nog de nodige puntjes bij elkaar geslagen.

EPE- Op zondag 6 oktober werden bij Tennisvereniging Epe de Clubkampioenschappen 2013 afgesloten. Dit jaar werden voor het eerst de clubkampioenschappen van de senioren en de junioren volledig gezamenlijk gedaan en het dit was een groot succes. Mede dankzij het mooie weer en de enthousiaste deelnemers kijkt de organisatie terug op twee mooie tennisweken.

De clubkampioenen 2013 junioren zijn: Daniel Smits (jongens enkel A) en Elle Wagenaar (meisjes enkel A). Bij de senioren zijn dit jaar als clubkampioen geëindigd: Friso Eltingh (heren) en Anna Kochlamazaswilli (dames). Dit jaar dus twee jeugdleden die clubkampioen worden bij de senioren. Op de foto: jeugd clubkampioenen Daniel Smits en Elle Wagenaar.

Dierendagfeest bij Dier All-in

Competitie HBC HEERDE- De competitieteams van de Heerder Badminton Club zijn vol goede moed aan de nieuwe competitie begonnen. Het eerste team, bestaande uit Barry Remmerts, Jan Beekman, Berlinda Kers en Janina Remmerts heeft zich na een tweetal nederlagen enigszins hersteld door in de laatste wedstrijd een gelijkspel te behalen. Het tweede team, Joachim van de Beek, Arno Fiks, Jacobien van Egteren en Jessyca Warlich, mag het na een jaartje derde klasse dit jaar opnieuw in de tweede klasse proberen en dat gaat vooralsnog niet onaardig. Na een krappe nederlaag met 5-3 in de eer-

Wijkagent bezoekt wijksteunpunt EPE- Onlangs was de wijkagent op de koffie in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk in Epe. De wijkagent, Dick Buter, had in ieder geval een aantal belangstellenden die tijdens de koffie wel wilden kennismaken met hem. Er werden verschillende vragen door zeven belangstellenden aan de wijkagent gesteld. Men wilde vooral weten of hij met enige regelmaat door de buurt reed, hoe ze met hem in contact konden komen en er werden vragen gesteld rondom verkeersregels. Mogelijk zal er in het voorjaar van 2014 opnieuw een dergelijk koffie-uurtje met de wijkagent gepland worden.

EPE- Onlangs vond het dierendagfeest plaats bij Dier All-in Epe. De dag bestond uit allerlei leuke en leerzame activiteiten voor dier en mens, waaronder wandeltochten i.s.m. met uitlaatservice ‘Goeduitgelaten’, ezelrijden, schminken, verkiezingen en een interessante lezing vanuit hondenschool Alert. De bastaardverkiezing is gewonnen door familie Molenaar met hun hond Bo. De familie Molenaar heeft hiermee een prijs gewonnen: een beker en een half jaar gratis Nutro

hondenvoeding. Ook was er een verkiezing voor het mooiste huisdier. Deze verkiezing was onderverdeeld in de categorieën hond, kat en knaagdier. De uitslag van deze verkiezing in de Dierotheek i.s.m. met de dierenartspraktijk Heerde Epe was als volgt. Mooiste hond: Puk, van familie De Ronde. Mooiste kat: Joël, van de familie ten Hoven. Mooiste knaagdier: hamster Stitch, van de familie Broekhuis. De dieren kregen een verwenpakket en de trotse baasje een beker.

Bingo EPE- Op dinsdag 22 oktober organiseert Wios Epe haar eerste bingoavond uit een serie van vier in het winterseizoen 2013/2014 voor leden, donateurs, aanhang en andere belangstellenden. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe, aanvang 19.45 uur. De deelnameprijs bedraagt 1,75 euro voor vier ronden, als u met één kaart

meespeelt. Voor 7 euro speelt u de gehele avond mee. De volgende bingoavond van dit seizoen vinden plaats op dinsdag 17 december (Kerstbingo), 19 februari en 15 april 2014 (de Paasbingo). WAPENVELD- Volleybal vereniging P.S.H. houdt woensdag 16 oktober een bingo in ‘t Spyker Horeca, Putterweg 1 Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A A 43 2

Elektra en technisch installatiebedrijf de Wijnbergen bundelen krachten...

Bij ons heeft een dag 25 uur! Inderdaad… u leest het goed. Wij helpen u graag ook dat extra uurtje om uw technische installatie in en rondom uw woning naar wens te krijgen. Onze storingsdienst staat 7 dagen per week voor u klaar!

MODUS hoekbank

Dankzij onze gebundelde krachten kunt u bij ons terecht voor de volgende diensten: • Zonnepanelen

• Gas en water installaties

• Laadpalen voor elektrische auto’s

• Zinken goten, daken en hemelwater afvoer

• Energiebesparing checks

• Verwarmingsinstallaties

• Alarm/camera beveiliging

• Levering en montage sanitair

• Glasvezel data installaties

• Onderhoud en aanleg riolering

• Keuringen installaties

• Dakbedekkingen

• Verlichtingsystemen/lichtplannen

• Service en onderhoud

• Tuin installatie & terrasverwarming

• Verhelpen verstoppingen

• Toegangscontrole & poort automatisering

• Camera inspecties riool

modern design

OF 749,-

599,

-

0578 61 25 38

0578 66 28 80

info@elektrabv.nl www.elektrabv.nl

info@dewijnbergen.nl www.dewijnbergen.nl

TRENTO bankstel 2 + 2,5 combi stoere bank

749,Bel of mail ons en u heeft het juiste contact!

599,

-

GALAXY hoekbank MEGA HOEKBANK 320 x 260 x 77 in 10 kleuren leverbaar

999,-

1599,-

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

SMALBRAAK

500 meter voorbij de boulevard

Meubelmarktzwolle.nl

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Grote voort 9 | Zwolle (038) 444 93 12

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

ma. di. wo. do. vrij. zat.

13:00 - 17:30 10:00 - 17:30 10:00 - 21:00 10:00 - 17:30 10:00 - 17:00

KOOPZONDAG 20 oktober 12:00 - 17:00 uur  


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 44

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. Je wilde nog graag verder maar verloor dit gevecht.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn moeder, schoonmoeder en onze groot- en overgrootmoeder

Bep Veldhuijzen - van Ommen betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Abba Vader

Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en met respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader en onze trotse opa

Elbertus Lammert Jan van Munster

Johanna de Gruyter-Kers

Bert /Bart * Windesheim, 7 april 1944

Wapenveld, 12 augustus 1955

â&#x20AC; Wapenveld, 9 oktober 2013

Diane en Robert Gerben en Lotte Isabelle Tim & Sjors

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld.

Hattem, 11 oktober 2013

Bennie de Gruyter Marian en AndrĂŠ Brian, Justin Sylvia en Olaf Dion, Dylan, RomĂŠe Buddy

Jannie van Munster - Keijl

Klapperdijk 3a, 8191 AB Wapenveld

Heerde, oktober 2013

Leliestraat 29 8051 CX Hattem De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zal worden gehouden op donderdag 17 oktober om 11.00 uur in de Aula, Van Galenstraat 5 te Hattem. De begrafenis is om ongeveer 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats van Hattem aan de Kerkhofdijk te Hattem.

Johannes Theodorus Roelofs & Evertje Jannetje van den Brink zijnheeldankbaarmetdevieringvanhun 70jarigPlatinahuwelijkop1oktoberj.l. Hetisheelbijzonder. Wijdankenallendieonshebben'gefeliciteerd'. DeHaverkamp34,8181XXHeerde

Van 10.30 tot 10.50 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula. Zij die geen kaart hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van

Lieve Oma

Bert van Munster

Nooit was iets teveel Je bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel Er valt nu een groot gat Op de plaats waar eens onze dierbare Oma zat Je blijft altijd in onze harten voortbestaan Ook al is het heel erg moeilijk zonder jou verder te gaan

lid van onze buurtvereniging â&#x20AC;&#x2DC;de Klapperdiekersâ&#x20AC;&#x2122;. Wij wensen Jannie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit grote verlies. Bestuur en leden van Buurtvereniging â&#x20AC;&#x2DC;de Klapperdiekersâ&#x20AC;&#x2122; Wapenveld, oktober 2013

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Dion, Dylan, RomĂŠe Brian, Justin

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

0R]HV*RVVFKDON :LMKHGHFHPEHU(SHRNWREHU

Je was er veel te kort voor ons,

0LMQ0$;MHLVQLHWPHHU

Johanna

0HWWURWVKHELNPHHUGDQMDDU]LMQQDDPPRJHQGUDJHQ

Je zus en broers

9HUD*RVVFKDONÂą:DOODFK 'HSOHFKWLJKHLGYRRUDIJDDQGDDQGHFUHPDWLHYLQGW SODDWVRSGRQGHUGDJRNWREHURPXXULQGH DXODYDQFUHPDWRULXP.UDQHQEXUJ.UDQHQEXUJZHJ LQ=ZROOH

Â&#x160;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17D;ȹ£Â&#x17E;Â&#x153;Ç°ČąÂ&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17E;Â&#x153;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x201C;Â&#x17D;Čą Â?Â&#x160;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x160; ČŹČąÂ&#x17D;Â?Â&#x201C;Â&#x17D;ȹȏ

1DGLHQLVHULQGHRQWYDQJNDPHUJHOHJHQKHLGRPWH FRQGROHUHQHQYROJHQVGHMRRGVHWUDGLWLHGDJHQ WHPZRHQVGDJRNWREHURYHUGDJELMPLMWKXLV +RRIGVWUDDW) $0(SH

$BSQFEJFN

Čą

 Â&#x160;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x160;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x201D;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â&#x2019;Â?Â&#x17D; Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x17D;Â&#x203A;ȹ£Â&#x2DC;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ£Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x2013;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;ČąÂ&#x2013;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A; Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x201D;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â?ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2014; Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2019;Â?ČąÂ?Â&#x17D;ȹ£Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x153;ÇŻ Čą

*HHQEORHPHQPDDUJDDUQHHHQELMGUDJHYRRUGH ERXZYDQHHQQLHXZKRVSLFHLQ(SH 9HHOGDQNJDDWXLWQDDUKHWWHDPYDQ9HULDQ HQGHYULMZLOOLJHUVYDQ+RVSLFH&DVD9HUD

Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?ȹ Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x17E;ČąÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x160;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2014;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2013; ÇŻČąÂ?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x160; Â?Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Ç°ČąÂ&#x2DC;Â&#x201D;Â?Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2122;

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 45 2

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart. Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790. Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Komkommers, tomaten, aubergine en paprika uit eigen kas. Milieubewust geteeld

20 t/m 31 oktober gesloten. Winkeltje open op: vrijdag zaterdag

8.30 - 17.00 8.30 - 13.00

Daarna alleen op vrijdag en zaterdag open. Volg ons ook op twitter: tuinderijdoorn

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

Aanhanger op maat

www.th-ts.nl

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

AKKER HOEVE

Vlijtweg 8 8191 JP Wapenveld T. 038 - 447 08 93

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

UITVAARTZORG

GEVRAAGD - Oud ijzer - Huishoudelijke apparaten Tel: 06-22515632.

Saskia van der Marel 038 44 77 600 www.akkerhoeve-uitvaartzorg.nl

HEERDE Te huur woonruimte voor max. 2p. ongemeubileerd. Geen huisdieren. Voor meer info: 0578-691814. TE KOOP Biologische appels en stoofperen o.a. Gron. Kroon, Jonas, Dijkmanszoet, Notaris en Lemoen 1 euro per kilo. Werverweg 7 in Wapenveld. TE HUUR IN HATTEM Compleet ingerichte woning per 1 Nov. Voor inlichtingen mail naar: astridvanwinkoop@hotmail. Ook toe aan een nieuwe badkamer?

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Telefoon: 0578 - 57 35 38 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Monuta Vaassen is altijd bereikbaar. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Montage en levering van de complete badkamer. Smit renovatie & Onderhoud. Tel.06-12424267. Email info@smit-renovatie.nl www.smit-renovatie.nl Bijles en huiswerkbegeleiding voor basisschool- en middelbareschoolleerlingen: Rekenen, spelling, wis/natuur/ scheikunde en biologie al 10 jr ervaring. bel 0578- 795084


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 46 2

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. ¡ Flexibele, professionele kinderopvang thuis ¡ Belang van het kind staat centraal

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl AARDAPPELEN TE KOOP â&#x20AC;&#x153;PARELâ&#x20AC;? J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 in Heerde.

Moeders opgelet !!

Gebr. Boeve

SamSam Heerde

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

Zwolseweg 6, tel: 06-11076891

u kunt uw gebruikte merk/kinderkleding weer inbrengen in onze outlet.

¡ Kleinschalig en persoonlijk ¡ Deskundigheidbevordering voor de gastouder ¡ Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl LEER NU NEDERLANDS! NT2 voor buitenlanders voorbereiding op â&#x20AC;˘ Staatsexamens â&#x20AC;˘ Inburgering FrĂĄ Limgardur In Heerde of Zwolle Telefoon: 0653 30 45 83 E-mail: info@fralimgardur.nl Website: www.fralimgardur.nl

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privĂŠ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

Praktijk De Verbinding

Ze zijn er weer!

WINTERVIOLEN

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

TUINMAN B.V.

APK keuring + alle reparaties

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Jannie Docter tel: 0620850386 janniedocter@hotmail.com

VersneldeCursusEHBO

Uw website online voor 250 Euro (ex BTW)? Bel of mail voor informatie Riquard Vreekamp Mail: info@webservant.nl Bel: 06-12 055 125

nuvoormaarâ&#x201A;Ź365 www.puurͲhhv.nl 0578Ͳ621675 Met uw pup/volw. hond op cursus www.hondenschooluniek.nl. Bij ons kunt u binnen trainen. Les van gedipl. instr. Info: 06-5429311 8 .

Ben je zwanger en wilt dit zonder veel ongemakken beleven? Dan is een zwangerschapmassage wellicht een uitkomst voor je. Kijk op www.massagepraktijk-marian.nl

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Prima nieuwe aardappelen (Parel en Frieslander) van de Dijkhuizerenk. Zonnebloemen en chrysanten. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180

TATTOO + PIERCING â&#x20AC;&#x153;RA-DAâ&#x20AC;? Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Voor al uw behang, saus-, en schilderwerk groot of klein moet u bij schilder Frans zijn. Tel: 06-31549834.

Natuurgeneeskundige praktijk voor energetische therapie Pastoor Hagenstraat 1, 8171 AH Vaassen email: hansdw@praktijkdeverbinding.info www.praktijkdeverbinding.info tel: 0578 - 621162 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 WONINGINRICHTING

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. Tel: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld.

Computerhulp en Reparaties Apa Computer Service Riquard Vreekamp Mail: info@apacomputers.nl Bel: 06-12 055 125

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beĂŤd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

HET VOSJE Tweedehands snuffel- en meubelwinkel gevestigd aan de Beeklandseweg 13 in Heerde. 06-30234535 Najaarsopruiming in de maand oktober! Alle meubelen 50% korting TE KOOP Onbespoten, ouderwetse zoete appels, Ingrid Marie, Goudreinet, Lombart, Bramley Seedling, handen stoofperen. Dagelijks na 13.00 uur en zaterdag. Kloosterakkers 2a, 8194 LS in Veessen. Tel: 0578-631523. PAARDEDEKENS WASSEN ook dekjes en hengstendekens. H. de Weerdt Hullenweg 8-1, Wapenveld. Tel: 038-4479356. Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS.

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pcâ&#x20AC;&#x2122;s, 2e handse pcâ&#x20AC;&#x2122;s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3-5 8 1 8 1 RV H E E R D E Tel: 06-53900842

Aantal uren in overleg, de binding met Wapenveld is absolute vereiste. Reacties via info@aalsmeerbloemenzee.nl

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

www.rhodos.nl WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

   

1 ervaren bloembinder/verkoper M/V 1 Leerling bloembinder/verkoper M/V

www.heerdeonline.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Aalsmeer Bloemenzee Wapenveld heeft plaats voor:

Tevens hangviolen !

Website vernieuwd

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

SAM SAM HEERDE Voor betaalbare Baby- en kinderkleding. Grote collectie nieuw / gebruikt en outlet Zwolseweg 6 06-11076891

en of

Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek

www.restaurantgerrits.nl

(Div. kleuren)

* specialist in dakkapellen * plaatsing in ĂŠĂŠn dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

Heeft u nog bomen of struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293 / 06-23741822

J. Franken Dakkapellen

        

   

     

    

     

  

  


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA PAG GIINNAA 47 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 enar Dier Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 undigenpr Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. U.W. Verslooten, 19.00 uur ds. L. Westland. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 9.30 uur Doopdienst, ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur Themadienst, ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn, 16.30 uur drs. R. Jansen. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. G.J. Lakerveld, 17.00 uur ds. R.C. Vervoorn. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur br. J. Kramer, 16.30 uur ds. J.R. Visser. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. H. Delwig, 19.00 uur ds. J.H. Karelse. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur mw. Petra van Eldik. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. Jaap Dieleman. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur dhr. G. de Graaf. Lokale Omroep Heerde: 10.00 uur Herv. Gem. Wapenveld, ds. L.C. Talsma.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

• • • • •

Monteur Gas Water Betonboorder Voorman Kabellegger Aankomend CNC operator Minikraanmachinist GWW

Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 571 649 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com

Zondag 2 0 ok 013 20 okttober 2 2013

H. Martinus Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Ottenschot. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur kand. E. van den Noord, 18.30 uur ds. A. Jonker. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. G. Herwig. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur ds. J. de Goei. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur kand. C.M. Klok. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. B. Heslinga. VGV: Geen viering. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Terry Sherman. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Vroom. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst.

VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top.

WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. H.E.J. de Graaf.

EPE Grote Kerk: 9.30 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur Doopdienst, ds. B. Lampen, 19.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg. Sionskerk: 9.30 ds. A. van Herk, 18.30 uur ds. M. Maas. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. B.M. Meuleman, 15.00 uur ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. E.S. Klein Kranenburg.

• Elektromonteur machinebouw • Medewerker technisch bedrijfsbureau • Betonreparateur

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Brouwer.

WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. A.A.F. van de Weg. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. W. van Wakeren, 19.00 uur dhr. B. Greveling. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijn, 14.30 uur ds. P. Dekker. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Jac. Kruidhof, 14.30 uur ds. J.R. Visser. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. de Geest.

Met spoed zijn wij op zoek naar:

HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 8.30 uur ds. J. van Belzen, 10.00 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur Jeugdthemadienst, ds. B.J.D. van Vreeswijk; Emmaüskerk: Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. P. de Haan, 14.30 uur ds. D. Ensing; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. D. Ensing, 14.30 uur Leesdienst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. P.W.J. van der Toorn, 16.30 uur (gez. in CGK) drs. R. Jansen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur dienst, 16.30 uur (gez. dienst in CGK) drs. R. Jansen. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur ds. G. Leuvenink, 19.00 uur br. D. Steenhuis. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. F. Dijk. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. T. v.d. Wal. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur Woord- en Communieviering

Sta je sterk in je schoenen en wil je deel uitmaken van een succesvolle organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren op deze vacature.

VERPLEEGKUNDIGE IN DE WIJK V&V team Epe/Heerde (voor gemiddeld 12-24 uur per week) Belangstelling? Kijk op de website www.werkenbijcarinova.nl om te solliciteren! Solliciteren? Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemiek Boot, Coördinerend Wijkverpleegkundige, op telefoonnummer (06) 51 92 63 44 (bereikbaar ma. t/m do. van 11.00-16.00 uur). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Carinova

Postbus 678 7400 AR DEVENTER T 0900 86 62 E sollicitatie@carinova.nl

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 4000 medewerkers actief op drie zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp. Vanuit onze visie van “Vertrouwd dichtbij” zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk. Wij zijn dit aan onze cliënten verplicht.

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911

E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 5 O K TO B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 48 2

Schaapskooi week 42 2013  
Schaapskooi week 42 2013  
Advertisement