Page 1

Schaapskooi Oplage 28.500 exemplaren 29e jaargang nr. 22, 21 januari 2 0 14

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

We l s u m Vanaf heden ook PEPER dealer!

Andries van Beek dingt mee naar ‘beste vondst’ HEERDE- Met de briefwisseling tussen de oprichter van de KLM, Plesman, en zijn rechterhand Dellaert, doet Heerdenaar Andries van Beek mee met de wedstrijd ‘mijn beste vondst’. De komende drie maanden kan het Nederlandse publiek stemmen op de mooiste ontdekkingen van Nederlandse vrijetijdshistorici. Voor deze editie heeft de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tientallen inzendingen mogen ontvangen. Hieruit zijn de acht meest aansprekende vondsten geselecteerd door een vakjury. Een van deze acht vondsten wordt uitgeroepen tot de “Beste vondst van 2014”. De 32-jarige Andries vond de brieven bij toeval in een doos met allerlei spullen over ballet. De doos kocht hij op een rommelmarkt in Ede. “Ik ben mijn hele leven al bezeten van dans en verzamel al vanaf mijn 20ste programmaboekjes, affiches en choreografieën. En intussen heb ik een goede representatie van de balletgeschiedenis in Nederland van 1900 tot nu.” En dat terwijl hij zelf nooit heeft gedanst. “Daar ben ik motorisch niet geschikt voor.” In de doos van de rommelmarkt bleek bij thuiskomst een kleine ordner te zitten met de briefwisseling. “Wel bijzonder want de man is zelf in 1953 al overleden. Ik denk dat het in bezit is geweest van een familielid.” Hij wist meteen dat hij iets bijzonders in handen had. “Dat Plesman de KLM heeft opgericht wist ik wel maar dat Delleart zijn rechterhand was, daar kwam ik later achter.” De eerste brief is uit 1920. “Dat is een paar maanden na de oprichting van de KLM.” Andries

Va a s s e n •

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

1 x (goud bekroonde) ROOKWORST + 1 liter erwtensoep € 5,50 stamppotbuffet, hapjesschotels, saladeschotels. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Administratie- en Belastingadviseurs

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

was al blij met de balletprogramma’s die in de doos zaten. Als verzamelaar wist hij wel dat hij iets bijzonders in handen had en andere verzamelaars stimuleerden hem om mee te doen aan de verkiezing van de Koninklijke Bibliotheek. “Zij vonden het onmiddellijk interessant.” Hij vindt het vermakelijk dat hij bij de laatste acht is geëindigd. “Ik ben geen amateurhistoricus en ik ben niet aangesloten bij een his-

torische vereniging.” Wil je Andries helpen, stem dan op www.mijnbestevondst.nl en wie weet wint hij de verkiezing wel! “Het gaat mij om de eer. En intussen heeft de directeur van KLM contact met me opgenomen. Ik ga volgende week naar het hoofdkantoor”, zegt hij trots.

Jaap en Jannie Dijkslag 50 jaar getrouwd

Uiteindelijk wil hij graag dat de brieven bij de KLM terecht komen.

22e Boerenkoolwandeltocht

HEERDE- Het echtpaar Jaap en Jannie Dijkslag uit Heerde was afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd. In en om het huis was de boel versierd. De boog werd de avond ervoor neergezet door de buren, gevolgd door het traditionele ‘natmaken’. Samen met hun 2 dochters en 2 kleindochters, familie, vrienden en bekenden hebben Jaap en Jannie afgelopen zaterdag feest gevierd.

‘t Hummelhuis Professionele kinderopvang van 0 tot 13 jaar

Open huis Kinderdagverblijven

EPE- Wandelsportvereniging WIOS Epe organiseerde zaterdag voor de 22e maal de Boerenkoolwandeltocht. Het succesvolle ‘recept’ is ook dit jaar ongewijzigd gebleven. In totaal maakten 661 deelnemers een mooie wandeling door de natuur van Epe. Vanaf het verenigingsgebouw trokken de wandelaars richting de bossen waar zij

mooie plekken als de Hertenkamp, de Schaapskooi, de Renderklippen, het Pluizenmeertje en de Sprengen passeerden. Wandelaars van jong tot oud maakten deze dag wandeltochten van 5, 10 of 15 kilometer. Na afloop genoten ze van de traditionele boerenkool met worst, mede mogelijk gemaakt door o.a. C 1000 van Andel.

Voor het derde jaar steunt WIOS Epe met deze wandeltocht de Stichting Kenya Kinderen. Met een vast bedrag van 54 euro en een percentage van het inschrijfgeld per deelnemer, heeft WIOS een cheque van 323,55 euro overhandigd aan de stichting voor de realisatie van een nieuw weeshuis in Kenya.

EC HT E C H T

f Inloopweek 27 t/m 31 januari dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur

U bent van harte welkom!

asteenbergen dvocatuur advocatuur

Rhijnsburglaan 7a in Heerde Nachtegaalweg 48a in Wapenveld

www.hummelhuis.nl info@hummelhuis.nl

KDV PSZ BSO GOB

KinderDagVerblijf PeuterSpeelZaal BuitenSchoolse Opvang GastOuderBureau

www.echtadvocatuur.nl

ECHT Arbeidsrecht EPE Tel. 0578-614029


PAGGI N I NAA22 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

BurgerzakenenBelasting

Ookgeopendiederemaandag: • van1okt.t/m31mrt.van 17.00-19.00uur • van1apr.t/m30sept.van 16.30-19.30uur

Wijzigingen in uitgifte reisdocumenten

Bijdeuitgiftevanreisdocumentenwordenbeginditjaareenaantal wijzigingendoorgevoerd: • Vanafmaandag20januariwordenergeenvingerafdrukken meergebruiktopidentiteitskaarten.Bijdeaanvraagwordendus geenvingerafdrukkenmeergemaakt. • Degeldigheidvanpaspoortenenidentiteitskaartenvoorpersonenvan18jaarenoudergaatvan5naar10jaar.Ditgeldtvanaf zondag9maart. Dekostenvoordeverschillendedocumentenzijnvanaf9 maart:

Paspoortvoor18jaarenouder(10jaargeldig) Identiteitskaartvoor18jaarenouder(10jaargeldig) Paspoortjongerdan18jaar,ofvluchtelingen/ vreemdelingenpaspoort(5jaargeldig) Identiteitskaartjongerdan18jaar(5jaargeldig) Spoedtoeslagbijaanvraagreisdocument

€66,96 €52,95

€51,05 €28,36 €47,07

Leeftijdsgrens alcohol nu 18 jaar

Afvalinzameling

Vanaf1januari2014zijnindewettweezakenrondalcoholveranderd dievooroudersenjongerenbelangrijkzijn.Deleeftijdvoorde verkoopvanalcoholisnu18jaar.Enjongerentot18jaarzijnstrafbaar alszijalcoholinhunbezithebben.Oudersdiekinderenhebbenvan 15-18jaarhebbenbegrijpelijkerwijsvragen.Zoals:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Mijnkindgaatuithuisvoordathij18is.Hoeleerikhemdanalcoholte drinken?Daarbenikgraagzelfbij.

Opvangzwerfdieren

Jongerendiethuisalcoholmochtendrinken,blijkenjuisteerderen bovendienmééralcoholbuitenshuistedrinkendanjongerendiethuis geenalcoholmochtendrinken.Hetvroegereadviesomkinderente lerendrinken,isduseenfoutadviesgeweest.Wantookalkanjekind drinkenzonderaangeschotenteraken,dealcoholkanwélschadelijk zijn,bijvoorbeeldvoordehersenen.Dezeontwikkelenzichvoloptot ongeveerhet23ejaar.

KlantenserviceROVA:

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Bomenmarkerenismaaréénvandevelewerkzaamhedenvan bosbeheerderBramBorn. BramBornisdenieuwebeheerdervandeHeerdergemeentebossen. Hijheeftjarenlangeervaringalsflora-enfaunabeheerder.BornBos-en FaunabeheerwerktsindsdezemaandopcontractbasisindegemeenteHeerde.

Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenkuntu eenafspraakmaken.

Nieuwe bosbeheerder gestart

Ganaofueenafkeurendeoftoegeeflijkehoudingtegenoveralcohol hebt.Dehoudingenhetvoorbeeldvandeoudersnemenkinderen onbewustoverenkanhetdrinkgedragvanuwkindaardig voorspellen.Alsuwkinduithuisgaat,verliestunatuurlijkhetdirecte zichtopuwkind.Ukuntwelmetuwkindblijvenpratenoverde omgangmetalcohol.Doormetuwkindoveruwhoudingtepraten, leertuwkindkritischzelfnatedenkeneneigenverantwoordelijkheid tenemen. Meertipsvindtuopwww.nix18.nlenwww.hoepakjijdataan.nl.Heeft uvragen?Mailnaar:minderdrinken@ggdnog.nl.

Collectes DeHersenstichtingcollecteertvan26januaritotenmet 1februari.

Belevingvanhetbos

Denieuwebosbeheerderwildebelevingvanhetbosbijuals inwonerenbijanderebezoekersstimuleren.Daarvoorziethijveel mogelijkheden.Bijvoorbeeldexcursiesinhetvoor-ennajaaren kanseninsamenwerkingmetdebasisscholenendeNoordgouw,om jongerenbewusttemakenvandemooieomgevingwaarinze opgroeien. Projectenmetvrijwilligers

Samenmetvrijwilligerswilhij‘hetbosterugbrengennaarde inwoners’.Datkanbijvoorbeelddoorprojectenoptestartenom gezamenlijkdeheideopteschonen,deoudevogelhuisjesinerete herstellenenaantehakenbijlandelijkenatuurwerkdagen. Verderheefthijzijnhandenvolaandeplanning,hetonderhouden hetkappenvanbomen,bijwerkenendigitaliserenvande opstandslegger,contactenmetdejachtcombinatie,preventief toezichtenzonodighandhaving. Opdegemeentepaginaenviawww.heerde.nlwordtuhierper projectuitvoerigovergeïnformeerd.

Militaire oefeningen Van27en28januariwordenermilitaireoefeningengehoudenin destrookgelegentenZuidoostenvandeNieuweZuidweg (asfaltweg),uitbreidingsstrookII-A,III-BenIII-C. Van27totenmet31januariwordtergeoefendindestrook Zwolle,Ommen,Denekamp,Glanerbrug,Apeldoorn.Alserschade doordeoefeningisontstaandankuntuditmeldenbijhet MinisterievanDefensie,CDC/JDV/SectieClaims,Postbus90004, 3509AAUtrecht.Telefoon(030)2180420.Jdvclaims@mindef.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 23

www.heerde.nl

Praten over scheiding met je kind

Een aantrekkelijk Hoornerveen maken we samen!

Eenscheidingismeestalergverdrietigvoorjezelfenvoorjekind. Daaromishetbelangrijkdatjejekindaandachtgeeftdoorhemte helpenoverzijngevoeltepraten.Vertelduidelijkaanjekindwater gaatgebeuren.Herhaalditregelmatig.Geefjekindookdetijdomhet nieuwsteverwerken.Hetkanfijnzijnersameneenboekjeoverte lezen,bijvoorbeeld:‘Bang,boos,blij’vanSuzanvanApeldoorn.

HetHoornerveeniseenbijzonder gebiedmetdiverselandschappelijkeen cultuurhistorischekwaliteitenopeen relatiefkleinoppervlak.Indeloopder tijdishetHoornerveensterkverdicht metvooralwoningen,sportveldenen bedrijven,waardoorhetdeelseen nieuweidentiteitheeftgekregen:een woon-enhobbylandschapzonder agrarischebedrijvenenmetrecreatief medegebruikdoordeHeerdenaren. Hetiseenuitdagingomhiertoteen verantwoordeontwikkelingvanhet landschaptekomen.

HetCJGbesteedtdekomendetijdooktelkensaandachtaan scheiding.Voormeerinformatie,contactgegevensenopeningstijden: www.cjgheerde.nl.Vindjedeinformatiediejezoektnietopde website?MailjevraagdannaarCJG.Jekunttijdensdeopeningstijden ookbellenofevenlangskomen,ookalsjeeenvraaghebtover opgroeienen/ofopvoeden.

Evenementenkalender

HetHoornerveenisdaarom aangewezenals‘zoekzonelandschappelijkeversterking’.Eenbelangrijkuitgangspuntvanditbeleidis onderanderedatdelandschappelijkeversterkingvanhetHoornerveen,bereiktmoetwordenmetbehulp vantoevoegingvanbeperktewoningbouw(maximaal7nieuwewoningen).Ditbetekentdatbeperkte woningbouwwordttoegestaanmitsereenbijdragewordtgeleverdaandelandschappelijkeversterking vanhetHoornerveen.Delocatiesvandenieuwewoningendienenrechttedoenaandekwaliteitenvan hetlandschap.Nieuwewoningenzijndaaromnietoveralwenselijk.Omdezeredenzijnerspelregelsvoor woningbouwopgesteld.Degebiedsvisie‘ZoekzonelandschappelijkeversterkingHoornerveen’voorzietin hetbeleidskader.Zoweldeinvesteringeninhetlandschapalsderegelingvoornieuwewoningbouw komenindegebiedsvisieaandeorde.

Wiltuniet-commerciële,voorpubliek toegankelijkecultureleevenementen aankondigen?Mailhetnaarhet PlatformKunstenCultuur: evenementen@heerde.nl.

Procedure

Totenmeteindjanuari

Voordegebiedsvisieenvoormeerinformatieoverhetindienenvaneenconceptaanvraagende bijbehorendeprocedureverwijzenwijunaarwww.heerde.nl>Wonenenleven>Ruimtelijkbeleid> GebiedsvisiezoekzonelandschappelijkeversterkingHoornerveen.

AlsdegebiedsvisiezoekzonelandschappelijkeversterkingHoornerveenuinspireertenubinnendekaders enrandvoorwaardenvandegebiedsvisiemogelijkhedenziet,dannodigenwijuuiteenoriënterend gesprekaantegaanmetdeheerN.HaverkampvanteamOntwikkeling.Hijisbereikbaarpere-mail (n.haverkamp@heerde.nl)ofpertelefoon(0578)699494.Hetoriënterendgesprekgeeftualsinitiatiefnemer informatieoverdeeventuelehaalbaarheidvanuwinitiatiefenhetindienenvaneenconceptaanvraag.

Van09.00tot20.00uurbentuvanhartewelkomomfoto’svan AFVdeSprengenengedichtenvandeDialectgroepHeerdete bekijkeninwoonzorgcentrumRehoboth,DeVree1,Wapenveld. Meer info: www.afvdesprengen.nl

Totenmeteindjanuari

Expositie‘Foto-estafette’vanAFVdeSprengen.Vanmaandag t/mdonderdag van07.30tot20.00uurenvrijdagvan07.30uur tot17.00uurinfysiocentrumd’OldeBank,H.G.D.Cramerstraat 11,Wapenveld. Meerinfo: www.afvdesprengen.nl

Besluit ambtshalve opneming van gegevens in de GBA HetcollegevanHeerdeheeftbeslotendebijhoudingvandepersoonslijstvanonderstaandepersoon ambtshalveopteschortenmetdeaanduiding:“LandOnbekend”,omdatuiteeningesteldonderzoekgeen uitsluitselisverkregenoverdeverblijfplaatsvan:

Naam

AamirShakoorWarraich

31januari

OptredenvanIrisKroes&strijkorkest.Aanvang20.15.Locatie: SchoolgebouwdeNoordgouw,Eperweg34ainHeerde.Kaarten: €22,00.Voor meer informatie www.cultureelcentrumheerde.nl

Voornamen

Geboortedatum

17-02-1988

Bentuhethiernietmeeeens?Ukuntbinnen6wekennadedagwaarophetbesluitisbekendgemaakt schriftelijkbezwaarindienen.Ukuntuwbezwaarrichtenaan:HetcollegevanHeerde,Postbus175,8180 ADHeerde.

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen. Inzage

Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 699494 of e-mail gemeente@heerde.nl.

Ingekomenaanvragenomgevingsvergunning

Indeperiodevan7januari2014tot14januari2014: • Hetkappenvaneen(tweeling)berkophetperceelRozenstraat15inHeerde. • HetverbouwenvaneenschuurophetperceelWeteringdijk20inHeerde. • HetplaatsenvaneenstapmolenophetperceelZwolseweg94inHeerde. • HetverbredenvaneeninritophetperceelDeStege14inVeessen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA24

www.heerde.nl Sloopmeldingen

Toestemmingsloopmelding

In de periode van 7 januari 2014 tot 14 januari 2014:

Het slopen van acht schuren op het perceel Flessenbergerweg 46 in Wapenveld.

•

Het slopen van een woonhuis op het perceel 2e Hoornerveenseweg 22 in Heerde.

Verzonden: 8 januari 2014.

•

Het slopen van een bijgebouw op het perceel Kerkweg 25 in Vorchten.

•

Het slopen van een schuur op het perceel H.G.D. Cramerstraat 7 in Wapenveld.

•

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de garage op het perceel

Op donderdag 23 januari vergadert de voltallige commissie (wisselende locaties).

Leeuwerikweg 9 in Wapenveld.

De agenda ligt vanaf dinsdag 21 januari ter inzage, op werkdagen tussen 08.30 en

•

Het slopen van een schuur op het perceel Oranjeweg 3 in Wapenveld.

12.30 uur. De agenda wordt ook op www.heerde.nl gepubliceerd. De

•

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel

welstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudit

Zwaaikolk 35 in Wapenveld.

telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0578) 699494. Ook voor vragen kunt

Openbarewelstandsvergadering

Deze meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 699494.

u hier terecht.

♦Verleendeomgevingsvergunningen(reguliereprocedure)

ZienswijzeÑ

•

Het aanleggen van een inrit/uitweg op het perceel gelegen Kerkdijk

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een

ongenummerd, nabij Kerkdijk 22 in Heerde.

ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of

Verzonden: 8 januari 2014.

schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van

•

Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494.

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening in verband met het realiseren van kleinschalige detailhandel, een verkooppunt van kleine versnaperingen (frisdrank, koffie, thee, koek, etc.) en een informatiepunt op het

belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen

Verzonden: 13 januari 2014.

een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit.

MeldingActiviteitenbesluit •

•

•

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van

VandePutBV, voor het veranderenvan het bedrijf op Hagestraat8inHeerde. De

Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling

verandering betreft het verkleinen van de bewaarplaats voor vuurwerk en het

Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

verminderen van de opslag van consumentenvuurwerk.

Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum

De heer S.Tellegen, voor het veranderen van het bedrijf op Mussenkampseweg 3

vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en

in Heerde. De verandering betreft dat er geen dieren meer gehouden worden.

waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent.

De heer G.J. Schakelaar, voor het veranderen van het bedrijf op Sprengenweg 28

Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

in Heerde. De verandering betreft dat er geen dieren meer gehouden worden. •

•

Bezwaar¨enberoep* Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw

perceel IJsseldijk 22 in Veessen.

De heer H.G. van Werven, voor het veranderen van het bedrijf op Losweg 3 in

VoorlopigeVoorziening

Vorchten. De verandering betreft het vergroten van een stal.

Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In

Wijlanderij, voor het oprichten van een leerwerkproject op de Lagestraat 25 in

spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij

Wapenveld.

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, is geen omgevingsvergunning nodig, maar moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, behorende bij het Activiteitenbesluit.Het Activiteitenbesluit is te downloaden op de site www.wetten.nl. Zoekwoord:“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”. Tegen meldingen Activiteitenbesluit staat geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, tel. (0578) 699431.

Raadsvergadering 27 januari 2014 Aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis (ingang Dorpsstraat).

ling van de functieverandering een plan betreft waarbij 6 woningen worden gebouwd, verdeeld over twee woongebouwen. De wijzigingen betreffen de omvang

Agenda

van de bouwblokken en de tuinbestemming van de achtererven.

Bespreekpunten (B-onderwerpen)

6.

Vaststelling bestemmingsplan Kamperweg 25 te Heerde

e

5.  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied West, 4  herziening ( Veenweg 10 te Heerde) Naar aanleiding van de commissiebehandeling wordt het aangepaste voorstel gedaan om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen waarbij de uiteindelijke invul-

Met het voorstel wordt een verzoek gedaan voor de aanleg van een paardenbak, de bouw van een bijgebouw en het splitsen van het hoofdgebouw in twee woningen binnen de hoofdschil.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 25

www.heerde.nl 7. GovernancebedrijvenparkH2O

Deraadwordtgeïnformeerdovervoorstellenmetbetrekkinghetbesturenvanhet bedrijvenpark,hetvoornementothetaangaanvaneenovereenkomstenhet vormenvaneenambtelijkeregiegroep.

8. Regiocontract,cofinancieringTOPVeessenenKlompenpadennetwerkH2O

Gevraagdwordtbudgettenbeschikbaartestellenvoordeuitvoeringvande projecteninhetkadervanhetRegiocontract.

9. NieuwtoezichtmodelStichtingPrOo

BijdeStichtingPrOowordteennieuwtoezichtmodelingevoerd.Inverbandhiermee wordteenaantalstukkenterkennisnameaangebodenenwordt gevraagdintestemmenmetdesamenwerkingsovereenkomst.

Hamerstukken(A-onderwerpen) 10. OpdrachtbergingHalifax 11. Verordeningtot1ewijzigingverordeningcommissiebezwaarschriften 12. Benoemingnieuweledenennieuwevoorzittercommissiebezwaarschriften

Verderzullendezeavonddevolgendemotiesvreemdaandeagendawordenbehandeld: - 2013-14,PvdA,natuurtransferium - 2013-17PvdA,CDA,VVD,D66enGL,glasvezel - 2013-18CU-SGP,PvdA,CDAenGBP,wifi-netwerk - 2013-19D66,GLenPvdAschaliegasensteenkoolgasvrij Devolledigeagendametbijlagenkuntuvindenopwww.heerde.nlonderdebutton vergaderstukken. Inspreken

Insprekenkanoveronderwerpendieopdeagendastaan(5t/m12).Ukuntzichvoor insprekenaanmeldentot10.00uuropdedagvandevergaderingbijraadsgriffier BiancaEspeldoornviatel.(0578)699494ofe-mailb.espeldoorn@heerde.nl.Uwbijdragekuntuschriftelijkbijhaarinleverenofnaarhaarmailen. Radio-uitzending

Radio794zendtderaadsvergaderingrechtstreeksuittot22.00uur.

Heerde: Dorpsstraat 35 tel. 0578-691612 Twello: Duistervoordseweg 54 tel. 0571-271526 www.pijnappel.info


januari 2014

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI N I NAA26

Werkzaamheden Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Grond- en bodemonderzoeken nodig De komende maanden zijn op veel percelen in het gebied grond- en bodemonderzoeken nodig. In sommige gevallen moeten op ĂŠĂŠn perceel meerdere onderzoeken op verschillende momenten worden uitgevoerd. De onderzoeken zijn nodig om extra informatie over bodemgesteldheid te verkrijgen. Ze omvatten onder meer handboringen, sonderingen en archeologisch onderzoek. Grondeigenaren worden hiervan tijdig in kennis gesteld. Ook worden er op achttien locaties peilbuizen geplaatst: ten westen en oosten van de toekomstige geul. De peilbuizen geven informatie over de grondwaterstand ter plaatse en blijven permanent staan, dus ook na de realisatie van de geul. En geven informatie over de grondwaterstand ter plaatse.

Bouwborden geplaatst Aannemerscombinatie IJsselweide heeft bouwborden geplaatst aan de Kerkdijk, de IJsseldijk en de Werverdijk. Deze borden blijven staan tot 2017.

Tijdelijke huisvesting aannemer Aan de Kerkdijk tussen Heerde en Veessen zijn de voorbereidingen gestart voor de tijdelijke huisvesting van ruim dertig medewerkers van de aannemer. De puinfundering voor het terrein is inmiddels aangebracht. De bouwkeet is in maart gereed voor gebruik.

Overzicht werkzaamheden van de aannemer dit jaar: s&EBRUARIbomen kappen voor de aanleg van dijken en bouwwegen. s-EIJUNIstarten met het aanleggen van de bouwwegen en hulpbruggen. s2ONDDEZOMERaanleggen van de loswal aan de IJssel. Aanvoer van zand en klei gaat per schip. Zand wordt via leidingen gespoten. Klei wordt per vrachtwagen vervoerd via de speciaal aan te leggen bouwweg. s)NOFRONDOKTOBERstart heiwerkzaamheden aan de Werverdijk voor de brug Werverdijk. Voor planning aannemer zie: www.ijsselweide.com

Verleggen kabels en leidingen Op dit moment worden de kabels en leidingen van Vitens (water) en Liander (stroomvoorziening) aan de Kerkdijk bij Veessen verplaatst. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het verleggen van de efuentleiding (leiding met gezuiverd rioolwater ) tussen De Stege en de Kavelweg. Deze werkzaamheden verlopen voorspoedig.

Voortgang sloopwerkzaamheden

Belangrijkste contactgegevens werkzaamheden aan hoogwatergeul Projectkantoor hoogwatergeul Het projectkantoor in Veessen is onderdeel van Waterschap Vallei en Veluwe. Hier kunt u terecht met alle vragen over het planontwerp van de hoogwatergeul, de planning en voortgang van werkzaamheden. Zie verder ook: www.veessen-wapenveld.nl Contactgegevens: Bezoekadres: 6EESSER%NKWEG ,+TE6EESSEN MAANDAGTMVRIJDAG VANTOTUUR 4ELEFOONNR tijdens kantooruren Postadres: Waterschap Vallei en Veluwe Postbus 4142 !#!PELDOORN E-mail: veessen-wapenveld@vallei-veluwe.nl. Inloopspreekuur projectkantoor: -AANDAGTMDONDERDAG VANTOTUUR Grondzaken: DONDERDAGTUSSENTOTUUR E-mail uw vraag over grondzaken naar: grondzaken.vw@minlnv.nl

Aannemer / Combinatie IJsselweide

Tennet is tot eind februari bezig met het verplaatsen van zeventien hoogspanningsmasten. Daarom wordt een aantal wegen tijdelijk afgesloten en worden omleidingsroutes ingesteld.

Combinatie IJsselweide bestaat uit aannemerscombinatie Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort. Deze combinatie zorgt voor de aanleg van de hoogwatergeul. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de uitvoering van de werkzaamheden die direct te maken hebben met de aanleg van de hoogwatergeul maar ook met planning, klachten e.d. Zie verder ook: www.ijsselweide.com

De Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld worden afgesloten op: s$INSDAGJANUARI $EOMLEIDINGSROUTELOOPTHIERVIADE"RUGGENHOEK DE3TEEG -EENSEWEG %VERGUNNEDIJK 0LAKKENWEG +ERKWEG /UDE)*SSELENDE.IJOEVERSWEG

Contactgegevens: Bezoekadres: Pelmolenlaan 1 '77OERDENTIJDELIJK

De Kerkdijk in Veessen wordt afgesloten op: s6RIJDAGFEBRUARI s-AANDAGFEBRUARI De omleidingsroute loopt hier voor gemotoriseerd verkeer via de Kanaaldijk, Plakkenweg, Kerkweg, Veesser %NKWEG (OGEWEG +ERKSTRAATENDE)*SSELDIJK6OORlETSVERKEERLOOPTDEOMLEIDINGSROUTEHIERVIADE+AVELWEG !SSENDORPERSTRAAT 2OTTENBROEKWEG DE3TEGE +ERKSTRAATENDE)*SSELDIJK$EZEDATAZIJNONDERVOORBEHOUD weersomstandigheden of stagnatie van de werkzaamheden kunnen er verandering in brengen..

Postadres: Postbus 525 ''7OERDEN

Meer informatie? 6OORVRAGENKUNTUBELLENMET2EDDYN PROJECTLEIDER-ARTIJN(ONDIJK TELEFOON

Kabels en leidingen / sloop gebouwen:

$E$IENST2EGELINGENHEEFTONTHEFlNGVERLEENDVOORDEVOORTGANGVANDESLOOPVANDIVERSEWONINGENEN BEDRIJFSPANDEN$EONTHEFlNGWASNODIGIVMHETVOLDOENAANDEVOORWAARDEN&LORA EN&AUNAWET 0ANDEN AAN DE +ERKWEG 2OTTENBROEKSEWEG EN .IJOEVERSWEG WORDEN NU GESLOOPT $E OVERIGE PANDEN volgen. De werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2014.

Tijdelijke wegafsluitingen i.v.m. verplaatsen hoogspanningsmasten

Wilt u de e-mailnieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via www.veessen-wapenveld.nl

#ONTACTFORMULIER Via de website www.ijsselweide.com 4ELEFOONNRn

."6OORVRAGENOFKLACHTENDIEBETREKKINGHEBBEN op (verleggen van) kabels en leidingen dient u eerst contact op te nemen met het betreffende nutsbedrijf. Voor vragen over sloop van GEBOUWENKUNTUCONTACTOPNEMENMETDElRMA "OVERHOFF UIT (EERDE TELEFOONNR  e-mail: info@boverhoff.nl

Rondleidingen informatiecentrum hoogwatergeul: Voor rondleidingen in gemaal Veluwe kunt u contact opnemen met Waterschap 6ALLEIEN6ELUWE MEVR6ICKY4OL 4ELEFOONNR E-mail: vtol@vallei-veluwe.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 27

ACTIE BELISOL KOZIJNEN EN DEUREN Drievoudig isolatieglas voor de prijs van dubbelglas!*

BELISOL APELDOORN Lange Amerikaweg 71-B 7332 BP Apeldoorn

Extra isolatiepakket zonder meerprijs!*

T. 055 3603023 E. apeldoorn@belisol.nl

www.belisol.nl

*Vraag ons in de showroom naar de voorwaarden.

Plank & Vloer Epe

P a r k e t v l o e re n

- Houten vloerdelen - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen

- Laminaat - Multiplanken - Vinylparket

www.plankenvloerepe.nl Tevens schuren/onderhoud bestaande vloeren.

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79 Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

OPRUIMING PYAMA’S en NACHTHEMDEN

Wildmenu In de periode november tot maart serveren wij wild van veluwse bodem. Kijk op onze website voor het wildmenu.

Geen zin om te koken, maar wel zin in gezelligheid? Wees dan van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. In het pittoreske Oene! In ons meer dan 100 jaar oude pand serveren wij niet alleen de lekkerste biefstuk van Nederland aldus De Telegraaf, maar bieden wij u ook een oergezellige huiskamersfeer. Ook met een groep bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over diverse zalen die geschikt zijn voor 20 – 300 personen.

CAFÉ RESTAURANT

DORPSZICHT www.dorpszichtoene.nl

Dorpsstraat 10 • 8167 NL Oene • Telefoon 0578 - 641213

2 halen - 1 betalen BH´s en SLIPS

2 halen - 1 betalen DUSTERS en HUISPAKKEN

40% korting

VERA

Lingerie

Zwolseweg 2 - HEERDE - Tel. 0578-693915


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JANUARI 2014 - PAGINA 8

32e Atlantisdata Zwolse Bos Loop

De tiende leefregel: geef me je hart! Daartoe roept in de Johanneskerk ds. Hoek in een Jeugd­ dienst om 19.00 uur iedereen op. ‘s Morgens vanaf 9.15 uur bevestigt ds. Röben nieuwe ambtsdragers. Medewerking van René van Norel en Marleen en Marieke Regterschot.

Vorming & Toerusting seizoen 2013 - 2014

HEERDE- Atletiekvereniging De Gemzen organiseerde zaterdag de 32e Zwolse Bos Loop in samenwerking met Atlantisdata. Mede door de goede weersomstandigheden waren 542 lopers naar Heerde afgereisd om een mooie prestatie neer te zetten en tegelijkertijd te genieten van de omgeving. Iedereen was zeer enthousiast over het parcours en de goede organisatie. De hoofdafstand, de halve marathon, werd overtuigend gewonnen door Gayri Hawery van Spirit Le-

lystad met ruim een minuut voorsprong op de nummer twee. Henriët Koornberg van PEC 1910 wist de zege bij de vrouwen te pakken. Op de meest populaire afstand van 10 km won Erik Leusink van HAC ’63 bij de mannen en was Anne van Schuppen van Cialfo net als vorig jaar de winnares bij de vrouwen. Bij de 5 km ging Bas Mekking van de organiserende vereniging bij de mannen en Hellen de Vries van PEC 1910 bij de vrouwen als eerste over de finish. Voor de jeugd

tot 12 jaar was er een 1000 meter loop op de atletiekbaan. Bij de jongens wist Sam van Emmerik Van Cialfo net als vorig jaar de hoogste treden van het podium te beklimmen met een tijd van 3.58. Merijn Renshoff werd tweede en Guido Slenders derde. Bij de meisjes ging Elisa Nap van De Gemzen met een tijd van 4.10 als eerste over de finish. Myrthe Renshoff werd tweede en Janouk Kroes derde. Kijk voor alle uitslagen op www.gemzen.nl.

Waar of n iet waar? Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Ds. G.J. Röben spreekt er over op donderdagavond 6 februari om 19.45 uur in de grote zaal van Welgelegen, Stationsstraat 2 te Heerde. Het zal gaan over onze toe­ komstverwachting in het licht van de Bijbel. Aarzel niet en kom. Ga in discussie! De Hervormde gemeente biedt deze boeiende lezing iedereen aan ter bemoediging en tot opbouw van het geloof.

Shockwave therapie bij FysioPlusEpe

Wereldwinkel Epe

EPE- Helpt fysiotherapie bij u onvoldoende om van uw chronische klachten af te komen, dan is shockwave therapie wellicht dé oplossing voor u. Het is een zeer efficiënte, niet-chirurgische behandelmethode die u binnen een aantal behandelingen van uw problemen kan afhelpen. FysioPlusEpe biedt deze therapie vanaf 23 januari aan. Wanneer kan shockwave therapie helpen? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij

EPE- Om plaats te maken voor nieuwe artikelen zijn in januari verrassende, originele en bijzondere fairtrade cadeaus in de opruiming. Er zijn artikelen voor maar 1 euro of 2 euro en verder kortingen tot wel 50%. De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelings-

60-80% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt, meestal al binnen 6 behandelingen. Met name chronische problemen die niet meer op fysiotherapie reageren, kunnen toch succesvol behandeld worden. Denk aan chronische ontstekingen of verkalkingen. Het is prettig te weten dat er nu een effectieve therapievorm bestaat voor deze indicaties. Voorbeelden van indicaties zijn o.a.: Hielspoor; Tennisarm of golfersarm; Achillespeesproblemen; Slijmbeursklachten aan de heup; Kniepees-

of scheenbeen problemen, al dan niet sportgerelateerd; Schouderpijn c.q. pees- of slijmbeurs met of zonder kalkvorming; Triggerpoints: chronische lokale pijnpunten. Wilt u meer weten over deze behandeling en de kosten dan kunt u FysioPlusEpe bellen of mailen. Meer informatie vindt u ook op de website. Wilt u liever langskomen dan bent u van harte welkom aan de Hardenbrink 7 te Epe. FysioPlusEpe, Hardenbrink 7, 8161CR Epe, tel: 0578-612862, info@fysioepe.nl, www.fysioepe.nl.

Filmvertoning King Lear VAASSEN- Na de indrukwekkende films Hamlet en Macbeth, waarover de bezoekers zeer enthousiast waren, wordt op maandag 27 januari de film van het toneelstuk van Shakespeare: King Lear vertoond in het kerkje aan

de Deventerstraat 36 in Vaassen. De film begint om 20.00 uur. Op maandag 3 februari kunt u genieten van wat luchtiger stof, n.l. de komedie “Twelfth Night”, de populairste komedie van Shakespeare. Toegang 7 euro (voor le-

den en begunstigers 5 euro). Tijdens de korte pauze is er koffie of thee en na afloop kan er onder het genot van een glas wijn of frisdrank worden nagepraat. De consumpties zijn bij de prijs inbegrepen.

Jeugddienst in Johanneskerk HEERDE- Op 26 januari is er weer een jeugddienst bij de Hervormde Gemeente Heerde met als thema: Geef Mij je hart. Dominee Hoek zal het

thema uitleggen aan de hand van Galaten 5. Samen met de gospelband ‘Inspire’ uit Hattem worden vele liederen gezongen. Tijdens de dienst zullen

jongeren aan het woord zijn over hun ervaringen bij het volgen van Youth Alpha. De dienst in de Johanneskerk in Heerde begint om 18.45 uur.

CDA doet aftrap verkiezingscampagne

landen krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. Deze ondernemers – zilversmeden, pottenbakkers, boeren, de makers – krijgen een eerlijk loon. Ook tijdens de opruimingsmaand. De Wereldwinkel in Epe is te vinden aan de Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-628986. U vindt Wereldwinkel Epe online op www.epe. wereldwinkels.nl.

Huwelijksweekend JmeO Heidebeek HEERDE- Wel eens gericht geinvesteerd in je huwelijksrelatie? Jeugd met een Opdracht Heidebeek biedt die mogelijkheid met het huwelijksweekend Samen Méér! van 31 januari tot 2 februari. Het begint op vrijdagavond en loopt tot zondagmiddag. De workshop is bij JmeO Heidebeek aan de Mussenkampseweg 32 in Heerde. Aanvang

vrijdagavond half acht en afsluiting zondag aan het begin van de middag. Informatie en opgave: family@ywam.nl of 0578-691534. Aanmelden uiterlijk 24 januari. JmeO Heidebeek is onderdeel van de interkerkelijke zendingsorganisatie Youth With A Mission. Ze richt zich met het verspreiden van het evangelie op alle terreinen van het leven.

Ledenmiddag PCOB HATTEM- Op dinsdag 21 januari is er weer een ledenmiddag van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Zoals gebruikelijk is deze eerste middag in het nieuwe jaar een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje en uiteraard ruimte om elkaar te ontmoeten en elkaar een goed en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Ook zullen enkele rondjes bingo

gespeeld worden waarbij u kans maakt op een leuk prijsje. Leden en niet-leden zijn van harte welkom om op deze wijze kennis te maken met de PCOB. De middag wordt zoals gebruikelijk gehouden in de ontmoetingsruimte van ‘Hanzeheerd de Bongerd’ in Hattem waar vanaf 14.30 uur de koffie en thee klaar staat. Aanvang is om 14.45 uur.

Gezellige eerste bijeenkomst Groet en Ontmoet HATTEM- Het CDA Hattem had op zaterdag 18 januari de aftrap van haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het campagneteam bezocht nieuwbouwwijk Assenrade waar het eerste nummer van de flyer ‘Tijd voor verandering’ huis aan huis werd bezorgd. Lijsttrekker Martijn Hospers die ook in Assenrade woont: “De bedoeling van deze wijkbezoeken is om te horen wat er leeft in de wijk en om de kiezers op te roepen te gaan stemmen op 19 maart. Het liefst

natuurlijk op het CDA”. In de flyer legt het CDA het thema Tijd voor verandering uit aan de kiezers. Bij de keuzes die gemaakt moeten worden, wil de partij de burgers graag betrekken. Verder is er in deze flyer aandacht voor duurzame energie, de oud papierinzameling, de woningbouw en de jeugd. Een van de ideeën is om een Cruyff court aan te leggen op het speelterrein bij de Waalstraat. Tijdens het wijkbezoek is daarover met verschillende bewoners van gedachten gewisseld. Het

blijkt dat de buurtbewoners een goede communicatie met de gemeente willen. De komende weken zal het CDA campagneteam op meer plekken in Hattem het contact met de kiezers zoeken. In februari verschijnt flyer nummer 2 met daarin weer vijf nieuwe onderwerpen. Voor meer informatie: www.cdahattem.nl. Op de foto staan (vlnr): Nick Vledder, Yvonne Schepers, Geert te Velde, Martijn Hospers, Luc van Dijk, Martin van Duinen, Teun Juk en Wout Oosterbroek.

VAASSEN- Op donderdag 16 januari werd de eerste bijeenkomst Groet en Ontmoet gehouden in de Wieken in Vaassen. Groet en Ontmoet is bedoeld om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om, onder begeleiding, anderen te ontmoeten, vriendschap te sluiten en te onderhouden. MEEVeluwe en ’s Heerenloo hebben het initiatief genomen om Groet en Ontmoet op te zetten en hebben daarbij samenwerking gezocht met organisaties als Siza, JP van den Bent Stichting, RIWIS, Koppel en SWO/E. Er worden in eerste instantie drie ontmoetingsavonden georganiseerd. Afgelopen donder-

dag 16 januari is begonnen met een oliebollenfuif. Maar liefst 21 mensen kwamen op deze avond om elkaar te ontmoeten. Iedereen werd gevraagd om een formulier in te vullen waarop zij konden aangeven wat hun wensen zijn ten aanzien van deze ontmoetingsavond. Er werden verschillende ideeën aangedragen door de deelnemers en deze zullen worden uitgewerkt voor de volgende ontmoetingsavonden. De eerstvolgende Groet en Ontmoet is op donderdag 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur in De Wieken in Vaassen. Thema voor die avond is een spelletjesavond. De entree is gratis.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 29

Vriesea

NIEUW! Greenbridge Cabernet Sauvignon

Dream bonbons

S

12 STUK

162 g

0.75 l

2.99

3.99 Vriesea ‘Intenso Pink’. Hoogte 40-45 cm. Potmaat 12 cm. Per stuk

SNEDEN

VERS GE

Kant-enklaarmaaltijden

1 kg

3 soorten. 750 g

van 7,99Dvoor

4,

Hutspot groenten

1.09

99

Vanaf zaterdag 25-01-2014

2.39 Gezichtsmasker of peelinggel Anti-age, aqua complete masker of peelinggel.

GroenRÄłk Epe Ĺ˜'H0HHQWĹ˜Ĺ˜ZZZJURHQUĂłNHSHQO ZN*HOGLJYDQWP23 23

2.99 Ruitenwasserset Wassen zonder spons en emmer. Zuigt automatisch water op.

29.99 Reinigingspads

ES 15 PAKJ

3 soor ten.

2.

99

Vers & voordelig! Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Balsemdoekjes

1.29

Vanaf woensdag 22-01-2014

*

42% goed koper

Biologische aardappelen 1 kg

van 0.95

0.55

45% goed koper

Appelen Jonagold Per kilo

vvan 1.19

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

0.66

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 22-01-2014 t/m dinsdag 28-01-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 10

Ladies only evenement voor KWF

Beeldhouwworkshops en cursussen in Wissel WISSEL - Vanaf januari is het in Atelier Beelden aan de Beek in Wissel mogelijk om workshops en cursussen te volgen voor onervaren en ervaren beeldhouwers. Beelden aan de Beek is het atelier van beeldhouwer Diana Joseph, zij behaalde in 2013 cum laude haar certificaat aan de Vrije Academie voor Kunsten in Nunspeet. Voordat zij zich volledig aan het beeldhouwen ging wijden, heeft zij ruime ervaring opgedaan als (loopbaan)coach. Nu wil zij haar ruime en professioneel uitgeruste atelier openstellen voor iedereen die ook gegrepen is of wil worden door “de liefde voor de vorm”. In kleine groepen van maximaal vijf cursisten, zijn deelnemers aan de

workshops en cursussen verzekerd van persoonlijke begeleiding. Op zaterdag 8 februari is er nog plaats in de introductieworkshop Beeldhouwen, waarin een beeld van Sculpture Block wordt gemaakt. In maart start de tweede cursusmodule Beeldhouwen. Op acht opeenvolgende maandagavonden wordt dan gewerkt in één bepaalde techniek of met een specifiek materiaal. Iedere donderdagmiddag zijn zelfstandig werkende beeldhouwers van harte welkom om met elkaar te werken en zich te laten inspireren in de Open Atliergroep. Aanmelden kan via de website www.beeldenaandebeek.nl of telefonisch 0651 180193. Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Vrouwen van Nu

HEERDE- Het was zaterdag een gezellige drukte in de Keet van Heerde tijdens de ladies only voor het KWF. Vele dames genoten van een pedicure of massage, lieten hun haren knippen en kregen een stylingadvies op maat. De middag werd georganiseerd door Annerie Liefers en Elisabeth van Amersfoort om zo geld op te halen voor Team de Keet van Heerde/Tapperij Teun, die voor het tweede jaar tijdens Alpe

D’HuZes de beruchte Alpe D’Huez beklimmen voor het KWF. Vorig jaar heeft het team ruim 32.000 euro gedoneerd aan het KWF, mede door zelf evenementen te organiseren zoals de ladies only. Net als vorig jaar werd de ladies only gehouden in de Keet van Heerde. Bé en Fenny van Ark stelden opnieuw hun bedrijf kosteloos ter beschikking voor deze middag. Naast de verwenbehandelingen konden de dames genieten

Jeugddienst

Viattence in Ontmoetingskerk

HEERDE- Zondag 26 januari organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde een jeugddienst met als thema ‘wonderen’. De dienst in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3, begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. J.M. Weststrate. Muzikale medewerking wordt deze avond verzorgd door The Gospel Project uit Rotterdam. Jong en oud is van harte welkom. Voor meer informatie over de VEG Heerde: www.vegkruiskerkheerde.nl.

HEERDE- Op woensdag 22 januari verzorgt Viattence om 20.00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat. Een interessant en actueel onderwerp over de ontwikkeling in de ouderenzorg: deconcentratie, kleinschalig wonen, langer zelfstandig thuis wonen, rol gemeentelijke over-

Bridgeclub Heerde HEERDE- De uitslag van Bridgeclub Heerde van 16 januari. Lijn A: 1. Heren Tees 58.75%; 2. Dames Blomme / Harskamp 57.50%; 3. Dames Boele / Schurink 56.25%. Lijn B: 1. Dames Berends / Haverkamp 59.38%; 2. Dames Ede / Oskamp 54.79%; 3. Echtpaar Maat 53.65%.

van een high tea, een modeshow en werden er pole fitness demonstraties getoond. Verschillende ondernemers uit de regio hebben kosteloos hun steentje bijdragen om er samen een gezellige middag van te maken. In totaal is door de kaartverkoop en een grote verloting een bedrag van ruim 3100 euro opgehaald voor het KWF. Annerie en Elisabeth kijken dan ook zeer tevreden terug op een geslaagde middag.

is in De Spikke, aanvang 19.30 uur. De notaris, van notariskantoor Feijen en De Vries, komt vertellen over testamenten, erfrecht en schenkingen enz. Dames die geen lid zijn en graag willen weten wat Vrouwen van Nu te bieden heeft, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met het secretariaat: tel.038-4477953.

VAASSEN- De spelers en begeleiding van KCVO A1 hebben zaterdag 11 januari aan hun conditie gewerkt bij fysiofit Veenstade in de Koekoek. Onder deskundige leiding van Willy van Essen, verzorger van dit team, werden de 15 spelers en 2 trainers eerst een uur aan het werk gezet op de spinning

fiets. Na de spinningles werd er nog met de gewichten gewerkt, geroeid en gelopen. Het team werkt weer toe naar de herstart van de competitie in de eerste klasse op 1 februari. De ploeg staat daarin op een 6de plaats en hoopt in het tweede deel van het seizoen nog een periode te gaan winnen.

VAASSEN- Het huidige seizoen van BC’70 Veluwe Mannen 1 is alweer over de helft. Het was een zeer bewogen jaar, niet alleen in kilometers maar ook voor het vinden van een sponsor voor het team.

Het team bestaat voor het 4e jaar opeenvolgend uit dezelfde spelers: Huub, Tristan, Joris, Robin en Martijn. Uiteindelijk is in Stillewagt Koeltechniek een nieuwe sponsor gevonden.

heid/WMO, bezuinigingen en vergrijzing. Maar ook met name hoe waarden als barmhartigheid en medemenselijkheid als leidend beginsel in de ouderenzorg kunnen worden gehanteerd. Vanaf 19.45 uur is de kerk open en staan koffie/ thee klaar. U bent van harte welkom.

Ledenbijeenkomst PCOB Vaassen in De Rank VAASSEN- Op donderdag 23 januari zal er een ledenbijeenkomst van de PCOB Vaassen plaatsvinden in De Rank aan de Torenstraat in Vaassen. Op deze middag zal spreken Mw. Drs. Wendy Moes-Jonasse uit Apeldoorn, over de lepra zending. Je hoort zo nu en dan in de media deze

HEERDE- De leden van de Vrouwen van Nu afdeling Heerde, houden op donderdag 23 januari, de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing. Er wordt afscheid genomen van het aftredende bestuurslid en het nieuwe bestuurslid welkom geheten. De bijeenkomst

organisatie voorbij komen, maar meestal niet zo uitgebreid. Mw. Moes werkt als directiesecretaresse bij de lepra zending in Apeldoorn. Deze middag begint om 14.30 uur en zal eindigen om 16.30 uur. Het is zeker de moeite waard om dit bij te wonen. U bent welkom.

Cursus cartoontekenen

Oud papier EPE- Ook in het nieuwe jaar kunt u uw oude kranten en tijdschriften, papier en karton weer kwijt. Op woensdag 29 januari staat, tussen 14.00 en 18.00 uur, de container weer klaar bij Dalhuisen BP Epe, Paasvuurweg 9-16 (ingang Paasvuurweg of Lange Veenteweg), naast de wasplaats. Er is assistentie aanwezig. De opbrengst is bestemd voor de Grote of Sint Maartenskerk van Epe.

Papiercontainer weg EMST- De papiercontainer bij de SDD in Emst gaat met ingang van februari weg. Er kan dus geen papier meer gebracht worden. “Wij gaan proberen om een locatie te zoeken voor een container. Maar dat heeft even tijd nodig”, laat Speeltuinvereniging Emst weten.

EPE- Na de eerste succesvolle serie lessen cartoontekenen start nu een tweede serie in Epe. Cartoontekenen II gaat verder waar deel I stopte. In dit deel gaat men verder met het ontwikkelen van typetjes/ karakters. Ook wordt verder gekeken naar een verhaallijn. Kinderen die deel I hebben gedaan kunnen gewoon doorstromen. Andere kinderen die het ook leuk lijkt om deel

te nemen kunnen zich natuurlijk ook inschrijven. Vanaf woensdag 5 februari start de serie van 4 lessen in het Kulturhus in Epe. Tijd: 15.30-17.00 uur. De kosten bedragen 27,50 euro. Opgeven voor de cursus kan via de website van het Cultuurplein Noord Veluwe of via info@cultuurpleinnoordveluwe.nl. Wilt u meer informatie kunt u ook bellen met 0578-760100.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 21 1

Corryette’s appelslof

Steeds en steeds meer mensen… NIEUW Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Brinkweg 4, Wapenveld

Appelslof

Zandkoekbodem gevuld met een vulling van appel en rozijnen overtrokken met amandelspijs.… om van te smullen!

- Helft van een dubbel woonhuis, uitgebouwd aan de achterzijde, met vrijstaande garage - Ruime L-woonkamer met grote raampartijen - Woonkeuken met plavuizenvloer en inb. app. - Royale bijkeuken met wasmachineaansluiting - 1e Verd.: drie ruime slaapkamers met vaste kasten, badkamer met douche en 2e toilet - 2e Verd.: via schuiftrap naar ruime bergzolder. Onderhoudsarme achtertuin, gunstig gelegen op het zuiden, met stenen garage (5m x 3m)

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Appelslof

7,

8,95

95

Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VA A S S E N 06-13921415 / 0578-575140

geldt t/m 27 januari

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

Ambachtelijke rookworst

Balletje prei

2de halve prijs

100 gram

145

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN HERMIEN

TIP VAN BEN

Gegrild spek + cervelaatworst

KWARTETJES

HACHEEPAKKET (500 gr vlees 500 gr ui)

2 x 100 gram

100 GRAM

PER PAKKET

325

120

695

Aanbiedingen zijn geldig van 20-01-2014 t/m 25-01-2014.

Dorpsstraat 15 - Heerde - T. 0578-691562 • Sternpassage 1A - Epe - T. 0578-627374 www.banketbakkerijkamphorst.nl

WILLY'S BEROEMDE

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN MARINUS

GEHAKT BALLEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

4 SPEKLAPJES + 4 STROGANOFFBURGERS

4 STUKS

1 KG.

SAMEN

550

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 http://www.uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

695


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 12

Heel Epe fietst

Inzameling oud papier WAPENVELD- Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente te Wapenveld kan iedere zaterdag

tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.

Damuitslagen HOORN- Maandag speelde damclub Hoorn/O. G. Oene de elfde ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: L.G. Brummelkamp- G. A. Groothedde 1–1, T.

Tellegen- H. van Ommen 0- 2, W. Muller- B. Koetsier 2-0, W. Bosch- J. van Ommen 0- 2, H. Boeve- K. Fiks 2- 0, T. van de Mars- M. van Lohuizen 0-2, T. de Weerd- A. Harms 0- 2.

Kunstwandeling met diner

EPE - Heel Epe fietst! Met die slogan zet een gelijknamige werkgroep dit jaar de gemeente Epe op de kaart als fietsgemeente bij uitstek. De werkgroep vult het bestaande arsenaal aan fietsactiviteiten aan met uiteenlopende evenementen als een festival, bijzondere fietstochten voor o.a. mensen met een beperking, uitdagende activiteiten voor jeugd en oudere fietsers, tentoonstellingen, film, lezingen en workshops. De kern van het fietsjaar is de week van 14 t/m 21 juni. Uit de berg van ideeën die de werkgroep verzamelde, zijn de meest attractieve en haalbare geselecteerd voor verdere uitwerking. Verreweg de meeste projecten verkeren nog in de voorbereidingsfase, maar de organisatie ervan begint goed op stoom te

komen. Zo komt er een Fietsfestival (13 en 14 juni) in het Kulturhus Epe, een rit met historische fietsen vanuit Vaassen, een filmfiets-in, kunstprojecten rondom de fiets en concerten. De werkgroep zal lang niet van alle nieuwe activiteiten de organisator zijn; zij fungeert vooral als platform. Meer nog wil zij andere organisaties enthousiasmeren zelf met het thema aan de slag te gaan. Verenigingen, clubs, scholen , bedrijven, instellingen, winkelondernemers, horeca, recreatiebedrijven, particulieren daagt zij uit om met hun al bestaande fietsactiviteiten op de proppen te komen en onder het motto ‘doe iets met de fiets’ nieuwe van de grond te tillen. Er is al veel op het gebied van fietsroutes en georganiseerde fietstochten, fiets-

clubjes, fietsarrangementen, maar er kan nog veel meer bij, meent de werkgroep. Heel Epe moet dit jaar doordrenkt zijn van het fietsen; de fiets moet als een rode draad door de gemeenschap bewegen. Het inmiddels al een paar jaar bestaande fietsevenement voor een goed doel in Epe van Innerwheel en Rotary, ‘Epe voor Epe’ op 21 juni, past hier naadloos bij. Met het thema fietsen sluit het Eper project aan bij de activiteiten van het Landelijke Fietsplatform en het toeristisch bureau NBTC Holland Marketing om Nederland in 2014 nog prominenter als fietsland te promoten. Het voorlopige e-mailadres voor het vragen en reacties is: receptie@kulturhusepe. nl, onder vermelding van Heel Epe fietst.

Voor Elkaar Met Elkaar HEERDE- Ook in dit nieuwe jaar 2014 zijn Gerrit-Jan Kommer en zijn vrouw Tonnie alweer druk in de weer om hun zoon Danny en schoondochter Rianne met hun zoontje David voort te helpen. Zij hopen in Roemenië, in de buurt van de stad Brasov een opvanghuis op te zetten voor kinderen die zijn achtergelaten door hun ouders. Het plan is -als alles meezit- om in februari te

vertrekken naar Roemenië. De eerste focus voor het echtpaar zal zijn om de taal te leren, en te integreren, samengaand met het treffen van de nodige voorbereiding om het opvanghuis te kunnen verwezenlijken. Via deze weg wil het echtpaar allen bedanken voor de hulp van mensen om hen heen door het brengen van goede bruikbare tweedehands spullen voor de verkoop. De activiteiten

van Voor Elkaar Met Elkaar zullen nog volop doorgaan, zo is GerritJan Kommer met regelmaat te zien in de omgeving met zijn orgeltje, ook gaat de verkoop van boeken en tweedehands artikelen door. Dus heeft u goede tweedehands spullen of boeken, ze zijn zeer welkom voor de verkoop voor dit goede doel. Danny en Rianne zijn te volgen via de website www.danny-rianne.nl.

Lotgenotencontact na partnerverlies EPE- Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: het Lotgenotencontact. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe. In informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers

van De Kruimelschaar aanwezig. Stichting De Kruimelschaar werkt niet vanuit een of andere levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achtergrond. De hulp die geboden wordt is voor iedereen, niemand uitgezonderd: voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking. De eerstvolgende keer is op maandag 27 januari, van 16.00 tot 17.30 uur.

Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie HupBerkhoff, tel. 0578-612393.

Nieuwe instrumenten Soli Deo Gloria HEERDE- Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria is het jaar voortvarend gestart met de ingebruikname van twee nieuwe bugels. Tijdens de eerste repetitie met aansluitend een Nieuwjaarsborrel werden de Van Laar bugels uitgereikt aan 2 leden. Enige tijd geleden heeft de muziekvereniging ervoor gekozen over te stappen op een ander merk bugel. Gezien de aanwas van de nieuwe leden was het belangrijk een aantal nieuwe bugels aan te schaffen en werd er dus wederom gekozen voor een Van Laar. Het aanschaffen van instrumenten is een kostbare zaak. Met hulp van sponsoren, supporters en diverse stichtingen en fondsen is het toch elke keer weer mogelijk het instrumentarium te vernieuwen. Ook het organiseren van acties vormen een belangrijke bijdrage ten behoeve van het bekostigen van het instrumentarium. Binnenkort kunt u de leden van de muziekvereniging weer verwachten in het kader van de jaarlijkse compostactie. Door het bestellen

van compost via de muziekvereniging steunt u de vereniging financieel maar krijgt u er ook iets voor terug. De zakken compost worden

namelijk bij u voor de deur afgeleverd. Natuurlijk kunt u e.a. ook digitaal bestellen via de website: ww.sdgheerde.nl.

HATTEM- Het Kunstgilde Hattem organiseert deze winter een kunstwandeling met verschillende tussenstops en een diner. Wie mee wil wandelen en eten, kan zich tot 1 februari aanmelden. Ook is het mogelijk deze activiteit te combineren met een avondconcert in multifunctioneel centrum De Marke van de Kunstkring Hattem. Wie zich opgeeft voor alleen 'Diner in het Atelier' betaalt 25 euro en een passepartout kost 40 euro. Aanmelden kan via het mailadres kunstgildehattem@gmail.nl of (bij afwezigheid van een mailaccount) of tel. 038-4447239. De wandeling start op zaterdag 15 februari om 15.30 uur bij molen De Fortuin. Verschillende gildeleden zullen hier exposeren met eigen kunstwerken en daar ook tekst en uitleg over geven. Het programma wordt vervolgd met een wandeling met meerdere tussenstops in onder meer enkele ateliers. Ook hier kunnen kunstwerken waaronder schilderijen, sieraden, beelden, grafische werken en/of ingelijste gedichten worden bezichtigd. Wie meewandelt, krijgt een goede indruk van de verschil-

lende kunstdisciplines binnen het gilde. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan de deelnemende kunstenaars, bijvoorbeeld over toegepaste technieken of inspiratiebronnen. Het programma, inclusief 'driegangenmenu', duurt tot ongeveer 19.30 uur. Mede-organisator Janine Agteres: "Het is een gezellig en gevarieerd programma dat goed past in onze doelstelling om ons regelmatig aan de bevolking van Hattem te presenteren. Op een laagdrempelige manier laten we zien wie we zijn en wat we te bieden hebben". Ook wie niet in Hattem woont, kan zich trouwens aanmelden voor deze kunstwandeling. In De Marke treedt vanaf 20.15 uur op uitnodiging van de Kunstkring Hattem het bekende Rubens Quartet op. Bezoekers kunnen voor en na dit optreden schilderijen en gedichten bezichtigen die in de concertzaal zijn opgehangen. De makers, lid van het Kunstgilde Hattem, zijn eveneens van de partij. "Dus wie dat leuk vindt kan ook hier nog een gildelid aanschieten voor nadere tekst en uitleg". Foto: Hans Lambrechts.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 21 3

…ontdekken dat je voor resultaat… nit één 160m² u g o n n e s it n ² u Enkele 80 m De vakman voor: • Verbouwingen • Al uw klussen in en om het huis • Gespecialiseerd in complete badkamerrenovatie en tegelwerk • Aanleg schoorsteenkanalen 

Te huur 80m² vanaf: € 375,= p.m. ex BTW

Mail of bel gerust voor informatie of een vrijblijvende offerte. g-vdhardenberg@hetnet.nl 0578-618941 06-22983110

Gert van den Hardenberg Broekstraat 4 8181 SE Heerde

Brinkhoven Heerde en De Bongerd Hattem, maken deel uit van Stichting Hanzeheerd. Er wordt vanuit een christelijke zorgvisie huisvesting, verzorging en verpleging geboden aan 133 bewoners. Daarnaast wordt thuiszorg verleend in aanleunwoningen en wordt er verzorging geboden in de vorm van groeps- en dagverzorging.

Molenweg 18-40, Heerde - Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen - Units zijn vanaf 80m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder - Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk - Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem - Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 - Royale parkeergelegenheid op eigen terrein - Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak!

MOZA, dè makelaar voor bedrijven! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

Binnen Hanzeheerd zijn wij, in verband met toenemende zorgvraag op zoek naar: -

Verzorgenden Extramuraal 16 uur per week, voor de aanleunwoningen en de wijken van Gemeente Hattem

-

Verzorgenden Extramuraal 12 uur per week, voor de aanleunwoningen en de wijken van Gemeente Heerde

-

Verzorgenden Intramuraal, vaste uren, aantal uren bespreekbaar, locatie Brinkhoven te Heerde.

-

Voor beide locaties: vakantiekrachten voor de zomer: voor de Zorg en Facilitaire Dienst/ Huishouding.

k! elijke zaa een duid

x x x

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

Verdere gegevens over de vacatures, sollicitatiemogelijkheden en Hanzeheerd, vindt u op onze website www.hanzeheerd.nl

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 14

De Hoeve van Loo bestaat 10 jaar

Snel naar de gelukSmakelaar van Zwolle voor

februari-StaatSloten Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

jackpot: 8,6 miljoen en… bovenop het StandaardprijZenpakket 1000 extra prijZen van € 1000,www.gelukSmakelaar.nl

Hollandse Feestavond HATTEM- Zaterdag 25 januari wordt er een Hollandse feestavond georganiseerd bij de v.v. Hattem. De avond staat in het teken van ongedwongen gezelligheid waarbij dit jaar is gekozen om 2 zangers een avondvullend programma te laten verzorgen. Zo zal de avond starten met Wesley Wolters, bekend van het nummer ‘O, Angeline’. Als Wesley de kantine opgewarmd heeft, is het tijd voor Wimmie Bouma. Wimmie brak in 2013 door met zijn nummer ‘De ring die jij draagt’. Met dit nummer is hij af-

HEERDE- De Hoeve van Loo in Heerde viert dit jaar het 10-jarig jubileum. In 2004 hebben Andre en zijn vrouw Inge pension ’t Bosje overgenomen en sindsdien is er veel veranderd aan de Kamperweg 76 in Heerde. “We hebben het restaurant en enkele kamers gerenoveerd. Het is ons gelukt om in zowel het restaurant als in de kamers de loop terug te krijgen”, vertelt Andre. In het restaurant kunt u terecht voor à la carte, buffetten en feestjes. “Het loopt hartstikke lekker. Hoewel er zeker gasten uit Heerde en omgeving ons restaurant bezoeken, zouden we graag nog meer lokale gasten willen ontvangen. Nu zien we ook veel gasten uit Apeldoorn en Zwolle.” Het knusse restaurant biedt plaats voor 30 personen. Naast een gevarieerde kaart kunt u ook kiezen voor het familiediner (diverse voor-, hoofd- en nagerechten op tafel geserveerd) 26,50 euro; high tea 16,95 euro; diverse buffetten vanaf 19,95 euro; warm en koud buffet, diner buffet, barbecue buffet, tapas, mediterraans buffet. Ook biedt Andre de mogelijkheid bij mensen thuis te koken. “Ik probeer zoveel mogelijk producten uit de omgeving of van lokale ondernemers te gebruiken en waar mogelijk biologische producten”, laat Andre weten. Ook

Babymassage

probeert hij tegemoet te komen aan de wensen van de gast. “Ik vind het erg leuk om vegetarisch te koken zonder kaart of een verrassingsmenu aan te bieden waarbij de gasten aan kunnen geven wat ze niet lekker vinden.” Nieuw dit jaar is ‘Menu de petits plats’, letterlijk vertaald een menu van kleine gerechten. Gasten kunnen onbeperkt van een aparte kaart kleine gerechten bestellen. “Je kunt meerdere kleine gerechten proeven en je hebt de keuze uit vlees, vis of vegetarisch. Hierbij gebruik ik veel seizoensproducten. Dit menu gaat in vanaf 24 januari.” In het hoogseizoen bent u voor de lunch ook welkom in De Hoeve van Loo. Vanaf half april tot oktober op woensdag t/m zondag. In de zomer is het terras een prima plek voor een drankje of kopje koffie met huisgemaakte appeltaart. Wandelaars die op zondag het Heerderstrand of het Zwolse Bos bezoeken, weten de weg zeker te vinden naar De Hoeve van Loo. Operationeel doet Andre heel

veel alleen, hij krijgt hierbij hulp van scholieren. Zijn vrouw Inge, die haar eigen baan heeft, verzorgt de administratie. De Hoeve van Loo is ook het adres voor overnachtingen. De acht kamers worden verhuurd via de eigen website, via de VVV en via booking.com. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum organiseert De Hoeve van Loo verschillende acties. Een daarvan is een wekelijks wisselend 3-gangen menu voor 20,10 euro. Voor meer acties volgt u de Facebookpagina of de website van De Hoeve van Loo. “Persoonlijke aandacht en service, meedenken met gasten of bedrijven, dat is de kracht van ons bedrijf”, besluit Andre. Wilt u een keer aanschuiven in het restaurant, dan raadt Andre aan altijd te reserveren. De openingstijden zijn: maandag gesloten, dinsdag vanaf 16.00 uur, woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. De Hoeve van Loo is te vinden aan de Kamperweg 76, 8181 CP Heerde, tel. 0578-690619, www.dehoevevanloo.nl.

Geef aan de Hersenstichting collectant HEERDE- Van 27 januari tot en met 1 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Heerde, Vorchten en Veessen op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen; zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een

hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig, geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. De stichting is nog op zoek naar collectanten. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de collecte coördinator van Heerde via tel. 0578-611395 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, tel. 070-3604816. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Jubilarissen bij Mannenkoor DEV

Dart toernooi SV Vaassen VAASSEN– Zaterdag 25 januari wordt in het clubhuis van SV Vaassen het jaarlijkse dart toernooi gehouden. Van 12.30 tot ongeveer 18.00 uur vliegen de pijlen richting de borden. Vanaf 12.30 uur begint het toernooi voor de junioren en senioren. Deelname is mogelijk voor leden en vrijwilligers van SV Vaassen. Deze mogen een introducé, bijvoorbeeld familie of vriend/ vriendin, meenemen die ook kunnen gooien op dit toernooi. Ook dit jaar wil de organisatie proberen een damespoule te maken. Bij

deelname van minimaal 8 dames gaan zij eveneens strijden voor het kampioenschap bij SV Vaassen. Hierbij een oproep aan alle dames om zich op te geven. Deelnemers wordt verzocht uiterlijk om 12.15 uur aanwezig te zijn, met eigen dartpijlen. Het toernooi duurt tot ongeveer 18.00 uur. De kosten zijn twee euro voor junioren en vijf euro voor senioren. Opgave kan via een inschrijfformulier in het clubhuis van SV Vaassen aan de Woestijnweg of bij Ronnie Vosselman, tel. 06-13469966.

Kaartavond EPE- JBC Epétanque organiseert om de week een kaartavond voor haar eigen leden. Bij het klaverjassen is op de 1e plaats geëindigd: Frans Beers met 5523 punten, 2e plaats Luc Eleveld met 5128 punten. Bij het jokeren is op de 1e EPE- Bij babymassage maken de pedagogisch medewerkers van kdv de Kleine KOM contact met het lichaam van de baby. In gedachten zijn bij het kind is een essentieel onderdeel van de massage. Het ritme van massage geeft herkenning en vertrouwen. Het helpt de band met het kind te versterken. Een massage geeft de pedagogisch medewerkers de tijd om de lichaamstaal van het kind, de manier van communiceren en de drempels voor prikkeling te leren kennen. En het geeft zicht op hoe het lichaam voelt bij spanning en ontspanning.

gelopen december als nummer 1 geëindigd in de RadioNL Top 1500 voor grote namen als Andre Hazes en Jannes. Deze hit zal dus zeker te horen zijn in de kantine van v.v. Hattem, maar ook vele andere hits van de piratenprins. De kaarten zijn verkrijgbaar voor een ieder die op enige manier verbonden is met de v.v. Hattem voor 7,50 euro in de voorverkoop (10 euro aan de deur). Kaartverkopers: Gebert Roescher, Henk Voskuil, Bertus Grit en Dennis Kwakkel. Zaal is vanaf 20.30 uur geopend.

plaats geëindigd Wil Versteeg met 37 punten, 2e plaats Ineke Dunnink met 53 punten, 3e plaats Berend Sleijster met 58 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd deze avond verzorgd door Maaike van de Vaart.

Vraagbaak HEERDE- Leren en onthouden van bepaalde zaken gaat op oudere leeftijd moeilijker; soms lukt het niet meer zo goed om in groepsverband mee te doen met een cursus. Toch wil men graag bijblijven in allerlei ontwikkelingen. Welzijn Heerde, onderdeel van het CJG, biedt daarom de Vraagbaak aan. Thom Koster gaat in het kader van zijn maatschappelijke stage individuele ouderen helpen, die meer willen te weten

komen van zijn/haar mobieltje, vragen hebben over de computer of meer willen weten over sociale media, zoals Facebook. De Vraagbaak is op de vrijdagmiddagen van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig in Hanzeheerd Brinkhoven. Voor een goede organisatie vraagt men wel om zich van te voren aan te melden met de vragen die men daarbij heeft. Opgave kan via de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578-691244.

HATTEM- Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Christelijk Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ op zaterdag 11 januari, zijn in het eigen verenigingscentrum De Notenhof een zevental jubilarissen gehuldigd. De samenkomst werd in een gezellige sfeer doorgebracht met een hapje en een drankje en een toespraak van de voorzitter van DEV, Johan Knegt. De voorzitter keek niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar lichtte ook een tipje van de sluier op voor het jaar 2014. Nadat een bijna voltallig mannenkoor met hun echtgenotes c.q. partners hadden genoten van een overheerlijk stamppotbuffet, kondigde Johan Knegt omstreeks 19.30 uur de huldiging van een zevental jubilarissen aan. De jubilarissen zijn: Kor Alons en Bert van Dieren die ieder 25 jaar lid van DEV zijn. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter de zilveren DEV-reversspeld en een oorkonde van de KCZB. Roelof Mulder, hij ontving uit handen

van de voorzitter voor 35 jaar lidmaatschap van DEV de Waterman vulpen met inscriptie en een oorkonde van de KCZB. Jaap Sobering, Kobus Spannenberg, Bert van de Linde en Alex van der Worp ontvingen uit handen van Dhr. G. Toorn, vertegenwoordiger van de Regionale Commissie Oost van de Kon. Chr. Zangers Bond, voor hun 50-jarig lidmaatschap van DEV en de KCZB een bijzonder handgeschilderd Delftsblauw wandbord met bijbehorende oorkonde van de KCZB. Willem Spannenberg, die al 60 jaar lid is van DEV en een lange staat van dienst heeft, ontving uit handen van voornoemde heer Toorn, de vergulde reversspeld van de KCZB met oorkonde. De voorzitter van DEV en Dhr. Toorn prezen alle jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap van het koor en de KCZB en hoopten dat ze nog lange tijd bij DEV kunnen zingen. De echtgenotes van de jubilarissen werden in de bloemetjes gezet.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 21 5

…naar dè aktieve makelaar gaat !Vraagprijs: € 188.000,= k.k. De Gelder 69, Hattem - Een mooie verzorgde tussenwoning, waar u zo in kunt, met vrijstaande houten schuur - Woonkamer 32m² met fraaie laminaat vloer - Nette keuken 8m² v.v. inbouw apparatuur - 1e Verd.: overloop, drie slaapkamers en luxe badkamer (2011) met douche en 2e toilet - 2e Verd.: via vaste trap naar voorzolder met grote inloopkast en vierde slaapkamer 13m² met laminaatvloer en berging - Verzorgde en ruime tuin op het zuiden met houten schuur v.v. overkapping

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

WEEKTOPPER!! Tegen inlevering van deze bon

15% korting op al onze groente en fruit.

Aktie is geldig van maandag 20 t/m zaterdag 25 januari.

Epe

‘t Hummelhuis Professionele kinderopvang van 0 tot 13 jaar

f Open huis Kinderdagverblijven Inloopweek 27 t/m 31 januari dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur

U bent van harte welkom! Rhijnsburglaan 7a in Heerde Nachtegaalweg 48a in Wapenveld

www.hummelhuis.nl info@hummelhuis.nl

KDV PSZ BSO GOB

KinderDagVerblijf PeuterSpeelZaal BuitenSchoolse Opvang GastOuderBureau

Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 16

Tien jaar schoonheidssalon Felice EPE- Tien jaar geleden is Wendy Pierik als 18-jarige vers van school haar eigen schoonheidssalon Felice begonnen aan de Hoofdstraat in Epe. Een sprong in het diepe voor haar. “Ik zat zelf nog op school. Ik was 18 jaar en ik kon een groot gedeelte over nemen van mijn stagebedrijf.” En die kans kon ze niet laten liggen. Wel bleef ze de eerste vijf jaar er naast werken bij de Action. Maar nu is ze gemiddeld wel meer dan vijf dagen in de week onder de pannen. “Ik heb mijn vaste openingstijden op maandag van 13.30 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. En daarnaast heb ik soms op maandagmiddag en -avond of op zaterdag afspraken. Ik ben heel flexibel.” Acht jaar geleden verhuisde ze naar de Brinklaan 15 in Epe. “Dit kwam vrij te staan. Het pand is groter dan ik had en het is mooi in het centrum. Ik heb hier veel meer aanloop. Mensen zien je en komen dan gewoon naar binnen.” Ze is heel erg tevreden met haar stekkie. In tien jaar is de aard van de salon veranderd. “Ik ben steeds meer de natuurlijke kant opgegaan met natuurlijke producten.” En dan heeft ze het niet alleen over de huid maar over behandelen van het hele lichaam. “Ik werk nu met Piroche. Dat is een lijn geïnspireerd op de Chinese geneeskunde. Zij kijken niet alleen naar ‘wat zie ik’ maar proberen het hele lichaam in balans te brengen. Bijvoorbeeld met speciale massagetechnieken op de drukpunten. Daarmee kun je huidverbetering bewerkstelligen.” De keuze voor Piroche was niet moeilijk. “Ik heb zelf de resultaten gezien. Het was altijd een droom van me om er mee te beginnen.” Wendy volgt een heel traject aan cursussen waarna ze zich uiteindelijk energetisch huidtherapeute mag noemen.

Peutergym bij Agios VAASSEN- Ouder & Kindgym is een aanbod van Agios dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1,5 tot 4 jaar, die samen met papa en mama of opa en oma, lekker wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring.

Verjaardag Kulturhus Oene

“Tien jaar geleden had ik dit niet verwacht, wel gehoopt natuurlijk. Ook niet dat ik de nagelstudio erbij zou doen.” Naast de nagels houdt Wendy zich ook bezig met natuurlijke permanente ontharing. “Dat is een combinatie van harsen en gel van het merk Skinnovation.

Zeemanskoor Kop van ’t Ende naar ‘t Hoornerveen HEERDE- Omdat de toneelvereniging NEON dit jaar geen toneelstuk zal opvoeren heeft de buurtvereniging Hoornerveen gezocht naar een alternatief. Zij heeft voor vrijdag 14 februari het regionaal bekende zeemanskoor KOP VAN ’T ENDE weten te strikken voor een optreden. Het repertoire van dit koor bestaat uit shanty, zeemansliederen, aangevuld met nummers die verbintenis met de Zuiderzeevisserij vanuit Elburg vertolken. Leden

Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. Bij peutergym komen de peuters van 2 t/m 4 jaar alleen, dus zonder ouders gymmen. De leidster zorgt ervoor dat er voldoende begeleiding is bij de toestellen. Naast toestellen worden er ook liedjes en dansjes gedaan en gegymd met hanteermateriaal. Een peutergymles duurt doorgaans 45 minuten. Maandag van 9.00-10.00 is er in de Agios hal ouder en kind gym. Evenals zaterdagochtend van 9.00-10.00 in gymzaal de Oosterhof. Peutergym is op maandag van 11.00-11.45 in de agios hal en zaterdag van 9.15-10.00 in de gymzaal van de Violier. Voor meer info over deze en of andere lessen bij agios kijk op www.agios.nl.

en niet-leden zijn deze avond van harte welkom in het Hervormd Jeugdcentrum Welgelegen, Dorpsstraat 2 te Heerde, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De entreeprijs voor niet-leden bedraagt 6 euro per persoon. De leden zijn geen entreeprijs verschuldigd. Nietleden dienen vooraf te reserveren via het contactformulier op de website www.buurtverenginghoornerveen.nl, bij Gerrit Stijf (0578-692284) of per email gerrit.stijf@gmail.com.

Met 10 tot 15 behandelingen kun je dan van je haren af zijn.” In verband met het 10-jarig bestaan, geeft Wendy 10 % korting op de behandeling en een presentje. Voor meer informatie, tel. 0578-629857 of kijk op www.schoonheidssalonfelice.nl.

Zakelijk netwerken HATTEM- Op woensdagavond 29 januari staat er weer een zakelijk netwerken gepland in Herberg Molecaten, Molecaten 7 in Hattem. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door CGMV zakelijk. Zij biedt christenondernemers en -managers tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om persoonlijke zaken, ethische dilemma’s of zakelijke uitdagingen met elkaar te delen. CGMV zakelijk begrijpt dat tijd een schaars goed is. Daarom is ervoor gekozen de ontmoeting tussen 17.30 en 19.30 uur te plannen, zodat de deelnemers nog ruimte overhouden voor een avondprogramma. Een maaltijd en drankjes zijn inbegrepen. Voor meer informatie en aanmelden zie: www. cgmv.nl/agenda.

OENE- Op 25 januari viert het Kulturhus in Oene haar tweede verjaardag. Net als vorig jaar wordt deze verjaardag er een voor en door Oenenaren. Met de Oener variant op ‘Doet ie ’t of doet ie ’t niet’ strijden ook deze keer verenigingen, clubs en vriendengroepen om een mooie geldprijs, bijeengebracht door de deelnemers en bezoekers. De activiteitencommissie van het Kulturhus Oene krijgt hulp van ‘De 4 musketiers’. Zwier van de Weerd, Jordy Aalberts, Jan-Lowin IJzerman en Joost Lubbinghe organiseerden afgelopen zomer met succes de eerste Oener zeepkistenrace en zetten zich het jaar daarvoor in voor het programma

‘Zomer in Gelderland’ in Oene. Toen het Kulturhus hen vroeg om de organisatie van het spelgedeelte voor hun rekening te nemen, aarzelden ze geen moment. Inmiddels zijn er al een mooi aantal aanmeldingen binnen. Wie zich nog wil aanmelden kan dat doen via de Facebookpagina van De 4 musketiers: www.facebook.com/ De4Musketiers, of een mailtje sturen aan het Kulturhus: info@kulturhus-oene.nl. Verder is iedereen welkom in Kulturhus Oene op 25 januari vanaf 19.15 uur om er een gezellige avond van te maken. De toegang bedraagt 2 euro per persoon, basisschoolkinderen hoeven niets te betalen.

Lammetjes adopteren via de digitale snelweg

Schooldamtoernooi

HATTEM- Onlangs tekende Dhr. Yp van Chinees Indisch Restaurant Kota Radja te Hattem het contract voor

sponsoring van het jaarlijkse Kota Radja Hattem toernooi bij Pétanque Vereniging Gelre te Hattem.

WAPENVELD- Op woensdag 29 januari zal het jaarlijkse schooldamtoernooi in de gemeente Heerde weer van start gaan. Van 13.30 tot ca. 16.30 uur zullen de verschillende lagere scholen uit de gemeente Heerde (en Oene) het in teams van 4 personen tegen elkaar opnemen. Het toernooi vindt plaats in de Hervormde kerk van Wapenveld (Kerkstraat 2-1). Iedere school mag 2 teams inschrijven om deel te nemen. Dit kan tot uiterlijk 27 januari 2014 om 18.30 uur. De scholen hebben hiervoor een aanmeldingsformulier ontvangen. Is deze zoekgeraakt? Dan kan contact met de damclub worden opgenomen via schooldammen@ damclub-onsgenoegen.nl.

HEERDE- Schaapskudde EpeHeerde heeft sinds kort een vernieuwde website, geheel belangeloos ontworpen en gehost door Eye-T Webdesign & -hosting. Het is een levendige site geworden die veel nieuws te bieden heeft, zoals het dagboek van de herder, actuele berichten, activiteiten en verrassende foto’s, gemaakt door Martin Hogeboom Photography. In korte tijd is de bezoekersaantallen explosief gestegen. Deze betrokkenheid van mensen is heel belangrijk voor de schaapskudde. De kudde is van en voor alle mensen. Inmiddels is de Schaapskudde ook te vinden op Facebook. Deze pagina wordt - ook weer geheel belangeloos - beheerd door WindTkracht Social Media

Support uit Heerde. Verder twittert de schaapherder er lustig op los via @kuddeheerdepe. Vanaf half februari zullen er in de kudde weer lammetjes geboren worden. Nieuw dit jaar is dat er een lammetje geadopteerd kan worden, ter ondersteuning van de kudde. De kosten hiervoor zijn € 20 per lam. Men mag dan zelf, eventueel met kind of kleinkind, de wei in om een lammetje aan te wijzen, te aaien en een naam te geven. U krijgt dan van de herder een geboortekaartje, wat tevens het toegangsbewijs is voor de speciale bezoekuurtjes. Het adopteren van een lammetje kan via de website: www.schaapskudde-epe-heerde.nl. Daar vindt u ook alle informatie over de bezoekuren.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PA G G II N NA A 21 7

Bovenop onze laagsteprijsgarantie

0 P

99

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Heerde: Stationsstraat 29 . Vaassen: Kosterstraat 3


PAGGI INNAA 21 8 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA

Autorijschool

MULDER

Hattem!! chool van s ij r e t s De leuk Hattem

Voor zowel je auto- als je motorrijbewijs ben je bij ons aan het juiste adres.

OPRUIMING bij

ZEILSTRA

OPTICIENS Azaleastraat 25 8051 DT Hattem Tel: 038-4239107 Mob.: 06-22960996 info@rijschoolmulder.nl - www.rijschoolmulder.nl

van 27 december totK E E W E T S T LAAen met 18 januari Op een groot deel van onze kollektie krijgt u

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Winterpeen, boerenkool, zuurkool uit ‘t vat, spruitjes aan de stam, spitskool, rode kool, Hollandse komkommers

KORTING

Deze week

Winkeltje open op: vrijdag zaterdag

70%

Nog volop wintergroente :

Witlof

8.30 - 18.00 8.30 - 13.00

500 gr.

 

0,65

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 A L Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Dumco Spikes Het speciale antislipsysteem biedt zeer goede grip op ijs en sneeuw. Verkrijgbaar in verschillende maten. Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 21 9


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 20

Metamorfose Kroonzaal Keet van Heerde

Car Cleaning Epe start samenwerking met Dalhuisen EPE -Car Cleaning Epe en Dalhuisen startten onlangs een samenwerking met het poetsen en wassen van auto’s in de vorm van een abonnement. Car Cleaning Epe voorziet de auto van een uitgebreide poetsbeurt, zowel van binnen als van buiten. Vervolgens kan de klant dit resultaat helpen behouden middels 12 wasbeurten bij één van de waslocaties van Dalhuisen (Esso Epe, BP Epe of BP ’t Harde) en een tussentijdse poetsbeurt. “Ik merkte dat mijn klanten vaak op zoek waren naar een totaalpakket, omdat ze het belangrijk vinden steeds netjes voor de dag te komen”, aldus Amed van Car Cleaning Epe. “Je voorkomen – en daarmee vaak ook je auto – bepaalt

namelijk al snel de eerste indruk die mensen van je hebben. Door deze samenwerking is het aanbod dat wij kunnen doen ook interessant voor mensen die niet zoveel waarde aan hun auto hechten, maar wel graag een representatief voorkomen willen.” Het abonnement is te verkrijgen bij Car Cleaning Epe of bij bovengenoemde waslocaties van Dalhuisen. Car Cleaning Epe bestaat sinds 2011 en poetst auto’s voor zowel bedrijven als particulieren. Dalhuisen is met ruim 50 medewerkers actief in het leveren van smeermiddelen en brandstoffen. Daarnaast exploiteert Dalhuisen een tiental was- en tankcentra in Midden- en Oost-Nederland.

Repair Café HEERDE- Op zaterdag 25 januari is iedereen van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur bij Partycentrum de Keet van Heerde om de metamorfose van de Kroonzaal te bewonderen. “Negen jaar geleden hebben we voor het laatst de Kroonzaal grondig verbouwd door alles te strippen”, vertelt Bé van Ark. “Het was wel weer eens tijd voor verandering.” Daarom zijn ze met het personeel om de tafel gaan zitten. “We hebben gezegd: wat voor ideeën hebben jullie en zet die ideeën op papier.” Al gauw bleek dat de medewerkers de zaal oubollig vonden en dat de website ook vernieuwd moest worden. Bé, Fenny en de 22-jarige zoon Rico nodigden de vrouwen van Studio Posh uit en samen maakten ze een plan. Op zondag zijn ze met het personeel en aanhang gezamenlijk begonnen met de restyling van de hele zaal. De wanden zijn voorzien

van heel mooi behang, het houtwerk is allemaal gewit en de verschuifbare muren zijn geverfd. “Doordat we het met z’n allen deden, gaf dat een goed gevoel.” De meubels van de Beukenzaal zijn verhuisd naar de Kroonzaal en allemaal voorzien van een hippe grijze hoes. De tafelbladen zijn vernieuwd en de onderstellen gespoten. “Het ziet er allemaal chiquer uit.” Ook de verlichting is helemaal aangepast: LED-verlichting. “Dat kan veranderen van kleur waardoor we de sfeer kunnen oproepen die we willen.” “We willen af van dat karakter van bruiloften zoals vroeger met grote lange tafels. Natuurlijk kan dat nog maar er is veel meer mogelijk. Tegenwoordig willen ze meer kunnen lopen en zelf eten kunnen pakken. Dat kan bijvoorbeeld met statafels. De belevingssfeer is nu anders.” En daar sluit deze metamorfose prima op aan. Om ieder-

Koppeltoernooi v.v. Wapenveld WAPENVELD- Op zaterdag 25 januari houdt de Voetbalvereniging Wapenveld een koppeldarttoernooi. De kosten bedragen 10 euro per koppel. Het toernooi

begint om 13.30 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jordan Jans, tel. 06-23231032 of 038-4470403, email jan88156@ planet.nl.

een het resultaat te laten zien, bent u welkom op zaterdag 25 januari. “We hebben verschillende mensen benaderd die bruiloftsgerelateerde producten verkopen.” En dat heeft geleid tot een mooi rijtje aan bedrijven die ook aanwezig zullen zijn: Slagerij ter Weele, Juwelier Huijssoon, Bloemsierkunst de Groot, HE Fotografie, Jouw feest, mijn zaak, Suitable Home-Studio Posh, The Travel Club, Fayestelijke taarten, BPM Music, Visions Hairstyling. “Het is dé mogelijkheid om de zaal in zijn geheel te bekijken.” Daarnaast krijgen klanten een cheque van 10% van de reserveringswaarde te besteden bij de Keet van Heerde of één van de standhouders en is er een verloting. “En de standhouders houden allerlei acties.” De Keet van Heerde, Eperweg 55, 8181 EV Heerde, tel. 0578-691591 of kijk op www.dekeet.nl.

Open bridgedrive HEERDE- Zaterdag 1 februari heeft de bridgeclub Heerde haar jaarlijkse open bridgedrive. Een gezellige avond voor mensen die van bridge houden. Er zijn leuke prijzen te winnen. De avond start om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. De locatie is de ‘Rhijnsberg’, Rhijnsburglaan 7a in Heerde. Er wordt in 4 lijnen gespeeld, ook bridgers die niet bij de bond zijn aangesloten zijn van harte welkom. Deelname is € 12,50 per paar en u kunt zich opgeven bij mevrouw C. Tees via jdtees@lijbrandt.nl of telefonisch 0578-696401. De wedstrijdleider voor deze avond is de heer Peter Bunschoten.

HATTEM- Op maandag 27 januari is het Repair Café bij Stichting Welzijn Hattem namelijk weer geopend. Van 13.00 tot 15.00 uur gaan deskundige vrij-

VAASSEN- Op woensdag 15 januari tijdens de Vrouwen van Nu afd. Vaassen/Emst jaarvergadering heeft Zwaantje van Essen een cheque van 841,80 euro overhandigd aan het

willigers samen met bezoekers aan de slag om kapotte spullen te repareren. Ook voor reparaties aan kleding is een handige vrijwilliger aanwezig.

uitvoerend comité van Sidney & Friends. Dit geld is gedurende het jaar ingezameld om kinderen met een meervoudig complexe handicap te laten genieten van huifkarritten.

Handwerkcafé

Cursus typeles WAPENVELD- WZC 1 heeft dit seizoen nieuwe jassen aangeboden gekregen door een groep stersponsoren. Eén van deze sponsoren is Albert Heijn Hardeman. Op de foto daarom de eerste selectie met in hun midden de heer Gerard Har-

deman. Naast een bijdrage aan het uitgaanstenue heeft Albert Heijn Hardeman onder andere ook reclame uitingen in het clubblad, op een reclamebord langs het kunstgrasveld en onder het scorebord op sportpark Monnikenbos.

6de Open Darttoernooi ’t Hattems Stekkie HATTEM- Op zaterdag 15 februari vindt het 6de Hattems Open Darttoernooi plaats in de Triangel, georganiseerd door Fanfarekorps Ons Genoegen. Ook dit jaar gaat het weer om een darttoernooi in het enkelspel en iedereen kan hieraan deelnemen. Maximaal aantal deelnemers is 64 personen, het toernooi bevat een winnaar- en verliezersronde. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro p.p. Inschrijven is mogelijk via e-mail: og_darts@ hotmail.com, onder vermelding

van je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De finalewedstrijden worden gespeeld op een groot podium. Wederom verzorgt Mulders Music & Light het licht en de muziek tijdens dit darttoernooi. De aanvang van de wedstrijden is om 12.00 uur en de deelnemers dienen om 11.30 uur aanwezig te zijn. Het toernooi wordt gesponsord door ‘t Hattems Stekkie. Toeschouwers zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

EPE/HEERDE- Het is weer mogelijk je in te schrijven voor de opleiding Typen op de Computer bij Gerritsen Opleidingen. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van 1 uur (incl. examen). Er wordt gewerkt volgens het 10-vinger-blind systeem en in kleine groepen. Speciaal voor de jeugd vanaf groep 6 worden de lessen na schooltijd gegeven, bij voldoende aanmeldingen bij u in de buurt. De lessen worden gegeven op de Hoge Weerdschool in Epe en op de Willem Alexanderschool in Heerde. Ook zijn er mogelijkheden voor het zelf organiseren van groepjes en locatie, zowel binnen als buiten schooltijd. (vergoeding voor samenstellen groepje). Voor uitgebreide informatie en aanmelden kijk op www.gerritsenopleidingen.nl of bel 0384605560.

VAASSEN- In samenwerking met het wijksteunpunt Bloemfontein en de JP van den Bent Stichting is er elke vrijdagochtend in het wijksteunpunt een handwerkcafé. Van 9.30 tot 11.30 uur kan iedereen in Bloemfontein, aan de Wetstraat 12 in Vaassen, komen handwerken. Houdt u ook zo van handwerken schuif dan gezellig aan. De meewerkers van de JP van den Bent Stichting zijn op dinsdag en vrijdag altijd al druk met handwerken in Bloemfontein. Zij vinden het leuk en gezellig om met meerdere mensen samen te handwerken. Dat was het begin van het handwerkcafé op de vrijdagmorgen en met succes. Er moeten steeds meer tafels en stoelen bij geschoven worden om ieder-

een een plekje aan de handwerktafel te bieden. Met veel plezier verzorgen de meewerkers van de JP van den Bent Stichting de koffie en thee tijdens deze ochtend. Met net zoveel plezier schuiven de mensen uit de buurt aan met hun eigen handwerkje. Belangstellenden kunnen op vrijdagochtend vrijblijvend binnen lopen om mee te handwerken. U neemt uw eigen handwerk mee en hoeft alleen te betalen voor uw koffie. Voor informatie kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra. Telefonisch bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur op tel. 0578-620988, of op dinsdag, donderdag en vrijdag op tel. 0578617118. Kijk voor meer informatie op www.swo-epe.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 22 1


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 22

Opdracht inrichtingsplan Vrieze’s Erfgoed

Schietvereniging Wapenveld WAPENVELD- De uitslagen van de schietvereniging Wapenveld: Willem Remmerts 173, Thijs Smit 171, Gerwin Burgmeijer 170, Jan Pieter Touwen 170,

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 24 januari: gevelstenen deel 3, Hattemer Musikanten, IJsselstein een ruïne deel 1 en kruimels van Ronald Kamps. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

WAPENVELD– Het bestuur van de Stichting Molenbezit Heerde heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst aan Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam de opdracht verstrekt voor de uitvoering van het inrichtingsplan Vrieze’s Erfgoed. Dat moet het mogelijk maken dat het Wapenveldse complex vanaf circa eind juni volledig kan fungeren als bezoekerscentrum. Namens het comité molen de Vlijt memoreerde voorzitter Jan Nitrauw dat een functie als bezoekerscentrum in 2008 nog een ‘stip aan de horizon’ was. Dit nadat wijlen molenaar Willem Vrieze zijn bezit schonk aan de stichting Molenbezit Heerde. Na de renovatie van de boerderij en de aanpak van

het terrein, volgt nu de uitvoering van het inrichtingsplan. Onder leiding van Els Thijssen en met steun van de werkgroep oud-Wapenveld van de Heerder Historische Vereniging, zijn zes thema’s uitgewerkt. Die hebben te maken met de historie van de molen, de omgeving, de molenaarsfamilie Vrieze en hun werk en de natuur en het landschap. “Els Thijssen en de leden van de werkgroep oud-Wapenveld hebben al ruim twee jaar met veel inzet aan dit inrichtingsplan gewerkt. Het zal nog een hele toer zijn om keuzes te maken uit de enorme hoeveelheid tekst en beeldmateriaal”, aldus Jan Nitrauw. De thema’s worden door Eric Duijvis van bureau Tekst en Uitleg vormgegeven in binnen- en

buitenpanelen, tafelvitrines met touchscreens en audio-visuele producties maar ook worden spannende activiteiten ontwikkeld als een spel met gewichten, een Monnikenspel en een Avonturenpad. Ook is voorzien in een nieuwe website en informatiemateriaal. Met de uitvoering van het project is een bedrag van 150.000 euro gemoeid en het is mogelijk gemaakt door Europese subsidie (50.000 euro), bijdragen van de provincie Gelderland (25.000 euro), gemeente Heerde (25.000 euro), VSB-fonds (25.000 euro), Prins Bernardfonds (15.000 euro), stichting Zabawas (6.000 euro) en het ANWB-fonds (5.000 euro). De planning is het inrichtingsplan eind juni op te leveren.

samen over te praten met de Bijbel als uitgangspunt en leidraad. Tien avonden komt de groep bij elkaar. Elke avond wordt begonnen met een warme maaltijd in een gezellige omgeving. Hierna wordt in kleine groepen het onderwerp besproken en kun je jouw ervaringen delen met de anderen van de groep. Wil je hier meer over weten en zie je uit naar een ontspannen cursus, met de nodige diepgang en die je

een nieuwe ervaring in het leven geeft? Geef je op en kom naar de 26e Alpha-cursus in Epe. Enkele honderden cursisten gingen je al voor. We starten op donderdag 23 januari. Opgeven kan bij Ankie Meijran, tel. 0578-614224 of ankiemeijran@gmail.com.

Alpha-cursus EPE- Denk je ook wel eens, er moet toch meer zijn in ons leven hier op aarde. Meer dan alleen werken, vakantie houden, amusement, sport en dergelijke. Er moet toch een hoger doel zijn waarvoor wij leven. En wat is dat doel dan? Belangrijke vraag en misschien wel de kern van de Alpha-cursus. Op die vraag en nog veel meer vragen wordt in de Alpha-cursus geprobeerd antwoorden te vinden door er

VAASSEN- Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu afd. Vaassen/Emst zijn drie jubilarissen gehuldigd. Corrie Pannekoek en Adrie

Henk van de Vrugt 168, Roelof Compagner 165, Wim van Norel 159, Herold van de Vrugt 149, Harm van de Beek 148, Henri Verweij 97.

Superbingo HEERDE- Maandag 27 januari is er een Superbingo van de supportersvereniging VV Heerde in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

Riphagen voor 40 jaar lidmaatschap en Dinie van der Ziel voor 25 jaar lidmaatschap. Alle dames kregen een mooi boeket bloemen.

Buurtkabouters op de Hoge Weerdschool

Overige contactadressen: t.e.vanspanje@planet.nl en e.kleinkranenburg@gmail.com.

Vrijwilligerscentrale InZet Epe zoekt vrijwilligers EPE- De vrijwilligerscentrale InZet is onderdeel van stichting Koppel. InZet helpt vrijwilligers bij het vinden van een geschikte plek in de gemeente Epe. Door middel van een kennismakingsgesprek kunnen zij maatwerk leveren. U geeft als vrijwilliger aan waar uw voorkeuren liggen. Vanuit daar gaan zij op-

zoek naar een geschikte plek. Bent u opzoek naar vrijwilligerswerk, dan kan InZet u hierbij helpen. Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn bijvoorbeeld maatjesprojecten, het doen van klussen of administratief werk. Ook heeft InZet een aantal bestaande vacatures voor vrijwilligerswerk.

Deze zijn ook te vinden op de Facebookpagina InZet Koppel. Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, heeft u een vacature voor vrijwilligerswerk of wilt u meer informatie hebben? Neem dan contact op met Vrijwilligerscentrale Epe via tel. 0578-676767 of inzetkoppelepe@ outlook.com.

Toerclub Heerde steunt Stichting De Rode Beer HEERDE- ToerClub Heerde zal voor de periode van drie jaar stichting de Rode Beer naar vermogen ondersteunen en voor de komende drie kalenderjaren, 2014, 2015 en 2016, een sponsorbedrag ter beschikking stellen. De overeenkomst is op woensdag 15 januari ondertekend door Jack Augustinus van Stichting de Rode Beer en Pieter Steenbergen, voorzitter van de TC Heerde. Het sponsorbedrag zal bestaan uit een bedrag van 1 euro bovenop de deelnemersbijdrage van de deelnemers aan de Rabo Heerde Veluwe Toertocht, die jaarlijks verreden wordt op de eerste zaterdag van augustus. De toerclub zal daarnaast 1 euro per niet betalende deelnemer ter beschikking stellen aan de Rode Beer. Tevens zal hoofdsponsor Rabobank Noord Veluwe deze ‘sponsortocht’ promoten via diverse communicatiekanalen, zoals Het Ledenmagazine Dichterbij, een artikel of advertentie in de lokale media, sociale media en de website www. rabobank.nl/noordveluwe . Stichting de Rode Beer zet zich in om een vakantiehuis te realiseren op de Veluwe voor mensen met een handicap en hun familie/begeleiding. Het vakantiehuis gaat plaats bieden aan 2-8 personen. Omdat

EPE- Iedere 2de woensdag van de maand spelen de Buurtkabouters (peutergroep van Koppel van de Buurthoeve) in de groene klas van de Hoge Weerdschool. De groene klas is het rekenlokaal van de

kleuters. Met lego, duplo, treinen en blokken wordt naar hartenlust gespeeld. De kleuters vinden het geweldig als de peuters op bezoek komen, ineens zijn zij de “grote kinderen”.

Begeleiding bij rouwverwerking

daar veel geld voor nodig is heeft de stichting in 2009 samen met een grote groep vrijwilligers een kringloopwinkel geopend in Heerde. Daarnaast zijn er veel mensen, verenigingen, bedrijven en kerken die de Rode Beer steunen en daarom was het mogelijk om op 28 september 2012 de locatie aan te kopen voor het vakantiehuis. In 2015 is het de bedoeling, dat er gestart gaat worden met de verbouwing. Ook daar is wederom veel geld

voor nodig. Het bestuur van de TC Heerde is van mening dat het juist is dat mensen die gezond zijn (over het algemeen zijn fanatieke fietsers gezond) oog mogen hebben en zich mogen inzetten voor hen die het, wat gezondheid betreft, wat minder getroffen hebben. Dit levert, naar het oordeel van het bestuur, voor alle betrokken partijen – Rabobank Noord Veluwe, Stichting de Rode Beer en de TC Heerde – een winwin-win situatie op.

HATTEM - Maatschappelijk werker Marjorie Koghee en uitvaart/ rouwfotograaf Monique Eshuis organiseren vanaf 3 maart acht bijeenkomsten voor mensen die hun partner hebben verloren en behoefte hebben aan lotgenotencontact. De bijeenkomsten worden gehouden in De Marke in Hattem. Op maandag 3 februari vindt een informatiebijeenkomst plaats. Marjorie Koghee en Monique Eshuis: “Door gesprekken met elkaar en begeleiding van de groepsbegeleider kunnen deelnemers meer inzicht krijgen in hun persoonlijke verlieservaring en met elkaar bespreken welke andere manieren er zijn om met de situatie om te gaan. De deelnemers kunnen tijdens deze bijeenkomsten onder meer herkenning en erkenning vinden, emoties veilig

uiten, hun verhaal vertellen, begrip vinden voor hun gevoelens en gedrag en elkaar helpen om het leven weer zin en inhoud te geven.” De bijeenkomsten worden gehouden op maandagen van 14.00 – 16.00 uur en gaan door bij een minimale opkomst van acht deelnemers. De kosten zijn 150 euro inclusief cursusmap. Iedereen heeft voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een individueel kennismakingsgesprek met de begeleiders. Op maandag 3 februari is er om 14.00 uur in De Marke een informatiebijeenkomst waar geïnteresseerden meer horen over de inhoud van de bijeenkomsten. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Marjorie Koghee, tel. 06-42808362 of m.koghee@ gmail.com of mailen naar Monique Eshuis via info@fotosubtiel.nl.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 223

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

HET RESULTAAT TELT! NIEUW

Heerde Kanaalstraat 13

Heerde Brinklaan 20

Wapenveld Werverweg 7

VRAAGPRIJS

€195.000 kk - Vrijstaand woonhuis met schuur - Perceeloppervlakte ca. 325 m² - Gelegen in het centrum van Heerde - Slaapkamer en badkamer op BG - Tuin voorzien van veel privacy

EN VERKOCHT

EN VERKOCHT www.companjenriphagen.nl

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

Leefbeeld

bezoek onze website: www.bswbanden.nl

vindplaats voor coaching en verwondering

Goedkoopste van de regio in: • autobanden • uitlaten

• velgen • remmen

• APK • accu’s

Tijd voor Winterbanden ! Bel voor een afspraak (Ook montage van elders gekochte banden)

www.rienpool.nl

VERHUUR EN OPSLAG VAN WINTER- EN ZOMERBANDEN Bovenheigraaf 133b Wezep • T 038 375 92 77

Ook in 2014 heeft Leefbeeld weer vele inspirerende workshops gepland, ook voor jou! WORKSHOPS JANUARI en FEBRUARI Liever een andere dag, tijdstip of lokatie voor een workshop? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

SoulCollage® - intuïtief collageproces x x

HOUTHANDEL DE VRIES.NL Vurenpaneel

Grenen vloer 2 x 18 cm wb ......................

11,50/m

Panlat 2,2 x 5 ..................................

²

0,50/m¹

18 mm

11,00/st. 40 x 240 cm ....................... 14,50/st. 50 x 240 cm ....................... 18,25/st. 60 x 240 cm ....................... 22,00/st. 30 x 240 cm .......................

28 mm

Vulzand

34,00/st. 100x 240 cm ...................... 73,00/st. 60 x 240 cm .......................

voor .................................

25,00/m

3

Openingstijden

Regels 4,5 x 7 ..................................

1,25/m¹

Maandag t/m vrijdag ......... 8.00 - 17.00 uur Zaterdag .......................... 8.00 - 15.00 uur

x

Introductie – do. 16/1. & za. 22/2 Thema ‘Je hand als spiegel en gids’ za. 18/1 Duim- ik ben oké vr. 14/2 Wijsvinger- wat spiegelt de ander jou? Inloopavond – wo. 22/1, wo, 5/2, wo. 19/2 (elke 2 weken)

Fixet Van Olst – zondagBouwmarkt Meditatief wandelen 26/1 & 23/2. Bouwmarkt, Kamperzijweg 6 - Heerde

Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Kijk voor uitgebreide Diervoeders, Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 Kachels informatie,zat tijden prijzen of neem contact op 9.00 - en 17.00 Tegels, Kachels Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl op www.leefbeeld.nl

met Carolien 06-23793166 of Roger 06-39085662 Leefbeeld, Sprengenweg 3, 8181 NM Heerde

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911 E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.500 ex. Bezorging 0342-471884

M. DE VRIES BV Jonasweg 42, Vaassen. Tel: 06-53329726

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 24

Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers

Bezoek aan BZT show

HATTEM- Het is leuk, het is fijn, in de BZT Show met Jetske en Pepijn. De leerlingen van groep 8 van de Jan Jaspersschool uit Hattem hebben op vrijdag 17 januari met eigen ogen kunnen zien dat deze slogan

klopt. Ze mochten namelijk in het publiek zitten bij de BZT show in Hilversum nadat een van de leerlingen dit als wens had opgestuurd. Er werden wensen vervuld en de typische BZT show spellen werden

Acrowedstrijd

WAPENVELD- Onlangs heeft Gym Vereniging Wapenveld haar eerste Acrowedstrijd georganiseerd in de sporthal ‘t Olde Veld in Wapenveld. Deze oefenwedstrijd was een uniek samenwerkingsverband van 4 verenigingen uit de buurt, te weten Acrobatiek Hattem, Agios Vaassen, Hevo Heino en GVW zelf. De wedstrijd werd druk bezocht, de tribunes en kantine zaten bomvol, zij genoten van ruim 80 deelnemers welke het beste in zichzelf naar boven haalde. In de E-senioren Damesgroep behaalde GVW zelfs de 1e, 2e en

gespeeld waarbij enkele leerlingen een nat pak opliepen. Het was een leuke dag die de leerlingen niet snel zullen vergeten. De uitzending is op zaterdag 25 januari om 17.45 uur te bekijken op Nederland 3.

Bijeenkomst HCC

3e plaats. De deelnemers gingen met een oorkonde en een kleinigheid naar huis. De bedrijven Emka Elektro, Hardeman Albert Heijn, Langhenkel, Slijkhuis tweewielers, Schoonebeek accountants, H&H flowers, Kamphuis Horen & zien, Primera Wapenveld, Hallo reclame, Horas balans, Cafetaria Het Zwarte paard en de Klaproos hebben deze dag mede mogelijk gemaakt. Voor wie ook wil kennismaken met deze sport, kan contact opnemen via de mail info@ gvwapenveld.nl of kijken op www. gvwapenveld.nl.

ZWOLLE/EPE- HCC, de Hobby Computer Club uit Epe, en IT performance house van het Landstede college Zwolle geven op 23 januari een demonstratie over Windows 8,1. Windows 8 is een stabiel en snel systeem, en gaat uit van het gebruik over meer platforms en het werken met Apps. Het werkt zowel op Pc’s, op Tablets als op smartphones. De wijzigingen in Windows 8.1 worden uitgelegd. De wijziging van het besturingssysteem is voor velen van belang. Windows X.P. stopt er namelijk op 8 april mee. Beveiligingsupdates van Windows X.P. komen er dan niet meer. Het kan een gevaar voor de goede werking van uw computer betekenen. Het is van belang tijdig maatregelen te nemen. Overstappen naar Window 8.1 is een mogelijkheid. Het tweede uur is bestemd voor vragen over de computer. De bijeenkomsten worden gehouden op het adres: IT Performance House Zwolle, Stadionplein 11, op de eerste etage, links, 8025 CP Zwolle. De aanvang is 10.00 uur.

Boskamp op de koffie in Wijksteunpunt EPE- Op dinsdag 28 januari is Alie Bosch van Woonzorg Unie Veluwe, de Boskamp op de koffie in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk in Epe. Tijdens het koffie-uurtje van 10.00 tot 11.30 uur schuift Alie Bosch aan om informatie te kunnen verstrekken over de diensten die De Boskamp kan bieden aan buurtbewoners. Het koffie-uurtje wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de koffie.

HEERDE- Onlangs hield Dalli De Klok de nieuwjaarsbijeenkomst. Onder grote belangstelling werd met tevredenheid teruggekeken op het afgelopen jaar en werden de ambitieuze plannen voor 2014 aan de aanwezigen toegelicht. Daarna

werd een aantal jubilarissen en medewerkers die in 2013 een diploma hebben gehaald, in het zonnetje gezet. (op de foto ontbreken enkele jubilarissen). Vervolgens was er volop tijd voor gezelligheid met een hapje en een drankje.

VAASSEN- Zoals al vele jaren gebruikelijk is, is carnavalsvereniging De Rossumdaerpers er ook voor 2014 in geslaagd om vele topartiesten te contracteren om een optreden te geven tijdens het komende carnaval van 1 tot en met 4 maart. Daarbij horen Rob Ronalds, Helemaal Hollands, de Gebroeders Ko, de Venga Boys, het One Two Trio en Wimmie Bouma tot de meest bekenden. Het publiek mag zich dus weer verheugen op een Sterrenparade met veel vrolijke en ontspannende muziek. Zoals gebruikelijk starten de activiteiten niet in maar voor De Rossumburcht, de omgebouwde sporthal van dorpscentrum De Wieken, als op 1 maart traditioneel de Sleutel wordt overhandigd aan Prins Erik I door burgemeester H. van der Hoeve van de gemeente Epe. Na de officiële plechtigheden begint de optocht door het dorp. Als de deelnemers en bezoekers terugkeren in De Rossumburcht worden zij verwelkomd door de eerste carnavalsklanken van onder meer De Zware Jongens. De artiestenparade gaat ’s avonds tijdens het Openingsbal verder met Jelle B, Rob Ronalds en Helemaal Hollands. Op zon-

dag volgt de Kindermiddag met eerst twee clowns. Om vervolgens ruimte te bieden op het podium aan De Gebroeders Ko. Vervolgens is zondagavond tijd voor een gezellig apres ski feest in de eigen ski-hut van De Rossumdaerpers. Daarbij vindt een gastoptreden plaats van De Venga Boys. Op Rosen Montag is het tijd voor de Hollandse avond, waarbij verschillende optredens centraal staan: Dennis Wiltink, Het Feestteam en One Two Trio. Op dinsdagmiddag is er een feest aan de lange tafels die doet denken aan de Oostenrijkse avonden van de oktoberfeesten, maar dan met carnavalsmuziek voor mensen van alle leeftijden. Dan krijgen de aanwezigen onder anderen De Zotte Zusjes voorgeschoteld. Dan komt ook Gerben Tijssen naar De Rossumburcht. De band die dinsdagavond optreedt bij de pyjamaparty annex nachtponnenfeest is Plork en de Aannemers. Maar er is ook een bijzonder gastoptreden van Wimmie Bouma. Om twaalf uur volgt het moment dat de man die vier dagen feest opent, terugkeert op het podium: voorzitter Jan van Bussel. Hij verzorgt de officiële sluiting.

Stichting VluchtelingenContact Hattem HATTEM- Nederland vangt een klein deel van vluchtelingen op. Voor een goede opvang zijn vrijwilligers nodig. Vrouwen en mannen die zich inzetten om hen te begeleiden naar integratie. VluchtelingenContact Hattem heeft vrij-

willigers nodig. Wie van u wilt zich als maatschappelijk begeleider opgeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Voorzitter: Margreet Paap, tel. 038-4442219 of e-mail vluchtelingencontact@swhattem.nl.

Party bij het Cultuurplein Noord Veluwe

VAASSEN- Op vrijdag 24 januari organiseert het Cultuurplein Noord Veluwe een New Year’s Jam Party. Het muziekfeest vindt plaats bij jongerencentrum Impuls in Vaassen en begint om 20.00 uur. De docentenband speelt aangevuld met leerlingen een aantal funk en soul nummers waarop gedanst mag worden. Rappers vanuit Impuls komen ook meedoen zodat de avond een lekkere Jam Party wordt. Als u zelf ook wil meespelen kan dit natuurlijk ook. Vanaf februari kun je bij het Cultuurplein terecht om in een band te komen spelen. In datzelfde jongerencentrum in Vaassen starten daar de bandcoach-lessen van het Cultuurplein. “Op onze locatie in de basisschool het Mozaïek hebben al veel kinderen en jongeren les op verschillende instrumenten”, vertelt directeur Erik Klijnsmit. “We zijn erg blij met het Mozaïek en blijven daar ook volop aanwezig maar zochten naar een plek met wat meer Rock & Roll gevoel voor de bandjes. Via onze samenwerking met Koppel in het EGW/Kulturhus in Epe kwamen we op het jongerencentrum Impuls in Vaassen. Iris Gommers van Koppel heeft daar zelfs een echte studio georganiseerd. We kunnen daar dus terecht met onze bands en ook voor lessen aan jongeren en volwassenen.” Naast de lessen en bandcoaching in Vaassen kan men zich ook

hiervoor opgeven in Epe, in het EGW/Kulturhus, en in Heerde aan de Elburgerweg 3. “Onze bandcoaches staan te popelen om met nieuwe bands te beginnen. Het zou toch te gek zijn om straks met je eigen band op Epop te staan! Ook als je al een vaste band hebt maar af en toe een professional wil laten komen kan dat. Als je al een tijdje niet gespeeld hebt, kun je naast de bandcoaching ook met een knipkaart een paar lessen voor jouw instrument inkopen en daarnaast direct in een band losgaan!.” Het Cultuurplein Noord Veluwe heeft met haar popafdeling een bruisende ontwikkeling ingezet. Naast de individuele lessen voor jong en oud worden bandcoaching en meewerken aan jamsessies zoals in Impuls een belangrijker pijler. Samenwerking met podia in de regio wordt actief gezocht. “Met het buurten jongerenwerk hopen we jongeren een positieve activiteit te bieden. Jongeren hun energie toch beter kwijt in de muziek!”, zegt Erik Kleinsmit. Kom allemaal voor de aftrap van het nieuwe bandcoaching-jaar op 24 januari vanaf 20.00 naar Impuls, Jasmijnstraat 26 in Vaassen. Verder informatie of opgeven voor bandcoaching? Bel met het Cultuurplein Noord Veluwe, tel. 0578- 760100 of e-mail : info@cultuurpleinnoordveluwe.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 225

Epe

Klaverkamp 51

NIEUW

• Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met berging • Kindvriendelijk gelegen in een geliefde woonwijk • Woonkamer met houtkachel, eetkamer met openslaande deuren

de Blijf op onze n a v e hoogt gen anbiedin acties/a p: o n a a tu en meld .nl/ formido rief b s w nieu

• Moderne open keuken voorzien van inbouwapparatuur • Drie slaapkamers en een moderne badkamer op de verdieping • Keurig aangelegde tuin op het zuiden en vrij gelegen • Perceeloppervlakte 187 m², inhoud 330 m³, bouwjaar 1970

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Epe

Gelriaweg 4

NIEUW

.00 uur. ri tussen 18.00 en 21 Kom vrijdag 24 janua eronthaal! g met een warm wint We verrassen je graa *Spelregels: M.u.v. actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG- apparatuur, autobanden en velgen, spouwmuur- en kruipruimte isolatie, buitenzonwering, maakkosten van (vouw) gordijnen, diensten, cadeaubonnen, reeds bestelde goederen en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties. Kijk ook op: formido.nl

r uk om je ver ‫ה‬lp!

Formido Hattem Populierenlaan 7 Tel.: 038-44 42 541

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

• Prachtig gelegen eenvoudige woning in het buitengebied van Epe • Woning moet worden gemoderniseerd of nieuwbouw is mogelijk • Bijgebouw mogelijk van 60 tot maximaal 200 m³ • Ruime woonkamer, eenvoudige keuken en badkamer • Op de verdieping 3 royale slaapkamers en veel bergruimte • Voorzien van centrale verwarming en isolatieglas • Perceel ca. 5.000 m², mogelijkheid om meer weiland bij te kopen, inhoud 360 m³, woonoppervlakte 115 m², bouwjaar ca.1950/70

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Epe

Gelriaweg (bouwkavel)

NIEUW

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

• Twee prachtig gelegen bouwkavels in het buitengebied van Epe • Mogelijkheid om uw droomwoning te bouwen op ruime kavels • Alle aanwezige opstallen worden gesloopt door de eigenaar • Woning max. 600 m³, nokhoogte 9 meter en dakgoothoogte 4 meter • Bijgebouw mogelijk van 60 tot max. 200 m² • Beide percelen ca. 5.000 m², mogelijkHEID om meer weiland bij te kopen

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 26

llection


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 27


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 228

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters: Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan: Jagerstraat 9 Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________(jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 04

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio www.hurennoordveluwe.nl

www.triada.nl

HATTEM, de Gelder 42 B, Gaperslanden

HATTEM, de Dommel 18, Hilst Advertentienr.: 614041 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 13 februari 2014 Kale huur: € 699,00 Servicekosten: € 4,70 Woonkamer: 21,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Oost Bouwjaar: 1991 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: 2-onder-1 kap woning; met stenen garage (15 m²); gelegen in een rustige buurt; 1 slaapkamer en badkamer op de begane grond; 2e badkamer op de verdieping; oppervlakte slaapkamers 20, 12 en 7 m²

Advertentienr.: 614042 Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 7 februari 2014 Kale huur: € 380,69 Servicekosten: € 20,23 Woonkamer: 19,00 m² Slaapkamers: 2 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1986 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 2e etage; geen lift aanwezig; open keuken; oppervlakte slaapkamer 9 m²; ruime 2e slaapkamer (17 m²) en bergruimte op de zolderverdieping; balkon op het oosten

C

B

VAASSEN, Prunushof 4, Berkenoord 2

HEERDE, Weidebocht 14, Schotkamp Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

B

Postadres: Bezoekadres:

614047 eengezinswoning omstreeks 11 februari 2014 € 699,00 € 4,70 29,00 m² 4 Oost 1970 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: ruime tussenwoning; gelegen nabij centrum; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 8 en 6 m²; zolder (20 m²) bereikbaar met vaste trap; aangebouwde berging (7 m²)

B

EPE, Willem van Oranjestraat 36, Vegtelarij Advertentienr.: 614043 Type woning: bovenwoning Beschikbaar: omstreeks 11 maart 2014 Kale huur: € 353,52 Servicekosten: € 7,58 Woonkamer: 15,00 m² Slaapkamers: 1 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1980 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: gerenoveerde tussenwoning op de 1e etage, gelegen in rustige woonwijk; oppervlakte slaapkamer 9 m²; de slaapkamer bevindt zich op de 2e verdieping; gezamenlijke fietsenberging


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 229

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Jasmijnstraat 254, Heggerenk

EPE, Hoge Hagt 12, Hoge Weerd Advertentienr.: 614044 Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 3 februari 2014 Kale huur: € 451,56 Servicekosten: € 31,85 Woonkamer: 17,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1967 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 3e etage; gelegen nabij scholen en sportvoorzieningen; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 11 m²; balkon op het zuiden; individuele fietsenberging; voorschotbedrag stookkosten € 75,per maand

D

Advertentienr.: 614045 Type woning: benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 4 april 2014 Kale huur: € 515,47 Servicekosten: € 24,56 Woonkamer: 29,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Oost Bouwjaar: 1975 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: leuke hoekwoning op de begane grond; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 6 m²; open keuken; voorschotbedrag stookkosten € 50,- per maand

F

VAASSEN, De Oldehofstede 23, Oosterhof Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

A

EPE, Jagerstraat 9

614046 eengezinswoning omstreeks 12 februari 2014 € 699,00 € 4,70 29,00 m² 3 NoordOost 1985 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Te koop

Inkomenseis: Bijzonderheden: hoekwoning; gelegen in een groene wijk aan de rand van Vaassen; open keuken; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 5 m²; 2e toilet aanwezig; zolder (27 m²) bereikbaar met vaste trap

Status woningzoekenden bij echtscheidingen Bent u gescheiden of is er sprake van het verbreken van een samenwoonrelatie dan geldt het volgende. Zowel de partner die als eerste uit de woning vertrekt als degene die achterblijft, zijn beiden doorstromer. De puntenberekening vindt plaats op basis van de woonduur in de laatste zelfstandige woning. Dit kunt u aangegeven op de woonbon. Zowel de echtscheiding als het verbreken van de samenwoonrelatie dient door u te worden aangetoond. Bij een samenwoonrelatie moet er sprake zijn van een duurzame relatie. Dit is het geval als u beiden de huurovereenkomst heeft getekend of bij medehuurderschap (bij huwelijk of als het medehuurderschap op verzoek is toegekend). In andere gevallen wordt beoordeeld of er gesproken kan worden van een duurzame relatie. De doorstroomstatus voor degene die de woning als eerste verlaat, geldt maximaal 2 jaar. Bepalend hierbij is de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de GBA. Na deze 2 jaar verandert de status in starter.

Tussenwoning met uitzicht op een groenstrook. Stenen berging. De besloten en volledig bestrate achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1958. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, type Nefit HRC 23 VT, bouwjaar 2002. Totale perceelgrootte ca. 150 m². Begane grond Hal / entree; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast; woonkamer met open keuken (33 m²). 1e verdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m²); de slaapkamer aan de voorzijde heeft toegang tot een balkon; volledig betegelde badkamer (4 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2e verdieping Zolder (12 m²) bereikbaar met vaste trap; voorzien van c.v.-installatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

€

VRAAGPRIJS:

152.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties herstructurering

Aantal Punten

HATTEM

Lippenoordweg 3

benedenwoning

6135110

HATTEM

IJsselstraat 29

eengezinswoning

613502

19

370

HEERDE

Bloemstraat 6

bovenwoning

613518

9

89

HEERDE

Bloemstraat 24

bovenwoning

613519

9

90

EPE

Steenderkamp 12

bovenwoning

613513

26

258

EPE

Schotakker 43

eengezinswoning

613515

29

215

VAASSEN

Jasmijnstraat 74

etagewoning met lift

614611

VAASSEN

Krugerstraat 178

etagewoning met lift

613514

bijzondere toewijzing 10

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

72


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 230

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 23 1


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 32

Teamderodebeer.nl weer veilig terug

Dorpsraad zoekt vrijwilligers en organisatietalenten WAPENVELD– De Dorpsraad Wapenveld is op zoek naar mannen en vrouwen in alle leeftijden die actief willen worden in en rond het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Putterweg Wapenveld. “Nu medio maart het gemeenschapscentrum open gaat, kan Wapenveld laten zien wat het in z’n mars heeft”, zegt dorpscontactpersoon Maarten Heesen. Het eerste wat men nodig heeft voor de ontmoetingsplek, zijn mensen die een rol als gastvrouw/gastheer willen vervullen. Sterke punt moet worden dat men dagelijks terecht kan in het gemeenschapscentrum. Vrijwilligers zullen volgens een schema aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen, hen wegwijs te maken, te zorgen voor koffie en thee maar ook kunnen helpen bij de zelfbedieningsapparatuur van de bibliotheek en het houden van toezicht. Daarnaast heeft de

HEERDE- Teamderodebeer.nl is vorige week zaterdag weer veilig terug gekomen uit de Scan Covery Trial 2014. In Wapenveld had Stichting de Rode Beer een welkomstparty georganiseerd voor de rijders Bert Dingerink & Geb Dokter. Het doel van teamderodebeer. nl was om een zo groot mogelijk geld bedrag bij elkaar te rijden voor stichting de Rode Beer voor de verbouwing van de vakantiewoning voor mensen met een beperking in Heerde. De waterpolo maatjes van Octopus zijn in 2013 met volle overgave bezig geweest met diverse activiteiten in de regio, deels voor het geld maar ook als PR om de stichting op de kaart te zetten en om wat terug te doen voor de grote groep sponsoren die het team tijdens het hele traject hebben gesteund. De Scan Covery Trial is een trial van ca. 7000 km richting de Noord-

kaap die in een week tijd wordt verreden, totaal nemen er ca. 75 teams aan deel uit alle hoeken van het land. Heel veel teams rijden voor een goed doel en dat geeft ook de meerwaarde aan van de SCANCT. Via diverse coördinaten tijdens de trial rijd je kris kras door Scandinavië, prachtige landschappen heeft teamderodebeer.nl mogen ontdekken. “Je hebt echter maar een korte periode om te genieten omdat het maar licht is tussen 9.00 uur en 15.00 uur in Noorwegen. De tocht langs de fjorden van Noorwegen was een hele mooie, sneeuw, water, bergen leverden prachtige beelden op”, aldus teamderodebeer.nl. “We hebben een slede tocht hebben gedaan met husky honden door de prachtige natuur van Lapland. Wij hebben een fantastische week gehad met onze collegateams kris kras door Scandinavië, het waren vaak moeilijke omstandigheden

Business Club HMHC bijeenkomst

HATTEM– Donderdag 16 januari bezocht de Business Club HMHC het grootste ziekenhuis van Nederland, de Isala Klinieken in Zwolle tijdens haar 12de bijeenkomst. Tijdens een presentatie en een uitgebreide rondleiding werd de insteek van de architecten duidelijk; dit is een beter-huis in plaats van een ziekenhuis. De organische bouwstijl en de groene omgeving zijn compleet gericht op het versnellen van

het genezingsproces van patiënten. Er is gekozen om een groot ziekenhuis te bouwen dat klein voelt door de verschillende gebouwen, de zogenaamde vlinders. Gastheer en vaatchirurg Wilbert Fritschy liet en passant ook zijn eigen afdeling aan de 30 toegesnelde sponsoren zien. Bij de afsluitende borrel bedankte BC HMHC voorzitter Henderikus Cazemier Wilbert hartelijk voor de inspirerende avond.

Dagtocht naar Duitsland HATTEM- Op donderdag 20 februari organiseert Stichting Welzijn Hattem, op verzoek van velen, weer een gezellige dagtocht, dit keer naar onze Duitse buren. Na een uitgebreide gebaksbuffet van ‘Kuchen und Schnittchen’ wordt ’s middags een interessant bezoek gebracht aan het prachtige kasteel Clementswerth. De dag wordt afgesloten met een buffet. De vertrektijd is om 8.30 uur bij het Hof van Blom en om

ongeveer 18.30 uur is de thuiskomst in Hattem. De kosten voor deze geheel verzorgde dagtocht zijn 39,50 euro per persoon, te betalen via automatische incasso. Ook deelnemers met een rolstoel of rollator kunnen mee. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 31 januari middels een inschrijfformulier bij Stichting Welzijn Hattem. Meer informatie via tel. 0384446296/4432881 of e-mail naar info@swhattem.nl.

om te rijden maar we hebben volop kunnen genieten van de trip”, laten Bert Dingerink en Geb Dokter weten. Ze hebben veel geld bij elkaar kunnen rijden. De teller staat momenteel tussen de 25.000 en 26.000 euro. “Een waanzinnig bedrag voor ons goede doel Stichting de Rode Beer”, aldus het duo. Op RTL 7 komt een uitgebreid verslag van de Scan Covery Trial editie 2014, vanaf zondag 26 januari wordt er 3 weken achter elkaar vanaf 16.30 uur beelden uitgezonden van deze trial. Op zaterdag 15 februari is er als afsluiting een feestavond in de Keet van Heerde vanaf 20.30 uur waar het geldbedrag bekend wordt gemaakt. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn, de koffie en thee is gratis die avond en de consumpties zijn voor eigen rekening. Maar teamderodebeer.nl rekent op een volle zaal met supporters op de afsluitende avond.

Citotraining HEERDE- Van 3 tot en met 7 februari is er een Citotraining in de Emmaschool in Heerde. Dit zal 5 keer na schooltijd zijn. Het is de bedoeling de kinderen te laten wennen aan de vraagstelling. Ook worden er strategieën geoefend om goed met de toets om te gaan. De training wordt gegeven door een zeer ervaren onderwijzer. Voor aanmelding en/of informatie kunt u mailen naar rdouma@live.nl of bellen naar 06-41842987.

8ste Open Welsum Dart Kampioenschap WELSUM- Op zaterdag 25 januari vindt het 8ste Open Welsum Dart Kampioenschap weer op de agenda in Dorpshuis de Bongerd te Welsum (kerklaan 22, 8196 KW). U kunt zich inschrijven op de dag zelf tot en met 15.45 uur en het inschrijfgeld bedraagt 7 euro per persoon voor volwassen en voor de jeugd t/m 15 jaar 5 euro per persoon. De wedstrijden zullen rond 16.00 uur aanvangen. De winnaar van de winnaarsronde kan afhankelijk van het aantal deelnemers minimaal 125 euro winnen. Naast een winnaarsronde is er ook een verliezersronde en een jeugd categorie voor de jeugd t/m 15 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Bosch via email owdk@dartteamwelsum. nl of tel. 06-51724007.

Dorpsraad mensen nodig voor de Programmaraad die activiteiten gaat organiseren. Dat kan in het gemeenschapscentrum maar ook op locaties elders in Wapenveld. “Bij de gemeenschapsvoorziening gaat het niet alleen om het stenen gebouw maar ook om het samen werken met elkaar om een bijdrage te leveren aan het versterken van de leefbaarheid in Wapenveld”, vertelt Maarten Heesen. Bij de organisatie van activiteiten kan men denken aan workshops, spelmiddagen voor kinderen, ontspanningsactiviteiten maar bijvoorbeeld ook aan het opzetten van een wandelgroep. “Het zou natuurlijk geweldig zijn als we in Wapenveld bijvoorbeeld een projectorkest zouden kunnen starten”, geeft Maarten Heesen een voorbeeld. Voor informatie en aanmelding kan men bij hem terecht via tel. 06-45403527 of via samenwapenveld@gmail.com.

Musical Jozef in de Regenboogkerk

EPE- Musicalsterren gezocht! Dat was de oproep in mei 2013 toen het musicalteam van de Regenboogkerk op zoek ging naar deelnemers voor het nieuwe musicalproject. Het enthousiasme was gelijk groot, sinds september wordt er elke donderdagavond met bijna 40 zangers en toneelspelers in verschillende zalen van gebouw Antenne gerepeteerd. De meeste deelnemers hebben eerder meegespeeld in Musical ‘Ester’ die in 2012 werd uitgevoerd en/of in Musical Mozes uit 2010. Al vanaf het begin was er sprake van een hechte onderlinge band. De artistieke leiding is weer in handen van Christi Mout (regisseur) en Inger Heij (dirigent), de productie wordt verzorgd door Martin Spiering. Na diverse musicals te hebben

gelezen en bezocht, is uiteindelijk gekozen voor Musical ‘Jozef’, een musical over vergeving en verzoening met mooie muziek en toneelspel. De uitvoeringen staan gepland voor: vrijdagavond 4, zaterdagavond 5 en zondagmiddag 6 april. De (digitale) kaartverkoop via de eigen website start medio februari, maar er is natuurlijk niets op tegen om nu vast te reserveren door een mailtje te sturen naar info@musicalepe.nl. Er zijn in totaal slechts 600 kaarten beschikbaar, vorige keren moest helaas een aantal musicalliefhebbers worden teleurgesteld. Op de website www. musicalepe.nl is meer informatie te vinden over het project, de uitvoeringen en de manier om kaarten te reserveren.

Workshop vogelhuisjes maken

VAASSEN- Op dinsdagmiddag 28 januari om 14.00 uur is er in Atelier 33 Vaassen een workshop vogelhuisjes maken van klei. De kosten van deze workshop bedragen 25 euro. U kunt zich tot zondag 26 januari opgeven per e-mail: info@ atelier33vaassen.nl, of telefonisch

(na 18.00 uur): 0578-576433 of 0578-572873. Ook wordt 28 januari om 19.00 uur een korte cursus (vier avonden) ‘werken met klei’ gestart. Informatie over deze korte cursus kunt u aanvragen via info@ atelier33vaassen.nl of telefonisch (na 18.00 uur): 0578-576433.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 233

In de Gaper

%

40

T KOR

ING

%

40

T KOR

ING

Durex - 2 soorten - Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 

% KOR

TING

AndrĂŠlon Serum - 2 soorten Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 2.54

57

99

3.

99

2.

4.

40

T KOR

ING

Alle varianten Axe Deospray - 150 ml Nu vanaf â‚Ź 2.63

Alle varianten Axe Showergel - 250 ml Nu vanaf â‚Ź 

50

%

T KOR

ING

%

25

KOR

TING

49 . 3

15.

00

10.

Playboy Play it Rock - Eau de Toilette - 30 ml

AndrĂŠlon verrassend volume

%

25

T KOR

ING

25% korting op het gehele Zarqa-assortiment

50

24.

50

14.

ROC Cleanser - 400 ml

50

T KOR

%

50

T KOR

05

7.

%

50

ING

T KOR

ING

Eau de Parfum - 75 ml - Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 42

50

05

16.

99 . 10

5.

Bruno Banani Woman - Eau de Toilette - 20 ml

SCHT GEZI VAN L M P 0 KOO CT TIS 1 GR A BIJ AAN -PRODU E M M CRE MEDER RE EEN

%

50

T KOR

ING

Gloria Vanderbilt Deospray - 75 ml Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 4.06

Ter waarde van â‚Ź 4.99

16

13.

ING

Alle varianten Dove Deospray - 150 ml Nu vanaf â‚Ź 2.00

ROC Enydrial Handcreme - 50 ml Voor de droge huid

Eau de Toilette - 95 ml Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 13.31

%

ING

Eau de Toilette - 50 ml - Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 34

Elmex Erosie Protection - 400 ml Van â‚Ź YRRUâ‚Ź 5.31

00

50

T KOR

Alle varianten Rexona Deospray - 150 ml Nu vanaf â‚Ź 1.80

%

40

%

50

12.

16

8.

ROC Enydrial Dagcreme - 40 ml Voor de droge huid

Oral B opzetborstels - 2+1 gratis

Alle akties zijn geldig van maandag 20 januari t/m zaterdag 1 februari 2014

OP=OP

+DWWHP.HUNVWUDDW‡'HYHQWHU:&.HL]HUVODQGHQ‡+HHUGH'RUSVVWUDDW 5DDOWH:&ÂśW6FKLS‡=ZROOH$VVHQGRUSHUVWUDDWH‡=ZROOH:&6WDGVKDJHQ


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI N I NAA234

Cursus Woonstyling

–

“Durf te veranderen”

Uw eigen huis heeft meer mogelijkheden dan u denkt. Als u hierover meer inzicht wilt krijgen, dan is deze cursus interieurstyling vast iets voor u! Tonny Nijhof laat u zien hoe je op relatief eenvoudige wijze een stuk verfrissing kunt realiseren. Kleuren, verlichting en indeling spelen daar een belangrijke rol bij evenals het versterken van ruimtelijke effecten. Het aantal deelnemers per cursus is max 12 personen. De cursus bestaat uit 2 avonden incl. persoonlijk advies. Locatie:

Theehuis ‘Zilveren Schaap’ Markt 10 te Hattem.

Cursusdata:

woensdag 5 en 12 februari of woensdag 5 en 19 maart of dinsdag 8 en 15 april

Aanvang:

19.30 uur

Kosten:

77,- p.p.

Aanmelden of informatie: info@woonstyling.com of 06-20403075

BONTE

Bart Pool Installaties

KOOPJES

Zompweg 10 8181 VX Heerde

DAGEN

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

wo.

do.

vrij.

22 - 23 - 24 JANUARI

Lange takken, korte metten!

laatste restanten* s! e j s j i r p f e e g g e w voo r

Zagen, snoeien en (eventueel sneeuwvrij maken)

Zagen, snoeien en (eventueel sneeuwvrij maken) tegen een flinke winterkorting in de maanden tegen een flinke winterkorting! Kijk voor januari en februari! meer informatie op www.wjbruggeman.nl Bel nu alvast voor meer informatie of een of afspraak belop 0578 - 695995.of kijk op onze website 0578-695995 www.wjbruggeman.nl

*GELDT OOK OP DE HERENAFDELING. EPE Hoofdstraat 65

www.kuijt-mode.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 235

DAMES LAARZEN

HALVE PRIJS Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Opruiming!

Bezoek onze kampeershop in Hattem!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Winterkleding ORTING K % 3t0 1 s uk 40% KORTING 2 stuks

HATTEM De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem T 038 - 444 37 77 E info@dejonghattem.nl

www.dejonghattem.nl Prijs- en of wijzigingen voorbehouden. Acties zolang de voorraad strekt. Geldig tot 31 januari 2014.

çåsjppmpoutupqqjohå (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 36

Houdt de Ketting Strak

Medailles voor Z.V. Octopus WAPENVELD- In de Grote Koppel te Arnhem was over beladen vol tijdens de Gelderse Winter Kampioenschappen. Een groot gezelschap van zwemvereniging Octopus was aanwezig om te strijden voor de titel Gelders Winterkampioen. Er werden, met name door de junioren en jeugd, ongelofelijk veel tijden verbeterd tijdens deze kampioenschappen. Bij zowel de heren als de dames was het één iemand die met deze titel huiswaarts mocht keren, Casper Muselaers zegevierde op de 100m rugslag. Brigit van de Vegte wist in totaal 4x het hoogste podium te betreden. Met name de 100m schoolslag was een knap staaltje overmacht. In het behalen van zilveren medailles waren de heren ijzersterk dit weekend. Casper Muselaers won 3x zilver (100m vrijeslag, 200m wisselslag en 100m vlinderslag), Roald Blok (50 & 100m schoolslag) en Lars Ruessink (100m vlinderslag en 200m wisselslag) wisten beiden 2x zilver te bemachtigen. Tevens wisten Erik Pape, Emile Manni,

EMST- Zaterdagmiddag konden de leden van wielerclub Houdt de Ketting Strak onder het genot van een drankje en een hapje elkaar de hand drukken bij café van de Schepop in Emst en elkaar een sportief en gezond wielerjaar toewensen. Een tweetal leden, te weten Jan van de Vlekkert en Mario Wesselink waren ruim 25 jaar lid. Het seizoen 2013 werd tevens afgesloten met de uitreiking van een drietal prijzen en het jaar 2014 werd als jubileumjaar ingeluid onder het genot van een glas champagne in verband met het

Lezingen door Ds. W.J.J. Glashouwer VAASSEN- Dominee Willem J.J. Glashouwer spreekt op maandag 27 januari in Vaassen over het onderwerp “Verbonden en koninkrijk”. Hij doet dat in kerkelijk centrum De Rank, Torenstraat 15, aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Op maandag 24 februari is er een tweede lezing met als onderwerp “Het mysterie van de blindheid van Israel en de kerk”. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. In de pauze is er een collecte die bestemd is voor het werk van Christenen voor Israël International. Ds. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Behalve een boekentafel is er in de loop van de avonden ook verkoop van producten uit Israël.

35-jarig bestaan. Voorzitter Wim Schakelaar memoreerde het afgelopen clubjaar met diverse hoogtepunten en helaas ook weer enkele dieptepunten, zoals het overlijden van een tweetal geliefden van twee leden. Hoogtepunt in 2013 was absoluut de Gisola Emster Veldtoertocht. Tevens maakte voorzitter Schakelaar bekend dat de Gisola Emster Veldtoertocht de komende jaren verzekerd is van een hoofdsponsor. Gisola Isolatiewerken uit Emst zal tot en met editie 2017 de hoofdsponsor blijven. Een

Bingo VAASSEN- De ontspanningscommissie van VIOS houdt op donderdag 23 januari een bingoavond. Deze is in het clubgebouw, aan de Woestijnweg 63 te Vaassen en begint om 19.15 uur. Iedereen kan hier aan deelnemen, de koffie is zoals gebruikelijk gratis. WAPENVELDVolleybalvereniging P.S.H. organiseert op woensdag 22 januari een bingo in Horeca ’t Spyker aan de Puttersweg in Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag is er weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstand was als volgt: 1. R. Meulink 5427 pnt; 2. B.

Meulink 5224 pnt; 3. P. de Haan 5082 pnt; 4. M. Mulder 5005 pnt. Volgende week zal er ook gespeeld worden in de Triangel. Aanvang 14.00 uur en iedereen is welkom.

Winnaars 3 maanden sporten in Hattem

HEERDE/HATTEM- In december had Sportscenter Bijsterbosch bij diverse ondernemers een pot met kerstkransjes neergezet. Carin Beyerling zat het dichtst bij het raden van de juiste hoeveelheid calorieën. Zij wint hiermee 3 maanden onbeperkt

sporten. In het sportscenter in Hattem konden alle leden een kerstbal in de kerstboom hangen met daarop een wens waarom zij iemand drie maanden gratis sporten wensen. Hierbij is Leon Brouwer uitgekozen om de sportieve kerstwens waar te maken.

ander hoogtepunt was het bekend maken van de clubkampioen 2013. Komend jaar zal Wim Karman uit Vaassen over de Veluwse wegen rond rijden in de kampioenstrui van Houdt de Ketting Strak. Als tweede eindigde Bertus van den Burg uit Epe en derde werd Dik Brummel uit Emst. De sportiviteitprijs ging naar Jolanda van der Ende. De vrijwilligersprijs ging naar meerdere personen: de tijdwaarnemers Wim Veldhuis, Kor Stegeman, Henk Jacobs en Henk Boeve en wedstrijdleider Roef van de Beek. Zie ook www.hdks.nl.

Expositie Tunas Drie tickets landelijke muda – nieuw leven finales GV AGIOS

Ruitersport VAASSEN- De uitslag van LR de Cannenburgh. Op zaterdag 18 januari heeft Christel Jansen v.d. Sligte met haar paard Angel of Balaine meegedaan aan een dressuurwedstrijd te Brummen. In de klasse M2 behaalde zij een 3de prijs met 185 punten.

Praotstoel HEERDE/EPE- In het Radio 794 programma De Praotstoel op zaterdag 25 januari wordt vooruit gekeken naar de conferentie ‘Vitaal & Zorgzaam’ die op donderdag 30 januari wordt gehouden in Wapenveld. Op vrijdag 17 januari heeft Cor Rorije opnamen gemaakt in het Museum Vaassen Histori waar een expositie van Dorina Sedoeboen geopend werd. Hetty Kruithof komt bijpraten over de verbouwing van de Bibliotheek in Wapenveld en de komende Voorleeswedstrijden op de NO Veluwe. Niet alleen in de Bieb in Wapenveld maar ook voor het Gemeenschapshuis de Hezebrink in Emst gaan de hamers kloppen. Ook daar wordt hard gewerkt om een verbouwing te gaan beginnen. We praten met een delegatie van Hezebrink vrienden. De EvenementenKalender wordt rond 10 over half twaalf gedaan door Hetty Kolkman. U bent dan weer op de hoogte van alle uitgaansmogelijkheden. De week en dagbladen worden daarvoor uitgeplozen en de regionale agenda’s gevolgd. De presentatie is van Linda Seinstra en Cor Rorije. De techniek is van Gert Roelofs en die regelt ook in de SPEULDEUZE det uule weer kunt luustern nao alle streektaal deunties uut Gelderland. Dan heurt uulle wel de streek! Kijk op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen.

Sportuitslagen REGIO- De uitslagen van diverse sportverenigingen uit de regio. Voetbal: SV Epe- SV Vaassen 2-0; VVOP- VIOS 0-1. Volleybal: HSC- HVV heren 0-4; VVHHVV dames 1 1-3.

Brigit van de Vegte en Jarno Bijsterbosch hun prestatie te verzilveren. Erika aan het Rot was dit weekend ook op het ereschavot te vinden, haar 100m schoolslag was goed voor de enkele bronzen vrouwelijke medaille. Bij de Heren waren er wel meerdere bronzen medailles, namelijk voor Erik Pape, Casper Muselaers, Stan Ruessink. De estafettes, nieuw tijdens deze winterkampioenschappen, gaf toch wel een nieuwe dimensie. Voor Octopus deed de damesploeg zeer verdienstelijk mee op de 4x100m vrijeslag, welke als eerste van het hele weekend op het programma stond. Ze werden uiteindelijk vierde in een sterk veld. De heren begonnen het weekend met 4x100m wisselslag, ze zwommen een ijzersterke race en hoefde slechts één concurrent voor zich te dulden, waarmee ze de 12e zilveren medaille voor Octopus dit weekend in ontvangst mochten nemen. Ook de afsluitende 4x100m vrijeslag estafette betekende brons voor de heren.

VAASSEN- In Museum Vaassen Historie is de expositie ‘Tunas muda – nieuw leven’ te zien. Expressies van Dorina Sedoeboen gebaseerd op verhalen van haar ouders. Maar vooral de trots op een cultuur in al zijn diversiteit, eenvoud en kracht. De kunstwerken van Dorina zijn gemaakt van natuurlijke materialen en zijn ontstaan uit de verhalen uit de Molukse cultuur. In deze expositie zijn de kunstwerken ook voorzien van een toelichting. Naast de kunstwerken zijn er ook veel foto’s te zien. De expositie loopt van 17 januari t/m 12 april. De openingstijden zijn: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur; zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73, 8171 BM Vaassen, website: www.vaassenhistorie.nl, e-mail: info@vaassenhistorie.nl.

VAASSEN- Afgelopen zaterdag hebben de turnsters uit de 2e divisie van GV AGIOS drie tickets voor de landelijke finales bemachtigd. Isa van Deelen (8 jaar) is op netheid ver gevorderd en wist op alle toestellen strakker te werken. Lieke Wassink en Ruth Mosterd (beiden 9 jaar) wisten ook zeer strakke oefeningen op de balk te turnen. Beide turnsters behaalde een top 10 klassering op dit toestel. Op sprong turnde Carlijn Zweekhorst (11 jaar) voor het eerst een nieuwe sprong wat haar een eerste plaats opleverde. Ook op brug wist Carlijn haar progressie te laten zien en werd 2e op dit toestel. In maart mogen Isa, Ruth en Carlijn mee doen aan de ¼ finales. Isa Kruese en Mirthe van de Lagemaat (beiden 8 jaar) hebben een testwedstrijd in de talentendivisie geturnd in Almelo. Tijdens deze wedstrijd hebben beide meiden nieuwe elementen laten zien. Isa behaalde een 2e plaats op vloer en Mirthe een 3e plaats op sprong en brug. Ook deze twee meiden zullen zich voor gaan bereiden op de landelijke wedstrijden in maart.

MAM’s peuterinstuif

EPE- MAM’s Kinderopvang en de St. Bernardusschool zijn trots op hun peuterinstuif. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen iedere dinsdagmorgen meedraaien in de kleutergroep op de St. Bernardusschool. Twee jaar geleden zijn MAM’s Kinderopvang en de St. Bernardusschool een pilot gestart en vond de peuterinstuif 1 keer per maand plaats. Vorig jaar is we-

gens groot succes deze frequentie opgevoerd naar 2 keer per maand en dit schooljaar wordt de peuterinstuif iedere week georganiseerd. Na de kerstvakantie is er zelfs opnieuw een uitbreiding geweest: de peuterinstuif wordt nu verdeeld over beide kleutergroepen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.stbernardusschool.nl en www.mamskinderopvang.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 237

KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! PIERRE CARDIN ONDERGOED

HEGRON HAARVERZORGING

dames/heren katoen dames: maten S-XXL heren: maten M-XXL

dames singlets heren slips heren singlets

HEREN SOKKEN

Elders 2.95 3.95

vanaf:

2.49 LOVE CAKING BAKSET

diverse kleuren en dessins maten 39-46

taart hartvorm aardbei 295 gram

140x220 cm 200x200 cm 240x200 cm 240x220 cm

6.49 6.99 9.95 10.95 11.95

vanaf:

6.49 ANNE O’LEARY REISTROLLEY

met 2 voorvakken 37x20x53 cm boardcase voldoet aan handbagage formaat

3.39

Elders 6.99 7.95

HOUTEN DEEGROLLER 21 cm

S VALE NTIJN Elders 2.95 3.95

EASY HANG MUURHAAKPISTOOL

complete 53-delige set voor het ophangen van bijvoorbeeld fotolijstjes, schilderijen en kleding houdt tot max. 5 kg

TI P!

1.25

LUCHTVERFRISSER NAVULLING

hout diverse kleuren 48,5x39x9 cm

140x200 cm

LITE R IN H O U D 32

te gebruiken op telefoon of tablet als speaker of headset diverse kleuren

WAND KABINET

0.79

polyester/katoen diverse dessins

met klemdeksel 39x39x26 cm

1.89

2.99

Elders 1.49 1.99

DEKBED OVERTREK

KUNSTSTOF OPBERGBOX

RETRO MIC HEADSET

Elders 10.99 14.95

400 ML

2-PAC K

2.49 3.39 3.59 3.99

diverse geuren 3-in-1

Elders 3.49 4.95

1.89

Elders 14.95 17.95

GEL CRYSTALS LUCHTVERFRISSER diverse varianten 150 gram

EN S N EL MAKKELIJ K IK! IN G EB RU Elders 0.99 1.49

0.69

Elders 0.99 1.79

0.69

HOUTEN KAPSTOK

2.49

Elders 7.95 10.99

2.49

model maat: 157x110x18 mm SET/4

excl. decoratie

7.95

Elders 4.95 9.95

met uitneembare plattegrond keuze uit diverse steden: New York, Londen, Parijs, Barcelona, Berlijn of Rome

XEROX PRINT UW EIGEN CANVAS

white washed 60x25x10 cm

Elders 8.95 9.95

10.95

STEDEN REISGIDS

excl. decoratie

Elders 12.95 15.95

T/M ZATERDAG 25 JANUARI

4.99

FOTO MUISMAT

0.79

TE UW M O O IS D RU K ZELF AS ! V N A C G OP IN ER N IN ER H

2.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

dames slips

shampoo of conditioner

VAN ZONDAG 19 JANUARI

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 38

Geslaagde Open Huis Noordgouw

Wapenvelds Piratenkoor te gast in Boskamp EPE- Op zaterdag 25 januari is er een optreden van het Wapenvelds Piraten koor “De Zingende Padd’n” in woonzorgcentrum De Boskamp in Epe. Met veel enthousiasme worden er shanty’s en zeemansliederen liederen gezongen. Meezingen is geen enkel probleem, maar ook luisteraars zijn van harte welkom. Een muziek- en zangmiddag biedt altijd veel gezelligheid

en saamhorigheid. Zowel bewoners van het woonzorgcentrum als inwoners van het dorp zijn van harte welkom deze middag. Het optreden begint om 14.30 uur in grote zaal ‘de Brasserie’. De kosten zijn 2,50 euro per persoon inclusief koffie of thee. Meer informatie is verkrijgbaar bij de receptioniste van De Boskamp, onder andere bereikbaar via tel. 0578- 615522.

Expositie Jan Sickmann

HEERDE- Het was een geslaagde avond, het Open Huis van 15 januari op de Noordgouw in Heerde. Meer dan 300 leerlingen van groep 8 bezochten de Noordgouw met hun ouder(s) om, na een korte introductie, proeflesjes te volgen en de school te bekij-

ken. De leerlingen van groep 8 oriënteren zich momenteel op hun schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. In februari doen deze leerlingen de cito-toets, waarna duidelijk wordt welk niveau bij hen past. Op deze avond konden leerlingen van groep 8

zich nog aanmelden voor de survivalrun. Aan het eind van de avond kwam de teller, met 15 aanmeldingen op de avond zelf, op maar liefst 221 leerlingen. De Noordgouw Survivalrun vindt plaats op 22 januari op het Heerderstrand.

“Vips”. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en dit keer zullen de lijsttrekkers van de 8 partijen aanwezig zijn. Het zijn Erik Visser (CDA), Robert Scholten (Nieuwe Lijn), Ben Cramer (VVD), Dirk Jan Beumer (PvdA), Henk de Waard (SGP/CU), Jan Aalbers (Groen Links), Leo Bestebroer (D66) en Frank Surink (Gemeentebelangen). Het thema is “NIX18”. De Midnight Politics worden georganiseerd vóór en met jongeren. Zowel docent Daniel Dessaur van het RSG (Open-

bare scholengemeenschap VMBO/ Havo/ Atheneum in Epe) als docent Gert van Norel van De Noordgouw (Christelijke scholengemeenschap VMBO/Havo/Atheneum in Heerde) komen met debaters die met elkaar, de zaal en de VIPS in debat gaan. Vooraf zullen de jongeren in gesprek gaan met de lijsttrekkers van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Omdat Erik Visser deelneemt aan het debat zullen dit keer Peter Verstoep en Thom Dijkstra de gespreksleiders zijn.

zijn boeken, kleding, speelgoed, handwerk- en kerst spullen, curiosa, glas- en aardewerk, elektra en kleine meubelen en olie-

bollen. De opbrengst is voor de Grote Kerk. Van 9.00 t/m 16.00 uur bent u allen van harte welkom.

Midnight Politics EPE- Op vrijdag 24 januari vindt de volgende Midnight Politics plaats in De Middenstip in Epe. Loes Looman, Egbert Dijkgraaf en Erik Visser organiseren namens het CDA afdeling Epe het evenement voor de 11e keer en zijn zeer trots op dit succesvolle evenement. De avond begint om 22.00 uur met een optreden van DJ Yegor Ridley uit Epe en wordt vervolgd met twee debatrondes en optredens/jamsessies van BigT, DANI en joE. In tegenstelling tot vorige edities zijn er dit keer lokale

EPE- Tot en met 9 februari wordt een nieuw kunstactiviteit georganiseerd door Jan Sickmann. “Op 3 januari ben ik gestart met mijn werkperiode in het KunsthuisKEK. Na 22 jaar lid te zijn geweest van het KEK, neem ik op deze wijze afscheid. Te beginnen in een totaal lege ruimte wil ik groeien naar een beeld of installatie waarbij ik me heb laten inspireren door het landgoed Welna. Een stukje Veluwe gelegen in de gemeente Epe”, aldus Jan. Op de zaterdagen 25 januari en 1 februari is Jan Sickmann aanwezig in het Kunsthuis van 12.00 tot 16.00 uur. De eindpresentatie van zijn werkperiode is op zaterdag 8 februari om 16.00 uur. De expositie is te bezichtigen in het Kunsthuis-KEK aan Beekstraat 5 te Epe.

Bingo ANBO VAASSEN- De activiteitencommissie van de ouderenbond ANBO afdeling Vaassen houdt op donder-

dag 30 januari bingo in het gebouw van speeltuinvereniging de Kouwenaar. Aanvang: 14.00 uur.

VAASSEN- Alle spelers van het F1 elftal van SV Vaassen hebben voor hun kampioenswedstrijd een volledig nieuw tenue, inclusief een tas, gekregen. Door de sponsoren Tiemens installatietechniek en De Club van Honderd van SV Vaassen zien de jongste voetballers er piekfijn uit. Die fraaie uitstraling had direct effect, het team won het duel tegen De Hove en veroverde de kampioenstitel. Namens de Club van Honderd boden voorzitter Jan Rodijk en de dames Sabrina van Gortel en Miranda Schurink alle

spelers nieuwe shirts, broeken en kousen en een nieuw trainingspak aan. René Tiemens had voor elke speler een nieuwe voetbaltas meegenomen. Ook daar waren zij erg blij mee.

Snuffeldag EPE- Zaterdag 25 januari organiseert de Pleinmarktcommissie een snuffeldag in de Grote Kerk in Epe ingang Hoofdstraat. Er

Cursus Woonstyling VEESSEN- Tonny Nijhof uit Veessen geeft cursussen Woonstyling. “Ik heb meer dan 15 jaar ervaring in het restylen van woningen. Het verkoopklaar maken en adviseren deed ik voor rijtjeshuizen maar ook voor villa’s. Het is niet nodig om veel geld te spenderen aan veranderingen. Om mensen dat zelf te laten inzien, daarvoor is de cursus bedoeld”, aldus Tonny. Door gebrek aan creativiteit, inzicht en fantasie komen mensen er vaak niet

zelf uit. Toch bestaat vaak behoefte aan het creëren van een andere sfeer in hun huis. “Ik kan daarbij helpen door andere inzichten. Een stylingadvies is dus niet alleen bedoeld voor grote en dure huizen!”. In de cursus komen de volgende dingen aan bod: kleur, licht, andere indeling en tips. Een huis is als een jas of pak, ‘het moet je goed passen’. De cursus kan u net het laatste zetje geven om te durven veranderen. Verhuizen kan altijd nog. Je

kunt je aanmelden voor de cursus voor maximaal 12 personen of voor een persoonlijk advies vragen. De cursus vindt plaats in Theehuis ‘Zilveren schaap’, Markt 10 Hattem. Voor meer informatie, tel. 0620403075 of info@woonstyling. com. Cursusdata zijn woensdag 5 en 12 februari of woensdag 5 en 19 maart of dinsdag 8 en 15 april. Aanvang: 19.30 uur. De cursus bestaat uit 2 avonden inclusief persoonlijk advies.

Van Vemde Epe introduceert filters voor buitenafvoer EPE- Het schoonmaken van een dakgoot is een nare, soms zelfs gevaarlijke, klus. De hoogte van de goot is vaak onhandig hoog, de trap kan er in veel gevallen maar moeilijk tegenaan staan. Toch heeft Van Vemde uit Epe een oplossing voor al die gevaarlijke perikelen gevonden. Na het reinigen van de dakgoot, plaatst de Eper firma hier namelijk zogeheten dakgootfilters in. “In deze regio zijn we de enige die deze unieke dienst leveren”, vertelt Marc Schroten van Van Vemde. Het is volgens de directeur van dit bedrijf met recht een uitkomst voor velen te noemen. “Het blijkt voor deze bosrijke omgeving een prachtproduct te zijn. We hebben inmiddels vele vragen over dit product gehad. Het dreigt een ware hit te worden, want men weet meteen dat het onderhoud van dakgoten hiermee voorgoed verleden tijd is.” De filters zijn gemaakt van water en luchtdoorlatend duurzaam materiaal. Dat stuk kan op maat geknipt worden en wordt vervolgens in de goot gelijmd. De goot

Het team bestaat uit de volgende spelers en speelsters: Dano, Jayda, Timo, Jim, Gwen, Hidde, Reyal, Beau, Luuk, Ronald en Levi. De sponsoren kregen als dank een bloemetje overhandigd. De begeleiding bestaat uit trainer Marcel en leiders Henk, Barry en Bennie.

W.E.T. Ruiters EPE- Kars Bonhof heeft in Vragender op 3 januari meegedaan met een indoorspringwedstrijd. Met zijn paard Londen werd hij 2e in het B parcours. Met zijn paard Brooklyn werd hij 10e in het L parcours. Annemiek Bloemendaal deed mee op zaterdag 18 januari in Dronten met een indoor springwordt zo beschermd tegen bladeren, takken en ander vuil. Schroten: “Onze medewerkers hebben hier een uitgebreide training voor gehad. Deze klus wordt, net als onze andere klussen, dus met zorg en kennis uitgevoerd.” Geïnteresseerden kunnen voor een vrijblijvend advies contact opnemen met Van Vemde. Schroten: “Wacht niet te lang: nu is het de tijd voor deze

klus. We zijn u graag van dienst!” Samen met Janet van de Poll, welke de dienst heeft opgezet, zal hij zijn klanten graag behulpzaam zijn met dit product. Van Vemde is vanaf 1898 gevestigd in Epe. Dit regionaal opererende bedrijf is voornamelijk bekend als schildersen wandafwerkingsbedrijf. Van Vemde, Beekstraat 12, 8162 HB Epe, tel. 0578-612459.

concours. Zij reed met haar pony Lady- Li een foutloos klassiek B parcours en een foutloze barrage met 69.5 stijlpunten. Zij ontvingen hiervoor een 3e prijs. Jordin van Apeldoorn met zijn pony Superstar deed eveneens mee. Hij ontving na een foutloos klassiek L parcours en een foutloze barrage een 5e prijs.

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 25 januari houdt Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Te-

vens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30-11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 239


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 40

Schaakuitslagen

Taekwon-Do examen in Epe EPE- Op donderdag 16 januari heeft het eerste Taekwon-Do examen in Epe plaatsgevonden. Zes leerlingen van Taekwon-Do School Martowirono hebben hun kunnen gedemonstreerd en zijn allen geslaagd voor hun gele slip. In sportzaal De Haverkamp in Epe worden vanaf eind januari 2013 Taekwon-Do lessen verzorgd voor de jeugd vanaf 5 jaar (van 16.00 tot 17.00 uur). Na enkele maanden goed te hebben getraind was het voor de leerlingen uit Epe tijd om te laten zien wat ze hebben geleerd. In het bijzijn van ouders, familie en vriendjes hebben zij diverse basisoefeningen gedemonstreerd, diverse Tuls (stijlfiguren; een aaneenschakeling van verdedigings- en aanvalstechnieken die tegen denkbeeldige tegenstanders worden uitgevoerd) en het sparren. Het examen is uitgevoerd met een aantal gesprongen beentechnieken en speciale combinaties. Ondanks de spanning vonden de examinatoren Sabum Waldi Martowirono (V Dan) en Raymond Eikema (IV Dan) dat de leerlingen een goed examen

HATTEM- De uitslagen van Denk en Zet. Tweede klasse A: Meppel 2 - Denk en Zet 2 6-2. Door deze nederlaag staat Denk en Zet op de zevende plaats in de tweede klasse A. Voor de onderlinge competitie werden er nog zes partijen ge-

Bewoners van onschatbare waarde bij aanpak woninginbraak

hebben afgelegd en dat zij de gele slip op hun band mogen dragen. Voor meer informatie kijk op de website (www.tkdweb.nl), of bel 06-55834281. Op de foto staan

de examen kandidaten. Boven vlnr: Dion van Boven, Suzanne van Schoonhoven, Cherrina de Wilde. Onder vlnr: Ivan Jazrawi, Danilo Koeriroemé, Yestin Bijsterbosch.

Goede resultaten turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag 18 januari werd in Lelystad de eerste voorwedstrijd in de 5e divisie georganiseerd. In de categorie Instap D2 turnden Lisa Groenewold, Anna van de Mark en Lana van ‘t Ende tegen 29 andere jonge turnsters. Lana bleek de beste turnsters op de onderdelen brug en

speeld. De uitslag: M. Mujkanovic - J.B. Redeker remise, B. Hospers - W. van Enk 1-0, G.J. van Wijk W.F. Smit remise, K. Kooistra - B. Morren 0-1, M.M. Oppelaar - D. van Enk 0-1, E. Abdekerim - J. Offringa remise.

balk, ze mocht dan ook op het podium komen staan en kreeg daar de zilveren medaille omgehangen. Anna eindigde als 7e en Lisa werd 24e. Manou van der Linde turnt Pupil 1 D2. Op brug werd ze 5e en op vloer 6e. In het totaalklassement eindigde Manou op de 11e

plaats. Daphne Klomp turnt Pupil 2 D2. Ook Daphne eindigde op de 11e plaats. Lisanne Meijerink turnt in de leeftijdscategorie junior supplement F. Ook Lisanne eindigde als 11e in het eindklassement. Op 8 maart turnen deze meisjes hun tweede wedstrijd.

REGIO- Als bewoner heeft u een belangrijke rol bij de aanpak van woninginbraken. Door uw eigen woning goed te beveiligingen en door een oogje in het zeil te houden in de buurt. Volgens Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gebeurt dit beide nog te weinig. “Oplettende bewoners kunnen veel inbraken voorkomen.” In veel gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste voorzorgsmaatregelen. Veilig wonen is volgens Tieman een kwestie van bewust wonen. “Door kritisch naar uw woning te kijken, de omgeving van uw huis en uw eigen gedrag, kunt u een hoop ellende voorkomen. Ga na waar u zelf zou proberen om binnen te komen en kijk hoe moeilijk dat is. Sluit dus uw ramen en deuren en zorg dat er in de tuin geen ladders

en vuilcontainers staan die inbrekers kunnen gebruiken voor een inbraak.” Bewoners kunnen ook een beveiligingsbedrijf inschakelen om hun woning kritisch onder de loep te nemen. De PKVW-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd, bieden dergelijk advies. Op de website van het PKVW staan preventieve maatregelen die u tegen woninginbraak kunt nemen: www.politiekeurmerk.nl/ preventietips. Naast deze maatregelen is het natuurlijk van belang dat uw woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Geeninbraak.nl helpt u hierbij. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot 0578-627103, b.g.g. 06- 40714682 of info@geeninbraak.nl. Ook kunt u de website www.geeninbraak.nl bezoeken.

Clinics voor CMH

D.S.O. 2e in Groningen EPE- De Groningse IJsclub heeft zaterdag 18 januari weer haar jaarlijkse wedstrijd gehouden om de Kardinge bokaal. De schaatsclub D.S.O was ook uitgenodigd om hieraan mee te doen samen met 12 andere clubs uit noordoost Nederland. De dames en heren B en C reden een 500m en 1000m. De tijden van Lars Eghuizen waren 45.65 en 1.31.18, allebei een persoon-

lijk record en 3e in het klassement. Ook Jochem Nieuwenhuis wist zijn tijden te verbeteren naar 44.29 en 1.30.01, 6e in het klassement. Bij de heren en dames A en neo werden de 500m en 1500m verreden. Daan Nieuwenhuis stelde zijn pr scherper met de tijden 41.97 en 2.07.30, dat goed was voor een 3e plek. Antoinet Prins wist eindelijk weer eens een pr

te rijden op de 1500m en finishte met de tijd 2.20.16. Op de 500m klokte ze een tijd van 44.17, goed voor een 3e klassering. Als laatste kwam Willem van Essen aan de start. Na 2 goede ritten 42.51 en 2.09.10 eindigde Willem in het klassement op de 3e plaats. Door deze goede tijden werd D.S.O 3e in het ploegenklassement. Bezoek de website www.dso-epe.nl.

Mevrouw Putto wint jaar lang gratis zwemmen VAASSEN- Het kan niemand ontgaan zijn dat er in de dagen voor Kerst in heel Nederland actie werd gevoerd door en met 3FM. Onder de naam Serious Request wordt er jaarlijks geld opgehaald voor een stille ramp. Ook in 2013 werd er actie gevoerd en gingen in Leeuwarden 3 DJ’s van 3FM het glazen huis in. In Apeldoorn gingen ook een aantal DJ’s een glazen huis in, het kleinste glazen huisje van Nederland. En naast allerlei acties werd er ook een verloting gehouden. Eén van de prijzen in die verloting was een jaar lang gratis recreatief zwemmen bij De Koekoek. Mevrouw Putto, woonachtig in Apeldoorn (winter) en Vaassen (zomer) won de prijs uiteindelijk. “Eigenlijk heeft mijn dochter deze prijs gewonnen. Maar tijdens Kerst kreeg ik

HEERDE– Op de eerste van de drie bijeenkomsten van de VVD Heerde bij Sportschool Bijsterbosch waren 25 belangstellenden aanwezig. Gerrit van Dijk en Ireen Bunnik gaven hun visie op het ‘Gezond maken van Heerde’ op lokaal niveau, gedeputeerden Jan Markink en Jart Sluiter benadrukten de provinciale visie hierop. Hoogtepunt was echter de presentatie van Gerrit Bijsterbosch op de ontwikkeling van zijn sportscholen. De volgende bijeenkomst met iedereen die meer wil weten van de visie van de VVD Heerde is welkom op zaterdag 15 februari in café IJsselzicht in Veessen.

HATTEM- De eerste twee repetities na het nieuwjaarsconcert op 4 januari stonden bij de CMH in het teken van muzikale vorming. Dirigent Carlo Balemans verbleef in deze periode voor zijn werk in het buitenland en had het bestuur een aantal topmusici aangedragen om de CMH-leden twee avonden lang aangenaam bezig te houden. Hun opdracht was het orkest iets bij te brengen en opnieuw te inspireren. Op het programma stonden dan ook uiteenlopende zaken: warming-ups, timing in de lichte mude prijs van haar cadeau. Ik ben er heel blij mee! In de winter zwem ik normaal gesproken altijd in een

zwembad in Apeldoorn, maar dit jaar zal ik ook in de winter in De Koekoek te vinden zijn.”

ziek, speelmanieren, techniek en allerlei tips & tricks om als muzikant nog beter te gaan spelen. Vier jonge muzikanten die in diverse genres actief zijn, met al een imponerende staat van dienst, namen de CMH’ers bekwaam onder handen: Stephanie Francke (saxofoon), Nick Caris (groot koper), Ferdi Seelbach (klein koper) en Chris Saris (slagwerk). Te horen aan de reacties hebben de CMH-leden er het nodige van opgestoken. Kortom, een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Vrieze’s Erfgoed dingt mee naar Gelderse prijs WAPENVELD- Vrieze’s Erfgoed is in de race voor het winnen van de Gelderse Prijs voor Kwaliteit 2014. Iedereen die het project in Wapenveld een warm hart toedraagt, kan zijn of haar stem uitbrengen via www.gelderland.nl//Gelderseprijs via de knop Stem mee. De Gelderse Prijs voor Kwaliteit bestaat uit twee delen. Via het stemmen op de site van de provincie wordt de Publieksprijs toegekend die bestaat uit een bedrag van 5.000 euro. Een jury onder leiding van oud-commissaris van de Koningin in Gelderland Jan Terlouw, kent op 5 maart de eerste prijs van 10.000 euro toe. “Het is echt geweldig dat de gemeente Heerde ons voor deze prijs heeft voorgedragen.

Uit veertig genomineerden zijn tien projecten geselecteerd. De nominatie heeft al veel aandacht opgeleverd zoals een bijzondere presentatie voor de jury. Ook wordt Vrieze’s Erfgoed opgenomen in een prachtig boek ‘Gelderse Prijs voor Kwaliteit 2014’ dat op 5 maart wordt gepresenteerd”, vertelt Jan Nitrauw namens Vrieze’s Erfgoed. Vrieze’s Erfgoed kan de euro’s verbonden aan de beide prijzen nog goed gebruiken. “We zijn bezig met plannen om nog een schuur te bouwen. Die is hard nodig als opslagruimte voor onze materialen, daar krijgt de dorsmachine een plek en ook moet dit bouwwerk een recreatieve functie krijgen”, vertelt Nitrauw.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 24 1

Ook in 2014 de servicepartner voor Volkswagen en Audi voor de Noord Oost Veluwe U kunt bij ons terecht voor in/verkoop auto’s, onderhoud, reparatie, garantiewerkzaamheden aan uw Volkswagen of Audi, maar ook voor winter-/zomerbanden, glasreparatie, schadeherstel en autoverhuur. Volkswagen onderhoud

Glasreparatie/schadeherstel

Audi onderhoud

Banden/originele onderdelen

| Heerde Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

Service

Bedrijfswagens

www.van-bennekom.nl

OPEN DAGEN ZWOLLE

Speciaal Voordeel Pakket

23 JANUARI 16:00 - 21:00 24 JANUARI 18:00 - 21:00

SVoPa is voor haar speciaal voordeelpakket, voor het dorp Emst/Vaassen, op zoek naar een

enthousiaste freelance hostess die zich, zes tot acht uur per week, voor SVoPa wil inzetten. Als freelance hostess werk je op tijdstippen die jou het beste uitkomen. Prima te combineren met schoolgaande kinderen. Lijkt het je leuk om a.s. bruidsparen te bezoeken, of gezinnen die gaan verhuizen, een geboorte verwachten of een huwelijksjubileum gaan vieren? Ben je woonachtig in het dorp Emst/Vaassen? Neem dan contact met ons op en kijk op www.svopa.nl

ROCMENSOALTING.NL

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Voor deze functie denken wij aan een vrouw van 40 jaar of ouder, die in het bezit is van een auto en die beschikt over een computer met internetaansluiting (Officepakket is een pre). Zij dient zelfstandig te kunnen werken en makkelijk contacten kunnen leggen/onderhouden met ondernemers en particulieren. Onze hostess(es) verricht géén verkoop aan huis! Al onze hostesses worden professioneel ingewerkt en begeleid. Mail met CV naar: info@svopa.nl - Paulien Meijer, Blomstraat 17, 8121 HB OLST.

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

GEREFORMEERD MBO

Schilderwerk - Wandafwerking – Glaszetter - Sauswerk


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA242

GEZOCHT Oude BROMFIETS met of zonder kenteken: 06-24210569. Onderdelen en accessoires fietsen. Tel: 0578-694065 Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. Tel: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privĂŠ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . AUTO QUIK Voor uw trekhaak! Tel: 0578-694065 GEZOCHT VOOR GEZIN IN HATTEM: Ervaren, betrouwbare en zorgvuldige hulp in de huishouding voor 4 a 6 uur per week, die ook af en toe voor onze 3 kinderen kan zorgen (voor en na school). Oppas ervaring heeft onze voorkeur en rijbewijs is een prĂŠ. Bel voor meer info: 06-81711393. Jong stel zoekt huurwoning per 1 augustus in omgeving Vaassen en Epe. Contact: 06-81152215. AUTO QUIK Sneeuwkettingen, dakdragers en vakantieboxen. Te huur of verkoop. Tel: 0578-694065 GEVRAAGD Betrouwbare huishoudelijke hulp voor klein huishouden met massagepraktijk in Heerde. Hondvriendelijk, niet rokend, nauwkeurig, flexibel. 3 a 4 uur per week in overleg. Reacties graag met foto, tel. nr. en toelichting per mail op info@purenature.nl.

Computerhulp en Reparaties Verkoop PC, Laptops Telefoons en onderdelen Apa Computer Service Direct contact: 06-12 055 125 SCHILDER BIEDT ZICH AAN Voor al uw behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten. Tel: 06-31549834

Gratis advies en begeleiding. janniedocter@hotmail.com m.0620850386. SAM SAM HEERDE Uw kinderkledingadres voor betaalbare kleding, nieuw en gebruikte, maat 44 t/m 176. Zwolseweg 6, Heerde.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

TE HUUR Zelfst. woonruimte per 01-02-2014 voor 1 of 2 pers. Geen GBA. Tel: 06-53812409.

HONDENTRIMSALON PERRO Al ruim 15 jaar vertrouwd adres voor profess. vachtverzorging in Emst en omstreken! Brinkerweg 35, Emst. Tel:0578-662578.

... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus mĂŠĂŠr dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beĂŤd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

WONINGINRICHTING Slender You Salon â&#x20AC;&#x2DC;Het Vosjeâ&#x20AC;&#x2122; Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Voor bestrijding van MOLLEN bellen met 06-44494856

O.a. Sparta, Gazelle, Bosch en T rek. Tel: 0578-694065

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

J. Franken Dakkapellen

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* specialist in dakkapellen * plaatsing in ĂŠĂŠn dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer www.uwcomputerhulp.com

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pcâ&#x20AC;&#x2122;s, 2e handse pcâ&#x20AC;&#x2122;s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Electrische fietsen. Tel: 0578-694065

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

RECLAME JANUARI Gehele linker winkelhelft

30% korting + alle boeken 2 euro per kilo

TATTOO + PIERCING â&#x20AC;&#x153;RA-DAâ&#x20AC;? Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. ¡ Flexibele, professionele kinderopvang thuis ¡ Belang van het kind staat centraal ¡ Kleinschalig en persoonlijk ¡ Deskundigheidbevordering voor de gastouder ¡ Door GGD als professioneel bureau beoordeeld

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

Website vernieuwd www.heerdeonline.nl Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl Prima aardappelen, o.a. Surprise (hand geraapt), Frieslander, Ottena, Bildstar e.a. soorten. Bezorging mogelijk. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180 Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Administratiekantoor DeWater Voor uw belastingaangifte en toeslagen Tel: 06-23124835 www.de-water.nl

Broekhuis ongedierte bestrijding

Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek

TE HUUR Luxe chalet Epe/Wissel 750 euro incl. g/w/e gemeubileerd per 1 feb. Tel: 0651468490.

SAM SAM HEERDE - 50% op de winter collectie - 75% op alle gebruikte kleding - 70% op de winter outlet - 50% op de zomer outlet

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

Slenderen...

GEVRAAGD - Oud ijzer - Huishoudelijke apparaten Gratis opgehaald. Tel: 06-22515632.

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Uw kozijnen aan vervanging toe?

Smit renovatie & Onderhoud. Tel.06-12424267. Email info@smit-renovatie.nl www.smit-renovatie.nl

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

Dierallin Epe beschikt over een professionele trimsalon. Maak snel een afspraak! Tel: 0578-612274

KALKKORRELS Voor uw tuin 25 kg â&#x201A;Ź 6,30. B. Fiets bv, Oude Zwolseweg 163, Wenum. Tel: 055-3121390.

Montage en levering van de complete badkamer.

Overtollige kilos kwijt?

â&#x20AC;&#x2DC;T VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 Heerde.

Zwolseweg 6, Heerde.

Ook toe aan een nieuwe badkamer?

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl

   

        

   

     

    

     

  

  


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAG GIIN NAA 243

Uw Rabobank Noord Veluwe. Dichtbij, betrokken en toonaangevend.

januari 2014

Clubkas Fonds voor verenigingen Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, heeft Rabobank Noord Veluwe het Clubkas Fonds opgericht. Het fonds is een prachtige kans om de kas van uw vereniging te spekken! En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de leden van onze bank bepalen welke verenigingen vanuit het fonds ondersteunt worden. Daarmee geven wij ook invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Meld uw vereniging nu aan! Om deel te kunnen nemen aan het fonds dient u zich als vereniging aan te melden. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan deelname. Op rabobank.nl/noordveluwe vindt u deze voorwaarden. De verenigingen die voldoen aan de criteria, hebben inmiddels een brief over het Clubkas Fonds en de mogelijkheid tot aanmelding ontvangen. Let op! Meld uw vereniging vóór 10 februari aan, anders kan uw vereniging dit jaar niet meer meedoen. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Robert Docteecrember! Baby van de maand d

Robert Docter is op 1 juni 2013 geboren en hij is onze baby van de maand december. Zijn trotse ouders stuurden ons deze foto van hun vrolijke zoon. Robert ontvangt een inleg van € 50,- op zijn nieuwe Rabobankrekening. En hij heeft natuurlijk de titel ‘Baby van de maand’ gewonnen. Van harte gefeliciteerd!

Wordt uw kleine ook onze baby van de maand? Kijk op rabobank.nl/noordveluwe. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 44

HSV de Sportvisser

Vanentoernooi Bijsterbosch HEERDE- Afgelopen zaterdag organiseerde Judoteam Bijsterbosch voor de eerste keer dit jaar weer een Vanentoernooi. Ruim 60 kinderen, verdeeld over twee groepen namen deel aan dit toernooi. Gemiddeld organiseert Judoteam

Bijsterbosch vier keer per jaar zo’n toernooi. Het volgende vanentoernooi staat gepland op zaterdag 5 april. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en Plus Supermarkt Heerde.

Finaleplaatsen turners P.R.O. HATTEM- Zaterdag 18 januari turnden Sjoerd Wessels en Niels van der Kolk van PRO Hattem hun eerste wedstrijd van dit seizoen, de kwart finale van district oost. Beide jongens turnen jeugd keuze niveau 9. Sjoerd werd ruim eerste op het onderdeel voltige en

scoorde daarnaast hoog op sprong. Niels turnde een mooie stabiele wedstrijd. Sjoerd wist in het totaalklassement de eerste plaats te bemachtigen. Niels eindigde op de vierde plaats. Door dit resultaat hebben beide heren zich geplaatst voor de halve finale.

PvdA op bezoek in de wijk

WAPENVELD- Op woensdagavond 15 januari werd de algemene ledenvergadering gehouden van HSV de Sportvisser uit Wapenveld. Na de gebruikelijke agenda punten werden ook de nummers 1 t/m 5 van de competi-

tie van 2013 van de bijbehorende prijzen voorzien. De eindstand van de competitie was als volgt: 1. J. Rorije; 2.R. Rorije; 3. H. Kieskamp; 4. Maurice Prijs; 5. H. van Pijkeren. Ook werd gememoreerd aan het feit dat de HSV de Sport-

visser dit jaar 50 jaar bestaat. Uiteraard zal hiervoor ook het een en ander georganiseerd worden. Een en ander zal ook dan via media en website ( www.hsvdesportvisserwapenveld.nl) kenbaar gemaakt worden.

Acrobatische Gymnastiek Hattem zeer succesvol HATTEM- Zaterdag 18 januari organiseerde Acrobatische Gymnastiek Hattem (samenwerking tussen de verenigingen GV Hattem en P.R.O. Hattem) samen met de KNGU de eerste plaatsingswedstrijd acrogym in de D/E lijn in MFC 'de Marke'. In de ochtendwedstrijd lieten de twee E-junioren damesparen mooie oefeningen zien. Karen Schoenman en Anne An Hulsbergen werden hiervoor beloond met een derde plaats. Eén stapje hoger, op de tweede plaats, mochten hun teamgenoten Denisha van Dieren en Mirte van der Berg het zilver ophalen. Esther

van Zuijlekom en Noa van Walderveen, in de categorie E-senioren, legden beslag op de tweede plaats. Dit seizoen komt Acrobatische Gymnastiek Hattem voor het eerst uit met twee mixparen. De 9-jarige Pieter Kooij en de 7-jarige Merle Langevoord vormen samen een mixpaar evenals de 8-jarige Fleur Schultink en 9-jarige Ties Roebersen. Fleur en Ties wonnen het goud, Merle en Pieter kregen het zilver omgehangen. De categorie D-damestrio’s was zeer sterk bezet met 18 deelnemende teams. Het trio Jo-ann Eghuizen, Rebecca Ansmink en Tessa Liefers

behaalden de 6de plaats. Het trio Hadassa van der Pol, Hanna van Dijk en Elise Bronsveld eindigden op een 5de plaats. Floor van de Zwaag, Annemarijn Nagelhout en Annelies Boeve mochten het goud ophalen. In de categorie pupillen namen twee duo’s en een trio van Acrobatische Gymnastiek Hattem deel. Delana Kloosterman, Irene de Lange en Anne-Linde Jansen eindigden als vijfde. Het duo Janisha Kwakkel en Bo Borreman behaalden een vierde plaats. Het duo Jenae Beumer en Julia van Gelder mocht plaats nemen op de hoogste trede van het podium.

HATTEM- De Partij van de Arbeid bezoekt in het kader van haar permanente campagne de diverse wijken van Hattem. Afgelopen zaterdag was de wijk rondom de Hollewand aan de beurt. Er is gestart bij de speeltuin De Droge Driehoek waar onder het genot van een kop koffie met voorbijgangers is gesproken over ontwikkelingen in de speeltuin en op het ijsbaanterrein. Daarna zijn de fractieleden,

de wethouder en een aantal schaduw-leden de wijk doorgewandeld en gereden. Ja, ook gereden. De Partij is de komende weken namelijk nog beter zichtbaar door het gebruik van een PvdA-bakfiets. Heeft u de partij gemist en wilt u de fractieleden toch nog graag aanspreken over iets wat in uw wijk niet goed gaat of beter moet, neemt u dan contact op via de site: www. hattem.pvda.nl.

REGIO- De heer Karsten van Karsten Kunststof Kozijnen te Nunspeet heeft nieuwe voetbaltenues en trainingspakken gesponsord voor het voetbalteam van ZMLK school De Wingerd te Nunspeet. Het G-voetbalteam voetbalt op C-niveau in de zaal

bij WRZV De Boog in Zwolle. Het G-voetbalteam bestaat uit 8 leerlingen die overal in deze regio wonen, o.a. in Wapenveld en Hattem. Op de zaterdagen voetbalt het team in de gzaalvoetbalcompetitie (KNVB) in de WRZV-Hallen in Zwolle.

Big Band Heerde succesvol in Lelystad HEERDE- Big Band Heerde heeft onder leiding van Herman Nijkamp op zaterdagmiddag 18 januari succesvol deelgenomen aan het Bigbandfestival te Lelystad, georganiseerd door Kubus, centrum voor kunst en cultuur en de plaatselijke bigband The Q-Buskers. In een deelnemersveld van vijf bands gooide Big Band Heerde hoge ogen bij de jury, bestaande uit de in bigbandkringen zeer be-

kende trompettist Loet van der Lee en saxofonist Sebastian Ohm. Het toekennen van de eerste prijs was een nek-aan-nekrace tussen de uiteindelijke winnaar The Basement Bigband uit Vollenhove en Big Band Heerde. Big Band Heerde is, samen met drie andere regionale bigbands, in Heerde hopelijk te beluisteren op vrijdagavond 28 februari tijdens het Best of the Bigbands in Dancing SQ, hoewel het nog niet

zeker is of dit bigband-treffen dit jaar doorgang kan vinden omdat de begroting nog niet sluitend is vanwege het nog ontbreken van voldoende sponsorgelden. Bedrijven die zich met dit muzikale festival willen profileren worden daarom met open armen ontvangen (info@ bigbandheerde.nl). Op de website www.bigbandheerde.nl is alle informatie over de band te vinden.

Gemeente Heerde wil meer duidelijkheid VNG HEERDE- Het college van B&W van Heerde stemt niet in met het onderhandelingsresultaat dat de VNG (Vereniging van Nederlands Gemeenten) heeft bereikt met de staatssecretaris over de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dat heeft ze de VNG laten weten. De Persoonlijke Verzorging (bijv. hulp bij aankleden, wassen en eenvoudige verpleegkundige handelingen) gaat in dit voorstel niet naar

gemeenten, maar naar de zorgverzekeraars. Het college begrijpt dat over dit standpunt van het kabinet niet meer onderhandeld kan worden, maar er zijn wel onduidelijkheden waar de grenzen liggen met de Wmo. Ze vraagt daarom een nadere uitwerking hiervan. Verder geeft het college in haar reactie aan het VNG aan het niet eens te zijn met de korting van 40% op Huishoudelijke Hulp. Dit dwingt de gemeente tot algemene voorzienin-

gen. Bovendien is er, zeker wanneer oude indicaties geëerbiedigd worden, niet of nauwelijks ruimte voor nieuwe cliënten. Daarnaast vraagt het college de VNG om meer duidelijkheid met betrekking tot de budgetten die gemoeid zijn met de decentralisaties, omdat het nog erg onduidelijk is wat dit voor de gemeente gaat betekenen. Het college roept de VNG op om verder te onderhandelen en met beter onderbouwde resultaten te komen.

Meere-orgelconcert met Wim Magré EPE- Op donderdag 30 januari wordt de maandelijkse serie concerten op het Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe voortgezet, dit keer door de bekende Elburgse organist Wim Magré. Op het programma staan werken van grote orgelcomponisten als Joh. Seb. Bach en Händel. Maar ook composities van laat 19e eeuwse componisten (Rheinberger, Lavallée Smith en Bélier) en als afsluiter de fantasie Psalm 42 van Feike Asma. Het concert begint om 20.00 uur,

de Grote Kerk aan de Beeklaan 1 Epe is open vanaf 19.30 uur. Entree 7,50 euro. Organisten spelen graag op het Meere-orgel in de Grote Kerk. Het is mooi gerestaureerd en behoort tot de beste orgels van Nederland. De concerten worden voorzien van een korte toelichting door de organisten zelf en bij het drankje(koffie/thee/fris) achteraf zijn er mogelijkheden om met hen na te praten. Kijk voor het gehele programma op www.meereorgelepe.nl.

Open dag Witte Pimpernel OENE- Atelier De Witte Pimpernel, Quilt & Handwerk, heeft zaterdag 25 januari een Open Dag van 10.00-16.00 uur. Tijdens deze Open Dag worden de diverse workshops gepresenteerd en zijn werkstukken te zien van cursisten. De Witte Pimpernel biedt zowel halve dagworkshops, dagworkshops als meerdaagse workshops. Nieuw is

dat De Witte Pimpernel start met een Naaicafé en Naailessen. Daarnaast starten ze met een nieuwe textielgroep met de naam “Spontaan Experiment”. Tijdens de Open Dag zal Jeannette Evers een demonstratie werken met CS800 verzorgen. De Witte Pimpernel, Houtweg 40 Oene, tel. 0578-641070, www.wittepimpernel.nl.

Uitfairkoop Wereldwinkel Heerde HEERDE- In januari zijn veel van de verrassende, originele en bijzondere fairtrade cadeaus in de uitfairkoop. Dus kom naar Wereldwinkel Heerde en laat je verrassen door alle koopjes met 50%

korting. Kom langs in de Wereldwinkel Heerde in het Koetshuis achter Villa Jacoba (naast de Plus). Of kijk voor meer informatie op www.wereldwinkelheerde.nl.

Open Maaltijd in Brinkhoven HEERDE- Op donderdag 30 januari wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven de gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 17.00 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.30

uur een warm buffet aan, waar u voor een bedrag van 10,60 euro kunt genieten uit verschillende smakelijke gerechten uit de eigen keuken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot 28 januari bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578-691244.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 245

WINTER

10 tot

SALE 50% KORTING

Top kwaliteit voor lage prijzen BOXSPRINGS, SLAAPKAMERS, TIENERBEDDEN, BODEMS, MATRASSEN, OVERTREKKEN, DEKBEDDEN...

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 46

Petanque competitie

Zangdienst WAPENVELD- Op zondagavond 26 januari zal er om 19.00 uur een zangdienst gehouden worden in de Petruskerk aan de Kwartelweg in Wapenveld. Medewerking aan deze dienst, waarbij u zelf voluit kunt mee

zingen, wordt verleend door Leonie van de Berg met gitaar en zang, Henk Lip piano en zang en Adrie Duizendstra op het orgel. De dienst zal geleid worden door Ds. Ida Boersma-Prins. Allen hartelijk welkom.

SV Wissel ledenvergadering EPE- De Club van 100 houdt op maandag 3 februari een algemene ledenvergadering in de kantine.

Aanvang: 20.00 uur. Het bestuur van de club van 100 nodigt alle club van 100-leden uit.

Cultureel Café

HATTEM- Afgelopen week zijn er bij Hattem Petanque weer drie mixtoernooien in één week gespeeld. Daarnaast hebben een groot aantal teams afgelopen zaterdag meegedaan aan de Wintercompetitie in Apeldoorn. In deze cyclus doen een groot aantal verenigingen mee. In maart is de laatste wedstrijd en dan zal bekend worden gemaakt wie er

kampioen geworden is. De uitslagen van de mixtoernooien zijn als volgt. Uitslag dinsdagavond: 1e Elly Stöver, 2e Jan Koster, 3e Jan Kramer, 4e Maaike Septer, 5e Hans Tijssen, 6e/7e Louis Steringa/Pier Boomstra, 8e Gerrit van Schagen, 9e Renze Bosgraaf, 10e Bennie Wassink. Uitslag Bultmantoernooi: 1e GerritJan Potgieter, 2e Jan Koster, 3e Jan Hei-

develd, 4e Jan Kramer, 5e/6e DirkJan Septer/Johan Moraal, 7e Wim Kinket, 8e Willem Ramaker, 9e/10e Peter Wolven/Frits Booy. Uitslag donderdagavond: 1e Ben Kort, 2e Renze Bosgraaf, 3e Dini Boomstra, 4e Andre Hegteler, 5e Pier Boomstra, 6e Maaike Septer, 6e/7e Louis Steringa/John Bronkhorst, 9e Bennie Wassink, 10e Jeroen Bakker.

Vrijwillige ouderenadvisering Heerde HEERDE- De ouderenzorg is onrustig in Nederland. De zorgsamenleving verandert in een participatiesamenleving. Ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid richt haar beleid hier op in. De toename van de zorgkosten speelt een belangrijke rol in de veranderingen die de overheid in rap tempo op het gebied van de ouderenzorg doorvoert. Ouderen met problemen komen niet automatisch in aanmerking voor verstrekkingen van de AWBZ of WMO. Via individuele gesprekken bekijkt de overheid wat men zelf kan bijdragen en of het eigen

netwerk ondersteuning kan bieden. Van de zelfstandig wonende oudere wordt verwacht, dat men zelf hulp vraagt als er omstandigheden zijn waardoor het zelfstandig functioneren wordt bedreigd. Of het nu gaat om hulp bij het voeren van een eigen huishouding, medische handelingen waardoor opname in een verpleeginstelling niet nodig is, vervoersproblemen, woningaanpassingen of klusjes in of aan het huis. Ouderen blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven, dat betekent dus ook, dat een ieder zelf moeten zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding en het

voorkomen van een isolement. Dit alles is niet zo vanzelfsprekend. Er kunnen van allerlei omstandigheden zijn waarom iemand dit niet redt. In Heerde zijn er vrijwillige ouderenadviseurs die u een steuntje in de rug willen bieden. Zij zijn gecertificeerde vrijwilligers van de ouderenbonden die hun werk onafhankelijk doen. Zij gaan met u na wat de mogelijkheden voor u zijn. Wenst u een gratis adviesgesprek met een vrijwillige ouderenadviseur, dan kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwillige ouderenadvisering, dhr. T. Hulsebos, tel. 06-51259370.

EPE- Na het grote succes van het vorige Culturele Café in november toen Musiater EVA een volle zaal trok, gaat het Shantykoor dat proberen te evenaren. Dat zal zeker lukken op zondag 26 januari in Kulturhus EGW in Epe want het koor heeft inmiddels een grote bekendheid. Aanvang: 15.00 uur. Het koor, bestaande uit 25 zangers, drie accordeonisten, een gi-

tarist, trompettist en slagwerker staat o.l.v. dirigent Jaap van Huffelen. Ook de Wereldwinkel is te gast deze middag om uit te dragen wat de missie is. De entree is gratis en reserveren is niet nodig. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Tafeltenniskampioenschappen ttv Vined

Stichting Welzijn Hattem helpt in de buurt HATTEM- Vaak willen buurtbewoners iets voor een ander betekenen maar weten ze elkaar nog niet te vinden. Stichting Welzijn Hattem wil daar graag een handje bij helpen. Om dit te onderzoeken is bij wijze van proef in een deel van Hattem een vragenlijst ver-

spreid onder buurtbewoners om te onderzoeken waar bewoners behoefte aan hebben en wat ze te bieden hebben. Stichting Welzijn Hattem is zeer tevreden met de respons. Duidelijk is gebleken dat buurtbewoners wel degelijk iets voor elkaar willen betekenen.

Bewoners die een formulier met hulpvraag of -aanbod ingestuurd hebben kunnen in de komende week een reactie verwachten. Voor meer informatie kan men terecht bij Stichting Welzijn Hattem, Daendelsweg 2, info@swhattem.nl, tel. 038-4432881.

Afscheid Aleida VAASSEN- Op vrijdag 17 januari heeft het wijksteunpunt Bloemfontein afscheid genomen van Aleida Prins. Aleida heeft per 20 januari een nieuwe baan in Apeldoorn. Aleida heeft bijna vanaf de oprichting van het wijksteunpunt Bloemfontein gewerkt. Aleida Prins is een van de meewerkers van de JP van den Bent Stichting. Zij is werkzaam geweest in het wijksteunpunt Bloemfontein waar zij de koffie verzorgde tijdens de koffie-uurtjes. Aleida verzorgde ook de koffie en de afwas tijdens het koersballen en het handwerkcafé. Sinds een tijdje was Aleida ook druk met het bakken van taart of cakejes die dan tijdens het handwerkcafé bij de koffie werden geserveerd. Aleida heeft een nieuwe baan gekregen in Apeldoorn waar zij in de horeca aan de slag gaat. Ze heeft daar meer werk en dat is ook het werk wat ze heel graag wilde doen. Op vrijdag 17 januari heeft het wijksteunpunt, tijdens het handwerkcafé, afscheid van haar genomen. Ze kreeg een fotocol-

HEERDE- Bij de tafeltennisvereniging Vined uit Heerde zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen senioren gespeeld. Bij de senioren B eindigde Frank Visser als 1e. Hij was oppermachtig door alle wedstrijden in 3 games te winnen. De nummer 2, Marc van Dijk, verloor weliswaar slechts 1 wedstrijd, maar zorgde toch voor een aantal spannende partijen die hij uiteindelijk in 4 of 5 games won. Nummer 3, met slechts 2 verliespartijen, werd Marijn Docter. In de senioren A-categorie was de strijd een stuk heftiger. Titelverdediger René Obdeijn moest helaas vanwege ziekte verstek laten gaan. Halverwege de meerkamp waren Richard Hulsman, Hans Speek, André Smit en Eric van Leeuwen nog allemaal ongeslagen. Op dat

moment was al wel duidelijk dat de clubkampioen uit dit illustere gezelschap zou gaan komen. André Smit (71 jaar en nog steeds in de 1e klasse van de regionale competitie actief) moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Eric van Leeuwen. Eric eindigde als derde. De strijd om de 1e en 2e plaats ging tussen Hulsman en Speek. Na het verlies van de 1e game, kon Richard Hulsman door de volgende 3 games van Hans Speek te winnen, de wedstrijd naar zich toetrekken. Hulsman mag zich clubkampioen 2014 noemen. Na afloop van 2 zeer sportieve avonden werden de bekers en medailles uitgereikt en kunnen de spelers zich opmaken voor de start van de competitie die vanaf 27 januari weer begint.

Klaverjassen

lage mee van foto’s die van haar gemaakt zijn tijdens verschillende activiteiten in Bloemfontein. De medewerkers van het wijksteunpunt maar ook de buren betreuren het zeer dat Aleida weg gaat, om-

dat zij altijd de vrolijkheid zelf was in het wijksteunpunt. Tijdens haar afscheid zijn er verschillende traantjes gevallen maar iedereen wenst haar veel succes met haar nieuwe baan.

EMST/ Tijdens de winterstop wordt bij voetbalvereniging Emst drie keer gekaart en wel het populaire klaverjassen. Op zondag 26 januari, zondag 9 februari en zondag 23 februari hoopt de organisatie vele enthousiastelingen voor deze spelsoort te kunnen begroeten. De aanvang is 10.30 uur en er worden drie rondes gespeeld. Als er een ronde gespeeld is wordt er opnieuw geloot voor medespeler en tegenpartij. De inleg is € 2,00 per keer en de eerste kop koffie is hierbij inbegrepen. Ook een snack zal niet ontbreken. Tijdens

het pokertoernooi van vv Emst vorig jaar is er ook geklaverjast. Met 24 deelnemers en winnaar André Bronsink waren zowel deelnemers als ook de organisatie dermate enthousiast om dit nu ook in de winterstop te proberen. Er wordt niet met het mes op tafel gekaart maar aan de eerste vier of vijf wordt wel een geldprijs(je) uitgereikt. De organisatie van het klaverjassen is in handen van Freek van Putten en Arie Post. Op www.vvemst.nl kunt u zich opgeven voor de zondagen of via Arie Post, a.post14@chello.nl.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 247

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Voorjaarsbloembolletjes v.a. ............................ 0,55 Beukenhaag v.a. ................................................. 0,40 Fruitbomen v.a. ................................................. 6,00

Stegeman Schilderwerken voor al uw binnen- en buitenschilderwerk en algehele wandafwerking

Boeketten v.a. ..................................................... 3,95

Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

Winterwortelen 20 kilo ..................................... 2,95 Kattenbrok mix 10 kg. ...................................... 9,95 Bruinkoolbriketten 25 kg. ............................. 10,50

Volop bomen, struiken, violen, dierenvoeding en potgrond Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

G.J.. Dul G.J Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs

Laurierstruiken 130 .......................................... 6,50

Kwekerij-Plantencentrum van Essen

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

www.stegemanschilderwerken.nl

Donderdag 23 januari in onze zaak in Epe hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak daarom even een afspraak, Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 tel. 0578-612392.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 21 januari 2014 - PAGINA 48

Floor Doornwaard Nederlands Kampioene

Toneelgroep Burgemeester van Walsem EMST- Op vrijdag 24 januari en de zaterdagen 25 januari en 1 februari voert de toneelgroep Burgemeester van Walsem uit Emst het blijspel op met de titel ‘Klamme Lappe op zwart zaad’. De voorstelling wordt opgevoerd in het dorpshuis De Hezebrink aan de Ds. van Rhijnstraat 69 in Emst. Kaartjes à 5 euro zijn verkrijgbaar bij de firma Stokhof aan de Hoofdweg 13 in Emst. Dit jaar heeft de toneelgroep zelfs een regisseuse, Erica Mous, benaderd

om ondersteuning te bieden bij het repeteren van dit stuk. Op vrijdag 24 januari wordt het blijspel voor het eerst opgevoerd in de Hezebrink. Een deel van de kaartjes op vrijdagavond is voor ANBO leden en een deel voor andere belangstellenden die de voorstelling willen bijwonen. Verder wordt het blijspel ook op de zaterdagen 25 januari en 1 februari opgevoerd in de Hezebrink. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de voorstelling begint om 20.00 uur.

Clubkampioenschappen manege de Doornbos

HEERDE- Dit weekend werden in Omnisport Apeldoorn de officieuze Nederlandse Kampioenschappen indoor voor D en C-junioren gehouden. Bij de C-junioren 1e jaars wist Floor Doornwaard op indrukwekkende wijze de 1500 meter te winnen. Met zeer ruime voorsprong was de titel voor haar. Er was meer Gemzen-succes. Bij de C jongens eerstejaars wist Léon

Mak een zilveren medaille te winnen bij het hoogspringen. Léon deed dat met een persoonlijk record van 1.60m. Ook op de horden kwam Léon heel goed voor de dag; een 7e plaats in de finale en een mooi p.r: 9.66. Bij het kogelstoten wist Léon zich niet te plaatsen voor de finale. Anne Roossink deed mee aan 60m sprint; 8.64 (pr). Zij haalde daarmee de halve finale. Karin

van den Berg evenaarde haar p.r bij het hoogspringen (1.45) en dat was goed voor een 8e plaats. Bij horden wist Karin door te dringen tot de halve finales en bij ver (4.23) bleef ze in de kwalificaties steken. Zaterdag kwam Linde Augustinus (meisjes D 2e jaars) in actie. Bij verspringen werd een afstand van 4.28 gerealiseerd en op de horden bereikte Linde de halve finales.

Start verbouw voor gemeenschapsvoorziening WAPENVELD- In de eerste week van februari wordt in opdracht van de gemeente Heerde begonnen met de verbouw van de bibliotheek aan de Putterweg 2a in Wapenveld. Het gebouw moet geschikt worden gemaakt voor het functioneren als gemeenschapsvoorziening. De opening van de nieuwe voorziening staat gepland voor medio maart. In het gemeenschapscentrum krijgen de organisaties Verian, Viattence, Woonzorg Unie Veluwe, en de Bibliotheek Noord-Veluwe onderdak. De verbouwing houdt onder meer in dat er spreekkamers en een vergaderruimte komen. Een deel van

het gebouw wordt gebruikt door de bibliotheek en ook komt er een centrale ontmoetingsruimte. Daar zullen dan ook de huidige activiteiten van het vroegere Wisselwerk een plek krijgen. Ook wordt de toegang voor rolstoelers verbeterd. Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder dit jaar om de Wapenveldse wens te honoreren door in het huidige gebouw van de bibliotheek alvast te starten met een pilot gemeenschapsvoorziening. Met de verbouwing is een bedrag van circa 50.000 euro gemoeid. De Dorpsraad is blij met deze aanpak. De Dorpsraad is nu

bezig om een beheersstichting te vormen en een Programmaraad in het leven te roepen. Ook gaat de Dorpsraad het initiatief nemen om een vrijwilligerspool te vormen met mensen die als gastvrouw/ gastheer actief willen zijn. Verder wordt bekeken welke rol het gemeenschapscentrum kan vervullen in de ‘proeftuin’ zorg die gelijktijdig met de opening van het nieuwe centrum van start gaat. Mensen die meer informatie willen kunnen contact opnemen met dorpscontactpersoon Maarten Heesen, tel. 06-45403527 of via samenwapenveld@gmail.com.

WAPENVELD- Zaterdag 11 januari zijn alsnog de prijzen uitgereikt aan de ruiters en amazones op manege De Doornbos in Wapenveld. Direct na de wedstrijden vorige maand brak er helaas brand uit en kon de feestelijke afsluiting van die dag niet doorgaan. Maar deze zaterdag waren er gelukkig weer vrolijke gezichten te zien. Algemeen kampioen paarden is Adriana Haverkamp en algemeen

kampioen pony’s is Dyonne van Hoorn geworden. Bij vaardigheden waren het J. Haverkamp (jeugd) en B. Rorije (volwassenen) die beslag op de 1e plaats legden. Bij het springen jeugd D. v. Hoorn, volwassenen: A. Haverkamp, dressuur mennen jeugd: S. Wetsema, volwassenen: T. van Eelen. Dressuur onder het zadel volwassenen: A. Haverkamp, jeugd: D van Hoorn.

Techniek op De Spreng

Wereldwinkel Hattem HATTEM- Het oogstseizoen van de Rooibos is begonnen. De Wereldwinkel zet dit product uit Zuid-Afrika in het zonnetje. De Wereldwinkel verkoopt meerdere varianten Fair Trade Original Rooibosthee, van de pittige Rooibos Spicy Orange tot de hartver-

warmende Rooibos Puur. Wilt u iemand een origineel en fair cadeau geven? Dan is de Baking Kit een goed idee. De Baking Kit (een kit is een stevige zak met opdruk) bevat zes ingrediënten van Fair Trade Original waar mee gebakken kan worden. De inhoud be-

staat uit rietsuiker, bakmix voor muffins, kokosmelk, gedroogde mango, extra puur chocoladereep en cacaopoeder. Er zitten vijf recepten bij. De producten zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel aan de Ridderstraat 8 in Hattem.

HEERDE- De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van basisschool De Spreng hebben leuke technieklessen gehad. Alle kinderen konden in twee- of drietallen werken aan diverse proefjes. Zo hebben ze o.a. gewerkt met elektromagneten en stroomkringen. Ze hebben een boor gemaakt met tandwie-

len, mochten een waterpas stellen, werken met losse en vaste verbindingen en een grote paperclip buigen. Uiteraard stond ook het samenwerken en het begrijpend lezen centraal. Belangrijke vaardigheden om te komen tot een geslaagde proef. Dat is de leerlingen goed gelukt.

SWO/E Winteruitjes

VAASSEN- Groot feest voor het B1 team van SV Vaassen. De kampioenstitel is binnen. De jeugd heeft de eer van de veldvoetballers hoog gehouden. Na een 6-0 overwinning in de laatste competitiewedstrijd is SV Vaassen B1 kampioen gewor-

den in de 3e klasse. Met slechts twee keer een gelijkspel en 9 overwinningen is de titel terecht door de blauw-witten binnengehaald. Natuurlijk ontbrak de rondrit door het dorp niet. Met luid enthousiasme werd de titel gevierd. Ook sponsor

Harold Neijenhuis is tijdens deze tour bedankt voor zijn steun. Hij zorgde voor een nieuw tenue aan het begin van het seizoen. Tijdens de gala avond van SV Vaassen worden de mannen en vrouwen nogmaals in het zonnetje gezet.

EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Deze activiteiten noemt SWO/E haar Winteruitjes. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op donderdag 6 februari komt Wietse van Hoeten vertellen over ondergoed door de jaren heen. De heer Wietse van Hoeten, ex textielgroothandelaar, houdt

voor u een gezellig en informatief praatje over ondergoed van toen en nu. De middag zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. Aanwezig in het Kulturhus EGW om 14.00 uur. De eigen bijdrage is 9 euro inclusief koffie/thee en koek. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 28 januari aanmelden voor dit uitje bij SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, tel. 0578-620988.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 49 2

dinsdag 4-2-2014

Heeft God een bestaan…waar is Hij…ik heb Hem nog nooit gezien…? Bestaat Gods Zoon...Jezus Christus…? Hoe zit het met al die verschillende geloven… Christendom, Moslim, Hindoeïsme, Boeddhisme…het is toch allemaal hetzelfde…? Hoe zit het met al die verschillende kerken…hervormd, katholiek, gereformeerd, evangelisch etc.…? Hoe kan God bestaan als er zoveel ellende in de wereld is… dat zou God toch nooit toelaten…?

Scannen en Herkennen/Digitaal boekhouden

Infoavond

God ziet mij helemaal zitten want ik doe mij best…ben goed voor anderen… en belazer niemand…? Neemt God alles met een korreltje zout…?

Onder het genot van een hapje en een drankje laten wij u zien hoe efficiënt digitaal boekhouden is!

Als er leven is na de dood… en een Hemel… weet ik zeker dat ik daar zal zijn…anders zal het daar een lege bedoeling zijn…?

Vrijblijvend aanmelden via: 0578-574808 of info@van-erkelens.nl

Wat is de zin van mijn leven…heeft God daar een plan mee…? Kan ik met God overleggen…kan ik met Hem ‘whatsappen’…?

Waar: Van Erkelens Schorsweg 13e, 8171 ME VAASSEN

EEN RELATIE MET GOD…is dat mogelijk…?

Tijd: dinsdag 4 februari 2014 Open: vanaf 19.30 uur Start programma: 20.00 uur Naborrelen: 21.00 uur

Gewaagde oneliners, om u/jou uit te dagen hierover na te denken. Vanaf zondag 26 januari willen wij met u/jou hierover praten. U/jij bent van harte uitgenodigd om naar de Veldkampseweg 3 in Heerde te komen. We zullen dan de komende 10 zondagavonden onze deur open hebben vanaf 18.00 uur, om samen te eten, praten, en tot antwoorden te komen over de hierboven gestelde oneliners. Wanneer gaat het gebeuren, zie…http://youtu.be/9idb4AylTGE

15%

korting

Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

10 zondagavonden de tijd nemen… die bepalend zijn voor de rest van je leven…of niet…? Actie is geldig t/m 31 maart 2014

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel.: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

www.berghorstschilderwerken.nl

Van harte welkom op de Alpha cursus!!!

Voor vragen en/of opgave (niet verplicht) kunt u bellen naar: 06-51311348

Vanaf nu: APK compleet 19,95

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde Ford Ka 1.2Si, T rend ................................. ´ 11 1.2 TTitanium itanium X................................. Ford Ka 1.2 .............................. ´‘ 1110 1.2 1.3i T itanium .............................. Ford Ka Fiesta T rend,X 5-drs., ................ 2x ´‘ 11 .................... ‘09 ‘ 11 Ford Fiesta 1.3i T rend, 5-drs., ..................... rend,3-drs 5-drs.,....................... ..................... ‘09 Ford Fiesta 1.3i T rend 1.3i Futura, T rend 3-drs ....................... ‘09 Ford Fiesta 1.3 3-drs., .................... ‘08 1.3 Futura, 3-drs.,5-drs., .................... ‘08 Ford Fiesta 1.3i Cool/Sound, .......... ´07 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ............................ ´03 Ford Fiesta 1.3 Classic .............................. ‘02 Focus 1.6i 1.4i sedan, T rend, 5-drs., .................... Ford Focus alle opties ............ ´‘09 11 Ford Focus 1.4i 1.6i T rend, itanium, 5-drs., ................ ‘09 ‘08 5-drs., .................... 5-drs., ............ ‘06 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Champion, T itanium, 5-drs., ................ ‘08 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs ...................... ‘04 Ford Focus C-Max, 1.6i Futura .................. ´06 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ..................... ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., ............................... ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ........................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ................. ´06 Fiat Panda Edizione Cool .......................... ........................... ´02 ‘09 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ‘06 Fiat Panda Edizione Cool ........................... ‘09

Citroen C1, Edizione 5-drs., ...................................... ‘10 Fiat Panda Cool ........................... ‘06 Renault C1, Clio5-drs., 1.2, 5-drs., .............................. ‘‘05 Citroen ...................................... 10 Suzuki Alto GLX .............................. ............................. ´04 Renault Clio5-drs., 1.2, 5-drs., ‘05 Mini Cooper PepperGLX 1.6 ............................. extra’s .................. ´04 ‘06 Suzuki Alto 5-drs., Nissan MicraPepper 1.2i 3-drs., ............................. ‘05 Mini Cooper 1.6 extra’s .................. ‘06 Opel Corsa 2x ´02 Nissan Micra1.2i 1.2i3-drs., 3-drs.,.......................... ............................. ‘05 ToyotaCorsa Aygo1.2i Cool, 5-drs., ........................... ‘ 11 Opel 3-drs., .......................... 2x ´02 Aygo Cool, Cool, 5-drs., 5-drs., ........................... .......................... ´‘0117 Toyota Aygo VW Polo 1.4i1, 3-drs., .............................. Toyota Aygo Cool, 5-drs., .......................... ´02 ´07 VW Polo 1.4i1, 3-drs., .............................. ´02 Stationwagon VW Polo 1.4i ComfortLine ......................... ´06 Ford Focus 1.6i T itanium Combi ............ 2x ‘08 Ford Focus 1.6i Combi Futura ................... ´07 Stationwagon Futura Wagon ............ 2x ‘05 ‘08 Ford Focus 1.6i T16V itanium Combi ............ Ford Focus 1.6i Combi TFutura rend .................... ´04 ................... ´07 Combi .............................. Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ............ ‘02 ‘05 ................ ´03 Ford Focus 1.6i Combi Combi Cool T rended. .................... ´04 Combi Cool .......................... 2x ´03 ‘00 Ford Focus 1.6i Combi ed. ................ VW Golf 1.6i1.6i 16V Variant Ocean, ............... Ford Focus Combi .......................... 2x ‘03 ‘00 VW Golf 1.6i 16V Variant Ocean, ............... ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JANUARI 2014 - PAGINA 50

Viattence organiseert debatavonden in Heerde en Vaassen

GEZOCHT Oude BROMFIETS met of zonder kenteken: 06-24210569. Onderdelen en accessoires fietsen. Tel: 0578-694065 Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. Tel: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld.

“Rustig op een bankje zitten en kijken naar lopers van de Zwolsebos halve marathon afgelopen zaterdag bij de Gemzen”, aldus Benno Wonink uit Heerde. Wilt u uw foto ook terugzien in de

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Schaapskooi? Of het nu om natuurfoTel:gaat, 0578-612917 to’s een foto van een verjaardag

of gewoon grappig tegen plaatje: stuur Snoreen scooters uw foto in en dan kiest de redactie de aantrekelijke prijzen. mooiste/grappigste/leukste fotometuit. Ga goedkoop naar het werk Deze danvan in deHBS Schaapskooi eenwordt scooter Epe met 3geplaatst. Spelregels: deelnemer kan jaar motorper garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Nieuwe naam voor woensdagmiddag-kindergroep

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . AUTO QUIK Voor uw trekhaak! Tel: 0578-694065 GEZOCHT VOOR GEZIN IN HATTEM: Ervaren, betrouwbare en zorgvuldige hulp in de huishouding voor 4 a 6 uur per week, die ook af en toe voor onze 3 kinderen kan zorgen (voor en na school). Oppas ervaring heeft onze voorkeur en rijbewijs is een pré. Bel voor meer info: 06-81711393.

EPE- Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur is er een kindergroep in ’t Hummelhoekje (Oude Wisselseweg 39) in Epe. De kindergroep is voor kinderen van de basisschool en deelname is per keer 1 euro. Op deze middag komen kinderen om gezellig samen te ‘creatieven’. Er wordt bijvoorbeeld geknutseld, pizza of koekjes gebakken, smoothies gemaakt, buiten gespeeld en nog veel meer. Alleen de naam ‘kindergroep’ vond men niet passend, want wat houdt dat

dan in een ‘kindergroep’? Alle Jong stel zoekt huurwoning per kinderen mochten een nieuwe 1 augustus in omgeving Vaassen naam bedenken. De naam mocht enpapier Epe. Contact: 06-81152215. op gezet worden en uiteraard werd dit mooi versierd. Het AUTO QUIK was een gezellige en spannende Sneeuwkettingen, dakdragers en middag, want wie zou er nou winvakantieboxen. nen? De winnares is Mayke uit Epe Te huur verkoop. geworden. Vanafofnu heet de kinderTel: 0578-694065 groep ‘creatieve middag’. Kom jij ook een keertje kijken? Je bent van GEVRAAGD harte welkom. Meer informatie: Betrouwbare huishoudelijke hulp tel. 0578–676767, info@koppevoor klein huishouden met maslepe.nl of www.koppelepe.nl. sagepraktijk in Heerde. Hondvriendelijk, niet rokend, nauwkeurig, flexibel. 3 a 4 uur per week in overleg. Reacties graag met foto, tel. nr. en toelichting per mail op papier er zelf in doen. De container info@purenature.nl.

Oud Papier Actie Gildeschool EPE- Op woensdag 29 en donderdag 30 januari is er weer een Oud Papier Actie op de Gildeschool. De container komt op woensdagochtend en wordt op donderdagmiddag weer opgehaald. U kunt het

gaat op woensdagmiddag om 18.00 uur dicht en op donderdagochtend Dierallin over een om 8.00 Epe uur beschikt weer open. Op prodonfessionele trimsalon. derdagmiddag (rond Maak 15.00 snel uur) een afspraak! Tel: 0578-612274 wordt de container opgehaald.

- 50% op de winter collectie Zumba en fitness - 75% op alle gebruikte kleding SAM SAM HEERDE

HATTEM- Swingend fit worden én blijven kan bij de Zumba groep van Stichting Welzijn Hattem. Zumba is een sport waarbij oefeningen op muziek worden gedaan. Het hele lichaam wordt hierdoor getraind, de spieren worden soepel en er wordt een fijne conditie opgebouwd. Zonder een gevoel te hebben ‘flink aan het sporten’ te zijn, vliegt de tijd al dansend voorbij. Na ongeveer 20 minuten gaat de les over naar de

fitness. Onder - 70% op degoede winterbegeleiding outlet kunnen de deelnemers zelf gekozen - 50% op de zomer outlet oefeningen doen op de verschilZwolseweg 6, Heerde. lende fitness apparaten. Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar opKALKKORRELS de woensdagmiddag van 16.00Voor uur. uw tuin kg €proefles 6,30. is mo16.45 Een25 gratis B. FietsLocatie: bv, OudefysiotherapieprakZwolseweg 163, gelijk. Wenum. Tel: 055-3121390. tijk Dahliastraat. Meer informatie en aanmelden kan via Stichting Uw kozijnen aantel. vervanging toe? Welzijn Hattem, 038- 4432881 of info-ouderen@swhattem.nl. Bel uw vakman.

Computerhulp en Reparaties Verkoop PC, Laptops Telefoons en onderdelen Apa Computer Service Direct contact: 06-12 055 125 SCHILDER BIEDT ZICH AAN Voor al uw behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten. Tel: 06-31549834

Overtollige kilos kwijt?

1 digitale foto worden ingestuurd van Gratis advies begeleiding. minimaal 1 MB. en Deze kan gemaild janniedocter@hotmail.com worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijkm.0620850386. maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter deSAM foto.SAM Vergeet niet uw naam HEERDE en woonplaats te vermelden. voor Uw kinderkledingadres

HEERDE/VAASSEN- De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart worden voor de ouderenzorg in Nederland de meest spannende in decennia. Daarom organiseert Viattence deze debatavond in de aanloop naar de verkiezingen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Wat betekent dat voor ouderen in de gemeenten Heerde en Epe? De debatavond in Heerde vindt plaats op donderdag 30 januari bij Viattence locatie Wendhorst, aanvang 19.30 uur. De debatavond in Vaassen vindt plaats op maandag 3 februari bij Viattence Denieuwe Speulbrink, Ook toe locatie aan een aanvang: 19.30 uur. U bent badkamer? van harte welkom om met de gemeentelijke Montage en levering de politici in debat te gaan.van Onderwercomplete badkamer. pen die aan bod komen zijn de dagbesteding/dagactiviteiten voor ouSmit renovatie & Onderhoud. Tel.06-12424267.

Korte Emailwinterwandeling info@smit-renovatie.nl op dewww.smit-renovatie.nl Vuursteenberg HATTEMERBROEK - De boswachter van Slenderen... Geldersch Land... bewegen,op schap & Kasteelen organiseert ontspannen en woensdag 29 januari een korte afslanken winterwandeling ... op dus de méér Vuurdan bewegen! steenberg door een landschap dat ... helpt duidelijk sporen draagt van bijde diverse mediIJstijd. Op deze wandeling vertelt sche klachten de boswachter er meer over. Stevig schoeisel is aan te raden. Start: 14.00 uur op de Salon parkeerplaats op Slender You de‘Het hoek Keizersweg/VoskuilenVosje’ steeg, tussen Hattem Vosbergerweg 46 en Wezep. Reserveren niet nodig. Informa8181 JJ Heerde tie: www.glk.nl/evenementen of Telefoon boswachter ter Horst, tel. 060578 - 69John 69 68 51381453 (ma t/m vr).

betaalbare kleding, Voor bestrijding van MOLLEN nieuw en gebruikte, De Klaarbeek Zanggroep Nostalgie bellen met 06-44494856 maat 44 t/montvangt 176. 6, Heerde. EPE- Zwolseweg Op woensdagavond 29 janu- deze avond bij te wonen; vanaf

ari treedt Zanggroep Nostalgie op bij Viattence locatie De Klaarbeek in Epe. De groep is ruim tien jaar geleden opgericht. Zij vertolken EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. liedjes uit grootmoeders Tel. 0578 - 692398.tijd, aangevuld vaderlandse liederen aan demet oude weg Zwolle-Apeldoorn. en zeemansliedjes. De zanggroep wil jong en oud laten genieten en laten meezingen met liederen van vroeger. U bent van harte welkom

Gebr. Boeve

APK keuring + alle reparaties

19.00 uur staat de koffie klaar. Het optreden zal om 19.30 uur van start gaan. Viattence gaat over op een cliëntenpas. In het activiteitenboekje 2014Gazelle, kunt u Bosch daar alles O.a.over Sparta, over lezen. OpendeT rek. avond zelf wordt Tel: 0578-694065 u er verder over geïnformeerd. Heeft u zich nog niet aangemeld dan is het in januari nog mogelijk contant af te rekenen.

GEVRAAGD Nationale Voorleesdagen/Peutermaand - Oud ijzer

REGIODe Nationale Voorlees- Huishoudelijke apparaten dagen zijn vanopgehaald. woensdag 22 januGratis ari t/m zaterdag 1 februari. Daarbij Tel: 06-22515632. staat het kleurrijke prentenboek Krrrr...okodil! TE HUUR van Catherine Rayner centraal. De voorleesdagen hebben Zelfst. woonruimte per 01-02-2014 als doel voorlezen kinderen voor 1 ofhet 2 pers. Geenaan GBA. Tel:zelf 06-53812409. die nog niet kunnen lezen te stimuleren. De Bibliotheek Noord-Veluwe koppelt hieraan februari: PeuTE HUUR termaand. bibliotheek Luxe chaletDe Epe/Wissel 750verzorgt euro tijdens de Peutermaand incl. g/w/e gemeubileerdvoorleesacper 1 feb.

tiviteiten voor peuters in de bibliotheken en in voorschoolse instellingen. Kinderen van 0-6 jaar oud kunnen in deze periode gratis lid worden. Ze ontvangen dan een vingerpoppetje van Krokodil cadeau. www.aftimmerbedrijfwienen.nl Ouders die hun kind in laten schrijven, kunnen zelf voor drie maanden een gratis proefabonnement krijgen. Kijk voor de openingstijden van de bibliotheek op www.bibliotheeknoordveluwe.nl.

Tel: 0651468490.

Wijksteunpunt Burgerenk maakt zeepkettingen Electrische fietsen. Tel: 0578-694065 RECLAME JANUARI Gehele linker winkelhelft

30% korting + alle boeken 2 euro per kilo ʻT VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 Heerde. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale EPEOpde donderdag orhuur van zaal tot en16 metjanuari volledige ganiseerde het wijksteunpunt Burgeverzorging van uw activiteit. Eperweg renk middag. Deze middag 63 een te crea Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl vond plaats in de grote zaal van het

wijkgebouw De Burgerenk aan de + PIERCING KlimtuinTATTOO 46 in Epe. Afgelopen don“RA-DA” derdag was er een creamiddag waarVoor info of afspraak: bij men een zeepketting kon maken. Verschillende06-50213164 stukken gekleurde b.g.g 0578-616999 zeep, kralen en zilveren hartjes lagen Goedgekeurd GGD. er op tafelSchieten en daarmee konden de zeook neus- + ven deelneemsters aan de slag. Omdat oorknopjes. Cadeau-bonnen het de eersteook bijeenkomst was na het verkrijgbaar.

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. · Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel

nieuwe jaarbeoordeeld kreeg iedereen een drankbureau je aangeboden van de wijkvereniging Bel 038-4448735 kijk op Burgerenk. De volgendeofcreamiddag www.go4kids.nl is op donderdag 13 februari. Voor informatie en/of aanmelding kunt u Primabij: aardappelen, o.a.Burgerenk, Surprise terecht Wijksteunpunt (hand geraapt), Frieslander, De Huiskamer, Linda Seinstra, teleOttena, Bildstartussen e.a. soorten. fonisch bereikbaar 8.30- 12.30 Bezorging mogelijk. of ieuur op nummer 0578-620988 Henk van ’t Hof, Dijkhuizerzanddere werkdag tussen 9.00 en 10.00 tel. 0578-620180 uurweg op 13, hetEpe nummer 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www. swo-epe.nl.

deren en de thuiszorg. De wijziging van de financiering in de ouderenzorg geeft de gemeente een nieuwe rol bij deze activiteiten en vormen van zorg. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en daarnaast zullen stellingen worden opgeworpen voor een prikkelend debat. Omstreeks 21.30 uur is er gelegenheid om onder het genot van een drankje persoonlijk met de politici, cliënten en medewerkers van Viattence van gedachte te wisselen. KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 25,00 per uur excl. BTW. 06-23741469 / 035-6225496 TE KOOP in HATTEM - IJsselstraat 69, Vraagprijs: € 189.500,- k.k. - Spoorstraat 9, Vraagprijs: € 187.500,- k.k. - Leliestraat 26, Vraagprijs: € 190.000,- k.k. Op grond van de Huisvestingsverordening 1994 van de gemeente Hattem komen deze woningen uitsluitend in aanmerking voor maatsch. en/of economisch aan Hattem gebonden personen. Een eventueel bod dient schriftelijk bij de verkopend makelaar te worden ingediend. Een kopie van de bieding moet worden overlegd aan het hoofd sector R.O.B. van de gemeente Hattem. PostHuis makelaardij. Tel: 038 – 444 32 33 TE HUUR Woonruimte in Wapenveld voor 1 werkend persoon, geen huisdieren en niet roken. Tel: 06-48228261. www.hondentrimsalonrachel.nl Voor vakkundige vachtverzorging van alle honden. Epe: 06-48065972. TE HUUR Gedeelte van woonboerderij in Oene. De woning is van alle gemakken voorzien. Voor meer informatie bel: 06-10038898. NEDERLANDS LEREN? Wij kunnen u helpen! Groepslessenb in Zwolle twee avonden per week, op maandag- en donderdagavond. € 27,95 per week. Start maandag 3 februari. Ook individuele lessen in Heerde. Tevens kunnen wij u helpen bij inburgering of begeleiden naar deS taatsexamens. Wij werken met moderne interactieve leermethoden. Informatie: info@fralimgardur.nl Telefoon: 0653.304583. AUTO QUIK Voor uw fietsdrager! Tel: 0578-694065 Aardappelen te koop BILDTSTAR J. Esselink, Borchgraverweg 2 in Heerde. Tel: 0578-631709. Geen dieet maar als hoger doel je beter voelen en zo houden? Tel: 06 40 84 67 44 https://twitter.com/ aafkehoekstra TE KOOP Kippenmestkorrels zak 25 kg (voor 200m² gazon en tuin) 9 euro. 3 zakken 25 euro. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene. Tel: 0578-641603.

Voor onderhoud en reparatie. Tel: 0578-694065 Zelfst./groot app. in Wapenveld met 4 slp.kmrs. Huur 850,p.mnd.Verkp. 239.000. Belangstelling? Tel. 0629269331.


51 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 2

! o r u e 0 0 0 . 0 1 p Maak kans o

In samenwerking met VV Oene krijgen de eerste 6 KLANTEN die een auto kopen bij Garage Oene een lot ter waarde van € 75,-!

Garage Oene

Hiermee maakt u kans op de hoofdprijs van € 10,000,- belastingvrij! Deze actie gaat in op maandag 20 januari 2014. Deventerweg 2 - 8167 NA - Oene Tel: 0578 - 641385

www.vvoene.nl

Eperweg 18 - 8167 LH - Oene - Tel. 0578 - 641367

www.garageoene.nl


52 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 2

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega Veel fijne herinneringen verzachten de smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen van onze goede vriend

ROELOF SLOOTS We zijn dankbaar dat wij hem zoâ&#x20AC;&#x2122;n lange tijd hebben mogen kennen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Roelie, Renate en Bert, RenĂŠ en Monique, kleinkinderen en verdere familie.

Jan Nieuwenhuis Jan was 18 jaar werkzaam bij Koninklijke Van der Most. Wij hebben in Jan een zeer gewaardeerde en betrokken medewerker verloren. We gaan hem als collega, maar bovenal als mens enorm missen. Wij wensen Herma, Kirsten, Rick en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken en dragen van dit grote verlies.

Directie en medewerkers Koninklijke Van der Most B.V.

Drikus en Marieke Jan en Aaltje Ko en Riekie Jan en Miny

Verdrietig en dankbaar delen wij u mede dat door de Hemelse Vader is thuisgehaald, mijn lieve man, onze vader, opa en oud-opa

Marinus Leunis Meeuwsen * Poortugaal, 23 mei 1934

â&#x20AC; Hattem, 17 januari 2014

Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Lucas 15:20

Klein- en achterkleinkinderen Koestraat 10 8051 GT Hattem

Jan Nieuwenhuis Wij willen Herma, Kirsten, Rick en verdere familie veel sterkte toewensen met dit grote verlies.

Daar het mij onmogelijk is om u persoonlijk te bedanken voor de belangstelling die u hebt getoond bij en rond het overlijden van mijn man

Herman Willem Nijhof

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 tot 11.15 uur in de kerk gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

Heerde, januari 2014

Wij zullen haar erg missen. Tiem en Mientje Brummel en kinderen Rina en Bertus Gerrie en Henk en kleinkinderen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van

Jo Rorije - Brummel

Sjoerdtje Nijhof â&#x20AC;&#x201C; Riddersma

Persoonlijke begeleiding met zorg, respect en stijl bij begrafenis of crematie. Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent. U kunt ons 24/7 bereiken op:

(0578) 76 00 86 of

(038) 76 000 56

Internet: http://www.alphega http://www.alphega--uitvaart.nl Uitvaartverzorger Vaassen, Epe, Heerde e.o.: Sandra Dijkstra-de Boer Uitvaartverzorger Hattem, Wapenveld e.o.: Marco Maasen

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

$BSQFEJFN

AKKER HOEVE UITVAARTZORG

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

Het bestuur, onze dirigent en alle leden wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

januari 2014

www.yarden.nl

Familieberichten

Mevrouw Rorije was ere-lid van onze vereniging. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor KNA heeft betekend.

Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid Epe

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

Uitvaartbegeleiding Uitva U ittv va v aa artbegeleiding rtbegelle eiding & Verzorging Ve V errzorging rzzorging

wil ik u via deze weg hartelijk dank zeggen.

Jo Rorije - Brummel

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe

Namens de collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van de afd. afwerking van Koninklijke van der Most

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 22 januari om 11.30 uur in de EmmaĂźskerk, Dorpsweg 27 te Hattem. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofdijk te Hattem.

Wij zijn verdrietig dat toch nog onverwachts is overleden onze zuster, schoonzuster en tante

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Intens verdrietig zijn wij, dat in de vroege ochtend van 20 januari 2014 is overleden onze collega

Hattem: Gerrie Meeuwsen-Harmens Bartel en Teunke Ria en Erik Ellen en Harm (beiden in herinnering) Gert en Else Martin Gerda en Rob

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Saskia van der Marel 038 44 77 600 www.akkerhoeve-uitvaartzorg.nl

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 253

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). sk undigenpr ak tijk Verlo erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 undigenpr Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur Jeugddienst, ds. C. Hoek. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur Maaltijd van de Heer, ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur Werkgroep Vieren. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Heilig Avondmaal en 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 en 17.00 uur ds. H. Horsman. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur dhr. Jaap Cramer, 16.30 uur ds. J.F. de Haan. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur Jeugddienst, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. Edward de Kam. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Tomas Sagstrom. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur mw. D. Koetsier. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Her. Gem. Veessen, ds. W.G. Sonnenberg. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W.G. Sonnenberg. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. de Goei. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. W. van Vlastuin. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. J. Smit, 19.00 uur Zangdienst, ds. I. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R.C. Vervoorn, 14.30 uur ds. M. de Kreek. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Tj. Boersma, 14.30 uur ds. H. Speelman. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dienst. EPE Grote Kerk: 10.00 uur drs. B. Jansen. Goede Herderkerk: 10.00 uur Doopdienst, ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. B. Lampen. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. T.J. Kamerbeek, 15.00 uur ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. A.M. van de

Ruud Timmerman Apotheek Heerde Telefoon (0578) 69 27 90 E-mail info@apotheekheerde.nl Internet www.apotheekheerde.nl

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4441313), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 26 januari 2014

Wetering, 19.00 uur ds. B. Lampen. H. Martinus Parochie: zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Hofstede. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 14.30 uur ds. J. van Doorn. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. B. Jongeneel, 15.00 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.C.E. Lavooij, 19.00 uur Lofprijsdienst in de Tabernakel. Herv. Evang.: 9.30 en 18.30 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga, 19.00 uur Lofprijsdienst. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Rob Bakker. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur dhr. G. Timmer. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels; Emmaüskerk: 10.00 uur ds. P.A. Eigenhuis-de Kool. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur dr. Speelman, 14.30 uur ds. R.H. Knigge; (Gasthuiskerk): 14.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. F. Pathuis. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 16.30 uur (in Ontmoetingskerk) drs. R. Jansen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (met CGK) ds. H. van der Velde. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. van de Sande, 19.00 uur Jongerendienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. R. van Warven. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. D. Lips. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Eucharistieviering.

Apotheek Heerde Als het om uw medicijnen gaat

Invoering LSP

Het is belangrijk dat de zorgverlener die u behandelt altijd de beschikking heeft over uw actuele medische gegevens. Zo kan hij zich een goed beeld vormen van uw medische situatie en u de juiste zorg verlenen. Voor Apotheek Heerde geldt hetzelfde. Het is voor ons belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt. Met deze kennis bewaken wij uw medicatie. Vooral als er sprake is van allergieën, of als u veel en complexe medicijnen gebruikt is deze kennis van groot belang. Daarom informeren zorgverleners zoals het ziekenhuis ons als u op hun advies begint met het slikken van (nieuwe) medicijnen. Het huidige uitwisselingssysteem van patiëntgegevens is sterk verouderd. Voor de zomer wordt het daarom vervangen door het zogenaamd Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen zorgverleners de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen evenals een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Uiteraard mogen ze uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Hierop wordt gecontroleerd.

Wij wisselen uw gegevens alleen via het LSP uit met uw toestemming! Voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP moet u aan uw huisarts en apotheek persoonlijk toestemming geven. Daarom ontvangt u binnenkort een brief van ons waarin wij uw toestemming vragen om uw gegevens uit te wisselen via het LSP. Wilt u niet dat wij uw gegevens uitwisselen dan hoeft u niets te doen. Wilt u wel dat wij uw gegevens uitwisselen dan moet u ons bericht doen. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden in de apotheek. Meedoen met het LSP betekent dat alle zorgverleners die u bezoekt op de hoogte zijn van uw belangrijkste medische gegevens. Er is echter ook een nadeel waar wij u wel op willen wijzen: Het LSP betreft een computerprogramma en die zijn zoals u regelmatig in de media kunt lezen, nooit 100% veilig.

Een andere omschrijving

De prijs van een op recept voorgeschreven medicijn bestaat uit de inkoopkosten van het middel en een vergoeding voor de diensten van de apotheek. Vanaf 2 worden deze kosten gespeci¿ceerd weergegeven op de eindafrekening van uw zorgverzekeraar en niet meer in één totaalbedrag. Hierdoor weet u precies waarvoor u betaalt. Aan het totaalbedrag verandert vrijwel niets. In veel gevallen zal dit zelfs lager zijn omdat de prijzen van medicijnen zijn gedaald. Dienstverlening apotheek Onder de dienstverlening van de apotheek vallen onder andere de volgende werkzaamheden: # Controle of het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering is voorgeschreven; # Controle of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben; # Het bestellen en/of bereiden van het geneesmiddel; # Het aan u verstrekken van het geneesmiddel, de zogenaamde terhandstelling; # Het geven van tekst en uitleg over het juiste gebruik van het geneesmiddel. Risico’s voor uw gezondheid worden zo voorkomen. Kosten medicijnen Op www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over de kosten van geneesmiddelen. U kunt zien of een middel is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem, welke kosten meetellen voor uw eigen risico, hoeveel u eventueel zelf moet betalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel 100% wordt vergoed.

Astma & COPD avond

Op dinsdag 28 januari organiseren de Heerder Huisartsen en apotheek Heerde in samenwerking met het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, het Longfonds en thuiszorgorganisatie Vérian een informatieavond over astma en COPD. Verspreid in het Gezondheidscentrum aan de Brinklaan in Heerde laten elk van deze organisaties zien wat zij voor astma en COPD patiënten kunnen betekenen, en vooral ook wat patiënten zelf kunnen doen. Zo zijn er praatjes over longinhalatie medicatie en zijn er demonstraties over het gebruik van inhalatie apparaatjes (pufjes). COPD en astmapatiënten van het Gezondheidscentrum worden per brief uitgenodigd.

Altijd voldoende in huis

Gebruikt u chronisch geneesmiddelen en heeft u voor een langere periode medicatie in huis? Of gebruikt u meerdere geneesmiddelen naast elkaar en hebt u van het ene geneesmiddel meer voorraad dan van het andere? Informeer dan naar onze gratis herhaalservice. De herhaalservice is een dienst waarbij u voor (een deel van) uw medicatie geen herhaalrecepten meer aan hoeft te vragen. Uw huisarts en apotheek doen dit voor u. U krijgt vervolgens ongeveer twee weken voordat uw medicijnen op zijn een e-mail dat u nieuwe medicijnen kunt ophalen. Door gebruik te maken van de herhaalservice heeft u altijd medicijnen in huis, maar nooit teveel. Zo helpt u mee aan het tegengaan van de verspilling van medicijnen. Het is ook een extra controle op het juiste gebruik van medicijnen. Doordat de geneesmiddelen automatisch voor u worden klaargemaakt, merkt u of u wellicht te weinig of te veel gebruikt. Tot slot is de herhaalservice veilig. De apotheker kan uw totale gebruik bij elke aÀevering evalueren. Wilt u gebruik maken van de herhaalservice? Vul dan het aanvraagformulier in op de website of haal de folder in de apotheek en vul het aanvraagformulier in. Na aanmelden vindt er een intakegesprek plaats. Dit kan in de apotheek zijn of telefonisch. De apotheker of apothekersassistent(e) bekijkt dan samen met u of de herhaalservice bij u past en neemt uw actuele geneesmiddelengebruik en -voorraad door. Vervolgens wordt afgesproken vanaf welke datum de herhaalservice van start gaat.

Zelf dokteren

Bij de aanschaf van zelfzorgmedicijnen is het belangrijk dat u goed geadviseerd wordt over het gebruik ervan. Vooral als u nog andere medicijnen ernaast gebruikt. Zelfzorgmedicijnen gaan namelijk niet altijd goed samen met andere medicijnen.

‘Let op wat u slikt’ Een voorbeeld hiervan is diclofenac (zoals Voltaren). Dat is een sterke pijnstiller die in combinatie met sommige medicijnen of ziektebeelden maagbloedingen kan veroorzaken. Ook middelen als Naproxen (zoals Aleeve) en Ibuprofen kunnen niet zondermeer worden ingenomen in combinatie met andere medicijnen. Het beste advies over zelfzorgmedicijnen krijgt u van uw huisapotheek. Wij weten immers welke medicijnen u nog meer gebruikt en welke medicijnen niet met elkaar samengaan. Ook kunnen wij u alles vertellen over mogelijke bijwerkingen. ZORG Tips & Weetjes is een publicatie van Apotheek Heerde en verschijnt alleen in de Schaapskooi. Doel is u te informeren over zaken rondom het gebruik en de verstrekking van medicijnen en hulpmiddelen. Want uw gezondheid is ook onze zorg. Vooral als het om uw medicijnen gaat. Reageren op Zorg Tips & Weetjes? Stuur een e-mail naar info@apotheekheerde.nl. U kunt ook vragen stellen en aangeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.

Apotheek Heerde ZORG Als het om uw medicijnen gaat Tips & Weetjes


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 254


PAG GIIN NAA 255 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA


56 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 1 J A N U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 2

Schaapskooi week 04 2014  
Schaapskooi week 04 2014  
Advertisement