Page 1

Schaapskooi O p l a g e 28. 250 e x e m p l a r e n 29e jaargang nr.05, 24 september 2 0 1 3

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Dagje genieten tijdens Truckersdag

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

HEERDE- Glunderende gezichten bij de deelnemers aan de jaarlijkse Truckersdag in Heerde. Voor de 28ste keer mochten de gasten van de Stichting Gehandicapten Belangen in de vrachtwagens stappen voor dit bijzondere uitje. Sommigen hadden nauwelijks geslapen van de spanning en konden niet ophouden met zwaaien naar het publiek. In totaal

deden er ruim 100 vrachtwagens mee. In één daarvan zat Elly van Bohemen met haar chauffeur voor deze dag Evert-Jan Roseboom. Elly gaat voor de 25ste keer mee en ze heeft er vandaag zin in. “We gaan er een gezellige dag van maken”, zegt ze. Onderweg gaat ze muziek luisteren en natuurlijk zwaaien. “Ik ben net de koningin.” Evert-Jan doet voor de

26ste keer mee. “Ze hebben me destijds gevraagd en dat leek me wel leuk om te doen.” Duidelijk was dat zowel de chauffeurs als hun passagiers genoten van de tocht. De wagens waren versierd door de Dahliavereniging en de plaatselijke muziekverenigingen; Wilhelmina, SDG, VIVO, De Kleikloeten, begeleidden de stoet tijdens de rondgang.

Fasnacarving 2013

Heropening wijkgebouw Burgerenk

EPE- Zaterdag, tijdens Nationale Burendag, werd het wijkgebouw Burgerenk en gymzaal De Klimtuin

uwthuiszorgwinkel.nl

Gratis uitleen van (verpleeg) hulpmiddelen, tevens verkoop en verhuur. Pastoor Somstraat 7, Epe Tegenover VVV, naast Beter Horen

033-4619191

in Epe feestelijk heropend. Wethouder Jan Berkhoff refereerde in zijn toespraak aan de Troonrede van de Koning waarin hij sprak over de participatiesamenleving. “Dat gebeurt nu al. Ik zag op de website dat het hier bruist van activiteiten voor jong en oud. En dat zonder 1 cent subsidie van de gemeente.”

leerlingen van de basisscholen die gebruik maken van de sportzaal om een nieuwe graffitimuur te onthullen. Ook werd het Wijksteunpunt De Huiskamer in gebruik genomen. Dit wijksteunpunt zullen de professionals samen met de vrijwilligers van de Burgerenk gaan runnen.

Berkhoff knipte samen met de voorzitter van wijkvereniging Burgerenk Herman Murk en voorzitter van Stichting SWO/E Welzijn & Ondersteuning Hans Buers een lint door waarna de opening een feit was. Daarna was het de beurt aan enkele

“Het is goed dat de gemeente, de SWO en de wijkvereniging de handen ineen hebben geslagen. Door het steunpunt komen de oplossingen voor mensen dichterbij huis te liggen.” Natuurlijk kon na de officiële plichtplegingen iedereen een kijkje nemen.

VAASSEN- Zaterdag was Vaassen voor de derde keer het toneel van Fasnacarving, ditmaal in de kasteeltuinen van de Cannenburch. Tientallen internationale topcarvers uit de hele wereld bonden de strijd met elkaar aan. Wie het terrein opliep, werd verwelkomd met het geluid van motorzagen. Deelnemers uit maar liefst 14 landen maakten de mooiste creaties met hun motorzaag. Het evenement werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Vaassens Vooruitgang. Fasnacarving 2013 bestaat uit 3 wedstrijdonderdelen te weten: Masterpiece carven, Speed Vanaf heden ook PEPER dealer!

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Carving en Eerste divisiecarving. De uitslag van de open wereld kampioenschappen is: Vakjury: 1. Florian Lindner – Duitsland; 2. Bob King – USA; 3. Anton Klijnsmit – Nederland. Publieksprijs: 1. Gert Eussen (Nederland), 2. Bob King (Oregon, USA), 3. Florian Lindner (Duitsland). Carvers Choice: 1. Gert Eussen (Nederland), 2. Ricardo Villacis (Ecuador), 3. Brett MCLain (New Jersey, USA). Speedcarvers: 1. Sigurd Bratzel (Duitsland), 2. Florian Lindner (Duitsland), 3. Dave Harmsworth (Engeland, UK). Dagcarvers: 1. Maurice de Mijer, 2. Harold Kuhnt, 3. Thomas Wegenberg.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Sutu-voetbalmuur

Postadres

geopend

Marktstraat1,8181JEHeerde Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voorpubliek toegankelijkecultureleevenementen aankondigen?MailhetnaarhetPlatform KunstenCultuur: evenementen@heerde.nl. September

(0578)695288 gemeente@heerde.nl

StartnieuwseizoenCultureelCentrumHeerde.Hetuitgebreide programmaboekjekuntuophalenbijo.a.PrimerainHeerdeenhet VVVkantoorinEpe.Meerinfo:www.cultureelcentrumheerde.nl.

www.heerde.nl

28september

E-mailadres Internetsite

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraakte maken,zodatuzekerweetdatu opdatmomentwordtgeholpen.

Op18septemberisopdeVanMeursweidedeinteractieve Sutu-voetbalmuurgeopend.Deopeningwerdgedaandoor wethouderHubertBogemann. Deaanschafiseeninitiatiefgeweestvaneenwerkgroepvande gemeenteraadinoverlegmetanderepartijen.Dewerkgroephadals doelomeenuitnodigendVanMeurspark,waarietstedoenisvooralle leeftijden,teontwikkelen.Nadatdevoetmalmuurofficieelwerd geopenddoorwethouderjeugdzakenHubertBögemann,kondende aanwezigendemogelijkhedenvandeSutuontdekkenonder begeleidingvancombinatiefunctionarisDennisJolinken MarioHofmanvanleverancierYalp. DeSutu-wallzalvoorlopigopdevolgendetijdstippeninwerking wordengesteld: •maandagt/mzaterdag09.00-19.00uur(septembert/mmei) •maandagt/mzaterdag09.00-21.00uur(junit/maugustus) •zondag12.00uur-18.00uur(gehelejaar)

Afvalinzameling

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Nationale Duurzame

Opvangzwerfdieren

Huizenroute

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Totenmeteindseptember

ZomerexpositievanBulgaarsekunstenaarsbijGalerieenBeeldentuinDeQueesteaandeKoerbergseweg6inHeerde.Info: www.galeriedequeeste.nl. Totenmet5oktober

Zomertentoonstellingde‘beschuutfabriek’ vandevandeHeerder HistorischeVereniginginVillaJacobateHeerde.Info: www.heerderhistorischevereniging.nl.

Infoavond herstructurering begraafplaats Wapenveld

KlantenserviceROVA:

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Cittaslowpromotiemiddagvan13.30totenmet17.00uur.Inhet centrumvanHeerdestaanmarktkramenenukuntmeteenhapje endrankjegenietenvandeakoestischecoverband ‘Debacksound’.KNNV(verenigingvoorveldbiologie)organiseert vanaf10.30uureenexcursievanafdeKioskaandeElburgerweg inHeerde.Toegang:gratis.

Opzaterdag26oktober2013vindtdeNationaleDuurzame Huizenrouteplaats.OokindegemeenteHeerdestellenbewoners hunhuisopenomhunkennisenervaringentedelenoverhet verduurzamenvanhunhuis.Eenaanradervooriedereendiezich wiloriënterenopduurzaamenenergiezuinigwonen! DegemeenteHeerdeondersteuntdehuizenrouteomdatditinitiatiefgoedaansluitbijhetgemeentelijkbeleid.DeNationaleDuurzameHuizenroutebiedtudemogelijkheidomutelateninformerenoverduurzaamwonen.Bezoekerskunneninspiratieopdoen omzelfaandeslagtegaan.Hetuiteindelijkedoeliseenduurzaam enklimaatneutraalHeerde. Iedereenkanzijnofhaarduurzameervaringendelen:Heeftueen zuinigeHR+-ketel,spouwmuurisolatie,zonnepanelenofwiltuuw ervaringendelenoveruwpassiefhuisofenergieneutralehuis? Melduaanviawww.duurzamehuizenroute.nl.

Collectes DeNederlandseVerenigingtotBeschermingvanDieren collecteertvan30septembertotenmet5oktober.

Opdonderdag24oktoberhoudenweeeninformatieavondoverde herstructureringvandebegraafplaatsinWapenveld,dieinheteerste kwartaalvanvolgendjaarplaatsvindt.Debijeenkomstvindtplaatsvan 19.00–20.30uurin’tSpyker(Putterweg2,Wapenveld). Indeperiodevanjanuaritotapril2014wordenopdebegraafplaatsin Wapenvelddiversewerkzaamhedenuitgevoerd.Doordebestaande begraafplaatsteherstructurerenisdieuittebreidenmetruim 250graven,zonderdateralteveelafbreukwordtgedaanaande huidigeparkachtigeinrichtingvandebegraafplaats.Metdeze uitbreidingisdebegraafplaatstoereikendtotcirca2027. Tijdensdeinfoavondkrijgtuuitlegoverdewerkzaamhedendieopde begraafplaatsplaatszullenvindenenkuntuuwvragenhierover stellen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 32

www.heerde.nl Toestemmingsloopmeldingen

ZienswijzeÑ

•

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder

Acacialaan 50 in Heerde.

ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een

Het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van de woning op het perceel

zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175,

Kamperweg 30 in Heerde.

8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494.

•

Verzonden: 11 september 2013.

Openbarewelstandsvergadering

Bezwaar¨enberoep* Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang

Op maandag 30 september is de welstandsgedelegeerde in Heerde voor een

treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een

openbare welstandsvergadering. De vergadering vindt plaats (als er bouwplannen zijn)

bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer

in het gemeentehuis van Heerde, aanvang 9.00 uur. De agenda met bijlagen ligt vanaf

ubezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus

donderdag 26 september 2013 ter inzage, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de

De agenda wordt ook op www.heerde.nl gepubliceerd.

Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit

Op donderdag 26 september 2013 vergadert de voltallige commissie (wisselende

omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent.

locaties). De agenda bijlagen ligt vanaf dinsdag 24 september 2013 ter inzage, op

Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. De agenda wordt ook op www.heerde.nl

VoorlopigeVoorziening

gepubliceerd.

Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In Dewelstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudit

spoedgevallenkaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.Ditdoetubijde

telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0578-699494. Ook voor vragen kunt u

Voorzieningenrecht van de Rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, Postbus 205,

hier terecht.

7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Raadsvergadering 30 september 2013

Inspreken Insprekenkanoveronderwerpendieopdeagendastaan.Ukuntzichvoorinspreken aanmeldentot10.00uuropdedagvandevergaderingbijraadsgriffierBianca Espeldoorn via tel. (0578) 69 94 94 of e-mail b.espeldoorn@heerde.nl. Uw bijdrage kunt uschriftelijkbijhaarinleverenofnaarhaarmailen.

Aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis (ingang Dorpsstraat).

Agenda

Radio-uitzending Radio 794 zendt de raadsvergadering rechtstreeks uit tot 22.00 uur.

Naastdevasteagendapuntenalsondermeeropeningenverslagzijndevolgende onderwerpen geagendeerd:

Bespreekpunten (B-onderwerpen) 5. Wijziging afvalstoffeninzameling‘van afval naar grondstof’.

Metdevoorgenomenwijzigingindeinzamelstructuurwordtbeoogddenuttige toepassingvanhuishoudelijkeafvalteverhogenentevoldoenaanhetrijksbeleid.

6.

Uitvoeringsparagraaf 2.0, Structuurvisie Heerde 2025.

Metdeuitvoeringsparagraafwordtduidelijkgemaaktopwelkemanieruitvoering gegevenzalwordenaandeStructuurvisieenwelkeprioriteitenwordengesteld.

Kan Heerde het alleen in de toekomst? Op 26 september organiseert de gemeenteraad van Heerde een discussieavond over intergemeentelijke samenwerking. Kernvraag daarbij is: Kan Heerde het alleen in de toekomst? En zo niet, hoe moeten we dan samenwerken met andere gemeenten? Iedere inwoner van Heerde is van harte welkom om de avond bij te wonen en hierover

Hamerstukken (A-onderwerpen) 7.

mee te denken.

Vaststelling bestemmingsplan bedrijven- en sportterreinen Wapenveld Zuid (De Vlijt).

8.

De gemeenteraad van Heerde beraadt zich over de toekomst van Heerde. Gezien de

e

Vaststelling bestemmingsplan 3  herziening bestemmingsplan Hoorn, Veessen en

vele uitdagingen waar de gemeente voor staat is een sterke organisatie noodzakelijk. Is

Vorchten, De Akkers te Veessen.

samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk? En hoe moet die samenwerking er dan uitzien? Met welke gemeenten willen we samenwerken? Dit zijn vragen waar de

De volledige agenda met bijlagen kunt u vinden op www.heerde.nl onder de button

gemeenteraadsleden voorstaan.Tijdens de bijeenkomst wil de gemeenteraad daarom

vergaderstukken.

graag met u in gesprek over deze onderwerpen en kunt u uw vragen hierover stellen.

Naafloopvandeopenbarevergaderingzalerkortinbeslotenheidvergaderdworden.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 september om 19.30 uur. Locatie: Gemeentewerf, Veldweg 8a, Heerde.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 42

www.heerde.nl

Afsluiting wegen InverbandmetdeorganisatievandeCittaslowdagop28september isdeDorpsstraat(vanafWelgelegentotdeBonenburgerlaan)in Heerdeafgeslotenvoordoorgaandverkeer,van12.00tot18.00uur.

Gratis grof tuinval brengen

Besluit ambtshalve opneming van gegevens in de GBA HetCollegevanHeerdeheeftbeslotendebijhoudingvandepersoonslijstvanonderstaandepersoon ambtshalveopteschortenmetdeaanduiding“LandOnbekend”omdatuiteeningesteldonderzoek geenuitsluitselisverkregenoverdeverblijfplaatsvan:

Naam

Keurhorst

InwonersvandegemeenteHeerdekunnenzaterdag28september hungroftuinafvalgratisinleverenbijmilieubrengstationLagemaat, aandeZwarteweg1inHeerdetussen08.00en12.00uur.Hetkanzijn datuwordtgevraagduwidentiteitsbewijstelatenzien.Kijkop www.heerde.nlvoorwatondergroftuinafvalwordtverstaan.

Scootmobielcursus voor inwoners van Heerde Zouuvakergebruikwillenmakenvanuwscootmobielofwiltu eensonderbegeleidingoefenen?Meldtuzichdanaanvoorde scootmobielcursusvanVVNafdelingHeerdeenSt.Gehandicapten BelangenNoord-OostVeluwe.Dezeinformatievemiddagvindt plaatsopdonderdag10oktobervan13.00-17.00uur,locatie HanzeheerdBrinkhoveninHeerde. Vooraanmeldingofmeerinformatiekuntucontactopnemenmet JolandaRavelingvanVeiligVerkeerNederland,tel:06-14887544 (na18.30uur)ofpere-mailviasecretaris@vvn-heerde.nl.

Voornamen

Gerrit

Geboortedatum

28-09-1969

Bentuhethiernietmeeeens?Ukuntbinnen6wekennadedagwaarophetbesluitisbekendgemaakt schriftelijkbezwaarindienen.Ukuntuwbezwaarrichtenaan:HetCollegevanHeerde,Postbus175, 8180ADHeerde.

Voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de GBA UitonderzoekvanhetteamBurgerzakenenBelastingenisgeblekendatonderstaandepersoonniet meergebruikmaaktvanhetadreswaarhijvolgensdeGemeentelijkeBasisadministratiePersonen (GBA)staatingeschreven.HetcollegevanHeerdemaaktbekenddatzijvoornemensisomdebijhoudingvandezepersoonslijstopteschorten. Dezepersoonheeftnogtot21oktober2013detijdomeenadreswijzigingdoortegeven.Alsergeen adreswijzigingwordtgedaan,schrijvenwijdezepersoonuitnaareenlandonbekend.

Naam

Groteboer

Voornamen

JacobJanGeert

Geboortedatum

11-09-1977

Bentuhethiernietmeeeens?Ukuntvóór21oktober2013uwzienswijzegemotiveerdschriftelijk kenbaarmakenbijhetteamBurgerzakenenBelastingenvandegemeenteHeerde.Ukuntuwzienswijzerichtenaan:hetCollegevanHeerde,Postbus175,8180ADHeerde.

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen. Inzage

Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum,telefoonnummer(0578)699494ofpere-mail: gemeente@heerde.nl.Opafspraakbentuwelkomtussen9.00uuren16.00uur. Ubenterdanzekervandatdejuistepersoonutewoordstaat.

∇ Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning Indeperiodevan10september2013tot17september2013: • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhetomvormenvan eengemengdeveehouderijnaareenrecreatiebedrijf(1efase)ophetperceel Hogeweg5inVeessen. • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeninginverbandmethetgeschikt makenvandelocatievooreenleer-/werkprojectophetperceelLagestraat25in Wapenveld. • Hetbouwenvaneen2-onder-1kapwoningophetperceelRietkamp4en6in Wapenveld. Sloopmeldingen

Indeperiodevan10september2013tot17september2013: • Hetverwijderenvanasbesthoudendegolfplatenvandebergingenopde percelenLupineweg2t/m24,1en3,7t/m15en21en Molenkampweg76t/m82inHeerde. • Hetverwijderenvanasbesthoudendegolfplatenvandebergingenopde

percelenDeWikke1t/m7,Kamilleweg55t/m65,71en71,18t/m36en Klaverweg22t/m36inHeerde. • Hetverwijderenvanasbesthoudendegolfplatenvandebergingenopdepercelen Brinkweg9t/m23,Kwartelweg27t/m33en41,ProfessorBrummelkampstraat4, 8t/m56,16A,16Ben16CinWapenveld. • Hetverwijderenvanasbesthoudendegolfplatenvandebergingenopdepercelen Patrijsweg11t/m25inWapenveld. • Hetverwijderenvanasbesthoudendegolfplatenvandebergingenopdepercelen Patrijsweg24t/m44,48t/m54enReigersweg19t/m25,18t/m32inWapenveld. Dezemeldingenliggennietterinzage.Voormeerinformatiebeltu0578-699494.

♦Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure) • Hetplaatsenvaneenreclamebord,hetcreërenvaneeninrit/uitwegenhet handeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningophetperceel Wilhelminalaan59inHeerde. Verzonden:4september2013. • HetplaatsenvaneenbijgebouwophetperceelHorsthoekerbeek7-1inHeerde. Verzonden:11september2013. • Hetbouwenvaneenwoningophetperceel2eHoornerveenseweg22inHeerde. Verzonden:12september2013. • HetvervangenvaneenwoonhuisophetperceelVorchterEnkweg1inVorchten. Verzonden:17september2013. ∗Verleendeomgevingsvergunning(uitgebreideprocedure) HetverlenenvaneenomgevingsvergunningaanAkzoNobelCoatingsWapenveld B.V.vooreennieuwe,degeheleinrichtingomvattendevergunningvoordeproductie endistributievanverfenplamuurophetperceelZevenakkersweg4inWapenveld.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 52


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 6

Echtpaar Gerritsen Vaassen 50 jaar getrouwd

“Kom, ook al heb je geen geld ...” Deze oproep van de profeet Jesaja geldt ook vandaag nog. Kom zondag naar de Johanneskerk in Heerde en luister om 9.30 uur naar ds G.J. Röben en om 19.00 uur naar de andere Heerder predikant ds. C. Hoek.

Uniek duurzaamheidproject op Vosbergen

VAASSEN- Vorige week was het echtpaar Gerritsen uit Vaassen 50 jaar getrouwd. En het werd een heel speciale dag voor Hein en Toos Gerritsen. ’s Ochtends kwam wethouder René de Vries op de koffie, nadat daarvoor al een bos bloemen was bezorgd. Het echtpaar leerde elkaar kennen op kermis in Wilp. “Dat ging vroeger nou eenmaal zo”, zegt Toos. “Dat was onze manier van uitgaan en andere mensen ontmoeten”. In 1963 trouwde het stel en ging het wonen aan de Van Riebeeckstraat in Vaassen. Daar werden ook de 3 kinderen geboren, die inmiddels al lang het huis uit zijn, en al voor

kleinkinderen hebben gezorgd. Inmiddels woont het paar al weer 5 jaar in een luxe appartement aan de Spechtstraat in Vaassen. Naast hun grote hobby kaarten kijken Hein en Toos graag waterpolowedstrijden in zwembad de Koekoek. Beide sportliefhebbers hebben vroeger zelf als jurylid tijdens zwemwedstrijden de tijden van kinderen opgenomen. Later ging dat over naar Masterswim, waar het er altijd zeer gezellig aan toeging. Uiteindelijk stopten ze met het jurywerk, en bleef er tijd over om de verrichtingen van de kinderen in het waterpolo te volgen. En Hein mag natuurlijk graag de wed-

strijden van kleinzoon Owen op het voetbalveld van KCVO bekijken. ´s Middags was het tijd voor een koud en warm buffet. Het paar werd keurig opgehaald door taxichauffeur Remon, en het werd natuurlijk een gezellige bijeenkomst met de kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, schoonzussen en zwagers, en kennissen van o.a. de camping in Heerde. Op de foto is te zien hoe de kleinkinderen hun cadeau aanbieden. Er kwam zelfs nog onverwacht bezoek uit Canada. Er was gelegenheid tot bijpraten, en er werden familiefoto’s gemaakt. Al met al was het een zeer geslaagd 50-jarig huwelijksfeest.

De Parel bezoekt Moza

HEERDE- Door middel van een innovatieve ontwikkeling via duurzame energie is er op landgoed en Kasteel Vosbergen een uniek project opgestart. Twee bedrijven uit de gemeente Heerde, te weten Biomassa Techniek van Munster BV en Heva Klimaat en Installatie, hebben de handen ineengeslagen en zijn een duurzaamheidproject met de eigenaar van Vosbergen aangegaan. Door middel van Biomassa in de vorm van houtsnippers zal het Kasteel Vosbergen en 3 woningen op het landgoed via CV en warmwatervoorziening voor 100% overgaan op duurzame energie en minimaal 60% gaan besparen op de energiekosten. Op houtsnippers, verkregen door snoeiwerkzaamheden van eigen landgoed, zal de installatie - welke op een centrale plek op het landgoed geplaatst wordt - duurzame energie gebruiken.

Via een ingenieus geïsoleerd leidingwerk van meer dan 800 meter en ondergrondse boringen onder de Vosbergerweg door zullen alle 4 de genoemde panden worden verwarmd en worden voorzien van warm water en centrale verwarming. Dit project is inmiddels opgestart en zal binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Meerdere duurzame projecten zijn al opgeleverd zoals de installatie op houtpellets bij VV Heerde. Ook komt er een duurzame installatie in de nieuwe Faberhal momenteel in aanbouw. Voor meer informatie over deze duurzaamheidsprojecten kunt u contact opnemen met: Biomassatechniek van Munster, Molenweg 2-2, 8161 BJ Heerde, tel. 0578-697578, info@biomassatechniek.nl. Heva Klimaat en Installatie, Zwolseweg 80d, 8181 AJ Heerde, tel. 0578-690475, info@heva.nl.

Scootmobielcursus in Heerde

WAPENVELD- Onlangs hebben de kinderen van groep 2/3 van CBS de Parel een bezoek gebracht aan het kantoor van MOZA Makelaardij & Hypotheken te Wapenveld. Het bezoekje sloot perfect aan bij de themaweek op de school welke in het teken stond van huizen. De kinderen kregen op het kantoor uitleg hoe het verkopen van een huis in zijn werk gaat en wat de werkzaamheden

zijn van een makelaar en financieel adviseur. Daarnaast hebben ze een rondleiding gekregen en daarbij de verschillende kantoren en spreekkamers bekeken. Onder het genot van een drankje en snoepje werd de middag afgesloten terwijl de kinderen nog uitleg kregen over de verschillende woningtypes. “Het was een passend uitje voor de kinderen en voor ons leuk om wat over ons werk

te vertellen en over te brengen”, aldus Gert van Norel, Wim van Suijdam en Remco Ritman van MOZA Makelaardij & Hypotheken. De kinderen kregen nog een bouwplaat mee van een huisje om thuis in te kleuren en in elkaar te zetten. Wanneer de kinderen deze huisjes inleveren op het kantoor van MOZA aan de Stationsweg 7 te Wapenveld krijgen zij nog een presentje.

Verhuizing postbussen HEERDE- Per 1 oktober verhuizen de postbussen van de Europaweg 12 op het industrieterrein in Heerde naar de Primera aan de Dorpsstraat 34 in Heerde. Voor de gebruikers van de postbussen verandert er naast de locatie niets. De postbussen zijn te vinden in de winkel zelf, die in het vervolg

een half uur eerder open zal gaan, om 8.00 uur. Een medewerker van de Feluagroep zal de postbussen ’s ochtends waarschijnlijk vullen, heeft u later op de dag vragen dan kunt u terecht bij het personeel van de Primera. Maandag 30 september vindt de verhuizing plaats, tot 9.30 uur kan

men dan nog post ophalen aan de Europaweg 12 in Heerde. Vanaf dinsdag 1 oktober bent u dus van harte welkom op de nieuwe locatie. De nieuwe openingstijden zijn als volgt: maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-17.00 uur.

HEERDE- Wilt u zich zekerder en veiliger voelen in uw scootmobiel en graag eens onder begeleiding oefenen? Kom dan naar de gratis scootmobielcursus op donderdagmiddag 10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Woon- en zorgcentrum Brinkhoven in Heerde. De cursus wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederlandafdeling Heerde en Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe. Tijdens de cursus worden de verkeersregels besproken en kan er, onder begeleiding van een instructeur, geoefend worden met uw eigen scootmobiel op een speciaal daarvoor uitgezet parkoers. Scootmobielleverancier Harting-Bank verricht op verzoek kleine technische reparaties aan

uw scootmobiel. Bij de scootmobielcursus behoren ook een oogmeting en een gehoortest: Boschman Optiek in Heerde en Beter Horen bieden cursisten de mogelijkheid om hun ogen en gehoor geheel kosteloos te laten testen. Na afloop ontvangen alle cursisten een bewijs van deelname en een boekje waarin diverse verkeerssituaties nogmaals behandeld worden. Voor meer informatie en opgave: Jolanda Raveling van Veilig Verkeer Nederland-afdeling Heerde, tel. 0614887544 (liefst na 18.30 uur) of per e-mail via secretaris@vvn-heerde.nl. Om organisatorische redenen moet uw aanmelding voor de scootmobielcursus uiterlijk 26 september binnen zijn.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAG GIINNAA 72

opzij… opzij…

Iedere vrijdag tegenover de Etos op de markt in Heerde

Verse zalmfilet 500 gram voor

ze hebben hazelinotaart bij Kamphorst

8,00

- kilo voor

15,00

Hollandse Nieuwe haring ‘Altijd vers van ‘t mes’ per stuk

1,80

- 3 voor

5,00

- 7 voor

10,00

Warm gebakken kibbeling 250 gram voor

4,00

Tegen inlevering van deze bon 2e 250 gram voor

1,50

Dus 500 gram voor slechts 5,50

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG

Hazelinotaart

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 www.banketbakkerijkamphorst.nl

7,95 geldt t/m 30 september 2013

t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl

WILLY'S BEROEMDE

SPECIAL

GEHAKTBALLEN

Sole mio

4 stuks KEURSLAGERKOOPJE

550

100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

245

TIP VAN ANNEKE

SHOARMAPAKKET LASAGNE (vlees,saus,broodjes)

KIPFILETHAASJES

SAMEN

100 GRAM

695

500 GRAM

450

120

TIP VAN BEN

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN HENNY

HAMBURGERS (100% rundvlees)

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

HAPJESSCHALEN, VLEESSCHOTELS, SALADE'S

1 KG.

4e GRATIS

6

75

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

OHHHHHH ZO LEKKER ALLEMAAL

Aanbiedingen zijn geldig van 23-09-2013 t/m 28-09-2013.

6 pers. hazelnootschuim met mokkacreme en/of slagroom 8,50


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 8

Bezoek aan bijenkast

Zonnebloem Heerde e.o. zoekt nieuwe vrijwilligers HEERDE- Sinds 1 januari 2013 heeft de Zonnebloem Heerde er een afdeling bij gekregen, te weten Wapenveld. De afdeling heeft daarom dringend vooral Wapenveldse vrijwilligers nodig. Mensen uit Heerde, Vorchten en Veessen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Misschien vraagt u zich af wat dat nu inhoudt, vrijwilliger zijn bij de Zonnebloem. De Zonnebloem is niet bedoeld voor mensen die dementerend zijn. De gasten wonen meestal nog thuis of ze wonen in een verzorgingstehuis. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers

in overleg een of meer gasten bezoeken. De gasten hebben dus een vaste vrijwilliger. Zij vertellen de gasten dan wat er de komende tijd voor activiteiten zijn en helpen bij inschrijving. De activiteiten zijn veelzijdig: van een bingomiddag tot een dagje weg met de bus, bv. naar Giethoorn. Gemiddeld is er een activiteit per maand. Een aantal vrijwilligers is altijd aanwezig bij de evenementen om de gasten te helpen. Denkt u dit is wel iets voor mij, meldt u dan bij Willy van Ommen, tel. 0578-693273 of bij Marjon Bloemers, tel. 0578-697094.

Kaarten en sjoelen

HEERDE- Groep 7/8 van de Willem Alexanderschool in Heerde bracht vorige week een bezoek aan hun moestuin om te kijken hoe het met de bijen is gesteld. Imker Paul Docter, legde de kinderen uit hoe de honing wordt gemaakt. Alle kinderen kregen een speciale imkerhoed om ze te be-

schermen tegen de bijen. Helaas is het bijenvolk van de school zelf niet levensvatbaar gebleken maar gelukkig had de imker er nog een kast bijgeplaatst met een levend volk. Daar mochten de leerlingen een kijkje in nemen. De bijen hadden donderdagmiddag een ietwat slechte bui: drie leerlingen

werden toch gestoken. Na een vlotte behandeling met een bijenuitzuigapparaatje was de schrik al snel weg. Terug op school hebben ze gezellig met de imker een drankje en een hapje (honing) genuttigd. Mogelijk waren de bijen agressief vanwege de dood van hun koningin.

EPE- De vakantie voor de kaarters en sjoelers van de Buurtvereniging Wissel en Tongeren zit er op, dus kunnen de dames en heren uitgerust aan de wedstrijden beginnen. Voor hen is dat op vrijdagavond 27 september (als eerste avond van nog 5 avonden) in de kantine van sv Wis-

sel aan de Ericaweg. Het kaarten bestaat uit kruisjassen en sjoelen in competitieverband. Er zijn alleen dagprijzen, dus iedereen - lid of geen lid - kan op deze avond aanschuiven. De kantine gaat om 19.00 uur open, zodat er na de koffie om 19.30 uur kan worden begonnen.

EPE/OENE- Basketball All Stars Epe (BASE) is een paar maanden geleden opgericht en het aantal enthousiaste, jeugdige spelers groeit nog steeds. Na een periode van intensieve trainingen gaat het eerste team binnenkort wedstrijden spelen. Daarvoor zijn kleurrijke tenues aangeschaft. BASE en Baksteen & Pul financiële dienstverleners hebben zich voor

2 seizoenen aan elkaar verbonden. Het shirtsponsorcontract is onlangs ondertekend door de voorzitter van BASE dhr. K. Dijkstra (links) en de shirtsponsor, vertegenwoordigd door dhr. R. Baksteen (rechts). Meer info: www. baksteenpul.nl en like BASE facebookpagina: Basketball All Stars Epe of mail naar coachklaas@ hotmail.com.

Cittaslow Promotiedag HEERDE- Op zaterdag 28 september vindt in het centrum de 1ste CittaSlow Promotiedag plaats. Heerde is 1 van de 5 gemeenten in Nederland die het keurmerk Cittaslow heeft. Veel inwoners van Heerde, maar ook van buurgemeenten, weten niet waar Cittaslow voor staat. “Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren”. Om dit te promoten organiseert de Ondernemersvereniging Heerde i.s.m. de Gemeente

Heerde op zaterdag 28 september een promotiemiddag middels een markt. Op deze gezellige markt is er ruimte voor innovatie, streekproducten, natuur, cultuur, maar ook de Cittaslow informatiekraam is aanwezig. De markt begint om 13.30 uur en eindigt op 17.00 uur in een autovrije Dorpsstraat. De horeca zorgen voor een gezellig terras en onder het genot van een drankje en / of een hapje kunt u genieten van de akoestische coverband “Backsound”. Een Veluwsmenu of drankje? Diverse horeca bedrijven hebben op 28 september voor u een Veluwsmenu of drankje op de kaart staan o.a.

Regenachtige open dag Dahliavereniging

Limburgia, Wilma snackbar, Camping de IJsselhoeve, IJsselzicht, Tapperij Teun, Meet & Eat, Grand Café Groot Stokkert en Restaurant de Hekserij hebben iets lekkers voor u in petto. Speciaal voor de bezoeker van de B&B, hotel of de pensions in de gemeente Heerde, is er een tocht georganiseerd over de heide en door de bossen. Onder begeleiding van een deskundige van de KNNV (vereniging voor veldbiologie) vertrekt de groep op zaterdag 28 september, vanaf 10.30 uur vanaf de Kiosk, Elburgerweg 31, Heerde. Wilt u de groep ook vergezellen? Dat kan gewoon en het is geheel gratis.

Bingo HEERDE- Volleybalvereniging P.S.H. houdt donderdag 26 september een bingo in de Keet van Heerde, Eperweg 55, Heerde. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

Voorleesestafette K. Norelschool

Week van het landschap

HEERDE- Onlangs hield Dahliavereniging Heerde haar jaarlijkse open dag. Vanaf 10.00 uur was de verenigingstuin geopend voor bezoekers. Zij konden tussen de vele dahliabedden door lopen, waar leden informatie gaven over de bloemen en hun bloeiwijze. Keurmeesters uit Kampen verrichtten de tuin- en vaaskeuring, waarbij planten en bloemen van de leden werden becijferd. Ook was er kruidenkraampje waarin diverse soorten kruiden werden getoond en konden worden geproefd. Er werden bloemstukjes gemaakt en daarnaast werden kalebassen en pompoenen verkocht die op de tuin zijn gekweekt. Bezoekers konden een gokje wagen bij het raden van een mysterieus oud voorwerp, wat een muizenval bleek te zijn. Meneer Zwart-

senburg wist het goede antwoord te geven en kreeg hiervoor een presentje. Dit jaar werd gekozen voor het thema ´wereld´ om te verwerken in diverse bloemstukken. Voor kinderen was er een puzzel waarbij zij landen moesten raden die werden uitgebeeld in de bloemstukken. De 8-jarige Dinand wist alle landen goed te raden en werd hiervoor beloond met een verrassing. Het regenachtige weer zorgde ervoor dat met name in de morgen het aantal bezoekers laag was. In de loop van de middag vonden gelukkig toch circa honderdvijftig geïnteresseerden de weg naar de dahliatuin. Voor lidmaatschap of meer informatie over de dahliavereniging kunt u gaan naar www.dahliaverenigingheerde.verenigingsweb.nl of de vereniging liken op facebook.

VAASSEN- In de laatste volle week van september organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen ‘de Week van het Landschap’. Van zaterdag 21 t/m zondag 29 september kunnen jong en oud in de hele provincie Gelderland deelnemen aan tal van activiteiten, waaronder excursies met de boswachter, een prinsessen -en ridderdag, bijenmarkt, cursus drakologie en nog veel meer. Zoals op zaterdag 28 september een Parkwandeling in het Cannenburcherbos. Een gids neemt u mee door het park rond kasteel Cannenburch. Start om 14.00. Duur: ca. 1 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs GLK gratis. Reserveren is niet nodig. Info: www.glk.nl/evenementen of 0578-571292.

EPE- Ieder jaar organiseert Stichting Lezen & Schrijven jaarlijks de Week van de Alfabetisering. Afgelopen donderdag heeft de K. Norelschool in Epe meegedaan met de voorleesestafette. Hierbij werd

het boek: oh nee, niet weer een boek! voorgelezen in verschillende groepen. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, geeft plezier en voorkomt taalachterstanden.

Trainingen HBC HEERDE- Bij de Heerder Badminton Club (HBC) zijn de trainingen begonnen. Onder leiding van de trainers worden de diverse slagen geoefend en gelet op de opkomst in de eerste week heeft iedereen er veel zin in. Ook dit seizoen zijn er volop mogelijkheden om te badmintonnen. Recreantentraining op maandagavond, jeugd- en competitietrai-

ning op dinsdagavond, vrij spelen op donderdagavond en als u 's avonds niet kunt, maar overdag wel, dan kunnen de senioren ook terecht op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur. Wilt u meer weten: www.heerderbc.nl, www. facebook.com/HeerderBC of bel met Dagmar Veldhuis, tel. 0384478301 of Gerard Prijs, tel. 0578-692109.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAG GIINNAA 92

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Wij gaan nogal eens over de tong… Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Rietkamp 6, Wapenveld - Aan de rand van de fraaie woonwijk ‘de Kolk’ wordt dit royale geschakelde herenhuis gerealiseerd met aangebouwde stenen garage - Door de fraaie hoekkozijnen is er een lichte woonkamer ontstaan - Indeling begane grond o.a.: Royale L-vormige woonkamer 42m², half open keuken, bijkeuken met toegang naar aangebouwde garage 22m² - Eerste verdieping: overloop, 3 grote slaapkamers (15, 14 en 11m²) en ruime badkamer 10m². Via vaste trap naar tweede verdieping: Enorme zolder 40m². Mogelijkheid om extra (slaap)kamers te creëren! - Geheel traditioneel gebouwd en optimaal geïsoleerd! Meer weten? Bel! - Perceeloppervlakte van 279m². Koopsom: € 262.500,- v.o.n.

MOZA , een persoonlijke zaak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 10

Muzikaal Openingsfeest NWS

EPE- Vrijdagavond werd bij de Nieuwe Wisselse school in Epe het jaarlijkse Openingsfeest gehouden. Dit jaar was het thema van de avond: muziek. De leerlingen konden bijvoorbeeld muziekinstrumenten

knutselen en genieten van de muziek van dj Mees. Het hoogtepunt van de avond was een heus concert van alle kinderen voor de ouders en verzorgers. Vol enthousiasme lieten ze horen en zien wat ze afgelopen week

Euroma straatvoetbal WAPENVELD- Woensdagmiddag 25 september worden jongens en meisjes van de basisscholen door de voetbalvereniging WZC uitgedaagd voor het traditionele Euroma Straatvoetbaltoernooi in Wapenveld. Ook ditmaal is wegens ruimtegebrek bij vorige edities in het Stationspark gekozen voor sportpark Monnikenbos als locatie. De activiteitencommissie van WZC zal vier voetbalveldjes uitzetten om de vele voetbalwedstrijden op één middag te laten spelen. Net als vorig jaar is er veel belangstelling. De inschrijving via de basisscholen is weer gestart,

voor informatie: www.wzcwapenveld.nl. Nu ze uitwijken naar ’t sportpark kunnen de wedstrijdjes iets langer duren en het programma is in elkaar geschoven. Aanvang eerste wedstrijd: 13.30 uur, finales: 16.45 uur. Koninklijke Euroma zorgt ervoor dat ook dit jaar de deelnemers verwend zullen worden met enkele lekkere hapjes. Rond de klok van 17.00 uur is de prijsuitreiking waarbij voor elke deelnemer ook een attentie klaar zal liggen. Speciaal voor de kinderen is er een luchtkussen en pannakooi. De toegang is gratis en u bent van harte welkom.

VAASSEN- De medewerkers van GMM Luchttechniek vonden dat ze de vijftigste verjaardag van Dick Visch niet zomaar voorbij

konden laten gaan. Daarom werd hij verrast met een bijzondere Abraham en de felicitaties van alle medewerkers.

hadden geleerd van de twee muziekjuffen van het project Kik. Daarnaast maakte het schoolorkest bijpassende muziek. De toeschouwers keken allemaal vertederd toe en beloonden de kinderen met een groot applaus.

Zingen uit het nieuwe Liedboek HEERDE- Afgelopen voorjaar is het nieuwe Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk - gepresenteerd in Monnickendam. In Heerde hebben op dit moment de Vrije Evangelische Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Ontmoetingskerk aangegeven het Liedboek de komende tijd in te willen gaan voeren. Na het succes van een interkerkelijke zangavond rond het Liedboek in de Geref. Kerk Vrij-

gemaakt hebben Daan Dekker en Henk van der Maten, beiden muzikaal werkzaam in de Ontmoetingskerk, het plan opgevat om komend seizoen maandelijks een zanguurtje op vrijdagavond te beleggen om al zingend het Liedboek te gaan verkennen. De zanguurtjes, onder het motto ‘Zingt een nieuw lied!’, zijn gepland op de volgende vrijdagavonden: 27 september, 25 oktober, 22 november, 31 januari, 28 februa-

ri en 28 maart. Het zanguurtje op 27 september is in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat, het zanguurtje op 25 oktober is in de Geref. Kerk Vrijgemaakt aan de Bonenburgerlaan. Locaties voor de volgende datums volgen. De zanguurtjes beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.00 uur. Daan Dekker en Henk van der Maten zullen afwisselend de avonden leiden. Kijk voor meer info op www.ontmoetingskerkheerde.nl.

Kort, 7e Jan Kramer, 8e Martin van Huffelen, 9e/10e Ingeborg Suichies/DirkJan Septer. Uitslag donderdagavond: 1e Henk van Holst, 2e Ben Kort, 3e Gerard

van der Werf, 4e Renze Bosgraaf, 5e Ton Visser, 6e Dini Boomstra, 7e Louis Steringa, 8e Hans Böke, 9e Maaike Septer, 10e Jeroen Bakker.

Petanque HATTEM- De uitslagen van Hattem Petanque. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Joop de Wit, 2e Coby Zijlstra, 3e Ad Visser, 4e Frtits Booy, 5e Gerard Zijlstra, 6e Ben

Clinic mountainbiken HATTEM- Ladies Mountainbike Clinics Noord Veluwe gaan van start in oktober in Hattem onder begeleiding van MTB4YOU.NL op zaterdagmorgen. Tijdens deze dagen nemen ze op een ontspan-

nen manier de belangrijkste facetten door. De basis is je rijhouding en balans, terrein inschatten en remmen en schakelen op de juiste manier. De clinics worden afgesloten met het gezamenlijk

rijden van een Mountainbike Tourtocht in Nunspeet op zaterdag 2 november. Voor meer informatie: www.mtb4you.nl. Prijs: 65 euro (kosten tourtocht inbegrepen).

Opbrengst collecte HEERDE- Door de inzet van vele vrijwilligers heeft de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds in Heerde 3.192,80 euro, Wapenveld 2.346,50 euro en

Veessen 325,81 euro opgebracht. Het totaal in de gemeente Heerde bedraagt 5.865,11 euro. Hiermee kan het Prinses Beatrix Fonds zich blijven inzetten voor mensen

die leven met de gevolgen van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit.

Dialectkring Gemeente Epe EPE- Op dinsdag 1 oktober komt de Dialectkring bij elkaar, maar ditmaal niet in de Hezebrink. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 7 mei toen de heer J. Berkhoff uit Emst van alles heeft vertelt over

het bedrijf Agro aan de Coöperatieweg 2 in Emst, kwam de vraag of er niet een keer een excursie kon worden gehouden op dit bedrijf. De heer Berkhoff stemde hierin toe en dit resulteert erin dat

er op 1 oktober om 17.30 uur een rondleiding zal worden verzorgd. Alle leden van de Dialectkring Gemeente Epe die hierin geïnteresseerd zijn, worden daar om 17.30 uur aldaar verwacht.

Hans La Faille Showbizz Blues Band in de SQ HEERDE- Op vrijdag 1 november vindt het Jazzfestival Heerde plaats in de SQ en café Van Neck aan de Dorpsstraat. Hans La Faille en zijn Showbizz Blues Band zullen op 1 november schitteren in de SQ. In het voorjaar 2012 moest drummer Hans la Faille zich bezinnen op zijn toekomst, na de dood van Harry “Cuby” Muskee waarmee een einde kwam aan ruim 40 jaar succes van zijn band Cuby and the Blizzards. Met zijn jeugdvriend en vocalist Bert Vrieling besloot hij de “Hans la Faille Showbizz Bluesband” op te richten in aansluiting op zijn kort daarvoor verschenen boek “Showbizz Blues”. Met de blues als basis en de showbizz in het achterhoofd formeerden Hans en Bert een achtkoppige band bestaande uit vier mannen en vier vrouwen. De stijl met veelal multivocale nummers is uiterst “danceble”, waarbij ook aan het

Schoolatletiek EPE- Woensdagmiddag was het een gezellige drukte op de Cialfo atletiekbaan in Epe. Rond de 60 enthousiaste scholieren van basisscholen uit de gemeente kwamen naar de Wachtelenberg om kennis te maken met een aantal onderdelen van de atletieksport. Het programma voorzag in 3 looponderdelen: 60m sprint, 600 meter en een afsluitende estafette. Verder was er balwerpen en hoog- en verspringen. Voor de ereplaatsen van de estafette waren bekers ter beschikking gesteld. Na een spannende strijd ging de 1e prijs naar de Bernardusschool, de 2e naar de Gildeschool en de 3e naar de Geerstraatschool. Voor de individuele prestaties kreeg elke scholier een diploma uitgereikt. Op de foto het uitgelaten team van de Geerstraatschool.

Kantinedames MHC Epe zoeken hulp EPE- De dames van de kantinecommissie van MHC Epe hebben de kantine een ware metamorfose gegeven. Niet alleen ziet de kantine er nu gezellig en eigentijds uit, ook op de achtergrond wordt hard gewerkt aan het verbeteren van bijvoorbeeld het assortiment, de inkoop, de bardiensten en de schoonmaak. Daar kan de hockeyclub wel wat hulp bij gebruiken van bijvoorbeeld een enthousiast beheerdersechtpaar of een ervaren barman/vrouw. Daarom is het bestuur van MHC Epe op zoek naar gemotiveerde mensen, die op zondag en eventueel op zaterdag, de kantine met keuken en bar in goede banen leiden. Voorwaarden: mini-

visuele effect en podiumopstelling de nodige aandacht is besteed. De bezetting is als volgt: Hans La Faille – drums, Bert Vrieling – vocals/ harmonica, Leon Kuijpers – ham-

mond/piano, Alex Buiting – gitaren, Ilse de Vries – bas, Nienke de Groot – vocals, Nadine Braam – vocals, Marloes van Ommen vocals.

maal 18 jaar, liever ouder en voor langere tijd inzetbaar. Daar tegenover staat niet alleen een vrijwilligersvergoeding (onbelast) maar ook een club ouders die ondersteuning biedt achter de bar en in de keuken en niet te vergeten dankbare leden. De kantine van MHC Epe is open op zaterdag en zondag in de maanden september t/m november en maart t/m juni. Dat komt neer op 25 weekenden, want er wordt niet gehockeyd in de schoolvakanties, zoals de herfst-, voorjaars- en meivakantie. Op zaterdag spelen de jeugdleden en op zondag de senioren. De kantine sluit in principe om 18.00 uur. Voor meer informatie: www.mhcepe.nl.

Dartteam in het nieuw WAPENVELD- Onlangs heeft de uitbater van Tapperij Teun het 9 de team uitkomend in de 1ste

divisie van de Sallandse Dart Competitie in het nieuw gestoken.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 121

Violen in houten bak

‌dat krijg je als je als aktieve‌ NIEUW

Vraagprijs: ₏ 269.000,= k.k. Stationsweg 94, Wezep - Op een bijzondere locatie, met meerdere mogelijkheden, staat dit royale woon-/ winkelpand met grote vrijstaande garage - Tevens is er een bouwvergunning om op dit perceel een enorme 2/1-kap te realiseren! - Royale praktijk-/winkelruimte 44m² met magazijnruimte en half open keuken 7m² - Indeling woning o.a.: woonkamer 25m², grote woonkeuken 21m², kelder, twee slaapkamers (20 en 9m²) en grote zolderkamer met veel bergruimte

MOZA, net dat beetje anders !

Viola. Potmaat 20x13x18 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

4,

99

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

Installatiebedrijf GroenRÄłk Epe Ĺ˜'H0HHQWĹ˜Ĺ˜ZZZJURHQUĂłNHSHQO

Gert Lammers

ZN*HOGLJYDQWP23 23

De an vakm

!

VOOR AL UW INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

• Centrale Verwarming (CV – Haarden – Vloer) • Klimaatbeheersing • Dak-, zinkwerk en hemelwaterafvoer • Gas en Water • Riolering • Sanitair • Beveiliging • Verstoppingen • Elektrische installaties • Schoorsteen vegen • Onderhoudscontracten *24-uur service bij

storingen

onderhoudscontracten S tationsstraat 18, 8181 CX Heerde. Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 12

Zestig jaar lief en leed

HEERDE- Woensdag zijn ze 60 jaar getrouwd; Jansje en Anton Toorn. Wie de twee ontmoet, ziet een stel dat elkaar nog steeds erg waardeert. Door de jaren heen zijn ze samen een geoliede machine geworden en vullen ze elkaar prima aan. Het echtpaar heeft elkaar voor het eerst ontmoet in Heerde. “Tijdens een feestavond op het Van Meurspark”, legt Jansje uit, “Tijdens een Oranjefeest”. Anton grapt: “Mijn vrouw was bang voor vuurwerk en ik moest haar vasthouden.” Na twee jaar verkering zijn ze in Epe getrouwd want daar woonde Jansje. Het eerste jaar woonden ze bij haar ouders in, tenminste Jansje; Anton was 8 maanden in Zeeland vanwege de Watersnoodramp. “We zijn vrijdags getrouwd en op zondag ben ik weg gegaan.” Jansje vertelt: “Voor mij veranderde er eigenlijk niet veel.” Omdat ze bij Jansje thuis met acht kinderen waren, werd een ander onderdak

gezocht. “De buurman was weduwe geworden en we konden bij hem in trekken.” Maar na anderhalf jaar hielden ze het daar voor gezien. Zeven jaar woonden ze achtereenvolgens aan de Bloemstraat, Roggeweg en in Doorwerth bij Arnhem. Daarna streken ze neer aan ’t Krijt 51 waar ze nu nog naar alle tevredenheid wonen. “We hebben hier niets voor ons en kunnen mooi buiten zitten aan de voorkant.” Anton is het grootste gedeelte van zijn werkzame leven in dienst geweest bij Rijkswaterstaat als toezichthouder. “Daar heb ik bijna 30 jaar gewerkt.” Inmiddels is hij al weer 22 jaar thuis aan het genieten van zijn pensioen. De twee hebben drie kinderen, tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze spelen samen rummicub en houden van kaarten. “En we doen boodschappen samen.” Zestig jaar lang heeft Anton duiven gehouden. “Maar sinds mijn hartope-

Pilot CJG4kracht van start EPE- De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeenten Epe, Heerde en Hattem starten gezamenlijk de pilot CJG4Kracht. Tijdens de startbijeenkomst is een toelichting gegeven op deze nieuwe werkwijze, die zich richt op de vrijwillige tak van jeugdhulp aan huis. Doel is dat vrijwillige hulp aan huis voor gezinnen zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk is vanuit het CJG zodat opvoedingsproblemen niet verder escaleren. Het streven is om de hulp aan huis zodanig in te richten dat er geen obstakels zijn in de hulp aan ouders, minder overdrachtsmomenten en geen wachtlijsten. Kortom er ontstaat één lijn in de jeugdhulpverlening aan gezinnen. Het huidige ambulante aanbod wordt vanuit het CJG direct inzetbaar voor ouders, kinderen en jeugdigen, in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Uitgangspunt is zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk, zo licht als kan- zo zwaar als nodig. Dit vindt zoveel mogelijk plaats met inzet van het sociale netwerk van het gezin. Het gezin krijgt één ratie heb ik geen duiven meer. Ik ben nog wel penningmeester van de postduivenvereniging Juliana.” In 1977 zijn ze samen met andere familieleden de dansclub de Vriendenkring begonnen. De club bestaat nog steeds. “We dansen in de Jenaplanschool.” Een jaar geleden heeft Jansje een herseninfarct gehad en heeft ze vijf maanden in de Wendhorst gelegen. Anton ging drie keer per dag bij haar op bezoek. Na veel revalideren is Jansjes spraak weer terug en ook lichamelijk is ze weer aardig op de been. “Ik ga nog wel naar de dansclub maar ik dans niet meer”, vertelt de 80-jarige.” Haar favoriete dans is de foxtrot. Ook de 83-jarige Anton komt niet meer op de dansvloer maar dat is omdat hij, heel romantisch, alleen met zijn vrouw wil dansen. Samen zijn ze nog heel gelukkig. “Als je je huwelijk goed wilt houden, moet je nooit als broer en zus worden. Dat is het voornaamste”, aldus Anton.

Sportief wandelen HATTEM- In de mooie omgeving van Hattem zijn er genoeg gebieden om wandelend van te genieten. Inmiddels is er een enthousiaste en gezellige wandelgroep van start gegaan, maar er is nog plek voor nieuwe belangstellenden. Don-

derdag 26 september vanaf 13.30 tot 15.00 uur organiseert Stichting Welzijn Hattem de volgende wandeling. Tevens is er dan de mogelijkheid om Nordic Walking te leren, waarbij met stokken gewandeld gaat worden. De kosten

voor deelname aan de Nordic Walking zijn 50 euro voor 5 lessen. De eerste keer is het gebruik van stokken gratis, daarna kost dit 1 euro per les. Voor vragen en aanmelden tel. 038-4432881/4446296 of mail naar info@swhattem.nl.

ambulant begeleider die hen helpt met het opstellen van een plan, ondersteunt en vraag- en resultaatgericht werkt. Gezinnen krijgen zelf meer regie over hun hulpverleningsproces en worden geholpen op eigen kracht de opvoeding verder vorm te geven. Dit zorgt voor vermindering van instroom in de zwaardere en vaak duurdere vormen van jeugdzorg. In Apeldoorn is de pilot in 2011 al gestart en is deze manier van werken succesvol gebleken. De hulp in de gezinnen is gebaseerd op het versterken van positieve krachten van het gezin (oplossingsgericht en systeemgericht) waarbij de mogelijkheden en alle potentiële hulpbronnen van de gezinsleden en omgeving benut worden. Doel is het vergroten van de competenties van de gezinsleden, het creëren van een situatie waarin de kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en ouders versterken in hun oplossingsstrategieën. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van ouders zijn daarbij vertrekpunt en de kwaliteit van het ‘gewone’ opvoeden staat centraal.

Dia- en filmavond ‘Oud Wapenveld’

WAPENVELD- De werkgroep Oud Wapenveld organiseert op dinsdag 15 en dinsdag 22 oktober een dia- en videoavond. Omdat de zaal niet beschikbaar was op de reguliere donderdagavonden is er uitgeweken naar de dinsdagavonden. De locatie is in De Rots, een zaal aan de Kwartelweg 9 te Wapenveld. De ingang is aan de Valkstraat. Op beide avonden is de aanvang om 19.30 uur. Om te voorkomen, dat de zaal te klein zal zijn voor het grote aantal bezoekers wat

elk jaar op deze avonden af komt, is het nodig hiervoor gratis kaarten af te halen. Deze kaarten kunnen opgehaald worden vanaf 24 september bij kapsalon van Egteren aan de Stationsweg in Wapenveld tijdens de openingsuren. De foto’s van Aart Egteren gaan dit jaar over het vroeger en nu in het dorp. Wichert Bredewout heeft een aantal oude films over de Berghuizer papierfabriek. Wil je alvast een voorproefje zien: http://www.oudwapenveld.nl.

HATTEM- De wedstrijdploeg van Brandweer Hattem heeft voor het komende wedstrijdseizoen een nieuwe hoofdsponsor gevonden in de Wok van Hattem. De groep bestaat ongeveer uit 15 vrijwilligers van Brandweer Hattem, die regelmatig aan landelijke brandweerwedstrijden

meedoen. Op zaterdag 28 september worden de wedstrijden in Hattem gehouden. In totaal strijden er 11 brandweerkorpsen om de eer wie de beste is van de veiligheidsregio Noord- & Oost Gelderland. Hier valt ook het brandweerkorps van de Gemeente Hattem onder.

Afsluiting jubileum 40 jaar ORMI

Vrouwen van Nu EPE- Onlangs vond in Epe de wedstrijd plaats tussen landskampioen Landstede Zwolle tegen Dynamo Apeldoorn, de 2 beste volleybalteams in de nationale competitie, A-Leauge. Er werd een leuke 5-setter gespeeld, die uiteindelijk door Landstede werd gewonnen met 3-2. Bijna

200 man was afgekomen op het oefenpotje, een teken dat de volleybalsport weer leeft in Epe. De volleybalvereniging C-1000 Van Andel-ORMI is sinds de brand van de oude PWA-Sporthal weer uitgegroeid tot een echte, goed functionerende vereniging met een jeugdafdeling die staat en

goed georganiseerd is, veel goed opgeleid kader, trainers en veel, veel vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Er kunnen echter nog wel wat mini's (5-12 jaar) en jeugdleden (12-18 jaar) bij om nog wat teams te versterken. Wees welkom op de trainingsavonden zie www.ormi.nl.

HEERDE- De leden van de afdeling Heerde, houden op woensdag 25 september de afdelingsavond. De heer Minderhoud verzorgt een lezing over de Amish. De Amish, waar komen ze vandaan en hoe leven ze? In meerdere staten van de USA kun je ze tegen komen. Waarom leven ze zo? Waar liggen hun wortels? Wat beweegt hen om bewust te kiezen voor een stilstand in hun leefsituatie.

Kunnen ze dit volhouden? In welk opzicht leven de Amish hun eigen leven in de USA? De avond wordt gehouden bij de Spikke, Stationsstraat 8, Heerde en begint om 19.45 uur. Dames die geen lid zijn en graag willen weten wat Vrouwen van Nu te bieden heeft, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Ireen Bunnik, tel. 0384477953.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 123

…makelaar doet wat je belooft: NIEUW

Rietkamp 2, Wapenveld - In de geliefde en jonge woonwijk ‘de Kolk’, op de overgang met ‘de Ossenkamp’, wordt deze fraaie en royale vrijstaande woning gerealiseerd - De woning wordt traditioneel gebouwd met hoogwaardige materialen - Indeling begane grond: Royale L-woonkamer 47m² met openslaande tuindeuren, half open keuken 9m²en bijkeuken met toegang naar garage - Eerste verdieping: overloop, 3 royale slaapkamers (12, 15 en 16m²) en badkamer 9m². Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping met een grote zolderruimte 40m². Eenvoudig extra (slaap)kamers te maken - Aangebouwde garage 22m² met carport. Perceeloppervlakte 322m² - Zeer degelijk gebouwd en optimaal geïsoleerd! Koopsom: €319.000,= v.o.n.

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

MOZA , dè aktieve makelaar! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

Rik Bonhof Ford Ka 1.2Si, T rend ............................. ´ 11 Ford Ka 1.3i Titanium, nieuw model .... 2x ‘10 Ford Ka 1.3i, T itanium .......................... ‘09 Ford Ka 1.3i Collection ..................... 2x ´01 Ford Ka 1.3i .......................................... ‘00 Ford Ka 1.3 Trend ............................. 2x ´03 Ford Fiesta 1.4 TDCi, 5-drs., ................. ‘02 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., T rend ............... ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.4 TDCi, 5-drs., ................. ‘02 Ford Fiesta 1.3i T rend 3-drs .................. ‘09 Ford Fiesta 1.3 Classic .......................... ‘02 Ford Focus 1.0i T rend, 5-drs., ............... ‘ 1 2 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ................. ‘09 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs ................. ‘04 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ............... ‘04 Ford Focus 2.0i 16V Rally Edition, 5-drs. ‘06 Ford Focus 1.6i 5-drs., .......................... ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ....................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ............ ´06 Ford Mondeo 2.5 sedan ........................ ´00 Ford Mondeo 1.8i, 5-drs., ...................... ‘03 Fiat Panda Edizione Cool ....................... ‘09 Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘06 Citroen C1, 5-drs., ................................. ‘ 1 0

Daewoo Matiz, 5-drs., ............................. ‘03 Peugeot 406 1.8i, 16V .......................... ‘98 Peugoet 206 1.4i 3-drs. ......................... ‘05 Renault Clio 3-drs., 1.2 TCE Rip Curl, .. ´07 Renault Clio 1.2, 5-drs., ........................ ‘05 Suzuki Alto 5-drs., GLX ......................... ´04 Suzuki Alto 5-drs., GLX ......................... ´02 Suzuki Wagon 1.3i ................................ ´04 Mitsubishi Carisma 4-drs., ..................... ‘99 Nissan Micra 1.2i 3-drs., ....................... ‘05 Toyota Aygo 1.0 VVTi, 5-drs., ................ ‘ 1 0 Opel Zafira 1.6i Comfort ......................... `03 VW Polo 1.4i ComfortLine ..................... ´06 Stationwagon Ford Focus 1.6i T itanium Combi ........... ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Futura .............. ´07 Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ...... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi T rend ................ ´06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............... 04 Ford Focus 1.6i Combi .......................... ‘02 Ford Focus 1.8 TDCI Ghia Combi .......... 03 Ford Focus 1.6i Combi ..................... 2x ‘00 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............. ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

nationaal & internationaal inpakken en opslag inboedels verhuur van verhuisdozen interne verhuizingen verhuizingen voor bedrijven en zorginstellingen Van Zijl Verhuizingen was voorheen De Weerd Verhuizingen

• • • • •

MC

WWW.VANZIJLVERHUIZINGEN.NL


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 14

Uitwisselingsstudente uit Argentinië op RSG Epe

Op bezoek bij cliënten In de zomervakantie heeft de directie van Carinova maar weinig vergaderingen. En dat geeft ze de tijd om een paar dagen met medewerkers op pad te gaan. Het geeft ze een goed beeld van het dagelijkse werk van medewerkers en waar die tegenaan lopen. En net zo belangrijk: de directie heeft contact met de mensen waar het om gaat: de cliënten.

EPE- Burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe ontving woensdagochtend de 16-jarige uitwisselingsstudente Micaela Nader uit Argentinië. Zij is samen met 22 andere uitwisselingsstudenten uit de hele wereld in Nederland om hier naar school te gaan. Mica zal een jaar in Nederland verblijven en ze zal lessen volgen op de RSG Noord Oost Veluwe. Ze werd tijdens het

bezoek aan de burgemeester vergezeld door klasgenoten uit 4 VWO tweetalig. Mica zal in een jaar tijd bij drie gezinnen verblijven. De burgemeester hield in de B&W kamer een presentatie over de organisatiestructuur van de gemeente en leidde Mica en haar klasgenoten rond in het gemeentehuis. Deze uitwisseling is een initiatief van Rotary Nederland. De Rotary Club Epe zal het verblijf

van Mica in Epe verzorgen. Rotaryclub Epe betaalt o.a. de schoolkosten en alle andere kosten die met haar verblijf te maken hebben. Bovendien krijgt ze van de Rotaryclub elke maand 100 euro zakgeld. Het doel van deze internationale uitwisseling voor de Rotary is de bevordering van wederzijds begrip en vriendschap tussen jongeren uit verschillende landen.

Seizoen van start in Kulturhus EGW EPE- Het derde seizoen van Kulturhus EGW ziet er veelbelovend uit. De programmaraad stelde een gevarieerde en boeiende serie samen voor op de zondagmiddagen van oktober tot en met maart. De concerten op de eerste zondagmiddag van iedere maand zijn qua inhoud en sfeer wat veranderd. Naast klassieke concerten, zoals het openingsconcert met finalisten van het Internationale Studenten Lied Concours in Enschede, staan middagen die wat lichter van toon zijn. Voorbeelden hiervan zijn het kleinkunstprogramma van Annelie Franken en Loran Witteveen en het Nieuwjaarsconcert door Doetmaes. Het vorig jaar door ziekte afgelaste concert van het Blokfluitensemble Capriola wordt dit jaar alsnog gegeven. Verder treedt Jurre van Egteren, die op het Haags Conservatorium studeert, maar nog wel in Epe woont, in maart op met madrigalenkoor Nos Tantum. De serie Bekende Epenaren bestaat weer uit een afwisselende reeks vertellers die over hun werk,

hobby’s en idealen komen praten, al dan niet gelardeerd met filmbeelden. Ook de serie Jazz van dit seizoen belooft swingende muzikale middagen met nieuwe en bekende musici. Het laatste weekend van iedere maand is gereserveerd voor het steeds meer bezoekers trekkende Cultureel Cafe. Velen hebben inmiddels de weg naar de mailbox van Ineke Draaijer (p.i.draaijer@upcmail.nl) gevonden voor de invulling hiervan. Ook op andere dagen zijn er voorstellingen. Zo zet Muziektheater Apeldoorn, in samenwerking met de Eper Harmonie en Bloaskapel Epe, op zaterdagavond 26 oktober de operette Im Weissen Rössl op de planken. Epop en Rock Evening hebben elkaar gevonden in een nieuwe vruchtbare samenwerking. Bands die mee hebben gedaan aan het Epop podium spelen op een zaterdagavond in het najaar en voorjaar in het Kulturhus. De toegang is gratis. Natuurlijk zijn er in de schoolvakanties weer kindervoorstellingen. Schminksters en Aad Breed-

Nederlands Bakkerijmuseum

HATTEM- De kinder- cq verjaardagsfeestjes die in de maanden september, oktober en november in het Nederlands Bakkerijmuseum gevierd worden, staan volledig in het teken van één van de oudste, oerHollandse lekkernijen: speculaas. De verjaardagsfeestjes kunnen in principe geboekt worden op woensdag en zaterdag. Wilt u met uw kroost op andere dagen in de geschiedenis

van speculaas duiken, dan kan dat in overleg. De verjaardagsfeestjes zijn geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud en duren circa 1,5 uur. De speculaasfeestjes kunnen worden geboekt tot en met 4 december. Het Nederlands Bakkerij Museum bevindt zich aan de Kerkhofstraat 13 in Hattem, tel. 038–4441715. Kijk voor meer inlichtingen op de website: www.bakkerijmuseum.nl.

Kofferverkoop EPE- Op zondag 24 november organiseert Hotel Dennenheuvel een kofferverkoop. Aanvang: 13.00 tot 17.00 uur. Voor 15 euro kan iedereen een plekje kopen. Voor

de bezoekers is de entree gratis. Voor vragen over de regels of als u zich wilt opgeven: Dennenheuvel, Heerderweg 37 in Epe, tel. 0578612326.

veld bieden vanaf 14.00 uur zo’n leuk voorprogramma dat vorig jaar sommige ouders dachten dat ze al in de voorstelling zaten. Ook de Sinterklaasvoorstelling van Tim Koldenhof komt terug. Een nieuw avontuur van Cato en de Klungelpiet is te zien op woensdag 4 december. Drie woensdagmiddagen vertoont het Kulturhus kinderfilms op een groot scherm. Dat het Kulturhus EGW en Cultureel Platform Epe (CPE) steeds meer samenwerken blijkt uit de nieuwe Kulturhus EGW brochure waar in het hart de folder van CPE is opgenomen. Op zondagmiddag wordt voor de concerten een toegang van 7,50 euro gevraagd. Is er een andere vaak niet muzikale voorstelling, dan is die vaak gratis te bezoeken. De kindervoorstellingen kosten ook 7,50 euro en de kinderfilms 3 euro. Maar op vertoon van een kindervoorstellingkaartje is de film 2,50 euro. Kaarten voor alle voorstellingen, waar toegang voor geheven wordt, zijn via www.kulturhusepe.nl online te bestellen.

VakantieBieb-app slaat aan REGIO- Meer dan 100.000 mensen maakten deze zomer gebruik van de ‘VakantieBieb-app’, een app van de Bibliotheek met ruim 50 e-books voor op vakantie. Van de gebruikers is ongeveer driekwart lid van de Bibliotheek. In totaal werden meer dan 535.000 boeken gedownload. In de herfst (30 september t/m 27 oktober) en rond kerst (9 december t/m 5 januari) komt er een nieuwe selectie ebooks beschikbaar, die 4 weken te lezen zullen zijn. Kijk voor meer informatie over deze dienst op www.vakantiebieb.nl of ga naar www.bibliotheek.nl/ebooks voor meer informatie over het aanbod e-books van de Bibliotheek.

En dus springt voorzitter van de raad van bestuur Johan Gerestein op een stoere Carinova fiets. Met coördinerend wijkverpleegkundige Petra Kruger bezoekt hij een aantal cliënten in Olst. Soms komt er een fotoalbum op tafel, als een bewoner een verhaal vertelt. Terwijl Petra een verband ververst, een wond inspecteert of een voet verzorgt, praten ze over het werk en wat er verandert. Zoals de bezuinigingen op de zorgkosten. Petra snapt dat er iets moet gebeuren: “Ik ben geneigd veel voor mensen te regelen, zoals even de dokter bellen of langs de apotheek rijden. Dat moeten ze meer zelf gaan doen, bijvoorbeeld met buren of familie. Dat is prima, als de bezuiniging maar niet doorslaat. We moeten er wel bij blijven om te zorgen dat de verzorging professioneel gebeurt.” Afdrogen In Deventer staat lid van de raad van bestuur Leontine Verhoeven af te drogen. Huishoudelijke hulp Mirjam Hasper doet de afwas. Ze zijn bij een cliënt die zich prima redt, maar die voor de schoonmaak hulp nodig heeft. Mirjam is belangrijk voor de bewoners, niet alleen omdat ze schoonmaakt, maar zeker ook voor het sociale contact. Verhoeven merkt dat ook: “Medewerkers zoals Mirjam hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze merken of een bewoner zich goed kan redden, of dat er extra aandacht nodig is.” Bij een kleinschalige woongroep in de Graaf Florishof trekt Verhoeven de gordijnen open en haalt ze het gebit voor een bewoonster. Ze loopt er mee met woonbegeleider Marian Brinkhof. In de gezellige woonruimte van het nieuwe gebouw praat Verhoeven met de bewoners. Marian deelt haar wensen: “Het zou fijn zijn als we wat meer ‘handen’ hadden bij de woongroepen. Dan zou ik meer met bewoners kunnen doen, zoals samen boodschappen halen.” Passie Verhoeven is onder de indruk van de passie en bevlogenheid die ze bij de medewerkers ziet. “Als we ons zo blijven inzetten en verder blijven ontwikkelen is dat zeker goed voor de zorg.” Ook Gerestein ziet mogelijkheden: “De manier waarop de zorg wordt geregeld zal veranderen. We bereiden ons voor op de toekomst, zodat we ook dan mensen die dat nodig hebben goede zorg kunnen geven.” De ervaringen van Johan Gerestein en Leontine Verhoeven zelf bekijken? Ga dan naar onze website www.carinova.nl/johan of www.carinova.nl/leontine

Carinova

Postbus 678 7400 AR DEVENTER

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

T 0900 86 62 E info@carinova.nl

Mannenkookgroep

Oud papier EPE- Heeft u in de vakantietijd uw oude kranten, papier en karton bewaard? Dit kunt u op woensdag 25 september weer kwijt. Dan staat tussen 14.00 en 18.00 uur de container weer klaar bij de firma Dalhuisen BP Epe, Paasvuurweg 9-16 (ingang Paasvuurweg of Lange Veenteweg), naast de wasplaats. Assistentie is er aanwezig. De opbrengst is bestemd voor de Grote of Sint Maartenskerk in Epe.

HEERDE- Voor mannen van 55+ is er de mogelijkheid om zelfstandig te leren koken. Vanaf dinsdag 15 oktober start deze groep in Hanzeheerd Brinkhoven. Dit is speciaal voor mensen, die het belangrijk vinden om voor zich zelf een goede gezonde maaltijd te kunnen verzorgen. Er wordt zowel Hollands als buitenlands gekookt. De kookgroep gebeurt onder leiding van een vrijwilliger. Hij geeft uitleg en advies

bij het bereiden van een eenvoudige en voedzame maaltijd. Na het koken wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. Het vindt plaats van: 17.00 tot 19.00 uur. De cursusduur is 8 bijeenkomsten en de kosten bedragen 64 euro. Dat is inclusief de ingrediënten van het eten. Bij opgave wordt u de nodige informatie verstrekt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hylke Soepboer, tel. 038-4470279.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 125

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten

daadwerkelijk en succesvol verkopen !

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

Huurprijs: € 1.500,= p.m. Zwolseweg 80C, Heerde - Op een mooie locatie aan de rand van het goed te bereiken bedrijventerrein in Heerde, een representatieve kantoorruimte op de eerste verdieping v.v. airconditioning. - Begane grond: Entree, hal met toiletten - Eerste verdieping: vier royale kantoren, ruime kantine v.v. keukenblok en archief - Totale oppervlakte 150m². Andere indeling eenvoudig te realiseren - Goede locatie aan drukke randweg. Parkeerruimte op eigen terrein

MOZA, dè makelaar voor bedrijven ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

OPEN DAG Zaterdag 5 oktober van 12.00 tot 16.00 uur

Dierenartsenpraktijk Heerde Epe Samenwerkende dierenartsen Dierenkliniek Heerde Epe aan de Quickbornlaan 4 te Epe zet op zaterdag 5 oktober haar deuren open! Van 12.00 tot 16.00 uur is er van alles te beleven en geven we graag een kijkje achter de schermen van onze kliniek! Natuurlijk zijn er ook dieren aanwezig die bewonderd en geknuffeld mogen worden, zoals puppies, een ezel, een alpaca, enkele konijntjes en cavia’s. Kijk voor meer informatie over onze Open Dag op onze website: www.dieren-en-artsen.nl Kliniek Epe, Quickbornlaan 4, 8162 ES Epe. Tel. 0578-612273


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 16

Interactieve voetbalmuur in Van Meurspark

Open Atelierdagen HEERDE- De galerie van Fons Harleman, Kunst met een verhaal, opent de deuren voor het eerst tijdens de Open Atelier Dagen Noordoost-Veluwe. Op vrijdag 4 oktober van 13.00-17.00 uur en zaterdag/zondag 5 en 6 oktober van 11.00-17.00 uur zijn de kunstwerken van Gordon Dumayne te zien aan de Kerkstraat 1

in Heerde. Op zaterdag 5 oktober vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in de galerie om mee te genieten van “Voordrachtskunstenaar” Hans Lambrechts uit Hattem. Uiteraard is de galerie ook open op de andere twee dagen. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie: www.openatelierdagen.nl.

Action bestaat 20 jaar

HEERDE- Woensdagmiddag werd in het Van Meurspark in Heerde de interactieve voetbalmuur Sutu officieel in gebruik genomen. Onder toeziend oog van veel belangstellenden trapte de jeugd samen met wethouder Hubert Bögemann een balletje tegen de nieuwe ‘Sutu wall’. “Voetbal is ook verbonden met het Van Meurspark/ Van Meursweide. Zo is V.V. Heerde ooit hier begonnen. Nu staan er ook goals. In Heerde zijn we veel

in gesprek over de jeugd. ‘Hebben we de goede dingen, doen we de goede dingen?’. Een hele tijd geleden is met de ‘Vrienden van het Van Meurspark’ besloten om het Van Meurspark te veranderen. De bomen zijn vervangen en er is besloten om geld te reserveren voor de jeugd. De groep heeft erover nagedacht en besloten om de Sutu wall aan te kopen. Op de site van de leverancier is te lezen dat deze Sutu goed aansluit op

de belevingswereld van de jeugd en de positieve punten van gamen combineert met het goede van buiten spelen. Vroeger deed ik aan ‘muurtjetrap’. Als vijftiger vind ik het leuk om het ouderwetse muurtjetrap terug te zien in een eigentijds jasje. Er zijn al 60 Sutu walls in Nederland te vinden. Lieve jeugd, gefeliciteerd met jullie voetbalmuur en ik wens jullie veel plezier met muurtjetrap anno 2013”.

Opening kerkelijk centrum De Hoeksteen EMST– Na maanden hardwerken door vele vrijwilligers en enkele bedrijven zal de Hervormde gemeente Emst het verbouwde kerkelijk centrum ‘de Hoeksteen’ officieel openen. Dit vind plaats op zaterdagmiddag 28 september. Naast een complete nieuwe uitbouw is ook het oudere gedeelte volledig vernieuwd. Het voldoet nu weer volledig aan de eisen van deze tijd. Dit gebouw is gevestigd naast het kerkgebouw

en heeft als functie om naast de kerkdiensten ruimte te bieden voor kinderoppas, gemeentesamenkomsten maar ook condoleance of rouwdiensten. Daarnaast vervult het in de winter de basis voor al het verenigingswerk vanuit de gemeente. De opening van dit verenigingswerk valt samen met de opening van de Hoeksteen. Net als vorig jaar zal dit bestaan uit een actieve zeskamp voor zowel kinderen als de ouders. Ook

Herdenking crash bommenwerper in Vaassen 70 jaar geleden VAASSEN- In de regio Vaassen en Epe zijn in de WOII veel bommenwerpers neergehaald na hun terugvlucht van hun bombardementenmissie op Duitsland. De Stichting Broken Wings ’40- ’45 zet zich in om de omgekomen bemanningsleden van deze bommenwerpers te eren en te herdenken. Op de locatie waar destijds het vliegtuig is neergekomen wordt een herdenkingszuil geplaatst met een plaquette waar de namen van de mannen, die het niet hebben overleefd. Deze zuilen worden door basisscholen geadopteerd en samen met de kinderen van groep 7/8 herdenkt de stichting elk jaar en wordt er verteld wat er zich tijdens de fatale vlucht heeft afgespeeld. Op 28 september wordt herdacht dat er een Handley Page Halifax in Vaassen is neerge-

stort. De navigator heeft zich als enige met een parachute kunnen redden. Deze man leeft nog en is nu 92 jaar oud en woont in Australië. Hij is meerdere malen hier terug naar de plek geweest om zijn kameraden die het niet hebben overleefd te herdenken. In 2010 was hij hier voor het laatst en gezien zijn leeftijd en lichamelijke conditie zal hij niet meer kunnen komen. Op de begraafplaats in Vaassen liggen zijn kameraden in graven naast elkaar. Op 26 september gaat de stichting met een school uit Vaassen naar de herdenkingszuil aan de Laan van Fasna tegenover no. 87 en zullen daar stilstaan over wat er zich 70 jaar geleden heeft afgespeeld. Aanvang herdenking 10.30 uur. De kinderen zullen gedichten opdragen en bloemen leggen.

belangstellenden kunnen meedoen met de activiteiten. Daarnaast kan er geschminkt worden en staat er een pannakooi. Rond 15.00 uur zullen de activiteiten van start gaan op het buitenterrein. Om 16.00 uur zal de officiële opening plaats vinden. Daarna valt het gebouw te bezichtigen. Hervormde Gemeente Emst nodigt hiervoor dan ook allen uit die geïnteresseerd zijn of zich betrokken voelen en hoopt op een sfeervolle opening.

Molen De Fortuin gesloten HATTEM- Molen De Fortuin in Hattem is zaterdag 28 september gesloten. De molenaars en de vrijwilligers van de molenwinkel hebben die dag een excursie. Om inspiratie op te doen voor het komende jaar bezoeken ze een aantal molens in Drenthe. De molen wordt gerund door een groep van vijfentwintig vrijwilligers. Ze zorgen er voor dat de molen iedere zaterdagmiddag draait, en dat er voor de liefhebbers meelproducten te koop zijn.

De eerste Action winkel in Enkhuizen

Een winkel anno 2013

EPE/HEERDE- Action bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd: het bedrijf verrast de komende weken haar klanten met extra verrassende en verbazend voordelige aanbiedingen en de winkels zijn feestelijk aangekleed om met de klanten dit heuglijke feit te vieren. Action, met de slogan ‘verrassend volledig, verbazend voordelig’, staat bekend om de verbazend lage prijzen en het verrassend volledige assortiment. Het sterk wisselende assortiment bestaat uit zo’n 10.000 artikelen en is zeer breed. De productgroepen omvatten onder meer Huishoud & Inventaris, Decoratie, Kantoorbenodigdheden, Fashion & Textiel, Food & Drinks, Doehet-zelf, Speelgoed, Was & Reiniging en Cosmetica. Wekelijks introduceert Action 100 tot 150 nieuwe artikelen. Action startte in de zomer van 1993 met een kleine winkel van 60 m2 in Enkhuizen. Het assortiment bestond destijds uit schoonmaakartikelen als emmers en schuursponsjes en schrijfwaren als notitieblokken en pennen tegen heel lage prijzen. Vanaf de eerste dag was het druk in de winkel en al snel volgden er meer. Eind 1994 kende Action acht winkels in Noord-Holland.

In het begin werden de winkels met auto en aanhanger bevoorraad door de eigenaren zelf vanuit de opslag in een oude glaskas bij een manege. In 1995 werd de eerste echte DAF-truck aangeschaft. De formule sloeg dus vanaf dag 1 aan en de groei is daarna niet meer gestopt. Magazijnruimte bleef er in de loop van de jaren al maar bij komen om het groeiende aantal winkels met het groeiende assortiment te kunnen bevoorraden. Naast de enorme, huidige magazijnruimte in ZwaagdijkOost in Noord-Holland, wordt er op dit moment een tweede distributiecentrum gebouwd in EchtSusteren, in Limburg. Deze is hard nodig, want Action verwacht nog in 2013 haar 400e winkel te kunnen openen. Naast winkels in Nederland, heeft de keten inmiddels winkels in België, Duitsland en groeit ook het aantal winkels in Frankrijk snel. Action is in staat zeer lage prijzen te hanteren door haar grootschalige en efficiënte inkoop, een optimale distributie en een kostenbewuste bedrijfscultuur. Action heeft op dit moment bijna 13.000 medewerkers. Action is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Vacatures staan gepubliceerd op www.action.jobs. In deze regio kunt u ondermeer terecht bij de volgende filialen: Hoofdstraat 59 te Epe en Kamperzijweg 6 te Heerde. Zie ook www. action.nl.

Bingo VAASSEN- Het wijksteunpunt Bloemfontein Vaassen organiseert op donderdag 3 oktober om 14.00 uur een bingo met kleine prijsjes in de ontmoetingsruimte van de

Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. De bingo is bedoeld voor alle bewoners uit de omgeving van de Bloemfontein ongeacht leeftijd.

GroenRijk zet zich in voor Dag van de Mantelzorg

WAPENVELD- De eerste selectie van WZC uit Wapenveld heeft een nieuw uitgaanstenue in ontvangst mogen nemen van een aantal spon-

sors waaronder vakfotograaf Henri van der Beek uit Wapenveld. Als dank was er voor de huisfotograaf van de blauwwitten een boeket bloemen.

EPE- Op 10 november wordt de landelijke Dag van de Mantelzorg georganiseerd, een jaarlijks evenement waarbij mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Eén van de activiteiten die een onderdeel zijn van dit evenement is de Mantelzorgplant. Deze plant kan cadeau worden gedaan aan mantelzorgers om hem of haar te bedanken voor hun waardevolle inzet voor anderen. Dit initiatief, in samenwerking met kweker Rijnplant en Mezzo (de landelijke vereniging voor mantelzorgers), is in 2012 opgezet en moet dit jaar een nog groter succes worden. “Wij zijn blij om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan deze actie en zo de mantelzorgers in onze omgeving te bedanken voor

hun fantastische werk”, geeft Frank Stenders van GroenRijk Epe aan. De Mantelzorgplant is een anthurium, welke speciaal door de kweker is geselecteerd. Organisaties, die mantelzorgers willen bedanken tijdens de Dag van de Mantelzorg, kunnen gebruik maken van een speciale actie. Zij kunnen op voorhand grote aantallen Mantelzorgplanten (vanaf minimaal 50 stuks) bestellen tegen een gereduceerd tarief. Deze Mantelzorgplanten zijn voorzien van een mooie cadeauverpakking, dus extra leuk om te geven en te krijgen. Voor meer informatie over deze speciale actie kunt u contact opnemen met de GroenRijk vestiging. Kijk voor alle GroenRijk vestigingen en meer informatie op www.groenrijk.nl.

DAGELIJKS OUD PAPIER INZAMELEN IN WAPENVELD Bij de Ned. Gereformeerde Kerk aan de kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk tussen 09:00 en 18:00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 9:00 uur en 11:00 uur, behalve op feestdagen. Onze vrijwilligers staan dan voor u klaar om u te helpen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 127


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 128


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 129


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 20

Schoolhandbaltoernooi in Vaassen

Youth Alpha Cursus HEERDE- Op zondag 29 september start de Hervormde Gemeente Heerde met de Youth Alpha Cursus. Deze cursus is bedoeld voor jongeren van de Hervormde Gemeente Heerde die op een moderne en laagdrempelige manier kennis willen maken met het christelijk geloof. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd om gezellig de dingen van alle dag te bespreken en daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept. Hierbij kun je denken aan de onderwerpen: Wie is Jezus?, Waarom

is Hij aan het kruis gestorven?, Wat betekent Jezus in mijn leven?. Ook is er elke cursusavond tijd waar cursisten hun eigen onderwerpen kunnen inbrengen. Heb je belangstelling voor de Youth Alpha Cursus dan kun je voor meer informatie kijken op www. youthalpha.nl of neem contact op met Bernadet ter Velde (bernadet@tervelde.com), tel.0578-693964 of Korien Nieuwenhuis (koriennieuwenhuis@ live.nl), tel. 0578-696752. Bij hen kun je je ook aanmelden om deel te nemen aan de cursus.

Bingo HATTEM- Op zaterdag 28 september houdt de Vriendenkring der V.V. Hattem weer haar eerste bingo van het nieuwe seizoen. De bingo begint

VAASSENWoensdagmiddag stond het terrein van handbalvereniging CVO in Vaassen in het teken van het Autobedrijf Klink schoolhandbaltoernooi. Allereerst waren de jongste leerlingen van de basisscholen uit Vaassen en Emst aan de beurt om zich van hun sportiefste kant te laten zien. Vervolgens konden de leerlingen

van groep 5 t/m 8 hun beste handbaltalenten tonen. Er werd sportief gestreden om de felbegeerde bekers. De uitslag: Poule A, groep 3/4 gemengd: 1. Gerardus Majella 2, 2. Krugerstee 1, 3. Krugerstee 3. Poule B, groep 5/6 gemengd: 1. Violier 2, 2. Krugerstee 10, 3. Krugerstee 4. Poule C, groep 5/6 gemengd: 1. Gerardus Majella 4, 2.

Krugerstee 5, 3. Sprenge Vaassen 2. Poule D, groep 7/8 gemengd: 1. Sprenge Emst 3, 2. Montessori 2, 3. Sprenge Geerstraat 2. Poule E, groep 7/8 jongens: 1. Krugerstee 7, 2. Sprenge Vaassen 5, 3. Krugerstee 6. Poule F/G, groep 7/8 meisjes: 1. Violier 6, 2. Gerardus Majella 7, 3. Violier 8. Voor meer informatie: www.hvcvo.nl.

om 19.45 uur. De bingo is toegankelijk voor leden, donateurs van de V.V. Hattem en van de Vriendenkring der V.V. Hattem met introducé.

Expositie Open Atelier Dagen in Gemaal Pouwel Bakhuis

Toegankelijkheid staat centraal bij Rossumbeats VAASSEN- Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers heeft voor de tweede versie van Rossumbeats (de houseparty tijdens de traditionele oktoberfeesten) de toegankelijkheid centraal gesteld. Om ervoor te zorgen dat iedere belangstellende in staat is het evenement te bezoeken, bedraagt de entreeprijs dit jaar 2,50 euro. Met deze beslissing hoopt de club mede de

basis te leggen voor een geslaagde avond, waarop iedereen die zich in Vaassen jong voelt ‘los kan gaan’ op de housebeat. De avond, op vrijdag 11 oktober vanaf 20.00 uur in de weer tot feesttent omgebouwde sporthal van dorpscentrum De Wieken, wordt verzorgd door DJ Sander en de eigen diskjockeys van De Rossumdaerpers. De laatstgenoemden zijn óók de-

genen die van de après skifeest op de zondagavond van het carnaval altijd een waar spektakel weten te maken. Een dag na dit spectaculaire onderdeel van het feestprogramma houden de carnavallisten (eveneens vanaf 20.00 uur in de sporthal van dorpscentrum De Wieken) de grote feestavond met optredens van Roy Raymonds, Rein Mercha en Back4More.

Open dag dierenkliniek Hattem

HATTEM- Op zaterdag 5 oktober wordt voor de tweede keer een Landelijke Open Dag Die-

renartsen georganiseerd. Verspreid over het land doen dierenartsenpraktijken hun deuren

open om te laten zien hoe de dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis)dier. Ook Dierenkliniek Hattem aan de Crunershof 2 opent op zaterdag 5 oktober tussen 12.00 – 16.00 uur haar deuren voor u. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Tijdens de open dag verzorgt het gehele team van dierenartsen en assistentes rondleidingen door de praktijk, zodat u een kijkje achter de schermen kunt nemen. Voor de knuffeldieren zal er een speciaal spreekuur zijn en de kinderen mogen assisteren in de operatiekamer. Het wordt een drukke dag. Om stress bij uw huisdier te voorkomen, kunt u die beter thuis laten. Natuurlijk staat er na afloop een hapje en drankje voor u klaar.

Open Maaltijd in Hanzeheerd Brinkhoven HEERDE- Op donderdag 26 september wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde. Elke laatste donderdag van de

maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00 uur een maaltijd aan voor een bedrag van 10,25 euro. Deze maand zal de maaltijd worden aangeboden in lopend buffetvorm. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro.

Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot en met woensdag 25 september bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578-691244.

PCOB info avond voor ‘Het Goede doel’ EPE- Op vrijdag 11 oktober organiseert de PCOB, afd. Epe, Emst en Oene weer een goede doelen actie. De opbrengst van de actie is dit jaar voor WZC de Boskamp, om meubilair en inrichting van een terras bij de dagopvang ‘de Herberg’ en ‘de Schakel’ te kunnen realiseren. Het wordt een informatieve middag/avond die gehouden wordt in Restaurant ‘Dorpszicht’ te Oene. De zaal is open vanaf 16.30 uur. De middag/avond be-

gint om 17.15 uur met de opening door de voorzitter, daarna een spreker vanuit de landelijke PCOB, de heer E. Biemond. Hij zal spreken over de PCOB nieuwe stijl, Ledenraad en Doelstellingen. In de pauze is er een gezamenlijke maaltijd en kunt u een flesje wijn of stroopwafels kopen. Hierna zal ds. en mw. Van Spanje spreken en de aanwezigen via beelden meenemen naar de zendingsvelden in Kenia, met als onderwerp: Zending

in Kenia, activiteiten, doel en resultaat. De entree is 6 euro pp. De PCOB heeft een aantal sponsoren gevonden en twee landelijke fondsen (via de PCOB hoofdkantoor Zwolle), het streefbedrag voor dit goede doel is 2.000 euro. Leden en gastleden allen van harte welkom. Aanmelding (i.v.m. de maaltijd) bij de heer A. van de Kamer, tel. 0578- 621121 of email: afm.vdkamer @planet .nl.

Foto: Maureen ter Mors

WAPENVELD- David Berkhoff en Liesbeth van Asselt exposeren tijdens de Open Atelier Dagen op 4, 5 en 6 oktober op een wel heel bijzondere locatie. Beide kunstenaars (schilderijen en fotografie) kregen van Waterschap Vallei en Veluwe toestemming om hun werk in gemaal Pouwel Bakhuis aan de Werverdijk in Wapenveld ten toon te stellen. Onder één voorwaarde: een schilderij en een foto maken van het gemaal. Op dinsdag 17

september was het dan zo ver: David en Liesbeth overhandigden het schilderij en de foto aan heemraad Gerard van den Brandhof. Tijdens de Open Atelier Dagen staan de deuren van het gemaal open voor bezoekers van de expositie. Deze wordt geopend op vrijdagmiddag 4 oktober om 13.00 uur en duurt tot zondagmiddag 17.00 uur. De toegang is gratis. Openingstijden: vrijdag van 13.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.

Naar 73 musea in Gelderland voor maar 1 euro GELDERLAND- Op zaterdag 19 oktober kunnen kinderen met hun familie naar het museum voor maar 1 euro. Het thema is “Er was eens…” en in 73 musea zijn er leuke activiteiten voor kinderen te beleven. Welke musea er meedoen, is te vinden op

www.geldersemuseumdag.nl. Het thema "Er was eens…" sluit aan bij de Maand van de Geschiedenis (thema: Vorst & Volk). De musea die deelnemen aan de Gelderse Museumdag organiseren allerlei activiteiten in het kader van dit thema.

Ledenmiddag PCOB Vaassen VAASSEN- Op donderdagmiddag 26 september, om 14.30 uur, in De Rank te Vaassen, zal er een ledenmiddag worden gehou-

den. Deze middag komt Heleen Prins vertellen over haar werk op Saba. U bent van harte welkom.

Persoonlijke groei HATTEM- Op zaterdag 28 september zal Praktijk Het Draaiend Wiel een dag-workshop ‘Persoonlijke groei’ geven in Hattem. Men gaat krachtiger in het leven staan door kennis te maken met hetgeen er in en

om ons heen gebeurt. Is er behoefte aan meer stabiliteit in het leven, meer rust in en om je, dan zal dit een waardevolle dag zijn. Voor informatie en opgave: www.hetdraaiendwiel.nl of tel. 038-4445006.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 22 1

Leefbeeld vindplaats voor coaching en verwondering Workshops oktober: · SoulCollage® Introductie – vr. 4 okt. en wo.16 okt., Thema Ik ben mijn eigen stuurvrouw/-man za. 19 okt. · Meditatief wandelen – za. 12 okt. · Leefbeeld maken – za. 26 okt. Kijk op www.leefbeeld.nl voor informatie, tijden en prijzen of neem contact op met Carolien 06-23793166 of Roger 06-39085662 Leefbeeld, Sprengenweg 3, 8181 NM Heerde

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, tomaten, aubergine en paprika uit eigen kas. Milieubewust geteeld Nieuwe aardappelen Frieslander, Opperdoes, Parel en Bildtstar

Deze week Rode bietjes 5 kilo 4,00

Winkeltje open op: ma t/m do 8.30 - 12.30 vrijdag 8.30 - 18.00 zaterdag 8.30 - 13.00

Nu ook in de groent-o-maat: Gele snoep tomaatjes

Bloemsierkunst Violet Stationsweg 11, Wapenveld Tel: 06-49842763

Geopend van 12.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Wij houden

GROTE OPRUIMING!! Vaste planten tot

50% korting

Kinderfysiotherapie

Op alle tuinbeelden

75% korting

Volop nieuwe zijdenbloemen, planten en bloemstukken (heel veel bloemstukken nu met korting) www.bloemsierkunst-violet.nl

Nu ook in Epe! 06 53 969 818 GEEN WACHTLIJST

www.moor-kids.nl A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

 

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 22

Unieke Na-Seizoen-Actie!

Zaterdag

28 SEPT 10.00-17.00 uur

EEN MEGA PRIJZEN SPEKTAKEL

Eénmalige uniek e stuntdag zonwe ring te Heerde!

e d . i.s.m ! t n a k fabri

: s n e m a n m o Welk

TOP MERKEN SUPER KWALITEIT!

FABRIKANT zonweringsystemen

FABRIKANT besturingssystemen

Met de nieuwste Somfy besturingstechnieken!

DIT ZIJN MAAR ENKELE VOORBEELDEN

• terrasschermen • uitvalschermen • rolluiken • screens • markiezen • terrasoverkappingen

SLECHTS 1 DAG TOPKLASS Terrasover kappingen op maat. Nu met actiekortingen!

Neem de maten Diverse soorten Overkappingen mee van thuis! zonwering al v.a. al vanaf: Dan heeft u uw prijs ook op maat!

€129.- €995.-

ONGELOOFLIJK MAAR WAAR!

Alle kleuren in Zelfmontage of doek en frame laten monteren Kijk, vergelijk en kies.

Bespreek de mogelijkheden.

JE STAAT VERSTELD!

Pergola zonwering Terraszonwering tot 36m2 schaduwplek. Nu met actiekorting!!


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 23

VB. 1: 200x100 cm Van 613.- NU:

€???,-

S! R UW PRIJ KOM VOO

VB. 1: 1000x800 mm Van 583.- NU: VB. 3: 2 x 2 mtr. Van 551.- NU:

€???,R KOM VOO

€???,-

S! R UW PRIJ KOM VOO

! UW PRIJS

VB. 2: 5 mtr. brd. 3 mtr. uitval Van 1100.- NU:

VB. 3: 2 x 2 mtr. Van 340.- NU:

€???,-

Kom zaterdag voor úw prijs!

€???,-

S! R UW PRIJ KOM VOO

S! R UW PRIJ KOM VOO

HEERDE

r a a j r SEIe p A S! 1x N R E IE P T C U S A N E ZO

Kanaalstraat 1c • T 0578-690 338 Zaterdag 28 sept. 10.00-17.00 uur

Gratis koffie, thee of fris.

IN SAMENWERKING MET DE FABRIEK

SPECIAAL OP DEZE ACTIEDAG:

Geen aanbetaling. DEZE LAGE PRIJZEN GELDEN WEL ALLEEN OP ZAT. 28 SEPT.

Kom vóór de drukte. SPREID DE AANLOOP. KOM ‘S MORGENS OP TIJD!

7 jaar garantie! BIJ DEZE BODEMPRIJZEN, TOCH 7 JAAR FABRIEKSGARANTIE*

*Op SunCircle zonwering. Prijs-, model- en en kleurwijzigingen, zet-/drukfouten voorbehouden.

E MERKZONWERING VOOR BODEMPRIJZEN!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 24

Jeugdweekend Ontwaakt

G-elftal Ezc ‘84 zoekt nieuwe spelers EPE- Het G-elftal van EZC ‘84 is op zoek naar nieuwe spelers. Het elftal dat bestaat uit spelers met een beperking, heeft sinds enkele jaren haar thuisbasis aan de Kweekweg 36 in Epe. Onder de vleugels van EZC’84 trainen de dames en heren 1x in de week en spelen ze in de speciale G-klasse hun wedstrijden. Onder het motto ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ wordt er op de woensdagavond onder leiding

van een eigen trainer gewerkt aan de techniek en conditie. Gezelligheid en respect voor elkaar staan hoog in het vaandel bij dit speciale elftal. Vindt jij het leuk om te sporten, ben je gek op voetbal en kun je op woensdagavond trainen en op zaterdag een wedstrijdje mee ballen? Neem dan contact op met Marianne Loogman, tel. 06-20130466. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.ezc84.nl.

Judoteam Bijsterbosch

HATTEM- Onlangs zijn de jeugdleden van Muziekvereniging Ontwaakt een weekend op kamp geweest. Net als vorig jaar vertrok het gezelschap naar recreatiepark ‘Van Harte’ te Echten. Ondanks het slechte weer, heeft de jeugd zich prima vermaakt. Op vrijdagavond werd er gegriezeld in het donkere bos tijdens het

nachtspel en zaterdagmiddag werden er leuke spelletjes gespeeld. Het hoogtepunt van het weekend was de bonte avond, waarin veel verschillende acts de revue passeerden. Naast alle gezelligheid werd er ook druk gerepeteerd, zodat er zondag een mooi concert gegeven kon worden. O.l.v. Sandra Mulder lieten het orkest

Denk en Zet HATTEM- Afgelopen zaterdag speelde het eerste schaakteam van Denk en Zet thuis tegen het uit Groningen afkomstige SISSA 2. De partij verliep ongunstig voor het Hattemse team, uitslag 3-5. De wedstrijd werd, op de locatie van hattemse IJsvereniging, als volgt gespeeld:

F. Tolman- G. Knol: 0 – 1; J.B. Redeker- L. van Foreest: remise; B. Ekkelboom- L. van der Marel: 0 – 1; R.P. Hopstede- A. Dijkstra: remise; M. Mujkanovic- E. Salikbegovic: 0 – 1; W. Cornelissen- E.J. Walinga: remise; S. Gosker- E.J. Pastoor: remise; J. Visscher- E. Scheffer: 1 – 0.

Onderlinge wedstrijd manege De Heideruiters EPE- Op 21 september organiseerde Sacha van Droffelaar op manege De Heideruiters voor alle leeftijden onderlinge wedstrijden van Bixie AA tot L2. Eerste in de Bixie AA is geworden Denise Berghorst op Winsten met 80 punten, in de Bixie A werd Jo-ann Spek 1e op Winsten met 80 punten, in de Bixie B werd Lisa Cramer 1e op Iris met 186 pun-

ten, in de klasse B was er een gedeelde 1e plaats voor Noa Horst op Sylvia en Lisa van Duinen op Iris met 188 punten en in de L2 werd Kaylee van de Hulst op Stromwind 1e met 189 punten. De Heideruiters kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag. Op 19 oktober is er een open dag bij Manege De Heideruiters aan de Rietberglaan 10 in Epe.

Sponsorloop en sportclinics voor KiKa

en de slagwerkgroep aan de vele belangstellenden horen wat er was ingestudeerd. Ook twee jonge leden van de blokfluitgroep hadden samen met Annet Wijnen iets ingestudeerd en ook hun optreden was een succes. Het hele weekend werd gesponsord door de Club van Zestig, die de jeugd een warm hart toedraagt.

veel plezier tijdens het kickboksen, juf Gea en een hulpmoeder verzorgden een sportieve workout. Hilde, ook een hulpouder danste met de allerjongsten en Michael Brouwer, keeper van Heracles stond in het goal penalty’s tegen te houden. Voor al deze clinics werd een kleine vergoeding gevraagd en alle opbrengsten waren voor Kika. Zoals ook het door ouders aangeboden fruit en de spontaan opgekomen verkoop van 4 meisjes uit de groepen 7 en 8. Maar liefst 4900 euro is er opgehaald voor de stichting KiKa. Het team en de KiKacommissie van de Gildeschool zijn enorm trots op de inzet van haar leerlingen en ouders.

ters (Oene, –66 kg), Jaimy Bennet (Heerde, –73 kg) en Roxanne Nijland (Heerde, –78 kg) werden eerste in hun klasse. Thijs Huigenbosch (Voorthuizen, –100 kg) werd tweede in zijn klasse. Mark Ester (Zwolle, –73 kg), Roel Veldstra (Kampen, –81) en Daan de Jonge (Apeldoorn, –90 kg) werden derde in hun klasse. Chiron Morsink (Hengelo, –81) en Bas Cuyten (Zwolle, –66 kg) werden vierde.

Voetballen en shirts naar Gambia

Wijkagent op de koffie in De Huiskamer EPE- Tijdens het koffieuurtje op vrijdag 4 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe schuift de wijkagent Dick Buter aan om kennis te maken met buurtbewoners. U mag vrijblijvend binnenlopen. U hoeft alleen maar te betalen voor uw gebruikte consumpties. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk, Linda Seinstra, telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op tel. 0578620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op tel. 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www. swo-epe.nl.

EPE- De voetbalvereniging EZC ‘84 uit Epe heeft zich opnieuw van haar gulle kant laten zien door een aanhangwagen vol voetballen en diverse trainingsattributen te schenken aan 4 voetbalclubs in Gambia. Jan Schouten van Schoutenaanhangers Emst zal de spullen gaan brengen bij de clubs in één van de armste landen in Afrika. Hij zal daar samen met zijn vrouw Eef de spullen overhandigen. Ook gaan ze samen met enkele vrijwilligsters

uit Wapenveld een ziekenhuisje in Brufut bezoeken en ook daar worden ingezamelde medicamenten naar toe gebracht. Tevens zullen ze daar enkele hand- en spandiensten worden verricht. Ook aan medicijnen is daar een groot tekort. Het is inmiddels het 8e bezoek wat Schouten en zijn vrouw gaan brengen aan Gambia. De container zal in week 40 worden geladen. Eind van dit jaar hopen ze dit project te realiseren.

Gezamenlijk concert

Gemeentekampioenschappen

EPE- Het team van de Gildeschool en de KiKa-commissie waren blij verrast met het enthousiasme van de kinderen. Zij, maar ook de leden van het team, hadden vele sponsoren gezocht voor de sponsorloop. Dit gebeurde op het veld naast de school. Langs de kant waren vele ouders en andere belangstellenden om ‘de lopers’ aan te moedigen. Na de sponsorloop was er een aantal sportclinics georganiseerd. Bas van Schoonhoven en Koen Logen, respectievelijk keeper en spits van het 1e van SV Epe, voetbalden tegen de kinderen in de pannakooi, Teun Mulder zette de tijd neer bij het mountainbikeparcours, Johnny van Zuuk bezorgde de leerlingen

HEERDE- Afgelopen zaterdag hebben zeven judoka’s van Judoteam Bijsterbosch uit Heerde zich weten te plaatsen voor de het Nederlands Kwalificatie Toernooi dat over 14 dagen gehouden zal worden te Eindhoven. De judoka’s die een plaats bij de eerste vier wisten te bereiken mogen deelnemen aan dat toernooi en kunnen zich dan plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Krijn Schett-

HEERDE- De strijd om het hippische kampioenschap in de gemeente Heerde wordt op vrijdagavond 4 en zaterdag 5 oktober gehouden. Alle ruiters, amazones en menners woonachtig binnen de gemeente Heerde die meedoen maken kans op de titel ‘Gemeentekampioen 2013’. Ook ruiters, amazones of menners die niet aangesloten zijn bij een rijvereniging of de KNHS kunnen meedoen. De strijd voor de springers op vrijdagavond 4 oktober en de dressuur op zaterdag 5 oktober wordt gehouden op het terrein van de Schaapskooiruiters. Voor de menners is het terrein op zaterdag 5 oktober bij het Wapenvelds gerij opengesteld. Opgave voor springen en dressuur: schaapskooiruiters@hotmail.com. Voor het mennen is dit a.roskam1@chello.nl. Aan het einde van de zaterdag is de algehele prijsuitreiking van de dressuurruiters, springruiters en het aangespannen bij de Schaapskooiruiters. Publiek is van harte welkom. Toegang is gratis.

EPE- Op zaterdag 5 oktober geven de slagwerkgroepen van de Koninklijke Harmonie Epe, Vriendschap Oene en muziekvereniging “Prins Bernhard” uit Emst een gezamenlijk concert. Dit doen ze afzonderlijk van elkaar en gezamenlijk. Gedurende de dag wordt er een nummer geza-

menlijk ingestudeerd. Deze wordt ’s avonds uitgevoerd. Elke slagwerkgroep van de drie verengingen geeft nog een eigen miniconcert. Het concert begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur. Het concert vindt plaats in de Hezebrink en de entree is gratis.

EPE- Carel Huiskamp fluit al meer dan 25 jaar voor volleybalvereniging C-1000 Van Andel-Ormi en werd daarvoor beloond door het bestuur van de club. Carel mocht als 2e scheidsrechter optreden tijdens de wedstrijd Landstede Zwolle - Dynamo Apeldoorn. Te-

vens kreeg Carel uithanden van voorzitter George Buiting een bos bloemen en een fles wijn. Carel werd ook nog aangenaam verrast door de aanvoerders van beide teams. Die waren ingeseind door de club en boden Carel een attentie aan.


EN

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 25 2

COMPANJ RIPHAG makelaars

DEELNEMENDE PANDEN OPEN HUIS ZATERDAG 5 OKTOBER 2013 van 11.00 -15.00 uur Heerde Bovenkamp II fase 1: modelwoning Scheperskamp 5

Veldweg 5 Veldweg 14

Azaleastraat 5

Wapenveld W.H. v.d. Pollstraat 16

Bonenburgerlaan 15 Christinalaan 12

Wildekampseweg 19

Eeuwlandseweg 5 al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

5 OK TOBER

Epe Leenhofweg 11

Elburgerweg 17 Eperweg 39

Vlijtweg 26-1

Kamperweg 22

Veessen Veesser Enkweg 56

Veensezijweg 11 Veerstraat 19

Kijk tevens voor extra informatie en het laatste nieuws op onze eigen site www.companjenriphagen Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

Schilder - Wandafwerking - Glaszetter

CURSUS MEDISCHE TERMINOLOGIE

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs

Nu ook in Apeldoorn, Asseltseweg. Pittige cursus: circa 1650 Griekse en Latijnse woorden zoals door de specialist gebruikt. Nuttige, leerzame en interessante

Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

cursus, goed voor de algemene ontwikkeling. Wekelijks wordt het geleerde overhoord; goede coaching door ervaren docente + een diploma! Deze cursus start direct!

info@inst-sonsbeek.nl Tel.: 0620 - 719 313

Plank & Vloer P a r k e t v l o e re n

- Houten vloerdelen - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen

Epe

- Laminaat - Multiplanken - Vinylparket

www.plankenvloerepe.nl Tevens schuren/onderhoud bestaande vloeren.

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

NIEUW ruime keus in de leukste en liefste tekstborden Herfst- en winterheide ........................................ 0,75

3,95 Kalkmeststof 25 kg ............................................ 6,50 Bolchrysanten .............................................. v.a. 1,75 Violen .......................................................... v.a. 0,12 50 tulpenbollen .............................................. nu

Bessen-, bramen- en druivenstruiken ................................................ 4 HALEN 3 BETALEN

0,75 Mediterrane planten ........................ 50% korting Herfstanemonen ........................................... v.a. 3,95 Vaste planten ................................................ v.a.

Bij besteding meer dan 20 euro een kado t.w.v. 3,95

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79

DWLoopschool Hattem

Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

Gevorderden kunnen lid worden van DWLoopschool Hattem voor een half jaar. Deze groep heeft 3 mogelijkheden per week om gezamenlijk te trainen.

Hardloopcursus start op 7 oktober 2013 voor: • Beginners, doel 30 min. hardlopen • Vervolg op beginners, doel 45 min. hardlopen

Info: www.dwloopschoolhattem.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 6

MEER DAN 300 MERKEN VOOR IEDER BUDGET!

DE MOOISTE HERFST

De grootste collectie merken 2 K J I M 6B0E0K0 E LEWZIER PU MDOEDNEIE EN D O M A R D E T R N E I WN ME E DEEN N I S N K O R J I E B 00 M 3 WINKEL!

Je vindt ons tussen Zwolle, Deventer en Apeldoorn


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 27

MEER MODE VOOR MINDER GELD!

MODE BIJ ARO Meidenjas met bontkraagje

€ 59,99

Damesjas wind- en waterdicht

€ 89,95

RUIME OPENINGSTIJDEN Elke werkdag van 9 tot 21 uur Zaterdag van 9 tot 17 uur Zon- en feestdagen gesloten

GRATIS PARKEREN

ARO MODE SHOW Eerste show 14:30 uur Tweede show 19:00 uur

Goed gevoerde herenjas

€ 79,95 KOM ONZE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE BEKIJKEN TIJDENS DE ARO MODESHOW

GRATInS hapje e drankje

Jongensjas met vrolijk gekleurde banen

€ 79,95

ARO

MODESHOW Goed gevoerde herenjas

€ 89,95

26 september

Lange damesjas met rits en knoopsluiting

€ 139,95 www.aro-fashiongear.nl

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 28 2

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 39

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Inkomenseis: Bijzonderheden:

E

Inkomenseis: Bijzonderheden:

C

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl 613395 eengezinswoning omstreeks 3 oktober 2013 € 552,19 € 4,70 17,00 m² 3 Oost 1956 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar

C

HEERDE, Kerkstraat 36, Heerde Centrum Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

613396 bovenwoning omstreeks 7 oktober 2013 € 575,05 € 16,19 23,00 m² 1 Geen tuin 1978 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar met lift; gunstige ligging nabij het centrum; de woonkamer, slaapkamer en badkamer gelijkvloers; oppervlakte slaapkamer 15 m²; ruime zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het oosten

Woningaanbod regio

leuke 2 onder 1 kapwoning met grote tuin; mooie ligging aan de rand van het dorp; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; 2e toilet aanwezig

HEERDE, Het Roetnest 68, Kanaalstraat Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

613391 bovenwoning omstreeks 30 oktober 2013 € 493,00 € 13,85 25,00 m² 1 Geen tuin 1972 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar met lift; mooi en rustig gelegen, nabij centrum van Hattem; oppervlakte slaapkamer 12 m²; ruime zolder (33 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het zuiden

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

HEERDE, Korenweg 12, Molenkamp

HATTEM, Schuttenakker 18 A, Plan Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Postadres: Bezoekadres:

Inkomenseis: Bijzonderheden:

D

613397 bovenwoning per direct € 665,79 € 17,67 25,00 m² 1 Geen tuin 1973 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

hoekwoning op de 1e etage; gunstige ligging in het centrum; oppervlakte slaapkamer 12 m ²; ruime zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het noorden


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 29 2

Nieuwbouw Zwartekolk Wapenveld 16 levensloopbestendige woningen

Inloopbijeenkomst maandag 30 september 2013 van 16.30 uur – 18.30 uur in ’t Spyker aan de Putterweg 2 in Wapenveld. Binnenkort start de bouw van 16 ruime levensloopbestendige woningen aan de Zwartekolk (nieuwbouwwijk De Kolk, Ossenkamp) in Wapenveld. Standaard worden de woningen uitgevoerd met 1 slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de verdieping bevinden zich ook 2 slaapkamers. De huurprijzen liggen tussen € 652,24 en € 681,02 per maand (exclusief € 4,70 servicekosten).

Inloopbijeenkomst

Om u een indruk te geven van de woningen organiseert Triada een inloopbijeenkomst. U kunt dan informatie krijgen over dit project, de tekeningen van de woningen bekijken en de verhuurbrochure ontvangen. Verhuurbrochure

U kunt de brochure vanaf dinsdag 1 oktober ook ophalen op ons kantoor in Heerde, Eperweg 61. Vanaf deze datum kunt u de verhuurbrochure ook telefonisch opvragen (0578) 67 66 66 of downloaden via www.triada.nl.

De woningen worden met voorrang verhuurd aan mensen van 55 jaar en ouder.

Op 1 en 8 oktober 2013 worden de woningen op de gebruikelijke wijze aangeboden via een advertentie in de Schaapskooi en via www.triada.nl.

Naar verwachting worden de woningen eind maart 2014 opgeleverd.

HEERDE, De Zeis 11, Keuterstraat Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Kandidaten met een passende medische urgentie hebben voorrang. Hiervoor dient een regionale urgentieverklaring aanwezig te zijn. Dit kan op de woonbon worden ingevuld. B

Inkomenseis: Bijzonderheden:

EPE, Schaepmanstraat 22, Vegtelarij

613398 benedenwoning per direct € 479,96 € 13,71 31,00 m² 2 ZuidWest 1999 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

hoekwoning op de begane grond; ruime woonkamer met open keuken; ruime badkamer (7 m²); oppervlakte slaapkamers 12 en 8 m ²; terras op het zuidwesten; de woning is rolstoelgeschikt

De woning is eigendom van Vitalis in Apeldoorn. Als u belangstelling heeft voor de woning, kunt u met de woonbon reageren bij Triada. De kandidaten worden hierna benaderd door Vitalis.

VAASSEN, Smutsstraat 39, Krugerstraat Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

D

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

613394 etagewoning zonder lift omstreeks 5 november 2013 € 319,53 € 19,73 16,00 m² 2 Geen tuin 1961 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar

hoekwoning op de 3 etage; geen lift aanwezig; gelegen op loopafstand van het dorp; oppervlakte slaapkamers 10 en 9 m²; individuele fietsenberging; balkon op het westen e

613393 etagewoning zonder lift omstreeks 14 oktober 2013 € 366,03 € 20,61 16,00 m² 2 Geen tuin 1961 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar

hoekwoning op de 3e etage, geen lift aanwezig; gelegen op loopafstand van het dorp; oppervlakte slaapkamers 10 en 9 m²; individuele fietsenberging; balkon op het westen

e

VAASSEN, Suikerbrink 29, Krugerstraat Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

VAASSEN, Suikerbrink 89, Krugerstraat Noord

613392 etagewoning met lift omstreeks 10 oktober 2013 € 481,70 € 37,98 21,00 m² 2 Geen tuin 1967 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

ruime hoekwoning op de 1 etage; gelegen aan de rand van Vaassen nabij het bos; sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte slaapkamers 17 en 13 m²; balkon op het westen; voorschot stookkosten € 88,- per maand

6133931 Maisonette per direct € 579,86 € 5,27 2 niet bekend 1 of meer personen; 23 jaar en ouder maximaal € 34.229 Ruime maisonnette met grote woonkamer en 2 slaapkamers op de tweede etage

F

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

HATTEM

Schipbeek 15

eengezinswoning

613351

15

165

WAPENVELD De Kade 43

eengezinswoning

6133410

14

181

HEERDE

’t Krijt 13

eengezinswoning

613347

14

92

EPE

Kuipersweg 22

benedenwoning

613353

4

688

VAASSEN

Potgieterstraat 68

benedenwoning

613322

9

90

VAASSEN

Jasmijnstraat 306

etagewoning met lift

613343

11

86

VAASSEN

De Oldehofstede 96

bovenwoning

613355

17

102

F

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 30 2

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Coniferenlaan 10

HATTEM, Berkenlaan 31

Te koop

Te koop

Ruime tussenwoning, gelegen in mooie wijk, tegenover een speeltuin. Besloten achtertuin op het oosten met achteringang en vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1957. De keuken, badkamer en het toilet zijn vernieuwd in 2003. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbel glas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel Intergas HRE (2012). Inhoud ca. 310 m³. Totale perceelgrootte ca. 150 m².

Begane grond

Entree/hal met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast met meterkast; dichte keuken (7 m ²) met keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (21 m ²) met openslaande deuren naar de achtertuin.

1e verdieping

overloop; 2 slaapkamers (13 en 10 m²); geheel betegelde badkamer (5 m²) met douche, wastafel en 2e toilet; washok (3 m²) met aansluiting voor de wasmachine.

2e verdieping

bereikbaar met vaste trap; overloop met opstelling c.v.-ketel en bergruimte; slaapkamer (14 m ²) voorzien van dakkapel.

VRAAGPRIJS:

€

171.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging

Reageren

Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Veltkamp

& Stam Makelarij in Hattem, telefoon (038) 444 71 11. U kunt ook een mail sturen naar

Ruime tussenwoning, rustig gelegen in een doodlopende straat aan een woonerf. Kleine tuin aan de voorzijde van de woning. Ruime, vrijwel geheel bestrate, achtertuin op het westen met achteringang. Vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1957. De keuken is vernieuwd in 2003 en de badkamer en het toilet in 2006. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbel glas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, type Vaillant-VHR, bouwjaar 2002. Inhoud ca. 285 m³. Totale perceelgrootte ca. 168 m².

Begane grond

info@veltkampenstam.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Entree/hal met trapopgang (5 m²); gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast met meterkast; dichte keuken (7 m ²) met net keukenblok in de kleurstelling gezeept eiken met aansluiting voor vaatwasser; woonkamer (21 m ²) met openslaande deuren naar de achtertuin.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

overloop; 2 slaapkamers (12 en 10 m ²), geheel betegelde badkamer (5 m²) met douche, wastafel en 2e toilet; geheel betegeld washok (3 m²) met wastafel en aansluiting voor de wasmachine.

1e verdieping

2e verdieping

VRAAGPRIJS:

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging

Reageren

Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Veltkamp

& Stam Makelarij in Hattem, telefoon (038) 444 71 11. U kunt ook een mail sturen naar

info@veltkampenstam.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

EPE, Enkweg 27

Te koop

Te koop

Begane grond

Hal / entree met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; meterkast; trapkast; dichte keuken (6 m²) met vaste kast en keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (25 m²).

1e verdieping

Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 12 en 6 m²) waarvan 2 met vaste kast; volledig betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine.

2e verdieping

Zolder (16 m²) bereikbaar via vlizotrap met cv-installatie en mechanische ventilatie box.

169.000 k.k.

Zolder bereikbaar met vaste trap; overloop; bergkast met opstelling c.v.-ketel; ruime slaapkamer (14 m ²) met dakkapel.

HEERDE, Eekwal 15

Hoekwoning met carport en vrijstaande stenen berging. De ruime en besloten achtertuin is op het zuiden gelegen. Oprit aan de zijkant van de woning. Het bouwjaar van de woning is 1966. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbel glas. De keuken, badkamer en het toilet zijn in 2006 vernieuwd. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel Vaillant VHR, bouwjaar 2002. Inhoud ca. 315 m ³. Totale perceelgrootte ca. 236 m ².

€

VRAAGPRIJS:

€

178.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging

Reageren

Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met de Noord

Veluwse Makelaardij in Heerde, telefoon (0578) 69 99 99. U kunt ook een mail sturen

naar veluwse@era.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Zeer nette tussenwoning met bijkeuken en aangebouwde stenen berging. De royale en goed onderhouden achtertuin is op het zuiden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1959. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, type Nefit HRC 23 VT, bouwjaar 2000. De badkamer en het toilet zijn in 2010 vernieuwd. Totale perceelgrootte ca. 195 m².

VRAAGPRIJS:

€

154.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging

Reageren

Begane grond

Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Schieven

1e verdieping

naar epe@schievenkeizer.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2e verdieping

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Hal / entree; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²); bijkeuken met wasmachine aansluiting; woonkamer (22 m²) met aansluiting voor een gashaard en deur naar de achtertuin. Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 5 m²), waarvan 2 voorzien van vaste kasten; de grote slaapkamer aan de achterzijde heeft toegang tot het balkon; gerenoveerde geheel betegelde badkamer (3 m ²) met douche, wastafel en 2 e toilet. Bergzolder, bereikbaar via een vlizotrap, met c.v.-opstelling.

Keizer Garantiemakelaars in Epe, telefoon (0578) 61 26 30. U kunt ook een mail sturen

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 32 1

Beleef Cittaslow Heerde! Cittaslow:

Heerde is 1 van de 5 gemeenten in Nederland die het keurmerk Cittaslow heeft. Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren.

Datum:

Zaterdag 28 september 13.30-17.00 uur

Activiteiten:

Cittaslow markt in de Dorpsstraat ʘ Promotiestand Cittaslow Heerde ʘ Stands van verenigingen, stichtingen, bedrijven en winkels uit de Gemeente Heerde Muziek/horecaplein op het Dorpsplein (Dorpsstraat) ʘ Band: Backsound

Cittaslow menu:

Op zaterdag 28 september kunt u bij deze 8 horecazaken terecht voor een Cittaslow dagmenu of drankje: ʘ Limburgia - Heerde ʘ Wilma Snackbar - Heerde ʘ Camping de IJsselhoeve - Veessen ʘ Puur! - Heerde ʘ IJsselzicht - Veessen ʘ Tapperij Teun - Wapenveld ʘ Meet & Eat - Heerde ʘ Restaurant de Hekserie - Wapenveld ʘ Grand café Groot Stokkert - Wapenveld


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 2 6

LOWENTHAL KERAMISCHE PANNENSET

DAMES BLAZER

DAMES JURK

Koekenpan Ø 20 cm, koekenpan Ø 24 cm met glazen deksel, koekenpan Ø 28 cm met glazen deksel. Geschikt voor gas, elektrisch, keramisch en inductie. Diverse kleuren

Diverse kleuren, maten S-XL

Diverse prints, korte mouw, maten S-XXL

MODETIP

8.99 LOTTO HEREN BOXERSHORT Diverse kleuren, maten S-XL

Per set

CORAL DELUXE FLEECE PLAID

19.95

Diverse uni kleuren of prints, 150x200 cm

1.99

4.99

BLACK & DECKER/ HELLO KITTY WERKBANK OF KEUKEN Incl. extra veel accessoires, ca. 60 cm hoog

HEERLIJK ZACHT!

5.95 PEDIGREE RODEO OF DENTASTIX Rodeo: 70 gr kauwsnacks Dentastix: medium 3 stuks

9.95

WD-40 MULTISPRAY

TAILLESLIP, HEUPSLIP OF BOXERSHORT

NAADLOZE COMFORTBEHA

Onmisbaar in elk huishouden, voor vele doeleinden te gebruiken

Naadloos, diverse kleuren, maten S-XL

Onzichtbaar onder kleding, diverse kleuren, maten S-XXL

M EGABUS 440 M L!

4 O KTO B E R ! D IE R E N DAG

0.49

2.99

1.69

1.99

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3 - PA G I N A 27

WEEKACTIE! VAN ZONDAG 22 T/M ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013

MARS CELEBRATIONS

SILAN WASVERZACHTER

HUGGIES BABYDOEKJES

200 gram

Fresh blue of Spring Feeling, 1 liter

Pure of soft skin, 64 doekjes

37 WASBEURTEN

1.59

0.69

PALMOLIVE DOUCHEGEL Keuze uit diverse varianten, 250 ml

1.69

0.92

SPEEL ONLINE DE ACTION GAME

EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN! KIJK OP WWW.ACTION.NL

REFLECTOR LED LAMP

ULTRA POWER LED LAMP

HOME & STYLING SFEERLICHT GIFTSET

20 JAAR JUBILEUM ACTION SHOPPER

GU10, 3 Watt, 190 lumen of MR16, 3 Watt, 190 lumen

E27, 6 Watt, 470 lumen, warm wit, gaat extra lang mee (25000 h)

2 sfeerlichten op houten tray, met sierstenen, afmeting 40x14x11 cm

Special edition, 46x46x17 cm

OP=OP!

2.99

3.99

3.98

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

0.20

=et en drukfouten voorbehouden $anbiedingen gelden van zo 22092013 tm za 2092013 in 1ederlandse ¿lialen

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 34

Nieuwe start met Blue DNA

Themabuffet in De Boskamp EPE- In woonzorgcentrum De Boskamp is een start gemaakt met de themabuffetten, dit keer in een geheel nieuwe setting. Op donderdag 3 oktober wordt er een Wild buffet georganiseerd. De kosten voor dit buffet bedragen 10 euro per persoon. Maandelijks wordt erbij Woonzorgcentrum De Bos-

kamp, Albert Schweitzerlaan 25 Epe een buffet georganiseerd voor 55- plussers uit Epe en omstreken. Voor meer informatie en opgave kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur contact opnemen met de receptie tel. 0578- 615522. U kunt zich opgeven tot maandag 30 september voor 10.00 uur.

Sonare project 2014 HEERDE- Gesteund door o.a. het Rabofonds Noord Veluwe hoopt kamerkoor Sonare op 29 maart een uitvoering te geven van de Coronation Anthems van G.F. Handel, begeleid door een barokorkest. Deze muziek vraagt een grotere koorbezetting en om die reden biedt Sonare de mogelijkheid aan erva-

EPE- Arjan Fidder heeft Clubb Jeans in Epe overgenomen en zet de zaak voort onder de naam Blue DNA. “De eigenaar had twee vestigingen, in Nunspeet en Epe. Gezien de huidige economische omstandigheden, wilde hij zich 100% op de werkvloer concentreren. Dat kon hij wel voor Nunspeet, maar niet voor Epe, reden om hier te sluiten. Ik ben toen direct bezig

gegaan om het over te nemen”, vertelt Arjan Fidder. Dat heeft uiteindelijk 5 maanden in beslag genomen, maar het is dan toch gelukt. Afgelopen vrijdag mocht Arjan het lint doorknippen bij de opening van zijn eigen zaak. Voor Arjan komt hiermee een droom uit. “Ik heb er ontzettend veel zin in!”, zegt hij enthousiast. Voor de klanten verandert er weinig: het

team is hetzelfde gebleven en ook de merken zijn vergelijkbaar. “We blijven gespecialiseerd in jeans met merken als G-Star, Diesel en Cast Iron. Wel komt de focus ook meer op de vrouw te liggen”, vertelt Arjan. Uiteraard blijven service, sfeer en beleving op het vertrouwde niveau. U vindt Blue DNA aan de Sternpassage 15 in Epe.

Ladiesday Oene groots opgezet

Op de foto de organisatie v.l.n.r.: Vera Kloezeman, Hermien Henny, Roelien de Graaf, Gerda Bosch en Ludwina Nijhof

OENE- Op zaterdag 28 september opent het Kulturhus in Oene haar deuren wagenwijd voor alle vrouwen uit de regio. Van 11.00 tot 16.00 uur wordt de eerste Oener Ladiesday gehouden, waarbij de toegang gratis is. Het belooft een veelzijdige dag te worden. In de beautyhoek zijn ondermeer

schoonheidsspecialistes, een visagiste, kapster, nagelstyliste en pedicure aanwezig. Styliste Sascha van Hummel (Stijlcheck) adviseert welke kleuren en stijl het best bij iemand passen. Bezoeksters mogen van haar bijvoorbeeld zelf een ‘probleemkledingstuk’ meebrengen. Que Belle en Sari verzorgen

een aantal modeshows. Ook aan praktische zaken is gedacht, getuige de stands van Jemako schoonmaakdoekjes, Tupperware, Goudbeek Emaille en niet te vergeten Garage Oene dat je in een handomdraai leert hoe je zelf een band vervangt. De creatieve vrouw kan haar hart ophalen bij demonstraties bloemschikken, quilten en ander handwerk. Naast de tassen, sieraden, zeepjes en andere hebbedingetjes wordt de inwendige vrouw niet vergeten. Chocolade van de banketbakker mag op deze Ladiesday niet ontbreken, net zo min als de lekkere broodjes van slagerij Ter Weele en de zelfgemaakte tapas en sangria van Bodega Allegria. Echt leuk wordt het natuurlijk als je samen met je vriendin verkleed op de foto gaat; Fantasietheater Kaleidoscoop stelt vele kostuums ter beschikking en HEfotografie maakt er een foto van. De vijfkoppige organisatie van dit Kulturhusevent gaat zelf min of meer met de billen bloot: wie hun gezamenlijke leeftijd raadt, wint een goed gevulde goody-bag met allerlei leuke hebbedingetjes.

Zingen onder de Peperbus ZWOLLE- Het predikantenechtpaar van Ark uit Wapenveld is er klaar voor. Pianist Wilco Veldkamp uit Heerde is er klaar voor. Oud-Heerdenaar Meindert de Jong is er klaar voor en begint hiermee aan zijn 55e seizoen als orga-

nist. Het regionale evenement Zingen onder de Peperbus gaat op zondag 29 september van start in de elfde editie met als thema: zijn dromen bedrog? Ooit begonnen in september 2003 en nog steeds onverminderd populair.

Mensen uit de wijde regio van de Veluwe bezoeken dit maandelijkse zangevenement in de OLV Basiliek aan de Ossenmarkt in Zwolle. Aanvang 16.30 uur. Er is ook een vernieuwde website www.zingenonderdepeperbus.nl.

Christine Kamp speelt op Meere-orgel EPE- Op donderdag 26 september wordt de serie Meereorgelconcerten in de Grote Kerk te Epe voortgezet door organiste Christine Kamp. Zij is een geliefd organiste die in het recente verleden al vaker concerten op het Meere-orgel heeft gegeven. Op haar programma staan, naast werken van Sweelinck en Buxtehude, ook werken van de wat recentere componisten Von Baussnern en Richter, beide levend in laatste helft 19e en eerste helft 20e eeuw, beide werken daterend uit de twintiger jaren. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is 7,50 euro. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Na afloop van het concert is er koffie/thee en frisdrank. De Grote Kerk ligt aan de Hoofdstraat in Epe, de ingang is aan de Beekstraat. Kijk voor het gehele programma op www.meereorgelepe.nl.

ren koorzangers om als projectlid mee te werken aan dit concert. Er is vooral behoefte aan tenoren en bassen, maar ook alten en sopranen zijn welkom. De (wekelijkse) repetities starten op 6 januari. Aanmelden (uiterlijk 28 september) en inlichtingen bij dirigent Daan Dekker: tel. 0578-692624.

SWO/E organiseert dansmiddag in Emst EMST-SWO/E Welzijn& Ondersteuning Epe organiseert, in het kader van oktober de dansmaand, een tweetal extra dansactiviteiten. Op vrijdag 4 oktober wordt er ’s middags een dansmiddag georganiseerd in de Hezebrink in Emst en op donderdag 17 oktober wordt er zitdansen georganiseerd in het wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen. De middag begint om 14.00 uur en is om 16.30 uur afgelopen.

Deelname aan de dansmiddag kost 4 euro inclusief een kopje koffie of thee en een hapje. De overige consumpties op die middag zijn voor eigen rekening. Alle senioren zijn van harte uitgenodigd om te komen dansen. Opgave voor de dansmiddag kan bij SWO/E tussen 8.30 en 12.30 uur, tel. 0578-620988. Binnenlopen tijdens deze uren op het kantoor aan de Stationsstraat 25 in Epe mag natuurlijk ook.

Workshop beeldende vorming HEERDE- Op 4, 5 en 6 oktober zijn er de Open-Atelierdagen. In het kader van hiervan heeft het Cultuurplein Noord Veluwe op 5 oktober een workshop dag beeldende vorming georganiseerd in de Hank aan de Elburgerweg 3 in Heerde. Op deze dag staan de docenten beeldende vorming voor u klaar. U bent van harte welkom om te komen portrettekenen, sieraden maken, mozaïek of kunt u komen vachtvilten. Voor wie op 5 oktober niet kan is er de mogelijkheid om op 12 oktober een workshop schilderen met een paletmes te doen. ‘’Op 5 oktober gaan we het gezellig maken’, zegt Annemiek Kuhne. Als hoofd beeldende vorming is zij al jaren verbonden aan het Cultuurplein. “De docenten die we gevraagd hebben de workshops tijdens de atelier dagen te geven hebben er veel zin in en hebben leuke plannen.” Op de website van het cultuurplein vindt u onder beeldend meer informatie. (www.cultuurpleinnoordveluwe.nl).


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 35 2

FIETSMARKT Gebruikte fietsen

!

50% korting geen inruil mogelijk!!

VRIJDAG 27 SEPTEMBER ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Op deze dagen gaan de gebruikte fietsen in onze nieuwe hal achter de zaak voor helft van de prijs weg. Ingang via de winkel.

Voorbeeld: Gebruikte fiets kost normaal 300,- ...........nu 150,-

Let op!

Deze aktie is alleen op vrijdag 27 september van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 28 september van 9.00 tot 17.00 uur Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

nu

elke maandag en woensdag

LANCERING SH’BAM! maandag 30 september om 20.00 uur kom kijken of doe mee! en maak kans op een WTSVXMIZISYXČX Achmea Health Center Epe W.G. van de Hulststraat 4 8162 XG Epe 0578 - 621666

achmeahealthcenters.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 36

Viering 110 jaar Martinus in Epe

NK ereklasse Libre in Hattem HATTEM- In de finalepartij in de zevende ronde van het NK ereklasse Libre in Hattem stonden Raymund Swertz en Henry Tilleman tegenover elkaar. Swertz was niet meer te achterhalen door Tilleman die tweede werd. Gertjan Veldhuizen bereikte de derde plaats in het toernooi. De vierde plaats in dit kampioenschap werd veroverd door de 17 jarige Sam van Etten uit

het Noordhollandse Schermerhorn. Demi Pattiruhu volgde op de vijfde plaats, direct gevolgd door René Tull op de zesde plaats. Op de zevende plaats eindigde Micha van Bochem en op de achtste plaats werd de rij gesloten met Guido Kauffeld. Voor de biljartclub DOSHattem was het de eerste ervaring met de organisatie van een NK voor de ereklasse.

Thomas van Leeuwen

EPE- Zondag vierden vele parochianen van de St. Martinuskerk in Epe het 110-jarig bestaan. Zowel tijdens de voorbeden als tijdens de preek klonk er hoop door over een voortzetting van deze geloofsgemeenschap. Hoe, waar en in welke vorm is nog volledig

onduidelijk, maar de saamhorigheid was voelbaar. De voorgangers uit het verleden, pastor Hofstede, pastor Peters en pastor Ottenschot gaven acte de presence. Helaas waren de leden van het huidige pastorale team bezet door de installatie van de nieuwe

Anita in gesprek met HEERDE/EPE- Radio 794 zendt iedere twee weken op de donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur het programma: ‘Anita in gesprek met…’ uit, gepresenteerd door Anita Mulder. Op donderdag 26 september ontvangt zij in de studio

de heer en mevrouw Jan en Jannie Bruil, gastheer en gastvrouw van de Grote Kerk in Epe. Radio 794 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – Glasvezelabonnees van KPN kunnen luisteren via digitaal kanaal 970 of via www.radio794.nl.

Exspecto’s nazomerconcert

pastoor van de parochie in Apeldoorn. Aansluitend aan de viering kon bij een kopje koffie met wat lekkers worden bijgepraat. Al met al een zeer geslaagde viering van het 110-jarig bestaan van de Martinus-geloofsgemeenschap in Epe.

chansons uit de 16e eeuw. De muzikale begeleiding op de piano wordt verzorgd door Jos Mulder die samen met dirigent Wolfried Kaper al 22 jaar aangesloten is bij Exspecto. Bijzonder is de muzikale medewerking van een ‘oude’ bekende van het koor; Willem Veldkamp. Willem was medeoprichter en de eerste dirigent van het, toen nog, jongerenkoor. Willem Veldkamp speelt op synthesizer. Bijzonder is ook het gastoptreden van tenor Reza Ranjazmay. Het Nazomerconcert vindt plaats in de Regenboogkerk te Epe en begint om 20.00 uur. De entree is 10 euro. Voor meer informatie of het bestellen van kaarten: info@ exspecto-epe.nl of 06- 50245805.

HATTEM- Afgelopen vrijdag is de presentatiegids van zwem- en poloclub Hatto-Heim, Z&PCHattoHeim (voorheen Z.V. HattoHeim) uitgereikt aan dhr. F. Bult, directeur van De Marke, en dhr. A. Borst, o.a. wethouder sport en recreatie. In de gids worden alle zwemsportonderdelen van Z&PC Hatto-Heim behandeld. Deze onderdelen zijn: Recreatief Jeugd, Recratief Ouderen, Zwemmen en Waterpolo. De gids zal komende week worden verspreid onder alle leden en sponsoren. Ook zullen exemplaren liggen op diverse plaatsten in Hattem o.a. M.F.C. de Marke. Wilt u meer informatie over de vereniging bezoek dan de website www.hattoheim.nl.

EPE- Er waren 12 personen aanwezig op de Mix-Avond (de club was in Duitsland) en gaf het volgende resultaat: 1e Jan Jansen 3 gewonnen + 24 punten; 2e Luc Eleveld 3 gewonnen + 23 punten; 3e Edwin Eleveld 2 gewonnen + 4 punten.

IST Keep Moving REGIO- De rijders van Inline Skating Team Keep Moving stonden afgelopen zaterdag aan de start van de finale wedstrijd. Marieke Kroes won de Stouwdamcompetitie, Andrea Hokse wist door winst de derde plaats in dit klassement veilig te stellen. Herrald werd 12de. Jaimy eindigde in het dagklassement 9de. Met een 6de plaats in het eindklassement kan hij terug kijken op een mooi leerzaam seizoen. Herrald eindigde dit jaar op een 11de plaats in het eindklassement.

Slagwerkers slaan handen ineen EPE- De muziekverenigingen in de gemeente Epe met een slagwerkgroep – de Koninklijke Harmonie Epe, Vriendschap Oene en Prins Bernhard uit Emst – hebben enige tijd geleden het plan opgevat om voor hun slagwerkers een studiemiddag te organiseren met als afsluiting ‘s avonds een gezamenlijk optreden. De Play-in zoals de studiemiddag is genoemd, wordt zaterdag 5 oktober in dorpshuis De Hezebrink aan de

Ds. van Rhijnstraat 69 in Emst gehouden. Het gezamenlijke concert zal ook in De Hezebrink worden gegeven en begint ‘s avonds om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bij dit optreden spelen de deelnemende verenigingen ieder apart en allemaal samen als één grote slagwerkgroep een aantal muziekstukken, waarbij diverse slagwerkinstrumenten worden gebruikt. De slagwerkgroep van gastheer Prins Bernhard staat onder

de Race of the Champions in Assen de laatste twee races voor het ONK 2013 verreden worden waarin de kampioen Dutch Moto3 bekend zal worden. Vooralsnog lijkt Van Leeuwen de beste papieren te hebben.

Sportuitslagen REGIO- De uitslagen van diverse sportclubs uit de regio. SV Vaassen - Markelo, 1-2. FC Zutphen- KCVO 2-1. VIOS- BAS 2-2. SV WisselWilp 3-4. HVV heren 1- Nuovo 4-0. HVV dames 1- Ormi 2-3.

Hattems muziekfeest in de Triangel

Overhandiging presentatiegids

Epétanque

EPE- Als u het koor Exspecto kent, dan verwacht u wellicht een concert met klassieke muziek. Laat u verrassen, want gaat u naar het Nazomerconcert van 5 oktober in de Regenboogkerk te Epe, dan hoort u een ander geluid. Het programma van het Nazomerconcert bestaat namelijk uit een variatie aan close harmoniemuziek. Speciaal voor het nazomerconcert heeft Exspecto haar repertoire uitgebreid met close harmonie-muziek. Voor u bekende popmuziek van Billy Joel en The Beatles steekt het koor in een ander jasje. Maar Exspecto gaat ook verder terug in de tijd. Zo kunt u tijdens het concert een traditioneel Schots lied verwachten en Franse

HEERDE- Dit weekend stond het circuit van Assen voor de tweede keer in het teken van het gerenommeerde British Superbike Kampioenschap. Voor de Britse en Nederlandse Moto3 rijders, samen goed voor een startveld van 40 deelnemers betekende dit een race waarin twee kampioenschappen centraal stonden. Thomas van Leeuwen, klassementsleider in het Dutch ONK Moto3, wist te finishen op plek 4. Tussenstand ONK Dutch Moto3: 1. Thomas#71 van Leeuwen 127 pnt; 2. Riccardo Brink 92; 3. Mike Brouwers 91. Op 12 en 13 oktober zullen tijdens

leiding van Jos van Elburg, Jan van Lienden verzorgt de repetities en de opleiding bij Vriendschap Oene en de malletband van de Koninklijke Hamonie Epe heeft John Jans als instructeur. De organisatoren van de Play-in verwachten, dat de studiemiddag een leuke uitdaging en leerzame ervaring voor de deelnemers zal zijn. Verder hoopt men dat het concert een aantal nieuwe leden en leerlingen zal opleveren.

HATTEM- Zaterdag 5 oktober zal in ‘de Triangel’ het jaarlijkse Hattems Muziekfeest plaats vinden. Ook deze keer is de organisatie in handen van Blaaskapel ‘de Kleikloeten’. Waar voorgaande jaren het muzikale feest voornamelijk bestond uit optredens van regionale blaaskapellen, is dit jaar de invulling gericht op een zo breed mogelijk publiek. Hoofdgasten zijn deze avond zijn de Egerländer-kapel ‘die Hattemer Musikanten’ o.l.v. Benny Eissens. Zij zullen het grootste gedeelte van deze avond de Egerländer en Böhmische muziek ten

gehore brengen, zowel instrumentaal als met zang. Na dit optreden zal Blaaskapel ‘Nu Even Niet’ uit Apeldoorn de overgang verzorgen naar een optreden van de bekende zanger en entertainer uit Heerde, Gerben Tijssen. Deze avond heeft een speciaal tintje omdat het dit jaar de 10e keer is dat het evenement wordt georganiseerd. Ook voor de tiende keer verzorgt Erik Mulder, met Mulders Music & Light, het geluid en de verlichting. De entree is gratis en de zaal is vanaf 19.00 uur geopend, de muzikale activiteiten vangen om 19.30 uur aan.

Spaanse temperaturen in Dorpszicht

OENE- De Spaanse Wijnproeverij en Tapas avond voor het goede doel afgelopen woensdag, een nieuw hospice voor de Noordoost Veluwe, was net zo warm als de Spaanse temperaturen kunnen zijn. Meer dan honderd bezoekers die het nieuwe hospice een warm hart toedragen, kwamen genieten van de biologische Spaanse wijnen van wijnimporteur en cateringbedrijf Bodega Alegria. Ook vulden de zaal van cafe/restaurant Dorpszicht

in Oene met de heerlijke geuren van tapasgerechten. Er was een loterij, waarbij twee vriendinnen een week Spanje wonnen. De opbrengst van de benefietavond was uiteindelijk 1.320 euro. Ruim boven de duizend euro, meer dan organisator Erna van Roekel gedacht had in te zamelen. Zij overhandigde het bedrag symbolisch met een cheque aan de penningmeester van Stichting Hospice Noordoost Veluwe, Gerard Migo.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA G I N N AA 37 2

â&#x20AC;&#x2DC;OCCASION CENTER MARSLANDEN IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OCCASIONS.â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;Auto Palace is altijd op zoek naar occasions. Bezoekt u Auto Palace en laat u uw auto taxeren. Dan krijgt u een royale inruilprijs voor uw auto, bij inruil op ĂŠĂŠn van onze occasions. En we doen er een LEUKE ATTENTIE bij als dank voor uw komst!â&#x20AC;&#x2122; Team Auto Palace info@autopalacegroep.nl

IONS S A C C O E C rhoud. A en, al het onde rk e AUTO PAL m e ll A . d a a Meer dan 400

occasions op v

ww w ww w.a .a auto utopa palac lace egr g oep gro ep. p.n .nl nll

Inruil

OCCASIONS HEERDE

welkom!

Brand-Bouwstof jaar

Inruil

OCCASIONS TE LEVEREN VIA HEERDE

welkom!

Op alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie

Op alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Merk/model

oorr

Km. stand

VOOR

Brand- Bouwstof jaar

Merk/model

AUTO PALACE OCCASIONS, BETEKENT:

Bo o vag g g a ra a ntt ie e Altijd 6 maanden garantie op al onze occasions vanaf â&#x201A;Ź 7.500,-.

Onderhoud Mogelijk op de Auto Palace vestiging bij u in de buurt.

Auto Palace Heerde Km. stand

VOOR

Stationsstraat 9-11, 8181 CW Heerde Tel: 088 - 003 55 35

B

2013

1.768

â&#x201A;Ź 9.995,-

Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo 135pk B

2010

61.000

â&#x201A;Ź 13.400,-

@autopalacegroep

Peugeot 107 Xs 1.0-12V 5D

B

2011

17.018

â&#x201A;Ź 7.950,-

Alfa Romeo Guilietta 1.4T 170pk

B

2011

44.000

â&#x201A;Ź 17.900,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 206 Forever 1.4 3-Drs

B

2008

89.675

â&#x201A;Ź 6.990 ,-

BMW 3-Serie SDN 123PK Navi

B

2009

82.000

â&#x201A;Ź 17.300,-

AUTO PALACE Groep

Peugeot 207Sw Style 1.4 Vti

B

2010

26.105

â&#x201A;Ź 12.950,-

Fiat 500 TwinAir 85PK Lounge

B

2011

21.000

â&#x201A;Ź 10.600,-

Peugeot 107 Urban Move

B

2010

24.247

â&#x201A;Ź 6.990 ,-

Peugeot 208Active 1.4Autom.

D

2013

16.154

â&#x201A;Ź 16.900,-

Peugeot 3008 Hybrid4 2.0Hdi

D

2012

29.153

â&#x201A;Ź 33.450,-

B

2008

101.259

â&#x201A;Ź 9.750,-

Peugeot 207Sw 1.6 PremiĂŠre Nav B

2010

65.866

â&#x201A;Ź 13.450,-

Peugeot 308 Xs 1.6 Vti16v 5-Drs

Peugeot 207Sw Sport1.6 Vti

B

2011

Peugeot 207 CC 150PK FelineÂ

36.807

â&#x201A;Ź 15.450,-

Bouw- Km. Audi A5 Sportback 1.8T Brand-

Xenon qNavi qAutomaat Chevrolet 1.2 Lt model qNieuw Spark

stof

jaar

stand

VOOR

B

2010

34.000

â&#x201A;Ź 8.900,-

Chevrolet Sprak 1.2 Ltz | |

B

2011

25.000

â&#x201A;Ź 9.900,-

Chevrolet Aveo 1.2 5-Drs Ls

B

2008

81.000

â&#x201A;Ź 6.900,-

B

2013

900

â&#x201A;Ź 13.400,-

Fiat Punto EVO 5-drs Airco

B

2011

38.000

â&#x201A;Ź 9.600,-

Fiat Bravo 1.4T SPORT 150pk

B

2009

72.000

â&#x201A;Ź 11.400,-

Benzine

2012

41.000 KM

â&#x201A;Ź 37.777,Lancia Ypsilon 1.2 Gold

ALLE OCCASIONS OP www.autopalacegroep.nl

AUTO PALACE IS GEVESTIGD IN Dalfsen | Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen | Kampen/IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

Auto Palace sinds 1950 | 13 vestigingen | Altijd dichtbij!

Lexus CT200 Hybrid Leer

B

2012

69.000

â&#x201A;Ź 25.800,-

Benzine | 2008 | 50.011 KM

Mitsubishi Colt CZ3 1.5 QS

B

2007

82.000

â&#x201A;Ź 6.800,-

VESTIGINGSADRESSEN

â&#x201A;Ź 12.800,-

Suzuki SX4 1.6 Exclusive

B

2007

95.000

â&#x201A;Ź 7.900,-

zie ww.autopalacegroep.nl

VW Touran 1.4 Tsi 140pk High-L

B

2012

98.000

â&#x201A;Ź 14.400,-

Stomerij KLEDINGREPARATIE s3NELLEAFHANDELING s6RIENDELIJKEPRIJZEN s/OKVOORLEERENSUĂ&#x2019;DE

s+WALITEITGEGARANDEERD s! LLESBESPREEKBAAR OOKVOOREIGENONTWERP

Openingstijden:-AANDAGns$INSDAGTMVRIJDAGns:ATERDAGn

Hoofdstraat 129 t 8162 AE EPE t Tel.: 0578 - 613268

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

Van uw nieuwe of gebruikte auto op de door u gewenste Auto Palace vestiging.

CONTACT

Peugeot 107Access Pack Airco

Merk/model

Aff le e ve e ring


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 38

Nationale Burendag in Heerde

Cursussen Engels en Spaans HATTEM- Eind september gaan de talencursussen bij Stichting Welzijn Hattem van start. Vanaf maandag 30 september van 9.30 tot 11.30 uur, verzorgt Rinske Ebbers de cursus Engels Conversatie. Een ontmoetingspunt voor mensen die een redelijke kennis van de Engelse taal hebben en dit actief willen onderhouden. Op woensdag 2 oktober, van 19.30

tot 21.30 uur, geeft Pilar Pampin Benito de cursus Spaans. In deze cursus is veel aandacht voor de spreekvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. De cursussen worden geboden in de Marke en bestaan uit 26 lessen. De kosten zijn 247 euro exclusief lesmateriaal. Voor vragen en aanmelden tel. 038-4432881 of mail naar info@swhattem.nl.

Gezellig samen eten HATTEM- Op dinsdag 8 oktober organiseert Stichting Welzijn Hattem voor de 2e keer dit seizoen het Samen Eten in de Doelen, in het Hof van Blom. Er vinden telkens om de 2 weken maaltijdbijeenkomsten plaats vanaf 12.30 uur. Om en om vindt de bijeenkomst plaats op een dinsdag

of woensdag. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 2 oktober. De kosten voor een maaltijd zijn 6,40 euro, te voldoen bij binnenkomst. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom bij het Samen Eten. Opgeven kan via tel. 038-4432881/4446296 of mail naar info@swhattem.nl.

Acrobatische Gymnastiek Hattem HEERDE- Bij de Godefriduslaan 33 in Heerde was zaterdag de buurt aan de slag om het speeltuintje achter hun huis op te knappen tijdens Nationale Burendag. Initiatiefnemer Frank de Jong vond dat er iets moest gebeuren en hij

trommelde zijn buren op. Dus met zijn twaalven waren ze zaterdag in de weer met het schilderen en schoonmaken van de speeltoestellen. Van die toestellen wordt veel gebruik gemaakt want in twee rijtjes met woningen wonen maar

David Griffin ontvangt boek

VAASSEN- Op 28 september 1943 stortte een Engelse Halifax neer in buurtschap de Oosterhof in Vaassen (tegenwoordig Laan van Fasna). Zes van de zeven jonge bemanningsleden waren op slag dood. Eén overleefde de crash: Sergeant David A.J. Griffin. Zeventig jaar later is David Griffin nog steeds in leven. Hij woont in Australië en heeft daar van Gerrit Kamphuis en Silvie Kamphuis zijn eigen, door hen gereconstrueerde avontuur, op schrift ontvangen. In oktober 2012 verscheen het boek ‘Gevallen Helden’, waarin alle vliegtuigcrashes in de Gemeente Epe tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebreid zijn beschreven. In 2013 heeft Silvie het boek vertaald naar het Engels. Het hoofdstuk

‘Until the Bitter End’ over de fatale crash van de Halifax van David Griffin heeft ze laten drukken en opgestuurd naar David Griffin. Per post heeft David Griffin zijn reactie naar Gerrit en Silvie teruggestuurd: “Ik heb enorm van het boek genoten en het verhaal is goed opgeschreven. De beschrijving van de gebeurtenissen op die vroege morgen van 28 september 1943 was zeer accuraat. Deze waren heel aangrijpend voor me en mogen ook nooit worden vergeten. Bedankt dat jullie mij een exemplaar van het boek hebben gestuurd.” David was graag nog naar Nederland gekomen voor de herdenking van Broken Wings op 26 september, maar met zijn 93 jaar laat zijn gezondheid dat helaas niet meer toe.

liefst 25 kinderen. “Volgend jaar willen we subsidie vragen bij het Oranjefonds zodat we rubberen tegels onder de schommel kunnen leggen.” Dit jaar was er al wel vast een pakket van de sponsor van de Burendag.

Familiedag REGIO- Zondag 29 september is er een familiedag voor allen die zich betrokken voelen bij de Franciscus en Clara parochie. Deze dag wordt steeds op een andere locatie binnen de parochie gehouden en dit jaar is dat de Antonius Abtkerk in Loenen. Thema van deze dag is: God is echt niet dood. Om 11.00 uur starten ze met een gebedsviering in deze kerk. Aansluitend is er een lunch in het parochiehuis. Om ongeveer 12.30 u. zal er onder leiding van Sjef Wiggers, psychosociaal therapeut, een uitwisseling in groepjes plaatsvinden. Voor de kinderen organiseert de scoutinggroep een leuke activiteit.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Douma - Abels 0-2; Van der Most - Roggeband 0-2; Tessemaker - Koetsier 0-2; Oegema - Bastiaannet 1,50,5; Van de Maarel - Van Gelderen 2-0; Overbeek - Snijder 2-0; Nijhof – Schutte 0,5-1,5. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom geheel vrijblijvend een partij meespelen op de schaaklocatie in de ‘De Rhijnsberg’ te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.

Dress Red day REGIO- Dress red day, is door de Hartstichting in het leven geroepen om meer aandacht te geven aan vrouw specifiek onderzoek naar hart-en vaatziekten. Dit jaar op 29 september, doe je mee door in het rood gekleed te gaan en je betrokkenheid te laten zien. Elk jaar overlijden er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten is bij vrouwen doodsoorzaak nr. 1. Tot op heden is onderzoek vooral bij mannen gedaan. Maar mannen en vrouwen verschillen nou eenmaal behoorlijk, denk maar eens aan de maandelijkse hormoonveranderingen. Vaak worden de klachten, die zich anders voor kunnen doen

dan bij mannen, niet onderkend. Druk op de borst, misselijkheid en uitstralende pijn kan, maar vaker zijn het ongebruikelijke (extreme) vermoeidheid, kortademigheid, eetlustverlies en duizeligheid of hartkloppingen. Vrouwen zoeken er snel een reden voor; te druk, veel stress en dat kan verwarrend zijn. Dit maakt het soms moeilijk voor zorgverleners (huisartsen) om in de klachten een hartinfarct te herkennen, zeker bij een telefonisch consult. De overgang zorgt voor een behoorlijke daling in de hoeveelheid oestrogenen, daarmee valt een beschermende werking weg en dat kan er voor zorgen dat de bloeddruk en het cholesterol

gaat stijgen. Dit kan op termijn hart- en vaatziekten geven. “Met enige regelmaat het cholesterol en de bloeddruk laten controleren kan vroegtijdige veranderingen aan het licht brengen en veel ellende voorkomen”, aldus Machteld Kaempfer van Care for Women. Onderzoek is nodig om de kennis te vergroten op het gebied van de oorzaak, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen. De Hartstichting wil allerlei onderzoeken gaan financieren. Doe jij ook mee met de “dress red day”? Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl/dressredday_2013 en www.vrouwhormonaal.nl.

HATTEM- Vrijdag 20 september was de officiële presentatie van de 15 teams van Acrobatische Gymnastiek Hattem. Acrobatische Gymnastiek Hattem bestaat uit de voormalige acrogymnastiekgroepen van Gymnastiek Vereniging Hattem en sportvereniging P.R.O. Hattem. Voor de zomervakantie zijn de jongens en meisjes begonnen met samen trainen. Na de vakantie zijn de trainingen in de nieuwe vorm van start gegaan, wat betekent dat er nu op maandag, woensdag en vrijdag getraind kan worden. Inmiddels zijn alle teams gevormd en nu officieel gepresenteerd aan ouders, het bestuur

van beide verenigingen en andere belangstellenden. Acrobatische Gymnastiek Hattem hoopt op een succesvol seizoen. Blijf op de hoogte van de vorderingen via de facebookpagina www.facebook. com/acrobatischegymnastiekhattem.

Bingo VAASSEN- De ontspanningscommissie van Vios houdt een bingo avond. Deze wordt gehouden op donderdag 26 september in het clubgebouw aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. Aanvang: 19.15 uur.

Culturele proeverij bij Dennenheuvel

EPE- Het honderdjarig bestaan van Dennenheuvel wordt al het hele jaar gevierd. Op zondag 29 september staat de Culturele proeverij in samenwerking met Cultuurplein Noord Veluwe op de agenda. Tussen 13.00 en 17.00 is er een bijzondere culinaire maar ook muzikale proeverij. Vanuit het Cultuurplein komen ze met een heel pakket aan smakelijke presentaties met muziek en dans. Ook worden er enkele kunstwerken tentoon gesteld. Terwijl u geniet van een hapje of een drankje kunt u kijken naar optredens van leerlingen en docenten. U wordt ontvangen met een act van de Streetdance kids. Ook zullen leerlingen van de circusklas hun kunsten laten zien in een mix van

ballet en acrobatiek. Tussen 14.00 en 15.00 is er muziek. Pianoleerlingen van Herman Riphagen verzorgen optredens. Van 16.00 tot 17.00 uur kunt u achterover leunen met een easy jazz trio bestaande uit docenten van het Cultuurplein. Wilt u meer weten over cartoon tekenen: u ziet u deze middag de docent aan het werk. De entree is vrij. “Proef Dennenheuvel” is een culinaire beleving. Tijdens deze dagen presenteert Dennenheuvel een kleine menukaart met een proeverij van de à la carte kaart. Wijnen maken het geheel compleet. Prijs per gerecht 7,50 euro. Maar natuurlijk ook eigen gemaakte taarten mogen niet ontbreken. Dennenheuvel vindt u aan de Heerderweg 27 te Epe.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 39 2


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 40

Blaaskapellenfestival Epe

Koopjesloop bij de rode beer HEERDE- De zomerperiode is bijna voorbij en dus maakt de Rode Beer in Heerde zich klaar voor het najaar. “Daarom ruimen we op bij de rode beer! Woensdag 2 oktober organiseren we “de rode beer, koopjesloop”. Eén dag 50% korting op alle artikelen uit de winkel.” De winkel is op woensdag 2 oktober speciaal voor de koopjesloop geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Tijdens de koopjesloop kunt u geen goederen inbrengen in verband met de verwachte drukte. “Na de koopjesloop zijn we de rest van de week gesloten zodat we de winkel kunnen opruimen, schoon-

maken en opnieuw kunnen inrichten met mooie spulletjes die staan te wachten in onze opslag. In deze week worden er ook geen goederen opgehaald en kunt u geen spullen inbrengen. Woensdag 9 oktober bent u vanaf 13.30 uur weer van harte welkom in onze vernieuwde winkel en staat de koffie klaar.” Samen met u zet de Rode Beer zich in om een vakantiehuis te realiseren in Heerde voor mensen met een handicap. Meer weten? Kijk dan op www.derodebeer.nl. U vindt de winkel aan de Veldweg 6 in Heerde tegenover de voetbalvelden van v.v. Heerde.

Langste eettafel in Bloemfontein

EPE- Zaterdag werd in Epe het Blaaskapellenfestival gehouden. Zes kapellen brachten hun Egerlander en Bomische blaasmuziek ten gehore. De deelnemende kapelen

waren de Snippenfangers uit het Friesche Bakhuizen, Loarns Plezeer uit Laren, de Original Liemers Muzikanten uit Zevenaar, de Hattemer Muzikanten uit Hattem, de

Grosmeiers uit Markelo en de Eper Bloaskapel zelf. De organisatie van dit festival was een samenwerking van de Eper Bloaskapel met de Ondernemersvereniging Epe.

Zaalvoetbal ABC Hekwerk HEERDE- Het eerste team van zaalvoetbalvereniging ABC- Hekwerk speelt voor het eerst in hun bestaan topklasse van de KNVB oost landelijk. De eerste wedstrijd werd met af en toe hoogstandjes zaalvoetbal gewonnen met 8-5 van ZVZ uit Zieuwert. Vorige week

moest men twee wedstrijden binnen 4 dagen spelen. Uit tegen HAC werd verloren met 7-5. Vorige week werd thuis gespeeld tegen het sterke Anatolia uit Lelystad en verloren met 3-6. Ondanks deze twee nederlagen is er geen paniek bij coach Paulus en spelers. Het

doel is duidelijk voor dit seizoen: minimaal klassebehoud en als het meezit een periode pakken. Vrijdag 27 september wordt gespeeld tegen Ruurlo 1, aanvang: 21.45 uur te Ruurlo en maandag 30 september thuis in de Faberhal tegen Robur Et Velocitas 1, aanvang: 20.30 uur.

VAASSEN- Op woensdag 2 oktober wordt landelijk “de langste eettafel van Nederland” georganiseerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Drie organisaties uit Epe; Stichting Present, Koppel en het wijksteunpunt Bloemfontein hebben de handen ineen geslagen en organiseren op deze dag ook een eettafel in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Het idee van De Langste Eettafel van Nederland sluit aan bij het thema van de Week tegen Eenzaamheid: 'Kom Erbij en eet mee'. In het wijksteunpunt Bloemfontein kunnen maximaal

40 personen aan tafel voor een buffet. De kosten voor deelname aan het buffet bedragen 5 euro per persoon inclusief uw drankjes. Mocht u geen vervoer hebben om naar Bloemfontein toe te komen dan willen vrijwilligers van Stichting Present u van huis halen en terugbrengen. U dient dit dan wel bij de aanmelding aan te geven. Het buffet op woensdag 2 oktober begint om 17.00 uur. Aanmelden kan bij het wijksteunpunt Bloemfontein, tel. 0578-617118 of via SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe, tel. 0578-620988. Kijk ook op www. swo-epe.nl.

Afscheid van de Wereldwinkel Epe

Ouderenzorg in Epe, nu en in de toekomst EPE- De Werkgroep Maatschappelijke Activiteiten van de Raad van Kerken Epe organiseert i.s.m. met de ouderenbonden PCOB en KBO een informatieavond met als titel “Ouderenzorg in Epe, nu en in de toekomst”, een bezinning op ontwikkelingen in de ouderenzorg in het algemeen en in Epe. Henk Beltman van Zorgbelang Gelderland zal een inleiding geven over de ontwikkelingen

op het gebied van de ouderenzorg. Trudy Jansen van Zorgbelang Gelderland zal ingaan op de praktische invulling van deze ontwikkelingen. Wethouder Jan Berkhoff (o.m. ouderenbeleid en Wmo) van de gemeente Epe zal ingaan op het ouderenbeleid van de gemeente Epe. In een forumgesprek wordt vervolgens verder ingegaan op het onderwerp. Hieraan zullen naast Henk Beltman en Jan

Berkhoff, een vertegenwoordiger van de SWO/E en vertegenwoordigers van de Thuiszorginstellingen Buurtzorg en Verian deelnemen. De zaal krijgt volop de gelegenheid vragen te stellen aan de forumleden. De bijeenkomst vindt plaats op 1 oktober (de dag van de ouderen) in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 12, Epe. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

programma stonden. Uitslagen: Freek Jongerman- Gerrit Willem Olthuis 2-0; Rienk van MarleHenk van Renselaar 2-0; Maikel van den Esker- Paul Borreman 1-1; Freek Jongerman- Ger-

rit Willem Olthuis 2-0; Marcel Zandbergen- Gerrit Jan Frelink 1-1; Dirk van Doesburg- Jaap Stegeman 0-2; Karin OlthuisAlbert Lusink 0-2; Gerrit Jan Beekhof- Henk Buter 2-0.

Damuitslagen WAPENVELD- Tijdens de tweede ronde van de onderlinge competitie van damclub Eye-T Webdesign/OG Wapenveld waren veel spelers verhinderd, waardoor er slechts 7 partijen op het

Hattemse basisscholen helpen gehandicapten in Wit-Rusland HATTEM- Alle kinderen van de ’Van Heemstraschool’ en ’De Zaaier’ gaan binnenkort op pad om geld binnen te halen voor de Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem (zie www.sttgh. nl). Het werkterrein van deze Hattemse Stichting ligt centraal in het zuiden van Wit-Rusland, pal tegen de Oekraïense grens in de dorpen Terebeshov en Resitsia, slechts 1700 km vanaf Nederland. Behalve in grote armoede, leven de mensen daar ook nog steeds met gevolgen van de Tsjernobyl-ramp. De stichting heeft als doel gehandicapte mensen en hun families te helpen en te bemoedigen. Dit doen zij al 13 jaar o.a. door elk jaar hen te bezoeken, aanpassingen aan woningen te realiseren, financiële ondersteuning te geven aan deze gezinnen en het transporteren van goederen: 2e hands rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, kleding, voedselpakketten, pampers, schoolmeubelen enz. De bodem van de kas van de Stichting komt

EPE- In de winkelvergadering van september heeft bestuursvoorzitter Paul Postma van de Wereldwinkel Epe met een woord van dank en bloemen afscheid genomen van Dicky van der Baan. Dicky heeft haar werk voor de Wereldwinkel Epe beëindigd in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Ze heeft ruim 20 jaar in de Wereldwinkel Epe gewerkt als één van de ruim 20 vrijwilligsters die de winkel runnen. De voorzitter memoreerde de belangrijke rol die ze heeft gespeeld in de door de landelijke vereniging van Wereldwinkels ingezette professionalisering. Samen met de collega’s heeft ze de Wereldwinkel Epe draaiende

gehouden en gestuurd tot hoe deze op dit moment is. In de periode dat ze werkzaam was voor de Wereldwinkel Epe heeft ze twee verhuizingen meegemaakt en heeft ze zich naast de winkeldiensten bezig gehouden met de inkopen. De laatste jaren was ze voorzitter van de winkelvergaderingen. Marianne Heij neemt deze functie van haar over. Bij haar afscheid stond Dicky zelf stil bij de plezierige contacten met de collega’s en specifiek bij de werving en begeleiding van nieuwe medewerkers. De Wereldwinkel Epe bevindt zich aan de Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-628982. Dit is het pand waarin ook de VVV gevestigd is.

Infomix HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 24 september kunt u vanaf 19.00 uur weer luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen zijn: expositie fotograaf Erwin Stok; interview fotografen Benno Wonink en Martin Hogeboom; sloop winkelcentrum de Marktwand in Epe, de Cittaslow-markt in Heerde, muzikale pareltjes van Patricia van der

momenteel in zicht, ook al omdat in november weer een goederentransport zal plaatsvinden. Daarnaast heeft de stichting al 2 dagopvanghuizen gerealiseerd voor jonge gehandicapten kinderen; een unicum in het laatste Europese communistische land. Nu is er behoefte aan een 3e huis voor de wat oudere gehandicapte kinderen. Hiervoor is 3000 euro

nodig. Kinderen uit Hattem willen hun steentje bijdragen voor deze kinderen in Wit-Rusland. Zij willen door het verkopen van rookworsten en gehaktballen geld inzamelen. Wilt u als school of vereniging ook meedoen of bestellen? Neem dan contact op met Rien Mulder of Jet Zieleman, tel. 06- 13251151. U kunt dan een kant- en klare blauwdruk krijgen.

Veen; kennismaking met de nieuwe directeur van Viattence, Laurent de Vries; nieuw programma op Radio 794, Glory of Gospel met Marco van Doorn; column Anita van den Berg. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – Glasvezelabonnees van KPN kunnen luisteren via digitaal kanaal 970 of via www.radio794.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 421

OOGMEETWEKEN BIJ ZEILSTRA OPTICIENS

Uw oogcorrectie wordt nauwkeurig bepaald.

Uw oogdruk wordt gemeten.

Uw gezichtsscherpte wordt vastgesteld.

U krijgt vakkundig advies.

Uw eventuele oude bril wordt hiermee vergeleken.

Al het bovenstaande is vrijblijvend en gratis.

Uw oude bril wordt gereinigd.

Dagen korter, lezen lastiger?????? Met een gewone leesbril kunt u op ongeveer 40 cm. goed zien. Maar misschien wilt u wel verder weg kunnen kijken. Bijvoorbeeld achter de computer, tijdens het bespelen van een instrument, bij het koken of kaarten. Wij hebben hier een mogelijkheid voor: COMPUTERGLAZEN! Dit is een dynamisch leesglas met een verlengde leesafstand, waardoor het mogelijk is tot wel ongeveer 1,5 meter goed te kunnen zien. Als u hier interesse voor heeft nodigen wij u graag uit bij ons in de winkel om u persoonlijk over de mogelijkheden te vertellen. Met vriendelijke groeten, ZEILSTRA OPTICIENS.

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 A L Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 42

Opening de Koekoek

Gymnasten naar Districtselectie VAASSEN- Afgelopen weekend hebben Isa van Deelen, 8 jaar, uit Vaassen en Lieke Wassink, 9 jaar, uit Apeldoorn deel genomen aan de instroomtest in Nijmegen. Tijdens deze test moesten de turnsters laten zien hoe lenig en sterk ze zijn en welk basis turnvaardigheden zij al beheersen. Isa heeft uitermate hoog gescoord op lenigheid en turnvaardigheden.Lieke scoorde hoog op

lenigheid en kracht, twee vereisten binnen het turnen. Beide turnsters van GV AGIOS Vaassen zijn middels de instroomtest geselecteerd voor de districtselectie Nederland Oost en mogen nu met een geselecteerd aantal turnsters onder begeleiding van topsporttrainsters en hun eigen trainster een aantal keren in topturncentrum Nijmegen trainen.

PvdA in gesprek

VAASSEN- Vrijdagavond vond de officiële opening plaats van de Koekoek in Vaassen met de opvoering van een speciale musical: ‘Dromen over een nieuwe Koekoek met Alice’. De musical is speciaal voor de Koekoek ontwikkeld en de betrokkenen waren allemaal af-

komstig uit de regio Vaassen. Henk den Hartog, bestuurslid van de Koekoek, had de eer de openingshandeling te verrichten. Hij mocht het ei symbolisch openen, waardoor het vernieuwde koekoeksjong geboren werd. Ook op zaterdag waren de twee voorstellingen een succes.

Aansluitend is een openingsweek van start gegaan. Deze duurt tot en met 27 september en staat bol van de sportieve activiteiten. Daarbij valt te denken aan clinics, demo’s, open trainingen en bijzondere wedstrijden, maar ook lezingen en interactieve workshops.

Kaarten maken in Bloemfontein

Dammen

VAASSEN- Op woensdag 2 oktober organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein van 14.00 tot 16.00 uur het kaarten maken in de ontmoetingsruimte van Bloemfontein in Vaassen. Dit is bedoeld voor de bewoners van Bloemfontein, maar ook voor iedereen die woonachtig is in de omgeving van het wijksteunpunt. Het kaarten maken is onder leiding van mevrouw Dinie

HEERDE- Maandag speelde damclub Hoorn/O. G. Oene de eerste clubcompetitiewedstrijden van het seizoen 2013 – 2014. De uitslagen: G. A. Groothedde – B. Koetsier 1 – 1, A. Harms – H. van Ommen 1 – 1, J. van Ommen – L. G. Brummelkamp 0 – 2, T. Bijsterbosch – W. Muller 0 – 2, H. B. Sanders – T. van de Mars 0 – 2, M. van Lohuizen – W. Bosch 1 – 1, H. Boeve – T. Tellegen 0 – 2, T. de Weerd – K. Fiks 0 – 2. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen op ieder gewenst moment in de competitie instappen, zij worden dan ingeschoven in het midden van de ranglijst met hetzelfde aantal punten als degene die er direct boven staat. U bent welkom elke maandagavond in het clublokaal van P.V. Juliana aan de Zuppeldseweg 2a vanaf 20.00 uur.

Visser. Materiaal voor het maken van kaarten is aanwezig. Deelname kost 2,50 euro inclusief uw kopje koffie of thee. De ontmoetingsruimte van Bloemfontein zit aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra, telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op tel. 0578-620988.

Tinnetoernooi HATTEM- Het Tinnetoernooi, dat dit jaar gesponsord werd door Electronic Power Control (EPC), is weer prima verlopen. Uitslag: 1. Louis

Steringa; 2. Albert Potkamp; 3. Ton Visser; 4. Dini Boomstra; 5. Martin Willemsen. Uitslagen en foto’s staan op www.hattempetanque.nl.

Stepslessen van Pegasus begonnen

Lotgenotencontact

HEERDE– Op de maandag- en donderdagavond organiseert gymnastiekvereniging Pegasus stepslessen. Deze lessen, gegeven door Trudy, zijn voor iedereen die aan haar conditie wil werken. Dit gebeurt iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur en iedere donderdag van 18.30 tot 19.30 uur in de gymzaal aan de Roggeweg in Heerde. Naast de stepslessen geeft Trudy ook nog low-impact lessen bij Pegasus. Deze lessen

bestaan uit warming-up spierversterkende oefeningen, met veel aandacht voor de buikspieren. De low-impact lessen worden gegeven op de maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur, woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur, woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Ook de lowimpact lessen worden gegeven aan de Roggeweg.

Léon Mak derde bij NK Meerkamp HEERDE- Dit weekend organiseerde Groningen Atletiek de landelijke meerkampfinales voor C- en D-junioren op het Atletiekcentrum aan de Mulock Houwerlaan in het Stadspark. Voor deze finales werden per categorie de beste 18 atleten over het baanseizoen 2013 toegelaten. Léon Mak stond voor deze finales op de 4e plek wat betreft puntentotaal.

Na dag 1 stond Léon 5e in het klassement met 1632 punten. Op dag 2 stond hij na de onderdelen 80 meter horden en hoogspringen op een derde plek. Het onderdeel kogelstoten ging de mist in, het podium leek heel ver weg. De 1000 meter moest dus de beslissing brengen. Met 3.12.84 heroverde hij z’n derde plaats. Derde dus bij de nationale meerkampfinale D-Junioren 2013.

EPE - Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: het Lotgenotencontact. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe. In informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van De Kruimelschaar aanwezig. De eerstvolgende keer is op maandag 30 september, van 16.00-17.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Octopus WAPENVELD- Op zaterdag 21 september was de start van de Gelderse zwemcompetitie. Octopus is in deze competitie ingedeeld bij de 5 beste verenigingen uit Gelderland en Flevoland. In Barneveld kwamen de ploegen samen en mocht Octopus het opnemen tegen AquaNovio’94 uit Nijmegen, De Houtrib uit Lelystad, DWK uit Barneveld en ESCA uit Arnhem. Dit resulteerde in een 4e plaats in de verenigingsranglijst. Voor individuele uitslagen kunt u kijken op www.zvoctopus.com. De volgende ontmoeting in de Gelderse Competitie is op 26 oktober in het Berghuizerbad.

REGIO- Afgelopen zaterdag ging de PvdA van afdelingen Epe, Heerde en Hattem de straat op om te horen waar de grootste zorgen liggen. Om 10.15 uur werd in Epe gestart. Vervolgens werden Heerde en Hat-

tem aangedaan. De PvdA-ers gingen met mensen in gesprek. Naast aanmoedigingen werden ook grote zorgen geuit. “De PvdA deelt de gehoorde zorgen, ook al zijn oplossingen erg lastig”, laat de partij weten.

Jaarvergadering Lokale Huurdersraad Heerde HEERDE- De voorzitter van de Lokale Huurdersraad Heerde Cees van Solt kon dinsdag 17 september bij de aanvang van de jaarvergadering ruim 20 huurders verwelkomen in de Rhijnsberg in Heerde. Hij gaf in een kort overzicht weer waarom het een paar jaar heeft geduurd voor er weer een vergadering is gehouden. De aanwezigen wordt gevraagd om eens na te denken over een bestuursfunctie binnen de LhrHeerde omdat er op dit moment maar 4 bestuursleden zijn. Wapenveld is met 1 persoon ondervertegenwoordigd en Veessen heeft helemaal geen persoon voor inbreng in het bestuur. Naast voorzitter Cees van Solt is Cor Rorije verantwoordelijk voor het secreta-

riaat en penningmeesterschap. Jannie Houtjes en Henk Jans (enige Wapenvelder) vertegenwoordigen de LhrHeerde in de WMO-raad. Frits Martens van Triada gaf uitleg over de verschillende soorten onderhoud en de tijdvakken waarin het wordt uitgevoerd. De vragenronde leverde diverse vragen op die worden doorgestuurd naar Triada. Er werd gesproken over een weblog, nieuwsbrief en Faceboek als alternatieven voor andere contactmogelijkheden. Daar gaat het bestuur van de LhrHeerde mee aan de slag. De vraag of de tuinkeuring weer opgetuigd moet worden leverde gemengde reacties op. Triada is juist blij met een dergelijk initiatief.

Glasexpositie geopend

EPE- Zaterdag 21 september heeft oud-burgemeester De Loor de tentoonstelling ‘Landleven beleven in glas’ in het bijzijn van genodigden en deelnemende kunstenaars geopend. De Loor memoreerde de historie van glasgalerie De Aventurijn. Hij feliciteerde Margriet Pleiter met dit tweede lustrum en hij gaf aan dat het haar gelukt was, soms tegen de verwachting in, bijzondere kunstenaars en hoogwaardige kunst naar Epe te halen. Als dank voor de opening kreeg De Loor een werkstuk van Annelien van Kempen, die haar ‘glazen zak’ van een geïnspireerde toelichting voorzag. Margriet Pleiter stelde de aanwezige kunstenaars een

voor een voor. De drie Eper kunstenaars die een bijdrage aan deze expositie leveren, werden speciaal genoemd; Monica Ligteringen, Ria Pastoor en Annemarie Waterreus. Tijdens deze expositie, die op hagedoorns Plaatse duurt t/m 13 oktober, worden loten verkocht waarvan de opbrengst bestemd is voor de opleiding van goede glaskunstenaars. De prospectus van alle werken is te koop voor 1 euro en wordt gratis gegeven bij de aankoop van een lot. Parallel aan deze tentoonstelling houdt Margriet Pleiter ook een expositie van deze kunstenaars in galerie de Aventurijn. Die duurt tot 15 november.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 43 2

ING HYDRAT ER CLEANS

NG THI AM CRE 50 , € 28 NU:

DE

0578 695815 ................

UPE RO dem WE SE K o pro duc nstrati EN e tvo din ord & wo sdagm eel ens dag iddag nd

HuidVormule©

info@hvhv.nl

CO

avo

effectieve no-nonsense

AANMELDEN

SOO

9,00 NU: € 1

MOISTURE PLUS 28,50 € : U N

HVHV

GRATIS

1o k 9 o tober kto ber

HVHV |

Met onze IPTL apparatuur is couperose heel goed te verwijderen. KOM naar onze demonstraties EN ONTDEK de mogelijkheden!

W W W. H V H V. N L BEZOEK ONZE WEBSITE OF VOOR MEER INFORMATIE

FACEBOOKPAGINA

Vosbergerweg 39 | 8181 JK Heerde | T 0578 695815 | info@hvhv.nl

NIEUW bij Welkoop Epe zak potgronden à 40 l. t.w.v. 4,95 Groentefruitafdeling

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862

Ook uw adres v oor onderhoud en storingen aan uw verwarmingske tel.

www.rowil.nl

24-uur service - Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterswerk - Dak- en zinkwerk - Elektra

- Airco - Luchtbehandeling - Rioolontstopping - Service - Onderhoud

Uw Totale Installateur !

Montagebedrijf Nijland Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.

AANBIEDINGEN: ELSTAR APPELS Nieuwe oogst nu p/kg ................................ BILDTSTAR AARDAPPELEN 5 kg nu .........................................

1,35

2,75

Epe Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 44

Ambulance op basisschool De Zaaier

Passage EPE- Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Epe houdt op woensdagavond 25 september een afdelingsavond. Dan komt Da. mw. N. Beimers spreken over het onderwerp: ‘Alles over Iconen’. De avond

wordt gehouden in gebouw “Antenne” aan de Dr. v. Voorthuijsenstraat in Epe en begint om 19.45 uur. Gasten zijn van harte welkom. Wilt u meer weten over de vereniging, neemt u dan contact op met Dini van Dam, tel. 0578-614794.

Inzameling pleinmarkt EPE- Pleinmarkt Grote Kerk Epe houdt zaterdag 29 september de 1e keer na de zomervakantie inzameling van oude en gebruikte spullen: boeken, kleding en kleine meubelen enz. Ze nemen geen witgoed, grote meubelen en computers aan. Tevens kunt u gebruikte tuin- en handgereedschappen inleveren, dit

is voor de Z.W.O. U kunt de spullen brengen tussen 9.00 en 11.00 uur in de Gebouw Vijvervreugd naast de Grotekerk aan de Beekstraat in Epe. Bent u niet in staat om de spullen te brengen, dan halen zij het graag bij u op. Hiervoor kunt u bellen met dhr. P. Dikken, op de inzameldag zelf, tel. 06-12434179.

Start klaverjascompetitie WZC HATTEM- Blij verrast waren de kleuters van basisschool De Zaaier in Hattem toen opeens een echte ambulance voor de deur stond. Gelukkig was er niemand ziek, maar

de ambulance kwam speciaal voor hen omdat zij werken over het thema ‘het ziekenhuis’. Allemaal mochten ze een kijkje binnenin nemen en vertelde de ambulance-

broeder waar alles voor diende. Tot slot mocht iedereen even achter het stuur zitten en toen hij weer weg moest, liet hij ook nog de sirene zien en horen.

Crea-café in De Huiskamer EPE- Op dinsdag 1 oktober organiseert het wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, een creacafé in de De Huiskamer van het wijkgebouw De Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe, van 19.00 tot 21.00 uur. Met enige regelmaat zal er een crea-café in het wijksteunpunt De Huiskamer gehouden worden. Een creatieve vrijwilligster is op deze avond in De huiska-

mer en voorziet iedereen van een gezellig kopje koffie of thee. Iedereen die van handwerken houdt, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om met zijn of haar eigen handwerkje aan te schuiven in De Huiskamer. Het materiaal neemt u zelf mee, maar in De Huiskamer kunt u gezellig, onder het genot van een kopje koffie of thee en een praatje, met anderen aan uw eigen

handwerk werken. U betaalt alleen voor de gebruikte consumpties. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, Linda Seinstra, telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op tel. 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op tel. 0578-617118. Voor meer informatie www.swo-epe.nl.

WAPENVELD- Op donderdag 26 september start de klaverjascompetitie bij WZC in Wapenveld. Naast de klaverjaswedstrijd om de gebruikelijke dagprijzen kan men het eerste resultaat neerzetten in

de competitie welke over 11 ronden gaat. De kaarten worden om 19.30 uur in de kantine van WZC geschud. Visser Hattem BV is wederom de sponsor van deze competitie.

Regionaal Oratoriumkoor Epe

Noodbrug Revelingseweg HEERDE- Nog deze week wordt er een noodbrug aangelegd over de Grote Wetering bij de Revelingseweg. Deze tijdelijke brug wordt over de bestaande brug gelegd. Omdat de bestaande brug met de gekozen methode niet wordt belast, is dit een veilige oplossing. De gebruikte oplossing bleek na onderzoek de enige goede en technisch verantwoorde oplossing. Aanleg van deze noodbrug vindt plaats, nadat onlangs twee bruggen over de Grote Wetering wer-

den afgesloten vanwege de zeer slechte staat waarin ze verkeerden. De gemeente Heerde is blij dat er op zo korte termijn een noodoplossing mogelijk is. Wethouder Van der Stege: “We hebben er voor gekozen om één noodbrug aan te leggen. Daarbij hebben we gekozen voor de brug bij de Revelingseweg, omdat daar veel meer verkeersbewegingen zijn dan over de Ziebroekseweg. Bovendien zijn de aansluitende wegen breder, zodat ze het verkeer beter kunnen ver-

werken zonder de bermen ernstig te beschadigen. Ik begrijp dat niet iedereen helemaal tevreden zal zijn met deze oplossing, maar met deze oplossing hebben we als gemeente gedaan wat we kunnen. De ergste nood is hiermee wel voorbij.” Naar verwachting wordt de noodbrug donderdag of vrijdag aangelegd. Inmiddels wordt er wel doorgewerkt aan een definitieve oplossing voor de beide afgekeurde bruggen, maar dit zal pas tegen de zomer van 2014 kunnen worden gerealiseerd.

Cittaslow-voetbaltoernooi

EPE- Op maandagavond 30 september start het Regionaal Oratoriumkoor Epe o.l.v. Mario Telnekes met haar wekelijkse koorrepetities in Kulturhus Eper Gemeente Woning aan de Stationsstraat in Epe. Op maandagavond 7 oktober is er een open repetitieavond. Er is momenteel nog plaats voor alle stemmen en belangstellenden kunnen vrijblijvend vanaf 20.00 uur de

avond bijwonen. Het koor is onder andere bezig met het instuderen van Die Schöpfung van Joseph Haydn. De uitvoering van dit oratorium zal plaatsvinden in de Martinuskerk in Vaassen op vrijdagavond 14 maart. U bent van harte welkom, zowel op de koorrepetities als bij het concert. Voor nadere informatie kijk op www.oratoriumkooorepe.nl.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 27 september: Wie is de stadsschilder in Hattem, CMH geeft gevarieerd concert in de Spiegel te Zwolle, Paddendag

in Wapenveld, Heisa in Hattem (Overstekend wild) deel 1, Kunstgilde Hattem te gast bij Oldeniel en een Kruimel van Ronald Kamps. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

Tyfoon zoekt jou HATTEM- Zaterdag 28 september gaan handbalvereniging Tyfoon met de A en B meiden flyeren in Hattem om nieuwe leden te werven voor de handbalvereniging SV Tyfoon Hattem-Zwolle. Het is een leuke, sportieve vereniging waar plezier in handballen voorop staat. Naast het handballen organiseren zij ook andere

activiteiten zoals: het bezoeken van het Nederlands damesteam op het Hollandtoernooi, familiedag, ouder/kind toernooi, uitjes voor alle jeugdteams enz. Ben je nieuwsgierig naar het spel handbal, kom dan gerust een paar keer meetrainen. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.svtyfoon.nl.

Hattem start eigen Repair Café

HEERDE- Tevreden spelertjes en een eervolle derde plaats. Dat was het resultaat voor Heerde tijdens het eerste voetbaltoernooi voor Cittaslow-gemeenten, dat onlangs plaatsvond in de gemeente Midden-Delfland. Een gelegenheidsteam van 16 D-spelers (11 en 12 jaar oud) vanuit de verschillende voetbalteams van de gemeente Heerde (S.E.H., Vevo, v.v. Heerde

en WZC) reisde samen met begeleiders, ouders en supporters naar het dorp Maasland om daar de eer van Heerde te verdedigen. En dat deden ze met succes. Onder toeziend oog van burgemeester Inez Pijnenburg en wethouder van sportzaken Anton Westerkamp wist het gelegenheidsteam een prima prestatie neer te zetten. De eerste wedstrijd moesten de jongens

nog aan elkaar wennen en werd er met 2-1 verloren, maar hierna ging geen wedstrijd meer verloren. Het toernooi werd afgesloten op een mooie derde plaats. Mede dank zij de uitstekende organisatie van de Gemeente Midden Delfland en voetbalvereniging MVV `27 beleefden zowel de voetballers als supporters een fantastische dag in Maasland. Foto: HE Fotografie.

HATTEM- Stichting Welzijn Hattem organiseert op maandag 30 september het allereerste Repair Café van Hattem. In De Marke aan de Daendelsweg 2, draait het op 30 september allemaal om repareren. Tussen 13.00 en 15.30 uur staan diverse vaklieden klaar om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee en maken kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Het Repair Café is ook bedoeld om bewoners in

Hattem op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt en stad aanwezig zijn. Door samen met een onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek te repareren, is het contact met die persoon toch anders als men elkaar de volgende keer op straat tegenkomt. Voor bezoekers staat er koffie en thee klaar. Reparaties zijn gratis, wel staat er potje voor een vrijwillige bijdrage. Iedereen is van harte welkom. Voor nadere informatie tel. 038-4432881 of e-mail naar info@swhattem.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 45 2

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Milieugroep Heerde Agenda 1. Besluit tot ontbinding van de Vereniging Milieugroep Heerde. 2. Vereffening van het vermogen na ontbinding en de aanwending van baten. Woensdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur in “De Spikke” Stationsstraat 8 te Heerde.

WAT KRIJGT U ALLEMAAL BIJ ONZE ALL-IN BBQ AANBIEDING? 12 SOORTEN VLEES

SAUZEN

BBQ OF MEGAPAN

t Shaslick

t Satésaus (kant & klaar)

t inclusief professionele BBQ

t Peper-biefstuk

t Knoflooksaus

t Varkenshaassaté

t Chilisaus

t Voorgebraden hamburger

t Cocktailsaus

t BBQ-worst t BBQ-karbonade gekruid

VERS AFGEBAKKEN STOKBROOD

t Kipsaté

t Inclusief broodmes, plank,

t Speklap gemarineerd

t Kipburger t Toscaanse kipfilet t Zalmshaslick t Garnalenspies met knoflookmarinade SALADES t Scharrelei salade t Joppie salade t Verse rauwkostsalade t Vers gesneden fruit

mand en kruidenboter

BESTEK & SERVETTEN

tangenset

GAS t Bij iedere BBQ of Megapan wordt voldoende gas, GRATIS geleverd

OPTIONEEL Bezorgen € 15,Ophalen € 15,Schoonmaken € 15,-

Per persoon 2 borden, 2 messen

per BBQ of pan

en 2 vorken van zeer hoogwaar-

Porseleinen borden en bestek

dig kunststof. Dit bestek kan

€ 0,75 p/p incl. reinigen

in de vaatwasser en zelfs in de magnetron! Tevens leveren wij er servetten bij. Porseleinen borden en metaal bestek ook mogelijk.

AL ONS BBQVLEES WORD

€ 133,,9988

PPEERR P PEERRSSOOOONN PERR KKIIN NDD €€ 66,9,988

Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976

www.slagerijvanguilikcatering.nl TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . AARDAPPELEN TE KOOP “PAREL” J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 in Heerde R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Prima nieuwe aardappelen (Parel en Frieslander) van de Dijkhuizerenk. Zonnebloemen en chrysanten. Henk van ’t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180

De perfecte mix van kwaliteit advies, ontwerp en een scherpe prijs.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 46

Opening Dorpskerk Vaassen

De Praotstoel EPE/HEERDE- Op zaterdag 28 september zijn Linda Seinstra en Cor Rorije op pad voor De Praotstoel. Zij gaan dan kijken bij de Service & Savety dag van Autoschade Berghorst in Heerde. Verder komt de directeur van de Bibliotheek Noord Veluwe vertellen over de tijdelijke verhuizing naar de PWAschool in Heerde. Ook is er een interview met CVA-verpleegkundige van het Gelre ziekehuis, Sandra Burger over de CVA-poli in Epe. Hetty Kolkman zal in de studio haar EvenementenKalender voor de komende week presenteren. Tony van Dommelen doet deze zaterdag de techniek en presentatie in de kelder van Radio794. Ook tussn 9 en 10e zit Tony ok achter de knoppm um in de Speuldeuze de streektaalmeziek

te laotn heurn. Hie hef vanalles uut de Streektaal Top48 van 2010 op de dreijtaofel liggn. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 (Heerde/Epe) of 107.8 (Emst/Vaassen) in de Ether. De ontvangers van KPNglasvezel moeten op kanaal 970 zijn. Op zondag vanaf 17.00 uur en maandag vanaf 10.00 uur kunt u de herhalingen van de Praotstoel beluisteren. En ook op de website www.radio794. nl in de voor u geschikte tijd via “794 gemist”. Als ze even tijd hebben houden ze u voor en tijdens de uitzending op de hoogte via Twitter: PraotstoelR794.

Dance 4 Life op de RSG in Epe VAASSEN- Zaterdag vond de officiële overdracht plaats van de Dorpskerk in Vaassen. Het interieur van de kerk is drastisch onder handen genomen; de kerkbanken zijn vervangen door stoelen, de

SportXtra bij Agios VAASSEN- Agios ziet graag blije kinderen die samen sporten op eigen tempo en niveau, gewoon lekker in beweging zijn, plezier maken. Net als andere kinderen “gewoon” lid zijn van een sportvereniging. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening helemaal niet deel te nemen aan een gymuurtje of aan een spelletje op straat. Een uur gym per week is al voldoende om een motorische achterstand in te lopen. Agios bied die mogelijkheid al een aantal jaren met SportXtra. Iedereen doet mee op zijn manier. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij SportXtra gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Kinderen leren tijdens de les om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Ook is het lesuur zeer geschikt voor kinderen die wat moeilijker bewegen door overgewicht. Op dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur wordt SportXtra (7 t/m 12 jaar) in de gymzaal van de Violier gegeven door Agios. Er zijn een paar plaatsten vrij gekomen. Loop geheel vrijblijvend binnen tijdens het SportXtra uur. Voor meer informatie: www.agios.nl .

vloer is vernieuwd en de opstelling van het interieur is gedraaid. De overdacht werd afgesloten doordat de predikanten, Lavooij en Van der Leek-Vosmeer samen de bijbel uit de 17e eeuw op

zijn goede plek legden. Daarmee kwam een eind aan de verbouwing die vanaf Pasen is begonnen. Met de vernieuwde multifunctionele kerk kan de Hervormde Gemeente weer jaren vooruit.

Themazangdienst HEERDE- Op zondag 29 september houdt de Vrije Evangelische Gemeente een themazangdienst. Gospelband Seven verleent muzikale medewerking. In deze dienst, die om 19.00 uur begint, staat de vraag cen-

traal: Hoe maak je iets weer goed? In deze dienst zijn liederen voor de samenzang gekozen rondom een bekend Bijbelverhaal. Een ieder is van harte welkom in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde.

Minitrailrun HEERDE- Op 29 september om 9.30 uur kun je deelnemen aan de minitrailrun van 3km. De start is aan de Elburgerweg 31 te Heerde: de kiosk bij De Schaapskooi ter plaatse. De ronde gaat volledig over de heide bij de Heerde. Na de minitrailrun, die voor iedereen toegankelijk is, volgt er de Noord Veluwe trail van ca 15 kilometer. De Minitrail

in combinatie met de Noord Veluwe trail is voor alle hardlopers die ca 11-12km/ uur kunnen lopen gedurende 1,5 uur. Parkeren bij de Kiosk aan de Elburgerweg 31 te Heerde. De Kiosk staat aan het begin van de toegangsweg naar de Schaapskooi. Inschrijven: www.facebook.com/ rch.heerde. Voor informatie bel tel. 06-17383958.

Worstactie HEERDE- In de week van 30 september tot 5 oktober houdt de Roemenië Commissie van de CGK Heerde weer de jaarlijkse worst/gehaktballenactie. De winter staat weer voor de deur, dus de ideale tijd om nu gehaktballen/ rookworsten te kopen. En voor

een goed doel: een kinderproject in Roemenië. U leest er alles over op de site: www.cgk-heerde.nl. De kosten voor deze gehaktballen/ worsten (van slagerij Ter Weele uit Oene) zijn, evenals vorig jaar, 6,50 euro per portie (6 ballen of 3 worsten).

You-Ventus jongeren bijeenkomst HATTEM- Op zondag 29 september is er een You-Ventus bijeenkomst voor jongeren van 12 tot 25 jaar die God willen zoeken en ontmoeten. Deze You-ventus heeft als thema “Waarom zou ik geloven?”.

De spreker deze zondag is Marnix ten Kortenaar uit Wezep. Marnix is een innovator op het gebied van zonnecellen, batterijen, schaatsen en sportvoeding, maar ook voormalig topschaatser. De begeleiding

is in handen van de Ontmoetingsband. Na afloop is er gelegenheid om te ‘chillen’. De bijeenkomst begint om 11.30 uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk (Van Galenstraat 1 te Hattem).

Bridge HEERDE- Uitslag van de tweede zitting van Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1 Hrn. Tees 66.67%, 2 Hrn. De Blok - Versluis 64.00%, 3 Dms. Boele - Oosterhof 58.75%. Lijn B: 1 Dms. Berends - Van Wonink 69.38%, 2 Hr. Berends - Mevr. Ensink 58.11%, 3 Dms. Vergeer - Van Ommen 54.88%.

Inzameling oud papier HATTEM- De heer Vosselman van AH Hattem heeft een sponsorcontract met HVV getekend. AH Hattem sponsort de komende jaren de

drie damesteams van HVV. Het bestuur van HVV is blij dat zij AH Hattem sponsor te hebben kunnen aantrekken.

WAPENVELD- Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente te Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.

EPE- Afgelopen woensdag was het op de RSG een dag lang feest. De crew van Dance 4 Life kwam op school om drie spetterende shows te geven. Dance 4 Life is een organisatie die zich inzet om HIV en aids uit de wereld te helpen. De organisatie heeft een klein groepje vrijwilligers die 4 weken lang door Nederland reizen om shows te geven voor jongeren. Woensdag was de RSG aan de beurt om deze show mee te maken. De jongeren van de RSG hebben een ‘drill’ geleerd die door Dance 4 Life over de hele wereld wordt gedanst. Er werden in de shows twee indrukwekkende persoonlijke verhalen verteld over India en HIV. De jongeren van de RSG konden ook deelnemen aan een quiz. De leerlingen van de RSG zamelen al anderhalf jaar

lang geld in voor Dance 4 Life. Dit doen ze door middel van acties, bijvoorbeeld “Dance 4 Food-acties”, waarbij ze hotdogs of hamburgers voor 1 euro verkopen. Afgelopen woensdagavond was er als afsluiting van de feestdag een groot schoolfeest. De opbrengst van de kaartjes gaat geheel naar Dance 4 Life. De RSG heeft zich verbonden aan het scholenproject. Dit is bedacht en georganiseerd door Dance 4 Life. Dat houdt in dat er verschillende scholen door het hele land zoveel mogelijk geld inzamelen voor Dance 4 Life. De scholen die het meeste geld ophalen, kunnen allerlei leuke prijzen winnen. Maar de voornaamste reden om deel te nemen is om geld op te halen voor het goede doel om zo HIV en aids de wereld uit te helpen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 47 2

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

HET RESULTAAT TELT! GEWIJZIGD

GRATIS VRIJBLIJVENDE WAARDE-

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

Epe Dophoeveweg 1

Heerde Ten Veldhuize 6

VRAAGPRIJS

PRIJS

€ 350.000 KK

v.a. € 216.500 VON

BEPALING

- Realiseer uw nieuwbouwdroom - Perceeloppervlakte 3530 m² - Woonopp 250m²; inhoud 1100m³ - Goothoogte 6m/nokhoogte 10m - Aan-/uit en bijgebouwen 60m²

VOOR UW

WOONHUIS

EN VERKOCHT

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

  VoermanmuseumHattem

  TeruitbreidingvanhetbestuurishetmuseumopzoeknaareenSecretarism/veneenAlgemeen Bestuurslid. 

Hetmuseumtrektjaarlijksruim 20.000bezoekersenisgevestigdin tweehistorischepandenbinnende stadsmuren. Ruimveertigenthousiaste vrijwilligerszettenzichinvoorhet museum.Zehebbendeambitieom hetVoermanMuseuminzijnsoort toonaangevendtemaken.

www.companjenriphagen.nl

Bosch rioolservice biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week directe hulp bij ontstopping van riool en afvoer.

MuseumvoorArcheologie,HistorieenBeeldendekunst

Hetmuseum HetVoermanMuseumiseen landelijkebekendmuseummeteen bijzonderecollectiekunstvan ondermeerVoermansr.,Voerman jr.enJoKoster.Ookbeheerthet museumalzestigjaarhetCulturele erfgoedvanhetHanzestadje Hattem.Tevenspresenteerthet museumjaarlijksmeerdere bijzonderewisseltentoonstellingen.

Heerde Op den Oever 13

SECRETARISM/V Wijzoekeneenbetrokkenenenthousiastesecretaris(m/v) dieheteenuitdagingvindtomineenmusealeomgevingde rolvansecretaristegaanvervullen.Bestuurlijkeervaringis eenpre.

ALGEMEENBESTUURSLID, metalsaandachtsgebiedcommunicatie,marketingen sponsorwerving. Tevensbentualsbestuurslidmedeverantwoordelijkvoor hettevoerenbeleidvanhetmuseum.  Interesse? Bentugeïnteresseerdinéénvandegenoemdefuncties? Stuurdanuwsollicitatiebrief,tot3wekennahet verschijnenvandezeadvertentie,naarVoermanMuseum Hattem,t.a.v.drs.ASchilderinck(voorzitter),Achterstraat 46Ͳ48,8051GCHattem.Ukuntuwsollicitatieookmailen naar:info@voermanmuseumhattem.nl.

Intercedent (32-40 uur) Binnen het team van hkw Personeelsdiensten in Vaassen is er door groei ruimte voor een (ervaren) intercedent. Ben jij een echte duizendpoot en doe je met het grootste gemak meerdere dingen tegelijk? Denk je in kansen, toon je lef als het nodig is en hou je van een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vragen: • MBO+ werk- en denkniveau • Je hebt werkervaring als recruiter/intercedent binnen de uitzendbranche en affiniteit met techniek. • Communicatief vaardig • In het bezit van een gezonde dosis humor Voor het gehele profiel kun je terecht op hkw-personeelsdiensten.nl Je sollicitatie bestaande uit een motivatie en C.V. kun je t/m 11 oktober 2013 richten aan Mevr. E. van der Werf, e-mail: elize.vanderwerf@hkw-company.com

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 571 649 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com

Griftsemolenweg 30 8171 NS Vaassen T. 0578 66 16 93 M. 06 51 57 59 54 www.boschontstopping.nl info@boschontstopping.nl

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 CAFE DE KASTELEIN Zaterdagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur wijn / bier / frisdrank € 1,00

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

W elke nette en vriendelijke schoonmaakster heeft op di/wo/do nog enkele uren vrij. Tel: 06-30333527. Heeft U een hekel aan STRIJKEN ? Ik doe het graag voor U ! Telefoon: 0622607619. Kinderen vanaf 12 jaar die redelijk kunnen voetballen zijn van harte welkom bij het VIOS gteam.Kun je niet meekomen bij een ander team,wij helpen je graag verder ! 0648817008/0633196765 AANBIEDINGEN 5 zakken potgrond á 40L € 10,00 10 buxus planten € 4,00 10 vaste planten € 7,50 10 heide planten € 4.50 Coniferen 170 hoog € 7.50 Laurierplanten 160 hoog € 8.50 Verder groot assortiment bloeiende tuinplanten, meststoffen, gewas en onkruid bescherming enz. enz. Alles zeer scherp geprijsd. Ook aanleg en Onderhoud van T uinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5- 8181 LX - Heerde Tel: 0578 - 693809

www.rienpool.nl

SCHEIDINGWEB NEDERLAND UW PARTNER BIJ ECHTSCHEIDING “Een geslaagde scheiding vereist die kwaliteiten die je nodig had om je huwelijk te doen slagen” Scheidingweb Nederland Vrijblijvend gratis gesprek 0659400235 info@scheidigweb.nl Bezoek ons op internet www.scheidingweb.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PA G G II N NAA 48 2

ENGELSE LES In groepen of privé. Tel: 06-26474427.

Brocante en Koffie-Theeschenkerij weer geopend ! Elke zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur.

Rustpunt Oldenbelt Kerkdijk 17, Heerde

TE KOOP in HATTEM - Tulpstraat 21, Vraagprijs: € 149.000,- k.k. - Tulpstraat 15, Vraagprijs: € 179.500,- k.k. - Koningin Wilhelminalaan 2a-16, Vraagprijs: € 135.000,- k.k. - De Gelder 47, Vraagprijs:€ 159.000,- k.k. - Eijerdijk 1-F, Vraagprijs: € 175.000,- k.k. - Nieuweweg 61, Vraagprijs: € 176.500,- k.k. Op grond van de Huisvestingsverordening 1994 van de gemeente Hattem komen deze woningen uitsluitend in aanmerking voor maatsch. en/of economisch aan Hattem gebonden personen. Een eventueel bod dient schriftelijk bij de verkopend makelaar te worden ingediend. Een kopie van de bieding moet worden overlegd aan het hoofd sector R.O.B. van de gemeente Hattem. PostHuis makelaardij. Tel: 038 – 444 32 33.

20 euro per uur (arbeid) excl. btw Tel. 06 - 201 760 33

Jannie Docter tel: 0620850386 janniedocter@hotmail.com GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. Tel: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld.

KINDERKLEDING nieuwe webwinkel

samsamheerde.nl Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). Uw kozijnen aan vervanging toe?

HET Bel uw VOSJE vakman. Tweedehands snuffel- en Tel: 06-53933177 meubelwinkel gevestigd aan de Beeklandseweg 13 in Heerde. HET VOSJE 06-30234535 Tweedehands snuffel- en meubelwinkel gevestigd aan de Ook kunt u bij ons Beeklandseweg 13 inboeken Heerde. ruilen voor 1 euro per stuk!! 06-30234535 Hele Hele maand maand september september alle alle meubelen meubelen 25% 25% korting. korting.

Frá Limgardur In Heerde of Zwolle Telefoon: 0653 30 45 83 E-mail: info@fralimgardur.nl Website: www.fralimgardur.nl

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singletjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

GEVRAAGD - Oud ijzer - Elektrische apparaten Gratis gehaald!! Tel: 06-22515632.

CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Kantinedames zoeken ervaren bar m/v Moeders opgelet !! Vanaf 17 september kunt u uw kinderkleding weer inbrengen in onze outlet.

SamSam Heerde Zwolseweg 6, tel: 06-11076891

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

kijk op www.mhcepe.nl CAFE DE KASTELEIN Elke woensdagavond pokeravond vanaf 21.00 uur gezelligheid. TE HUUR Rookvrije woonruimte voor 1 persoon in de gem. Heerde. Eigen ingang met ruime woonkamer, keuken, 1 slaapkamer, eigen douche en wc. Geheel gerenoveerd en per 1 oktober beschikbaar. Geen huisdieren! Tel:0642243843 HEERDE, TE HUUR Gemeubileerde chalets/bung. bijv. ter overbrugging. Voor de periode okt. t/m mrt. Prijs vanaf 525,- p/mnd excl. Voor meer info: 0578-691814

TIMMERBEDRIJF B. FIKS T immerwerkzaamheden (nieuwe kozijnen), tegelwerk, badkamers, toilet, keukens, woonkamer, laminaat leggen, metselwerkzaamheden.

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

LEER NU NEDERLANDS! NT2 voor buitenlanders voorbereiding op • Staatsexamens • Inburgering

Computerhulp en Reparaties Apa Computer Service Epe Riquard Vreekamp Mail: info@apacomputers.nl Bel: 06-12 055 125

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers S tationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

kijk op www.mhcepe.nl

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410. Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP Wapenveld - 038-4479762 * Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

www.uwcomputerhulp.com

HOUT EN PLAATHANDEL

Van Essen Ongediertebestrijding Freek van Essen

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

PROFKAP MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Service Spek

3000m2 showroom

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

HEERDE, TE HUUR T ijdelijke woonruimte ongemeubileerd, voor max. 2 personen. Geen huisdieren. Prijs 365,- p/mnd excl. Voor info: 0578-691814

Kantinedames zoeken beheerders echtpaar!

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

TE KOOP Obespoten zoete appels, Notaris, Goudreinet, Lombarts, stoof- en handperen. Dageljiks na 13.00 uur en zaterdag. Kloosterakkers 2a, 8194 LS te Veessen. Tel: 0578-631523.

Computer J. Franken Dakkapellen

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA49 2

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392


SCHAAPSKOOI - dinsdag 24 september 2013 - PAGINA 50

Archeologisch onderzoek sloopterrein Marktwand

Leergeld Noord Veluwe zoekt extra vrijwilligers HEERDE- Op dit moment leven steeds meer gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Door de financiële crisis neemt dit aantal nog meer toe. Leergeld Noord Veluwe wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld Noord Veluwe werkt met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Zij werkt geheel met vrijwilligers. Een

coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/voorliggende voorzieningen en begeleiden hen bij de hulpvraag. Het bestuur van Leergeld Noord Veluwe ondersteunt de coördinatoren en intermediairs bij lokale fondsenwerving en de PR. Leergeld Noord Veluwe heeft afdelingen in Epe, Hattem, Elburg en Heerde en Oldebroek.Voor de afdeling Heerde zijn ze op zoek naar intermediairs. Zij krijgen een hiervoor op korte termijn een opleiding. Tevens ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding. Voor informatie over deze functies kunt u een e-mail te sturen naar leergeldhattem@gmail.com. Wilt u solliciteren dan kan dat door een e-mail te sturen naar leergeldepe@gmail.com of kijk op www.leergeld.nl.

Inschrijven voor cross op Koefeest EPE- Woensdag is Lagemaat sloopwerken begonnen met de werkzaamheden bij de fundatie op de plek van de voormalige Marktwand in Epe. Dit is het moment dat de werkzaamheden worden voortgezet onder toeziend oog van een archeoloog. De projectleider archeologie van EcoSultancy is er bij om te kijken of tijdens de ondergrondse sloop archeologie wordt verstoord. “We zijn er om ervoor te zorgen dat er niks verloren gaat. Zit er archeologisch iets in de bodem, dan wordt dat buiten de bodem veilig

gesteld door foto’s te maken, te registreren en te documenteren. Alleen in héél bijzondere gevallen worden de werkzaamheden stop gezet. Tot nu hebben we 2 aardewerken scherven uit de 18e/19e eeuw gevonden”, aldus de projectleider Sander Diependaal. Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat Sloopwerken: “Vooraf hebben we overleg met de archeoloog. Naar aanleiding van het vooronderzoek, de proefsleuven, wordt de werkvolgorde afgesproken. De manier van slopen zoals we die hanteren, past bij het

archeologisch onderzoek. Dat loopt elkaar niet in de weg. Zo hebben we onze werkzaamheden iets aangepast en de vloeren laten liggen. Nu komen we bij alles wat ‘onder het maaiveld’ zit, de fundaties. Ook bij het bouwrijp maken van het marktplein zijn we erbij als de riolen die twee meter diep zitten, worden verwijderd. We zien dit archeologisch onderzoek steeds meer terugkomen. Voor ons is het zaak het hele traject goed in te passen en met alle partijen goede lijnen uit te zetten.”

Jubilarissen in Hanzeheerd De Bongerd

HATTEM- Bij Chr. Zorg- en wooncentrum Hanzeheerd De Bongerd in Hattem zijn de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dhr. J. Neuteboom is al 50 jaar vrijwilliger, hij is organist bij de weeksluitingen. Hij kreeg een horloge met inscriptie aangeboden. Mw. M. van de Meer is al 35 jaar actief, op dit moment assisteert zij op de groepsverzorging. Zij kreeg een zilveren kettinkje met daaraan een hanger met zirkonia’s. Mw. W. Kamphuis en mw. F. Schutte verzorgen de middagronde, mw. H. Witteveen verzorgt de middagronde en helpt ook bij de avondactiviteiten. Zij kregen een zilveren kettinkje met een hartje daaraan. Al 15 jaar vrijwilliger zijn mw. W. Mackaaij en dhr. G. Pool, zij verzorgen de dieren in de dierenweide. Mw. B. Viering doet de broodkar, middagronde, hulp bij middag- en avondactiviteiten en bijzondere maaltijden, huiskamerproject, soosmiddag

en begeleiding naar het ziekenhuis. Mw. A. Wilbrink verzorgt het huiskamerproject en de middagronde. Dhr. B. van der Worp assisteert bij het bijbeluurtje en heeft lange tijd gezongen bij de weekopening. Zij kregen een beeldje aangeboden. Dhr. G.J.

Wilbrink bemenst de avondreceptie en kreeg een pen met inscriptie. Vrijwilligers die al 10 jaar hun diensten aanbieden zijn: Dhr. J.S. van de Berg en dhr. J. Kruidhof, zij zijn spreker bij de weeksluiting, evenals dhr. L. Doornwaard, die daarnaast ook nog weekopeningen verzorgt. Mw. J. van Motman helpt bij de ballenbak en bijzondere maaltijden, mw. G. Neuteboom heeft zitting in de Stichting vrienden van De Bongerd en mw. D. Treep is gastvrouw bij het huiskamerproject. Zij kregen een badhanddoek en een washand met daarop geborduurd: ‘Bedankt!’. Tevens kregen alle jubilarissen een boeket bloemen uitgereikt. Mw. I. van de Kolk, dierenweide(25 jaar), Dhr. E. Andeweg en mw. G. Smit, dierenweide, mw. E. Bredewoud, gastvrouw bij het huiskamerproject, dhr. H. Oosterbroek, chauffeur van het dagcentrum en dhr. H. van Dieren, koster bij de weeksluiting (allen 10 jaar) konden niet aanwezig zijn en krijgen hun cadeau op een later tijdstip aangeboden.

OENE- Op vrijdag 27 september is in Dorpszicht de inschrijving voor de Cross die voor de derde keer wordt gehouden tijdens het Oener Koefeest. De organisatie geeft tussen 19.00 en 21.00 uur alle gewenste informatie. Dit keer gaat het niet alleen om auto’s, motoren en brommers. Er zijn twee klassen toegevoegd: de knutselklasse en die van de giertanks. Willian Bronsink, die samen met Peter Kooijker, Leroy Koers en Gerhard Nooteboom het

spektakel organiseert, verwacht er veel van. “De knutselklasse bestaat uit zelfgebouwde projectielen. Dat kan van alles zijn. Giertanks zijn trekkers zonder cabines. Men mag elkaar nat spuiten zoveel men wil. Dat wordt genieten voor de toeschouwers”. De cross zelf is weer op een speciaal aan te leggen circuit aan de Kerkweg. Het Koefeest is traditioneel op de derde donderdag in oktober, dit keer donderdag de 17e.

Bloemprijs voor hele wijk EPE- Een hele wijk wordt in de bloemen gezet. De Bloemprijs van de Postcode Loterij is namelijk op wijkcode 8161 gevallen. In totaal winnen de inwoners van Epe 1911 bosjes gerbera’s. Deze week ontvangen de winnaars de bloemen. Iedereen die met wijkcode 8161

meespeelde in de julitrekking van de Postcode Loterij wint per lot een bosje gerbera’s. Deze bloemen zijn duurzaam gekweekt. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs binnenkort kunnen ophalen bij Witteveen’s Bloemen, Wildforstlaan 28 in Epe.

OENE- VV Oene Dames 1 is op kraamvisite geweest in de vorm van een lunch. In een half jaar tijd zijn er 4 baby’s binnen het team geboren. De 4 trotse moe-

ders van (v.l.n.r.) Jill, Caro, Isa en Rowan, kregen een bloemetje en een waardebon voor een gezinsfotoshoot cadeau van het team.

Kinderboekenweek bij bibliotheek REGIO- “Klaar voor de start”; met deze leus wordt in 2013 de Kinderboekenweek gevierd van 2 t/m 12oktober. Het sportief samen zijn in sport en spel, in en door verhalen staat daarin dit jaar centraal. Kinderen, die tijdens de Kinderboekenweek lid worden van de Bibliotheek Noord-Veluwe hoeven geen inschrijfkosten (normaal 3 euro) te betalen. Verder deelt de Bibliotheek Kinderboekenkranten en voorleesgidsen uit, zolang de voorraad strekt. Het thema “Klaar voor de start” krijgt ook aandacht bij de bezoeken die kinderen met hun klas aan de bibliotheek kunnen brengen tijdens de Kinderboekenweek. Voor groep 1 /2 wordt uit het boek “Kampioenen” van Fiona Rempt voorgelezen/verteld. Voor groep 3/4 is een speciaal

zoekspel gemaakt. De kinderen van groep 5 /6 spelen een Ren je Rot spel aan de hand van het thema Klaar voor de start!. Voor de kinderen van groep 7 /8 kon de school intekenen op een schrijversbezoek van kinderboekauteur Gonneke Huizing of Gerard van Gemert. Gonneke Huizing komt op 30 september naar de Noord-Veluwe, Gerard van Gemert op 1 oktober. In de jeugdboeken van beide auteurs komt veel sport voor. De bibliotheek heeft veel kinderboeken over sport, spel en avonturen die beleefd worden in verschillende sportteams. Tijdens de Kinderboekenweek zijn ze makkelijk te vinden op de speciale boekentafels in de 9 vestigingen. De openingstijden en nog veel meer staan op de website www.bibliotheeknoordveluwe.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA521

TUINCENTRUM KOSTER

FINISH

Na meer dan 50 jaar sluiten wij op zaterdag 28 september definitief onze deuren in IJsselmuiden.

Inmiddels zijn wij ook al verhuisd naar landgoed ‘Het Veen’ in Heerde!

zie WWW.LANDGOEDHETVEEN.NL voor meer informatie!

% 75

p o o k r e v g To tale lee l e w t o t n e nu korting BRONZEN, GRANIETEN EN NATUURSTENEN BEELDEN EN SOKKELS

NATUURSTEEN + GRIND

BESTRATING

EXCLUSIEVE WATERORNAMENTEN

TUIN- 12 VOLT VERLICHTING

VERSTEEND HOUT + EDELSTEEN

TUINHOUT

TUINMEUBELS

MEXICAANSE TUINKACHELS

20-50% 25-50% 20-50% 25% ROZENPOORTEN

VOGELDRINK- ITALIAANSE SCHALEN BEELDEN

50% 25-50% 50%

HARTMAN TAFELS

VAN

395,-

VOOR

149,-

TUIN BBQ

50%

KERST PARASOLS IN VELE KLEUREN ARTIKELEN EN MATEN

50%

50%

25% 25-50%

35-75%

TEAK-HOUTEN CAPITAL BEPLANTING BLOEMBAKKEN BANANEN BANK

50%

• PARASOLS • MEUBELS • VIJVERARTIKELEN • BBQ & VUURPOTTEN • TUINPLANTEN • BLOEMBAKKEN CAPITALS • TUINHOUT • ITALIAANSE BEELDEN • BESTRATING • ETC.

50-60%

50%

VAN

595,-

VOOR

TUINCENTRUM KOSTER

VAN

189,-

VOOR

89,-

MEST STOFFEN + BESTRIJDINGS MIDDELEN

295,- 35%

Graag verwelkomen we u aan de Oosterlandenweg 2 in IJsselmuiden, 038 - 331 22 11 Ma t/m vr 9.00-18.00 uur, vr koopavond 19.00-21.00 uur, za 8.30-17.00 uur. Let op: Niet voor handelaren of wederverkopers. Per artikel maximaal 10 stuks


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 - PAGINA 52

Cursus fotografie

“Zit Johan Derksen nou in een café in Epe? Of is het toch een look-a-like ? Zegt u het maar”, aldus Marco Witman uit Epe. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Anders kijken naar kinderen EPE- Van 7- 13 oktober is het landelijke Week van de Opvoeding. Het thema dit jaar is ‘Word spelenderwijs’. Koppel organiseert samen met Intraverte en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) voor ouders op dinsdagavond 8 oktober een lezing met als onderwerp ‘anders kijken naar kinderen’. In deze (interactieve) lezing wordt via een andere bril naar het gedrag van kinderen gekeken; wat laat het kind zien en waar vraagt het om, en hoe kunnen we daar adequaat

een antwoord op geven, op een manier die aankomt bij het kind? De lezing vindt plaats op 8 oktober van 19.30 – 21.30 uur. De locatie is de C1000-zaal van het Kulturhus EGW in Epe. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Deelname aan de lezing is gratis. Aanmelden is noodzakelijk, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich vóór 27 september aanmelden via het secretariaat van Koppel, tel. 0578676767 of via info@koppelepe. nl.

Scorebord in gebruik genomen HEERDE- Een druk op de startknop door Robert Eikelboom, directeur bij Dalli de Klok, betekende de start van de wedstrijd SEH 1 - Hatto Heim 1 en het officieel in gebruik nemen van het nieuwe scorebord bij v.v. S.E.H. Het scorebord heeft vele mogelijkheden voor zowel de jeugd

als de senioren. Indien er geen wedstrijd gaande is, wordt de actuele tijd getoond welke altijd up-to-date is, omdat deze in verbinding staat met de atoomklok in Frankfurt. Het scorebord ziet er professioneel uit en maakt de accommodatie rondom het hoofdveld af.

Albert HeijnHardeman WAPENVELD- Woensdag 6 november gaat in Wapenveld een gloednieuwe Albert Heijn open. De supermarkt is van Gerard en Heidi Hardeman die nu nog een C1000 hebben. “De C1000formule houdt op te bestaan. Wij hebben besloten om verder te gaan als Albert Heijn. Deze formule biedt zeer veel keuze in producten tegen een scherpe prijs. Onze klanten zullen de uitbreiding van ons assortiment zeker waarderen”, aldus Gerard Hardeman. De C1000 sluit donderdag 24 oktober om 13.00 uur. Het pand aan de W.H. van de Pollstraat 2 ondergaat vervolgens een grootscheepse verbouwing. De nieuwe Albert Heijn wordt ruim van opzet en krijgt een overzichtelijke indeling. “Die verbouwing is straks te volgen via Facebook. Op www.facebook. com/albertheijnhardeman komen verschillende foto’s”, vertelt Heidi Hardeman. “Onze Albert Heijn gaat open op woensdag 6 november om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de opening van onze winkel mee te maken. We hebben leuke en verrassende acties.”

HEERDE- Bintwerk organiseert 4 cursussen digitale fotografie voor inwoners uit Heerde van 55 jaar en ouder. De eerste twee die starten op maandagochtend 7 oktober en donderdagmiddag 10 oktober zijn al volgeboekt. Evenals de cursus die op donderdagmiddag 21 november van start gaat. Voor de maandagochtendcursus die op 18 november start zijn nog plaatsen vrij. Er wordt gewerkt met het programma Picasa. Het doel van de cursus is foto’s zo mooi mogelijk te kunnen presenteren om daarmee kinderen, kleinkinderen en anderen te plezieren. Tijdens de cursus leert men een eigen fotoserie importeren en organiseren. Er wordt aandacht besteed aan bijsnijden, rechtzetten en o.a. het verwijderen van rode ogen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bintwerk, tel. 0578-691295.

!!! 30 jaar

Gefeliciteerd. CHALET TE HUUR Voor langere periode in Epe €.450,per maand. Geheel gemeubileerd, zeer goed geïsoleerd. T uin met weinig onderhoud met schuur (Kozijnen en schuur net opnieuw geschilderd). Tel: 06-54352362. Uw kozijnen aan vervanging toe?

Voorlichting dementieBel uw vakman. Tel: 06-53933177 en rechtsbescherming CAFE DE KASTELEIN EPE/VAASSEN- De gezamenlijke ouderenbonden van de Gemeente Epe, in samenwerking met de SWO/E, organiseren op woensdag 9 oktober en woensdag 16 oktober een voorlichting over dementie en rechtsbescherming. Op 9 oktober wordt de voorlichting gehouden in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Op 16 oktober is de voorlichting in De Rank aan de Torenstraat 15 in Vaassen. Beide voorlichtingen beginnen om 14.00 uur. Deze middag wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van rechtsbescherming voor mensen die het niet meer zelf kunnen, b.v. mensen met dementie. Sommigen van hen hebben een partner, anderen zijn alleenstaand. Het belang van de dementerende staat in ieder geval centraal. Welke mo-

Zaterdagmiddag van 12.00 tot

gelijkheden biedt wet om hen 18.00 uur wijn / bierde/ frisdrank bescherming te bieden? Hoe regel € 1,00 je dat? Voor wie ligt er een taak? Snor Wat zijn de scooters kosten? Entegen het belang aantrekelijke prijzen.binnen van goede samenwerking goedkoop het werk metzal deGafamilie. Denaar voorlichting een scooter van HBS met 3 worden verzorgd doorEpeMarjolijn jaar motor garantie. Haasbroek, vrijwilliger van AlzTevens elektrische fietsen envan heimer Nederland, bestuurslid de Stichtingautobanden Mentorschap Veluwe spotprijzen en lid tegen van de Wmo-adviesraad www.hbstweewielers.nl Epe. De voorlichting is bedoeld Langeveenteweg 33, Epe voor alle tel.: senioren uit de gemeente 0578614510 Epe ongeacht of zij lid zijn van een ouderenbond. die belangW elke netteIedereen en vriendelijke stelling heeft voorheeft deze schoonmaakster opinformatie di/wo/do isnog vanenkele harte welkom uren vrij. om deze midTel:bij 06-30333527. dag te wonen. Voor informatie: SWO/E Welzijn Ondersteuning Heeft U eenenhekel aan Epe (SWO/E), Stationsstraat 25, STRIJKEN ? 8161 Ik CPdoe Epe, 0578-620988 hettel. graag voor U ! (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur). Telefoon: 0622607619.

Vrouwenontbijt groot lijk kunnensucces voetballen zijn van har-

Kinderen vanaf 12 jaar die redete welkom bij het VIOS gteam.Kun je niet meekomen bij een ander team,wij helpen je graag verder ! 0648817008/0633196765 AANBIEDINGEN 5 zakken potgrond á 40L € 10,00 10 buxus planten € 4,00 10 vaste planten € 7,50 10 heide planten € 4.50 Coniferen 170 hoog € 7.50 Laurierplanten 160 hoog € 8.50 Verder groot assortiment bloeiende tuinplanten, meststoffen, gewas en onkruid bescherming enz. enz. Alles zeer scherp geprijsd. Ook aanleg en Onderhoud van T uinen.

Wereldwinkel zoekt vrijwilligers HEERDE- “Ik zou wel weer eens iets willen doen voor een goed doel.” Herkent u dat? Dan is werken voor de Wereldwinkel wellicht iets voor u. Zij zijn op zoek naar nieuwe winkelmedewerkers en naar een Penningmeester. Winkelmedewerkers werken als vrijwilliger, liefst met tweeën, een dagdeel in de winkel, eens in de week of veertien dagen. Naast het werken voor de Wereldwinkel is er ook werk te doen voor het VVVagentschap. De Penningmeester is lid van het bestuur. Samen met een vrijwilliger die een deel van de dagelijkse financiële administratieve werkzaamheden verricht, heeft de Penningmeester inzicht in de financiën waardoor hij kan bijdragen aan het beleid van de Wereldwinkel Heerde. Heeft u verstand van financiën en wilt u dat inzetten voor het goede doel, komt u dan eens praten met het bestuur van de Wereldwinkel Heerde. Lijkt het u wat, neem dan contact op met Katinka van der Heijden, tel. 0578–694497.

Marco

T uincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5- 8181 LX - Heerde Tel: 0578 - 693809

HEERDE- Afgelopen zaterdag hebben een paar initiatiefneemsters vanuit een kerk, voor de 1e keer een vrouwenontbijt georganiseerd in Heerde. Het resultaat was dat ruim 50 dames uit de regio op de uitnodiging ingegaan zijn. De doelstelling van de initiatiefneemsters was om hierdoor te bouwen aan contacten, relaties en gewoon een gezellige ochtend met elkaar

te hebben, waar iedere vrouw zich welkom kan voelen, zonder drempels op te werpen. Met een lekker ontbijt, een stukje humor maar ook interessante informatie over kleurkeuzes door Hennie Mostert, was de respons zeer positief. Zeker voor herhaling vatbaar volgens Yvonne en Reinie, die zich samen met een aantal vrijwilligsters gaan beraden op een vervolg.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 53 2

Na een kortstondige, geduldig gedragen ziekte is door de Heere tot Zich genomen mijn lieve vrouw

Willempje van Loo - Bredenoort In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Johannes 14 vers 2 Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Everdina Bijsterbosch - Brouwer weduwe van Gerrit Willem Bijsterbosch ‘ 29 maart 1921

† 18 september 2013

Heerde: Ans en Jaap Jacco en Hellas Lars, Friso, Niklas Elien en Richard Soleil en Noëlle Hattem: Gerrit en Elisabeth William Esther en Jurgen

Willy 30 maart 1925

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze broer, zwager en oom

Gerard Veluwenkamp Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en hartverwarmende belangstelling die wij als familie mochten ontvangen. Uw medeleven en steun hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

21 september 2013

Jan van Loo

Familie Veluwenkamp Hattem, september 2013

De Vree 7, 8191 JE Wapenveld Ik nodig u uit de afscheidsplechtigheid bij te wonen op donderdag 26 september in de ontmoetingsruimte bij ons woonhuis, De Vree 7 te Wapenveld. U bent welkom vanaf 10.30 uur, er is dan gelegenheid elkaar te ontmoeten. Om 11.00 uur zal er een samenkomst ter nagedachtenis worden gehouden. Aansluitend mag u meegaan naar de begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld, waar de begrafenis zal plaatsvinden.

Hiermee bedank ik de medewerkers van Zorgcentrum Rehoboth voor hun liefdevolle zorg voor mijn vrouw. Ook bedank ik alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Wapenveld voor hun aandacht en zorg de afgelopen tijd.

Pim Wapenveld: Herman en Greet Marc en Mirjam Marit, Sanne Jeroen en Wendy Leona en Manuel Almere: Joke en Wim Erik en Katharina Lisa en Rik Wij willen het verzorgend personeel van ‘Hanzeheerd Brinkhoven’ bedanken voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: G. Bijsterbosch Wetering 10, 8051 JA Hattem

Onze buurvrouw

Neeltje van Ewijk-Bijsterbosch is op 15 september jl. overleden.

Wij wensen Jacomien en Gerard, Gerrit en Pia en de kinderen veel sterkte. Buurt de Ellefont Vorchten

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve oma, we zijn trots op u! Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

Hendrika Aaltje Mulder - Volkers ~Riek~ Op 92- jarige leeftijd is overleden onze zuster en schoonzuster

Everdina Bijsterbosch-Brouwer

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot grote steun bij het verwerken van dit verlies.

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Rust zacht, lieve Dientje. Ter Apel: Heerde:

Jo Schuitema-Brouwer Peta IJzerman-Brouwer Piet IJzerman

Heerde, 18 september 2013

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Kobus Mulder kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen September 2013 Rehoboth De Vree 1, kamer 116 8191 JE Wapenveld Tel: 038-44711649

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail

Naar het ons bijna niet mogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u op deze wijze onze oprechte dank voor het medeleven en de belangstelling ondervonden na het overlijden van mijn geliefde man, onze zeer zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Evert Jan Schuring

(villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnummer voor eventuele vragen.

J.H. Schuring-van Assen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Heerde, september 2013

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 54 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: Apo theek Heer 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H. Jonkman, 16.30 uur ds. W. de Bruin. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. J. Schelhaas, 17.00 uur ds. J. Horsman. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur dienst, 14.30 uur ds. T. Blok. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur Jeugddienst, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. Bill Payne. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Daniël Grevers. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. W.I.J. Hörst. Wendhorst: 10.45 uur mw. D. Koetsier. Lokale Omroep Heerde: 10.00 uur Herv. Gem. Veessen, ds. J. Stap. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur Heilig Avondmaal, ds. J. Stap. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 19.00 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 en 14.30 uur ds. J.W. van Estrik. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur Leerdienst, ds. H. Vreekamp. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30uur ds. A.M. van leeuwen. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Tj. Boersma, 14.30 uur ds. C. v.d. Berg. Filadelfia Gem.: 9.30 uur mw. T. de Jong. EPE Grote Kerk: 9.30 uur dr. H. Vreekamp. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. B. van ‘t Veld. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 15.00 uur ds. W. van Vlastuin. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur ds. B. van ‘t Veld. H. Martinus Parochie: do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Hofstede; za. 19.00 uur Woord- en Communieviering.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 29 september 2013

EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.P. Nap, 14.30 uur dr. P. Vermeer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 en 19.00 uur Nabetrachting, ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur Gez. dienst in de Tabernakel, ds. C.E. Lavooij. Herv. Evang.: 9.30 en 18.30 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H. Menkveld, 19.00 uur ds. E.P. v.d. Veen. VGV: 10.00 uur mw. H.G. Bleumink-Nieuwenhuis. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur mw. Belinda van der Loo. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, vic. Pauw. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur dhr. B, Greveling. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 8.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur ds. E.R. Veen, 10.00 uur ds. G. de Goeijen en ds. M.L.W. Karels; Emmaüskerk: Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. H.J. Messelink, 14.30 uur ds. R.H. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. J. Visser. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (gez. in Ontmoetingskerk) ds. W. Moolhuizen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur dienst, 16.30 uur (gez. dienst met CGK) ds. W. Moolhuizen. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. I.A. Gilson, 19.00 uur br. M. Brussel. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. W.G.P.M. Wijnolts. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Medipoin Medipointt Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Medipoint Zorgwinkel De Zorgwinkel van Medipoint is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan). Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Heer Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder s t euning - S Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt Ouder en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

winkel el Epe Wetswink SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur verpleging en kr Thuis org aamzor kraamz huisv g or aamz Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl or aamz org aamzor kraamz LANCELO g OT kr LANCEL Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR T VER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Merelweg 24, Wapenveld, tel. 038-4470470 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels ". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". chaar Epe Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V eluw e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat tichting Welzijn Hatttem Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantieopvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klach o Ge zondheids zor g Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org Stedendriehoek Epe /Heer de Epe/Heer /Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911 E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 55 2

ZZZFQO $ULHOZDVPLGGHOHQ /HQRUZDVYHU]DFKWHU

DOOHYDULDQWHQSDNNHQRIIODFRQV DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

& 5LENDUERQDGH YDUNHQVYOHHV JUDP

 NLOR

&0DJHUH UXQGHUODSSHQ JUDP

 NLOR

&6WDPSSRWJURHQWHQ

ERHUHQNRRO]DNJUDPKXWVSRW]DNJUDP RIYHUVH]XXUNRROEDNJUDP SHUVWXN

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

&RFD&RODSDFN

UHJXODU]HUROLJKWRIFDIHร›QHYULM VHWIOHVVHQยกOLWHU

=$..,/2

'H]HDFWLHLVDOOHHQJHOGLJRSVHWYHUSDNNLQJ

&.UXLPLJH DDUGDSSHOHQ VQHOVFKLOOHUVOLWHU$OOH+HUIVWERFN ELHU EHXJHOIOHVOLWHU EOLNPORIVHW

NLOR

NLOR

$OOH& 6QHOILOWHUNRIILH SDNNHQRIVHWV

DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

C1000 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

Hardeman - WAPENVELD :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHVHSWWPGLRNW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 24 S E P TE M B E R 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA56 2

Schaapskooi week 39 2013  
Schaapskooi week 39 2013  
Advertisement