Page 1

Schaapskooi SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 2

Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 45, 13 juli 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

65 jaar getrouwd

Va a s s e n •

Welsum

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Winnaar Spaans Wijnconcours ‘10

Rueda Verdejo

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS

droog wit, stuivend, sappig frisse zuren, karaktervolle zomerwijn. per fles 7,40

Installatietechniek

13e fles gratis

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

EPE/HEERDE- Teunis en Jo Hanekamp hebben woensdag gevierd dat ze maar liefst 65 jaar getrouwd waren. En dat ze na al die jaren nog steeds dol op elkaar zijn, blijkt wel; terwijl ze terugblikken, houden ze elkaars hand stevig vast. Ze hebben elkaar leren kennen in Vaassen, op het station. “Ik kwam uit Epe en ging altijd met de trein naar Vaassen. Dat was toen nog goedkoop. Een kwartje voor een retourtje.” Daar leerde hij de Vaassense Jo kennen en hij was verkocht. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje en daarmee waren ze het eerste bruidspaar in de gemeente ná de bevrijding. Ze gingen wonen bij de ouders van Teunis aan de Oenerweg in Epe. Vrij snel daarna moest Teunis naar Indië, voor zijn diensttijd. Jo bleef toen bij haar schoonouders wonen. Toen Teunis terugkwam, zijn

ze gaan wonen aan de Patrijsweg en pakte hij zijn oude beroep weer op; slager. Jaren werkte hij bij toenmalig slager Westerink aan de Hoofdstraat in Epe. De laatste 13 jaar van zijn werkende leven was hij werkzaam bij Georg Fischer in de logistiek. Jo bleef thuis met de twee kinderen; een zoon en een dochter. Na vier jaar aan de Patrijsweg, verhuisde het echtpaar naar de Oenerweg waar ze ruim 20 jaar hebben gewoond. Vervolgens vonden ze hun stek aan het Vleerveld waar ze bijna 11 jaar hebben gewoond. De laatste 13 jaar zijn ze woonachtig in de Bekenborgh, aanleunwoningen bij de Boskamp. Hobby’s waren er genoeg. Zo hield Teunis van fietsen, tuinieren en bovenal van filmen. Nu iets minder, maar tot op hoge leeftijd ging de videocamera altijd mee. Zo werd Teunis o.a geraagd om op feestjes te filmen. Jo

was lid van het Rode Kruis afd. EpeHeerde en zat bij de zusterkring van de Goede Herderkerk. Ook was ze jaren bij de gemeentepolitie en later bij het politievormingsinstituut te Vaassen. “En ze hield van kletsen! Ze was een lolbroek eerste klas!”, vertellen haar kinderen. Jo is sinds 22 jaar invalide en Teunis heeft haar altijd met liefde verzorgd. Sinds kort verblijft ze op Wendhorst in Heerde. Dat betekent niet dat er geen feestprogramma was. “Daarvoor moet je bij de regelaars zijn!”, zegt Teunis terwijl hij naar de kinderen wijst.

tel. 0578 - 641294

BARBECUE BARBECUE BARBECUE: Voor elk budget, barbecue pakketten. Tevens het adres voor tent, reuzenpan, statafels, koelwagen etc. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Historische Koetsentocht

Op het programma stond o.a. een bezoek van de burgemeester en een receptie in de Witte Berken. Aansluitend was er een etentje. Naast de kinderen waren daarbij uiteraard ook de 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen aanwezig.

Afscheid Martin Diepenbroek

HATTEM- Martin Diepenbroek heeft afscheid genomen van de Vlonder in Hattem. Het was zijn wens om aan het eind van de traditionele laatste schoolochtend in de Leemcule met een soort dodenmars de kuil te verlaten. Bijna 190 kinderen trommelden met een lepel op een leeg blik de mars. Het was een emotioneel moment. De avond ervoor was de afscheidsreceptie in school, die zeer druk bezocht werd. Diepenbroek, die geen interviews wilde, had wel een afscheidsbrief geschreven. Uit deze bijna poëtische brief blijkt wel dat Diepenbroek altijd met veel plezier heeft gewerkt op de Vlonder. Zo schrijft hij: “Geen wonder, want er zitten op de Vlonder alleen maar uitstaanbare kinderen. Van zulke uitstaanbare, gezeglijke kinderen word je passelijk! Daar hou je het lang mee uit, zulke kinderen kun je ook veel leren.” Ook dankte hij al zijn collega’s, ouderraad, medezeggenschapsraad en anderen voor de samenwerking.

WAPENVELD- Zaterdag vond in Wapenveld een Historische Koetsentocht plaats. Deze werd voor de eerste keer georganiseerd door Sport Unlimited in nauwe samenwerking met de Menvereniging Het Wapenveld Gerij. In totaal hadden zich ruim 30 historische koetsen ingeschreven voor deze tocht welke eveneens tot het Nederlands Kampioenschap van de NVTG (Nederlandse Vereniging Tradioneel Gerij) behoort. Een groot deel daarvan werd vooraf beoordeeld voor het Nederlands Kampioenschap. Eén voor één maakten de aanspanningen een ronde om de molen, waarbij ze op twee plekken werden beoordeeld door de jury. Alles werd nauwkeurig bekeken. Klopte de kleding wel historisch gezien, droeg men wel het juiste schoeisel? Naast het Nederlands Kampioenschap was tevens de Prijs van het Schoonste Geheel en de Publieksprijs te winnen. Vervolgens werd een mooie tocht gemaakt via o.a. Vorchten, Veessen, Heerde, Groot Stokkert - met een korte tussenstop – die eindigde bij de Wapenveldse molen waar een defilé werd afgenomen.


PAGINA22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494

Burgerlijke stand Geboren *

JesseBloo,zoonvanT.H.G.BlooenC.Kamphuis

*

IrisWillemienMontizaan,dochtervanD.MontizaanenD.M.Tijssen

*

DylanAlbertSchutte,zoonvanR.SchutteenF.Kamphuis

* *

A.M.BronsinkenJ.deRuiter

E-mailadres

*

J.H.WoninkenJ.H.Riphagen

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

6cYZg gVh =[b_`a[ X[^WdZ[b_d]5

Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapregistratie

Faxnummer

(0578)695288

Meldpunt discriminatie ook voor Heerde Ed][b_`aX[^WdZ[bZ5 C[bZZ_jWded_[c0 &/&&#()+*)+*

A.S. van het Bolscher en D.H.C. Reil

mmm$Whj'de#][bZ[hbWdZ$db

Huwelijkenpartnerschapregistratie

AlenigetijdisinApeldoornhet

Ukuntditmeldenbijhetloket

meldpuntvoordiscriminatiege-

WelzijnenZorgvandege-

*

J.vanderPlaatsenV.Boer

opend,Art.1.OokHeerdeishier

meente Heerde. Als uw melding

*

R.KloenenM.vanHagen

bijaangesloten.

echter verder behandeld moet

*

R.J.BijsterboschenT.Kornelisse

Openingstijden

*

B.J.HogeboomenM.F.deHaan

Bijhetmeldpuntkunnenmensen

naarhetregionalemeldpuntin

‘smorgens

*

A.J. Voerman en R. Nijhof

Apeldoorn.Ukuntzelfookrecht-

08.30-12.30uur

terechtdiezelftemakenhebben

*

H.A.vanArkenJ.M.Konings

gehadmetdiscriminatie,ofdiscri-

streeksbijdatmeldpuntterecht.

‘smiddags

*

H.M.StijfenI.M.Hoogink

Hetadresis:

alleenopafspraak

minatieinhunomgevingmee-

*

M.G.vanEssenenG.Schuurman

maken.Ditkangaanoverhetaf-

telefonischbereikbaar

*

J. Weststrate en L. Berentschot

gewezen worden voor een

Art.1NoordOostGelderland

stageplaatsvanwegejehoofd-

Brinklaan 268

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

Overleden

worden, wordt u doorverwezen

doekje,hetnietmeekunnen

Postbus 884

*

J. van Norel-Groothedde

doenaaneencursusvanwegeje

7301 BC Apeldoorn

*

C. Boerdam

rolstoelofhetontslagenworden

0900 2354 354

*

J. Dekker

omdatjehomobent.Wanneer

*

H.Spans

Telefoonnummers:

ditsoortzakengemeldworden,

info@art1no-gelderland.nl

*

M.vanOosten-Hollaar

kandeoverheiderwataandoen.

www.art1no-gelderland.nl

Servicelijn

*

P.W. van Regteren Altena

(0578)699599

*

W.D. Huizinga

E-mailadres

*

A. Wensink-Veldwijk

servicelijnow@heerde.nl

*

J. Dokter-Scholten

Activiteiten

*

G. van de Beek-Brehler

*

L. Mulder

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

-

*

R.Leurink

*

C.P.M. de Bruijn-deWilde

*

A.G. van Ommen-Klumpenhouwer

*

G.Horst

*

A. Knikker

13juli zijndevolgendewegeninHeerdevan10.00 tot22.00uur afgesloteninverbandmetde1eHessendag:

Dinsdag

Dorpsstraat(vanafWelgelegentotdeinritnaarde gemeentewerf );

-

van14.00tot21.00uur:1eHessendaginhetcentrumvanHeerde

vrijdag16enzaterdag17juli

Afsluiting wegen -

Opvangzwerfdieren

dinsdag13juli

Bonenburgerlaan(vanafdeDorpsstraattotdeVicarielaan).

Verkeershinder Eperweg

-

buitenconcours in de weilanden bij Mussenkampseweg 28a in Heerde; organisatie De Horsthoekruiters

zaterdag17juli -

streekproductenmarkt‘pruufit’bijmolenDeVlijtinWapenveld

Inzameling oud papier Koninklijk FanfarekorpsWilhel-

vrijdagen zaterdag tussen 09.00 en mina zamelt elke

17.00uuroudpapierinophet parkeerterreinaandeVeldweg in Heerde.

DeprovincieGelderlandwerktmomenteelaandeaanlegvanhet

Bij de Nederlands Gerefor-

transferiumHorsthoek.

meerde Kerk aan de

HierdoorzalvoorhetverkeeropdeEperweg(N794)terhoogtevande op-enafrittenvandeA50tussen

5en17julienigeoverlastontstaan.

Kanaaldijk57inWapenveldkuntu dagelijks, behalve op zondag,uwoudpapierinleveren

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

DeeersteweekwordtgewerktaandezuidbaanvandeEperwegende

bijéénvandecontainersop

zuidelijkeop-enafritvandeA50,detweedeweekaandenoordbaan

hetpleinachterdekerk,tus-

vandeEperwegendenoordelijkeop-enafritvandeA50.

sen 09.00 en 18.00 uur.Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zater-

HetverkeertussenEpeenHeerdeenvandenietafgeslotenop-enafrit

dagvandemaandterechttussen08.30en11.00uur,behalveop

wordtmeteenverkeerslichtperrichtingoverderijbaangeleidwaarop

feestdagen.

nietwordtgewerkt. Fietserskunnentijdensdewerkzaamhedengebruikblijvenmakenvan

BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkanie-

defietspaden.Metverkeerslichtenkanditverkeerveiligoversteken

dere

naarhetfietspadaandeoverzijdevandeEperweg.

verdophetkerkpleinaandeValkstraat.

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingele-

Uitgebreideinformatieistevindenopwww.heerde.nlonderActueel>

Atletiekvereniging De Gemzen zamelt tussen

verkeersmaatregelen.

inbijhetclubhuisaandeVeldweg1b.

7en16juli oud papier


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Kinderen alleen op vakantie? Hoe zit dat met alcohol?

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening

DeÂ?vakantietijdÂ?breektÂ?aan,Â?metÂ?veelÂ?gezelligeÂ?festivals,Â?dorpsfeestenÂ?enÂ?kermissen.Â?MisschienÂ?gaatÂ?u metÂ?uwÂ?tienerkinderenÂ?opÂ?vakantie,Â?ofÂ?heeftÂ?uÂ?een kindÂ?datÂ?alÂ?alleenÂ?opÂ?vakantieÂ?gaat.Â?HoeÂ?zitÂ?hetÂ?dan metÂ?alcohol?Â?TijdÂ?voorÂ?eenÂ?goedeÂ?voorbereiding: stuurÂ?uwÂ?kindÂ?opÂ?vakantieÂ?metÂ?eenÂ?afspraakÂ?overÂ?alcohol.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?hetÂ?voornemen,Â?metÂ?toepassingÂ?vanÂ?artikelÂ?3.23Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?medewerkingÂ?teÂ?verlenen aan:

Het�wordt�steeds�duidelijker�hoe�schadelijk�alcohol voor�kinderen�is.�Vooral�voor�hun�hersenen,�die�zich juist�in�de�puberteit�nog�volop�ontwikkelen.�Het�is daarom�verstandig�om�alcohol�-�in�ieder�geval�tot�16 jaar�-�gewoon�te�verbieden.�Ook�tijdens�de�vakantie en�de�vele�gezellige�zomerevenementen. Uit�onderzoek�blijkt�dat�als�ouders�alcoholgebruik�verbieden,�hun�kinderen�later�minder�drinken.�Bovendien:�hoe�langer�de�eerste�ervaring�met�alcohol wordt�uitgesteld,�hoe�groter�de�kans�dat�jongeren�leren�dat�er�ook�zonder�alcohol�gefeest�kan�worden. Met�het�uitstellen�van�het�eerste�alcoholmoment�is dus�een�hoop�te�winnen. Pubers�drinken�juist�als�zij�alleen�op�vakantie�gaan veel�alcohol.�Jongens�gemiddeld�17�glazen�per�dag, meisjes�gemiddeld�7.�Ook�van�jongeren�die�nog�met hun�ouders�op�vakantie�gaan,�is�bekend�dat�zij�dan meer�alcohol�drinken.�Hiermee�lopen�zij�allerlei�risico’s�voor�hun�gezondheid,�maar�ook�wat�betreft�agressie en�onbeschermde�of�ongewilde�seks.�Daarom�hoort�een�afspraak�over�alcohol�bij�de�voorbereiding�van�een vakantie.�Neem�hierover�ook�contact�op�met�de�ouders�van�de�vakantievrienden�van�uw�kind.�Dezelfde�regels�afspreken�is�makkelijker.�Vraagt�u�zich�af�hoe�u�het�onderwerp�alcohol�het�beste�met�uw�kind�kunt�bespreken?�Op�de�website�www.alcoholinfo.nl�vindt�u�informatie�en�tips. Dit�is�een�artikel�in�het�kader�van�het�project�‘Alcoholmatiging�onder�Jongeren�in�de�Stedendriehoek’,�dat acht�gemeenten,�politie,�justitie,�Tactus�Verslavingszorg,�Halt�Gelderland�en�GGD�Gelre-IJssel�samen�met�regionale�en�plaatselijke�partners�hebben�opgepakt. Wilt�u�reageren,�dan�kunt�u�mailen�naar�minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

- hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?woningÂ?enÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceel ParkwegÂ?18Â?teÂ?Wapenveld.Â?DeÂ?ontheffingÂ?isÂ?noodzakelijkÂ?omdat metÂ?hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?hetÂ?bouwplanÂ?deÂ?oppervlakteÂ?bestemd voorÂ?aanbouwen,Â?uitbouwen,Â?bijgebouwenÂ?enÂ?carportsÂ?wordt overschreden.Â?OokÂ?wordtÂ?deÂ?inÂ?achtÂ?teÂ?nemenÂ?minimaleÂ?afstand vanÂ?deÂ?uitbouwenÂ?tenÂ?opzichteÂ?vanÂ?deÂ?voorgevelÂ?vanÂ?hetÂ?hoofdgebouw,Â?nietÂ?inÂ?achtÂ?genomen. DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?14Â?juli 2010Â? gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?van deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?BelanghebbendenÂ?kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijnÂ?schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?overÂ?deÂ?voorgenomenÂ?ontheffingÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?college vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?30Â?juniÂ?2010Â?totÂ?7Â?juli 2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: voorÂ?hetÂ?slopenÂ?van: - deÂ?woningÂ?metÂ?vierÂ?schurenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?MarktstraatÂ?7Â?te Heerde

- dakplaten/golfplatenÂ?vanÂ?deÂ?schuur/garageÂ?opÂ?hetÂ?perceel ElburgerwegÂ?52Â?teÂ?Heerde

EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Deel jouw Veluwegevoel op www.develuwemooimijnplek.nl BloeiendeÂ?heidevelden,Â?eenÂ?oudeÂ?boerderij,Â?stuifzandÂ?ofÂ?eenÂ?uitgestrektÂ?bos:Â?deÂ?VeluweÂ?isÂ?rijk aanÂ?bijzondereÂ?plekken.Â?MooieÂ?plekkenÂ?dieÂ?VeluwenarenÂ?alsÂ?geenÂ?anderÂ?kennen.Â?MaarÂ?bestaat erÂ?eigenlijkÂ?eenÂ?typischÂ?Veluwegevoel?Â?EnÂ?watÂ?isÂ?datÂ?dan?Â?NeemÂ?voorÂ?hetÂ?antwoordÂ?opÂ?deze vragenÂ?eenÂ?kijkjeÂ?opÂ?www.develuwemooimijnplek.nl,Â?ontdekÂ?hetÂ?VeluwegevoelÂ?enÂ?deelÂ?jeÂ?eigenÂ?VeluwegevoelÂ?metÂ?deÂ?andereÂ?bezoekers. TopÂ?10Â?mooisteÂ?plekken

OpÂ?deÂ?websiteÂ?www.develuwemooimijnplek.nlÂ?kunnenÂ?mensenÂ?latenÂ?zienÂ?waaromÂ?zijÂ?trots zijnÂ?opÂ?deÂ?Veluwe,Â?doorÂ?eenÂ?fotoÂ?teÂ?plaatsenÂ?vanÂ?hunÂ?mooisteÂ?plekÂ?opÂ?deÂ?Veluwe.Â?DeÂ?website vormtÂ?zoÂ?eenÂ?rijkeÂ?databaseÂ?metÂ?allerleiÂ?prachtigeÂ?enÂ?veelzijdigeÂ?plekken.Â?AndereÂ?bezoekers kunnenÂ?eenÂ?mooisteÂ?plekÂ?waarderenÂ?doorÂ?eenÂ?aantalÂ?sterrenÂ?teÂ?geven.Â?InÂ?hetÂ?najaarÂ?wordtÂ?een topÂ?10Â?gevormdÂ?vanÂ?deÂ?plekkenÂ?metÂ?deÂ?hoogsteÂ?waarderingen.Â?LangsÂ?dezeÂ?mooisteÂ?plekken komtÂ?eenÂ?fietsroute,Â?zodatÂ?iedereenÂ?erÂ?vanÂ?kanÂ?genieten. PlaatsÂ?eenÂ?foto

HebÂ?jijÂ?eenÂ?fotoÂ?vanÂ?jouwÂ?mooisteÂ?plek?Â?GaÂ?danÂ?naar www.develuwemooimijnplek.nl.Â?DaarÂ?kunÂ?jeÂ?deÂ?foto eenvoudigÂ?opÂ?deÂ?siteÂ?plaatsen,Â?voorzienÂ?vanÂ?eenÂ?korte motivatie.Â?WieÂ?weetÂ?komtÂ?jouwÂ?fotoÂ?welÂ?inÂ?deÂ?topÂ?10 vanÂ?allermooisteÂ?plekken. DezeÂ?publiekscampagneÂ?isÂ?eenÂ?initiatiefÂ?vanÂ?deÂ?provincieÂ?GelderlandÂ?metÂ?medewerkingÂ?vanÂ?hetÂ?VeluwsÂ?BureauÂ?voorÂ?Toerisme.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA24

4WWWHEERDENL

Ingekomen bouwaanvragen

GFT-afval

HetÂ?isÂ?weerÂ?zomer:Â?voorÂ?veelÂ?mensenÂ?deÂ?meestÂ?aangenameÂ?periode vanÂ?hetÂ?jaar.Â?TochÂ?kennenÂ?deÂ?zomermaandenÂ?ookÂ?onaangenameÂ?trekjes. StinkendeÂ?GFT-containersÂ?bijvoorbeeld:Â?doorÂ?deÂ?hogereÂ?temperaturenÂ?verlopenÂ?rottingsprocessenÂ?sneller,Â?waardoorÂ?deÂ?stankoverlastÂ?en klachtenÂ?overÂ?ongedierteÂ?(vliegen, maden,Â?fruitvliegjes)Â?toenemen. TochÂ?kuntÂ?uÂ?metÂ?eenÂ?aantalÂ?simpele maatregelenÂ?dieÂ?overlastÂ?flinkÂ?terugdringen.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?30Â?juniÂ?2010Â?totÂ?7Â?juli 2010Â?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvragenÂ?Â?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?eenÂ?schuur/hobbyruimteÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? DuisterestraatÂ?14Â?teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?paardenbakÂ?opÂ?hetÂ?perceel

WatÂ?hoortÂ?thuisÂ?inÂ?deÂ?GFT-container? -

schillenÂ?enÂ?restenÂ?vanÂ?groenten,Â?fruitÂ?enÂ?aardappelen etensrestenÂ?vanÂ?brood,Â?vleesÂ?enÂ?vis doppenÂ?enÂ?noten eierschalen koffiefilters,Â?koffiedikÂ?enÂ?theezakjes snijbloemen,Â?kamerplantenÂ?enÂ?restenÂ?vanÂ?tuinafval mestÂ?vanÂ?kleineÂ?huisdieren stro

TipsÂ? omÂ?deÂ?overlastÂ?bijÂ?warmÂ?weerÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?teÂ?beperken:

- doeÂ?hetÂ?GFT-afvalÂ?nietÂ?teÂ?natÂ?inÂ?deÂ?containerÂ?enÂ?wisselÂ?keukenafval regelmatigÂ?inÂ?laagjesÂ?afÂ?metÂ?hetÂ?drogereÂ?tuinafval - plaatsÂ?deÂ?containerÂ?nietÂ?inÂ?deÂ?zon - eenÂ?krantÂ?ofÂ?eenÂ?kartonnenÂ?eierendoosÂ?opÂ?deÂ?bodemÂ?vanÂ?deÂ?containerÂ?neemtÂ?overtolligÂ?vochtÂ?opÂ?enÂ?geeftÂ?minderÂ?kansÂ?opÂ?achterblijvendeÂ?restenÂ?naÂ?hetÂ?legen - wikkelÂ?vlees-Â?enÂ?visrestenÂ?inÂ?eenÂ?krantÂ?enÂ?gooiÂ?zeÂ?inÂ?deÂ?container dieÂ?hetÂ?eerstÂ?wordtÂ?geledigd - zetÂ?hetÂ?dekselÂ?opÂ?eenÂ?kierÂ?zodatÂ?doorÂ?deÂ?luchtcirculatieÂ?het rottingsprocesÂ?minderÂ?snelÂ?opÂ?gangÂ?komt.Â?NadeelÂ?hiervanÂ?isÂ?dat ongedierteÂ?aangetrokkenÂ?wordt.Â?VoorÂ?welkeÂ?oplossingÂ?uÂ?kiest, hangtÂ?ondermeerÂ?afÂ?vanÂ?deÂ?samenstellingÂ?vanÂ?hetÂ?afvalÂ?inÂ?uwÂ?container:Â?voedselÂ?trektÂ?ongedierteÂ?aan,Â?natÂ?afvalÂ?rotÂ?vluggerÂ?enÂ?stinkt dusÂ?sneller.

ReinigingÂ?containers

HetÂ?regelmatigÂ?schoonhoudenÂ?vanÂ?deÂ?GFT-containerÂ?kanÂ?stankÂ?enÂ?hinderÂ?doorÂ?eventueleÂ?achtergeblevenÂ?afvalrestenÂ?voorkomen.Â?DeÂ?containerÂ?kanÂ?gereinigdÂ?wordenÂ?metÂ?waterÂ?enÂ?eventueelÂ?groeneÂ?zeep.

Ontheffing bestemmingsplan

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?het voornemen,Â?metÂ?toepassingÂ?van deÂ?inÂ?hetÂ?betreffendeÂ?bestemmingsplanÂ?opgenomen ontheffingsbevoegdheidÂ?(artikel 3.6,Â?lidÂ?1,Â?onderÂ?cÂ?Wro),Â?medewerkingÂ?teÂ?verlenenÂ?aan:

MeensewegÂ?2Â?teÂ?Heerde ZwolsewegÂ?15Â?teÂ?Heerde hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?hetÂ?woonhuisÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?GrotewegÂ?85Â?teÂ?Wapenveld

- hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?antennemastÂ?opÂ?hetÂ?perceel

perceelÂ? MarktstraatÂ?7Â?te Heerde.Â?DeÂ?ontheffingÂ?is noodzakelijkÂ?omdatÂ?hetÂ?aantalÂ?toegestaneÂ?woningenÂ?met 1Â?wordtÂ?overschreden.

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggen metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?14 - hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?van juliÂ?2010Â? gedurendeÂ?tweeÂ?wedeÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel kenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij KlapperdijkÂ?11Â?teÂ?Wapen- deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte veld.Â?DeÂ?ontheffingÂ?isÂ?nood- opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en zakelijkÂ?omdatÂ?deÂ?bouwgrens 12.30Â?uur.Â?Belanghebbenden terÂ?plaatseÂ?vanÂ?deÂ?achtergevel kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijn enÂ?deÂ?toegestaneÂ?goothoogte schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?over wordenÂ?overschreden; deÂ?voorgenomenÂ?ontheffing kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?college - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?tweevanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180 onder-een-kapwoningÂ?opÂ?het ADÂ?Heerde.

-

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?De bouwplannenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdeling Ruimte,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uur.

Verleende bouwvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?heeftÂ?verleend: lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?erkerÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?PostwegÂ?40Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?2Â?juliÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Balver Stadtfest op 11 september ZaterdagÂ?11Â?septemberÂ?vindtÂ?inÂ?BalveÂ?het tweejaarlijkseÂ?StadtfestÂ?plaats.Â?DitÂ?feestÂ?is leukÂ?voorÂ?jongÂ?enÂ?oud.Â?ErÂ?isÂ?muziek,Â?erÂ?zijn voorstellingen,Â?enÂ?erÂ?zijnÂ?marktenÂ?metÂ?oude ambachtenÂ?enÂ?boerenproducten.Â?EenÂ?prachtigeÂ?gelegenheidÂ?omÂ?leukeÂ?dingenÂ?teÂ?kopen.

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen.

VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

U�bent�van�harte�welkom�bij�dit�feest.�Een leuk�dagje�uit!�Wanneer�u�het�leuk�vindt�om er�heen�te�gaan,�kunt�u�dat�natuurlijk�op�eigen�gelegenheid�doen.�Maar�als�u�zich�aanmeldt�en�er�is�voldoende�interesse,�zullen we�tegen�kostprijs�een�bus�proberen�te�huren:�de�kosten�worden�onder�de�deelnemers�verdeeld,�zodat�we�het�zo�goedkoop�mogelijk houden.�Afhankelijk�van�de�hoeveelheid�aanmeldingen�kan�dit�variÍren�van�ongeveer�€�20,—�tot�€�35,—�per�persoon.�Vertrektijd�is�in�dat geval�08.30�uur�vanaf�de�Marktstraat�bij�het�gemeentehuis. Met�z’n�allen�uit�en�thuis�maakt�zo’n�dag�nog�gezelliger! Meldt�u�dus�aan�voor�het�Balver�Stadtfest�op�11�september.�Dat�doet�u bij�Marten�Venema,�ambtelijk�secretaris�van�het�ComitÊ�Internationale Contacten�Heerde.�Via�de�mail:�m.venema@heerde.nl,�of�per�post�via het�adres�van�de�gemeente�Heerde.�Graag�vóór�15�augustus�a.s.�Bij voldoende�aanmelding�krijgt�u�tijdig�te�horen�of�er�een�bus�wordt�gehuurd�en�hoeveel�dit�kost. Met�vriendelijke�groet, ComitÊ�Internationale�Contacten�Heerde

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 25

€ 0,00

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR JOU!

helemaal GRATIS dus !

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij regelmatig op zoek naar:

- Magazijn- en logistiek medewerkers (In bezit van heftruckcertificaat of met ervaring)

-

Operators 5-ploegendienst Wasserijmedewerkers Horecamedewerkers / Koks Productiemedewerkers (technisch inzicht) Ook nog voor de vakantieperiode!!

Interesse in een van bovenstaande functies, of wil je andere mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op of kom langs:

TiP personeelsdiensten Dorpsstraat 71 8171 BM Vaassen Telefoonnummer: 0578- 57 63 00 Email: vaassen@tip-pd.nl

Zo af en toe dagdroomt u er over: een ander huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

…een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekadvies. Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

MOZA: de duidelijkste zaak !

Check onze

MOZA

vernieuwde site

www.tip-pd.nl

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

‘sterk in lokaal werk’

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

De beste kwaliteit voor een lage prijs!

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

0578-661693 06-51575954

VOL SMAAK

Hollandse Tuinbonen 2 kilo voor 1,99 Vegetarische maaltijd van de week:

Heerlijke Wokschotel 400 gram voor 3,99

Exoot van de Week:

Ananas 1,49 Tip van de KOK !!! Bami schotel met Babi Pangang 400 gram voor maar 3,99 Heerlijke Prei soep Per liter voor 3,99

Tip: Informeer eens naar onze opgemaakte schalen salades en hapjes

Heerlijke Waldorf-salade 250 gram 1,99

Zoete mandarijnen Geen 15 maar 20 voor 3,99

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Duitse biefstukken met GRATIS saus

Belle Helene

4 stuks

550

100 gram

180 Aanbiedingen zijn geldig van 12-07-2010 t/m 17-07-2010.

Zoete

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN UW KEURSLAGER

Bij 100 gram runderrookvlees

boerengehakt schnitzel

VARKENSFILETLAPJES

5 stuks

100 GRAM

GRATIS 100 gram eisalade BBQ TIP

VARKENSHAAS MET PEPPADEW'S 100 GRAM

205

450

100

JAPANSE MIX VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

JAPANSE UFO'S

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

150 gram

1 kg.

125

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

600


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 6

Eerste koopcontract H2O

Kruimelschaar kiest voor Casa-Vera EPE/HEERDE- Stichting Vrijwillige Hulpdienst “De Kruimelschaar” heeft in Epe een hospice voorziening. Deze voorziening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Epe en de gemeente Heerde. Indien er plek is zijn ook mensen uit andere plaatsen van harte welkom. “Op den duur moet de Hospice daar weg, en het zou goed zijn over meer bedden te beschikken. Er is intussen een uitgebreid marktonderzoek geweest in samenwerking met de provincie en in beide gemeenten zijn daarnaast gesprekken met veel betrokkenen zoals artsen, wethouders, woningbouwvereniging en vele anderen alsook vrijwilligers en het bestuur gevoerd, waarbij uiteindelijk na rijp braad is gekozen om niet met een verzorgingshuis van welke signatuur dan ook in zee te gaan”, laat Kees Schaap weten. “Eén van de redenen is: ga je met een verzorgings/verpleeghuis onder één dak verder, dat al gauw uitgelegd kan worden dat men daar onderdeel van is. Daarbij komt dat deze vorm van hulp/verpleging een geheel andere aanpak kent dan alle andere vormen van verpleging.” De Kruimelschaar en dus ook “Casa-Vera” zijn strikt neutraal, hulp wordt geboden aan een ieder van welk geloof of afkomst dan ook. “Mensen willen soms het liefst thuis overlijden. Natuurlijk: als dat kan, is dat goed. Maar op de mantelzorgers thuis wordt soms een bijna onmogelijke claim gelegd.

Het hospice wil een “bijna thuis huis zijn”. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat de familie vrij in en uit kan lopen, mee kan helpen zoveel als mogelijk en gewenst is, en er doorlopend iemand bij de gast is die probeert alle vragen te beantwoorden en zeer zorgzaam te zijn. Ook kunnen dierbare zaken naar het hospice worden meegenomen, om de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen.” In het afgelopen jaar mochten vrijwilligers van “De Kruimelschaar” negenentwintig mensen begeleiden in hun laatste levensfase. Nu de beslissing is gevallen om zelfstandig te blijven en verder te gaan, komt een stroom van problemen om de hoek kijken. De Stichting wil een oproep doen: “Wie weet een mooie plaats of gebouw voor ons nieuwe onderkomen? En wie is zo van het werk van “De Kruimelschaar” onder de indruk dat hij/zij bereid is financieel te helpen om een en ander te kunnen realiseren? En misschien bent u zelf wel bereid om tijd voor uw medemens te investeren, het is prachtig werk en wilt u vrijwillig(st)er worden; u wordt niet zomaar op iemand “los” gelaten, cursussen en training behoren tot de procedure.” Voor het aanmelden als vrijwillig(st)erof voor opname in het hospice bel tel. 06-23795462. Ziet u mogelijkheden in huisvesting voor het nieuwe hospice of financiën voor de realisering hiervan, bel tel. 0610135980.

V.l.n.r.: wethouder Anton Westerkamp (Heerde), Gerbrand Veltkamp, Elina Pol, wethouder Gerrit Jan Veldhoen (Oldebroek), wethouder Luuc Teuben (Hattem) en Rik Duijn (directeur Bedrijvenpark H2O) HATTEMERBROEKDonderdag is met een ludieke ‘spa in de grond’ het accountantskantoor Veltkamp en Pol uit Hattem gecontracteerd op het Bedrijvenpark H2O. De bestuurders van de drie samenwerkende gemeenten tekenden het contract voor de verkoop van ca. 1.000 m2 grond. Veltkamp en Pol is een plaatselijk accountants- en belastingadvieskantoor dat zich richt op de medische sector en het midden- en kleinbedrijf. Op de nieuwe locatie zal het bedrijf een kantoor gaan realiseren dat ruimte biedt aan ca. 20 werknemers. Daarnaast is ruimte voorzien voor toekomstige groei en uitbreiding. Het accountantskantoor is met het koopcontract verzekerd van een centrale plek in het bedrijvenpark. Veltkamp en Pol was op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de huidige te klein werd. “In Hattem konden we niet iets geschikts vinden, en dat was voor ons reden om verder te gaan kijken”, legt Gerbrand Veltkamp uit. Hierbij kwam het bedrijf dus uit bij H2O. “Het mooie daarvan is dat het geen in-

dustrieterrein is, maar een bedrijventerrein. Dat betekent ook dat er veel potentiële klanten om ons heen komen te zitten.” Veltkamp is erg tevreden over de nieuwe locatie: “We komen aan de rondweg te zitten, een heel mooi punt. Dat is het voordeel wanneer je de eerste bent!” De ondernemer vertelt dat hij net het voorlopig ontwerp van De Velde Architecten uit Kampen heeft gezien. “Het pand wordt 30 bij 9 meter en krijgt 2 verdiepingen. Het wordt heel modern en strak. Geen traditionele bouw met stenen, maar juist veel glas en platen. Het wordt een mooi pand!” De verwachting is dat eind 2010, begin 2011 de schop in de grond gaat. Veltkamp hoopt er dan net na de zomervakantie of uiterlijk eind 2011 in te kunnen.

Gemeenten tevreden De drie gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek zijn uiterst tevreden met deze ‘first mover’. ‘Ondanks de huidige kritische economische werkelijkheid, waar de hele wereld mee te maken heeft, en de lange aanloop van het

project zijn wij er in geslaagd om het eerste schaap over de dam te krijgen. Een mooi bedrijf dat zich zal vestigen midden tussen zijn toekomstige klanten’. “Als het economisch tij een beetje meezit, zullen er op korte termijn meer bedrijven zich gaan vestigen”, volgens Rik Duijn, de nieuwe directeur van het bedrijvenpark. “Daarnaast realiseren we ons dat ons commercieel speelveld, naast de regio Noord-Veluwe, ook binnen het IJsseldelta gebied ligt. Een samenbundeling van krachten met bijvoorbeeld de gemeenten Zwolle en Kampen ligt voor de hand, met name op logistiek gebied. Het Bedrijvenpark H2O is een logistieke toplocatie met haar ligging op de kruising van de A50 en A28.” Het Bedrijvenpark H2O is een recent ontwikkeld bedrijventerrein van ca. 70 ha groot. Het wordt duurzaam ontwikkeld en bestuurd door de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek participeren in deze vennootschap. Nadere informatie: www.bedrijvenparkh2o.nl.

Harddrugs in auto HEERDE- De politie heeft maandagavond 5 juli een 23-jarige man uit Heerde aangehouden nadat bleek dat hij in zijn auto een mes en een ruime hoeveelheid harddrugs voorhanden had. De politie trof de man rond 20.40

uur op een parkeerterrein aan de Eperweg in Heerde. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij werd ingesloten voor nader onderzoek. Het mes en de drugs zijn in beslag genomen.

Tegels Van Essen overgenomen door Meulman

Afsluiting jongste leden Pegasus HEERDE- De jongste leden van GV Pegasus hebben vorige week het seizoen afgesloten door gezamenlijk naar Kids Playground in Apeldoorn te gaan. De kinderen hebben zich goed vermaakt op alle daar aanwezige attributen. Ook hebben ze genoten van een patatje en een ijsje, waarna ze oververhit weer naar huis terugkeerden. Na de zomervakantie is er voor de peuters en kleuters weer volop gelegenheid in de lessen in te stromen. In de les worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling.

EPE- Per de zomervakantie stopt Glasservice Van Essen met de verkoop van vloer- en wandtegels. Deze activiteiten zijn overgenomen door Tegelzetbedrijf Hans Meulman. Tegelzetbedrijf Hans Meulman is het tegelbedrijf in Raalte en omstreken. Ze richten zich op zowel particulieren als bedrijven. Hun team bestaat uit vakmensen op het gebied van tegelwerken zodat ze een totaalpakket kunnen aanbieden: www.hansmeulmante-

gelzetbedrijf.nl. Glasservice Van Essen blijft zich nu, al weer voor 9 jaar, alleen richten op alle glaswerkzaamheden: uw woning voorzien van isolatieglas, plaatsen van een douchedeur of het herstellen van uw breukruit. Tevens is de tijdelijke subsidieregeling voor isolatieglas nog steeds van kracht tot eind 2010. Meer informatie hierover vindt u op hun website www.vanessenglas.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 27

Stijlvol wonen

in hartje Heerde

UNIEKGELEGEN

UNIEKEAPPARTEMENTEN

UNIEKEKANS

LUXEKOOPAPPARTEMENTEN 3TARTVERKOOPSEPTEMBER

Bent u geĂŻnteresseerd? Makelaarskantoor Companjen en Riphagen te Heerde staat voor u klaar met alle informatie over de verkoop. U kunt bij hen binnenlopen, bellen, e-mailen of terecht op de website van de makelaar. Of laat uw gegevens achter op www.epavlis.nl. Wij houden u graag op de hoogte!

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde, 0578-692532 info@riphagenpul.nl www.riphagenpul.nl

Eperweg 61, Heerde www.epavlis.nl Epavlis Brinklaan Heerde BV is onderdeel van Triada

(ETBESTEMMINGSPLANVOORDEVILLAlSISOPDITMOMENTINPROCEDURE$EDEĂźNITIEVESTARTVANDEVERKOOPISMEDEAFHANKELIJKVANDEGOEDKEURINGDOORDEGEMEENTERAADVAN(EERDE

DAMES OPGELET! Alleen deze week

2 PAAR HALEN 1 BETALEN* ..

Waayenberg Schoenmode Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

* GOEDKOOPSTE PAAR GRATIS


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 8

Avond Rijwielvierdaagse Vaassen

VAASSEN- Van 6 t/m 9 juli werd voor de 38e keer in Vaassen de fietsvierdaagse verreden. Ook dit jaar trok de Koninginnerit door het Kroondomein op donderdag de meeste deelnemers. Door de temperaturen die boven de 30 graden kwamen, was de ijsverkoop tijdens de ARVV dit jaar uitstekend. Alle deelnemers opgeteld wist de ARVV ruim 400 mensen op de pedalen te krijgen. Dinsdag viel voor veel deelnemers de keus op de 15 km. Zodoende konden de deelnemers de wedstrijd Nederland – Uruguay nog ruim op tijd thuis be-

kijken. Ook in de Wieken was een groot scherm. Veel vrijwilligers van de ARVV keken daar naar de wedstrijd. Op de andere dagen bleek ook de 25 km populair. De organisatoren kunnen terugkijken op een probleemloze avond rijwielvierdaagse. Dinsdag zorgde C1000 Frans Hamer voor een traktatie, woensdag de echte groenteman Marcel bouwmeester en vrijdag Marcel’s Kaas. Het echtpaar Van Werven deed ook dit jaar weer mee. Zij hebben nog geen Vaassense rijwielvierdaagse overgeslagen en waren alle 38 keer van de partij.

SWO/E zomerprogramma EPE- In de maanden juni, juli en augustus organiseert de SWO/E activiteiten voor alle 50 plussers van de gemeente Epe. Op donderdag 29 juli komt dhr. van de Weg, gepensioneerd veearts, vertellen over zijn ervaringen in zijn veeartsenpraktijk. Spannende en leuke situaties zullen de revue passeren, die vooral in deze omgeving bekend zullen voorkomen. Aanvang in de Eper Gemeentewoning (Kulturhus) om 14.00 uur. De eigen bijdrage is 8 euro inclusief koffie/thee/cake. Opgave voor 22 juli bij de SWO/E. Op dinsdag 3 augustus gaan ze Proeven van een biertje bij de Stadsbrouwerij in Zutphen. De Stadsbrouwerij zit in een mooi, oud pand. Zij hebben koperen brouwbakken, die men gaat bekijken met de brouwer. Hij vertelt ondertussen over hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat. In de kelder worden in kleine glaasjes, zelf gebrouwen bier aangeboden. Tussen elke smaak worden stukjes brood gegeten om de smaak in de mond te neutraliseren. Na zes glaasjes is er soep en een broodje. Vanaf de parkeerplaats naar de brouwerij is een paar honderd meter en ze lopen over kinderkopjes. Dus trek wel stevige schoenen aan. Vertrek vanaf de Eper Gemeentewoning (Kulturhus) om 13.15 uur. De eigen bijdrage is 27 euro inclusief consumpties. Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich nog tot 22 juli opgeven bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe,Eper Gemeentewoning(Kulturhus), Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

  

 

  

     

Viscompetitie HVO VAASSEN- De viscompetitie van de hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen Epe heeft donderdag 8 juli haar zesde wedstrijd afgewerkt. Alle wedstrijden worden gehouden in de IJssel nabij het Olsterveer in Welsum. In vergelijking met vorig jaar wordt er beduidend minder gevangen. Wat hiervan de oorzaak is, is moeilijk te verklaren. De dagprijs van donderdag 8 juli ging in de A-poule naar: 1. G. Buitenhuis uit Emst met 2,6 kilo vis, 2. J. Pelgrim uit Twello met 2 kilo, 3. J. Huisman uit Vaassen met 1,1 kilo. B-poule: 1. G. Fredriks uit Vaassen met 1,1 kilo vis,

2. D. de Wilde uit Epe met 1 kilo, 3. B. Krol uit Epe met 920 gram. Na zes wedstrijden is de stand, Apoule: 1. J. Pelgrim uit Twello met 142 punten in totaal 20,8 kilo vis, 2. J. Huisman uit Vaassen met 138 punten, 16,4 kilo, 3. G. Buitenhuis uit Emst met 129 punten, 10,7 kilo. B-poule: 1. J. Fredriks uit Vaassen met 132 punten in totaal 8,7 kilo, 2. H.J. de Wilde uit Epe met 132 punten 8,6 kilo, 3. G. Fredriks uit Vaassen met 129 kilo 11,2 kilo. Er is nu even een zomerpauze ingelast en de volgende twee wedstrijden zullen worden gehouden op 21 augustus en 4 september. Ook nu weer bij het Olsterveer in Welsum.

‘Wandelzusjes’ strijden tegen borstkanker

Dynamic Tennis 55+ HATTEM- Dynamic Tennis is een nieuwe, snel aan populariteit winnende racketsport voor jong en oud, voor dames en heren. Er wordt gespeeld met lichte materialen, waardoor blessures een uitzondering vormen. Dynamic tennis is een attractieve en dynamische sport, waarbij elementen van tafeltennis, lawntennis en badminton gecombineerd worden. Met een beetje balgevoel kunt u het spel al snel onder de knie hebben. Dit kan nu ook in Hattem. Op donderdag 2 september beginnen

ze met een Dynamic Tennisgroep voor 55+-ers. Het belangrijkste is beweging en ontspanning/inspanning. Om te beginnen zijn er een paar rackets beschikbaar, deze zijn ook te koop (vanaf 22,50 euro) bij Hoogeboom Sport in de Kerkstraat. Wilt u eerst eens zien hoe het er uit ziet? Op de site van de Dynamic Tennis bond www. dynamictennis.nl kunt u ondermeer diverse filmpjes over de Nederlandse wedstrijden, zowel van volwassenen als van jeugd bekijken. Uiteraard bent u ook

van harte welkom eens een kijkje te nemen of zelf een keer mee te doen bij de groep in Hattem. Start: donderdag 2 september. Instromen is het hele jaar mogelijk. Tijd: 14.30-15.30 uurLocatie: Sportzaal Spoorstraat. Kosten: 35 euro per half jaar. Direct enthousiast geworden? Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4446296/4432881, info@ swhattem.nl of bij de contactpersoon Ton van Tongeren, tel. 0630372168, tonge414@planet.nl.

Jeugdviswedstrijd

HATTEM- Op dinsdag organiseerde hengelsportvereniging Helpt Elkander de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd in de jachthaven in Hattem. Er werd gevist van 18.00 tot ongeveer 19.45 uur; dit i.v.m. met de uit te zenden voetbalwedstrijd Nederland – Uruguay. Er namen ruim 12 vissertjes deel aan dit gebeuren; deze waren onderver-

deeld in 2 categorieÍn: nl. van 7 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar. Onder vrij grote belangstelling van o.m. ouders – grootouders en overige familieleden werd fanatiek gestreden om de mooie prijzen. Voor de 1e drie per categorie waren er 3 bekers beschikbaar gesteld en iedere deelnemer kon ook een prijs(je) uitzoeken als hengelspullen etc. Tijdens het vissen werd

gezorgd voor frisdrank en konden alle deelnemers een bon in ontvangst nemen voor een zakje patat. De eindstand was als volgt. 7 t/m 10 jaar: 1e Renate Brussel 154 cm, 2e Arno Tellegen 69 cm, 3e Lars Bagerman 39 cm, 4e Quinten Deen 23 cm. 11 t/m 14 jaar: 1e Steven Tijssen 52 cm, 2e Rick Veldkamp 32 cm, 3e Tom Sellies 25 cm.

HEERDE – Vorige week kon u al over hen lezen: de wandelzusjes Ria van den Berg en Mieke Voerman uit Heerde. Om samen een vuist te maken tegen borstkanker besloten de meiden onder de naam wandelzusjes zich in te schrijven voor ´A Sister´s Hope Walk 60k´. Zaterdag 17 juli kunt u om 11.00 uur luisteren naar de Praotstoel van Radio794 waarin zij hun verhaal doen. Op 9 en 10 oktober is het zover. Op beide dagen leggen Ria en Mieke zo´n 30 kilometer wandelend af. Behalve het inschrijfgeld van 50 euro moeten ze ook per persoon minimaal 1500 euro aan sponsorgeld meebrengen. De opbrengst gaat via A Sisters’ Hope naar Pink Ribbon en komt zo ten goede aan de strijd tegen borstkanker. Er is al wat geld gedoneerd. Zo hebben Gera en Corry van Roos Fashion de winst van een kledingparty beschikbaar gesteld. ´We hebben

er een heuse modeshow voor georganiseerd en de opbrengst was geweldig. Ontzettend lief ook van Gera en Corry dat ze op deze manier willen bijdragen´, vertelt Ria enthousiast. Nog zo´n fantastisch gebaar vindt Ria het feit dat banketbakkerij Kamphorst in de maand oktober, de maand waarin borstkanker centraal staat, de chipolatapunten gaat voorzien van het Pink Ribbon- logo. Dat bekende roze strikje. Van elke verkochte punt gaat een deel van de opbrengst naar de dames. ´Echt heel geweldig! Het is bijzonder lief dat de familie Velthuizen van banketbakkerij Kamphorst dit voor ons doet´. Wie Ria en Mieke ook financieel wil steunen kan geld overmaken naar stichting ´A Sister´s Hope´, Postbank 2947137, o.v.v. deelnemersnummer 3920. Voor meer informatie kun je kijken op www.wandelzusjes.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 29

Zomercollectie

KORTINGEN TOT WEL 2e artikel

50% 1 euro

Dorpsstraat 21, Heerde. Tel. 0578-694705

b DICK.AND.CO

Dorpsstraat 21, Heerde. Tel. 0578-694705

nze Bezoek o t complee e d vernieuw website

SALE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 10

17e Boerderijenfietstocht

Huifkartochten EPE- Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid tot het maken van huifkartochten. De tochten worden georganiseerd in samenwerking met Stalhouderij Keurhorst uit Vaassen. In de periode vanaf 6 juli t/m 24 augustus is er iedere dinsdagavond een tocht. Dit is een leuke manier om de Veluwe eens op een andere manier te ontdekken. De tocht vertrekt om

18.30 uur vanaf de Laarseweg in Vaassen. De tocht duurt ca. 1,5 uur. Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee met cake. Er dient van te voren te worden gereserveerd bij VVV Epe. Deelnemen kost 10 euro. kinderen vanaf 1 jaar t/m 12 jaar 7,50 euro p.p. Voor meer informatie: VVV Epe, tel. 0578-612696.

Zomerworkshops 2010 ZWOLLE- In augustus kunnen meis jes van 13 tot 18 jaar die onzeker zijn, negatieve gedachten hebben en veel met hun uiterlijk en gewicht bezig zijn meedoen aan een of meer workshopdagen ‘Lekker in je lijf’. Elke workshop heeft een eigen thema. De workshops kosten 5,00 euro per dag. Inclusief materiaal en lunch. De dagen duren van 10.00 – 15.00 uur en vinden plaats aan de Burg. Roelenweg 9 in Zwolle. Kies de workshop die voor jou belangrijk

is of kom naar alle drie. Dinsdag 24 augustus van 10.00– 15.00 uur: Stop met piekeren en negatief denken. Woensdag 25 augustus van 10.00– 15.00 uur: Jezelf waarderen kun je leren. Donderdag 26 augustus van 10.00– 15.00 uur: Spiegeltje aan de wand. Voor aanmeldingen of meer informatie neemt u contact op met het Cursuscentrum, afdeling Preventie van Dimence, tel. 038- 4269522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Bestelauto gestolen HEERDE- Zaterdag werd voor de 17e keer de Boerderijenfietstocht vanuit Heerde georganiseerd. Ondanks de tropische omstandigheden hebben toch nog 286 fietsers aan deze tocht meegedaan. Zij trotseerden temperaturen die ver boven de dertig graden uitkwamen. De reacties waren na afloop alleen maar positief. Men heeft genoten van de

prachtige route. Bovendien waren de bezichtigingen bij de hertenboerderij in Nijbroek en de imkerij in Oene bijzonder leuk en informatief. Gezien het warme weer kregen de deelnemers van de organisatie onderweg een flesje koel drinken, hetgeen ook zeer gewaardeerd werd. Na afloop werd een medaille uitgereikt, die nu zeker verdiend was.

Het was bij de finish bij Partycentrum De Keet op het terras nog lang gezellig druk. Bij de muzikale klanken van accordeonist Jan van Leeuwen werd de dorst weggespoeld. Gezien de reacties zullen volgend jaar op de 2e zaterdag in juli weer veel mensen op de fiets stappen om deel te nemen aan de 18e editie van de Boerderijenfietstocht

Gezamenlijk Slotweekend Kompas EMST/OENE– Een groot aantal jongeren uit Emst en Oene en vele vrijwilligers kunnen terugkijken op een geweldig Kompas Slotweekend. Veel gezelligheid, fantastisch weer en een geweldige sfeer. Vrijdagavond en zaterdag hebben in totaal 100 jongeren meegedaan. Vrijdagavond zijn de jongeren uit Oene op de fiets richting de Oranjeweg in Emst gegaan. Hier had Emst een leuk avondpro-

gramma georganiseerd waaronder een reclamespel en een boswandeling. Tussendoor was er volop gelegenheid om te volleyballen, te voetballen in de pannakooi en om elkaar beter te leren kennen rondom het gezellige kampvuur. Daarna bleef het nog tot in de late uurtjes gezellig aan de Oranjeweg in Emst. Na voor de meesten een korte nacht, was er zaterdagochtend een

IJsvereniging deelt prijzen uit

heerlijk ontbijt. Na het ontbijt zijn alle jongeren gezamenlijk richting Oene gefietst waar een survival op het programma stond. Onderdelen van de survival waren o.a. een touwbrug, kanovaren, A-lopen en netlopen. Volop gelegenheid voor de jongeren om wat verkoeling te zoeken. Na de survival is het weekend afgesloten met een heerlijke barbecue. De Stuurgroep van Kompas Emst & Oene wil de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet, de Gemeente Epe voor de financiële bijdrage en de Rabobank voor de sponsoring van de pannakooi.

HEERDE- De eigenaar van een grijze Mercedes-vito (bestelauto) met het kenteken 71-BXRS heeft bij de politie melding gemaakt van diefstal van deze auto. Het voertuig is vermoede-

lijk in de loop van vrijdag 9 juli ontvreemd bij een bedrijf aan de Molenweg in Heerde. De diefstal is direct internationaal aangemeld. De politie is op zoek naar tips en getuigen.

Stilema met vakantie EPE- Kringloopbedrijf Stilema gaat van 24 juli t/m 6 augustus met vakantie. In die periode worden er geen kunststof verpakkingen, papier, glas, textiel en blik aan huis opgehaald. Houd hier rekening mee en bewaar het voor de volgende inzameldag. Zaterdag 7 augustus wordt er wél kunststof ingezameld in het buitengebied. Stilema gaat op zaterdag 7 augustus wél kunststof ophalen in het buitengebied van de gemeente Epe. In de folder over de inzameling van

kunststof, die begin dit jaar is verspreid was deze datum aanvankelijk geschrapt. Maar op 7 augustus wordt er dus wel kunststof opgehaald omdat de bewoners van het buitengebied anders twee maanden moesten wachten op de volgende kunststofinzameling. Nadere informatie over de inzameling van kunststof verpakkingen en de data waarop Stilema in uw straat komt, vindt u op www.circulus.nl. U kunt ook bellen naar, tel. 0900- 9552 (10 cent per minuut).

ZVV’er op jaargangfinale

Humana kledinginzamelingsactie

HATTEM- Tijdens de Wintermarkt, de Aegon Schaatsclinic op de Bleek en de Skeelerclinic in de parkeergarage werd aan de bezoekers de volgend stelling voorgelegd; “Als over enkele jaren de nieuwe ijsbaan wordt aangelegd, bent u dan voor de aanleg van een combibaan? (schaats- en skeelerbaan) Ja of Nee”. Totaal hebben 759 mensen hun mening gegeven. Hier-

van hebben 758 voorgestemd en 1 tegen. Onder de stemmers is onlangs een verloting gehouden. De familie Kraan uit de Meenthe won voor 2 personen een Golf Clinic bij Dutch Golf Center in Hattem. De families Sellies uit de Werfkamp, Douwes uit de Rademakershoeve en Van de Pol uit de Slinge wonnen ieder 4 toegangskaarten voor de dierentuin in Wissel.

WAPENVELDIn de maand juli wordt kleding ingezameld voor Humana bij Achmea Health Center te Wapenveld. Humana is een ontwikkelingsorganisatie en één van de grootste kledinginzamelaars van Nederland. Met de opbrengst uit de kledinginzameling en de steun van particulieren en bedrijven zet Humana zich in voor projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling. Het overdragen van kennis en vaardigheden staat daarbij centraal. Dit gebeurt in samenwerking met lokale partnerorganisaties in zuidelijk Afrika. Tot en met 31 juli kunt u uw kleding inleveren bij het Achmea health Center te Wapenveld aan de Kwartelweg 1a om Humana te steunen. Mocht u vragen hebben kunt bellen op tel. 038-4479999 of mailen naar info@healthcenterwh.nl.

VAASSEN- Yegor Ridley (11) heeft namens ZVV op twee afstanden mee gedaan aan de jaargangfinale die afgelopen weekend gehouden werd in Amsterdam. Hij wist op beide afstanden zijn pr’s te verbeteren. De jaargangfinale zijn de Nederlandse kampioenschappen voor speedo’s. Dit zijn zwemmers tot en met 12 jaar. Per slag en op basis van leeftijdscategorieën worden de beste 24 zwemmers van Nederland uitgenodigd voor deze wedstrijd. Yegor had zich voor de 100 meter schoolslag en de 100 meter vlinderslag weten te plaatsen. Bij de 100 meter schoolslag was hij als 22ste in-

geschreven. Hij wist zijn pr met ruim een seconde te verbeteren en eindigde daarmee op de 17de plaats. Op de 100 m vlinderslag was Yegor als 7de ingeschreven. Hij wist in een uitstekend opgebouwde race zijn pr weer te verbeteren en eindigde op de 7de plaats. Een uitstekende prestatie zeker gezien het feit dat dit zijn tweede seizoen is bij ZVV. “Als men aan het begin van het seizoen had gezegd dat Yegor mee zou mogen doen aan de jaargangfinale dan had menigeen dat voor onmogelijk gehouden. Het meedoen alleen al was een mooie kroon op de prestaties van dit seizoen”, laat ZVV weten.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 211

OOG VOOR UW BELANG

Heerde, de Haverkamp 3 Wapenveld, Nachtegaalweg 24 Heerde, Bornkamp 44 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg 17 -Zeer fraaie semi-bungalow. - Moderne tussen woning met houten schuur -Met garage, carport en prachtige tuin. - Bouwjaar 2006; totale grondopp. 151 m² -De woning is onderarchitectuur - De ruime woonkamer is vzv een laminaatvloer uitgebouwd. - Open keuken met diverse inbouwapparatuur -Alle ramen, kozijnen en deuren - 1e verd: 3 slaapkamers en moderne badkamer zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. - Vrijstaande semibungalow met vrijstaande -Met garage, carport en prachtige tuin. garage -De woning is onderarchitectuur - Totale grondoppervlakte 557 m² uitgebouwd. - Woonkamer ca. 42 m²; dichte keuken -Alle ramen, kozijnen en deuren - Slaapkamer en badkamer op de BG zijn van kunsstof. - 1e Verdieping: 2 slaapkamers en badkamer -Zeer fraaie semi-bungalow. VERKOCHT

-Luxueus in stenen “Heerderhagen” - Vrijstaandappartement woonhuis met schuur 2 (9 x 4), v.v. deels bevloerde bergzolder en , 2e verdieping. -Woonoppervlakte c.a. 105 m vrijstaand houten tuinhuisje -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon - Aan de rand van de bebouwde kom gelegen op -Rante slaapkamer een perceel van ca.met 335badkamer m² met vrij uitzicht aan -Open keuken met diverse inbouwapparatuur. de achterzijde

VRAAGPRIJS € 695.0000 KK Vraagprijs: € 249.000,—KK

VRAAGPRIJS € 695.0000 KK Vraagprijs: € 375.000,—KK

Vraagprijs: € 260.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

EN VERKOCHT

EN

GEWIJZIGD

- Tuin gesitueerd op het zuiden welke veel privacy biedt

GEWIJZIGD

Heerde, Assendorperstraat 1517 Wapenveld, Heerde, Kerkstraat 13 Heerde, Veldweg Wapenveld, Assendorperstraatweg Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg517 -Zeer fraaie semi-bungalow. - Gelegen in het buitengebied van Heerde -Met garage, carport en prachtige tuin. - Vrijstaande woning met 1 stenen schuur, -De woning is onderarchitectuur 1 stenen bijgebouw en houten garage uitgebouwd. - Totale grondoppervlakte 6830 m² -Alle ramen, kozijnen en deuren - Slaapkamer en badkamer op de begane grond zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. - Semi-bungalow met garage en schuur -Met garage, carport en prachtige tuin. - Op loopafstand van het centrum -De woning is onderarchitectuur - Totaal perceeloppervlakte 1700 m² uitgebouwd. - Slaapkamer en badkamer op de begane grond -Alle ramen, kozijnen en deuren - 1e verd: 3 slaapkamers en een badkamer zijn van kunsstof. -Zeer fraaie semi-bungalow.

-Luxueus appartement in “Heerderhagen” - Vrijstaande woning met garage -Woonoppervlakte c.a. 105 m2, 2e verdieping. - Gelegen op een perceel van 3470 m² -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon - Slaapkamer en badkamer op de BG -Rante slaapkamer met badkamer - 1e verdieping: 2 slaapkamers en douche -Open keuken met diverse inbouwapparatuur.

Vraagprijs: € 449.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

VRAAGPRIJS € 695.0000 KK Vraagprijs: € 474.000,—KK

VRAAGPRIJS € 695.0000 KK Vraagprijs: € 365.000,—KK

NIEUW

- Zeer geschikt voor paardenliefhebbers

GEWIJZIGD

HUUR

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Heerde, Veenweg 7 Heerde, Zwolseweg 70 Heerde, Broekstraat Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg 17 4

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

-Zeer fraaietussenwoning semi-bungalow. - Moderne met 2 schuren -Met garage, carport en prachtige - Bouwjaar 1993; grondopp. 138 m² tuin. -De woning is onderarchitectuur - Woonkamer ca. 33 m² met eikenvloerplanken -uitgebouwd. Keuken met diverse inbouwapparatuur -Alle ramen, kozijnen en deuren - 1e verd: 3 slaapkamers; badkamer (2007) zijn van kunsstof.

Vraagprijs: € 223.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Luxueus appartement in “Heerderhagen” - Vrijstaande woning met schuur - Vrijstaande woonboerderij met schuur -Met garage, carport en met prachtige tuin. -Woonoppervlakte c.a. 105 m2, 2e verdieping. - Woonkamer en keuken laminaat - Totale grondoppervlakte 13.290 m² -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon -De woning is onderarchitectuur - 3 slaapkamers - Woning dient gerenoveerd/gemoderniseerd te -Rante slaapkamer met badkamer -uitgebouwd. Huurperiode maximaal 1 jaar worden -Alle ramen, kozijnen deuren overgordijnen -Open keuken met diverse inbouwapparatuur. - Rolgordijnen rondom enen grotendeels - Unieke kans voor iemand die vrij wil wonen zijn van kunsstof. Huurprijs: 950,— per maand inclusief gas, Vraagprijs: € 425.000,—KK -Zeer fraaie€ semi-bungalow. water en elektra

VRAAGPRIJS

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

€ 695.0000 KK

0578 - 614105 0578 - 692532

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 12

Getuigen pakken verdachte

Verhitte kleedjesmarkt

HATTEM- De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 7 juli een 22-jarige man uit Hattemerbroek aangehouden voor de vernieling van buitenspiegels van geparkeerde auto’s aan De Gelder in Hattem. De man was in de kraag gevat door buurtbewoners die getuigen waren van de vernielingen. De politie kreeg omstreeks 03.00 uur de melding dat getuigen hadden gezien dat drie mannen op fietsen de buitenspiegels van geparkeerde voertuigen in De Gelder in Hattem eraf aan het trappen waren.

De getuigen zijn vervolgens achter de drie mannen aangegaan en hebben een van hen op De Dommel in Hattem kunnen aanhouden. De andere twee betrokken personen zijn ontkomen. De politie heeft de aangehouden verdachte overgebracht naar het politiebureau voor nader verhoor en onderzoek. De politie maakt proces-verbaal op en vraagt de gedupeerden van de vernielde auto’s om zo spoedig mogelijk aangifte te doen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met 0900-8844.

Petanquetoernooien HATTEM- Franse taferelen op het Tinneplein bij Hattem Petanque. Warm en zonnig afgelopen maandagavond en woensdagmiddag bij het Bultmantoernooi. Desondanks was een groot aantal spelers naar het boulodrôme gekomen om aan deze mixtoernooien deel te nemen. Drie wedstrijden moesten er gespeeld worden met een kleine pauze ertussen om de dorst te lessen die vanwege het weer erg groot was. Na afloop kon de wedstrijdleiding na het nodige rekenwerk de onderstaande winnaars bekend maken. Uitslag maandagavond: 1e Luc Eleveld, 2e Willem Kloezeman, 3e Dolf van de Veen, 4e Gerrit van Schagen, 5e Maaike Septer, 6e Jan Koster/Ton Visser. Uitlag Bultmantoernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e Ad Visser, 3e Willem Ramaker, 4e Asje Haas, 5e Ben Kort, 6e Henk Kinket, 7e Jan Bossink, 8e Ingeborg Suichies, 9e DirkJan Septer, 10e Martin van Huffelen/ Dick Jonker/Gerard Zijlstra. EPE- Ondanks de hitte waren er nog flink wat jonge handelaren te vinden op de kleedjesmarkt die vrijdag in Epe werd gehouden. Er waren 60 kleedjes. De organisatie schonk 15 liter bronwater ter verfrissing aan de kinderen. De markt stond vol met allerhande goederen. De jeugd liet zich niet de kaas van het brood eten en er bleken enkele echte handelaren in de dop tussen zitten. Ook was er uiteraard een braderie in het centrum. Het was weer een gezellige avond.

Ruitersport EPE- Uitslagen Hippische Vereniging Epe. Nunspeet: Monique Coulier en Vertigo zijn samen aan de start geweest in Nunspeet tijdens de 3e selectie de combinatie behaalde hierbij een 4 de prijs met 210 punten in het Z1 dressuur. Sheela van Bregt heeft met Zwetcher een 2e prijs behaald met 231 punten en dat is 67,94% in het Z1 dressuur. In de 2e proef behaalde ze ook een 2e plaats met 223 punten omgerekend 65,59%. Laura van Velde reedt een zeer nette proef in het B dressuur tijdens de 3e selectie. Laura behaalde hiermee een score van 195 punten en dat was goed voor een 6e plaats. In de 2e proef had Laura een score van 186 punten. Ilona van triest startte ook met haar paard tijdens de selectiewedstrijd in Nunspeet. Met haar vos Zayoutah behaalde ze 184

punten. Epe, springwedstrijd: Patty van ‘t Land ging van start met O’ Akinthos in de klasse BB- springen en behaalde hier met 49 stijlpunten een 5de prijs. Met Nestor startte ze in de klasse L-springen en haalde een 3de prijs. Nunspeet: Naomi Rombout behaalde tijdens de 3e selectie in het M1 202 punten en dit was goed voor een gedeelde 2e prijs. Ook mag Naomi zich bewijzen tijdens de Gelderse kampioenschappen in Beesd op 7 augustus. Op de laatste selectiewedstrijd voor de regionale kampioenschappen heeft Corina Hooyer van de HVE met Mambo goed gepresteerd. Bij het M springen categorie D behaalde ze een eerste prijs en daarmee is ze ook kringkampioen geworden. Op 7 augustus mag ze nu de kring Noord-Oost Veluwe en Flevoland vertegenwoordigen op de regionale kampioenschappen in Beesd.

Anne Kringkampioen

Jongen opgepakt HEERDE- De politie heeft zondagmiddag 4 juli een 14-jarige jongen uit Heerde aangehouden op verdenking van brandstichting bij het Heerderstrand in Heerde. De politie kreeg omstreeks 15.15 uur de melding van de brandstichting. Omstanders bij de drukke recreatieplas, zagen dat vier jongens toiletpapier in brand staken waarna een stuk gemaaid gras vlam vatte. Het vuur is snel door de omstanders geblust. De brandweer rukte uit, maar hoefde niet op te treden. De jongens gingen er vandoor. Eén van hen kon worden opgehouden tot de politie er was. Hij is overgedragen aan de agenten en meegenomen naar het politiebureau. De jongen wordt, gezien zijn leeftijd, aangemeld bij het bureau Halt. De identiteit en de rol van de andere jongens is nog in onderzoek.

Oranjegekte

HATTEM- Uitslagen Hippisch Hattem. Onlangs werd in Nunspeet de laatste selectiewedstrijd gehouden voor de paarden. Jolanda Souman behaalde met Simply Red in het Z2 een 1e prijs in de niet-selectiering met 214 punten. Ook met Zakenman werd er in het Z1 een 1e prijs behaald in de nietselectiering met 228 punten. Toch waren de vorige selectiewedstrijden goed genoeg gereden om met beide paarden door te mogen naar de Gelderse kampioenschappen. Deze worden op 13 en 14 augustus te Mariënwaard bij Beesd gehouden. Erna Zandebergen is in Oudleusen 2 x 1e geworden met 187 en 188 punten in de M2. Een aantal leden van PC De Driehoekruiters heeft ook gereden op

de wedstrijd in Oudleusen. Jose Warning met Ginger was 2 x 4e met 185 en 187 punten in de B dressuur. En Anne van Eikenhorst met Beauty was 2 x 1e met 192 en 195 punten in de L1. Afgelopen weekend zijn de 3e selectiewedstrijden gehouden voor de pony’s. Hierbij was Anne van Eikenhorst met Beauty in de cat. C, klasse L1 de beste en is hierdoor kringkampioen geworden van de kring N.O.V. Een prachtige prestatie van deze amazone. Zij heeft zich hierdoor automatisch geplaatst voor de Gelderse Kampioenschappen. Annelie van der Poel van de Marleruiters is in Liederholthuis met Vestion 2 keer 1e geworden in de klasse L2 De 1e proef 192 en de 2e 196 punten.

Duivensport HEERDE- Uitslagen PV de Blauwe Doffer van de Wedvlucht Orleans: 1 H.K. Remmerts, 2, 3 K. Rorije, 4 H. Bekamp, 5, 6 R. Pleiter. Wedvlucht Cahors: 1, 2 Carl Haas, 3, 4 H. Bekamp, 5 R. Pleiter. HEERDE- De uitslag van pv Juliana van de wedvlucht Orleans: 1, 2, 3, 5, 9 J. de Graaf, 4 L. Balster, 6, 7 H.W. v.d. Beek, 8 D.J. van Velsen, 10 F. Sellies jr.

Motorrijder gewond

HEERD- Het oranjeteam van Wilma’s Snackbar mocht gebruik maken van de nieuwe aanwinst van Eiland b.v. De vrachtwagen werd volledig versierd en hierna werd er een rondrit gemaakt door Heerde en Veessen. Mensen werden opgeschrikt door een mega luchthoorn.

VAASSEN- Een 29-jarige motorrijder uit Vaassen raakte maandagmiddag 5 juli gewond bij een botsing met een personenauto op de Apeldoornseweg in zijn woonplaats. Het ongeval vond rond 17.20 uur plaats. Een 67-jarige autobestuurder die geparkeerd stond langs de Apeldoornseweg met de

neus van de auto richting Apeldoorn, reed de rijbaan op om te keren en richting Vaassen-centrum te rijden. Hij zag daarbij vermoedelijk motorrijder over het hoofd, die vanuit het centrum kwam aanrijden. Bij de botsing raakte de motorrijder gewond. Hij werd met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 213

TE KOOP

ALLES MET DE GELE LABELS

30% 50-80% 40% 50% 50% Zie onze speciale rekken!

1 artikel 2 artikelen 3 artikelen of meer

Dames- en herenjacks

Er kan niet geruild worden.

EZIG AANW AIRCO

• Ruime paskamers • Gratis parkeren • Koffiehoek

Hammerstraat 48 te Epe

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

Reparatie van: ● witgoed ● inbouwapparatuur ● huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Bedrijfsverzamelgebouw

Openingstijden:

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

De units variëren in grootte van 83 m² t/m 208 m² en worden casco opgeleverd.

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

Aan de rand van het dorp Epe op het industrieterrein ‘’Kweekweg’’ worden 17 bedrijfsunits gerealiseerd. Het geheel is fraai gesitueerd op het industrieterrein en nabij de nieuwe ontsluitingsweg ‘’De Meent”. Door de uitstekende ligging bereikt u binnen vijf minuten de A-50 en binnen vijftien minuten de A-28. Het centrum van Epe ligt op ca. 1,5 kilometer.

Veluwse Metaal Recycling AMMIE DE VRIES voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Verkoopprijzen vanaf € 124.900,— v.o.n. t/m € 198.000,— v.o.n. (Excl. BTW)

Hammerstraat 1. 8161 PH Epe / Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.com

Stationsstraat 9, 8161 CP Epe telefoon 0578 - 612552 fax 0578 - 621865 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 14/07/'10 t/m di. 27/07/'10

* Pisang Goreng * Babi Pangang * Gado Gado * Saté * Gon Bao Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in Gon Bao saus)

GEZOCHT! Parttimer hulp voor in de keuken en parttime hulp voor de bediening vanaf 16 jaar!

GEZOCHT!

Hét adres voor inleveren van al uw oud

Openingstijden:

ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container

ma.

voor bedrijven en verenigingen. Bel of

di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur

kom gerust eens langs!

zat.

gesloten 08.00 uur - 12:00 uur

Lohuis

Montage- en Timmerbedrijf

Voor al uw montage- en timmerwerk - Montage kozijnen (kunststof/hout) - Montage keukens - Montage dakkapellen en dakramen - Afbouw stuc- en pleisterwerk V - Montage/levering complete badkamers vrijb raag lijvend - Montage/levering tegelwerk een offert e - Kleine verbouwingen in en om uw huis a an.

Voor onze maandelijkse aanbieding: www.lohuismontage.nl Tel. 038-4440803 of 06-51354624 info@lohuismontage.nl Internet: www.lohuismontage.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 14

Into Style: vakkundig in vormgeving

VEESSEN- Samen met fotografe Hannie Engelsma heeft Ilse Kerkmeijer het bedrijf Pre-Style. Hun doel: door verkoopstyling zorgen dat een huis sneller verkocht wordt. Wanneer een huis dan verkocht is en je trekt in je nieuwe huis, dan moet dat er natuurlijk óók super uitzien. En daarvoor werd steeds vaker de hulp van Ilse ingeroepen. Dit heeft geresulteerd in de start

van haar bedrijf Into Style. Naast interieurstyling houdt Ilse zich bezig met winkelinrichting, tuinontwerpen, bloemschikken en events. “Klinkt misschien heel breed, maar uiteindelijk draait het allemaal om vormgeving!”, vertelt Ilse. Ze is destijds begonnen met bloemschikken. “Ik heb 14 jaar les gegeven op de Groene Welle in Zwolle. Daar kwam van alles bij

kijken, ook bijvoorbeeld kleur en vorm. Later heb ik ook diploma’s behaald op gebied van interieurstyling en tuinontwerpen.” Het onderdeel events is er als laatste bij gekomen. “Een oud-collega van mij heeft in Israël het grootste evenementenbureau en roept af en toe mijn hulp in. Ik doe dan de styling van het feest, de bloemen, etc.”, legt Ilse uit. Mocht er nu een bedrijf een Nederland zijn dat een groot feest te organiseren heeft, dan kan men dus de hulp van Ilse inroepen. Wat is nu het leukste onderdeel van haar werk? “De combinatie. In het voorjaar heb ik veel tuinontwerpen gemaakt, ik ben nu bezig met de inrichting van een aantal winkels en daarnaast heb ik verbouwingen begeleid. Het loopt allemaal door elkaar en dat is echt heel leuk.” Bij het omschrijven van haar stijl, noemt Ilse harmonie als sleutelwoord. “Ik probeer me in te leven in de klant en het zo te begeleiden dat alles uiteindelijk in harmonie is. Het is mijn uitdaging om niet teveel mijn eigen stempel er op te drukken.” Wanneer ze bijvoorbeeld naar een klant gaat voor interieurstyling, volgt er eerst een intake. “Dan gaat het erom: wat wil de opdrachtgever. Samen komen we dan tot een plan van aanpak en wordt er een planning gemaakt.” Ilse zoekt met de klant de verf uit, bepaalt de stoffen en ook bijvoorbeeld de meubels. “Ik werk samen met een schilder, timmerman en meubelontwerper, allemaal uit deze regio.” Denk overigens niet dat Ilse je alleen kan helpen wanneer je een grote portemonnee hebt. “Ik werk met elk budget. Juist bij low budget is het een uitdaging om er iets moois van te maken.” “Weet je: ik heb altijd gezegd dat wanneer ik zou stoppen met lesgeven, ik iets voor mezelf wilde beginnen. Dit is echt mijn droom! En nu het zo ver is, is het ook echt heel leuk!” Wil je graag meer informatie over wat Ilse allemaal voor je kan betekenen? Neem een kijkje op www. intostyle.nl. Voor meer informatie over Pre-style kun je een kijkje nemen op www.pre-style.nl.

Binnenbrand Bongerd

HATTEM- Woensdagavond is er in een van de kamers van zorgcentrum Hanzeheerd De Bongerd in Hattem een kooktoestel in brand gevlogen. De melding van de brand kwam rond 18.20 uur binnen bij de brandweer. Omdat het een brand betrof in een zorgcentrum rukte de brandweer met twee voertuigen uit. Vrij snel na aankomst had de brandweer de brand, die relatief klein was, uit. De rookontwikkeling was echter dusdanig groot dat het noodzakelijk was om een deel

van het gebouw te ontruimen. Een aantal medewerkers die hier al voor de komst van de brandweer mee begonnen was, moest, nadat de ontruiming door de brandweer was overgenomen, onderzocht worden door het ter plaatse gekomen ambulanceteam op rookinhalatie. Nadat uit metingen, verricht door de brandweer, duidelijk werd dat er ondermeer geen koolmonoxide meer in het gebouw aanwezig was, mochten de bewoners terugkeren naar hun vertrek.

Stichting Instandhouding Historische Kleding Hattem HATTEM- Dit jaar valt het Dikke Tinne Festival (DTF) op 11 september. Voor het DTF verzorgt de Stichting Instandhouding Historische Kleding Hattem (SIHK) voornamelijk voor de gemeente, Rond Uit Hattem, de ondernemers en binnenstadbewoners de kledingverhuur. Doordat het DTF later dan andere jaren gepland staat, biedt de stichting pas na de zomervakantie de mogelijkheid tot verhuur (en daarbij het passen) van de kleding. De

exacte data voor gemeente, Rond Uit Hattem en ondernemers zijn 31 augustus en 1 september. Voor de binnenstadbewoners en andere belangstellenden kan er alleen op afspraak van 6 t/m 10 september kleding gepast en gehuurd worden. Over de tijden krijgt u nog nader bericht. De SIHK is i.v.m. de vakantie van 5 juli t/m 30 augustus telefonisch niet bereikbaar. SIHK Verhuuradres: Molenbelt 2, 8051 EV Hattem, tel. 06-16414963.

Finale Nationale Skeelercompetitie

Sprookjes(proef) huwelijk

HEERDE- Juf Mirjam, de juf van groep 1 en 2 van de Parkschool, is onlangs, in besloten kring, getrouwd. De dag ervoor heeft zij samen met haar man en alle kindjes van groep 1 en 2, een heuse generale repetitie van het huwelijk in de trouwzaal van het echte gemeentehuis van Heerde gehouden. Bruid Juf Mirjam kwam

samen met bruidegom Art tegen 09.45 uur aan bij het gemeentehuis. De kinderen uit groep 1 en 2 wachtten het bruidspaar daar vol spanning op. Mevrouw Roos, één van de echte ambtenaren van de burgerlijke stand heeft Juf Mirjam en bruidegom Art met alle plichtplegingen in het proefhuwelijk verbonden, zodat ze wis-

ten wat hen de volgende dag te wachten stond. Na het maken van de nodige mooie plaatjes met alle kinderen voor het gemeentehuis zette de trouwstoet zich in beweging richting de Parkschool. Daar werd het bruidspaar opgewacht door de rest van de school. Het was nog lang gezellig en feest op de Parkschool.

HEERDE- Woensdagavond 14 juli is de skeelerbaan in Heerde het strijdtoneel voor de finale van de Landelijke Baancompetitie voor Senioren. Om 19.00 uur zal het eerste startschot vallen voor deze wedstrijden waar de Nationale skeelertoppers de strijd met elkaar aan gaan. De Dames en Heren rijden voor een apart Sprint en een Lange afstandsklassement. Bij de Dames gaat na 12 van de 14 wedstrijden op de Sprint de Australische Brooke Lochland aan de leiding. Ze heeft een ruime voorsprong op de jonge Irene Schouten uit Andijk, die zelf de hete adem voelt van Mariska Huisman. Op de lange afstanden bij de dames is de volgorde in het klassement hetzelfde. Naast de genoemde dames is in Heerde Bianca Roosenboom een grote kanshebber, vooral op de korte afstanden. Een dame die dit seizoen nog niet veel heeft kunnen laten zien door een blessure is Elma de Vries. Maar Elma is met het oog

op de Europese Kampioenschappen in Italië die over enkele weken van start gaan weer bezig met een met het terugkomen, en op het EK wil ze er weer staan. Bij de Heren zit er nog wat meer spanning in de klassementen, want op de Sprint heeft Michel Mulder nog maar een voorsprong van 0,7 punten op Sjoerd Huisman. Crispijn Ariens staat hier derde en op de vierde plaats staat Mark Horsten, die na een matige seizoenstart steeds beter gaat rijden. Op de Lange afstanden gaat Sjoerd Huisman aan de leiding voor Crispijn Ariens, met daarachter de beide heren van Habovo, Jan van Loon en Mark Horsten. Enkele andere toppers die aan de start zullen verschijnen zijn Ingmar Berga en zijn ploeggenoot Gary Hekman. Woensdag rijden de dames en heren een 300 meter tijdrit en een 1000 meter in series voor het Sprint klassement en op de Lange afstanden wordt een puntenkoers gereden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 215 Z WOLLE

#F[PFL PO[F TIPXUVJO NFU NPOVNFOUFO JO ,BNQFO FO NPOVNFOUFO JO #BSOFWFME WBO OBUVVSTUFFO 374 CSPOT WFSTUFFOE IPVU USBOTQB SBOUFOHFLMFVSEHMBT0PLLVOUVFFSTULPTUFMPPT POTNPEFMMFOCPFLPGPO[FCSPDIVSFBBOWSBHFO

70

g perwe Kam

Kamper weg Wapenvelds

,BNQFO

#BSOFWFME

/JKWFSIFJETTUSBBU ".,BNQFO 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

"NCBDIUTXFH .(#BSOFWFME 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

XXXFJKHFMBBSOM

ZWOLSE BOS

70

Wapen velds eweg

Schildersbedrijf & Wandafwerking

A50 29 HEERDE

G.J. Dul HEERDE APELDOORN

= Werk zaamheden

WERKZAAMHEDEN A50 ZWOLLE RICHTING APELDOORN MAANDAG 19 TOT EN MET WOENSDAG 21 JULI 2010 Rijkswaterstaat voert van maandag 19 tot en met woensdag 21 juli werkzaamheden uit aan de A50 tussen Zwolle en Heerde. Over de A50 worden liggers geplaatst ten behoeve van de aanleg van het Ecoduct Tolhuis. Op bovengenoemde data vindt tussen 21.00 uur en 05.00 uur een aantal verkeersstops plaats. De stops duren maximaal 10 minuten per keer en worden aangekondigd via tekstborden langs de weg. Ter hoogte van de werkzaamheden (km 231,5) is de rechter rijstrook afgesloten en geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Houdt u rekening met extra reistijd. Gele borden ter plaatse kondigen de verkeersmaatregelen aan. Bij ongunstige (weers-)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

MET GROTE SPOED GEZOCHT: Vakantiebezorg(st)ers voor de meest gelezen ochtendkrant van Heerde voor de volgende wijken: 1. Omgeving: Molenkampweg, Duisterestraat, Braamkamp Voor de periode 24-7 t/m 7-8 2. Omgeving: Eperweg, Meester Nijhoffstraat, Weidebocht Voor de periode 16-7 t/m 24-7 3. Omgeving: Stationsstraat, Dorpsstraat, Zolseweg, Pr. Bernhardlaan Voor de periode 19-7 t/m 24-7 4. Omgeving: Zuppeldseweg, W.D. van Dommelenstraat, Veenweg Voor de periode 12-7 t/m 29-7

Bezorg(st)er voor een vaste wijk m.i.v. 1-8-2010 Omgeving: Kerkstraat, Kanaalstraat, Doelbeekseweg Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met mevr. Dikkeschei, tel 694050 of 06-30755341

Gevraagd:

kapster die ons gezellig team wil komen versterken. Ben je geĂŻnteresseerd, schrijf dan een brief of kom even langs.

www.rienpool.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 16

Klantgerichtheid en service centraal bij Haven Hattem HATTEM- Martijn Sier en Femke Taks zijn de nieuwe managers van de haven in Hattem. Het tweetal is nu een maand werkzaam voor Zijda Yachting en heeft volop plannen voor de toekomst. Multi-service, dat is het sleutelwoord. “We willen veel klantgerichter zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld monteurs en denken we aan een cateringservice in de toekomst. We willen net iets meer bieden dan men in andere havens gewend is”, vertelt Martijn. Samen met Femke is hij verantwoordelijk voor de verkoop, het management en administratie. “We staan paraat voor de vaste liggers en hebben ook een kleine watersportwinkel.” Het tweetal is ‘per toeval’ in Hattem beland. “Mijn vader had altijd een watersportbedrijf, dus ik ben er mee opgegroeid. Mijn vader is helaas veel te jong overleden en ik ben vervolgens de handel in gegaan. Ik verkocht alles wat los en vast zit. Tot twee maanden terug. Ik dacht terug aan het verhaal van mijn vader en ben heel nonchalant op zoek gegaan. Binnen een maand zaten we hier!” Eén keer in de week gaan ze nog terug naar hun huis in Alphen aan de Rijn, doordeweeks logeren ze op een boot in de haven. “Daardoor kunnen we veel aanwezig zijn voor de klant”, aldus Martijn. “En voor ons betekent het op en top vakantiegevoel! En wat ook zo fijn is: het is niet ‘we moeten werken’, maar ‘lekker, weer werken’!”

Binding creëren Martijn en Femke zijn pas na de uitbreiding bij de haven gekomen. Het volgende project is nu in gang gezet: Hattem aan de IJssel. Dit herinrichtingsproject moet de relatie tussen de jachthaven en de binnenstad verder versterken. Iets dat Martijn zeker aanspreekt. “We hebben al contact opgenomen met de middenstand en hebben hier ook reclamefoldertjes liggen. Daarnaast hopen we op een hechte samenwerking met de gemeente.” Hij beseft dat het voorlopig even stof happen wordt, maar: “Als het straks klaar is, is het echt één geheel. Het is een prachtproject. Je ziet iets moois gebouwd worden.” Het tweetal is ook een actie gestart die hier op aansluit. “Wie hier een jaarplaats of vaste ligplaats neemt, krijgt een dinerbon voor twee personen bij een plaatselijk restaurant. Ook zo proberen we een binding te creëren.”

Bekendheid en bezetting Eerste prioriteit is het bewerkstelligen van bekendheid en zorgen dat de haven in ieder geval vol ligt. “Qua vaste liggers kunnen we er nog wel 50% bij hebben en er kunnen nog flink wat verkoopschepen bij. Maar verkoop is in deze tijd niet makkelijk, al is er wel wat meer roering”, vertelt Martijn. “Het aantal passanten loopt wel erg goed. En als het dan vol is, kunnen we weer uitbreiden!”, lacht hij. “Die lange steiger hiervoor trouwens, waar de kleinere bootjes aanliggen, is al vol. Daar komt 50 meter bij.” Sier ziet goede kansen voor de Hattemse haven. “In de omgeving, bijvoorbeeld Zwolle en Kampen, zijn de havens al vol. Daar kunnen wij dan tegenover zetten dat we een net-

Zomerfeest De Kleine KOM

te, gezellige en sfeervolle haven hebben. Alle passanten geven ook aan dat ze erg gecharmeerd zijn van de haven. Verder zijn er 12 camperplaatsen en we hebben een comfortabele trailerhelling.”

Plus natuurlijk de heerlijke omgeving. “Ik merk zelf ook dat ik hier mijn stekkie heb gevonden!” Wilt u dat ook? U bent altijd welkom om langs te komen, de koffie staat klaar. Voor meer

informatie kunt u bellen met Martijn Sier, tel. 038-4440878, mob. 06-54966334. Neem ook eens een kijkje op www.zijdayachting.nl. Tevens wordt er gewerkt aan een nieuwe website.

Minitoernooi HLTC HEERDE- De tennisvereniging HLTC had een minitoernooi georganiseerd. Dit was een open toernooi waar ook kinderen van andere verenigingen konden meedoen. Dit jaar viel het toernooi in de laatste week van het schooljaar waardoor er op deze woensdagmiddag veel verjaardagfeestjes en schoolactiviteiten georganiseerd werden. Hierdoor was het aantal deelnemers dit jaar beperkt. Er waren twee poules driekwart tennis voor de wat gevorderde tennissers en twee poules waar op het miniveld gespeeld werd. Alle kinderen speelden 3 wedstrijden van 20 minuten. Tussen de wedstrijden door werden de kinderen getrakteerd op ijs, fruit en ranja. Het was mooi weer en er werden leuke wedstrij-

den gespeeld. Aan het eind van de middag kregen alle kinderen een

medaille en werden de poulewinnaars bekend gemaakt.

Opening tentoonstelling

EPE- Onlangs vond het zomerfeest plaats bij kinderdagverblijf/peuterspeelzaal De Kleine KOM in Epe. De kinderen waren samen met hun ouders en broertjes/zusjes uitgenodigd voor een gezellige middag. Het zomerfeest stond geheel in het teken van kabouters. Omdat het feest in de tuin van het kinderdagverblijf werd gehouden, kwam

het zonnetje goed van pas. De kinderen konden verschillende spelletjes doen, zoals koekhappen, blikgooien, een kaboutermuts maken en meedoen met de kabouterdans. Ook stond er een groot springkussen waar de kinderen zich uitstekend op vermaakten. Ter verkoeling was er voor de kinderen een lekker ijsje.

HEERDE- De tennisvereniging HLTC had een minitoernooi georganiseerd. Dit was een open toernooi waar ook kinderen van andere verenigingen konden meedoen. Dit jaar viel het toernooi in de laatste week van het schooljaar waardoor er op deze woensdagmiddag veel verjaardagfeestjes en schoolactiviteiten georganiseerd werden. Hierdoor was het aantal deelnemers dit jaar beperkt. Er waren twee poules driekwart tennis voor de wat gevorderde tennissers en twee poules waar op het miniveld gespeeld werd. Alle kinderen speelden 3 wedstrijden van 20 minuten. Tussen de wedstrijden door werden de kinderen getrakteerd op ijs, fruit en ranja.

Het was mooi weer en er werden leuke wedstrijden gespeeld. Aan het eind van de middag kregen

alle kinderen een medaille en werden de poulewinnaars bekend gemaakt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 217

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUWKAP lc956BA4C • 90 cm RVS • metalen vetfilters

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HB84K552 • combi • 42 liter • 3600 watt

1649.L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN VANAF 249.-

879.MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD

VAATWASSER SGV45M83 • AAA klasse • 5 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntergreerd

INDUCTIE KOOKPLAAT PIE611T14E • electrische besturing • Timerfuncties

1899.-

1299.L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A E VAATRD GEÏNTERGREE AF 349.WASSERS VAN

ÉN BIJ ONS GÉ G AANBETALIN

L WIJ HEBBEN A KPLATEN INDUCTIE KOO VANAF 369.KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 18

Bouw woningen Nachtegaalweg afgeblazen

Waterrad geplaatst

WAPENVELD- Rond de twintig omwonenden hebben zienswijzen ingediend tegen het plan om 17 woningen te bouwen op het terrein Nachtegaalweg/Groteweg in Wapenveld. Een dergelijk nieuwbouwproject is niet passend in zo'n landelijke omgeving, zo luidt het grootste bezwaar. “Wij vinden het niet passen in de omgeving van de Nachtegaalweg”, legt wethouder Anton Westerkamp uit. Het college heeft de zienswijzen gedeeltelijk overgenomen. Ook de raadscommissie Ruimte adviseerde geen toestemming te geven voor de bouw.

De behoefte aan woningbouw op inbreidingslocaties is niet meer zo groot. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften nam de bezwaren van de grondeigenaar en het bouwbedrijf onder de loep. De grondeigenaren en het bouwbedrijf vinden dat het college de bouwvergunning niet mag weigeren. De commissie Bezwaarschriften oordeelt dat het college van Heerde wel het recht heeft de bouwvergunning te weigeren. Het college blijft derhalve bij het besluit het verzoek om woningbouw aan de Nachtegaalweg af te wijzen.

Gemengd kampioen

VAASSEN- Vrijdagochtend is onder grote belangstelling het nieuwe waterrad op haar plek gehesen bij de Cannenburghermolen in Vaassen. Het waterrad vormt een

onderdeel van de restauratie van de molen. De molengoot is nagenoeg gerestaureerd evenals de turbine. Na de zomer zal, ter afronding van de werkzaamheden,

gewerkt worden aan een ‘bezoekersplatform’ met bankjes en een informatiepaneel. Kijk voor meer informatie op www.cannenburghermolen.nl.

Nieuw klimtoestel WAPENVELD- De Jan Ligthartschool (JLS) in Wapenveld nam nog net voor de zomervakantie een nieuw speeltoestel officieel in gebruik. Tijdens de voorbereidingen van het 50-jarig bestaan van de school vorig jaar mochten de kinderen een nieuw speeltoestel voor het schoolplein uitzoeken. De keus viel uiteindelijk op een piramideachtig klimtoestel. Na de lange winterperiode en de noodzakelijke hardtijd voor het beton was het toestel natuurlijk al in gebruik genomen door de kinderen. Tijdens de speldag als afsluiting op het schooljaar werd het toestel door alle kinderen onthuld, in aanwezigheid van diverse sponsoren die een gewaardeerde financiële bijdrage hadden geleverd. In groepjes telkens van kinderen

WAPENVELD- Het 1e gemengde team van tennisverenging Wapenveld is kampioen geworden in de klasse 5/6/7 van de woensdagavondcompetitie. Het team, bestaande uit Heleen Hekkert, Saskia Landman, Jeanet Eilander, Jos Olde Nordkamp, Bernard Eilander, Wim Landman en

Opstapcursus kennismaking met de computer uit de groepen 1 t/m 8 trokken de kinderen de lange banen inpakpapier weg en kwam het klimtoestel tevoorschijn. Tegelijkertijd werd ook het nieuwe bankje bij het klimtoestel in gebruik genomen door het

jongste (Hemmo Meinardi) en het oudste kind (Marloes Buitenhuis) van de school. Inmiddels is het klimtoestel al erg populair bij de kinderen, getuige de blije gezichten vóór schooltijd en in de pauzes.

Succesvolle trip naar Geneve

HATTEM- Onlangs vertrokken meisjes A1 en jongens B1 van de Hattemse Mixed Hockey Club naar Geneve. Jaarlijks wordt onder leiding van ‘clubmanagers’ Lily Ruijs en Jack Justus een buitenlandse trip georganiseerd voor de jeugd. Om de twee jaar voert de reis naar Terrassa, het ‘Hockey Mekka’ in Spanje om daar aan het grootste Spaanse (2-jaarlijkse) jeugdtoernooi deel te nemen. In de tussenliggende jaren worden er andere toernooien bezocht, zoals in het verleden in Gibraltar, Lausanne en nu voor de tweede keer Geneve. De meisjes en jongens speelden in

Henri Wolf, won de laatste wedstrijd met 4-0 van TV Epe. Hierdoor behaalden ze met 22 punten uit 6 wedstrijden een ongeslagen status. Het kampioensteam is door de voorzitter van de club gehuldigd met een bos bloemen. Op de foto ontbreken Heleen Hekkert en Jos Olde Nordkamp.

een dubbele competitie, tegen selecties van teams uit de regio Geneve en tegen het Zwitserse nationale team ‘under 16’. Gelijktijdig werd er in toernooivorm gespeeld door de Zwitserse nationale ploeg ‘under 21’ , de Maleisische selectie ‘under 21’ (met daarin de 2 in Hattem spelende Maleisiërs Faeez en Hizzat), de seniorenselectie van Geneve en omstreken en het regionale team uit Lyon. In het prachtige hockeystadion werd er op goed niveau gespeeld, waarbij vooral de Hattemse meiden erg sterk presteerden. Alle wedstrijden werden redelijk makkelijk gewonnen en de toernooiwinst

was dan ook volkomen terecht. De jongens hadden het moeilijker. De eerste wedstrijd, direct aansluitend op de WK voetbal thriller tegen Brazilië, werd door de beperkte voorbereiding nog verloren, maar daarna werd het spel steeds beter en werd het tactisch concept van coach Robert Justus steeds beter uitgevoerd. Uiteindelijk leverde dat de toernooiwinst op, na het nemen van strafballen tegen de Zwitserse selectie. Keeper Jules Boelhouwers onderscheidde zich door twee strafballen te stoppen. Vermoeid maar met een zeer tevreden gevoel werd de trip maandagavond afgesloten.

HEERDE- Ouderen, die nog weinig weet hebben van de computer en hier verandering in willen brengen, krijgen vanaf het najaar van 2010 gelegenheid bij Bintwerk om kennis te maken met de pc. Ook zijn er internetlessen. Er zijn instapcursussen ontwikkeld voor 55-plussers. Als 55 +er wil men de ontwikkelingen blijven volgen. Het is handig om een aantal handelingen onder de knie te krijgen als men de computer wil gaan gebruiken, zoals het werken met Wordpad (basiscursus) en de tekstverwerker Microsoft Word, documenten opslaan en beheren, knippen en plakken, documenten verwijderen. De basiscursussen zorgen ervoor, dat men goed wordt toegerust om de basishandelingen te kunnen uitvoeren en daarna vervolgstappen te kunnen maken. Na de instapcursus is het mogelijk om deel te nemen aan cursussen Internet, digitale fotografie en Creatief met Word. Hiervoor worden aparte

cursussen aangeboden. Mensen die al over enige voorkennis en vaardigheden beschikken mogen zich ook aanmelden. De cursussen zijn op de oudere deelnemer gericht: Er wordt gewerkt in kleine groepen, met overzichtelijke en in een aangepast tempo. Deskundige vrijwilligers, veelal uit de doelgroep zelf, dragen zorg voor de begeleiding. De opstapcursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur. Er wordt gewerkt met Windows 7, Wordpad en Microsoft Word en Windows Mail. Mensen die interesse hebben in een cursus krijgen eerst een vragenformulier toegezonden. Dit vragenformulier is speciaal ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen die bij de cursisten leven en om de groepen zo samen te stellen dat de cursist optimaal geholpen kan worden. Voor opgave of inlichtingen kan men bellen naar Bintwerk, onderdeel van Wisselwerk, tel. 0578-694626.

Activiteiten in de zomervakantie

Pitch en Putt competitie

VAASSEN- De Koekoek in Vaassen heeft de volgende activiteiten gepland in de zomervakantie. Woensdag 14 juli: zwem/bingo-middag. Woensdag 21 juli: sport- en zweminstuif voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. Woensdag 28 juli: snorkelmiddag. Woensdag 4 augustus: zwem- en filmmiddag (Alice in Wonderland). Elke maandag- en vrijdagmiddag spelletjes in het zwembad tijdens vrijzwemmen. De spelletjes vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Elke woensdagavond van 7 juli t/m 11 augustus nordic walking-/wandeltocht van 19.00 tot 21.00 uur. Voor meer informatie www.dekoekoek.nl.

HEERDE- De uitslag van Pitch en Puttcompetitie. Stableford competitie: 1e plaats Ruud van Beveren 53 slagen, 43 stablefordpunten, 10 competitiepunten. 2e plaats Martijn Timmerman, 58 slagen, 41 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 3e plaats Klaas van Dijk 59 slagen, 39 stablefordpunten, 8 competitiepunten. Voor de volledige uitslag kunt u gaan naar de website www. nppb.nl en ga daar naar het kopje uitslagen. Bent u ook geïnteresseerd in het spelletje Pitch en Putt, kom gerust langs en vraag meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook, tel. 0578-692034.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 219

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

Zoekt u een managementfunctie? Dan kunt u/jij bij ons GRATIS de eerste stap zetten om die te bereiken.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Zoekt u versterking of bevestiging in het functioneren als afdelingshoofd? Zoekt u training in het opbouwen van ervaring voor het hanteren van conflicten?

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Zoekt u mogelijkheden om duidelijker te communiceren met uw medewerkers en zij met u? Waar moet u dan zoeken? Bel ons ’s morgens tussen 07.00 en 09.30 uur en maak een afspraak voor een GRATIS intakegesprek van ca. 45 min. Tel. (0578) – 629948 “Het Koetshuis” voor praktijktrainingen, toegespitst op de eigen werkplek.

0OSTWEG 6+(EERDE 4EL &AX % MAILREMYTRADCO HETNETNL WWWREMYTRADINGCOMPANYNL

Wij leveren maatwerk!

Webshop: rtco.nl

www.trainingpeopleconnection.nl

$Ă?GROOTHANDELVOORALUW ELEKTROTECHNISCHE SANITAIREEN CV ARTIKELEN Transportbedrijf

F. EILAND b.v.

BBQ aanbieding

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

* U krijgt 12 soorten vlees (5 stuks per pers ) peperbiefstuk, shaslick, varkenshaassate, gem. speklapje, vgb. hamburger, bbqworst, bbqkarbonade, kipfiletsate, kipburger, Toscaanse kipfilet, zalmspies, garnalenspies per soort op speciale hygiĂŤne bakken verpakt.

Voor diverse soorten:

* 3 soorten salades: rundvlees- ,scharrelei- en kartoffelsalade opgemaakt op schalen met een mooie afwerking * 4 soorten sauzen: o.a. sate-, en knoflooksaus * Kruidenboter * Kunststof borden (2 stuks), mes en vork (1) zware kwaliteit, magnetron bestendig en herbruikbaar * Servetten bedrukt met ons logo * R.v.s.gasbbqÂ’s en /of mega pan(nen) * Gasverbruik (zit dus bij de prijs in !!) * Brengen Ă 15,- en halen Ă  15,- is in de meeste gevallen mogelijk in overleg * Het afhalen van uw BBQ bestelling kan op zondag. (Is echter alleen mogelijk in HEERDE) * Schoonmaken bbqÂ’s en pan(nen) tegen vergoeding van 15,- p/st.

U hoeft alleen nog voor het drinken te zorgen, de rest regelen wij voor u !!!

Wij hebben in de verhuur 3 gloednieuwe koelaanhangers !

10

Bij minder dan 20 pers. berekenen wij 11,98 p/p, actie geldig t/m okt. 2010

98

,

Slagerij van Guilik Tel. 038 - 4217437

www.slagerijvanguilik.nl

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

* Stokbroden geleverd met broodplank, -mes en -mand

Speciale aktieprijs p.p.

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

info@bonislagerzwolle.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 20

Seizoen begonnen voor IJsselhoeve

VEESSEN- Het zomerseizoen is bij café, restaurant en camping de IJsselhoeve in Veessen is alle hevigheid losgebarsten. Ivo en Geke zijn er klaar voor: het terras met Engelse tuin ligt er piekfijn bij. Zittend aan een van de tafeltjes heeft u uitzicht op de IJssel met aan de overzijde de grazende Schotse Hooglanders. “Speciaal tegen de felle zon hebben we schaduwnetten gespannen zodat het ook tijdens de hoogzomer prettig toeven is”, legt Ivo uit. Op het terras kunt u bestel-

len van de verschillende plates die worden aangeboden, maar voor een kopje koffie of een glaasje bier bent u natuurlijk ook welkom. “De plates zijn heel betaalbaar. Gasten kunnen hier terecht voor zowel de lunch als een diner.” In het pand, naast café en restaurant, vindt u een zaal voor gezelschappen. Voor feesten en partijen kunt u eveneens hier terecht. Het onderhoud van de camping is helemaal afgerond en de toiletten zowel binnen als buiten zijn vernieuwd. Er zijn seizoens-

Zwemwaterkwaliteit in orde

en jaarplaatsen voor sta- en toercaravans compleet met zwembad en speeltuin. “En er is nog plek.” Voor meer informatie: www.campingdeijsselhoeve.nl of mail naar info@campingdeijssselhoeve.nl. Ivo wijst nog op de aanbiedingen die ze hebben op het gebied van snacks. “Maar die staan wel in de advertentie in de krant.” Daarin staat eveneens vermeld dat Ivo en Geke nog wel wat hulp kunnen gebruiken; personeel voor bediening is van harte uitgenodigd.

SRW wil Nationaal Zuivelmuseum realiseren WAPENVELD– De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) gaat een poging wagen om een nationaal zuivelmuseum aan de Kanaaldijk in Wapenveld te realiseren. Zij ziet hiervoor mogelijkheden bij een boerderij aan de Kanaaldijk in Wapenveld. Het monumentale pand dat op de Rijksmonumentenlijst staat, komt, na het overlijden van de eigenaresse, binnenkort te koop. De SRW is van mening dat de bijzonder authentieke staat van deze boerderij in combinatie met een publieke functie, het verdient om behouden te blijven. De boerderij is rond 1880 gebouwd en voor het overgrote deel nog in originele staat. “Het was voor die tijd een monumentale boerderij, vergelijkbaar met de imponerende IJsselhoeven. Het bijzondere aan deze boerderij is dat het sinds de bouw nauwelijks is gewijzigd. Dit is puur levende historie van het gemengde bedrijf uit die tijd met het houden van kippen, varkens, koeien en paarden en een boerengezin dat in haar eigen voedselvoorziening voor zag. Bijzonder is de rosmolen, een uniek exemplaar dat volgens onze informatie in Nederland alleen nog in het openluchtmuseum in Arnhem te vinden is maar nergens meer in een particuliere boerderij. De rosmolen werd door paardenkracht aangedreven en gebruikt om bijvoorbeeld boter te karnen of stro kort te snijden. Maar ook de meidenkamers en paardenstallen zijn nog intact en de voorzieningen voor de bereiding van het eigen voedsel als de bakoven voor brood

en de stookplaats met fornuispot zijn bij wijze van spreken morgen te gebruiken”, vertelt Jan Nitrauw. De SRW heeft voor een publieke functie van het complex, contact gelegd met de stichting nationaal zuivelmuseum De Maten. Die heeft een aantal jaren onderdak gehad, maar is sinds enkele jaren op zoek naar een locatie. “Nederland heeft geen zuivelmuseum en dat is heel vreemd voor een land dat groot geworden is van de zuivel. De Maten ( www. zuivelmuseum.nl) beschikt over een bijzondere collectie materiaal uit de historie van de zuivelbereiding en van de melkboeren. Die waren tot ver in de voorgaande eeuw nog prominent in het straatbeeld aanwezig maar verdwenen na de opkomst van de koelkast en supermarkt. Het eerste overleg met het bestuur heeft enthousiaste reacties opgeleverd. Zij zien mogelijkheden, bijvoorbeeld in combinatie met het behoud van oude koeienrassen, het contact tussen burger en platteland en het thema ‘Weet wat je eet’ als het gaat om gezonde voeding. Een museum met nationale uitstraling zou natuurlijk een prima impuls zijn, niet alleen voor Wapenveld maar voor de hele regio. En zuivel past natuurlijk helemaal in de gebiedsontwikkeling tussen het Apeldoorns kanaal en de IJssel. Sinds de bouw van het Fraterhuis Sint Hieronymus in 1407 is dit al een landbouwgebied met nadruk op de melkveehouderij. Het is nu zaak dat er goed plan komt en daar voor gaan we zo snel mogelijk met een aantal partijen om tafel”, zet Nitrauw de marsroute van de SRW uiteen.

Huygens Vocaal Ensemble zoekt zangers

VELUWE- Ondanks berichten in de media dat op veel plaatsen in Nederland de zwemwaterkwaliteit te wensen overlaat, is de kwaliteit van het zwemwater op de Veluwse recreatiegebieden van RGV nog prima in orde. Op de RGV recreatiegebieden Bussloo, Heerderstrand, Kievitsveld, Zandenplas en Zeumeren wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd door het Waterschap. Op Strand Horst, Strand Nulde en Nieuw Hulckesteijn wordt dit door Rijkswaterstaat gedaan. Het zwemseizoen loopt van mei tot oktober. Mocht er iets aan de hand zijn, dan wordt dit meteen kenbaar gemaakt op de www.gelderland.nl en www. rgv.nl, op NOS teletekstpagina 725 en middels waarschuwingsborden op de stranden. Kijk voor meer informatie over de recreatiegebieden en de zwemwaterkwaliteit op www.rgv.nl.

Oud papieractie EPE- Bij atletiekvereniging Cialfo in Epe staat een oud papier container voor haar maandelijkse Oud Papier Actie. De container staat er deze maand van maandag 12 juli t/m. zondag 18 juli. De container staat op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg naast de ingang van de atletiekbaan op sportpark De Wachtelenberg. Iedereen die zijn/ haar oud papier/karton e.d. kwijt

Mariëlle naar EK

wil, kan de gehele week terecht, zowel overdag als ‘s avonds. De opbrengst zal gebruikt gaan worden voor de renovatie van de keuken. Voor eventuele vragen kan men terecht bij Gerhard Stegeman, tel. 0630403208. Voor meer informatie over toekomstige oud papier acties en andere activiteiten van Cialfo kan men kijken op de website van de vereniging (www.avcialfo.nl).

HATTEM- Het Zwolse Kamerkoor Huygens Vocaal Ensemble is aan het repeteren voor komend seizoen. Er zal een aantal boeiende koorprogramma’s worden ingestudeerd. Het eerste programma

van het seizoen 2010/2011 bestaat grotendeels uit ‘nieuwe muziek’ met werken die hoofdzakelijk zijn gecomponeerd in de 20e en 21e eeuw. Op het programma werken van Monteverdi, Tormis, Vasks en composities van dirigent Hans Tijssen. Bovengenoemd programma zal op 17 en 18 september worden uitgevoerd in respectievelijk de Broerenkerk te Zwolle en de Bergkerk te Deventer. In oktober en november zal dit programma ook nog 7 maal worden uitgevoerd in Argentinië. Hier zal het koor deelnemen aan het festival Cantapueblo. Het Huygens Vocaal Ensemble verzorgt jaarlijks meerdere concerten in de regio Zwolle/Deventer. Door de korte en intensieve

manier van repeteren en een breed scala aan repertoire, weten zij inmiddels geoefende zangers uit de wijde regio aan zich te binden. Het HVE wil graag iets groter worden. Het streven is 20 zangers. Momenteel zoekt het ensemble 1 lage bas, 1 sopraan en 2 tenoren. Zangers moeten in staat zijn om zelfstandig hun partituren te bestuderen en uiteraard over een goede stem beschikken. Geïnteresseerde/gemotiveerde zangers kunnen een afspraak maken voor een auditie met de dirigent, tel. 06-30844429 of via email info@huygensmusic. nl. Meer informatie over het koor, de dirigent en het repertoire zijn te vinden op de website www.huygensmusic.nl.

A diploma in een halfjaar

HEERDE- Mariëlle is door bondscoach Valentina Belloni geselecteerd voor het EK van 28 juli t/m 7 augustus te San Benedetto del Tronto/Italië. Voor skeelervereniging SKOV Heerde, waar Mariëlle lid van is, is dit na bekende toppers als de broertjes Mulder weer een lid dat op het hoogste podium de strijd aan gaat.

VAASSEN- Direct na de zomervakantie biedt Zwem- en Sportcentrum de Koekoek de mogelijkheid uw kind binnen een half jaar zijn/ haar zwemdiploma A te laten halen. U kunt een keuze maken voor de maandag,dinsdag of donderdagmiddag. De lessen vinden wekelijks plaats op maandagmiddag van 15.45 -17.45 uur. Tussendoor is er een kleine pauze waarin de kinderen drinken en een gezonde snack krijgen. Er wordt gelest in een kleine groep van max. 10 kinderen, die tot aan het diploma dezelfde zweminstructeur(-trice) houden. Er wordt gestart op: maandag 23 augustus, dinsdag 24 augustus, donderdag 26 augustus (bij voldoende deelname, minimaal 8 kinderen). Het diplomazwemmen staat eind februari gepland. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij de receptie van Zwem- en Sportcentrum de Koekoek, tel. 0578-576122 of kijk op www.dekoekoek.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 221

Oene

VAKANTIEVOORDEEL IN G IN T R O K P O G IN T R O K A R T EX jurkjes

schoen

en

10,- 20,Niets vergeten ? e i t n a k a v e d voor v.a.

damesbro v.a.

dames v.a.

eken

10,10,-

herenshorts v.a.

heren polo ’s v.a.

7,50

heren t-shirts v.a.

5,-

ps damesto v.a.

5,dames/herenjack s v.a.

ers herensneak v.a.

20,-

20,-

EXTRA KORTING OP KORTING

S U zo PER merstun t

1 ARTIKEL 2 ARTIKELEN 3 ARTIKELEN 4 ARTIKELEN 5 ARTIKELEN

= = = = =

10% KORTING 20% KORTING 30% KORTING 40% KORTING 50% KORTING

L E T O P!

jsde Voor alle afgepdri extra e t artikelen geld orting! hoeveelheidsk * Vraag naar de voorwaarden, afgeprijste artikelen kunnen niet geruild worden. Actie geldig van 12 t/m 17 juli. OP=OP!

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl

12 17 t/m

juli


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 22

Historie herleeft

Ruitersport WAPENVELD- Afgelopen weken zijn er selectiewedstrijden georganiseerd voor de Gelderse Kampioenschappen. Een aantal leden van LR en PC de Schaapskooiruiters heeft zich hiervoor geselecteerd. Paarden dressuur: L1 Carolien Schoenman met Wayfarer, L2 Carolien Schoenman met Vegas. M2 Lucette Telligen met Zakynthos, Natjalie Buitenhuis met Uverla, Steane Dijkslag met Why me Selma, Benthe Vermeulen met Jip. Z1 Susanne Visscher met Zonette. Z2 Jenny Schoenman met Rosner. Pony’s springen: B Shauna Bosman met Mariska. Een aantal leden van LR de Schaapskooiruiters heeft onder tropische omstandigheden deelgenomen aan een wedstrijd in Liederholthuis. In de B-dressuur behaalde Bertine Renes met Wi-

EPE- Zuuk was afgelopen weekend het mekka voor oldtimerliefhebbers: het was weer tijd voor “Historie op de Veluwe herleeft”. Diverse soorten oldtimers werden bewonderd door het publiek. Zo waren er agrarische

voertuigen, vrachtwagens, auto’s, motoren en brommers te zien op de show. Daarnaast werden er diverse demonstraties gegeven en was er ook een marktgedeelte met onderdelen, gebruiksartikelen en andere

Gewond door aanrijding HATTEM- Een 17-jarige jongen uit Zalk raakte woensdag 7 juli gewond toen hij op de Oostersedijk in Hattem op zijn bromfiets in aanrijding kwam met een personenauto. De hulpdiensten kregen omstreeks 15.30 uur de melding van de aanrijding. Een 56-jarige automobilist uit Kampen reed vanuit de Zuiderzeestraatweg de Oostersedijk in en besloot bij de eerste kruising zijn auto

te keren. Hij had in zijn achteruitkijkspiegel gezien dat de bromfietser eraan kwam, maar dacht dat hij dat zou redden. Het tegendeel bleek het geval. De 17-jarige jongen kon niet meer op tijd remmen en reed tegen de auto aan. Hij raakte door zijn val gewond aan zijn been en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De 56-jarige automobilist is proces-verbaal aangezegd.

Rabo-Heerde-Veluwe Toertocht HEERDE- De toerclub Heerde organiseert dit jaar voor de 29e keer de Rabo-Heerde-Veluwe Toertocht. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 7 augustus. De tocht geniet landelijke bekendheid en trekt jaarlijks zo’n 1.250 fietsers naar Heerde. De organisatie is er ook nu in geslaagd om fraaie routes uit te zetten over de Noordoost Veluwe. Een belangrijk aspect bij deze tocht is de veiligheid van de deelnemers. Een groot aantal medewerkers zal ervoor zorgen dat de gevaarlijke kruispunten beveiligd zijn en dat men tevens onderweg van een drankje/hapje wordt voorzien. De tocht wordt verreden onder auspiciën van de lande-

lijke fietsunie NTFU. De afstanden waaruit men kan kiezen zijn 25, 50, 75, 100 en 150 km. De routes voeren de deelnemers weer over de mooiste delen van de Veluwe, door bos, heidevelden en door de IJsselvallei. Sommige delen van de route zijn alleen voor fietsers toegankelijk. De organisatie van dit evenement is in handen van een commissie, die tijdens de afgelopen maanden de nodige activiteiten heeft ondernomen om de routes waar mogelijk nog te verfraaien. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de toercommissie, tel. 0578-695077, tel. 0578-695920, tel. 0578-696343, tel. 0578-695468, tel. 038-4479391.

Inbraak WAPENVELD- Bij een tankstation aan de Groteweg in Wapenveld is in de nacht van woensdag op donderdag 8 juli ingebroken. Hierbij zijn voornamelijk cd’s en dvd’s weggenomen. De inbraak werd omstreeks 04.15 uur bij de politie gemeld. Er was een ruit geforceerd om het tankstation binnen te kunnen komen. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

vana 2 maal een 3de prijs met 205 en 194 punten. Steane Dijkslag werd met Why me Selma 2de in de M2-dressuur met 188 punten en Susanne Visscher behaalde een mooie 3de plaats met Zonette in de Z1-dressuur.

hobbyzaken. Het was, mede als gevolg van de hoge temperaturen, iets minder druk dan gewoonlijk.

Balkons gezocht VELUWE- Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS). MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet. Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid. Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom. Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, tel. 010- 5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.

HEERDE- De circusdirecteur, die te gast was bij het circusfeest van de Willem Alexanderschool te Heerde, deelde de kleuters een welverdiend ijsje uit. Limburgia had de ijscokar helemaal opgeknapt zodat deze glom en blonk op het feestterrein.

Zaterdag 1e Jazz Comes to Town

42e KCVO Sportfestijn VAASSEN/ Van 12 t/m 15 augustus wordt het 42e KCVO sportfestijn gehouden. De sv Epe en sv Vaassen ontmoeten elkaar dit jaar op donderdagavond 12 augustus om 19.30 uur in de eerste halve finale van het Toyota wagenmaker Toernooi. In de tweede halve finale speelt KCVO tegen sv Voorwaarts. Deze wedstrijd wordt op vrijdagavond 13 augustus gespeeld. Ook dan is de aftrap om 19.30 uur. Dit jaar weer een uitermate sterke bezetting met twee eersteklassers, één tweede- en één derdeklasser. KCVO was vorig jaar de winnaar van dit toernooi, dat voor de 26e keer gespeeld wordt. Op deze twee avonden worden er ook wedstrijden gespeeld in het kader van het Rabo-talententoernooi. Talentvolle jeugdvoetballers uit de omgeving starten ook hun seizoen. De zaterdag is gereserveerd voor het familievoetbal. Ook dit jaar hebben 19 families zich ingeschreven. De winnaar van vorig jaar de familie Oortwijn zal zeker voor de 42e keer aanwezig zijn. Groentehandel Bouwmeester zal rond het middag-

uur weer voor voldoende fruit zorgen, zodat de voetballers de broodnodige vitaminen binnen krijgen. In de middag wordt de jeugd weer vermaakt met een poppenkastshow en zullen de kinderen deze dag weer bekwaam geschminkt worden door een aantal dames van KCVO. Zaterdagavond staat in het teken van een leuke gezellige happening met artiesten uit de directe omgeving. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom in het clubhuis met aangebouwde tent. Zondag 16 augustus is de laatste dag van deze vierdaagse op sportpark “de Egelbeek” met de finales van het Toyota Wagenmaker Toernooi. Om 13.30 uur de strijd om de 3e en 4e plaats en om 14.00 uur begint de finale en dan zal bekend worden, wie KCVO als winnaar opvolgt. De pupillen van KCVO zullen weer een voorwedstrijd spelen. Het festijn dat ooit in 1969 begon met een wedstrijd tussen de Familie Oortwijn en de Gemeente politie van Epe is niet meer weg te denken van de Vaassense evenementenkalender.

EPE- Zaterdag 17 juli is het dan eindelijk zo ver: Jazz Comes to Town 2010 gaat van start. Vanaf 15.00 uur treden The Ramblers o.l.v. Jacques Schols met Loeki Knol - presentatie Anne van Egmond. Vanaf 17.00 uur kunt u luisteren naar zangeres Giovanca. The Ramblers, vermeld in het “Guinness Book of Records” als ‘het oudste nog optredende dansorkest ter wereld’ leveren het

onomstotelijke bewijs dat goede muziek kan overleven van glasplaat tot compact disc. Dit jaar bestaat het orkest alweer 84 jaar. Sinds 2009 is Loeki Knol de vaste zangeres bij het orkest. Knol speelde o.a. in de jaren ‘70 mee in de televisieserie ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?’. De presentatie wordt verzorgd door Anne van Egmond. Anne van Egmond (26 februari

1947) is een Nederlands programmamaakster en diskjockey en werkzaam bij RTV Noord-Holland. 2010 is een succesvol jaar voor Giovanca. Niet alleen vanwege de Zilveren Harp die zij dit jaar won, of de finaleplaats in 3FM Serious Request. Op 26 maart bracht zij in De Melkweg in Amsterdam haar tweede CD uit en staat zij dit jaar op het fameuze North Sea Jazz Festival.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 223

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www.triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Lupineweg 19, Heerde Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Lijsterstraat 48 , Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noord Veluwe. Dit kunt u gratis afhalen op diverse verspreidingspunten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 28

www.triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 224

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Uilennest 31, Plan Noord

HEERDE, Bloemstraat 11, Bloemen-wijk

Adver tentienr.: 610287 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 8 augustus 2010 Kale huur: € 478,28 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1966 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: hoekwoning; gunstige ligging nabij centrum; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 5 m²; zolder (8 m²) bereikbaar via vlizotrap; tuin op het westen. Deze woning maakt deel uit van toekomstig herstructureringsgebied

E

610285 Adver tentienr.: eengezinswoning Type woning: omstreeks 5 augustus 2010 Beschikbaar: € 496,05 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1950 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: leuke kleine hoekwoning; gelegen dichtbij het centrum; oppervlakte woonkamer 18 m²; oppervlakte slaapkamers 16, 9 en 6 m²; tuin op het westen

F

EPE, Kapelstraat 15, Enkweg Zuid

HEERDE, Bijlakker 34, Vosbergen

610281 Adver tentienr.: etagewoning zonder lift Type woning: omstreeks 6 augustus 2010 Beschikbaar: € 435,75 Kale huur: € 21,96 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1962 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gunstige ligging nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 8 m²; balkon op het oosten

610286 Adver tentienr.: eengezinswoning Type woning: omstreeks 6 augustus 2010 Beschikbaar: € 616,61 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1973 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: eindwoning; oppervlakte woonkamer 22 m²; ruime, dichte keuken (13 m²); oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 9 m²; zolder (23 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het zuidwesten

F

E

EPE, Zuukerweg 58, Vegtelarij

EPE, Steenderkamp 60, Hoge Weerd 610282 Advertentienr.: etagewoning zonder lift Type woning: omstreeks 6 augustus 2010 Beschikbaar: € 400,28 Kale huur: € 19,55 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1967 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: hoekwoning op de 3e etage; gelegen nabij sportvoorzieningen, winkels en bossen; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 11 m²; balkon op het zuiden; voorschot stookkosten € 60,— per maand

E

E

610284 Adver tentienr.: eengezinswoning Type woning: omstreeks 19 november 2010 Beschikbaar: € 598,06 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 4 Slaapkamers: 1980 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: comfortabele tussenwoning; gelegen in kindvriendelijke wijk; de woning wordt gerenoveerd; kleurkeuzes voor keuken en badkamer mogelijk; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9, 9 en 6 m²; tuin op het westen

VAASSEN, Kastanjehof 5, Berkenoord 2 610283 Advertentienr.: eengezinswoning Type woning: omstreeks 6 augustus 2010 Beschikbaar: € 544,69 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 4 Slaapkamers: 1979 Bouwjaar: Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: ruime tussenwoning; scholen en sportvelden op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 9 en 9 m²; zolder (22 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het zuiden

D

Zelf doorgeven verhuizing bij gemeente Als u verhuist, moet u dit zelf doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente. Vaak wordt gedacht dat de woningstichting dit doorgeeft aan de gemeente. Dit is dus niet het geval! De verhuisdatum is onder andere van belang voor de aanvraag van huurtoeslag en de op te bouwen doorstroompunten.

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Adver t.Nr.

Aantal Aantal reacties Punten

Heerde

Wilhelminalaan 1

seniorenwoning

610254

21

1040

Vaassen

Krugerstraat 9 A

bovenwoning

610252

18

210

Vaassen

Suikerbrink 61

etagewoning zonder lift

610253

12

130

Vaassen

Suikerbrink 17

etagewoning zonder lift

610213

20

68

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 225

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, Lupineweg 19

HATTEM, Beukenlaan 27

Te koop

Te koop

R STE

K IN

JS PRI

V

AA ERL

GD! RK STE

IN

JS PRI

VE

AG RLA

D!

Zeer ruime tussenwoning met vrij uitzicht. De achtertuin is geheel bestraat, op het noorden gelegen. Stenen berging in de achtertuin. De woning is gebouwd in 1957 en gerenoveerd in 2004. Begane grond is voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Agpo-HMC, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 150 m².

Rustig gelegen tussenwoning met stenen berging. De achtertuin is op het zuid-westen gelegen. De woning is gebouwd in 1963 en gerenoveerd in 1998. Vrijwel de gehele woning is voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR, bouwjaar 1998. Totale perceelsgrootte ca. 153 m².

Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken met eenvoudig keukenblok en aansluiting voor vaatwasmachine (7 m²); woonkamer (21 m²). 1 e verdieping Overloop; 2 slaapkamers met een vaste kasten (13 en 13 m²); geheel betegelde badkamer met douche, wastafel, 2e toilet en deur naar balkon (4 m²); voormalige doucheruimte met aansluiting voor de wasmachine (2 m²). 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; slaapkamer met dakkapel (10 m²); CV-ruimte en berging.

Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken met een keukenblok in lichte kleurstelling (7 m²); woonkamer met schouw (24 m²). 1 e verdieping Overloop met kastruimte; 3 slaapkamers, waarvan 2 met een vaste kast (12, 11 en 5 m²); gedeeltelijk betegelde badkamer met douche, wastafel en wasmachineaansluiting (3 m²). 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste, steile trap; ruime zolder met stahoogte, dakraam en CV-opstelling.

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 165.000 k.k.

€ 169.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Vrije vestiging

Met binding

Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.   Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

VAASSEN, Lijsterstraat 48

Te koop

Huurtoeslag Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de gestelde inkomenseisen. Is dit niet het geval dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Heeft u een woning gevonden die goed bij u past, maar vindt u de huur te hoog? Dan is het misschien mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit kan bij de belastingdienst.

Kunt u huurtoeslag krijgen? De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw totale gezinsinkomen. Ook een eventueel vermogen kan van invloed zijn.

Zeer nette tussenwoning met stenen berging en overkapping. Vrij uitzicht over een groenvoorziening. De achtertuin is op het noordoosten gelegen. De woning is gebouwd in 1971. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit TURBO 21 C, bouwjaar 1992. Totale perceelsgrootte ca. 133 m². Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (6 m²) met een keukenblok met inbouw gaskooktoestel en koelkast; woonkamer (27 m²) met houten plankenvloer. 1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers (14, 11 en 7 m²); gerenoveerde geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 187.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg Zonder binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Huur Om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet de huur in ieder geval lager zijn dan € 647,53 per maand. Dit houdt echter niet in dat, wanneer u een relatief laag inkomen heeft, de huur ook volledig voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er worden namelijk nog twee andere normen gehanteerd, afhankelijk van uw gezinssamenstelling: • € 511,50 voor 1 en 2 persoonshuishoudens • € 548,18 voor 3 of meer persoonshuishoudens Ligt de huur van uw woning boven deze normen (en natuurlijk onder € 647,53) dan betaalt u in verhouding zelf meer huur. Een deel wordt dan namelijk niet (of minder) gesubsidieerd.

Hoeveel huurtoeslag? Als u op een woning wilt reageren waarvoor u huurtoeslag denkt nodig te hebben, is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en voor hoeveel. Hierdoor weet u direct waar u aan toe bent en komt u achteraf eventueel niet in de (financiële) problemen. Maak een proefberekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een proefberekening.

Huurtoeslag aanvragen Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten, kunt u gemakkelijk huurtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten, telefoon (0578) 67 66 20.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 26

Rotarian ontvangt Award

Meerval in plaats van forel EMST- Vanwege de hete temperaturen van de laatste tijd is vijver 3 van Recreatiepark ’t Smallert in Emst nu al bijna een week gesloten. Ook sluiting van de andere 2 vijvers dreigt. Dit komt omdat de forel zich niet fijn voelt bij warme watertemperaturen en inactief wordt. “Geen lol aan te beleven dus als je komt om te vissen. Vandaar dat wij naar een alternatief hebben gezocht om de vissers toch fijn te kunnen laten vissen”, laten Gerrit en Jannie Hertgers weten. “Voor een aantal jaren terug zijn wij tijdens een hittegolf overgegaan op meerval in plaats van forel. Bij Twentevis in Azeloo wordt claria, oftewel meerval gekweekt. De meerval voelt zich in tegenstelling tot de forel wel

Steven Meijer speldt Hans Boosman de Paul Harris Fellow Award op onder toeziend oog van diens echtgenote Fredy

HATTEM- De bestuurswisseling van Rotaryclub Hattem-Heerde in Beeldentuin de Queeste in Heerde, nam dit jaar een verrassende wending. Voor het installeren van de nieuwe voorzitter, nam de huidige voorzitter, Steven Meijer nog éénmaal het

woord, dat dit keer exclusief gericht was tot Hans Boosman. Hans Boosman werd tot zijn grote verrassing benoemd tot Paul Harris Fellow; de Paul Harris Fellow Award is vernoemd naar de oprichter van de wereldwijde Rotary-organisatie en wordt toe-

fijn in warm water en leent zich dan ook uitstekend als alternatief voor de forel. Vanaf morgen worden er dan ook geen forellen meer uitgezet in onze vijvers, maar meervallen. Deze zullen tussen de 1 en 1,5 kg groot zijn.” De prijzen voor het vissen blijven hetzelfde en er wordt hetzelfde gewicht aan meerval uitgezet als er aan forel werd uitgezet. De forellen die nog in de hengelvijvers zwemmen blijven daar gewoon in en de kans is dus aanwezig dat je naast meerval ook nog een forelletje aan de haak slaat. “Wij hopen op begrip van onze bezoekers, maar we zijn er eigenlijk wel zeker van dat zij aan vissen op meerval net zo veel lol zullen beleven als aan vissen op forel.”

Aftrap project Hattem aan de IJssel

gekend aan leden te die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Rotary-organisatie in al haar facetten. Binnen Rotaryclub Hattem-Heerde die in 1976 is opgericht, is dit pas twee keer eerder voorgekomen. Een uitzonderlijke gebeurtenis dus.

Jubileum Veluwe Fietsdag EPE/HEERDE- De Veluwse Fietsdag viert op dinsdag 3 augustus haar eerste jubileum in de huidige vorm. Voor het vijfde jaar op rij staan de VVV’s op de Veluwe in het teken van fietsen. Bij de deelnemende VVV-vestigingen is voor 3,50 euro een route verkrijgbaar en ontvangen de deelnemers een presentje van de VVV, die dit jaar ook haar 125-jarig bestaan viert. In het kader hiervan is ook een vijftal speciale fietsroutes uitgezet over de Veluwe. Een deel van de opbrengst van deze routes gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Sinds de eerste editie neemt

het aantal deelnemers gestaag toe. VVV Epe is deze dinsdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De route is circa 37 kilometer en gaat vanuit Epe via natuurgebied De Dellen richting het Heerderstrand. Vandaar gaat de route door het Zwolse Bos langs Wapenveld naar c/r de Brug. Het restaurant, dat ook controlepost is, is speciaal voor deze dag geopend en biedt de deelnemers een kopje koffie met appelgebak aan voor 3 euro. Ook krijgt men het tweede kopje koffie gratis. Na deze stop fietst u verder richting Heerde en de Renderklippen naar Epe. De deelnemende VVV’s

zijn: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Elspeet, Epe, Ermelo, Garderen, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Otterlo, Putten, Twello en Vierhouten. Met vragen over de route en activiteiten kunnen de deelnemers terecht bij VVV Epe. Meer informatie is ook te vinden op www. vvvepe.nl en verkrijgbaar via tel. 0578– 612696. Deze fietsdag vormt samen met de Molenfietsdag, die dit jaar op zaterdag 8 mei werd gehouden, een publieksactiviteit van de gezamenlijke VVV’s op de Veluwe met als doel de Veluwe als fietsbestemming te promoten.

Ouder-Kind Toernooi

WAPENVELD- Onlangs vond onder zeer tropische omstandigheden het Hubo Ouder Kind Toernooi plaats op het tennispark van tennisvereniging Wapenveld. In totaal hadden zich 32 dubbels aangemeld, waardoor het toernooi helemaal

vol was. Om 17.00 uur begonnen de koppels de eerste wedstrijden op een mini-, driekwart- of hele baan naargelang het niveau van de jongste dubbelspeler. Het warme en stralende weer zorgde voor een gemoedelijke en prettige tennis-

sfeer. Om 18.30 uur werden enkele jeugdkampioenen van de mini- en driekwartcompetitie gehuldigd en was er een buffet voor de deelnemers in het clubgebouw. Om 21.00 uur na afloop van de wedstrijden konden de deelnemers zich ver-

HATTEM- Woensdag heeft de aftrap plaatsgevonden van het herinrichtingsproject Hattem aan de IJssel. Wethouder Luuc Teuben onthulde het bouwbord voor het project, fase 1. Deze fase loopt van de Gelderse Dijk tot de Nieuwstad. De realisatie van deze fase wordt ook wel “Het Palet” genoemd; het verbindend plein tussen de jachthaven en de monumentale binnenstad. In deze fase wordt het fietspad van de Gelderse Dijk aan de stadszijde verlegd, de busroute en de halteplaats aan de haven verplaatst en wordt de rijbaan heringericht. De werkzaamheden zullen tot eind 2010 plaats vinden. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. Middels omleidingroutes wordt de bereikbaarheid gegarandeerd.

Op de website van de gemeente Hattem en de provincie Gelderland is deze route te vinden. Op 12 juli wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer en gaan de werkzaamheden grootschalig aangepakt worden door NTP uit Hattem. De herinrichting moet er voor zorgen dat de relatie tussen de nieuw ingerichte jachthaven en de binnenstad van Hattem verder wordt versterkt. Voor dit project is er nauw samen gewerkt met een klankbordgroep dat onder meer bestaat uit: aanwonenden van het gebied, gemeente Hattem, RGV, de Hattemse Ondernemersvereniging, Ronduit Hattem, Vadesto, Programmabureau Veluwestroom, Zijda Yachting, een adviescommissie Beeldende kunst en meer. Naar verwachting is het project rond de jaarwisseling gereed.

maken met de Hubo Shoot-out. Wie met een aangespeelde bal één van de vele ronde schijven kon raken aan de andere kant van het net, mocht een prijsje uitzoeken. Het grote assortiment aan prijsjes was beschikbaar gesteld door toernooisponsor Hubo Zwerus uit Wapenveld. Ook nu bleek weer dat niet de beste tennissers, maar de slimste tennissers als eerste de ronde schijven omver sloegen. Bij de naborrel in het clubgebouw werden de prijzen aan de winnende koppels uitgereikt. De winnaars waren als volgt: groep 1: 1e Lisa en Corin Landman, 2e Ilse Buter en Tineke Borreman. Groep 2: 1e Marion en Wim Landman, 2e Yvonne en Jeanette Doppenberg. Groep 3: 1e Maikel en Johan van der Haar, 2e Simone en Monique Hendrikse. Groep 4: 1e Arjan Doppenberg en Freek van Soest, 2e Maaike Bosman en Johanne Fiks.

Opbrengst collecte HEERDE- De collecte de Maag Lever Darm Stichting heeft in Heerde 2620,38 euro opgebracht. De Stichting wil de strijd tegen spijsverteringsziektes aangaan met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Mocht u de collectant hebben gemist, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein

Bingo HEERDE- De v.v. Heerde houdt een bingo op maandag 19 juli in de Keet van Heerde. Zaal open om 18.30 uur, aanvang bingo 19.30 uur. Alleen geldprijzen, geen lange rijen meer.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 227

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten !!! Bakjes, manden met zomerbloeiers, vetplanten en decoraties

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Buxusbol-pyramide van 12,50 voor. ...................................... 8,00 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,60 Rozen, struik, klim en stam v.a. ............................................. 2,25 Super grote hortensia .............................................................. 6,50 5 kg meststof 12.10.18 ........................................................... 4,95 Lavendel v.a. ........................................................................... 0,70 Vet- en rotsplanten v.a. ........................................................... 0,75 Groente- en bloemzaden ............................................ 30% korting Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 6,00 Super grote vaste planten v.a. ................................................. 2,75

Volop tuinkruiden, snackkomkommers, tomaten- en paprika’s, aardbeien met vruchten, grootste assortiment in de regio Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten.

Bij besteding vanaf € 12,50 een plant cadeau !!

Wat leuk om te horen.

Openingsaanbieding: Gezinszak patat voor 4 personen + 4 kroketten of frikandellen Nu voor

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

10,-

Schoonenberg H O O R CO M F O RT www.schoonenberg.nl

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Ka 1.2i Titanium, ........................................... ‘10 Ford Ka 1.2i Titanium, extra´s .............................. ´09 Ford Ka 1.3i extra’s .............................................. ‘06 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ................................... ‘04 Ford Ka 1.3i Century ............................................ ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ....................................... ‘98 Ford Ka 1.3i extra´s ............................................. ´01 Ford Puma 1.4i extra’s .......................................... ‘01 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., .............................. ´99 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ..................... ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic, 5-drs. ............................. ‘01 Ford Fiesta 1.3i ..................................................... ‘96 Ford Fiesta 1.3i First Ed., extra’s ......................... ‘00 Ford Fusion 1.6i Futura + extra´s ........................ ´06 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................. ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ......................... ´08 Ford Focus 1.6i Futura, 5-drs. ............................. ‘06 Ford Focus 1.6i Futura ......................................... ´04 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................. 3x ´03 Ford Focus 1.6i 5-drs., Collection ........................ ‘01 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., ............................. ´00 Ford Mondeo 1.8i, 5-drs., ..................................... ‘01 Ford Mondeo 1.8i automaat .................................. ‘00 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s ................. ‘04 Opel Corsa 1.2 16V NJOY, 5-drs., ...................... ´03 Opel Astra 1.6i, 5-drs. .......................................... ‘98 Fiat Panda 1.2i ...................................................... ‘07 Peugeot 206 1.4 16V XS, extra´s ........................ ´05 Rover 25 1.4i, 5-drs., ........................................... ´03 Suzuki Alto 5-drs., automaat ................................ ´03 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 ..................................... 2x ‘02´01 Renault Megane Coupe ........................................ ´96 VW Fox 1.2, extra’s ............................................. ‘07 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................ ‘02 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ......................... ‘08 Ford Focus 1.6i Futura BNS Combi ...................... ´07 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................. ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi .......................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................ ‘01 Ford Focus 1.6i Col. Combi ................................. ‘01 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................... ´05 Peugeot 306 Combi ............................................... ´99 Ford Transit Connect lwbm, 4000 km .................. ‘08

IJsseldijk 46, Veessen Tel. 0578- 631254

IJsseldijk 46, Veessen. Tel. 0578-631254

Kopje koffie met overheelijk appelgebak

2e kop koffie gratis

Vakantie sluiting: maandag 12 juli t/m maandag 26 juli

Dinsdag 27 juli zijn we weer open! B R I L L E N - OOGM E T I N G - CON T A CT L E N Z E N

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Stationsweg 27, 8191 AG Wapenveld Tel: 038 - 4478997

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

BALLONVAREN Wilt u ook eens een ballonvaart maken of kado geven? Bel voor informatie:

06-51729010 0578-572035

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 -98, Fax 422038 20 -86, 421 58038 98, -Fax 422gratis: 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 28

18e Eiermarkt

SWO/E zomerprogramma EPE- In de maanden juni, juli en augustus organiseert de SWO/E activiteiten voor alle 50 plussers van de gemeente Epe. Op donderdag 5 augustus wordt een voorlichting gegeven met de titel “Van Eenzaamheid naar Gezelligheid”. Aanvang in de Eper Gemeentewoning(Kulturhus) om 10.00 uur. De eigen bijdrage is 10 euro inclusief koffie/thee/cake. Op donderdag 19 augustus is er een

Mixavond

VEESSEN- Het comité van Muziekvereniging VIVO uit Veessen organiseerde zaterdag voor de 18e keer de Eiermarkt. Er was een programma vol dans en muziek

samengesteld, met optredens van o.a. Gert Siemens en Tapwacht 90. Verder was er een uitgebreide rommelmarkt, waren er kraampjes en demonstraties met paar-

den en oude ambachten. Het Rad van Avontuur draaide ook weer veelvuldig. Kortom: Veessen was afgelopen zaterdag weer een en al gezelligheid.

WET-ruiters naar Gelderse Kampioenschappen

EPE- Elke donderdagavond vanaf april tot en met oktober is er bij Jeu de Boulesclub Epetanque aan de Leenhofweg 27 te Epe een mixtoernooi. Op deze avond kan iedereen een balletje meegooien. Aanvang 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur. Kosten 1,50 euro. Er melden zich deze avond 32 deelnemers. Uitslag mixavond: 1e Jan v.d Schief, ’t Zwijntje, 3 gewonnen + 24 punten; 2e Geurt Souman, Hattem, 3 gewonnen + 23 punten; 3e Giel v.d. Vaart, Epétanque, 3 gewonnen + 19 punten; 4e Albert Bos, Epétanque, 3 gewonnen + 17 punten; 5e Louis Steringa, Hattem, 3 gewonnen + 14 punten; 6e Evert Doornhof, HKB’84, 2 gewonnen + 14 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd verzorgd door Maaike v.d. Vaart.

bustocht met de titel Gevangenis en Straffen. Vertrek vanaf De Middenstip om 11.00 uur. De eigen bijdrage is 24,25 euro inclusief koffietafel. Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich nog tot 1 augustus opgeven bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Eper Gemeentewoning (Kulturhus), Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

Streekproducten proeven WAPENVELD– De Streekwinkel bij molen de Vlijt op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld, laat zaterdag 17 juli onder het motto ‘Pruuf is’ bezoekers kennis maken met het assortiment streekproducten. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen producten uit het aanbod geproefd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vossenbessenjam, gerookte forel, stoofpotje wild zwijn, verschillende vruchtensappen, kersen en aardbeien, komkommers en tomaten en natuurlijk de eigen pannenkoeken. “Ook wij ervaren dat mensen steeds meer waardering krijgen voor de volle smaak van de streekproducten. De aardbeien van de Aardbeientuin uit Oene en kersen van Fruittuin Verbeek uit Oldebroek zijn echte toppers. Zaterdag geven we de bezoekers de kans om ook minder bekende producten die verrassend lekker zijn te proeven”, zegt Jan Nitrauw namens de Streekwinkel. Voor meer informatie kan men terecht op www.molendevlijtwapenveld.nl.

Ruitersport

EPE- De ponyclub WET heeft dit seizoen maar liefst 6 ruiters die afgevaardigd worden naar de Gelderse Kampioenschappen. Afgelopen zaterdag werd in Nunspeet de laatste selectiewedstrijd gereden. De volgende ruiters hebben zich geplaatst; L2 dressuur Kayra Verweij met de pony All-Dancer (reserve); Z1 dressuur Melissa Berghorst met Martello. B-springen Jinny Scholte met Diablo; B-springen Manon Bonhof met Unbelievable; B-springen Kars Bonhof met Surprise(reserve). L-springen Manon Bonhof met Eastern Blizzard; Kars Bonhof met Miss Brandy. Mspringen Kars Bonhof met Cleopatra (reserve). Ook Wim Schokken-

Concours Horsthoekruiters HEERDE- Vrijdag 16 en zaterdag 17 juli organiseren de Horsthoekruiters hun jaarlijkse concours. Op de vrijdag om 17.00 uur trappen de pony’s af. De zaterdag is voor de paarden met een morgen en middag programma. Veel regionale toppers verschijnen aan de start, maar ook ver daarbuiten hebben ruiters zich ingeschreven voor het concours in Heerde. Publiek is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken naar deze paardensport. De gehele dag staat er een consumptietent waar men terecht kan voor een hapje en een drankje. Het concours wordt ook dit jaar gehouden op de terreinen van de familie Jalink aan de Mussenkampseweg in Heerde.

kamp met zijn pony Lady hebben zich geplaatst voor de Gelderse en werden tevens kringkampioen in

de klasse M-springen cat. C. De Gelderse kampioenschappen outdoor zijn op 7 augustus in Beesd.

Overlast door onweer Door Gerben Dalhuisen REGIO- De regen- en onweersbuien die zaterdagavond en -nacht overtrokken hebben in deze regio ook voor de nodige overlast gezorgd. Een woning aan het Vlekkertseveld in Emst is zaterdagavond kort na 23.00 uur vrijwel volledig uitgebrand nadat tijdens het hevige onweer de bliksem insloeg. Niemand raakte gewond. De 44-jarige bewoonster verbleef met twee kinderen in de woning. Zij ontdekte de brand rond 23.10 uur na een blikseminslag en een flinke knal. De brandweer heeft de brand geblust. De bewoners verblijven voorlopig bij familie. De overvloedige regen kon door het riool niet zo snel worden verwerkt. Op tal van plaatsen kwamen putdeksels omhoog en raakten wegen tijdelijk gestremd door het vele water op de weg. Op de Apeldoornseweg en de Laan van Fasna in Vaassen, liepen drie auto’s schade op door omhoogkomende putdeksels. De brandstoftank van een juist passerende auto raakte lek waardoor er dieselolie op het wegdek stroomde. De brandweer verleende hulp. Een andere auto raakte defect en moest ook worden afgesleept. Van een derde auto raakte een band lek. In Wapenveld ontstond ook overlast door de overvloedige regenval. Zo stonden ondermeer de Klapperdijk, De

Kade, Nachtegaalweg en de Zwaaikolk onder water. Aan de Lijsterweg bleek het water een woning te zijn binnen gestroomd. De brandweer verleende hier hulp. Verder raakte een aantal wegen geblokkeerd door

HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Nunspeet, pony’s, B-dressuur: 4e prijs Ramon Breden met Tommie 181 pnt. M2-dressuur: 2e prijs Alissa Breden met Tommie. Zowel Ramon als Alissa selecteerden zich voor de Gelderse Kampioenschappen. Alissa werd bovendien ook nog Kringkampioen in de klasse M1/ M2 cat. C. Puttens Hert, paarden, L-springen: Jurjan Bloem met Zereusa S in de voorronde een 9e prijs. Z-springen: 2e prijs Jurjan Bloem met Tissem in de voorronde en mocht hiermee door naar de finale die ‘s avonds werden verreden. Na een spannende strijd is Jurjan op een 3e plaats geëindigd. Luttenberg, pony’s, B-dressuur: 1e en 2e prijs Ramon Breden met

Tommie 201/195 pnt. 3e prijs Rosalie Tessemaker met Key West 192 pnt. L1-dressuur: 2e prijs Rosalie Tessemaker met Avant Garde 182 pnt. M2-dressuur: 2 keer een 1e prijs Alissa Breden met Tommie 193/184 pnt. Nunspeet 3 juli paarden, L1-dressuur: 4e en 5e prijs Arend Gerard Bossenbroek met Opima Forma’s Biëna 196/192 pnt. M2-dressuur: 3e en 4e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Wout 189/186 pnt. Mspringen: 5e prijs Jurjan Bloem met Welfe de la Vie. Voor de Gelderse kampioenschappen hebben Milou en Jurjan zich geplaatst. Milou in de M2-dressuur met Wout en Jurjan in het L-springen met Zereusa S en M-springen met Welfe de la Vie

omgewaaide bomen of afgebroken takken. Aan de Hilsdijk in Hattem viel een van deze bomen op een auto. Deze boom werd zondagochtend door de brandweer met de nodige voorzichtigheid van de auto

gehaald, waardoor de schade aan dit voertuig gering bleef. Als gevolg van blikseminslag viel in diverse delen van Heerde de stroom uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 229

DE JONG OUTDOOR & KAMPEERARTIKELEN Ortlieb slaapmatten nu 75% korting

Freelife stoel verstelbaar

Opruiming vele Teva sandalen

125kg draagvermogen Inclusief gratis hoofdkussen twv. E 12,95 van E69,95

voor

E48,95 Zwemkleding 3 halen 2 betalen* *Goedkoopste artikel gratis

Vele afritsbroeken nu 50% korting

Vele boten en zwembaden tot 50% korting

Vele berg- en wandelschoenen nu tot 60% korting

Barbeque Down Under 2

van E226,50

voor

E149,95

Parasol ca. 300 cm doorsnede, in diverse kleuren. Optioneel design betonvoet 25 kg. E 29,95

Weber One Touch Gold 57cm

van E269,95

voor van E49,95

E179,95

voor

Hattem

E39,95

Industrieterrein De Netelhorst 1

www.dejongcaravans.nl

Alle acties gelden tot eind Juli. Prijs en of wijzigingen voorbehouden

Ook leverbaar One Touch Gold 67cm Van E449,95 bij ons E349,95


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 30

Kinderboetiek De Button EPE- De Button, kinderboetiek en outlet in Epe bestaat een jaar. Ilse Pekelharing is de zaak een jaar geleden met haar man Rene de Weerd gestart als outlet. “We hebben intussen wel wat dingen veranderd. Zo richten we ons nu op de doelgroep van kinderen die moeilijke maten hebben. Denk aan hele dunne kinderen of kinderen die iets dikker zijn. Zij willen soms niet eens mee naar de winkel”, vertelt Ilse. De oplossing is gelegen in het merk Lemmi. “Het is een merk dat zowel met lengte en breedtematen werkt. Als je bijvoorbeeld heel dun bent, kun je op een tabel zien dat je de broeken in de gele serie moet hebben.” Zo hebben ze voor elk kind het juiste model. Het hele outlet gebeuren is naar de achtergrond geschoven. “Je moet, wil je een lage prijs kunnen vragen, hele grote partijen opkopen. En dan blijf je met veel dingen zitten. Daarnaast waren sommige artikelen nog prijzig en dat verwachten klanten niet in een outlet.” Voor de liefhebbers; de schoenen van het merk Hip en de broeken van Cars en de jassen van Airforce blijven wel in de outlet. “We zijn gestart met nieuwe collectie van een paar merken en dat ging eigenlijk hartstikke goed.” Dus is het echtpaar op zoek gegaan naar andere leuke betaalbare merken. Brunotti, Fresh, Blue Rebel, Carbone, Cowboys belt, Relaunch, Blue seven, Garcia, Barts, Geisha, Jubel, Kiezeltje, Ruba Cuori, Hi-Di-Hi, S. Company, Sturby, Gsus, Salty Dog, Petrol etc. De kleiding gaat vanaf maat 92 tot en met maat 176. De veranderingen zijn doorgevoerd op basis van de opmerkingen van klanten. “We luisteren naar de klanten. Dat vinden we heel belangrijk. Er is voor elk wat wils.” Voor meer informatie bent u welkom aan de Hoofdstraat 114, tel.

0578-610762 of kijk op www. kinderoutletepe.nl. Ilse vertelt nog dat ze af en toe op fairs te vinden is. “We zijn benaderd door een klant die vroeg of we op een

Zomers programma Bakkerijmuseum

fair bij kasteel Midachten wilden gaan staan. Dat hebben we gedaan en het is goed bevallen.” Vandaar dat u ze wel vaker zou kunnen tegen komen tijdens de fair.

Driekwartkampioen

WAPENVELD- Onlangs is het 4e driekwartteam van tennisvereniging Wapenveld kampioen geworden in de driekwartcompetitie van de KNLTB. Het team, bestaande uit Marloes Buter, Laura Schoenman, Nina Schiphorst en Roisin

O’Hagan, won de laatste thuiswedstrijd met 6-0 van Kerschoten uit Apeldoorn. Door deze uitslag werden de meisjes in hun poule van vijf teams ongeslagen kampioen. Het kampioenschap werd samen met de tegenstanders uitbun-

dig gevierd. Met één kampioen, een tweede en een derde plaats bij de mini’s en drie kampioenen en een tweede plaats bij de driekwart hebben de jongste jeugdleden van TV Wapenveld geweldige resultaten behaald.

HATTEM- Het Nederlands Bakkerijmuseum zorgt van 3 juli tot en met 5 september voor een bruisende zomervakantie, boordevol activiteiten. Maar liefst zeven dagen in de week wordt er gebakken, hetzij door de bakker zelf, hetzij door jongens en meiden die zelf de handen uit de mouwen willen steken. Gevulde koeken leren maken, smullen van verse Hollandse koffiebroodjes en demonstraties rondom de takkenbosoven voeren daarbij de boventoon. De jongste museumgasten kunnen zich bovendien vermaken met de speurtochten èn hun kennis testen in de computerkelder. Kinderen kunnen zich tijdens de Zomervakantie elke dag melden in het museum om onder leiding van een echte bakker een eigen vulkoek te leren maken. Je steekt eerst met een stekertje twee rondjes van deeg uit. Tussen de twee rondjes doe je een laagje spijs. Daarna mag je de vulkoek nog versieren. Het maken van een vulkoek kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op zondag en maandag tussen 14.00 en 16.00 uur. Aanmelden hoeft niet en er worden geen extra kosten gerekend voor deze jeugdactiviteit. De bakkers van het museum bakken tijdens de zomermaanden iedere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag heerlijke Hollandse koffiebroodjes. U kunt het bakproces als bezoeker volgen tussen 10.00 en 13.00 uur. De bakkers maken dan vlechtbroodjes van krentenbrooddeeg. Deze worden gevuld met banketbakkersroom en abrikozengelei en gelardeerd met geroosterd amandelschaafsel. U kunt de broodjes proeven met een vers kopje koffie of thee op de boerendeel of in Opoes Gelagkamer, te midden van nostalgische spullen uit de brood- en banketbakkerij. Uiteraard zijn de koffiebroodjes ’s middags ook te koop in de rijk gesorteerde museumwinkel. Reserveren is niet nodig. De 19de eeuwse, traditionele

takkenbosoven vormt het hart van de bakkerij in het museum. Iedere zaterdag tussen 11.30 en 14.30 uur toveren de bakkers en baksters er deze zomer een dertigtal overheerlijke en ovenverse houtovenbroden uit tevoorschijn. Hoewel het museum in twee voormalige, laat – middeleeuwse, stadsboerderijen is ondergebracht hoort de takkenbos – of houtoven er niet van oorsprong thuis. De bijzondere oven is afkomstig uit Renesse in Zeeland waar de familie Ter Velde een bakkerij annex – winkeltje dreef. De complete inventaris, bestaande uit de 19e eeuwse bakkerswinkel, de houtoven en het woonverblijf van de familie, werd na beëindiging van het bedrijf aan het Nederlands Bakkerij Museum aangeboden, eind jaren ’70. De oven vormt sindsdien het hart van ‘Het Pand’, één van de hoofdgebouwen van het museum.

WAPENVELD- Vrijdag zijn Gabrielle Schuurman en Matthijs van Essen in het huwelijksbootje gestapt. De familie had een erehaag gemaakt met diverse machines als

decoratie welke Matthijs dagelijks gebruikt voor zijn Hoveniers/ Boomverzorgingsbedrijf van Essen. Het bruidspaar ging dan ook vol trots op de foto.

Computerkelder Het museum is voor de jeugd weer een stukje aantrekkelijker geworden dankzij het multimediaproject ‘Van graan tot Brood’ in de laat – middeleeuwse kelders. Op elke pc zijn 3 korte filmpjes te zien als mogelijk antwoord op een vraag of opdracht. Het is aan de kinderen om het juiste antwoord te kiezen. Dus: test je kennis. Voor de jongste museumgasten is er een speurtocht beschikbaar die leidt langs alle spannende verhalen en ruimten in het museum. Zoek de voorwerpen op, noteer de juiste letter en maak van deze letters samen het juiste woord. Als dit woord klopt, krijg je aan de balie een leuke herinnering aan het bakkerijmuseum. Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag en maandag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is te vinden aan de Kerkhofstraat 13 in Hattem, tel. 038–4441715. Website: www. bakkerijmuseum.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 231

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140

van: Voor huur gens a · Verhuisw to’s · Bestelau bussen · Personen

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

● ● ● ●

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling * *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 32

Spookhuys bestaat 20 jaar

Expositie bij KuVa VAASSEN- Tot en met 14 augustus 2010 exposeert Hans Bijster met keramiek, Rieny Hulst met sieraden en Dori Hagen met schilderijen bij KuVa in Museum Vaassen Historie. De uit Apeldoorn afkomstige Hans Bijster vindt zijn inspiratie in de natuur en de prehistorie van keramiek. Bij het bakken maakt hij gebruik gemaakt van de raku en de naked raku techniek. Bij laatstgenoemde techniek zijn de glazuren slechts een hulpmiddel in het bakproces. Hans Bijster geeft in zijn werk beweging en communicatie weer, vooral in de gestileerde poppen, vazen en maskers. Riny Hulst uit Vaassen is haar opleiding 7 jaar geleden begonnen bij het Centrum voor Kunst en Cultuureducatie de Hank te Heerde. Vanuit passie voor schoonheid ontwerpt en vervaardigt

zij sieraden in haar eigen stijl. Riny noemt haar stijl zowel sierlijk als robuust, individueel en authentiek. Eveneens uit Vaassen afkomstig is Dori Hagen. Zij schildert meestal in acrylverf met een voorkeur voor primaire kleuren. Daaraan is in het verleden een periode van experimenteren met kleurgebruik, materiaalkeuze en stijl voorafgegaan. Mensfiguren, kinderen, landschappen en dieren zijn haar geliefde onderwerpen. Abstrakt geschilderde schilderijen vormen echter geen uitzondering binnen haar oevre. U kunt deze expositie aan de Dorpsstraat 73 in Vaassen bezoeken op: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie over de expositie-agenda van KuVa: zie www.ku-va.nl.

Luisterboek bij bibliotheekabonnement Foto door Marcel Senz

HATTEM– Grill-Restaurant ’t Spookhuys bestaat twintig jaar. Daarom pakken Dick en Annuska Berghorst, eigenaren van ’t Spookhuys, uit met diverse aanbiedingen. ‘We willen al onze gasten een jaar lang laten meegenieten van ons feest’, vertelt Dick. ‘Hiermee willen wij onze gasten laten weten dat dit feest niet gevierd had kunnen worden zonder hen en het spookhuysteam. Geweldig toch, 20 jaar het zelfde restaurantconcept en op

zo’n locatie! Geen verkeer langs de deur, een doodlopende straat en dan zo’n geweldige ambiance met uitzicht op een van de mooiste Petanquebanen van Nederland�, aldus Dick. Dat het restaurant in de loop der jaren bijna een begrip is geworden in Hattem, is volgens hem hoofdzakelijk te danken aan het Spookhuysteam dat zich met 200% inzet. ‘Hier hechten wij veel waarde aan en uiteraard willen we hen daarvoor bedanken.’ Bij ’t Spookhuys staat de prijs-kwaliteitverhouding hoog in het vaandel.

‘Vlees, vis en gevogelte van zeer goede leveranciers, eigengemaakte soepen, sauzen, huisgesneden carpaccio en desserts maken het verschil wat ons restaurant groot heeft gemaakt’, aldus Dick Berghorst. Bij ‘t Spookhuys kan men nu genieten van een 3 gangen Ă la carte diner voor 27,50 euro. ‘Het is raadzaam vooraf te reserveren, dit alleen om misschien teleurstelling te voorkomen.’ Kijk voor meer informatie op www.spookhuys.nl of bel voor informatie en reserveringen via tel. 038-4445743.

REGIO- Vanaf 1 juli krijgt elk nieuw lid van 18 jaar of ouder van de Novetheek er een speciaal luisterboek bij cadeau. De titel van dit luisterboek is “Groeten uit Column� en het gaat over vakantie en reizen. De populaire columnisten Herman Koch, Aaf Brandt Corstius, Youp van ‘t Hek, Henk Hofland, Herman Pleij, Machtend van Gelder, Paulien Cornelisse, Kees van Kooten en Frits Abrahams schreven samen 12 columns over

vakantie of reizen. Zij gingen met hun verhalen de studio in en lezen die zelf voor op de cd. Het resultaat is een gevarieerd en vermakelijk uur luisterplezier voor in de auto, voor thuisblijvers of voor op het vakantieadres. Wie aarzelde om lid te worden van de Novetheek, of wie dit toch al lang van plan was, wordt aangeraden om zich nu snel aan te melden, want de voorraad van “Groeten uit Column� is niet onbeperkt.

WAPENVELD- Jolanda ter Velde uit Wapenveld is 50 jaar geworden. Lopen is haar hobby, samen met

de hond. Ze wou geen pop hebben, maar deze heeft ze wel gekregen dankzij de familie.

Logeerweekenden ontlast ouders OLST- Ook ouders hebben wel eens tijd nodig voor zichzelf. Even tijd om bij te tanken of om extra aandacht te besteden aan de eventuele andere kinderen. Zorgboerderij De Kikkerpoel in Olst heeft als doel het gezin te ontlasten van de intensieve zorg van hun kind. Ook vindt de Kikkerpoel het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, samen kunnen spelen en een weekend er even lekker op uit zijn. De Kikkerpoel is een zorgboerderij in oprichting. “In onze toekomstige boerderij willen wij ons richten op dagbesteding voor mensen met een hulpvraag en

logeerweekenden en vakantieweken organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum en ADHD. Maar ook kinderen met een andere zorgvraag zijn van harte welkom�, laat men weten. “Omdat wij al regelmatig aanvragen/verzoeken krijgen voor logeerweekenden voor kinderen, organiseren wij nu een aantal logeerweekenden op een boerderij in Wijhe (Overijssel).� Tijdens deze weekenden zal er van alles georganiseerd worden, zoals een dagje zwemmen, buiten activiteiten of een leuk spel spelen met elkaar. Ze

Vakantiefotoactie op Kabelkrant

REGIO- De koffers en tassen al gepakt voor de vakantie? Vergeet niet je camera mee te nemen! De Kabelkrant Noord Oost Veluwe organiseert ook dit jaar de Vakantiefotoactie in samenwerking met Dick and Co. Er worden mooie prijzen beschikbaar gesteld door Dick and Co en daarom worden er ook hoge eisen gesteld aan de inzendingen. Niet eenvoudig poseren voor de camera, nee: ga op zoek naar die ene originele foto zoals je die nog nooit hebt gemaakt! Wie een bijzondere foto maakt waarbij een tas van Dick and Co te zien is, maakt kans op een speciale prijs. Dit jaar is geko-

zen voor een thema: Lokale Helden. Zoek in je vakantiebestemming de lokale held op, en dat kan zijn van het kruidenvrouwtje tot de plaatselijke zanger, en fotografeer deze op bijzondere wijze met een Dick and Co tas. Wie dit het meest origineel doet, maakt kans op een jeans van Dick and Co! Stuur je foto in voor 31 augustus naar villamedia@online.nl en vergeet niet je naam, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. De foto moet minimaal 500KB zijn. Maximaal 1 foto per deelnemer!! Winnaars worden gebeld en worden tevens vermeld op de Kabelkrant en in de Schaapskooi.

werken met schema’s en picto- systemen. Dus alles is gestructureerd, duidelijk en voorspelbaar. “Uiteraard zorgen wij voor goed, gezond en lekker eten tijdens het weekend.� De eerste logeerweekenden zijn gepland in het najaar: week 35: 3 t/m 5 september, week 45: 12 t/m 14 november, week 49: 10 t/m 12 december. De logeerweekenden zijn, indien anders gemeld, van vrijdag 17.00 tot zondag 19.00 uur. Voor aanmeldingen/informatie: www. zorgboerderijdekikkerpoel. info@ zorgboerderijdekikkerpoel.nl of bel met Susanne, tel. 06-25550670.

Zomerexpositie in Rehoboth WAPENVELD- In Rehoboth aan De Vree te Wapenveld is een nieuwe schilderijententoonstelling ingericht. Deze collectie geeft een beeld van een doorsnede van hedendaagse schilders, voornamelijk uit Nederland. Zowel modern, als impressionistisch werk wordt tentoongesteld. Een opvallende plaats is weggelegd voor de Nunspeetse schilder Bastian van der Schootbrugge. Hij is vooral bekend geworden door zijn magisch realistische stijl, die vaak raakvlakken vertoont met het surrealisme. Bijzonder is de inbreng van een aantal antieke Japanse prenten. Zij geven een beeld van de bijzondere Japanse prentkunst vanaf de 18e eeuw. De expositie is dagelijks vrij te bezoeken en duurt tot eind september.

De Markt in Epe bruist op 16 juli EPE- Op vrijdag 16 juli strijkt Omroep Gelderland neer in Epe. Vanaf de Markt tegenover het gemeentehuis wordt de hele dag live radio en televisie gemaakt. Inwoners en bezoekers spelen een belangrijke rol in de programma’s. Er worden rondleidingen gegeven over de set en mensen kunnen mooie prijzen winnen. Iedere werkdag is de omroep te gast in een gemeente in Gelderland onder de noemer ‘Zomer in Gelderland’. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. Op 16 juli ziet heel Gelderland wat Epe te bieden heeft met persoonlijke verhalen en diverse bekende en minder bekende lokale gasten. Inwoners en bezoekers van Epe worden van harte uitgenodigd om mee te werken aan de programma’s.

Aan welke plek heeft u uw hart verloren? Dit kan uw favoriete boom zijn, het bankje met het mooiste uitzicht of gewoon uw eigen achtertuin. Laat het aan de redactie weten via de site www.zomeringelderland. nl. U bent van harte welkom om de uitzendingen bij te wonen of voor een rondleiding over de set. U kunt ook een actieve bijdrage leveren aan het Museum van 1 dag of de muziekkeuze van het radioprogramma. Daarnaast maken alle bezoekers kans op mooie prijzen. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. De live radio-uitzending van Eric van den Berg is van 14.00 tot 16.00 uur en de live tv-uitzending met Angelique KrĂźger start om 18.20 uur. Meer informatie via www.zomeringelderland.nl.

      

     !""#$%' "#%!       &!%$ !


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 233

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

Fixet Van Olst

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw

Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud

*Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk

Vraag vrijblijvende offerte.

*Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

GRENEN TEAK MEUBELEN

Dag en nacht bereikbaar.

ANTIEK EN NIEUW • Ruime sortering Teak meubelen • Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie • Meubelen div. houtsoorten • Elektrische sfeerhaarden

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Rijbewijs halen !!!

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Komkommers, aubergine, pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld. Nieuwe openingstijden ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 18.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur

Diverse soorten sla

NU ..................0,60

per krop

Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tel: 038-4479987

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Geïmporteerde balken

2,80 pm¹ 6,8 x 6,8 v.a. ............................ 2,20 pm¹

4,5 x 12 v.a. .............................

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Schuttingplank 1,6 x 14 x 400 v.a. ....................

1,10 pm²

H OU T H A N D E L, BOUWMARKT EN HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV Eperweg 31, 8162 RZ Epe / Emst Tel: 0578-613393


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 34

Capoeira op Tweede Hessendag

Eerste dorpsavond succes VAASSEN- Na een zestal fantastische Vaassense dorpsavonden vorig jaar, is afgelopen woensdag een nieuwe reeks dorpsavonden geopend. Enthousiast en vol overgave bracht de jonge, Vaassense band Springstof de muziek ten gehore. Gaandeweg de avond stroomde het marktplein, dat voor het eerst dit jaar was afgesloten door bouwhekken, gezellig vol. Naast de goede muziek liet ook het weer zich van de goede kant zien, waardoor de massaal toegestroomde bezoekers van een gezellige avond konden genieten. De keuze om het marktplein te omhei-

HEERDE- Op de Tweede Hessendag, dinsdag 27 juli, is er een optreden van een Braziliaanse Dansgroep. De dans-vechtsport Capoeira komt voort uit de slavernij en is een lichaamstechniek met een mengeling van zang en muziek, vechtsport, acrobatiek en

dans. Het is exclusief in Brazilië ontwikkeld en wordt momenteel in nog 48 andere landen beoefend. Optredens zijn om 15.00, 17.00 en 19.00 uur. Dit optreden wordt mogelijk gemaakt door Vemde Travel uit Heerde. Kijk voor meer informatie op: www.capoeirashow.nl.

nen, is in goed overleg tussen de gemeente en de organisatie genomen. Beide partijen willen de veiligheid van de bezoekers kunnen waarborgen, waardoor er ook een aantal andere huisregels zijn opgesteld. Dit betekent onder andere dat drank in blik of fles niet toegelaten zal worden binnen de hekken van het marktplein. Op woensdag 14 juli zal de veelzijdige band Landslip te zien zijn in Vaassen. Deze band heeft inmiddels diverse uitgaansgelegenheden bestormt. Met een veelzijdig repertoire spelen zij voor ieder wat wils. Trek daarom uw stoute schoenen aan en maak

samen met Landslip van uw vrije avond een ongekend rockspektakel. Op woensdag 21 juli is XStatic te zien in Vaassen. Op 28 juli treedt de coverband Mash op en op 4 augustus is de rockcoverband Kabaal aan de beurt. 7 op de schaal van richter verzorgt op 11 augustus de muziek en omdat de dorpsavonden dit jaar voor de dertigste keer gehouden worden, zal op 18 augustus een speciale jubileumavond worden gehouden. De organisatie is nog druk bezig met het samenstellen van een spectaculair programma. Meer informatie is te vinden op www.dorpsavonden.nl

Peuterspeelzaal ’t Hummelhuis

Infomix EPE- Dinsdagavond 13 juli in Infomix op Radio 794 aandacht voor: kleurencoach Sandra Puijpe, een nieuw Duitstalig vakantiemagazine ‘Das andere Holland’, Dr. H. Vreekamp en zijn nieuwste boek “De tovenaar en de dominee”, Randy Schmidt, bekend met traumaverwerking, en Anita van den Berg en haar alter ego ‘Bridget’. U hoort dit

allemaal op dinsdagavond 13 juli vanaf 19.00 uur en mocht u die avond nu niet kunnen luisteren: Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. En via www.radio794.nl zelfs op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl. EPE- Afgelopen woensdag was het zover: zes winnaars die bij Dier all-in iets hadden gekocht in de “smiley weken” - die in het teken stonden van 5 jaar Dier All-In - hadden een kanskaart ingevuld voor een Happy ballonvaart. Deze winnaars kwamen uit Urk, Epe en Steenwijk. Fam. De Weerd uit Epe was blij verrast met de prijs. De luchtballon heeft bijna anderhalf uur gevaren en is geland aan de Kamperzeedijk. Na de landing kwam het ritueel van het ridderen voor varen in het luchtruim. “Al met al veel gezien en veel plezier gehad”, zei een ballonvaarder.

HEERDE- Stichting Peuterspeelzaal ’t Hummelhuis heeft drie vestigingen: twee in Heerde en één in Wapenveld. Er stromen aan het einde van het schooljaar weer veel peuters door van de peuterspeelzalen naar de basisschool. Deze peuters hebben genoten van het spelen met andere

Zomerfeest Jan Jaspersschool

kinderen en hebben zich voorbereid op de basisschool. Spelenderwijs doen de peuters sociale en motorische vaardigheden op onder begeleiding van een gediplomeerde leidster. Op de peuterspeelzaal kunnen zij kinderen tevens het VVE-programma aanbieden. Dit staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma wordt gefinancierd door de overheid en heeft o.a. als doel de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen worden op een speelse manier uitgedaagd te praten over diverse onderwerpen. Zodoende wordt de woordenschat vergroot en krijgen de kinderen gelij-

kertijd extra aandacht. Op alle peuterspeelzalen van ‘t Hummelhuis zijn na de zomervakantie nog plaatsen vrij. Bij Peuterspeelzaal ’t Hummeltjeshonk aan de Zwolseweg zijn de volgende combinaties van dagdelen mogelijk: maandagmorgen/ woensdagmorgen, dinsdagmorgen/ vrijdagmorgen, donderdagmorgen/ maandagmiddag. Wilt u meer informatie of een bezoekje brengen aan een peuterspeelzaal, bel tel. 06-33812503 of mail naar monique@hummelhuis.nl. Tevens kunt u hier een informatieboekje aanvragen. Wilt u zich meteen al inschrijven? Dit kan via www.hummelhuis.nl.

TV Hattem HATTEM- De nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 16 juli: deze week laat Fantasy productions een reis door Zuidelijk Afrika zien. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag

t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www. rtvhattem.nl.

Dè winkel met een verhaal voor de origineelste cadeaus en de (h)eerlijkste food-artikelen. HATTEM- Het zomerfeest van de Jan Jaspersschool werd dit jaar bij het scoutinggebouw in Hattem gehouden. In groepjes werden door de kinderen van takken, dozen en kleden met veel enthousiasme prachtige hutten gebouwd die een zelf

verzonnen naam kregen. Van al dat bouwen krijg je natuurlijk honger, daarom kon iedereen tussen de middag genieten van een heerlijke barbecue. Ook alle ouders en opa’s en oma’s waren hiervoor uitgenodigd. Nadat de buiken waren gevuld werd

er nog een heus kunstwerk gemaakt van takken die met gipsverband aan elkaar werden bevestigd. Het gipsverband werd geverfd in een mooi kleurtje en werd met gekleurd papier versierd waardoor het een fleurig geheel werd.

Wereldwinkel Heerde, Dorpsstraat 55A Voormalig koetshuis achter Villa Jacoba. De Wereldwinkel, er gaat een wereld voor u open!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 235

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Hoe gaat jóuw Alto eruit zien? 14% bijtelling *een %30 en motorrijtuigenbelasting

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst ✳ Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. ✳ Alle voorzieningen om thuis op te baren. ✳ Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. ✳ Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

A˿/A%E/* bij handgeschakelde versies

*

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172 Brandstofverbruik volgens Euro5-norm(CE) 715/2007 en 692/2008 4,4 – 5,2 l/100km, 19,2 – 22,7 km/l, CO2-uitstoot: 103-122 g/km.

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl

De Suzuki Alto is compact, wendbaar en met zijn lichte besturing is hij ideaal voor in de stad. Maar ook op de snelweg voelt de Alto zich uitstekend thuis. Tel daar zijn gering brandstofverbruik op en je ontdekt dat de Alto een prima alternatief is. Het is bovendien een auto met meerdere gezichten, want met eenvoudige middelen is de Alto om te bouwen tot de auto waarnaar jij op zoek bent. Stoer, chic of sportief, je zegt het maar. Kom gewoon eens bij ons langs en kijk zelf maar eens naar de interessante mogelijkheden die er zijn om de Alto zeer persoonlijk ’aan te kleden’.

De Alto is er al vanaf € 7.999,-

Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Wij feliciteren onze buren met de gewonnen prijzen in de postcodeloterij. Onze Suzuki Alto is echter wel belastingvrij. Dus geen BPM, houderschapsbelasting en kansspelbelasting. Ps. Wij ruilen ook Audi’s in!!

Automobielbedrijf Eilander Mussenkampseweg 8, 8181 PK Heerde, Tel. (0578) 692 705

Automobielbedrijf Eilander Mussenkampseweg 8 - 8181 PK - Heerde - Tel: 0578-692705 Geadviseerde verkoopprijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten.

De Olijfgaard is specialist in winterharde mediterrane bomen. - Bij ons vindt u een ruim assortiment olijfbomen, vijgenbomen, druifranken, cipressen en meer! - Scherpe prijzen door eigen kwekerijen in Spanje en Italie. - Onze bomen zijn opgekweekt in pot en kunnen het gehele jaar door aange plant worden!

Makelaars & Adviseurs in o.a. agrarisch en landelijk vastgoed • Aan- en verkoop • Taxaties • Bedrijfsverplaatsing • Ruimte voor Ruimte • Projectontwikkeling • (Erf)pachtzaken • Productierechten

Aanbieding:

Mooi vertakte en dikke olijfboom (stamomtrek circa 40cm, hoogte 175/225cm), zeer winterhard met vol bladerdek: nu slechts 235,- euro + gratis bezorging! normaal 325,-

Uw makelaar in de regio: Gerjan van Apeldoorn Tel: 06 – 26 54 42 44 / 0413 – 33 68 50

De Olijfgaard trakteert! Kom naar onze proeverij op zaterdag 31 juli. Leuk? Meer info en aanmelden kan via www.deolijfgaard.nl

-De Olijfgaard-

WWW.DLVMAKELAARDIJ.NL

Specialist in mediterrane bomen Sprengenweg 8 8181NN HEERDE www.deolijfgaard.nl

DE HELE WEEK IN DE RECLAME DI. 13-7 T/M ZA. 17-7

Waldkorn nu voor ....................................................................... 2,35 Cake nu voor ................................................................................... 2,95 Krentenbollen nu . ....................................... 5

+ 1 gratis

kleinschalige

Nieuwe kinderen welkom!

In verband met vakantie is onze winkel gesloten

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247

Het Uiltje staat voor gedegen opvang • Bewust klein, gezellig en vertrouwd • 1 verticale groep van 0 tot 4 jaar • Vast team van betrokken leidsters • Gezellig houten interieur Met grote inbreng van ouders • Thuissituatie is uitgangspunt • Zelf de tijden en dagen bepalen • Met zekerheid van plaatsing • Alleen betalen bij aanwezigheid

vanaf maandag 19 juli t/m zaterdag 31 juli.

REBEL

KINDEROPVANG in Heerde

Omdat een kinderwereld niet in hokjes past Een vestiging van

Flexibele Kinderopvang Nederland

Kom kennismaken! Adres: Emmalaan 10, 8181 AP Heerde, telefoon 0578 69 48 28 Meer info: www.flexibelekinderopvang.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 36

Eerste sleutel Arianehof

Inbraak kantine EPE- In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juli is er ingebroken in de kantine van een camping aan de Bijsterbosweg in Epe. Men

kwam binnen door een deur te forceren en ging er met de kassa vandoor. De politie is een onderzoek gestart.

Leerlingen koken op vakantiekamp

OENE- Ge Nijhof heeft dinsdag als eerste de sleutel van zijn appartement in de Arianehof in Oene ontvangen. Hij krege het kleinood uit handen van wethouder Jop van Nuijs. Deze sprak uit blij te zijn met het verrijzen van deze appartementen in Oene. Ge koos voor deze woning omdat het volgens hem

“het enige betaalbare in de buurt is voor alleenstaanden en ik wilde graag in Oene blijven wonen.” Het appartement bestaat uit een woonkamer met keuken, badkamer en twee slaapkamers. Daarnaast hebben de bewoners twee gemeenschappelijke tuinen, een eigen parkeerruimte en een schuurtje. Dat

Ge de sleutel heeft, betekent niet dat hij er van de zomer in trekt. “Ik weet nog niet wanneer ik er in ga. Ik heb er geen haast mee. Maar ik denk dat ik er tussen nu en vier maanden wel in zit.” De 12 appartementen zijn ontwikkeld door De Bunte Vastgoed en gebouwd door Bouwbedrijf Van Norel.

Open Jeugd Toernooi EPE- Afgelopen week werd bij TV Epe voor de 9e keer het Open Jeugd Toernooi gehouden. Dit jaar heeft Veldhuis Adviesgroep zich bereid verklaard dit toernooi voor de komende drie jaar te sponsoren en heet het toernooi vanaf dit jaar het Veldhuis Advies Open Jeugd Toernooi Epe. In de zinderende hitte, tussen de belangrijke voetbalwedstrijden door, streden 85 deelnemers in verschillende categorieën om de felbegeerde bekers. Dankzij voldoende parasols, emmers water met sponzen, natte handdoeken en vooral veel drinken heeft bijna iedereen zijn/haar wedstrijden kunnen spelen. Er kan worden teruggekeken op

de Zandkreek in Hattem. Deze kinderen kunnen niet met ouders of familie op vakantie, maar dankzij een grote groep vrijwilligers kunnen deze basisschoolkinderen een week op vakantie in de Bossen van Hattem. De Noordgouwleerlingen hebben tussen de middag pannenkoeken gebakken voor alle kinderen. ’s Middags kwam er een andere groep leerlingen om voor alle kinderen en de vrijwilligers roti te maken.

Workshop Mindfulness

een fantastisch georganiseerd toernooi, veel enthousiaste en vooral sportieve deelnemers en

natuurlijk geweldige prijswinnaars. Natuurlijk krijgt dit toernooi in 2011 een vervolg.

Wisselse Veen: succesvol herstel van natuur EPE- Dat ingrijpen in de natuur een bijzonder positief effect kan hebben op de natuurwaarden van een gebied bewijst het Wisselse Veen. Dit unieke natuurgebiedje ligt tussen Wissel en Tongeren in de gemeente Epe. Tot het eind van de negentiende eeuw was het Wisselse Veen een levend hoogveen met vele botanische juweeltjes. Van dit legendarische (hoog) veengebied, resteerde rond 1980 hooguit nog een halve hectare. Door ingrijpen van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen behoort dit terrein van inmiddels weer bijna zestig hectare tot de meest succesvolle natuurherstelprojecten van het land. Aan drie zijden omringd door hooggelegen gronden, vormt het Wisselse Veen het laagst gelegen deel van de omgeving. Schoon kwelwater uit de hoger gelegen delen komt hier aan de oppervlakte en maakt dit veengebied tot een uniek stukje natte natuur. Door ontginning voor landbouwgronden begin vorige eeuw is er veel van dit gebied verloren gegaan. Geldersch Landschap heeft eind vorige eeuw een begin gemaakt met het herstel van dit unieke gebied. En met resultaat. De werkzaamheden zijn achter de rug en

HATTEM- Leerlingen van de Noordgouw in Hattem hebben woensdag gekookt voor de Haagse kinderen die op vakantiekamp zijn in Hattem. De leerlingen van de Noordgouw kwamen helpen in het kader van hun maatschappelijke stage. Deze stage is verplicht voor alle leerlingen van de Noordgouw. Het doel is om een aantal uren vrijwilligerswerk te doen. Deze keer ging een aantal leerlingen helpen bij het Kamp Haagse kinderen bij

de prachtige resultaten zijn nu goed zichtbaar: een eeuw na dato zijn er weer vele zeldzame soorten terug in het Wisselse Veen.

Waterbies, winterjuffer en wild zwijn Nadat eind vorige eeuw Geldersch Landschap de nodige gronden rondom het Wisselse Veen heeft kunnen aankopen is de stichting in 1993 gestart met de eerste herstelwerkzaamheden in het gebied. Hierbij is de toplaag van ruim 20 hectare grond afgegraven omdat deze te veel meststoffen bevatte. Ook is de waterhuishouding hersteld. Door het afgraven van grond kwamen oude zaden van planten die in de grond zaten weer boven. Van een aantal soorten blijven zaden wel tientallen jaren lang in de bodem bewaard, wachtend op het moment dat ze weer de ruimte krijgen zich te ontkiemen. Hierdoor zijn tientallen zeldzame soorten in het gebied teruggekeerd, zoals armbloemige waterbies, klimopwaterranonkel, blauwe knoop, moeraskartelblad, beenbreek, vetblad en wijdbloeiende rus. Ook voor de dierenwereld hebben de aanpassingen gunstig gewerkt. De hekwerken om het

herstelde moerasgebied zijn verlegd, waardoor edelherten, reeën en wilde zwijnen weer toegang kregen tot het gebied. Watersnip en waterral zijn vaste bewoners van het Wisselse Veen, evenals heikikker, aardbeivlinder, heideblauwtje, moerassprinkhaan en bruine winterjuffer. In de Verloren Beek, die hier ontspringt, komen de uiterst zeldzame beekprik en elrits voor. De successen die inmiddels geboekt zijn, maken duidelijk dat er nog veel goede kansen liggen in de omgeving van het Wisselse Veen. Aanvullend onderzoek heeft deze verwachting bevestigd. Vindt u het ook belangrijk dat de natuur in uw omgeving behouden blijft? Steun dan het werk van Geldersch Landschap. In deze tijden van provinciale bezuinigingen is elke vorm van donatie welkom. Voor 23,50 euro per jaar bent u al begunstiger en ontvangt u het uitgebreide handboek en vier keer per jaar het tijdschrift Mooi Gelderland. Ook kunt u gratis mee op excursie met de boswachter en kunt u gratis de zeven opengestelde kastelen bezoeken. Bel met tel. 026-3552555, optie 3 of kijk op www.mooigelderland.nl.

HATTEMDe workshop Mindfulness vindt plaats op Landgoed de Hezenberg, Hezenberg 6 in Hattem en wordt gegeven op vrijdag 20 augustus van 10.00- 13.00 uur. Deze is bedoeld voor mensen met uiteenlopende klachten zoals slapeloosheid, stress en- piekerklachten. Er wordt geoefend in mindfulness, oftewel opmerkzaamheid door eenvoudige bewegings-, adem- en waarneemoefeningen. Bij Mindfulness gaat het erom zonder oordeel opmerkzaam te zijn naar alles dat zich op dit moment voor-

doet in lichaam, denken en gevoel. Dit draagt bij aan betere ontspanning van lichaam en geest. De oefeningen vinden zoveel mogelijk plaats in de bosrijke omgeving van Landgoed de Hezenberg. Voor informatie en/of aanmelding neemt u contact op met het cursuscentrum Preventie, tel. 038-4269522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl. De kosten voor deze workshop zijn 30 euro p.p. inclusief koffie/thee en lunch. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Aanmelden kan tot 20 juli augustus.

Muzikale Rondgang

VEESSEN- Afgelopen dinsdag heeft Muziekvereniging V.I.V.O. rondgangen verzorgd in de buurtschappen Vorchten, Broek en Hoorn. Dit is een jarenlange traditie die ze ieder jaar proberen na te streven. Voor de leden was dit het

laatste optreden voor de zomervakantie. Op 21 augustus wordt er nog een optreden verzorgd bij de “Kozakkenveer” in Veessen aan de IJssel. Dit is het fiets-voet veer van Veessen naar Fortmond. Dit optreden begint om 14.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 237

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig ZOEK UIT

DENIM

80 VEL A4

tafeltennisset, jeu de boules, insectendoos, grip ball vangspel of Penn beach volleybal

diverse geuren 250 ml

uni of decor 10 mm ruit of lijn

SHOWER GEL

1.49

Elders 2.49 2.98

Elders 1.98 2.49

KING SIZE OF HANDMADE

EASY SET UP

kingsize 17,5x30 cm handmade set/2

strand-, zonen windscherm

WENS KAART

Elders 1.98 2.98

0.69

0.95

STRAND CABANA

Elders 17.95 19.95

9.95

RINGBAND BLOK 3 VO O R Elders 2.98 3.49

12-PACK

1.98

DURACELL BATTERIJEN penlite of mini penlite

5.59

Elders 9.95 11.95

UNI OF DECOR

COTTON STYLE

ELECTRONISCHE

3-laags pak 20 stk. 33x33 cm

fantasie katoen/elasthan maten XS-XL

tennisracket excl. batterijen

TISSUE SERVETTEN 2 PA K Elders 1.98 2.98

HEREN

OVER HEMD

0.88

korte mouw katoen maten M-XL

Elders 6.95 8.95

DAMES LEGGING

Elders 4.95 5.95

CHANTAL

2.98

HOOFD KUSSEN polyester/ katoen 60x70 cm 600 gram

3.49

APELDOORN I • Maasstraat 14-16 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

Elders 3.95 4.95

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

2.49 HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

INSECTEN VANGER

Elders 1.98 2.98

TEDDYCARE

1.35

BABY DOEKJES extra sterk 100 stk.

Elders 1.29 1.49

0.79

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 12-07 t/m za. 17-07

SPEEL GOED


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA 38

SWH verbreedt sportaanbod

Afscheid van Dorpshuis

HEERDE- Na 9 jaar trouwe dienst, neemt Hennie Braakman afscheid van haar werkgever Het Dorpshuis in Heerde. Samen met Annelies Berghorst zorgde ze al die jaren voor schone zalen in Het Dorpshuis. Voor het zware werk werden de dames hierin bijgestaan door de mannelijke collega’s. Na de grote evenementen stonden de dames echter ook hun mannetje en waren ze al vroeg in de weer om het zalencomplex ge-

reed te hebben voor de volgende groep gebruikers. Dit betreft Koninginnedag, Jazzfestival, Herrie, maar ook bridgedrives, vergaderingen, cursussen en trainingen, gemeenterecepties, schoolconcerten en cc-uitvoeringen, waarbij dan ook veelal in de keuken en/of de bediening werd geassisteerd. Na 9 jaar is het mooi geweest. Hennie gaat het wat rustiger aan doen. Hoewel ze het nog steeds prima naar haar zin heeft, wordt het werk

Zomeravondzang HEERDE- Onder het motto “Bij de Hand” organiseert de Vrije Evangelische Gemeente Heerde een serie van zeven zangdiensten op de zondagavonden in de vakantie periode. Zondag 18 juli is de derde samenkomst. Een uur met veel samenzang, een korte meditatie en muzikale medewerking van mw. Van het Einde. Het thema van deze avond is “In GoedeHanden”. De dienst staat onder leiding van mw. A. Tim-

haar te zwaar en dus gaat ze een jaartje vervroegd met pensioen. Als blijk van waardering werd ze door bestuur, beheerders en collega’s mee uit eten genomen, waar ze niet alleen de onverdeelde aandacht en toespraken ontving, maar ook cadeaus. Het Dorpshuis zal op korte termijn op zoek gaan naar vervanging van Hennie. Iemand die naast de schoonmaaktaken en bediening ook voor bardiensten zal kunnen worden ingezet.

HATTEM- Hoewel we allemaal weten dat sport en beweging van groot belang is, blijkt dat veel mensen hun sportactiviteiten stopzetten wanneer ze ongeveer 55 jaar zijn. Het reguliere sportaanbod blijkt vaak niet meer aan de wensen te voldoen. Juist daarom neemt Stichting Welzijn Hattem een aantal zeer geschikte sporten nieuw op in haar programma. Per september starten onder meer lessen yoga en Nordic Walking, speciaal afgestemd op de wensen van 55+-ers. Yoga is een populaire, ontspannende vorm van bewegen. Door middel van eenvoudige oefeningen en houdingen kunt u uw lichaam soepel en krachtig maken en houden. Eveneens wordt er veel aandacht besteed aan de ademhaling. De lessen vinden iedere dinsdagochtend plaats. Er zijn twee lestijden: van 9.30-10.30 uur en van 10.45-11.45 uur. De lessen worden verzorgd in De Doelen, Hof van Blom 5 (ook bereikbaar via Kleine Gracht, via pad langs dierenweide).Kosten: 50 euro per half jaar (15 bijeenkom-

sten). Nordic Walking is een snel groeiende sport, die het makkelijkst te omschrijven is als ‘wandelen met stokken’. Het is een vorm van wandelen waarbij u uw hele lichaam traint en meer energie verbruikt dan met gewoon wandelen. Door het gebruik van stokken worden knieën, rug en nek minder belast. Kosten: 63,50 euro voor 12 lessen van 1,5 uur. Startdatum: 23 september 2010. Wekelijks op donderdagochtend vanaf 10.00 uur. De lessen vinden plaats in en rond de mooie omgeving van Hattem. De inschrijving is inmiddels gestart. Heeft u ook interesse? Meldt u dan aan, via Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384446296 of tel. 038-4432881. In verband met vakantiebezetting, zijn zij tussen 9 juli en 9 augustus telefonisch slechts beperkt bereikbaar. U wordt geadviseerd zich in die periode aan te melden via info@ swhattem.nl. Noteert u in de mail het bericht “aanmelding yoga en/ of nordic walking” en verder naam, adres, en telefoonnummer. U ontvangt na 9 augustus bericht.

WAPENVELD- Buurtvereniging “De Wolbert” vierde onlangs hun 25-jarig bestaan. Het feest begon met een barbecue en er konden buiten allerlei spelletjes worden

gedaan. Aan de kinderen werd ook gedacht er stond een springkussen en er werd druk gevoetbald door jong en oud. Kortom; het was een gezellige avond voor jong en oud.

Cannenburgher Boeren Dansers naar Goes

mermans. De dienst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas frisdrank ruimte voor gesprek en ontmoeting. Houdt u van zingen? Kom dan naar de Zomeravondzang in de Kruiskerk. Vakantiegasten zijn van harte welkom. Voor meer info kunt u terecht op www. vegkruiskerkheerde.nl.

Afsluiting voetbalseizoen

EPE- Net voor het begin van de vakantie heeft SV Epe F8 het voetbalseizoen afgesloten met een barbecue bij vakantiepark “de Bosrand”. Dit gebeurde onder schitterende weersomstandigheden: 28 graden en een stralende zon. De spelers van SV Epe F8, die in de voorjaarscompetitie verdienstelijk hebben afgesloten met een vierde plaats, hebben zich prima vermaakt op het voetbalveld en in de

speeltuin. Hetzelfde geldt voor ouders en de andere gezinsleden. De beheerder van vakantiepark “de Bosrand” de heer Arjan van Werven had alles keurig tot in de puntjes geregeld. Op de foto de aanwezige spelers van SV Epe F8; Milan Herms, Kasper Buis, Ties Buis, Niek Koetsier, Koen Elskamp en Jorn van Zuuk. Op de foto ontbreken Floris Pol, Niek Riphagen en Vincent Derksen.

VAASSEN- Onlangs vertrok om 07.00 uur de bus richting Zeeland om in Goes deel te nemen aan de z.g. “Nostalgische Dag”. In de bus de leden van Cannenburgher Boeren Dansers, de klompen geschuurd, de kostuums geborsteld, de mutsen in de plooi en allemaal met een goed humeur. Aangekomen in Goes (bij een aangename

temperatuur) wachtte een hartelijk welkom. In totaal 17 groepen brachten hun dansen en/of presenteerden hun klederdracht. Sommige kostuums straalden een grote rijkdom uit (gouden oorijzers enz.). De wat soberder kleding van de Cannenburgher Boeren Dansers trok evenwel ook de nodige aandacht. Uit het

hartelijke applaus tijdens de optredens bleek, dat het publiek de dansen (en de zang) van de Vaassense groep erg waardeerden. Na een gezamenlijk slotzang (door de vrijwel alle deelnemers) in de grote kerk van Goes werd de terugreis naar Vaassen aanvaard en konden de leden terugkijken op een warme en kleurrijke dag.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 239

d pen ur o e u g g´s 16.00 a d t er Zat 0.00 to 1 van

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

WERKEN

IN DE REGIO? DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Krijgt u geen fatsoenlijke boom op papier? Voor een creatieve kijk, een fris ontwerp en een gedegen advies: belt u: 0578 561 015

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

6JUWBBSUWFSFOJHJOH van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

Nieuwe MBT collectie! De sensor in de schoen zorgt ervoor dat uw spieren geactiveerd worden en u hiermee uw spierkracht opbouwt en uw houding verbeterd.

U kunt een gratis testpaar MBT's uitproberen.

$BSQFEJFN

Gratis looptraining op zaterdag 17 juli om 10.30 uur. (wel van te voren aanmelden s.v.p.)

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA XX

Sprookjes illustreren

Foto van de Week

HATTEM- Het illustreren van een spannend sprookje staat centraal in deze workshop in het Anton Pieck Museum. En het bijzondere is dat de cursusmiddag geschikt is voor zowel volwassenen als kinderen. Dus: vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven en nichten: geef je nu op voor dinsdag 27 juli en kom naar het museum voor een middagje kunst. Bekende sprookjes als Ali Baba, 1001 Nacht, Roodkapje of Sneeuwwitje kunnen het uitgangspunt zijn. Ieder kiest een sprookje uit en dan gaat o.l.v. de bekende Hattemse beeldend kunstenaars Anneke Bagerman

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

en Joukje Kuipers een middagje knippen, plakken, scheuren, schuiven, wikken, wegen en ontwerpen van start. De cursusmiddag begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van minimaal één volwassene. De kosten voor deze cursus bedragen voor kinderen 10 euro p.p. en voor volwassenen 12,50 euro p.p. Dit is inclusief entree, materialen en een consumptie. U dient vooraf te reserveren via tel. 038 – 444 21 92 of via e-mail: info@antonpieckmuseum.nl.

Justus interim-bondscoach Nederlandse Antillen

“Een nestje jonge staartmezen”- J. uit de Bulten, Hattem Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@ online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Rommelmarkt De Veldkamp EPE- Woensdag 28 juli bruist het op de Veldkamp, Veldkampseweg 4 in Wissel (Epe) van de activiteiten tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Zoals gebruikelijk bieden de gasten jong en oud hun overbodige, maar nog goed werkende spullen tegen aanzienlijke prijzen te koop aan. De naam rommelmarkt dekt niet helemaal de lading, want op

de camping is een aantal gasten zeer kunstzinnig bezig. Denk hierbij aan schilderen, fotograferen en het maken van kaarten, armbanden en andere sieraden. De speelzaal zal worden omgetoverd tot galerie, waar gasten van de camping, maar ook van elders, hun kunstzinnige resultaten aan het publiek kunnen tonen en uiter-

aard ook verkopen. Om de markt plezierig te omlijsten willen zij ook aan de bespelers van muziekinstrumenten de gelegenheid bieden om hun kunsten aan het publiek te tonen. Voor inschrijven voor een verkoopplek of ander info kunt u bellen met De Veldkamp, tel. 0578-614348 of info@ develdkamp.nl.

PC de Cannenburgh Ponykamp 2010

HATTEM- Dit jaar geen zomerpauze voor Robert Justus. Net terug na een trip van 5 dagen naar Geneve met Hattemse jeugdteams is hij afgelopen zondag vertrokken naar Curaçao voor een korte voorbereiding, met het team van de Nederlandse Antillen op de ‘Central American and Carribean Games’, die van 17 juli tot en met 1 augustus in Mayagüez, Puerto Rico worden gehouden. Deze regionale ‘Olympics’ worden om de 4 jaar georganiseerd. Deelnemers uit 31 landen uit de regio, waaronder Mexico, Venezuela, Suriname, Colombia, Belize, The Cayman Islands, Cuba en Trinidad & Tobago bestrijden elkaar in 39 sporten, zoals o.a. roeien, wielrennen, hockey, boksen, schermen, basketbal en atletiek. Diverse Olympische medaillewinnaars en wereldtoppers zullen aanwezig zijn in het ‘Athletes Village’ en op de sportvelden. “Ik werd zo’n 3 weken geleden benaderd om tijdelijk deze taak op

me te nemen. De voorbereiding van de hockeyploeg is heel kort en erg beperkt qua mogelijkheden, maar de gelegenheid om aan deze sportieve happening deel te nemen was te mooi om te laten lopen. Favoriet bij het hockey is de ploeg van Trinidad & Tobago, een ploeg op overgangsklasse niveau, met een goede Nederlandse coach. Zij zijn al een paar weken in Nederland is, om zich voor te bereiden op dit toernooi, terwijl ook Mexico een sterke ploeg schijnt te hebben. Het is een prachtige mogelijkheid om mijn horizon te verbreden en om, na o.a. 3 jaar actief te zijn geweest in de serie A in Italië, in weer een andere cultuur mijn sport in toernooivorm te beleven”, aldus Robert Justus, die na de sluitingsceremonie op 1 augustus weer tijdig terug is om zijn takenpakket in Hattem, waar hij sinds 1 juli ook verantwoordelijk is voor de gehele jeugdopleiding, weer op te pakken.

Auto opengebroken HEERDE- De afgesloten personenauto op de parkeerplaats bij de kiosk aan de Elburgerweg in Heerde werd zondagmorgen 4 juli opengebroken. Een blauwe tas met portemonnee en persoonlijke spullen werd ontvreemd. De 33-jarige eigenaresse uit Apeldoorn parkeerde haar auto daar tussen 10.00 en 11.30 uur.

VAASSEN- Ponyclub de Cannenburgh uit Vaassen heeft haar jaarlijkse ponykamp er op zitten. 23 kinderen en 6 man begeleiding zijn afgelopen week naar manage de Spreng in Laag Soeren geweest. Plezier en pony rijden waren ook dit jaar de allerbelangrijkste ingrediënten voor een uiterst geslaagd ponykamp. Iedere dag is er door de kinderen gereden op hun eigen pony in de manege, maar ook heel veel in de prachtige bossen rondom Laag Soeren. Zeker met het warme weer was het in de bos redelijk koel en

lekker om te rijden. In verschillende groepen werd er gestapt, gedraafd, gegaloppeerd en gesprongen. De enorme variëteit aan ruiterpaden maakte dit belangrijke onderdeel van het ponykamp tot een groot succes. Er waren diverse nevenactiviteiten. In de namiddag is de groep 2 maal wezen zwemmen en 1 middag zijn er door 2 groepen vlotten gemaakt. Op de maandagavond was er een heuse spooktocht met medewerking van Wegerif en spookvrinden. Op dinsdagavond is vanuit Laag Soeren, Nederland aangemoedigd in een

compleet omgebouwde kantine (oranje arena), om van Uruguay te winnen. Woensdagavond werd er door het jeugdbestuur een speurtocht georganiseerd met enkele ludieke opdrachten. Donderdagnacht werd er nog een nachtwandeling georganiseerd. Op donderdagavond was er een heuse glamour en glitter avond. Alle kinderen hadden hun eigen gala kleding meegenomen en de meeste meisjes hadden heuse schoenen met hoge hakken meegenomen. Foto’s van deze week zijn te vinden op www. pcdecannenburgh.nl.

Toen zij terug kwam bij de auto bleek deze te zijn opengebroken en de tas verdwenen. De politie adviseert om geen waardevolle goederen in een geparkeerde auto achter te laten. Laat het dashboardkastje openstaan, zodat duidelijk is dat ook daarin geen spullen liggen.

Gasleiding in brand EPE- Tijdens graafwerk langs de Sint Antonieweg in Epe, werd vrijdagochtend een gasleiding geraakt. Er ontstond een klein brandje. Niemand raakte gewond. De brandweer had de zaak snel onder controle. Het incident ontstond rond 08.45 uur. Tijdens het graafwerk ontstond

een brandje bij de gasleiding. De brandweer werd gealarmeerd en controleerde de situatie. De storingsdienst van Liander heeft de problemen verholpen. De politie heeft het verkeer tijdelijk omgeleid. De gemeente plaatste voor de omleiding kort daarna hekwerken.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 241

ALLDOORS Deurenspeciaalzaak • • • • Asselsestraat 225 7312 CT Apeldoorn

buitendeuren binnendeuren hang- & sluitwerk bouwbeslag

Tel: 055-3553377 Fax: 055-3561222

www.alldoors.nl

Verjaardag, teambuilding, buurtfeest of gewoon een onvergetelijk avontuur? Wij bieden: - Waterskien - Wakeboarden - Banaanvaren - Funtubing - Watersportarrangementen Wij hebben opstapplaatsen in Fortmond en Veessen.

Kijk voor meer informatie op: www.watersportcentre.nl / tel: 06-22122070

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 242

Alles wat er toe doet hebben we elkaar kunnen zeggen.

Jan Willem Houtman Bij U Heer schuil ik. Psalm 31 Wij zijn verdrietig dat wij u moeten vertellen dat door zijn Hemelse Vader is Thuisgehaald mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Jan Willem Houtman Jan Willem is 58 jaar geworden. Corri Houtman - Rooiman Gert Jan en Marieke Floortje Jolien en Arjan Robine Janneke en Gerard

Ruim 22 jaar hebben we samengewerkt. Beiden met hart voor de zaak, waarin we elkaar de ruimte en het vertrouwen gaven. Collegialiteit veranderde steeds meer in hechte vriendschap. Jan Willem; het waren goede en mooie jaren. Zeker de laatste weken die wij samen mochten beleven waren intens. Dank voor het gestelde vertrouwen in de toekomst. Het is een eer om verder aan je levenswerk te werken.

“ Mijn genade is u genoeg” Bedroefd delen wij uw mede dat onze zuster, schoonzuster en tante is overleden,

Corrie Spijker-Dingerink Heerde, 8-1-1925

De Krim, 10-7-2010 Heerde:

H. Dingerink † R. Dingerink-Steenbergen †

Heerde:

A. Dingerink † A. Dingerink-Bijsterbosch

Heerde:

T. Dingerink K. Dingerink-Post

Gerrit van der Maten en Ina Vegter

Nijverdal: J. De Ruiter-Dingerink

Wij wensen Corri, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze verdrietige periode. Ze staan hierin niet alleen.

H. de Ruiter † Neven en nichten

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze buurman

Jan Willem Houtman

7 juli 2010 Herdershof 8 8181 CT Heerde

Wij wensen Corri, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Wij herdenken Jan Willem in een dienst van Woord en Gebed op zaterdag 17 juli om 11.15 uur bij ons op de zaak, Europaweg 20 te Heerde. Na de dienst zullen wij hem begraven op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde.

Buurtvereniging “Het verbindingsspoor”

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 11.00 uur op de zaak.

Lieve opa & oma Bredewolt Een opa & oma die altijd voor je klaar staat, die je af en toe eens lekker verwent, die voor jou door het vuur gaat, zo’n opa & oma verdienen een groot compliment!

Jan Willem houdt van fleurige bloemen. Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Dikke kus, Annelie, Anne, Ruben en Sem, Rowan en Marit Bredewolt

Dag lieve opa Dikke kus van Robine & Floortje Na een ziekbed is overleden

Jan Willem Houtman De heer Houtman was tot 1 juli 2010 directeur van Houtman Transport B.V. We willen hem blijvend herinneren als een krachtig mens met een zeer gedreven persoonlijkheid, die door zijn heldere visie Houtman Transport B.V. groot heeft gemaakt. Tijdens zijn ziekte is hij, voor zover zijn gezondheid dit toeliet, zijn betrokkenheid blijven tonen aan zijn bedrijf, hetzij in de vorm van zijn aanwezigheid, dan wel in het geven van waardevolle adviezen. Wij zullen Jan Willem missen en hem in dankbaarheid gedenken.

IN MEMORIAM

HENRIËTTE ENGELSMAN

14 juli 2005

Bijzondere mensen sterven niet Zij gaan wel, maar blijven voor altijd Pa en ma Gerry en Ronald

Medewerkers Houtman Transport B.V. Heerde Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Corri, kinderen en kleinkinderen. Bedroefd zijn wij door het bericht dat op 7 juli 2010 is overleden onze directeur

14 juli 2010

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken van wie wij blijken van medeleven hebben ontvangen voor en na het overlijden van

Gerrit Hendrik Visser Het is ons tot grote steun geweest.

Jan Willem Houtman

Familie Visser.

In de leeftijd van 58 jaar.

Vele jaren bestuurde hij op deskundige wijze met visie en gedrevenheid onze ondernemingen. Daarvoor zijn wij hem oprecht dankbaar. Wij zullen zijn wijsheid en betrokkenheid missen. Wij wensen mevrouw Houtman, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. Heerde, 8 juli 2010. Houtman Beheer B.V. Houtman Transport B.V. Houtman Transportmiddelen Exploitatie B.V. Houtman Onroerend Goed B.V.

In plaats van kaarten Langs deze weg willen wij alle mensen hartelijk bedanken die ons tot steun en troost geweest zijn tijdens het ziekzijn en na het overlijden van

Jelle Johannes Zijlstra. Mede namens kinderen en kleinkinderen, J.F. Zijlstra-Buddingh’ Emst, 19 juli 2010

dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 243

TE KOOP Prima nieuwe aardappelen (Frieslander) Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 in Epe. Tel: 0578-620180. CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow, 200 meter van zee, 0224 - 581504. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

3 gangen

Stel niet uit. Nu het toilet vernieuwen, tegelwerk met wandcloset. Prachtig uitgevoerd met garantie. Voor de lage prijs van 1095 euro. Bosch, tel. 0639495870

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Compl. ingerichte chalet te huur in Epe, 40 m², met wasmachine. Huur 650,00 p/m excl. g/w/li Tel. 06 12623534 we zoeken adoptie gezinnen voor zwerfhonden in Spanje. Dit is tijdelijk als er een gezin is die dat hondje wil hebben gaat hij weg uit dit adoptiegezin. De honden komen naar Nederland toe zodra er genoeg vraag naar is. Er kan gebeld worden naar de voorzitter Gea Vermeulen: 036 54400670 of coördinator Joke Rox: 038 4442310

]RHNW

` 26.50

MENUKAART VOORGERECHTEN:

HOOFDGERECHTEN VLEES:

BIJGERECHTEN:

€ 3,25

Varkenshaassaté met atjar en kroepoek € 14,50

Champignons, spek en ui

€ 2,50

In bierbeslag gefrituurde champignons met knoÁooksaus

€ 4,75

Gebakken runderbiefstuk met saus naar keuze

€ 14,50

Warme gemengde groenten

€ 2,50

Warm geitenkaasje, gerold in katenspek met honing

€ 5,75

Gebakken varkenshaasmédaillons met saus naar keuze

€ 14,50

Rabarber

Ardennerham met meloen

€ 5,75

Puntzak met friet en mayonaise

€ 2,50

Garnalencocktail met cocktailsaus

€ 5,75

Wienerschnitzel (350 gram) met saus naar keuze

€ 14,50

Koude aardappelsalade

€ 2,50

MaiskipÀlet “Hawaï “ met kerriesaus en ananas

€ 14,50

Herbergsalade met diverse soorten vis en vlees met brood en boter

NAGERECHTEN:

€ 14.50

Kinderijsje

€ 3,25

Dame blanche

€ 4,75

Huisgemaakte tiramisu

€ 4,75

Sinaasappelbavarois met chocoladeschotsen

€ 4,75

Trio van sorbetijs; limoen-peer-meloen

€ 4.75

Slagroomsoesjes met karamelsaus en wit chocolade-ijs

€ 4,75

Stracciatella-ijs met gemarineerde aardbeien en slagroom

€ 5,75

Coupe van vers fruit met vanille-ijs, slagroom en siroop

€ 5,75

Grand dessert; een selectie uit de bovenstaande lekkernijen

€ 9.75

Stokbrood met kruidenboter en aïoli

Caesarsalade met ansjovis € 6,75 (met grote ongepelde garnalen + € 2,75) Salade met gebakken mosselen en ravigôtesaus

€ 6,75

Salade Niçoise; kropsla, tonijn, tomaat, haricots verts en olijven

€ 6,75

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas € 6,75 Gerookte zalm op toast met kerriemayonaise

€ 6,75

Spies van gamba met een oosters tintje

€ 6,75

SOEPEN: Boerengroentensoep

€ 3,75

Champignonsoep

€ 3,75

Tomatenroomsoep

€ 3,75

Mixed–grill spies met saus naar keuze € 16,50 Gebraden lamsrack met honing-tijmsaus € 16,50 Tournedos van ossenhaas met saus naar keuze

€ 19,50

VOOR DE KIDS: Kinderplate met keuze uit vissticks, kroket, kipnuggets met frites, mayonaise en appelmoes

€ 6,50

BIJ AL ONZE HOOFDGERECHTEN SERVEREN WIJ KOOLSALADE EN GEKRUIDE COUNTRY POTATOES Kies bij het hoofdgerecht zelf de saus uit die u

HOOFDGERECHTEN VIS:

lekker vindt:

Tong Picasso; in de boter gebakken tongÀlets met vruchtensaus

€ 14,50

-Koude knoÁooksaus

Gekookte mosselen uit het pannetje geserveerd met 3 sausjes

€ 15,50

In knoÁookboter gebakken grote garnalen in het jasje geserveerd

€ 15,50

-Champignonroomsaus -Romige pepersaus -Stroganoffsaus -Kruidenboter

Gemengde groene salade met dressing € 2,50 € 2,50

SPECIALE KOFFIE: Irish Coffee (Ierse whisky) French Coffee (Grand Marnier) Spanisch Coffee (Tia Maria) Italian Coffee (Amaretto) Coffee D.O.M. Benedictine

€ 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25

Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend

Leuke gastouders met minimaal MBO2 Helpende Welzijn (of hogere pedagogische opleiding), die het gezellig vinden kinderen op te vangen. Bij de kinderen thuis of bij de gastouder thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele vraag & aanbod of informeer naar de mogelijkheden: (0578) 611555 OP = OP

keuzemenu

WEG = PECH

BOSMAN TWEEWIELERS Nieuwe scooters v.a. 750,excl. afleveringskosten, 25 km of 45 km uitvoering.

www.hbsmotoren.nl Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

Herberg Molecaten, Molecaten 7, 8051 PN Hattem Tel: 038 444 34 83, www.herberg-molecaten.nl

Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

RIBHOUSE TEXAS wanted

Ben jij diegene, die op zoek is naar een leuke baan in de horeca? Wij zoeken nog een enthousiaste LEERLING ZELFSTANDIG WERKENDE KOK Reacties & informatie: RIBHOUSE TEXAS, dhr. Mischa Steenhuis. Tel: 0578-612993


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 244

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Gespecialiseerd in boktor en houtworm

Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

Jouw auto in de hoofdrol!

Als je zelf foto's maakt, of je laat ze maken op een beurs, bijeenkomst of meeting, heb je altijd een storende omgeving met bomen, gras, tegels, personen, reflecties van andere auto's, kramen, vlaggen in de achtergrond etc. In onze grote studio maken wij een perfecte serie foto's van je auto zoals ze ook in een fabrieksbrochure staan. Waar het omgaat is de auto! Die komt er in zijn geheel op, maar ook in detail, velgen, emblemen, etc. Bel 038-4479734 voor een afspraak met Vakfoto van der Beek, Wapenveld, er zijn heel veel mogelijkheden. En om de prijs hoef je het niet te laten. kijk op www.fotovanmijnauto.nl of mail met info@fotovanderbeek.nl

KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524. TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Ballonvaart maken?

0578-575799 www.ruifballooning.nl ]RHNW

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

Leuke gastouders met minimaal MBO2 Helpende Welzijn (of hogere pedagogische opleiding), die het gezellig vinden kinderen op te vangen. Bij de kinderen thuis of bij de gastouder thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele vraag & aanbod of informeer naar de mogelijkheden: (0578) 611555 GRATIS 4 stalen hooibergroeden, 6/7 m. I profiel 16x8 cm, prima dak, zelf af te breken, 0578-661588.

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386

Werken in Nederland? Het begint met taal! Leer snel communiceren in de Nederlandse taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: Volwassen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding. Doelgroep 2: Volwassen anderstaligen met een lagere opleiding. Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Als je zelf foto's maakt, of je laat ze maken op een beurs, bijeenkomst of meeting, heb je altijd een storende omgeving met bomen, gras, tegels, personen, reflecties van andere auto's, kramen, vlaggen in de achtergrond etc. In onze grote studio maken wij een perfecte serie foto's van je auto zoals ze ook in een fabrieksbrochure staan. Waar het omgaat is de auto! Die komt er in zijn geheel op, maar ook in detail, velgen, emblemen, etc. Bel 038-4479734 voor een afspraak met Vakfoto van der Beek, Wapenveld, er zijn heel veel mogelijkheden. En om de prijs hoef je het niet te laten. kijk op www.fotovanmijnauto.nl of mail met info@fotovanderbeek.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

Te Koop

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Opruiming Opruiming Opruiming

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

Wij vragen te koop:

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Autoruit stuk ?

0578-691199

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

3000m2 showroom

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. CD-DVD-OK

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Jouw auto in de hoofdrol!

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Frá Limgardur Learning

lesinstituut in Heerde Informatie en inschrijvingen: E-mail: info@fralimgardur.nl Telefoon: 0653.30.45.83

Computer

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

APK keuring + alle reparaties

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa. PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 245

TUINBEREGENING

• Tuinberegening • Fonteintechniek • Zwemvijvers

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194

topVoordeel  

% #& !" $ -+(-&'(    '

"-),/"-+"/ 01&$+,+ ,),*-! %-!,++3

-"+ %",.5,# ,"))"02

 

75 cl per fles 

  BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

%" ) !#

 !(

  

 %! 

BIJ TOPSLIJTER

   

 

 

 

8   

  

   

 4

    

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;

  

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 12-07-10 t/m 24-07-10

foto: wegener/ab hakeboom

17Ă&#x160; , Ă&#x160;</ 1 Ă&#x160;7 ,Ă&#x160;-Ă&#x160; 17t Meestal is een leren bankstel duur, dus bent u er zuinig op. Eens was u de trotse bezitter van een mooi bankstel. Maar als u niet meer zo trots bent, bel dan eens met Eco Leer. Als die uw bankstel onder handen hebben genomen, kunt u weer trots op uw bezit zijn. Hoe werkt het? U belt 055-5050073 en legt uw probleem voor. Na een paar vragen weten wij meestal hoe en wat. Dan kunnen wij u vertellen wat de kosten zijn. U kan dan nog rustig nadenken, maar u kunt ook meteen bespreken wanneer uw bankstel weer in mooie staat in uw huiskamer zal staan. Wat doet Eco Leer? Uw meubel wordt, na afspraak, door onze eigen mensen afgehaald. Indien nodig worden eerst de reparaties uitgevoerd en wordt het geheel goed bekeken. Na reinigen wordt een grondlaag aangebracht, waarna de kleurlaag in de afgesproken kleur erop wordt gespoten. Tot slot wordt een slijtlaag aangebracht welke meteen bepalend is voor de glans. Na droging wordt het geheel klaar gemaakt voor transport om weer door onze eigen mensen bij u thuis te worden afgeleverd.

LEDEREN ZITMEUBELS KLEURHERSTEL voor

na

KLEURVERANDERING RESTAURATIE

Atelier/werkplaats: Hoofdweg 131 - 7371 GG Loenen - Tel. 055-5050073 - Fax 055-5050072

voor

na

OOK UW STOFFEN ZITMEUBELEN BEKLEDEN WIJ MET LEER!

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

â&#x201A;Ź 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

Chinees Specialiteiten Restaurant

â&#x20AC;&#x153;Pandaâ&#x20AC;? Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

www.restaurantpanda.nl

All-in Wokken (incl. drankjes) Aanvangtijd: Di -Do tussen 17:00-19:00 uur volw. â&#x201A;Ź 24,95 p.p. Vr- Zo tussen 17:00-19:30 uur volw. â&#x201A;Ź 26,95 p.p. Kind 4-11 jr. â&#x201A;Ź 1,80 per levensjaar Kind 1-3 jr. â&#x201A;Ź 1,25 per levensjaar

Groepen vanaf 20 pers.Ĺ&#x201E;groepskorting (Gaarne reserveren) feestdagen)

Dagelijks vanaf 17:00 uur â&#x20AC;&#x153;Wokbuffetâ&#x20AC;? Di-Do Volw. â&#x201A;Ź 16,95 Vr-Zo Volw. â&#x201A;Ź 18,95 Kind 4-11 jr. â&#x201A;Ź 1,10 per Levensjaar. 1-3 jr. Gratis.

Afhaal maandmenu Juli 2010 Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Gong Bao Saus (scherp) * Foe Young Hai Bijgerecht: * Gebakken banaan Met 2 bakjes Nasi, Bami Goreng of witte Rijst

Voor 2 pers. â&#x201A;Ź 20,00 Maandag gesloten (uitgezonderd feestdagen)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 246

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. S.A. van der Veer. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. Tsj. Zuidema, 19.00 uur dhr. Bert Kort. Chr. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur dienst, 19.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Jac. Ophoff, 16.30 uur ds. Jac. Kruidhof. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. J. Karelse, 19.00 uur (3e zomeravondzangdienst) mw. A. Timmermans-Jager. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur geen opgave ontvangen. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur Ieder heeft iets dienst, dhr. Herman. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. L.C. Spelberg. Wendhorst: 10.45 uur dhr. J. Mondria. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dhr. M. de Bloois. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 19.00 uur dhr. M. de Bloois. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. Veldhuizen, 19.00 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 11.00 uur kand. W.J.C. van Blijderveen, 19.00 uur ds. D. Zoet. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur ds. J. Hiemstra, 19.00 uur (zangdienst) ds. H. Menkveld. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. F. van Deursen, 16.30 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 en 14.30 uur leesdienst. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. S. van den Hoven. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. J.H. van Osch, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): Geen opgave ontvangen. Geref. Regenboogkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering.

Zondag 18 juli 2010

H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Rekveld. EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 en 19.00 uur ds. G. Mulder. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. van Wingerden, 19.00 uur ds. J.H. van Osch. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W. Stolte. VGV: mw. M.J. Kip. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Andreas Leha. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: za. 17.30 uur Woord- en Communieviering, past. Pragt. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 8.30 uur ds. W.H. Boeijen, 10.00 uur ds. W. Altena, 19.00 uur (Avondgebed) ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (in NGK) leesdienst, 19.00 uur drs. C.J. v.d. Boogert. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur leesdienst. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. E.R. Veen. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. H. Geurts, 19.00 uur br. R. Speelman. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): Geen opgave ontvangen. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur dienst. Vakantiepark De Leemcule: 9.00 uur Kerktentdienst Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemer-

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399.

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni.

Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255.

Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl

Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl ZorgSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand.

Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 247

www.c1000.nl

A-kwaliteit voor een C1000 prijs

Alle 3303 halen ml= blikken bier 2 betalen

Deze week krijgt u 25% korting op onderstaande huismerk producten

Alle 1,5 literpakken Roosvicee fruitdrank

3 PAKKEN

2.

00

3.96 4.26

Maximaal 3 sets per klant Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Bijvoorbeeld; zak aardappelkroketten 450 gram

0.75

0.56 kilo 1.24

liter 0.44

KILO

varkensvlees gekruid

los en verpakt

alle varianten uit het vriesvak per stuk of zak

3 blikken en sets naar keuze

C1000 shoarmareepjes

Alle tomaten

C1000 steenovenpizza’s of aardappelspecialiteiten

Alle 330 ml blikken bier

2.

98

6.

48

C1000 fruit- of melkbiscuit alle varianten pak 5x2, 6x2 of 8x3 stuks

Bijvoorbeeld; pak 8 pakjes fruitbiscuit bosvruchten à 3 stuks

1.79

1.34

Nieuw

van ons huismerk

C1000 BBQ-vlees

worsten, procureursteaks, spareribs, kipfilets of rundvlees hamburgers voorgegaard, gekruid

C1000 boterhampasta of pindakaas Bijvoorbeeld;

Lipton ice tea en thee

C1000 frisdrank

alle varianten 3 stuks naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Week 28 2010

alle varianten pot 300-600 gram

pot pindakaas naturel 600 gram

alle varianten fles 1,5 liter of set 6 flesjes à 500 ml Bijvoorbeeld; m.u.v. C1000 basis

ķes cola 1,5 liter

hier deEpe adresgegevens voorkeur inHardeman the sans bold) Wapenveld C1000 Van Plaats Andel / (bijC1000

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 t/m zaterdag 17 juli 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Slim bezig.

1.

13 1.51kilo 1.88

0.

53 0.71 liter 0.35


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 13 JULI 2010 - PAGINA PAGINA 248

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 juli

IJsbergsla

Mix, naturel of met tuinkruiden

1.29-1.49 Zak 200 gram

8.99

4.99

0.

89

Pitloze watermeloen Per stuk

Biefstuk

Niet mals geld terug.

Per 500 gram

3.98 _ _

2.99 _ _

3.99 _ _

1.99

1.99

2.99

1.09 _ _

Opperdoezer ronde

Kersen

Van Theo Vernooij

Vastkokende aardappelen

Bak 400 gram

Zak 2 kilo

Broccoli Per 500 gram

0.

69

Geldig van maandag 12 t/m zaterdag 17 juli

Coca-Cola Regular, light of Zero Set 6 flessen à 1,5 liter

Alle Sterwi jnen

8.70

6.99

pak 500 gram Alle smaken

2.19-2.25 Per stuk

2.99

2e

HALVE PRIJS

Varkenssaucijzen Per kilo

Alle combinaties zijn mogelijk. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

Kanis & Gunnink Pads, zak 36 stuks of snelfilterkoffie,

4.79

PER KRAT

8.

99 Broodbeleg

PER STUK

1.

99

Hertog Jan, Warsteiner of Alfa 11.69-12.65 Krat 24 flesjes à 30 cl Max 6 kratten per klant

28/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? www.plus.nl Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Jam, pasta, pindakaas, honing, appelstroop en fris broodbeleg Alle smaken

2 stuks naar keuze Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

2e

HALVE PRIJS

schaapskooi 28 2010  

schaapskooi 28 2010

schaapskooi 28 2010  

schaapskooi 28 2010

Advertisement