Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.14, 7 december 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

40 jaar Dorpshuis de Hezebrink EMST- Veertig jaar geleden is de eerste steen gelegd van het kloppend hart van Emst; het Dorpshuis de Hezebrink. Op 12 december werd het dorpshuis in gebruik genomen. De komst van een dorpshuis werd in 1963 noodzaak. Be Brummel, bestuurslid van de vereniging de Hezebrink vertelt: “Een groep mensen zat in het café van Ten Brinke, waar nu de Blue Sky zit. Hij had een feesttentenverhuurbedrijf en een zaal. Daarnaast had hij clandestien een schuur gebouwd.” Van de gemeente moest hij de schuur afbreken en hij besloot zijn spullen in de zaal te zetten waardoor deze niet meer bruikbaar was voor verenigingen. “De verenigingen zochten links en rechts onderdak”. Gerrit Kloezeman, penningmeester, weet nog dat de schietvereniging tussen de jute zakken van de coöperatie in Oene aan het schieten was. “En wij zijn de gymnastiekvereniging een jaar voor de bouw op gaan richten op de zolder van de kaarsenmakerij. Dat was alleen voor kinderen omdat de vloer anders kon doorzakken.” Het was dus behelpen geblazen voor de aankomende gebruikers van het dorpshuis. Daarom was het voor alle inwoners van Emst duidelijk dat er iets moest gebeuren. In 1964 werd er een boekje gemaakt met daarin de plannen voor het Dorpshuis. In die periode werd gedacht dat de bouw 160.000 gulden zou gaan kosten. Met allerlei subsidies zou dat betekenen dat de Emster bevolking een bedrag van 16.000 gulden bij elkaar zou moeten sprokkelen. Gestaag ging men aan de slag. “Ze gingen obligaties verkopen met een eigen nummer. Elk jaar werden dan die nummers getrokken en degene met het nummer zou dan z’n geld terug krijgen”, legt Be uit. Gerrit vertelt dat bijna niemand de inleg terug wilde hebben. Daarmee wisten ze een grote slag te slaan; bijna 12.000 gulden kwam er binnen. Door middel van

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

Interieurinrichting

oliebollenacties en een bazaar werd het spaarpotje nog meer gevuld. In tussentijd werd de architect Rodenburg benaderd en in 1967 werd de plaats bepaald van het nieuw te bouwen dorpshuis. Na veel vijven en zessen werd uiteindelijk op 10 juni 1970 de eerste steen gelegd door de oprichter van de vereniging Gerard Konijnenberg. “Eigenlijk bleek toen al dat het te klein was voor alle gebruikers. In 1980 is het gebouw dan ook een keer zo groot geworden.” Unieke positie De Hezebrink neemt een unieke positie in tussen de 140 dorpshuizen die zijn aangesloten bij de Federatie van Gelderse dorpshuizen. “Wij zijn de enige vereniging. Wij zijn zelf eigenaar van het pand en beheren het. Daardoor hebben we veel vrijheid. We zeggen altijd: Het dorp Emst is zelf de baas van de Hezebrink.” De vereniging bestaat uit leden en dat zijn op hun beurt weer de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis, te weten: schietvereniging Juliana, Zang- en Vriendschap, muziekvereniging Prins Bernard, de Cannenburgher Boerendansers, kaartclub, SWO/E, tafeltennisclub De Spinners, gymnastiekvereniging SVA, de peuterspeelzaal het Mui-

Schaatsen met Ruitenberg

zenholletje, Jeugdhonk van Stichting Koppel etc. Daarnaast zijn er ruimtes voor vergaderingen en kan er gebowld en gebarbecued worden. Dat verzorgen de pachters: Jan en Netty van der Sluis. Zij hebben het beheerderstokje overgenomen van Harrie en Jolanda de Wilde. In totaal bezoeken zo’n 600 mensen per week de Hezebrink. “We moeten zelfs soms de boot afhouden.” Het bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter Gert Buitenhuis, secretaris Coby de Wilde, penningmeester Gerrit Kloezeman en de leden Be Brummel en Marjan Stokhof. “We zijn nu druk op weg om nieuwe bestuursleden te zoeken. Sommige van ons zijn op leeftijd en we hebben het ook al lang gedaan.” De toekomst van het dorpshuis zien ze positief tegemoet. “We gaan richting een Kulturhus”, zegt Gerrit. Be voegt toe: “En er wordt een hele nieuwe wijk gebouwd dus dat betekent meer inwoners.” Natuurlijk zijn er wel wensen. “Onze sportzaal voldoet niet meer aan de eisen. De afmetingen kloppen niet. En we zijn bang dat de zaal wordt afgekeurd door de GGD en dat de schoolkinderen er niet meer mogen gymmen.” De Hezebrink ziet er nog prima uit. “En dat komt allemaal doordat we alles zelf doen.” Om het 40-jarig jubileum te vieren wordt op zaterdag 18 december een receptie gehouden van 15.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Voor uw complete inrichting!

Top Service Epe

Nu ook behang van Pip.

Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668

U kunt tevens terecht voor Pip badtextiel, tassen en spreien.

www.topservice-epe.nl

LOGOPEDIE-PRAKTIJK De Praatjesmaker

Heeft u (of uw kind) problemen met spraak/ taal, de stem of het gehoor? Praat er eens over met de logopedist. Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie. Gratis inloopspreekuur elke woensdag van 12:30 tot 13:30 uur Praktijkadres: Sportlaan 2F, 8181 BE Heerde Tel: 0578-693814 www.depraatmaatgroep.nl Logopedie is meer dan spraakles…

Midwinterfair in Veessen

HEERDE- Vrijdagmiddag kregen kinderen gelegenheid om te schaatsen in het centrum van Heerde. Global Green Ice plaatste in opdracht van de ondernemersvereniging Heerde een ijsbaantje. Ex-marathonschaatser Henri Ruitenberg, verbonden aan Skate 4 Fun Events dat clinics verzorgt, was aanwezig om de kinderen te helpen

met het schaatsen. Hij leerde de kinderen schaatstechnieken, deed diverse spelletjes op de baan en speelde toernooien. Vooral de ijshockeywedstrijden waren populair. Ouders konden zich opwarmen bij een terrasheater of zich tegoed doen aan warme chocolademelk, snert van Wilma’s snackbar of oliebollen van Bakkerij Lageweg.

VEESSEN/VORCHTEN/MARLEAl weer voor de derde achtereenvolgende keer organiseren de Oranjeverenigingen Veessen, Vorchten en Marle en voetbalvereniging Vevo een Midwinterfair. Deze wordt gehouden op zaterdag 18 december van 14.00 tot 19.00 uur op het terrein bij sporthal De Noord. Natuurlijk is er weer een ijsbaan waar de kinderen hun eerste slagen kunnen proberen te maken. Rond de ijsbaan staat een groot aantal kramen met kerstspullen van natuurlijk materiaal of keramiek, de wintergarderobe kan aangevuld worden. Natuurlijk ontbreken de warme chocolademelk, glûhwein, oliebollen en snert niet. U kunt ook nog genieten van een demonstratie van de houtzager die met de motorzaag de meest fantastische figuren maakt. Om de sfeer compleet te maken geven ook de Midwienterhoornbloazers een demonstratie van

hun kunnen. Genoeg redenen om naar de Midwinterfair in Veessen te komen. De Midwinterfair komt mede tot stand dankzij plaatselijke onder-

nemers die een levendig Veessen willen stimuleren maar ook dankzij de plaatselijke ijsbaanvereniging de Hank.


PAGINA22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

(0578)699494

Degecombineerdeaanslaggemeentelijkebelastingen2011,waaronderonroerende-zaakbelastingen,vastrechtafvalstoffenheffing,rioolrechtenengrafrechten,wordtnaarverwachtinginjanuari2011verstuurd.Ukuntdieaanslagintien(gelijke)maandelijksetermijnendoor middelvanautomatischeincassodooronslatenincasseren. Belastingplichtigendiegeengebruikwillenmakenvanautomatische incasso,moetendeaanslaginmaximaaltwee(gelijke)termijnenbetalen,enweluiterlijkdriemaandennadagtekeningvandeaanslag.

(0578)695288

Containerledigingen2010

Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00 uurgeopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Deafrekeningcontainerledigingen2010,dieuwaarschijnlijkinfebruari2011ontvangt,wordtinvijf(gelijke)maandelijksetermijnen doormiddelvanautomatischeincassodoordegemeentegeïnd.Alsu hiervoorgeenmachtigingheeftverleend,moetudezeaanslagookin maximaaltwee(gelijke)termijnenvoldoen,enweluiterlijkdriemaandennadagtekeningvandeaanslag. Wanneerhettotaalbedragvandezeaanslagenlagerisdan€100,00 wordthetbedragintwee(gelijke)termijnenafgeschreven.Deeerste

termijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendopdemaand dieindedagtekeningvanhetaanslagbiljetisvermeldendetweede termijntweemaandenlater. Machtiging

Veelmensendoenalmeemetautomatischeincasso,zijhebbende gemeentegemachtigddebelastingenautomatischafteschrijven. Uhebtnoggeenmachtigingafgegeven,maaruwiltdegemeentelijkebelastingenvanaf2011automatischbetalen,neemdancontact opmetdeafdelingBedrijfsvoering,teamFinanciën(telefoon0578699479).Ukrijgtdandemachtigingthuisgestuurd.Ookishetmogelijkeenmachtigingskaartaftehalenbijdebalievanbelastingeninhet gemeentekantoor(opwerkdagentussen08.30en12.30uur).Verder isdemachtigingskaartverkrijgbaartijdensdeavondopenstellingvan hetteamBurgerzaken(maandagvan17.00tot19.00uur).Viaonze internetsitewww.heerde.nlkuntueenmachtigingskaartdownloaden (Digitaalloket,WOZ-loket,bijgespreidbetalenvindtude machtigingskaartautomatischeincassogemeentelijkebelastingen).

Definitief concept dorpsvisies Veessen Inzameling oud papier en Vorchten: geef uw mening! Dinsdagavond 14decemberpresenteertdegemeentehetdefinitieveconceptvoordedorpsvisies VeessenenVorchtenmethetbijbehorendeuitvoeringsprogramma.Deopmerkingen,ge-

maakttijdensdeinloopavondvan 6oktober,debijdragenvanhet ‘kernteam’vaninwonersendeopmerkingenvandeklankbordgroep zijnmeegenomenindezedefinitieveconceptversie.

Graaghorenwijwatuvanhetresultaatvindtennodigenuuitinde “DeIJsselhoeve”inVeessen (IJsseldijk46).Deaftrapvande avondisom19.30uur. Totziensop14december!

Informatieavond hoogwatergeul over veiligheid en bereikbaarheid verkeersonderzoeknaarde bereikbaarheidenhetaanrijden vanhulpdienstennaaanlegvande geul.

Donderdag9decemberwordt

ervoordebewonersinhetgebiedvanhetprojectVeessenWapenveldeeninformatieavond overhetthemaveiligheiden bereikbaarheidgeorganiseerd.De avondvindtplaatsinHoreca’tSpyker inWapenveld,Putterweg2,en duurtvan20.00uurtot22.00uur. Aanleidingeninhoud

Destuurgroepvanhetproject Veessen-Wapenveldheeftingestemdmetdenadereuitwerking vandevoorkeursvariantvande hoogwatergeul. Erkannugestartwordenmetde verderevoorbereidingen.Bewonersuithetgebiedhebbenkenbaargemaaktveelvragentehebbenoverdeveiligheiden bereikbaarheidtijdensennade aanlegvandegeul. Opdeinformatieavondlichtde projectorganisatietoewatdeuitkomstenzijnvanhet

Ookwordtgepresenteerdwelke afwegingeneenrolspelenbijhet makenvanplannenvoordedaadwerkelijkeuitvoeringenaanlegvan dehoogwatergeul. Hoewelhetuitvoeringsplannog niethelemaalafis,informerenwe ugraagoverdevoortgangvande planvorming.

Doelgroep

DebijeenkomstismetnamebedoeldvoorbewonersenondernemersinhetplangebiedVeessenWapenveld. Vragen?

Voorvragenoverdezeavondkunt ucontactopnemenmethet projectkantoorteVeessen,bereikbaarvanmaandagt/mdonderdagmorgenvia0578-631113of026 -3599367.UkuntvragennaarJos MelenhorstofMarijkeWiegers.

Activiteiten vrijdag10december - vuurwerkshowbijsportparkMonnikenbosinWapenveld;organisatieWagenvoortVuurwerk vrijdag10enzaterdag11december - rommelmarktophetterreinaandeLagestraat25inWapenveld; organisatieDeRodeBeer zaterdag11december - winterfairbijdeMölevanBatsinVeessen - boodschappenbonactieophetVandePollpleininWapenveld;organisatieRoemeniëhulp woensdag15december - van14.00tot21.00uur:kerstmarktinhetcentrumvanWapenveld; organisatieOndernemersverenigingWapenveldenspeeltuinverenigingPinkeltje

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zameltelke vrijdagen zaterdag

tussen09.00en17.00uuroud papierinophetparkeerterrein aandeVeldweginHeerde. Bijde NederlandsGereformeerdeKerkaandeKanaaldijk 57in Wapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uw oudpapierinleverenbijéénvan decontainersophetpleinachter dekerk,tussen09.00en18.00 uur.Wiehulpnodigheeftkaner elkeeerstezaterdagvande maandterechttussen08.30en 11.00uur,behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkan iedere zaterdagtussen09.00 en12.00uuroudpapierworden ingeleverdophetkerkpleinaan deValkstraat. AtletiekverenigingDeGemzen zamelttussen 1en10decemberoudpapierinbijhetclubhuis aandeVeldweg1b. Op 7en8decemberkanbijde Horsthoekschoolaande OenerweginHeerdeoudpapier wordeningeleverd.Opwoensdagiserom18.30uurhulpbij hetlossen/laden. DeHervormdeGemeente Wapenveldhaaltzaterdag11decembervanaf08.30uuroudpapierop.Ookkandiedagtot 10.30uuroudpapierwordengebrachtbijdecontainersachterde kerkaandeManenbergerweg.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Ontwerpbestemmingsplannen De Stege 8 te Veessen, Tankstation Â’t Veen te Heerde en Brede School Heerde West

Het�college�van�Heerde�maakt�ingevolge�het�bepaalde�in�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke�ordening�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht�bekend�dat: 1. Het�ontwerpbestemmingsplan�“Hoorn,�Veessen�en�Vorchten�(De�Stege�8�te Veessen)”�met�de�hierop�betrekking�hebbende�stukken�ter�inzage�ligt. Het�plan�voorziet�in�de�realisatie�van�een�woning�ter�vervanging�van�de�sloop�van de�bedrijfsgebouwen. 2. Het�ontwerpbestemmingsplan�“Bos-�en�Natuurgebied�(Tankstation�’t�Veen�te Heerde)”�met�de�hierop�betrekking�hebbende�stukken�ter�inzage�ligt. Het�plan�voorziet�in�de�uitbreiding�van�het�servicegebouw�en�een�herinrichting�van�de omliggende�ruimte,�met�inbegrip�van�een�verplaatsing�van�het�vulpunt�van�de�LPG-installatie. 3. Het�ontwerpbestemmingsplan�“Heerde-Dorp�(Brede�School�Heerde�West)”�met�de hierop�betrekking�hebbende�stukken�ter�inzage�ligt. Het�plan�voorziet�in�de�bouw�van�een�schoolgebouw�met�omringend�schoolplein/ speelterrein�en�bijbehorende�parkeervoorzieningen�aan�de�Rhijnsburglaan/De Pagenberg�te�Heerde,�ter�vervanging�van�de�twee�bestaande�scholen�en�de�gymzaal.

Brandveiligheid tijdens kerst EenÂ?kerstboomÂ?inÂ?huisÂ?zietÂ?er mooiÂ?uitÂ?enÂ?brengtÂ?gezelligheid metÂ?zichÂ?mee.Â?MaarÂ?bedenkÂ?dat ditÂ?tegelijkertijdÂ?ergÂ?brandgevaarlijkÂ?kanÂ?zijn. DaaromÂ?adviseertÂ?deÂ?brandweer uÂ?omÂ?uwÂ?(natuurlijke)Â?kerstboom teÂ?impregnerenÂ?metÂ?eenÂ?spuitbusÂ?metÂ?eenÂ?brandvertragend middel.Â?DaarnaastÂ?isÂ?hetÂ?verstandigÂ?eenÂ?boomÂ?teÂ?nemenÂ?met kluit,Â?omdatÂ?ditÂ?minder brandgevaarlijkÂ?isÂ?danÂ?eenÂ?boom zonderÂ?kluit.Â?VoorÂ?zowelÂ?bomen mĂŠtÂ?kluitÂ?alsÂ?bomenÂ?zĂłnderÂ?kluit geldt:Â?zorgÂ?tussentijdsÂ?welÂ?voor voldoendeÂ?vochtÂ?omÂ?uitdroging teÂ?voorkomen:Â?eenÂ?uitgedroogdeÂ?boomÂ?kanÂ?inÂ?minder danÂ?4Â?secondenÂ?inÂ?lichterlaaie staan! VoorÂ?bedrijven,Â?instellingenÂ?en verenigingenÂ?bestaanÂ?meerÂ?specifiekeÂ?tipsÂ?enÂ?voorschriftenÂ?met betrekkingÂ?totÂ?deÂ?brandveiligheid vanÂ?kerstversieringen.Â?DezeÂ?en meerÂ?tipsÂ?voorÂ?eenÂ?brandveilig kerstfeestÂ?bijÂ?uÂ?thuisÂ?vindtÂ?uÂ?op www.heerde.nl. DezeÂ?weekÂ?ookÂ?alvastÂ?enkeleÂ?tips rondomÂ?hetÂ?veiligÂ?brandenÂ?van kaarsen: - ZetÂ?kaarsenÂ?inÂ?eenÂ?stevige houderÂ?opÂ?eenÂ?vlakkeÂ?ondergrond; - GebruikÂ?geenÂ?kandelaarÂ?die gemaaktÂ?isÂ?vanÂ?brandbaar materiaal,Â?zoalsÂ?plastic,Â?hout enÂ?dergelijke; - Decoratie-ringenÂ?voorÂ?kaarsenÂ?zijnÂ?sfeervol,Â?maarÂ?ook

Inzagetermijn

DezeÂ?drieÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?8Â?december 2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?ontwerpbestemmingsplannenÂ?zijnÂ?ook digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?opÂ?www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?enÂ?opÂ?www.heerde.nl. TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kunnenÂ?deÂ?plannenÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?opÂ?maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00Â?uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wilt maken,Â?dientÂ?uÂ?voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?enÂ?Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699457.

Zienswijze

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?terinzageliggingÂ?kanÂ?iedereenÂ?schriftelijkÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?overÂ?deÂ?Â?ontwerpbestemmingsplannenÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?van Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde. OokÂ?isÂ?hetÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijnÂ?voorÂ?iedereenÂ?mogelijkÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?zienswijzeÂ?mondelingÂ?naarÂ?vorenÂ?teÂ?brengen.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheidÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?dientÂ?u eenÂ?afspraakÂ?teÂ?makenÂ?metÂ?deÂ?heerÂ?C.Â?OrteleeÂ?vanÂ?hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?enÂ?Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699457.

Aanvragen omgevingsvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?in deÂ?periodeÂ?vanÂ?24Â?november 2010Â?totÂ?1Â?decemberÂ?2010Â?de volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?een omgevingsvergunningÂ?ontvangen: - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?2Â?bijgebouwenÂ?enÂ?nieuwbouwÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? De

SteegÂ?10Â?teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?uitbreidenÂ?vanÂ?een veldschuurÂ?opÂ?hetÂ?perceel -

-

-

zeerÂ?brandbaar; SteekÂ?deÂ?kaarsenÂ?inÂ?kerststukjesÂ?lieverÂ?nietÂ?aan,Â?ofÂ?laat zeÂ?inÂ?iederÂ?gevalÂ?nietÂ?teÂ?ver opbranden; ZetÂ?kaarsenÂ?enÂ?kerststukjes opÂ?plaatsenÂ?waarÂ?uÂ?zeÂ?altijd kuntÂ?zien,Â?enÂ?nietÂ?inÂ?deÂ?buurt vanÂ?gordijnenÂ?ofÂ?andere brandbareÂ?voorwerpen; LaatÂ?kinderenÂ?nooitÂ?alleen metÂ?brandendeÂ?kaarsen,Â?ook nietÂ?voorÂ?eenÂ?paarÂ?minuten; ZetÂ?kaarsenÂ?nooitÂ?inÂ?eenÂ?kast ofÂ?onderÂ?eenÂ?meubelstuk.

Afsluiting wegen InÂ?verbandÂ?metÂ?deÂ?kerstmarktÂ?in WapenveldÂ?isÂ?eenÂ?gedeelteÂ?van deÂ? KlapperdijkÂ?(tussenÂ?de WildekampsewegÂ?enÂ?BoekhandelÂ?Shaloom)Â?opÂ? 15Â?december vanÂ?10.00Â?totÂ?22.00Â?uurÂ?afgeslotenÂ?voorÂ?hetÂ?doorgaandÂ?verkeer.

WapenvelderÂ?KerkwegÂ?24b teÂ?Wapenveld

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnen wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?van deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. OpÂ?reguliereÂ?aanvragenÂ?dieÂ?strijdigÂ?zijnÂ?metÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?en/ofÂ?waarvanÂ?deÂ?activiteit kappenÂ?onderdeelÂ?uitmaakt,Â?kunnenÂ?belanghebbendenÂ?binnen tweeÂ?wekenÂ?naÂ?publicatieÂ?van deÂ?aanvraagÂ?schriftelijkÂ?ofÂ?mondelingÂ?reagerenÂ?doorÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ? zienswijzeÂ?bijÂ?het teamÂ?BouwenÂ?enÂ?Milieu.Â?De zienswijzeÂ?wordtÂ?betrokkenÂ?bij hetÂ?nemenÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?opÂ?de aanvraag.Â?UÂ?kuntÂ?viaÂ?telefoonnummerÂ?0578Â?-Â?699424Â?informerenÂ?ofÂ?deÂ?aanvraagÂ?waarbijÂ?u belanghebbendeÂ?bentÂ?onderÂ?de reguliereÂ?procedureÂ?valtÂ?enÂ?strijdigÂ?isÂ?metÂ?hetÂ?bestemmingsplan. EenÂ? bezwaarschriftÂ? kanÂ?worden ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluitÂ?op deÂ?aanvraagÂ?isÂ?bekendgemaakt.

WanneerÂ?deÂ?uitgebreide voorbereidingsprocedureÂ?van toepassingÂ?is,Â?wordtÂ?eerstÂ?een ontwerpÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?opgesteldÂ?enÂ?gepubliceerd. BelanghebbendenÂ?hebbenÂ?inÂ?dat gevalÂ?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?de

gelegenheidÂ?zienswijzenÂ?inÂ?te dienen. NaÂ?hetÂ?nemenÂ?vanÂ?hetÂ?besluit kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?die tegenÂ?hetÂ?ontwerpÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?heeftÂ?ingediend,Â?beroep instellenÂ?bijÂ?deÂ?rechtbank.

(Avond)schietoefeningen/ Afsluiting Nieuwe Zuidweg DinsdagÂ?7Â?decemberÂ?worden

avondschietoefeningenÂ?gehouden opÂ?hetÂ?artillerieschietkampÂ?Â’tÂ?Harde. DeÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?isÂ?danÂ?wel toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?isÂ?mogelijk welÂ?geluidshinder.

WoensdagÂ?8Â?enÂ?woensdagÂ?22 decemberÂ?wordtÂ?deÂ?NieuweÂ?Zuid-

wegÂ?inÂ?hetÂ?buitengebiedÂ?vanÂ?HeerdeÂ?afgeslotenÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?uitgebreideÂ?schietoefeningen.Â?UÂ?wordtÂ?verzochtÂ?tussenÂ?08.00Â?enÂ?17.00Â?uur eenÂ?andereÂ?routeÂ?teÂ?kiezen. VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?deÂ?schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met deÂ?klachtenlijnÂ?vanÂ?Defensie:Â?0525Â?-Â?657700. VoorÂ?klachtenÂ?overÂ?vliegverkeerÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met:Â?0800Â?-Â?0226033.

Verleende bouwvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?vrijstaandeÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Spoor-

laanÂ?1Â?teÂ?Heerde

Verzonden:Â?25Â?novemberÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Raadsvergadering 13 december 2010 MaandagÂ?13Â?decemberÂ?2010Â?komtÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?bijÂ?elkaarÂ?omÂ?te besluitenÂ?overÂ?eenÂ?aantalÂ?raadsvoorstellen. Locatie:Â?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat. Begintijd:Â?19.30Â?uur. IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harteÂ?welkom,Â?wantÂ?deÂ?vergaderingÂ?isÂ?openbaar. DeÂ?vergaderingÂ?isÂ?ookÂ?teÂ?beluisterenÂ?viaÂ?RadioÂ?794Â?vanÂ?19.30Â?totÂ?uiterlijkÂ?22.00Â?uur. DeÂ?agendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?onderÂ?de knopÂ?OrganisatieÂ?&Â?Bestuur,Â?Bestuursinformatie. WiltÂ?uÂ?inspreken?

InsprekersÂ?dieÂ?ietsÂ?willenÂ?zeggenÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?opÂ?de agendaÂ?staat,Â?kunnenÂ?datÂ?totÂ?uiterlijkÂ?10.00Â?uurÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?de vergaderingÂ?doorgevenÂ?bijÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?viaÂ?tel.Â?(0578)Â?699494 ofÂ?e-mailÂ?b.espeldoorn@heerde.nl. InsprekersÂ?wordtÂ?verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?opÂ?papierÂ?aanÂ?deÂ?raadsgriffier BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailenÂ?naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl.

bouwen

AlsÂ?gevolgÂ?vanÂ?deÂ?WetÂ?BAGÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?overÂ?teÂ?gaanÂ?totÂ?vaststelling vanÂ?deÂ?aangewezenÂ?standplaatsenÂ?(woonwagens).

14. LegesverordeningÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011

VoorgesteldÂ?wordtÂ?deÂ?LegesverordeningÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011Â?metÂ?bijbehorendeÂ?tarieventabelÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

15. ControleprotocolÂ?jaarrekeningÂ?2010

OmÂ?kadersÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?waarbinnenÂ?deÂ?controleÂ?opÂ?deÂ?jaarrekening 2010Â?doorÂ?deÂ?accountantÂ?wordtÂ?uitgevoerdÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?het controleprotocolÂ?voorÂ?deÂ?accountantscontroleÂ?opÂ?deÂ?jaarrekeningÂ?2010 vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

16. IngekomenÂ?stukkenÂ?enÂ?mededelingen 17. Actualia 18. Sluiting

Ingekomen sloopmelding

DeÂ?raadsvoorstellenÂ?zijnÂ?verdeeldÂ?inÂ?B-onderwerpenÂ?enÂ?A-onderwerpen. B-onderwerpenÂ?zijnÂ?onderwerpenÂ?waarÂ?nogÂ?overÂ?gediscussieerdÂ?kanÂ?wordenÂ?ofÂ?waarÂ?stemmingÂ?overÂ?plaatsvindt.Â?OverÂ?A-onderwerpenÂ?vindtÂ?geen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?24Â?novemberÂ?2010 discussieÂ?plaats.Â?DezeÂ?agendapuntenÂ?wordenÂ?bijÂ?hamerslagÂ?afgedaan. totÂ?1Â?decemberÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?sloopmeldingÂ?ontvangen: 1. OpeningÂ?enÂ?mededelingen - voorÂ?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?geschroefdeÂ?asbestbevattendeÂ?platen 2. VaststellingÂ?agenda vanÂ?eenÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Â?EeuwlandsewegÂ?8Â?te 3. BeĂŤdigingÂ?plaatsvervangendÂ?commissielid Heerde 4. VerslagÂ?vergaderingÂ?25Â?oktober 5. SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribune EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende TerÂ?besluitvormingÂ?metÂ?beraadslagingÂ?(B-onderwerpen) stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte 6. GemeentewerfÂ?Veldweg opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. HetÂ?doorÂ?hetÂ?collegeÂ?vastgesteldeÂ?projectbesluitÂ?wordtÂ?terÂ?kennisname aangebodenÂ?enÂ?gevraagdÂ?wordtÂ?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?deÂ?bouwÂ?enÂ?deÂ?uitvoeringÂ?vanÂ?deÂ?voorgesteldeÂ?verkeersmaatregelen.

8. BeleidÂ?inzakeÂ?verklaringÂ?vanÂ?geenÂ?bedenkingenÂ?onderÂ?deÂ?WetÂ?algemeneÂ?bepalingenÂ?omgevingsrechtÂ?(Wabo)

Verleende bouwvergunning en binnenplanse ontheffing

9. VaststellenÂ?gewijzigdeÂ?verordeningenÂ?inÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?deÂ?Wabo: - AlgemeneÂ?PlaatselijkeÂ?VerordeningÂ?2011; - AfvalstoffenverordeningÂ?2011; - BouwverordeningÂ?2011; - MonumentenverordeningÂ?2011.

reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?oprichtenÂ?vanÂ?18Â?hotelstudioÂ’sÂ?enÂ?16Â?hotelappartementenÂ?metÂ?stallingsgarageÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? Dr.Â?JanÂ?van

7. InvesteringskredietÂ?BredeÂ?SchoolÂ?Heerde-West

GevraagdÂ?wordtÂ?hetÂ?pakketÂ?aanÂ?duurzaamheidmaatregelenÂ?vastÂ?teÂ?stellen,Â?eenÂ?investeringskredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?enÂ?teÂ?besluitenÂ?tenÂ?aanzienÂ?vanÂ?deÂ?dekkingÂ?vanÂ?deÂ?exploitatiekosten. VoorgesteldÂ?wordtÂ?omÂ?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?eenÂ?lijstÂ?vanÂ?categorieĂŤnÂ?van gevallenÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?artikelÂ?6.5,Â?lidÂ?3Â?vanÂ?hetÂ?BesluitÂ?omgevingsrecht, waarvoorÂ?eenÂ?verklaringÂ?vanÂ?geenÂ?bedenkingenÂ?doorÂ?deÂ?raadÂ?nietÂ?vereistÂ?is.

AlsÂ?gevolgÂ?vanÂ?deÂ?invoeringÂ?vanÂ?deÂ?WaboÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?eenÂ?aantalÂ?wijzigingenÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?inÂ?deÂ?AlgemeneÂ?PlaatselijkeÂ?VerordeningÂ?2011,Â?de AfvalstoffenverordeningÂ?2011,Â?deÂ?BouwverordeningÂ?2011Â?enÂ?de MonumentenverordeningÂ?2011.

10. NajaarsrapportageÂ?2010

De�najaarsrapportage�2010�wordt�ter�kennisname�aangeboden�en�gevraagd�wordt�de�hieruit�voortvloeiende�begrotingswijzigingen�vast�te stellen.�Daarnaast�wordt�gevraagd�in�te�stemmen�met�de�besteding�van het�geraamde�saldo�(€�603.686,-)�voor�een�6-tal�onderdelen.

11. VerordeningÂ?commissieÂ?bezwaarschriftenÂ?H2O.

InÂ?samenwerkingÂ?metÂ?deÂ?gemeentenÂ?HattemÂ?enÂ?OldebroekÂ?isÂ?gewerkt aanÂ?eenÂ?gezamenlijkeÂ?verordeningÂ?opÂ?deÂ?commissieÂ?bezwaarschriften. VoorgesteldÂ?wordtÂ?dezeÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

TerÂ?besluitvormingÂ?zonderÂ?beraadslagingÂ?(A-onderwerpen)

12. BeschikbaarstellingÂ?kredietÂ?planschadeverzoek,Â? MeidoornlaanÂ?16Â?te Heerde

VoorgesteldÂ?wordtÂ?eenÂ?kredietÂ?beschikbaarÂ?teÂ?stellenÂ?voorÂ?uitbetalingÂ?van deÂ?toegekendeÂ?planschadeclaim.

13. VaststellenÂ?vanÂ?standplaatsenÂ?WetÂ?basisregistratiesÂ?adressenÂ?enÂ?ge-

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?en binnenplanseÂ?ontheffing,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.6,Â?eersteÂ?lid,Â?onderÂ?c, vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?verleend:

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

BreemenlaanÂ?2Â?teÂ?Wapenveld

Verzonden:Â?26Â?novemberÂ?2010

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Verleende omgevingsvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?eenÂ?vergunningÂ?verleendÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?van: - 1Â?fijnsparÂ?enÂ?1Â?berk,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?EikenlaanÂ?4Â?te Heerde

- 2Â?eiken,Â?1Â?conifeerÂ?enÂ?1Â?wilg,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Zwolseweg 60Â?teÂ?Heerde

- 49Â?eiken,Â?1Â?vlier,Â?2Â?berkenÂ?enÂ?7Â?kersenbomen,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? HondenbergsewegÂ?14Â?teÂ?Wapenveld VerzondenÂ?25Â?novemberÂ?2010

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 25


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 6

Koude Sintloop Gemzen

HEERDE- Het is lang geleden dat het zo winters was tijdens de Sintloop van de Gemzen. Een witte wereld en temperaturen van ca. 3 graden onder nul met een koude wind maakte dat de lopers het niet makkelijk hadden. Op de sneeuwvrije baan en op de wegen was het goed lopen, maar het besneeuwde betonpad in het bos haalde het tempo er helemaal uit. Persoonlijke records zaten er dan ook niet in. Ondanks de winterse omstandigheden waren er een recordaantal van 274 deelnemers op deze loop afgekomen. En dat de tijden wat minder waren dan normaal deerde de meeste deelnemers niet; zij hadden genoten van de mooie route. De baan was dus wel goed te belopen en dat liet de jeugd zien. Weggeschoten door de Sint zelf zette Floor Doornwaard (Gemzen) er bij de 1000 meter voor de meisjes van 9 t/m 12 jaar gelijk flink het tempo in. Ze finishte in een hele mooie 3.46. Marit werd 2e en Mandy Bagerman van De Gemzen eindigde als derde. Daarna was het de beurt aan de jongens van

9 t/m 12 jaar. Ook hier een atleet die van start tot finish voorop liep: Gems Léon Mak zegevierde onbedreigd in 3.52. Tweede werd Ilian Engelbart uit Zwolle. Op de derde plaats Joy van Dalfzen uit Genemuiden. Dan de groep waarvoor de Sint speciaal gekomen was: de jeugd t/m 8 jaar. En die jeugd was weer speciaal voor Sinterklaas gekomen. Dat zorgde voor een grote opkomst: bij de meisjes 31 deelnemers en bij de jongens 28. De tweeling Desi  en Emma van Emmerik van Cialfo liepen samen onbedreigd naar een eerste en tweede plaats in hele mooie tijden: 1.28 en 1.30. Over de finish gekomen kregen de kinderen een speciale Sint-medaille omgehangen door de beide Pieten. Jesse Hanekamp uit Heerde wist bij de jongens met een mooie eindsprint de eerste plaats te behalen, voor Roald Dickhof uit Oldebroek en Leroy Potkamp van De Gemzen. Dan was het om 11.00 uur tijd voor de 5 en de 10 km. André Plette van Isala ‘96 wist een hele mooie 36.00 te noteren op de 10 km. Bas van Beek van Cialfo

Nieuw leven voor Dijkpoortje HATTEM- Als de bladeren beginnen te vallen in het najaar, komen de eerste kerstkriebels al op bij Christine Zwart-Van Dijk, zelf een kerstkind. In Hattem woont ze al jaren niet meer, maar de warme herinneringen aan deze stad koestert ze. Op vrijdag 10 december staat ze met een karakteristieke Hattemse eyecatcher op de Kerstmarkt. Tijdens een zoektocht in haar ouderlijk huis vond ze op zolder een bijzonder pakketje: een wit geglazuurde fles oftewel een porseleinen Dijkpoortje van Hattem. De dozen met Dijkpoortjes blijken al dertig jaar op de zolder te staan. In Christines jeugd heeft haar vader, die Kunstacademie deed, deze ontworpen en laten maken in Azië. Het was de bedoeling ze te vullen met een speciaal gebrouwen Hattemer borrel, maar daarvan is het nooit gekomen. Christine: “Eeuwig zonde om zulke mooie flessen te laten verstoffen op de zolder van mijn ouderlijk huis. Daarom heb ik besloten er een nieuwe bestemming aan te geven.” Het idee om de Dijkpootjes te pre-

Oud papier HEERDE- Dinsdag 14 december wordt de oud papier container bij openbare basisschool De Spreng geplaatst, Andoornstraat 1 in Heerde. De container wordt donderdag 16 december in de loop van de dag weer opgehaald.

senteren op de Kerstmarkt ontstond al snel. Christines jongere zus Johanneke is haar partner in deze. Samen laten ze de dagen voor de Kerstmarkt hun creativiteit los op de Dijkpoortjes. Het resultaat: een feestelijk verpakt porseleinen Dijkpoortje dat voor meerdere doeleinden geschikt is. Er zijn flessen met Beerenburger kruidenzakjes en recept om zelf likeur te brouwen. Ook zijn er Dijkpoortjes verkrijgbaar met kaarsen. De poortjes worden ook los verkocht, voor hen die er zelf creatief mee aan de slag willen. Christine en Johanneke laten zelf ook diverse creatieve voorbeelden zien wat je zoal met het poortje zou kunnen doen. Bijvoorbeeld door het poortje te beschilderen met glazuurverf of glazuurstiften. Zelf thuis afbakken in de oven op 160 graden en je hebt een uniek Dijkpoortje. Op de kersttafel van de familie Van Dijk zelf ontbreken ze dit jaar ook niet: zij gebruiken ze als mooie wijnkaraffen. Mits er een aantal overblijft natuurlijk.

Velumount antisnurkbeugel

finishte als tweede. Martijn Schakelaar (Gemzen) liep naar een derde plaats (38.35). Bij de vrouwen was het Anne van Schuppen die als eerste finishte in een prima 43.34. Jessica Bronkhorst uit Enschede werd tweede en ex- Heerdese Mirjam Egberts liep naar een prima derde plaats. De halve afstand (5 km) werd gewonnen door Edwin Slijkhuis uit Epe in een, gezien de omstandigheden, uitstekende tijd van 17.57. Wesley Pestman uit Genemuiden volgde als tweede in 19.35 en Marco Wonink van De Gemzen deed het uitstekend met 20.30. Als eerste vrouw, en op een zesde plaats in totaal, bereikte Mylena Floor uit Zwolle de finish (tijd 22.09), gevolgd door Gemzenjuniore Anne  Meiberg (13 jaar!) in 25.08.  Mirjam Doornbos uit Zwolle werd derde in 26.23. Een uitstekende prestatie leverde ook Han van de Beek. Deze 11-jarige Gems liep de 5 km in 29.31. De volgende loop van de Gemzen is de 6-uursloop op 29 december, gevolgd door de Puur! Zwolse Bos loop op 15 januari.

WAPENVELD- Sinds 2008 hebben 2 KNO artsen van het ziekenhuis Almelo (ZGT) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de anti-snurk en apneubeugel Velumount. Deze wordt in Wapenveld bij Fysiocentrum d’Olde Bank gemaakt. De conclusie: “Snurkers en/of apneu patiënten doen zichzelf en hun partners een plezier om het snurkprobleem met een Velumount op te lossen.” In januari 2007 vertrokken 3 fysiotherapeuten naar de uitvinder, Arthur Wyss in Zurich, Zwitserland. De heer Marsman uit Vroomshoop had hen benaderd om te bekijken wat zij van de uitvinding tegen snurken/apneu vonden. Arthur Wyss was tot de ontdekking gekomen dat snurken in de meeste gevallen door de huig of het zachte gehemelte wordt veroorzaakt. Hij had een flexibele beugel in een zodanige vorm gebogen dat het de huig en het zachte gehemelte prachtig weerhoudt van trillingen. De 3 fysiotherapeuten uit Vroomshoop waren enthousiast en volgden vervolgens een Velumount-training in het voorjaar van 2007. In 2008

Abonnement op bekendmakingen EPE- Wilt u geen bouwvergunningen missen? Inwoners van de gemeente Epe kunnen zich abonneren op de officiële bekendmakingen van de gemeente. Denk daarbij aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten. Na aanmelding krijgt de abonnee wekelijks via e-mail de meest recente bekendmakingen thuis gestuurd. Wie een abonnement wil hebben kan zich aanmelden via http://zoekdienst.overheid.nl/ Zoekdienst/wizard.attenderingen. bekendmakingen. Op deze site kan de burger zijn abonnement op maat maken. Men kan precies aangeven welke type bekendmaking men wil krijgen. Ook is het mogelijk te kiezen uit welk postcodegebied men de bekendmakingen wil ontvangen. Op deze manier kunnen burgers

PCOB EPE- De landelijke PCOB heeft met diverse zorgverzekeraars goede afspraken kunnen maken voor haar leden, de meeste collectiviteitkortingen op de basis- en aanvullingspakketten blijven gehandhaafd of zijn zelfs iets hoger geworden. Dit jaar zijn er ook goede afspraken met Univézorg gemaakt. Dit heeft grote financiële voordelen voor PCOB leden. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid van de PCOB, dan kunt u voor de PCOB afd. Epe, Emst en

kwamen Velumount Nederland en Arthur Wyss in contact met twee KNO artsen in Almelo. Arthur wilde graag naast de reeds uitgevoerde Zwitserse onderzoeken, een extra Nederlandse wetenschappelijke onderbouwing van de Velumount beugel. De uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek in Almelo was dus positief. Naast Vroomshoop kunt u ook in Wapenveld bij Fysiocentrum d’Olde Bank terecht om een Velumountbeugel te laten aanmeten. Sinds medio 2009 is daar fysiotherapeut Monique Boonstra gecertificeerd Velumountdeskundige. Zij heeft haar opleiding in Zwitserland bij Arthur Wyss gevolgd. In een workshop van een paar uur wordt de individuele aanpassing van een beugel gedaan en leert u hoe u zelf de beugel kunt plaatsten. Voor meer informatie kijk op www.velumount.nl, stuur een mail naar info@velumount.nl, of bel: 0546-643488. Bent u geïnteresseerd in de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek van het ziekenhuis Almelo, dan kunt u een mail sturen naar wapenveld@ velumount.nl.

Oene contact opnemen met de heer A.F.M. van de Kamer, tel: 0578621121, e-mail afm.vdkamer@planet.nl of op de ledenbijeenkomst van dinsdag 21 december bij één van de bestuursleden. Ook kunt u inlichtingen verkrijgen bij Univé, zij heeft een regiokantoor in Epe. Indien u zich nu opgeeft voor een lidmaatschap van de PCOB, bent u tot 31 december 2010 gratis lid. Het aanmelden bij een zorgverzekeraar moet wel voor 31 december 2010 plaatsvinden.

zich abonneren op bijvoorbeeld alleen de bouwvergunningen binnen een straal van 100 meter rondom het (woon)adres. Sinds kort is er ook een iPhone-applicatie beschikbaar die informatie geeft over bekendmakingen van alle Nederlandse gemeenten.  Deze applicatie heet iGGIS (interactief Gemeentelijk Geografisch Informatie Systeem) en toont gemeentelijke informatie op basis van geografische coördinaten. Het Staatsblad, de Staatscourant en het Traktatenblad verschijnen alleen nog maar in elektronische vorm. Ook hierop kan een e-mail abonnement worden genomen. Via https:// zoek.officielebekendmakingen. nl/ kunnen burgers zich registeren. Via een e-mail wordt men dan op de hoogte gesteld als er nieuwe bekendmakingen zijn. 

Koppeldarttoernooi WAPENVELD- Zaterdag 18 december is er een koppeldarttoernooi bij de v.v. Wapenveld, aanvang 13.30 uur. Plaats kantine v.v. Wapenveld. Opgeven bij Jordan Jans, tel. 0611128683 of kantine, tel. 0384478920. Kosten 10 euro per koppel.

Bingo VAASSEN- De activiteitencommissie van de ouderenbond ANBO afdeling Vaassen houdt op 18 december de traditionele Kerstbingo in het gebouw van speeltuinvereniging “de Kouwenaar”. De aanvang is 14.00 uur. Voor die tijd is er gelegenheid tot koffie drinken. Er worden 10 ronden gespeeld en er zijn prijzen te winnen.

HEERDE- Onlangs werden er karate-examens gehouden bij Sportscenter Bijsterbosch te Heerde. Ditmaal konden

36 deelnemers gefeliciteerd worden  met het behalen van hun band/slip examen.


U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

KEURSLAGERKOOPJE SPECIAL EN GEMAK

stuks 2 4STUKS

3x 100 100 GR.gram VANAF

100 GRAM GRAM 100

GRAM 5500 STUKS

25 359 1

KIPHAASJES POLLO PESTO

00 160

E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

95 550 4

CRACKER VAN DE MAAND IETS HOLLANDS

IEDERE WOENSDAG MAALTIJD VAN DE WEEK

150 GRAM

GRAM 2150 X 500 GRAM

1 KG. 400 GRAM

195

KADO BONNEN

* Zinkwerk * Cv-installatie

SHOARMA PAKKET GELDERSE (vlees broodjes SCHIJVEN saus)

BESTEL TIP NOOTJE VAN MAAND

KERSTPAKKETEN MOONCRACKERS TEN HACHEE GEKRUIDE PAKKET GOURMETSCHALEN (VLEES EN UI) AMANDELEN

F. 0578 - 842173

30 225 1

KEURSLAGERKOOPJE WEEKAANBIEDING

Zompweg 10

* Loodgieterswerk * Dakwerk

100GRAM gram 100

DE VAN TIP VAN HENNY TIP MARINUS

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67

50 500 9

Sole Mio PARELTJE

VLEESWARENKOOPJE ORIGINELE

boterhamworst, MORTADELLA, gebr. gehakt OF + PARMAHAM eiersalade VENETA SOPRESSA

Bart Pool Installaties

SPECIAL

gehaktballen PIZZA POLLO PESTO

50 6 100

RUNDER OF H.O.H. TAGLIATELLE GEHAKT MILANSE

00 4 669

Uit de Bosch, keurslager

www.bartpoolinstallaties.nl

Dorpsstraat Dorpsstraat 20, 20, 8181 8181 HR HR HEERDE HEERDE Tel. Tel. 0578-691872, 0578-691872, Fax Fax 0578-691872 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Gedenktekens om bij stil te staan

De beste kwaliteit voor een lage prijs! 7LSYDQGH.2.:LWORIPHW+DPHQ.DDV

PHWKDPRPZLNNHOGHVWURQNMHVZLWORINDDVHQDDUGDSSHOSXUHH

JUDPYRRUPDDU 0RVWHUGVRHSQXSHUOLWHUYRRU 7LSZHHUYRORS6QHUWHQ%UXLQHERQHQ6RHS (L3UHL6DODGH JUDP 

Zoete Spaanse pitloze

Maandag 6 december 2010

9HUVJHVQHGHQ6WRRISUHL

Mandarijnen

JUDP Nu: %HWXZVH*ROGHQGHOLFLRXV 

3,99

25 stuks NLOR QXvoor Woensdag 8 december 2010

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

Dinsdag 7 december 2010

9HUVH=XXUNRROXLWKHW9DW

JUDPYRRU

6WHYLJHJURHQH.LZL¡V

VWXNVYRRU

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl

Donderdag 9 december 2010 

%HWXZVH*RXGUHLQHWWHQ NLORYRRU 9HUVJHVQHGHQ5RGHNRRO

6SDDQVH6DOXVWLDQD¡V1XVWXNVYRRU 9HUVJHVQHGHQ7MDS7MR\0L[

JUDPQXYRRU 

JUDPYRRU

Vrijdag 10 december 2010

Zaterdag 11 december 2010

0RRLH.DVWDQMH&KDPSLJQRQ¡V

+HHUOLMNH6SHU]LHERQHQ3HUGRRVMHQXYRRU

8LWHLJHQNHXNHQ3L]]D¡V

VWXNVYRRU1XJUDP

6WHYLJH.RPNRPPHU3HUVWXNQXYRRU

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

Vrijdag 3 december tussen 15.00 en 16.30 uur brengt Sint en Piet een bezoek in onze gezellige bakkerswinkel. Kinderen t/m 10 jaar mogen op de foto. De foto kan zaterdag 4 december gratis opgehaald worden. Zaterdag kunt u geholpen worden door 2 Zwarte Pieten, dus komt allen en haal uw Sinterklaaslekkernijen bij uw bakker.

Aanbiedingen zijn geldig van 01-11-2010 06-12-2010 t/m t/m 20-11-2010. 11-12-2010.

Reparatie van: ¡ witgoed ¡ inbouwapparatuur ¡ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 27


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 28

‘Op je mooist de feestdagen in’

Hattem Kerkstraat 4b tel. (038) 3334340 Heerde Dorpsstraat 6 tel. (0578) 696001 Epe Hoofdstraat 87 tel. (0578) 612058

Oh... Opruiming bij Olthuis schoenen

www.olthuisschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 29

Wilt u uw woning te koop zettenÂ…

XXL VOORDEEL GROOTVERPAKKING EUKANUBA ADULT

+

= 99.00

Uw XXL VOORDEEL:

20,-

GROOTVERPAKKING VB SCHAPENBROK

+

=12.00

Uw XXL VOORDEEL:

3.00

GROOTVERPAKKING BIOKAT’S

+

00

= 14.

Uw XXL VOORDEEL:

90

7.

NIEUW

GROOTVERPAKKING PROPLAN ADULT

= 99.00

+

20,-

Uw XXL VOORDEEL:

GROOTVERPAKKING SMOLKE ADULT

= 59.00

+

Uw XXL VOORDEEL:

15.60

GROOTVERPAKKING BENTO KRONEN FOR

= 50.00

+

Uw XXL VOORDEEL:

Aanbiedingen geldig t/m 18 december 2010

90

9.

Lohuis

Wildekampseweg 15, Wapenveld - Op loopafstand van het centrum staat deze royale vrijstaande woning met schuur - Grote woonkamer 50m² v.v. laminaatvloer, 2 terrasdeuren en fraaie speksteenkachel - Woonkeuken met luxe keuken v.v. inb. app. - Slaap/studeerkamer 16m²en bijkeuken - 1e Verd.: overloop, 4 ruime slaapkamers en moderne badkamer met ligbad. 2e Verd.: Via vlizotrap naar bergzolder - Ruime tuin met veel privacy, vrijstaande schuur/garage en zwembad !

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Zaterd 11 dec ag ember

GRATI KERST S BOO b Stationsstraat 7 Epe - 0578-6122749UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 358.000,=NN k.k.

ij aank M oo grootv p van een erpa vanaf 1 kking 0 kg.

Montage- en Timmerbedrijf

Voor al uw montage- en timmerwerk Uw voordeel: slechts 6% btw op arbeidsloon! - Montage kozijnen (kunststof/hout) - Montage keukens - Montage dakkapellen en dakramen - Afbouw stuc- en pleisterwerk - Montage/levering complete badkamers - Montage/levering tegelwerk - Kleine verbouwingen in en om uw huis

Vraag vrijblijven d een offert e aan.

Voor onze maandelijkse aanbieding: www.lohuismontage.nl Tel. 038-4440803 of 06-51354624 info@lohuismontage.nl Internet: www.lohuismontage.nl

: Container met gemengd afval voor een vast tarief! Voor het afvoeren van al uw afval: www.herms.nl

Kijk voor deze actie en de actievoorwaarden op:

www.herms.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 10

Lotenverkopers in het zonnetje

Onthulling monument

Dennis Blaak biedt de initiatiefnemers namens het Monuta Charity Fund een cheque aan voor de realisatie van het monument

EPE- Op zondag 12 december 13.30 uur onthult wethouder Joop van Nuijs samen met initiatiefneemsters Ineke Gerritsen en Bea van het Hul een monument voor levenloos geboren kinderen op begraafplaats Zwanenberg in Vaassen. Het beeld is gemaakt door beeldend kunstenares Gonny Mossink. Levenloos geboren kinderen werden vroeger stilletjes begraven in ongewijde grond of helemaal niet begraven. Ouders konden met hun verdriet dan vaak nergens naar toe. Ook nu leeft er

nog veel verdriet om levenloos geboren kinderen die nooit een eigen begraafplaats hebben gekregen. Dit was voor de initiatiefneemsters de aanleiding zich in te zetten voor een monument op de begraafplaats. Het is een monument geworden waar nabestaanden bloemen of een knuffel neer kunnen leggen. Een plek om stil te staan, te bidden en te herinneren. Samen met Dennis Blaak (ambassadeur van Monuta) dienden zij een aanvraag in bij het Monuta Charity Fund om het plaatsen van

Kerstzangdienst

Oud papier

WAPENVELD- Dinsdag 14 december is er een Kerstzangdienst in de Hervormde Kerk in Wapenveld. Medewerking verlenen solozang door Romee Stijf, Chr. Kinderkoor SDG, Chr. Tienerkoor Rejoice, Chr. Jongerenkoor For You, Chr. Dameskoor Sursum Corda en Chr. Gemengd koor Lofstem. Alle koren staan onder leiding van Roland Pleizier. Orgel: Wilco Veldkamp. De algehele leiding is in handen van Ds. Fijan. Aanvang: 19.30 uur. Vrije toegang.

EPE- Op vrijdagavond 10 december, 19.00- 20.00 uur, en zaterdag 11 december, 9.00- 12.00 uur, staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselse School de contai-

het monument mogelijk te maken. Het bestuur van het Monuta Charity Fund reageerde positief op het verzoek met een donatie van 1550 euro. Afgelopen vrijdag bood Dennis Blaak namens het Monuta Charity Fund de cheque aan voor de realisatie van het monument. De gemeente heeft al laten weten een plek beschikbaar te stellen op de begraafplaats en deze te onderhouden. Daarnaast levert zij de sokkel. Belangstellenden zijn van harte welkom de onthulling op zondag 12 december bij te wonen.

ner voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste van de leerlingen. Het adres is Oude Wisselseweg 35 te Epe en natuurlijk is assistentie aanwezig.

HEERDE- De afgelopen maanden heeft Judoteam Bijsterbosch meegedaan met de Nationale Grote Club Actie. Deze keer is een record aantal loten verkocht van 1400. Alle loten zijn verkocht door de judoka’s. Wie de meeste loten had verkocht, kon op een prijs rekenen. Afgelopen dinsdagmiddag was het zover dat de prijzen werden uitgereikt door het organiserend comité. Julian van de Pol had de meeste loten verkocht en had recht op de eerste prijs. Deze was gratis deelname aan het Nationale Judo Trainingskamp. Deze prijs was geschonken door de organisatie van het Nationale Judo Trainingskamp. De tweede prijs was een Nintendo spelcomputer en was geschonken door Sportscenter Bijsterbosch. Stijn Castrop kwam in aanmerking voor de tweede prijs. Omdat Julian niet meer judoot en omdat Stijn graag naar het Judo Trainingskamp gaat,

hebben de twee van prijs geruild. Op de derde plaats kwam Maarten van Riele, die een cadeaubon kreeg ter waarde van 10 euro geschonken door warenhuis Koops. Daarbovenop kreeg hij een tas met Björn Borg onderbroek, beide geschonken door kledingzaak Dick en Co. Dezelfde prijs kreeg Frank Rodijk die op een vierde plaats was geëindigd. Jeroen Scholten had de vijfde prijs waarmee hij een headset verdiende geschonken door Lankman & Co. Koen van Hasselt eindigde op de zesde plaats. Jeroen en Koen ontvingen dezelfde tas met inhoud als Maarten en Frank. Het geld dat met deze actie is verdiend, wordt opgeteld bij het geld dat enige tijd geleden is verdiend met de vlaaienactie. Judoteam Bijsterbosch is nu weer in staat om een bijbestelling te doen van trainingspakken. Wellicht dat er nu ook nog financiële ruimte is voor T-shirts.

Kilometerkampioenen

Kerstmusical EPE- Op vrijdag 24 december wordt er in de Regenboogkerk in Epe de musical “Op zoek naar het licht” uitgevoerd. Het verhaal gaat over een standbeeld, meneer de Wereld, die erg somber is. Hij zou heel graag wat meer licht om zich heen willen heb-

ben. Hij krijgt daarbij de hulp van drie kinderen. Ze komen in drukke winkelstraten met veel lampjes, in een stadion bij een popster en op nog meer plekken, maar of ze daar echt het licht zullen vinden? Dat kun je zien op 24 december om 19.00 uur.

Kerstmarkt in Vaassen VAASSEN- De 23e Kerstmarkt in Vaassen staat voor de deur en wel op vrijdag 10 en zaterdag 11 december van 13.00-22.00 uur en zondag 12 december van 11.00- 17.00 uur. Toegangsprijs vanaf 12 jaar is 1,50 euro. Deze keer met een flinke variatie aan producten die door een 80 tal kraamhouders verkocht gaan worden. Te denken valt aan woonaccessoires, wollen kleding, tassen, kussens, sieraden, fleece-dekenjas, honing, leuke lampen van steigermateriaal, glazen kerstballen, Veluwse streekproducten, bijzondere theeën, kaarsen, zoutlampen, schapen- en lamsvachten, kersttafelkleden, kerstgroen en decoraties voor in huis en in de kerstboom. Er is een fotograaf waarbij u een persoonlijke kerstkaart kunt laten maken. Er zijn kramen en stands waar de nodige etenswaren verkocht gaan worden, zoals broodje beenham, Duitse worst, chocoladecake, snoepgoed, loempia’s, glühwein, poffertjes en oliebollen en uiteraard warme chocolademelk. In de pagodetent van Stichting het Hooge Land zijn wat kleine proeverijtjes en wordt een warme alcoholvrije appeldrank verkocht. Ook in restaurant het Koetshuis kunt u terecht voor een kopje koffie met huisgemaakte apfelstrudel of een kop heerlijke erwtensoep. Er is een commissie van de Katholieke kerk die de kerststal gemaakt heeft. Door de verkoop van bak-

bloedworst en balkenbrij willen zij geld inzamelen voor de renovatie van de kerk. Handbalvereniging CVO verzorgt het restaurantgedeelte in de verwarmde grote tent. Hier kunt u een kop koffie of een wijntje drinken. Met medewerking van veel vrijwilligers willen zij zo geld overhouden voor hun club. Een groep mensen van de Molukse Musafirkerk gaan hapjes verkopen om geld in te zamelen voor het herstel van hun kerk. Er valt ook van alles te bekijken op deze markt. Er staat een palingrokerij, een kaarsenmaker, een goudsmid en een glasblazer. Ook staat een siersmid te smeden. Voor de kinderen is er doorlopend een gratis voorstelling door een poppenspeler en uiteraard loopt ook de Kerstman rond met een cadeautje voor de kleinste kinderen. De midwinterhoornblazers zijn aanwezig en u krijgt uitleg hoe men een hoorn maakt. Regelmatig zullen ook de klanken van de hoorn over het terrein te horen zijn. Langs de oprijlaan van het kasteel zorgen een aantal hoveniers en een tweetal buurtverenigingen voor de aankleding. Alle stroomvoorziening en sfeervolle verlichting van gebouwen en terrein is in handen van stichting Cavente. Ook de geluidsinstallatie wordt bemand door leden van Cavente. Zondag 12 december gaat er een nieuwe busmaatschappij het vervoer in Gelderland regelen. Als speciale actie rijden er

dan gratis bussen vanaf station Apeldoorn en vanaf station Zwolle naar de kerstmarkt in Vaassen. Bij de ingang van de kerstmarkt kunt u ook de nieuwe bussen bekijken en informatie krijgen van de nieuwe vervoerder Syntus. Alle informatie is te vinden op de sitewww.kerstmarktvaassen.nl.

Programma

HATTEM- Onlangs hield Toerclub Hattem haar jaarlijkse feestavond in het Panorama Paviljoen van Vadesto. Tijdens deze avond werd er onder het genot van een hapje en een drankje de kilometerkampioen bekend gemaakt. Dit jaar was Janke Langhout nummer 1 met 7391 km, 2e was Ger-

rie Mooi met 6777 km en 3e was Ina Veluwenkamp met 5564 km. Bij de heren was Helmich van Erven nummer 1 met 160004 km, 2e was Peter de Ruiter met 14891 km en 3e was Erik van Diepen met 14359 km. Al met al was het weer een gezellige en geslaagde feestavond.

Oene E1 najaarskampioen

Vrijdag 10 december 15.00 uur Dameskoor Sep#embre uit Vaassen 17.30 uur Dickenskoor Inspiration uit Terwolde 19.30 uur Kerstband DAP uit Apeldoorn Zaterdag 11 december 13.00 uur Song and Relation uit Emst 15.00 uur The Swinging Woodnotes uit Epe 19.30 uur The Young Voices uit Eerbeek Zondag 12 december 12.00 uur De Eper Bloaskapel 14.00 uur Dameskoor NenoniI uit Vaassen

OENE- Na 9 winstpartijen en 1 gelijkspel had Oene E1 nog één puntje nodig om kampioen te worden in de tweede klasse. Onder toeziend oog van het vele publiek en begeleid door tromgeroffel en getoeter won Oene E1 de wedstrijd

tegen Heerde E2 overtuigend met 11 - 2. Natuurlijk waren er bloemen en een trofee voor de kampioenen. Ook het gebak voor spelers en supporters ontbrak niet. Hierna volgde een rondrit op de kar door het dorp. Bij terugkomst was er de patat.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 211

www.blokhutwinkel.nl

Â…of wilt u uw woning verkopen ?9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 157.000,= NN k.k.

Zandakker 23, Heerde - Leuk hoekappartement op de begane grond met vrijstaande stenen schuur - Gezellige woonkamer 25m² met tuindeur - Luxe open keuken v.v. inbouw apparatuur - Slaapkamer 12m². Badkamer met douche - Zonnige achtertuin op het westen gelegen - CV-ketel is vervangen in 2009 - Vrijstaande stenen schuur (3m x 4m) en eigen parkeerplaats! - De starterswoning bij uitstek ! Maak snel een afspraak voor een bezichtiging !

MOZA, voor succesvol verkopen! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Apeldoornse Tuinhuis Specialist Kom naar onze binnen- en buitenshowroom:

Zonnehorst 11, 7 207 BT Zutphen. Tel. 0575-200200 Kijk op www.blokhutwinkel.nl / E-mail:info@blokhutwinkel.nl

 OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMR OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMR STIIR'PEVMRW STIIR'PEVMRW WGLSSRLIMHWFILERHIPMRK WGLSSRLIMHWFILERHIPMRK

Dat zie je!

%GXMIKIPHMKXSXIRQIXNERYEVM %GXMIKIPHMKXSXIRQIXNERYEVM

1EEOIIREJWTVEEOIRORMTHIGSYTSRYMX 1EEOIIREJWTVEEOIRORMTHIGSYTSRYMX ` OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMRSTIIR'PEVMRWWGLSSRLIMHWFILERHIPMRK ` OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMRSTIIR'PEVMRWWGLSSRLIMHWFILERHIPMRK

+)+):)27  +)+):)27 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC :SSVREEQ  :SSVREEQ  %GLXIVREEQ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  %HVIW CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  4SWXGSHI  ;SSRTPEEXW CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  )QEMP CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  

:6-)2(-2 :6-)2(-2 :SSVREEQ :SSVREEQ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC %GLXIVREEQ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC %HVIW 4SWXGSHI

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

;SSRTPEEXW CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )QEMP CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Cosmonique | Hoofdstraat ABEpe Epe| www.cosmonique.nl | www.cosmonique.nl Cosmonique | Hoofdstraat57A 57A || 8162 8162 AB info@cosmonique.nl (0578)6161 info@cosmonique.nl ||Telefoon Telefoon (0578) 04 04 29 29

WOLFF MEUBELMAKERIJ O N T W E R P

Veldkampseweg 6A, 8181LN Heerde

Q

&

Tel. 0578 691150

R E A L I S A T I E Q

www.wolffmeubelmakerij.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 12

Veluwse waterkrachtcentrale in gebruik genomen

HATTEM- De Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw bij Hattem is dinsdag officieel in gebruik genomen door mevrouw drs. A. van der Kolk, lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland, en de heer ir. G. Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe. Een zwaaiend knipperlicht en versterkte klanken van de Radetzky

Mars van Johann Strauss vormden het concrete bewijs dat er bij de oude stuw langs het Apeldoorns Kanaal vanaf nu energie wordt opgewekt. De waterkrachtcentrale is uniek in zijn soort. Voor het eerst in lange tijd wordt in Nederland stroom opgewekt uit waterkracht bij zo’n laag verval. Het hoogteverschil is

2,5 meter. Een deel van het water wordt via een vijzel omlaag geleid. Door deze innovatieve techniek wordt elektriciteit opgewekt die voorziet in de energiebehoefte van

ruim 43 huishoudens. In Nederland speelt waterkracht nu nog een kleine rol, maar Rijkswaterstaat berekende dat waterkracht aan 10 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland kan voldoen. Innovatieve projecten als deze leveren daaraan een zeer concrete bijdrage. In de afgelopen eeuwen maakten bewoners van de Veluwe ook veel gebruik van energie uit waterkracht. Het glooiende landschap van de Veluwe bood altijd al mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele oude papier- en kopermolens langs de Veluwse beken. In die zin past de nieuwe waterkrachtcentrale in een rijke regionale traditie. De bouw van de centrale is gefinancierd door de Provincie Gelderland in het kader van Actieplan Recessie 2009-2010 en is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken. Waterschap Veluwe heeft voor de realisatie ingenieursbureau Tauw Waterbouw ingeschakeld. Aannemerscombinatie GMB heeft in opdracht van het waterschap de bouw ter hand genomen.

Eerste prijs voor V.I.V.O.

Kerstinloopmiddag bij Topslager Nooteboom HEERDE- Op vrijdagmiddag 10 december bent u van harte welkom bij Topslager Nooteboom aan de Zuppeldseweg in Heerde om inspiratie op te doen voor de komende Kerstdagen. De topslager/cateraar presenteert u deze middag een greep uit het assortiment saladeschotels, hapjesschotels, Hors d’oeuvres. Ook zullen zij enkele gourmet en fondueschotels aan u presenteren. Tevens zullen zij een assortiment ovenklare gerechten laten zien. Deze ovengerechten kunnen direct de oven in en worden geleverd met bereidingstijd. Onder een genot van een drankje/ hapje kunnen zij u dan een kleine greep uit het Kerstassortiment laten zien. Uiteraard ligt de vernieuwde Kerstlijst weer voor u klaar zodat u op uw gemak

het Kerstdiner kunt samenstellen. Of u nu kiest voor een rollade (uiteraard met de hand geknoopt) of u gaat voor gourmet/steengrillen, wild etc.: Topslagerij Nooteboom kan het allemaal voor u realiseren. De topper met de Feestdagen is wel de Hors d’ouvre: 3 soorten salades opgemaakt met een keur aan hapjes, vleeswaren en fruit. Uiteraard verzorgt slagerij Nooteboom ook Kerstpakketten voor bedrijven en particulier in elke prijsklasse. Ook zijn er vleeswaardebonnen verkrijgbaar in elk gewenst bedrag. Op dinsdag 14 december is uw slager te beluisteren op radio 794 tussen 19.00 en 22.00 uur. Hierin zal Michel Nooteboom u tips geven voor het Kerstmenu. De topslager en cateraar Nooteboom verwelkomt u graag in de winkel.

VV Heerde E1 kampioen

HEERDE- Niet alleen het eerste elftal van VV Heerde beschikt over een jeugdige talentvolle groep want ook de mogelijk toekomstige selectiespelers hebben flink aan de weg getimmerd. Heerde E1 behaalde het kampioenschap in de 1e klasse. Zij waren in de najaarscompetitie in al hun gespeelde wedstrijden de baas over hun leeftijdsgenootjes. Dit mede door de begeleiding van

VEESSEN- Op zaterdag 27 november is muziekvereniging V.I.V.O. uit Veessen op concours geweest in Eibergen. Ze kwamen uit in de vierde divisie van de KNFM met de werken Edge of Fields and Meadows van R. Goorhuis en a Northern Celebration van L. Vliex. Als inspeelwerk

had V.I.V.O een koraal uit gezocht wat de juryleden zeer waardeerden. De vereniging behaalde een totaal aantal punten van 80.67 wat goed is voor een eerste prijs. Om 14.00 uur ging de bus weer richting Veessen waar het behaalde resultaat nog verder werd gevierd.

Boodschappenbonnenactie WAPENVELD- Evenals vorige jaar houdt de werkgroep N.G.K. Roemeniëhulp Wapenveld op zaterdag 11 december op het dorpsplein in Wapenveld een boodschappenbonnenactie van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt een boodschappenbon ter waarde van 5 euro sponsoren. U zet dan uw naam op de bon die wordt voorzien van een bonnummer en op een lijst wordt gezet. De bonnen en het bijbehorende geld gaan dan naar de voedelscommissie in Teaca en Galautas. Deze commissie weet precies welke mensen zo’n bon nodig hebben en bepaalt de frequentie van uitgifte. Het gezin dat zo’n bon ontvangt kan met deze bon naar het

winkeltje waarmee de commissie afspraken heeft gemaakt. Ze kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, maar geen alcohol of tabak. Ze betalen dan met de bon. Voordelen van deze actie zijn dat de producten uit Roemenie voor hun bekende producten zijn. Er zijn zo geen transportkosten, en het stimuleert de lokale economie in Roemenië. Er zijn in het afgelopen jaar +/- 1200 bonnen verstrekt in Teaca en Galautas. U kunt ook een gift overmaken per bank; 3265 31 629 o.v.v. boodschappenbon Roemenië. Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met: werkgroep N.G.K. Roemeniëhulp Wapenveld, tel. 038-4470151.

trainer Toine Rorije en leider Gert van de Belt. Met de E1 supporters werd dit gevierd op het veld, in de kleedkamer en kantine en natuurlijk met een mooie rondrit door het dorp. Dit zijn de kampioentjes: Rico Vos, Michel Calkhoven, Rowin Moerenhout, Thijs van Leeuwen, Rowan Liefers, Dylan Keijl, Tom van de Linden, Dion van Velsen en Stijn Rorije.

duiven van Hattem bewonderen. Daarnaast is men actief met het Rad van Avontuur en vindt er een kleine bonnenverkoop plaats. De show begint om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De toegang is gratis.

HATTEM- De Supportersvereniging Ons Genoegen organiseert op zaterdag 11 december een Kerstbingo. Locatie: De Triangel, Veenburgerweg 13 te Hattem. Zaal open: 19.25 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Bingo EPE- De SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 15 december een bingoochtend, in het Kulturhus (Eper Gemeentewoning), Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang 10.00 uur.

Dartsuitslagen WAPENVELD- De uitslagen van DC Tapperij Teun: Tapperij Teun – ’t Dorp 3-6; Euroma verliest met 4-5, J. Haverkamp 106 finish; Warenhuis Koops – ENC 6-3; Autoschade IJsselland – De Kastelein 2-7; BB Vleestransport – De Brouwerij 4-5; Warenhuis Koops – Mansier Laatst 9-0, J. de Weerdt 180.

Schaakuitslagen HATTEM- De uitslagen van de Schaakvereniging Denk en Zet in Hattem. Voor de bekercompetitie werd er een aantal partijen uit de achtste finale gespeeld. De uitslag: R. de Vries- M. Mujkanovic 0 – 1, H van Oorschot-    H.Kloppenburg 0 -  1, G.J van Wijk- W. Jonkers 1 – 0, E.W van der Molen- J.B van der Velde 0– 1, K. Kooistra-  J.B. Redeker 0– 1. Voor de onderlinge competitie konden er drie partijen worden gespeeld: M. Legtenberg-  B. Hospers remise, P.J.J van de Nes-  J.R van den Brandhof 0 – 1, H van der Heide-  F.R. Ruinen 1 – 0.   

Dammen WAPENVELD- Voor Michel Stempher bracht de 13e ronde van de onderlinge competitie geen geluk. Zijn dubbelprogramma tegen Gerrit Frelink en Gerrit Beekhof leverde slechts twee remises op. Rienk van Marle won, na een interessante partij, met een slagzet van veelvoudig kampioen Albert Lusink en wist zodoende zijn voorsprong te vergroten. De jonge Vincent Houtjes won voor de 2e maal op rij. Op zijn combinatie naar dam had Jan Boer geen antwoord. Het tweede team van Eye-T Webdesign/OG moest een krappe nederlaag incasseren tegen DC Dronten. In Wapenveld werd het 5-7 voor de bezoekers. Gerard Blok won zijn partij aan bord 1 en Geert Jan Smit volgde zijn voorbeeld aan het onderste bord. Aan de tussenliggende borden kon alleen Geurt Souman daar nog een puntje aan toevoegen, maar de resterende drie partijen gingen verloren.

Ledenvergadering

Viertallenshow in Hattem HATTEM- Op zaterdag 11 december organiseert postduivenvereniging ‘De Reizende Postduif Hattem’ een viertallenshow in haar clubhuis aan de Burgemeester Moslaan 1a te Hattem. U kunt hier de mooiste

Kerstbingo

EPE- Een delegatie van het bestuur van het Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse is onlangs op kraambezoek geweest bij de penningmeester mevr. Simone Breeden. Zij was bevallen van een zoon Thijs Theodoor

en de traditionele krentenwegge mocht natuurlijk niet ontbreken. V.l.n.r. Bestuursleden: Elke Tetterode, Connie Egeter, Johan van de Vosse en Arie Plaisier naast de trotse moeder Simone met haar zoon Thijs Theodoor.

WAPENVELD- Op dinsdag 14 december houdt de ijsclub Eendracht te Wapenveld haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden in ‘t Spyker, Putterweg 2 te Wapenveld en begint om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Tevens is de ijsclub Eendracht op zoek naar 2 bestuursleden die overdag de gelegenheid hebben om op de baan aanwezig te zijn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 213

HET IS NU TIJD OM HET BINNENWERK VAN UW HUIS AAN TE PAKKEN!

MOZA,voor Â…dat krijgdaadwerkelijk je dan ook, resultaat! als je alsÂ… Zeer scherp geprijsd! =HHUVFKHUSHSULMV

Bij Draaijer Verf & Wand vindt u een uitgebreide collectie verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Wilt u niet zelf aan de slag, dan kunnen wij het schilderwerk op vakkundige wijze voor u verzorgen. Maar we kunnen ook voor u behangen, stofferen en glaszetten. Ook kunt u bij ons proďŹ teren van de winterschilder; vraag naar de voordelen.

HET IS WEER TIJD VOOR... 

9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 198.000,=NN k.k. Vraagprijs: € 229.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½ 

Klapperdijk Roskamp 4, 27,Wapenveld Heerde NU MET AANTREKKELIJKE WINTERKORTING

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73 Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 691543, www.draaijerverfenwand.nl

- Pracht kans om vrijstaandlocatie: te wonen, - Op kindvriendelijke helft van ideaal een voorgroot de handige ! dubbel doe-het-zelver woonhuis met schuur - De begane biedt vele mogelijkheden - Grotegrond besloten tuin met veel privacy! door-de enorme ruimte diemet er is Ruime L-woonkamer grenen vloer - Woonkeuken, woonkamer, slaapkamer en open haard. Half open keuken.en badkamer of kantoor/winkel op de begane - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, grondnieuwe zijn mogelijk. Demet tuindouche biedt vele badkamer en toilet mogelijkheden bijgebouwen. Het perceel is 350m² groot. - 2e Verd.: voor voorzolder en 4e slaapkamer - Een -vrijstaande voor de prijs vanmaak een tussenwoning, een buitenkans ! Unieke kanswoning voor snelle beslissers, direct een afspraak!

MOZA, dat beetje anders MOZA, de net makelaar met ideeĂŤn ! Ook uwOok huisuw verkopen ? Bel MOZA, voor devoor duidelijkheid ! huis verkopen ? Bel MOZA, de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld MOZA Wapenveld M a kM e laakaerldaiaj r d&i j H&y pH oy t hpeokt h en eken Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 55 99 55 Stationsweg 7 Wapenveld, (038)99447

k! elijke zaealijke zaak ! een duid een duid

www.moza.nl www.moza.nl

:DQQHHUGLWQLHWPHHUZHUNW %RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJGDJHQSHU ZHHNGLUHFWHKXOSELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

WWWDIJKSTRA EPENL 

IJzerman Antiek Antiekshow 27 t.m. 31 december van 10.30-18.00 uur U bent van harte welkom! Vlijtweg 1c, 8191 JR Wapenveld, 038-4479559. www.ijzerman-antiek.nl

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7 0  ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO

Whisk(e)y-proeverij Zaterdag 11 december, aanvang 14.00 uur in De Keet van Heerde, Eperweg 55 in Heerde. Voor deze proeverij vragen wij van u een bijdrage 20,- p.p., een 2e persoon 10,- (tegelijk aanmelden). Een inschrijfformulier vindt u bij ĂŠĂŠn van onze winkels: / Soerelseweg 19, Heerde / Gruttersplein 7, Epe / Kosterstraat 4, Vaassen Ook kunt u zich telefonisch aanmelden: 0578-691089, 0578-612426 of 0578-574371. Heerde Epe Vaassen

24-uur service

06-53319854

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862 www.rowil.nl

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterwerk - Dak- en zinkwerk - Elektra - Service en onderhoud

Ook uw adres voor onderho ud en storingen aan uw verwarmingsk etel.

Uw Totale Installateur !


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 14

Plus Van den Hoven deelt boeken uit

Malletsbands concerteren voor goede doel EPE- De malletband van de Koninklijke Muziekvereniging “Harmonie`Epe en de malletband David uit Oosterwolde geven op vrijdag 10 december een concert in de RSG in Epe. De beide slagwerkgroepen staan onder leiding van John Jans. Er wordt voornamelijk een licht programma gebracht. De malletband uit Epe speelt in het bijzonder `Memory of Passion`, een stuk dat Jans liet schrijven ter nagedachtenis aan zijn vader Henk Jans, die in 2009 overleed aan een niet te overwinnen ziekte. Henk Jans was jarenlang actief in de amateur slagwerk-drumband sector. Componist Wibrand van Norel slaagde er in het leven van Henk muzikaal uit te beelden, vanaf zijn eerste kennismaking met de muziek tot aan zijn uitvaart. Het stuk beleefde op 13 november in aanwezigheid van de componist, haar

HEERDE- Plus van den Hoven houdt i.s.m. de twee voetbalclubs uit Heerde een voetbalplaatjes spaaractie. De Heerder supermarkt heeft ieder spelend lid een gratis boek uitgedeeld. Op de foto ziet u bijvoorbeeld het E-elftal van de v.v. Heerde. De voetbalplaatjes spaar-

actie duurt tot en met 12 februari. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een pakje met daarin 5 voetbalplaatjes. Daarnaast zijn er iedere week 4 aanbiedingen waarbij de klant een gratis pakje krijgt. Deze aanbiedingen worden aangekondigd in de winkel en in

primeur op het KNFM podiumconcours in Drachten. De jury beloonde de malletband met een eerste prijs. De toegang voor dit concert is gratis. De muzikanten en dirigent hebben er alles aan gedaan om deze avond tot een succes te maken, bezoekers kunnen daar aan meewerken door een financiële bijdrage. De totale opbrengst zal worden gedoneerd aan het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Iedereen die niet in staat is het concert te bezoeken, maar toch een bijdrage wil leveren, kan een donatie overmaken naar rekeningnummer 38.75.32.676 t.n.v. J.A. Jans te Harderwijk o.v.v. concert NKI-AvL. De RSG (Schotweg 1, 8162 GM te Epe) stelt de zaal van de school voor deze gelegenheid gratis beschikbaar. Het concert begint om 19.30, de zaal gaat om 19.00 uur open.

de advertentie in deze krant. Bij de kassa kunnen klanten aangeven van welke club ze voetbalplaatjes willen ontvangen. Tevens zijn de pakjes los te koop voor 50 eurocent. Plus van den Hoven is te vinden aan de Brandstraat 1 te Heerde.

Kunstbus naar Purper HEERDE- Op zaterdag 5 februari gaat de Kunstbus naar Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’, ‘Vluchten kan niet meer’, ‘In een rijtuigie’, ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’. De lijst met liedjes van de hand van Annie M.G. Schmidt is eindeloos en zijn stuk voor stuk klassiekers ge-

worden. Het theatergezelschap Purper wil dit theaterprogramma wijden aan de liedjes van Nederlands meest geliefde schrijfster. Kosten voor deze voorstelling zijn 42 euro en aanmelden kan nog tot 13 december. Genoemde prijzen zijn inclusief het busvervoer vanaf opstapplaatsen in Wapenveld, Heerde en Epe. Hebt u belangstelling voor deze voorstel-

15e Hattems Mooiste

HATTEM- Op zaterdag 18 december organiseert Toerclub Hattem voor de 15e keer de veldtoertocht “Rabo Hattems Mooiste”. Deze tocht valt onder de reglementen van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Meer dan 70 leden van de Toerclub staan voor de deelnemers klaar om de tocht zo goed mogelijk te laten verlopen. De tocht heeft al een aantal jaren het 2 sterren predicaat vanwege de organisatie, veiligheid en bewegwijzering. De tocht is volledig voorzien van duidelijke pijlen waardoor de route moeiteloos te volgen is. Op de route zijn diverse herkenningspunten met duidelijke letters aangebracht waardoor een telefoontje naar het alarmnummer van de organisatie voldoende is om een ieder terug te vinden. Bij gevaarlijke oversteekpunten zullen verkeersregelaars de rijders helpen bij het oversteken. Bij de start is er kleed- en douchegelegenheid aanwezig. Met borden wordt verwezen

naar het sportpark, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit jaar zijn de routes vernieuwd en langer. De deelnemers hebben de keuze uit 2 afstanden 30 of 50 kilometer. De start is tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf het sportpark Het Achterveen van de VV Hattem, Konijnenbergerweg te Hattem. De tocht gaat door natuurgebieden rond Hattem (Petrea, Fliphul, motorcrossbaan), Wapenveld en Heerde. Onderweg zijn er 2 verzorgingsposten voor de inwendige mens, en voor calamiteiten is er een 2-tal materiaalposten aanwezig. Een servicewagen van de organisatie staat paraat om bij materiaalpech gestrande fietsers te helpen. Jeugd tot en met 16 jaar heeft de mogelijkheid gratis deel te nemen aan deze tocht. Na afloop kan de fiets worden afgespoten door vrijwilligers van de Toerclub. Voor meer informatie zie www.Toerclubhattem.nl of bel tel. 06-51336900.

ling of wilt u het programmaboekje ontvangen, neemt u dan contact op met Bintwerk, Zwolseweg 29 te Heerde, tel. 0578-694626. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV. In Wapenveld ligt het boekje bij de bibliotheek. Ook kunt u alles bekijken op de website: www.bintwerk.nl.

Foto Gert Schuurman WAPENVELDWagenvoort Vuurwerk, die een vuurwerkdemo houdt op sportpark Monnikenbos op vrijdag 10 december, heeft de jeugd van WZC onder de 17 en onder de

23 voorzien van een nieuw tenue. Het jeugdteam onder de 17 ging, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hierden, met John Wagenvoort op de foto.

Marc Overmars Paastoernooi EPE– De 2011-editie van het Marc Overmars Paastoernooi van voetbalvereniging Sv Epe wordt een tweedaags evenement. Tevens geven meerdere buitenlandse ploegen acte de présence. Dat betekent dat oude tijden herleven. Het toernooi was in de jaren zeventig en tachtig ook tweedaags en internationaal. De organisatie van het toernooi onder aanvoering van toernooicommissievoorzitter Peter Hagen heeft hoog ingezet voor wat betreft het deelnemersveld. Dit jaar zullen de Nederlandse top van de betaald voetbalorganisaties (bvo’s) op 23 en 24 april naar de Wachtelenberg komen. “We kunnen nog niet te veel zeggen, maar we hebben de toezegging van FC Twente, AZ, Vitesse en Go Ahead Eagles. Daarnaast heb ik er goede hoop op dat de jeugd van of PSV of Ajax naar Epe komt. We hebben dus met Pasen de Nederlandse top voor wat betreft de C-en D-jeugd (11 t/m 14 jaar, red.) in huis. Maar daarnaast hebben we een aantal gerenommeerde buitenlandse clubs. Ook daar kan ik op dit moment nog niet te veel over zeggen, maar wel dat deze buitenlandse namen zeker niet misstaan in dit veld. Het wordt echt genieten geblazen”, zegt Hagen, die met zijn commissie veel werk heeft verzet. “Het is echt een giga-klus. Dat begint al met het bij elkaar zoeken van een mooi deelnemersveld. Gelukkig hebben we veel contacten en in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Dat scheelt enorm.”

Bingo WAPENVELD- De Volleybalvereniging P.S.H. houdt op woensdag 8 december een bingo in Horeca ’t Spyker aan de Puttersweg 1, Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

Foto: Rijk van Ark

Gastgezinnen Voor de organisatie betekent de stap van een eendaags naar tweedaags toernooi een flinke klus, maar volgens Hagen staat alles op de rit. Al zijn er nog wel knelpunten. “Zo moeten we in totaal 240 kinderen twee nachten onderbrengen bij gastgezinnen. We hebben inmiddels een flink aantal adressen, maar we zijn er nog niet. De kinderen komen op vrijdagavond, en ze gaan op zondagmiddag weer naar huis. Concreet betekent dat dat ze twee keer een ontbijt moeten hebben en een keer avondeten. En vervoer van en naar het voetbalveld en natuurlijk een goed bed.” Voor de voetballers van sv Epe wordt het sowieso een zwaar

Praotstoel HEERDE- Linda Seinstra gaat zaterdag 11 december tussen 10.00 en 12.00 uur dwalen over de kerstmarkt in Vaassen tijdens de Praotstoel. Verder komen aan bod de Veluwse Midwienterhoornbloazers, de kerstmarkt in

weekend. Hagen: “Zeker, Sv Epe C1 en D1 spelen weliswaar beiden in de Hoofdklasse, maar dat is toch een paar klassen lager dan wat ze op het toernooi tegenkomen. Toch zal het voor de spelertjes een onvergetelijke ervaring worden. Er zijn nu nog mensen binnen de verenging die met enthousiasme en vochtige ogen vertellen over de toernooien van twintig jaar geleden. Dat is toch mooi en dat gun je de voetballertjes van nu toch ook?” Informatie over gastgezinnen via de e-mailadressen: a.bredewolt3@ upcmail.nl of geejee82@hotmail. com (Danielle Bredewolt of Gertjan Loogman). Informatie over het toernooi: www.svepe.nl. Oene en de Evenementenagenda. Tonnie van Dommelen zit aan de knoppen en Cor Rorije achter de microfoon. Tonnie zit ok tussn 9e en 10e bie radio 794 in de Speuldeuze de streektaalmeziek uut heel Zeeland en Vlaanderen bie menaere te dreijen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 215

Wij scoren !

Â…dat krijg je dan ook, als je als Zeer scherp geprijsd! =HHUVFKHUSHSULMV

Viattence is een zorgaanbieder op de

Jawel, uw oren zijn prima. De buren hebben inderdaad de woning naar volle tevredenheid verkocht via de bemiddeling van:

VRIJWILLIGERS

Noord-Veluwe. In het gebied van Vaassen, Epe, Heerde, Hattem en

LOCATIE WENDHORST

Wezep bieden wij zorg aan voornamelijk ouderen. Onze kernwaarden zijn: zorg, aandacht, warmte, attentie en betrokkenheid.

______________________________________________________________

verschillende terreinen. Door natuurlijk verloop ontstaan er regelmatig Viattence biedt deze zorg en dienstverlening in de vorm die het meest overeenkomt met de wensen van de cliĂŤnt. Ons uitgangspunt is de gewenste zorg te verlenen in of zo

vacatures. Zo zijn er momenteel vacatures voor: het restaurant, de winkel en op de afdeling van onze cliĂŤnten. Met elke nieuwe vrijwilliger worden individuele werkafspraken gemaakt zodat u zelf kunt bepalen hoe en wanneer u wordt ingezet.

dicht mogelijk bij de vertrouwde woonomgeving van de cliĂŤnt.

Omschrijving activiteit restaurant en winkel Viattence werkt met acht locaties:

x Het schenken van koffie/thee en het verstrekken van aanverwante

-Locatie Wendhorst

artikelen, het innemen van gebruikt serviesgoed;

- Locatie Korteslag

x Verkoop van producten en het beheren van de kas;

- Locatie Turfhorst - Locatie Weidebeek - Locatie De Klaarbeek

x Gastheer/vrouw naar met name de cliĂŤnten en bezoekers toe; x U bent beschikbaar op een middag en/of avond, tijdsinvestering ruim 2 uur

- Het Ebbenhuis (dagverzorging) - Locatie De Speulbrink - Bloemfontein (dagverzorging) In en vanuit deze locaties worden alle

en frequentie/dag in overleg. Omschrijving activiteit op de afdeling voor cliĂŤnten x Het geven van individuele en/of groepsgerichte aandacht naar de cliĂŤnten

diensten aangeboden.

Viattence is HKZ gecertificeerd en voert een erkend mantelzorg-

toe, zo mogelijk in samenwerking; x Ondersteuning bieden bij activiteiten en/of het maaltijdgebeuren; x Een bijdrage leveren aan het woonklimaat op de afdeling/huiskamer.

vriendelijk personeelsbeleid.

Interesse Viattence Eperweg 33, 8181 ET Heerde Tel. (0578) 66 83 00 www.viattence.nlBij locatie Wendhorst zijn meer dan 200 vrijwilligers actief betrokken op

Roskamp 27, Heerde

Vraagprijs: € 229.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½

MOZA

- Op kindvriendelijke locatie: helft van een groot dubbel woonhuis met schuur - Grote besloten tuin met veel privacy! MOZA verzorgt de - Ruime L-woonkamer met grenen vloer en open haard. Half open keuken.aan- en verkoop van uw - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, woning èn tevens de nieuwe badkamer met douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en 4e slaapkamer beste financiering. - Unieke kans voor snelle beslissers, maak direct een afspraak!

MOZA, uwnet aktieve makelaar ! MOZA, dat beetje anders huis verkopen ? Bel MOZA, de duidelijkheid ! Ook uw Ook huis uw verkopen ? Bel MOZA, voor de voor duidelijkheid !

MOZA Wapenveld MOZA Wapenveld M a k eMl a a y p oHtyhpeok tehne k e n k redl ai ja r & dij H&

7 Wapenveld, (038) 447 99447 55 99 55 Stationsweg 7 Wapenveld, (038) ! e zaaStationsweg k! aklijk jkeduza lin e e id id u d n ee ee www.moza.nl www.moza.nl

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de coĂśrdinator vrijwilligerswerk Sieger Nijdam. Hij is telefonisch bereikbaar via de receptie, 0578-668300 of per e-mail: snijdam@wendhorst.nl. Het is altijd mogelijk geheel vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! U kunt een waardebon aanvragen

tot en met 31 december 2010

De subsidie is

â‚Ź 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

2CALL-IT in Epe is professioneel outbound Business-to-Business telemarketingbureau.

Wij willen graag in contact komen met

Seniore medewerkers

met een behoorlijke dosis commercieel gevoel en met ervaring in het bedrijfsleven. Zij moeten op managementniveau kunnen communiceren en gekwalificeerde afspraken kunnen maken voor onze opdrachtgevers, veelal bedrijven uit de ICT-sector. De belcampagnes hebben dus vooral betrekking op software, hardware en diensten, waarover wij geĂŻnteresseerde partijen in hoofdlijnen moeten kunnen informeren. Er wordt niet gewerkt met een standaard belscript, maar u wordt aan de hand van een briefingdocument over iedere campagne geĂŻnformeerd. Wij bellen uit naam van onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar commercieel ingestelde mensen die parttime, maar minimaal 10-12 uur per week gedurende de kantooruren voor ons kunnen werken (behalve vrijdagmiddag). U wordt verzocht uw reactie bij voorkeur te emailen naar Coos Paulusma, cpa@2call-it.nl (0578-628432).

Kerstdemonstraties bij Bloemsierkunst de Groot op zaterdag 11 december van 11 tot 16.00 uur. Een team van 5 bloembindsters maken afwisselend Kerstarrangementen met de nieuwste trends en kleuren.

Kerstaanbiedingen:

5,95 KerstplateauÂ’s mooi opgemaakt v.a. ........................ 12,95 Glas met witte hyacinten v.a. ....................................... Groot cilinderglas met waxinelichtjes en decoratie v.a. ......................... Cyclamen diverse soorten Elke 2e kamerplant HALVE PRIJS Kom en geniet van een prachtige Kerstsfeer !

Bonenburgerlaan 60, Heerde. Tel. 0578-692179. Fax 0578-695208. Gehele week geopend e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

19,95


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 16

Kerstconcert Looft den Heere

Kerstconcert koren EPE- Vrijdagavond 17 december geven de vier koren van gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit Emst een Kerstconcert in de R.K. kerk St. Martinus, Hoofdstraat 52 te Epe. Het kinderkoor bijt het spits af en heeft voor deze avond een aantal kerstliedjes ingestudeerd. Vervolgens treedt het jeugdkoor In Between op, gevolgd door het Gemengd Koor en dames-

koor Song and Relation. De diverse koren brengen een zeer gevarieerd programma en bij de uitvoering van een aantal nummers zullen zij ondersteund worden door trompettist Wilfred Kroes. De algehele leiding is deze avond in handen van dirigent Marten van der Worp. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is vanaf 19.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Heerde zingt op zondag HEERDE- In de dienst op 12 december wordt muzikale medewerking verleend door Christiaan Hoogers. Hij zal liederen voor de gemeente en met de gemeente zingen. Het thema voor deze maand is ‘niet alle religie is geloof’. N.a.v. het beeld van Keizer Augustus vertelt ds. J.M. Weststrate hier meer over. Hij heeft tevens de leiding.

De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. v. Dijklaan 3 te Heerde. Aanvang 19.00 uur. De liederen zijn gekozen uit verschillende bundels. U bent voor deze dienst van harte uitgenodigd. Kom op tijd, de samenzang begint om 18.45 uur. Er is een orde van dienst aanwezig. Zie ook www.vegkruiskerkheerde.nl.

Warming Up bij Wildkamp Heerde VAASSEN- Op donderdag 16 december geeft het christelijk mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen haar kerstconcert in de Grote Kerk in Epe; aanvang: 20.00 uur. Dirigent Freddy Veldkamp heeft een gevarieerd programma samengesteld van verschillende kerstliederen in meerdere talen en vanuit uiteenlopende genres. Bovendien heeft hij begeleiders en solisten van naam aangetrokken om dit concert tot een groot succes te maken. De

beide sopranen Marleen en Marieke Regterschot behoeven op de NoordVeluwe amper introductie. Dat geldt zeker ook voor Johan Bredewout en Evelien Heuvelmans. Zij zijn bij iedereen bekend van hun optredens op televisie. Ontelbare concerten hebben ze begeleid; evenzoveel keer hebben ze heerlijke solo-optredens verzorgd. Kees Alers bespeelt de dwarsfluit. Wilco Veldkamp bespeelt het orgel. Freddy Veldkamp is de eindverantwoordelijke voor dit con-

Alerte ondernemer voorkomt oplichtingsdrama

HEERDE- “En dan tenslotte nog even uw pincode?”Als hij dat hoort pakt Arjan Spek snel de hoorn over van zijn 70-jarige klant. Hij was getuige van een poging tot oplichting en kon net op tijd ingrijpen. “Je kunt gewoon niet genoeg waarschuwen dat de bank nóóít om je pin zal vragen.” Arjan Spek van Computer Service Spek uit Heerde leverde onlangs een laptop af en maakte daarbij een vreemd telefoontje mee. Hij vertelt: “Ik verzorgde de internetaansluiting, de beveiligingsdoorloop enzovoort, dus ik was wel even bezig.” Terwijl Spek aan het werk is gaat de telefoon. “Mijn klant, een 70-jarige mevrouw, nam op. Ze had het geluid flink hard staan, dus kon ik alles woordelijk verstaan. Er werd geïnformeerd bij welke bank ze bankierde. ‘De Rabobank’ antwoordde ze vriendelijk. Nou, die man was van de Rabobank zei hij. Hij wilde even een aantal zaken verifiëren, zoals haar adres en dergelijke.” Arjan Spek vindt het een vreemd gesprek . “Ik dacht: dat kan nooit goed zijn. Nadat ze haar adres en nog wat gegevens opgenoemd had, werd naar haar bankrekeningnummer gevraagd.

Ook dat gaf ze netjes op.” Spek staat inmiddels op scherp. Als de ‘Rabobank’ tenslotte nog even haar pin wil controleren en mevrouw het eerste cijfer al noemt, neemt hij snel de telefoon uit haar hand. “Ze keek me verbaasd aan. ‘Dat is iemand van de bank’, zei ze, ‘die willen even wat controleren’. ‘Dan maken ze maar een afspraak met u bij de Rabobank, zo hoort dat’, zei ik. Vervolgens werd de verbinding verbroken.” De dame gaat beduusd op de bank zitten als ze doorheeft dat ze bijna het slachtoffer is geworden van oplichting. Arjan Spek: “Zulke lui zouden anders vervolgens het pasje stelen en haar hele rekening leegroven. Die mevrouw verwacht niet dat die mensen slechte bedoelingen hebben. Maar aan de andere kant: als ze je op straat om je pincode vragen, dan geef je ‘m toch ook niet?” Let op, wees alert op fraude of oplichting. Bel uw Rabobank wanneer Iemand uw pincode vraagt per telefoon, email of aan de deur, iemand u per telefoon vraagt om ter plekke in te loggen met uw Random Reader, u ongevraagd per e-mail een update ontvangt van bijvoorbeeld een internet spaarprogramma. De Rabobank zal dit nooit doen.

cert. Hij heeft meerdere koren onder zijn hoede en treedt heel vaak op in verschillende soorten muzikale presentaties. Zo geeft hij eigen orgelconcerten, begeleidt solisten, werkt voor het Concertgebouworkest en geeft les aan een muziekschool en privé thuis. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen onder de 12 jaar; ze zijn al in de voorverkoop te krijgen of te reserveren op de volgende adressen: voor Vaassen: B. v. Gortel, Berkenoord 177, tel. 0578-572114 en H. van Maastricht, Vuurdoornstraat 8, tel. 0578-573321. Voor Epe: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, tel. 0578614454 en P. v. Oosten, Roggestraat 2, tel. 0578-616146. Voor Apeldoorn: H. J. Niemeijer, Prinsenhof 24, tel. 055-5216861 en H. Scholten, Schaapweg 13, tel. 055-3554414. Er zijn mogelijk ook nog kaarten aan de kerk te krijgen. Het koor telt momenteel 128 leden. Op de site www. looftdenheere.com kunt u nu het programma van dit kerstconcert al inkijken en vindt u nog veel meer over dit grote koor. Op 13 januari houdt het koor een open repetitieavond, waar iedereen welkom is. Voor verdere informatie over lidmaatschap, programma enz. kunt u terecht bij de PR-commissie: Dick van Bloois, tel. 055-3555640; Wim van der Maten, tel. 0578-571365 of Thom van Dalen, tel. 038-4540484.

HEERDE- Technische groothandel Wildkamp aan de Kanaaldijk 12 houdt nu met de aankomende winter speciale Warming Up Weken. De groothandel in Heerde, die inmiddels meer dan 50.000 technische artikelen levert, is één van de 38 vestigingen van Wildkamp. Naast het bekende assortiment met buizen en pompen levert Wildkamp ook een uitgebreid assortiment verwarmingsartikelen. Om iedereen ook deze winter er warm bij te laten zitten zijn er nu spectaculaire verwarmingsacties, die oplopen tot wel 50% op bijvoorbeeld alle radiatoren en 60% op het uitgebreide assortiment vloerverwarming. Bent u geïnteresseerd in het uitgebreide assortiment en de toegevoegde waarde van Wildkamp, zoals tech-

nisch advies en maatwerk bij projecten, komt dan eens langs op de vestiging in Heerde. “Wildkamp is naast een betrouwbare leverancier van bedrijven ook geschikt voor de consument die op zoek is naar professionele technische artikelen. U kunt bij ons namelijk ook gewoon terecht voor alles wat te maken heeft met water aan- en afvoer voor huis, tuin of zwembad. Van dakgoot tot doucheput en alles wat er aan koppeling- en verbindingstukken tussen zit. Daarnaast levert Wildkamp ook allerlei tuinbenodigdheden en agrarische artikelen, veiligheids- en bedrijfskleding, (vijver-)pompen, elektra en verlichting, sanitair, isolatiemateriaal voor buizen en meer”, laat het bedrijf weten.

Winterconcert leerlingen De Hank HEERDE- Een flink aantal leerlingen van De Hank brengt op vrijdag 17 december een afwisselend, muzikaal programma ten gehore. Het concert vindt om 19.30 uur plaats in ’t Spyker Horeca in Wapenveld. Entree: 2,50 euro (gratis voor jongeren tot 18 jaar). ’t Spyker Horeca is gelegen aan de Putterweg 2 in Wapenveld. De deuren gaan vanaf 19.00 uur open. Naast voorspeeluurtjes en kleinere uitvoeringen organiseert De Hank elk jaar een Zomer- en een Winterconcert. Muziekleerlingen laten dan horen wat zij tot nu toe bij hun muziekdocent hebben geleerd. Peter Witteveen, afdelingshoofd Muziek bij De Hank: “Spelen voor publiek behoort ook tot een zekere muzikale opvoeding. Het is anders om een muziekof zangstuk voor bekenden en/ of vreemden voor te dragen. De spanning, de intense concentratie, de openlijke waardering zijn factoren die een leerling in zijn muzikale ontwikkeling (mede) vormen. Sommigen hebben al enige podiumervaring en hebben nauwelijks plankenkoorts. Maar

er zijn genoeg leerlingen die een dergelijke uitvoering enorm spannend vinden. Hoe dan ook kijken ze er allemaal naar uit! Tijdens de concerten spelen en zingen zowel beginners als gevorderden. En dat maakt het concert in z’n geheel afwisselend, kwalitatief goed en

soms zelfs aandoenlijk. Dus, ik zou willen zeggen: kom, beleef en geniet!” De Hank is gevestigd aan de Elburgerweg 3 in Heerde. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.dehankheerde.nl of bel met tel.0578-693214. Mailen kan ook naar info@dehankheerde.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 217

Te huur: ‘t Bedrijvencentrum !

Molenweg 18-46,Heerde Aan de drukke rondweg in Heerde wordt dit moderne en representatieve bedrijvencentrum gerealiseerd. Toplocatie! De units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder. Interesse? Bel MOZA!

- Bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen. - Overheaddeur 2,4m x 3m. - De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter. - Begane grond en verdieping zijn te splitsen. - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk. - Parkeren op eigen terrein. - Zeer energiezuinig door uniek klimaatsysteem. - Huur vanaf € 1.120,= per maand. - Eerste twee jaar speciale korting !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl

35,176+23 9$1'(50267


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 18

Wintermarkt in Hattem

Kerstmarkt Hof van Blom HATTEM- De voorbereidingen voor de kerstmarkt op zaterdag 11 december van 14.00– 17.00 in zowel het Woon-zorgcentrum van de Hof van Blom als in het Atrium van de aanleunwoningen (overdekt) zijn nog in volle gang. Het belooft een gezellige happening te worden. Er is een zeer divers aanbod van kerst- en winterartikelen. Van kerstboompjes tot kerstbakjes, winterpopjes, stalletjes, kerkjes, thermometers, ingebrande dienbladen, kaasplanken, enz met Hattemer monumenten erin gebrand, veel glasartikelen waarin ook Hattemer monumenten zijn gegraveerd. De bekende verloting van kerstpakketten

en de kerstroosjesboom zijn geliefde onderdelen van de Kerstmarkt. De inwendige mens wordt ook goed verzorgd: van erwtensoep tot oliebollen, van chocolademelk tot gluhwein. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hattemer verenigingen. De levende have en de arrenslee ontbreken wederom niet en ook de Kerstman heeft beloofd de markt met een bezoekje te verrassen. De opbrengst van deze kerstmarkt die geheel door bewoners, vrijwilligers en personeel voorbereid en uitgevoerd wordt, komt ten goede aan activiteiten voor de bewoners van de Hof van Blom en de aanleunwoningen.

Eindejaarsexpositie Ben Aa

HATTEM- Op vrijdag 10 december staat de Wintermarkt in Hattem van 14.00 tot 21.00 uur weer op de agenda, een gezellig sfeervol evenement. De organisatie Rond Uit Hattem zorgt ervoor dat de binnenstad van Hattem vol staat met een grote verscheidenheid aan gezellig ingerichte kramen. Moet u nog kerstinkopen doen, dan is een bezoek aan de wintermarkt zeker de moeite waard. U kunt hier terecht voor o.a. winterartikelen, kerstkaarten, kerststukjes, handgemaakte kerstdecoraties en andere leuke cadeauartikelen. Maar er is nog

veel meer te beleven op de wintermarkt. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht. ’s Middags kunnen kinderen gratis op de foto met de Kerstman en er is een draaimolen en springkussen. Er kan ook dit jaar geschaatst worden op de kunstijsbaan op de markt. Er zijn ook speciale workshops voor de kinderen om een kerststukje te maken of een kleurplaat te kleuren. Voor het stadhuis kunt u genieten van diverse muziek optredens: 17.00 uur Midwinterhoorn bloazers; 18.00 uur Kerstmannen A la carte; 18.30 uur Jeugdorkest Ontwaakt;

van zaken v.w.b. de Fietster terug in Epe en het kerstconcert van Chr. Mannenkoor “Looft den Heere”. In de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag avanaf 9.00 uur. Via www.radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

HATTEM- Pillar of Fire nodigt u uit voor een avond op 14 december met Bart Repko. Thema: “Om Sions wil niet zwijgen!” Bart Repko wijst erop dat de Kerk steeds meer zal moeten kiezen: staan wij mét Zijn volk, of laten we het - tot onze schade - links liggen? Volgens Bart Repko zou elke zondag “Israëlzondag” moeten zijn. Zie voor meer informatie www. neverbesilent.org. De avond wordt georganiseerd door Pillar of Fire Hattem en gehouden in de Emmaüskerk, Dorpsweg 27 te Hattem. Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Voor info: hattem@ pillaroffire.nl of tel. 038-4479150.

Kerstconcert Exspecto

Jeugddienst Johanneskerk

HEERDE– Zondagavond 12 december is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Johanneskerk met als thema: ‘2-1=geen’. Voorganger is Gert Timmer en muzikale medewerking wordt verleend door Rinske Haverkamp, Ymkje Ha-

Hammerschmidt zullen onder andere ten gehore worden gebracht. Het Duitse orkest Emsländsche Kammerphilharmonie en de solistes Maaike de Wind (sopraan) en Heike Rowold (alt) verlenen medewerking. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wolfried Kaper. Aanvang van het kerstconcert in de Grote Kerk in Epe

verkamp, Miriam Rorije en Alice Botter, zang. Ze zingen deze avond bekende en ook nieuwe Opwekkingsliederen begeleid door een combo o.l.v. Henk van der Maten. Je bent van harte welkom. Meer info op www.hervormdheerde.nl.

Kerstkaart voor het goede doel HATTEM– Steun met het sturen van uw kerstkaarten in Hattem het goede doel. Voor maar 0,25 euro per kaart bezorgt Stichting Oekraïne Projecten dit jaar uw kerst- en nieuwjaarswensen in Hattem. Dit scheelt u dus een (duurdere) postzegel. U kunt uw kaarten inleveren vanaf 11 december tot en met 17 december, op de volgende adressen: Evangelische boekhandel De Fontein, Kerkstraat 32, Hattem,

EPE- Op vrijdag 10 december om 20.00 uur geeft Exspecto een kerstconcert in de Grote Kerk in Epe. De entree wordt omlijst met christmas carols die het koor, in groepjes verspreid door de kerk, zal zingen. Het Gloria van Vivaldi, koralen uit het Weihnachtsoratorium van Bach en het ‘Ihr lieben Hirten, furchtet euch nicht’ van

een aanzienlijke BTW verhoging. Daarom kunt u nu nog de gelegenheid benutten om tegen het lage tarief (6%) een schilderij aan te schaffen. Ook kunstuitleen behoort tot de mogelijkheden. Ben Aa wil u daar graag van laten profiteren. Ook kunt u bij hem terecht voor het maken van portretten. Eveneens hangt er werk van hem bij Kunsthuis KEK in Epe. De salongalerie is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 20. 00 uur. Ook tussen kerst en oudjaar is de galerie geopend. Parkweg 2, Epe. Zie voor meer informatie www.benaa.nl of bel tel. 0578-615665.

Pillar of Fire

Infomix EPE/HEERDE- Dinsdagavond 7 december besteedt Infomix op Radio 794 aandacht aan: Kerstconcert koren van Zang en Vriendschap uit Emst, de bundel ’50 Stoute Kinderversjes’ van Epenaar Johan Somsen, 175 jaar VEG in Heerde, de activiteiten rondom de levende kerststal in het centrum van Heerde, de kerstmarkt rond de Ned. Hervormde Johanneskerk, de stand

19.00 uur The All Singers; 20.00 uur Swingshift; 20.30 uur Dickens Orkest. Kent u het TV programma Kunst & Kitsch om de waarde van uw spullen te schatten? In het stadhuis is ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur de taxateur dhr. Bonhof uit Wapenveld aanwezig. Net zoals in het TV programma kunt u uw schilderijen, keramiek, sieraden, goud, zilver, glas of munten laten taxeren. Deelname is gratis. Om 20.00 uur start er een gratis avondwandeling met gezellige lantaarns onder leiding van een stadsgids die u alles kan vertellen over Hattem.

EPE- Net als ieder jaar houdt kunstschilder Ben Aa de hele maand december een eindejaarsexpositie in zijn salongalerie. Het werk van de schilder laat zich het makkelijkst omschrijven als kleurrijk en beweging. Veelal maakt hij gebruik van de wat grotere formaten doek. Ben Aa werkt vooral met olieverf. Zijn onderwerpen zijn gebeurtenissen van alle dag en vertellen over zijn eigen ervaringen en belevingen. Veelal zit er wel een verhaal bij zijn schilderwerken. Hij vertelt u er graag over. Net als de hele kunst en cultuur wereld wordt de schilderkunst volgend jaar geplaagd met

is 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Kaarten a 12,50 euro zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij C. Mout, tel. 0578629511. Ook zijn kaarten verkrijgbaar op de avond zelf. Kinderen, CJP-houders en 65+-ers betalen 10 euro. Voor meer informatie over Exspecto kunt u een kijkje nemen op de site: www.exspecto-epe.nl.

Fam. Keijl, Vliegenstein 16, Hattem (tussen 15.00 uur – 17.30 uur). De kaarten zullen vervolgens op 18 december door een aantal enthousiaste vrijwilligers door heel Hattem worden bezorgd. De opbrengst van de kerstkaartenactie komt geheel ten goede aan de projecten in Oekraïne. Stichting Oekraïne Projecten hoopt op veel wenskaarten, zodat er een mooi bedrag naar de projecten kan worden overgemaakt.

HATTEM- Dartteam Old Sailor 3, spelende in de 2de divisie, heeft een nieuwe sponsor voor de komende seizoenen: Jan de Haan Timmerwerken uit Hattem. Het dartteam is voorzien van nieuwe dartshirts en bedankte Jan de Haan hiervoor met een bloemetje.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 219

winkelruimte Wapenveld, W.H. van de Pollstraat 4 De winkel beschikt over een bruto vloeroppervlak van 109 m2. De frontbreedte van het hoekpand bedraagt in totaal 18 meter. Rondom het pand is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig. Opleveringsniveau en aanvaarding in overleg.

Meer informatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer M.A. Beekman via telefoonnummer (0578)67 66 66.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 20

Onderlinge vogeltentoonstelling

HEERDE- In dorpshuis te Heerde heeft de vogelhoudersvereniging “De Vriendschap”, de Onderlinge tentoonstelling gehouden, waar leden hun mooiste vogels lieten zien. Ook dit jaar waren er weer vele soorten vogels, in hun diverse kleurschakeringen te zien. De vogels werden door erkende keurmeesters gekeurd en hun indruk was dat de kwaliteit van de show hoog was. En het aanbod zeer gevarieerd. De kampioenen

Twan Wagenaar presteert goed HEERDE/EPE- Voor de jonge Twan Wagenaar uit Epe is de traditionele internationale indoorcross in de Evenementenhal in Hardenberg goed verlopen. Het jeugdige talentje was liefst drie dagen op de piste met wasborden, dubbele sprongen en zelfs triples actief op zijn 50 cc KTM, waarbij hij zich in dit sterk bezette internationale jeugdveld heel redelijk wist te manifesteren als enige Veluwse coureur. Op vrijdag wist Wagenaar junior als 4e afgevlagd. Op zaterdag bereikte hij een gedeelde vijfde plaats met Jarno Acke, terwijl hij zondag als zesde allround in de boeken kwam op de sterkst bezette slotdag. Indoorcross gaat de benjamin van de msv NOV te Heerde dus goed af, hoewel Twan toegaf dat het zeer intensief werk is, waarbij je je geen foutje kunt veroorloven. Vooralsnog bleken Belgische en Deense jeugdrijders de sterkste troeven in Hardenberg.

werden door loco burgemeester A. Westerkamp bekend gemaakt, hij verrichtte tevens de opening van de tentoonstelling. De Kampioenen in de diverse Hoofdgroepen waren: Kanaries, Vetstof zonder rood, B.T. van Renselaar, wit, 91 punten; Kanaries, Mozaïeken, T. Hanekamp, rood mozaïek type 2, 92 punten; Kanaries, Vorm en postuur, H. Burgmeijer, gloster corona 91+ punten; Zebra vinken, T. Wagtelenberg (jeugdlid), Isabel bruin pop, 91 punten; Tropische vogels 1, P. Jansen, Gordelgrasvink 91 punten; Tropische vogels 2, L. Braakman, magellaansijs wildkleur 92 punten; Grasparkieten, T. Buter, grijsgroen 91 punten; Agaporniden roseicollis, P. Jansen, Agapornis roseicollis lutino 92 punten; Overige Agaporni-

Waterschap komt minima tegemoet

den, R.B.L. Hendrikse, Agapornis fisheri groen 91 punten; Grote parkieten neophema, G.Knecht, Elegantparkiet groen 90 punten; Grote parkieten overige G. Knecht, Barrabandparkiet wildkleur 91 punten. Stammenkapioenen: Kanaries, D. Stijf, geel intensief 366 punten; Tropische vogels 2, D.J. Nieuwenhuis, magellaansijs wildkleur 368 punten; Agaporniden roseicollis, P. Jansen, Agapornis roseicollis lutino 370 punten. Bondskruis: P. Jansen, Agapornis roseicollis lutino 92 punten. Mooiste jeugd: Agaporniden roseicollis, H. Horst, Agapornis roseicollis groen 90 punten. Al met al een zeer geslaagde show in een gastvrij Dorpshuis in Heerde, waar naast de kampioenen ook nog vele andere prijswinnaars waren te bewonderen.

REGIO- Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe is akkoord met het voorstel de kwijtscheldingsnorm voor de waterschapslasten te verhogen tot 100% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat meer bijstandgerechtigden in aanmerking zullen komen voor kwijtschelding van de ingezetenen omslag en de zuiveringslasten van het waterschap. Tot nu toe hanteerde Waterschap Veluwe de 90% bijstandsnorm. Deze verschuiving betekent in 2011 een lastenverlichting voor diegenen die op bijstandniveau zitten. Met de wijziging reageert het college van dijkgraaf en heemraden positief op vragen van inliggende gemeenten en maatschappelijke groeperingen. Door de wijziging neemt het bedrag kwijtgescholden belastingen toe. Dat bedrag zal door de andere inwoners van het waterschap opgebracht moeten worden. Het college van dijkgraaf en heemraden wees er

daarbij op dat de kosten voor toetsing van het kwijtscheldingsverzoek, de zgn. perceptiekosten, zullen dalen. Door de waterschapsnorm gelijk te stellen aan die van gemeenten wordt het makkelijker de uitkomsten van een kwijtscheldingsverzoek één op één over te nemen. Het afgelopen jaar voerde het college gesprekken met diverse inliggende gemeentebesturen. Het waterschap kan nu fors op de perceptiekosten besparen door de besluiten op de kwijtscheldingsverzoeken van de gemeenten over te nemen. Ook nam het waterschap, via het belastingkantoor Tricijn, deel aan een experiment met het zogenaamde Inlichtingenbureau van de overheid. Het Inlichtingenbureau verzorgt een automatische toetsing van kwijtscheldingsverzoeken voor alle aangesloten overheden. Door samenwerking in het Inlichtingenbureau dalen de administratieve lasten.

Schoenmaatjes bij K. Norelschool

Rustpunten in gemeente Epe EPE- De gemeente Epe wil graag dat voor het seizoen 2011 in het buitengebied Rustpunten worden gerealiseerd. Een Rustpunt is een plek, vaak in het buitengebied, waar wandelaars en fietsers kunnen pauzeren. Ze treffen er een tafel en twee banken aan en voorzieningen waarmee ze zelf koffie, thee en limonade kunnen bereiden. Elektrische fietsen kunnen tussentijds even worden opgeladen en toiletbezoek is mogelijk. Voor dit alles betalen de bezoekers een vrijwillige bijdrage. De Rustpunten zijn duidelijk herkenbaar aan het rustpuntbord, in eiken palen gevat en alleen geopend als het bord “open” aanwezig is. Hiermee sluit Epe aan bij een project dat in 2010 en 2011 over de hele Veluwe, met steun van provincie Gelderland, zal worden gerealiseerd. Er zijn

reeds 100 Veluwse locaties actief. “We stellen 5000 euro beschikbaar en verwachten hiermee een tiental rustpunten te kunnen realiseren. Dit wordt uitgevoerd door Stichting Rustpunt”, legt wethouder De Vries uit. Voorwaarde voor een Rustpunt is, dat dit ligt aan een fiets- of wandelroute of tussen meerdere zogenaamde knooppunten. Rustpunten kunnen het beste worden gerealiseerd bij panden met een (voormalige) agrarische bestemming, bijzondere gebouwen of bij woningen die op een aantrekkelijk perceel staan. Op haar gemeentepagina’s heeft de gemeente een oproep geplaatst voor geïnteresseerden om zich aan te melden bij de stichting. Dit kan nog maar tot 12 december. Wilt u op uw perceel een Rustpunt realiseren? Mail dan naar info@rustpunt.nu.

EPE- Actie Schoenmaatjes (Edukans) is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Op de K. Norelschool zijn er maar liefst 100 schoenendozen met inhoud op school ingeleverd. En daar boven-

op is nog eens bijna 500 euro aan giften meegestuurd om de noodzakelijk onkosten van transport etc. te dekken. De school heeft dit bedrag aangevuld, zodat ze exact 500 euro kunnen overmaken. De ouders van Amber en Yannick Leusink waren bereid om te helpen met het vervoer van de schoenendozen naar Apeldoorn.

Programma huisvesting onderwijs EPE- Het college van de gemeente Epe heeft het Programma huisvesting onderwijs Voor 2011 vastgesteld. Hiermee is een budget gemoeid van zo’n, 3,4 miljoen euro. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de samenvoeging van de Hoge Weerdschool en de W.G. van der Hulstschool. In 2009 heeft de raad besloten om deze twee basisscholen als unilocatie te herbouwen op de Wachtelenberg. In het integraal huisvestingsplan is voor 2011 een krediet geraamd van ongeveer 2,2 miljoen euro. Wethouder Berkhoff spreekt in dit geval van een ‘visievraagstuk’. “Beiden waren toe aan renovatie en als gemeente willen we op den duur minder schoolgebouwen. Dit bood een kans en zo kan er ook een buurtfunctie gerealiseerd worden.” Andere

belangrijke onderwerpen zijn het Kulturhus te Oene, waarbij de gemeente als taak heeft om de eerste inrichting van een gymaccommodatie te bekostigen als het gebruikt gaat worden door het onderwijs, en het Mosterdzaadje te Gortel. De huidige huisvesting van het Mosterdzaadje voldoet al een aantal jaren niet meer aan de eisen. Aanvankelijk zou de huisvesting van deze school uitgevoerd worden in permanente bouwaard, maar wegens terugloop van het aantal leerlingen werd hier destijds van afgezien. Een nieuw schoolbestuur heeft inmiddels geconcludeerd dat de school bestaansrecht heeft en in een behoefte voorziet. Ook zit de school qua leerlingenaantal nagenoeg op het oude niveau van bijna 40, ruim boven de opheffingsnorm van 23 leerlingen. De aanvankelijke tijdelijke huisves-

ting t.b.v. de basisschool te Oene kan nu dienst doen als huisvesting voor ’t Mosterdzaadje. Opvallend is volgens wethouder Berkhoff dat het in het verleden, waar het onderwijshuisvesting betrof, vaak ging over capaciteitsuitbreiding. Nu lijkt de multifunctionele rol in de wijk een sleutelwoord: efficiënt met gebruik en ruimte omgaan. “Scholen moesten vroeger uitbreiden omdat het leerlingenaantal steeg. Dat is over. Voor de toekomst zijn er krimpscenario’s. Dat zie je niet alleen in Epe, maar over de gehele Veluwe. Voor ons betekent het dat we kansen kunnen verzilveren daar het samenvoegen van scholen en zo buurt- en wijkfuncties kunnen versterken”, aldus Berkhoff. “Wellicht moet je in de toekomst scholen zo bouwen dat je makkelijker van functie kunt veranderen. Daar-

EPE- De ruilbeurzen voor de C1000 voetbalplaatjes blijven succesvol, daarom organiseert EZC’84 op vrijdagavond 10 december alweer de 3e ruilavond in de kantine aan de Kweekweg. bij kun je niet over één nacht ijs gaan. Er moet ook draagvlak voor zijn.” De wethouder heeft zelfs scenario’s in het hoofd waarbij scholen van gebouw wisselen als het leerlingenaan-

Het begint om 18.30 uur en eindigt rond 20.00 uur. Dat er behoefte bestaat, blijkt wel uit het feit dat de 1e avond ca. 5000 plaatjes en de 2e avond ca. 4500 plaatjes van eigenaar zijn gewisseld. tal daartoe noodzaakt. “Dat zal geen applaus oogsten”, weet hij, “Maar men ziet nu ook in dat het soms nodig is om samen in één gebouw te gaan. Twintig jaar geleden was dat not done.”


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 221

R E D UL

M

Dat zie je!

T IM

RU P O

1e ronde OPRUIMING TOTALE COLLECTIE

WOLFF MEUBELMAKERIJ O N T W E R P

Veldkampseweg 6A, 8181LN Heerde

Q

&

Tel. 0578 691150

R E A L I S A T I E Q

www.wolffmeubelmakerij.nl

kortingen tot wel

● ● ● ●

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

50%

ren e h e d r o ook vo ingen t r o k e k j i ntrekkel

aa

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 22

Leden Bedrijvenkring te gast bij Go Ahead Eagles

Jubileumconcert Kunstkring Hattem HATTEM- In december bestaat Stichting Kunstkring Hattem 30 jaar. Om dat te vieren wordt op zondag 12 december een concert gegeven door het Rubens Quartet en de pianist Frank van de Laar. Het concert vindt plaats in MFC de Marke, Daendelsweg 2 te Hattem en begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Kerkstraat 35 te Hattem, tel. 038-4441292 en vóór aanvang van

het concert aan de zaal. Het Rubens Quartet heeft zich sinds de oprichting in 2000 ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende strijkkwartetten van Nederland. Frank van de Laar is een leerling van Jan Wijn, prof. Karl-Heinz Kämmerling en Naum Grubert. Zijn optredens worden door pers en publiek warm onthaald. Op het programma staan werken van Johannes Brahms en Ludwig van Beethoven.

SWO/E Winteruitjes EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op donderdag 6 januari kunt u eens een hoedje op zetten. Dan komt Jettie Hoogensteijn op bezoek in de Eper Gemeentewoning met een verzameling hoedjes. Zij kan inspirerend vertellen over het ontstaan van de hoed. Niet alleen EPE/DEVENTER- De Bedrijvenkring gemeente Epe was afgelopen woensdag te gast bij Go Ahead Eagles. Leden van de Bedrijvenkring en hun introducés namen een ‘kijkje in de keuken’ bij de profvoetbalclub uit Deventer. Trainer Andries Ulderink en Technisch Directeur Marc Overmars spraken het gezelschap toe. Zij vertelden onder meer over de positieve ontwikkelingen die de club de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Aansluitend kregen de bezoekers

een rondleiding door het stadion. Het gezelschap bezocht onder meer het spelershome, de kleedkamers en de persruimte. Na afloop van de rondleiding bedankte Harry van Rijssen, voorzitter van de Bedrijvenkring gemeente Epe, Go Ahead Eagles voor de gastvrijheid. De ondernemers bleven nog geruime tijd napraten in de ontvangstruimte van het stadion. Onder het genot van een hapje en een drankje was het goed netwerken. Adrie Proper, commercieel manager

bij Go Ahead Eagles en bestuurslid van de Bedrijvenkring gemeente Epe blikt tevreden terug op de laatste bijeenkomst van de Bedrijvenkring in 2010: “Het was een geslaagde dag”. Wilt u meer informatie over de Bedrijvenkring gemeente Epe? Neem dan contact op met het secretariaat: Postbus 10282, 7301 GG Apeldoorn, telefoon: 055-5796111, fax: 0555216602. E-mail: info@bedrijvenkringgemeenteepe.nl, www.bedrijvenkringgemeenteepe.nl.

Computercursussen EPE- Vanaf februari worden er in de Boskamp te Epe eendaagse workshops georganiseerd over PC veiligheid/internet bankieren etc. De activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Epe en omstreken. De bedoeling van deze cursussen is om vooral 55+ers te interesseren voor de personal computer en te helpen bij

de eerste stappen. Ook advies bij de aanschaf hoort daarbij. De opzet van de cursussen is zodanig, dat iedere cursist voldoende aandacht krijgt. Er wordt gewerkt in een rustig tempo met kleine en overzichtelijke groepen. In januari start De Boskamp met nieuwe basiscursusssen Windows 7. Dit is het nieuwe stuurprogramma

van Windows. Laptops zijn aanwezig evenals deskundige vrijwilligers. Heeft u interesse of vragen bel Joop Kremers, tel. 038-4443105 dan kan een aanmeldingsformulier worden toegezonden. Deze formulieren liggen ook klaar bij de receptie van de Boskamp, Albert Schweizerlaan 25 in Epe, tel. 0578-615522.

Kerstmarkt

Workshop Vive le fromage

WELSUM- Op het dorpsplein (bij de kerk) in Welsum vindt voor de 5e keer de traditionele kerstmarkt plaats. De Nederlands Hervormde kerk dient mede als decor voor deze sfeervolle avond. Deze kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 18 december van 16.00 tot 21.00 uur. Het hele plein zal volop verlicht zijn en kunt u genieten van de diverse kramen in kerstsfeer. Het belooft een gezellige kerstmarkt te worden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Hebt u interesse in een kraam of standplaats dan kunt u contact opnemen met tel. 06-16387064.

EPE- Maandagavond 13 december wordt de workshop “Vive le fromage gehouden in hotel restaurant Dennenheuvel in samenwerking met De Kaasspecialist Epe. In het kader van de campagne Vive le fromage organiseert de Franse branche-organisatie CNIEL (Centre National Interprofessionel de l’Economie Laitière) een masterclass Franse kaas in samenwerking met de Kaasspecialist Epe. Zien, ruiken, voelen, proeven en vooral genieten; dit zijn de belangrijkste ingrediënten om optimaal te genieten van deze workshop Franse kaas. Onder begeleiding van een Franse kaasken-

ner, leert u alle ins en outs over Franse kaas en proeft u een assortiment Franse kaasjes met natuurlijk Franse wijn erbij. Bien Vivre of “goed leven” is de slogan voor de Franse kaascampagne. Deze campagne is eind 2009 en begin 2010 in zeven Europese landen gelanceerd, waaronder Nederland. Met deze campagne streeft de CNIEL ernaar om de consument kennis te laten maken met Franse kazen, de verschillende soorten en smaken. Aanvang: 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via: Veluwepoort@dekaasspecialist. nl of via tel. 0578-628098. De kosten zijn 15 euro.

vertellen, maar ook samen zingen over hoedjes. Aanwezig in het Kulturhus EGW om 14.00 uur. De eigen bijdrage is 10,75 euro inclusief koffie/thee. Belangstellenden kunnen zich nog tot 20 december opgeven bij de SWO/E. Voor opgave of het programmaboekje kunt u contact opnemen met de SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, telefonisch op nummer 0578-620988.

Innovatieve en duurzame energie voor Rabobank REGIO- Rabobank Noordoost-Veluwe heeft twee duurzame energie certificaten verdiend. De certificaten werden door Essent uitgereikt voor het jarenlange gebruik van innovatieve en duurzame energietoepassingen op haar kantoren. Voor zowel het gebruik van windkracht als groen gas kreeg de bank een certificaat. “Rabobank Noordoost-Veluwe hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het energieverbruik is één van de vele aandachtspunten waarin dit tot uiting komt. Er wordt gebruik gemaakt van Nederlandse windkracht en groen

gas. Beiden zorgen ervoor dat de CO2 uitstoot geminimaliseerd wordt en dat er bespaard wordt op fossiele brandstoffen.” De Rabobank is landelijk de grootste afnemer van het groene gas en neemt al meerdere jaren 100% Nederlandse windenergie af. Essent heeft de bank beloond met twee duurzame energie certificaten. De certificaten geven aan dat de bank op de juiste weg is ten aanzien van haar maatschappelijk verantwoorde beleid. Rabobank Noordoost-Veluwe wil met innovatie en duurzaamheid helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Kerst-inn HEERDE- Op vrijdag 10 december organiseert Stichting Gehandicapten Belangen Heerde en Omstreken een Kerst-inn bij Welgelegen in Heerde. Het programma begint om 17.00 uur met koffie of thee. Na het welkomstwoord is er een korte meditatie en opening door de heer De Bloois, gevolgd door een

uitgebreid broodbuffet. Marleen en Marieke Regterschot zullen voor en na de pauze een optreden verzorgen. De Kerstinn duurt tot 20.30 uur. De eigen bijdrage is 5 euro, te betalen in de zaal. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 4 december bij Jannie Kers, Postweg 18 te Heerde, tel. 0578-693970.

Open Kerk HEERDE- Op zondagmiddag 12 december zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen. Iedereen

is welkom: zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op 9 januari staan de deuren van de Ontmoetingskerk ‘s middags open (steeds de 2e zondag van de maand). Vervoer nodig? Bel tel. 0578-842998 of 0578-690416.

Schrijfmiddag Amnesty EPE- In december voert de Amnesty werkgroep van de gemeente Epe een schrijfactie voor de student Sanjiv Kumar Karna en vier van zijn vrienden. Tijdens een picknickuitje op 8 oktober 2003 werden zij gearresteerd door leden van veiligheidstroepen in Janakpur, Nepal. Tijdens het vervoer naar het politiebureau werden ze hardhandig in elkaar geslagen. Van hen is sindsdien niets meer vernomen. Men vraagt om duidelijkheid te geven over hun lot en de verantwoordelijken te berechten. Ze schrijven ook naar de overheid van Indonesië om te vragen om een onafhankelijk onderzoek in de zaak van de prominente mensenrechtenverdediger Munir Said Thalib. Hij stierf tijdens een vlucht van Indonesië naar Nederland op 7 september 2004. Autopsie toonde aan dat hij vergiftigd was met arsenicum. Met een onderzoek en berechting van de verantwoordelijken hopen mensenrechtenverdedigers dat er een einde komt aan de aanvallen, de intimidatie en bedreigingen

die hen voortdurend ten deel vallen. De Amnesty werkgroep vraagt u om ook een schrijfkaart te ondertekenen en te versturen. U kunt hiervoor naar de schrijfmiddag komen op maandag 13 december van 14.00-16.30 uur in de bibliotheek van Epe. Een lid van de werkgroep is dan aanwezig voor informatie. U kunt de kaarten ook afhalen bij de bibliotheken en Wereldwinkels in Epe en Vaassen en bij diverse kerken in Epe en Vaassen. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een schrijfabonnement, waarbij u de kaarten maandelijks, tegen kostprijs, toegestuurd krijgt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dolly Sahanaja, tel.0578-620388. E-mailadres: dolly. sahanaja@hotmail.com. Inlichtingen over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u verkrijgen bij Hanneke Molenaar, tel. 0578-627926, e-mailadres:hanneke. molenaar@gmail.com, of kijk op de website van de werkgroep: www. epe.amnesty.nl.

VAASSEN- Het turntalent van Agios kan weer netjes voor de dag komen want de turners en turnsters kregen uit handen van de Wilde en Neijenhuis nieuwe trainingspakken uitgereikt. Voorzitter Tjalke Voolstra reikte namens de selectie bloemen uit aan de heer de Wilde en de heer Neijenhuis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 223

!!!!DAMES OPGELET!!!!

50,- korting

Dameslaarzen

..

Waayenberg Schoenmode Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

ZUMBA- en STREETDANCE school THE FUNKY FACTORY start in Wapenveld M.i.v. woensdag 5 januari :

ZUMBA vanaf 12 jaar !!! De kassen zijn leeg,JOmaar buiten Tuinderij Doorn ,BNQFO FO NPOVNFOUFO #BSOFWFME WBO #F[PFL PO[F TIPXUVJO NFU NPOVNFOUFO JO

Kom de eerste twee lessen gratis meedoen, zonder verplichting !! Als je lid wilt worden: de contributie is 13 euro per maand, geen inschrijfgeld en geen opzegtermijn.

nog volop wintergroenten Kerkdijk 3 te Heerde SBOUFOHFLMFVSEHMBT0PLLVOUVFFSTULPTUFMPPT Andijvie € 1,00 per kg. OBUVVSTUFFO 374 CSPOT WFSTUFFOE IPVU USBOTQB POTNPEFMMFOCPFLPGPO[FCSPDIVSFBBOWSBHFO

Spruiten op stam € 1,75 per stuk Ook nog volop witlof, knolselderij, boerenkool, prei, winterpeen, milieu bewust geteeld.

,BNQFO /JKWFSIFJETTUSBBU ".,BNQFO 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

Open op: VrijdagXXXFJKHFMBBSOM 8.30 – 12.30 #BSOFWFME en 13.00 – 17.00 uur "NCBDIUTXFH .(#BSOFWFME Zaterdag 8.30 – 13.00 uur 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

Opgave: Anouschka Spijker, tel. 0622347782 Mail: anouschkaspijker@solcon.nl

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

TE KOOP KERSTBOMEN Reserveer vanaf nu uw Kerstboom. Diverse soorten en maten. Uitzoeken op het land. Ophalen wanneer u wenst. Ook verkoop ‘s avonds. Zwolseweg 53 Heerde Tel: 0578-693102

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul

zoekt gemotiveerde

8191 JR WAPENVELD

STRATENMAKERS OPPERMANNEN

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Goede verdiensten, gereedschap en volop opleidingsmogelĆƒkheden!

Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Interesse? Neem contact op met Jeroen van Werven T 038-4236666 E j.v.werven@ditbouwentechniek.nl

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

V.o.f.

W&W Elbertsen * Levering van elk gewenst grafmonument en toebehoren. * Onderhoud en reparatie van grafmonumenten. * Ook voor het leveren (en plaatsen) van natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66a, 7397 NE Nijbroek

telefoon: 0571-292657

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 24

Scouts verkopen pepermunt

Kerstzangtoer Mediona EPE- De Eper zanggroep Mediona onder leiding van Gerie Witteveen is alweer druk aan het instuderen voor haar “kerstzangtoer” in de regio. Dat begint op donderdagavond 16 december in het verpleeghuis Marken Haven in Beekbergen, aanvang 19.00 uur. Op vrijdagavond 17 december is Mediona te horen in de Berghoeve te Wissel, aanvang 19.30 uur. De

Waterpolo

HATTEM/WAPENVELDVan maandag 13 december tot vrijdag 17 december komen de 75 welpen (7-11 jarigen) van Scouting de Trijsberg weer langs de deur met Wilhelmina pepermunt. De doosjes pepermunt worden voor 2 euro aan de man gebracht; drie doosjes voor 5 euro. De opbrengst komt ten goede

aan Scouting de Trijsberg met 200 leden uit Hattem, Wezep en Wapenveld voor onder andere spelmateriaal en kampeerspullen. Aangezien de jonge verkopers niet in heel Hattem, Wezep en Wapenveld van deur tot deur kunnen gaan, kan het zijn dat uw adres niet wordt aangedaan. Mocht u toch willen ge-

nieten van de pepermuntjes dan kunt u uw bestelling mailen naar koen@ trijsberg.nl. Uw bestelling wordt dan thuis bezorgd. De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij. Mocht u voor uw zoon of dochter belangstelling hebben voor Scouting, dan kunt u mailen met info@trijsberg.nl of kijken op www.trijsberg.nl.

Kiko gaat weer open EPE - Op maandag 13 december wordt het vernieuwde Kiko aan de Vegtelarijweg 11 in Epe om 16.00 uur officieel geopend door Kikokinderen. Aansluitend is er ‘open huis’ tot 19.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze opening mee te maken. Een hapje en een drankje staan klaar en er zijn diverse leuke kinderactiviteiten (o.a. schminken, glittertatoo’s). De rest van de week 14 t/m 17 de-

cember is er dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur ‘open huis’. Er is gelegenheid om Kiko te bekijken en er staan pedagogisch medewerkers klaar om eventuele vragen te beantwoorden. BSO Kiko in Epe wordt kindercentrum Kiko, waar behalve buitenschoolse opvang nu ook kinderdagopvang plaats gaat vinden voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn dan 12 plekken voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 20 plekken voor

Uitreiking Piet Hein Eek prijs EPE- Op zaterdag 11 december om 12.00 uur wordt de Piet Hein Eek mand uitgereikt aan de winnaar van de fairtrade wisselweek. De manden van de bekende ontwerper Piet Hein Eek worden speciaal in samenwerking met Vietnamese werklieden vervaardigd. Ze worden samengesteld uit latjes van aan elkaar geregen palmhout. Deze procedure zorgt ervoor dat het krimpen en uitzetten van hout niet van invloed is op het kunstwerk. Verder staat deze maand helemaal in het teken van de naderende

Kerst. De wereldwinkel heeft een ruime voorraad aan kerstversieringen. Allerlei kerstboomhangers van divers materiaal, waxinelichthouders van gekleurd glas, kerstgroepen in doosjes uit de Andes etc. De wereldwinkel is een echte cadeauwinkel: behalve een ruime hoeveelheid kerstvoorwerpen, kunt u er terecht voor sieraden, tassen, portemonnees, beeldjes van zeepsteen, vazen, doosjes, shawls. Komt u gerust kijken op de Marktwand 32, Epe. Ook de koopavonden is de Wereldwinkel open.

kinderen in de buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. Er is afgelopen maanden hard gewerkt om van Kiko een eigentijds kindercentrum te maken met volledig nieuw meubilair en nieuw speelgoed. Er is nog een aantal plekken beschikbaar in de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Ouders die hun kind(eren) in de week van ‘open huis’ aanmelden, betalen geen inschrijfgeld.

HATTEM- Afgelopen zaterdag avond moesten de waterpoloheren van S.G. Hattem/Wezep het opnemen tegen WS Twente 5 in Borne. Ze verloren met 102. Volgende wedstrijd is 4 december om 18.45 in Ommen. Het waterpoloteam t/m 19 jaar is erin geslaagd te winnen van Fysius het Ravijn uit Nijverdal. De hogergeplaatste tegenstander deed zich zelf tekort in de slotfase waardoor de 4-3 voorsprong van Hattem-Wezep bleef staan. Periodestanden: 1-1, 3-1, 0-1, 0-0. Doelpuntenmakers: Kevin Mulder 2x, Peter Luchtenberg 1x en Thom Badings 1x. Heren 2 van S.G. Hattem-Wezep won met 6-4 van Triton Putten en houdt daarmee koers op het kampioenschap. Periode standen: 1-1, 2-2, 2-0, 1-1. Doelpuntenmakers: Chistiaan Fowler 2x, Gert Engelsman 2x, Thom Badings 1x, en Rob Worst 1x.

Eredienst VEESSEN- Op zondag 12 december, 3e Advent, zal het koor “Hallelujah” uit Wezep medewerking verlenen aan de eredienst van de Hervormde Gemeente te Veessen. Het koor staat onder leiding van Roderic Crozier. Voorganger in deze dienst is prof. dr. J.C. Borst uit Veesen. Het orgel wordt bespeeld door dhr. H.L. Dalhuisen. De dienst begint om 9.30 uur.

Dartsuitslagen HATTEM- De uitslagen van de dartsclub Old Sailor. Café de Brouwerij 10- Old sailor 4 6- 3, Hooi-

berg 2- Old Sailor 3 3- 6, Patrick Verwoert 180. Inhaalwedstrijd: Old Sailor 3- Stoof 11 5- 4.

Jubilarissenavond v.v. Oene

Ook zangleerlingen, 2 kinderdansgroepen en de kindertheatergroep treden deze avond op en symfonieorkest Serenova zorgt bij binnenkomst voor een sfeervolle entourage. Iedereen is van harte welkom. De toegang bedraagt 2 euro. Kaarten zijn vanaf een half uur voor de voorstelling te verkrijgen aan de kassa bij de deur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mamuze via de mail: info@mamuze.nl.

Open dagen IQ ZWOLLE- Van vrijdag 10 tm zondag 12 december toont IQ haar uitgebreide collectie aan de Marsweg 42 te Zwolle. Veel nieuw werk w.o. glas en brons wordt getoond. Schilderijen en grafiek van Theo Koster, Peter Meijer, Pieter Vermeulen, Theo Broeren, Gert van Reenen,

George Heidweiller, Harmen van der Tuin,Rene van der Hoofd, Antonio Poioumen en Juhan Palmu zijn te zien in de showroom van meer dan 1200 m2. IQ is geopend van 11.00- 17.00 uur. Informatie, tel. 038-4605656 of kijk op www. iq.nl.

Postzegels HATTEM- Op donderdag 9 december houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst in multifunctioneel centrum de Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen gereduceerde prijzen. Er is daarvoor een ruim aanbod van zegels. Deze vereniging is er voor jong en oud. Ook wordt er een kleine veiling gehouden van zegels die door leden zijn ingebracht. Tevens wordt er af en toe een dialezing gehouden. Wilt u eens een avondje gezellig postzegelen in een ongedwongen sfeer, kom dan gerust eens langs. Het verplicht u tot niets en de toegang is gratis. Uiteraard kunnen nieuwkomers rekenen op deskundig advies van medeverzamelaars. De volgende bijeenkomsten zullen gehouden worden op 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en de laatste van dit seizoen is 12 mei.

Jeugddienst HEERDE- In het CC de Noordgouw wordt op zondag 12 december een jeugddienst gehouden. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 17.00 uur. Ds. P.J.H. Krol zal deze dienst leiden. Medewerking wordt verleend door de Band Revive uit Heerde. Deze jeugddienst heeft als thema “ 1+1+?”. De dienst is samen met jongeren voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Kijk ook eens op www. ngk.nl/heerde.

Schietsport WAPENVELD- De resultaten van Schietvereniging Wapenveld: Harm v.d. Beek 148, Joost van Diepen 168, Wim van Norel 157, Gerrit Marskamp  164, Thijs Smit 162, Erwin Schouten 154, Jan Pieter Touwen 177, Henk v.d. Vrugt 165, Henk Waaijenberg 160.

Kerstuitvoering Mamuze VAASSEN- Op vrijdagavond 10 december verzorgen leerlingen van Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe, vanaf 19.30 uur een kerstvoorstelling in de Tabernakelkerk, Prins Hendrikweg 6 in Vaassen. De titel van het programma is “De belofte van de fluitspeler”. Leerlingen zullen op onder andere saxofoon, klarinet, dwarsfluit, gitaar, blokfluit, piano, slagwerk, orgel en viool musiceren, zowel solistisch als in ensemblespel.

buurtvereniging wissel / tongeren houdt daar een kerstwijding, tevens is er de gehele avond een kerstmarkt. Tenslotte op dinsdagmiddag 21 december tijdens de Play In zingt Mediona in de Grote Kerk te Epe. De Eper zanggroep brengt een afwisselend kerstprogramma met Bart Boerboom aan de piano, aanvang ongeveer 15.30 uur.

Cursus Literatuur 55+

OENE- De jubilarissenavond van v.v. Oene was een groot succes: 30 jubilarissen zijn voor hun jarenlange lidmaatschap gehuldigd. Er waren 4 leden 60 jaar, 5 leden 50 jaar, 8 leden 40 jaar en 13 leden 25 jaar lid. Al de jubilarissen kregen een aantal persoonlijk woorden, een herinnering en een bos bloemen. Veel jubilarissen zijn wekelijks nog op de Hoge Kamp aanwezig. Als supporter of bij de maandagmorgenploeg, als leider van een elftal maar ook gewoon om te voetballen. Het was een gezellige avond waar oude herinneringen werden opgehaald en met elkaar genoten

werd van een drankje en een hapje. 60 jaar: Joop Beekman; Henk Dul; Willem Jan Stegeman;Harm Jan de Wilde. 50 jaar: Jan Dul; Gerhard Buitenkamp; Hans Kasteel; Gerrit Vijge; Roelie de Wilde. 40 jaar: Jan Dijkgraaf; Jan Kloezeman; Johan Lyklama a Nijeholt; Jaap Stegeman; Wim Tiemens; Cor van Triest; Toon van Werven; Jaap Vijge. 25 jaar: Gerrit Vlaskamp; Berend Jonker; Paul Buitenhuis; Gert Nikkels; Arjan Plakmeijer; Gonnie ReurinkSteenbergen; Jan de Wilde; Arnold Kasteel; Bjorn Vijge; Hans Kool; Beert Reurink; Gert van de Brink; Ina Bredenoord.

HATTEM- Stichting Welzijn Hattem start een cursus Literatuur Ervaren. Docente Margreet Olthof neemt de cursisten mee op een reis door de literatuurgeschiedenis aan de hand van een aantal verhalen. Dit keer heeft de cursus het thema ‘Reizen’. Het cursusmateriaal in de vorm van teksten, verhalen en romanfragmenten wordt in de cursus uitgereikt. Kosten: 37,50 euro. Er zijn zeven bijeenkomsten: 24 jan, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april. Deze vinden plaats van 14.00-15.30 uur in De Doelen. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 225

Epe, Heemskerkstraat 18 Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Nieuw

• Royale tussenwoning met berging en carport • Rustig gelegen aan een woonerf en achterzijde aan park • Tuingerichte woonkamer, dichte keuken met eenvoudige opstelling • Op de 1e verdieping 3 slaapkamers en royale badkamer met ligbad • Royale 4e slaapkamer en veel bergruimte op de 2e verdieping • Leuke tussenwoning met vrij uitzicht aan de achterzijde • Perceeloppervlakte 153 m², inhoud ca. 340 m³, bouwjaar 1981

Emst, Ds. van Rhijnstraat 66 Inzetprijs: € 325.000,- k.k.

Kerst

in De Ossenstal

Op eerste en tweede kerstdag kunt u van heerlijk eten genieten in Pannenkoekenrestaurant de Ossenstal. Wij bieden op eerste kerstdag diverse kerstmenu’s aan, waaronder een pannenkoekenmenu. Op tweede kerstdag is er een heerlijke kerstbrunch en ‘s-avonds een tongstrelend kerstbuffet.

Woning bij opbod

18 december Open Huis zaterdag 11.00 tot 12.00 uur

• Vrijstaande woning met kantoor-/praktijkruimte en dubbele carport • Zeer royaal (ruim 1.000 m³) en onder architectuur uitgebouwd • Lichte woonkamer met doorkijkhaard en schuifpui, open keuken • Drie slaapkamers en een badkamer op de verdieping • Praktijkruimte met kelder, verdieping ook geschikt voor bewoning • Besloten tuin gelegen op het zuidoosten • Perceeloppervlakte 526 m², inhoud ca. 1.000 m³, bouwjaar 1964

Epe, Adelaarsdwarsweg 6 Vraagprijs: € 1.795.000,- k.k.

Nieuw

Kerst in De Ossenstal Al vanaf € 22,50 p.p. * Kinderen (3 - 11 jaar) € 1,50 per levensjaar

Voor meer informatie en openingstijden zie www.ossenstal.nl..Voor reserveringen bel: 0578 610199. Tevens kunt u bij reservering gratis een bezoek brengen aan Dierenpark Wissel.

• Zeer royale rietgedekte villa met buiten zwembad en kapschuur/garage • Gebouwd met duurzame en hoogwaardige materialen en voorzien van alle luxe • Zeer sfeervol ingericht door een binnenhuisarchitect • Royale woonkamer en woonkeuken, o.a. drie badkamers, 6 slaapk. en sauna • Verwarmd buitenzwembad met prachtige terrassen en absolute privacy • Volledig omheind perceel bestaat uit oprijlaan, veel gazon en royaal bos • Perceeloppervlakte 23.398 m², inhoud 1.300 m³, bouwjaar 2007 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 26

Samenwerking sleutel tot recreatie succes

Grote Kerstrommelmarkt WAPENVELD- Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december is er in de voormalige dierenkliniek aan de Lagestraat 25 in Wapenveld weer een grote kerstrommelmarkt waarvan de opbrengst gaat naar stichting de rode beer voor het realiseren van een vakantiehuis in Heerde voor mensen met een handicap. De opslagruimte van de kringloopwinkel puilt weer uit met leuke spulletjes en daarom is men met veel vrijwilligers druk bezig om de 3 grote schuren van de opslagruimte om te toveren tot een sfeervolle 2daagse kerstrommelmarkt. Er is weer een ruime keus aan antiek & brocante, hedendaagse meubels, snuffelaarijtjes en één schuur volledig ingericht met kerstdecoraties en nog veel meer. Natuurlijk ont-

breekt de koek en zopie niet en kun je je lekker warmen aan een heerlijk glaasje gluhwein terwijl ’s avonds de vuurkorf gezellig brandt. Ook Dineke Doornink verkoopt dit jaar weer haar eigengemaakte kerstkaarten. Bij goed weer kunnen de kinderen gratis skelteren op de skelterbaan van Gedo Trading. Oliebollen bestellen? Dit jaar worden er, tijdens de kerstrommelmarkt, verse oliebollen gebakken door VOF de Oliebol uit Wapenveld, uiteraard ook voor het goede doel. De kerstmarkt is geopend op vrijdag 10 december van 13.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 11 december van 09.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis en je kunt gratis parkeren op en rond het terrein aan de Lagestraat 25 in Wapenveld.

Hattem F1 Kampioen HEERDE/HATTEM- Samenwerking en samenhang in de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeenten Heerde en Hattem is de sleutel voor versterking van deze sector. Dat was de unanieme de conclusie van de deelnemers aan een werkdag van de afdeling Heerde/Hattem van Horeca Nederland. Deze eerste activiteit van de jonge afdeling leverde een prima dag op. Horecaondernemers en raadsleden bezochten achtereenvolgens Vadesto en Herberg Molecaten in Hattem, restaurant/jachthaven IJsselzicht in Veessen en ECR Groot Stokkert in Wapenveld. Onder een hapje en drankje werd de geslaagde dag afgesloten bij Tapperij Teun, de locatie waar voorzitter Teun Fredriks de scepter zwaait. Het gezelschap dat op pad ging, bestond naast het bestuur van de afdeling uit vertegenwoordigers van verschillende

horecabedrijven, raadsleden en bestuursleden van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW). Ook burgemeester Inez Pijnenburg van Heerde maakte een deel van het programma mee. Meerdere raadsleden waren verbaasd over de grote verscheidenheid die er in het gebied is te vinden als het gaat om de horeca. De informatie die de ondernemers gaven, toonde aan dat men vooral toekomstgericht bezig is. Duidelijk werd dat Hattem/ Heerde een landschappelijk schitterend gebied is dat je eigenlijk door de bril van de bezoekers zou moeten bekijken. Voor de eigen inwoners is het eigenlijk zo gewoon dat veel van het mooie gebied langs je heen gaat. “Nodig eens een panel ‘vreemdelingen’ uit om door hun bril dit gebied te bekijken”, zo luidde een suggestie van de SRW. Breed gedragen was ook de overtuiging dat er de samen-

Brand in sporthal

werking tussen de lokale overheid en de sectoren horeca en recreatie beter kan. De grote projecten als de Hattemer Poort, Hoogwatergeul en Apeldoorns kanaal bieden volop kansen die er om vragen verzilverd te worden. Hierin zouden niet alleen de ondernemers veel meer samen op moeten trekken, maar ook de gemeenten Heerde en Hattem moeten de handen ineen slaan. Een boodschap die door de aanwezig raadsleden zeer goed werd begrepen. Voorzitter Teunis Fredriks van Horeca Nederland Heerde/Hattem, was na afloop dan ook zeer tevreden. “Dit gaan we vaker doen en wij hopen dan op nog meer deelname. Ook de recreatieondernemers zullen dan een uitnodiging krijgen”, aldus Fredriks. De deelnemers spraken tenslotte unaniem hun waardering uit voor dit initiatief van Horeca Nederland Heerde/ Hattem.

Bridge HEERDE- Uitslag Bridge Club Heerde van de derde zitting. Lijn A: 1 Hrn. Tees 71.43%, 2 Dms. Hofland - Van der Togt 62.50%, 3 Dms. Baerveldt - Ten Pas 59.23%. Lijn B: 1 Echtp. Gelderman 65.83%, 2 Dms. Berends - Van Dieren 59.50%, 3 Hr. Hofland - Mevr.Devenijns 56.87%.

Foto: Gerben Dalhuisen

Kerstbingo HATTEM- Op zaterdag 11 december wordt er in de kantine van de vv Hattem weer een kerstbingo georganiseerd door de Vriendenkring der vv Hattem. Aanvang bingo 19.45 uur. Kantine is open om 18.45 uur.

HATTEM- Afgelopen zaterdag is het F1 team van de v.v. Hattem kampioen geworden in de 1ste klasse. Tegen Columbia F1 uit Apeldoorn werd onder grote belangstelling door een 4 – 1 overwinning de najaarscompetitie afgesloten zonder puntverlies. Het

kampioensteam dat gevormd wordt door: Daan de Groot, Fokke Jan Middendorp, Iwan Eleveld, Justin Dellemijn, Damian Halfwerk, Jorn Bouwmeester, Twan Rave, Briann Woldberg en Lucas Snijder hoopt in het voorjaar in de Hoofdklasse uit te komen. Foto’s Marcel Senz.

Kerstpoppenkastvoorstelling EPE- Op 15 december wordt een traditioneel poppenkastspel over een kerstverhaal uit de doeken gedaan in Kulturhus EGW (voorheen Eper Gemeentewoning) aan de Stationsstraat 25 in Epe. Om de sfeer te verhogen wordt de voorstelling gehouden in de vernieuwde Triadazaal, ideaal voor gebruik van licht en geluid. De voorstelling begint om 14:00 uur en is vooral bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De entree is 3 euro per persoon. Inschrijving vooraf is niet nodig, de zaal biedt ruimte voor 150 kinderen en ouders. Het verhaal van de poppenkastvoorstelling gaat over

hoe de Kerstman na een spannend avontuur zijn slee terugvindt en iedereen toch nog gezellig kerstmis kan vieren. In een groot bos wonen twee rovers die het koud hebben. In hetzelfde bos is de Kerstman verdwaald. Hij is op zoek naar zijn arrenslee, waar hij tijdens een storm uitgevallen is. Hans en Marietje zijn in het bos op zoek naar een kerstboom, waarmee ze hun vader en moeder willen verrassen. De slimme Hans heeft kiezelsteentjes op het pad gestrooid om niet te verdwalen. Meer informatie over Kulturhus EGW is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

Lichtjestocht bij Groot Stokkert VAASSEN- Ondanks de snelle en grote inzet van de brandweer is dinsdagochtend door een felle brand een sportcentrum aan het Kouwenaarspad in Vaassen geheel in de as gelegd. De brandweer van Vaassen en Apeldoorn kregen de melding omstreeks 05.45 uur binnen. Aangezien de alarmcentrale in Apeldoorn in zeer korte tijd ruim 20 meldingen binnen kreeg, werd de brand al voor aankomst van het eerste blusvoertuig opgeschaald naar grote brand en werd er nog meer brandweermateriaal, waaronder een hoogwerker, gealarmeerd voor het verlenen van assistentie. De brand had echter al dusdanige grote vormen aangenomen dat de brandweer niets anders restte dan het gebouw, waarin een fitnesscentrum en een squash- en tennishal waren gevestigd, gecontroleerd uit te laten branden. Wethouder Joop van Nuijs was hij binnen een half uur ter plaatse. “Het eerste gedeelte was op dat moment al ingezakt. Er was veel brandweer

en er werd volop geblust. Ook ambulance en politie was aanwezig. Alles verliep heel gecontroleerd”, aldus de wethouder. Het bureau Search BV is ’s ochtends gestart met het onderzoek naar schadelijke stoffen die mogelijk zijn vrijgekomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er asbest is vrijgekomen bij de brand. Dit ligt rondom de (woon) panden die direct om de sporthal heen liggen. De eigenaren van deze panden zijn geïnformeerd en hen is gevraagd de asbest niet aan te raken. Er is op dit moment geen risico voor  de gezondheid mede omdat de sneeuw eventuele asbest inkapselt. Op de website www.epe. nl wordt de laatste stand van zaken bijgehouden. De locatie is afgezet met dranghekken. Rond 15.45 uur keerde de brandweer van Vaassen nogmaals terug naar het Kouwenaarspad voor het nablussen van de smeulende resten. De politie en het team brandonderzoek van de brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak.  

WAPENVELD- Om helemaal in de kerststemming te komen houdt ECR Groot Stokkert in Wapenveld woensdagavond 22 december een sfeervolle Lichtjestocht over het bosrijke terrein. Al wandelend langs de met lichtjes aangeven route, passeren deelnemers alle figuren uit het kersverhaal. De lichtjestocht voert onder meer langs een gezellige herberg, de herders

en hun schapen, een zingend engelenkoor en de drie Wijzen uit het Oosten. De tocht eindigt bij een levende kerststal, compleet met kerstkindje, Jozef, Maria en echte dieren. Het bosrijke terrein rondom ECR Groot Stokkert is voorzien van verharde paden, die ook goed toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobiels en met kinderwagens en buggy’s. Deelname aan de tocht

kost 3,50 euro p.p., incl. twee (warme) consumpties onderweg en wat lekkers. Er kan gekozen worden uit onder meer warme chocolademelk, glühwein, koffie of thee. Er kan gestart worden tussen 18.30 en 20.30 uur bij de hoofdingang van ECR Groot Stokkert aan de Dr. Jan van Breemenlaan 2 in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 088-3280050.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 227


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 28

Opbrengst Sri Lanka boven verwachting

Draaiboek Oud en Nieuw klaar EPE- Het college van gemeente Epe heeft het draaiboek voor Oud en Nieuw besproken. “Al vanaf september zijn we bezig met de aankomende jaarwisseling”, vertelt wethouder De Vries. “Het draaiboek is geactualiseerd en er zijn afspraken gemaakt met partners als de politie, brandweer, Koppel en Triada. Wat vooral belangrijk is, is dat fysieke elementen zoals papiercontainers uit de openbare ruimte worden verwijderd. Ook de snelheidsdisplays zijn al weggehaald.” Daarnaast zijn er brieven naar scholen gestuurd met een oproep om ramen te sluiten en de verlichting aan te doen. Ook ondernemers wordt gevraagd om de etalagelampen aan te houden. De laatste jaren lijkt er minder overlast te zijn in Epe, al spelen de weersomstandigheden van de afgelopen jaren – mist en kou – daarbij wellicht ook

een rol aldus De Vries. “De meeste schades werd veroorzaakt aan verkeersborden, die kun je immers niet altijd weghalen. Dat kost honderden euro’s per bord. Ook werd recent behoorlijke schade toegebracht aan een verkeerslichtinstallatie. Dan heb je het snel over duizenden euro’s.” Wanneer iemand betrapt wordt, volgt aanhouding en probeert de gemeente de schade op die persoon te verhalen. “Dat is het moeilijke, zie iemand maar op heterdaad te betrappen. Bij de burgers roept dat ergernis op; er is schade en de kosten komen bij de samenleving te liggen.” Er is een speciaal budget voor de jaarwisseling van 5000 euro, evenveel als vorig jaar, en dat wordt voor 100% gebruikt voor externe beveiliging. “Samen met BOA’s, politie en jongerenwerkers zullen er tientallen op straat rondlopen.”

Kerstconcert ‘De Lofstem’ Emst VAASSEN- De Dansmarathon als afsluiting van de clubactie voor het werk van René van Berkel is een succes geweest. Sinds de tsunami in 2004 bouwt hij daar jaarlijks met behulp van de plaatselijke bevolking eenvoudige huisjes voor mensen in de meest arme situaties. In het clubgebouw van de Wobbling Dancers aan de Langeveenteweg in Epe werd gedanst van 9.00- 21.00 uur. Bijgestaan door de Highfield Country Dancers uit Lettele en de

S.E.H. Country Dancers uit Heerde, onder leiding van Jan en Marie Boeve, werd er tot de laatste minuut gedanst. Alle dansers hadden zich laten sponsoren voor de uren op de dansvloer waarmee een prachtig bedrag werd bijeengebracht. Tijdens het dansen was er voor belangstellenden gelegenheid om mee te doen aan andere activiteiten in het gebouw. Er kwamen heel wat mensen in Country kleding voor de camera van Martin Hogeboom

Nationale endurance titel

en de oliebollen van Marcel Commandeur vonden gretig aftrek. Na afloop van het dansen kwam er nog hooggeplaatst bezoek langs om hun waardering voor de actie uit te spreken en de laatste lootjes voor het rad van avontuur te verkopen. Als aandenken aan de marathon kregen alle dansers die van 9.00- 21.00 uur actief waren geweest een kaars in de vorm van een laars met daarop het logo van de Wobbling Dancers, gedoneerd door kaarsmakerij ’t Smallert Emst. En daarna het grote moment van de bekendmaking van de opbrengst. Het streefbedrag van 10.000 euro bleek niet te hoog gegrepen. Bij elkaar werd het prachtige bedrag van 15.179,59 euro opgehaald en in de vorm van een cheque aan René en Evelien van Berkel overhandigd. Een overweldigend slot van een jaar vol actie voor dit kleinschalige en sympathieke doel wat mede mogelijk gemaakt kon worden door de vele sponsoren, te veel om hier op te noemen. Wie meer wil weten over het werk van Renè en Evelien of over de activiteiten van de Wobbling Dancers kan terecht op de volgende sites: www. stichtingbeterwonenopsrilanka.nl en www.wobblingdancers.com.

EMST- Op vrijdagavond 17 december geeft de Chr. gem. zangvereniging De Lofstem, o.l.v. Henk van der Maten het jaarlijkse kerstconcert in de Emster kerk. Speciale gast deze avond is dwarsfluittiste Muriëlle Stijf. Muzikale medewerking wordt verder nog verleend door Wilco Veldkamp op piano en Johan van de Graaf op het orgel. Kinderkoor ‘Irene uit Emst o.l.v. Meta Hovius-van de Berg zal deze avond ook optreden met jonge solisten. De muzikale leiding is in handen van Henk van der Maten. Er is voor deze avond een mooi programma samengesteld, met o.a.

het lied ‘Sta op en schitter’ op de melodie van het bekende lied ‘You rise me up’van R. Lovland en B. Graham, daarna volgen er sfeervolle Advents-en kerstliederen zoals ‘Kom en zegen deze wereld’, ‘Mijn hart uw Bethlehem’, ‘Engelen zingen’ en ‘Vol van pracht’. Als afsluiting wordt er gezongen: ‘In His love’van M. Patterson. Tijdens deze koor-en samenzangavond wordt de meditatie verzorgd door ds. J. Boer. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Ergotherapie voor iedereen

HEERDE- Afgelopen zondag heeft de KNHS endurancevereniging haar kampioenen gehuldigd. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering te Hoevelaken. In de klasse 1 ging de titel naar Yvonne Marskamp-Amptmeijer uit Heerde met haar paard Waikiki Joy. Deze combinatie haalde de meeste punten in het seizoen van 2010, dat liep van maart t/m oktober. Endurance is het zo snel mogelijk afleggen van een route van 25 tot 160 km op één dag. Klasse 1 gaat tot maximaal 40 km en er zijn 4 veterinaire keuringen, waarbij het paard steeds 'fit to continue' bevonden moet worden. Het welzijn van het paard staat altijd voorop. Yvonne behaalde haar goede klasseringen vooral in Kootwijk, Renkum, Wateren (Friesland), Kootwijkerbroek en Wanroij (Brabant). Bijzonder te vermelden is het feit dat Yvonne alle wedstrijden zonder groom heeft gereden en dat dit

haar debuutjaar in de endurance is. Zij is sinds 1987 lid van de Horsthoekruiters uit Heerde en rijdt gewoonlijk spring- en dressuurwedstrijden. Waikiki Joy is een 7-jarige KWPN-merrie en is gefokt door de familie Jonkers van Stoeterij Vosbergen uit Heerde. Yvonne: "Dressuur is de basis voor alle takken van paardensport en daar blijf ik aandacht aan besteden. Wat voor mij de endurancesport zo aantrekkelijk maakt, is dat je de hele dag met je  paard in de weer bent. Dit in tegenstelling tot een dressuurproef waarmee je binnen 6 minuten klaar bent. Ik reed altijd al graag in het bos, en het competitie element van endurance maakt het extra leuk. De routes gaan vaak door de mooiste natuurgebieden  van Nederland. Eén van de mooiste plekjes is trouwens gewoon 'thuis' op de Renderklippen. Om daar te rijden met mijn paard verveelt nooit!"

HEERDE- Viattence locatie Wendhorst verzorgt ergotherapie voor iedereen in Heerde en omgeving. Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt hoe de cliënt deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken. Bijvoorbeeld meneer Janssen. Meneer heeft onlangs een hersenbloeding doorgemaakt. Als gevolg hiervan is de kracht en sturing in de linker lichaamshelft verminderd. Na ontslag uit het ziekenhuis loopt meneer thuis tegen problemen aan bij bijvoorbeeld het aanen uittrekken van de steunkousen. De ergotherapeut komt bij meneer thuis. De behandeling richt zich op het uitdiepen van de problemen om de zelfstandigheid van meneer te vergroten. Tijdens de behandeling leert meneer gebruik te maken van simpele hulpmiddelen. Daarnaast wordt met meneer geoefend op een scootmobiel. De ergotherapeut begeleidt meneer bij het doen van de aanvraag. Na een aantal uren ergotherapie kan meneer

zelfstandig huishoudelijke taken uitvoeren. Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed via de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de huisarts of specialist

u verwijst. De ergotherapeuten van de Wendhorst zijn er voor iedereen in Heerde en omgeving. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen via Wendhorst, tel. 0578668300.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 229

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUWKAP LC956BA40 • blokmodel • halogeen verlichting

879,-

1649,-

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HB84K552 • combi • 42 liter • 3600 watt

L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN VANAF 249.-

MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD OP=OP WEG = WEG VAATWASSER SGV45M83 • AAA klasse • 5 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntegreerd

L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A DE VAATGEÏNTEGREER AF 349.WASSERS VAN

1299,-

INDUCTIE KOOKPLAAT EH675TE11E • tiptoetsbediening • timer • Power Boost functies

1899,-

L WIJ HEBBEN A TEN LA P K INDUCTIE KOO VANAF 369.-

KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L

100-238

openingstijden:


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 230

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Autoruit stuk ?

0578-691199

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Epe Dorperhofweg 5, of bezoek onze website. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.00 tot 18.00 uur.

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl ‘T VOSJE In de maand dec. 2 boeken duurste betalen + alle schilderijen 25 % korting. Tevens 2 mooie kersttafels met veel aanbiedingen. ’t Vosje, Markt 21, Epe. www.snuffelvosje.nl.

Exclusief depositaire Babor

Huidverzorging Elektrisch epileren Heerderweg 25 | Epe

(Hoek Dennenheuvelweg / Heerderweg)

Tel. 06 41459993 info@salonjetskejonk.nl

HOEKHOVENIER HOEKHOVENIER wenst u een feestelijke decembermaand toe. Ziet uw tuin er ook al opgeruimd en feestelijk uit? Ziet u tegen dat opruimen om welke reden dan ook wat op? Neem dan kontact met mij op. Ik ben tuinman met veel ervaring, veel geduld en kom u eventeel gratis adviseren. Marc Hoek. Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel. 038 4443216. Mob.0651136927 HOEKHOVENIER R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

SCHOONHEIDSSALON

Gevraagd met spoed hulp in de huishouding 4 uur per week in Hattem. Uren i.o. in te delen 0620658005 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

AARDAPPELEN TE KOOP “Bildtstar” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde. TE KOOP Kerstservies Royal Albert pionsettia( Kerstbloem er op) 6 grote,6 kleine kop en schotels ,6soep,6ontbijt,6 grote borden,suiker en melk kannentje en 12 gebaksschotels met gebaksschaal .Amper gebruikt ,dus gaaf € 350 (een koop). 0610834868.

Wij vragen te koop:

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

Voor Live-muziek op uw feest boekt U: Eenmansorkest Henri Steneker Nooit te hard, altijd goed. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293.

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

Nieuw in de regio, mijn woon/web shop. U kunt bij ons terecht voor aanbiedingen; In kasten, tafels, zitmeubelen, schapenleder, eetstoelen, spiegels en veel meer.

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216. OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957. ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO

TUINMAN B.V.

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Gezocht: Monteur voor in de Installatie Techniek. Heb je ervaring met gas, water, elektra, centrale verwarming, dakbedekkingen, zinkwerk en riolering en ben je in bezit van een rijbewijs en kun je zelfstandig op pad. Bel dan snel: 06-44287716.

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

B. Koopman KUNSTSTOFVLOEREN Voor alle kunststof dichte vloeren en alle coatings, siergrind, chipsvloeren en troffelvloeren. B. Koopman, Patrijsweg 8, 8161 VJ Epe. Tel: 06-40358581.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 231

Huren met een middeninkomen? Europese beschikking brengt grote veranderingen voor middeninkomens Op 28 oktober 2010 heeft de Tweede Kamer besloten dat per 1 januari 2011 de zogenaamde ‘Europese beschikking’ in moet gaan. Dat houdt in dat wij 90% van onze huurwoningen met een huurprijs tot € 653 per maand vanaf 1 januari alleen nog mogen toewijzen aan mensen met een bruto (gezins) inkomen tot € 33.614 per jaar. Dat is zorgelijk. Bijna alle woningen van Triada vallen onder genoemde huurprijs van € 653. Naar schatting 20% van onze woningzoekenden en huurders heeft een bruto-inkomen van (meestal maar een beetje) boven de € 33614.

6QHHXZHQ )HHVWHOLMNHVWDUW YHUNRRSQLHXZERXZ JODGKHLG

$VVHQUDGH+DWWHP Op woensdag 24 november organiseerde VOF Assenrade een feestelijke start verkoop van 62 woningen in Assenrade, Hattem. In een sfeervolle tent op de bouwlocatie konden belangstellenden met een glas glühwein in de hand informatie inwinnen over de nieuwbouwwoningen. Op maandag 6 december is de eerste inschrijving gesloten. Bijna 1200 mensen hebben al hun interesse getoond voor de nieuwbouwplannen.

Sneeuwruimen en zout strooien bij entrees, stoepen en achterpaden: wie zorgt waar eigenlijk voor ?

• Gemeente de straat De gemeente draagt zorg voor het toegankelijk houden van hoofdwegen, fietspaden en routes naar openbaar vervoer en scholen. • Triada het zout Triada heeft al haar woongebouwen met een centrale entree, met name waar ouderen wonen, voorzien van een ton met strooizout. • U het sneeuwruimen en het strooien Bewoners van deze woongebouwen van Triada kunnen met behulp van dit strooizout zelf zorgen voor een toegankelijke entree. Alle overige huurders van Triada hebben hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor strooizout en een veilig toegankelijke stoep voor hun huis. Wij wensen u een mooie en veilige winter. Ŷ

Wethouder Luuc Teuben reed voor in een originele postkoets, getrokken door vier paarden, waarna hij de ‘post’ overhandigde aan een van de eerste belangstellenden. Geïnteresseerden konden vervolgens de plannen bekijken, hier nadere toelichting over krijgen en de volledige brochure met inschrijfformulier en prijslijst in ontvangst nemen. Assenrade bestaat uit 225 koop- en

huurwoningen, waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa’s. Daarnaast worden 50 bouwkavels gerealiseerd. De eerste fase van Assenrade bestaat uit 62 koop- en 21 huurwoningen en 29 bouwkavels. De oplevering van de eerste fase wordt verwacht in het voorjaar van 2012. Voor meer informatie kunt u kijken op www.woneninassenrade.nl.

Op 16 december vergadert de bewonerscommissie Vogelbuurt in de Kouwenaar te Vaassen. Bewoners uit de Vogelbuurt zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom.

Dit is een informatiepagina van Triada, 7 december 2010 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Meer informatie Op de volgende bladzijden kunt u hier meer over lezen!

%LQQHQNRUWVWDUW YHUNRRSZRQLQJHQ LQ2HQH1RRUG Drie levensloopbestendige woningen Aan de nieuwe straat Diekland in Oene komen 9 nieuwe woningen te staan, waarvan 3 koopwoningen. De woningen hebben drie slaapkamers, waarvan de grootste op de begane grond, met badkamer en suite. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond van de woning. De start van de verkoop is maandag 20 december 2010, van 19:00 tot 20:30 uur, in café restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 1, Oene. U bent van harte welkom!

+XXUZRQLQJHQ'LHNODQG Voor de zes huurwoningen is de inschrijving gestart op 30 november. Op onze verhuurpagina’s met het actuele aanbod van huurwoningen van Triada ziet u de komende weken of u zich hier nog voor kunt inschrijven.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 232 Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilo-

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

meter (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond.

Let op:

Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en

dus niet van het netto inkomen!

Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning:

grondgebonden woning met één of meer-

dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. U heeft een

economische binding

als u, of uw partner een

duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

Etagewoning zonder lift:

niet grondgebonden woning vanaf

de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is.

Etagewoning met lift:

niet grondgebonden woning vanaf de

eerste etage, waarbij een lift aanwezig is.

Bovenwoning:

woning op de eerste etage met als kenmerk

dat er geen woningen bovenop zijn.

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters:

Benedenwoning:

grondgebonden woning met als kenmerk

dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn.

Seniorenwoning: Beschikbaar:

woning bestemd voor senioren.

dit is de datum waarop de woning leeg is en

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden.

Kale huur: Servicekosten:

dit is de huur zonder de servicekosten. dit is het bedrag in de huur wat u aan de ver-

huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten.

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe.

wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende ver-

Aanbieding

huurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een

ding

maatschappelijke bin-

als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken

ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zes-

In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

woont met een huur onder de huurtoeslaggrens

Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woning-

(€ 647,53).

toewijzing” bij ons beschikbaar.

 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning

Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Binding

Urgentie

 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,

reactie en de meeste punten.

Aantal punten Doorstromers:

woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een

Woonduur:

urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing,

dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hier-

behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer

bij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

reacties opleveren dan gebruikelijk.

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Dit verschilt per gemeente:

Starters:

Putten

100 reacties

Ermelo:

100 reacties

tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en

geweest van de regio.

hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www.triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Harderwijk:

110 reacties

Nunspeet:

40 reacties

Elburg:

35 reacties

Oldebroek:

30 reacties

Heerde/Hattem/Epe:

40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Maeskamp 3 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Maeskamp 22 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Borgstuk 50 in Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr)

€ _____________

Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs:

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar:

€ ________________________

Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noord Veluwe. Dit kunt u gratis afhalen op diverse verspreidingspunten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 49

www.triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 233

Europese beschikking heeft vergaande gevolgen voor woningzoekenden!

Per 1 januari 2011 wordt de woningtoewijzing sterk gewijzigd. De reden is dat Nederland moet voldoen aan de Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun. Het huidige kabinet heeft hiertoe op 28 oktober 2010 besloten. Een en ander geldt niet alleen voor nieuwe woningzoekenden, maar ook voor woningzoekenden die al jaren bij ons staan ingeschreven. Ook huidige huurders die in de toekomst willen verhuizen kunnen hiermee te maken krijgen. Staatssteun Woningcorporaties exploiteren bestaande woningen en bouwen nieuwe woningen met staatssteun. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan lagere rentepercentages op leningen en de aankoop van grond van gemeenten onder de marktprijs. De Europese Commissie is van mening dat de sociale huurwoningen alleen maar mogen worden toegewezen aan mensen met de lagere inkomens. Dit omdat juist voor hen de staatssteun bedoeld is. Wat houdt dit concreet in? De vrijkomende huurwoningen vanaf 1 januari 2011 met een huur tot € 652,52 moeten voor minimaal 90% worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 33.614,00 per jaar. Als u weet dat vrijwel al onze woningen een huur hebben onder de grens van € 652,52 per maand, kunt u wel nagaan dat dit nogal wat betekent. Woningzoekenden met een inkomen boven € 33.614,00 komen namelijk vrijwel niet meer in aanmerking voor een huurwoning! 10% voor bijzondere situaties Zoals aangegeven moet minimaal 90% van de woningtoewijzingen voldoen aan het inkomenscriterium. De overgebleven 10% moet in eerste instantie worden gebruikt voor woningzoekenden met een (regionale) urgentieverklaring en huurders die gedwongen moeten verhuizen in verband met een herstructurering. Dit houdt dus in dat er vrijwel geen woningen overblijven voor woningzoekenden met een inkomen boven € 33.614,00! Inkomen Als inkomen wordt gehanteerd het gezamenlijke verzamelinkomen van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt in het jaar waarin het huurcontract wordt getekend. De inkomens van kinderen blijven in beginsel buiten beschouwing. Het inkomen moet door de woningzoekende (schriftelijk) worden aangetoond en wordt door ons bij de woningtoewijzing gecontroleerd. Een eventueel vermogen wordt bij de inkomenstoets buiten beschouwing gelaten, hetgeen wij als Triada een verkeerde keuze van het kabinet vinden. Geen keuze Wij zijn niet blij met het kabinetsstandpunt om de Europese beschikking zonder enige overgangsmaatregel per 1 januari 2011 toe te passen. Hierdoor vallen namelijk veel woningzoekenden “buiten de boot” omdat er onvoldoende aanbod is van passende koop- en huurwoningen voor huishoudens met een laag middeninkomen. Hoewel wij anders zouden willen, hebben wij op dit moment geen keus. Wij conformeren ons daarom aan de regelgeving die het Rijk ons oplegt.

HATTEM, de Gelder 42 B, Gaperslanden Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

WAPENVELD Biezenkamp 5, Ossenkamp

610499 etagewoning zonder lift omstreeks 29 december 2010 € 353,23 € 15,83 2 1986 1 of meer personen

VRIJE VESTIGING

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar

Bijzonderheden:

tussenwoning op de 2e etage; geen lift aanwezig; oppervlakte woonkamer 19 m ²; open keuken; oppervlakte slaapkamer 9 m²; ruime 2e slaapkamer (17 m²) en bergruimte op de zolderverdieping; balkon op het oosten

C

A

HATTEM, Koestraat 21, Binnenstad Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

6104910 etagewoning zonder lift omstreeks 4 januari 2011 € 332,82 € 5,30 1 1991 1 of meer personen

Bijzonderheden:

C

Indeling:

Begane grond: hal open keuken 15 m ², tuingerichte woonkamer 22 m², tuin op het westen. 1e Verdieping: 3 slaapkamers, oppervlakte 12, 12 en 10 m². Badkamer met wastafel, douche en toilet.

ruime zolder (24 m²) bereikbaar met vaste trap. Hier bevindt zich de zonneboiler en de aansluiting voor de wasmachine.

2e Verdieping:

ruime en comfortabele hoekwoning. Gelegen in de mooie nieuwe wijk Ossenkamp, net over het Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Apeldoorns Kanaal. Dit is dichtbij het centrum Gezien de hoogte van de huur is van Wapenveld, maar ook het weidse buitenGEEN HUURTOESLAG MOGELIJK gebied ligt op steenworp afstand.

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar eindwoning op de 1e etage; in de binnenstad gelegen; boven de ingang van parkeergarage; oppervlakte woonkamer 22 m²; vanuit de woonkamer en inpandig balkon (loggia) prachtig uitzicht op de stadsgracht; oppervlakte keuken 10 m²; oppervlakte slaapkamer 13 m²; balkon op het zuidwesten

n.v.t. eengezinswoning per direct € 812,64 € 5,30 3 2007 1 of meer personen geen

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt dus geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal Aantal reacties Punten

Epe

Klimtuin 23

etagewoning met lift

610454

54

202

Epe

Hoge Hagt 6

etagewoning zonder lift 610461

23

145

Vaassen Wilgenhof 37

eengezinswoning

610462

7

120

Vaassen Steinstraat 63

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

Sneller garage

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA234

Actueel woningaanbod van Triada EPE,Enkweg 48, Enkweg Noord

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

EPE, Kapelstraat 33, Enkweg Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610491 eengezinswoning omstreeks 7 januari 2011 € 557,26 € 5,30 3 1957 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

610493 etagewoning zonder lift omstreeks 21 januari 2011 € 400,28 € 21,96 2 1962 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; gelegen nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 19 m²; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 11 en 8 m²; balkon op het oosten

hoekwoning; gelegen nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 25 m²; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m ²; zolder (12 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het noorden

E

F

EPE, Kapelstraat 39, Enkweg Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

EPE, Eikelkamp 9, Burgerenk

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610494 etagewoning zonder lift omstreeks 21 januari 2011 € 435,75 € 21,96 3 1962 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; gelegen nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 19 m ²; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 8 m²;balkon op het westen; badkamer en keuken worden gerenoveerd

610495 eengezinswoning omstreeks 29 december 2010 € 543,65 € 5,30 3 1970 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

tussenwoning; gelegen in een ruime groene wijk; in de nabijheid van een school; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder (14 m²) bereikbaar via vlizotrap; tuin op het noordoosten

D

F

EPE, De Lindehove 36, Centrum/Gildehoek

EPE, Ganskamer 38, Burgerenk

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

610496 eengezinswoning omstreeks 4 februari 2011 € 574,05 € 5,30 3 1970 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

Inkomenseisen: Bijzonderheden:

gerenoveerde tussenwoning; gelegen in een rustige wijk aan de rand van Epe; oppervlakte woonkamer 24 m²; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder (14 m²) bereikbaar via vlizotrap; tuin op het noordoosten; keuken, badkamer en toilet worden gerenoveerd

610498 etagewoning met lift omstreeks 4 februari 2011 € 503,91 € 37,06 1 1978 1 of meer personen; 55 jaar en ouder maximaal € 33.614 per jaar

tussenwoning op de 2e etage; gelegen in het centrum van Epe; oppervlakte woonkamer 23 m ²; open keuken; oppervlakte slaapkamer 14 m ²; balkon op het westen; keuken en badkamer worden gerenoveerd

C

D

VAASSEN, Krugerstraat 4, Krugerstraat Noord

VAASSEN, T. van Lohuizenstraat 13, Krugerstraat Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610492 eengezinswoning omstreeks 27 december 2010 € 517,31 € 5,30 3 1956 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

VRIJE VESTIGING

tussenwoning; nabij het dorpscentrum gelegen; oppervlakte woonkamer 16 m ²; dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 10, 8 en 7 m ²; tuin op het noorden

F

VAASSEN, Grotenkampstede 34, Oosterhof Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610497 eengezinswoning omstreeks 4 februari 2011 € 604,86 € 5,30 3 1988 1 of meer personen maximaal € 33.614 per jaar

hoekwoning; gelegen in een rustige wijk en op loopafstand van winkels; oppervlakte woonkamer 29 m²; open keuken; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 7 m²; zolder (12 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het noordoosten; keuken, badkamer en toilet worden gerenoveerd

D

D

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

n.v.t. eengezinswoning per direct € 930,71 € 5,30 3 1947 1 of meer personen geen

Bijzonderheden:

vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 26 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Gezien de hoogte van de huur is GEEN HUURTOESLAG MOGELIJK

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt dus geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 235

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Maeskamp 22

HATTEM, Maeskamp 3

Te koop

Te koop

Traditioneel gebouwde tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. Nette aangelegde achtertuin, op het oosten gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1955. Overwegend kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van nieuw aangelegde CV, Intergas HR Combi, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 142 m ².

Traditioneel gebouwde eindwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. Ruime achtertuin, op het westen gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1955. Overwegend kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van nieuw aangelegde CV, Intergas HR Combi, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 184 m².

Entree / hal met trapopgang; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²) met vaste kast en eenvoudig keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (22 m ²) met aansluiting voor een gaskachel en openslaande deuren naar de tuin.

Entree / hal met trapopgang; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8 m²) met eenvoudig keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (24 m ²) met vaste kast, aansluiting voor een gaskachel en deur naar de tuin.

Begane grond 1e verdieping

Begane grond 1e verdieping

Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 8 m²) met vaste kast; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m ²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

Overloop; 3 slaapkamers (12, 10 en 8 m²); gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m ²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging met opstelplaats CV ketel.

Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging met opstelplaats CV ketel.

2e verdieping

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 166.000 k.k.

2e verdieping

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 174.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Met binding

Met binding

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

EPE, Borgstuk 50

Te koop

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Huurtoeslag Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de gestelde inkomenseisen. Is dit niet het geval dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan niet meegenomen in de selectie. Heeft u een woning gevonden die goed bij u past, maar vindt u de huur te hoog? Dan is het misschien mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit kan bij de belastingdienst. Kunt u huurtoeslag krijgen? De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw totale gezinsinkomen. Ook een eventueel vermogen kan van invloed zijn.

Goed onderhouden tussenwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noord-westen gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1970. De woning is bijna geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 154 m².

Begane grond

hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²) met vaste kast en voorzien van eenvoudige keuken in lichte kleurstelling; woonkamer (24 m ²), verdeeld in twee ruimtes via een wand.

1e verdieping

Overloop met een vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²), waarvan 2 met een vaste kast; eenvoudige badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

2e verdieping

zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 185.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Zonder binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Huur Om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet de huur in ieder geval lager zijn dan € 647,53 per maand. Dit houdt echter niet in dat, wanneer u een relatief laag inkomen heeft, de huur ook volledig voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er worden namelijk nog twee andere normen gehanteerd, afhankelijk van uw gezinssamenstelling: • € 511,50 voor 1 en 2 persoonshuishoudens • € 548,18 voor 3 of meer persoonshuishoudens Ligt de huur van uw woning boven deze normen (en natuurlijk onder € 647,53) dan betaalt u in verhouding zelf meer huur. Een deel wordt dan namelijk niet (of minder) gesubsidieerd. Hoeveel huurtoeslag? Als u op een woning wilt reageren waarvoor u huurtoeslag denkt nodig te hebben, is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en voor hoeveel. Hierdoor weet u direct waar u aan toe bent en komt u achteraf eventueel niet in de (financiële) problemen. Maak een proefberekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een proefberekening. Huurtoeslag aanvragen Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten, kunt u gemakkelijk huurtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten, telefoon (0578) 67 66 20.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 36

Kerst met DEV

HATTEM- Maandagavond 20 december geeft het Chr. Mannenkoor “D.E.V.” o.l.v. Bert Duijst haar jaarlijks Kerstconcert in kerkelijk centrum De Open Poort. Aan dit concert zal medewerking worden verleend door het Trio Minsk uit Wit Rusland bestaande uit Vladien Nemtsev die de Bayan bespeelt, Anna Nemtseva op cymbalò en de jonge bariton Aliaksandr Zanudzenka. Zij zullen zowel solistisch als samen met het mannenkoor optreden. Aliaksandr (1986) zingt al vanaf zijn 12e jaar op professionele podia en heeft met groot succes deelgenomen aan nationale- en internationale concoursen.

H.O.V. bestaat 90 jaar

Op dit moment is hij solozanger bij de Nationale Opera van Wit Rusland in Minsk. Vladien (1969) bespeelt de Bayan, dit is een Russisch knoppenaccordeon met een uitzonderlijk groot aantal registers. Anna (1984) is al op 6-jarige leeftijd begonnen met het spelen op de cymbalò en studeerde af aan de Berarussian Music Academy in Mogilev. Anna gaf en geeft veel concerten over de hele wereld en is een virtuoos musicus. DEV zal naast traditionele- en hedendaagse kerstliederen o.m. het werk “Die Könige” van P. Cornelius uitvoeren met als baritonsolist Casper Spannenberg. Samen met Ali-

aksandr zal Casper soleren in de spiritual “Go, tell it on the mountain”. Het Trio Minsk zal samen met DEV het bekende “Cantique de Noël” uitvoeren. Ook is er uiteraard plaats voor samenzang. Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerkzaal open. De toegang is vrij, maar wel zal er een deurcollecte worden gehouden. De CD “Kerst met DEV” is nog verkrijgbaar. Het is een professionele live opname van het kerstconcert 2009. Deze CD kost 12 euro en is verkrijgbaar bij De Fontein, J&J Music, de leden, na afloop van het kerstconcert en via www.devhattem.nl.

HATTEM- Wanneer een Oranjevereniging jarig is, wordt dit natuurlijk niet alleen tijdens Koninginnedag gevierd. De Hattemer Oranje Vereniging bestaat volgend jaar 90 jaar. Ze zijn opgericht op 18 april 1921. Het bestuur wil graag een reünie organiseren met oud-bestuursleden. Om al deze oud-bestuursleden een persoonlijke uitnodiging te kunnen sturen zou het mooi zijn wanneer de lijst van alle oudbestuursleden compleet gemaakt kan worden. Zo is er bekend dat de heer B. Eggink rond 1937 de voorzitter was en dat er vele voorzitters na hem gekomen zijn. Er is veel informatie bij de Kamer van Koophandel verkregen, echter de H.O.V. heeft zich pas in 1982 in laten schrijven toen de heer J. Huurnink voorzitter was. Een aantal jaren terug, in 2005, heeft de heer H. Hilhorst al een heel stuk van de geschiedenis van de H.O.V. beschreven voor Heemkunde. Het huidige bestuur

van de H.O.V., bij monde van Hanny van der Zwaan, zou graag de lijst compleet willen maken van alle bestuursleden. De lijst zoals die nu bekend is staat op de website te lezen: www.hattemeroranjevereniging.nl. Wie kan haar helpen? Daarnaast is zij op zoek naar mooie foto’s van de Koninginnedag vieringen die de H.O.V. organiseerde. Bijvoorbeeld foto’s van medio 60-er jaren, maar ook foto’s van de stad in feeststemming tijdens Koninginnedagen met die mooie bogen bij de stadspoorten. Er zijn ook vast wel foto’s gemaakt van bijv. de kinderspelen die vroeger naast het zwembad werden gehouden of van de uitgifte van de zakjes met lekkers die elk kind met een bonnetje op mocht halen in de Ger.Kerk aan de Achterstraat. Heeft u foto’s laat het de Hattemer Oranje Vereniging weten. De foto’s worden dan opgehaald en weer teruggebracht. Kijk op de site voor het contactadres.

Dobbelen met Bij de hand

Samen in beweging voor senioren HATTEM/HEERDE- Fysiotherapiepraktijken in de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg gaan in het jaar 2011 samen met deze gemeenten aan de slag om senioren te stimuleren om te (blijven) bewegen. De initiatiefnemers onderkennen het belang van bewegen, niet alleen voor vitale senioren, maar ook voor senioren die in hun dagelijks leven al beperkingen ondervinden. Ze willen daarom een extra inzet doen om senioren te stimuleren tot deelname aan beweegactiviteiten. In het project worden er in iedere deelnemende gemeente met senioren gesprekken gevoerd hoe zij hun conditie en kwaliteit van leven kunnen verbeteren door deelname aan bewegingsactiviteiten. De initiatiefnemers hopen met het project gerichte gezondheidswinst voor senioren te bereiken. Bewegen blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Ook draagt bewegen bij aan het

onderhouden van contacten. Een belangrijk neveneffect is de totstandkoming van samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Een ander onderdeel van het project is het in beeld brengen van het (aangepaste) beweegaanbod voor senioren. Per gemeente zal dit in beeld worden gebracht. Op die manier ontstaat een goed beeld van de beweegmogelijkheden voor vitale en minder vitale senioren. Senioren kunnen dan bewust gaan kiezen voor activiteiten die het best bij hen passen. Gemeenten zullen, indien noodzakelijk, eventueel de totstandkoming van nieuw aanbod stimuleren. In november en december zijn er in de gemeenten bijeenkomsten om de zorg- en welzijnsorganisaties te stimuleren tot deelname aan het project. De eerste adviesgesprekken zullen in het 1ste kwartaal 2011 plaatsvinden. Voor de fysiotherapiepraktijken (de Akker in Oldebroek en Elburg, Fysiotherapeutisch Centrum Heerde en fysiothera-

JE BENT ALTIJD WELKOM, OOK ZONDER AFSPRAAK HEERDE DORPSSTRAAT 13 T 0578-200200 VAASSEN DORPSTRAAT 37C T 0578-574420

JAAR

EPE STERNPASSAGE 13 T 0578-610026

piepraktijk van Roeden, LutgertBoomsma in Wapenveld en Hattem) en de vier gemeenten is het de eerste keer dat ze gezamenlijk iets ontwikkelen. Progez, een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders, begeleidt het project.

Kerststukjes maken VAASSEN- De bewonerscommissie Krugerstraat Zuid Vaassen, in samenwerking met SWO/E Welzijn Ondersteuning en Voor Elkaar in de Buurt, stelt u in de gelegenheid om op vrijdag 17 december kerststukjes te maken in de gemeenschappelijke ruimte van Bloemfontein. Op vrijdag 17 december mogen alle bewoners uit de buurt, zowel de bewoners van de huurwoningen als ook de koopwoningen, in de gemeenschappelijke ruimte van de Bloemfontein ( ingang aan de Wetstraat) kerststukjes maken. De ochtend begint om 9.00 uur en zal om 11.30 uur afgelopen zijn. De workshop wordt geleid door Wil Blok. U dient zelf een bakje, mesje/tangetje en groen mee te nemen. Tussendoor wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Deelname aan deze workshop is geheel gratis. U dient zich wel vóór 13 december aan te melden bij mevrouw Been, tel. 0578-571047. Voor Elkaar, in de Buurt’ in de gemeente Epe stimuleert actieve burgers, vrijwilligers en professionele organisaties om een activiteit voor hun oudere buurtbewoner(s) op te zetten en te organiseren. Heeft u ook interesse? Neem dan contact op met Anne van Beek (GGD Gelre-IJssel), tel.: 0884433111, e-mail: a.vanbeek@ ggdgelre-ijssel.nl of met Linda Seinstra (SWO/E), tel.: 0578620988, e-mail: linda.seinstra@ swoepe.nl.

EPE- Bij de hand heeft onlangs in Epe en in Apeldoorn een workshop Spel & Speelgoed voor gastouders georganiseerd. Tijdens deze avond werden de gastouders geïnspireerd en uitgedaagd om met kosteloos materiaal de gastkinderen te vermaken. De training werd gegeven door Marianne Veens, nascholingsdocente kinderopvang. Door middel van deze workshops geeft Bij de hand de aftrap voor het thema ‘Dobbelen met Bij de hand’.

Dit thema is de rode draad voor de huisbezoeken vanaf januari 2011. Marianne Veens heeft ‘Dobbelen met Bij de hand’ samen met Angela IJkhout (orthopedagoge) speciaal voor Bij de hand ontwikkeld. Het is een handig, leuk en praktisch middel waarbij de dobbelsteen centraal staat. Gastouder, medewerker van Bij de hand en zo mogelijk de gastkinderen spelen samen het spel met als uitkomst nog betere gastouderopvang.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Van Gelderen – Koetsier 0-1; v.d. Maarel – Abels 0-1; Burczak – Oegema 0,5-0,5; Nijhof – Snijder 1-0; v.d. Most – Douma 0-1; Vos – Schutte

HEERDE- De mini’s van v.v. Heerde hebben nieuwe tenues ontvangen van ABC Hekwerk. De spelertjes, leider Davut Dirim en trainer Henk Hulleman bedankten de sponsor Harry Vinke met een bloemetje. De mini’s hebben onlangs hun eerste wedstrijdjes gespeeld. Ze zijn erg

0-1; Tessemaker – Overbeek 0,5-0,5. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

enthousiast en staan te popelen om opnieuw in actie te komen. Op de foto v.l.n.r. Simon Braakman, Bart Braakman, Joris Hulleman, Angelo Bruggeman, Bart Hulleman, Joep van ’t Hul, Sven Groothedde en Milan Dirim. Helaas kon Nick Fibbe niet aanwezig zijn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 237

Collectieve zorgverzekeringen

KORTING VOOR IEDEREEN

7,5% korting op

3%

basisverzekering

10%

op aanvullende verzekeringen

7% Bent u al verzekerd bij één van deze verzekeraars en wilt ook u gebruik maken van de kortingen van Eurozorg?

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

Kijk op www.eurozorg.nl en klik op “Eurozorg korting op bestaande verzekering”. Of bel 055-5260220 of mail naar info@eurozorg.nl

10% 8%

6%

korting op basisverzekering

10% 8%

op aanvullende verzekeringen

10%

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

Collectiviteitskorting zonder lidmaatschap. Eurozorg

t

Postbus 238

t

8160 AE Epe

Stoelenmatter

Fedde de Vries

Meubelstoffeerder

(webbing) Voor al uw rietenoelen. en biezen st

t

T. 055 - 526 02 20

t

E. info@eurozorg.nl

t

I. www.eurozorg.nl

Heeft u schade aan uw auto ? Wij herstellen het voor u ! Voor alle verzekeringsmaatschappijen, met kortingen voor u en met 4 JAAR GARANTIE.

Klaproos 11 - Heino - Tel. 0572-366874 / 06-10904599 fedde.de.vries@hetnet.nl

Garage Spuiterij v.d. Wal Veessen: 0578-631453.

Bent u al beHAARD?

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken www.boertjes.com

Wij verbranden de prijzen

Laagste prijs garantie tegen de beste service Wij leveren vakwerk, een 24-uurs service en onderhoud en zijn actief op veel werkterreinen.

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

Naast installatiewerk leveren wij echter ook haarden, schouwen, haardplateaus en houtkachels.

SPECIALE

Warmtestore

Maak vrijblivend eens een afspraak met ons om de vele mogelijkheden bekijken. Haarden &teSchouwen

AANRADERS Exc armtestore Prijsknallers voor september

Kagas en Warmtestore hebben hun Installatiebedrijf Warmtestore / Kagas Gert activiteiten Door voor ons te kiezen Industrieweg Lammers4 gebundeld! 8263 AC Kampen bent u verzekerd van

Stationsstraat 18 Servicelijn: 8181 CX 038-8500776 Heerde

E-mail: verkoop@warmtestore.nl T: 0578-694595 www.warmtestore.nl

Wanders Wide¿re 100

Dru Scenic Slim Line

Dru Trio

van € 2.895,-

van € 3.495,-

van € 2.375,-

een kijkje nemen naar onze showmodellen!! voorKom € 2.295,voor € 2.795,voor € 1.895

Tot ziens in onze showroom TE KUNNEN BEWONDEREN!

E: info@gertlammers.nl openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur za 09.00-16.00 uur W: www.gertlammers.nl

Warmtestore een bv is al ruim 10 jaar actief als landelijk werkende - goedehaardenspeciaalgarantie zaak. Wat begon als een internethandels- kwaliteit activiteit is uitgegroeid tot één van de - inzet van vakbekwaam grootste landelijk werkende organisaties in de verkoop van haarden, schouwen, personeel haardplateaus en houtkachels, met - betrouwbaarheid. diverse showroom bezoek-adressen en installateurs die de plaatsing van het geheel vakkundig kunnen Zo komt u uitvoeren. toch nog Door grootschalige rechtstreekse inkoop warmpjes de winter zijn wij ALTIJD de voordeligste aanbieder door. van NEDERLAND!

BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK OM DE SHOWMODELLEN

Wij zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, UNETO-VNI


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 38

Reeks orgelconcerten in Wapenveld

HVV

WAPENVELD- De orgelcommissie van de Hervormde Kerk in Wapenveld is bezig om het Reilorgel meer in de picture te krijgen. Wim Wagenaar en Jan IJzerman, beiden lid van de orgelcommissie en destijds betrokken geweest bij het plaatsen en bouwen van het orgel, vertellen er meer over. “Om het orgel te promoten, organiseren wij iedere maand tot ongeveer de maand mei, een reeks van concerten. Het orgel is heel veelzijdig en dat moeten we bekend maken. Het orgel vormt hierbij de leidraad en om ‘m zo breed mogelijk te presenteren, organiseren we heel verschillende concerten. De concerten worden gehouden op zaterdagmiddag om 17.00 uur. Het duurt een uurtje, het is net voor het eten en je bent je zaterdagavond niet kwijt”, aldus Wagenaar. Het eerste concert in de reeks is een jongerenconcert op 11 december. “Gemeenteleden van de Hervormde Kerk Wapenveld die muzikaal wat in hun mars hebben, willen we een podium geven. Deze blazers, organisten en fluitisten willen we de mogelijkheid geven te laten zien wat ze kunnen. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten”, vertelt Wagenaar. Het concert op 29 januari wordt groter opgezet. Dit concert voor orgel en panfluit vindt bij uitzondering plaats om 20.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Wim Magré en Noortje van Middelkoop. Voor dit concert zijn kaarten à 6 euro (kinderen onder 12 jaar gratis) verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: Sjalom, Klapperdijk 27, Wapenveld en IJzerman Antiek, Vlijtweg 1C in Wapenveld. “Na afloop van het concert is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje wat na te praten. Deze

HATTEM- Op dinsdagavond 30 november moest Berends&Slump HVV-Heren 1  aantreden tegen de nummer 3 op de ranglijst: NVC1 uit Nijkerk. De wedstrijd ging over en weer. Berends&Slump HVV begon prima. Vanaf het begin slaagden ze erin om NVC onder druk te houden en de set werd met een ruime 1625 gewonnen. De 2e set ging meer gelijk op, en HVV verloor nipt met 25-23. De 3e set werd verloren met 25-13. In de 4e set herpakte HVV zich en was de bovenliggende ploeg:

16-25. De beslissende 5e set ging weer gelijk op maar NVC wist die naar zich toe te trekken met 15-10. Al met al toch geen slecht resultaat voor Berends&Slump HVV tegen de voorlopige nummer 2. De volgende 2 wedstrijden zijn beide tegen Hellas 1 uit Hierden: 11 december uit en 18 december thuis. Niet in de Marke maar bij uitzondering in de sportzaal aan de Spoorstraat. Hellas 1 staat nu voorlopig op de 3e plaats dus het beloven pittige wedstrijden te worden.

Kerstappèl HATTEM- Tijdens de Wintermarkt op 10 december zal er weer een Inloop Kerstappèl worden gehouden in de Grote of Andreaskerk van Hattem. Het thema dit jaar is: Kerst: een bewaard geheim. Ds B.J.D. van Vreeswijk zal hierover een korte meditatie houden. Het Jeugdorkest

van de Christelijke Muziekvereniging Hattem o.l.v. Carlo Balemans zorgt voor de muzikale bijdrage. Enkele gemeenteleden zorgen voor de schriftlezing en Irene Liefers draagt een gedicht voor. Aanvang van het Kerstappèl is 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Oener Kijktuin in Wintersfeer

catering wordt gesponsord door Spakman Zwolle, IJzerman Antiek en Klussenbedrijf Keizer”, vertelt Jan. In de loop van 2011 wordt er nog een concert georganiseerd met een sopraan en een concert met medewerking van muziekvereniging

Vriendschap uit Oene. De rest van het programma wordt later bekend gemaakt. Wagenaar: “Nu, in het winterseizoen willen we zo breed mogelijk orgelconcerten organiseren. We willen hier een traditie in opbouwen.”

Jaar gratis sporten HATTEM- De afgelopen maanden hebben in de omgeving van Hattem en Heerde actieboxen uitgestaan van Sportscenter Bijsterbosch. Het enige dat je moest doen was het invullen van een actiekaartje om kans te maken op een jaarlidmaatschap. Inmiddels is de eerste winnaar al bekend en wordt de actie wegens het grote succes nog even voortgezet. De actiekaartjes zijn te verkrijgen bij verschillende ondernemers in de regio Hattem en Heerde. Afgelopen week nam Elisabeth Schuijn haar prijs in ontvangst. Naast een jaarlidmaat-

schap onbeperkt sporten kreeg zij ook een mooie bos bloemen. Met het gewonnen lidmaatschap mag zij gebruik maken van alle faciliteiten die Sportscenter Bijsterbosch te bieden heeft zoals de zonnebank, alle groepslessen, kinderopvang en natuurlijk de moderne fitnesszaal waar men onder begeleiding van een instructeur op de beste fitnesstoestellen kan trainen. Voor de mensen die ook kans willen maken op een jaarlidmaatschap is er de mogelijkheid om een actiekaartje in te vullen bij de volgende ondernemers; Chi-

Jubilarissen Ontwaakt

HATTEM- Tijdens het najaarsconcert van de muziekvereniging Ontwaakt uit Hattem is een tweetal leden gehuldigd voor hun 65–jarig lidmaatschap. Erelid Jan van Keulen en erevoorzitter Klaas van der Worp kregen het certificaat en bijbehorende versierselen uitgereikt door Ontwaakt-bestuurder Roy Venekamp. Deze somde daarbij nog een reeks feiten op uit de lange geschiedenis van deze beide oud-bestuursleden. Zo was Van der Worp meer dan 20 jaar de voorzitter van

de vereniging. Ook Van Keulen zat vele jaren in het bestuur, waarvan 17 jaar als penningmeester. Beiden deden daar de nodige neventaken nog eens bij, zowel op het muzikale vlak als in de verschillende commissies. Van der Worp is 3 jaar geleden gestopt met het actief musiceren, maar is nog zeer betrokken bij Ontwaakt; Van Keulen speelt nog altijd zijn partijtje mee op de bas. De echtgenotes van de beide jubilarissen kregen van de vereniging bloemen.

nees Specialiteiten Restaurant Kota Radja in Hattem, cafétaria Anytime in Wapenveld, De Wok van Hattem, keurslager Uit de Bosch in Heerde, Twins Sisters in hair in Oene en ook bij snackbar de Klimtuin in Epe. Ook eens een kijkje nemen bij Sportscenter Bijsterbosch? Sportscenter Bijsterbosch biedt een gevarieerd programma waarin u als klant centraal staat. Kom langs of maak een afspraak via het volgende telefoonnummer: Hattem: 038-4448687, Heerde: 0578-693463. Of kijk op www.sportscenterbijsterbosch.nl.

OENE- Dit jaar is het voor de 6e keer dat er een Kerstfairkoop bij De Oener Kijktuin wordt gehouden. Er zijn leuke spullen te koop voor in en om uw huis. Versier niet alleen uw interieur, maar maak ook van uw tuin, veranda of balkon een gezellige plek. De opgemaakte kerststukken zijn uniek in hun soort, maar er zijn ook voldoende decoraties die na de kerst kunnen blijven staan. De Kijktuin heeft altijd wel iets wat bij u past. Voor de prijs hoeft u het niet te

laten, want die is altijd laag. De kachel brandt en er wordt geen entree geheven. Ook de koffie, thee en glühwein zijn gratis. Dit jaar zijn de “kerstfairkoopdagen” in de weekenden tussen Sinterklaas en Kerst en wel op 10 en 11 december en op 17 en 18 december, telkens van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt De Oener Kijktuin aan de Grote Weteringdijk 14 in Oene, tel. 0578- 641907. Kijkt u voor het laatste nieuws ook even op www. oenerkijktuin.nl.

Buurtbus ANBO Hattem zoekt bestuurders HATTEM- De afdeling Hattem van de ANBO heeft dringend een aantal bestuurders nodig. Hoewel de afdeling prima functioneert; er zijn activiteiten, financieel klopt alles, maar zonder voldoende bestuurders kan er geen afdeling blijven bestaan. ANBO Hattem is een landelijke en lokale actieve belangenvereniging en zet zich in voor wonen, inkomen, gezondheid, lifestyle, ouderenadvisering, belasting invullen, ontspanning etc. Dat alles voor de 50 plussers in Hattem. ANBO werkt waar mogelijk nauw samen met andere organisaties in Hattem. Wilt u iets betekenen voor een ander en daarvoor uw tijd en inzet beschikbaar stellen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter G. Houter, tel: 038-4445850 of de secretaris Mw. E. Meijerink, tel: 038-4441594. Ook als u nog geen lid bent van de ANBO kunt u contact opnemen.

HEERDE- De Buurtbus VorchtenVeessen-Heerde-Wezep, lijn 502, gaat per 12 december evenals de grote Bussen van Veolia naar Syntus. De dienstregeling wordt gewijzigd per 12 december. De Buurtbus start ’s morgens om 7.28 uur in Vorchten en is alleen de eerste rit ongeveer 2 minuten eerder dan nu. Vanaf Wezep 8.00 uur start de

Buurtbus 6 minuten later, dus 8.06 uit Wezep en zal dus overal 6 minuten later langs komen dan nu. De ritten 12.06 uur en 15.06 uur uit Wezep rijden niet meer de tegengestelde (omgekeerde) route Veessen-Vorchten-Veessen. Alle ritten rijden dezelfde route. Buurtbusvereniging VeVoMa, lijn 502. Info: tel. 0578-631459 of 0578-631322.

EPE- Onlangs heeft de activiteitencommissie van de sv Epe shirts aangeboden gekregen van de Club van 100. Namens de heer Vosselman van de Club van 100 werden de shirts overhandigd aan de dames van de activiteitencommissie. De boden als dank een bloemetje aan de heer Vosselman aan.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 239

KOZIJNEN, SERRES, VERANDA’S leveren wij naar uw wens

Kunststof & Aluminium Ramen & Deuren Serres & Overkappingen

serres

PROFITEER EN BESPAAR!

10% KORTING! op het gehele assortiment

Daarnaast worden kozijnen, serres of veranda’s nog voordeliger met de

Binnen- & Buitenzonwering

BTW-VERLAGING en GLASSUBSIDIE*

Glassystemen Horsystemen

kozijnen

*(GLASSUBSIDIE GELDT TOT 31 DEC.)

* vraag naar de voorwaarden

een bezoek meer dan waard! Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.30, VRIJ 10.00 - 17.30 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 240

PRIJSWINNA ARS DE GELUKKIGE TA AYGO ZIJN VAN EEN TOYO skamp uit Aalten

Ko - Mevr ou w E. G. A. Sa rid jo ui t Ud en - De he er M. ui t Zwol le - De he er M. Ku it W ij fe lic ite re n de pr ijswi nn aa rs en we ns en he n ve el ge lu k m et de ni eu we au to !

EUROPEES FABRIKAAT

PRACHTIGE VOLLE

LUXE 3D

4 branduren 100 stk.

180 cm 880 tips metalen voet

met envelop 11.5x16 cm

THEE LICHTEN

KERST BOOM

KERST KAART S ET/8

2.49 26.95 1.59 idem 210 cm 1220 tips

3D KERSTKAART met of zonder licht en muziek set/2

VERLICHTE

KNIEKOUS OF

PHILIPS

incl. batterijen

pompom polyester/elasthan structuur one size

alkaline 4x penlite AA, 4x penlite AAA of 2x engelse staaf

Elders 3.29 3.95

39.95

KERST MUTS

kerst KINDER MUTS

0.69

0.69

0.79

BEEN WARMER

Elders 2.98 3.98

1.79

POWERLIFE BATTERIJEN

Elders 1.98 2.49

IJSFINISH OF POMPOM

ACRYL - KABEL

LUXE

voor in de kerstboom lengte 120 cm

2 modellen maten S-XL

3.8 cm x 3 m of 6.4 cm x 2 m

DECO HANGER

Elders 1.98 2.98

1.39

DAMES VEST

Elders 2.49 2.98

7.95

0.75

KERST LINT

Elders 1.79 2.49

0.95

Nu 246 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 241

g i d e l l o v d n e v e rra ss g i l e d r o o v d n v e rba z e

POMPFLACON

VERLICHTE

PERSONEN

bloemdesign met verwijderbaar EAN productinfo etiket 300 ml

4 modellen 82x75 tot 128x49 cm energiezuinige LED verlichting

inclusief vetindicator tot 150 kg

HAND ZEEP

WAS- OF

0.79 49.00 7.95

OPBERG MAND diverse kleuren ca. 40 cm

Elders 3.49 3.95

BUS

1.79

SPUIT SNEEUW 300 ml

Elders 1.49 1.98

WEEG SCHAAL

Elders 98.00 119.00

Elders 12.95 17.95

BESTMATIC STOOM

ZILVER

met thermostaat 2000 W

polystone ca. 8 cm

STRIJK IJZER

Elders 8.95 11.95

PORTABLE

5.99

HIFI SPEAKER USB/SD/MMC-kaart oplaadbaar MDF 80 DB

0.88 17.95 Elders 29.95 39.95

DECO VOGEL

S E T/3 Elders 1.98 2.98

0.79

KERSTBOOM

MINI FIGUURTJES 2 uitvoeringen box 12 stk. glas

Elders 2.98 3.98

1.59

winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 05-12 t/m za. 11-12

Elders 1.49 1.98

REN DIEREN


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 42

Eerste Nieuwe Staten Vertaling verkocht in Epe

Goud en brons Judoteam HEERDE- Afgelopen zaterdag reisde een aantal judoka’s van Judoteam Bijsterbosch onder barre weersomstandigheden af naar Burgum in Friesland om deel te nemen aan de Open Noord Nederlandse Kampioenschappen. De sneeuw weerhield de judoka’s er echter niet van om met een gouden en drie bronzen medailles terug te keren. Lars Kamphuis (-38 kg, Dronten) haalde de eerste

WET ruiters EPE- Afgelopen zaterdag reden Manon en Kars Bonhof zich in de prijzen op de 2e selectiewedstrijd te Hierden. Kars reed zijn pony Surprice in het L-springen naar een 7e prijs. Manon behaalde met Unbelievable in deze klasse een 6e prijs en met Eastern Blizzard een 3e prijs. Door deze en vorige resultaten heeft Manon zich met Unbelievable nu definitief geplaatst op de lijst van afgevaardigden voor de Gelderse Kampioenschappen.

plaats. Jeroen van de Beek -60 kg, Hattem) en Tim ter Steege (+73, Apeldoorn) behaalden een derde plaats. Daan de Jonge (-90 kg, Apeldoorn) verraste op dit toernooi. De judoka uit Apeldoorn die dit toernooi voor het eerst in de -90 zou uitkomen, werd ingedeeld in een poule van senior judoka’s uit de -100 klasse. Ondanks dat wist Daan een mooie derde plaats te halen.

Petanque HATTEM- Ondanks de winterse weersomstandigheden zijn er de afgelopen week bij Hattem Petanque toch twee toernooien gespeeld. Uitslagen van het Sinterklaastoernooi: 1e Renze Bosgraaf, 2e Mariska Landman, 3e Dini Boomstra. Uitslag Bultman toernooi: 1e Coby Zijlstra 2e / 3e Ben Kort / Luc Eleveld.

AGIOS in actie EPE- Op zaterdag 3 december was het dan zover. Eindelijk mocht de Nieuwe Staten Vertaling verkocht worden. Veel mensen hebben hier op gewacht. Zo ook Ellen den Oudsten uit Nijbroek. Zij was de eerste die bij Boekwinkel Koers in Epe een exemplaar kwam ophalen. On-

der het genot van koffie met een lekkernij hebben in de loop van de dag nog vele mensen hun exemplaar afgehaald. Deze nieuwe vertaling (de NSV) is tot stand gekomen met inbreng van vele christenen. Met hen is de leesbaarheid getoetst om tot een vertaling te komen die zo dicht

mogelijk bij de grondtekst staat en begrijpelijk is voor de lezer. De oplage is beperkt. Boekwinkel Koers heeft echter een kleine extra voorraad weten in te kopen en kan u van dienst zijn, maar op is op. Daarna is de NSV niet eerder leverbaar dan in maart/april 2010.

Informatiemiddag over de computer WAPENVELD- Op woensdagmiddag 8 december vindt er in het Senioren inloopcentrum in Wa-

Heemkunde HATTEM- Donderdagavond 9 december vanaf 19.30 uur houdt Heemkunde Hattem de snuffelavond in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier snuffelen in het uitgebreide (digitale) fotoarchief of lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdag 15 december vanaf 13.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zie ook de website http://noord-veluwe. mijngelderland.nl. en www. heemkundehattem.nl.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde, 5 dec. Hengelo International. Jurjan Bloem  heeft met zijn nieuwe paard Wiesielottie in de lichte tour junioren een 6e prijs gewonnen. Met zijn paard Tissem startte hij in de grote prijs, de Grand prix , zware tour voor junioren en kwam met een mooie 7e prijs naar huis.

penveld een informatie / kennismakingsmiddag plaats over computers en internet. Inwoners van Wapenveld zijn van 13:30 uur tot 15.00 uur welkom in het SIW, dat zich bevindt aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld. Op deze middag wordt allereerst informatie gegeven over de computercursussen die Bintwerk organiseert vanaf de tweede week van januari 2011.

Na het informatieve gedeelte kunnen ouderen zelf achter de computer zitten en met begeleiding zelf ervaren hoe de p.c. en het Internet werkt. Deelname aan deze middag is gratis. De bijeenkomst wordt nog een keer herhaald op dinsdagmiddag 14 december van 13.30 uur tot 15:00 uur. Voor meer informatie kan men terecht bij Bintwerk, tel. 0578-694626.

Open Tafel HEERDE- Op donderdag 16 december wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Tafel gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00

uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 8,50 euro. Vanwege de kerstdagen wordt in december de Open Tafel eenmalig op de 3e donderdag van de maand gehouden. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot dinsdag 14 december bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578- 691244.

de leden. Deze actie loopt nog tot zaterdag 11 december. Eerder vermeldde de vereniging dat de formulieren kunnen worden ingeleverd bij de gymzaal maar dat adres is nu veranderd. Het kan nu bij Gerard de Wilde tussen 12.30– 14.00 uur aan de Veenweg 19 in Vaassen. Mocht u geen lid kennen bij Agios en toch een stuk Maaslander kaas willen kopen van +/- 900 gr ( 9 euro per stuk) om de vereniging te ondersteunen, dan kunt u voor 10 december een mailtje sturen naar info@agios.nl. Agios zal er voor zorgen dat de kaas bij u thuisbezorgd wordt.

Trekkingslijst De Vriendschap HEERDE- Bij de trekking van de verloting van de vogelhoudersvereniging “De Vriendschap” uit Heerde zijn de prijzen als volgt gevallen: 1e prijs 1858; 2e prijs 1998; 3e prijs 3068; 4e prijs 2731;

5e prijs 2324; 6e prijs 1053; 7e prijs 1034; 8e prijs 1683; 9e prijs 3685. Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen zijn af te halen bij Dhr. Wilco Bunte, Brandstraat 21, Heerde.

Zes auto’s botsen op IJsselbrug

Verloting Ons Genoegen HATTEM- Zaterdag 4 december heeft notaris W. A. van der Ven uit Hattem, de trekking verricht van de Najaarsverloting van Fanfarekorps “Ons Genoegen” Hattem. De hoofdprijs, een koffiemachine, is gevallen op nr. 2245, de tweede prijs, een keukenmachine, op nr. 1466 en de trolley op lotnummer 1982. De overige prijzen vielen op nummer 1967, 1300, 1535, 1083,

1712, 1093, 1252, 1755, 1481, 1736, 1151, 2025, 2286, 1630, 2353, 1247 en 1474. Alles onder voorbehoud van typefouten. De prijzen zijn af te halen in het verenigingsgebouw De Triangel aan de Veenburgerweg 13 te Hattem, op de maandagavond vanaf 19:00 uur. Afhalen van de prijzen kan tot 31 januari. Alles is na te lezen op de website www.onsgenoegenhattem.nl.

Door Gerben Dalhuisen

kampioenschap bij SV Vaassen. Hierbij een oproep aan alle dames om zich op te geven. Deelnemers wordt verzocht uiterlijk om 12.15 uur aanwezig te zijn, met eigen dartpijlen. Het toernooi duurt tot ongeveer 18.00 uur. De kosten zijn twee euro voor junioren en vijf euro voor senioren. Opgave kan via een inschrijfformulier in het clubhuis van SV Vaassen aan de Woestijnweg. Aanmelden kan tot 15 januari 2011.

HATTEM- Vrijdagochtend werden de brandweerkorpsen van Hattemerbroek en Hattem samen met de politie en de ambulancedienst gealarmeerd voor een verkeersongeval op de oude IJsselbrug tussen Hattem en Zwolle, waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Ter plaatse troffen de hulpdiensten naast een spekgladde rijbaan ook een behoorlijke ravage aan en na een korte inventarisatie bleken er zes personenauto’s betrokken te zijn bij het ongeval. Twee auto’s kwamen als gevolg van de gladheid op de brug frontaal in botsing

Dartstoernooi VAASSEN– Zaterdag 22 januari wordt in het clubhuis van SV Vaassen het jaarlijkse dart toernooi gehouden. Van 10.30 tot ongeveer 18.00 uur vliegen voor het negende jaar de pijlen richting de borden. Het toernooi begint om 10.30 uur voor de D en E pupillen. Zij spelen voor de eerste keer om het kampioenschap van SV Vaassen. Rond 11.30 uur hoopt de organisatie met de finale voor de jongste leden van SV Vaassen te

VAASSEN- Achter de schermen wordt bij Agios erg hard gewerkt om acties op touw te zetten om gelden binnen te halen. Dit is nodig voor de inrichting van de hal voor de leden van Agios. De terugkeer van de kerstmarkt bij het sfeervolle kasteel de Cannenburgh, is voor de vereniging dan ook een mooie aangelegenheid om hier een kraam te bemannen. Drie dagen lang zullen de leden van Agios mini cyclamen, vogelvoederhuisjes en exclusieve vogelvoederpakketjes verkopen ten bate van hal. Een andere actie is al gaande, er wordt kaas verkocht aan familie en vrienden van

beginnen. Zij spelen gratis mee. Vanaf 12.30 uur begint het toernooi voor de junioren en senioren. Deelname is mogelijk voor leden en vrijwilligers van SV Vaassen. Deze mogen een introducé, bijvoorbeeld familie of vriend/ vriendin, meenemen die ook kunnen gooien op dit toernooi. Ook dit jaar wil de organisatie proberen een damespoule te maken. Bij deelname van minimaal 8 dames gaan ook zij strijden voor het

met elkaar. De vier andere auto’s konden eveneens door de gladheid niet tijdig tot stilstand komen. Een van de betrokkenen raakte licht gewond aan haar been. De brandweer van Hattem heeft samen met de berger zorg gedragen voor het vrijmaken van de rijbaan. In totaal moesten er vijf van de zes voertuigen afgesleept worden. Een strooiwagen maakte tenslotte een eind aan de gladheid, waarna de brug, die enige tijd afgesloten is geweest voor het gemotoriseerd verkeer, weer vrijgegeven kon worden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 243

fam. Stijf stapt over... De familie Stijf stapt over! Het gezin Rob (40), Monique (39) met zoon Herman (17) en dochter Margreet (14) kreeg het be bericht dat hun zorgverzekering van het Groene Land over ging naar het Zilveren Kruis. Hoewel het ge gezin tevreden was over het Groene Land, vooral door de korting op de contributie bij het Achmea Health Center in Epe, was dit toch aanleiding om de kosten eens goed op een rijtje te zetten. He W Wat de familie Stijf aan kosten verwacht: -R Rob heeft een nieuwe bril nodig: -M Monique moet een nieuwe kroon hebben : -H Herman maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen - Verder maakt het gezin veel gebruik van de sportschool V (Achmea Health Center Epe)

Kosten € 375,Kosten € 875,Kosten € 1.125,-

De De familie Stijf kwam via een kennis in contact met Eurozorg en de Avero Achmea collectiviteit. Het voordeel voor de familie Stijf is aanzienlijk. Niet alleen op de premie, maar vooral op de vergoevo dingen. Wat ze ook niet wisten is dat ze bij Avero Achmea dezelfde korting op de contributie van di het he Achmea Health Center krijgen als bij het Groene Land. Avero Achmea biedt een heel complete verzekering tegen een voordelig tarief, met daarboven op de kortingen van de Eurozorg collectiviteit. Wat betekent dit concreet voor de familie Stijf?:

(voorheen

actie: Bij het afsluiten van een Avero Achmea ziektekostenverzekering via Eurozorg, ontvangt u een kadobon ter waarde van € 35,-. Deze bon is te besteden bij de volgende lokale ondernemers:

) Avéro éro Achmea

Premie Basisverzekering

€ 106,50 per maand

(bij eigen risico van € 170,-)

individuele premie

(inclusief collectiviteitskorting)

verzekerd volgens het combinatie-stelsel

verzekerd volgens restitutie-stelsel

(= deels gecontracteerde zorg)

(= vrije keuze zorgverlener)

Voordeel voor familie Stijf (2011)

€ 101,52 per maand

€ 119,52 (voordeliger)

Vergelijking aanvullende

3-sterren polis

Royaal dekking

verzekering op basis van:

(één na hoogste aanvullende dekking)

(één na hoogste aanvullende dekking)

Premie Aanvullende verzekering

€ 22,40 per maand

€ 26,96 per maand (inclusief collectiviteitskorting)

(duurder) per jaar

UÊ Àˆi˜ÊÊ

€ 150,- per persoon per 3 kalenderjaren

€ 250,- per persoon per 3 kalenderjaren

€ 100,- (voordeliger)

voor brillen en contactlenzen

voor brillen en contactlenzen.

(Rob heeft een nieuwe

Of contactlenzen voor kortdurend gebruik,

bril nodig)

€ 109,44

zoals dag-, week-, maand-, half jaar- en jaarlenzen: € 65,- per jaar. € 640,- per persoon per kalenderjaar

UʏÌiÀ˜>̈iÛiÊ}i˜iiÃ܈âi˜Ê

Vergoeding tot € 1.500,- per persoon

€ 485,- (voordeliger)

per kalenderjaar UÊÞȜ̅iÀ>«ˆiÊ

ÓÇÊLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê«iÀÊ«iÀܜ˜Ê«iÀʎ>i˜`iÀ>>ÀÊLˆÊii˜ÊÊ

ÓÇÊLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê«iÀÊ«iÀܜ˜Ê«iÀÊ

gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet gecontracteerde

kalenderjaar

­LiÌiÀiÊۜœÀÜ>>À`i˜®

zorgverlener dan max. 12 behandelingen per kalenderjaar. UÊ"À̅œ`œ˜ÌˆiÊ

ii˜ÊÛ>˜ÕˆÌÊLi«>>`iÊVœiV̈iÛiÊÛiÀâiŽiÀˆ˜}i˜°Ê

6iÀ}œi`ˆ˜}Ê̜ÌÊÓÓʍ>>ÀÊii˜“>ˆ}ʙä¯Êi˜ÊÊ

­LiÌiÀiÊۜœÀÜ>>À`i˜®

Ê

Ê

ii˜“>ˆ}ÊÇä¯Êi˜Ê“>݈“>>Ê€ 1.000,-

UÊ-«œÀÌÃV…œœÊ

œÀ̈˜}ÊLˆÊV…“i>Êi>Ì…Ê i˜ÌiÀÃÊ

œÀ̈˜}ÊLˆÊV…“i>Êi>Ì…Ê i˜ÌiÀÃÊ

Vergelijking tandartsverzekering

Driesterren Tandartsverzekering

T-Royaal verzekering

op basis van:

(één na hoogste aanvullende tandarts dekking)

(één na hoogste aanvullende tandarts dekking)

Premie Tandartsverzekering

€ 32,- per maand

€ 27,12 per maand

€ 58,56 (voordeliger)

(inclusief collectiviteitskorting)

(alleen voor Monique)

€ 900,- per persoon per jaar

€ 200,- (voordeliger)

maximaal € 2.500 en vanaf 22 jaar

Rorije - Heerde

Of te gebruiken: - voor een preventieve fitheidsscan in Epe:

Çx¯ÊÛ>˜Ê€ 900,- per persoon per jaar.

UÊ/>˜`>ÀÌÃÊ

Totaal voordeel: - voor een etentje bij restaurant De Veldhoeve.

€ 0,- (gelijk)

€ 853,64

Meer info: www.eurozorg.nl/overstappen of stuur een mail naar info@eurozorg.nl

Of u kunt deze bon schenken aan Stichting Alpe d’HuZes, ten gunste van KWF kankerbestrijding.

Ja

,

ik wil graag weten hoeveel ik kan besparen! Naam

Ik ben nu verzerkerd bij Telefoon Deze tekst is met de meest mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail

Dit reactieformulier kunt u ongefrankeerd in een gesloten envelop sturen naar:

EuroZorg, antwoordnummer 505, 7300 WB Apeldoorn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 44

Schutters St. Anna Gilde

HATTEM- Het nieuwe schietseizoen voor de schutters van het St. Anna Gilde uit Hattem is weer begonnen. Elke eerste donderdag van de maand komen de schutters bijeen in het Gildehuis de Tinne. Een heel jaar wordt er geschoten met twee bogen, de een opgelegd en de andere uit de vrije hand. Elke keer

mag er per boog vier keer worden geschoten, de drie hoogste scores worden geteld. Maximaal kan men zestig punten schieten, verdeeld over de twee bogen. Aan het eind van het seizoen worden de punten geteld en diegene met het hoogste aantal wordt uitgeroepen tot schuttersprins. Tot nu toe heeft Gerrit

Kaartavonden VAASSEN– Woensdag 8 december komen de kaarten weer ter tafel bij SV Vaassen. Elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt voortaan gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Er zijn twaalf kaartavonden, de acht beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Wilt u echter één keer meedoen dan bent u ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur. Het eerste kopje

koffie wordt aangeboden door SV Vaassen. Vrijdag 10 december komen bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten weer op tafel. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club. Dit is de vierde kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen.

Ook dit jaar volgens het aloude en overheerlijke recept van bakker Van Ruiven. De prijs bedraagt 6,50 euro voor een zak met 10 oliebollen. De oliebollen kunnen worden besteld t/m 22 december bij de leden van de club of via oliebol@avcialfo.nl. De bestelling kan op 29 december worden afgehaald tussen 09:00 en 13:00 uur bij het clubhuis van Cialfo aan de Grintgroeveweg in Epe. Voor nadere informatie 0578-614920.

Kerststallen in museum

VAASSEN- Van 10 december t/m 8 januari is de expositie “nu sijt wellecome” te zien bij Museum Vaassen Historie. Deze expositie toont een selectie van de verzameling van ruim 450 kerststallen van Clary Houtzager uit Vianen. Zo’n 15 jaar geleden kocht Clary Houtzager haar eerste kerststal in een wereldwinkel. Deze aankoop bleek de aanleiding tot een verzameling. Deze is inmiddels is uitgegroeid tot meer dan 450 kerststallen. De kerstgroepen komen uit alle windstreken. Beurzen en rommelmarkten en wereldwinkels worden regelmatig bezocht voor nieuwe aanwinsten. Ook tijdens de vakanties gaat de zoektocht naar kerststallen gewoon door. De verzameling vertoont een grote ver-

REGIO- De landelijke aanvraagservice ‘Zoek&Boek’ krijgt in de week van 6 december een nieuwe naam (‘Aanvragen’) en een nieuwe uitstraling. Via de vernieuwde service kunnen niet alleen boeken, muziek (cd’s en dvd’s) worden aangevraagd, maar ook films, luisterboeken en bijvoorbeeld games. Het aangevraagde materiaal is vervolgens op te halen bij de eigen bibliotheeklocatie. De vernieuwing hoort bij de nieuwe koers die de bibliotheken in Nederland varen. Die bestaat onder andere uit de uitbreiding van digitale diensten en een nieuwe landelijke huisstijl. De werking van het systeem verandert verder niet, wel het uiterlijk van de knop waarmee de aanvraag geplaatst wordt. De landelijke aanvraagservice is een gezamenlijke dienst van de openbare bibliotheken. Met de landelijke

Liefers elk jaar de titel voor zich kunnen opeisen, maar hoe het dit jaar uitpakt zal de toekomst leren. Dit Keer had Bram van de Loosdrecht de hoogste score gevolgd door een gedeelde tweede plaats van Dries Jonker, Bas Loef en Harry Zwerus. Herman Koopman eindigde als derde.

aanvraagservice kunnen bibliotheekleden materialen aanvragen bij De Bibliotheek Noord-Veluwe én bij andere bibliotheken. Heeft De Bibliotheek Noord-Veluwe de gevraagde titel niet in de collectie, dan wordt automatisch gekeken welke bibliotheek deze titel wel kan leveren. Ook wordt gezocht in de grote muziekcollectie van Muziekweb. Gespecialiseerde muziekbibliothecarissen kunnen daar bovendien adviseren bij aanvragen voor bladmuziek. Het tarief voor aanvragen van media die niet aanwezig zijn in de collectie van De Bibliotheek Noord-Veluwe bedraagt 2,50 euro per titel. Wie https://zoekenboek.bibliotheek.nl heeft opgeslagen in zijn favorieten om eenvoudig de status van een aanvraag te kunnen raadplegen, wordt aangeraden dit te wijzigen in https:// aanvragen.bibliotheek.nl.

RSG SportXtra leerlingen behalen certificaat reanimeren

Decemberconcert

AV Cialfo bakt oliebollen EPE- Afgelopen jaar is de kunststofatletiekbaan van AV Cialfo, na bijna 20 jaar intensief gebruik, vervangen. Er ligt nu weer een schitterende baan, maar nog vele wensen blijven over. Zo wil de club graag wat nieuwe materialen aanschaffen, zoals polsstokhoogspringstokken en nieuwe overkappingen voor de hoogspringmatten. Om dit soort wensen te kunnen vervullen, bakken de leden op woensdag 29 december weer heerlijke oliebollen.

‘Zoek&Boek’ wordt ‘Aanvragen’

scheidenheid. Ieder land heeft zijn eigen kenmerken. De gebruikte materialen, gehanteerde vormen en kleuren maar ook de samenstelling van de kerstgroepen verschilt per regio. Tijdens de expositie in museum Vaassen Historie wordt een dwarsdoorsnede van de verzameling getoond. De kerststallen zijn gegroepeerd naar plaats van herkomst en per regio voorzien van een korte beschrijving. Het museum is geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Groepen kunnen op afspraak ook buiten deze tijden het museum bezoeken. Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73, Vaassen, e-mail: info@vaassenhistorie. nl, www.vaassenhistorie.nl.

WELSUM- Stichting Dorpshuis Welsum organiseert op zondag 12 december een Decemberconcert. De middag wordt gevuld met diverse optredens van Het Eper wegpiraten koor, het Jeugdkoor “In Between” uit Emst en Popkoor Welsum. Door deze muzikanten en koren wordt er een zeer gevarieerd programma aangeboden. Het dorpshuis is prachtig versierd in kerstsferen. Het Decemberconcert begint om 14.30 uur en u bent allen van harte welkom. De entree is gratis.

HVV HATTEM- Een overtuigende 4-0 overwinning afgelopen vrijdagavond voor de dames van Berends&Slump/HVV. In Hierden was tegenstander HSC duidelijk een paar maten te klein voor de dames uit Hattem. Aan Hattemse zijde kon naar hartenlust gewisseld worden zodat iedereen een duit in het spreekwoordelijke zakje kon doen en het weekend een warme start geven. Berends&Slump/HVV serveerde sterk met veel druk en variatie waardoor HSC geen kans kreeg een fatsoenlijke aanval op te bouwen. In de rally’s die af en toe ontstonden kon de ploeg uit Hierden niet meer dan met kunst en vliegwerk de bal weer over het net aan de Hattemse dames prijsgeven. Berends&Slump/ HVV verstevigd haar positie binnen de top 4. In het nieuwe jaar spelen de Hattemse dames op 8 januari weer in De Marke.

EPE- Op maandag 29 november ontvingen 23 RSG leerlingen van sportXtra het certificaat reanimeren. Het is voor het eerst dat de RSG de cursus aanbiedt aan leerlingen. De afgelopen weken stonden de lessen voor de leerlingen SportXtra van de RSG N.O.-Veluwe in het teken van reanimeren. De leerlingen kregen een cursus reanimeren, met als afsluiting een examen; daardoor stonden de leerlingen deze week onder extra spanning. In de hele cursus, die in het teken stond van reanimeren, moesten de leerlingen voldoen aan de theoretische en praktische eisen die het officiële

reanimatie diploma van de EHBO stelt. Docent Sander Poll, die onder meer de cursus heeft verzorgd met hulp van de EHBO vereniging uit Vaassen, vindt dat de leerlingen het uitstekend hebben gedaan: “De leerlingen bezitten nu vaardigheden die ze meteen kunnen gebruiken in de praktijk. Van de 24 leerlingen zijn er 23 geslaagd; zij hebben uit handen van dhr. Voerman (afdelingsleider bovenbouw vmbo) een certificaat gekregen. Het certificaat is (nog) geen officieel diploma maar in de toekomst willen we leerlingen graag een officieel diploma reanimeren aanbieden.”

Jan Schurink prijsbiljarten VAASSEN– In de kantine van voetbalvereniging SV Vaassen wordt in de maand december volgens traditie het ‘Jan Schurink prijsbiljarten’ gehouden. Vanaf 1 december kan iedereen dagelijks, met uitzondering van beide kerstdagen, kans maken op fraaie prijzen. Er zijn dagprijzen te verdienen, ook wordt een klassement bijgehouden. Deelname aan het ‘Jan Schurink prijsbiljarten’ kost 50 cent voor drie ballen. Dames

mogen ervoor kiezen om niet met de keu te stoten, maar de bal te rollen. Dan kost deelname 25 cent. Er zijn 28 dagprijzen te verdelen, één hoofdprijs en tien eindprijzen. Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door verschillende leden van SV Vaassen. Prijsbiljarten kan tijdens openingstijden in het clubhuis van SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg. Op oudejaarsdag worden de prijzen uitgereikt.

Oud papier actie OENE- Op zaterdag 18 december wordt in Oene de 3 maandelijkse oud papier actie gehouden van de hervormde kerk in Oene. U kunt het papier zaterdag om 8.00

uur aan de weg plaatsen. De opbrengst van deze actie wordt besteedt aan onderhoud van de kerk en de Ark, of voor vernieuwing van materialen.

Rijden onder invloed

Mannen met inbrekerswerktuig

HATTEM- De politie heeft donderdag 2 december een 51-jarige man uit Hattem aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. De man werd bij een routinecontrole staande gehouden. Een blaastest op straat toonde aan dat de man onder invloed van alcohol was. Hierop is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier blies hij een promillage van 1,0 promille. In verband met eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed is het rijbewijs van de man ingevorderd.

Ongeval door sneeuwval

HATTEM- De politie heeft in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 december rond 02:00 uur op de Apeldoornseweg in Hattem twee mannen van 27 jaar en 55 jaar uit Zwolle aangehouden. De mannen

VAASSEN- De sneeuwval heeft maandagmiddag in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland voor flinke verkeersoverlast en tientallen aanrijdingen veroorzaakt. Drie mensen raakten licht gewond en werden

werden staande gehouden en bij controle van het voertuig bleek dat er inbrekerswerktuig aanwezig was. De mannen zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.

naar ziekenhuizen vervoerd. In Vaassen gleed een bestuurster met haar auto vanaf de Kortebroekweg in de sloot. Zij raakte licht gewond en is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 245

SALE!

Winteraanbiedingen bij De Jong! Nomad Burnaby damesjack

Nomad Hamilton functioneel dames ski-jack

In mooie m tren trendy kleur. Waa Waterdicht W en ademend me met sneeuwvang.

Van 129,95 nu

99,

95

Het lamswollen voetbed, de GTX performance comfort voering en een Ice Grip zool zorgen dat deze schoen onder alle winterse omstandigheden perfect presteert.

Van 159,95 nu

139,

95

D Dames S Sybelle b ll j jacket Van 159, nu

Nu

174,

95

95

129,95

Olang Patty Nomad Keele softshell jacket jacke

SALE!

Hanwag Xerro Plus Winter GORE-TEX

Olang Canadian

Nomad Moose skibroek Nu

Van 159,95 nu

129,95

Nu

59,

64,95

95

Waterdichte, ademende skibroek met waterdichte ritsen.

Functioneel stretch jacket met afneembare capuchon.

Van 139,95 nu

119,95

Sinner skibrillen Voor hem en haar en natuurlijk ook voor de kids.

Skihelmen

Vanaf

Vanaf

19,95

39,95

HATTEM Industrieterrein De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem T 038 - 444 37 77, E info@dejongcaravans.nl

www.dejongcaravans.nl nl

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS

VOOR ALLE

Leverbaar in vele modellen.

KLUSSEN IN

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken.

HUIS !

* keukenmontage * badkamers *tegelwerk *plavuizen *gas/water/electra *stukwerk *schilderwerk/behangen Bel voor vrijblijvende offerte Steven de Graaf

Fa. Witteveen - Emst

06 - 5379 8249

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09 Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Wij zijn op zoek naar personeel: 10 jaar garantie

Leerling zinkwerker/dakdekker Ervaren zinkwerker/dakdekker

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Reacties per brief of per e-mail.

Hoveniers

Hans Hekkert Ankerstraat 9 Epe E-mail: hekke295@planet.nl

• Aanleg • Onderhoud • Grondwerk (eigen minikraan) • (Sier)Bestrating • Plaatsen van schuttingen en blokhutten • Aanleg vijvers

Bel vrijblijven d voor een off erte, o o k vo o r h e t kleine werk!

0578-62969 of 06-1000090 98


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 46

Kerstdemonstraties bij Bloemsierkunst De Groot

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 10 december: Ouderenbonden over de nieuwe OV chipkaart, Project Gedenkstenen Hattem officieel van start gegaan, NSGK zoekt organisatoren voor jaarlijkse collecte in Hattem, Promofilmpje Sociale Dagbesteding, Het project Hattem aan de IJssel, Piet Hendriks viel 1986 in als bode te Hattem 3, Centrum voor Jeugd en gezin van start met ‘Opvoeden doe je samen!”. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het

Passage HATTEM- Donderdag 16 december vindt de kerstviering van Passage plaats in de Ontmoetingskerk, van Galenstraat te Hattem. Mevrouw Gy Wiekeraad-Kovács gaat van deze avond een bijzondere viering maken. Het onderwerp is : “Kerst met een Hongaars tintje”. Aanvang 19.30 uur. Iedereen, ook gasten, van harte welkom. plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Jubilarissenavond FNV Bondgenoten HEERDE- Op zaterdag 11 december kunt u bij Bloemsierkunst De Groot in Heerde terecht voor de traditionele kerstdemonstraties. Een team van 5 bloembindsters maken afwisselend kerstarrangementen met de nieuwste trends en kleuren, modern maar ook in een landelijke stijl. De kleuren van dit jaar zijn

Play in EPE- Op zaterdag 18 december blazen de Veluwse Midwienterhoornblazers om 11.50 uur de Play in open. De Grote Kerk, midden in het dorp Epe, is dan voor het 23ste jaar op rij het podium voor koren, orkesten, solisten en voor de gelegenheid samengestelde muziekgroepen afkomstig uit de gemeente Epe. Het is een traditie, deze optredens in de dagen voor Kerstmis. Financieel mogelijk gemaakt door de Ondernemersvereniging Epe en uitgevoerd door Nettie Aslander en Nettie Jonker. In de 4 dagen wanneer de kerkdeuren gastvrij open staan, zijn er 36 concerten van 25 minuten. Alleen De Koninklijke Harmonie en Zangvereniging Vriendschap spelen 20 minuten langer. In het programma staan jaarlijks terugkerende namen, zoals die van de 4 koren van Zang en Vriendschap uit Emst, de Swinging Woodnotes, Het Gelders Politiemannenkoor, de Eper Wegpiraten, de familie Van ’t Einde uit Oene en het Klein Accordeon Orkest. Deze laatste

onder andere rode en witte tinten, zilver, taupe en paars. De winkel en plantenkas staat vol met fleurige en stijlvolle planten zoals roze en rode kerststerren, witte orchideeën, azalea’s en anthurium om uw huis mee te decoreren. Ook voor originele kerstdecoraties en betaalbare hebbedingetjes kunt u bij De Groot

terecht. Er is voor ieder wat wils. “Let u, wanneer u in de winkel bent, op de speciale aanbiedingen. Kom en geniet van de kerstsfeer”, aldus Theo Stouten. De kerstdemonstraties vinden plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Een hapje en een drankje staan klaar. Bloemsierkunst De Groot, Bonenburgerlaan 60, Heerde.

in een bijzondere samenwerking met Zwier van de Weerd. De allerjongsten die komen zingen, zijn de kinderen van het Kinderkoor de Goede Herder, in leeftijd gevolgd door Jong Jubilate uit Oene. De groep met liederen (en kleding) uit lang voorbije eeuwen is Nos Tantum. Op het podium voor elk wat wils. Daarom ook is de kerk voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen die slecht ter been zijn, of gebruik maken van een rollator of rolstoel. De organisatie heeft dit jaar de verzorgingshuizen de Boskamp en de Klaarbeek, en de Zonnebloem, benaderd met de vraag of er belangstelling zou zijn voor een speciale middag voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding om de Play in te bezoeken. Die belangstelling is er. Dinsdagmiddag 21 december is van 14.15 tot 16.15 uur een speciaal programma gemaakt en is er letterlijk ruimte gecreëerd voor rolstoelen en rollators. Optredens deze middag: het kinderkoor de Goede Herder, Lijda van den Bremen met verhalen over mensen en over oud Epe, Jurre van Egteren piano en Carianne van der

Brugge op viool, en zanggroep Mediona. Mediona zal ook de samenzang ondersteunen. Daarbij begeleid door Herman Dalhuisen op het Meere-orgel. Een bijzondere plek wordt deze Play in, ingenomen door een kleine tentoonstelling in de gerfkamer. De kunstschilders Marjolein Menke (Epe) en Pauline Luijben (Welsum) hebben een aantal jaren geleden schilderijen gemaakt van het interieur van de Grote Kerk. Deze schilderijen worden opnieuw een aantal weken tentoongesteld. Tijdens de dagen van de Play In, en de weken erna, is de tentoonstelling te bezoeken. De bloemversiering in de kerk is zoals altijd van de hand van Willie Dalhuisen en Ria van Waveren Hogervorst. De Play in dagen en tijden: zaterdag 18 december van 11.50 uur tot 21.00 uur (gesloten tussen 17.30 en 18.30 uur); dinsdag 21 december van 14.20 uur tot 21.15 uur (gesloten tussen 16.15 en 18.30 uur); woensdag 22 december van 18.30 uur tot 21.15 uur; donderdag 23 december van 16.00 uur tot 21.30 uur (gesloten tussen 17.30 en 18.30 uur).

De offering HEERDE- Zondag 12 december is er de Offering in Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde. In deze adventstijd wordt stil staan bij het leven van Hanna, die dag en

nacht in de tempel was, biddend en vastend. Belangstellenden zijn van harte welkom en neem gerust anderen mee. Vanaf 18.45 uur staan de koffie en thee klaar.

VAASSEN- Onlangs heeft Arjan Heemskerk van autobedrijf Broekhuis Opel/ Ford Epe nieuwe tenues overhandigd aan de spelers van KCVO E3. Het E3 elftal van KCVO speelt op dit moment in de 3e klasse en zal na de winterstop in de 2e klasse gaan uitkomen.

Kerstmarkt in Wapenveld WAPENVELD- Ondernemersvereniging Wapenveld en speeltuinvereniging Pinkeltje kunnen nu al spreken van een grote kerstmarkt in Wapenveld. Er zal een enorm aanbod van kerst en aanverwante artikelen aanwezig zijn. Meer dan 50 kramen zijn reeds verhuurd met de meest uiteenlopende artikelen. Diverse optredens zullen deze dag voorbij komen, o.a. jeugdorkest Soli Deo Gloria uit Heerde, Gerben Tijsen, enz. Ook voor de kinderen zullen er leuke activiteiten georganiseerd worden. De kerstmarkt wordt gehouden op 15 december van 14:00 uur tot 21:00 uur op en rond het W.H. v/d Pollplein. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt. Indien er nog koren of muziekgroepen zijn die graag kerstliederen ten gehore brengen, laat dit weten op de volgende mailadressen: G.hardeman@c1000.nl of devangelders@planet.nl.

HATTEM/ZWOLLE- De woonafdeling Zwolle van FNV Bondgenoten, waaronder ook de leden uit Hattem vallen, heeft onlangs haar jaarlijkse jubilarissenavond gehouden in partycentrum ”de Vijverhoeve” bij de Lichtmis. Het was een drukte van belang, want zo’n 75 jubilarissen plus partners hadden hadden zich opgegeven om het bijbehorende speldje in ontvangst te nemen. Onder de aanwezige jubilarissen bevonden zich ook een 7-tal Hattemers, t.w.: A. de Boer 40 jaar lid; H. de Haan 40 jaar lid; C. Westendorp 40 jaar lid; zij kregen de gouden speld uitgereikt. R. Coster 50 jaar lid; J. Harmsen 50 jaar lid; voor hen was er de gouden speld met robijntje. P. v.d. Beek 60 jaar lid; R. Brem 60 jaar lid. vanwege hun verdienstelijk lidmaatschap was er een gouden speld met briljan-

tje. Na ontvangst met koffie/thee en een plakje cake sprak de voorzitter de aanwezigen toe, waarna men van een verzorgd koud-/warm buffet kon genieten. Vervolgens werden de 25, 40 en 50-jarige jubilarissen door de regiobestuurder Pieter Beuzenberg toegesproken en van het bijbehorende speldje of broche voorzien . Alleen de 60-jarigen kregen het speldje met briljantje opgespeld, waarbij de partners daarnaast een lekkere versnapering kregen toebedeeld. Tijdens de tussenliggende pauzes werd men op de wenken bediend middels een drankje. Na de officiële plichtplegingen kon men nog gezellig nagenieten en blijven napraten, waarna de voorzitter rond de klok van 22.30 uur de avond afsloot. Al met al kon men spreken van een gezellige en geslaagde avond.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 247

OPEN HUIS 11 DE CEMBER 201 0

GELDERS KWARTIER EMST

BUITENHUIS SCHILDERWERKEN WEET VAN WANTEN DEZE WINTER! Buitenhuis Schilderwerken is inmiddels een begrip in de regio en staat met ruim 20 jaar ervaring garant voor schildersvakwerk. Het hele jaar door... ...dus ook ‘s winters!

EENGEZINSWONINGEN VANAF € 219.000,- V.O.N. APPARTEMENTEN VANAF € 169.000,- V.O.N. TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN VANAF € 297.500,- V.O.N. BOUWKAVELS VANAF € 159.000,- V.O.N.

In het Gelders Kwartier in Emst is in oktober 2010 gestart met de bouw van de tweede fase (oplevering vanaf april 2010). In deze fase zijn onder meer eengezinswoningen, appartementen, twee-onder-een kapwoningen en bouwkavels voorzien. Een unieke kans op een unieke plek. Wilt u de woningen bekijken? Kom dan op 11 december tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Kerkhofweg in Emst.

Van november tot maart bieden wij u een fikse korting aan van maar liefst 20% op het uurloon. Bovendien bespaart u nog eens 13% door het lage BTW-tarief van slechts 6%. Zo kunt u wel héél riant bij de kachel blijven zitten.

KOM ZATERDAG 11 DECEMBER NAAR DE BOUWPLAATS VAN 10.00 - 12.00 UUR

VRIJE VESTIGING! Ligtenberg Makelaars Marijkeweg 1A 8171 CK Vaassen Tel.: 0578 57 30 03 Fax: 0578 57 62 83 info@ligtenbergmakelaars.nl www.ligtenbergmakelaars.nl

Reinders Makelaars Arnhemseweg 261 7333 NB Apeldoorn Tel.: 055 533 23 35 Fax: 055 534 27 40 info@reinders.eu www.reinders.eu

WWW.GELDERSKWARTIER.NL

Echte geuren voor een aantrekkelijke prijs ! Verkoop echte parfum van topkwaliteit voor scherpe prijzen v.a. € 14,30 Daarnaast mooi assortiment make-up. Losse verkoop, maar ook aan huis voor een party of bij mij thuis. Parfum bij Federico Mahora Draag de geur, niet de naam Jennie Alberts Pafum- en make-up party´s IJsseldijk 83a, 8194 LC Veessen, 06-29602081 / rietpluisje@hotmail.com

Maak nu tijdelijk gebruik van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en uitbreiding van woningen!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 48

Pluslessen RSG dagen leerlingen basisscholen uit

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

EPE- Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8, die een extra uitdaging nodig hebben, kunnen sinds kort terecht bij de RSG N.O.-Veluwe; aan hen worden pluslessen aangeboden. Zo’n 40 basisschoolleerlingen zijn

inmiddels gestart met de lessen, die in het RSG gebouw plaatsvinden. De kinderen volgden lessen in zelf gekozen vakken, waarbij ze konden kiezen uit: scheikunde, wiskunde, geologie, filosofie, Spaans en fil-

Start Veluwelijn nadert REGIO- Vanaf zondag 12 december start openbaar vervoerbedrijf Syntus op de Veluwe. Een van de belangrijke buslijnen die Syntus gaat rijden is de Veluwelijn. Er is onder andere door de provincie Gelderland en gemeenten geïnvesteerd in nieuwe toegankelijke haltes, dienstregeling en frequentie. De buslijnen 90 en 294 vormen samen de Veluwelijn. Deze buslijnen rijden tussen Apeldoorn en Zwolle in beide richtingen. Beide buslijnen worden gereden met in totaal 22 nieuwe milieuvriendelijke gelede (18 meter) aardgasbussen. Deze bussen hebben 55 zitplaatsen en 73 staanplaatsen; fors meer dan standaardbussen, die over 37 zitplaatsen en 46 staanplaatsen beschikken. Buslijn 90 doet de plaatsen Apeldoorn, Wenum, Vaassen, Emst, Epe, Heerde, Wapenveld, Hattem en Zwolle aan en rijdt tussen 06.00 uur en 10.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur zes maal per uur. Er tussenin rijdt deze bus 4 keer per uur. Ditzelfde geldt voor de periode van 19.00 en 20.00 uur en daarna tot 0.30 uur elk half uur. Op zaterdag en zondag rijdt lijn 90 van 06.00 uur tot 24.00 uur elk half uur. Daarnaast rijdt buslijn 294 van 06.15 uur tot 18.15 uur op werkdagen elk halfuur een extra snelle route tussen Apeldoorn en Zwolle. De Veluwelijn wordt vanuit Vaassen en Hattem

‘gevoed’ door twee feederbuslijnen. Buslijn 96 brengt reizigers vanuit Vaassen naar de Veluwelijn, reizigers kunnen bij de haltes Centrum en Noord overstappen. Buslijn 97 doet ditzelfde in Hattem waarbij op de Halte Zuid en Noord kan worden overgestapt. Zo ontstaan in beide plaatsen overstappunten op de Veluwelijn. De oude buslijn 95 gaat op in de Veluwelijn. De feederlijnen worden gereden met kleine 8-persoonsbussen en rijden zeven dagen per week van ’s ochtends 6 uur tot 24.00 uur elk halfuur en sluiten naadloos aan op de Veluwelijn. Bij de start van de concessie Veluwe op 12 december zal er op initiatief van Syntus een kortlopende pilot starten met buslijn 294a. Deze bus rijdt aanvullend aan het huidige concept van de Veluwelijn. Deze lijn zal gaan rijden van Zwolle naar het transferium Horsthoek in Heerde en van Apeldoorn naar het transferium Horsthoek in Heerde in de ochtenden middagspits elk half uur. Lijn 294 zal gedurende deze periode de huidige route blijven rijden (direct via de snelweg zonder tussenstop bij het transferium Horsthoek). De pilot loopt van 12 december tot 31 maart. De provincie Gelderland en Syntus onderzoeken in deze periode het gebruik van de bus en de overstaprelaties. 

men/nieuwe media. Bij de keuze was scheikunde verreweg de favoriet. De lessen worden aangeboden in twee periodes van 7 weken. De RSG hoopt nog veel basisschoolleerlingen te mogen ontvangen.

Hoewel de “Olde Hoek” al lang niet oud meer is, komt er zo nu en dan een plan langs om het nog nieuwer te maken. In de laatste commissie ruimte was het weer zo ver. Naast de kerk zou een nieuwe hoeveelheid winkels met een stapel zorgappartementen moeten komen. Achterin de laan hetzelfde nog een keer. De afmetingen voor nieuwe ontwikkelingen zijn jaren geleden door de raad vastgelegd in een centrumvisie. De norm is twee lagen en een kap waarin gewoond mag worden. Voor de Etos en omgeving had iemand een plan gemaakt om te kijken of de centrumvisie opgerekt kon worden tot vier hoog. Je zou verwachten dat men dan iets maakt waarvan iedereen roept “wat mooi” en dan vergeet hoe hoog het is. Het schetsplan vertoonde echter veel overeenkomst met wat men 50 jaar geleden achter het IJzeren Gordijn bouwde, een soort neo-stalinisme. De commissie was er in meerderheid dan ook snel klaar mee. Gerrit van Dijk bevestigde de woorden van mijn opoe “Wie verstand van bouwen heeft, weet ook hoe je moet slopen” en maakte de vier bouwlagen heel snel met de grond gelijk. Het kleine spul ter linkerzijde is nieuw en heeft geen boodschap aan de centrumvisie van voor hun tijd. Silvia van Amerongen toonde zich als enige begaan met het lot van commerciële ontwikkelaars: “je kunt niet steeds nee zeggen, je moet hoger durven bouwen”. Zelfs zij gaf echter aan dat er grenzen zijn: “het moet wel lager blijven dan de kerk”. Een hele geruststelling. Harro Visser pleitte er voor om in het centrum wel te zorgen voor een mix van diverse woningen voor allerlei soorten bewoners. Hij schetste als schrikbeeld een centrum dat zou bestaan uit één groot Brinkhoven met hier en daar een winkeltje. Het moge zo zijn dat Heerde vergrijst, zo hard gaat het nu ook weer niet. Conclusie van de commissievergadering kan zijn dat de plannen voor 48 zorgappartementen in de Bonenburgerlaan van tafel zijn. De poging om de Bonenburgerlaan met nieuwe bewoners weer om te vormen tot “Olde Hoek” gaat niet door. warenar

Kandidaten sportprijs EPE- De jury voor de Sportprijs heeft drie kandidaten genomineerd voor de sportprijs 2010. Dat zijn in willekeurige volgorde het eerste elftal van de voetbalvereniging Epe, dat binnen een jaar twee keer promoveerde, het damesteam van AGIOS aerobic Vaassen en wielrenner Teun Mulder uit Zuuk. De dames werden Nederlands kampioen en geselecteerd voor de wereldkampioenschappen; Teun Mulder werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Eerder al was hij wereldkampioen keyrin. Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe, maandag 3 januari, wordt bekend gemaakt wie de sportman/ sportploeg van 2010 is. Dan ook vindt de huldiging van de vrijwilliger/ster van het jaar 2010 plaats. Daarvoor worden deze week drie kandidaten genomineerd.

Kerstmiddag PCOB HATTEM- Op 14 december organiseert PCOB afdeling Hattem een kerstmiddag. Dit vindt plaats in het restaurant van Hanzeheerd De Bongerd en begint om 14.45 uur. Deze middag zal ds. B.J.D. Van Vreeswijk, Ned. Herv.predikant alhier, de meditatie verzorgen. De heer B. van der Worp komt zingen. De muzikale begeleiding zal in handen zijn van de heer E.R.

Tafeltje Dekje HEERDE/WAPENVELD- Wordt het doen van boodschappen en het bereiden van uw maaltijd steeds moeilijker en u zoekt naar een betere mogelijkheid? In de gemeente Heerde bestaat de maaltijdservice van Tafeltje Dekje als een van de activiteiten van de Vrijwillige Hulpdienst Heerde. Mocht u niet meer in staat zijn om het zelf

Kaarten EPE- Op vrijdag 10 december is er de maandelijkse kaartavond bij de Vogelhoudersvereniging de Goudvink. Voor liefhebbers van klaverjassen en jokeren, bij voldoende

Luikens. Verder zullen er enkele gedichten en een kerstverhaal te beluisteren zijn. De middag wordt traditiegetrouw afgesloten met een broodmaaltijd. Diegenen die daaraan willen deelnemen kunnen zich opgeven bij mw. Kers, tel. 0384441733 of mw. Visser, tel. 0384442713. Leden en gasten zijn hartelijk welkom. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee. te doen dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren die dan zorgen dat er met u een gesprek plaatsvindt zodat er mogelijk een goede oplossing kan komen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met: voor Heerde, Veessen en Vorchten Mevr. Gerda Wonink, tel. 0578-631274, voor Wapenveld Mevr. Alie Nijmeijer, tel. 0384479719. deelname is het ook mogelijk om te kruisjassen. De eerste kop koffie is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw de Goudvink, Lange Veenteweg 4, Epe.

Circusvoorstelling

EPE- De kinderen van de K. Norelschool hebben als echte circusartiesten een paar geweldige circusvoorstellingen gegeven. Na weken van oefenen heeft ‘Het leukste circus van het land’  de ingestudeerde acts laten zien aan kinderen van de

groepen 1, 2 en 3 én aan genodigden. Het publiek genoot zichtbaar van de clowns, acrobaten,  tijgers en goochelaars. Zelfs echte muzikanten ontbraken niet.  Circusdirecteur juf Mariël was terecht trots op de prestaties van de kinderen. 

HEERDE- Vrijdagmiddag vond bij Dick & Co te Heerde de prijsuitreiking plaats van de 2e trekking van de Sintactie Heerde. De 1e prijs ging naar Tina Gorter uit Heerde. De 2e prijs bleek weggelegd voor H.J. Zwarthoff uit Epe. De 3e prijs werd overhandigd aan J. Roelofs uit Heerde en de 4e prijs was voor de fam. Hallie uit Heerde. Koop Lageweg overhandigde de prijzen namens de Ondernemersvereniging Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA 49 2

Autobedrijf van Huffelen

Winterfair Wapenveld woensdag 15 december van 14.00 tot 21.00 uur.

Diverse laatste schoenen en laarzen afgeprijsd !

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

WRWNRUWLQJ RSGHJHKHOHKDQGHOVYRRUUDDG

3HU]LVFKHWDSLMWHQ YDQ5LFKDUG

YDQ5XWWHQ

3HU]LVFKHWDSLMWHQLPSRUWH[SRUWHQJURRWKDQGHO

In Zwolle !!!

HQ-DQ/RNKRUVW

%HsGLJGUHJLVWHUWD[DWHXULQ2RVWHUVHWDSLMWHQ

In Zwolle !!!

 QRYWP GHF 6DVVHQVWUDDWWH=ZROOH ZRHQVGDJWPYULMGDJYDQWRWXXU JHHQNRRSDYRQG

]DWHUGDJYDQWRWXXU ,QIR YLDWHO YLDWHO RI RI

LAAT ONS MAAR SCHUIVEN! EN SNOEIEN,..EN ZAGEN...

Nu de natuur in ruste is, is het weer tijd om te snoeien, te zagen en bij tijd en wijle sneeuw te schuiven. En dat TEGEN HOGE WINTERKORTING! Bel nu : 0578 561 015, of mail naar: tuinvisie@visserenvos.nl en informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

McQueens Schoenen Wapenveld

Ford Ka 1.2i Titanium, ........................................... ´10 Ford Ka 1.3 Trend nieuw model ............................ ‘09 Ford Ka 1.3 extra’s ............................................... ‘07 Ford Ka 1.3i extra’s ......................................... 2x ‘06 Ford Ka 1.3i stuurbekr. .......................................... ´02 Ford Ka 1.3i extra´s ............................................... ´05 Ford Street Ka 1.6i ................................................ ´05 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ..................................... ‘04 Ford Ka 1.3i .......................................................... ‘03 Ford Ka 1.3 Collection ........................................... ‘01 Ford Ka 1.3i Century ......................................... 2x ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ........................................ ‘98 Ford Fiesta 1.3i Futura extra´s .............................. ´08 Ford Fiesta 1.4i 3-drs., Ghia ................................. ‘06 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., .................................... ‘03 Ford Fiesta 1.3 Classic ......................................... ‘02 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ...................... ´02 Ford Fusion 1.6i Futura + ...................................... ‘06 Ford Focus Titanium ............................................. ‘08 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................. ‘08 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ................................... ‘03 Ford Focus Cmax 1.6i Trend ................................. ‘08 Ford Mondeo 1.8i automaat .................................. ‘00 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ........................................... ‘98 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ............................ ´08 Suzuki Wagon R+ 1.3, 12000 km ......................... ´03 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 ..................................... 2x ‘02´01 VW Fox 1.2, extra’s, airco ..................................... ‘07 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................. ´99 VW Polo 1.4i, 3-drs. .............................................. ‘01 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................. ‘02 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ........................ ‘08 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi, Champion ....... ‘06 Ford Focus 1.6i Combi Trend ................................ ´06 Ford Focus 1.6i 115 pk, Futura Combi .................. ´06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................. ‘05 Ford Focus 1.8 TDDi CE Combi ........................... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi CE ............................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i Combi Trend ................................ ´99 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, .................... ´05 Ford Escort 1.6i Combi ......................................... ´99 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................... ´06

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Laat u verrassen door landelijke en creatieve Kerstarrangementen en -decoratie.

Kerstbomen in pot v.a. 4,Volop Kerstgroen Kerststerren v.a. ...................................................................... 0,75 Bruinkoolbriketten 25 kilo ................................................... 10,50 Strooizout 25 kilo ................................................................... 6,50 2 kilo strooivoer ..................................................................... 2,20 Hyacinten v.a. ......................................................................... 0,55 Oase 5 blokken nu .................................................................. 1,75 Skimmia v.a. ........................................................................... 1,25 Vogelvoederhuisjes op poot v.a. ........................................... 16,95 Vogelvoerkrans ....................................................................... 4,95 Plaatmos, doos nu ................................................................... 3,95 Cyclamen v.a. ......................................................................... 1,00

!! Wintervogelvoer scherp geprijsd !!

Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Openingstijden: ma t/m vr. 11.00-17.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe

Telefax 0578 – 621218

Telefoon: 0578 – 620615

E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 50

Kerstfair bij de molen in Veessen

VEESSEN- Het is al weer een aantal jaren traditie dat het molencomité van de Mölle van Bats in Veessen tegen kerst een winterfair houdt bij de molen in de Stoom van Jan. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 11 december vanaf 10.00 uur. Als vanouds zijn er weer allerlei mooie dingen te koop die binnenshuis de sfeer

in deze donkere dagen aanzienlijk kunnen verhogen. De meest bijzondere entourage voor een kerstmarkt vindt u bij de Mölle van Bats in Veessen. Behalve de woning kunt u alles gratis bezichtigen. Tegen deze nostalgische achtergrond bent u ervan verzekerd dat u de leukste spulletjes voor een geweldige kerstsfeer

Vrouwen van Nu EPE- De Vrouwen van Nu, afdeling Epe, hebben donderdag 9 december  hun laatste afdelingsavond in dit jaar. Op deze avond verkeren ze in winterse sferen met een vleugje Kerst. De avond wordt muzikaal

Maaltijd 55+ omlijst door de dames zanggroep “Septembre”. De avond wordt gehouden in het Kulturhus, Stationsstraat 25 in Epe. De dames worden om 19.00 uur verwacht en de zaal is open vanaf 18.30 uur.

Met PCOB op reis VAASSEN- Onlangs gingen 59 leden van de Protestants Christelijke Ouderenbond uit Vaassen met elkaar een dag op pad. De eerste stopplaats was in Biddinghuizen, bij de Bremerbergse Hoek, waar ze gingen koffiedrinken met een gebakje erbij. Daarna reden ze naar Tollebeek, waar diverse stamppotten klaar stonden. Om 14.00 uur stapten de mensen weer in de bus om te rijden naar het bekende Museum “Het Oude Raad-

bij u in huis kunt kopen. Er zijn ook kruidkoeken, eigenhandig gebakken door een van de molencomitéleden. De kerstmarkt is op zaterdag 11 december vanaf 10.00 uur bij de molen midden in het dorp Veessen aan de dijk. De opbrengst komt ten goede aan het in stand houden van deze monumenten.

huis” in Urk. Het bezoek begon met ontvangst in Urker klederdracht. In het Museum, gevestigd in het voormalige gemeentehuis, werd gestart met een film over Urk. In de visserijzaal werden in miniatuur verschillende visserijtechnieken uitgebeeld en zagen ze een authentiek visserhuis. Ook konden zij exposities van de Urker klederdracht zien en een zeilmakerij. De deelnemers kunnen terugzien op een mooie dag.

De Veluwse Midwienterhoornbloazers

HATTEM- Iedere tweede donderdag van de maand, vanaf 17.00 uur, kunnen 55-plussers in Hattem in restaurant ’t Sluusien van Hanzeheerd De Bongerd. Voor de komende maand wordt eenmalig uitgeweken naar maandag 13 december, eveneens vanaf 17.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van De Bongerd op tel. 038-4445851.

Opbrengst collecte EPE- Tijdens de MS collecteweek is het bedrag van 1659,90 euro in de gemeente Epe opgehaald. Dankzij deze opbrengst kan het Nationaal MS Fonds nuttige dingen doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis. Wilt u hen bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met Marieke Veld, tel. 06-48930113 of via www.nationaalmsfonds.nl.

Kennismaken met seniorensport EMST- In het kader van het project “Voor Elkaar, in de Buurt” heeft de koersbalgroep Emst het initiatief genomen om een “kennismaking met seniorensport” te organiseren op woensdag 15 december om 14.00 uur in het dorpshuis De Hezebrink in Emst. Mw. Bosch-Vosselman en dhr. Schurink zijn beiden lid van de koersbalgroep in Emst. Iedere woensdag, behalve als er ouderensoos is, komt deze groep bij elkaar in het dorpshuis De Hezebrink om met elkaar te koersballen. Alleen het aantal leden bij de koersbal neemt af en dat ervaart ook de netbalgroep en de gymnastiekgroep in Emst. Er zijn echter voldoende senioren die woonachtig zijn in Emst. Op woensdag 15 december gaat men “Voor Elkaar” een gezellige middag organiseren waarbij alle senioren in Emst van harte uitgenodigd zijn om kennis te maken met de seniorensporten die in de Hezebrink gespeeld worden. Om 14.00 uur wordt iedereen verwacht in de Hezebrink en zal de heer W. van Essen, fysiotherapeut, vertellen over het belang van bewegen op oudere leeftijd. Vervolgens mag iedereen kijken naar, maar liever zelfs deelnemen aan, een gymnastieklesje van onge-

veer 20 minuten. Na deze inspanning is het tijd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Na de pauze kan men allemaal deelnemen aan het koersballen. De middag zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. Deelname aan deze middag is helemaal gratis. Opgave vooraf is niet nodig. ‘Voor Elkaar, in de Buurt’ in de gemeente Epe stimuleert actieve burgers, vrijwilligers en professionele organisaties om een activiteit voor hun oudere buurtbewoner(s) op te zetten en te organiseren. Hiervoor krijgen zij een financiële bijdrage en/ of praktische adviezen. Binnen het project ‘Voor Elkaar, in de Buurt’ werken GGD Gelre-IJssel en SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe samen. Dit project is onderdeel van de Academische werkplaats AGORA en wordt gefinancierd door ZonMw en GGD Gelre-IJssel. Heeft u ook interesse om een activiteit in uw buurt te organiseren voor uw buurman of buurvrouw? Neem dan contact op met Anne van Beek (GGD GelreIJssel), tel. 088-4433111, e-mail: a.vanbeek@ggdgelre-ijssel.nl of met Linda Seinstra (SWO/E), tel. 0578620988, e-mail: linda.seinstra@ swoepe.nl.

Belangrijk bericht Kunstbus EPE/HEERDE- De overheid heeft besloten het BTW-tarief voor o.a. theatervoorstellingen met ingang van 1 januari te verhogen. Voor deelnemers en/of belangstellenden aan het programma 2010/2011 van de Kunstbus heeft Bintwerk het volgende aanbod: indien men zich vóór 24 december opgeeft voor de resterende voorstellingen uit het programmaboekje, dan worden de oude prijzen gehanteerd. Het betreft de volgende voorstellingen: 28 januari Lente!, 5 februari Purper, 25 februari Romance Rocks, 23 maart Toon, de musical, 10 april Celtic Rhytms en 28 april Herman van Veen. Heeft u vragen of belangstelling voor een voorstelling uit het programmaboekje

van ma-t/m vrijdagochtend kunt u bellen met, tel. 0578-694626. Ook kunt u het programma vinden op de website: www.bintwerk.nl.

Dammen HEERDE- Bij damclub Hoorn O.G. Oene zijn wedstrijden voor de onderlinge clubcompetitie gespeeld. De uitslagen daarvan waren: T. Bijsterbosch - H. van Ommen 0-2, W. Muller - L.G. Brummelkamp 0-2, J. Vahl - T. Tellegen 1-1, B. Koetsier - H. Boeve 2-0, M. van Lohuizen - A. Harms 2-0, G.A. Groothedde - T. van de Mars 2-0, W. Bosch - J. van Ommen 2-0, T. de Weerd - K. Fiks 2-0.

Eper Mannenkalender

Kick-Off Related.Skills

EPE- Tweeëntwintig van de zesentwintig Veluwse Midwienterhoornbloazers hebben zich zaterdag onderworpen aan een blaas bekwaamheidstest. Door allerlei oefeningen, een mooi winters landschap en de enthousiaste aanwezigheid van leden en partners  waren alle ingrediënten aanwezig om er een paar geweldige uurtjes van te maken. Er werd gestart met het eerste onderdeel van de test, de traditionele “Olde Rôep”, gevolgd door “de Olde Rôep variant” in de 2e ronde. De jury bestond uit Herman Nijkamp en Marcel van der Wulp. De onafhankelijke jury heeft  zich beraden op sterkte, beheersing en vorm van het blazen van de 22 kandidaten. Door de

familie Bibo, trouwe fan van De Veluwse Midwienterhoornbloazers vanaf het eerste uur, werd een wisselbokaal beschikbaar gesteld voor de meest vaardige blazer. De hoogste score was voor Gerrit Heijs met 59,75 punten. Goede tweede werd Herma Berends met 58,42 punten, op de voet gevolgd door Gait Nijkamp met 58,25 punten. Er werd een toost uitgebracht op de winnaar van 2010 die nu een jaar lang de Bibo-bokaal mag koesteren. Het volledige programma 2010 – 2011 van De Veluwse Midwienterhoornbloazers staat op de site: www. midwinterhoornblazer.nl Voor alle informatie staat het mailadres info@midwinterhoornblazer. nl open.

HEERDE- Related is een platform voor en door jongeren in Epe, Heerde, Wapenveld en wordt gedragen door een grotere groep jonge mensen. Een nieuw initiatief binnen Related is Related. Skills. Het is een plaats voor creatieve, sportieve en enthousiaste jongeren. Related.Skills biedt een omgeving waar jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals muziek, sport, dans, fashion of arts. Elke activiteit wordt begeleid door professionals. Related. Skills vindt twee keer in de maand plaats op een woensdagavond. De Kick-Off is op woensdagavond 8 december om 19.00 uur. Het vindt plaats in Centrum ‘s Heerenhof (Zwarteweg 10, Heerde). Je kunt je aanmelden voor Related.Skills bij Peter Duitman via info@ related-platform.nl of tel. 0578691534. Voor meer informatie: www.related-platform.nl of http:// related-platform.hyves.nl/.

EPE- Vanaf 10 december is de Epe Mannenkalender te koop bij Bakkerij Commandeur, Fleur Inn, Peter Wellen Hair, De Posthoorn, Solo, Haarstudio Top Chic, De Middenstip, Hullegie Sisters in lingerie, De Keet Heerde, boekhandel Bruna-Epe. In de voorverkoop zijn al ca. 250 stuks

verkocht. Bent u op zoek naar een leuk kerstcadeau, relatiegeschenk of presentje voor familie, vrienden of personeel, koop dan nu de Eper Mannenkalender. De opbrengst wordt gedoneerd aan Blue Ribbon. Voor meer informatie, bezoek de website www. epermannenkalender.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA 51 2

HET OOG WIL OOK WAT!

Maar uw portemonee ook! Wij zijn aangesloten bij de meeste zorgverzekeraars. U kunt daarom voor de maximale vergoeding gewoon bij ons terecht. Bent u bijvoorbeeld verzekerd bij Het Zilveren Kruis? Dan ontvangt u tot wel % 150,vergoeding op uw aankoop. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden! Kom snel naar onze winkel. Kamphuis Optiek, compleet voor oog en oor.

Stationsweg 27 • Wapenveld • T (038) 447 89 97 • info@kamphuisoptiek.nl • www.kamphuisoptiek.nl

KOM Kinderopvang is op zoek naar een:

Vacature

Ervaren, zelfstandige controller met een afgeronde ſnanciële opleiding op HBO niveau (24 uur per week).

Kijk voor meer informatie op onze website.

Tel. 0578-569960Ɣinfo@komkinderopvang.nl Ɣ www.KOMkinderopvang.nl

e k j i l e Fe e s t

DECEMBERMAAND AANBIEDINGEN !!!

50% AFPRIJZINGEN T/M

Graag tot ziens bij

Flair Mode Flair Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde Tel. 0578-694596

Maandagmorgen gesloten Vrijdagavond koopavond

Aanname depot Cristel-Cleaning


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 52

Schaatspret bij Jeugdhonk

Gevolgen winterweer voor werkzaamheden EPE/EMST- Het plotselinge winterweer van afgelopen week heeft verschillende gevolgen voor de werkzaamheden die op dit moment in de gemeente worden uitgevoerd. Bepaalde asfaltlagen kunnen bijvoorbeeld niet met dit koude weer worden aangelegd. Ook het aanleggen van kabels en leidingen wordt bemoeilijkt door het winterse weer. De afgelopen tijd zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd rond centrumhalte Epe Noord. Door het plotselinge koude weer kan de asfaltdeklaag, de bovenste laag, niet worden aangebracht. De aannemer maakt de weg volgende week gebruiksklaar, zodat de weg en de haltes volgend weekeinde weer te gebruiken zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten, in het nieuwe jaar, wordt de bovenste asfaltlaag aangebracht. De onderlagen in de weg bij de bushalte in Emst

zijn aangebracht. Volgende week worden de tijdelijke verkeerslichten verwijderd en in het nieuwe jaar, bij beter weer, wordt de laatste asfaltlaag aangebracht. Het terrein aan de Kerkweg – Oene Noord - is inmiddels nagenoeg geschikt (bouwrijp) voor de bouw van de 9 woningen. Met het invallen van de winter is de aanleg van kabels en leidingen stil komen te liggen. Wanneer de temperatuur het toelaat worden de werkzaamheden hervat. Het bouwrijp maken van de grond voor deze 24 woningen in Oene West is ook bijna klaar. Alleen het riool moet daar nog worden aangelegd. Dat gebeurt in het nieuwe jaar. Op het nieuwe bedrijventerrein aan de Kweekweg zijn de bomen gekapt en is het terrein opgeruimd. Nu wordt er nog een nieuwe beek gegraven. Deze werkzaamheden gaan, als het weer het toelaat, gestaag door.

Opgepakt na volgen voetstappen in sneeuw HEERDE- Vrijdagmiddag 3 december was het feest bij speeltuinvereniging Jeugdhonk. Op de ijsbaan die al een paar dagen open was kregen de kinderen, die aan het schaatsen en sleeën waren, een beker warme chocolademelk. De warme drank werd gretig afgenomen door de kinderen. Voor de vaders, moeders,

opa’s en oma’s stonden er kannen koffie klaar. De speeltuinvereniging timmert aardig aan de weg. In oktober zijn de clubmiddagen weer begonnen. De laatste clubmiddag voor de kerstvakantie is op woensdag 15 december, daarna is de volgende middag na de kerstvakantie. De middagen beginnen om 14.00

Kleinkoor Canto: Christmas Carols en meer HATTEM- Prachtige muziek, een heerlijk diner en een sfeervolle kerstmarkt. Dé ingrediënten voor een mooie opmaat naar de kerstdagen. Komende zaterdag is Zalk in kerstsferen gehuld en kunt u in dit dorpje terecht voor al deze drie sfeermakers. Kleinkoor Canto uit Hattem geeft op zaterdag 11 december, in samenwerking met het Hattems Koper Ensemble, een intiem kerstconcert in de Hervormde (Sint Nicolaas) kerk. ’s Middags vanaf 15.00 uur brengt een kerstmarkt, die opgesteld staat in een prachtig decor op het plein bij de Hervormde kerk in het hart van Zalk, u alvast in de

juiste stemming voor het sfeervolle concert van die avond en natuurlijk voor de feestdagen. Om de dag compleet te maken heeft Kleinkoor Canto in samenwerking met Restaurant de Oase een arrangement voor u samengesteld. Voor meer info over het Engels diner kunt u terecht op www.deoase-zalk.nl, tel. 038 - 3636270 of e-mailadres info@deoase-zalk.nl. Wilt u alleen een kaart bestellen voor het concert, dat om 19.30 uur begint, dan kan dat via info@kleinkoorcanto.nl. Deze kaarten zijn ook te verkrijgen bij Evangelische Boekhandel de Fontein in Hattem.

uur en zijn bedoeld voor kinderen van leden in de basisschool leeftijd. De kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen. Zij betalen een kleine bijdrage van één euro. Ook de kaartavonden voor leden en donateurs zijn gestart met als hoogtepunt de kaartmarathon op 29 januari.

Man mishandeld HEERDE- Een 22-jarige man uit Heerde is in de nacht van 4 op zondag 5 december rond 05:30 uur gewond geraakt onder andere aan zijn gezicht nadat hij door twee mannen is mishandeld aan de Stationsstraat in Heerde. Een 22-jarige man Vaassen en een 23-jarige man uit Heerde zijn door de politie aangehouden. Zij worden ervan verdacht de 22-jarige man uit Heerde te hebben mishandeld. Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek.

EPE- De politie ontving donderdagochtend 2 december een melding van diefstal van een vakantiepark aan de Oude Zeeweg in Nunspeet. De man werd door omstanders betrapt en aangehouden tot de komst van de politie. Nog voordat de politie ter plaatse was wist de man toch te ontkomen waarbij een strubbeling met het uitdelen van klappen plaatsvond, tussen een omstander en de 23-jarige man. De verdachte man wist met een behulp van een tweede nog onbekende man in een

auto te vluchten. De politie kon de 23-jarige man later op de Heerderweg aanhouden aan de hand van het opgegeven signalement. Bij het zien van de politie vluchtte hij een bosperceel in, maar de politie kon zijn spoor van voetstappen in de sneeuw volgen. Hij werd even verderop liggend in het bos onder zijn jas aangetroffen. De Epenaar werd overgebracht naar het politiebureau waar hij is ingesloten. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Eerste turnwedstrijd turnsters P.R.O.

Volkskerstsamenzang ZWOLLE/HEERDE- Zondag 19 december wordt in Theater “De Spiegel” in Zwolle voor het vierde jaar een volkskerstsamenzang gehouden. Dat wordt een middag en een avond met veel kerstmuziek. Het thema is dit keer: Goede herders, slechte herders. Ds van Ark zal hier nader op ingaan. Bijna traditiegetrouw met een groot samengesteld koor waarvan onderdeel uitmaken het Koor “Arioso”

uit Heerde, het mannenkoor “Hanzezangers: uit Zwolle en het projectkoor van “Zingen onder de Peperbus”. Naast Jenny van Ark, de dirigente die de algehele muzikale leiding heeft, werken mee: Harry Koning, dirigent, Wilco Veldkamp pianist, Meindert de Jong, orgel, Marco van Gelder en Ferdinand Engwerda, trompet, Willeke Boer, dwarsfluit en de band “Grow”. Ds. Hans van Ark wordt ondermeer

zingend geassisteerd door Gerrit en Freek van der Heide en Jordy van Gelder en Alwin Mijnheer. De gratis kaarten voor de twee voorstellingen, om 16.00 en 20.15 uur zijn te reserveren via de website www.zingenonderdepeperbus.nl waarop ook nog nadere informatie is te vinden. Kaarten zijn ook te bestellen via formulieren die verkrijgbaar zijn bij de kassa van Theater “De Spiegel”.

Kerstconcert Ons Genoegen en Mannenkoor HATTEM- Zaterdagavond 18 december zullen Fanfarekorps “Ons Genoegen” Hattem en het Hattems Mannenkoor optreden tijdens hun traditionele Kerstconcert. Dit concert wordt gehouden in de Grote of St. Andreaskerk aan de Markt in Hattem. De toegang tot dit concert is gratis. Op 19:00 uur zal het Studieorkest de binnenkomst van

het publiek begeleiden met kerstmuziek. Het officiële programma begint om 19:30 uur. Ook dit jaar is in het programma weer veel ruimte vrijgemaakt voor samenzang. Deze samenzang wordt begeleid door het fanfareorkest. Net zoals u van voorgaande jaren bent gewend, staan ook dit jaar weer een aantal traditionele en populai-

Kerstmarkt wendhorst HEERDE- Woensdag 15 december is er bij Viattence, locatie Wendhorst een kerstmarkt. Vanaf 10.00 uur kunt u in de centrale hal van het verpleeghuis terecht bij allerlei leuke kraampjes. Er is veel diversiteit in de artikelen die er worden aangeboden. Natuurlijk veel kerstspullen in een rommelmarkt, verder kerstkaarten en kerststukjes. Er zijn kramen met homedeco artikelen, een ketting maakster en een dame die kaar-

ten beschildert met aquarel verf. Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens gedacht met o.a. warme worst en glühwein. De opbrengst van de kerstmarkt is bedoeld voor de diverse activiteiten van de bewoners van het verpleeghuis. De kerstmarkt loopt vanaf 10.00 uur door tot 16.00 uur. Er is bij het verpleeghuis voldoende parkeer gelegenheid, tevens stopt de lijnbus vlak voor de deur.

re kerststukken op het programma. Dit jaar heeft de organisatie een tweetal gastoptredens weten te arrangeren. Het saxofoon- en slagwerkduo MUSU en de sopraansoliste Laura Bakker geven tijdens dit concert een optreden. Gezien de medewerking van velen zijn de verwachtingen ten aanzien van dit concert hoog gespannen.

Schaapskooiruiters WAPENVELDKylian Berghorst en haar pony Berkzicht Jurre hebben op zaterdag 4 december de 2e selectie springen gehad, ze reden 2x foutloos en reden de barrage in een snelle tijd van 34.08 , dit was goed voor een 4e plaats. Kylian rijdt voor PC de Schaapskooiruiters.

HATTEM- Zaterdag was de eerste voorwedstrijd voor de turnsters van P.R.O. uitkomend in de 3e divisie. In de categorie instap niveau 9 stond Anne-Marij de Jong, ze eindigde als 10e. Amber Eikelboom en Manon van ’t Land turnden eveneens instap niveau 9. Ze eindigden op de 6e en 9e plaats. In de categorie pupil 1 niveau 8 turnde Irene de Lange een hele mooie vloeroefening die haar de 3e plaats opleverde, op brug eindigde ze met een 5e plaats ook hoog in het klassement. Maura Vosjan haar favoriete onderdeel, sprong, bleek eveneens haar beste onderdeel, hier werd ze 6e. Joyce Brouwer haar beste toestel was dit keer de brug. Annemary Aderibigbe turnde in pupil 2 niveau 7 en werd 1e op dit onderdeel. Annemary werd uiteindelijk 7e. In de categorie jeugd niveau 6 turnden maar liefst 32 turnsters. Danique

Rouwenhorst werd 8e op brug. Melissa Beekhof werd op balk 8e. Ook in het eindklassement eindigde Melissa op een hele goede 8e plaats. Danique zakte 10 plaatsen na een val op haar laatste onderdeel op vloer en werd 20e. Anne-Laure Kok en Christien van Dijk turnden junior niveau 5. Anne-Laure turnde een stabiele balkoefening met een goed uitgevoerde spagaatsprong. Christien eindigde in het klassement op een keurige 5e plaats. Hanna van den Berg turnt voor het eerst in de seniorencategorie. Ze is ook een niveau omhoog gegaan en turnt nu niveau 4. Ze werd met sprong 3e. De turnsters van P.R.O. hebben nog twee voorwedstrijden voor de boeg waar ze alles op alles moeten zetten om zich te kunnen plaatsen voor de finale. Voor meer informatie over turnen bij P.R.O. kunt u kijken op de website www.prohattem.nl.


PAGINA 253 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

KERSTBOMEN TE KOOP Diverse soorten en afmetingen. Uitgebreid assortiment. Mussenkampseweg 24, 8181 PK Heerde. GEVRAAGD Oud ijzer, zink, alm, koelk, tv. Wordt opgehaald, tel. 0578575524.

VOORDELIG INSTAPPEN VANAF € 12.495,• O% RENTE BIJ 3 JAAR FINANCIERING • GRATIS 3E JAAR GARANTIE VIA OPTIWAY

www.dewereldvanluna.nl Voor hippe pette, sjaals, sieraden en kado’s.

+ AIRCO + RADIO/CD/MP3 + CRUISE CONTROL VOOR SLECHTS € 995,-

Gem. verbr. 207 (afh. van type motor en model) l/100 km: 3,8-7,1; km/l: 26,3-14,1; CO2: 99-164 gr/km.

Gaultheria’s (Vossebes) aanbieding 4 voor 5 euro Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3 8181 RV Heerde tel: 0653900842 Houdt u ook zo van Mozart? Pianoleraar heeft nog plaats voor enkele leerlingen. Technisch niveau is niet belangrijk, plezier en muzikaliteit wel. Paul van Helmond 0578-661671

AUTO PALACE HEERDE Stationsstraat 9-11 Tel.: 088 003 55 35 www.autopalace.peugeot.nl

Kredietsom 6.440,00 4.000,00

Looptijd

Effectieve rente op jaarbasis

Maandbedrag

Totale prijs van het krediet

36 36

0,0% 0,0%

179 111

6.440,00 4.000,00

B. Koopman KUNSTSTOFVLOEREN

Transportbedrijf

F. EILAND b.v.

Voor alle kunststof dichte vloeren en alle coatings, siergrind, chipsvloeren en troffelvloeren.

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

B. Koopman, Patrijsweg 8, 8161 VJ Epe. Tel: 06-40358581. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeaubonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Alles verder afgeprijsd !

Rekenvoorbeelden betreffen niet-doorlopend krediet. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar in onze showroom of via www.peugeot.nl. Geldig bij aanschaf van een nieuwe Peugeot 207 tot en met 31/12/2010 (uiterste registratiedatum van het kenteken 31/12/2010). Het actiemaximum op de 207 is € 7.000. De Peugeot 207 is er vanaf € 12.495,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van de CO2 uitstoot verwerkt. Getoond model kan afwijken van de werkelijkheid. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Wijzigingen voorbehouden.

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

Voor diverse soorten: www.rienpool.nl Altijd al willen schilderen? Of wilt u een vervolgcursus? Of zoekt u een leuke hobby voor uw kind?

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak

Eerste en tweede Kerstdag geopend.

Atelier loes en kleur Heerde, tel. 0578 693625 Website: www.loesenkleur.nl

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur

10 % korting. Vanaf 17.00 uur normale prijzen.

Tevens zijn we op 1 en 2 januari open vanaf 17.00 uur.

Nieuweweg 85 8051 EC Hattem Tel: 038-4449885 www.steakhousebrasil.com

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Groeparrangementen naar uw wensen.

Openingstijden:

Wanneer de Rondweg eindelijk open gaat kunt u ook voor een kop koffie bij ons terecht. Wij hebben ook een winterkaart met b.v. aparte wintergerechtjes zoals stamppotjes, snert en raasdonders voor kleine prijsjes ook zeer geschikt voor een PARTIJTJE OF EEN EINDEJAARSAFSLUITING

Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Of op afspraak.

HET ADRES VOOR ORIGINELE DECEMBER KADO’S: VIA MERCATO MARKTSTRAAT 3 HEERDE WWW.VIAMERCATO.NL VR 13.30-21.00 ZA 9.30-17.00.

www.henkdegraafklokken.nl

15% - Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

korting op al uw binnenwerk

Woningen oude r dan 2 jaar is 6% BTW

Actie is geldig t/m 30 maart 2011

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Eiken rustiek lamelpakket compleet gelegd

per m2

69,95

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 54

Smullen van pepernoten

HEERDE- De maanden november en december staan bol van de lekkernijen. Ook op de Parkschool in Heerde bleken de pepernoten een van de toppers van de leerlingen te zijn. De hoogste tijd om, zo net voor Sinterklaas, zelf te ervaren hoe deze gemaakt worden. De kinderen van de groepen een tot en met vier gingen daarom deze week, met hulp van een aantal ouders, hard aan de slag. Eerst moesten de verschillende ingrediënten als meel, boter, melk en speculaaskruiden afgewogen worden en in een schaal worden gegoten. Ver-

volgens werd er door de koekenbakkers in spé lekker gekneed om een mooi deeg te maken. De kinderen bleken echte deskundigen: er moest goed geproefd worden om er zeker van te zijn dat de ingrediënten goed gekneed en gemixt waren. Van het overgebleven deeg werden kleine bolletjes gemaakt , die vanzelfsprekend ook getest moesten worden. Er bleven gelukkig genoeg deegbolletjes over voor een paar schalen met lekkere pepernoten. En, jawel, u raadt het al, ook deze gingen er in als pepernoten.

Sint vindt toch noodschool De Margriet

HEERDE- Sinterklaas en zijn Pieten waren behoorlijk in de war toen zij op de A. Lijphartlaan in Heerde slechts een braakliggend terrein aantroffen en geen Margrietschool. Gelukkig wisten de medewerkers van de firma Lagemaat de weg

naar de nieuwe locatie en hebben zij Sint per shovel vervoerd naar de noodschool. De kinderen van de Margrietschool waren blij dat Sinterklaas toch de weg had gevonden en genoten van zijn bezoek.

Pietjes delen boeketjes uit aan mantelzorgers

Sint met ezelwagen naar de Rotonde VAASSENWoensdagochtend stonden kinderen en ouders van basisschool de Rotonde in de snijdende kou, Sinterklaas en Pieten op te wachten. Tot hun grote verbazing kwam de Sint met de ezelwagen van ‘De Koperen Ezel’. Sinterklaas was zijn staf kwijt en bij gebrek aan iets beters…..dan maar een hooivork. Gelukkig kwamen de Pieten al snel met de gevonden staf, maar één Piet moest in de kruiwagen; waar waren zijn schoenen? Samen met de ouders werd het feest in de gemeenschapsruimte van de school voortgezet, die voor deze gelegenheid als kinderboerderij was ingericht.

HEERDE- Jonge vrijwilligers van Graag Gedaan brachten deze week 170 attenties rond naar de mantelzorgers in de gemeente Heerde. Dinsdag 30 november gingen ze in Heerde op pad en donderdag 2 december werden ze in Wapenveld uitgezwaaid door wethouder Hubert Bögemann. De kinderen hebben zich onlangs aangemeld

Pietenfeest bij GV Hercules EPE- Zaterdag 4 december waren de jongste leden van GV Hercules uitgenodigd voor het Sinterklaasfeest. Omdat het een erg drukke dag was voor de Sint was hij helaas niet in de gelegenheid om zelf naar de gymzaal aan de Klimtuin te komen. Daarom had hij 3 van zijn sportiefste Pieten naar de gymzaal gestuurd om met de kinderen een feestje te vieren. Er werd gegymd met juf Simone en gedanst met juf Maureen en de Pieten deden heel goed mee met het touw zwaaien, trampoline springen en het klimmen in de klimrekken. Ook de dansjes waren voor de kinderen en de Pieten een groot feest. Aan het eind van de gymles was er Oene - Vrijdag 3 december werden de kinderen van de School met de Bijbel in Oene verrast door bezoek van zwarte pieten. Ze kwamen dit jaar wel met heel speciaal vervoer. Een heuse hakselaar van Loonbedrijf Riphagen uit Oene bracht de pieten naar school toe. De pieten hebben in groep 1 t/m 4 cadeaus uitgedeeld en natuurlijk de nodige pepernoten gestrooid. Ook bij de hogere groepen zijn ze geweest om pepernoten te strooien. ’s Middags hebben de hogere groepen pakjesmiddag gevierd, ze hadden allemaal een surprise gemaakt.

voor alle kinderen natuurlijk nog een cadeautje.

Sint in Zuuk EPE- De kinderharten klopten enorm afgelopen vrijdag 3 december, want Sinterklaas zou naar de Zuukerschool komen. In het barre weer was het wel even spannend of de Sint wel zou komen. Maar natuurlijk werden de kinderen niet teleurgesteld. Sint komt altijd. Na een welkomstlied ging iedereen gauw naar binnen naar de gemeenschapsruimte om warm te worden en de Sint en zijn Pieten hartelijk toe te zingen. De Sint heeft ver-

voor het project Graag Gedaan. Ze doen allerlei vrijwilligerswerk, zoals nu de bezoekjes aan de mantelzorgers. Een aantal van de kinderen was voor de gelegenheid verkleed als zwarte Piet. Ze brachten zeepboeketjes rond, die weer gemaakt zijn door de mensen met een beperking die bij Baldershoef hun dagbesteding hebben.

HEERDE- Dinsdagavond 30 november was het weer een drukte van belang aan de Kommerseweg in Heerde bij Skeelerclub Oost Veluwe. Vele kinderen en hun ouders hadden zich verzameld in het Skeelerhuus omdat deze avond de Goedheiligman weer langs zou komen met enkele van zijn knechten. De jeugdcommissie van de club had binnen een spelcircuit uitgezet waar de kinderen samen met de pieten de verschillende spelletjes konden spelen onder een goedkeurend oog van de Sint. Ook werd deze avond de Gouden Skeeler uitgereikt aan een lid die het afgelopen jaar goed zijn of haar best heeft gedaan. Dit jaar ging de Gouden Skeeler naar Brian Bons, een jongen die een bijzonder zwaar jaar achter de rug heeft maar in dit jaar toch nog heel goed wist te presteren door het behalen van de eerste plaats in de regionale Stouwdam Competitie en de tweede plaats in de competitie op de baan in Heerde, de Bruggeman Hoveniers Skeelercup. Ook bracht Sint een bezoek aan jeugdtrainer Marcel Berkenbosch die in revalidatiecentrum De Vogellanden wordt behandeld.

Sinterklaas bezoekt S.V. Wissel

EPE- De kantine van S.V. Wissel was vol met in spanning afwachtende kinderen met hun ouders. Toen Sinterklaas binnenkwam bleek direct een vervelend probleem, want de Hoofdpiet was zijn stem kwijt geraakt. Even later, toen Coole Piet Diego een liedje zong, raakte hij opeens ook zijn stem kwijt. Twee

volgens alle klassen een bezoekje gebracht, waar diverse kinderen mooie optredens in petto hadden. Het was een geslaagd Sinterklaasfeest voor alle aanwezigen.

Sint bij ambachtsbakker Marcel Beumer

Sinterklaas Mini/Maxi toernooi

WAPENVELD- Dit jaar bracht Sinterklaas en 2 pieten een bezoek aan de bakkerswinkel van Marcel Beumer. De kinderen mochten gratis op de foto met sint en z’n 2 pieten. Vele kinderen wisten de winkel te vinden, zelfs wat ouders wilden graag een kiekje van sint en piet. De kinderen kregen een zakje snoep en hand vol pepernoten en de foto konden ze de volgende dag ophalen in de winkel waar die dag 2 zwarte pieten aan het

HATTEM- Dinsdag 30 november was het jaarlijkse Mini/Maxi toernooi van de Hattemer Volleybalvereniging. De jongste spelers van HVV kwamen samen in actie met vader, moeder, oudere broer/zus en zelfs een opa was aanwezig. Na zeven wedstrijdrondes waren de uiteindelijke winnaars Kimberly en Eline. De activiteitencommissie kan weer terugkijken op een succesvol toernooi. Lijkt het jou leuk

werk waren om de bakker te ondersteunen.

Sinterklaas bezoekt skeelerclub

om ook te gaan volleyballen? Kijk eens op www.hvvhattem.nl voor de trainingstijden.

aanwezige, vreemd uitziende gasten, Truus en haar vriend, bleken de stemmen gestolen te hebben. De Hoofdpiet en Coole Piet kregen gelukkig hun stem weer gauw terug, zodat de avond toch nog gezellig werd. Aan het einde van de avond ging elk kind tevreden en met een mooi sinterklaascadeau naar huis.   EPE- De St. Bernardusschool in Epe had dit jaar een paar vreemde pieten op bezoek. Deze pieten hadden geen pietenmuts, zoals vele hulppietjes op het schoolplein, maar een werkhelm op en werkkleding aan. En cadeautjes hadden ze al helemaal niet bij zich maar een schep en een hark. De pieten kwamen klussen en het schoolplein afmaken zeiden ze. Er werd snel gebeld met Sinterklaas over deze vreemde gang van zaken. En na een kort en hevig telefoongesprek was alles snel geregeld en kwam de Sint in een hele stoere auto met loeiende sirene aanrijden. Gelukkig had hij wel de goede strooizakken met lekkers bij zich en kon het feest eindelijk beginnen.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Dispo Medical BV is een jonge en dynamische organisatie (internationaal) op het gebied van medische producten en diensten. We leveren producten ten behoeve van ziekenhuizen en instellingen. Voor de versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en kwaliteitsbewuste:

Productiemedewerker m/v

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

Maandag t/m Vijdag 08:00-17:00 Zaterdag 08:00-12:00 12:30-16:00

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof

De taken: - Handmatig fabriceren van medische disposables - Werken aan de hand van een tekening/werkinstructie Het profiel: - Goede persoonlijke verzorging i.v.m. hygiënische werkomgeving - Goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) - Gemotiveerde werkhouding - Beschikken over een goede fijne motoriek Overige bedrijfsinformatie: - Werktijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur - Werktijden: zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Medewerker Magazijn m/v 40 uur De taken: - Algemene ondersteuning van de afdeling magazijn - Controleren en verpakken van medische disposables - Controleren en verwerken van binnenkomende goederen

Wij zijn op zoek naar: Vacatures Epe:

Vacatures Zwolle:

• (Proces) Operators ploegendienst • Flexmedewerkers magazijn PT • Flexmedewerkers productie FT/PT • Mechatronisch monteur (W/E) • Technisch inkoper

• Monteur MLN • Ontwerper Rail MX • Uitvoerder Openbare Verlichting • Uitvoerder Kabels en Leidingen • Calculatie installatietechniek

Vestiging Epe De Lindehove 7 8161 EA Epe T: +31 (0)578 – 677 266 E: epe@kosinus.nu

Vestiging Zwolle Stadionplein 9-6 8025 CP Zwolle T: +31 (0)38 – 425 01 35 E: zwolle@kosinus.nu

RADICALE OPRUIMING Vanwege een drastische wijziging van ons winkelconcept ruimen wij onze huidige handelsvoorraad oosterse tapijten op met

Het profiel: - MBO werk- en denkniveau - Ervaring als magazijn medewerker - Goede "hands-on" mentaliteit - Goede beheersing van de Nederlandse taal Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je uitgebreide CV met motivatie, binnen 14 dagen, naar: Dispo Medical BV, t.a.v. mevrouw K. Witteveen, afdeling P&O, Postbus 123, 8050 AC Hattem Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

kortingen tot 70%!* * Zolang de voorraad strekt!

■ ruime keuze in alle gangbare maten ■ omruilgarantie ■ al 48 jaar in Apeldoorn gevestigd ■ uw specialist, Paul F. Koopman ■ www.perzischtapijtenhuis.nl

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 12 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

Nieuwstraat 23 - Apeldoorn - Tel. 055 - 52 19 456 Tegenover ingang parkeergarage Orangerie Verkoop dinsdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 u.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. • Flexibele, professionele kinderopvang thuis *• samenwerking opRegister de N.W. Veluwe Officieel geregistreerd in Landelijk Kinderopvang Belang van het kind maat staat centraal *• offerte op •

Blijvend volgen van de koppeling

• Gediplomeerde en geregistreerde gastouders Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 december 2010 - PAGINA 56

Sinterklaas bezoekt v.v. Oene

Trouwende pieten

Groot pietenfeest

(foto liggend janjasper)

OENE- Sinterklaas heeft evenals voorgaande jaren ook de voetbalvereniging Oene weer met een bezoek vereerd. Er ontstond enige verwarring omdat er slechts één piet meekwam. Gelukkig belde even later Calimero-piet dat de andere pieten met een helikopter op het dak van de kantine waren geland en niet naar beneden konden. Hierop werd de brandweer van Oene ingeschakeld. Alle kinderen

gingen naar buiten en zagen hoe de brandweer aankwam met de brandweerauto en de pieten van het dak haalde. Nu kon het feest pas echt beginnen. Voor alle pupillen had Sinterklaas een mooi cadeau meegenomen: een foto-overzicht van alle pupillenteams van v.v. Oene. Alle kinderen kregen een grote zak met pepernoten en ander lekkers mee naar huis. Het was een zeer geslaagd feest.

HATTEM- Het was de afgelopen week al een poosje onrustig op de Jan Jaspersschool in Hattem. Webcam Piet Romario had via een skypegesprek de Sint en de kinderen van de Jan Jaspersschool ingelicht over het feit dat er twee verliefde Pieten in het Pietenhuis waren. Reden voor Sinterklaas om na overleg met fotograaf Piet Pablo een huwelijk te organiseren voor het verliefde paar. In een heuse trouwauto

met een mooi bloemstuk en rammelende blikken er achter kwam het bruidspaar bij de school aan. Met een mooie burgemeestersketting om en met een echte trouwakte verbond Sinterklaas het bruidspaar in het huwelijk. De Pieten Pablo en Romario mochten als getuigen optreden. Het was een groot feest waarbij zelfs een champagnetoren en bruidssuikers voor alle kinderen niet ontbraken.

Sinterklaas 130 jaar op de Horsthoek

Babypiet bezoekt de Gildeschool

HEERDE- Vrijdagmorgen heeft Sinterklaas begeleid door vier zwarte pieten weer voet op Horsthoeker bodem gezet. Omdat het zijn 130ste keer was, had hij laten weten speciaal voor deze keer niet spectaculair maar traditioneel aan te komen. Vanwege de gladheid in het buitengebied kon Sint niet te paard naar de Horsthoekschool rijden. Hij had daarom voor een alternatief gekozen en was met zijn bisschoppelijke paardenwagen

gekomen. Zijn trouwe schimmel had hij achter in de auto geladen. Sint wilde de kinderen nog de gelegenheid geven Americo te aaien, maar de lage temperatuur had er voor gezorgd dat de achterklep was vastgevroren. Sinterklaas en zijn vrolijke pieten vervulden de hoofdrol op het plein en in de groepen. Daar had hij nog een gezellig en druk programma voordat hij weer naar zijn volgende bestemming vertrok.

EPE- Vrijdagmorgen kwam Sinterklaas in alle vroegte al een bezoek brengen aan de Gildeschool in Epe. Vanwege gladheid op de wegen kon Amerigo de tocht naar de Gildeschool niet afmaken. Gelukkig waren er twee vaders onderweg met hun motoren met zijspan. Zij hebben de Sint, zijn twee pieten, maar ook het babypietje verder gebracht naar de Gildeschool. Zo’n motorrit was toch

Sinterklaasfeest Nijntje Pluis

Pietenmiddag bij GVH HATTEM- Woensdag was het dan zover: verschillende vrolijke pieten kwamen een bezoek brengen bij Gymnastiek Vereniging Hattem. De kinderen hadden een leuke middag met spelletjes, pepernoten en er werd een mooi Sinterklaas verhaal verteld. Tot slot kregen ze een pietendiploma met een lekkernij.

wel heel spannend voor het kleinste pietermannetje. En dus kwam Zwarte Piet het plein oprennen met een huilend babypietje op zijn arm. De kinderen wisten het pietje gelukkig weer snel stil te krijgen met het “babypieten wiegeliedje”. De directeur had ook aan alles gedacht en in haar kamertje al een campingbedje opgezet. Zo kon het kleine babypietje heerlijk gaan slapen terwijl de Sint er met zijn pieten een mooi feest van maakten. De kinderen van de Gildeschool zullen dit bijzondere Sinterklaasfeest niet snel vergeten.

HATTEM- Er was een groot pietenfeest in de gymzaal aan de Spoorstraat in Hattem. De peuters en kleuters van de gymnastiek en de kleuters van de jazz van sportvereniging P.R.O. Hattem waren allemaal naar de gymzaal gekomen om daar samen met de pieten te gymmen en te dansen. De meeste kindjes waren best een beetje zenuwachtig. Er werd hard op de ramen gebonsd en daar waren de pieten. Maar liefst 5 pieten met grote zakken vol cadeautjes en pepernoten kwamen de gymzaal in gerend. De babypiet was er niet bij, maar wel was er een mini-piet. Dit pietje was duidelijk nog geen grote piet, maar hij wilde zo graag mee naar Nederland. Eigenlijk mocht het niet van Sinterklaas, maar de hoofdpiet had beloofd dat hij minipiet zou testen tijdens het gymmen bij P.R.O. Mini-piet moest alles kunnen wat de kinderen van de gym en jazz ook kunnen en dat valt nog niet mee. Hij moest springen, daklopen, cadeautjes gooien, paard rijden, bergbeklimmen en dansen. Nadat alle kinderen hadden gegymd en gedanst mocht mini-piet nog wat van zijn kunsten laten zien en vertelde de hoofdpiet dat mini-piet is geslaagd voor de test! Daarna kregen alle kinderen een cadeautje, een pietendiploma en nog wat lekkers. De pieten werden uitgezwaaid en toe gezongen en het feest was alweer voorbij. Voor meer informatie over peutergym, kleutergym of kinderdans kijk op de site www.prohattem.nl.

Sinterklaas is de school “de Bongerd” kwijt

Pietjes bij HBC

HATTEM- Sinterklaas was nu te druk om op visite te komen, maar gelukkig had Piet ook dit jaar genoeg tijd om even te komen spelen bij peuterspeelzaal Nijntje Pluis in Hattem. De peuters zijn heel druk geweest met leuke werkjes en hebben vooral veel Sinterklaasliedjes gezongen. Piet mocht van de juffen meedoen in de kring met de liedjes en de pietengym. En natuurlijk waren er pepernoten. Het was bijna niet gelukt om iedereen een cadeautje te geven want Piet was vergeten waar hij de zak neergezet had. Beetje dom, maar gelukkig werd met hulp van de peuters de zak teruggevonden.

HEERDE- Terwijl overal in het land Sinterklaas en de Zwarte Pieten hun ronden deden met pakjes en pepernoten, waren er donderdagavond ook twee Pietjes op bezoek bij de Heerder Badminton Club. Vanaf 19.00 uur speelden de Pietjes mee met de jeugd tijdens een zwarte pieten toernooi en toen de senioren om 20.00 uur begon-

nen, waren de Pietjes ook nog even aanwezig tijdens het husselen van deze avond. Elke eerste donderdag van de maand wordt er een husseltoernooitje georganiseerd. Kom gerust eens een kijkje nemen. Tevens bestaat de mogelijkheid om te badmintonnen op de woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur in de Faberhal.

OENE- Bijna hadden de leerlingen van de openbare Daltonschool “De Bongerd” in Oene voor niets staan zingen bij café restaurant “Dorpszicht”. Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en leerkrachten stonden te wachten op de komst van de goedheiligman. Muziekvereniging Vriendschap uit Oene speelde enkele sinterklaasliedjes. Meester Peter keek op zijn horloge en vroeg aan juf Anjo of de adreswijziging wel verstuurd was naar sinterklaas. De oude school is namelijk afgebroken en de kinderen gaan nu op een nieuwe locatie naar school. Juf Anjo wist het zeker; dat was wel gebeurd. Maar sinterklaas was er nog steeds niet. Maar…gelukkig kwam de Sint er toch nog aan. Bij de

Sint waren twee pieten waarvan er een helemaal onder de gele papiertjes zat. Ze werden gebracht door een agent. Volgens de agent waren de Sint en Pieten aan het dwalen bij het bouwterrein. Want waar was de school gebleven? Samen met de agent zijn sinterklaas en de pieten op zoek gegaan en gelukkig hoorden ze muziek bij “Dorpszicht”. Daar waren de leerlingen van de Bongerd. Het was al snel opgehelderd; de piet met de gele papiertjes is de vergeetpiet; hij staat er zielig bij want hij is de adreswijziging van school vergeten aan Sint te geven. Deze zat nog in de postzak die hij bij zich had. De piet voelde zich heel schuldig maar alles is goed gekomen. Sinterklaas kon toch nog met iedereen praten en cadeautjes uitdelen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 257

WARMING UP WEKEN BIJ WILDKAMP! Breng sfeer en warmte in uw huis

Hoornerveen

Ka

Ve e

an

bur gla

Do rp ss tra at

orsthoekerveld

Ke u

te

rst

raa t

dijk

rw eg

Kan

aal

rg e

Ass

end

HEERDE Bro eks tra at

Ep

Wezew eg

erw eg

Nieuw in het assortiment en verkrijgbaar bij Wildkamp Heerde!

Bonenburgerlaan

Elburgerweg

Kanaaldijk

jns

eg w st Po

e

eg rw

pe eg ldsew

binnen als buiten een gebouw geplaatst worden. Het systeem is gemaakt van roestvrij staal en ge誰soleerd met steenwolisolatie van hoge densiteit.

Assendorp

m

nw eg

be

e

Kolthoorn

Dit schoorsteensysteem van de Spaanse fabrikant Dinak is ontworpen generatoren en turbines. Deze dubbelwandige schoorstenen kunnen zowel

eg enw

Mol

Alle

Vo s

me

Zwo lsew eg

eg rw

pe

Krom

Zupp

voor de afvoer van rookgassen die voortkomen uit stroomgeneratoren, co-

Hoorn

m

Ka

Dubbelwandige modulaire schoorstenen met isolatie

50% korting op alle Dura Radiatoren

Rhi

45% korting op alle kachels en heaters

Wildkamp Heerde Kanaaldijk 12 8181 SC Heerde T 0578 - 69 23 33 E heerde@wildkamp.nl

Openingstijden: ma-vr: 07.30 - 17.30 za: 08.30 - 15.00

Graag tot ziens bij Wildkamp Heerde!

NU OOK STROOIZOUT VERKRIJGBAAR! www.wildkamp.nl/warmingup

o


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA 58

Verkeerscontroles volgen via twitter REGIO- Het verkeershandhavingsteam (VHT) van de politie Noorden Oost-Gelderland kondigt sinds kort verkeerscontroles via Twitter aan. Weggebruikers worden via de tweets op de hoogte gehouden van verkeerscontroles en ontwikkelingen. Het unieke aan de tweets van het handhavingsteam is dat zij in elk bericht ook de reden van de controle benadrukken. Door de controles aan te kondigen wil het team laten zien wat zij doet om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarnaast hoopt de politie dat er een preventieve werking vanuit gaat doordat men merkt dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Via radio en televisie worden meer controles aangekondigd, met name op de snelwegen en snelheidscontroles. Het verkeersteam van de politie Noord- en Oost-Gelderland gaat niet alleen snelheidscontroles melden, maar ook twitteren over ondermeer verlichtings-, bromfietsen roodlichtcontroles. De politie Noord- en Oost-Gelderland is de laatste maanden volop bezig haar activiteiten op twitter uit te breiden en te ontwikkelen. Op dit moment twitteren 11 wijkagenten over hun werkzaamheden en ook de politieberichten worden per gemeente via dit kanaal verspreid, via de team-

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

G.W. Dokter uit Oene: “De midwinterhoornblazers zijn weer begonnen met hun klanken bij de schaapskooi in Epe”.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur

uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s

Kleiboets steunt de Rode Beer WAPENVELDHet creatieve echtpaar, Anja en Jan Neeleman, schenkt een groot deel van de opbrengst van de verkopen aan Stichting ‘de Rode Beer’. Deze stichting heeft tot doel het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een handicap. “We verkeren in de luxe positie dat we niet hoeven te leven van wat me maken” motiveert Jan deze werkwijze. “We houden er niet van om met onze spullen te leuren op markten of te koop aan te bieden in een galerie. Sinds kort hebben we een eigen website met daarop een overzicht van wat we aan keramiek en glaskunst te koop hebben. Op deze site verwijzen we naar de site van de Rode Beer.” Anja maakt de meest uiteenlopende creaties met klei, van kleurrijk geglazuurde schalen en vazen tot sieraden en tuindecoraties,

soms abstract, dan weer heel herkenbaar. Ook combineert ze keramiek met glas, kristallen, stenen of mineralen. “Het is soms wel eens moeilijk om van een bepaalde creatie afstand te toen. Maar je kunt ook niet alles zelf houden” stelt ze nuchter. “Juist door te verkopen schep je weer ruimte om iets nieuws te maken.” Jan maakt zijn kunstwerken met gekleurd glas, voornamelijk tiffany. Fraaie creaties van kleur en licht. Het Wapenveldse echtpaar beschikt over een ruim atelier, genaamd ‘De Kleiboets’. Dat is ook de naam van de website: www. dekleiboets.nl. Jack en Hendriecke Augustinus van Stichting de Rode Beer zijn blij met de steun. “We ervaren dat onze stichting steeds meer bekendheid krijgt en dat de steun uit steeds bredere kring komt!”.

is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

startlocatie als centraal verwarmd (rust)punt. De routes voeren door de bos-, heide- en veengebieden van het Geldersch Landschap en van het landgoed Tongeren en gaan door landelijk gebied met bouwland, weiland en boerderijen. Een van oorsprong zeer drassig gebied waarin het kwelwater van de Veluwe omhoog komt. De route voert onder meer langs sprengen (half natuurlijk, half kunstmatige waterlopen), zoals vlakbij Dierenpark Wissel en nabij de start- (en finish) locatie. Ook zijn het Wisselse Veen en het Smitveen in de route opgenomen. Zelfs ‘bergen’, zoals de Tongerense berg komen in de route voor. Er kan gestart worden vanaf 12.00 uur. Deelnemers aan de vijftien kilometer kunnen tot 13.00 uur

Mappa Mondo online WEZEP- Stichting vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo is sinds kort online te vinden. Door middel van deze website probeert de Stichting meer naamsbekendheid te krijgen en haar donateurs en sponsoren op een actievere wijze te laten weten welke activiteiten de stichting heeft gedaan

en welke zij gaat doen. Naast algemene informatie over de Stichting en de huizen IJsselvliedt en Mappa Mondo is er ook informatie te vinden over het donateurschap, het laatste nieuws en staan er foto’s op de site. U kunt zich ook aanmelden als donateur via de website.

EPE- SV Epe A1 is door Cafetaria-Bar Eureka uit Epe gesponsord bij de aanschaf van nieuwe vrijetijds/ trainingspakken. Samen met de sponsor, Dennis de Jong, ging het complete team op de foto. Dennis de Jong werd door het team bedankt voor deze geste en de jongens wonnen daarop de bekerwedstrijd uit tegen Robur et Velocitas A1 met 2-4 en zijn daardoor geplaatst voor de 2e K.O. ronde van de districtsbeker. De volgende tegenstander is de A1 van AGOVV, die in de KNVB A1 divisie speelt.

Wandelen bij geluid van de midwinterhoorn EPE- Wandelen bij het geluid van de midwinterhoorn. Dat kan zondag 19 december in Epe/Wissel, tijdens de Veluwse Midwienterkuiertocht. Deze wandeltocht van de wandelcommissie van de Oostelijke Wandelsportbond, de Veluwse Midwienterhoornblaozers en de wandelsportvereniging WIOS Epe, kent afstanden van vijf, tien en vijftien kilometer. Op een aantal plaatsen langs de routes staan leden van de Midwienterhoornblaozers het verdragende geluid van de midwinterhoorn te produceren. Gestart wordt vanuit de sfeervol ingerichte kampeerboerderij De Berghoeve, Veenweg 9 in Epe/ Wissel. De routes zijn uitgevoerd in de vorm van wandellussen van ca. 5 km en ca. 10 km met de

accounts van elk politieteam, zoals @polapeldoorn, @polwinterswijk, @poloudeijssel etc. Kijk op www. politie-nog.nl en klik op de button ‘Volg ons..’ voor het meest recente overzicht van alle twitteraccounts. Ook plaatst de politie sms-alerts of andere oproepen of preventietips op Twitter. De politie hoopt dat zoveel mogelijk weggebruikers de tweets van het verkeershandhavingsteam op @vhtnog volgen. Het streven is om elke werkdag over één controle te twitteren. Daarnaast adviseert de politie elke inwoner van de regio die actief is op twitter om zich in ieder geval ook aan te melden voor het account van zijn of haar eigen politieteam, en waar mogelijk, de wijkagent. De politie Noord- en Oost-Gelderland is blij met de mogelijkheden die Twitter biedt, maar benadrukt dat het belangrijk is om bij spoed altijd met de politie te bellen via 112. Daarnaast geldt dat de politie het publiek via politieberichten en sms-alerts zal blijven oproepen om te bellen met 0900-8844 als men informatie of tips heeft. In geval van persoonlijke tweets van de wijkagenten kan reageren op een tweet juist wel heel welkom zijn, en nodigen de wijkagenten hun volgers hier soms expliciet toe uit.

vertrekken, die aan de tien en vijf kilometer respectievelijk tot 13.30 en 14.00 uur. Om uiterlijk 16.00 uur moeten de wandelaars hun tocht hebben volbracht. Iedere wandelliefhebber kan aan deze tocht deelnemen. Lidmaatschap van een wandelsportorganisatie is niet noodzakelijk. Deelname kost 2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden. Voor gezinnen geldt een speciaal – gereduceerd - tarief. Een herinneringsmedaille is tegen kostprijs verkrijgbaar. Honden mogen aangelijnd meelopen. De routes gaan vrijwel geheel over onverharde paden en zijn ook geschikt voor nordic walkers. Voor nadere informatie: tel. 055 – 3662620 of 055 – 3555848 of wandelcommissie@owb-nl.nl. Zie ook www.owb-nl.nl.

Huygens Vocaal Ensemble HATTEM/ZWOLLE- Het Zwols/ Deventer kamerkoor Huygens Vocaal Ensemble is nog op zoek naar twee tenoren en een alt voor zijn volgende project. Het is een project rondom twee topstukken uit het acapella repertoire. Op het programma de Dubbelmis van Frank Martin en Curse upon Iron van Tormis. “Omdat beide stukken achtstemmig van opzet zijn, zoeken we voor dit project nog enkele extra zangers. Met deze werken zullen in Maart een 4 tal concerten worden gegeven op toplocaties in Leeuwarden, Zwolle, Deventer en Enschede. Het HVE is een kamerkoor dat op hoog niveau zingt en heel originele programma’s maakt, zowel qua repertoire als wat betreft enscenering. We zijn net terug van een reis naar Argentinië, waar we hebben deelgenomen aan een internationaal festival. Kortom: het is een

koor dat graag nieuwe uitdagingen aangaat. Lijkt het je misschien leuk om mee te doen? De tijdsinvestering voor dit project is beperkt (9 repetities op maandagavond en 2 koordagen). We repeteren in een akoestisch zeer aantrekkelijke ruimte in Hattem. Ook wel bijzonder is dat we worden gecoacht door zangers van het Nederlands Kamerkoor. En zoals uit het bovenstaande wel blijkt: het is een heel leuke (vrienden)club waar je muzikale avonturen beleeft waar de meeste amateurkoren niet aan kunnen tippen. Een aanrader dus. Om een indruk te krijgen van de stukken, kunnen op onze website www.huygensmusic.nl links worden gevonden naar YouTube. Hier staat ook uitgebreide informatie over het project.” Voor meer informatie en/of afspraak voor een auditie kan men contact opnemen dirigent Hans Tijssen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 259

Houdt u lang staande

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging, helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

Vérian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen zoals jij. Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week.

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 -98, Fax 422038 20 -86, 421 58038 98, -Fax 422gratis: 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe

Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel (088) 126 32 32.

Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

Ontwerp Aanleg Onderhoud

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 E-mail: info@garagevanlohuizen.nl

Voor reparaties alle merken en APK keuringen

www.verian.nl

KERST net even anders

Kom nu langs voor de

Bijsterbosweg 6 EPE Tel. 0578-616278

WINTERCHECK!

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061 Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

RIBHOUSE TEXAS wanted

Ben jij diegene, die op zoek is naar een leuk bijbaantje in de horeca?

- VAKKUNDIGE GLASREPARATIES - ISOLATIEGLAS; HR+, HR++ - FIGUURGLAS; SPIEGELS - VEILIGHEIDSGLAS · inbraakwerend · brandvertragend - KUNSTSTOF BEGLAZING · acrylaat · polycarbonaat. - VENTILATIEROOSTERS · Duco / Aralco - Alle aanverwante glasartikelen.

Wij zoeken nog enthousiaste

AMBULANTE MEDEWERKERS voor in de bediening (v.a. 16 jaar)

Reacties & informatie: RIBHOUSE TEXAS, dhr. Mischa Steenhuis. Tel: 0578-612993

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN

Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701


PAGINA 260 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

“De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken” Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, delen wij u mee, dat door de Here op Zijn tijd tot Zich is genomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma,

Harmina Gesina Gerritdina van Werven - de Velde Gerdien

Na alle fijne jaren die wij samen met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma Veessen en oma Riek

Hendrika Hogeboom - Nijkamp - Riek weduwe van Bats Hogeboom 2 Emst, 6 augustus 1921

Gerrit van Werven Henk van Werven en Hetty Olthuis William Wilhenri Cordy Germa en Franco Fornasari Carolien Corien en Bert Dingerink Bart Gerrieke Herbert en Gera van Werven Nely en Ronald Gerben Chris Marieke Laura

Correspondentieadres: T. Grooters-Hogeboom Ramakerspad 20 8181 KP Heerde Onze moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Brinklaan 4a te Heerde, alwaar geen bezoek. De afscheidsplechtigheid, waarvoor u bent uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 9 december om 13.30 uur in de aula van crematorium Kranenbrug, Kranenburgweg 9 te Zwolle. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Heerde, 4 december 2010 Kanaalstraat 28a 8181 HW Heerde Er is gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.45 uur in de Rank, achter de Hervormde kerk te Vorchten op D.V. vrijdag 10 december. Aansluitend zal de dienst van Woord en Gebed, welke u kunt bijwonen, worden gehouden in de Hervormde kerk te Vorchten, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de kerk.

De ijsclub de Hank houdt op woensdag 15 december de Algemene Ledenvergadering in het restaurant IJsselzicht in Veessen. Aanvang: 20.00 uur Leden kunnen dit jaar een uur voor de aanvang van de vergadering hun seizoenskaart komen ophalen bij de penningmeester P. Draaijer. Namens het bestuur van de ijsclub de Hank, de secretaris: J. Smallegoor.

1 Veessen, 2 december 2010 Jopie en Ap 1 Tonnie en Gerrit Betsie en Gerrit Roel en Marja Klein- en achterkleinkinderen

Wilsum, 4 maart 1932 Heerde, 4 december 2010

Ledenvergadering IJsclub de Hank

Vrijwilligers gezocht voor de peuterspeelzaal Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is onbetaalbaar en niet te koop, We rekenen wel op je maar rekenen niet echt met je af. Is positief denken en positief doen. Met als enige doel trots zijn op jezelf en dan dat goede gevoel. Er zijn voor een ander Zo gewoon, zo bijzonder. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de peuterspeelzalen Lijkt het je leuk? Wil je mij dan bellen? Monique Nederhof: tel: 06-33812503 Mailen kan ook :monique@hummelhuis.nl

Nooit meer plagen, Nooit geen praatjes meer... Dag lieve gekke super oma We zullen jouw missen.

Liever geen bloemen en geen bezoek aan huis. Degene die geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, kan deze advertentie als zodanig beschouwen.

Uw liefde en warme belangstelling tijdens het leven en na het heengaan van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

K.B Bredewolt-Westendorp heeft heel goed gedaan. Het was ons tot troost en bemoediging. Onze oprechte dank hiervoor Fam. Bredewolt Wapenveld, december 2010

Toch nog onverwachts is overleden onze

buurvrouw Riek

Wij wensen alle familie veel sterkte toe met dit verlies. M.Herfst J.de Graaf J. Draaijer P.Draaijer

R.Thybaut H.de Graaf D.Stijf

dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl


PAGINA 261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

TE KOOP Prima aardapp. Friesl, Parel, Surprise, Bildtstar e.a. soorten. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 Epe, tel. 0578-620180.

Restaurant Zaal “GERRITS” Hoofdweg 73 8166 AD Emst tel. 0578-661460 fax. 0578-661404 www.restaurantgerrits.nl Ons zaaltje is geschikt voor ± 60 personen. O.a. voor uw: - Verjaardag - Koud/warm buffet - Brunch - Koffietafel

KERSTBOMEN diverse soorten en maten, gekluit, gezaagd en in pot. 0,5 – 5 mtr. Kamermaat. 7,50 tot 15 euro. En kerstgroen bezorging mogelijk. Henk van ’t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe, 0578-620180.

IJSSELSTREEK SERVICES KOERIERDIENSTEN Heerde Tel: 06-38935307.

KERSTONTBIJT laten bezorgen? Klik op onze website www.breakfastatyours.nl. U kunt tegenwoordig ook bij ons terecht voor schalen met exclusieve borrelhapjes.

Bevorder herstel en gezondheid met Geactiveerde Zuurstoftherapie. Werkt ondersteunend bij chronische ziekten en aandoeningen zoals copd, astma, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, slaapstoornissen, snurken, bloeddrukproblemen, allergie en burnout. U kunt bij ons nu gratis kennismaken met Geactiveerde Zuurstoftherapie. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com.

Een overvloed aan familie en vrienden tijdens de feestdagen? Comfortabel slapen bij B.&B.B. Heerde Tel. 0578-617639 B.g.g. 06-23218035 Heerde, te huur per direct stacaravan voor 1 à 2 pers. Prijs 365 euro. Tel. 06-10297121.

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

www.schoonheidssalonfelice.nl

• gezichtsbehandelingen • hotstone massage • kinderfeestjes Brinklaan 15, 8161 CW Epe Telefoon 0578-629857 Di t/m vr 9:00 tot 17:00 uur. Maandagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend volgens afspraak.

Te koop zeer mooie Kerstbomen van onze eigen Veluwe!! Alle maten van 60 cm tot 225 cm In pot of met kluit (houd langer de naalden vast!!) Soorten; · Picea Omorica (de Servische spar) (Naalden zijn groen aan de bovenkant en blauw aan de onderkant waardoor de kerstboom er blauwachtig uitziet.) · Picea abies / Picea excelsa (Groene fijn spar) Kwekerij Buitenhuis Vosbergerweg 13 Heerde Telefoon; 0578-691115 Open: 08.00 uur tot 21.00 uur

KERSTBOMEN TE KOOP Zelf uitzoeken, Diverse soorten, ook Nordmann! A. van Raalten

Landgoed “Flip Hul” Apeldoornseweg 50, Hattem Telefoon 038-4441376 of 06-51991091 Het Handelshuis EPE en Brocantehuis HEERDE. Mooie kerstcollectie aanwezig voor uw cadeaus, en brocante elke week nieuwe items. Ook grote collectie oude kroonluchters. Epe ook maandagmiddag open.

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl

STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!! Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

Jouw auto in de hoofdrol!

Als je zelf foto's maakt, of je laat ze maken op een beurs, bijeenkomst of meeting, heb je altijd een storende omgeving met bomen, gras, tegels, personen, reflecties van andere auto's, kramen, vlaggen in de achtergrond etc. In onze grote studio maken wij een perfecte serie foto's van je auto zoals ze ook in een fabrieksbrochure staan. Waar het omgaat is de auto! Die komt er in zijn geheel op, maar ook in detail, velgen, emblemen, etc. Bel 038-4479734 voor een afspraak met Vakfoto van der Beek, Wapenveld, er zijn heel veel mogelijkheden. En om de prijs hoef je het niet te laten. kijk op www.fotovanmijnauto.nl of mail met info@fotovanderbeek.nl

In december op het gehele assortiment 25% korting!! Kado-en kralenwinkel Marktstraat 3 Heerde Vr 13.30-21.00, zaterdag 9.30-17.00 u Tel: 0578-627382; www.viamercato.nl * exclusieve wollen sjaals * omslagdoeken en poncho’s * Blond Amsterdam sieraden * 800 verschillende kralen * handgemaakte sieraden * kado-artikelen Vuurwerkverkoop, Het Handelshuis Epe. Voorverkoop vanaf 9 dec. Verkoop 29, 30, 31 dec. In de voorverkoop speciale acties. Het Handelshuis Epe, Hoofdstraat 112 Epe. Nog grotere collectie. 06-53898348. TE KOOP Prachtige kerstbomen vers van het land, blauw + groen, Wapenveldseweg tussen 7 en 9 te Wapenveld. Zat. 11 en 18 dec. v.a. 9.00 tot 16.00 uur. TE KOOP Kerstbomen Nordman, Omoriko’s, Blauwsparren, Koreano’s, Conica enz. 50 cm tot 5 m. Met en zonder kluit en in pot. Bossen kerstgroen 1,50 euro, Kerstbakjes va 2,95 euro. Verder groot assortiment kerstartikelen tegen 50% korting. Gratis verloting uit de kerstboom. Boomkwekerij Tuincentrum Liefers, Kommerseweg 5 Heerde, tel. 0578- 693809.

PRINTSHOP VAN DER MOST

Maatwerk in keukens Allee 27, 8051 DG Hattem - [ 038 ] 4446971 - www.nagelhoutkeukens.nl

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail:

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. TE HUUR GEVRAAGD Zelfstandige woonruimte in Heerde/Epe of in nabije omgeving voor getrouwd, christelijk stel met een kindje. Hoeft niet groot, wel graag 2 slaapkamers. Tel:06-51943402

tehuurinheerde@gmail.com


PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St.Antonieweg 4, tel. 612558.

Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 0900-3336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. L. Lammers. Geref. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur ds. T. Noort. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. Schoonderwoerd. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 en 17.00 uur (jeugddienst) ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 16.30 uur dr. H. de Vries. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur en 19.00 uur (Heerde zingt op zondag) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (‘s-Heerenhof): 10.00 uur ds. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dhr. Wim Hoogendijk. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur ds. A.B. Traas-Hageman. Wendhorst: 10.45 uur ds. E. Mijnheer. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Heinen. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. W. Roos, 14.00 uur ds. J. den Boer. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur ds. P.J. Hofland, 19.00 uur (vesperdienst) ds. M.H. van Es. Ned. Geref. Kerk: 9.30 (Heilig Avondmaal) en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. v.d. Wetering, 14.30 uur ds. J. Haveman. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J.H. de Geest. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. F.Z. Ort. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (jeugddienst) ds. A.W. van Wilgenburg. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 en 15.00 uur ds. A.P. Muilwijk. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (jeugddienst in Goede Herderkerk) ds. A.W. van Wilgenburg. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Rekveld. Neal Frisby Hoofdsteen Partners (Ds. Prinszaal, Kulturhus EGW): Elke zondag 10.00 uur dhr. Krystian Kuter-

Zondag 12 december 2010 Derde Adventszondag

bach. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 14.30 uur ds. J. van Doorn. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. Roseboom, 14.30 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van de Leek-Vosmeer, 19.00 uur (Heilig Avondmaal en dankzegging) ds. G.A. Trouwborst. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur (Avondmaalsdienst) ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Pieter Beanard. Groot Nieuws Gem.: 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. A.C. Bronwijk, 10.30 uur (Heilige Doop) ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. G.J. Mantel. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. J. Haveman. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. W.H. Louwerse, 16.30 uur (in CGK) drs. R. Jansen. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. J.H.C. Burger, 19.00 uur ds. M. Ezinga. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za.19.00 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399.

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni.

Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255.

Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl

Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl ZorgSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand.

Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 263

0$;,0$$/'(=(/)'($$1%,(',1*(13(5./$1723 23

)ULHVFKH9ODJ KDOYDPHO NRIILHPHON3$..(1

SDNNHQยกPO3$..(10RUDUXQGYOHHVNURNHWWHQ XLWKHWYULHVYDN SDNNHQยกVWXNV6(7%/,.

 )/(6-(63HSVL6LVLRI8SVDODPHRI+DZDร› XLWKHWYULHVYDN SDNVWXNV

-(6

:DJQHUSLFFROLQLV

DOOHYDULDQWHQ 23 23 VHWEOLNMHVยกPO

&DOYรƒSDUW\VDXVDOOHYDULDQWHQ IOHVMHVยกPOQDDUNHX]H3$..(1

 6FKZDU]NRSIVKDPSRR DOOHYDULDQWHQ IODFRQPO

 DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกPOQDDUNHX]H

.,/2'ROHEDQDQHQ'8%%(/3$]DNJUDP

 +RQLJPDDOWLMGPL[ DOOHYDULDQWHQ SDN]DNMHV

DOOHYDULDQWHQ XLWKHWNRHOYDN SDNOLWHUORV JUDP

 /D\sVFKLSV;/&WRPDWHQWURV WRPDWHQRIYOHHVWRPDWHQ

.8QR[*HOGHUVH URRNZRUVW&RROEHVWYUXFKWHQVDS

9LILWGULQN

$QG\DOOHVUHLQLJHU DOOHYDULDQWHQ IODFRQPO

DOOHYDULDQWHQ ]DNJUDP

/XPLQLFUDFNHUV

 DOOHYDULDQWHQ SDNJUDP&URGHNHUVWVWHU

23 23 SHUVWXN

8QR[NQDNV DOOHYDULDQWHQ EOLNVWXNV

 

&SODNMHV*RXGVH NDDV

MRQJRIMRQJEHOHJHQ SDNJUDP

*5 $ 0

3$..(1

&DIEDNEURRGMHV GLYHUVHYDULDQWHQ YHUVDIWHEDNNHQ SDNNHQยกVWXNV QDDUNHX]H

 

 &KDPEXUJHUV

NDQW NODDU JHNUXLGUXQGYOHHV

.,-.9225'(29(5,*($$1%,(',1*(1,1'(:,1.(/

C1000 Van 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

Andel Epe / C1000 Hardeman Wapenveld :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQPDDQGDJWP]DWHUGDJGHFHPEHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGH DDQELHGLQJHQSHUNODQW23 233ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW .LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 7 DECEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 264

Bij deze producten extra voetbalplaatjes:

schaapskooi 49 2010  

SLAPEN Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668 nemers die een levendig Veessen willen stimuleren maar ook dankzij de plaatselijke ijsbaanve...