Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 28e jaargang nr. 22, 22 januari 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Nu ook schaatsen + slijpen!

Echtpaar Koetzier 60 jaar getrouwd HEERDE- Gerrit en Lien Koetzier uit Heerde vierden afgelopen woensdag hun 60-jarig huwelijk. Het werd een feestelijke dag met bezoekjes van de dominee, burgemeester Pijnenburg en vrienden. De leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Horsthoekschool brachten ’s ochtends een muzikale ode door het ‘Lang zullen ze leven’ te zingen. ’s Avonds werd de dag afgesloten met een gezellige avond in De Spikke samen met familie, vrienden, kennissen en buren. Gerrit (82) en de 80-jarige Lien trouwden 60 jaar geleden in Heerde. “Het feestje werd gevierd bij de ouders van Lien. We zijn diezelfde avond in deze woning ingetrokken waar we nu nog steeds wonen. Het is het huis van mijn oma en opa en ik woon hier al sinds ik een klein kind was”, weet Gerrit te vertellen. “Alle kinderen, drie zoons en twee dochters, zijn hier geboren”, vertelt Lien die oorspronkelijk uit Veessen komt. “Ze gingen ook alle vijf naar de Horsthoekschool”. Gerrit heeft in zijn werkzame leven van alles gedaan. “Ik heb bij Klement gewerkt, als kolenboer, in de bouw, in de polder bij de zandzuivering en de laatste jaren bij het benzinestation op de Rijksweg in Heerde waar ik 23 jaar heb gewerkt”. Lien heeft, naast de zorg voor de kinderen, af en toe bij

n Nu ook verkoop van se at ha sc a str Zand Tijd voor een fiets winterbeurt! Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

1 liter ERWTENSOEP

1 ROOKWORST (GOUD BEKROOND) samen €

Winterbanden nodig ? Van Essen-Emst Telefoon 0578-571395

5,50

Ook het adres voor (stamppot-)buffetten! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

ouderen gewerkt. Het echtpaar Koetzier heeft qua gezondheid het nodige meegemaakt. Lien heeft jaren geleden een hersenbloeding gehad en bij Gerrit werd prostaatkanker geconstateerd. Dit had de nodige consequenties voor het dagelijkse leven. Lien moest bijvoorbeeld alles weer opnieuw leren. Beiden zijn er gelukkig goed uit gekomen. Nu genieten ze vooral van elkaars gezelschap en van de hobby’s. “Ik werk graag in de tuin, dat mag ik graag doen en zo blijf ik ook in beweging. Lien deed voorheen veel borduurwerk en dat doet ze

nu af en toe”, vertelt Gerrit. Op de vraag wat het geheim is van zo’n lang huwelijk zegt Gerrit resoluut: “de geboorte van de kinderen. Ze wonen allemaal in Heerde, twee zelfs in de straat. Ze komen allemaal nog en ze staan altijd voor ons klaar”. Vol trots vertelt het stel: “We hebben tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen”. Ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk hebben Gerrit en Lien van de kinderen en kleinkinderen een Zonnebloemreis cadeau gekregen. De reis was in oktober en ze hebben er volop van genoten.

Cliënt- en familiedag

EPE- Zaterdagmiddag vond op de Boskamp in Epe een cliënt- en familiedag plaats. Doel van deze dag was om aan cliënten en hun familie duidelijk te maken wat er allemaal gedaan wordt op de Boskamp, op gebied van activiteiten, maar ook dienstverlening.

+

Qua activiteiten wordt er bijvoorbeeld veel gedaan. Zo is er veel aandacht voor bewegen, maar kan men ook aan geheugentraining doen, bloemschikken, zingen etc. Ook werd van alles verteld over de zorg die de Boskamp levert; in het huis, maar eveneens in aanleunwoningen en in de wijk. Daarnaast werd ingegaan op het belang van Mantelzorg. “U bent van onschatbare waarde, bent de schakel tussen de cliënt en de medewerkers. U ziet dingen, die wij niet zien. Geef dat aan ons door”, gaven de medewerkers aan de aanwezige familieleden aan. De aanwezigen kregen ook meer uitleg over de stand van zaken betreffende de nieuwbouw van de Boskamp. “We hadden in 2011 nog de

hoop dat in het najaar van 2012 de eerste spa de grond in kon gaan, maar helaas is dat niet zo. Door ‘verstorende elementen’, zoals de verkiezingen van 12 september en de visie van de overheid op de zorg, worden we gedwongen op de rem te trappen. We hopen in april wat meer informatie te kunnen geven”, aldus een medewerker van de Boskamp. Deze middag konden de familieleden ook duidelijk inzicht krijgen in de verschillende activiteiten die er zijn. Zo werd de DI-Fiets getoond, een fiets met een computer die als je begint te fietsen beelden toont van bijvoorbeeld Epe. Het werd zo een heel informatieve en leerzame dag voor cliënten en hun familie.

www.topslager-nooteboom.nl

Administratie- en Belastingadviseurs

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

Ondertekening Jeugdsportfonds

HEERDE- Afgelopen donderdag werd met een handtekening van wethouder Hubert Bögemann en voorzitter van Jeugdsportfonds Gelderland Jos Penninx een samenwerking voor de duur van 4 jaar vastgelegd. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Wethouder Bögemann opende de bijeenkomst en vertelde in eerste instantie enthousiast maar terughoudend te zijn geweest. “In Heerde is het sociaal beleid al zo ingericht dat er geld beschikbaar is voor de jeugd om deel te nemen aan cultuur en sport.” Toch blijft het volgens hem de vraag of de jeugd wel wordt bereikt en of het geld wel daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed. Het Jeugdsportfonds is daarom gebaseerd op zogenaamde intermediairs die de aanvragen doen voor de fondsen: professionals uit het onderwijs, hulp-

verlening en de gezondheidszorg. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Voorzitter van het Jeugdsportfonds Gelderland sprak waardering uit voor de gemeente Heerde: “Goed gedrag moet beloond worden. Dit moet niet alleen door de overheid worden gedaan. De overheid begint, maar we hopen en merken uit ervaring dat de maatschappij en het bedrijfsleven de initiatieven gaan ondersteunen.” Dit is dan ook de reden dat het fonds een bedrag van 5000 euro beschikbaar stelt, dat verdubbeld wordt door de gemeente. Om een kind een jaar lang te laten sporten is 250 euro per jaar nodig. Een bedrag van 10.000 euro betekent dat 40 kinderen op deze manier bijgestaan kunnen worden. Ward Terpstra, projectcoördinator Jeugdsportfonds Gelderland, legde in een presentatie uit wat de samenwerking voor de gemeente Heerde en het Jeugdsportfonds zal betekenen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPA GG I NI N A A2 2

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur Burgerzaken

ookiederemaandagvan17.00 tot19.00uurgeopend. Inzienstukken

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraakte maken,zodatuzekerweetdatu opdatmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Schiet oefeningen

Opdeavondenvan22en29januariwordenerophetASK schietoefeningengehouden.Voorvragenofklachtenoverde schietoefeningenkuntubellenmetdeklachtenlijnvanDefensie: (0525)657700.

Wees alert op valse facturen gemeentegids BijbuurgemeenteHattemzijn meldingenbinnengekomenvan bedrijven,verenigingenen organisatiesdieeenfactuurof betalingsherinneringhebben ontvangenvoorvermeldinginde gemeentegids.Indegemeente Heerdezijnrecentnoggeen spookfacturengesignaleerd,maar ookdaarkomthetafentoevoor.

ZowelinHeerdealsinHattem wordtdeofficiëlegemeentegids uitgegevendoorAkseMedia.Zij hebbenaltijdeerstafsprakengemaaktoverheteventueelplaatsenvaneenadvertentie,defactuuris dangeenverrassing.Kijkvoormeerinformatieop www.fraudemeldpunt.nl.

Trekking verloting kerstbomeninzamelingsactie 2013

Nognietalleprijswinnaarshebbenzichaangemeld.Opdevolgendelotenzijnprijzengevallen:Oranje894,Roze534,Groen 767,Wit758,Blauw416,Geel188enRoze880. Bentuprijswinnaar?Neemdanevencontactopmetdegemeente Heerde,teamVergunningenenHandhaving,telefoonnummer 0578-699423ofviae-mail:gemeente@heerde.nl. Deprijsuitreikingvindtplaatsinhetgemeentehuis,opdinsdag 29januariom16.00uur.WethouderVanderStegezaldeprijzen overhandigen.

Mieke Voerman wint prijsvraag Het Nieuwe Rijden

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voor publiektoegankelijkeculturele evenementenaankondigen? Meldhetbijdesecretarisvan hetPlatformKunstenCultuur: MargaFranken,e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon(0578)694454. 26januarit/m17maart

BeeldenenaquarellenvanVejdi,beeldhouwer/min.vancultuur vanBulgarije.GalerieenBeeldentuinDeQueeste.Openingop 26januaridoorInezPijnenburg,burgemeestervanHeerde. Informatie:www.galeriedequeeste.nl. 6februari

CultuurpleinNoord-VeluwestartbeginfebruariinEpeenHeerde metpeuterdanslessen.Informatieeninschrijven: www.cultuurpleinnoordveluwe.nlofinfo@cultuurpleinnoordveluwe.nl. Ukuntookbellen:(0578)760100. 9februari

VoorstellingOudeMeestersmetJoostPrinsenenBramvanderVlugt. Aanvang20.00uur,DorpshuisvanHeerde.Kaartendaarverkrijgbaar. 14februari

LezingvanCultuurpleinNoord-VeluweoverkunstenaarWillem deKooning(1904-1997).Aanvang20.00uur,Elburgerweg3in Heerde.Inschrijven:www.cultuurpleinnoordveluwe.nlof info@cultuurpleinnoordveluwe.nl.Ukuntookbellen: (0578)760100. 15februari

VerhalenenmuziekvanDaniëlLohues.Aanvang20.00uur, DorpshuisvanHeerde.Kaartendaarverkrijgbaar.

DegemeenteHeerdemaaktwerkvanhetpromotenvanHetNieuwe Rijden.Eenonderdeelvandezepromotiewaseenprijsvraag. MiekeVoermanuitHeerdeheefthieraanmeegedaaneneen instructieritgewonnen. Opdevraagwelkbedragmenjaarlijkskanbesparendoorterijden volgensdepraktischetipsvanHetNieuweRijden,heeftmevrouw Voermanaangegevendatdit€179,90is.Metditantwoordiszij slechtstwintigeuroverwijderdvandejuisteoplossing.Debesparing kanoplopentot€200.AutorijschoolEigenwegwijsheeftmevrouw Voermaneeninstructieveritgegeven.Inhaareigenautoleerdezijop welkemanierenjekanbesparenopdebrandstofrekening. MevrouwVoerman:‘Ikvoelmevereerddatikdezeprijsheb gewonnen.Ikbenserieusbezigmetenergiezuinigenveilig autorijden.Ikhebeenhandgeschakeldeautoenikvoelsteedsbeter aanwanneerikmoetschakelen.Helaashebikgeencruise-control wantdatzounogmeerinhetverbruikschelen.Deinstructeur verteldemedatikalveeltipsindepraktijkbreng.Omdatikveiligheid heelbelangrijkvind,rijdiknuopwinterbanden.Ikvervangzezelf.’ Voormeerinformatie:www.hetnieuwerijden.nl.Voormeer informatie:www.hetnieuwerijden.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA23

4WWWHEERDENL

Ruimtelijke ordening Ontwerpbestemmingsplan�Buitengebied�West,�1e�herziening�(De�Steeg�tussen 8�en�10�te�Wapenveld) Het�college�van�Heerde�maakt,�overeenkomstig�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke ordening�(Wro)�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht,�bekend�dat�het ontwerpbestemmingsplan�Buitengebied�West,�1e�herziening�(De�Steeg�tussen�8�en�10 te�Wapenveld)�met�de�daarbij�behorende�stukken�en�het�hierop�betrekking�hebbende ontwerpbesluit�ter�inzage�ligt. Doel�van�het�plan Het�ontwerpbestemmingsplan�Buitengebied�West,�1e�herziening�(De�Steeg�tussen 8�en�10�te�Wapenveld)�voorziet�in�een�juridisch�planologische�regeling�ten�behoeve van�de�realisatie�van�een�vrijstaande�woning�met�bijgebouw�op�het�perceel�tussen�De Steeg�8�en�10�te�Wapenveld,�waarbij�de�bebouwing�op�landschappelijk�verantwoorde wijze�wordt�ingepast.�Het�betreft�een�vervangende�woning,�omdat�de�aanvrager woonachtig�is�in�het�projectgebied�van�de�‘Hoogwatergeul�Veessen-Wapenveld’. Inzagetermijn De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�23�januari�2013�gedurende�zes�weken (tot�6�maart�2013)�op�werkdagen�tussen�08.30�uur�en�12.30�uur�voor�een�ieder analoog�ter�inzage�op�het�gemeentehuis�te�Heerde,�bij�de�balie�van�het Publiekscentrum.�Het�ontwerpbestemmingsplan�met�het�IMRO-nummer NL.IMRO.0246.801BUWH02STEEG8-10-ON01�is�ook�digitaal�te�raadplegen�op www.ruimtelijkeplannen.nl�en�op�www.heerde.nl.�Daarnaast�kunt�u�de�bestanden�van het�ontwerpbestemmingsplan�digitaal�verkrijgen�via�www.heerde.nl/ Wonen_en_leven/Ruimtelijke_plannen/Plannen_in_voorbereiding. Zienswijze Gedurende�de�eerder�genoemde�termijn�kan�een�ieder�zijn�of�haar�zienswijze�over�het ontwerpbestemmingsplan�kenbaar�maken�bij�de�gemeenteraad�van�Heerde.�Dit�kan schriftelijk�(Postbus�175,�8180�AD�Heerde),�digitaal�(www.heerde.nl�-�Digitaal loket�-�Direct�regelen�-�Zienswijze�bestemmingsplan)�en�mondeling.�Indien�u�van�deze laatst�genoemde�mogelijkheid�gebruik�wilt�maken�dient�u�een�afspraak�te�maken�met Jacob�Jan�van�Burg�van�het�team�Ontwikkeling,�telefoon�0578-699494.

OntwerpwijzigingsplanÂ?BuitengebiedÂ?West,Â?1eÂ?wijzigingÂ?KamperwegÂ?60

Het�college�van�Heerde�maakt,�overeenkomstig�artikel�3.9a�van�de�Wet�ruimtelijke ordening�(Wro)�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht,�bekend�dat�het ontwerpwijzigingsplan�Buitengebied�West,�1e�wijziging�Kamperweg�60�met�de�daarbij behorende�stukken�en�het�hierop�betrekking�hebbende�ontwerpbesluit�met�ingang van�23�januari�2013�ter�inzage�ligt. Doel�van�het�plan Het�ontwerpwijzigingsplan�Buitengebied�West,�1e�wijziging�Kamperweg�60�voorziet�in een�vergroting�van�het�bestemmingsvlak�wonen�op�het�perceel�aan�de�Kamperweg�60 te�Heerde. Inzagetermijn De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�23�januari�2013�gedurende�zes�weken op�werkdagen�tussen�08:30�uur�en�12:30�uur�voor�een�ieder�analoog�ter�inzage�op�het gemeentehuis�te�Heerde,�bij�de�balie�van�het�Publiekscentrum.�Het�ontwerpwijzigingsplan�met�het�identificatienummer NL.IMRO.0246.BUWW01Kamperw60-ON01�is�tevens�digitaal�te�raadplegen�via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo ?planidn=NL.IMRO.0246.BUWW01Kamperw60-ON01�en�op�www.heerde.nl. De�bestanden�van�het�ontwerpwijzigingsplan�kunt�u�digitaal�verkrijgen�via www.ruimtelijkeplannen.nl�onder�‘index’� Heerde. Zienswijze Gedurende�de�eerder�genoemde�termijn�kan�een�ieder�zijn�of�haar�zienswijze�over�het ontwerpwijzigingsplan�kenbaar�maken�bij�het�college�van�Heerde.�Dit�kan�schriftelijk (Postbus�175,�8180�AD�Heerde),�digitaal�(www.heerde.nl�-�Digitaal�loket�-�Direct aanvragen�-�Zienswijze�bestemmingsplan)�en�mondeling.�Indien�u�van�deze�laatst genoemde�mogelijkheid�gebruik�wilt�maken�dient�u�een�afspraak�te�maken�met�de heer�De�Muinck�van�het�team�Ontwikkeling,�telefoon�0578-699494.

DrieÂ?ontwerpbestemmingsplannenÂ?Bedrijven-Â?enÂ?(sport-)terreinenÂ?voorÂ?de kernenÂ?HeerdeÂ?enÂ?Wapenveld

Het�college�van�Heerde�maakt,�overeenkomstig�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke ordening�(Wro)�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht,�bekend�dat�de ontwerpbestemmingsplannen: • Bedrijven-�en�sportterreinen�Heerde • Bedrijventerrein�Wapenveld�Noord • Bedrijven-�en�sportterreinen�Wapenveld�Zuid�(De�Vlijt) met�de�daarbij�behorende�stukken�en�de�hierop�betrekking�hebbende�ontwerpbesluiten�met�ingang�van�23�januari�2013�ter�inzage�liggen. Bedrijven-�en�sportterreinen�Heerde Het�ontwerpbestemmingsplan�Bedrijven-�en�sportterreinen�Heerde�is�opgedeeld�in een�conserverend�gedeelte�en�een�ontwikkelingsgericht�gedeelte.�Het conserverende�gedeelte�is�opgesteld�voor�de�bestaande�bedrijven-�en�sportterreinen ten�noorden�van�de�kern�Heerde.�Het�ontwikkelingsgerichte�gedeelte�ziet�toe�op�een planologische�regeling�voor: • Kleinschalige�bedrijvigheid�in�het�gebied�ten�zuiden�van�de�nieuwe gemeentewerf�aan�de�Veldweg; • 5�nieuwe�woonkavels�met�een�beperkte�werkfunctie�aan�de�zuidzijde�van�de Eeuwlandseweg�nabij�de�Veldweg�(wonen�plus); • De�ontwikkeling�van�een�bedrijvencluster�langs�de�Zwolseweg�ten�zuiden�van�de Eeuwlandseweg�waar�zich�showrooms�kunnen�vestigen; • Een�woon-werklandschap�ten�noorden�van�de�Eeuwlandseweg. Bedrijven-�en�sportterreinen�Wapenveld�Zuid�(De�Vlijt) Dit�ontwerpbestemmingsplan�Bedrijven-�en�sportterreinen�Wapenveld�Zuid� (De�Vlijt) omvat�bestaande�bedrijventerrein�ten�zuiden�van�molen�De�Vlijt�in�Wapenveld�en�de aangrenzende�sportterreinen.�Het�plan�is�opgesteld�om�te�voldoen�aan�de�wettelijke vereiste�om�op�1�juli�2013�te�beschikken�over�een�actueel�bestemmingsplan.�Dit�plan is�een�conserverend�bestemmingsplan.�Dit�betekent�dat�de�huidige�situatie�opnieuw planologisch�wordt�vastgelegd�en�niet�voorziet�in�nieuwe�ontwikkelingen.

BedrijventerreinÂ?WapenveldÂ?Noord

Het�ontwerpbestemmingsplan�Bedrijventerrein�Wapenveld-Noord� omvat�het bedrijventerrein�ten�noorden�van�Wapenveld�en�is�opgedeeld�in�een�conserverend�en een�meer�ontwikkelingsgericht�gedeelte.�Het�ontwikkelingsgerichte�gedeelte�betreft het�voormalige�BPF�(Berghuizer�Papier�Fabriek)-terrein.�Dit�terrein�wordt�bijna�in�het geheel�(12�hectare)�getransformeerd�tot�ecologische�verbindingszone.�Bij�het toekennen�van�een�conserverende�regeling�is�bovendien�de�milieucategorie�bepaald op�maximaal�3.2,�uitgezonderd�bestaande�activiteiten�die�nu�al�een�hogere milieucategorie�hebben.�Deze�bedrijven�zijn�specifiek�aangeduid. Een�gedeelte�van�de�herontwikkeling�is�voorzien�op�het�grondgebied�van�de gemeente�Hattem.�Dit�plan�wordt�door�de�gemeente�Hattem�gepubliceerd�en�een zienswijze�moet�ook�bij�de�gemeenteraad�van�Hattem�worden�ingediend. Inzagetermijn De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�23�januari�2013�gedurende�zes�weken op�werkdagen�tussen�08:30�uur�en�12:30�uur�voor�een�ieder�analoog�ter�inzage�in�het gemeentehuis�te�Heerde,�bij�de�balie�van�het�Publiekscentrum.�De ontwerpbestemmingsplannen�zijn�ook�digitaal�te�raadplegen�op www.ruimtelijkeplannen.nl�en�op�www.heerde.nl.�De�bestanden�van�de ontwerpbestemmingsplannen�kunt�u�digitaal�verkrijgen�via�www.ruimtelijkeplannen.nl onder�‘index’� Heerde.�De�ontwerpbestemmingsplannen�hebben�de�volgende identificatienummers�en�zijn�rechtstreeks�raadpleegbaar�via�de�onderstaande�links:

• Bedrijven-�en�sportterreinen�Heerde: NL.IMRO.0246.700BPBHDBDRIJVNTRNON01�http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ ?planidn=NL.IMRO.0246.700BPBHDBDRIJVNTRN-ON01 • Bedrijventerrein�Wapenveld�Noord:�NL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN-ON01 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ ?planidn=NL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN-ON01 • Bedrijven-�en�sportterreinen�Wapenveld�Zuid: NL.IMRO.0246.780BPBHDBDRIJVNTRN-ON01�http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.0246.780BPBHDBDRIJVNTRN-ON01 �


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPA GG I NI N A A2 4

4WWWHEERDENL Zienswijze

Zienswijze

OntwerpaanpassingÂ?WelstandsnotaÂ?HeerdeÂ?doorÂ?toevoegingÂ?metÂ?StedenbouwkundigÂ?ontwerpÂ?enÂ?BeeldkwaliteitsplanÂ?HoornseÂ?Enk

TerÂ?inzageleggingÂ?ontwerpÂ?StedenbouwkundigeÂ?visieÂ?Hoorn

GedurendeÂ?deÂ?eerderÂ?genoemdeÂ?termijnÂ?kanÂ?eenÂ?iederÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?over deÂ?ontwerpbestemmingsplannenÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?vanÂ?Heerde. DitÂ?kanÂ?schriftelijkÂ?(PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde),Â?digitaalÂ?(www.heerde.nlÂ?-Â?Digitaal loketÂ?-Â?DirectÂ?aanvragenÂ?-Â?ZienswijzeÂ?bestemmingsplan)Â?enÂ?mondeling.Â?IndienÂ?uÂ?van dezeÂ?laatstÂ?genoemdeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?dientÂ?uÂ?eenÂ?afspraakÂ?te makenÂ?metÂ?deÂ?heerÂ?DeÂ?MuinckÂ?vanÂ?hetÂ?teamÂ?Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578-699494.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maakt,Â?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijke ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wetÂ?bestuursrecht,Â?bekendÂ?datÂ?de ontwerpaanpassingÂ?vanÂ?deÂ?WelstandsnotaÂ?HeerdeÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?23Â?januariÂ?2013Â?ter inzageÂ?ligt. DeÂ?ontwerpaanpassingÂ?voorzietÂ?inÂ?hetÂ?opnemenÂ?vanÂ?hetÂ?Stedenbouwkundig ontwerpÂ?enÂ?BeeldkwaliteitsplanÂ?HoornseÂ?EnkÂ?alsÂ?onderdeelÂ?vanÂ?deÂ?Welstandnota Heerde,Â?zodatÂ?deÂ?inÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?Bedrijven-Â?enÂ?sportterreinenÂ?Heerde opgenomenÂ?ontwikkelingenÂ?hieraanÂ?getoetstÂ?kunnenÂ?worden.Â?DezeÂ?aanpassingÂ?zal geldenÂ?voorÂ?deÂ?geheleÂ?planperiodeÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?(10Â?jaar). Inzagetermijn

HetÂ?betreffendeÂ?stukÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?23Â?januariÂ?2013Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uurÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?analoogÂ?terÂ?inzageÂ?inÂ?het gemeentehuisÂ?teÂ?Heerde,Â?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?hetÂ?Publiekscentrum.Â?De ontwerpaanpassingÂ?isÂ?tevensÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?opÂ?www.heerde.nl.

GedurendeÂ?deÂ?eerderÂ?genoemdeÂ?termijnÂ?kanÂ?eenÂ?iederÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?over deÂ?ontwerpaanpassingÂ?WelstandsnotaÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?van Heerde.Â?DitÂ?kanÂ?schriftelijkÂ?(PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde),Â?digitaalÂ?(www.heerde.nl -Â?DigitaalÂ?loketÂ?-Â?DirectÂ?aanvragenÂ?-Â?ZienswijzeÂ?bestemmingsplan)Â?enÂ?mondeling. AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?laatstÂ?genoemdeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?dientÂ?uÂ?een afspraakÂ?teÂ?makenÂ?metÂ?deÂ?heerÂ?DeÂ?MuinckÂ?vanÂ?hetÂ?teamÂ?Ontwikkeling,Â?telefoon 0578-699494.

Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�het�ontwerp�van�de Stedenbouwkundige�visie�Hoorn�ter�inzage�legt.�De�Stedenbouwkundige�visie Hoorn�beschrijft�de�kwaliteiten�van�de�kleine�kern�Hoorn�en�geeft�aan�welke stedenbouwkundige�ontwikkelingsmogelijkheden�er�zijn. Het�ontwerp�van�de�Stedenbouwkundige�visie�Hoorn�ligt�met�ingang�van�23�januari 2013�gedurende�een�termijn�van�6�weken�voor�een�ieder�ter�inzage�bij�de�balie�van het�gemeentehuis�te�Heerde.�Daarnaast�zal�het�ontwerp�ook�op�de�website www.heerde.nl�worden�geplaatst.�Gedurende�de�termijn�van�terinzagelegging kunnen�schriftelijk�of�mondeling�zienswijzen�naar�voren�worden�gebracht. Deze�kunnen�worden�gericht�aan�het�College�van�Heerde,�postbus�175,�8180�AD Heerde. Het�indienen�van�een�mondelinge�zienswijze�kan�alleen�op�afspraak.�Hiervoor�kunt u�contact�opnemen�met�de�heer�J.�Spronk,�afdeling�Leefomgeving,�telefoon 0578�–�699441.

Bekendmakingen ∇Â? TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?indienen. ♌Â?TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?bezwaarÂ?aantekenen. ∗Â? TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?beroepÂ?indienen.

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?hetÂ?Publiekscentrum,Â?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uurÂ?(behalveÂ?wanneerÂ?andersÂ?vermeld).

IngekomenÂ?aanvragenÂ?omgevingsvergunning

In�de�periode�van�8�januari�2013�tot�13�januari�2013: • Het�verbreden�van�de�oprit�op�het�perceel�Prins�Bernhardlaan�8�te�Heerde. • Het�vervangen�van�een�raamconstructie�tot�een�deurconstructie�op�het�perceel De�Ploeg�12�te�Heerde. • Het�uitbreiden�van�de�sporthal�met�een�turnhal�en�kleedkamer�en�het aanleggen/vergroten�van�een�parkeervoorziening�op�het�perceel�Postweg�37a te�Heerde. • Het�kappen�van�drie�essen�op�het�perceel�De�Stege�14�te�Veessen.

RectificatieÂ?aanvraagÂ?omgevingsvergunning

In�de�Schaapskooi�van�2�januari�2013�is�gepubliceerd�dat�er�een�aanvraag omgevingsvergunning�is�ontvangen�voor�het�gedeeltelijk�vervangen�van�een dakkapel�en�de�bestaande�berging�vervangen�door�een�nieuwe�berging�met�een kelder�en�pannendak�op�het�perceel�Lagekamp�10�te�Wapenveld. Dit�moet�zijn: • Het�plaatsen�van�een�dakkapel�en�het�vervangen�van�de�bestaande�berging�door een�nieuwe�berging�met�kelder�en�pannendak�op�het�perceel�Lagekamp�10 te�Wapenveld.

Sloopmelding

In�de�periode�van�3�januari�2013�tot�12�januari�2013: • Het�verwijderen�van�asbesthoudende�dakbeschot�op�het�perceel Beeklandseweg�13�te�Heerde. • Het�slopen�van�de�woning�en�bijgebouwen�op�het�perceel�Kanaalstraat�24�te Heerde • Het�gedeeltelijk�slopen�van�de�sporthal�op�het�perceel�Postweg�37a�te�Heerde Deze�melding�ligt�niet�ter�inzage.�Voor�meer�informatie�belt�u�0578-699494.

Verleende�omgevingsvergunning�(reguliere�procedure)�♌

HetÂ?bouwenÂ?vanÂ?eenÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?EperwegÂ?40Â?teÂ?Heerde. Verzonden:Â?8Â?januariÂ?2013

Ontwerpbesluit�omgevingsvergunning� ∇

Voornemen�tot�het�verlenen�van�een�omgevingsvergunning�voor: Het�omvormen�van�twee�onbeboste�percelen�(grasland)�naar�natuur�(heide,�kruiden en�faunarijk�grasland)��op�twee�percelen�gelegen�in�“De�Dellen”�te�Heerde.

Zienswijze� ∇

EenÂ?ontwerpbesluitÂ?wordtÂ?ĂŠĂŠnÂ?dagÂ?naÂ?publicatieÂ?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?eenÂ?ieder terÂ?inzageÂ?gelegd.Â?EenÂ?iederÂ?kanÂ?binnenÂ?dezeÂ?termijnÂ?mondelingÂ?ofÂ?schriftelijkÂ?een zienswijzeÂ?overÂ?hetÂ?besluitÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175, 8180Â?ADÂ?Heerde,Â?telefoonnummer:Â?0578-699494.

BezwaarÂ? ♌Â?enÂ?beroepÂ? ∗

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?eenÂ?vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belang treft,Â?kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?een bezwaar-Â?ofÂ?beroepsschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?typeÂ?besluit.Â?WanneerÂ?u bezwaarÂ?wiltÂ?makenÂ?tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?Postbus 175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.Â?EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naarÂ?deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?PostbusÂ?205,Â?7200Â?AEÂ?Zutphen.EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adresÂ?enÂ?datumÂ?vermelden.Â?DaarnaastÂ?moetÂ?uÂ?hetÂ?besluit omschrijvenÂ?waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?uÂ?daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

VoorlopigeÂ?Voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?In spoedgevallenÂ?kanÂ?eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bijÂ?de VoorzieningenrechtÂ?vanÂ?deÂ?RechtbankÂ?Zutphen,Â?SectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205, 7200Â?AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen.

Inzage

DeÂ?vergunningaanvragenÂ?enÂ?ontwerpbesluitenÂ?liggenÂ?voorÂ?eenÂ?iederÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?het PubliekscentrumÂ?inÂ?hetÂ?gemeentekantoorÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?8.30Â?enÂ?12.30Â?uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 5

Van de gemeenteraad Informatie van de gemeenteraad Heerde Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL Raadsvergadering

Themabijeenkomst

28 januari 2013

gemeenteraad 28 januari 2013

19.30Â?uur,Â?raadzaalÂ?gemeentehuisÂ?(ingangÂ?dorpsstraat)

OngeveerÂ?20.00Â?uur,Â?raadzaalÂ?gemeentehuisÂ?(ingangÂ?Dorpsstraat)

TerÂ?besluitvormingÂ?zonderÂ?beraadslagingÂ?(A-onderwerpen)

BeeldvormingÂ?SamenwerkingÂ?H2O

NaastÂ?deÂ?vasteÂ?agendapuntenÂ?alsÂ?onderÂ?meerÂ?openingÂ?enÂ?vaststellingÂ?verslagÂ?zijnÂ?de volgendeÂ?onderwerpenÂ?geagendeerd: 5. BestemmingsplanÂ?VeesserÂ?EnkwegÂ?1. 6. FraudeÂ?socialeÂ?wetgeving.

DeÂ?volledigeÂ?agendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?onderÂ?deÂ?button vergaderstukken. Inspreken

InsprekenÂ?kanÂ?overÂ?onderwerpenÂ?dieÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan.Â?UÂ?kuntÂ?zichÂ?daarvoor aanmeldenÂ?totÂ?10.00Â?uurÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?vergaderingÂ?bijÂ?raadsgriffierÂ?Bianca EspeldoornÂ?viaÂ?tel.Â?(0578)Â?69Â?94Â?94Â?ofÂ?e-mailÂ?b.espeldoorn@heerde.nl.Â?UwÂ?bijdrageÂ?kunt uÂ?schriftelijkÂ?bijÂ?haarÂ?inleverenÂ?ofÂ?naarÂ?haarÂ?mailen. Radio-uitzending

AansluitendÂ?aanÂ?deÂ?reguliereÂ?raadsvergadering,Â?dieÂ?omÂ?19.30Â?uurÂ?begint,Â?wordtÂ?een openbareÂ?themabijeenkomstÂ?gehoudenÂ?metÂ?alsÂ?enigeÂ?onderwerp: OpÂ?basisÂ?vanÂ?deÂ?onderliggendeÂ?vraagstukkenÂ?ProbleembesefÂ?enÂ?oriĂŤntatieÂ?opÂ?oplossingen,Â?BeeldvormingÂ?enÂ?VervolgÂ?houdenÂ?deÂ?fractiesÂ?eenÂ?kortÂ?betoogÂ?enÂ?wordenÂ?dezeÂ?onderwerpenÂ?vervolgensÂ?behandeld. DeÂ?volledigeÂ?uitnodigingÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?onderÂ?deÂ?buttonÂ?vergaderstukken. Inspreken

OmdatÂ?hetÂ?eenÂ?themabesprekingÂ?isÂ?kanÂ?nietÂ?wordenÂ?ingesproken. Radio-uitzending

RadioÂ?794Â?zendtÂ?deÂ?themabijeenkomstÂ?uitÂ?totÂ?maximaalÂ?22.30Â?uur.

RadioÂ?794Â?zendtÂ?deÂ?raadsvergaderingÂ?rechtstreeksÂ?uitÂ?totÂ?22.00Â?uur.

SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

ING T R O K L STAPE

SALE SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

SA LE

SALE SALE E L SA SALE SALE

SALE SA * ALE S E LE L LE SA SL E SA A A S LE ALE LE S A S SA LE LE LE SA A S LE A S SA SALE LE SALE E L SA E L SA A S LE SA * L E SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALEE SSALE SALE SALE SALE SALE AL E SA LE SA LE SA LE * SA LE SA LE

1 artikel

-50%

2 artikelen

-60%

3 artikelen

-70%

* op alle artikelen voorzien van een oranje sticker

SA SALE E L SA

SALE SALE SALE

SA LE

SA LE

SA LE

SA


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 6

Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Rode Kruis

Ga zondag mee naar de Johanneskerk Heerde! ‘s Morgens om half tien is er een gezinsdienst met ds. J. Eertink uit Rijssen en ‘s avonds om 7 uur verkondigt de Heerder predikant ds. G.J. Röben de Blijde Boodschap.

Vrijwilligers gezocht EPE- De vrijwilligerscentrale InZet is onderdeel van Stichting Koppel. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor dingen die het leven in de gemeente Epe leuker of beter maken. Zonder het werk van al die vrijwilligers en hun organisaties zou er minder gebeuren op het gebied van sport, cultuur, welzijn van mensen en belangenbehartiging. InZet ondersteunt, stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. De vrijwilligerscentrale InZet, heeft steeds een aantal interessante vacatures voor mensen die iets willen betekenen voor een ander. Naast een aantal bestaande vacatures zoekt de vrijwilligerscentrale een vrijwilligersplek op maat. Door middel van een kennismakingsgesprek kunnen zij maatwerk leveren. Je geeft zelf aan wat jouw voorkeur heeft en hoeveel je beschikbaar bent. Zo kun je ook met relatief weinig tijd vrijwilligers-

EPE/HEERDE- Op 7 januari werd de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de afdeling Epe/Heerde gehouden. Voorzitter Arjan Hanekamp sprak over een positief jaar: vrijwilligers waren behulpzaam bij veel evenementen. Helaas konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden wegens een nijpend gebrek aan personeel. Ook dit jaar werden uitstapjes verzorgd voor gasten van de dagopvang in Epe, Heerde en Oene. Over de collecteopbrengst is men tevreden. Omdat er een hogere opbrengst was dan in 2011 verdubbelde het landelijk bureau het verschil. De afdeling moet afscheid nemen van Deddo Panjer. Meer dan 10 jaar heeft hij zich ingezet als vakantie coördinator. Er werd een goede opvolger gevonden in Riet Brummel. Voor Annie Hoogenstrijd was er de oorkonde met medaille voor 10 jaar trouwe dienst. Zij zet zich in als gastvrouw voor de intakegesprekken met gasten die op vakantie willen met het Rode Kruis. Jopie Engelsman ontving zelfs 2 oorkondes. Door een administratief foutje was een daarvan de vorige keer niet uitgereikt. Jopie bewees 30 en 40 jaar trouwe dienst. Zij was eerst vele jaren bij de colonne (nu noodhulp) kaderinstructrice, ze was EHBO-leerkracht op basisscholen en is nu gastvrouw voor de intakegesprekken.

Trainingsclinics voor Halve Marathon Zwolle

Noordgouw Midwinter Survivalrun

HEERDE- Ondanks sneeuw en vorst was het op 16 januari rond het Heerderstrand vol met meer dan 100 actieve en klauterende basisschoolleerlingen. Gevoelloze vingers en koude voeten mochten bij deze midwinter survivalrun, georganiseerd door CC de Noordgouw, de pret niet drukken. Om half één startten de eerste koppels. Voor hen lag een parcours van bijna 4 kilometer rond het Heerderstrand met zo’n 20 hindernissen. Tijgeren, klimmen, kruipen en rennen door bos en zand, waarbij

werk doen. Momenteel wordt er gezocht naar mensen die als ´maa tje´ iets voor een ander willen doen. Er zijn verschillende zorgvragers met ieder hun eigen hulpvraag, hiervoor worden mensen gezocht die hen ondersteuning willen bieden. Ook is de centrale op zoek naar vrijwilligers met hart voor kinderen om het kinderwerk van Stichting Koppel te ondersteunen en begeleiden. Wellicht is vrijwilligerswerk ook iets voor jou, omdat je een goede opstap zoekt naar betaald werk, een stage wil doen of omdat u na uw pensioen uw kennis en vaardigheden wilt blijven inzetten. Of gewoon omdat je het belangrijk vindt iets te doen voor een ander. Interesse in vrijwilligerswerk, heeft u een vacature voor vrijwilligerswerk of wilt u vrijblijvend meer informatie? Neem contact op met Lianne Houtman-Slob via tel. 0578-676767 of l.slob@koppelepe.nl.

een niet gehaalde hindernis een strafpunt betekende. De aanmoediging en hulp van de studenten van Defensie van het ROC waren daarbij een goede stimulans. Het snelste jongenskoppel was Twan en Marc van basisschool Het Talent, die er 53 min. 50 over deden. De snelste meiden waren Elianne en Iris van diezelfde school, met een tijd van 54 min. 1. Koppels van de Goede Herderschool en De Horsthoek werden respectievelijk tweede en derde. Om 14.30 uur startten 80 tweedeklasleerlin-

gen van de Noordgouw die een sportprofiel hebben. In de profiellessen wordt getraind op indoor survivalrun. Dat was te merken aan de tijden: Tom Schaveling en Edwin Herms eindigden als eerste met een tijd van 36 min. 29. Dries Kelderman, sportleraar op de Noordgouw en initiator van de Survivalrun, toonde zich tevreden: “Met de hulp van vrijwilligers van het ROC in Apeldoorn en de Calo in Zwolle is het een fantastische dag geworden. Koude vingers en voeten, dat waren de enige wanklanken. Verder hebben de deelnemers vooral veel plezier gehad in de samenwerking en de sport, en dat vind ik het belangrijkst.” De Noordgouw Midwinter Survivalrun werd mede mogelijk gemaakt door een flink aantal sponsoren: Plus van den Hoven, Jumbo Heerde, Bloemsierkunst de Groot, Klok Eco, Van de Beld de Echte Groenteman, Brandweer Heerde, Pitch&Putt de korte Golfslag, Pijnappel Heerde, AZ Design Zwolle, Boverhoff BV, Printshop Van der Most, Wildkamp Heerde, Survivalvereniging ThorZwolle, TEAMTraining Enhancing Atletic Movement, ROC Apeldoorn en natuurlijk de Noordgouw zelf.

HEERDE- Atletiekvereniging De Gemzen gaat vanaf maart trainingsclinics organiseren in aanloop naar de Halve Marathon van Zwolle, het grote loopfeest wat op 8 juni plaatsvindt. Van september tot en met november vorig jaar organiseerde De Gemzen Run to the Start-trainingen voor de Zevenheuvelenloop. Dat was zo’n succes (nagenoeg alle deelnemers overtroffen hun verwachtingen) dat besloten is dit door te trekken naar de Halve van Zwolle. Voor wie zijn deze clinics bedoeld? Een 15 km kun je al aan, maar je wil nu eindelijk wel eens een halve marathon lopen; dan is deze clinic iets voor jou. Je hebt al vaker een halve marathon gelopen, maar je wil wel graag iets sneller; dan is deze clinic iets voor jou. De enige voorwaarde om mee te doen is eigenlijk dat je al een 15 km aankunt en dat je in een uur 10 km kunt lopen. Er wordt 2 x

in de week in groepsverband getraind: op dinsdagavond interval op de atletiekbaan (en wellicht eens in het bos) en op zondagmorgen een duurloop of fartlek in het bos. De clinic begint op dinsdagavond 12 maart. Op zaterdag 16 maart is het de bedoeling om mee te doen aan de Kruidenloop (10 km of 10 em). De resultaten daarvan worden gebruikt als basis voor de verdere trainingen. Naast de beide groepstrainingen train je nog 1 of 2 x (hangt van het niveau en ambitie af) voor jezelf. De kosten van deze trainingsclinics bedragen 40 euro voor niet-leden. Daarbij is inbegrepen een startbewijs voor de Kruidenloop. Je kunt je aanmelden voor de clinics door het aanmeldingsformulier te downloaden vanaf de site van De Gemzen, in te vullen en te mailen naar wim.potjes@ online.nl Er kunnen maximaal 40 deelnemers aan de clinics meedoen.

4e Open ’t Hattems Stekkie Darttoernooi HATTEM- Op zaterdag 9 februari zal al weer het 4e Hattems Open Darttoernooi plaats vinden in de Triangel aan de Veenburgerweg 13. Driemaal hiervoor was dit toernooi een groot succes, reden dus om er een vierde editie aan toe te voegen. Ook dit jaar gaat het weer om een darttoernooi in het enkelspel en iedereen kan deelnemen, met dien verstande dat het veld uit maximaal 64 deelnemers kan bestaan, dus wees er op tijd bij als je mee wilt spelen. Het toernooi zal worden ingedeeld met een winnaars- en verliezerronde en het inschrijfgeld bedraagt 10 euro pp. Inschrijven is mogelijk via e-mail: og_darts@

hotmail.com. Wilt u meer informatie over dit gebeuren dan kunt u zich melden bij Gerrit Balster, tel. 06-55571672. De finalewedstrijden worden gespeeld op een groot podium, bekend van tv. Ook dit jaar verzorgt Mulders Music & Light wederom het licht en de muziek tijdens dit Darttoernooi. Ook als toeschouwer bent u van harte welkom en is de toegang gratis. De ‘Triangel’ heeft een ruime parkeergelegenheid en de catering is in uitstekende handen van de leden van het Fanfarekorps Ons Genoegen. De aanvang van de wedstrijden is om 12.00 uur en de deelnemers dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA27

t n e m e n n o b a s n i z e Jul’s G SEIZOEN 2013

t k r e p e b n o in z e g le e h t Met he n e r o T a n a li u J in g in n o naar de K e s r e iv d ij b e e r t n e is éénmalig grat ! n e k r a p t e r p n e n e r andere die

+

*

Beekse Bergen, Dierenpark Rhenen, Safaripark s nd ha we Ou : tot ng ga toe S o.a. GRATI Vogelpark Avifauna nd, Speelstad Oranje, Dippiedoe, lfinarium, Attractiepark Toverla Do . o.a bij e tre en de op NG en 50% KORTI ren- en pretparken! rk Germany en vele andere die pa vie Mo n, are gh Sla ark tiep Attrac

Opa en oma mogen GRATIS mee naar

Jul de Muis! *

13 0 2 t n e m e n n o b sa in z e G s l’ u J p o o K T / M 3 1 J A N U A R I 2 0 13 v o o r g é é n € 19 9 ,- m a a r:

16 5,-

* Maximaal 4 grootouders, grootouders zijn uitgesloten van extra’s.

Kijk voor alle informatie op: www.julianatoren.nl Volg ons ook op:

julianatoren

#dejulianatoren

dejulianatoren


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 8

Uw Rabobank Noord Veluwe.

Dichtbij, betrokken én bereikbaar.

Januari 2013

Een coöperatie ben je niet alleen voor jezelf De Rabobank is meer dan een bank alleen. We willen een maatschappelijk betrokken partner op de Noord-Veluwe zijn. Voor onze klanten, leden en onze samenleving. Voor de Rabobank is winst geen doel op zich. We delen een deel van onze winst met onze samenleving. Hiervoor hebben wij het Rabofonds Noord Veluwe opgericht. Elk jaar voegen we een percentage van de nettowinst toe aan het Rabofonds Noord Veluwe. Het belangrijkste doel van het Rabofonds Noord Veluwe is het maken van verschil in de maatschappij. Het fonds omvat alle investeringen en bestedingen die worden gedaan ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving op de NoordVeluwe, inclusief de initiatieven op het terrein van duurzaamheid. Een lokaal initiatief moet wel aan bepaalde criteria voldoen. Het verschil met sponsoring Bij het Rabofonds Noord Veluwe wordt geen tegenprestatie gevraagd voor de steun die we verlenen. Bij sponsoring is dat wel het geval. De leden beslissen De leden van onze bank spelen een belangrijke rol bij het Rabofonds Noord Veluwe. Zij weten als geen ander wat er in de regio speelt. Leden kunnen zelf ook projecten aandragen die het verdienen

Rabofonds Noord Veluwe ondersteunt de lokale gemeenschap. Dat is het idee. om ondersteund te worden. Ook beslissen ze mee over de toekenning van bijdragen uit het fonds. De adviescommissie van het Rabofonds Noord Veluwe bestaat uit tien leden van de ledenraad. De commissie komt vier keer per jaar bijeen en verantwoordt zich tijdens de ledenraadsvergaderingen.

Rabobank. Een bank met ideeën.

De sluitingsdata voor 2013: 25 februari 11 juni 11 september 28 november

Interpolis Doorlopende Reisverzekering Met de Interpolis Doorlopende Reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. Ook voor geboekte weekendjes weg in Nederland of als u gewoon een dagje naar het buitenland gaat.

Online afsluiten tot 5 minuten voor vertrek. Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw voordelen met de Interpolis Doorlopende Reisverzekering Complete dekking: wintersport, onderwatersport, tandheelkundige kosten én hulpverlening zijn met onze dekking standaard meeverzekerd. Ook al uw geboekte weekendjes weg in Nederland en dagtrips in het buitenland zijn verzekerd. Passende dekking: u bepaalt zelf of u werelddekking of Europadekking kiest. Aanvullend kunt u automobilistenhulp of geneeskundige kosten verzekeren. Onbezorgd op vakantie: onze alarmcentrale Interhelp staat 24 uur klaar voor (nood)hulp bij schade of een ongeval. Daarnaast helpen we u schade te voorkomen met de preventiewinkel en services. 25% korting reisverzekering: als houder van een Rabo TotaalPakket of RiantPakket krijgt u 25% korting op de Doorlopende Reisverzekering.

*Voor meer informatie

Tot 12% korting op Alles in één Polis: indien u verzekeringen afsluit in meerdere rubrieken van de Interpolis Alles in één Polis* (Verkeer, Wonen, Personen, Rechtsbijsstand en Recreatie), dan ontvangt u tot 12% korting op de Interpolis premie van de Alles in één Polis.

www.rabobank.nl/noordveluwe

ensink Sven en Emsaamndedee ceM mber! Baby’s van de

De tweeling Sven en Esmee Mensink zijn onze baby’s van de maand december. Zij werden geboren op 13 september 2012. De trotse ouders stuurden ons deze foto van hun prachtige zoon en dochter. Sven en Esmee ontvangen een inleg van € 50,- op hun Rabobank Regenboogrekening. En ze hebben natuurlijk beide de titel Baby van de maand gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Wordt uw kleine ook onze baby van de maand? Kijk op www.rabobank.nl/noordveluwe.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

onze vulploeg is er klaar voor!

PA PAGGI NI NAA29

Daadwerkelijk verkopen begint bij… verhuurd ! l e e h e g l e w Vrij

Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW

eek zo vullen wij de w

Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

Aktief – Aktiever – MOZA ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

met zuiver amandelspijs 6 stuks 7,20

6,6,-

geldt geldt t/m t/m 21 28 januari januari 2013 2013

Dorpsstraat Dorpsstraat 15 15 –– Heerde Heerde –– T. T. 0578-691562 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 0578-627374

Makelaardij

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

ijke zaak ! een duidel

www.moza.nl

Sfeervolle cadeauartikelen en unieke creaties

8,95 9,95

Gerberaboeket div. kleuren Voorjaarsboeket div. kleuren Voorjaarsbolletjes div. soorten o.a. tulp, hyacint, narcis, blauwe druif

3 halen - 2 betalen

www.banketbakkerijkamphorst.nl www.banketbakkerijkamphorst.nl

Groene planten elke 2e plant

50% korting

Diverse soorten vogelhuisjes

25 % korting

Bonenburgerlaan 60, Heerde.

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Tel. 0578-692179.

www.bloemsierkunstdegroot.nl Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

Erwtensoep met gratis 100 gram katenspek

Bergspitz

1 LITER

475

100 gram

140

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN HENNY

TIP VAN TRIJN

Bij 150 gram gebraden rosbief

KIPFILETLAPJES (div. soorten)

GELDERSE SCHIJVEN

100 GRAM

5 STUKS

GRATIS 100 gram selderijsalade

100

500

TIP VAN MARINUS

IEDERE WOENSDAG

VOORDEEL TIP

GEPANEERDE SCHNITZELS

RUNDER OF H.O.H GEHAKT

DEZE WEEK ZAKKEN ACTIE

4 STUKS

1 KG.

600

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

LET OP UW BRIEVENBUS

Aanbiedingen zijn geldig van 21-01-2013 t/m 26-01-2013.

Vulkoeken met zuiver

MOZA Wapenveld


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 10

100 jaar Dennenheuvel

Damuitslagen HOORN- De uitslagen van de damclub Hoorn/O. G. Oene. Maandag 14 – 1 speelde damclub Hoorn/O.G.Oene de zesde ronde in de eerste klasse west van de Provinciale Overijsselse Dambond. Ze kregen daarvoor S.S.S.2 uit Kampen op bezoek. Eindstand

Hoorn– Kampen 5–7. De overige leden speelden wedstrijden voor de onderlinge bekercompetitie. De uitslagen daarvan waren: T. v.d. Mars– J. Vahl 1–1, M. H. v. Lohuizen–T. Tellegen 2–0, W. Bosch–J. v. Ommen 2–0, H. B. Sanders– G. A. Groothedde 0-2.

Voedselbank wacht op antwoord gemeenten

EPE- Op 2 februari 2013 is het maar liefst 100 jaar geleden dat Hotelrestaurant Dennenheuvel haar deuren opende aan de Heerderweg 27 in Epe. Miranda en Rob van Uden, de huidige eigenaren, staan hier uitgebreid bij stil. Uiteraard wordt dit heugelijke feit op de dag zelf gevierd, met genodigden, maar tegelijkertijd wordt dan het startsein geven voor een jubileumjaar vol festiviteiten met als thema “samenwerken”. Bij de festiviteiten die in dit jaar gaan plaatsvinden wordt – zoals het thema al aangeeft - veel samengewerkt en wel met plaatselijke ondernemers. Het programma is zeer gevarieerd en start op zondag 3 februari met een open huis van 11.0017.00 uur onder de noemer “Jarig Dennenheuvel” trakteert op taart. Er is dan ook een tentoonstelling van oude foto’s en documenten. Entree is vrij. Zondag 24 maart is er een kleurrijke high tea: een workshop bloemschikken o.l.v. Fleur Inn met een luxe high tea. Zondag 31 maart is er een Eerste Paasdag Paasbrunch. Zondag 21 april is er van 13.0018.00 uur Proef Dennenheuvel – een kleine menukaart met een proeverij van de à la carte kaart – en Kunst Apart o.l.v. de Aventurijn Kunstbemiddeling. Dit vindt plaats i.s.m. de kunstenaars Suzanne van Nuijs, Lianne Evers, Sandra Holtman en Bas Vlam. De gasten die deze dag bijwonen, kunnen meewerken aan het schilderij “Ons Veluwe”en dit zal aan de gemeente worden aangeboden. Hiervoor is de entree vrij. Deze dag vindt ook een sieradenlunch plaats van 12.00-14.00 uur. Andere programmaonderdelen zijn ondermeer een ‘Verras uw moeder met een ontbijt’ op zondag 12 mei, een high tea op Eerste Pinksterdag, Proef Dennenheuvel en Luxury

Event op zondag 26 mei, Proef Dennenheuvel op het land op vrijdag 21 juni, Proef Dennenheuvel “Culturele Proeverij” op zondag 29 september, op zaterdag 13 oktober Proef Dennenheuvel “Wild en Wijn” en een kofferverkoop op zondag 24 november. Bij een aantal programmaonderdelen geldt een kaartverkoop. Zie voor meer informatie hierover www. dennenheuvel.nl. Daarnaast is er iedere maand een wisselend 4-gangen jubileumdiner met steeds een gerecht met een knipoog naar vroeger. Laten we eens een duik in de geschiedenis nemen. Op de nok van Dennenheuvel staat 1912: het jaar dat de nok is geplaatst. Een jaar later, op 2 februari 1913, vond de daadwerkelijke opening plaats van Dennenheuvel en werd er een open huis gehouden. “Dennenheuvel was toen een hotel-restaurant met barfunctie. Er waren zes kamers met koud stromend water, uniek in die tijd”, vertelt Miranda. Eigenaar was de heer Vruggink. In 1931 werd Dennenheuvel verkocht aan de Familie Hegger. Er volgden meerdere interne verbouwingen en ook werden in 1948 o.a. tennisbanen aangelegd. In 1966 werd de familie Smaal de nieuwe eigenaar van Dennenheuvel. Onder hun leiding werden het restaurant en een aantal kamer verbouwd en kwamen er zelfs badkamers met baden. De familie van Miranda runt Dennenheuvel sinds 1980. Toen kwamen de vader en oom van Miranda, de broers Zevenbergen, aan het roer te staan. Miranda zit zelf 18 jaar bij Dennenheuvel. “Op een gegeven moment ging het bij me kriebelen en heb ik de familie gevraagd wat ze er van vonden als ik ook bij Dennenheuvel kwam. Daar waren ze heel blij mee.” Moeder en tante stopten toen en Miranda leidde

VAASSEN- De Voedselbank EpeHeerde wacht in spanning op antwoord van de gemeentebesturen van Epe en Heerde op een vraag om subsidie. Daarvan hangt het af of er een alternatief onderkomen kan worden betaald of dat men gevestigd blijft op de huidige locatie aan de Aalbosweg in Vaassen. Epe stelde eerder een eenmalige subsidie van 20.000 euro beschikbaar voor de aanschaf/vervanging van voorzieningen, noodzakelijk voor de instandhouding. Heerde stelde twee jaar lang een eenmalige subsidie van 7.500 beschikbaar als tegemoetkoming in de exploitatiekosten. Epe bood daarnaast jaarlijks een garantie van 5.000 euro. De Passerel en Triada betaalden een deel van de huisvestingskosten maar de Passerel is inmiddels afgehaakt. De Passerel zette ook cliënten en begeleiding in ten behoeve van de werkzaamheden. Het aantal vaste afnemers van de samen met haar vader en oom het bedrijf. “Het waren tropenjaren. We kregen kinderen en mijn man had een eigen bedrijf. We moesten echt een keuze maken en die keus viel op Dennenheuvel. Nu doen mijn man en ik het al een aantal jaren met z’n tweeën.” Sinds de familie Zevenbergen, en later dus Van Uden, op Dennenheuvel zit, is er veel bijgebouwd: bijvoorbeeld van 11 naar 34 kamers. “Daarnaast zijn er vier officiële conferentiezalen gekomen en sinds zes jaar is alles teruggebracht naar de oude stijl en sfeer van vroeger.” Een megaklus waarbij Miranda en haar man Rob alles zelf hebben gedaan en geregeld. “Rob komt uit de bouw en heeft bijvoorbeeld alle tekeningen gemaakt”, vertelt Miranda. “Samen vormen we echt een superteam.” Daarnaast hebben Miranda en Rob verschillende initiatieven opgezet, zoals de business club die eens in de maand plaatsvindt. In een eeuw tijd is er dus veel veranderd. “Maar het grappige is dat, wanneer je oude correspondentie leest en de verhalen over vroeger hoort, de intentie altijd hetzelfde is gebleven: iets voor je gasten willen betekenen”, zegt Miranda. “We willen gewoon een lekker hotel zijn, waar iedereen zich kan thuis voelen.”

Open huis Boek- en CDwinkel Shalom

WAPENVELD- Zaterdag 26 januari houdt Boek- en CDwinkel Shalom in Wapenveld (Klapperdijk 27) van 10.00 – 16.00 uur

‘open huis’. Sinds 1 januari 2013 is de leiding van Shalom overgedragen van Hanny van Winsum aan Bernard van Weeghel. Het

medewerkersteam van in totaal 11 mensen staat van maandagmiddag tot en met zaterdagmiddag klaar om uw wensen en vragen over boeken, cd’s, dvd’s, kaarten en gifts te beantwoorden. Om de overdracht een feestelijk tintje te geven wordt jong en oud verrast. Ze lichten ‘een tipje van de sluier op’: opruimingsboeken (o.a. kinderboeken en romans) tegen een hele lage prijs, muzikale optredens van Rebecca Steenbergen tussen 10.30 en 12.30 uur, koffie, thee, chocomelk met iets lekkers erbij, muzikale optredens van Mirjam Hartkamp tussen 14.00 en 16.00 uur, Israëlische wijnen en Israëlische snacks, iedere bezoeker ontvangt een muzikaal presentje, etc. Zij hopen u op zaterdag 26 januari tussen 10.00 en 16.00 uur te verwelkomen in ‘Shalom’. Let op: de winkel opent pas om 10.00 uur in plaats van om 9.00 uur.

voedselpakketten bedraagt rond de zestig. Daarnaast zijn er een aantal mensen die voor kortere of langere tijd in de schuldhulpverlening zitten. Thea en Rob van Amersfoort, spil van de Voedselbank, danken alle particulieren en instanties die rond de Kerst giften over maakten. In het bijzonder Univé die 1.500 euro per jaar betaalt voor de verzekering van de auto, Kledingzaak Bruinewoud uit Heerde die 1.000 euro overmaakte als resultaat van een kledingactie en Stern die liefst 183 personen een gratis maaltijd aanbood, onder wie ook de vrijwilligers van de Voedselbank. “Dit is voor ons een hart onder de riem”, zo luidt de reactie. Lokale ondernemers die de Voedselbank willen steunen kunnen dat kenbaar maken via de e-mail: info@voedselbankvaassen.nl. Ook giften kan men op dat e-mail adres aankondigen. Rabobank 122760158.

Dick Sanderman geeft concert

WAPENVELD- Op uitnodiging van de orgelcommissie van de Hervormde Gemeente te Wapenveld, geeft de bekende organist Dick Sanderman uit Rijssen op vrijdag 25 januari een orgelconcert op het Reilorgel van de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 2 in Wapenveld. Dick Sanderman heeft voor dit concert een gevarieerd programma samengesteld. Naast een drietal eigen koraalbewerkingen (met aansluitend sa-

menzang), speelt hij werken van verschillende bekende en minder bekende componisten. De entree bedraagt 7 euro voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Er zal geen collecte worden gehouden. Na afloop van het concert kunt u nog gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open.

BSO ’t Hummelhuis start Gymsport HEERDE- Vanaf 22 januari start ‘t Hummelhuis op dinsdag van 15.45 tot 16.30 uur met een blok van 10 lessen Gymsport in de Rhijnsberg. Gymsport heeft wel iets weg van Free Running. De kinderen worden in een veilige setting uitgedaagd om een parcours of onderdeel van een parcours af te leggen. Hierbij wordt een beroep gedaan op kracht en behendigheid. De motorische vaardigheden kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie worden tijdens de lessen verder ontwikkeld. Pegasus heeft veel materialen die tijdens deze lessen voor de BSO kinderen zullen worden gebruikt. Bijvoorbeeld de trampolines: het springen daarop vormt voor kinderen een grote

uitdaging. Er zijn hiervoor geen basisvaardigheden vereist; stapje voor stapje worden diverse sprongen aangeleerd. Naast de trampolines wordt ook gebruik gemaakt van de tumblingbaan, waar iedereen op zijn/haar eigen niveau mee aan de slag kan. Verder zullen, afhankelijk van de groepssamenstelling en de interesses van de aanwezige kinderen, ook de ringen en verschillende spelvormen gebruikt worden. De lessen gaan door bij aanmelding van minimaal 10 kinderen. Bij aanmelding van meer dan 20 kinderen wordt in april met een tweede blok Gymsport gestart. Voor nadere informatie: tjalbijl@ gmail.com of anneke@hummelhuis.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NAA2 1 1

…dè aktieve makelaar: MOZA !

Vraagprijs: € 349.000,= k.k. Putterweg 14, Wapenveld

bonte 3 KOOPJES

DAGEN wo

do

vr

23-24-25 JANUARI

- Op een toplocatie nabij het centrum staat deze royale en comfortabele woning met garage, twee schuren en prachtig uitzicht! - Riante woonkamer met grote raampartijen - Woonkeuken, modern, v.v. inbouw apparatuur - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: 2 ruime slaapkamers en badkamer - Ruim bemeten en fraai aangelegd perceel van maar liefst 694m² - Zoekt u ruimte, rust, comfort en privacy? Dan is dit uw woning!

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

HEREN

ek zeer aantrekkelijk

ortingen!

Hypotheken

www.moza.nl

Wil jij aan de slag voor Carinova in een van onze nieuwe werkgebieden? Dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren op deze vacature.

Planner V&V teams Zwolle/Epe/Heerde (voor gemiddeld 10-16 uur per week) Meer ee informatie? Neem e contact op met Mijnie Jansen, manager V&V, V viaa Tel. (06) 30 72 30 58 of met Bart Hegeman, manager a V&V, Tel. (06) 22 80 98 75. Of kijk op de website bs www.werkenbijcarinova.nl

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 4000 medewerkers actief op vier zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugd- en Maatschappelijke Zorg. Vanuit onze visie van “Vertrouwd dichtbij” zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk.

Acquisitie cq naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. ste

Carinova

OOK VOOR DE

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Postbus 49 8100 AA RAALTE

T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

TE KOOP

laatste restanten voor weggeefprijsjes Brugstraat 2 - Heerde Royaal BEDRIJFSPAND met een totaal vloeroppervlak van 920 m². Verdeeld over 420 m² bedrijfsruimte en 500 m² kantoor en algemene ruimte. Uitermate geschikt voor bedrijven met relatief intensievere kantoorfunctie, ontwerp- en ontwikkelingsbedrijven of b.v. praktijkruimte

Vraagprijs: € 450.000,- kk Aanvaarding in overleg

EPE | Hoofdstraat 65

www.kuijt-mode.nl

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 12

Puur! Zwolse Bos Loop

Finaletickets voor turnsters GV AGIOS VAASSEN- De turnsters van GV AGIOS hebben de eerste tickets voor de regiofinale en landelijke wedstrijden binnen. Met maar liefst 6 tickets is AGIOS trots op de prestaties van de turnsters. De turnsters in de tweede divisie turnen zeer stabiel en laten enige progressie zien. Ruth Mosterd (8 jaar) behaalde een eerste plaats op balk. Amber Voolstra (9 jaar) heeft hard gewerkt aan haar conditie en dit werd beloond met een derde plaats op dit toestel. Carlijn Zweekhorst (10 jaar) behaalde een derde plaats op balk. Alle drie de dames zijn zo goed als zeker van een ticket naar de kwartfinales welke op landelijk niveau geturnd worden. Ook de turnsters in de derde divisie hebben drie tickets binnen weten te halen. Cecile Hagen (8 jaar) heeft met zelfs een negen voor haar

salto een ticket voor de regiofinale behaald. Carlizz Nengerman (9 jaar) behaalde een derde plaats op sprong en een vijfde plaats op balk. De jeugd meisjes Anne Mosterd, Marysia Nengerman en Ilse Klomps (allen 11 jaar) lieten deze wedstrijd op sprong en vloer mooie oefeningen zien, maar lieten te veel punten liggen op balk en brug. Anne behaalde op vloer een eerste plaats. Paula Speckmann (13 jaar), Denice Jonker (14 jaar) en Erline Kooistra (14 jaar) presteerden beter dan de vorige keer. Paula en Denice hebben beiden ook een ticket voor de regiofinale ontvangen. Op zaterdag 26 januari turnen de meiden uit de tweede divisie hun laatste plaatsingswedstrijd. Op zaterdag 9 februari turnen Cecile, Paula en Denice in de regiofinale van de 3e divisie.

Darten bij SV Vaassen HEERDE- Atletiekvereniging De Gemzen organiseerde zaterdag de 31e Puur! Zwolse Bos Loop. Ditmaal onder prachtige winterse omstandigheden. De sneeuw dreigde eerder nog roet in het eten te gooien, maar woensdag had sponsor Bas Mekking samen met Lambert Dijkslag, gewapend met een sneeuwschuiver/veger beschikbaar gesteld door Wilcon Heerde, het 8 km lange betonpad door het bos voor het grootste deel sneeuwvrij gemaakt. Zo was het heerlijk lopen en volop genieten. Een kleine 400 lopers waren naar Heerde gekomen om een prestatie neer te zetten en om te genieten van de omgeving. Zonder uitzondering was men vol lof over de organisatie en over

het parcours. De hoofdafstand, de halve marathon, werd gewonnen door Edwin Slijkhuis van Vitalis in een parcoursrecord. Zoals na 5 km al duidelijk was, liep Jacqueline Rustidge (als V40!) van Isala ’96 onbedreigd naar de zege bij de vrouwen. In 1.24.55 wist zij het parcoursrecord van Irma Heeren met 24 seconden te verbeteren. Op de 10 km liet Arne Mulder (BB Lopers) zien dat hij een week na Egmond (waar hij de halve in 1.09 liep) alweer kon knallen. Met 32.38 liep hij een dik parcoursrecord. Bij de vrouwen was Anne van Schuppen (V40, ja eigenlijk V50!) ruim de snelste. Ook op de 5 km werd een parcoursrecord gelopen. Bij de vrouwen liep de nog maar 15-jarige

Gerber Loman van buurvereniging Cialfo bijna 2 minuten van het oude record af. Clubgenoot Rubin Vos (ook nog maar 16 jaar) was de snelste van allemaal, hij raffelde de afstand af in 17.39. Voor de jeugd tot 12 jaar was er een 1000 meter op de atletiekbaan. En het was hier weer Van Emmerikjes boven. De Cialfoatleetjes konden de hoogste treden van het podium weer beklimmen. Bij de meisjes werd Desi van Emmerik ruim eerste in een mooie 3.44, gevolgd door zus Emma, die Iris Gils nipt voorbleef. Bij de jongens won de 8-jarige Sam van Emmerik in 4.10 en daar werd Jesse Hanekamp tweede en Merijn Renshoff derde. Kijk voor alle uitslagen op www.gemzen.nl. HEERDE- Biljartclub van Neck heeft van thuishaven Café de Rooster in Heerde, van de uitbaters Corine en Antonio, een nieuwe outfit gekregen. Met dit design shirt zien de biljarters er prima uit. Biljartclub van Neck is aangesloten bij het Noord Veluws Biljartverbond (N.V.B.V.) en speelt in de derde klasse met twee teams. Nieuwe leden zijn van harte welkom, voor meer informatie kunt u informeren bij Henk Rietberg, tel. 0578-694327 of henk.rietberg@ gmail.com. Uiteraard ontving Corine van de biljartclub een fleurig boeket bloemen.

De Praotstoel EPE/HEERDE- In de Praostoel van 26 januari wordt tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht besteed aan: de Carbage Run, de Stichting Erve IJzerman en Schoolpleinmediators. De EvenementenKalender van Hetty Kolkman komt rond 11.40 uur aan de orde. De presentatie is van Linda Seinstra en Cor Rorije en de techniek in de studio wordt gedaan door Tony van Dommelen. Tussn 9e en 10e dreijt Jordy Liefers zoas altied de streektaalplaeties uut Brabant en Limburg. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawij-

zigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.0012.00uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 (Heerde/Epe) of 107.8 (Emst/Vaassen) in de Ether. De ontvangers van KPNglasvezel moeten op kanaal 970 zijn. Op zondag vanaf 17.00 uur en maandag vanaf 10.00 uur kunt u de herhalingen van de Praotstoel beluisteren. En ook op de website www. radio794.nl in de voor u geschikte tijd via “794 gemist”. Als ze even tijd hebben houden ze u voor en tijdens de uitzending op de hoogte via Twitter: @PraotstoelR794.

Business Club Dennenheuvel EPE- Vrijdag 25 januari vindt van 16.30-18.30 uur de Business Club Dennennheuvel plaats. Bea Bakker-Smit van de Rabobank verzorgt dan een lezing over de 7 trends, van 17.00-17.30 uur. Grote instituties schudden op hun grondvesten. Landen dreigen om te vallen. En modellen voor beleid en economie dwingen steeds minder vertrouwen af. Dat alles leidt tot onrust en

onzekerheid in de maatschappij. Veel ondernemers vragen zich af hoe zij in deze crisis nog het hoofd boven water kunnen houden. Voor toekomstvisies hebben ondernemers weinig tijd. Maar als u als ondernemer uw succes wilt behouden of herwinnen, dan is het toch verstandig als u vooruitblikt. Om hierbij te helpen zet de Rabobank de zeven meest relevante trends voor u op een rij.

Pillar of Fire HATTEM- Pillar of Fire Hattem nodigt u uit voor een avond met Herbert en David Goldberg op dinsdag 29 januari. Thema: “Zijn de ontwikkelingen in het Midden –Oostern relevant voor iedereen?” De avond wordt georganiseerd door Pillar of Fire Hattem en gehouden in de Emmaüskerk, Dorpsweg 27, 8051 XS Hattem. Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Voor info: hattem@pillaroffire.nl of tel.0384479150.

VAASSEN– Vierentwintig dames en heren gingen zaterdag in het clubhuis van SV Vaassen de strijd aan voor de kampioenstitel bij het jaarlijkse darttoernooi. Moreel gesteund door vele fanatieke aanhangers, ook hier staan de beste stuurlui vaak aan wal, werden de pijlen naar de borden gegooid. Vanwege te weinig animo was er geen aparte damespoule. De vijf vrouwen/meisjes die meededen, speelden hun partijen ook tegen de mannen. Met een veertiende plek in de gemengde uitslag legde Diana de Weerd beslag op de titel bij de dames. In het clubhuis van de Vaassense voetbalvereniging stonden tien banen opgesteld. Eindstand: 1. Arjen Nieuwenhuis, 2. Chris van Brink, 3. Wanna Sinay, 4. Tim Labberton, 5. Ronnie Vosselman, 6. Marchel Mulderij, 7. Gerard Koelewijn, 8. Gert Vosselman, 9. Wim Machielsen, 10. Wim de Wilde, 11. Marco Bijsterbosch, 12. René Krijgsman, 13. Remco Terwel, 14. Diana de Weerd, 15. Gea v.d.

Haar, 16. Marcel Tiemann, 17. Allard Peddemors, 18. Debby Wijngaards, 19. Wim Spiegelenberg, 20. Lammert Buunk, 21. Hermien de Weerd, 22. Danny Mulder, 23. Gerben Temmink, 24. Marleen Buunk.

Gezinsdienst Hervormde Gemeente Heerde HEERDE- Op zondagmorgen 27 januari organiseert de Hervormde Gemeente Heerde een gezinsdienst in de Johanneskerk. Deze kerkdienst is bedoeld voor jong en oud, daarom gaan de kinderen niet naar hun eigen kindernevendienst. De clubs van het CJV werken actief mee aan de dienst.

Dominee Eertink uit Rijssen leidt deze bijzondere dienst. Het thema is “Wie is je naaste”, naar aanleiding van het bekende verhaal over de Barmhartige Samaritaan. De dienst begint om 9.15 uur met een samenzang. Iedereen is van harte welkom om deze gezinsdienst bij te wonen.

Geen recreatief zwemmen VAASSENVoetbalvereniging KCVO heeft op zaterdag 26 januari het gehele zwembad van de Koekoek afgehuurd. Hierdoor is het op deze zaterdag niet mogelijk om recreatief te komen zwemmen.

De zwemlessen gaan uiteraard wel gewoon door. Ook eens het zwembad afhuren? Neem dan contact op met de receptie van de Koekoek (tel.0578 – 576122/info@dekoekoek.nl).

EMST- Op dinsdag 8 januari hebben Thomasvaer en Pieternel in de Hezebrink in Emst voor een volle zaal weer hun verhaal verteld over alles wat er het af-

gelopen jaar 2012 gebeurd is; zowel bij de vereniging als in de omgeving. Zij hebben dit helemaal in dichtvorm en natuurlijk in het dialect verteld.

Inzameling oud papier VEESSEN- Zaterdag 26 januari zullen ouders van basisschool De Heemde in Veessen en Vorchten het oud papier ophalen. Wanneer u het oud papier voor 9.00 uur aan de weg zet, wordt het opgehaald. Eventueel kunt u het ook zelf naar de containers bij school brengen. Dankzij uw oud papier ontving de ouderraad in 2012 ruim 2000 euro, waarmee zij voor de leerlingen extra activiteiten kon organiseren.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA21 3

Nog slechts 4 weken open! Nu alles voor

5,-

en

10,-*

LET OP openingstijden zijn gewijzigd!! Vrijdag tot 20.00 uur geopend.

In de winkel heel veel OPRUIMING tot k

50% orti

*Kan niet geruild worden.

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

De 5 pluspunten van: Koos van de Put Tweewielers! 1. Altijd 100% tevreden! Misschien een cliché maar wij zijn pas tevreden als u dat bent.

2. Wij zijn een gecertificeerd E-bike centrum! Wij voeren het keurmerk ‘E-bike specialist’. Daarmee is onze deskundigheid gegarandeerd.

3. Altijd vakkundig advies! Wij verkopen u liever niets, dan een fiets die niet bij u past.

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Vanaf 1 februari nieuw in Epe! Uwthuiszorgwinkel.nl voor het lenen, huren en kopen van zorghulpmiddelen. Op zaterdag 2 februari de ‘grand opening’ van Uwthuiszorgwinkel.nl vanaf 10.00 uur, leuke prijzen

4. Online offerte op maat!

te winnen.

Ook online krijgt u een offerte perfect op maat: www.koosvandeput.nl

ng*

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 20.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

- slaapcomfort - slechtziend - relaxstoelen - rollatoren - scootmobielen - braces - comfortschoenen - sanitair - (electrische) driewielfietsen - telefonie - gemaksartikelen - wandelstokken - krukken - fitnessartikelen - trapliften

Wat dacht u van een M-Line matras,

5. Service aan huis!

een mobiele telefoon, een fitnessap-

Fiets stuk? Wij halen hem op, repareren hem en brengen hem

paraat en 5 gratis servicepassen van Uwthuiszorgwinkel.nl.

weer thuis!

Pastoor Somstraat 7, Epe (t.o. VVV)

www.koosvandeput.nl

Meidoornplein 87 8091 JZ Wezep

Offerte op maat op onze uitgebreide website

(038) 375 94 64

In de middag een drietal workshops en voor de eerste 50 betalende

Telefoon: 033 461 91 91 info@uwthuiszorgwinkel.nl

klanten hebben we een leuke

Ma

13.00-17.30 uur

attentie klaarliggen.

Di-Vr

09.30-17.30 uur

Zat

10.00-17.00 uur


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 14

Zeer koude Boerenkoolwandeltocht

Cultureel Café EPE- Na twee geslaagde culturele cafés in oktober en november vindt op zondag 27 januari om 15.00 alweer het eerste Culturele Café van het nieuwe jaar plaats in het Eper Kulturhus. Met een gevarieerd programma, waarin van vier verschillende optredens te genieten valt. Twee creatieve vrouwen komen over hun creaties vertellen en ze laten zien. En de groep ‘Kalm An’ verzorgt het muzikale deel van de middag. Met het ‘Great-American-Songbook’ lied, soft-jazz, ballads en latin. Omdat Henk Boogaard het laatste Culturele

Café een groot succes was bij het publiek vroeg gastvrouw Ineke Draaier hem nogmaals te komen optreden in het Culturele Café van januari, hetgeen hij graag zal doen. In tegenstelling tot de optredens en concerten op de andere zondagmiddagen is het Cultureel Café gratis, iedereen kan zo maar even komen binnenlopen. Het programma draait op zondag 27 januari vanaf 15.00 uur. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Turnsters naar regiofinale 3e divisie EPE- Zaterdag organiseerde de wandelsportvereniging Wios Epe voor de 21e maal de Boerenkoolwandeltocht. 510 Deelnemers maakten eerst een stevige wandeling door de natuur van Epe en konden daarna traditiegetrouw genieten van boerenkool met worst. De 15 km was ook dit jaar weer de meest favoriete afstand met 255 deelnemers, gevolgd door de 10 km met 208 deelnemers. De gezinnen met

kleine kinderen welke doorgaans de kortste afstand kiezen, lieten het vanwege de kou een beetje afweten. Hier bleef de teller steken op 47 deelnemers. De tocht werd gesponsord door C1000 van Andel en Keurslager Horst uit Epe. Verder stelde kampeerboerderij De Berghoeve diverse keukengereedschappen beschikbaar. Een deel van de opbrengt van deze wandeltocht gaat ook dit jaar naar de Stich-

ting Kenya Kinderen. Een bedrag van 262 euro wordt overgemaakt naar de Wilde Ganzen die het bedrag met 55% zal verhogen en zal overmaken aan de stichting Kenya Kinderen. Met rond de 30 vrijwilligers wist de vereniging alles weer vlug en soepel te laten verlopen. Wios kan weer terugzien op een zeer geslaagde wandeltocht. Volgend jaar wordt de wandeltocht gehouden op zaterdag 18 januari.

Spannende schoolschaakwedstrijd

EPE- Zeventien teams van tien verschillende basisscholen uit de gehele gemeente Epe hebben woensdag deelgenomen aan het Eper schoolschaaktoernooi. Zes ploegen

hebben zich geplaatst voor de finale op woensdag 30 januari in Daltonschool De Bongerd in Oene. Onder leiding van wedstrijdleider Helmig van der Vegt van schaakvereniging

De Zeven Pionnen ontspon zich in de gemeenschapsruimte van de Regionale Scholengemeenschap NoordOost-Veluwe De Springborn een sportief gevecht. Vooral in de derde groep was de spanning voelbaar. Vier teams maakten bij het ingaan van de laatste ronde aanspraak op een finaleplaats. Uiteindelijk zegevierden De Bongerd1 en de W.G. van der Hulstschool, net voor de Anne de Vriesschool en de School met de Bijbel uit Oene. De twee andere groepen kenden een afgetekende winnaar: ’t Hoge Land1 en de Gildeschool. Ook de K. Norelschool1 en de Bernardusschool hebben zich geplaatst. De finale op woensdag 30 januari is in De Bongerd in Oene en begint om 14.00 uur. De Bongerd verdedigt de titel.

Waterschap en agrariërs bijeen in Heerde HEERDE- Alle agrariërs in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn deze winter welkom op een regiobijeenkomst. Heemraden van het waterschap komen zo dicht mogelijk in de buurt uitleg geven over toekomstige veranderingen

rondom de schouw, het onderhoud van watergangen, de tarieven en de kosten. Voor agrariërs in de regio tussen Hattem en Apeldoorn, is de bijeenkomst op dinsdag 22 januari in Partycentrum De Keet van Heerde, Eperweg 55 in Heerde. Deze avond

start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Voor wie dan niet kan: er is eenzelfde bijeenkomst in Klarenbeek op dinsdag 29 januari op dezelfde tijd. Deze bijeenkomst is in Zalencentrum De Nieuwe Zweep aan de Klarenbeekseweg 93.

Hattems Mannenkoor huldigt leden

HATTEM- Op 7 januari heeft het Hattems Mannenkoor hulde

gebracht aan Bart Bouhuijs wegens het feit dat hij 40 jaar on-

afgebroken lid is geweest van het Hattems Mannenkoor. Bart is op 20-jarige leeftijd als jongeman begonnen en is sindsdien niet meer weg geweest. Hij zorgt er elke repetitie voor dat de piano en de stoelen klaar staan in de repetitiezaal. De huldiging vond voor de eerste keer plaats in een andere gelegenheid dan de Tinne, want die is zoals bekend gesloten. In plaats van de Tinne heeft het Hattems Mannenkoor haar receptie gehouden in de Franse School. Het was een gezellige avond en veel leden waren dan ook aanwezig met hun partner. De repetities houdt het koor vanaf nu in de Notenhof aan de Sparrenlaan te Hattem.

Eerste team BC Epe

W.E.T. Ruiters

EPE- Het eerste team van badmintonclub BC Epe heeft afgelopen woensdag 16 januari thuis, in de Prins Willem Alexanderhal tegen Hellas uit Nunspeet, een zeer overtuigende overwinning behaald. Met 8-0 wisten ze de tegenstanders uit Nunspeet ver

EPE- W.E.T. ruiter Jordin van Apeldoorn heeft zaterdag 19 januari in Dronten bij de Flevoruiters met zijn pony Superstar de 2e prijs gewonnen in het B-springen met 75 stijlpunten.

achter zich te houden. Interesse? BC Epe heeft iedere woensdagavond de Prins Willem Alexander Sporthal tot zijn beschikking. Van 19.00 -20.00 uur de junioren en van 20.00-22.30 uur de senioren. Voor meer informatie kijk op www.badmintonepe.nl.

EPE- Zaterdag 19 januari was de laatste plaatsingswedstrijd voor de 3e divisie. In de 1e wedstrijd zaten Marije Huiskamp en Jeunessa Andeweg. Bij de prijsuitreiking bleek Jeunessa de bronzen medaille mee naar huis te mogen nemen. Marije eindigde op een keurige 15e plek. Hiermee was Jeunessa tevens door naar de regiofinale. In de 3e wedstrijd zaten

Sofie Bakker en Manouk Bonhof. Beide meiden wisten zich hiermee te plaatsen voor de regiofinale. Als laatste mochten Samantha de Lange en Laura Jeths aan de start verschijnen. Ondanks een mindere wedstrijd voor beiden mocht Samantha de bronzen medaille ophalen en is Laura nog 6e geworden. Beide meiden zijn ook ruimschoots door naar de regiofinale.

Graag Gedaan vrijwilligers aan het sneeuwruimen HEERDE- Een oproep aan Graag Gedaan vrijwilligers van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Heerde, om sneeuw te ruimen bij ouderen en gehandicapten, leverde veel positieve reacties op. In de gemeente Heerde zijn veel jonge vrijwilligers zich bewust, dat iets voor een ander doen niet zo erg moeilijk is en veel positieve reacties op kan leveren. Joy Amo heeft sneeuw geruimd in de buurt van de Haverkamp waar oudere mensen wonen. “Een oude buurvrouw hoorde mij sneeuwruimen en bedankte mij en gaf een chocolaatje. Ik vond het heel erg leuk dat ik dat kon doen. Ik had er veel plezier mee”, laat Joy weten. Ook Ingrid Huisman heeft veel sneeuw geruimd, voornamelijk bij oudere mensen. “Dat was heel leuk om te doen. Er waren mensen bij die ons geld wilden geven, maar dan vertelden wij dat het vrijwilligerswerk is via Graag Gedaan en toen kregen we hele leuke reacties. Het is ook

heel leuk om te zien dat de mensen het fijn vonden.” Voor informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met De Plu tel. 0578 694915 of via de mail: info@depluheerde.nl.

Happy New Years Party Koekoek VAASSEN- Ook in het nieuwe jaar organiseert de Koekoek elke laatste vrijdag van de maand een zwemdisco. De eerste van 2013 staat gepland voor vrijdag 25 januari en heeft als thema ‘Happy New Years Party’. Vanaf 19.00 uur is iedereen tot 14 jaar in het

bezit van een zwemdiploma welkom. De disco duurt tot 21.30 uur. Naast de losse entree kan er ook gekozen worden voor het speciale vrijdagavondarrangement. Hierin zit naast de entree ook een speciaal menu bestaande uit patat met een snack en wat te drinken.

Jeugddienst HATTEM- Tijdens de jeugddienst van de gemeente Bethel, zal gastspreker Auke van Slooten nader ingaan op het thema vergeving. Aan de hand van drie generaties uit de Bijbel, Isaak en Rebekka, Jacob en Esau, Jozef en zijn broers, maakt hij duidelijk wat vergeving kan op-

leveren. De jeugddienst vindt op 27 januari plaats in gemeente Bethel te Hattem. Het thema van de dienst is ‘Vergeving wint’. De dienst begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom. De locatie is de Vrije Baptistengemeente Bethel aan de Hessenweg 84 te Hattem.

Buurtbusroute bij sneeuw en gladheid

REGIO- De Buurtbus probeert bij sneeuw en/of gladheid zoveel mogelijk haar route te rijden. Dit zal niet altijd mogelijk zijn. Als er veel vertraging ontstaat (meer dan een kwartier) zal de bus een kortere route rijden: van Veessen naar Vorchten heen en terug over de Veesserenkweg en Kerkweg. Indien nodig wordt Vorch-

ten een enkele keer overgeslagen. Als het niet verantwoord is, rijden ze niet; meestal rijdt de grote bus dan ook niet. Ze starten wel weer zo snel mogelijk. Informatie bij A. Dingen (tel. 0578-631322), Z. Hottinga (tel. 0578631459) of T. v.d. Vosse (tel. 0578631316). Zij kunnen u ook het telefoonnummer van de Buurtbus geven.

Inzameling oud papier WAPENVELD- Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente te Wapenveld kan iedere zaterdag

tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA21 5

Frank Cornelissen • scheidingsconsulent T 06 - 59400235 • f.cornelissen@scheidingspraktijk.nl www.scheidingspraktijk.nl

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J G.J.. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

OP=OP Op de gehele

goudcollectie

20% korting Op de gehele collectie

Tedora

20% korting

Ramen en Deuren Gevels begeleiding en Serres van Deskundige echtscheidingen. Zonwering en Rolluiken MV Mediation

www. mvmediation.nl www.boertjes.com 0578-620919

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

Heel veel horloges afgeprijsd ! Bijvoorbeeld Danish Design, Citizen, Kenneth Cole, Seiko

Heel veel zilverwerk sterk afgeprijsd !

Wees er snel bij want op=op !

Juwelier Verweij Klapperdijk 36B Wapenveld. Tel: 038-4477633.

Een greep uit onze voorraad !!! V.W. Sharan 2.0. benzine 7-pers. 2008 Vraagprijs: ................................. € 15.750,V.W. Touran 2.0 TDi 7-pers. 2007 Vraagprijs: ................................. € 13.950,V.W. Caddy combi 1.4 benzine geel kent. 2004 Vraagprijs: ................................... € 6.950,Chrysler Pacifica 3.5 V6 autom. 6-pers. 2004 Vraagprijs: ................................... € 6.950,Kijk voor meer informatie en gehele voorraad op:

www.van-bennekom.nl

Autobedrijf van Bennekom B.V. Zwolseweg 80a - 8181AJ - Heerde Tel: 0578-691636 / Mob: 06-20545285


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 16

Samenwerking levert in Heerde schaatsijs op

HVV dames HATTEM- Afgelopen zaterdag speelde het eerste damesteam van HVV een uitwedstrijd tegen het tweede damesteam van VZK in Wezep. Onder zeer gedegen leiding van de Wezeper scheidsrechter kwamen de Hattemer dames wederom vooral zichzelf tegen in de op papier eenvoudige wedstrijd.

Met een 3-1 nederlaag en het bijzondere verloop van de wedstrijd, zal het team stevig moeten nadenken over hoe de rest van dit seizoen eruit komt te zien. Aankomende zaterdag om 14.00 uur in mfc De Marke spelen de dames de thuiswedstrijd tegen het eerste damesteam van Wezep.

Actie Kerkbalans EPE- In de tweede helft van januari is de nationale actie Kerkbalans. Geld dat de kerk nodig heeft o.a. om de voorgangers, de kosten voor onderhoud van de gebouwen en allerlei activiteiten te betalen. Ook de kerken in de gemeente Epe doen hieraan mee. Iedere kerk heeft zo zijn of haar eigen methode om geld van haar leden in te zamelen. De één gebruikt het materiaal van het landelijk

bureau de ander heeft eigen folders. De Grote Kerk van Epe heeft een folder waar ieder jaar een jongere en een oudere schrijft wat hij of zij van deze kerk vindt. Het geld dat de kerk toegezegd krijgt, komt geheel ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap. Wilt u meer informatie over deze actie, dan kunt u die vinden onder www.kerkbalans.nl of op de website van de Eper kerken.

Gebedsdienst HEERDE- Samenwerking tussen IJsclub Vosbergen en Skeelerclub Oost Veluwe heeft in Heerde toch schaatsijs opgeleverd. In Heerde wordt normaal gesproken geschaatst op de ijsbaan van IJsclub Vosbergen aan de Vosbergerweg in Heerde, de skeelerclub schaatst normaal gesproken met haar leden op die baan als er natuurijs is. Maar doordat er een laag sneeuw op het dunne laagje ijs is gevallen wat men al had, was dit voor de ijsvorming niet goed, de mogelijkheden waren aan de Vosbergerweg dus niet goed om voorlopig de ijzers onder te kunnen binden. Gelukkig was daar de skeelerbaan aan de Kom-

merseweg die uitkomst bracht. Een van de trainers van de club, Dylan Vierhuis, vatte het plan op ijs te maken op de skeelerbaan, net als in 2010 toen er ook geen ijs op de ijsbaan kon komen. Samen met Loonbedrijf van Norel uit Wapenveld is Dylan bezig gegaan met het prepareren van de baan, bijgestaan door mensen van de skeelerclub en ijsclub. Op zaterdagmorgen kon het sein gegeven worden “It giet oan”. Vanaf zaterdagmiddag 14.00 uur is de ijsbaan op de skeelerbaan in Heerde nu geopend en een hele groep schaatsers heeft al kunnen genieten van het ijs en er zijn rondjes kunnen maken. Zaterdag was

het gezellig langs de baan waar de skeelerclub ook een koek en zopie tent heeft geplaatst waar een ieder zich weer kan warmen met erwtensoep, chocomel en warme worst. De ijsbaan is zolang het weer het toe laat iedere dag geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Leden van de IJsclub Vosbergen en Skeelerclub Oost Veluwe hebben gratis toegang. Jeugd tot 16 jaar betaald één euro en vanaf 16 jaar is de entreeprijs 2.50 euro. Via de websites www. skeelerhuus.nl en www.ijsclubvosbergen.nl is in de gaten te houden of de baan open is en er staan al diverse foto’s op www.skeelerhuus.nl van de schaatspret in Heerde.

HATTEM- Op vrijdag 25 januari wordt ‘s avonds om 19.30 uur de jaarlijkse gebedsdienst voor de eenheid van de christenen gehouden, dit keer in de Grote- of Andreaskerk aan het Marktplein in Hattem. Voorgangers in deze dienst zijn de plaatselijke predikanten Karels, Palma en Veen en de heer Libert. Organist in deze gebedsdienst is Harm Jansen. Het thema is ‘Wandelen met God’. Al

meer dan honderd jaar wordt deze gebedsdienst wereldwijd in de vierde week van januari gehouden en wordt de liturgie elk jaar door een ander land ingevuld. Dit jaar is het materiaal voor de gebedsdienst samengesteld door christen-studenten uit India. Het is een korte dienst waar lezingen en gebeden centraal staan. Er wordt niet in “gepreekt”, wel is er een moment van bezinning.

Flexibelere opvang bij Het Uiltje

Onderwerpen TV Hattem HATTEM- Vanaf 25 januari zijn er nieuwe onderwerpen bij TV Hattem. Op 7 januari vond in het stadhuis de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Burgemeester Wiggers hield zijn speech en diverse raadsleden interviewden bezoekers over hun toekomstplannen. U kunt een

herhaling zien van deze live uitgezonden receptie. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 09.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vin-

den via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 41) of via KPN glas 581, andere glasaanbieders 2045, dbvc kanaal 43 en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Succesvolle worstactie v.v. Hattem HATTEM- De worstactie georganiseerd door en voor de jeugdafdeling van de v.v. Hattem is een groot succes geworden. Afgelopen zaterdag waren ondanks het koude weer zo’n 140 jeugdige voetballers en voetbalsters op pad om de worsten en gehaktballen huis aan huis aan te bieden. Al aan het eind van de ochtend bleek dat er een recordomzet in de maak was. Tijdens deze actiedag werden zo’n 3400 rookworsten en zo’n 2000 gehaktballen van slagerij ter Weele huis aan huis verkocht.

Eerste Vanentoernooi van dit jaar HEERDE- Afgelopen zaterdag organiseerde Stichting Judopromotie NOVel samen met Judoteam Bijsterbosch het eerste Vanentoernooi van dit jaar. In totaal streden ongeveer 100 jonge judoka´s, verdeeld over twee groepen om de prijzen. De judoka´s worden tijdens een Vanentoernooi verdeeld in kleine groepjes. Iedere judoka judoot minstens vier wedstrijden. Voor elke wedstrijd zijn maximaal 20 en minimaal 10 punten te verdienen. Voor het meedoen alleen krijgt een judoka 10 punten, zodat het minimum aantal punten 50 is en het

sluiten voor 40 weken, een flexvast contract waar mee u uw kind ook voor een aantal uurtjes per week kunt brengen, en dus niet verplicht bent om vaste dagdelen af te nemen. Daarnaast zijn er nog wat andere mogelijkheden.” Kom vrijblijvend langs om een kijkje binnen het Uiltje te nemen. Er zijn op dit moment nog plaatsen beschikbaar. Kdv Het Uiltje, tel: 0578-694828 of mail hetuiltje@ fkn.nu. Contactpersoon: Brenda Grolleman.

Bingo HEERDE- Maandag 28 januari wordt er in de Keet van Heerde een bingo georganiseerd door de v.v.

Heerde. Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 18.30 uur. Er zijn alleen geldprijzen.

Kaalscheeractie voor Albanië geslaagd maximaal aantal 90 punten. Het toernooi wordt meerdere keren per jaar gehouden. De behaalde punten blijven staan. Bij elke 100 punten krijgt de judoka een vaantje. Bij de

eerste 100 punten een wit vaantje, bij 200 een geel vaantje etc. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en door de Plusmarkt.

Bultman Toernooi Hattem Petanque HATTEM- Uitslagen Hattem Petanque, Bultmantoernooi: 1e Ben Kort, 2e/3e Maaike Septer/Willem Ramaker, 4e/5e Aly van Oene/ Coby Zijlstra, 6e Gerrie Arends,

HEERDE- De eerste sneeuw van 2013 is dinsdag gevallen, de kinderen op het Uiltje genieten hier volop van. Samen sneeuwballen gooien, proberen een sneeuwpop te maken, en gewoon lekker buiten rennen in de sneeuw. Kortom genieten. Vanaf 1 januari is het mogelijk om bij het Uiltje naast de basisopvang, ook weer flexibelere opvang af te nemen. “Wij proberen daarmee ouders te gemoed te komen in deze tijd van crisis. Zo kunt u een contract af-

7e DirkJan Septer, 8e Ingeborg Suichies, 9e Marijke Wijnen, 10e Martin van Huffelen. Uitslag donderdagavond: 1e/2e Peter Wolven/ Johan Moraal, 3e Dolf van de

Veen, 4e Gerben Schrooten, 5e Maaike Septer, 6e Ton Visser, 7e Louis Steringa, 8e Jeroen Bakker, 9e Gerrie Keijl, 10e Ad Visser/Ben Kort.

VAASSEN- Honderden scholieren en leerkrachten waren woensdag 16 januari getuigen van de kaalscheeractie op scholengemeenschap het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld. Docent Godsdienst en Maatschappijleer Daniël van Lokhorst uit Vaassen liet zich hier voor een bedrag van ruim 1054 euro op een ludieke manier kaalscheren voor de Stichting New Day Impact (NDI). NDI is een christelijke ontwikkelingshulporganisatie uit Apeldoorn, die

mensen in nood ondersteunt bij (bouw-)projecten en programma’s op het gebied van welzijn, zorg en educatie. Stichting NDI richt zich momenteel vooral op projecten in Albanië. De organisatie organiseert ook reizen naar het projectgebied. In februari gaat docent Daniel van Lokhorst naar Albanië om het opgehaalde bedrag daar te plekke besteden. Kijk voor foto’s en meer informatie over het werk van Stichting New Day Impact ook op www.newday-impact.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST BV Aanleg & Onderhoud- Bestratingen- Ontwerpen- Boomverzorging- Kwekerij & Verkoop

PA PAGGI N I NAA21 7

Nu bij

Remeha Calenta CW4 Schuiven, borstelen, strooien… Bel of mail ons en informeer naar onze aantrekkelijke lage prijzen. Winteraanbieding: 10 kg strooizout van € 6,99 voor € 4,99. OP=OP Tongerenseweg 116, 8162 PP Epe, Tel: 0578-621624, Internet: www.vantriestbv.nl, email: info@vantriestbv.nl

ALL-llIaNtie insta

Inclusief Qsense thermostaat € 100 retour via Remeha Volledig geinstalleerd Ultrazuinig en duurzaam

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Hoog comfort Deze actie is geldig tot 30 april 2013 Gratis CASH kraslot met kans op € 100.000 netto!

€ 1599,* Vraag naar onze voorwaarden.

Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen

10 jaar garantie

T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com I www.matthijsklimaattechniek.nl

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

çåsjppmpoutupqqjohå (24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå (minigraafmachine 70 cm breed)

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl

Uitverkoop

50% KORTING op de volledige dameswintercollectie. Bij aankoop van 2 artikelen

10%

Bij aankoop van 3 artikelen of meer

15%

STEAK ‘S BINNEN Ook ALL INN mogelijkheden. Onbeperkt eten biefstuk, kip, varkenshaas en spare-rib’s Nieuweweg 85 8051 EC Hattem Tel: 038-4449885 www.steakhousebrasil.com

extra kassakorting. extra kassakorting.

20 40% tot

KORTING

op de volledige herenwintercollectie.

€ 19,95 p.p. ntijnsdag Iets voor vale i? op 14 februar Graag reserveren . Tel 038 4449885

Dorpsstraat | www.modehuisdekker.nl p 39-41 | 8181 | HN Heerde | T 0578 | - 69 15 73 | E info@modehuisdekker.nl | | Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur | zaterdag 09.30 - 17.00 uur


SCHAAPSKOOI

Panlat 2,2 x 5........... .................. .

Vuren regels

M. DE VRIES BV Eperweg 31, 8162 RZ Epe / Emst Tel: 0578-613393

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke lij de re

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

PAGGI NI NAA21 8 PA

0,45 /m1

H OU T H A N D E L, BOUWMARKT EN HOUTBEWERKING

· · · · · · · · · · ·

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

1,60 /m1

4,5 x 7 ..............................

 

-

Karin's Bloemenhuis Markt 33 Epe gaat verhuizen per 01-02-2013. Het nieuwe adres is: Horthoekerweg 8 8167 LW Oene

HEETKAMP SCHOENEN nveld

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

DE LOOPBAANWANDELING Even tijd voor jezelf, even stilstaan bij je loopbaan. Zet de eerste stap! WWW.CORLOOPBAAN.NL

30%

Wape

KORTING

op de laatste paren Durea en Finn Comfort !

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH

Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Depothouder Palthe Stomerijen

Heerde

Wij (ver)maken al uw (vouw) gordijnen en vitrages!! Telefoon: 0578-692284 E-mail: info@gordijnatelier2000.nl Kommerseweg 3, 8181 LX Heerde

www.heerdeonline.nl

Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid.

Dispo Medical BV is een jonge en dynamische organisatie (internationaal) op het gebied van medische producten en diensten. We leveren producten ten behoeve van ziekenhuizen en instellingen. Daarnaast richt Dispo Medical zich op Industrie die doorgaans onder hun eigen merk (private label) producten betrekken. Voor de versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en kwaliteitsbewuste:

Produktiemedewerker m/v 32/40 uur De taken: - Handmatig fabriceren van medische disposables - Werken aan de hand van een tekening/werkinstructie Het profiel: - Goede persoonlijke verzorging i.v.m. hygiënische werkomgeving - Goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) - Gemotiveerde werkhouding - Beschikken over een goede fijne motoriek Overige bedrijfsinformatie: - Werktijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur of 08.30 tot 17.00 uur zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je uitgebreide CV met motivatie, binnen 14 dagen, naar: Dispo Medical BV, t.a.v. mevrouw K. Witteveen, afdeling P&O, Postbus 123, 8050 AC Hattem Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA21 9

50% KORTING

Vers is ook écht vers!

op 3 producten van de vleeswarenafdeling

Waardebon

Jumbo biedt u de allerbeste vers gesneden vleeswaren. Ambachtelijk bereid, want we snijden en verpakken de vleeswaren op het versplein. Zo weet u zeker dat u verse producten in huis haalt. Sommige vleeswaren komen zelfs direct uit de grill, zoals de heerlijke grillworst.

voor 50% korting op vers gesneden vleeswaren van de vleeswarenafdeling! • • •

Waardebon inwisselbaar bij Jumbo in Heerde van dinsdag 22 januari t/m maandag 28 januari 2013. Maximaal één waardebon per transactie/klant. Korting geldt op 3 verpakkingen tot een maximum gewicht van 1 kg.

Brinkman Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 JANUARI 2013 - PAGINA 20

Oproep veteranen gemeente Epe

1000 weetjes spaar je bij C1000 Hardeman WAPENVELD- Kinderen zijn nieuwsgierig en gek op weetjes. Ook vinden ze het doorgaans cool om hun ouders te slim af te zijn door dingen te weten die zij niet weten. C1000 haakt hier op in met de spaaractie ‘1000 dingen die je nog niet weet en je ouders ook niet’. Klanten ontvangen vanaf 18 januari bij elke 10 euro een gratis ‘1000 dingen die je nog niet weet’boekje. Bestaan er linkshandige hockeysticks? Hoe word ik beroemd? En hoe moet een astronaut naar de toilet? Vanaf 18 januari kunnen kinderen bij C1000 Hardeman 45 boekjes van pocketformaat sparen, vol unieke feiten en onderwerpen die je niet op school leert. Van muziek, vreemde planten en rare uitvindingen, tot dromen, ruimtevaart, geheimtaal en hockey. Wanneer de collectie compleet is, zijn er maar liefst 1.000 weetjes gespaard. Naast de boekjes is er een

EPE- Zoals bekend organiseert Stichting Broken Wings ’40 - ’45 jaarlijks enkele herdenkingen in de gemeente Epe op plaatsen waar geallieerde vliegers zijn begraven (in Vaassen 13 en in Epe 21) en op plekken waar geallieerde vliegtuigen zijn neergestort. De stichting doet dit uit respect voor hen die hun leven gaven voor onze vrijheid en voor hun nabestaanden, waarmee Broken Wings nog altijd zeer nauwe en vriendschappelijke con-

tacten onderhoudt. Tijdens deze herdenkingen, die nog altijd kunnen rekenen op belangstelling uit de gemeente, brengen Oud-Mariniers, leden van Contact Oud Mariniers Veluwe, een eresaluut. Vanuit de werkgroep Veteranen van ‘Broken Wings’ (gelieerd aan het Scholenproject van Broken Wings) is nu de wens naar voren gekomen om bij deze herdenkingen ook ‘nieuwe’ Veteranen te betrekken, d.w.z. hen die na WO II het Koninkrijk

der Nederlanden hebben gediend in internationale vredesmissies zowel binnen als buiten het verband van de Verenigde Naties. Voelt u zich aangesproken? Neemt u dan eens contact op met de heer J.A. van Huffelen (voorzitter van de werkgroep Veteranen), tel. 0578574535/ e-mail: j.vanhuffelen2@ chello.nl of met mevr. E.A. Waterman, tel. 0578- 576581. Zij zullen u graag van meer gedetailleerde informatie voorzien.

bijzonder ‘Je weet nu’ online- spel ontwikkeld waarbij de kinderen hun ouders kunnen uitdagen door de kennis uit de boekjes. De game ‘Je weet nu’ is speciaal ontwikkeld voor de iPad/Android tablets (en online beschikbaar). C1000 ondernemer Gerard Hardeman: Deze spaaractie is voor zowel kind als volwassene een leuke en leerzame actie. Ik weet uit ervaring als vader dat kinderen de meest moeilijke vragen kunnen stellen en eigenlijk wil ik dan ook wel weten hoe het zit met die vragen. Natuurlijk zullen alle antwoorden niet gegeven worden, maar er zitten toch hele leuke en verrassende wetenswaardigheden en de diverse boekjes. Is de collectie compleet? Dan zijn er maar liefst 1.000 weetjes gespaard. Want het totaal van alle weetjes in de boekjes telt op tot maar liefst: 1.000 dingen die je nog niet weet en je ouders ook niet’.

Verbouwing clubhuis v.v. Heerde

Eigen organisatie voor toeristisch/recreatief Heerde HEERDE- Heerde moet een sterke, eigen organisatie krijgen om, met de gemeente Heerde als bondgenoot, ervoor te zorgen dat de sector recreatie en toerisme een stabiele economische factor wordt. Dat gaat de insteek van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) worden voor een korte termijn te houden toeristische conferentie. Het voorstel om een dergelijke conferentie te houden, wordt breed ondersteund. Het was de uitkomst van een ontbijtbijeenkomst op ECR Groot Stokkert in Wapenveld. Die werd gehouden op initiatief van de (SRW) met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen Heerde en Wapenveld, de afdeling Heerde/ Hattem van Horeca Nederland, enkele recreatiebedrijven en vrijwilligersorganisaties. De SRW wilde op deze bijeenkomst sparren

met deze vertegenwoordigers over haar ideeën. En die bleken aan te slaan. Een belangrijk onderdeel was de presentatie van een digitaal platform door oud-Wapenvelder Dick Nieuwenhuis van Muntz All Active uit Amersfoort. Het idee gaat uit van een inside-out aanpak. Dat wil zeggen: inwoners zijn de voornaamste dragers voor de boodschap dat de gemeente Heerde een fantastisch gebied is. Dit is door Muntz vertaald in een digitaal platform ‘wijzijnheerde.nl’ inclusief inschakeling van social media. Verder wil men enkele bestaande vrijwilligersorganisaties inschakelen om een rol te spelen in het gastheerschap. Voor Heerde is dat de Wereldwinkel, voor Wapenveld boekhandel Shalom en voor Veessen het comité mölle van Bats. Op die manier is elke kern in de gemeente vertegenwoor-

digd. Deze organisaties woonden de bijeenkomst ook bij. Ook het voorstel van de SRW om in Heerde te komen tot de oprichting van een eigen stichting recreatie en toerisme, sprak de aanwezigen aan. Overheid, bedrijfsleven en fondsen moeten samen de stichting financieren die dan met professionals de organisatie aan gaat sturen. “We kunnen terugzien op een heel geslaagde bijeenkomst. Als SRW hebben vanaf het begin aangestuurd op een grondige aanpak. Een paar leuke dingen doen is aardig maar recreatie en toerisme moeten economisch van betekenis worden. Dat dient de leefbaarheid van de kernen in de gemeente Heerde”, aldus voorzitter Roel Docter van de SRW. Een werkgroep moet de ideeën nu verder uit gaan werken en presenteren op een toeristische conferentie Heerde.

Stamppot eten

HEERDE- De verbouwing in het clubhuis van v.v. Heerde is in volle gang. Mede dankzij de opbrengst van de grote lotenactie, die georganiseerd was ter ere van het 100-jarig bestaan van v.v. Heerde in september 2012, wordt het clubhuis van onder tot boven aangepakt. Er stond heel wat op het verlanglijstje: een nieuw plafond, vloer, schilderwerk, hier en daar wat herschikken qua ruimtes en als klap op de vuurpijl nieuw meubilair. Dat dit alles kan worden uitgevoerd, heeft de club te danken aan de ploeg met de gouden handjes. Deze mensen hebben de handen ineen geslagen en een gedegen verbouwingsplan gemaakt: wat kan v.v. Heerde zelf en wat moet worden uitbesteed? Dat v.v. Heerde

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Tessemaker - Abels 0-1; Oegema - Burczak 0-1; Overbeek – Bastiaannet 0,5-0,5; Nijhof - Schutte 0,5-0,5; Douma - van de Maarel 0-1; Vos - van der Most 1-0. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoe-

Bridge

EPE- Deze week heeft de St. Bernardusschool, de inmiddels traditionele, stamppottenavond georganiseerd. Dit is een avond voor de ouders van groep 1 en 2 en de nieuwe ouders waarvan hun kind binnenkort

op school komt. Het doel van deze avond is kennismaken met elkaar en met de school. De leerkrachten van groep 1 en 2 houden deze avond tevens een informatiebijeenkomst voor de nieuwe ouders waarbij zij vertel-

heel veel zelf kan en wil, is duidelijk. Een voorbeeld. Om het nieuwe plafond goed te kunnen bevestigen moesten er maar liefst 4600 schroeven bevestigd worden. Ga er maar aan staan. De geelzwarten met de gouden handjes zijn dan ook enthousiast bij aanvang winterstop aan het werk gegaan. Vanzelfsprekend is het op dit moment niet mogelijk is om een nieuwjaarsreceptie te houden. Er is besloten om de verlate nieuwjaarsreceptie en de opening van het vernieuwde clubhuis op zaterdag 23 februari te houden, dit valt tevens samen met de speurtocht. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe clubhuis in volle glorie te bewonderen.

len over hoe het er op de St. Bernardusschool aan toe gaat. Ieder jaar wordt de opkomst groter. Deze editie waren er 55 ouders en evenveel kinderen aanwezig. Het was uiteraard een gezellig én lekkere avond.

HEERDE- Uitslag van de derde zitting van Bridgeclub Heerde, lijn A: 1 Dms. Baerveldt-Ten Pas 58.68%, 2 Dms. Van der Sluis-Tees 57.29%, 3 Hrn. De BlokVersluis 56.88%. Lijn B: 1 Hr. Brouwer-Mevr.Vos 69.17%, 2 Hr. Houthuijzen-Mevr.Hogenbirk 62.50%, 3 Echtp. Kers 59.58%.

fenen? Kom een partij meespelen op de schaak locatie in het Dorpshuis te Heerde Aanvang elke donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svheerde.nl.

Bingo

WAPENVELD- Volleybalvereniging P.S.H. houdt woensdag 23 januari een bingo in ‘t Spyker Horeca, Putterweg 1 Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

Nog en Leerlinpg 8 Groe

3 2

weken!

OPEN DAG 9 februari 2013

RSG N.O.-VELUWE


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 2 1

MENSEN WORDT WAKKER!! UW WONING VERKOPEN? NODIG EEN MAKELAAR VAN DE HAAN UIT!

Brinklaan 5 8161 CW Epe T 0578 - 61 30 00 E epe@dh-makelaars.nl

• Wij verzorgen een op maat gemaakt plan van aanpak • Gemaakt op basis van een gedegen marktanalyse • Uw woning op minimaal 5 internet sites • Wij maken professionele foto's en woningpresentaties • Wij zijn getraind om voor u te onderhandelen

MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

VOOR HET NIEUWSTE AANBOD VOLG ONS OP

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Donderdag 14 februari presenteren wij CANDLE

LIGHT

Speciaal voor Valentijnsdag serveren wij onder het genot van kaarslicht een 4-gangen Valentijnstafereel ONTVANGST: glaasje bubbels van Valentijn *** VOORGERECHTEN PROEVERIJ: rundercarpaccio, basilicum en oude kaas parmaham met zongedroogde tomaten gerookte kalkoenfilet met frambozendressing wildpaté met rode uienconfit Dit aangevuld met brood rode pesto, tomaten tapenade en kruidenboter *** TUSSENGERECHT: huisgemaakte sparerib lolly ***

HOOFDGERECHTEN PROEVERIJ: zacht gegaarde kipfilet met rauwe ham varkenshaasmedaillon met tijm huisgemarineerde sparerib gebakken ossenhaaspuntjes Deze geserveerd met verse groenten, rauwkost en aardappelgarnituren *** GRAND DESSERT: huisgemaakte chocoladetruffel sorbetijs van aardbeien pavlova met rood fruit duo van mango en frambozen bavarois

€ 28,50 per persoon

Voor inlichtingen of reserveringen kunt u ons bereiken onder telefoonnummer: 038 - 447 90 44 Met vriendelijke groet, Fam. D. Berghorst en het Hekserieteam

Groteweg 24, Wapenveld - Tel. 038 - 447 90 44 - www.dehekserie.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 22

Darten bij s.v. Hatto-Heim succes

Jeugddienst HATTEM- Op zondagavond 27 januari zal in de Grote- of Andreaskerk op de Markt in Hattem een jeugddienst gehouden worden. Thema van deze speciale dienst is: ‘je geld of je leven!’ De vraag is: hoe ga je als christen(jongere) om met je geld? Voorganger in deze dienst

is ds. M.L.W. Karels uit Hattem en muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep Inspire. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd en na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.

Turkse vrouwen gaan koersballen EPE- In het kader van gesprek en ontmoeting worden er maandelijks bijeenkomsten voor Turkse ouderen georganiseerd. Op dinsdag 29 januari worden Turkse vrouwen van harte uitgenodigd om met elkaar te gaan koersballen. Koersbal is één van de meest bekende zaalbalspelen voor de senioren. De bijeenkomst vindt plaats vindt in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 en begint om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Deelname bedraagt 1 euro p.p., als kleine bijdrage in de kosten van deze middag. De HATTEM- Zaterdagmiddag, rond de klok van 13.00 uur, stond de kantine van voetbalvereniging Hatto-Heim te Hattem vol met fanatieke darters die tegen elkaar zouden gaan strijden. Nadat de 32 deelnemers zich warm hadden gegooid begonnen de poulewedstrijden. Onderling streden de mannen voor de eerste plek binnen hun poule. Vervolgens gingen de winnaarsronde en de verliezersronde tegelijk van start. In de halve finale streden R. Niemeijer tegen J. van Ommen en M. Stok-

man tegen L. Admiraal. Na deze zwetende wedstrijden kwamen de terechte winnaars J. van Ommen en M. Stokman tegenover elkaar te staan in de finale. Deze werd overtuigend gewonnen door J. van Ommen, die met een prijzengeld van 75 euro naar huis ging. M. Stokman werd verblijd met de tweede prijs van 50 euro. Ook in de verliezersronde was het spannend in de finale tussen J. van Es en A.J. Draaijer. Er werd hard geploeterd om de dartpijl aan de goede kant van het ijzer te krij-

Pleinmarkt

EPE- De Grote Kerk in Epe houdt zaterdag 26 januari voor de eerste keer dit jaar inzameling van oude en gebruikte spullen: boeken, kleding en kleine meubelen enz. Ze nemen geen witgoed, grote meubelen en computers aan. Tevens kunt u gebruikte tuin- en handgereedschappen inleveren, dit is voor de

gen. De finale werd gewonnen door J. van Es die hier 40 euro mee verdiende. A.J. Draaijer ontving 20 euro voor zijn tweede plek. De hoogste uitgooi van 131 werd gegooid door J. van Es, die hiermee 50 euro verdiende. De activiteitencommissie van HattoHeim heeft deze middag georganiseerd en dankzij sponsoren en vrijwilligers van Hatto-Heim is het een zeer geslaagde dag geworden. Op de foto van links naar rechts: J. van Ommen-M Stokman -A.J Draaijer en J. van Es.

Z.W.O. U kunt de spullen brengen tussen 9.00 en 11.00 uur in de Gebouw Vijvervreugd naast de Grote kerk aan de Beekstraat in Epe. Bent u niet in staat om de spullen te brengen, dan halen zij het graag bij u op. Hiervoor kunt u bellen met dhr. P. Dikken, op de inzameldag zelf, tel. 06-12434179.

Turkse ouderen in Epe worden zoveel mogelijk ook persoonlijk voor deze ontmoetingsochtend uitgenodigd; de organisatie hoopt weer een grote groep ouderen (ook kinderen zijn welkom) op dinsdagmiddag te mogen begroeten in het Kulturhus EGW. De ontmoeting Turkse ouderen Epe is een initiatief van Koppel, SWO/E en Viattence. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kan men contact opnemen met Koppel Bilge Yeleser (tel. 0578-676767) of SWO/E Sjaak Bijl (tel. 0578-620988).

Finaleplaatsen turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag 19 januari werd de 3e en laatste voorwedstrijd in de 3e divisie geturnd. De laatste kans voor de turnsters van sportvereniging P.R.O. Hattem om een goede wedstrijd te turnen en hierdoor een finaleplaats te bemachtigen. In de categorie instap District 1 turnden Zara de Ree, Tamer Willemsen en Gheanka Lijn. Zara was helaas ziek en kon niet meedoen. In het totaalklassement eindigde Tamer als 11e en Gheanka als 7e, Maura eindigde als 17e. Danique Rouwenhorst en Melissa

Beekhof turnen junior niveau 5. In het totaalklassement eindigde Danique als 20e en Melissa werd 5e. In de categorie senior niveau 4 turnde Christien van Dijk. Ze eindigde op de 7e plaats. Drie turnsters veroverden een ticket voor de finale op 9 februari in Doetinchem: Gheanka Lijn, Melissa Beekhof en Christien van Dijk. Christien wist zich zelfs als eerste turnster te plaatsen door de goede resultaten in wedstrijd 1 en 2. Voor meer informatie over turnen bij sportvereniging P.R.O. Hattem kijk op www.prohattem.nl.

Bibliotheekbezoek St. Bernardusschool

Open Maaltijd in Brinkhoven

VAASSEN- Johan Pannekoek, directielid bij Van Erkelens Administratie- en Belastingadviseurs, is 50 jaar geworden. Voor deze gelegenheid is er groots uitgepakt. Een enorme pop bij de voordeur, overal slingers en ballonnen, een relax fauteuil voor één dag en een persoonlijke assistente die hij de hele dag om hulp kon vragen.

Hippische vereniging Epe

EPE- De uitslagen van de Hippische Vereniging Epe. Tijdens de laatste selectiewedstrijd in Wezep heeft Marlies de Waal een gedeelde 1e prijs gewonnen in de M2 dressuur met haar paard Brocatelli Velvet. Ze zijn beoordeeld met 191 punten. Uiteindelijk zijn ze na deze drie wedstrijden reserve kringkampioen geworden. Sacha van Droffelaar met sybella heeft tijdens Sybella’s 5de wedstrijd haar eerste winstpunten behaald in Beemte Broekland. 1ste proef 9de met 182 punten en 2de proef 8ste met 184 punten. Twee maal een foutloos parcours voor Marlies de Waal met Brocatelli Velvet in de klassen BB en B te Hierden. Een foutloos parcours met een zeer snelle tijd voor Marit Vorsthof met haar paard Zonne in de klasse B. In de klasse BB was Zonne moeilijk te rijden maar ondanks dat toch nog een mooi rondje in de B.

HEERDE- Op donderdag 31 januari wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente. Er wordt vanaf 17.00 uur een driegan-

genmenu aangeboden voor een bedrag van 9,75 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Deze maand biedt Brinkhoven u de eerste consumptie gratis aan. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot dinsdag 29 januari bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578691244.

Arrenslee op Vrieze’s Erfgoed

EPE- Groep 3 van de St. Bernardusschool is donderdagmiddag naar de bibliotheek geweest. Deze leerlingen leren lezen en als je kunt lezen, kun je ook boeken lenen bij de bibliotheek. Het was een gezellig en leerzaam bezoek. Bij het ontvangst hoorden de kinderen wat je precies in de bibliotheek kunt doen, welke boeken er zijn en hoe je je gedraagt. Daarna werd een spel gedaan; de kinderen moesten woorden zoeken waar een letter in ontbrak. Deze vulden ze in op een antwoordpapier en zo ontstond er een zin. Vervolgens mocht ieder-

een een boek zoeken om te lenen en mee te nemen.

Bingo

VAASSEN- De ontspanningscommissie van de voetbalvereniging VIOS houdt op donderdag 24 januari een bingoavond in het clubgebouw aan de Woestijnweg 63 in Vaassen, aanvang 19.15 uur. Iedereen is welkom. De koffie staat klaar en is zoals gebruikelijk gratis.

Volleybal Heerde

WAPENVELD- IJs en weder dienende staat Vrieze’s Erfgoed woensdagmiddag 23 januari vanaf 13.30 uur in het teken van sneeuwpret. Heel bijzonder is dat er ritjes gemaakt kunnen worden in de arrenslee of achter een dubbelspan paarden op een ‘vliegend tapijt’ over de sneeuwvlakte stuiven. Kinderen kunnen ook een eigen slee meenemen of in de boomgaard een

sneeuwpop of sneeuwmuur bouwen. Op de deel van de boerderij is er warme chocolademelk om even bij te komen van de kou. Voor de ouderen is er koffie en glühwein. En wie van een wandeltocht houdt: vanaf Vrieze’s Erfgoed is een mooie tocht mogelijk naar het Kloosterbos. Voor meer informatie www.molendevlijtwapenveld.nl.

HEERDE- Zowel heren 1 als dames 1 van LanghenkelHEC doen goede zaken. Heren 1 is met een goede reeks bezig en heeft afgelopen weekend een overwinning aan toegevoegd. Dames 1 wist hun 1e volger in de poule Blok EVC DS3 op dezelfde manier te bespelen ook zij verloren slecht 1 set waardoor ze in de poule meer afstand nemen. De dames van LanghenkelHEC raken steeds beter op elkaar ingespeeld wat mooi is voor de toekomst, zeker daar er een groot aantal jeugdspeelsters

actief deelneemt. De eindstand van de zaterdag gespeelde wedstrijd 3 – 1. Overige uitslagen: LanghenkelHEC HS2 tegen Volta “99 HS3 0 – 4, LanghenkelHEC HS3 tegen Pauwervoll HS3 0 – 4, LanghenkelHEC DS2 tegen Zeewolde DS2 4 – 0, LanghenkelHEC DS3 tegen E.V.V. DS5 1 – 3, LanghenkelHEC DS4 tegen Zeewolde DS4 0 – 4, LanghenkelHEC MB1 tegen SSS MB3 4 – 0, LanghenkelHEC MC1 tegen SV Dynamo MC3 4 – 0, LanghenkelHEC MC2 tegen Hellas MC1 0 – 4.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

Epe Klaverkamp 70

Epe Slotgraskamp 36

Heerde Roskamp 25

t,FVSJHVJUHFCPVXEFNJEEFOXPOJOHNFUWSJKTUBBOETUFOFOTDIVVS

t3VJNFIPFLXPOJOHNFUBBOHFCPVXEFTUFOFOCFSHJOH

t)FMGUWBOFFOEVCCFMXPPOIVJT NFUIPVUFOCFSHJOH

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS JO HFSFOPWFFSEFOVJUHFCPVXE

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t(FMFHFOJOFFOSVTUJHFXPPO PNHFWJOHJOEFOJFVXCPVXXJKL iEF#VSHFSFOLw

t&FOQFSGFDUFHF[JOTXPOJOHUFHFO FFO[FFSBBOUSFLLFMJKLFQSJKT

t(FMFHFOJOFFOSVTUJHFFOLJOEWSJFOEFMJKLFXPPOPNHFWJOH

nieuw

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

nieuw

Epe Slotgraskamp 37

Epe Roedel 1

t1FSGFDU POEFSIPVEFOUXFFPOEFS FFOLBQXPOJOHNFUTUFOFOCFSHJOH

t3VJNFIPFLXPOJOHNFU BBOHFCPVXEFSVJNFCFSHJOH FODBSQPSU

t3VJNFQBUJPCVOHBMPXNFUBBOHFCPVXEFHBSBHF

nieuw

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t5FWFOTJTOVNNFSUFLPPQ [PEBUFSNPHFMJKLIFJECFTUBBUWPPS EVCCFMFCFXPOJOH

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS HFSFOPWFFSEJO

nieuw

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

nieuw

Epe Sint Gregoriusweg 1

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

nieuw

PAPAGGI NI NA A2 23

t$PNGPSUBCFMFOHFMJKLWMPFST XPOFOEJDIUCJKIFUEPSQ

t6IFFGUWBOVJUEFUVJOHFIFFM WSJKVJU[JDIUJOIFUHSPFO

Vraagprijs € 274.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

nieuw

Oene Boudewijnsweg 7

Vaassen Lindenoord 26

Epe Hoge Hagt 60

t;FFSSPZBMFIFMGUWBOFFOEVCCFM XPPOIVJTNFUBBOHFCPVXEF HBSBHF

t6JUHFCPVXEFPOEFSLBQ XPOJOHNFUBBOHFCPVXEF HBSBHF

t(FTDIBLFMEFWSJKTUBBOEFXPOJOH NFUBBOHFCPVXEFHBSBHF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS

t%FXPOJOHJTNPEFSOFOMVYF VJUHFWPFSE

t8POFOJOIFUCPTNFUSVJNUF FOWSJKIFJE

t*EFBMFHF[JOTXPOJOHNFU DPNGPSU MVYFFOSVJNUF

Vraagprijs € 318.000,- k.k.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

nieuw

Epe Sternpassage 34

Emst Schaverenseweg 8

Epe Oude Elburgerweg 10

t&FOMVYFFOSVJNQFOUIPVTFNFU QBSLFFSQMBBUTFOFOFFOHSPUF CFSHJOH

t3JFUHFEFLUMBOEIVJTNFUIPPJCFSH QBBSEFOTUBMNFUCPYFO LPPLIVJT XFJMBOEFODPUUBHFUVJO

t1SBDIUJHFWJMMBNFUEJWFSTFCJKHFCPVXFO JOIFUCPTSJKLF&QF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

t8PPOPQQFSWMBLUFN2 *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS JOWFSCPVXE

t6JU[JDIUPWFSEF#SJOLMBBOFO SJDIUJOHEFNBSLUWBO&QF

t4GFFS LBSBLUFS SVJNUFFOTUJKM[JKO CFMBOHSJKLFLFONWBOEF[FXPOJOH

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Vraagprijs € 975.000,- k.k.

nieuw

De Lindehove 9, 8161 EA Epe Tel. 0578 - 61 26 30 www.schievenkeizer.nl Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN2 *OIPVEN3 #PVXKBBS t6JUFSNBUFHFTDIJLUWPPSQBBSEFOMJFGIFCCFSTNFUEFVOJFLFNPHFMJKLIFJEPN EFCPTTFOWBOEF7FMVXFUFPOUEFLLFO

Vraagprijs € 1.185.000,- k.k.

nieuw

Goede voornemens in 2013? Ruim 35 jaar een begrip op de veluwe

Gratis

haal- en brengservice voor u!

Service

Bedrijfswagens

|

Heerde

Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.van-bennekom.nl Abri.indd 1

18-12-12 15:34


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 24

De Wilcon Watermanagement heet voortaan Wilkon

Boeiend jaar voor complex Erve IJzerman

EPE- Vanaf 1 januari heeft de Wilcon Watermanagement haar naam aangepast. Voortaan heet de Wilcon Watermanagement ‘Wilkon’, hierbij hoort uiteraard ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Na een grondige verbouwing hoopt Wilkon haar deuren op 1 maart weer te openen voor haar klanten. De winkel die De Wilcon heette, gevestigd aan de Ledderweg 48 in Epe, wordt vanaf 1 maart weer geopend. Wilkon hoopt haar klanten als vanouds

WAPENVELD – Er staat Wapenveld een boeiend jaar te wachten rond het complex Erve IJzerman in Wapenveld. Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe stichting ‘Erve IJzerman’. Deze heeft de taak van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) overgenomen die het initiatief nam voor aankoop en behoud van het complex. Het nieuwe stichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Aart van Ommen komt niet in een gespreide beddestee om in de stijl van de boerderij te blijven, maar heeft veel waardering voor het werk dat door de SRW is verzet. “We stappen eigenlijk in een rijdende trein. Ik geef het je te doen om in deze tijd de financiering van de aankoop en projectfinanciering rond te krijgen en allerlei partijen te interesseren om mee te doen”, aldus van Ommen. De nieuwe stichting heeft inmiddels de eerste stappen voor het vervolg gezet. Eind februari gaat een groep studenten van de Christelijke Agarische Hoogeschool Dronten aan de slag met een onderzoek. “De opdracht is om de mogelijkheden te verkennen om door herbestemming het complex met een gezonde exploitatie duurzaam te behouden. Dan kun je denken aan zaken als een ‘levend’ zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en samenwerking met partners in de zorg of het onderwijs. Maar de studenten hebben de vrije hand dus wie weet met welke verrassende oplossingen ze nog komen”, aldus van Ommen. De stichting gaat verder de mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen 2013 tot openstelling van het complex te komen.

weer van dienst te kunnen zijn. Wilkon gaat technische producten leveren zoals: leidingwerk (gas, licht, water en elektra), pomp(en) putten, beregeningsmateriaal, veedrinkbakken, buiten verlichting, elektra materiaal, rioolmateriaal en toebehoren, gereedschap (lucht, elektrisch en handgereedschap) en diverse andere technische producten en toebehoren. Dit voor zowel de particulier als professional. Vanaf medio maart zal ook het kantoor in Nunspeet

Acroseizoen P.R.O. van start HATTEM- Zaterdag 19 januari werd in Ruurlo de eerste acrowedstrijd van dit seizoen georganiseerd. Aan deze wedstrijd deed een trio en een duo van sportvereniging P.R.O. Hattem mee. Het trio Mirte van den Berg, Julia van Gelder en Annelies Boeve heeft de stap van pupillen naar D-niveau gemaakt. Ze starten met een compleet nieuwe oefening op muziek en enkele nieuwe elementen. Op techniek scoorde het

verhuizen naar de winkel in Epe. Dit vestigingsadres blijft wel bestaan. Wilkon viert dit jaar haar 40ste verjaardag. Dit jubileum wil Wilkon graag met haar klanten delen door middel van diverse acties het hele jaar door. Deze acties kunt u vinden op de website of kom langs in de winkel. Wilkon hoopt u graag van dienst te zijn in de winkel aan de Ledderweg 48 in Epe, of bij u aan huis/bedrijf. Tel. 0578-701068, e-mail: info@wilkon.nl, internet: www.wilkon.nl.

Jachthoornblazers Wapenveld

trio een 6.533 en op artistiek een 6.633. In het totaalklassement eindigde het trio als 6e. Voor het duo Pupil Jo-Ann Eghuizen en Melissa Beekhof was het lang spannend of ze al of niet mee konden doen, Melissa moest ook nog een turnwedstrijd turnen en Jo-Ann was de hele week ziek geweest. In het totaalklassement eindigde dit duo als 5e. Op 16 februari doen het duo en trio mee aan de tweede voorwedstrijd.

Horsthoek zingt voor 60-jarig bruidspaar

“Het is natuurlijk prachtig om rond te dwalen in een complex waar de tijd heeft stil gestaan. Daarbij krijgen we medewerking van stichting Zuivelmuseum De Melkmaten die objecten gaat exposeren. Hiermee kunnen we ook al het nodige geld genereren”, legt van Ommen uit. Via die eigenaar van het complex Boerderij en Landschap (B&L) is ook een bijzondere activiteit geregeld. Productiehuis Oost Nederland gaat in de zomer van 2013 voorstellingen verzorgen met het project ‘Het Geluid van’. B&L heeft overigens al meer zaken geregeld. Zo is van de Rijksdienst voor Monumentenzorg een subsidie van 15.000 euro ontvangen voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties om verval te voorkomen. Met spanning wacht men ook op de uitslag van de selectiecommissie voor het programma ‘Restauratie’ van Omroep MAX. Als Erve IJzerman wordt uitgekozen zal de restauratie van met name het deel dat nodig is voor de bereiding van de dagelijkse voeding, gerestaureerd worden. Dat zou betekenen dat de karnton, de bakoven en het open vuur weer gebruikt kunnen worden. De uitslag wordt in de loop van januari verwacht. “Ook zijn we in overleg met de stichting Landschapsbeheer Gelderland om alvast een inrichtingsplan voor het erf te maken”, vertelt van Ommen. De voorzitter verwacht dat men in de zomermaanden kan gaan praten over een vervolg. “Dan moet het onderzoek van de studenten van de CAH Dronten zijn afgerond en kunnen we onze verdere doelen bepalen”, aldus Aart van Ommen.

WAPENVELD- Inmiddels is het blazen op de midwinterhoorn alweer afgelopen voor de Vlijtbloazers uit Wapenveld. Na het afblazen, 6 januari op Driekoningen, zijn de midwinterhoorns weer om-

geruild voor de Jachthoorn. Hier wordt wekelijks als groep op geoefend, onder leiding van Hornmeister Joop Jans. “We hebben al een paar optredens verzorgd, en voor het jaar 2013 staan er al enkele op

onze agenda, dus dat wordt weer hard oefenen om als groep weer perfect de signalen ten gehore te brengen”, aldus Joop Jans. “Er zullen ook dit jaar enkele jachtdagen begeleid worden en er zijn zelfs al aanvragen voor huwelijksjubileums binnengekomen. We doen ons best om misschien nog een Wapenvelds evenement te organiseren. Een van de hoogtepunten dit jaar zal het bezoek zijn aan het Oosterijkse Mayerhofen. Hier is afgesproken met plaatselijke groepen jachthoornblazers om elkaar daar te treffen en om samen hoog in de bergen van Tirol de diverse jachtsignalen en muziekstukken te blazen. Het is de bedoeling dat dit allemaal te volgen is via de site.” Op dit moment bezet de jachthoorngroep zeven blazers, maar er zou nog plek zijn voor een enkele blazer. Voor informatie: www.vlijtbloazers.nl.

Stationsloop Running Club Heerde REGIO- Op zondag 27 januari organiseert de Running Club Heerde de vierde Stationsloop van Wezep naar Zwolle. Iedereen kan meedoen. Richtsnelheid is gemiddeld 10 a 11km/uur. Voor snelle lopers zijn er diverse ‘snelle’ onderdelen. De totale afstand is 16 of 18 km

(ca 1 uur en 45 minuten). De start is om 9.30 uur vanaf station Wezep. Er wordt gewacht op de trein die uit Zwolle aankomt om 9.29 uur. Deze trein uit Zwolle vertrekt om 9.21 uur op spoor 1a. De loop gaat via de Wezeperheide en Hattem naar station Zwolle. Rondom

Hattem loopt men door de uiterwaarden van de IJssel. Voor de deelnemers is er in Zwolle gratis koffie. deelname 5 euro p.p. (exclusief treinreis). Voor sponsoren is de deelname kosteloos. Je kunt je opgeven met een e-mail naar runningclubheerde@gmail.com.

3e ronde ZVV in landelijke competitie

HEERDE- Het echtpaar KoetzierPost vierde vorige week woensdag hun 60- jarig huwelijksjubileum. Hoe bijzonder dit is, realiseerden ook de kinderen zich. “60 jaar is wel heel lang”, gonsde het door de hal van school. De Horsthoek en de familie Koetzier zijn dus ook al 60 jaar buren. Mevrouw Koetzier was de dagelijkse schoonmaakster van de school totdat zij helaas wegens

gezondheidredenen moest stoppen. De kinderen van het echtpaar en bijna alle kleinkinderen hebben hun eerste leerprestaties geleverd op de Horsthoek. Vandaar dat de schoolkinderen even op bezoek gingen aan de overkant van de weg en het bruidspaar in koor het ‘Lang zullen ze leven’ toezongen. Dit werd erg gewaardeerd door het bruidspaar.

VAASSEN- Op zaterdag 19 januari vond de 3e ronde in de landelijke E.ON-zwemcompetitie plaats. De zwemselectie van ZVV mocht ditmaal de andere verenigingen ontvangen in eigen bad. In totaal kwamen de zwemmers 73 keer individueel aan de start. Op bijna de helft van alle starts werd een persoonlijk record gezwommen. Uitblinkers van de dag waren Erwin van der Haar, Kayleigh Nieuwenhuis en Dennis Buurman. Erwin verbeterde zijn snelste tijd op de 200 meter wisselslag met 13 seconden. Op de 50 (!) meter rugslag zwom Kayleigh maar liefst 12 seconden onder haar oude

tijd. Dennis had de vaart er goed in: hij zwom 10 seconden van zijn tijd op de 200 wissel af en 6 seconden van de 200 school. Bij de jongste zwemmers die hun eerste seizoen mogen zwemmen in deze competitie lieten Britt Kemmink en Stijn v.d. Berg ruime PR’s zien: Britt was 7 seconden sneller dan ooit op de 100 meter schoolslag. Stijn zwom op dezelfde afstand 6 seconden onder zijn oude tijd. In de landelijke C-klasse doen 27 verenigingen mee. Vorig jaar handhaafde ZVV zich keurig in het midden na de promotie van het jaar ervoor. Dit jaar is het spannender voor ZVV. Door o.a. ziekte

heeft ZVV in de eerste wedstrijd veel moeten laten liggen. De tweede wedstrijd zijn de zwemmers weer keurig in het midden geëindigd. Van de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Vaassen is de uitslag nog niet van alle clubs bekend. De nummers 26 en 27 degraderen automatisch, de nummers 21 t/m 25 zwemmen naast de 4 wedstrijden een extra 5e wedstrijd om degradatie te voorkomen. Hoofdtrainer Gian Dorsthorst gaat er nog steeds vanuit dat ZVV deze 5e wedstrijd niet hoeft te zwemmen. Op 9 maart zwemt ZVV de 4e, beslissende wedstrijd van deze landelijke competitie in Hengelo.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 25

ENERGETIC DENIM


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI N I NAA226

Onderhoud in 2013 Eens in de ca. 6 jaar komt Triada bij u langs voor het buitenschilderwerk. Dat zijn dit jaar 860 woningen. Tegelijk met dit schilderonderhoud laten wij noodzakelijk timmerwerk verrichten. Dat is efficiënt en economisch en bezorgt u als huurder het minste overlast.

Al ruim 4000 reacties! Huurders, bedankt! Wij riepen samen met de Centrale Huurdersraad u als huurders op om uw handtekening te zetten onder een protestactie tegen de voorgenomen kabinetsmaatregelen rond ‘wonen’. Rutte II heeft een reeks harde maatregelen aangekondigd waar huurders ernstig de dupe van dreigen te worden. Die zorg leeft bij huurders ook, afgaande op het grote aantal reacties dat wij ontvingen op deze oproep tot actie in december. Nu al hebben ruim 4000 van de ca. 6500 huurders hun handtekening gezet op de protestbrief. “De huurder wordt door de forse huurverhogingen die wij noodzakelijkerwijs moeten gaan vragen het kind van de rekening” aldus Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada. Hierin wordt hij bijgestaan door Arie Doornink, voorzitter van de Centrale Huurdersraad: “Dat huurders zich inmiddels ernstig zorgen maken, blijkt wel uit de grote respons en dat zij ons regelmatig op straat aanspreken over deze kabinetsplannen.”

Rekensommetje Voor huurders met een totaal bruto gezinsinkomen boven € 43.000 stijgt een huur van bijvoorbeeld € 450 de komende vier jaar naar € 635. Een stijging van maar liefst € 185 per maand! Ook de huurders met de laagste inkomens worden getroffen door de kabinetsplannen. Voor deze groep huurders is de genoemde € 450 huur over vier jaar gestegen naar circa € 535 per maand! Andere gevolgen Deze schrikbarende huurstijgingen zijn niet het enige gevolg van de kabi-

netsplannen. Ook afzien van nieuwbouw, uitstel (afstel) van renovaties, afblazen van energiemaatregelen en stoppen met maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid zijn hier het gevolg van. Al met al leidt dit tot een afbraak van de veelgeprezen sociale huursector in Nederland.

Naar Den Haag Triada is zeker niet de enige woningcorporatie die bij dit protest de steun van huurders heeft gekregen. Ook bijvoorbeeld Omnia Wonen (Harderwijk) trok aan de bel en mobiliseerde haar huurders. De corporaties willen hun protesten bundelen om zo een krachtig geluid te laten horen in Den Haag. Wanneer de petities worden aangeboden wordt nog vastgesteld. Alle protesthandtekeningen die tot dat moment bij ons binnenkomen, worden natuurlijk meegenomen. Huurders die nog niet gereageerd hebben, kunnen op de website van Triada een actieformulier downloaden of bellen naar 0578-676666.

Wanneer uw woning dit jaar aan de beurt is voor dit planmatige onderhoud, hebt u vorige week van ons daarover een brief ontvangen. U kunt ook op www.triada.nl/grootonderhoud nakijken of aan uw woning dit jaar gepland onderhoud plaats zal vinden. Naast het reguliere onderhoudsschilderwerk aan woningen worden er dit jaar galerijvloeren opnieuw gecoat, garages geschilderd, betonnen elementen behandeld en dergelijke. Bij een elftal clusters (260 woningen) en bij 35 garages wordt de dakbedekking van platte daken geïnspecteerd en zo nodig vervangen of hersteld. Bij ruim 150 adressen in Heerde en Wapenveld vervangen we de asbesthoudende golfplaten op de bergingen. Vanzelfsprekend wordt daarbij gebruik gemaakt van gecertificeerde bedrijven voor het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen. Bewoners die dit jaar met planmatig onderhoud aan hun woning te maken krijgen, worden (zijn) dus persoonlijk daarover geïnformeerd, nu door Triada, en hierna ook door de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 27

Triada en bewoners trots op gezamenlijk proces HATTEM - Eind 2009 presenteerde Triada sloop- en nieuwbouwplannen voor onder meer de 65 huurwoningen in het gebied Breestuk, Lippenoordweg, Lageland en Zandkamp. Deze plannen lieten de bewoners – op z’n zachtst gezegd – niet onberoerd. Een platform, dat later door Triada werd erkend als officiële bewonerscommissie, nam de ervaren bewonersondersteuner Jaap Huurman in de arm. Na ruim een jaar van argumentatie en overleg stelde Triada de bewoners in de gelegenheid een eigen plan

te maken en daarvoor het architectenkoppel Jan Christaansen en Anton Visser in te huren. Op 24 september 2012 presenteerden de bewonerscommissie en Triada samen de plannen voor de toekomst van de woningen: een renovatieplan voor de wonin-

gen, verhuismogelijkheden voor senioren naar nieuwbouw aan UilennHollewand en mogelijk een deel nieuwbouw dankzij verhuizingen.

Renovatie Bewoners en Triada zijn trots op het proces dat ze nu samen doormaken. In plaats van tegenover elkaar te staan, werken ze eensgezind samen. De ‘BewonersCommissie 520/521’ heeft met de architecten de renovatiemogelijkheden onderzocht binnen de randvoorwaarden van Triada over budget, energiezuinigheid en toekomstgerichtheid. Het onderzoek resulteerde in een plan tot de omvorming van de huidige vierkamereengezinswoningen in zogenaamde levensloopbestendige woningen, energiezuinig met twee ruime slaapkamers, een badkamer op de verdieping en een derde slaapkamer op zolder.

om de renovatieplannen verder uit te werken. Hierbij hoort ook onderzoek naar een zorgsteunpunt. Eén punt Over één punt zijn de twee partijen het niet eens. De bewonerscommissie vindt dat alle woningen gerenoveerd kunnen en moeten worden, opdat deze ook door andere Hattemers bewoond kunnen gaan worden. Triada wil dat nog laten afhangen van het aantal verhuisbewegingen en van de financiële mogelijkheden. Ook in de toekomst moet Triada beschikken over voldoende geschikte woningen voor haar doelgroepen.

Vertrouwen De bewonerscommissie en Triada zien het vervolg van hun overleg met vertrouwen tegemoet. Een volgende stap is dat zij nu gesprekken gaan voeren met alle bewoners over hun toekomstwensen.

Triada overlegt momenteel met de architecten over een vervolgopdracht

Kritische blik van Adviescommissie Wonen–Heerde U betrekt een leuke nieuwe woning en merkt dan dat sommige deuren bij gelijktijdig openen tegen elkaar slaan. Of dat de enige plaats voor het bankstel pal voor de tuindeur is. Of dat, als de deur van de badkamer opengaat, degene die net de trap wil afgaan wel erg snel beneden is! Dit zijn situaties die soms aan de aandacht van een architect of aannemer ontsnappen. De Adviescommissie Wonen– Heerde zet zich in om dergelijke ongemakken in een vroegtijdig stadium op de bouwtekening te signaleren, zodat hier tijdens de bouw nog rekening mee kan worden gehouden.

Triada ondersteunt de Adviescommissie van harte en is blij met de kritische blik van de commissie op de nieuwbouwplannen. De in 2012 nieuw opgerichte Adviescommissie Wonen–Heerde is een vrijwilligersorganisatie die kritisch adviseert over bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van woningen; ook kijkt zij of een woning gezond en comfortabel is. De commissie onderzoekt eveneens de tevredenheid van de bewoners na de oplevering van nieuwbouwwoningen. De Adviescommissie bestaat op dit moment nog uit slechts drie leden. Zij hebben het afgelopen jaar cursussen gevolgd en zijn nu gecertificeerd om advies uit te brengen over de gebruikskwaliteit van

woningen en de woonomgeving. De commissie wil in haar gelederen graag meer enthousiaste en kritische woonconsumenten die geïnteresseerd zijn in bouwen en wonen opnemen. Voorzitter Frans Schuller: “De Adviescommissie Wonen is een interessante tijdbesteding die mensen ook met hun baan of gezin kunnen combineren. Je krijgt invloed op woningbouwplannen en de kans om je maatschappelijk breder te ontplooien”. Rolf Jager, secretaris van de commissie, voegt daaraan toe: “Ik denk dat ik hier gemiddeld één, soms twee dagdelen per maand mee bezig ben, maar dat ligt ook een beetje aan het aantal lopende projecten. De cursus voor de certificering was uitermate leerzaam. Gelukkig kon ik al goed overweg met een computer”. Inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde of Epe die hier wel oren naar hebben, vinden bij de commissie een leuke groep vrijwilligers om mee samen te werken. Zij kunnen contact opnemen met voorzitter Frans Schuller, telefoon 0578-694897 of met secretaris Rolf Jager, telefoon 0383377871, e-mail rolf.jager@kpnmail.nl De oprichting van de Adviescommissie Wonen–Heerde is gebeurd op initiatief van Triada en met behulp van

Dit is een informatiepagina van Triada, 22 januari 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

het landelijk kennis- en adviescentrum VACpunt Wonen. Het werkgebied van de commissie omvat het werkgebied van Triada: de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. In Nederland zijn ca. 175 Adviescommissies Wonen actief. Zij worden ondersteund door koepelorganisatie en kenniscentrum VACpunt Wonen. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van adviescommissies op www.vacpuntwonen.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 28

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Spelregels

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Aantal punten Noord-Veluwe

Doorstromers:

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. (€ 681,02). Binding  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke bin- Woonduur: ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes- zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 04

Dit is het totaal verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Een schatting kan gemaakt worden op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Bij een woningtoewijzing dient u ook een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 bij ons in te leveren. Heeft u of uw eventuele medebewoner geen aangifte gedaan dan dient u een inkomensverklaring 2011 (IB60-formulier) in te leveren. Dit IB60formulier kunt u kosteloos opvragen bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten.

Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio

www.hurennoordveluwe.nl www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 29

Actueel woningaanbod van Triada Ruim 4000 reacties! Inmiddels hebben wij al ruim 4000 reacties binnen van huurders die aangeven NIET AKKOORD te gaan met de voorgenomen kabinetsplannen van het kabinet Rutte II. Dit betekent dat ruim 60% van de huurders heeft gereageerd. Hoewel het al 5 januari is geweest, kunt u nog steeds reageren zodat ook uw reactie binnenkort in Den Haag terecht komt. U kunthiervoor een antwoordformulier downloaden via

www.triada.nl of onze klantenservice bellen voor een kopie, (0578) 67 66 20. Stuur dit zo snel mogelijk terug

naar: Triada, Antwoordnummer 2207, 8180 WB Heerde (postzegel is niet nodig).

WAPENVELD, Biezenkamp 2, Ossenkamp

HEERDE, Durst Brittlaan 8 A, Schotkamp

Advertentienr.: 613046 Type woning: benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 6 maart 2013 Kale huur: € 640,84 Servicekosten: € 20,38 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2007 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en Inkomenseis: Bijzonderheden:

Advertentienr.: 613042 Type woning: bovenwoning Beschikbaar: omstreeks 22 februari 2013 Kale huur: € 641,81 Servicekosten: € 12,61 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1973 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 35 jaar en

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden:

ruime hoekwoning; gelegen nabij Apeldoorns Kanaal en centrum; woonkamer 34 m ²; open keuken; oppervlakte slaapkamers 13 en 7 m ²; eigen fietsenberging en parkeerplaats in de kelder A

tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar per lift en trap; gelegen nabij centrum; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 25 m ²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; zolder (40 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het zuiden; de woning wordt gerenoveerd

C

HEERDE, Korte Heegde 15, Vosbergen

HEERDE, Het Roetnest 84, Kanaalstraat

Advertentienr.: 613044 bovenwoning Type woning: Beschikbaar: omstreeks 6 februari 2013 Kale huur: € 604,22 Servicekosten: € 8,26 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1978 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en

Advertentienr.: 613043 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 28 februari 2013 Kale huur: € 594,90 Servicekosten: € 4,65 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1974 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden:

tussenwoning; uitzicht op plantsoen; gelegen nabij sporthal, scholen en bos; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 13 en 7 m²; tuin op het noordwesten

C

Inkomenseis: Bijzonderheden:

HEERDE, Doelbeekseweg 33, Doelbeek

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

tussenwoning zonder lift; gelegen in rustige buurt, nabij het kanaal; oppervlakte woonkamer 23 m ²; oppervlakte slaapkamer 15 m²; zolder (36 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het zuiden; de keuken wordt gerenoveerd

B

EPE, De Lindehove 17, Centrum/Gildehoek

Advertentienr.: 613041 Type woning: etagewoning met lift Beschikbaar: omstreeks 12 februari 2013 Kale huur: € 531,06 Servicekosten: € 36,41 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1978 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en

Advertentienr.: 613045 Type woning: bovenwoning Beschikbaar: omstreeks 22 maart 2013 Kale huur: € 541,40 Servicekosten: € 6,51 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1983 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen;

Inkomenseis: Bijzonderheden:

ouder; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.229 per jaar

ouder

verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.229 per jaar

Inkomenseis: maximaal € 34.229 per jaar Bijzonderheden:

tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar met lift en trap; midden in centrum gelegen; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; balkon op het zuiden

hoekwoning op de 1e etage; geen lift; nabij landgoed Bonenburg, Apeldoorns Kanaal en centrum; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 5 m²; zolder (31 m²) bereikbaar met vaste trap; de keuken wordt gerenoveerd C

D

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr. reacties

Aantal Punten

Aantal

HATTEM

van Arnhemweg 8

benedenwoning

613013

15

94

WAPENVELD Hulsbergen 1

eengezinswoning

613612

1

156

VAASSEN

De Oldehofstede 98

bovenwoning

612522

20

152

HEERDE

Kamilleweg 44

eengezinswoning

612513

17

132

VAASSEN

Steinstraat 5a

etagewoning met lift 612518

4

74

Huurders van Triada kunnen gebruikmaken van een aanbieding van Triada Thuis Service:

Hulp bij belastingaangifte

€ 80 (i.p.v. € 90) via Triada Thuis Service: 0900-202 99 99

Wie voor 1 februari belt met Triada Thuis Service om zich hiervoor aan te melden, doet met hulp van de adviseur voor 1 april aangifte en kan zo snel eventuele belastingteruggave krijgen. Meldt u zich later (maar wel op tijd voor 1 april) aan, dan verzorgt de adviseur een uitstelaanvraag. De prijs geldt voor een standaardaangifte. Als u zich aanmeldt, hoort u of uw aangifte daaronder valt.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 30

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD Hulsbergen 19

WAPENVELD Ossenkampweg 2F

VRIJE VESTIGING

VRIJE VESTIGING Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Indeling:

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 22 m² met open keuken 15 m². In de tuin bevindt zich een eigen berging met een oppervlakte van 6 m². De tuin is op het noorden gelegen. Verdieping: 3 ruime slaapkamers van 12, 12 en 10 m², badkamer met 2e toilet. Zolder: via vaste trap bereikbaar, oppervlakte 24 m². Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: A Kale huurprijs € 796,26 Servicekosten € 4,65 Per direct beschikbaar

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Ruime hoekwoning in de nieuwe wijk Ossenkamp. Gunstig gelegen dichtbij Apeldoorns Kanaal en centrum.

Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats.

Indeling:

Begane grond: hal, meterkast, apart toilet, woonkamer 26 m² met open keuken 7 m². Ruime slaapkamer (20 m²) met badkamer en 2e toilet. De tuin is op het westen gelegen. Verdieping: 2 ruime slaapkamers van 23 en 19 m², 2e badkamer aanwezig. Zolder: via vlizotrap bereikbaar, oppervlakte 8m². Bijzonderheden

Doelgroep: 1 of meer personen Bouwjaar: 2006 Energielabel: B Kale huurprijs € 754,15 Servicekosten € 14,15 Per direct beschikbaar

EPE, Enkweg 29

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Emst, Hanendorperweg 22

Te koop

Zeer nette hoekwoning met aangebouwde stenen berging. De ruime achtertuin is op het zuiden gelegen en biedt ruimte voor een eigen parkeerplaats. Het bouwjaar van de woning is 1959. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR, bouwjaar 2002. Totale perceelsgrootte ca. 250 m². Begane grond

Hal / entree; trapkast en meterkast; gerenoveerd gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m ²) met doorgeefkast; bijkeuken met wasmachine aansluiting; woonkamer (21 m²) met 2 inbouwkasten en een loopdeur naar de achtertuin. e

1 verdieping

Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 5 m²), waarvan 2 met inbouwkasten; de grote slaapkamer aan de achterzijde heeft toegang tot het balkon; gerenoveerde geheel betegelde badkamer (4 m²) met douche, wastafel en 2e toilet.

2e verdieping

Zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderkamer met CV standplaats.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS:

€ € €

166.000 16.600 149.400 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Te koop

Zeer goed onderhouden twee-onder-één-kapwoning. Aangebouwde stenen berging (7 m²) met vliering. In 2011 is het voegwerk gedaan, is dubbelglas geplaatst en is het buitenschilderwerk uitgevoerd. De besloten achtertuin is op het noord westen gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1953 en de woning is gerenoveerd in 2004. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 2004. Totale perceelsgrootte ca. 180 m². Begane grond

Entree / hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; half open keuken (7 m²); woonkamer (27 m²). 1e verdieping

Overloop; 2 slaapkamers (15 en 8 m²); gerenoveerde geheel betegelde badkamer (5 m²) met douche, wastafel en 2e toilet. Wasmachineruimte met CV-opstelling. e

2 verdieping

Vliering (middels luik bereikbaar).

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS:

€ € €

181.000 18.100 162.900 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Vrije vestiging Reageren

Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Schieven Keizer Garantiemakelaars in Epe, telefoon

. U kunt ook een mail sturen naar epe@schievenkeizer.nlmailto :info@veltkampenstam.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. (0578) 61 26 30

Voor deze woning geldt V R I J E V E ST I G I N G . U heb t

geen

binding

(maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. I e d e re e n ka n d u s o p deze woning reageren.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 3 1

MEE Veluwe biedt ondersteuning bij leven met een beperking

NIEUWS!

MEE Veluwe ook bij u in de buurt MEE Veluwe werkt voor alle 16 gemeenten op de Veluwe: van Hattem tot Wageningen en van Nijkerk tot Voorst. Ook bij u in de buurt heeft MEE Veluwe een loket. Op onderstaande tijdstippen kunt u hier zo binnenlopen met een vraag. Wilt u liever op afspraak komen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt ons bellen op (055) 526 92 00.

Cursussen en gespreksgroepen voorjaar 2013 Meedoen aan een cursus of gespreksgroep kan leuk en leerzaam zijn. Je ontmoet andere mensen, kunt elkaar ondersteunen, van elkaar leren en het zelfvertrouwen vergroten. Begin 2013 starten de volgende cursussen: - Speel-mee-groep (o.a. ontwikkeling kind stimuleren) - Weerbaarheid vrouwen - Gespreksgroep voor partners van mensen met ASS - Omgaan met geld - Vriendschap en relaties - Sociale Vaardigheden - Brussen 7-10 jaar / 11-15 jaar - Gesprekgroep moeilijk lerende mannen met homogevoelens - Natuurlijk, een netwerk! Kijk voor de data, meer informatie en aanmelding op www.meeveluwe.nl, bel 055-5269200 of mail cursussen@meeveluwe.nl. Deelname is gratis.

Gemeentehuis Heerde Marktstraat 1, Heerde Inloopspreekuur Donderdag 13.30 -15.30 uur Gezondheidscentrum Optima Forma Korte Veenteweg 9b, Epe Inloopspreekuur Maandag van 9.00 - 11.00 uur Dorpshuis Wezep Zuiderzeestraatweg 500, Wezep Inloopspreekuur Dinsdag van 9.00-11.00 uur

CJG Oldebroek In het CJG Oldebroek werken MEE Veluwe en verschillende maatschappelijke organisaties samen. Met uw vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u ook hier terecht. MEE Veluwe heeft geen apart spreekuur. Voor meer informatie over het adres en de openingstijden: www.cjgoldebroek.nl.

Mijn dochter wordt gepest. Wat nu? Dagelijks komen bij MEE tientallen vragen binnen van mensen over een beperking, chronische ziekte of autisme. Vragen over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, opvoeding, relaties, geld, wetten en regels, schulden, enzovoort. Wat kan MEE voor u betekenen? Vraag: Ik heb een dochter van negen met een chronische spierziekte. Ze wil de laatste tijd niet meer naar school. Ze klaagt over buikpijn, heeft moeite met afscheid nemen en neemt nooit eens een klasgenootje mee naar huis. Ik ben er achter gekomen dat ze gepest wordt met haar ziekte. Dit kan toch niet zo doorgaan? Kan MEE mij helpen? Antwoord: Als uw kind gepest wordt, raakt u dit als ouder ook. U kunt zich machteloos voelen. Pesten gaat verder dan ‘plagen’, wat iedereen wel eens doet of ondervindt. Een kind dat gepest wordt, kan daar enorm onder lijden. Hij of zij voelt zich alleen en schaamt zich soms om te vertellen wat er aan de hand is. Hierdoor kan pesten lange tijd onopgemerkt blijven. Als een kind langere tijd gepest wordt, kan dat blijvende gevolgen hebben zoals onzekerheid en weinig zelfvertrouwen.

MEE Veluwe

L

Postbus 394

L

7300 AJ Apeldoorn

Veel scholen hebben een pestprotocol: het geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld moet worden. Er zijn bijvoorbeeld afspraken over wat de school doet om pestgedrag te voorkomen en hoe dagelijks aandacht wordt gegeven aan een positief klimaat. Ook op internet kunt u informatie vinden, voor zowel uzelf als uw kind. Kijk bijvoorbeeld eens op www.pestweb.nl. Naast de rol van de school is het goed om te bedenken hoe u uw kind kunt helpen weerbaarder te worden. MEE Veluwe kan uw kind een steuntje in de rug geven, bijvoorbeeld bij het werken aan de weerbaarheid en sociale vaardigheden. Ook kan MEE Veluwe u als ouder tips en adviezen geven over hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen. MEE Veluwe biedt diverse cursussen en gespreksgroepen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Meer weten? U bent met al uw vragen van harte welkom op een van onze MEE-loketten (zie linkerkolom). Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen. Wij zijn u graag van dienst.

L

055 526 92 00

L

Telefoon die je helpt Een telefoon die je een seintje geeft als je naar een afspraak moet. En die contact maakt met de juiste persoon als je hulp nodig hebt. Het bestaat echt! In België maken al mensen gebruik van deze zogenaamde ‘Bluecall Phone’. Met deze telefoon kunnen mensen met een beperking structuur aanbrengen in hun leven en meer dingen zelfstandig ondernemen. MEE Veluwe en MEE Oost-Gelderland gaan de komende maanden samen met een aantal cliënten testen hoe deze ‘app’ werkt. Wil je de app testen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met MEE Veluwe, T: 055 – 5269200, E: info@meeveluwe.nl.

Watersporten kan iedereen! Actief, uitdaging, plezier maken op het water, de elementen trotseren en uitgaan van ieders mogelijkheden. Dat zijn de sleutelwoorden die je ervaart tijdens een actieve watersportvakantie van SailWise. Op www.sailwise.nl vind je het vaarprogramma voor 2013.

Schaatsen voor jongeren met autisme vanaf 7 jaar Durf jij het aan je grenzen te verleggen? Het maakt niet uit of je nu al goed kunt schaatsen of nog nooit op de schaats hebt gestaan. Op de zaterdagmiddagen in de oneven weken vertrekken we vanuit de Haven van Harderwijk naar de schaatsbaan in Dronten. Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Arienne Maas, E: info@away2go.nl, T: 0341-787427.

info@meeveluwe.nl

L

www.meeveluwe.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 32

CD Jubilate Deo

Voorleespromotie en peutermaand REGIO- Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt het kind en de voorlezer veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. In 2013 zijn de Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met 2 februari. De Bibliotheek Noord-Veluwe verlengt deze periode tot 28 februari met de peutermaand. In de periode van 23 januari tot en met 28 februari deelt de Bibliotheek speciale tasjes uit aan alle peuters van peuterspeelzalen en kinderopvang. In die tasjes zitten

een kleurplaat, een bibliotheekfolder, een gidsje met peuterboeksuggesties en een bon, waarmee peuters gratis kunnen worden ingeschreven als bibliotheeklid. Peuterspeelzalen kunnen ook met hun kinderen een speciaal bezoek brengen aan de bibliotheek. Tijdens zo’n bezoek wordt er natuurlijk voorgelezen. Het boek dat dit jaar centraal staat tijdens de Nationale Voorleesdagen is Nog 100 nachtjes slapen van auteur en illustrator Milja Praagman. Dit boek is door een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2013. Op www.nationalevoorleesdagen.nl staat ondermeer een overzicht van de 10 genomineerde prentenboeken en tips voor het voorlezen.

Horsthoekruiters OENE– Tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe CD werden leden en bestuur van het projectkoor Jubilate Deo verrast met een CD waarop het koor te horen is zoals het in 1947 klonk. Afgelopen vrijdag en zaterdag waren intensieve dagen voor de leden van projectkoor Jubilate Deo uit Oene. In de oude kerk van Oene werden opnamen gemaakt van de 4 Cantates (voor resp. Advent, Kerst, Pasen en Pinksteren) die geschreven zijn door dirigent Cor van Leeuwen. Met deze CDopname wordt het jubileumjaar van Jubilate Deo afgesloten waarin, na een jaar lang intensief repeteren, de vier cantates tijdens vijf concerten in de regio (en 1 concert in het Duitse Ohne) werden uitgevoerd. Het is

niet de eerste opname die het koor maakte. Maar tijdens de fotosessie voor de CD verraste de fotograaf Jan Kiesbrink het koor met een nog veel oudere opname: al in 1947, nog geen 5 jaar na de oprichting van het koor, werd een opname van het koor gemaakt. Kiesbrink: “Ik kwam deze opname op het spoor door een Oenenaar, die me wist te vertellen, dat er een 78 toerenplaat bestond waarop Jubilate Deo enkele (kerst) liederen zong voor ‘de jongens die in Nederlands Indië verbleven’ (1947-1950). Een oud-Indiëganger, die deze plaat nog steeds had bewaard, was zo vriendelijk deze uit te lenen om te proberen de opname te digitaliseren en op cd te zetten. Dat is gelukt, alhoewel de geluids-

kwaliteit uit 1947 natuurlijk matig is, maar wel herkenbaar en natuurlijk: authentiek! Echt een stukje historie!” Het koor is er te horen met de bekende liederen Stille Nacht en Maranatha. Tijdens de fotosessie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het koor overhandigde Kiesbrink de CD met deze unieke opname aan de voorzitter Zwaantje Nooteboom. De dubbel-CD met de Adventcantate, de Kerstcantate, de Paascantate en de Pinkstercantate van Cor van Leeuwen verschijnt eind maart (vlak voor Pasen) en is tot die tijd nog met korting te bestellen bij koorleden of per e-mail (jubilate.deo.oene@gmail.com) voor 15 euro. Daarna wordt de prijs ca. 17,50 euro.

Jeugd BC Epe volop in belangstelling EPE- Bij Badminton Club Epe is er volop de mogelijkheid om te badmintonnen voor jeugdleden van 8 – 18 jaar, te verdelen in de leeftijdsgroepen 8-12 jaar en 13-18 jaar. Voor kinderen van 8 tot en met ongeveer 12 jaar is er training op de woensdagavond van 19.00-20.00 uur. Na een warming-up volgen al-

lerlei behendigheidsoefeningen met het racket en de shuttle. Op speelse wijze worden de beginselen van het badminton bijgebracht. Naast de badmintontrainingen is het ook mogelijk om mee te doen aan toernooien en uitwisselingen met andere verenigingen, ook wordt er regelmatig een ouder-kind toernooi georganiseerd.

Hollandse feestavond

HATTEM- Zaterdag 26 januari organiseren de lagere elftallen van de v.v. Hattem voor de 12e keer in successie een Hollandse feestavond. In de loop van de jaren bij iedereen bekend geworden als de grootste feestavond voor jong en oud in Hattem. Na een keur van bekende en onbekende artiesten die de afgelopen jaren het feest hebben opgeluisterd is het zaterdagavond de beurt aan de 22-jarige Zwolse zanger Danny Heden. Danny Heden wiens eerste CD bestond uit covers nummers is bij liefhebbers van het Nederlandse lied bekend geworden met Kus me en Vrouw van mijn dromen die beide geschreven zijn door Jan Kisjes. Naast het optreden van Danny Heden is er een Drive-in show waardoor ook de mogelijkheid bestaat om muziek naar eigen smaak aan te vragen. Kaarten zijn voor 7,50 euro in de voorverkoop nog te verkrijgen bij

Henk Voskuil, Bertus Grit, Dennis Kwakkel en Geert verbiesen of telefonisch bij Gebert Roescher, tel. 06-21978651. Zaterdag zijn de kaarten aan de deur 10 euro.

HVV volleybal heren

HATTEM- De mannen volleyballers van Berends&Slump/HVV hebben vrijdag in tegen Harderwijk gehakt gemaakt van de tegenstander. De

jonge ploeg van Harderwijk had helemaal niets in de melk te brokkelen tegen het veel sterkere team van B&S/ HVV. Het werd dan ook een eenvou-

Buiten het badminton worden er uitstapjes georganiseerd. Nieuwsgierig geworden, kom dan op woensdag 23 januari met je ouders naar de PWAsporthal in Epe. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom om een lekker potje te badmintonnen. Voor meer informatie zie ook www.badmintonepe.nl en klik op jeugd.

Vrouwen van Nu

HEERDE- Donderdag 24 januari houdt de afdeling Vrouwen van Nu Heerde haar Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst. De vergadering begint om 19.30 uur in de Spikke, Stationsstraat. Voor de pauze zal de bestuurwisseling plaats vinden en het financieel verslag en het jaaroverzicht van 2012 aan de orde komen. Na de pauze een lezing van dhr. Meijer van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen. Geen lid? U bent van harte welkom. Proef de sfeer van Vrouwen van Nu en kijk eens op de website www. vrouwenvannu.nl. Voor informatie: Ireen Bunnik, tel. 038-4477953.

van de discussie over de gemeentelijke samenwerking. Fractievoorzitter Harro Visser zal het voorstel van de 3 colleges van B&W toelichten. Wethouder Anton Westerkamp zal zo nodig een toelichting geven. Het CDA is benieuwd naar de meningen van de leden over o.a. of meerdere gemeenten bij de samenwer-

2e prijs Arend Bossenbroek met Equi Forma’s Dari 203 pnt; L2dressuur 4e prijs Henrike Koetzier met Bartoli 189 pnt.

Februari maand van het gebit HATTEM- Wederom is februari de maand van het gebit bij Dierenkliniek Hattem. Afgelopen jaar is voor Dierenkliniek Hattem een belangrijk jaar geweest in relatie tot gebitsproblemen. De praktijk heeft veel geïnvesteerd in goede gebitsapparatuur om zo de behandeling van een honden en kattengebit beter uit te voeren. Naast het verwijderen van tandplaque en tandsteen is het mogelijk chirurgische extracties uit te voeren. Ook kunnen speciale gebitsfoto’s genomen worden om de gezondheid nog beter te beoordelen. Wat kunt u van Dierenkliniek Hattem verwachten tijdens de maand van het gebit? Op de woensdag- en donderdagmiddagen in februari kunt u na afspraak het gebit van uw huisdier gratis laten beoordelen door een getrainde paraveterinair. Zij zal het gebit uitgebreid beoordelen en aangeven hoe de gezondheid van het gebit op dit moment is. Daarnaast krijgt u een poetsinstructie en tips over hoe u erger kunt voorkomen.

Tot slot krijgt u een gratis honden/ kattentandenborstel mee in combinatie met een proefzakje tandenpasta. Interesse? Maak een afspraak bij de assistenten, door te bellen naar tel.038-4442512. Dierenkliniek Hattem, Crunershof 2 te Hattem.

Gelderse Winter Kampioenschappen

Smash ‘70

HATTEM- Zaterdag 19 januari trapte het eerste herenteam van tafeltennisvereniging Smash ’70 de voorjaarscompetitie thuis af tegen FvT uit Rotterdam. Eindstand: 2-5.

dige 4-0 overwinning voor de Hattemers. Komende zaterdag spelen de heren om 16.00 uur weer in De Marke dan is Volta Lelystad de tegenstander.

Algemene Ledenvergadering CDA HEERDE- Op 24 januari houdt het CDA Heerde-Wapenveld een Algemene Ledenvergadering in Welgelegen te Heerde om 20.00 uur. Belangrijk agendapunt zal zijn de bespreking van de samenwerking van de gemeente Heerde met Hattem en Oldebroek (H2O). Voor het CDA betekent deze avond de start

EPE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde. Marieenheem, paarden: L1-dressuur

king betrokken dienen te worden en in welk tempo dit moet gebeuren. Welke vorm van samenwerking heeft de voorkeur, enz. enz. Gezien het onderwerp verwacht het CDA dat veel leden van deze gelegenheid gebruik zullen maken om hun mening kenbaar te maken of zich nader te laten informeren.

WAPENVELD- Vorig weekend werden er in Arnhem de Gelderse Winter Kampioenschappen gehouden. Maar liefst 20 zwemmers van Zwemvereniging Octopus uit Wapenveld mochten strijden om de medailles. Zij deden dit erg succesvol. De zwemmers mochten in totaal 58x starten op verschillende disciplines in verschillende leeftijdscategorieën. Daarbij werden 39 persoonlijke records gebroken en 25x het podium gehaald (9x goud; 9x zilver; 7x brons). Medaillewinnaars zijn Brigit van der Vegte (5x goud), Emile Manni (2x goud, 2x zilver, 3x brons), Casper Muselaers (1x goud, 4x zilver), Roald Blok (1x zilver, 1x brons), Erik Pape (1x goud), Jeffry van Zetten (2x brons), Albert van Piekeren (1x brons), Lars Rues-

sink (1x zilver) en Stan Ruessink (1x zilver). In het totaal klassement was het spannend, maar aan het eind van het toernooi mocht Octopus de beker voor de 3e plaats in ontvangst nemen. Een resultaat waar de vereniging trots op mag zijn.

Klaverjassen

HATTEM- Afgelopen zaterdag is er weer klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstand was als volgt: 1. F. Witteveen 5992 pnt; 2. H. Viering 5134 pnt; 3. P. de Haan A. v. Beek 5034 pnt; 4. M. Mulder 4525 pnt. De volgende wedstrijd is op zaterdag 26 januari, aanvang 14.00 uur en iedereen is welkom.


SCHAAPSKOOI

nd Geope - 17.00 u.

s 13.00 0 u. vrijdag 0 - 21.0 en 19.0 .00 - 16.00 u. gs 10 aak) zaterda eks op afspr e w e d r o (do

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 33

www.plankenvloerepe.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN

ow ui room op tsl af uite Vee sp n ss ra d en ak

plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Sh

(op afspraak) 0578-631600 IJsseldijk 67 8194 LB Veessen 06-53441207 T 0578-631600 M 06-53441207 / 06-53235779 06-53235779 F 0578-629096 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerepe.nl

Maak kans op gratis scooter ! Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen 8162 AA Epe

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

Epe Parketvloeren

Hoofdstraat 11

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N

Informeer naar de voorwaarden.

Nitrauw

Merelweg 7 - 8191 XR - Wapenveld Tel: 038-4479951 Fax: 038-4470278 Mob: 06-12880775 E-mail: schilder.nitrauw@kliksafe.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 34

Lesbrief klooster Hulsbergen gepresenteerd

Pianolessen Jaap Zwart HATTEM- De 27 jarige Jaap Jzn. Zwart begint vanaf februari met het geven van pianolessen. Een ieder die behoefte heeft aan een geduldige aanpak, betrokkenheid bij het leerproces en een docent die openstaat voor de inbreng van zijn leerlingen, is bij Jaap Jzn. Zwart aan het juiste adres. Jaap Jzn.

Zwart brengt, in samenwerking met zijn leerlingen, muziek graag naar een hoger niveau. Neem voor een gratis proefles contact op door te bellen met tel. 06-30784389 of door een mail te sturen naar info@ esperienzaconcerten.nl. Kijk voor meer informatie op www.esperienzaconcerten.nl.

Spiritualiteit bij Wereldwinkel Epe

WAPENVELD- Afgelopen week presenteerde Bernard Bos uit Heerde een tekening van het voormalige fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld. Dat gebeurde op de gereformeerde basisschool Kristal in de groepen 7 en 8. De leerlingen luisterden en keken geboeid naar een presentatie van dit klooster uit de vijftiende eeuw, waar niets van over is. De tekenaar schreef en illustreerde een lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het Kloosterbos in Wapenveld herinnert aan de plek waar van 1407 tot 1587 het fraterhuis Hulsbergen (St.Hiëronymus) stond. De bewo-

ners van dit huis waren de fraters van de Moderne Devotie, ook wel ‘broeders van het gemene leven’ genoemd. Ze hebben veel voor deze streek betekend. Naast het kopiëren en schrijven van fraai geïllustreerde boeken werkten de fraters ook in de landbouw en werkten ze aan de afwatering en bedijking van het IJsseldal. Op het kloosterterrein stonden een kerk, een brouwerij, een linnenwevershuisje en een steenbakkerij. Iets hoger, op 300 meter ten westen van de huidige molen de Vlijt stond een houten standaardmolen. Er bestaan geen afbeeldingen van het klooster. Het

Leerlingen CMH geslaagd

was voor Bernard Bos, oud-docent beeldende vorming van het Greijdanus te Zwolle, een uitdaging om in de geschiedenis van het fraterhuis te duiken. De tekening van het kloosterterrein is evenwel een artistieke benadering. Toch denkt de tekenaar dat droom en werkelijkheid waarschijnlijk dicht bij elkaar liggen. Hij is van plan de basisscholen in de gemeenten Heerde en Hattem met een digitale versie van zijn lesbrief te benaderen. De heer Jan Nitrauw, secretaris van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) reageerde verheugd op het verschijnen van de lesbrief.

EPE- Voor iedereen heeft spiritualiteit een andere betekenis. Voor de één is het een geestelijke levenshouding, de ander geeft hiermee richting en inrichting aan zijn leven met een intuïtieve levensstijl. Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. De Wereldwinkel Epe heeft verschillende voorwerpen en materialen om spiritualiteit te ervaren of ondersteunen. Je kunt daarbij denken kaarsen en wierook in verschillende soorten (kegeltjes en staafjes) in veel geuren (amber, lavendel, musk, opium, sandelwood,vanille) en kleuren, met bijbehorende houders en op-

bergdoosjes. Verder zijn er kleine klankschalen. Ook heeft de Wereldwinkel Epe een uitgebreide collectie Boeddha’s, van klein tot groot en met verschillende betekenissen. Een Boeddhabeeld is perfect om cadeau te geven. Een gekregen Boeddha geeft namelijk geluk en wijsheid. In de Wereldwinkel Epe is informatie aanwezig over de productie van wierook en de verschillende betekenissen van de boeddhabeelden. De producten die de Wereldwinkel verkoopt worden in ontwikkelingslanden fairtrade geproduceerd, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de ondernemers daar. Je vindt de Wereldwinkel Epe aan de Markt 32, tel. 0578-628986.

Voordelige rijbewijskeuring EPE- 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 22 februari terecht bij Regelzorg in Woonzorgcentrum ‘De Klaarbeek’. Scheperstraat 145, Epe. Dit kan

alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, tel. 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl Tarief: 35 euro voor de B/E keuring en 52,50 euro voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met grootrijbewijs.

St. Bernardusschool steunt Voedselbank

HATTEM- Onlangs hebben twee leerlingen van de Stichting Muziekschool CMH het HaFaBraexamen met goed resultaat afgelegd. De examens, georganiseerd door de KNFM, werden gehouden in Zwartsluis. Op de foto staan (v.l.n.r.) Irene de Lange, zij is geslaagd voor het A-diploma alt-saxofoon en Julia van den Brink, zij heeft haar A-diploma voor trompet behaald. Dit jaar hoopt nog een aantal leerlingen van de Stichting Muziekschool CMH examens af te leggen.

Oude Beroepen in Heerde

EPE- Alle kinderen van de St. Bernardusschool hebben als kerstactiviteit allerlei knutsels gemaakt om in de kerstboom te hangen en/of het huis mee te versieren. Deze kunstwerken zijn tijdens de kerstviering door ouders gekocht. De conciërge van de school, meneer Arie van HEERDE- Weet u hoeveel bakkers er waren? De Heerder Historische Vereniging kan op deze vraag en alle andere vragen die met de Historie van Heerde te maken hebben antwoord geven. Tot en met 30 maart is er in “Villa Jacoba” te Heerde een expositie te zien waarin ruim 18 oude beroepen te zien zijn. Tussen 1900 en 1960 waren er in Heerde ruim 14 smederijen en meer dan 20 Bakkers en Kruideniers. Veel beroepen die er toen waren zijn nu niet meer te vinden. Met vele foto’s van de mensen die er werkten en van de panden waarin het bedrijf was gevestigd, namen van alle mensen die werkzaam

waren in b.v. de bouw of bij de orgelmaker zijn allemaal te vinden in een beeldende tentoonstelling. Oude camera’s van de fotograaf, materialen van een mutsenmaker of de busjes uit de kruideniers winkel er is te veel om op te noemen. De expositie loopt tot en met 30 maart 2013. Villa Jacoba is geopend op dinsdag van 10.0012.00 uur en van 14.00-16.00 uur, op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.0016.00 uur. De toegang tot deze expositie is gratis en ook goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Meer informatie is te vinden op www.heerderhistorischevereniging.nl.

Overbeek, werkt als vrijwilliger bij de Voedselbank Epe, Vaassen, Heerde en omstreken en zo was het goede doel voor de bestemming van het opgehaalde geld al gauw verzonnen. Vorige week kwam de directeur van de Voedselbank, Thea van Amersfoort, met een andere vrijwillig-

ster naar de school in Epe om de cheque in ontvangst te nemen. Een bedrag van maar liefst 224 euro kon er overhandigd worden. Het geld wordt besteed aan benzinekosten om de bussen van de Voedselbank te kunnen laten rijden om pakketten op te halen in Nederland.

Wie wint Sirkelslag School? HEERDE- Sirkelslag School daagt basisschoolleerlingen uit de gemeente Heerde uit voor een spannende wedstrijd! Honderden klassen door heel Nederland spelen op 8 februari het spel Sirkelslag. De inschrijving voor dit spel is onlangs opengegaan. Leerlingen spelen vanuit hun eigen klaslokaal, tijdens schooltijd, live tegen andere klassen in heel Nederland. Wie wint Sirkelslag School? Sirkelslag School is een perfecte manier om uit te blazen

en tegelijkertijd op een ontspannen manier met levensbeschouwing bezig te zijn. Presentator Klaas van Kruistum, o.a. bekend van tv-programma Checkpoint, presenteert de wedstrijd. Deelnemers krijgen via het digibord opdrachten die ze meteen moeten uitvoeren. Deze spellen staan in het teken van de zeven werken van barmhartigheid: goeddoen dus. Op een praktische en leuke manier leren kinderen hoe ze goed kunnen zijn voor anderen.

De antwoorden op de opdrachten vul je direct digitaal in en je blijft op de hoogte van de actuele tussenstanden. Zo ontstaat een cross-mediale competitie tussen honderden klassen in Nederland. Wordt jouw klas de winnaar? Doe mee aan Sirkelslag School en meld jouw school aan via www. sirkelslag.nl/school. Sirkelslag School is een samenwerking tussen JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk en Kwintessens.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA235

Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MOLTON

PARTYMIX KINDER

HOES LAKEN 90x200 cm

VERKLEED SET top kwaliteit zeer gedetailleerd groot assortiment maten 116-140

S TIP!

6.49

LUCHT VERFRISSER assorti geur 150 gram

Elders 1.09 1.29

KOFFIE/THEE

ISOLEER KAN glazen binnenfles

ZEN

BODY SCRUB Beauty Secrets,

0.64

APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

140x200 cm

3.79

4.49 5.95

180x200 cm

RVS DELUXE

WATER KOKER 360º draaibaar

RB PR IJ S DOO Elders 19.95 24.95

RONDE HALS

DAMES SHIRT katoen/elastan

3.29 1.09

Majestic ECO HALOGEEN LAMPEN groot assortiment in diverse uitvoeringen

0.79

5 DRAAGVARIANTEN

VOORGEVORMDE BEHA zwart of wit

R A AK!

12.95

Elders 4.95 5.95

Elders 5.95 7.95

FREESTYLE

en prints stereo XL

2.39

Elders 7.99 13.75

ROOKEE

puzzels en niveaus

of garnalen 65 gram

PUZZEL BOEKJE zeer groot assortiment

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

3.99

KOP TELEFOON diverse kleuren

SANDERS/DE DENKER

Elders 1.99 3.49

7.99

maten 75B-80D

diverse kleuren maten S-XL

Good Health, Happy Days of Paradise Pink 500 gram

Elders 3.95 5.95

10.95

inhoud 1.7 ltr

kunststof 1 ltr

Elders 5.99 6.99

hoogte 42 cm

0.99 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

2.99

CUP NOODLES kip, rundvlees

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

0.88 RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20-01-2013 t/m za. 26-01-2013 in Nederlandse filialen.

BLOEM GEL

TAFEL LAMP incl. kap idem hoogte 60 cm

C A R N AVA L Elders 14.95 19.95

SILVER PLATED


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 36

W.G. van de Hulstschool volgt schaatsclinic

EPE- De kinderen van de bovenbouw van de W.G. van de Hulstschool hebben op vrijdag een schaatsclinic gevolgd bij schaats-

vereniging DSO. Op de ijsbaan van de Scheg hebben de kinderen met leuke oefeningen geleerd hoe ze nog beter kunnen schaatsen.

Lotgenotencontact EPE- Stichting De Kruimelschaar houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen die een partner hebben verloren: het Lotgenotencontact. Eerder vonden deze bijeenkomsten in Villa Vijvervreugd plaats, tegenwoordig worden ze gehouden in de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 in Epe. In informele sfeer kan met

elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van De Kruimelschaar aanwezig. Stichting De Kruimelschaar werkt niet vanuit een levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achtergrond. De hulp die geboden wordt is voor iedereen: voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking. De eerstvolgende keer is op maandag

Nieuwjaarsconcert Eper Bloaskapel

EPE- De Eper Bloaskapel is het nieuwe jaar weer op een muzikale manier begonnen. De Middenstip waar ze traditioneel het jaar beginnen met hun concert zat weer vol en het was erg gezellig. Het concert mag dan ook zeker geslaagd genoemd worden. Tijdens dit concert werden de nieuwe kapelleden voorgesteld aan het publiek. De kapel is namelijk 1 klarinettiste, 3 trombone blazers en een trompettist rijker. U kunt zich voorstellen dat de kapel

hier heel blij mee is. De kapel blijft echter op zoek naar nieuwe leden want de bariton en de bügel sectie kan nog versterking gebruiken. Mocht u meer informatie willen of denken wellicht is dit iets voor mij neem dan een kijkje op www.eperbloaskapel.nl voor verdere contactgegevens. U bent uiteraard ook van harte welkom tijdens een repetitie, op de oneven weken vanaf 19.30 uur aan de Lange Veenteweg 4 in Epe. Foto: Casper van Beek.

De Kunstbus naar Hermitage concert

een jaar een grote vooruitgang te horen. Het recreantenorkest heeft het publiek verwend met een mooi programma. In de pauze werd het publiek getrakteerd op oliebollen gebakken door Toos Visch en Elly Leusink. Hierna was de huldiging van Gerbert Tiemens, hij is 40 jaar lid van KNA. De voorzitter sprak waarderende woorden en overhandigde hem een mooie dasspeld van de vereniging. De accordeonbond Novam was helaas niet aanwezig en liet de huldiging over aan de voorzitter van KNA. Na de pauze opende het zangsextet Notru Dames uit Deven-

28,50 euro (incl. vervoer + consumptie). U kunt opstappen in Epe, Heerde of Wapenveld. Uiterlijke aanmelding 25 januari. Hebt u belangstelling neem dan contact op met de werkgroep van de Kunstbus, tel. 0578-694626, de kantoortijden zijn van 09.00-12.00 uur, Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV en ook in Wapenveld bij het VVV en in Hattem ligt een aantal exemplaren bij de bibliotheek en het VVV. Ook kunt u op de website www.bintwerk.nl het programma bekijken.

HATTEM- Op donderdagmiddag werden ouders die stonden te wachten op hun kinderen bij de van Heemstraschool in Hattem verrast door een lekker warm vuurtje en een kopje koffie of een kopje thee. Personeel had het idee opgevat om de ouders iets warms aan te bieden

terwijl ze stonden te wachten in de vrieskou. Dat dit in de smaak viel bleek wel. Velen maakte er dankbaar gebruik van en er werd na schooltijd nog rustig door gekletst. Zeker voor herhaling vatbaar volgens velen en het idee werd als zeer positief ervaren.

Ze hebben een leuke en leerzame middag gehad. Voor meer foto’s kijk op www.wgvandehulstschool. nl.

28 januari, van 16.00-17.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Deelname is gratis. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578612393.

Winters struinen Tongerense Hei en Wisselse Veen EPE- Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op woensdag 23 januari een stevige struintocht met de boswachter door het winterlandschap van de Tongerense heide en het Wisselse veen. De tocht gaat door bos en over heide. Onderweg mooie vergezichten en kans op het zien van reeën, herten of wilde zwijnen. Start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Tongerense Hei/Wisselse Veen, crica 100 m voor kampeerboerderij Berghoeve, Veenweg 9, 8162 RJ Epe. Duur van de wandeling is zo’n 2 à 3 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland. nl of boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr).

Sprankelend nieuwjaarsconcert KNA EMST- Het nieuwjaarsconcert van accordeonvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) o.l.v. dirigent Willie Buunk op 11 en 12 januari in de Hezebrink te Emst was een groot succes, een afwisselend programma dus een groot compliment aan de dirigent van KNA. Het publiek heeft de vereniging niet in de steek gelaten, de kaartjes waren uitverkocht. Tijdens het spelen van Happy New Year opende voorzitter Willem van Aperloo het concert. Het programma werd door Sander Ordelman met veel humor gepresenteerd. De leerlingen hebben o.l.v. Teuntje Bosch prima gespeeld, er was in

HEERDE- Vrijdag 1 maart gaat de Kunstbus naar de Stadsgehoorzaal in Kampen. Het Hermitage concert met Hans Visser & Irena Filippova begint om 20.15 uur. Welke muziek hoort bij de kunst van de Hermitage? Waar luisterde men naar ten tijde van de Russische Revolutie? Hans Visser en Irena Filippova gingen op zoek naar de muziek en de verhalen achter de bijzondere Hermitage collectie. Het resultaat is beslist geen klassieke muziekvoorstelling maar een eigenzinnige impressie van de sfeer omgeven met kleurrijke multimedia. Kaarten voor deze voorstelling kosten

ter het programma met prachtige zang. Het Klein Accordeon Orkest en slagwerker Ernst-Jan van Egten begeleidde Notru Dames met de Bohemian Rhapsody van F. Mercury. Het A-orkest speelde muziek uit Ierland en de solo in Gabriellas song werd prachtig gezongen. Samen met de muzikanten van Prins Bernhard uit Emst werden vier Balkandansen gespeeld wat erg in de smaak viel bij het publiek. En natuurlijk was er tot besluit muziek van Strauss, An der schonen blauen Donau en de Radetzky mars, een gezamenlijke afsluiting door alle medewerkenden.

Klaverjassen WAPENVELD- Er is geklaverjast bij WZC in Wapenveld. De dagprijzen gingen dit keer naar: Petra van Veen (4219), Wim ter Velde (4013), Eddy Eikelboom (3799),

Gert Kleijer (3778), Jan Eikelboom (3645), Jan Eilander (3620) en Hennie Rorije (3620). Volgende kaartavond is op donderdag 31 januari, aanvang 19.30 uur.

Toneelspel in Dorpshuis

HEERDE- Dit jaar treden leden van de LTO, Vrouwen van Nu en Jong Gelre voor u op met het toneelspel “De Tamme Kastanje”. Het is een klucht in drie bedrijven geschreven door Arend Takens. Het eerste en derde bedrijf speelt zich af in de woonkamer van Gees en Gezienus Veldhuis. In het tweede bedrijf zien we ze terug op hun vakantiebestemming. Korte inhoud van het stuk: Gees en Gezienus Veldhuis hebben een vrij normaal en eenvoudig huwelijk. Al haar vriendinnen van de bridgeclub gaan op vakantie en omdat Gees niet voor hen wil onder doen, wil zij ook op vakantie, wat bij Gezienus in het verkeerde keelgat

schiet. Gelukkig weet haar zoon Geert samen met buurman Altinus Meringa, Gezienus ervan te overtuigen en te interesseren voor een vakantie, maar dan wel op zijn manier. Natuurlijk is er een die zijn zin krijgt, maar of die daar lang en goed mee weg komt, dat moet je echt horen en zien in dit humoristische toneelstuk. Dit toneelstuk zal worden gespeeld in Het Dorpshuis van Heerde op: vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart. Verloting alleen op zaterdagavond. Kaartverkoop aan de zaal (5 euro p.p. voor niet-leden). Zaal open 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer informatie: Mevr. T. Jalink (tel. 0578-693956).


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAPAGGI NI NA A2 37

E L A T O T P O O K R E V G E LE m e t t a H k j i R n e o bij Gr

80% KORTING

Let op, Laatste ronde!

ALLES moet weg! GroenRijk Hattem

GroenRijk Hattem gaat vernieuwen en daarom moet onze winkel leeg. TÄłdens de vernieuwing zÄłn wÄł gesloten.

=XLGHU]HHVWUDDWZHJ$Ĺ˜+DWWHPĹ˜ www.groenrÄłk.nl *Voorwaarden: excl. tuinbonnen. Kortingen gelden alleen op artikelen die wÄł op voorraad hebben in de winkel. AfgeprÄłsde artikelen mogen niet geruild worden en worden dan ook niet teruggenomen. Deze actie is alleen geldig bÄł GroenRÄłk Hattem.

OP=OP!

Wij accepteren: Aanbiedingen zijn geldig vanaf dinsdag 22 januari 2013.

Carinova Thuiszorg zoekt Wijkziekenverzorgende / Verpleegkundige in de wijk in Epe (urenaantal is bespreekbaar)

2012

Carinova werkt vertrouwd dichtbij met verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk. Dat doen we ook met veel plezier in Epe. Voor dit team zijn wij wegens uitbreiding van de zorgvraag op zoek naar enthousiaste kandidaten.

Wil jij ook werken als wijkziekenverzorgende of verpleegkundige in de wijk? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Ben jij: Ondernemend, een doorzetter, sociaal en in het bezit van mensenkennis, innovatief, een coach en stressbestendig? Meer informatie? Neem contact op met Bart Hegeman, manager V&V, tel. (06) 22 80 98 75 of kijk op www.werkenbijcarinova.nl.

Vertrouwd dichtbij Carinova

Postbus 49 8100 AA RAALTE T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

www.carinova.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA238

z

Carn Pom aval in pers darp

Januari Zaterdag 2n6bal

Woensdag 6 Februari wa

Prinse wat: stip tie de Midden n e id s e R waar: 20:30 uur tijd: Iedereen wie: tis toegang: Gra Superrrtrio mmv:

t: waar: tijd: wie: toegang:

Vrijdag

wat: waar: tijd: wie: toegang: mmv:

8 Febru ari Gehand

icaptenca rnaval Resident ie de Mid denstip 19:30 - 2 2:30 uur Iedereen Gratis Gerben T ijssen

Kindermiddag Residentie de Middenstip 14:00 - 16:00 uur Jeugd (tot 12 jr) Gratis

Zaterdag 9 Februari

watt: waar: tijd: wie: toegang: mmv:

Carnavalsavond Residentie de Middenstip 21:00 uur Iedereen Gratis BPM DJ’s

Zanger Gerben Tijssen Voor meer info: www.darpspompers.nl

Carnaval in Epe wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven:


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA239

NISSAN PIXO LOOK Tel: 0578-696633 Fax: 0578-696608 Email: vitax-vitours@hetnet.nl

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

in de kleuren zwart en wit metallic, met airco, lichtmetalen wielen en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Normaal rijklaar € 12.000,-

€ 9.750,-

nu voor

rijklaar

Autobedrijf S. RORIJE Groteweg 20 WAPENVELD 038-4478514 www.profiletyrecenter.nl/wapenveld www.autobedrijfrorije.nl Ook voor banden, APK en onderhoud alle merken naar

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

Huishoudbeurs 2013 Dinsdag 19 februari Zaterdag 23 februari Vertrek: 9.30 uur Dorpshuis ‘t Spyker - Wapenveld Kosten entree & vervoer € 33,00 9.35 uur Busstation Brinklaan - Heerde Kosten alleen vervoer € 21,00 9.45 uur Bushalte Quickbornlaan - Epe Verhuur 9 persoons busjes (B rijbewijs) Schipholservice, rechtstreeks Aangepast taxivervoer Touringcar verhuur

Inlichtingen en opgave Vitax, Taxi & Touringcarbedrijf

TEGELZETBEDRIJF HEERDE GRATIS OFFERTE 06-22983110 g-vdhardenberg@hetnet.nl

0578-696633

Tijdens kantooruren of per e-mail:vitax-vitours@hetnet.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving! Kwekerij-Plantencentrum van Essen Winteraanbiedingen op = op

Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving! Strooizout 25 kilo ...................................................... 6,95

Winteraanbiedingen op 25 = opkilo .................................... 10,50 Bruinkoolbriketten Strooizout 25 kilo ................................................................... 6,95 Vogelstrooivoer 2 kilo ............................................... 1,95 Bruinkoolbriketten 25 kilo ................................................... 10,50 Voederkrans incl voer ............................................... 3,95 Vogelstrooivoer 2 kilo ............................................................ 1,95 Pindakaasvoederhuis ................................................ 4,95 Voederkrans incl voer ............................................................. 3,95 Voorjaarsbloembollen in pot v.a. ............................ 0,50 Pindakaasvoederhuis .............................................................. 4,95 Voorjaarsbloembollen in pot v.a. ........................................... 1,75 0,50 Tulpen bos .................................................................. Tulpen bos .............................................................................. 1,75

Hyacinten v.a. ............................................................. 0,50

Hyacinten v.a. ......................................................................... 0,50 Boekettenv.a.v.a. ............................................................. 3,95 Boeketten ......................................................................... 3,95 Klompen ............................................................... 9,95 Primula v.a.v.a. ............................................................................. 0,50 Primula v.a. ................................................................ Winterwortelen ....................................................................... 0,50 2,95 Greenfield hondenbrok ......................................................... 22,75 Winterwortelen ......................................................... 2,95

Greenfield hondenbrok .......................................... 22,75 Nieuwe collectie binnenpotten/decoratie. Nieuwema collectie binnenpotten/decoratie. Openingstijden: t/m vr. 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur

www.rienpool.nl

Kanaaldijk Tel: 06-20149917 Openingstijden: ma t/m 17, vr. Heerde 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

V.o.f.

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

W W Elbertsen

& . Levering van elk gewenst grafmonument en toebehoren

. Onderhoud en reparatie van grafmonumenten. . Ook voor het leveren (en plaatsen) van Natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

. Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66 , 7397 NE Nijbroek www.elbertsengrafmonumenten.nl

. telefoon:

0571-292657


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 40

Hoveniers ruilen bladhark in voor sneeuwschep

Fusieplannen Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel en behoudt zich het recht voor om de tekst aan te passen en of in te korten. Open brief aan de Raad der Gemeente Heerde Geachte raadsleden,

EPE- Nu de winter heel Nederland weer in de greep houdt, ruilt Hoveniersbedrijf van Triest BV het standaard gereedschap in voor de sneeuwschuiver. In de tuin valt met sneeuw weinig te beginnen en om de werknemers aan het werk te houden worden tegen aantrekkelijke prijzen bij particulieren en bedrijven de bestrating vrij gehouden van sneeuw. Volgens Arjen van Triest, directeur van Hoveniersbedrijf van Triest BV, is het een stuk service dat je aanbiedt naast het dagelijkse werk; ‘Elke winter houden wij de bestrating vrij van sneeuw bij particulieren en bedrijven. Je merkt door de jaren heen dat klanten het erg prettig vinden dat je juist met onze

gladheidbestrijding dat extra stukje service kunt verlenen. De sneeuw is al een ramp voor mensen die toch wat slechter te been zijn, maar ook bedrijven zitten hier niet op te wachten. De werkzaamheden bij bedrijven gaan gewoon door en worden gehinderd door de sneeuwval. Dan is het toch prettig als de sneeuw snel verwijderd wordt.’ Hoveniersbedrijven spelen goed in op de sneeuw. Niet alleen de simpele sneeuwschep wordt gebruikt maar ook speciale hulpmiddelen en machines worden voor een paar keer sneeuw per jaar aangeschaft’; ‘Met onze sneeuwschuivers, vegers en zoutstrooiers kunnen wij hierdoor snel en vakkundig de sneeuwlaag

verwijderen en de bestrating voorzien van zout. En dit allemaal tegen aantrekkelijke lage prijzen’, aldus Arjen van Triest. Het strooibeleid in de gemeente wordt overal in eerste instantie beperkt tot de hoofdwegen. Gemeentes vragen de bevolking om de stoep vrij te maken van sneeuw. De stoep naar de voordeur behoort immers tot de particulier zelf. Het is voor de bewoner zelf prettig als de stoep schoon is, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de postbode die met dit weer toch een uitdaging extra heeft om veilig de brievenbus te bereiken. Alleen daarom is de service die Hoveniersbedrijf van Triest biedt al een uitkomst.

Twente Plat in Hattem

HATTEM- Met een nieuwe voorstelling toert het populaire humorgezelschap Twente Plat dit theaterseizoen weer door Oost- Nederland. Met een mix van conferences, sketches en liedjes doet Twente Plat een aanslag op de lachspieren en houdt het haar publiek ruim twee en een

half uur lang op het puntje van de stoel. Er is goed nieuws voor de liefhebbers van de streekhumor, want op dinsdag 12 februari komt Twente Plat naar Hattem. De groep is evenals voorgaande jaren te zien in MFC De Marke. Al jarenlang heeft Twente Plat patent op de ori-

ginele, onvervalste Twentse humor. In hun gloednieuwe voorstelling maken de Twentse humoristen hun faam opnieuw waar en bezorgen ze de bezoekers een onvergetelijke avond uit. Ook dit keer passeren alle succesvolle typetjes van de afgelopen jaren de revue. Hendurk en Geessie vergelijken op dolkomische wijze de tijd van vroeger met die van nu, Tinus van Tuundorp gaat bij de brandweer, Mans gaat in de beveiliging en Aaltje en Trijntje hebben weer heel wat te kletsen over “Oude kerels en kleine kinderen”. Het programma wordt ook dit seizoen afgewisseld met een handvol comedy-acts, waarin de groep meer van haar veelzijdige talent laat zien. Op dinsdag 22 Februari is de groep te zien in MFC De Marke, Daendelsweg 1. Hattem, tel. 038-4432888. De entreekaarten voor deze avond zijn nu in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Telefonisch reserveren kan ook. Bel dan de reserveerlijn onder tel. 074-3841718.

De laatste tijd duiken er steeds meer publicaties op m.b.t. de fusie tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Het valt mij op dat in die publicaties het college voortdurend zegt: “Het college opteert voor deze fusie, maar de Raad moet beslissen”. Ondertussen wordt er kennelijk verder gepraat en wordt ook de Raad ‘bijgepraat’. Bij dit alles moet ik voortdurend denken aan een oud spreekwoord: “Iedere dag een simpel draadje, maakt een hemdsmouw in het jaar”. En als de mouw klaar is, hoeft deze alleen nog maar aangezet te worden en de jas is klaar en wij kunnen alleen nog beslissen over de kleur van de knopen. Ik vind daarom dat er nog geen enkele verdere stap genomen kan worden voor de komende Raadsverkiezingen. Bij een dergelijke voorgenomen fundamentele wijziging van het bestuur dient de bevolking volledige inspraak te hebben. De gemeente is namelijk niet het College en de Raad. Zij vormen het bestuur. De gemeente is de hele bevolking die in de gelegenheid moet zijn om over

hun eigen bestuurlijke toekomst te beslissen. Daartoe is het nodig dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma, volledig onderbouwd, moeten aangeven of zij voor of tegen een fusie zijn of veel andere oplossingen zien. Ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar de motieven waarom het juist een fusie moet zijn en waarom juist tussen deze drie gemeenten, en dan niet alleen materieel gezien, maar ook wat mentaliteit en opvattingen betreft en daar zitten heel fundamentele bij. Als we dan ook de opvattingen van de politieke partijen in Oldebroek en Hattem weten, kunnen we onze standpunt bepalen en onze stem uitbrengen. Pas dan kan er eventueel verder onderhandeld worden over een fusie. Eerdere stappen tasten de geloofwaardigheid van het bestuur aan en vergroten de kloof tussen politieke partijen en de kiezers. De kiezers hebben de politieke partijen voor deze periode namelijk nog geen mandaat gegeven hierover besluiten te nemen. Ik wens u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming. Met hoogachting, H. Dijkslag Veerstraat 12, Heerde

Carinova medewerkers strooien zout

Concert Markuskwintet WAPENVELD- Het Markuskwintet geeft een concert op zaterdag 16 februari om 20.15 uur in de Protestante Kerk aan de Kwartelweg 9 te Wapenveld. Toegang is 10 euro. Het Markus-Blaaskwintet werd opgericht in 2010 en bestaat uit 5 musici die in diverse orkesten en ensembles optreden. Men legt zich toe op het verzorgen van concerten met een aantrekkelijk programmering. Zo is er op het concert in februari voor elk wat wils. Naast muziek van Reicha – de klassieke blaaskwintetcomponist bij uitstek – speelt men betoverende muziek van Debussy. Wat zwaarmoediger tonen klinken in het kwintet van de Engelsman Holst. Tussendoor wordt het programma opgesierd met een stuk van de Franse componist Jolivet.

EPE/HEERDE- De gladheid als gevolg van het winterweer was de reden dat team Epe/Heerde van Carinova Thuiszorg spontaan zout gingen strooien op de stoepjes en paadjes van hun cliënten. Dit gebeurde woensdag 16 januari. De cliënten vonden het een mooi

initiatief. “Ik vind het heel attent van jullie dat jullie dit doen. Het is mooi voor de veiligheid voor de cliënten en voor jullie eigen veiligheid”, aldus een tevreden cliënt. Carinova staat dag en nacht voor u klaar. Bereikbaar via tel. 09008662 of kijk op www.carinova.nl.

Bingo en conference VAASSEN- De activiteitencommissie van de ouderenbond ANBO afdeling Vaassen houdt op donderdag 31 januari een bingo in het gebouw van speeltuinvereniging de Kouwenaar.

De bingo wordt afgewisseld door conference, muziek en voordracht. De aanvang is 14.00 uur. Voor die tijd is er gelegenheid om koffie drinken. Deze activiteit duurt tot 16.30 uur.


SCHAAPSKOOI

22

JA N U A R I DINSDAG 10.00 - 17.30 uur

23

JA N U A R I WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

24

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

JA N U A R I DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

25

PA PAGGI NI NAA24 1

JA N U A R I VRIJDAG 10.00 - 21.00 uur

26

JA N U A R I ZATERDAG 09.30 - 17.00 uur

DE LAATSTE WEKEN!!!

FINALE RONDE!

SLAAPKENNER GENEMUIDEN STOPT ER DEFINITIEF MEE NU 50% TOT 70% KORTING OP DE GEHELE VOORRAAD!!! UITVER

MEER DAN 400 MATRASSEN, 225 BODEMS, 180 DEKBEDDEN, 80 BOXSPRINGS, 40 LEDIKANTEN ALLE ARTIKELEN, ALLE MERKEN, ALLE MATEN, ALLES.. ALLES.. ALLES MOET WEG

! KOCHT

70%

KORTING

UITVER

HOLMSTAD VOLLEDIG ELEKTRISCHE BOXSPRINGSET

70%

KORTING

NU MET GRATIS SPLIT-TOPDEKMATRAS SLAAP KLAAR

EXCL. MATRASSEN

COMPLETE PREMIUM BOXSPRING

VAN 1.199,- VOOR

! KOCHT

IN DIVERSE MATEN EN KLEUREN

SANDMANN BOXSPRING

359,-

VAN 4.249,- VOOR

1.249,-

70%

50%

KORTING

KORTING

OOK LEVERBAAR IN 210/220

70% KORTING voor 1098,160x200 VAN 4329,- NU MET 70% KORTING voor 1299,180x200 VAN 4669,- NU MET 70% KORTING voor 1399,140x200 VAN 3669,- NU MET

IN DIVERSE MATEN EN KLEUREN

COMPLETE TIME BOXSPRING

VAN 3.499,- VOOR

1.049,-

DE CASHMERE LIJN MATRASSEN

OPRUIMHOEK: SPIRAALBODEMS 70x200, 80x200 en 90x200 75,- PER STUK, 2 VOOR 100,-

70%

Hard of zacht, fris of lekker warm. Iedereen heeft een andere voorkeur als het gaat om de ideale matras. Met de bekende matrassenlijn van Cashmere kunt u kiezen voor een matras die aan uw persoonlijke wensen voldoet. Absoluut maatwerk ambachtelijk geproduceerd in Nederland.

KORTING

PANTERA POCKETVEERMATRAS - Zeer degelijk, afdekking Pantera Foam.

LAATSTE SHOWROOM-MATRASSEN, KUSSENS & DEKBEDDEN. DOE EEN BOD & WIJ ZIJN VLOT!

LAZY POCKET - Pocketveer, afdekking drukverlagend traagschuim. CLIMA LATEX - Pocketveer, afdekking natuurlijke latex.

80x200 VAN 1.499,- VOOR 80x210 VAN 1.649,- VOOR 90x200 VAN 1.599,- VOOR

449,494,479,-

VAN 4.799,- VOOR

2.399,-

DEKBEDOVERTREKKEN

CA. 500 STUKS

1 PERS. (140x220) 10,- PER STUK, 2 VOOR 15,2 PERS. (200x220) 15,- PER STUK, 2 VOOR 25,LITSJUMEAUX (240x220) 20,- PER STUK, 2 VOOR 35,-

PANTERA - Heerlijk soepel en met 7 jaar garantie.

SATIJNEN EN JERSEY HOESLAKENS ALLE MATEN NU 5,- PER STUK, 4 VOOR 15,-

NOX BED + BODEM

90x210 VAN 1.699,- VOOR 509,90x220 VAN 1.799,- VOOR 539,140x200 VAN 2.499,- VOOR 749,-

DIVERSE MERKEN: ESSENZA, BEDDINGHOUSE, VAN DIJCK, MC GREGOR, HEKKERT & VAN DER LEEN, BRILJANT SATIJN EN NOG VELE MEER

DIT IS EEN UNIEKE KANS OM DE ONDERSTAANDE TOPMERKEN VOOR EEN EXTREEM LAGE PRIJS TE VERKRIJGEN UITVER

! KOCHT

UITVER

! KOCHT

NT OP =O P: AL LES MO ET WE G!! ! WE ES ER SN EL BIJ WAROOM KUSS EN 49,! KOCHT

ITVER UNU NU 20,- | TEMP UR SHOW ES LDEKJ ZADE FIETS UR TEMP | 249,NU DEMS TELBO SCHO TEMP UR RENB EDDE N V . A . 99,- | NACH TKAS TJES V . A . 10,DONZ EN DEKB EDDE N NU VANAF 49,- | HALFH OOGS LAPER S V . A . 25,- | SENIO | SATIJ NEN HOES LAKEN S V . A . 5,KAST EN V . A . 75,- | TOPD EKMATRAS SEN V . A . 25,- | LATTE NBOD EMS V . A . 10,EN V . A . 25,SATIJ NEN OVER TREKK EN V . A . 10,- | STAPE LBEDD EN V . A . 25,- | VOUW BEDD | COMM ODES V . A . 50,ELEKT RISCH E LATTE NBOD EMS V . A . 99,- | DIVER SE ACCE SSOIR ES V . A . 1,SNEL NAAR DE WINK EL DEKB EDDE N V . A . 10,- | KUSS ENS V . A . 5,- | VOOR ALLE AANB IEDIN GEN KOM

OOK DIV ERS E SHO WR OOM MO DEL LEN - DOE EEN BOD , WIJ ZIJ N VLO T SLAAPKENNER GENEMUIDEN

OPENINGSTIJDEN:

SLAAPGARANTIE

Schering 23

Maandag: gesloten

Een slaapsysteem is volstrekt persoonlijk

8281 JW Genemuiden

Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 17.30 uur

en daardoor voor uw nachtrust van het

Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur (koopavond)

grootste belang. Mocht het product niet aan

info@slaapkennergenemuiden.nl

Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

uw verwachtingen voldoen, dan zoeken we in

www.slaapkennergenemuiden.nl

Zondag: altijd gesloten

overleg met u naar een passende oplossing.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 42

Jan Ligthartschool swingt het nieuwe jaar in

Lezing sportpsycholoog Schuijers in Heerde HEERDE- Op woensdag 30 januari organiseert het Topsporttalent Ondersteuning Fonds (TOF) in Heerde een avond met medewerking van de bekende sportpsycholoog Rico Schuijers uit Nijmegen. De toegang is gratis maar om organisatorische redenen is vooraf aanmelden verplicht. Rico Schuijers is een van de bekendste sportpsychologen van Nederland en initiatiefnemer van Pro Task, een organisatie die zich bezighoudt met prestatie en resultaat ontwikkeling voor talenten in arbeid, sport en kunst. Schuijers houdt zich dagelijks bezig met het trainen en begeleiden van topsporters, zowel individueel als in teamverband. Verder werkt hij onder meer voor de luchtverkeersleiding op Schiphol en de luchtmacht en voor dirigenten en musici. Zijn klanten hebben één

WAPENVELD- Traditioneel luidde de Jan Ligthartschool in Wapenveld het nieuwe jaar in met een disco. De leerlingenraad had bedacht dat het thema ‘Ik hou van Holland’ maar eens moest worden uitge-

beeld. En dat kwam goed: boeren en boerinnen, melkmeisjes, klompen, molens, oranje en (uiteraard) veel spelers uit het Nederlands elftal dansten en sprongen in het rond op de muziek van een heuse

Foto: Renate van der Heijden dj. De leerlingenraad was van tevoren druk bezig geweest met het omtoveren van de schoolhal tot een echte discotheek. Kortom: een ‘loei’-gezellige avond als aftrap voor een nieuw jaar.

grote overeenkomst: ze hebben een stressberoep waar op bepaalde momenten bijzondere prestaties worden verwacht. Of zoals Rico het zelf zegt: ‘Ik geef mentale training aan presteerders zodat ze pieken op het moment dat het moet’. Naast de lezing van Rico Schuijers bestaat het programma uit een aantal korte interviews met de jeugdige sporttalenten die TOF in 2012 heeft gesponsord. Zij worden door Jakob Hut uitgebreid bevraagd naar hun belevenissen en ervaringen. De avond wordt gehouden bij Sportscenter Bijsterbosch aan de Veldkampseweg 2a in Heerde. Het programma start om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur. De toegang tot de avond is gratis. Wel is vooraf aanmelden verplicht. Aanmelden kan door een mail te sturen naar tofveluwe@hotmail.com.

Oener Toneelvereniging OENE- De kaartverkoop voor de toneeluitvoeringen van de Oener Toneelvereniging is begonnen. De uitvoeringen zijn op 22, 23 en 28 februari en 1 en 2 maart. Het stuk dat gespeeld wordt is ‘Eigen arf’ van Herman van der A, plaats

van handeling is Restaurant Dorpszicht te Oene. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 18.30 uur. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor 22 en 28 februari, te bestellen bij mevrouw R. Vijge tel. 0578-641891.

IJsclub Vorchten-Marle

HATTEM- Hondenschool Hattem heeft voor een nieuw logo en uitstraling gekozen. “Na 13 jaar zijn we toe aan vernieuwing: we zijn steeds groter geworden en zijn uit ons jasje gegroeid. We willen vooruit kijken meegaan met de nieuwste methodes en ontwikkelingen. Daar hoort onder andere een nieuw logo en website bij.” De diensten zijn verder uitgebreid zo zijn er nieuwe

Feestelijke verjaardag Beatrix HATTEM- Op donderdag 31 januari wordt Koningin Beatrix 75 jaar. Vanwege dit heugelijke feit organiseert de Hattemer Oranjevereniging een aantal activiteiten. Zowel het gemeentebestuur, scholen en zorgcentra doen mee aan deze dag. Allereerst wordt door de kinderen van diverse scholen uit Hattem onder de leiding van burgemeester Wiggers een telegram verstuurd aan Hare Majesteit met daarin natuurlijk de hartelijke felicitaties. Daarna zullen kinderen uit de groepen 3 en 5 van de Van Heemstraschool ’s ochtends, 10.00 tot 11.15 uur op bezoek gaan bij de bewoners van het zorgcentrum De Hof van Blom. ’s Middags 14.30 tot 15.15 uur gaan kinderen uit de groepen 1 en 2 van de Zaaier op bezoek bij de bewoners van het zorgcentrum Hanzeheerd De Bongerd. De kinderen zullen een zelfgemaakt cadeautje aan de ouderen geven, liedjes zingen, gedichtjes voordragen, dansjes uitvoeren, etc. De muzikale begeleiding is letterlijk in de handen van Gerrit Hulshof uit Assen met zijn handdraaiorgel. De bakker van de Boni Supermarkt maakt voor deze speciale dag oranjegebak dat in het gemeentehuis en de zorgcentra klaar zal staan voor alle kleine en grote gasten.

cursussen bijgekomen waaronder een kind en hond cursus, sport en spel en verschillende workshops. Ook de mogelijkheden voor uitlaat en/of oppas voor uw hond zijn één van de mogelijkheden. Binnenkort starten de nieuwe cursussen en u bent van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden op www.hondenschoolhattem.nl of verkrijgen bij M. Crediet, tel. 06-10759480.

Toneeluitvoering verzet VAASSEN- De toneeluitvoering van De Jonge Spelers uit Vaassen wordt wegens omstandigheden verzet naar november dit jaar. In november is iedereen weer welkom in basisschool De Sprenge, locatie Geerstraat.

VORCHTEN- Al sinds jaar en dag bestaat er een ijsclub Vorchten-Marle, de laatste jaren heeft deze echter een sluimerend bestaan geleid. Tijdens de vorstperiode in februari van het afgelopen jaar is er door een aantal bewoners uit Vorchten en Marle spontaan een baan geveegd en zijn er

EPE- Het damesteam van Bouwservice Stofbergen heeft meegedaan aan het volleybaltoernooi Nacht van Epe. Deze werd georganiseerd

als sponsoring voor het Epe klimt Kilimanjaro-team. Het inschrijfgeld van alle teams komt ten goede van Stichting Kenya Kinderen.

zelfs weer wedstrijden gehouden. Dit was allemaal zo gezellig dat is besloten om de ijsclub weer te activeren. Met behulp van wat mensen die in het verleden actief waren in de ijsclub is er weer een bestuur gevormd en zijn de mogelijkheden besproken. Er is een baanveegmachine aangeschaft en ook de verlichting is verbeterd. Een echte baan is er niet, er is altijd de afhankelijkheid van hoog IJsselwater en daarna een periode met vorst. Wel, die situatie is er nu en de baan is open. De baan is

deze keer op de uiterwaarden bij het huis aan de Marledijk 2. Bij goed weer zal er in de weekenden ook sprake zijn van verlichting op de baan, ook is er een koek en zopie tent. Overdag is de baan in principe de hele dag geopend, wilt u weten of er ’s avonds verlichting is, bel dan even met 0640012033. Er wordt geen entree gevraagd, wel staat er een bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen voor de gemaakte kosten. U bent van harte welkom. Op de foto het nieuwe bestuur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA243

™ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡‡‡Â?„‡Žƒ•–‹Â?‰Ǎ‘‘”‘Â?•Â?‹‡–ǥ ™ƒƒÂ?‰‹ˆ–‡‡‡Â?„‡Žƒ•–‹Â?‰Ǎ‘‘”‘Â?•Â?‹‡–ǥ™‹Œ ™‹Œ˜‡”œ‘”‰‡Â?†‡œ‡‰”ƒƒ‰˜‘‘”—Ǥ ˜‡”œ‘”‰‡Â?†‡œ‡‰”ƒƒ‰˜‘‘”—Ǥ ™Â?‹‡—™‡Č‹Â”Â‡Â‰Â‹Â•Â–Â‡Â”ČŒÂƒÂ…Â…Â‘Â—Â?–ƒÂ?–‡Â?ƒ†˜‹•‡—” ™Č‹Â”Â‡Â‰Â‹Â•Â–Â‡Â”ČŒÂƒÂ…Â…Â‘Â—Â?–ƒÂ?–‡Â?ƒ†˜‹•‡—”˜‘‘” ˜‘‘”ƒŽ—™ˆ‹•…ƒŽ‡‡Â?ĠÂ?‹Â?‹•–”ƒ–‹‡˜‡ ƒŽ—™ˆ‹•…ƒŽ‡‡Â?ĠÂ?‹Â?‹•–”ƒ–‹‡˜‡ †‹‡Â?•–˜‡”Ž‡Â?‹Â?‰‡Â?ƒ†˜‹‡œ‡Â?Ǥ †‹‡Â?•–˜‡”Ž‡Â?‹Â?‰‡Â?ƒ†˜‹‡œ‡Â?Ǥ ƒ”–‹Â?‘Â?Š‘”•–ǥ ‡Â?”‹´––‡˜ƒÂ? —ˆˆ‡Ž‡Â?‡Â?

ƒ”–‹Â?‘Â?Š‘”•–ǥ ‡Â?”‹´––‡˜ƒÂ? —ˆˆ‡Ž‡Â?‡Â? ‹ƒÂ?Â?‡ ‡”Â?••–ƒƒÂ?˜‘‘”’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡ ‹ƒÂ?Â?‡ ‡”Â?••–ƒƒÂ?˜‘‘”’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡ „‡–”‘Â?Â?‡Â?Š‡‹†ǥ‹Â?–‡‰”‹–‡‹–‡Â?Â?‡Â?Â?‹• ”‹Â?Â?ŽƒƒÂ?͜͡ǥͺͳ͸ͳ’‡ǥͲ͚͡ͺnjͺ͜;͚͜͡ „‡–”‘Â?Â?‡Â?Š‡‹†ǥ‹Â?–‡‰”‹–‡‹–‡Â?Â?‡Â?Â?‹•Ǥ info@lokhorstͲepe.nlÇĄ™™™ǤŽ‘Â?Š‘”•–nj‡’‡ǤÂ?ÂŽ

”‹Â?Â?ŽƒƒÂ?͜͡ǥͺͳ͸ͳ’‡ǥͲ͚͡ͺnjͺ͜;͚͜͡Č€‹Â?ÂˆÂ‘ĚˇÂŽÂ‘Â?Š‘”•–nj‡’‡ǤÂ?ÂŽ™™™ǤŽ‘Â?Š‘”•–nj‡’‡ǤÂ?ÂŽ

WIN SCHILTERKORTIDER NG

â‚Ź50,0 per m a per da n g

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

0

Heino Raalte Hattem Heerde

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Z W O L S E O O G A RT S E N G R O E P

Heino Raalte Hattem Heerde

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

Voorlichtingsbijeenkomst refractiechirurgie op dinsdag 5 februari a.s.

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde

Voor iedereen, die scherp wil zien, zonder bril of contactlenzen, bespreken we de beste mogelijkheden op het gebied van lasercorrectie en implantlenzen: o.a. de Cachet lens. Tevens wordt gesproken over de mogelijkheden op het gebied van staarchirurgie: de (Torische) Restor lens. Ervaren, niet commerciĂŤle oogartsen (door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap gecertificeerd), brengen u op de hoogte van eigen resultaten en recente ontwikkelingen. Deze voorlichtingsavond is geheel vrijblijvend en informatief. Plaats: Tijd:

Isala klinieken, loc. Weezenlanden, in de CB-zaal (hoofdingang, trap op naast de portiersloge) Dinsdagavond 5 februari om 20.00 uur (tot 21.15 u.)

U bent van harte welkom, voor meer informatie: bel 038-4243040

w w w . s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

GRATIS TEGOEDBON t.w.v. 100 EURO Bij besteding vanaf â‚Ź 1600,- ontvangt u een tegoedbon t.w.v. â‚Ź 100,- te besteden bij het Heerder Fruithuis. Deze actie is geldig v.a. januari t/m april 2013.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 22 januari 2013 - PAGINA 44

Burgemeester van Walsemgroep klaar voor uitvoering

EMST- De toneelgroep Burgemeester van Walsem voert op zaterdag 26 januari en zaterdag 2 februari het toneelstuk “Sigaren in de polder” op. De uitvoering is in het dorpshuis de Hezebrink aan de Ds. van Rhijnstraat in Emst. De zaal is open om 19.00 uur, aanvang van het stuk is om 19.30 uur. “Sigaren in de polder” gaat over Boer

Nico den Hamer die zijn boerderij wil verkopen, maar zijn vrouw Saar wil dat niet. Nico zet, samen met zijn zoon Leo, een bord in de wei en al snel wordt dat gezien door een geïnteresseerd echtpaar. Zij melden zich aan als kandidaatkopers. Ze hebben hun dochter Lidy mee. Nico smeedt samen met het echtpaar van Toren een planne-

tje waardoor Saar niet weet wat de “Torentjes” eigenlijk komen doen. Natuurlijk komen er allerlei andere personen op de boerderij terecht waardoor het plannetje van Boer Nico in gevaar komt. Kaartjes voor de uitvoering zijn te verkrijgen bij de firma Stokhof aan de Hoofdweg 13 in Emst. De kaartjes kosten 5 euro per stuk.

Sneeuwpret bij Kindercentrum Kanjers EPE- Dik aangekleed hebben de kinderen van kindercentrum Kanjers buiten heerlijk in de sneeuw gespeeld. Mutsen op, handschoenen en snowboots aan en een warme das om de nek. Momenteel zijn de kinderen bezig met het Piramidethema ‘Kleding, wat trek ik aan?’. Jezelf dik aankleden vanwege de sneeuw sluit hier dan ook perfect bij aan. Meer informatie over Kindercentrum

Nieuwe muziekopleidingen bij Wilhelmina HEERDE- Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde heeft het aantal muziekopleidingen uitgebreid. De Interne Muziek Opleiding voor de landelijk erkende muziekdiploma’s (HaFaBra) en de percussion (slagwerk)opleidingen werden al en worden nog steeds door Wilhelmina aangeboden. Omdat men nooit te jong is om al met muziek te beginnen is daar een drietal opleidingen aan toegevoegd: de Music Super Kids-opleiding, Algemene Muzikale Vorming en de Introductie-opleiding. Deze opleidingen zijn stuk voor stuk gunstig geprijsd. De leerlingen die voor deze opleidingen van Wilhelmina kiezen worden automatisch lid van de muziekvereniging. De jeugd van Wilhelmina gaat, naast de opleiding die wordt gevolgd, ook samen dingen ondernemen, in de vorm van feestjes, een muziekkamp en sportactiviteiten. Voor alle opleidingen geldt tevens dat de leerlingen zo snel mogelijk samen gaan musiceren in één van de onderdelen van Wilhelmina. De Music Super Kids is de opleiding voor de allerjongsten, namelijk vanaf groep 3 van het basisonderwijs (5-6 jaar). Spelenderwijs maken de kinderen kennis met muziek. Verder krijgen kinderen alvast de mogelijkheid een kijkje te nemen in de muziekvereniging en een beetje sfeer te proeven. De Algemene Muzikale Vorming (AMV) is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 van het basisonderwijs (7-8 jaar). Kunnen schrijven en lezen is noodzakelijk. Hier worden de muzikale basisvaardigheden geleerd. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een, eventueel via Wilhelmina aan te schaffen, klokkenspel. In principe is de leerling na een jaar zover dat hij/zij kan doorstromen

naar het volgende onderdeel. De Introductiegroep is voor leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar. In deze groep doet de leerling de eerste ervaringen op met de verschillende blaasen slagwerkinstrumenten. Deze kunnen namelijk stuk voor stuk uitgeprobeerd worden. Uiteindelijk kiest de leerling zijn/haar favoriete instrument. Dit deel van de opleiding duurt slechts zes weken, zodat de leerling met het instrument snel kan instromen in het C-orkest. Tegelijkertijd wordt dan ook gestart met de Interne Muziek Opleiding. Dat is de opleiding voor de reguliere landelijk erkende muziekdiploma’s. Natuurlijk kunnen ook volwassenen, die op elk moment kunnen instromen, deze opleiding bij Wilhelmina volgen. Hiervoor wordt al vele jaren goed en naar volle tevredenheid samengewerkt met eigen, volledig opgeleide en gediplomeerde, muziekdocenten. Ook in Heerde en omgeving krijgen kinderen steeds vroeger interesse in muziek en muziekinstrumenten. Met de uitbreiding van het aanbod aan opleidingen speelt de actieve muziekvereniging uit Heerde hierop in. Ook bij de nieuwe opleidingen kiest Wilhelmina bewust voor kwaliteit. De docenten en instructeurs die de nieuwe muzieklessen verzorgen, hebben niet alleen kennis en ervaring op het gebied van muziek maar ook op pedagogisch gebied. Elders in deze Schaapskooi is een advertentie afgedrukt met daarin alle benodigde informatie. Deze informatie is ook te vinden op de website van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina: www.wilhelmina-heerde.nl. Meer informatie via de coördinator Muziekopleidingen, Henry Scholten, tel. 038-4477046 of mail naar h.scholten30@kpnplanet.nl.

Kindercursussen in februari

Kanjers vindt u op www.koppelepe.nl.

De loopbaanwandeling

EPE- Even tijd voor jezelf, even stilstaan bij je loopbaan. Heb je ook wel eens het gevoel dat er van alles ‘moet’? Dat je van hot naar haar rent en niet aan jezelf toekomt? Heb je het idee dat je alle ballen in de lucht moet houden? Ken je het gevoel van ‘liever even een winterslaap houden’? Dan wordt u uitgenodigd voor een loopbaanwandeling: een paar uur tijd voor jezelf om eens

stil te staan bij je werk en leven. Het thema voor deze wandeling is ‘Winter’, de tijd van rust en vasthouden van energie. Hoe komt de natuur goed de winter door en spaart hoe spaart hij zijn krachten voor het voorjaar? In de natuur is steeds iets nieuws te zien, te horen, te voelen: een soort 3D animatie. Er zijn mooie vergelijkingen te trekken tussen processen in de natuur en de eigen ontwik-

keling. Het effect van wandelen is verrassend. Door het lopen in de natuur lukt het makkelijker om rust te vinden in je hoofd. Je lichaam maakt al wandelend stoffen aan die zorgen voor een positief gevoel en je creativiteit wordt gestimuleerd. In de natuur van het Wisselse Veen en de Tongerense heide wordt gepraat over wat je nu bezighoudt en wat je anders zou willen. Je krijgt een frisse neus en een frisse kijk op je situatie. Door middel van vragen en opdrachten die onderweg worden voorgelegd, krijg je helder zicht op je huidige situatie en een beeld over hoe je wil dat het wordt. Aan het eind van de wandeling maak je ten minste één concrete afspraak met jezelf over je eerste stap op weg naar de gewenste situatie. De loopbaanwandeling is op 1 februari van 9.30 tot 12.30 uur. Vertrek vanaf de Molenweg 70 in Epe (buurtschap Wissel) met maximaal 8 deelnemers. Wil je meer weten, bel dan met Corrie Stoter, tel. 0578-629134 of mail naar info@corloopbaan.nl. Mocht je verhinderd zijn, dan staan er ook weer wandelingen gepland op 12 april en 7 juni, steeds in het teken van een seizoen. Je betaalt voor deze loopbaanwandeling 45 euro inclusief BTW en een kop koffie, thee en materiaal. Kijk ook eens op www.corloopbaan.nl. COR organiseert ook wandelingen voor teams en organisaties.

HEERDE/EPE- Per februari starten bij Cultuurplein Noord Veluwe leuke workshops en cursussen voor kinderen op het gebied van beeldend, dans en muziek. Voor algemene muziek- en danslessen kun je je het hele jaar door inschrijven. Voor workshops en cursussen geldt een inschrijvingstermijn van min. 2 weken vóór aanvang van een cursus. Inschrijven kan via de site www.cultuurpleinnoordveluwe.nl of via info@cultuurpleinnoordveluwe.nl. Kijk op de site voor meer informatie en het volledige aanbod op www.cultuurpleinnoordveluwe. nl. De leslocatie in Heerde is aan de Elburgerweg 3. In Epe vinden de workshops en cursussen in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 plaats. Er is een cursus Mini Kunstclub voor kinderen van 6 tot 8 jaar en er is een cursus Kunstclub voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De workshop Maak je eigen fotostrip start op 6 februari in Heerde en is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De workshop Vilten is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en start vanaf 6 februari in Heerde.

De cursus Peuterdansen begint op 6 februari in Heerde en op 7 februari in Epe. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar die niet helemaal lekker in hun vel zitten en graag bewegen op muziek is er kinderdanstherapie. Kijk op de site voor aanvullende informatie. Kinderen van 6 tot 12 jaar maken in de workshop Strips gezamenlijk een levensgrote strip en stripfiguren. De workshop start vanaf 9 februari in Heerde. Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar is workshop Edelsmeden ouder/kind een bijzondere workshop. Samen met een familielid (of een volwassen persoon) werken aan een sieraad van alpaca, koper of zilver. De workshop start op 9 februari in Heerde. In de Muziekwerkplaats leer je allerlei basisvaardigheden voor muziek, zoals zingen, samenspelen op eenvoudige instrumenten, naar muziek luisteren en muziek maken. Ook is er een instrumentale oriëntatie. Voor kinderen van 7 en 8 jaar start de cursus op 25 februari in Heerde. Voor kinderen van 6 jaar begint de cursus op 26 februari in Epe.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PA PAGGI NI NAA245

0(18.$$57 9225*(5(&+7(1

%,-*(5(&+7(1

6WRNEURRGPHWNUXLGHQERWHUHQDwROL ½ ,QELHUEHVODJJHIULWXXUGHFKDPSLJQRQV PHWNQRÁRRNVDXV ½ :DUPJHLWHQNDDVMHJHUROGLQNDWHQVSHN PHWKRQLQJ ½ $UGHQQHUKDPPHWPHORHQ ½ 6DODGHPHWJHEDNNHQPRVVHOHQVSHN XLHQUHPRXODGHVDXV ½ 9LWHOOR7RQDWRGXQJHVQHGHQNDOIVYOHHV PHWWRQLMQVDXV ½ 6DODGHPHWEULHDSSHOZDOQRRWHQKRQLQJ ½ 6ODGHPHWJHJULOGHJURHQWHQJHEUDGHQ URVELHIHQNQRÁRRNPD\RQDLVH ½ 6DODGHPHWJHURRNWHHHQGHQERUVW SDGGHQVWRHOHQHQIUDPER]HQGUHVVLQJ ½ 5XQGHUFDUSDFFLRPHWQRWHQGUHVVLQJHQ SLMQERRPSLWMHV ½ 7ULRYDQJHURRNWHYLV]DOPIRUHO HQPDNUHHO ½ 6DODGHPHWLQNQRÁRRNJHEDNNHQJDPEDCV HQJHJULOGHRVVHQKDDV ½ +HUEHUJSURHYHULM ½

&KDPSLJQRQVVSHNHQXL :DUPHJURHQHQNRROVDODGH *HPHQJGHVDODGHPHWQRWHQGUHVVLQJ 3XQW]DNPHWIULHWHQPD\RQDLVH *HEDNNHQDDUGDSSHOHQ *HULOGHJURHQWHQPHWROLMIROLH 9HQNHOPHWNQRÁRRNHQURRP

62(3(1 7RPDWHQURRPVRHS )UDQVHXLHQVRHSJHJUDWLQHHUGPHWNDDV :LOGERXLOORQPHW3URÀWHUROHV

½ ½ ½

.LHVELMKHWKRRIGJHUHFKW]HOIGHVDXVXLWGLHX OHNNHUYLQGW .RXGHNQRÁRRNVDXV &KDPSLJQRQURRPVDXV 5RPLJHSHSHUVDXV 6WURJDQRIIVDXV +RQLQJWLMPVDXV .UXLGHQERWHU

9225'(.,'6 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

+22)'*(5(&+7(19,6 5RHUEDNJDPEDCVPHWGLYHUVHVRRUWHQ YLVLQKXLVJHPDDNWHPDULQDGH *HEDNNHQ9LFWRULDEDDUVPHWYLVVDXV *HEDNNHQNDEHOMDXZÀOHWPHW SDGGHQVWRHOHQVDXV

½ ½ ½

+22)'*(5(&+7(19/((6 .LSVDWpPHWIULWHVDWMDUHQNURHSRHN ½ *HEDNNHQUXQGHUELHIVWXN PHWVDXVQDDUNHX]H ½ *HEDNNHQYDUNHQVKDDVPpGDLOORQV PHWVDXVQDDUNHX]H ½ 9HJHWDULVFKKRRIGJHUHFKWZLMLQIRUPHUHQX JUDDJQDDUGHPRJHOLMNKHGHQYDQYDQGDDJ½ :LHQHUVFKQLW]HO JUDP PHWVDXVQDDUNHX]H ½ *HJULOGHUXQGHUULEH\HPHWVDXVQDDUNHX]H ½ *HEUDGHQHHQGHQERUVWPHWVLQDDVDSSHOVDXV½ 0L[HG²JULOOVSLHVPHWVDXVQDDUNHX]H ½ 2HUKDPPHWMHPHWKRQLQJ²WLMPVDXV ½ .LSÀOHWRPZLNNHOGPHW6HUUDQRKDPHQ PRVWHUGVDXV ½ %RHUHQULEH\HPHWNUXLGHQERWHUFKDPSLJQRQV VSHNHQXL ½ 7RXUQHGRVYDQRVVHQKDDV PHWVDXVQDDUNHX]H ½

.LQGHUSODWHPHWNHX]HXLWYLVVWLFNV NURNHWNLSQXJJHWVPHWIULWHV PD\RQDLVHHQDSSHOPRHV ½ %,-$/21=(+22)'*(5(&+7(16(59(5(1:,- .22/6$/$'((1*(.58,'(&28175<327$72(6

1$*(5(&+7(1 .LQGHULMVMH 'DPH%ODQFKH :DOQRWHQWDDUWMHPHWKRQLQJHQ ERVYUXFKWHQ\RJKXUWLMV %URZQLHYDQSXUHFKRFRODGHPHWLMV YDQ$PDUHQDNHUVHQ $SSHOWDDUWjODWDUWHWDWLQRPJHNHHUG JHEDNNHQPHWVWURRSHQYDQLOOHLMV 7ULRZLQWHULMV &RXSHYDQYHUVIUXLWPHWYDQLOOHLMV VODJURRPHQVLURRS 3URHYHULMYDQFUqPHEU€OHH.DUDPHO HQDEULNRRV *UDQGGHVVHUWHHQVHOHFWLHXLWGH ERYHQVWDDQGHOHNNHUQLMHQ .RIÀHFRPSOHHWPHWYHUVFKLOOHQGH ERQERQVYDQ&KRFRODGH$WHOLHU$ *ODVGHVVHUWZLMQ 0XVFDW%HDXPHVGH9HQLVH 63(&,$/(.2)),( ,ULVK&RIIHH ,HUVHZKLVN\ )UHQFK&RIIHH *UDQG0DUQLHU 6SDQLVK&RIIHH 7LD0DULD ,WDOLDQ&RIIHH $PDUHWWR &RIIHH'20%HQHGLFWLQH

'LQVGDJWP]RQGDJYDQDIXXUJHRSHQG +HUEHUJ0ROHFDWHQ0ROHFDWHQ31+DWWHP 7HOZZZKHUEHUJPROHFDWHQQO

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 JANUARI 2013 - PAGINA 46

Goede prestaties ZVV

College krijgt bezoek van Hattemse pastores HATTEM- De Hattemse pastores zijn maandag 14 januari op bezoek geweest bij het college van burgemeester en wethouders. De geestelijken en de bestuurders spreken jaarlijks over ontwikkelingen in de gemeente die voor beiden relevant zijn. Dit jaar spraken zij onder andere over de decentralisatie van rijkstaken. Gemeenten krijgen de komende jaren een groot aantal nieuwe taken in het maatschappelijke domein. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg, voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking en voor de reintegratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De pastores worden bijgepraat over

Compostactie SDG

VAASSEN- Veertien zwemmers van de ZVV konden zich inschrijven voor de Gelderse Winterkampioenschappen en zij gingen van start op 45 individuele zwemafstanden in Arnhem. Voor ZVV was dit een recordaantal. Maar liefst vijf zwemmers van 8 en 9 jaar wisten zich voor het eerst te plaatsen in de categorie “minioren 4 en jonger”: Stijn van den Berg, Ruben Claasen, Simon Claasen, Niels Dieker en Bonno Dorsthorst. De concurrentie was groot en dat hielp de zwemmers om nog net dat

beetje meer te geven in de strijd. Zo konden 26 persoonlijke records worden genoteerd. De meest opvallende daarvan was een verbetering van 5,5 seconden door Ruben Claasen op de 50 meter vlinderslag. Zeven van de zwemmers wisten het erepodium te bereiken: Jeroen van de Beek – brons 100 meter vlinderslag. Daniel Claasen - brons 100m rugslag, brons 200m wisselslag, brons 100m vlinderslag, brons 100m vrije slag. Luuk Hulleman – zilver 100 meter rugslag, zilver 100 meter schoolslag,

Groep 3 van 41 basisscholen naar bibliotheek

Leerlingen van groep 3 en 4 van basisschool De Sprenge-Geerstraat uit Vaassen kregen uitleg van een bibliotheekmedewerker over de werking van de selfservice-apparatuur in de Vaassense bibliotheek. REGIO- De Bibliotheek Noord-Veluwe ontvangt in januari 875 kinderen van groep 3 van 41 basisscholen in de verschillende vestigingen in de regio. De kinderen hebben de afgelopen maanden de eerste beginselen van het lezen onder de knie gekregen. Nu valt er voor hen een nieuwe wereld te ontdekken van letters, woorden, zinnen en teksten. De bibliotheek heeft voor hen een speciale sortering eerste leesboekjes op de planken staan. Tijdens

hun bezoek maken de kinderen ook kennis met prachtige prentenboeken, informatieve kennisboeken en dikke voorleesboeken. Een speciaal letterspel leidt hen langs de collectie en aan het eind van hun bezoek zijn er bonnen voor gratis inschrijving. De bibliotheek Noord-Veluwe hecht veel belang aan de ontvangst van kinderen in deze leeftijdsfase, juist nu 2013 door een aantal organisaties is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen.

Heel Hattem helpt Syriërs HATTEM- Elke dag worden we geconfronteerd met de verschrikkingen in Syrië. De slachtoffers, de verwoestingen, de vluchtelingen. Dan bekruipt je het gevoel: hoe kunnen we helpen? Via Rode Kruis en andere instellingen wordt zo goed mogelijk humanitaire hulp gegeven. Maar de nood wordt steeds groter. Een zeer groot aantal Syriers is gevlucht naar Turkije en leeft daar onder erbarmelijke omstandigheden in tenten, met summiere voorzieningen. En het wordt steeds natter en kouder. Een groepje Hattemers wil een helpende hand bieden

aan deze vluchtelingen. “Van onze Syrische stadgenoot Khalid Alneis hebben we gehoord dat er een grote behoefte is aan eigenlijk van alles, maar vooral ook aan slaapzakken en dekens”, laten Ben Roseboom, Dick Stoppelenburg, Lucius de Graaff en Jaap van Zaal uit Hattem weten. “Wij vragen alle Hattemers één of meer slaapzakken of dekens af te staan. Die worden vervolgens onder onze controle vervoerd naar de Turkse/Syrische grens en daar aan de vluchtelingen gegeven.” Zaterdag 2 februari kunt u slaapzakken en dekens afgeven bij de Gast-

Foto: Ive van der Beek brons 50 meter vlinderslag, brons 100 meter vrije slag. Danielle Meinema – zilver 100 meter schoolslag. Stijn Temmen – zilver 100 meter vlinderslag. Sabrina Vosselman - brons 100 meter vlinderslag. Harm-Jan Wijnhoud – zilver 200 meter wisselslag. Deze prestaties brachten ZVV naar de 8ste plaats op de clubranking van de wedstrijd die 33 deelnemende verenigingen telde; een plaats die de trainers en coaches tevreden stemt.

HEERDE- Ook dit jaar organiseert de Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria de jaarlijkse compostactie. De opbrengst van de actie wordt besteed aan het organiseren van o.a. concerten maar meer nog voor de bekostiging van de opleiding van de jeugdleden en het op peil houden van het instrumentarium. De zakken worden begin maart netjes bij u voor de deur of in de schuur afgeleverd. Bestel-

deze ontwikkelingen. Daarnaast spreken zij over ontwikkelingen in de Wmo, bijvoorbeeld bij Hulp bij het huishouden. Voor een goede signalering van eventuele problemen is het belangrijk dat de gemeente en de geestelijken elkaar weten te vinden. Burgemeester en wethouders van Hattem geven sinds eind 2011 regelmatig gezamenlijk invulling aan de dinsdagmiddag. Ze brengen bijvoorbeeld bezoeken aan bedrijven, stichtingen en verenigingen in Hattem of spreken met organisaties of beleidsambtenaren over een centraal thema. Doel van de bezoeken is om in gesprek te zijn met belangrijke spelers in de stad en op die manier goed op de hoogte te blijven van wat er leeft in Hattem en in de regio. formulieren worden de komende weken bij u door de bus gedaan en enige dagen later weer bij u opgehaald. Natuurlijk kunt u voor meer informatie en bestellingen ook terecht op www.sdgheerde. nl of kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen. Roelof van der Hoeve (tel. 0578695618), Bart IJzerman (tel. 0578695259) of Evert van der Maten (tel. 0578-693615).

Sneeuwpret bij BSO de Basishof

Overeenkomst De Waaijenberg EPE- De gemeente Epe heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelaar van het Landgoed de Waaijenberg. In deze overeenkomst staan o.a. eisen voor de ruimtelijke kwaliteitseisen, dus hoe de plannen in het landschap passen. “Het is niet meteen een inrichtingsplan maar dat moet het te zijner tijd wel worden”, aldus wethouder Joop van Nuijs. De bedoeling is dat er een landhuis kan worden gebouwd met maximaal negen inpandige wooneenheden. “En een ander gebouw met maximaal 2 inpandige wooneenheden.” De afspraak is dat de bebouwing niet meer m3 beslaat dan de huidige bebouwing. “Het is nu nog een heel traject; de bestemmingsplanprocedure moet nog volgen. Er zal pas gebouwd worden op het moment dat er ook genoeg verkocht is. Het is geen kwestie van een paar jaar maar van jaren.” Ook moeten er allerlei onderzoeken worden gedaan op het gebied van flora, fauna etc. “Er zijn bijvoorbeeld vleermuizen gevonden in de spouwmuren.” Ook de sloop vereist een onderzoek. “We weten dat er asbest in zit.” Maar met deze overeenkomst zijn de eerste stappen gezet.

huiskerk, Achterstraat 9 in Hattem. Vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur is de deur van de Gasthuiskerk geopend om de hulpgoederen in te leveren. Voor het transport is geld nodig. De Stichting Heel Hattem helpt Syriers zal volgende week aangeven op welke rekening u geld kunt storten. “Help de Syrische vluchtelingen, geef één of meer slaapzakken of dekens en/of stort geld. De nood is groot en elke slaapzak en deken is zeer welkom. Laat Hattem ook op deze manier van zich horen.” Voor meer informatie: tel. 038-4443178 of tel. 06-14005541.

VAASSEN- Nu er volop sneeuw ligt is er niets mooier dan buiten spelen in de sneeuw. De kinderen bij BSO De Basishof konden dan ook niet binnen blijven zitten. Er is een sneeuwballengevecht gehouden en er werd van de ene naar de andere kant van het schoolplein ge-

gleden op een eigen gemaakte ijsbaan. Ook een sneeuwpop ontbrak niet. BSO De Basishof is gelegen in de Sprenge school in Vaassen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer tel. 0578-569960.

Drukbezochte receptie 60-jarige OWB

HEERDE- Met een drukbezochte receptie in De Keet in Heerde heeft de Oostelijke Wandelsport Bond (OWB) zaterdagmiddag haar zestigjarig bestaan gevierd. Afgevaardigden van tal van andere wandelsportorganisaties, -verenigingen en -comités kwamen het bestuur hun gelukwensen aanbieden. De OWB werd op 6 januari 1953 opgericht in Deventer en is aangesloten bij de Nederlandse Wandelsport Bond. De OWB overkoepelt meer dan vijftig wandelsportverenigingen en avondvierdaagse organisa-

ties, alsook honderden individuele wandelaars. Onder auspiciën van de OWB worden jaarlijks veertig wandeltochten gehouden in Overijssel en een groot deel van Gelderland en Flevoland. Deze tochten tezamen trekken rond de twaalfduizend wandelaars. Daarnaast worden in het OWB-gebied een kleine dertig avondvierdaagsen gehouden, samen goed voor meer dan dertigduizend deelnemers. Ook beheert de OWB een aantal recreatieve wandelpaden. Zie ook www.owb-nl.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

MING FINALE OP RUIMING CTIE WINTERCOLLECTIE

PA PAGGI N I NAA247

*Opening Nieuwe Visverkoopwagen Verse Hollandse kabeljauwfilé van Nu voor

1 artikel

Nu €1.00 p./st

3 artikelen

*Bij Aankoop van 500gr Warm gebakken kibbeling

70% korting*

En alleen tegen inlevering van deze bon:

Gerookte Makreel

artikelen met een blanco kaartje

T.W.V

Tot ziens bij

Flair Mode Flair

Maandagmorgen gesloten Vrijdagavond koopavond

Jubileum

al 40 jaar een begrip in de regio!

40jaajarar

Strooizout

INTERNETPRIJS

25kg

479,-

329,-

14,95

7,95

Stihl MS170 kettingzaag 239,-

199,-

€3.00

Bladlengte 30 cm

Gaskachel Verhuur

Gratis

Autobedrijf Autobedrijf Van Huffelen -

Aanname depot Cristel-Cleaning

De Wilcon Type 22T

Per kilo

Botermals, en altijd vers van het mes!

60% korting*

Euromac heteluchtkanon

€12.50

Wegens Enorm Succes

2 artikelen

Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde Tel. 0578-694596

per kilo

*Hollandse nieuwe Haring

50% korting*

*

€19.50

-

andenn Winterb derp geprijsd ! anhe rb te in W er nu zeer sc rp geprijsd ! he sc ze nu Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., diverse ....... nieuw Ford Fiesta 1.25i, 1.3i, 5-drs., diverse ........ nieuw Ford Fiesta Titanium, 5-drs., ......... ‘ 11 Ford Fiesta 1.3i 1.25i, T itanium, 5-drs., ....... ‘‘09 11 Ford Fiesta 3-drs., Titanium ............ Ford Fiesta 3-drs.,nieuw T itanium ........... Ford Ka 1.3i 1.3i Titanium, model ..... ‘09 ‘10 Ford 1.3iTitanium, T itanium,nieuw nieuwmodel model ....... ..... ‘10 Ford Ka 1.3 ‘09 Ford T itanium, nieuw.................. model ....... ‘09 Ford Ka 1.3 Cool en Sound ‘08 Ford Sound .................. ‘08 Ford Ka Ka 1.3 1.3iCool Styleen ................................. ´05 Ford 1.3i 5Style ................................. Ford Ka 1.3i Edition ............................ ´´05 05 Ford 5 Edition ............................ ´05 Ford Ka Ka 1.3i 1.3 Trend ................................. ´03 Ford 1.3 1.3 T rend ................................. Ford Ka Fiesta 5-drs., Futura ............... ´03 ‘05 Ford Ford Fiesta 1.4i 5-drs., 5-drs., FE, FE, extra´s extra´s ...... ...... ´02 ´02 Ford Ford Fiesta 1.3 1.3 Classic Classic ........................ ........................ ‘02 ‘02 Ford Ford Fiesta 1.3 1.3 3-drs., 3-drs.,........................... .......................... ‘00 ‘00 Ford itanium,5-drs. 5-drs............... ........... ´07 Ford Focus Focus 2.0i 1.6i TFutura, ´06 Ford Ford Focus Focus C-Max C-Max 1.6i 1.6i Futura Futura .............. .............. ´05 ´05 Ford rend, 5-drs., Ford Focus 1.4i TTrend, 5-drs.,............... .............. ‘09 ‘09 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura, Futura, 5-drs., 5-drs.,.............. ............. ‘05 ‘05 Ford Ford Cougar 2.0i ................................... ................................... ´00 ´00 Ford Ford Fusion 1.4i Futura+ ...................... ...................... ‘06 ‘06 Ford Ford Focus Focus 1.6i, 1.6i, 5-drs., 5-drs., Futura, Futura,extra’s extra’s.... ‘04 Ford 1.4i, 5-drs., ......................... Ford Focus Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´‘ 90 51 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., ...................... ´95 Fiat Panda Edizione Cool ....................... ‘09 Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘09

-

Ook voor alle schadereparaties Ook voor alle schadereparaties Onderhoud voor alle Onderhoud voor alle leasebedrijven leasebedrijven Bovag-lid Bovag-lid Onderhoud alle merken Onderhoud alle merken APK Keurstation, ook voor APK Keurstation, ook voor roetmeting roetmeting Verkoop en onderhoud alle Verkoop en onderhoud nieuwe Ford modellen alle nieuwe Ford modellen Airco Service Airco Service

Daihatsu Terrios 1.3 .............................. ´ 0 2 Daihatsu .............................. Daihatsu Terrios Cuore, 1.3 3-drs., ......................... ´02 ´03 Daihatsu Cuore, 5-drs., 3-drs., .......................... ......................... ´03 Daewoo Matiz, ‘03 Daewoo 5-drs., ........................... Peugeot Matiz, 107 1.0i XS, 5-drs., ..................‘03 ‘ 11 Hyundai Santa Fe1.2i 2.2 CRDi diesel ........ ´06 Renault Twingo ............................... ‘08 Peugeot 107 1.0i Scenic, XS, 5-drs., 11 Renault Megane 2.0i ................. automaat . ‘‘00 Renault Twingo 1.2i................................. ............................... ‘08 Mini 1000 Red Hot ‘88 Renault Megane Scenic,Eleg., 2.0i automaat Opel Corsa 1.2i 3-drs., extra´s ... ´‘00 01 Opel extra´s .... ´` 0 31 Opel Corsa Zafira 1.2i 1.6i 3-drs., ComfortEleg., ........................ Opel Zafira 1.6i Comfort ........................ `03 Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Wagon ........ ´ 1 0 Ford 2.0i T itanium Wagon ....... ´‘09 10 Ford Mondeo Focus 1.8i Combi Trend ................ Ford 1.8i Combi, Combi TTitanium,extra’s rend ................ ‘09 Ford Focus 1.8i ‘08 Ford 1.8i Combi, Combi,nieuw T itanium,extra’s Ford Focus 1.6i model .... ´‘08 05 Ford nieuw model .... ´05 Ford Focus Focus 1.6i 1.4i Combi, Combi CE ..................... ‘02 Ford Ford Focus 1.6i Combi Trend, .......................... Wagon ............. ‘04 ‘01 Ford 1.6i Combi, T rend, Wagon .............. ´‘ 90 91 Ford Focus 1.6i ......................... Ford 1.6i Combi, Combi, extra´s ......................... Opel Focus Astra 1.8i .............. ´99 ´07 Opel Astra1.6i 1.8i16V Combi, extra´s .............. VW golf Variant Ocean, .......... ´07 ‘03 VW golf 1.6i 16V Variant Ocean, .......... ‘03

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00 Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Bezoek eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl Bezoek ook ook eens:

Kettingzaag middel uur Verh €

Prijs per

1/2 dag dag week

16,00 24,00 60,00

1/2 dag dag week

20,00 30,00 75,00

Onze verhuurgids is verkrijgbaar in onze showroom of kijk op www.dewilconverhuur.nl

T 0578 - 69 17 17

|

www w. d e w i l c o n . n l

Eperweg 35, 8181 EV Heerde T 0578-691717 E heerde@dewilcon.nl *Acties geldig t/m 28 februari 2013. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

15%

korting Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Actie is geldig t/m 30 maart 2013

Prijs per


SCHAAPSKOOI

Zeer goed onderhouden Chalet op bungalowpark de Beekhorst. Fraaie ligging, mooie veranda.

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

Het Vosje gaat zich medio mei vestigen aan de Beeklandseweg in Heerde. In Epe sluiten we per 01-02-2013!

· Flexibele, professionele kinderopvang thuis

TE HUUR

· Kleinschalig en persoonlijk

Huurprijs € 700,- incl. Info: 0629162359 ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

· Belang van het kind staat centraal · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl ZOLDERRESTANTEN Iedereen heeft wel spullen in huis die men eigenlijk wel wil verkopen, maar niet iedereen heeft tijd of zin daarvoor thuis te blijven als er kopers komen of de kennis of mogelijkheid dit op internet aan te bieden. Verander uw overtollige spullen in geld door het via ons aan te bieden. Wij verkopen voor u de spullen die u niet meer nodig heeft, tegen een vooraf afgesproken tarief en/of percentage. Neem contact op via starterskoopjes@gmail.com of bel 06-12134029.

Slenderen...

Pedicurepraktijk Fennie Hoekman Hullenzijweg 2 Wapenveld Tel: 06-43567157 KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 30,25 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

GEZOCHT Garage c.q. hobby-/klusruimte in Heerde of omgeving. Minimaal 4 x 8 m. Tel: 06-51324211 .

GROTE VLOOIENMARKT VAASSEN ZONDAG 3 FEBRUARI 9-16 UUR SPORTHAL DE WIEKEN / MOLENSTRAAT 15

]RHNW GASTOUDER! met registratie en/ of een geldig diploma, die nog tijd heeft voor buitenschoolse opvang van een meisje, 8 jaar, in Vaassen voor 3 tot 4 dagen in de week, nooit de woensdag, Geerstraatschool. Start z.s.m. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. AUTO WINTERBANDEN 155/80-13 45,00 euro 175/65-14 47,00 euro 195/65-15 56,00 euro excl. montage per stuk!

Ook eens uw overtollig huisraad verkopen? Huur dan eens ’n kraam! info@innholland-events.nl 033-2600102 TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe Tel: 0578-614510. Uw oude ‘metalen’, ik kom ze G R ATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 06-83035676. TE KOOP Prima aardappelen, diverse soorten o.a. Parel, Frieslander, Surpise, Bildtstar. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

TE KOOP

Gebr. Boeve

L e u k Appartement in Epe evt. gemeubilieerd/gestoffeerd.

-

Grip op uw gewicht? Van alles geprobeerd om af te vallen en vraagt u zich af waarom het niet lukt? Bent u meer met eten en uw gewicht bezig dan u zou willen? Heeft u eetbuien? Met hulp van Tactus krijgt u weer grip op uw eetgedrag en daarmee ook op uw gewicht. Voor meer informatie bel met Tactus in Apeldoorn 055 529 55 30 of mail naar e.punt@tactus.nl

€ 9000,Info tel: 0629162359

Stucadoor zoekt: zelfstandige pleister- en ander stucwerk opdrachten (op factuur).

Tel 0645 754985 AURA HEALING - READING Beh. met kruiden. Miriam van Heijningen Tel: 0578-610788 06-20803265.

Feestdagen voorbij. Nu is het weer tijd om je lichaam in goede konditie te brengen. Bel voor een afspraak en ontdek hoe ik U kan helpen door middel van goede voeding om uw overtollige kilo’s snel kwijt te raken en Uw energie te verbeteren.0620850386. Ook buiten kantoortijd verzorg ik gaarne (ook aan huis) uw belastingaangifte, drs J. Rademakers. 055-5215017. BELASTINGAANGIFTE ? Administratiekantoor DeWater kijk op www.de-water.nl of bel 0623124835 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 65+ biedt zich aan voor behang-, saus- en schilderwerk als bijverdiensten. Tel: 06-24260466. GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, wasm. en drogers. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

PA PAGGI NI NAA248

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

GASTOUDER! met registratie en/ of een geldig diploma, die nog tijd heeft voor de opvang van twee broertjes, 1 jaar en bijna 4 jaar, in Vaassen op woensdag en vrijdag, school De Violier. Start 1 april 2013. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). BINGO KONINKLIJKE HARMONIE EPE Dinsdag in het Kulturhus, S tationsstraat 25, 8161 CP Epe

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Computer

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ]RHNW

J. Franken Dakkapellen

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

TE KOOP YAMAHA DRUMSTEL z.g.a.n. compleet drumstel (bekkens, kruk etc.), tussenmaat, kleur zwart, vraagprijs 450 euro, 0578695526

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

SCHUURVERKOOP Waar: Sportlaan 10, Heerde. Datum: 26-01-2013 vanaf 10.00 tot 14.00 uur. Wat te koop: div. tafels, stoelen, kastjes, rommelmarktspullen en motorkleding. Info Jan ten Have 0622682202.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Ankie Mulder, Wapenveld Gecertificeerd Sensitherapeut

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

0620753520 www.sensi-therapie.nl

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI INNAA 249 PA

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.” Iedereen wil wel eens iets anders in huis. Met nieuw behang of een ander gordijn is een ander woongevoel snel gerealiseerd. Probeer het eens en profiteer dan direct van de hoge korting op behang en gordijnen. Wacht niet te lang, de actie geldt maar tot en met 3 februari 2013.

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. Alle voorzieningen om thuis op te baren. Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172

Actie geldt van 21 januari t/m 3 februari 2013.

Hoofdweg 35 | 8166 AC Emst | Telefoon (0578) 57 12 96 E-mail deweerd@colorsathome.nl

vraag naar de voorwaarden

Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172

Automobielbedrijf

www.uitvaartverzorginghilhorst.nl rolandhilhorst@gmail.nl

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VA A S S E N 06-13921415 / 0578-575140 j

Fiat

SMALBRAAK

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

Gevraagd

(landbouw-/bos)

grond

Voor de teelt van coniferen en kerstbomen. Wij betalen een goede huurprijs. Voor informatie kunt u contact op nemen met: Gerrit Tessemaker, telefoonnr 06-53400276 (ook na 17.00 uur) De Buurte Kwekerijen Eperweg 52 8167 LJ Oene Faxnr. 0578-641404


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 22 JANUARI 2013 - PAGINA 50

Tentoonstelling van Harjo Martinus EPE- Vanaf zaterdag 26 januari t/m 24 februari organiseert de Kunstgalerie en Beeldentuin Oudenhove een nieuwe expositie van de Nederlandse kunstschilder Harjo Martinus. Harjo Martinus is opgegroeid in het Overijsselse Zwartewaterland en heeft na zijn middelbare schooltijd 1e graads bevoegdheid gehaald aan de Academie Minerva te Groningen. Na enkele jaren docentschap aan de PABO, heeft hij een paar jaar gewerkt als freelance designer en bouwvakker. Sinds 1990 manifesteert Harjo zich als een fulltime beeldend kunstenaar, die als kunstschilder zijn spontaniteit en intuïtie volgt. Zijn schilderijen gaan

in hoofdzaak over zijn persoonlijke beleving en interpretatie van landschappen, stadsgezichten, havens en stillevens. Harjo heeft een geheel eigen verfbehandeling, penseelvoering en kleurbeleving. Hij gaat de dialoog met de verf aan, bestudeert de werking van licht en donker en weet op een eigen manier het licht te vangen. De collectie kunstwerken van H. Martinus wordt opengesteld voor het publiek in Kunstgalerie Oudenhove aan de Rietberglaan 12, Epe, elke donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak, tel. 0578- 641493/ 06- 13204348, of info@oudenhove.nl. Meer informatie vindt u op www.oudenhove.nl.

Rossumdaerpers

“Deze vogels komen regelmatig bij ons in de tuin snoepen van de pindakaas”, aldus Elly v.d. Wetering uit Hattem. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuur-

foto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto

Nationale Voorleesdagen EPE- Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen (23 januari t/m 2 februari). Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Op Jenaplanschool ‘t Hoge Land en peuteropvang Kiddo’s van Koppel wordt hier ook aandacht aan besteed. Op donderdag 31 januari om 11.00 uur zal Hannie Nagel, directeur van ‘t Hoge Land, het boek ‘Nog 100

Jongerendienst de Schaapspoort HEERDE- Op zondag 27 januari organiseert de jonge gemeente de Schaapspoort een dienst voor de jeugd. Bijzonder aan deze dienst is het bezoek van de 2 enthousiaste broers Matthew en Joshua Agteres. Zijn gaan een combinatie scheppen tussen een sportief optreden en de boodschap van Jezus. Joshua (21 jaar) zal zijn verbazingwekkende kunsten laten zien en maakt een optreden van freestyle, voetbal, muziek, dans en interactie. Nieuwsgierig naar dit talent, of wil je meer weten over wie God voor jou is? Kom dan 27 januari om 10.30 uur naar evangelie gemeente de Schaapspoort, Eperweg 55 te Heerde. Kijk op www.deschaapspoort.nl voor informatie en een filmfragment van Joshua.

nachtjes slapen’ (prentenboek van het jaar 2013) voorlezen aan de peuters van Kiddo’s en kleuters van ‘t Hoge Land. Ook ouders met peuters die niet naar Kiddo’s of ‘t Hoge Land gaan zijn van harte welkom om te komen. U bent van harte welkom op donderdag 31 januari om

worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

en Jannes plus de Hollandse Avond op maandag 11 februari met Arjon, Jettie Pallettie en de Gebroeders Ko. Leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een toegangsbewijs afhalen op vrijdag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur en op zaterdag 2 februari van 15.00 tot 17.00 uur in dorpscentrum De Wieken. Daarna gaan de kaarten voor beide evenementen (mochten die zijn overgebleven) in de voorverkoop bij dorpscentrum De Wieken. Dat kan op de middag van zaterdag 2 februari zelf na vijven. Als er óók dan nog steeds entreebewijzen beschikbaar zijn, blijven die te koop tijdens de gebruikelijke openingstijden in De Wieken.

HEERDE- Albert Tellegen van de Mussenkampseweg in Heerde is 50 jaar geworden. Zijn buren hebben

dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en plaatsten een Abraham met toepasselijk spandoek in zijn tuin.

10.00 uur aan de Schotweg 2 in Epe. Meer informatie over peuteropvang Kiddo’s van Koppel vindt u op de site van Koppel, www.koppelepe. nl. Meer informatie over Jenaplanschool ‘t Hoge Land vindt u op de site van de school, www.jenaplanhogeland.nl.

Denk en Zet HATTEM- Afgelopen dinsdag moest het tweede team van Denk en Zet, momenteel op de eerste plek in de derde klasse A, de vierde ronde voor de OSBO competitie spelen. Tot nu toe verliepen de wedstrijden, gezien de stand, meer dan voortreffelijk. De tegenstander, het tweede team van de Dronten Zeewolde Combinatie (DZC 2), speelt ook goed, zodat de spanning weer te snijden was. Het verliep goed en Denk en Zet 2 won, daarmee haar plek in de derde klasse A verder versterkend. De uitslag: DZC 2 - Denk en Zet 2: 2 – 4, R. Ekkel - E. Dekker: remise, H.A.M. Rijk

- H. Kloppenburg: 1 – 0, H. Jaspers Focks - J. Verhoeven: remise, J.C. Laterveer - G. Kroes: 0 – 1, M. van der Hoek - M. Legtenberg: 0 – 1, N. de Roon - H. Wagenaar: 0 – 1. Omdat de andere teams geen wedstrijden hadden, werden er drie partijen voor de onderlinge competitie gespeeld. J.B. Redeker - G.J van Enk: 1 – 0, G.J. van Wijk - M. Mujkanovic: 0 – 1, W. Jonkers - J.B. van der Velde: remise. Hierdoor blijft J.B. Redeker koploper, op de voet gevolgd door M. Mujkanovic. Op eerbiedige afstand volgen dan G.J. Kroes en H. Kloppenburg.

Kinderfilm op groot scherm EPE- Op woensdag 30 januari om 14.00 uur vertoont het Kulturhus in Epe de kinderfilm ‘Het Geheim’ op groot scherm in de C1000 zaal. De film is van de makers van Alles is Liefde, wordt Nederlands gesproken en duurt 100 minuten. De film vertelt het verhaal van de achtjarige Ben. Hij leert goochelen en is gefascineerd door de grote verdwijntruc. Als zijn vriendinnetje Sylvie echter in rook opgegaan lijkt te zijn, ontaardt dit in een landelijk schandaal dat Ben en zijn familie meesleurt in een spannend avontuur. Ben moet erachter komen wat echt is en wat

een illusie. Reserveren kan eenvoudig via het reserveringssysteem op de website van het Kulturhus. De entree is 3 euro per persoon. Bij vertoon van het entreekaartje van een kindervoorstelling krijgt men 0,50 euro korting bij de kassa. Mensen die niet over internet beschikken kunnen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch een kaartje reserveren via tel. 0578616775. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www. kulturhusepe.nl.

Uitgebracht beroep op ds. Lampen EPE- De Hervormde wijkgemeente Goede Herderkerk te Epe heeft op 19 januari een beroep uitgebracht op Ds. Lampen te Beerzerveld/Mariënberg. Ds. Lampen is op 12 maart 1974 geboren, is dus 38 jaar oud, hij is gehuwd en heeft twee kinderen in de leeftijd van 3 en 6 jaar. Zijn eerste gemeente was Hardenberg – Heemse en op 19 augustus 2007 werd hij bevestigd in

VAASSEN- Hoewel er op internet al weken volop wordt gehandeld in kaarten voor de zaterdag en maandag van het carnaval in Vaassen moet hiervoor nog wel een belangrijk iets plaatshebben: het afhalen van die entreebewijzen door de leden. Dat kunnen zij de komende twee weekeinden doen op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap. Door de grote belangstelling voor het spektakel moest de club immers overgaan op een systeem, waarbij leden hun toegangskaarten voor de feesten op zaterdag en maandag speciaal kunnen afhalen. Die mogelijkheid wordt weer geboden. Het betreft het Openingsbal op zaterdag 9 februari met Jaman, Alex

zijn huidige gemeente. Ds.Lampen zal op 3 februari om 10.00 uur in de morgendienst van de Goede Herderkerk voorgaan om daarna, samen met zijn vrouw, de gelegenheid te hebben kennis te maken met de gemeente. Na het gezamenlijke koffiedrinken zal er nog tijdens een eenvoudige lunch nader informeel contact zijn met de kerkenraadsleden en met ver-

tegenwoordigers van allerlei geledingen binnen de Goede Herderkerk. Op 26 januari zullen Ds. en Mevr. Lampen de gelegenheid hebben om allerlei zaken in Epe, zoals kerk, pastorie, kapel Zuuk, etc. te bekijken. Voor de Goede Herderkerk breekt nu een spannende tijd van 3 weken aan waarbinnen de beslissing op dit beroep moet vallen.

Bulgaarse minister exposeert bij De Queeste HEERDE- Van 26 januari t/m 17 maart exposeert Vejdi Rashidov, beeldhouwer met grote internationale bekendheid, en sinds een aantal jaren minister van cultuur in Bulgarije, bij Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6 in Heerde. De Queeste is al sinds 7 jaar een centrum voor Bulgaarse kunst, met grote namen uit de Bulgaarse kunstwereld, zoals Svetlin Roussev, Krum Damianov, Nikolai Maistorov. De expositie van werk van Vejdi Rashidov bevat beelden en aquarellen. De beelden van Rashidov kenmerken zich door expressionistische vervormingen en vervreemding van meest figuratieve uitgangsvormen. Vejdi Rashidov was een van de eerste kunstenaars die zich verzette tegen de traditionele collectieve visie op de Bulgaarse kunst; hij uitte dit door zeer individualistisch werk, met als centraal thema, getormenteerde, vaak geketende mens-dier figuren, vogelmensen die zich uit die ketenen leken te willen bevrijden, op weg naar de vrijheid, ongebondenheid, misschien ook uit het harnas van een aan het collectief gebonden kunstenaar. Bulgarije heeft zich in het verleden op het gebied van de kunst, heel lang afgesloten

voor verandering van buitenaf; het viel elke keer weer terug op oude esthetische conventies. Als minister zet Vejdi Rashidov zich in voor het afleggen van dit pantser, voor culturele uitwisseling tussen verschillende landen en voor modernisering en nieuwbouw van musea voor hedendaagse kunst in Bulgarije. De expositie loopt van 26 januari t/m 17 maart. De opening van de expositie, door burgemeester Inez Pijnenburg is op zaterdag 26 maart om 15.00 uur. De kunstenaar Vejdi Rashidov zal aanwezig zijn bij de opening, evenals de Bulgaarse ambassadeur, de heer Nikola Kolev. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door Rossi Damianova op viool. Voor meer informatie: www.galeriedequeeste.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI N I NAA 25 1 PA


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI N I NAA 252 PA

Ons bereikte het droevige bericht dat toch nog onverwacht is overleden, onze vriendelijke en meelevende buurman

‘Nooit meer even zwaaien’ Nu wij afscheid hebben moeten nemen van

Dhr. en Mevr. van Ark Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kind'ren houdt.

Als g’ in nood gezeten. Geen uitkomst ziet. Wil dan nooit vergeten God verlaat u niet.

u 19 januari 2013

Nu alleen maar Amen zeggen, al is het met gebroken stem; dan je hand in Gods hand leggen en op weg gaan,achter Hem.

Cornelia van den Beld - van Ginkel sinds 4 april 2009 weduwe van Marinus van den Beld 9 Kampen, 18 februari 1942

† Zwolle, 18 januari 2013 Gerda en Bert Stefan Christiaan

LISE

Dina Gerritsen - Wagenaar echtgenote van Wim Gerritsen Schoonzusters, zwagers neven en nichten Vaassen, januari 2013

Heel erg bedankt voor alle steun en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze liefdevolle vader, schoonvader, opa en opi

Cornelis Eilander Kees

Alex

Wij wensen Rudi en Lisette veel sterkte.

Geheel onverwacht is van ons heen gegaan onze schoonzuster en tante.

Dierbare herinneringen voeren de boventoon....

Na een moedig gedragen ziekte is na een oneerlijke strijd tot onze droefheid toch nog geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Wij zijn erg verdrietig dat voor de geboorte is overleden,

fam. Dijkgraaf fam. van de Wetering

Fam. Boensma Fam. Sanders Fam. Stijf Fam. Van Dijk Fam. Van Gogh

Medewerkers ‘De Keet van Heerde’ en Brasserie ‘Meet & Eat’

Lise Dijkgraaf

We zullen Lise in besloten kring begraven.

Wij wensen Eef, Emmie en verdere familie veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en kleinkinderen

Wij zijn zo verdrietig, omdat je net bij ons was en wij je meteen weer terug moesten teruggeven

Rudi en Lisette Dijkgraaf-van de Wetering Scherpe Egtel 14 8162 BH Epe

Teunis Groothedde

Marcel

Jullie vele telefoontjes, bezoekjes en kaarten waren hartverwarmend.

Correspondentieadres: Annenkamp 19 8191 LX Wapenveld Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 24 januari van 10.00 tot 10.30 uur in uitvaartcentrum “Memento Mori”, Brinklaan 4a te Heerde. Aansluitend wordt om 10.45 uur de afscheidsdienst gehouden in genoemd uitvaartcentrum. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde.

Marianne Eilander en familie Wapenveld, januari 2013

Geen dag dat we niet over je praten. Geen dag dat we niet aan je denken. Geen dag dat we je niet missen.....

Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Koen * 6-11-2011

Niemand weet hoe het leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is. Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden is geweest, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Adriana de Haan - Gesink

Heere, gij zijt ons geweest eene toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90 : 1

Marleen Anneke en Cor Kees en Paulien Dirk † en Marianne Klein- en achterkleinkinderen Heerde, 18 januari 2013 Rhijnsburglaan 38 8181 XT Heerde Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 25 januari van 11.00 tot 11.30 uur in uitvaartcentrum “Memento Mori”, Brinklaan 4a te Heerde. Aansluitend zal om 11.45 uur de afscheidsdienst worden gehouden in genoemd uitvaartcentrum. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde. Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Papa en mama Bram en Niek

Na een periode van afnemende krachten nam de Heere onverwacht van ons weg onze geliefde broer

Hermannus Logtenberg in de gezegende leeftijd van 90 jaar W. Logtenberg J. Logtenberg

sinds 4 april 1997 weduwe van Willem de Haan in de leeftijd van 98 jaar.

† 28-01-2012

Heerde, 20 januari 2013

Op vrijdag 25 januari zijn

Marinus Wolf en Hilly Wolf - Wessels 50 jaar getrouwd.

Stokveldseweg 11 8181 RS Heerde Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. zaterdag 26 januari van 10.00 tot 10.30 uur in de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 te Heerde. Aansluitend wordt om 10.45 uur de rouwdienst gehouden in bovengenoemde kerk. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde. Geen bloemen

Familieberichten

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen hen op deze manier alvast feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis.

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI N I NAA253 PA

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Uw uitvaart , onze zorg

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

$BSQFEJFN

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹

GEVRAAGD Oud ijzer Electrische apparaten Gratis gehaald. 06-22515632

VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

5FM

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

x x x

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Alle producten uit eigen werkplaats

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

06 - 22 14 27 57

www.timmerbedrijf-hvm.nl

Dorpsstraat 34, Heerde. Tel. 0578-697101

De gehele maand februari:

15% KORTING

op alle cartridges van alle bekende merken (HP, Brother, Lexmark, Epson, Canon)

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI N I NAA254 PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Wijziging openinsgtijden: Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen eluwe: andarttsen N. N.O .-V tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 803 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 44 79595, 05 33. 78-6 9818 33363 447 633 057 8-69 1811 o off 09000900-3 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde sk Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). undigenpr ak tijk La V it Verlo sk a: Silvia de Haan, Elizaundigenprak aktijk Vit ita erlosk skundigenpr beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur drs. J. Eertink, 19.00 uur ds. G.J. Röben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. G.J. Heuver, 19.00 uur ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. C.W. Lodewijk, 17.00 uur ds. R.C. Vervoorn. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur prof. P.H.R. van Houwelingen, 16.30 uur br. J. Kramer. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Auke van Slooten. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dhr. Pim van Arnhem. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur Joshua en Matthew Agteres. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur mw. D. Koetsier. Lokale Omroep Heerde: 10.00 uur Herv. Gem. Veessen, dr. J.C. Borst. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Groeneveld. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.00 uur ds. J. Koppelaar. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur dhr. G.P. Hartkamp. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Bouma, 14.30 uur ds. K.C. Smouter. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 14.30 uur ds. J. v.d. Wetering. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. Zomer. EPE Grote Kerk: 10.00 uur dr. A. van der Meijden. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. J. Kommerie, 15.00 uur ds. ds. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 10.00 en 19.00 uur ds. A.M.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. sen: Tel. Dier enbe scherming Epe aas Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita Verlo beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. enar ak tijk V aas sen Dier Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 enar Dier enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512. Dierenar

Zondag 2 7 januari 2 013 27 2013 van de Wetering. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Rekveld. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 14.30 uur ds. P. Baas. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. A. Baas. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur ds. H.W.J. Faassen. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur drs. W. Dijkstra. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Jelle Creemer. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur leesdienst.

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Prot. Gem. i.w. (Emmaüskerk): 9.30 uur ds. Th. Palma, (Andreaskerk): 10.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R.H. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. W. Moolhuizen, 16.30 uur (in Ontmoetingskerk) drs. R. Jansen. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 16.30 uur drs. R. Jansen. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. L. Braad, 19.00 uur Jongerendienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur mw. M.M. van Zoest. Christ Centered Christian Church (Noordgouw): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering.

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI NI NAA255 PA

Bildstar

Mona gezinspudding

aardappelen net à 10 kilo

alle varianten m.u.v. XL pudding PER BEKER

PER NET

3.

99

1.

00

7.99

1.69

Honig droge soepen

Appelflappen of Kersenflappen

alle varianten alle combinatie’s mogelijk

vers uit eigen oven

2 PAKJES

2 STUKS

1.

00

2.42

1.78

Amstel bier

C1000 Beenham

krat à 24 flesjes à 300 ml

gekruid varkensvlees

PER KRAT

500 GRAM

7.

3.

99

12.69

1.

00

99

4.99

C1000 Hardeman - WAPENVELD Week 4 2013

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van woens dag 23 Januari t/m zaterdag 26 Januari 2013. W.H. van de Pollstraat 2 Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn 8191 DA WAPENVELD niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 22 J A N U A R I 2 0 1 3 -

PAGGI N I NAA 256 PA

Schaapskooi week 04 2013  

Schaapskooi week 04 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you