Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 28e jaargang nr. 32, 2 april 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Vanaf heden ook BATAVUS dealer!

Officiële opening Wereldwinkel

FIETSONDERHOUD GRATIS HAAL- EN * BRENGSERVICE *vraag naar de voorwaarden

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Koud/warmbuffet - Saladeschotels - Hapjesschotels Barbecue - Ontbijtservice - Verhuur o.a. tenten De Topslager, uw specialist Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Administratie- en Belastingadviseurs

EPE- Donderdag heeft burgemeester Hans van der Hoeve officieel de nieuwe locatie van de Wereldwinkel in Epe geopend. Hij deed dat door letterlijk een blik te werpen naar de Derde Wereld. En dat deed hij onder toeziend oog van de dames Post en Berg, deze vrouwen zijn in 1971 de

Wereldwinkel in Epe gestart. “De eerste locatie was het oude gemeentehuis waar de Wereldwinkel in twee kamertjes zat. En nu in de VVV. Het is een hele mooie combinatie”, aldus burgemeester Van der Hoeve. Hij roemde het werk dat de vrijwilligers hadden verzet om de wereldwinkel

in het pand van de VVV te vestigen. “Het is zo belangrijk dat vrijwilligers hun steentje bijdrage niet alleen aan de Eper samenleving maar op deze wijze ook aan de Derde Wereld.” De opening werd muzikaal opgeluisterd door het vrouwenkoor Hoge Nood/t onder leiding van Inger Stienstra.

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

Leerlingen Palet zijn journalist HATTEM- De leerlingen van OBS Het Palet in Hattem zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met het maken van klassenkranten. Elke klas maakte zijn eigen krant waarvoor de kinderen interviews maakten.

Spectaculaire prijsverlaging! Prijs € 292.000 t/m € 439.000

Ook kwamen er journalisten en fotografen langs om te vertellen over hun vak. Ieder kind heeft iets in de kranten geschreven. De klassenkranten werden door niemand minder dan burgemeester Jan Willem Wiggers in ontvangst genomen. Robin en Kay mochten ze geven. Wiggers sprak over de Tweede Wereldoorlog en dat je in die tijd je mening niet mocht zeggen. “De journalisten schreven hoe de Duitsers vinden dat het eruit moest zien. Is dat goed?”, vroeg hij de leerlingen. “Nee!”, schreeuwden ze allemaal enthousiast.

Open Huis Zaterdag 6 april 11.00 - 15.00 uur Laatste appartementen Heerde www.companjenriphagen.nl

Vakkundige reparaties van klokken / restauratie, in- en verkoop van antieke uurwerken

w w w.krcaccountants.nl Ridderstraat 14, Hattem, 038-4447070 www.henkdegraafklokken.nl

ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l

De burgemeester stipte aan dat een krnat belangrijk is om te vertellen hoe het gaat en om je mening te geven. Hij vroeg een applaus voor alle journalisten in spé. En dat wilden de toegestroomde ouders en andere belangstellenden maar al te graag geven. Na afloop werd door iedereen het Paletlied gezongen.

EC HT E

C

H

T

asteenbergen dvocatuur advocatuur

www.echtadvocatuur.nl

www.heerdeonline.nl

ECHT Arbeidsrecht EPE Tel. 0578-614029


SCHAAPSKOOI

Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI N A A2 2

Brandveiligheid in Wijk- en buurtindeling gezondheidsinstellingen aangepast voor CBS HetcollegevanB&Wheefteenaantalwijkgrenzenaangepast. NieuwbouwwijkDeBovenkampvaltnuofficieelonderdekern HeerdeendenieuwbouwwijkenOssenkampenDeKolkvallen onderdekernWapenveld.VoorhetCentraalBureauvoordeStatistiek(CBS)vielendezegebiedentotnutoebuitendekomgrenzen. HetCBShoudtnamelijkdeofficiëlewijk-enbuurtgrenzenaandiede gemeenteaanhendoorgeeft.Nudegemeentedezegrenzenheeft aangepastkanhetCBSreëleregegevensverzamelenmetbetrekking totdegemeenteHeerde.Voorualsinwonervanéénvande genoemdewijkenheefthetbesluitvanB&Wgeengevolgen.

Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Militaire oefeningen

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraaktemaken,zodatuzekerweetdatuop datmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Brandveiliglevenisbelangrijkvooriedereen:jong,oud,fitofminder zelfredzaam.HetbrandweerclusterVeluweNoord(gemeenten Heerde,Hattem,ElburgenOldebroek)isdaaromin2011begonnen metvoorlichtingophetgebiedvanbrandveiligheidopbasisscholen. Omdatditzosuccesvolwasisbeslotenzo’nveertigadressenvan gezondheidsinstellingenaanteschrijven.Datleverdeveelreactiesop endeeerstepresentatieszijninmiddelsgehouden. Tijdenseenbijeenkomst,voorpersoneelsledenenBHV-ers,wordt eersteenfilmgetoondvaneenwaargebeurdebrandineenzorginstelling,waarbijdrieslachtoffersvielen.Aandehanddaarvanmaken dedeelnemerseenanalysevanwatzezagen:Waarishetmisgegaan? Enwaarzouhetbijonsmiskunnengaan?Uiteindelijkisdandevraag hoeindeeigeninstellingverbeteringenaangebrachtkunnenworden, zodathetgebouwbrandveilig(er)wordt. Depresentatiewordtgeregeldonderbrokendoorvragenendatis tekenendvoordeactievedeelname.Naafloopwordterook daadwerkelijkgeoefend,meteendeelvanhetscenariodatzich afspeeldebijdebrand.Daarbijkomtontruimingaandeorde,ookvan tegenstribbelendebewoners,enverderbrandineenmatras,inclusief rookdiezichoverdegangverspreidt.

Bomen Griftdijk al gekapt Eenaantaloudeeikenaande GriftdijkinHeerdekondeneerder wordengekaptdangedacht.De Griftdijkisdaardoornuweer opengesteldvoorverkeer. Eerderleekheteropdatdebomen pasinjuligekaptkondenworden,na hetbroedseizoenvandevleermuizen.Doorhetvlotdoorlopenvanproceduresenhetgunstigeweer, hoefdedegemeentedaarnietoptewachten. ZevenAmerikaanseeikenwareninzo’nslechteconditiedatde veiligheidvandeweggebruikersnietmeerkonwordengegarandeerd. Vandebomenwaarinvleermuisnestenzitten,zijndestammennog blijvenstaan.Devleermuisiseenwettelijkbeschermdediersoort.

Collectes Van7t/m13aprilcollecteertdeStichtingFondsGehandicaptensport.

Opdonderdag4aprilwordenerophetASKin’tHardeindeavond schietoefeningengehouden. Van8aprilt/m12aprilwordeneroefeningengehoudenindestrook Almere,Nijkerk,Epe,KampenenLelystad.Alsonverhooptschadedoor deoefeningisontstaandankuntuditmeldenbij: MinisterievanDefensie,CDC/JDV/SectieClaims,Postbus9004,3509AA Utrecht.Telefoon(030)2180420.Je.ernst@mindef.nl.

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voorpubliek toegankelijkecultureleevenementen aankondigen?MailhetnaarhetPlatform KunstenCultuur: evenementen@heerde.nl. 7april Eenspetterend,gratistoegankelijk,jazzconcertmetSjoerd Dijkhuizen(saxofoon),GéBijvoet,(piano),JanVoogd(contrabas), NiekWoesthuis(drums)enVincentKoning(gitaar).Vanaf15.00in HotelIJsselzichtinVeessen. 12april DansenMuziek:Rapalje- HeartsofSteel.Aanvang20:00uurin DorpshuisHeerde.Informatieenkaartenzijnverkrijgbaarop www.cultureelcentrumheerde.nlofopdedagzelfindezaal. T/m21april ExpositievanschilderijenvanMannesKroesoplandgoed‘het Veen’.Veenweg12inHeerde.Entreeisgratis.Op2ePaasdagis MannesKroespersoonlijkaanwezigomzijnwerknadertoete lichten. 6juli CultureleUitmarkt.Komkijkennaardans,zang,theaterenmuziek. Vanaf13.00inhetcentrumvanHeerde.Entreeisgratis.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA23

Natuurbrand Natuurbrandiseenvanmeestwaarschijnlijkerisico’sinonzeregio,metpotentieelzeerernstigegevolgenvoormensendier,natuureneconomie.Indelaatstejarenzijnerinonsland verschillendegrotenatuurbrandengeweestmetveelimpactopdeomgeving. Ukuntonshelpenomnatuurbrandentevoorkomen

• • •

Weesaltijdvoorzichtigmetvuurindenatuur.Parkeeruwauto(methetekatalysator)nietindrooggras,ditkanbrandveroorzaken.Parkeerooknietopbospaden;brandweervoertuigenmoetenaltijdvrijbaanhebben. Weesalertopverdachtesituatiesenmeldtdiebijdeterreineigenaarofbijdehulpdienstenalsbrandweerenpolitie,maakeventueeleenfotooffilmpjemetkenmerken. Weesaltijdvoorzichtigmetbarbecueën,kampvurenenvuurkorvenenmaakgéénopenvuur(bijvoorbeeldBBQofvuurkorf)ineenperiodemeteenverhoogdekansopnatuurbrand.

Informeeruzelfoverdekansopeennatuurbrandendebijbehorendemaatregelenviawww.natuurbrandgevaar.nl.Verblijftuopeencampingofrecreatiepark?Informeerdanbijde eigenaarofbeheerdernaarderisico’senmaatregelen. Alsertochietsgebeurt

• • • • •

Ganietzelfproberendenatuurbrandteblussen Verlaathetgebied–laatspullenachterdiehetvluchtenbelemmeren. Vluchtviadegemarkeerdeplaatsennaareenveiliggebied,bijvoorbeelddeopenbarewegofdebebouwdekom. Bel112,geefzonauwkeurigmogelijkdelocatiedoor Volgdeaanwijzingenvandepolitieenbrandweer.

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen.

• HetgedeeltelijkslopenvandewoningophetperceelOssenkampweg4inWapenveld. Dezemeldingenliggennietterinzage.Voormeerinformatiebeltu0578-699494.

DebetreffendestukkenkunnenwordeningezienbijhetPubliekscentrum,opwerkdagen tussen08.30uuren12.30uur(behalvewanneerandersvermeld).

• •





∇RectificatieverkeersbesluitVeenwegHeerde

HetcollegevanHeerdeheeftop5maart2013bekendgemaaktdatmetingangvan6 maart2013opdeafdelingLeefomgevinghetverkeersbesluitVeenwegterinzageligt.Dit isnietjuistwanthetgaathieromeenvoornementothetnemenvaneenverkeersbesluit. Hetformelebesluitmoetdusnogwordengenomen. Tegenhetontwerpbesluitkunnenzienswijzenwordeningediend.Eventueleingekomen bezwarenwordenalszienswijzebehandeld.Deperiodeomzienswijzennaarvorente brengen,iswelper6maart2013ingegaan. Hetbetrefthierhetintrekkenvanheteerdergenomenverkeersbesluitvan27december 2005.InverbandhiermeewordthetbordC12,geslotenverklaringvoorgemotoriseerd verkeer,metonderbordmetdetekst‘uitgezonderdaanwonenden’verwijderd. TerhoogtevandeVeenweg29blijftdeweggewoonafgeslotenvoorgemotoriseerd verkeer.Omduidelijktemakendatdewegafgeslotenis,wordtverkeersbordL08geplaatst metonderbordOB02.Ditverkeersbord,‘doodlopendeweg’,isnietverkeersbesluitplichtig envaltdaaromnietonderditbesluit.

Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning

Indeperiodevan19maart2013tot26maart2013: • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhetvervangenvaneen veehouderijtenbehoevevanwoningbouwophetperceelVosbergerweg ongenummerd(achternummer53/53A)inHeerde. • HetbouwenvandrieschurenophetperceelHogestraat4inWapenveld. • HetuitbreidenvandewoningophetperceelH.C.vandeHouvenvanOordtstraat1in Wapenveld. • HetplaatsenvaneenaanbouwmetverdiepingophetperceelOssenkampweg4in Wapenveld. • HetbouwenvaneenwoningmetbijgebouwophetperceelWolbertsdijk ongenummerd(nabijnummer13)inWapenveld. • HetkappenvandiversebomeninhetkadervandeHoogwatergeulindegemeente Heerde.

Sloopmeldingen

Indeperiodevan19maart2013tot26maart2013: • HetslopenvandrieschurenophetperceelHogestraat4inWapenveld.

♦Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure)

HetkappenvandriepopulierenophetperceelWerverdijk9inWapenveld. HetplaatsenvaneenoverkappingaandekantineophetperceelZandbergen4in Wapenveld. Verzonden:19maart2013. • HetplaatsenvaneenterrasoverkappingophetperceeldeRolders8ainWapenveld Verzonden:20maart2013. • HetkappenvanvieresdoornsophetperceelBrugstraat2DinHeerde. • HetkappenvandrieelzenophetperceelDeSteegongenummerd,kadastraalbekend gemeenteHeerde,sectieMnummer946,inWapenveld. Verzonden:21maart2013. • Hetkappenvaneenblauweceder,eenberk,eenfijnspar,eenperenboomeneen appelboomophetperceelKamperweg6inHeerde. • HetveranderenvaneenopritophetperceeldeKade10inWapenveld. Verzonden:25maart2013.

∇Zienswijze

Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreeniederter inzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijkeenzienswijze overhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus175,8180ADHeerde, telefoonnummer:0578-699494.

♦Bezwaaren∗beroep

Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuwbelangtreft, kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneenbezwaar-of beroepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit.Wanneerubezwaarwiltmaken tegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevanHeerde,Postbus175,8180ADHeerde.Een beroepmoetusturennaardeSectorBestuursrechtvandeRechtbankZutphen,Postbus 205,7200AEZutphen.Eenbezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresen datumvermelden.Daarnaastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageerten waaromudaartegenbezwaarofberoepaantekent.Bijhetindienenvaneenberoepschrift moetugriffierechtbetalen.

VoorlopigeVoorziening

Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.Inspoedgevallen kaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.DitdoetubijdeVoorzieningenrechtvandeRechtbankZutphen,SectorBestuursrecht,Postbus205,7200AEZutphen. Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen.

Inzage

Devergunningaanvragenenontwerpbesluitenliggenvooreeniederterinzagebijhet Publiekscentruminhetgemeentekantooropwerkdagentussen8.30en12.30uur.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI N A A2 4

Van de gemeenteraad

Informatie van de gemeenteraad Heerde Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde Raadsvergadering 8 april 2013 Aanvang19.30uur,raadzaalgemeentehuis(ingangDorpsstraat).

Agenda

Naastdevasteagendapuntenalsondermeeropeningenverslag,zijndevolgende onderwerpengeagendeerd: Bespreekpunten(B-onderwerpen) 5.Realisatievanzorglandgoed“HofvanHeerde”,plaatselijkbekendBadhuisweg2 Heerde.

StichtingHorsthoekhoevewilophetperceelBadhuisweg2eenprojectvoorzorgwonen endagbehandelingvestigen,deraadwordtgevraagdhierinprincipemedewerkingaan teverlenen.

6. Wijzigingbebouwdekomgrenzen/aanpassingWegenlegger.

Doordebebouwdekomgrenzenopnieuwvasttestellen,kandewegenleggerworden geactualiseerd.

7. GewijzigdevaststellingbestemmingsplanBuitengebiedWest,Mussenkampseweg32.

StichtingJeugdmeteenOpdrachtwildelocatieHeidebeekaandeMussenkampsewegin Heerdegaanherontwikkelen.Daarvooriseenvastgesteldbestemmingsplannodig.

8. VaststellingBestemmingsplanOntwikkelingsgebieden,4eherziening (Flessenbergerweg46teWapenveld).

Deeigenarenvanhetperceelhebbenhetplanomdeaanwezigeagrarischebebouwingte slopenendaarvoorindeplaatstweevrijstaandewoningentebouwen.

Hamerstukken(A-onderwerpen) 9. VaststellingBestemmingsplanOntwikkelingsgebieden(1eHoornerveenseweg1-7) 10. BeheersverordeninggemeentelijkebegraafplaatsengemeenteHeerde2013 11. Verordeningbegrafenisrechten2013 Devolledigeagendametbijlagenkuntuvindenopwww.heerde.nlonderdebutton vergaderstukken.

Inspreken

Insprekenkanoveronderwerpendieopdeagendastaan.Ukuntzichdaarvoor aanmeldentot10.00uuropdedagvandevergaderingbijraadsgriffierBianca Espeldoornviatel.(0578)699494ofe-mailb.espeldoorn@heerde.nl.Uwbijdragekuntu schriftelijkbijhaarinleverenofnaarhaarmailen.

Radio-uitzending

Radio794zendtderaadsvergaderingrechtstreeksuittot22.00uur.

CD-Presentatie Marianne van de Vlag More than a friend

ONZE EIGEN APP VOOR HET COMPLETE AANBOD!

met medewerking van: Gospelchoir Free o.l.v. Wibo Hijink Marianne van de Vlag & band

DOWNLOAD HEM NU GRATIS IN DE APP-STORE!

NIE UW !

Jordy van Toornburg (Adlicius) speciale gast

Brinklaan 5 - 8161 CW Epe T 0578 - 61 30 00 E epe@dh-makelaars.nl

Kaarten € 10,- te bestellen op www.veluvinenunspeet.nl Theater Veluvine F.A. Molijnlaan 186 8071 AK Nunspeet

VOOR HET NIEUWSTE AANBOD VOLG ONS OP

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A25

n e t l e e i n d m s t et e 'i r u B i n n e a w v o e u d d o m Bij besteding van iedere 5 25,- vult u het deelnamebewijs in en doet u mee op het winnen van deze sportieve Gazelle fiets t.w.v. 5 749,-. Wij verloten er twee, hoe meer u koopt, des te groter uw kans! U kunt kiezen uit verschillende kleuren, zowel voor de heren als dames.

&FOBDUJFJOTBNFOXFSLJOHNFU Ŕ'JFUTWFSIVVS Ŕ/JFVXFOHFCSVJLU Ŕ.5#3BDF Ŕ&JHFOXFSLQMBBUT

Actieperiode loopt van 25 maart t/m 25 april. Hagestraat 8-10 Heerde

%&;&8&&, */%&"$5*& dinsdag t/m zaterdag

"MMFEBNFT[PNFSKBDLT

,035*/( Ŕ3VJNFQBTLBNFST Ŕ(SBUJTQBSLFSFO Ŕ,Pť FIPFL Ŕ"JSDPBBOXF[JH Stationsstraat 16 - Heerde - tel. 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Openingstijden: ma. 13.00-17.30 uur, di.-do. 9.30-17.30 uur, vr. 9.30-20.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur. zat. 9.30-17.00 uur


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 6

Dick.and.Co: ‘Van kleding moet je blij worden’

De weg, de waarheid en het leven ... Laat je gidsen zondag, in de Johanneskerk van Heerde. ‘s Morgens om half tien door dominee G.J. Röben en ‘s avonds om 7 uur door de andere Heerder predikant ds. C. Hoek. Weet je welkom!

Collecte Gehandicaptensport

HEERDE – ‘Het moet hier prettig winkelen zijn. Een sfeervolle zaak waarin het fijn is om een goede broek te kopen. Als de kleding goed is, dan is het OK. Als het niet OK is, breng je het terug, of je het nu wel of niet in de uitverkoop hebt gekocht. Want van kleding moet je blij worden. Daar staan we voor. Zo simpel is het’. Aan het woord is Dick Schuring. Afgelopen week vierde hij samen met zijn verkoopteam het dertigjarig jubileum van Dick.and.Co aan de Dorpstraat in Heerde. ‘De vraag naar een goede spijkerbroek is in die dertig jaren stabiel gebleven. Een goede broek is de basis van je outfit. Maar een broek, en dan vooral een spijkerbroek, is lastig om te kopen. Dat moet je met aandacht doen. En daar zit voor ons nu net de uitdaging’, vertelt een ge-

dreven Dick enthousiast. ‘Want als je eenmaal het juiste denim hebt gevonden, dan wordt het ook echt jouw broek. Hij gaat zich vormen naar de vormen van jouw lichaam en slijten op de plekken die voor jou specifiek zijn. Dat maakt denim zo uniek; het is net zo uniek als je DNA’. Service, aandacht, sfeer, persoonlijk contact, eerlijk en deskundig advies zijn kernbegrippen waar de mensen van Dick.and.Co voor staan. In dit opzicht moet het verschil worden gemaakt met de, als paddenstoelen uit de grond schietende, web shops en grote kledingzaken. ‘We zien dergelijke massabedrijven op de lange termijn niet als bedreiging en we denken dat we hierin de maatschappelijke trend mee hebben. Kijk o.a. naar de hernieuwde aandacht voor de

kleinere school en in het algemeen de opleving van kleinere leef/werk eenheden. Overal zijn mensen weer op zoek naar de menselijke maat en deskundige en persoonlijke aandacht. Bovendien moeten mensen in deze tijd twee keer nadenken voor ze hun geld uitgeven en ze kiezen dus bewuster. Dan moet het ook goed en geen miskoop zijn, want daar wordt je als klant echt niet blij van. Kopen is vertrouwen. Als je iets bij ons koopt mag je erop vertrouwen dat het kwalitatief in orde, modieus en passend is. Als dat niet het geval is, dan kun je ons daarop aanspreken. Niet goed, geld terug’.

en kan het niet wachten, bel dan voor de hulplijn, tel. 0578628406. Mocht u een pc probleem hebben, neem dan de kast mee met de software en zij zullen dan proberen om dit te installe-

ren. Dit geldt ook voor het vervangen van de hardware. Neem eens een kijkje op de nieuwe internet adres www.vaassen.hccapeldoorn.nl voor leuke downloads en informatie.

Steeds meer bezoekers voor Anton Pieck Museum Hattem

HATTEM- Het Anton Pieck Museum in Hattem kijkt terug op een goed 2012. Zo’n 20.220 bezoekers hebben kunnen genieten van de vaste collectie die bestaat uit tekeningen, illustraties, etsen olieverfschilderijen en grafisch werk van Anton Pieck. “Ten opzichte van het vorig jaar is dit een toename van 6.13%”, aldus een trotse bestuursvoorzitter Harriët Harmeijer. “En dat voor een klein museum als het onze. Ik ben apetrots. En het zijn allemaal vrijwilligers die dit tot stand brengen. Van baliemedewerkers tot bestuursleden. Maar betrokken en gemotiveerd

zijn ze allemaal”. De exposities met als thema ‘Op pad met Pieck’ waarbij fotograaf Ron Wijk door Pieck vastgelegde taferelen in het nu fotografeerde en de nog lopende tentoonstelling ‘De bijzondere wereld van Thé Tjong-Khing’ trokken veel belangstelling. Extra activiteiten rondom de exposities zoals prijsvragen en educatieve projecten zorgen voor extra dynamiek. In 2012 was het 25 jaar geleden Anton Pieck op de zeer hoge leeftijd van 92 jaar overleed. 100 Jaar geleden verscheen zijn eerste kalender. Ter gelegenheid van deze feiten heeft PostNL aan Anton

gehandicapte te kunnen sporten is meer nodig”. Op dinsdag 2 april zullen de collectanten jeugdleden van sv. Vaassen onder begeleiding van leiders en ouders deze collecte houden in Vaassen van 18.00 tot 21.00 uur. SV Vaassen collecteert aan de Westzijde van de Dorpstraat in Vaassen. Gym Agios collecteert aan de Oostzijde van de Dorpstraat in Vaassen. Tevens zoeken zij nog meer collectanten (sporters) die willen helpen met collecteren. Deze kunnen zich melden bij W. Stegeman, tel. 0578-575482.

Paasfeest bij Kom

‘Daar stonden we de afgelopen dertig jaar voor en daar staan we de komende dertig jaren ook voor. Want van kleding moet je blij worden’!

Computerclub Inloopdag VAASSEN- Op zaterdag 6 april om 10.30- 14.00 uur wordt in het wijkgebouw de Oosterhof 16 in Vaassen een inloopdag gehouden van de computerclub HCC Apeldoorn. Is het probleem groot

VAASSEN- Net als vorig jaar organiseert de jeugdafdeling van de s.v. Vaassen samen met Gym Agios de Nationale collecte in Vaassen. Het Fonds Gehandicaptensport collecteert voor alle gehandicapte sporters in Nederland. Fonds Gehandicaptensport is het enige fonds in Nederland dat zich inzet om sport voor iedereen mogelijk te maken. Fonds gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke, zintuiglijke, als een verstandelijke handicap. Collectanten langs de deur in Vaassen onder het motto: “Om als

Pieck een postzegelserie gewijd. Op 21 mei 2012 werd in het museum het eerste vel ‘Ambachtsman & Kunstenaar’ overhandigd aan de kleindochter van Anton Pieck, mevrouw Els Spoor- van Lier. Nadat afgelopen zomer bij een taxatie in het TV Programma ‘Tussen Kunst en Kitsch ’een boekillustratie opdook die een echte Anton Pieck tekening bleek te zijn, is deze door de eigenaar geschonken aan het Anton Pieck Museum. De publiciteit rond deze schenking heeft tot gevolg gehad dat er nog drie kunstwerken werden geschonken door particulieren. Het Anton Pieck Museum in Hattem heeft een korte sluitingsperiode in januari 2013 gebruikt om het museum te restylen. Het museum bruist van de activiteiten. Met grote regelmaat worden workshops gegeven. Speciaal voor de kids van 8 tot 13 jaar bestaat de workshop ‘Linoleum snijden’. Het Anton Pieck Museum in Hattem toont een vaste en één of meer thema-exposities waarbij een zo compleet mogelijk en gevarieerd overzicht van de werken van graficus/illustrator Anton Pieck wordt gegeven. De Efteling is zijn geesteskind maar het grote publiek kent hem voornamelijk als illustrator van boeken en nostalgische kalenderplaten.

EPE- Het was een koude ochtend, maar veel kinderen zijn 23 maart met hun ouders op het paasfeest van de Kleine Kom gekomen. Nijntje stond boven op de bult bij de Zandkuil en alle kinderen en hun ouders renden er achteraan om een beetje warm te worden. Ook werden er paasmandjes versiert en

konden de kinderen paaseitjes zoeken in het bos. Kinderdagverblijf De Kleine Kom is een kleinschalig kinderdagverblijf met een aparte baby- en peutergroep. De Kleine Kom is gelegen aan de Asseltseweg 4 in Epe. Voor meer informatie www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.

Groei en Bloei EPE- Dinsdag 9 april, 20.00 uur, komen Dineke Logtenberg en Anke Pols naar De Middenstip in Epe voor een Groei&Bloei-lezing over het onderwerp zomerbloeiende bol- en knolgewassen. Na afloop van de lezing is er weer Stekjesmarkt. Voor aanvang

van de avond kunt u uw materiaal, voorzien van de naam, inleveren. Na afloop zal het onder de belangstellenden worden uitgedeeld. Toegangsprijs voor de lezing: leden gratis/niet- leden 3,50 euro. Meer informatie vindt u op: http://epe-heerde.groei.nl.

Paasbrodenactie succesvol HATTEM- De verkoop van Paasbroden door de leden van het Fanfarekorps Ons Genoegen in diverse wijken in Hattem is een groot succes geworden. Ondanks de kou en de ijzige wind trokken veel leden

en vooral jeugdleden er op uit om de broden aan de man te brengen. De opbrengst van de actie wordt volledig besteed aan de jeugdopleiding en daar is de vereniging zeer content mee.

CJG voor 0 tot 19 jaar HEERDE- De gemeenten in de regio Midden IJssel Oost Veluwe willen het centrum van Jeugd en gezin (CJG) anders gaan indelen. “Momenteel zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar in handen van Verian en voor 4-19 jaar is de GGD verantwoordelijk. Die knip willen we eruit halen”, aldus wethouder Hubert Bögemann. De discussie over wie het gaat doen, is inmid-

dels al gevoerd maar daar zijn de partijen niet uit gekomen. “We gaan nu een pilot draaien met Verian waar dan werknemers van de GGD gedetacheerd worden.” De pilot duurt een jaar. “Het gaat ons om de werkwijze en niet om de organisatie die het gaat draaien.” In de omgeving van Lochem wordt een pilot gehouden met een coöperatiemodel.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPAGGI NI NAA27

Dè aktieve makelaar biedt aan:

Vraagprijs: € 149.000,= k.k. Klapperdijk 32, Wapenveld

- Midden in het centrum van Wapenveld staat dit moderne en luxe 3-kamer appartement - Royale woonkamer met fraaie laminaat vloer - Luxe open keuken v.v. alle inbouw apparatuur - Twee slaapkamers (14 en 7m²) en berging - Moderne badkamer (zwart-wit) v.v. douche - Zonnig balkon gelegen op het zuidwesten - Eigen berging en parkeerplaats in de parkeergarage van het complex - Een zeer fraai appartement waar u zo in kunt. Grijp deze kans!

Zaterdag 06 april tussen 11:00-15:00 uur Open Huis. Kom gerust een kijkje nemen !

MOZA Wapenveld Makelaardij k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Autobedrijf Autobedrijf Van Huffelen Van Huffelen - Ook voor voor alle alle schadereparaties schadereparaties - Onderhoud voor alle alle leasebedrijven leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle alle merken merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting roetmeting - Verkoop en onderhoud onderhoud alle alle nieuwe Ford Ford modellen modellen - Airco Service Ford Fiesta Fiesta1.25i, 1.25i,Titanium, T itanium,5-drs., 5-drs.,............ ........... ‘ 11 Ford Fiesta Fiesta 1.25i, 1.25i, 5-drs., 5-drs., Limited Limited ......... 2x ‘11 Ford Fiesta 1.3 1.3 Futura Futura XL XL 5-drs., .......... ‘08 Ford Fiesta Fiesta1.3i 1.3i3-drs., 3-drs.,Titanium Titanium .............. ............... ‘09 Ford Ka Ka 1.3i 1.3iTitanium, Titanium,nieuw nieuwmodel model ......... ....... ‘10 Ford Ka 1.3i Style Style .................................. ´05 Ford Ka 1.3i 1.3i 55 Edition Edition.............................. ............................. ´05 Ford Ka 1.3 Trend .................................. ´03 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ......... ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic ........................... .......................... ‘02 Ford 5-drs. ................. ´06 Ford Focus Fiesta1.6i 1.3 Futura, ...................................... ‘98 Ford Focus Focus 1.6i 1.4i Futura, T rend, 5-drs., ‘09 5-drs. ................. ................ ´06 Ford Focus 1.6i 5-drs., ................ 1.4i Futura, Trend, 5-drs., ................. ‘05 ‘09 Ford Focus Focus 1.6i 1.6iFutura, Futura5-drs., 5-drs.,nw ............... model .......´05 ‘05 Ford Focus 1.6i Futura .......................... 5-drs., .............. ´‘04 05 Ford Cougar 2.0iFutura, .................................... Focus 1.6i 5-drs. .............. ´00 ‘04 Ford Fusion 1.4i Futura+ Futura+ ......................... ....................... ‘06 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ........................ ´95 Fiat Panda Panda Edizione EdizioneCool Cool.......................... ....................... ‘09 Skoda Fabia 1.4 5-drs., ......................... ‘02 Daihatsu Terrios 1.3 ................................ ............................... ´02 Daewoo Matiz, Matiz, 5-drs., 5-drs.,............................. ............................. ‘03

Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., .................... ‘ 11 Peugeot 306 1.6i cabrio, cabrio, ......................... .......................... ‘98 Peugeot 207 1.4 Look, 5-drs., ............... ´´09 09 Renault Clio 3-drs., 1.2 TCE Rip Rip Curl, Curl,.... .. ´´07 07 Suzuki Alto 5-drs., GLX ......................... ´04 Rover 16 4-drs., .................................... ‘05 Suzuki Alto 5-drs., GLX GLX ......................... ´´02 04 Mercedes extra’s Suzuki AltoB160 5-drs., GLX ......................... ´ ‘0112 Opel Zafira1.6 1.6i5-drs., Comfort ......................... `03 Seat Ibiza ............................. ‘07 VW 1.4i1.6i .......................................... ‘08 OpelFox Zafira Comfort .......................... `03 VW Fox 1.4i .......................................... ‘08 Motor Suzuki Motor Intruder VS800 .......................... ‘93 Suzuki Intruder VS800 .......................... ‘93 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ......... ´ 1 0 Stationwagon Ford Mondeo Focus 1.8i T itanium,extra’s 2.0iCombi, Titanium Wagon ........... ´‘08 10 Ford Focus Focus1.8i 2.0i T itanium Wagon .......... Combi, Titanium, extra’s .. 2x .07 ‘08 Ford Focus nieuw model ...... .07 ´05 Focus 1.6i 2.0iCombi, Titanium Wagon ........... Ford Focus1.6i 1.6iCombi, T rend nieuw Combimodel ................ ‘04 Ford Focus ...... ´05 Opel Ford Astra Focus1.8i 1.6iCombi, Trend extra´s Combi ................ ´07 ‘04 VW 1.6i 16V Variant Ocean, ............. ´07 ‘03 Opelgolf Astra 1.8i Combi, extra´s ................ VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............. ‘03

Brugstraat Tel.0578-692924. 0578-692924. Brugstraat4, 4, 8181 VH Heerde. Tel. E-mail: E-mail: info@vanhuffelen.nl info@vanhuffelen.nl Geopend: 10.00--17.00 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur, 13.00-18.00 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

Bezoek ook ook eens: Bezoek eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl


SCHAAPSKOOI

Prijzen 2013 Peuters:

GRATIS

(tot 3 jaar)

Kinderen:

€ 1,75

(per levensjaar, tot 12 jaar)

60+ ers:

€ 23,95

(alleen op vrijdag, niet op feestdagen en i.c.m. overige acties)

Volwassenen: € 26,95 Extra ½ uur: € 5,00 Extra uur: € 10,00

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A28

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN Van ons Bourgondisch 10-gangen Veluws buffet

Genieten met de héééle familie! Onbeperkt eten en drinken voor één prijs, dat is Restaurant De Stern in Epe. Een prima plek om met uw familie of bedrijf een etentje te organiseren, zonder dat de kosten uit de hand lopen. U betaalt per persoon een vaste prijs voor 2 uur onbeperkt eten en drinken. Als u langer wilt tafelen betaalt u voor het derde uur slechts € 10,00 p.p. all-in.

Aanbieding Bij binnenkomst op zondag, tussen 15:00 en 16:00 kunt u gebruik maken van ons arrangement van anderhalfuur.

€ 21,95 all-in! In verband met ons kassasysteem is apart afrekenen niet mogelijk. Betaling alleen met PIN of contant.

Gezellig uit met uw vereniging of collega’s? Kom dan naar Restaurant De Stern in Epe en u weet twee dingen zeker: uw etentje is gegarandeerd geslaagd èn u betaalt nooit meer dan de prijs die in deze brochure vermeld staat voor alles wat uw gasten 2 uur lang eten en drinken. Iedereen zal zich uitstekend vermaken, elke gast kan eten waar hij of zij zin in heeft. Geniet van onze gastvrije gezelligheid en schep zo vaak op als u lekker vindt! Ons restaurant is een belevenis op zich, bij binnenkomst proeft u meteen de Bourgondische sfeer. Vele vlees- en visgerechten worden onder het toeziend oog van onze ervaren chef-kok naar uw eigen smaak bereid. Op de achterzijde van deze brochure vindt u een overzicht van ons ruime assortiment. Tijdig reserveren aanbevolen! OPENINGSTIJDEN 2013:

Donderdag:

v.a. 17:00 uur

(Geopend juni/juli en augustus) Restaurant de Stern Hoofdstraat 108 8162 AN EPE Tel. ma t/m zo: (0578) 61 33 33 www.restaurant-destern.nl info@restaurant-destern.nl

Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

v.a. 17:00 uur v.a. 16:00 uur v.a. 15:00 uur

Voor groepen en bedrijven zijn andere dagen en tijden mogelijk.

FEESTDAGEN 2013 GEOPEND 1e paasdag: 2e paasdag: Koninginnendag: Moederdag: Hemelvaartsdag: 1e en 2e Pinksterdag: Vaderdag Kerstavond: Eerste Kerstdag: Tweede Kerstdag:

zo. 31 maart ma. 1 april di. 30 apr zo. 12 mei do. 9 mei 19 en 20mei zo. 16 jun di. 24 dec wo. 25 dec do. 26-dec


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPAGGI NI NAA29

Dè aktieve makelaar biedt aan:

als het nu geen lente wordt… op!

verhuurd ! l e e h e g l e w Vrij

of dan eet ik m’n sl

Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

ijke zaak ! een duidel

www.moza.nl

Guldenslof 5,55

4,95 geldt t/m 8 april 2013

TIP VAN MARINUS

SPECIAL

GEPANEERDE SCHNITZELS

UIENKRUIER

4 STUKS

595

100 gram

120

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN BEN

TIP VAN TRIJN

500 GR RUNDER GEHAKT + 4 SAUSIJZEN

BERLINER BOL

ZWIEBELSTEAK

SAMEN

PER STUK

100 GRAM

595

150

120

TIP VAN ANNEKE

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN HENNY

BOERENGEHAKT SCHNITZELS

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

HAPJES- SALADEVLEESWAREN SCHOTELS

5 STUKS

1 KG.

500

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

OOOHHHHHH ZO LEKKER ALLEMAAL

Aanbiedingen zijn geldig van 02-04-2013 t/m 07-04-2013.

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 www.banketbakkerijkamphorst.nl


OPEN HUIS SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI NI NAA21 0

Zaterdag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur

Klapperdijk 34-E, Wapenveld - In het hartje van het dorp Wapenveld staat dit ‘starters’ appartement met garage - Balkon aan de noordkant én zuidkant - Royale woonkamer v.v. laminaatvloer - Open keuken v.v. inbouw apparatuur - Badkamer met ligbad, wastafel en wasmachine- en drogeraansluiting - Twee slaapkamers 12m² en 6m² - Alle voorzieningen op loopafstand Vraagprijs: € 125.000,= k.k.

Merelweg 44, Wapenveld - Zeer goed onderhouden drie-kamer-hoekappartement met stenen schuur en grote, fraai aangelegde tuin op het zuidwesten - Woonkamer 23m² met laminaatvloer - Moderne half open keuken v.v. inbouw app. - Tussenhal naar… 2 slaapkamers (12 en 7m²) - Badkamer (grijs-wit) met douchecabine - Verrassend ruime en zonnige achtertuin - Zeer goed onderhouden. U kunt er zo in! Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

IJsselstraat 73, Hattem - Dit is een woning die u echt van binnen moet bekijken! Zeer verzorgde, moderne woning vrijwel geheel v.v. kunststof kozijnen! - Woonkamer 29m² met erker en eiken vloer - Dichte keuken (crème) v.v. inb. apparatuur - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: voorzolder en vierde slaapkamer - Achtertuin, op het zuidoosten gelegen, met fraaie sierbestrating en stenen schuur Vraagprijs: € 185.000,= k.k.

Hulsbergen 32, Wapenveld - In geliefde woonwijk ‘de Ossenkamp’ staat deze zeer royale en moderne tussenwoning - Grote woonkamer 30m² met Novilon vloer - Moderne open keuken 9m² met inb. app. - Begane grond geheel v.v. vloerverwarming! - 3 ruime slaapkamers en badkamer (wit) met ligbad, wastafel en designradiator - Via vaste trap naar enorme zolderruimte - Geheel bestrate tuin met houten schuur Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Kloosterweg 9, Wapenveld - Karakteristiek woonhuis op een prachtige locatie aan de rand van de bossen en nabij het Apeldoorns Kanaal. Een unieke woning! - Woonkamer 19m² én woonkamer 10m² - Woonkeuken 10m² v.v. inbouw apparatuur - 1e Verdieping: overloop, twee ruime slaapkamers van 15 en 17m²en badkamer - 2e Verd: via vaste trap naar zolderkamer - Vrijstaande garage 15m². Kom kijken!

Vinkenweg 32, Wapenveld - Aan een groenstrook, in kindvriendelijke wijk, een royale en moderne hoekwoning - L-vormige woonkamer 28m² met grindvloer - Ruime half open keuken 9m² v.v. inbouw app. - 1e Verd.: overloop, drie slaapkamers en grote badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel - 2e Verd.: Voorzolder en vierde slaapkamer - Heerlijke tuin op het zuiden met tuinhuis en schuur. U kunt de woning zo betrekken! Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Bornkamp 38, Heerde - Moderne en zeer goed onderhouden woning gelegen in de geliefde wijk ‘de Bovenkamp’ - Royale en lichte woonkamer met tuindeuren - Luxe open keuken 9m² v.v. alle inbouw app. - 1e Verd.: drie ruime slaapkamers, moderne badkamer met whirlpool, toilet en douche - 2e Verd.: via vaste trap naar enorme zolder met bergruimte. Extra kamer(s) mogelijk! - Fraaie tuin met veranda en grote schuur Vraagprijs: € 218.500,= k.k.

Schuurmansweg 10, Oene - Vrijstaande woning op een landelijke locatie op een royaal bemeten perceel van 715m² - Woonkamer 17m² met schouw v.v. gashaard - Woonkeuken (midden eiken) met laminaat - Slaapkamer en badkamer op begane grond - 1e Verdieping: overloop en 3 slaapkamers - Praktisch ingericht perceel met zonneterras, en twee grote vrijstaande stenen schuren - De woning dient te worden gemoderniseerd Vraagprijs: € 250.000,= k.k.

Andoornstraat 36, Heerde - Fraaie uitgebouwde woning met garage en carport op een ruim perceel van 382m² - L-woonkamer met houtkachel, planken vloer en schuifpui naar behaaglijke veranda - Dichte keuken 6m² v.v. inbouw apparatuur - 1e Verd.: overloop, vier slaapkamers en badkamer met douche en toilet (2006) - Garage 18m² v.v. zolder en carport 14m² - Fraaie tuin met o.a. tuinhuis en vijver Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

GEWIJZIGD

Euverweg 1, Wapenveld - Op prachtige landelijke locatie staat deze charmante vrijstaande woning op 935m² - L-vormige woonkamer 28m² met vaste kast - Dichte keuken 11m² met inbouw apparatuur - Badkamer met douche en wastafel op b.g. - 1e Verd.: overloop en 2 ruime slaapkamers - Dubbele stenen garage en houten schuur - De ideale woning voor de doe-het-zelver die ruimte in én om huis zoekt. Kom kijken! Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Drs. K. Baasweg 9, Heerde - Één van de grootste tussenwoningen in de Gemeente Heerde staat nu te koop. Luxueus en met hoogwaardige materialen afgewerkt! - Riante woonkamer 37m² met tuindeuren - Half open keuken (wit) v.v. inb. apparatuur - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers en moderne badkamer met ligbad, douche en 2e toilet - 2e Verd.: voorzolder en ruime hobbykamer - Diepe achtertuin met schuur en veel privacy Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Maisakker 31, Wezep - Fraaie en royale helft van een dubbel op een mooie locatie in kindvriendelijke wijk - Royale L-woonkamer met laminaatvloer - Moderne, half open keuken v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 slaapkamers met laminaat en luxe badkamer (2010) met douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en vierde slaapkamer - Vrijstaande stenen garage en houten schuur - Diepe achtertuin met veel privacy! Vraagprijs: € 239.500,= k.k.

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI

-

U bent van harte welkom!

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA21 1

NIEUW

Kanaaldijk 42, Wapenveld - Charmante vrijstaande woning op een mooie locatie aan het Apeldoorns Kanaal op 1.070m² - Woonkamer 26m² met sierpleister wanden - Woonkeuken (donker eiken) v.v. inbouw app. - Drie slaapkamers (6,7 en 8m²) en badkamer (blauw) met douche v.v. thermostaatkraan - 1e Verd.: Via luik naar enorme (berg)zolder - Fraai aangelegde tuin met garage/schuur, vijverpartij, moestuin en veel privacy! Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Bonenburgerlaan 40 en 40a, Heerde - Een dubbel te bewonen woning op een groot perceel van 1.615m² met diverse bijgebouwen - Één deel van de woning is zo te betrekken, het andere deel dient gerenoveerd te worden – Tevens is dit een aantrekkelijke locatie voor het bouwen van uw droomwoning! - Een unieke kans om in het bezit te komen van een royaal perceel in het centrum van Heerde met alle voorzieningen nabij Vraagprijs € 275.000,= k.k.

Kerkenkamp 14, Wapenveld - Reusachtige helft van een dubbel woonhuis in de ruime en geliefde wijk ‘de Ossenkamp’ - L-vormige woonkamer 38m² met laminaat en dubbele openslaande tuindeuren naar terras - Luxe open keuken met alle inbouw apparatuur - Hobby/werkkamer 15m² en bijkeuken 6m² - 1e Verd.: 3 royale slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: via vaste trap naar zolder 50m² (!) - Diepe achtertuin met grote houten schuur Vraagprijs: € 298.000,= k.k.

Wilgenlaan 7, Hattem - Op een goede locatie én op riant perceel staat deze fraaie helft van een dubbel - Ruime L-woonkamer 35m² met open haard - Moderne keuken v.v. plavuizen en inb. app. - 1e Verd.: twee slaapkamers (25 en 8m²) en badkamer met douche, toilet en wastafel - 2e Verd.: voorzolder en slaapkamer 15m² - Uiterst zonnig en groen perceel van maar liefst 716m² met vrijstaande garage Vraagprijs: € 298.000,= k.k.

NIEUW

Tureluurweg 7, Wapenveld - Een fenomenaal, geheel in jaren ’30 stijl, afgewerkte woning met garage op een groot perceel van 528m² met veel privacy - Woonkamer 30m² met woonkeuken 18m² en suite. De zeer fraaie sfeervolle keuken is handgemaakt en v.v. alle apparatuur – Op de verdieping: 3 grote slaapkamers met massief eiken vloeren en luxe badkamer - Voor de woning geldt: op en top vakmanschap! Vraagprijs € 295.000,= k.k.

Kamperweg 68, Heerde - Aan de rand van het dorp - én toch nabij het centrum - gelegen woning met gastenverblijf - De woning met overige opstallen dient te worden gerenoveerd/gemoderniseerd - Woonkamer 24m² en eetkamer 11m² - Slaapkamer 7m² en badkamer op de b.g. - 1e Verd.: drie slaapkamers en bergruimte - Gastenverblijf: drie kamers en keuken - Nieuwbouw: Riant bouwblok 12m x 10m Vraagprijs: € 298.000,= k.k.

NIEUW

Vanaf 11:45 uur ! Hullenzijweg 4A, Wapenveld - Ruimte in en om het huis! Royale en luxe woning op een prachtige en landelijke locatie - Woonkamer 42m² v.v. houtkachel en laminaat - Moderne en luxe keuken 14m² v.v. inb. app. - Ruime bijkeuken 12m² met wasm. aansluiting - 1e Verd.: overloop, 3 grote slaapkamers en luxe badkamer met whirlpool, douche, toilet - Diepe en fraai aangelegde achtertuin met groot terras, gazon en diverse schuren Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Meidoornlaan 14, Heerde - Nabij het centrum van Heerde staat deze zeer royale woning met praktijkruimte - Sfeervolle woonkamer met fraaie vloer, schouw met open haard en riante serre - Open keuken (wit) v.v. inbouw apparatuur - 1e Verd.: overloop, 3 royale slaapkamers en grote badkamer met ligbad en douche - 2e Verd.: voorzolder en vierde slaapkamer - Besloten tuin met veranda en veel privacy! Vraagprijs € 325.000,= k.k.

Oranjeweg 12A, Wapenveld - Op een fraaie locatie, welke zich kenmerkt door rust, privacy en groen, gelegen luxe vrijstaande woning met stenen garage - Luxe woonkeuken 21m² v.v. alle inbouw app. - Sfeervolle woonkamer 36m² met haard - 1e Verdieping: 3 slaapkamers en moderne badkamer met ligbad, douche en toilet - Royaal perceel van 740m² grenzend aan bos en weiland. Optimale rust en privacy! Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

De Wangen 20, Wapenveld - Charmante rietgedekte woonboerderij op een prachtige locatie in het buitengebied - Royaal perceel van 5.680m²met bakhuisje, kapschuur met stallen, garage en weiland - Woonkamer 28m² en woonkeuken 14m² - Slaapkamer én badkamer op begane grond - Aangebouwde serre 10m² en kelder 6m² - 1e Verd.: 2 slaapkamers met bergruimten - Schitterend weids uitzicht over landerijen Vraagprijs € 369.000,= k.k.

NIEUW

Mussenkampseweg 1, Heerde - Karakteristiek, enorm ruim woonhuis met speelse indeling op een prachtlocatie nabij bossen, hei, Heerderstand en het centrum - Royaal bosperceel van 3.145m² met bos, vennetje, houten schuur en eigen eiland - Woonkamer 40m² met prachtig uitzicht - Half open keuken v.v. inbouw apparatuur - Vijf slaapkamers en twee badkamers - Naar eigen smaak inrichten? BTW arbeid 6%! Vraagprijs: € 425.000,= k.k.

Groteweg 83, Wapenveld - Markante en charmante villa met vele fraaie authentieke elementen waaronder paneeldeuren, glas-in-lood-ramen en hoge plafonds - Royale woonkamer 41m² met laminaatvloer - Woonkeuken 14m² v.v. inbouw apparatuur - 1e Verd.: 3 grote slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: via vlizotrap naar bergzolder - Royaal perceel van 2.900m² met heerlijk uitzicht, prachtige borders en vijverpartij Vraagprijs: € 450.000,= k.k.

Boshoekerweg 5, Oene - Toplocatie, stijlvol gerenoveerde woonboerderij - Woonkamer 55m² met zicht op de oude gebinten en nok, houtkachel en tuindeuren - Fraaie woonkeuken, bad- en slaapkamer op b.g. - 1e Verd.: vide, slaapkamer en hobbykamer - Royaal perceel van ca. 6.000m², schuur v.v. paardenboxen, praktijkruimte, garage, paardenbak, weides en boomgaard – Er is meer grond bij te kopen! Vraagprijs: € 499.500,= k.k.

Koerbergseweg 11, Heerde - Aan de rand van de bossen wonen én toch genieten van een weids uitzicht. Het kan hier! - Zéér sfeervol ingericht. Een echt (t)huis - De woning beschikt o.a. over een royale woonen eetkamer, luxe woonkeuken, bijkeuken, behaaglijke leemkachel en 5.100m² grond! - Op de eerste verdieping: drie riante slaapkamers en een fraaie badkamer - Luxe gastenverblijf, garage, atelier, kapschuur, boomgaard en weide Vraagprijs: € 575.000,= k.k.

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 12

Afscheid marktmeester

Concert Herman Nijkamp HATTEM- De Jazzclub Hattem organiseert op zondag 14 april een concert van het Herman Nijkamp Kwartet om 16.00 uur in het Dutch Golf Center. Herman Nijkamp is geen onbekende in de jazzwereld. Als vocalist en als trompettist is hij actief op het podium bij o.a. festivals. Met diverse bezettingen trad hij op in Tunesië, Chicago, Maleisië en Singapore. Ook is hij actief in de millennium big band, waarmee hij verscheidene optredens in binnenen buitenland verzorgde, waaronder in New York en Roemenie. Spelende in dit orkest begeleidde Herman vele artiesten, zoals Ack van Rooyen, Silvia Droste, Benny Baily, Jiggs

Wigham, Bob Malach, Lee Konitz, Bobby Shew, Phillip Catherine en vele andere. Daarnaast is Nijkamp actief in de Zwolse big band Jazz art o.l.v. Bert Pfeiffer. Naast het actieve muzikantenbestaan is Herman Nijkamp ook als docent klein en groot koper werkzaam aan diverse muziekscholen, zoals de Muzerie te Zwolle, Mamuze Epe en De Hank te Heerde. Op deze manier hoopt hij zijn praktijkervaring, maar vooral ook zijn liefde voor muziek door te geven aan de volgende generatie. Verdere bezetting van het Nijkamp kwartet: drums Erik Poorterman, bass Andrew Read en piano Kees Molhoek.

Gebedscursus Kleurrijk Bidden

HATTEM- Afgelopen woensdag nam Peter Kniest na ruim 20 jaar afscheid als marktmeester van de gemeente Hattem. Namens de marktcommissie en alle collega’s bedankte Jaap Buter Peter voor zijn werk van de afgelopen jaren. Kniest heeft gemengde gevoelens: “Ik vond het werk schitterend, onder de mensen

zijn vind ik heerlijk.” Maar tegelijkertijd heeft de marktmeester ook wel zin in zijn pensioen en de vrije tijd. Kniest is ruim 34 jaar werkzaam geweest voor de gemeente Hattem, waarvan de laatste 20 als marktmeester. Toch heeft hij zelf nooit met een kraam op de markt gestaan. “Ik werkte altijd in een winkel hier

Concert Nos Tantum

WAPENVELD- Het dubbelkwartet Nos Tantum geeft op zondag 31 maart om 15.00 uur een zondagmiddagconcert in Groot Stokkert in Wapenveld aan de Doctor Jan van Breemenlaan 2. Nos Tantum bestaat uit vier vrouwen en vier mannen, allen uit Epe en omstreken. Zij leggen zich voornamelijk toe op madrigalen, maar soms komen ook andere genres op hun pad. Een madrigaal is een meerstemmig wereldlijk lied, vooral populair in de Renaissance, meestal voor drie tot zes stemmen, en vrijwel altijd

zonder begeleiding. Een kenmerk van madrigalen is dat zij niet alleen meerstemmig maar ook polyfoon zijn: er is geen onderscheid tussen een hoofdstem en begeleidende stemmen, maar elke stem is even belangrijk. Nos Tantum zingt uitsluitend a capella. In het programma in Groot Stokkert zijn werken van Thomas Morley, John Dowland en een aantal andere Engelse componisten opgenomen. De muzikale leiding is in handen van Koosje Kiezebrink uit Epe (www. nostantum.nl).

in Hattem, dat was mooi werk. Het contact met de mensen vond ik geweldig.” Zo rolde hij in het marktwezen. Het voortbestaan van de markt in Hattem is echter onzeker. Deze week vindt er een overleg plaats met de gemeente waarin duidelijk moet worden in welke vorm de markt zijn voortgang kan behouden.

beste plan van de dag een bedrag van 1250 euro beschikbaar. De jongerengemeenteraad heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen op het gebied van jeugd- en ouderenzorg. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. ‘s Avonds debat-

beringh, die de deelnemers meenemen in hoe je bidden en schilderen kunt combineren. De kosten zijn 7,50 euro per avond. De cursus gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn. Elke avond begint om 19.30 uur met vooraf koffie of thee. Plaats: Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10 in Heerde. Voor meer informatie en opgave, tel. 0578-696975 of huisvangebed@ywam.nl.

Rova Schoonmaakactie

De Happening HEERDE- Op de Happening van zondagavond 7 april zal Jeff Fountain spreken over het thema “Europa in crisis, wat kunnen we doen?”. Hoewel hij een geboren Nieuw-Zeelander is, woont hij al bijna veertig jaar in Nederland en houdt hij zich al meer dan twintig jaar intensief bezig met het Europese continent. Hij schreef er een aantal boeken over en hij reist regelmatig naar verschillende Europese landen. Ook anderen die met Jeff zijn meegereisd door Europa of die een cursus hebben gedaan over dit continent, zullen deze avond spreken. Weynie Speijkerboer leidt de aanbidding. Er zal genoeg stof zijn om over te praten en om voor te bidden rondom de tafels. Het begint om 19.00 uur in Centrum ‘s Heerenhof aan de Zwarteweg 10 te Heerde.

Filmvoorstelling Filmliga EPE- Op vrijdag 5 april organiseert de Filmliga Epe van Cultuurplein Noord Veluwe een filmvoorstelling in de C1000-zaal van Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 20.00 uur en de kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling geopend. Het is niet mogelijk om kaarten te reserveren. De entreeprijs is 6 euro. Als u wilt weten welke film er draait dan kunt u kijken op www. cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Gemeente organiseert jongerengemeenteraad EPE- Op woensdag 3 april organiseert de gemeente Epe, in samenwerking met ProDemos ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’, een jongerengemeenteraad. Aan dit project zullen ca. 50 leerlingen (havo 4 niveau) van de RSG NOVeluwe, het Christelijk College de Noordgouw en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs meedoen. Zij houden zich een dag lang op het gemeentehuis bezig met lokale politiek. Gedurende de dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema ‘Jong en oud samen actief’. De gemeente heeft voor de uitvoering van het

HEERDE- Woensdagavond 3 april begint de gebedscursus Kleurrijk Bidden. Corrie Oosterhuis zal de spits afbijten met het onderwerp: Bidden met de Bijbel open. Volgende week woensdagavond zal Wim Tollenaar spreken over Profetisch bidden en op 17 april onderwijst Simon Friso over ‘Voorbede, wat is dat?’. De cursus wordt op 24 april afgesloten met Dick en Judith Stob-

teren en besluiten de leerlingen in een jongeren-gemeenteraadsvergadering over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. De dag duurt van 9.00- 21.00 uur. De jongerengemeenteraadsvergadering wordt ‘s avonds vanaf 19.00 uur voorgezeten door de burgemeester. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat te volgen.

WAPENVELD- Ook dit jaar heeft de Ds. V. Maasschool meegedaan met de zwerfvuil schoonmaakactie. De leerlingen kregen les over zwerfvuil en afvalscheiding. In verband hiermee hebben de groepen 6 t/m 8 ook al een bezoek gebracht aan het afvalverwerkingsbedrijf Rova in

Zwolle. Dit bedrijf organiseert ieder jaar deze opruimactie. Gewapend met handschoenen, vuilniszakken voor afval en plastic en een grijper zijn de kinderen in groepjes de wijk ingegaan. Daar hebben ze al het afval wat ze tegenkwamen verzameld. Er is weer veel afval opgehaald.

Zwemmers ‘boosten’ in Amersfoort WAPENVELD- Een kleine ploeg van Octopus heeft op de 6e Zuiderzee Master Circuit wedstrijd van dit seizoen goed gepresteerd. Irmgard van Weeghel kwam in actie op drie afstanden. Op de 200 rug zette zij het opvallendste resultaat neer. Ze klokte in 2:54.66 een 2e plaats, slechts enkele tienden boven haar langebaan-PR. Op de 50 vrij werd ze 3e in 33.23 en op de 400 vrij wist ze weer 2e te worden in 5:31.95. De verdeling (ruwweg1:17,1:24,1:26 en1:24) geeft aan dat haar 3e 100 meter voor verbetering vatbaar is, een mooi streven voor het komende ONMK. Stefan van der

Grift ging ‘boosten’ op de 50 vlinder, in 30.78 wist hij beslag te leggen op de 2e plaats. Op de 100 meter school kwamen Van der Grift en Albert van Piekeren elkaar tegen. Van Piekeren won deze afstand en klokte hierbij een nieuw langbad PR van 1:09.94. Stefan wist een wederom een tweede plaats te behalen. Hierna legde Albert nog beslag op een sub-30 op de 50 rug, in 29.84 (PR) won hij deze afstand. Een uitstekende voorbereidingswedstrijd voor het komende open Nederlandse kampioenschap voor Masters in Eindhoven, wat plaatsvindt van 3 t/m 5 mei.

Jubilaris bij P.S.H. ‘89

WAPENVELD- Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Volleybalvereniging P.S.H. ’89 is Lucy van Duren, speelster in het dames wedstrijdteam,

door voorzitter Bert Bijdam in het zonnetje gezet voor haar 25-jarig lidmaatschap. Ook na 25 jaar is ze nog lang niet van plan om te stoppen.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA21 3

ZATERDAG 6 APRIL

10.00 TOT 15.00 UUR

OPEN HUIS! OVERTUIG UZELF EN KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN OP DE OPEN HUIZEN DAG! OF BEL SNEL VOOR EEN BEZICHTIGING

WWW.GELDERSKWARTIER.NL

UNIEKE KANS!

DE LAATSTE WONINGEN NU ZEER SCHERP GEPRIJSD! KWALITATIEF DUURZAME, HOOGWAARDIGE, ENERGIEZUINIGE WONINGEN

TYPE MAGNOLIA

TYPE QUERCUS

TYPE CASTANEA

Hoekwoning met garage

2/1 kap woning met garage

Vanaf € 229.000,- v.o.n.

Vanaf € 259.000,- v.o.n.

3 kamer appartement met parkeerplaats en berging

De prijs is inclusief nieuwe badkamer en toilet (keuze koper)

De prijs is inclusief nieuwe badkamer en toilet (keuze koper)

€ 179.000,- v.o.n. Compleet ingericht met keuken, badkamer en volledig gestoffeerd. U kunt er zo in!

1

AAR NOG 2 BESCHIKB Ontwikkeling en realisatie:

AAR NOG 2 BESCHIKB

AAR NOG 1 BESCHIKB

Verkoopinformatie:

T 0578 - 61 30 00

T 055 - 53 32 335

T 0578 - 57 30 03


SCHAAPSKOOI

Naai- en Verstelservice

Hennie Schuurman … voor aanpassing van uw kleding … langer, korter, breder, smaller, reparaties,etc.

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GGI NI NAA21 4

Uw tuin op de schop?

… jarenlange ervaring als coupeuse … redelijke prijs Bel voor info/afspraak

06-10409370 Kavelweg 12, 8181 SX Heerde

 

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke lij rede

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061


DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI NI NAA21 5

OPEN HUIS

zaterdag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur

Onderstaande panden doen mee met het Open Huis. Voor meer informatie: www.companjenriphagen.nl

Heerde

Heerde

Heerde

Heerde

Bovenkamp II fase I

Brinklaan 10

Duisterestraat 55

Eeuwlandseweg 5

Prijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

vanaf € 205.000,— VON - Modelwoning Ten Veldhuize 40 - Bouwjaar 2012

€ 249.500,—KK - Hoekappartement op BG - Woonoppervlakte ca. 85 m²

€ 269.000,— KK - Ruim 3-kamer appartement - Woonoppervlakte 110 m²

€ 349.000,— KK - Vrijstaande woonboerderij - Woonopp. 120m²/perc.. 1410 m²

Heerde

Heerde

Heerde

Heerde

Griftstraat 15

J . G. van Arkstraat 25

Jan van Riemsdijklaan 1

Kanaalstraat 34

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 249.000,—KK - Helft van een dubbel woonhuis - Woonopp. 128 m²/perc. 322 m²

€ 224.500,—KK - Hoekwoning met garage - Woonopp. 130 m²/perc. 245 m²

€ 499.000,—KK - Villa gelegen in bosgebied - Woonopp. 235 m²/perc. 3000 m²

€ 259.000,—KK - 2/1 kap woning met garage - Woonopp. 130m²/perc. 375m²

Heerde

Heerde

Heerde

Heerde

Molenkampweg 15

Rhijnsburglaan 40

Schoolstraat 11

Schoolstraat/Stationsstraat

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Prijs

€ 225.000,—KK - Helft van een dubbel met garage - Woonopp. 140 m²/perc. 235m²

€ 198.000,—KK - Ruime bungalow - Woonopp. 118 m²/perc. 258m²

€ 179.000,—KK - 2-kamer appartement - Woonoppervlakte 75 m²

vanaf € 292.000,— VON - Luxe 3-4 kamerappartement - Woonopp. 106m² tm 160m²

Heerde

Heerde

Heerde

Wapenveld

Ten Veldhuize 6

Veensezijweg 11

Veerstraat 19

Werverweg 7

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 189.000,— KK - Nieuwe tussenwoning - Woonopp. 110m²/perc. 134m²

€ 375.000,—KK - Vrijstaand woonhuis met garage - Woonopp. 145m²/perc. 595m²

€ 309.000,—KK - Helft van een dubbel woonhuis - Woonopp. 150m²/perc. 265m²

€ 480.000,—KK - Vrijstaande woning met garage - Woonopp. 200 m²/perc. 4510m²

Wapenveld

Wapenveld

Epe

Epe

W.H. vd Pollstraat 16

Wildekampseweg 19

Leenhofweg 11

Vlijtweg26-1

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 215.000,—KK - 3-kamer appartement - Woonoppervlakte 100 m²

€ 225.000,—KK - Hoekwoning met garage - Woonopp. 100m²/perc. 367m²

€ 199.000,—KK - Hoekwoning met schuur - Woonopp. 112 m²/perc. 163 m²

€ 249.000,—KK - Vrijstaande woning met garage - Woonopp. 110m²/perc. 311 m²

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde

t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 16

Duofiets voor De Boskamp

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 2 april kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week aandacht voor FasnaRadio uit Vaassen met Wim ten Arve en Henk Rozendal, een bijzonder jazzconcert van Stichting Jazz aan de IJssel op zondagmiddag 7 april in Veessen en enkele leerlingen van de WillemAlexanderschool in Heerde nemen plaats achter de microfoon om u enthousiast te maken voor het nieuwe oranje-liedje ‘Koning WillemAlexander!’. Bij de Klementbrug en het huis en erf aan de Kanaaldijk te Heerde werden op 13 april 1945 verzetsleden gefusilleerd. Met Arjan van Apeldoorn wordt vooruit geblikt

naar deze herdenking en de activiteiten van de ‘Vriendenkring 13 april 1945’. Ook wordt stil gestaan bij een Zumbathon georganiseerd door The Funky Factory in Wapenveld voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en werpt Patricia van der Veen een blik op enkele muzikale pareltjes. Infomix wordt herhaald op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www.radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – Glasvezelabonnees van KPN kunnen luisteren via digitaal kanaal 970 of via www.radio794.nl.

NVM Open Huizen Dag

EPE– Senioren die regelmatig bewegen, verbeteren onder meer het geheugen en de concentratie. Daarom staan er in De Boskamp wekelijks activiteiten op het programma die het bewegen, bewust of onbewust, stimuleren. Om cliënten die minder mogelijkheden hebben om zelfstandig een fietstochtje te maken deze kans te kunnen bieden is met

de opbrengsten van een bazar en de winterfair en een bijdrage van de Stichting Vrienden van De Boskamp een duofiets aangeschaft. Er werd even nadrukkelijk stilgestaan bij de ingebruikname. Teamleider Geertje Pannekoek vertelt: “We hebben enkele jaren geleden voor het eerst een duofiets gezien. Dat leek ons een perfecte mogelijkheid om samen met

een cliënt naar buiten te kunnen om te bewegen in en te genieten van de buitenlucht. Deze fiets biedt de mogelijkheid om met of zonder gebruik van de hulpmotor te kunnen fietsen. De bijrijder bepaalt zelf of er wel of niet wordt mee getrapt”. De cliënten van De Boskamp hopen op een mooie zomer waarin veel gebruik gemaakt kan worden van de duofiets.

Broken Wings herdenkingen GORTEL- Op zaterdag 13 april verzorgt stichting Broken Wings i.s.m. Vereniging Gortel-Niersen de jaarlijkse herdenking bij het T for Tommy monumentje aan het Veenwegje te Gortel ter nagedachtenis aan de hier op 16 december 1942 omgekomen en in Epe begraven 6 bemanningsleden van de Short Stirling

Mk I. Om ca. 13.45 uur zullen leden van The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes & Drums vanaf de Gortelseweg opmarcheren naar het monumentje. Aan de ceremonie, die om 14.00 uur begint, wordt voorts medewerking verleend door leden van de Vereniging Gortel - Niersen, Oud-Mariniers en

Peuter- en kleuterzwemfeest HATTEM– Zwembad de Marke en Stichting Villa Kakelbont in Hattem organiseren op zaterdag 20 april een peuter– en kleuterzwemfeest. Zowel het personeel van zwembad de Marke als het bestuur van Villa Kakelbont hechten er belang aan dat kinderen al op vroege leeftijd op een speelse manier met water in aanraking komen. Bovendien is zwemmen voor jong en oud een sportieve gezonde activiteit. Het zwembadpersoneel is content met de bijdrage van stichting Villa Kakelbont waardoor een glijbaan, legotafel, televisie in de wachtruimte, box voor in het zwembad en allerlei spelmateriaal voor peuters kon worden aangeschaft. Onder begeleiding

van een ouder zijn peuters en kleuters tot en met 5 jaar op zaterdagmiddag 20 april van 14.30 tot 16.30 uur van harte welkom om dit nieuwe speelgoed uit te proberen tijdens het grote peuter– en kleuterfeest in het zwembad. De toegang voor ouder en peuter zijn vrij. Wel dient er voor 20 april een toegangskaartje te worden opgehaald bij zwembad de Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. Per gezin kunnen maximaal 2 kinderen tot en met 5 jaar en 1 ouder een gratis toegangskaart ontvangen. Alleen kinderen tot en met 5 jaar onder begeleiding van volwassene zijn welkom op het Peuter– en kleuter zwemfeest. Er kan een maximaal aantal kinderen mee zwemmen.

Wisselbekers SchoolTennisFrendz Toernooi

OENE/EPE- Vorige week kregen de kinderen van groep 4 van de Hoge Weerdschool, groep 5 van de Sint Bernardusschool en groep 6 van de Anne de Vriesschool een leuke verrassing. In februari hadden zij mee gedaan aan het SchoolTennisFrendz

Toernooi van TV Epe. Met de hele klas en nog 5 andere basisscholen uit Epe en Oene streden zij om het hoogste klassengemiddelde. Jan Kruitbos, de tennistrainer van TV Epe bezocht de scholen en reikte de wisselbekers uit.

Vaassens Fanfare Corps. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op donderdag 11 april a.s. geeft een lid van het Scholenproject van Broken Wings ’s-morgens een gastles voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje te Gortel. Om 13.00 uur vertrekken alle 42 leerlingen vanaf de school onder leiding van Piper Joeb Koppenrade naar het T for Tommy monumentje waar zij een herdenking houden die zij zelf in de afgelopen weken met elkaar hebben voorbereid. Zie voor het volledig programma: www.brokenwings.nl.

REGIO- Bouwfonds Ontwikkeling stelt haar nieuwbouwwoningen in heel Nederland open tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 6 april. Geïnteresseerden kunnen die dag geheel vrijblijvend en zonder afspraak diverse typen te koop staande nieuwbouwwoningen bezoeken. Een kijkje nemen kan van 11.00 tot 15.00 uur. Op locatie zijn specialisten aanwezig die rondleidingen geven en vragen beantwoorden. Bas Stok van Bouwfonds regio Noord-Oost: ‘Al vier jaar opent Bouwfonds Ontwikkeling tijdens de Nationale Open Huizen Dag van NVM de deuren van diverse nieuwbouwwoningen in Nederland. We informeren geïnteresseerden graag over de mogelijk-

heden om een nieuwbouwwoning te kopen. Sinds dit jaar kan men voor energiezuinige nieuwbouwwoningen een hogere hypotheek krijgen. In zo’n woning kun je ook nog eens tot 800 euro per jaar besparen op de energierekening. Reden genoeg om zaterdag een kijkje te komen nemen!’ Bij verschillende projecten kan een opgeleverde nieuwbouwwoning worden bezocht. Alle te bezichtigen nieuwbouwwoningen zijn op zeer korte termijn of per direct beschikbaar. In deze regio nemen onderstaande projecten deel: Heerde – Bovenkamp en Hattem – Assenrade. Het totale aanbod, met exacte adressen, is te bekijken op nieuwbouwdirect.nl.

De Lofstem klinkt in Rehoboth WAPENVELD- Chr. Gemengd koor “De Lofstem” uit Emst verzorgt op maandag 15 april een optreden in woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. Het belooft een mooie zangavond te worden met veel bekende liederen. Naast be-

woners van Rehoboth en Parkstaete zijn ook gasten (55+) van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Het optreden begint om 19.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van 2,50 euro gevraagd. Dit is incl. koffie/thee en een glas fris.

EHBO Heerde 50 jaar

Loopbaanwandeling EPE- Corrie Stoter organiseert wederom een loopbaanwandeling. Het thema voor deze wandeling is ‘De Lente’, de tijd van ‘grote schoonmaak’ en nieuw begin. De tijd van ontluiken en groeien. Hoe ontwaakt de natuur in de lente, welk proces voltrekt zich? Al wandelend kijken ze hoe u dat kunt toepassen in uw situatie. Het effect van wandelen is verrassend. Door het lopen in de natuur lukt het makkelijker om rust te vinden in je hoofd. Je lichaam maakt al wandelend stoffen aan die zorgen voor een positief gevoel en je creativiteit wordt gestimuleerd. Je krijgt een frisse neus én een frisse kijk op je situatie. De deelnemers wandelen in de mooie natuur van het Wisselse Veen en de Tongerense heide. Aan de hand van enkele vragen waar u mee aan de slag gaat krijgt u helder zicht op uw huidige situatie en een beeld over hoe u wilt dat het wordt. Aan het eind van de wandeling heeft u tenminste één concrete afspraak over uw eerste stap op weg naar uw gewenste situatie. De loopbaanwandeling is op vrijdag 12 april van 9.30 tot 12.30 uur. Vertrek vanaf de Molenweg 70 in Epe (buurtschap Wissel) met maximaal 8 deelnemers. Wilt u meer weten bel dan met Corrie Stoter, tel. 0578- 629134 of mail naar info@corloopbaan.nl. Mocht u verhinderd zijn dan staat er ook weer een wandeling gepland op 7 juni, dan in het teken van ‘De zomer’. COR organiseert ook ‘Pluk de dag’ wandelingen in de maanden april, mei en juni en op aanvraag ook wandelingen voor teams of groepen. Kijk voor info op www.corloopbaan.nl.

HEERDE- In juni 2013 bestaat de EHBO-vereniging Heerde 50 jaar. De vereniging houdt zich bezig met het opleiden van gedreven EHBO’ers voor particulieren, sportverenigingen en bedrijven. In de loop der jaren zijn ze uitgegroeid tot een vereniging bestaande uit 200 leden, waarvan een aantal leden actief zijn als vrijwilliger bij evenementen in de regio Heerde. Deze leden draaien EHBO-diensten bij de wandelvierdaagse, sportwedstrijden en vele andere evenementen. Ook verzor-

gen zij de jeugd-EHBO op scholen. De leden bezoeken jaarlijks de oefenavonden, om zo hun kennis up-to-date te houden. Als dank voor hun inzet zal er op vrijdag 7 juni in het Dorpshuis te Heerde een feestelijke avond georganiseerd worden. De avond wordt voorafgegaan door een receptie voor genodigden en sponsors. De invulling blijft nog een verrassing, maar er zal voldoende gelegenheid zijn om bij te praten en naast live muziek te genieten van een foto-impressie over 50 jaar EHBO Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI N I NAA21 7

Gambia reis Vemde Travel: Indrukwekkend en perfect georganiseerd!

Van 4 t/m 15 maart 2013 heeft reisbureau Vemde Travel een reis georganiseerd naar het Afrikaanse land Gambia. De groep van 43 personen verbleef 12 dagen in het strandhotel Kombo Beach te Kotu. Ter plaatse werden er 3 excursies georganiseerd voor de groep. Tijdens de 1e excursie werden o.a. de plaatsen Banjul, Serrekunda en Bakau bezocht. De markt, het Nationaal Museum, een batik atelier en de heilige krokodillenpoel gaven een zeer goed beeld van het leven in Gambia. De 2e excursie was per 4 Wheel Drive Truck een safari door het Zuid-Westelijke gedeelte van Gambia tot aan de grens met Senegal. Men bezocht o.a. een schooltje, maakte een boottocht met een traditionele piroque en bezoek aan het vissersdorp Tanji. Ook werd een bezoek gebracht aan een Gambiaanse familie zodat men kon zien hoe de mensen in Gambia wonen en leven. Reisbureau Vemde Travel helpt deze Gambiaanse familie al enkele maanden om hun ingestorte huis weer op te bouwen via o.a. de aktie “steun uw vereniging”. De 3e excursie was een prachtige boottocht per luxe motorjacht op de Gambia rivier naar het dorp Juffureh, de vroegere woonplaats van Kunta Kinteh, de hoofdpersoon uit “Roots”. Tijdens de boottocht werden er vele malen dolfijnen gespot wat toch iets extra’s geeft aan deze excursie.De andere dagen genoot men van het mooie weer op het palmenstrand bij het hotel Kombo Beach. Terugkijkend vond de groep het een zeer indrukwekkende reis waarbij men kennis heeft gemaakt met de zeer vriendelijke bevolking en een goede indruk heeft gekregen van de Afrikaanse cultuur. Door het succes van deze reis gaat reisbureau Vemde Travel volgens jaar eind februari/begin maart nogmaals een reis naar Gambia organiseren. Men kan zich nu al vrijblijvend opgeven voor de reis van 2014 (de eerste aanmeldingen zijn nu al binnen). Meer info: reisbureau Vemde Travel, tel.nr. 0578694334.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 18

Kip bij Eetboerderij De Veluwse Wagen EMST- Afgelopen zaterdag is Eetboerderij De Veluwse Wagen heropend met een nieuwe formule: waar eerst nog een à la carte diner geserveerd werd, richt men zich nu volledig op kipgerechten. “We zijn toe aan een nieuwe uitdaging,” vertelt Petra Beets. “Vorig jaar twijfelden we tussen een barbecue- of een kipformule, maar omdat we zelf ook gek zijn op kip, besloten we toch hiervoor te gaan.” Er werd een grill gekocht, het meubilair werd vernieuwd en de gordijnen verdwenen. “Het was tijd voor een frisse wind,” aldus Petra. Voor 13,50 euro kun je onbeperkt verse kip van de grill eten, maar er is meer: “Voor de kinderen zijn er kipnuggets of kipcorns, maar we hebben bijvoorbeeld ook kipschnitzels of kipsaté en nog veel meer.” Petra staat zelf in de keuken, samen met haar oudste zoon. Maar het leukste vindt ze toch het contact met de mensen: “Tussendoor zoek ik dat ook wel op. Ik heb veel vaste klanten waar ik dan even gezellig mee ga praten.” Bij de Eetboerderij aan de Oranjeweg is het boekje “De kippenjongen” te koop van Gerard van Emmerink. “Een heel leuk en toepasselijk boek van Gerard van Emmerink hier uit Emst. Ik was erin begonnen en kon niet meer stoppen”, lacht Petra. Bij de Veluwse Wagen kan men ook terecht voor feesten en partijen. Zo trad twee weken geleden Henk Wijngaard nog op, toen iemand uit de buurt 50 werd. Eetboerderij De Veluwse Wagen aan de Oranjeweg 67 in Emst is geopend

Proces maatschappelijke visie van start HATTEM- Met een bijeenkomst met partners is het proces voor de maatschappelijke visie van start gegaan. De eerste bijeenkomst met partners vond plaats in multifunctioneel centrum de Marke en werd bezocht door naar schatting 50 vertegenwoordigers van Hattemse instellingen, verenigingen en organisaties. De aftrap van de bijeenkomst werd gedaan door wethouder André Borst waarin hij de ontwikkelingen en opgaven schetste voor Hattem in de nabije toekomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van het formuleren van ambities voor Hattem. Bovendien konden bezoekers zich aanmelden voor de clusterbijeenkomsten. Deze clusters richten zich op verschillende thema’s, zoals onderwijs, sport en zorg. Binnen de thema’s wordt in een eerste bijeenkomst gesproken over ambities en de realiteit. Tijdens een tweede bijeenkomst spreken de deelnemers in de clus-

ters over voorzieningen en knelpunten. De clusterbijeenkomsten staan gepland voor april en mei. Eind juni is er een gezamenlijke slotbijeenkomst waarbij alle bevindingen uit de clusters aan elkaar worden verbonden. Met deze maatschappelijke visie bereidt de gemeente Hattem zich, samen met partners en inwoners, voor op de toekomst. In de komende decennia doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Deze ontwikkelingen op maatschappelijk, ruimtelijk en demografisch vlak hebben gevolgen voor wat er nodig is in de samenleving. De maatschappelijke visie wordt een paraplu waarmee Hattem deze veranderingen het hoofd kan bieden. Meer informatie over de maatschappelijke visie is te vinden op de gemeentelijke website www.hattem.nl. Via de website kunt u reageren en uw mening geven op de maatschappelijke visie. Uw reacties worden meegenomen in de clusters.

Actiedag Noordgouw voor Edukans

van vrijdag tot en met maandag en op zon- en feestdagen. Tijdens het hoogseizoen in juli en augustus

draait de Eetboerderij 7 dagen per week. Meer informatie is te vinden op www.veluwse-wagen.nl.

Nieuwe activiteiten SWH populair HATTEM- Stichting Welzijn Hattem is afgelopen periode gestart met een aantal nieuwe activiteiten. Op basis van ontwikkelingen en wensen van de inwoners werd het nieuwe aanbod opgezet. Stichting Welzijn Hattem: “Goed contact en invoelen waar behoefte aan is, dat vormt de basis voor deze activi-

teiten. Het is mooi om te zien dat het een toestroom aan deelnemers oplevert”. Voor ouderen zijn er een heel aantal nieuwe sportactiviteiten met succes van start gegaan, waaronder milde yoga en bowling. Daarnaast is binnen het cursusaanbod voor volwassenen gestart met de workshops “fotoboek maken”.

Vol enthousiasme gingen de deelnemers aan de slag om hun allermooiste foto’s digitaal in een album te plakken. Omdat er enorm veel belangstelling voor deze workshop is, zijn er extra workshops gepland. Meer informatie Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4432881 en www.swhattem.nl.

Diner voor het goede doel EPE- Erwin Rozendal gaat meedoen aan de Alpe d’huzes (www. opgevenisgeenoptie.nl). Daarom organiseert hij in samenwerking met Dennenheuvel in Epe een avond voor het goede doel om-

lijst met muziek en een veiling. De avond bestaat uit een compleet 5-gangen proefdiner met 4 drankmuntjes. Bediening wordt o.a. door Erwin zelf verzorgd. De kosten zijn 65 euro per persoon. Hiervan gaat

25 euro naar het KWF. Vrijdag 12 april is iedereen vanaf 17.30 uur welkom. Meld je nu aan want de plaatsen zijn beperkt. Dit kan via Rozendal130@zonnet.nl of bel Dennenheuvel, tel. 06-28547665.

HEERDE- Op woensdag 10 april organiseert de Noordgouw in Heerde een actiedag voor Edukans. Edukans zet zich onder andere in voor onderwijs in derde wereldlanden. Leerlinge Lotte Tenkink bezocht namens de Noordgouw met Edukans een aantal schoolprojecten in Malawi. Op 10 april zetten alle leerlingen van de Noordgouw zich in om minimaal 12000 euro op te halen voor deze projecten. In en om de Noordgouw zal het deze dag zoemen van de activiteiten waaraan tegen een kleine betaling deelgenomen kan worden. Buiten kunnen liefhebbers ‘abseilen’, waarbij de school fungeert als klimmuur. Met o.a. de pannakooi,

penaltyschieten, schijt je rijk, buks schieten, sponsgooien, een rondje paardrijden en veel eettentjes hopen de leerlingen buiten al veel geld op te halen. In de school zelf is een spookhuis ingericht, er kan gegamed worden, er wordt levend tafelvoetbal gespeeld en in de kraampjes is van alles te koop. Rond 15.00 uur zal de cheque met het eindbedrag overhandigd worden aan een medewerker van Edukans. Het Afrikaanse koor ‘Hoge Noodt’zal daarbij optreden, met djembé spelers die die dag de workshop djembé spelen door Mudante volgden. De actiedag op 10 april begint om 11.00 uur en iedereen is er van harte welkom.

Nieuwe expositie bij KuVa

Inloopochtend De Kleine Kom

VAASSEN- Bij het Vaassens Kunstcollectief is op donderdag 28 maart een expositie van start gegaan: kleurrijke sieraden, schilderijen van dieren en bronzen beelden van mens en dier zijn hier te bewonderen. De exposanten zijn Herma van Born, Tiemen van Westerveld en Walda Mees. Herma van Born woont en werkt sinds kort in Ommen waar zij atelierruimte heeft voor het ontwerpen van haar sieraden. Zij werkt in opdracht en maakt niet alleen sierlijke kleurrijke colliers, kragen, armbanden, ringen maar ook tassen, taillebanden en body's van diverse soorten rubber. Tiemen van Westerveld uit Apeldoorn is een schilder die op 44-jarige leeftijd is begonnen met aquarelleren en de laatste 4 jaren is overgegaan op acryl. Reeds op de middelbare school bleek dat hij aanleg had voor tekenen en schilderen. Hij heeft zijn opleiding gehad bij verschillende kunstschilders. Het schilderen van de natuur heeft zijn voorkeur. Als docent beeldende vorming is Walda Mees uit Ermelo in aanraking gekomen met klei en later met was voor het gieten van de bronzen beelden. Haar werk is figuratief tot licht abstraherend en bestaat uit

EPE- Op woensdag 3 april is er op kinderdagverblijf De Kleine Kom een inloopochtend. Tussen 9.00 en 11.30 uur zijn aanstaande ouders en alle kinderen van 0-4 en hun ouders van harte uitgenodigd om kennis te maken met het Kom Kinderopvang. U proeft de sfeer en krijgt een beeld van de werkwijze en de activiteiten van De Kleine Kom. Voor ouders die opvang voor hun kind willen, een prima manier om op een informele wijze zich te laten informeren over kinderopvang. Kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal De Kleine Kom is centraal in het dorp gelegen aan de Asseltseweg 4 in Epe. Het is een

beelden van voornamelijk dieren en mensen. Het treffen van ieders eigen karakter is haar ambitie. Bij de “open bronzen” probeert de kunstenares alleen de vormen weer te geven die essentieel zijn om het totaalbeeld op te roepen.

De expositie duurt tot en met 4 mei en de toegang is gratis. De expositieruimte van KuVa is in Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73 te Vaassen. Geopend: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

kleinschalige locatie met veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor de baby’s is er een aparte buitenruimte en er worden veel activiteiten gedaan. De Kleine Kom heeft ook een 3+ groep. U kunt tijdens de inloopochtend ook informatie krijgen over de buitenschoolse opvang KomPas, gevestigd naast De Kleine Kom in de Anne de Vriesschool. Ouders die niet op 3 april kunnen zijn van harte welkom voor een rondleiding op een ander moment. Kijk op www. komkinderopvang.nl of bel 0578569960 voor meer informatie over onder andere de locaties, de mogelijkheden en de tarieven.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

OPENINGSWEKEN IN ZWOLLE OP = OP

‘TOPAS’ 2+2,5 ZITS BANK

OP = OP

‘GOGO’ 2+2,5 ZITS BANK WIITE STOF, VAN € 1.027,-

€ 200,-

PA PAGGI NI NAA21 9

Epe

Zuukerweg 72

GRIJS, VAN € 749,-

€ 300,OP = OP

HOOFDKUSSEN

OPEN HUIS

HOLLE VEZEL BOLLETJES 2 VOOR

‘VIBE’ BLAUWE STOF VAN € 649,-

• Semibungalow met appartement, royale garage en twee bergingen

€ 22,50

€ 250,-

• Goed onderhouden en voorzien van kunststof kozijnen en dakisolatie • Twee woonkamers, twee keukens, slaapkamer en bijkeuken op begane grond • Op de verdieping twee slaapkamers, vide en veel bergruimte

PER STUK € 15,-

• Royale tuin met veel privacy gelegen in een rustige straat

ko g rtin

Lever kans! e i d p i deze bon Kn in op 1 artikel naar keuze

• Ideaal voor inwoning of praktijk aan huis met eigen ingang • Perceeloppervlakte 1.388 m², inhoud ca. 500 m³, bouwjaar 1974

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

Heerde

Geldig 5-6-7 april max. 1 per klant

Zaterdag 6 april 11.00 tot 15.00 uur

Haneweg 21

GELDT ALLEEN OP NIEUWE AANKOPEN

OPEN HUIS ONZE COLLECTIE AFDELING Hoekbank

2,5 + 2,5 zits Hoekbank

‘YORK’

‘SUMMER’

In vele kleuren en opstellingen mogelijk

In vele kleuren, Toledo en Congoleder

Zaterdag 6 april 11.00 tot 15.00 uur

• Werkelijk uitstekend onderhouden vrijstaande villa met garage • Gelegen aan de rand van het dorp met vrij uitzicht over de weilanden • Royale woonkamer met gashaard, woonkeuken, bijkeuken en hobbyruimte • Verder op de begane grond een slaap-, complete badkamer en werkkamer • Op de verdieping 3 slaapkamers, badkamer en zeer ruime berging • Volledig geïsoleerd, hoog afwerkingsniveau en fantastische locatie • Perceeloppervlakte 900 m², inhoud ca. 700 m³, bouwjaar 2001

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

10% EXTRA OPENINGSKORTING

Vanaf

€ 749,-

NU

€ 1.584,-

Collec ti keus e

Voor alle deelnemende woningen kijk op www.dehaan-makelaars.nl of www.funda.nl 500 meter voorbij de boulevard

Meubelmarktzwolle.nl

Grote voort 9 | Zwolle (038) 444 93 12 ma. di. wo. do. vrij. zat.

13:00 - 17:30 10:00 - 17:30 10:00 - 21:00 10:00 - 17:30 10:00 - 17:00


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 20

Hoornerfeest staat in de startblokken Oud IJzer VAASSEN- De voetbalvereniging KCVO wil oud ijzer inzamelen om een gedeelte van het aan te leggen kunstgras te betalen. Ze vragen aan de Vaassense bevolking en omgeving om zoveel mogelijk oude metalen te verzamelen (ijzer, koper, lood en zink), dan kun je denken aan: radiatoren, fietsen, wasmachines, drogers, cv-ketels, kranen, leidingen, dakgoten, antennes etc. Daarnaast zamelen zij ook kabels en accu´s inzamelen. Je kunt bovengenoemde spullen inleveren

bij het clubhuis op sportpark “de Egelbeek”. Mocht je grotere c.q. zwaardere spullen hebben, die je niet zelf kunt afleveren, dan komen ze het ophalen. Op vrijdagavond 5 april tussen 18.00 tot 20.30 uur en zaterdag 6 april tussen 9.00 en 12.30 uur. Wil je het oud ijzer opgehaald hebben dan kun je een email sturen naar kaatje1311@ hotmail.com. Vermeld daarin wel duidelijk op welk adres het opgehaald moet worden. Ook kun je bellen, tel. 06-15027188 of 0578-560116.

Zumbafeest in Wapenveld

HEERDE- Het bestuur van de Oranjevereniging Prinses Beatrix heeft het programma voor dit jaar zo goed als rond. De 86ste editie van het Hoornerfeest belooft wederom een groots evenement te worden. Een buurtfeest waarbij er voor alle doelgroepen een afwisselend en spannend programma is samengesteld. Het Hoornerfeest wordt traditiegetrouw georganiseerd in het eerste weekend van juli; dit jaar is dat van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 juli. De Oranjevereniging Prinses Beatrix is de afgelopen jaren fors gegroeid en telt inmiddels 1012 leden. Een lidmaatschap van de vereniging heeft veel voordelen. Zo heeft elk lid gratis toegang voor de feestavonden en zijn er vele voordelen voor de kinderen. Indien uw interesse is gewekt, kunt u lid worden van de Oranjevereniging Prinses Beatrix door u aan te melden bij de ledenadministratie. Zie hiervoor de website: www.hoornerfeest.

nl of belt u met Jan Kers, tel. 0578-696729. Onlangs heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden en zijn de grote lijnen voor de 86ste editie van het Hoornerfeest uiteengezet. De donderdagavond staat ook dit jaar weer geheel in het teken van de oudere jeugd met veel entertainment en muziek. Een avond waarbij herinneringen worden opgehaald en een praatje wordt gemaakt. Deze avond wordt ook het eerste zeskampspel gespeeld. Tevens is er wederom een fotopresentatie van het feest door de jaren heen. Ook het Rad van Fortuin zal niet ontbreken op deze avond. Deze avond zal gepresenteerd worden door Bennie Solo. Vrijdagmiddag staat in het teken van de jonge kinderen. Voor hen wordt weer een complete kindermiddag verzorgd met veel muziek, dans, vermaak en uiteraard de kermis. De vrijdagavond is een spetterende feestavond waarbij dit jaar gekozen is voor de showband “Trainband” als mu-

zikale omlijsting van dit gezellige buurtfeest. Vanouds zullen de buurten hier namelijk weer een grote rol spelen middels het tweede zeskampspel: een playbackoptreden. Zaterdag beginnen ze met een aantal tradities. Zo starten ze met het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus bij de Jenaplanschool Heerde. Op de feestweide is dan inmiddels de rommelmarkt al van start gegaan. Belangstellenden kunnen nog een plaats op de rommelmarkt reserveren, maar wees er wel snel bij want: vol is vol. Voor een plaats kunt u zich opgeven via de tel. 0578-693044 óf 0614107104. Er worden zowel kramen als grondplaatsen verhuurd. Elke plaats beschikt over 4 meter lengte en de auto kan bij de plaats worden geparkeerd. ’s Middags is er o.a. het Zeskampfestijn. Op de afsluitende zaterdagavond treedt de “Perfect Showband” op. Als klap op de vuurpijl is er ’s avonds een optreden van Thomas Berge.

WAPENVELD- Op zaterdag 13 april organiseert The Funky Factory een Zumbathon voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (taaislijmziekte). De taaislijmziekte is een ongeneeslijke ziekte waar (te) veel kinderen en jong volwassenen veel te vroeg aan overlijden omdat er geen genezing mogelijk is. Echter, op dit moment zijn er nieuwe medicijnen in ontwikkeling die de levenskwaliteit van de patiënten aanzienlijk verbetert en in sommige gevallen de voortgang van de ziekte zelfs kan stoppen. Daarmee is de patiënt niet genezen maar komt de ontwikkeling van de ziekte tot stilstand. Daarom wil de The Funky Factory geld in gaan zamelen en dat willen ze doen door middel van het orga-

niseren van een “Zumbathon”. Dit betekent een hele middag genieten van de vrolijkste en meest swingende les van dit moment Zumba. De rustpauzes worden opgevuld met verschillende Streetdance demonstraties die worden uitgevoerd door groepen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar en ouder. Dit supergezellige evenement voor het goede doel zal plaatsvinden in de Sporthal ’T Olde Veld aan de W.H. v.d. Pollstraat 1 in Wapenveld, vanaf 13.30 tot ongeveer 16.30 uur. Meedoen is voor iedereen gratis maar aan de deur kunt u een vrijwillige bijdrage voor de stichting in de collectebus doen. Alle leden en niet-leden van The Funky Factory en toeschouwers zijn van harte welkom.

Grote Viering GBS Kristal

Kledingactie Roemenië HEERDE- Op de eerste zaterdag van de maand, op zaterdag 6 april wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. Ook

vraagt de organisatie om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: Parkeerplaats

Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde, of bij de onderstaande adressen: Fam Boer, Veesserenkweg 3, Veessen en Fam Mulder, Heemskerkstraat 20 Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met tel.: 0578-696112.

Herauten kondigen het programma van Koninginnedag aan HEERDE- De herauten van de Horsthoekruiters zijn de offici-

ële aankondigers van het Koninginnefeest in Heerde. Voor het

gemeentehuis wordt rond 9.00 uur ‘den volke het dagprogram kond gedaan’. Vervolgens maken ze een ronde door het dorp om het programma op verschillende plaatsen voor te lezen. Route: +/- 9.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats voor het Gemeentehuis - Zwolseweg - Julianalaan - Emmalaan - Irenelaan - Wilhelminalaan - Roggeweg - Kamilleweg - Papaverweg - Klaverweg - Korenbloemweg - Molenkampweg - Kamperweg - Rhijnsburgerlaan - Haverkamp - de Sa - Pagenberg Burgermeester Schorelaan - Rhijnsburgerlaan - Huis en Hof - Brinkhoven - Eperweg - Brandstraat - Kastanjelaan - Langeslag - Hagendoornstraat - Bonenburgerlaan - Kanaalstraat - van Meurslaan "pauze op de van Meursweide" Kanaalstraat - Vicarielaan - Lijsterbeslaan - Langeslag - de Wan.

HEERDE- Afgelopen dinsdag 26 maart was het groot feest in het Dorpshuis i.v.m de jaarlijkse Grote Viering van GBS Kristal. De zaal was goed gevuld en de kinderen van groep 1 t/m 8 hadden zich goed voorbereid. Samen met hun leerkrachten hadden zij stukjes ingestudeerd omtrent het thema ‘Speciaal voor jou’. Dit thema werd gekozen aan

de hand van het gelijknamige boek van Max Lucado. Samen werd het lied ‘van top tot teen’ van Marcel en Lydia Zimmer gezongen, dat vertelt hoe uniek en speciaal we allemaal gemaakt zijn. De Grote Viering was ook dit jaar weer een groot succes en de kinderen kregen dan ook als afsluiting een welverdiend applaus en een geschenkje.

Vrouwen van Nu HATTEM- Maandag 8 april is de laatste ledenavond van Vrouwen van Nu voor de zomerstop. Die avond ontvangen zij mevrouw G. Beekman die een lezing houdt over het gezinsleven in Japan. Mevrouw heeft

er meerdere periodes doorgebracht en kan daardoor een goed inzicht geven. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 19.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Trouwbeurs in epe

Trouwen... doe je zo! vrijdag

5 april & zaTerdag 6 april

22 deelnemers en voor meer info: www.azaleafleurisT.nl locaTie: azalea & fleurisT ‘de veluwe’ bijsTerbosweg 6, epe


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A22 1

GAMMA Epe her op alle Kärecin igers hogedrukrorting in totaal uzek met 20% ke

% 2o5 rting

geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 april 2013

15

zaterdag 6 april % demonstratie Kärcher korting van 11.00 tot 15.00 uur

op 1 artikel naar keuze alléén met de GAMMA Voordeelpas zie voorwaarden op www.gamma.nl

geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 april 2013

k

tikelen Goedkoop ar m.u.v. Extra

20 % korting op 1 artikel naar keuze alléén met de GAMMA Voordeelpas zie voorwaarden op www.gamma.nl

GAMMA Epe De Meent 19 8161 ZN Epe Tel. (0578) 62 02 99 openingstijden ›DXXe[X^k&dmi`a[X^ mXe0%''kfk)(%''lli ›QXk\i[X^ mXe0%''kfk(/%''lli

www.gamma.nl

Open huis Zaterdag 6 april a.s. van 11.00 - 15.00 uur Koekampstede 2, Vaassen

(Semi) Bungalow-hoekwoning Perceel oppervlakte 260m² Woonoppervlakte 95m²

çåsjppmpoutupqqjohå

Indeling: Hal met trapkast, woonkamer 5.80 - 3.50, voorzien van elektr. rolluiken. Ruime keuken 4.20 2.30, slaapkamer 3.15 - 3.65, ruime badkamer. Verdieping: Een zitslaapkamer met keukenblok (kunnen evt. 2 slaapkamers van gemaakt worden) zolderruimte, douche en wc, z.g.a.n. HR CV-ketel Schuur: Afmeting 3.80 - 2.70 - Zonnige achter-, zij- en voortuin - Oprit Vraagprijs: Inlichtingen:

(24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

189.500,- kk 06-40520793 0578-5711 4 5

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl

www.heerdeonline.nl Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde

Kom gezellig eten in ons Grand Café! Naast onze à la carte menu’s, serveren wij in april onderstaand 3 gangen maandmenu à € 22,50* * Prijs voor senioren en GGG-leden: € 18,00

ECR Groot Stokkert Dr. Jan van Breemenlaan 2 8191 LA Wapenveld T (088) 328 00 56 www.grootstokkert.nl

Geitenkaas uit Epe met spek, Veluwse honing en appel *** Lamskoteletjes met champignons, lente-ui en knoflooktijmsaus *** Malaga ijs met boerenjongens

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Zinkwerk * Dakwerk * Cv-installatie www.bartpoolinstallaties.nl

GRATIS TEGOEDBON t.w.v. 100 EURO Bij besteding vanaf € 1000,- ontvangt u een tegoedbon t.w.v. € 100,- te besteden bij het Heerder Fruithuis. Vraag naar de voorwaarden !


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 22

Fix4You klusbureau en Formido Hattem unieke combinatie

Voorjaarsconcert VFC VAASSEN- ‘Wensconcert’ luidt het thema van het voorjaarsconcert van het Vaassens Fanfare Corps op zaterdag 6 april. Zoals de naam van het concert al doet vermoeden brengt de fanfare met het Wensconcert een avond met muziek die gewenst is door haar publiek. Daarom hebben de bezoekers van het voorjaarsconcert van 2012 op hun favoriete nummer mogen stemmen en was het het afgelopen half jaar mogelijk op de website van VFC een stem uit te brengen op favoriete nummers. Dit heeft geleid tot een mooie en afwisselende lijst met muziekwerken die het VFC ten gehore gaat brengen tijdens het voorjaarsconcert. Mede door de wensen van het publiek zal het VFC muziek ten gehore gaan brengen van iconen als Michael Jackson en

Elton John. Ook passeren fragmenten uit de musical ‘Miss Saigon’ en de film ‘Conquest of Paradise’. De avond wordt aangevuld met plaatselijk muzikaal talent. Zo zal Jet van Oosterhout uit Vaassen de vioolsolo uit de film Schindler’s List spelen, onder begeleiding van het fanfareorkest. Uiteraard heeft het Wensconcert ook een nummer 1 opgeleverd. Dit is het nummer wat met voorsprong de meeste stemmen kreeg van het publiek. Nieuwsgierig? Op zaterdag 6 april kunt u het zien en horen. Het concert vangt aan om 19.30 uur in dorpscentrum de Wieken in Vaassen, de entreeprijs is 5 euro p.p. Voor donateurs geldt dat de waarde van de donateurskaart de korting op de entreeprijs is. Zie voor meer informatie: www.vaassensfanfare.nl.

Petanque HATTEM- Begin 2012 startte Christiaan Pruis (eigenaar van Formido Hattem) Fix4You klusbureau op. Al geruime tijd deed hij vanuit de Formido van allerlei klussen. Doordat er meer vraag kwam om een klus bij de klant te klaren, is het idee ontstaan om naast de Formido een apart klusbureau op te starten. Christiaan is van origine timmerman, en heeft ruime ervaring in dit vak. Hij vindt het prachtig om iets moois te creëren. Bovendien is het een unieke service die mooi aansluit

bij de bouwmarkt. Christiaan komt, indien gewenst, persoonlijk bij u thuis voor advies en maatwerkoplossingen. Bij Fix4You klusbureau kunt u terecht voor allerlei klussen in en om het huis. Christiaan Pruis plaatst wekelijks maatwerkasten. Ook het leggen van een laminaatvloer, het vervangen van een slot of het plaatsen van een deur is voor hem als een routine klus. Woning beveiliging is op dit moment een hot item, gezien het aantal inbraken in de regio. Recent heeft Christiaan

een cursus gevolgd om gehoor te geven aan de groeiende vragen van de klant om hun huis te voorzien van de juiste beveiliging. Dit zijn slechts enkel voorbeelden, van waar Christiaan bekwaam in is. Voor iedere klus kunnen wij vooraf aangeven wat de kosten zijn, zodat u niet achteraf verrast wordt. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u zich melden bij Formido Hattem, of neem rechtstreeks contact op met Christiaan op nummer: 06-51618621.

Paashaas op de St. Bernardusschool EPE- Afgelopen woensdag huppelde er een paashaas op de St. Bernardusschool rond. Door de school en op het schoolplein. Alle oudste kinderen van de school hebben voor de jongste kinderen op het plein van de school paaseieren verstopt. Onder leiding van de paashaas mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 de paaseieren allemaal zoeken. Natuurlijk ging dat het beste na een echte "paashaas-warmingup".

Voorjaarsconcert de Lofstem Emst EMST- De Chr. gemengde zangvereniging de Lofstem o.l.v. dirigent Henk van der Maten, geeft op zaterdagavond 13 april een voorjaarsconcert in de Emster kerk. Speciale gast tijdens dit concert is de sopraan Marleen Regterschot uit Heerde, al veel succesvolle optredens heeft ze op haar naam staan. Tijdens dit concert zal Marleen samen met het koor, en met solozang optreden. Ook kunt u deze avond genieten van de veelbelovende panfluitist Leon Koppelman. Het koor zal begeleid worden op orgel en piano door de musici Johan en Marco van der Graaf. De Lofstem zingt een aantal nieuwe liederen van dirigent Henk van de Maten waaronder ‘Looft de Heer’ naar psalm 150 en ‘Wees stil voor het aangezicht van God’. Verder zijn o.a. de liederen, Want U bent Heer, van R. Hakkert en ‘praise the Lord, o Jerusalem’van J.H. Maunder te horen. Het belooft een mooi concert te worden met koor, samenzang, solozang en muzikale intermezzo`s. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.

HATTEM- Twee toernooien werden vorige week gespeeld op het boulodrôme van Hattem Petanque. Het wekelijkse dinsdagavond toernooi was matig bezet, daarentegen was het bij het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag een drukte van belang. Bij beide toernooien was het ook zaak om te proberen bij de eerste tien te eindigen, dit vanwege het toekennen van punten voor de beste tien spelers van de middag. Deze punten tellen dan weer mee voor het eind-

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels - Tessemaker 1-0; Burczak - Schutte 1-0; Van Gelderen - Koetsier 0-1; Van de Maarel Snijder 0-1; Van der Most - Overbeek 0-1; Vos - Nijhof 1-0; Mouwe - Douma 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang elke donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svheerde.nl.

klassement. Uitslag dinsdagavond: 1e Dini Boomstra, 2e Dolf van de Veen, 3e Geoffrey Durberg, 4e Renze Bosgraaf, 5e Louis Steringa, 6e Gerrie Keijl, 7e Marc Scholte, 8e Jeroen Bakker, 9e/10e Ton Visser/John Bronkhorst. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Joop de Wit, 2e Henk Hamer, 3e Willem Ramaker, 4e Coby Zijlstra, 5e Jannes Fijn, 6e Dini Lemstra, 7e DirkJan Septer, 8e Gerard Zijlstra, 9e Dini Boomstra, 10e Ingeborg Suichies/GerritJan Potgieter. NAAILES Heb je hulp nodig, ik help je. Dit kan al per uur. Vragen? Bel of mail: 06-30857138 marfymoda@gmail.com

Pleinspelletjes OENE- Donderdag was het spelletjesmiddag op het schoolplein van de School met de Bijbel in Oene. Leerkrachten leerden kinderen pleinspelletjes. Kent u ze nog van het schoolplein? Tafeltennis, Basketbal, Stoepkrijten, Annemaria koekoek, Fopbal, Eitje leggen, Schipper mag ik overvaren, Touwtje springen, Knikkeren en Elastieken. Kinderen hebben genoten van het samenspel. Het was donderdag nog een beetje koud op het plein. Nu maar hopen dat het weer wat warmer wordt en deze spelletjes nog vaak zullen worden gespeeld op het schoolplein.

Bingo WAPENVELD- De volleybalvereniging P.S.H. houdt op woensdag 3 april in het horeca ’t Spyker aan de Puttersweg 1 Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

Kaartavond EPE- Op zaterdag 6 april houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De avond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie/thee en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578612845 of kaarten@wios-epe.nl.

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

TE HUUR Woonruimte, gelieve 1 persoon in Veessen. Eigen ingang, royale woonkamer, keuken, 1 slaapkamer en douche/wc. Per direct beschikbaar. Tel: 06-42243843. Wil je zo nu en dan een paar euro’s verdienen met het uitvoeren van kleine klusjes? Ben je een handige vent van een jaar of 16-18? Bel dan 0578-612292 / 061 1288870. TE KOOP Elektrische fiets merk Sachs Elo Bike 3 type 30487vantra. Nieuwprijs 1599,- euro, bj. 2011 . Weinig mee gereden. Incl. oplader 600,euro. Tel: 0578-612292 / 061 1288870. (BIJNA) BURNOUT OPGEBRAND/OVERSPANNEN? ervaringsdeskundige 0578-694931 www.praktijkriseup.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A223

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Voorjaarsboeket v.a. 3,95 Voorjaarsdecoratie tot 70% korting Nieuw: Mix and Match gekleurd glaswerk. Laurierstruiken v.a. ...................................................... 3,00 Koemestkorrel 20 liter ................................................. 5,50 50 Gladiolenbollen nu ................................................. 3,50 Kruidenplanten nu ....................................................... 1,95 Tulpen bos nu .............................................................. 1,75 Hortensia v.a. ............................................................... 2,95 Sjalotten en plant uien 500 gram ................................. 1,95 Fruitbomen v.a. ............................................................ 6,00 Narcis tete a tete v.a. .................................................... 0,50 Violen groot- en kleinbloemig v.a. .............................. 0,13 Liguster en beukenhaag v.a. ........................................ 0,30 Tuinaarde 10 zak ......................................................... 9,95 Vogelstrooivoer 2 kilo ................................................. 1,95 Primula v.a. .................................................................. 0,50

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Groente- en bloemzaden, div. zaden 50% korting Laan-, sier- en leibomen nu kwekersprijs ! Groente- en aardbeiplanten, kruiden bloembollen en pootaardappelen !

Nu ook biologische groente- en bloemzaden Winkeltje open op: ma t/m do 8.30 - 12.30 vrijdag 8.30 - 18.00 zaterdag 8.30 - 13.00

www.boertjes.com

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

uit eigen kas. Milieubewust geteeld Sla- en Koolplantjes

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken

KOMKOMMERS

Let op.... Nieuwe openingstijden !!!

Zonwering / Rolluiken e n Ve r a n d a ’s k o o p t u b i j Van Reeuwijk Zonweringen Elburg Diverse acties, info 0525 - 662159

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

V.o.f.

W W Elbertsen

Gevraagd jonge enthousiaste

Scholieren

voor verkoop van AMBACHTELIJK BEREID IJS op diverse plaatsen in Epe/Regio. Werktijden in overleg mogelijk. van Barneveld, tel. 06-53701671

& . Levering van elk gewenst grafmonument en toebehoren

. Onderhoud en reparatie van grafmonumenten. . Ook voor het leveren (en plaatsen) van Natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

. Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66 , 7397 NE Nijbroek www.elbertsengrafmonumenten.nl

. telefoon:

0571-292657


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 24

Lezing paardenwormenbeleid

Seniorensportdag

EMST- Het is niet meer vanzelfsprekend om je paard regelmatig te ontwormen omdat er angst is dat wormen resistent worden voor de huidige ontwormingsmiddelen. Daarom is het belangrijk om een goed ontwormingsbeleid te hebben. Een lezing hierover vindt plaats op donderdag 4 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de ontvangstruimte van “Stal Het Vossenbroek” Heetkampsweg 6 in Emst. De lezing zal gegeven wor-

den door dierenarts Monique Kuypers, 15 jaar werkzaam geweest in de paardenpraktijk, verbonden aan de paardenpraktijk in Vierhouten en later aan de praktijk in Berghem (Br). Momenteel docent Hippische bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool Dronten. De kosten voor de lezing bedragen 10 euro en kunnen bij binnenkomst betaald worden. Van te voren opgeven via: info@stalhetvossenbroek.nl of bij Deske Wijers, tel. 06-10902802.

Eerste kievitsei gevonden

VAASSEN- Op dinsdag 26 maart werd de jaarlijkse seniorensportdag van SWO/E gehouden in dorpscentrum De Wieken in Vaassen. Precies honderd senioren hebben met plezier deelgenomen aan deze dag. Er werd gestreden om de titel kampioen netbal of koersbal, darten of sjoelen. Vijf teams hebben netbal gespeeld, ruim twintig deelnemers bij het koersbal en aan het sjoelen en darten deden bijna vijftig senioren mee. De winnaars van vorig jaar zetten alles op alles om de titel kampioen voor het tweede

jaar weer te winnen. De sportdag werd dit jaar geopend door Marcel Commandeur een van de sponsoren van deze dag. Op de racefiets en in sporttenue fietste hij de sportzaal binnen en opende de dag. Na de opening moest iedereen, onder leiding van Henk Boschman, de spieren rekken en strekken en toen kon een ieder aan zijn of haar sport beginnen. Tussen de middag was er een stamppottenbuffet, verzorgd door de firma ter Weele uit Oene. Na de maaltijd kreeg ieder een stukje fruit van de firma Bouw-

meester uit Vaassen. De uitslagen van de verschillende sporten zijn als volgt: Netbal; 1e Vaassen, 2e Epe, 3e Oene 1, 4e Emst, 5e Oene 2. Koersbal; 1e Dhr. Twijsel en dhr. van Leeuwen, 2e Mw. Kiezebrink en Mw. Bosch- Vosselman, 3e Mw. Kieskamp en dhr. Schurink. Darten; 1e dhr. B. Mossing Holsteijn, 2e Dhr. J. Dijkhof, 3e Dhr. W. Neijenhuis. Sjoelen; 1e Dhr. W. Kamphuis, 2e Dhr. K. Versteeg, 3e Dhr. G. Schurink. Kijk voor de foto’s van deze dag ook op www. swo-epe.nl.’

Durf ‘Nee’ te zeggen HEERDE- Vanaf maandag 6 mei start de cursus ‘Sociale Vaardigheden’ van het Algemeen Maatschappelijk Werk van thuiszorgorganisatie Vérian weer. De cursus is bedoeld voor inwoners vanaf 18 jaar van de gemeenten Hattem, Heerde en Epe die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen

en het lastig vinden om aan te geven wat ze wel en wat ze niet willen. De 9 bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de maandagmiddag van 14.30 tot 16.45 uur bij Vérian aan de Stationsstraat 21 in Heerde. De kosten voor de volledige cursus zijn 25 euro. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur bereikbaar

via de Zorglijn, tel. 0900- 9255. Ook kun je je tot 10 april per e-mail aanmelden bij jokevandenberg@ verian.nl of Ingridlugtigheid@ verian.nl. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op 15 en 16 april om te kijken of de cursus je daadwerkelijk kan helpen.

Struinen door Vossenbroek EMST - Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op zondag 7 april een lentestruintocht door natuurgebied het Vossenbroek, ten oosten van Epe. De boswachter neemt wandelaars mee naar het Elzenbroekbos in

het gebied. Start om 14.00 uur op de parkeerplaats van het Vossenbroek, gelegen aan de Wiemanstraat in Emst. Duur van de wandeling is 2 à 3 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs

Moeder en dochter op dreef bij KWB

HEERDE- Bij een gevoelstemperatuur van -15 hebben (moeder) Yvonne en (dochter) Irmani Marskamp uit Heerde meegedaan aan een endurance wedstrijd in Kootwijkerbroek (KWB op 24 maart). Het was nog even afwachten of het wel door zou gaan, maar op de website was te lezen dat het omgaan met de elementen een onderdeel is van deze sport. Endurance is het afleggen van een afstand te paard op één dag, met veterinaire controles tussendoor waarbij het paard steeds ‘fit to continue’ dient zijn en een hartslag moet hebben van 60 of lager. Yvonne en Irmani reden op deze “Siberische zondag” mee in de impuls rubriek.

Hieraan kan iedereen meedoen. Je hoeft geen startpas te hebben of lid te zijn van de endurance vereniging. Enkel het KNHS lidmaatschap volstaat. Dit is een aanrader voor mensen die willen uitproberen of deze tak van paardensport iets voor hen is of een nieuw paard willen uittesten. Moeder en dochter reden de rit van 22 km met uitstekende waardes uit. Irmani finishte 2 seconden eerder dan haar moeder en won hiermee de 2de prijs. Yvonne is 3de geworden. De organisatie was in handen van Suzanne Pen uit Epe, zij is met haar paard Noniusz opgenomen in het A-kader. Foto: Vanessa Teepe Fotografie.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter Frans Duermeijer, tel. 06-53777594 (vr t/m zo).

EPE- De heer B. Vijge uit Epe heeft het eerste kievitsei in de gemeente Epe gevonden. Burgemeester Hans van der Hoeve bezocht samen met de vinder het nest. Het ei werd gevonden in het akkerland langs de Weteringdijk in Oene. Vorig jaar was hij ook al de eerste vin-

der. Wederom vol trots liet de heer Vijge de vindplek van het nest met broedsel aan de burgemeester zien. Het kievitsei bleef natuurlijk, zoals het hoort, in het nest liggen. De vinder ontving van de burgemeester ter vervanging twee chocoladeeieren.

Viltworkshop WAPENVELD- Op donderdag 4 april wordt er in gebouw het Drieluik, Nachtegaalweg 48 een viltworkshop gehouden. Een docent van het cultuurplein Noord Veluwe geeft deze workshop. Vilten is een leuke hobby en niet prijzig. Met benodigdheden als vilt, naald, splitgaren, karton en eventueel wat knopen is het mogelijk de leukste

creaties te maken zoals bloemen, sieraden, kaarten en nog veel meer. In het vilten kan men de eigen fantasie helemaal kwijt. De workshop vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten bedragen 5 euro (exclusief consumpties). Opgave vooraf is noodzakelijk en kan bij Constance Dijkslag, tel. 0384479135.

Pro Optics Experience 2013

Jeugdcursus vissen VAASSEN- Ook in 2013 zal er door de hengelaarsvereniging “Ontspanning” Vaassen Epe een cursus vissen voor de jeugd worden gehouden. Jongens en meisje in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar zijn van harte welkom. Aan de waterkant maken kinderen voor het eerst kennis met de onderwaterwereld. Alles wordt aan de hand van een lespakket van Sportvisserij Nederland uitgelegd door ervaren leden van de vereniging “Ontspanning”. Ook wordt geleerd een vistuig te maken waarbij het bevestigen van het haakje altijd veel aandacht vraagt. De cursus wordt gehouden over 3 theorieavonden gevolgd door 2 avonden waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Data: dinsdag 23 april, dinsdag 7 mei en dinsdag 14 mei de theoriedagen en dinsdag 21 mei en 28 mei de praktijkdagen. Aanvang 18.30 uur en de cursus duurt tot 20.00 uur. De theorielessen worden gegeven in clubhuis de Kouwenaar aan de Woestijnweg in Vaassen en de praktijklessen zijn in de Beukenhaagvijver in de het park de Cannenburgh. De kosten zijn 15 euro inclusief het lidmaatschap van HVO over 2013. Opgave voor 20 april bij: Jan Schepers tel. 0578-797001 of Harry Bolink tel. 0578-574906.

ZWOLLE- Al jaren wordt er in Zwolle een verrekijkershow georganiseerd, eerst door Foto Hans Keuzekamp, nu door dochteronderneming Kijk Uit verrekijkers. Deze show werd altijd gehouden aan de uiterwaarden van de IJssel. Dit jaar wordt het anders. Dit jaar wordt het de Pro Optics Experience, gehouden op Party Schip Willem Jan in de Zwolse grachten. Deze Experience onderscheidt zich door de beleving te verbreden. De nadruk ligt niet alleen meer op verrekijkers, maar ook op telelenzen, macrofotografie en digiscoping. Door middel van

verschillende workshops wordt u bijgepraat over deze verschillende takken van optiek. Kijkers van Swarovski, Leica, Bynolyt, Zeiss, Vortex, Nikon en Canon staan voor het grijpen. Teleobjectieven van Nikon en Canon zijn beschikbaar voor het schieten van prachtig platen. Tevens zal er voor gebruikers van Canon- en Nikonsysteem- en reflexcamera’s een gratis sensor check and clean zijn. Op 7 april vanaf 11.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom op Party Schip Willem Jan, Pannekoekendijk 10, 8021 EX. De toegang is, evenals parkeren, gratis.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A225

Op zoek naar leuk vakantiewerk?

Openingstijden: Maandag gesloten Din. t/m don. 13.30 - 18.00 uur Vrijdag 13.30 - 21.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

n werk e b b e h j i W t en l a a t e b d dat goe eft! e g g n i n e voldo Wij zoeken Vakantiekrachten voor de • Huishoudelijke verzorging • Persoonlijke verzorging • Verpleging Solliciteer online via www.verian.nl

Volg ons ook

www.verian.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 26

Poetslessen op school

Expositie in Grote Kerk EPE- Vanaf Pasen is een deel van de cyclus Genesis van de Bulgaarse schilder Nikolai Maistorov te zien in de Grote Kerk in Epe. Het werk van Maistorov bleek tegelijkertijd te inspireren tot het gebruik van een aantal van zijn doeken tijdens diensten rondom Pasen. Nikolai Maistorov is een expressionist die in grote cycli werkt. Hij bouwt zijn artistieke beelden op, van klein naar heel groot, vanuit zijn innerlijke worsteling rondom algemeen menselijke thema’s. Zijn meeste cycli begint hij met potlood, OostIndische inkt, litho, aquarel, pastel tot uiteindelijk grote doeken in acryl. Zijn thema’s komen van de Bijbel, van Les Fleurs du Mal van Baudelaire en van essays over Don Quichote geschreven door de

filosoof Miguel de Unamuno.Een deel van zijn Cyclus Apocalyps heeft in de Galerie van De Queeste gehangen; kunstcriticus Wim van der Beek schreef over hem “De kunstenaar schildert beklemmend en heftig, groots en meeslepend”. De opening van de expositie is op tweede Paasdag, 1 april, om 15.00 uur. Het Ensemble Laag Riet uit Epe, bestaande uit Peter Linschoten fagot, Jan Albers althobo en Wim van den Bedem basklarinet, zal de opening muzikaal illustreren. De expositie is te zien op weekdagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.0016.00 uur. Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6, 8181 LL Heerde, www.galeriedequeeste.nl.

Examen badminton EMST- Vorige week bezochten medewerkers van Vaadent tandartsenpraktijk weer een basisschool in Vaassen om voorlichting over tanden en poetslessen te geven. Deze keer mochten leerlingen van groep 3 van de School met de Bijbel in Emst de tandarts en een preventieassistente verwelkomen. De kleuters hadden zich goed op het bezoek voorbereid. Tandarts Connie Strohm legde het een en ander nog een keer goed uit en

beantwoordde de vragen van de kinderen. Vervolgens kregen de kinderen van preventieassistente Gwendolijn Mulder uitgelegd hoe ze hun tanden het beste kunnen poetsen. Met de uitgedeelde tandenborstels en tandpasta gingen ze daarna serieus aan de slag. De leerlingen deden het zo goed dat ze allen na afloop een heus poetsdiploma mee naar huis konden nemen. Vaadent tandartsenpraktijk levert door het geven van voor-

Unieke meidenspaarcampagne Plus

HEERDE- Plus start op dinsdag 2 april met een meidenspaarcampagne. Naast alle Eredivisie spaarcampagnes is het nu tijd voor beauty girls only. Bij alle Plus supermarkten, zo ook in Heerde, kan gespaard worden voor Originails kindernagellakjes. Originails zitten in een uniek flesje met kwastje én nail art pennetje ineen. Hiermee zijn de mooiste nagelcreaties te maken. Elke beauty girl kan zich uitleven met de Originails lakjes, kwastjes en pennetjes. Ook zijn er kleurrijke stickertjes zoals sterretjes, vlinders, hartjes of love. De Originails collectie omvat vijftien kleuren in lijn met de laatste trends: van suikerzoete pastel en chique glitterlakjes tot aan knallend neon dat in 2013 na-

tuurlijk niet mag ontbreken. De lakjes zijn op waterbasis. Hierdoor is er geen nagellakremover of aceton nodig om de lak te verwijderen - wel zo veilig. De Originails topcoating zorgt voor een langdurig resultaat. De actie gaat op dinsdag 2 april van start. Klanten ontvangen bij elke 10 euro besteding een zegel, en krijgen bij een volle spaarkaart met vier zegels een flesje nagellak cadeau. Om de lakjes op te bergen is er een hippe Originails etui verkrijgbaar voor 1,99 euro. Hierin zit al een flesje transparante topcoating. Speciaal voor Koninginnedag ontvangt elke klant op maandag 29 april een flesje Royal Orange nagellak bij elke besteding van 20 euro of meer.

Boekhandel de Fontein

HATTEM- Elles van der Beek, afkomstig uit Hattemerbroek werkt sinds 1994 in Roemenië. In Pietrarie, een dorpje ± 10 km buiten de stad Iasi. Zij werkt hier samen met Erica Hijkoop en hebben een opvangproject voor ex–straatmeisjes, het boerderijproject. In de buurt van de boerderij is ook een kinderboerderij met speeltuin, genaamd de Ark van Noach. Hier komen ook regelmatig kinderen van scholen, dagcentra en kindertehuizen uit de stad. Sinds november 2001 is er ook een kinderproject gestart in Iasi. Hier worden vijf gehandicapte weesmeisjes opgevangen. In januari 2004 is er gestart met het tafeltje – dekje project voor ouderen. Door het opnemen van een viertal ouderen is het zorgcentrum annex hospice in januari 2010 officieel van start gegaan. Sinds 5 oktober 2004 is de werkgroep “Thuisfront

Elles van der Beek” een stichting geworden met de naam Stichting Vrienden van Izvor. Elles en Erica hebben in Roemenië de stichting Fundatia Izvor, dit betekent de Bron. Door middel van verschillende acties bijvoorbeeld het organiseren van creatieve workshops, appels plukken, oude metalen inzamelen enz. wordt het werk van Elles en Erica ondersteund. Boekhandel de Fontein in Hattem ondersteunt het werk van Elles van der Beek. Bij de evangelische boekhandel kunt u o.a. kaarten en sieraden kopen. Deze zijn gemaakt door de meiden van het boerderijproject. Loop gerust eens binnen bij de evangelische boekhandel aan de Kerkstraat in Hattem om het resultaat te zien. Wilt u meer weten over het werk van Elles en Erica bekijk dan de website: www. vriendenvanizvor.nl.

lichting en poetslessen een actieve bijdrage tot verbetering van de algemene mondzorg in Vaassen en omstreken en toont zo haar maatschappelijke betrokkenheid. Vaadent is hiermee in 2010 in het kader van het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ (www.houjemondgezond.nl) begonnen en zet dit in 2013 voort. Het doel is om in de loop van dit jaar alle basisscholen in Vaassen en omgeving te bezoeken.

Gratis boekje Veluwe Actief 2013 VELUWE- Op 28 maart verschijnt bij Uitgeverij Gelderland de nieuwe editie van het handzame, overzichtelijke en gratis boekje ‘Veluwe Actief’. Veluwe Actief 2013 bevat wederom een uitgebreid overzicht van attracties en activiteiten in de gemeenten van de Noordoost-Veluwe: Apeldoorn, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Bovendien zijn er fiets- en wandelroutes in het boekje opgenomen. Naast activiteiten en attracties bevat het boekje weer veel praktische informatie, zoals adressen van de plaatselijke VVV’s, telefoonnummers van dokters, hulpdiensten, enzovoort. Ook talloze horeca- en uitgaansgelegenheden, alsmede overnachtingsmogelijkheden krijgen een plaats in Veluwe Actief. Voor de koopjesjagers zijn er in het boekje waardebonnen met aantrekkelijke kortingen opgenomen. Veluwe Actief 2013 is de vierde editie van het boekje, dat vanaf 28 maart gratis is te verkrijgen bij diverse winkeliers en recreatie- en horecagelegenheden in de genoemde gemeenten op de Noordoost-Veluwe. Een lijst met ophaalpunten is te vinden op de pagina van het Veluwe Actief boekje op www.uitgeverijgelderland.nl.

HEERDE- De jongste jeugdleden van de Heerder Badminton Club hebben deelgenomen aan het examen voor het badminton deeldiploma- A. Tijdens dit examen moesten er een aantal basishandelingen en slagen op de juiste manier worden uitgevoerd. Een klein beetje zenuwachtig en onder het toeziend oog van de nodige ouders en andere familieleden gingen de deelnemers fanatiek aan de slag.

Nadat de scores door de examinatoren waren opgemaakt bleek dat alle deelnemers het examen met succes hadden afgelegd. Daardoor konden Dyon Jobse, Mirthe Kers, Arieanne Klomp, Yoran Palm, Jonathan Poll Jonker, Myrthe Schuurman, Nick Sluiter, Priscilla Stoffers, Lars Wiederholt, Lisanne Wilbrink en Ellen Wittingen na afloop hun welverdiende diploma in ontvangst nemen.

Pasen op Hoi Pipeloi

HATTEM- Ter afsluiting op het thema ‘Pasen’ konden de kinderen van KDV Hoi Pipeloi in Hattem vorige week genieten van een heerlijk paasontbijt. Veel kinderen hadden voor de gelegenheid 2 eitjes meegenomen, 1 om op te eten en 1 om te schilderen. De paashaas is ook langs geweest om eitjes te

verstoppen, die de kinderen mochten zoeken. Ook zijn ze druk bezig geweest met het knutselen van een kip, een paasbakje en het leren van paasliedjes. Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren)? Vraag geheel vrijblijvend informatie aan op www.fkn.nu of bel; 0384446462

Expositie Wendhorst en De Speulbrink HEERDE/VAASSEN- De alom bekende Vaassenaar, J.A. Brinkman, heeft zijn sporen in het sociale leven ruimschoots verdiend in de afgelopen jaren. Nu heeft hij zijn creatieve inspiraties aan het linnendoek toevertrouwd. De heer Brinkman mag gerust een verdienstelijk schilder worden genoemd, zeker als men zijn “grijzende” leeftijd in acht

neemt. Sinds enkele jaren heeft hij - na een korte onderbreking - zijn schilderpenseel weer ter hand genomen. Hij maakt hoofdzakelijk olieverf schilderijen met een voorliefde voor de natuur. Hij interpreteert dit onderwerp geheel op zijn eigen wijze. Zijn kleurgebruik is helder en fris te noemen. Hij werkt niet in detail maar houdt de grote lijn in zijn

doek vast waardoor een vriendelijk schilderij ontstaat, doorspekt met levenswijsheid. Dit kan van 6 maart t/m 7 mei in Viattence locatie Wendhorst te Heerde. Aansluitend hierop gaat de tentoonstelling naar Viattence locatie De Speulbrink te Vaassen van 7 mei t/m 5 juli. Voor informatie kunt u zich wenden tot J.A. Brinkman, tel. 0578-572229.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A227

vrijdag12aprila.s.vanaf18:00uur!

GeweldigAvondjeUit? ƒ 5ͲgangenproefͲdiner Kosten€ 65,Ͳ p.p.LocatieRestaurantDennenheuvel, Epe. AanmeldenviaDennenheuvelofRozendal130@zonnet.nl

ƒ 4drankjes ƒ Livemuziek ƒ Veiling

m.m.v.Nails&More,Puur!, Dick&Co,Juwelier Meiling, RomanHairdesign, Sven&Yvonne, FijnbakkerijLageweg, Swell Stuff enveelandere Heerder Ͳ enEperondernemers!

ƒ Goodybag DeopbrengstisbestemdvoorhetKWF!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 28

Wielerspektakel op de kaart

Brandweer waarschuwt voor brand in rieten daken REGIO- De brandweer adviseert om voorlopig niet te stoken in woningen die bedekt zijn met rieten daken. Afgelopen week woedden er in de regio Noord- en Oost-Gelderland meerdere branden in rieten kappen van woningen. De branden worden vaak veroorzaakt door volle vonkenvangers op schoorstenen in combinatie met de oostelijke

wind die momenteel waait. Op verschillende plaatsen in de regio werd de brandweer ingezet om branden in rieten daken van woningen te blussen. Het einde van het stookseizoen nadert. Veel rookkanalen zijn nog niet geveegd en de vonkenvangers op schoorstenen zitten nog vol met brandresten. Door de harde wind is de kans

groot dat hete brandresten op rieten daken waaien. Daarnaast komt de wind uit het oosten van het land, waardoor deze droger is. Deze wind zorgt dus voor een snellere droging van rieten daken. Zolang er sprake is van een oostelijke wind en er geen neerslag valt, adviseert de brandweer om de open haard of houtkachel niet te gebruiken.

Kaartavond Speeltuinvereniging HEERDE- Speeltuinvereniging Jeugdhonk organiseert haar volgende kaartavond op vrijdag 5 april in het clubhuis van de speeltuin. Het clubhuis is om 19.00 uur geopend, aanvang 19.30 uur. U kunt klaverjassen, kruisjassen en jokeren. Alleen leden/donateurs kunnen meedoen. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 4 april bij Anneke van Oene, Korenweg 25 te Heerde, tel. 0578-695068.

Jeugddienst

HEERDE- Zaterdag 27 april vanaf 16.00 uur een heus wielerspektakel in het centrum van Heerde. Vrijwilligers, de wielervereniging SallandHeerde en de Oranje vereniging staan gerand voor een bijzonder wielerfeest voor jong en oud. Hoezo bijzonder? Wel liefst 10 rondemissen zijn er te bewonderen en vooraf en tussen de bedrijven door, rijdt een reclamekaravaan over het parcours. Er is een horecaplein met vertier voor jong en oud. Voor basisschool leerlingen is er een ‘dikke banden race’. Alle kinderen kunnen met hun eigen fiets meedoen in een echte fietsrace op het officiële parcours. Er wordt gestart in leeftijdscategorieën. Inschrijven is vanaf 15.00 uur bij café van Neck of via de website

van Salland. Om 16.00 uur klinkt het startschot voor deze nieuwe talenten. Vervolgens start om 17.15 uur de sportklasse en om 19.00 uur de amateurs. Het parcours Dorpsstraat, Soerelseweg en Stationsstraat is volgens de kenners een ’snel rondje’, met als gevolg dat de renners vaak passeren. Een 30-tal verkeersregelaars zorgen voor voldoende, veilige oversteekplaatsen. De speaker dhr. Van Bon, vader van wielrenner Leon van Bon, gaat het evenement opluisteren. Tijdens het evenement is het Groene Hart én het parcours afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De organisatie, heet iedereen van harte welkom. Doe mee of kom kijken en aanmoedigen! Kijk voor het hele programma op: www.wvsalland-heerde.nl

Jaarlijkse rommelmarkt NGK Heerde-Epe HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde en Epe zal haar jaarlijkse rommelmarkt dit jaar houden op zaterdag 27 april. Vanaf 09.00 tot 14.00 uur zal er die dag, rondom de kerk aan de Julianalaan te Heerde, weer volop aanbod zijn van allerlei tweedehands spullen. Bovendien zal de boekenbeurs geopend zijn en wordt er ook aan de inwendige mens gedacht. Voor de rommelmarkt is de organisatie nog op zoek naar tweedehands spullen. Dus heeft u op zolder of in uw

schuur nog bruikbare spullen staan die u beschikbaar wilt stellen aan de NGK neem dan contact op met of H. van Oene, tel. 0578-693434 of H. Bosman, tel. 0578-695929. In onderling overleg kunnen de spullen eventueel ook gehaald worden.

Bingo EPE- Op vrijdag 5 april wordt er in de Buurthoeve aan de Sportlaan 2 te Epe een bingo georganiseerd. Aanvang: 19.30 uur.

Juf Wies Potma wint HLTC-tennistrofee

WAPENVELD- Op zondagavond 7 april is er een jeugddienst in de Petruskerk aan de Kwartelweg 9 in Wapenveld. Deze dienst is georganiseerd door de catechisatiegroep 18+. Het thema ‘Speak

Ledenjaarvergadering Historische Vereniging EPE- Op donderdag 18 april vindt de ledenjaarvergadering plaats van de Historische Vereniging Ampt Epe. Deze wordt gehouden in de Middenstip aan de Quickbornlaan in Epe. Aanvang: 20.00 uur. Na afloop van het officiële gedeelte (om ca. 20.45 uur) houdt redactielid Dianne Hamer een lezing over het leven van Konin-

is gesteld door het Heerder Fruithuis in ontvangst nemen. Op de foto ook de overige prijswinnaars Agaath Sissing, Tineke Overbeek, Peter v.d. Togt en Herman Swart.

gin Sophie, waarover van haar hand in 2011 een biografie verscheen: Sophie, Koningin der Nederlanden. In deze lezing komen vele onbekende facetten van de persoonlijkheid van Koningin Sophie naar voren. Voor leden is de toegang tot de ledenvergadering en de lezing gratis, andere belangstellenden betalen 3,50 euro.

REGIO- Soms is het lastig voor jongeren om contact met anderen te maken. Ze durven niet op anderen af te stappen, staan vaak alleen of worden gepest. Door weinig sociale vaardigheden kunnen ze onzeker worden. Kinderen en jongeren die gemakkelijk omgaan met anderen hebben juist meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Op 23

Laatste inzamelingsdag rommelmarkt

mei start de training ‘Omgaan met anderen’, bedoeld voor jongeren van 12-16 jaar. Deze trainingen bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met het secretariaat van GGNet Preventie tel. 0553686480 of per e-mail: preventie@ ggnet.nl.

EPE- Zaterdag 6 april is er zoals iedere maand de gelegenheid uw spullen te brengen voor de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Van 08.30 tot 10.30 uur staan er mensen klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Mocht u uw spullen niet kunnen brengen, dan kunnen ze worden opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Niemeijer, tel 0578-641029. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan i.v.m de hoge afvalverwerkingskosten niet alles aangenomen worden. De spullen dienen in redelijke staat te verkeren.

HEERDE- Vorige week hebben de kinderen 6 t/m 12 jaar van Buurtvereniging De Langeslag bij Van Neck vogelhuisjes gemaakt. De huisjes waren voorbereid door

twee creatieve mannen, de kinderen moesten echter het huisje in elkaar timmeren. De vogeltjes in de buurt kunnen nu nestelen in een prachtig mooi vogelhuisje.

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren

Boekenmarkt

HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 6 april haar maandelijkse boekenmarkt. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot 12.00 uur. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt, kunt u contact opnemen met H. Burgmeijer, tel. 0578-694151 en of met J. van ‘t Zand, tel. 0578-840010 en of met L. de Wit, tel. 038-4470733. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Pompedoers in de Speulbrink

HEERDE- Het openingstoernooi van de HLTC werd gewonnen door Wies Potma, lerares aan de Jenaplan Beatrixschool. Zij mocht de Paul Donkervoortbokaal die beschikbaar

Life’zal centraal staan. De spreker van deze dienst is Bart Hesseling. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop kan er nog wat gedronken en nagepraat worden.

EPE- Daniël Vos van Vos Tuinvisie in Epe is klaar voor het voorjaar. Bij Wilcon Tuin en Parkmachines heeft hij een grote maaimachine en een verticuteermachine aangeschaft zodat het gras van mos kan worden ontdaan en kan worden gemaaid. Herbert Bremmer deelde namens de Wilcon een bos bloemen uit. U vindt Vos Tuinvisie, Van Zelmstraat 9a in Epe, tel. 0578-561015 of kijk op www.vostuinvisie.nl.

VAASSEN- Op donderdag 11 april vindt er een muzikaal optreden plaats in Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen. Het optreden wordt verzorgd door het koor De Pompedoers. Op het programma staan o.a. Oudhollandse, Oostenrijkse en zeemansliedjes. Het optreden begint om 19.30 uur, de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellenden uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes 4 euro zijn voor aanvang van het optreden verkrijgbaar bij de receptie. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toe-

Heerder Proeverij HEERDE- Na een succesvolle editie in 2012 gaat de Evenementen Stichting Heerde wederom een proeverij organiseren met de Heerder ondernemers. De bakkers, slagers, slijters, groenteboeren, kaashandelaren, supermarken, kruideniers, cateraars en restaurants zullen hun bedrijf en producten promoten middels een proeverij. Naast heerlijke hapjes en drankjes trakteren zij de bezoekers ook op kortingsbonnen. Nieuw dit jaar zijn de ondernemers uit de

modewereld. Zij zullen de klanten figuurlijk de voorjaarsmode laten proeven. De avond wordt verder aangekleed met een proeverij van muziek die verzorgd wordt door de band Backsound. Zij spelen een zeer afwisselend repertoire van blues, rock en nederpop. Meer info treft u aan op www.evenementenstichtingheerde.nl. De Proeverij vindt plaats op vrijdagavond 19 april in het Dorpshuis te Heerde vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A229

Ruim 35 jaar een begrip op de veluwe

Gratis

haal- en brengservice voor u!

Service

Bedrijfswagens

|

Heerde

Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.van-bennekom.nl Abri.indd 1

18-12-12 15:34

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 30

12,5 jaar dirigent

OENE- Gerben van de Put is al 12,5 jaar als dirigent verbonden aan het kinder- en tienerkoor “de Jonge Stem” van Jubilate

Deo uit Oene. De kinderen van het koor zijn erg blij met hun gedreven dirigent, want Gerben weet van elke repetitie weer een

45e KCVO Sportfestijn

klein feestje te maken. Onlangs werd hij naar aanleiding van zijn jubileum door het bestuur in de bloemetjes gezet.

Museumweekend VAASSEN– Op zaterdag 6 en zondag 7 april is het Museumweekend. Net als de afgelopen jaren doet ook Geldersch Landschap & Kasteelen weer mee met een aantal locaties. De kastelen Ammersoyen te Ammerzoden, Cannenburch te Vaassen, Doorwerth te Doorwerth, Hernen te Hernen en Rosendael te Rozendaal zijn deze dagen te bezoeken tegen gereduceerd tarief. Informatie: www.glk.

nl. Als in een tijdmachine ervaart de bezoeker vijf eeuwen bouw- en leefhistorie van dit edelmanshuis. Die begon met de Gelderse maarschalk, Marten van Rossem. In 1543 bouwde hij een statig slot op ruïnegedeelten van een middeleeuws huis. Restanten hiervan zijn nog te zien in de kelderverdieping. De vertrekken in het kasteel zijn ingericht met onder meer porselein en schilderijen. Op 6

en 7 april is het kasteel geopend van 11.00 - 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur). U kunt het kasteel op eigen gelegenheid bezichtigen. Kosten 6,80 euro p.p., kinderen t/m 12 jaar 3,80 euro p.p., donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Reserveren is niet nodig. Adres: Kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen.

VAASSEN- Van 15 t/m 18 augustus wordt het 45e KCVO sportfestijn gehouden. vv KCVO en sv Voorwaarts ontmoeten elkaar dit jaar op donderdagavond 15 augustus om 19.30 uur in de eerste halve finale van het Toyota wagenmaker Toernooi. In de tweede halve finale speelt sv Vaassen tegen sv Schalkhaar. Deze wedstrijd wordt op vrijdagavond 10 augustus gespeeld. Ook dan is de aftrap om 19.30 uur. Deze wedstrijden worden gespeeld op het dan aangelegde kunstgras op het hoofdveld van KCVO. Dit jaar weer een uitermate sterke bezetting. sv Vaassen was vorig jaar de winnaar van dit toernooi, dat voor de 29e keer gespeeld wordt. sv Epe is sinds 27 jaar niet meer van de partij. Ze hebben in dit weekend gekozen voor een ander toernooi. De toernooicommissie vond snel een nieuwe tegenstander in een van de koplopers van de derde klasse B: sv Schalkhaar. Op deze twee avonden worden er ook wedstrijden gespeeld in het kader van het Rabotalententoernooi. Deze wedstrijden beginnen om 19.00 uur. De zaterdag is gereserveerd voor het familievoetbal. De aftrap is om 10.30 uur en rond 16.00 uur is de winnende familie bekend. De winnaar van vorig jaar de familie Oortwijn

zal zeker aanwezig zijn. Voor alle families geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen. Het weerzien van familieleden en vrienden is een hoofddoel van deze dag. In de middag wordt de jeugd weer vermaakt met een poppenkastshow en zullen de kinderen deze dag weer bekwaam geschminkt worden door een aantal dames van KCVO. Zaterdagavond staat in het teken van een leuke gezellige happening met artiesten uit de directe omgeving. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom in het clubhuis met aangebouwde tent. DJ Remco is zeker van de partij en de avond zal zeker nog opgeluisterd worden door een zeer bekende artiest, maar daarover later meer. Zondag 18 augustus is de laatste dag van deze vierdaagse op sportpark “de Egelbeek” met de finales van het Toyota Wagenmaker Toernooi. Om 13.30 uur de strijd om de 3e en 4e plaats en om 14.00 uur begint de finale en dan zal bekend worden, wie Vaassen als winnaar opvolgt. De pupillen van KCVO zullen weer een voorwedstrijd spelen. Het festijn dat ooit in 1969 begon met een wedstrijd tussen de Familie Oortwijn en de Gemeente politie van Epe is niet meer weg te denken van de Vaassense evenementen kalender.

Palmpasenoptocht Langeslag

Priesuutrieking

HEERDE- Vergangn woensdag was de priesuutrieking van de dialektschriefwedstried van de dialektwârkgroep Heerde/Waopmvelde in het

Dârpshuus van Heerde. Een jury onder leiding van Dick v.d. Veen hef de priezn bepoald en het was niet mâkkelek ewes. Bie de gedichn zaatn der

twee puntn verschil tussn nummer iene en twee en bie de verhaeln iene punt. Wulle waren dan ok ârg niesgiereg naor de ofloop. Bie de gedichn gunk Diet de Ridder der met de eerste pries vandeur. Riek van de Wulp was eervolle tweede. Bie de verhaeln is Henk Dijkslag eerste ewordn en hie wordn op de voet evolg deur Paul Dijkink. Veur Bertus Hofstede was der nog ene eervolle vermelding veur zien verhael ‘Pungel’. Alle deelnemers heb eur verhaeln en gedichn veurelèèzn. Nao de priesuutreiking wordn der nog gezeeleg nao epraot en iederiene was van mening dât dit veur herhaling vatbaer is. ’t Was jâmmer dât Diet de Ridder der deur ziekte nie bie kon wèèn, zodât zie ok ontbrek op de foto met de prieswinnaars.

Kledinginzameling voor Roemenië

Gespreksgroep

WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 6 april wordt de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenië gehouden. Vanuit Wapenveld wordt al lange tijd hulp in Roemenië geboden. Om deze hulp voort te zetten is er iedere 1e zaterdag van de maand een kledinginzameling. Hebt u nog schone kleding dan kunt u die zaterdag 6 april afgeven tussen 9.30 en 11.00 uur, Kanaaldijk 57 (bij de oude school) in Wapenveld. De kleding wordt

VELUWE- Voor moeilijk lerende mannen van 18 jaar en ouder met homogevoelens organiseert MEE Veluwe een gespreksgroep. De groep, die wekelijks bij elkaar komt, start bij voldoende deelname nog voor de zomer op de Veluwe. Er zijn 8 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur en er is een terugkombijeenkomst. Deelname is gratis. In deze gespreksgroep praten de deelnemers met elkaar over wat homoseksualiteit eigenlijk is, hoe je dit merkt bij jezelf en bij anderen en hoe je dit kunt vertellen aan de mensen om je heen. Ook praten ze over waar je andere homoseksuele mannen kunt ontmoeten en wat belangrijk is als je een relatie krijgt. Verder wordt onder meer aandacht besteed aan: verliefdheid, relaties, het geloof en er wordt informatie gegeven over seksualiteit. Het zullen dus leerzame en gezellige gesprekken zijn. De cursus wordt begeleid door een consulent van MEE Veluwe. Aanmelden kan bij MEE Veluwe telefonisch via tel. 055-5269200 of via mail cursussen@meeveluwe.nl.

door de werkgroep gesorteerd voor arme gezinnen waar de werkgroep in Galautas (Roemenië) contacten mee onderhouden en die hulp nodig hebben. Dat wat overblijft wordt voor transport klaargemaakt en door een bedrijf dat hulptransporten verzorgt, gekocht en opgehaald waarna het een goede bestemming krijgt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel Kroese, tel. 038-7507167 of email: karelkroese@hotmail.com.

Rabobank bedrijven volleybaltoernooi HEERDE- Op zaterdag 27 april organiseert volleybalvereniging Langhenkel-H.E.C. het 15de Rabobank bedrijven volleybaltoernooi in de Burg. Faberhal, Postweg 37A in Heerde. Aanvang van het toernooi is 10.00 uur. Teams dienen te bestaan uit tenminste 6 personen, waarvan minimaal twee dames (gelijktijdig opgesteld in het veld). Er mogen maximaal 2 NeVoBo spelers/speelsters worden opgesteld. Kunt u binnen uw bedrijf

of instelling geen compleet team bij elkaar krijgen, dan mag ook samen met een ander bedrijf of instelling een team worden gevormd. Meerdere teams per bedrijf of instelling zijn toegestaan. Gastspelers zijn ook toegestaan. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team en dient bij inschrijving gelijktijdig te worden voldaan. U kunt zich inschrijven door u aan te melden voor 9 april op het mailadres: toernooicommissie@langhenkelhec.nl.

HEERDE- Afgelopen zaterdagmiddag hebben 12 kinderen van de buurtvereniging De Langeslag bij café Van Neck een mooie palmpasenstok versierd. De stokken waren versierd met zoete lekkernijen en

uiteraard mocht het broodhaantje ook niet ontbreken. Aangezien het buiten ontzettend koud was, hebben ze de traditionele optocht dit jaar maar overgeslagen en er samen een gezellige middag van gemaakt.

Ruitersport EPE- Zondag 24 maart kwam Sheela van Bregt met haar zelf opgeleide 5-jarige Don sinclair uit in de klasse M, onder begleiding van Maarten van Stek en

Dominique Filion. Op deze selectiedag van Mac Rider Saddle Company behaalde zij de hoogste score. Ze kwam uit voor de HVE in Epe.

Benefietmiddag Mappa Mondo HEERDE- Op zondag 24 maart werd voor de 5e keer een benefietmiddag voor Mappa Mondo in Wezep georganiseerd in de Spikke te Heerde. Ondanks het koude voorjaarsweer was de opkomst groter dan voorgaande jaren en dankzij de medewerking

van 14 Nederlandstalige artiesten werd het een gezellige middag. Ook de sponsoren droegen een steentje bij zodat de opbrengst dit jaar maar liefst 4323 euro bedroeg: een recordbedrag. Dit bedrag werd maandag 25 maart in Wezep overhandigd.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A23 1

Eerste advies van Adviescommissie Wonen

Open Huis Koopwoningen Zaterdag 6 april 11 tot 15 uur www.triada.nl/tekoop

De Adviescommissie Wonen heeft haar eerste advies uitgebracht. De terugkoppeling van Triada over dit eerste advies over het project Uilennest in Hattem vond in maart plaats. De in 2012 met hulp van Triada en VACpunt Wonen opgerichte Adviescommissie is een vrijwilligersorganisatie die Triada kritisch adviseert over bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van woningen. Ook kijkt zij of een woning gezond en comfortabel is. Teamleider Projectontwikkeling bij Triada Henk de Jong is enthousiast: “Dankzij de gestructureerde aanpak van de Adviescommissie komt zij met kwalitatief goede adviezen. Wij zijn blij met de kritische en opbouwende bijdrage.” Op dit moment werkt de commissie aan het samenstellen van een advies over de nieuwbouw in de Vogelbuurt in Vaassen.

Aanpakken in de wijk Ondanks de barre kou zijn in de afgelopen week wijkbewoners op verschillende plekken in Vaassen actief geweest om hun buurt leuker te maken. Triada ondersteunde de initiatieven met raad en daad. De activiteiten waren oorspronkelijk gepland tijdens de landelijke dagen NLdoet op 15 en 16 maart, maar wegens de vorst een week uitgesteld. Oosterhof Zaterdag 23 maart legden omwonenden, bijgestaan door wat hulptroepen, een speelplek aan bij de Grotenkampstede. De initiatiefnemers ontvingen van o.a. de gemeente Epe en het Wensfonds van Triada geld voor de aanschaf van de speeltoestellen op voorwaarde dat zij deze zelf zouden plaatsen. Krugerstraat-zuid Op vrijdag 22 maart plaatsten de bewoners van Krugerstraat-zuid een pierewaai, een kinderspeeltoestel, op de speelplek nabij de Potgietersflat. Dit speeltoestel werd geschonken door Univé en is een welkome aanvulling op de speelplek.

De bewoners hebben nog één wens namelijk een betere ondergrond. De bodem van de speelplek bestaat uit houtsnippers. Bij vochtig weer geven de snippers af en wordt de kleding van de kinderen erg vies. De bewoners zoeken nog een sponsor die hiervoor een oplossing kan aanbieden.

Berkenoord 2 Bewoners van de Wilgenhof en Plataanhof plaatsten zaterdag een aantal speeltoestellen. De aanschaf van de speeltoestellen was ook hier mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Epe en het Wensfonds van Triada.

Initiatief loont Deze acties laten zien wat het oplevert wanneer bewoners zich samen inzetten voor hun omgeving. Als er een goed plan is dat breed gedragen wordt, zijn derden, zoals de gemeente of Triada maar ook andere bedrijven zoals Univé of Rabobank vaak bereid geld beschikbaar te stellen. Als de bewoners dan ook nog zelf de handen uit de mouwen steken kan er veel bereikt worden. De buurt wordt leuker dankzij bewonersinitiatieven!

Agenda Donderdagavond 4 april Bloemfontein, de Wetstraat 12 Vanaf 20.30 uur zijn geïnteresseerde bewoners welkom na de vergadering van de bewonerscommissie herstructurering Vogelbuurt Vaassen. Donderdagavond 11 april Zwerfvuilactie Krugerstraat-noord Veldje Jan Hamerstraat 69 t/m 75 Aanvang: 18.30 uur Meenemen: bezem Maandagavond 15 april Buurtwandeling Vegtelarij Epe Start: BSO Kiko, Vegtelarijweg 11 Aanvang: 18.30 uur. Wijkbewoners krijgen een uitnodiging in de bus.

Dit is een informatiepagina van Triada, 2 april 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Certificering De Adviescommissie bestond bij aanvang uit drie leden: Frans Schuller uit Heerde (voorzitter), Rolf Jager uit Wapenveld (secretaris) en Gerard Adema uit Heerde (lid). Zij behaalden in 2012 hun certificering om advies uit te brengen over de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving. De commissie is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe aspirant-leden Arlette Bossema uit Wapenveld en Gerrit Meijer uit Vorchten. Ook zij gaan nu op cursus om gecertificeerd advies uit te kunnen brengen. Nieuwe leden Er is nog steeds plek voor één of twee nieuwe leden in de Adviescommissie. Inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde of Epe kunnen contact opnemen met voorzitter Frans Schuller, telefoon 0578-694897 of met secretaris Rolf Jager, telefoon 038-3377871, rolf.jager@kpnmail.nl .


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI N A A2 32

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 681,02). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 14

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2013 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A233

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Berkel 16, Plan Noord

HATTEM, de Meenthe 36, Hilst

613145 eengezinswoning omstreeks 1 mei 2013 € 576,50 € 4,65 3 1984 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij basisschool; oppervlakte woonkamer 20 m²; open keuken; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 6 m²; tweede toilet aanwezig; zolder (14 m ²) bereikbaar met vlizotrap; in 2006 zijn de keuken en badkamer gerenoveerd; tuin op het zuiden

613144 eengezinswoning omstreeks 13 juni 2013 € 635,30 € 4,65 4 1971 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: ruime eindwoning; oppervlakte woonkamer 26 m ²; dichte keuken (7 m²); oppervlakte slaapkamers 15, 11, 9 en 7 m²; de 4e slaapkamer bevindt zich op de zolderverdieping, deze is bereikbaar met een vaste trap; tuin op het noordwesten

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

C

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

D

WAPENVELD, Wildekampseweg 54, Wapenveld Zuid Advertentienr.: 613143 Type woning: eengezinswoning

HATTEM, Achterstraat 40 A, Binnenstad

613146 bovenwoning omstreeks 5 april 2013 € 482,24 € 4,65 2 1992 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar leuke bovenwoning; gelegen in de binnenstad van Hattem; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 11 m²; zolder (13 m²) bereikbaar met vlizotrap; terras op het noorden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

B

C

OENE, Beukenhaag 71, Oene

613142 eengezinswoning omstreeks 28 mei 2013 € 469,94 € 4,65 2 1972 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: eindwoning met vrij uitzicht over de weilanden; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 10 en 11 m²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; tuin op het noorden; de woning wordt gerenoveerd Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

D

VAASSEN, Iepenhof 7, Berkenoord 2

613141 eengezinswoning omstreeks 10 april 2013 € 627,99 € 4,65 6 1976 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: zeer ruime eindwoning; 6 slaapkamers aanwezig; waarvan 2 op de zolderverdieping; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 10, 10, 9 en 9 m²; zolder bereikbaar met vaste trap; tuin op het noorden; op loopafstand van scholen en sportvelden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

D

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

WAPENVELD Vinkenweg 2A

eengezinswoning

613097

13

88

WAPENVELD Nachtegaalweg 110

eengezinswoning

613104

25

710

EPE

Europalaan 78

eengezinswoning

613082

19

111

EPE

Klimtuin 119

etagewoning met lift

613103

15

308

VAASSEN

Jasmijnstraat 242

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

per direct € 664,00 € 4,65 3 1973 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: hele mooie en nette tussenwoning, gelegen in rustige straat met vrij uitzicht op groenvoorziening; oppervlakte woonkamer 22 m²; open keuken 13 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 9 m²; op de zolder, bereikbaar met vaste trap, bevindt zich een 4e slaapkamer (9 m²); tuin op het westen; er is een vrijstaande schuur en een carport; Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Waar moet ik op letten bij het invullen van een woonbon? Als u in aanmerking wilt komen voor een (andere) woning, dan kan dit met een woonbon uit De Schaapskooi. Natuurlijk kunt u ook via onze website www.triada.nl reageren. Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning, moet u een binding hebben met de regio Noord-Veluwe. Verder dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze staan in de advertentie genoemd onder “Doelgroep/aantal”, “Inkomenseisen” en eventueel onder “Bijzonderheden”. Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie is het zinvol om de woonbon in te vullen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan gezien als een foutreactie en wordt niet meegenomen in de selectie. Doelgroep/aantal Bij elke woningadvertentie staat vermeld voor welke doelgroep de woning is bestemd. Bij de meeste woningen staat “1 of meer personen”. Hierop kan dus iedereen reageren ongeacht de huishoudgrootte. Soms staat er een aanvullende voorwaarde, bijvoorbeeld “55 jaar en ouder hebben voorrang”. Hiervoor geldt dan dat mensen onder de 55 jaar wel mogen reageren, maar pas in aanmerking komen als er geen senioren hebben gereageerd. Inkomenseisen Er worden inkomenseisen gesteld bij de toewijzing van woningen. Op dit moment is het zo dat voor woningen met een kale huurprijs tot € 681,02 het inkomen niet hoger mag zijn dan € 34.229 per jaar. Bij een huurprijs vanaf € 681,02 dient het inkomen juist hoger te zijn dan € 34.229 per jaar. In de woningadvertentie staan de exacte inkomensgrenzen vermeld. Voldoet u niet aan de gestelde inkomenseis, dan komt u niet in aanmerking voor de woning.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI N A A2 34

OPEN HUIS Zat er dag 6 april v an 10 ot 13 ater erdag van 10..30 tto 13..00 uur

Uk un staande w oningen geheel vrijblijv end bekijk en kun untt dan onder onders woningen vrijblijvend bekijken HA TTEM, B egonias tr aat 3 6 HATTEM, Begonias egoniastr traat 36

HA TTEM, Hogenk amp 46 HATTEM, Hogenkamp Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0.0 00 € 17 170 0 € 17 17..00 000

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

3.000 k.k. € 15 153

OPEN HUIS

OPEN HUIS HA TTEM, Hendrikje sweg 7 3 HATTEM, Hendrikjes 73

HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 2 0 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat 20 Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

OPEN HUIS

OPEN HUIS

EPE inger ds tr aat 8 EPE,, W Winger ingerds dstr traat

EPE war tr aat 1 EPE,, Z Zw arttelands elandstr traat Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

2. 0 00 € 18 182. 2.0 € 18 18..20 0

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

7.0 00 € 16 167 € 16 16..70 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 163 163..800 k.k.

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 150 150..3 0 0 k.k.

OPEN HUIS

OPEN HUIS

EPE war tr aat 3 EPE,, Z Zw arttelands elandstr traat

EMS T, Hanendorperw eg 2 2 EMST Hanendorperweg 22

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

7.0 00 € 17 177 € 17 17..70 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.3 0 0 k.k. € 15 159

OPEN HUIS

OPEN HUIS

VAA SSEN str aat 11 VAAS SEN,, Smut Smuts traat

Star slening mogelijk in de gemeen artter erslening gemeentte Epe

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

3.0 00 € 18 183 € 18 18..30 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 164 164..70 0 k.k.

OPEN HUIS

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met een starterslening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft. Een starterslening is alleen mogelijk voor een woning in de gemeente Epe. De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Kijk voor meer informatie op de volgende websites: SVn : www.svn.nl/producten/Starterslening/Epe Gemeen Gemeentte Epe: www.epe.nl Bouwen en wonen > Wonen > Starters > Informatie over de starterslening

10% korting op de NIEUWE taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie zie www.triada.nl/tekoop


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI NI NAA235

OOG VOOR UW BELANG TE HUUR

GEWIJZIGD

GEWIJZIGD

Heerde Dahliastraat 1

Heerde Dorpsstraat 35a

Wapenveld Lagestraat 13

VRAAGPRIJS

HUURPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 274.000 KK

€ 650,- per mnd

€ 349.000 KK

- Vrijstaande woning met garage - Voorzien van houten schuur en carport - Totaal perceeloppervlakte 369 m² - Uitgebouwde woonkamer - Moderne badkamer

-

- Vrijstaand woonhuis met grote schuren - Diverse opstallen en weiland - Perceeloppervlakte ca. 8500 m² - T wee slaapkamers en badkamer op de BG - 1e verdieping: 4 slaapkamers

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde

Bovenwoning met parkeerplaats € 150,— gas/water/elektra Woonkamer, eetkamer, keuken 4 slaapkamers; badkamer Dakterras gelegen op z/o

t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie

Nu bij

Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

Remeha Calenta CW4

N I L L A tie

x x x

installa

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

Inclusief Qsense thermostaat

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl

€ 100 retour via Remeha Volledig geinstalleerd

Automobielbedrijf

Ultrazuinig en duurzaam Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Hoog comfort Deze actie is geldig tot 30 april 2013

SMALBRAAK

Gratis CASH kraslot met kans op € 100.000 netto!

€ 1599,* Vraag naar onze voorwaarden.

Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen

T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com I www.matthijsklimaattechniek.nl

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 36

Kleurrijke High tea

Voorjaarsconcert Ons Genoegen HATTEM- Op zaterdag 6 april zal het Fanfarekorps Ons Genoegen haar jaarlijkse Voorjaarsconcert houden in MFC ‘de Marke’, aan de Daendelsweg te Hattem. Alle geledingen van de vereniging zullen die avond optreden en het grootste gedeelte van het programma zal bestaan uit Discomuziek, naar het Thema van dit concert ‘Ameezing Disco’. Het Studieorkest van Ons Genoegen, o.l.v. Sandra Mulder zal het concert openen met Discomuziek waarbij ze ook nog zullen samenspelen met de Blokfluit-/AMVgroep die op zal treden o.l.v. Silva Soepboer. Na het optreden van het Studie-orkest is de Malletband o.l.v Bart Zweers aan de beurt. Tevens zal deze groep die avond voor het laatst in de huidige samenstelling optreden. Voor de toekomst gaat deze band door als Percussiegroep,

EPE- Zondag 24 maart stond de eerste feestelijke activiteit van het jubileumprogramma van “100 jaar Dennenheuvel beleef het Nu” op de agenda. Onderleiding van Sjacco Gerritsen, Thea en Gerie van Fleur Inn, gingen de dames hard aan het werk met hun eigen kleurrijke paascreatie. Tijdens en na het bloemschikken konden de dames rustig

genieten van alle heerlijkheden van de uitgebreide high tea. De sfeer was gezellig, gemoedelijk en ontspannen. De eerste samenwerking voor 2013 is een feit, maar er gaan er nog vele volgen. Nieuwsgierig? Kijkt u dan op de site: www.dennenheuvel.nl. Hier vindt u het gehele programma, maar ook het maandelijks wisselende jubileummenu inclusief

amuse, wijnarrangement en mokka. “Proef Dennenheuvel” is een culinaire beleving. Tijdens deze dagen wordt een kleine menukaart gepresenteerd met een proeverij à la carte kaart. Heerlijke wijnen maken het geheel compleet. Prijs per gerecht bedraagt 7,50 euro. Dennenheuvel, Heerderweg 27, 8161 BK Epe, tel. 0578-612326.

met alleen slagwerkinstrumenten en geen melodische instrumenten zoals in de huidige samenstelling. Ook in de nieuwe samenstelling zal de groep deze avond haar opwachting maken. Nog voor de pauze zal het A-orkest o.l.v. Leo Harmsen haar opwachting maken met als hoofdmoot in dit optreden ‘The Sunken Village’ van Philip Sparke. Na de pauze zal het A-orkest terugkeren in een bigbandopstelling waarbij bekende stukken als ‘Abba Gold’, ’99 Luftballons’ en o.a. een medley van Earth, Wind en Fire gespeeld zullen worden. Ook zal er worden opgetreden met de zanger Dennie Boxem en de dansgroep JOY van de plaatselijke gymnastiekvereniging GVH. Het concert zal om 19.30 uur aanvangen en de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Brandweer Epe rukt uit

Cursus hardlopen voor beginners HEERDE- Vanaf maandag 8 april organiseert Atletiekvereniging de Gemzen weer een cursus hardlopen voor beginners. Dit keer wordt gestart vanaf de parkeerplaats bij het NS-station Wezep. Vanaf daar wordt in het bosgebied van Vitens (waterwingebied) op de Wezepse hei gelopen. De cursus is bestemd voor beginnende lopers en duurt tenminste 10 maandagavonden van 8 april tot en met 1

juli. De aanvangstijd is 19.15 uur tot uiterlijk 20.30 uur. De cursus kost 40 euro. Deze laagdrempelige cursus is vooral gericht op mensen die voor hun plezier willen gaan lopen. De training is zo opgezet dat je aan het einde van de cursus waarschijnlijk een afstand van 5 kilometer kan hardlopen. Lopen kan je alleen doen, maar je zult merken dat het trainen in een groep heel stimulerend is. Na de cursus zou je

mee kunnen gaan lopen in één van de Gemzen-loopgroepen in Elburg, Hattem, Heerde of Wezep. De loopgroep van Wezep start nagenoeg op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip als deze cursus. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 30 lopers meedoen. Schrijf je nu in door het inschrijfformulier te downloaden vanaf www. gemzen.nl/loopgroepen en te mailen aan: loophattemwezep@gmail.com.

Concert Jazz aan de IJssel

Foto: Benno Wonink.

VEESSEN- Zondagmiddag 7 april vanaf 15.00 uur verzorgt Stichting Jazz aan de IJssel weer een spette-

rend jazzconcert. Plaats van handeling is Café-Restaurant IJsselzicht aan de IJsseldijk in Veessen.

Rasmuzikanten van internationale faam maken zich op om u een heerlijke middag te bezorgen. Tenorsaxofonist Sjoerd Dijkhuizen heeft een speelstijl die verwant is aan Hank Mobley, Sonny Stitt en Zoot Sims. Hij wordt begeleid door contrabassist Jan Voogd die al jaren deel uit maakt van de Nederlandse jazzscene. Gé Bijvoet is de pianist van dienst en heeft zijn sporen verdiend als begeleider van vele internationale artiesten. Gitarist Vincent Koning en jazzdrummer Niek Woesthuis maken de line-up compleet. Net als bij de zeer goed bezochte vorige concerten is ook nu de toegang gratis dankzij de enthousiaste sponsoren en donateurs. Op de website www.jazzaandeijssel.nl vindt u meer informatie.

Ledenvergadering NPV afdeling Epe e.o. EPE- De Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Epe e.o. nodigt leden en belangstellenden uit voor haar ledenvergadering en thema-avond op woensdag 3 april. Onderwerp van deze avond is: Dat moderne snurkgedoe-allemaal flauwekul??. Longarts

D. Hendriks en osas-consulente R. Leijendekker zullen een presentatie houden. Veel mensen lopen rond met vage klachten. Ze zijn snel vermoeid, voelen zich niet lekker en zijn prikkelbaar. Dit is meestal nog geen reden om naar de dokter te gaan. Toch kun-

nen het voortekenen zijn van apneu/ hypopneu (niet ademen of minder ademen). Er is volop ruimte voor uw vragen. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Sionskerk, Asseltseweg 6, Epe. Aanvang: 20.00 uur. Ieder is van harte welkom.

EPE- Ondanks de afgekondigde code oranje is de brandweer uit Epe niet uitgerukt voor een brandje maar heeft zij zich ingezet om te helpen bij de verhuizing van een alleenstaande moeder. Ze kwamen met groot materieel aangereden en de 7 heren zijn gelijk druk aan de slag gegaan. De bewoners waren onder de indruk van zoveel be-

trokkenheid. Het verhuizen ging sneller dan gedacht: binnen een uur had men de hele inboedel ingeladen en kon men op weg naar de nieuwe locatie alwaar men hielp met het uitladen. Aan het eind van de avond konden alle deelnemers met een goed gevoel terugkijken op een geslaagd project. Www. stichtingpresent-epe.nl.

Rommelmarkt spullen gezocht HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde en Epe zal haar jaarlijkse rommelmarkt dit jaar houden op zaterdag 27 april. Vanaf 09.00 tot 14.00 uur zal er die dag, rondom de kerk aan de Julianalaan te Heerde, weer volop aanbod zijn van allerlei tweedehands spullen. Bovendien zal de boekenbeurs ook geopend zijn en wordt er ook aan de inwendige

mens gedacht. Voor de rommelmarkt is de organisatie nog op zoek naar tweedehands spullen. Dus heeft u op zolder of in uw schuur nog bruikbare spullen staan die u beschikbaar wilt stellen aan de NGK neem dan contact op met of H. van Oene; 0578-693434 of H. Bosman; 0578-695929. In onderling overleg kunnen de spullen eventueel ook gehaald worden.

Topondernemers op de boerderij VEESSEN- De kinderen op basisschool De Zaaier in Veessen werken met de methode Topondernemers. Kinderen ontdekken zichzelf en de wereld via thematisch onderwijs. Zelfstandigheid, initiatief nemen, plannen en samenwerken zijn belangrijke aspecten van deze methode. Zo heeft Jelmer Wonink uit groep 4 met zijn groepsgenoten

een excursie georganiseerd naar de varkensboerderij in Vorchten. Ze hebben zelf wat ouders gecharterd die konden rijden. Ze hebben zelf met taal vragen gemaakt voor een interview met de boer. Vooraf gaf Jelmer een presentatie over varkens. De leerlingen konden op de boerderij zelfs getuige zijn van de geboorte van een big.

Halve Klaverjasmarathon WELSUM- Op zaterdag 13 april wordt er in Dorpshuis De Bongerd te Welsum een Halve Klaverjasmarathon georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.

Er worden 7 rondes gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, inclusief goede verzorging. De 1e prijs is een half varken (diepvries klaar). Naast deze prijs zijn er nog

meerdere waardevolle prijzen te winnen. Opgave s.v.p. vóór 6 april bij Tonnie Visch, tel. 0570-563583 of bij Dorpshuis De Bongerd, tel. 0570-563058.

Voor elkaar met elkaar

Voorjaarsconcert Vriendschap OENE- Op vrijdagavond 5 april geeft Muziekvereniging Vriendschap uit Oene haar voorjaarsconcert in het Kulturhus te Oene. De onderdelen fanfare en jeugd-

orkest, beiden onder leiding van Susan van Opstal, en de slagwerkgroep onder leiding van Jan van Lienden presenteren zich. Het belooft een muzikale avond

te worden met veel variatie in het programma. Het concert begint om 19.30 uur. Het Kulturhus is geopend vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

WAPENVELD- Onder de noemer ‘Voor elkaar, met elkaar’ doet Gerritjan Kommer, zijn vrouw en dochter werk ten goede aan een zendingsechtpaar. Wie de familie Kommer financieel wil steunen

om dit vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen, kan een bijdrage storten op rekening 0598722203 t.n.v. fam. Kommer hulp. Ook boeken zijn nog steeds welkom aan de Brinkweg 63 in Wapenveld.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A237

TROUWBEURS IN EPE

Trouwen... doe je zo! VRIJDAG

5 APRIL

18.00-21.00 uur

ZATERDAG 10.00-17.00 uur

6 APRIL 3XOFKHU 3KRWRJUDSK\

0LUMDPV$WHOLHU WURXZNXVVHQVHQ EHGDQNMHV

EUXLGVIRWRJUDÀH

Erik 0HNHOHQNDPS

+(IRWRJUDÀH EUXLGVIRWRJUDÀH

WURXZYHUYRHU

EUXLGVPDNHXS

6WDOKRXGHULM %LHUHPD

/LPEXUJLD +HHUGH

-RXZIHHVW PLMQ]DDN

0\VWLTXH

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD

WURXZYHUYRHU

EUXLGVWDDUWHQ EXIIHW

ZHGGLQJ SODQQHU

-XZHOLHU Huijssoon

6ODJHULM 7HU:HHOH

WURXZULQJHQ

FDWHULQJ

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

3DUW\FHQWUXP 'H0LGGHQVWLS

$]DOHD )OHXULVW ¶GH9HOXZH·

IHHVWORFDWLH

EUXLGVZHUN

%DQNHWEDNNHULM .DPSKRUVW

+HWW\2YHUZHJ 9LGHRJUDÀH

EUXLGVWDDUWHQ

'-RSMHEUXLORIW

EUXLGV UHSRUWDJH

PX]LHN

3UHVWLJH QDJHOVW\OLVWH

-XZHOLHU0LHNH·V 6LHUDGHULH WURXZULQJHQ

6FKRRWEUXJJH PDQQHQPRGH WURXZNRVWXXPV

*HUL·VNDSVDORQ EUXLGVNDSVHOV

'H%UXLGVWXLQ WURXZMXUNHQ

3DUW\YHUKXXU 9RVVHOPDQ WHQWHQYHUKXXU

3DUW\%RHUGHULM GH9RVVHQEHUJ IHHVWORFDWLH

LOCATIE: AZALEA & FLEURIST ‘DE VELUWE’ BIJSTERBOSWEG 6, EPE LAAT U VERRASSEN!

20 rijlessen + examen www.rienpool.nl

Plank & Vloer

P a r k e t v l o e re n

Epe

- Laminaat - Houten vloerdelen - Multiplanken - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen - Vinylparket www.plankenvloerepe.nl

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79 Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

Voor slechts

€ 940,-

Kijk voor meer informatie op www.rijschoolbutselaar.nl of bel: 06-38750951


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GGI NI NAA238


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI NI NAA239


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 40

Tompoucenfestival Banketbakkerij Kamphorst

Afslanken vermindert risico WAPENVELD- Wie te zwaar is loopt het risico op chronische ziekten, zoals obesitas of diabetes. Een leefstijlverandering kan dat proces uitstellen of zelfs voorkomen. Gewichtsconsulent Elly van Kranen geeft praktische adviezen en begeleidt haar cliënten intensief in het afslankproces. Daarmee raken cliënten niet alleen kilo’s kwijt, ze doen veel meer voor hun gezondheid. “In veel gevallen wordt de begeleiding vergoed door zorgverzekeraars. Goede voeding en een gezond gewicht zijn ontzettend belangrijk,” zegt Elly van Kranen. In januari is, in opdracht van het Ministerie van VWS, de Zorgmodule Voeding uitgebracht. Deze module is er om onderscheid te maken in de verschillende niveaus van voedingszorg. Voor sommige mensen zijn algemene adviezen geschikt om af te vallen, anderen, zoals mensen met allergieën, hebben een speciaal afgestemd dieet nodig. “In mijn praktijk kan iedereen terecht die gebaat is bij gezonde voeding. Mensen die zo’n speciaal dieet nodig hebben, verwijs ik naar andere professionals,” vervolgt Elly. “Maar voor mensen met een verhoogd risico,

waar bijvoorbeeld hoge bloeddruk en diabetes in de familie voorkomen, kan begeleiding bij de gewichtsconsulent een zeer goede keuze zijn. Mijn cliënten werken niet alleen aan gewichtsvermindering, ze verminderen daarmee ook echt hun risico’s.” Wie even googelt, kan in Wapenveld en omgeving genoeg afslankbegeleiders vinden. Toch is Elly van Kranen overtuigd van haar werkwijze. “In plaats van maaltijdvervangers of afslankmiddelen geef ik advies over gezonde voeding en begeleid ik mijn cliënten stapsgewijs naar een gezond eet- en leefpatroon. Dat klinkt misschien simpel, maar ik adviseer mijn cliënten heel praktisch op dat gebied en het is in lijn met de Zorgmodule. Het gevolg is dat mijn cliënten minder wegen, fitter zijn en dus ook minder risico lopen op die chronische ziekten. Ik zie alleen maar voordelen.” Veel verzekeraars bieden vanuit de aanvullende zorgverzekering een vergoeding voor de begeleiding van de consulten van Elly van Kranen. Een overzicht van de vergoedingen is te vinden op www.gewichtsconsulenten.nl.

Kamp Jeugdorkest Ons Genoegen HEERDE- Tijdens het tompoucenfestival van Banketbakkerij Kamphorst in Heerde hebben ze in de afgelopen 4 weken 8 nieuwe smaken laten proeven door de klanten. Ze konden stemmen op de favoriet en deze gaat de banketbakkerij voorlopig ieder weekend maken! Er

kon gekozen worden uit slagroom, kersen, grand marnier, aardbei, bosvruchten, banaan, frambozen-bessen en advocaat. De winnaar is de grand Marnier geworden met zijn zachte bavaroise gecombineerd met Zwitserse room. Een aantal stemmers werden verblijd met een prijs te

weten: Mw. J. Stuve-Bohlmeyer uit Vaassen, Mw. N. vd Roest uit Epe en Dhr. B. de Haan uit Heerde. En niet aanwezig maar wel gewonnen waren Mw. J. Pieters-Mijs uit Epe en Mw. W. Nijland via Facebook. Zij hebben allemaal een heerlijk gevuld paasei uit eigen chocolaterie.

Moves & Skills HEERDE- In 2013 wordt voor de 7de jaargang het Nederlandse Techniek Kampioenschap (NTK) voetbal georganiseerd op woensdag 8 mei. Dit is het grootste voetbalevenement ter wereld. In Heerde kun je daarvoor terecht bij VV SEH. Het basisprincipe ligt in de Moves & Skills, zoals René Meulensteen (assistenttrainer van Alex Ferguson) deze aanleert bij de selectiespelers van Manchester United. De finaledag voor de locatiewinnaars wordt gehouden op zondag 27 oktober 2013 op het Nationale Sportcentrum Papendal te Arnhem. Voetballers in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar kunnen aan het

NTK deelnemen en worden in de ochtend in kleine groepjes verdeeld van maximaal 12 kinderen. Onder begeleiding van de eigen clubtrainers (die door een techniektrainer van de René Meulensteen Academy speciaal hiervoor zijn opgeleid) gaan ze trainen op voetbaltechniek in Moves & Skills oefen- en spelvormen. De voetballers ontvangen vooraf een bal en een mooi voetbalshirt om in te trainen. Op de dag zelf krijgen de kinderen een verzorgde lunch, een diploma een voetbalmagazine GOAL! en voor iedere deelnemer is er een speciale Moves & Skills-medaille. Deze hele dag kost 40 euro per deel-

nemer inclusief alle genoemde extra’s. Op de landelijk finaledag zal René Meulensteen met collega’s van Manchester United aanwezig zijn om de prijzen aan de winnaars uit te reiken. De uiteindelijke landelijke winnaars bezoeken als hoofdprijs twee dagen de grootste voetbalclub van de wereld, Manchester United. Daar brengen ze een bezoek aan de Hall of Fame en gaan ze naar de Fanshop van ‘the Theater of Dreams’. Natuurlijk gaan ze naar Old Trafford voor het bekijken van een wedstrijd uit de premiership. Voor meer informatie: www.sportpartners.nl.

Bloemenmarkt ‘Prins Bernhard’ EMST- Op zaterdag 27 april van 9.00 tot 13.00 uur kunt u bij Dorpshuis de Hezebrink in Emst terecht voor diverse tuinplanten en bloemen. In navolging van het succes van voorgaande jaren organiseert muziekvereniging

‘Prins Bernhard’ Emst dit jaar wederom een heuse bloemenmarkt. Er is mogelijkheid om zelf meegebrachte bloembakken op te laten maken. Meer informatie is te vinden op: www.prinsbernhardemst.nl. Ook kunt u vooraf al

Verbandtrommel HEERDE- Voor de Heerder Lawn Tennis Club (HLTC) kreeg Rikie Oonk onlangs een nieuwe verbandtrommel aangeboden door Ruud Timmerman van de Service Apotheek Heerde. "De verbandtrommel in de kantine van HLTC heeft jaren goede diensten bewezen, maar voldeed niet meer aan de huidige standaarden", vertelt Rikie. "De verbandtrommel stond achter de bar, maar zou, net als de AED, meer in het zicht moeten hangen. De gezondheid en veiligheid van onze leden staat voorop, dus het is belangrijk dat iedereen er in geval van nood bij kan. Met deze nieuwe EHBO-koffer hebben we die mogelijkheid."

uw planten bestellen bij een van de leden van de vereniging. Naast de bloemenmarkt van de muziekvereniging is er in de Hezebrink een grote Familiebeurs waar verschillende verenigingen en ondernemers zich presenteren.

HATTEM- Na een paar maanden plannen en voorbereiden gingen 18 jeugdleden van Ons Genoegen 3 dagen op kamp in Otterlo. Bij aankomst zocht iedereen een slaapplek uit en na het checken van het terrein was het tijd om te gaan eten. De eerste avond stond er bingo op het programma. Verder werd er gesjoeld en spelletjes gespeeld, maar rondhangen op de slaapvertrekken was toch wel favoriet. De zaterdag was een actieve dag, door het mooie weer kon er lekker veel

buiten gespeeld worden met de diverse sportartikelen. Na het avondeten hebben de kinderen nog even gechilled op de slaapvertrekken en toen het echt donker was hebben ze zich opgemaakt voor de “nacht” spelen. Op zondagmiddag was het tijd om de tassen in te pakken, nog een bingoronde te doen en te vertrekken naar het Malkander Zwembad in Apeldoorn. Daarna was het toch echt tijd om terug te keren naar de Triangel en naar huis. Kortom, kamp was geslaagd.

Teun Mulder op bezoek bij TC Veluwe EPE- Met een paar prachtige fietsen stapte Teun Mulder de zaal binnen tijdens een bijeenkomst van TC Veluwe. De aanwezigen, vooral leden van de vereniging, genoten van de mooi gelijnde baanfietsen. In zijn verhaal vertelde Teun dat er een groot verschil is tussen de fietsen en tevens waar je ze voor gebruikt. Is het voor Keirin of voor de Sprint of voor de 1 km ploegsprint of voor een omnium. Een fiets, waarmee hij vaak in Japan rijdt is geheel van staal, want zegt hij, daar wordt nogal geduwd en getrokken en als je dan valt is de schade aan een stalen fiets niet zo groot en kun je de strijd voortzetten. De aanwezigen stelden veel vragen aan Teun. Natuurlijk had Teun Mulder ook de bronzen medaille bij zich, die hij in 2012 op de Olympische Spelen in Londen heeft gewonnen. Deze medaille wilden alle aanwezigen toch wel graag van nabij bekijken. Al met al een zeer geslaagde avond, waar TC Veluwe met tevredenheid op terug kan kijken.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI NI NAA24 1

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. Tel: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld. Uw kozijnen aan vervanging toe?

! k u e l s ’ a D

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

% 0 3 G N I T KOR

TE KOOP Kippenmestkorrels. Zak 25 kg (voor 200 m² gazon en tuin) 9,00. 3 Zakken 25,00. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene. Tel: 0578-641603. SPRINGKUSSEN HUREN?? G e D o T rading, Hagestraat 6, 8 1 8 1 E B , H e e r d e . Tel: 0578695063 www.gedotrading.nl NIEUWE SKELTER?? GeDo Trading, Hagestraat 6, 8181 EB, Heerde. Tel: 0578-695063 www.gedotrading.nl Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. NIEUWE TRAMPOLINE?? G e D o T rading, Hagestraat 6, 8 1 8 1 E B , H e e r d e . T el: 0578695063 www.gedotrading.nl

op alle ! e d o m r e d kin

KINDERKLEDING nieuwe webwinkel

samsamheerde.nl BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE Dinsdag in het Kulturhus, S tationsstraat 25, 8161 CP Epe KNIP UIT Biedt zich aan: Ervaren tuinman voor al uw tuinwerkzaamheden. Tel: 06-10192012. S teeds voorradig Bildtstar en Suprise aardappelen. Koesveld, Waterstraat 20 in Vaassen.

Markt 33 1+2 | Epe

Bestel nu ook online!

Gebr. Boeve

www.henk.nl

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

geldig t/m zaterdag 6 april 2013

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT! Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

vof Kers Elektro Reparatie Service

www.herms.nl

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Schilder biedt zich aan voor al uw behang-, saus- en schilderwerk binnen en buiten. Tel: 06-24260466


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 42

Parkschool gaat naar de Andoornstraat Epop Podium EPE- Zaterdag 25 mei organiseren Rock Evening en Epop Festival samen Epop Podium in het Kulturhus in Epe. Dit is een eerste uiting van de actieve samenwerking die beide organisaties zijn aangegaan. Tijdens deze editie van Epop Podium zijn er een juryprijs en een publieksprijs te winnen voor Epop Festival op 7 september en voor Rock Evening op 1 november of maart 2014: totaal dus 4 podiumplaatsen. Bands en solisten in alle muziekgenres kunnen zich nu inschrijven. Stuur daarvoor een mail naar iwan@epopfestival.nl met je naam, telefoonnummer en een beschrijving van je optreden (liefst met beeld en/of geluid). Wees er snel bij want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdens deze avond spelen er maximaal 10 acts en is er een beperkte ombouw- en

soundchecktijd. Een professionele man “aan de knoppen” is dan ook een absolute must. Epop Podium is dan ook erg blij met de samenwerking met Nick Bindt Geluid & Licht om de techniek te verzorgen. Epop Podium is een eerste gezamenlijk initiatief van Rock Evening en Epop Festival, maar zeker niet het laatste. Waar Epop Festival dit jaar aan de 15e editie toe is, is Rock Evening een nieuwkomer met inmiddels 3 succesvolle edities. Beide organisaties hebben als doel lokaal talent een podium te bieden en publiek van alle leeftijden kennis te laten maken met diverse muziekstijlen. Deze samenwerking is dan ook een logisch gevolg. Voor meer informatie kijk je op www.epopfestival.nl. Binnenkort zal hier een Rock Evening-pagina aan worden toegevoegd.

Wild spotten in De Dellen HEERDE- Na de zomervakantie gaat de Parkschool tijdelijk verhuizen naar de Andoornstraat. Dit i.v.m. de bouw van MFA Heerde Oost. De kinderen van de Parkschool zijn natuurlijk erg nieuwsgierig hoe dit tijdelijk onder-

komen er uit ziet. Daarom werd er 20 maart een kijkje genomen op deze plek. Wethouder Anton Westerkamp heette alle kinderen welkom en sprak de wens uit dat de kinderen een hele fijne tijd tegemoet gaan op deze plek,

maar vooral straks op hun nieuwe school in MFA Heerde Oost. Samen met de oudste en de jongste leerling van de Parkschool plantte de wethouder een boom om het plein alvast een Parkschool-tintje te geven.

Lezing alvleesklier HEERDE- Op dinsdag 16 april wordt in Brasserie Meet & Eat (De Keet van Heerde) een lezing georganiseerd door Stichting Natuurlijk Welzijn te Epe. Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). De toegang is gratis, maar aanmelding wordt op prijs gesteld. Presentatie: H.M. (Bert) Kloosterman, natuurgeneeskundige hoofdredacteur van De Natuur Uw Arts. De alvleesklier heeft de laatste jaren aan “populariteit” gewonnen. Voor degenen die daarmee te maken krijgen, is dat geen prettige ervaring. Integen-

deel: de alvleesklier kan alle mogelijke klachten veroorzaken die erg belastend zijn, zoals een opgeblazen gevoel, misselijkheid, diarree, onverteerde voedselresten in de ontlasting, enzovoort. Aandoeningen van de alvleesklier kunnen, in soms relatief korte tijd, ernstige vormen aannemen. De alvleesklier heeft nauwe relaties met meer bekende organen als maag, lever en darmen. Deze organen kunnen daardoor bij de symptomatiek worden betrokken. Dat geldt ook voor de zuur-base-huishouding. Versto-

ring ervan leidt tot verzuring met een eigen klachtenpatroon, zowel lichamelijk als psychisch. Spieren en gewrichten lijden eronder en kunnen zelfs een beeld geven als dat van fibromyalgie. Doordat klachten vaak niet direct met de alvleesklier in verband worden gebracht, is de behandeling ook niet altijd effectief en succesvol. E-mail: info@natuurlijkwelzijn. org, tel. 0578- 615569 (dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur). Kijk ook op www.natuurlijkwelzijn.org.

Post in de klas HEERDE- Drie weken lang wordt er in groep 3/4 van de Willem Alexanderschool gewerkt aan het onderwerp ‘de post’. Alle lessen hierover worden op de “MI”-manier aangeboden (meervoudige intelligentie) zodat alle talenten van kinderen aan bod komen. Er wordt verteld over postzegels en welke weg de brief aflegt voordat je deze in de bus vindt. Daarover kan een echte postbode meer vertellen dan de juf, dus postbode Simone kwam in de klas. Ze liet de kinderen postbodekleren en speciale fietstassen zien en wist op alle vragen antwoord. Ook bracht ze mooie kaarten mee, die de leerlingen na haar bezoek schreven en in de brievenbus hebben gedaan.

Lezing Parkinsonverpleegkundige HEERDE- De parkinsonafdeling Noord-Veluwe houdt op maandagmiddag 8 april om 14.00 uur een lotgenotenbijeenkomst in de grote zaal van Hanzeheerd-Brinkhoven te Heerde. Ester van der Weide, als parkinsonverpleegkundige verbonden aan de Isala klinieken te Zwolle, is uitgenodigd om haar functie nader toe te lichten; ook hoopt ze

ieder nader kennis te laten maken met het functioneren van ParkinsonNet. Na de pauze zal Merdi van Essen, als fysiotherapeute verbonden aan het Gezondheidscentrum in Heerde, nader uitleg geven over het gebruik van de toestellen in de bewegingstuin nabij Brinkhoven. Verder zal zij een toelichting geven op haar werk, gespecialiseerd

op ouderen en de ziekte van Parkinson in het bijzonder. Mensen met de ziekte van Parkinson zijn met hun partners of mantelzorgers van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Mocht u nog vragen hebben: inlichtingen worden gaarne verstrekt door Rein de Jong, Oldekampshof 18, tel. 0578691416.

EPE- Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op zaterdagavond 13 april een wildexcursie in De Dellen. In dit natuurgebied leven onder andere edelherten, reeën en wilde zwijnen. De excursie begint met een korte wandeling naar de wildobservatiepost. De deelnemers blijven hier tot aan zonsondergang. In het voorjaar worden bij de wilde zwijnen de biggen geboren; deze dieren laten zich in deze tijd van het jaar extra goed zien. De excursie is geschikt voor

volwassenen en voor kinderen vanaf 10 jaar. Start om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats ‘Erf van Daendels’ aan de Nieuwe Zuidweg, nabij Epe en Heerde. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren is noodzakelijk via www.glk. nl. Klik op evenementen > 13 april, avondwildwandeling Dellen. Meer informatie: gids Rein Jaarsma, tel. 06-20390424.

Kleuters op bezoek bij het postkantoor EPE- Alle kleuters van de Sint Bernardusschool zijn naar het postkantoor in Bruna in Epe geweest. Daar hebben ze een zelfgemaakte kaart op de post gedaan. De kaart hebben was gericht aan een klasgenootje die een groot deel van het jaar in Italië woont. De mensen van het postkantoor konden de kinderen van alles vertellen over post. Aan het einde van het bezoek kregen de kleuters een leuk presentje in de vorm van een kaarthouder.

Kinderdienst HEERDE/EPE- Op zondag 14 april wordt in de Nederlands Gereformeerde Kerk Heerde/Epe een kinderdienst gehouden voor alle kinderen van de basisschool. De

dienst begint om 9.30 uur en Ds. Vervoorn zal de dienst voorgaan. De Kinderdienst zal plaatsvinden in de Noordgouw. Het thema is: ‘Heb jij lef?’.

Vined naar MFA Heerde Oost HEERDE- De Tafeltennisvereniging Vined gaat verhuizen naar de MFA Heerde-Oost. De vereniging zou graag op de oude locatie in ’t Honk blijven maar dat was geen optie. “We hebben een meerjarenperspectief neergelegd. De eerste 3 jaar is een overgangsperiode waarin we 300

euro huur betalen waarna het bedrag oploopt naar 7200 euro.” De gemeente schaft vier tafeltennistafels aan die ook voor multifunctioneel gebruik bedoeld zijn. “Het speellokaal wordt iets groter dan gepland en er wordt een eigen bergruimte voor de tafels gerealiseerd”.

WAPENVELD- De altijd actieve commissie welke bij WZC naast het reguliere voetballen zorgt voor het nodige vertier in de zomer- en winterstop is onlangs

door het plaatselijke Autobedrijf S. Rorije in nieuwe polo’s gestoken. Het bedrijf haalt daarmee de banden aan bij de plaatselijke voetbalclub.

Spieren voor spieren WAPENVELD- Lindsey Bultena loopt op zondag 21 april samen met haar vader de Hilversum de Cityrun, een hardloopevenement ten bate van Spieren voor Spieren. Myrthe, de 2,5-jarige dochter van een goede vriendin van Lindsey heeft de spierziekte SMA. Myrthe

is nu gelukkig weer thuis nadat een virus en een longontsteking haar bijna fataal waren geworden. “Dit heeft mij het laatste zetje gegeven om de cityrun te gaan lopen voor spieren voor spieren en wel met mijn vader”, aldus Lindsey, “Omdat ik met mijn vader loop is

het persoonlijk ook een overwinning.” Op de site, http://cityrun. spierenvoorspieren.nl/myrthe, kan gedoneerd worden en staat meteen de stand. Ondertussen is er al 362 euro gedoneerd. Bij Q8 van de Put in Heerde staat een potje waar ook nog eens 35 euro in zit.


SCHAAPSKOOI

OPEN HUIS

Beekstraat 8

Hattem

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

Hessenweg 71

OPEN HUIS

Fors in prijs verlaagd! Fraai helft van dubbel woonhuis met 5 slaapkamers en garage. Bouwjaar 1984. Uitstekend geĂŻsoleerd en onderhouden. In 2007 fors uitgebouwd aan achterzijde. Luxueuze keuken en badkamer. Inhoud 545 m3 en woonoppervlak 160 m2! Kavel 250 m2, mooie achtertuin op zuidwest. Vraagprijs â‚Ź 339.000 k.k.

OPEN HUIS

Veldweg 81

PA PAGGI NI NAA243

Hattem

OPEN HUIS

Hilsdijk 69

Hattem

Voskuilersteeg 26

Hattemerbroek

OPEN HUIS

Rietgedekte villa op een mooie, rechthoekige kavel van bijna 3.000 m2. Prachtige architectuur uit 1913. Fantastische ligging in de bossen. Het pand heeft een inhoud van 615 m3 en is aan de buitenzijde keurig onderhouden. Voorzien van centrale verwarming. Royale, lichte woonkamer met open haard en heerlijk uitzicht over de tuin. Vraagprijs â‚Ź 575.000 k.k.

Hattem

Vrijstaand woonhuis met grote garage, tuinhuis en carport op een prachtige kavel van 1.700 m2. Inhoud 635 m3, woonopp. 210 m2. Riante woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, slaapkamer en luxueuze badkamer. Verdieping: 6 kamers en badkamer. Zolder: berging en 7e kamer. Vraagprijs â‚Ź 595.000 k.k.

Charmant woonhuis met 4 slaapkamers. Vrij uitzicht over weilanden aan de overzijde. Vlakbij de bossen van Landgoed Molecaten. Het huis is voorzien van alle modern woongemak en uitstekend onderhouden. Woonoppervlak 155 m2, inhoud 400 m3. De privacy biedende achtertuin is gesitueerd op zuidoosten. Perceel 434 m2 groot. Vraagprijs â‚Ź 329.000 k.k.

Zevenhuizen 20

OPEN HUIS

Uitermate goed onderhouden villa op prachtig perceel van 3.369 m2. Geschikt voor dubbele bewoning. Vrije ligging tegenover het Zwolse bos. Bouwjaar 1975.Vanaf 2002 fors gemoderniseerd en verbeterd op alle gebieden. Inhoud 670 m3. Royale woonkamer, luxueuze woonkeuken, 2 werk/slaapkamers. Boven 4 grote slaapkamers. Vraagprijs â‚Ź 545.000 k.k.

Hattem

Vrijstaande woning op geliefde plek met veel mogelijkheden! Parkeren kan op eigen terrein voor de garage met vliering. Het woonopp. bedraagt 84 m2 en de inhoud 330 m3. Heerlijke, besloten achtertuin pal op het zonnige zuiden. Het totale perceel is 281 m2 groot. Vraagprijs â‚Ź 225.000 k.k.

Open Huis zaterdag 6 april van 11.00-15.00 uur U bent van harte welkom! Kijk voor meer deelnemende panden op www.veltkampenstam.nl.

Veltkamp & Stam, dĂŠ enthousiaste makelaar

Kruisstraat 7 Hattem

Rodetorenplein 7 Zwolle

038 - 444 71 11

W W W. V E LT K A M P E N S TA M . N L

Het voorjaar komt er weer aan, u gaat weer naar buiten, wij hebben weer een aantal scherpe aanbiedingen voor u geselecteerd.

Electrische fiets t t t t t t t

Lage instap Actie-radius 35 - 60 km Shimano Nexus 7 speed Met zadel- en voorvering Âą 27 kg 28 inch dubbelwandige velgen Voorwielaandrijving

Scootmobiel t Veel zitcomfort t Medisch verantwoord veercomfort t Opklapbaar en daarmee makkelijk te transporteren t 3 of 4 wiel t Snelheid Âą 8 km/u t Actie-radius Âą 20 km

Van â‚Ź voor 1.179,â‚Ź 1.0 79,Met s ervic epas â‚Ź9

70,-

Driewiel fiets t t t t t t

Verkrijgbaar in rood, zwart of zilver Inclusief boodschappenmand Veiligheid, stabiliteit zachte handvaten 24 inch wielen Lage instap

Van â‚Ź voor 595,â‚Ź 545 ,Met s ervic epas â‚Ź

t uit te breiden met handige sta-op functie t diverse kleuren en modellen t gratis bezorging en installatie t â‚Ź 200,- euro korting op alle Cinque Chique modellen

490, -

t t t t t t

Nieuw model Veel zitcomfort Medisch verantwoord veercomfort 4 wiel Snelheid Âą 15 km/u Actie-radius Âą 40 km

990, -

Ook te huur

Wandelstok Van â‚Ź voor 995,â‚Ź 895 ,Met s ervic â‚Ź 7 epas

Mobiele telefoon t t t t t

Van â‚Ź voor 19,95 â‚Ź 9,9 5 Met s ervic epas â‚Ź

99,-

Bluetooth Ergonomisch Eenvoudig in gebruik, kleur zwart Duidelijke toetsen en beeldscherm 2 simkaarten mogelijk

8,95

Van â‚Ź voor 139,95 â‚Ź 125 ,Met s ervic â‚Ź 1 epas

Scootmobielen zijn ook te huur

Scootmobiel Luxe

Van â‚Ź voor 1.299,â‚Ź 1.0 99,Met s ervic epas â‚Ź

Relaxstoel

Nieuw Van â‚Ź voor 3.995,â‚Ź 3.6 45,Met s ervic epas â‚Ź3

.280 ,-

Matras- kussenbeschermers t t t t

12,-

Vana â‚Ź 45, f -

Eerste verkooppunt in Nederland! Anti-allergeen of tegen vocht/ incontinentie Wasbaar (aantal tot 90 graden) Kwaliteit en in alle maten verkrijgbaar (ook voor kindermaten)

Gehoortoestellen en gehoorondersteunende apparaten t Nieuwste techniek t Scherp geprijsd t Niet goed, geld terug

Scootmobielen zijn ook te huur

Rollator Jazz t t t t t

Modern innovatief model Nieuwste model op de markt Makkelijk opklapbaar Lichtgewicht 7 kg GeĂŻntegreerde remkabels in frame

Van â‚Ź voor 345,â‚Ź 249 ,Met s ervic â‚Ź 2 epas

24,-

Rollatoren zijn ook gratis te leen of te huur

Rollator basic t Simpel en eenvoudig t Opklapbaar t Met boodschappenmandje en stokhouder Rollatoren zijn ook gratis te leen of te huur

Van â‚Ź voor 69,â‚Ź 49,Met s ervic epas â‚Ź

44,-

Vana f

â‚Ź

49,9 (g onde ehoor- 5 rste appa unende Vana raten) (gehof â‚Ź 119,9 ortoe stel) 5

Voor in uw agenda, de maand april t(SBUJTCMPFEESVLNFUFOPQPO[FMPDBUJFJO&QF 1BTUPPS4PNTUSBBUUPIFU777

t(SBUJT#.*NFUJOHPQPO[FMPDBUJFJO#BBSO -BBOTUSBBU

tBQSJM(F[POEIFJE.PCJMJUFJUTEBH 1BTUPPS4PNTUSBBU &QF LPNMBOHTPNVXCMPFEESVL #.*PGHFXJDIUUF meten. Daarnaast kunt u diverse scootmobielen, en fietsen (2 en 3 wiel) uitproberen. Een bakje koffie staat voor u klaar. Gratis huisbezoek Geen tijd of mogelijkheid om naar een van onze winkels te komen? Stuur gerust een e-mail naar onze klantenservice of maak een telefonische afspraak. Wij komen gratis en vrijblijvend bij u langs om u te adviseren op het gebied van wooncomfort. Uwthuiszorgwinkel.nl Uwthuiszorgwinkel.nl Uwthuiszorgwinkel.nl Uwthuiszorgwinkel.nl

Vanadiumweg 15 Laanstraat 115-117 Minervaweg 3 (Nijhof) Pastoor Somstraat 7

Deze flyer is geldig t/m 30 april 2013

Uwthuiszorgwinkel.nl

3812 PX 3743 BD 3741 GR 8162 AK

Amersfoort Baarn Baarn Epe

Ma-Zat Ma-Zat 7 dagen per week geopend Ma-Zat

Korting servicepas uwthuiszorgwinkel.nl over de aanbiedingsprijzen

033 461 91 91

info@uwthuiszorgwinkel.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 44

Paasfeest O.B.S. Dijkzicht

Avondwandelvierdaagse HEERDE- De Heerder Avondwandelvierdaagse vindt dit jaar plaats van maandag 15 tot en met donderdag 18 april. De organisatie is in handen van de Oostelijke Wandelsport Bond. Afstanden zijn 3- 5- 10 km per avond. ( de 3 km is geschikt voor rolstoelers). Startlocaties: de eerste 2 avonden de kantine van V.V. Heerde, Veldweg 1a, de laatste 2 avonden Het Dorpshuis aan de van Meursweide. In verband met tekort aan parkeerruimte bij V.V.Heerde worden de wandelaars verzocht bij voorkeur te parkeren op het parkeerterrein aan de Veldweg. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars, dit geld ook voor fietsers. De scholen en zorginstellingen hebben inmiddels groepsinschrijfformulieren ontvangen. Voor individuele wandelaars is er mogelijkheid tot voorinschrijving op donderdag

11 april van 19.00-21.00 uur in de kantine van V.V.Heerde. Het inschrijfgeld bedraagt dan 3,50 euro inclusief herinneringsmedaille. Bij na-inschrijving bij het startbureau op 15 april in het inschrijfgeld 4 euro. Starttijden individuele lopers van 17.45 tot 19.00 uur, schoolgroepen van 18.00 tot 19.00 uur. De laatste avond wordt afgesloten met een groot defilé, waaraan alle rond 1300 wandelaars deelnemen. De route van het defilé is als volgt: start 1. Sportlaan/Europaweg, 2 R.A. Molenkampweg, 3.LA Kamperweg, rotonde halfrond, 4.RA Stationsstraat, 5. LA Dorpstraat 6. RA parkeerplaats voor het gemeentehuis 7. van Meursplein. De Heerder AVD is ieder jaar weer een groot succes en belooft ook dit jaar een sportief en feestelijk gebeuren te worden. Voor inlichtingen kan men bellen: tel. 038-4479476.

Peuters bezoeken schaapskooi WELSUM- Donderdag was het tijd om het paasfeest te vieren op obs Dijkzicht in Welsum. Ondanks de kou had de paashaas toch de moeite genomen om eieren te verstoppen. De kinderen van de onderbouw zochten een kwartet van eieren bij elkaar, de middenbouw moest woorden zoeken die op de 20 verstopte eieren stonden geschreven en de bovenbouw vertrok richting

het voetbalveld alwaar de paashaas zo’n 150 kwartetkaarten had verstopt. Terwijl de meester en juffen bijna vastvroren aan het veld, renden de kinderen van hot naar her om zoveel mogelijk eieren te vinden. De rest van de ochtend werd er druk geknutseld en gewerkt over Pasen. De ouderraad had intussen de hal omgetoverd tot een waar restaurant waar de kinderen van de

hele school samen hebben genoten van een overheerlijke paaslunch. Ook de traditionele eiertikwedstrijd mocht natuurlijk niet ontbreken. De winnaars van de 3 klassen Susan, Lars en Linde streden in de hal om de titel “eierkoning(in)” van Welsum. Het was uiteindelijk Susan die er met de gouden kroon vandoor ging. Wat was het een gezellige en heerlijke dag.

Amnesty brieven Heerde

Bezwaarschriften

HEERDE- De schrijfacties van de afdeling Heerde van Amnesty International in april zijn gericht aan: de Zuid-Afrikaanse politie. U stuurt een brief en vraagt hen alle gevallen van haat-gerelateerd geweld, waaronder de dood van Noxolo Nogwaza, grondig en onpartijdig te onderzoeken, SaudiArabië: U schrijft een brief aan de Saudische autoriteiten en roept hen op het doodvonnis van Siti Zaniab Rupa om te zetten in een gevangenisstraf,bovendien moet

HEERDE- Dit jaar heeft de gemeente Heerde zo’n 260 bezwaarschriften in verband met de hoogte van de WOZ waarde van het huis. “Daarvan waren er 60 die betrekking hadden op huurwoningen. We gaan in de komende 5 jaar alle objecten fysiek bezoeken. 20% ervan willen we voor de zomervakantie klaar hebben”, legt wethouder Anton Westerkamp uit. Het gaat daarbij om 229 woningen en 30 niet-woningen. Het zijn er 13 minder dan in 2012.

zij toegang krijgen tot juridische en medische hulp, Rusland: U stuurt een brief aan de Russische autoriteiten met daarin de oproep om de wet of aanpassingen van het voorstel (nieuw wetsvoorstel stigmatiseert homoseksuelen) niet aan te nemen;op te houden met intimidatie van LGBTI-activisten;de rechten van iedereen te beschermen, ongeacht hun seksuele oriëntatie. Schrijft u ook mee? Voorgedrukte brieven zijn verkrijgbaar : amnestyheerde@kpnplanet.nl

Ledenmiddag PCOB

HEERDE- Op woensdag 17 april houdt de PCOB een ledenmiddag in Zorg- en Wooncentrum Hanzeheerd Brinkhoven. Aanvang: 14.30 uur. De middag zal worden verzorgd door mevrouw Mensen uit Pesse met als thema: ‘Tussen 50 jaar en nu’. Iedereen is van harte welkom.

Kraamvisite

Versier uw straat voor Kroningsdag

Epe- Woensdag 20 maart zijn de kleuters van de Sint Bernardusschool op kraambezoek geweest bij MAM’s kinderopvang. Daar hebben ze namelijk hele lieve kuikentjes, die

alle kleuters even mochten komen bewonderen. De kinderen leerden dat een kuikentje uit een ei komt en dat een kuikentje eerst alleen maar dons heeft in plaats van veertjes.

WAPENVELD- De Oranjevereniging Maxima daagt inwoners van Wapenveld uit om hun straat zo mooi mogelijk te versieren in verband met de kroning van koning WillemAlexander. “Wij, als Oranjevereniging, zouden het leuk vinden als de inwoners weer hun straat gaan versieren en met z’n allen hun best gaan doen het dorp er zo feestelijk mogelijk uit te laten zien.” Wie weet wint u wel de wisselbeker en eeuwige roem. Geef u op via www.maxima-wapenveld. nl. Daarop staat een formulier waarop uw uw naam/ het adres van de contactpersoon en zijn/ haar telefoonnummer kunt invullen. Zodat, mocht uw straat de mooiste zijn, de Oranjevereniging de prijs kan overhandigen aan de juiste persoon.

HEERDE- Peuteropvang Kiddo’s heeft een bezoek gebracht aan de schaapskooi in Heerde. Het thema waar de peuters van Kiddo’s nu mee gaan beginnen is ‘Lente’. Een bezoekje aan de schapen en hun lammetjes sluiten prachtig aan op het thema ‘Lente’. Er was een afspraak gemaakt met de schaapsherder en hij stond de peuters al op te wachten. Het was een geweldig gezicht, zoveel schapen met hun lammetjes. De peuters mochten in de kooi om de lammetjes te aaien.

Er werd flink geknuffeld, want de lammetjes waren heel mak. Er werd zelfs voor de lammetjes gezongen. De schaapsherder heeft de peuters uitleg gegeven over zijn werk en hoe een dag verloopt met de schapen en hun lammetjes. Het was een fijne, leerzame ochtend. Wilt u meer informatie over peuteropvang/peuterspeelzaal Kiddo’s (gevestigd in Jenaplanschool ‘t Hoge Land in Epe)? Kijk dan eens op de website van Koppel, www. koppelepe.nl.

Lampionnenoptocht op Koninginnedag

HEERDE- Zodra het ’s avonds wat schemerig begint te worden, stellen de deelnemers zich op, begeleid door de beide muziekkorpsen uit Heerde, de Muziekvereniging Soli Deo Gloria en het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. Elk jaar is de lampionnenoptocht in Heerde weer een leuk en sfeervol schouwspel. De kinderen hebben gedurende de tocht een lampion, al dan niet zelf gemaakt, in de hand en zingen vaak vrolijke liedjes.

Ze staan volledig in het middelpunt van de belangstelling, want langs de route zie je vaak menig ouder, broer, zus, opa, oma of kennis meerdere keren terug om maar een glimp van de kinderen op te vangen en naar ze te zwaaien. Voor deelname kunt u zich tot 18 april opgeven bij Geert Jan Bijsterbosch, tel. 06-20189348 of e-mail: gbijsterbosch@hotmail. com. Meer info via: www.oranjeverenigingheerde.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GGI NI NAA245

Leuke vakantiejob? Voor ons magazijn in Epe zoeken wij vakantiemedewerkers 8 juli t/m 23 augustus Ben je 16 jaar of ouder en wil je tijdens de vakantie extra geld verdienen? Bel dan met Henk Prijs (0578 - 676 333) voor een afspraak of kom op een vrijdagmiddag tussen 15.30 en16.30 uur langs bij de Hammerstraat 9 te Epe. Dagelijks (ma. t/m vrij.) kun je hier een sollicitatieformulier verkrijgen waarop je al je gegevens kunt noteren. Wij nodigen je vervolgens uit voor een gesprek.

Tijdens je vakantie extra geld verdienen! topkwaliteit en toch z贸 voordelig!

www.wibra.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PA PAGGI N I NAA246

TRENDY

HEIDRUN

SPIDERMAN

hoog model maten 36-41

zware kwaliteit transparant kunststof

100% katoen maten 92-128

OPBERG BOX met klapdeksel

DAMES GYMPEN diverse kleuren

JONGENS SHIRT diverse prints

IN H O U D 10 0 L IT E R !

3.49

SPECTRUM

2.99 5.49 idem inhoud 60 liter

ZOMERSE

PLAFOND VERF extra mat

DAMES JURK diverse modellen

voor een streeploos resultaat 4 liter

anti-spat VERF SET 3-delig

1.99

AXE

AFTER SHAVE diverse geuren

en prints one size

E U R O P E S E IT ! E T O P K W A L IT

12.49

100 ml

Elders 3.99 6.99

WILGENTEEN

BALKON MAND ovaal of

7.99

Elders 7.99 8.95

NOSTALGISCH

3.49

TUIN GEREEDSCHAP keuze uit: schep, klauw en krabber om uw tuin weer voorjaarsklaar te maken

2.49

rechthoekig 46x20x16 cm

Elders 1.99 2.79

HEGRON

0.79

BAD & DOUCHECREME dermoprotector of silky milk

2 L IT E R

idem 56x22x17 cm

3.79

APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

2.99

Elders 3.35 4.99

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

2.19 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

Elders 5.99 6.95

GEBRUIKSKLAAR

1.69

ONKRUID BESTRIJDER 750 ml

Natural MIEREN LOKDOOS SET/2

T O P K W A L IT

1.99

UITZOEKEN

SPEEL GOED waterbal bomb,

E IT !

3.19

insectenbox, knalraket, snorkelset of Die cast tractor

Elders 2.49 3.99

GO & CAMP

VOUW STOEL diverse kleuren

1.29

in opbergtas gemakkelijk mee te nemen 81x51x51x42 cm

Elders 8.95 10.95

5.39 RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 31-03-2013 t/m za. 06-04-2013 in Nederlandse filialen.

trendy HEREN GYMPEN maten 41-45


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

jaarrekening salarisadministratie online boekhouden fiscaal-juridisch advies belastingaangifte administratieve dienstverlening mediation PM Belastingadviseurs is gevestigd in Heerde en richt zich als full-service kantoor op administratieve en fiscaal-juridische dienstverlening aan het MKB. Met een professioneel team van 14 enthousiaste en betrokken medewerkers spannen we ons elke dag in om Persoonlijk Maatwerk te leveren. PM is een vooruitstrevende en dynamische organisatie, waarin ook aandacht is voor de mens achter de werknemer. PM beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op aanverwante gebieden. Onze ambitie op het gebied van kwaliteit blijkt onder meer uit het lidmaatschap van diverse beroepsorganisaties waaronder de vereniging Register Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

PA PAGGI N I NAA247

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Vanwege de aanhoudende vraag naar onze diensten hebben wij plaats voor een:

Ervaren assistent-accountant 32 - 40 uur Functie-inhoud • Je stelt zelfstandig jaarrekeningen op. • Je begeleidt collega’s bij het samenstellen van rapporten en aangiftes. • Je reviewt jaarrekeningen van collega’s. • Je verzorgt fiscale aangiftes. • Je signaleert adviesmogelijkheden en bereidt deze waar mogelijk voor. • Je bent een aanspreekpunt voor cliënten. Wij vragen • Je hebt een afgeronde opleiding SPD, HBO Accountancy/Bedrijfseconomie of vergelijkbaar niveau. • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op een accountants- of administratiekantoor. • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. • Je hebt ervaring met BV-structuren. • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Wij bieden • een marktconform salaris. • interessante secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskosten-, studie-, en pensioenregeling. • een veelzijdige functie met verantwoordelijkheid. • de mogelijkheid je door te ontwikkelen tot relatiebeheerder. • veel ruimte om te leren en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de dienstverlening van de organisatie. Interesse? Mail je sollicitatie voorzien van motivatie en cv vóór 19 april naar mevrouw M.M. Olde Olthof, p&o@pmbelastingadviseurs.nl. Informatie Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marinus Keizer, telefoonnummer 0578-699210. Of kijk op www.pmbelastingadviseurs.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

buitenbank

salonbank

vouwgordijn

Voor vakwerk en goede service T: 038 - 44 702 54 T: 06 - 207 910 55 @: stoffer@stoffer-stofferingen.nl Klapperdijk 36A Wapenveld Kijk voor meer informatie op: www.stoffer-stofferingen.nl

Voor de complete inrichting van motor- en zeiljachten Meubels en caravankussens Gordijnen en raamdecoratie Keuze uit diverse soorten stoffen en leder Materialen op voorraad

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 48

In pyjama naar het Paasontbijt

Burgerlijke Stand op site van Gelders Archief GELDERLAND- Het Gelders Archief gaat (het leeuwendeel van) de akten van de Burgerlijke Stand in Gelderland (1811-1902/1950) integraal op zijn website publiceren. Het gaat om de geboorteakten (1811-1902/1912), huwelijksakten en huwelijkse bijlagen (1811-1922) en overlijdensakten (1811-1950). De akten van de Burgerlijke Stand worden de komende maanden in fasen op internet geplaatst: de eerste zijn vanaf april raadpleegbaar, de laatste worden naar verwachting in december gepubliceerd. Het betreft bijna 3,5 miljoen scans, die op internet worden geplaatst.

EPE- Eigenlijk was het te koud om in pyjama of ochtendjas naar de Gildeschool in Epe te gaan, maar eenmaal binnen was men de kou snel vergeten. De tafels waren mooi gedekt met placemats en servetten, verzorgd/ geleverd door een vader. Een andere vader verzorgde extra

tafels, want om bijna 200 kinderen in de hal te laten ontbijten is nog niet zo eenvoudig. Maar het is natuurlijk weer gelukt. De kinderen konden genieten van een gezellig en vooral lekker ontbijt met een kaasstengel, krentenbol en diverse andere broodjes. En alleen vanochtend

natuurlijk met heel veel hagelslag en dubbeldik chocopasta en/of pindakaas op brood. Toen kwam de paashaas binnen huppelen met de heerlijke warme eieren. Het was een gezellige, geslaagde ochtend. Met dank aan de Paascommissie, OR-leden en de vele hulpouders.

Stichting ter promotie van Epe EPE- De gemeente Epe zou graag een overkoepelde organisatie ter promotie van de gemeente Epe zien. Zo’n organisatie staat los van de gemeente, maar zal wel financiële ondersteuning van de gemeente krijgen. Het Veluws Bureau voor Toerisme verkoopt namelijk de Veluwe, maar niet de gemeente Epe. Van belang is dat alle beschikbare informatie op één plek te vinden is, maar ook dat die organisatie de plaats is waar alle evenementen samenkomen, met name ook om deze op elkaar af te stemmen. Zo staat te lezen in het Toeristisch profiel Epe, compleet anders. Verbinden is het sleu-

telwoord. “We willen datgene dat we hebben zoveel mogelijk en goed verbinden”, aldus wethouder René de Vries. “Je kunt hier fijn wandelen en fietsen maar er is meer. Cultuurhistorie zoals de kerken en een kasteel. Attracties zoals het dierenpark, ’t Smallert , welness, waterskibaan en culinair. We kunnen een compleet pakket bieden.” De wethouder geeft aan dat het daarbij belangrijk is om ook over de grenzen te kijken. “En dan niet alleen aandacht voor Epe maar ook voor attracties binnen een half uur rijden zoals de Apenheul of het Dolfinarium.” Zo’n promotie organisatie zou dit alles naar voren

kunnen brengen. Maar ook de evenementen op elkaar kunnen afstemmen. In het conceptprofiel staat een stappenplan waarin onder andere het opzetten van een overkoepelende internetpagina staat. Het conceptprofiel ligt momenteel ter inzage tot 1 mei. Daarvoor kan een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Vertegenwoordigers uit de toeristische sector worden uitgenodigd om over de basis zoals die nu beschikbaar is met elkaar te discussiëren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad deze zomer een besluit neemt over het toeristisch profiel.

Deze belangrijke bron is niet alleen van belang voor genealogen, maar ook voor onder meer regiohistorici, biografen en historisch demografen. In 1998 begonnen vrijwilligers van het Gelders Archief met het invoeren van de gegevens van de Gelderse Burgerlijke Stand voor digitale raadpleging. Deze genealogische gegevens werden de afgelopen jaren gretig door een groot geïnteresseerd publiek geraadpleegd en de website (voorheen bekend onder de naam

Genlias) behoorde tot meest populaire overheidssites. Tegenwoordig zijn deze gegevens te raadplegen via www.wiewaswie.nl. De vrijwilligers hebben een belangrijke rol gespeeld bij het koppelen van de scans aan de persoonsgegevens. De scans zijn gemaakt van de microfilms die bij de Mormonen berusten. Historische persoonsgegevens zijn razend populair onder een historisch geïnteresseerd publiek. De afgelopen twaalf maanden zochten bezoekers bijna 4,8 miljoen keer naar persoonsnamen in de internetcollecties van het Gelders Archief. Het online plaatsen van de akten van de Burgerlijke Stand past in het meerjarenbeleid van het Gelders Archief om een zwaarder accent te leggen op de ontwikkeling van een digitale studiezaal, waarin archieven zoveel mogelijk via internet geraadpleegd kunnen worden. Hoe zijn de akten van de Gelderse Burgerlijke Stand straks te vinden? Zoek op de website www.geldersarchief.nl op personen. Voer de naam van een persoon in, klik op zoeken, klik vervolgens op het juiste zoekresultaat, onthoud het aktenummer en blader door de gescande registers tot het juiste aktenummer is bereikt.

Samen genieten van Paaslunch

Leergeld zoekt vrijwilligers in Heerde HEEDE- Op dit moment leven steeds meer gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Door de financiële crisis neemt dit aantal nog meer toe. Leergeld Noord Veluwe wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren

in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld Noord Veluwe werkt met een grote lokale betrokkenheid via hun localfor-local aanpak. Zij werkt geheel met vrijwilligers. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden hen bij de hulpvraag. Het bestuur van Leergeld Noord Veluwe ondersteunt de coördinatoren

en intermediairs bij lokale fondsenwerving en de PR. Leergeld Noord Veluwe heeft afdelingen in Epe, Hattem, Elburg en Heerde. Voor de afdeling Heerde zijn ze op zoek naar een coördinator en intermediairs. Zij krijgen een hiervoor een opleiding en een vrijwilligersvergoeding. Voor informatie over deze functies kunt u een e-mail te sturen naar leergeldhattem@gmail.com. Wilt u solliciteren dan kan dat door een e-mail te sturen naar leergeldepe@gmail.com. Verder kunt u de landelijke website www.leergeld.nl bezoeken.

Brandoefening in Gezondheidscentrum

HEERDE- Vorige week vond er in Gezondheidscentrum Heerde een gezamenlijke brand- en ontruimingsoefening plaats van de brandweer Heerde-Wapenveld en bedrijfshulpverleners (BHV) van het gezondheidscentrum. Voor

de oefening was een calamiteit in scene gezet die begon met een verwarde man die een aanrijding veroorzaakte voor het gezondheidscentrum. Twee auto’s botsten tegen het centrum en er ontstond brand. De verwarde automobilist vlucht-

te het gezondheidscentrum in en stichtte binnen enkele brandjes. De aanwezige bedrijfshulpverleners lieten direct het centrum ontruimen en alarmeerden de hulpdiensten. Na ontruiming werden een aantal personen vermist. Voor de inmiddels gearriveerde brandweer betekende dit dat naast het nodige bluswerk, in het pand gezocht moest worden naar vermisten. Verder lag een slachtoffer van de aanrijding bekneld in zijn auto en kreeg een bevelvoerder van de brandweer zogenaamd een hartstilstand waarop hij gereanimeerd werd. Kortom, een complexe en niet alledaagse opdracht voor de deelnemers aan de oefening. Gezondheidscentrum Heerde is gevestigd aan de Brinklaan en huisvest naast de huisartsen en de apotheek, Muevo Cesartherapie & Coaching en het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Deze laatsten waren ook de hoofdorganisatoren van de oefening.

EPE- Vorige week waren de peuters van Kiddo's waren uitgenodigd om mee te eten met de Paaslunch op Jenaplanschool 't Hoge Land. De peuteropvang van Kiddo's is gevestigd in 't Hoge Land en zodoende worden er regelmatig gezamenlijk activiteiten gedaan. Er stonden al bordjes klaar met een croissantje, crackertje en natuurlijk een mooi geschilderd ei. Midden op tafel lag er nog meer brood, hartig en zoet beleg en de hulpouders van

de Jenaplanschool kwam langs met lekkere chocolademelk en yokidrink. Met een volle buik gingen ze weer richting het eigen lokaal. De kinderen kregen ook nog een lekker chocoladeei mee naar huis. Voor meer informatie over peuteropvang/speelzaal Kiddo's kunt u kijken op de website van Koppel, www.koppelepe.nl. Voor meer informatie over Jenaplanschool 't Hoge Land kunt u kijken op de website www.jenaplan-hogeland.nl.

EK Jeugd motorcross 6 en 7 april in Heerde HEERDE- Op 6 en 7 april staan de EK rijders aan de start in Heerde. Dit is de eerste wedstrijd in een cyclus van 5 wedstrijden in Duitsland, Finland, Denemarken en Nederland met als finale Matterley Basin in Groot Brittannië. Alle rijders van de 65 en 85 cc zullen strijden en er zullen zelfs meisjes aan de start verschijnen. Ondanks het slechte weer van de laatste weken is de MSV NOV erin geslaagd met hulp van diverse medewerkers er een perfecte baan neer te leggen zodat er volwaardig kan worden gestreden. Rijders die naar Heerde komen, komen uit Denemarken, Finland, Zweden , Noorwegen Duitsland, België,

Polen , Engeland, Luxemburg en natuurlijk Nederland. 15 rijders uit Nederland komen aan de start in de 65 cc klasse en ook 15 rijders in de 85 cc klasse. Op zaterdag beginnen ze eerst met een training en daarna wordt er net zoals bij de Grand Prix een kwalificatie gereden, zodat de veertig besten zondag al de eerste Europese punten dit seizoen kunnen halen. Ook wordt er zaterdag nog een wedstrijd verreden en de Bonenberg Suzuki Cup op zondag. Iedereen die de Oranje rijders wil aanmoedigen kan de trainingen volgen op zaterdag en zondag vanaf 9.00 uur. Toegang voor de wedstrijd is 10 euro en t/m 15 jaar is gratis toegang.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAGGI INNAA 249 PA

Open Huis zaterdag 6 april 11:00 - 15:00 uur

3- en 4-kamer appartementen woonoppervlak 106 - 160 m2 Vanaf â‚Ź 292.000 v.o.n.

S t i j l vo l w o n e n in hartje Heerde www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 50

Paaskuikens in Bloemfontein

Resultaten ‘Waar staat je gemeente?’ bekend HATTEM- 671 inwoners van de gemeente Hattem hebben in het najaar van 2012 hun mening gegeven over de gemeente. Zij beoordeelden de gemeente op allerlei terreinen in het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. De gemeente heeft ook in 2007 en 2009 aan dit onderzoek meegedaan om de organisatie en het bestuur te kunnen blijven ontwikkelen. Burgemeester Jan Willem Wiggers: “Dit onderzoek helpt ons om scherp te blijven op hoe inwoners over ons denken en wat we kunnen verbeteren in onze werkwijze. Daarom is het waardevol om de resultaten van dergelijke onderzoeken ter harte te nemen en er je voordeel mee te doen.” De resultaten van het onderzoek gaan in op de mening van burgers ten

VAASSEN- Op donderdag 21 maart werden er in het wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen paaskuikens gemaakt door buurtbewoners, meewerkers van de JP van den Bent Stichting en deelnemers van de Flank. Omdat het bijna Pasen is werden er paaskuikens en zelfs een aantal paas-

hazen geknutseld. De deelnemers van dagverzorging De Flank, meewerkers van de JP van den Bent Stichting en buurtbewoners gingen gezamenlijk aan tafel om deze paascreaties te maken. Onder het genot van een kopje koffie of thee en natuurlijk paaskoek en paaseitjes werd er flink gewerkt.

Ria Dijkhof had voorbeeldjes gemaakt en vast het een en ander uitgeknipt. Deelnemers gingen aan de slag om van een washandje twee kuikentjes in een nestje te maken of van papier een paashaas maken. De sfeer was goed en het werd voor ruim twintig mensen een hele gezellige middag.

Concert Kunstkring Hattem HATTEM- Op uitnodiging van St. Kunstkring Hattem geeft het Uriël Ensemble een concert in de Marke, Daendelsweg 2, 8051DX te Hattem. Solist in het programma van dit concert is Alexei Ogrintchouk, sinds 2005 als eerste solohoboist verbonden aan het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het concert vindt plaats op zaterdag 13 april en be-

gint om 20.15 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Kerkstraat 35 in Hattem, tel. 038- 4441292 en vóór aanvang van het concert aan de zaal. Het Uriël Ensemble bestaat geheel uit leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Marijn Mijnders (viool), Tomoko Kurita (viool), Roland Krämer (altviool), Yke Viersen

aanzien van het functioneren en de prestaties van de gemeente, op basis van hun rollen (kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler). Voor het eerst werd in het onderzoek ook de mening van burgers op acht maatschappelijke thema’s gemeten: veiligheid, woonklimaat, gezondheid, welzijn en zorg, arbeidsparticipatie, economie, directe dienstverlening en relatie tussen inwoners en gemeente. In de komende periode gaat de gemeente kijken naar de resultaten van het onderzoek van 2012 en hieruit concrete verbeter- en actiepunten formuleren. Het complete rapport met onderzoeksresultaten is te vinden op de website van ‘Waar staat je gemeente?’ www.waarstaatjegemeente.nl.

Viswedstrijden HSV De Snoekbaars VEESSEN- Binnenkort start de HSV de Snoekbaars weer met de competitiewedstrijden. Iedereen die lid is van de vereniging kan hieraan deelnemen. De wedstrijden worden op een dinsdagavond gehouden en er wordt gevist van 19.00-21.00 uur. Men dient om 18.00 uur aanwezig te zijn in verband met inschrijven

en loten voor een steknummer. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per wedstrijd. De eerste wedstrijd wordt gehouden op dinsdag 16 april. Deze wedstrijd wordt gevist in de haven bij restaurant IJsselzicht in Veessen. De resterende wedstrijden staan vermeld op www.hsvdesnoekbaars.nl, tel. 06-16274000.

(cello) en Mitsuko Saruwatari (piano). Met hun ruime ervaring op de internationale podia en hun passie voor kamermuziek vormen zij een uniek ensemble. Op het programma staan het Pianokwartet op.16 van Beethoven, het Kwintet voor hobo en strijkkwartet op.107 van Rejcha en het Pianokwintet in f op.34 van Brahms.

Plezierig Langer Thuis HATTEM- In samenwerking met fysiotherapeut Pamela Matahelumual, ergotherapeut Margret Kosse en Buurtzorg Hattem organiseert Stichting Welzijn Hattem de informatiebijeenkomst ‘Plezierig langer thuis’ op dinsdag 16 april. Bij het ouder worden kunnen er beperkingen ont-

staan. Toch is het prettig om zo lang mogelijk gezond te blijven en zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De verschillende sprekers zullen deze middag vertellen hoe zij inspelen op zorgvragen en zoeken naar oplossingen om de zelfstandigheid te behouden en te

vergroten. Ze geven informatie, tips en advies om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven wonen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 april om 14.00 uur in De Doelen, Hof van Blom 5. Voor vragen en meer informatie: info@swhattem.nl of tel. 038-4446296.

Snuffelstageweek Noordgouw HEERDE- De dieren verzorgen op de zorgboerderij van de Passerel in Oene, bestellingen klaarmaken bij de Azaleakwekerij in Epe of helpen bij bakker Rebel in Heerde: het is een greep uit de stages die de leerlingen van mavo 3 van de Noordgouw Heerde volgden. De ‘snuffelsta-

geweek’ begon met uitgebreide voorlichting over de sectoren zorg en welzijn, economie, techniek en creatieve vakken. De daaropvolgende drie dagen gingen de leerlingen echt aan het werk bij stagebedrijven die ze zelf benaderd hadden, of bij één van de 60 stageplekken uit

het bestand van de school. Sanne Wiegman en Bo Luijten werkten op de zorgboerderij van de Passerel in Oene. Samen met cliënten verzorgden zij de dieren, sleepten hout en werkten aan de vakantiehuisjes in aanbouw. Ze weten nog niet welk beroep ze zullen kiezen. “Het kan nog alle kanten op”, zegt Bo, “maar het is welk leuk om zo te kijken wat je ligt.” Ellen Hoeve uit M3b liep stage bij de Azaleakwekerij in Epe, waar de azalea’s vandaag de dag slechts een klein deel van het assortiment uitmaken. Koffie schenken voor bezoekers, bestellingen klaarmaken, producten prijzen; er is veel meer te doen dan ze had gedacht. Ook zij weet nog niet wat haar beroep zal worden, maar ze heeft het wel erg naar haar zin gehad de afgelopen dagen. Op vrijdag werden de stages geëvalueerd en presenteerden de leerlingen hun stageverslag. Hun keuze voor een sector, die bepalend is voor hun beroepskeuze, kunnen ze nu bewuster maken.

Plaatsen vrij Zomerfeest Wapenveld WAPENVELD- Voor de 24e keer organiseren v.v. W.Z.C., supportersvereniging W.Z.C. en skeelerclub Oost Veluwe het zomerfeest in Wapenveld. Traditiegetrouw vindt dit zomerfeest plaats op de 2e zaterdag van juni. Dit jaar is dat op zaterdag 8 juni van 9.00 tot 16.00 uur. De organisatie wil verenigingen de mogelijkheid geven om zich te presenteren op de markt. Zij kunnen een kraam huren tegen gereduceerd tarief. Zo kunnen zij door middel van folders, promotiemateriaal, ledenwerving, spel, verkoop clubartikelen, verloting, etc.

de clubkas spekken of leden werven. Tevens bestaat de gelegenheid om op een gedeelte van het terrein demonstraties te verzorgen. Als verenigingen het leuk vinden om hieraan deel te nemen, kan men zich opgeven bij de organisatie van het zomerfeest. Voor optredens/demonstraties zal in overleg met de verenigingen een tijdsplan opgesteld worden. Meer informatie over het Zomerfeest is te vinden op de website van de organisatie www.zomerfeestwapenveld. nl. Voor meer informatie kunt u bellen met A. Brommer, tel. 06-29424157/038-3761984.

Lezing geovitaliteit VAASSEN- Dinsdag 9 april 2013 zal Erik W. Kasteleyn op uitnodiging van Anima Mundi een lezing Geovitaliteit van zwerfstenen verzorgen. Erik is geoloog en natuur-

geneeskundig therapeut. Aanvang: 20.00 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon. Aanmelden voor deze avond kan op de website http:// aanmelden.animamundi.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAGGI N I NAA 25 1 PA


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 52

Back to the roots

Geslaagde Natuurmiddagen WELSUM- Natuurcontact in Welsum had in maart twee zeer geslaagde Kid Kievit Natuurmiddagen over survival. Daardoor weten nu 47 kinderen hoe ze in de natuur kunnen overleven. Vol energie en goede ideeën werden er mooie hutten gebouwd waar je zo in kan overnachten. Vuur maken zonder lucifers vonden de natuurkids nog leuke. Zeker toen ze zelf broodjes mochten bakken boven het kampvuur. Bertina Heijnens gaf daarbij nuttige overlevingstips over eten

uit de natuur, schoon drinkwater vinden, veilig zakmesgebruik en zo. De Kid Kievit Natuurmiddagen (elke 3e woensdag van de maand) van het particuliere natuurcentrum Natuurcontact in Welsum vallen in de smaak. ’t Is duidelijk dat dit nieuwe initiatief veel kinderen uit de wijde omgeving aanspreekt. Tevoren aanmelden is daarom echt nodig. De volgende Natuurmiddag is op 17 april en gaat over ‘Vogels in de Nesten’. Lees hierover meer op www.natuurcontact.nl.

OBS De Bongerd viert de nacht van Oene

HEERDE- Vanaf 2 april is het bedrijventerrein in Heerde weer een onderneming rijker. ‘Woonoutlet Weststrate’ opent vanaf die datum haar deuren. De uit Twente overgewaaide succesformule wil in Noordwest-Veluwe een brede doelgroep bedienen, met name op het gebied van vloeren en boxspringbedden. Jochem Weststrate is de man achter de Woonoutlet. De afgelopen jaren heeft hij zich in Nijverdal en omstreken ontwikkeld als rasondernemer. Hij is de man achter ‘Outletstore Nijverdal’, een succesformule die zich, ondanks de ongunstige economische landelijke ontwikkelingen, heeft weten te ontpoppen tot een verrassend succesvol concept met een brede doelgroep. Weststrate keert terug naar bekend terrein. In 1990 verliet hij Heerde, de plek waar hij zijn jeugd doorbracht. Nu, ruim

20 jaar later, keert hij samen met zijn gezin terug naar zijn roots om in ‘zijn’ Heerde de volgende stap te zetten als ondernemer. Weststrate gelooft dat zijn bedrijf hier een absolute toegevoegde waarde kan gaan vormen: “Het is niet alleen vanuit nostalgisch perspectief dat ik mij hier vestig. Ik ben ervan overtuigd dat er in deze regio een grote vraag is naar een kwalitatief goed product, dat ook betaalbaar én snel leverbaar is. ‘Outletstore Nijverdal’ heeft mij doen ontplooien tot de ondernemer die ik nu ben. Nu is voor mij het moment gekomen om me te focussen op de lange termijn.” ‘Woonoutlet Weststrate’ focust zich met name op laminaaten PVC-vloeren, vloerbedekking, boxspringbedden en matrassen. “Ik wil een zo breed mogelijk publiek bedienen. Voor elk budget zijn er mogelijkheden. Die mogelijkheden

wil ik bieden. Punt!”. Als ondernemer is Weststrate kleinschalig gestart in een, gezien de crisis, ogenschijnlijk, economisch lastige situatie. Ondanks dat gegeven heeft de kersverse Heerdenaar laten zien dat zijn concept succesvol is. “Daarom is voor mij het moment nu daar om deze stap te zetten. Ik kreeg de kans de zaak in Nijverdal onder zeer gunstige voorwaarden van de hand te doen. Hierdoor werd ik in de gelegenheid gesteld mijn doelen te verbreden. De stap naar Heerde was voor mij en mijn gezin, zowel privé als zakelijk, dan ook snel gemaakt.” Vanaf 2 april opent ‘Woonoutlet Weststrate’ haar deuren aan de Europaweg 15, direct naast het TINQ-tankstation. De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Leerhuis HATTEM- Ondanks de massale kerkverlating is er vandaag veel aandacht voor religie, maar de God van de christelijke traditie is daarmee nog niet terug. Wat is nodig om deze God in onze cultuur met haar gesloten wereldbeeld op een geloofwaardige wijze ter sprake te brengen? In zijn boek

“Afwezigheid van God” gaat dr. Wim Dekker in op deze vragen en betrekt daarin theologen als K.H.Miskotte, W.Pannenberg en A.Houtepen. Miskotte kan ons helpen opnieuw te verwachten dat God zichzelf ter sprake zal brengen. Pannenberg en Houtepen zijn goede wegwijzers om

het gesloten wereldbeeld grondig ter discussie stellen. Dit Leerhuis op maandag 8 en 22 april wordt beide avonden om 20.00 uur in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg Hattem gehouden en u dient zich aan te melden voor deze avonden bij Ds.Egbert R.Veen, e-mail: veen06@planet.nl

OENE- “Het toppunt van samenwerken zoals Daltonschool OBS De Bongerd dat beschrijft in haar doelstellingen”, zo was het vrijdagavond bij de jaarlijkse toneelvoorstelling van deze openbare school in het Kulturhus in Oene. Van groep 1 tot en met groep 8 stonden alle leerlingen op het podium van het Kulturhus. De leerlingen van groep 8 hadden een nacht in het museum gewonnen. De leerlingen dwaalden de hele nacht door de verschillende vertrekken van het museum, uitgebeeld door de leerlingen van de andere groepen. Zo waren er tot leven geroepen schilderijen, waren de groep 8-ers écht bang voor rood-geel-en-blauw, was er een indrukwekkend portrettengalerij, een mysterieuze drakendans in de internationale kunstzaal en werd het publiek vertederd door de een levendig muziekdoosje met prachtige ballerina. Door de nauwe samenwerking en betrokkenheid van alle docenten en leerlingen, onder leiding van Karin Hernandez, werd er een vlekkeloze voorstelling gepresenteerd, waarbij het duidelijk was dat alle leerlingen er veel plezier in hadden. Mede door de samenwerking tussen de verschillende groepen onderling. Het is dui-

delijk dat de kinderen van de hogere groepen vaker werken met kinderen van de lagere groepen. Een andere Daltonkenmerk van OBS De Bongerd dat deze avond haar nut bewees was de zelfstandigheid. Eén van de leerkrachten: “Ik ben zo trots op alle kinderen; ze hebben zelf alles voorbereid, klaargelegd én weer opgeruimd. En alles is er nog, er is niets kwijt!” Dit jaar werd de toneelvoorstelling ontwikkeld en geregisseerd door Karin Hernandez van Kaleidoscoop in Oene. Vol enthousiasme heeft ze het voor elkaar gekregen dat alle leerlingen een mooie rol hadden in het geheel, waarbij, zoals zij zelf zegt, tekst ondersteunend is aan het verhaal. Dit bleek uit een aantal beeldende scènes waarin muziek, dans en kostuums het verhaal vertelde. Dat de samenwerking verder gaat dan tussen de leerlingen onderling in Oene blijkt uit een opmerking van één van de ouders: “Zo fijn dat we de school en het podium onder één dak hebben. Het is allemaal heel dichtbij, je loopt zo even van het podium naar de lokalen.” OBS De Bongerd, het Kulturhus én de lokale theaterspecialist Kaleidoscoop in één voorstelling; dat is Oene, dat is samenwerken.

Volle zalen bij de toneeluitvoering

HEERDE- Henk Boeve is na ruim 9 jaar gestopt met zijn functie binnen de wedstrijdcommissie van HSV de Snoekbaars. “We hadden Henk zeker nog wel een aantal ja-

ren willen houden, maar hij vond het mooi geweest. Wij willen hem zeer bedanken voor alle jaren dat Henk aanwezig was aan de waterkant of op de vergadering. Wij ho-

pen je nog terug te zien als trouwe visser. Namens het bestuur bedankt voor de inzet!” Op de foto zie u hoe Adrie Witteveen (penningmeester) Henk bedankt voor zijn inzet.

EPE- Wijkvereniging de Burgerenk is trots op de toneelclub die het hele jaar heeft toegewerkt naar een nieuwe voorstelling. Enthousiaste toneelspelers en achtergrondmedewerkers zetten voor volle zalen een geweldige show neer. Hotel de Wijdeblik

kreeg bezoek van allerlei vreemde hotelgasten die ontvangen werden door verschillende medewerkers. De humor spatte er vanaf en dat is aan de grote opkomst van bezoekers te merken. Voor meer foto’s en informatie, kijk op www.burgerenk.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAGGI N I NAA253 PA

Kennisgeving Inpassingsplan Filipsberg Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat, in de periode van 04 april 2013 tot en met 15 mei 2013, het inpassingsplan ‘Filipsberg’ met de daarbij behorende stukken ter inzage liggen: - bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur; - bij de gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (’s middags alleen op afspraak). Het inpassingsplan en alle bijlagen zijn tevens in electronische vorm te raadplegen op de volgende websites: - www.gelderland.nl - www.ruimtelijkeplannen.nl, onder NL.IMRO.9925.IPFilipsberg-vst1 - www.heerde.nl

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 98, Fax 422038 20 -86, gratis: - 421 58038 98, -Fax 422 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Planomschrijving Het inpassingsplan Filipsberg betreft de sanering van het recreatietterein Filipsberg. Het terrein is ca. 2,5 ha groot, waarvan na sanering 2 ha een natuurbestemming krijgt en de resterende 0,5 ha een woonbestemming. Deze sanering vindt plaats in het kader van het Groei en Krimp beleid. Door de sanering ontstaat er in een krimpgebied meer ruimte voor natuur. De verdwijnende recreatie zal door middel van een groeitender op een andere locatie weer gerealiseerd worden. Beroep Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpinpassingsplan naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het inpassingsplan ter inzage zijn gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage).

www.heerdeonline.nl

Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Te allen tijde kan door belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26. De Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaald dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn. De beslistermijn wordt in dit geval door de Crisis- en herstelwet ingekort tot een half jaar . Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet bevat onder ander bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen proformaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden. Meer informatie www.gelderland.nl www.heerde.nl www.raadvanstate.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

KERMIS WAPENVELD 10 t/m 13 april Stationspark

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

Op de kermis Wapenveld is er op zaterdag 13 april een kofferbakverkoop van 10.00 - 17.00 uur. Voor aanmeldingen gaarne contact opnemen met H. Pothoven: 06-20457924 of 06-54645024 ORGANISATIEBUREAU H. Pothoven, Zutphen. Tel: 06-54645024

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt, Bouwmarkt Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 54

Radyodamar op Radio 794

Museumweekend Hagedoorns Plaatse EPE- Tijdens het eerste wekend van april is het museumweekend met als thema “doe een museum”. Bent u altijd al nieuwsgierig geweest wat er nu te zien is in het museum bij u in de buurt? Het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse hoopt u als bezoeker te mogen ontvangen. Er is een speciaal programma voor zaterdag 6 april samengesteld. Het Veluws Museum

Hagedoorns Plaatse heeft in het kader van dit evenement speciale activiteiten voor u georganiseerd. Op de bovenste verdieping van het museum kunt u de prachtige aquarellen van Rien Poortvliet bewonderen. De expositie van kleding uit vroeger tijden heeft als thema; “Ondergoed, bijzonder goed”. Beneden in het depot zijn allerlei voorwerpen uit vroeger

tijd. De kinderen die tijdens het museumweekend komen mogen zich verkleden als boer of boerin. Het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11 te Epe is te bezoeken op zaterdag 6 april van 11.00- 17.00 uur. De toegangsprijs voor deze dag is aangepast en bedraagt 1 euro. Voor meer informatie, www.hagedoornsplaatse.nl of tel. 0578-627162.

Nieuwe activiteiten SWH populair HATTEM- Stichting Welzijn Hattem is afgelopen periode gestart met een aantal nieuwe activiteiten. Op basis van ontwikkelingen en wensen van de inwoners werd het nieuwe aanbod opgezet. Stichting Welzijn Hattem: “Goed contact en invoelen waar behoefte aan is, dat vormt de basis voor deze activi-

teiten. Het is mooi om te zien dat het een toestroom aan deelnemers oplevert”. Voor ouderen zijn er een heel aantal nieuwe sportactiviteiten met succes van start gegaan, waaronder milde yoga en bowling. Daarnaast is binnen het cursusaanbod voor volwassenen gestart met de workshops “fotoboek maken”.

Vol enthousiasme gingen de deelnemers aan de slag om hun allermooiste foto’s digitaal in een album te plakken. Omdat er enorm veel belangstelling voor deze workshop is, zijn er extra workshops gepland. Meer informatie Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4432881 en www.swhattem.nl.

HEERDE- Tijdens de open week van de zorg heeft Viattence de hoofdlocaties opengesteld voor het publiek. De bezoekers kregen de mogelijkheid om hun adresgegevens achter te laten en kans te maken op een verwenbon voor de

Veluwse Bron of entreekaartjes voor de Efteling voor 2 personen. Lumiek Kersten was de gelukkige winnares die uit handen van Emmy de Veen hoofd PO&O van Viattence de prijs uitgereikt kreeg.

Lotgenotendag

EPE/HEERDE- Na een afwezigheid van bijna 2 jaar is Halit Kaygin uit Epe met ‘Radyodamar’ inmiddels al weer enkele weken te beluisteren op Radio 794. ‘Radyodamar’, de opvolger van Turk FM, is een programma voor de Turkse gemeenschap in de gemeente Epe en Heerde. “Maar ook voor de Nederlandse luisteraars”, aldus Halit,

“Met een blik op de Turkse cultuur en veel Turkse volksmuziek.” Kaygin gaat op zaterdagavond van 20.00 tot 21.00 de ether in en de eerste reacties zijn al veelbelovend. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – Glasvezelabonnees van KPN kunnen luisteren via digitaal kanaal 970 of via www.radio794.nl.

Diner voor het goede doel EPE- Erwin Rozendal gaat meedoen aan de Alpe d’huzes (www. opgevenisgeenoptie.nl). Daarom organiseert hij in samenwerking met Dennenheuvel in Epe een avond voor het goede doel omlijst met muziek en een veiling. De avond bestaat uit een compleet 5-gangen proefdiner met 4 drank-

muntjes. Bediening wordt o.a. door Erwin zelf verzorgd. De kosten zijn 65 euro per persoon. Hiervan gaat 25 euro naar het KWF. Vrijdag 12 april is iedereen vanaf 17.30 uur welkom. Meld je nu aan want de plaatsen zijn beperkt. Dit kan via Rozendal130@zonnet.nl of bel Dennenheuvel, tel. 06-28547665.

HATTEM- De stichting ‘Als kanker je raakt’ organiseert op vrijdag 19 april van 10.30 tot 15.30 uur een lotgenotendag in de Paraplu aan Hezenbergerweg 50, 8051 CJ Hattem. Deze dag wordt geleid door Dorien Koetsier en Rita Renema, beiden geestelijk verzorger en ervaringsdeskundige en Klaske Hendriks, verpleegkundige, docent en beeldend kunstenaar. De confrontatie met kanker heeft een grote impact en roept veel levens- en zingevingvragen op. Vragen kunnen zich genadeloos opstapelen, ze gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waar kan je heen met vragen: Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe pak ik het leven weer op? Hoe geniet ik van het leven? Het is een balanceren tussen gevoelens van machteloosheid, zinloosheid, verdriet, maar op van dappere moed, verbondenheid en doorzettingskracht. De lotgenotendag wordt georganiseerd voor iedereen die met kanker en de lichamelijke gevolgen van kanker wordt geconfronteerd. Het doel van de dag is ontmoeting, (h)erkenning, (geloofs) bemoediging. Voor meer informatie of vragen, zie website www.alskankerjeraakt.nl.

Voorjaarswandeling & lunch groot succes

Zingeving HEERDE- In de Spikke wordt op maandag 8 april een informatieavond gehouden over het onderwerp Zingeving; Waar vind ik houvast, hulp en troost wanneer ik geconfronteerd wordt met dementie. Het ontbreekt mantelzorgers vaak aan de juiste informatie over dementie, de gevolgen ervan, de toekomstverwachtingen, mogelijke hulpvormen en hulpmiddelen enz. Daarnaast hebben mantelzorgers behoefte aan advies over situaties waar ze zich geen raad mee weten. Ook emotionele steun is erg EPE- De voorjaarswandeling & lunch georganiseerd was een groot succes. Veel wandelaars hadden zich aangemeld voor deze dag. Er werd veel verteld over de flora en fauna van de Veluwe. Leuk dat de wandelaars nog even tussen de schapen van de kudde mochten lo-

pen. De kudde die binnenkort in de nieuwe Schaapskooi ondergebracht zal worden. Dankzij de medewerking van de verschillende sponsoren kon de organisatie de wandelaars een smakelijke lunch aanbieden. De lunch vond plaats in de schaapskooi aan de Zuidweg. De opbrengst van

de wandeling ruim 1000 euro. Deze is bestemd voor kinderen tot 12 jaar van wie de ouders een beroep moeten doen op de Voedselbank in de gemeente Epe om in hun dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien. Met het geld organiseren ze voor deze kinderen een heerlijk dagje uit.

belangrijk, juist omdat hun dementerende partner die niet kan geven. Veel steun wordt gevonden door te praten met lotgenoten. Deze mogelijkheid wordt u geboden wanneer u de bijeenkomsten bezoekt. U bent van harte welkom op de informatieavond op maandag 8 april. Het programma begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur, toegang gratis. Plaats: de Spikke, Heerde, zij-ingang. Voor meer informatie: Gerrie Montfrooij, tel. 06-50809330 of Jan Heining, tel. 0578-668300.

Aanbesteding WMO hulpmiddelen EPE- De WMO hulpmiddelen worden per 1 januari 2014 opnieuw aanbesteed. Tot die datum verzorgt Harting Bank de hulpmiddelen die door de gemeente worden verstrekt. Denk daarbij aan rolstoelen, scootmobielen en tilliften. “We zijn

heel tevreden met hoe het loopt met Harting bank”, zo zegt wethouder Jan Berkhoff, “We verwachten een prijsvoordeel te halen uit de aanbesteding.” De aanbesteding wordt samen met andere gemeenten in de Stedendriehoek uitgevoerd.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAGGI NI NAA255 PA

Open Dag

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

6 april, 10.00 – 17.00 uur Frá Limgardur Horsing Holistische manege

Centraal thema: Communicatie

www.vanessenglas.nl Mussenkampseweg 5 Heerde @fralimgardur volgen

· demonstaties · workshops · communicatie met paarden

Frá Limgardur Learning Lesinstituut NT2 · Nederlands voor buitenlanders · Begeleiding naar Staatsexamens · Hulp bij inburgering Informatie: www.fralimgardur.nl

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

GRATIS TEGOEDBON t.w.v. 100 EURO Bij besteding vanaf € 1000,- ontvangt u een tegoedbon t.w.v. € 100,- te besteden bij het Heerder Fruithuis. Vraag naar de voorwaarden !

OPEN HUIS

zaterdag 6 april van 11 tot 15 uur

Kom langs en ontdek de voordelen van nieuwbouw: • eigen keuzes • financieel aantrekkelijk • energiezuinig • onderhoudsvriendelijk

Hattem Assenrade

Heerde Bovenkamp

Twee-onder-een-kap woningen type Gentiana en Cantharel Kaveloppervlakte circa 300 m2 Woonoppervlakte circa 163 m2 Inhoud circa 660 m3 Koopsom nu vanaf € 335.000,- v.o.n. Adres is Lubeck 30 in Hattem www.woneninassenrade.nl

Wonen in groene woonomgeving met ruimte en comfort. Nog enkele woningen beschikbaar. Woonoppervlakte vanaf 126 m2 Koopsom vanaf € 205.000,- von Adres is Ten Veldhuize 40 in Heerde www.bovenkampheerde.nl

Kijk op www.nieuwbouwdirect.nl voor het complete woningaanbod


SCHAAPSKOOI - dinsdag 2 april 2013 - PAGINA 56

Lenteconcert Zang en Vriendschap

EMST- Zangvereniging Zang en Vriendschap geeft zaterdag 13 april haar jaarlijkse lenteconcert in dorpshuis De Hezebrink in Emst. Alle vier de koren brengen o.l.v. Marten van der Worp een gevarieerd programma voor u ten gehore. Het kinderkoor Zang en Vriendschap zal het concert beginnen. Jeugdkoor In Between, dameskoor Song and Relation en het Gemengd Koor zullen u verder in voorjaars-

stemming brengen. Het Gemengd Koor heeft onlangs weer nieuwe leden mogen verwelkomen en heeft daarnaast leden die zeer trouw zijn aan de zangvereniging; waaronder twee 60-jarige jubilarissen. Zeker niet onvermeld dient te worden dat het jeugdkoor In Between onlangs een wildcard heeft behaald voor het Topklasse festival van BALK in De Doelen in Rotterdam. In de pauze zal een verloting met

leuke prijzen worden gehouden. Ter afsluiting zullen alle koren samen een lied zingen. Lijkt het u ook leuk om te zingen? Kom dan kijken of het iets voor u is. Aanvang lenteconcert om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De toegangskaartjes à 5,50 euro p.p., kinderen t/m 12 jaar 1,50 euro p.p., zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren bij Marian Stokhof, Hoofdweg 13 in Emst, tel. 0578-662549.

Doe mee met Dikke bandenrace HEERDE- Een oproep aan alle basisschool kinderen uit groep 3 t/m 8 om mee te doen met de dikke banden race op het officiële parcours van de Ronde van Heerde. Zaterdag 27 april is de sluitingsdag van de nationale sportweek. Kom met je eigen fiets naar café Van Neck en schrijf je in, of doe dit via de website www.wvsallandheerde.nl. Een fietshelm en rugnummer worden verstrekt door

de organisatie. De beste fietsers ontvangen een prijsje beschikbaar gesteld door rijwielspeciaalzaak van de Put uit Heerde. Alle deelnemers ontvangen een attentie bij het inleveren van het rugnummer na afloop. Vanaf 16.00 uur klinkt het startschot voor de kinderen uit groep 3&4, vervolgens uit groep 5&6 en als laatste de kinderen uit groep 7&8. De dikke banden race is een laagdrempelige wedstrijd

waar kinderen op hun eigen fiets onderling kunnen wedijveren over 2 of meer rondes .Nieuwe talenten worden ontdekt. Voorrij motoren, de rondemissen (10), het podium en een de speaker gaan het geheel opluisteren. Voor foto’s van vorige editie: http://bwonink.blogspot. nl/2012_04_01_archive.html. Ouder en publiek zijn welkom op het horecaplein om de koers live te volgen

Filmmiddag Goodbye Lenin HATTEM- Na het succes van de afgelopen filmmiddagen van Stichting Welzijn Hattem, waarbij volle zalen werden getrokken, staat er weer een kaskraker gepland op 9 april. Die middag zal de film Goodbye

Lenin! gedraaid zal worden. Deze Duitse drama-komedie won vele prijzen en trok een groot publiek naar de bioscopen. De filmmiddag begint om 14.00 uur in zaal De Doelen (Hof van Blom 5) en zal door

Lodewijk Kruithof worden ingeleid en nabesproken. De kosten voor deze film, inclusief koffie of thee zijn 4 euro. Voor vragen en meer informatie: info@swhattem.nl of tel. 0384446296.

Lente, wandelen en veiligheid EPE- Het gezondheidsplein aan de Pastoor Somstraat in Epe, een samenwerking tussen Beter Horen, Zeilstra Opticiens en Uwthuiszorgwinkel.nl, organiseert woensdag 10 april, van 10.00 tot 16.00 uur, een mobiliteits- en veiligheidsdag. Nu de winter eindelijk op haar retour lijkt te zijn en de lente staat te springen om haar intrede te doen, heeft iedereen zin om naar buiten te gaan. Heerlijk gaan genieten van de ontluikende natuur in al haar pracht en schoonheid op een zonovergoten warme dag, wie wil dat nu niet. Een goede zonnebril kan dan noodzakelijk zijn. Heeft u veel last van het schelle voorjaarslicht dan zijn er goede oplossingen mogelijk. At Zeilstra (Zeilstra Opticiens) zegt: “Met name mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, maar ook bij andere oogaandoeningen, veel plezier kunnen hebben van een adequate zonnebril.” Op 10 april bent u van harte welkom voor een persoonlijk advies. Wanneer men optimaal wil genieten van een mooie wandeling in de omringende bossen van Epe en de vogels vrolijk wil horen fluiten, kan veel plezier hebben van een goed aangemeten hoorapparaat. Jeroen van den Berg van BeterHoren vertelt: “In de natuur wil je graag alle mooie geluiden horen, van

de vogels die vliegen tot het ruisen van de bladeren, maar in de drukte van de stad is het van belang, voor je eigen veiligheid, goed te kunnen horen wat er om je heen allemaal gebeurt, zodat je tijdig en goed kunt anticiperen.” Op 10 april kunt u voor gratis advies bij HoorGarant terecht. Ook bij het wandelen of fietsen staat de veiligheid voorop. Susan van ’t Zand– Op den Winkel van uwthuiszorgwinkel. nl voegt toe: “Veiligheid en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sta je goed met beide benen op de grond, eventueel met de hulp van een goede wandelstok op maat, dan voel je jezelf veiliger. Ook voor mensen die erop uit willen trekken maar minder mobiel zijn, zijn er tegenwoordig allerhande mogelijkheden van lichtgewicht, makkelijk opvouwbare rollator tot scootmobiel. Voor de actievere ouderen zijn er E-bikes, fietsen met een elektrische ondersteuning of is het mogelijk te kijken naar een gemaksfiets één met lage instap of met maximale ondersteuning van de balans.” Wilt u maximale zekerheid op de weg dan kan een fiets op basis van drie wielen een optie zijn. Bent u nieuwsgierig, wilt u een proefrit of een goed advies: u bent op woensdag 10 april van harte welkom; vanzelfsprekend staat de koffie klaar.

Twee heteluchtballonnen WZC WAPENVELD- Op zaterdag 1 juni biedt de activiteitencommissie van WZC u de unieke mogelijkheid om vanaf sportpark Monnikenbos in Wapenveld op te stijgen als passagier van een heteluchtballon. WZC wil op ludieke wijze de familiedag afsluiten en daarmee een punt zetten achter een actief

seizoen. Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich telefonisch aanmelden bij Allart Veldkamp, tel. 06-13445819 of Aad Eilander, tel. 0578-695093. U kunt zich nog aanmelden tot dinsdag 28 mei om mee te willen varen. De kosten van de ballonvaart vanaf het sportpark bedragen 155 euro per passagier.

KDV Het Uiltje

HEERDE- “Wanneer kunnen we eer naar buiten?” Dit is een vraag die de juffen van Kinderdagverblijf het Uiltje de laatste tijd veel krijgen. De kinderen zijn klaar met de winter, maar de juffen ook. Afgelopen week

was het de week voor Pasen. Er waren kuikentjes op de groep, een echt teken van het voorjaar. “Maar als we naar buiten keken leek het er daar nog niet echt op. Gelukkig waren er ook weer een paar moment waarop

de zon zich liet zien. De kinderen reageerden daar dan ook gelijk op. De winterjassen aan, sjaals om en lekker even in de zandbak spelen, van de glijbaan glijden of heerlijk even schommelen. Laat de Lente nu maar beginnen wij zijn er klaar voor.” Voor kinderen is het erg belangrijk om gezellig samen dingen te kunnen ondernemen, maar ook zelf te kunnen bepalen wat ze gaan doen. “Bij een goede temperatuur buiten staan onze tuindeuren dan ook heerlijk open. Zo kunnen kinderen zelf bepalen of ze naar buiten willen of toch liever binnen blijven. Wilt u ook een prettige opvang voor uw kind, kom dan eens vrijblijvend langs om een kijkje te nemen op het Uiltje. We zijn een kleinschalig kinderdagverblijf dat het contact met de kinderen en ouders erg belangrijk vindt.” Wilt u liever een gesprek of informatie, dan kunt u contact op nemen met Brenda Grolleman, tel: 0578-69 48 28 of mail naar hetuiltje@fkn.nu

Superbingo HEERDE- De supportersvereniging van VV Heerde organiseert op maan-

dag 8 april een Superbingo in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

Inloopspreekuur Care for Women EPE- Op woensdag 10 april houdt Machteld Kaempfer van Care for Women een gratis inloopspreekuur bij Mediq apotheek de Noord Veluwse aan de Hoofdstraat 56 in Epe. Van 13.00-15.00 uur kun-

nen vrouwen met een korte vraag over alles wat met het vrouw zijn te maken heeft, terecht. Maximaal 10 minuten p.p. Plaats nemen aan de tafel, waar u wordt opgehaald. www.vrouwhormonaal.nl.


SCHAAPSKOOI

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 25,00 per uur excl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469 HOEKHOVENIER Verzorgt uw tuin tegen een redelijke prijs. HOEKHOVENIER 0651136927 0384443216 Laat u terras, oprit schoonmaken! Bijna geen opspattend vuil. Tel: 0578-577558. Computerhulp en reparaties Apa Computer Service Riquard Vreekamp Mail: info@apacomputers.nl www.apacomputers.nl Bel: 06 12-055 125 Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

KINDERKLEDING nieuwe webwinkel

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

Bovagbedrijf vraagt te koop

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

alle merken auto's, motoren en bedrijfswagens met schade, defecten of zonder APK geen probleem. Snelle afwikkeling, eigen ophaaldienst 24 uur per dag, contant geld en natuurlijk direct een RDW vrijwaring.

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

Wacht niet en bel ons: 06-31313101

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

KINDERKLEDING nieuwe webwinkel

samsamheerde.nl TE KOOP Prima aardappelen Bildtstar, Surpise handgeraapt e.a. soorten. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

Afvallen - of aankomen Meer energie S porten Vraag vrijblijvend informatie www.jannie.coach4everybody.nl Tel. 0620850386 Uw oude ‘metalen’, ik kom ze G R ATIS halen. “Ëventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. Tel: 06-83035676. WWW.BODEGAALEGRIA.NL voor Uw Spaanse Biologische Wijnen, Catering & Workshops 2 1 April Wijnproeverij € 7,50 per persoon. Zie onze website

samsamheerde.nl

Pedicurepraktijk Fennie Hoekman Hullenzijweg 2 Wapenveld Tel: 06-43567157 Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

· Flexibele, professionele kinderopvang thuis

· Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

NIEUW: Effectieve ondersteuning bij acute en chronische pijn met APS-Therapy Door toepassing van de APS-Therapy verminderen de pijnklachten, wordt de afvoer van afvalstoffen versneld en treedt herstel op bij acute en chronische pijnklachten.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek

Gebr. Boeve

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

www.tklooster.com/praktijk.htm

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Bel 0578 – 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak met Frouke van Dam. Zij is een erkend natuurgeneeskundig registertherapeut, die door verzekeraars wordt vergoed. U kunt ook even kijken op

J. Franken Dakkapellen

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

www.massagepraktijkmarian.nl De praktijk voor sportontspannings-baby-zwangerschapmassage.

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

· Belang van het kind staat centraal

PAPA GG I NI NAA257

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools

www.rhodos.nl

Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 2 APRIL 2013 - PAGINA 58

Voorjaarsconcert V.I.V.O. Veessen VEESSEN- Na een zeer geslaagde toneeluitvoering door toneelvereniging Evetoc ,tevens onderdeel van V.I.V.O., is het nu de beurt aan de leden van de muziekvereniging zelf. Op zaterdag 6 april geeft muziekvereniging V.I.V.O. weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert in sporthal “de Noord “ te Veessen. Dat dit voorjaarsconcert al jaren een traditie is voor de inwoners van Veessen,Vorchten, Marle e.o is een ieder wel bekend. De verschillende groepen die binnen V.I.V.O. actief zijn zullen zich presenteren. Na de presentatie van alle leden en een openingswoord van voorzitter Henri van Werven zal het orkest deze avond beginnen en enkele stukken ten gehore brengen onder leiding van Maarten v/d Kolk. Na het orkest zullen de leerlingen voor u optreden. Inmiddels heeft de vereniging al enkele jaren een flink aantal nieuwe leerlingen mogen opleiden voor zowel de blokfluit als op verschillende instrumenten. Ook dit jaar is dit flink uitgebreid doordat zij vorig

Nog even geduld dan is het weer zo mooi . J van de Beek. Kolthoornseweg Heerde. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Inschrijfavond Tractor Pulling

Creamiddag in Bloemfontein

VAASSEN- Op donderdag 11 april organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein een creamiddag. Deze middag vindt plaats in de gemeenschappelijke ruimte van Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen en begint om 14.00 uur. Op 11 april zal men vlinders en bloemen maken of een vogelhuisje. Een creatieve vrijwilligster van het wijksteunpunt zal deze middagen begeleiden. Deelname aan de creamiddag kost 2,50 euro inclusief materiaal en consumpties. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra. Telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op nummer 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op het nummer 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

jaar voor beide scholen een kinderconcert hebben georganiseerd. De leerlingen krijgen iedere week les van Georgette van Aart en de eigen dirigent Maarten v/d Kolk. De leerlingen van de drumband worden opgeleid door Jan Beekman. Verder zullen zorg dragen voor een avondvullend programma de majorettes onder leiding van Margreet Bloem en zal voor u de drumband het podium betreden. Al enkel jaren is deze groep actief met de drumband van Wilhelmina en verzorgen samen optredens zowel in Heerde als Veessen en omstreken. Na de pauze zal het orkest nogmaals voor u optreden met muziek van bekende musicals zoals Mary Poppins, Two Worlds en andere bekende nummers uit de musical wereld. Door het afwisselende programma belooft het weer een plezierige muzikale avond te worden en u bent daarbij van harte welkom. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en het concert zal beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Voorjaarszangavond Zingt de Heer

HEERDE- Het Chr. Gem. koor ‘Zingt de Heer’ onder leiding van Anne Kroeze geeft op woensdagavond 17 april een zangavond in de Ontmoetingskerk te Heerde in samenwerking met Chr. Gem. koor ‘Hosanna’ uit Vaassen, o.l.v. dirigente Bea Schreurs. Aanvang: 20.00 uur. De algehele leiding is in handen van dirigent Anne Kroeze. Beide koren zullen een aantal inspirerende geestelijke liederen laten horen, zoals ‘Eindeloos’, ‘Als

de Heiland zal verschijnen’, ‘The lily of de valley’ (Negrospiritual) en ‘Halleluja’ (Uit Shrek, arr. Bea Schreurs). Als speciale gast zal de tenorsolist Beert van Oene uit Wezep zijn medewerking aan deze zangavond verlenen. Henk van de Maten speelt een orgelimprovisatie en zal de samenzang begeleiden. U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen. De toegang is gratis. Voor de gemaakte kosten wordt een collecte gehouden.

Uniek project in Klooster Hulsbergen

WAPENVELD- Op maandagavond 8 april wordt in Tapperij Teun (hoek Groteweg/ Nachtegaalweg, Wapenveld) de jaarlijkse inschrijfavond gehouden voor deelnemers, die aan de standaardklassen mee willen doen tijdens Tractor Pulling Wapenveld 2013. Tractorpulling Wapenveld wordt dit jaar (wederom) gehouden op de laatste zaterdag in juni, dus op zaterdag 29 juni. Op het terrein aan “het Oever” in Wapenveld worden spectaculaire Tractorpulling wedstrijden gehouden onder auspiciën van de N.T.T.O., de Nederlandse truck en Tractorpulling organisatie. Deelnemers die mee willen doen kunnen zich op 8 april inschrijven in de 3,5 ton Standaardklasse, de

5,5 ton Standaardklasse, de 7 ton Standaardklasse en de 9 ton Standaardklasse. Inschrijven kost 15 euro per tractor om aan te melden. Inschrijven kan tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Direct na 21.00 uur wordt er gekeken of er (net als vorig jaar) teveel inschrijvingen zijn en wordt er geloot. Naast de al genoemde standaardklassen worden op 29 juni ook diverse “grotere” klassen verreden; zo komen de supersport deelnemers uit in de 3,6 en 4,5 ton én komt er wederom een truck-klasse naar Wapenveld. Ook zullen er weer enkele spectaculaire demonstraties van vrije – klasse machines te zien zijn. Meer info over het evenement op www.tractorpullingwapenveld.nl.

Schilderij voor kinderafdeling Isala ZWOLLE- Twee leerlingen van het Greijdanus College in Zwolle hebben een bijzonder schilderij cadeau gegeven aan de kinderafdeling van het Isala ziekenhuis. Emma den Hertog en Lyanne van Bodegom lieten kinderen van basisscholen in de Zwolse wijk Stadshagen een groot kunstwerk maken. Het resultaat komt uitein-

delijk te hangen in de nieuwbouw van Isala. Ze bedachten dit project voor het sectorwerkstuk van de opleiding theoretische leerweg. Vrijdag was de presentatie voor ouders en leerkrachten. Het schilderij is inmiddels aangeboden aan het ziekenhuis en heeft een plek gekregen op de kinderafdeling.

WAPENVELD - In Klooster Hulsbergen in Wapenveld werkt Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) samen met de eigenaar van de particuliere villatuin, die grenst aan het natuurgebied. Het stuk natuur dat grenst aan de tuin, wordt door GLK in dezelfde stijl gebracht als de tuin. Daardoor ontstaat een natuurlijke overloop van ingerichte natuur naar de tuin en andersom. Het bijzondere herstel- en beheerplan zorgt dat het open karakter van de landschapstuin wordt hersteld, terwijl de privacy van de particulie-

re eigenaar van de tuin gewaarborgd blijft. Voor beheerder Geldersch Landschap & Kasteelen is behouden en uitbreiden van de soorten planten en dieren in dit gebied natuurlijk belangrijk. Salomonszegel en lelietjes van dalen komen bijvoorbeeld voor. Nieuwe heestergroepen worden aangelegd en nieuwe karakteristieke bomen en struiken worden geplant, waaronder een tulpenboom en sering. Tevens worden eikvaren, mannetjesvaren en lelietjes van dalen aangeplant. Bramen zullen worden verwijderd en het bos gedund.

Zo krijgen de andere bomen betere groeikansen en kunnen ze goed tot hun recht komen. Er zal een bospad worden aangelegd en een halfverhard wandelpad dat van het Kloosterbos naar de Kanaaldijk zal lopen. Op dit moment wordt al gewerkt aan de aanleg van de paden en het uitdunnen van het bos. De planning is dat de tuin deze zomer opnieuw ingericht zal zijn en dat wandelaars er nog meer kunnen genieten van het natuurgebied en het uitzicht op het mooie landhuis en het karakteristieke omringende terrein.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NA A259

Stichting Jazz aan de IJssel presenteert:

/,9(-$== Zondagmiddag 7 april 2013 vanaf 15.00 uur Hotel IJsselzicht, IJsseldijk 40, VEESSEN LINE UP:

GÉ BIJVOET, PIANO JAN VOOGD, CONTRABAS NIEK WOESTHUIS, DRUMS SJOERD DIJKHUIZEN, TENORSAXOFOON VINCENT KONING, GITAAR TOEGANG: GRATIS www.jazzaandeijssel.nl DIT CONCERT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE DONATEURS EN SPONSOREN: 


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA260

Wij ontvingen het droevige bericht dat uit ons midden is weggenomen ons koorlid

Henk van de Grift Na een moedig gedragen lijden is overleden onze lieve zwager en oom

Jans Dul G. v. Lohuizen R. v. Lohuizen - de Boer A. Sellis † G. Sellis - v. Lohuizen neven en nichten

Met Henk verliezen wij een trouw koorlid, die 25 jaar lid is geweest van ons mannenkoor. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies en bidden de HEER onze God daarbij om zijn nabijheid en troost. Bestuur, dirigent en leden van het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het overlijden van

Wilhelmus Johannes -WimSchimmelpennink betuigen wij u onze hartelijke dank. Het medeleven, persoonlijk of schriftelijk, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Heerde, maart 2013

Broers, zussen, zwagers en schoonzussen

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het bericht van overlijden van onze lieve en altijd behulpzame buurman

Jans Dul Harry en Alie Peter en Alec Arend-Jan en Gerrie Gerrit en Marina Koos Jo en Marie Ilse Paul en Roswitha Jos en Denisse Hanjo en Monique

Ons bereikte het bericht dat is overleden ons erelid en oud voorzitter

Epe, april 2013

Henk van de Grift Henk was sinds 1 augustus 1936 een trouw lid van onze (zijn) vereniging. Zo lang zijn gezondheid het toeliet was hij een trouwe bezoeker van de club. We verliezen in hem een lid die in zijn periode als voorzitter veel betekent heeft voor de vereniging en zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid missen. We wensen zijn familie veel sterkte in het verwerken van het verlies.

Wij zullen hem missen en wij wensen Sientje en de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, leden en supporters vv Wapenveld

Buren Engweg

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Vaassen is altijd bereikbaar. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Rust zacht meneer Kraan IK ZIE EEN POORT WIJD OPEN STAAN Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid is onverwachts van ons heengegaan onze broer en zwager

Pieter Jan Lap echtgenoot van Willy Gerry Eijlander Heerde: Lub Lap An Lap – Schuurman (in herinnering) Veessen: Dineke Spanhaak – Lap Jody Spanhaak

De vrienden van Epe (Zuid) wensen Hans en Henk veel sterkte toe

Een woord,een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt missen moet. Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en trotse papa

Albert Veldhuis

Neven en nichten Hattem, 26 maart 2013

De overweldigende belangstelling bij de condoleance en begrafenis maken het voor ons onmogelijk U allen hiervoor persoonlijk te bedanken. Anja Veldhuis - Jonker Manon en Silvia

“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen….”

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0578 - 57 35 38. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Dorpsstraat 93 te Vaassen of op www.monuta.nl

Epe maart 2013 Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vrijwilliger

Hendrik Boerman Henk Vanaf 2001 heeft hij op zeer betrokken wijze in Hanzeheerd De Bongerd zijn diensten verleend. Wij zullen zijn hulpvaardigheid missen en wensen zijn kinderen/kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte en Gods kracht toe bij het verwerken van dit verlies. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en Raad van Bestuur van Hanzeheerd De Bongerd te Hattem Hattem, maart 2013

Wij willen een ieder die met ons heeft meegeleefd na het plotseling overlijden van onze lieve moeder, oma en omi

Gerritje BoerdamEilander langs deze weg hartelijk dank zeggen. De grote belangstelling heeft ons goed gedaan. Het is fijn te weten dat ze bij velen zo geliefd was. Familie Haas-Boerdam Familie Scheffer-Boerdam Wapenveld, maart 2013

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA26 1

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart. Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790. Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

www.yarden.nl

Familieberichten

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Website vernieuwd www.heerdeonline.nl

www.heerdeonline.nl

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Chinees Specialiteiten Restaurant

â&#x20AC;&#x153;Pandaâ&#x20AC;? Afhaal maandmenu April 2013

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹

Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep

VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Panda Wok saus * Foe Young Hai * Mala rundvlees & Sate Ajam Met 2 bakjes Nasi, Bami Goreng of witte Rijst

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Voor 2 pers. â&#x201A;Ź 21,00

Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel. 0578-691281 www.restaurantpanda.nl

Dagelijksâ&#x20AC;?Wok Buffetâ&#x20AC;? vanaf 17:00 uur * Soep * (vers)Fruit Buffet * Teppan Yaki Buffet * IJs Buffet * Chin.warm Buffet * Salade Buffet (sushi) - Afhaal centrum- Ă&#x20AC; La Carte - Catering service (niet op feestdagen) -

www.restaurantpanda.nl Gaarne reserveren


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAGGI NI NAA262 PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Wijziging openinsgtijden: Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen eluwe: andarttsen N. N.O .-V tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 803 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 44 79595, 05 33. 78-6 9818 33363 447 633 057 8-69 1811 o off 09000900-3 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde sk Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). undigenpr ak tijk La V it Verlo sk a: Silvia de Haan, Elizaundigenprak aktijk Vit ita erlosk skundigenpr beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 9.30 uur ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur dienst. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. P.J.H. Krol, 17.00 uur ds. G. Bronsveld. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. P.J. de Haan, 16.30 uur ds. G. Zomer. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Joop Strietman. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dhr. Erick Urbanus. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Herman Boon. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. E. Mijnheer. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Herv. Gem. Sionskerk Epe, dr. T.E. van Spanje. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Brouwer. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Baas. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): Geen opgave ontvangen. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. P.J. Hofland, 19.00 uur Jongerendienst. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur (in GKV) ds. A. Krijgsheld. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. R. de Graaf, 14.30 uur (met NGK) ds. A. Krijgsheld. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dienst. EPE Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van Beusichem. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. W. Vijfvinkel, 19.00 uur ds. R.D. van Hornsveld. Sionskerk: 9.30 uur ds. A. van Herk, 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 15.00 uur ds. W. Pieters. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur ds. R.D. van Hornsveld. H. Martinus Parochie: wo. 19.00 uur Eucharistie, past.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. a: Silvia de Haan, Elizask undigenpr ak tijk La V it erlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita Verlo beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. enar ak tijk V aas sen Dier enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Dierenar Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 33. 090033363 633 0900-3 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512. enar

voor r rticulie a p & k kelij

za

Oenerweg 16 8181 RH Heerde T (0578) 694 516

Zondag 7 april 2 013 2013

06 53319854

Rekveld; zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Hofstede. EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. A.J. Mensink. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Jonker, 19.00 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (Tabernakel) ds. C.E. Lavooij, 19.00 uur (de Rank) ds. C.M. van der Leek. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur dhr. J. de Boer. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. C.E. Lavooij. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Brylak. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. I. Boersma. HATTEM Prot. Gem. i.w. (Andreaskerk): 9.00 uur ds. A. Tromp, 10.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. E.R. Veen; (Emmaüskerk): 9.30 uur Morgengebed. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. M.H. Oosterhuis, 14.30 uur ds. Blijdorp; (Gasthuiskerk): 9.30 en 17.00 uur ds. L.W. de Graaff. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (gez. dienst met NGK) ds. R.G. den Hertog. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H. v.d. Velde, 16.30 uur (gez. dienst) ds. R.G. den Hertog. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur ds. M. Ezinga, 19.00 uur ds. J. Zeldenrust. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. A. van Lunteren. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. B.H. Nieminen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 10.00 uur Eucharistieviering.

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862

www.rowil.nl

24-uur service - Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterswerk - Dak- en zinkwerk - Elektra

Ook uw adres v oor onderhoud en storingen aan uw verwarmingske tel.

- Airco - Luchtbehandeling - Rioolontstopping - Service - Onderhoud

Uw Totale Installateur !

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911

E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex.

Bezorging 0342-471884


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI NAA263

0$;,0$$/'(=(/)'($$1%,(',1*(13(5./$1723 23&U\VWDO&OHDUIULVGUDQN HQEURQZDWHU

DOOHYDULDQWHQ IOHVVHQRISDNNHQยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

727.257,1*

OLWHU  

DOOHYDULDQWHQ SDNOLWHUPO RIEHNHUJUDP

678.6

  6(7678

 DOOHYDULDQWHQ VHWNQLMS]DNMHV ยกJUDP

+HURIUXLW FRRIIUXLWRQWELMW DOOHYDULDQWHQ XLWKHWNRHOYDN IOHVPORIOLWHU PXYRQWELMWMH PO&&KRFRHLHUNRHNHQ SDNVWXNV  

/LSWRQWHD DOOHYDULDQWHQ SDN]DNMHV

 

SDNRIVWXNV

DOOHYDULDQWHQ

YHUVXLWHLJHQRYHQ

6XOWDQD\RIUXLWRI IUXLWELVFXLW

+HOOHPD6PRHOWMHV DOOHYDULDQWHQ SDNRI]DNJUDP PXYIUXLW IUDPERRV

 

DOOHYDULDQWHQ SDNRISDNMHV ยกVWXNV&%RHUHQEURRG

 

WDUZHZLWRIYRONRUHQ KHHOZLWHQWDUZH $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN&)LMQHYOHHVZDUHQ

VWXNVยกJUDP

6(7%/,.-

678.6

.URRQILMQHOHYHUZRUVW

JULOOZRUVWJHEUDGHQJHKDNW RISDOLQJZRUVW SDNMHJUDP

 SDNVWXNV

 

GRRVMHVWXNV

 

DOOHYDULDQWHQ SDNOLWHU]DNJUDP

YHUVYDQยถWPHV

&(LHUNRHNHQ VFKRWHORI%UDEDQWV ]DNVWXNV

&%RHUHQVFKRXGHUKDP SHUJUDP

 8QR[OHYHUSDVWHL QRUPDDORIPDJHU VHWEOLNMHV ยกJUDP$OSURPLOG FUHDP\

&6DXFLM]HQRI ZRUVWHQEURRGMHV

 

YHUVDIWHEDNNHQ SDNVWXNV

 

DOOHYDULDQWHQ SDNPO

3$..(1

$OOH6ODQNLHRINDDV

 &DPSLQDERHUHQODQG]XLYHO SDNOLWHU NDUQHPHONYROOHPHON YDQLOOHYOD KDOIYROOHRI YROOH\RJKXUW

 &0XHVOLRIUHX]H UR]LMQHQEROOHQ ]DNVWXNV

 &.DLVHUEURRGMHVRI ERHUHQJUDDQWMHV YHUVDIWHEDNNHQ ]DNRIVWXNV

 &=LOYHUYOLHVHQ VQHONRRNULMVW

 

SDNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN3DWDNsVNUXLGHQSDVWD VDXVRIQDDQEURRG DOOHYDULDQWHQ SRWSDNRI]DN

 &5RHUEDNPL[+ROODQGV RI&KLQHHV ]DNJUDP

 &'LHSYULHVJURHQWHQ

$SSHOVLHQWMHPLOG

VHVDPYRONRUHQJRXGEUXLQ OLFKWJHZLFKWHQYH]HOULMN SDNNHQ ยกJUDP $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

 

DOOHYDULDQWHQ SDNOLWHU

 

URGHNRROPHWDSSHOWMHV JHKDNWHVSLQD]LHHQ VSLQD]LHยกODFUรPH SDNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

 

&5XQGHUYLQNHQ JHNUXLG

8EHWDDOWYRRUHHQNLORbJHNUXLG

8EHWDDOWYRRUHHQNLORb 

&%LHIODSSHQ UXQGYOHHV

8EHWDDOWYRRUHHQNLORb

3DOPROLYHGRXFKHJHORI YORHLEDUH]HHS DOOHYDULDQWHQ IODFRQ RIPO

 &.RWHOHWWRV (OVWDUHQ-RQDJROG KDQGDSSHOHQ ORV

,JORYLVVWLFNV

JHNUXLGYDUNHQVYOHHV

8EHWDDOWYRRUHHQNLORb

/LSWRQLFHWHD

XLWKHWYULHVYDN SDNVWXNVDOOHYDULDQWHQ IOHVRISDNOLWHU

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

C1000 Hardeman - WAPENVELD :HHN

 

*5 $0

&.LSNURNDQWVFKQLW]HOV

DOOHYDULDQWHQ ]DNJUDP PXYFKDPDOORZV

*5 $0

*5 $0

+DULERVQRHS

 

 

DOOHYDULDQWHQ XLWKHWYULHVYDN EDNMHRIJUDP

.,/20RUDYHJJLHNLSRI $PVWHOELHUEOLNPO YDUNHQVVDWรƒJHKDNWEDOOHWMHV EORQGHQSLOVHQHU $OOHFRPELQDWLHV NLSVZHHWFKLOL    PRJHOLMN RIWDQGRRUL

*5 $03$..(1:DVDNQยฉFNHEUรฟG

 

%/,..(1

3$..(1

(6&9HUVHZHLGHRIPHHU JUDQHQHLHUHQPLGGHO

&KHHVWULQJVQDWXUHO RIVSDJKHWWL

 0DUV%RXQW\6QLFNHUVRI 7ZL[PLQLFDQG\EDUV8Z(LJHQ%DNNHUSHWLWSDLQV

SDNJUDP

YDQRQ]HEDNNHULMDIGHOLQJ8Z(LJHQ%DNNHU IULNDQGHORI NURNHWEURRGMHV

5LMVWZDIHOVPHONFKRFRODGH RIPHW\RJKXUW

678.6

678.6

0HONXQLHPLON IUXLW

SDNJUDP

DOOHYDULDQWHQ EHNHUJUDP

)/(66(1

 

&.RIILHDURPD VQHOILOWHUPDOLQJ

YHUVXLWHLJHQRYHQ(YLDQEURQZDWHUOLWHU&0RNNDODGLHV FDNHMHVSXGGLQJRIJHYXOGH PHUJSLMSMHV

<DQWHZHUHOG\RJKXUW 7XUNVRI*ULHNV&2QWELMWRI NUXLGNRHNUHSHQ

 

XLWKHWNRHOYDN SDNVWXNV

.66HUYHURIUXLWWRJR RIVOXUSIUXLW&3DQQHQNRHNHQ QDWXUHORIOLFKWJH]RHW

2SWLPHOYODNZDUN RI\RJKXUW

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJDSULO$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQ SHUNODQW23 233ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW .LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ

 


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 2 A P R I L 2013 -

PAPA GG I NI N A A2 64

Schaapskooi week 14 2013  

Schaapskooi week 14 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you