Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 23, 9 februari 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Verkiezingsavond voor jongeren

Va a s s e n •

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

Stamppotbuffet, koud/warm buffet, saladeschotels, hapjesschotels De Topslager, Uw Specialist ! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853, fax 691515 www.topslager-nooteboom.nl

Beste witte huiswijn van Nederland 2010! EPE- Vrijdagavond organiseerde gemeente Epe een avond voor alle jongeren die voor het eerst mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in het gemeentehuis. Zo’n twintig jongeren waren hier op af gekomen. Zij konden uit-

gebreid kennis maken met de politieke partijen. Na de inloop volgde er een debat waarbij jongeren hun eigen mening konden geven én vragen mochten stellen aan de partijen. In de raadzaal werd aan de hand van diverse stellingen de mening gevraagd van de

Moser Grüner Veltliner jongeren en van de fractievoorzitters. De avond werd opgeluisterd met een optreden van Dennis Wiltink. Gemeente Epe wilde met de jongerenavond deze jongeren meer bij de politiek betrekken, zodat hun stem op 3 maart niet verloren gaat.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

HATTEM- Zaterdagmorgen is DirkJan Septer benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Hattem, J.W. Wiggers, reikte de heer Septer de bij de onderscheiding behorende versierselen uit voorafgaande aan het “Natte Neuzentoernooi” van Hattem Pétanque. “Ik sta niet snel met de mond vol tanden, maar nu toch wel”, aldus een verraste Dirk-Jan. Dirk-Jan is bepaald geen onbekende persoon in Hattem. Hij staat in Hattem algemeen bekend als een veelzijdige ‘duizendpoot’. Tot voor enkele jaren terug was hij eigenaar van Warenhuis Septer aan de Kruisstraat 13 te Hattem. Vanuit zijn zaak verzorgde hij, als bestuurslid van de plaatselijke hengelsportvereniging Helpt Elkander, jarenlang de visvergunningen voor deze vereniging en verkocht hij, ten gunste van Heemkunde, ondermeer de be-

roemde Hattemse kalenders. Vanuit zijn ondernemersschap was hij jarenlang lid van de plaatselijke ondernemersvereniging de HAVO. Hij stond (en staat) bekend als een echte Hattem-promotor bij uitstek. Als hij Hattem kan promoten, op welke wijze dan ook, dan zal hij dit niet nalaten. Zo loopt hij de laatste jaren als marskramer rond op het Dikke Tinne Festival en is hij een actieve vertegenwoordiger van het Sint Anna Gilde Schuttersgilde Hattem. Tenslotte zet hij zich de laatste jaren in als cameraman bij RTV Hattem. Het merendeel van zijn tijd steekt Dirk-Jan echter in de Hengelsportvereniging Helpt Elkander waarvan hij sinds 1986 algemeen bestuurslid is én in de Hattemse jeu de boulesvereniging Hattem Pétanque, waarvan hij sinds 1991 voorzitter is. Dirk-Jan staat bekend als een “goede organisator en een gedegen uitvoer-

der van hetgeen hem is toebedeeld”. Hij wordt gezien als een zeer betrokken en deskundig bestuurder. Hij heeft zich gedurende een zeer groot aantal jaren, als vrijwilliger, algemeen bestuurslid of voorzitter, op een bijzondere wijze ingespannen voor de Hattemse gemeenschap en doet dat heden ten dage nog steeds. “Van de heer Septer mag daarom zonder enige terughoudendheid worden gemeld dat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen hierbij heeft geïnspireerd. De wijze waarop hij zeer lange tijd maatschappelijk heeft gefunctioneerd – en nog steeds functioneert – onderscheidt betrokkene van anderen en getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling”. Dirk-Jan bedankte nadrukkelijk zijn vrouw voor al haar steun. Uiteraard werd er getoost op deze heuglijke gebeurtenis.

€ 7,95

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

tel. 0578 - 641294

Heerdenaren rijden de Tour for Life

HEERDE- Deze zomer wordt de Tour for Life voor de tweede keer georganiseerd. Een loodzware, achtdaagse wielertocht voor Artsen zonder Grenzen van 29 augustus t/m 5 september. Door deze tour te rijden, maken wielrenners het verschil voor mensen die dringend medische noodhulp nodig hebben. Ook vanuit Heerde wordt de uitdaging aangegaan en wel door Kees Dokter, Teun Nooteboom en Hans Tabak. “Tour for Life is de droom van elke wielrenner. In een eigen ploeg rijden de deelnemers in acht dagen van Noord Italië door Frankrijk en Luxemburg / België naar Nederland. Dwars door de Alpen, Vogezen en Ardennen, over wereldberoemde cols en klassieke trajecten van zo’n 150 kilometer per dag. De beroemdste beklimmingen zijn Alpe d’Huez, Col de la Faucille en Le Grand Ballon. Dit is slechts een fractie van de hele route. In totaal moeten 19.000 hoogtemeters worden overwonnen.” Naast de fysieke uitdaging brengt elke ploeg sponsorgeld in. Met dit geld kan Art-

sen zonder Grenzen medische noodhulp bieden aan slachtoffers van oorlogen, rampen of epidemieën die anders geen toegang tot medische zorg, schoon drinkwater of onderdak hebben. “We zijn enthousiaste wielrenners en kijken echt uit naar de Tour for Life”, aldus Kees, Teun en Hans. “Het doel Artsen zonder Grenzen Tour for Life is een inspanning waard. De route ziet er prachtig uit, alle klassieke wieleruitdagingen tussen Italië en Nederland zitten erin. Dat onze inspanning hopelijk veel geld oplevert voor dit goede doel maakt het nóg interessanter. De eerste bijdragen zijn binnen, met dank aan Bolletje Heerde, Garagebedrijf Wagenaar Epe, Top Service Epe, Veldhuis Adviesgroep Heerde, Meeuwsen Ten Hoopen Heerde, Topslagerij Nooteboom Heerde.” In 2009 werd Tour for Life voor de eerste keer georganiseerd. Negentig renners haalden samen meer dan 265.000 euro op voor Artsen zonder Grenzen. Kijk voor meer informatie op www.tourforlife.nl.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Wordt Heerde ‘gemeente van het jaar’? Datkuntúbepalen. Viadewebsite www.gemeentevanhetjaar.nl kuntuuwmeninggevenover degemeente.Allegemeenten inNederlanddoenhierautomatischaanmee,maarommeete doenindeuitslagmoetenvoldoendemensendeenquête hebbeningevuld.Doedusmee enhelpHeerdeom‘gemeente vanhetjaar2010’teworden!!Dit ismogelijktot26maart2010.

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

Verleende bouwvergunningen

HetcollegevanHeerdeheeftdevolgendebouwvergunningenverleend: regulierebouwvergunningvoor: - hetgedeeltelijkveranderenvaneenwoongebouwophetperceel Groteweg5teWapenveld

Telefoonnummers:

Verzonden:27januari2010

(0578)699599

lichtebouwvergunningvoor: - hetgedeeltelijkvergrotenvandewoningophetperceel

Servicelijn

E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Andoornstraat3teHeerde

Verzonden:27januari2010

Tegendezebesluitenkuntubezwaaraantekenen.

Overige verleende vergunningen

Vergunning/toestemming/ontheffingopgrondvanAPVverleendaan: - DeOliebolvoorhetinnemenvaneenstandplaatsophetVande PollpleininWapenveldop29,30en31januari2010 Verzonden:2februari2010

Activiteiten

zaterdag13februari - oud-ijzerinzamelingsactie;organisatieJenaplanschool - veldtoertocht;organisatieToerclubSwolland - Gelders-OverijsselseCrosscompetitie;organisatiea.v.DeGemzen - StandplaatsGroenLinksincentrumvanHeerde

Actie Berghuizerbad

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Alsuzichinde maandfebruariaanmeldtvooreenvandelessenin hetBerghuizerZwem-enrecreatiebadhoeftugeeninschrijfkostente betalen.Deactiegeldtvoorallegroepen,dusbijvoorbeeldookvoor baby-enpeuterzwemmenendeaquagroepen. InschrijvenkanpersoonlijkbijhetbadaandeRevelingseweg2in Wapenveld,maarooktelefonisch(0578-696763)ofvia (berghuizerbad@heerde.nl). Indemeestegroepenkuntudirectstarten. Kijkookeensopdesitewww.berghuizerzwembad.nl.

Inzameling oud papier KoninklijkFanfarekorpsWilhelminazamelt elke vrijdagenzaterdagtussen09.00 en17.00uuroudpapierinophetparkeerterreinaandeVeldweginHeerde.

Bijde NederlandsGereformeerdeKerk aandeKanaaldijk57inWapenveldkunt udagelijks,behalveopzondag,uwoud papierinleverenbijéénvandecontainers ophetpleinachterdekerk,tussen09.00en18.00uur.Wiehulpnodig heeftkanerelkeeerstezaterdagvandemaandterechttussen08.30 en11.00uur,behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkaniedere zaterdagtussen09.00en12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaandeValkstraat. AtletiekverenigingDeGemzenzamelttussen 3en12februarioud papierinbijhetclubhuisaandeVeldweg1b. DeHervormdeGemeenteWapenveldhaaltzaterdag13februari vanaf08.30uuroudpapierop.Ookkandiedagtot10.30uuroudpapierwordengebrachtbijdecontainersachterdekerkaandeManenbergerweg.

Ambtshalve opneming van gegevens in GBA

HetcollegevanHeerdemaaktbekenddatzijheeftbeslotendebijhoudingvandepersoonslijstvanonderstaandepersonenambtshalve opteschortenmetdeaanduiding:“LandOnbekend”omdatuiteeningesteldonderzoekgeenuitsluitselisverkregenoverdeverblijfplaats van: Geslachtsnaam

VanSchagen Keurhorst Grollé

Voornamen

JohannesPetrusNicolaas Gerrit WilliamRenaldo

Geboortedatum

28-12-1970 28-09-1969 03-09-1984

Alsuhetnieteensbentmetdezebeschikkingkuntuingevolgeartikel 6:7vandeAlgemenewetbestuursrecht(Awb)binnenzeswekenna dedagwaarophetbesluitisbekendgemaaktschriftelijkbezwaarindienen. Ukuntuwbezwaarrichtenaan:hetcollegevanHeerde,Postbus175, 8180ADHeerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Belastingaanslagen gemeente

Warme Truiendag

Korting

Waarom?

Deze�maand�ontvangt�u�de�aanslag�gemeentelijke�belastingen/WOZ-beschikking�2010.�Omdat�er�meerdere�aanslagen�op�ÊÊn�biljet�staan,�kan�het�om�een�aanzienlijk�bedrag�gaan.�Als�u�de�gemeente�een�machtiging�tot�automatische�incasso�heeft�gegeven,�wordt�het�bedrag�geïncasseerd�in�tien�termijnen.�Maakt�u geen�gebruik�van�automatische�incasso,�dan�moet�u�het�totaalbedrag�in�maximaal�twee�termijnen�voldoen. Om�gebruik�te�maken�van�automatische�incasso,�kunt�u�een�machtigingskaart�aanvragen�bij�de�afdeling�Bedrijfsvoering,�team�FinanciÍn,�telefoon�0578�-�699475. Iedereen�die�op�1�januari�2010�afvalstoffenheffing�moet�betalen�krijgt�een�korting�van�€ 25,00�als�tegemoetkoming�voor�de�stijging�van�de�lokale�belastingen�en�de�economische�recessie.�Dit�vindt�u�op�het aanslagbiljet�terug�als:�Lokale�lastenverlichting�2010.

Vrijdag�12�februari�doet�de�gemeente�Heerde�mee�aan�de�landelijke�‘Warme�Truiendag’.�Dit�betekent dat�in�ons�gemeentehuis�de�verwarming�een�graadje�of�twee�lager wordt�gezet�-�en�dus�is�het�verstandig om�een�warme�trui�aan�te�trekken.

Hertaxatie

DeÂ?WarmeÂ?TruiendagÂ?isÂ?bedoeldÂ?omÂ?aandachtÂ?teÂ?vestigenÂ?opÂ?duurzaamÂ?leven,Â?eenÂ?onderwerpÂ?waarÂ?wijÂ?alsÂ?gemeenteÂ?veelÂ?belangÂ?aan hechten.Â?ElkeÂ?graadÂ?dieÂ?deÂ?verwarmingÂ?omlaagÂ?wordtÂ?gezet,Â?levert eenÂ?energiebesparingÂ?opÂ?vanÂ?7%,Â?enÂ?dusÂ?ookÂ?eenÂ?verminderingÂ?van 7%Â?vanÂ?deÂ?CO2-uitstoot.

WOZ-waarde

WijÂ?alsÂ?gemeenteÂ?willenÂ?deÂ?inwonersÂ?bewegenÂ?omÂ?duurzamerÂ?te gaanÂ?leven.Â?ZelfÂ?hebbenÂ?weÂ?deÂ?ambitieÂ?omÂ?opÂ?denÂ?duurÂ?eenÂ?klimaatneutraleÂ?gemeenteÂ?teÂ?worden.Â?MetÂ?deÂ?deelnameÂ?aanÂ?deÂ?Warme TruiendagÂ?zettenÂ?weÂ?daartoeÂ?eenÂ?eersteÂ?stap.

VoorÂ?deÂ?waardeÂ?vanÂ?uwÂ?woningÂ?ofÂ?onroerendeÂ?zaakÂ?geldtÂ?hetÂ?niveauÂ?vanÂ?1Â?januariÂ?2009.Â?HiervoorÂ?zijn verkoopcijfersÂ?vanÂ?vergelijkbareÂ?woningenÂ?inÂ?deÂ?gemeenteÂ?ofÂ?buurgemeente(n)Â?gebruikt.Â?ErÂ?isÂ?rekening gehoudenÂ?metÂ?verschillenÂ?inÂ?woninggrootte,Â?ligging,Â?kavelgrootte,Â?bijgebouwen,Â?enz. DeÂ?huizenprijzenÂ?zijnÂ?deÂ?laatsteÂ?tijdÂ?gedaaldÂ?alsÂ?gevolgÂ?vanÂ?deÂ?recessie.Â?TochÂ?isÂ?erÂ?bijÂ?deÂ?gemeentelijke waardevaststellingÂ?sprakeÂ?vanÂ?eenÂ?lichteÂ?stijging;Â?hoeÂ?kanÂ?dat? OmdatÂ?deÂ?WOZ-waardeÂ?voorÂ?2010Â?isÂ?vastgesteldÂ?naarÂ?hetÂ?prijspeilÂ?vanÂ?1Â?januariÂ? 2009,Â?zijnÂ?prijsdalingenÂ?in deÂ?waardeÂ?vanÂ?woningenÂ?gedurendeÂ?2009Â?nogÂ?nietÂ?meegenomen.Â?InÂ?deÂ?eersteÂ?helftÂ?vanÂ?2008Â?wasÂ?nog sprakeÂ?vanÂ?eenÂ?prijsstijging.Â?DeÂ?dalingÂ?inÂ?deÂ?tweedeÂ?helftÂ?vanÂ?2008Â?heftÂ?ditÂ?nietÂ?helemaalÂ?op.Â?DeÂ?waarde vanÂ?uwÂ?woningÂ?opÂ?1Â?januariÂ?2009Â?kanÂ?daaromÂ?hogerÂ?zijnÂ?danÂ?dieÂ?opÂ?1Â?januariÂ?2008Â?(dieÂ?uitgangspuntÂ?was voorÂ?deÂ?WOZ-waardeÂ?inÂ?hetÂ?belastingjaarÂ?2009). OnderstaandeÂ?grafiekÂ?laatÂ?zienÂ?datÂ?deÂ?prijsindexÂ?vanÂ?deÂ?woningenÂ?inÂ?NederlandÂ?inÂ?2008Â?lichtÂ?gestegenÂ?is.

Voorbeeld

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?27Â?januariÂ?2010Â?totÂ?3 februariÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: -

voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?hetÂ?dakÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?het perceelÂ? KievitswegÂ?12Â?teÂ?Wapenveld voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?schuurÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HetÂ?OeverÂ?3Â?te

Wapenveld

EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Team Maatschappelijke Instellingen zoekt klus!

Bron:Â?PrijsindexÂ?bestaandeÂ?koopwoningenÂ?vanÂ?KadasterÂ?enÂ?CBS

DeÂ?marktgegevensÂ?opÂ?basisÂ?waarvanÂ?deÂ?taxatieÂ?isÂ?uitgevoerdÂ?zijnÂ?teÂ?vindenÂ?inÂ?hetÂ?WOZ-taxatieverslag.Â?Via deÂ?websiteÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?(www.heerde.nl)Â?kuntÂ?uÂ?hetÂ?taxatieverslagÂ?vanÂ?uwÂ?eigenÂ?pandÂ?opvragen.Â?HetÂ?verslagÂ?kanÂ?ookÂ?wordenÂ?opgevraagdÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde.Â?DitÂ?wordtÂ?danÂ?zoÂ?spoedigÂ?mogelijk naarÂ?uÂ?toegezonden.

OZB-tarieven

DeÂ?hoogteÂ?vanÂ?deÂ?onroerende-zaakbelastingenÂ?wordtÂ?berekendÂ?opÂ?basisÂ?vanÂ?eenÂ?percentageÂ?vanÂ?deÂ?vastgesteldeÂ?WOZ-waarde.

BijsluiterÂ?bijÂ?hetÂ?aanslagbiljet

InÂ?deÂ?bijsluiterÂ?bijÂ?hetÂ?aanslagbiljetÂ?wordenÂ?deÂ?belastingsoortenÂ?metÂ?bijbehorendeÂ?tarievenÂ?omschreven. VerderÂ?treftÂ?uÂ?informatieÂ?aanÂ?overÂ?onderÂ?andereÂ?hetÂ?aanvragenÂ?vanÂ?kwijtschelding,Â?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?bezwaarÂ?enÂ?eventueelÂ?uitstelÂ?vanÂ?betaling.

OverigeÂ?informatie

AlsÂ?uÂ?naÂ?hetÂ?lezenÂ?vanÂ?deÂ?bijsluiterÂ?nogÂ?vragenÂ?heeftÂ?overÂ?hetÂ?aanslagbiljetÂ?ofÂ?deÂ?WOZ-beschikkingÂ?kuntÂ?u contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?FinanciĂŤn,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699475.

DeÂ?medewerkersÂ?vanÂ?hetÂ?team MaatschappelijkeÂ?InstellingenÂ?hebbenÂ?deÂ?afgelopenÂ?tweeÂ?jaarÂ?hun teambuildingÂ?vormgegevenÂ?door hetÂ?doenÂ?vanÂ?vrijwilligerswerk.Â?In hetÂ?eersteÂ?jaarÂ?werdÂ?gewerktÂ?aan eenÂ?afzettingÂ?opÂ?hetÂ?terreinÂ?van GrootÂ?Stokkert.Â?HetÂ?afgelopenÂ?jaar werdÂ?erÂ?gesnoeidÂ?enÂ?geschilderdÂ?bijÂ?ScoutingÂ?BuysÂ?Ballot.

HetÂ?teamÂ?wilÂ?dezeÂ?traditieÂ?graagÂ?voortzettenÂ?enÂ?zoektÂ?daaromÂ?een nieuweÂ?klus.Â?EenÂ?klusÂ?voorÂ?zevenÂ?personenÂ?dieÂ?inÂ?eenÂ?dagÂ?afgerond kanÂ?worden.Â?DeÂ?teambuildingsdagÂ?staatÂ?geplandÂ?voorÂ?weekÂ?16Â?(19-23 april).Â?AlsÂ?uÂ?eenÂ?suggestieÂ?heeftÂ?voorÂ?eenÂ?leukeÂ?klusÂ?bijÂ?eenÂ?niet-commerciĂŤleÂ?instellingÂ?uitÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?horenÂ?wijÂ?datÂ?graagÂ?van u.Â?UÂ?kuntÂ?hiervoor,Â?uiterlijkÂ?totÂ?1Â?maart,Â?contactÂ?opnemenÂ?met:Â?Jan RegterschotÂ?Â?(j.regterschot@heerde.nl)Â?ofÂ?DolfÂ?vanÂ?Warven (d.van.warven@heerde.nl).Â?BeideÂ?zijnÂ?telefonischÂ?teÂ?bereikenÂ?viaÂ?nummerÂ?0578Â?-Â?699494.

Verleende kapvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?eenÂ?vergunningÂ?verleendÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?van: -

5Â?groveÂ?dennen,Â?2Â?beukenÂ?enÂ?4Â?AmerikaanseÂ?eiken,Â?staandeÂ?op hetÂ?perceelÂ? ElburgerwegÂ?24Â?teÂ?HeerdeÂ? (deÂ?vitaliteitÂ?vanÂ?deÂ?bomenÂ?isÂ?slecht) Verzonden:Â?29Â?januariÂ?2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 24

Wegwerkzaamheden Noord-Veluwe beter afgestemd

WoensdagÂ?3Â?februariÂ?hebbenÂ?deÂ?Noord-VeluwseÂ?gemeentenÂ?samenÂ?metÂ?deÂ?provincieÂ?GelderlandÂ?een convenantÂ?getekendÂ?omÂ?wegwerkzaamhedenÂ?onderlingÂ?beterÂ?afÂ?teÂ?stemmen.Â?HierdoorÂ?isÂ?hetÂ?mogelijkÂ?u viaÂ?deÂ?websiteÂ?beterÂ?enÂ?tijdigÂ?teÂ?informerenÂ?overÂ?wegwerkzaamhedenÂ?enÂ?eventueleÂ?omleidingen.

4WWWHEERDENL

Inkijk in de gemeente VerkiezingsstressÂ…

DoelÂ?afspraken

HetÂ?doelÂ?vanÂ?deÂ?afstemmingÂ?isÂ?drieledig: - HetÂ?publiekÂ?wordtÂ?beterÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?locatieÂ?enÂ?deÂ?soortÂ?werkzaamhedenÂ?enÂ?groteÂ?evenementen,Â?deÂ?hinderÂ?dieÂ?datÂ?oplevertÂ?enÂ?deÂ?eventueleÂ?omleidingsroutes.Â?ElkeÂ?gemeenteÂ?isÂ?zelfÂ?verantwoordelijkÂ?voorÂ?deÂ?informatieÂ?richtingÂ?hetÂ?publiek.Â?DeÂ?afspraakÂ?isÂ?datÂ?deÂ?informatieÂ?minimaalÂ?tweeÂ?wekenÂ?voorÂ?deÂ?uitvoeringÂ?opÂ?deÂ?websiteÂ?staat.Â?HierbijÂ?isÂ?inÂ?elkÂ?gevalÂ?ookÂ?eenÂ?kaartÂ?gevoegd. - DeÂ?wegbeheerdersÂ?informerenÂ?elkaarÂ?onderlingÂ?overÂ?wegwerkzaamhedenÂ?enÂ?groteÂ?evenementen,Â?zodatÂ?dezeÂ?zoÂ?goedÂ?mogelijkÂ?opÂ?elkaarÂ?kunnenÂ?wordenÂ?afgestemd. - PolitieÂ?enÂ?hulpverleningsdienstenÂ?wordenÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?werkzaamhedenÂ?enÂ?deÂ?groteÂ?evenementen,Â?watÂ?voorÂ?henÂ?vanÂ?belangÂ?isÂ?alsÂ?zeÂ?snelÂ?ergensÂ?terÂ?plekkeÂ?moetenÂ?zijn. Deelnemers

DeÂ?deelnemendeÂ?partijenÂ?zijnÂ?deÂ?gemeentenÂ?Elburg,Â?Ermelo,Â?Harderwijk,Â?Hattem,Â?Heerde,Â?Nunspeet, OldebroekÂ?enÂ?PuttenÂ?enÂ?deÂ?provincieÂ?Gelderland.

Voorlichtingsavond WOZ-taxaties en -beschikkingen

UÂ?bentÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?tijdensÂ?deÂ?voorlichtingsbijeenkomstÂ?opÂ?23Â?februariÂ?overÂ?deÂ?WOZ-taxatiesÂ?en WOZ-beschikkingen.Â?DitÂ?vindtÂ?plaatsÂ?inÂ?deÂ?kantineÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?enÂ?begintÂ?omÂ?19.30Â?uur.Â?DeÂ?presentatieÂ?wordtÂ?verzorgdÂ?doorÂ?medewerkersÂ?vanÂ?TaxatiebureauÂ?SMQ.Â?DaarnaÂ?isÂ?erÂ?gelegenheidÂ?voorÂ?hetÂ?stellenÂ?vanÂ?vragenÂ?aanÂ?medewerkersÂ?vanÂ?hetÂ?taxatiebureauÂ?enÂ?medewerkersÂ?vanÂ?hetÂ?teamÂ?FinanciĂŤn.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg

DinsdagÂ?16Â?februariÂ?wordtÂ?deÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?inÂ?hetÂ?buiten-

gebiedÂ?vanÂ?HeerdeÂ?afgeslotenÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?uitgebreideÂ?schietoefeningen.Â?UÂ?wordtÂ?verzochtÂ?tussenÂ?08.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?eenÂ?andereÂ?routeÂ?teÂ?kiezen. WoensdagÂ?10Â?enÂ?woensdagÂ?17Â?februariÂ?wordenÂ?avondschiet-

oefeningenÂ?gehoudenÂ?opÂ?hetÂ?artillerieschietterreinÂ?inÂ?Â’tÂ?Harde.Â?De NieuweÂ?ZuidwegÂ?isÂ?danÂ?welÂ?toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?isÂ?mogelijkÂ?wel geluidshinder. VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?deÂ?schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellen metÂ?deÂ?klachtenlijnÂ?vanÂ?Defensie:Â?0525Â?-Â?Â?657700. VoorÂ?klachtenÂ?overÂ?vliegverkeerÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met:Â?0800Â?-Â?0226033.

Melding Besluit mestbassins milieubeheer

IkÂ?benÂ?verantwoordelijkÂ?voorÂ?deÂ?voorbereidingÂ?vanÂ?deÂ?verkiezingen opÂ?3Â?maart.Â?UÂ?weetÂ?wel,Â?alsÂ?uÂ?eenÂ?nieuweÂ?gemeenteraadÂ?magÂ?kiezen.Â?EnÂ?datÂ?isÂ?veelÂ?meerÂ?danÂ?hetÂ?regelenÂ?vanÂ?eenÂ?aantalÂ?stemhokjes,Â?rekenÂ?maar! ZoÂ?zittenÂ?erÂ?heelÂ?veelÂ?regelsÂ?aanÂ?deÂ?inschrijvingÂ?vanÂ?politiekeÂ?partijen.Â?OpÂ?19Â?januariÂ?moestenÂ?alleÂ?partijenÂ?dieÂ?meeÂ?willenÂ?doenÂ?zich officieelÂ?hebbenÂ?ingeschreven.Â?EnÂ?datÂ?doeÂ?jeÂ?nietÂ?zomaarÂ?evenÂ?met eenÂ?formuliertje.Â?Nee,Â?elkeÂ?kandidaatÂ?dieÂ?opÂ?eenÂ?verkiezingslijst voorkomt,Â?moetÂ?hiervoorÂ?apartÂ?eenÂ?formulierÂ?inleveren.Â?EnÂ?danÂ?ben jeÂ?erÂ?nogÂ?niet,Â?wantÂ?landelijkeÂ?partijenÂ?moetenÂ?ookÂ?goedkeuring hebbenÂ?vanuitÂ?hetÂ?landelijkeÂ?bureau.Â?EnÂ?natuurlijkÂ?moetÂ?elke nieuweÂ?partijÂ?10Â?ondersteunersÂ?hebben:Â?sympathisantenÂ?dieÂ?zich persoonlijkÂ?opÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?meldenÂ?metÂ?hunÂ?legitimatieÂ?om eenÂ?ondersteuningsverklaringÂ?teÂ?tekenen.Â?DitÂ?mochtÂ?ikÂ?allemaalÂ?organiseren,Â?regelenÂ?enÂ?natuurlijkÂ?controleren.Â?EnÂ?vervolgensÂ?moetÂ?ik erÂ?voorÂ?zorgenÂ?datÂ?allesÂ?opÂ?deÂ?goedeÂ?manierÂ?opÂ?deÂ?kieslijstenÂ?wordt geprintÂ?enÂ?datÂ?dezeÂ?wordenÂ?verspreid,Â?evenalsÂ?deÂ?stempassen.Â?Het resultaatÂ?krijgtÂ?uÂ?dezerÂ?dagenÂ?inÂ?deÂ?bus. MaarÂ?ookÂ?voorÂ?deÂ?verkiezingenÂ?zelfÂ?zitÂ?erÂ?genoegÂ?werkÂ?aan.Â?Want nuÂ?weÂ?sindsÂ?kortÂ?geenÂ?stemmachinesÂ?meerÂ?mogenÂ?gebruiken,Â?hebbenÂ?weÂ?weerÂ?deÂ?nodigeÂ?potlodenÂ?enÂ?stembussenÂ?nodig.Â?MaarÂ?nog veelÂ?moeilijkerÂ?omÂ?teÂ?regelen:Â?erÂ?moetenÂ?genoegÂ?personenÂ?zijn omÂ?deÂ?stembureausÂ?teÂ?bemensen.Â?WaarÂ?haalÂ?ikÂ?dieÂ?mensenÂ?vandaan?Â?HoeÂ?zorgÂ?ikÂ?datÂ?zeÂ?voldoendeÂ?zijnÂ?ingewerktÂ?opÂ?watÂ?zeÂ?moetenÂ?doen?Â?EnÂ?hoeÂ?zorgÂ?ikÂ?datÂ?opÂ?deÂ?verkiezingsavondÂ?deÂ?stemmen wordenÂ?geteldÂ?enÂ?zoÂ?snelÂ?mogelijkÂ?bekendÂ?wordenÂ?gemaakt?Â?Dit zijnÂ?vragenÂ?waarÂ?ikÂ?hardÂ?aanÂ?werk.Â?EnÂ?ofÂ?hetÂ?meÂ?allemaalÂ?lukt?Â?Vast wel.Â?IkÂ?hoopÂ?datÂ?uÂ?erÂ?allemaalÂ?gebruikÂ?vanÂ?zultÂ?maken,Â?zodatÂ?we eenÂ?hogeÂ?opkomstÂ?hebben!! HeeftÂ?uÂ?nogÂ?vragen?Â?DanÂ?kuntÂ?uÂ?meÂ?bellenÂ?(0578Â?-Â?699552)Â?of mailenÂ?(m.van.stratum@heerde.nl) MatthijsÂ?vanÂ?Stratum MedewerkerÂ?Burgerzaken Ingekomen bouwaanvragen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?27Â?januariÂ?2010Â?totÂ?3 februariÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvraagÂ?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel StokveldsewegÂ?9Â?teÂ?Heerde

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?15Â?januariÂ?2010Â?eenÂ?meldingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?hetÂ?BesluitÂ?mestbassinsÂ?milieu- hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdebeheerÂ?ontvangenÂ?van: lingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. - MaatschapÂ?Bijsterbosch,Â?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?opslagbassinÂ?voorÂ?dunneÂ?mestÂ?opÂ?het perceelÂ? ZuppeldsewegÂ?16Â?teÂ?Heerde DezeÂ?meldingÂ?ligtÂ?vanafÂ?10Â?februariÂ?2010Â?voorÂ?eenÂ?periodeÂ?vanÂ?tweeÂ?wekenÂ? voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uurÂ?enÂ?Â’sÂ?middagsÂ?opÂ?afspraak.Â?Voor meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?BouwenÂ?&Â?Milieu,Â?tel.Â?0578Â?-Â?699423.

Collectes

AmnestyÂ?InternationalÂ?collecteertÂ?van 8Â?totÂ?enÂ?metÂ?13Â?februari


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL

Raadsvergadering 15 februari 2010 DeÂ?gemeenteraadÂ?komtÂ?bijeenÂ?opÂ?15Â?februariÂ?2010.Â?DeÂ?vergadering begintÂ?omÂ?19.30Â?uurÂ?enÂ?wordtÂ?gehoudenÂ?inÂ?deÂ?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat.Â?DeÂ?vergaderingÂ?isÂ?ookÂ?teÂ?beluisteren viaÂ?RadioÂ?794Â?vanÂ?19.30Â?totÂ?uiterlijkÂ?22.00Â?uur.Â?IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harte welkomÂ?wantÂ?deÂ?vergaderingÂ?isÂ?openbaar. DeÂ?raadsagendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?vindenÂ?onder deÂ?knopÂ?OrganisatieÂ?&Â?bestuur,Â?Bestuursinformatie.

WiltÂ?uÂ?inspreken?

InsprekersÂ?dieÂ?ietsÂ?willenÂ?zeggenÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?opÂ?de agendaÂ?staatÂ?kunnenÂ?datÂ?uiterlijkÂ?10.00Â?uurÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?vergaderingÂ?doorgevenÂ?bijÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?viaÂ?tel.Â?(0578)Â?699494Â?ofÂ?e-mail b.espeldoorn@heerde.nl.Â?InsprekersÂ?wordtÂ?verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?op papierÂ?aanÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailen naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl. DeÂ?raadsvoorstellenÂ?zijnÂ?verdeeldÂ?inÂ?B-onderwerpenÂ?enÂ?A-onderwerpen. B-onderwerpenÂ?zijnÂ?onderwerpenÂ?waarÂ?nogÂ?overÂ?gediscussieerdÂ?kanÂ?wordenÂ?ofÂ?waarÂ?stemmingÂ?overÂ?plaatsvindt.Â?OverÂ?A-onderwerpenÂ?vindtÂ?geen discussieÂ?plaats.Â?DezeÂ?agendapuntenÂ?wordenÂ?bijÂ?hamerslagÂ?afgedaan. 1. 2. 3. 4.

OpeningÂ?enÂ?mededelingen VaststellingÂ?agenda VerslagÂ?vergaderingÂ?11Â?januari SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribune

18. WijzigingÂ?organisatiestructuurÂ?RecreatieÂ?GemeenschapÂ?Veluwe

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?hetÂ?opheffenÂ?vanÂ?de gemeenschappelijkeÂ?regelingÂ?waarbijÂ?deÂ?fietspadenÂ?wordenÂ?overgedragenÂ?aanÂ?deÂ?gemeentenÂ?enÂ?deÂ?gemeenteÂ?alsÂ?aandeelhouder toetreedtÂ?inÂ?deÂ?HoldingÂ?RecreatiegemeenschapÂ?Veluwe.

19. ControleprotocolÂ?jaarrekeningÂ?2009

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?kadersÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?waarbinnenÂ?deÂ?controleÂ?overÂ?2009Â?doorÂ?deÂ?accountantÂ?kanÂ?wordenÂ?uitgevoerd.

20. NotaÂ?MisbruikÂ?&Â?oneigenlijkÂ?gebruik

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?kadersÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?waarbinnenÂ?controle naarÂ?misbruikÂ?enÂ?oneigenlijkÂ?gebruikÂ?kanÂ?plaatsvinden.

21. VaststellingÂ?verordeningÂ?BestuursrechtelijkeÂ?GeldschuldenÂ?enÂ?Wet DwangsomÂ?bijÂ?nietÂ?tijdigÂ?beslissen

InÂ?verbandÂ?metÂ?deÂ?invoeringÂ?vanÂ?deÂ?WetÂ?DwangsomÂ?enÂ?wijzigingenÂ?inÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wetÂ?bestuursrechtÂ?wordtÂ?deÂ?raadÂ?gevraagdÂ?de verordeningÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

22. WijzigingÂ?brandbeveiligingsverordening

InÂ?verbandÂ?metÂ?gewijzigdeÂ?regelgevingÂ?moetÂ?deÂ?verordeningÂ?gewijzigd wordenÂ?enÂ?eenÂ?aanpassingÂ?opÂ?deÂ?bouwverordeningÂ?plaatsvinden.

23. WijzigingÂ?legesverordening

AanpassingÂ?naarÂ?aanleidingÂ?vanÂ?hetÂ?wijzigenÂ?vanÂ?de brandbeveiligings-Â?enÂ?bouwverordening.

24. VerordeningÂ?rechtspositieregeling

TerÂ?besluitvormingÂ?metÂ?beraadslagingÂ?(B-onderwerpen) 5. NieuweÂ?AlgemeneÂ?PlaatselijkeÂ?Verordening

InÂ?verbandÂ?metÂ?dereguleringÂ?enÂ?actualisatieÂ?ligtÂ?eenÂ?nieuwe verordeningÂ?voor.

InÂ?dezeÂ?verordeningÂ?isÂ?deÂ?rechtspositieÂ?vanÂ?deÂ?bestuurdersÂ?vastgelegd.

25. GemeenschappelijkeÂ?regelingÂ?VNOG

EenÂ?gewijzigdeÂ?regelingÂ?ligtÂ?voor,Â?conformÂ?deÂ?uitgangspuntenÂ?die zijnÂ?vastgesteldÂ?inÂ?deÂ?kadernota.

6. BeschikbaarÂ?stellenÂ?kredietÂ?aanlegÂ?rotondesÂ?MolenwegÂ?enÂ?bus haltesÂ?ZwolsewegÂ?teÂ?Heerde

26. IngekomenÂ?stukkenÂ?enÂ?mededelingen 27. Actualia 28. Sluiting

7. Vaststelling�bestemmingsplan�“7 �herziening�Sportvelden Veldkampseweg,�rotonde”

Gemeentegids 2010

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?omÂ?de aanlegÂ?mogelijkÂ?teÂ?maken. e

InÂ?verbandÂ?metÂ?deÂ?aanlegÂ?vanÂ?eenÂ?rotondeÂ?wordtÂ?deÂ?raadÂ?gevraagdÂ?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?herzieningÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplan.

8. BeschikbaarÂ?stellenÂ?kredietÂ?voorÂ?hetÂ?projectÂ?Brinklaan

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?omÂ?de centrumhalteÂ?enÂ?deÂ?omgevingÂ?teÂ?herinrichten.

9. DelegerenÂ?projectbesluitenÂ?gemeentewerf

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?omÂ?hetÂ?mogelijkÂ?teÂ?makenÂ?om,Â?vooruitlopend opÂ?deÂ?vaststellingÂ?vanÂ?eenÂ?bestemmingsplan,Â?eenÂ?projectbesluitÂ?teÂ?nemenÂ?opÂ?basisÂ?waarvanÂ?eenÂ?bouwvergunningÂ?kanÂ?wordenÂ?afgegeven.

10. OnderbouwingÂ?geraamdeÂ?investeringenÂ?2010

BijÂ?deÂ?begrotingsbehandelingÂ?isÂ?eenÂ?nadereÂ?onderbouwingÂ?toegezegd,Â?welkeÂ?nuÂ?voorÂ?ligt.

11. DoelmatigheidsonderzoekÂ?leveranciers-Â?enÂ?inkoopbeleid

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?inÂ?kennisÂ?gesteldÂ?vanÂ?deÂ?onderzoeksresultaten.

12. KadernotaÂ?ouderenbeleid

DeÂ?notaÂ?wordtÂ?terÂ?vaststellingÂ?aanÂ?deÂ?raadÂ?voorgelegd.

TerÂ?besluitvormingÂ?zonderÂ?beraadslagingÂ?(A-onderwerpen)

13. Vaststelling�bestemmingsplan�“Agrarisch�gebied,�62e�partiÍle�herziening,��Borchgraverweg�ong.”

VorigeÂ?weekÂ?zijnÂ?deÂ?nieuwe gemeentegidsenÂ?verspreidÂ?viaÂ?TNT Post.Â?VrijwelÂ?iederÂ?huishoudenÂ?inÂ?de gemeenteÂ?HeerdeÂ?ontvangtÂ?jaarlijks eenÂ?exemplaarÂ?(adressenÂ?metÂ?neenee-stickersÂ?opÂ?deÂ?brievenbusÂ?uitgezonderd).Â?InÂ?deÂ?gemeentegids vindtÂ?uÂ?gegevensÂ?overÂ?deÂ?gemeente,Â?clubs,Â?verenigingenÂ?enÂ?andereÂ?instellingen.Â?OokÂ?handigeÂ?plattegrondenÂ?vanÂ?deÂ?dorpenÂ?zijnÂ?inÂ?de gemeentegidsÂ?terugÂ?teÂ?vinden.Â?InÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?duurzaamheidÂ?isÂ?de gidsÂ?gedruktÂ?opÂ?milieuvriendelijkÂ?papier.

15. NotaÂ?verblijfsrecreatieÂ?gemeenteÂ?Heerde

AkseÂ?MediaÂ?bv t.a.v.Â?gemeentegidsÂ?Heerde PostbusÂ?6033 Â?1780Â?KA Â?-Â?DenÂ?Helder Telefoon:Â?0223-668877 E-mail:Â?redactie@aksemedia.nl

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?beleidskadersÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?voorÂ?verblijfsrecreatieÂ?inÂ?deÂ?gemeente.

16. BeschikbaarÂ?stellenÂ?kredietÂ?planschadeÂ?GroenewegÂ?4Â?teÂ?Heerde

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?waarbij deÂ?planschadeÂ?verhaalbaarÂ?is.

17. BeschikbaarÂ?stellenÂ?kredietÂ?planschadeÂ?bestemmingsplanÂ?Wapenveld-Veldzijde

DeÂ?raadÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?waarbij dekkingÂ?beschikbaarÂ?is.

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen.

VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

WijzigingenÂ?doorgeven

14. Bestemmingsplan�“Wapenveld�(Kloosterweg�6a)”�gewijzigd�vaststellen

BestemmingsplanÂ?voorzietÂ?inÂ?eenÂ?regelingÂ?voorÂ?hetÂ?mogelijkÂ?maken vanÂ?eenÂ?(bestaand)Â?transportbedrijfÂ?inclusiefÂ?grond-Â?enÂ?grindhandel.

beroepschrift

IsÂ?deÂ?gidsÂ?opÂ?12Â?februariÂ?nogÂ?nietÂ?bijÂ?uÂ?bezorgdÂ?ofÂ?heeftÂ?uÂ?eenÂ?neenee-stickerÂ?opÂ?uwÂ?brievenbus?Â?DanÂ?kuntÂ?uÂ?erÂ?altijdÂ?eenÂ?ophalenÂ?inÂ?het gemeentehuis. DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?neemtÂ?zelfÂ?geenÂ?wijzigingenÂ?aan,Â?omdatÂ?deÂ?administratieÂ?hiervanÂ?isÂ?uitbesteedÂ?aanÂ?AkseÂ?MediaÂ?bvÂ?inÂ?DenÂ?Helder.Â?Zijn deÂ?gegevensÂ?vanÂ?uwÂ?club,Â?verenigingÂ?ofÂ?instellingÂ?nietÂ?juist,Â?danÂ?kuntÂ?u deÂ?wijzigingenÂ?doorgevenÂ?bij:

BestemmingsplanÂ?voorzietÂ?inÂ?eenÂ?regelingÂ?voorÂ?hetÂ?mogelijkÂ?makenÂ?vanÂ?kassenÂ?enÂ?eenÂ?schuur.

IndienenÂ?bezwaar-Â?of

UÂ?kuntÂ?daarÂ?ookÂ?terechtÂ?metÂ?klachtenÂ?overÂ?bezorging.

GemeentegidsÂ?inÂ?digitaleÂ?versie

OpÂ?www.heerde.nlÂ?kuntÂ?uÂ?deÂ?digitaleÂ?gemeentegidsÂ?vindenÂ?metÂ?uitgebreideÂ?contactgegevensÂ?vanÂ?verenigingen,Â?organisatiesÂ?enÂ?instantiesÂ?inÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde.Â?DankzijÂ?deÂ?handigeÂ?overzichtskaartÂ?zietÂ?u gelijkÂ?waarÂ?allesÂ?zichÂ?bevindtÂ?enÂ?kuntÂ?uÂ?makkelijkÂ?eenÂ?routeÂ?plannen. NetÂ?alsÂ?bijÂ?deÂ?papierenÂ?gemeentegidsÂ?kuntÂ?uÂ?wijzigingenÂ?doorgeven bijÂ?AkseÂ?MediaÂ?BV.

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 6

De Hekserie opent in Wapenveld

Jeugdclubkampioenschap Vined HEERDE- Onlangs speelde de jeugd van Vined wedstrijden voor het jeugdclubkampioenschap 2010. Rob Stigter werd ook dit jaar nummer 1 van de vereniging en ook Jeroen Vorstelman wist weer beslag op de 2e plaats te leggen. Voor plaats drie was het tot op het laatst spannend wie deze plaats zou krijgen. Jakob Visser, Lars Hugo de Ruiter en Rien Heuver eindigde alle met hetzelfde aantal winstpunten. Door middels van het

tellen van de gespeelde sets werd de volgorde: 3. Rien Heuver, 4. Jakob Visser en 5. LarsHugo de Ruiter. Op zaterdag januari werd door de Jeugd de eerste competitiewedstrijd gespeeld. Team 1 (Jakob Visser, Lars Hugo de Ruiter en Maarten Roobeek) won deze wedstrijd met 6-4 van TT Zwolle 5. Team 2 (Jean Renze de Ruiter, Niels Otten en Tom van Werven) speelde nog beter en wist met 10-0 van Bultman/Smash 2 te winnen.

Crosscompetitie bij De Gemzen HEERDE- Zaterdag 13 februari wordt de vijfde en laatste cross van de Gelders Overijsselse Crosscompetitie gelopen. Deze cross vindt plaats in het bos achter de Ossenberg en wordt georganiseerd door Atletiekvereniging De Gemzen. Vanaf 10.30 tot 15.00 uur zijn er 18 starts en zal er fel gestreden worden om een goede klassering. Die is belangrijk omdat na deze cross

de eindstand wordt opgemaakt en bij gelijk eindigen is het resultaat van de laatste cross doorslaggevend. Van De Gemzen is Floor Doornwaard nog kanshebster voor een podiumplaats. Deelnemen aan deze cross kan alleen na voorinschrijving. Lopers vanaf 18 jaar zonder wedstrijdlicentie kunnen ook deelnemen. Voor meer informatie kijk op www.gemzen.nl.

AMI Kappers Heerde wint Award WAPENVELD- Of u nu heerlijk uit eten wil, gezellig een borreltje wil drinken of lekker wil snacken: vanaf 1 maart kan het allemaal aan de Groteweg 24 in Wapenveld. Dan openen Dick en Annuska Berghorst de deuren van Restaurant De Hekserie, een restaurant voor ‘Family en Friends’. Samen met Tapperij Teun en Snackbar Wagenvoort completeren zij het bekende complex in Wapenveld. Teunis Fredriks verhuurde de grote zaal van Wagenvoort voorheen aan Yun Yan en Shiwei Wang, maar zij wilden zich volledig concentreren op de snackbar die aan de achterzijde van het pand gevestigd is. Dick en Annuska Berghorst hadden al langer interesse in de grote zaal en zo had iedereen elkaar snel gevonden. “We hebben al restaurant het Spookhuys in Hattem en dat blijft ook gewoon bestaan”, benadrukken Dick en Annuska. “We willen De Hekserie openen als 2e locatie, een toevoeging op wat we met het Spookhuys aanbieden. Dat is echt een grillrestaurant. Hier in Wapenveld wordt het laagdrempeliger en kunnen mensen à la carte eten, maar ook genieten van diverse buffetten. Er komt verder een aparte kinderhoek voor de kinderen, een aparte rokersruimte en buiten een groot terras.” Het à la carte-gedeelte en het buffetgedeelte zijn van elkaar gescheiden. “Mocht er een grote groep komen, dan kunnen de deuren worden ge-

opend.” Het idee leefde al langer bij Dick en Annuska. “In Wapenveld heb je verder geen restaurant en ik denk dat een mooie toevoeging is voor het dorp”, vindt Dick. “Toen we met elkaar om de tafel gingen, wisten we ook direct hoe het moest worden.” Bij De Hekserie kunt u iedere zondag vanaf 11.30 uur genieten van een uitgebreid brunch buffet. Daarnaast kunt u er vrijdag-, zaterdag en zondagavond terecht voor een uitgebreid warm en koud buffet met o.a. soepen, salades, diverse vis- en vleesgerechten – waaronder de bekende spareribs van het Spookhuys -, broden, groentes, rijst, gebakken aardappelen en een dessert buffet. Wilt u à la carte eten? Dat kan, met uitzondering van maandag en dinsdag, de gehele week. De kaart is zeer uitgebreid; koude en warme voorgerechten, soepen, vis, vegetarisch of vleesgerechten, kindergerechten en diverse nagerechten. Verder zijn er ook diverse andere buffetten, zoals een lunchbuffet. “Daarbij zijn de mensen verzekerd van de kwaliteit van het Spookhuys, maar dan in een wat meer ongedwongen setting”, aldus Dick en Annuska.

Twee restaurants hebben, lijkt een hele opgave, maar Dick ziet het helemaal zitten. “In het Spookhuys hebben we een goede bedrijfsleider, die al vanaf zijn 15e bij ons werkt. Hij heeft de Hotelschool gedaan en kookt nu al 1,5 jaar in de keuken van het Spookhuys. Hij blijft daar de zaak runnen. Erik, van de Koerberg, waar we goede contacten mee hebben, kent onze keuken goed en gaat hier in Wapenveld mee helpen.” De ondernemers aan de Groteweg 24 zijn eensgezind in hun enthousiasme. “Ik denk dat we elkaar goed aanvullen”, vindt Teunis Fredriks die samen met zijn vrouw Diana Tapperij Teun runt. “Wat je ook wilt: een biertje en daarna een snack of lekker uit eten: het kan hier allemaal. Echt multifunctioneel. Daarbij zitten we met zijn drieën echt op één lijn.” Wilt u het zelf ervaren; ga dan vanaf 1 maart naar de Groteweg 24 in Wapenveld. Ter gelegenheid van de opening gelden er bij De Hekserie in maart en april speciale introductieprijzen. Kijk voor meer informatie op www.Hekserie.nl of bel het voorlopige telefoonnummer: 0384477970 of 06-41318782.

HEERDE- Zaterdag heeft het team van AMI Kappers in Heerde een AMI Award gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan die salon of stylist die de beste vaktechniek en styling laat zien. Dit jaar won Joyce Pater de Award in de categorie Young Talent. Bij AMI Kappers kun je altijd terecht voor trendy kapsels tegen

een vriendelijke prijs. De haarstylisten adviseren graag bij het creëren van de styling die jij wenst. Je bent altijd van harte welkom, ook zonder afspraak. De salon kent ruime openingstijden. Iedere werkdag is de salon geopend. Wie benieuwd is en vrijblijvend advies wil, is van harte welkom in AMI Kappers Heerde.

Bezoek aan het Gelders Kwartier EMST- Betaalbare woningen voor jongeren: de PvdA maakte er een speerpunt van in de vorige verkiezingscampagne. Samen met o.a. de stichting betaalbare woningen Emst en bouwbedrijf Van Laar is inmiddels een fors aantal betaalbare woningen gerealiseerd. Op 13 februari om 10.00 uur is de bouwplaats van deze woningen aan de Kerkhofweg in Emst toegankelijk voor de aspirant bewoners. Een aantal van die toekomstige bewoners heeft de PvdApolitici uitgenodigd om het resultaat met hen te komen bekijken. Margot Kraneveldt, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zal ook aanwezig zijn bij

Stiona organiseert toneelavond

dit bezoek aan het Gelders Kwartier. Aansluitend zal er vanaf 11.00 uur een politiek café zijn in RestaurantZaal Gerrits Hoofdweg 73 te Emst, waarbij er op informele wijze kan worden nagepraat over de leefbaarheid in dorpen en wijken. Inwoners Emst en overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd om vanaf 11.00 te spreken over “allerhande Emster zaken”.

Bingo EPE- Zaterdag 13 februari is er een bingo in het wijkgebouw van de Burgerenk, Klimtuin 46 te Epe, aanvang: 19.30 uur.

Wijnkoperij Kroese pakt 1e prijs

Archieffoto WAPENVELD- Op zaterdagavond 13 februari organiseert de Stichting StiOna in samenwerking met de Toneelvereniging van de Schaapkooiruiters hun toneelavond Dit jaar zal dit plaats vinden

Groot Stokkert aan de Jan Bremenlaan in Wapenveld. Iedereen is van harte welkom bij het toneelstuk Beweging op ‘t arf een klucht in drie bedrijven. Donateurs van de Stichting hebben een uitnodiging

ontvangen en kunnen dit tegen een gereduceerd tarief bijwonen. Er zijn kaarten verkrijgbaar bij Juwelier Verweij aan de Klapperdijk te Wapenveld. Zaal is open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

EPE- De Grüner Veltliner ‘Sepp’ van het Oostenrijkse Weingut Sepp Moser is onlangs in Amsterdam in de prijzen gevallen tijdens de Nationale Huiswijn Competitie 2010. Vorig jaar reikte de witte ‘Sepp’ ook al tot de landelijke finale. Ditmaal mag de Oostenrijker een jaar lang ‘de beste witte huiswijn van Nederland in de categorie Hotel Banqueting & Catering’ worden genoemd. De uitreiking vond plaats in Restaurant Sophia van de gelauwerde chef-kok Ron Blaauw. Wijnkoperij Kroese importeert deze wijn. De familie Kroese reageerde verheugd: “Wij werken

al jaren met deze populaire Oostenrijkse witte wijn van biologisch geteelde druiven. In het Kremstal, nabij Wenen, produceert de jonge wijnmaker Nikolaus Moser eerste klas wijnen. Deze grüner veltliner, de nationale druif van Oostenrijk, heeft een zuivere en fruitige smaak met frisse aroma’s van peer, appel en een pepertje. De ‘Sepp’ is bovendien culinair breed inzetbaar. Kortom, een voortreffelijke huiswijn.” Wijnkoperij Kroese importeert de witte Grüner Veltliner ‘Sepp’ van Weingut Sepp Moser rechtstreeks van de producent. De winkelprijs bedraagt 7,95 euro.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 2 7

Mist u toch een product? Wij halen het in huis!

t r o k n e n n i B e d r e e H n ka r e e m t i u n e z e i k 0 0 0 . 2 3 n a d ! n e t c u d o pr Op woensdag 3 maart om 9.00 uur opent de goedkoopste supermarkt van Nederland in Heerde. Kom langs en ervaar zelf wat Jumbo zo uniek maakt!

NIEUW

Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 8

Bieb na restyling officieel heropend

EPE- Het resultaat van de restyling was al even te bewonderen, maar woensdagmiddag vond dan de officiĂŤle opening plaats van de bibliotheek in Epe. Hetty Kruithof, directrice van de Novetheek, sprak van een dubbel feest: niet alleen de restyling was afgerond, ook bestaat de Novetheek 5 jaar. In 2005 was huisvesting ĂŠĂŠn van de aandachtspunten voor de organisatie. “Huisvesting is een belangrijk goed. We willen verrijkend en uitnodigend zijn, mensen moeten hier prettig kunnen verblijvenâ€?, aldus Kruithof. De vestigingen van de Novetheek waren echter allen in jaren 70 stijl. Volgens de di-

rectrice mocht het allemaal wat ‘fris en fruitiger’. “We hadden een lange weg te gaan. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en nu, aan het eind van het eerste lustrum, hebben drie vestigingen een restyling gehad. En alle drie, ’t Harde, Elburg en Heerde, zijn heel verschillend geworden. Ik ben trots op het resultaat.� De directrice had ook nog een nieuwtje: de Novetheek ziet mogelijkheden om de uren per maart uit te breiden. In Epe van 21 naar 31 en in Vaassen van 18 naar 25. Van Nuijs ging wat dieper in op de toekomstige functie van de bibliotheek. Hij verwacht grote veranderingen. “Maar volgens

Debat over Wmo

Black-art bij KuVa

EPE- De Wmo-adviesraad in de gemeente Epe organiseert op woensdag 17 februari een debat tussen de politieke partijen over de Wet maatschappelijke ondersteuning onder de titel: meedoen? Ons een zorg. Kiezers in de gemeente Epe maar ook alle maatschappelijke organisaties in de gemeente zijn uitgenodigd daarbij actief aanwezig te zijn. Doel van het debat is partijen in staat te stellen met elkaar en met het publiek in debat te gaan over de vraag: Wat voor samenleving willen we? Doel is kaders te ontwikkelen voor een gemeenschappelijk beleid voor de komende vier jaren op het belangrijke terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Het debat wordt gehouden in de Hezebrink in Emst en begint om 20.00 uur. Het debat staat onder leiding van Nico Haasbroek, oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal. De lokale omroep zal opnames maken.

VAASSEN- In Museum Vaassen Historie is een nieuwe expositie van KuVa van start gegaan. Deze maand exposeren Ine Lankhorst met schilderijen, Hans van der Wateren met sieraden en Monique van den Bosch met keramische objecten. Er is gekozen voor de naam Black-art omdat de kleur zwart in het werk van deze drie kunstenaars sterk aanwezig is. Kunstschilder Ine Lankhorst is geboren en getogen in Vaassen. Zij heeft al vele grafische aquarellen ontworpen. Tegenwoordig werkt zij voornamelijk in acryltechniek. Opvallend is haar gebruik van strakke vormen en aardkleuren in combinatie met de structuur van paneel of doek. Haar schilderijen op de expositie worden bevolkt door geliefde huisdieren. Hans van der Wateren heeft in Vaassen een edelsmidatelier waar hij sieraden en kleine siervoorwerpen maakt van edel of onedel metaal. Op de expositie kunt u met verschillende ontwerpen kennismaken. Monique van den Bosch

mij is deze restyling toekomstbestendig. Het geld is goed besteed, het is een schitterende bibliotheek.� Joop van Nuijs overhandigde twee exemplaren van de Kunstcatalogus aan Hetty Kruithof. De Kunstcommissie heeft een kerncollectie van het gemeentelijk kunstbezit geselecteerd. Deze werken zijn gefotografeerd, beschreven en digitaal vormgegeven. De catalogus is in een kleine oplage gedrukt. Belangstellenden kunnen in de Novetheek in Epe en Vaassen een exemplaar inzien. Een aantal werken uit de collectie is ook tijdelijk in de Novetheek in Epe tentoongesteld.

eveneens uit Vaassen is een gedreven keramiste. Op de expositie zijn naast rakugestookt werk 2 nieuwe torso’s te bewonderen. Na de drukbezochte opening op vrijdagavond 5 februari kunt u het werk van de drie kunstenaars t/m 27 februari bezichtigen in Museum Vaassen Historie aan de Dorpsstraat 73 te Vaassen. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie de website van KuVa: www.ku-va.nl.

Regio ’72 VAASSEN- Aan het duel tegen hekkensluiter MIA uit Amersfoort heeft koploper Regio ‘72 twee punten overgehouden. Daar is zo ongeveer ook alles mee gezegd, want in een matig duel was de Vaassense ploeg met 11-13 de sterkste. Doelpunten Regio’72: Tim van Huffelen, 5, Karel Mol, 5, Robin Zweekhorst, 2, Hidde Scholten, 1.

100% score Pegasus

HEERDE- Zaterdag werd in de turnhal van het KNGU-centrum te Beekbergen de 3e plaatsingswedstrijd van de 3e divisie geturnd. Deze laatste plaatsingswedstrijd werd er bepaald welke turnsters zouden doorstromen naar de Regiofinale van Gelderland. Namens G.V. Pegasus uit Heerde gingen 3 turnsters deze strijd aan. Hun plaatsing leek na de eerste 2 wedstrijden al definitief, maar toch gingen

ze er alle drie voor om nogmaals goed te scoren. ’s Ochtends turnde Laureen Rodijk tegen 30 jeugdturnsters op niveau 6. Op sprong werd ze 3e, brug turnde ze foutloos en op vloer liet ze een strakke oefening zien. Helaas moest ze op balk met de radslag een val incasseren waardoor ze dit keer uit de top 10 zakte. Laureen ontving haar regioticket mede doordat ze in voorgaande wedstrijden hoog

had gescoord. Tijdens de middagwedstrijd streden Lisa Sinnema en Milou de Haas om de beste plaatsen. De 9-jarige Lisa scoorde op vloer een 9,25, ze sprong schijnbaar moeiteloos over de pegasus, turnde op brug een ruime oefening met een mooie salto als afsprong, maar moest op balk een val incasseren. Lisa kan trots zijn op haar nette 10e plaats en haar daarmee verdiende regioticket. Milou de Haas turnde op het hoogste niveau van deze dag, namelijk in de categorie senior niveau 4. Milou scoorde een 2e plaats op brug, evenals op de balk. De vloeroefening ging heel goed en hier turnde ze naar de 1e plaats en ook de sprong ging keurig. Tijdens de prijsuitreiking bleek ze in de totaallijst als 2e te eindigen en kreeg ze de zilveren medaille omgehangen. Dit samen met haar gouden plak van de vorige wedstrijd zorgde ervoor dat ze zich wist te plaatsen voor de Regiofinale. Deze Regiofinale zal zaterdag 6 maart in Doetinchem geturnd worden. Hier zal gestreden worden om het regiokampioenschap en om tickets voor de districtsfinale.

Techniekdag gemeente Epe EPE- Van de basisscholen in de gemeente Epe doet 35% mee aan het landelijke programma VTB (Verbreding Techniek basisonderwijs). Vertegenwoordigers van enkele van deze VTB-scholen en van de RSG Noord - Oost Veluwe hebben samen met de vertegenwoordigers van bedrijven afgesproken om op zaterdag 27 maart een techniekdag te organiseren voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Epe en gemeente Heerde. Naast deze basisschoolleerlingen worden ook alle 1e en 2e jaars leerlingen van de RSG N.O.-Veluwe en Noordgouw uitgenodigd. Om iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen, zijn de bedrijven de gehele dag open. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen bij de diverse bedrijven ook aan de slag kunnen. De werkgroep heeft er bewust voor gekozen de activiteiten op een za-

terdag te laten plaatsvinden zodat ook ouders/verzorgers mee kunnen gaan en kennis kunnen nemen van de techniek binnen diverse bedrijven. Vaak staan de bedrijven op een industrieterrein en heeft men niet of nauwelijks de gelegenheid een kijkje in de keuken te nemen. Juist op zo’n dag kunnen ouders/ verzorgers en leerlingen zien en ervaren wat er aan techniek komt kijken om al die ‘vanzelfsprekende’ producten te maken. Alle deelnemende scholen hebben een informatiebrochure en een lesbrief met techniekopdrachten die gerelateerd zijn aan de bedrijven die men gaat bezoeken ontvangen. In de informatiebrochure staat uitgebreide informatie over de bedrijven die deelnemen, de tijdstippen waarop de bedrijven open zijn, de locaties van de bedrijven etc.

Maarten van Roozendaal in Epe EPE- Op donderdag 18 februari komt Maarten van Roozendaal met zijn nieuwe theaterconcert Zonder Vrienden in de aula van de RSG, Schotweg 1 in Epe. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is 15 euro, cjp 9 euro. Kaartverkoop via VVV Epe. Reserveren kan ook, via www.cultureelplatformepe.nl. Maarten van Roozendaal “Zonder Vrienden� is een theaterconcert dat hij solo speelt in kleine theaterzalen en op intieme locaties met de liederen zoals ze ooit geschreven zijn: een man, een piano en een stem. Een blauwdruk van het werk waarmee hij de afgelopen 17 jaar door Nederland getoerd heeft. Maarten van Roozendaal was voor hij zijn eigen theaterprogramma’s ging maken zanger, toetsenist en drummer in diverse popbands. In 1994 won Maarten van Roozendaal

zowel de jury- als de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival, in 1998 De Zilveren Harp, in 2000 De Annie M.G. Schmidtprijs voor zijn lied “Red Mij Niet� en in 2008 De Poelifinario voor het programma Het Wilde Westen. Informatie: www.maartenvanroozendaal.com.

Kaarten VAASSEN- Vrijdag 12 februari komen bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten op tafel. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club. Dit is de zesde kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen. 

  +$ +%%'()""$. $ $# ( %"$ '! "( %'$ $ )%$ #()$' !,#$ # $ #$ ') $ ! ' "$ $ &$+" ,%$$ $- ' !$'$ - $ ' %'$ $ , ,%$$ ' '" ! $ $ &') %#+$ ) # $ ' &'$ "& ! #$($ ,'! -%!$ -%," +$*) $ $ "( +$*) $ *)!'$(()*) ") )%&$$$ ,' $ -$ #) %&'%$ !$'$ # ) #!$ ) -%"( !$'$ '$( $')% '$$ (%"$ *(")( $! -,# !'!%*, % (&%')" $ ) '*$$$ +$ $ *(%*$ '' %* ! ' +$ ()($ ! !$ (!"' ! "(!'$$!"+$ '%'%& &$+" +$ %$- !'! ' $) ! ' +$ $( $ $)" '$ $ ! " +$ ) %," , ) +$ *( *) #!'$ $ ( ) $ ,*() !*( ) ( $ &')  +'(""$ %+''*) $ -%') ) $,%'),)$%( '+$*))) #$($ ) () "&) %%' +%%','$ ) (&&$ %# "( (#$ "+$ -" &'%"#$ %& ) "%(($ ) (&'!) # ' $ %%' !%#$ +' ' +$ ! ) "$' ! ) , !$($ +%%' '') $ #$) ' $*))$ ' ' - $ " ,$!"( $ &$$ $ %'&(!'$$ +"$ %%! # $ %%'$ $ ) %% "( ,""$ , ! !$ % , ) &'%"# #) "!' %& !*$$$ "%(($ '(%%$" ! ," ! #  !%#$ '$ $-))$ +%%' #' )'%!!$ +$ '$  ,) #$) $ #$)&%")! %) ) ( " "$' ! ) #$($ ")$ ,)$ ,) - $) % +$$ $ #$!$ %+' % %&"%(($$ ) ( $% %# #) "!' #$) ' $% )' $ +"' ) #!$ $ $% $' #$)%#$),%$$


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 2 9

gel

dt

De van ze sfe 8 t ervo /m 20 lle ac feb tie rua ri 2 01

0.

15% KORTING OP BEHANG & GORDIJNEN Profiteer nu van een hoge korting om uw interieur voordelig te veranderen. Een nieuw soort behang of andere gordijnen kunnen een groots effect veroorzaken. Wacht niet te lang, want de actie geldt maar tot 20 februari 2010.

Emst

Bonenburgerlaan 32 | 8181 HG Heerde | Telefoon (0578) 69 01 51 Hoofdweg 35 | 8166 AC Emst | Telefoon (0578) 57 12 96 E-mail deweerd@colorsathome.nl

Heerde

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens · Verhuisw to’s · Bestelau bussen n · Persone

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst ✳ Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. ✳ Alle voorzieningen om thuis op te baren. ✳ Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. ✳ Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 10

HEERDE- Onlang kon u in deze krant lezen hoe VĂŠronique Eilander en Louise Olde Nordkamp een inzameling zijn gestart om een startkapitaal te genereren voor het malaria-project van Dr. Assey, een arts op het Tanzaniaanse platteland. Hij heeft als droom in enkele bergdorpjes in de omgeving de toegankelijkheid voor malariamedicijnen te vereenvoudigen en de kosten naar beneden te brengen, zodat het aantal kinderen dat onno-

dig sterft aan de complicaties van malaria verminderd. “Tot ons grote plezier hebben velen gedoneerd en hebben wij begin januari aan Dr. Assey meer dan 2200 euro (en dat is meer dan 4 miljoen Tanzaniaanse Shilling) kunnen geven uit naam van vele Heerdenaren. Dat betekent dat hiermee zo’n 4500 kinderen geholpen kunnen worden!�, aldus het enthousiaste tweetal. “Wij vinden dat echt superfantastisch, superlatieven schieten hier

Boerenkoolfestijn

Open Hattems Stekkie Dartdus iedere deelnemer komt ruim toernooi 2010 aan bod. Het inschrijfgeld bedraagt

HATTEM- Bij de Stichting Welzijn Hattem, in het seniorentrefpunt “de Doelen�, kan op dinsdag 2 maart stamppot boerenkool met spekjes en worst worden gegeten. Alle Hattemers van 55 jaar en ouder zijn welkom bij dit “boerenkoolfestijn�, Opgeven tot uiterlijk dinsdag 23 februari tot 10.00 uur bij Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4446296 (maandag t/m donderdag). Het “festijn� begint om 12.30 uur en kost 5 euro per persoon, inclusief toetje. Een overzicht van de overige maaltijden met data ligt in de Doelen en het kantoor van Stichting Welzijn Hattem.

HATTEM- Zaterdag 20 februari wordt in het verenigingsgebouw van het Fanfarekorps “Ons Genoegen� Hattem het “Open Hattems Stekkie Darttoernooi 2010� georganiseerd. Vanaf 12.00 uur gaan de dartwedstrijden van start en kunnen de deelnemers strijden om het kampioenschap van Hattem. Ook dit jaar belooft het een gezellig toernooi te worden en zijn er veel prijzen te winnen. Spelers van elk niveau kunnen meedoen en meerdere partijen spelen. Na de voorrondes wordt een verliezersronde gespeeld,

Goede prestaties Agios VAASSEN- Zondag was de tweede plaatsingswedstrijd voor de 5e divisie. In de eerste wedstrijd turnden namens Agios de achtjarige instappers Esmee Hagen en Kaely Bonnink in niveau 11. Esmee eindigde op een 11e plaats. Ook Kaely turnde mooie oefeningen, maar helaas was de sprong nog net iets te moeilijk. In de categorie jeugd meisjes niveau 8, turnde de 11-jarige Daphne de Weerd uit Emst. Daphne eindigde op een vijfde plaats. In de middagwedstrijd turnden de drie pupillen 2 niveau 9. JingJing Qiu behaalde een eerste plaats. Naast JingJing mocht Larissa Huiskamp op het podium komen staan. Zij behaalde in het eindklassement een zilveren medaille. Helaas viel Amarins Boerkamp twee keer van de balk, en betekende dit ook een val van het podium. In de laatste wedstrijd turnden de 9-jarige pupillen 1 in niveau 10. Behaalde vorige wedstrijd Xaviera Pieplenbosch nog een zilveren medaille, nu was het Nikita Wesselink die de zilveren medaille in ontvangst mocht nemen. Deze twee meiden turnden de beste oefeningen op vloer en scoorden hier ruime negens voor hun netheid. Waarschijnlijk zijn er al een aantal tickets binnen voor de finale, het is nog even wachtten op de laatste plaatsingswedstrijd op zondag 21 maart in Arnhem voor de definitieve plaatsing. Foto: 1e: JingJing Qiu, 2e: Larissa Huiskamp

tekort. Op deze manier willen wij onze grote dank uiten aan een ieder die heeft gedoneerd. Spontane acties werden gehouden onder het personeel van de gemeente Heerde en Dalli De Klok. Fantastisch!� De totale opbrengst is op dit moment ongeveer 3020 euro. Uiteraard kan doneren nog steeds, de rekening (RABO 1557.38.216. tnv R.M.M. Olde Nordkamp) is immers nog open en zal pas worden gesloten op 31 maart 2010.

10 euro p.p. en de spelers dienen om 11.00 aanwezig te zijn. Indien u belangstelling heeft dan kunt u zich inschrijven bij Gerrit Balster, tel. 06-55571672 of bij Marcel Mulder, tel. 06-15864355 of via het inschrijfformulier op de website www.onsgenoegenhattem.nl.

Bingo WAPENVELD- Woensdag 10 februari houdt de s.v. WZC een bingovond in ’t Spyker Horeca aan de Kwartelweg in Wapenveld. Alleen geldprijzen. Zaal open vanaf 18.30 uur.

Effectief omgaan met kinderen HEERDE- Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met kinderen wil iedere ouder. Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in relatie met je kinderen? Je kunt je danig gefrustreerd of machteloos voelen door het gedrag van je kinderen. Niet zelden leidt dit tot heftige woordenwisselingen, resulterend in oplossingen, waarbij ĂŠĂŠn van beide de verliezer is. Vaak blijven beide partijen ontevreden en vol onbegrip achter. De GordonÂŽtraining ‘Effectief omgaan met kinderen’ biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. De cursus is gericht op het voorkĂłmen van problemen en het oplossen van bestaande problemen. In de GordonÂŽtraining ligt de nadruk ondermeer op het verwerven van de volgende vaardigheden: zĂł luisteren dat kinderen zich begrepen voelen. ZĂł praten dat kinderen u ook begrijpen. ZĂł conflicten oplossen dat niemand verliest. ZĂł afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt. Con-

structief omgaan met verschillen in waarden. De GordonÂŽtraining, die ontwikkeld is door de psycholoog Dr. Thomas Gordon, biedt praktische handvatten, waarin ruimte is voor beide partijen. De GordonÂŽtraining bestaat uit 10 bijeenkomsten (avonden) van 2,5 uur en is een praktische training. Er wordt op verschillende manieren geoefend met de theorie die de trainster aanbiedt. De ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen (zowel in de hele groep als in tweeen drietallen) worden met de groep nabesproken. Daarnaast krijgen de cursisten opdrachten uit het werkboek om thuis met de vaardigheden aan de slag te gaan. Het materiaal biedt ook de mogelijkheid uw gezin erbij te betrekken. De leermomenten hiervan komen weer op de volgende bijeenkomst terug. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: Maria Simons, Maria@gezinscommunicatie.nl. Er start een nieuwe training op woensdag 3 maart

1000ste Popjablues EPE/HEERDE- Vrijdag 19 februari wordt de 1000ste Popjablues uitgezonden. De eerste uitzending was op zaterdag 8 september 1990. De toen nog Lokale Omroep Heerde was net een week oud. Later kreeg het programma zijn vaste plaats op de vrijdagavond; eerst van zeven tot acht; later van zeven uur tot half negen. Popjablues is een programma met popmuziek, blues en jazz. Behalve de nieuwste releases, wordt in Popjablues ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van de muziek. Het programma kent een opbouw met vaste blokjes. Popjablues begint met de nieuwste releases en gaat zo langzaam terug in de tijd met

popmuziek uit de jaren 90 tot en met de jaren 50. Na het nieuws van acht uur wordt er blues en jazz gedraaid. In de 1000ste Popjablues komt in alle titels het getal 1000 voor. Informatie over Popjablues kunt u vinden op www.radio794.nl. Elke week wordt de Playlist op de site gezet. U kunt ook via de site naar Popjablues luisteren. Voor verzoekjes, suggesties, u wilt een nummer nog een keer horen, even mailen naar popjablues@radio794.nl. Popjablues wordt samengesteld en gepresenteerd door Jan Nederveen. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www. . radio794.nl

67$%,(/ (1 %(752..(1 /,-67%HQYDQGHU/LQGH

LVYRRUSDVVHQGHZRQLQJERXZHQVWLPXOHUHQYDQ ZHUNJHOHJHQKHLGGDDURP YRRUNRRSHQKXXUZRQLQJHQHQERXZNDYHOVZDDUHFKW EHKRHIWHDDQLV YRRUHHQHYHQZLFKWLJHYHUGHOLQJYDQGHERXZPRJHOLMNKHGHQ RYHU+HHUGH:DSHQYHOG9HHVVHQ9RUFKWHQHQ+RRUQ YRRUPHGHZHUNLQJDDQZRQLQJDDQSDVVLQJYRRURXGHUHQHQ PHQVHQPHWHHQKDQGLFDS YRRUHHQRQGHUQHPHQGHJHPHHQWHGLHSRVLWLHIHQFRQVWUXF WLHIPHWKHWEHGULMIVOHYHQHQGHPLGGHQVWDQGPHHGHQNW YRRUGDDGZHUNHOLMNHERXZYDQUHFUHDWLHZRQLQJHQRSKHW (QQHUYHOG]RDOVZDVDIJHVSURNHQ

,QOLFKWLQJHQ &KULVWHQ8QLH+HHUGH %-YDQGHU/LQGH =HYHQDNNHUVZHJ $$ :DSHQYHOG WHO 

,QOLFKWLQJHQ 6*3 +HHUGH +&YDQGH:RUS %RUQNDPS :7 +HHUGH WHO 

ZZZKHHUGHFKULVWHQXQLHQO

Mooie gift voor Tanzanianen


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 211

Mulder Mode in Epe, opgericht in 1939, is een gerenommeerd modebedrijf. Op circa 1000 m2 verkopen wij dames- en herenmode van

een enthousiaste

bekende merken. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan

verkoopmedewerker

bij ons absoluut op de 1e plaats. Bij

20-26 jaar

Mulder Mode beseffen we dat onze medewerkers onze belangrijkste

Voor in het weekend op onze afdeling mannenmode.

kracht zijn. Daarom bieden we een

Lijkt het je leuk om op vrijdagavond en zaterdag bij ons te komen werken? Stuur dan een brief naar:

inspirerende omgeving waarbij de

succes, maar ook naar het prettig

Mulder Mode T.a.v.. Astrid de Vries Hoofdstraat 65 8162 AB Epe

functioneren van onze medewerkers.

Of kom gewoon even langs in onze winkel.

aandacht niet alleen uitgaat naar ons

Mulder Mode is onderdeel van De Vries Mode Groep BV (www.dvmg.nl).

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl

PELLETKACHELSHOW VEN

INCLUSIEFO

:ATERDAGFEBRUARI UUR Zaterdag 13 februari 10.00 - 17.00 uur Verwarmen op Bio-Energie kan u aanzienlijke besparing opleveren! 6ERARMENOP"IO %NERGIEKANUAANZIENLIJKEBESPARINGOPLEVEREN $ENIEUWSTEINNOVATIESVOORPELLETVERBRANDINGZULLENGEDEMONSTREERDWORDEN !LLE4HERMOROSSIKACHELSZIJNVOLLEDIGAUTOMATISCHEKACHELS$EZEPELLETKACHELSZIJN ECOLOGISCH COMFORTABELENWERKENZONDERSCHOORSTEEN

OP "ESPARING IE UWENERG T KOSTENTO WEL$OORDEGECONTROLEERDEVERBRANDINGHEBBENDE4HERMOROSSI KACHELSEENRENDEMENTVANTOT$EPELLETKACHELSGEVEN UDEAANGENAMEVLAMMENSFEERVANEENHOUTKACHELMAAR METGROOTCOMFORTENBETERENERGIERENDEMENT DANMETCONVENTIONELESYSTEMEN .AASTDENORMALEPELLETKACHELS HEBBENWIJOOKDE(/PELLETKACHELS DEZEVERWARMENDERADIATORENENU BLIJFTGEWOONSTOKENOPBIO ENERGIE 7IJGEVENUGRAAGMEERINFORMATIE

STOF

BIOBRAND

3TOKENOP

NDS INCLAFSTA BEDIENING

'ESPECIALISEERDINALLEMERKEN#6 KETELSENGASTOESTELLEN OOKVOORONDERHOUDSCONTRACTEN 

MODELLEN E T S W U IE $EN OWROOM INONZESH

Eperweg 16 8181 EW HEERDE Tel. 0578-693729 Mobiel 06-50637883 info@warmtetechniek-temu.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 12

25 jaar organisten bij Dorpskerk EPE- De ingetogen Herman Dalhuisen en de extraverte Wim van Waveren-Hogervorst. Twee mannen die ogenschijnlijk elkaars tegenpool zijn, hebben elkaar gevonden in één passie; orgelspelen. Beiden zijn ze al 25 jaar organist van de Dorpskerk in Epe. Wim kwam van de Goede Herderkerk en Herman van de Sionskerk. Korte tijd na de overstap werden ze gevraagd als organist. “We wisten het van elkaar niet”, legt Herman uit, “We kenden elkaar nauwelijks.” En nu zijn ze vrienden geworden. Niet alleen zijzelf, maar ook hun vrouwen hebben elkaar gevonden: zij zijn beiden druk in de weer met religieus bloemschikken. Zo is de Grote Kerk in Epe een belangrijk onderdeel van beide gezinnen. Toen de vraag werd gesteld of ze organist wilden worden van de Dorpskerk was er geen twijfel. “Er was geen enkele twijfel. Ik hoefde er niet eens over na te denken”, zo zegt Herman. “Het is een behoorlijke eer om op het mooiste kerkorgel te spelen. Het is een prettige gemeente om voor te spelen. Niet zo statisch en dat voelden we aan.” Naast de zondagse erediensten en bijzondere diensten, zoals een uitvaart of huwelijk, spelen de heren ook tijdens de allerlei andere gelegenheden. Zo hebben ze in 1988 het initiatief genomen voor de Play-in Sing-in in de kerk en zijn ze betrokken bij de Stichting Meere-orgel. Samen organiseren ze concerten en zomerzangavonden. “De kerk leent zich uitstekend voor allerlei activiteiten. De akoestiek is een juweeltje. Beroemde binnen- en buitenlandse organisten komen hier graag.” Zo verschillend als ze zijn, zo verschillend is ook hun manier van spelen. ”Ik heb meer een klassieke stijl vanaf Bach, Händel, Mozart en mijn favoriet Krebs. Literatuur tot 1900”, vertelt 66-jarige Herman.

VAASSEN- In de nieuwe R.K. parochie HH. Franciscus en Clara die ontstaan is door fusie van de R.K. parochies binnen het Parochieverband IJsselvallei is de Stuurgroep Korendag druk bezig met de organisatie van een Korendag die gehouden zal worden op zaterdag 5 juni te Vaassen. De activiteit beoogt saamhorigheid te stimuleren onder de verschillende koren binnen de nieuwe parochie en de presentatie van hun zang aan de belangstellenden. Het gemengd vocaal ensemble uit Zagreb, Kroatië, ‘Prvi Komin Snježanin’ met 16 leden, is het speciale gastkoor van de parochie dat zowel in Vaassen op 5 juni als ook in Twello op zondag 6 juni en in Klarenbeek om vrijdag 4 juni zal optreden. In Twello, Bussloo, Klarenbeek en Vaassen is de Werkgroep opvang koor uit Kroatië op zoek naar gezinnen die een/twee of

“Ik ben meer van de improvisatie met een duidelijke hang naar romantiek”, voegt de 73-jarige Wim toe. Spelen op het orgel geeft hen grote voldoening. “Het is alsof je een ander mens wordt, als je speelt. Het neemt je mee. Het is een inspanning maar zorgt voor ontspanning”, aldus Herman. “Het is heel erg ontspannend. Het idee dat je speelt op een orgel waar profes-

sionals ontzettend enthousiast over zijn. En je voelt je daarboven even de baas.” “Je kunt echt de massa aansturen.” “Het is een wederzijdse kruisbestuiving.” Vol liefde voor het instrument laten ze zien hoe ze, via een hele steile trap, spelen op het orgel. Het geluid is prachtig en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze er al 25 jaar met plezier op spelen. Aan het gezamenlijke jubileum wordt zondag 14 februari aandacht geschonken tijdens de zondagse eredienst. “En dat gebeurt op ons verzoek. De gemeente is onze supportgroep en met hen willen we het ook vieren.”

jongerencentra en gecontroleerde ontmoetingsplaatsen behouden en waar nodig verbeteren en is de partij voor het behoud van 2 brandweerkazernes binnen de gemeente Heerde. Daarnaast is GBP voor het behoud van kleine kernen, zoals Veessen, Vorchten en Hoorn en vindt het dat de verkeersveiligheid duurzaam dient te worden verbe-

terd. GBP zal zich in blijven zetten voor het behoud van het Berghuizerzwembad, voor de bouw van een Pegasus Turnhal te Heerde en wil dat het Heerderstrand (Transferium) kleinschalig blijft. GBP is voor het realiseren van woningbouw, met voorrang voor starters in heel de gemeente en op de locaties Ossenkamp 2 en Bovenkamp 2.

EPE- Bij Schoonheid en Pedicure Praktijk Phylonieck kunt u terecht voor Rejuvi-huidverbetering. “Huidverbetering gaat een flinke stap verder dan huidverzorging. Hooggedoseerde en actieve ingrediënten als bèta/glucan, vitaminecomplexen, verschillende soorten anti/oxidanten, melkzuur AHA´s en BHA´s en ginseng, zorgen ervoor dat u snel en mooi resultaat mag verwachten. U zult versteld staan van het effect van de speciale behandelingen”, vertelt Caroline Lansdaal. Rejuvi is ontwikkeld door Dr.Wade Cheng, een bekende bio-chemicus, Arthur Furst, professor en wetenschapper, en Marie Evertson, een vooraanstaand huidtherapeute in Scandinavië. Bij het ontwikkelen van de producten is gebruik gemaakt van kruidenleer, dermatologie, biochemie, moderne technologieën, traditionele oriëntaalse schoonheidsgeheimen, zoals pearl powder, ginseng en fruitzuren, die al 5000 jaar door Chinezen worden gebruikt in de huidverzorging. De producten zijn niet op dieren getest. “Rejuvi is uniek in de wijze waarop fruitzuren (AHA en BHA) in de huid gebracht worden. Rejuvi heeft een soort vetmanteltje om de fruitzuur molecuul gemaakt, waardoor de werkstoffen langzaam door de gehele opperhuid en het bovenste deel van de lederhuid worden verdeeld. Door het vetmanteltje veroorzaken de fruitzuren geen irritatie. Fruitzuren zijn o.a. belangrijk om de toegankelijkheid van de werkstoffen te vergroten”, aldus Caroline. “Ik stel met u een persoonlijk behandelplan op door middel van de Rejuvi

Skin Facts huiddiagnose. Met deze professionele huiddiagnose en behandelingen, in combinatie met de producten voor thuisgebruik zijn problemen als acne, pigmentvlekken, rimpels, verslapte huid, zeer droge of vochtarme huid of bijvoorbeeld striae zeer goed te behandelen. De formules die ik gebruik in mijn praktijk zijn van een uniek hoge kwaliteit. U zult versteld staan van de resultaten. Indien u vragen heeft of een afspraak wil, aarzel dan niet om mij te bellen.” Schoonheid en Pedicure Praktijk Phylonieck: tel. 0578-611803/0613288895.

Bridge HEERDE- Uitslag van de vijfde zitting van de Bridgeclub Heerde. Lijn A: 1 Hrn. Tees 64.93%, 2 Echtp. Van de Brink 61.81%, 3 Dms. Blomme - Harskamp 55.90%. Lijn B: 1 Dms. Siemons - Haverkamp 64.88%, 2 Dms. Hofland - Brederode 62.50%, 3 Hrn. Berends - Harskamp 59.88%. Eindstand van de vierde competitieronde Lijn A: 1 Hrn. Tees 63.26%, 2 Dms. Kalff - Van Lubek 59.88%, 3 Dms. Boele - Schurink 54.23%. Gepromoveerd: 1 Hrn. Berends – Grootenhuijs - Harskamp 59.72%, 2 Hr. Brouwer - Mevr.Vos 55.98%, 3 Dms. Siemons - Haverkamp 55.49%, 4 Dms. Tempelman - Van Eijk 52.54%.

De Offering

Bultmantoernooi HATTEM- Gingen de mix toernooien van Hattem petanque niet door vanwege het slechte weer, bij het Bultman toernooi afgelopen woensdagmiddag was het net het omgekeerde. Waarschijnlijk ook door het winterzonnetje kwamen vierentwintig spelers naar het boulodrôme van de vereniging. De uitslag: 1e Luc Eleveld, 2e/3e Marius van de Bend/Gerjan Souman, 4e Maaike Septer, 5e Ad Visser, 6e/7e Martin van Huffelen/Edwin Eleveld, 8e/9e Marijke Wijnen/Gerrit Hoogers, 10e John Keyl.

drie leden van het gastkoor verblijf willen bieden van 4 tot 7 juni 2010. Dit 16 leden tellende koor (9 vrouwen en 7 mannen, waarvan 2 echtparen) varieert in leeftijd van 32 tot 75 jaar. Ze spreken Kroatisch en Engels, Duits, Frans of Italiaans. De Werkgroep opvang Koor uit Kroatië doet een dringend beroep op u zich te melden als gastgezin voor deze mensen en wel voor 15 april. U kunt u zich aanmelden bij: Twello; mevr. Trees Haagen, tel. 0571-273743, e-mail antreehaagen@hetnet.nl. Bussloo: pastor Ivan Kantoci, tel. 0571-261914, e-mail kantoci@franciscusenclara.com. Klarenbeek: mevr. Agnes Schiphorst, tel. 055-3011823, e-mail ajh.hullegie@chello.nl. Vaassen: mevr. Tineke Jansen, tel. 0578-572498, e-mail jan90142@ planet.nl. Meer informatie bij: pastor Ivan Kantoci, tel. 0571-261914, kantoci@franciscusenclara.com.

Rejuvi-huidverbetering

Verkiezingsprogramma GBP-Heerde HEERDE- Op www.gbpheerde. nl is het verkiezingsprogramma 2010-2014 van GBP-Heerde te lezen. De partij begon onder de naam Boerenpartij, afdeling Heerde. “Het boegbeeld van deze partij was Hendrik Jan van Duren. Hij was actief voor achtereenvolgens de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Boerenpartij. Als raadslid was hij heel toegankelijk en menig inwoner van de gemeente Heerde vond bij hem een luisterend oor voor lokale problemen. “Recht en gerechtigheid voor iedereen” was zijn lijfspreuk.” Na zijn overlijden in 2008 besloot de partij te verjongen, vernieuwen en verdiepen. Dit leidde tot een nieuwe naam: Gemeentebelang Boerenpartij (GBP) Heerde. De politieke richting is echter onveranderd gebleven. Zo is GBP tegen een verhoging van de OZB van vijf procent in 2010, wil het bestaande voorzieningen voor jongeren zoals

Korendag in Vaassen

EPE- Glasservice Van Essen BV uit Epe ging op kraamvisite bij Sanne. Sanne is de dochter van Theo en Erika en is geboren op 26 december 2009. Naast de cadeaus kon de krentewegge niet ontbreken. (foto gemaakt door Heidi van Essen).

HEERDE- Zondag 14 februari vindt De Offering plaats in Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde. Het thema is: Jezus Christus, onze Geliefde en Bruidegom. In het Huis van Gebed in Kansas City in Amerika zingen en spreken zij daar heel veel over sinds 1999, dag en nacht. Deze avond laat men daar iets van zien en horen. Verder wordt er samen gezongen, gemediteerd en gebeden. Aanvang: 19.00 uur, koffie/ thee staat klaar vanaf 18.45 uur. Meer info: hbprayerteam@ywam. nl of tel. 0578-691534.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 213

Steeds en steeds meer mensenÂ… NIEUW KOM Gastouderbureau 2010 U bent welKOM bij ons! Wij bieden kwaliteit voor lage tarieven. KOM is aantrekkelijk voor kleine- en grote contracten. 

Vraagprijs: € 228.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Tel. 0578-569960 Ɣ gob@komkinderopvang.nl

Ć”

www.KOMkinderopvang.nl

Nitrauw

- Levering van verf, - behang en glas - Steigerverhuur

Braamkamp 2, Heerde

- ZÊÊr fraaie, gemoderniseerde tussenwoning met schuur op 165m² grond - L-Woonkamer 30m² v.v. houten vloer - Moderne keuken (2005) met inb.app. - 1e Verd.: 4 Slaapkamers (12, 9, 9, 6m²) - Moderne badkamer (2005), o.a.: ligbad - 2e Verd.: Vaste trap naar voorzolder met berging en een slaap/kantoorkamer met dakraam - Fraai aangelegde achtertuin. Mooie woning op een prima lokatie!

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Schilderwerk woning ouder dan 2 jaar 6% BTW

â—? â—? â—? â—?

anwezig Showroom a

De beste kwaliteit voor een lage prijs!

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten â—? Spijlenhekwerk â—? Automatische bedieningen, intercom

!

Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak. Nieuwjaarsaanbieding: Bij bestelling in januari of februari 2010 ontvangt u 10% extra korting.

7LSYDQGH.2. 9LV3DQQHWMH JUDPYRRUPDDU .LS&KDPSLJQRQVRHS 3HUOLWHUYRRU

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HVPDNHOLMNHPDDOWLMGHQWHYHQVDDQKXLVEH]RUJG

6PXO6DODGH %LMDDQNRRSYDQJUDPJUDP*5$7,6

Maandag 8 februari 2010 VOL SMAAK 9HUVJHVQHGHQ$QGLMYLH

Dinsdag 9 februari 2010

9HUVJHVQHGHQ6OD)DPLOLH

Clementine Nour De Lekkerste mandarijnen komen ĂąNLORYRRU JUDPYRRU

momenteel uit Marokko *RXGJHOH7XUEDQD%DQDQHQ Per 20 stuks geen 3,99 ĂąNLOR maar

 2,99

5RGHJUDSHIUXLWVWXNV

Woensdag 10 februari 2010

Donderdag 11 februari 2010

9HUVJHVQHGHQ5RGHNRRO EDNMHDSSHOPRHV*5$7,6 %LOGWVWDUNOHLDDUGDSSHOHQ

KDOHQEHWDOHQ

NLOR

6ODDWMHVRXGHUZHWVOHNNHU =RHWHKDQGVLQDDVDSSHOHQ

VWXNVYRRU

Vrijdag 12 februari 2010

9HJHWDULVFKHNDSXFLMQHUVFKRWHO

$YRFDGR¡VSHUVWXNYRRU

6WHYLJH(OVWDU

6SHU]LHERRQWMHVYDQYDQ2HUVĂąNLORYRRUHet Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

Zaterdag 13 februari 2010

JUDP

NLOR

ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE VLOER- EN WANDTEGELS

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 14

Scholenproject CMH

RSG start vernieuwde Mavo

HATTEM- Vrijdag heeft de Jeugdafdeling van de CMH een concert gegeven in de Marke. Nadat er extra stoelen waren opgehaald en iedereen zat begon het scholenproject o.l.v. Henrite Rusch het programma. Deze bugelisten hebben slechts 10 lessen gehad en stonden nu al voor hun eerste optreden. Alsof dat niet genoeg is, speelden ze ook allemaal een solo. Aan het einde van de avond kregen ze een

certificaat mee als afsluiting van het scholenproject. Volgende week mogen ze dan kiezen of ze verder gaan en met welk instrument dat dan wordt. Ze speelden nog een stuk samen met de Samenspelgroep, ook o.l.v. Henrite.

Kindertheater in de Fontein

Verdien kosten van ziekte of het invullen van de belastinghandicap terug over aangifte over 2009. Rekenvoorbeel-

HATTEM- De ‘Spetterclub’ van de Fontein in Hattem zit er al weer op voor dit seizoen. “Er zijn veel kinderen zijn geweest, sommige kinderen een keertje, sommige kinderen alle keren. We hebben veel geknutseld, gespeeld, verhalen gehoord en nog veel meer.” De laatste keer wordt de ‘Spetterclub’ een groot feest want Henkie’s kindertheater komt naar de Fontein. Matthijs de poppenspeler neemt deze woensdag Henkie mee en aanwezigen zullen zien wat hij allemaal gaat beleven. Alle kinderen zijn van harte welkom op 17 februari om 14.00 uur in De Fontein, Kerkstraat 32 in Hattem. Natuurlijk is er ook limonade en wat lekkers.

HEERDE- Platform gehandicaptenbeleid wil wijzen op het belastingvoordeel voor mensen met een beperking. Chronisch zieken en mensen met een handicap maken vaak extra kosten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) lanceerde 1 februari een website en een brochure die mensen met een handicap en chronisch zieken helpen bij hun belastingaangifte over 2009 en informatie geven over andere financiële tegemoetkomingen. Met behulp van de site kunnen mensen honderden euro’s van hun extra kosten terugverdienen bij de Belastingdienst. De site geeft stapsgewijs en in begrijpelijke taal uitleg

Deze Samenspelgroep ging vervolgens verder met een aantal stukken. Vanuit de Samenspelgroep stromen de muzikanten door

naar het Jeugdorkest. Zij sloten de avond af, maar eerst kwam nog de Jeugdslagwerkgroep o.l.v. Dirkjan van Groningen. Zij lieten een aantal werken horen waaronder een zomers stuk, waarbij even de sneeuw vergeten kon worden. Zoals gezegd sloot het Jeugdorkest af met een mooie saxofoonsolo als toegift. Een mooi concert met een tour langs de verschillende niveaus van de CMH Jeugd.

den verduidelijken hoe gemaakte kosten terug zijn te verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersvoorschrift, vervoer van en naar het ziekenhuis, verzorging en verpleging of kosten voor de aanschaf en het onderhoud van hulpmiddelen. De informatie van de website is tegelijkertijd met het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst te gebruiken. De hoogte van het bedrag dat mensen terugkrijgen, hangt af van hun inkomen en dat van een eventuele fiscale partner. Lees er meer over op de site www. meerkosten.nl.

EPE- De RSG Noord-Oost Veluwe in Epe wil de kansen van de theoretisch ingestelde vmbo-leerling om door te stromen naar de havo nadrukkelijk vergroten. Daarom start de RSG op 1 augustus 2010 met een vernieuwde mavo: een bekende naam, met een nieuwe inhoud. De RSG participeert al een aantal jaren actief en succesvol in allerlei vormen van regionale samenwerking met het mbo. Door die aandacht voor doorstroming naar het mbo dreigde de overstap naar de havo onder te sneeuwen, terwijl leerlingen en ouders steeds nadrukkelijker aangeven van die mogelijkheid gebruik te willen maken. Op de RSG is dan ook een stijgende lijn te zien in het aantal leerlingen dat de overstap van vmbo-tl naar de havo maakt. Om die overstap te verbeteren past de RSG het programma van de vmbo-tl aan. Tegelijkertijd verandert de school de naam van de theoretische leerweg in mavo. Die naam geeft nadrukkelijk aan dat het gaat om een algemeen vormende opleiding, die een goede aansluiting op de havo garandeert. Dat doet de school door potentiële havo-leerlingen voor vakken als Nederlands, Engels en wiskunde pluslessen aan te bieden. Docenten van de nieuwe mavo werken nauw samen met hun collega’s van de havo, om een inhoudelijke afstem-

HEERDE- Jeanet Dokter uit Heerde was 25 jaar bij de Aldi werk-

ming te borgen. De leerlingbegeleiding, door middel van een actief en zorgzaam mentoraat, wordt in de mavo versterkt. In mentoruren wordt verder gewerkt aan het actief ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. Een andere vernieuwing die samenhangt met de invoering van de nieuwe mavo is een versterkte inzet op leer- en loopbaanoriëntatie. In deze lessen oriënteren de leerlingen zich op het vervolgonderwijs na mavo én havo. Daardoor kan de keuze voor het vervolgonderwijs, al dan niet via de havo, bewuster gemaakt worden. Door deze versterkte inzet op doorstroom van de mavoleerling naar de havo wil de RSG Noord-Oost Veluwe nog nadrukkelijker een school worden waar iedereen telt.

Lady’s avond TERWOLDE- Recreatiepark De Scherpenhof uit Terwolde organiseert een Lady’s avond. Op donderdag 11 februari wordt een speciale avond voor dames gehouden. Er is een kapster, dames- en kindermode, een handlezer maar ook pedicure, make-up, enz. Na afloop krijgen de dames een presentje mee. De avond vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur bij Café Joop op recreatiepark De Scherpenhof, Bandijk 60 in Terwolde.

zaam. Dat was reden voor de familie om de tuin te versieren.

Meervoudige intelligentie in de winter

Opening ‘Uit de schaduw’

EPE- Meervoudige intelligentie (M.I.) gaat er van uit dat er 8 intelligenties zijn. Op de Nieuwe Wisselse School in Epe komen alle intelligenties aan bod. In groep 5-6 hadden veel kinderen interesse voor de winterslaap van dieren. In het M.I.-lokaal konden kinderen op verschillende wijze informatie over dit onderwerp tot zich nemen. In dit project was er in de school vooral aandacht voor het Natuur-

kind. Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot planten, dieren en natuurverschijnselen. Deze intelligentie is in te passen in het onderwijs door kinderen te laten uitzoeken, verzamelen, waarnemingen te laten verrichten en dieren en planten te laten verzorgen. Ouders konden de activiteiten van de kinderen tijdens het project bekijken. Ook werd NieuwsWisSeling nr. 4 met informatie over dit project aan

de ouders uitgereikt. Op woensdag 10 maart tussen 9.00 en 12.00 uur is de school voor belangstellenden open om de activiteiten in een M.I.-project met eigen ogen te komen bekijken. Ter informatie ligt er een NieuwsWisSeling voor u klaar met relevante informatie over de methodiek van Meervoudige Intelligentie op de school.

HATTEM- ‘Uit de schaduw’ is de titel van een expositie over Jan Voerman sr. die door Wim van der Beek, kunstrecensent, schrijver en gastcurator, zaterdag 13 februari geopend wordt in het Voerman Museum Hattem. Directeur Charlotte van Dijk verwacht veel van deze omvangrijke en verrassende expositie waarvoor zelfs de vaste opstelling van het museum gewijzigd is. En geen wonder want ‘Uit de schaduw’ gaat nogal wat verrassingen bieden. “Er zijn werken die uit het depot gehaald worden, maar vooral bijzonder is de samenwerking met andere musea. Zowel het Joods Historisch Museum in Amsterdam, het Stedelijk Museum Kampen als de Fundatie Heino/ Wijhe en Zwolle werken enthousiast mee. Daardoor krijgen we topstukken in huis als ‘De begrafenis’, ‘Vee in de weide’, de ‘Melkbocht’ en het imponerende ‘Bij den antiquair’, vertelt de museumdirecteur. Ook zullen aquarellen en tekeningen van Jan Voerman sr. te zien zijn. De combinatie van werken die

men bijeen heeft kunnen brengen, geven een doorsnee van het hele oeuvre van de man die als boerenzoon in Kampen werd geboren en een groot deel van zijn kunstenaarsleven in Hattem door bracht. “Dat we vooral aan zijn Amsterdamse periode aandacht kunnen geven is uniek. Deze expositie gaat een bijzonder beeld geven van zijn werk”, belooft directeur van Dijk. De expositie in het museum aan de Achterstraat 46-48 zal tot 15 mei te zien zijn. Alle informatie over de expositie is te vinden op www. voermanmuseumhattem.nl.

Kindercarnavalsbingo VAASSEN- Woensdag 17 februari is bij wijkvereniging/speeltuin kinderboerderij de Kouwenaar een gezellige kindercarnavalsmiddag. Er zal een kinderbingo georganiseerd worden. Aanvang is om 14.00 uur. De kosten zijn voor leden 2,50 euro, voor niet-leden 3 euro. Het vindt plaats aan de Woestijnweg 61 in Vaassen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 15 2

Â…weten dat je voor daadwerkelijkÂ… NIEUWVraagprijs: € 338.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Van Gerrevinkstraat 1, W’veld

- Markant vormgegeven vrijstaande woning met aangebouwde schuur en ruime tuin - Op loopafstand van het centrum gelegen - Woonkamer met fraaie parketvloer - Half open keuken (2009) v.v. inb. app. - Eethoek met openslaande deuren naar terras, kelder en bijkeuken - 1e Verd.: 4 slaapkamers en fraaie badkamer v.v. whirlpool en douche - Aangebouwde stenen schuur. Vergunning voor garage aanwezig.

MOZA, net een beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Meiling uw vakbekwame juwelier Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578-691856 E-mail: m.meiling@chello.nl

20% korting op Desiree

Actie is geldig van 12 februari t/m 27 maart 2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 16

Novetheek en Filmliga vertonen krijgt van de van oorsprong “Eilandgasten” land Algerijnse regisseur Karim Tra dia

12,5 jaar in dienst

EPE- Op vrijdag 26 februari vertoont de Novetheek in samenwerking met de Filmlage Epe de film “Eilandgasten” naar het gelijknamige boek van Vonne van der Meer. De film wordt gedraaid in het Kulturhus Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe en begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn vanaf 5 februari in de voorverkoop verkrijgbaar aan de balies van de Novetheekvestigingen en kosten dan 3,50 euro. ’s Avonds aan de zaal is de prijs 5 euro. Eilandgasten is een Nederlandse film uit 2005 van regisseur Karim Traïdia. Hoofdrolspelers zijn ondermeer Tygo Gernandt, Eva Duijvestein, Johnny de Mol en Rijk Smit. De regisseur weet in de film een beklemmende intimiteit vast te leggen tussen de verschillende hoofdpersonen in een verhaal dat op het eiland Vlieland speelt. Ook Vlie-

een hoofdrol. De filmvoorstelling vindt plaats in het kader van het actieprogramma “Novetheek in de Boekenweek”. Vonne van der Meer, de auteur van de roman “Eilandgasten”, zal op 10 maart op uitnodiging van de Novetheek en de Kunstkring Hattem een literaire lezing verzorgen in De Marke in Hattem.

Koffieochtend WAPENVELD- Op woensdag 17 februari zal er in het kerkelijk centrum van de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld een koffieochtend gehouden worden. Op deze morgen zal zanggroep “Mirjam” aanwezig zijn. Dit keer zal men al zingend door Romeinen 8 gaan. De ochtend duurt van 9.3011.30 uur en vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen is hartelijk welkom.

Vonne van der Meer bij Novetheek HEERDE- Al meer dan 12,5 jaar is Wilfried Heideveld als meubelstoffeerder werkzaam bij ’t Doelbeek in Heerde. Voordat hij bij ’t Doelbeek aan de slag ging, heeft hij jaren gewerkt bij Spakman meubelfabriek in Wezep en Telstar (boot)stofferingen in Harderwijk. Bij deze 2 bedrijven heeft hij expertise opgebouwd m.b.t. het herstofferen van meubelen. “Vaak wordt hij “lampje” genoemd, je weet wel, dat kleine maatje van

Willie Wortel de uitvinder, omdat hij vaak met goede ideeën op de proppen komt”, aldus William van der Beek. Bij ’t Doelbeek werkten op dat moment vader en zoon Van der Beek aan hun eigen bedrijf. Dat hij zijn vak als meubelstoffeerder kon uitoefenen, werd al snel duidelijk. Van meet af aan is het heel erg druk in de meubelstoffering. Het zijn niet alleen die mooie grote oorfauteuils van een jaartje of 30 oud maar ook het moderne werk:

strak gestoffeerde design stoelen of complete ( hoek ) banken. Eens in de zoveel tijd het interieur stofferen van een boot of caravan maken het plaatje rond. Als dank voor zijn trouwe dienst werd hij door zijn collega’s in het zonnetje gezet op een stoel die nog wel een stofje kan gebruiken. ’s Avonds zijn ze met z’n allen uit eten geweest en hebben ze gebowld.

Toekomst Wapenveld onderwerp van conferentie WAPENVELD - Welke richting en welke ambitie moet er komen voor de kern Wapenveld? Die vraag komt woensdag 17 februari aan de orde op de ‘Wapenveld-conferentie’. De organisatie is in handen van drie Wapenveldse organisaties: de Ondernemersvereniging Wapenveld, Dorpsbelangen Wapenveld en de Stichting Recreatie Wapenveld. De conferentie wordt gehouden op Groot Stokkert en begint om 19.30 uur met een ontvangst met koffie. Het is een openbare bijeenkomst waar iedereen aan deel kan nemen. Wel wordt, in verband met de organisatie, verzocht om opgave vooraf via info@wapenveld.nu. De organisatoren hebben een aantal inleiders uitgenodigd. Barend van der Heide (hoofd sector Ruimte van de gemeente Heerde), gaat in op de verschillende ontwikkelingen. Burgemeester Inez Pijnenburg is aanwezig als voorzitter van de Stichting Apeldoorns Kanaal. GertJan Fijter, projectleider Hoogwatergeul Veessen Wapenveld spreekt over de Gebiedsontwikkeling. De conferentie staat onder leiding van

Roel Docter. De drie organistoren vinden dat het de hoogste tijd is om de gewenste ontwikkeling van Wapenveld in beeld te brengen. Sinds 2006 is er door de gemeente Heerde niet meer fundamenteel gesproken over de gewenste ontwikkeling. Wapenveld krijgt met name na de sluiting van de Berghuizer Papierfabriek een ander karakter: van werkdorp naar woondorp. In het centrum zit een aantal plannen ‘op slot’, rond het dorp vinden grote ruimtelijke ontwikkelingen plaats als de realisering van de Hattemer Poort, de aanleg van de Hoogwatergeul en de ontwikkeling van het Apeldoorns kanaal en processen als het gaat om bungalowpark Ennerveld en het Berghuizer terrein verlopen heel moeizaam.

Daarbij start de gemeente met de ontwikkeling van een Structuurvisie. Volgens de drie organisaties is het de hoogste tijd voor samenhang in de ontwikkeling van de plannen vanuit de vraag: Wat wordt de ambitie voor het dorp Wapenveld? En daar moet de gemeenschap Wapenveld zelf bij aan tafel zitten is de insteek van de drie organisaties. Over belangstelling heeft men inmiddels niet te klagen. Alle fracties uit de gemeenteraad zullen aanwezig zijn evenals de partijen D66 en GroenLinks die deel zullen nemen aan de verkiezingen. Ook het college van B&W, buurtverenigingen, inwoners en projectontwikkelaars hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn. Voor meer informatie en aanmelding zie www.wapenveld.nu.

Anubis in Dorpshuis HEERDE- Op woensdag 10 februari is er een filmmiddag in het dorpshuis Heerde, aanvang 14.00 uur. Het verhaal: omdat Appie jarig is, gaan de Anubis bewoners naar een oud landhuis. Tijdens het horrorfeestje slaat de klok twaalf en begint het huis te spoken; de piano speelt uit zichzelf en achter een dichte deur zit een echt spookhuis. Als ze een voor een verdwijnen, denkt Appie dat het huis bewoond wordt door een vampier en is hij vastbesloten om hem te zoeken. Maar Nienke twijfelt, waarom vindt ze overal in huis boodschappen over vriendschap en eenzaamheid? En is de vreemde man die in huis ronddoolt een hulpje van de vampier of probeert hij hen iets duidelijk te maken? Als Appies actie mislukt, lijkt alles verloren. Maar dan neemt Nienke het heft in handen en bedenkt een dapper plan waarmee ze Fabian en alle andere verdwenen vrienden probeert te redden. Zal het Nienke lukken, of gaan ze voor altijd ten onder aan de wraak van Arghus?

HATTEM- Op woensdag 10 maart geeft schrijfster Vonne van der Meer op uitnodiging van de Novetheek in samen werking met de Kunstkring Hattem een lezing. Die avond zal ze vertellen over haar werk, voorlezen uit haar boeken en vragen beantwoorden van bezoekers. Deze literaire ontmoeting zal plaatsvinden in Multifunctioneel centrum De Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem en begint om 20.15 uur. Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee in de ontvangstruimte. Vonne werd geboren in 1952 in Eindhoven als jongste kind in een gezin met drie kinderen. Later verhuisde de familie Van der Meer naar het Noordhollandse Laren. Na de MMS ging ze een jaar naar een High School in de VS, waar haar belangstelling voor toneel ontstond. In Nederland werd ze toegelaten tot de regieafdeling van de Amsterdamse Theaterschool. Het schrijven van teksten was daar voor haar ook toen al een belangrijke bezigheid. De eerder in Hollands Maandblad gepubliceerde verhalen vormden in 1985 haar debuut in de bundel “Het limonadegevoel en andere verhalen”. Later verschenen van haar hand onder meer de korte roman “Een warme rug”(1987), “De reis naar het kind”(1989) en “Spookliefde, een Iers verhaal” (1995). Bij het grote publiek is Vonne van der Meer pas echt bekend geworden met het verschijnen van “Eilandgasten”(1999). Deze eerste van drie “romans-inverhalen” speelt zich af in het vakantiehuisje “Duinroos” op Vlieland. De recensenten waarderen haar heldere maar tegelijk suggestieve stijl, de scherpe observaties en de zorgvuldige, liefdevolle portretten van de personages. In 2004 verscheen haar roman “Ik verbind u door”, waarin ze het idee uitwerkt dat alles met alles in verband staat. Het daaropvolgende boek “Take 7” speelt zich af in een slaperig gehucht in het Portugese Andalusië en

gaat over het verlangen naar aandacht en liefde. In 2009 kwam de roman “Zondagavond” uit over een 72-jarige man die in de oorlog een joodse baby dwars door Nederland naar een onderduikadres moet brengen. De ware toedracht over dit transport komt pas na vijftig jaar boven tafel. Vanaf 7 februari zijn de toegangskaarten te koop voor de lezing van Vonne van der Meerd bij de balies van alle Novetheek-vestigingen. De prijs in de voorverkoop is 8 euro, op de avond zelf bij de zaal 10 euro (indien nog voorradig).

Passage HATTEM- Dit jaar mag Passage Hattem haar 70-jarig jubileum vieren. Dit wordt gevierd in een feestelijke bijeenkomst op donderdag 18 februari, aanvang 19.30 uur, in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat. Mevrouw Thea Kroeze uit Daarleveen zal ondermeer deze avond opvullen met haar programma: “Verrassingen in streektaal en streekcultuur.” Voor de leden die zich opgegeven hebben, begint het samenzijn om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. U bent hartelijk welkom op deze feestelijke ontmoeting.

Twee keer 7e op NJK

HEERDE- Onlangs was het 15 jaar geleden dat Jan Berghorst en mensen van het Sportprogramma van Radio Heerde een mondelinge overeenkomst aangingen. Tijdens de laatste Hemito, in 1994, werd Jan gevraagd of de mensen van het Sportteam op de zaterdagmiddagen de rode Ferrari Testarossa uit hun stand mochten gebruiken om de radiospullen te vervoeren. “Nee dat kan niet, maar jullie mogen altijd de Tralla (een soort Tjoek-

tjoek) altijd meenemen” zie Jan. Tot op de dag van vandaag wordt deze belofte gestand gedaan. Om de waardering voor deze 15 jarige ondersteuning uit te drukken hadden de programmamakers van de Praotstoel en Zaterdagmiddag Plus een plaquette geregeld. In zijn dankwoord zei Wilbert Kruisweg dat Radio794 nog zeker 15 jaar kon rekenen op de vervoersondersteuning van Autoschadebedrijf Berghorst.

VAASSEN- ZVV’er Jeroen van der Beek is twee keer zevende geworden bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen zwemmen (korte baan) in Heerenveen. Jeroen mocht vrijdagmiddag aan de start verschijnen op de 100 meter vlinderslag. Hij behaalde hier een zevende plaats in een tijd van 1:14:72. Op zondagochtend stond de 200 meter vlinderslag op het programma. Ook op deze afstand behaalde hij ook een zevende plaats in een tijd van 2:52:56. Ondanks de mooie resultaten, waren er nog een aantal verbeterpunten. Hier zal de komende maanden aan gewerkt worden. Hopelijk resulteert dit in de zomer weer tot een aantal mooie prestaties bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (lange baan).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 17 2

... resultaat naar MOZA gaat !Vraagprijs: € 398.000,=NN v.o.n.. 9UDDJSULMV½ VLEESWARENKOOPJE

Hacheepakket

Uienkruier

500 gram

600

100 gram

Stationsweg 24, Wapenveld

130

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN MARINUS

KEURSLAGERKOOPJE

TIROLER SCHINKEN

PAMPASCHIJVEN

SLAVINKEN

100 GRAM

100 GRAM

5 STUKS

299

100

450

MAALTIJD VAN DE WEEK

NOOTJE VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

DIV. SOORTEN STAMPOT

MACADAMIAMIX DE LUXE

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

500 GRAM

150 GRAM

1 KG.

400

235

600

Aanbiedingen zijn geldig van 08-02-2010 t/m 13-02-2010.

KEURSLAGERKOOPJE

- In het centrum van Wapenveld wordt op een royaal kavel deze woning gerealiseerd - Prachtige locatie met veel privacy! - Grote woonkamer 40m² met tuindeuren - Keuken 8m², badkamer 6m², slaapkamer met tuindeur en bijkeuken/berging - 1e Verd.: Ruime overloop, 2 slaapkamers - Vrijstaande stenen garage 16,5m² - Tevens mogelijkheid om het kavel zonder bouwplan te kopen

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

UIT DE BOSCH, keurslager DORPSSTRAAT 20, 8181 HR

Molenweg 5 Heerde Tel: 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

Voor al uw Seat onderhoud

Vacature De nieuwe combinatie Novel zorg en wonen en Veluweborgh is een van de zorgaanbieders in de noordoostelijke regio van de Veluwe. De organisatie biedt een breed palet aan zorg-, woon- en behandelfuncties in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep. In verband met het groeiend aantal cliĂŤnten dat thuis zorg wenst te ontvangen van Stichting Veluweborgh/Novel zoeken wij m.i.v. 1 maart 2010 voor het team zorg thuis meerdere

Zorghulpen, 10 – 24 uur per week. De uit te voeren taken bestaan allereerst uit alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast is de zorghulp de steun en toeverlaat voor de cliÍnt en ondersteunt zonodig bij het organiseren van de huishouding. De zorghulp die werkzaam is in op locatie De Speulbrink in Vaassen schenkt tevens de koffie en thee en deelt de maaltijden en de was rond. Tot slot heeft de zorghulp ook een signalerende taak. Wij vragen - Een klantvriendelijke en flexibele instelling; - Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken; - Werkzaamheden aan de hand van werkschema’s kunnen uitvoeren; - Een praktische instelling; - De bereidheid om zonodig 4 uur per week extra te werken ter vervanging van collega ’s die ziek zijn of vakantie hebben. Wij bieden: - Een enthousiast team en fijne collega’s. - Vooralsnog een dienstverband voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt het dienstverband voortgezet voor onbepaalde tijd. - De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De inschaling is gebaseerd op FWG 15. - Wij bieden een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Interesse: - Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tineke Kloezeman, teamleider zorg thuis, of mevrouw Mirjam Willems, teamleider De Speulbrink, bereikbaar via 0578 578400. - Schriftelijke sollicitaties kunt u tot uiterlijk dinsdag 16 februari 2010 richten aan de afdeling P&O, Scheperstraat 145 8162 WP EPE. - Meer informatie over de verschillende vestigingen van de organisatie en deze vacature treft u op de websites www.novelzorg.nl en www.veluweborgh.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Pets Place

Hondenvoeding Puppy, adult mini, adult of senior, verpakking 1 kg. Van 2,79 voor

1,

99

Biokat’s

Kattenbakvulling Classic Verpakking 20 kg. Normaal 10,65 p/st nu

2 voor

14,

00

Zwolseweg 14 Heerde

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 22 februari 2010.

Bovendien zijn er op de locatie De Speulbrink in Vaassen ook enkele vacatures voor zorghulpen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 18

Diezijn aan de Hoofdstraat

Gratis autoruitreparatie in Heerde HEERDE- Zaterdag 13 februari op het parkeerplaats (Marktstraat) naast het gemeentehuis te Heerde kunt u uw autoruit laten repareren. Het doorscheuren van een ster kan gemakkelijk, omdat temperatuurverschillen grote invloed hebben op het doorscheuren van een ster. Ga maar na, maartse buien (dus kou) op de buitenkant van de voorruit. Met als gevolg dat de ruit aan de buitenkant gaat krimpen. Aan de binnenkant word in vele gevallen de voorruitverwarming gebruikt (ruit gaat uitzetten). De temperatuurverschillen zorgen ervoor dat er veel spanningen ontstaan op de ruit. Wanneer u met deze ruitschades blijft doorrijden (zonder te laten repareren) bestaat er een grote kans dat deze doorscheuren. Enige oplossing is dan nog vervanging van de voorruit. Voorkom dit en laat u ruit-

schade snel en vakkundig herstellen door Huizinga Graveer- en Ruitreparatiebedrijf. Het herstellen van autoruitschades welke vuil en vocht bevatten, is moeilijk en vereist vakmanschap. Plak daarom altijd zo snel mogelijk een sticker op de ruitschade. Let op, deze sticker kan het doorscheuren van de ruit niet voorkomen, maar dient enkel om de beschadigde autoruit vrij te houden van vocht en vuil. Ruitschadestickers zijn gratis af te halen bij de ruitschadespecialist van Huizinga Graveer- en Ruitreparatiebedrijf Leek BV. Indien minimaal WA-extra verzekerd, is de reparatie van een sterretje in de autoruit geheel gratis. Het kost dus geen no-claim en er is geen eigen risico. Voor eventuele vragen is men welkom tussen 9.00 en 17.00 uur op de aangegeven locatie bij de blauwe tent.

JC1 Zaal kampioen 2009-2010 EPE- Aan de Hoofdstraat 27 in Epe, het oude pand van Horst Enorm, wordt hard gewerkt om de boel om te toveren tot Diezijn, een grafisch onderdeel van Passerel. Jeroen Molenaar, sectormanager Werken, leren en vrije tijd van Passerel, vertelt: “Het gaat om een aantal herschikkingen naar het nieuwe pand. In Diezijn komt een aantal grafische activiteiten van

Passerel. Een deel van drukkerij Dedruk uit Vaassen en ondermeer de keramiekafdeling van Bakhuus uit Epe worden verplaatst naar het nieuwe pand.

De Praotstoel

VVN cursus over veranderde ouders kunnen kiezen uit twee verkeersregels De avonden: woensdag 10 februari bij

EPE/HEERDE- Zaterdag 13 februari is de Praotstoel “Hästikke Sportstief” tussen 10.00 en 12.00 uur. Ze zijn dan aanwezig bij de Finale van de IJsseldelta Crosscompetitie georganiseerd door AV de Gemzen rond de Ossenberg in Heerde (bij het Heerderstrand). Deze zaterdag zullen ze bij Radio794 doorgaan met het voorstellen van de deelnemende partijen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook op de agenda staat de evenementenagenda door Hetty Kolkman. Tussn neegnde en tiene heur ie de streektaalmeziek en sketsies met ’n sportief gevuul uut heel Nederland in de Speuldeuze. Voor het laatste nieuws over het programma kunt u altijd op www.radio794.nl kijken bij de Praotstoel.

Bingo HEERDE- De vv Heerde organiseert op maandag 15 februari een Superbingo met boomerang-ronde. De bingo vindt plaats in De Keet van Heerde, aanvang 19.30 uur. Er zijn geen lange rijen meer.

Cambium Schoolconcert HEERDE– De komende weken worden op de Heerder scholen van Stichting Cambium voor het derde achtereenvolgende jaar de Cambium Schoolconcerten gehouden. Ook dit jaar hebben zich tientallen enthousiaste kinderen opgegeven die muziekles volgen of musiceren bij een muziekvereniging of kinderkoor. De kinderen treden op voor kinderen en leerkrachten van hun eigen school. In een vertrouwde omgeving doen ze zo spelenderwijs podiumervaring op. Tegelijkertijd maken de leerlingen kennis met een groot aantal muziekinstrumenten, bespeeld door hun eigen klasgenoten. Hoewel er ook gezongen en gedanst wordt, ligt het accent bij het Schoolconcert op het instrumentaal musiceren. Zingen komt ook weer aan de beurt: binnenkort starten de audities voor het Cambium Songfestival voor de hoogste groepen van de basisscholen. De finale daarvan is op 11 juni in de Grote Zaal van jeugdcentrum Welgelegen.

Het is een fantastisch pand dat goed in het zicht ligt. We maken diensten en producten voor de gemeenschap in een open omgeving en daar is dit pand erg geschikt

EPE- De gezamenlijke verkeersouders van Veilig Verkeer Nederland afdeling Epe/Vaassen organiseren een cursus nieuwe en gewijzigde verkeersregels. “We horen vaak van de ouders dat ze niet meer precies weten wat de betekenis is van bv. de verschillende verkeerstekens op de weg of bv. hoe de voorrang m.b.t. “bestuurders van rechts” is geregeld. En ‘vanaf hoeveel meter uit de bocht of vanaf een zebra mag ik parkeren?’ Daarom willen we alle ouders van de basisscholen in de gemeente Epe in de gelegenheid stellen om de kennis over de veranderde en nieuwe verkeersregels eigen te maken”, aldus VVN. Voor een ouder/verzorger is het van groot belang dat de verkeerskennis up to date is. Op die manier kunnen zij de kinderen goed op weg helpen om samen met de kinderen veilig aan het verkeer deel te nemen. Deze cursus staat onder deskundige begeleiding van de VVN vrijwilligers Joop Hagen en Chris Loonstra.

voor. Het is de bedoeling dat zeker 24 cliënten kunnen werken bij Diezijn. De verwachting is dat we de benedenverdieping rond 1 mei kunnen betrekken”. Op de bovenverdieping worden appartementen voor bewoners van Passerel gecreeerd. “Wanneer de appartementen gereed zijn, is nog niet bekend. Dat gaat wat langer duren”, aldus Molenaar.

de Middenstip aan de Hoofdstraat 46 te Epe, of dinsdag 16 februari bij de Rank aan de Torenstraat 15 te Vaassen. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. De ouders hebben de mogelijkheid gehad om zich via de verkeersouder van de school op te geven. Mochten er nog ouders zijn die deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunnen zij alsnog contact opnemen met de verkeersouder. Wanneer u geen ouder bent maar u heeft wel belangstelling voor deze cursus dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de verkeersouders van VVN afdeling Epe, tel. 0578-573187.

Darten WAPENVELD- De uitslagen van DC Tapperij Teun. DCTT1 – Haban 2-7, DCTT2 – DCO 2-7, Teuns Angels – De Chikies 5-4, DCTT4 – Café Ruimzicht 1-8, J. Dijkslag 180, DCTT8 – DCKHO 5-4, DCTT9 – Laurens, J. van Ommen 180.

HATTEM- Jongens C1 van HMHC uit Hattem is zaalkampioen geworden in de overgangsklasse. Het team bestaande uit Tijl Poen, Sander Polstra, Alexander Hagemeijer,

Dries van den Hoed, Wouter van Scherpenseel, Floris Veth, Michiel Damoiseaux, Thijs Termes en Xander Timmer heeft alle wedstrijden solide gewonnen.

Hattem op Expeditie HATTEM- ‘Expeditie Hattem’ is de naam van het project dat de gemeente in het leven heeft geroepen om een pakket bezuinigingsmaatregelen op te stellen. De eerste signalen voor de noodzaak tot bezuinigingen werden duidelijk bij het opstellen van de begroting 2010. Om de begroting 2010 sluitend te maken, is al een aantal interne kostenbesparingen doorgevoerd. Deze maatregelen leveren echter te weinig op om de begroting voor 2011 en de jaren daarna sluitend te krijgen. Meer bezuinigingen zijn nodig. Het college van Hattem zal daarom een pakket aan maatregelen aan de gemeenteraad aanbieden ter

hoogte van 1 miljoen euro. Hieruit kan de gemeenteraad kiezen welke maatregelen zij nodig vindt om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Het pakket is te vergelijken met een menukaart. Hieruit kunnen de nodige gerechten gekozen worden. “De beeldspraak van een menukaart past perfect bij de situatie zoals die nu is”, aldus wethouder van Financiën André Borst. “We weten nog niet met welke bezuinigingen van het Rijk we te maken krijgen. Pas als je exact de hoogte weet van de bezuiniging, weet je hoe de begroting aangepast moet worden. Dan is het wel goed om de mogelijke maatregelen al in beeld te hebben. De gemeenteraad gaat nu een aantal gerechten kiezen. Van een menukaart bestel je ook niet alle gerechten tegelijk. Al naar gelang de hoogte van de benodigde aanpassingen worden de mogelijke maatregelen door de gemeenteraad gekozen”, legt hij uit. “Vanuit Den Haag zijn forse bezuinigingen aangekondigd, maar ik verwacht dat de gemeenten niet zo maar alles gaan accepteren. Daarbij gaat de economie weer aantrekken, waardoor de inkomsten van de overheid weer toenemen. Het is dus maar zeer de vraag hoe groot de bezuinigingen zijn vanuit het Rijk. Pas dan weet je waar je aan toe bent. De gemeente Hattem is er op voorbereid. De menukaart ligt in de zomer van dit jaar klaar.”

Titel behaald HEERDE- Art van Olst, geboren in Heerde, op 24 juni 1987, heeft met goed gevolg het doctoraal examen in de bedrijfskunde afgelegd aan business Universiteit Nyenrode te Breukelen. Hiermee heeft hij de titel Master of Sience in Management, specialisatie Financial Management behaald.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 19 2

Knap werk !

15% korting

op al uw binnenwerk

Actie is geldig t/m 30 maart 2010

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Woningen oude r dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Op 9 en 10 februari 2009

Helpt een kind

Huis aan huis inzameling gebruikte kleding voor VPGO in gemeente HEERDE Uw gebruikte kleding, schoenen houdt onze gehandicapte ruiters in het zadel Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost op het paard

Verliefd? Wat een prachtige woning ! Dit is het, liefde op het eerste gezicht ! U heeft uw droomwoning gevonden. Maar wat nu ? Stap bij MOZA binnen ! MOZA verzorgt voor u de aan- en verkoop van uw woning en geeft bovendien een passend en onafhankelijk financieel advies. Naar volle tevredenheid !

MOZA: voor kwaliteit en service! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Zak niet opgehaald: bel 06-13191446

JCCTUVWFKQO

TLCO

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Bart Pool InstallatiesZompweg 10 8181 VX Heerde

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173E. info@bartpoolinstallaties.nl

5VCVKQPUY YGI9CRGPXGNF Uw adres voor:Open dagen 12 en 13 februari Vrijdag 12 februari:

€ 35,-

per m²

Tijdens de Men’s day kunt u zich op authentieke wijze laten scheren door Barbier Aart. Een demo van het inscheren van kapsels, door Henriette. Advies over een kleur en gebruik van producten voor mannen. Al met al is er veel te beleven, dit onder het genot van een hapje en een drankje

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

Men’s day Ŷ

Kom gerust binnenlopen om te kijken of maak nu meteen een afspraak , 0384470063 ook als u meer informatie wilt over deze dagen neem dan gerust contact met ons op ..... Want vol=vol

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Lady’s day

Op deze dagen bieden wij veel extra’s ... Tijdens de Lady’s day : Een kleuradvies door Emmy van Egteren, alles over Make-up en u kunt zich laten opmaken(ochtend) en krijgt advies hierover . U krijgt een shampoo en conditioner kado bij een knippen-kleurbehandeling. Zaterdag 13 februari:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 20

Financine breidt dienstverlening uit

EVENEMENTENAGENDA EPE- De evenementenkalender van VVV Epe.

leeft. Zie za 20 feb. Let op: vertrek is 07.30 uur.

Zaterdag 13 februari Grote boekenmarkt. De opbrengst is voor de Riky Overmars Foundation. Gebouw Antenne, van Voorthuysenstraat Tijd: 9.00- 14.00 uur. Gratis toegang.

Lang Lopend Tot en met vrijdag 31 december: Met 2 Friese paarden en wagen door het Wisselse Veen. U kunt evt. zelf de leidsels ter hand nemen en ervaren hoe het is om een span Friese paarden te besturen. Het is ook mogelijk om mee te gaan met de training van 2 of 4 Friese wedstrijdpaarden. Stalhouderij Het Zwarte Paard, Laarstraat 40, Emst. Info: Stalhouderij Het Zwarte Paard, tel. 06-10017222. www. stalhouderijhetzwartepaard.nl.

Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Zie zaterdag 6 feb.

HEERDE- Eind 2008 is budgetcoach Ineke van Berkum-Jochemsen uit Heerde van start gegaan met haar bedrijf Financine. Zij breidt haar dienstverlening nu uit met coaching. “Dit is gericht op bewustwording. Het zijn korte, diepgaande trajecten waarbij ik samen met de cliënt stilsta bij wat iemand wil. Vaak gaat het om drie gesprekken van een uur, waarbij ik mensen ook opdrachten geef die ze thuis kunnen uitwerken. Dat kan per persoon verschillen, het zijn nooit standaardgesprekken. Zo is het echt maatwerk”, legt Ineke uit. “Denk overigens niet dat we gaan graven in het verleden, het is echt gericht op de toekomst. Het gaat er om inzicht te krijgen. Ik luister naar het verhaal achter het verhaal en vraag veel door. Zo kunnen er in een kort traject belangrijke stappen genomen worden.” Ineke vindt dat coaching haar werk als budgetcoach ondersteunt. “Wanneer mensen mij als budgetcoach nodig hebben, zit er altijd wel een oorzaak achter. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een burnout, of iemand is ontslagen. Dan is het belangrijk de blik

op positief te houden en recht en eerlijk te kijken naar wat de situatie is. Soms is er een schoenendoos vol administratie. Daar kun je mentaal last van krijgen, waardoor de situatie nog erger wordt.” Ineke’s hulp wordt o.a. ingeroepen na echtscheidingen. “Het wordt vaak vergeten, maar als budgetcoach kan ik mensen helpen met het maken van een frisse start”, legt ze uit. “Of ben je je baan kwijt en wil je niet wachten tot je laatste spaargeld op is? Ook dan kun je mijn hulp inroepen om zo verdere ellende te voorkomen. Zzp’ers kunnen eveneens bij mij terecht. Zij hebben het nu moeilijk. Juist omdat ik zelf ook ondernemer ben, weet ik er veel van.” Ineke is afkomstig uit het bankwezen. “Ik wilde meer met mensen werken, vandaar dat ik als budgetcoach aan de slag ben gegaan. Als budgetcoach merkte ik dat ik behoefte had aan een coachingsopleiding om meer grip en begrip te krijgen op de achterliggende oorzaken van de ontstane situatie. Tijdens de opleiding en het oefenen met het coachen van mensen op vrijwillige basis bleek het coachen me te liggen. Dit is de kant

die ik op wil”, vertelt ze enthousiast. “Wat ik zo leuk vind, is dat je mensen heel direct kunt helpen. Wanneer er wanorde is, en dat kan zowel financieel als emotioneel zijn, dan gaat het er om een stap in de juiste richting te zetten. Mensen moeten de tendens omdraaien en daarbij kan ik een steuntje in de rug geven. De beloning voor mij is dat mensen op een gegeven moment weer een glimlach op hun gezicht hebben en weer positief naar de toekomst kijken. Wanneer mensen hier komen, hebben ze vaak een bepaalde onrust. Als ik kan bijdragen aan het verkrijgen van een stukje rust, word ik daar echt blij van!” Neem voor meer informatie contact op met Financine, Bureau voor Coaching & Budget – Ineke van Berkum, W.D. van Dommelenstraat 28 te Heerde, tel. 06-48183686, info@financince.nl. Zie ook www.financine.nl.

Donderdag 18 februari Maarten van Roozendaal zonder vrienden. Theaterconcert dat hij solo speelt in de kleine zalen. De liederen zoals ze ooit geschreven zijn: een man, een piano, een stem. Eenvoudig van opzet, overdonderend in uitvoering. Een blauwdruk van het werk waarmee hij de afgelopen vijftien jaar door Nederland getoerd heeft, met een tipje van de sluier over waar hij op dat moment mee bezig is. RSG, Schotweg Tijd: 20.00-22.00 uur. Prijs: Volw 15 euro, CJP 9 euro. Zaterdag 20 februari Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Onder leiding van Jan Niebeek wordt een wandeling door het Kroondomein gemaakt. De kans op het waarnemen van wild is groot. De tocht duurt ca. 2 uur. Honden mogen niet mee. Start vanuit Gortel, Vierhouterweg. Vertrek 16.00 uur. Prijs: 6,75 euro. Vooraf reserveren bij VVV Epe 0578-612696. Zaterdag 27 februari Wildspeurtocht Zie de Veluwe

T/m vrijdag 31 december. Boerengolf. Boerengolf spelen tussen de lakenvelder koeien en hun kalfjes en niet te vergeten de ezels. Er kan ook KiBoGo (kinderboerengolf) gespeeld worden. Ook handboogschieten en klootschieten. De Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9, Epe. Dgl. 10.00-22.00 uur. Vooraf reserveren. Prijs: Volw 7 euro. Kind tot 6 jaar gratis. Kind t/m 12 jaar 4 euro. Groepsprijs 6 euro. min 20 pers. www.devosselhoeve.nl T/m donderdag 30 december. Museum Vaassen Historie. Thema’s zijn o.a. Vaassen tijdens de 2e wereldoorlog en de Vaassense industrie. Ook is er een maandelijks wisselende expositie van het kunstenaarscollectief KuVa te zien. Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73, Vaassen. Geopend: do, vr 14.00-17.00 uur, za 11.00-16.00 uur. Gratis toegang.

Hoogers naar NK bandstoten

Bingo EPE- Stichting Welzijn Ouderen Epe organiseert op woensdag 17 februari een bingo-ochtend, in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang 10.00 uur.

Stemmen voor Het Palet

HATTEM- Afgelopen weekend heeft Bert Hoogers van biljartvereniging DOS-Hattem in een enerverend gewestelijk kampioenschap bandstoten de gewestelijke kampioenstitel veroverd in de spelsoort bandstoten 5e klasse. De spanning was zondagmiddag te snijden in de biljartzaal van de Hoogeveense biljartvereniging H.B.C. Op deze laatste en beslissende wedstrijddag

werden de twee slotwedstrijden vooral spannend omdat Bert, ondanks goed spel, geen wedstrijdpunten kon binnenhalen. Gelukkig had Bert op alle dagen een goed gemiddelde gespeeld waardoor hij ondanks de laatste twee verliespartijen, toch als hoogste eindigde. Bert gaat op 12, 13 en 14 maart naar de nationale kampioenschappen in Bergen op Zoom.

Creatief met Word HEERDE- Bintwerk start op dinsdag 2 maart om 10.45 uur met de computercursus Creatief met Word waarin o.a. aan bod komt (verjaardag) kaarten, kalender, visitekaartjes, naamstickers en een menukaart maken. De kosten zijn 40 euro voor 5 lessen. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met tel. 0578-694626. Ook kunt u terecht bij het Centraal Bureau van Bintwerk aan de Griftstraat 10a in Heerde. Openingstijden ma t/m vr. van 8.30-12.30 uur. HATTEM- Groep 7 van Het Palet in Hattem staat vanaf woensdag 3 februari met het lied ‘Blijf van de bomen’ op de website van www. kids4trees.nl. Uit 132 landelijk ingezonden liedjes zijn de leerlingen van Het Palet, met nog 14 anderen, door een jury gekozen. Tot en met woensdag 10 februari kan iedereen stemmen op www.kids4trees. nl, per e-mailadres kun je 1 keer stemmen. Hoe meer stemmen, des te meer kans maken de Hattemers

om bij de laatste drie te komen. Uit alle filmpjes worden de drie beste Kids4Trees Songs gekozen. Dit gebeurt door middel van de stemming via internet (50%) en door stemming van de professionele jury (50%), Deze jury bestaat uit: Sipke Jan Bousema (Presentator Junior Songfestival), Helga van Leur (Weervrouw rtl4), Peter Derksen (directeur Stichting Nationale Boomfeestdag), Corienne Veeger (Choreografe), Paul Remon (Ar-

rangeur), Anneke Hageman (Zangpedagoge), Duygu Emeni (Team Boomfeestdag), Werner Heeren (Team Boomfeestdag), Dominique Smolders (Team Boomfeestdag). Op donderdag 11 februari worden de drie finalisten bekend gemaakt. Die gaan 17 maart meedoen aan het Kids4Trees Songfestival 2010, tijdens een landelijke manifestatie rond de nationale bomenplantdag. Dit jaar in Zwolle.

Meer keuze bij C1000 Hardeman WAPENVELD- Maandag 15 februari sluit C1000 Hardeman voor 1 dag de deuren. Dit is niet voor niets, deze dag wordt er hard gewerkt om de winkel te optimaliseren. “C1000 is landelijk actief bezig om het assortiment uit te breiden, hier zijn wij heel blij mee omdat we daardoor onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Onze doelstelling is om de winkel nog overzichtelijker in te delen

en daarbij meer assortiment toe te voegen”, vertelt Hardeman. “Bij de keuze hierin hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van u als klant. Vanaf dinsdag 16 februari kunt u weer bij ons terecht voor al uw boodschappen en we adviseren u om onze advertentie in deze krant goed te lezen waar ook voor deze week weer spectaculaire aanbiedingen in staan.”


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 221

BADKAMERS Eiken rustiek lamelpakket per m2

BOSCH BV

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

compleet gelegd

69,95

Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

Kerkstraat 5, 8194 LT Veessen Telefoon 0578-631102 E-mail: info@jager-accountancy.nl Website: www.jager-accountancy.nl

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Ook voor uw particuliere aangifte inkomstenbelasting ! Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

Voor diverse soorten:

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

Reparatie van: ● witgoed ● inbouwapparatuur ● huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak

Laatse weinig!!! Laatste loodjes loodjes kosten kosten weinig !!! Zie onze buitenrekken!! Per stuk 5,00* 3 voor 10,00* Alles met gele label 50% korting* Verder heel veel afgeprijsd tot wel 75% korting*

SLUIT DE HORECA OP TIJD Stem Lijst

5

”Principieel en doortastend” Bezoek ook de sites van onze partijen www.epe.sgp.nl en www.epe.christenunie.nl

* Kan niet geruild worden Openingstijden: Ma. 13.00 - 17.30 uur Di. t/m do. 9.30 - 17.30 uur.

MODEHUIS Stationsstraat 16 - Heerde - Tel. 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

- RUIME PASKAMERS - GRATIS PARKEREN - KOFFIEHOEK - AIRCO

Vr. 9.30 - 21.00 uur. Vr. koopavond Za. 9.30 - 17.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 22

De ‘Cup van ’t Het Rooie Durp’

Bijna 184.000 bezoekers Dieren-ABC-WandelrouHeerderstrand zame te. Of speel een actief spelletje HEERDE- 2009 gaat de boeken in als een gemiddeld recreatiejaar op recreatiegebied Heerderstrand. Bijna 184.000 recreanten trok het recreatiegebied. Om precies te zijn 183.500 bezoekers. Voorgaande jaren schommelde het bezoekersaantal rond de 200.000. Vooral in de grote vakantie waren er veel zomerse dagen. Begin 2009 zorgde een dikke ijslaag voor extra bezoekers. Op Heerderstrand kon toen geschaatst worden. Het was een komen en gaan van schaatsers. Het is nu maar afwachten wat 2010 brengt qua weer. Voor kinderen is er de speciaal uitgezette en leer-

golf bij Pitch&Putt Golf Heerde. Pitch&Putt Golf is het golfspel voor iedereen. RGV beheert en exploiteert veertien recreatiegebieden. De toegang tot de recreatiegebieden is gratis. Alleen voor het parkeren wordt een vergoeding gevraagd (5 euro per voertuig in het hoogseizoen, van 1 mei tot 16 september en 2 euro in het laagseizoen, van 16 september tot 1 mei). Op 1 mei gaat ook de nieuwe RGV parkeerpas 2010/2011 in. Deze is tot 1 mei 2010 tijdens de voorverkoopactie extra voordelig te bestellen, vanaf slechts 32,50 euro via www.heerderstrand.nl. De voorverkoop start begin maart.

Drie medailles voor 5e divisie Pegasus

HATTEM – Onlangs werd de eerste ‘Cup van ‘t Het Rooie Durp’ Hattem gespeeld in de Bep van der Walzaal. Wat als een geintje begon werd zo realiteit in de strijd tussen een team van de biljartvereniging DOS-Hattem en een team namens de Brimos B.V. Hattem. In deze eerste bleek als snel dat het ging om biljartliefhebbers met passie en plezier voor hun spel. De Brimos-boys beschikten over verrassende talenten. Wel bleek snel dat zij moesten wennen aan de kwaliteit van biljarts waarop zij kwamen te spelen. Dit was toch

wel iets anders dan op een tafelbiljartje een wedstrijdje spelen. De uitslag, 11 - 1 voor D.O.S., was ondergeschikt aan de gezelligheid die deze middag centraal stond. Wel betekende deze uitslag dat de cup met de grote oren een jaar lang in De Triangel te bewonderen zal zijn. Enkele Brimos talenten denken er nu over om hun kunsten vaker in de Bep van der Walzaal te vertonen en zodoende deze proberen te verbeteren. Eén ding staat wel vast: de confrontatie zal vanaf nu jaarlijksterug keren als Cup van ’t Rooie Durp die door

de Brimos B.V. beschikbaar wordt gesteld. Nadat het slotwoord rond 17.15 uur was uitgesproken, werd er nog een tijd lang nagepraat aan de bar. Vervolgens ging nog een dertienkoppige groep samen naar Steakhouse Brasil om de buikjes te vullen. Al met al een zeer geslaagde middag en avond die dus jaarlijks terug zal keren. Deelnemers namens D.O.S.: G. Hoogers, L. v. Jole, P. Perluka, H. Polinder, A. v.d. Veen en W. Mensink. Deelnemers namens Brimos B.V.: K. v. Tiel, H. Viering, A. Rave, H. Voskuil, A. Jansen en H. Veerman.

Erfgoedplatform blij met Cultuurhistorisch beleid EPE- Donderdagavond werd in de raadscommissie Epe vergaderd over de ‘Vaststelling Cultuurhistorisch beleid 2010-2015’. De coördinatoren van het Erfgoedplatform in de gemeente Epe, Elke Tetterode Ravestein en Evert de Jonge, waren uitgenodigd hun zienswijze op het beleid te geven. Natuurlijk hadden zij nog wat op- en aanmerkingen, zoals de wens om met voorrang het Vaassense sprengengebied voor te dragen als ‘Beschermd landschapsgezicht’. In Nederland is dat tot heden nauwelijks toegepast, zodat de gemeente hier goed voorbeeld kan geven. Bovendien past het goed in de verfraaiing van de Cannenburg. Voor het realiseren van de van de

Groei & Bloei HEERDE- De afdeling EpeHeerde van de landelijke vereniging Groei & Bloei organiseert op dinsdag 16 februari om 20.15 uur een dialezing in Zalencentrum “De Keet van Heerde” (Eperweg 55 te Heerde). Hans de Boer uit Vaassen, komt vertellen over Rhododendrons. Tijdens zijn zoektocht, eind jaren negentig, naar planten en struiken voor een onderhoudsarme tuin, kwam hij in aanraking met planten uit het geslacht Rhododendron. Rhododendrons behoren tot de familie van de Ericaceae, heideachtigen die van zure grond houden. Naar mate hij meer te weten kwam over deze planten, des meer hij gefascineerd raakte door de schoonheid ervan. Niet alleen door de bloeiwijze, maar ook door de grote verscheidenheid aan bladeren. Dit had tot resultaat dat hij zich ging toeleggen op het kweken van Rhododendrons uit zaad. Er wordt naar gestreefd dat 80% van het zaad uit het wild komt en verzameld is door deskundige botanici. De lezing wordt ondersteund met beeldmateriaal. Voor leden is de entree gratis; niet-leden betalen 2,50 euro.

cultuurhistorische doelen bracht het erfgoedplatform enkele zaken onder de aandacht. Allereerst vonden de coördinatoren dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de ‘Canon van de geschiedenis gemeente Epe’. “Epe heeft als een van de eerste gemeenten in Gelderland een eigen canon geschreven en heeft daarmee een voorsprong. Benut die voor zowel het onder-

wijs als de participatie van de inwoners”, zo is de gedachte. Als tweede bracht De Jonge naar voren dat er een structureel overleg moet komen tussen de gemeente en het erfgoedplatform, waar wethouder Van Nuijs het mee eens was. Tot slot benadrukte het platform dat het ‘magere’ budget in de toekomst geen onderwerp van bezuinigingen moet zijn.

WAPENVELD- Donderdag 18 februari treedt toneelvereniging de Schaapskooiruiters uit Wapenveld op in de recreatiezaal van Zorgcentrum Rehoboth. De avond begint om 19.00 uur. Deze keer wordt het publiek teruggevoerd in de tijd met het blijspel “Beweging op ’t arf”. Deze avond is ook toegankelijk voor ouderen uit Wapenveld en omgeving. Hiervoor zijn kaarten te verkrijgen bij de receptie van Zorgcentrum Rehoboth, De Vree 1 te Wapenveld. Kaarten voor deze avond kosten 1,50 euro, dit is inclusief koffie en een drankje. Deze kaarten zijn verkrijgbaar m.i.v. dinsdag 9 februari.

HEERDE- De 5e divisie van Pegasus reisde zaterdag naar Doetinchem om de tweede voorwedstrijd te turnen. Wegens het grote aanbod van turnsters in de 5e divisie was er besloten een extra wedstrijdlocatie te kiezen. Het was de organisatie niet gelukt alle onderdelen met voldoende juryleden te bezetten. Hierdoor konden helaas maar drie van de vier wedstrijdonderdelen geturnd worden en kwam sprong te vervallen. De eerste wedstrijdronde

VEESSEN- Veel kinderen en volwassenen van basisschool De Heemde in Veessen voelden zich betrokken bij de aardbeving in Ha-

sen in om die te kunnen inwisselen voor geld. Het bedrag dat daarmee wordt opgehaald wordt overgemaakt naar giro 555.

Schaapskooiruiters in Rehoboth

iti en wilden graag hun steentje bijdragen door geld in te zamelen. De leerlingen zamelden lege fles-

turnden de instappers op niveau 11. Lies Anne Levering werd de vorige wedstrijd teleurgesteld doordat een eerste plaats achteraf onterecht bleek te zijn. Nu haalde zij met een totaalscore van 37.05 wel de gouden plak binnen. Pascalle Smit ging met brons naar huis. Josephine Hanekamp miste op de evenwichtsbalk de concentratie en eindigde hierdoor met een keurige 4e plaats net naast het podium. Ook Danique van der Velde had moeite met haar balans op de balk. Op de andere onderdelen scoorde zij echter veel beter dan de eerste voorwedstrijd en zij eindigde dan ook hoger op de scorelijst. Sanne Grolleman en Sofie Stroo ondervinden deze wedstrijddag veel tegenslag op de brug. Mede door het missen van hun sterkste onderdeel sprong eindigden zij lager in het klassement. In de tweede wedstrijdronde was er goud voor Karin van den Berg. Zij liet op alle onderdelen mooie oefeningen zien, wat een totaalscore van 37.55 punten opleverde. In dezelfde categorie, Pupil 1 niveau 10, zette ook Angeline van Dijk een goede prestatie neer. Haar brugoefening was niet optimaal, maar op de vloer en balk maakte ze dit goed, resulterend in een 5e plaats. In de categorie Junior niveau 7 streden Lianne Dijkink, Laura Nijmeijer en Annelon Bijsterbosch. Lianne liet echter een mooie balkoefening zien, waardoor ze nog op de 5e plaats eindigde. Laura eindigde als 16e, Annelon als 23e op de ranglijst. De derde voorwedstrijd vindt 20 maart plaats in Beekbergen. Aan de hand van de twee best gedraaide wedstrijden wordt bepaald wie er door gaat naar de finale.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 223

Voor het beste resultaat ... VE

www.stokhof.nl

14 februari Valentijnsdag

Wapenveld, Klapperdijk 32 E

Heerde, Bornkamp 23

Vraagprijs: € 185.000,—KK

Vraagprijs: € 339.000,—KK

· Fraai afgewerkt 3-kamerappartement met eigen overdekte parkeerplaats en berging, onderdeel van appartementencomplex “De Verbinding” (2007) · Vanuit de woonkamer met openslaande deuren komt u op het zonnige balkon waar u uitkijkt over de gezellige dakterras

· · · ·

UW E NI

O K R

T H C

Fraaie helft van een dubbel woonhuis met garage Bouwjaar 2006; totale grondoppervlakte 250 m² 1e verdieping o.a. 3 ruime slaapkamers 2e verdieping mogelijkheid voor minimaal 2 slaapkamers

W EU I N

Verras je geliefde met een mooi Valentijnsboeket vanaf

15,95

Inclusief I love Milka chocoladehart. op = op

Heerde, Duisterestraat 15

Heerde, Klein Doesburg 3

Vraagprijs: € 249.000,—KK

Vraagprijs: € 274.500,—KK

· Moderne hoekwoning met schuur en fietsenberging · Doorzon woonkamer en lichte open keuken · 1e verdieping 3 slaapkamers · 2e verdieping mogelijkheid voor slaapkamer

· Helft van een dubbel woonhuis met garage · Grondoppervlakte 223 m² · Totaal 4 slaapkamers · Nefit HR Topline Compact 2010

VE

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 10/02/'10 t/m di. 23/02/'10

* Pangsit Goreng * Babi Pangang * Koe Loe Yuk * Tja Wong Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in licht pikante saus)

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

O K R

T H C

Wapenveld, Professor Brummelkampstr. 43 Vraagprijs: € 209.000,—KK

Heerde, De Sikkel 23

· Royale tussenwoning met een fraaie op het zuiden aangelegde tuin · De woning is over de gehele breedte uitgebouwd, waardoor het woonoppervlak met maar liefst 20m² is vergroot! · Perfect afgewerkte moderne woning die u zo kunt betrekken!

· Moderne tussenwoning met schuur · Bouwjaar 1998; grondoppervlakte 137 m² · 3 ruime slaapkamers en ruime douche · Fraai aangelegde tuin (2008)

Vraagprijs: € 235.000,—KK

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 24

Volleybal Heerde

1 minuut gratis winkelen WAPENVELD- “Winnaars mogen 1 minuut gratis winkelen bij C1000 Hardeman in Wapenveld. Heeft u de posters in Wapenveld op de ramen zien hangen? Wij wel en het was voor ons als ondernemers er leuk om te zien dat zoveel mensen graag een kans wilden maken op 1 minuut gratis winkelen bij C1000 Hardeman”, laat de supermarktondernemer weten. “Zoals bij elke wedstrijd kan er maar 1 winnaar zijn en dat is de familie Lutgerink geworden. Er hingen in het dorp zoveel posters dat we een straat geprikt hebben in het telefoonboek om een winnaar te zoeken. Met een niet-Wapenveldse medewerkster zijn we naar deze straat gereden en hebben gezocht naar een huis met een poster. Na 4 keer aanbellen was het raak bij de familie Lutgerink. Goed voorbereid kwamen zij

op maandag 18 januari 1 minuut gratis winkelen en hebben daarbij

voor ruim 224 euro boodschappen in kunnen laden.”

Kook met liefde Carnaval bij de Rossumdaerpers HEERDE/EPE- koken met liefde is het thema dat in februari centraal staat bij de Wereldwinkel, de fairtrade cadeauwinkel van Nederland. De Wereldwinkels in Heerde en Epe bieden uitkomst aan iedereen die op zoek is naar een origineel en symbolisch Valentijn cadeau. Vooral op het gebied van romantisch tafelen zijn er dit jaar bijzondere fairtrade cadeaus voor in en rondom de keuken te verkrijgen. Daarnaast beschikken de Wereldwinkels natuurlijk ook over andere en eigentijdse Valentijn cadeaus zoals handgemaakte zilveren sieraden uit Nepal. De Valentijn producten van de Wereldwinkel onderscheiden zich in het bijzonder door de verhalen achter de producten. Dus wil je komende zondag op Valentijnsdag een bijzonder iemand verrassen met een origineel cadeau, bezoek dan eens de Wereldwinkel in Epe en Heerde

Wijncursus HATTEM- Steeds meer mensen drinken wijn en willen “iets” van wijn afweten. Anywine organiseert daarom op donderdag 11 maart een wijncursus van 1 avond. Tijdens deze introductiecursus leert u over proeftechniek, het interpreteren van etiketten, het combineren van wijn met gerechten en natuurlijk proeven we een aantal wijnen. De introductiecursus Proef! vindt plaats in “De Zwarte Truffel”, Kerkstraat 2 te Hattem. Aanvang: 20.00 uur. Kosten van deze introductiecursus zijn 30 euro. Opgeven is gewenst en kan via mail of telefonisch es.meijer@home.nl, tel. 038-4604464/06-12660690. Meer informatie: www.anywine.nl.

VAASSEN- De 3J’s, Rob Ronalds, Annie Schilder en José Hoebee, Alex, Willem Barth, De Dikdakkers en Double DJ’s. Dit is slechts een greep uit het programma voor carnaval in Vaassen. Vele mensen gaan genieten van vier dagen feest en vrolijkheid tijdens de activiteiten van carnavalsvereniging De Rossumdaerpers. Het programma in het kort. Zaterdag 13 februari: 12.00 uur Opstellen optocht in de Jan-Mulderstraat. 13.30 uur Overhandiging van de gemeentesleutel door burgemeester M. van Lente aan Prins Rudi I bij de molen. 13.40 uur Start van de optocht. 15.30 uur Eind van de optocht bij De Rossumburcht. Vanaf dat tijdstip speelt Millenium de eerste carnavalskrakers. 17.00 uur Prijsuitreiking van de optocht. 20.00 uur Openingsbal met medewerking van Millenium en een gastoptreden van Mulder & Mulder en Rob Ronalds. Zondag 14 februari: 14.00 uur Kindermiddag met de Zandkastelen Show en een optreden van feestdj DJ Maar-

ten. 20.00 uur Gezellig apres ski feest in de eigen ski-hut van De Rossumdaerpers. Daarbij heeft een gastoptreden plaats van De 3 J’s. Maandag 15 februari: 20.00 uur Hollandse Avond met De Dikdakkers, de Double DJ’s en Alex. Dinsdag 16 februari: 13.30 uur 50Plus Carnaval met Dirk Meeldijk, Annie Schilder en José Hoebee plus Toon’s Bingo Show. 20.00 uur Pyjamaparty of nachtponnenfeest met medewerking van Millenium en gastoptredens van Remy Wijnands en Willem Barth. 24.00 uur Afsluiting van carnaval 2009. Voor alle avonden geldt, zoals gebruikelijk, een minimum leeftijd van 16 jaar met uitzondering van de zondagavond, wanneer de minimumleeftijd 12 jaar bedraagt. De route van de optocht is als volgt: Molenstraat, Deventerstraat, Dorpsstraat, Apeldoornseweg, Krugerstraat, Koekoeksweg, Industrieweg, Marijkeweg, Kosterstraat, Stationsstraat en de Jan Mulderstraat.

HEERDE- Het was een drukke competitieweek voor volleybalvereniging LanghenkelHEC uit Heerde. Donderdag wist dames 3 een overwinning te boeken op dames 1 van PSH. In Wapenveld werd het 1 – 3. Dames 4 kon niet verder komen dan een gelijkspel tegen dames 1 van Udeo. Vrijdag had heren 4 van LanghenkelHEC de koppositie in de poule kunnen overnemen, maar heren 5 van Zeewolde stak hier een stokje voor en stuurde de Heerdenaren naar huis met 2 – 2. Zaterdag werden de thuiswedstrijden gespeeld in de Burgemeester Faberhal in Heerde met als kraker dames 2 tegen dames 1. Dames 2 maakte de 1e 2 sets een sterke indruk en de 1e set werd maar nipt verloren met een spannend eind 27 – 29, de laatste sets waren duidelijk voor dames 1. Hierdoor blijven dames 1 de aansluiting met de koploper behouden

en zullen dames 2 hard door blijven knokken om uit de degradatiezone te komen. Meisjes A wist hun koppositie te verstevigen door met 4 – 0 te winnen van Libero “99. Ook Jongens C wist hun koppositie te behouden en wonn met 0 – 4 van N.V.C.. Overige uitslagen: Libero “99 HS 5 tegen LanghenkelHEC HS 2 1 – 3, Swift “94 HS 2 tegen LanghenkelHEC HS 3 4 – 0, LanghenkelHEC MB 1 tegen VVH MB 2 4 – 0, LanghenkelHEC DS 5 tegen Surf DS 3 1 – 3, LanghenkelHEC MC 2 tegen VVH MC 3 3 – 1, LanghenkelHEC MC 1 tegen E.V.V. MC 2 1 – 3, LanghenkelHEC N2 1 tegen SV Dynamo N2 1 2 – 2, Spiker N2 1 tegen LanghenkelHEC N2 1 0 – 4, LanghenkelHEC M3 1 tegen Dros Alterno J3 1 0 – 4, LanghenkelHEC N2 1 tegen ScholtenBouw N2 1 2 – 2, LanghenkelHEC M3 1 tegen SV Dynamo X3 1 3 – 1.

Goud voor duo PRO

Jubileumactiviteiten 75 jaar DEV HATTEM- Het Chr. Mannenkoor DEV bestaat 15 februari 75 jaar. Gedurende dit feestjaar zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. Zaterdag13 februari geeft het koor een receptie in De Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat in Hattem van 15.00-16.30 uur. Ieder die het koor wil gelukwensen is van harte welkom. Zaterdag 6 maart is er een groot jubileumconcert in De Open Poort waaraan mee zullen werken André van Vliet op concertvleugel en het bekende ensemble Incontro. Vrijdag 14 en zaterdag 15 mei gaat het koor op reis naar Zeeuws Vlaanderen en Brugge en zal 2 concerten geven o.m. in Terneuzen en in de St. Salvator Kathedraal te Brugge. Zaterdag 25 april werkt DEV mee aan een concert van het Geref. Mannenkoor Drachten. Voor zaterdag 25 september staat een groot concert gepland in De Open Poort in samenwerking met 6 gastkoren uit het hele land. Het Kerstconcert is vastgelegd op maandag 20 december als afsluiting van het jubileumjaar. Zie voor meer bijzonderheden de website van DEV: www.devhattem.nl.

HATTEM- Zaterdag werd in Ede de eerste voorwedstrijd acrogymnastiek voor de pupillen duo’s georganiseerd. Hanna van den Berg en Nina van ’t Ende van sportvereniging P.R.O. Hattem zijn al enkele jaren een zeer succesvol duo. Zij komen nu uit in het vernieuwde pupillenniveau, een stapje moeilijker dan het niveau van vorig seizoen. Dit komt onder andere tot uiting in de dans, maar ook in de elementen. Zo voeren ze voor het eerst een salto achterover tot stand

uit. De elementen werden goed uitgevoerd. Voor techniek kregen de meisjes een 7.03. Voor artistiek behaalden ze een 7.93, maar liefst 1.10 hoger dan de directe concurrent. Hanna en Nina mochten het hoogste podium betreden en kregen de gouden medaille omgehangen. Op 27 februari komen zij wederom in actie. Ditmaal in Hattem in M.F.C. ‘de Marke’, waar P.R.O. de acrowedstrijd organiseert. Voor meer informatie www.prohattem. com.

Lezing bij de Goudvink EPE- Op dinsdag 16 februari is er een lezing bij Vogelvereniging de Goudvink in Epe. Deze wordt verzorgd door de heer Teunissen uit Bathmen. Hij heeft een rondreis gemaakt door Australië. De lezing gaat over Australische prachtvinken en parkieten, slangen, vlinders en insecten. De lezing vindt plaats aan de Lange Veenteweg 4 in Epe. De aanvang: 20.00 uur.

Open dag Sportscenter Bijsterbosch HATTEM- De dames Ten Have en Coster zijn tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet vanwege hun 12,5-jarig lidmaatschap van de F.N.V. Vrouwenbond afdeling

Hattem. Beide dames zijn zeer actief binnen de afdeling en tonen zich betrokken bij de onderwerpen die spelen zoals: het AOW-gat, de WMO uitvoering, mantelzorg, fi-

nanciële zelfstandigheid van vrouwen en diversiteit. Mevrouw Coster is lid van het bestuur en is 2e secretaris.

HEERDE/HATTEM- Sportscenter Bijsterbosch houdt zaterdag 13 februari een open dag op haar vestigingen in Heerde en Hattem van 9.00-14.00 uur. Deze dag gelden er speciale acties: een jaar lang onbeperkt sporten voor 36,95 euro en voor de eerste 50 inschrijvingen is er een voucher van de Veluwse

Bron t.w.v. 28,95 euro. Verder is er een voorlichting over ‘sporten voor ouderen’ door Riëtte Wolff; in Heerde om 10.00 uur en in Hattem om 11.00 uur. Mensen kunnen rondkijken in de sportschool en natuurlijk informatie krijgen over de diverse mogelijkheden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 225

Hagestraat 10, Heerde.

Ben je aangenaam gezelschap en steek je graag je handen uit de mouwen…..?! Ben je minimaal 16 jaar? Dan heeft Zorgverlening Het Baken vakantiewerk binnen de zorg, de huishouding, de keuken of het personeelsrestaurant voor jou! Check onze website voor meer informatie en het sollicitatieformulier.

www.zorgverlening-hetbaken.nl

Reageer vóór 22 februari a.s.!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 26

GroenLinks markeert spoorlijnroute

Jazzdansinstuif P.R.O. Hattem HATTEM- Onlangs werd er in de gymzaal de Hunze een jazzdansinstuif gehouden door sportvereniging P.R.O. Iedereen was welkom en er stond een hapje en een drankje klaar. De organisatie lag in handen van Harriët Blok en Naomi Kniest. Zij volgen via de KNGU de opleiding tot jazzdansleidster en een van de opdrachten die zij moeten doen is het organiseren van een dansinstuif. Hiervoor moesten zij allebei een themadans maken met hun eigen groep waar verschillende danselementen en technieken in verwerkt moesten worden. De avond werd geopend met een demo van verschillende dansen. Ook lieten de beide selectiegroepen hun nieuwe themadans zien. De jeugdselectie danste op een nummer uit de musical Tarzan “Bij mij moet je zijn” en de volwassen selectie op een nummer uit de musical Aïda. Na afloop kregen de leden een jazzdansdiploma uitgereikt waarop stond wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen periode. Voor alle toeschouwers, belangstellenden en de jazzleden

was er een open les, bestaande uit een gezamenlijke inleiding, spieroefeningen en een danscombinatie op het nummer “Wanna be startin’ something” van Michael Jackson. Ook de open les voor dames vanaf 25 jaar was een groot succes en vooral erg gezellig. Wil jij ook komen dansen bij P.R.O.? Kom dan een les meedoen, iedereen is welkom. Kijk voor het lesrooster op de site www.prohattem.com.

Dammen WAPENVELD- In de 20e ronde van de onderlinge competitie van Eye-T webdesign/Ons Genoegen vielen opnieuw veel winstpartijen te noteren. Uitslagen ronde 20: J. Boer - V. Houtjes 2-0, K. Olthuis A. v.d. Scheer 0-2, Z. Zevenhuizen - G.W. Olthuis 0-2, G.J. Frelink G.J. Smit 0-2, D.B. Haverkamp P. Borreman 1-1, J. Stegeman - G. van Renselaar 0-2, E. Bakker - H. van Renselaar 0-2. De stand na ronde 20: 1 M. Stempher 516,25, 2 M. v.d. Esker 362,00, 3 F. Jongerman 344,55.

Foto: GroenLinksers Jan Aalbers en Ferd Kersten met een exemplaar van de spoorlijn-routeborden. EPE- GroenLinks Epe wil fietsers op de spoorlijnroute beter de weg wijzen door het dorp Epe. Daarmee markeert GroenLinks het streven naar duidelijke, veilige fietsroutes binnen de dorpen en tussen de recreatiegebieden en de dorpscentra. Zaterdag 13 februari om 14.00 uur organiseert GroenLinks een Fiets-spoor-tocht vanaf Kulturhus Eper Gemeente Woning aan de Stationsstraat. “Vanuit het zuiden kun je nauwelijks het fietstunneltje onder de N309 vinden, lukt dat toch dan ben je bij de Leenhofweg echt definitief de weg kwijt”, zo stelt fractievoorzitter en lijsttrekker Jan Aalbers. GroenLinks zal

deze week de route van zuid naar noord markeren met duidelijke richtingborden en ook op geschikte plekken de weg wijzen naar het dorpscentrum. Afdelingsvoorzitter Ferd Kersten vult aan: “Het moet duidelijk worden hoe je bij het Verloren Spoor de spoorlijnroute weer kunt vervolgen”. Zaterdag 13 februari wil GroenLinks eerst per fiets de spoorlijnroute verkennen en daarna tot uiterlijk 16.00 uur met belangstellenden brainstormen over het inrichten van veilige fietsroutes vanuit de wijken naar het dorpscentrum. “De knelpunten langs de ringweg zijn voldoende bekend, die moeten zonder meer

PCOB

Bintwerk helpt bij belastingaangifte

HATTEM- De maandelijkse bijeenkomst van de PCOB wordt als gewoonlijk gehouden in het restaurant van De Bongerd op dinsdagmiddag16 februari en begint om 14.45 uur. Voor deze middag IS de heer G. IJzerman uit Kampen uitgenodigd. Hij komt vertellen over het werk van het “Family Help Programma Holland-Sri Lanka”. Het FHP richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten in de Sri Lakaanse maatschappij, ongeacht ras, geloof en sekse. Het FHP stelt zich daarbij uitdrukkelijk tot doel om waar mogelijk de zelfstandigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst. De presentatie zal worden afgesloten met een film over het werk van de FHP. Zowel leden als andere belangstellenden: hartelijk welkom. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee.

HEERDE- Ook in 2010 staat het belastingserviceteam van welzijnsorganisatie Bintwerk klaar voor de bewoners van de gemeente Heerde om tegen een geringe vergoeding te helpen bij het invullen van het belastingformulier. Ook kan hulp geboden worden bij het aanvragen van huurtoeslag en/of zorgtoeslag en de Voorlopige Teruggave. Het BIS-team is aanwezig in ’t Honk te Heerde op woensdag 3, 17 en 24 maart van 9.00- 12.30 uur en in het Senioreninloopcentrum (Drieluik)

snel opgelost worden, maar we moeten een grote stap extra maken zodat inwoners, schoolkinderen en recreanten makkelijk en veilig hun weg kunnen vinden. GroenLinks wil het graag eens hebben over oplossingen als aparte fietswegen, waar de auto een ondergeschikte positie krijgt”, aldus Jan Aalbers. Een speciale flyer met de GroenLinks-versie van de spoorlijnfietsroute wordt zaterdag 13 februari als eerste aan de deelnemers van de Fiets-spoor-tocht uitgereikt en is daarna beschikbaar voor iedereen, nadere informatie staat op de website van GroenLinks: epe. groenlinks.nl.

Wapenveld op donderdag 4 en 25 maart, ook van 9.00-12.30 uur. Het is noodzakelijk dat u van te voren een afspraak maakt met een van de medewerkers van het Centraal Bureau aan de Griftstraat 10a in Heerde,’s ochtends bereikbaar op tel. 0578-694626. Voor het versturen van de belastinggegevens is een persoonlijke DigiD inlogcode nodig. Wilt u hulp bij het verkrijgen van de code, dan kunt u dit melden bij het maken van de afspraak.

Turnen HEERDE- Zaterdag was de tweede plaatsingswedstrijd voor de heren keuze oefenstof turnen. Arnout nam als enige van Pegasus deel en turnde in categorie Junior 1 niveau 10. Op vloer liet Arnout een mooie oefening zien, gewaardeerd met 10.70 punten en goed voor een tweede plaats op dit onderdeel. Ook op voltige, een moeilijk onderdeel, wist hij met 8.65 punten een tweede plaats te behalen. Op de overige onderdelen liet hij punten liggen, door niet alle elementen te turnen of deze onvoldoende uit te voeren. Hij eindigde met een vierde totaalscore net naast het podium. Zaterdag 24 april wordt in Vriezenveen de districtsfinale Heren Voorgeschreven & Keuze oefenstof geturnd. Het is zeer waarschijnlijk dat Arnout geplaatst wordt voor deze finalewedstrijd.

Huygens Vocaal Ensemble HATTEM- Het motet Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach zal in maart en april uitgevoerd worden door het Huygens Vocaal Ensemble. Dit motet staat centraal in een prachtig programma met als titel ‘What dreams may come’. Naast dit motet zal het koor twee werken uitvoeren van de Amerikaanse componist Eric Whitacre. Het programma opent met een instrumentale fuga van Bach die overloopt in het koorwerk Lux Aurumque van Whitacre. Het programma wordt ook afgesloten met Whitacre. Na de Aria uit de Goldbergvariaties’ zal het koorwerk Sleep klinken. Verder zijn in deze concerten werken te horen van dirigent Tijssen en van Cassado. Van Tijssen wordt Inventio uitgevoerd, een werk voor dubbelkoor en instrumenten. Celliste Ilsje Merk zal als intermezzo de suite voor cello solo van Gaspard Cassado

Tolhekkers klaar voor carnaval

HATTEMERBROEK- Bij de leden van de carnavalsvereniging de Tolhekkers stijgt de spanning tot ongekende hoogte. Nog een paar dagen en dan barst het carnaval los onder het gekozen motto van Prinses Petra I: “Zingend en swingend over de kermis”. Onder aanvoering van Prinses Petra met haar adjudanten Sjoert en Annemiek wordt er in de zeer kleurrijke versierde residentie de Bouwakker in Hattemerbroek vanaf zaterdagavond tot en met dinsdagavond volop carnaval gevierd. Het carnavalsprogramma voor ziet er als volgt uit. Woensdag 10 februari wordt er om 20.00 uur het bord geplaatst bij Prinses Petra I. Donderdagmorgen (9.00 uur tot 12.00 uur) 11 februari is Prinses Petra I met haar gevolg te gast bij de Lokale Omroep Oldebroek in een speciale carnavalsuitzending. Vrijdagavond 12 februari trekt het gezelschap naar Epe om aanwezig te zijn bij het gehandicaptencarnaval van de cv De Darpspompers. Zaterdagavond 13 februari het grote gekostumeerd openingsbal. Op deze avond wordt om ca. 22.00 uur de Tolhekker-award uitgereikt aan een Tolhekker die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Op de

zondagmorgen is er om 9.30 uur de carnavalskerkdienst die gehouden wordt in de Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Hattem (nabij de IJsselbrug). Pastor Emeritus J. van Vegchel zal in deze kerkdienst voorgaan m.m.v. het koor Illusion. Na afloop van de carnavalsviering is er frühshoppen in de residentie. ’s Middags om 14.00 uur begint het kindercarnaval. Om 20.00 uur begint de thema-avond met als motto: “Fouter dan fout”. Traditiegetrouw bij de Tolhekkers is er op maandagmiddag de onechtverbintenis van een boerenbruidspaar. Deze ceremonie begint om 15.30 uur. Ter ere van het kersverse onechte bruidspaar is er ‘s avonds een boerenbal dat om 20.00 uur begint. Dinsdag 24 februari, op deze laatste “Kermisdag” gaat Prinses Petra I met haar gevolg op bezoek bij eventuele zieke Tolhekkers. Voor de echte doorzetters begint ’s avonds om 20.00 uur het pyjamabal met onder andere haringhappen. Dinsdagavond precies om middernacht eindigt het “Zingend en swingend over de kermis” en kan iedereen terugkijken op een bonte kermis.

Computercursus voor senioren

uitvoeren. Concerten: woensdag 10 maart, 20.00 uur, Broerenkerk Zwolle. Zondag 14 maart, 15.00 uur Bergkerk Deventer. Donderdag 25 maart, 20.00 uur Grote kerk, Enschede. Zaterdag 17 april,

20.00 uur Jacobijnerkerk, Leeuwarden. Toegangsprijs 15 euro, 12 euro (voorverkoop via de website), Studenten 7,50 euro, jongeren tot 16 jaar gratis. Meer info/reserveren via www.huygensmusic.nl.

HATTEM- In het nieuwe jaar gaan ze weer van start met computerlessen in het computerleslokaal van Hanzeheerd De Bongerd in Hattem. Er wordt een gevarieerd aanbod computerlessen aangeboden voor senioren uit Hattem en omgeving onder leiding van ervaren docenten. Zo zijn er basiscursussen kennismaking met de computer, email/ internet en werken met Word. De cursussen zijn speciaal ingericht voor senioren en er wordt in kleine groepen lesgegeven. Het gaat in een rustig tempo. Kennismaking en plezier met de PC staan voorop. Ook voor oud-cursisten, die hun kennis willen opfrissen, zijn deze lessen aan te bevelen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich opgeven bij de receptie van Hanzeheerd De Bongerd, tel. 038-4445851, of bellen naar één van de docenten, Joop Kremers, tel. 038-4443105.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 227

2 g in od. 53 n 2 o b W op : 69 j bi info or o V

Heerde, De Wan 7 VRIJWILLIGE VEILING OP 26 FEBRUARI 2010 + Modern vrijstaand woonhuis met garage en carport + Bouwjaar 1998 + 4 ruime slaapkamers + Royale woonkamer met openslaande tuindeuren + Totale grondoppervlakte 639 m²

Vraagprijs: € 475.000,—KK Inzetprijs: € 425.000,—KK

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140

H o o f d s t r a a t 6 6 , 8 1 6 2 A K E p e . Te l . 0 5 7 8 - 6 1 2 2 4 4

Desiree en Martinshof trouwringen 15% korting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 228

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etage woning me lift:: niet grondgebonden woning vanaf de agew mett lift eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw Boven dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. woning: woning bestemd voor senioren. Senior en enioren enw Beschikb aar chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verServic ervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Patrijsweg 24, Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis spr eidingspun div er se v er spreidingspun eidingspuntten. diver ers ver erspr

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 6

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 229

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, W e tering 9 d HATTEM, We 9,, Plan Noor Noord

WAPENVELD amp 4 s enk amp APENVELD,, Lagek Lagekamp 4,, Os Oss enkamp

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610068 Type w oning: woning: Eengezinswoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 19 maart 2010 Kale huur huur:: € 602,28 Servic ek os ten: ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 4 Bouwjaar ouwjaar:: 1972 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: mooie ruime eindwoning; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 1e verdieping 15, 11 en 7 m²; de 4e slaapkamer (9 m²) bevindt zich op de zolderverdieping; deze is bereikbaar via een vaste trap; tuin op het zuidwesten

D

Dir ect tte e huur - Vrije v estigin g Direct ve tiging

HA TTEM, v an Arnhem weg 2 0, Hils HATTEM, van Arnhemw 20 Hilstt .: Adv er tienr 610069 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Benedenwoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 4 maart 2010 Kale huur huur:: € 307,79 Servic ek os ten: ervicek eko € 6,09 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1982 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: leuke benedenwoning in speels opgezet complex; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; open keuken; zelfstandige berging; tuin op het westen; ideaal voor starters!

A Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : Type w oning: woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: Inkomenseisen:

n.v.t. Eengezinswoning Per direct € 1.115,00 € 5,30 4 2008 1 of meer personen geen

Direct te huur in de nieuwe wijk Ossenkamp een zeer royale, nieuwe 2-onder-1 kapwoning met garage.

C

Indeling Begane grond: entree met toilet, meterkast en trapopgang. Ruime woonkamer met half open keuken, totaal 49 m². 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, 18, 12 en 11 m²; ruime badkamer, 6 m² met wastafel, douchehoek en 2e toilet; trapopgang naar 2e verdieping met 4e slaapkamer 12 m² en bergruimte. Garage 18 m².

EPE, P atrijs weg 2 4 Patrijs atrijsw 24

Te koop

Bijzonderheden: • De woning is voorzien van een moderne keuken inclusief kookplaat, afzuigkap en vaatwasser. • Alle wanden op de begane grond en verdieping zijn voorzien van sauswerk. • Huurtoeslag is niet mogelijk. • Aanvaarding: in overleg, voor minimaal een half jaar • Vrije vestiging; geen binding met de regio nodig.

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

EPE, Schotakker 25, Burgerenk Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610066 oning: Type w woning: Eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 2 april 2010 Kale huur huur:: € 535,69 ek o sten: Servic ervicek eko € 5,30 s: Slaapk amer Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1970 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: mooie gerenoveerde tussenwoning in een rustige wijk aan de rand van Epe; kleurkeuze keuken en badkamer mogelijk; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; tuin op het oosten

Eenvoudige hoekwoning in originele staat, gelegen in een rustige buurt. Ruime groenstrook aan de voorzijde van de woning. Diepe tuin aan de achterzijde op het westen. Aangebouwde stenen berging. De woning is gebouwd in 1953 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van 2 gaskachels op de begane grond. Totale perceelsgrootte ca. 360 m². Begane grond hal met meterkast en kelderkast; toilet via bordes; eenvoudige keuken (9 m²); woonkamer (21 m²) 1 e verdieping overloop; 3 slaapkamers (10, 10 en 7 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting. 2 e verdieping onbevloerde zolder bereikbaar via een luik in een slaapkamer.

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

D

Toege wezen w oningen: oegew woningen: € 180.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U moet echter wel een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 230

Actueel woningaanbod van Triada VAA S SEN, S uik erbrink 8 9, Kruger s tr aat Noor d AAS Suik uikerbrink 89 Krugers traat Noord

VAA SSEN, Kruger s tr aat 2, Kruger s tr aat Noor d AAS Krugers traat Krugers traat Noord

Adv er tienr .: 610061 dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Etagewoning zonder lift Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 10 maart 2010 Kale huur huur:: € 335,59 Servic ek o sten: ervicek eko € 19,35 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1961 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning op de 3e etage; dorpscentrum op loopafstand; oppervlakte woonkamer 16 m²; oppervlakte slaapkamers 10 en 9 m²; eigen fietsenberging aanwezig; balkon op het westen

Adv e r te n tienr 610062 ve ntienr tienr.. : Type w oning: woning: Eengezinswoning Beschikbaar: per direct Kale huur: € 931,98 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1947 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: mooie, vrijstaande woning; met garage/berging; gelegen nabij centrum van het dorp; in de woning zijn nog veel authentieke details aanwezig; woonk. bestaat uit een voor- en achterk. (kamer en suite); achterk. met openslaande deuren naar terras en tuin; woonkeuken met deur naar garage en berging; oppervlakte woonk. 27 m²; 3 slaapkamers; grotendeels bevloerde zolderruimte; tuin op het noordwesten; VRIJE VESTIGING - er is geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren! TOEWIJZING gebeurt op basis van financiële toetsing

E

E

AA SEN, W Kruger sw tr aat43 2,, Kruger s tr aat d AAS Krugers traat Krugers traat Noord SSSEN, oe s tijn eg V ogelbuur t Noor AAS Woe oes tijnw 43, Vogelbuur ogelbuurt VVAA

VAA SSEN, V ink s tr aat 10 ogelbuur AAS Vink inks traat 10,, V Vogelbuur ogelbuurtt

.: Adv er tienr dver ertten entienr tienr.: 610063 oning: woning: Eengezinswoning Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 4 maart 2010 Kale huur huur:: € 448,10 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1953 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: kleine eindwoning; op loopafstand van scholen en sportvoorzieningen; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 7 en 7 m²; tuin op het zuiden

Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : 610064 Type w oning: woning: Eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 25 februari 2010 Kale huur: € 422,97 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1953 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 9, 7 en 4 m²; tuin op het noorden Tijdelijk te huur in het kader van de leegstandswet. Zie de tekst ‘Tijdelijke verhuur Vaassen’

D

E

VAA S SEN, Kruger s tr aat 16 5, Kruger s tr aat Z uid AAS Krugers traat 165 Krugers traat Zuid Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610065 oning: woning: Etagewoning met lift Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 10 maart 2010 Kale huur huur:: circa 441,10 Servic ek o sten: ervicek eko € 20,45 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1967 oep Doelgr Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: gerenoveerde tussenwoning op de 2e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 17 en 13 m²; voorschot stookkosten € 60,00 per maand; balkon op het noorden

D

VAA S SEN, Gr o t enk amp s tede 18, Oo s terho AAS Gro enkamp amps Oos erhoff

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610067 oning: woning: Eengezinswoning Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 8 maart 2010 Kale huur huur:: € 533,84 ek o sten: Servic ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1988 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen in een rustige wijk en op loopafstand van winkels en bushalte; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 7 m²; tuin op het zuidwesten

T ijdelijk e v erhuur V aas s en ijdelijke verhuur Vaas aass In de wijk Vogelbuurt te Vaassen vindt een herstructurering plaats waarbij op termijn 53 woningen worden gesloopt. Momenteel staan enkele woningen leeg die in de toekomst worden afgebroken. Deze woningen willen wij tijdelijk verhuren. Voor deze tijdelijke verhuur hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe ons op grond van de leegstandswet toestemming verleend. Aan deze tijdelijke verhuur is een aantal spelregels verbonden. Deze spelregels zijn: • de selectie van kandidaten vindt plaats op basis van het reguliere woonruimteverdelingsysteem; • de urgentieregeling is niet van toepassing; • alleen woningzoekenden met een binding aan de gemeenten Epe, VAA SEN, komen Spech s tr aat 56, V ogelbuur AAS Specht traat Vogelbuur ogelbuurtt Heerde enSHattem intaanmerking; • in de tijdelijke huurovereenkomst zijn (met name over de opzegtermijn) bijzondere bepalingen opgenomen; • huurders krijgen geen andere woonruimte aangeboden als ze de woning moeten verlaten; • huurders komen niet in aanmerking voor het sociaal plan welke gaat gelden voor de bewoners van de Vogelbuurt; • huurders hebben wel de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen; • bij toewijzing van een woning die bestemd is voor tijdelijke verhuur, blijft de inschrijving van de woningzoekende bestaan en gaat de puntenopbouw gewoon door. Dit geldt alleen voor het woningaanbod van Triada.

Plaats

Adres

Woningtype

Adv e r t . N rr.. ve

Aantal Aantal reacties Punten

Epe

Kapelstraat 49

etagewoning zonder lift

610031

44

129

Epe

Allendelaan 104

bovenwoning

610034

29

123

Epe

Sint Jorisweg 50

bovenwoning

610035

23

666

Vaassen

Krugerstraat 144

etagewoning met lift

610032

23

92

Vaassen

Plataanhof 32

eengezinswoning

610033

22

82

Vaassen

Vinkstraat 69

etagewoning met lift

610046

21

992

Voldoen aan de v oorw aar den voorw oorwaar aarden Om in aanmerking te komen voor een woning moet u in veel gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan in de advertentie genoemd onder “doelgroep/aantal”, “belastbaar inkomen” en eventueel onder “bijzonderheden”. Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie en is het zinvol om de woonbon in te vullen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. U wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 231

Unieke kans !!

NIEUW

NIEUW

Heerde, Kanaalstraat 40

Heerde, Zandakker 37

Vanafprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 162.500,- k.k.

a Schitterend gelegen HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS

a Modern APPARTEMENT, voortuin en zonnige achtertuin

Deze woning wordt verkocht via internetverkoop bij opbod, de nieuwe verkoopmethode voor het bieden op woningen. De genoemde prijs is de vanafprijs. De vanafprijs is het startpunt van de internetverkoop. Vervolgens wordt via een aantal biedronden de prijs bepaald. De internetverkoop van deze woning vindt plaats op donderdag 1 april 2010 om 20.00 uur.

a Rustig gelegen in kleinschalig complex van koopapp.

a Gelegen aan Apeldoorns kanaal en AltenaÂ’s bos

De internetverkoop neemt circa een uur in beslag en staat onder toezicht van een veilingmeester en notaris.

a Inbouwkeuken (2008) met diverse apparatuur

a Woonkamer van 40 m² met prachtig uitzicht!

a Nieuwe badkamer (2008) met douchecabine

a 3 Slaapkamers op de 1 verdieping e

a Vrijstaande stenen berging en achterom

a Aangebouwde garage en royale oprit

a Achtertuin grenzend aan groenstrook

a Wij informeren u graag over de verkoopprocedure

NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ Stationsstraat 14, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl

 "  

 

 " "

 " "

 IMPORT

 "

 

  

(& )"%'

#%

"&&#($$%! '$%%" !#   topVoordeel

!)%(+!)'!+ ,-$"'(' zachte ronde smaak en een lekkere afdronk. (%(&) #) (''/

lekker sappig, fruitig en mild van smaak. (*0 zachtdroge smaak, fruitig met een tikje kruiden. (!%%!,. frisse, niet al te zoete witte wijn. Per fles 75 cl 

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:; Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 08-02-10 t/m 20-02-10

Pijnklachten? Hulp bij het bestrijden en verminderen van (chronische) pijnklachten. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com. URGENT WOONRUIMTE IN HEERDE GEZOCHT Moeder, dochter en kat zoeken met grote urgentie een fijne woonplek! Artistiek, gastvrij en transparantie zijn enkele van onze sleutelwoorden. Tel. 06 - 23 83 27 16 www.belastingaangifteepe.nl Uw toilet vernieuwd! Tegelwerk met wandcloset voor 1095,06-39495870 / 0578-561237 Meer energie en een betere weerstand! Effectieve verbetering van uw immuunsysteem. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com..

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009... ...zo geregeld!

www.mth.nl

EEN GEHEEL EIGEN KANTOOR

Stationsstraat 27, 8161 CP Epe T: (0578) 614 614 E: epe@mth.nl Hele maand februari 25% KORTING op de hele voorraad. Het Vosje, Markt 21 in Epe

Sportlaan 4, 8181 BE Heerde T: (0578) 691 670 E: heerde@mth.nl Almere | Amersfoort | Assen | Baarn | Bussum | Emmeloord | Epe | Heerde | Hilversum | Lelystad | Meppel | Putten | Steenwijk | Veenendaal | Zeist


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 32

Broers Spek samen onder dak

HOORN- Arjan Spek heeft al vijf jaar zijn bedrijf Computer Service Spek en zijn broer Marco is actief in vloeren met het bedrijf CMS-parket. Samen zijn ze neergestreken aan de Beatrixweg 1 in Hoorn tegenover café de Brug. “Ik had kantoor bij mijn ouders aan de 1e Hoornerveenseweg 7 maar dat werd te krap. Ik heb de ruimte alleen niet altijd nodig, alleen om mensen te ontvangen”, aldus Arjan. Hij opperde het idee om samen met Marco een ruimte te zoeken. “Ik vond het wel een goed idee. Ik heb al drie jaar een zaak in Gaanderen met 300 m2 showroom. Dat is begonnen met

legwerkzaamheden voor bedrijven maar dat is uit de hand gelopen.” Nu verkoopt hij laminaat, verouderde vloeren etc. “En ook voor onderhoud kunnen mensen bij ons terecht.” De showroom in Hoorn beslaat 30 m2 maar: “we hebben hier de meest gangbare vloeren. Verouderde vloeren, eiken vloeren en natuurlijk kunnen we alle combinaties in verschillende kleuren en afmetingen leveren.”

Open maaltijd in Rehoboth

Kledinginzameling

WAPENVELD- Zorgcentrum Rehoboth houdt woensdag 17 februari een open maaltijd voor 55+ers uit Wapenveld en omgeving. Deze maaltijd bestaat uit een 3gangen-menu, waarvan de hoofdgerechten in buffetvorm worden opgediend. Tevens is er de mogelijkheid om na de tijd gezellig koffie te drinken. Deze maaltijd vindt plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum Rehoboth, en de aanvang is om 17.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 10 euro en consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u zich opgeven, dan kan dat op werkdagen tijdens kantooruren bij de receptie van Zorgcentrum Rehoboth, De Vree 1 te Wapenveld, tel. 038-4471500.

Computerservice Arjan lost niet alleen problemen op die mensen met de computer hebben, hij helpt ook met het samenstellen van een nieuwe pc. Hij

HEERDE- De kledinginzameling van de VPGO in de gemeente Heerde zal worden gehouden in week 7 en dan op 9 en 10 februari. De VPGO zamelt in gemeente Heerde gebruikte kleding, huishoudtextiel, gordijnen en schoeisel (gepaard). Gehandicapte ruiters vanuit de gemeente Heerde rijden paard en/ of huifbedrijden in de manege in Kampen. De inzameling is goedgekeurd door het CBF (Centaal Bureau voor de Fondsenwerving). Er zullen inzamelzakken aan huis worden bezorgd op 4 en 5 februari 2009 en deze zakken worden weer opgehaald op 9 en 10 februari. Op de inzamelzak is het doel aangegeven en tevens is vermeld op welke dag de zak zal worden opgehaald. Mocht men aan de bezorgde zak

benadrukt dat hij met zijn klanten meedenkt: “Ik dring niemand iets nieuws op. Als het nog te repareren is, dan doe ik dat of bedenk ik andere alternatieven. Ik doe zoveel mogelijk bij de mensen thuis en als de reparatie niet lukt dan neem ik de computer mee.” De zaak van beide heren is op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend en natuurlijk op afspraak. Voor CMS-parket kunt u terecht bij Marco Spek, tel. 06- 22336500 en met al uw computervragen kunt u bellen met Arjan Spek, tel. 0578-694026 of 06-21250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com.

niet voldoende hebben, dan kan daarnaast ook een eigen plastic zak worden gebruikt. De inzameling van de zakken vindt plaats met eigen auto’s waarop is vermeld: Kledinginzameling paardrijden gehandicapten. Zodat de inwoners duidelijk kunnen zien voor welk doel ze de kleding geven, want uw gebruikte kleding houdt de gehandicapte ruiters in het zadel. Zak niet opgehaald, bel tel. 06-13191446.

Ruilbeurs

Verkiezingsavond SOH HATTEM- De Samenwerkende Ouderenbonden in Hattem (SOH) bestaande uit ANBO, Unie KBO en PCOB hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart een verkiezingsavond voor alle 50-plussers in Hattem belegd. Deze avond vindt plaats op dinsdag 23 februari in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De lijsttrekkers van de politieke partijen zullen op deze verkiezingsavond aanwezig zijn om hun verkiezingsprogramma toe te lichten. U krijgt daarna de gelegenheid om de partijen kritisch te bevragen over hun programma’s. Ook andere voor u belangrijke zaken kunt u dan aan de orde stellen. Als gespreksleider zal burgemeester Wiggers optreden. Op voorhand heeft de SOH al een ‘Handreiking’ naar de politieke partijen gestuurd met daarin de punten die zij van belang vindt voor de 50-plussers. Deze punten zijn: een samenhangend en integraal ouderenbeleid, voldoende woningen voor ouderen in een prettige leef- en

woonomgeving, voldoende voorzieningen voor zorg en welzijn, voldoende werk en inkomen, mobiliteit en participatie. Ook op deze punten zullen de lijsttrekkers ingaan. De ‘Handreiking’ is te verkrijgen bij: mw. G. van Steeg, tel. 038-4441137 of e-mail: hattem@ pcob50plus.nl. Alle 50-plussers worden opgeroepen om deze unieke gelegenheid te benutten om met de lijsttrekkers in discussie te gaan. De koffie/thee staat klaar en de toegang is vrij.

Regio’ 72 en Rico Smit uit elkaar VAASSENKorfbalvereniging Regio’ 72 zal het contract met hoofdtrainer Rico Smit niet verlengen. Alhoewel de geboekte resultaten tot nu toe goed zijn, constateren zowel bestuur als trainer dat de wisselwerking met de ploeg niet optimaal is. In goed overleg is daarom besloten de samenwerking aan het einde van dit seizoen te beeindigen.

HSV de Sportvisser Wapenveld

WAPENVELD- Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd de top 5 van de competitie 2009 van de bijbehorende bekers voorzien. De eindstand was als volgt; 1- Jan Rorije 15 pnt, 2Dirk de Groot 26 pnt, 3- Herman Kieskamp 31 pnt, 4- John Bijsterbosch 36 pnt, 5- Appie Hoogeveen 37 pnt. Tijdens de vergadering werd tevens besloten om de wedstrijden in 2010 niet om 8.00 uur te laten beginnen, maar van 8.30 tot 13.30 uur. Een overzicht van het wedstrijdprogramma kan men vin-

den op de site; www.sportvisserwapenveld.nl. Niet alle leden hebben hun vispas opgehaald, dit kan nog tot eind april bij de secr. Jaap Nieuwenhuis aan de Fazantenstraat 11 in Wapenveld tussen 17.00 en 18.00 uur. Na deze periode dient men, als men alsnog een vispas wil, zich opnieuw in te schrijven als lid en betaalt men ook administratiekosten. Nieuwe leden en jeugdleden dienen zich in te schrijven bij het VVV kantoor gevestigd in de boekenwinkel Sjalom aan de Klapperdijk 27 in Wapenveld.

EPE- Op woensdagmiddag 17 februari organiseert de wijkvereniging de Burgerenk een voetbalplaatjes ruilbeurs. Je kunt dan dubbele voetbalplaatjes ruilen. Aanvang 13.30 tot 14.30 uur. Entree is gratis.

Goede prestaties Octopus op NJK WAPENVELD- Onlangs werden in Heerenveen de Nederlandse Kampioenschappen Junioren zwemmen korte baan gehouden. Voor dit driedaagse zwemfestijn mochten er van zwemvereniging Octopus 4 zwemmers aan de start verschijnen. Jory Willemsen zorgde voor een prima kick-off door op de 50m vrije slag naar een nieuw persoonlijk record te zwemmen, in een tijd van 26.27. Hiermee werd hij 6e bij de jongens junioren 3. Jeffry van Zetten zwom ook een persoonlijk record op de 400m vrije slag, hij finishte als 12e in een tijd van 4.31.30. Sjors Boverhoff werd op deze afstand 15e in een tijd van 4.42.86. Ook op de 200m vrije slag mocht Sjors Boverhoff starten. Zijn eindtijd werd 2.10.24 en dit leverde hem een 19e plaats op. Op de tweede dag wist Marcel van Essen beslag te leggen op een zilveren medaille op de 200m schoolslag, met een nieuwe persoonlijke toptijd van 2.29,22. Octopus mocht ook een estafetteteam afvaardigen, deze bestond uit: Sjors Boverhoff, Marcel van Essen, Jeffry van Zetten en Jory Willemsen. De formatie

Aanleg schuilplaatsen voor vissen

zwom een 10e plaats op de 4x100m vrije slag in een tijd van 3.51,91. Op de laatste dag wist Jory Willemsen zijn goede vorm te behouden, weer was er voor hem een persoonlijk record nu op de 100m vrije slag in 57.70, Sjors Boverhoff die een serie later startte zette de tijd stil op 58.39. Met deze tijden werd Jory 13e en Sjors 18e. Marcel van Es-

sen zwom na zijn zilveren medaille op de 200 schoolslag, ook de 100m schoolslag, op deze afstand zwom hij naar een tijd van 1.10.44, hiermee eindigde hij op de 8e plaats. De afsluitende 4x100m wisselslag estafette werd door Jeffry, Marcel, Sjors en Jory volbracht in een tijd van 4.21.57, hiermee werden ze uiteindelijk zevende.

VELUWE- Vissen houden van holle oevers die worden uitgesleten door stromende beken. In ons land zijn die oevers vaak verdwenen. Waterschap Veluwe heeft nu de Smallertse Beek tussen Vaassen en Emst van kunstmatige schuilplaatsen voor vissen voorzien. Het waterschap is de eerste waterbeheerder die deze uit Amerika afkomstige techniek in ons land toepast. Het gaat om kunstmatige holle oevers op plaatsen waar gebruik van een harde beschoeiing noodzakelijk is. Voor een natuurlijk beeksysteem en een gevarieerde, natuurlijke visstand zijn holle oevers gewenst. Ze kunnen bijdragen aan de ook door de Europese Kaderrichtlijn Water nagestreefde ecologische variatie. De meeste karakteristieke beekvissen verschuilen zich graag op donkere plaatsen zoals holle oevers. Door bewoning en (agrarisch)

gebruik is vaak geen ruimte voor dergelijke oevers. Dan ontkomen waterbeheerders niet aan harde oeverbescherming zoals beschoeiing van bijvoorbeeld paaltjes en planken. De gebruikte innovatie is een manier om de nadelige effecten van harde oevers op de natuur te verzachten. De innovatieve visoevers zijn gemaakt op plaatsen waar een harde beschoeiing met planken noodzakelijk was. Door de onderste plank weg te laten, creëert men een opening. Achter die opening wordt een houten framewerk geplaatst zodat een holte ontstaat en in stand blijft. In de komende periode volgt Waterschap Veluwe hoe beek en visstand zich ontwikkelen. Wanneer het waterschap daarmee meer ervaring heeft opgedaan, gaat het deze toepassing mogelijk ook in andere beken en stadsvijvers gebruiken.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 233

SLENDER

NU

Heeft u Reuma of artritis? Wilt u toch wel bewegen ? Doe dit onder begeleiding. Quickbornlaan 6, Epe Bel voor een afspraak: Tel: 0578-610718 TE KOOP Kippenmestkorrels in zakken van 25 kg (voor ca. 200 m²) * * * *

Géén verbranding Vrijwel reukloos Kiemvrij Milieuvriendelijk

Zaterdag 13 februari

Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603. www.belastingaangiftehattem.nl

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 44 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

KOM Gastouderbureau 2010 Zoekt u werk en vindt u het leuk om met kinderen om te gaan?

Word dan gastouder bij KOM Kinderopvang. - Gratis opleiding en persoonlijke begeleiding - Ondersteuning bij alle administratieve handelingen Bel voor meer informatie met Ingrid Brinkman 0578-569960.

www.KOMkinderopvang.nl

Holder de bolder niets naar zolder

Hele maand februari 25% KORTING op de hele voorraad. Het Vosje, Markt 21 in Epe Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

Oranjeweg 72 - 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212

www.schaveren.nl

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Gevraagd zelfstandig werkende kok.

Nieuw: i-HEALTH meridiaandiagnostiek en -therapie Opsporen en aanpakken van oorzaken van chronische aandoeningen met computergestuurd meetsysteem. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com.

SJAALS KRALEN BLOND SIERADEN Marktstraat 3 Heerde tel:0578-627382

www.viamercato.nl

vrijdag 13.30-21.00 zaterdag 9.30-17.00

OP = OP

Oranjeweg 72 - 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212

RECEPTIE? www.schaveren.nl Goed & Betaalbaar

Hulp bij astma en copd! Verlichting van klachten van astma en copd. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com..

]RHNW opvang bij de gastouder thuis in Emst of Epe voor babyjongen (december 2009) op woensdag van 8 – 16.30 uur (bijna geen opvang in schoolvakanties). Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

WEG = PECH

BOSMAN TWEEWIELERS Nieuwe scooters v.a. 750,excl. afleveringskosten, 25 km of 45 km uitvoering.

www.hbsmotoren.nl Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510. www.belastingaangiftewapenveld.nl

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578641076; www.thuisbijzwanikken.nl Inktpatroon leeg?! Paradise-Electronics.nl heeft al uw inktpatronen op voorraad. Zwolseweg 15 0578-692972


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 34

PVDA Heerde

Natte Neuzen Toernooi

HEERDE- “Een duurzaam bouwbeleid dat resulteert in betaalbare woningbouw gericht op starters en ouderen, ook in de kleine kernen”, is één van de speerpunten waarmee de af- programma”. “We moeten dan ook deling Heerde van de PvdA de ver- het jeugdbeleid heel serieus nemen kiezingen ingaat. “Beide groepen en dit niet laten lijden onder bezuiwil de PvdA Heerde graag behou- nigingen die er ongetwijfeld gaan den voor de gemeente. Dit kan al- komen de komende jaren. Odysee leen door betaalbare woningbouw in Wapenveld en Planet X in Heerte realiseren. Door duurzaam te de moeten openblijven voor de bouwen belasten we nu en in de jeugd en als het aan PvdA Heerde toekomst het milieu zo min mo- ligt nog meer uren dan nu”, stelt gelijk. In de kleine kernen speelt de fractie. “Ook verdere samende leefbaarheid ook een grote rol. werking met andere gemeenten Door het realiseren van het wo- kan kostenbesparend werken. Om ningbouwproject Klaproosakkers door te gaan op de bezuinigingen in Veessen hebben het verenigings- en de financiele positie is het voor leven, maar ook de beiden scholen de PvdA Heerde belangrijk dat de een positieve impuls gekregen. begroting op orde blijft en we geen Daarom is het ook belangrijk deze onverantwoorde uitgaven gaan impuls te versterken met weer een doen. En natuurlijk geldt op het woningbouwproject in de zeer na- financiële vlak ook dat de sterkste bije toekomst. De kernen Hoorn en schouders de zwaarste lasten draVorchten mogen we in deze ook gen. Sociaal gezien willen we als niet vergeten”, aldus de PvdA. PvdA Heerde er natuurlijk voor Daarnaast maakt de partij zich waken dat er niet getornd wordt sterk voor “Een goed jeugdbeleid aan de sociale zekerheden die we en een sterk financieel en sociaal hebben opgebouwd.”

Ledenvergadering Ons Genoegen HATTEM- Voorafgaand aan het Natte Neuzen toernooi van Hattem Petanque kreeg DirkJan Septer, zoals u elders al heeft kunnen lezen, de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Wiggers. Na de felicitaties kon het toernooi van start gaan. In een koude en vochtige, maar feestelijke en gezellige sfeer konden de eerste 2 partijen vlot worden afgewerkt, waarna een indeling volgde in een

Dammen WAPENVELD- In de voorlaatste ronde van de landelijke competitie stond het team van Eye-T webdesign/Ons Genoegen voor een zware opgave. Het moest op bezoek bij koploper Zoranet Zwolle. De Zwollenaren wonnen met 14-6. Zoranet Zwolle - Eye-T Webdesign/OG 14-6: Bert Straetemans - Aalt Mostert 2-0, Bert Postma - Henk van Renselaar 1-1, Johannes van der Veer - Erik Bakker 2-0, Sico Jurrius - Jaap Stegeman 1-1, Hans Mensink - Gertie van Renselaar 1-1, Ernst-Jan de Bruijn Gerard Blok 2-0, Judith van Beek - D.B. Haverkamp 2-0, Martijn Vissers - Freek Jongerman 2-0, Jan Groeneveld - Albert Lusink 1-1, Rein Vis - Henk Mostert 0-2.

Waterpolo HATTEM- Zaterdag stond de uitwedstrijd naar Emmeloord op de planning van S.G. Hattem-Wezep 1. Door de vele afzeggingen werd er een beroep gedaan op heren 2 speler Gert Engelsman en jeugdspeler Peter Luchtenberg. Het was helaas de thuisploeg die een 7-3 einduitslag op het scorebord zette. Doelpuntenmakers: Peter v. Grootheest 1x, Lars Engelsman 1x en Peter Luchtenberg 1x. De volgende wedstrijd van S.G. Hattem-Wezep 1 is op 13 februari om 18.00 uur in Wierden.

winnaars- en verliezerspoule. In iedere poule moesten daarna nog 3 partijen worden gespeeld om de uiteindelijke winnaars te bepalen. Door de afwisseling van sneeuw, vorst en dooi in de voorgaande weken was het terrein moeilijk te bespelen en dat maakte het voor de deelnemers tot een extra uitdaging. Bij de gezellige prijsuitreiking werd iedereen, mede dankzij sponsor YoungStyle kapsalon voorzien van een prijsje. Met dank aan de

vele vrijwilligers. De winnaars van 2010 waren Ben Kort en Gerjan Souman die als enige team alle partijen ongeslagen wisten te blijven. Eerste 3 in de winnaarspoule: Ben Kort en Gerjan Souman, Coby en Gerard Zijlstra, Luc Eleveld en Jan Koster. Eerste 3 in de verliezerspoule: Dini Boomstra en Martin Willemsen, Albert Potkamp en Dolf v.d. Veen, José Schoonewil en Jan Bossink. Alle uitslagen en foto’s op www.hattempetanque.nl.

Joker Marathon VAASSEN- Op zaterdag organiseerde wijkvereniging De Kouwenaar in Vaassen voor de negende keer hun “Joker marathon”. Liefhebbers van dit kaartspel kwamen hierbij volop aan hun trekken. Er werd met 46 deelnemers van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 18.00 uur gespeeld. Aan het eind van deze kaartmarathon werden de punten geteld en zijn er prijzen verdeeld. Hierbij de uitslag van de 9e kaartmarathon: 1e prijs mevr. G van Schoonhoven met 127 punten, 2e prijs mevr. M de Vries met 135 punten en de 3e prijs mevr. T Scholten met 136 punten.

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 9 februari kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 79 met dit keer aandacht voor Riky Overmars Foundation, 30 jaar Reumapatiëntenvereniging, Gemeenteraadsverkiezingen, 40 jaar Nieuwe Lijn en Dagcentrum voor dementerenden in Epe. Mocht u dinsdagavond nu niet kunnen

luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www.radio794.nl kunt u dit programma beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

HATTEM- Onlangs heeft het Fanfarekorps “Ons Genoegen” Hattem haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Voorzitter Martin Mulder keek terug naar het afgelopen jubileumjaar en belichtte kort een aantal bestuurlijke zaken en hoogtepunten van de verenging. Er werden dit jaar zeven nieuwe leden formeel benoemd, waaronder enkele jeugdleden. In het bestuur waren drie leden aftredend te weten: Kees Verwey, Gert Rave en Martin Mulder. Zij werden allen met een groot aantal stemmen herkozen. Gerrit Rave had zijn functie beschikbaar gesteld en daarvoor werd Nicole ten Have gekozen. Het bestuur presenteerde een drukke agenda voor 2010, met als hoogtepunt het Voor-

Acro Agios 1, 2 en 3

Vrouwen van Nu EPE- De afdeling Epe van de NBvP Vrouwen van Nu, houdt donderdag 11 februari de maandelijkse afdelingsavond in Het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe. Aanvang: 19.45 uur. Deze avond staat de jaarlijkse afdelingsvergadering op het program, na de pauze komt Notaris Wassink uitleg geven over het erf- en successierecht. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Ineke Draaijer, tel. 0578-613853 of Betsie Wolfswinkel, tel. 0578-620459.

Cursus aquarelleren EPE- Vrijdag 12 februari is de cursus aquarelleren onder leiding van docente Gera Baas van start gegaan bij Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe. Er wordt tijdens deze cursus gewerkt vanuit enkele aquareltechnieken. U ontdekt op welke wijze u zelf met deze verfsoort uit de voeten kunt. De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur van 13.00 – 15.30 uur. De prijs is 180 euro, inclusief materiaalkosten. Instromen is nog mogelijk. Inschrijven kan via www.mamuze.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie, tel. 0578-616298. U kunt ook een mail sturen naar info@mamuze.nl.

jaarsconcert in maart, enkele buitenconcerten, het kerstconcert en de deelname van het A-orkest aan het KNFM concours in November te Hoogeveen. Tijdens de vergadering werd Anton ten Have in het bijzijn van zijn vrouw gehuldigd als erelid. Anton is 40 jaar lid van het fanfarekorps en heeft zich in deze jaren veel ingezet voor de vereniging. Zo is hij 20 jaar bestuurslid geweest en heeft hij zich bezig gehouden met de bouw van de Triangel en het onderhoud hiervan. Daarnaast neemt Anton het onderhoud van de instrumenten voor zijn rekening. Voorzitter Martin Mulder overhandigde Anton dan ook namens de vereniging een oorkonde en mocht zijn vrouw een bos bloemen in ontvangst nemen. Op de website van de vereniging zijn de komende activiteiten uitgebreid weergegeven, www.onsgenoegenhattem.nl.

Vergadering Gereformeerde Bond VAASSEN- Agios heeft op de Regionale Acrowedstrijd in Zwolle een eerste, tweede en derde podiumplek weten te behalen. Zes trios en één duo van Agios deden afgelopen zaterdag 6 februari mee aan deze wedstrijd. De eerste plaats werd behaald door het A-seniorentrio Ciska van Gelder, Cissy Casteel en Selina Tuasela.

Het A-jeugdtrio Linda Spekman, Manon Regtering en Angela ter Horst verrasten met een tweede plek op het podium. Lori van de Bosch, Eline Rotscheid en Mieke Tangelder sleepten in dezelfde categorie de bronzen medaille in de wacht. Ook de A-jeugdtrio’s Tess Brentjes, Caren Groenhuijzen en Kim Ossendorp en Liset van

den Bos, Verona van de Burgt en Celine Tentije hebben hun beste beentje voorgezet op de wedstrijd. Het jeugdduo Jasmijn en Daniëlle toonden twee keurige oefeningen op hun eerste officiële wedstrijd. In de B-lijn hebben Julie Brummel, Floor Gijbertse en Tessa Ossendorp ondanks een paar foutjes, twee mooie oefeningen gezien.

WEZEP- De Regio Noordoost Veluwe van de Gereformeerde Bond hoopt op donderdagavond 18 februari haar jaarvergadering te houden. Deze vergadering wordt gehouden in verenigingsgebouw “De Schakel”, Oranjeboomlaan 27 in Wezep en begint om 19.30 uur. Als spreker is ds. J. Harteman, predikant te Kampen uitgenodigd. Hij zal een lezing houden over: “Stille omgang met de Heere”. De toegang is vrij.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 35 2

Weber Timmerwerken

Apeldoorn, Kloversdonk 106

Voor al uw verbouwingen - Aan/uitbouw - Onderhoud, renovatiewerkzaamheden - Dakkapellen, dakramen

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Nieuw

- Carport, schuttingen - Tegelwerken - Ook voor complete badkamers Bel of mail voor een vrijblijvende offerte: Zandkamp 88, 8051 XE Hattem t 038 444 01 21, m 06 53 50 98 47, @ weber-timmerwerken@xs4all.nl

Aanbieding Valentijnsgeschenk op zaterdag 13 februari .... Valentijnsslagroomtaart 6 persoons 4 Roomboter croissants 1 Meergranen brood voor

15 euro

Bij voorkeur graag even voor vrijdag doorbellen.

Hoofdstraat 144

Epe

• Zeer royale tussenwoning met berging en carport • De tuin aan de achterzijde grenst aan groenstrook met veel privacy • Kozijnen zijn voorzien van kunststof met isolatieglas • Tuingerichte woonkamer met open haard en open keuken • Drie zeer royale slaapkamers en moderne badkamer op 1e verdieping • Zeer royale zolder met 2 dakkapellen, meerdere kamers mogelijk • Perceeloppervlakte 147 m², inhoud ca. 350 m³, bouwjaar 1973

Heerde, Verbindingsweg 27

Nieuw

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

tel. 0578-615250

KLEURENKORTING

• Prachtige helft van een dubbel woonhuis met berging en tuin • Eigen parkeerplaats en tuin op het Zuiden met veel privacy • Sfeervolle woning met een hoog afwerkingsniveau, u kunt er zo in! • Ruime lichte woonkamer (ca. 35 m²) met openslaande deuren • Woonkeuken (ca. 20 m²) met hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur • Op de 1e verd. 2 slaapkamers, moderne badkamer en separaat toilet • Perceeloppervlakte 167 m², inhoud 340 m³, bouwjaar 2008

Heerde, Beatrixweg 38 Vraagprijs: € 995.000,- k.k.

Nieuw

TOT WEL KORTING OP ARTIKELEN MET GEKLEURDE LABELS

• Landelijk gelegen moderne woonboerderij met dubbele garage • Geheel onder architectuur aangelegde tuin met royale oprijlaan • Sfeervolle royale woonkamer met houten lariksvloer en open haard • Moderne open keuken in hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur • Slaap- en werkkamer en een moderne badkamer op de begane grond • Vier zeer ruime slaapkamers en een 2e badkamer op de verdieping • Perceeloppervlakte 6.400 m², inhoud ca. 750 m³, bouwjaar 1995 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 36

Eper schaaktoernooi krijgt vervolg

Open orgeldag WAPENVELD- De orgelcommissie van de Hervormde Gemeente te Wapenveld organiseert op zaterdag 13 februari een ‘open orgeldag’ in de Hervormde Kerk aan te Kerkstraat te Wapenveld. Belangstellenden zijn van harte welkom om het in 2008 in gebruik genomen Reil orgel te bezichtigen en zich over het orgel te laten informeren. Ook is het mogelijk om het orgel te bespelen. Hiervoor kan men zich vanaf 10.00 uur opgeven. Men krijgt dan 15 minuten om het orgel te bespelen. Wel geldt: vol is vol. Het voormalige (Pels) orgel is verkocht aan een katholieke kerk in Parijs, l’eglise du Coeur Eucharistique de Jésus. Op 13 september van het vorig jaar is deze daar in gebruik genomen. Van deze ingebruikname is een film gemaakt die doorlopend in een van de kerkzalen wordt vertoond, dit onder het genot van een kopje koffie. De orgelcommissie heeft de bekende organist Jaap Zwart uit Hattem uitgenodigd om ’s middags een concert te verzorgen. Dit concert begint om 16.00 uur en is vrij toegankelijk. Jaap Zwart is docent aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, onder andere in de vakken theorie en improvisatie. Het concert is in de kerk te volgen op een voor in de kerk geplaatst groot scherm. Zo kan men een indruk krijgen van wat er allemaal op de orgelbank gebeurt. Vanaf de orgelbank geeft Jaap Zwart een toelichting op de stukken die hij speelt. Op deze manier wordt de muziek

EPE- Na een onderbreking van enkele jaren heeft schaakvereniging De Zeven Pionnen het jaarlijkse rapidtoernooi in ere hersteld. De vijftiende editie van het schaakevenement vindt zaterdag 20 februari plaats in de Eper Gemeentewoning. Vanwege de verbouwing van de Eper Gemeentewoning heeft de schaakclub het toernooi een aantal jaren niet kunnen houden. Een goede vervangende accommodatie ontbrak. Maar het toernooi is terug op de kalender. Leden, oudleden, schakers uit de hele regio en belangstellenden zijn zaterdag 20 februari welkom voor de vijftiende editie van het altijd gezellige en sportieve eendagstoernooi. Aan de formule van het toernooi is niet veel gesleuteld. Streven is in drie groepen te schaken, al naar gelang

Internetcursus

heel herkenbaar. Het concertprogramma is heel divers, variërend van Poolse dansen naar heel brutale muziek, zoals een Batalha en een heel vrolijke lieflijke Andante van Haydn, maar ook een fantasia en Fuga van Bach. Het concert wordt afgesloten met een improvi-

satie met aansluitend samenzang. Toegang is gratis, aan het eind is een collecte voor het orgelfonds. De volgende door de orgelcommissie georganiseerde activiteit staat gepland voor vrijdag 23 april. Jacob Schenk uit (van) Urk geeft dan een orgelconcert.

ChristenUnie-SGP: woningbouw naar behoefte HEERDE - “Als ChristenUnieSGP vinden we dat er huizen gebouwd moeten worden waar echt vraag naar is. Koop- en huurwoningen voor starters, maar ook voor eenpersoonshuishoudens, voor gezinnen, voor jongeren en ouderen. Voor ‘zelfbouwers’ moeten bouwkavels uitgegeven worden. De bouwmogelijkheden moeten evenwichtig verdeeld worden over de kernen Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten en Hoorn.” Lijsttrekker Ben van de Linde benadrukt dat de bouw van starterswoningen een speerpunt is voor de ChristenUnie-SGP. “Als jongeren noodgedwongen wegtrekken uit onze gemeente, omdat ze geen geschikt huis kunnen vinden, heeft dat een negatieve uitwerking voor de hele gemeenschap in de gemeente Heerde. We vinden het trouwens eveneens belangrijk dat er voldoende passende en betaalbare woonruimte is voor de wat oudere mensen. De ChristenUnieSGP is er grote voorstander van dat nieuwe huizen meer ‘levensloopbestendig’ gebouwd gaan worden. De gemeente zal, binnen

Open bridge drive HEERDE- Op zaterdag 13 februari houdt de Bridgeclub Heerde haar jaarlijkse open bridgedrive. Dit wordt de 28e open bridgedrive. De organisatie is in handen van de bridgeclub Heerde. De drive vindt plaats in het Dorpshuis, Van Meurslaan 3 te Heerde, aanvang 19.30 uur Bondswedstrijdleider, de heer Bunschoten zal de avond leiden. In vier lijnen zal gespeeld worden. Tevens wordt rekening gehouden met beginners en thuisbridgers. Iedereen kan dus meedoen. Voor elke groep zijn prijzen beschikbaar. Het inschrijfgeld bedraagt 12 euro per paar, te betalen voor aanvang van de drive. Ook kunt u meester punten verdienen. U moet dan wel uw bondsnummer opgeven bij uw aanmelding. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Mevr. C. Tees-Brasjen, tel 0578-696401, email: jdtees@hetnet.nl.

de sterkte van de deelnemers. Er worden zeven ronden gespeeld, waarbij de bedenktijd 20 minuten per persoon per partij bedraagt. De groepswinnaars ontvangen een hoofdprijs; voor alle andere deelnemers is er eveneens een aantrekkelijke prijs. Ook jeugd- en huisschakers uit Epe en omgeving zijn van harte uitgenodigd en kunnen zonder problemen meespelen. Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro; voor de jeugd 4 euro. Het toernooi begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. De wedstrijdleiding ligt in handen van Helmig van der Vegt. Aanmelding met opgaaf van speelsterkte kan telefonisch of via e-mail bij H.J. van der Vegt, tel. 0578-614615, e-mail: hjvdvegt@ hetnet.nl of bij A. van Dijk, tel. 0578-612193, e-mail: a.van.dijkrvf@kpnplanet.nl

de vastgestelde regels, ruimhartig medewerking moeten verlenen aan woningaanpassing voor ouderen en mensen met een handicap, zodat zij zo lang mogelijk op hun vertrouwde plekje kunnen blijven wonen.” Behoud en het aantrekken van werkgelegenheid is, juist ook in deze tijd, van essentieel belang volgens Van de Linde. “Het bedrijfsleven is gebaat bij een ondernemende gemeente die positief en constructief met de ondernemers meedenkt. Bedrijfsterreinen zouden aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Voor de middenstand in de dorpen is een goede bereik-

baarheid een basisvoorwaarde. De voorgenomen bouw van recreatiewoningen op het Ennerveld zal een positieve bijdrage leveren aan de plaatselijke economie en werkgelegenheid. De ChristenUnieSGP staat op het standpunt dat de provincie zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. De initiatieven en inspanningen van de Stichting Recreatie Wapenveld, waar ik mede-oprichter van ben, zijn daar ook op gericht. Van de gemeente verwachten we een stimulerende opstelling” aldus de gedreven ChristenUnie-SGP lijsttrekker.

HEERDE- Het internet is niet meer weg te denken in de maatschappij. Als plek, waar je van alles kunt kopen en verkopen; als plek om contacten te leggen, lotgenoten te leren kennen, (b.v. seniorweb, hyves, twitter); als encyclopedie, studiebron; als plek waar je het laatste nieuws kunt volgen; tv-uitzendingen kunt terugzien; voor muziek op de achtergrond; plek om foto’s en filmpjes de wereld in te sturen, vanuit de luie stoel te bankieren, gemeentelijke raadsverslagen te lezen. Daarnaast wordt er bij de correspondentie steeds meer gebruik gemaakt van e-mail. Het wordt veelvuldig gebruikt bij de zakelijke correspondentie, maar je kleinkind kan via e-mail ook foto’s vanuit

Australie versturen enzovoort. Is uw interesse gewekt? Bintwerk start op maandag 1 maart om 13.30 uur met de computercursus Internet & E-mail, waarin u de basiskennisen vaardigheden wordt aangereikt. De cursus wordt gegeven in kleine groepen door ervaren docenten, waardoor de cursus helemaal afgestemd kan worden op de individuele wensen van de cursist. De kosten zijn 30 euro voor 5 lessen (excl. boek). Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met Joke van den Brink, tel. 0578-694626. Ook kunt u terecht bij het Centraal Bureau van Bintwerk aan de Griftstraat 10a in Heerde; openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00– 12.00 uur.

Open repetitie In Between

Toneelavond de Langeslag HEERDE- Vrijdag 12 februari organiseert ‘Buurtvereniging de Langeslag” te Heerde een toneelavond. Deze avond wordt verzorgd door toneelvereniging “Neon”. Het is een komedie in drie bedrijven. Het stuk heet “Leve de koningin”. In de pauze is er een verloting met als hoofdprijs een vleesbon ter waarde van 125 euro. Deze avond is toegankelijk voor leden en niet-leden van de buurtvereniging, de toegangsprijs bedraagt voor iedereen 6 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. Het stuk wordt opgevoerd in zaal Welgelegen, Stationsstraat 2, Heerde. Aanvang is 19.45 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

EMST- Vind jij het leuk om te zingen, ben je tussen de 12 en 18 jaar en zit je op de middelbare school? Kom dan eens gezellig kijken, luisteren en meezingen op de open repetitieavond op dinsdag 16 februari. “In Between” is een leuke, enthousiaste groep jongens en meiden die voornamelijk liedjes uit

de top 40 en musicals zingen. Zij repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in dorpshuis De Hezebrink (ingang peuterspeelzaal) te Emst. Het koor staat onder leiding van Marten van der Worp. Voor informatie kun je bellen met Johanna van Emst, tel. 0652025856

3e op pianistenconcours EPE- Eind januari werd in Waterloo, regio Brussel, voor de 10e keer de “Recontres Internationales des Jeunes Pianistes” georganiseerd door de EPTA Wallonië. EPTA is de overkoepelende organisatie van Europese pianoleraren. Aan dit gerenommeerde concours namen jeugdige pianisten uit alle windstreken deel. Dit jaar waren er ondermeer deelnemers uit Albanië, België, Bulgarije,China, Finland, Litouwen, Nederland, Polen, Rusland en Slowakije. Onder hen was de 15-jarige Jurre van Egteren uit Epe. Jurre is pianoleerling van Marlies van Gent in de Jong Talentafdeling van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Hij heeft eerder al prijzen gewonnen in diverse concoursen, zoals het Prinses Christinaconcours en het Nationaal Concours. Ditmaal dus een optreden op het internationale vlak. Hij viel onder de categorie pianisten van 15-19 jaar. In de selectieronde wist Jurre de jury te

Foto: links ziet u Jurre van Egteren overtuigen van zijn virtuositeit met een mooie Prélude en Fuga van J.S. Bach, gevolgd door een bijzonder expressieve Fantasie van F. Mendelssohn. Dit optreden bezorgde hem een finaleplaats. Op 31 janu-

ari mochten alle finalisten met een geheel nieuw repertoire van 22 minuten de kritische jury proberen te overtuigen met hun spel. Jurre was de enig overgebleven Nederlander in zijn categorie. Ditmaal wist hij

publiek en jury te boeien met een levendige Sonate van M. Clementi, het moderne Toccata-Troncata van S. Gubaidulina en tenslotte een selectie uit de zeer melodieuze Album Blätter van R. Schumann. De jury bestond uit vakdocenten van de conservatoria van Brussel, Luik en Bergen en de voorzitters van EPTA België, Portugal, Estland en Oostenrijk. Pas laat in de avond maakte zij de uitslag bekend. De 1e prijs in de categorie ging naar een Russische pianiste, op de 2e plaats eindigde een Finse pianist en de 3e prijs was voor de Nederlander Jurre van Egteren. Hij werd becomplimenteerd met zijn spel dat ‘direct uit het hart kwam’, alsmede met het zichtbare enthousiasme waarmee hij speelde. Hiermee heeft Jurre een geweldige prestatie neergezet. Op 14 februari is Jurre weer te beluisteren in de Amstelkerk in Amsterdam. Daar volgt hij een openbare masterclass van de pianopedagoge Elza Kolodin.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 237

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

“Wie de schoen past ..........” Kinder-, heren- & damesschoenen Prijzen vanaf:

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

€ 20 € 30 € 40 € 50 Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen.

Mc Queens

Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoenmaker aanwezig is.

$BSQFEJFN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

Uitvaartfonds “Memento Mori” Als u verzekerd wilt zijn van een goed verzorgde uitvaart waarin uw persoonlijke wensen centraal staan is het, naast de mogelijkheid om lid te worden van uitvaartvereniging “Memento Mori”, mogelijk om, voor een eenmalig bedrag van € 50,00 per persoon, u in te laten schrijven in het uitvaartfonds van “Memento Mori”. Wanneer u zich in laat schrijven in het uitvaartfonds staat daar het volgende tegenover. ¡ U ontvangt van ons een inschrijvingsbewijs ¡ U ontvangt tevens van ons een codicil waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. ¡ Een korting van € 25,00 op gebruik van het uitvaartcentrum van “Memento Mori” of een thuisopbaring ¡ Een korting van € 50,00 op het tarief van de uitvaartverzorger van “Memento Mori” ¡ Een korting van € 25,00 op de uitvaartkist Wanneer u ingeschreven wilt worden in het uitvaartfonds van “Memento Mori”, of meer informatie wilt over een lidmaatschap bij “Memento Mori” dan kunt u contact opnemen met een van de uitvaartverzorgers van “Memento Mori” op telefoonnummer 0578-69 18 46 of u kunt op donderdagochtend langs komen op het uitvaartcentrum aan de Brinklaan te Heerde. #SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

Bowling Barbecue Partycentrum

JANSEN

Schoolstraat 48, 8152 AT Lemelerveld. Tel. 0572-372030

NIEUWE AANVANGSTIJDEN

Januari elke zaterdag en zondag aanvang 17.30 uur. Vanaf februari elke zaterdag 17.30 en elke zondag aanvang 16.30 uur. Zondag 21 februari 14.00 en 17.30 uur. Beide Paasdagen aanvang 14.00 en 17.30 uur.

Ambachtelijk Familiebuffet met live cooking

Soep, vlees- en visgerechten, nagerechten € 19,50 - Kinderen van 2 t/m 10 jaar € 9,75 Kindercrêche aanwezig. Diverse zalen vele mogelijkheden. Maandag en dinsdag gesloten.

www.partycentrumjansen.nl

Visser&Vos? Daar is uw tuin mooi winterklaar mee! De winter staat weer voor de deur en als u wilt zo ook Visser & Vos. Zij komen uw tuin graag de das omdoen zodat u ĂŠn uw dierbare groen, warmpjes en goed verzorgd de kou tegemoet kunnen treden. Bel ze gerust geheel vrijblijvend voor een afspraak: tel. 0578 561 015

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 38

Meidenmiddag Knettersklup

Cursus schilderen voor kinderen EPE- Op vrijdag 12 februari gaat de cursus Tekenen en schilderen voor Kinderen van 6 t/m 12 jaar van start. Tekent en schildert uw kind graag? Dan is deze cursus een geweldige keuze. Achter echte schildersezels schilderen en tekenen de kinderen de ene keer precies wat ze zien en de andere keer fantaseren ze er lustig op los. De docent vertelt spannende verhalen of geeft speciale opdrachten. Er valt van alles te ontdekken en te leren. Plakkaatverf, vetkrijt, inkt en

ecoline maar ook gewone potloden en stiften staan klaar om fantastische tekeningen en schilderijen te maken, die natuurlijk thuis een mooie plaats verdienen als ze af zijn. Om een indruk te krijgen van de kunstwerken die de afgelopen maanden door leerlingen van Mamuze zijn gemaakt, bent u welkom bij de expositie in Kulturhus Eper Gemeentewoning aan de Stationsstraat 25 in Epe te komen bezichtigen. Deze expositie is tot eind februari te bewonderen.

Eper dictee voor jong en oud

EMST- Afgelopen woensdag was het meidenmiddag bij de Knettersklup in Emst met allemaal meisjesdingen: een schoonheidsmasker, make-up, nagellak en tot slot een verkleedpartij met

een toneelstukje. Woensdag 10 februari zijn de jongens aan de beurt. Alle jongens van groep 5 t/m 8 zijn dan welkom voor de jongensmiddag van 14.00– 15.30 uur in het jeugdhonk ach-

ter de Hezebrink in Emst. Kosten: 1 euro. Het programma van de Knettersklup tot de krokusvakantie is te zien op de websites www.koppelepe.nl, www.emst. nl en www.emst.info.

EPE- Maandag 15 februari organiseren Christelijk College de Noordgouw en Christelijke Basisschool Anne de Vries wederom het Eper dictee. Jong en oud kunnen tijdens deze regionale variant van het “Groot dictee der Nederlandse Taal” zien hoe goed zij het hedendaagse Nederlands beheersen. De Noordgouw in Heerde en de Anne de Vriesschool in Epe organiseren het dictee ieder jaar. Beide scholen vinden het belangrijk om het correct gebruik van de Nederlandse taal te stimuleren. Het Eper dictee wordt samengesteld door een do-

cent Nederlands van De Noordgouw. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwe spelling die sinds augustus 2006 van kracht is. Het Eper dictee is uitsluitend bedoeld voor deelnemers (amateurs) uit de regio van Epe en Heerde. Deelname is gratis. De beste deelnemer wordt beloond met een cadeaubon. Lezers die denken dat ze het Nederlands in de nieuwe spelling goed beheersen zijn op maandagavond 15 februari om 20.00 uur van harte welkom bij de Christelijke Basisschool Anne de Vries aan de Hoofdstraat 155 in Epe.

EPE- Iedereen probeert op eigen wijze geld in te zamelen voor Haiti. De kinderen van ’t Hoge Land in Epe waren erg inventief. Zij deden bijvoorbeeld taakjes en klusjes in huis, maakten hun kamer schoon, stofzuigden, wasten af, bakten koekjes die op school verkocht werden, speelden viool, enz. en kregen daar geld voor. Dit namen zij mee naar school. Elke morgen kon het

verzamelde geld “gestort” worden bij het inzamelpunt in de hal waar een aantal leerlingen van de bovenbouw zat. Zij werkten dagelijks een overzicht bij. Deze hing zichtbaar in de hal, zodat iedereen kon zien hoe groot de opbrengst van die dag was. De hele week kon het geld ingebracht worden. Het eindbedrag werd 1006,42 euro. Al het geld is overgemaakt naar giro 555.

Vesperdiensten Heerde zingt op zondag HATTEM- Al een aantal jaren wordt er Hattem geen carnaval meer gevierd en ook de laatste carnavalsdag, Aswoensdag, wordt niet zoals elders in ons land beleefd. De carnavalstraditie op de Veluwe is nooit goed van de grond gekomen wat niet zo verwonderlijk is in deze van oorsprong protestantse omgeving. In plaats van de vastentijd zoals bij het katholiek volksdeel is er steeds meer aandacht in protestantse kringen voor de lijdenstijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. In veel kerken worden in die periode vesperdiensten gehouden waarin bezinning en inkeer centraal staan. Een vesperdienst kenmerkt zich door gebed, stilte, Bijbellezing en het zingen van enkele liederen. De diensten duren een half uur. In Hattem worden de diensten gehouden op donderdagavond vanaf 25 februari tot de stille week (de week voor pasen). In de stille week is er elke avond een dienst. De Vesperdiensten in Hattem zijn in de Emmauskerk aan de Dorpsweg op donderdagavond om 19.15 uur. De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling voor deze diensten. De lijdenstijd begint op Aswoensdag 17 februari met een avondgebed om 19.30 uur in de Emmauskerk in Hattem. De predikanten Ds. E.R. Veen en Ds.Th Palma zullen deze dienst leiden.

Vogelbeurs EPE- Op zondag 14 maart houdt de vogelvereniging de Goudvink haar maandelijkse vogelbeurs in het verenigingsgebouw. Op deze beurs is het mogelijk om uw vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen enkele handelaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels zal zijn. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe. Toegang gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578- 613871.

Damuitslagen HOORN- De uitslagen van de damclub Hoorn- O.G. Oene van de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen: B. Koetsier- W. Muller 2-0, H. van Ommen- M. van Lohuizen 2-0, O.J. van Ommen- J. Vahl 0-2, L.G. BrummelkampA. Harms 2-0, T. Kers- H. Boeve 0-2, K. Fiks- T. de Weerd 2-0, T. Tellegen- H.B. Sanders 1-1, G.A. Groothedde- D. van Pijkeren 2-0.

HEERDE- Dit seizoen staat in iedere ‘Heerde zingt op zondag dienst’ een schilderij van Vincent van Gogh centraal. Van Gogh was enkele jaren evangelist geweest en hij probeerde ook in zijn werken een boodschap over te brengen. Het thema voor 14 februari is ‘gebukt gaan’, dit naar aanleiding van zijn schilderij ‘dragende vrouwen in de sneeuw’. Het vocaal ensemble Pastorale uit Epe o.l.v. Mario Telnekes verzorgt de muzikale medewerking. Zij zingen voor de

gemeente en met de gemeente. De dienst staat onder leiding van ds. J.M. Weststrate en vindt plaats in de Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de B.v. Dijklaan 3 te Heerde. Aanvang 19.00 uur. Er is veel samenzang en de liederen zijn gekozen uit verschillende bundels. Voor deze dienst wordt u van harte uigetnodigd. Kom op tijd, de samenzang begint om 18.45 uur. Er is een orde van dienst aanwezig. Zie ook www. vegkruiskerkheerde.nl.

Vrouwennetwerk in Epe EPE- Op donderdag 18 februari komt de heer Van Laar een diaserie (met lezing) vertonen in de Eper Gemeentewoning. Er worden dia’s vertoond van het Nationale Park Hamra in Zweden in de lente en het Park Rondane in Noorwegen in de herfst, met de uitbundige herfstkleuren die de bomen daar vertonen. Zowel de flora als de fauna komen ruimschoots aan bod. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Het belooft een boeiende middag te worden. Natuurlijk zijn belangstellenden en introducés van harte welkom. De middag begint om 14.00 uur. Op 4 maart om 14.00 uur ook in de EGW is de jaarlijkse ledenvergadering van het Vrouwennetwerk. Na afloop zal de heer M. de Weerd van de rijschool het geheugen komen opfrissen over de theorie van het rijexamen. Er is gebleken dat er onder oudere personen die al lang een rijbewijs hebben grote behoefte bestaat aan “bijscholing”op dit gebied.

Rondreis door Zuid-Afrika HEERDE- De Stichting Nieuwe Horizon organiseert van 17 augustus tot en met 2 september een rondreis door Noord- en Westkaap van Zuid-Afrika. De stichting is een christelijke organisatie met 3 bestuursleden en vele vrijwilligers. Ze zijn actief sinds 1999 voor de armere bevolking in het dorpje Montagu in Zuid-Afrika. Na verschillende succesvolle reizen heeft de Nieuwe Horizon in samenwerking met Oad Reizen besloten wederom een reis te organiseren van 17 dagen. Marianne Lear is de gids tijdens de reis. Op zaterdag 20 februari vindt er een informatiemiddag plaats in de Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde. Aanvang: 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Reinie van de Streek, tel. 0578-691897.

Kleurplatenwedstrijd EPE- C.v. de Darpspompers heeft een kleurplatenwedstrijd uitgeschreven voor de basisschooljeugd. De kleurplaat is te downloaden via de website van de C.v. de Darpspompers op www.darpspompers. nl (rechtsboven optie kleurplaat kiezen). Tevens verschijnt deze in het speciale boekje dat de komende week huis aan huis in Epe zal worden verspreid. Wie de kleurplaat ingekleurd inlevert, op woensdag 10 februari vanaf 14.00 uur tijdens het kindercarnaval in Partycentrum de Middenstip, maakt kans op een leuke prijs. Als je daarnaast ook nog mee doet met de carnavalsmiddag en verkleed bent maak je ook nog kans op een prijs voor de leukst verkleedde van die middag. De zaal gaat om 13.30 uur open en de middag begint om 14.00 uur. Uiteraard is de toegang gratis en krijg je ook nog wat lekkers.

Bingo spelen bij SWO/E VAASSEN/ EPE- Iedere maand kunnen belangstellenden bij de SWO/E meedoen aan bingo. In Vaassen kan men iedere 1e woensdag van de maand bingo spelen in de Wieken in Vaassen. De bingo begint om 10.00 uur. De leiding van het bingo is in handen van Toos Pelgröm. Toos doet dit samen met haar buurvrouw Lyda Breden. In Epe kan men iedere 3e woensdag van de maand bingo spelen in de Eper Gemeentewoning. Aanvang van het bingo is ook om 10.00 uur. De bingo in Epe is in handen van Jan Luis. In Vaassen wordt er inci-

denteel een bingo gehouden in de gemeenschappelijke ruimte van de Bloemfontein aan de Wetstraat. Jan Luis organiseert ook deze bingo. Hij wordt daarbij geassisteerd door één van de koffiedames die het koffieuurtje in Bloemfontein organiseren. Indien u belangstelling heeft om mee te doen aan de bingo dan bent u op de hierboven genoemde tijden van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u terecht bij: SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, tel. 0578-620988, Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe, alle werkdagen van 8.30-12.00 uur.

VAASSEN- De darters van DVO 1 Vaassen hebben nieuwe fleecejacks ontvangen, aangeboden door de firma´s bouwbedrijf de Wilde Vaassen en Rijkaart elektrotech-

niek Arnhem. DVO 1, uitkomend in de 1e divisie regio stedendriehoek, speelt zijn wedstrijden op vrijdag in cafe bar de Ruif te Vaassen.

Bedrijvenkoppeltoernooi HOORN- Op vrijdag 19 februari houdt damclub Hoorn- O.G. Oene haar jaarlijkse bedrijven koppeltoernooi. Inschrijving staat open voor tweetallen in iedere mogelijke samenstelling. Verzin een naam voor het koppel en geef u op voor 18 februari. Dit kan schriftelijk of telefonisch tussen 18.00 tot 20.00 uur bij A. Harms, Kanaaldijk 23 in Heerde, tel. 0578-692380. Of tijdens de clubavond. Elke maandag vanaf 20.00 uur bij restaurant de Brug, Kanaaldijk 30 Heerde. Het toernooi is voornamelijk bedoeld voor mensen die normaal niet of nauwelijks dammen. Deelname is gratis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 39 2

Ster in uw autoruit? Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek,

ZATERDAG 13 12 FEBRUARI ZATERDAG MEI

ool jsch i r o Aut

DER L U M

em

Hatt

HEERDE MARKTSTRAAT - NAAST GEM. HUIS

Vraag vrijblijvende offerte.

Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

VERGEET NIET UW NIEUWE GROENE KAART MEE TE NEMEN GRATIS VANAF W.A.-EXTRA, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud

Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00.

Hoge temperatuursverschillen kunnen deze zomer weer een spelbreker zijn bij het doorscheuren van een ster. Dit komt namelijk doordat er altijd spanning op een voorruit staat. In 99% van alle nieuw verkochte auto's zit tegenwoordig een plak (gelijmde) voorruit in de auto. De functie is dat zo'n ruit een carrossorieversteviging (ongeval) heeft van ongeveer 12%. LET OP! Bij iedere verkeersdrempel waar u overheen rijdt bestaat de kans dat ruitschade sneller doorscheurt. Doordat de ruit vast zit aan de carrossorie staat er altijd spanning op. Een groot gedeelte van deze ruitschades kan snel en vakkundig

gerepareerd worden. Wanneer een ruitschade niet gerepareerd wordt bestaat de kans dat na verloop van tijd de ‘ster’ in uw voorruit doorscheurt. Met als gevolg dat een nieuwe voorruit geplaatst moet worden. Deze voorruit-vervanging gaat ten koste van uw eigen risico, deze bedraagt standaard 136,euro. Wanneer men tijdig deze ruitschade laat repareren is dit 'gratis' (vanaf WA-extra, kost geen no-claim en geen eigen risico). Naast deze service kunt u ook uw kenteken laten graveren in uw autoruiten. Aktieprijs 20,Euro (incl. fluoriserende coating). Openingstijden: van 09.00 tot 17.00 uur!

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R CO M F O RT www.schoonenberg.nl

T N DE BLAUWE TEN U HERKENT ONS AA 5533 INFOLIJN 06-5532

Dag en nacht bereikbaar.

Schildersbedrijf & Wandafwerking

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Ka Ka Trend Trend.................................................. .....................................................Nieuw Nieuw Ford Ford Ka Ka 1.3i 1.3i extra´s extra´s ................................................. ´08 Ford ............................................. ´08 Ford Ka Ka 1.3 1.3i Briels, extra’s extra’s .................................................. ‘06 Ford .................................... ‘04 Ford Ka Ka 1.3i 1.3 Briels, extra’s ........................................´03 ‘04 Ford airco ................................................. Ford Ka 1.3i airco .................................................... ´03 Ford Ford Ka Ka 1,3i 1,3i .......................................................... .............................................................´00 ´00 Ford ......................................... ‘01 Ford Puma Puma 1.4i 1.4i extra’s extra’s ............................................. ‘01 Ford Diesel, 5-drs., 5-drs.,................................. .............................. ´99 Ford Fiesta Fiesta 1.8 Diesel, ´99 Ford Fiesta Fiesta 1.3i ‘06 Ford 1.4i 5-drs., Futura............................................. 5-drs., .............................. ‘05 Ford Fiesta Fiesta 1.3i, 1.4i Futura ................................. ‘04 ‘05 Ford 3-drs.,5-drs., ........................................ Ford Fiesta 1.3i, 3-drs., ............................................ ‘04 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ................. 2x ´02 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ..................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................. ‘08 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................... ‘08 Ford ......................... ´08 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Titanium, Titanium, 5-drs., 5-drs., ............................ ´08 Ford Trend, 5-drs., 5-drs., ................................. .............................. ‘07 Ford Focus Focus 1.4i 1.4i Trend, ‘07 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., ...................... ‘06 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., .......................... ‘06 Ford Cool 5-drs., Ed. 1.6, 5-drs., .......................... ‘02 Ford Focus Focus 1.6i, Futura ................................ ‘04 Ford Focus Focus 1.6i, 1.6i CMax .............................................. ‘08 Ford 5-drs., Futura ............................ ‘04 Ford Mondeo Mondeo 1.8i 1.8i 5-drs., ‘02 Ford 5-drs., extra’s extra’s.............................. .......................... ‘02 Ford Escort Mondeo1.4i, 1.8 3-drs., 5-drs., ........................................ .......................................... ‘96 ‘99 Ford Ford Escort 1.4i, 3-drs., ............................................ ‘96 Audi A3 1.6i 3-drs., aut. ........................................ ‘04 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s ..................... ‘04 Opel 1.4i 5-drs., 5-drs.,Business Business.............................. ......................... ‘07 Opel Corsa Corsa 1.4i ‘07 Opel ....................................... ´03 Opel Meriva Meriva 1.8i, 1.8i, 5-drs., 5-drs., .......................................... ´03 Mazda 323 1.5i, ........................................ ´99 Fiat Panda, aircosedan, ..................................................... ‘06 Mazda 323 323 1.8 1.5i,5-drs., sedan, .......................................... ´99 Mazda Hatchback ........................ ‘99 Mazda 323 1.6i, 1.8 5-drs., ........................... ‘98 ‘99 Opel Astra 5-drs. Hatchback .......................................... Opel Astra 1.6i, 5-drs. .............................................. ‘98 Skoda Fabia 1.4i, 5-drs., extra´s .......................... ´00 Skoda Fabia 1.4i, 5-drs., extra´s .............................. ´00 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Suzuki Swift 1.3i, nw model, 5-drs., ....................... ‘05 Renault ..................................... 2x ‘02´01 Peugeot Twingo 206 1.1i1.2 XN 3-drs., .................................... ‘99 Renault nieuw model ................. ‘99 Renault Scenic Twingo 1.6 1.216V, ....................................... 2x ‘02´01 VW Fox 1.2, extra’s .............................................. ‘07 Renault Scenic 1.6 16V, nieuw model .................. ‘99 VW Polo Fox 1.2, ‘07 VW 1.4iextra’s 5-drs.,.................................................. Comfort-Line ...................... ‘09 VW Polo Polo 1.4i 1.4i 3-drs., 5-drs., ............................................. Comfort-Line ......................... ‘02 ‘09 VW VW Golf Polo 1.8i 1.4i Cabrio, 3-drs., ................................................. ‘02 VW nieuw model ....................... ‘94

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

BESTEED UW GELD GOED, MAAR BESTEED UW TIJD BETER

VW Golf 1.8i Cabrio, nieuw model ......................... ‘94

Stationwagon Stationwagon Ford Ford Mondeo Mondeo 2.0i 2.0iTitanium TitaniumCombi Combi....................... ....................... ‘08 ‘08 Ford Combi ............................ ‘05 Ford Focus Focus 1.6i 2.0i Futura Combi RE ...................................... ‘06 Ford Trend ............................ Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Combi, Futura Combi ............................... ‘01 ‘05 Ford Transit Focus 1.6i Combi, Trend .............................. ‘01 Ford Connect lwbm, 4000 km .................. ‘08 Ford Transit Transit Connect Connect lwb lwbm, 4000 km ..................... ‘05 ‘08 Ford ..................................... Ford Transit Connect lwb ........................................ ‘05 Peugeot 306 1.6i Break Wagon, airco ................. ´99

UĂŠ

*iĂ€ĂƒÂœÂ˜iiÂ?ĂƒĂ˘>ÂŽi˜

UĂŠ

>>ÀÀiÂŽi˜ˆ˜}i˜

UĂŠ

i`Ă€ÂˆÂ?vĂƒ>`Ă›Âˆiâi˜

UĂŠ

i`Ă€ÂˆÂ?vĂƒÂœÂŤĂ›ÂœÂ?}ˆ˜}

UĂŠ

ÂˆĂƒV>Â?iĂŠ>>˜}ˆvĂŒi˜

dat verdient aanbeveling

Autobedrijf van Huffelen

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

`Â“ÂˆÂ˜ÂˆĂƒĂŒĂ€>ĂŒÂˆi

www.schoonebeek.nl

Peugeot 306 1.6i Break Wagon, airco ................... ´99

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl

UĂŠ

Schoonebeek Accountants & Adviseurs Wildforstlaan 32 8162 ER Epe Postbus 170, 8160 AD Epe

Tel. 0578 - 61 33 73 www.schoonebeek.nl info@schoonebeek.nl

VESTIGINGEN IN EPE, DEDEMSVAART, ALMELO, ENSCHEDE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 40

Turnsters naar regiofinale

Junior Degen goud op NK

VAASSEN- Afgelopen weekend vond de derde plaatsingswedstrijd in Beekbergen voor het turnen dames in de derde divisie plaats. Voor gymnastiekvereniging Agios kwamen Anne Mosterd, Romee de Weerd en Marije Huiskamp uit. Deze 8-jarige instappertjes had-

HEERDE- Afgelopen zaterdag werden te Nijmegen de Nationale judokampioenschappen voor judoka’s onder de 20 jaar gehouden. Judoteam Bijsterbosch keerde uit Nijmegen terug met maar liefst drie medailles. Junior Degen (Arnhem) wist op overtuigende wijze een gouden medaille te behalen in de klasse tot 60 kilo. In zijn eerste partij versloeg hij Patrick Abbink uit Noord Holland. Zijn tweede partij won hij van Bryan Qualizza uit Zuid Holland. Hij zette zijn zege reeks voort door Niek Verhorstert uit Zuid Nederland het canvas te laten zien. In de finale wist Junior Kay van Rijn uit Zuid Holland) te verslaan. Al in de eerste vijf seconden scoorde Junior een wazari. Het leek er op dat de partij snel voorbij zou zijn. Kay verzette zich echter stevig, maar Junior gaf zijn voorsprong niet meer weg en wist aan het eind van de partij een tweede wazari te scoren. Thijs van Huigenbos (Voorthuizen) wist de finale te behalen door eerst Ward Hendriks uit Zuid Nederland, vervolgens Ian Johnson uit Noord Holland en vervolgens Travis Hazenberg uit Zuid Nederland te verslaan. In de finale moest hij zijn meerdere erkennen in Tobias Mol uit Noord Holland. Chris van het Reve (Enschede) behaalde een derde plaats in de klasse tot 90 kilo. In de beslissende parttij wist hij Niels Evers uit Oost Nederland te verslaan.

den alle drie al podiumervaring dit seizoen. Anne wist wederom het podium te behalen ditmaal met een bronzen medaille. Romee en Marije behaalden de 5de en 6de plaats. Hiermee plaatsten de drie meiden uit Emst zich voor de finale op 6 maart in Doetinchem.

Worstactie EZC’84 EPE- Na het succes van vorig jaar zullen ook dit jaar leden van EZC’84 in Epe rookworsten gaan verkopen. Op vrijdagavond 19 februari vanaf 17.30 uur zullen deze leden de wijken van Epe ingaan met rookworsten van “Mastenbroek Vleeswaren” uit Epe, deze

worsten staan bekend om hun kwaliteit en lekkere smaak. De worsten worden wederom verkocht voor slechts 5 euro per 3 stuks. De opbrengst zal gebruikt worden om de plannen voor verbetering van de accommodatie ten uitvoer te kunnen gaan brengen.

Ruitersportt WAPENVELD- Kylian Berghorst mocht afgelopen zaterdag deelnemen aan de Gelderse Kampioenschappen Springen met haar pony Berkzicht Jurre. In de eerste 2 parkoersen was ze foutloos en in de barrage had ze helaas een balkje. Ze is van de 53 deelnemers 8ste geworden. Kylian is lid van PC de Schaapskooiruiters.

Engelstalig theater bij RSG N.O.-Veluwe

Verhalenmiddag op kasteel Cannenburch VAASSEN- Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert zondag 7 maart een verhalenmiddag in kasteel Cannenburch te Vaassen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De verhalen worden verteld door een jonkvrouw in de eeuwenoude

Ons Genoegen blijft koploper WAPENVELD- In de voorlaatste ronde van de provinciale competitie kregen de Wapenvelders van Ons Genoegen bezoek van het team van Kijk Uit Balkbrug. Het werd een 9-3 overwinning voor de thuisclub. Hiermee handhaaft OG zich aan kop, maar is zelfs bij een overwinning in de slotronde nog niet zeker van de titel, aangezien SSS Kampen evenveel verliespunten heeft. Eye-T Webdesign/OG - Kijk Uit Balkbrug: R. van Marle - H. Mostert Azn. 2-0, M. v.d. Esker - A. Mostert 0-2, A. Lusink - H. Mostert Jzn. 2-0, H. Striker - H. Harms 1-0, F. Jongerman - K. Veijen 2-0, G. Souman - G. Schuurman 2-0.

gewelfkelders. De overige ruimtes van het kasteel zijn nog in winterslaap; vanaf april zijn de historisch ingerichte vertrekken van kasteel Cannenburch weer te bezichtigen. Aanvang: 14.00 uur, duur circa 1,5 uur. In de pauze krijgen de kinderen een glaasje limonade aangeboden

en de ouders of grootouders een kopje koffie of thee. Entree: 5 euro p.p., kinderen 3 euro, begunstigers resp. 4 euro en 2,50 euro. Reserveren vooraf, tel. 0578571292 of per email: m.aafjes@ mooigelderland.nl.

HEERDE- In Hanzeheerd Brinkhoven zijn vele vrijwilligers actief. Ze worden ingezet voor die werkzaamheden die niet persé door beroepskrachten gedaan hoeven te worden. Ter aanvulling en versterking van het team zijn zij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende projecten: groepsverzorging, individuele bezoekjes, soosmiddag, spellenmiddag. Vanaf juni: gastvrouw/gastheer in het restaurant, zingen in de zaal, spelletjes/houtbewerking, klassiek luisteruur (o.l.v. dhr. Daan Dekker). Heeft u interesse en wilt u meer weten, dan kunt u voor inlichtingen bellen naar: tel. 0578-691244, tel. 06-10226037 of via e-mail: bvanlaar@ hanzeheerd.nl.

EPE- Engelse spreken in een theatervoorstelling; Leerlingen van de RSG voerden een aantal theatervoorstellingen op en oefenden op een bijzondere manier hun Engelse taal. Maandag een Engelstalige show uitgevoerd over de victoriaanse tijd in Engeland door leerlingen uit de eerste klas tweetalig atheneum. Schoorsteenvegers, bedelaars, verzamelaars van hondendrollen en nog veel meer stonden op het toneel. ’s Middags werd een indrukwekkend beeld gegeven van de ellendige situatie tijdens de eer-

VVD bij de ‘Molle van Bats’

High Tea for Haïti

HEERDE- Op zaterdag 13 februari staat de VVD van 14.00 tot 16.00 uur bij de ‘Molle van Bats’ in Veessen. De VVD-raadsleden willen graag met inwoners van Veessen en Vorchten van gedachten wisselen. “Veessen en Vorchten hebben hun eigen karakter en hebben hun eigen plek binnen de gemeente Heerde. De zorg van de inwoners is gericht op het behoud van hun eigen karakter, de leefbaarheid, en de voorzieningen”, laat de VVD weten. De VVD-kandidaatsraadsleden willen graag van u horen, hoe u tegen de problematiek aankijkt en waar ú kansen ziet voor de beide dorpen. Zij verwelkomen u met een kop koffie of thee en horen graag uw mening. Zie voor meer informatie www.vvd-heerde.nl.

HATTEM- Brasserie de Zwarte Truffel in Hattem doet mee aan ‘High Tea for Haïti!’ op zondag 14 februari. Dan wordt landelijk door diverse restaurants een “High Tea for Haïti” georganiseerd. Een deel van de opbrengsten hiervan wordt gedoneerd aan de stichting WereldOuders, die hulp biedt aan de door de recente aardbevingen getroffen kinderen in Haïti. Dit verloopt via Giro 1171, waar alle bijdragen door de restaurants op ge-

Vrijwilligers gezocht

Jan van Keulen erelid Ontwaakt

te tijdens de repetitie van vorige week Jan van Keulen een verrassing. Net teruggekeerd van een vakantie in het buitenland, waardoor

stort worden. Door mee te doen aan de “High Tea For Haïti”, kunt u genieten van een heerlijke middag en tegelijkertijd de wederopbouw van Haïti steunen. Reserveer een tafel (25 euro pp) en geniet 14 februari van een ontspannende middag. Hiermee doneren zij gezamenlijk 10 euro per persoon aan de Stichting WereldOuders. Reserveer via tel. 038-3636920, kijk www.highteaforhaiti.com of www.dezwartetruffel.nl.

Kunstwandeling Elburg hij de jaarvergadering niet kon bijwonen, werd hij tijdens de repetitie van vorige week naar voren geroepen door het bestuur. In het bijzijn van o.a. eredirigent Peter Poel en erevoorzitter Klaas van der Worp werd ook Jan benoemd tot erelid van Ontwaakt. In de 55 jaren die Jan al lid is, liet hij vrijwel nooit verstek gaan, ook niet toen hij in Dalfsen ging wonen. Bovendien speelt hij al vanaf de oprichting in de jaren ’60 mee met blaaskapel de Hanewakkers, destijds begonnen als boerenkapel.

HATTEM- Nadat tijdens de afgelopen jaarvergadering al 3 muzikanten van Ontwaakt waren benoemd tot erelid van de vereniging wacht-

ste wereldoorlog. Leerlingen van de vijfde klas VWO en TVWO waren hiervoor verantwoordelijk. Beide voorstellingen stonden onder leiding van acteurs van Phileas Fogg en werden geheel in het Engels uitgevoerd. Op donderdag speelden de derde en de vierde klas van het tweetalig VWO het beroemde Romeo en Juliet van Shakespeare. Na een dag oefenen mochten de ouders genieten van hetgeen de leerlingen opvoerden. Shakespeare’s taal was niet altijd even makkelijk, maar het resultaat mocht er zijn.

Ook daarbij slaat hij bijna geen optreden over. Hij kan dan ook tal van verhalen vertellen over de belevenissen die hij daarmee heeft meegemaakt. Al met al een goede reden om Jan eens flink in het zonnetje te zetten en hem de exclusieve Ontwaakt-speld te overhandigen. Voor zijn vrouw Betty was er een bos bloemen.

HEERDE- De Hank, centrum voor de kunsten, organiseert op zaterdag 27 februari een kunstwandeling in de kleine Middeleeuwse Hanzestad Elburg. De wandeling start met een korte inleiding/lezing door kunsthistoricus Geraart Westerink op een bijzondere locatie in Elburg. Vervolgens voert hij geïnteresseer-

den langs de meest bijzondere gebouwen van dit pittoreske vestingstadje in de provincie Gelderland. Aanvang: 9.30 uur. Prijs: 50 euro incl. consumptie. Inschrijving vóór donderdag 18 februari bij De Hank (centrum voor de kunsten, in Heerde) via email: info@dehankheerde. nl of tel. 0578-693214.

Kindercarnaval

Ruitersport

EPE- Op donderdag 11 februari wordt door de wijkvereniging de Burgerenk kindercarnaval in het wijkgebouw georganiseerd. Aanvang: 16.00 uur. Het carnaval duurt tot 17.30 uur. Verkleden is verplicht (dit geldt natuurlijk ook voor de ouders). Voor de mooist verklede meisje en jongen is er een prijs. Kosten 1 euro voor leden en 1,50 euro voor niet leden. Dat is inclusief limonade en iets lekkers. Je bent welkom aan de Klimtuin 46 in Epe.

HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters uit Heerde. Jurjan Bloem doet goed mee in de internationale competitie voor junioren. Was Jurjan bij Zolle International al goed voor een 3e plaats, afgelopen weekend in het Limburgse Roggel deed Jurjan ook weer goede zaken. Met zijn paard Tissem, sprong hij op de vrijdag, in het 1,35mtr parcours naar een uitstekende 4e prijs. Zondag tikte deze combinatie in de barrage een balkje, maar altijd nog goed voor een verdienstelijke 11e prijs in een groot deelnemersveld.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 41 2

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si eb w onze voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N CAPETOWN

INTEX

BH OF SINGLET MET

in diverse kleuren afm. 50x100 cm

velours 1-persoons afm. 76x193x22 cm

print of uni katoen/elasthan tiener-dames maten XS-L

LUCHT BED

bijpassend WAS HANDJE afm. 16x21 cm

0.32

ZOEK UIT

1.49

SPEEL PLEZIER foam speelkaarten 56-delig, versier je eigen borstel, modepop in fles, knutselglitter, foamstempels of maak je eigen viltfiguur

Elders 1.79 1.98

ANIMAL

BABY SLAB

8.69

ADIDAS

5.29

DEO SPRAY grote flacon 250 ml

0.79

katoen afm. 41x26 cm

Elders 2.98 3.49

KARNEMELK

HAND ZEEP

1.59

1.98

Elders 3.95 4.95

JOCKEY

WAND DECORATIE old look hout afm. 40x40 cm

KRUISWOORD

PUZZEL BOEK

0.99

286 pagina’s

4.49

APELDOORN I • Maasstraat 14-16 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

Elders 1.79 2.49

Elders 1.98 2.98

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

2.98

Elders 4.95 5.95

JEANSPRINT

DAMES LEGGING polyamide/elasthan maten S/M of L/XL

2.98

Elders 4.95 5.95

SUBLIEM PREMIUM

WAS MIDDEL vloeibaar color: 21 wasbeurten black: 58 wasbeurten 1,5 liter

Hegron dermoprotector of antibacterieel 1 liter

S E T/3

Elders 9.95 12.95

2-persoons afm. 137x191x22 cm

HIPSTER SLIP

1.69

Elders 2.49 2.98

CANVAS

SCHILDERS DOEK afm. 50x50x3,8 cm

1.09

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

idem afm. 40x40x3,8 cm

1.98

2.98

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 08-02 t/m za. 13-02

BAD DOEK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 42

Winnaars Jong Talentenconcours op zangavond HEERDE- Op woensdag 13 februari wordt in de Johanneskerk in Heerde een zang- en muziekavond gehouden, waarvoor drie winnaars van het Jong Talentenconcours 2009 zijn aangetrokken: harpiste Ilona Hendriks van Warbij (17) uit Kesteren, panfluitist Luis Pijffers (14) uit Kampen en trompettist Robert van Grol (13) uit Beekbergen. Deze jeugdige musici kwamen vorig jaar in Ede en Hardenberg bij het eerdergenoemde concours in hun leeftijdscategorie met de hoogste score uit de bus. Inmiddels is er ook een CD gemaakt, waarop hun muzikale prestaties zijn vastgelegd. Tijdens de avond in Heerde is dit jonge talent zowel in een afzonderlijk als in een gezamenlijk optreden te beluisteren. Een ander deel van het programma wordt ingevuld met samenzang, waarbij de uit ruim 80 zangers bestaande bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe onder leiding van Lulof Dalhuisen zal meezingen. Organist Arjan van Hees zorgt voor de ondersteuning van de samenzang en voor de begeleiding van de instrumentale solisten. De heer R. Bisschop zal een kort appelwoord spreken. De organiserende comités Heerde/Wapenveld en Epe en omstreken van de stichting Woord en Daad nodigen iedereen uit tot het bijwonen van deze bijzondere avond in Heerde. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor het project Gezondheidszorg Burkina Faso van Woord en Daad.

HEERDE- Op dinsdag 2 maart wordt er een koffieochtend gehouden in het Dorpshuis aan de Van Meurslaan te Heerde. Sprekers zullen zijn Jurie v.d. Berg en Krijn de Jong over het thema: “Gewoon, gewend, verslaafd!”. Beiden zijn werkzaam bij Waypoint in Urk. Waypoint helpt mensen die vanwege overmatig drugs- of drankgebruik in de problemen zijn gekomen of in de problemen dreigen te komen. Voor meer informatie zie: www.totheildesvolks.nl/waypoint. De ochtend zal beginnen om 9.30

HEERDE- Van 15 april – 8 mei organiseert Jeugd met een Opdracht Heidebeek opnieuw het Study the Bible On Location seminar in Griekenland. Leer de achtergrond van Paulus’ brieven kennen in Athene, Korinte, Thessaloniki en Filippi en ontvang onderwijs over Handelingen en een aantal van Paulus’ brieven. Het voornaamste doel van het seminar is het aanreiken van praktische handvatten voor Bijbelstudie, zodat je zelf met de Bijbel aan de slag kan. Het seminar is open voor iedereen boven de 18 jaar. Kijk voor meer informatie op http://sbolheidebeek.nl of bel tel. 0578-691534.

Inloopavond CDA Darttoernooi

HATTEM- Wilt u ook weten wat de gemeente Hattem uw eigen buurt besluit? Zoals over welke bouw- en kapvergunningen zij afgeeft? Vanaf nu kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’. Meld u gratis aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De nieuwe e-mailservice is uitermate gebruiksvriendelijk. In de praktijk werkt de e-mailservice als volgt: u maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laat-

Bekendmakingen’ is dat het gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten via www. overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Hattem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen of voor mensen die een nieuwe woning zoeken. Daarnaast kan men van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U kunt zich aanmelden voor deze e-mailservice via www.overheid.nl waar u zich kunt abonneren op de lokale bekendmakingen.

HEERDE- Op donderdag 18 februari houdt CDA Heerde Wapenveld een inloopavond speciaal voor senioren in “De Spikke”, Stationsstraat 8 in Heerde. Deze avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Daarbij wordt er specifiek aandacht besteed aan hetgeen senioren belangrijk vinden in de Gemeente Heerde. De CDA kandidaat-raadsleden zijn aanwezig om informatie te verstrekken en met name om naar u te luisteren. De avond begint om 19.30 uur en de koffie staat klaar. Meer informatie kunt u vinden op www.cdaheerde.nl

VAASSEN- Op vrijdag 26 februari organiseert Buurtraad Geerstraat opnieuw een darttoernooi. De avond begint om 19.00 uur in ‘t Geerhuus. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per persoon en de eerste consumptie is gratis. Ook jeugdige darters zijn deze avond van harte welkom, voor hen is een aparte baan aanwezig. U kunt zich voor het toernooi inschrijven tot vrijdag 19 februari bij Jan van Midddendorp (tel. 0571-292023) of Egbert Pannekoek (tel. 0578-571090). Het toernooi is uitsluitend voor ‘recreatieve’ deelnemers. Vraag ook uw vrienden, familie en buren en hopelijk tot 26 februari in ‘t Geerhuus.

WAPENVELD- Onlangs heeft de v.v. Wapenveld haar nieuwjaarsreceptie gehouden. In zijn speech

keek de voorzitter terug op het vorige jaar. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun trouwe inzet en gaf aan dat er meer initiatieven door leden worden genomen. De voorzitter is blij met deze ontwikkeling. Na de speech werd Jeroen Frederiks gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap, Jeroen is al lid vanaf zijn geboorte. Ook werd Teunis Kers bedankt voor zijn inzet nadat hij gestopt is als bestuurslid.

Veenstade begeleidt Agios VAASSEN- Sinds januari 2010 geeft Therapie- en fysiocentrum Veenstade aan de A-selectie van Agios op de woensdagen sportles. Ze stellen hun ruimte en apparatuur gratis ter beschikking. Karen Brouwer- Van Bussel begeleidt de meiden in haar hoedanigheid als sportfysiotherapeut. Dit omdat binnen Veenstade zelf ook (oud) topsporters werken en zij weten als geen ander dat goede begeleiding door een medische staf uitermate belangrijk is bij het voorkomen van blessures.

De voorzitter gaf aan dat Teunis veel werk voor de vereniging heeft gedaan, en dat veel van dat werk niet is opgemerkt door de leden. Dit dankjewel ging gepaard met een presentje en een bos bloemen.

Open maaltijd voor 50-plussers

De topsporters binnen Agios hadden regelmatig blessures en zagen dan één van de fysiotherapeuten. Omdat Manon Siemelink zowel bij Agios alsook bij Veenstade actief is, bestond er al een band tussen Veenstade en Agios. Van de eerste voorzichtige sponsoring door advertenties tot ondersteuning van de WK trio’s Acrogymnastiek is de relatie zeer warm geweest. Omdat Agios een grote vereniging is die breedtesport biedt binnen de Vaassense gemeenschap is de relatie met de sporttherapeuten steeds beter en intenser geworden. Veen-

uur, maar vanaf 9.00 uur staat de koffie al voor u klaar. Rond 11.15 uur zal het programma zijn afgelopen. U kunt dan echter nog gerust napraten. Ook de boekentafel van Shalom uit Wapenveld zal aanwezig zijn en voor kinderoppas is gezorgd. De toegang is gratis, maar voor de onkosten zal een collecte worden gehouden. Iedereen is van harte welkom,dus neem gerust een vriendin of buurvrouw mee. Voor meer informatie: Fenny Bouwhuis, tel. 0578- 693749.

Seminar in Griekenland

Kieskompas Via e-mail bekendmakingen uit ste welke type bekendmakingen. voor Epe online uw buurt Het unieke van de ‘E-mailservice EPE- De gemeente Epe vindt het belangrijk dat u de komende gemeenteraadsverkiezing, woensdag 3 maart komt stemmen. Om u te helpen een keuze te maken die bij u past, heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor het Kieskompas. Deze website is nu online: epe.kieskompas.nl. Burgers die niet zo bekend zijn met de gemeentelijke politiek, of burgers die voor het eerst mogen stemmen, kunnen hier op een eenvoudige wijze hun ‘positie’ bepalen. Door op Kieskompas een mening te geven op de stellingen, krijgt men een resultaat met daarin de eigen keuze vergeleken met die van de politieke partijen. Meer informatie over het stemmen en welke politieke partijen er bijvoorbeeld met de gemeenteraadsverkiezing 2010 meedoen, kunt u kijken op www.epe.nl.

Koffieochtend in Heerde

stade richt Een nieuw uitbreiding faciliteiten

zich op de toekomst. bewegingscentrum ter van de huidige sportvan Veenstade in de

Koekoek staat op stapel. Daardoor zal er meer en meer een opendeur komen voor sporters zijn die blessures willen voorkomen. Nu al is

er een sportspreekuur waar sporters voor advies terecht kunnen. Ze willen dus proberen om voor het probleem te komen.

HATTEM- Lijkt het u leuk om met leeftijdsgenoten,vrienden of kennissen een maaltijd te gebruiken, dan bent u op donderdag 11 februari van harte welkom in Bistro ’t Sluusien in Hanzeheerd De Bongerd te Hattem. Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, kunt u zich opgeven tot en met woensdag 10 februari bij de receptie van Hanzeheerd De Bongerd. U kunt hen elke werkdag bereiken van 9.00 uur tot 12.00 uur op tel. 038-4445851. De inloop op 11 februari zal tussen 17.00 uur en 18.00 uur zijn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 43 2

GRANDIOZE

WINTERSALE

BOXSPRINGS VANAF

995,-

TOPKWALITEIT NÚ VOOR ZEER LAGE PRIJZEN!

Grootste collectie

DEAKLLEBSEODORDTEENN NÚ VANAF

overtrekken hoeslakens moltons enz. ALLE SOORTEN N

69,- 9,95

KUSSENS ALLE SO

Ú VANAF

MATRASSEN ORTEN VANAF

19,95 299,VANAF

10 tot70%

! G N I T R KO BEDDEN, ETC... NERBEDDEN, SENIOREN TIE S, ER AM PK AA SL EN DELL OP ALLE SHOWROOMMO

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12 www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 44

Feestavond Gevleugelde Vrienden 5 H.B. Sanders. Fond aangewezen: 1 W. schuurman en zn. 2 H. Rozendal 3 B.W. Nitrauw. Jonge duiven onaangewezen: 1 W. Buter 2 Gebr. Grolleman 3 H.B. Sanders 4 E. Bredenhoff 5 R. Kers. Jonge duiven aangewezen: 1 Comb. Borreman 2 W. Buter 3 E. Bredenhoff. Natour onaangewezen: 1 H. Rozendal 2 E. Timmerman 3 W. Schuurman en zn. 4 G.J. Leurink 5 R. Wolf. Natour aangewezen: 1 W. Schuurman en zn. 2 H. Rozendal 3 J.W. van der Vrugt. Generaal kampioen onaangewezen tot 500 km: 1 H. Rozendal 2 H.B. Sanders 3 E. Bredenhoff 4 R. Wolf 5 Comb. Borreman. Generaal kampioen aangewezen tot 500 km: 1 J.W. van der Vrugt 2 E. Bredenhoff 3 R. Wolf. Totaal generaal kampioen onaangewezen: 1 H.B. Sanders 2 E. Bredenhoff 3 R. Kers 4 H. Rozendal 5 W. Schuurman en zn. Totaal generaal kampioen aangewezen: 1 E. Bredenhoff 2 W. Schuurman en zn. 3 J.W. van der Vrugt. Tevens werd op deze feestavond B.W. Nitrauw gehuldigd i.v.m. zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging. Namens het regiobestuur was het K.J. van Pedersen die deze huldiging verrichte.

WAPENVELD- Postduivenvereniging ‘Gevleugelde Vrienden’ uit Wapenveld hield op vrijdag haar jaarlijkse feestavond. Tijdens deze druk bezochte avond werden de kampioenen van het jaar 2009 gehuldigd. Tot de laatste vlucht toe bleef het ongemeen spannend wie met het totale generale kampioenschap aan de haal zou gaan. Met een miniem verschil was het H.B. Sanders die voor de eerste maal in zijn lange duiven loopbaan met de eer ging strijken. De kampioen-

schappen zien er verder als volgt uit. Vitesse onaangewezen: 1 W. Schuurman en zn. 2 H. Rozendal 3 R. Wolf 4 J. Kamphof 5 E. Bredenhoff. Vitesse aangewezen: 1 W. Schuurman en zn. 2 H. Rozendal 3 R. Wolf. Midfond onaangewezen: 1 R. Wolf 2 H.B. Sanders 3 A. Topfer 4 H. Rozendal 5 E. Bredenhoff. Midfond aangewezen: 1 H.B. Sanders 2 A. Lantink 3 J.W. van der Vrugt. Fond onaangewezen: 1 W. Schuurman en zn. 2 R. Kers 3 A. Topfer 4 B.W. Nitrauw

In Spirit

Grote boekenmarkt

OENE- In haar praktijk voor lichaamswerk en bewustwording in Apeldoorn werkt Janneke Venema met Rebalancing en Trager, massagetechnieken die de mens op een liefdevolle manier naar hun essentie leiden. De aanraking nodigt mensen uit weer contact te maken met het vergeten kind uit het gedicht. Rebalancing is een speelse en ontspannen combinatie van aanraking en zelfonderzoek die je opnieuw in contact brengt met je gevoelens, je gedachten en je lichaam. Trager laat je kennismaken met de zachtheid en de vloeibaarheid van het lichaam. Het resultaat is een gevoel van diepe rust en ontspanning in lichaam en geest. Dinsdag 16 februari laat Janneke Venema kennismaken met deze technieken van 20.00 tot ca. 22.00 uur bij In Spirit, Eperweg 63 in Oene, vanuit Epe 100 meter na de brug over het Kanaal. Entree: 8 euro. Zie ook www.inspirit-oene.nl en www.rebalancing-apeldoorn.nl.

EPE- De rommelmarktcommissie van de Regenboogkerk in Epe organiseert op zaterdag 13 februari een grote boekenmarkt. Van 9.00-14.00 uur kunt u op uw gemak zoeken tussen een grote hoeveelheid boeken in diverse categorieën. De verkoop vindt plaats in gebouw Antenne, ingang achter de kerk aan de Dr.van Voorthuysenstraat. De organisatie hoopt op veel kopers, want de opbrengst is bestemd voor de Riky Overmars Foundation. Deze stichting steunt scholing en ontwikkelingsprojecten in Afrika, met name

in Gambia. Tevens is er deze zaterdag een inzameling van uw nog goed verkoopbare spullen voor de rommel/boekenmarkt op zaterdag 18 september dit jaar. U kunt tussen 9.00-11.00 uur bij gebouw Antenne uw goederen inleveren. Grote kasten, computerapparatuur, matrassen en sanitair kunnen we helaas niet meer aannemen. U kunt contact opnemen met Jan Braafhart, tel. 0578-612103 als u de goederen echt niet zelf kunt brengen. De inzamelingsdata 2010 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei.

Ophaaldag voor rommelmarkt en kledingbeurs

Postzegels

HATTEM- In deze periode van het jaar denken weer veel ouders na over de keuze van een basisschool voor hun kind. Sommige scholen bieden daarom open dagen aan. Andere scholen kiezen voor het aanbieden van een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het gebouw. Zo ook de Sint Andreasschool in Hattem. De Sint Andreasschool wil graag kleinschalig blijven en laat daarom niet meer dan 13 leerlingen per jaar toe. “We kunnen u echter melden, dat er voor de kinderen die volgend (kalender)jaar voor het eerst naar school gaan, nog enkele plaatsen vrij zijn. Ouders van kinderen die tot deze groep behoren en belangstelling hebben, kunnen zich melden bij de directeur, dhr. Joop van der Werf.”

HATTEM- Op donderdag 11 februari houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst. Deze zal worden gehouden in multifunctioneel centrum de Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen gereduceerde prijzen. Er is daarvoor een ruim aanbod van zegels. Deze vereniging is er voor jong en oud. Ook wordt er een kleine veiling gehouden van zegels die door leden zijn ingebracht. Tevens wordt er af en toe een dia-lezing gehouden. Wilt u eens een avondje gezellig postzegelen in een ongedwongen sfeer, kom dan gerust eens langs. Het verplicht u tot niets en de toegang is gratis. Uiteraard kunnen nieuwkomers rekenen op deskundig advies van medeverzamelaars waarvan velen jarenlange ervaring hebben op het gebied van de filatelie. De volgende bijeenkomsten zullen worden gehouden op iedere 2e donderdag in de maand met uitzondering van de maand mei. Voor 2010 zijn de data 11 maart, 8 april en 6 mei.

Korte vogelcursus EPE- In de lente zingen de vogels dat het een lieve lust is; het wordt broedseizoen. De moeite waard om ze eens beter te leren herkennen. De cursus heeft als onderwerp “Zangvogels herkennen aan hun gezang” en bestaat uit twee onderdelen. Twee cursusavonden op dinsdag, 16 maart en dinsdag 13 april van 20.00 tot 22.00 uur in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 in Epe en twee excursies op zaterdag 20 maart en zaterdag 10 april van 8.30- 11.30 uur naar Landgoed de Bonenburg in Heerde en het Kloosterbos in Wapenveld. De cursus wordt gegeven door de KNNV-vereniging voor veldbiologie. Ook beginnende vogelaars zijn van harte welkom. De kosten zijn 20 euro, KNNV-leden 15 euro en jongeren tot 18 jaar 10 euro, inbegrepen cursusmateriaal. Nadere informatie volgt nog, maar u kunt zich vast inschrijven bij Margriet Maan tel. 0578-631244, margriet. maan@hetnet.nl.

Kaartavond EPE- Op vrijdag 12 februari houdt de Vogelhoudersvereniging de Goudvink de maandelijkse kaartavond voor liefhebbers van klaverjassen en jokeren, er wordt niet in competitieverband gekaart. De eerste kop koffie is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang is om 20.00 uur, in het clubgebouw aan de Lange Veenteweg 4, in Epe.

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 12 februari: 100-jarige Scouting ‘De Trijsberg’ trakteert B&W, Brugklassers worden welkom geheten op ‘de Noordgouw’, CDA trapte verkiezingen af, Hattemer politiek in de jaren ‘80, Ludieke Valentijnsaktie RTV-Hattem, De komende en gaande winkels in de Binnenstad van Hattem en Geert Winkel is het nieuwe commissielid van de PvdA. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Kinderdienst HEERDE- Op zondag 14 februari wordt er een kinderdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Bonenburgerlaan 68 in Heerde. De dienst begint om 9.30 uur en kandidaat A.J. Holsappel uit Heerde zal dan voorgaan. Als thema is gekozen ‘Speciaal voor jou, omdat ik van je houd’. Wil je weten wie er van je houdt en wat er speciaal voor jou is? Kom dan naar de kinderdienst. Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Er is liturgie aanwezig en voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig in de crèche.

Schietuitslagen

Oliebollenactie s.v. Hatto-Heim HATTEM- De jeugdafdeling van de s.v. Hatto-Heim te Hattem houdt zaterdag 13 februari de jaarlijkse oliebollenactie. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u de jeugdige verkopers aan de deur verwachten en zal getracht worden heel Hattem van oliebollen te voorzien. De E en D pupillen en de C junioren van Hatto-Heim worden ingeschakeld voor de verkoop. De opbrengst van de actie is bestemd voor de bekostiging van de diverse activiteiten voor de jeugd

Schoolkeuze

EMST- Op Koninginnedag wordt er een grote rommelmarkt en kledingbeurs gehouden in Emst. Heeft u nog spullen over die voor een ander bruikbaar kunnen zijn? Bewaar ze voor de organisatie. Ze denken hierbij aan kleding, boeken, aardewerk, servies en meubelen. In verband met de stortkosten en milieuregels is het niet mogelijk koelkasten, diepvriezers en grote bankstellen aan te nemen. In Emst is er een ophaalronde waarbij er door de straten gegaan wordt om spullen in

ontvangst te nemen. Op diezelfde dag, zaterdag 17 april, is het tussen 10.00 en 13.00 uur mogelijk om uw spullen te brengen op het kerkplein te Emst. Is het vervoer een probleem of bent u afwezig, dan kunt u contact opnemen met Hein Kamphuis, tel. 0578-661555. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de kerk, jeugdwerk en andere goede doelen. Natuurlijk bent u ook welkom op Koninginnedag. Om klokslag 12.00 uur begint de rommelmarkt.

WAPENVELD- De uitslagen van de Schietvereniging Wapenveld. Harm van de Beek 147, Wim van Norel 145, Gerrit Marskamp 173, Erwin Schouten 158, Thijs Smit 154, Henk v/d Vrugt 156, Jan Pieter Touwen 157, Henk Waaijenberg 172.

Ruitersport EPE- uitslagen van de WET-ruiters: op het sprinconcours te Wezep heeft Kars Bonhof met zijn pony Miss Brandy goede resultaten neergezet. In het Klassiek parcours klasse L won hij een 5e prijs. Een 2e prijs behaalde hij in het 2-fasen parcours.

Zonnebloem Wapenveld WAPENVELD- Op woensdag 24 februari is er de eerste gezellige middag van de Zonnebloem Wapenveld. Deze middag zal plaatsvinden in samenwerking met de Zonnebloem afdeling Heerde en wordt gehouden in het restaurant de Keet aan de Eperweg 55 te Heerde. Die middag zal optreden de Schokkers uit Kampen. De middag begint om 14.00 uur en zal om ongeveer 17.00 uur worden afgesloten. De kosten voor deze middag zullen 12 euro zijn, voor dit bedrag is het vervoer koffie/thee, en een hapje en drankje bij inbegrepen. Opgeven voor deze middag kunt u t/m 16 februari bij mw. A. Roelofs, tel. 038-4478473 of bij mw. J de Weerdt, tel. 038-8442073.

Filmvoorstelling EPE- Op vrijdag 19 februari organiseert de Filmliga van Mamuze een filmvoorstelling in de Brinkzaal van het Kulturhus Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling verkrijgbaar aan de kassa. De entree bedraagt 3,50 euro voor donateurs en 5 euro voor niet-leden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mamuze.nl. U kunt ook bellen met de administratie, tel. 0578-616298. Indien u graag wilt weten welke films de Filmliga het komende seizoen vertoont, dan kunt u zich ook aanmelden voor deze mailinglijst. U ontvangt dan een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en tijd van de voorstelling inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Aanmelden kan via het contactformulier op de website www.mamuze.nl of door een mail te sturen naar monique@ mamuze.nl.

Heemkunde HATTEM- Donderdagavond 11 februari vanaf 19.30 uur houdt Heemkunde Hattem de snuffelavond in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide (digitale) fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdagmiddag 17 februari vanaf 13.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom. Zie ook de website http:// noord-veluwe.mijngelderland.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 245

Administraties

™

Belastingzaken

Peter G. Westmaas

™

Controlling

™

Consulting

MBA

m. 06 50506735

www. westmaasaccountancie.nl Kerkplein 1 t. 038 4440158 mail@westmaasaccountancie.nl 8051 GH HATTEM f. 038 4440438

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling * *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Er zit meer “muziek” in uw tuin! Ja, u weet het waarschijnlijk al wel! De Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria te Heerde houdt ieder voorjaar een:

COMPOST-POTGRONDACTIE Ten bate van o.a. jeugdopleiding, aanschaf nieuwe instrumenten, enz Weet u dat…….. · Potgrond geleverd wordt in zakken van 20 liter en €3,00 kost? · Tuinturf, bestemd voor heidetuin, azalea’s, rododendrons enz. in zakken van 40 liter geleverd wordt voor €4,00 per zak? · Osmo Humplus, een hoogwaardig bodemverbeterend middel in zakken van 50 liter wordt geleverd voor €6,50 per zak. Deze bodemverbeteraar is zeer geschikt voor aan- en verplanten van bomen, struiken, heesters, rozen en éénjarige planten. · Koemest kruimel in zakken van 10 liter wordt geleverd. Deze meststof is 100% natuurlijk, stofvrij en verhoogt sterk het humusgehalte van de bodem. Goed bruikbaar voor gazon, groentetuin, bloemperken enz. Prijs €7,50 per zak · U alles telefonisch kunt bestellen: 695618-693615-695259 · U ook per e-mail kunt bestellen: rvanderhoeve@live.nl of r.norel2@chello.nl · U ook via de website kunt bestellen: www.sdgheerde.nl

U hoeft verder niets te doen, alle bestellingen worden in de tweede helft van februari bij u thuisbezorgd!!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 46

Sportmotief verschijnt eind februari

Gladheid: Auto te water WAPENVELDVrijdagmorgen werden diverse automobilisten weer verrast door de gladheid. Door het opvriezen van natte weggedeelten, waren diverse wegen extreem glad. Dit ondervond ook een op de Bruggenhoek in Wapenveld rijdende automobiliste. Op de kruising met de Steeg verloor de vrouw de controle over haar auto, waardoor deze onderste boven in het water van de Nieuwe Wetering terecht kwam. Gelukkig kon het slachtoffer met behulp van omstanders door het raam uit het voertuig gehaald worden, waardoor de gevolgen beperkt bleven. De met spoed uitgerukte brandweer van Wapenveld en het duikteam van brandweer Heerde hoefden dan ook alleen nog maar te assisteren bij het bergen van het voertuig. De Zuidweg tussen Heerde en Epe was eveneens veranderd in een ijsbaan. Een uit Heerde afkomstige automobilist raakte hier van de weg en botste tegen een boom. Een ook uit Heerde

afkomstige automobilist maande in afwachting van de politie het verkeer tot kalmte. Toen hij echter zijn weg vervolgde werd zijn auto getroffen door een in de slip geraakte tegemoetkomende automobilist, met een behoorlijke schade tot gevolg. Op de Elburgerweg in Epe

nabij de Knobbel raakte ook een auto van de weg, waarna deze afgesleept moest worden. Op de van Riebeeckstraat in de nieuwbouw van Vaassen kwam een vrouw ten val met haar fiets. Voor zover bekend raakte bij deze ongevallen niemand gewond.

Gevelverlichting in brand Door Gerben Dalhuisen HEERDE/EPE - Dinsdagmiddag omstreeks 16.00 uur moest de brandweer van Heerde uitrukken naar een restaurant aan de Heerderweg tussen Heerde en Epe. Voorbijgangers hadden ontdekt dat de gevelverlichting van het restaurant in brand stond. De inmiddels gewaarschuwde eigenaar wist het vuur met behulp van een blusdeken en een poederblusser voor de komst van de brandweer te doven. De brandweer heeft vervolgens een controle uitgevoerd op het dak en constateerde dat het vuur inderdaad gedoofd was en niet was overgeslagen naar het dak. De schade bleef dan ook beperkt tot de gevelverlichting. Na het af-

VV Emst wint oefenwedstrijd EMST- Ondanks een goede planning inclusief alternatief programma, kreeg vv Emst zaterdag aan het einde van de middag te horen dat ze zondag niet de mat op konden tegen Elsweide om de goede voorbereiding een vervolg te geven. Gelukkig was Nieuw Heeten alsnog bereid om tegen de ploeg uit Emst te voetballen en het werd een leuke wedstrijd met twee voetballende ploegen die graag wilden. Dankzij goals van René de Wilde en Gerwin Bomhof werd het 2-0 voor v.v. Emst.

Kledinginzameling HEERDE- Op dinsdag 16 februari zal in de gemeente Heerde een huis aan huis kledinginzameling worden gehouden door de stichting SMHO. De volledige opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan de inrichting van een vervangende wasserij ten behoeve van het ziekenhuis Floresti in Moldavië. Voor informatie over het project van stichting SMHO www. smho.nl.

Oost-Veluwe en atletiekvereniging De Gemzen. “Dit is maar een greep uit de onderwerpen en je ziet dat Sportmotief er is voor écht alle sporten”, legt Jeffrey Marsman uit. Voor de ondernemers die Sportmotief ondersteunen wordt binnenkort een sportnetwerkborrel gehouden. Zij worden dan allen uitgenodigd voor een hapje en een drankje en kunnen dan elkaar leren kennen. Netwerken met sport als thema. Voor redactionele onderwerpen kan men terecht via info@ sportmotief.nl. Ondernemers kunnen terecht via genoemd mailadres of telefonisch bij Joachim van de Weg, bereikbaar via 06-41408989.

Digitale fotografie

Volleybal

HATTEM- Dinsdag 16 februari start de cursus digitale fotografie voor gevorderden. Enige handigheid op de computer is gewenst. Er wordt gewerkt op basis van het programma Paint Shop Pro 12. De cursus gaat in op de kleurentemperatuur, het werken met lagen en van kleur naar zwart-wit. Ook perspectief en tijdsopnames komen aan de orde. Benodigdheden: eigen digitale camera, kaartlezer, USB-kabeltje en stick. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten vanaf 16 februari van 19.30- 21.30 uur. De kosten zijn 72 euro.

HATTEM- De dames van Berends&Slump/HVV behouden de aansluiting met de top van de ranglijst. Ze nemen een stevige vierde positie in met kans op meer. In De Marke werd zaterdag Harderwijk overtuigend met 4-0 uitgeschakeld. Komende donderdag 11 februari speelt Berends&SLump/ HVV in De Marke om 20.00 uur een verplaatste wedstrijd tegen de nr. 3 van de ranglijst, Blok uit Vaassen. Tussen de nr. 2 Dynamo en nr. 4 HVV zitten slechts twee punten verschil dus deze topper zal uitwijzen of de Hattemse dames recht hebben op een top 3 notering.

Oefenwedstrijd op kunstgras EPE- Terwijl de grasvelden al ruim een maand niet meer bespeelbaar zijn, oefenen vele clubs op de kunstgrasvelden in de buurt. KCVO oefende bij EZC ’84 tegen de vierdeklasser Hattem en won afgetekend met 7-3. Jeugdspeler Chiel van Norel uit de A-jeugd scoorde drie keer. Het tweede elftal oefende ’s morgens tegen Hattem 2 op het kunstgras van Zwolsche Boys en won met 4-1. Afgelopen zaterdagmiddag speelde de A-jeugd tegen sc Brummen ook op kunstgras en het werd daar 2-2. sluiten van de stroom keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Mogelijk is de brand ontstaan de kortsluiting.

Hennep kwekerij ontmanteld

Vrijwilligercursus vergaderen

VAASSEN- De politie heeft donderdag bij een politieonderzoek een in werking zijnde hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Vuurdoornstraat in Vaassen. Later werd de bewoner aangehouden voor verhoor. De politie onderzocht de woning omdat het vermoeden was dat er hennep werd gekweekt. In de woning werd op de zolder ruim 1300 hennepplanten aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de stroom illegaal werd afgetapt. De energieleverancier legt vermoedelijk een naheffing op. Op het moment van de ontmanteling was de bewoner niet aanwezig. Deze 25-jarige man is later na uitnodiging op het politiebureau verschenen en aangehouden en ingesloten. De aangetroffen apparatuur en planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie stelt een nader onderzoek in en maakt procesverbaal op.

Themadienst ‘Ik heb je lief '

EPE- Op valentijnsdag, zondag 14 februari, bent u en ben jij van harte welkom bij de zangdienst in de Goede Herderkerk in Epe. Ds. A.M. van de Wetering zal ingaan op het thema ‘Ik heb je lief’. Het Gospelkoor Sign, onder leiding van Remco Hakkert, zingt liederen die aansluiten bij het thema. Deze muzikale dienst begint om 19.00 uur. De dienst wordt georganiseerd door de commissie bijzondere diensten van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk.

Door Gerben Dalhuisen

woners en later voor controle met onbekende letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanrijding Eperweg

HATTEM- Vrijwilligers die een bestuursfunctie hebben, of dit ambiëren, kunnen in maart een cursus volgen van 3 avonden om zich beter toe te rusten voor hun functie. Op 11, 18 en 25 maart zijn er nog plaatsen vrij om deel te nemen aan deze gratis avondcursus. Meer informatie en opgave bij het Servicepunt vrijwilligerswerk, tel. 038-4432881 of email willekegeerts@swhattem.nl.

Ongeval letsel Wezeweg HEERDE- Als gevolg van de gladheid is woensdagavond een automobilist gewond geraakt. De man reed over de Wezeweg in Heerde en verloor ter hoogte van nieuwbouwwijk de Bornkamp de controle over zijn auto. Al glijdend kwam het voertuig op de verkeerde weghelft en botste hier frontaal tegen een tegemoet komende auto met daarachter een paardentrailer. De bestuurster van deze auto bleef evenals het paard in de trailer ongedeerd. Het slachtoffer is opgevangen door buurtbe-

HATTEM - Het huis-aan-huis sportblad Sportmotief zal in de laatste week van februari weer op de deurmat vallen. “De reacties op de eerste uitgave waren zeer positief. Dus dat sterkt ons in het feit dat we op de juiste weg zitten”, aldus Jeffrey Marsman en Wilfred Willemsen van uitgeverij Jupijn, uitgever van het blad Sportmotief. In september vielen de eerste bladen op de mat in Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Epe. In februari wordt Heerde aan deze rij toegevoegd. In het eerste nummer van de gemeente Heerde zijn ondermeer verhalen te lezen over wethouder Anton Westerkamp, Skeelerclub

Beide voertuigen liepen forse schade op en zijn afgesleept door het bergingsbedrijf.

HEERDE- Maandagmiddag heeft er een aanrijding tussen een personenauto en een bedrijfswagen plaats gevonden op de Eperweg in Heerde. Beide voertuigen kwamen ter hoogte van de afrit van

de A50 in aanraking met elkaar. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk en deze zijn dan ook meegenomen door de berger. Geen van de betrokkenen raakte gewond.

Rijden onder invloed EPE- Een 29-jarige automobilist uit Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij door de politie was betrapt op rijden onder invloed. De politie controleerde de automobilist rond 03.30 uur op de Hoofdstraat op rijden onder invloed. Uit de blaastest bleek dat de man teveel had gedronken. Hij werd hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar gaf de ademanalyse een alcoholpromillage aan van 1.7. Het rijbewijs van de man werd hierop ingenomen en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. HEERDE- De politie heeft maandagavond 1 februari een 40-jarige man uit de gemeente Heerde op de Oenerweg in Heerde aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De automobilist is omstreeks 21.55 uur gecontroleerd. De blaastest wees het gebruik van alcohol uit

waarop de man is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Op het bureau blies de man een promillage van 0,6. Hij kreeg een boete en een rijverbod.

Rijbewijs ingenomen HEERDE- De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag het rijbewijs ingenomen van een 53-jarige vrouw uit Heerde voor rijden onder invloed. De politie controleerde de vrouw net na middernacht op de Brinklaan in Heerde op rijden onder invloed. Uit de blaastest bleek dat de vrouw teveel had gedronken. Ze werd hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar gaf ademanalyse 1.8 promille aan. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen en tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 47 2

Is uw woon-, slaapkamer of keuken net anders van maat of wilt u net iets anders dan een ander, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Uw idee is een uitdaging voor mij. Ook kunt u bij mij terecht voor Trendy Steigerhout Tuinmeubelen of diverse uiteenlopende montage werkzaamheden.

Nieuwsgierig? Surf door mijn website: www.jtheboss.nl of bel 06-10035572. Voor een gratis advies of offerte op maat.

www.rienpool.nl

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tuinderij Doorn Doorn

Trostomaten uit eigen Ze zijn er weer ...... kas, milieubewust geteeld Kerkdijk 3 te Heerde Kerkdijk 3 te Heerde Hollandse komkommers

Winkeltje Winkeltje open: open: vrijdag 8.30 - 17.00 uur

vrijdag 8.30 - 17.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur

Eet Eet de de groente groente van van het het seizoen. seizoen. Nog volop witlof, prei, boerenkool, Nog volop witlof, prei, boerenwinterpeen etc.. kool, winterpeen etc..

GRENEN TEAK MEUBELEN ANTIEK EN NIEUW • Ruime sortering Teak meubelen

Tel: 038-4479987

• Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie

Nefit houdt Nederland war m

Nieuwe HR-ketel? Kies voor het ultieme warmwatercomfort! De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze energiezuinige combi-ketel heeft een voorraad warm water die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Daarvan blíjft u genieten: overal in huis direct warm water en als u wilt overal tegelijk. Wij zorgen voor perfect maatwerk! Ontdek de kracht van Nefit TopLine AquaPower HR-ketels. Nu bij:

• Meubelen div. houtsoorten • Elektrische sfeerhaarden

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

www.garageoene.nl

Garage Oene Officieel APK-station Lid nationale autopas Glas- en plaatschade reparatie

Eperweg 18, 8167 LH Oene. Tel. 0578 - 641367


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 48

Als een broer of zus ADHD of broer of zus te hebben, en wat dat ASS heeft met zich meebrengt. Ze delen erZWOLLE- Kinderen en jongeren die opgroeien met een broer of zus met ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) worden ook wel Brusjes of Brussen genoemd. Voor hen organiseert Dimence, afdeling Preventie, verschillende groepen. Doel van deze groepen is aandacht voor het kind dat het meestal met minder aandacht moet doen in het gezin. Brusjes staan vaak in de schaduw van hun bijzondere broer of zus omdat die veel extra zorg vraagt. Ze hebben vaak het gevoel dat zij zich aan moeten passen. Brusjes vinden het af en toe moeilijk om met het gedrag van hun broer of zus om te gaan. Voor hen is het extra belangrijk om leuke dingen te doen of om gewoon even te ontspannen. In de Brusjesgroep ontmoeten kinderen en jongeren elkaar en praten over hoe het is om zo’n bijzondere

varingen, wisselen tips uit en doen samen leuke dingen. Voor ouders zijn er twee ouderavonden. Binnenkort start de Brusjesgroep ‘En nu jij’ voor kinderen van 8 en 9 jaar in Zwolle. Voorafgaand aan deelname vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken staan gepland voor maandag 15 februari, dinsdag 16 februari en woensdag 17 februari. Tevens zal er binnenkort een Brusjesgroep van start gaan voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen zich aanmelden voor beide groepen, er is nog ruimte. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Cursuscentrum, afdeling Preventie van Dimence (038) 426 9 522 of preventie.westoverijssel@ dimence.nl. Informatie voor kinderen en jongeren is te vinden op www.hebikwat.nl.

Hommage aan cultuur van Haïti

“Blijft de sneeuw nu liggen of gaat het dooien? Het lijkt erop dat de dooi het ditmaal gaat winnen. Maar voor hoelang?” - Karin Weber.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om na-

tuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/ grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonde-

ren op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@wanadoo.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto.

Senioren Sportdag SWO/E EPE- Op dinsdag 23 maart is het weer zover: de jaarlijkse senioren sport- en speldag voor alle senioren uit de gemeente Epe. Dit jaar organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe de sportdag alweer voor het zevende jaar. De sportdag wordt gehouden in het dorpscentrum De Wieken te Vaassen van 9.30 tot 16.00 uur. Net als vorig jaar kunnen belangstellenden deel-

Collecte HEERDE- De Stichting Gehandicapten belangen houdt in de week van 15 tot en met 20 februari haar jaarlijkse collecte. Het is voor de stichting de belangrijkste bron van inkomsten. De stichting biedt mensen met functiebeperkingen ontspanning aan. Er zijn veel mensen die zich vrijwillig inzetten voor dit werk. Maar elke activiteit brengt kosten met zich mee. Ten dele worden deze kosten gedekt door bijdrage van de deelnemers, maar voor de overige kosten is de opbrengst van de collecte onmisbaar.

Knutselspelen HATTEM- De knutselspelen komen er aan bij Stichting Welzijn Hattem. In de sfeer van de Olympische Spelen kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar op woensdagmiddag gaan knutselen. Op 17 februari gaan ze een eigen mascotte maken, omdat iedereen wel wat geluk kan gebruiken. Op 24 februari kunnen kinderen een Olympische sporter, bijvoorbeeld een skiër gaan maken. Dit alles vindt plaats bij Stichting Welzijn Hattem, Daendelweg 2, tussen 14.00- 15.30 uur. Kosten: 1,50 euro per keer.

Inbraak HATTEM- In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 februari is er ingebroken bij de tafeltennisvereniging aan de Eijerdijk in Hattem. De inbraak in het clubgebouw werd ’s ochtends ontdekt. Er is een deur geforceerd om binnen te komen waarop de dader(s) er met een geldbedrag vandoor gingen. De politie is een onderzoek gestart.

nemen aan koersbal, sjoelen, darten en netbal. Voor het netbal kan men zich uitsluitend met een heel team aanmelden. Voor koersbal, sjoelen en darten kan men zich individueel opgeven. Naast de officiële sporten kan men de spellen blikgooien en stokvangen spelen. Ook hierbij is een prijsje te winnen. Gedurende de hele sportdag zal de handwerkgroep van de SWO/E hun creaties tentoonstellen en te koop aanbieden. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van Verian. Zij zullen een stand bemannen met informatie over het Consultatiebureau voor Ouderen en ’s middags zal er ook een diëtiste aanwezig zijn om informatie te verstrekken. Tussen de middag is het mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd. Deelnemers kunnen zich opgeven voor een stamppotbuffet verzorgt door het Woon- en Zorg-

centrum De Speulbrink. Opgave voor het buffet dient voor 13 maart gedaan te worden. De kosten voor de sporters zijn 6,50 euro per persoon. Voor mensen die al sporten bij de SWO/E zijn de kosten 5 euro per persoon. Deze kosten zijn inclusief de maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening. Senioren kunnen zich opgeven door middel van een opgaveformulier. Deze zijn af te halen bij: het kantoor van de aan de Stationsstraat 25 te Epe, Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15 te Vaassen, Dorpshuis De Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 te Emst, Slagerij ter Weele, Houtweg 8 te Oene. Voor het inleveren van de opgaveformulieren of voor informatie: SWO/E Welzijn en Ondersteuning, Stationsstraat 25 te Epe. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op tel. 0578-620988.

EPE- ‘Muziek en poezie van Haiti ongehoord mooi’ vond vrijdag plaats in Epe. Een avond met naast muziek en dans uit Haiti, achtergrondinformatie over het land en diverse optredens die belangeloos werden aangeboden door individuen en muziekgezelschappen van Epe. De avond kende een zeer divers programma met o.a. poëzie, muziek van o.a. Serenova, De win-

Foto: Joop Luimes

Hattem zoekt vrijwilligers HATTEM- Verenigingen en stichtingen hebben op diverse fronten vacatures. Een greep uit de vacaturebank van vacatures die open staan. De ANBO zoekt een penningmeester, een algemeen bestuurslid en iemand die een nieuwsbrief kan maken, Speeltuin de Rode Berk een onderhoudscoördinator en Hatto Heim een vrijwilligerscoördinator.

Nieuw seizoen Racingteam Bijsterbosch HEERDE- Afgelopen zaterdag kwamen vele belangstellenden en sponsoren naar het sportcafé van Sportscenter Bijsterbosch voor de teampresentatie van Racingteam Bijsterbosch. Deze avond werd het team voorgesteld, bestaande uit coureur Pepijn Bijsterbosch, teammanager Janet, begeleider Gerrit, monteur Jeroen Wildeman, dataanalist Gerben Wevers en voor dit jaar met uitbreiding van de Duitse monteur Ronny Wunderlich en PRmanager Ax Dil van Sidilco Suikerwarenfabriek. Er werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen met als hoogtepunt deelname aan de TT, waar Pepijn met een wildcard als 24e over de finish kwam, terwijl ook in het Open Nederlandse en Internationale Duitse Kampioenschap verdienstelijk werd gereden. Nadat de huidige en nieuwe sponsoren waren benoemd, werd in een aparte zaal de geheel gerestylde motor onthuld. Alle aanwezigen bewonderden de motor in zijn nieuwe kleuren, naar ontwerp van Jan Berghorst, in kleur gespoten door Wilbert Kruisweg en René de Weerd van Autoschadebedrijf Gebr. Berghorst. Ook Pepijn pre-

naar van Epe’s Got Talent: Matthijs Westerbroek, en kamerkoor Sonare. Gedanst werd er door de 9 dansers van Stichting Beweegreden, o.l.v. Anneke Wittermans. Jeanette Kers, van jouw feest mijn zaak, presenteerde de avond en kon aan het einde melden dat de opbrengst 582,50 euro was.

RTV Hattem heeft diverse vacatures, evenals Hanzeheerd/ De Bongerd. De Stichting Welzijn Hattem zoekt een gastheer/dame op maandag- en woensdagmiddag en op donderdagavond, Vluchtelingen Contact Hattem een taalcoach, het Voermanmuseum administratieve ondersteuning. Daarnaast zijn er diverse vacatures van landelijke organisaties en Maatjeswerk Zwolle Voor meer informatie, of het aanmelden van vrijwilligerswerk of vacatures kunt u contact opnemen met het Servicepunt vrijwilligerswerk, tel. 038-4432881, of kijken op de site www. swhattem.nl, email willekegeerts@swhattem.nl.

PCOB afdeling Epe, Emst en Oene

senteerde zich in zijn nieuwe motorpak, gesponsord door Damen Leather met een nieuwe Premier helm. Het plan is om dit jaar weer een volledig IDM Kampioenschap en zoveel mogelijk ONK wedstrijden te rijden. Om een goede start te maken na het winterseizoen en na Pepijn’s gebroken knieschijf tijdens het EK in Spanje vorig jaar november, reist het team op 21 februari naar Spanje om daar op de circuits van Valencia, Alcaniz en

Barcelona weer de eerste kilometers van het jaar neer te zetten. Pepijn is twee weken geleden met de motor naar Jorg Seel in Duitsland geweest om deze op de testbank te testen, zodat ook de motor in optimale conditie is. Dankzij de steun van vele sponsoren en supporters kan Racingteam Bijsterbosch het nieuwe seizoen met goede moed tegemoet zien. Voor meer informatie www.racingteambijsterbosch.nl.

EPE- Op dinsdagmiddag 16 februari houdt de PCOB afdeling Epe, Emst en Oene haar maandelijkse ledenbijeenkomst in de grote zaal van het woonzorgcentrum ‘De Boskamp’. Albert Schweitzerlaan 25 te Epe. Aanvang: 14.30 uur. Het programma voor deze middag zal worden verzorgd door de heer P. Tazelaar uit Voorthuizen. Deze geeft een lezing met dia’s over ‘Behouden schoonheid van het landgoed Staverden’. Deze serie van het landgoed Staverden laat u kennismaken met natuur en historie van dit landgoed dat al een geschiedenis kent van 700 jaar. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 49 2

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Gespecialiseerd in boktor en houtworm

Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

Accountmanager (voor onze vestiging Epe); Administratief medewerker transport; Allround installatiemonteur; Bouwkundig adviseur; CNC draaier; ICT-helpdeskmedewerker; Managementassistente; Medewerker bedrijfsbureau planning; Operator vijf ploegen; Uitvoerder GWW.

www.uwcomputerhulp.com

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook voor oor + neusknopjes. Cadeaubonnen ook verkrijgbaar.

KRINGLOOPCOMPUTERS geschikt voor XP, vanaf € 150bel 06-24723666

Computer defect?! Paradise-electronics.nl repareert uw PC tegen een scherp tarief. Zwolseweg 15 0578-692972 www.belastingaangifteheerde.nl

Oranjeweg 72 - 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212

BRUILOFT? www.schaveren.nl Goed & Betaalbaar

GEVRAAGD Oud ijzer, zink, alm, koper. Wordt opgehaald. Tel: 0578 – 575524. TE KOOP Goed gewonnen natuur hooi in hd balen, ideaal voor paarden. Inl.: 0621437252. 14-jarige tweetalige VWO-scholiere wil graag op uw kinderen passen. Het liefst in Heerde of Epe. Vergoeding in overleg. Tel: 0578-662006.

www.rhodos.nl

Oranjeweg 72 - 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212

FEESTJE? www.schaveren.nl Goed & Betaalbaar

]RHNW opvang bij de kinderen thuis in Hattem voor 2 zusjes (2,5 en 5), 2 dagen per week (ma-do of di-do). Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

BINGO

opvang bij de gastouder thuis in Epe voor 2 broertjes (4 en 6, K. Norelschool) BSO-opvang op dinsdag en vrijdag. Bij voorkeur een christelijk gezin. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

COMPUTER HULP Lijkt computertaal ver weg. Breng het dichterbij. Reparatie, les en winkel-website’s. Bereikbaar voor een ieder en/of groepen. Betaalbaar! Bel 06-24723666

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

www.franken-dakkapellen.nl

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

Wij vragen te koop:

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

LEREN BANKSTELLEN Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

TUINMAN B.V.

]RHNW

(ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

WONINGINRICHTING

URGENT WOONRUIMTE IN HEERDE GEZOCHT Moeder, dochter en kat zoeken met grote urgentie een fijne woonplek! Artistiek, gastvrij en transparantie zijn enkele van onze sleutelwoorden. Tel. 06 - 23 83 27 16

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

3000m2 showroom

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Het Vosje, Markt 21 in Epe

AARDAPPELEN TE KOOP Bildstar. J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 Heerde.

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

0578-691199

Bel: 06-23124835 of mail info@de-water.nl

¬

www.uwcomputerhulp.com

Autoruit stuk ?

van belastingtoeslagen.

Aangifte inkomstenbelasting 2009? Administratiekantoor DeWater regelt dit voor u. Ook voor aanvraag en wijziging van belastingtoeslagen. Bel: 06-23124835 of mail info@dewater.nl

Service Spek

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Bel voor meer informatie naar onze vestiging in Epe: 0578-677266 of kijk op www.brinkhof.nu voor de complete functieprofielen.

Hele maand februari 25% KORTING Aangifte inkomstenbelasting 2009? op de hele voorraad. Administratiekantoor DeWater regelt dit voor u. Ook voor aanvraag en wijziging

Computer

BALLONVAREN

een geweldige belevenis, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578-574378, Sebe en Klazina Kruijer.

Brinkhof is per direct op zoek naar de volgende kandidaten:

GEZOCHT ervaren snackbar/ keukenmedewerk(st)er voor locatie in Epe. Tel. 0578-615434

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

APK keuring + alle reparaties

BEL ONS voor al uw computerproblemen. (particulieren en bedrijven) COMPUTERTROUBLESHOOTERS.NL Zie ook onze nieuwe website. Tel. 0578 574378 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

Restaurant Zaal “GERRITS” Hoofdweg 73 8166 AD Emst tel. 0578-661460 fax. 0578-661404 www.restaurantgerrits.nl Ons zaaltje is geschikt voor ± 60 personen. O.a. voor uw: - Verjaardag - Koud/warm buffet - Brunch - Koffietafel

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl * Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 50 2

Geheel onverwacht overleed onze schoonzus

Roelie Post – van Dijk weduwe van Klaas Post

Wat was jij sterk en behulpzaam Wat heb jij voor ons klaar gestaan Flink was jij je hele leven Moedig ben je tot het eind gebleven Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn Maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn.

Verdrietig laten wij u weten dat, na een lang en gelukkig leven, waarin zij veel voor ons en anderen heeft betekend, rustig is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hendrika Sprokholt - Kers sinds 29 juni 1994 weduwe van Jan Sprokholt op de leeftijd van 86 jaar.

10 % KORTING OP VERF TE BESTEDEN AAN

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte. Heerde: L. Koetzier – Post G. Koetzier Emst: M. v/d Mars – Post Emst, 4 februari

In memoriam

Rika IJzerman/Bronsink

08-02-2002

08-02-2010

“Voor altijd bij ons” Frits en Willie John en Greet, Wesley Alinda, Celine Henk en Aly Henriëtte en Anthonie, Demy Angelique en Ronald

Wij bedanken de medewerkers van “Wendhorst” Heerde, afd. Doelbeek, voor hun goede en liefdevolle zorg.

NON-PAINT KORTE VEENTEWEG 6, EPE Telefoon: 0578 – 620615 Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@wanadoo.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

4 februari 2010 Correspondentieadres: Zandkamp 8, 8051 XB Hattem

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 t/m 17.30 zaterdag: 9.00 t/m 12.30

In verband met 65 jaar bevrijding zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen. Dus heeft u de bevrijding in 1945 bewust mee gemaakt en wilt u deze ervaringen delen met de lezers van deze krant, neem dan contact met ons op: Schaapskooi, Postbus 90 8180 AB Heerde, tel. 0578-691911 of email: villamedia@wanadoo.nl.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor altijd in ons hart Met groot verdriet hebben wij op 4 februari afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame zus, schoonzus en tante

GERRIE STEGEMAN-STOFFER op de leeftijd van 72 jaar.

TE KOOP Diverse soorten aardappelen, Ottena en Surprise 20kg 5,50. Henk van ‘t Hof Dijkhuizerzandweg 13, Epe: 0578-620180.

Australie Australie

Ali en Johan (overleden ) Henk (overleden) en Dicky (overleden) Nieuwleusen Mien en Marten Heerde Bertha en Cor Epe Jans (overleden) Heerde Albert en Henny Hattem Tonny en Gerard neven en nichten

TE HUUR in het centrum van Vaassen

Stel niet uit. Nu het toilet vernieuwen, tegelwerk met wandcloset. Prachtig uitgevoerd met garantie. Voor de lage prijs van 1095 euro. Bosch, tel. 0639495870

Wij wensen Katja en Peter heel veel sterkte toe.

Duplex appartement

woonkamer, keuken, 3 slaapkamers. Te aanvaarden met onmiddelijke ingang. Voor info: 06-19464844.

]RHNW

Uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden, als mede uw aanwezigheid bij de begrafenis van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

opvang bij de kinderen thuis in Wapenveld voor 4 kinderen (van 0 tot 7,5 jaar); flexibele opvang gemiddeld 2 dagen per week. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

Grietje Bunte – van Lohuizen hebben wij zeer gewaardeerd.

WOONRUIMTE GEZOCHT Fulltime werkende 32 jarige vrouw, is dringend op zoek naar zelfstandige woonruimte in Heerde e.o.Tel. 06-20790988".

Wij danken u hiervoor hartelijk. Kinderen Klein en achterkleinkinderen Heerde, februari 2010

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Albertus Rodijk betuigen wij u onze oprechte dank. Mede namens verdere familie, Henrie Rodijk Vaassen, februari 2010

WOONRUIMTE TE HUUR Geisoleerd chalet , comlp. keuken, douche, gemeubileerd en ongemeubileerde chalets. Prijs vanaf 425,00 pm, plus 150,00 pm. voorschot energie, 1x huur borg. Tel 0578614348 AANGEBODEN Huishoudelijk hulp en kinderoppas in de regio HeerdeEpe. Ik heb ruime ervaring en kan op verzoek refenties overleggen. Reacties tot 12 februari op tel: 06-46255632.

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Bureau voor Coaching & Budget! Meer inzicht, overzicht, en bewustwording! Neemt u dan eens contact op met Financine: Budgetcoach/coach: Tel: 06-48183686 Email: info@financine.nl Internet: www.financine.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 51 2

D R E E G N O L O R GEP 0 1 0 2 N I

Zaterdag 13 februari van 9.00 - 15.00 uur

INZAMELINGSACTIE JENAPLANSCHOOL HEERDE Verzamelpunt Eeuwlandseweg 4 Heerde. (ALLÉÉN op 13 februari: bij transportbedrijf Eiland) Info: 06 - 30 211 651 of www.jenaplanschoolheerde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 52 2

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (kerk en school) ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. T.J. Korten. Geref. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. G.J. Heuver, 19.00 uur ds. D. van Meulen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. H. Korving. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur (kerk en school) en 17.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur kand. A.J. Holsappel, 16.30 uur ds. J. Kruidhof. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur (kerk en schooldienst in Ontmoetingskerk) en 19.00 uur (Heerde zingt op zondag) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Eddy Bakker. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dhr. G. Berveling. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.D. Smit. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (kerk en school) prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W.L. Dekker. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. P. van Duijvenboden. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. W. van Vlastuin, 14.30 uur ds. W. Pieters. Prot. Gem.: (Petruskerk, Kwartelweg 9): 9.30 uur (kerk en school) en 19.00 uur (jongerendienst) ds. I. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur (kerk en school) ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. J. uit de Bosch. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. H. de Vries, 14.30 uur ds. L. Sollie. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. de Geest. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. J.D.Th. Wassenaar, 19.00 uur (zangdienst ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. T.J. Kamerbeek, 15.00 uur ds. R. v.d. Kamp. Geref. Regenboogkerk: 10.00 en 19.00 uur (zangdienst in Goede Herderkerk) ds. A.M. van de Wetering. H. Martinus Parochie: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering; wo. 19.00 uur Eucharistie, past.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Ridderstraat 13, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512. Zondag 14 februari 2010 | Eerste Lijdenszondag Hofstede. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 14.30 uur (dankzegging) ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (Avondmaal) ds. H. van Wingerden, 19.00 uur Avondmaal en dankzegging. Hersteld Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur Gez. Avondmaal in Herv. kerk. VGV: 10.00 uur ds. A. van Lunteren. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Andreas Leha. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: 10.00 uur Eucharistieviering, past. Hofstede. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.30 uur (Heilige Doop) ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R.G. den Hertog, 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaf, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Open Poort): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. J. Haveman. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W. van Dijk, 16.30 uur (gez. dienst in CGK) drs. R. Jansen. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. J. Renkema. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. J.H.C. Burger, 19.00 uur br. H. Geurts. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. H. Menkveld. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van St. Wisselwerk Apeldoorn., richt zich op het welzijn van alle bewoners van de Gemeente Heerde door middel van: het organiseren en uitvoeren van Jeugd en Jongerenwerk, Ouderenwerk, en Steunpunt Mantelzorg. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk te Heerde, , SIW Wapenveld, de Stikke Veessen , Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee te Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau gevestigd aan Grifstraat 10a, 8181 VZ Heerde, tel. 0578-694626. Het Centraal Bureau is iedere werkdag geopend van 9.0012.00 uur. Verdere informatie: www.bintwerk.nl. ZorgSaam Inloopsspreekuur van ZorgSaam is iedere derde donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10 van 10.30-11.30 uur. Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel:055-58 898 58. Inloopspreekuur van ZorgSaam is iedere tweede woensdag van de maand in Wapenveld, in het gebouw van Fysiotherapiepraktijk D'Olde Bank, H.G.D. Cramerstraat 11 van 9.00- 10.00 uur. Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel: 055-58 898 58 Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG

Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@wanadoo.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 53 2

C.v. d e Darp spomp e rs Epe

n i l a v a n r Ca p r a d s r e p Pom 10/02 KINDERCARNAVAL

12/02 GEHANDICAPTENCARNAVAL

Zeer gezellige carnavalmiddag voor de basisschooljeugd. Samen met Prinses Nienke en Hofdame Nicky wordt het kindercarnaval gevierd. In onze residentie barst om 14.00 uur het feest los. Uiteraard is de toegang gratis en is iedereen van harte welkom. Tijdens de pauze ontvangen alle kinderen iets te drinken en een zakje chips. Voor de 3 best verkleede kinderen is er een mooie prijs. Ook de mooiste kleurplaat wordt beloont met een prijs. Zaal open om 13:30 uur

Met een eigen Prins en Prinses, die dit jaar worden verzorgd door het K.V.T. Uit apeldoorn, vieren we vanaf 19.30 uur, samen met mensen met een beperking, carnaval. Zanger Dennis Wiltink zal deze avond zorgen voor een spetterend feest. Uiteraard zijn Prins G.J. en Prinses Gonnie aanwezig om uit handen van een lid van B&W van de Gemeente Epe de achterdeursleutel van onze Gemeente te ontvangen. Zaal open 19:30 uur

13/02 GROTE CARNAVAL AVOND Residentie de Middenstip verandert zaterdagavond vanaf 21.00 uur in een hossende massa als C.v. De Darpspompers het carnaval vieren. Met het duo Mulder&Mulder en zanger Dennis Wiltink gaat het dak er volledig af. Het feest duurt tot in de late uurtjes. Iedereen is welkom op deze gratis toeganklijke carnavalavond. Zaal open 20:30 uur

Alle feesten : Gratis toegang ! vol=vol Carnaval in Epe wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven. Waarvoor onze dankBouquet & Brocante

B&B

6WLMOYROLQ%ORHPZHUN.DGR V :RRQGHFRUDWLHV6LHUDGHQ 6MDDOV 7DVVHQ 6WDWLRQVVWUDDW&5(SH

6WLMOYROZLQNHOHQQO

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN & DRINKEN

www.solo-epe.nl

www.restaurant-destern.nl tel.: 0578-61 33 33 of 06 53 89 82 73

ALL-INN PRIJS: â‚Ź 25,95

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van onze carnavalsactiviteiten in Partycentrum de Middenstip in Epe

WWW.DARPSPOMPERS.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 54 2

Maandag 15 februari is

Hardeman gesloten, maar ...

Geldig op dinsdag 16 februari:

Geldig op woensdag 17 februari:

Varkensrollade

Verse slagersrookworst

1 kilo Maximaal 3 per klant.

7,48

Aanbiedingen zijn geldig bij:

2

Grof of fijn

3 stuks 7,17

99 .

4

99 .

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld ... dinsdag 16 februari zijn wij vanaf 8.00 uur weer geopend ! • Bouwkundig tekenwerk • Timmerwerk • Levering van bouwmaterialen • Ramen en kozijnen

OPLEVERING EERSTE FASE APRIL 2010 DE LAATSTE STARTERSWONING € 197.500,- V.O.N

GELDERS KWARTIER EMST

OPEN HUIS

TWEE-ONDEREEN-KAPWONINGEN Klaproosweg 10, Heerde (0578) 693916 Werkplaats: Wiekenweg 9a (06) 295 015 62

VANAF € 297.500,- V.O.N.

www.bouwbedrijf-sellis.nl

OPRUIMING tot 75% korting

13 FEBRUARI KOM NAAR DE BOUWPLAATS!

Volop narcissen, druifjes, hyacinten, crocus, tulpenbollen in pot v.a..0,60

VAN 10.00 - 12.00 UUR

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Valentijnsbakjes met voorjaarsbolletjes v.a. .......................... 1,50 Violen groot- en kleinbloemig v.a. ......................................... 0,12 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Skimmia Rubella v.a. ............................................................. 1,25 Narcis tete-tete v.a. ................................................................. 0,70 Kalkmeststof 25 kilo .............................................................. 5,50 Fruitbomen, struiken half- en hoogstam .......................... v.a. 6,00 Primula Acaulis nu ................................................................. 0,50 Azalea in knop v.a. ................................................................. 1,50 Helleboris v.a. ......................................................................... 1,50 Bruinkoolbriketten 25kg ...................................................... 10,00 Openhaard hout per zak v.a. ................................................... 3,50 Mezenbollen en pindanetjes .................... 3 HALEN 2 BETALEN M.u.v. strooivoer (strooivoer v.a. 0,80 p. kilo)

In het Gelders Kwartier worden in totaal 79 woningen gerealiseerd. De 1e fase wordt in april opgeleverd. Pak je kans door aankoop van één van de laatste woningen of schrijf je vast in voor de 2e fase. Kom naar de bouwlocatie aan de Kerkhofweg in Emst op zaterdag 13 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. WWW.GELDERSKWARTIER.NL

START VERKOOP 2E FASE MAART 2010 Ligtenberg Makelaars

Reinders Makelaars

Marijkeweg 1A

Arnhemseweg 261

8171 CK Vaassen

7333 NB Apeldoorn

Tel.: 0578 57 30 03

Tel.: 055 533 23 35

Fax: 0578 57 62 83

Fax: 055 534 27 40

info@ligtenbergmakelaars.nl

info@reinders.eu

www.ligtenbergmakelaars.nl

www.reinders.eu

Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxux, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden en veel meer, ook op aanvraag.

Nu ook tuinhout, bamboe-, berkenbezems en klompen. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-17.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

WWW.GELDERSKWARTIER.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA 55 2

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

PersShoarmasinaasappelen reepjes Net Ă 2 kilo

2,49

1

6,98

69 .

3

Per kilo

Honig Mixen Diverse varianten 2 pakken naar keuze

Witte weekendbollen Zak Ă 6 stuks + 4 gratis

1,98

*Gemiddelde reguliere prijs

0

99 .

1,22

0

69 .

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 11 februari t/m zaterdag 13 februari bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl

99 .


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 - PAGINA PAGINA 56 2

Van den Hoven In prijs verlaagd! PLUS Van den Hoven

verlaagt honderden prijzen! Uno Rook Unox Rookworst orst Naturel Pak 275 gram 1.82 Prince Ministars Pak 150 gram 1.35 Honig Macaroni Pak 625 gram 0.99

1.75 1.25

0.95

Bolletje Beschuit naturel Rol 13 stuks 0.83

Lassie Vluggort Pak 350 gram 1.09

Buys Negerzoenen Pak 12 stuks 1.09

Van Gilse Schenkstroop Flacon 500 gram 1.29

Calvé é Pindakaas Pot 350 gram 1.38 Hero D’Light jam Pot 295 gram 1.35

0.79 0.89

1.05 1.09

Heineken Tapvat* Fust 4 liter 8.79 Brinta Classic Pak 500 gram 1.15

Lay’s Chips Naturel of paprika Zak 300 gram 1.25 Lu Tuc Naturel Pak 100 gram 0.58

1.29

Honig Mienestjes Pak 500 gram 1.19

1.29

Wyko Satésaus Pot 1 kilo 3.49

8.49

Calvé Slasaus Naturel Flacon 450 ml 1.11

1.09

1.15

0.57 1.05

Mars of Snickers Zak 375 gram 2.49 Smiths ith Bugles Zak 125 gram 1.26

Bolletje Knackebrood Pak 240 gram 0.95

1.15

Heineken krat à 24 flesjes

3.25 1.05

2.29 0.89

Plus Huiswijn Rood, Roze of Wit 2 flessen à 1 liter

krat à 24 flesjes

2 flessen à 1 liter

79

99

8.

4.

10.39

6.38

Shoarmavlees 1 kilo

Solo frituurvet 1 kilo VOORDEELVERPAKKING

VOORDEELVERPAKKING per verpakking

kilo

/0/0

99

2.

6.39

OP=OP aanbiedingen geldig van maandag 8 t/m zaterdag 13 februari 2010. *Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

99

/0/0

1.

7.99

PLUS Van den Hoven - Heerde Brandstraat 1 T: 0578-696493

maandag - vrijdag 8.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 - 20.00 uur

PLUS Van den Hoven - Wezep Clematisstraat 3 T: 038-3765660

maandag - vrijdag 8.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 - 20.00 uur

schaapskooi 6 2010  

schaapskooi krant heerde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you