Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.34, 27 april 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Zonovergoten buitenspeeldag scouting

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

SLAPEN

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’ Interieurinrichting

EPE/HEERDE- Midden in het centrum van Epe organiseerde Scouting Buys Ballot Epe/Heerde een ‘Buitenspeeldag’ voor de lokale jeugd in verband met het 100 jarig bestaan van de groep. Burgemeester Van Lente heeft het bestuur van Epe tijdelijk overgedragen aan een jeugdburgemeester Maurits van de verkenners. Hij kreeg

uit handen van de burgemeester een speciaal voor de gelegenheid gemaakt ambtketen omgehangen. Daarna werden de vlaggen gehesen en was het tijd om met de buitenspeeldag te beginnen. De kinderen konden zich uitleven op een klimpiramide of survivallen op de opblaassurvivalbaan. In het ‘Sweerts de

Landas park’ en het ‘Beekpark’ waren allerlei outdoor-activiteiten en spelen te doen, zoals levend tafelvoetbal, spijkerbroek hangen, krat stapelen en zeskampspelen. Helaas kon er geen echt vuur worden gebruikt bij het kampvuur ‘s avonds vanwege de code rood maar daar wisten de scouts wel een mouw aan te passen.

Koninklijke Onderscheiding

HATTEM- Op zaterdagavond is de heer H.J. Wagtelenberg (1947) benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Hattem, de heer drs. J.W. Wiggers, heeft de heer Wagtelenberg de bij de onderscheiding behorende versierselen uitreiken. De uitreiking vond plaats tijdens het voorjaarsconcert www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294

van de Christelijke Muziekvereniging Hattem dat gehouden werd in De Open Poort. Herman Wagtelenberg heeft zich de afgelopen twintig jaar met hart en ziel ingezet als voorzitter van ‘zijn’ vereniging de “Christelijke Muziekvereniging Hattem” (CMH). Daarnaast is hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig (jeugd-) ouderling geweest bij de Nederlands Hervormde Kerk, was hij voorzitter van de zondagsschool en is hij een aantal jaren secretaris geweest van de S.V. Hatto Heim. In het algemeen kan gesteld worden dat de heer Wagtelenberg bekend staat als een goede organisator en wordt gezien als een zeer betrokken en deskundig bestuurder. Na een aantal jaren gefungeerd te

 hebben als menspeaker bij de CMH werd de heer Wagtelenberg in 1990 voorzitter van de muziekvereniging. Als, niet spelend-lid van de vereniging mocht hij de hoogste trom gaan spelen. Een positie die hij met verve heeft ingevuld. Naast het voorzitten van de diverse (bestuurs-) vergaderingen en de andere taken des voorzitters, heeft hij zich, gedurende al die 20 jaar, enorm ingezet voor (de organisatie van) diverse concerten en concoursen waaraan de vereniging haar medewerking aan heeft verleend dan wel zelf heeft georganiseerd. Hij onderhoudt de contacten met de dirigent, zet zich enorm in voor de muzikale opleiding van de jeugdleden, regelt het instrumentenbeheer en heeft hij, namens het verenigingsbestuur zitting in het bestuur van De Notenhof”. De heer Wagtelenberg heeft zich gedurende een zeer groot aantal jaren op een bijzondere wijze ingespannen voor de Hattemse gemeenschap en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Van de heer Wagtelenberg mag daarom zonder enige terughoudendheid worden gemeld dat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen hierbij heeft geïnspireerd. De wijze waarop hij zeer lange tijd maatschappelijk heeft gefunctioneerd – en nog steeds functioneert – onderscheidt betrokkene van anderen en getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling, reden waarom hij op 24 april benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Top Service Epe Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

Jasno Schutters

Maandag gesloten

www.topservice-epe.nl

40 jaar speeltuinvereniging Kindervreugd

HEERDE- Zaterdag vierde de speeltuinvereniging Kindervreugd aan de Brandstraat in Heerde haar 40-jarig bestaan. De vereniging is in 1970 opnieuw opgericht zoals staat te lezen in een brief van het toenmalige bestuur. De speeltuin is dus officieel nog ouder. Han Fidder deed als voorzitter van de meer dan 200 leden tellende vereniging het woord. “De speeltuin staat er anno 2010 prachtig bij. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de vele vrijwilligers, de zich voor de speeltuin verdienstelijk hebben gemaakt en maken.” Ook stipte hij aan dat de hulp van sponsoren erg belangrijk is. “Alleen door samen te werken is het mogelijk om

een speeltuin, waar steeds meer eisen aan worden gesteld, in bloei te houden.” Door wethouder BÜgemann werd Fidder verrast met een envelop met inhoud. Hij liet zich positief uit over het samenwerken van de partijen. “Dat vinden we als college belangrijk. Het doet me dan ook deugd dat het hier zo goed lukt.” Speciaal voor deze feestelijke dag leek de speeltuin wel op een pretpark met allerlei extra attracties, taart en natuurlijk allerlei andere versnaperingen waaronder snoep voor de kinderen. Zo was het op deze zonovergoten dag genieten aan de Brandstraat.


PAGINA2 2 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Gemeentehuis gesloten Inzameling oud papier

Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde

30april

Postadres

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

vrijdag en zaterdag

5 mei

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

KoninklijkFanfarekorpsWilhelmina zameltelke tussen09.00en17.00uuroudpapierinophetparkeerterreinaande VeldweginHeerde.

Koninginnedag,vrijdag , enBevrijdingsdag,woensdag , ishetgemeentehuisdeheledaggesloten entelefonischniettebereiken.

Avondschietoefeningen wordenavondschietoefeningengehoudenophet artillerieschietterreinin’tHarde.De NieuweZuidwegisdanweltoegankelijk,maarerismogelijkwel geluidshinder. Dinsdag 27 april

Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

Voorklachtenovervliegverkeerkuntubellenmet:0800-0226033.

Afsluiting wegen

Molenweg in Wapenveld

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

30 april

Dorpsstraat in Heerde

Verleende kapvergunningen HetcollegevanHeerdeheefteen vergunningverleendvoorhetkappenvan: -

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Op kanbijdeHorsthoekschoolaandeOenerwegin Heerdeoudpapierwordeningeleverd.Opwoensdagiserom18.30 uurhulpbijhetlossen. Hetc.m.k.DeLofzangplaatstop eencontainerophetparkeerterreinachterhervormdjeugdcentrumWelgelegenaandeStationsstraat2inHeerde.

Ontheffing bestemmingsplan

hetgedeeltelijkvergrotenvandewoningophetperceel .Deontheffingisnoodzakelijkomdatalleengebouwdmagwordentendienstevanwaterstaatsdoeleinden. Het

Oever 3 te Wapenveld

1berk,staandeindegemeentebermbijhetperceel Roggeweg

13 te Heerde

-

1sierkers,staandeophetperceelM

olenkamp-

1berk,staandeophetperceel

Debetreffendestukkenliggenmetingangvanwoensdag gedurendetweewekenvooriedereenterinzagebijdebalie vandeafdelingRuimteopwerkdagentussen08.30en12.30uur.Belanghebbendenkunnengedurendedezetermijnschriftelijkhun zienswijzeoverdevoorgenomenontheffingkenbaarmakenbijhet collegevanHeerde,Postbus175,8180ADHeerde. 28 april

2010 Ds. Van Meursstraat 5 te Wapen-

veld

Verzonden:19april2010

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening -

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

22apriltot4mei

-

Opvang zwerfdieren

HetcollegevanHeerdeheefthetvoornemen,mettoepassingvanartikel 3.23vandeWetruimtelijkeordening,medewerkingteverlenenaan:

Voormeerinformatie

Van staatbijdeOntmoetingskerkaandeKanaalstraatinHeerdeeencontainervooroudpapier.

HetcollegevanHeerdeheefthetvoornemen,mettoepassingvande inhetbetreffendebestemmingsplanopgenomenontheffingsbevoegdheid(artikel3.6,lid1,ondercWro),medewerkingteverlenenaan:

weg 52 te Heerde

Opvangzwerfdieren

BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkaniedere tussen09.00en12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaandeValkstraat.

 3 mei

Vrijdag iseengedeeltevande tussen 12.00en20.00uurafgesloteninverbandmethetmuziekevenement ophetDorpsplein.

LoketWelzijnenZorg:

Afvalinzameling

dagelijks

27en28april

Inverbandmetwerkzaamhedenisde dinsdag afgeslotenvoorhetdoorgaandverkeer.

servicelijnow@heerde.nl (0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Kanaaldijk57

 zaterdag

Voorvragenofklachtenoverde schietoefeningenkuntubellenmetdeklachtenlijnvanDefensie: 0525-657700.

4 mei

Telefoonnummers:

BijdeNederlandsGereformeerde Kerkaande in Wapenveldkuntu ,behalveopzondag,uwoudpapierinleverenbijéénvandecontainersop hetpleinachterdekerk,tussen09.00en18.00uur.Wiehulpnodigheeft kanerelkeeerstezaterdagvandemaandterechttussen08.30en11.00 uur,behalveopfeestdagen.

hetgedeeltelijkvergrotenvandewoningophetperceel .Deontheffingisnoodzakelijkomdathet volgenshetbestemmingsplantoegestaneaantalvierkantemeters bebouwingwordtoverschreden. Het

Op15april2010iseenmeldingbinnengekomenovereenblauw/grijze hond(reu)dierondliepaanDeWikkeenRhijnsburglaaninHeerde. Hetdierisineersteinstantieondergebrachtindegemeentelijke opvangplaatsopdegemeentewerfinHeerde.

Oever 3 te Wapenveld

Debetreffendestukkenliggenmetingangvanwoensdag gedurendezeswekenvooriedereenterinzagebijdebalievan deafdelingRuimteopwerkdagentussen08.30en12.30uur.Belanghebbendenkunnengedurendedezetermijnschriftelijkhunzienswijzeoverdevoorgenomenontheffingkenbaarmakenbijhetcollege vanHeerde,Postbus175,8180ADHeerde. 28 april

2010

Devolgendedagishetzoalsgebruikelijkovergedragenaanhet dierenasielinApeldoorn(tel.055-5068600). Voorhetgevaluindegemeenteeenzwerfhondof-kataantreftkunt utussen08.00en17.00uurvoordeopvanghiervancontactopnemen metdegemeentewerftel.0578-699532. Na17.00uureninhetweekendkuntubellenmetdeheerT.Vos, tel.06-20766622.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA23

4WWWHEERDENL

Meldpunt discriminatie nu ook voor Heerde De digitale gemeente 6cYZg gVh =[b_`a[ X[^WdZ[b_d]5

Ed][b_`aX[^WdZ[bZ5 C[bZZ_jWded_[c0 &/&&#()+*)+*

mmm$Whj'de#][bZ[hbWdZ$db AlÂ?enigeÂ?tijdÂ?isÂ?inÂ?ApeldoornÂ?het meldpuntÂ?voorÂ?discriminatieÂ?geopend,Â?Art.1.Â?OokÂ?HeerdeÂ?isÂ?hier nuÂ?bijÂ?aangesloten. BijÂ?hetÂ?meldpuntÂ?kunnenÂ?mensenÂ?terechtÂ?dieÂ?zelfÂ?teÂ?maken hebbenÂ?gehadÂ?metÂ?discriminatie, ofÂ?discriminatieÂ?inÂ?hunÂ?omgeving meemaken.Â?DitÂ?kanÂ?gaanÂ?over hetÂ?afgewezenÂ?wordenÂ?voorÂ?een stageplaatsÂ?vanwegeÂ?jeÂ?hoofd-

doekje,Â?hetÂ?nietÂ?meeÂ?kunnen doenÂ?aanÂ?eenÂ?cursusÂ?vanwegeÂ?je rolstoelÂ?ofÂ?hetÂ?ontslagenÂ?worden omdatÂ?jeÂ?homoÂ?bent.Â?Wanneer ditÂ?soortÂ?zakenÂ?gemeldÂ?worden, kanÂ?deÂ?overheidÂ?erÂ?watÂ?aanÂ?doen. UÂ?kuntÂ?ditÂ?meldenÂ?bijÂ?hetÂ?loket WelzijnÂ?enÂ?ZorgÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde.Â?AlsÂ?uwÂ?melding echterÂ?verderÂ?behandeldÂ?moet worden,Â?wordtÂ?uÂ?doorverwezen

naarÂ?hetÂ?regionaleÂ?meldpuntÂ?in Apeldoorn.Â?UÂ?kuntÂ?zelfÂ?ookÂ?rechtstreeksÂ?bijÂ?datÂ?meldpuntÂ?terecht. HetÂ?adresÂ?is: Art.1Â?NoordÂ?OostÂ?Gelderland BrinklaanÂ?268 PostbusÂ?884 7301Â?BCÂ?Apeldoorn 0900Â?2354Â?354 info@art1no-gelderland.nl www.art1no-gelderland.nl

Verleende bouwvergunningen en binnenplanse ontheffingen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?enÂ?binnenplanseÂ?ontheffing,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.6,Â?eersteÂ?lid,Â?onderÂ?c,Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?StokveldsewegÂ? 9Â? teÂ? Heerde Verzonden:Â?16Â?aprilÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Verleende bouwvergunningen en buitenplanse ontheffingen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningenÂ?enÂ?buitenplanseÂ?ontheffingen,Â?alsÂ?bedoeld inÂ?artikelÂ?3.23Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?3Â?vlaggenmastenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?GrotewegÂ? 24Â? teÂ? Wapenveld - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?bijgebouwÂ?(betreftÂ?eenÂ?gewijzigdeÂ?aanvraag)Â?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VosbergerwegÂ? 49Â? teÂ? Heerde

- hetÂ?geheelÂ?oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?schuurÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? 1eÂ? HoornerveensewegÂ? 7Â? teÂ? Heerde Verzonden:Â?16Â?aprilÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?beroepÂ?instellen.

Overige verleende vergunningen

Bekendmakingen inzien met uw iPhone ErÂ?isÂ?nuÂ?eenÂ?iPhone-applicatie dieÂ?informatieÂ?geeftÂ?over bekendmakingenÂ?vanÂ?alleÂ?NederlandseÂ?gemeenten.Â?Deze applicatieÂ?heetÂ?iGGISÂ?enÂ?toont gemeentelijkeÂ?informatieÂ?op basisÂ?vanÂ?geografische coĂśrdinaten. InformatieÂ? overÂ? deÂ? gemeente

iGGIS�staat�voor�‘interactief�Gemeentelijk�Geografisch�Informatie�Systeem’.�In�de�huidige versie�van�iGGIS�kunt�u�de�volgende�informatie�over�de�gemeente�vinden:�algemene�informatie,�actueel�(nieuws-�en persberichten)�en bekendmakingen�(bijvoorbeeld�verleende�bouw-�en sloopvergunningen).�In�volgende�versies�van�deze applicatie�zal�nog�meer�informatie�beschikbaar�zijn. Betere� dienstverlening

WATÂ?SoftwareÂ?heeftÂ?de applicatieÂ?ontwikkeldÂ?metÂ?als

doel�‘een�betere�dienstverlening aan�burgers’.�Ze�maken�daarbij gebruik�van�gegevens�uit�de Bekendmakingen-collectie.�Ondertussen�hebben�al�10.000�personen�de�applicatie�op�hun iPhone�geïnstalleerd.�De�installatie�is�eenvoudig�en�elke�burger kan�na�installatie�direct�met�de informatie�in�iGGIS�aan�de�slag. Zo�is�het�mogelijk�om�te�bekijken welke�bouw-�en�sloopvergunningen�er�afgelopen week�zijn�aangevraagd�en�welke zijn�verleend. Mobiele�telefoon

DeÂ?iPhoneÂ?isÂ?eenÂ?mobieleÂ?telefoonÂ?waarmeeÂ?uÂ?ookÂ?kuntÂ?internetten.Â?VoorÂ?dezeÂ?telefoonÂ?zijn zeerÂ?veelÂ?applicatiesÂ?ontwikkeld dieÂ?hetÂ?makkelijkerÂ?makenÂ?om bepaaldeÂ?informatieÂ?vanÂ?het internetÂ?opÂ?teÂ?halen.Â?EenÂ?groot deelÂ?vanÂ?dezeÂ?applicatiesÂ?isÂ?gratis ofÂ?tegenÂ?betalingÂ?vanÂ?kleinÂ?bedragÂ?teÂ?gebruiken.Â?DeÂ?iGGISapplicatieÂ?isÂ?geheelÂ?gratisÂ?teÂ?gebruiken.

Verleende sloopvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningenÂ?verleend:

Vergunning/toestemming/ontheffingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?APVÂ?enÂ?Drank-Â?enÂ?horecawetÂ?verleendÂ?aan:

- voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?garage/bergingÂ?opÂ?hetÂ?perceel

- HorecaÂ?PleinÂ?voorÂ?deÂ?organisatieÂ?vanÂ?eenÂ?muziekevenementÂ?opÂ?hetÂ?DorpspleinÂ?opÂ?vrijdagÂ?30Â?aprilÂ?van 12.00Â?totÂ?20.00Â?uur - HervormdeÂ?GemeenteÂ?WapenveldÂ?voorÂ?eenÂ?verkoopactieÂ?metÂ?toiletpapierÂ?opÂ?17Â?meiÂ?vanÂ?18.00Â?tot 21.00Â?uurÂ?inÂ?Wapenveld - TransportbedrijfÂ?VanÂ?denÂ?HeerinkÂ?bvÂ?voorÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?mobieleÂ?trailerÂ?vanÂ?hetÂ?BijbelgenootschapÂ?vanÂ?4Â?totÂ?enÂ?metÂ?11Â?juniÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?vanÂ?DeÂ?Noordgouw - vvÂ?WapenveldÂ?voorÂ?deÂ?jaarlijkseÂ?barbecueÂ?metÂ?liveÂ?muziekÂ?opÂ?zaterdagÂ?29Â?meiÂ?vanÂ?18.00Â?totÂ?23.00Â?uur Verzonden:Â?20Â?aprilÂ?2010

- voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?dakconstructieÂ?vanÂ?deÂ?berging opÂ?hetÂ?perceelÂ? HetÂ? OeverÂ? 7Â? teÂ? Wapenveld Verzonden:Â?15Â?aprilÂ?2010 - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?metÂ?bijgebouwenÂ?opÂ?hetÂ?perceel

BeeklandsewegÂ? 6Â? teÂ? Heerde

KoerbergsewegÂ? 7Â? teÂ? Heerde

Verzonden:Â?19Â?aprilÂ?2010

TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA24

4WWWHEERDENL Ingekomen bouwaanvragen HetÂ? collegeÂ? vanÂ? HeerdeÂ? heeftÂ? in

21Â? aprilÂ? 2010Â? deÂ? volgendeÂ? bouw-

hetÂ? perceelÂ?

eenÂ? aanvraagÂ? omÂ? lichteÂ? bouw-

deÂ? periodeÂ? vanÂ? 14Â? aprilÂ? 2010Â? tot

teÂ?Veessen

vergunningÂ?voor: -

hetÂ? geheelÂ? plaatsenÂ? vanÂ? een

-

Openbare

DistelakkerÂ?24

hetÂ? geheelÂ? plaatsenÂ? vanÂ? een

welstandsvergadering

MaandagÂ?3Â?meiÂ?2010

Â? isÂ? deÂ? welstandsgedelegeerdeÂ? inÂ? HeerdeÂ? voor

aanvragenÂ? ontvangen:

vogelvolière� op� het� perceel

overkappingÂ?opÂ?deÂ?schuurÂ?op

ElburgerwegÂ?13Â?teÂ?Heerde

eenÂ? openbareÂ? welstandsvergadering.Â? DeÂ? vergaderingÂ? vindtÂ? plaatsÂ? in hetÂ? gemeentehuisÂ? vanÂ? Heerde,Â? aanvangÂ? 08.30Â? uur.

eenÂ? aanvraagÂ? omÂ? reguliere

Verleende

DeÂ? agendaÂ? (metÂ? daarinÂ? deÂ? teÂ? behandelenÂ? bouwplannen)Â? ligtÂ? vanaf bouwvergunningÂ? voor: -

hetÂ? vernieuwenÂ? vanÂ? deÂ? kap

woensdagÂ?28Â?aprilÂ?2010Â?

terÂ? inzage.

DeÂ? vergaderingenÂ? metÂ? deÂ? welstandsgedelegeerdeÂ? enÂ? eenÂ? burgerlid

bouwvergunningen

vanÂ?hetÂ?bijgebouwÂ?opÂ?het

BeeklandsewegÂ?6 teÂ?Heerde

vindenÂ? elkeÂ? maandagochtendÂ? inÂ? deÂ? evenÂ? wekenÂ? plaats.

perceelÂ?

HetÂ? collegeÂ? vanÂ? HeerdeÂ? heeftÂ? deÂ? volgendeÂ? bouwvergunningenÂ? ver-

leend:

hetÂ? realiserenÂ? vanÂ? 2Â? abriÂ’s,

DonderdagÂ?29Â?aprilÂ?2010

Â? vergadertÂ? deÂ? voltalligeÂ? commissieÂ? (wisse-

lendeÂ? locaties). eenÂ? fietsparkeervoorziening, DeÂ? agendaÂ? (metÂ? daarinÂ? deÂ? teÂ? behandelenÂ? bouwplannen)Â? ligtÂ? vanaf eenÂ? permanenteÂ? duiker,Â? 2Â? tij-

lichteÂ? bouwvergunningÂ? voor: -

Â?Jan

LiefersstraatÂ?10Â?teÂ?Heerde

DeÂ? vergaderingenÂ? metÂ? deÂ? voltalligeÂ? commissieÂ? vindenÂ? elkeÂ? donderenÂ? eenÂ? damwandÂ? opÂ? hetÂ? per-

EperwegÂ?ong.Â?sectieÂ?P 1183,Â?1184Â?teÂ?Heerde -

reguliereÂ? bouwvergunningÂ? voor:

-

daÂ’sÂ? wordenÂ? ookÂ? opÂ? deÂ? gemeentelijkeÂ? internetsite,Â?www.heerde.nl,

KoerbergsewegÂ?4/3Â?te Heerde

StationswegÂ?28-1Â?teÂ?Wapenveld

hetÂ? gedeeltelijkÂ? veranderenÂ? enÂ? vergrotenÂ? vanÂ? deÂ? steekkapÂ? boven

TerpwegÂ?11Â?teÂ?Heerde

-

ZwolsewegÂ?52/2Â?teÂ?Heerde

renÂ? wijÂ? ditÂ? graag.Â? HetÂ? teamÂ? BouwenÂ? enÂ? MilieuÂ? isÂ? opÂ? werkdagenÂ? bereik-

JanÂ?vanÂ?Riemsdijklaan 12Â?teÂ?Heerde EenÂ? bezwaar-Â? ofÂ? beroepschrift hiertegenÂ? kanÂ? wordenÂ? ingediend

TegenÂ? dezeÂ? besluitenÂ? kuntÂ? uÂ? bezwaarÂ? aantekenen.

nadatÂ?hetÂ?besluitÂ?totÂ?verlening

Openingstijden zwembad in tulpvakantie

vanÂ? deÂ? vergunningÂ? isÂ? bekendge-

kunnenÂ? wordenÂ? ingezienÂ? bijÂ? de balieÂ? vanÂ? deÂ? afdelingÂ? RuimteÂ? op werkdagenÂ? tussenÂ? 08.30Â? en

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur 09.00Â? -Â? 13.30Â? uur

maandag

03Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur

04Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur Â? enÂ? 18.30Â? -Â? 20.00Â? uur

donderdag

06Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur Â? enÂ? 18.30Â? -Â? 20.00Â? uur

vrijdag

07Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur Â? enÂ? 18.30Â? -Â? 20.30Â? uur**

zaterdag

08Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur

zondag

09Â? mei

09.00Â? -Â? 13.30Â? uur

maandag

10Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur

dinsdag

11Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur Â? enÂ? 18.30Â? -Â? 20.00Â? uur

woensdag

12Â? mei

09.00Â? -Â? 13.30Â? uur*

vrijdag

14Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur

zaterdag

15Â? mei

10.00Â? -Â? 13.30Â? uur

zondag

16Â? mei

09.00Â? -Â? 13.30Â? uur

Actie Berghuizerbad maandÂ?april

nogÂ?aanmeldtÂ?voorÂ?eenÂ?vanÂ?de lessenÂ? inÂ? hetÂ? BerghuizerÂ? Zwem-

maandagÂ?26Â?totÂ?enÂ?metÂ?vrijdagÂ?30Â?april -

Â? plantenactieÂ? doorÂ? DeÂ? Lofstem

dinsdagÂ?27Â?totÂ?enÂ?metÂ?vrijdagÂ?30Â?april -

Â? kermisÂ? inÂ? Heerde

woensdagÂ? 28Â? april -

Â?IerseÂ?avondÂ?inÂ?hetÂ?StationsparkÂ?inÂ?Wapenveld;Â?organisatieÂ?OranjeverenigingÂ? Maxima,Â? Wapenveld

tieÂ?geldtÂ?voorÂ?alleÂ?groepen,Â?dus

donderdagÂ?29Â?april -

peuterzwemmenÂ? enÂ? de

Â?OranjebalÂ?inÂ?hetÂ?DorpshuisÂ?inÂ?HeerdeÂ?enÂ?inÂ?hetÂ?StationsparkÂ?in Wapenveld

aquagroepen.

¡

alleenÂ? toegankelijkÂ? voorÂ? gezinnen

¡

er� geldt� ÊÊn� prijs� van� €� 6,25

vrijdagÂ?30Â?april InschrijvenÂ?kanÂ?persoonlijkÂ?bijÂ?het

¡

erÂ? dientÂ? minimaalÂ? ĂŠĂŠnÂ? ouderÂ? aanwezigÂ? teÂ? zijn

¡

voorÂ? volwassenenÂ? isÂ? erÂ? gratisÂ? koffie

¡

patatje�“met”� kost� deze� avond� €� 1,25

5Â?meiÂ?

enÂ? donderdagÂ?

-

badÂ? aanÂ? deÂ? RevelingsewegÂ? 2Â? in

gezinssamenstellingenÂ? zijnÂ? toegestaan

,Â? woensdagÂ?

Activiteiten

inschrijfkostenÂ? teÂ? betalen.Â? DeÂ? ac-

gezinszwemmen

30Â?april

,Â?zijnÂ?deÂ?afvalbrengstationsÂ?vanÂ?ROVA

afvalÂ? kunnenÂ? brengen.

enÂ? recreatiebadÂ? hoeftÂ? uÂ? geen

e

VrijdagÂ?

30Â?april

gesloten.Â? DitÂ? betekentÂ? datÂ? particulierenÂ? enÂ? bedrijvenÂ? dezeÂ? dagÂ? geen

deÂ? websiteÂ? vanÂ? ROVA,Â?www.rova.nl.Â?VoorÂ? vragenÂ? kuntÂ? uÂ? contactÂ? opne-

AlsÂ? uÂ? zichÂ? inÂ? deÂ?

*Â? Â? Â? hetÂ? 1 Â? uurÂ? (09.00Â? -Â? 10.00Â? uur)Â? alleenÂ? voorÂ? volwassenen

alleÂ?

Koninginnedag,Â?vrijdagÂ?

menÂ? metÂ? deÂ? klantenserviceÂ? vanÂ? ROVA,Â? tel.Â? 038Â? -Â? 4273777.Â? MailenÂ? kan

bijvoorbeeldÂ?ookÂ?voorÂ?baby-Â?en

¡

ROVA gesloten

ook:Â? klantenservice@rova.nl.

dinsdag

**Â? Â?

Afvalbrengstations

InformatieÂ?overÂ?hetÂ?aanbiedenÂ?vanÂ?afvalÂ?vindtÂ?uÂ?inÂ?deÂ?afvalwijzerÂ?ofÂ?op

12.30Â? uur.

zijnÂ? deÂ? openingstijdenÂ? voorÂ? hetÂ? vrijzwemmenÂ? alsÂ? volgt:

02Â? mei

kuntÂ? uÂ? hierÂ? terecht.

maakt.Â? DeÂ? betreffendeÂ? stukken

TijdensÂ?deÂ?tulpvakantie,Â?vanÂ?vrijdagÂ?30Â?aprilÂ?totÂ?enÂ?metÂ?zondagÂ?16Â?mei,

01Â? mei

baarÂ? tussenÂ? 08.30Â? enÂ? 12.30Â? uur,Â? tel.Â? 0578Â? -Â? 699424.Â? OokÂ? voorÂ? vragen

ceelÂ?

Verzonden:Â? 15Â? aprilÂ? 2010

zondag

DeÂ? welstandsvergaderingenÂ? zijnÂ? openbaar.Â? AlsÂ? uÂ? aanwezigÂ? wiltÂ? zijnÂ? ho-

hetÂ? gedeeltelijkÂ? vernieuwen vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?per-

hetÂ? gedeeltelijkÂ? veranderenÂ? vanÂ? deÂ? woningÂ? opÂ? hetÂ? perceel

zaterdag

geplaatst.

ceelÂ?

deÂ? keukenÂ? enÂ? topgevelÂ? enÂ? hetÂ? vernieuwenÂ? vanÂ? deÂ? rietbedekking

-

DeÂ? stukkenÂ? kuntÂ? uÂ? inzienÂ? bijÂ? deÂ? balieÂ? vanÂ? deÂ? afdelingÂ? Ruimte.Â? DeÂ? agen-

hetÂ? vernieuwenÂ? vanÂ? hetÂ? dak vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?per-

hetÂ? gedeeltelijkÂ? vergrotenÂ? vanÂ? deÂ? woningÂ? opÂ? hetÂ? perceel

opÂ? hetÂ? perceelÂ?

dagÂ? inÂ? deÂ? onevenÂ? wekenÂ? plaats.

ceelÂ?

Verzonden:Â? 16Â? aprilÂ? 2010

-

dinsdagÂ?27Â?aprilÂ?2010

Â? terÂ? inzage.

delijkeÂ? duikers,Â? eenÂ? voetbrug

hetÂ? geheelÂ? plaatsenÂ? vanÂ? eenÂ? dakkapelÂ? opÂ? hetÂ? perceel

Wapenveld,Â? maarÂ? ookÂ? telefonisch (0578Â? -Â? 696763)Â? ofÂ? via

dag -

berghuizerbad@heerde.nl.

13Â?mei

sloten.

VanafÂ? maandagÂ? 17Â? meiÂ? geldtÂ? weerÂ? hetÂ? normaleÂ? rooster

Â? isÂ? hetÂ? badÂ? ge-

diverseÂ?activiteitenÂ?inÂ?hetÂ?StationsparkÂ?inÂ?WapenveldÂ?enÂ?opÂ?deÂ?Van MeursweideÂ? inÂ? HeerdeÂ? inÂ? verbandÂ? metÂ? deÂ? vieringÂ? vanÂ? Koninginne-

vanÂ? 12.00Â? totÂ? 20.00Â? uur:Â? muziekevenementÂ? opÂ? hetÂ? DorpspleinÂ? in Heerde

InÂ? deÂ? meesteÂ? groepenÂ? kuntÂ? uÂ? di-

vanÂ? 13.00Â? totÂ? 17.00Â? uur:Â? rommelmarktÂ? opÂ? hetÂ? kerkpleinÂ? vanÂ? de HervormdeÂ? GemeenteÂ? WapenveldÂ? aanÂ? deÂ? KerkstraatÂ? 2

rectÂ? starten.

KijkÂ? ookÂ? eensÂ? opÂ? deÂ? site

zaterdagÂ? 1Â? enÂ? zondagÂ? 2Â? mei

www.berghuizerzwembad.nl.

-

Â? UnivĂŠÂ? 2-daagseÂ? bijÂ? deÂ? SkeelerclubÂ? Oost-Veluwe


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA25

4WWWHEERDENL Dodenherdenking en Bevrijdingsdag OpÂ?4Â?meiÂ?herdenkenÂ?weÂ?deÂ?slachtoffersÂ?dieÂ?tijdensÂ?deÂ?oorlogÂ?zijnÂ?gevallen.Â?OpÂ?5Â?meiÂ?vierenÂ?weÂ?deÂ?bevrijding.Â?OokÂ?inÂ?HeerdeÂ?bestedenÂ?weÂ?hierÂ?uitgebreidÂ?aandachtÂ?aan.

Dodenherdenking,

Bevrijdingsdag,

dinsdag 4 mei

woensdag 5 mei

OpÂ?4Â?meiÂ?zijnÂ?weÂ?inÂ?NederlandÂ?om 20.00Â?uurÂ?tweeÂ?minutenÂ?stil.Â?Dan herdenkenÂ?weÂ?iedereenÂ?-Â?burgersÂ?en militairenÂ?-Â?dieÂ?isÂ?omgekomenÂ?sinds hetÂ?uitbrekenÂ?vanÂ?deÂ?TweedeÂ?Wereldoorlog,Â?inÂ?oorlogssituatiesÂ?enÂ?bij vredesoperaties.Â?InÂ?HeerdeÂ?wordtÂ?de herdenkingÂ?alÂ?jarenlangÂ?bijgewoond doorÂ?eenÂ?vertegenwoordigingÂ?uit onzeÂ?DuitseÂ?partnergemeenteÂ?Balve.Â?DitÂ?jaarÂ?zal,Â?naastÂ?onzeÂ?eigenÂ?burgemeester,Â?ookÂ?deÂ?BalverÂ?burgemeester,Â?deÂ?heerÂ?MĂźhling,Â?eenÂ?toespraakjeÂ?houden. HetÂ?programmaÂ?vanÂ?deÂ?herdenkingÂ?vanÂ?4Â?meiÂ?zietÂ?erÂ?voorÂ?HeerdeÂ?als volgtÂ?uit: 18.15Â?uur Â?bijÂ?deÂ?gravenÂ?vanÂ?deÂ?geallieerdeÂ?vliegers Locatie:Â?BegraafplaatsÂ?MeesterÂ?NijhoffstraatÂ?inÂ?Heerde 18.20Â?uur naarÂ?deÂ?HervormdeÂ?Kerk,Â?DorpsstraatÂ?in Heerde Route:Â?Zuppeldseweg,Â?Kamperweg,Â?Stationsstraat, Dorpsstraat 18.45Â?uur Â?gezamenlijkeÂ?kerken Locatie:Â?HervormdeÂ?Kerk,Â?DorpsstraatÂ?inÂ?Heerde 19.35Â?uur Â?naarÂ?hetÂ?oorlogsmonumentÂ?bijÂ?het gemeentehuis Route:Â?BonenburgerlaanÂ?enÂ?Dorpsstraat 19.40Â?uur Â?bijÂ?hetÂ?oorlogsmonument Locatie:Â?gemeentehuis,Â?DorpsstraatÂ?inÂ?Heerde 19.35Â?uur Koraalmuziek 19.48Â?uur BijdrageÂ?jeugdÂ?enÂ?korteÂ?toespraken burgemeesters 19.55Â?uur Kranslegging 20.00Â?uur 2Â?minutenÂ?stilte 20.02Â?uur Wilhelmus,Â?2Â?coupletten

OpÂ?5Â?meiÂ?vierenÂ?weÂ?jaarlijksÂ?deÂ?bevrijdingÂ?vanÂ?Nederland,Â?inÂ?1945.Â?NaastÂ?ditÂ?historischeÂ?eindeÂ?vanÂ?de TweedeÂ?Wereldoorlog,Â?wordtÂ?vooralÂ?ookÂ?hetÂ?groteÂ?goedÂ?vanÂ?vrijheidÂ?gevierd.Â?5Â?meiÂ?isÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?bevrijding,Â?maarÂ?ookÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?vrijheid. InÂ?HeerdeÂ?vierenÂ?weÂ?ditÂ?jaarlijksÂ?metÂ?deÂ?ontstekingÂ?vanÂ?hetÂ?bevrijdingsvuur.Â?HetÂ?programmaÂ?isÂ?alsÂ?volgt: 00.01Â?uur 08.00Â?uur

LopersÂ?vanÂ?AVÂ?DeÂ?GemzenÂ?enÂ?deÂ?HeerderÂ?RunnersÂ?halenÂ?hetÂ?bevrijdingsvuur opÂ?uitÂ?Wageningen VanuitÂ?deÂ?dorpskernenÂ?wordtÂ?hetÂ?vuurÂ?naarÂ?deÂ?BrinkÂ?gebracht Dorpskern

Plaats van overdracht vuur

Deelnemers

Wapenveld Heerde

08.00 08.35 08.35 08.30

Skeelerclub De Gemzen vv Heerde Jeugd Toerclub Stichting Hoes

Veessen/Vorchten

uur uur uur uur

Van de Pollplein Wendhorst Brinkhoven kerken Vorchten/Veessen

Vuur wordt aangereikt door Toerclub De Gemzen Heerder Runners Toerclub

Kranslegging

StilleÂ?tochtÂ?

08.50Â?uur 09.00Â?uur

Herdenkingsbijeenkomst

09.10Â?uur

StilleÂ?tocht

VanafÂ?deÂ?BrinkÂ?gaatÂ?hetÂ?vuurÂ?naarÂ?hetÂ?pleinÂ?voorÂ?hetÂ?gemeentehuis WelkomstwoordÂ?doorÂ?burgemeesterÂ?Pijnenburg DeÂ?vuurschaalÂ?bijÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?wordtÂ?doorÂ?wethouderÂ?WesterkampÂ?aanÂ?gestoken HijsenÂ?vanÂ?Nederlandse,Â?GelderseÂ?enÂ?HeerderÂ?vlagÂ?doorÂ?jongerenÂ?vanÂ?deÂ?Scouting SpelenvanÂ?hetÂ?volksliedÂ?doorÂ?VIVO OntbijtÂ?voorÂ?alleÂ?deelnemersÂ?inÂ?hetÂ?gemeentehuis

OpÂ?5Â?meiÂ?kuntÂ?uÂ?deÂ?vlagÂ?(zonderÂ?wimpel)Â?uitstekenÂ?tussenÂ?zonsopgangÂ?enÂ?zonsondergang. MeerÂ? informatie

VoorÂ?verdereÂ?informatieÂ?rondÂ?herdenkenÂ?enÂ?vierenÂ?kuntÂ?uÂ?terechtÂ?opÂ?deÂ?websiteÂ?www.4en5mei.nl

Herdenking

GelegenheidÂ? totÂ? hetÂ? leggenÂ? vanÂ? bloemen

NaÂ?afloopÂ?isÂ?iedereenÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?voorÂ?eenÂ?consumptieÂ?inÂ?het gemeentehuis. Vlaginstructie

AlsÂ?uÂ?zelfÂ?opÂ?4Â?meiÂ?deÂ?vlagÂ?(halfstok)Â?wiltÂ?uithangen,Â?moetÂ?uÂ?ditÂ?doen vanÂ?18.00Â?uurÂ?totÂ?zonsondergang,Â?rondÂ?21.10Â?uur.

Nieuwe verordeningen Het�college�van�Heerde�deelt�mee�dat�de�gemeenteraad�in�zijn�vergadering�van�19�april�2010�de�volgende verordeningen�heeft�vastgesteld: • Verordening�inrichting�antidiscriminatievoorziening; • Verordening�maatschappelijke�ondersteuning�gemeente�Heerde�(wijziging). Deze�verordeningen�gelden�met�ingang�van�28�april�2010.�De�verordeningen�zijn�opgenomen�in�de�verzameling�van�gemeentelijke�verordeningen�die�u�kunt�lezen�en�downloaden�via�www.heerde.nl�(zie�‘Geldende�regelgeving’). U�kunt�de�verordeningen�kosteloos�inzien�bij�het�team�Bedrijfsondersteuning�en�-advisering�in�het�gemeentehuis.�Bovendien�kunt�u�daar�tegen�betaling�een�kopie�krijgen.

Ingekomen aanvraag sloopvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?14Â?aprilÂ?2010Â?totÂ?21 aprilÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvraagÂ?omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: - voorÂ?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?asbesthoudendÂ?plaatmateriaalÂ?opÂ?het perceel Â? ZwolsewegÂ? 78Â? teÂ? Heerde

EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA2 6

4WWWHEERDENL

Ontwerpbestemmingsplan Project Brinklaan

Het�college�van�Heerde�maakt�ingevolge�het�bepaalde�in�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke�ordening�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht�bekend�dat�het�ontwerpbestemmingsplan�“Heerde-Dorp,�2 �partiÍle�herziening,�Project�Brinklaan”�met�de�hierop�betrekking�hebbende�stukken�ter�inzage�ligt. Het�plan�omvat�een�juridisch�planologische�regeling�ten�behoeve�van�de�bouw�van�een�aantal�woongebouwen�in�het�gebied�tussen�de�Brinklaan�en�de�Stationsstraat�in�de�kern�van�Heerde�en�het�aanpassen�van�de�openbare�ruimte�die�daaraan�grenst. e

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u Inzagetermijn rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, HetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?28Â?aprilÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?(totÂ?enÂ?metÂ?8Â?juniÂ?2010)Â?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?in- kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?HetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?isÂ?ookÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegen tekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hierteopÂ?www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?enÂ?opÂ?www.heerde.nl. genÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepTijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?hetÂ?planÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?opÂ?maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00Â?uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?deze schriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?uÂ?voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?enÂ?Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699442. hetÂ?typeÂ?besluit. Zienswijze

Wanneer�u�bezwaar�wilt�maken tegen�een�besluit,�doet�u�dit�bij het�college�van�Heerde. Een�beroep�moet�u�sturen�naar de�Sector�Bestuursrecht�van�de Rechtbank�Zutphen,�Postbus 205,�7200�AA�Zutphen. Een�bezwaar-�of�beroepschrift Het�college�van�Heerde�maakt�ingevolge�het�bepaalde�in�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke�ordening�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bemoet�duidelijk�uw�naam,�adres stuursrecht�bekend�dat�het�ontwerpbestemmingsplan�“Heerde-Dorp,�4 �partiÍle�herziening,�Busstation�Brinklaan”�met�de�hierop�betrekking�heb- en�datum�vermelden.�Daarnaast bende�stukken�ter�inzage�ligt. moet�u�het�besluit�omschrijven Het�plan�omvat�een�juridisch�planologische�regeling�ten�behoeve�van�de�herinrichting�van�het�terrein�van�het�busstation,�de�voormalige�peuter- waar�u�op�reageert�en�waarom�u daartegen�bezwaar�of�beroep speelzaal�en�omliggende�gronden�aan�de�Brinklaan�in�de�kern�van�Heerde. aantekent.�Bij�het�indienen�van Inzagetermijn een�beroepschrift�moet�u Het�ontwerpbestemmingsplan�ligt�met�ingang�van�woensdag�28�april�2010�gedurende�zes�weken�(tot�en�met�8�juni�2010)�voor�iedereen�ter�in- griffierecht�betalen. zage�bij�de�balie�van�de�afdeling�Ruimte�op�werkdagen�tussen�08.30�en�12.30�uur.�Het�ontwerpbestemmingsplan�is�ook�digitaal�te�raadplegen op�www.ruimtelijkeplannen.nl�en�op�www.heerde.nl. Voorlopige�voorziening Tijdens�de�inzageperiode�kan�het�plan�buiten�kantooruren�op�afspraak�worden�ingezien�op�maandagen�van�16.00�tot�19.00�uur.�Als�u�van�deze Een�bezwaar-�of�beroepschrift mogelijkheid�gebruik�wilt�maken,�dient�u�vooraf�contact�op�te�nemen�met�het�team�Ruimtelijk�Beleid�en�Ontwikkeling,�telefoon�0578�-�699442. schorst�de�werking�van�het�besluit�niet.�In�spoedgevallen�kan Zienswijze Gedurende�de�termijn�van�terinzageligging�kan�iedereen�schriftelijk�zijn�of�haar�zienswijze�over�het�ontwerpbestemmingsplan�kenbaar�maken een�voorlopige�voorziening�worbij�de�gemeenteraad�van�Heerde,�Postbus�175,�8180�AD�Heerde.�Ook�is�het�gedurende�deze�termijn�voor�iedereen�mogelijk�zijn�of�haar�ziens- den�aangevraagd.�Dit�doet�u�bij wijze�mondeling�naar�voren�te�brengen.�Als�u�van�deze�mogelijkheid�gebruik�wilt�maken�dient�u�een�afspraak�te�maken�met�de�heer� J.�Dijkhuis de�Voorzieningenrechter�van�de Rechtbank�Zutphen,�sector�Bevan�het�team�Ruimtelijk�Beleid�en�Ontwikkeling,�telefoon�0578�-�699442. stuursrecht,�Postbus�205,�7200 AE�Zutphen.�Ook�hiervoor�moet u�griffierecht�betalen. Gedurende�de�termijn�van�terinzageligging�kan�iedereen�schriftelijk�zijn�of�haar�zienswijze�over�het�ontwerpbestemmingsplan�kenbaar�maken bij�de�gemeenteraad�van�Heerde,�Postbus�175,�8180�AD�Heerde.�Ook�is�het�gedurende�deze�termijn�voor�iedereen�mogelijk�zijn�of�haar�zienswijze�mondeling�naar�voren�te�brengen.�Als�u�van�deze�mogelijkheid�gebruik�wilt�maken�dient�u�een�afspraak�te�maken�met�de�heer� J.�Dijkhuis van�het�team�Ruimtelijk�Beleid�en�Ontwikkeling,�telefoon�0578�-�699442.

Ontwerpbestemmingsplan Busstation Brinklaan e

Hogere grenswaardenWet geluidhinder project Brinklaan

Het�college�van�Heerde�maakt�ingevolge�het�bepaalde�in�artikel�110c�van�de�Wet�geluidhinder�bekend�dat�zij�het�voornemen�heeft�hogere grenswaarden�vast�te�stellen�voor�de�ten�hoogste�toelaatbare�geluidsbelasting�van�het�wegverkeerslawaai�voor�de�woongebouwen�die�worden gebouwd�in�het�kader�het�woningbouwproject�Brinklaan. Het�verzoek�daartoe�is�gedaan�in�het�kader�van�de�voorbereiding�van�het�ontwerpbestemmingsplan�“Heerde-Dorp,�2 �partiÍle�herziening,�Project Brinklaan”.�Het�ontwerpbestemmingsplan�omvat�een�juridisch�planologische�regeling�ten�behoeve�van�de�bouw�van�een�aantal�woongebouwen�in het�gebied�tussen�de�Brinklaan�en�de�Stationsstraat�in�de�kern�van�Heerde�en�het�aanpassen�van�de�openbare�ruimte�die�daaraan�grenst. Uit�het�akoestisch�onderzoek�van�18�december�2009,�referentie�BvD/131/09.1872.01,�uitgevoerd�door�Ingenieursbedrijf�Aveco�de�Bondt,�is�gebleken�dat�de�geluidsbelasting�ter�plaatse�van�de�in�het�ontwerpbestemmingsplan�opgenomen�bouwblokken�vanwege�het�wegverkeerslawaai van�de�Brinklaan,�Eperweg�en�Stationsstraat�hoger�is�dan�de�voorkeursgrenswaarde�van�48�dB.�De�maximale�ontheffingswaarde�van�63�dB�wordt niet�overschreden.�Het�college�is�daarom�voornemens�hogere�grenswaarden�vast�te�stellen. Opgemerkt�wordt�dat�in�het�kader�van�de�bouwvergunning�maatregelen�zullen�worden�getroffen�zodat�het�binnenniveau�de�maximale�geluidswaarde�van�33�dB�niet�te�boven�zal�gaan. e

Inzagetermijn

DeÂ?ontwerpbeschikkingÂ?enÂ?deÂ?bijbehorendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?tegelijkertijdÂ?metÂ?hetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?28Â?april 2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?(totÂ?enÂ?metÂ?8Â?juniÂ?2010)Â?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en IndienenÂ?vanÂ?klachten 12.30Â?uur.Â?TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?deÂ?ontwerpbeschikkingÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?opÂ?maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?tot WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is 19.00Â?uur.Â?Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?uÂ?voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?enÂ?Ontwikkebeantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?beling,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699442. handeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of Zienswijze ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?terinzageliggingÂ?kanÂ?iedereenÂ?schriftelijkÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?overÂ?hetÂ?ontwerpbesluitÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.Â?OokÂ?isÂ?hetÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijnÂ?voorÂ?iedereenÂ?mogelijkÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?mondeling kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij naarÂ?vorenÂ?teÂ?brengen.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?dientÂ?uÂ?eenÂ?afspraakÂ?teÂ?makenÂ?metÂ?deÂ?heerÂ?J.Â?DijkhuisÂ?vanÂ?hetÂ?team hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. RuimtelijkÂ?BeleidÂ?enÂ?Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699442.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA27

Voorstellen Raadsleden van Heerde )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

H.R.Visser,CDA, Fractievoorzitter

J.Grotenhuis-vanderHorst,CDA, commissievoorzitter Samenleving

J.Kampherbeek,CDA, VoorzitterComitéInternationale ContactenHeerde

J.Pierik-vanderSnel,CDA, lidRekenkamer

B.J.vanderLinde,ChristenUnie-SGP, Fractievoorzitter, plv.lidFelua

J.Nitrauw,ChristenUnie-SGP, lidRekenkamer

G.W.Visscher,ChristenUnie-SGP,

W.deWeerdt,Gemeentebelang Boerenpartij,Fractievoorzitter

H.Dijkslag,Gemeentebelang Boerenpartij

J.Bijsterbosch,Gemeentebelang Boerenpartij

S.Buist,PvdA, Fractievoorzitter,Algemeen BestuurRegioNoord-Veluwe

J.H.denBoef-Roeke,PvdA, commissievoorzitterRuimte

B.Horst,PvdA, lidRekenkamer

G.J.vanDijk,VVD, Fractievoorzitter,plv.voorzitterraad,WoningschapZwolle

I.T.M.S.Bunnik-vanLoon,VVD, lidRekenkamer

H.W.Hulsebos,D66, Fractievoorzitter, lidFelua,lidRekenkamer

S.I.vanAmerongen,GROENLINKS, Fractievoorzitter,lidRekenkamer, ABRegioN-Veluwe


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 8

Frisse Avondvierdaagse Heerde

McQueens Schoenen: gratis testpaar MBT-schoenen WAPENVELD- Durft u de uitdaging aan om de MBT schoen zelf te ervaren? Omdat de MBT een trainingsschoen is en daardoor een andere manier van lopen vraagt, biedt McQueens Schoenen testparen aan. Hier kunt u vrijblijvend en gratis een week binnen en buiten op lopen. U kunt bellen met: tel. 038-4477677 om uw maat te reserveren en een afspraak te maken bij McQueens Schoenen BV, Klapperdijk 34 te Wapenveld. Bij aankoop van een paar MBT-schoenen krijgt u een gratis les van een gecertificeerde MBT-instructeur, Dorien Backelandt. Doel van de les: maximaal profijt van het effect dat MBT kan bewerkstelligen. Tevens dient de introductieles ter verbetering van het staan en rechtop lopen. De introductieles is op (svp. vooraf opgave): zaterdag 8 mei: 14.00 - 15.30 uur of zaterdag 19 juni: 10.30 - 12.00 uur of zaterdag 17 juli: 10.30 - 12.00 uur. Vanaf heden staan

er nieuwe MBT voorjaarschoenen en zomerschoenen voor zowel dames als heren. De verkoopsters in de winkel zijn MBT-gecertificeerde verkoopsters. Zie advertentie in deze krant. Voor meer info: www. mcqueensschoenen.nl.

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni is het zover: het jaarlijkse tentenkamp bij Speeltuinvereniging Emst. Er is plek voor 100 kinderen, hierbij gaan de leden voor. De kosten zijn 5 euro voor leden en niet-leden betalen 10 euro. Je kunt je nu opgeven in de speeltuin of telefonisch: tel. 0578-662413 tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij opgeven in de speeltuin ook graag een mobiel nummer noteren. Je kunt je inschrijven tot 2 juni.

Finaleplaats NK heren turnen HEERDE- Droog maar fris was het tijdens de 31e Avondwandelvierdaagse in Heerde, van 19 t/m 22 april, georganiseerd door WSV “Blijf Fit” (sponsor: Rabobank N.O. Veluwe). Gekozen kon worden uit routes van 3, 5 of 10 km per avond. Zoals altijd schreven de basisscholen uit Heerde, Veessen en Welsum zich massaal in. Maar ook de rolstoelers waren dit jaar ruim vertegenwoordigd: Wendhorst 37,

Brinkhoven 20 en Brugstraat 13 deelnemers. Het totale aantal wandelaars bedroeg maar liefst 1333, waarvan 341 op de 3, 643 op de 5 en 349 op de 10 km. Onderweg werden de deelnemers getrakteerd door de PLUS, de NVM en –bij verrassing- de Jumbosupermarkt. De laatste avond leverde weer een lange, bonte, bloemen- en snoeprijke stoet op, met heel veel vrolijke, luidruchtige kinderen en trotse

ouders. Het defilé werd bij het gemeentehuis afgenomen door B en W van Heerde en vertegenwoordigers van Blijf Fit, de Oostelijke Wandelbond en de plaatselijke EHBO. De vrijwilligers van WSV “Blijf Fit”, die ieder jaar dit evenement mogelijk maken, konden na afloop in het Dorpshuis, onder het genot van een drankje en bitterballen, terugzien op een geslaagde AVD.

De Kolk in Wapenveld kan gebouwd worden HEERDE/WAPENVELD“De snelheid is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid, maar het kan een heel mooi plan worden” met die woorden vatte Gerrit van Dijk (VVD) een lange discussie over het bestemmingsplan voor “De Kolk” in Wapenveld samen. De heer Hetebrij van de wijkvereniging Ossenkamp mocht als inspreker beginnen en zag zijn kritiekpunten door veel raadsleden herhaald. Vrijwel iedereen maakte zich zorgen over de ontwikkeling van het verkeer en Silvia van Amerongen (GL) wilde zelfs een totaal verkeersplan voor Wapenveld. Ook was zij van mening dat De Kolk het laatste uitbreidingsplan van Wapenveld moet zijn. Ook het beeldkwaliteitsplan en de aanwezigheid van steenuiltjes riepen de nodige vragen op. Omdat Anton Westerkamp pas een week wethouder RO is, liet hij de beantwoording van de vragen aan

de ambtelijke projectleider Jacob Spronk over. Het beeldkwaliteitsplan is klaar en wordt toegevoegd aan de welstandsnota. Wat de prijzen betreft, hoeft de raad alleen maar vast te stellen dat het plan economisch uitvoerbaar is en de verdere uitwerking ligt bij het college. Er bestaat geen gevaar voor het droogvallen van de waterpartij, volgens berekeningen zal er altijd minstens 1.20 m. water in staan. Het extra verkeer dat door de nieuwe wijk ontstaat, kan afgewikkeld worden over het bestaande wegennet. Het bouwverkeer zal via de Revelingseweg en de Lagestraat geleid worden. Over de uiltjes is de gemeente druk in gesprek met het ministerie van LNV en de Uilenwerkgroep. Men verwacht dat er geen vertraging door zal ontstaan. Men hoopt in september met het bouwrijpmaken te beginnen en zal dan gefaseerd gaan bouwen. Nog

voor de zomer zal de aannemer, het bouwbedrijf Geveke, een voorlichtingsavond houden. Dan zal gepeild worden hoeveel belangstelling er is en aan de hand daarvan wordt bepaald welke woningen het eerst gebouwd gaan worden. Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het bestemmingsplan.

Knettersklup EMST- Op woensdag 28 april van 14.00-15.30 uur zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 welkom bij de Knettersklup in het jeugdhonk achter de Hezebrink in Emst. Dit is de laatste keer voor de meivakantie, en ter voorbereiding op Koninginnedag mogen de kinderen zichzelf en/of hun fiets, skelter, step, enz. versieren. Kosten zijn 1 euro. Het programma van de Knettersklup ná de meivakantie is binnenkort te zien op de website www.koppelepe.nl.

VAASSEN- Op de landelijke turnwedstrijden waar vier Vaassense turners aan meegedaan hebben zijn ook dit seizoen goede resultaten geboekt. Gymnasten Olaf Kers (11)en Oscar Reuten (11) hebben een goed seizoen gedraaid en wederom veel vooruitgang geboekt. De Epese turner Nino Wesselo (11) wist zich samen met Nathan van Essen (8) te plaatsen voor de halve finale die zich afspeelde in Volendam. Daar kwamen de beste veertig turners per categorie uit

heel Nederland samen om zich te meten aan elkaar. Helaas geen landelijke finale plaats voor Wesselo, de concurrentie was te groot. Wel wist Nathan van Essen zich met een podiumplek te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap op 5 juni in Emmen. Met deze keer wederom een bronzen plak heeft van Essen dit seizoen drie keer het bronzen eremetaal gewonnen. Agios trainer Dennis Jolink is erg trots op zijn pupillen en kijkt vol verwachting uit naar het NK op 5 juni.

Geslaagd zaalvoetbaltoernooi

Peuters bezoeken Koperen Ezel

EPE- De afgelopen weken zijn de peuters van peuteropvang Kwebbels in de St. Bernardusschool bezig geweest met het thema lente. Hoe kan je dit thema leuker afsluiten dan met een bezoekje aan de Koperen

Ezel. De vele speeltoestellen op het terrein van de familie Westerik werden allemaal even uitgeprobeerd en alle jonge dieren bewonderd. Het hoogtepunt was natuurlijk een ritje op één van de ezeltjes. De ezel die

was opgezadeld, kreeg eerst een lekkere bak voer. Deze moest helemaal leeg, alvorens de ezel ook maar een stap verzette. ” Net zoals thuis”, aldus juf Aaf,”eerst je bordje leeg eten en dan spelen!”.

WAPENVELD- Bloed, zweet en tranen en een super fanatieke inzet. Dit zijn de hoofdingrediënten van het geslaagde zaalvoetbal toernooi in Wapenveld. Er hadden zich 7 teams opgegeven maar helaas moest 1 team zich afmelden. Zo stonden er 21 april 6 teams in ´t Olde veld in Wapenveld. De organisatie van het toernooi was in handen van jongerencentrum Odyssee, onderdeel van Wisselwerk. Er waren 2 teams uit Wapenveld, 2 uit Vaassen en 2 uit Heerde, waarvan 1 team samengesteld was uit politie Noordoost. Na de poulefase waren alleen de teams uit Heerde en Vaassen nog over. De kruisfinales waren enorm spannend, er werd dat ook gevoetbald of alles er

van af hing. Voor de strijd om de 3e prijs werd er gevoetbald tussen Vaassen 2 en politie. Na 15 minuten voetbal was de eindstand dan ook bekend, 3-1 voor het team uit Vaassen. De finale was minstens zo spannend. Er werd gevoetbald door Curryfles (het team uit Heerde onder leiding van Harry) en Vaassen 1 (onder leiding van Sven). Deze wedstrijd moest, na een 1-1 stand, bepaald worden door penalty’s. Het team uit Heerde kon beter met de druk omgaan en zij wonnen dan ook het toernooi in Wapenveld. Het politieteam ging terug naar het bureau met de fairplay prijs. Gerrit Zwerus was de scheidsrechter, ook hij kreeg een bedankje mee van organisator Niels van Dommelen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA29

Tobben ?

BBQ aanbieding * U krijgt 12 soorten vlees (5 stuks per pers ) peperbiefstuk, shaslick, varkenshaassate, gem. speklapje, vgb. hamburger, bbqworst, bbqkarbonade, kipfiletsate, kipburger, Toscaanse kipfilet, zalmspies, garnalenspies per soort op speciale hygiëne bakken verpakt. * 3 soorten salades: rundvlees- ,scharrelei- en kartoffelsalade opgemaakt op schalen met een mooie afwerking * 4 soorten sauzen: o.a. sate-, en knoflooksaus * Stokbroden geleverd met broodplank, -mes en -mand * Kruidenboter * Kunststof borden (2 stuks), mes en vork (1) zware kwaliteit, magnetron bestendig en herbruikbaar

U loopt al tijden met de gedachte om uw hypotheek om te zetten of eventueel, indien het financieel haalbaar is, een andere woning te gaan kopen. Maar eerst wilt u graag een persoonlijk en goed financieel advies. Pak dan nu de telefoon en maak een afspraak met onze financieel adviseur !

* Servetten bedrukt met ons logo * R.v.s.gasbbq’s en /of mega pan(nen) * Gasverbruik (zit dus bij de prijs in !!) * Brengen à 15,- en halen à 15,- is in de meeste gevallen mogelijk in overleg

MOZA: uw financieel adviseur !

* Het afhalen van uw BBQ bestelling kan op zondag. (Is echter alleen mogelijk in HEERDE)

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

* Schoonmaken bbq’s en pan(nen) tegen vergoeding van 15,- p/st.

U hoeft alleen nog voor het drinken te zorgen, de rest regelen wij voor u !!!

Speciale aktieprijs p.p.

10

98

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Wij hebben in de verhuur 3 gloednieuwe koelaanhangers !

,

Bart Pool Installaties Zompweg 10

Bij minder dan 20 pers. berekenen wij 11,98 p/p, actie is geldig t/m okt. 2010

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67

Slagerij van Guilik

F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl

Tel. 038 - 4217437

www.slagerijvanguilik.nl

info@bonislagerzwolle.nl

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

ALLROUND TOP

HAIRSTYLISTE

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Mannenweek bij Bruinewoud Wegens groot succes!!! Op alle herenjacks*

20% KORTING*

s en eg ing ! w tie uw ling Ak ernie afde v ren he

Aktie geldig van 26 april t/m 15 mei. * kan niet geruild worden.

Whair Kappers is een innovatief dynamisch bedrijf die professionaliteit... Ben jij die creatieve Allround Top Hairstyliste waar vaandel staat en ben je bereid om hier 200% voor te gaan ,en wil jij ook meewerken aan Modeshows demonstraties of evt foto shoots en werken in een Top team. Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je CV en je motivatie inclusief pasfoto dan naar: Whair Kappers, t.a.v. Marc Woldberg, Kruisstraat 18, 8051 GE Hattem of mail naar: info@whair.nl Elke Solicitatie zullen wij uiterst discreet behandelen.

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 10

Demo- en testdag bij Herberg Molecaten

Stille tocht en herdenkingsconcert HEERDE- In het kader van het vrijheidsproject op De Noordgouw wordt er op donderdag 29 april om 12.30 uur een stille tocht gehouden. Ongeveer 900 leerlingen lopen van de school naar de Johanneskerk en wonen daar een uitvoering van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart bij. Gedurende de tocht en het concert worden de mensen herdacht die het leven gaven voor vrede en vrijheid. Natuurlijk gedenken ze in deze tijd de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook staan de leerlingen stil bij de burgerorganisaties die over de gehele wereld geweldig werk verrichten en toch geregeld wor-

den geconfronteerd met geweld, waardoor mensen het leven verliezen. Het concert op donderdag is voor de leerlingen maar ouders en belangstellenden kunnen op woensdag de openbare repetitie bijwonen. Deze begint om 19.30 uur en wordt gevolgd door een uitvoering van de eerste delen van het Requiem die Mozart nog zelf genoteerd heeft. De solisten zijn Clara de Vries sopraan, Heike Rowold alt, Pieter Jaap Idema tenor en Bert van de Wetering bas. De koren Arise en Zanglust verlenen medewerking evenals het orkest Ensemble Conservatoire. Dirigent Wolfried Kaper.

Polikliniek officieel geopend

HATTEM- Fietsspeciaalzaak Gaperslanden en Veltkamp Tweewielers houden op zaterdag 1 mei van 10.00-15.30 uur een demo- en testdag bij Herberg Molecaten te Hattem. Deze dag kunt u, onder het genot van koffie met wat lekkers, de voordelen van elektrisch fietsen ervaren. Deze dag wordt nu voor de derde keer georganiseerd. “Daarbij werken we samen met Sparta. Zij komen met demo/test fietsen deze kant op en medewerkers van Sparta zullen aanwezig zijn”, vertelt eigenaar Roel Veltkamp. Het restaurant van de herberg wordt voor deze dag omgetoverd tot showroom. “Er zullen verschillende soorten

fietsen zijn. Elektrische fietsen met motoren bij het voor- of achterwiel, met een accu in het frame of met een losse accu. Daarnaast ook fietsen met lage instap of juist sportieve modellen”, legt de fietsenmaker uit. Er zijn mensen die bang zijn dat een elektrische fiets ‘er met de fietser vandoor gaat’, maar dat is niet zo: “De motor doet het alleen wanneer u fiets. Houdt u de trappers stil, dan doet de motor het ook niet”, legt Roel uit.

Hype Waarom eigenlijk deze demo- en testdag? “De elektrische fiets is echt een hype. We zijn er enorm druk mee”, aldus Roel. “Klanten

Radio 794 omgedoopt in oranjeprogramma van Radio 794 Oranjeradio kunnen de luisteraars tussen 9.00 HEERDE- Een groot aantal vrijwilligers van Radio 794 is op Koninginnedag met microfoon en zender op pad om live verslag te doen van de oranjefestiviteiten in de gemeenten Epe en Heerde. De hele dag zijn impressies te beluisteren, die gemaakt worden vanaf verschillende locaties. In het

en 17.00 uur getuige zijn van onder andere de aubade in Epe en Heerde, de optocht in Wapenveld en Epe en de verschillende evenementen in Veessen, Oene, Emst en Vaassen. Dit alles wordt afgewisseld met feestelijke muziek. Dus, als u niets wilt missen, zet uw radio op Koninginnedag klem op de 106,5 fm.

komen uit de wijde omgeving – Zwolle, ’t Harde en ook Epe –en natuurlijk Hattem naar ons toe. We onderscheiden ons met onze service. Het halen en brengen is bijvoorbeeld gratis, ook buiten de garantie. Daar doen we niet kinderachtig over. Ik zeg altijd: ‘Een fiets verkopen is niet moeilijk, maar dan…’. Kijk: mensen betalen een eerlijke, nette prijs voor een fiets en als er is dan iets mis is, moeten we er ook zijn.” Deze zaterdag worden er verschillende acties gehouden. “Onder de bezoekers die een proefrit doen, verloten we een dinercheque voor Molecaten”, geeft Roel als voorbeeld. “Sowieso zullen er acties zijn met een aantal modellen. We zitten dan te denken aan fietsendrager voor de auto of gratis vijf jaar garantie op een fiets.” Daarnaast zijn er aanbiedingen op de Sparta Ion-L en Ion-GL. Er zullen tien demomodellen zijn waarmee u heerlijk over de nieuwe betonnen fietspaden bij Landgoed Molecaten kunt fietsen. Zit er iets bij dat u wel lijkt: het grootste gros van de fietsen is uit voorraad leverbaar. U bent zaterdag 1 mei van harte welkom bij Herberg Molecaten, Molecaten 7 – einde Koeweg – te Hattem.

Danschoreografiewedstrijd De Hank

EPE- Wethouder Jan Berkhoff opende samen met ziekenhuisdirecteur Bert Kleinlugtenbeld officieel de polikliniek van het Gelre ziekenhuis in het medisch centrum Willem Tell in Epe. Hij deed dit door het loslaten van ballonnen uit een champagnefles. Natuurlijk knalden daarna ook echt de champagne kurken de lucht in. De directeur, Kleinlugtenbeld, sprak tijdens zijn speech over de mogelijkheid om het aantal specialismen dat nu gevestigd is aan de Willem Tellstraat wellicht in de toekomst

uit te breiden. “We starten met tien specialisten maar daar komen ongetwijfeld meer specialisten bij. Zoiets spreekt zich rond.” Wethouder Berkhoff gaf aan verheugd te zijn met de komst van de kliniek naar Epe. “Ik ben er blij mee. Dit is de start van een geweldig medisch centrum; zo’n heuse polikliniek in Epe.” Daarna was het champagne drinken en natuurlijk kijken hoe de poli eruit ziet. Voor de kinderen waren er poppendokters aanwezig en er kon buiten worden genoten van poffertjes.

Project hartveilig wonen HEERDE- Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen getroffen door een acute circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. De eerste 6 minuten zijn dan van levensbelang. In Heerde wordt door de gemeente in samenwerking met Connexxion gewerkt aan het project ‘Hartveilig wonen’.

HEERDE- De Hank, centrum voor de kunsten in Heerde, organiseerde zaterdag 17 april jl. een choreografiewedstrijd voor de dansleerlingen van De Hank. Ten overstaande van een 4-koppige jury moesten de leerlingen –individueel of in groepsverband - een eigen geconstrueerde dans uitvoeren. In de leeftijdscategorie tot 9 jaar won ‘De Kleuren van Jasmijn en Liselot’ (Jasmijn de Rook/Liselot

Gerdes). In de leeftijdscategorie vanaf 9 jaar was ‘Earth’ (Roos en Sofie Knipping/Miriam Rorije) de allerbeste. De jury bestond uit Anneke Wittermans (docente Oerdans), Karin Hernandez (fantasietheater Kaleidoscoop), Sanne Splunter (dansdocente) en Hannah Olberts Van Moorst (danschoreografe). “Het was een lastige beslissing”, zei Karin Hernandez, “jullie zijn echt allemaal goed. Wij heb-

ben oprecht genoten.” De winnaars namen trots hun beker in ontvangst. De Hank, centrum voor de kunsten in Heerde, biedt aan jong en oud cursussen/workshop/lezingen aan op het gebied van Beeldende kunst, Muziek, Theater, Literatuur en Dans. Meer informatie vindt u op hun website www.dehankheerde.nl. U kunt ook bellen of mailen: tel. 0578-693214, e-mail info@ dehankheerde.nl.

Dit is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand met een acute circulatiestilstand te reanimeren. Deze snelle eerste hulp, totdat de ambulance arriveert, is onmisbaar en vaak levensreddend. Het systeem werkt middels een sms-alert op de mobiele telefoons van de dichtstbijzijnde opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Om u als vrijwilliger voor deze “burenhulp” te kunnen aanmelden zult u in het bezit moeten zijn van een geldig certificaat reanimatie en/of AEDbediener. De EHBO-vereniging

Heerde ondersteunt dit project van ganser harte middels het organiseren van een extra opleidingsavond voor reanimatie en AED-bediening. Bij voldoende aanmelding wil de EHBO deze opleiding houden op maandag 17 of 31 mei. De kosten van deze opleidingsavond zullen 40 euro bedragen incl. certificaten. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 7 mei via het e-mailadres aanmelden@ehbo-heerde.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op zaterdag 1 mei is er oud papier halen door Speeltuinvereniging Emst. U kunt uw papier tussen 7.30 – 8.00 uur gebundeld of in doosjes (niet te zwaar) aan de weg zetten. U kunt u papier ook brengen aan de Brinkeweg 5 in Emst.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA211

De beste kwaliteit voor een lage prijs! 7LSYDQGH.2. 3DGGHQVWRHOHQSDQQHWMH JUDPYRRUPDDU .RQLQJLQQHVRHS 3HUOLWHUYRRU

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HRSJHPDDNWHVFKDOHQVDODGHVHQKDSMHV

+HHUGHUVH5DXZNRVW %LMDDQNRRSYDQJUDPJUDP*5$7,6

Maandag 26 april 2010 VOL SMAAK 9HUVJHVQHGHQ6WRRISUHL

Dinsdag 27 april 2010

9HUVH.URSVOD.RPNRPPHU

Hollandse Aardbeien

Gedenktekens om bij stil te staan

 ĂąNLORYRRU van teler Kalter

VDPHQ

Per 500 gram geen 3,99 maar 3HUNLOR 

SHUNLOR9HOGYHUVH6SLQD]LH

.DQ]LKDQGDSSHOHQ

2,99Woensdag 28 april 2010

Donderdag 29 april 2010

9HUVJHVQHGHQ5RGHNRRO

9HUVJHVQHGHQ5RHUEDNPL[

6DWVXPD0DQGDULMQHQ

+HHUOLMNH2UDQMH'HVVHUW VWXNV3HUĂąNLORYRRU

ĂąNLORYRRU

betrokken • persoonlijk • vertrouwd VWXNV YRRU Zaterdag 1 mei 2010

 +DQG3HUV6LQDDVDSSHOHQ3HUVWXNV

=RHWH$QDQDV3HUVWXNYRRU+DSS\+RXUYDQXXUNRUWLQJ2SDO8ZDDQNRSHQ 3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

Het Heerder Fruithuis

Arie van den Belt

Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

PRINTSHOP VAN DER MOST

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

www.magmanet.nl

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729 Transportbedrijf

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ…Â… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

âœ

vof Kers Elektro Reparatie Service

Rik Bonhof

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 12

NWS bezoekt het Verscholen dorp

EPE- Het begon tijdens de oorlog met een aantal mensen dat hun toevlucht zocht bij de Fam. von Baumhauer in Vierhouten en later eveneens in een huis in het Soerel. Omdat het aantal onderduikers toenam werd het gevaar van ontdekking door de Duitsers te groot. Daardoor werd in het najaar van 1943 het verscholen dorp gesticht in de bossen bij Vierhouten. Het werden aanvankelijk tien primitieve, half ondergronds, waar in die periode gemiddeld 80 tot 120 men-

Jeugddienst VAASSEN- Op zondag 2 mei organiseert de jeugddienstcommissie van de PKN-kerken van Vaassen een jeugddienst met als thema: ‘Ik kom tot U’. Dominee Pieter Boomsma zal voorgaan in deze dienst. Het Combo van de Hervormde Gemeente verleent haar medewerking aan de dienst. De voorganger in deze dienst, Ds. P. (Pieter) Boomsma, was vroeger officier van de koninklijke luchtmacht. Daarna volgde hij een studie theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na een aantal gemeentes, waaronder een in Apeldoorn, is hij nu voorganger in Nijverdal. Ds. Boomsma schrijft columns voor verschillende bladen als het ‘gezamenlijk kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland’, het maandblad ‘Reveil’, etc. Verder is hij voorzitter van LEPRAzending Nederland en bestuurlijk actief binnen de Stichting 1940-1945. Ook was hij vroeger een aantal jaren voorzitter van de Gereformeerde Synode. Daarnaast ken je wellicht ook een zoon van hem die TV-presentator is, Arie Boomsma. Het Combo van de Hervormde Gemeente verleent haar muzikale medewerking aan de dienst. Dit Combo bestaat ruim tien jaar en heeft aan een groot aantal diensten meegewerkt. De dienst wordt gehouden in de Dorpskerk aan het Marktplein te Vaassen. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is er van harte welkom.

sen van verschillende nationaliteiten hebben gewoond. Opa Bakker en Tante Cor waren de stuwende krachten achter het onderduikers kamp. Vele inwoners van Nunspeet hielpen hen. Ze verzamelden eten, speeltjes, schoon goed en het laatste nieuw. Het transport werd meestal ’s avonds in het donker verzorgd. Het waren spannende dagen. Steeds dreigde ontdekking en dat zou ongetwijfeld voor de onderduikers de dood betekenen. Eind oktober werd het dorp ontdekt doordat een jongentje met emmers water de weg overstak en in de handen liep van twee Duitse militairen welke aan het jagen waren. Van de 86 bewo-

ners wisten er acht niet te ontkomen en zij werden omgebracht. Dit alles kregen de leerlingen van groep 7 van de Nieuwe Wisselse School te horen tijdens een gastles door de Stichting Broken Wings “40-“45. Deze Stichting heeft inmiddels zes lesbrieven over de WOII samengesteld waarvan de basisscholen gebruik kunnen maken evenals het volgens van een gastles door erevaren docenten. Vele scholen in Vaassen maken hiervan al gebruik en de Nieuwe Wissel School was hiermee de eerste uit Epe. De overige scholen kunnen zich aanmelden bij Hans Achterbergh tel. 0578-572611.

Denk en Zet HATTEM- Terwijl het feestgedruis, naar aanleiding van het promoveren van het eerste schaakteam van Denk en Zet naar de 1ste klasse van de OSBO – competitie, nog nadreunde in de speellocatie van de schakers “de Notenhof” aan de Sparrenlaan in Hattem, werd de vereniging weer met de neus op de feiten gedrukt. De slotronde van het tweede en het derde team van Denk en Zet stond op het programma en beide teams stonden er niet al te gunstig voor.

het tweede en derde team kan. Zo niet dan zal mogelijkerwijs het derde team opgaan in het tweede en er komend jaar weer promotie naar de derde klasse mogelijk zijn. De uiteindelijke uitslag van de partij tussen Denk en Zet 2 – Olst werd: 2½ - 3½. Johan van der Velde won zijn partij evenals Wim Jonkers. Wilfred Smit verloor zijn partij. Dinsdag 27 april zal de slotavond weer plaatsvinden. De dammers zullen dan ook aanwezig zijn en zullen de prijzen verdeeld worden.

Het derde team, wat niet kan degraderen, moest tegen Voorst in de 4de klasse A. Het team verloor en bleef derhalve op de achtste plaats staan. Verlies met 1½ - 4½. Hopelijk komend seizoen meer succes voor dit team, want het spel wat de spelers op hun borden laat zien, mag er best zijn. Het tweede team moest de belangrijke partij tegen Olst winnend afsluiten wilde het nog kans maken op handhaving in de derde klasse. Ze waren dan wel afhankelijk van de uitslag van andere partijen. Echter het kwam niet eens tot een gelijkspel. Door het verlies van Denk en Zet 2 degradeert het team naar de vierde klasse. Erg jammer, aangezien de afstand tot het eerste team nu wel erg groot wordt. Versterking van het eerste team zou erg zinvol zijn, opdat er weer meer capaciteit naar

Schildercursus ouder en kind

Open Huis Eper Veste

Stichting op “Kunst aan de Loolaan” EPE/APELDOORN- Op vrijdag 30 april neemt Stichting Glaskunst uit Epe deel aan de manifestatie “Kunst aan de Loolaan” in Apeldoorn. In het kader van Koninginnedag en van de herdenking van de gebeurtenissen van vorig jaar is de Loolaan in Apeldoorn op Koninginnedag omgetoverd tot een Kunstlaan. Daar waar de dag ervoor het herdenkingsmonument onthuld wordt, zal de kunstroute beginnen met glaskunst. Een van de deelnemende organisaties is Stichting Glaskunst uit Epe. De stichting heeft een drietal in Nederland werkzame kunstenaars uitgenodigd om te exposeren: Jeroen van de Brug, Hermine van der Does en John Burton. Jaarlijks organiseert de stichting een grote

tentoonstelling van moderne glaskunst in Kasteel Cannenburch in Vaassen. Dit jaar wordt deze tentoonstelling gehouden van 10 t/m 25 juli. Deelname aan de Loolaankunstroute is voor de stichting ook een goede mogelijkheid om deze expositie onder de aandacht te brengen van het publiek in Apeldoorn. Op het glaskunst deel van de route zullen ook Glasgalerie De Aventurijn uit Epe, het Nationaal Glasmuseum Leerdam, glasfabriek Royal Leerdam Crystal en de Vereniging Vrienden van Modern Glas (VVMG) zich presenteren. Een glasoven en een sieradenmaakster laten het ambachtelijke werk van glaskunst zien. “Kunst aan de Loolaan” is van 10.00- 17.00 uur en gratis toegankelijk.

Bijschrift : Voorzitter vereniging van eigenaren Bert-Jan Haverkamp: “het gebouw zal de komende periode een metamorfose ondergaan”. EPE- De Eper Veste is een bijzonder appartementencomplex in de Eper woningmarkt. Het is gelegen op een prachtige locatie in de bossen van Epe. Begin 2008 is de Coöperatie omgezet in een Vereniging van Eigenaren, waarmee een

Musical Ontmoetingskerk

Zwem- en Filmmiddag VAASSEN- Op maandag 3 mei organiseert Zwem- en Sportcentrum De Koekoek wegens enorm succes wederom een zwem- en filmmiddag. Om 13.30 uur begint de middag met vrijzwemmen, waarna om 15.00 uur in de horeca de film “Alvin and the Chipmunks 2” wordt vertoond op een groot scherm. Tijdens de film krijgen de kinderen natuurlijk limonade met een snack. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad, Koekoeksweg 24 in Vaassen. Club Aquakids leden hebben een korting van 20%. Voor meer informatie 0578-576122 of www.dekoekoek.nl.

HATTEM- Stichting Welzijn Hattem organiseert een (groot) ouder en kind schildercursus op maandag 3 mei van 13.30- 15.30 uur. Samen met je kind of kleinkind een schilderij maken onder begeleiding van een schilderdocent/ kunstenaar, Noor Bakhuizen. Tijdens deze schilderworkshop staat het kind centraal en zult u samen één schilderij maken. Niet alleen het kind maar ook de ouder of grootouder zal enthousiast terug kijken op deze bijzondere ervaring. De kosten zijn 30 euro per ouder/kind inclusief materiaal. Inschrijven: Stichting Welzijn Hattem, Daendelsweg 2, tel. 038- 4432881, email info@swhattem.nl.

HEERDE- Op 16 en 17 april voerden leden van de Ontmoetingskerk in Heerde een musical op: ‘Met de groeten van Paulus’’. Tientallen mensen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt

om er iets moois van te maken. En dat is gelukt. Het publiek reageerde dan ook enthousiast. Op indrukwekkende wijze gaven spelers, koor en orkest invulling aan het leven van de apostel Paulus, zijn boodschap van geloof,

hoop en liefde. Gert Wijnstok, predikant van de Ontmoetingskerk, kijkt er als volgt op terug: “Het ging ons om ‘Verbinden en Verbeelden in de Ontmoetingskerk’ en zo heb ik het ook ervaren”.

betere aansluiting op de huidige vraag naar service tot stand is gekomen. Het grote voordeel hierbij is dat deze minder verplichtingen kent, zoals bijvoorbeeld de dagelijks maaltijden en de huishoudelijke hulp. Toch is deze service nog steeds beschikbaar voor degenen die dit wensen, hierdoor sluit het goed aan bij de maatschappelijke ontwikkeling. De Eper Veste beschikt over een kapsalon, een pedicure, een eigen bibliotheek en een recreatiezaal waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de revitalisatie van het gebouw. De achtergevel wordt op dit moment vervangen, de verwachting is dat deze werkzaamheden voor de bouwvak zijn afgerond, de achterzijde heeft dan een frisse uniforme uitstraling gekregen. De komende tijd wordt er doorgegaan met het moderniseren van het gebouw, direct na de afronding van de achtergevel zullen de galerijen gemoderniseerd worden. “We hebben nog heel veel plannen die wij willen uitvoeren, het gebouw zal de komende periode een metamorfose ondergaan”, aldus Bert-Jan Haverkamp voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Op 29 april van 15.00 tot 19.00 uur organiseren de gezamenlijke makelaars samen met de leden van de vereniging van eigenaren, een open huis waar u geheel vrijblijvend de sfeer kunt proeven. Ook kan men een toelichting geven op het wonen in de Eper Veste indien u dat wenst. De koffie staat klaar.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA213

€ 59,95

ZOMER Collectie ‘10

GINO VENTORI

€ 39,95 wit, blauw en zwart

€ 69,95 MUSTANG

wit, zilver en blauw

€ 64,95

€ 59,95 lila en zwart

www.olthuisschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 14

Open dag Kwekerij Van der Velde

HEERDE- De eerste zaterdag na Koninginnedag betekent traditiegetrouw bij Kwekerij Van der Velde in Heerde de jaarlijkse open dag. Zaterdag 1 mei bent u van 9.00-17.00 uur welkom om, onder het genot van een gratis kopje koffie, kennis te maken met het uitgebreide assortiment zomerbloeiers, kuipplanten, opgemaakte plantenbakken en natuurlijk de collectie fuchsia’s en pelargoniums van de voormalige kwekerij Spek. Ieder jaar worden er nieuwe soorten toegevoegd aan het assortiment. Dit jaar bijvoorbeeld de Euphorbia

Silverfog en Euphorbia Breathless Blus. “Een uitbundige bloeiere”, zegt Esther van der Velde over de plant. Mooie bladkleuren en –vormen vallen ook op, zoals de Ipomoe Iposun Black Tone. “Dat is echt in opkomst: dat het meer op het blad draait en niet om de bloem.” De hanging bags mogen ook dit jaar niet ontbreken en zijn in vele soorten verkrijgbaar. “Makkelijk om mee te nemen en makkelijk in onderhoud.” Wilt u er zelf creatief mee aan de slag? Geef u op voor de workshop hanging basket op

woensdag 5 mei, aanvang 19.00 uur, via tel. 0578-695727. Dit blijft ook populair. “Het is heel arbeidsintensief, waardoor je het bijna nergens vindt.” U kunt overigens ook uw potten, en dan met name hangings baskets, laten opmaken bij de kwekerij. U kunt uw pot er achter laten, de gewenste kleuren doorgeven, en later weer ophalen. Verder zijn er diverse soorten kuipplanten en extra grote hangpotten. Doordat alles uit eigen kwekerij komt, is de kwaliteit goed tegen een aantrekkelijke prijs. “In andere zaken zie je vaak compacte plantjes. Dat is omdat men remstoffen heeft gebruikt. Daardoor stagneert echter de groei. Wij gebruiken geen remstoffen waardoor de plant een natuurlijke groei heeft.” Bij Van der Velde kunt u terecht voor speciale potgrond. “We werken met goede potgrond. We hebben een eigen mengsel samengesteld en dat verkopen we nu ook. Het houdt vocht vast, maar staat het ook af. Verder zit er een deel kokos en startvoeding in. Dit mengsel bieden we nu aan”, vertelt Esther. “We proberen ons specifiek op 1-jarigen te richten en goede producten horen daarbij.” Daarnaast is er ook potterie. Het gaat dan om potten met een waterreservoir. “Deze is er ook voor hangings baskets en balkonbakken”, vertelt Esther. “Denk niet dat het aanbod is zoals bij een Intratuin, we bieden echt specifieke producten. Dat willen we ook zo houden, want we zijn in de eerste plaats een kwekerij.” Voor speciale voeding is Van der Velde ook het juiste adres. “We gebruiken verschillende soorten voeding. In de meeste winkels vind je daar geen kleinverpakking van. Wij hebben dat wel. Daar is ook veel vraag naar.” Tijdens de open dag gelden er aantrekkelijke kortingen. Een bezoekje aan de kwekerij aan de Borchraverweg 3a te Heerde is dus zeker de moeite waard. Info via tel. 0578-695727. Zie ook www.kwekerijvandervelde.nl. Zie ook de advertentie elders in de krant.

Gemeente Epe betaalt snel EPE- MKB-Nederland heeft onderzocht hoe Nederlandse gemeenten omgaan met het betalen van hun rekeningen. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Epe in het eerste kwartaal van 2010 binnen 22 dagen betaalde. In 2009 gebeurde dit binnen 26 dagen. Het MKB-Nederland vindt dit sneller dan verwacht. Wethouder René de Vries (o.a. financiën en economische zaken): ‘Ik ben tevreden met dit resultaat. We vinden het belangrijk dat we onze (plaatselijke) ondernemers kunnen ondersteunen door op tijd of soms zelfs sneller dan afgesproken rekeningen te betalen. Het sneller betalen van rekenin-

gen door de overheid is één van de maatregelen in het kader van de crisisaanpak.” Er zijn in Nederland 430 gemeenten, tot nu toe hebben 131 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek van MKB-Nederland. Van deze 131 gemeenten betalen er 24 sneller dan verwacht, de categorie waartoe de gemeente Epe behoort. Andere gemeenten houden zich aan een betalingstermijn van 30 dagen of (veel) meer. MKB-Nederland is het onderzoek gestart omdat ze signalen kreeg dat in veel gemeenten ondernemers moeten wachten op hun geld. Meer informatie is te vinden op www.snellerbetalen.nl.

Zilveren Voegspijker 2010 naar Heerde

schilderen voor moeder HATTEM- Voor Moederdag kan er op zaterdag 8 mei van 9.30 tot 11.30 uur geschilderd worden bij de Stichting Welzijn Hattem. Bij genoeg inschrijvingen bestaat de mogelijkheid om op een doek een schilderij te schilderen voor moeder. Niet alleen vaders, opa’s met kind/kleinkind, maar ook broertjes en zusjes kunnen zich dan uitleven op het doek. De kosten zijn 30 euro per ouder/kind inclusief materiaal. Inschrijven: Stichting Welzijn Hattem, Daendelsweg 2, tel. 038- 4432881, e-mail info@ swhattem.nl.

HEERDE- Voorzitter Piet Wijman van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) heeft vrijdag 16 april de Zilveren Troffel en de Zilveren Voegspijker uitgereikt aan de winnaars van de nationale metsel- en voegwedstrijden 2010 die dit jaar

Project ‘Vergeten oorlog’ verspreid op basisscholen REGIO- Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Jeugdboeken kunnen een bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering aan deze oorlog. De Novetheek verspreidde op 18 basisscholen op de Noord Veluwe de materialen van een bijzonder lespakket met de naam “Vergeten oorlog”. Er zijn veel jeugdboeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog met onderwerpen als Jodenvervolging, onderduiken en verzet. Een groep van jeugdboekenschrijvers, die elkaar regelmatig ontmoeten als “Schrijvers van de ronde tafel” nam toch het initiatief tot het schrijven van zes nieuwe jeugdboeken. Onder de projectnaam “Vergeten oorlog” schreven zij verhalen over onderwerpen, die in jeugdboeken nog niet zo vaak voorkomen, zoals de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, de arbeidsinzet in Duitsland, de Sinti, kinderen van “foute ouders” en de Tweede wereldoorlog in andere landen, zoals Suriname of Marokko. De jeugdboeken over deze vergeten oorlogsonderwerpen zijn geschreven door Theo van Engelen, Arend van Dam, Martine Letterie, Joyce Pool en Lydia Rood. Basisscholen

werden gehouden aan het Sonnevick College te Veldhoven. De eerste prijs voor het voegen ging naar Ronald Stijf uit Heerde. Hij is werkzaam bij Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde uit Heerde. Zijn collega Daan Horst wist de derde prijs te bemachtigen. Beiden zijn leerling van het BGA te Emmen. Ronald en Daan waren erg blij met dit resultaat. Op de website van Voegersbedrijf Ter Velde, www.voegersbedrijftervelde.nl, zijn foto’s te bezichtigen van dit drie dagende durende festijn, waar veel belangstelling voor was. De oud en huidige directie van het bedrijf brachten vrijdag 16 april een bezoek aan de wedstrijden en waren onder de indruk van de geleverde prestaties van alle finalisten. De wedstrijden werden gehouden door het KNB in samenwerking met onder meer de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM).

Schaaksport

Bijschrift: Novetheek-medewerker Nike Bosman (links) heeft het lespakket “Vergeten oorlog” geïntroduceerd op basisschool “de Vlonder” in Hattem en wenst leerkracht Martin Diepenbroek succes met de presentatie voor zijn klas. in Wezep, Wapenveld, Vaassen, Heerde, Hattem, Epe en Elburg kunnen in deze weken van herdenking met hun leerlingen aan de slag met de nieuwe boeken aan de hand van het bijbehorende lespakket. In het koffertje zitten ook

documenten als een kopie van een Ausweis, een distributiebonnenkaart, een dagboekje en een affiche van de Arbeitseinsatz. De Novetheek deelde bovendien bij de presentatie van het pakket pakjes originele Amerikaanse kauwgom

uit aan de leerlingen. Alle betrokkenen reageren enthousiast om op deze manier het verleden levend te houden. Meer informatie, filmpjes, opdrachten en lessuggesties zijn te vinden op de website www.vergetenoorlog.nl.

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Bastiaannet – Abels 1-1; Burczak – Koetsier ½-1½; Van Gelderen Oegema 0-2; Kamphuis – Snijder 1½ - ½; Overbeek - vd Maarel 0-2; Douma – Nijhof 1-1; Vos - vd Most 1-1; Roggeband – Mouwe 1-1; Ugljanin – Tessemaker 2-0; De volgende ronde wordt op 6 mei gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 215

3ULM inc VSS l.le uke â‚Ź 21.5 atte 0 ntie

High Tea

.n

.nl

C>:GL:G=?:LABHG

Exclusief voor alle moeders op 9 mei van 13.00 tot 16.00 uur

=HKILLMK::M*0 LM>KGI:LL:@>.

High Tea bestaat uit: RQWYDQJVWPHWJODV3URVHFFR‡KXLVJHPDDNWHWRPDDWEDVLOLFXPDPXVH VRHS‡VDQGZLFKHV‡]RHWHOHNNHUQLMHQ‡YHUVIUXLW‡RQEHSHUNWNRIILHWKHH

GNGLI>>M >I>korting daagse

www.develdkampepe.nl 9HOGNDPSZHJ(SH:LVVHO| Telefoon 0578 611438 8LWVOXLWHQGRSUHVHUYHULQJ5HVHUYHUHQLVPRJHOLMNWPGRQGHUGDJPHLDV

van 28 april t/m 1 mei

Wij zijn een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in Aluminiumhydroxide. Dit wordt o.a. gebruikt als/in vlamdovende vulstoffen, optische witmakers en katalysatordragers. Wij zijn onderdeel van een Amerikaans moederbedrijf en een zustermaatschappij in MaleisiĂŤ. Meer informatie vindt u op onze website; www.torminerals.com. Ons personeelsbestand bestaat op dit moment uit 20 personen.kassakorting

In verband met uitbreiding van ons ploegensysteem zijn er drie vacatures ontstaan voor :

PRODUCTIEMEDEWERKERS m/v

op de gehele collectie! en op Koninginnedag

Voor 5-ploegendienst. Uitzicht op vast dienstverband

Het werk: De productiemedewerker is bij ons de spil van het bedrijf. Hij/zij moet bereid zijn om in 5-ploegendiensten te werken. De productie medewerker bedient de machines, denkt mee in het productieproces, is creatief met tijdplanning en is technisch onderlegd om eventuele technische problemen op te lossen. Ook behoren inpakwerkzaamheden, laden en lossen van vrachtwagens en schoonmaakwerkzaamheden tot de taken.Ben jij handig, technisch aangelegd, hou je van korte lijnen en snel beschikbaar, solliciteer dan nu! Schrijf een korte sollicitatiebrief voorzien van CV naar: TP&T (TOR Processing & Trade) B.V. T.a.v. mevrouw A. Tijssen Burg. Moslaan 13, 8051 CP Hattem Of e-mail naar atijssen@torminerals.com

kassakorting!

Heeft u vragen over deze functie dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tijssen, telefoonnummer: 038-33 88 657 ext. 17 of via atijssen@torminerals.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Koninginnedag open van 9:00 tot 13:00 uur aktie niet geldig op bestaande aanbiedingen.

TE HUUR DORPSSTRAAT 79-1 TE VAASSEN

In het centrum van Vaassen hebben wij per direct een royale bovenwoning (ca. 110 m2) te huur met 3 slaapkamers. De woning is aan de binnenzijde volledig gerenoveerd en voorzien van cv-gas. Het appartement wordt gedeeltelijk gestoffeerd opgeleverd.

.n

.nl

Minimale huurperiode : 1 jaar HUURPRIJS: â‚Ź 775,- per maand Bel/mail ons voor een afspraak.

Rodenburg Makelaars PARTNER IN DYNAMIS

Email info@rodenburg.nl Internet www.rodenburg.nl Telefoon 055 5 268 268

C>:GL:G=?:LABHG =HKILLMK::M*0 LM>KGI:LL:@>.

GNGLI>>M >I>


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 16

Recreatiekaart voor de IJssel

Uitreiking kalender ORMI

HATTEM- Het nieuwste product van Bureau Hanzesteden is een recreatiekaart voor de IJssel. Steeds vaker kwamen er verzoeken bij het bureau en bij de lokale VVV’s voor een kaart van het hele stroomgebied van de IJssel. Met de regiokaarten in de hand kreeg de bezoeker/toerist slechts een deel van de mooiste rivier van Nederland in beeld. Deze nieuwe kaart voor het hele stroomgebied van Doesburg tot en met Kampen is voorzien van: fietsknooppunten, de route van het Hanzestedenpad, de belangrijkste evenementen in de Hanzesteden, alle (voet) veren, een aantal beschreven fiets- en wandelroutes, de locaties voor: met je voeten in de IJssel (plekken waar je letterlijk en figuurlijk even met je voeten in de IJssel kunt zitten), luisterplekken rondom Strijd langs de IJssel (verhalen die je kunt downloaden via www.ijssel.info) en schilderplek-

ken langs de IJssel, een viertalige legenda, de Hanzelogies en alle andere belangrijke toeristische en recreatieve objecten. “Zo verwachten wij het stroomgebied van de IJssel nog beter te ontsluiten voor de bezoeker, zowel die uit de eigen regio, de rest van Nederland en uit het buitenland�, laat het bureau weten. De kaart wordt uitgegeven door Falkplan BV en is binnenkort in heel Nederland verkrijgbaar. Zie ook www.hanzesteden.info.

Fietstocht VAASSEN- ANBO-Vaassen houdt op woensdag 5 mei een fietstocht. Ze vertrekken om 13.30 uur bij “de Wieken�. Ze gaan richting Vierhouten, waar een versnapering gebruikt wordt. De tocht zal ongeveer 25 km zijn. De kosten bedragen 2,50 euro. Niet-leden betalen 3,50 euro.

Frans weekend in en om de Olsterhof EPE- De eerste Ormi Actiekalender is woensdagavond uitgereikt aan de bedenker van de actie; Jan Bosch. De

uitreiking vond plaats op het PWAterrein aan de Sportlaan in Epe. Jan’s dochters Marike en kleindochter Iris

overhandigden de kalender. Deze werden gelanceerd door een telescoopkraan van de Fa. Herms uit Epe.

De zomer staat voor de deur VELUWE- RGV is er helemaal klaar voor. Voor de zomer. Het is nu al mooi weer, maar het echte zwemseizoen moet nog beginnen. Op de RGV recreatiegebieden Bussloo, Heerderstrand en Kievitsveld gaat op 1 mei het hoogseizoen officieel van start. Dit betekent geen honden op de gebieden en het ingaan van het hoogtarief voor parkeren. Een bezoek aan de gebieden is nog steeds helemaal gratis, alleen voor het parkeren betaalt u een vergoeding. Het hoogseizoen loopt tot 16 september. Een duik nemen in het

Feestmiddag EMST- Op zaterdag 8 mei is er de gezamenlijke feestmiddag van de ANBO in “De Hezebrink� in Emst. Met medewerking van Bella Capsjones. De aanvang is 14.00 uur en het belooft een gezellige middag te worden. De entree is 3,50 euro en in de pauze is er de traditionele verloting. De middag eindigt omstreeks 16.30 uur.

verkoelende water, lekker zonnen, een potje Pitch&Putt Golf spelen, een wandeling maken, vissen of een publieksevenement bezoeken; op de recreatiegebieden van RGV kan het allemaal. Bezoek ook eens de Veluwse Bron op Kievitsveld of Thermen Bussloo. Op Kievitsveld kunt u de fijne kneepjes van het waterskiÍn of wakeboarden onder de knie krijgen bij Burnside Cablepark. Kinderen kunnen op Heerderstrand de spannende en leerzame DierenABC-route wandelen. Of ga eens een actief potje golf bij Pitch&Putt Golf Heerde spelen. De dagtarieven voor het parkeren blijven ongewijzigd: 5 euro per voertuig in het hoogseizoen, 1 mei – 16 sept; 2 euro per voertuig in het laagseizoen, 16 sept. – 1 mei en na 17.00 uur gedurende het hoogseizoen. Als u vaker Bussloo, Heerderstrand of Kievitsveld met de auto bezoekt, is het voordeliger een parkeerpas aan te schaffen. Met deze pas kunt u van 1 mei 2010 tot 1 mei 2011 alle

RGV-recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen bezoeken. Bijkomend voordeel is dat u niet hoeft te denken aan gepast muntgeld voor de automaat. U heeft alleen de RGV-parkeerpas nodig. De RGV-parkeerpas is nog tot 1 mei extra voordelig te koop tijdens de voorverkoopactie. De pas kost slechts 32,50 euro als u hem via www.rgv.nl bestelt. Op Bussloo is bij ingang 2 aan de Kneuterstraat (rechter slagboom bij de Robberskamp) en op Kievitsveld (rechter slagboom) een ingang voor lange voertuigen van 6 tot 15 meter. Deze lange ingangen zijn geschikt voor bijvoorbeeld auto’s met een aanhanger. Voor de ingangen geschikt voor lange voertuigen geldt een dubbel tarief: 10 euro tijdens het hoogseizoen. Voor deze ingangen is een speciale parkeerpas te koop; de trailerpas. Deze is tijdens de voorverkoopactie te koop voor 64,50 euro via www.rgv.nl. Meer informatie is te vinden op www.rgv.nl.

Oefenen voor verkeersexamen

OLST- Op zaterdag 1 en zondag 2 mei wordt er tijdens het open weekend van de Olsterhof in het hartje van Olst een Frans weekend georganiseerd. Iedereen die het leuk vindt om te schilderen, wordt uitgenodigd om mee te doen aan de schilderwedstrijd: “Mini Montmartre in Mei�. Amateur en kleine schilders mogen op het terras onder de platanen komen schilderen. De basis voor het schilderstuk vormt het uit 1854 daterende landhuis ‘de Olsterhof’. De schilders krijgen twee dagen de tijd om hun verbeelding van het tafereel, op papier of doek vast te leggen. Een jury gaat bepalen wat

het mooiste werk is en krijgt een geldbedrag van 150 euro. Voor de kleine schilders is een geldbedrag te winnen van 10, 15 of 25 euro. Twee dagen kunt u in het oude koetshuis achter de Olsterhof de brocante bekijken die hier is uitgestald door een aantal gastexposanten. Er is het hele weekend live muziek. Op zaterdag speelt duo Paniek een mix van Franse nummers en Gipsy. Op zondag krijgt het duo versterking van een violist voor het prettige ‘la douce France-gevoel’. Deelname voor de schilderwedstrijd is kosteloos maar opgave vooraf is wenselijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www. olsterhof.nl onder ‘specials’.

    %# !#  % !

  

                VAASSEN- De leerlingen van groep 7 van basisschool ’t Mozaiek in Vaassen hebben meegedaan aan het verkeersexamen. Op 15 april was het theoretisch examen en op 22 april het praktische gedeelte. Om de leerlingen goed voor te bereiden op het praktische gedeelte werd er op donderdagmiddag 15 april de route verkend en geoefend. De leerlingen hadden

hiervoor hun ouders uitgenodigd om samen te fietsen. Ook wethouder RenĂŠ de Vries, wijkagent John Elskamp en de directeur van de school Simon Neutel waren uitgenodigd en fietsten met een leerling. Tijdens het oefenen werd er extra aandacht gegeven voor het kijken, hand uitsteken en voorrangsregels. Leden van VVN en de fietsersbond waren aanwezig bij de Wieken

(start- en eindpunt van de route) met een stand en hadden het geheel feestelijk aangekleed. Het was een leerzame maar bovenal een gezellige middag. Op 22 april was dan het officiĂŤle praktisch examen en alle leerlingen zijn geslaagd. Twee leerlingen hebben het examen foutloos afgelegd en mogen 17 mei naar het gemeentehuis om daar hun dipoma uitgereikt te krijgen.

 %%$'(% %'&# %'&%

"&" " "&" " "&" "

   

   

  


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 217

50.000 Technische artikelen uit voorraad leverbaar ™ Vakkundig advies en optimale service ™ 24 uurs bestelgemak via wildkamp.nl ™ Meer dan 35 ďŹ lialen in heel Nederland

VOORJAARS ACTIE

WilnestÂŽ Contego

5

Bekijk onze nieuwe voorjaarsfolder, met alles voor vijvers, zwembaden en beregening, ook op wildkamp.nl!

95 ,

!

!Winkelwaarde i 15,95. Alleen geldig in de maand mei 2010 bij aankoop van i 100,- of meer.

Wij zijn op Koninginnedag en Bevrijdingsdag geopend van 8.30 tot 15.00 uur!

Wildkamp Heerde | Kanaaldijk 12 | T 0578 - 69 23 33 | heerde@wildkamp.nl Kijk op www.wildkamp.nl

H

Financieel Adviesgroep Heerde Maak een vrijblijvende afspraak voor:

t )ZQPUIFLFO t 'JOBODJFSJOHFO t 4DIBEFWFS[FLFSJOHFO "VUP PQTUBM JOCPFEFM SFDIUTCJKTUBOE FUD

t -FWFOTWFS[FLFSJOHFO t 6JUWBBSUWFS[FLFSJOHFO t -JKGSFOUFFO1FOTJPFOWPPS[JFOJOHFO t 7FSNPHFOTCFIFFS Financieel Adviesgroep Heerde Dorpssstraat 19a 8181 HL Heerde Tel: 0578 - 696939 Fax: 0578 - 692864 Mail: info@fahbv.nl Web: www.fahbv.nl Financieel Adviesgroep Heerde is onderdeel van Financieel Adviesgroep Apeldoorn BV

TOPIJZEN! PR

Nu ook in Nederland: REBAU KOZIJNSYSTEMEN

REBAU levert kunststof kozijnen die voldoen aan de zwaarste Duitse kwaliteitsnormen.

Voordelen: • Zeer gunstige prijzen • Direct vanuit Duitse fabrikant • Beste kwaliteit • Goede isolatie • Geen onderhoud • Eigen montage • Snelle levering • Vriendelijke service • Ruim 10 jaar ervaring

De vele mogelijkheden binnen ons programma in vorm en kleur, biedt u de vrijheid uw voorstellingen tot in detail te verwerkelijken.

Ć’ KOZIJNEN Ć’ DEUREN Ć’ ROLLUIKEN Ć’


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 18

Praotstoel

Opening Polikliniek

HEERDE- De Praotstoel zit op 1 mei op de skeelerbaan het Hoornscheveen. Daar wordt in dit weekend de International Skate-Off gehouden. Er wordt gepraat over de 1 mei-viering met mensen van verschillende generaties. Bram Horst is als het jongste raadslid van Heerde te gast met Henk Dijkslag als vertegenwoordiger van de oudste garde, als babyboomer is Johanna de Boef aanwezig. Johan Sellis bouwt Waterraketten en daar geeft hij een workshop over op Vriezes Erf in Wapenveld. Zoals gewoonlijk is er vanuit de kelder van Villa Jacoba de EvenementenKalender van Hetty Kolkman. De presentatie op de baan is van Cor Rorije en Linda Seinstra en de techniek in de studio van Tonnie van Dommelen. Tussen 9.00 en 10.00 uur word in de Speuldeuze de Streektaalmeziek uut heel Nederland met an de knoppm ok Tonnie van Dommelen. Voor het laatste nieuws over het programma kunt u altijd op www.radio794.nl kijken bij de Praotstoel. De Praot-

HEERDE- De 6-jarige Herman Bijsterbos uit Heerde heeft dinsdagochtend de polikliniek van Isala Klinieken in locatie Wendhorst van Viattence in Heerde mogen openen. Zijn huisarts, E.J. van Apeldoorn, droeg de jonge patiĂŤnt symbolisch over aan de kinderarts, mevrouw Spaans. De polikliniek start met 6 specialismen: kindergeneeskunde, orthopedie, interne geneeskunde, chirurgie, cardiologie en gynaecologie. In juni komen daar twee specialismen bij: Maag-Darm-Leverziekten (Gastroenterologie) en Keel-, neus-, en oorheelkunde (KNO). Daarnaast is men nog in gesprek met 4 andere specialismen. Zorggroepmanager Fenna Eefting sprak voorafgaand aan de opening zeer positief over het Wendhorst. “Vanaf het moment dat we in contact kwamen met Wendhorst, en met dhr. Looze, is het allemaal heel snel gegaan. In weinig tijd is er veel ruimte gecreĂŤerd en dat was inspirerend. We konden niet achterblijven en er is snel een projectorganisatie opgezet.â€? Met resultaat, want in relatief korte tijd – binnen een half jaar- was de rea-

lisatie van een volwaardige polikliniek een feit. Locatiemanager van de Polikliniek Heerde is Hennie Rijsenbrij. Zij is tevens locatiemanager van de Polikliniek in Kampen, die in 1998 van start ging, en kent het concept dus goed. Met een polikliniek wil men voorkomen dat patiĂŤnten ver moeten reizen. “Wij hebben dit concept hier zo uitgebreid mogelijk willen neerzetten. Het is dus geen doorgeefluik geworden naar Zwolle. ‘Als je het doet, doe het dan goed’ was ons idee daarachter.â€? Daarnaast vindt Isala het belangrijk de eerstelijns vraag te versterken. Daarom zijn van begin af aan de huisartsen in Heerde erbij betrokken. “In Kampen heb ik periodiek overleg met de huisartsen en het is de bedoeling om dat hier ook te doen. Het gaat erom elkaar sterker te maken. Huisartsen geven bijvoorbeeld aan dat ze behoefte hebben aan een bepaalde uitbreiding en ik kan daar dan naar op zoek gaan.â€? De polikliniek is gevestigd in een gedeelte van Wendhorst dat voornamelijk kantoorruimte was. Het

heeft dus geen consequentie gehad voor de zorg binnen Wendhorst. Als eerste kom je langs het diagnosepunt, waar diagnostisch bloeden rĂśntgenonderzoek uitgevoerd wordt in opdracht van huisartsen en de medisch specialisten, om daarna de polikliniek gang in te lopen. Er zijn verschillende multifunctionele ruimtes. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor echo’s, fietsproeven en rust ECG’s. De spreekkamers zijn zo ingericht dat ieder specialisme er gebruik van kan maken. “We willen namelijk niet te start zijn, want dan kun je in de knel komen met de ruimteâ€?, vertelt Rijsenbrij hierover. Uniek is de samenwerking met de apotheek waardoor je direct je recept kunt ophalen. “Grote voordelen zijn verder dat alles gelijkvloers is, het dicht bij de ingang van Wendhorst is en het is – ook qua omgeving – gewoon heel gemoedelijk.â€? In de opstartfase verwacht men hier 200 patiĂŤnten in de week. “We schatten in dat dit snel zal groeien. Ter vergelijking: in Kampen, een grotere polikliniek met 18 specialismen, zijn er 1000 patiĂŤnten in de week.

stoel is elke zaterdag te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur. De herhalingen hoort u op zondag tussen 17.00 en 19.00 uur en maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Kaartavond EPE- Op zaterdag 1 mei houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De kaartavond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U, kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij, tel. 0578- 612845.

Verkeersexamens Hattem

Scholierenvolleybaltoernooi Hattem

HATTEM- 160 leerlingen van groep 7 van de 6 basisscholen van Hattem hebben dinsdag meegedaan aan het praktisch verkeersexamen. Daarvan hadden 3 leerlingen teveel

HATTEM – Afgelopen donderdag werd het jaarlijkse scholierenvolleybaltoernooi gehouden in sporthal De Marke in Hattem. Dit toernooi werd georganiseerd door de Hattemer Volleybalvereniging. Er deden in totaal 28 basisschoolteams mee aan het toernooi. Dinsdag kregen de teams eerst een training die gegeven werd door de jeugdtrainers van HVV, zo leerden de kinderen het volleybalspelletje kennen en werden de spelregels uitgelegd. Donderdag ging het echt gebeuren, de kinderen van groep 6,

7 en 8 van de basisscholen uit Hattem streden om de eerste plaats en natuurlijk de daarbij behorende beker. Bij groep 6 ging de winst naar Het Palet, de tweede plek was voor ook voor Het Palet en de derde plek heeft de Sint Andreasschool weten te bemachtigen. Bij groep 7 wist De Zaaier te winnen, tweede werd de Van Heemstraschool en derde werd Het Palet. Bij groep 8 was de eerste prijs voor de Jan Jaspersschool de tweede prijs voor de Van Heemstraschool en de derde prijs ging naar De Zaaier. De teams die

eerste werden kregen een beker uitgereikt door burgemeester Wiggers. Ook kregen zij een cadeautje aangeboden door sponsor Hogeboom Sport uit Hattem. Volleybalvereniging HVV kan terugkijken op een zeer geslaagd toernooi met veel deelnemers en bedankt een ieder die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan het toernooi. Linksboven De Zaaier groep 7, rechtsboven de Jan Jasperschool groep 8 en middenvoor Het Palet groep 6. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Wiggers.

fouten gemaakt, zodat zij geen diploma ontvangen. De fietsen zijn ook gecontroleerd en zagen er, op een paar kleine gebreken na, goed uit. Het theorie-examen vond een week eerder al plaats.

  

 

  

     


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 219

Bosch Car Service

(FTMPUFOFOUPDIPQFO %BUJTIFUJEFF

Airco Service

0Q WSJKEBH BQSJM FO XPFOTEBH NFJ [JKO EF LBOUPSFO WBO 3BCPCBOL /PPSEPPTU7FMVXF

Molenweg 5 Heerde Tel : 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

HFTMPUFO 0Q EF[F EBHFO [JKO XF XFM UFMFGPOJTDI CFSFJLCBBS WBO VVS UPU VVS WJB UFMFGPPOOVNNFS  0Q EJOTEBH NFJ HFMEFO EF OPSNBMF PQFOJOHTUJKEFO BMMFFO [JKO XJK UFMFGPOJTDI CFSFJLCBBS

Verkoop nieuwe Volvo en Seat personenautoÂ’s Occasions Al het onderhoud van personenautoÂ’s ( ook lease-autoÂ’s )

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

UPUVVS

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

5HVWDXUDQW 3HQVLRQ

,POJOHJOOFEBH %PEFOIFSEFOLJOHFO#FWSJKEJOHTEBH

Âľ'H%UXJÂś 8LWHWHQGXXU"1LHWELMRQV 'LYHUVH YHJHWDULVFKH JHUHFKWHQ RD *HEDNNHQ FDPHPEHUW )OHQVMH YDQ HL 'LYHUVH YOHHV HQ YLVJHUHFKWHQ RD 'LYHUVH VWRRISRWMHV UXQG HQ NLS :LOG WULR +HUWHQELHIVWXN +RRIGJHUHFKWHQDO +RRUQVH ERHUHQVFKQLW]HO YDQDI %RHUHQ NLSSHQOHYHUWMHV 6FKZHLQHKD[H  9DUNHQVKDDV 0HW ZDUPH JURHQWHQ .DOIVHQWUHFRWH HQ JHEDNNHQ DDUGDSSHOHQ 6SDUH ULEV 'LY %XIIHWWHQ YD  =DOPILOHW =LH RRN RQ]H ZHEVLWH 7LODSLDILOHW ZZZUHVWDXUDQWGHEUXJQO

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

XXXSBCPCBOLOPPSEPPTUWFMVXFOM

Gevraagd

2SHQLQJVWLMGHQYULMGDJXXU]DHQ]RXXU 9DQPHLWRWVHSWZRHHQGRYDQDIXXU $QGHUHWLMGHQHQGDJHQRSDIVSUDDN

.DQDDOGLMN +HHUGH 7HO 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

jonge enthousiaste

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD

NA

Ook in deze dure tijd bent u bij ons niet teveel geld kwijt !

voor verkoop van AMBACHTELIJK BEREID IJS op diverse plaatsen in Epe/Regio. Werktijden in overleg mogelijk. Gebr. van Barneveld Tel. 0578/612959/614385

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Is uw badkamer ook aan vervanging toe? VOOR

Scholieren

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten !!! Volop voorjaarsbakjes en -decoratie etc. 5 zakken potgrond Ă 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Buxusbol-pyramide v.a. ......................................................... 8,00 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,60 Perkplanten v.a. ...................................................................... 0,14 OrchideeĂŤn 2-tak .................................................................... 5,95 Fuchsia nu .............................................................................. 0,80 Vet- en rotsplanten v.a. ........................................................... 0,75 Clematis v.a. ........................................................................... 2,95 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 6,00 100 gladioolbollen nu ............................................................. 7,50

Bel vrijblijvend voor een prijsopgave. Kantoor/Werkplaats Stationsstraat 18 8181 CX Heerde Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

Volop tuinkruiden, grootste assortiment in de regio !!! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten en pootaardappelen.

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Koninginnedag geopend van 12.00 tot 18.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 20

Air Gunnersdag Epe en Gortel

Voorjaarsfolder Wereldwinkel EPE- Vanaf 26 april wordt de voorjaarsfolder van Fair Trade en andere inkooporganisaties in Epe bezorgd. Dan ligt ook de nieuwe collectie voorjaarsartikelen in de Wereldwinkel. De collectie bestaat uit kleurrijke geschenken afkomstig uit de hele wereld. De meeste artikelen zijn vaak op ambachtelijke wijze in de ontwikkelingslanden onder fairtrade criteria geproduceerd. Traditionele dessins, patronen en vormen uit de verschillende culturen zijn opnieuw vorm gegeven, maar vaak nog met de hand gemaakt. Enkele artikelen uit de folder: Midaya Ceramics uit Sri Lanka maakte duurzame, vrolijk gekleurde ‘fun-

ny senseo’bekers, olijfolie van de wijnproducent La Riojana, een cricketspel in de vorm van verschillende dieren uit Sri Lanka en een mobiel Suncatcher van gekleurd glas uit Indonesië. En er is een speciale aanbieding van rijstkommetjes uit de Filippijnen van acaciahout in geel, rood, groen en blauw. Een gratis vakantie kunt u winnen door mee te doen aan de prijsvraag op wereldwinkels.nl. Zoals u weet zijn ze dit jaar verhuisd naar de Markt 32. De openingstijden zijn van 9,30 tot 17.00 uur, maandagmorgen gesloten en vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Rommel- en kledingmarkt in Wapenveld

EPE- Op zaterdag 1 mei worden de Air Gunners uit WOII weer ontvangen door de stichting Brokenwings ’40- ’45. Om 11.00 uur zal er ceremonie zijn op de begraafplaats aan de Tongerenseweg in Epe waar o.a. de graven te vinden zijn van de zes omgekomen bemanningsleden van het neergestorte vliegtuig T-for Tommy in Gortel en ook van de vliegtuigen welke verongelukten op ’t Hinkelt in Emst op Welna bij Tongeren en in het Oenerbroek te Oene. In totaal zijn hier de graven te vinden 21 bevrijders. The Last Post zal worden gespeeld door “de

Harmonie” uit Epe. Om 14.30 uur zal er een herdenking zijn aan het Veenwegje in Gortel waar zoals ieder jaar een indrukwekkende ceremonie zal plaatsvinden. De Airgunners uit Engeland herdenken hier hun omgekomen makkers. De ceremonie zal zijn op de plek waar op 16 december 1942 de Sterling R 9168, op de terugvlucht van een missie boven Duitsland, neerstortte en waarbij zes bemanningsleden omkwamen. Het is tevens de plek waar een monument staat ter nagedachtenis. Deze plek is te vinden in de hoek van de

Praisedienst

Inzameling gebruikte kleding

WAPENVELD- ‘Tijd voor God’ is het thema van de Praisedienst op zondagavond 2 mei. Spreker van deze avond is Dhr. H. Kamphuis. De dienst begint om 19.00 uur in de Petruskerk aan de Kwartelweg in Wapenveld. De begeleiding van de dienst is in handen van We Believe. Na afloop staat er koffie, thee en fris klaar voor iedereen.

HEERDE/HATTEM- Op donderdag 27 mei in Heerde en op vrijdag 28 mei in Hattem kan iedereen gebruikte kleding, gordijnen, beddengoed, schoeisel en ander textiel in de bezorgde witte plastic zak aan de stoeprand zetten. Een week voor de inzameling ontvangt men een envelop met daarin de plastic zak. Op de envelop staat de juiste inzameldatum. Bewoners van een woonerf kunnen de zakken op het algemene huisvuilverzamelpunt neerzetten. Op deze dag, weer of geen weer, komt de vrachtwagen van stichting KOVAMO de plastic zakken vanaf 9.00 uur ophalen. De gemeente heeft voor het inzamelen van kleding een vergunning ver-

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 30 april: Het laatste deel van ‘De haven is klaar om nautische clienten te ontvangen’; Opening expositie: ‘Dromen met geleende hand’ in het Anton Pieck Museum; Herberg Molecaten weer in vol bedrijf; Kunstroute in Hattem; Verslag van de officiële opening van de Apotheek; Trendstyle over productinfo van Hattemer winkels. Dit keer ‘De Vicaris’ deel 2 van de documentaire over de 2e WO, waarin de wegvoering van de Joden. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Oranjeweg met de Gortelseweg achter de bekende ijscokraam. Voor de muzikale noot zullen de Seaforth Highlanders pipers en het Vaassens Fanfare Corps zorgen. De erewacht zal worden verzorgd door Oud-Mariniers. Uitgebreide informatie over deze dag zal op dinsdag 27 april vanaf 19.30 uur zijn te beluisteren op Radio 794 in het programma Infomix met een herhaling op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Radio 794 is te beluisteren op Kabel 9.1 FM en Ether 106.5 FM.

leend. KOVAMO is de afkorting voor Kleding Ophaal Voor Algemeen Medisch Onderzoek. De ingezamelde kleding wordt verkocht en de netto opbrengst is bestemd voor het Diabetes Fonds Nederland (DFN). Het DFN betaalt het overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes (suikerziekte) in Nederland. Het DFN is een onafhankelijke en niet-gesubsidieerde stichting. Onlangs heeft het DFN, als een van de eerste fondsen in Nederland, het CBF Keurmerk gekregen. Dit geeft het publiek de zekerheid dat een gift of in dit geval de opbrengst van de verkochte kleding ook besteed wordt waarvoor de gift en/of kleding bedoeld is.

WAPENVELD- Zoals de foto al enigszins laat zien zijn er voldoende spullen binnengebracht voor de rommel- en kledingmarkt op Koninginnedag. Want naast alle geplande activiteiten elders in Wapenveld houdt de Hervormde gemeente aan de Kerkstraat 2 een grote rommel- en kledingmarkt. Van 13.00 - 16.00 uur zal de markt geopend zijn. Tevens zal er vanaf 14.00 uur een verkoop bij opbod zijn. Natuurlijk kunt u ook gewoon even lekker rustig komen genieten onder het genot van een hapje en drankje op het terras. Deze rommelmarkt is één van de acties die t.b.v. het HGJB project “Gewoon Gastvrij” wordt gehouden. Naast deze rommelmarkt wordt er bijvoorbeeld een huis aan huis WCpapier verkoop gehouden door de jeugd, houdt “de Kleiboets” van Anja Neeleman een open dag dag op 15 mei en zal er een actiedag plaatsvinden op zaterdag 28 mei.

8e Grote Rekendag

Heemkunde Hattem HATTEM- Met al uw vragen over de historie of van Hattem of voorouderonderzoek kunt u op woensdagmiddag 28 april vanaf 13.30 uur terecht in het centrum aan de Molenbelt 2a te Hattem. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. Ook niet leden zijn van harte welkom. De volgende snuffelavond is gepland op donderdag 6 mei vanaf 19.30 uur. Zie ook de website http:// noord-veluwe.mijngelderland.nl.

Darwinlezing EPE- Het Humanistisch Verbond Apeldoorn/Midden-Veluwe organiseert op 29 april een avond rond Darwin. In de Eper Gemeentewoning aan de Stationsstraat 25 zal dhr. Atze Oskamp een lezing houden over het leven en werk van Darwin. Deze Engelse natuuronderzoeker is zeer bekend vanwege de evolutietheorie. De lezing wordt gehouden aan de hand van de natuurverschijnselen, zoals we die nu meemaken in dit jaargetijde. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Informatie: tel. 0578-611106.

Petanque HATTEM- Afgelopen week werden er twee toernooien gespeeld op het boulodrôme van Hattem Petanque. De eerste was het wekelijkse dinsdagavond toernooi en de tweede was het wekelijkse Bultman toernooi op de woensdagmiddag. Uitslag dinsdagavond: 1e Gerben Schrooten, 2e Henk van Holst, 3e Gerrie Keijl, 4e Luc Eleveld, 5e Jan Koster/Dini Eleveld. Uitslag Bultman toernooi: 1e Martin Willemsen, 2e Luc Eleveld, 3e Coby Zijlstra, 4e Gerard Zijlstra, 5e/6e Wim Kinket/Jan Bossink, 7e Maaike Septer, 8e Henk Stevens, 9e Everts Doets, 10e Ineke Haas.

Op deze dag zal er een ontbijtservice zijn, worden er auto’s gewassen en vindt er een High-tea plaats. Uiteindelijk hoopt de gemeente samen met andere gemeenten in Nederland de christelijke kerk op Java financieel te kunnen steunen in hun gastvrije levensstijl in een samenleving met overwegend moslims.

Epetanque

HATTEM- Op woensdag 21 april was het op de Van Heemstraschool in Hattem een drukte van belang. De school deed mee met de 8e grote Rekendag. Het thema van de ochtend was “meten te lijf”. En voor stilzitten op je stoel was geen tijd. Alle groe-

pen waren bezig met verschillende opdrachten, zoals touwtjespringen, grote sprongen maken, boeken tillen, knikkers in je hand passen…. etc. De ochtend werd op een ludieke manier geopend. Ouders en kinderen keken toe hoeveel kinderen van

groep 8 in de auto van juf Mirjam pasten. Ook werd er gekeken of alle kinderen samen, door elkaar een hand te geven, rondom de school konden komen. Zowel de kinderen als de leerkrachten kijken terug op een heel geslaagde en gezellige dag.

EPE- Op het onlangs gehouden toernooi van Epetanque op het park aan de Leenhofweg te Epe wist Albert Bos de overwinning te behalen met 3 gewonnen wedstrijden + 30 punten, 2e Fenny v. Vemde 3 gewonnen wedstrijden + 19 punten, 3e Gerda v. Tongeren 3 gewonnen wedstrijden + 17 punten, 4e Gerard de Vries 3 gewonnen wedstrijden + 10 punten, 5e Bertus v. Vemde 3 gewonnen wedstrijden + 9 punten. De wedstrijdleiding werd verzorgd door Maaike v.d. Vaart.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA221

DE HELE WEEK IN DE RECLAME DI. 27-4 T/M ZA. 1-5

Oranje tompouce nu ................................. 4 + 1 gratis Oranje soezen nu ......................................... 4 + 1 gratis

0,75 Oranje roombroodje nu .................................................. 1,25 Oranje schneck nu

. ...........................................................

Oranje suikerstoetje

lekker zoet broodje met suikernibs en kaneelgranules ...........................

2,25

REBEL

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247

● ● ● ●

anwezig ! Showroom a

DEZE WEEK

Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur.

GRATIS VOETEN-KIT BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR ECCO SCHOENEN

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

Ronald en Daan van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste en derde plaats in de strijd om de Zilveren Voegspijker 2010 op vrijdag 16 april 2010 te Veldhoven. Directie en collega’s van Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde te Heerde

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

Heerde, Kerkdijk 9, tel. 0578-692541

email: info@voegersbedrijftervelde.nl www.voegersbedrijftervelde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 22

Schooltennis Wapenveldse basisscholen COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

WAPENVELD- Vorige week woensdag werd de jaarlijkse schooltennisochtend gehouden op de tennisbanen van tennisvereniging Wapenveld. Voor deze tennisochtend waren de groepen 3 t/m 6 van de Van Maasschool, Jan Ligthartschool, De Goede Herderschool en De Parel uitgenodigd. Dit hield in dat in totaal het recordaantal van 275 kinderen, verdeeld over 3 groepen, in een uurtje een spoedcursus tennis kregen voorgeschoteld. Clubtrainer Marcel Schiphorst begon met een korte warming-

up op baan 1. Daarna werden de kinderen in groepjes verdeeld en kregen ze onder begeleiding van vrijwilligers een programma van een aantal tennisoefeningen. Op verschillende stationnetjes, die op 7 banen waren uitgezet, werd een aantal basiszaken zoals forehand, backhand en volley geoefend en waren er enkele oefeningen om de coördinatie te testen zoals o.a. gooien van ballen op mikpunten. Een kort hagelbuitje in het eerste uur en een kille temperatuur weerhielden de kinderen er niet van om

met veel plezier te genieten van de tennisoefeningen. Tennisvereniging Wapenveld hoopt met deze tennisochtend kinderen te kunnen interesseren voor de tennissport. Enthousiaste kinderen kunnen gebruikmaken van de Totaal Tennismaffe aanbieding voor nieuwe jeugdleden. Dit houdt in 12 lessen voor 39 euro en het lidmaatschap in 2010 voor half geld. De lessen van deze aanbieding starten direct na de Meivakantie. Voor opgave en info: G. Zwerus, tel: 0578-692554 of email tvwapenveld@hccnet.nl.

De inkt van het college-akkoord is nog maar net droog of de coalitiediscipline is al ver te zoeken. In de eerste normale vergadering van de nieuwe raad was het twee keer raak. Siebren Buist begon. Hij kwam met een motie die niet door zijn coalitiepartners, maar wel door drie oppositiepartijen (GBP, D’66 en GL) gesteund werd. Op zich al merkwaardig, maar het onderwerp maakte het nog erger. Het ging over de plaats van de kerkdienst bij de herdenking op 4 mei. Eigenlijk is het geen kerkdienst, maar een moment van bezinning in de Johanneskerk. Die kerk ligt nu eenmaal op de route en er kunnen veel mensen in. Als je in een coalitie gaat zitten met CDA, CU en SGP, is het niet erg fijngevoelig om een paar weken later met een anti-kerkmotie te komen. De motie kwam ter tafel en werd er even snel weer onder geveegd. Waar dit nog viel af te doen als coalitiesfeer bedervend en politieke domheid, was het volgende voorval veel ernstiger. In één van de collegefracties zit namelijk iemand te saboteren. Dit bleek bij de stemming over een lid voor het bestuur van de Felua. De coalitie had Ben van der Linde kandidaat gesteld. Die doet dat al jaren en heeft de deskundigheid. De oppositie stelde daar Henk Hulsebos tegenover. In een vorige vergadering was de stemming daarover in 8-8 geëindigd. Vreemd omdat de coalitie met 9-7 in de meerderheid was. Blijkbaar iemand zitten slapen. Geen probleem want de fractievoorzitters hebben een week tijd om nog eens uit te leggen wat een coalitie inhoudt en hoe je “Ben van der Linde” schrijft. Volgende raad, zelfde deelnemers, zelfde verdeling oppositie-coalitie. Uitslag weer 8-8. Dit is dus geen slaperigheid meer, geen onkunde maar bewuste sabotage. Om het voor de coalitie nog erger te maken trok de burgemeester bij de loting ook nog het briefje Hulsebos. Harro Visser mag nu als coalitieleider gaan uitzoeken wie er te veel naar het TV-programma “Wie is de mol ?” heeft zitten kijken. Arme Ben. Kom je bruinverbrand terug van Malta en word je vervolgens witheet omdat iemand van de coalitie je uit het bestuur van de Felua heeft gewipt. Mijn opoe wist het ook al: met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Warenar

Strijd om penaltybokaal

WAPENVELD- Het C1-elftal van WZC Wapenveld heeft een nieuw tenue gekregen van Alltiro. Als dank kreeg Arjan Rorije van het Allround Timmerbedrijf uit Wapenveld een bos bloemen aangeboden voor dit gebaar. (foto Gert Schuurman).

Poëziewedstrijd Noordgouw Heerde EPE- Onder prachtige weersomstandigheden werd gestreden om de Glasservice van Essen Penaltybokaal op het sportpark bij EZC’84 voor de D en E pupillen en de C en B junioren. Als keepers fungeerden Herbert Reurink, Ab de Haan en Arjan van Schoonhoven. Er waren binnen elke categorie mooie bekers te winnen. De eindstand bij de E pupillen: 1. Julian Huisman, 2. Remy Nijhof, 3. Jonathan Pannekoek. De eindstand bij de D pupillen: 1. Leon van de Zwam, 2. Thomas van Huffelen, 3. Thomas van Essen. De eindstand bij de C junioren: 1. Stephan van

de Schootbrugge, 2. Matthijs van de Schootbrugge, 3. Stephan van Assen. De eindstand bij de B junioren: 1. Martin Vorderman, 2. Jamell Steevensz, 3. Ricardo den Besten. De finalisten van de categorie D-E pupillen Leon van de Zwam en Julian Huisman en bij de categorie B-C junioren Stephan van de Schootbrugge en Martin Vorderman gingen de strijd aan voor de wisselbeker. Uiteindelijk kregen Leon van de Zwam (D pupil) en Stephan van de Schootbrugge (C junior) uit handen van Adrian van Essen de Glasservice van Essen wisselbeker uitgereikt.

Decibel en Hattems Mannenkoor HATTEM- Op vrijdag 11 juni geeft het Gemengd koor Decibel uit Hattem haar tienjarig Jubileumconcert. Het koor zingt deze avond de door de muziekcommissie samengestelde ‘the best off’ van Decibel en bovendien nog een aantal nieuw ingestudeerde liederen (o.a. het prachtige In this heart). Het Hattems Mannenkoor ging graag op de uitnodiging van het Decibel bestuur in om ook samen eens een aantal voor deze avond geschikte liederen te zingen. HEERDE- Naar aanleiding van het bezoek van Deventer stadsdichter Heleen Bosma aan Christelijk College de Noordgouw in Heerde organiseerde de sectie Nederlands een poëziewedstrijd voor alle klassen. Heleen Bosma gaf in vijf klassen

een workshop en wist leerlingen en docenten door haar enthousiasme te inspireren. Alle leerlingen schreven een gedicht en in elke klas maakte de docent Nederlands een voorselectie. Uit deze gedichten koos de jury per jaarlaag drie prijswinnaars

uit. Vorige week kregen alle prijswinnaars een boekenbon. De jury was onder de indruk van de resultaten van de dichtende leerlingen en daarom zal een aantal van de winnende gedichten binnenkort in de schoolkrant gepubliceerd worden.

Het ‘groot koor’ zal dan uit ca. 65 personen bestaan en u begrijpt dat alle zangers zelf ook benieuwd zijn naar het effect van o.a. The wild Rover. Het concert, o.l.v. Birgit van de Goor Pfeifer, begint om 20.00 uur. Het muzikale wordt verzorgd door het combo van Maarten Gal. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Het concert vindt plaats in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg 27 in Hattem. Zoals altijd is de toegang gratis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA223

Donderdag 29 april spectaculaire ’koninginnenacht’ bij Formido Epe van 20.00 tot 24.00 uur. ag d e n n i g n i n Op Ko zijn wij n geopend va ur. u 08.00-12.00

KORTI N

G*

op vrijwel ons hele assortiment!

Alleen bij Formido Epe Hoofdstraat 70 Korting geldt niet op actie/folder aanbiedingen, Zibro en Velux producten, tuinhuisjes, sierbestrating en reeds bestelde artikelen en niet in combinatie met andere kortingsacties!

Haal meer uit je huis


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 24

Tandheelkunde Hattem officieel geopend

Landschapsversterkingsplan bijna gereed WAPENVELD- Afgelopen donderdag was er een geslaagde dorpsavond over Vrieze’s Erfgoed in ’t Spyker Horeca in Wapenveld. Het landschapsversterkingsplan werd gepresenteerd en bewoners konden aanvullende ideeën spuien. De inwoners van Wapenveld reageerden heel positief, onder andere door zich te melden als vrijwilliger voor dit project. Het plan kan gemaakt worden dankzij de prijs van 33.000 euro die werd gewonnen in het kader van het project Levend Landschap Veluwe, mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, de gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Annemieke van Ginkel van Landschapsbeheer Gelderland was aanwezig om het project ‘Levend Landschap’ toe te lichten. Dank-

zij de prijs krijgt Vrieze’s Erfgoed professionele ondersteuning bij het maken van het plan en komt er geld vrij voor de uitvoering. Het landschapsplan voorziet in de aanleg van heggen, het aanplanten van een boomgaard, herstel van het eikenhakhout, akkerbouw maar ook vlinder- en insectenvriendelijke beplanting, de bouw van een bijenstal en de inpassing van het naastgelegen industrieterrein. Verder zullen exoten als prunus en Amerikaanse eik geruimd moeten worden. Ook de restauratie van de molenaarswoning komt dichterbij. Er is inmiddels 80.000 euro binnen van de provincie Gelderland en begin juni wordt de provinciale beslissing over de verdere subsidies verwacht. Voor meer informatie en aanmelding als vrijwilliger: www. molendevlijtwapenveld.nl.

Linoleumsnijden voor artistieke kids

HATTEM- Woensdagavond is de Tandheelkundige praktijk en de Apotheek Hattem officieel geopend. Onder grote belangstelling knipte burgemeester Wiggers het lint door van het gloednieuwe pand aan de Vechtstraat 1 in Hattem. Naast drie tandartsen zijn er specialisten van de Isala klinieken gevestigd zoals de kaakchirurg voor implantaten. Ook is er een endodontoloog die gespecialiseerd is in wortelkanaalbehandelingen en een tandprotheticus die o.a. gebitsprotheses en frames maakt. De stap om een praktijk om deze manier op te zetten, is jaren geleden al gezet. De praktijk van Muller aan de Veldhoeve en van Van Steenbergen aan de Kastanjelaan zijn nu samengevoegd. “We hebben het gevoel dat samenwerken toch de toekomst heeft. Je ziet steeds meer praktijken samengaan”, aldus tandarts Muller. Tandarts Van Steenbergen voegt toe: “Samen kun je veel meer doen. Er verandert heel veel op het gebied van tandheelkunde. Dat kun je nauwelijks bijhouden met een solopraktijk.” De specialisten zien het werken in een kleinere praktijk eveneens prettig. “Ze vinden het fijn om meer in het buitengebied te zitten en toegankelijker te zijn voor mensen. De drempel is lager dan in het ziekenhuis.” In 2006 werd bekend dat de plek aan de Vechtstraat 1 vrij kwam. “Het is een ideale plek voor ons.

Voor Hattemers en voor mensen uit de regio zijn we makkelijk te bereiken.” Na rondkijken bij andere grote tandartspraktijken hebben de heren gekozen voor de invulling zoals deze nu is. “Het is dynamisch en heeft een vriendelijke uitstraling naar de patiënt toe. Het naar de tandarts gaan is niet leuk en als de omgeving dan ook nog vervelend is, dan voelt de patiënt zich helemaal niet op zijn gemak”, legt Patrizia Muller uit, “Als je in de wachtkamer zit, heb je hier niet het idee dat je bij de tandarts zit.” Het geheel is toekomstgericht gebouwd. “Er is een behoorlijke vraag naar tandartsen vanuit de regio. Hier werken meerdere tandartsen samen en we hebben

dan ook nog ruimte voor nieuwe patiënten.” Ondanks de schaalvergroting benadrukt Patrizia dat het persoonlijke contact heel belangrijk is. “De reden waarom de tandartspraktijken konden samengaan, is omdat we allemaal dezelfde benadering naar patiënten toe hebben. Niet zo zakelijk. En de patiënten blijven altijd bij hun eigen tandarts.” Voor angstige patiënten is er de mogelijkheid om gebruik te maken van lachgas bij tandarts Klein. “Daarin kunnen we net een stap verder gaan.” De opening was voor genodigden maar eind mei organiseert Tandheelkunde Hattem nog een Open Huis voor iedereen. Voor meer informatie kijk op www.tandheelkundehattem.nl.

Bridge Club Heerde

VIVO huldigt jubilarissen

HEERDE- Uitslag van de vijfde zitting van de zesde competitie ronde van Bridge Club Heerde: Lijn A 1 Dms.Kalff-Van Lubek 66.25% 2 Dms.Boele-Oosterhof 61.67% 3 Echtp.Lodder 61.25% Lijn B 1Dms.Berends-Van Dieren 57.42% 2 Echtp.Verhaagen 57.17% 3 Dms.Kuypers-Ensink 55.75% Eindstand:1 Hrn Tees 61.76% 2 Dms.Kalff-Van Lubek 60.03% 3 Echtp.Lodder 54.17% 4 Hrn.De Blok-Versluis 53.93% Gepromoveerd: 1Dms.KuypersEnsink 55.09% 2 Echtp.Gelderman 55.28% 3 Dms.Berends-Van Dieren 55.13% 4 Hrn.HogenbirkVan Bruggen 54.87%.

Winnaars autobanden

VAASSEN- 6 maart hielden Van Essen banden- en autoservice, Autobedrijf Zweekhorst en Autoschadebedrijf de Wilde een feestelijke open dag. Voor de fam. Van der Meulen werd deze dag helemaal feestelijk. Zij hebben het juiste gewicht met een verschil van slechts 100 gram van

4 Goodyear Runflat banden geraden. Het juiste antwoord op de prijsvraag was 44.4 kg. De fam. Van de Meulen heeft de banden als prijs in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt door Van Essen banden- en autoservice en vertegenwoordigers Michiel de Vries en Jan Willem van Voorst van Goodyear Dunlop Nederland.

VEESSEN- Tijdens het voorjaarsconcert van muziekvereniging V.I.V.O. werden 5 jubilarissen gehuldigd door voorzitter Henry van Werven. Als eerste werden Astrid Niesing en Mei v.d. Scheer gehuldigd met 5 jaar lidmaatschap. Samen zijn ze begonnen bij de Majorette en daarnaast na ongeveer twee jaar begonnen op de blokfluit. Na hun opleiding op de blokfluit speelt Astrid nu op Alt-sax en Mei op de Sopraansax. Beiden zijn vorig jaar na de zomervakantie hiermee gestart. De andere drie jubilarissen komen uit het orkest. Dit zijn Aaldert Engberts, 12,5 jaar lidmaatschap, Willem Hogeboom, 40 jaar lidmaatschap, en ook Gerrit v.d. Scheer, 40 jaar lidmaatschap. Aaldert Engberts is enkele jaren bestuurslid geweest en daarna enkele jaren voorzitter geweest van de vereniging. Door verhuizing naar Friesland is hij hier mee gestopt. Wel komt hij nog bijna wekelijks naar Veessen toe om zijn partijtje te blazen op de trompet. Willem Hogeboom is sinds kort actief in

het bestuur en bespeelt al jaren als actief lid wekelijks de solo bugel. Gerrit v.d. Scheer is voor Aaldert Engberts voorzitter geweest van de vereniging en heeft Aaldert lid gemaakt van de vereniging. Gerrit bespeelt de trombone in het orkest. Door zijn werk kan hij niet altijd aanwezig zijn op de repetities, maar ondanks dit zijn ze nog wel blij dat hij lid blijft van de vereniging. De drie jubilarissen kregen een speldje en oorkonde, Astrid en Mei kregen een ketting met hanger en een oorkonde uit handen van de voorzitter.

HATTEM- Het Anton Pieck Museum organiseert op maandagmiddag 3 mei een workshop Linoleumsnijden voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Tussen 13.00 tot 16.30 uur leren zij alle aspecten van deze grafische techniek en gaan zij na afloop met een kleurendruk en een oorkonde naar huis. De activiteit linoleumsnijden is erop gericht de jeugd zelf te laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een grafisch kunstwerk. Het kenmerkende van grafische technieken is dat de voorstelling in spiegelbeeld op de drukplaat aangebracht moet worden. Bovendien kunnen van een voorstelling meerdere exemplaren gedrukt worden. De techniek van het linoleumsnijden zal gedemonstreerd worden en daarna krijgen de kinderen gelegenheid hun eigen ontwerpen uit te voeren in een kleuren - linosnede. De kinderen krijgen voorts een gekalligrafeerde oorkonde; hun werkstuk krijgen ze mee in een passe-partout. Wegens het beperkte aantal deelnemers dat per middag kan meedoen, is opgave vooraf noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief entree, materialen en een consumptie. Voor meer informatie of het opgeven van deelnemers kunt u contact opnemen met het Anton Pieck Museum, Achterstraat 46-48, 8051 GC te Hattem, tel. 038–442192, emailadres: antonpieckmuseum@ hetnet.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA225

VOOR VAKVERF NAAR DE VAKMAN Goed onderhoud van het buitenschilderwerk maakt uw huis tot een sieraad. Natuurlijk investeert u in goede kwasten en professionele verf. Een professionele verf is makkelijk te verwerken, dekt beter en is veel duurzamer waardoor het houtwerk veel later aan een nieuwe schilderbeurt toe is. De meerkosten van een vakverf heeft u daarom snel terugverdiend. Bij een professionele verf hoort natuurlijk professioneel advies. Wij nemen de tijd om u uitgebreid te adviseren op het gebied van kleurkeuze, verfsoort en de verwerking ervan. Meer weten? Kom langs in één van onze winkels.

TEVENS VOOR AL UW GLAS- EN SCHILDERWERK!

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73 Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43

zwembaden

in alle prijsklassen

meer dan 3000 m² overdekte showroom

NU OOK IN EPE!

grote accessoire-shop

DE VELUWEPOORT STERNPASSAGE 1A

Speciale openingsaanbieding

Sinaasappelstuk voor...

6,95

s Uitgebreid advies sZwembaden sWaterbehandeling sAfdekkingen sBodemzuigers sZoutelectrolyse sVerwarming

Koninginnedag in Heerde en Epe geopend van 8.00 tot 11.00 uur

Oranje gebak

Ook levera de ncie kleine r voor op zwemb zetaden.

Geen bestellingen en bezorgingen

Shopping

24/7 rhodos-shop.nl

Zuiderzeestraatweg 241-I 8096 BK Oldebroek Tel. (0525) 63 16 18 www.rhodos.nl

Openingstijden ma. t/m do. 09.00 tot 17.30 uur vrijdag 09.00 tot 20.30 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 26

Afscheid Aad Breedveld van Harmonie

EPE- Aad Breedveld heeft op de onlangs gehouden ledenvergadering van de Koninklijke Muziekvereniging “Harmonie” Epe afscheid genomen als voorzitter. Vijf jaar lang heeft hij, als nietHarmonielid, de vereniging geleid. Breedveld laat een financieel gezonde vereniging achter, die ook muzikaal in de lift zit. Op bestuurlijk vlak heeft hij gestructureerd en geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld wat betreft instrumentarium. Op de ledenvergadering werd Breedveld toegesproken door Erik van Westerveld, die namens bestuur en leden zijn waardering uitsprak over de inzet en inbreng en het enthousiasme van de voorzitter. Later dit jaar, tijdens de afsluiting van het seizoen, zal Breedveld nog eenmaal in het zonnetje worden gezet. Secretaresse Janette Scheffer was aftredend en werd herbenoemd. Uit handen van Henk Kanis, voorzitter van de Club van 100, ontving de Harmonie een gloednieuwe bugel voor de Eper Bloaskapel. Een week eerder, op de concerten van de Harmonie in het gemeentehuis heeft ook het publiek afscheid genomen. Presentator Bert Veldwijk sprak ook daar namens de vereniging zijn waardering uit. De twee goedbezochte concerten stonden dit jaar in het teken van “Top Secret”, compleet met FBI-auto,

detectiepoortjes en bodyguards kon het publiek genieten van alle geledingen van de Harmonie. De Eper Bloaskapel stond vrijdag onder leiding van oud-dirigent Henk Homma. De reden was dat dirigent Rudolf Weges (zaterdag wel aanwezig) als gast trompettist speelde bij het Concertgebouworkest. Na een kort maar leuk optreden van de blokfluitleerlingen onder leiding van Annemarie Wetterouw was het de malletband onder leiding van John Jans die liet horen nog steeds muzikaal te groeien. Het harmonieorkest nam het gedeelte na de

Informatieavond beekherstel Grift HEERDE/APELDOORN- Dinsdag 27 april organiseert Waterschap Veluwe een informatiemarkt over de plannen die de organisatie heeft met de Grift in het Waterschapshuis aan de Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, aanvang 19.30 uur. Het gaat hierbij om de maatregelen die in de periode 20102015 zullen worden uitgevoerd aan de Grift van de Anklaarseweg in Apeldoorn tot de uitmonding in het Apeldoorns Kanaal bij Heerde. De informatiemarkt richt zich op aanwonenden en anderen die geinteresseerd zijn in wat er met de Grift gaat gebeuren. Het raamplan waarin de doelen voor het herstel van de Grift zijn beschreven, is 3 maart vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe. Tijdens de informatieavond informeren specialisten de bezoekers bij verschillende kraampjes over het herstelplan. Bezoekers kunnen er terecht met al hun vragen en

eventuele wensen. Indien gewenst wordt er een afspraak gemaakt om de specifieke situatie in het veld nader door te spreken. Bij het werk aan de Grift staan drie doelen centraal. Voor een veilige en gezonde Grift is het nodig dat grote delen van beekbodem en oevers worden gebaggerd. Door bedrijven die in het verleden langs de beek stonden, is deze vervuiling ontstaan. Een tweede doel is de Grift voldoende bestand te maken tegen perioden van droogte en perioden met hevige neerslag. klimaatbestendig te maken. Er mag dan geen overlast ontstaan op omliggende gronden of in aangrenzende watergangen. Tenslotte stellen ecologische eisen en Europese regelgeving eisen aan de waterkwaliteit van de Grift en de passeerbaarheid van de beek voor dieren en planten. Natuurlijk houdt het waterschap bij al deze maatregelen rekening met cultuurhistorische waarden en recreatiemogelijkheden langs de beek.

WAPENVELD- De kinderen uit groep 3 tm 6 van CBS “de Parel” hebben meegedaan aan de schooltennisochtend. Deze ochtend was georganiseerd door de tennisver-

eniging Wapenveld. Het was een leuke maar koude ochtend. Door lekker actief bezig te zijn, kregen de kinderen het best nog wel warm.

pauze voor zijn rekening. Onder leiding van Andre Rave werd o.a. muziek ten gehore gebracht uit James Bond, The Godfather, The Incredibles en Baantjer. Overigens is de Harmonie er nog niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. Erik van Westerveld neemt voorlopig de taken over. Ook is de Harmonie nog op zoek naar een vaandeldrager. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met van Westerveld (tel. 0578-620660) of met Janette Scheffer (tel. 0383764083), of reageren via de website www.harmonie-epe.nl.

Open Jeugd Toernooi bij TV Epe EPE- Van maandag 28 juni t/m zaterdag 3 juli wordt bij Tennisvereniging Epe het 7e Open Jeugd Toernooi georganiseerd. De Veldhuis Adviesgroep heeft zich als hoofdsponsor aan dit toernooi heeft verbonden, en daarom draagt het de komende drie jaar de naam ‘Veldhuis Adviesgroep Open Jeugd Toernooi’. Er worden singels en dubbels gespeeld in de leeftijdscategorieen t/m 10, t/m 14 en t/m 17 jaar in diverse speelsterktes. Uiteraard zal dit jaar de Jop Ruskamp-beker weer worden uitgereikt. Deze is bestemd voor iemand die op of

naast de baan een bijzondere prestatie heeft geleverd. Jop Ruskamp was voor TV Epe een bijzondere juniorspeler die helaas veel te jong is overleden. Tijdens dit toernooi is ook het WK voetbal aan de orde. Ze zullen hierop inspelen door o.a. de wedstrijden op een groot scherm uit te zenden, zodat voetballiefhebbers niets hoeven te missen. Voor iedere jeugdtennisser die zich nog niet heeft ingeschreven: het kan nog. Meld je aan voor 12 juni op www.toernooi.nl (trefwoord toernooinaam: tv epe). Contactpersoon toernooi: Sabine Herrebout, e-mail ojtepe@gmail.com. Meer informatie op www.tvepe.nl.

Kunstgalerie en Beeldentuin Oudenhove

Leerlingen in Museum Vaassen Historie

VAASSEN- Lotte Veldkamp van basisschool Anne de Vries vond het zeer knap dat die oude meneer nog zo fit was en al die mooie verhalen over de oorlog kon vertellen. Met die oude meneer bedoelde ze Jan Duinstee welke samen met Hans Achterbergh namens de stichting Broken Wings “40-45” een gastles

verzorgde in het Museum Vaassen Historie. Lotte was één van de bijna veertig leerlingen, van de Anne de Vriesschool die uit Epe op de fiets naar Vaassen waren gekomen. De leerlingen hoorden de spannende verhalen muisstil aan waarbij docente Karin Smit van groep 8 zich fluisterend liet ontvallen”

zo boeiend kunnen wij het nooit vertellen”. Voor de lessen maakt de school dankbaar gebruik van de door de Stichting Broken Wings “40-45” uitgebrachte lesbrieven. De school zelf nodigt begin mei de opa’s en oma’s uit om hun bevingen aan de leerlingen over te dragen.

EPE- Op zaterdag 1 mei opent aan de Rietberglaan 12 in Epe een nieuwe galerie met beeldentuin, haar deuren voor het publiek: Kunstgalerie en Beeldtuin Oudenhove. De enthousiaste eigenaars, Jaap en Elena van Dijken, verheugen zich erop de eerste bezoekers te verwelkomen. “We willen een podium zijn voor een breed scala aan kunstenaars”, vertelt Jaap van Dijken. “Met bekende namen en aanstormend talent uit binnen- en buitenland. Zowel de bezoeker als de aankomende exposant moet gemakkelijk bij ons binnen kunnen komen en zich laten verleiden door de kunst.” De kersverse galerie beschikt over een grote tuin met beeldhouwwerken in verschillende stijlen en materialen. De rijk ingerichte galerieruimte bevat voornamelijk schilderijen en kleinere beeldhouwwerken. Kunstgalerie en Beeldentuin Oudenhove zal op gezette tijden in het jaar een groot deel van haar collectie vernieuwen met andere kunstwerken en kunstenaars. Ie-

dere nieuwe verkoopexpositie zal gepaard gaan met een feestelijke opening. Daarnaast gaat de galerie zichzelf presenteren op verschillende kunstbeurzen, zoals de Open Artfair in Utrecht en Art Laren. Wanneer u wilt genieten van de natuur en verrast wilt worden door kunst, kom dan gerust eens langs. Jaap en Elena staan u graag te woord over de verschillende kunstenaars en hun werk. Kunstgalerie en Beeldentuin Oudenhove aan de Rietberglaan 12 in Epe, is vanaf 1 mei van donderdag t/m zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur, en op afspraak: 0578- 641493/ 0613204348, of info@oudenhove.nl. Meer informatie vindt u op www. oudenhove.nl.

Bingo WAPENVELD- Woensdag 28 april houdt de s.v. WZC een bingovond in de kantine van Sportpark het Monnikenbos in Wapenveld. Aanvang bingo 19.30 uur. Zaal open vanaf 18.30 uur. Alleen geldprijzen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA227

Wij zijn groeiende organisatie die dat kinderen, Wij zijneen een groeiend bedrijf volwassenen en organisaties met hulpkinderen en ouders/verzorgers met vragen begeleid d.m.v. oefentherapie, hulpvragen, oefentherapie en begeleiding trainingen, en interimbiedt en zijn opre-integratie zoek naar: management en op zoek naar:

Een enthousiaste telefoniste (32 uur) voor onze locatieadministrateur Tongeren (Epe) Een enthousiaste (m/v),

 

        ! 

16 uur op onze locatie in Tongeren (Epe) Werkzaamheden: - Telefonisch en persoonlijk te woord staan van cliÍnten, bezoekers en Werkzaamheden: - medewerkers • Controleren, coderen en verwerken van inkomende facturen - Administratieve ondersteuning • Verwerken van bankafschriften Alle overige voorkomende werkzaamheden • Beheren -van de balansrekeningen; • Regelmatig controle op en beheer van doorbelastingen; • OpstellenJouw vaninbreng: maandrapportages - Flexibiliteit, collegialiteit en integriteit staan hoog op je lijstje - Administratieve opleiding op minimaal MBO niveau Jouw inbreng: - Ervaring in een receptioniste/telefoniste functie • Zelfstandig probleemoplossen vermogen - Klantgericht en klantvriendelijk je • HBO werken denkniveau (bijvoorbeeld HEAO/SPD/MBA) - Communicatief vaardig inwerkervaring woord en geschrift • Een aantal jaren relevante je • Integriteit Voor meer informatie over Intraverte Tri-plus, verwijzen • Verantwoordelijkheidsgevoel we je graag naar onze website: www.intraverte.nl Voor meer informatie over Intraver, verwijzen wij je graag naar Contactpersoon: onze website: www.intraverte.nl Sandra Langevoort T 0578 688 127 Geinteresseerd? E sandralangevoort@intraverte.nl Stuur je sollicitaties voor 10 mei naar administrateur@intraverte.nl

Schoonmaakbedrijf

Van Der Haar v.o.f. MAKELAARS IN ASSURANTIĂ‹N PENSIOENCONSULTANTS FINANCIEEL PLANNERS HYPOTHEEKADVISEURS

Sportlaan 4a, 8181 BE Heerde, Telefoon (0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl www.veldhuisadvies.nl

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!

Meidoornstraat 3 - 8162 VH - Epe Tel: 0578-613495

Wij zijn op zoek naar een GLAZENWASSER / SCHOONMAKER die ons team wil versterken. Reageren onder werktijden tot 18.00 uur onder nr. 0578-613495 of 06-51959760.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 28

Prijsuitreiking DA

Rommelmarkt EPE- Zaterdag 1 mei is er zoals iedere maand de gelegenheid uw spullen te brengen voor de rommelmarkt van de “Goede Herderkerk”. Van 8.30 tot 11.00 uur staan de mensen klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Tevens is een mogelijkheid voor diegenen die hun spullen echt niet zelf kunnen leveren, dat deze worden langs gehaald. U kunt hiervoor dan contact opnemen met de heer Niemeijer, tel 0578-641029. In tegenstelling tot vorige jaren, kunnen zij niet meer zomaar alles van u aannemen, i.v.m. de hoge afvalverwerkingskosten. De spullen dienen toch wel in redelijke en goed bruikbare staat te verkeren. Tevens zijn echt grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren.

Tentdienst

HEERDE- Mevrouw Saskia Smaling heeft bij DA In de Gaper te Heerde een fiets gewonnen. Zij had meegedaan aan een verloting van DA in samenwerking met Hal-

fords. Klanten moesten het aantal stippen op het zadeldekje en de fietstassen raden. Jeanet, bedrijfsleidster, overhandigde haar de prijs.

Biljarten in Heerde HEERDE- Hanzeheerd Brinkhoven en Bintwerk (onderdeel van Wisselwerk) hebben de handen in één geslagen om in Brinkhoven een ontmoetingspunt te maken voor de buurt. Men wil er een bruisend ontmoetingspunt van maken. Niet allen voor ouderen, maar voor allerlei generaties. Eén van de eerste activiteiten die wordt opgepakt is biljarten. In de binnenkort ver-

nieuwde recreatieruimte zal een biljart komen te staan. Buurtvereniging “de Punte” heeft interesse om uit haar leden een biljartgroep te gaan formeren. Maar het is dan ook mogelijk, dat andere inwoners van Heerde gebruik gaan maken van het biljart. Mensen die het leuk lijkt om te gaan biljarten kunnen zich alvast

EPE- Het Evangelisatie platform Epe (EpE) organiseert een tentdienst in het Loeffpark te Epe. Deze dienst zal worden gehouden in de tent van de O.V. Wilhelminavereniging op 2 mei om 14.00 uur. Het betreft een laagdrempelige evangelisatiedienst waarbij iedereen wordt uitgenodigd om deze dienst mee te maken. Het wordt een dienst voor jong en oud. Het thema van de dienst is “Kleur bekennen”. De bedoeling van de dienst is om naast kerkelijke mensen, vooral niet-kerkelijke mensen uit te nodigen. De inhoud van de dienst is daar ook op afgestemd. De spreker tijdens de dienst is Ds. André Priem uit Bunschoten, voorheen predikant van de Regenboogkerk in Epe. De muziek en zang worden verzorgd door de band “In Christ United” uit Oldebroek. Zij zullen ook voor en na de dienst muziek en zang laten horen. Kom dus op tijd, je bent van harte welkom.

7e Parel van de Veluwe rit EPE- Op zaterdag 5 juni organiseren SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe en het Oldtimer Genootschap Voor Goede Doelen voor alle mantelzorgers in de gemeente Epe een geheel verzorgde middag met de 7e Parel van de Veluwe rit. Vanaf 12.00 uur zal men met de oldtimers vertrekken vanaf “De Baron”, tegenover de grote kerk in Epe. Mantelzorgers doen hun werk vaak onopvallend en met deze middag wordt waardering voor hun werk uitgesproken. In staat gesteld door enkele gulle sponsoren kunnen maximaal 40 mantelzorgers genieten van een onbezorgde middag met een uitgebreide koffiestop, waarbij ook een oud Hollandse lekkernij wordt aangeboden. Deze middag is voor de deelnemers vrij van kosten, zij het dat de oldtimerbezitters hun voertuig gratis ter beschikking stellen en zorgen voor voldoende brandstof. Genoemde organisaties hopen hiermee hun steentje bij

te dragen. Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich melden bij de consulente mantelzorg van de SWO/E, mevrouw Gretha Groen. De SWO/E is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur op tel. 0578-620988. Het maximum is bepaald op 40 en aanmelding kan geschieden tot 15 mei. Op 5 juni zal men vanaf 12.00 uur van start gaan bij “De Baron” tegenover de grote kerk waar de oldtimers staan opgesteld. De rit gaat door onder alle weersomstandigheden tenzij vulkaanas het zicht onmogelijk maakt.

Opbrengst collecte HEERDE- De jaarlijkse collecte van de Hartstichting heeft dit jaar het bedrag van 4.444,70 euro opgehaald waarvan 633,72 in Veessen en Vorchten. Alle collectanten en gevers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en gift.

Schoolvoetbal meisjes in Oene

melden bij Ton Hulsebos. Hij gaat dan met de belangstellenden rond de tafel hoe het één en ander te organiseren valt. Hij is te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag in buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, tel. 0578-691295 of 0652051059. OENE- Woensdagmiddag werd de derde aflevering van het Autoschade de Wilde schoolvoetbaltoernooi gespeeld. De schoolvoetbalwedstrijden in poule E, meisjes uit de groepen 5 en 6, werden op de Hoge Kamp bij v.v. Oene gespeeld. In de voorronden van poule E waren de teams verdeeld in 3 poules. De beste twee van iedere poule gingen door naar de halve finales. Aansluitend gingen de drie winnaars van de halve finales strijden om de zo begeerde wisselbokaal. Dit waren de Violier uit Vaassen, ’t Hoge Land uit Epe en de Zuukerschool uit Zuuk. In de finalepoule speelde ieder team een keer tegen elkaar. Na de laatste wedstrijd was duidelijk dat de Zuukerschool de beste was van het toernooi. Zij mogen zich ook terecht winnaars noemen,

Schutters vergaderen

omdat zij alle wedstrijden die zij gespeeld hebben op het toernooi hebben gewonnen. Op de tweede plaats eindigde ’t Hoge Land uit Epe dat op doelgemiddelde beter was dan de Violier uit Vaassen. Naast het winnende team werd er ook weer gekeken wie de beste voetbalster van het toernooi was. Dat bleek Miranda Kaspers van de Gildeschool te zijn. Zij mocht de Gerard Berkhoff wisselbokaal in ontvangst nemen van de winnares van vorig jaar Ilja van Doorm. Volgende week woensdag, 28 april is KCVO uit Vaassen gastheer van het Autoschadebedrijf de Wilde schoolvoetbaltoernooi en ontvangt dan de 7-tallen uit de groepen 3 en 4. Hier doen dan opnieuw vele kinderen aan mee, er hebben zich maar liefs 30 teams ingeschreven.

Uitslag Verloting S.E.H.

HATTEM- Het St. Anna Gilde uit Hattem heeft afgelopen donderdag in Gildehuis de Tinne haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In een vlot tempo werden de punten van de agenda afgewerkt en kon bestuur en leden terugkijken op een goed afgesloten 2009. In het afgelopen jaar werd de Daendels trommel aangeschaft, die een schenking was van de Daendelsstichting. Tevens heeft het Gilde een schenking

ontvangen van de Molecatengroep en het Prins Bernhard fonds. Vol trots kon gildekoning Frank Henry de prachtige zilveren Gildeketting laten zien, met daaraan het zilveren Gilde embleem gemaakt door goud en zilver smid, Gildebroeder Bram van de Loosdrecht. Tijdens de pauze werd een bezoek gebracht aan de St. Anna kapel in de Grote of St. Andreas kerk in Hattem. Hier werd door streekarchi-

varis Gerrit Kouwenhoven tekst en uitleg gegeven over de geschiedenis van deze kapel, aangevuld met gegevens van koster Dick Remmerts en pastor Jos van Veghel. Na afloop van de vergadering werd de website van het Gilde gepresenteerd door webmaster Ton Klappe, en een powerpoint presentatie door DirkJan Septer van foto’s vanaf het jaar van heroprichting tot op heden.

HEERDE- De uitslag van de verloting van SEH is als volgt: 1e prijs LCD-TV 5298; 2e prijs 100 euro 5745; 3e prijs Oranjeshirt 3959; 4e prijs Boodschappenpakket 6594; 5e prijs Boodschappenpakket 4714; 6e prijs Boodschappenpakket 3020; 7e prijs Boodschappenpakket 3334; 8e 25 euro 5885; 9e prijs 25 euro 3141; 10e prijs 25 euro 4916; 11e prijs 25 euro 5249; 12e prijs 25 euro 5486; 13e prijs 25 euro 5403; 14e prijs 25 euro 6271; 15e prijs 25 euro 4270; 16e prijs VVV-Bon 3822; 17e prijs VVV-Bon 3593; 18e prijs VVV-Bon 5556; 19e prijs VVV-Bon 6317; 20e prijs VVVBon 4735; 21e prijs VVV-Bon

5299; 22e prijs Vleesbon 3935; 23e prijs Vleesbon 3782; 24e prijs Vleesbon 3252; 25e prijs Vleesbon 6195. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Prijzen zijn ’s avonds na 19.00 uur af te halen bij Henri Houtman, Kamilleweg 29 te Heerde. Tel. nr. 0578-696706.

Bingo VAASSEN- Wijkvereniging organiseert op zondag 2 mei een bingo aan de Zichtstede 16A te Vaassen. Zaal open om 18.30 uur. Het eerste kopje koffie is gratis en natuurlijk zijn er lekkere hapjes tijdens de bingo.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA229

Voor het beste resultaat GD I Z IJ W GE

GD I Z IJ W GE

Epe, Vlijtweg 26-1

Epe, Burg. van Walsemlaan 9

Veessen, De Stege 14

· Vrijstaande woning met garage en schuur · Totale grondoppervlakte 311 m² · Slaapkamer gelegen op de begane grond · Op de 1e verdieping 3 slaapkamers

· · · · ·

· Prachtig gelegen woonboerderij met schuren · Gelegen op perceel van 2 ha, 42 a en 80 ca · Voorzien van authentieke elementen · Ideaal voor het houden van paarden en kleinvee

Vraagprijs: € 299.000,—KK

Vraagprijs: € 475.000,—KK

Schitterend gelegen vrijstaande woning Voorzien van inpandige garage en schuur Perceeloppervlakte 915 m² Ruime woonkamer en dichte keuken Op 1e verd. o.a. 3 slaapkamers

Vraagprijs: € 575.000,—KK

W U E NI

Heerde, De Wan 7

Heerde, Duisterestraat 15

Heerde, Kerkstraat 13

· Modern vrijst. woonhuis met garage en carport · Totale grondoppervlakte 639 m² · Bouwjaar 1998 · Royale woonkamer met openslaande tuindeuren · 4 ruime slaapkamers

· Moderne hoekwoning met schuur en fietsenberging · Doorzon woonkamer en lichte open keuken · 1e verdieping 3 slaapkamers · 2e verdieping mogelijkheid voor slaapkamer

· · · · ·

Vraagprijs: € 475.000,—KK

Vraagprijs: € 249.000,—KK

Vraagprijs: € 489.000,—KK

Semi-bungalow met garage en schuur Op loopafstand van het centrum Totaal perceeloppervlakte 1700 m² Slaapkamer en badkamer op begane grond 1e verd: 3 slaapkamers en een badkamer

GD I Z IJ W GE

UW E NI

Heerde, Klippenweg 1

Heerde, Mr. Nijhoffstraat 27

Heerde, Broekstraat 4

· Vrijst. landhuisje met gastenverblijf en garage · Totaal perceeloppervlakte 2525 m² · Gelegen nabij de bossen en “De Render klippen” · Slaapkamer en badkamer op de begane grond

· Sfeervolle gezinswoning met jaren 30 elementen · Gelegen aan rustige straat nabij centrum · Woonkamer, ca. 38 m² met hardstenen schouw · 1e verd: 3 slaapk. en 1 werk-/slaapkamer · Grote garage/schuur ca. 7 x 11 meter

· Vrijstaande woonboerderij met schuur · Totale grondoppervlakte 13.290 m² · Woning dient gerenoveerd/gemoderniseerd te worden · Unieke kans voor iemand die vrij wil wonen

Vraagprijs: € 393.000,—KK

Vraagprijs: € 345.000,—KK

Vraagprijs: € 480.000,—KK

Voordeel voor u: Gratis waardebepaling van uw woning Gratis woningadvies inzake nieuwbouw GratisvergelijkingvanuwhypotheekoȔerte


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 30

Schoolkinderen adopteren oorlogsmonument

60-jarig jubileum Vevo VEESSEN- Op 30 juni 2010 bestaat de voetbalvereniging VeVo te Veessen 60 jaar. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei zal het jubileum op het terrein van VeVo groots gevierd worden. Een jubileumcommissie is al enkele maanden in voorbereiden voor het organiseren van activiteiten rondom dit jubileum. Bij het vieren van het jubileum worden activiteiten georganiseerd, niet alleen voor VeVo-leden, maar

ook voor de regio. Het wordt een groot feest voor jong en oud volgens de trekker van de commissie, Henk Kanter. Rondom een feesttent zullen een aantal spectaculaire festiviteiten plaatsvinden, waaronder een Veluwse talentenjacht, een voetbalclinic voor de jeugd etc. In de loop van volgende week zal de commissie aan de hand van publiciteit het jubileumprogramma bekend maken en toelichten.

Vrijwilligers gezocht EPE- Centrum OostRaven is een mooie groepslocatie net buiten Epe. Het is eigendom van een stichting en heeft geen winstoogmerk. Het hoofdgebouw bestaat uit een oude statige villa met daaraan een verblijfs – en werkruimte voor een groep; daarnaast zijn er nog enkele losse gebouwen. Dit alles is omgeven door een grote tuin. Al met al vragen de gebouwen en de tuin veel aandacht m.b.t. onderhoud en renovatie. Ze krijgen hierbij hulp van tuin- en klusvrijwilligers; daarnaast komen er vrijwilligers, die het leuk vinden de kok een handje te helpen in de keuken of ander soort werk te doen. Ook zijn er speciale vrijwilligersweekenden, waaraan je kunt deelnemen. Lijkt het je wat om te komen helpen, neem dan contact op: tel. 0578-621164 of via info@oostraven.nl.

EPE- Donderdag 22 april was het jaarlijkse bezoek van de leerlingen van groep 7 en 8 van de Zuukerschool aan het oorlogsmonument in het Sweerts de Landaspark. Al jarenlang bestaat deze traditie. Omstreeks 4 mei houden de leer-

lingen samen met leerkracht en ouders hun eigen herdenking. Er is een korte plechtigheid geleid door Janneke Damen van Amnesty International. Daarna leggen de leerlingen bloemen en een krans en is er een minuut stilte. De her-

denking wordt, zoals inmiddels ook traditie is, ingeleid door een lesdag waarin het werk van Amnesty International belicht wordt, maar waarin vooral ook aandacht is voor het vraagstuk van oorlog, vrede en vrijheid.

Studentenbedrijf Heroes

Instuif Koekoek

HEERDE- Een zevental studenten van Christelijke hogeschool Windesheim te Zwolle hebben het studentenbedrijf Heroes hebben opgericht. Heroes bestaat naast de Heerdenaren Raoul Wijenberg en Nick Wijenberg uit Chris de Graaf, Erik Abbing, Jacob de Vries, Jan van Sloten, en Kees de Weerd. Heroes verkoopt oranje polo’s met betrekking op het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika deze zomer.

VAASSEN- In de meivakantie, op vrijdagmiddag 7 mei kun je in de Koekoek meedoen aan de Sport- en Zweminstuif voor groep 4 t/m 6. De middag is als volgt ingedeeld: van 13.30 tot 15.00 uur sporten en spelletjes onder begeleiding in de gymzaal van 15.00 tot 17.00 uur vrijzwemmen in het zwembad (de glijbaan is open). Natuurlijk krijg je ook een glaasje limonade. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad. Club Aquakids leden hebben een korting van 20%. Voor meer informatie kun je bellen met het nummer 0578-576122 of via de website www.dekoekoek.nl.

“Het bijzondere aan ons bedrijf, is dat wij het goede doel ondersteunen. Als goede doel is gekozen voor Stop Aids Now! Heroes

kiest juist voor dit goede doel omdat dit nog steeds een zeer actueel probleem is in o.a. Zuid-Afrika. Heroes vind het belangrijk dat mensen naast de feestvreugde rondom het WK ook stil staan bij de miljoenen mensen in ZuidAfrika die lijden aan aids. Op de polo zullen verschillende teksten komen te staan die zowel betrekking hebben op voetbal als op aids. De verkoop prijs zal 15 euro bedragen en van elke verkochte polo gaat 1,50 euro naar Stop Aids Now!” Voor meer informatie over Heroes zie de website: www.steunhollandsteunafrika.nl.

Luca Nijenhuis tweede

Schoolconcert in de Marke

HATTEM- Vorige week gaf de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ), onderdeel van Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, op uitnodiging van Ontwaakt een schoolconcert in de Marke. Zo’n 300 kinderen uit de hoogste groepen van het Palet, de Vlonder en de St. Andreasschool konden zo nader kennis maken met muziek. De uit twintig militairen bestaande Regimentsfanfare liet onder leiding van dirigent luitenant Harry van Bruggen verschillende muziekstijlen horen. Tijdens het concert werden de kinderen nauw bij de muziek betrokken door een soort vraag en antwoordspel. Enkele kinderen mochten zelfs even dirigent van het orkest zijn. Ook sommige meesters en een juf bleken wel degelijk over dirigeertalent te beschikken. Na het concert

mochten de kinderen op instrumenten van de muziekvereniging Ontwaakt spelen, waarbij ze uitleg kregen van ervaren muzikanten. Voor wie het leuk vindt nader kennis te maken met de muziek en met Ontwaakt is er gelegenheid de repetities in de Marke in Hattem te bezoeken. Op donderdagavond vanaf 18.00 uur oefenen de orkesten; op maandag vanaf ca. 19.30 uur de slagwerkgroep.

Bingo EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 5 mei een bingo-ochtend in Dorpscentrum “De Wieken”, aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang: 10.00 uur.

Afscheid van de directeur

Door Willem Damman HEERDE- Omdat slechts vier ONK-wedstrijden in de 85 cc jeugdcategorie meetellen bij de grote motorbond KNMV heeft motorcrosser Luca Nijenhuis besloten de complete kampioensserie bij de oosterburen te rijden. In dit geval de ADAC Masters Juniorcup in de internationale 85 cc jeugdcategorie. Luca Nijenhuis kende een voortreffelijke seizoensopener op de piste van Fürstlich Drehna in Oost-Duitsland, waar hij op de zanderige zware baan met harde knippen en veel springbulten als 4e door de vrije training en 3e tijd-

snelste door de kwalificatie kwam. Dat bood perspectief voor de twee manches. In de eerste manche kende de Heerder jeugdcrosser een superstart en wist vier ronden als koploper door te komen. Vervolgens werd hij gepasseerd door de Duitse international Henri Jacobi, maar Nijenhuis bleef jagen om elk foutje direct af te straffen. Dat lukte net niet, maar op twee seconden van de winnaar werd hij wel zeer eervol als tweede afgevlagd. In de tweede manche kende Nijenhuis een mindere start, maar reed een goede inhaalrace die hij achter latere dagwinnaar Marten Borchert wederom met een tweede plaats

wist te bekronen. In theorie leek Nijenhuis zelfs de dagzege te kunnen grijpen indien in de slotfase niet achterblijvers als hinderpalen fungeerden. Dankzij twee tweede plaatsen (2 x 22 ADAC-punten) finishte Luca Nijenhuis allround als derde man op het dagpodium. Met een 1e en 3e plaats voor zowel Jacobi als Borchert leidt dit KTM-duo (25 plus 22 punten) met 45 punten de titelstrijd. “Ik ben erg blij mee deze scores en hoop dit jaar echt voor de titel mee te strijden” aldus de Gebben-Yamaha piloot, die vorig seizoen als vierde in de Duitse eindstand finishte.

VAASSEN- Marthijn Manders heeft afscheid genomen als directeur van de Gerardus Majella en de Krugerstee in Vaassen. Na ruim 7 jaar hard werken, enkele verbouwingen en vele onderwijsvernieuwingen realiserend is het voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging. De kinderen hebben hem in een lied toegezongen, hij werd kort onderworpen aan een quiz en daarna mocht hij een dekbed met

de namen van alle kinderen in ontvangst nemen. Ook was er ruimte voor ouders om Marthijn de hand te komen schudden en hier werd volop gebruik van gemaakt. Natuurlijk hebben beide teams hem in het zonnetje gezet. Marthijn gaat werken op de Zonnewende in Apeldoorn. Na de meivakantie zal Gerrit Vierboom als nieuwe directeur beginnen op de Gerardus Majella en de Krugerstee.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA231

:LM]LJLQJ KXXUWRHVODJ Het kan zijn dat u huurtoeslag ontvangt voor uw woning. Rechtstreeks via de belastingdienst of maandelijks verrekend via de huur. Dit jaar vindt er een belangrijke wijziging plaats in de regelgeving. Huurverhoging Op 1 juli a.s. worden de huren verhoogd in het kader van de jaarlijkse huurverhoging. In het verleden gaf Triada de nieuwe huur per 1 juli door aan de belastingdienst en werd automatisch de huurtoeslag per 1 juli aangepast. Hiervoor kreeg u dan een nieuwe beschikking van de belastingdienst. Met ingang van dit jaar is deze procedure gewijzigd!

3ODQQLQJQLHXZERXZ +HHUGH+DWWHPHQ2HQH Op het gebied van nieuwbouw heeft Triada een groot aantal zeer diverse projecten in voorbereiding. Daaronder zijn projecten zoals de Brinklaan in Heerde, projecten in Oene Noord en West, maar ook uitleggebieden met de nieuwbouwwijken Assenrade (Hattem) en Bovenkamp II (Heerde). Daarnaast ontwikkelt Triada maatschappelijk vastgoed zoals het Kulturhus voor Oene. In dit artikel leest u hoe het met deze projecten staat. Nieuwbouwprojecten vragen een lange en grondige voorbereiding. Een aantal nieuwbouwprojecten is inmiddels zo ver gevorderd dat een planning kan worden gegeven. De genoemde opleveringstermijnen kunnen natuurlijk alleen gehaald worden als de voortgang niet gehinderd wordt door externe omstandigheden, zoals procedures of de economie. Brinklaan Heerde (53 appartementen, waarvan 11 koop- en 42 huurwoningen) De planvoorbereidingen vorderen gestaag. Het bestemmingsplan wordt eind april bij de gemeente ter inzage gelegd. Ondertussen wordt de bouwaanvraag voorbereid. Start bouw november 2010, oplevering november 2011. Kulturhus Oene (totaal 1790 m2) De bouwaanvraag is ingediend en past binnen het bestemmingsplan. De voorbereidingen voor de bouw van een Kulturhus lopen al heel lang. Triada loopt op schema en is klaar om in september van start te gaan. De gemeente bereidt de sloop voor van het bestaande schoolgebouw evenals de bouw van de tijdelijke

Verschuiving peildatum De belastingdienst maakt de nieuwe berekening van de huurtoeslag niet meer automatisch per 1 juli. Als u dit wel wilt, moet u dit zelf bij de belastingdienst aanvragen. Dat kan via www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren formulier invullen, bel dan de belastingdienst, 0800-0543. Vanzelfsprekend wordt de huurverhoging wel meegerekend bij de definitieve afrekening van de huurtoeslag over 2010. Deze afrekening ontvangt u na 1 april 2011. U ontvangt altijd het juiste totaalbedrag aan huurtoeslag, of u nu wel of niet een herberekening per 1 juli aanvraagt!

Impressie nieuwbouw Brinklaan/Stationsstraat Heerde

Nog geen huurtoeslag? Als u nog geen huurtoeslag ontvangt, dan kunt u op www.toeslagen.nl gemakkelijk nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag. Hier kunt u ook een proefberekening maken. Geen internet thuis? Dan kunt u op ons kantoor terecht voor een proefberekening. Maak hiervoor een afspraak met ÊÊn van onze woonconsulenten. „

huisvesting. Start bouw 1 september 2010, oplevering juni 2011. Oene West (20 eengezinskoopwoningen) Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Wij zijn bezig met het uitwerken van de woningen. Start bouw november 2010, oplevering: juli 2011. Oene Noord (6 huur- en 3 koopwoningen, levensloopbestendige seniorenwoningen) Tegen het bestemmingsplan is een

voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Triada is begonnen met het uitwerken van de tekeningen voor de woningen. Start bouw november 2010, oplevering juli 2011. Assenrade in Hattem (totaal 278 woningen waarvan 87 huurwoningen) Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op dit moment uitgewerkt in architectuur van de te bouwen woningen. Start bouw begin 2011.

Dit is een informatiepagina van Triada, 27 april 2010 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Bovenkamp II in Heerde (totaal 165 woningen waarvan 30 huurwoningen) De gemeente heeft alle gronden verworven. De uitwerking van de juiste aantallen woningtypen en bijbehorende prijzen gebeurt nu. Start bouw juni 2011.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA232

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etage woning me agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Senior en woning: woning bestemd voor senioren. enioren enw Beschikb aar chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Coniferenlaan 7, Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Zwijnenbergstraat 15, Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hogepad 21, Heerde Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Patrijsweg 24, Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis div er se v er spr eidingspun diver ers ver erspr spreidingspun eidingspuntten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 17

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA233

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD ink en weg 11, W apen veld Z uid APENVELD,, V Vink inken enw Wapen apenv Zuid

HEERDE, R ogge weg 2 6, Molenk amp Rogge oggew 26, Molenkamp

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610174 Type w oning: woning: eengezinswoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 20 mei 2010 Kale huur : huur: € 557,26 s t en: Servic ek o ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 : Bouwjaar ouwjaar: 1980 Doelgr oep / aan t al: Doelgroep oep/ 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: in 2006 gerenoveerde tussenwoning; oppervlakte woonkamer 30 m²; half open keuken; oppervlakte slaapkamers 14, 12 en 5 m²; zolder bereikbaar via vlizotrap; aangebouwde berging; tuin op het oosten

D

610173 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 25 mei 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: € 517,31 Kale huur huur:: € 5,30 ek o sten: Servic ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1956 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: 2-onder-1 kapwoning; oppervlakte woonkamer 17 m²; dichte keuken (10 m²); oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; aangebouwde berging (10 m²); grote tuin op het noord oosten

F

VAA SSEN, S tr aat 3 6, Kruger s tr aat Z uid AAS Stteins einstr traat 36, Krugers traat Zuid

VAA SSEN, P o tgie str aat 8 2, Kruger str aat Z uid AAS Po gietter ers traat 82, Krugers traat Zuid

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610171 Type w oning: woning: eengezinswoning Bes chikb aar : chikbaar aar: omstreeks 26 mei 2010 Kale huur : huur: € 641,42 o s t en: Servic ek ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar : ouwjaar: 1965 Doelgr oep / aan t al: Doelgroep oep/ 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning met ruime tuin en garage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m²; de keuken is vergroot; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte slaapkamers 10, 7 en 7 m²; tuin op het westen

F

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610172 Type w oning: woning: etagewoning met lift Beschikb aar : chikbaar aar: omstreeks 25 juni 2010 Kale huur : huur: € 428,66 o s t en: Servic ek ervicek eko € 20,45 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar : ouwjaar: 1967 Doelgr oep / aan t al: Doelgroep oep/aant 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; de woning wordt deels gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 9 en 8 m²; balkon op het oosten; voorschot stookkosten € 50,— per maand; huur boiler € 9,50 per maand

F

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Adv e r t . N rr.. ve

Aantal Aantal reacties Punten

Hattem

De Dinkel 15

eengezinswoning

6101310

42

200

Hattem

Korte Kerkstraat 6

eengezinswoning

6101411

60

758

Hattem

Richtershoeve 3

eengezinswoning

6101412

4

154

Wapenveld

Biezenkamp 4

benedenwoning

610138

3

57

Wapenveld

Patrijsweg 46

eengezinswoning

610147

11

131

Heerde

Bijlakker 24

eengezinswoning

610148

3

78

Epe

Wingerdstraat 19

eengezinswoning

610141

38

182

Epe

Hoge Hagt 12

etagewoning zonder lift

610142

33

123

Emst

Hullandstraat 43

eengezinswoning

610153

8

528

Vaassen

Spechtstraat 3

eengezinswoning

610133

12

69

Vaassen

Plataanhof 28

etagewoning zonder lift

610134

5

57

Vaassen

Vlierstraat 11

seniorenwoning

610143

7

946

Vaassen

Spechtstraat 58

etagewoning met lift

610145

11

224

Vaassen

Gaaistraat 14

eengezinswoning

610146

10

107

Vaassen

Steinstraat 69

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

Kan slo anttoor ge geslo slotten Op vrijdag 30 april a.s. (Koninginnedag) is ons kantoor gesloten. Voor zeer dringende zaken kunt u onze reparatielijn bellen, tel. (0578) 67 66 00.

TOEGEWEZEN WONINGEN Wekelijks worden de woningen die zijn toegewezen verantwoord in de Schaapskooi, het Huurmagazine Noord-Veluwe en op de website www.triada.nl. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere toewijzingen, toewijzingen op basis van urgentie, herstructureringstoewijzingen en bijzondere toewijzingen. Onderstaand lichten wij deze begrippen toe. Reguliere toewijzingen Per adres wordt het aantal (goede) reacties vermeld en het puntenaantal van degene waaraan de woning is toegewezen. Dit geeft voor woningzoekenden een indicatie van de gewildheid van de woning. Toe wijzingen op b asis v an ur gen tie oewijzingen basis van urgen gentie Als een woning wordt toegewezen aan een urgent woningzoekende, wordt dit vermeld met de datum waarop de urgentie is verleend. Het gaat hierbij om een officieel toegekende urgentie door de regionale urgentiecommissie. Herstructureringstoewijzingen Er worden ook woningen toegewezen aan huurders die in een woning wonen die in het kader van de herstructurering gesloopt gaat worden. In de toewijzingsverantwoording staat dan vermeld “herstructureringstoewijzing”. Bijzondere toewijzingen Als woningcorporatie hebben wij ook de verplichting om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan cliënten van instellingen (zoals bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten) en vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Ook vinden er toewijzingen plaats als gevolg van de doorschuifregeling die bij Triada wordt toegepast. Onder voorwaarden kan een huurder “doorschuiven” naar een andere woning in dezelfde buurt. Al deze toewijzingen hebben gemeen dat ze plaatsvinden buiten het reguliere woningtoewijzingssysteem om en worden verantwoord als “bijzondere toewijzing”. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Op maandag 3 mei zijn wij weer vanaf 8.00 uur geopend.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA2 34

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, C onif er enlaan 7 HATTEM, Conif onifer erenlaan

HA TTEM, Z wijnenber gs tr aat 15 HATTEM, Zwijnenber wijnenbergs gstr traat

Te koop

Traditioneel gebouwde, zeer ruime tussenwoning. Rustig gelegen aan een woonerf. De op het oosten gelegen achtertuin is grotendeels bestraat. Stenen berging in de achtertuin. De woning is gebouwd in 1957 en gerenoveerd in 2008. Voorzien van houten kozijnen met overwegend dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Agpo Econforte HMC 23, bouwjaar 1996. Totale perceelsgrootte ca. 171 m².

Te koop

Traditioneel gebouwde helft van een dubbel woonhuis. Rustig gelegen aan een woonerf. De achtertuin is op het zuid-westen gelegen. Stenen berging in de achtertuin. De woning is gebouwd in 1950. Voorzien van houten kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Agpo Hr Econpact, bouwjaar 1999. Totale perceelsgrootte ca. 238 m².

Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken met inbouw gaskookplaat, afzuigkap en aansluiting voor vaatwasmachine (7 m²); woonkamer (21 m²).

Begane grond hal; trapkast / kelder met meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken met aansluiting voor wasmachine (6 m²); de woonkamer is onderverdeeld in een voorkamer en een achterkamer welke voorzien is van een vaste kast en een schouw (24 m²).

1 e verdieping Overloop; 2 slaapkamers met vaste kasten (13 en 13 m²); geheel betegelde badkamer met douche, wastafel, 2e toilet en deur naar balkon (5 m²); voormalige doucheruimte met aansluiting voor de wasmachine (2 m²).

1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers, waarvan 2 met vaste kast (14, 11 en 5 m²); geheel betegelde badkamer met douche en wastafel (2 m²).

2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; slaapkamer met dakkapel (10 m²); CV-ruimte en berging.

2 e verdieping vliering bereikbaar via een schuiftrap; bergruimte.

VA S TE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS: Vrije k oop koop

VA S TE VERK VERKOOPPRIJS: OOPPRIJS: oop koop Vrije k

€ 180.000 k.k.

€ 188.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Met binding

Zonder binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U moet echter wel een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

HEERDE, Hogepad 21

EPE, P atrijs weg 2 4 Patrijs atrijsw 24

Te koop

Te koop RLA JS VE I R P IN

AGD!

Rustig gelegen tussenwoning met vrij uitzicht over een groenstrook. De achtertuin is grotendeels bestraat, op het noord-westen gelegen. Vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1973. Volledig voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi, bouwjaar 2005. Het raam van de woonkamer aan de voorzijde is voorzien van een rolluik. Totale perceelsgrootte ca. 129 m².

Eenvoudige hoekwoning in originele staat, gelegen in een rustige buurt. Ruime groenstrook aan de voorzijde van de woning. Diepe tuin aan de achterzijde op het westen. Aangebouwde stenen berging. De woning is gebouwd in 1953 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van 2 gaskachels op de begane grond. Totale perceelsgrootte ca. 360 m².

Begane grond hal; meterkast; toilet met fonteintje; zeer ruime dichte keuken zonder apparatuur (13 m²); woonkamer met trap naar de eerste verdieping (22 m²).

Begane grond hal met meterkast en kelderkast; toilet via bordes; eenvoudige keuken (9 m²); woonkamer (21 m²)

1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers, waarvan 1 met een vaste kast (9, 11 en 12 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachineaansluiting (4 m²).

1 e verdieping overloop; 3 slaapkamers (10, 10 en 7 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting.

2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolder met CV-opstelling (23 m²).

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

€ 185.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

2 e verdieping onbevloerde zolder bereikbaar via een luik in een slaapkamer.

VA S TE VERK OOPPRIJS: VERKOOPPRIJS: Vrije k oop koop

0 . 000 k.k. € 17 170

Aanvaarding: in overleg

Zonder binding

Met binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U moet echter wel een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 235

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

rtentie Wilt u deze adve mail r iedere week pe k dan op ontvangen? Kij w w w.action.eu bij nieuwsbrief

ZOEK UIT

DAMES

JONGENS

schuim waterpistool 60x5 cm, Intex luchtbed 183x69 cm, Intex zwemband 91 cm, houten beachballset met 2 ballen, loopklossen 2 stuks

actuele mode voor een superlage prijs viscose/elasthan maten S-XL

Bodyzone afritsbaar polyester/katoen maten 116-176

F L IJ K O N G E L O O L IG E D R O O V

Elders 1.98 2.98

VOLKSLIED

ZOMER TOP

0.99

ZWAAI VLAG incl. batterijen

Elders 9.95 14.95

5.95

1.89

FLACON

1.09

DOVE SHAMPOO alle soorten 250 ml

Elders 2.49 3.49

ELECTRISCHE

LUCHT POMP Go and Camp 4 opzetstukken 12/230V

Elders 9.95 12.95

maten 116-176

THM 2 kg

JONGENS VEST

idem HEREN maten S-XXL

6.95

WK VOETBAL

5.49

JONGENS SHIRT idem HEREN maten S-XXL

3.95

CAREX

RUITEN SPROEI

3.29

autoruit aanslag/insect 5 liter

5.29

AALTEN • Lage 26 APELDOORN I Blik • Maasstraat 14-16 BORCULO • Lichtenhorst 9 APELDOORN II • Hofstraat 15 DINXPERLO Hogestraat 3/Kerkhofplein DALFSEN • •Wilhelminastraat 25

6.95

BRIKETTEN OF

poly dry-fit maten 116-176

1.29

5.95

HEREN SKATER maten S-XXL

WK VOETBAL

G IN N E D A G W K -K O N INIP T

holland ORANJE PRUIK 3 uitvoeringen

ZOMER SKATER

Elders 2.49 3.98

DOETINCHEM Dokter Bardetplaats DEVENTER • • Broederenplein 4-6 10 EIBERGEN • Kluiversgang 15 EPE • Hoofdstraat 59 GOOR • Hofte 15-25 HEERDE • Soerelseweg 17

HOUTS KOOL

Elders 1.69 2.49

WERCKMANN

1.22

VOEGEN BORSTEL karbonstaal 10 cm

houten BEZEM STEEL 120 cm

0.59

HEREN-DAMES

0.69

SPORTY SOKKEN laag model blijvend elastisch katoen/elasthan maten 36-46

1.35

3 PA A R Elders 3.95 4.95

HAAKSBERGEN • Molenstraat 24 HEINO • Marktstraat 22 HENGELO (GLD) • Raadhuisstraat 49 NUNSPEET • Stationslaan 25 LICHTENVOORDE • Vragenderweg 4 RAALTE • De Waag 3

2.19

WINTERSWIJK • Handelscentrum 10a ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZUTPHEN de Beerenbrouckstr. 9-23 ZWOLLE II ••Ruys Assendorperstraat 64-76 zie ook website: WWW.ACTION.NL Kijk ookonze op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 26-04 t/m za. 01-05

SPEEL PLEZIER


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 36

Peiling VVD Hattem over binnenstad

Maandelijkse kledinginzameling WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 1 mei houdt Wapenveld helpt Roemenië de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenie. Vanuit Wapenveld bieden zij al lange tijd hulp in Roemenie. Heel veel gezinnen zijn geholpen met voedsel, kleding en andere broodnodige middelen. Om deze hulp ook dit jaar voort te zetten is er iedere 1e

zaterdag van de maand een kledinginzameling. Heeft u nog schone kleding, dan kunt u die afgeven tussen 09.30 en 11.00 uur (bij de oude school), Kanaaldijk 57 in Wapenveld. Voor informatie kunt u bellen naar: Wim Veldkamp, Nachtegaalweg 94, 8181XS Wapenveld, tel. 038-4479585, e-mail: familieveldkamp@hetnet.nl.

Vriendinnendag bij v.v. Oene OENE- Voetbalvereniging Oene organiseert samen met de KNVB de Vriendinnendag, een voetbalactiviteit speciaal voor meiden, op maandag 3 mei op sportpark de Hoge Kamp in Oene. Leuk met andere meiden een balletje trappen. Onder deskundige begeleiding worden verschillende voetbalsituaties in spelvorm geoefend. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Ben je tussen de 10 en 13 jaar, geef je dan op via een mailtje naar: damescommissie@vvoene.nl.

Hemelvaartsdienst ‘daar bij die molen’

HATTEM- Er heeft nog maar 1 raadsvergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden en de wil VVD een start maken met het nakomen van de door haar gewenste betrokkenheid met de inwoners van Hattem. Binnenkort komt op de politieke agenda het autoluw maken van de binnenstad. Volgens

fractievoorzitter Doret Tigchelaar lopen de meningen hierover nogal uiteen. Omdat de VVD graag wil weten hoe inwoners en ondernemers hier tegenover staan is er sinds vorige week een nieuwe peiling op de website van de VVD te vinden (www.hattem.vvd.nl): ”Moet de

binnenstad van Hattem nog meer worden afgesloten voor autoverkeer?“ Doret Tigchelaar nodigt iedereen dan ook van harte uit om hierover uw mening te geven zodat de VVD Fractie in de komende raadsdiscussies hier haar standpunt mede door kan onderbouwen en bepalen.

Vogelschieten op Koninginnedag EPE- Traditioneel organiseert de Wilhelminavereniging op Koninginnedag het vogelschieten in het Dr. Loeffpark. Ook dit jaar in samenwerking met het Sint Maartensgilde uit Epe en Schietvereniging “prinses Juliana” uit Emst. Nieuw dit jaar is het vogelschieten met de kruisboog voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar voor de titel van Kroonprins. Het Sint Maartensgilde heeft daartoe een speciale vogel gemaakt die neergeschoten kan worden met de kruisboog. Elke jongere uit Epe kan mee schieten in deze wedstrijd. Hij/zij dient zich hiervoor alleen maar aan te melden bij het inschrijftafel. Deelname is gratis. Iedereen die 18 jaar of ouder kan zich aanmelden voor het vogelschieten en daarmee mee schieten voor de prijzen. Inwoners van het dorp Epe mogen, als de vleugels, de kop en de staart verdwenen zijn, doorgaan voor de titel ‘Schutterskoning van Epe’. Er zal geschoten worden met ‘vuur’ vanaf een vaste standaard op een houten vogel, die gemaakt is door Gildebroeder Gert

Smallegoor. Uiteraard mogen jonge dames van 13 t/m 17 jaar en dames van 18 en ouder mee schieten om de titels. Vanaf 14.30 uur kan men zich aanmelden tot deelname bij de inschrijftafel in de feesttent in het Dr. Loeffpark. Dit geldt voor de 13- t/m 17-jarigen voor het vogelschieten om de titel ‘Kroonprins van Epe’ en voor de 18+ers die hun talenten en geluk op de proefstellen om prijs te schieten op de vogel. De schieting zelve vangt aan om 15.00 uur. De inschrijving sluit definitief als de 1e ronde is verschoten. De wedstrijd zelve zal vrij gegeven worden door de uittredende dorpskoning Ard Leurs en de verschillende V.I.P.s die de schietwedstrijdenwedstrijd aanmoedigen. De wisselbeker van de Wilhelminavereniging zal dan geduldig wachten op de nieuwe winnaar en de Zilveren Koningsketen zal daarbij even veel geduld moeten hebben, vooraleer die weer omhangen wordt. Een nieuwe wisselbeker staat eveneens te wachten op de allereerste Kroonprins van Epe.

Direct na de wedstrijd – is dus als de vogel geheel verdwenen is uit de bak – zal de prijsuitreiking zijn en de inhuldiging met Gilde-eer door het Sint Maartensgilde van de nieuwe koning én de Kroonprins. Als de vogel, de schutters en het geluk goed samenwerken, verwacht de schietmeester dat rond 17.00 uur deze inhuldiging kan plaats vinden. Onmiddellijk erna zullen de Koning en de Kroonprins op een zetel een intocht houden door het centrum van Epe om de huldigingen in ontvangst te nemen.

WAPENVELD/HEERDE- Onder het thema “ze hebben een klap van de molen opgelopen” vindt er op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, een openluchtdienst plaats bij Molen de Vlijt in Wapenveld. Dit jaar is het 175 jaar geleden dat de Vrije Evangelische Gemeente van Heerde werd gesticht bij de molen in Wapenveld. Een reden voor de gemeente om naar haar wortels terug te keren. De dienst begint om

Weinig steun voorstel D66 HEERDE- D66 diende bij de raadsvergadering van afgelopen maandag in Heerde een voorstel in om de invloed van de commissies naar het college bij raadsvoorstellen te vergroten. In de commissies hebben namelijk alle partijen eenzelfde vertegenwoordiging en heeft de oppositie de meerderheid. Alleen Groen Links, even klein als D’66, vond het een goed idee.

Kuikentjes logeren op Kierewam

De rest van de oppositie was tegen. Gerrit van Dijk (VVD): “Het college is heus wel in staat om de uitspraken van de commissies op een juiste wijze te interpreteren.” Ook bij de coalitie was er weinig waardering. Harro Visser (CDA) waarschuwde dat bij problemen de verordening ook zo gewijzigd zou kunnen worden, dat partijen in de commissies een evenredige vertegenwoordiging kregen. Grote partijen dus meer leden dan kleintjes.

10.00 uur en wordt voorgegaan door ds. J.M. Weststrate. Muzikale medewerking is er van Eva Houtjes, begeleiding door Ted Hoogers. Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Daarna wordt gestart met de historische fietstocht. Deze brengt geïnteresseerden langs mooie plekjes in Hattem en Heerde die kerkelijk historische waarde hebben. Waarom heeft o.a. ds. Brummelkamp zich destijds van de kerk afgescheiden en wat is er daarna allemaal gebeurd? Na de fietstocht kan een ieder genieten van een pannenkoek die door de vrijwilligers van het molencomité zijn gebakken. Het bijwonen van de dienst en deelname aan de fietstocht is gratis. Voor de versnaperingen worden de standaard prijzen van de molen gerekend. Wie verzekerd wil, zijn van een zitplaats dient zelf een stoel mee te brengen. U bent allen van harte welkom. Meer informatie over de Vrije Evangelische Gemeente Heerde: www.vegkruiskerkheerde.nl.

Open tuinen in Hattem

EPE - Vorige week bezochten de peuters van kindercentrum Kierewam de zorgboerderij in Oene. De lammetjes waren leuk, de koeien waren leuk. Maar het aller-leukst

waren toch wel de kuikentjes. De peuters waren niet weg te krijgen bij die kleine, gele, donzige beestjes. Boer Zwier kwam daarom met een heel aantrekkelijk voorstel: de

kuikentje mochten op Kierewam komen logeren. Van maandag tot vrijdag werden de kuikentjes uitgebreid bekeken en geknuffeld door de peuters.

HATTEM- Traditiegetrouw kunt u ook dit jaar genieten van twee tuinen in Hattem. De Engelse bordertuin van Willemien van Gelder en de beeldentuin van Anna Kroes. Met liefde, zorg en heel veel werk hebben beide dames hun tuinen voor het nieuwe seizoen weer in gereedheid gebracht. Een veelheid van plant en kleur is op elkaar afgestemd. Willemiens tuin heeft glooiende borders en een grote moestuin. Bij haar zijn ook planten uit eigen tuin te koop. De beeldentuin “De Schoppert”van Anna Kroes is heel gevarieerd. Verschillende gebieden met elk een eigen sfeer, open, besloten, bos, water, maar ook perken en borders, een heide- en een rozentuin. In deze inspirerende omgeving heeft een grote groep beeldhouwers, waaronder leden van de Beeldhouwgroep Beernink uit Hattem, een diversiteit aan beelden geplaatst. Hoe ze tot dit resultaat komen, is iedere woensdag te zien als ze met een groep aan het werk zijn in de tuin. Ze hakken in verschillende steensoorten, vijlen, polijsten etc. Bij Anna is ook een expositieruimte met schilderijen, brons, keramiek en andere materialen. In het tuinhuis zijn koffie

en thee verkrijgbaar, iedereen is hier van harte welkom. De tuinen zijn geopend iedere woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op 26 juni is er een open tuindag van Groei en Bloei. Op zaterdag 7 augustus is er een open dag in beide tuinen met diverse activiteiten. Beeldentuin ‘De Schoppert’, Mevrouw A. Kroes, Groeneweg 18, 8051 KJ Hattem, tel. 038-4441294. Engelse bordertuin, de heer en Mevrouw van Gelder, Oude Kerkweg 31, 8051 KW Hattem, tel. 038-4441608.

Opbrengst collecte EPE- De collecte van het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton) heeft 1.592,05 euro opgebracht. De collecte vond plaats in week 10 en de volgende verenigingen hebben in de gemeente Epe aan de collecte meegedaan: St. scouting Buys Ballot in Epe; Speeltuinvereniging Emst in Emst; peuterspeelzaal ‘t Heggeholletje en AKC Regio ‘72 in Vaassen. 50% van de opbrengst is voor de collecterende verenigingen, de andere 50% wordt besteed aan projecten voor jongeren overal in Nederland.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA237

TE KOOP * 2-pits elektrische kookplaat * elektrische radiator (olie) * 60 tegeltjes 15 x 15 cm fabr. Sfinx; kleur crème * takkenknipper (klein) * telescoop takkenknipper * robuuste statief + koffer Telefoon: 0578-69 68 78. Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles. TE KOOP Fraaie buxusbollen (40cm) en kegels (60cm) in pot € 10,- p./st. V. de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603. TE KOOP Fraaie buxusbollen (40cm) en kegels (60cm) in pot € 10,- p./st. V. de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603. HEERDE TE HUUR Stacaravan voor 1 persoon. Tel: 0578-691814

]RHNW Voor opvang bij de kinderen thuis in Wapenveld (grens Hattem) voor jongen (4), meisje (2) en baby (verwacht medio mei) 3 dagen per week vanaf augustus/september 2010. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu AANBIEDING Buxusplanten 0,25 Bloeiende heide 0,40 Vaste planten 0,60 Coniferen 1.60 hoog 5,00 5 Zakken potgrond 40l 10,00 Verder groot assortiment tuinplanten, meststoffen, potterie, enz. enz. Alles scherp geprijsd. Ook onderhoud en aanleg van tuinen. Boomkwekerij Tuincentrum Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809. Moeder, dochter en kat zoeken nog steeds met SPOED woonruimte in heerde: 06-23832716.

Pedicurepraktijk “Loes”

Wildekampseweg 34 Wapenveld. T. 038-4470026 Vergoeding ziekenfonds mogelijk. www.pedicurepraktijkloes.nl

NASCHOLING? GEREGELD! Kom naar de informatieavonden van Van Buuren Zwolle: 21 en 27 april Ermelo: 20 en 28 april Meld u nu aan op www.vanbuuren opleidingen.nl Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu

Kado´s met naam Creatieve Workshops Dahliastraat 3 – Heerde www.mirjamsatelier.nl

]RHNW Voor opvang bij gastouder thuis in Epe voor 2 broertjes (4 en 6, K. Norelschool) 2 middagen naschoolse opvang vanaf augustus 2010. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald: 0578-575524. CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow, 200 meter van zee, 0224 - 581504. TE KOOP Diverse soorten aardappelen, Ottena en Surprise 20kg 5,50. Henk van ‘t Hof Dijkhuizerzandweg 13, Epe: 0578-620180.

Epe, Willem Tellstraat 42 Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Nieuw

TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

]RHNW Een leuk gezin voor gastouder met jarenlange ervaring en de juiste opleiding! Beschikbaar voor opvang bij Ăš thuis per juni 2010 in Vaassen e.o. (Apeldoorn West/Emst/Epe)Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

Ballonvaart maken?

• Sfeervol en heel keurig onderhouden 3-kamer appartement met balkon • Zeer gunstig gelegen op loopafstand van alle centrumvoorzieningen • Voorzien van een privÊ-parkeerplaats en in het souterrain een privÊ-berging • Sfeervolle zongerichte woonkamer met een zonnig balkon • Open inbouwkeuken voorzien van inbouwapparatuur • Twee keurige slaapkamers en een moderne badkamer (2007) • Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 270 m³, bouwjaar 1990

Epe, Haverkampsweg 33-1 0578-575799 www.ruifballooning.nl

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Nieuw

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 NOLPRSJUDV]RGHQWD[XV FRQLIHUHQEHPHVWLQJKRUWHQVLD -/,-]HUPDQRI MDQORZLQLM]HUPDQ#JPDLOFRP

GRATIS AF TE HALEN ¹ 600 m³ kippendrijfmest: 06-48551200. GEZOCHT Ik zoek werk in de huishouding voor 3 à 4 uur per week. Tel: 06-28179370. AARDAPPELEN TE KOOP “Bildstar” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde. Bronboringen voor tuinberegening e.d. 25,00 € per meter. Smienk: 06-51384683. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

• Vrijstaande woning met garage gelegen op korte afstand van centrum • Ideaal met slaap- en badkamer op de begane grond • Dichte keuken en een extra kamer met veel bergruimte • Vaste trap naar verdieping met twee kamers • Aangebouwde garage/berging, royale oprit en een tuin rondom • Voorzien van centrale verwarming en gedeeltelijk glasisolatie • Perceeloppervlakte 362 m², inhoud ca. 270 m³, bouwjaar 1966

Epe, Schietbaanweg 27

Nieuw

Vraagprijs: € 775.000,- k.k.

Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. Stel niet uit. Nu het toilet vernieuwen, tegelwerk met wandcloset. Prachtig uitgevoerd met garantie. Voor de lage prijs van 1095 euro. Bosch, tel. 06-39495870

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 06-42825216.

Het Handelshuis Epe

Grote collectie oude kroonluchters, brocante, cadeauartikelen, tuindeco enz. Elke week nieuwe aanvoer. Hoofdstraat 112, Epe. 06-53898348

• Sfeervolle rietgedekte woonboerderij met diverse bijgebouwen • Volledig gemoderniseerd in 2001 en uitstekend onderhouden • Royale woonkamer (ca. 47 m²) en open keuken in landelijk stijl • Bijkeuken, slaap- of werkkamer en badkamer op de begane grond • Twee slaapkamers en een moderne badkamer op de verdieping • Rust, ruimte en praktische ligging net bij het centrum • Perceeloppervlakte 1.242 m², inhoud ca. 550 m³, bouwjaar 1960 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 38

Bijzondere whisky proefavond HEERDE- Een goede gevulde zaal en enthousiaste deelnemers zorgden voor een zeer geslaagde whisky proefavond georganiseerd door Roel en Ria Herfkens. Deze avond werd ondersteund door Jan Beek van de firma Van Wees uit Amersfoort. Jan is inmiddels al ruim bekend bij de deelnemers en hij weet er steeds weer een leuke avond van te maken. In overleg met Roel heeft Jan weer een bijzondere proeftafel samengesteld en dit keer is er ook gekozen voor een Mystery Speyside. Deze whisky bevat 55,6% alcohol en heeft een zeer bijzonder smaak en bleek, na wat leuke discussies, een Glen Farclass uit 1966 te zijn. De beginners in het gezelschap waren vol lof over de diversiteit die op tafel kwam en er werden dan ook veelvuldig vragen gesteld en beantwoord. Ook de luxe hapjes, verzorgd door De Vierjaargetijden, vielen goed in de smaak. Velen vroegen of er doorgegaan wordt met whisky proefavonden, waarop door Roel en Ria volmondig ja werd geantwoord. “Het is de bedoeling dat wij medio november

HATTEM- Op zaterdag 22 mei is er een workshop Afrikaanse percussie op djembé met Cheikh Diop, van 13.30 – 16.00 uur in Multifunctioneel Centrum De Marke te Hattem. Dit is voor iedereen die van muziek en ritme houdt, zowel beginners als gevorderden, en kost 10 euro. Informatie: Cor van den Berg, tel. 038–4443551, tel. 06–20558241, e-mail: cvdberg48@solcon.nl. In verband met de ruimte en beschikbare instrumenten kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Afhankelijk van aantal deelnemers starten ze met een workshop voor beginners en daarop aansluitend met een workshop voor gevorderden. Cheikh Diop is voor Hattemers

inmiddels geen onbekende meer. Hij is een virtuoos percussionist en woont tegenwoordig in Zwolle. Hij geeft les, begeleidt danslessen en speelt in verschillende groepen. Cheikh komt uit de grote en bekende familie van griots Diop uit Dakar (Senegal). Al op jonge leeftijd speelde hij allerlei soorten percussie-instrumenten. Wil jij ook meegenomen worden in de Afrikaanse ritmes? Kom dan naar de workshop van zaterdagmiddag 22 mei. Hier kun je ook informatie krijgen over de lessen van najaar 2010. Je kunt je aanmelden door te mailen naar cvdberg48@solcon.nl. Vul ook in of je een beginnend of een gevorderd speler bent.

Streekwinkel open voor publiek een whisky met dineravond gaan organiseren met De Vierjaargetijden. We gaan nu aan de slag om dit uit te werken en laten de datum z.s.m. weten via de winkel, restaurant en de website. Ook zullen wij diegenen die bij ons in het mailbestand staan vroegtijdig op de hoogte stellen”, vertellen Roel en Ria. Voor Jan Beek zelf was dit een

The Saint Petersburg Concert Singers

avond met een feestelijk tintje, hij vierde namelijk “oudejaarsavond”, Jan werd de volgende dag 50 jaar en had ook nog eens besloten deze dag te gaan trouwen. Dit kon natuurlijk niet onopgemerkt blijven en Jan werd aan het eind van de avond in het zonnetje gezet met een goed hoorbaar applaus en diverse attenties van Roel en Ria.

Epe Cup in tijdnood EPE- Dinsdagavond 27 april wordt de halve finale gespeeld tussen Oene en KCVO voor de Epe Cup. Een voetbaltoernooi tussen de 8 gemeentelijke voetbalteams. Deze twee clubs liggen op schema, maar de wedstrijd voor de 1e ronde tussen Vios en Vaassen moet nog gespeeld worden. Afgelopen dinsdag was dit de bedoeling, maar door veel blessures aan Vios zijde kon er geen representatief elftal op de been gebracht worden en werd deze wedstrijd afgelast. Naar een nieuwe datum wordt gezocht, maar de tijd dringt.

HATTEM- Het Russisch gemengd kleinkoor “The Saint Petersburg Concert Singers” maakt al enkele jaren succesvolle concertreizen door o.a. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en ook Nederland. Dit jaar zullen zij tijdens de concertreis door Nederland ook de Grote of Andreaskerk in Hattem aandoen. Het koor bestaat uit professionele zangers en zangeressen met een gedegen opleiding en veelal een solistische beroepspraktijk. Daarnaast bundelen zij hun krachten in een koorklank die zelfs voor Russische begrippen van uitzonderlijke kwaliteit is. Het koor is winnaar

Workshop Afrikaanse percussie

van vele internationale prijzen en won ook de “excellent” prijs van het korenfestival Montreux in 2004. Het repertoire bestaat uit Russische geestelijke liederen, Europese en Russische klassieke werken en Russische volksmuziek. De dirigent, Mikhail Golikov, is gelauwerd tijdens de Urlov’s Internationale koorleiders competitie in 2001 en tijdens de Russische nationale competitie in 2002 voor jonge dirigenten. Het concert in de Grote of Andreaskerk in Hattem is op zaterdag 8 mei om 20.00 uur. De toegangsprijs is een vrije gift na afloop van het concert.

De winnaar van deze wedstrijd speelt de andere halve finale tegen s.v. Epe, dat in de eerste ronde s.v. Wissel uitschakelde. De finale staat gepland in de maand mei. C.s.v. Vios was de winnaar van vorig jaar en verdedigt de beker. Het toernooi wordt voor de 4e keer gespeeld en heeft als hoofdsponsor autoschadebedrijf G. de Wilde uit Vaassen. Elk jaar is de opbrengst voor een goed doel. Het geld wordt opgehaald via een verloting. Dinsdagavond kunt u hopelijk genieten van de eerste halve finale om de Epe Cup tussen v.v. Oene en v.v. KCVO, aanvang 20.00 uur in Oene.

WAPENVELD - De Streekwinkel Vrieze’s Erfgoed bij molen de Vlijt aan de Groteweg in Wapenveld gaat zaterdag 1 mei weer open voor het publiek. Na een succesvol openingsjaar kijken de vrijwilligers uit naar het nieuwe seizoen. Elke zaterdag is de Streekwinkel open van 10.00 tot 16.00 uur. “Mede dankzij onze toetreding tot Veelluwe, hebben we contacten gelegd met producenten streekproducten en het assortiment uit kunnen breiden”, zegt voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt. Natuurlijk zijn er dit jaar weer de aardbeien uit Oene, verse tomaten uit Heerde, gerookte forel uit Emst, de Waopnvelder padd’n en de honing van de Heerder imkers. Nieuw zijn bijvoorbeeld scharreleieren Veluws

graan, appelsap van het Veluws appeltje, stoofpotjes wild zwijn en hert en verschillende mosterdsoorten en sauzen. En zodra het seizoen aanbreekt, zal er ook volop vers fruit aanwezig zijn. Prominent aanwezig zijn ook de eigen producten van Vrieze’s Erfgoed het volkorenmeel en het pannenkoekenmeel. Dat laatste product is erg in trek. Momenteel is het ook te vinden in de schappen van bakkerij Dokter, de C1000 in Wapenveld, de Plus, streekwinkel Doorn en bakker Rebel in Heerde en bij de Boergerij in Oldebroek. Ook het terras wordt weer ingericht en natuurlijk is ook molen de Vlijt elke zaterdag te bezichtigen. Voor meer informatie: www.molendevlijtwapenveld.nl.

Afsluiting projectweek Jan Jaspersschool

HATTEM- In de projectweek van 19 t/m 22 april stond de Jan Jaspersschool in het teken van sport en spel. In iedere groep werden er activiteiten georganiseerd die hiermee te maken hadden. Zo werd er lekker

buiten gespeeld en werden er gezelschapsspelletjes gedaan. Ook was er een sportmiddag georganiseerd door Calo studenten. De afsluiting van dit project was donderdag. Op deze middag veranderde de hele

school in een speelparadijs. Er waren spelletjes binnen maar natuurlijk ook buiten. Voor dit gebeuren werden alle ouders maar ook alle grootouders uitgenodigd om te kijken of zelfs mee te doen.

WAPENVELD- Onlangs hebben Karlien Visch, Alinde Scholten en Sigrid Witteveen goed gepresteerd op een acrowedstrijd in Oss. Ze kwamen uit in de B-lijn en behaalden 26.3 punten voor hun balansoefening en 26.15 punten voor hun tempo-oefening. Dit bracht hen een totaal van 52.45 en dit was goed voor een zilveren medaille. Hiermee zijn ze dichtbij een plaatsing voor het NK op 5 juni in Oss. Dit hangt nog af van wat de concurrentie doet.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 239

Naast vers belegde broodjes warm en koud nu ook PLATE-SERVICE

BIEFSTUK SPARE RIBS KIPFILET

SATÉ VISSPIES

INTRODUCTIEPRIJS:

10,00

Heva Klimaat & Installatie is een jong en dynamisch bedrijf dat is gespecialiseerd in koel- en installatietechniek in de meest brede zin. Daarnaast is Heva STEK- en NVKL-erkend en zijn wij een deskundig installateur op het gebied van gas, water en elektra.

Alle plates geserveerd met frites of gebakken aardappelen en salade.

Wij zoeken per direct een:

De aktie geldt voor de hele maand mei op do., vr. en za. vanaf 17.00 (ook afhaal).

Hoofdstraat 72a - Epe - Tel: 0578-613620 www.breadzlunchroom.nl

res voor Ook het ad tering, bedrijfsca f gewoon ice o ontbijtserv koffie of een ig ll even geze het zonnige borrel op as. terr

Monteur Elektra Na een uitgebreide inwerkperiode zult u als zelfstandig monteur worden ingezet voor het uitvoeren en begeleiden van diverse elektra projecten. Wij vragen: - kennis van elektra op MTS-niveau of gelijkwaardig; - ervaring met woningbouw projecten - Kennis en/of ervaring van loodgieters werkzaamheden of bereid zijn dit te leren - klantvriendelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel; - zelfstandigheid; - flexibiliteit, geen 08.00 - 17.00u mentaliteit - in bezit van rijbewijs B en E (of bereid zijn deze te gaan halen) Wij bieden: - een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; - de mogelijkheid om te werken in een jong en dynamisch team; - een zelfstandige functie; - goede doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid om opleidingen te volgen; - een bedrijfsauto. - een telefoon

SPECIAL SPECIAL

Rundergehakt KWARTETJES

Lentekip B.O.O.

2x 5004 gram stuks

550

100 100 gram gram

95 160

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN UW KEURSLAGER KEURSLAGERKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE TIP VAN HENNY

2x 100 gram

5 STUKS

5100 STUKS GRAM

Gebraden gehakt Bij 150 gram en snijworst beenham

200

HAMBURGERS GELDERSE (V.I.P.) SCHIJVEN

450

ROLLADE SCHIJVEN KIPFILET HAASJES

4 HALEN 3 BETALEN

GRATIS 100 gram beenhamsalade

00 4 150

TIP VAN MARINUS WEEKAANBIEDING

MEDEDELING NOOTJE VAN DE MAAND

MAALTIJD VAN DE WEEK IEDERE WOENSDAG

1OO GRAM 500 GRAM

200 GRAM

500 GRAM 1 KG.

KWARTETJES VERSE WORST OF SAUSIJZEN

00 1 375

30 APRIL EN 5 MEI CASHEWNOTEN ZIJN WIJ

1

99

WITLOF RUNDER+OF H.O.H. BEENHAM GEHAKT SCHOTEL

GESLOTEN

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat Dorpsstraat 20, 20, 8181 8181 HR HR HEERDE HEERDE Tel. Tel. 0578-691872, 0578-691872, Fax Fax 0578-691872 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Heva Klimaat & Installatie T.a.v. de heer H.J. Dalhuisen, Zwolseweg 80d, 8181 AJ Heerde

75 3 600

Aanbiedingenzijn zijn geldig geldig van van 22-03-2010 26-04-2010 t/m t/m 27-03-2010. 01-05-2010. Aanbiedingen

KEURSLAGERKOOPJE

Interesse? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met CV naar

Voor vragen over de functie kunt u bellen met dhr H.J. Dalhuisen, 0578-690475


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 40

Heerde staat garant voor H2O

Plantenmarkt

HEERDE- Doordat de verkoop van kavels op het bedrijventerrein in Hattemerbroek van de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek achterblijft, heeft de ontwikkelingsmaatschappij een extra kredietgarantie van 3 miljoen euro nodig. Voor de gemeenteraad in Heerde een mooie gelegenheid om een uitgebreide discussie aan te gaan. Niet zozeer over de garantstelling, maar vooral over de ontwikkelingsmaatschappij. Men is ontevreden over de risico-analyse. Iedereen vindt dat er grond ver-

EPE- Op zaterdag 8 mei wordt van 8.30 tot 12.30 uur de jaarlijkse Plantenmarkt gehouden op het plein voor de Regenboogkerk aan de Beekstraat in Epe. Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke ZWO-commissies van de Regenboogkerk, de Goede Herderkerk en de Grote Kerk in Epe. Op deze plantenmarkt worden zowel vaste als eenjarige planten verkocht. De vaste planten komen uit de tuinen van leden van genoemde kerken. Zij hebben gezaaid, gestekt en geënt om het aanbod op de markt zo gevarieerd mogelijk te maken. De kopers kunnen kiezen uit een variatie van border-, rots- en waterplanten. Meestal zijn er ook struiken, zomerbollen, kruidenplanten en een enkele boom te koop. Het aanbod eenjarige planten bestaat o.a. uit geraniums, vlijtig liesjes, spaanse margrieten en veel andere gangbare perkplanten. Dit jaar kunnen door u meegebrachte bakken, potten en manden

kocht moet worden, maar ook hier speelt de economische crisis een grote rol. Als raad wil men een discussie met de directie van de ontwikkelingsmaatschappij. Anton Westerkamp zegt dat vlot toe. Wel wijst de wethouder er nog fijntjes op dat de raad twee maal per jaar een uitgebreide voortgangsrapportage krijgt en dat er voor 2025 nog steeds een winstverwachting is van 48 miljoen euro. De raad gaat akkoord met de garantstelling omdat men geen keus heeft. Hattem en Oldebroek deden dat al in een eerder stadium.

Podiumplaatsen voor turnsters AGIOS gevuld worden met de planten van uw keuze; een mooi cadeau voor Moederdag. Ook zijn kant en klaar opgemaakte manden en potgrond te koop. Tevens kunnen de bezoekers onder het genot van een kopje koffie met cake met elkaar tuinervaringen uitwisselen. Voor de kinderen is er limonade en gelegenheid een

Foto: Kim Treffers

spelletje te doen. De opbrengst van deze Plantenmarkt komt ten goede aan het project van Kerk in Actie Jongeren en Vredesopbouw in Liberia. Liberia is lange tijd geteisterd geweest door een burgeroorlog. Nu is er stabiliteit en wordt er hard gewerkt aan de wederopbouw. ZWO-Epe wil daaraan met uw hulp een bijdrage leveren.

Kookworkshop Frans Volksuniversiteit

EPE- De cursisten Frans van de Volksuniversiteit van Stichting Koppel Heerde-Epe-Hattem hebben het seizoen afgesloten met een Franse kookworkshop. Op het menu stonden o.a. Franse uiensoep, kip met room,

appels en Calvados, gevulde tomaten, tartiflette en crêpes met chocola en frambozen. Na eerst gezellig samen gekookt te hebben, werd de avond afgesloten met een Frans diner onder het genot van een glaasje

wijn. Bent u ook geïnteresseerd in kookworkshops of taalcursussen bij de Volksuniversiteit, dan kunt u contact opnemen met Kari Moors van Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of e-mail k.moors@koppelepe.nl.

VAASSEN- Onlangs turnden Fiep van der Hoff en Kim Treffers van Agios uit Vaassen voor een plaats in de finale van de 6e divisie. Kim turnde in de categorie senior

Opening Keizers’ Corner VAASSEN- Onlangs is in De Rank in Vaassen Keizers’ Corner feestelijk geopend. Vanaf september zijn de jeugdkerken van De Tabernakel en de Hervormde Kerk Vaassen samengegaan. Ruim 35 jongeren kwamen per bijeenkomst tot dusver samen in De Tabernakel. In De Rank was er tot afgelopen zaterdag geen aantrekkelijke en moderne ruimte voor de jeugd. De jeugd zelf heeft de ruimte geverfd, meubels in elkaar gezet en ingericht. Namens de Jeugdraad van de Protestantse Kerk i.w. bood Erik Visser aan Jaap Pieter Grave, Jan Pieter van Laar en Emiel treffers vier blanco verfdoeken aan. De jeugd zal nu zelf voor de wandaankleding zorgen. Na de opening was er een feestelijke avond. Er werd gekletst en gespeeld op de Wii met uiteraard lekkere versnaperingen binnen hand bereik. De nieuwe ruimte zal overigens niet alleen voor de jeugdkerk beschikbaar zijn. Ook andere groepen kunnen van Keizers’ Corner gebruik maken. Niet alleen de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de inrichting. Bouw- en aannemingsbedrijf Van Laar heeft de brandvertragende gordijnen aangeboden en DecoHome Van Triest heeft korting gegeven op de materialen. Zon-

niveau 7 en ging voor het goud. Met een strakke vloeroefening stak Kim met kop en schouders boven de rest uit en mocht het goud in ontvangst nemen. Fiep turnde in de categorie jeugd niveau 9. Met een tweede plaats op brug eindigde Fiep op een derde plaats in het totaalklassement en mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. Kim heeft zeker een plaats in de finale gehaald, voor Fiep is het nog even afwachten of ze mag turnen in de finale op zaterdag 29 mei in Lelystad.

Moederdagkoopavond EPE- Op zaterdag 8 mei is er t.g.v. Moederdag weer de speciale zaterdagkoopavond in Epe.

der deze hulp en de hulp van veel vrijwilligers was het niet mogelijk geweest. Carla, Rick, Niels en Sven Keizer hebben de zaal die vernoemd is naar Albert Keizer officieel geopend. Albert is in december overleden en was

als jeugdkerkleider van de Hervormde Kerk een groot voorstander van een gezamenlijke jeugdkerk in Vaassen. Hij heeft bijna 20 jaar jeugdwerk en ander kerkelijk werk verricht en was voor velen een grote inspiratiebron. De naam van het nieuwe

jeugdhonk is door de jongeren zelf bedacht en had niet beter gekund. De eerst volgende activiteit van de Jeugdkerk in Vaassen vindt plaats op 29 mei. Voor meer informatie kijk op Hyves:hetvoorondervaassen. hyves.nl.

Vanaf 14.00 uur is er een grote kunstmarkt, jeu-de-boules op straat, veel gezellige muziek, een springkussen en kinderzweefmolen, en ’s avonds is er – naast de traditionele kraampjes met gratis wijn, kaas en stokbrood - natuurlijk ook weer: een grote show van tientallen Franse Oldtimers. Met natuurlijk Citroëns, met types als 2-CV, Diane, Snoek, Ami, HY, Traction Avant, div. busjes en campers en een oldtimer-vrachtwagen waarop een gezellige band optreedt. Daarnaast natuurlijk diverse types Peugeot en ook La Licornes, zullen van de partij zijn. Dus heren (en dames natuurlijk ook): in Epe kunt u tegelijkertijd uw ‘autohart’ ophalen en gezellig Moederdagshoppen op zaterdagavond 8 mei.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 241

Nieuw in Epe! Graag laten wij u via deze weg kennismaken met Kunst-galerie en Beeldentuin Oudenhove in Epe (www.oudenhove.nl). Kunst-galerie en Beeldentuin Oudenove heeft zich ten doel gesteld dmv verschillende exposities en kunstbeursdeelnames een breed publiek te bereiken met hedendaagse, kwalitatieve kunstuitingen van bekende en opkomende kunstenaars uit Rusland, Nederland en Frankrijk. Naast de sfeervol ingerichte galerieruimte beschikt Oudenhove over 2,5 ha aangelegde tuin, grasland en bos. Op deze 2,5 ha grond worden tussen de 50 en 100 beeldhouwwerken geĂŤxposeerd van overwegend duurzame materialen zoals natuursteen en brons. Oudenhove richt zich zowel op figuratieve als abstracte kunstuitingen en let daarbij vooral op de kwaliteit van voorstelling en uitvoering. Oudenhove zal dit jaar met een stand van 100 m2 deelnemen aan de Open Artfair 2010 in Utrecht en op de Art Laren op 10 juni 2010. Een selectie van de exposanten zal hier vertegenwoordigd zijn. Jaap en Elena van Dijken (initiatiefnemers en eigenaars van Oudenhove) hebben een groot aantal kunstenaars benaderd voor deelname aan de openingsexpositie. Op 1 mei 2010 zal Oudenhove haar deuren voor het eerst openstellen voor het publiek. U bent van harte welkom. Namens Kunst-galerie en Beeldentuin Oudenhove, www.oudenhove.nl Jaap van Dijken 06-13204348 of 0578641493


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 42

Clubkampioenschappen Heerder Badminton Club

HEERDE- De jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen van de Heerder Badminton Club zijn weer achter de rug. Ze kunnen terugkijken op een gezellig en druk bezet toernooi. Op de donderdagavonden 1 en 8 april zijn de enkelpartijen gespeeld, op donderdagavond 15 april de dubbelpartijen en op zaterdag 17 april zijn de mixpartijen gespeeld. Op een drietal blessures, op de eerste wedstrijdavond, na is alles prima verlopen. De uitslagen zijn als volgt. Jeugd: Meisjes groep 1: Samantha Remmerts. Meisjes groep 2: Nicole Spiele. Meisjes groep 3: Jolieke van Dalfsen. Jongens groep 2: Justin Jonker. Jongens groep 3: Tom Stigter. Jeugd gemengd dubbel groep 1: Melissa de Heer en Hester de Wilde. Jeugd gemengd dubbel groep 2: Rense Kerkvliet en Jolieke van Dalfsen. Jeugd dubbel meisjes groep 1: Melissa de Heer en Noelle van den Burg. Jeugd dubbel meisjes

groep 2: Heleen Bronsveld en Nicole Spiele. Jeugd dubbel jongens groep 1: Thymen Kerkvliet en Anniek Weigman. Jeugd dubbel jongens groep 2: Rense Kerkvliet en Tom Stigter. Senioren: Recreanten heren enkel: Frits Brouwer. Recreanten dames enkel: Erika Knobben. Recreanten heren dubbel: Richard Koot en Christiaan Hoogers. Recreanten dames dubbel: Debby

HEERDE- Amnesty voert op de Oranjemarkt in Heerde actie tegen huisuitzettingen in Kenia. Er worden handtekeningen verzameld die tzt worden aangeboden aan de autoriteiten in Kenia. De mensen in de sloppenwijken van Nairobi zijn arm. Het leven daar is onzeker en onveilig. De meeste bewoners verdienen nauwelijks genoeg om een houten hutje met een blikken dak en een moddervloer, zonder toilet of stromend water te kunnen bouwen. Voor ons vanzelfsprekende zaken als elektriciteit, sanitair, ziekenhuizen en scholen zijn er nauwelijks. De bewoners hebben geen woonrechten en zijn daardoor kwetsbaar voor gedwongen huisuitzetting. In de sloppenwijken en informele nederzettingen van de Keniase hoofdstad Nairobi leven naar schatting twee miljoen mensen. Zij leven onder de permanente dreiging van huisuitzetting. In 2000 lanceerde de Keniase regering een ambitieus programma voor sloppenwijkverbetering. Het lijkt een prima initiatief: oude huizen slopen en er betere voor in de

plaats zetten. Maar veel bewoners van wie de huizen tegen de vlakte gaan kunnen de nieuwe niet betalen. En worden dus alsnog dakloos. In juli 2009, bijvoorbeeld, werden honderden huizen vernietigd om plaats te maken voor een rondweg. Ook scholen, klinieken en kleine bedrijven gingen tegen de grond. De ruim drieduizend getroffenen stonden in de kou, een nieuwe woning konden ze niet betalen en ze ontvingen geen compensatie voor het huis dat ze gedwongen moesten verlaten. Sloppenwijkbewoners staan onderaan de maatschappelijke ladder. Amnesty vindt dat ze niet mogen worden genegeerd en als hun huizen worden gesloopt mogen ze niet aan hun lot worden overgelaten. Daarom vraagt Amnesty de Keniaanse autoriteiten de bewoners van de sloppenwijken te behandelen volgens de normen die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bescherm de sloppenbewoners van Kenia tegen gedwongen huisuitzetting door een handtekening te zetten op de petitie.

EPE- Wat heeft een vulkaan met een fiets te maken? Voor Siem van de Van de Reidenschool in Epe heel veel. Voor haar was het verkeersexamen dit jaar extra spannend.

gen, vanwege de aswolk die boven Europa hangt. Zo kon ze misschien helemaal geen fietsexamen doen, want haar fiets kon niet naar school gebracht worden. Gelukkig kon men bij rijwielhandelaar Töpfer een fiets lenen. Siem heeft zo, dankzij rijwielhandel Töpfer haar fietsexamen kunnen doen.

Anderweg en Marga Hanekamp. Recreanten gemengd dubbel: Debby en André Anderweg. Competitie heren enkel: Marcel Brands. Competitie dames enkel: Gea Zandvliet. Competitie heren dubbel: Marcel Brands en Wiljan Beekman. Competitie dames dubbel: Maureen Elbracht en Gea Zandvliet. Competitie gemengd dubbel: Barry Remmerts en Berlinda Kers.

Haar ouders zaten al dagen vast op hun vakantiebestemming en konden niet terug naar Nederland vlie-

Amnesty International HEERDE- De RSVP (reageer, schrijf, vraag, protesteer) brieven van mei 2010 gaan naar: China, waar een Tibetaanse filmmaker is vastgezet. Mayanmar, studentenactivist zes jaar vast. Zimbabwe, vrouwenrechtenactivisten onder vuur. De brieven liggen zondag twee mei klaar in de Ontmoetingskerk te Heerde. Voor een abonnement kunt u bellen naar tel. 0578-692780 of e-mailadres: amnestyheer@kpnplanet.nl.

Amnesty in actie voor Kenia

Nieuwe voorzitter PvdA

EMST- Op 24 april vierde Harrie Rozendal, medewerker van Installatiebedrijf Tiemens de overgang van 49e naar 50e levensjaar. De medewerkers van Installatiebedrijf Tiemens maakten voor hem een mooie Abraham in bedrijfskleding. De medewerkers van Installatiebedrijf Tiemens wensen hem nog vele jaren van geluk en gezondheid toe.

VAASSEN- De aanstormende talenten Jongens B1 van Blok EVC bij de ‘mannen’ zijn door de Rabobank in het nieuw gestoken. Afgelopen week poseerden de heren trots in hun nieuwe outfits voor het pand van de Rabobank in Vaassen.

EPE- Op de algemene ledenvergadering van de PvdA gemeente Epe hebben de leden een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Na 7 jaar draagt Jan Goudbeek uit Vaassen de voorzittershamer over aan Rogier den Uijl uit Emst. Goudbeek blijft nog wel één jaar als algemeen lid in het bestuur. Bea van Dijk uit Epe volgt Gerrit Prosee als afdelingssecretaris op. De afgelopen vier jaar zat Bea van Dijk voor de PvdA in de gemeenteraad van Epe. Lenie Boer blijft penningmeester van de PvdA.

Club T/M opent met theater en dans

HEERDE- Afgelopen zaterdag is Club T/M haar activiteiten begonnen met een theatervoorstelling en dansavond. De voormalige watermolen aan de Keetweg in Heerde, vormde voor even het decor voor een Grieks, mythologisch theaterspel. De oogverblind mooie narcissus, werd zo verliefd op zijn eigen spiegelbeeld,dat het uiteindelijk zijn einde betekende. Het was een prachtige voorstelling met veel dans, zang, videobeelden en lichteffecten. Na de voorstelling heb-

ben de aanwezigen zich heerlijk kunnen vermaken op de muziek van dj fonkymonky uit Groningen. Sinds november vorig jaar heeft T/M haar deuren geopend aan de locatie Keetweg 3 te Heerde. Deze oude watermolen met een industriele en moderne uitstraling biedt gelegenheid voor verschillende activiteiten voor zowel particulieren als bedrijven/organisaties. Zie www.totenmet.nu voor meer informatie over de activiteiten en de mogelijkheden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 243

DIT IS VOOR ALLE KLANTEN VAN VOF VAN DER SCHEER OM NIEMAND TE VERGETEN Een keer moet het begin zijn, of je wilt of niet Een keer wil je bereiken wat je in de verte ziet

Jij en ik Ik en jij Voortaan samen Voor altijd wij

Een keer wil je kiezen uit alles om je heen Een keer wil je zeggen voor mij is er maar één Op 21 mei 2010 om 12.00 uur geven wij

Michel de Groot en Annelies van der Scheer elkaar het ja-woord in het gemeentehuis van Heerde. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uur in de Hervormde kerk van Veessen door ds. H. Borst. U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00 tot 17.30 uur in Restaurant De Keet van Heerde, Eperweg 55 in Heerde.

Te koop aangebonden: MG-B Cabriolet, bwj. 1964, spaakwielen, steekassen, originele leren bekleding, chroom bumpers en grill, 90.000 km, met veel liefde onderhouden en verw. garage gestald, nooit in pekel, nette en eerlijke auto voor liefhebber, nieuw linnen dak, extra polyester winterdakje, tonneau covers, eerste eigenaar !!! Prijs: 13.750 euro. Info J. Bosscha, 038-4441301, Hattem

De Stationshoeve Biedt voor het seizoen 2010 ter dekking aan:

De absolute topper van de kleine maat

Theunis van de Bosrand

Klaproosakker 10 8194 LH Veessen

P E R S O N E E L G E Z O C H T

Vos, 90 cm, 1e premie V. Jip van de Zandkamp 1e premie Def. Goedgekeurd m. Janien van de Bosrand 1e premie Kr. pref.

Nisan van de Gathe Vos, 89 cm, 2e premie, Def. Goedgekeurd

V. Harlando van Wegdam 1e premie pref. Def. Goedgekeurd m. Violette van de Gathe 1e premie Kr. superpref. Fokindex: 13,98

Oranjeweg 72 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212 E-mail: info@schaveren.nl

I.v.m. toenemende drukte zijn wij op zoek naar:

* MEDEWERKERS BEDIENING * AFWASHULP

Heeft u schade aan uw auto ? Wij herstellen het voor u ! Voor alle verzekeringsmaatschappijen, met kortingen voor u en met 4 JAAR GARANTIE.

voor de weekenden en oproepbasis

Stalling en weidegang aanwezig De koffie staat altijd klaar! Bennie en Paula Streppel Stationsweg 10, 7395 SB Teuge 055-3231821 / 06-51724906 paulastreppel@hotmail.com

Garage Spuiterij v.d. Wal Veessen: 0578-631453.

Hét adres voor skelters en trampolines! Oranjedagen !

Koninginneda g en Bevrijdingsdag open van 10.00 tot 1 7.00 uur!

Bosch Car Service

Airco Service

Chevrolet Equinox 3.4i V6 automaat grijs met. 101.000 km ....................... 2005 Citroen C1 1.0i Seduction blue electra 1.994 km ........................................ 2009 Honda Civic 1.5I LS VTEC-E airco rood metallic 188.754 km ..................... 1997 Seat Leon 1.6 16V Sport airco blauw met. 67.624 km ................................. 2003 Volvo S40 New 1.8 125PK Ed. brilliant blue 38.000 km ............................... 2007 Volvo S60 D5 185PK Geartron orinoco blue 69.000 km .............................. 2008 Volvo S60 2.3 T5 automaat Edition nautic blue 271.120 km ....................... 2003 Volvo S80 2.4 140PK Elite airco nautic blue 92.252 km .............................. 2004 Volvo V40 1.8 Europa Sports titanium 185.000 km ..................................... 2002 Volvo V40 1.8 122PK Dynamic-Line red pearl 188.000 km .......................... 2000 Volvo V50 2.4i 170PK Momentum black sappl. 134.136 km ........................ 2005 Volvo V50 T5 Kinetic black stone 146.823 km ............................................. 2005 Volvo V50 New 2.oD 136PK electric silver 65.000 km ................................. 2008 Volvo V70 2.4 140PK trekhaak zwart sollid 258.712 km .............................. 2002 Volvo V70 2.5 140PK Europa navigatie zilver met. 259.742 km .................. 1999 Volvo V70 2.5 TDI Estate Comfort groen metallic 382.137 km .................... 1997 Volvo V70 D5 Comfort Finesse Line nautic blue 300.678 km ..................... 2004

GeDo Tel: 0578-691724

www.gedotrading.nl

HAGESTRAAT 6 8181EB HEERDE

*Ook verkoop nieuwe Volvo en Seat personenauto’s *Al het onderhoud van personenauto’s (ook lease-auto’s)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 44

Limburgia Heerde uitgebreid met ijssalon

Wethouder presenteert Quickscan Kweekweg EPE- Woensdag kwamen leden en aspirant-leden van de Bedrijvenkring Gemeente Epe (BKE) bijeen voor een presentatie van de resultaten van rapport Quickscan, een onderzoek naar de status van het industrieterrein aan de Kweekweg. Dit industrieterrein uit de jaren ‘60 en ‘70 bevindt zich in een stadium dat het tijd is voor innovatie, renovatie en uitbreiding. In de zaal zaten leden maar ook veel nieuwe gezichten. Wethouder René de Vries presenteerde de uitkomsten van het Quickscan. Een onderzoek dat de huidige status van het terrein in kaart bracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het tijd is om te investeren en het terrein op te knappen. Een aanbeveling uit

het rapport is om het terrein een facelift te geven, daar waar nodig te vernieuwen, en dat wat in redelijke staat verkeerd te renoveren. In samenwerking met Politie, Brandweer en Gemeente wil het BKE de huidige situatie van het bedrijventerrein onderwerpen aan een inspectie. Waar kan het beter en veiliger? Dit om de veiligheid op het terrein te verbeteren en in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), een keurmerk dat het bedrijventerrein Eekterveld inmiddels draagt. Na de presentatie was er een open discussie over de inhoud van de presentaties. Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.bedrijvenkringgemeenteepe.nl .

NVVK prijs voor Assyst

HEERDE- Limburgia Vlaaispecialiteiten op de Dorpsstraat in Heerde heeft haar activiteiten uitgebreid. Sinds een aantal weken is er aan de voorkant van de winkel een ijssalon ingericht. Naast ambachtelijk bereide vlaaien kunt u er nu ook terecht voor schepijs. Een aantal favoriete vlaaien is te-

rug te herkennen in de ijssmaken, zo is er Mozart-ijs, Stroopwafel-ijs en Cookie-Caramel-ijs. Naast het ambachtelijk bereide schepijs, dat gemaakt wordt door een Top-5 ijsbereider van Nederland, is er ook softijs. Buiten op het terras kunt u genieten van een ijsje, maar ook binnen is er plaats genoeg om even

Foto: Fotostudio Voskuil uit te rusten. De ijssalon is geopend op dinsdag t/m zaterdag. Dinsdag en woensdag van 11.00 t/m 17.00 uur, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 19.00 uur. De openingstijden van de vlaaienwinkel zijn ongewijzigd.

Italiaans buffet

Moederdagidee voor goede doel

EPE/VAASSEN- Op woensdag 12 mei is er in de Speulbrink en de Klaarbeek een Italiaans-buffet. De tijden zijn: Speulbrink in Vaassen om 16.30 uur, Klaarbeek in Epe om 12.30 uur. Op donderdag 13 mei is er geen buffet in het Ebbenhuis. i.v.m. hemelvaart (wordt verplaatst naar 27 mei). Deze buffetten zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Epe en hebben als doel het bevorderen van de sociale contacten. Wilt u deelnemen aan een van deze buffetten, dan kunt u zich opgeven (tijdens kantooruren) tot uiterlijk maandag 10 mei voor 12.30 uur bij de receptie van de Klaarbeek, tel. 0578-578400. Bij het opgeven is het belangrijk dat u zelf meldt op welke locatie u deel wilt nemen aan het buffet.

HATTEM- U een geschenk, zij een geschenk. Je geeft een leuk cadeau aan je vrouw, je moeder of je dochter en de helft van de opbrengst gaat naar het goede doel: een project voor verslaafden in Oekraïne of een geit of een koppel kippen voor een arm gezin in Afrika.

5 meiviering met shantykoor

WAPENVELD- Na de 31e ronde van de onderlinge competitie van damclub Eye-T webdesign/Ons Genoegen kan Michel Stempher zijn kampioensfeest vieren. Zelf won hij van Erik Bakker en werd daardoor, met nog twee ronden te spelen, onbereikbaar voor zijn achtervolgers. Uitslagen ronde 31: M. Stempher - E. Bakker 2-0, H. van Renselaar - G. van Renselaar 0-2, R. van Marle - M. van den Esker 2-0, Z. Zevenhuizen - G. Frelink 0-2, G.J. Beekhof - K. Olthuis 2-0, E. Slurink - A. v.d. Scheer 0-2, H. Striker - G. Souman 1-1, A. Lusink - G.J. Smit 2-0. De stand na ronde 31: 1- M. Stempher 679,26, 2- A. Lusink 552,53, 3- F. Jongerman 545,94.

EPE- Op woensdag 5 mei om 19.30 uur komt het shantykoor “Op Koers” een feestelijk tintje geven bij de Klaarbeek. De groep heeft al eerder voor sfeervolle avonden gezorgd en komt dat nu nog eens overdoen. U bent van harte welkom deze avond bij te wonen; vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het optreden zal om 19.30 uur van start gaan. Entree incl. consumptie 2,50 euro. Bent u in het bezit van een activiteitenpas dan is de toegang gratis. Activiteitenpas verkrijgbaar bij de receptie van de Klaarbeek. Info: tel. 0578-578400.

In De Fontein aan de Kerkstraat 32 in Hattem vindt u behalve boeken en cd’s ook fraaie sieraden. De ontwerpster is Tea Lamberink. Ze woont aan de Hessenweg 104 in Hattem. Met haar hobby, het maken van sieraden en keramiek, steunt ze goede doelen. Tea Lamberink zegt daar over: “Dat ik op deze manier andere mensen kan helpen is voor

mij een belangrijke extra stimulans. Ik kan me voorstellen dat dit ook bij mijn klanten zo is.” Onlangs nog kon Tea The Right Way, een christelijk opvanghuis voor alcohol- en drugsverslaafden in Rivne, Oekraïne, geheel voorzien van nieuw beddengoed. Tegelijk kon ze enkele Afrikaanse gezinnen blij maken met een koppel kippen (www.heifer.nl). De kippen helpen de gezinnen om te overleven in armoedige omstandigheden. U bent elke donderdagmiddag, en verder op afspraak, via tel. 038- 4657894, welkom bij Tea Lamberink thuis, sommige vakanties uitgezonderd. Sieraden kijken bij een kopje koffie of thee.

Michel Stempher clubkampioen

WAPENVELD- De vereniging voor veiligheidskunde heeft de NVVK scriptieprijs MVK toegekend aan Assyst uit Wapenveld. “In 2009 heb ik de opleiding bij Copla afgesloten met een onderzoek naar het gebruik van gevelonderhoudsinstallaties, de glazenwasserbakjes, en deze is genomineerd voor de prijs”, zegt Marleen Schenk. Sinds 2003 is Assyst actief in assistentie van bedrijven in o.a. het ISO, VCA, RI&E’s en calamiteitenplannen. “Vanuit mijn relaties ben ik tot een branchebreed onderzoek gekomen, en door de aanstaande wijzigingen in het bouwbesluit is dit ook een actueel onderwerp geworden voor architecten en aannemers”. De jury motiveerde de toekenning als volgt: “de titel trekt

Bliksemverloting VAASSEN- De bliksemverloting van v.v. KCVO was ook deze keer een succes. Binnen een tijdsbestek van amper 2,5 uur werden aan de inwoners van Vaassen 5000 loten verkocht. De trekking heeft plaatsgevonden en werd verricht door notaris Ridderhof. De trekkingslijst van de ´Bliksemverloting´ van v.v. KCVO ziet er als volgt uit. 1 – 3445: 6 Entreevouchers van de Veluwse Bron. 2 – 5158: Bistroset van Welkoop Vaassen. 3 – 5084: Het bordspel Kolonisten van Catan, Intertoys Van de Kamp. 4 – 2014: Polaroid zonnebril van Het Huis Ekelenkamp. 5 – 2881: Een cadeaubon t.w.v. 25 euro van Fifty8 Women and Menswear. 6- 5037: 4 Entreevouchers van de Veluwse Bron. 7- 3963: 2 Entreekaarten Koningin Juliana Toren. 8- 5746:

Tuinplanten gezocht EPE- Door de lentekriebels en het mooie weer is een verhoogde activiteit zichtbaar in de tuinen van Epe en omgeving. Niet alleen van de planten en dieren, maar ook van de eigenaren van de diverse tuinen. Zo ook bij Centrum OostRaven. Ze hebben mooie plannen met de tuin, maar beschikken niet over de middelen om deze te realiseren. Ze willen o.a. graag meer bloeiende planten en enkele fruitbomen in de tuin en vragen iedereen die zijn/haar tuin gaat opschonen, omdat het te vol wordt of omdat er een nieuw tuinplan wordt gerealiseerd, om overbodige planten aan het centrum te schenken. Je kunt daarover contact opnemen via: tel. 0578-621164 of info@oostraven.nl.

EMST- Gré Stegeman uit Emst is vijftig jaar geworden. Voor haar familie, schoonfamilie en buren reden om Gré flink in het zonnetje te zetten. Rondom het huis werden

maar liefst 3 poppen geplaatst. De grote opblaasbare pop, een Sarah van hooi en de traditionele pop werden voorzien van borden met fraaie teksten. De vlaggetjes en ge-

direct de aandacht, een praktisch stuk werk waarin blijkt dat al bij de totstandkoming de branche intensief betrokken is bij het onderzoek. Desondanks heeft de auteur haar onafhankelijkheid weten te behouden. Zij komt na een gedegen onderzoek tot een goed resultaat dat bruikbaar is binnen de branche.”

kleurde lampen zorgden voor een vrolijk geheel. ’s Avonds genoot Gré samen met familie en vrienden van een gezellig feest.

Een cadeaubon t.w.v. 25 euro van Fifty8 Women and Menswear. 92764: 2 Waardebonnen voor barbecuepakketten van Hans de Jong. 10- 2521: 2 Entreekaarten Paleis Het Loo. 11- 4995: Een cadeaubon t.w.v. 15 euro van Jade DamesMode. 12- 3059: Een stationary pakket van Bruna Van de Kamp. 13- 4912: Een Doeland Cadeaubon t.w.v. 10 euro. 14- 2825: Bier geschenkenset van Slijterij Kooyer. 15- 5667: Geschenkenset van DA Kunst. De prijzen kunnen afgehaald worden bij Ronald Breden, Gieterij 25, te Vaassen. De prijzen die niet zijn afgehaald voor 1 juli 2010, worden eigendom van v.v. KCVO. Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Historisch Project HATTEM- Sinds 2002 werkt het Voerman Museum met veel succes samen met alle Hattemse basisscholen aan het project Leven in een Middeleeuwse Stad. De laatste basisschool was aan de beurt geweest en toen de leskisten weer in de zomerberging zouden gaan, kwam de directeur Charlotte van Dijk op het idee om via een pilot te kijken of het niet iets zou zijn voor de oudste Hattemers. Op vrijdag 7 mei vanaf 9.45 uur zal een groepje bewoners van De Hof van Blom in het museum zijn om van alles te horen over het oude Hattem. Aan de hand van dia’s, het opnieuw bouwen van Hattem in zijn oudste vorm, en een verhaal over Daendels zal de geschiedenis gaan herleven. Na een kopje koffie zal het gezelschap door stadsgids Ineke Witteveen meegenomen worden voor een stadswandeling. Het is de bedoeling dat dit project later ook aan de andere Zorg-Wooncentra zal worden aangeboden. Voor inlichtingen: Alice ten Doesschate tel. 038-4478688.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA245

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 AL Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

Imtech is een snelgroeiende Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw met ruim 23.000 medewerkers (zie www.imtech.nl). Ventilex B.V., (80 medewerkers en dochteronderneming van Imtech) is specialist op het gebied van thermischfysische procestechnologie (Fluid Bed Technologie) en is al bijna 50 jaar wereldwijd actief als prominente producent van industriële drogers. Vanuit eigen vestigingen in Heerde, Den Haag en Middletown (USA) wordt de mondiale markt bediend met een focus op de mineralen-, voedingsmiddelen- en chemische industrie. Vanwege groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste:

Buitendienst Monteurs

Molenweg 5 Heerde Tel: 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

Voor al uw Seat onderhoud

Internationaal Zeer uitdagende en afwisselende baan met een grote variëteit in klanten (culturen), installaties en toepassingen Functie-inhoud: x Zelfstandig en in teamverband monteren van nieuwe installaties in binnen– en buitenland; x Uitvoeren van onderhouds-, reparatie– en renovatiewerkzaamheden; x Doen van onderhouds– en reparatievoorstellen aan klanten; x Aansturen/begeleiden van locale (externe) monteurs. Functie-eisen: x Middelbaar technisch niveau (bijv. MTS-Wtb) of (door ervaring) gelijkwaardig; x In het bezit van lasdiploma’s (minimaal niveau 2 TIG); x (Montage)ervaring met mechanische en pneumatische aandrijvingen en componenten; x Bereidheid tot veelvuldig internationaal reizen; x Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; x VCA-diploma voor leidinggevenden is een pré; x Rijbewijs BE. Wij bieden: Een zeer uitdagende baan in een dynamische, internationale organisatie met informele, korte communicatielijnen waar talent alle mogelijkheden krijgt zich verder te ontwikkelen. Als onderdeel van Imtech biedt Ventilex B.V. een uitstekend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Interesse? Uw sollicitatiebrief met CV kunt u richten aan: Ventilex B.V., t.a.v. Marlies Eulink, per email (me@ventilex.nl) of naar Postbus 158, 8180 AD Heerde. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marlies Eulink, telefoon 0578-698212. Voor meer informatie over Ventilex, surf naar www.ventilex.com.

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Wist je dat: - Wij zowel in de bediening als in de keuken nog personeel kunnen gebruiken? - Je dus snel moet bellen voor een sollicitatiegesprek? Ben je (bijna) de hele zomer beschikbaar? Dan ben jij degene die we zoeken en kan je op korte termijn al beginnen.

Pannenkoekenrestaurant De Ossenstal Ossenweg 10, 8161 PZ Epe O578-610199 www.ossenstal.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 46

Jeugd Skeelerclub doet het goed

Verkeersexamens gemeente Epe EPE- Op donderdag is met het praktisch verkeersexamen in Vaassen een einde gekomen aan de verkeersexamens voor basisscholen in de gemeente Epe. Eerder al waren de theoretische examens afgenomen op alle scholen in Epe, Oene, Vaassen en Emst en het praktijkexamen op 20 april in Epe. De examens zijn georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Epe. Het examen wordt afgelegd door leerlingen uit de groepen 7. Dit jaar deden 18 van de 22 scholen mee aan het examen (enkele scholen doen om het andere jaar mee met de groepen 7 en 8). Het totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen is 400. 361 leerlingen slaagden ineens voor het theorie-examen en 39 leerlingen kunnen via een herkansing nog een poging doen. 20 leerlingen slaagden met het maximale aantal van 20 te behalen punten. Voor de praktijkproef zijn er van de 397

deelnemers 369 geslaagd en 121 deelnemers reden zelfs foutloos. 28 deelnemers hebben het niet gehaald, zij mogen het volgend jaar nog eens proberen. De volgende 10 leerlingen slaagden erin om naast het theoretisch gedeelte ook het praktisch gedeelte foutloos af te ronden. Van o.b.s. Nieuwe Wisselse School; Floris-Jan Jonker. Van c.b.s. K. Norelschool; Susan van ’t Hul. Van de Hoge Weerd school: Djulian Dalhuisen, Anne Veldhuis. Van c.b.s. W.G. van de Hulstschool: Maurits Goldmann, Rhodee Koers. Van de obs De Rotonde; Kirith Bongaards. Van de cbs ’t Mozaiek; Sven Keizer, Tom van der Stelt. Van de o.b.s. De Sprenge Emst: Koen Tiemens. Deze leerlingen zullen worden uitgenodigd om op maandag 17 mei om 16.00 uur hun diploma in ontvangst te komen nemen uit handen van wethouder verkeerszaken dhr. R. de Vries in het gemeentehuis te Epe.

Kampioenen Snoekbaars HEERDE- Zaterdag werd in Genemuiden de tweede wedstrijd georganiseerd voor de Stouwdam Competitie. Vanuit Heerde was er ook een hele grote groep afgereisd. Bij de meisjes Pupillen 4 werd Iris Bons eerste in het dagklassement. Waar Iris er wel in slaagde om de eerste plaats te pakken lukte het haar neef Brian Bons het niet om de bovenste plek op het podium te bemachtigen bij de pupillen 3 jongens, ook dit keer was Christiaan Haasjes hem te snel af. Bij de pupillen 2 meisjes greep Anne Spee net naast het podium. Op de nummer 3, Ilona Wassen, kwam ze net 1 puntje te kort. Jennifer Bollen werd hier zesde. Bij de jongens Pupillen 2 werd Jaimy Horst 3e. Een andere podiumkandidaat Glenn Nijenhuis werd uit de wedstrijd geduwd, wat hem een valpartij en een gescheurd botje in zijn pols opleverde. Tijs Berkenbosch merkt dat er toch

Ruitersport WAPENVELD- Een aantal leden van de Schaapskooiruiters heeft deelgenomen aan een wedstrijd in Dalfsen. In de B-dressuur werd Anneloes van Amersfoort 1ste met haar paard Adventure Utopia. Carolien Schoenman werd met Wayfarer 1ste en 5de in deze klasse en in de L1-dressuur behaalde ze met Vegas een 3de en 4de prijs. In het B-springen behaalde ze ook nog met Vegas een 7de plek. HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Beekbergen, paarden, L1-dressuur: 3e prijs Daphe Mulder met Djoeke Jelle 184 pnt, 2e prijs Harriet v Drie v Drent met Wout 186 pnt, 2e prijs Johanneke Bossenbroek met Piruette 188 pnt. Wezep, paarden, Lspringen: 7e prijs Rianne Mulder met Victory, M-springen: 1e prijs Jurjan Bloem met Welve de la Vie, Z-springen: 3e prijs Jurjan Bloem met Tissem. Middel, pony’s, Bdressuur: 3e en 4e prijs Rosalie Tessemaker met Key West 190/178 pnt. EPE- Marjo van Heerde en haar paard Sven hebben afgelopen zondag in Zevenaar goed gereden in de klasse Z2 dressuur: de scores van 220 en 214 punten waren goed voor 2x een 2de plaats. Zij komen uit voor de H.V.E te Epe. EPE- Uitslagen WET-ruiters: Manon Bonhof heeft met haar pony Eastern Blizzard een 2e en 1e prijs gewonnen op het concours in Den Ham. In het B-springen reed ze foutloos met 46,5 stijlpunten naar een 2e prijs. Ook in het L-springen reed Manon foutloos met een snelle tijd wat haar een 1e prijs opleverde. Kars Bonhof reed zijn pony Cleopatra de eerste ronde foutloos in het M-springen, maar met een balkje in de barage behaalde hij een 4e plaats.

wel veel krachtverschil zit in deze categorie. Hetzelfde geldt voor Mark van Benthem. Bij de Pupillen 1 meisjes merkten de dames ook dat een jaartje ouder ook een jaartje sterker is, want de eerste jaars meisjes van de skeelerclub uit Heerde konden niet mee in de strijd voor het podium. Elisa Dul was met haar negende plaats de beste van de club voor Stephanie Bruggeman, Karlijn Steenkamp, Alma van Loo en Wendy Bons. Bij de Pupillen 1 Jongens vier leden aan de start. Bart Hoolwerf werd zesde, Tiemen van de Kolk achtste, Tim van Benthem werd zeventiende en Kilian Buitenhuis wist zich niet verder naar voren te werken dan de 21e plaats. Bij de Kadetten meisjes ging de overwinning naar Heerde. Mariëlle de Weerd was net als vorige keer in Heerde de sterk-

ste. Voor Laura van Ramshorst was het een beetje zuur dat ze niet op het podium stond: ze had evenveel punten als de nummer drie, maar mocht niet plaatsnemen op het podium. Thirza Gorkink en Sanne Brandwacht wisten de 8e en 9e plaats in het dagklassement binnen te halen. Bij de Kadetten jongens werd SKOV vertegenwoordigd door Bas van der Wal, die in de daguitslag de negende plaats bemachtigde. Bij de junioren Dames werd SKOV vertegenwoordigd door Melanie Boom en Sabine Zijlstra. Zij waren terug te vinden op de plaatsen acht en negen. Bij de Junioren Jongens wist Luc ter Haar zijn kunstje van Heerde niet te herhalen, hij werd tweede met evenveel punten als winnaar Ewout Nijboer. De volgende wedstrijd is op 22 mei in Oldebroek.

Dyslexieontbijt HEERDE- Dinsdagmorgen organiseerde Christelijk College de Noordgouw Heerde een ‘dyslexieontbijt’. Alle leerlingen uit de eerste en tweede klassen die in meer of mindere mate last hebben van dyslexie, waren daarvoor uitgenodigd. Er stond een heerlijk ontbijtbuffet klaar en 24 leerlingen waren gekomen. Intussen werd er verteld over de hulpmiddelen en de faciliteiten die op de Noordgouw aanwezig zijn en die gebruikt kunnen worden om de leerlingen met dyslexie terzijde te staan. Op de Noordgouw mogen zij bijvoorbeeld met het lees-

spraakprogramma Kurzweil 3000 werken, waarmee stukken tekst uit een leerboek m.b.v. de computer kunnen worden voorgelezen. Ook werd informatie gegeven over luisterboeken en digitale leerboeken. De leerlingen konden praten met de beide zorgcoördinatoren en met de dyslectencoach. Een ander belangrijk doel van de bijeenkomst was om medeleerlingen te ontmoeten met hetzelfde probleem. “Al met al hopen we dat het ontbijt ertoe zal leiden dat de leerlingen met dyslexie ervaren dat ze er niet alleen voor staan”, laat de Noordgouw weten.

HEERDE- Ook afgelopen jaar zijn de competitiewedstrijden van de Snoekbaars goed bezocht. Over de 8 wedstrijden die zijn gehouden zijn de eerste drie winaars van 2009 bekend: 1 D. Scheffer 290 punten,

2 R. Rorije 289 punten, 3 E. Tellegen 277 punten. Ook dit jaar hopen zij er een leuke competitie van te maken. Neme voor informatie contact op via tel. 06-16274000 of kijk op www.hsvdesnoekbaars.nl.

De kerk naar buiten EPE- Hoe richt je je als kerk niet alleen op de eigen leden, maar ook op mensen aan de rand van de kerk of erbuiten? Daar praten de Protestantse kerken uit de regio op woensdag 19 mei over tijdens een bijeenkomst van de missionaire ronde van de Protestantse Kerk. De bijeenkomst is één van de tachtig die van najaar 2009 tot voorjaar 2010 wordt gehouden en elke classis (regionale kerkvergadering) in Nederland aandoet. Ds. Hans van Ark, zelf predikant in Wezep, presenteert tijdens de avonden samen met Nynke Dijkstra-Algra dertig

kansrijke modellen voor de missionair gemeente, variërend van ‘de gemeente aan de maaltijd’ en ‘de gemeente voor toeristen’ tot ‘de gemeente met hart voor cultuur’. De bijeenkomsten starten met de film ‘Voor hen… een film met een missie’ waarin de kerkelijke situatie in Nederland wordt geschetst. Daarna volgt een gesprek over missionaire (on)mogelijkheden met de aanwezige predikanten, kerkenraden, leden van missionaire werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere belangstellenden. De bijeenkomst is in de Goede Herderkerk, Enkweg 2, Epe, op 19 mei van 19.30 tot 22.00 uur. Vrije toegang. Voor algemene informatie: www.pkn.nl. Meer specifieke informatie over de missionaire ronde: www.pkn.nl/ missionair.

Pitch en Putt

EPE- Afgelopen maandag hebben de kinderen van BSO De Basishof in Vaassen een bezoek gebracht aan de Hertenkamp in Epe. De

hertjes en bokjes smulden van de lekkere appels en broodrestjes die de kinderen voor ze hadden meegenomen. Ook de kippen en konij-

nen waren erg nieuwsgierig. De kinderen mochten daarna lekker spelen bij de hoge zandheuvel.

HEERDE- Hieronder volgt de uitslag van de Keet van Heerde Pitch en Putt competitie. Stableford: 1e plaats Marvin van der Haar, 55 slagen, 46 stablefordpunten, 10 competitiepunten. 2e plaats Maarten Lubbers, 53 slagen, 43 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 3e plaats Melvin Slaats, 52 slagen, 39 stablefordpunten, 8 competitiepunten. Strokeplay: 1e plaats Ralph Grinwis, 48 slagen, 10 competitiepunten. 2e plaats Melvin Slaats, 52 slagen, 9 competitiepunten. 3e plaats Maarten Lubbers, 53 slagen, 8 competitiepunten. Voor de volledige uitslag kunt u kijken op www.nppb.nl en onder het kopje uitslagen. Bent u ook geïnteresseerd in het spelletje Pitch en Putt, kom gerust langs en vraag meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook, het telefoonnummer is: 0578-692034.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 247

Two Friends Fashion voor mode die gezien mag worden

houdt een extra koopavond op dinsdag 27 april van 17.00 tot 21.30 uur

u krijgt 10% korting op de gehele collectie Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Graag tot ziens op de Klapperdijk 19 te Wapenveld

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging, helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

VĂŠrian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Mensen zoals jij. Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week. Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel 055 - 538 65 21.

www.verian.nl

Sportlaan 10, 8181 BE Heerde Tel. 0578-570234 www.novaparket.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag op afspraak. Vrijdagavond 18.30 tot 21.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 16.00 uur.

Uw specialist in alle soorten houten vloeren, o.a laminaat, lamelparket, massieve vloeren. Onderhoud en renovatie van bestaande vloeren. Snelle levering, uitstekende kwaliteit en service. Bel geheel vrijblijvend voor een afspraak.

Nieuwe MBT collectie! De sensor in de schoen zorgt ervoor dat uw spieren geactiveerd worden en u hiermee uw spierkracht opbouwt en uw houding verbeterd.

U kunt een gratis testpaar MBT's uitproberen. De gratis introductieles is zaterdag 8 mei om 14.00 uur en zaterdag 19 juni om 10.30 uur (wel vantevoren aanmelden s.v.p.)

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA XX

Gisola Tijdrit EMST- Voor leden van wielerclub “Houdt de ketting Strak” is al jaren de Gisola tijdrit de opening van het wielerseizoen. Onder ideale weersomstandigheden werd zondag deze tijdrit verreden in de omgeving van Niersen met als klapper op de vuurpijl tweemaal de beklimming van de Hoge Duvel in Vaassen. Winnaar in de categorie tot 10 jaar werd de achtjarige Jan Schokkenkamp met een tijd van 18.10.89. In de categorie 11 t/m 14 jaar was er een felle strijd tussen twee jongens en één meisje. Winneer werd de 11-jarige Thymo Hage met een tijd van 14.45.45. Tweede werd de 13-jarige Gieze Nijboer met een achterstand van 10 seconden op de winnaar. De 11-jarige Romy Berends werd derde met een achterstand van 30 seconden op winnaar Hage. Bij de senioren kwamen 21 deelnemers aan de start met als winnaar Theo Brons uit Apeldoorn. Tweede werd de clubkampioen van 2009, Sander Pannekoek uit Vaassen. De achterstand van Pannekoek op Brons was 11 seconden. De derde plek was voor Wim Karman met een achterstand van bijna een minuut op winnaar Brons. Bij de dames was Natascha Doornebos uit Emst de sterkste. Met een tijd van 30.02.16 had zij bijna een minuut voorsprong op Anja Gorkink-Uit den Bogaard. Derde werd Jolanda Karman uit Vaassen.

Duo GVH niet naar NK

Koninginnedag Rommelmarkt EMST- Op Koninginnedag, vrijdag 30 april, is vanaf klokslag 12.00 uur de rommelmarkt op het kerkplein rondom de Hervormde Kerk in Emst. Tevens is er een grote kledingbeurs in de Hoeksteen achter de kerk. Ook zal er een opbod verkoop gehouden worden. Voor de kinderen zijn er diverse spelletjes en is er

de mogelijkheid om geschminkt te worden. Er zal een frietkraam en verkoop van ander eten en drinken zijn zodat ook de inwendige mens niets te kort komt. De opbrengst van deze rommelmarkt is voor 50% voor de kerk, 25% voor het jeugdwerk van de gemeente, 12,5 % voor het Java project ‘Gewoon Gastvrij’ van de HGJB en 12,5 % voor het Ronald McDonald Huis.

Jubileumconcert HEERDE/OLDEBROEKHet Christelijk gemengd koor “Vox Humana”uit Oldebroek o.l.v. Henk van der Maten uit Heerde herdenkt dit jaar haar 35-jarig bestaan. Om dit te vieren biedt het koor de bevolking van Oldebroek en wijde omstreken een feestelijk jubileumconcert aan op 21 mei om 19.30 uur in de Geref. Goede Herderkerk te Oldebroek. Op dit concert wordt tevens de nieuwe CD gepresenteerd met als titel “Groot en toch Dichtbij”, de titel van een nieuw koorwerk van Henk van der Maten. De musici die aan de CD opname hebben meegewerkt zullen ook aan het concert meewerken: pianist Johan van der Graaf, organist Marcel v.d. Ketterij, fluitist, Jacques Marcus en Marieke en Marleen Rechterschot,

sopraan. De CD is opgenomen in de Grote Kerk in Hasselt door JQZ Muziekproducties uit Kampen. Tot en met het jubileumconcert kost de CD slechts 15 euro, daarna 17,95 euro. De CD is nu al te bestellen bij de koorleden en bij secretaresse Marja Morren, mail fmorren@hetnet.nl. Dit jaar is voor Vox Humana een dubbel jubileum: Henk van der Maten is 20 jaar als dirigent aan het koor verbonden. Hij neemt na 20 goede jaren samen, in juni afscheid van het koor. Zijn opvolger zal in het nieuwe seizoen beginnen bij het koor. Het koor zal zich deze avond presenteren in nieuwe koorkleding. De toegang tot het concert is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Vox Humana verwacht een volle kerk op 21 mei.

KCVO VAASSEN- KCVO nam het afgelopen weekend op tegen Heeten en won met 4-2. Al met al een mooi resultaat voor de mannen van trainer Marc Mölder, waardoor KCVO direct ook aansluiting kreeg met de ploegen uit de middenmoot van de derde klasse B. Volgende week zondag om 14.00 uur volgt wederom een thuiswedstrijd voor de ploeg uit Vaassen, en wel tegen RDC uit Deventer.

VIOS VAASSEN- Met de goede resultaten van de afgelopen weken was VIOS zeer gemotiveerd om ook tegen het laag geklasseerde Vierhouten de punten mee naar huis te nemen. De Vaassenaren wonnen met 5-0. Zaterdag wacht de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen BAS uit Biddinghuizen. Opstelling: Wilco Liefers, Daan Eggink, Joas Pol (53`Gertjan Lammers), Peter Beekman, Rodrick Zinda, Jelle Pol, Dennis van Gortel, Diedrik Peppelman (75`Rick Roelofs), Tijmen Eggink, Samed Kilic (82` Tim Brummel) en Erik Koldenhof.

EPE- Zaterdag 17 april was SV Epe C1 blij en verrast want het team kreeg een geheel nieuw tenue van Glasservice van Essen. De sponsor is geen onbekende voor de

HATTEM- Zaterdag vond in Oss de 2e plaatsingswedstrijd plaats voor de A-jeugd Acrogymnastiek. Voor dit landelijk hoogst haalbare niveau in de leeftijdsgroep Jeugd, had GV Hattem een talentvolle damesgroep aan de start staan. Onderpartner Eline Wijnhoud, 15 jaar en bovenpartner Sharon Ansmink, 9 jaar. In Oss behaalden zij

zaterdag een hoog cijfer voor hun dynamische oefening, zowel technisch als artistiek, namelijk 25.200 punten. Ook de balansoefening werd goed uitgevoerd, hiervoor scoorden zij 24.600 punten. Dit werd een “persoonlijk record” van 49.800 punten. Hiermee stromen zij, op 0.2 punten na, nét niet doorstromen naar het Nederlands kampioenschap.

Crazy Piano Show in Welsum WELSUM- Voorafgaand aan Koninginnedag wordt in Welsum op donderdagavond 29 April Koninginnenacht gevierd. De Vereniging voor Volksvermaken Welsum organiseert samen met Stichting Dorpshuis Welsum “een Pracht van een Nacht” in het VvV Café in dorpshuis de Bongerd. Dit jaar met een Crazy Piano achtige show van “The Pianohouse”. Wie kent het niet; een gezellige zaal vol mensen, je roept een nummer en je aanvraag wordt gespeeld. The Pianohouse werd eind 2005 opgericht door Ernesto

Oosthuizen. Dit in navolging van de Crazy Piano’s uit Scheveningen waar onder andere de bekende Roel van Velzen vandaan komt. Speciale Pianohouse-bierviltjes dienen als verzoekaanvragers.

jeugd van sv Epe want een poosje geleden werd de D1 ook al in het nieuw gestoken.

warm hart toedraagt blijkt hieruit wel. De spelers waren erg in hun nopjes. Namens de spelers kreeg de sponsor Van Essen een bos bloemen aangeboden.

Dat hij de jeugd van sv Epe een

EMST- Wim Visser is onlangs 50 geworden en de familie had de tuin feestelijk versierd.

Ze worden massaal op de twee vleugels gedeponeerd waarna de indiener op zijn/haar wenken wordt bediend. Zelf meezingen mag ook. The Pianohouse begeleidt je graag op weg naar eeuwige roem. “Een Pracht van een Nacht” begint om 21.00 uur. Gratis entree.

EPE- Ronald Heij is onlangs 50 geworden en is verrast met een surpriseparty bij de tennisclub de Kuilenberg te Epe. Er stond een grote Abraham voor het clubhuis.


PAGINA 249 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

LENTEKRIEBELS?! Acacialaan 5 Heerde € 595.000,- k.k.

Ideaal gelegen CHARMANTE VRIJSTAANDE VILLA met ruime stenen garage. Het sfeervolle geheel is gelegen op een ruim perceel van 620 m2 op één van de meest geliefde locaties tegen het centrum van het dorp. De laan is verkeersrustig en de woning ligt aan een besloten woonplantsoen. De fraai aangelegde tuin is op het zuidwesten gelegen en biedt veel privacy

Stokveldseweg 2 en 2a Heerde € 695.000,- k.k.

Op een goede locatie nabij het Apeldoornse kanaal gelegen uitstekend onderhouden WOONBOERDERIJ genaamd “De Kievitskamp” met diverse opstallen en een schitterend aangelegde tuin. Ideaal geschikt voor de liefhebber van dubbele bewoning. Perceelsgrootte: 2980 m2. De woning en het gastenverblijf zijn uitstekend onderhouden en een aantal jaren geleden voorzien van een nieuw dak met een rieten deken.

Parkweg 1a Wapenveld € 895.000,- k.k.

De verrassing van licht en ruimte begint bij de voordeur, maar ook de grote kavel van 3350 m² is ruim, licht en biedt volop privacy. Het oorspronkelijke huis heeft onder leiding van een bezielde architect een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Licht en ruimte was de opdracht en dat is goed gelukt!Met als resultaat een zéér compleet en prettig leefbaar huis.

Schaverenseweg 3 Emst € 750.000,- k.k.

In de gemeente Epe op een schitterende en werkelijk unieke locatie vindt u dit zeer gerieflijk VRIJSTAAND LANDHUIS te midden van de bossen en de weilanden en in de nabijheid van het stiltegebied de Kroondomeinen. Een sfeervolle woning (1997/2005) met veranda, royale dubbele garage met paardenbox , dubbele paardenstal en rijbak op maar liefst 6.875 m2.

Ds. van Rhijnstraat 26 Emst € 229.000,- k.k.

Enthousiaste vestigingsmedewerker m/v Voor onze vestiging in Heerde zijn wij op zoek naar een enthousiaste vestigingsmedewerker die het team wil komen versterken! Je bent onder andere verantwoordelijk voor het gastvrij ontvangen van bezoekers op de vestiging en de afhandeling van telefoonverkeer. Verder werf je uitzendkrachten om tijdig aan de aanvraag van klanten te voldoen en verzorg je de vestigingsadministratie. Functie eisen: - Een afgeronde HBO opleiding; - In het bezit van “basis opl. intercedent” diploma is een pré; - Je bent accuraat, representatief, klant- en servicegericht; - Je hebt ervaring in het werken met MS Office; - Je bent in het bezit van rijbewijs B en fulltime beschikbaar. Voor meer informatie over de vacature verwijzen we je graag door naar: www.getwork.nl Daarnaast mag je natuurlijk ook telefonisch contact opnemen via 088 43 89 610. Interesse? Reageer dan voor 4 mei a.s. Stuur je motivatiebrief en je CV naar: els@getwork.nl t.a.v. Els Visbach.

Keurige HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met stenen garage en schuur voor een zeer scherpe vraagprijs! Gelegen in een kindvriendelijke omgeving met aan de overzijde een prachtige speeltuin en op loopafstand van de basisschool. De woning is gebouwd in 1968 en de afgelopen 10 jaar volledig gerenoveerd. Een keurige woning met maar liefst 4 slaapkamers! De Lindeho ve 9 I, 8161EA Epe Lindehov Epe.. Telef oon: (0578) 61 62 30 elefoon: E-mail:Epe@sc hie venk eiz er .nl E-mail:Epe@schie hiev enkeiz eizer er.nl

www .sc hie venk eiz er .nl www.sc .schie hiev enkeiz eizer er.nl

BuurmangroenͲ engrondwerk Hetadresvoor:

9Ploegenvanweilanden moestuin, 9Leggenvanrioleringen drainage, 9Egalisereneninzaaienvan weilandengazon 9Alleoverigegrondwerken! Voormeerinformatiekuntucontactopnemenmet: M.Buurman 06–20146738

 

 F.Buurman  06Ͳ53892991 Info@markbuurman.nl

WWW.MARKBUURMAN.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 50

Gemzen-junioren scoren

Schilderreis door Hattem

HEERDE- Zaterdag werd in Kampen de eerste competitiewedstrijd gehouden voor de junioren. Gemzen-atleten die hun onderdeel wisten te winnen en daarmee veel punten voor de ploeg scoorden waren: Nina Meijerink, discus 21.15 meter, Matthieu van den Broeke 80 meter in 11.0 en Iris Keizer, hoog

HATTEM- Het Anton Pieck Museum organiseert op dinsdagmiddag 11 mei een cursus buiten schilderen met als titel ‘Schilderreis door Hattem’. Cursusleider is aquarellist Jeroen Bijl. De workshop is geschikt voor beginners en gevorderden en duurt van 13.30 uur tot rond 16.30 uur. In overleg met de cursusleider worden één of twee mooie locaties in Hattem of directe omgeving gekozen waar men in groepsverband gaat tekenen of schilderen. Er wordt uitsluitend gewerkt met conté potlood en aquarelverf op papier dat geschikt is voor gemengde technieken. Het museum stelt hiervoor tekenplankjes beschikbaar. Voor deze workshops heeft het museum in aquarellist Jeroen Bijl een enthousiaste begeleider gevonden. Jeroen Bijl heeft ruime ervaring met buiten schilderen en lesgeven en houdt zich dagelijks bezig met tekenen en aquarelleren. Zijn werk is regelmatig te bewonderen tijdens diverse exposities en is te zien op zijn website www.achteresch.nl. Opgave vooraf is noodzakelijk. De kosten van deze workshop bedragen 25 euro. Dit is inclusief materiaal, entree museum en een consumptie. Voor opgave en/ of inlichtingen: Anton Pieck Museum, tel. 038–4442192 of neem een kijkje op de website: www.antonpieckmuseum.org.

Infomix EPE/HEERDE- Op dinsdag 27 april zal er op Radio 794 in het programma Infomix aandacht worden besteed aan: de culturele avond van KuVa, de Airgunnersdag, Popkoor Afslag 26, Anoucka Heuving, De Noordgouw Heerde, oranjecommissie Vaassen, en Margriet Pleiter van Galerie Aventurijn te Epe. Uiteraard ontbreekt Anita van den Berg en haar alter ego ‘Bridget’ ook niet. Deze onderwerpen zijn dinsdagavond vanaf 19.00 uur te volgen in Infomix, in de herhaling woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www.radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

Agios VAASSEN- Naar de finale van de 5e divisie waren zeven van de acht turnsters van GV AGIOS doorgestroomd. Esmee Hagen eindigde in de middenmoot. Daphne de Weerd eindigde op een 25e plaats. Nikita Wesselink en Xaviera Pieplenbosch turnden in de categorie pupil 1 niveau 10. Nikita eindigde op een 7e plaats en Xaviera op een 11e plaats. Larissa Huiskamp, Amarins Boerkamp en JingJing Qiu turnden in de categorie pupil 2 niveau 9. Larissa eindigde als 16e, Amarins als 18e en JingJing eindigde als 37e. Met deze ervaring zullen de meiden zich nu gaan voorbereiden voor de AGIOS show op zaterdag 26 juni.

1.40. Een opmerkelijke prestatie leverde ook D-juniore Madelon Liefers door de 1000 meter in 3.25 te lopen. Na deze eerste wedstrijd staan de meisjes C op de 5e plaats, de jongens D op de 3e plaats en de meisjes D ook op de 3e plaats. De volgende competitiewedstrijd is op 29 mei in Epe.

Wereldtop skeeleren in Heerde HEERDE- Zaterdag 1 en zondag 2 mei belooft het een waar spektakel te worden op Skeelercentrum Hoornscheveen. Bijna de gehele wereldtop op skeelers komt dan naar Heerde om te strijden om de prijzen. In Heerde wordt gestreden in twee verschillende disciplines, de sprint en de lange afstanden met ieder een eigen klassement. Het evenement wordt bij de senioren afgesloten met de Skate Off, een discipline die vorig jaar in het leven is geroepen en heel enthousiast werd ontvangen door rijders en publiek. Naast de wedstrijden voor de senioren zijn er ook wedstrijden voor de Junioren en Kadetten. Ook hier komt een sterke internationaal deelnemersveld aan de start. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur met voorrondes en vanaf 18.00 uur gaan de finales van start. De toegang tot dit evenement is gratis. Meer informatie over is te vinden op www.skeelerhuus.nl.

Jong talent Pegasus

Pupillencompetitie

HEERDE- Door “De Gemzen” werd de eerste wedstrijd van de pupillencompetitie georganiseerd. Vier van negen regioverenigingen konden in Heerde “aan de bak”, de andere helft van de regioverenigingen trof elkaar in Harderwijk. De Gemzen-pupillen zetten hun beste beentje voor en er werd menig persoonlijk record verbeterd. De wedstrijd werd, zoals gebruikelijk bij de competitie, afgesloten met een estafette. Hoewel het een ploegencompetitie betreft, wordt uiteraard ook een individuele stand opgemaakt. Eerste plaatsen waren er voor Floor Doornwaard en Léon

Mak, en tweede plaatsen voor Leroy Potkamp en Renger Bootsma. De volgende competitiewedstrijd is op 22 mei in Kampen en in Dronten.

HEERDE- Zaterdag kwamen de jongste turnsters uit de regio’s Oost Veluwe en Randmeren naar ‘t Harde om de tweede wedstrijd voor de Préinstap te turnen. De deelnemende turnsters van Pegasus Heerde hebben de laatste weken hard getraind en gingen met meer zelfvertrouwen de wedstrijdvloer op. Anne Colijn liet een strakke balkoefening zien, goed voor een eerste plaats op dit onderdeel. Met een totaalscore van 48.95 punten nam Anne de zilveren plak in ontvangst. Dorien Akse werd met een totaalscore van 47.25 punten zevende. In het totaalklasse-

ment eindigde Iris Bredewolt op een negende plaats. Lana van den Brink, Dora Smit, Laura Rorije, Elmira Tellegen en Des Hatzmann hebben na de eerste wedstrijd veel vooruitgang geboekt en eindigden resp. op de 9e tot 14e plaats. Ook de meisjes van de tweede wedstrijdronde turnden een wedstrijd. Hanneke Stroo won de bronzen medaille. Voor deze jonge dames zit het wedstrijdseizoen er op. De komende trainingen zal er vooral aandacht besteed worden aan de uitvoering van Pegasus, die zaterdag 12 juni in de Faberhal in Heerde zal plaatsvinden.

Medailles voor judoka’s

Duivensport WAPENVELD- Uitslag Gevleugelde vrienden: 1, 5 R. Wolf, 2 G.J. Leurink, 3 R. Kers, 4, 10 H. Rozendal, 6 J. Kamphof, 7 E. Bredenhoff, 8, 9 W. Schuurman en Znn. HEERDE- Uitslag pv Juliana uit Heerde: 1 E.J. Rorije, 2 H.W. v.d. Beek, 3, 6, 7 P. Dokter, 4, 10 F. Sellies sr., 5 K.J. van Petersen, 8, 9 A. v.d. Beek.

Knollenverkoop gaat niet door HEERDE- Het dahliaseizoen is begonnen bij de Dahliavereniging Heerde. De dahliaknollen zitten weer in de grond. Na hard werken met 11 dahlialiefhebbers, is het gelukt. “Maar de winter is erg streng geweest en heeft er voor gezorgd dat er een deel van de dahliaknollen het niet heeft overleeft.” De verkoop die gepland stond op zaterdag 1 mei gaat niet door. Wilt u de dahlia’s in bloei zien: dat kan in de maanden juli, augustus en september. Dan staan de Dahlia’s weer in de bloei. Op 4 september is de open dag.

VAASSEN- De dames die al in 1989 collecteerden voor het Reumafonds, collecteren nu nog. Daarom werden zij door het Reumafonds en het Reumacomité Vaassen in het zonnetje gezet. Coördinator mevr. A van Toly overhandigde namens het Reumafonds de dames een presentje. Namens het plaatselijke comité kregen zij een roos voor hun medewerking. Op de foto staan: mevr. N. van der Wateren, mevr. H. Prins, mevr. D. v.d.Schepop, mevr. R. v. Gortel, mevr. M Eilander, mevr. Schook, mevr. A v.Toly (reumafonds) en mevr. v. Werven. De dames D. Zweekhorst, Hondelink, E v. t Hul en Weeber staan niet op de foto.

HEERDE- Zaterdag betrad een aantal judoka’s van Judoteam Bijsterbosch de tatami tijdens een internationaal jeugd judotoernooi te Maassluis. Aan het toernooi namen judoka’s deel onder de leeftijd van 17 jaar. Niels van het Reve (Enschede) behaalde een gouden medaille in

de klasse tot 90 kilo. Marije Idzerda (Apeldoorn) wist zich naar een bronzen medaille te judoen in de klasse tot 70 kilo. Timo Kern (Biddinghuizen, klasse - 46 kg) en Mark Ester (Zwolle, klasse -66 kg) vielen net buiten de prijzen en legden beslag op een vijfde plaats.

Duivensport WAPENVELD- Uitslag Gevleugelde vrienden: 1, 5 R. Wolf, 2 G.J. Leurink, 3 R. Kers, 4, 10 H. Rozendal, 6 J. Kamphof, 7 E. Bredenhoff, 8, 9 W. Schuurman en Znn. HEERDE- Uitslag pv Juliana uit Heerde: 1 E.J. Rorije, 2 H.W. v.d. Beek, 3, 6, 7 P. Dokter, 4, 10 F. Sellies sr., 5 K.J. van Petersen, 8, 9 A. v.d. Beek.


PAGINA 251 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

FIXET IS OPEN OP KONINGINNEDAG 00 . 3 1 t o t 9.00

Alleen op Koninginnedag ontvangt u tegen inlevering van deze advertentie een gratis zak Fixet potgrond*

GRATIS

Fixet Van Olst Heerde *Maximaal één advertentie per klant.

Kamperzijweg 6, 8181 NC Heerde. Tel. 0578-691910 www.fixet.nl

KOZIJNEN DEUREN SERRES VERANDA’S Kunststof & Aluminium

Serres

Ramen en Deuren

KOZIJN RENOVATIE?

Serres & Overkappingen

Nu extra voordelig met glassubsidie vraag naar de voorwaarden

Zonwering & Rolluiken Veranda’s

Glassystemen Horsystemen Kozijnen

Onze veranda’s zijn leverbaar met glas, screens en zonnescherm

een bezoek meer dan waard! Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.30, VRIJ 10.00 - 21.00 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

RestaurantͲPartycentrum“DEKEETVANHEERDE” Gewijzigdeopeningstijden! Vanaf1mei2010blijvenwevanonzezondagsrust genieten.Onsrestaurantzaldangeslotenblijven. ’sMaandagszijnwedanweeropen. Openingstijden:vanmaandagtotenmetzaterdag vanaf10.00uur.(keukenopentot21.00uur) Vrijdag30aprilisonzezaakgesloten. Ubentdanvanhartewelkominonzetentofophet terrasopVanMeursweide. Binnenkortzalonzenieuwesitedeluchtingaan. 

Restaurant Partycentrum "De Keet van Heerde". e-mail info@dekeet.nl Home page http://www.dekeet.nl Eperweg 55 8181 EV HEERDE tel.0578-691591 fax.0578-695795


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 52

Zonnebloem Wapenveld viert 30-jarig bestaan

GV Hercules EPE- In MFC Aperloo in ’t Harde turnden zaterdag de allerjongste turnsters uit de regio’s Randmeren en Oost Veluwe hun tweede wedstrijd van dit turnseizoen. Namens GV Hercules uit Epe waren als eerste Samantha de Lange en Laura Jeths aan de beurt. Ze deden mee in de categorie niveau 10-2002. Ze werden uiteindelijk 12e en 13e. Daarna was het in de volgende wedstrijd de beurt aan Shelly Huiskamp en Quinty Koeriroemé. Zij kwamen uit in de categorie niveau 11-2002. Shelly en Quinty werden 11e en 13e. In de laatste wedstrijd van de middag waren de allerjongste turnstertjes van de diverse verenigingen aan de beurt. Hercules deed hier mee in de categorie niveau 11-2003 met Sofie Bakker en Ilse Barnhoorn en in de categorie niveau 10-2003 met Manouk Bonhof. In de eerste categorie werd Ilse 6e met een puntentotaal van 43,500 en kreeg Sofie met een puntentotaal van 47,700 de bronzen medaille omgehangen. Manouk wist deze wedstrijd met een 2e plaats af te sluiten. Ondertussen werd in Arnhem de finale van de 5e divisie Gelderland afgewerkt. Natasja de Weerd deed mee in de categorie Instap niveau 11. In het eindklassement eindigde zij

WAPENVELD- Op 30 mei 1980 werd de afdeling Wapenveld van de Nationale vereniging “de Zonnebloem” opgericht door mevrouw L.A. Stoffers-Koole, die in die tijd met weinig middelen een nieuwe vereniging van de grond wist te krijgen. Het is de bedoeling om dit 30-jarig jubileum op een bescheiden manier te vieren en wel op maandagmiddag 31 mei in restaurant “de Hekserie” aan de Groteweg In Wapenveld. Aanvang 14.00 uur en de afloop zal zijn rond 17.45 uur. Niet alleen gasten die met regelmaat de middagen van de Zonnebloem bezoeken worden hierbij uitgenodigd, ook zijn oud-medewerkers uitgenodigd. “Zij zijn het die in het verleden toch een steentje hebben bijgedragen aan het welzijn van de afdeling. Het was wel moeilijk om alle oud-medewerkers Op de foto de jongste talenten van GV Hercules, v.l.n.r. Sofie Bakker, Ilse Barnhoorn, Manouk Bonhof op een 37e plaats. In de categorie Pupil 1 niveau 10 was het de beurt aan Jennifer Habets. Zij eindigde als 22e. Vervolgens turnde Mirja Nieuwenhuis in de categorie jeugd

Hein Vorderman toernooi

te achterhalen, maar wij denken dat dat wel is gelukt. Mochten wij toch onverhoopt nog iemand over het hoofd hebben gezien, dan willen wij die bij deze ook nog van harte uitnodigen”, laat men weten. De invulling van de middag is als volgt: Ontvangst met koffie/thee en iets erbij. Ook zal deze middag een consumptie niet ontbreken. Naast een paar ronden bingo in de pauze (met extra prijzen) zal de middag opgevuld worden met optredens van “Dorus”. Tussendoor zal er ook gelegenheid zijn om even bij te praten. De middag zal worden afgesloten met soep en brood. U kunt zich voor deze middag opgeven bij een van de onderstaande leden van de activiteitencommissie voor 19 mei: mevr. A. Roelofs, tel. 038-4478473 of bij mevr. J. de Weerdt, tel.038-4478899.

Open kampioenschap

niveau 8. In het eindklassement eindigde zij als 31e. Als laatste was het de beurt aan Demi Diepenbroek. In de categorie Junior niveau 7 werd zij 16e.

Bridgeclub VAASSEN- De Niet Rokers Bridge Club Vaassen organiseert op maandag 3 mei haar wekelijkse zomer drive in het dorpscentrum de Wieken aan de Molenstraat 15 in Vaassen. Aanvang: 19.30 uur. Inschrijving aan de zaal tot 19.25 uur. Het inschrijfgeld bedraagt per paar 6 euro. Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.

Futsalfinale

OENE- Zaterdag streden 16 fanatieke driebanden biljarters om de Hein Vorderman Bokaal in café restaurant Dorpszicht te Oene. Uiteindelijk was het de Oenenaar Arjen Kieskamp die het in de finale op moest nemen tegen Gerrit Tellegen uit Emst. In de beginfase werd duidelijk zichtbaar dat beide spelers

toch wat nerveus waren, maar in de elfde beurt kantelde Arjen met een serie van 4 caramboles de wedstrijd. Daarna maakte hij het in de 16e beurt af en werd kampioen met een moyenne van 0.63. Einduitslag: 1e Arjen Kieskamp, 2e Gerrit Tellegen, 3e Chris Lieferink, 4e Mannes Elskamp.

VAASSEN - De futsallers van SV Vaassen 1 hebben de districtsfinale van het KNVB bekertoernooi bereikt. In de halve finale moesten de Vaassenaren in sporthal De Wieken aantreden tegen Helo’s 1 uit Ermelo. Het was een enerverende wedstrijd die overtuigend gewonnen werd met 8-2. Waar de finale wordt gespeeld is (momenteel) nog niet bekend. De tegenstander is de eerste klasser csv Apeldoorn die in de andere halve finale won van SV Vaassen 2 met 6-3.

VAASSEN– De afsluiting van het kaartseizoen bij SV Vaassen is succesvol verlopen. Tijdens de open kampioenschappen waren in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar de tafels goed bezet. Bij het jokeren was mevr. A.

Dijkgraaf degene met de minste punten op het eind van de avond en bij het klaverjassen mocht dhr. H. Brummel zich de winnaar noemen. Beiden kregen uit handen van organisator Jopie Stegeman de beker uitgereikt.

GVH turnsters naar finale

Petanque HATTEM- Hattem Petanque speelde bij de Tinne in Hattem. 1e Ineke Haas, 2e Asje Haas, 3e Maaike Septer, 4e DirkJan Septer, 5e Mariska Landman, 6e Wim Wijnen, 7e Jan Bossink, 8e Dini Boomstra, 9e Nanny Muller, 10e Marijke Wijnen.

EMST verliest

HEERDE- Bij Geertruida Tijssen aan de Wezeweg was het dubbel feest: afgelopen woensdag is ze 50 geworden en was ze 25 jaar getrouwd. De tuin was versierd door buren familie en vrienden. Het meest opvallende waren de 50 toiletpotten die in de voortuin waren geplaatst.

HATTEM/HEERDEVeluwenkamp Bedrijven uit Hattem heeft de spelers van S.E.H. 2 in een nieuw

tenue gestoken. Als dank overhandigde Herman Zwerver namens de sponsorcommissie van v.v. S.E.H.

EMST- Warnsveld was dit weekend de tegenstander van de v.v. Emst. De Emsternaren gingen met 4-0 onderuit. Opstelling: Jan van Zuuk, Robbert Mulder, Thijs Post, Dennis Pannekoek, Rik Brummel, Tim Vijge, Herman Boeve (55e min Joost van Ark), Gerwin Bomhof, Lorenzo van Gortel, Marc van der Mars (78e min Desmond Dijkgraaf), Gerben van Essen.

een boeket bloemen en wijn aan dhr. Broersma van Veluwenkamp Bedrijven.

HATTEM- De 5 deelneemsters van de Gymnastiek Vereniging Hattem hebben in hun 2e plaatsingswedstrijd te Harderwijk met het winnen van 4 medailles uitstekend gepresteerd. In de cat. Pupil 1 niveau 11 moest Anne-Linde Jansen het opnemen tegen 18 turnsters. Zij turnde een goede wedstrijd en wist met 51.650 punten de zilveren medaille in de wacht te slepen. Kampioen werd zij met het onderdeel vloer. In de cat. Jeugd niveau 9 was GVH vertegenwoordigd door de turnsters Pauline Hamer en Angelique Schouten. Beide turnsters bereikten het podium. Met 49.050 punten ging het zilver naar Pauline en het brons was met 48.800 punten voor Angelique. Kampioen werd Angelique met het onderdeel vloer. Marjolein Geerts en Elvira Brem, uitkomend in de cat. Junior niveau 8 met 17 turnsters, turnden een stabiele wedstrijd. De gouden plak ging naar Marjolein met 45.100 punten. Ook Elvira had uitzicht op een podiumplek. Maar helaas kwam zij slechts 0.2 punt tekort voor de bronzen medaille. Met 43.500 punten werd Elvira 4e in het eindklassement. Alle GVH turnsters hebben zich geplaatst voor de regiofinale op 29 mei te Lelystad.


PAGINA 253 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

24-uur service

06-53319854

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862 www.rowil.nl

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterwerk - Dak- en zinkwerk - Elektra - Service en onderhoud

Ook uw adres voor onderho ud en storingen aan uw verwarmingsk etel.

Uw Totale Installateur !

Jij bent mijn allerliefste moeder-omaschoonmoedervriendin-ontbijt

Verwen je moeder, oma, schoonmoeder of vriendin met het speciale Moederdagverwenontbijt! Een verzorgd ontbijt met verse producten die worden ingekocht bij lokale of regionale bedrijven. Een Breakfast@Yours-ontbijt is altijd vers en wordt smaakvol gepresenteerd. Kijk snel op onze website en bestel vandaag nog het ultieme verwencadeau.

Ontbijtservice voor thuis en kantoor. Tel.: 0578-612610 | E-mail: info@breakfastatyours.nl | www. breakfastatyours.nl

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS Leverbaar in vele modellen.

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken.

Fa. Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 54

Programma Koninginnedag Heerde HEERDE- De activiteiten tijdens Koninginnedag in Heerde georganiseerd door de Oranjevereniging Heerde.

Door een lot te kopen maakt men kans op deelname. Op Koninginnedag zal om 13.30 uur een tweede trekking plaats vinden. U kunt dus nog tot dat tijdstip loten kopen. De prijzenpot: 3e prijs75 euro, 2e prijs 150 euro en de hoofdprijs bedraagt maar liefst 250 euro.

9.00 – 10.00 uur Herauten kondigen op diverse plekken in Heerde het programma van Koninginnedag aan

Loten kunt u kopen via de verkoopadressen die u aantreft op de website www.oranjeverenigingheerde.nl. Uitslag eerste trekking: Van Munster, Van Oene, T. Kers, H. v.d. Most, Altenburg, J. Tees, W. van de Vrugt, Draaijer, A. van Buren. Grotenhuis, W.G. Bijsterbosch, Eric v/d Belt, Van de Beek, T. De Wit, W. Bierman, De Vries, V.d. Vijgh, J.L. Reil, A. Sellis, v.d. Marel, Francien.

9.00 – 10.30 uur Muzikale groet door muziekvereniging Wilhelmina bij zorgcentrum Brinkhoven en bij verpleeghuis De Wendhorst 11.00 – 11.30 uur Aubade bij de muziekkoepel in het van Meurspark 11.30 uur Loslaten van de vredesduiven en het oplaten van de ballonnen 12.00 – 13.30 uur Koffieconcert met de ‘Vale Ouwe Swingers’ in het dorpshuis

Programma op de van Meursweide:

vorm van een krokodil, Rodeostier, Kratklimmen

12.00 – 18.00 uur Oranjemarkt in het van Meurspark, met een kinderrommelmarkt, 15 oude ambachten en een warenmarkt

14.30 – 15.30 uur Talentenjacht

13.30 – 15.30 uur BMX fietscross demonstratie

21.00 – 22.00 uur Lampionnenoptocht

14.00 – 17.00 uur Mega groot springkussen in de

21.15 uur Vuurwerk

16.30 – 17.00 uur Het Gouden Schot

Koninginnedag 2010 Oene OENE- Nederland viert feest: Beatrix is 30 jaar koningin. Daar willen ze in Oene ook graag aan meedoen. “Daarom nodigen we u en jou allen van harte uit om op het Oude Voetbalveld aan de Horthoekerweg het feest met ons mee te vieren. Om 09.00 vertrekken de kinderen van de School met de Bijbel richting de Bongerd en samen met de kinderen van deze school komen we aan op het feestterein. Rond 09.30 laten we daar de ballonnen op”, laat de organisatie weten. Vervolgens vindt de aubade plaats, gevolgd door diverse kinderspelen. ‘s Middags begint de optocht om 13.15 vanaf de School met de Bijbel. Versier je fiets, skelter of jezelf en doe mee in de optocht. Rond 14.00 uur begint het middagprogramma op het veld, waar dan de optocht is gearriveerd. Dit bestaat onder andere uit een kleedjesmarkt. Ben je tussen de 4 en 12 jaar dan kun je je voor de kleedjesmarkt tot 24 april opgeven bij J.R. Hakkert-van Eek (Dorpsstraat 32, Oene).

Koninginnedag Veessen

Meer info op: www.oranjeverenigingheerde.nl

Uitslag verloting Het Gouden Schot Notaris Feijen uit Heerde heeft de eerste trekking gedaan van de verloting om deel te kunnen nemen aan het spel Het Gouden Schot. Het spel is om met een gewone voetbal, vanaf de middenstip, in een leeg voetbaldoel te schieten.

Feestweek in Epe EPE- De festiviteiten tijdens de Koninginneweek in Epe georganiseerd door de WIlhelminavereniging. 29 april 10.00 tot 24.00 uur Kermis 30 april 8.00 uur Klokluiden 9.00 uur Aubade en ballonnenwedstrijd voor het gemeentehuis 9.45 uur Clown Dompie en Flappie en spelletjes in en om de tent 10.00 tot 11.30 uur Koffieconcert in Grote Kerk m.m.v. Gospelkoor Agape 10.00 tot 24.00 uur Kermis 12.00 uur Carillonorgelspel bij Grote Kerk 13.30 uur Optocht praalwagens, startpunt Hoge Weerd 15.00 uur Vogel- en kruisboogschieten bij de tent in het Dr. Loeffpark 19.30 uur Prijsuitreiking optocht jeugd en praalwagen sin de tent 20.00 tot 00.30 uur Oranjebal met Showband Retteketet in de tent 1 mei 10.00 tot 24.00 uur Kermis

VEESSEN- Koninginnedag in Veessen staat dit jaar bol van de activiteiten. Op vrijdag 30 april van 13.00 - 19.00 uur biedt de Oranjevereniging Veessen, Vorchten en Marle i.s.m. voetbalvereniging Vevo een programma waar alle doelgroepen aan bod komen. Het programma begint om 13.00 uur met klootschieten, een rondje voor de hele familie. Ook om 13.00 uur begint de kleedjesmarkt waar kinderen hun spulletjes aan de man kunnen brengen aan het publiek. Dan start ook de DJ zijn muziek en kunnen de kleinste kinderen zich vermaken op het springkussen en zich laten schminken. Vanaf 14.00

uur wordt er een wedstrijd gestart om aan het einde van de middag een nieuwe schutterskoning(in) te kunnen huldigen. Schutters moeten een aantal schotels kapot te schieten, wie de meeste schotels raakt is de winnaar. Deze activiteit is voor personen ouder dan 16 jaar. Wil je toch schieten en ben je jonger dan kan dat met een lasersniper. De kinderen kunnen zich verder vermaken met graffiti spuiten, pannavoetbal en ponyrijden. Vanaf 16.00 uur verzorgt Vevo tegen een vriendelijk bedrag de barbecue voor alle bezoekers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www. oranjeverenigingvvm.nl.

4 mei Dodenherdenking 18.30 uur Dienst van Herdenking en Bezinning in de Grote kerk 19.15 uur Aanvang Stille Tocht vanaf het monument van Vrede en Gerechtigheid 20.15 uur Bijeenkomst in Grote Kerk 5 mei Bevrijdingsfeest 11.00 tot 18.00 uur Cultureel Spektakel in en om de tent 20.00 tot 00.30 uur Feestavond met Diep Triest in de tent. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Lampionoptocht Emst EMST- Op Koninginnedag organiseert de Oranjevereniging Emst de jaarlijkse lampionoptocht. Het begin en eindpunt van de lampionoptocht is bij dorpshuis De Hezebrink aan de Ds. v. Rhijnstraat. Het vertrek van de optocht is gepland om 20.30 uur en wordt begeleid door Muziekvereniging Prins Bernhard uit Emst. Vanaf 20.00 uur kan men zich opstellen. De route is als volgt: Ds. v. Rhijnstraat, Kerkhofweg, Oranjeweg, Hoofdweg, Hanendorperweg, Hogeweg, Hezeweg, Kuilakkerweg, Hullandstraat, Ds. v. Rhijnstraat. Ook dit jaar kunnen de kinderen prijzen winnen voor de door hen gemaakte creaties. Dit mag uiteraard van alles zijn zoals skelters, karren, fietsen of andere creatieve zaken. E.e.a. wordt beoordeeld door een deskundige jury. Tevens zijn er fakkels te koop bij dorpshuis De Hezebrink. Opgeven vooraf is niet nodig. Iedereen is welkom. Foto`s van de optocht zijn na die tijd te zien op www.emsterfeest.nl. Ook voor verdere info kan men op de website terecht.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

Open Inloop Dagen Gehele maand mei iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

VEESSEN- Al negen jaar is de zaak Plank en Vloer gevestigd aan de IJsseldijk 67 te Veessen. Jelle de Kroon en Henri Hofstee houden zich uitsluitend bezig met het leveren en leggen van kwaliteitsvloeren. Garantie en service verzekerd. Het kan zijn dat u graag een nieuwe vloer wilt, maar geen idee heeft wat de mogelijkheden zijn. De keuzemogelijkheden bij Plank en Vloer zijn hout, laminaat en vinyl. Het tweetal doet alles in eigen beheer: van de verkoop van o.a. laminaat, lamel, duoplanken, gewone planken en traditioneel gelegde vloeren tot het leggen ervan. Nieuw in het assortiment zijn de vinylvloeren die onderhoudsvrij zijn, comfortabel en hebben een lange levensduur. Uiteraard zijn er in de maand mei van vinylvloeren ook leuke introductieacties. Klanten kunnen op afspraak of op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen in de showroom. Maar de gehele maand mei houden wij Open Inloop Dagen. Iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur bent u welkom.

Nieuwe collec tie: vinylpakket Belangstellenden kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen in onze winkel. Om het nog aantrekkelijker te maken hebben wij de gehele maand mei ook diverse aanbiedingen waar de klant uit kan kie-

zen. Plank en Vloer biedt u een ruim assortiment van meer dan 20 houtsoorten. Voor ieder budget en voor elke ruimte biedt men ongekende mogelijkheden. Er is al een houten vloer voor 39,95 p/m2.

Ook kunnen klanten borden met voorbeelden meenemen naar huis om het daar te bekijken. Wij halen deze dan op en bekijken gelijk de ruimte waar het om gaat. Overigens is dat alles vrijblijvend”, voegt Jelle toe. Wie zelf een vloer wil leggen kan ook bij Plank en Vloer in Veessen terecht. “Wij adviseren de mensen, brengen het materiaal en maken een beginnetje”, vertelt Jelle. Daarnaast verrichten de mannen reparaties zoals bijvoorbeeld het schuren van vloeren. Het tweetal beschikt over de nodige ervaring, ruim negentien jaar. Een deskundig gelegde vloer van hoogwaardig materiaal garandeert u jarenlang zorgeloos plezier en wooncomfort. Wilt u meer weten over Plank en Vloer Veessen? U kunt telefonisch een afspraak maken via tel. 0578631600. Of kom langs tijdens de Open Inloop Dagen in mei, iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur . De showroom bevindt zich aan de IJsseldijk 67 in Veessen, tegenover Hotel-Restaurant IJsselzicht. Ook kunt u een kijkje nemen op de site www.plankenvloerveessen.nl.

In overleg met onze leveranciers hebben wij enkele

spectaculaire aanbiedingen .... Eiken rustiek lamelpakket

compleet gelegd, incl. plinten en afwerking 19 cm breed, p/m.2 voor ...................................................................

69,95

Eiken extra rustiek multiplank

54,50

26 cm breed, p/m.2 voor ...................................................................

- Nieuwe vinylparket/collectie 15% korting - Elke 10e m2 GRATIS - Uw halve woonkamer GRATIS gelegd - Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS

GRATIS DIN ERBON Tevensontvan gt

u bij aankoop houten vloer van een (min. 25m2) e en gratis dine bon te bested ren bij het vern ieuwde HotelRestaurant IJ sselzicht te V eessen.

- Gehele Quick Step collectie ZONDER 19% BTW Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 56

Oranjefeest in Wapenveld

WAPENVELD- Op 28, 29 en 30 april kleurt Wapenveld helemaal oranje in het Stationspark. Al op woensdag avond 28 april starten de festiviteiten. Samen met de Stichting ONA (StiONA) wordt een echte Ierse avond gehouden. De Ierse band “Other Roads” komt naar Wapenveld, samen met het dansduo Quardans. Aanvang: 20.00 uur. Op donderdag 29 april treedt Rob Zorn op in de feesttent. Aanvang: 20.00 uur. Aansluitend zijn de Dikdakkers te zien. Entree 5 euro. Tot en met 15 jaar gratis.

Op vrijdag 30 april ziet het programma er als volgt uit: 9.30 uur optocht met versierde wagens vanaf de Kade. Om 10.45 uur zal mevrouw Inez Peijnenburg de Aubade in Wapenveld afnemen. Na het zingen van het Wilhelmus, gaan vervolgens de kinderen van de basisscholen deelnemen aan diverse festiviteiten. Zo zullen de groepen 7 en 8 van de basisscholen strijden om de hoogste eer in de spectaculaire zeskamp. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 van de basisscholen gaan in de tent

kijken naar het speciaal bewerkte stuk : In Holland Staat een Huis, door Fantasietheater Kaleidoscoop. De prijsuitreiking van de zeskamp zal rond de klok van 12.30 uur zijn. Om 12.00 uur zal door burgemeester mevrouw Inez Peijnenburg het startsein gegeven worden voor Het Nederlands kampioenschap Highlandgames. Op het podium naast de feesttent komen de DJ’s van Radio NL naar het Stationspark. Zij zullen vanaf 13.30 uur de muziek verzorgen. Rond de klok van 14.30 uur zal Gert Simens het spits afbijten. Om 15.45 uur staat op veler verzoek Helemaal Hollands op het podium. Hun grote hit “De Ober” zal door vele dorstige kelen worden meegezongen en zal de voetjes van de vloer doen gaan. Als afsluitende artiest staat dit jaar niemand minder dan: Rene Schuurmans op de bühne. Zijn optreden zal om 17.00 uur starten. De bekende lampionoptocht zal dit jaar begeleid worden door muziekvereniging DAP uit Apeldoorn. Zij zullen de optocht vergezellen en van de nodige muzikale klanken voorzien. Het avondprogramma in de feesttent start om 20.00 uur. De avond wordt geopend door de Wapenvelder zanger: Jo-

hannes. Hij zal rond 21.00 uur al het spits voor het slotfeest afbijten. Om 21.30 uur wordt hij gevolgd door een optreden van de zangeres Aukje. Aansluitend (ca. 22.00 uur) vuurwerk in Stationspark. Aanslui-

tend zal de uitslag van de grote verloting bekend worden gemaakt in de feesttent en zal direct daarna zal Het IJsselduo de feesttent nog éénmaal op de kop zetten.

Oranjefeest in Hattem HATTEM- Het programma van het Oranjefeest in Hattem. Donderdag 29 april 18.30 uur: Een optocht met individuele deelnemers met versierde skelters, fietsen, e.d. vooraan en daarachter deelnemers met versierde wagens. Thema voor de optocht is: “Wat wil je later worden?” Locatie feestterrein in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg 20.30 – 1.00 uur: Optreden van The Spitfires. In de pauzes optredens van lokale artiesten. Vrijdag 30 april, Koninginnedag 8.30 uur: Klokluiden 9.00 – 9.20 uur: Aubade op het Marktplein 9.15 – 14.15 uur: De Spekjeskoningin en haar Lakei - De Spekjeskoningin en haar Lakei nemen na de aubade alle bezoekers en de kinderen mee over de Stadslaan

naar het feestterrein. Locatie feestterrein in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg – vrij toegankelijk 10.00 – 17.00 uur: Oranjemarkt en kinderkleedjes markt. Deelname aan deze oranjemarkt en kinderkleedjesmarkt is vrij voor iedereen zonder opgave vooraf. Bij

aankomst op het feestterrein melden bij de organisatie. 10.15 – 11.30 uur: Optreden van Gert Pannekoek en Fanfarekorps Ons Genoegen en Jaap Zwart 10.00 – 17.00 uur: Diverse activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen is er een poppenkast en zijn er springkussens en voor de

allerkleinsten is er een ballenbad. Men kan klimmen, sjoelen, boogschieten, stelten lopen. 13.00 – 17.00 uur: Oranjeslag 17.30 uur: Stadsloop – start inschrijving. Stadsloop over 4 afstanden, 1 en 2 km (jeugdloop), 4 km en 10 km onder leiding van Henk en Alie Mentink van Loopsport2000 uit Zeewolde (www.loopgroep2000.nl). Deelname is open voor iedereen. Inschrijven kan vanaf 17.00 uur tot 10 min. voor de start in de tent. Leden van de H.O.V. krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart korting op het inschrijfgeld. Locatie feestterrein in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg 20.30 – 1.00 uur: Optreden van de band Jetset. In de pauzes optredens van lokale artiesten. Zaterdag 1 mei Locatie feestterrein in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg

14.00 – 17.30 uur: Kindermiddag (Speciaal voor de kinderen). Er zal van alles te doen en te beleven zijn en ook zal ‘Mimi Matroos’ er weer zijn om met hen te gaan zingen en dansen. 19.00 – 20.00 uur: Een optreden van de lokale band Edvarda 20.30 – 00.30 uur: 80-er jaren tentfeest 22.30 – 23.00 uur: Een optreden van het IJsselduo Voor het avondprogramma van 29, 30 april en 1 mei zal er een toegangsprijs gevraagd worden. H.O.V.-leden betalen 2 euro p.p. op vertoon van de lidmaatschapskaart en de bon uit het programmaboekje, niet-leden betalen 7 euro p.p. Men krijgt een polsbandje als toegangsbewijs waarna men zich vrij over het tentterrein kan bewegen. Kijk voor alle informatie op de website www. hattemeroranjevereniging.nl.

Programma Oranjecommissie Vaassen: de allerkleinsten Klimwand van de Scouting Spelencircuit met spetterende attracties Klassiekers verzamelen vanaf c.a. 14.30 uur Kermis Diverse eettentjes 16.00 uur: Prijsuitreiking optocht en toertocht klassiekers bij het Pleincafé 22.00 uur: Vuurwerk (vanaf “ ijsbaanweide” Julianalaan/ Dorpsstraat).

VAASSEN- De activiteiten van de Oranjecommissie Vaassen: Koninginnedag 30 april: Aubade 11.00 uur terrein Vaassen Flexible Packaging Optocht 11.30 uur langs de route Dorpsstraat, Marijkeweg, Industrieweg, Koekoeksweg, Krugerstraat, Apeldoornseweg, Dorpsstraat, Deventerstraat, Molenstraat, de Wieken. Maak een mooie wagen voor uw vereniging/ buurt (gratis) of kom goed voor de dag met uw bedrijf (20 euro per voertuig). Vooraf opgeven is niet

nodig, opstellen vanaf 10.00 uur in de Stationsstraat. Versier je fiets, skelter of loop mee in de optocht. (deelname gratis) Er zijn diverse prijzen te winnen. Festiviteiten Dorpsweide-Ireneveld: 10.00 uur: Rommelmarkt. 12.00 uur: Klassiekers: Vertrek van Klassieke voertuigen vanaf het Ireneveld. Vanaf 13.00 uur op de Dorpsweide/ Ireneveld: Pleincafé van “de Ruif” met muzikale omlijsting Jungle kussen en Schminken voor

Ochtendprogramma schoolkinderen: Groep 1 en 2 vanaf 9.00 uur in de Wieken: Show van Teddy Clarinettie (ongeveer 35 minuten) Groep 3 van 8.30 uur tot 10.30 uur bij Regio ‘72 aan de Zichtstede (Sportpark Oosterhof). Sport en spel spektakel. Kom verkleed als Tarzan, Jane of dier want het thema is Jungle. Groep 4 van 8.45 tot 10.15 uur. Tennisclub de Kouwenaar (Pastoorsweg/Laan van Fasna). Neem je sportschoenen en evt. je tennisracket mee. Groep 5 en 6 van 8.30 uur tot 10.40 uur bij ZVV, Zwembad de Koe-

koek. Waterspektakel. Spelen op en in het water. Groep 7 en 8 van 9.30 uur tot 10.45 uur bij schietvereniging Prins der Nederlanden bij de Molenstraat 7

(achter de Wieken). Onder begeleiding mag je op de schietbanen zelf schieten en worden er demonstraties gegeven. Kijk maar of je de roos kunt raken.

Dodenherdenking: 18.00 uur Bijeenkomst in NH Kerk aan Dorpsstraat o.l.v. ds. Van Wingerden 19.15 uur Aanvang plechtigheden begraafplaats Apeldoornseweg m.m.v. koor Looft den Heere 20.00 uur Stilte bij monument VFP (Industrieplein) en kranslegging m.m.v. Vaassens Fanfare Korps 20.15 uur Plechtigheid monument op Marktplein. Het thema: Vrijheid: wat is daar wereldwijd voor nodig?


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA257

voor ál het water in uw tuin

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

www.restaurantpanda.nl

Koninginnedag (30 april) Hemelvaart(13 mei 2010) 1e en 2e pinksterdag(23 en 24 mei 2010) “Wok Buffet” Aanvangtijden: 16:00 uur & 19:00 uur Volw. Volw. All-in

€ 20,95 p.p. € 28,95 p.p.

Kind.t/m 11 jaar Kind.t/m 11 jaar all-in

€ 1,50 per levensjaar € 2,25 per levensjaar

Reserveer vroegtijdig

Afhaal maandmenu Mei Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Kerrysaus * Foe Young Hai * Mini loempia’s & Kerry Ko * Met 2 bakje Nasi, Bami Goreng of witte Rijst Voor 2 pers. € 20,00

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

• Bouwkundig tekenwerk • Timmerwerk • Levering van bouwmaterialen • Ramen en kozijnen

Klaproosweg 10, Heerde (0578) 693916 Werkplaats: Wiekenweg 9a (06) 295 015 62 www.bouwbedrijf-sellis.nl

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! ‘zo maar’ kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APRIL 2010 - PAGINA 58

Vakantiecursus Turks in Epe EPE - Op maandag 17 mei start er bij de Volksuniversiteit van Stichting Koppel een vakantiecursus Turks voor beginners in Epe. In 6 maandagavonden van 19.00– 20.30 uur leert u de basisbeginselen van het Turks. Deze cursus is dan ook bedoeld voor mensen die geen enkele ervaring hebben met de Turkse taal en zich in een ontspannen sfeer willen voorbereiden op hun vakan-

“Ook in Wapenveld was de aswolk uit IJsland goed te zien. Bij zonsondergang heb ik deze foto gemaakt aan het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Hoorn” - Klaas Liefers uit Wapenveld.

tie in Turkije. De cursus is van 17 mei t/m 28 juni (m.u.v. Pinksteren) en kost 70 euro. Dit is inclusief lesmateriaal en koffie of thee. U kunt zich opgeven bij de Volksuniversiteit van Stichting Koppel, tel. 0578- 676767 of e-mail k.moors@ koppelepe.nl. U kunt ook een aanmeldingsformulier downloaden via www.koppelepe.nl (kies Volksuniversiteit).

Oorlogs- en bevrijdingstentoonstelling HEERDE- De feest- en gedenkdagen komen er weer aan. Naast de evenementen die op Koninginnedag worden aangeboden heeft de Heerder Historische Vereniging in Villa Jacoba een voor ieder toegankelijke tentoonstelling ingericht over oorlog en bevrijding. Een goed idee voor jong en oud om hier bij stil te staan. U bent van harte welkom tijdens de openingsuren op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@wanadoo.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto.

Fanfares muzikaal op reis

Diploma voor leden Vriendschap gen bij de voorzitter van Vriendschap: voorzitter.vriendschap-oene@planet.nl of tel. 0578-641754. Uitslagen: A-examen: Chantal de Graaf (tenor saxofoon) 49 punten, Eske Schuring (bugel) 47 punten en Jaïro Hernandez (alt saxofoon) 49 punten. B-examen: Siënna Hernandez (bugel) 51 punten, Jelle Bronsink (bugel) 45 punten en Jaap Wim Riphagen (trompet) 48,5 punten.

Speeltuin vereniging Emst OENE- Het fanfarecorps van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene heeft er weer drie enthousiaste muzikanten bij gekregen. Chantal de Graaf, Eske Schuring en Jaïro Hernandez, leerlingen van dirigente Susan van Opstal, slaagden zaterdag voor het muziekdiploma A.

Siënna Hernandez, Jelle Bronsink en Jaap Wim Riphagen behaalden alle drie hun muziekdiploma B. ‘Vriendschap’ gaat na de zomervakantie starten met een nieuwe leerlingen opleiding waarvan de blokfluitopleiding wordt gesponsord door de Rabobank Noord Oost Veluwe.

Kledingactie Roemenië

Belangstellenden kunnen over de muziekopleiding informatie krij-

EMST- Speeltuinvereniging Emst organiseert een kinderkleedjesmarkt op zaterdag 1 mei. Kinderen t/m groep 8 kunnen van 13.30 tot 14.00 hun spullen klaar zetten. Van 14.00 tot 16.00 is de verkoop. Leden gratis, niet-leden 3 euro. Bij slecht weer gaat het helaas niet door. Op zaterdag 1 mei is er oud papier halen. U kunt uw papier tussen 7.30 en 8.00 uur gebundeld of in doosjes (niet te zwaar) aan de weg zetten. U kunt uw papier ook brengen aan de Brinkeweg 5.

HEERDE- Vrijdagavond gaven de A-orkesten van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde en de Muziekvereniging Excelsior uit Westenholte (Zwolle) een concert met als thema “Fanfares op Reis”.

HEERDE- Op de eerste zaterdag van de maand, op zaterdag 1 mei, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. Ook vragen we u om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde, of bij de onderstaande adressen: Fam v.d. Berg de Wan 7 Heerde, Fam Boer Veesserenkweg 3 Veessen en Fam. Mulder Heemskerkstraat 20 Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met tel. 0578-696317.

Regio’72

Duivensport HEERDE- Uitslag PV de Blauwe Doffer Wedvlucht Strombeek: 1, 2 B.J. v.d. Wal, 3 L. v.d. Wulp, 4 R. Pleiter, 5, 6, 7, 8 H. Remmerts, 9 T. Haak WAPENVELD- Uitslag pv Wapenveld: 1, 3, 5, 7 Bijsterbosch/ Vorderm., 2, 4 J. Landman, 6 Bijsterbosch/Stijf, 8, 9, 10 Comb. Kamphuis.

Beide fanfareorkesten zijn namelijk “op reis” naar een belangrijk optreden. Voor de Muziekvereniging Excelsior is dat de deelname aan het IJsselfestival op zaterdag 5 juni in Theater De Spiegel in Zwolle. Het A-orkest van Wilhelmina neemt een week eerder, op zaterdag 29 mei, deel aan het Waterland Muziekfestival in Theater De KunstGreep te Oostzaan. Muziekvereniging Excelsior Westholte beet het spits af. Het bracht, onder leiding van de enthousiaste dirigent Marten van der Wal, een afwisselend muzikaal programma ten gehore. Na de pauze betrad het A-orkest van Wilhelmina onder leiding van dirigent Joop Nijholt het podium. Wilhelmina speelde het op 29 mei 2010 in Oostzaan uit te voeren programma. De voorzitter van Wilhelmina, Henri Gelderman, sloot deze mooie muzikale avond af.

EPE- Onlangs hebben de vrijwilligers van de SWO/E een herhalingscursus reanimatie gehad en een instructie over het gebruik van de AED. De les werd verzorgd door

M&M Health uit Wilp en werd gegeven in de Eper Gemeentewoning (Kulturhus). De vrijwilligers van de SWO/E

komen dagelijks met veel mensen in contact en willen eventueel voorbereid zijn op situaties waarin reanimatie of gebruik van de AED aan de orde zijn.

VAASSEN- Het leek op basis van de eerste helft de goede kant op te gaan, en gezien de stand in de poule waren de punten zeer welkom, maar na een snelle voorsprong verdween de scherpte plotsklaps en verloor Regio’72 met 6-7 van tegenstander HKC uit Utrecht. Zaterdag 8 mei vindt de volgende wedstrijd plaats. Regio’72 speelt dan uit tegen ASVD die tweede op de ranglijst staat. Doelpunten Regio’72: Joyce de Boer, 3, Gert van Essen, 2, Robin Zweekhorst, 1.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA259

Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, aubergine, pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld.

Winkeltje open:

vrijdag 8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur Ook andere groente en slaplantjes

4 stuks 1,00

10 % KORTING OP VERF TE BESTEDEN AAN

NON-PAINT KORTE VEENTEWEG 6, EPE Telefoon: 0578 – 620615 Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 t/m 17.30 zaterdag: 9.00 t/m 12.30

Autobedrijf van Autobedrijf vanHuffelen Huffelen

www.rienpool.nl

TE HUUR 950 M2 SHOWROOM en 450 M2 OPSLAG/ BEDRIJFSRUIMTE Ook in kleinere units te huur (n.o.t.k.). Op kleinschalig industrieterrein in EPE nabij centrum. Tel.: 06 - 5574 1824 en 0523 - 681082.

Extra (werk)ruimte, stalling of onderdak nodig? Kijk altijd eerst bij Van Lingen & De Vries in Kollumerzwaag. Of op www.vanlingen-devries.nl. Daar vindt u een compleet assortiment houten garages, tuinhuisjes, schuren, loodsen, paardenboxen en meer... Heel betaalbaar en vlot leverbaar. Alles binnen het standaardassortiment kan namelijk volledig worden aangepast aan uw wens of naar uw situatie. En heeft u zelf een schets of idee? Laat die gerust uitwerken tot een compleet ontwerp. Want Van Lingen & De Vries geeft u alle ruimte in hout.

Alle ruimte in hout

Bezoek ook eens: eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

Komkommers

Ka Trend Trend.................................................. ................................................ 2x Ford Ka 2x Nieuw Ka 1.2i 1.2iTitanium, Titanium,extra´s extra´s ................................ ´09 Ford Ka ................................... Ka 1.3i 1.3i extra´s extra´s ................................................. ´08 Ford Ka Ka 1.3i 1.3i extra’s extra’s................................................... .................................................. ‘06 Ford Ka 1.3 Briels, Briels, extra’s extra’s......................................... ........................................ ‘04 Ford Ka 1.3 Ka 1.3i 1.3iCentury Century................................................. ............................................... ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., stuurbekr., ........................................... ‘98 Ford Ka 1.3i, Puma 1.4i 1.4i extra’s extra’s.............................................. ............................................. ‘01 Ford Puma Fiesta 1.8 1.8 Diesel, Diesel, 5-drs., 5-drs., .................................. ................................. ´99 Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.4i Futura Futura5-drs., 5-drs.,.................................. ................................. ‘05 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., 5-drs., FE, FE, extra´s extra´s .......................... ......................... ´02 Ford Fiesta 1.4i Focus 1.6i 1.6isedan sedanTitanium TitaniumBNS BNS ................... Ford Focus ................... 2x ‘08 Focus 1.6i 1.6iTitanium, Titanium,5-drs., 5-drs.,.............................. ............................ ´08 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Champion, Champion,5-drs., 5-drs.,........................... .......................... ‘06 Ford Focus 1.6i CE, CE, 5-drs., 5-drs.,.................................. ................................. 2x ´03 Ford Focus 1.6i Focus 1.6i 1.6i CMax CMax............................................... .............................................. ‘08 Ford Focus Ford Focus Focus 1.4i 1.4i Trend, Trend,5-drs., 5-drs.,.................................. ................................. ´00 1.6i FE, FE, 5-drs., 5-drs., ....................................... ...................................... ´99 Ford Focus 1.6i Mondeo 1.8 1.8 5-drs., 5-drs.,........................................... .......................................... ‘99 Ford Mondeo Punto 1.2i 1.2i........................................................... ......................................................... ‘02 Fiat Punto A3 1.6i 1.6i 3-drs., 3-drs.,automaat, automaat,extra’s extra’s....................... ..................... ‘04 Audi A3 323 sedan sedan1.5i 1.5i............................................... ............................................. ´99 Mazda 323 5-drs., Business Business .............................. ‘07 Opel Corsa 1.4i 5-drs., Corsa 1.4i, 1.4i,automaat automaat........................................ ...................................... ´97 Opel Corsa Corsa 1.2 1.2 16V 16V NJOY, NJOY,5-drs., 5-drs.,............................ ........................... ´03 Opel Corsa Zafira 1.8i 1.8iElegance Elegance......................................... ...................................... ´99 Opel Zafira Meriva 1.8i, 1.8i,5-drs., 5-drs.,........................................... .......................................... ´03 Opel Meriva 1.6i, 5-drs. 5-drs. ............................................... .............................................. ‘98 Opel Astra 1.6i, 206 1.4 1.416V 16VXS, XS,extra´s extra´s............................. ........................... ´05 Peugeot 206 Suzuki Alto Alto 5-drs., 5-drs.,automaat automaat..................................... ................................... ´03 206 1.1i 1.1iXN XN3-drs., 3-drs.,..................................... .................................... ‘99 Peugeot 206 Twingo1.2 1.2......................................... ....................................... 2x Renault Twingo 2x ‘02´01 Scenic 1.6 1.616V, 16V,nieuw nieuw model .................. ‘99 Renault Scenic model ...................... Primera 1.8i 1.6 ................................................... ´97 Nissan Primera Sport ......................................... ´02 VW FoxPrimera 1.2, extra’s .................................................. ´97 ‘07 Nissan 1.6 ................................................... Polo1.2, 1.4iextra’s 3-drs.,.................................................. ................................................. ‘02 VW Fox ‘07 VW Polo 1.4i 3-drs., .................................................. ‘02 Stationwagon VW Polo 1.6i, 3-drs., ................................................. ‘99 Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ....................... ‘08 Ford Focus Connect 1.6i Futura BNS Combi ......... ´07 Stationwagon Focus 1.6i Combi ............................... ‘05 Ford Mondeo 2.0iFutura Titanium Combi ............................ ‘08 Focus 1.6i 1.6iFutura Trend Combi Combi................................. ............................ 2x ´02 Ford Focus ‘05 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Trend CE Combi ...................................... ´02 Combi .............................. 2x Focus 1.6i 1.6iCE Combi, .............................. ´02 ‘01 Ford Focus CombiTrend ........................................ Focus 1.6i 1.8iCombi, CombiTrend Collection .......................... ´01 Ford Focus ................................ ‘01 Focus 1.8i 1.6i Combi CombiCollection ....................................... 2x ´01 ´00 Ford Focus ............................. Transit1.6i Connect TDCi, lwb, ..................... Ford Focus Combi1.8 ......................................... 2x ´05 ´00 Transit Connect Connectlwbm, lwbm,4000 4000km km....................... ..................... ‘08 Ford Transit

Autobedrijf van Huffelen

Foarwei 257, 9298 JK Kollumerzwaag tel. (0511) 446 255, fax (0511) 444 932

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 9.00 - 13.00 uur

www.vanlingen-devries.nl

- Ook voor vooralle alleschade schadereparaties reparaties - Onderhoud Onderhoudvoor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud Onderhoudalle allemerken merken - APK Keurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting Ford modellen - Verkoop Verkoopen enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat4,4,8181 8181VH VH Heerde. Tel. 0578-692924. Brugstraat 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl info@vanhuffelen.nl E-mail:

Geopend: Zaterdag: 10.00 10.00- 17.00 - 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur, 13.00-18.00 13.00-18.00 uur. Zaterdag:


PAGINA260 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

De leegte en het gemis blijven, maar langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens Openbaring 2: 10 Vol verdriet om de leegte die haar overlijden bij ons achterlaat, maar dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons heeft gegeven, geven wij u kennis van het overlijden van

JANNIGJE BLOM- VAN EMST Het heeft ons goedgedaan.

Wapenveld, april 2010

J. Blom kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

Gerritdina Warneria Eilander - Sleyster Gerrie sinds 26 april 2005 weduwe van Pieter Johannes Eilander Geboren, 9 oktober 1924

Overleden, 22 april 2010

moeder van: oma van:

overgrootmoeder van:

Hannie en Bert Gerard en Brandien Marcel Ramòn en Angela Arno en Monique Wendy en Rosie Jeroen en Jodie Rick Romy

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@wanadoo.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

De Vree 27 8191 JE Wapenveld

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, wanneer je iemand die je lief hebt missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en lieve opa

Gerhard Kamphuis Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zovelen geliefd was.

Emst, april 2010

Riek Kamphuis - Boeve Kinderen en kleinkinderen

Samen hebben wij afscheid genomen van onze bijzondere vader

Roelof Hendriks Het sterkt ons in het verdriet te weten dat pa, zowel geestelijk als fysiek, een mogelijk lange lijdensweg bespaard is gebleven. Toch is het gemis is er niet minder om. U heeft ons op diverse manieren verrast met vele mooie en warme woorden en gebaren. In de vorm van een kaart, bloemen of in een andere vorm. Door uw aandacht hebben we weer meer mooie kanten gezien en gehoord, die passen bij pa. We koesteren de woorden, die gesproken zijn tijdens de afscheidsdienst en de wijze waarop pa naar zijn laatste rustplaats is gebracht. Op dit kerkhof werden wij ontvangen met een luid concert van vogels, waar hij zo voor zorgde en van hield. Nu is hij samen met zijn geliefde vrouw. Kijkend naar de toekomst geeft dit alles ons voldoening en berusting. Het is mede daarom dat we u oprecht danken voor wat u voor onze vader, en ons, in de achter ons liggende periode gedaan heeft. Henny en René Verstraelen - Hendriks Jan Hendriks

Nieuws- en Advertentieblad Schaapskooi nu in zijn geheel ook online ! U gaat naar: www.heerdeonline.nl In het linkmenu klikt u op: Schaapskooi online In het nieuwe venster kunt u kiezen welke week u wilt zien.


PAGINA261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

Gespecialiseerd in boktor en houtworm

0578-691199

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

GEZOCHT stalling voor 2 campers 06-51572683 Mannen en kinderen opgelet !! Welke moeder, schoonmoeder, oma wordt dit jaar door jullie verwend met een heerlijk ontbijt. Breakfast@yours heeft een ontbijt samengesteld en bezorgd dit graag bij U. Kijk op de website www.breakfastatyours.nl wat wij die dag serveren. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. OP = OP

Autoruit stuk ?

WEG = PECH

BOSMAN TWEEWIELERS Nieuwe scooters v.a. 750,excl. afleveringskosten, 25 km of 45 km uitvoering.

www.hbsmotoren.nl Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

Kralen, sieraden, woonaccessoires, Sjaals, tuniekjes. Via Mercato, Marktstraat 3 Heerde. Vr 13.30-21.00 & za 9.30-17.00.

STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!!

Heerderweg 25 | Epe

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

www.franken-dakkapellen.nl

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie

Te Koop

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Er valt meer te ontdekken dan je denkt !!!

KRINGLOOPCOMPUTERS geschikt voor XP, vanaf € 150bel 06-24723666

vragen te koop: WijWij vragen te koop:

LERENBANKSTELLEN BANKSTELLEN LEREN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. inkoper. 0653-167508 Goede prijzen. Contante betaling. DeDe inkoper. Tel:Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming. P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

BALLONVAREN

3000m2 showroom

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Computer Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

CADEAUTIP

Internet gemak en de zekerheid van persoonlijk contact! Kies zelf uw inleverpunt en betaal pas bij afhalen. Ook versturen wij cartridges.

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

BERGHORST

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het !

WWW.CARTRIDGEDEVELUWE.NL

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

In Vaassen bij Strijk Refill van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 15.00 uur.

Eenvoudig en goekoop bestelt u nieuwe cartridges en fotocadeau´s via:

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

Klaar terwijl u wacht!!

SCHOONHEIDSSALON

Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol Copy & Printcentrum ReproMar Smartprint HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WAPENVELD: Klazien’s Kreatie WEZEP: Foto Kalf

(Hoek Dennenheuvelweg / Heerderweg)

Tel. 06 41459993 info@salonjetskejonk.nl

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Inleverpunten

Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

Huidverzorging Elektrisch epileren

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

J. Franken Dakkapellen

Overjarige erv. bkh bekend met comp. bkh. Als schakel tussen uw zaak en account. Max. 5 u. p/w. Discretie verz. overj.bkh@hotmail.com

Exclusief depositaire Babor

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 * Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

Schaftenaar

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Ontgiftingskuur bij ’t Klooster. Schoon in twaalf dagen! Onze behandelingen worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Bel 0578-641789 of kijk op www.tklooster.com. COMPUTER HULP Lijkt computertaal ver weg. Breng het dichterbij. Reparatie, les en winkel-website’s. Bereikbaar voor een ieder en/of groepen. Betaalbaar! Bel 06-24723666 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilige Doop) ds. J. den Dikken, 19.00 uur ds. M. Zoeteweij. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. D.J. de Lange, 19.00 uur ds. P.J. Hofland. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. J.H. van Dijk. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 en 17.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur leesdienst, 16.30 uur ds. B. Schaaij. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (viering Maaltijd van de Heer) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jan Simmering. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur Ieder heeft iets dienst, dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. G.J. van den Top. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Brouwer. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur dienst. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 en 14.30 uur ds. D. Zoet. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. M.H. van es, 19.00 uur (praisedienst) ds. H. Kamphuis. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. J. Kruidhof. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. A. Leha. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. F.J.T. Schipper. Goede Herderkerk: 9.30 uur (ZWO-dienst) ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. F.J.T. Schipper. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. Joh. Post, 18.30 uur ds. D. Zoet. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. S. Zitman, 19.00 uur ds. F.J.T. Schipper. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Eucharistieviering, past. Rekveld en part. Brylak.

Zondag 2 mei 2010

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Niesing 19.00 uur ds. A. Beens. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W. Vijfvinkel, 19.00 uur (gez. jeugddienst) ds. P. Boomsma. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R.D. Hornsveld. VGV: 10.00 uur prof. dr. A. van der Meiden. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur mw. Belinda van de Loo. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering. Past. Rekveld en past. Brylak. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur (Heilige Doop) ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. M.L.W. Karels, 10.30 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 19.00 uur ds. A. Brons. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. Th. Oosterhuis, 14.30 uur ds. R. Kelder; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 17.00 uur ds. J. Drijfhout. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur dienst, 16.30 uur ds. H. van der Velde. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. F. ter Velde, 19.00 uur br. A. van Rijssen. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. A.B. Traas-Hageman. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van St. Wisselwerk Apeldoorn., richt zich op het welzijn van alle bewoners van de Gemeente Heerde door middel van: het organiseren en uitvoeren van Jeugd en Jongerenwerk, Ouderenwerk, en Steunpunt Mantelzorg. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk te Heerde, , SIW Wapenveld, de Stikke Veessen , Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee te Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau gevestigd aan Grifstraat 10a, 8181 VZ Heerde, tel. 0578-694626. Het Centraal Bureau is iedere werkdag geopend van 9.0012.00 uur. Verdere informatie: www.bintwerk.nl. ZorgSaam Inloopsspreekuur van ZorgSaam is iedere derde donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10 van 10.30-11.30 uur. Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel:055-58 898 58. Inloopspreekuur van ZorgSaam is iedere tweede woensdag van de maand in Wapenveld, in het gebouw van Fysiotherapiepraktijk D'Olde Bank, H.G.D. Cramerstraat 11 van 9.00- 10.00 uur. Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel: 055-58 898 58 Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG

Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@wanadoo.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA263

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Hollandse aardbeien

Witte bollen of tarwe bollen

3,69

1

99 .

0,98

0

Zak à 6 stuks + 4 gratis

Bak à 500 gram

Lays chips

Magere slavinken

Paprika, Naturel of Cheese Onion of limited edition Sour Cream, Honey Mustard of Pizza Pepperoni

3 zakken

à 200/225 gram naar keuze

3,14

Per 5 stuks

2

49 .

Koninginnedagmenu*: 4 1 1 4

oranjeburgers kilo C1000 aardappelschijfjes familiezak à 300 gram gewassen sla C1000 roomyoghurt

* alleen geldig op Koninginnedag (vrijdag 30 april)

3,27 / 2,97

2 6,75

29 .

3

99 .

Let op: C1000 Van Andel geopend tot 17:00 uur C1000 Hardeman geopend tot 13:00 uur

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 29 april t/m zaterdag 1 mei bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl

79 .


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA264

Geldig van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei

Oranje tompouces OP=OP 6.58

3.29

2 dozen à 4 stuks

Mosaico

Rosso piceno, Sangiovese, Trebbiano, Montepulciano d’Abruzzo of Verdicchio

7.98

Stevig S t

Fruitig F r Omfietswijn

3.99

2 halen 1 betalen

2 flessen à 75 cl naar keuze

O

Koninginneda g geopend !

HOLLANDSE Plus Heerde van 8.00 tot 1 3.00 uur

PRIJSWEKEN Plus Wezep van 7.00 tot 1 2.00 uur

Biefstuk 17.98

8.99

2 pakken à 500 gram

Sperziebonen

3.98

1.99

2 x 500 gram

Perssinaasappelen Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien.

5.98

2.99

2 netten à 2 kilo

Klaverland Jong Vers van het mes

9.50

4.75

2 stukken à 500 gram

Poffertjes

Naturel Uit de koeling

2 pakken à 50 stuks

Grillham

Vers voor u gesneden

2 pakjes à 150 gram

Almhof Chocolademousse 2 bekers à 200 gram

Italiaanse pasta’s

Farfalle, fusilli, fusilli tricolore, penne rigate, spaghetti of tagliatelle Bijv. Fusilli + spaghetti

1.68

0.84

2 zakken à 500 gram

Conimex

Ben van Bakel Rond brood

Wit, tarwe of volkoren

3.38

1.69

2 hele broden naar keuze

Verse Noten

Gezouten of ongezouten cashewnoten, chocolade pinda’s of chocolade rozijnen Bijv. Cashewnoten + chocolade rozijnen

4.94

2.47

2 kuipjes à 175-275 gram

Rijsttafelmixen, roerbakmixen en kruidenmixen Alle smaken naar keuze

Culinaire beenham

2 pakjes of zakjes

2 pakken à 500 gram

LET OP: In verband met Koninginnedag kunnen de openingstijden gewijzigd zijn. Zie voor de juiste openingstijden het raambiljet in de winkel. Voor alle 1+1 Gratis geldt: Maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. www.plus.nl En per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs. 17/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Vrijdag 30 ap ril

10.98

5.49

schaapskooi 17 2010  
schaapskooi 17 2010  

schaapskooi 17 2010

Advertisement