Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 28e jaargang nr. 24, 5 februari 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Nu ook schaatsen + slijpen!

12,8 miljoen euro voor Heerde-Oost

n Nu ook verkoop van Zandstra schaatse Tijd voor een fiets winterbeurt! Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

HEERDE- Het college van Burgemeester en Wethouders in Heerde is blij met de plannen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) Heerde-Oost. Vooral de manier waarop de plannen zijn ontwikkeld samen met belanghebbenden stemt tevreden. Vandaar dat de gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor een ontwikkelingskrediet van bijna 13 miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad beslist hier op 4 maart over. In de MFA wordt een aantal scholen, het dorpshuis met de theaterzaal, de bibliotheek, kinderopvang en Cultuurplein Noord Veluwe ondergebracht in één gebouw. Samen met de toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden is een voorlopig ontwerp gemaakt van de MFA. Daarbij is gekozen voor volledige nieuwbouw (dus inclusief het dorpshuis) en een hoge duurzaamheidsgraad. In het voorlopig ontwerp is ook een gymzaal opgenomen. Verder is de afgelopen tijd veel onderzoek verricht. Zo is onderzocht of het project (financieel) haalbaar is, wat inderdaad zo blijkt te zijn. Samen met de Vrienden van de MFA (waarin omwonenden zijn verenigd),

de Vrienden van het Van Meurspark, Veilig Verkeer Nederland en de toekomstige gebruikers van de MFA is er een verkeersonderzoek gedaan naar noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte. Juist door met alle betrokken partijen samen te werken bij de ontwikkeling van de plannen, kunnen deze op brede instemming rekenen. Omdat de plannen voor de MFA er goed uitzien en uitvoerbaar zijn, vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij om een bedrag van 12.832.364 euro. De raad doet hierover op 4 maart een uitspraak. (Foto: DAT Architecten) In totaal worden er 5 scholen opgenomen in de MFA waaronder de Horsthoekschool. “Er loopt nog een zaak bij de rechtbank maar wij gaan uit van de opdracht die de raad ons gegeven heeft waarin vijf scholen zijn opgenomen. En anders gaan we spoor B bewandelen met betrekking tot de huisvesting. Er zijn mogelijkheden om de onderwijsbestemming van het gebouw aan de Oenerweg te halen. Dat kan met toestemming van Gedeputeerde Staten”, legt wethou-

der Westerkamp uit. Maar hij benadrukt: “Dat is duidelijk wel spoor B.” In de plannen is voor iedere school een eigen ingang opgenomen. Het theater krijgt een zaal met 250 vaste plekken waarbij nog losse stoelen kunnen worden toegevoegd. Het krijgt de uitstraling van een knus theater.” Het gebouw heeft een paviljoenachtige uitstraling met een breedte van zo’n 140 meter. “En het pad dat door de Van Meursweide loopt, loopt in het ontwerp ook door het gebouw heen.” Als alles volgens plan verloopt, kan in september worden begonnen met de sloop van de huidige gebouwen en kan de bouw in november of december van dit jaar aanvangen. Tijdens de bouw zal de Parkschool onderdak vinden in de voormalig school de Spreng aan de Andoornstraat, de bibliotheek komt in de Willem Alexanderschool en het Dorpshuis zal gebruik maken van de gemeenschapsruimte in de Rhijnsberg. Voor het beheer van het gebouw is het de bedoeling dat er een onafhankelijke beheerstichting komt die boven de partijen staat. “Het is de planning dat MFA Oost in januari 2015 in gebruik wordt genomen.”

Gezamenlijk Beatrix’s verjaardag vieren

HATTEM- Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Koningin Beatrix donderdag organiseerde de Hattemer Oranje Vereniging allerlei activiteiten. De dag begon voor kinderen van diverse scholen in Hattem met het versturen van een felicitatietelegram

samen met burgemeester Wiggers. Daarna brachten de groepen 3 en 5 van de Van Heemstraschool uit Hattem een bezoek aan de bewoners van zorgcentrum Hof van Blom. Speciaal voor deze gelegenheid hadden ze allerlei optredens ingestudeerd voor de ouderen. Zang en dans was er

voor de bewoners van wie menigeen meezong met een traditioneel liedje over de Zilvervloot. Na afloop was er voor iedereen een heerlijk oranje gebakje waar van gesmuld werd. Gerrit Hulshof uit Assen begeleidde de bijeenkomst met een handdraaiorgel.

Erwtensoep 2 liter € 6,50 4 saucijzen + 4 schijven (naar keuze) € 6,50 250 gram grillworst + 250 gram leverworst € 3,95 Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Administratie- en Belastingadviseurs

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

Burgemeester reikt predicaat ‘Hofleverancier’ uit EPE- Tijdens het honderdjarig bestaan van hotel/restaurant Dennenheuvel in Epe op zaterdag heeft burgemeester Van der Hoeve het predicaat ‘Hofleverancier’mogen uitreiken aan Dennenheuvel. Hotel/restaurant Dennenheuvel kenmerkt zich van oudsher door een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een hoge mate van gastvrijheid. Daarbij neemt het bedrijf binnen de bedrijfstak een vooraanstaande plaats in Epe en omgeving in en geniet het internationale faam. “Ik ben er trots op dat we nu een hofleverancier in de gemeente hebben. Dennenheuvel is dat meer dan waard”, aldus burgemeester Van der Hoeve. Dennenheuvel opende op 2 februari 1913 haar deuren. Willem Vruggink was de eerste eigenaar. Miranda en Rob van Uden leiden tegenwoordig het bedrijf. Het hotel genoot zowel in plezierige als in onplezierige tijden internationale faam. In oorlogsjaren deed Dennenheuvel dienst als verblijf van de Landwacht en als hospitaal voor de geallieerden.

Vakkundige reparaties van klokken / restauratie, in- en verkoop van antieke uurwerken

Ridderstraat 14, Hattem, 038-4447070 www.henkdegraafklokken.nl

Bekend is het verhaal van een Canadese officier, die aan de dood ontsnapte toen hij via het toiletraampje wist te ontkomen. Later werd het hotel nog een doorgangshuis voor Canadezen en geëvacueerden. Wat begon met zes kamers met koud stromend water en een restaurant, groeide uit tot een viersterren hotel met alle luxe voorzieningen als sauna en stoombad. Het gebouw is één van de weinige met nog een authentieke uitstraling. Dennenheuvel maakt zoveel mogelijk gebruik van de diensten van bedrijven uit de regio.

w w w.krcaccountants.nl

ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l


SCHAAPSKOOI

Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur Burgerzaken

ookiederemaandagvan17.00 tot19.00uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraaktemaken,zodatuzekerweetdatuop datmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PAGGI N I NAA22 PA

Griftdijk afgesloten voor Kap bomen doorgaand verkeer Heerderspreng en andere locaties DeGriftdijkinHeerdeisperdirectvooronbepaaldetijdafgeslotenvoor doorgaandverkeer.EnkelebomenaandeGriftdijkzijninzo’nslechte conditie,datdegemeentedeveiligheidvandeweggebruikersniet langerkangaranderen. Voordatergesnoeidengekaptkanworden,moetereen vleermuisonderzoekwordenuitgevoerd.Inmeerderebomenaande Griftdijkzittenvleermuizen.

DeafgelopentijdisdefirmaSteenweguitEmstdrukbezig geweestmethetkappenvanloofhoutinhetbosgebiedgelegen tussendeWezewegendeKooiweg.Hetloofhoutisverkochtaan Heerdenarendiebelangstellinghaddenvoorbrandhout.

Omdatdevleermuiseenwettelijkbeschermdediersoortisenhun verblijfplaatsennietbeschadigdmogenworden,isonderzoekwettelijk verplicht.Ditkanalleengedaanwordentussenmeienoktober.Daarbij komtdathetbroedseizoenvandevleermuisduurttothalfjuli.

Bijdesprengenstaanmomenteelnogenkelezwarebomendieop kortetermijnmetbehulpvaneenkraanwordenverwijderd.Deze extrahandelingisnodigomtevoorkomendatdebomeninde sprengenvallen.Dekraanzorgternamelijkvoordatdebomende juisterichtingopgeduwdworden.

Alshetvleermuisonderzoekisafgerond,moetdegemeentedaarnanog bepaaldeproceduresvolgendielangeretijdinbeslagnemen.Daaromis hetnunognietbekendwanneerdeGriftdijkweeropengaatvoor doorgaandverkeer.

AandeSteenvoortsewegwordenenkelegemeentebomen verwijderddieovereenhekvanparticulieregrondhangen.Deze bomenwordenookmeteenkraanverwijderd.

Voormeerinformatiekuntubellenmetdepublieksbalievande gemeenteHeerde,telefoon0578-699494.

Milieubrengstation Heerde uitgebreid

Sinds1januarikunneninwonersvandegemeenteHeerdezes dagenperweekmetafvalterechtbijhetmilieubrengstationvan LagemaatSloopwerkenaandeZwarteweg1inHeerde. Hetbestaandemilieubrengstationisinopdrachtvande gemeenteHeerdesamenmetROVAverderuitgebreidtoteen volledigmilieubrengstation.Zoisdeservicevoordeinwoners verderverbeterd.Hiermeeiseeneindegekomenaande onzekerheidoverdekomstvanhetbrengstationbinnende grenzenvandegemeenteHeerde. BijhetmilieubrengstationvanLagemaatSloopwerkenkuntu afvalsoortenkwijtzoalsgrofhuishoudelijkafval,wit-en bruingoed,groftuinafval,bouw-ensloopafvalenvlakglas. Chemischafvalzaterdag

Kleinchemischafvalkuntualleenopzaterdagbrengen.Datkan sinds1januarinietmeeropdegemeentewerf.Detarievenvoor deafvalsoortenvindtuopwww.rova.nl. Openingstijden

Maandagt/mvrijdag:07.45-12.30uuren13.00-17.00uur (geenKCA).Zaterdag:08.00-12.00uur(welKCA).

Collectes

AmnestyInternationalcollecteertvan10t/m16februari.

Schietoefeningen

OpwoensdagavondwordenerophetASKin’tHarde schietoefeningengehouden.

Een leuke carnaval? Geen alcohol onder de 16! Carnavalstaatvoordedeur.Datbetekentvoorveelmensendriedagen volopfeesten.Carnavaliséénvandemomentenwaaropveelkinderen huneersteglasalcoholdrinken. Schadelijk

Hetmomentwaaropeenkindheteersteglasdrinkt,isdestartvaneen patroonvanvakerenmeerdrinken.Gemiddeldiseenkindnadateerste glasbinnenanderhalfjaarvoorheteerstdronken.Terwijlwewetendat alcoholschadelijkisvoordehersenen.Hunhersenenontwikkelenzich tothet24elevensjaarenalcoholbeïnvloedtdezeontwikkelingsterk. Blijfconsequent

Ooktijdenscarnavalishet belangrijkdatouders consequentblijveninhet stellenvanregels.Stelzo langmogelijkhet alcoholgebruikuit,ten minstetothet16ejaaren lievernoglanger.Uwilt tochookdatuwkindmet eengezondstelhersensopgroeit?Bovendiengeldtvanaf2013deregel datjongerenonderde16jaar,diealcoholbijzichhebben,strafbaarzijn eneenboetekunnenkrijgen. Enkeletips

• Spreekvantevorenafdatuwkindtijdenshetcarnavalnietdrinkt. • Maakookmetdevolwassenenmetwieuopstapgaatdeafspraak datzijuwkindgeenalcoholaanbieden. • Ookgeenscheutjealcoholindefrisdrankvanuwkind. • Blijktdatuwkindtochgedronkenheeft,bespreekditdande volgendedagopeenrustigmoment.Geefduidelijkaandatuniet wiltdatuwkinddrinkt. Opwww.hoepakjijdataan.nlvindtumeerinformatieentips.Ofvraag naardefolder‘Hoepakjijdataan’viaminderdrinken@ggdnog.nl. Ditiseenartikelinhetkadervanhetproject‘AlcoholmatigingJeugdin deAchterhoekenStedendriehoek’,datgemeenten,politie,Halt, IrisZorg,TactusenGGDNoord-enOost-Gelderlandsamenmet regionaleenplaatselijkepartnershebbenopgepakt.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 23

Vrijzwemmen in de krokusvakantie

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voorpubliektoegankelijkeculturele evenementenaankondigen?MeldhetbijdesecretarisvanhetPlatform

(vanzaterdag16februarit/mzondag24februari)

KunstenCultuur:MargaFranken,e-mail:margafranken@planet.nl, telefoon(0578)694454.

8februari TheBestoftheBigbands.OptredenvanvierregionalebigbandsinhetDorpshuisHeerde. Aanvang20.00uurentoegangsprijs€3,-.

9februari VoorstellingOudeMeestersmetJoostPrinsenenBramvanderVlugt.Aanvang20.00uur,Dorpshuisvan Heerde.Kaartendaarverkrijgbaar.

10februari Koffieconcert bijexpositieVejdiRashidov,indegalerieenbeeldentuin.Voorinformatieenreserveren: www.galeriedequeeste.nl

14februari LezingvanCultuurpleinNoord-VeluweoverkunstenaarWillemdeKooning(1904-1997).Aanvang20.00

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

16 februari 17 februari 18 februari 19 februari 20 februari 21 februari 22 februari 23 februari 24 februari

10.00-13.30 09.00-13.30 10.00-13.30 10.00-13.30 09.00-13.30* 10.00-13.30 10.00-13.30 10.00-13.30 09.00-13.30

18.30-20.00 18.30-20.00

uur,Elburgerweg3inHeerde.Informatie:www.cultuurpleinnoordveluwe.nlof info@cultuurpleinnoordveluwe.nl.Telefoon:(0578)760100.

15februari VerhalenenmuziekvanDaniëlLohues.Aanvang20.00uur,DorpshuisvanHeerde. Kaartendaarverkrijgbaar.

26februari Workshoptuin-enerfontwerp.Startvanafdinsdag26februari,van19.30tot22.00uur,Elburgerweg3in

*Het1euur(van09.00-10.00)

Heerde.Informatie:www.cultuurpleinnoordveluwe.nlofinfo@cultuurpleinnoordveluwe.nl.

alleenvoorouderen

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦Tegendezebesluitenkuntueenbezwaaraantekenen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen.

locaties).Deagendabijlagenligtvanafdinsdag5februari2013terinzage,op



werkdagentussen08.30en12.30uur.Deagendawordtookopwww.heerde.nl gepubliceerd.



DebetreffendestukkenkunnenwordeningezienbijhetPubliekscentrum,op

Dewelstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudittelefonisch

werkdagentussen08.30uuren12.30uur(behalvewanneerandersvermeld).

doorgevenviatelefoonnummer0578-699494.Ookvoorvragenkuntuhierterecht.

Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning

Zienswijze

Indeperiodevan21januari2013tot29januari2013:

Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreenieder

•

Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhetbouwenvan

terinzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijkeen

eengarage/bergingophetperceelStationsstraat13teHeerde.

zienswijzeoverhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus175,8180

HetplaatsenvaneenterrasoverkappingophetperceeldeRolders8ate

ADHeerde,telefoonnummer:0578-699494.

•

Wapenveld. •

Hetkappenvaneenmoeraseik,tweeberken,zevenplatanenennegen

Bezwaar

zomereikenophetperceelPostweg37ateHeerde.

Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuw

enberoep

belangtreft,kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneenbe-

Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure)

zwaar-ofberoepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit.Wanneerubezwaar

•

Hetkappenvaneenbeuk,vierdouglasenvijfeikenophetperceelKooiweg

wiltmakentegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevanHeerde,

6/1teHeerde.

Postbus175,8180ADHeerde.EenberoepmoetusturennaardeSector

HetkappenvaneenAmerikaanseeik,eenconifeerendrieeikenophetperceel

BestuursrechtvandeRechtbankZutphen,Postbus205,7200AEZutphen.Een

Noorderkampweg2teWapenveld.

bezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresendatumvermelden.Daar-

•

Verzonden:21januari2013.

naastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageertenwaaromu

•

HetplaatsenvaneenerkerophetperceelKastanjelaan5teHeerde.

daartegenbezwaarofberoepaantekent.Bijhetindienenvaneenberoepschriftmoetu

Hetplaatsenvaneensemi-ondergrondseafvalcontainernabijhetperceel

griffierechtbetalen.

•

Rhijnsburglaan7AteHeerde. Verzonden:23januari2013

VoorlopigeVoorziening

•

HetkappenvantweeberkenophetperceelEperwegongenummerd

Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.In

(nabijnummer31)teHeerde.

spoedgevallenkaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.Ditdoetubijde

•

Hetkappenvan40coniferenophetperceelOenerweg2AteHeerde.

VoorzieningenrechtvandeRechtbankZutphen,SectorBestuursrecht,Postbus205,

•

Hetkappenvan49eikenbomenophetperceelHondenbergseweg14te

7200AEZutphen.Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen.

Wapenveld. Verzonden:29januari2013

Inzage

Devergunningaanvragenenontwerpbesluitenliggenvooreeniederterinzagebijhet CommissieRuimtelijkeKwaliteit(Welstandsvergadering)

Publiekscentruminhetgemeentekantooropwerkdagentussen8.30en

Opdonderdag7februari2013vergadertdevoltalligecommissie(wisselende

12.30uur.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI N I NAA24

Van de gemeenteraad Informatie van de gemeenteraad Heerde Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Demo dag vvooetbalmuur ‘Sutu Demodag Sutu’’

Opdonderdag14februariisereendemonstratievan deinteractievevoetbalmuur‘Sutu’inhetVan MeursparkinHeerde.Dezedemodagiseeninitiatief vaneenwerkgroepvandegemeenteraad.Doemee engeefaanwatje/uvandevoetbalmuurvindt! DezewerkgroepwilgraageenuitnodigendVan Meurspark,waarietstedoenisvooralleleeftijden. Hierbijwordtvooralgerichtopjongeren.Eénvandeideeëniseeninteractievevoetbalmuur,deSutu.Omteontdekkenofdaarbehoefteaanisenofditgeenoverlastoplevert voordeomgeving,wordtop14februaridedemodaggeorganiseerd(alsde weersomstandighedenhetmogelijkmaken)

Programma

Tussen13.00en18.00uurishetdebeurtaanscholeneneenvoetbalbalteam,diezijn gevraagdomteervarenwatjemeteenSutukunt.Tussen18.00en20.30uurkaniedereen eenballetjekomentrappenomteervarenhoehetis.Meteenkleineenquêtehorenwe graagwatiedereenvandeSutuvindt. Vragen?

VoorvragenkunjecontactopnemenmetraadslidHarroVisservisservaneijk@planet.nl. Voordemeestrecenteinformatieofdedemodagdoorgaat,kunjevanaf12februaride websitewww.heerde.nlraadplegen.

Themabijeenkomstgemeenteraad28januari2013

DegemeenteraadheeftineenspecialethemabijeenkomsthetonderwerpBeeldvorming SamenwerkingH2Obehandeld.Innovember2012heefthetonderzoeksbureauWagenaar Hoeseenonderzoekuitgebrachtnaarmogelijkesamenwerkingvormentussende gemeentenHattem,HeerdeenOldebroek.Tijdenseenbeslotenbijeenkomstindecember heeftderaadverdiependevragengesteldnaaraanleidingvanhetonderzoek.Opverzoek vanderaadisalsvervolgstapdethemabijeenkomstgeorganiseerd.Aandehandvande vraagstukkenProbleembesefmetdeoriëntatieopoplossingen,BeeldvormingenVervolg hebbenderaadsfractieseenbetooggehoudenenzijndezeonderwerpenbehandeld. Defractieshebbenbesloteningesprektegaanmethun“zusterfracties”indegemeenten Hattem,Oldebroek,Elburg,NunspeetenEpe.DeraadsfractiesvanHeerdewillengraag wetenwelkeproblemendebuurgemeentenverwachtenalshetgaatombeleiden uitvoeringvangemeentelijketakenenhoezijtegensamenwerkingaankijken. Daarnaastishetcollegegevraagddeprobleemstellingnaderuittewerken.Hiermeewilde raadeenbeterbeeldkrijgenwaaromersamengewerktmoetwordenenwelke schaalgroottevoorwelkprobleemdanhetbesteeenoplossingzoukunnenzijn.Iseen regiegemeentemogelijk?Ofkaneenuitvoeringsdiensteenoplossingzijnvoordedrie decentralisatietakenParticipatiewet,BegeleidingindeWMOenJeugdzorg?Deraadheeft danookhetcollegegevraagdomnaastdeprobleemstellingdezevormennaderuitte werkenentebeschrijvenwatdaardevoor-ennadelenvanzijn. Voordezeafsprakeniseentijdpadvanongeveerdriemaandenafgesproken.Daarnazalde raadzichopnieuwoverhetonderwerpsamenwerkingbuigen. Debetogenkuntuvindenviawww.heerde.nl.Navaststellingvanhetverslaginderaad van4maartzaldezeookopdewebsitewordenopgenomen. \

Besluitenraadsvergadering28januari2013

Indezevergaderingheeftbesluitvormingplaatsgevondenovertweeraadsvoorstellenen eenmotie. Devolgendevoorstellenzijnbijhamerslagaangenomen: • BestemmingsplanVeesserEnkweg1 • Fraudesocialewetgeving Motievreemdaandeagenda,2013-01,PvdA,CU-SGP,GL,CDA,topinkomens

Deindienersvandemotiezijnvanmeningdatdesituatierondombovenmatige topinkomensvanbestuurdersindepubliekeensemipubliekesectormeerenmeer weerstandoproeptbijhetpubliek.DeWetNormeringTopinkomensbiedtvolgensheneen bredereendeelswettelijkebasisaandatgevoel.Hetcollegewerddaaromverzochtom diversemaatregelentetreffentegenbedrijveneninstellingenindepubliekeof semipubliekesectorwaarbestuurdersvergoedingenbovendemaatschappelijk aanvaardbarehoogtebestaan.Demotiekonrekenenopdesteunvanallefracties,behalve deVVD.Demotieismet15stemmenvooren2tegenaangenomen. Debeslissingenlijstvandezeraadsvergaderingvindtuopwww.heerde.nlonderdeknop vergaderstukken.Hetvolledigeverslagvandezeraadsvergaderingleestuopdewebsite nadatdezeineenvolgenderaadsvergaderingisvastgesteld.

Vergaderingenraadscommissies11en12februari Aanvang19.30uur,raadzaalgemeentehuis(ingangDorpsstraat) AgendacommissieRuimte11februari2013

Naastdevasteagendapuntenzijndevolgendeonderwerpen geagendeerd:Raadsvoorstellen

6. VerordeningVROMStartersleningHeerde

Destartersleningkanstartershelpenbijdeaankoopvanhuneerstewoningende doorstromingopdewoningmarktbevorderen.

7. Bouwverordening2013,inclusiefreglementcommissieRuimtelijkeKwaliteit

Debouwverordeningisaangepastopdeactuelewetgeving.Tegelijkhiermeeisookhet reglementaangepast.Deverordeningenhetreglementmoetendoordegemeenteraad wordenvastgesteld.

Adviezen/bespreken 8. ProjectVeluwetransferium

Decommissiewordtomadviesgevraagdoverhetaldannietverderontwikkelenvanhet planalternatiefvoordelocatieKiosk/ElburgerwegomeenVeluwetransferiumterealiseren. OokwordtadviesgevraagdovertenemenmaatregelenomeendeelvandeNieuwe Zuidwegeentoeristischebestemmingtegeven.

Terkennisnameinformatienota’s 9. UitvoeringmotieKlimaatmonitor

DegemeenteHeerdemaaktbijdeverdereontwikkelingenmonitoringvanzijnlokaal klimaat-enduurzaamheidbeleidgebruikvandegegevensuitdeklimaatmonitor Agentschap.nl,bereikbaarviahttp://klimaatmonitor.databank.nl/.

10. EvaluatieWildbeheer2012

Hetwildbeheerin2012isgeëvalueerd.Deuitkomstenhiervanwordenaandecommissie voorgelegd.

11. NationaalDeltaprogramma.

HetprogrammaisgerichtopdebeschermingvanNederlandtegenoverstromingenenopde zoetwatervoorziening.Decommissiewordtgeïnformeerdoverdestandvanzakenenhet regioproces.

12. Standvanzakenrecreatieentoerisme

Decommissiewordtmeegedeeldwelkezakenrondomrecreatieentoerismein2012ingang zijngezetofgerealiseerd.

13. KlanteisenMaatregelHoogwatergeulVeessen-Wapenveld

Indeklanteisentabelzijnwenseneneisenvandegemeenteraadmetbetrekkingtotde MaatregelHoogwatergeulverwoord.Debesluitendiehieroverzijngenomenwordenaande commissiebekendgemaakt.

14. VerkeerssituatieKerkstraat/Lagestraat/Kanaaldijk

Deverkeerssituatieterplekkezalwordenverbeterddoorhetopkortetermijnaanbrengen vanwegmarkering.Opdemiddellangetermijnwordenaanvullendemaatregelengenomen.

AgendacommissieSamenleving12februari2013 Naastdevasteagendapuntenzijndevolgendeonderwerpengeagendeerd: Raadsvoorstellen 6. RealisatieMFAHeerdeOost

HethaalbaarheidsonderzoeknaarderealiseringvandeMFAHeerde-Oostisafgerond.De raadwordtdiversevoorstellenvoorgelegdomtotderealisatieervanovertegaan.

7. Beleidsregelsbijzonderebegraafplaats

Aanvragenvoorbegravenopeigengrondkunnenaanditbeleidwordengetoetsten afgehandeld.

Adviezen/bespreken 8. Muziekkoepel

Decommissiewordtadviesgevraagdovervolledigherstelofsloopvandemuziekkoepelin hetVanMeurspark.

Terkennisnameinformatienota’s 9. ProcesgemeenschapsvoorzieningWapenveld

Eriseenprojectopdrachtopgesteldomteverkennenofhetkansrijkiseen gemeenschapsvoorzieninginWapenveldterealiseren.

10.StandvanzakenCittaslow

DeverschillendeontwikkelingendiehebbenplaatsgevondenophetgebiedvanCittaslow wordendecommissiebekendgemaakt.

11.Prestatie-indicatorenschulddienstverlening

SchulddienstverleningisuitbesteedaandegemeenteZwolle.Decommissiewordt geïnformeerdoverdeuniformeprestatieindicatorendieonderdeeluitmakenvande gemaaktewerkafspraken.

12.RegionalevisieNoordVeluweSport

DeachtgemeentenopdeNoordVeluwehebbenhunambitieuzevisieophetgebiedvan gezondheidvoordeinwonersinhetalgemeenenkansenvoordesportinhetbijzonder uitgewerktindezevisie.Dezevisieisuitgangspuntvooreenprogrammaopbasiswaarvan aanspraakkanwordengemaaktopeenprovincialesubsidie.

Decommissieagenda’smetbijlagenkuntuopwww.heerde.nlvindenonderdebutton vergaderstukken. Inspreken

Insprekenkanoveronderwerpendieineenvandezecommissiesthuishoren.Hetkanook gaanovereenonderwerpdatnietopdeagendastaat.Ukuntzichdaarvooraanmeldentot uiterlijk15minutenvoorhetbegingvaniederevergaderingbijdecommissiegriffier.Uw bijdragekuntuschriftelijkbijdegriffierBiancaEspeldoorninleverenofnaarhaarmailen (b.espeldoorn@heerde.nl).


SCHAAPSKOOI

SA LE

SA LE

SA LE

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 25

SALE SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

70%

SALE SALE E L A S

E SALE SALE

SALE

SALE

LE E SA L A S SALE SALE

SALE SALE SALE SALE

SA LE

SA LE

SALE

SALE

SALE ALE S E L SAE SA SAL LE SA LE SA LE SA LE

SALE SALE SALE SALE

korting wintercollectie

SALE

SALE ALE S E SAL SALE SALE

SA L SALEE SSALE SALE SALE SALE SALE AL E SA LE SA LE SA LE SA LE SA LE

SA SALE SALE

SALE SALE SALE

SA LE

SA LE

SA LE

SA


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 6

Verhuizing Nieuwsblad Schaapskooi HEERDE- Per 1 maart gaan wij, Nieuwsblad Schaapskooi, verhuizen naar een gloednieuw pand aan de Molenweg 24 A in Heerde. Op die datum hebben we precies twintig jaar in de Villa Jacoba aan de Dorpsstraat 55 gezeten. De plaats waar Ronald Kloekke en zijn vader Frits naartoe zijn verhuisd toen het bedrijf groter en groter werd en niet meer op de slaapkamer kon worden gemaakt. Nu is het tijd voor een volgende stap, ‘t Bedrijvencentrum van de gebroeders Berghorst. De verhuisdozen zijn veelal ingepakt en het tapijt is gelegd. Eind februari gaan de laatste spullen over en zal zowel de redactie als de advertentieafdeling aan de Molenweg te vinden zijn. “We hebben een kantoor aan de rechterkant van het pand. Een plek met voldoende parkeergelegenheid en een goede klimaatbeheersing”, legt Ronald uit. Vanaf 1 maart is iedereen van harte welkom aan de Molenweg in Heerde. U kunt bij ons terecht met redactionele stukken, advertenties of om gewoon een krant op te halen. Onze gegevens zijn: Nieuwsblad Schaapskooi, Molenweg 24a, 8181 BJ Heerde, tel. 0578-691911, e-mail villamedia@online.nl.

Want geloven doe je niet alleen, maar ook samen! Om half tien met ds. H. Veldhuizen, Wapenveld en om 7 uur ‘s avonds in een sprankelende jeugddienst met ds. G.J. Röben, Hervormd predikant van Heerde.

Battumse Revue met Frisse Fratsen

Rossumdaerpers organiseren Hollandse middag VAASSEN- Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers uit Vaassen heeft de opzet voor de dinsdagmiddag van het vierdaagse feest aangepast. De club heeft de leeftijdsgrenzen laten vervallen om de sfeer van de bekende Oostenrijkse avonden van de oktoberfeesten te verplaatsen naar carnaval. Het betekent dat de bezoekers kunnen genieten van een Nederlandstalig superfeest, maar wel aan de lange tafels. Het is de club duidelijk geworden dat er mensen zijn die zich minder thuis voelen bij de avondfeesten, maar nog te jong zijn voor de tradi-

Wees zondag welkom in de Johanneskerk Heerde

tionele opzet van de dinsdagmiddag. Het is de eer van de Rossumdaerpers te na dat er een groep buiten het feest van het dorp zou vallen, waardoor het programma werd aangepast. Er is bewust gekozen voor een opzet die lijkt op de Oostenrijkse avonden, omdat die feesten aanspraken bij bezoekers van alle leeftijden. Maar het is wel carnaval, waardoor de opzet doet denken aan dat evenement, maar de inkleuring helemaal op Nederlandstalige feestmuziek wordt gericht. Om dit te onderstrepen zijn er regionale artiesten gevraagd die weten wat

Luisteren is een Kunst

mensen op de Veluwe aanspreekt. Vandaar dat niet alleen de Epenaren Jolanda ten Hoven en Dennis Wiltink op de bühne te bewonderen zijn, maar ook Richard Hekkert.

Feestavond PV Juliana HEERDE- Onlangs werd er door de feestcommissie van PV Juliana een feestavond georganiseerd. Allereerst werden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten door de voorzitter Dhr. K. v Petersen. Hierna werd er een bingo gehouden en was er een buffet. Na het buffet was het tijd om de teletekst-mensen en de Kampioenen te huldigen. Op 3 verschillende nationale teletekst vluchten werden door 3 leden van de vereniging een teletekstplaats behaald: Jan de Graag, Albertus Engelsman, Kees vd Beek. Zij werden door de voorzitter van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prestaties. 1e Generaal Kampioen: Jan de Graaf (4e keer op rij), 2e Generaal Kampioen: Kees vd Beek, 3e Generaal Kampioen: Herman vd Beek, 4e Generaal Kampioen: Arjan Spek, 5e Generaal Kampioen: Koen v Petersen. Misschien is de duivensport iets voor u? Kijk op www.npoveenendaal.nl.

WELSUM- Op vrijdagavond 22 februari komt de Battumse Revue weer in Welsum om haar befaamde revue ten tonele te brengen. De Battumse Revue presenteert de avondvullende voorstelling “Frisse Fratsen”. De revue is een programma vol humoristische sketches, vrolijke liedjes en mooie dansnummers. Het wordt dit keer een verfrissende en verjongde revue: jonge artiesten zijn toegetreden en de sketches zijn korter en pittiger gemaakt waardoor het geheel levendiger en eigentijdser geworden is. Er is een intensieve samenwerking tussen de verschillende groepen, waardoor sketch, zang en dans meer verweven zijn dan in voorgaande revues. De sketches vinden plaats

op erve “de Windbuul”, waar een nieuwe bewoner voor opwinding zorgt. Ook komt de rijdende rechter langs om een burengeschil op te lossen, althans dat is de intentie. Naast de zelfbedachte melodieën voor de zangnummers worden er ook bestaande muzieknummers gebruikt om de liedjes een meer herkenbaar karakter te geven. Dit alles natuurlijk begeleid door het eigen live orkest. Dit komt ook goed tot zijn recht bij de battle tussen de jeugd en de ouderen over wie het beste om kan gaan met smartphones. Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het Dorpshuis te Welsum. De toegangsprijs is 9 euro per persoon. Leden van de Agrarische Belangenclub Welsum hebben vrij entree.

BC ‘70 Veluwe 6 EPE- Het zesde team van badmintonvereniging BC ‘70 Veluwe is ternauwernood aan degradatie ontkomen. De badmintonners wisten in hun thuiswedstrijd in de PWA hal met 7-1 te winnen van tegenstander BC Barneveld. Het team uit Epe, dat dit seizoen voor het eerst 3e klasse speelde, stond een lastige klus te wachten. Om degradatie te voorkomen moest minimaal met 6-2 worden gewonnen, terwijl het team dit seizoen nog niet eerder verder was gekomen dan een 5-3 overwinning. De dubbelspelen werden relatief eenvoudig in twee sets gewonnen. Voor de enkelspelen moest flink

worden gevochten. Invaller Guus Breden had drie sets nodig om de winst te pakken. Freddy Smit moest de enige verliespartij van de dag incasseren, na drie sets met verlenging was zijn tegenstander net iets te sterk. Ook bij de gemengd dubbel moest alles worden gegeven en was een derde set nodig om de winst binnen te halen. BC’70 Veluwe stelt zich ten doel de badmintonsport mogelijk te maken in Epe en Vaassen. Het is een sportieve vereniging waar de sport op alle niveaus worden beoefend door leden tussen de 8 en 85 jaar. Voor meer informatie zie www. bc70veluwe.nl.

Nationale Gedichtendag

Jeugdconcert CMH

HATTEM- Esperienza Concert Management organiseert op zaterdag 9 februari om 20.00 uur een concert in de Gasthuiskerk in Hattem. Musicus Jaap Zwart gaat de uitdaging aan om zijn publiek te leren hoe ze (nog) intenser van muziek kunnen genieten. Jaap Zwart speelt muziek, spreekt van-

uit de muziek en laat het publiek actief ervaren hoe je met meer plezier en inzicht kan luisteren naar muziek. Het publiek is naast luisteraar dan ook een waardevol instrument voor een geslaagde muzikale avond. Zie voor meer informatie www.esperienzaconcerten.nl of bel met, tel. 06- 30784389.

HATTEM- Op zaterdag 9 februari kunnen familie, vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden komen luisteren naar wat de kinderen op De Zaaier die meededen met het scholenproject hebben geleerd. De jonge deelnemers kregen allemaal een bugel en hebben in een aantal weken diverse liedjes ingestudeerd. Ook de samenspelgroep, die net als het scholenproject onder leiding van Henrite Rusch staat, zal enkele nummers laten horen. Daarnaast speelt ook het jeugdorkest en het percussie-ensemble van de CMH, beiden onder leiding van Rob van Plateringen. Zo kunnen de jonge muzikanten horen wat je allemaal kunt doen als je les gaat nemen bij de Stichting Muziekschool CMH. Het concert is gratis, begint om 19.00 uur en is in de Notenhof (Sparrenlaan 3).

EPE- Donderdag was het nationale gedichtendag. Radio Gelderland toerde door Gelderland en maakte reportages op locatie. Journalist Laurens Tijink en Willem Gunneman, sneldichter van beroep, bezochten Jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe en luisterden naar gedichten die de kinderen zelf hadden gemaakt. Willem Gunneman had zelf ook een gedicht over ’t Hoge Land gemaakt en las dit al rappend

voor in de groep. In opvolging van de nationale voorleesdagen las Hannie Nagel, directeur van Jenaplanschool ’t Hoge Land, voor aan de peuters van Kiddo’s (buitenschoolse opvang), de kleuters en hun opa’s en oma’s. Interactief voorlezen, waarbij de kinderen veel inbreng hebben bij het vertellend voorlezen van het prentenboek van het jaar 2013: Nog 100 nachtjes slapen, van Milja Praagman.

Eurotoernooi EPE- Ondanks de sneeuw die was gevallen hebben achttien spelers van JBC Epétanque zaterdag het Eurotoernooi gespeeld dat elke laatste zaterdag van de maand georganiseerd wordt. Een gedeelte van het terrein was zo goed als mogelijk sneeuwvrij gemaakt, zodat de

winterharde spelers de 3 verplichte partijen konden afwerken. Op de 1e plaats is geëindigd Albert Bos met 3 gewonnen + 29 punten; 2e Gerard Dunnink met 3 + 25 punten; 3e Mattie Beers met 2+ 11 punten; Gedeelde 4e / 5e Wim Kanselaar en Jannie Wesselink met 2 + 6 punten.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 27

20 jaar Mystique daarom is het feest!

20% korting op alle behandelingen bij inlevering van deze advertentie

Wij ruimen onze magazijnen weer op!!

Geldig tot 1 mei 2013. Maximaal 1 bon per klant.

Profiteer nu van kortingen

tot wel 80%!

Gezellige man, 69 jaar, houdt van een praatje en leuke dingen doen. Zoekt lieve vrouw, 65 - 70 jaar om het samen gezellig te hebben. Liefst uit omgeving Epe/Heerde. Brief onder nummer: 1346

Vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur vrijdag koopavond van 19:00 tot 21:00 uur. Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur Houtweg 12, Oene (Oude pand van de Rabobank)

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE, SCHITTER E N D E Z I C H T L O C AT I E ± 143 m² + ± 71 m² KANTO O R R U I M T E IN EPE evt. afzonderlijk te huur. tel: 0629162359

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

Tuinderij Doorn

Ze zijn er weer ...

Kerkdijk 3 te Heerde

KOMKOMMERS

Vanaf 5 februari kunt u uw merkkinderkleding weer inbrengen bij Sam Sam Heerde.

uit eigen kas. Milieubewust geteeld

TE KOOP Kippenmestkorrels voor gazon, sier- en moestuin. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene. Tel: 0578-641603.

Verder ook nog volop wintergroenten Boerenkool, Spruiten aan de stam, Witlof, Prei, Uien, Winterpeen, Zuurkool uit 't vat

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

Marian Berghorst Meidoornlaan 14 8181 GW Heerde Tel. 0578-693554

Schoonheidssalon

SALE

Winkeltje open op: vrijdag

8.30 - 17.00

zaterdag

8.30 - 13.00

LAATSTE 2 W EKEN

tot

70%

KORTING

OP=OP

op onze wintercollectie wintercollectie..

Fixet Van Olst Dorpsstraat | www.modehuisdekker.nl p 39-41 | 8181 | HN Heerde | T 0578 | - 69 15 73 | E info@modehuisdekker.nl | | Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur | zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 - PAGINA 8

Gildeschool schoolschaakkampioen

OENE– Door in de finale alle wedstrijden te winnen is het team van de Gildeschool afgetekend en met overmacht schoolschaakkampioen 2013 geworden. Voor die prestatie zorgden Bram van de Mars, Cian Hoekjen, Maarten van Tongeren en Bryan Plesman. Een jaar lang mag de Gildeschool de wisselbeker in de prijzenkast houden. Tijdens de finale van het schoolschaken in het kulturhus in Oene, waar basisschool

De Bongerd gehuisvest is, was het alleen spannend in de strijd om de tweede en derde plaats. Een ronde voor het einde bleek de Gildeschool al niet meer in te halen. De Gildeschool is veelvuldig schaakkampioen geweest, maar de laatste jaren kon de school zich niet mengen in de strijd om de eerste plaatsen. Basisschool ’t Hoge Land eindigde als tweede, net voor De Bongerd en de K. Norelschool. De Bernardus-

school werd vijfde en de W.G. van der Hulstschool zesde. De beste individuele score leverde Maarten Huigens van de Bernardusschool. Hij won al zijn partijen in zowel de voorronde als de finale. Datzelfde kunstje leverde hij vorig jaar ook al. Wedstrijdleider Helmoig van der Vegt van schaakvereniging De Zeven Pionnen reikte na afloop de wisselbeker uit en had voor iedere deelnemer een aandenken.

Burgemeesters stellen mast Radio 794 in gebruik VAASSEN- De burgemeester van Heerde, mevr. Pijnenburg, en de burgemeester van Epe, dhr. Van der Hoeve, zullen op vrijdag 8 februari de nieuwe zendmast van Radio 794 in gebruik stellen. De mast staat op het gebouw van de Speulbrink in Vaassen en daar zal om 15.00 uur ´s middags de bijeenkomst worden gehouden. In het bijzijn van een aantal genodigden en vrijwilligers van Radio 794 zullen zij de ope-

ningshandeling verrichten. De regionale Radio 794 omvat het gebied van de gemeenten Heerde en Epe. Vandaar dat beide burgemeesters bereid zijn gevonden deze steunmast in gebruik te nemen. De ontvangst is hiermee in het hele werkgebied van beide gemeenten goed geregeld. In Heerde en omgeving is de ontvangst op FM 106.5 en in Epe en omgeving is de ontvangst op FM 107.8 Daarnaast kan Ra-

dio 794 beluisterd worden via de kabel (93.1 MHz) en via de website www.radio794.nl. Komende weken zullen bij diverse activiteiten flyers van Radio 794 worden uitgedeeld. Daarin staat het hele weekprogramma vermeld. Ook kunnen belangstellende zich aanmelden als donateur van de Stichting Radio 794 voor 1 euro per maand (12 euro per jaar). Meer informatie is te vinden op www.radio794.nl.

Burgemeester gaat kopje onder VAASSEN- Woensdagavond 6 februari is het eindelijk zover. De afsluiting van de 24-uurs duikmarathon van onderwatersportvereniging Apa Dukers uit Epe. Van het restant bedrag van de opbrengst zijn een rolstoel voor de zwembadlift en een luie trap aangeschaft voor Zwem- en sportcentrum De Koekoek in Vaassen. Inmiddels is het 3,5 jaar geleden dat Apa Dukers de 24-uurs duikmarathon heeft gehouden. Het doel van dit grootse evenement was geld inzamelen voor de gehandicapte duiksport. Zoals u misschien nog weet is er een bedrag ingezameld van 8550 euro. Samen met Fonds Gehandicaptensport is de PR-commissie van Apa Dukers op zoek gegaan naar een waardevolle besteding van dit sponsorbedrag. Voor een deel van het bedrag zijn in januari 2011 twee onderwaterscooters voor duikschool en –vereniging SeaSigns Divers uit Almere aangeschaft. Zij leiden mindervalide mensen op tot volwaardige duikers. Het heeft een tijd geduurd voordat Apa Dukers een goede bestemming voor het restantbedrag had gevonden. Tijdens de nieuwbouw van het zwembad van Zwemen sportcentrum De Koekoek bleek dat zij faciliteiten voor minder valide zwemmers hoog op haar verlanglijstje had staan. Omdat Apa Dukers het bedrag graag aan de (onder)watersport in de regio wilde besteden, hebben de leden unaniem besloten om De Koekoek financieel te steunen bij deze aankoop en het restantbedrag hier

dus aan te besteden. De Koekoek had zelf al een zwembadlift aangeschaft. Hierbij is, vanuit de opbrengst van de 24-uurs duikmarathon, een rolstoel gefinancierd. Deze rolstoel wordt onder andere gebruikt door Fysio Fit Veenstade om revalidanten te water te laten gaan, zodat in het warme water kan worden geoefend met lopen. Voor de minder mobiele zwemmers is de luie trap een ideaal hulpmiddel om te water te gaan. De standaard trap is in de wand van het zwembad gebouwd en daardoor erg stijl om te beklimmen. De luie trap loopt geleidelijk af en is voorzien trapleuningen beiderzijds. Op 6 februari vindt de officiële overhandiging van de beide hulpmiddelen plaats. Apa Dukers en Zwemen sportcentrum De Koekoek nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om 20.30 uur zullen de burgemeester van Epe, de heer Hans van der Hoeve, en de voorzitter van het bestuur van Zwem- en sportcentrum De Koekoek, de heer Jan Goudbeek, beiden een korte toespraak houden. Burgemeester Van der Hoeve zal aansluitend onder begeleiding van de duikers die ook tijdens de duikmarathon in het water gelegen hebben, zelf de duiksport gaan ontdekken middels een proefduik. Rond 21.30 uur zal hij, bij het te water gaan, de nieuwe hulpmiddelen in gebruik nemen. Bent u een duiker die op zoek is naar een gezellige betrokken vereniging? Kijk dan op www.apadukers.nl en neem contact op met het secretariaat.

Rorije kampioen van De Sportvisser

Workshops Linoleumsnijden voor artistieke kids

HATTEM- Het Anton Pieck Museum organiseert op woensdagmiddag 20 en 27 februari een workshop Linoleumsnijden voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Tussen 13.30 tot 16.30 uur leren zij alle aspecten van deze grafische techniek en gaan zij na afloop met een kleurendruk en een

oorkonde naar huis. De activiteit linoleumsnijden is erop gericht de jeugd zelf te laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een grafisch kunstwerk. Het kenmerkende van grafische technieken is dat de voorstelling in spiegelbeeld op de drukplaat aangebracht moet worden.

Bovendien kunnen van een voorstelling meerdere exemplaren gedrukt worden. De techniek van het linoleumsnijden zal gedemonstreerd worden en daarna krijgen de kinderen gelegenheid hun eigen ontwerpen uit te voeren in een kleuren - linosnede. De kinderen krijgen voorts een gekalligrafeerde oorkonde; hun werkstuk krijgen ze mee in een passe-partout. Wegens het beperkte aantal deelnemers dat per middag kan meedoen, is opgave vooraf noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief entree, materialen en een consumptie.(Museumkaart is op deze workshop niet van toepassing) Voor meer informatie of het opgeven van deelnemers kunt u contact opnemen met het Anton Pieck Museum, Achterstraat 46-48, 8051 GC te Hattem, tel. 038– 4442192, emailadres: info@antonpieckmuseum.nl.

Hulp voor senioren bij belastingaangifte HEERDE- Ook in 2013 staat het belastingserviceteam van welzijnsorganisatie Bintwerk klaar voor senioren uit de gemeente Heerde om tegen een geringe vergoeding te helpen bij het invullen van het belastingformulier. Er kan hulp geboden worden bij het aanvragen van huurtoeslag en/ of zorgtoeslag en de Voorlopige Teruggave. Het BIS-team is aanwezig in ’t Honk aan de Zwolseweg 29 te Heerde op woensdag 6 maart, 13

maart en 20 maart van 9.00 – 12.30 uur en in het Senioreninloopcentrum (Drieluik) aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld op donderdag 7 maart en 21 maart ook van 9.00 – 12.30 uur. Het is noodzakelijk dat u van te voren een afspraak maakt met de receptie van Bintwerk, telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag- woensdagen donderdagochtend via tel. 0578694626. Wat moet u meenemen? Een kopie van de Aangifte van 2011

met uw DIGID inlogcode. Verklaring huisarts / diëtist bij dieetaftrek, tandartskosten, zelf betaalde ziektekosten. Giften aan de hand van bankafschriften bijv. aan Kerk e.d. De WOZbeschikking 2012 van de Gemeentelijke Belastingen (waardepeildatum 01-01-2011). Eventueel betaalde Hypotheekrente. Bij Vermogen (hoger dan het Heffingsvrij vermogen): Overzicht van spaarrekeningen op 01-01-2012.

WAPENVELD- Onlangs hield HSV de Sportvisser uit Wapenveld haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werden de prijzen uitgereikt aan de eerste vijf visser van de competitie 2012. Nummer 1 was met grote overmacht Jan Rorije uit Wapenveld. Tweede werd A. Rozendal, gevolgd

door G. Kommer (3), M. Prijs (4) en J. v. Loo (5). De prijzen waren geen bekers maar tegoedbonnen van de Boernschuur uit Wapenveld. Tijdens de vergadering ontbrak de gratis verloting natuurlijk niet. Aan het eind van de vergadering werd een film getoond van de competitie van de jeugd en ouderen en visles op twee scholen.

Themadienst EPE- Op zondag 10 februari om 19.00 uur vindt er een themadienst plaats is de Goede Herderkerk te Epe. Het thema voor de dienst is: 'Toekomstdromen'. In deze dienst gaat voor ds. J. Swager uit Doorn-

spijk , de muzikale medewerking in deze dienst wordt verzorgd door het koor Arioso uit Heerde. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

TV-clown Noni bij de Kouwenaar VAASSEN- Op vrijdagmiddag 8 februari is er een gezellige carnavalsmiddag georganiseerd voor de jeugd bij Speeltuinvereniging de Kouwenaar, Woestijnweg 61 te Vaassen. Lekker verkleed een feestje bouwen op muziek verzorgd door de regionale bekende DJ “Skywalker”. De bekende televisieclown Noni komt de kinderen verassen met een spetterend optreden. Vervolgens komt het Jeugdtrio van de “ Rossumdaerpers” met de dansmariekes het feest compleet maken. Tevens jureert het prinselijke paar de kinderen. Wie het mooist verkleed

is, kan een leuke prijs in de wacht slepen. Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom om dit feestje mee te vieren. De zaal is open vanaf 13.00 uur en de entree is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

zeg het met bloemen

PA PAGGI INNAA 29

Dè aktieve makelaar biedt aan: el verhuurd ! e h e g l e w ij r V

op je taart Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

Aktief – Aktiever – MOZA ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

geldt t/m 14 februari 2013

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

www.banketbakkerijkamphorst.nl

www.moza.nl

8,95 Sfeervolle Gerberaboeket Voorjaarsboeket 9,95 cadeauZoek je een fotograaf ? Voorjaarsbolletjes artikelen 3 halen - 2 betalen www.fotovanderbeek.nl en unieke Groene planten elke 2e plant 50% korting creaties Iedere dag nieuwe foto’s div. kleuren

div. kleuren

div. soorten o.a. tulp, hyacint, narcis, blauwe druif

Diverse soorten vogelhuisjes

25 % korting

Bonenburgerlaan 60, Heerde.

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Tel. 0578-692179.

www.bloemsierkunstdegroot.nl Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

KEURSLAGERTROTS

SPECIAL

Slavinken vers uit eigen

keuken KEURSLAGERTROTS

Slavinken vers uit eigen 4de gratis keuken TIP VAN MARINUS

RUNDER TIP VAN MARINUS STEAKLAPJES

Peanut pie SPECIAL

Peanut pie

per stuk

MAALTIJDIDEE 4de gratis

TIP per VAN stuk TRIJN

LASAGNE

75 175

1

KIPFILET HAASJES

MAALTIJDIDEE

TIP VAN TRIJN

RUNDER STEAKLAPJES 100 GRAM

LASAGNE

KIPFILET HAASJES

500 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

500 GRAM

90 1 90 1

50 4 50 4

100 GRAM

20 1 20 1

TIP VAN ANNEKE

IEDERE WOENSDAG

VERJAARDAG TIP

BOOMSTAMMEN TIP VAN ANNEKE

RUNDER OF H.O.H. IEDERE WOENSDAG GEHAKT OF H.O.H. RUNDER

CADEAUBONNEN, VERJAARDAG TIP

BOOMSTAMMEN 5 STUKS 5 STUKS

5 5

50 50

GEHAKT 1 KG. 1 KG.

6 6

75 75

VLEESSCHOTELS, CADEAUBONNEN, VLEESSCHOTELS, HAPJES SCHALEN HAPJES SCHALEN

Uit de de Bosch, Bosch, keurslager keurslager Uit Dorpsstraat 20, 20, 8181 8181 HR HR HEERDE HEERDE Dorpsstraat Tel. 0578-691872, 0578-691872, Fax Fax 0578-697777 0578-697777 Tel. uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

EEN FEEST OM TE

EEN FEESTKRIJGEN OM TE KRIJGEN

Aanbiedingen zijn zijn geldig van 04-02-2013 t/m 09-02-2013. Aanbiedingen geldig van 04-02-2013 t/m 09-02-2013.

12,95

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

Valentijntaart

&


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 10

Succesvolle handtekeningenactie

Crosshappening bij Cialfo EPE- Voor de deelnemers en het publiek was het op 2 februari ronduit genieten op de 4e crosscompetitie van het IJsselDeltacircuit. In alle categorieën, van C-pupil tot Master, werd gestreden voor een goede prestatie. De strijd had een extra dimensie omdat de uitslagen in Epe bepalend waren voor de eindstand in de competitie van 4 wedstrijden in totaal. In de Cialfo atletenploeg kwamen ook enkele titels en prijzen terecht. In de categorie Meisjes A pupillen werd Desi van Emmerik crosskampioen. Ook Gerard Kroes haalde de titel binnen in zijn mastersklasse (35+). Bij de Jongens B pupillen werd er een zilveren én bronzen plak behaald door resp. Jim van Emmerik en zijn broer Sam. Rond 3 uur in de middag werden de laatste bekers uitgereikt en kon Cialfo terugzien op een geslaagde

crosshappening. Op de foto: Cialfo atleetjes Jim (rechts) en Sam (links) van Emmerik zwaaien trots met hun zojuist gewonnen beker.

Alzheimer Café

HEERDE- Afgelopen vrijdag is een start gemaakt met de handtekeningenactie voor het behoud van zwemwater in de Gemeente Heerde. In het centrum van Heerde had Zwemclub Octopus een tent neer gezet en een opblaasbaar zwembad als symbool voor de dreigende sluiting van het Berghuizer Bad! Ondanks het slechte weer kwamen veel mensen bij de mensen van Octopus langs om een handtekening te zetten. Het was een leuke en gezellige dag in het centrum van Heerde. Ondanks de koude hebben Bas Jan

en Daan Dijkink de zwembroek en polo cap aangetrokken om nog in het koude water hun kunsten te laten zien. Aan media aandacht had het actiecomité niet te klagen, er was o.a. een cameraploeg van TV Gelderland aanwezig om opnames te maken. Tijdens de kickoff dag van de handtekeningenactie zijn er bijna 1000 handtekeningen gezet in het centrum van Heerde. De actie loopt nog tot 22 februari, u kunt op diverse manieren uw handtekening plaatsen: via de leden van Octopus die de komende weken op pad gaan

Cambium Schoolconcerten

HEERDE- De komende week worden op de Heerder scholen van Stichting Cambium (Het Talent, Emmaschool en WillemAlexanderschool) weer de jaarlijkse de Cambium Schoolconcerten gehouden. Ook dit jaar

hebben zich tientallen enthousiaste kinderen opgegeven die muziekles volgen of musiceren bij een muziekvereniging of kinderkoor. De kinderen treden op voor kinderen en leerkrachten van hun eigen school. In een vertrouwde

Radio794 volgt start Carnaval EPE/HEERDE- De 9e februari begint in Vaassen het carnavalsweekend. Dit wordt door Radio794 gevolgd tot ongeveer 14.15 uur. In de Praotstoel kijkt Linda Seinstra naar de laatste voorbereidingen aan de wagens die meedoen aan de jaarlijkse optocht. Ondertussen is Cor Rorije in de Wieken om te praten met de mensen die de ombouw hebben gedaan naar Rossumburcht. Ook hopen zij te praten met René van Berkel over de Stichting “Beter wonen op Sri Lanka”. Daarnaast zijn er opnamen van het GehandicaptenCarnaval van de Darpspompers uit Epe dat vrijdag de 8e februari gehouden wordt. De EvenementenKalender van Hetty Kolkman komt rond 11.40 uur aan de orde. Na twaalf uur gaan ze verder met het volgen van de

Narren en Narrinnen in Rossumdaerp. Live hoort u de overhandiging van de gemeentesleutel aan Prins Carnaval en we volgen het vertrek van de optocht. Ondertussen worden er ook flyers uitgedeelt door de medewerkers van de Praotstoel en een paar collega’s in verband met het ingebruiknemen van de steunzender in Vaassen. De Locatiepresentatie is van Linda Seinstra en Cor Rorije en de techniek en presentatie in de studio wordt gedaan door Gert Roelofs. Als ondersteuner is Jordy Liefers ook in Vaassen. Tussn 9e en 10e dreijt Gert Roelofs de streektaalplaeties aover Carnaval. Zie verder www.radio794.nl. Als ze even tijd hebben houdt Radio 794 u voor en tijdens de uitzending op de hoogte via Twitter: @ PraotstoelR794.

met lijsten, maar ook bv in de winkel van de Rode Beer in Heerde, het Berghuizer Bad in Wapenveld, diverse scholen in de regio ontbreken ook niet, en natuurlijk op internet. U kunt de handtekening plaatsen op www.zwemwaterheerde.nl. Vanwege het succes van de actie in Heerde overweegt de commissie om vrijdag 22 februari, de laatste dag van de actie, een afsluiting te organiseren in Wapenveld. Begin maart wil het actiecomité de handtekeningen aanbieden aan het gemeentebestuur van Heerde.

omgeving doen ze zo spelenderwijs podiumervaring op. Tegelijkertijd maken de leerlingen die het publiek vormen kennis met een groot aantal muziekinstrumenten, bespeeld door hun eigen klas- en schoolgenoten. Hoewel er ook gezongen en gedanst wordt, ligt het accent bij het Schoolconcert op het instrumentaal musiceren. Zingen komt ook weer aan de beurt: in april starten de audities voor het tiende Cambium Songfestival voor de hoogste groepen van de basisscholen. De finale daarvan is op 21 juni in de Grote Zaal van jeugdcentrum Welgelegen.

HEERDE– In de Spikke wordt op maandag 11 februari een Alzheimer Café gehouden over het onderwerp: “Wat betekent dementie voor de omgeving”. Hoe ga je om met verandering in de relatie? Hoe ga je om met de toenemende Zorg? Hoe hou je het vol? Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kunnen zij hier iedere maand terecht met hun vragen, maar ook voor ontmoetingen met lotgenoten en voor de nodige gezelligheid

en warmte. Het is belangrijk dat er plaatsen zijn waar mensen met een vorm van dementie, partners, kinderen etc. over allerlei zaken met elkaar en/of met deskundigen in gesprek kunnen komen, bovendien kan er veel informatie gehaald worden. U bent van harte welkom op onze informatieavond op maandag 11 februari. Het programma begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur, toegang gratis. Plaats: de Spikke, Heerde, zijingang. Voor meer informatie: Gerrie Montfrooij, tel. 06-50809330 of Jan Heining, tel. 0578-668300.

Natte neuzen 2013 HATTEM- Op 2 februari trad een flink aantal spelers van Hattem Pétanque aan om al of niet met natte neus een aantal wedstrijden te spelen. Bij de prijsuitreiking werden dankzij diverse sponsors fraaie prijzen uitgereikt. De winnaars van 2013 werden Lydia Potkamp en Elly Stöver die als enige team alle partijen ongeslagen wisten te blijven. S-poule: 1 Elly Stöver/Lydia Potkamp; 2

Ad Visser/Jeroen Bakker; 3 Coby Zijlstra/Jan Bossink; 4 Louis Steringa/John Lemstra; 5 Ben Kort/ Dolf van der Veen. W-poule: 1 Jeffrey Durberg/Gerard Zijlstra; 2 Dini Boomstra/Martin Willemsen; 3 Maaike Septer/Bennie Wassink; 4 DirkJan Septer/Pier Boomstra; 5 Sietske Karsing/ Wim Kinket. Alle uitslagen en foto’s op www.hattempetanque. nl.

Allio Kinderopvang en P.R.O. samen sportief

Darten in de Triangel HATTEM- Op zaterdag 9 februari zal het 4e Hattems Open Darttoernooi plaats vinden in de Triangel aan de Veenburgerweg 13. Ook dit jaar gaat het om een darttoernooi in het enkelspel en iedereen kan deelnemen, met dien verstande dat het veld uit maximaal 64 deelnemers kan bestaan, dus wees er op tijd bij als je mee wilt spelen. Het toernooi zal worden ingedeeld met een winnaars- en verliezerronde en het inschrijfgeld bedraagt 10 euro p.p. Inschrijven is mogelijk via email: og_darts@hotmail.com. Wilt u meer informatie over dit gebeuren dan kunt u zich melden bij Gerrit Balster, tel. 06-55571672. De finalewedstrijden worden gespeeld op een groot podium, bekend van tv. Ook dit jaar verzorgt Mulders Music & Light wederom het licht en de muziek. Ook als toeschouwer bent u van harte welkom en is de toegang gratis. De ‘Triangel’ heeft een ruime parkeergelegenheid en de catering is in handen van de leden van het Fanfarekorps Ons Genoegen. De aanvang van de wedstrijden is om 12.00 uur en de deelnemers dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn.

HATTEM- Allio kinderopvang en sportvereniging P.R.O. Hattem zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De kinderen die de Buitenschoolse opvang van Allio bezoeken gaan gedurende een aantal maanden kennis maken met verschillende sporten zoals; jazz, gym en springen. P.R.O. verzorgt deze clinics. In de kerstvakantie heeft er al een clinic plaatsgevonden. Deze was zo succesvol, dat er nu een vervolg aan wordt gegeven. Vanaf komende

maandag zullen alle BSO groepen de clinics gaan volgen. Om de beurt gaan de groepen van Allio naar de gymzaal aan de Spoorstraat om daar een uur lekker te sporten en in beweging te zijn. Het sportprogramma wordt speciaal aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Allio en sportvereniging P.R.O. zijn heel blij met deze samenwerking. Veel kinderen krijgen zo de kans om van een nieuwe sport te proeven en te ervaren hoe leuk bewegen is.

HVV dames HATTEM- Zaterdag 2 februari speelde B&S HVV D1 een uitwedstrijd in Voorthuizen. Daar speelden ze tegen het eerste damesteam van de plaatselijke volleybalvereniging SDS. Met de setstanden 22-25, 25-17, 25-17, 15-25 en 1513 eindigde de wedstrijd in 3-2. Met de hakken over de sloot mag SDS zich de winnaar noemen. Toch

heeft B&S HVV D1 mooi en goed spel laten zien. In de maand februari heeft het team de tijd om de eigen kracht tijdens de trainingen verder uit te bouwen. Er wordt pas op 23 februari weer een wedstrijd gespeeld. Dan speelt B&S HVV om 14.00 uur in een thuiswedstrijd tegen de als vierde geplaatste EVV uit Elburg.


? SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 21 1

Vraagtekens bij uw WOZ-waarde ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Aarzel dan niet en schakel één van de makelaars van MOZA in ! Wij zijn deskundig en stellen voor u de werkelijke waarde van uw woning vast én maken voor u bezwaar bij de gemeente. U bespaart niet alleen onroerendezaakbelasting, maar ook waterschaps-, inkomsten-, eventuele erfbelasting én vermogensrendementsheffing. En voor de kosten hoeft u het niet te laten… MOZA helpt u graag !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

De goudprijs staat op het hoogste punt sinds jaren. Mis het niet! Wij betalen u gegarandeerd de hoogste prijs. Wij zijn een gerenommeerd Nederlands bedrijf die uw goud en zilver opkoopt ongeacht de conditie. Geen artikel is ons te klein. En er is geen afspraak nodig, wij komen bij u in de buurt.

Kom langs voor een gratis taxatie: Woensdag 6 februari 2013 van 11.00 tot 17.00 Kulturhuus Epe Stationstraat 25 8161 CP Epe Donderdag 7 februari 2013 van 11.00 tot 17.00 Stichting Dorpshuis De Wieken Molenstraat 15 8171 CE Vaassen Vrijdag 8 februari 2013 van 11.00 tot 17.00 M.F.C De Marke Daendelsweg 2 8051 BX Hattem

Uw persoonlijke, vakkundige en betrouwbare adres voor alles rondom laptops, computers en ICT voor particulieren en bedrijven: • Aankoop-advies • Opschonen & herinstallatie • Systeem- & netwerkbeheer

• Reparatie ICT produkten • Web-design & -hosting • Datarecovery

10% kor ting 7% kor ting

op Opschonen e

op Herinstallati

Is uw laptop of computer traag? Wilt u langere levensduur voor uw laptop of computer? Geeft uw laptop of computer vreemde meldingen? Laat hem dan vakkundig Opschonen of Herinstalleren. Van 1 februari 2013 t/m 31 mei 2013 krijgt u bij Laptop Plus Heerde 10% korting (€40,- ipv. €45,-) op Opschonen en 7% korting (€70,- ipv. €75,-) op Herinstalleren. Bij Opschonen wordt de laptop of PC volledig geoptimaliseerd,virusvrij gemaakt, voorzien van nieuwe drivers en wordt de harde schijf gecontroleerd en verbeterd. Bij Herinstalleren wordt Windows opnieuw geïnstalleerd (incl. backup van bestanden), voorzien van nieuwste drivers en wordt de harde schijf gecontroleerd en verbeterd.

WWW.LAPTOPPLUSHEERDE.NL

EMAIL: LAPTOPPLUSHEERDE@ONLINE.NL

Goud & Zilver voor contact geld

MOBIEL: 06 - 24 27 53 85 (spreek a.u.b. voicemail in)

(038) 447 99 55 - info@moza.nl www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 12

Opening Agios hal in Vaassen

VAASSEN- Zaterdag vond de opening plaats van de nieuwe AGIOS hal in Vaassen. Van 12.00 – 16.00 uur was er een open dag voor alle belangstellenden. Uiteraard kwamen er veel sporters in actie en ook Femmefit en Schoonheidsalon Annet openden de deuren. Zij bevinden zich namelijk in hetzelfde pand als Agios aan de Veenweg 19-19A. AGIOS had jaren lang een grote wens, een verende turn/acrovloer die ergens kon blijven liggen. Vele mogelijkheden werden bekeken, bedacht

en uitgewerkt, maar steeds leek het plan niet realiseerbaar. Maar het doorzettingsvermogen en het nastreven van doelen bleek AGIOS op het lijf geschreven: in 2011 lag er een gedegen plan, een eigen trainingsaccommodatie waar zowel dans, turnen als de acro onderdak zou krijgen. De leden van AGIOS stemden in met dit plan. In oktober van datzelfde jaar werd er begonnen met de verbouw van een bedrijfspand van Dhr. G. de Wilde aan de Veenweg. Vele uren werd er verbouwd, materialen en in-

ventaris van een bouwmarkt, het oude zwembad de Koekoek en de bibliotheek ondergingen een metamorfose en vonden een nieuwe plek in de Agios Hal. De zo graag gewenste verende vloer werd aangeschaft en is duidelijk aanwezig. De toestellen voor turnen werden aangevuld en de basisvoorziening was zo klaar. Boven werd een dansstudio gerealiseerd en samen met een kleedkamer, bestuurskamer en de kantine is de lang gekoesterde wens van Agios in vervulling gegaan.

Toekenning Keurmerk Opleider VSLM EPE- Sinds geruime tijd biedt Stichting Koppel uit Epe cursussen computertypen en tekstverwerken aan. Vanaf dit jaar is de toekenning Keurmerk Opleider door de VSLM afgegeven. De VSLM is een vereniging van leraren in secretariële en administratie vakken. Stichting Koppel werkt met de bevoegde opleiders Kari Moors en Anita van den Berg. Kari Moors: “De VSLM is een gerenommeerd opleidingsinstituut. Onze leerlingen die examen doen hebben dan ook een officieel diploma op zak als ze met goed gevolg de examens afronden. Tot nog toe is nog niemand gezakt die meedeed aan de examens.” Eind februari doet weer een grote groep leerlingen examens. Kari: ” En dan doen ze niet alleen examens in typevaardigheid, maar ook in tekstverwerken. Maar weinig opleiders bieden dit aan in de regio. De leerlingen, in de basisschoolleeftijd van groep 7 en 8 zijn straks goed voorbereid op de toekomst. Bijvoorbeeld voor de middelbare school. Ze kunnen mooie werkstukken maken, met een juiste indeling van teksten, zodat het er verzorgd uit ziet. Maar ze leren ook hoe de indeling van een brief is, hoe je een rapport maakt, en hoe je bewerkingen maakt in Word. Aandacht voor de werkhouding vinden we ook erg belangrijk, dit om in de toekomst RSI te voorkomen.” In maart start er weer een nieuwe cursus, bestaande uit tien lessen van anderhalf uur. Deze keer voor alleen typevaardigheid. “Kinderen die ook willen leren tekstverwerken kunnen

in september weer bij ons terecht voor de nieuwe cursus. Maar er zijn ook kinderen die alleen willen leren typen, dat kan nog net voor de zomervakantie.” De groep die binnenkort examen doet is de eerste groep die gewerkt heeft met een nieuw typeprogramma. “Dit programma is in gamevorm, dus echt toegespitst op de jeugd van nu. Het voordeel is dat de leerlingen veel sneller de toetsvaardigheid in de vingers hebben, en het spreekt de jeugd meer aan.” De groepen bestaan uit minimaal acht en maximaal 15 leerlingen, en worden gegeven in Heerde, Vaassen en Epe. “Maar ook in andere plaatsen kunnen we cursussen aanbieden. Mensen kunnen ook zelf groepjes samenstellen, of bijvoorbeeld scholen kunnen zich opgeven. Voorwaarde is wel dat er minimaal acht leerlingen zijn.” Anita van den Berg hoort moeders wel eens verzuchtten:”Ik vind het zo jammer dat ik vroeger de kans niet heb gehad om het te leren.” Daar willen we wat aan gaan doen. We willen ook volwassenen de kans bieden om de cursus te volgen. Maar eerst willen we kijken hoe groot de belangstelling daar voor is, dus als er volwassenen zijn die interesse hebben dan kunnen ze contact met ons opnemen”. Voor aanmelden van de typevaardigheidscursus in maart, of voor de cursus ‘typen en tekstverwerken’ in september kunt u contact opnemen met Kari Moors: k.moors@koppelepe.nl of via Stichting Koppel: 0578-676767. Verdere achtergrondinformatie via www.diplomacomputertypen.nl.

Afschot Bourbon Barrel Aged Special EPE- Afschot, Bourbon Barrel Aged Special; dit is het nieuwe speciaal bier - in gelimiteerde oplage - van het Epe Bier Collectief. Het bier heeft 6 weken gelagerd op een bourbon whisky vat. Het lageren op deze manier is zeer bij-

zonder. Op dit moment wordt er veel geëxperimenteerd met bieren op eikenhout. Vooral in Amerika. Ook het Epe Bier Collectief kon natuurlijk niet achter blijven. “Wij hebben het vat zelf uit Amerika laten overkomen. Het was zeer spannend of het bier wat we erin hebben gedaan überhaupt wel te drinken zou zijn, maar het is top! Je ruikt de bourbon vooral in de geur van

het bier. De smaak bevat tonen van whisky en hout”, aldus het Epe Bier Collectief. Zeer binnenkort is dit speciaal bier exclusief te verkrijgen bij de Mitra in Epe. Het totaal aantal flesjes is 396. De flesjes zijn hand genummerd vanwege de kleine oplage. De Mitra zal slechts 120 flesjes verkopen van ‘Afschot Bourbon Barrel Aged Special bier’. Dus wees er snel bij.

20 jaar De Lange Muur EMST- Dit jaar bestaat restaurant ‘De Lange Muur’ 20 jaar. Al 20 jaar komen Emstenaren regelmatig op bezoek bij de familie Chen. De ene keer om hun diner af te halen, de volgende keer om gezellig met familie en/of vrienden in het restaurant te gaan eten. Maar ook kun je bij de familie Chen prima een feestje houden in de vorm van bijvoorbeeld een heerlijk buffet. Al 20 jaar geeft de familie Chen de Emstenaren een warm onthaal en inmiddels is hun restaurant niet meer weg te denken. Dit jaar viert de familie Chen dit mooie jubileum dan

ook samen met de Emstenaren. Wat er allemaal gaat gebeuren blijft nog even geheim. In ieder geval is zaterdag 9 februari de aftrap van het jubileumjaar. Op 9 februari vindt het project ’Aantrekkelijke Erven Emst’ plaats. Ook de familie Chen doet hier aan mee. “Wij willen dat ons erf past in het landschap en net als wij, onderdeel is van Emst. Graag willen wij hier een gezamenlijk project van maken met de Emstenaren. Samen met een aantal vrijwilligers willen we 9 februari alle bomen en struiken planten. Aan het eind van de dag

zal deze dag voor alle vrijwilligers afgesloten worden met een heerlijk buffet. Wie zoeken we hiervoor? Mensen die goed van aanpakken weten, die goed kunnen planten, mensen met materieel om de oude beplanting te verwijderen en af te voeren, een fotograaf die deze dag foto’s wil maken en een journalist die een stukje voor de lokale kranten wil schrijven en verzorgt dat dit ook bij deze kranten terecht komt.” Ben jij de persoon die deze dag samen met de familie tot een succes wilt maken? Meld je dan nu aan via info@delangemuurems

Voetbaluitslagen REGIO- Afgelopen weekend werden diverse voetbalwedstrijden gespeeld. V.v. Emst speelde een oefenwedstrijd tegen Terwolde 1 op kunstgras. De Emstenaren wonnen deze wedstrijd met 3-1. SV Vaassen verloor de derby van SV

Epe met 2-3. Voor de eerste competitiewedstrijd na de winterstop was VIOS afgereisd naar Lelystad waar Unicum de tegenstander was. Vios won de wedstrijd met 1-2 en behoudt daarmee de vierde plaats op de ranglijst.

Ruitersport EPE- In Vaassen heeft Marjo van Heerde met haar paard Sven, 2 keer een 1ste plaats behaald in de klasse ZZL.met een score van 227 en 215 punten. Deze

wedstrijd was een generale voor aankomende vrijdag, want dan komen zij aan start op de G.K in Ermelo. Zij komen uit voor de H.V.E te Epe.

Waterpolokraker WAPENVELD- De pupillen van Octopus Waterpolo zijn bezig om een unieke prestatie neer te zetten in het ruim 40-jarig bestaan van Octopus! Het pupillen team van Octopus is koploper in de competitie en dat is nog niet eerder gebeurd in het bestaan van de club. Zaterdag 9 februari is er een heel belangrijke wedstrijd voor de pupillen tegen het op de 2e plaats staande team van Nunspeet b. Als Octopus deze wedstrijd omzet in een overwinning dan bedraagt de voorsprong op Nunspeet 9 punten en kan het team medio maart kampioen worden. Als opwarmertje richting de wedstrijd

van zaterdag werd afgelopen zaterdag het team van ZZZ verslagen in Dronten met 0 - 19. Indien het team van trainer/coach John Eilander en Gerrit v.d. Vegte de titel kan binnenhalen volgt er nog een toetje op de taart want dan mogen de Octopus pupillen deelnemen aan het Gelders Kampioenschap in Zutphen. Het zal ongetwijfeld een volle bak worden in het Berghuizer Bad zaterdag 9 februari bij de wedstrijd die om 17.00 uur begint, toeschouwers zijn van harte welkom. U kunt dan gelijk een handtekening plaatsen voor het behoud van zwemwater in Heerde, de toegang is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 21 3

FEBRUARI ACTIE. Vervolg winterhanden GRATIS hand massage en behandeling van de one minute handscrub en advies over de thuisverzorging van uw winterhanden. Voor een goede doorbloeding en ter vermindereing van uw winterhanden. Behandeling op afspraak en op vertoon van deze bon of via de website. Bel op tijd want VOL=VOL

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Nu groente- en bloemzaden. Div. zaden 50% korting Laan-, sier- en leibomen nu groothandelsprijzen! Diervoeding en meststoffen. Fruitbomen v.a. ............................................................ 6,00 Violen groot- en kleinbloemig v.a. .............................. 0,13 Liguster en beukenhaag v.a. ........................................ 0,30 Kalkmeststof 25 kilo .................................................... 6,50 Tuinaarde 10 zak ......................................................... 9,95 Vogelstrooivoer 2 kilo ................................................. 1,95 Voederkrans incl voer .................................................. 3,95 Pindakaasvoederhuis ................................................... 4,95 Voorjaarsbloembollen in pot v.a. ................................ 0,50 Tulpen bos ................................................................... 1,75 Hyacinten v.a. .............................................................. 0,50 Boeketten v.a. .............................................................. 3,95 Primula v.a. .................................................................. 0,50 Winterwortelen ............................................................ 2,95 Greenfield hondenbrok .............................................. 22,75

Diverse voorjaarsboeketten en bakken met bloembollen ! Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

GEZOCHT

OPROEPKRACHT

Ook voor in het weekend. Leeftijd 17 - 20 jaar. Enige ervaring geen pre maar wel makkelijk. Voor meer informatie: Cafetaria De Hollewand - Dorpsweg 22 8051 XV Hattem - 038-4440935

NIEUW

Heerde, De Haverkamp 40

Heerde, Kerkstraat 1c

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 335.000,- k.k.

a Uitgebouwde HOEKWONING met garage

a Half vrijstaande SEMI-BUNGALOW

a In 2003 geheel gerenoveerd

a Met ruime aangebouwde garage

a Ideaal voor senioren die ook nog tuin willen

a Centraal gelegen, op rustige locatie

a Perceelsgrootte 256 m²

a Bjr. 1999, perceel 257 m²

a Slaapkamer en badkamer op de begane grond

a Door alle voorzieningen zeer geschikt

a Gelegen in een mooie, rustige laan

a Voor senioren of mensen met een handicap

NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 21 4

Altijd al in een museum willen werken? Het Anton Pieck Museum in Hattem is op zoek naar twee enthousiaste medewerkers op vrijwillige basis:

een creatieve webmaster en een baliemedewerker De werkzaamheden van de webmaster omvatten: • Het bijhouden van de website van het museum met actuele gegevens. De website is in Joomla gebouwd • Meedenken met het creatieve proces om de website interactief en aantrekkelijk te houden De werkzaamheden van de baliemedewerker omvatten o.a.: • Bezoekers te woord staan • Museumwinkelverkoop • Voorkomende werkzaamheden Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.antonpieckmuseum.nl Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen, bijvoorkeur via e-mail; voorzitter@antonpieckmuseum.nl of telefonisch met mevrouw Harmeijer 06 23 95 19 21. Anton Pieck Museum, Noordwal 31, 8051 ES Hattem

Vanaf 1 februari nieuw in Epe! Uwthuiszorgwinkel.nl voor het lenen, huren en kopen van zorghulpmiddelen. Op zaterdag 2 februari de ‘grand opening’ van Uwthuiszorgwinkel.nl vanaf 10.00 uur, leuke prijzen te winnen.

- slaapcomfort - slechtziend - relaxstoelen - rollatoren - scootmobielen - braces - comfortschoenen - sanitair - (electrische) driewielfietsen - telefonie - gemaksartikelen - wandelstokken - krukken - fitnessartikelen - trapliften

Wat dacht u van een M-Line matras, een mobiele telefoon, een fitnessapparaat en 5 gratis servicepassen van Uwthuiszorgwinkel.nl.

Pastoor Somstraat 7, Epe (t.o. VVV)

In de middag een drietal workshops en voor de eerste 50 betalende

Telefoon: 033 461 91 91 info@uwthuiszorgwinkel.nl

klanten hebben we een leuke

Ma

13.00-17.30 uur

attentie klaarliggen.

Di-Vr

09.30-17.30 uur

Zat

10.00-17.00 uur

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

Autobedrijf Autobedrijf Van Huffelen Van Huffelen ------

denn ande rban terb inte W Win ijsdd!! prijs gepr rpge he sc er scherp zeer nu nu ze

---

Ford Fiesta1.3i, 1.3i,5-drs., 5-drs.,diverse diverse........ ........nieuw nieuw Ford Fiesta Ford Fiesta 1.25i, T itanium, 5-drs., ....... ‘ 11 Ford Fiesta 1.25i, Titanium, 5-drs., ........... ‘ 11 Ford Fiesta 1.25i, 5-drs., Limited ...... 2x ‘11 Ford Fiesta 5-drs., TLimited 2x‘09 ‘11 Ford Fiesta1.25i, 1.3i 3-drs., itanium........ ........... Ford Fiesta 1.3i 3-drs., Titanium ............. ‘09 Ford Ka 1.3i T itanium, nieuw model ..... ‘10 Ford Ka ‘10 Ford Ka1.3i 1.3Titanium, T itanium,nieuw nieuwmodel model........ ....... ‘09 Ford Ka Ka 1.3 1.3Cool Coolen enSound Sound................... .................. ‘08 Ford Ka Ka 1.3i 1.3iStyle Style................................ ................................. ´05 Ford Ka Ka 1.3i 1.3i55Edition Edition............................ ............................ ´05 Ford Ka 1.3 1.3Trend T rend................................ ................................. ´03 Ford Ka ´03 Ford Fiesta 5-drs., Futura ............... ´97 ‘05 Ford Ka 1.3, 1.3 extra´s ............................. Ford Fiesta1.3 1.4i5-drs., 5-drs., FE, extra´s ...... ´02 Ford Fiesta Futura ................ ‘05 Ford Fiesta 1.3 Classic ........................ ‘02 Ford Fiesta FE, extra´s ........ ´02 Ford Fiesta 1.4i 1.3 5-drs., 3-drs., ........................... ‘00 Ford Fiesta ‘02 Ford Focus 1.3 1.6iClassic Futura,.......................... 5-drs. ............... ´06 Ford Fiesta 3-drs., ‘00 Ford Focus 1.3 C-Max 1.6i.......................... Futura .............. ´05 Ford Focus Focus1.6i 1.4iFutura, T rend,5-drs. 5-drs.,............... ............... ´06 ‘09 ‘09 Ford Focus 1.4i 1.6iTrend, Futura,5-drs., 5-drs.,............... .............. ‘05 Ford Focus Cougar1.6i 2.0i ................................... Futura, 5-drs., .............. ´00 ‘05 Ford Fusion 2.0i 1.4i .................................. Futura+ ...................... ´00 ‘06 Ford Cougar Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s .. ‘06 ‘04 Ford Fusion 1.4i Futura+ ....................... Ford Mondeo 4-drs., ...................... Ford Focus 1.6i,1.8i, 5-drs., Futura, extra’s .. ´95 ‘04

Ook Ook voor voor alle alle schadereparaties schadereparaties Onderhoud Onderhoud voor voor alle alle leasebedrijven leasebedrijven Bovag-lid Bovag-lid Onderhoud Onderhoud alle alle merken merken APK ook voor voor APK Keurstation, Keurstation, ook roetmeting roetmeting Verkoop Verkoop en en onderhoud onderhoud alle alle nieuwe nieuwe Ford Ford modellen modellen Airco Service Airco Service

Fiat Edizione Cool...................... ...................... ´95 ‘09 FordPanda Mondeo 1.8i, 4-drs., Daihatsu Terrios 1.3 .............................. ´02 Fiat Panda Edizione Cool ....................... ‘09 Daihatsu Cuore, 3-drs., ......................... ´03 DaihatsuMatiz, Terrios5-drs., 1.3 ............................. Daewoo ........................... ´02 ‘03 Daihatsu Cuore, ......................... Peugeot 107 1.0i3-drs., XS, 5-drs., ................. ´03 ‘ 11 Daewoo Matiz, 5-drs., .......................... ‘03 Peugeot 306 1.6i cabrio, ....................... ‘98 PeugeotTwingo 107 1.0i 1.2i XS, ............................... 5-drs., ...................‘09 ‘ 11 Renault Renault 1.2i ............................... Peugeot Twingo 306 1.6i cabrio, ........................ ‘08 ‘98 Renault Twingo Megane1.2i Scenic, 2.0i automaat ‘00 .............................. ‘08 Opel Corsa1.6i 1.2iComfort 3-drs., ........................ Eleg., extra´s .... ´`03 01 Opel Zafira Opel Zafira 1.6i Comfort ........................ `03

PA PAGGIINNAA 21 5

OP=OP Op de gehele

Op de gehele

collectie seiko

goudcollectie

korting 20% korting 20% ook op de nieuwe

Heel veel horloges afgeprijsd ! Bijvoorbeeld Danish Design, Citizen, Kenneth Cole, Seiko

modellen.

Op de gehele

Tedoracollectie

20% korting

Opruiming verder uitgebreid! Korting oplopend tot 70%!!!

Heel veel zilverwerk sterk afgeprijsd !

Wees er snel bij want op=op !

Juwelier Verweij Klapperdijk 36B Wapenveld. Tel: 038-4477633.

Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo Wagon .......... Ford Mondeo2.0i 2.0iTitanium T itanium Wagon ....... ´´ 11 0 0 Ford Focus ‘09 Ford Focus1.8i 1.8iCombi CombiTrend T rend................. ................ ‘09 Ford Focus Titanium,extra’s .. ‘08 ‘08 Ford Focus1.8i 1.8iCombi, Combi, T itanium,extra’s Ford Focus ...... Focus 1.6i 1.6iCombi, Combi,nieuw nieuwmodel model .... ´05 ‘02 Ford Focus Focus1.4i 1.4iCombi CombiCECE..................... .................... ‘02 Ford Focus Focus1.6i 1.6iTrend, T rend,Wagon Wagon.............. .............. ‘‘01 01 Ford Focus1.8i 1.6iCombi, Combi, ......................... Opel Astra extra´s ............... ´99 ´07 Opel Astra VW golf 1.6i1.8i 16VCombi, Variantextra´s Ocean,.............. ........... ´07 ‘03 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, .......... ‘03

Brugstraat Heerde. Tel. Tel.0578-692924. 0578-692924. Brugstraat4, 4, 8181 8181 VH VH Heerde. E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: Zaterdag: 10.00 10.00--17.00 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur, 13.00-18.00 13.00-18.00 uur. uur. Zaterdag:

Letsel opgelopen

Bezoek ook ook eens: Bezoek eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

door schuld van een ander?

Gratis advies! www.regie-letselschade.nl - Tel. (0578) 618 788

Regie reikt jou de helpende hand

Nu bij buitenbank

salonbank

Remeha Calenta CW4

vouwgordijn

Voor vakwerk en goede service T: 038 - 44 702 54 T: 06 - 207 910 55

Voor de complete inrichting van motor- en zeiljachten Meubels en caravankussens Gordijnen en raamdecoratie Keuze uit diverse soorten stoffen en leder Materialen op voorraad

@: stoffer@stoffer-stofferingen.nl Klapperdijk 36A Wapenveld Kijk voor meer informatie op: www.stoffer-stofferingen.nl

N I L L A tie installa

Inclusief Qsense thermostaat € 100 retour via Remeha Volledig geinstalleerd

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

SMALBRAAK

Ultrazuinig en duurzaam Hoog comfort Deze actie is geldig tot 30 april 2013 Gratis CASH kraslot met kans op € 100.000 netto!

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

€ 1599,* Vraag naar onze voorwaarden.

Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen

T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com I www.matthijsklimaattechniek.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 - PAGINA 16

Amipox Kunststofvloeren

WAPENVELD- Sinds kort is het bedrijf AMIPOX kunststofvloeren gevestigd op het voormalig terrein van de Berghuizer Papierfabriek aan de Ir. R.R. van der Zeelaan 1 in Wapenveld. Bertus Rave is het gezicht van het bedrijf. De 59-jarige Hattemer

is sinds anderhalf jaar werkzaam bij het nieuwe kunststof vloeren bedrijf. “Ik zit al ruim 38 jaar in de kunststofvloeren. Door de economische crisis kwam ik door een reorganisatie na 32 jaar op straat te staan, maar gelukkig deed zich deze kans voor.”

Het bedrijf is begonnen in Zutphen. “Maar daar hadden we al vrij snel niet genoeg ruimte voor onze materialen.” Door contacten met bedrijven op het terrein van de papierfabriek en omdat Bertus Rave ook woonachtig is binnen de regio, was de ruimte snel gevonden. “We hebben hier nu een prachtige locatie met een showroom, kantoor en voldoende opslagruimte.” Amipox is de specialist in kunststofvloer en wandafwerking voor de zakelijke en de particuliere markt. Dus voor een vloer in u woonkamer of in u bedrijf; het kan allemaal. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een prachtige strakke gietvloer, troffelvloer of grindvloer, maar ook coaten van wanden en vloeren bestaat tot de mogelijkheden. De voordelen van deze bovengenoemde systemen zijn dat ze naadloos zijn en daarom ook zeer makkelijk in onderhoud zijn, denk daarbij aan de reiniging. Omdat de systemen destijds ontwikkeld zijn voor de industrie hebben ze ook de technische eigenschappen zoals slijtvast en slagvast, vloeistofdicht maar ook anti statische geleidendheid (ESD) is een van de veelzijdige kenmerken van de producten waarmee we werken. “Ook kunnen we vloeren zodanig herstellen dat er een certificaat wordt afgeven voor vloeistofdichte vloeren (PBV-verklaring), dit om kosten uit te sparen voor een gehele nieuwe vloer”, legt Bertus uit. Het bedrijf werkt met een vaste groep vakmensen die de vloeren maken. “Zij hebben allemaal hun sporen al verdiend in deze branche.” Voor meer informatie over de vloeren kunt u contact opnemen met AMIPOX BV, Ir. R.R. van der Zeelaan 1, 8191 JH Wapenveld, tel. 038-4477220 of 0653430713. Natuurlijk kunt u ook geheel vrijblijvend een offerte aanvragen via www.amipox.nl.

Houtbewerking bij BSO de Basisbende VAASSEN- Bij BSO de Basisbende hebben de kinderen plaatsgenomen aan de werkbank om met hout, een zaag, spijkers en andere materiaal hout te bewerken: voor sommige kinderen een geheel nieuwe ervaring. Het was dan ook nog een hele kunst om iets er iets van te maken. Maar met elkaars hulp kwamen er poppetjes en andere kunstwerken tevoorschijn. Kom Kinderopvang biedt op verschillende locaties in Epe, Oene en Vaassen Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook in vakanties en tijdens studiedagen zijn kinderen welkom. Voor meer informatie kijkt u op www.KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer tel. 0578-569960.

Radio 794 bij Van der Reijdenschool EPE- Vrijdag 25 januari was Radio 794 te gast bij de Van der Reijdenschool in Epe om opnamen te maken voor het programma ‘Op de proatstoel’. De pleinmediators mochten vertellen over hun ervaringen als bemiddelaar op het speelplein. Aan de orde kwamen onder meer vragen als

wat doe je als mediator? Hoe help je nu met het oplossen van ruzie, heb je er een opleiding voor gevolgd en vind je het leuk om mediator te zijn? De pleinmediators hebben verteld dat ze een training krijgen, oplossen aan de hand van een vast stappenplan en dat de kinderen die ruzie

hebben eerst langs de leerkracht op het plein gaan om te bepalen of ze geholpen kunnen worden door de mediators. Zaterdag 26 januari is het programma uitgezonden. Binnenkort is het interview terug te beluisteren op de website van de school: www.vdreijdenschool.nl.

Leden Epetanque steunen Gambia

EPE- Tijdens een jeu de boulestoernooi voor de leden van Epetanque heeft het bestuur een verloting geor-

ganiseerd. De opbrengst van de verloting, 420 euro, werd overgedragen aan Gerard Dunnink, voorzitter van

Stichting Nkafou Njola Gambeya. Gerard Dunnink heeft al jaren een hulpverleningsproject in Gambia. Op dit moment wordt er een klein ziekenhuisje gebouwd in een gebied waar de medische zorg verbeterd moet worden. De opbrengst van de verloting wordt dan ook besteed aan de bouw en inrichting van het ziekenhuisje. Gerard Dunnink vertrekt 22 maart weer naar Gambia en zal dan de opening van het ziekenhuisje meemaken. De prijzen voor de verloting werden door een groot aantal ondernemers uit Epe en Oene ter beschikking gesteld.

Handwerken in Bloemfontein VAASSEN- In samenwerking met het wijksteunpunt Bloemfontein en de JP van den Bent Stichting is er elke vrijdagochtend in het wijksteunpunt, aan de Wetstraat in Vaassen, een handwerkcafé. Van 10.00 tot 11.30 uur kan iedereen in Bloemfontein komen handwerken. Het handwerkcafé trekt ook belangstelling van buurtbewoners als zij toevallig in Bloemfontein zijn. Daarom is het idee ontstaan om een handwerkcafé te beginnen op de vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen die van handwerken houdt, ongeacht leeftijd, is van

harte welkom om met zijn of haar eigen handwerkje aan te schuiven in Bloemfontein. Het materiaal neemt u zelf mee, maar in Bloemfontein kunt u gezellig, onder het genot van een kopje koffie of thee en een praatje, met anderen aan uw eigen handwerk werken. U betaalt alleen voor de gebruikte consumpties. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra. Telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op tel. 0578620988. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Omgaan met energieën HATTEM- Vanaf 25 februari start in Hattem de zesdelige cursus ‘Bewust omgaan met energieën’. Voor iedereen die meer wil weten over de energieën die we, bewust en onbewust, om ons heen hebben. Deze cursus is ontwikkeld om mensen te informeren over aanwezige energieën en de mogelijke klachten die men hiervan kan krijgen. De cursisten maken kennis met deze energieën, zodat zij ze gaan herkennen. Daardoor wordt de mogelijkheid geboden om - soms onverklaarbare - klachten beter te hanteren en zelfs te verminderen. De cursus wordt verzorgd door Bini Hondema van praktijk Het Draaiend Wiel, afgestudeerd energetisch therapeut en wordt gegeven in De Marke, Deandelsweg 2, bij Stichting Welzijn

Hattem,. Belangstellenden kunnen zich opgeven via 06-23592151 of via de e-mail info@hetdraaiendwiel.nl. Voor meer informatie kijk op www. hetdraaiendwiel.nl.

Jeugddienst HEERDE- In CC de Noordgouw wordt op zondag 10 februari een jeugddienst gehouden. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 17.00 uur, voorganger is ds. M.H.T.Biewenga uit Enschede. Medewerking wordt verleend door

de Band Image uit Nunspeet. Deze jeugddienst heeft als thema “De Heilige Geest” en is samen met een aantal jongeren voorbereid. Iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Zie ook www.ngk.nl/heerde.

COLUMN

Warenar

PRIKKELPRAAT In heel Nederland was op 28 januari de dooi ingevallen, maar in de raadszaal van Heerde vroor het die avond zo hard, dat de bestuurlijke fusie met Hattem en Oldebroek als diepvriesprodukt in de ijskast is verdwenen. Voor de verkiezingen van volgend jaar hoeft er niet meer over gepraat te worden en in de aanloop naar die verkiezingen zullen bestuurders wel beloven om tot 2018 geen rare fratsen op dit terrein meer uit te halen. Het gaat allemaal veel te snel en het college draaft te ver voor de raad uit. Harro Visser, op deze avond de man met het beste betoog, vatte het bondig samen: het college wil dat we gaan trouwen, maar de raad is nog niet eens verliefd, laat staan verloofd. Of zoals opoe het vroeger haar dochters meegaf: Liever nog wat langer kuis, dan overhaast naar het stadhuis. Blijft het merkwaardig dat diezelfde raad de afgelopen jaren het college steeds heeft opgejaagd om tot steeds meer samenwerking te komen. Men stelde een smak geld beschikbaar om een rapport over die samenwerking te maken, maar voor dat rapport had nu niemand meer een goed woord over. De fractie van GBP had het zelfs niet meer terug kunnen vinden op de site van de gemeente Heerde, maar dat zegt meer over de digitale vaardigheden van de fractie dan over het rapport. Overigens is voor dat rapport nog wel een gouden toekomst weggelegd. Als het gebruikt wordt als Nederlandse inzending naar het WK “Open deuren intrappen”, is er een zeer grote kans op het behalen van een wereldtitel. In de discussie werd ook weer eens duidelijk dat Heerde meer op noord en zuid dan op het westen was en is gericht. De “Wezeperberg” in de Kamperweg blijft een nauwelijks te nemen col van eerste categorie. Henk Hulsebos van D’66 zei glashard wat anderen wat meer omfloerst brachten: Oldebroek er uit en Epe er in. Daar zie je terug dat Heerde altijd wel meebetaald heeft aan de “Grintweg van Hattem naar Het Loo”, maar dat de weg naar Wezep tot ver in de twintigste eeuw altijd door de gemeente Kampen onderhouden moest worden. Alleen Ben van der Linde volgde die trend niet, maar die ziet in de fusiegemeente Noord-Veluwe dan ook een gouden toekomst voor de CU weggelegd. Als de raden van Hattem en Oldebroek dezelfde koers gaan varen, blijft er slechts een leuke LAT-relatie en dan hoeft er ook geen onenigheid te ontstaan over de positie van de weiger-ambtenaren.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 21 7

Ligt u nog op koers? Hoe houdt u in economisch zwaar weer uw bedrijf op koers? Stuurt u tijdig bij op kostenniveau? Hoe krijgt u meer grip op de kasstromen? Hoe krijgt u inzicht in een verantwoord en betaalbaar ontslagtraject? ECHT steenbergen advocatuur en KRC Accountants & Adviseurs laten u graag zien hoe u uw bedrijf op koers kunt houden in zwaar weer. Kom daarom naar het (kosteloze) seminar:

Ondernemen in turbulente tijden

www.krcaccountants.nl

Op dinsdag 12 maart 2013 bij Partycentrum & Eetcafé De Middenstip - Hoofdstraat 46, Epe. Vanaf 19.30 uur, verwachte eindtijd 22.00 uur. Aanmelden kan tot 5 maart 2013 via: ECHT steenbergen advocatuur, info@echtadvocatuur.nl KRC Accountants & Adviseurs, info@krcaccountants.nl

Crystal Gold Treatment · Oppervlakte reiniging · Epileren/harsen wenkbrauwen · Crystal gold masker · Massage gezicht en decolleté · Skin refinishing serum · Dagverzorging

€ 49

* .-

*Deze actie is geldig in februari.

Skincare Ilse Gerard van Velde Passage 25 8181 HD Heerde 0578-692577 / 06-2550985 www.skincareilse.nl info@skincareilse.nl

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Tweemaal per maand vrouwenspreekuur bij Mediq apotheek Noord Veluwse te Epe

Care for Women Specialiste Machteld Kaempfer T. 055 843 0431 E. m.kaempfer@careforwomen.nl

Prettig zwanger worden en zijn, menstruatieklachten, overgang, vermoeidheid, PMS, anticonceptie, seksualiteit en de ingrijpende diagnose ‘borstkanker’… Wij zijn er voor jou. Maak een afspraak!

50% op alle lingerie uit de

SALE beekstraat 2

8 1 6 1 hb

epe

0578-615134

www. s i s t e r s i n l i n g e r i e . n l i n f o @ s i s t e r s i n l i n g e r i e . n l


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 18

Broodjeszolder op de begane grond

Jaarvergadering Ontwaakt

EPE- De Broodjeszolder Epe aan de Marktwand is verhuisd: na jarenlang op de bovenverdieping te hebben gezeten, is het etablissement nu te vinden op de begane grond. “Toen we te horen kregen dat Karin’s Bloemenhuis ging verhuizen naar Oene, hebben we aan de verhuurder gevraagd of we naar beneden konden verhuizen en dat was mogelijk”, vertelt Boukje Lycklama a Nijeholt. Zaterdag 26 januari was de laatste dag op de bovenverdieping. “Het was hard werken van de week want maandag gingen we hier beneden al open. Er waren heel veel mensen

HATTEM- Tijdens de jaarvergadering van muziekvereniging Ontwaakt is Helma Adams tot voorzitter gekozen. Zij heeft de afgelopen jaren de nodige bestuurlijke ervaring op gedaan en was nu bereid de functie te gaan bekleden. Verder vonden er nog andere veranderingen plaats. Zo maakten twee ervaren bestuurders, Han Brem en Auke Schoonhoven plaats voor twee jonge nieuwelingen. Jaco Verschoor en Eline Schakelaar nemen hun plaatsen in. Tevens vond penningmeester Marianne van Raalte het na 25 jaar tijd om te stoppen met het bestuur. Van die 25 jaar bekleedde zij liefst 19 jaar lang de functie van secretaris of penningmeester. Zij werd hiervoor, en voor alle nevenzaken waar ze zich mee bezig hield, met een staand applaus van de leden, benoemd tot erelid van Ontwaakt. Het penningmeesterschap wordt nu overgenomen door Hans Wijnen. Johan Schakelaar

die geholpen hebben. En het is goed gelukt. Ik vind het heerlijk dat we nu licht van buiten hebben. Boven was het altijd donker en daar werd ik erg moe van. Nu heb ik energie genoeg”. Boven is het rookgedeelte en zijn de toiletten; voor mensen die moeilijk ter been zijn, is op de benedenverdieping ook een toilet. Ook verkoopt ze allerlei spulletjes zoals de cupcakes voor vogels ten behoeve van het hospice. Boukje vertelt dat de Broodjeszolder in ieder geval tot eind juni geopend blijft. “Heel misschien wordt die periode verlengd, maar dat zien we

Starterslening EPE- Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft besloten om de starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te verlenen. Daarvoor is per 1 januari een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Starters in de gemeente Epe kunnen een lening krijgen die voor 50% wordt afgegeven door het Rijk en voor 50% door de gemeente. Wethouder Joop van Nuijs is blij met het geld. “Het is een goede zaak. Een starterslening is soms net de druppel die de mensen in

staat stelt om een huis te kopen. En daardoor gaat een project soms ook net door.” Als voorbeeld noemt hij de bouw van het Gelders Kwartier. De gemeente zelf heeft nog 200.000 euro van 2012 beschikbaar en in 2013 is er een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gekomen. “Als het geld op is, dan houdt de regeling op. Maar met dit geld kunnen we weer vooruit.” De gemeente Epe heeft in het verleden reeds 66 Startersleningen verstrekt.

wel. Daarna stop ik er helemaal mee. Aan alles komt een eind. Na bijna 12,5 jaar ga ik andere dingen doen: sporten, handbal, ander werk zoeken of vrijwilligerswerk. Eerst ga ik wat voor mijzelf doen en dan kijken wat er op mijn pad komt”, vertelt Boukje. Ze kijkt in ieder geval met veel plezier terug. “Een leuke en gezellige tijd. We hebben alles hier wel meegemaakt: crisis, rookbeleid, de Aldi die wegging, we hebben het allemaal overleefd”. Deze week is het Feestweek bij de Broodjeszolder. Van 4 t/m 9 februari zijn er diverse aanbiedingen.

werd gehuldigd omdat hij liefst 60 jaar lid is van de vereniging. Hoewel niet meer actief als muzikant is hij Ontwaakt altijd trouw gebleven en kreeg hij de oorkonde van de KNFM en de bijbehorende versierselen uitgereikt door de kersverse voorzitter. In de jaarvergadering werd verder o.a. teruggeblikt op het afgelopen jaar met als een van de hoofdpunten het niet doorgaan van een eventuele fusie met Ons Genoegen. Daarna is aan de leden en dirigenten persoonlijk gevraagd over hoe Ontwaakt nu verder zou moeten gaan. De uitkomst werd door het bestuur aan de leden gepresenteerd; daarbij kwam naar voren dat men zich graag meer wil presenteren naar buiten toe. Werken aan een hoger niveau en meer lichte, moderne muziek waren veel gehoorde wensen van de leden. Een hele uitdaging dus voor Ontwaakt waar het nieuwe bestuur volop mee aan de slag kan.

Kinderen jeugdverkeersraad brengen verkeer in beeld

Verkeersles op St. Bernardusschool

Jowi vraagt aandacht voor parkeren bij scholen

EPE- Donderdag hebben groep 6/7 en 8 van de St. Bernardusschool een gastles gehad van SITA, want SITA doet er alles aan om verkeersongevallen te voorkomen. Twee SITA medewerkers hebben de kinderen alles verteld over de ‘dode hoek’ van een vrachtauto. Tegenwoordig hebben vrachtauto’s spiegels en zelfs camerasystemen. En toch kan de chauffeur niet álles zien. Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers of bromfietsers ineens onzichtbaar worden, ze zitten dan in de dode hoek. In de klas hebben

ze een stukje theorie gehad over de ‘dode hoek’. Om de kinderen zelf te laten ervaren waar de ‘dode hoek’ zit, hadden de medewerkers van Sita de speciale Veilig op Weg vrachtauto mee genomen. De kinderen mochten onder leiding van Harrie de grijparm voor de containers zelf bedienen en ook mochten ze in de cabine plaatsnemen en zo zelf ervaren wat een chauffeur van een vrachtwagen wel en niet kan zien. De les was een groot succes en zelfs de regen heeft de pret niet gedrukt.

HEERDE- De kinderen van de jeugdverkeersraad in de gemeente Heerde hebben een verkeersbord ontworpen voor een verkeerssituatie in de directe omgeving van hun school. Zij deden dit onder professionele begeleiding van kunstenaar Wolter Meeske. Voordat de kinderen aan de slag gingen, bespraken ze welke problemen zich bij en op de route naar school voordeden. Sommigen ervaren dat automobilisten weinig rekening met kinderen houden, anderen zijn van mening dat nog steeds teveel mensen doorrijden bij een zebrapad en enkele kinderen gingen in op een specifieke situatie bij school. Zo vraagt Jowi met zijn tekening aandacht voor het parkeren bij de Emmaschool. “Vaak parkeren ouders hun auto recht tegenover de school aan het Ramakerspad. Als kinde-

ren dan na schooltijd de school uitrennen, is dat niet veilig,” aldus Jowi van Norel uit groep 8. Daan de Bruijn van de Horsthoekschool heeft bij school met een heel andere situatie te maken: “Onze school staat aan een heel smalle weg. Ouders die hun kinderen met de auto ophalen, moeten half op de weg parkeren. Omdat auto’s elkaar dan niet kunnen passeren, is op school afgesproken dat iedereen de Schoolweg vanaf de Eperweg inrijdt. Mensen die dit niet weten rijden alleen vanaf de andere kant de Schoolweg in. Dan loopt het vast en moeten auto’s soms een heel eind achteruit rijden. Dat is vooral gevaarlijk voor de kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 die uit school komen.” De kinderen van groep 8 van de Jan Ligthartschool uit Wapenveld hadden van tevoren

al besproken welk punt in Wapenveld zij het gevaarlijkst vonden. Zo kwam het dat Iris Kemper voor de school aan de slag ging met een tekening over de rotonde op de Groteweg. “Auto’s hebben voorrang op deze rotonde en rijden hier heel hard, daarom moet je soms lang wachten en weet je niet goed of je veilig over kan steken. Ook kan je het soms heel moeilijk zien.” Iris hoopt dat de gemeente wat verandert aan de rotonde zodat fietsers voorrang hebben en auto’s minder hard rijden. De tekening van Iris sluit goed aan bij de vraag van een groep inwoners van Wapenveld om de rotonde binnen de komgrens te plaatsen en op de Groteweg de maximumsnelheid te verlagen. Meer foto’s zijn te vinden op de website of fanpage van VVN-Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 21 9

Veessen

Kloosterakkers 7

NIEUW

• Fraai gelegen helft van een dubbel woonhuis met garage en carport • Royale woonkamer met lichte laminaatvloer, open keuken met inbouwapparatuur • Badkamer met ligbad op de begane grond. Slaapkamer op de beg. gr. mogelijk • Op de verdieping drie ruime slaapkamers en veel bergruimte. • Aangebouwde royale garage/berging met daarvoor een praktische carport • Royale besloten en onderhoudsvriendelijke tuin op het westen. • Perceeloppervlakte 246 m², inhoud ca 350 m³, bouwjaar 1973

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Emst

Wij zijn op zoek naar een verkoopmedewerker of, zoals wij liever zeggen, een

Hezeweg 9 en 9A

Nu zeer scherpe prijs

• Sfeervolle rietgedekte woonboerderij met vrijstaande garage • Geschikt voor dubbele bewoning of inwoning • Eigen ingang, twee woonkamers en totaal 5 slaapkamers • Royale dubbele garage met zolderruimte en verwarming • Rustig gelegen nabij het centrum en toch veel privacy • Woning met mogelijkheden maar moet worden gemoderniseerd • Perceeloppervlakte 1.128 m², inhoud ca. 450 m³, bouwjaar 1939

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

style-coach

Vaassen Aalbosweg 20

NIEUW

Is mode jouw passie en ben je 25 jaar of ouder? Reageer dan! We hebben voor ongeveer 12 uur in de week een baan (je moet wel bereid zijn om ook op zaterdagen te werken). Het salaris wordt conform Mitex CAO betaald. Er heerst in onze zaak een collegiale, gezellige werksfeer en we zijn trots op elkaar en onze klanten! Stuur je brief met CV voor 15 februari naar: Het Pakhuis, Kerkstraat 25, 8051 GJ Hattem of per mail: verkoop@hetpakhuiswoman.nl

www.hetpakhuiswoman.nl

Kerkstraat 25 - 8051 GJ Hattem - Tel: (038) 4447096

• Een modern, energiezuinig en zeer representatief, recent gebouwd bedrijfspand • Zeer functionele bedrijfshal (ca. 235 m² ) met moderne kantoorruimte (ca. 120 m²) • Royale overheaddeur en ruim buitenterrein met ca. 10 parkeerplaatsen • Volledig geïsoleerd, v.v. vloerverwarming en heater in bedrijfshal • Kantoren bestaande uit 4 vertrekken, dubbele toiletgroep en fraaie entree • Gelegen op een prachtige zichtlocatie. U kunt er zo in! • Op zeer korte afstand van de rijkswegen A50 en de A1 gelegen

Huurprijs: € 3.000,- excl. btw per maand


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5februari 2013 - PAGINA 20

Winnaars kerstbomeninzameling

HEERDE- Dinsdag werden de prijswinnaars van de kerstbomenactie 2013 in het zonnetje gezet door wethouder Herman van de Stege. Per winnend lotnummer kregen de kinderen een envelop met geld. Van der Stege prees de inzet van de inzamelaars: “Ik had bij mij al een meisje aan de deur

voor oud en nieuw die vroeg of ze de kerstboom mocht hebben.” Hij stipte het belang van inzamelen en het hergebruiken van producten aan. De winnaars waren: Rick Nieuwenhuis, Jeroen en Esther Scholten, Leonie en Sanne Bijsterbosch, Tom en Mark v/d Vegte en Twan Wachtelenberg, Yaniek

Bijsterbosch en Niels Huizinga, Aron Remmerts, Ruben v/d Haar en Iwan de Weerdt en Matthijs Proper. Deze laatste was zijn bonnetje kwijt maar meldde dat voor de trekking al bij de gemeente. Hij had 73 bonnetje en met één van de bonnetjes werd hij inderdaad de winnaar.

KCVO en VIOS kiezen voor Sallandse United

VAASSEN- KCVO en Vios zijn eruit. Ze kiezen allebei voor het bedrijf Sallandse United uit Haarle bij Nijverdal voor de aanleg van hun beide kunstgrasvelden. Bij Vios wordt het aangelegd op hun tweede veld en zal half april gestart worden. KCVO heeft gekozen voor het hoofdveld, waar al een lichtinstallatie aanwezig is. Daar beginnen de werkzaamheden begin mei net na afloop van de competitie van het eerste elftal. Er hebben vijf aannemers meegedaan in het ma-

ken van een offerte en de Sallandse kwam daar als beste uit de bus. Natuurlijk is er door beide clubs gekeken naar de prijs, maar ook naar het product is goed gekeken. Het kunstgrasveld dat gekozen is, ligt sinds vorig jaar bij sv Voorwaarts. De club uit Twello is razend enthousiast over de kunststofmat, dit heeft zeker meegespeeld in de keuze van de beide clubs. Daarnaast heeft de Sallandse recentelijk ook het nieuwe kunstgrasveld van de Eper Hockeyverenging MHCE

Bridge HEERDE- Uitslag van de vijfde zitting van Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1 Dms. Boele - Schurink 64.51%, 2 Dms. Hofland - Van der Togt 55.90%, 3 Echtp. Versteegh 55.21%. Lijn B: 1 Echtp. Van Zwet 72.64%, 2 Hr. Houthuijzen - Mevr.Hogenbirk 65.63%, 3 Dms. Berends - Wonink 59.86%. Eindstand van de vierde

VAASSEN- De Stichting Forster & Andrews Concerten organiseert op zaterdag 9 februari een concert door het Twents Byzantijns Koor in De Tabernakel, Prins Hendrikweg 6 te Vaassen, aanvang: 20.00 uur. Het bijzondere van dit concert is dat u niet alleen prachtige Byzantijnse koormuziek zult horen, maar ook kunt genieten van sprankelende pianomuziek gespeeld door Ivo Boytchev. Hij zal werken spelen van P. Tschaikowsky en F. Chopin. Het Twents Byzantijns Koor is een mannenkoor, opgericht in 1984. Het koor staat onder leiding van de Bulgaarse dirigent Ivo Boytchev. Het heeft concertreizen naar Polen en Oekraïne gemaakt en concerten gegeven in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam en in de St. Bavo te Haarlem. Het koor heeft twee CD’s uitgegeven met Byzantijns repertoire en Oost-Europese liederen die in de pauze van het

concert te koop zullen worden aangeboden. Ivo Boytchev heeft piano gestudeerd in Sofia in zijn geboorteland Bulgarije en tevens in Enschede en Utrecht. Hij heeft zijn studie voortgezet aan de vermaarde internationale Piano Stichting “Theo Lieven” in Italië en volgde diverse masterclasses. Na afronding van deze studie heeft hij vele recitals gegeven in Nederland, België, Duitsland en Bulgarije. Ivo Boytchev studeerde verder koordirectie bij Kees Stolwijk in Enschede en hij dirigeert verschillende koren. Sinds begin 2011 heeft hij de leiding over het Twents Byzantijns Koor. De prijs van de kaarten is 10 euro, inclusief consumptie. U kunt uw kaarten reserveren bij Mart Lookman, tel. 0578-614638 of per e-mail: m.lookman@online.nl. Ook zijn kaarten voor aanvang van het concert vanaf 19.30 uur te verkrijgen in De Tabernakel te Vaassen.

Reünie C-1000 Van Andel-ORMI EPE- De reüniecommissie is naarstig op zoek naar foto's, artikelen en andere materialen die bruikbaar zijn voor de te houden reünie op zaterdag 25 mei. De reünie wordt gehouden in het kader van het 40-jarig bestaan van C-1000 Van Andel-ORMI die op 23 mei 1973 is opgericht na de fusie tussen de volleybalverenigingen Thor en VMI Epe/Wissel. De reüniecommissie heeft ook een facebookpagina aangemaakt op facebook, www.facebook.com/OrmiReunie, hier staan al vele foto's op uit de oude doos en hier vindt u ook informatie over

het voorlopige programma, tijden en binnenkort kunt u zich ook via facebook opgeven voor de diverse activiteiten. Er wordt inmiddels al flink geliked en gereageerd op de foto's door de leden en oud-leden. De reüniecommissie is ook nog op zoek naar oud-leden die op dit moment nog niet traceerbaar zijn en het verzoek is dan ook om een mail te sturen naar jubileum2013@ormi. nl met vermelding van je naam en eventuele meisjesnaam. Oud-leden die willen deelnemen aan de diverse festiviteiten worden dan per mail op de hoogte gehouden.

Collecte competitieronde 1 Dms. Blomme - Harskamp 53.88%, 2 Echtp. Versteegh 53.27%, 3 Dms. Boele - Schurink 52.99%, 4 Hrn. Tees 52.92%. Gepromoveerd: 1 Echtp. Van Zwet 57.61%, 2 Hr. Houthuijzen - Mevr. Hogenbirk 56.88%, 3 Dms. Kuypers - Oosterhof 55.93%, 4 Dms. Berends - Wonink 55.44%.

Witte Wieven Tocht EPE- SV Wissel organiseert zaterdag 9 februari haar eerste "Witte Wieven Tocht". De voetbalclub daagt iedereen die van griezelen houdt uit, mee te doen met deze tocht. Vertrek: vanaf 19.00 uur. Waar: kantine s.v. Wissel. Deelname kost 2 euro p.p. Aanmelden

aangelegd. De Sallandse is dus zeker geen onbekende in deze omgeving en de beide clubs hebben veel vertouwen in dit bedrijf. Begin augustus moeten er in Vaassen dus twee kunstgrasvelden liggen waar bijna altijd op gespeeld en getraind kan worden. Het kunstgrasveld is bijna niet meer weg te denken bij de voetbalaccommodaties, waar we overgeleverd zijn aan de weergoden en de natuurgrasvelden regelmatig afgelast worden vanwege de vele regenval. Op kunstgras is dan nog goed te spelen. De hedendaagse kunstgrasvelden zijn van topkwaliteit. Zeker de velden die de laatste jaren zijn aangelegd, deze kunnen zeker 12 tot 15 jaar mee. Het onderhoud is goed uit te voeren door de vrijwilligers en daar ontbreekt het bij KCVO en Vios niet aan. Elke week één of twee keer slepen, blad verwijderen en één keer per jaar groot onderhoud, dat uitgevoerd wordt door het bedrijf de Sallandse United. De beide clubs zijn tot heden zeer tevreden over de samenwerking, er is regelmatig overleg en dit verstevigt de onderlinge band. KCVO en Vios zijn er klaar voor en kunnen bijna niet wachten tot de eerste bal op de kunstgrasmat gaat rollen.

Concert Twents Byzantijns Koor

kan via: ac@svwissel.nl. Kinderen t/m 15 jaar dienen onder begeleiding te wandelen. Deelname is mogelijk voor jong en oud, leden en niet-leden. Eigenlijk dus voor iedereen. De kinderen zullen als eerste vertrekken, en daar is een aangepast programma voor.

HEERDE- Van 4 februari tot en met 9 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Heerde, Vorchten en Veessen op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Fotobijschrift: Een aantal leden van de reüniecommissie neust door de plakboeken die zijn aangeleverd door leden en oud-leden met v.l.n.r. Meggie Moors, Dirkje Pruntel en voorzitter jubileumcommissie Gert Lokhorst.

TC Veluwe zoekt mountainbikers EPE- TC Veluwe zoekt mountainbikers (m/v). De jaarlijkse contributie van de Eper wielervereniging bedraagt 50 euro. Daarvoor ontvangt ieder nieuw lid een basisset wielerkleding en een helm (gratis, zolang de voorraad strekt). De overige kleding kan zij of hij tegen een gereduceerd tarief aanschaffen. In de zomermaanden wordt er elke woensdagavond getraind onder deskundige leiding, op verschillen-

de niveaus. TC Veluwe is aangesloten bij de NTFU. Dit lidmaatschap biedt een ongevallenverzekering en korting bij toertochten en het informatieve blad Fietssport. Zie ook de site van de NTFU. Meedoen met officiële wedstrijden? TC Veluwe is aangesloten bij de KNWU, dus is het mogelijk om via TC Veluwe een wedstrijdlicentie aan te vragen. Aanmelden kan op www. tcveluwe.nl.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

x x x

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 22 1

OOG VOOR UW BELANG! NIEUW

TE HUUR

TE HOGE WOZ WAARDE ? BEL ONS VOOR TAXATIE EN BEZWAARSCHRIFT.

Heerde De Haere 16 VRAAGPRIJS

€ 225.000 KK - Mooie hoekwoning met garage en tuin - Woonkamer met halfopen keuken - 1e verdieping voorzien van laminaat - Totaal 4 slaapkamers - Tuin met fraaie veranda

Heerde Wiekenweg 4A HUURPRIJS

WIJ VERZORGEN DIT VOOR EEN SCHERP TARIEF.

€ 650,- per maand - Vrijstaand bakhuisje met schuur - Woonkamer en open keuken - 1 slaapkamer - Eigen inrit - Inclusief gas/water/elektra

www.companjenriphagen.nl

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

De gehele maand februari:

15% KORTING

op alle cartridges van alle bekende merken (HP, Brother, Lexmark, Epson, Canon) Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

15%

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

korting Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Actie is geldig t/m 30 maart 2013

Installatiebedrijf

Dorpsstraat 34, Heerde. Tel. 0578-697101


-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 222

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Met succes recent verkocht! Eper Veste 71 te Epe Eper Veste 106 te Epe Hammerstraat 48-8 te Epe bedrijfsruimte Hammerstraat 48-15 te Epe bedrijfsruimte Boerrigterstraat 56 te Epe Klinkenbrug 14 te Epe Het Bijltje 19 te Epe Haverkampsweg 23-A te Epe Oude Wisselseweg 13 te Epe

€ 108.000,— € 129.000,— € 135.000,— € 155.000,— € 219.000,— € 237.500,— € 239.000,— € 280.000,— € 349.000,—

De Wildkamp 29 te Epe De Wildkamp 25 te Epe Bloemstraat 11 te Epe Oranjeweg 111 te Emst

€ 379.000,— € 399.000,— € 495.000,— € 695.000,—

Met succes verhuurd! Markt 24 te Epe Markt 36 te Epe Van Zelmstraat 6 te Epe Hoofdstraat 101 te Epe Dijkhuizerweg ong. te Epe

winkel winkel woonruimte woonruimte bedrijfsruimte

*Elke vrijdag tegenover de Etos in Heerde

*Hollandse nieuwe haring p/st €1.50

4 voor €5.50

e

Nu 5

Gratis

Altijd vers van het mes -----------------------------------------------------------------

*Warm gebakken Lekkerbek

3

€5.50

p/st 2.00 voor En alleen tegen inlevering van deze bon de

e

4

Gratis

------------------------------------------------------------------

*Ouderwets Gerookte Makreel P/st €3.00

Deze week de

e

2

voor

€1.00

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

SCHAAPSKOOI


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 223

Naai- en Verstelservice

Hennie Schuurman … voor aanpassing van uw kleding … langer, korter, breder, smaller, reparaties,etc. … jarenlange ervaring als coupeuse … redelijke prijs Bel voor info/afspraak

06-10409370 Kavelweg 12, 8181 SX Heerde

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 24

Officiële opening Uwthuiszorgwinkel.nl

Oliebollenactie SV Hatto Heim HATTEM- Zaterdag 9 februari vindt de jaarlijkse oliebollenactie van SV Hatto Heim weer plaats. Vanaf 9.00 uur kunt u de jeugd weer

aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen. De opbrengst komt zoals elk jaar ten goede aan de jeugd van SV Hatto Heim.

Klaverjassen WZC

EPE- Zaterdag vond de officiële opening plaats van Uwthuiszorgwinkel.nl in Epe. Om 10.00 uur openden de deuren aan de Pastoor somstraat 7 en om 11.00 uur vond de openingshandeling plaats. De gehele dag vonden er leuke acti-

viteiten plaats waaronder bloeddruk en BMI meten. Verder stond de Uwthuiszorgwinkel.nl scootmobiel (special edition) klaar om een parcours te rijden. In de middag was er een aantal workshops over fitness, slaapcomfort en

Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Judoteam Bijsterbosch was afgelopen weekend met zes judoka’s aanwezig bij het 33e Internationale JT. Groot Vlaardingen. De judoka’s kwamen uit in de leeftijdscategorie -18 jaar. De bezetting was erg goed en er waren grote poules. Drie judoka’s zijn in de prijzen gevallen. Tim ter Steege (+90 kg) uit Apeldoorn werd eerste, Brian Kiesling (-81 kg) uit Wapenveld werd tweede en Willemijn Brouwer (-70 kg) uit Hattem werd derde. Ook waren de judoka’s van Bijsterbosch actief in Slagharen op het 15e Noord-Oost ju-

dotoernooi. Alle judoka’s hebben geknokt voor wat ze waard zijn. Dat leverde mooie resultaten op. Een eerste prijs was er voor Mei van der Scheer (-40 kg) uit Veessen. Een tweede prijs voor Cedric van Rijssen (-36 kg) uit Hattem, Mike ten Broeke (-73 kg) uit Epe, Tim Krijt (-50 kg) uit Heerde en Jari van Rijssen (-50 kg) uit Wezep. Met de derde prijs kwamen Ellen Kasteel (-48 kg) uit Epe, Lisa van der Meijden (-30 kg) uit Heerde, Kelvin Klock (-50 kg) uit Hattem, Nihad El Hamdaoui (-36 kg) uit Epe en Bente Egeter (-40 kg) uit Heerde naar Heerde.

Toneelavond 't Broek HEERDE- Ook dit jaar houdt buurtvereniging 't Broek zijn jaarlijkse toneelavond. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari in Jeugdcentrum Welgelegen te Heerde. Toneelvereniging NEON presenteert dan het

blijspel Annie's Dreum. De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur. Toegangsprijs voor niet leden bedraagt 5 euro p/p. Voor informatie kunt u bellen met Liesbeth Oldenhof, tel 0578-691122.

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag is er weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstand was als volgt: 1. A. Mul-

der 5296 pnt; 2. H. Viering 5043 pnt; 3. H. Talsma 4876 pnt; 4. R. Meulink 4747 pnt. De volgende wedstrijd is op zaterdag 16 februari, aanvang 14.00 uur en iedereen is welkom.

Medailleregen voor jongste talenten P.R.O.

HATTEM- In Duiven werd de ½ finale heren turnen voorgeschreven oefenstof geturnd. Voor sportvereniging P.R.O. Hattem kwamen maar liefst 5 jongste talenten in actie. Guus Wolters, Magnus Bloemert en Joek Bloemert turnen alle drie in de categorie benjamin niveau 13. Op het podium mocht Joek het zilver en Magnus het brons in ontvangst nemen. Guus eindigde net naast het podium op een 4e plek.

In de tweede wedstrijd van die dag kwamen Ruben Meijerink en Marnix Eghuizen in actie. Ruben werd op voltige 2e en op brug 1e. Hij mocht terecht het podium beklimmen en won zilver. Marnix overtrof zichzelf door zijn eindscore met 8 punten te verbeteren een erg knappe prestatie! Marnix mocht een zilveren plak mee naar huis nemen. Voor meer informatie over gymnastiek en turnen voor jongens, kijk op www. prohattem.nl.

WAPENVELD- Op 31 januari werd er weer geklaverjast bij WZC in Wapenveld. De dagprijzen gingen dit keer naar: Gerrit Landman (4281), Henk Rorije (4233) Lida Landman (4127), Gert Kleijer (4009), Jaap Dijkslag (3907) en Ali Visser (3893). Er worden drie boompjes van 16

gekaart en de beste twee tellen voor de dagprijzen. Alle drie de bomen tellen mee voor de competitie. Volgende kaartavond is op donderdag 7 februari, aanvang 19.30 en wie weet zet u nog een leuk resultaat neer voor de competitie of gaat u voor de dagprijzen. Aanvang 19.30 uur.

HEERDE- Afgelopen dinsdag is Paul van Dijk, trotse bewoner van de Kanaalstraat in Heerde, 50 jaar geworden. Samen met fami-

lie, vrienden en een reusachtige Abraham werd op zaterdag het grote feest in de Lindenhoeve gevierd.

ergonomisch zitten en ook vond een verloting plaats. Uwthuiszorgwinkel.nl: Pastoor Somstraat 7 te Epe. Openingstijden: maandag 13.00 – 17.30 uur, dinsdagvrijdag 9.30 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.

De top judoka’s van Bijsterbosch reisden af naar het Belgische Visé om aldaar deel te nemen aan een toernooi waaraan judoka’s uit heel de wereld deel namen. In Visé werd Daan de Jonge, -90 kg, Apeldoorn, in de eerste ronde uitgeschakeld door een Fransman. Jaimy Bennett – 66 kg Heerde, wist zijn eerste twee partijen door zeer sterk te judoen te winnen. Hij werd helaas in zijn derde partij uitgeschakeld. Krijn Schetters moest op zondag op de mat verschijnen. Ten tijde van het opmaken van dit artikel was er nog geen uitslag bekend.

Bingo

HATTEM- Op zaterdag 9 februari wordt er in de kantine van de v.v. Hattem een bingo georganiseerd door de Vriendenkring der v.v. Hattem. De bingo is voor leden van de Vriendenkring der v.v. Hattem en leden, donateurs van de v.v. Hattem met introducé. Aanvang bingo 19.45 uur. Kantine is open om 18.45 uur. HEERDE- Op maandag 11 februari organiseert v.v. Heerde een Super Bingo in de Keet van Heerde, aanvang 19.30 uur.

Tijdrede VAASSEN- Op donderdag 28 februari houdt Ds. W.P. Pieters, Hersteld Hervormd predikant uit Garderen, een Tijdrede op uitnodiging van de werkgroep van de Bond tegen vloeken, afdeling Apeldoorn. Het thema luidt: Godslastering in het licht van de eindtijd. De Tabernakel, Prins Hendrikweg 6, 8171 EH Vaassen. De toegang is gratis. Er is wel een collecte. Aanvang: 19.30 uur.

Oud papier De Gemzen HEERDE – Ook in de maand februari zamelt AV De Gemzen weer oud papier in en is de papiercontainer van 6 t/m 14 februari te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan” op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.

Winnaars Grote Clubactie naar Mc Donald’s

EPE- Onlangs zijn de jongens van het F1 team van s.v. Wissel met zijn allen naar de verbouwde Mc Donald’s Heerde/Epe geweest. In de periode van het verkopen van de Clubactie loten, had de Activiteitencommissie een prijs beschikbaar ge-

steld voor het team dat de meeste loten zou verkopen. Het F1 team heeft bij s.v. Wissel deze prijs gewonnen. De beloning voor hun inzet was een Happy Meal voor elke speler van het team! Deze prijs is volledig gesponsord door Mc Donald’s.

Programma Carnaval Vaassen VAASSEN- Zaterdag 9 februari: 11.00 uur Opstellen optocht in de Jan-Mulderstraat. 13.30 uur Overhandiging van de gemeentesleutel door burgemeester H. van der Hoeve aan Prins Emile I bij de molen. 13.40 uur Start van de optocht. 15.30 uur Eind van de optocht bij De Rossumburcht. Vanaf dat tijdstip zijn er optredens van Mulder & Mulder en de Dwaze Dweilbende. 17.00 uur Prijsuitreiking van de optocht. 20.00 uur Openingsbal met medewerking van Jaman, Alex en Jannes. Zondag 10 februari: 10.00 uur Ziekenbezoek bij Vaassenaren in het ziekenhuis en verzorgingstehuis van Apeldoorn. 14.00 uur Kindermiddag met Jeroen’s Jeugdshow gevolgd door een optreden van Lisa, Amy en Shelly. Kaarten zijn nu al in de voorverkoop verkrijgbaar bij dorpscentrum De Wieken. 20.00 uur Gezellig apres ski feest in de eigen

ski-hut van De Rossumdaerpers. Daarbij hebben gastoptredens plaats van Tim Douwsma en Yes-R. Maandag 11 februari: 20.00 uur Hollandse Avond met Arjon, Jettie Pallettie en Gebroeders Ko. Dinsdag 12 februari: 13.30 uur Gezellige carnavalsmiddag aan de lange tafels met Jolanda ten Hoven, Dennis Wiltink en Richard Hekkert. 20.00 uur Pyjamaparty of nachtponnenfeest met medewerking van Dakkeraf en René Karst. 24.00 uur Afsluiting van carnaval 2012. Voor alle avonden geldt, zoals gebruikelijk, een minimum leeftijd van 16 jaar met uitzondering van de zondagavond, wanneer de minimumleeftijd 12 jaar bedraagt. De route van de optocht is als volgt: Molenstraat, Deventerstraat, Dorpsstraat, Apeldoornseweg, Krugerstraat, Koekoeksweg, Industrieweg, Marijkeweg, Kosterstraat, Stationsstraat en de Jan Mulderstraat.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 225

WIN SCHILTERKORTIDER NG

€50,0 per m a per da n g

0

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heino Raalte Hattem Heerde

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

Te huur

Heino Raalte Hattem Heerde w w w . s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

Multifunctionele ruimtes in Kulturhus Oene

Het Kulturhus biedt onderdak aan maatschappelijke organisaties en beschikt over: centrale pantry, vergaderruimtes, podium met zaal voor ruim 200 mensen en voldoende parkeerruimte. In het Kulturhus zijn momenteel 2 ruimtes te huur. Beide ruimtes zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening.

Multifunctionele ruimte 1

Multifunctionele ruimte 2

De ruimte grenst aan de centrale hal van het Kulturhus en is deels v.v. glaswand. • Oppervlakte 33,1 m2. • Huur m 351,02 p.mnd. exclusief servicekosten en btw. • Servicekosten ca. m 90,00 p.m. voor energie, schoonmaak, verzekeringen, e.d. • Opleveringsniveau en aanvaarding in overleg.

De ruimte bestaat uit twee verdiepingen. • Oppervlakte BG 29,4m2 en verd. 18,4m2, bereikbaar via vaste trap en vide. • De ruimte bevindt zich centraal in het Kulturhus en is door glazen wanden zowel afgescheiden van, als verbonden met de activiteiten in het Kulturhus. • Huur m 506,91 p.mnd. exclusief servicekosten en btw. • Servicekosten ca. m 90,00 voor energie, schoonmaak, verzekeringen, e.d. • Opleveringsniveau en aanvaarding in overleg.

Foto: Opening Kulturhus januari 2012 Meer informatie over verhuur: Triada www.triada.nl Jan van Lohuizen, medewerker Leefbaarheid & wijkvernieuwing (0578) 67 66 66 j.vanlohuizen@triada.nl

Meer informatie over Kulturhus: Stichting Kulturhus Oene www.kulturhus-oene.nl Piet Dalhuisen, voorzitter 06 - 53 32 44 90 p.dalhuisen@planet.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 26

Buurtborrel Assenrade West

Heemkunde Hattem HATTEM- De belangrijkste uitbreiding van Heemkunde Hattem komt van het Fotoarchief, vanaf heden is iedereen iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 welkom om in het fotoarchief te zoeken. Het fotoarchief beschikt over meer dan 10.000 foto’s, die ook voor een groot gedeelte via onze site www.heemkundehattem.nl te zien zijn. Op de agenda staan ook weer de gebruikelijke kijk- en leesmiddagen en -avonden. De eerstvolgende vinden plaats op woensdag 6 februari vanaf 13.30 uur en donderdagavond 14 februari vanaf 19.30

uur en vervolgens woensdag 20 en donderdag 28 februari. Deskundige vrijwilligers staan u gaarne met raad en daad bij. Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een kwartaalnummer met veel geschiedenissen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis. Voor 15 euro per jaar kunnen inwoners van Hattem al lid worden en voor 23 euro iedereen die buiten Hattem woont. De ledenadministratie is te bereiken onder tel. 038-4441764. Zie ook www.heemkundehattem.nl.

Eremetaal voor Octopus

HATTEM- Na maanden van klussen in de nieuwbouwwoningen was het de hoogste tijd om elkaar als buren eens beter te leren kennen. Een aantal buren stak de koppen bij elkaar en organiseerde een

buurtborrel op zaterdag 2 februari. Er werden vele handen geschud en onder het genot van een glühweintje kwamen de tongen wel los. Niet alleen de volwassenen hebben zich vermaakt, ook de kinderen hebben

nieuwe vriendjes gevonden. Gezien de ideeën op het ideeënbord is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar en een buurtbarbecue zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten.

GV Pegasus en CGV Olvo laten turnen zien HEERDE- Afgelopen zaterdag werden er in Beekbergen de 2e plaatsingswedstrijden voor de 4 divisie van het turnen dames gehouden. In verband met de tijdelijke afwezigheid van de trainster van Olvo Wezep , trainen de dames van Olvo tijdelijk bij Pegasus Heerde mee. In de categorie Pupil 1, niv. 9 behaalde Melanie Lans een keurige 22e plaats met een puntentotaal van 46,5. In de categorie Jeugd, niv. 7 lagen de puntentotalen dicht bij elkaar. Denise Scheffer en Isabelle Thuijs behaalden een resp. 11e en 12e plaats. Denise scoorde een totaal van 42,5 en Isabelle een totaal van 42,35 punten. Rivka Spijkerbosch behaalde met een puntentotaal 41, 55 in dezelfde categorie een 16e plaats. In de categorie senior 5 stond Jet de Groot, ondanks een val van balk, op het podium met een bronzen medaille met een puntentotaal van 43,7. Jenneke Bos behaalde in dezelfde categorie een puntentaal van 42,15 en kwam daarmee op een 9e plaats. In dezelfde categorie, maar een

rugslag (1.10.11, 5e plaats). Vervolgens was de 200 schoolslag aan de beurt. Een mooie vlakke race resulteerde echter in wederom een pr en een 5e plaats. Op de 200m wisselslag was de start vol lef, het persoonlijk record gehaald en goed voor een 5e plaats. De slotdag van het toernooi bracht het gehoopte eremetaal. Op een zeer sterk gezwommen 100 meter schoolslag bleef de klok stilstaan op 1.18.40. Deze tijd was goed voor de zilveren medaille! Laat in de middag mocht Brigit nog een keer aan de start verschijnen. Op een van de zwaarste afstanden van het toernooi (200m vlinderslag) wist zij haar rust te bewaren en zwom ze in een gedegen race naar een persoonlijk record van maar liefst 9 seconden en de 2e plaats in de eindnotering. Al met al een zeer geslaagd weekend voor de zwemmers van Octopus.

Ruitersport WAPENVELD- Vrijdag 1 februari heeft Aukje Scholten deelgenomen aan een concours met haar paard Daphne in Wezep. Zij

werd 2de met 196 punten en 3de met 192 punten in de B-dressuur. Aukje rijdt bij De Schaapskooiruiters.

Slager leest voor op Jan Jaspersschool andere wedstrijd kwamen Wendy Berends en Judith Tessemaker aan bod. Ondanks dat ze herstellende was van de griep wist Wendy een 15e plaats te bemachtigen met een puntentotaal van 39,00. Judith behaalde met een puntentotaal van 41,65 een zeer verdiende 9e plaats. In de categorie pupil 2, niv 8 hebben ook Sarah Bremmer,

Eloise Kroeze en Maureen Koetsier zich moeten bewijzen. Sarah scoorde 48,7 pnt, Eloise 46,65 pnt en Maureen 41,85 pnt en kwamen daarmee op resp. de 7e, 8e en 11e plaats. Op zaterdag 9 maart mogen deze dames nogmaals laten zien wat ze waard zijn waarna de doorstroming naar de finale bekend zal worden.

Oldenhof2 in het Voerman Museum

HATTEM- Vanaf 10 februari is in het Voerman Museum Hattem de tentoonstelling Oldenhof2 te bewonderen. Een bijzondere familie: Erik en Ben Oldenhof (broers) zijn beiden kunstenaar. De oudste is schilder, de jongste

WAPENVELD- Afgelopen weekend was het Sloterparkbad in Amsterdam het toneel van de Nederlandse Junioren Kampioenschappen zwemmen. Twee zwemmers van Octopus mochten hieraan deelnemen. Lars Ruessink (14) uit Oldebroek mocht starten op de 200m vlinderslag. Hij behaalde een 7e plaats op dit kampioenschap. De Wapenveldse Brigit van der Vegte (13) mocht maar liefst 7x aan de start verschijnen. Op vrijdag toonde ze op haar eerste afstand (200m rug) dat ze in uitstekende vorm verkeerde. Met een persoonlijk record van 4 seconden bleef de klok stilstaan op 2.29.32. Met deze tijd behaalde ze de 4e plaats. Ook de 50 vrije slag ging prima en resulteerde in een persoonlijk record (0.29.93). Op zaterdag stonden er 3 afstanden voor Brigit op het programma. De ochtend begon goed met 100 meter

is beeldbouwer. In het Voerman Museum Hattem komen hun uiteenlopende werken samen. De bindende factor in hun werk is: materiaal. Hier krijgt u een uniek kijkje in de keuken van de kunstenaars. Daar waar materiaal meest-

al ondergeschikt is aan het beeld, is hier duidelijk zichtbaar hoe de kunstenaars hun materialen gebruiken. Ontdek overgeschilderde lagen verf, vind verborgen objecten, ontmoet vormen en kleuren. Erik Oldenhof (1951) heeft een liefde voor verf. Zijn abstracte schilderijen zijn opgebouwd uit lijnen en kleurvlakken. Laag op laag bouwt hij zijn werken op. In de dikke verfhuid trekt hij lijnen met een spatel. Voor wie langer durft te kijken naar een werk, merkt dat het schijnbaar minimalistische doek zich ontpopt tot een rijke voorstelling met volop beweging en een ruim kleurenpalet. De constructies van Ben Oldenhof (1955) zijn gemaakt van in ijzerdraad gewikkelde voorwerpen en resten van voorwerpen. Brokstukken, maar waarvan? De beschouwer krijgt de kans om niet alleen te kijken naar een voltooid eindresultaat, maar ook om, zonder voorkennis van kunstenaarsmaterialen, het creatieve proces te zien dat tot het kunstwerk voert. Oldenhof2 is te zien t/m 5 mei in het Voerman Museum Hattem. Zie voor de openingstijden: www. voermanmuseumhattem.nl.

HATTEM- Van 23 januari t/m 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar ook heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat vinden ze ook op de Jan Jaspersschool en daarom werd er een voorleesontbijt gehouden. Alle kinderen en meesters en juffen mochten in hun pyjama naar school komen en daar hun ontbijt opeten. Ondertussen werd er door juf of meester een verhaal voorgelezen. In groep 1 en 2 wordt momenteel gewerkt over de winkel. In deze groep werd daarom een verhaal voorgelezen door een echte slager. Hij heeft naast het voorlezen ook veel vragen van de kinderen beantwoord en na afloop mocht iedereen wat lekkers proeven.

‘Nu of nooit voor MFA’ WAPENVELD - Het is nu of nooit voor de realisering van een multifunctionele accommodatie in Wapenveld. Dat is de reactie van het bestuur van de Dorpsraad Wapenveld op het initiatief van de gemeente Heerde voor het maken van een Projectplan. “We zijn aangenaam verrast door het voornemen van de gemeente Heerde om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Het zal het een en ander vragen van de inzet van Wapenvelders die bij de uitvoering van het Dorpsplan betrokken zijn. Maar deze aanpak is heel serieus en die kans moeten we met beide handen aangrijpen”, aldus voorzitter Roel Docter van de Dorpsraad. De gemeente heeft een project-

leider aangesteld, ambtelijke uren vrijgemaakt en een externe deskundige aangetrokken om het onderzoek te ondersteunen. Aan de Dorpsraad is gevraagd in coproductie met de gemeente een zoektocht te starten naar partners en gebruikers. Afhankelijk van de belangstelling, kan dan gezocht worden naar een locatie in het centrum van Wapenveld. “Dat was voor ons het uitgangspunt: probeer gezien allerlei ontwikkelingen de functie van het centrum te versterken. En gezien het enthousiasme vorig jaar over de Informatiemarkt, heb ik er alle vertrouwen in dat Wapenveld samen op wil trekken om zo’n voorziening te realiseren”, aldus Docter. Deze week is er een bijeenkomst met de werkgroepleden van het Dorpsplan.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 227

Koopwoning: van vaste prijs naar vraagprijs Voortaan zet Triada voor verkoop leeggekomen huurwoningen te koop tegen een vraagprijs. Vraag en aanbod bepalen dan de uiteindelijke prijs. Dat is nieuw, want de afgelopen jaren golden er altijd vaste prijzen. Nu nog scherper geprijsd: Laatste woningen met korting! De koopwoningen die al eerder tegen een vaste prijs aangeboden werden, zijn opnieuw getaxeerd. Dat betekent in veel gevallen dat de prijs gedaald is. Wij bieden tijdelijk alleen deze woningen nog aan tegen deze kortingsprijs: taxatieprijs met 10% korting.

Kulturhus Oene 1 jaar Het Kulturhus in Oene bewijst met een geslaagd eerste verjaardagsfeest dat het inderdaad het kloppend hart van Oene is geworden. Die wens was de drijvende kracht achter het project, en die is uitgekomen. Met de inzet van veel vrijwilligers weten de Oenenaren opnieuw een mooi feest neer te zetten. Alle activiteiten van het Kulturhus zijn erop gericht om iets te doen wat Oenenaren interesseert en wat hen bindt. Wat begon met een eerste idee van het stichtingsbestuur kreeg al gauw versterking van de vrijwilligers die afgelopen zomer al actief waren voor ‘Zomer in Gelderland’. Een achthoofdig feestcomité bedacht daarop de quiz “Ik hou van Oene!” naar voorbeeld van “Ik hou van Holland”. Voor het bedenken van de quizvragen werd de hulp ingeschakeld van Oenenaren Kiezebrink en Nooteboom. Volgens Ludwina Nijhof van het stichtingsbestuur zijn deze heren “de experts waar het de geschiedenis van het dorp betreft. Ze kennen echt alle verhalen.” Met hun hulp werden er goede vragen bedacht. Op zaterdag 26 januari stonden er daadwerkelijk zo’n twintig vrijwilligers klaar om het feest te organiseren. Ook ging het feestcomité alle clubs, verenigingen en vriendengroepen in Oene af met de vraag of zij zich aan wilden melden voor het spel: 15 gaven gehoor aan die oproep. En dat zouden er nog meer zijn geweest als niet bijvoorbeeld de brandweer net

een korpsdag had gepland op dezelfde dag. Maar de Zorgboerderij was bijvoorbeeld vertegenwoordigd en er was een team van De Vriendschap. Vijf teams van vijf personen uit één club streden steeds tegen elkaar in elke ronde. Door met een koe-bel te rammelen kon elk team aangeven dat ze het antwoord wisten. Dan weet je dat het Oene is. Het damesteam ‘de Wiespiep’n’ van de Bongerd zorgde voor grote hilariteit. Behalve vragen over de geschiedenis van Oene kwamen er ook muziekfragmenten langs die geraden moesten worden en vragen over het dialect. De opwinding en spanning stegen per ronde!

Na de halve finale werden de gasten en deelnemers getrakteerd op muziek van het Ierse mannenkoor Doetmaes uit Epe. In de finale stonden jeugdvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ en vriendengroep ‘de Riekies’ tegenover elkaar. Op het spel stond de hoofdprijs van € 200. De jeugdvereniging won uiteindelijk, maar besloot het prijzengeld te delen met de jongeren van de vriendengroep! Een avond vol gezelligheid waarin veel Oenenaren elkaar uitgebreid konden ontmoeten. Uiteindelijk kwamen er op 26 januari zo’n 220 mensen naar het Kulturhus.

Jaarvergadering van de

Centrale Huurdersraad Maandag 4 maart 2012 Aanvang 20.00 uur Plaats: Restaurant De Keet Eperweg 55 in Heerde

Dit is een informatiepagina van Triada, 5 februari 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Triada biedt al woningen te koop aan vanaf € 139.500. Al met al een unieke kans voor starters op de koopwoningmarkt. Kijk voor het woningaanbod op onze advertentiepagina in deze krant of ga naar www.triada.nl/tekoop

Ruimte in Kulturhus te huur In dit levendige Kulturhus in Oene zijn nu twee representatieve ruimtes te huur. Beide ruimtes zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening. De eerste ruimte grenst aan de centrale hal van het Kulturhus en is deels v.v. glaswand • Oppervlakte 33,1 m2. • Huur € 351,02 p.mnd. excl. servicekosten (ca. € 90,00) en btw. De tweede ruimte bestaat uit twee verdiepingen • Oppervlakte BG 29,4m2 en verd. 18,4m2, bereikbaar via vaste trap en vide • De ruimte bevindt zich centraal in het Kulturhus en is door glazen wanden zowel afgescheiden van, als verbonden met de activiteiten in het Kulturhus • Huur € 506,91 p.mnd. excl. servicekosten (ca. € 90,00) en btw. Meer informatie over verhuur: Triada Jan van Lohuizen, stafmedewerker Leefbaarheid en wijkontwikkeling, 0578-676666, info@triada.nl Meer over het Kulturhus: Het Kulturhus biedt onderdak aan maatschappelijke organisaties en beschikt over: centrale pantry, vergaderruimtes, podium met zaal voor ruim 200 mensen en voldoende parkeerruimte. Stichting Kulturhus Oene www.kulturhus-oene.nl Piet Dalhuisen, voorzitter 06-53324490, p.dalhuisen@planet.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 228

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 681,02). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur koopwoning (adres) _________________________________________________________________ 2e voorkeur koopwoning (adres) _________________________________________________________________ 3e voorkeur koopwoning (adres) _________________________________________________________________ Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 06

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 229

Actueel woningaanbod van Triada Laatste kans om te reageren tegen de kabinetsplannen! Zoals wij al eerder hebben gemeld, hebben ruim 4000 huurders aangegeven NIET AKKOORD te gaan met de voorgenomen kabinetsplannen van het kabinet Rutte II. Op 12 februari a.s. worden deze reacties, samen met die van een aantal andere corporaties in Den Haag aangeboden. Behoort u tot de huurders die nog niet heeft gereageerd maar wilt u ook dat uw reactie in Den Haag terecht komt? Download dan een antwoordformulier via www.triada.nl of bel onze klantenservice voor een kopie, (0578) 67 66 20. Stuur het formulier deze week dan nog terug naar: Triada, Antwoordnummer 2207, 8180 WB Heerde (postzegel is niet nodig).

HATTEM, de Meenthe 36, Hilst

613069 eengezinswoning omstreeks 12 februari 2013 € 576,50 € 4,65 3 1984 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij basisschool; open keuken; tweede toilet; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 6 m²; zolder (14 m²) bereikbaar met vlizotrap; tuin op het zuiden; in 2006 zijn de keuken en badkamer gerenoveerd

WAPENVELD, Vinkenweg 2 A, Wapenveld Zuid

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

C

B

HEERDE, Durst Brittlaan 8 A, Schotkamp

613067 bovenwoning omstreeks 22 februari 2013 € 641,81 € 12,61 1 1973 1 of meer personen; 35 jaar en ouder, binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar per lift en trap; gelegen nabij centrum; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; zolder (40 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het zuiden; de woning wordt gerenoveerd

613064 benedenwoning omstreeks 7 maart 2013 € 311,91 € 5,81 1 1966 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar eindwoning op de begane grond; winkels en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; terras op het zuiden; voorschot stookkosten € 50,00 per maand; individuele fietsenberging; de woning is in 2004 gerenoveerd Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

E

EPE, Pandersakker 17, Hoge Weerd

EMST, Ds van Rhijnstraat 72, Emst

613066 eengezinswoning omstreeks 3 april 2013 € 455,24 € 4,65 2 1972 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang; Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m²; één van de slaapkamers bevindt zich op de verdieping; tuin op het oosten; de woning wordt gerenoveerd

613065 benedenwoning omstreeks 3 mei 2013 € 341,31 € 5,81 1 1966 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar tussenwoning op de begane grond; op loopafstand van winkels, sportvoorzieningen en buitengebied; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; voorschot stookkosten € 50,- per maand; individuele fietsenberging; terras op het zuiden; de woning is in 2006 gerenoveerd

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

D

De woning is bestemd voor kandidaten met een regionale urgentieverklaring voor medische urgentie.Dit moet door de woningzoekende op de woonbon worden ingevuld.

EPE, Pandersakker 5, Hoge Weerd

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

E

613068 eengezinswoning per direct € 584,54 € 4,65 3 1989 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang, binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning in rustige woonwijk; alle voorzieningen gelijkvloers; het betreft een aangepaste woning; er is een unit aangebouwd waar zich een slaapk. bevindt, overige slaapkamers op de verd.; de opp. van de keuken is 17 m²; het keukenblok is aangepast; opp. woonk. 18 m²; opp. slaapkamers 20, 10 en 10 m²; tuin op het westen; de woning is rolstoelgeschikt Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

E

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr. reacties

Aantal Punten

Aantal

WAPENVELD Annenkamp 32

bovenwoning

613026

21

144

HEERDE

Heetkamp 13

eengezinswoning

613027

1

118

EPE

Klaverkamp 48

etagewoning met lift 613021

29

148

VAASSEN

Steinstraat 13

benedenwoning

3

54

612524

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 230

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Woestijnweg 109, Berkenoord 2

VAASSEN, Jasmijnstraat 134, Heggerenk Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis:

613061 etagewoning met lift omstreeks 21 februari 2013 € 330,29 € 39,25 1 1975 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Bijzonderheden:

hoekwoning op de 1e etage; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte woonkamer 19 m ²; oppervlakte slaapkamer 6 m²; voorschot stookkosten € 50,00 per maand; balkon op het oosten

Inkomenseis:

613062 bovenwoning omstreeks 6 maart 2013 € 401,29 € 6,15 2 1976 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.229 per jaar

Bijzonderheden:

hoekwoning op de 1e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 8 m²; balkon op het westen C

D

WAPENVELD Hulsbergen 19

VAASSEN, Suikerbrink 9, Krugerstraat Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis:

613063 etagewoning zonder lift omstreeks 21 februari 2013 € 355,47 € 18,70 2 1961 1 of meer personen maximaal € 34.229 per jaar

Bijzonderheden:

tussenwoning op de 1e etage; dorpscentrum op loopafstand; oppervlakte woonkamer 16 m ²; oppervlakte slaapkamers 10 en 9 m²; balkon op het westen; eigen fietsenberging

F

WAPENVELD Ossenkampweg 2F

VRIJE VESTIGING Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Indeling:

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 22 m² met open keuken 15 m². In de tuin bevindt zich een eigen berging met een oppervlakte van 6 m². De tuin is op het noorden gelegen. Verdieping: 3 ruime slaapkamers van 12, 12 en 10 m², badkamer met 2e toilet. Zolder: via vaste trap bereikbaar, oppervlakte 24 m². Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: A Kale huurprijs € 796,26 Servicekosten € 4,65 Per direct beschikbaar

HEERDE Het Roetnest 16

VRIJE VESTIGING Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Indeling:

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 26 m² met open keuken 7 m². Ruime slaapkamer (20 m²) met badkamer en 2e toilet. De tuin is op het westen gelegen. Verdieping: 2 ruime slaapkamers van 23 en 19 m², 2e badkamer aanwezig. Zolder: via vlizotrap bereikbaar, oppervlakte 8m². Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: B Kale huurprijs € 754,15 Servicekosten € 14,15 Per direct beschikbaar

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Beëindiging of onderbreken woonduur Iemand is doorstromer als deze beschikt over een legale zelfstandige huur- of koopwoning in de regio Noord-Veluwe. Deze woning moet, bij acceptatie van een huurwoning, leegkomen. Een doorstromer krijgt punten op basis van de woonduur in de

huidige woning. Als dit een huurwoning is, met een huur onder de

huurtoeslaggrens, 2 punten per maand. Alle andere doorstromers krijgen 1 punt per maand.

Het bovenstaande houdt in dat, als de woonduur van de huidige woning wordt beëindigd of onderbroken, de puntentelling dan weer opnieuw ingaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkoop van de woning of bij het verlaten van een huurwoning. Het spreekt voor zich dat dit nadelige gevolgen voor de puntentelling kan hebben!

VRIJE VESTIGING Bovenwoning in de wijk Kanaalstraat. Gelegen dichtbij het Apeldoorns Kanaal. Indeling:

Begane grond: hal, meterkast, woonkamer 23 m² met open keuken 7 m², slaapkamer 14 m², badkamer met toilet 6 m² en berging 5 m². Zolderverdieping: via vaste trap bereikbaar, oppervlakte 39 m ². De woning beschikt over een eigen fietsenberging. Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Kale huurprijs € 612,07 Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Servicekosten € 11,14 Bouwjaar: 1978 Per direct beschikbaar Energielabel: B Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 23 1

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, B egonias tr aat 3 6 HATTEM, Begonias egoniastr traat 36

HA TTEM, Hogenk amp 46 HATTEM, Hogenkamp Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0.0 00 € 17 170 0 € 17 17..00 000

OOPPRIJS: VASTE VERK VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

3.000 k.k. € 15 153

RLAAG D IN PRIJS VE

LAAG D R E V S J I R P IN

HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 2 0 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat 20

HA TTEM, B egonias tr aat 21 HATTEM, Begonias egoniastr traat

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

5.0 00 € 15 155 0 € 15 15..5 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.500 k.k. € 13 139

RLAAG D IN PRIJS VE

RLAAG D E V S J I R P N I

HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 14 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat

HA TTEM, Hendrikje sweg 7 3 HATTEM, Hendrikjes 73

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

9.0 00 € 16 169 0 € 16 16..9 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

2 .100 k.k. € 15 152

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

AAG D L R E V S J I R IN P EPE war tr aat 1 EPE,, Z Zw arttelands elandstr traat

WAPENVELD war eg 3 9 WAPENVELD,, K Kw arttelw elweg 39 Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 156. 156.0 0 € 15 15..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

7.0 00 € 16 167 € 16 16..70 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 140 140..400 k.k.

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 150 150..30 0 k.k.

LAAG D R E V S J I R P IN

RLAAG D IN PRIJS VE

EPE, Enk weg 2 9 Enkw 29

EPE inger ds tr aat 8 EPE,, W Winger ingerds dstr traat Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

2. 0 00 € 18 182. 2.0 € 18 18..20 0

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 163 163..800 k.k.

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

LAAG D R E V S J I R P IN EMS T, Hanendorperw eg 2 2 EMST Hanendorperweg 22

EPE war tr aat 3 EPE,, Z Zw arttelands elandstr traat Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

7.0 00 € 17 177 € 17 17..70 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.400 k.k. € 14 149

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

9.3 0 0 k.k. € 15 159

RLAAG D E V S J I R P N I

RLAAG D IN PRIJS VE

VAA SSEN str aat 11 VAAS SEN,, Smut Smuts traat

VAA SSEN, P as sweg 3 AAS Pas asttoor oors 311 Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

€ 24 5.0 00 0 € 24 .5 0 00

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: Kor ting 10% orting

3.0 00 € 18 183 € 18 18..30 0

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 22 0.500 k.k.

VASTE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS:

€ 164 164..70 0 k.k.

RLAAG D IN PRIJS VE

10% korting op de NIEUWE taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie zie www.triada.nl/tekoop


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 32

Klazien’s Kreatie en Rijs Solutions geopend

Jaarvergadering de Christenvrouw HEERDE- Vrouwenvereniging de Christenvrouw afdeling Heerde houdt op woensdag 6 februari haar jaarvergadering. Dhr. J.Huttinga uit Gortel zal deze avond een lezing geven met ondersteuning van dia’s

met geluiden en muziek: door vier seizoenen heen gezien; ‘Gekroond wild’. Aanvang: 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in ‘t Trefpunt, Kanaalstraat 21 te Heerde. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wijncursus maart & juni EPE- Wijnkoperij Kroese, Register Vinoloog van de Wijnacademie, neemt u mee op ontdekkingsreis in de wereld van de wijnen. Gedurende de 4 lessen leert u wijnen analytisch te beoordelen en te proeven. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe wijn wordt gemaakt, hoe etiketten gelezen kunnen worden en waar u zoal op moet letten als u wijn koopt. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het combineren van wijnen met gerechten. Kortom, alle vragen waar u als wijnliefhebber mee zit, komen tijdens deze cursus aan bod. Naast het theoretische deel wordt veel aandacht besteed aan het proeven van wijnen.

Zo zullen er iedere les minimaal 8 wijnen geproefd worden. De cursus is te volgen voor wijnliefhebbers zonder voorkennis. Na deze cursus zult u gegarandeerd nog meer genieten van uw glas wijn. Cursusdata maart: Cursus 1; dinsdag 5, 12, 19 en 26 maart. Cursus 2; woensdag 6, 13, 20 en 27 maart. Cursusdata juni: Cursus 1; dinsdag 4, 11, 18 en 25 juni. Cursus 2; woensdag 5, 12, 19 en 26 juni. Aantal lessen: 4 lessen van 2 uur. Tijd: 20.00– 22.00 uur. Kosten: 140 euro (incl. lesdocumentatie en alle te proeven wijnen). Voor aanmelden: www.kroesewijnen. nl / tel. 0578-627123.

Filmvoorstelling Eper Filmliga WAPENVELD- De Klapperdijk in Wapenveld is twee mooie zaken rijker: Klazien’s Kreatie en Rijs Solutions hebben de deuren geopend aan de Klapperdijk 28E. Het pand, dat direct naast Ter Stal is gevestigd, is opgesplitst in twee delen en beide zaken hebben een eigen ingang. Klazien is erg blij op haar nieuwe stek. “Aan de Stationsweg was het vol, te vol. Hier

heb ik de ruimte om alle spulletjes mooi te presenteren. Ook is het kleinvak vergroot. Daar was veel vraag naar, maar ik had gewoon niet de ruimte om het assortiment te vergroten. Hier wel!”, aldus een enthousiaste Klazien. Met Rijs Solutions zit er een echte speciaalzaak aan de Klapperdijk. In deze strakke en moderne zaak werkt het team aan totaaloplossingen op het

Bingo

Prinsenbal Darpspompers

WAPENVELDVolleybalvereniging P.S.H. houdt woensdag 6 februari een bingo in Horeca ’t Spyker, Putterweg 1 te Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

EPE- Zaterdagavond 26 januari stond het jaarlijkse Prinsenbal van C.v. de Darpspompers op het programma. Met een 5-tal verenigingen die de avond bezochten werd het een geslaagd evenement. Omstreeks 20.45 uur ontvingen Prins Henk II & Prinses Mirjam, Jeugdprinses Michelle, Hofdame Serena en Narin Denise de diverse hoogheden te weten: Prins Han I van d’Oellewapers, Prinses Dorothé van de Tolhekkers, Prins Emile en prinses Marloes van de Rossumdaerpers, Prins Nillis en Prinses Nienke van de Vrogge Reuiers en Prinses Jannie van de Pompestompers. Nadat in de aparte ontvangstruimte de hoogheden waren onderscheiden was het tijd voor de officiële opkomst van de Prinsenparen. Onder de klanken van de Kratt’n Krakers uit Vaassen werden de hoogheden in de feestzaal binnengeblazen en geïntroduceerd door Grootvorst Jan (Loogman). Omstreeks 22.00 uur was het de beurt aan de dansmariekes van de Tolhekkers: De Skydancers. Zij trakteerden de aanwezigen op een Gardedans. Aansluitend aan het optreden was het de beurt aan Oud-prins Joop en Oud-prinses Bo om opgenomen te worden in de Prinsengalerij. Nadat het Oud-prinsenpaar was opgenomen was het tijd voor de grote verloting. Dit jaar zal een

Open kerk HEERDE- Op zondagmiddag 10 februari zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen, iedereen is welkom: zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op zondag 10 maart staan de deuren van de Ontmoetingskerk ’s middags open. Kom eens kijken of het ook iets voor u is. Bent u afhankelijk van vervoer? bel 0578-695312.

gebied van Web, ICT en Design. Klazien is deze week op donderdag en zaterdag geopend van 9.30 tot 17:30 uur en vrijdag van 9.30 uur tot 21.00 uur. Rijs Solutions is deze week open op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk voor de reguliere openingstijden op www.klazienskreatie.nl en www.rijssolutions.nl.

gedeelte van de opbrengst ten goede komen van de stichting Kenya Kinderen. Het bedrag zal worden bijgeschreven boven de 35.000 euro die de stichting inmiddels heeft opgehaald. Na alle officiële plichtplegingen was het wederom tijd voor het Superrr-

EPE- Vrijdag 8 februari organiseert de Eper Filmliga van Cultuurplein Noord Veluwe een filmvoorstelling in de C1000-zaal van Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De film, dit keer een modern heldenverhaal, start om 20.00 uur. De kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het is helaas niet mogelijk om kaarten te reserveren. De entreeprijs is 6 euro (4 euro voor donateurs). Iedereen die wil weten welke films de Filmliga in het voorjaar 2013 ver-

Lente bij de Schaapskudde

trio. Met de diverse carnavalsmedleys wisten ze de sfeer er goed in te krijgen. Ondertussen werden de Dames van V3 en de Conventleden onderscheiden door het Prinsenpaar en konden zij zich daarna in het feestgedruis mengen.

Eper Dictee op 11 februari HEERDE- De peuters van peuterspeelzaal `t Hummeltjeshonk hebben een mooi boek gemaakt voor koning Beatrix om haar te feliciteren met haar verjaardag en haar te bedanken wat de koningin voor ons gedaan heeft. “We hopen dat de Koningin het boek mooi vindt en dat we een berichtje terug krijgen!”, laat ’t Hummeltjeshonk.

EPE- Op maandag 11 februari organiseren De Noordgouw locatie Heerde en de christelijke basisschool Anne de Vries wederom het Eper Dictee. In navolging van het landelijke Groot Dictee hopen zij dat ook de bewoners van Epe en omstreken de strijd aangaan om hun taalvaardigheid te testen. In de Anne de Vriesschool aan de Hoofdstraat in Epe zal die strijd op maandagavond 11 februari om 20.00 uur in stilte losbarsten. Het dictee, dat 10 regels

telt, wordt dan voorgelezen aan de deelnemers. Een aantal jaar geleden bleek het dictee té pittig te zijn. Het niveau is daarom deze keer nog steeds behoorlijk, maar wel wat toegankelijker. Tijdens de pauze worden de dictees nagekeken door vier correctoren van de Noordgouw. Voor de drie beste deelnemers zijn er waardebonnen te verdienen. Deelname is gratis. De Noordgouw en de Anne de Vriesschool laten nadrukkelijk weten dat het dictee er is voor

toont, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voorafgaand aan de filmvoorstelling een email met de filmtitel en achtergrondinformatie. Ook de Filmladder met daarop een overzicht van alle films die tot en met de maand april in Epe worden gedraaid, wordt op verzoek toegestuurd. Interesse in het donateurschap en/of de nieuwsbrief? Mail dan naar info@cultuurpleinnoordveluwe.nl of schrijf u in via www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.

‘amateurs’, en dus niet voor lieden die stad en land afreizen om aan zoveel mogelijk dictees mee te doen. Op woensdagmiddag 20 maart organiseert de Noordgouw ‘Taalstrijd’. Basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om hun meest taalgevoelige leerlingen af te vaardigen naar deze spannende wedstrijd. Met een quiz, raad-hetwoord en andere spellen strijden de scholen om een prijs van maar liefst 250 euro aan boeken en dvd’s.

EPE/HEERDE- Zaterdag 26 januari zijn de eerste lammeren bij de schaapskudde op de Schaapskooi op de Renderklippen geboren. De hulpherder van de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde, Bastiaan Niesing, was bij de bevalling aanwezig en showt trots de pasgeboren lammeren. Bas is een zoon van schaapherder, Lammert. Hij heeft op zijn beurt het stokje overgenomen van zijn vader, Teun. “Vijf jaar geleden stopte mijn hulpherder Jan van Egteren doordat hij moest verhuizen. Als vervanging voor hem kwam Bastiaan bij me werken met Fred Mekelenkamp. Fred hielp al jaren bij de Schaapskooi. Het is heel belangrijk dat je een paar jongens hebt waar je op terug kunt vallen.” Lammert heeft zijn zoon nooit gepusht om als herder aan de slag te gaan. “Dat heeft mijn vader ook nooit bij mij gedaan.” Met z’n drieën zorgen ze ervoor dat alle lammetjes ter wereld komen. “Er zijn nu 29 lammeren geboren en in totaal moeten ongeveer 100 schapen aflammeren”, legt Lammert uit. Een drukke tijd voor de schaapherder en zijn hulpherders. “Al moet ik zeggen dat dit ras (het Veluws heideschaap red.) vrij makkelijk aflammert.” Overdag is de schaapherder aanwezig. “En ’s avonds om een uur of twaalf ga ik of een collega nog een keer kijken. Dan kun je met een half uur klaar zijn of je bent er langer.” Wie wil komen kijken, is van harte welkom: “Als we aanwezig zijn, is de kooi los en kan iedereen meteen komen kijken.”


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 233

Rijksoverheid

Bekendmaking gewijzigd Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, MER en diverse andere besluiten; kennisgeving meldingen; terinzagelegging ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer Flora- en faunawetontheffing: - in het broedseizoen vinden op de tijdelijke bouwweg bij de Breeweg in het weidevogelgebied geen transporten plaats; - in het broedseizoen worden in het weidevogelgebied geen watergangen aangelegd.

uitlaat

Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden in de bijlage bij de Nota van antwoord.

Wapenveld

Waar kunt u de besluiten inzien? U kunt het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, het MER en de overige besluiten inzien via de website www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’. Hier treft u ook het ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer.

er i ng

e We t

ss

el

Heerde

Daarnaast liggen de stukken in papieren versie op de volgende locaties ter inzage: - het projectkantoor Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, Veesser Enkweg 39-1 te Veessen; - het gemeentehuis van de gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde; - het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag; - het provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem. Het (digitale) Rijksinpassingsplan kan langs elektronische weg geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0000.IMip12hoogwgeulvw-3000 of op de zoekterm ‘Hoogwatergeul VeessenWapenveld’. De inzagetermijn is van 6 februari tot en met 20 maart 2013.

G rot

Ape

l d o o r n s Ka

naa

l

IJssel

Hoogwatergeul

Veessen

IJ

brug Kerkdijk met inlaat

Het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, het bijbehorende MER en de overige besluiten die nodig zijn om de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld mogelijk te maken, zijn vastgesteld. De tijdig ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van antwoord, die onderdeel uitmaakt van de besluiten. De besluiten liggen van 6 februari tot en met 20 maart 2013 ter inzage. Een aantal van deze besluiten is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Verder deelt de minister van Infrastructuur en Milieu mee dat zij drie meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen voor het aanleggen van drie laad- en loswallen langs de IJssel nabij Veessen, Vorchten en Wapenveld. Tenslotte ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2013 ter inzage het ontwerp maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de laad- en loswal ‘De Baai’ (nabij Wapenveld). Achtergrond Tussen Veessen en Wapenveld komt een acht kilometer lange hoogwatergeul. De geul komt te liggen tussen twee nieuw aan te leggen dijken. Bij extreem hoogwater zorgt deze geul voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel bij Veessen. Alleen als het IJsselwater een vastgestelde hoogte van 5,65 m +NAP heeft bereikt, wordt het inlaatwerk bij Veessen geopend en stroomt het water de geul in. Bij Wapenveld voegt het water zich weer bij de IJssel. De geul zal naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven worden ingezet. De hoogwatergeul is een van de ruim 30 maatregelen uit het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het Rijksinpassingsplan en de overige besluiten maken de aanleg van de hoogwatergeul mogelijk. Het (ontwerp) maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer strekt ertoe een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen nabij de laad- en loswal De Baai. Wat ligt er ter inzage? Van 6 februari tot en met 20 maart 2013 liggen de volgende besluiten ter inzage: - het Rijksinpassingsplan (RIP) ‘Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld’; - het Milieueffectrapport (MER) ‘Veessen – Wapenveld Hoogwatergeul’; - een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet; - twee vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; - vijf vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; - een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet; - een ontwerp maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de laad- en loswal ‘De Baai’ (nabij Wapenveld). De besluiten zijn voorzien van diverse bijlagen, waaronder de Nota van antwoord. Daarnaast liggen ter inzage drie meldingen die op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn gedaan voor het aanleggen van drie laad- en loswallen. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de besluiten op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De belangrijkste wijzigingen zijn: Rijksinpassingsplan: - fietsverkeer is ook toegestaan op de brug over de inlaat; - wanneer de hoogwatergeul in werking is kan het zuidelijke deel van de oostkade als ontsluitingsweg voor het Oever gebruikt worden.

Beroep Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerp Rijksinpassingsplan en/of de andere ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht, kunnen van 7 februari tot en met 20 maart 2013 per brief beroep instellen bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Deze beroepsmogelijkheid geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerp-Rijksinpassingsplan of de andere ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De vereisten voor het beroepschrift en informatie over griffierechten vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘onze werkwijze’. Daarnaast is op deze besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het MER, de meldingen op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. Over het ontwerpmaatwerkvoorschrift kunnen zienswijzen worden ingediend. Voorlopige voorziening Het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de ontgrondingenvergunning treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. De overige vastgestelde besluiten treden in werking op de dag van de bekendmaking. Het indienen van een beroepschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden bijgevoegd. Zienswijzen indienen op het ontwerp-maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer U kunt van 7 februari tot en met 20 maart 2013 uw zienswijze indienen op het ontwerpmaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. Uw zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van het definitieve besluit. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via ruimtevoorderivier@rws.nl. U kunt uw zienswijze per post toezenden aan: Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Postbus 24103, 3502 MC Utrecht U kunt ook uw zienswijze mondeling indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer J. Ponsioen, telefoon 088-7972900. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve maatwerkvoorschrift. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als er wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit. Waar vindt u meer informatie? Nadere informatie over het Rijksinpassingsplan en overige besluiten vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’. Voor meer informatie over de hoogwatergeul kunt u bellen met het projectkantoor Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld, telefoon 0578 - 63 11 13 of kijken op www.veessen-wapenveld.nl. Voor vragen over de beroepsprocedure kunt u terecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26 of kijken op www.raadvanstate.nl.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 34

Eper schoenenwinkel Nushuz stopt EPE– Handgemaakte, luxueuze schoenen van topkwaliteit. Nushuz in Epe leek zo’n prachtige aanvulling op het winkelbestand. Helaas heeft het niet zo mogen zijn, de winkel sluit binnenkort haar deuren. Eigenaresse Inge van Rijssen is somber gestemd. “De reden om te stoppen? Het sombere perspectief dat men heeft over de economie. De komende jaren wordt het niet beter. Ik zag mij genoodzaakt om de kansen voor Nushuz bij te stellen. Het gaat niet goed in schoenenland. Dat was de laatste tijd uitgebreid in de kranten te lezen.” Italiaanse, Spaanse en Nederlandse topschoenen. In de Scheuterstraat zat de afgelopen twee jaar een winkel met een waanzinnig assortiment schoeisel. Een plek met allure die mede door die grandioze producten uit het betere segment al zeer snel een regionale uitstraling had gekregen. Toch bleek Nushuz uiteindelijk niet opgewassen tegen de recessie. “We hebben het op zich helemaal niet slecht gedaan. Maar sinds de komst van het nieuwe kabinet is het erg rustig geworden in de winkel. Er is nog nooit zo veel gespaard, zo las ik onlangs in de krant. Dat hebben wij heel erg gemerkt.” Nushuz stopt er dus mee. De leegverkoop is inmiddels begonnen en binnen nu en twee maanden denkt Inge van Rijssen alle schoenen en accessoires wel verkocht te hebben. Toch is ze niet wanhopig. “Er is markt voor deze schoenen. Daar ben ik nog steeds zeker van. We gaan er de laatste periode dus ook flink tegenaan om alles te verkopen.” Op zoek naar een bijzonder paar schoenen om stijlvol voor de dag te komen? Kom gerust nog even binnen, meldt de bevlogen onderneemster. “We hebben de wintercollectie op dit moment tegen gigantische kortingen in de winkel staan.” Maar ook de zomer-

Ervenproject Emster Belang EMST- Op basis van het Dorpsplan Emst (september 2009) zijn het Emster Belang en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een erfbeplantingsproject gestart voor particulieren, buitenlui en agrariërs in Emst. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen beplanting en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Nadat het Dorpsplan was goedgekeurd medio 2010 door de bewoners van Emst zijn de afgelopen jaren vele vrijwilligers en bewoners van Emst voor dit project actief aan de slag gegaan. Er zijn plannen voor het erf opgesteld door een landschapsarchitect en op ruim 50 erven is de schop ter hand genomen. Veel eigenaren van boerderijen en woningen in het buitengebied van Emst hebben zo de cultuur-historische beplanting weer in ere hersteld. Het project heeft na-

drukkelijk een verfraaiing van het “Emster platteland” opgeleverd. Er zijn weer beuken- en meidoornhagen en knotwilgen verschenen, leilinden geplaatst voor de boerderij, fruitbomen in oorspronkelijke boomgaarden geplaatst, etc. Inmiddels is dit de 4e ronde van het ervenproject en voorlopig ook de laatste. Op 9 februari wordt wederom een plantdag georganiseerd door het Emster Belang bij de familie Keizer, Nijbroekerweg 11 in Emst. Wethouder Joop van Nuijs van de gemeente Epe zal op ludieke wijze om 9.00 uur het uitdelen van het plantgoed starten. Het project is mede mogelijk door financiële bijdragen van de gemeente Epe, de provincie Gelderland, het ministerie van EL&I, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland/ Nationale Postcode Loterij en de inzet van vele vrijwilligers.

Kunstbus naar Hema de musical HEERDE- De Kunstbus gaat naar Hema de musical op woensdag 20 februari in schouwburg De Spiegel in Zwolle. Hema de musical is een vrolijke musical over het leukste warenhuis van Nederland. Van horen zeggen een heerlijke muzikale belevenis met populaire liedjes, humor, dansende rookworsten en tompouces. Een doorsnee filiaal in Amsterdam met medewerkers die zo uit uw eigen Hema lijken te zijn weggelopen. Van Tilly van de gordijnen die nu echt eens met pensioen moet, tot de Turkse Yildiz van collectie is inmiddels al van stal gehaald, besluit Inge van Rijssen. “Ook die collectie wordt nu al met een enorme reductie verkocht.” Welke merken er zoal bij Nushuz te koop zijn? Roberto Botticelli, Vic Matié, Sendra, Unisa, Janet & Janet, Moreschi, Francesco Benigno en Lilian. De cadeau- en tegoedbonnen van Nushuz zijn

nog tot en met zaterdag 16 februari in te leveren. Nushuz is iedere dag geopend van 9.30 tot 17.30 uur. Op maandag is de winkel geopend vanaf 13.30 uur. Zaterdag is de winkel om 17.00 uur gesloten. Nushuz, luxury footwear, Scheuterstraat 5–7, 8161 HR Epe, tel. 0578-767027 of kijk op www.nushuz.nl. Foto: Harold Makaske.

het gebak en alles verandert echter met de komst van een Spaanstalige stagiaire. Kaarten voor deze voorstelling 59 euro (incl. vervoer + consumptie). U kunt weer opstappen in Epe, Heerde of Wapenveld. Uiterlijke aanmelding tot 8 februari. Hebt u belangstelling neemt dan contact op met de werkgroep van de Kunstbus, tel. 0578-694626, de kantoortijden zijn van 9.00-12.00 uur, Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde. Ook kunt u op de website www.bintwerk.nl het programma bekijken.

Voorleesdagen op Kindercentrum Kierewam

Turnselectie Pegasus gaat landelijk

HEERDE- De turnselectie van G.V. Pegasus uit Heerde had twee spannende wedstrijden op het programma staan. Tijdens deze wedstrijden werd er bepaald wie zich kon plaatsen voor de finalewedstrijden. In Beekbergen gingen de turnsters van de 3e divisie hun strijd aan om een plaats in

de Finale Regio Gelderland. De instappers Annerieke Plette, Carmen Broekhuizen en Floor Bilderbeek wisten als 1e, 3e en 4e de finaletickets binnen te halen. Carmen Bruggeman turnt als eerstejaars in de categorie junior en is als 5e geplaatst voor de finale. Tevens waren er finaletickets

voor jeugdturnster Lisa Sinnema en pupilturnster Dorien Akse. Milou de Haas pakte in de categorie senior niveau 4 de 2e plaats op de ranking en wordt tijdens de finale vergezeld door gastturnster van OLVO Wezep, Maaike Kroeze. Zij traint tijdelijk bij de turnselectie van Pegasus. Voor seniorturnster Evelien Brands is het nog even afwachten of zij voor de turnselectie kan zorgen voor een 100% score richting de Regiofinale. Zij heeft een reserveticket ontvangen. De regiofinale staat gepland op 9 februari in Doetinchem. Hier kunnen opnieuw tickets verdiend worden voor zowel de districtsfinale als de halve finale landelijk. De 2e divisie turnde in Putten de districtsfinale van Regio Overijssel en Regio Gelderland. De belangen waren groot tijdens deze districtsfinale, want hier werden de landelijke tickets verdeeld. Pegasus werd vertegenwoordigd door Joyce Stijf, Ilja van Doorm, Meilin Berkhoff en Sanne Berends. Zij turnen in de categorie junior niveau 4. De trainingsmaatjes wisselen elkaar af in de ranking. Daar waar Meilin de eerste wedstrijd het hoogst scoorde en Ilja de tweede wedstrijd, was het nu de beurt aan Joyce. Mede door haar overtuigende 3e plaats op balk wist Joyce ditmaal de meeste punten te scoren. Tijdens de prijsuitreiking werden de landelijke tickets verdeeld. Joyce, Ilja, Meilin en Sanne zullen hun wedstrijdseizoen voortzetten tijdens de landelijke kwartfinale. Afhankelijk van de indeling van de KNGU zal deze kwartfinale 2, 9 of 16 maart plaatsvinden in Volendam, Tilburg of Arnhem.

EPE- De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van 23 januari tot 2 februari. Ook op Kindercentrum Kierewam deden ze daar aan mee. Elke dag wordt er een leuk verhaal voorgelezen in de grote hal van Kierewam. Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend moment. Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwik-

keling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. De kinderen genieten er duidelijk van. Meer informatie over Kindercentrum Kierewam vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe.nl.

Knutselen bij BSO de Basishof

VAASSEN- Omdat het buiten koud is, is ook binnen bij de BSO ook van alles te beleven. De kinderen hebben met elkaar een wensenboom gemaakt. Ieder kind werd uitgenodigd om een wens voor een activiteit op de BSO te schrijven.

KOM Kinderopvang biedt op diverse locaties in de gemeente Epe buitenschoolse opvang aan. In Vaassen heeft KOM een BSO speciaal voor kinderen van 9 jaar en ouder. Informatie www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 235

Alle onderhoudsmiddelen voor uw houten vloer verkrijgbaar bij Anton Ekker Parket

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • T 038 421 63 33 • E info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

 

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. :

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken www.boertjes.com

www.rienpool.nl

TEGELZETBEDRIJF HEERDE GRATIS OFFERTE 06-22983110 g-vdhardenberg@hetnet.nl

· · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Nitrauw

Merelweg 7 - 8191 XR - Wapenveld Tel: 038-4479951 Fax: 038-4470278 Mob: 06-12880775 E-mail: schilder.nitrauw@kliksafe.nl

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 -98, Fax 422038 20 -86, 421 58038 98, -Fax 422gratis: 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 36

20 jaar schoonheidssalon Mystique HEERDE- Op 30 januari jl. was het 20 jaar geleden dat Marian Berghorst haar schoonheidssalon Mystique opende. In deze 20 jaar is er veel veranderd. “De permanente make-up heeft een grote opkomst aan klanten geleverd en ook de moderne man van tegenwoordig heeft de weg naar de schoonheidssalon gevonden”, aldus Marian. “Op dit moment ben ik als holistisch schoonheidsspecialiste een nieuwe richting ingeslagen. Hierbij wordt gewerkt op alle facetten van de klant om deze weer in balans te kunnen krijgen op zowel lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau. Eén van de nieuwste behandelingen is een prachtige natuurlijke facelift met botox like resultaten en tevens een spirit liftende anti ageing behandeling. Beginnend met een Tibetaans welkomstritueel voor het loslaten van spanning wordt u meegenomen naar uw stiltepunt van pure ontspanning. Terwijl uw voeten genieten van een energetisch voeten bad met bloesems, kruiden en etherische oliën. Dan gaat de reis verder langs de geuren van bloemen en bospaden genietend van een heerlijke gelaats-, hals-, nek, decolleté massage dat door de werking van bindweefsel en drukpunt-massage technieken een heerlijk ontspannen gevoel en een prachtig resultaat geeft. De huid wordt een extra boost gegeven door het warme gezichts-masker vol zuivere 100% natuurlijke huidvoedende actieve werkstoffen samengesteld naar eeuwenoude recepten. Terwijl het boostmasker inwerkt wordt de huid een extra boost gegeven met een edelsteenmassage die de huid een extra liftend resultaat geeft. Afsluitend een anti ageing dagverzorging en een

Workshop voor tieners/kinderen OENE- Atelier de Witte Pimpernel organiseert samen met Herma de Ruiter een workshop `Tasje met variaties` voor kinderen/tieners. Maak en versier je eigen tasje. Een eenvoudig tasje wordt een klein kunstwerkje als jij je fantasie er op los laat. Tijdens deze workshop maak je met de naaimachine een tasje dat je naar eigen inzicht gaat versieren.

Mogelijkheden: borduren ( met de hand of machinaal ); versieren met kralen; beplakken met glitter of andere kleine versierselen; enz. Datum van deze workshop is zaterdag 16 februari van 13.30 – 15.30 uur. Kosten zijn 19,50 euro, dit is inclusief materiaal. Opgave en info: Atelier De Witte Pimpernel, Houtweg 40, Oene. Tel. 0578-641070.

PCOB Heerde HEERDE- De ledenmiddag van februari van PCOB afdeling Heerde zal worden gehouden op woensdag 20 februari in Zorg en Wooncentrum Hanzeheerd – Brinkhoven te Heerde. De middag zal worden verzorgd door Marry van Berkel en heeft als titel ‘Muziek met zij-

wegen’. Ze vertelt over het maken van liedjes, maar ook over muziek als communicatie, het gebruik van taal enz. Spelend en zingend laat ze zo het een en ander horen, waarin Ernst en Luim elkaar afwisselen. Ook belangstellenden zijn welkom.

iPad en Tablet voor senioren 55+ HEERDE- De technische ontwikkelingen gaan snel. Ook op het gebied van de sociale media. Voor senioren is dit zeker het geval. Na de desktopcomputer en de laptop zijn nu de iPad en de Tablet op het toneel verschenen. Bintwerk heeft in de achterliggende jaren veel senioren geholpen bij het gebruiken van de computer. Een nieuwe stap is het gebruik van een iPad of Tablet. Een zeer handzaam instrument, maar dat bij de geïnteresseerde senioren nog veel vragen oproept zoals: Is het phyto liposomen serum.” Als dank aan een ieder die mijn schoonheidssalon heeft bezocht en gaat bezoeken, heb ik speciaal een actie van 20 % korting op alle behandelingen ter ere van mijn 20-jarig

bestaan. Deze actie is geldig tot 1 mei, waarbij de advertentie dient ingeleverd te worden en maximaal 1 bon per klant. Bel voor meer informatie schoonheidssalon Mystique, tel. 0578-693554.

iets voor mij, is het snel te leren, in het gemakkelijk te bedienen? Om op deze vragen een antwoord te geven organiseert Bintwerk een informatiebijeenkomst op woensdag 20 februari aanvang 20.00 uur in ‘t Honk aan de Zwolseweg 29 in Heerde. Na een uitleg over het gebruik van een iPad of Tablet zal er volop ruimte zijn om vragen te stellen. Voor een ieder die overweegt om een iPad of tablet aan te schaffen of voor beginnende gebruikers kan deze bijeenkomst zeer nuttig zijn.

Hoogstamboomgaard

Boh Foi Toch op ‘voorlopig laatste’ Koninginnenacht WELSUM- De abdicatie van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de huldiging van Koning WillemAlexander vindt plaats op 30 april. Vooruitlopend op deze historische gebeurtenis organiseert de Vereniging voor Volksvermaken Welsum samen met Stichting Dorpshuis Welsum op 29 april voor de laatste maal ‘Koninginnenacht’. Vanaf 2014 zal men immers ‘Koningsnacht’ or-

ganiseren. ‘Boh Foi Toch’ komt na vele jaren weer in Welsum. ‘Boh Foi Toch’ speelt dampende en stampende feestmuziek in Achterhoeks dialect, inhaakwalsen, melancholische nummers, up tempo rock en countryachtig werk. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website welsumevent.nl en kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de zaal. De zaal is 19.30 uur open. Dorpshuis

‘de Bongerd’, Kerklaan 22, 8196 KW Welsum. Reserveer op tijd want vol is vol. Tevens is in de regio een aantal voorverkoopadressen: Dorpshuis “de Bongerd”, Kerklaan 22, 8196 KW Welsum; Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, 7391 EK Twello; Sigarenmagazijn Boxem, Stationsstraat 34 8161 CS Epe; Rijwielzaak Van de Put, Hagestraat 8-10, 8181 EB Heerde.

Voetbalquiz wederom succes HATTEM- Onlangs is voor de 2e maal de voetbalquiz in de kantine van Hatto Heim gehouden. Na een succesvolle eerste editie, werd er ook dit jaar weer ingezet op een volle kantine. Al snel bleek dat er meer dan genoeg animo was. De quiz zat in een kort tijdsbestek ‘vol’, waardoor er zelfs aan teams een ‘nee’ verkocht moest worden. Zo zaten er 26 teams in een volle Hatto Heim kantine strijdend voor de eerste plaats. Jurgen van der Weerd had weer een quiz in elkaar gezet en dankzij de hulp van andere spelers van Hatto Heim 1 kon er worden gerekend op een mooie avond. 100 vragen in 10 verschillende rondes moesten uiteindelijk de winnaar bepalen. Al snel bleek dat nummers 1 en 2 (Meters bier en liters rum en de Fabeltjeskrant) van vorig jaar weer zouden strijden om de bovenste plekken. Outsider was echter team

‘Skuurtie’. Het team van Marco Schuurman bleef volhardend om de koppositie knokken. Uiteindelijk bleek de kennis van het team van de Fabeltjeskrant, voldoende voor de hoofdprijs. Met maar liefst 82 punten (van de 100) werden ze de terechte winnaars. Team Skuurtie en

het team van ‘de jongens van SVI’, bleken gelijk geëindigd. Na een benaderingsvraag won team Skuurtie uiteindelijk de 2e prijs. Kortom een geslaagde avond, waarbij er bijna 600 euro werd ingezameld voor Stichting Exploitatie Kunstgrasveld het Achterveen.

Méér BSO bij ‘t Hummelhuis HEERDE- Sinds 22 januari start BSO ’t Hummelhuis met de eerste van een reeks van tien sportlessen: “gymsport”. Dit onder professionele begeleiding van gymnastiekvereniging Pegasus en het BSO team van ‘t Hummelhuis. De BSO kinderen vinden het geweldig. Meer informatie betreffende buiten schoolse opvang? Bel tel. 06-49417766 of

mail naar anneke@hummelhuis.nl/

info@hummelhuis.nl.

REGIO- Wilt u graag een fraaie hoogstamboomgaard? En woont u in de gemeente Voorst, Epe of Heerde langs of in de buurt van een Klompenpad? Doe dan mee aan de actie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland om fraaie hoogstamboomgaarden aan te leggen langs de acht Klompenpaden in de IJsselvallei. Al 14 bewoners hebben naar aanleiding van een eerdere oproep aangegeven graag een boomgaard of haag op hun perceel aan te leggen. Energiebedrijf GDF SUEZ stelt in totaal 24 hoogstam-boomgaarden van 15 fruitbomen beschikbaar en tevens een mooie meidoornhaag rond de boomgaard. Heeft u een geschikte locatie van minstens 1500m2 voor een hoogstamboomgaard met een meidoornhaag of voor een fruitbomenlaan of rij langs het Klompenpad? Meldt u zich dan voor 10 februari aan bij Saskia Bemer van Landschapsbeheer Gelderland via tel. 026-3537444 of via s.bemer@ landschapsbeheergelderland.nl. Vermeld in uw e-mail de exacte locatie en de beschikbare oppervlakte. Veertien particuliere grondbezitters hebben aangegeven graag een boomgaard of haag op hun perceel aan te leggen. Zij wonen langs of in de buurt van een van deze Klompenpaden in de

gemeente Epe, Heerde of Voorst : Paddenpad, Loobrinkerpad, Schaverensepad, Woldermarkerpad, Tuylermarkerpad, Avervoorderpad, Niebroekerpad en Klompenmakerspad. In totaal zijn er 24 boomgaarden en hagen beschikbaar vandaar dat Landschapsbeheer Gelderland nogmaals de oproep doet om deel te nemen aan deze actie. Samen met de lokale vrijwillige Hoogstambrigade kijkt zij of de locatie landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoord is en welke soorten fruitbomen geschikt zijn. Dankzij de ondersteuning in dit project door GDF SUEZ kunnen grondeigenaren de hoogstamfruitbomen en de meidoornhaag voor een aantrekkelijk bedrag aanschaffen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per hoogstamfruitboom en 0,25 eurocent voor een meidoornstruik. Het aanplanten van de boomgaarden met de hagen vindt plaats tijdens een gezamenlijke plantdag op 9 maart. Op een centrale locatie in de IJsselvallei kunt u het plantmateriaal ophalen. Leden van de lokale vrijwillige Hoogstambrigade bieden ondersteuning zodat de boomgaarden op de juiste manier geplant worden. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 237

çåsjppmpoutupqqjohå (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl

STEAK ‘S BINNEN Ook ALL INN mogelijkheden. Onbeperkt eten biefstuk, kip, varkenshaas en spare-rib’s Nieuweweg 85 8051 EC Hattem Tel: 038-4449885 www.steakhousebrasil.com

€ 19,95 p.p. ntijnsdag Iets voor vale i? op 14 februar Graag reserveren . Tel 038 4449885


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 38

Twentse Humor in de Marke

Gemeenschapvoorziening in Wapenveld HEERDE/WAPENVELD- Er is een informatienota opgesteld m.b.t. een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. “De afgelopen 2,5 jaar is er een discussie geweest met de raad, o.a. over een voorziening voor ouderen bij de bibliotheek”, vertelt wethouder Bögemann. “Ook speelden de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, het al dan niet sluiten van de Wapenveldse bibliotheek en het accommodatiebeleid een rol.” Op een gegeven moment werd duidelijk dat er geen Kulturhus zou komen. “Dat was geen fijn bericht”, aldus de wethouder. “In diezelfde periode kwamen in Wapenveld veel mensen in beweging. Er kwam een Dorpsplan met veel ideeën.” Er werd geopperd om er meer partijen

bij te betrekken. Als keerzijde werd genoemd dat men juist het centrum wil versterken en de bibliotheek niet in dat centrum ligt. De kern van de informatienota die nu op tafel ligt is om te verkennen óf er kans is voor een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. “Meer dan voorheen zullen andere partijen een rol moeten spelen, Als gemeente kunnen we dit niet alleen financieren”, aldus Bögemann. “We zullen met partijen in gesprek gaan over locaties en uiteindelijk een knoop moeten doorhakken. Het streven is om de raad van juni een voorstel over de locatie en de invulling van een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld aan te bieden. Dat is ambitieus”, stelt de wethouder.

Vaassenaar in Man Bijt Hond HATTEM- Met een nieuwe voorstelling toert het populaire humorgezelschap Twente Plat dit theaterseizoen door Oost- Nederland. Met een mix van doldwaze conferences, knotsgekke sketches en heerlijke liedjes doet Twente

Plat een aanslag op de lachspieren en houdt het haar publiek ruim 2,5 uur lang op het puntje van de stoel. Op dinsdag 22 februari is de groep te zien in MFC De Marke, Daendelsweg 1. Hattem, tel. 0384432888. De entreekaarten voor

deze oergezellige avond zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Telefonisch reserveren kan ook. Bel dan De Reserveerlijn onder, tel. 074-3841718 en de kaarten liggen op de avond zelf klaar aan de kassa.

Sokken breien bij Klazien’s Kreatie WAPENVELD- Altijd al willen weten hoe het breien van sokken in elkaar steekt? Dan moet je bij Klazien’s Kreatie in Wapenveld zijn.

Klazien heeft een fervent sokkenbreister uitgenodigd waar jij met al je vragen bij terecht kunt. Zaterdag 9 februari van 10.00-16.00 zit Adrie

AGIOS naar landelijk 2e divisie

Ehlings bij haar in de winkel. Je kunt met of zonder je breiwerk bij haar aanschuiven en je vragen stellen. Zij wil deze dag alle geheimen over het breien van sokken met je delen, groot en klein. “En natuurlijk hebben we die dag een leuke aanbieding op onze mooie sokken wol.”

Schaakuitslagen

HATTEM- Onlangs werden door de schakers van Denk en Zet 9 partijen gespeeld. De uitslagen van de gespeelde partijen: J.B. Redeker- G.J. Kroes 1-0, H. Kloppenburg- M. Mujkanovic 0-1, B. Hospers- P.J.J van de Nes 1–0, M. Legtenberg- J. Verhoeven remise, W. van Enk- G.J van Wijk 1–0, H.J van Wijk- W. Jonkers 0–1, H. van der Heide- B. Morren remise, E. Abdikerim- W.F. Smit 0–1, E.W van der Molen- J.B van der Velde remise.

VAASSEN- In oktober van het vorige jaar kon u in deze krant nog lezen over Wim en Dina Gerritsen uit Vaassen die hun 60-jarig huwelijk vierden. Dina woonde op dat moment al twee jaar in Casa Bonita. De twee hebben elkaar in 1945 leren kennen. Na twee jaar moest Wim naar Indië. Bij de anderen werd de verkering meestal verbroken, maar de liefde van Wim en Dina hield stand. Wim schreef in 1949 speciaal een liedje voor haar, maar het duurde uiteindelijk 60 jaar voor

Dina dit liedje te horen kreeg. “In maart 2011 kreeg Dina het voor het eerst te horen en was er ondersteboven van”, vertelt Wim. Een bijzonder verhaal, vond ook de redactie van het Tv-programma Man Bijt Hond. Zij zijn onlangs naar Vaassen gegaan om daar een reportage te maken over Wim en zijn mooie lied. Op Valentijnsdag, toepasselijker kan bijna niet, is het resultaat daarvan te zien. Helaas kan Dina dit niet meer meemaken: zij is 14 januari jongstleden overleden.

Lezing in de Cannenburch VAASSEN- Op dinsdagavond 12 februari organiseert AnimaMundi zijn eerste lezing van het nieuwe jaar . Het thema is: Oorzaak – gevolg, anders belicht: Hoe lichamelijke aandoeningen hun oorsprong kunnen vinden in vorige levens. Voor

meer informatie en aanmelding voor deze avond kunt u terecht op www. animamundi.nl. De lezing wordt gegeven in kasteel De Cannenburgh en zij openen de poorten vanaf 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur, de entree bedraagt 10 euro per persoon.

Floor winnares crosscompetitie

Ruitersport VAASSEN- De turnsters van AGIOS in de 2e divisie hebben allemaal een ticket bemachtigd voor de landelijke wedstrijden. Ruth Mosterd (8 jaar) heeft zich als zevende turnster geplaatst voor de landelijke wedstrijden. Amber Voolstra (9 jaar) turnt bij de pupillen 1. Als achtste turnsters heeft Amber zich geplaatst voor de landelijke wedstrijden. De stijgende lijn werd ook door Carlijn Zweekhorst (10 jaar) vastgehouden. Met een ticket naar de landelijke wedstrijden kan ook Carlijn uitkijken naar nog een wedstrijd. Ook de jongste turnsters van AGIOS hebben nog

HVV heren

HATTEM- De mannen volleyballers van Berends&Slump/HVV speelden afgelopen zaterdag een degelijk wedstrijd tegen Lelystad. (4-0) De Hattemers waren niet alleen aanvallend veel sterker dan opponent Volta uit Lelystad maar ook verdedigend en in de blokkering stond het bij B&S/

een wedstrijd geturnd. Deze jonge meisjes turnen mee in de teamcompetitie. De AGIOS talenten bestaande uit Julia Bloemberg, Isa Kruese, Kiki Klinkum, Marijn Zwijnenburg en Julisa Hulleman hebben erg hard getraind op brug en ze konden dan ook alle kracht elementen maar liefst acht seconden volhouden. Mirthe van de Lagemaat, Isa van Deelen, Tessa Blok en Iris Koetsier turnen in het AGIOS Sterren Team en hebben hard geoefend op hoge sprongen op de balk. Op 18 mei mogen ze nog een keer hun oefeningen laten zien. (Foto: Suzanne Vet)

HVV optimaal. Als koploper speelt HVV de komende 4 weken achtereenvolgens tegen de nummer 2,3 en 4 van de ranglijst. De Hattemers liggen nog steeds prima op koers voor het kampioenschap en staan negen punten voor op de nr. 2 en nog altijd ongeslagen over 14 wedstrijden.

Carnavalszwemmen VAASSEN- Vrijdagavond 8 februari is de Koekoek in carnavalssfeer. Ter voorbereiding op wat er de dagen daarna allemaal gaat gebeuren kun je in de Koekoek alvast in de

stemming komen. Van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt er carnavalsmuziek gedraaid, liggen er ballonnen in het water en worden er vast meerdere polonaises gestart.

EPE- Patty van ‘t Land en Dukato hebben donderdag 24 januari in Balkbrug indoor Klein Oever gesprongen. Hier behaalde zij een 4de prijs in de klasse b-springen met 77 stijlpunten.

Waterpolo

HATTEM- Afgelopen zaterdag hebben de waterpoloheren van Z.V. Hatto-Heim 1 gewonnen van koploper De Woelwaters 2 uit Harderwijk. Er werd met veel discipline verdedigd en heel efficiënt aangevallen wat een eindstand van 13-5 opleverde. Door deze overwinning doet HattoHeim nog steeds mee om het kampioenschap. Aankomende zaterdag gaan de waterpoloheren op bezoek bij Zignea 2 in Emmeloord.

Dansavond EMST- Zaterdag 9 februari is er een gezellige dansavond in het dorpshuis de Hezebrink in Emst. Alle dansen passeren de revue, o.a. quickstep, tango, rumba, veleta en vele andere, in een gezellige sfeer met goede muziek. Ze beginnen om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur

HEERDE/EPE- Zaterdag werd in Epe de laatste van de 4 crossen van de crosscompetitie gelopen. Door Atletiekvereniging Cialfo was weer een heel mooi parkoers uitgezet in de bossen tegenover de Hertenkamp. Bij de jongste pupillen eindigden 3 Gemzen-pupillen op de derde plaats: Isabel van Houweling (mpc), Maikel Potkamp (jpc) en Elisa Nap (mpb). Maikel en Elisa werden daarmee ook derde in de eindstand van de competitie en Isabel eindigde zelfs op plaats twee. Ook goed voor de

dag kwam Renske Hanekamp met een vijfde plaats bij de meisjes pupillen C. Bij de meisjes D 2e jaars ging Floor Doornwaard aan de leiding na 3 crossen. Ze eindigde op een eerste plaats in de cross en in de competitie. Op de lange cross (10 km) bij de mannen 35 verdedigde Janko van Arken zijn podiumplek door als derde te eindigen (ook in de competitie) en ook derde in de eindstand, maar dan bij de jongens A, werd Jurian Onderdijk. Voor meer uitslagen zie www.gemzen.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 239

Kies voor keukenrenovatie!

WAT EEN VERSCHIL!

EXQUISIT AFZUIGKAP

OP=OP

GEEF UW KEUKEN EEN NIEUWE UITSTRALING MET NIEUWE FRONTEN EN WERKBLAD! Groen bezig! En dubbelop besparen. Want u bespaart op de aanschaf van uw apparatuur en op uw energierekening!

EXQUISIT KOELER

Voorzie uw keuken van nieuwe zuinig(st)e inbouwapparatuur! De gemiddelde besparing ten opzichte van 10 jaar oude apparatuur is zo p 200,-!

OP=OP

Goed voor het milieu Wij zorgen ervoor dat uw oude apparaten goed en verantwoord worden afgevoerd.

BOSCH SOLO OVEN

OP=OP EEN NIEUWE KEUKEN VOOR MINDER GELD!

OP=OP M-SYSTEM VAATWASSER

TEKA GASKOOKPLAAT

OP=OP Een andere samenstelling is ook mogelijk.

GREEPLOZE KEUKEN

COMPLETE SET NU

Verkrijgbaar in diverse kleuren. INCLUSIEF: Combimagnetron | Koelkast | RVS-Schouw Afwasautomaat en Kookplaat

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD

keukens • apparatuur

profiteer nu! Kayersdijk 43 • Apeldoorn tel 055-5346161

UW KEUKENSPECIAALZAAK MET INTERNETPRIJZEN • ALTIJD SUPERVOORDELIGE KEUKENS!

100-306

openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 40

Verhuizing constructie adviesbureau Borreman

HEERDE- Constructie adviesbureau Borreman uit Heerde is verhuisd van de Sportlaan naar de Europaweg 2 in Heerde. “De ruimtes zijn hier groter en er zijn hier meer mogelijkheden om te groeien”, legt Edwin Borreman zijn keuze toe. “We hebben hier een eigen ingang. Aan de Sportlaan zat ik in een bedrijfsverzamelgebouw. Het pand hier heeft meer smoel. En ik heb straks een eigen kantoor waar ik klanten kan ontvangen.” In 2006 is Edwin zijn adviesbureau

begonnen. “We geven constructief advies op het gebied van hout, staal en beton in de woning- en utiliteitsbouw. Berekeningen en tekeningen: dat is de hoofdmoot.” Met het bedrijf gaat het goed. “We hebben superjaren met een sterke groei gehad. Er is personeel bijgekomen. Zelfs nu met de recessie trekken we behoorlijk goed door. Dat komt onder andere door een goede prijs/ kwaliteit verhouding. En we zijn een klein bedrijf met korte lijnen. Ik haal het contract binnen en reken de

Oud ijzer niet in restafvalbak HEERDE- Over een tijdje rijden weer auto’s met aanhangwagens vol met oud ijzer naar de Eeuwlandseweg in Heerde. De Jenaplanschool Heerde gaat op 16 maart voor de zevende keer de oud ijzeractie houden. Een actieve werkgroep is al weer een tijdje bezig om alles weer perfect te organiseren. Met de opbrengst van die ene dag kan de school in Hoorn veel activiteiten realiseren die zonder deze financiële injectie niet mogelijk zijn. De overheid ‘subsidieert’ namelijk niet alles wat op een school het leren en doen mogelijk-aantrekkelijk maakt. Veel moet nog door ouders worden bijgedragen. Denk

hierbij alleen maar eens aan alle vieringen die steeds veel geld kosten, maar ook schoolreizen, excursies, geluidsinstallaties, enz. worden niet met publiek geld betaald. Bijna elke school in ons land organiseert wel een of andere actie voor extra middelen. Bekend zijn natuurlijk de inzamelingen van oud papier. De Jenaplanschool kiest naast die laatste actie ook voor een eenmalige oud ijzeractie. Leg oud ijzer vast aan de kant. De Jenaplanschool komt het op zaterdag 16 maart tussen 9.00 en 15.00 uur bij u ophalen. Binnenkort leest u in dit blad hoe u uw aanbod bij de school kunt melden.

opdracht zelf uit.” Inmiddels heeft hij een hele brede klantenkring opgebouwd. Voor meer informatie: www.borreman.nl, of bel met, tel. 0578-690408.

HEERDE- Nog altijd vinden de meeste ongelukjes plaats in de huiselijke omgeving, bij het schoonmaken of het klussen. Weet u dan wat te doen? Of op de ijsbaan waar gekneusde enkels en gebroken polsen nogal eens voorkomen als er iemand onderuit gaat, weet u dan hoe te handelen? Snel de aanwezige EHBO’er roepen? Het zelf kunnen verlenen van eerste hulp aan uw medemens en vooral uw naasten, dat kan! Een EHBO-diploma geeft je de juiste basis en is binnen handbereik als je het echt wil! Begin maart start de EHBO-vereniging afd. Heerde weer een opleiding Eerste Hulp bij Ongelukken, waarbij tevens Hartreanimatie en bediening van de AED is opgenomen. Duur van de cursus is 7 avonden gevolgd door een examen, alle avonden op een woensdag in het Dorpshuis. In de meivakantie even geen

les, maar toch kunt u eind mei al in het bezit zijn van een EHBOdiploma. Tijdens de cursus wordt aangeleerd hoe u om moet gaan met slachtoffers in levens-bedreigende situaties. Maar u leert ook verbanden te leggen bij wonden en bloedingen, u leert botbreuken, kneuzingen en verstuikingen herkennen en daarbij de juiste eerste hulp te geven. De opleiding tot AED-bediener is onderdeel van de EHBO-opleiding, dus ook wanneer elke seconde telt weet u wat te doen wanneer er een AEDapparaat in de buurt is. De kosten van de opleiding bedragen ca. 195 euro, deze worden in vele gevallen vergoed door uw werkgever of middels uw zorgverzekering. Voor meer informatie bezoekt u de website www.ehbo-heerde.nl, daar vindt u ook het inschrijfformulier. Reageer snel, de cursus start op woensdag 6 maart.

Care for Women

Kerk en schooldienst VEESSEN/VORCHTEN- Zondag 10 februari wordt er door de Christelijke basisscholen in Heerde/Veessen en de verschillende kerken in de gemeente een kerk- en schooldienst gehouden. Elk jaar is een school deze zondag aan een kerk verbonden en wordt er samen met de predikant een dienst voorbereid. De kinderen van basisschool De Zaaier uit Veessen zullen hun medewerking verlenen aan de kerkdienst in Vorchten. De dienst begint om 9.30 uur. In de kerk in Vorchten zal ds. Van den Top voorgaan. Het thema is: Gewoon bijzonder. Tijdens de dienst zal er een PowerPoint presentatie gehouden worden over het werk dat de Stichting Present Epe/ Heerde doet. De stichting Present zet zich in om mensen die bereid zijn om te geven in contact te brengen met mensen die met dit aanbod geholpen kunnen worden. In de week voor deze dienst zullen de kinderen op de basisschool De Zaaier ook werken aan dit thema en zal de predikant een bezoekje brengen aan alle groepen. U bent van harte welkom om deze bijzondere kerkdienst bij te wonen.

Beurs Gezond & Mooi EMST- ‘Gezond & Mooi’, dat is het thema van de regionale beurs, die op zaterdag 9 maart wordt gehouden in de Hezebrink te Emst. Deze beurs wordt speciaal georganiseerd voor ondernemers en zzp’ers in de gezondheids- en beautybranche in de regio Epe, Heerde, Vaassen, Emst en Oene. “Het is lastig om je als kleine onderneming in deze regio bekend te maken en naamsbekendheid te creëren voor je producten en diensten, zeker in de gezondheids- en beautybranche. De beurs ‘Gezond & Mooi’ biedt daarvoor een platform. Kleinschalig, overzichtelijk, laagdrempelig én tegen geringe kosten.” De organisatie is in handen van Uitgeverij Gelderland te Epe, in samenwerking met de Hezebrink. Promotie en ondersteuning van de deelnemers vindt plaats via lokale en regionale media, waaronder de VA-krant. ‘VA’ staat voor ‘Veluwe Actief’. De naam zegt het al: het wordt dus een actieve beurs. Een beurs waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Zo kunnen bezoekers een behandeling, analyse of testje laten doen door de standhouders. Heeft u altijd al willen weten hoe acupunctuur werkt, wat nou echt gezond is en welke kleur make-up het best bij uw ogen past? Kom dan op 9 maart naar de Gezond & Mooi beurs. Alles staat deze dag in het teken van Gezond & Mooi. Bezoekers worden van top tot teen verwend en geïnformeerd over gezond leven en

Nieuwe opleiding EHBO in Heerde

EPE- Sinds april vorig jaar is bij Mediq Apotheek de Noord Veluwse te Epe een extra service gestart voor vrouwen. Care for Women specialiste Machteld Kaempfer houdt twee maal per maand een spreekuur op afspraak voor vrouwen met hormonale klachten. Hormoonveranderingen kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten geven. De ene vrouw heeft vage klachten, de ander heel duidelijke klachten zoals opvliegers, stemmingswisselingen, gewrichtsklachten, pijn bij het vrijen of slaapproblemen. Soms beginnen klachten al in de puberteit, tijdens of na een zwangerschap of na behandeling van borst- of eierstokkanker. Maar er zijn ook vrouwen die elke maand klachten hebben voordat ze gaan menstrueren, de zogenaamde

PMS klachten. Dit kan het dagelijkse leven van de vrouw, haar relatie, gezin, werk en sociale omgeving behoorlijk beïnvloeden. Heb jij klachten? Zou je er wat aan willen doen? Aarzel dan niet langer. Een consult duurt een uur en dat is prettig omdat je dan veel kan bespreken. Je krijgt uitleg over bijvoorbeeld hoe hormonen werken, waar de klacht vandaan komt, wat kan je er zelf aan doen, tips en adviezen, risico's die de overgang met zich meebrengt en alles over reguliere en alternatieve productmogelijkheden. Consulten worden vergoed in de aanvullende verzekering afhankelijk van Zorgverzekeraar en pakket en verwijzing is niet nodig. Bel voor een afspraak, tel. 055-8430431 of stuur een mailtje naar m.kaempfer@ careforwomen.nl.

Voorlezen is voor groot en klein

Fotograaf: Harold Makaske

er mooi uitzien. Maar er valt meer te beleven tijdens Gezond & Mooi. Zo is er ruimte voor een lezing, optreden of activiteit tijdens de beurs. Bezoekers mogen uiteraard komen kijken en, als ze dat willen, meedoen. On-

dernemers die zich willen aanmelden om op deze beurs te staan of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Roos Spierings via, tel. 0578-629061 of marketing@uitgeverijgelderland.nl.

EPE- Dat elk kind voorlezen leuk vindt, is een gegeven. Daarom hebben de Gildeschool en Kindercentrum Kanjers de handen ineen geslagen tijdens de Nationale voorleesdagen. De Nationale voorleesdagen vinden plaats van 23 januari t/m 2 februari en tijdens deze dagen staat het voorlezen centraal. De hele week komen de leerlingen

van groep 8 van de Gildeschool in groepjes van twee voorlezen bij de kinderen van Kanjers. Gezellig samen rond de bank genieten van een mooi prentenboek. Leuk en leerzaam, voor zowel de peuters als de oudere kinderen. Meer informatie over Kindercentrum Kanjers vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe.nl.


SCHAAPSKOOI

nd Geope - 17.00 u.

s 13.00 0 u. vrijdag 0 - 21.0 en 19.0 .00 - 16.00 u. gs 10 aak) zaterda eks op afspr ewe d r o o (d

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 24 1

www.plankenvloerepe.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Voor al uw :

Epe Parketvloeren

VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

plankenvloer@planet.nl

Korte Veenteweg 6, Epe

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN

ow ui room op tsl af uite Vee sp n ss ra d en ak

Showroom Veessen 8162 AA Epe (op afspraak) 0578-631600 IJsseldijk 67 8194 LB Veessen 06-53441207 T 0578-631600 M 06-53441207 / 06-53235779 06-53235779 F 0578-629096 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerepe.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Sh

Hoofdstraat 11

Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid.

Maak kans op gratis scooter !

Informeer naar de voorwaarden.

Zonwering / Rolluiken e n Ve r a n d a ’s k o o p t u b i j Van Reeuwijk Zonweringen Elburg Diverse acties, info 0525 - 662159


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 42

Herinneringsconcert

Bijzondere expositie Fibonacci HATTEM- Bij 2e Hansje (zonder “d”) in de Synagoge aan de Achterstraat 33 in Hattem is van woensdag 6 februari tot en met zaterdag 30 maart een bijzondere expositie te bezichtigen. “Kijk goed en ontdek Fibonacci!”, is het advies dat amateurfotograaf Wim Lanphen (1949) u geeft over de grootformaat macrofoto’s die hij exposeert. U krijgt de kans te kijken naar de wonderlijke wereld waarin het insect leeft: de bloemenwereld. Maar dan wel vanuit het gezichtspunt van het insect. Bloemen en bloembladeren zijn voor insecten als ravijnen, bergen en dalen. Blijkend uit zijn foto’s is Wim gefascineerd door een eeuwenoude wet die onder meer bekend staat als de spiraal

van Fibonacci. Deze spiraal is een van de mogelijkheden om een beeldcompositie in te delen. Wim Lanphen is ondermeer schrijver, onderzoeker, en autodidactisch amateurfotograaf (www.wimlanphen.nl). Uit zijn ontwikkeling als amateurfotograaf blijkt dat hij innovatief is. Wars van dwingende regels over kleur, scherpte en compositie kreeg hij onder collega’s amateurfotografen de naam van “Fotograaf van het Gewone”. Simpele onderwerpen worden in een bredere context geplaatst. 2e Hansje is van woensdag tot en met zaterdag geopend vanaf 10.00 uur. Zie voor meer informatie op www.2ehansje.nl of voor contact: info@2ehansje.nl, tel. 038– 7851586 of 06-51747370.

Erve IJzerman zoekt vrijwilligers EPE- Vorige week werd er door Yarden een herinneringsconcert georganiseerd in de Grote Kerk in Epe. Dit concert werd voor de eerste keer gehouden maar vanwege het succes heeft de organisatie al aangegeven dit initi-

atief te willen herhalen. Het was een avond met prachtige muziek van De Eendracht uit Wezep en zang van Tom van Zevenbergen. Dominee Bas Zitman deed een meditatie, de namen van de overledenen werden genoemd en de

nabestaanden hebben een kaars aangestoken voor de overledenen. De mensen werden ontvangen met koffie en na die tijd was er nog een hapje en een drankje. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.

Ontmoeting in de Deventerstraat VAASSEN- Rinus van Warven houdt op maandag 11 februari een lezing. “Het verloren symbool” is een boek van de bekende schrijver Dan Brown. Velen hebben genoten van zijn eerdere boeken, zoals “Het Bernini Mysterie” en vooral “De Da Vinci Code”. Net als in deze boeken krijgt de Amerikaanse hoogleraar kunstgeschiedenis, Robert Landon, te maken met geheime genootschappen, deze keer vooral

met de Vrijmetselarij. Lukt het hem om de geheimen van Washington te ontraadselen? De spreker van deze avond, drs. Rinus van Warven heeft een grote kennis van inwijdingsgenootschappen en met name van de Vrijmetselarij. Hij is dus de aangewezen persoon te vertellen over deze avond. Verschillenden zullen Drs. Van Warven kennen van zijn wekelijkse zondagse presentatie over spirituele onderwerpen op Ra-

Kabouter Spillebeen 1 jaar in Kulturhus

dio Gelderland. De avond begint om 20.00 uur in de Ontmoeting aan de Deventerstraat 36 in Vaassen. Toegang 9 euro (in voorverkoop bij Bruna, Vaassen 7 euro). Leden en begunstigers betalen 5 euro. Koffie of thee in de pauze inbegrepen.

alvast cakejes gebakken met één kaarsje erop. Meer informatie over peuterspeelzaal/peuteropvang Kabouter Spillebeen vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe.nl.

mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen van eind april tot begin september op zaterdagen al activiteiten te ontplooien. Daaronder bijvoorbeeld openstelling van het complex omlijst met activiteiten. Maar daarvoor is wel de inzet van vrijwilligers nodig die activiteiten willen organiseren en begeleiden. Voor de bouwkundige zaken zijn mensen met twee rechterhanden nodig die bij toekomstige werkzaamheden willen helpen. Voor opgave en informatie kan men terecht bij voorzitter Aart van Ommen, tel. 06-26384510.

OENE- Arja Rip en Geertje Broekhuis zijn beiden 25 jaar lid van muziekvereniging De Vriendschap uit

Oene. Beide dames werden vanwege dit heugelijke feit in de bloemetjes gezet.

Sing In

WAPENVELD- Op zondag 17 februari zal er in de Hervormde Gemeente aan de Kerkstraat te Wapenveld een sing-in gehouden worden. Tijdens deze sing in worden liederen gezongen die na de vorige sing in zijn opgegeven als verzoeknummer. Iedereen, die van zingen houdt, is hartelijk welkom. De Sing-in duurt van 19.00 tot 20.00 uur en de zaal gaat om 18.45 uur open. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig wat te blijven drinken.

Vrouwen van Nu

OENE- De peuters van peuterspeelzaal/peuteropvang Kabouter Spillebeen spelen alweer één jaar in het nieuwe Kulturhus in Oene. Met veel plezier, zoals wel te zien is op de foto. De peuters hebben

WAPENVELD– Het bestuur van de nieuwe stichting Erve IJzerman wil voor diverse activiteiten graag een vrijwilligerspool op gaan bouwen. In de eerste plaats gaat het om de organisatie van activiteiten rond de Erve IJzerman en verder om mensen die de handen uit de mouwen kunnen steken bij bouwkundige zaken. Boerderij en Landschap is eigenaar van het pand en richt zich vooral op de bouwkundige zaken. De stichting Erve IJzerman wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en de activiteiten op en rond het complex. Men wil onder andere de

WELSUM- Op donderdag 7 februari komen de leden van de Vrouwen van Nu afdeling Welsum bijeen. Op deze avond komt als gastspreker Dhr. Robert Pater. Dhr. Pater is werkzaam als projectcoördinator landschapsbeheer van Landschap Overijssel. Met behulp van dia’s vertelt hij over de Bever en Otters die langs de IJssel voorkomen. De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis de Bongerd te Welsum. Wilt u informatie over de Vrouwen van Nu afdeling Welsum dan kunt u bellen naar Dinie Doornebosch, tel. 0570-561053.

Optreden dansmariekes BSO de Basisbende

Sv Wissel laat pupillen gratis sporten WISSEL- Het bestuur van voetbalvereniging Wissel heeft besloten om de E- en F-pupillen (leeftijd 5 tot en met 9 jaar) gratis te laten sporten. Het maakt dat gebaar enerzijds om kinderen van mensen die het niet zo breed hebben ook aan het verenigingsleven te laten meeleven. Anderzijds is het ook pure noodzaak om als vereniging een toekomst te hebben. In de buurtschap komt nauwelijks of geen aanwas. Bovendien vergrijst de Eper woonwijk Burgerenk, die tot nu toe voor een groot deel van de aanwas zorgde. Het (jeugd)bestuur van ‘de kanaries’ is bijzonder actief. Het nodigt de jeugd uit om op maandag- en woensdagavond om 17.00 uur, op woensdag 18.00 uur (wat grotere jongens en meis-

jes) of zaterdagochtend om 09.00 uur naar het sportpark te komen om lekker ontspannen te trainen. De vereniging heeft een naam als het gaat om het 4 x 4-toernooi dat ook dit jaar in juni wordt gespeeld. Het bestuur besloot om het complex op te waarderen met ondermeer een toiletgroep voor mensen met een beperking. Aansluitend komen het algehele sanitair, plat dak en keuken aan de beurt. Dankzij de J.P. van de Bend stichting en de Club van 100 kunnen diverse grote activiteiten worden gehouden. In mei bijvoorbeeld sporten 1.000 tot 1.500 kinderen op het fraaie onderkomen aan de Ericaweg. Sinds 1 januari van dit jaar verricht men zelf het onderhoud. In juni viert de vereniging het 60-jarig bestaan.

Gehoopt wordt dat men tegen die tijd de vacatures van wedstrijdsecretaris/verzorger/leider te hebben ingevuld. Tevreden is het bestuur over de Eper trainer Arnold Cornelisse. Het standaardelftal draait volop mee in de strijd om de titel. Op 26 mei is de regionale finale van het recreatie voetbal. Verder in de zomer komen de dames aan de bak die voor een goed doel spelen. Dan is er de bekende rommelmarkt op de zaterdag na Hemelvaart. De vereniging beschikt over een activiteitencommissie die van wanten weet. Ze organiseert een boerenkooltocht, evenementen voor de jeugd. Niet te vergeten ook de maandagochtendploeg die nog best wat extra vrijwilligers kan gebruiken.

VAASSEN- Bij BSO de Basisbende kwam het lang verwachte bezoekje van de dansmariekes. Eén van de kinderen op de BSO zit op de dansmariekes en wilde graag een speciaal optreden verzorgen voor de groepsgenootjes op de BSO. De dansmariekes lieten 2 dansjes zien en de andere kinderen zaten stil en vol aandacht te kijken naar het optreden. Na het optreden was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Sommige kinderen genoten zo van het optre-

den dat ze zelf ook wel lid wilden worden van de dansmariekes als ze “groter” waren of klaar waren met de zwemles. Kom Kinderopvang biedt op verschillende locaties in Epe, Oene en Vaassen Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook in vakanties en tijdens studiedagen zijn kinderen welkom. Voor meer informatie kijkt u op www.KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer, tel. 0578569960.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGIINNAA 243

Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MAT RVS

NATURE DELUXE

JONGENS EN MEISJES

inhoud 12 liter

op 1 tray 360 gram

maten 30-35

VOGELVOER MIXPACK diverse soorten

idem inhoud 30 liter

vogel winter ZAADMIX 1000 gram

16.95

Dumil AFVALZAKKEN 25 stuks 35x45 cm 10 liter

7.49

0.98

360° ROTEREND

AUTO DRAAIKUSSEN vergroot het rijcomfort voor gemakkelijk in- en uitstappen

Impuls AUTO MULTI-HOUDER universeel te gebruiken voor diverse apparaten zoals: smartphone, GPS of GSM

2.49

2.39

AARDEWERK

VOORRAAD POT Sweet Home keuze uit: sugar, tea of coffee 20x12 cm

Sweet Home KOP en SCHOTEL

houten APPEL PRIKKER

0.79 0.56

UNI OF PRINT

DAMES LEGGING uni: 7/8

VOGUE GLAMOUR

BODY LOTION diverse varianten

Elders 3.95 4.95

HOUTEN

APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

2.99

KLEDING HANGERS incl. broeklat

2.39

TOPK WA L I Elders 3.95 4.95

UITZOEKEN

TE IT!

2.29

groene plant, geranium of begonia

1.44

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

ZENKER

HART BAKVORM Europese

Love DECORATIE STROOIER 120 gram

0.89

JUMBO

VA L E N T I J N

S TIP!

3.19

VALENTIJNS WENSKAART 3D extra grote kaart voor uw geliefden incl. envelop

DECO PLANT MET POT keuze uit:

Elders 3.95 4.49

3.49

Elders 5.95 6.95

topkwaliteit teflon coating Ø 26 cm

set 7 stuks

250 ml of body peeling: 250 ml of deodorant: 150 ml

Elders 2.29 2.69

0.89

katoen/elastan maten XXS-XL bloem-/ dierprint: 7/8 polyester/elastan maten S-XXL

T HOME H EL E SW EE BE K IJ K D EO P O N ZE SI TE ! LI JN

0.99

REGEN LAARZEN paars of blauw

2.29 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

I love you SHOWER GEL 200 ml

0.69

0.75

DISNEY OF HELLO KITTY

SCHILDER SET complete set met canvasdoek, acrylverf en kwast diverse licenties

Disney STATIONARY SET diverse licenties

0.39

1.59

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 03-02-2013 t/m za. 09-02-2013 in Nederlandse filialen.

PEDAAL EMMER kunststof binnen emmer


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 44

TV-opnamen op de Willem-Alexanderschool

HEERDE- Zowel het NOS Jeugdjournaal als Hart van Nederland van SBS 6 zijn donderdag op bezoek geweest bij de Willem-Alexanderschool in

Heerde. Beide programma’s kwamen opnamen maken van het verjaardagsliedje voor Koningin Beatrix dat de kinderen van groep 7 en 8 van de school had-

Jeugddienst

Vrouwen Van Nu

HEERDE- Op zondagavond 10 februari organiseert Hervormde gemeente Heerde een jeugddienst. Tijdens deze dienst gaat dominee Röben dieper in op het onderwerp Pesten. Er wordt niet alleen vandaag veel gepest, maar ook in de tijd van de Bijbel kwam pestgedrag voor. Een bekend voorbeeld hiervan kun je lezen in het verhaal over Jozef. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de gospelband ‘New Creation’ uit Nunspeet. Om 18.45 uur beginnen ze de avond met een samenzang. Iedereen is van harte welkom in de Johanneskerk in Heerde.

Vogelbeurs Goudvink EPE- In de maand januari houdt de Vogelvereniging de Goudvink op zondag 10 februari in het clubgebouw de maandelijkse vogelbeurs. Op deze beurs is het mogelijk om uw vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen enkele handelaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels en diverse vogel benodigdheden zal zijn. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe. Toegang gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578-613871.

HATTEM- Op maandag 11 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van Vrouwen van Nu Hattem. Na het officiële gedeelte zal plaatsgenoot de heer Friesema ver-

den ingestudeerd. Het liedje is opgenomen en er is een CD van gemaakt die als muzikale felicitatie naar het Koninklijk Huis is gestuurd. Foto: Judith Tellegen.

tellen over de Hattemer molen de Fortuin, waar hij als vrijwilliger aan verbonden is. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk te Hattem en begint om 19.45 uur.

HEERDE- Op maandag 28 januari ondertekenden de gemeente Heerde, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de politie en bureau Jeugdzorg een zorgconvenant. Hiermee wordt de bestaande samenwerking bekrachtigd en versterkt. Deze partners werken al enige tijd samen op het gebied van zorg rondom kinderen en jongeren van 0-23 jaar. Met deze gewijzigde zorgstructuur wordt deze samenwerking minder vrijblijvend. De partners willen hiermee voorkomen dat instellingen langs elkaar gaan werken en kinderen of jongeren tussen wal en schip raken. De verschillende partijen zijn enthousiast over de nieuwe zorgstructuur. Het draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomt dat problemen erger worden omdat de zorg te laat op gang komt. Burgemeester Inez Pijnenburg en wethouder Hubert Bögemann stellen het belang van de kinderen centraal. De samenwerking tussen de partners die er altijd al bestond wordt met dit convenant verstevigd. Politie, CJG, bureau Jeugdzorg en de gemeente werken

nog beter samen zodat er geen jongere die hulp nodig heeft aan de aandacht ontsnapt. Bij problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien kunnen binnen een gezin veel organisaties betrokken zijn. Soms is er hierdoor geen overzicht meer. In de nieuwe situatie worden problemen op gezinsniveau in één overkoepelend plan aangepakt. Een gezin dat in de zorgstructuur wordt besproken, wordt hier door de partners vooraf altijd over geïnformeerd. Sinds 2010 beschikt de gemeente over een Centrum voor Jeugd en Gezin. In de afgelopen jaren heeft het CJG een centrale rol binnen de zorgstructuur verkregen. Met dit convenant wordt het CJG verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg. Zij zorgt voor afstemming en gaat na of de afspraken worden nagekomen. Als hulpverleners hun afspraken niet nakomen worden ze hier op aangesproken. Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor de jeugd. Met deze zorgstructuur bereidt de gemeente Heerde zich op deze taakuitbreiding voor.

Regie letselschade wint prijs Laptop Plus Heerde HEERDE- Harold Hilarius van Laptop Plus Heerde heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een eindejaarsverloting gehouden onder zijn klanten. Brenda Oonk van Regie Letselschade & coaching uit Heerde was de gelukkige winnaar en besteedde het prijzengeld aan het opschonen en updaten van haar pc. “Harold heeft vorig jaar het bedrijfsnetwerk voor Regie Letselchade & coaching aangelegd”, aldus Brenda Oonk. “Als ondernemer wil ik me richten op mijn klanten. Ik geef professioneel advies over letselschade. Ik inventariseer de schade, zorg dat de aansprakelijkheid wordt vastgesteld en regel de financiële afwikkeling. Natuurlijk wil ik mijn klanten precies laten weten hoe ik te werk ga. Daarom maakt Regie gebruik van een online dossier. Helder en transparant. Het werken met persoonlijke en gevoelige gegevens brengt met zich mee dat ik moet kunnen

vertrouwen op een stabiel en veilig netwerk. Daar heeft Laptop Plus Heerde me geweldig mee geholpen. Dat Harold nu mijn pc een extra onderhoudsbeurt geeft, is een leuke bonus,” zo vertelt een enthousiaste Brenda Oonk. Harold Hilarius is blij dat hij de prijs voor het tweede achtereenvolgende jaar kan uitreiken. “Ik ben in 2011 gestart met Laptop Plus Heerde. Via www.laptopplusheerde.nl komen klanten bij mij terecht voor een nieuwe laptop of computer, maar ook maken ze graag gebruik van de Plus van Laptop Plus. Ik geef dan niet alleen advies over inkoop, maar help klanten bij onderhoud, installatie en het aanleggen van een netwerk. Ook reparatie van laptops en computers behoort tot de werkzaamheden. Een trage computer hoeft echt niet altijd vervangen te worden. Graag kijk ik met mijn klanten naar de beste oplossing voor hun computerproblemen. Soms kan

In gesprek over glaskunst met bekende Epenaar

EPE- In de serie Bekende Epenaren op zondagmiddag bij Kulturhus EGW dit keer een wel heel bekende: glaskunstenares Margriet Pleiter. Samen met kunsthistoricus en taxateur Rob Driessen gaat zij op zondag 10 februari vanaf 15.00 uur in gesprek. Om u een unieke blik te gunnen in de fascinerende wereld van de glaskunst of om meer te weten te komen over uw eigen glasobject. Glas is een praktisch materiaal; je kunt je huis ermee isoleren zonder jezelf af te sluiten van de buitenwereld. Je kunt eruit drinken of er een fraai boeket in schikken. Maar glas kan ook kunst zijn, en dan krijgt het een magisch tintje; door de

Gemeente Heerde zet kind centraal

schittering, de kleurschakeringen en de eindeloze vormen en technieken waarin het zich kan manifesteren. Over deze bijzondere aspecten van glas gaan Margriet Pleiter en Rob Driessen een gesprek aan, waarbij zij u een unieke blik gunnen in de fascinerende wereld van de glaskunst, vanuit hun specifieke vakgebied. Vandaar de titel: “Dubbel glas”. Margriet Pleiter is in 2003 in Epe gestart met een galerie met hedendaagse glaskunst. In een vrij korte periode is door de komst van Galerie De Aventurijn “glaskunst” een begrip geworden op de Veluwe. Een groot aantal (internationale) glaskunstenaars (meer dan 70 in deze afgelopen 10jaar) met grote faam hebben bij ‘De Aventurijn kunstbemiddeling’ hun diverse technieken en stijlen tentoongesteld. Op verzoek van Margriet Pleiter heeft Rob Driessen uit Amsterdam toegezegd deel te nemen aan dit gesprek over glaskunst. Voor het gesprek in het Kulturhus bieden Rob en Margriet u de kans meer te weten te komen over uw eigen (glas)object: bent u benieuwd naar de maker, stijl of waarde van uw (glas)object stuur dan een email met een duidelijke foto en een beschrijving (merk, signatuur, afmeting, datering, enz.) naar: De Aventurijn, e-mail: info@aventurijnglasgalerie.nl of stuur het per post naar: Polweg 2, 8162 EW Epe, (voor vragen kunt u ook bellen: tel.

dat door een computer op te schonen of opnieuw te installeren, soms is een nieuwe computer de meest optimale oplossing.” Harold adviseert klanten graag over de computer die het

beste bij ze past. Laptop Plus Heerde staat garant voor hoge kwaliteit ICTproducten, veel ICT-kennis, goede service, betrouwbaar en directe en persoonlijke communicatie.

De Peuterkom

0578-610535). Het aantal te bespreken kunstwerken tijdens de lezing is afhankelijk van tijd en aantal ingebrachte kunstwerken. Het team houdt zich het recht voor een selectie te maken van de ingebrachte werken die besproken zullen worden. De entree op zondag 10 februari is gratis en reserveren is niet nodig. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Heerde Zingt op Zondag HEERDE– De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 10 februari weer een Heerde-zingt-op-zondagdienst. Aan deze dienst zal het interkerkelijk koor To You uit Epe onder leiding van Henk van der Maten haar muzikale medewerking verlenen. Het jaarthema voor deze serie diensten is ‘Ik zend jullie naar alle landen … dus ook naar….’ In deze dienst zal het gaan over Spanje. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 te Heerde en begint om 19.00 uur. Voorganger is Ds. J.M. Weststrate.

VAASSEN- De PeuterKOM is bezig met het thema: wat doe ik aan. In de kring werd een sokkenspel gedaan: welke sokken horen bij elkaar, welke kleur hebben ze, welke sokken zijn groot, welke sokken zijn klein. Kinderen leren zo de verschillende begrippen op het gebied van rekenen en taal. Als afsluiting werd er op het digibord het prentenboek Fien kleedt zich aan bekeken. En natuurlijk wilden alle kinderen zich net als Fien zelf leren aankleden dus werd er druk geoefend met klittenband, knopen en veters. De Peuterkom is een peuteropvang van Stichting KOM Kinderopvang, en gevestigd in Basisschool Gerardus Majella. Zij zijn geopend op dinsdag- en don-

derdagochtend van 7.30 – 12.45 uur. Er is nog plek voor uw peuter tussen de 2 en 4 jaar. Meer informatie vindt u op www.KOMkinderopvang.nl.

Damuitslagen HOORN- De uitslagen van de damclub Hoorn/O. G. Oene van de twaalfde ronde in de onderlinge clubcompetitie. L. G. Brummelkamp – J. van Ommen 2–0, K. Fiks– H. van Ommen 0–2, G. A. Groothedde– A. Harms 1–1, M. H. van Lohuizen– H. B. Sanders 2–0, H. Boeve– T. de Weerd 2–0, W. Bosch– T. van de Mars 1–1.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA PAGGI INNAA 245


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. · Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 30,25 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469

155/80-13 45,00 euro 175/65-14 47,00 euro 195/65-15 56,00 euro excl. montage per stuk! www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe Tel: 0578-614510. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl

AURA HEALING - READING Behandeling met kruiden. Miriam van Heijningen 0578-610788 06-20803265

Tel 0645 754985

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. 0620753520 www.sensi-therapie.nl Ook buiten kantoortijd verzorg ik gaarne (ook aan huis) uw belastingaangifte, drs J. Rademakers. 055-5215017.

Pedicurepraktijk Fennie Hoekman Hullenzijweg 2 Wapenveld Tel: 06-43567157 BELASTINGAANGIFTE ? Administratiekantoor DeWater kijk op www.de-water.nl of bel 0623124835

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

www.franken-dakkapellen.nl

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

VAN DE MARS

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

Service Spek

HOUT EN PLAATHANDEL

BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE Dinsdag in het Kulturhus, S tationsstraat 25, 8161 CP Epe

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

J. Franken Dakkapellen

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

www.uwcomputerhulp.com

ZOLDERRESTANTEN Iedereen heeft wel spullen in huis die men eigenlijk wel wil verkopen, maar niet iedereen heeft tijd of zin daarvoor thuis te blijven als er kopers komen of de kennis of mogelijkheid dit op internet aan te bieden. Verander uw overtollige spullen in geld door het via ons aan te bieden. Wij verkopen voor u de spullen die u niet meer nodig heeft, tegen een vooraf afgesproken tarief en/of percentage. Neem contact op via starterskoopjes@gmail.com of bel 06-12134029.

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

TE KOOP Prima aardappelen, diverse soorten o.a. Parel, Frieslander, Surpise, Bildtstar. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Stucadoor zoekt: zelfstandige pleister- en ander stucwerk opdrachten (op factuur).

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

AUTO WINTERBANDEN

Uw kozijnen aan vervanging toe?

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ.

Ankie Mulder, Wapenveld Gecertificeerd Sensitherapeut

PA PAGGIINNAA 246

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. Uw oude ‘metalen’, ik kom ze G R ATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 06-83035676.

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Goedkoopste van Nederland Klompschoenen 16,- p. paar 2 paar voor 30,3 paar voor 42,5 paar voor 70,Van Gurp Wijhe Boerhaar 9 0570-521286 Vanaf 5 februari kunt u uw merkkinderkleding weer inbrengen bij Sam Sam Heerde. STALLING Voor caravan, auto, motor, boot, inboedel, verhuur zeecontainer. P. Wagenaar: 0578-627779.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

Stukadoorsbedrijf van Zalk Voor al uw stukadoorswerkzaamheden Telefoon: 0578-843564

U kunt altijd co ntact opnemen, ik st au graag te woord !

06-20417397

PA PAG GIIN NAA 247

â&#x20AC;˘ Bitumineuze dakbedekking

â&#x20AC;˘ Koperen goten

â&#x20AC;˘ Single daken

â&#x20AC;˘ Zinken goten

â&#x20AC;˘ Koperen roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Gevelbekleding zink/koper

â&#x20AC;˘ Zinken roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

Email:

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

info@stukadoorsbedrijfvanzalk.nl

Hans van Zalk

Ruim 35 jaar een begrip op de veluwe

Gratis

Bart Pool Installaties Zompweg 10

haal- en brengservice voor u!

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

Service

www.bartpoolinstallaties.nl

Bedrijfswagens

GRATIS TEGOEDBON t.w.v. 100 EURO Bij besteding vanaf â&#x201A;Ź 1600,- ontvangt u een tegoedbon t.w.v. â&#x201A;Ź 100,- te besteden bij het Heerder Fruithuis. Deze actie is geldig v.a. januari t/m april 2013.

|

Heerde

Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.van-bennekom.nl Abri.indd 1

18-12-12 15:34

Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ÇŤÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ÇŤÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇĄÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x152; Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Ǥ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Ǥ Â&#x2122;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2021;Č&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D; Â&#x2122;Č&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Ǥ Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Ǥ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x2021;Â?Â&#x201D;Â&#x2039;´Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â? Â&#x2014;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x2021;Â?Â&#x201D;Â&#x2039;´Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â? Â&#x2014;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â? Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;ÇĄÂ&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â?͜͡ǥͺͳ͸ͳÂ&#x2019;Â&#x2021;ÇĄͲ͚͡ͺnjͺ͜;͚͜͡ Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2020;ÇĄÂ&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Ǥ info@lokhorstͲepe.nlÇĄÂ&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŚÂ&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2021;ǤÂ?Â&#x17D;

Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â?͜͡ǥͺͳ͸ͳÂ&#x2019;Â&#x2021;ÇĄͲ͚͡ͺnjͺ͜;͚͜͡Č&#x20AC;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;̡Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŚÂ&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2021;ǤÂ?Â&#x17D;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŚÂ&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2021;ǤÂ?Â&#x17D;


SCHAAPSKOOI - dinsdag 5 februari 2013 - PAGINA 48

Jubilate Deo start met nieuw project

OENE- Op 6 februari wordt het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd van projectkoor Jubilate Deo tijdens een open repetitieavond in De Ark in Oene (aanvang 20.00 uur). Dit jaar staan er 3 projecten op stapel. Natuurlijk de inmiddels traditionele kerstavond in de Hervormde Kerk van Oene, die dit jaar wordt ingevuld samen met andere koren en muziekensembles. Ook de Pinkstercantate van dirigent Cor van Leeuwen komt dit jaar nog

een keer aan bod: op Tweede Pinksterdag zal deze tijdens een kerkdienst worden uitgevoerd. Maar het ‘grote’ project is dit seizoen het Passie- en Passoratorium Van Liefde Ongekend van componist Johan Bredewout. De uitvoeringen daarvoor zullen in voorjaar 2014 plaatsvinden, maar de eerste repetities beginnen al in maart 2013. Bij een projectkoor is het mogelijk om per project in te tekenen. Zangers die het leuk vinden om een

Lokale finales Nationale voorleeswedstrijd REGIO- Op maandag 11 februari organiseert de Bibliotheek Noord-Veluwe de eerste van een serie van zes lokale finales van de Nationale voorleeswedstrijd 2013. Welke schoolvoorleeskampioen is volgens de jury de beste en mag doorgaan naar de regionale voorronde in Apeldoorn? De komende weken zullen de kampioenen van 51 scholen op de NoordVeluwe eindeloos oefenen op het door henzelf gekozen boekfragment, opdat ze beslagen ten ijs komen tijdens de lokale finale. In deze regio vinden de voorrondes op de volgende data plaats: maandag 11 februari in de bibliotheek van Hattem, Kleine Gracht 32. Donderdag 14 februari

in de Bibliotheek van Heerde, Van Meurslaan 3. Dinsdag 26 februari in de bibliotheek van Epe, Stationsstraat 16. Donderdag 28 februari in de bibliotheek van Vaassen, Kerkweg 16. De lokale finales van de Nationale Voorleeswedstrijd kunnen gerealiseerd worden dankzij de grote inzet van de basisscholen, die daarmee het belang van voorlezen in het Jaar van het Voorlezen nog eens extra benadrukken. In de afgelopen tijd hebben zij hun leerlingen gestimuleerd om veel te lezen, te kiezen uit het boekenaanbod, met elkaar te bespreken wie de beste voorlezer van de school is en tot slot begeleiden ze hun kampioen tijdens de lokale finale.

Voorjaarsconcert en bloemenzee SDG

jaar lang aan een groot koorwerk te werken en dit uiteindelijk met orkest te presenteren tijdens enkele concerten kunnen deze avond vrijblijvend binnen lopen om met de muziek kennis te maken en de sfeer te proeven op een repetitie. Behalve tijdens de officiële startavond op 6 februari is het ook op 13 en 20 februari (vanaf 20.00 uur) mogelijk om vrijblijvend een Open Repetitie van het koor te bezoeken en zo de sfeer te proeven.

Koffieconcert

HEERDE- Op zondag 10 februari om 17.00 uur is er in de galerie van Galerie en Beeldentuin De Queeste in Heerde een koffieconcert bij de expositie van Vejdi Rashidov. Internationaal bekend saxofonist Arno Bornkamp zal op verschillende saxofoons Bach, Jacob ter Veldhuis en Ryo Noda spelen. Het muziekstuk Garden of Love van Jacob ter Veldhuis sluit aan bij de inhoud van aquarellen van Vejdi Rashidov, die over liefde, tederheid en intimiteit gaan. Voor meer informatie en reserveren zie www.galeriedequeeste.nl

Valentijnsdag bij de Wereldwinkel Epe EPE– Waar of niet, het verhaal is leuk: Valentijn zou in de middeleeuwen een monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Het hart is nu nog steeds het symbool van liefde en dus van Valentijnsdag. De liefste persoonlijke cadeaus om je Valentijn echt te verrassen vind je bij de Wereldwinkel. Om van te smelten zijn de chocolade hartjes van Divine. Uniek is dat de cacaoboeren mede-eigenaar zijn van het merk Divine. Hierdoor krijgen ze niet alleen een fairtrade prijs voor de cacao, maar hebben ze ook invloed op de organisatie en recht op een deel van de winst. De Wereldwinkel heeft verschil-

lende Valentijnscadeautjes in rood, de kleur van de liefde en cadeautjes in de vorm van een hartje zoals doosjes, zilveren hangertjes, fotolijstjes, mokken, gestapelde minivaasjes. Het gaat hierbij om fairtrade producten, waarmee de Wereldwinkel investeert in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. De 12.500 vrijwilligers in 375 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je daaraan bij. De Wereldwinkel Epe vind je aan de Markt 32, tel. 0578-628986.

Kinderen beter op gewicht REGIO- Liefst driekwart van de kinderen met overgewicht die in afgelopen jaren deelnamen aan het programma Sportiever, heeft nu een beter gewicht dan bij de start. Bovendien zijn de kinderen erg enthousiast over Sportiever. Dit blijkt uit het onderzoek dat het Evaluatie Bureau Publieke Gezondheid uitvoerde. Sportiever is een programma tegen overgewicht bij kinderen van 8-12 jaar. Zowel de kinderen als hun ouders doen aan het programma mee. De kinderen leren van een diëtist en een orthopedagoog wat gezonde voeding is, hoeveel beweging je nodig hebt en hoe je je kunt weren tegen lastige situaties en pesten. Daarnaast sporten zij twee maal per week onder leiding van een bewegingsdeskundige. Tijdens de ouderbijeenkomsten wordt de informatie die de kinderen krijgen met de ouders besproken. Ouders leren hoe zij hun kind kunnen stimuleren om gezond te eten en voldoende te bewegen en dat het belangrijk

is dat zij zelf het goede voorbeeld geven. Het programma is in 2010 en 2011 aangeboden door Icare in samenwerking met de GGD en lokale sportscholen in de zes gemeenten van de regio Noord-Veluwe. Sportiever is zowel door de kinderen als door de ouders als (zeer) goed beoordeeld. De kinderen beoordelen het programma gemiddeld met het rapportcijfer 9- en de ouders met een 7,5. De meeste ouders vinden dat Sportiever helemaal aan hun verwachtingen heeft voldaan en zijn tevreden met het behaalde resultaat. Hoewel circa 14% van de 8-12 jarigen overgewicht heeft, bleek het moeilijk om voldoende deelnemers voor het programma te werven. Het programma is zeer intensief, het vergt veel van de ouders en de planning van het gezin. Het tijdelijk programma is inmiddels stopgezet. De gemeenten zoeken naar mogelijkheden om te kijken of het programma een voortzetting kan krijgen.

HEERDE- Apotheek Heerde is sponsor geworden van Scouting Buys Ballot en sponsort tot en met 2015 de verbanddoos van de vereniging. Voorzitter Frank Meerdink van Buys Ballot en Ruud Timmerman van Apotheek Heerde ondertekenden hiervoor een 3-jarige overeenkomst. Ruud Timmerman: “Buys Ballot is een prachtige vereniging die veel aandacht besteedt aan de veiligheid van haar leden. Wij ondersteunen haar daarin graag. Onze zorg is immers ook de gezondheid van onze klanten. Daarnaast wil Apotheek

Heerde meer doen dan het geven van onafhankelijke informatie en persoonlijke betrokkenheid bij de verstrekking van medicijnen. We willen ook iets voor de gemeenschap betekenen. Maatschappelijk betrokken zijn.” Op de foto voorzitter Frank Meerdink van Scouting Buys Ballot (rechts) en Ruud Timmerman van Apotheek Heerde (midden) met zijn zoon. Zij worden geflankeerd door leden van ‘de Bevers’, de jeugdgroep van de Scoutingvereniging in de leeftijd van 5 tot en met 6 jaar en hun teamleider Aonne Tuinstra.

TV Hattem

HEERDE- In de afgelopen weken heeft u de bestelformulieren voor de jaarlijkse compost- en potgrondactie ontvangen. De leden van S.D.G. komen ze de komende dagen ophalen of hebben dat misschien al wel gedaan. Bent u vergeten te bestellen of was u niet thuis toen de formulieren werden opgehaald, dan kunt u uw tuin alsnog verwennen in het voorjaar door uw bestelling telefonisch door te geven aan R. van der Hoeve, tel. 0578-695618, E. van der Maten, tel. 0578-693615 of B. IJzerman, tel. 0578-695259 of via de bestellink op de website www. sdgheerde.nl. Op 23 maart geeft ‘Soli Deo Gloria’ haar jaarlijkse voorjaarsconcert in het Dorpshuis

in Heerde. Alle onderdelen van de vereniging zullen zich presenteren. De muziekvereniging zal zich presenteren rondom het thema: SOLI@theZoo. Voor de pauze zullen de Malletband het B-orkest en de verschillende jeugdgroepen hun beste beentje voorzetten om u te trakteren op een aantrekkelijk programma. Na de pauze zal het A-orkest de avond vervolgen en afsluiten met een spetterend programma. De muziekkeuze zal deze avond volledig zijn afgestemd op het eerder genoemde thema SOLI@theZoo. Voor wilde dieren hoeft u dit voorjaar dus niet naar de dierentuin maar kunt u gewoon naar het voorjaarsconcert van SDG.

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 8 februari: Stagiaires brengen besneeuwd Hattem in beeld, VV Hattem organiseert damtoernooi, Aart en Hendrika ten Have verkopen al 25 jaar vis in Hattem, Wat eten we vandaag?, Oude Brandweerfilmpjes, Voerman SR. ontwikkelde zich in Hattem tot een landelijk bekend kunstenaar. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

Petanque HATTEM- Uitslag dinsdagavond: 1e Bennie Wassink, 2e Dini Boomstra, 3e Renze Bosgraaf. Uitslag Bultmantoernooi: 1e John Lemstra, 2e Henry Arends, 3e/4e Aly van Oene/B.Kort 5e Gerard Zijlstra.

Kaartavond EPE- Op vrijdagavond 8 januari wordt er gekaart in de kantine van SV Epe op de Wachtelenberg te Epe. Aanvang: 20.00 uur. Er wordt geklaverjast en gejokerd.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PA G I N A 49 2

CORSA 5-drs., 1.2i-16V, Enjoy, Metro, 69.355 km ................................... 2007 AGILA MPV 1.2i-16V, Enjoy, star silver, 77.300 km ............................... 2008 MPV, 1.2i-16V, Enjoy, morrocan blue, 42.320 km ....................... 2008 MPV, 1.2i-16V, Maxx-Cool, saphir black, 97.455 km .................. 2004 MPV, 1.2i-16V, Elegance, star silver, 110.455 km ...................... 2002 MERIVA MPV, 1.4 Turbo, Edition, papper dust, 24.844 km ...................... 2011 MPV, 1.6i-16V, Temptation, metro metallic, 43.419 km .............. 2007 MPV, 1.6i-16V, Enjoy, metro metallic, 80.920 km ....................... 2007 MPV, 1.6i-16V, Temptation, iron heart, 92.465 km ...................... 2007 MPV, 1.6i SE, Enjoy, star silver, 96.527 km ............................... 2003 MPV, 1.6i SE, Enjoy, polar sea blue, 134.002 km ....................... 2003 ASTRA 5-drs. 1.4i, Turbo Edition 140PK,carbon black, 37.654 km ......... 2010 Stationwagen, 1.6i-16V, Temptation, black sapphire, 80.500 km ..... 2008 Stationwagen, 1.6-16V, Enjoy, star silver, 67.873 km ................. 2006 5-drs., 1.6i-16V Essentia, star silver, 118.775 km ...................... 2006 ZAFIRA MPV, 1.4 Turbo, Edition 140PK, 7 p., 17.654 km ....................... 2012 MPV, 1.8i-16V, Cosmo, black sapphire, 36.400 km .................... 2010 MPV, 2.2i-16V, Cosmo, star silver, 61.950 km ........................... 2006 MPV, 1.6i-16V, Comfort, black saphir, 229.485 km .................... 1999 VECTRA 4-drs., 1.8i-16V, Temptation, black sapphire, 141.000 km .......... 2007 4-drs., 1.8i-16V, Comfort, moonland, 206.205 km ...................... 2004 ANDERE MERKEN VW Golf Plus, 1.9TDI, TrendLine, grijs metallic, 118.074 km ..... 2005 Renault Laguna, Grand Tour, 1.8-16V, antraciet metallic, 107.150 km ............................................................................... 2001 Het adres voor: Â&#x2022; Nieuwe Opel personen- en bedrijfsautoÂ&#x2019;s Â&#x2022; Leasing & financiering Â&#x2022; Jonge gebruikte occassions met 6 maanden BOVAG garantie en Nationale Auto Pas Â&#x2022; Reparatie & onderhoud alle merken, gratis vervangend vervoer bij grote beurt Â&#x2022; Aircoservice en reparatie Â&#x2022; Opel erkend schadeherstel / schadegarant Â&#x2022; Pak Â&#x2018;n Bak aanhangwagenverhuur Â&#x2022; Baptista doe het zelf Car Wash

van Winsum B.V.

Groteweg 42, Wapenveld. Tel. 038-4478531. www.vanwinsum.nl

CAMPING    

     ! "

     

 

         ! "# $ # % & '  #   

DE ZANDKUIL Wij zijn op zoek naar weekend- en seizoenkrachten voor onze Horeca. Je werkt in een leuk klein team met wisselende diensten en werkzaamheden. Wij hebben een gezellig eetcafĂŠ, buiten terras aan het zwembad en een kwaliteit snackbar. Vind je het leuk om met mensen om te gaan en is het voor jouw geen probleem om in de weekenden en/of de vakantie tijd te werken, dan ben jij diegene waar we naar op zoek zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op via de mail info@dezandkuil.nl of per telefoon ons nummer is 0578 691952. !!!! " # #$#%&'()**+%)') # #,- .#/ " 

0,')/ # #$#%1'()**+%') # #,- .#/ ( # )  *+,--)*.,--/ #$% &#### '(#$% " )" * (  0  / '  

  Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

Schilder - Wandafwerking - Glaszetter

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 - PAGINA 50

Bibliotheek Hattem HATTEM- De vestiging in Hattem van de Bibliotheek NoordVeluwe is vanaf 1 januari ook op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur geopend. Dit werd mogelijk na wijzigingen in de roosters van de medewerkers en de invoering van een betaalautomaat. Het inregelen van deze automaat is nog niet helemaal voltooid, maar zo snel als dat kan kunnen alle financiële afwikkelingen met dit apparaat worden afgewikkeld. De verruiming van

de openingstijden geeft de bibliotheekbezoeker meer gelegenheid om materialen uit te zoeken en te lenen, gebruik te maken van internet of om een krant of tijdschrift te lezen onder het genot van een kopje koffie of thee. De actuele openingstijden van de Bibliotheek Hattem zijn nu: maandag 14.00-17.00 uur; dinsdag 14.00-17.00 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; donderdag 14.0017.00 uur; vrijdag 14.00-20.00 uur; zaterdag 10.00-12.00 uur.

Ledenvergadering WAPENVELD- De voetbalvereniging Wapenveld houdt op donderdag 21 februari haar le-

denvergadering. Aanvang 20.30 uur in het clubhuis van de voetbalvereniging.

Geslaagde tafeltennisclinic Marcel van Buul uit Heerde: “Mijn dochter Yanouk van Buul is één en al pony. Ze is altijd met haar pony bezig. Ze riep: “Pap het is toch veel gezelliger om samen te eten. Pff… dan smelt je als vader zijnde!” Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 di-

gitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Transformational Breath workshopavond

EPE- Maak een reis naar binnen met behulp van je eigen adem. Ontdek wat er in je omgaat en ervaar de vreugde die in je leeft. Deze workshop wordt gegeven door senior trainer Ange Leake uit Engeland. Zij heeft ruim 14 jaar ervaring als ademcoach en trainster en is een van de voortreksters van Transformational Breath® in Europa. Tijdens deze workshop

leer je hoe je m.b.v. je adem meer energie en welbevinden kan creeren en ontvang je een individuele ademanalyse. Daarnaast leer je beperkende adempatronen te doorbreken en te openen en kun je ervaren hoe dit je leven kan verrijken. Er is ook de mogelijkheid om op zaterdag 16 februari een gratis individuele ademsessie te ontvangen van een van de ademcoaches

Wijksteunpunt Bloemfontein viert Valentijn VAASSEN- Op donderdag 14 februari is het Valentijnsdag. Het wijksteunpunt Bloemfontein laat deze dag niet ongemerkt voorbij gaan en gaat van 14.00 tot 15.30 uur met buurtbewoners, deelnemers van De Flank en de meewerkers van de JP van den Bent Stichting een valentijnskaart maken. Op Valentijnsdag is het leuk om je geliefde, bekende, vriend, vriendin een leuke valentijnskaart te sturen. Het wijksteunpunt haakt daarop in en biedt op donderdag 14 februari de mogelijkheid om een mooie kaart te maken. De meewerkers

van de JP van den Bent Stichting en de bezoekers van De Flank die al gebruik maken van het wijksteunpunt gaan hieraan meedoen. Ook de buurtbewoners, ongeacht leeftijd, worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deelname aan deze middag kost 2,50 euro en dat is inclusief kaart, koffie of thee. Voor informatie en/ of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra, telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 12.30 uur op nummer 0578-620988. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

in opleiding. Geef je hiervoor ook bij Nadja op. Trainers in deze workshop zijn Ange Leake (UK), Nadja Benschop en Wilna Eenkhoorn. De kosten zijn 15 euro te betalen op voorhand via rekening 51.03.76.479 t.n.v. N. Benschop, ABN-AMRO, Breukeleveen. De workshop wordt gegeven in Centrum Oostraven, Oost Ravenweg 5, 8162 PJ Epe van 19.30– 22.00 uur. Voor meer informatie kun je bellen naar Nadja, tel. 06-23746567. Aanmelden is noodzakelijk, geef je op via info@altractive.nl. In de ruimtes van OostRaven wordt niet gelopen op buitenschoenen. Neem dus binnenschoenen, dikke sokken of pantoffels mee.

HEERDE- Tafeltennisvereniging VINED uit Heerde organiseerde onlangs samen met combinatiefunctionaris onderwijs en sport een geslaagde clinic tafeltennis voor de jeugd. Tafeltennis is geschikt voor jong en oud. In overleg met het bestuur is het mogelijk overdag te tafeltennissen. De jeugd is ook altijd welkom. Kom eens een kijkje nemen op de dinsdagavondtraining. Je kunt altijd aanschuiven. Iedere dinsdag is er namelijk training van 19.00 – 20.00 uur voor jeugd van 6 tot 16 jaar. Vined heeft een eigen

speelzaal met een gezellige kantine voor een hapje en een drankje. Er worden trainingen, competities, toernooien en andere sociale activiteiten georganiseerd. Een batje en balletje en een enthousiaste speelpartner zijn altijd aanwezig. Of u nou recreatief of competitief bezig zijn, het is allemaal mogelijk. Op de maandagavond vanaf 19.00 uur is het vrij spelen. Komt allen, jong en oud. De locatie van de speelzaal is gelegen aan de Zwolseweg 29, te Heerde. Op de 1e verdieping boven het Honk.

Dames v.v. Emst kampioen

Medaille voor turnster P.R.O. HATTEM- Zaterdag 2 februari werd in Beekbergen de 2e wedstrijd 4e divisie turnen georganiseerd. Een spannende dag voor 10 turnsters van sportvereniging P.R.O. Hattem. Manon van ‘t Land en Fleur Bijsterbosch konden deze wedstrijd helaas niet meedoen. Daphne Klomp turnt pupil 1 niveau 9. Daphne eindigde als 18e.

Nina van ‘t Ende en Julia van Gelder turnen junior niveau 6. Nina eindigde als 9e en Julia eindigde op de 12e plaats. In de categorie jeugd niveau 7 turnden vier turnsters van P.R.O. Lisanne Meijerink turnde stabiel op balk en sprong weer de flikflak op vloer. Irene de Lange turnde een mooie vloeroefening en deed het ook goed op het onderdeel brug. Joyce Brouwer deed het eveneens goed op vloer en brug. Lilan van Pinxteren bleek de beste op het onderdeel sprong en ze werd 3e op de evenwichtsbalk. Lilan mocht het podium betreden voor de bronzen medaille. Anne-Laure Kok turnde in het niveau senior 5 een goede wedstrijd op alle vier de onderdelen. In de categorie pupil 2 niveau 8 turnden Anne-Marij de Jong en Amber Eikelboom. In het totaalklassement eindigde Anne-Marij op de 10e plaats en Amber werd 12e. De meisjes hebben nog één voorwedstrijd te gaan, waarna bekend zal worden wie zich hebben geplaatst voor de regionale finale.

EMST- Op 1 december speelden de vrouwen van de v.v. Emst hun laatste competitiewedstrijd met 0-0 gelijk tegen de dames van Oene. Met nog 1 competitieronde te spelen en 1 punt voorsprong op VSCO, de nr. 2, zou in het weekend van 8 december thuis het kampioenschap binnengehaald kunnen worden tegen Heerde vrouwen 1. Niets bleek minder waar: alle wedstrijden werden op 8 december afgelast vanwege het overlijden van de mis-

handelde grensrechter van Buitenboys. Om toch kampioen te kunnen worden, gaf de KNVB aan dat de kampioenschapswedstrijd voor 26 januari gespeeld zou moeten worden om in de stand meegenomen te kunnen worden. Wanneer er niet meer gevoetbald zou worden dan zou de stand zoals die nu was de eindstand zijn en zouden de vrouwen van de v.v. Emst ook kampioen zijn. De weken na 8 december is er in goed overleg nog geprobeerd de

kampioenschapwedstrijd te organiseren maar het slechte weer gooide roet in het eten. Voor de vrouwen van trainer Jan Stijf was het afgelopen zaterdag 19 januari dan ook tijd om het welverdiende kampioenschap te gaan vieren. Met een ijskoude rondrit op de platte wagen door Emst en een kampioenschapsfeest in de kantine vierden de speelsters en begeleiding tot in de late uren feest. De muziek werd verzorgd door Tornado Drive in show.


SCHAAPSKOOI

Prijzen 2013 Peuters:

GRATIS

Kinderen:

€ 1,75

60+ ers:

€ 23,95

(tot 3 jaar)

(per levensjaar, tot 12 jaar)

(alleen op vrijdag, niet op feestdagen en i.c.m. overige acties)

Volwassenen: € 26,95 Extra ½ uur: € 5,00 Extra uur: € 10,00

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

51 PA G I N A 2

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN Van ons Bourgondisch 10-gangen Veluws buffet

Genieten met de héééle familie! Onbeperkt eten en drinken voor één prijs, dat is Restaurant De Stern in Epe. Een prima plek om met uw familie of bedrijf een etentje te organiseren, zonder dat de kosten uit de hand lopen. U betaalt per persoon een vaste prijs voor 2 uur onbeperkt eten en drinken. Als u langer wilt tafelen betaalt u voor het derde uur slechts € 10,00 p.p. all-in.

Aanbieding Bij binnenkomst op zondag, tussen 15:00 en 16:00 kunt u gebruik maken van ons arrangement van anderhalfuur.

€ 21,95 all-in! In verband met ons kassasysteem is apart afrekenen niet mogelijk. Betaling alleen met PIN of contant.

Gezellig uit met uw vereniging of collega’s? Kom dan naar Restaurant De Stern in Epe en u weet twee dingen zeker: uw etentje is gegarandeerd geslaagd èn u betaalt nooit meer dan de prijs die in deze brochure vermeld staat voor alles wat uw gasten 2 uur lang eten en drinken. Iedereen zal zich uitstekend vermaken, elke gast kan eten waar hij of zij zin in heeft. Geniet van onze gastvrije gezelligheid en schep zo vaak op als u lekker vindt! Ons restaurant is een belevenis op zich, bij binnenkomst proeft u meteen de Bourgondische sfeer. Vele vlees- en visgerechten worden onder het toeziend oog van onze ervaren chef-kok naar uw eigen smaak bereid. Op de achterzijde van deze brochure vindt u een overzicht van ons ruime assortiment. Tijdig reserveren aanbevolen! OPENINGSTIJDEN 2013:

Donderdag:

v.a. 17:00 uur

(Geopend juni/juli en augustus) Restaurant de Stern Hoofdstraat 108 8162 AN EPE Tel. ma t/m zo: (0578) 61 33 33 www.restaurant-destern.nl info@restaurant-destern.nl

Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

v.a. 17:00 uur v.a. 16:00 uur v.a. 15:00 uur

Voor groepen en bedrijven zijn andere dagen en tijden mogelijk.

FEESTDAGEN 2013 GEOPEND 1e paasdag: 2e paasdag: Koninginnendag: Moederdag: Hemelvaartsdag: 1e en 2e Pinksterdag: Vaderdag Kerstavond: Eerste Kerstdag: Tweede Kerstdag:

zo. 31 maart ma. 1 april di. 30 apr zo. 12 mei do. 9 mei 19 en 20mei zo. 16 jun di. 24 dec wo. 25 dec do. 26-dec


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

52 PA G I N A 2

â&#x20AC;&#x2DC;Vita mortuorum in memoria est posita vivorumâ&#x20AC;&#x2122;

(Het leven der gestorvenen is neergelegd in de herinnering der levenden) - Cicero, Philippicae 9.5.10

-LMKHEWYHUGULHWHQSLMQ]RJRHGJHNHQG ]RXGDWGHUHGHQ]LMQGDWMLMJHOXNNLJEHQW" -LMKHEWYHUGULHWHQSLMQ]RJRHGJHNHQG ]RXGDWGHUHGHQ]LMQGDWMLMJHOXNNLJEHQW" 1DHHQYRRU´KHP¾PRRLOHYHQLVRYHUOHGHQ 1DHHQYRRU´KHP¾PRRLOHYHQLVRYHUOHGHQ

Mijn dierbare man, onze lieve creatieve vader, schoonvader en opa heeft zijn ogen definitief gesloten. Wij houden hem vast in onze herinnering.

Jan Kuipers

(ULFK$OEHUWXV.RKO (ULFK$OEHUWXV.RKO

dierenarts

MXOLÂ&#x201A;MDQXDUL MXOLÂ&#x201A;MDQXDUL 

1DPHQVGHIDPLOLH 1DPHQVGHIDPLOLH 7UXG\7UXG\

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV &RUUHVSRQGHQWLHDGUHV :RRQORFDWLHGH:HHPHNDPS :LOOHP7HOOVWUDDW :RRQORFDWLHGH:HHPHNDPS (7(SH :LOOHP7HOOVWUDDW (7(SH 'HXLWYDDUWGLHQVW]DOZRUGHQJHKRXGHQRS ZRHQVGDJIHEUXDULRPXXULQGH 'HXLWYDDUWGLHQVW]DOZRUGHQJHKRXGHQRS *URWH.HUN+RRIGVWUDDWLQJDQJ%HHNVWUDDW ZRHQVGDJIHEUXDULRPXXULQGH WH(SHZDDUQDZLM(ULFKRPVWUHHNVXXU *URWH.HUN%HHNVWUDDWWH(SHZDDUQDZLM ]XOOHQEHJHOHLGHQQDDU]LMQODDWVWHUXVWSODDWV (ULFKRPVWUHHNVXXU]XOOHQEHJHOHLGHQ RSEHJUDDISODDWV1RUHOERVDDQGH1RUHOERVZHJ QDDU]LMQODDWVWHUXVWSODDWVRSEHJUDDISODDWV WH(SH 1RUHOERVDDQGH1RUHOERVZHJWH(SH

Hattem Epe

Joukje Kuipers Gerti en Guus Gosse, Melle, Stijn, Casper Harm Jan Inne, Abel, Cato Ellen en Wichert Ot, IJse, Noor

Arnhem Zwolle

28 januari 2013 Eikenlaan 3, 8051 BD Hattem

â&#x20AC;&#x2DC;k Zal dan gedurig bij U zijn, Psalm 73:12 (berijmd) Bedroefd delen wij u mee dat door de Heere tot Zich is genomen onze lieve, zorgzame zus, schoonzus en tante:

Johanna Willemina Tessemaker â&#x20AC;&#x201C; Riphagen echtgenote van Berend Jannes Tessemaker in de leeftijd van 70 jaar. Wij bidden of de Heere onze broer en zwager Berend en de kinderen en kleinkinderen wil troosten in dit grote verdriet. Oene: Zeewolde: Oene: Kampen: Epe:

Diet Riphagen Gerhard en Riekie Riphagen-Schuurman Hans en Gerrie Riphagen-Schuurman Gerrie en AndrĂŠ van Putten-Riphagen Stien van â&#x20AC;&#x2122;t Hof-Tessemaker Jaap van â&#x20AC;&#x2122;t Hof (in herinnering) Neven en nichten

Oene, 27 januari 2013.

Wij danken de medewerkers van De Venus voor de bijzonder liefdevolle verzorging.

â&#x20AC;&#x2DC;Een groot Wonderâ&#x20AC;&#x2122;

Op 4 februari hebben wij afscheid genomen van Jan.

Ontelbare gebeden, bezoekjes, telefoontjes, berichtjes en nog veel meer. Wij mochten de afgelopen weken enorm veel steun en meeleven ervaren. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Hartelijke groet,

Na 44 jaar bij ons gewoond te hebben is donderdagavond 31 januari 2013 overleden

Í&#x17E;/ĹŹĹ&#x161;Ä&#x17E;ĨĹľĹ?ŊŜŽĹ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹľĹ?ĹŠĹśĹ&#x161;ƾůĆ&#x2030;ŏŽžÄ&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÍ&#x2DC; DĹ?ĹŠĹśĹ&#x161;ƾůĆ&#x2030;Ĺ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;,Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Í&#x2022; Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;Í&#x2DC;Í&#x; WĆ?Ä&#x201A;ůžϭώϭÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ď­Ä&#x17E;Ŝώ

ERICH (Albertus) KOHL geboren 23 juli 1945. CliĂŤnten en medewerkers Woonlocaties Vijverhof, de Weemekamp en RĂźtli te Epe Stichting Interakt Contour Groep

EÄ&#x201A;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨŜÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?Ć?Í&#x2022;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś ĹŻÄ&#x201A;ĹśĹ? Ä&#x17E;Ĺś Ć&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ĹľĹ?ĹŠĹś ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E; ĹľÄ&#x201A;ĹśÍ&#x2022; ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x201A;

:Ĺ˝Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśsÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?ĹŠĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?

Familie Nijhof Grote Weteringdijk 16 Oene

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw medeleven aan ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze liefhebbende vrouw, moeder en oma

Dina Gerritsen - Wagenaar Uit aller naam, Wim Gerritsen

â&#x20AC;&#x153;Die in Mij gelooft en in de Zoon zal eeuwig levenâ&#x20AC;?

,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2022;Ď­Ď´Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹľÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ϭϾώϾ,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2022;ĎŻĎ­ĹŠÄ&#x201A;ŜƾÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĎŽĎŹĎ­ĎŻ Op de gezegende leeftijd van 89 jaar is in zijn Heer en Heiland ontslapen onze lieve, zeer zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Johannes van Waveren - Jan sinds 28 september 2012 weduwnaar van Jacopje van Waveren-Valk Wij zullen zijn humor, betrokkenheid in alles en doorzettingsvermogen missen. Hij was voor ons een rots in de branding. Heerde: Heleen en Aad Patrick, Sannah RenĂŠ en Regien Den Haag: Cor en Annelies Anouk en Onno, Levi Ewoud Luuk

  

,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014;  

'Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ͳ:ŽŜŏÄ&#x17E;Ć&#x152; 'Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ĺś:Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝ZÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ? ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśDÄ&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ĺś dĹ?Ĺľ &Ć&#x152;Ä&#x201A;Ŝŏ

  

  

,Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśZĹ?Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ? ,Ä&#x201A;ĹśĆ? <Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A; Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺś

U kunt ons condoleren op donderdag 7 februari van 12.00 tot 12.30 uur in Dorpshuis â&#x20AC;&#x2122;t Spyker, Putterweg 2 te Wapenveld. U bent welkom de dienst van Woord en gebed bij te wonen, deze begint aldaar om 12.45 uur. Aansluitend mag u met ons meegaan naar de begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld, waar de begrafenis zal plaatsvinden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar het verplegend personeel van Zorgcentrum Rehoboth.

AndrĂŠ Draaijer Fam. G. Biesterbosch Fam. J. Fiks Fam. F. de Jong Fam. E. Kwakkel Fam. R. Ten Pas Fam. R. Rorije Fam. W. Rorije Fam. G. Veldhuis Fam. S. v/d Wal J. Eijkelboom

tĹ˝Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ? ϲ ĨÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ? Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŻ Žž Ď­Ď­Í&#x2DC;ĎŹĎŹ ƾƾĆ&#x152; Ä&#x161;Ä&#x17E; Ä&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć?Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;,Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć&#x152;ĹľÄ&#x161;Ä&#x17E; <Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;<Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;sÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;sŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĨĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152; Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϭϏÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ď­ĎŹÍ&#x2DC;Ď°ĎąƾƾĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ä?ŽŜÄ&#x161;ŽůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺś Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;Ĺ?ŜŏÍ&#x2022;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ŜŽÄ&#x17E;ĹľÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÍ&#x2DC; EÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ĺ˝Ć&#x2030;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĨĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹľÄ&#x201A;ĹśĆ?ĹŹÄ&#x201A;ĹľĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ĺ? Ć&#x161;Ä&#x17E;,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2DC; /ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŜƾĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ĺ˝ĆľÇ Ä?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĨžŽÄ?Ĺ&#x161;Ć&#x161;ŽŜĆ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E; Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ˝ĆľÇ Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

Wij wensen Willie, de kinderen en de kleinkinderen veel kracht en troost toe.

Op 10 december 2012 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke ma en oma Onverwacht is overleden onze humoristische buurman

Correspondentieadres: De Bleike 38, 8181 KC Heerde

Na een moedig gestreden ziekte is van ons heen gegaan, onze buurman

ĹśÄ&#x161;ŽŽĆ&#x152;ĹśĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ď­ĎŻ Ď´Ď­Ď´Ď­,,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;

Heerde: Jentine en Bernard Nathan en Rosalie Mylene en Dennis Wapenveld, 3 februari 2013

Vaassen, januari 2013.

Jan van den Berg Wij wensen Gerrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Albert en Diecky Vijge Willy Draaijer Martha Borreman Jan Wolf Eef en Trui Bagerman Aart, Joke en Nathalie Wolff Jan en Jannie van Leeuwen

Corrie Bagerman - van Essen Het gemis blijft, maar het is fijn om te merken dat wij in ons verdriet niet alleen staan. Bedankt dat u er voor ons was. Henk Bagerman Bert en Yolanda Rob en Marjolein Kleinkinderen Heerde, februari 2013


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PAG GIIN NAA 253 PA

Uitvaartbegeleiding & Verzorging

De warme belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze zorgzame vader, opa en overgroot opa,

Gerard Haas

Uw uitvaart , onze zorg

heeft ons bijzonder goed gedaan. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Gerrie en Gerrit van Zuuk Nelly en Henk van Dijk Ep en Jenneke Haas Gerrit en Willy Haas Klein- en achterkleinkinderen

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

Heerde, februari 2013

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

DANK Het is voor mij onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Daarom: Heel veel dank voor alle reactie, in welke vorm dan ook, naar aanleiding van mijn afscheid als huisarts in Epe. Het was een warm bad!

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Margriet Feijen-Bleeker

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Vaassen is altijd bereikbaar. Voor, tijdens en na de uitvaart.

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0578 - 57 35 38. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Dorpsstraat 93 te Vaassen of op www.monuta.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PAG GIIN NAA 254 PA

WEEKENDDIENSTEN

ALGEMENE GEGEVENS

HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633

Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Wijziging openinsgtijden: Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 33. 78-6 9818 33363 447 633 057 8-69 1811 o off 09000900-3 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde sk Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, ElizaVerlo sk ita undigenprak aktijk Vit erlosk skundigenpr beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. Veldhuizen, 19.00 uur ds. G.J. Röben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. G.T. Wijnstok, 17.00 uur Vesper. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. J.D. Smit, 17.00 uur ds. M.H.T. Biewenga. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 en 16.30 uur ds. A.J. Holsappel. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur ds. René Houtman. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur zie Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.C. Borst. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Geref. Kerk , Heerde, ds. G.T. Wijnstok. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. W. Pieters. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur ds. M.J. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. B. Schaaij, 14.30 uur ds. P.L. Voorberg. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. A. Leha. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. A.W. van Wilgenburg, 19.00 uur ds. J. Swager. Sionskerk: 9.30 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. J. Harteman. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H. Buitink, 15.00 uur ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur dhr. T. de Kok, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. J. Swager. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie,

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. sen: Tel. Dier enbe scherming Epe aas Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita Verlo beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. enar ak tijk V aas sen Dier Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 33. 090033363 633 0900-3 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 enar Dier Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 10 februari 2013 Eerste Lijdenszondag past. Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Rekveld. EMST Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. J. Boer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. G. Herwig. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Boersma, 19.00 uur (in de Tabernakel) ds. C.E. Lavooij. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur ds. Tj. de Jong. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur ds. C.E. Lavooij. VGV: 10.00 uur dr. H. Vreekamp. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistie, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. D. van Meulen. HATTEM Prot. Gem. i.w. (Andreaskerk): 9.00 uur ds. Th. Palma, 10.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. Fijen, 14.30 uur ds. Visser; (Gasthuiskerk): 9.30 en 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. K. Jonkman, 16.30 uur (gez. dienst) drs. R.G. den Hertog. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W. Lauwerse, 16.30 uur (in CGK) drs. R.G. den Hertog. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. L. Doornwaard, 19.00 uur br. A. Haverkamp. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. M. Visch. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. G.J. Heuver. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 10.00 uur Eucharistieviering.

Maat schappelijk w erk Maats werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en oor he an een ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van unnen ttonen onen v an een legitimatiebear el is he van artik tikel hett kkunnen tik wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in noodzak akelijk. spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. el Zor gwink orgwink gwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

an Mobiel k chmea enkruisAchme erenkruisA Zilver anttoor Zilv kan a chme enkruisA er HEERDE: Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van 13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. TTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. HA HATTEM: verpleging en kr Thuis aamzor org kraamz huisv aamz or g Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl LANCEL OT kr aamz or g LANCELO kraamz aamzor org Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR TVER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Merelweg 24, Wapenveld, tel. 038-4470470 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe Epe". hulpdienstt ""de Kruimelschaar ". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. oor Mek aar Hat Vrijwillge hulpdiens Voor Mekaar Hatttem hulpdienstt V 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach eluw e dWest V Slachttofferhulp Noor Veluw eluwe Noordd-W Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 elzijn Hat Stich ting W Hatttem tichting Welzijn Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/ pm)Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl

Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan).

Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl

Klach o Ge Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org zondheids zor g /Heer de Epe/Heer /Heerde Stedendriehoek Epe Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers Heer de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. el. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt s t euning - S en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, Ouder en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl el Epe winkel Wetswink SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

PAGGIINNAA 255 PA

C1000 Krabbetjes

C1000 Hamlappen

varkensvlees

varkensvlees

500 GRAM

PER KILO

3.

49

5.38

4.59

C1000 Elstar

Krenten-rozijnenbrood

handappelen

half

500 GRAM

PER KILO

1.

29

1.99

2.

19

1.

19

1.65

Heineken bier

Lu Tuc

krat à 24 flesjes à 300 ml

alle varianten alle combinatie’s mogelijk PER KRAT

2 PAKJES

9.

99

1.

00

13.39

1.64

C1000 Hardeman - WAPENVELD Week 6 2013

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van woens dag 6 februari t/m zaterdag 9 februari 2013. W.H. van de Pollstraat 2 Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn 8191 DA WAPENVELD niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 -

56 PA G I N A 2

Schaapskooi week 06 2013  

Schaapskooi week 06 2013

Schaapskooi week 06 2013  

Schaapskooi week 06 2013

Advertisement