Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr. 13, 30 november 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Gemeenten werken samen op ICT-gebied REGIO- Dinsdag hebben de burgemeesters Wiggers, Zielhuis en Pijnenburg een overeenkomst ondertekend waarin een gezamenlijke ICTdienst is geregeld. Met deze samenwerking kunnen de gemeenten nog voortvarender werken aan hun digitale dienstverlening. De gezamenlijke I-dienst is één van de resultaten van de samenwerking tussen de ‘H2O-gemeenten’ Hattem, Heerde en Oldebroek. Met deze samenwerking kunnen de gemeenten de digitale samenwerking verdiepen, waarmee ook de dienstverlening aan de burger verder kan verbeteren. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen te halen op financieel gebied, maar ook door verdergaande kennisdeling. “Als individuele gemeenten ben je best kwetsbaar, maar door deze samenwerking zorg je voor meer zekerheid voor de burger”, aldus Pijnenburg. De ondertekening van de overeenkomst tot deze I-dienst vond plaats in het gemeentehuis van Heerde. Dit is ook de plaats waar de gemeenschappelijke dienst zal worden gehuisvest. De ondertekening gebeurde door de burgemeesters van de drie gemeenten, de heer Zielhuis van Oldebroek, de

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

RELATIEGESCHENKEN ???????? Wijnkoperij Kroese heer Wiggers van Hattem en mevrouw Pijnenburg-Adriaenssen van Heerde. In totaal gaan zo’n 10 medewerkers aan de slag met de i-dienst. Ze zullen veelal in Heerde aan het werk zijn maar ook ieder een plek hebben in hun eigen gemeente. De eigenlijke start vindt op 1 januari plaats. “We gaan nu een bedrijfsplan samenstellen om te zien welke functies nodig zijn en wie welke verantwoordelijkheden krijgt.” Zielhuis stelt: “De dienstverlening blijft minimaal op hetzelfde niveau maar we

hebben de indruk dat de kwaliteit stijgt doordat medewerkers zich kunnen specialiseren.” De samenwerking is een bijna logisch gevolg van de samenwerking op het gebied van bedrijventerrein. “Als je op één terrein samenwerkt, dan kom je elkaar vaak tegen. We willen ook op andere manieren samenwerken. Het is de bedoeling dat de samenwerking hier niet eindigt”, spreekt Zielhuis uit. Voor Zielhuis betekende dit één van zijn allerlaatste wapenfeiten, omdat hij op vrijdag afscheid heeft genomen.

Startavond De Kolk

WAPENVELD- Afgelopen donderdagavond vond in ’t Spyker Horeca te Wapenveld de startavond van nieuwbouwproject De Kolk plaats. Deze avond werd net als de onlangs gehouden informatieavond goed bezocht. Op deze avond werden de verkoopbrochures uitgedeeld met daarin alle informatie over de vrije kavels door de gemeente uitgegeven en de projectmatige woningen aangeboden door Geveke Ontwikkeling BV. Belangstellenden konden zich door middel van een inschrijfformulier inschrijven voor de vrije kavels en de projectmatig te bouwen woningen in de eerste fase. De verkopende makelaars van MOZA Makelaardij en Hypotheken te Wapenveld en Companjen en Riphagen makelaars uit Heerde gaven ondermeer belangrijke informatie over de inschrijf-, lotings- en toewijzingsprocedure en de aanvullende verkoopvoorwaarden. De afmetingen, prijzen, locatie en bouwmogelijkheden op de vrije kavels en tekeningen van de rij- en hoekwoningen waren te bekijken. Wethouder Anton Westerkamp, die de avond opende, was blij met de volle zaal: “Er was heel veel belangstelling en dat doet ons deugd. Ik zag veel enthousiaste

Va a s s e n •

mensen, veel jongelui waarvan sommigen met hun ouders”, blikt hij terug. Voor de vrije kavels van de gemeente zijn bijna 30 formulieren ingeleverd en voor de projectmatige woningen zo’n 100 formulieren. “Dit geeft aan dat de mensen serieus mee willen dingen en dat stemt ons tevreden”. Westerkamp heeft lovende woorden voor het nieuwbouwproject. “Het is een schitterend plan, een van de mooiste plannen van de gemeente Heerde. Mooi ingedeeld waarbij het landelijke aspect goed naar voren komt. Zijn er nog mensen die twijfelen dan adviseer ik, lever

het inschrijfformulier toch in. Het wordt een heel mooie wijk.” De wethouder benadrukte in zijn toespraak dat er voor Wapenveld voorlopig geen nieuwbouwwijken op stapel staan. “We hebben als gemeente geen gronden in ons bezit voor meer uitbreidingsplannen en we hebben nog geen gronden hiervoor aangekocht omdat we terughoudend zijn daarin. Laten we eerst De Kolk en Bovenkamp 2 volledig uitrollen. Voor De Kolk hebben we 3 tot 5 jaar uitgetrokken waarin we hopen alles te hebben verkocht. Voor de kern van Wapenveld is De Kolk erg belangrijk. Het moet een impuls worden voor de leefbaarheid van de kern”, vertelt Westerkamp. De inschrijfformulieren kunnen tot 9 december 17.00 uur ingeleverd worden. De loting en kaveltoewijzing is op woensdag 15 december in een openbare zitting met notaris Feijen. Voor meer informatie over de inschrijving kunt u terecht bij de verkopende makelaars aan de Dorpsstraat 16 in Heerde en Stationsweg 7 in Wapenveld.

Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294

Gezellig tafelen ..... Gourmet, steengrillschotels, salade, hapjesschotels. - TEVENS HET ADRES VOOR AL UW KERSTPAKKETTEN. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Aantrekkelijke Erven

EMST- Wethouder Joop van Nuijs heeft zaterdag het officiële startsein gegeven van het project Aantrekkelijke Erven. Op het erf van de fam. Jansen aan de Tolweg in Emst werd door Van Nuijs het eerste boompje geplant. Het project Aantrekkelijke Erven is één van de 3 projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe gaat uitvoeren. De andere twee projecten zijn uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze projecten komen voort uit het dorpsplan, dat Emst op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld. De eerste stap van het project Aantrekkelijke Erven was een analyse van de landschapstypen. Emst heeft van west naar oost verschillende landschappen die sterk samenhangen met hoe de grond ontgonnen is. Vervolgens is een eerste groep geïnteresseerden uit het buitengebied door de werkgroep benaderd en samen met een adviseur van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Samen met de eigenaar is een beplantingsplan gemaakt dat past bij die erven en tevens een bijdrage levert aan een aantrek-

kelijk landschap. Zaterdag is het plantmateriaal uitgereikt aan deze eerste groep deelnemers. De deelnemers betalen hiervoor maar een kleine bijdrage. Volgend jaar zullen er tal van activiteiten worden georganiseerd, waaronder een streekmarkt, snoei- en onderhoudscursussen en kunnen nieuwe deelnemers voor het ervenproject aanhaken. Als u hiervoor belangstelling heeft meldt u dan aan bij het secretariaat van Emster Belang. De 3 projecten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Epe, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en de Postcode Loterij, en worden uitgevoerd door het Emster Belang samen met de Stichting Landschapbeheer Gelderland. In het verlengde hier van zal het Emster Belang in samenwerking met de beide basisscholen van Emst een scholenproject organiseren over landschappen. Tevens wil men een Streekmarkt en landschapsdag organiseren. Nieuws hierover zal op de website www.emsterbelang.nl gepubliceerd worden.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

Informatieavond hoogwatergeul over grondverwerving en verkaveling Dinsdag30novembervindteeninformatiebijeenkomstplaatsvoor eigenarenenpachtersvangrondeninhetgebiedvanhetproject Veessen-Wapenveld.DeavondwordtgehoudeninhetDorpshuis Heerde,VanMeurslaan3,enduurtvan20.00tot22.00uur. Aanleidingeninhoud DestuurgroepvanhetprojectVeessen-Wapenveldheeftingestemd metdenadereuitwerkingvandevoorkeursvariantvandehoogwatergeul.Hiermeeisduidelijkgewordenwelkegrondennodigzijnvoorde aanlegvandezegeul.

Doelgroep Debijeenkomstisvooralbedoeldvooreigenarenenpachtersvangrondenonderhettracévandedijkenvandehoogwatergeulendedaarbij horendewaterlopenen(tijdelijke)voorzieningen.Eigenarenenpachtersdiegeenpersoonlijkeuitnodiginghebbenontvangenmaarwelbelanghebbendezijn,kunnendezepublicatiealsuitnodigingbeschouwen.

Opdebijeenkomstgevenweinformatieoverdemeestactuelestand vanzakenvandegrondverwerving,deplanningendewijzewaaropde verwervingplaatsgaatvinden.Ookdeinzetvangrondendiealzijngekochtmaakthieronderdeelvanuit.Verdergevenweinformatieoverde aanpakvande(her)verkavelingvoordegebiedsontwikkeling,aanslui-

Vragen? VoorvragenoverdezeavondkuntucontactopnemenmethetprojectkantoorteVeessen,bereikbaarvanmaandagt/mdonderdagmorgenvia 0578-631113of026-3599367.UkuntvragennaarJosMelenhorstof MarijkeWiegers.

Burgerlijke stand

Inzameling oud papier

Geboren * IsaIlbrink,dochtervanD.IlbrinkenB.Keveling

KoninklijkFanfarekorpsWilhelmina zameltelke vrijdagenzaterdag tussen09.00en17.00uuroudpapierinophetparkeerterreinaande VeldweginHeerde. Bijde NederlandsGereformeerde KerkaandeKanaaldijk57in Wapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uwoudpapierinleverenbijéénvandecontainersop hetpleinachterdekerk,tussen09.00en18.00uur.Wiehulpnodig heeftkanerelkeeerstezaterdagvandemaandterechttussen08.30 en11.00uur,behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkaniedere zaterdagtussen09.00en12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaandeValkstraat. Van 25novembertot7decemberstaatbijdeOntmoetingskerkaan deKanaalstraatinHeerdeeencontainervooroudpapier. AtletiekverenigingDeGemzenzamelttussen1en10decemberoud papierinbijhetclubhuisaandeVeldweg1b. Zaterdag 4decemberwordtdoordeProtestantseGemeenteWapenveldoudpapieropgehaaldlangsdegebruikelijkeroutes. Hetc.m.k.DeLofzangplaatstop6decembereencontainervooroud papierophetparkeerterreinachterhervormdjeugdcentrumWelgelegenaandeStationsstraat2inHeerde. Op 7en8decemberkanbijdeHorsthoekschoolaandeOenerwegin Heerdeoudpapierwordeningeleverd.Opwoensdagiserom18.30 uurhulpbijhetlossen/laden.

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00 uurgeopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Huwelijksaangifte/voorbereiding partnerschapregistratie * J.BruinenM.S.deGroot * F.vandeLangenL.Rorije Huwelijk/partnerschapregistratie * E.J.MekelenkampenG.J.Borreman * H.J.SteenvoortenJ.E.vanWerven * A.J.RiphagenenK.vandenVlekkert * M.RemmersenI.M.Gutierrez

Afvalinzameling

Overleden * J.H.vandeWetering * H.G.Kolk-Berghorst * J.S.Horst-vanBoven * W.vanderVegt * I.J.Koopman

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Collectes

Opvangzwerfdieren

BartimeusSonneheerdtcollecteertvan29novembertotenmet4 december (nationaleoogcollecte)

KlantenserviceROVA:

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

tendaandeverwervingvangrondenvoordehoogwatergeul. Tijdensdebijeenkomstkuntuookvragenstellenen/ofaandachtspuntennaarvorenbrengen.

(Avond)schietoefeningen/ Afsluiting Nieuwe Zuidweg

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Zondag21novemberwerdds.WeststrateonderscheidentotLidinde OrdevanOranje-Nassau.Hijontvingdezeonderscheidingvanwegezijn groteverdienstenopkerkelijkenmaatschappelijkgebied.Deuitreiking vondplaatstijdensdedankdienstvanwegehet175-jarigbestaanvande VrijeEvangelischeGemeenteteHeerde.

Dinsdag30november,woensdag1endinsdag7decemberwordenavondschietoefeningengehoudenophetartillerieschietkamp’t Harde.DeNieuweZuidwegisdanweltoegankelijk,maarerismogelijkwelgeluidshinder. Woensdag8enwoensdag22decemberwordtdeNieuweZuidweginhetbuitengebiedvanHeerdeafgesloteninverbandmetuitgebreideschietoefeningen.Uwordtverzochttussen08.00en17.00uur eenandereroutetekiezen. Voorvragenofklachtenoverdeschietoefeningenkuntubellenmet deklachtenlijnvanDefensie:0525-657700. Voorklachtenovervliegverkeerkuntubellenmet:0800-0226033.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Informatieavond hoogwatergeul over veiligheid en bereikbaarheid

DonderdagÂ?9Â?decemberÂ?wordtÂ?erÂ?voorÂ?deÂ?bewonersÂ?inÂ?hetÂ?gebiedÂ?van

presenteerdÂ?welkeÂ?afwegingenÂ?eenÂ?rolÂ?spelenÂ?bijÂ?hetÂ?makenÂ?vanÂ?plan-

hetÂ?projectÂ?Veessen-WapenveldÂ?eenÂ?informatieavondÂ?overÂ?hetÂ?themaÂ?vei-

nenÂ?voorÂ?deÂ?daadwerkelijkeÂ?uitvoeringÂ?enÂ?aanlegÂ?vanÂ?deÂ?hoogwater-

ligheidÂ?enÂ?bereikbaarheidÂ?georganiseerd.Â?DeÂ?avondÂ?vindtÂ?plaatsÂ?inÂ?Horeca

geul.Â?HoewelÂ?hetÂ?uitvoeringsplanÂ?nogÂ?nietÂ?helemaalÂ?afÂ?is,Â?informeren

Â’tÂ?SpykerÂ?inÂ?Wapenveld,Â?PutterwegÂ?2,Â?enÂ?duurtÂ?vanÂ?20.00Â?uurÂ?totÂ?22.00Â?uur.

weÂ?uÂ?graagÂ?overÂ?deÂ?voortgangÂ?vanÂ?deÂ?planvorming.

AanleidingÂ?enÂ?inhoud

Doelgroep

DeÂ? stuurgroepÂ? vanÂ? hetÂ? projectÂ? Veessen-WapenveldÂ? heeftÂ? ingestemd

DeÂ? bijeenkomstÂ? isÂ? metÂ? nameÂ? bedoeldÂ? voorÂ? bewonersÂ? enÂ? onderne-

metÂ?deÂ?nadereÂ?uitwerkingÂ?vanÂ?deÂ?voorkeursvariantÂ?vanÂ?deÂ?hoogwater-

mersÂ? inÂ? hetÂ? plangebiedÂ? Veessen-Wapenveld.

geul.Â?ErÂ?kanÂ?nuÂ?gestartÂ?wordenÂ?metÂ?deÂ?verdereÂ?voorbereidingen.Â?BewonersÂ?uitÂ?hetÂ?gebiedÂ?hebbenÂ?kenbaarÂ?gemaaktÂ?veelÂ?vragenÂ?teÂ?heb-

Vragen?

benÂ?overÂ?deÂ?veiligheidÂ?enÂ?bereikbaarheidÂ?tijdensÂ?enÂ?naÂ?deÂ?aanlegÂ?van

VoorÂ?vragenÂ?overÂ?dezeÂ?avondÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?het

deÂ?geul.Â?Â?OpÂ?deÂ?informatieavondÂ?lichtÂ?deÂ?projectorganisatieÂ?toeÂ?watÂ?de

projectkantoorÂ?teÂ?Veessen,Â?bereikbaarÂ?vanÂ?maandagÂ?t/mÂ?donderdag-

uitkomstenÂ?zijnÂ?vanÂ?hetÂ?verkeersonderzoekÂ?naarÂ?deÂ?bereikbaarheidÂ?en

morgenÂ?viaÂ?0578Â?-Â?631113Â?ofÂ?026Â?-Â?3599367.Â?UÂ?kuntÂ?vragenÂ?naarÂ?Jos

hetÂ?aanrijdenÂ?vanÂ?hulpdienstenÂ?naÂ?aanlegÂ?vanÂ?deÂ?geul.Â?OokÂ?wordtÂ?ge-

MelenhorstÂ? ofÂ? MarijkeÂ? Wiegers.

Activiteiten zaterdagÂ? 4Â? december -

ShaloomÂ? achterÂ? deÂ? NederlandsÂ? GereformeerdeÂ? Kerk aanÂ?deÂ?JulianalaanÂ?inÂ?Heerde

Vastgevroren afval InÂ?deÂ?winterÂ?isÂ?deÂ?kansÂ?grootÂ?dat metÂ?nameÂ?GFT-afvalÂ?vastvriestÂ?in deÂ?container.Â?EenÂ?aantalÂ?tipsÂ?om kenÂ?ofÂ?teÂ?voorkomen: -

LegÂ?krantenpapier,Â?stroÂ?ofÂ?zaagselÂ?onderinÂ?deÂ?containerÂ?ofÂ?gebruikÂ?deÂ?specialeÂ?composteerbare,Â?papierenÂ?GFT-zakken

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningÂ?ver-

leend:

PlaatsÂ?deÂ?containerÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?uitÂ?deÂ?wind

Flessen-

-

voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?schuurÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?

bergerwegÂ?23Â?teÂ?Wapenveld

vanÂ? 09.00Â? totÂ? 12.00Â? uur: boekenmarktÂ? inÂ? gebouw

hetÂ?vastvriezenÂ?vanÂ?afvalÂ?teÂ?beper-

Verleende omgevingsvergunning -

Sintloop;Â? organisatieÂ? AtletiekverenigingÂ? DeÂ? Gemzen

-

StampÂ?hetÂ?afvalÂ?nietÂ?aan LaatÂ?natÂ?GFT-afvalÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?uitlekken

Verzonden:Â? 22Â? novemberÂ? 2010 -

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

GooiÂ?zoÂ?minÂ?mogelijkÂ?blad-Â?en tuinafvalÂ?inÂ?deÂ?container

Verspreiding afvalwijzers 2011

-

InÂ?deÂ?weekÂ?vanÂ?6Â?decemberÂ?wordenÂ?deÂ?afvalwijzersÂ?voorÂ?2011Â?ver-

ledigingÂ?aanÂ?teÂ?bieden.Â?OpÂ?basis

MaakÂ?hetÂ?afvalÂ?opÂ?deÂ?inzameldagÂ?losÂ?vanÂ?deÂ?wandÂ?vanÂ?de container

IedereenÂ?heeftÂ?deÂ?keuzeÂ?omÂ?bij vorstÂ?deÂ?containerÂ?welÂ?ofÂ?nietÂ?ter

spreid.Â?OpÂ?deÂ?voorzijdeÂ?vanÂ?deÂ?afvalwijzerÂ?vindtÂ?uÂ?alleÂ?inzameldagen,

vanÂ?inÂ?hetÂ?verledenÂ?opgedaneÂ?er-

dieÂ?specifiekÂ?voorÂ?uwÂ?adresÂ?vanÂ?toepassingÂ?zijn.Â?AanÂ?deÂ?binnenkant

varingenÂ?kuntÂ?uÂ?zelfÂ?eenÂ?beoorde-

staatÂ?eenÂ?overzichtÂ?waarÂ?enÂ?hoeÂ?verschillendeÂ?afvalsoortenÂ?kunnen

lingÂ?makenÂ?inÂ?welkeÂ?mateÂ?hetÂ?afval

wordenÂ?aangebodenÂ?enÂ?opÂ?deÂ?achterzijdeÂ?vindtÂ?uÂ?onderÂ?andereÂ?han-

inÂ?deÂ?containerÂ?isÂ?bevroren.Â?AlsÂ?er

digeÂ? telefoonnummersÂ? enÂ? adressen.

sprakeÂ?isÂ?vanÂ?bevrorenÂ?afval,Â?loopt uÂ?hetÂ?risicoÂ?datÂ?deÂ?containerÂ?nietÂ?of

UÂ?kuntÂ?deÂ?afvalwijzerÂ?ookÂ?digitaalÂ?opvragenÂ?viaÂ?www.rova.nl/afvalwijzer.

nietÂ?volledigÂ?geledigdÂ?wordt.

MeerÂ?informatieÂ?overÂ?hetÂ?aanbiedenÂ?vanÂ?afvalÂ?vindtÂ?uÂ?inÂ?deÂ?afvalwijzer

DeÂ?beladersÂ?vanÂ?ROVAÂ?zullenÂ?pro-

ofÂ?opÂ?www.rova.nl.Â?VoorÂ?vragenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?de

berenÂ?doorÂ?deÂ?betreffendeÂ?contai-

klantenserviceÂ? vanÂ? ROVA,Â? telefoonÂ? 038Â? -Â? 4273777.Â? MailenÂ? kanÂ? ook:

nersÂ?extraÂ?teÂ?schuddenÂ?dezeÂ?als-

klantenservice@rova.nl.

Verleende vrijstelling en buitenplanse ontheffing

nogÂ?teÂ?ledigen,Â?maarÂ?ditÂ?kan slechtsÂ?beperktÂ?plaatsvindenÂ?vanDeÂ?verkoopÂ?vanÂ?wo-

wegeÂ?garantiebepalingenÂ?opÂ?de

ningenÂ?enÂ?kavelsÂ?in

containers.Â?AlsÂ?ROVAÂ?laterÂ?nog

nieuwbouwplanÂ?De

eensÂ?terugÂ?moetÂ?komenÂ?omÂ?(het

KolkÂ?inÂ?WapenveldÂ?is

restantÂ?in)Â?deÂ?containerÂ?teÂ?ledigen,

donderdagÂ?25Â?no-

wordtÂ?dezeÂ?ledigingÂ?opnieuwÂ?ge-

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?vrijstellingÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?en

vemberÂ?goedÂ?ge-

registreerd.

buitenplanseÂ?ontheffing,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.23Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimte-

start.�In�‘t�Spyker

OmÂ?dusÂ?teÂ?voorkomenÂ?datÂ?uÂ?dub-

lijkeÂ? ordening,Â? verleendÂ? voor:

HorecaÂ?inÂ?Wapen-

belÂ?betaalt,Â?isÂ?hetÂ?inÂ?uwÂ?eigenÂ?be-

veldÂ?kregenÂ?deÂ?ruimÂ?tweehonderdÂ?bezoekersÂ?voorÂ?hetÂ?eerstÂ?alleÂ?prijzen

langÂ?ervoorÂ?teÂ?zorgenÂ?datÂ?erÂ?geen

hetÂ?vestigenÂ?vanÂ?eenÂ?Action-filiaalÂ?inÂ?deÂ?bestaandeÂ?bedrijfs-

vanÂ?woningenÂ?enÂ?kavels.Â?VoorÂ?deÂ?rijtjeswoningenÂ?wasÂ?deÂ?meesteÂ?be-

vastgevrorenÂ?afvalÂ?inÂ?deÂ?contai-

gebouwenÂ? aanÂ? deÂ?

langstelling.Â?MaarÂ?ookÂ?deÂ?andereÂ?projectmatigÂ?teÂ?bouwenÂ?huizenÂ?enÂ?de

nerÂ? zit.

-

KamperzijwegÂ?6Â? teÂ?Heerde

bouwmogelijkhedenÂ?opÂ?deÂ?ruimeÂ?kavelsÂ?wektenÂ?deÂ?nodigeÂ?interesse. BelangstellendenÂ?dieÂ?deÂ?startÂ?vanÂ?deÂ?verkoopÂ?hebbenÂ?gemist,Â?kunnen

ZoutÂ?hoortÂ?nietÂ?thuisÂ?inÂ?deÂ?GFT-

DitÂ?kanÂ?gebeurenÂ?doorÂ?degenenÂ?dieÂ?tijdigÂ?eenÂ?zienswijzeÂ?naarÂ?voren

zichÂ?nogÂ?totÂ?9Â?decemberÂ?17.00Â?uurÂ?Â?inschrijvenÂ?bijÂ?deÂ?makelaars

containerÂ?omdatÂ?ditÂ?hetÂ?GFT-afval

hebbenÂ?gebrachtÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?hetÂ?ontwerpbesluit,Â?enÂ?doorÂ?be-

CompanjenÂ?enÂ?RiphagenÂ?inÂ?HeerdeÂ?enÂ?bijÂ?MozaÂ?MakelaardijÂ?enÂ?Hypothe-

verontreinigt.Â?ZoutÂ?magÂ?dusÂ?niet

langhebbenden,Â? aanÂ? wieÂ? redelijkerwijsÂ? nietÂ? kanÂ? wordenÂ? verwetenÂ? dat

kenÂ?inÂ?Wapenveld.Â?HetÂ?spannendsteÂ?momentÂ?moetÂ?danÂ?nogÂ?komen;Â?de

dienenÂ? alsÂ? middelÂ? omÂ? bevriezing

zijÂ? nietÂ? eerderÂ? eenÂ? Â? zienswijzeÂ? kenbaarÂ? hebbenÂ? gemaakt.

lotingsavond�op�15�december,�eveneens�in�‘t�Spyker�in�Wapenveld.

tegenÂ? teÂ? gaan.

ErÂ?kanÂ?

binnenÂ?6Â?wekenÂ? beroepÂ? wordenÂ? ingesteldÂ? tegenÂ? ditÂ? besluit.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Verleende bouwvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?verleend: reguliereÂ?bouwvergunning voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?dubbeleÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? Flessenbergerweg 23Â?teÂ?Wapenveld

Verzonden:Â?22Â?november 2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Verleende omgevingsvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?een vergunningÂ?verleendÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?van:

- 6Â?fijnsparrenÂ?enÂ?6Â?groveÂ?dennen, staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? Henk CramerlaanÂ?27Â?teÂ?Wapenveld

- 3Â?berken,Â?3Â?sparren,Â?2Â?eikenÂ?en 5Â?groveÂ?dennen,Â?staandeÂ?opÂ?het perceelÂ? SprengenwegÂ?13Â?te Heerde

- 1Â?NoorseÂ?esdoorn,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?AcacialaanÂ?67Â?te Heerde

Verzonden:Â?19Â?novemberÂ?2010 aanÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?diverseÂ?bomenÂ?opÂ?diverseÂ?locaties: - 12Â?NoorseÂ?esdoorns,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ?KeuterstraatÂ?teÂ?Heerde - 1Â?eik,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? RhijnsburglaanÂ?teÂ?Heerde - 1Â?berk,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? LupinewegÂ?74Â?teÂ?Heerde - 4Â?NoorseÂ?esdoorns,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ?MeesterÂ?JanÂ?van -

DoesburgstraatÂ?teÂ?Wapenveld 1Â?berk,Â?staandeÂ?opÂ?deÂ? SchotkampÂ?teÂ?Heerde 2Â?eiken,Â?staandeÂ?bijÂ?hetÂ? oudeÂ?kerkhofÂ? teÂ?Heerde 3Â?prunussen,Â?staandeÂ?aanÂ? HuisÂ?enÂ?HofÂ?teÂ?Heerde 1Â?es,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? PlakkenwegÂ?teÂ?Heerde 32Â?prunussen,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? KlaprooswegÂ?teÂ?Heerde 2Â?berken,Â?staandeÂ?inÂ?slootÂ?bijÂ?WendhorstÂ?aanÂ?deÂ?EperwegÂ?te Heerde 1Â?eik,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? ZuppeldsewegÂ?teÂ?Heerde diverseÂ?bomenÂ?inÂ?hetÂ? BakhuisbosÂ?teÂ?Heerde 2Â?berken,Â?staandeÂ?aanÂ? DeÂ?WikkeÂ?teÂ?Heerde 2Â?prunussen,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? WildekampsewegÂ?teÂ?Wapenveld 2Â?groveÂ?dennen,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ?KamperwegÂ?teÂ?Heerde 3Â?groveÂ?dennen,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ?BeeklandsewegÂ?1bÂ?teÂ?Heerde 1Â?berk,Â?staandeÂ?inÂ?deÂ?speeltuinÂ?aanÂ?deÂ?LeeuwerikwegÂ?teÂ?Wapenveld 1Â?berk,Â?staandeÂ?inÂ?speeltuinÂ? JeugdhonkÂ?teÂ?Heerde 2Â?eiken,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? BorchgraverwegÂ?teÂ?Heerde 1Â?berk,Â?staandeÂ?bijÂ?deÂ?SchotkampschoolÂ?aanÂ?DeÂ?PagenbergÂ?te Heerde 2Â?eiken,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? MeesterÂ?NijhoffstraatÂ?teÂ?Heerde 1Â?AmerikaanseÂ?eik,Â?staandeÂ?aanÂ?deÂ? ZuppeldsewegÂ?teÂ?Heerde

Openbare welstandsvergadering

MaandagÂ?6Â?decemberÂ?2010Â? isÂ?deÂ?welstandsgedelegeerdeÂ?inÂ?Heerde

IndienenÂ?bezwaar-Â?of

voorÂ?eenÂ?openbareÂ?welstandsvergadering.Â?DeÂ?vergaderingÂ?vindtÂ?plaats beroepschrift inÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde,Â?aanvangÂ?08.30Â?uur. WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een DeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligtÂ?vanaf vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u woensdagÂ?1Â?decemberÂ?2010Â? terÂ?inzage. rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagDonderdagÂ?2Â?decemberÂ?2010Â? vergadertÂ?deÂ?voltalligeÂ?commissie tekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hierte(wisselendeÂ?locaties). genÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepDeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligtÂ?vanaf schriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van dinsdagÂ?30Â?novemberÂ?2010Â? terÂ?inzage. hetÂ?typeÂ?besluit. DeÂ?stukkenÂ?kuntÂ?uÂ?inzienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte.Â?DeÂ?agen- WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken daÂ’sÂ?wordenÂ?ookÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?internetsiteÂ?www.heerde.nlÂ?ge- tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij plaatst. hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar DeÂ?welstandsvergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wiltÂ?zijnÂ?ho- deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de renÂ?wijÂ?ditÂ?graag.Â?HetÂ?teamÂ?BouwenÂ?enÂ?MilieuÂ?isÂ?opÂ?werkdagenÂ?bereik- RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus baarÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699424.Â?OokÂ?voorÂ?vra- 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. genÂ?kuntÂ?uÂ?hierÂ?terecht. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?hetÂ?voornemen,Â?metÂ?toepassing vanÂ?artikelÂ?3.23Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?medewerkingÂ?te VoorlopigeÂ?voorziening verlenenÂ?aan: EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?be- hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?gevelreclameÂ?enÂ?hetÂ?plaatsen sluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan vanÂ?3Â?vlaggenmastenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?StationsstraatÂ?29Â?te eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?worHeerde.Â?DeÂ?ontheffingÂ?isÂ?noodzakelijkÂ?omdatÂ?deÂ?vlaggendenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij mastenÂ?buitenÂ?deÂ?daarvoorÂ?bestemdeÂ?grondenÂ?zijnÂ?gesideÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de tueerd. RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?1Â?deAEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet cemberÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij uÂ?griffierechtÂ?betalen. deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur.Â?BelanghebbendenÂ?kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijn schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?overÂ?deÂ?voorgenomenÂ?ontheffingÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?AD Heerde.

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening

Aanvragen omgevingsvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?17Â?novemberÂ?totÂ?24 novemberÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?eenÂ?omgevingsvergunningÂ?ontvangen: - hetÂ?tijdelijkÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?stacaravanÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? Vorchter EnkwegÂ?2Â?teÂ?Vorchten

- hetÂ?verbouwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HogepadÂ?1aÂ?te

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?be- hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?dakkapelÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?LagestraatÂ?25Â?te handeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over Wapenveld gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, - 15Â?zomereiken,Â?8Â?berken,Â?1Â?ratelpopulier,Â?4Â?kersenbomen,Â?1Â?esdoorn,Â?3Â?essen,Â?1Â?beuk,Â?1Â?wilgÂ?enÂ?4Â?fijnsparren,Â?staandeÂ?inÂ?deÂ?hout- hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?be- kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtentreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afde- regelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij singelsÂ?rondomÂ?deÂ? VanÂ?ApeldoornshofÂ?teÂ?Heerde lingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur. hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. Verzonden:Â?24Â?novemberÂ?2010 Heerde


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 25

0 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DEN

T/M ZATERDAG 4 DECEMBER

D E A L E R VA N O . A . : AND MORE...

DORPSSTRAAT 21 HEERDE WWW.DICKANDCO.NL

0 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DENIM 10 DAAGSE DEN

Collectieve zorgverzekeringen

KORTING VOOR IEDEREEN

7,5% korting op

3%

basisverzekering

10%

op aanvullende verzekeringen

7% Bent u al verzekerd bij één van deze verzekeraars en wilt ook u gebruik maken van de kortingen van Eurozorg?

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

Kijk op www.eurozorg.nl en klik op “Eurozorg korting op bestaande verzekering”. Of bel 055-5260220 of mail naar info@eurozorg.nl

10% 8%

6%

korting op basisverzekering

10% 8%

op aanvullende verzekeringen

10%

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

korting op basisverzekering op aanvullende verzekeringen

Collectiviteitskorting zonder lidmaatschap. Eurozorg

t

Postbus 238

t

8160 AE Epe

t

T. 055 - 526 02 20

t

E. info@eurozorg.nl

t

I. www.eurozorg.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 6

Afscheid van een begrip hij in het kort uit (zie www.horasbalans.nl). Ook heeft hij zich al die jaren voor de gemeenschap actief ingezet als bestuurslid van het Hoornerfeest, dat het jaarlijkse feest voor de buurt en de school organiseert. Daarin blijft ook zeker participeren.

Foto: Wim tussen ‘zijn’ kinderen HOORN- Hij is 63 jaar en gaat gebruik maken van de FPU-regeling maar eigenlijk zit hij nog vol met energie en ideeën; de bevlogen directeur van de Jenaplanschool Heerde in het buurtschap Hoorn; Wim Lutgerink. “Ik vind het werk nog hartstikke leuk maar ik laat de school in groot

Sintloop De Gemzen HEERDE- Op zaterdag 4 december organiseert Atletiekvereniging “De Gemzen” haar jaarlijkse Sintloop. Sinterklaas is hierbij uiteraard ook aanwezig; hij zal alle startschoten lossen. Voor de jeugd t/m 8 jaar is er een 400 meter op de baan (om 10.45 uur), voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar is er om 10.30 uur een 1000 meter op de baan. Voor de langere afstanden werd vorig jaar een geheel nieuw parkoers in gebruik genomen. Dat de deelnemers dit wisten te waarderen, bleek wel uit de belangstelling: ondanks het regenachtige weer waren er 50% meer deelnemers dan het jaar ervoor. Op het programma staan een 5 en een 10 km, beide afstanden zijn exact gemeten. De 5 en 10 km zijn zeer

vertrouwen achter”, zo stelt hij. Het voordeel is dat deze directeur zich niet gaat vervelen. “Ik ben extern rayonbegeleider bij de Pabo in Zwolle en ik heb mijn eigen praktijk; Horasbalans. Daarmee begeleid ik mensen op verschillende manieren om in balans met zichzelf te komen”, zo legt populaire afstanden bij het loperslegioen. De start van deze beide langere afstanden is om 11.00 uur op of bij de Lambert Dijkslagbaan aan de Veldweg in Heerde en het parcours gaat over asfaltwegen en een mooi betonpad door bos en heide. De deelnemers aan de 5 km lopen 1 ronde, de deelnemers aan de 10 km 2 ronden. Voor de jeugd die een 400 of een 1000 meter lopen is er bij de finish een medaille, voor de deelnemers aan de langere afstanden is er een smakelijke attentie. Er kan worden vooringeschreven via www.gemzen.nl of via www.inschrijven.nl tot en met 1 december en op de dag zelf kan worden na-ingeschreven vanaf 9.30 uur in het clubhuis van Atletiekvereniging De Gemzen.

Maar we gaan het over onderwijs hebben, een onderwerp waar hij uren over kan praten. “Onderwijs doe je samen met het team en de kinderen, - dat is je werkveld - en natuurlijk samen met de ouders. De school zou nooit zo geweest zijn zonder de steun, hulp en inspiratie van de ouders.” De keuze voor het onderwijs maakte Wim op basis van een televisie-uitzending over vrije scholen. “Ik had zelf een rottijd gehad op mijn basisschool en op televisie  zag ik dat onderwijs ook leuk kon zijn.” Eigenlijk zou Wim bij zijn vader opvolgen in de verzekeringsbranche, maar hij nam buiten weten van zijn ouders contact op met de kweekschool in Apeldoorn. “Ik ben er zelf heen geweest voor een gesprek want de inschrijfperiode was eigenlijk al voorbij.” Zijn vader schaarde zich meteen achter zijn keuze. “Hij zei: Als je dat wilt doen, dan moet je het doen.” Na de pedagogische academie te hebben afgerond, besloot hij een open sollicitatie te richten aan een basisschool op Schiermonnikoog. Daar had hij menig vakantie doorgebracht en ook een relatie met zijn vrouw Ria gekregen. Hij werd daar onderwijzer voor klas 1, 2 en3. “Daar heb ik met buitengewoon veel plezier gewoond en gewerkt.” Maar een andere functie dan als meester zat er voor hem op Schier niet in en hij wilde graag verder studeren (handenarbeid en tekenen). Wim werd voor de Jan Ligthartschool

in Wapenveld gevraagd. “In die tijd kreeg je bij je baan ook een huis.” Na vijf jaar in het Paddendorp kwam hij bij de Prinses Beatrixschool in Hoorn terecht waar hij nu al 31 jaar aan het roer zit. “Ik ben altijd een voorstander geweest van een kleine school en deze baan kwam vrij. Ik woonde in de buurt en mijn kinderen gingen hier ook naar school. Ik werd benoemd tot ‘hoofd der school’ zoals dat toen heette.” In die tijd was het een buurtschool die door de vergrijzing van de buurt zou moeten fuseren met andere scholen. “Maar omdat we altijd al jenaplan-achtig bezig waren hebben we een screening van de Nederlandse Jenaplan Vereniging aangevraagd. Daaruit bleek dat we al meer jenaplan bezig waren dan menig andere jenaplanschool.” Vervolgens hebben alle teamleden zich in 2 jaar tijd op eigen kosten laten omscholen. En vanaf 1994 zijn we een erkende Jenaplanschool. De principes van jenaplanonderwijs kende Wim al. “Tijdens mijn stage op een school in Wenum begon het jenaplanonderwijs net op te bloeien. Waarom ik voor jenaplan kies? Het Jenaplan concept is een pedagogisch concept uitgaande van de vier basisprincipes van het Jenaplan: Werk, Gesprek, Spel en Viering. Wij zien de kinderen als mensen in de volheid van hun zijn  en niet alleen maar als leermachines. De basis van het Jenaplan is dat je samen leert en dat in een veilige omgeving, je gelukkig voelt en vandaar uit komen tot leren.”

Vaardigheden in dienst van kind Hij ziet alle eisen die tegenwoordig aan kinderen worden gesteld met lede ogen aan. “Er wordt steeds minder ruimte gecreëerd voor plezier en veiligheid. Dat moet voorop staan. Vanuit de inspectie ligt het accent op het cog-

nitieve zoals spelling, begrijpend lezen en rekenen. Ik ben van mening dat de vaardigheden in dienst moeten staan van het kind en niet omgekeerd.” Daarnaast is hij er een voorstander van om kinderen langer in de kleuterklas te laten. “Kinderen moeten spelend leren en lerend spelen. Vooral jongens hebben spel nodig. Die moeten lang kunnen bouwen.” Dat de school kinderen alles leert, vindt hij een illusie. “Kinderen leren maar 15% op school. De overige 85% leren ze door de school van het leven.” Op de Jenaplanschool Heerde werken ze met Braingym en Heartmath, methodieken die hij ook gebruikt in zijn eigen praktijk. “Braingym doen we elke ochtend. Het zijn oefeningen waarbij je je lijf en hoofd zo optimaal mogelijk voorbereid op het leren. Met de bovenbouw doen we Heartmath; dat zijn oefeningen waarmee ze stress kunnen reduceren en op de pc hebben we daarvoor een programma met een bio feedback. In mijn praktijk heb ik nu nog studenten die zo nu en dan eens langskomen voor een update.” In 31 jaar heeft Lutgerink zijn sporen nagelaten; onder zijn leiding is het jenaplanonderwijs ingevoerd, wordt de leermethode Meervoudige Intelligentie gestart en zijn de kinderen in de weer met Braingym en Heartmath. Een stevige fundering waarop voort geborduurd kan worden. “Het is een fijne school met fijne collega’s die ik met vertrouwen achterlaat”, benadrukt hij nogmaals. Ze zullen hem missen. Woensdagavond 15 december zijn genodigden welkom vanaf 19.00 uur voor een afscheid. “Dan spelen ze nog een deel van de musical.”                       Op dinsdag 14 december wordt er een afscheidsreünie georganiseerd op school voor alle oudleerlingen, ouders en buurtbewoners. Van 19.30 tot 21.30 uur is iedereen van harte welkom.

Vrijwilligers gevraagd HATTEM- De Hezenberg in Hattem, centrum voor pastorale en psychosociale zorg, is op zoek naar meerdere vrijwilligers voor verschillende functies: organisten die bij toerbeurt op zondagmorgen om 10.00 uur de kerkdienst in de kapel willen begeleiden. De volgende functie betreft die van medewerker tuin- en bosgroep. De tuin- en

bosploeg is een groep enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgt dat het terrein van de Hezenberg er steeds weer verzorgd bij ligt. Elke week werken ze op donderdag van 9.00-15.00 uur. De Hezenberg is ook op zoek naar vrijwillige klussers die kunnen behangen en schilderen. Voor alle functies geldt dat het een vrijwilligersfunctie betreft, waarbij de reiskosten worden

vergoed. Bent u op zoek naar werk in de buitenlucht in een leuke groep, of bent u organist en hebt u tijd om ongeveer één keer per vier weken de dienst op zondag te komen begeleiden, of bent u een handige klusser die tijd over heeft? Neem dan contact op met Mieke Wijnolts, tel. 038-4445251, mwijnolts@ hezenberg.nl.

Wereldwinkel ontvangt Sint HEERDE- Komend weekend is het zover, vijf december en dan zal Sinterklaas bij menig gezin op bezoek gaan. Omdat de Goed Heiligman dan niet graag met lege handen op bezoek komt, is hij altijd op zoek naar leuke en originele cadeautjes. In de afgelopen week heeft de Sint daarom ook een uitgebreid bezoek gebracht aan de Wereldwinkel in Heerde. Hij weet namelijk dat men daar voor jong en oud de beste cadeaus kan vinden waaronder de lekkerste chocoladeletters en het leukste speelgoed. Voor alle cadeautjes geldt ook nog dat ze voldoen aan het Fairtrade principe. Het principe waarbij met respect voor mens en natuur producten worden gemaakt en waarbij de makers, zoals pottenbakkers, cacaoboeren en houtsnijders, een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en daarmee

de mogelijkheid voor een beter bestaan. U vindt de Wereldwinkel naast de Plus Supermarkt en achter Villa Jacoba.

��������������������

VAASSEN- Onlangs heeft er bij Huiskes Mode in Vaassen een prijsuitreiking plaats gevonden. Dit naar aanleding van de opening afgelopen zomer van het vijfde filiaal van Huiskes Mode in Lochem. De klant kon zijn aankoopbedrag terug winnen in de vorm van een waardecheque. De gelukkige winnaars waren mevrouw Casteel, mevrouw Vet, mevrouw v. Hartskamp, mevrouw Balfoort en mevrouw Berkhof.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 27

Wij gaan nogal eens over de tongÂ…

OPHEFFINGSUITVERKOOP

50% KORTING tot en met 24 december 2010

OP DE GEHELE COLLECTIE ! Anne Maaike en Astrid

NIEUW

€ 9UDDJSULMV½ 328.000,= v.o.n. NN 

Flessenbergerweg 23a, Wapenveld

- Deze twee waanzinnig grote geschakelde herenhuizen worden binnenkort gerealiseerd op een prachtige locatie aan de rand van het dorp. - De woningen, een mix van jaren’ 30- èn Engelse stijl, worden geheel traditioneel gebouwd met eersteklas materialen en optimaal geïsoleerd - De woningen worden uitgevoerd met garage, carport en bijkeuken. - Indeling begane grond: Entree/hal met trapopgang, meterkast en toilet, L-woonkamer 40m², keuken 8m², bijkeuken 6m², garage en carport - Eerste verdieping: Overloop, 3 slaapkamers (14, 13, 11 m²) en een badkamer 7m². Tweede verdieping: Vaste trap naar zolder, kamers mogelijk. - Inspraak mogelijk in indeling en afwerking. Pak uw kans; nog ÊÊn te koop !!!

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! U kunt een waardebon aanvragen

Beekstraat 8 8162 HB Epe 0578-614500 www.helemaalleukbijdedames.nl info@helemaalleukbijdedames.nl

&

tot en met 31 december 2010

De subsidie is

â‚Ź 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

WINTERSALE

â—? â—? â—? â—?

Alles met gele label:

2e artikel voor de

HALVE PRIJS

Verder heel veel afgeprijsd van 50% t/m 75%

* Opruiming kan niet geruild worden !

Zie onze buitenrekken:

5 euro per stuk 3 stuks 10 euro Openingstijden: Ma. 13.00 - 17.30 uur Di. t/m do. 9.30 - 17.30 uur.

Stationsstraat 16 - Heerde - Tel. 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

- RUIME PASKAMERS - GRATIS PARKEREN - KOFFIEHOEK - AIRCO

Vr. 9.30 - 21.00 uur. Vr. koopavond Za. 9.30 - 17.00 uur

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten â—? Spijlenhekwerk â—? Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

: Container met gemengd afval voor een vast tarief! Voor het afvoeren van al uw afval: www.herms.nl

Kijk voor deze actie en de actievoorwaarden op:

www.herms.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 8

Onthulling bouwbord sporthal Epe

Wederom uitbreiding Polikliniek Heerde HEERDE- De in april gestarte polikliniek van de Isala klinieken in Heerde is wederom uitgebreid met twee specialismen. Sinds het najaar houden de neurologen op donderdagochtend een spreekuur. Ook de handtherapeuten hebben de polikliniek versterkt. Zij zijn aanwezig op maandagmiddag en de hele woensdag. De handtherapeuten maken deel uit van het Isala Handencentrum Zwolle, waar ze nauw samenwerken met plastisch chirurgen en revalidatieartsen. Daarmee is het aantal specialismen uitgebreid naar tien. Op www.isala.nl staat meer informatie over de Polikliniek Heerde. De polkliniek krijgt enthousiaste reacties van patiënten. Voor de

bewoners van Heerde is het prettig om de polikliniek dichtbij te hebben, maar dat geldt ook voor inwoners van omliggende plaatsen als Wapenveld, Oene en Epe. De vestiging in locatie Wendhorst van Viattence is een plek met alle benodigde faciliteiten en prima parkeergelegenheid. In de polikliniek kunnen patiënten ook terecht voor röntgenfoto’s, echo’s en bloedprikken op verwijzing van de huisarts. In de polikliniek is namelijk Diagnosepunt gevestigd. Diagnosepunt is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Isala klinieken en huisartsen. Hier worden alle onderzoeken afgehandeld die huisartsen aanvragen.

Lessons en carols in Grote Kerk

EPE- Woensdagavond werd op de plek waar de nieuwe sporthal zal verrijzen, het bouwbord onthuld door wethouder Berkhoff. Voorafgaand hieraan werd in de Buurthoeve een korte presentatie gegeven over de bouwplannen. Han Langereis, voorzitter van de Stichting beheer sporthal PWA: “Bijna 11 maanden geleden werd de sporthal door de grote brand getroffen. We zijn blij dat we een stap verder kunnen maken. Ooit was er het plan de sporthal in het bos te plaatsen. Na de brand waren er de nodige discussies en is besloten de hal op de oude plaats neer te zetten”. Pieter Schievink van Wind Architecten Adviseurs uit Drachten gaf aan dat al het tekenwerk en plattegronden zijn uitgewerkt. “We hopen dat over een klein jaar alles klaar is”. Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep: “Het terrein is omheind. Deze week beginnen we met de echte werkzaam-

heden. Het is de bedoeling dat zeker voor de kerst de eerste beton droog is. Voor de bouwvak is voor ons, als alles meezit, ook wat betreft het weer, het bouwkundig gedeelte klaar”. De Groot Installatiegroep is verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige installatie, elektrotechniek en sprinklertechniek. De heer Langereis stipte enkele puntjes aan betreffende de nieuwe sporthal. “In verband met sociale veiligheid en overzicht komt de kantine op de begane grond. Er wordt gewerkt met het principe vuile en schone voetengang om de sportzaal zo schoon mogelijk te houden. De tribune voor bezoekers is te vinden op de 1e verdieping, voor sporters is er een tribune beneden, aan de schone kant. Er is een deur aan het eind van de vuile voetengang bedoeld voor eventuele buitenactiviteiten.” Op de vraag of rolstoelers op de bezoekerstribune kunnen komen antwoordde

Langereis dat er een voorziening voor een rolstoellift is ingepland. “Het is voorlopig een optie. We zijn nog bezig een financiële oplossing te zoeken”. Wethouder Berkhoff sprak over een ‘lastig en hardnekkig traject’. “Al in 2002 kwam het bestuur bij de gemeente om te komen tot een nieuwe sporthal. Er is ontzettend veel gebeurd en overlegd in die acht jaar. Zo heeft de locatie van de hal ons 5 jaar beziggehouden. Door de brand komt de hal uiteindelijk toch nog op de vertrouwde plek. De financiering is ook een lastig traject. Na een moeilijk proces komt nu de bouw en de onthulling van het bouwbord. Er gloort een prachtig perspectief. Veel dank aan het bestuur van de PWA hal dat nooit het hoofd heeft laten en hangen”, aldus Berkhoff. Han Langereis besloot de bijeenkomst met de woorden “1 september 2011, dan wordt er gesport in de nieuwe sporthal”.

maand een reislezing. Gastsprekers met veel reiservaring nemen de aanwezigen mee op hun reizen over de wereld. Dit doen zij aan de hand van onder meer foto’s, dia’s en verhalen. De eerstvolgende reislezing vindt plaats op

dinsdag 7 december, 14.00 uur. Dit maal komen de landen Rusland, China én Oekraïne aan bod. De lezingen worden georganiseerd in zaal De Doelen, Hof van Blom 5. Kosten: 4 euro inclusief koffie/thee.

EPE- Ook dit jaar organiseert de Grote Kerk te Epe een uitvoering van de op Engelse tradities gebaseerde Lessons and Carols. En wel op zondag 19 december om 17.00 uur. “A Festival of lessons and carols” is een traditie die in de Anglicaanse kerken aan het eind van de 19e eeuw is ontstaan. Nog steeds wordt deze vorm in Engeland, maar ook ver daarbuiten, gebruikt. Zo ook al een groot aantal jaren in de Grote Kerk te Epe. Centraal in deze vorm staat de afwisseling tussen negen lezingen( lessons) en bijpassende liederen (carols). De nadruk bij de liederen ligt op de typische Engelse Christmascarols, maar ook liederen uit andere landen kunnen

een plaats krijgen. Een ander kenmerk van de liederen is dat ook de aanwezigen een deel meezingen. De lezingen plaatsen het Kerstverhaal in een ruim kader. Medewerkenden op 19 december zijn het projektkoor/Vocaal Ensemble Intonatus o.l.v. de dirigent Ineke van der Brugge en organist Wim van Waveren Hogervorst, die de begeleiding van koor- en samenzang verzorgt op het fraaie historische Meere-orgel. De lezingen worden verzorgd door Froukje Ubels en Cunera Vreekamp. Stijlvolle bloemdecoraties in de kerk dragen bij aan een passende ambiance. Aanvang: 17.00 uur en de kerk is open vanaf 16.30 uur.

EPE- Onlangs was het zover: het was de op één na laatste wedstrijd van het najaar voetbalseizoen, en de D1 van S.V. Wissel kon al kampioen worden. Het werd een spannende

wedstrijd die werd gewonnen met 10-3. De jongens zijn na de wedstrijd uitgebreid gehuldigd en hebben, zoals echte kampioenen doen, het feest voortgezet in de kleedkamer.

Reislezing HATTEM- Voor een ieder die interesse heeft in andere landen en culturen, nog eens wil terugdenken aan een reis die is gemaakt of voor mensen die een reis aan het voorbereiden zijn, organiseert Stichting Welzijn Hattem iedere

Bedankmiddag vrijwilligers

HEERDE- Met het organiseren van een gezellige feestmiddag/ avond dit geheel in Oosterse stijl, heeft Viattence (regio Heerde) al haar vrijwilligers willen danken voor hun inzet in het (bijna) afge-

lopen jaar. Was er vorig jaar een stampottenbuffet, een pianist en de Cannenburgher Daensers, nu traditionele Indonesische dansen (3 danseressen) en met Lili als vocaliste. Restaurant “De Ont-

Zonnebloemloterij WAPENVELD- Bij de loten die de Zonnebloem afdeling Wapenveld dit jaar heeft verkocht, zijn op 3 loten prijzen gevallen. De afdeling Wapenveld wil dan ook hierbij iedereen, die een lot van

haar heeft gekocht, hartelijk bedanken. Mede hierdoor kan de afdeling weer activiteiten voor haar gasten organiseren. De prijzen zijn gevallen op loten met de volgende eindcijfers. Een

moeting” van locatie Wendhorst was geheel in Oosterse stijl aangekleed en bood plaats aan ongeveer 150 genodigden. Vanaf het begin zat de sfeer er al goed in, de Indonesische en ook enkele Chinese lekkernijen vielen goed in de smaak Bij het afscheid kreeg een ieder een trommeltje met wat gelukskoekjes. Ook in “De Ontmoeting” wordt dagelijks nauw samengewerkt met vrijwilligers, het moet gezegd worden dat we hier nog best enkele vrijwilligers kunnen gebruiken. Het was dus niet zomaar een feestje, het was een eerbetoon aan al die onbetaalde krachten, zij die zich inzetten voor de zorg/het welzijn van de cliënt. Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk bij Viattence locatie Wendhorst? U kunt informatie inwinnen bij Sieger Nijdam, tel. 0578-668300 of e-mail: snijdam@wendhorst.nl. 32e prijs is gevallen op: 851- 15 euro, de 34e prijs is gevallen op: 972- 15 euro (zetfouten voorbehouden). Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar: Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.

��������������������

Afscheid juf Veenhuizen OENE- Op dinsdag 14 december neemt Thea Veenhuizen afscheid van de Daltonschool de Bongerd in Oene waar zij 16 jaar heeft gewerkt. Vanaf 1994 heeft zij leiding gegeven aan de kleutergroep. Kleuters hebben met haar hulp ontdekt dat een muis niet alleen kan piepen, maar dat je daar-

mee ook hele mooie beeldverhalen op de computer kan laten verschijnen. Op dinsdagmiddag neemt Thea ’s middags afscheid van alle kinderen en tussen 17.00 en 18.00 uur worden ouders, en alle mensen die haar kennen uitgenodigd om iets op school te komen eten en drinken.

Sintviering Ouderensoos Oene OENE- Op donderdag 2 december viert de ouderensoos Oene Sinterklaas. De ouderensoos Oene is bestemd voor alle senioren uit Oene. In Oene komt de Soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene. Op donderdag 2 december is er een speciale sinterklaas bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in

Restaurant Dorpszicht aan de dorpsstraat in Oene. Tijdens deze bijeenkomst is er een optreden van de IJsselspelers met accordeonmuziek, liedjes en voordrachten. Iedereen is van harte welkom op deze middag maar neem wel een cadeautje mee. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

De Plu Heerde HEERDE- Donderdag 2 december is er geen spreekuur van De Plu in Hanzeheerd Brinkhoven. In de maand december is er wel spreekuur op 9 en 16 december. De Plu Heerde

is wel telefonisch bereikbaar op tel. 0578-699500. Heeft u interesse in vrijwilligerswerk of wilt u gaan deelnemen aan activiteiten voor mantelzorgers, neem dan contact op.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 29

Â…ook u zal dat niet ontgaan zijnÂ…

De hele week in de aanbieding van dinsdag 30-11 t/m zaterdag 4-12

Gilde Cadans nu voor ......... 2,40 Speculaasbrokken 2 stuks 3,45 Speculaasslof nu voor ......... 6,75 Sintbroodje9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 289.000,= NN k.k.

Postweg 11, Heerde - Zeer royale helft van een dubbele woning met garage en carport op fraaie locatie - L-woonkamer 31m² v.v. schoonmetselwerk, houtkachel en parketvloer. Open keuken - 1e Verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer v.v. douche, ligbad en toilet - 2e Verd.: grote zolderkamer, bergruimte - Een zeer grote woning met veel licht en ruimte op een royaal perceel van 452m². Een prachtig huis om uw thuis van te maken !

Gevuld met noten, rozijnen, suikernibs,

appels en speculaaskruiden, nu voor .. 2,45

En nog veel meer Sinterklaasproducten voor uw heerlijk avondje!

MOZA, voor succesvol verkopen!

Donderdag Oliebollendag !

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

REBEL

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Fax (0578) 697247

De beste kwaliteit voor een lage prijs!

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140

Tip van de KOK !!! Zuurkool schotel

ovenschotel van zuurkool,gehaktragout en aardappelpuree

400 gram voor maar 3,99 Italiaanse Tomaten soep nu per liter voor 3,99 Tip: weer volop Snert en Bruinebonen Soep

Sinterklaas Salade 250 gram 1,99

500 gram 1,25 0,79 Nu:3 kilo Kogelharde Spruiten

0,69 2,99

½ kilo nu 0,99 voor

Dinsdag 30 november 2010

Vers gesneden Hutspot

Turbana Bananen Per kilo voor

1,49 0,99

Woensdag 1 december 2010

Donderdag 2 december 2010

Super mooie Jonagold

Spaanse

2,49 Vers gesneden Rode kool 2 kilo voor 2,98

500 gram nu voor 1,49

0,79

Vrijdag 3 december 2010

Spaanse Pitloze Clementines

3,99

Geen 15 maar 20 voor

Voor op toast Heksenkaas Per bakje nu 1,99

1,49

0,89

500 gram voor 1,35

SPECIAL

Gepaneerde schnitzels

Knapzak

Navellina’s

Nu 20 stuks voor

3,99

Heerlijke Bakmix 400 gram voor

2,49 1,99

4 stuks

Huzaren en/of Rundvlees salade Nu 500 gram

3,99

2,99

Nieuwe Kiwi “gold � Geen

6

maar

10 voor

3,99

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

550

per stuk

225

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN MARINUS

MAALTIJD VAN DE WEEK

Bij 150 gram beenham

KWARTETJES

BRUSSELSE KIP (roerbak gerecht)

100 GRAM

500 gram

Zaterdag 4 december 2010

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

KEURSLAGERKOOPJE

GRATIS 100 gram beenhamsalade

100

450

KEURSLAGERKOOPJE

DE TIP VAN SINT

IEDERE WOENSDAG

GELDERSE SCHIJVEN

GOURMET SCHOTELS KADO BONNEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

5 STUKS

450

1 KG.

VLEESSCHALEN

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

600

Aanbiedingen zijn geldig van 29-11-2010 t/m 04-12-2010.

Prachtige Betuwse Vers gesneden Witte Kool Elstar Maandag 29 november 2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 10

Start verkoop Assenrade

Kunstbus naar Purper HEERDE- Op zaterdag 5 februari gaat de Kunstbus naar Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’, ‘Vluchten kan niet meer’, ‘In een rijtuigie’, ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’…. De lijst met liedjes van de hand van Annie M.G. Schmidt is eindeloos en het zijn stuk voor stuk klassiekers geworden. Het theatergezelschap Purper wil dit theaterprogramma wijden aan de liedjes van Nederlands meest geliefde schrijfster. Een Kosten voor deze voorstelling zijn 42 euro en aanmelden kan nog tot 13 december. Genoemde prijzen zijn inclusief het busvervoer vanaf opstapplaatsen in Wapenveld, Heerde en Epe. Hebt u

belangstelling voor deze voorstelling of wilt u ons programmaboekje ontvangen, neemt u dan contact op met Bintwerk, Zwolseweg 29 te Heerde, tel. 0578-694626. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV. In Wapenveld ligt het boekje bij de bibliotheek. Ook kunt u alles bekijken op: www.bintwerk.nl.

Bingo EPE- Op vrijdag 3 december is de maandelijkse bingoavond bij de Buurthoeve, Sportlaan 2 te Epe, aanvang 19.30 uur. De koffie staat klaar met een paar hapjes.

��������������������

Kampioenen HATTEM- Op woensdag 24 november startte VOF Assenrade Hattem de verkoop van nieuwbouwplan Assenrade in Hattem. Op bijzondere wijze overhandigde wethouder Luuc Teuben van gemeente Hattem de eerste verkoopbrochure aan de aanwezigen. Ruim duizend belangstellenden hebben zich al ingeschreven voor het nieuwbouwplan. Wethouder Luuc Teuben reed voor in een originele postkoets, getrokken door vier paarden, waarna hij de ‘post’ overhandigde aan een van de eerste belangstellenden. Geïn-

teresseerden konden vervolgens de plannen bekijken, hier nadere toelichting over krijgen en de volledige brochure met inschrijfformulier en prijslijst in ontvangst nemen. Raymond Stapel, projectmanager bij Bouwfonds Ontwikkeling: ‘De architectuur in Assenrade is geïnspireerd op het historische Hattem. Dat is onder andere terug te zien in de korte rijtjes en vrijstaande huizen. Daarbij is er veel ruimte voor de natuur.’ Assenrade is het nieuwe uitbreidingsgebied aan de noordkant van Hattem, tussen de Veluwe en de IJssel. De

Inzameling rommelmarktspullen EPE- Zaterdag  4  december van 10.00 tot 12.00 uur houdt sv Wissel aan de Burgweg 20 te Epe een inzameling voor bruikbare rommelmarktspullen zoals: kleding, boeken,  elektronica, kleine meubelen, glas en servies e.d. (geen bankstellen, matrassen en dekbedden). Vrijwilligers van S.V. Wissel staan dan klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. Het is niet de bedoeling dat de rommelmarkt als afvaldepot wordt gebruikt. De jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 4 juni 2011 op het sportcomplex van S.V. Wissel aan de Ericaweg in Epe

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 3 december: St. Nicolaas Journaal, Rien Kalkman neemt afscheid van St. Welzijn Hattem, Sinterklaas te gast bij fam. van der Stoep, Wijk Assenrade gaat op ludieke wijze van start, Piet Hendriks viel 1986 in als bode te Hattem 2, NSGK zoekt organisatoren voor jaarlijkse collecte in Hattem, Bakkerijmuseum laat met

(Wissel). Wie met grotere meubels komt, wordt verzocht  vooraf  eerst contact op te nemen met één van de organisatoren. Ook is het mogelijk om bruikbare spullen voor de rommelmarkt  bij u thuis af te halen, hiervoor kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: Dick Jonker (tel.  0578-621318) en/of Wim de Graaf  (tel.  0578616198) om een afspraak te maken. Ook kunt u bij  Betsie van Schoonhoven (tel. 0578-614807) en/of Ankie van Schoonhoven (0578-620661) terecht voor allerlei vragen.

behulp van gebakswinkeltje verleden zien. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TVHattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Sintkoopavonden Via Mercato HEERDE- Op zoek naar een origineel cadeau voor 5 december? Kom dan eens langs bij Via Mercato aan de Marktstraat in Heerde. Bij Via Mercato vindt u voor ieder wat wils. Voor de dames is er een ruime keus aan sieraden, zowel uit de collectie als ook de sieraden van het merk Blond Amsterdam. Ook hebben zij sjaals in verschillende prijsklassen. Daarnaast is er een ruime collectie woonaccessoires en zijn er diverse kleine cadeautjes. Voor de heren kunt u kiezen uit mooie sjaals of bijv. een relaxkussen. Ook voor de kinderen kunt u slagen bij Via Mercato: er zijn kindersieraden, voor de meisjes diverse ‘glitter-artikelen’, en voor de jongens bijv. een sleutelhanger. In verband met 5 december zijn er woens-

wijk is sterk verweven met het landschap en heeft een dorpse en gemoedelijke uitstraling met veel ruimte voor groen en water en het stadscentrum op loopafstand. Assenrade bestaat uit 225 koop- en huurwoningen, waaronder rijwoningen, twee-onderéén-kapwoningen en vrijstaande villa’s. Daarnaast worden 50 bouwkavels gerealiseerd. De eerste fase van Assenrade bestaat uit 83 koop- en huurwoningen. De oplevering van de eerste fase wordt verwacht in voorjaar 2012. Kijk voor meer informatie op www.woneninassenrade.nl.

Kennismaken met badmintonnen HEERDE- Bent u op zoek naar een leuke, gezellige sport? Misschien is de badmintonsport dan iets voor u. Een sport die zowel recreatief als in wedstrijdverband gespeeld kan worden. Bent u geïnteresseerd, stap dan gerust eens binnen op de verschillende speelmomenten. Dat betekent op de maandagavond training voor senioren en op de dinsdagavond training voor de jeugdspeler. De vrijspeelmomenten zijn op de woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur en op de donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur voor de jeugd en vanaf 20.00 uur voor de senior. Rackets zijn beschikbaar in de Faberhal. Voor meer informatie kunt u bellen naar Martin Oenema, tel.038-4540522 of Gea Zandvliet tel. 0578-695816. Of neem eens een kijkje op: www.heerderbc.nl.

dag 1 en donderdag 2 december extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur geopend.

Groot Veluws Winterboek EPE- De Veluwe biedt - vooral in de winter - een sfeer zoals we die kennen van vroeger, met nog ongetemde bossen, schaapsherders op de wilde hei, jachtstoofpotten, mistige plassen en knapperende haardvuren om verhalen bij de te vertellen. Het Groot Veluws Winterboek inspireert om dat echte wintergevoel te krijgen door middel van praktische tips, recepten, weetjes en uitjes. Van jezelf warmrennen in de Midwintermarathon (in Apeldoorn) tot een ijskoude Nieuwjaarsduik (o.a. Zandenplas en Bussloo); van het bezoeken van een kerstmarkt tot

het houden van een winterbarbecue en van het maken van je eigen likeurtje tot het bakken van een Veluwse krentenwegge. Het boek bevat 101 tips voorzien van nostalgische illustraties om je helemaal in de wintersfeer te krijgen. Het is verkrijgbaar voor slechts 14,95 euro bij de VVV’s op de Veluwe. Uiteraard heeft de VVV nog veel meer leuke boeken en cadeautips voor deze maand. Het boek is verkrijgbaar bij VVV Heerde, Kerkstraat 1, tel. 0578-692159 en VVV Epe, Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-612696.

EPE- Epe F3 is ongeslagen kampioen geworden in de 3e klasse. Hoewel met een gelijkspel het kampioenschap al binnen was, won de F3 met een klinkende 7-1 overwinning van ZAC. Onder de uitstekende leiding van trainer/ coaches André van Brummen en Harry Nijland hebben spelers; Pascal van Brummen, Deniz Ecer-

Bridge HEERDE- Uitslag Bridgeclub Heerde van de tweede zitting. Lijn A: 1 Dms. Boele - Schurink 63.10%, 2 Dms. Hofland - Van

temel, Lucas Fintelman, Raoul Gerrits, Kaj Meijerink, Wisse Nijland, Dani Rorije, Rolf van Uden en Jurre Willemsen dit resultaat behaald. Na de huldiging bij SV Epe volgde de traditionele rondrit op de kampioenskar door het dorp. Een traktatie in de kantine van SV Epe vormde de afsluiting van deze mooie dag.

der Togt 61.61%, 3 Dms. Van der Sluis-Tees 56.25%. Lijn B: 1 Echtp. Timmer 62.22%, 2 Dms. Marskamp - Roke 57.68%, 3 Echtp. Gelderkamp 57.43%.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 211

Â…dat krijg je dan ook, als je alsÂ… Zeer scherp geprijsd! =HHUVFKHUSHSULMV

 OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMR STIIR'PEVMRW WGLSSRLIMHWFILERHIPMRK 

Roskamp 27, Heerde

Vraagprijs: € 229.000,= NN k.k. 9UDDJSULMV½

- Op kindvriendelijke locatie: helft van een groot dubbel woonhuis met schuur - Grote besloten tuin met veel privacy! - Ruime L-woonkamer met grenen vloer en open haard. Half open keuken. - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, nieuwe badkamer met douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en 4e slaapkamer - Unieke kans voor snelle beslissers, maak direct een afspraak!

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

%GXMIKIPHMKXSXIRQIXNERYEVM

1EEOIIREJWTVEEOIRORMTHIGSYTSRYMX ` OSVXMRKZSSVNSYIRNIZVMIRHMRSTIIR'PEVMRWWGLSSRLIMHWFILERHIPMRK

+)+):)27%HVIW

4SWXGSHI

4SWXGSHI

;SSRTPEEXW )QEMP

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

:6-)2(-2

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  %GLXIVREEQ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  %HVIW CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  :SSVREEQ

MOZA Wapenveld

:SSVREEQ %GLXIVREEQ 

;SSRTPEEXW )QEMPCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Transportbedrijf

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Cosmonique | Hoofdstraat 57A | 8162 AB Epe | www.cosmonique.nl info@cosmonique.nl | Telefoon (0578) 61 04 29

HET IS NU TIJD OM HET BINNENWERK VAN UW HUIS AAN TE PAKKEN! Bij Draaijer Verf & Wand vindt u een uitgebreide collectie verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Wilt u niet zelf aan de slag, dan kunnen wij het schilderwerk op vakkundige wijze voor u verzorgen. Maar we kunnen ook voor u behangen, stofferen en glaszetten. Ook kunt u bij ons proďŹ teren van de winterschilder; vraag naar de voordelen.

HET IS WEER TIJD VOOR...

NU MET AANTREKKELIJKE WINTERKORTING

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73 Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 691543, www.draaijerverfenwand.nl

HET OOG WIL OOK WAT!

Maar uw portemonee ook! Wij zijn aangesloten bij de meeste zorgverzekeraars. U kunt daarom voor de maximale vergoeding gewoon bij ons terecht. Bent u bijvoorbeeld verzekerd bij Het Zilveren Kruis? Dan ontvangt u tot wel % 150,vergoeding op uw aankoop. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden! Kom snel naar onze winkel. Kamphuis Optiek, compleet voor oog en oor.

Stationsweg 27 • Wapenveld • T (038) 447 89 97 • info@kamphuisoptiek.nl • www.kamphuisoptiek.nl

F. EILAND b.v. Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 12

Wethouder opent NVM kantoor

HMC meidenvoetbal HATTEM- Sinds drie seizoenen voetballen meisjes in Hattem aan de Konijnenbergerweg onder de naam HMC. HMC staat voor Hattemer Meiden Combinatie. De HMC is een samenwerking tussen voetbalvereniging Hatto-Heim en voetbalvereniging Hattem. Een succesvolle samenwerking mag wel gezegd worden. Op dit moment voetballen zo'n 60 meisjes in vier verschillende teams, een A-, C-, D- en een E-team. Het streven van de HMC is om in het voorseizoen van 2011 te starten met een dameselftal in competitieverband. Lijkt het jou ook leuk om in dit damesteam te voetballen en ben je 16 jaar of ouder kom dan eens kijken

naar de training. Ze trainen iedere maandag- en woensdagavond. Op maandagavond trainen de meiden van 19.15 tot 20.30 uur bij voetbalvereniging Hattem en op de woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur bij SV Hatto-Heim. Mocht je lid willen worden dan mag je zelf beslissen bij welke vereniging je lid wilt worden of bij Hatto-Heim of bij Hattem. Voor inlichtingen kun je bellen met Arjen Noordberger, tel. 038-4441835 (VV Hattem) of Alette van Es, tel. 0384445500. Ben je jonger dan 16 jaar en wil je ook graag voetballen dan kun je uiteraard ook bellen voor informatie op één van bovenstaande telefoonnummers. 

Kerst in ECR Groot Stokkert WAPENVELD- Stichting Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ) organiseert op zaterdag 11 december het themadiner Kerst in ECR Groot Stokkert in Wapenveld. Bij dit diner zijn alle belangstellenden van harte welkom aan de Dr. Jan van Breemenlaan 2. Tijdens deze avond kunt u genieten van een 5-gangenmenu. De ontvangst door mevrouw W.M. Bolta vindt plaats om 16.00 uur. Daarna is er een samenkomst rond de kerststal met een glaasje Glühwein waar kerstgedichten worden gelezen. HEERDE- De Noord Veluwse Makelaardij aan de Bonenburgerlaan 3 in Heerde werd donderdag officieel geopend door wethouder Anton Westerkamp. Makelaar Henk Kok van de Noord Veluwse Makelaardij is erg enthousiast over de verhuizing naar de nieuwe locatie. “We zitten op deze plek echt middenin het dorp, dicht bij de markt, de kerk en de winkels. Je kunt hier sneller even binnenlopen dan in ons oude kantoor aan de Stationsstraat.” De

nieuwe locatie biedt bovendien meer ruimte voor de raampresentatie van woningen. Ook zal in de centrale hal, bij de pinautomaat van de Rabobank, continu het actuele huizenaanbod op een beeldscherm worden gepresenteerd. Het grotere kantoor aan de Bonenburgerlaan biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor eventuele verdere uitbreiding van het bedrijf. "Geweldig deze aankoop in een tijd van economische onzekerheid. Een topprestatie

op een toplocatie. Misschien heeft het geholpen dat jij wist dat er in dit pand altijd veel geld in de muur zit", grapte wethouder Westerkamp. "Maar Henk, je hebt ook aangegeven dat je dit mede kon doen door de onvoorwaardelijke steun van het thuisfront en de familie." Ook Henk benadrukte dat iedereen ontzettend zijn best heeft gedaan. "Ik kan niet iedereen bedanken maar zonder jullie was het niet mogelijk geweest." 

Het diner begint vervolgens om 17.15 uur. De prijs (incl. diner en aperitief, excl. drankjes) voor het gehele programma is voor niet GGG-leden 42,50 euro p.p. GGGleden krijgen 20% korting en betalen 34 euro p.p. Na het diner kunt u overnachten in ECR Groot Stokkert of op vakantiepark Care Holidays Heino. Voor meer informatie en aanmelden (vóór 1 december) kunt u contact opnemen met de receptie van ECR Groot Stokkert via tel. 088-3280050. Het complete menu vindt u op www.raz.nl.

Veel animo voor schooldamtraining

Leden Wmo-raad Hattem gezocht HATTEM- De gemeente Hattem zoekt inwoners van de gemeente die lid willen worden van de Wmoraad Hattem. Wilt u meepraten over het welzijnsbeleid van de gemeente Hattem? Om goed welzijnsbeleid te maken, is het advies van mensen nodig die de Hattemse samenleving kennen en mee willen en kunnen denken over gemeentelijk beleid. De Wmo-raad adviseert het college van B&W over het Wmo-beleid

EPE- Afgelopen zaterdag heeft een groep heren vanuit de Sionskerk te Epe een tuin flink onder handen genomen. De eigenaar van de tuin was hier door persoonlijke omstandigheden niet meer toe in staat. De groep kwam met groot materieel om de verwilderde bomen en strui-

(Wet maatschappelijke ondersteuning). De Wmo-raad richt zich op het welzijn en de participatie van alle burgers en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende groepen: ouderen, jeugd, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, en een lid dat zich bezig houdt met het thema Wonen

ken uit de grond te halen en af te voeren. Samen met 5 andere gemeenteleden is de tuin begaanbaar en overzichtelijk gemaakt. Wilt u meer lezen over dit of andere projecten van Present? Ga dan naar www.stichtingpresent-epe.nl.

en Leefbaarheid. “Meewerken in de Wmo-raad geeft zonder twijfel een gevoel van maatschappelijk nuttig bezig zijn. U geeft inwoners van Hattem een stem en adviseert de gemeente rechtstreeks over welzijn in Hattem”, aldus de gemeente. De Wmo-raad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De Wmo-raad moet de samenleving zo breed mogelijk vertegenwoordigen, dus iedereen kan reageren op de vacatures. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het goed is dat de jeugd vertegenwoordigd wordt door iemand die tot de doelgroep behoort, dus niet ouder dan ongeveer 25 is. Voor de andere vacatures is ervaringskennis uiteraard een pré. Als u geïnteresseerd bent, kunt u een brief sturen met daarin in elk geval de volgende informatie: uw motivatie om Wmo-raadslid te worden, welke doelgroep u vertegenwoordigt, uw ervaringen met deze doelgroep. U kunt uw brief tot woensdag 1 december sturen naar: Gemeente Hattem, t.a.v. Kim Houben, Postbus 93, 8050 AB Hattem. In de week van 6 december wil de gemeente graag alle kandidaten spreken. Zij hebben hiervoor maandag 6 en woensdagavond 8 december gereserveerd. Zou u hier in uw agenda alvast rekening mee willen houden? Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Houben, beleidsmedewerker Wmo van de gemeente Hattem, tel. 038–4431616 of houben@hattem. nl. Op de website www.hattem.nl vindt u meer informatie over de achtergrond van de Wmo en de Wmo-raad.

HEERDE– In de aanloop naar het schooldamtoernooi, dat in januari van start zal gaan, organiseert Damclub Ons Genoegen extra trainingsmiddagen voor de lagere schooljeugd. Onlangs ging het van start in het Dorpshuis in Heerde. Na 2 ‘lessen’ bestaat de groep uit maar liefst 22 jongens en meisjes van 5 lagere scholen uit Heerde. Daarnaast wordt scholen de mogelijkheid geboden separaat lessen op school aan te bieden. Tijdens deze damlessen worden de basisprincipes van het dammen uitgelegd, maar ook waar je op moet letten om niet in valletjes te trappen. Alle kinderen hebben inmiddels

een informatiepakket ontvangen, voorzien van de dam CD, waarmee ze thuis op de computer nog extra kunnen oefenen door tegen de computer te spelen. De resterende trainingsdata zijn: 29 november en 6 en 13 december. De middagen beginnen steeds om 15.45 uur. Voor meer informatie over damtraining kan school contact opnemen met de heer J.P. Borreman (tel. 038-4479960) of via de mail naar de heer E.J. Bakker ( info@ damclub-onsgenoegen.nl). Voor meer informatie over damclub Ons Genoegen kun je een kijkje nemen op www.damclubonsgenoegen.nl.

Kunstbus naar Kerstconcert EPE/HEERDE- Kerst is bij uitstek de tijd voor prachtige, feestelijke koorwerken waarin de geboorte van Jezus bezongen wordt. Het Nederlands Kamerkoor, Holland Baroque Society en dirigent Peter Dijkstra brengen tijdgenoten Händel en Bach samen met hun meest expressieve en toonaangevende kerstmuziek. Op dinsdag 21 december kunt u mee naar deze voorstelling naar schouwburg De Spiegel te Zwolle. Het belooft een stralende avond te worden, ook omdat ze vooraf aan de voorstelling een 3-gangen kerstmenu van de Koperen Kees hebben in de Wijzonolfoyer. Het gehele arrangement kost 80 euro, uiterlijke

aanmelding hiervoor is 1 december. Genoemde prijs is ook inclusief het busvervoer vanaf de opstapplaatsen in Wapenveld, Heerde en Epe. Heeft u belangstelling hiervoor of wilt u het programmaboekje ontvangen, neemt u dan contact op met Bintwerk, Zwolseweg 29 te Heerde, tel. 0578-694626. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV. En in Wapenveld en Hattem ligt het boekje bij de VVV en bibliotheek. Ook kunt u het gehele programma van de Kunstbus bekijken op de website: www.bintwerk.nl.

��������������������


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 213

15%

korting

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

op al uw binnenwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

Woningen oude r dan 2 jaar is 6% BTW

Â…aktieve makelaar blijft doen watÂ… Actie is geldig t/m 30 maart 2011

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Vraagprijs: € 287.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN 

Brugstraat 5,Heerde - Goed onderhouden en verrassend ruime woonhuis met garage - Perceel 218m² en tuin op het westen - Z-Woonkamer 42m² met houten vloer - Modern keukenblok (1999) v.v. inb.app. - Bijkeuken met doorloop naar garage - Badkamer (’04) op de begane grond - 1e Verd.: 3 Slpk’s en toilet + wastafel - 2e Verd.: Vaste trap naar ruime zolder

MOZA, daadwerkelijk resultaat!

Vrijdag 3 december tussen 15.00 en 16.30 uur brengt Sint en Piet een bezoek in onze gezellige bakkerswinkel.

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

Kinderen t/m 10 jaar mogen op de foto. De foto kan zaterdag 4 december gratis opgehaald worden.

k! elijke zaa een duid

Het adres voor uw kloofmachine â‚Ź 199,THS 5 â‚Ź 279,-

THS 4

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Zaterdag kunt u geholpen worden door 2 Zwarte Pieten, dus komt allen en haal uw Sinterklaaslekkernijen bij uw bakker.

WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND

helft v/e dubbel

Hoveniers

Hans Hekkert Ankerstraat 9 Epe E-mail: hekke295@planet.nl

www.moza.nl

• Aanleg • Onderhoud • Grondwerk (eigen minikraan) • (Sier)Bestrating • Plaatsen van schuttingen en blokhutten • Aanleg vijvers

Bel vrijblijven d voor een off erte, o o k vo o r h e t kleine werk!

0578-62969 of 06-1000090 98

WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND

Holtzspalter

â‚Ź 590,-

Spessart Woody HS

â‚Ź 915,-

Poel Bosbouwartikelen B.V. Amersfoortseweg 205, 3888 NM Nieuw Milligen (Gem. Apeldoorn) Telefoon (0577) 45 65 61, www.poelbosbouw.nl, verkoop@poelbosbouw.nl

Voor de kerstdagen hebben wij de volgende menu’s/buffetten samengesteld: VEREN RESER ENST GEW

Op beide kerstdagen serveren wij een Brunchbuffet van 12.00-15.00 uur % 27,50 p.p., kinderen tot 12 jaar % 15,25 en kinderen tot 4 jaar die zelf een ijsje maken in onze keuken % 3,80.

Op beide kerstdagen serveren wij een 4-gangen Kerstdiner. Aanvang 17.30 uur Dit menu serveren wij voor de prijs van % 39,95 p.p. Voor onze kleine gasten (tot 12 jaar) serveren wij een kerstmenu Ă % 17,50 p.p.

Op beide kerstdagen serveren wij een 4-gangen Kerstbuffet in onze partyzaal. Aanvang 17.30 uur Dit kerstbuffet is voor volwassenen % 39,95 p.p., kinderen tot 12 jaar % 17,50 p.p. een bben uimte! e h j i W okersr r aparte

Elburgerweg 1 - Wenum/Wiesel (tussen Apeldoorn en Vaassen) - Telefoon 055-3121265 - Internet: www.le-triangle.nl Geopend wo t/m za v.a. 12.00 uur, zondag v.a. 11.00 uur. Ma. en di. alleen geopend voor gereserveerde groepen boven de 30 personen.

a

gin erstpa k de K voor Zie opo internet menu o e lledig het vo


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 14

Fietssterwijn voor wethouder

EPE- Vrijdagmiddag werd in De Middenstip de Fietssterwijn overhandigd aan wethouder Joop van Nuys. Deze wijn is beschikbaar gesteld door Wijnkoperij Kroese uit Epe. De Stichting De Fietsster terug in Epe en de Eper wijnhandel hebben gezamenlijk een actie opgezet. Met het oog op de naderende feestdagen, het voorbereiden van gezellige familiebijeenkomsten en het samenstellen van kerstpakketten stelt de familie Kroese één van hun gangbare wijnen ter beschikking aan de actie, de Clos du Canalet Vielles Vignes in rood, wit en rosé. Deze Fietssterwijnen zijn te bestellen door particulieren en bedrijven. “We hopen dat ondernemers, winkeliers en bedrijven deze wijn zullen gebruiken voor bijvoorbeeld de kerstpakketten of als relatiegeschenk. Bij De Middenstip staat de wijn sinds zaterdag op tafel. En het zou fantastisch zijn als meer Eper horecaondernemers de wijn op de

kaart zetten”, vertelt Hans Buers namens de stichting. De gemeente Epe en de Stichting De Fietsster terug in Epe zetten zich gezamenlijk in om het beeld van de om de bronswaarde gestolen fietsster in het Beekpark een waardige opvolgster te geven. “Veel mensen, niet alleen uit Epe en omgeving maar uit het hele land, kennen het beeld en zijn ermee op de foto geweest. Nu proberen we samen met de gemeente een beeld in het park terug te krijgen”, vertelt Frans van Marsbergen namens de stichting. Ook wethouder Van Nuys is blij met dit initiatief. “Brons, koper en lood is vogelvrij verklaard. Wat kun je daar tegen doen? En wat moeten we doen aan het beeld dat gestolen is? We hebben de Kunstcommissie om advies gevraagd omdat het kunstwerk zo belangrijk is voor de gemeenschap. Met het plaatsen van een geheel ander beeld geef je een verkeerd signaal want wij wijken niet voor vanda-

Tyfoon

Vijf medailles voor Agios

HATTEM- De dames en heren van Tyfoon speelden dit weekend zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen. Toch haalden beide teams een ruime overwinning. In de Marke speelden de heren van Tyfoon tegen het 2e team van Erix. In een sportieve wedstrijd met heel veel handbalplezier en een beetje dollen vertrokken de mannen van Erix met 34-20 nederlaag naar de Achterhoek. Het herenteam van Tyfoon behoudt hiermee de 2e plaats op de ranglijst. De dames van Tyfoon, medekoploper in hun klasse, waren veel te sterk voor het 4e team van Dalfsen. Het jonge team van Tyfoon bleek veel te rap voor de gastvrouwen. Tyfoon scoorde een keer zoveel als Dalfsen. Eindstand 12-24.

VAASSEN- De strijd voor de regiofinale van de 3e divisie is afgelopen zaterdag van start gegaan in Beekbergen. 127 turnsters in de leeftijd van 7 tot ongeveer 20 jaar mochten aan een jury laten zien wat zij allemaal kunnen en streden om een podiumplekje deze dag. Agios deed met 9 selectieturnsters mee aan deze 1e voorwedstrijd en ging uiteindelijk met 5 medailles weer terug naar Vaassen. Carlijn behaalde een 2e plaats in deze wedstrijd en Paula mocht een bronzen

lisme. Daarom is gekozen voor een opvolgster van de fietsster dat zal worden gefinancierd met het verzekeringsgeld, subsidie van de gemeente en geld bijeengebracht door de stichting. Mocht er nog een restbedrag zijn, dat zien we tegen die tijd wel hoe we dat bij elkaar krijgen. We hopen dat we volgend jaar een nieuw beeld kunnen onthullen”, aldus Van Nuys. Kunstenares Greet Grottendieck en Joop van Nuys waren het met elkaar eens over de kleine versie van de fietsster dat te koop is: “Het beeld is onherstelbaar verbeterd. Hij is echt heel mooi. De fietsster is veel actiever uitgebeeld, zelfverzekerder”. Over het nieuw te maken kunstwerk zegt Greet: “Ik heb gezegd dat ik nooit meer een groot kunstwerk zou maken, maar dit moet gewoon nog”. Voor het bestellen van de wijnen kunt u terecht bij Wijnkoperij Kroese in Epe of mail naar defietssterterug@gmail.com.

plak in ontvangst nemen. De zusjes Maaike en Denice stonden niet op een podium, maar behoorden wel bij de beste 10 in hun eigen categorie. Anne Mosterd werd na vier toestellen beloond met een gouden medaille, Romee de Weerd kreeg de bronzen medaille. Emily Liefers mocht plaats nemen op de 2e plaats. Marije en Ilse behoren ook in hun categorie bij de beste 10 turnsters. Nog twee voorrondes en dan wordt er gekeken wie er naar de Regiofinale mogen.

Ruitersport WAPENVELD- Een aantal leden van de Schaapskooiruiters heeft deelgenomen aan wedstrijden die afgelopen weekend gehouden zijn. IJsselmuiden: L2-dressuur Aukje Scholten met W.Quasigrande 5de prijs met 189 punten. Dronten: Bdressuur Romy Schaftenaar met Leo-Nardo 1ste prijs met 202 punten, Shauna Bosman met Carina SV 4de prijs met 185 punten en Marjelle van Selm met William 185 punten, helaas zonder prijs. L1-dressuur Romy Schaftenaar met Silver 1ste prijs met 191 punten. M1-dressuur Corinda Luttjeboer met Lilly-Jo 3de prijs met 186 punten. EPE- De dressuurruiters van WET hebben de 1e selectiewedstrijd er op zitten. Tijdens deze wedstrijd te Dronten reden Kayra Verweij en Melissa Berghorst zich in de prijzen. Melissa reed met haar pony Martello in de Z1 met 206 punten naar een 2e prijs. Kayra behaalde in de M2 184 punten wat ruim voldoende was om de 1e prijs mee naar huis te nemen.

Country Ramblers in de Olsterhof OLST- Zondag 5 december zijn de Country Ramblers te gast bij de Olsterhof. De Country Ramblers bestaan uit Ingrid Severens en Jan Roelofs uit Wijhe. Met hun ‘Traditional New Time Acoustic Music’ spelen zij een mix van oude stijlen. Sinds de zomer 2009 vormen zij een duo en spelen veelal met twee gitaren en mandoline. Het repertoire is afwisselend opgebouwd, waarmee ze in de Highlands van Schotland reeds groot succes hebben gehad.

Limburgia bezorg Piet HEERDE/EPELimburgia Heerde en Epe hebben dit jaar overleg gehad met Sinterklaas over de bezorg Piet. Sinterklaas stelt een aantal Pieten beschikbaar. De vlaaien worden op zaterdag 4 december bezorgd tussen 16.00 en 19.00 uur. Er zijn speciale zwarte Piet en Sinterklaasvlaaien, maar ook andere vlaaien worden gebracht. Piet bezorgt in Epe, Heerde, Wapenveld, Hattem, Oene en Emst. Voor meer informatie bel Limburgia Heerde, tel. 0578- 693047 of Limburgia Epe, tel. 0578- 616563. Bij Limburgia Heerde kunt u deze koude maanden ook terecht voor broodjes Unox. Zelf zien ze zichzelf het liefst in een traditie van troubadours. Zondag 5 december van 11.00 tot 17.00 uur tijdens de open zondag van de Olsterhof, Aaldert Geertsstraat 16 in Olst. Toegang is gratis, meer informatie kunt u vinden op www.olsterhof.nl.

Uitslagen Hippisch Hattem HATTEM- Afgelopen zaterdag was er een dressuurwedstrijd in Hierden. Marjan Kanis van Hippisch Hattem kwam met Oase’s Zizi-yo uit in de klasse L1 en hier heeft ze een 2e plaats behaald met 188 punten. Tevens kwam ze in de klasse M1 uit met Oase’s Look a Like en hier is ze 1e geworden met 198 punten. Tijdens de 1e selectie Indoor te Dronten heeft Anne van Eikenhorst met Evie een 3e plaats behaald (192 pntn). Afgelopen weekend werd de 1e selectiewedstrijd voor paarden gehouden. Jo-

landa Souman kwam in Hulshorst in de klasse Z1 aan de start met Zakenman. Ze wonnen de proef met 221 punten. Haar andere paard Zylian moest zijn kunsten laten zien in Wezep in de klasse M1. Ze behaalden een 2e prijs met 190 punten. Ook in de subtop werd de 1e selectie dit weekend verreden. In Zevenaar werd er gereden voor het district Noord. Jolanda en Simply Red streden mee in de klasse ZZ-licht. Na een mooie proef kregen ze van de 2 juryleden 63,57%, hiermee behaalden ze een 2e prijs.

FNV Bondgenoten huldigt leden

Turnsters GV Hercules in actie EPE- Zaterdag 27 november vonden in Beekbergen de 1e plaatsingswedstrijden plaats in de 3e divisie voor de KNGUrayons Oost Veluwe, Randmeren en Veluwezoom. Namens GV Hercules uit Epe deden de turnsters Jeunessa Andeweg en Esmee van de Vlekkert mee. Esmee kwam uit in de eerste wedstrijd in de categorie Jeugd niveau 6. Uiteindelijk bereikte zij een 27e plaats. Jeunessa behaalde een 6e plaats in het eindklassement. Op 18 december en 22 januari zullen de 2e en 3e plaatsingswedstrijden plaatsvinden waarna op basis van de 2e beste scores bekend is welke turnsters zullen doorstromen naar de regiofinale.

HEERDE- Zoals elk jaar heeft FNV Bondgenoten N.O.V. op vrijdag de jaarlijkse jubilarisavond gehouden bij restaurant de Keet in Heerde. Dit jaar waren er tientallen jubilarissen. De voorzitter Jan Vogel opende de avond en verwelkomde een ieder. Daarna vertelde Bondsbestuurder Johan We-

ijenberg nog over vroeger en nu. Hierna werden de insignes opgespeld. Na deze plechtigheid konden onder het genot van een hapje en een drankje en onder het genot van muziek verzorgd door Disco Team Comparsa uit Vaasen van gedachten gewisseld worden. Op de foto’s: 25 jaar lid: J. Lalopua,

R.R.Dijkgraaf, J.Blom, H.Prins, E.H.J. Jonker, H.M. Weijenberg en E.A. Martens. 40 jaar lid: W. Burgmeijer, B.L. Hogeboom, H.G. Hullegie, J. Langenberg, E. van Wieringen, G. Boeve, L. van Brink, G. van Loo, A.H.M. Iding, J.H. Boeree, R. Glass, A. Kruyer, M. Hogeboom, B. v.d. Beek en H.

Fredriks. 50 jaar lid: G. Landman, J. Meyerink, P. de Weyer, A.H.J. Buunk, J. Harmsen, J. Veneman, J. Kamphuis, J. Platje, H.J.M. Bouwmeester, H. de Wilde en G. van Schoonhoven. 60 jaar lid: J. Niewenhuis, D.J. Kempes, G. Pannekoek, J. Buitenhuis en J. Kamphuis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 215

Wilt u ook droog en veilig kunnen paardrijden?

Â…je belooft: daadwerkelijk enÂ…9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: € 265.000,= k.k.

H.G.D. Cramerstraat 3, WÂ’veld

We hebben plaats voor nieuwe leden, dus word lid van: Paardensportvereniging en Ponyclub De Schaapskooiruiters in Wapenveld

Inlichtingen: www.deschaapskooiruiters.nl

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Reparatie van: ¡ witgoed ¡ inbouwapparatuur ¡ huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

4 gratis proeflessen zonder verplichtingen! Voor rijlessen en onbeperkt vrij rijden!

- Op een mooie locatie nabij het centrum gelegen vrijstaande woning met garage - Woonkamer 32m²met laminaat vloer en sierpleister wanden. Woonkeuken 14m² - Slaapkamer en badkamer op begane grond - Bijkeuken met wasm- en drogeraansluiting - 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers (10m² en 8m²) en doucheruimte - Garage 5m x 7m met zolderruimte. Perceeloppervlakte 490m² - Alle voorzieningen op loopafstand. Pracht plek, kom kijken !!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 16

Kerst vieren bij Zijda Yachting

Opening KuVa-expositie VAASSEN- In december laat KuVa in haar eigen expositieruimte kunst van de KuVa-leden zien. De opening is op 11 december in Museum Vaassen Historie tijdens de Kerstmarkt Vaassen. Schilderijen in acryl van Ria Debets, Dori Hagen en Lot Kreeftenberg; sieraden van Hans van der Wateren; aquarellen van Hermien Veendorp en keramiek van Monique van den Bosch. De zeven keramische schalen van Monique worden door de leden omgetoverd tot kerststillevens onder leiding van Lianne van Peursem uit Vaassen. Als leidraad voor deze expositie is gekozen voor het thema samen op weg in het jaar 2011. De getoonde schilderijen van Dori Hagen sluiten goed op dit thema aan. Haar geschilderde mensfiguren zijn onderweg met hun bagage in

de vorm van een rugzakje. In de expositieruimte kunnen bezoekers een wens achterlaten in de wensboom. Deze boom is kaal als symbool voor de dreigende kaalslag op cultureel gebied. KuVa wil ook in 2011 door het organiseren van exposities, lezingen en de jaarlijkse kunstfietsroute een bijdrage blijven leveren aan het culturele leven. Toegankelijk en laagdrempelig. Deze expositie loopt van donderdag 2 december tot en met vrijdag 31 december. Adres: Dorpsstraat 73 te Vaassen in Museum Vaassen Historie. Geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag 11 december vrije inloop ter ere van de opening met glühwein. Voor meer informatie zie de website van KuVa: www.ku-va.nl.

Inloop Computerclub HATTEM- Van 9 t/m 28 december zal de jachthaven in Hattem gehuld zijn in kerstsfeer. Kerstverlichting, kerstbomen, workshops, proeverijen, activiteiten voor kinderen, 2ehands watersportartikelen markt; Zijda Yachting haalt alles uit de kast om in de jachthaven rond de feestdagen sfeer en gezelligheid te creëren. Martijn Sier, manager van Zijda Yachting, vertelt vol enthousiasme over de kerstshow: “Het is een uniek evenement. Normaal gesproken ligt in december de watersport plat. De jachthaven van Terschelling is de enige die in deze periode open is voor passanten. Met deze activiteiten organiseren we iets wat nog nooit gedaan is.” Op 9 december gaat het evenement van start met een grote opening voor genodigden. Daarna vindt er iedere dag, met uitzondering van 10 december wanneer

in Hattem de wintermarkt plaatsvindt, een activiteit plaats in de Hattemse jachthaven. “Iedere dag van 11.00 tot 18.00 uur zijn belangstellenden welkom in de jachthaven. Ze mogen vrij de steiger op om een kijkje te komen nemen en te genieten van erwtensoep, gluhwein en oliebollen. Ook kan men de boot van Rederij Hattem bekijken. De steiger wordt geprepareerd met kippengaas, beschikbaar gesteld door Hattem Leeuw. ’s Avonds vinden de workshops plaats”, vertelt Martijn. Zo zijn er workshops kersthangers en sieraden, kerstkrans bloemschikken, kerst zeepketting en is er een kinderworkshop. Daarnaast is er een Italiaanse wijnproeverij en stamppotbuffetten, een klankconcert, een partyavond, er zijn rondvaarten en een dolfijnsloep presentatie. Op 18 december pakt Zijda Yachting helemaal uit. Martijn:

“Op het plein van de jachthaven organiseren we een 2e hands watersportartikelen markt. Enkele grote Hattemse bedrijven zullen met een kraam aanwezig zijn zoals De Jong, Vadesto en Formido. Daarnaast zijn er kramen voor belangstellenden die bootartikelen te koop willen aanbieden.” Met deze ‘kerstshow’ wil Zijda Yachting de jachthaven in de picture zetten. “Het is weer eens wat anders. We willen veel activiteiten aanbieden. Het is een pilot en mocht het een succes zijn dan willen we hier een jaarlijkse traditie van maken. De booteigenaren zijn van plan de eigen boot ook te gaan versieren dus de haven zal vooral in de avonduren een fraai aangezicht bieden”, aldus Martijn. Voor meer informatie over dit kerstevenement, de workshops en de bijbehorende kosten: www.zijdayachting.nl.

VAASSEN- Op zaterdag 4 december is er een inloopdag bij de computerclub aan de Zichtstede 16 in Vaassen. Is  uw computer traag geworden of vertoont rare kuren, neem deze mee naar de clubdag. Voor een schone installatie neem dan wel de cd/dvd van Windows mee. Heeft u eigenlijk een beetje genoeg van Windows, probeer dan de Ubuntu versie 10. Dit is een geheel gratis OS en werkt zonder problemen op bijna elke computer. OpenOffice (zelfde als Office) zit bij deze installatie al inbegrepen. Nieuwe computers verkopen zij niet, maar ze willen u graag helpen met de juiste keuze

te maken. In alle gevallen is de computerkast het enige wat u mee hoef te nemen, zijn er monitorproblemen dan kunt u alleen de monitor meenemen. Ze testen de monitor voor u op een andere computer. Zijn er twijfels over de werking van de computer en monitor, neem ze dan allebei mee en vergeet de kabels niet. Voor actuele informatie kunt u kijken op www.pcclub-vaassen. tk. De HCC Afdeling Apeldoorn kunt u vinden op www.apeldoorn.hccnet.nl. Een mail sturen kan ook naar j.veldman5@upcmail.nl. Dit alles is van 10.30–14.00 uur. De koffie is er tegen een kleine vergoeding.

OENE- Hoveniersbedrijf GTB Tuinen uit Oene heeft nieuwe shirts aangeboden aan het E4 team van de v.v. Oene. Eigenaar Gerard

ter Beek van dit bedrijf kreeg van de jeugdvoorzitter Alfred Sneller als dank een boeket bloemen aangeboden.

Maquettebouwer gezocht WAPENVELD– Vrieze’s Erfgoed is op zoek naar een heel bijzondere vrijwilliger: iemand die een maquette wil bouwen van het totale complex Vrieze’s Erfgoed. Het geheel moet een prachtig complex worden met als belangrijkste onderdelen molen de Vlijt en de molenaarswoning. Maar ook het landschapsplan krijgt

vorm en daarop zijn ook nog tal van bijzondere onderdelen gepland. Aangeplant is al de boomgaard en de hagen, er komt een moestuin en een amfitheater, het Apeldoorns kanaal is dicht in de buurt en er komen wellicht nog voorzieningen bij. Om bezoekers straks in één oogopslag een overzicht te geven en om te gebruiken

De Happening HEERDE- Op zondag 5 december is het tijd voor de  Happening in Centrum ‘s Heerenhof aan de Zwarteweg 10 te Heerde. Het thema voor deze avond is “Het mooiste geschenk, Jezus Christus, delen met anderen”. Bart Doornweerd zal als spreker dit thema verder

uitwerken. Er wordt begonnen met een tijd van aanbidding en na afloop is er gelegenheid  om gebed te ontvangen. Deze avond zijn er koeken en hapjes te koop, gemaakt door een team dat naar Indonesië gaat. U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur.

��������������������

voor presentatie doeleinden, wil men graag een maquette bouwen van het totale complex. Wie mee wil helpen of mogelijkheden ziet dit plan te realiseren, kan contact opnemen met voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt, tel. 038-4479051 of mailen naar webmaster@molendevlijtwapenveld.nl.

Wintercircuit van start HATTEM- Onlangs is de eerste wedstrijd van het nieuwe wintercircuit gespeeld aan op de Dutchgolf baan aan de konijnenbergweg in Hattem. Er is in Stableford formaat gespeeld in twee ronden van 18 holes. Op hole 19 is bij een verwarmende borrel de winnaar bekend gemaakt. Het was Martijn Mengerink uit Epe die met een grote voorsprong de rest van de groep, met Albert Paas als tweede, voorbleef. Op 19 december, ijs en sneeuw wederdienende, zal de tweede wedstrijd in het Wintercircuit gepeeld worden. Voor meer informatie www. dutchgolf.nl.

Bingo EPE- EZC 3 is op kraambezoek geweest bij Danny, Annemiek en

Sady Kronmoller i.v.m. de geboorte van hun zoon en broertje Jessy.

LOGOPEDIE-PRAKTIJK De Praatjesmaker

HEERDE- vv Heerde organiseert een bingoavond op maandag 6 december in De Keet van Heerde, aanvang 19.30 uur.

Heeft u (of uw kind) problemen met spraak/ taal, de stem of het gehoor? Praat er eens over met de logopedist. Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie. Gratis inloopspreekuur elke woensdag van 12:30 tot 13:30 uur Praktijkadres: Sportlaan 2F, 8181 BE Heerde Tel: 0578-693814 www.depraatmaatgroep.nl Logopedie is meer dan spraakles…


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 217

Veluwse Metaal Recycling AMMIE DE VRIES

Â…succesvol uw huis verkopenÂ…

voor particulieren, verenigingen, handelaren en bedrijven Hammerstraat 1. 8161 PH Epe / Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.comVraagprijs: € 258.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN HÊt adres voor inleveren van al uw oud

Openingstijden:

ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container

ma.

voor bedrijven en verenigingen. Bel of

di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur

kom gerust eens langs!

zat.

Installatiebedrijf Gasservice

gesloten

08.00 uur - 12:00 uur

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Hulsbergen 20, Wapenveld - Zeer royale, moderne hoekwoning op een ruim perceel in wijk ‘de Ossenkamp’ - Woonkamer 30m² v.v. massief eiken vloer met vloerverwarming en tuindeuren - Half open keuken (vanille) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: Via vaste trap naar grote zolder met wasmachine- en drogeraansluiting, mogelijkheid voor 4e slaapkamer ! - Prachtig kavel en dito ligging, een woning welke u zo kunt betrekken!

MOZA, ook voor financieel advies ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Wordt uw nieuwe prothese straks nog wel vergoed? Zit uw prothese los? Gebruikt u kleefmiddelen?

Nieuwe HR-ketel?

Kies voor het ultieme warmwatercomfort!

Wilt u meer informatie over een klikgebit? Is uw prothese meer dan 5 jaar oud? Wordt u moe van uw prothese? Heeft u op ĂŠĂŠn van bovenstaande vragen ‘ja’ geantwoord? Dan is de volgende informatie belangrijk voor u! In de gezondheidszorg gaat vanaf 2011 fink worden bezuinigd. Bij Tandheelkunde Hattem wordt uw nieuwe prothese tussen de 75% en 100% vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Een gemiddeld behandeltraject neemt minimaal 6 tot 8 weken in beslag.

Wilt u ook weer lachen? Maak dan snel een afspraak voor controle van uw huidige prothese via telefoonnummer (038) 444 13 13.

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefi t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze energiezuinige combi-ketel heeft een voorraad warm water die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Daarvan blĂ­jft u genieten: overal in huis direct warm water en als u wilt overal tegelijk. Wij zorgen voor perfect maatwerk!

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!

Tandheelkunde Hattem, Vechtstraat 1, 8051 JM Hattem, Tel.: (038) 444 13 13 Website: www.tandheelkundehattem.nl, E-mail: info@tandheelkundehattem.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 18

1e trekking Sintactie

Lessen Afrikaanse percussie HATTEM- Cheikh Diop is voor Hattemers inmiddels geen onbekende meer. Hij is een virtuoos percussionist en woont in Zwolle. Hij geeft les, begeleidt danslessen en speelt in verschillende groepen. Op 19 januari start Cheikh in samenwerking met Cor van den Berg met een nieuwe lessenserie djembé in Hattem. Op woensdag 19 januari is er in De Marke een open les djembé van 19.1 5 – 20.15 uur in de Marke. Lijkt het je leuk, kom dan langs en doe mee. Kijken mag ook. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens deze open les kun je verdere informatie vragen. Je kunt je dan ook aanmelden voor de lessen. Verdere info bij Cor van den Berg, cvdberg48@solcon.nl. of 06-20558241/038-4443551. De lessen in het voorjaar worden gegeven op de volgende data: 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6, 13, 20, 27 april. De lessenserie wordt

Petanque HEERDE- De prijswinnaars van de 1e trekking van de Sintactie Heerde kregen hun prijzen uitgereikt op het pas geopende kantoor van Noord Ve-

luwse Makelaardij aan de Bonenburgerlaan. 1e prijs – G. Visser, Heerde, 2e prijs – J. van de Haar, Veessen, 3e prijs – J. Tabak, Heerde, 4e prijs – G.

Besparing gezamenlijke inkoop energie HATTEM/HEERDE- Met tien gemeenten koopt Regio Noord-Veluwe (RNV) via een aanbestedingsprocedure bij Greenchoice elektra en gas in. Door gezamenlijk in te kopen wordt flink bespaard. De ervaring leert dat inkoop van energie in het voorjaar het gunstigst is. De leveringsprijs wordt jaarlijks vastgesteld op basis van prijsclics. Via een eerste prijsclic in 2009 is ruim 230.000 euro ten opzichte van voorgaande jaren bespaard. Op 12 april 2010 is via een tweede clic ingekocht voor gasleverantie in 2012 en elektralevering in 2013.

Dit levert een gezamenlijke besparing op van 157.000 euro bij de inkoop van gas en 185.000 euro bij de inkoop van elektra. Na 12 april zijn de tarieven voor zowel gas als elektra door marktontwikkelingen uitsluitend verder gestegen. RNV zal maandelijks de marktberichten nauwgezet volgen om binnen een tariefbandbreedte van 3% in te kopen. In de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde, Barneveld, Nijkerk en Regio Noord-Veluwe samen.

Grote vogelshow

Horst, Heerde. Op de foto de gelukkige prijswinnaars met Henk Kok van de NVM en Hettie Schoonhoven van de Ondernemersvereniging Heerde.

HATTEM- Elke laatste vrijdag van de maand organiseert de familie Potgieter, beheerder van de Tinne in Hattem, een petanquetoernooi

��������������������

Opleiding tot eerste hulpverlener WAPENVELD- Steeds vaker is een EHBO diploma verplicht. Vanaf januari zijn gastouders verplicht om EHBO bij kinderen te kunnen toepassen. In januari/ februari start bij EHBO afdeling Wapenveld de opleiding tot eerste hulpverlener inclusief de opleiding tot AED bediener. De opleiding wordt gegeven in 4 zaterdagen (1 keer per 2 weken) en een examen. Er wordt geleerd hoe je verschillende verbanden

moet aanleggen. Wat doe je als iemand bewusteloos is, wanneer is iemand in shock, hoe handel je als iemand zich verslikt, wat doe je als iemand zich verbrand? Ook zit reanimatie bij de opleiding in en de opleiding tot AED bediener. Een complete opleiding die 4 zaterdagen duurt. Voor verdere informatie en/of opgave bel Joke van Weeghel, tel. 038-4470593, e-mail: jokevanweeghel@planet. nl.

afgesloten met een Afrikaans feest met presentaties van alle djembé- en dansgroepen. Tijdens deze avond kan het publiek genieten van de prestaties van de lesgroepen en van een spetterende show van Afrikaanse percussionisten en dansers. Hierover volgt nog nadere informatie. Kosten djembélessen: 125 euro per half jaar. Het cursusgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer 917676254, ten name van C. van den Berg o.v.v. “cursusgeld Diop Percu”. Contant betalen mag ook bij het begin van de eerste les van het nieuwe half jaar. Opgave cvdberg48@ solcon.nl of telefonisch bij Cor van den Berg (038-4443551 of mobiel 06-20558241). Wil je meer weten van Cheikh Diop? Kijk dan op www.dioppercu.com. Voor verdere informatie over de lessen kun je contact opnemen met Cor van den Berg per mail of per telefoon. dat voor iedereen toegankelijk is. Dit keer was het een toernooi onder de noemer bak leverworst en bloedworst toernooi. Dat was dan ook te merken toen na afloop van het toernooi, de aanwezige spelers naar hartenlust konden eten van de bloedworst en bakleverworst. Behalve de dagprijzen krijgen de beste tien spelers tevens punten die meetellen in het eindklassement. 1e DirkJan Septer, 2e Ton Visser, 3e Gerrit Hoogers, 4e Ineke Haas, 5e Mariska Landman, 6e Dini Boomstra, 7e Ad Visser, 8e Nanny Muller, 9e Ingeborg Suichies, 10e Marijke Wijnen.

Trekkingslijst EPE- De trekkingslijst van de vogelhoudersvereniging de Goudvink uit Epe (zetfouten voorbehouden): 11214, 2- 3205, 3- 2884, 4- 2682, 53239, 6- 2728, 7- 3409, 8- 3392, 92383, 10- 1667, 11- 1142, 12- 2811. Prijzen kunnen worden afgehaald op de Populierenlaan 14 in Epe.

Zingen bij kaarslicht HATTEMERBROEK- Op zondag  12 december kunnen zangliefhebbers hun hart ophalen in Hattemerbroek. Midden in de Veluwse bossen ligt daar het paviljoen Vogelesangh, Hanesteenseweg 50 in Hattemerbroek dat deze middag vooral verlicht zal worden door kaarsen. In deze romantische en intieme sfeer worden mantra’s gezongen. Een eerdere editie in de zomer trok 70 deelnemers, in deze donkere periode van het jaar hoopt dirigent Ronald Visser minimaal 100 mensen te mogen begroeten. In het Paviljoen is een horecagelegenheid gevestigd

waar drankjes verkrijgbaar zijn. En de omgeving nodigt uit tot een wandeling door het bos en over de naastgelegen heidevelden. Het zingen van Mantra’s staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De eenvoudige korte teksten op toegankelijke melodieën worden vaak herhaald en hebben daardoor een rustgevende werking. In deze harmonische sfeer ontspannen deelnemers zich, het hoofd komt tot rust en de klanken werken vervolgens diep in. Twee uur lang zingen en luisteren in een groot gezelschap is een bijzondere ervaring. Ronald Visser is een ervaren

koordirigent die iedereen uitnodigt om te zingen. Ook mensen die vinden dat ze niet kunnen zingen, zijn altijd van harte welkom bij zijn vele activiteiten. Door de lage toegangsprijs van 12 euro is dit een ideale gelegenheid om met familie en vrienden de Veluwe op te zoeken en te genieten van natuurschoon en klankrijkdom. Aanvang: 14.00 uur. Om 16.00 uur wordt gestopt en is er gelegenheid om na te praten met uw vrienden onder het genot van een drankje. Aanmelden kan via  klank@ronaldzingt. nl ontvangt een bevestiging nadat uw betaling is ontvangen.

10 jaar zelfstandig ondernemer HEERDE- Vogelhoudersvereniging “De Vriendschap” uit Heerde houdt haar onderlinge tentoonstelling op vrijdag 3 december en zaterdag 4 december in Het Dorpshuis van Heerde, van Meurslaan 3, Heerde. Hier tonen leden van deze vogelvereniging de beste kweekresultaten van het afgelopen jaar, er is ook dit jaar een keur aan vogels ingeschreven, kanaries, tropische vogels, Europese cultuurvogels, parkieten en papegaaien. Een zeer gevarieerde verzameling die beslist gezien mag worden. Donderdag 2 december worden de vogels gekeurd door erkende keurmeesters en ‘s avonds is de officiële opening voor de leden, waar tevens de kam-

pioenen worden bekend gemaakt door burgemeester Pijnenburg en de bekers worden uitgereikt en de jubilarissen worden gehuldigd. Vrijdag 3 december is de tentoonstelling open voor het publiek van 10.00 uur tot 22.00 uur. Zaterdag 4 december van 10.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen die wel eens wil weten welke vogels er zoal worden gekweekt in de gemeente Heerde, worden van harte uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken in het Dorpshuis, ook zal er steeds een aantal leden aanwezig zijn die eventuele vragen over deze mooie hobby kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

Kerstverloting v.v. Heerde HEERDE- De voetbalvereniging Heerde houdt donderdag 9 december haar traditionele Kerstverloting in het clubhuis. De opbrengst is ten bate van het jeugdwerk. Leden jong en oud zijn al weken druk in de weer om de loten te verkopen. Tevens worden er diverse activiteiten voor de leden en bezoekers georganiseerd vanaf

19.00 uur. Natuurlijk is ook het Rad van Fortuin aanwezig. Verder wordt er gestreden om het sjoelkampioenschap van Heerde. De notaris zal om 21.00 uur de trekking van de Kerstverloting verrichten. Voor informatie over de loten kunt u contact opnemen met G.J. Kommer, tel. 0578-693697, of B. Kroeze, tel. 0578-694889.

HATTEM- Zaterdag was Wim Schuring 10 jaar zelfstandig ondernemer van het Bruna filiaal te

Hattem. Zijn personeel had deze dag uitgekozen om hem eens extra in het zonnetje te zetten. Ter

afsluiting van deze dag was er nog een gezellige avond georganiseerd.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 219

Â…dus, mocht u woondromen hebbenÂ…

Donderdag 2 december in onze zaak in Epe hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 dag. Maak daarom even een afspraak, tel. 0578-612392.Vraagprijs: € 217.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN

.. Waayenberg Schoenmode

Leeuwerikweg 41, Wapenveld - Zeer mooie en uitgebouwde tussenwoning met schuur en fraai aangelegde tuin - Gezellige woonkamer 30m²v.v. lamelparket - Fraaie, luxe keuken, 2008, wengÊ/wit met inbouwapparatuur, o.a. 5-pits gaskookplaat - 3 Slaapkamers. Badkamer met douche. - Via vaste trap naar 2e verd. met 4e kamer - Optimaal geïsoleerde en goed onderhouden woning. CV-ketel 2008. - De starterswoning bij uitstek ! Maak een afspraak voor een bezichtiging

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67

MOZA, afspraak = afspraak !

F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

www.bartpoolinstallaties.nl

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

BUITENHUIS SCHILDERWERKEN WEET VAN WANTEN DEZE WINTER! Buitenhuis Schilderwerken is inmiddels een begrip in de regio en staat met ruim 20 jaar ervaring garant voor schildersvakwerk. Het hele jaar door... ...dus ook ‘s winters! Van november tot maart bieden wij u een fikse korting aan van maar liefst 20% op het uurloon. Bovendien bespaart u nog eens 13% door het lage BTW-tarief van slechts 6%. Zo kunt u wel hĂŠĂŠl riant bij de kachel blijven zitten.

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R CO M F O RT www.schoonenberg.nl

Bent u al beHAARD?

WERKEN

IN DE REGIO? DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

Wij verbranden de prijzen

Laagste prijs garantie tegen de beste service Wij leveren vakwerk, een 24-uurs service en onderhoud en zijn actief op veel werkterreinen. Naast installatiewerk leveren wij echter ook haarden, schouwen, haardplateaus en houtkachels.

SPECIALE

Warmtestore

Maak vrijblivend eens een afspraak met ons om de vele mogelijkheden bekijken. Haarden &teSchouwen

AANRADERS Exc armtestore Prijsknallers voor september

Kagas en Warmtestore hebben hun Installatiebedrijf Warmtestore / Kagas Gert activiteiten Door voor ons te kiezen Industrieweg Lammers4 gebundeld! 8263 AC Kampen bent u verzekerd van

Stationsstraat 18 Servicelijn: 8181 CX 038-8500776 Heerde

E-mail: verkoop@warmtestore.nl T: 0578-694595 www.warmtestore.nl

Wanders WideÂżre 100

Dru Scenic Slim Line

Dru Trio

van â‚Ź 2.895,-

van â‚Ź 3.495,-

van â‚Ź 2.375,-

een kijkje nemen naar onze showmodellen!! voorKom â‚Ź 2.295,voor â‚Ź 2.795,voor â‚Ź 1.895

Tot ziens in onze showroom TE KUNNEN BEWONDEREN!

E: info@gertlammers.nl openingstijden: ma t/m vr 08.00-17.00 uur za 09.00-16.00 uur W: www.gertlammers.nl

Warmtestore een bv is al ruim 10 jaar actief als landelijk werkende - goedehaardenspeciaalgarantie zaak. Wat begon als een internethandels- kwaliteit activiteit is uitgegroeid tot ĂŠĂŠn van de - inzet van vakbekwaam grootste landelijk werkende organisaties in de verkoop van haarden, schouwen, personeel haardplateaus en houtkachels, met - betrouwbaarheid. diverse showroom bezoek-adressen en installateurs die de plaatsing van het geheel vakkundig kunnen Zo komt u uitvoeren. toch nog Door grootschalige rechtstreekse inkoop warmpjes de winter zijn wij ALTIJD de voordeligste aanbieder door. van NEDERLAND!

BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK OM DE SHOWMODELLEN

www.rienpool.nl

Wij zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, UNETO-VNI


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 20

St. Bernardusschool in de prijzen

Zevenheuvelenloop HEERDE- Heerdenaar Marcus Adams heeft meegedaan aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Het was een mooie dag om te lopen, ca 8 graden met af en toe een zonnetje. Marcus loopt van 30 oktober tot en met 30 november 2011, dus een heel jaar lang, voor Warchild. Hij heeft een eigen actiepagina bij deze organisatie die zich enorm inzet voor de kinderen en jongeren in conflict gebieden. De actiepagina vindt u op www.

ikvoorwarchild.nl. Bij ‘zoek een actie’ typt u dan marcusrunningforwarchild en zo komt u bij zijn actiepagina. Gedoneerd geld gaat rechtstreeks naar Warchild. De zevenheuvelenloop was een enorme uitdaging voor hem. Hij finishte in een tijd van 1.22.25. Wilt u Marcus steunen met zijn actie, maar vooral ook het goede werk van Warchild, bezoek dan zijn actiepagina en steun hem door geld te doneren aan Warchild.

Maandelijkse kledinginzameling WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 4 december houdt Wapenveld helpt Roemenië de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenie. Vanuit Wapenveld bieden zij al lange tijd hulp in Roemenie. Heel veel gezinnen zijn geholpen met voedsel, kleding en andere broodnodige middelen. Om deze hulp ook dit jaar voort te zetten is er iedere 1e zaterdag van de maand een kledinginzameling. Hebt u nog schone kleding dan kunt u die afgeven tussen 9.30 en 11.00 uur (bij de oude school), Kanaaldijk 57 in Wapenveld. De kleding die zij van EPE- Alle leerlingen van de St. Bernardusschool werden aangenaam verrast met een spellenpakket. Gewonnen door deelname aan de Kenia Run, voor kids door kids, die op 3 november plaats heeft gevonden op de atletiekbaan van Cialfo. Alle deel-

genomen scholieren van Epe hebben samen het bedrag van 1994 euro bij elkaar gelopen. En omdat de leerlingen van de St. Bernarusschool het hoogste bedrag bij elkaar hadden vergaard, vielen ze in de prijzen. De heer Erwin van Andel en Steven

Geerts organisatoren van de Kenia Run, hebben het spellenpakket overhandigd aan de directie. Vanwege het succes van deze sponsorloop volgt er volgend jaar opnieuw een actie en wie weet kunnen alle kinderen het bedrag overtreffen.

1400 Zonnebloemloten verkocht EPE- De vrijwilligers van de afdeling Zonnebloem Epe Emst Oene hebben dit jaar 1400 loten verkocht. In totaal is daarmee 840 euro opgehaald voor de afdeling. Deze opbrengst komt onder meer ten goede aan activiteiten die de afdeling organiseert voor mensen die door ziekte, een handicap of gevorderde leeftijd fysieke beperkingen kennen en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement

dreigt. Landelijk hebben de Zonnebloemvrijwilligers ruim 1,3 miljoen loten verkocht, met een totaalopbrengst van 2.600.000 euro. Er zijn 5.020 geldprijzen getrokken. Hiervan is ook een aantal in Epe en Emst gevallen. De trekkingsuitslag staat op www. zonnebloem.nl en Teletekstpagina 559 (Nederland 1, 2, 3). Ook kunnen mensen via het servicenummer (0900) 06 33 (0,35 euro per

gesprek) achterhalen of hun lot in de prijzen gevallen is. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg met vermelding van NAW-gegevens en het giro- of banknummer om de geldprijs te ontvangen. Informatie over de plaatselijke afdeling is te verkrijgen bij Pieter Jongens, tel. 0578-616451.

u krijgen wordt door de werkgroep gesorteerd voor arme gezinnen waar zij in Galautas (Roemenië) contacten mee onderhouden en die hulp nodig hebben. Dat wat overblijft, wordt voor transport klaargemaakt en door een bedrijf dat hulptransporten naar Roemenië verzorgd, gekocht en opgehaald waarna het in Roemenie een goede bestemming krijgt. Voor informatie kunt u bellen naar: Wim Veldkamp, Nachtegaalweg 94, 8181 XS Wapenveld, tel. 038-4479585, e-mail: familieveldkamp@hetnet. nl.

Dammen HOORN- Maandag 22 november speelde damclub Hoorn - O.G. Oene wedstrijden voor de onderlinge competitie. De uitslagen daarvan waren: H. Boeve - H. van Ommen 0-2, L.G. Brummelkamp - B. Koetsier 2-0, M. van Lohuizen - W. Muller 0-2, T. Bijsterbosch - T. van de Mars 2-0, G.A. Groothedde - J. Vahl 0-2, H.B. Sanders - A. Harms 0-2, K. Fiks - J. van Ommen 1-1, D. van Pijkeren - T. de Weerd 0-2, H. Kemper - T. Kers 0-2. Nog steeds is

het mogelijk voor nieuwe leden om aan de competitie deel te nemen. U kunt zich daarvoor opgeven bij de secretaris; dhr. A. Harms, Kanaaldijk 23, 8181 SB in Heerde, tel. 0578-692380 of tel. 06-28058757 of bij één van de andere bestuursleden, of tijdens de clubavonden. Elke maandag vanaf  20.00 uur in het clublokaal van P.V. Juliana, Zuppeldseweg 2a in Heerde. U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

��������������������

Milon cirkel bij Sportscenter Bijsterbosch

Trainingsprogramma reumapatiënten WAPENVELD- Donderdag promoveerde mevrouw drs. Y. Bulthuis aan de Universiteit Twente op het proefschrift “Management

of arthritis patients after functional deterioration”. De eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek onder reumapatiënten op

Peuters Kwebbels treden op

ECR Groot Stokkert te Wapenveld, werden internationaal gepubliceerd in 2007. Uit het onderzoek bleek dat patiënten met reumatoïde artritis of artrose langdurig baat hebben bij een speciale intensieve training, uitgevoerd in een veilige en comfortabele omgeving buiten het ziekenhuis. Hun lichamelijke conditie, functie, en kwaliteit van leven konden ze sneller herwinnen dan met de standaard beschikbare zorg. Verder werd aangetoond dat de 3-weekse intensieve training bovendien kosteneffectief bleek te zijn. Niet alleen oefenen, maar een bredere therapeutisch aanpak met o.a. duidelijke doelen voor de thuissituatie en beginselen van patiëntenvoorlichting zijn nodig om optimale resultaten te verkrijgen.

Epetanque EPE- Peuteropvang Kwebbels, gevestigd in de St.Bernardusschool, heeft als afsluiting van de maand een optreden verzorgd samen met de kleuters uit groep 1/2. Door met de peuters een aantal keren te oefenen op het grote podium, waren ze er zo mee vertrouwd dat zij zonder al te grote podiumangst twee mooie herfstliedjes zongen. Uitgedost met zelfgemaakte herfst-

takken op de armen beeldden zij bomen uit, wiegend in de wind. Daarna zongen zij, met hulp van vier kleuters uit groep 1, een grappig liedje over een kriebelspin. Op uitnodiging van juf Aaf van peuteropvang Kwebbels zongen alle aanwezige papa’s en mama’s een tweede keer uit volle borst mee over de spin, dit tot grote hilariteit van de peuters.

EPE- De kaartavond van JBC Epétanque heeft het volgende resultaat opgeleverd: 1e prijs bij het klaverjassen was voor Maaike v.d. Vaart met 5136 punten; 2e prijs voor Henk Jonker met 5073 punten. Bij het jokeren was de 1e prijs voor Arjan v. Huffelen met 60 punten; en de 2e prijs was voor Elly Dijkhof met 67 punten; de wedstrijdleiding werd verzorgd door Maaike v.d. Vaart.

HEERDE- Zo aan het einde van het jaar is ‘meer lichaamsbeweging’ één van de meest gehoorde goede voornemens. En vastberaden om overtollige kilo’s kwijt te raken begint menigeen aan een fitnesslidmaatschap. Toch vindt de overgrote meerderheid het moeilijk om de nieuwe levensstijl van meer bewegen vol te houden. Bij Sportscenter Bijsterbosch staat sinds kort de Milon cirkel, een fenomeen op het gebied van kracht- en cardiotraining. En de oplossing om meer bewegen binnen je leefstijl te krijgen. Want plezier in sporten en resultaat gaan hand in hand bij de Milon cirkel. De Milon-cirkel is een combinatie van kracht- en conditietraining, een Milon training duurt maximaal 44 minuten. In de Milon cirkel train je in vaste volgorde op de fitnesstoestellen. In het midden van de cirkel staat een waterpilaar met daarin bubbels. Tijdens de bubbels traint iedereen op de toestellen. Wanneer de

bubbels stoppen, draait iedereen door naar het volgende toestel. Dat zorgt dat je niet op je lauweren kunt rusten, maar effectief zeventien minuten traint. De cirkel doe je tweemaal. Dit maakt dat je samen met de warming up vierenveertig minuten traint. De Milon toestellen geven constant weerstand, zowel de heengaande als de teruggaande beweging is apart in te stellen. Dit zorgt voor meer resultaat per training en een veel hogere verbranding van calorieën dan bij reguliere krachttraining. De Milon toestellen worden voor iedere sporter persoonlijk ingesteld en na iedere 10e training maken de fitnessinstructeurs een uitdraai van je vorderingen. Laat je dinsdag 7 december informeren tijdens de informatieavond om 20.00 uur in het Sportscenter te Heerde of maak direct een afspraak voor 2 weken gratis Milon. Gebruik hiervoor de waardebon uit de flyer of advertentie.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 221

Â…dan weet u wie ze realiseertÂ…

Nitrauw

- Levering van verf, - behang en glas - Steigerverhuur Schilderwerk woning ouder dan 2 jaar 6% BTW9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: € 208.000,= k.k.

Klapperdijk 30B, Wapenveld - Op een rustige locatie in het centrum van Wapenveld gelegen modern appartement - Royale woonkamer 38m² met tuindeuren - Open keuken 10m² (wit) v.v. inb. app. - Ouderslaapkamer 14m², slaapkamer 7m² - Moderne badkamer met douchecabine - Royaal dakterras 22m², berging van 12m² - Eigen parkeerplaats en berging in de parkeergarage van het complex - Een fraai appartement waar u zo in kunt. Kom snel kijken !

MOZA, de duidelijkste zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens ¡ Verhuisw to’s ¡ Bestelau bussen ¡ Personen

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 22

Sinterklaas bij s.v. Hatto-Heim

HATTEM- Vrijdag had Sinterklaas een plekje in zijn overvolle agenda over voor de mini’s en F-pupillen van de sv Hatto-Heim. Zoals gebruikelijk was de wegwijs Piet de weg weer kwijt, maar gelukkig kwam er een tractor langs die Sint en Pieten wel even naar het Achterveen kon brengen. Tegen kwart voor zeven kwam Sinterklaas aan en de kinderen waren door de dolle. Eenmaal

binnen in de kantine gingen de kinderen per elftal spelletjes doen en per team bij Sinterklaas op “bezoek”. De kinderen konden met de spelletjes een Pietendiploma halen bij goed resultaat. Fanatiek werd een gesjoeld met pepernoten, pakjes in schoorstenen gegooid en op muziek pakjes doorgegeven net zoals bij een stoelendans. Ook de broertjes en zusjes werden niet vergeten. Zij gingen

Wintertentoonstelling HHV

gezamenlijk knutselen en de stoel voor Sinterklaas versieren. Nadat de broertjes en zusjes een cadeautje van de Pieten hadden gehad ,kregen alle mini’s en F-pupillen een jubileumshirt van de sv Hatto-Heim. Dit shirt geeft al een beetje de aankomende start aan voor het jubileumjaar dat de sv Hatto-Heim in 2011 staat te wachten. Het was een gezellige en geslaagde Sinterklaasavond.

HVE EPE- Beekbergen: Onlangs startte Debbie van Beek met Guinness- Gabe in het M1 dressuur en behaalde daar een 3e prijs met 182 punten. In de 2e proef behaalde ze 180 punten op naar het M2. Apeldoorn: Marlies de waal startte met Brocatelli Velvet in de L2 dressuur de combinatie kreeg 186 en 190 punten en dit was goed voor 2x een 1ste prijs

HEERDE- Bij de Heerder Historische Vereniging in villa Jacoba werd onlangs de wintertentoonstelling geopend. Deze tentoonstelling draagt de titel ‘Blief moar fijn bie het olde – Geloven op de Noordoost-Veluwe’. Aanleiding tot deze tentoonstelling is het feit dat het dit jaar 175 jaar geleden is dat de Afscheiding van 1835 plaatsvond bij de Molen in Wapenveld. Dat was in die tijd een uiterst ingrijpende gebeurtenis in het kerkelijk leven op de Noordoost-Veluwe. De tentoonstelling kan dankzij bruiklenen van onder meer het Streekarchief Noordoost-Veluwe, de Vrije Evangelische Gemeente en enkele particulieren diverse facetten uit deze 175 jaar laten zien, zoals doopregisters vanaf 1835, doopboeken vanaf 1849, een notulenboek van de Christelijk Afgescheiden Gemeente Heerde uit de periode 1837-1845, handelingen van de kerkenraad vanaf 1835, notulenboek vanaf 1940, maandbladen uit de periode 1939-1943, huishoudelijk reglement, doopjurken en –mutsjes, diverse (staten) bijbels, een kofferorgel en fotomateriaal. Zeer de moeite waard zijn

Voetbal WAPENVELD- Na de goede wedstrijd vorige week tegen Oeken verliep de wedstrijd van vv Wapenveld tegen Prins Bernhard teleurstellend. Uiteindelijk werd het 13-0, een grote teleurstelling. Volgende week staat een derby op het programma als de weersomstandigheden het toelaten: WapenveldSEH, aanvang 14.00 uur.

de fraaie niet uitgevoerde ontwerptekeningen uit 1939 voor een uitbreiding van het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Van Dijklaan van de hand van architect Ferd. B. Jantzen F.G. zn uit Amsterdam. Deze tekeningen laten zien dat men naast de kerk een Theologisch Opleidingscentrum voor de Vrije Evangelische Gemeenten en een pastorie had willen bouwen. De titel van de tentoonstelling ‘Blief moar fijn bie het olde-Geloven op de Noordoost-Veluwe’ sluit aan bij het dubbelnummer van Heerde Historisch, nummer 136-137, september– december 2010, dat eind oktober als gezamenlijke uitgave van de Heerder Historische Vereniging en de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is verschenen. Dit boek is te koop bij de Heerder Historische Vereniging. De tentoonstelling is te zien in Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 in Heerde. De openingstijden zijn dinsdag 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur en zaterdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met zaterdag 26 februari.

Oud papier De Gemzen HEERDE – Ook in de maand december zamelt AV De Gemzen oud papier in en is de papiercontainer van 1 t/m 9 december te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan”op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde.

Uitgelicht HEERDE- Zaterdag 27 november trad cabaretier Klaas van der Eerden op in het Dorpshuis in Heerde met zijn progamma “Schwalbe”. Met zijn gekke verhalen, heel herkenbare typetjes en verrassende liedjes maakte hij het publiek voortdurend aan het lachen. Deze voorstelling had ook een grote groep jongeren getrokken, mede door inspanningen van docenten van De Noordgouw. De zaal was dan ook behoorlijk vol. Al met al was het een feest voor jong en oud in het “theater om de hoek”, en na afloop was het in de foyer nog een gezellige drukte. De volgende voorstelling van het Cultureel Centrum Heerde is een koffieconcert door het pianocello duo Timora Rosler en Klára Würtz op zondag 12 december. Op 22 januari staat Graficus op de planken met het toneelstuk “Veel gedoe om niks”.

Bolletjes Toernooi HATTEM- Het begint traditie te worden bij Hattem Petanque dat tegen Sinterklaastijd het Bolletjes Toernooi wordt gehouden. Bij dit toernooi waren behalve de prijzen, ook voor de beste tien spelers punten te verdienen die meetellen voor

het eindklassement. Uitslag: 1e Edwin Eleveld; 2e Dini Wassink; 3e Dolf van de Veen; 4e Sita van de Veen; 5e/6e Ingeborg Suichies/ Nanny Muller; 7e Johan Moraal; 8e/9e/10e Joh Bronkhorst/GerritJan Potgieter/Louis Steringa.

Eurotoernooi

Infomix

EPE- Op het Jeu de BoulesPark van Epétanque aan de Leenhofweg te Epe streden zaterdag 29 leden tijdens het maandelijkse Eurotoernooi voor het club kampioenschap 2010. De uitslag: 1e Arjan v. Huffelen met 3 gewonnen wedstrijden + 27 punten; 2e Willem Kloezeman met 3 gewonnen wedstrijden + 14 punten; 3e Bertha Berghorst met 2 gewonnen + 12 punten; 4e Wil Versteeg met 2 gewonnen + 9 punten; gedeelde 5e en 6e Wil Karman en Jannie Wesselink met 2 gewonnen + 7 punten.

HEERDE- Op dinsdagavond 30 november kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week aandacht voor: Eper Mannenkalender, In Spirit in Oene stopt, Tarot Lezing, het dak van de Grote Kerk en Anita van den Berg en haar alter ego “Bridget”. Mocht u dinsdagavond niet kunnen luisteren; Infomix wordt herhaald op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. En via www.radio794.nl zelfs op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

Ruitersport HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Hierden, L2-dressuur: 2e prijs Arend Gerard Bossenbroek met Zino 198 pnt; 4e prijs Arend Gerard Bossenbroek met Optima Forma’s Biëna 195 pnt. Ermelo: Yvonne Marskamp heeft bericht

gekregen dat ze met Waikiki het KNHS endurance kampioenschap klasse 1 gewonnen heeft. Heeten, pony’s, L1-dressuur: 1e prijs Ramon Breden met Tommie 195 pnt. Wezep, selectie pony’s, B-springen: 3e prijs Nancy Koning met Alé.

Sinterklaastoernooi BC Epe EPE- B.C. Epe heeft een Sinterklaastoernooi georganiseerd voor haar jeugdleden. De jeugdleden speelden met en tegen elkaar, er werd flink gestreden. De 1e plaats ging naar Michiel van Huystee, de 2e plaats was voor Thomas van

Huystee en een gedeelde 3e plaats ging naar Sven Elbers en Noah van Putten. Deze kinderen mochten een cadeautje uitzoeken van de pakjestafel. De poedelprijs ging naar Janita Kieskamp, zij kreeg een grote zak pepernoten mee naar huis.

Overlastbestrijding breder trekken HEERDE- In een reactie op het feit dat Triada met gemeenten, politie en netbeheerder in gesprek wil over snel ingrijpen bij aantreffen van hennepkwekerijen in huurwoningen, doet Siebren Buist van de PvdA afd. Heerde nog een aantal suggesties. “Het zou de moeite waard zijn om in die zelfde gespreksronde ook eens stil te staan bij andere zaken waar de buurt overlast van ervaart. Te denken valt aan: mensen die drugs verko-

pen vanuit de huurwoning; mensen die een bedrijf in de woning uitoefenen; mensen die op een andere manier overlast veroorzaken voor de buurt vanuit hun huurwoning. De leefbaarheid in de wijken kan dan in een breder perspectief worden geplaatst. Het veiligheidsgevoel van de wijkbewoners kan op die brede manier van werken worden versterkt. Dat is in het belang van alle partijen in het bijzonder die van de bewoners.”

De Haan Makelaars op Huizenjacht

Dorcas Voedselactie HATTEM- De Dorcas Voedselactie in Hattem heeft naast 530 dozen met voedsel ook een mooi bedrag opgeleverd. In de collectebussen bij beide supermarkten bevond zich het mooie bedrag 587,97 euro. Dat geld is bestemd voor de transportkosten van de voedseldozen. In Genemuiden is men op dit moment druk bezig met het verzend klaar maken van de dozen.

��������������������

EPE- Op dinsdag 7 december gaat makelaar Ron de Haan in het televisieprogramma TV Makelaar op huizenjacht in Epe. In deze aflevering volgen zij familie Endendijk bij hun zoektocht naar hun droomhuis. Hiervoor bekijkt makelaar Ron de Haan van De Haan Makelaars samen met presentatrice Froukje de Both een aantal interessante huizen. Er zijn woningen aan de Rietberglaan, Ericaweg en Heerderweg bezichtigd. De familie kocht uiteindelijk met hulp van

aankoop makelaar John Geertjes een nieuwe woning aan de Heerderweg. Omdat De Haan Makelaars de woningmarkt in Epe en omgeving als geen ander kent, krijgen de huizenzoekers niet alleen een goed beeld van de getoonde huizen, maar ook van de buurt en de woningmarkt in de betreffende regio. Heeft u interesse in één van de getoonde woningen, of wilt u zelf op huizenjacht op de Veluwe? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de makelaars.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 223

Â…de aktieve makelaar: MOZA !9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Rietkamp 5, Wapenveld - Gelegen in de fraaie wijk ‘de Ossenkamp’ een royale 2/1-kapwoning met garage - Grote woonkamer met eiken combi parket en tuindeuren naar een zonnig terras! - Moderne en luxe open keuken v.v. inb. app. - 1e Verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer met ligbad, toilet en douche - 2e Verd.: Vaste trap naar enorme zolder, extra kamers mogelijk! - Zoekt u ruimte, luxe en comfort? Dan is dit uw woning! Kom snel kijken !

OPRUIMING 20% KORTING OP CD'S

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

m.u.v. bestellingen en top-items

- Populair - Klassiek - Gospel - Games - DVD Zwolseweg 1a, Tel. 0578-696022 8181 AA Heerde

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

WILT U EEN SLAAPADVIES OP MAAT, KOM DAN NAAR SLAAPKENNER GENEMUIDEN. HIER HEEFT U EEN ZEER RUIME KEUZE UIT LUXE BEDDEN, MATRASSEN EN BOXSPRINGS.

SLAAPKENNER GENEMUIDEN Schering 23 8281 JW Genemuiden 038 - 385 97 95 info@slaapkennergenemuiden.nl www.slaapkennergenemuiden.nl

OPENINGSTIJDEN Maandag: gesloten Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 18.00 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Andere tijden zijn op afspraak mogelijk

SLAAPGARANTIE Een slaapsysteem is volstrekt persoonlijk en daardoor voor uw nachtrust van het grootste belang. Mocht het product niet aan uw verwachtingen voldoen, dan zoeken we in overleg met u naar een passende oplossing.

GECERTIFICEERDE SLAAPADVISEURS Onze adviseurs zijn speciÀek opgeleid om u te helpen bij uw keuze. Regelmatig volgen zij trainingen op gebied van productinnovaties, ergonomische aspecten en slaaptrends.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 24

Kerstmarkt in Heerde HEERDE- Op zaterdag 18 december staat Heerde volop in het teken van het Kerstfeest. Op het parkeerterrein midden in de Dorpsstraat zetten vrijwilligers en verschillende partijen een mooi aanbod neer. Om 10.00 uur start de Vrij Evangelische Gemeente met een levende Kerststal en het voorlezen van het Kerstverhaal in verschillende talen, aangevuld met enkele goede doelenkramen, zang en muziek tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 tot 20.30 uur komt de Kerstmarktcommissie Heerde met een Kerstmarkt rond de Johanneskerk. Deze Kerstmarkt is ook dit jaar weer in Bethlehemstijl en u ziet dan ook allerlei figuranten uit het Kerstverhaal. Dit jaar zet de Hervormde Kerk ’s middags vanaf 16.15 uur haar deuren open voor het publiek en trakteert alle bezoekers op diverse optredens van koren, muziekbands of een orgelconcert. Voor de markt zijn er nog kramen vrij. Hobbyisten, verenigingen, instanties of clubs worden van harte uitgenodigd om zich daarvoor aan te melden en bij

Bezuinigingen GGD Gelre-IJssel EPE- De 21 gemeenten die het bestuur van GGD Gelre-IJssel vormen, leggen een forse bezuinigingsopdracht neer bij hun gezondheidsdienst. Deze GGD, die preventieve gezondheidstaken uitvoert voor de gemeenten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, moet in de periode 2011-2013 een bezuiniging doorvoeren van 10% op de gemeentelijke bijdragen. Dit komt neer op 1,3 miljoen euro. Om die bezuiniging te realiseren moet worden ingegrepen in het gemeenschappelijke takenpakket. Besloten is dat de huidige aparte screening door logopedisten stopt. Straks signaleren jeugdartsen in de gezondheidsonderzoeken eventuele spraak- en taalstoornissen. Gemeenten die de logopedie

Cursussen SWH Roel Rutgers fotografie te dragen aan een gezellige markt. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar. Neem voor een kraam contact op

met Reinie van de Streek, tel. 0578691897 of e-mail: kmc.heerde@ kpnmail.nl.

50 stoute kinderversjes EPE- Op 8 december verschijnt het bundeltje ’50 Stoute Kinderversjes’ van Epenaar Johan Somsen bij uitgeverij Gelderland Vakbladen in Epe. De netto-opbrengst van dit boek zal geheel ten goede komen aan de Stichting KiKa - Kinderen Kankervrij. Wanneer Johan Somsen uit Epe voor zijn kleinzoontjes wel eens een ondeugend versje maakte,

Petanque HATTEM- Vorige week zijn er op het boulodrĂ´me van Hattem Petanque de twee wekelijkse toernooien

moesten ze altijd gieren van het lachen. Somsen besloot dan ook deze rijmpjes te bundelen en in boekvorm uit te brengen. Omdat de Epenaar de opbrengst van het boek graag aan een goed doel voor kinderen wilde schenken, nam hij contact op met KiKa. Deze omarmde het idee direct en dankzij de sponsoren Beco Dtp Productions (opmaak), Robin Hanekamp

(illustrator), Uitgeverij Gelderland Vakbladen, drukkerij Bariet en de Stichting Impuls is het boek nu een feit. De prijs bedraagt 8,95 euro en is verkrijgbaar via www.50stoutekinderversjes.nl of via de plaatselijke boekhandel. De boekpresentatie vindt plaats op zaterdag 11 december om 11.00 uur in de bibliotheek in Epe, Stationsstraat 16.

gespeeld, het dinsdagavond en het Bultman toernooi op de woensdagmiddag. Deze beide toernooien zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Ook dit keer werd er

om punten gespeeld die meetellen voor het eindklassement. Uitslag dinsdagavond: 1e Gerjan Souman, 2e Jeroen Bakker, 3e Dolf van de Veen. Uitslag Bultman toernooi: 1e/2e Coby Zijlstra/Ben Kort, 3e Gerard Zijlstra.

niet willen missen, overwegen deze als een pluspakket voor hun inwoners af te nemen bij de GGD. Andere bezuinigingen raken de gezondheidsbevordering, epidemiologisch gezondheidsonderzoek en infectieziektebestrijding. Het GGDbestuur heeft besloten tot deze 10% grote bezuinigingsoperatie, maar de gemeenten kunnen zich er ook nog over uitspreken. Daarnaast is in opdracht van het bestuur een bezuinigingspakket van nogmaals 10% uitgewerkt. Het GGD-bestuur vindt deze maatregelen te ingrijpend om er nu al een besluit over te nemen. Afgesproken is dat de verdergaande bezuinigingsopties nader worden onderzocht en begin 2011 weer aan de orde komen in het Algemeen Bestuur.

HATTEM- In de donkere wintermaanden is er volop te doen bij Stichting Welzijn Hattem. Verschillende (creatieve) activiteiten voor jong en oud: Op maandagavond wordt er van 19.00 tot 20.00 uur druk gerepeteerd voor de musical Hommeles in het hotel. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en zou je ook graag mee willen doen? Er zijn nog een paar plekjes vrij. Kinderen die het leuk vinden mogen alsnog instromen. Op maandagmiddag is de cursus tekenen/schilderen voor kinderen gestart. Een leuke, enthousiaste groep van ongeveer 6 tot 12 jaar. De groep is nog niet vol,

tijdstip: 16.00-17.15 uur. Er is nog plaats bij diverse beeldhouwgroepen. Interesse? U kunt vrijblijvend contact opnemen voor de mogelijkheden. Om maandagavond is een laagdrempelige cursus Engels voor beginners gestart. Op dit moment zijn er zes deelnemers, er is nog plek. Wilt u ook meedoen? Zelf baby- en kinderkleding maken? Dat kan bij Stichting Welzijn Hattem op donderdagavond, ĂŠĂŠn keer per veertien dagen. Voor alle activiteiten geldt: u bent van harte welkom voor nadere informatie. Telefonisch: 038-4432881, via de mail: info@swhattem.nl of even langskomen: Daendelsweg 2 in Hattem.

EPE- Casal Open Vuur Architectuur heeft het E1 team van S.V. Wissel voorzien van nieuwe trainingspakken. De jeugdvoorzitter (Ferdie Buter) bedankte de heer Wolters voor zijn bijdrage bij de

jeugd van S.V. Wissel. De trainingspakken bleken een goede stimulans voor de spelers. De wedstrijd tegen Vevo E1, die na de uitreiking volgde, werd gewonnen met 5-3.

Kleinkoor Canto en de kerstsfeer Kerstmarkt Boskamp

ZALK- Op zaterdag 11 december is Zalk in kerstsferen gehuld. ’s Avonds geeft Kleinkoor Canto uit Hattem namelijk, in samenwerking met het Hattems Koper Ensemble, een intiem kerstconcert in de Hervormde (Sint Nicolaas) kerk. Onder leiding van dirigent Jaap Neuteboom zingt het koor verschillende Christmas Carols, zowel a-cappella als begeleid door piano of het ensemble. Vanaf 15.00 uur brengt een wintermarkt, die opgesteld staat in een prachtig decor op het plein bij de Hervormde kerk in het hart van Zalk, u alvast in de juiste stemming voor het sfeervolle concert van die avond en natuurlijk voor de feestdagen. Tijdens het ‘rondslenteren’ over deze met standjes met diverse sfeerartikelen gevulde wintermarkt, wordt u vergezeld door de mooie klanken van het Hattems Koper Ensemble dat verschillende kerstliederen speelt.

Om de dag compleet te maken heeft Kleinkoor Canto in samenwerking met Restaurant de Oase een arrangement voor u samengesteld. Dit arrangement houdt in dat u vanaf 17.00 uur kunt genieten van een Engels diner bij Restaurant de Oase om vervolgens om 19.30 uur uw gereserveerde plaats in te nemen in de kerk voor het concert van Canto. Voor meer info over het Engels diner kunt u terecht op www.deoase-zalk.nl. Voor reserveringen voor het arrangement Diner en Toegangskaart concert, à 40 euro, kunt u contact opnemen met Restaurant de Oase via tel. 038-3636270 of e-mailadres info@ deoase-zalk.nl. Wilt u alleen een kaart à 10 euro bestellen voor het concert, dat om 19.30 uur begint, dan kan dat via info@kleinkoorcanto.nl. Deze kaarten zijn ook te koop bij Evangelische Boekhandel de Fontein in Hattem.

��������������������

EPE- Op woensdag 8 december wordt er in WZU de Boskamp in Epe een “kerstmarkt� georganiseerd. De kerstmarkt zal plaatsvinden van 13.30 tot 17.30 uur. Tevens zal er op een leuke manier de heropening van de hal plaatsvinden om 14.00 uur. Er is van alles te doen en te beleven met diverse kramen en activiteiten. Ook is er van alles voor de inwendige mens zoals warme chocolademelk, oliebollen en erwtensoep en lekkers van buurtwinkel Attent uit Epe. Het activiteiten dagcentrum “Eliezerhof� uit Nunspeet komt met een kraam. U bent allen van harte welkom in WZU Veluwe locatie de Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25 Epe.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Koetsier – vd Maarel ½ -½; van Gelderen – Abels ½ -½; Oegema – Overbeek 0-1; Douma – Bastiaannet ½ -½; vd Most – Snijder ½

-½; Mouwe – Ugljanin 0-1; Vos – Nijhof 1-0; Tessemaker – Burczak 1-0. Komende donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

7).4%2"%524%.45).-!#().%3 /OKDĂ€SPECIALISTENVOORDE.OORD 6ELUWE

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op woensdag 8 december kan bij de speeltuinvereniging Emst een sprookjeskaars worden gemaakt. Heb je zin om ook een kaars te maken geef je dan gauw even op. Het inschrijfformulier ligt in de speeltuin. Het begint om 14.00 tot 16.00 uur en is voor kinderen t/m groep 8. Leden zijn gratis en niet-leden betalen 3 euro.

â– Dealer van: * Stihl, Viking, Stiga (service en garantie afhandeling)

* Tielburger veegmachines * Gallagher afraster materiaal â– Reparatie en onderhoud van alle overige merken

â– Reparatie en onderhoud van HD reiniger slangen en hydro slang â–  Reparatie en verkoop Veescheermachines (slijpservice van de messen) â–  Haal en brengservice van uw machines mogelijk, maak een afspraak met:

#PWFOIFJHSBBGt8F[FQt5FM XXXWBOSJKTTFOMNCOM

"LLFSXFHt)VMTIPSTUt5FM 0PTUFOEPSQFSTUSBBUXFHDt&MCVSHt5FM XXXXFTUFSJOLWPGOM


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 225

€ 0,00

Algemene ledenvergadering 2010

helemaal GRATIS dus !

Zo af en toe dagdroomt u er over: een ander huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

Het bestuur van de Oranjevereniging Heerde nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdagavond 16 december om 20.15 uur in het Dorpshuis te Heerde.

Agendapunten:

…een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekgesprek

1) Opening door de voorzitter 2) Notulen algemene ledenvergadering 2009

Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

3) Financieel verslag 2010 4) Nieuwe bestuursleden: Ellen de Graaf en Ellen v/d Hoop Aftredende bestuursleden: Hetty Esselink en Frits de Rook

MOZA: voor uw financiĂŤle zaken!

5) Programma 2011

MOZA Wapenveld

6) Rondvraag 7) Sluiting

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

WRWNRUWLQJ RSGHJHKHOHKDQGHOVYRRUUDDG

3HU]LVFKHWDSLMWHQ YDQ5LFKDUG

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

YDQ5XWWHQ

Autobedrijf van Huffelen

%HsGLJGUHJLVWHUWD[DWHXULQ2RVWHUVHWDSLMWHQ

In Zwolle !!!

 QRYWP GHF 6DVVHQVWUDDWWH=ZROOH ZRHQVGDJWPYULMGDJYDQWRWXXU JHHQNRRSDYRQG

]DWHUGDJYDQWRWXXU ,QIR YLDWHO YLDWHO RI RI

Schimmel in de tuin? ...of andere zaken die daar wellicht niet horen? Visser & Vos maken graag schoon schip in uw tuin! Bel ze gerust geheel vrijblijvend voor een afspraak want het zijn hele pieten!: 0578 561 015

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

HQ-DQ/RNKRUVW

Hypotheken

www.moza.nl

3HU]LVFKHWDSLMWHQLPSRUWH[SRUWHQJURRWKDQGHO

In Zwolle !!!

&

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Ford Ka 1.2i Titanium, ........................................... ´10 Ford Ka 1.3 Trend nieuw model ............................ ‘09 Ford Ka 1.3 extra’s ............................................ 2x ‘07 Ford Ka 1.3i extra’s ......................................... 2x ‘06 Ford Ka 1.3i stuurbekr. .......................................... ´02 Ford Ka 1.3i extra´s ............................................... ´05 Ford Street Ka 1.6i ................................................ ´05 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ..................................... ‘04 Ford Ka 1.3i .......................................................... ‘03 Ford Ka 1.3 Collection ........................................... ‘01 Ford Ka 1.3i Century ......................................... 2x ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ........................................ ‘98 Ford Fiesta 1.3i Futura extra´s .............................. ´08 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., .................................... ‘03 Ford Fiesta 1.3 Classic ......................................... ‘02 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ...................... ´02 Ford Fusion 1.6i Futura + ...................................... ‘06 Ford Focus Titanium ............................................. ‘08 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................. ‘08 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ................................... ‘03 Ford Focus 1.8 TDDi, 5-drs. ................................. ´03 Ford Focus Cmax 1.6i Trend ................................. ‘08 Ford Mondeo 1.8i automaat .................................. ‘00 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ........................................... ‘98 Opel Zafira 1.8 Elegance ...................................... ‘99 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ............................ ´08 Suzuki Wagon R+ 1.3, 12000 km ......................... ´03 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 ..................................... 2x ‘02´01 VW Fox 1.2, extra’s, airco ..................................... ‘07 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................. ´99 VW Polo 1.4i, 3-drs. .............................................. ‘01 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................. ‘02 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ........................ ‘08 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi, Champion ....... ‘06 Ford Focus 1.6i Combi Trend ................................ ´06 Ford Focus 1.6i 115 pk, Futura Combi .................. ´06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................. ‘05 Ford Focus 1.6i Combi CE ............................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................. ‘01 Ford Focus 1.6i Combi Trend ................................ ´99 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, .................... ´05 Ford Escort 1.6i Combi ......................................... ´99 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................... ´06 Peugeot 306 Combi .............................................. ´99

Autobedrijf van Huffelen

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00


ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl Voor Live-muziek op uw feest boekt U: Eenmansorkest Henri Steneker Nooit te hard, altijd goed. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

COMPANJ RIPHAG makelaars

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 226

TE HUUR Goed geisoleerd vakantie chalet. Voorzien van complete keuken+ CV en TV en internet aansl Gemeubileerd € 475.p.m. Borg 1 x mnd. huur voorschot G.L.W. 150.- p.m. Tel: 0578-614348 zondags gesloten. IJSSELSTREEK SERVICES KOERIERDIENSTEN Heerde Tel: 06-38935307.

GRATIS WAARDEBEPALING KIES DE ONAFHANKELIJKE BLIK VAN COMPANJEN

EN RIPHAGEN MAKELAARS

Weten wat uw woning waard is?

EN

NJ COMPAA RIPH G m a k e la a rs

Maak nu een afspraak voor een GRATIS waardebepaling en GRATIS advisering over uw persoonlijke situatie , door COMPANJEN EN RIPHAGEN makelaars.

32 0578 69je2n r5ip h a g e n .n l

De makelaar die woningen aantoonbaar sneller verkoopt.

w w w .c o m

BEL: 692532

N E T VERKOCH

VOOR HET BESTE RESULTAAT

Ideeënrijk echtpaar (man is o.a. hovenier) zoekt ruim omtuinde woning, liefst op landgoed. Veel is mogelijk, wat ons betreft! Klikt dit, bel dan naar 06-36167425 of mail naar 111jnprs@gmail.com

December

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

pan

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

Maand

Thais-Kantonees Specialiteiten Restaurant

DIAMANT

voor zowel dames als heren

de 4e gratis

Heerderweg 78, 8161 BN Epe. Tel. 0578-627888. Bereikbaar vanuit Zwolle A50, afsl. Epe-Noord / Heerde-Zuid.

Kerstmenu Kerstmenu

Vanaf 13.00 tot 20.30 uur kunt u reserveren.

Oriëntaalse tapas tapas // mini mini wok Oriëntaalse wok // Tipan Tipan Yaki Yaki (kleine gerechten uit de Thaise, Kantonese en Japanse keuken) (kleine gerechten uit de Thaise, Kantonese en Japanse keuken)

Lekker Tafelen Tafelen Lekker

jij hebt kennis van techniek

wij kennis van mensen

In deze deze variant variant kunt kunt u u rustig rustig aan aan tafel tafel blijven blijven zitten zitten om om In bediend te te worden worden door door onze onze medewerksters. medewerksters. De De menukaart menukaart bediend bestaat uit allemaal kleine gerechtjes waardoor u in aparte aparte bestaat uit allemaal kleine gerechtjes waardoor u in gangen kunt kunt genieten. genieten. U U kunt onbeperkt een een keuze keuze maken maken uit uit gangen kunt onbeperkt de gerechten van onze kaart voor 27,50 voor volwassenen en de gerechten van onze kaart voor 27,50 voor volwassenen en 15 euro euro voor voor kinderen kinderen p.p. p.p. (excl. (excl. drank) drank) 15 Als dessert krijgt u ijs met slagroom koffie. Als dessert krijgt u ijs met slagroom of of koffie. 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag geopend !

Hoveniersbedrijf van Triest BV technisch Mariska Geven (0578) 67 62 60 Scheuterstraat 4 Epe

procesoperator m/v Voor een groot bedrijf in Vaassen zijn wij op zoek naar operators in 3/5-ploegen- of dagdienst. Voor deze functie is het belangrijk dat je in het bezit bent van een Vapro A diploma en/of een afgeronde technische opleiding op mbo 4 niveau. Ook is het belangrijk dat je Nederlands in woord en geschrift uitstekend is. Wij bieden je een uitdagende baan waarin opleiding en ontwikkeling centraal staan. Ben jij gedreven, nauwkeurig, verlies je de kwaliteit niet uit het oog en ben je in staat om daarnaast ook nog tempo te draaien? Herken jij jezelf in deze functie? Reageer dan snel met cv en uitgebreide motivatie. mariska.geven@nl.randstad.com

Tongerenseweg 116, 8162 PP EPE Tel: 0578-621624 Fax: 0578-627575 www.vantriestbv.nl info@vantriestbv.nl

kijk voor meer banen op www.randstad.nl

Architectuur, sierbestrating, vijvertuinen, boomverzorging, aanleg en onderhoud, tuincentrum en bezorgservice Dealer van Kant en Klaar hagen - ISO 9001 en VCA* gecertificeerd – Dealer van Buiter Beton


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 227

OOG VOOR UW BELANG

GEWIJZIGD Heerde, Bornkamp 52 Burgemeester van Walsemlaan 9 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Epe, Heerde, ELBURGERWEG 17

Heerde, Christinalaan 11 Heerde, DE KADE 1

· 2-kamer appartement met berging

· Helft van een dubbel woonhuis met garage en

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Gelegen op de 1e verdieping -Met garage, carport en prachtige · Bouwjaar 2006; plan Bovenkamp tuin. · Ruime woonkamer voorzien van fraaie -De woning is onderarchitectuur laminaatvloer uitgebouwd. · Moderne keuken met diverse -Alle ramen, kozijnen en deuren inbouwapparatuur zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 175.000,—KK VRAAGPRIJS

· Schitterend gelegen vrijstaande woning

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige · Perceeloppervlakte 915 m² tuin. · Ruime woonkamer en dichte keuken -De woning is onderarchitectuur · Op 1e verd. o.a. 3 slaapkamers uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

· Voorzien van inpandige garage en schuur

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 450.000,—KK VRAAGPRIJS

Wapenveld, De Vree 27 Westendorperweg Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Emst, Heerde, ELBURGERWEG 17 8 “Parkstaete”

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Schitterend gelegen luxe appartement -Met garage, carport en prachtige · Fraai uitzicht over het park tuin. · Gelegen in een heerlijke rustige omgeving -De woning is onderarchitectuur · Alle voorzieningen op loopafstand uitgebouwd. · Intramurale zorg van zorghuis Rehoboth -Alle ramen, kozijnen en deuren mogelijk zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 269.000,—KK VRAAGPRIJS

· BOUWKAVEL

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Unieke kans om zelf te bouwen -Met garage, carport en prachtige · Perceeloppervlakte 11.986 m² tuin. · Prachtige locatie in een landelijke omgeving -De woning is onderarchitectuur · Voor verdere voorwaarden neem contact op uitgebouwd. met de makelaar -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 449.000,—KK VRAAGPRIJS

-Zeer fraaie semi-bungalow. carport -Met garage, carport en prachtige · Fraai gelegen in een rustige omgeving tuin. · L-vormige woonkamer en halfopen keuken -De woning is onderarchitectuur · Slaapkamer gelegen op de BG uitgebouwd. · 1e verd: 2 slaapkamers; videkamer en -Alle ramen, kozijnen en deuren badkamer zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 295.000,—KK VRAAGPRIJS

Heerde, Dürst Brittlaan 39 Heerde, DE KADE 1 · Keurig afgewerkte bungalow

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Fraai aangelegde tuin, 253 m² -Met garage, carport en prachtige · Ruime woonkamer en slaapkamer tuin. · De woning behoeft weinig onderhoud -De woning is onderarchitectuur · Zo te betrekken uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof. Vraagprijs: € 189.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Heerde, Broekstraat 3A Stege 14 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Veessen, Heerde, De ELBURGERWEG · Vrijstaand woonhuis met grote schuur en

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

-Zeer fraaie semi-bungalow. weiland -Met garage, carport en prachtige · Gelegen aan de rand van Heerde tuin. · Geschikt voor inwoning -De woning is onderarchitectuur · Totaal perceeloppervlakte 30.650 m² uitgebouwd. · Veldschuur/paardenstal/paardenbak -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof. Prijs: n.o.t.k. VRAAGPRIJS

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

€ 695.0000 KK

· Prachtig gelegen woonboerderij met schuren

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Gelegen op een perceel van 2 ha, 42 a en 80 ca -Met garage, carport en prachtige · Voorzien van authentieke elementen tuin. · Ideaal voor het houden van paarden en -De woning is onderarchitectuur kleinvee uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 535.000,—KK VRAAGPRIJS

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

Heerde, Heerde,De DE Wan KADE 112 · Ruim uitgebouwde 2/1 kap woning met

-Zeer fraaie semi-bungalow. schuur -Met garage, carport en prachtige · Grote moderne woon-/eetkeuken (20007) tuin. · Luxe badkamer (2007) -De woning is onderarchitectuur · Oppervlakte woonkamer ca. 38 m² uitgebouwd. · Totaal 4 slaapkamers -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

€ 695.0000 KK

Vraagprijs: € 349.000,—KK VRAAGPRIJS

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 228

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze e binding als u: op dit moregio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke ment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Kamilleweg 67 in Heerde Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Enkweg 55 in Epe

Postadres: Bezoekadres:

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam)

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ______ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ______________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor dV eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis spr eidingspun er div er se v spreidingspun eidingspuntten. diver ers ver erspr

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 48

HA TTEM, v an Arnhem weg 14 A, Hils HATTEM, van Arnhemw Hilstt

HA TTEM, W etering 9 d HATTEM, We 9,, Plan Noor Noord

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 6104810 Type w oning: woning: eengezinswoning Bes chikb aar : chikbaar aar: omstreeks 5 januari 2011 Kale huur huur:: 620,14 ek o s t en: Servic ervicek eko 5,30 amer s: Slaapk Slaapkamer amers: 4 Bouwjaar ouwjaar:: 1972 Doelgr oep / aan t al: Doelgroep oep/aant 1 of meer personen eis en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime eindwoning; gelegen in een kindvriendelijke wijk; oppervlakte woonkamer 26 m²; drie slaapkamers op de 1e verdieping (15, 11 en 7m²); de vierde slaapkamer bevindt zich op de zolderverdieping (9 m²); tuin op het zuidwesten

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 6104811 Type w oning: woning: bovenwoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 10 december 2010 Kale huur huur:: 305,49 ek os ten: Servic ervicek eko 18,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1982 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; er is geen lift aanwezig; open keuken; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; de slaapkamer is op de 2e verdieping; eigen fietsenberging

B

WAPENVELD waluwk amp 13 apen veld Z uid APENVELD,, Z Zw aluwkamp 13,, W Wapen apenv Zuid

HA TTEM, v an Arnhem weg 2 0 A, Hils HATTEM, van Arnhemw 20 Hilstt Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 6104812 Type w oning: woning: bovenwoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 14 december 2010 Kale huur huur:: 305,61 ek o sten: Servic ervicek eko 18,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1982 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; er is geen lift aanwezig; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; de slaapkamer is op de 2e verdieping; eigen fietsenberging

C

www www..triada.nl

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610487 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 23 december 2010 Kale huur huur:: 530,04 ek os ten: Servic ervicek eko 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1980 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime tussenwoning; rustig gelegen; de keuken wordt vervangen, waarvoor kleurkeuze mogelijk; oppervlakte woonkamer 30 m²; oppervlakte slaapkamers 14, 12 en 5 m²; tuin op het zuiden


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 229

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, B loems tr aat 8, B loemen wijk Bloems loemstr traat Bloemen loemenwijk

HEERDE, T uurbrink 12, V osber gen Tuurbrink Vo sbergen

610486 Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: bovenwoning Type w oning: woning: omstreeks 6 januari 2011 Beschikb aar chikbaar aar:: 315,81 Kale huur huur:: 5,30 Servic ek os ten: ervicek eko 1 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1950 Bouwjaar ouwjaar:: oep Doelgr Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: bovenwoning; dichtbij het centrum; de woning is ideaal voor starters; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; tuin op het oosten

.: Adv er tienr dver ertten entienr tienr.: 610488 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 4 februari 2011 Kale huur huur:: 594,66 Servic ek os ten: ervicek eko 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1981 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen omens Ink en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime tussenwoning; dichtbij sportvoorzieningen en landgoed Vosbergen; oppervlakte woonkamer 34 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 9 en 9 m²; tuin op het zuidoosten

D

C

EPE, Haz ek euk en 16, Hoge W eer d Hazek ekeuk euken Weer eerd

HEERDE, B ornk amp 2 4, B ovenk amp Bornk ornkamp 24 Bo enkamp Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

610489 benedenwoning omstreeks 15 december 2010 530,00 21,03 2 2007 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang

Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal 21.450 per jaar tweepersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal 29.125 per jaar HUISHOUDEN VANAF 55 JAAR: GEEN INKOMENSEISEN drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de begane grond; gelegen in een gevarieerde nieuwe wijk net buiten het centrum; open keuken; oppervlakte woonkamer 35 m²; oppervlakte slaapkamers 17 en 9 m²; vrijstaande berging; tuin op het zuiden

A

E

610483 .: Adv er tienr dver ertten entienr tienr.: eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 21 januari 2011 Bes chikb aar chikbaar aar:: 543,65 Kale huur huur:: 5,30 Servic ek o sten: ervicek eko 4 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1965 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: eindwoning; gelegen in een rustige omgeving nabij winkels en het bosrijke buitengebied; kleurkeuze keuken en toilet mogelijk; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10, 8 en 5 m²; tuin op het zuiden

EMS T, Ds v an Rhijns tr aat 54 EMST van Rhijnstr traat 54,, Ems Emstt

EPE, Goeman B or ge sius str aat 13 egt elarij Bor orge gesius siuss traat 13,, V Vegt egtelarij Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610485 Type w oning: woning: benedenwoning Beschikb aar chikbaar aar:: per direct Kale huur huur:: 244,71 Servic ek os ten: ervicek eko 6,68 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 0 Bouwjaar ouwjaar:: 1981 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: benedenwoning; gelegen in rustige wijk aan de rand van het dorp; zit/slaapkamer 14 m²; gezamenlijke berging; ideale woning voor een starter; tuin op het zuiden

D

C

VAA SSEN, Kruger str aat 156, Kruger str aat Z uid AAS Krugers traat Krugers traat Zuid

VAA SSEN, Jan Hamer str aat 3 5, Kruger str aat Noor d AAS Hamers traat 35 Krugers traat Noord 610482 Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: eengezinswoning oning: Type w woning: omstreeks 28 januari 2011 Beschikb aar chikbaar aar:: 552,76 Kale huur huur:: 5,30 ek os ten: Servic ervicek eko 4 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1956 Bouwjaar ouwjaar:: 1 of meer personen Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: Ink en: omens eisen: Inkomens omenseis eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning nabij dorpscentrum; de woning is in 2006 deels gerenoveerd; keuken wordt nog gerenoveerd, waarvoor kleurkeuze mogelijk; oppervlakte woonkamer 16 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 7, 7 en 6 m²; tuin op het oosten

F

610481 .: Adv er tienr dver ertten entienr tienr.: eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 4 maart 2011 Beschikb aar chikbaar aar:: 520,85 Kale huur huur:: 5,30 Servic ek os ten: ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1959 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: leuke tussenwoning; gelegen in een rustige omgeving nabij winkels; kleurkeuze keuken, toilet en badkamer mogelijk; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 7 en 7 m²; tuin op het oosten

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610484 Type w oning: woning: etagewoning met lift Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 28 december 2010 Kale huur huur:: 439,29 ek o sten: Servic ervicek eko 18,18 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1968 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eis geen Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 2e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 17 en 11 m²

D

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan Aan anttal anttal s Pun acties Puntten reactie

Hattem

IJsselstraat 46

eengezinswoning

610446

4

55

Hattem

Azaleastraat 14

eengezinswoning

610457

14

113

Heerde

Doelbeekseweg 23

bovenwoning

610455

14

133

Heerde

Jan Liefersstraat 36

eengezinswoning

610456

14

706

Vaassen De Wetstraat 90

etagewoning zonder lift 610452

18

113

Vaassen De Wetstraat 10

etagewoning met lift

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

bijzondere toewijzing

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 230

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Enk weg 5 5 Enkw 55

HEERDE, K amille weg 6 7 Kamille amillew 67

Te koop

Te koop

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt. Deels bestrate tuin aan de achterzijde, op het zuid-westen gelegen. Vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1963. Bijna geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Intergas KK HR 22, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 155 m². Begane gr ond grond Entree/hal met trapopgang; trap/meterkast; gerenoveerd toilet met aansluiting voor fonteintje; dichte keuken (7 m²) in lichte kleurstelling met twee vaste kasten en wasemkap; woonkamer (24 m²) met aansluiting voor een gaskachel.

Goed onderhouden tussenwoning met ruime stenen berging. Diepe achtertuin, op het zuiden gelegen. De woning is gebouwd in 1957 en is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Nefit Ecomline HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 153 m². Begane gr ond grond Hal; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (6 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling, voorzien van 5-pits inbouw gaskooktoestel en afzuigkap; woonkamer (25 m²) met aansluiting voor een gaskachel en inbouwkasten.

1e v er dieping ver erdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 11 en 5 m²), waarvan 2 met een vaste kast; eenvoudige geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

er dieping 1e v ver erdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²) waarvan twee met vaste kast; de slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een wastafel en heeft een deur naar het balkon; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

er dieping 2e v ver erdieping Zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime bergzolder en opstelplaats voor de CV-ketel.

er dieping 2e v ver erdieping Zolder bereikbaar via vlizotrap; ruime zolderberging met dakraam en opstelplaats CV-ketel.

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

180 180..000 k.k.

16 7.500 k.k. 167

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding

Met binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moe maat schappelijk o onomis ch aarin de w oning moett een binding ((maat maats off ec economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

U moe maat s chappelijk o moett een binding ((maat maats off ec economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin woning onomis ch aarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, Kruger str aat 4 str aat Noor d AAS Krugers traat 4,, Kruger Krugers traat Noord

WAPENVELD B ie zenk amp 5 senk amp Bie iez enkamp 5,, Os Oss enkamp

VRIJE VE STIGING VES VRIJE VE STIGING VES

A n.v.t. Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: eengezinswoning Type w oning: woning: per direct Beschikb aar chikbaar aar:: 812,64 Kale huur huur:: 5,30 Servic ek o sten: ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2007 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen geen Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime en comfortabele hoekwoning. Gelegen in de mooie nieuwe wijk Ossenkamp, net over het Apeldoorns Kanaal. Dit is dichtbij het centrum van Wapenveld, maar ook het weidse buitengebied ligt op steenworp afstand.

Indeling: Begane grond: hal open keuken 15 m², tuingerichte woonkamer 22 m², tuin op het westen.

1e Verdieping: 3 slaapkamers, oppervlakte 12, 12 en 10 m². Badkamer met wastafel, douche en toilet. 2e Verdieping: ruime zolder (24 m²) bereikbaar met vaste trap. Hier bevindt zich de zonneboiler en de aansluiting voor de wasmachine. Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Gezien de hoogte van de huur is GEEN HUURTOESLAG MOGELIJK

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt dus geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

D Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: ek os ten: Servic ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: oep Doelgr Doelgroep oep//aan aanttal: en: Ink omens eisen: Inkomens omenseis eis

n.v.t. eengezinswoning per direct 930,71 5,30 3 1947 1 of meer personen geen

Bijz onderheden: ijzonderheden: vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Gezien de hoogte van de huur is GEEN HUURTOESLAG MOGELIJK

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt dus geen binding (maatschappelijk of economisch) met de regio nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 231

6 Levensloopbestendige woningen aan het Diekland te Oene

INLOOPBIJEENKOMST DINSDAG 3O NOVEMBER 2010 VAN 16.00 UUR – 19.00 UUR IN CAFÉ DORPSZICHT AAN DE DORPSSTRAAT 10 IN OENE.

Oene, Diekland Triada bouwt momenteel 6 levensloopbestendige huurwoningen aan een nieuwe doodlopende straat Diekland te Oene.

Keuzemogelijkheden De huurders hebben de mogelijkheid om een keuken en badkamer naar keuze samen te stellen uit het keuzeaanbod van Triada.

Huurtoeslag Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. De hoogte is afhankelijk van de huur en uw inkomen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl, een website van de belastingdienst.

Doelgroep Gezien het specifieke karakter van Oene en het feit dat er weinig aanbod van huurwoningen is geven wij bij de toewijzing voorrang aan inwoners uit Oene (woonadres volgens Gemeentelijke Basis Administratie ligt in Oene).

Advertentienr.: 610991 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks zomer 2011 Kale huur: variërend van € 548,— tot € 647,— afhankelijk van het woningtype Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2011 Doelgroep/aantal: zie hiernaast bij doelgroep

Inkomenseisen: tussenwoning:

Eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 21.450,- per jaar Tweepersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 29.125,- per jaar Drie- en meerpersoonshuishouden geen inkomenseisen Huishoudens vanaf 55 jaar geen inkomenseisen

hoekwoning:

Eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 21.450,- per jaar Meerpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 29.125,- per jaar Huishoudens vanaf 55 jaar geen inkomenseisen

Bijzonderheden:

Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1.

Inwoners van Oene van 55 jaar en ouder

2.

Overige inwoners van Oene

3.

Overige inwoners van de gemeente Epe van 55 jaar en ouder

4.

Overige inwoners van de gemeente Epe

5.

Overige woningzoekenden uit de regio

ruime levensloopbestendige woningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond. De badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar. Oppervlakte slaapkamer begane grond 13 m². Ook de opstelplaats voor wasmachine en wasdroger vindt u op de begane grond. Op de verdieping bevinden zich nog twee ruime slaapkamers, oppervlakte 20 en 13 m ². Bij de tussenwoningen is het tegen meerprijs mogelijk om een tweede badkamer te realiseren. Tuin op het zuiden.

Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van het puntenaantal. De puntentelling vindt plaats conform de regels van de regionale woningmarkt.

Reageren? U kunt met een woonbon of via www.triada.nl reageren op een woning. Hierbij kunt u nog geen voorkeur voor een bepaalde woning aangeven. Als alle reacties binnen zijn, wordt een selectielijst samengesteld op basis van het puntenaantal. De kandidaat bovenaan de selectielijst heeft de eerste keuze, vervolgens de tweede kandidaat, enz. Komt u in aanmerking voor een woning dan kunt u uw keuze aangeven tijdens het intakegesprek.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over dit project op www.triada.nl onder

Nieuwbouwprojecten/Oene Noord.

Over Triada bij

Ook is er een brochure beschikbaar met uitgebreide informatie. Deze kunt u tijdens de openingstijden ophalen op ons kantoor. Wij kunnen de brochure op uw verzoek ook toesturen, tel (0578) 67 66 20. De brochure is tevens te downloaden via bovenstaande site.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 32

Ouders helpen Sinterklaas

Struukel blok Beste luu,

EPE – De peuters van peuterspeelzaal/peuteropvang ’t Hummelhoekje en Kabouter Spillebeen ontvangen dit jaar van Sinterklaas een uniek cadeau. De ouders van de peuters dachten: ‘we helpen Sinterklaas een handje’ en dat is zeer letterlijk ge-

nomen. Er werd druk gezaagd, flink geschuurd, enthousiast geverfd en zo ontstonden er in een mum van tijd de mooiste cadeaus. Veel stof vloog in het rond, maar ook veel stof tot praten. Dat maakte de avond extra gezellig. Het is al jaren een traditie

op beide peuterspeelzalen dat de ouders het cadeau voor hun peuter maken. Sinterklaas is de ouders in ieder geval zeer dankbaar voor hun inzet. De kinderen zullen in ieder geval een mooi cadeau krijgen op het Sinterklaasfeest.

Verkoop vuurwerk bij Souman HATTEM- Voor het zesde jaar verkoopt Kwekerij Souman te Hattem vuurwerk. “En ieder jaar pakken we weer grootser uit. Ons assortiment bestaat uit meer dan 225 verschillende soorten vuurwerk van wel dertien verschillende merken. Van het kleinste kindervuurwerk tot het zwaarste legale vuurwerk.” In totaal is er 10.000 kilogram aan vuurwerk in drie bewaarplaatsen. Lange wachtrijen bij de kassa? Niet bij Souman Vuurwerk. “U kiest het vuurwerk op uw gemak uit in de showroom, waar u wel meer dan 225 verschillende soorten vuurwerk vindt! Bij de kassa krijgt u een bon en op dat

Filmliga EPE- Op vrijdag 3 december organiseert de Filmliga van Mamuze een filmvoorstelling in de Triadazaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. De film Nothing Personal start om 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Regelmatige filmbezoekers kunnen voordeliger uit zijn als donateur: ze

moment maken wij uw bestelling klaar in de vuurwerkschuur. Sneller kan niet.” Heeft u geen tijd om het vuurwerk in de showroom uit te zoeken? Tot 31 december 15.00 uur kunt u ook bestellen via de webshop. Betalen kan heel simpel via iDEAL of bij het afhalen. De voorverkoop loopt tot 28 december 00.00 en pakt extra voordelig uit. Bij een besteding vanaf 15 euro krijgt u er een artikel gratis bij. Dat kan zelfs oplopen tot de Full Metal Jacket ter waarde van 49,95 euro. Kijk ook snel in de outlet voor scherpe aanbiedingen. Het gaat hier om artikelen die de leveranciers niet langer meer leveren.

Op = op. Ook dit jaar organiseren ze een spetterende vuurwerkshow. “Wij schieten ons vuurwerk de lucht in op vrijdag 10 december om 19.30 uur. We showen zo’n vijftig verschillende soorten vuurwerk, uiteenlopend van groot tot klein en dus voor elke portemonnee. Voor de tweede keer organiseren we ook een show met evenementenvuurwerk. Dan schieten we het écht grote vuurwerk de lucht in.” Kwekerij Souman vindt u aan de Zuiderzeestraatweg 34, 8051 SN Hattem, tel. 038–4449042, info@ kwekerij-souman.nl, info@soumanvuurwerk.nl, www.soumanvuurwerk.nl.

betalen dan per filmvoorstelling geen 5 euro maar slechts 3,50 euro entree per persoon. Daarnaast krijgen ze twee keer per jaar het blad van de Filmliga met daarin een overzicht van alle films die worden gedraaid inclusief allerlei interessante achtergrondinformatie. Het donateurschap bedraagt 10 euro per persoon en 15 euro voor een gezin. Iedereen die meer informatie wil ontvangen over het filmprogram-

ma voor 2010/2011 kan zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en de tijd van de film inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Interesse in het donateurschap en/of de nieuwsbrief? Mail dan naar monique@mamuze.nl of schrijf u in via het contactformulier op www.mamuze.nl.

Uule kent vaste nog wel ’t vâssien “Leentje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan.” Nou, der had weineg an eschèèld of Leentje had niet meer deur ’t laantje kunn loopm. ’t Waern wel gien lindeboomm langs ’t laentien achter de olde ossnstal, mâ der had weineg an eschèèld of ’t hele laentien was esneuveld. Noe was ’t paegien nog helemaole niet zo slech en ’t was ok een heel mooi plekkie, mâr ja aj daor gien oge veur heb en iej vindt een niej fietspad mooier, dan muttn de boomm der an geleuvm. Aj zo hier en daor nieje hoogzittn neer zet, dan muj ok weis een fietspad anleggn of niet dan. Soms hej van die dinge die kriej niet meer uut de kop en aj older wordt, dan wordt ’t ok nog slimmer ok. En soms muj der mâr naor raon waor as ’t weg kump. Zo heb ik altied ak deur de bos fietse een vârsregel in de kop zittn diek niet weer kwiet raeke.“Toen kwam de jager jagers man en die heeft er één geschoten”. En dan vraog iej oe of, hoe as dât noe kump. Gien jaeger te ziende, gien schot te heurn en toch blif die regel o eind e kop zittn. Noe wordt der wel aover epraot dât der paedn ofesleutn wordt waor aj vrogger deur konn loopm en fietsen en der is ok meer verschil in bossn ekomm en zo hier en daor staot ok wel bödties “Rustgebied veur ’t wild”waorvan ik mien ofvraoge waorumme of die juust daor staot, mâr zie zek dât dât niks te maekn hef met de jaegers. ’t Hef ok niks te maekn met meer dekking veur ’t wild, mâr ’t is veule mooier aj ofwisseling heb en de vekaansiegangers vindt dât ok veule mooier. En aj ’t wild een bettien ruste geef dan hej ok meer kaans dâj wat ziet. En die hoogzittn stelt ok niet veule veur, zek ze. Ja, en as ’t dât niet is, dan bink uutepraot, want wat anders kank niet bedenkn. Meschien muk is prebeern um “Een karretje langs de zandweg reed”in de kop te kriegn. Mâr ja, dan zit ik weer met dât laentien te holln wat een fietspad mut wordn. Een juffrouw van de Stentor hef een stukkien eschreevm aover ’t Apeldoorns kanaal ( De voort zek wuule). As iederiene der aover schrif, dan muj wel wat, of niet dan. Mâr ja, zie had de klokke wel heurn luun, mâr zie wus niet precies waor as de klepper hangn. Volgns heur zat de voort al honderd jaor dichte en daor zat ze een jaor of wat naost. De voort is in 1829 lös egaon en in 1962 veur een stukkien en begin 1970 helemaole dichte egaon. Noe schèèlt ’t mâr 40 jaor, mâr toch…. Iej zult ze mâr muttn hangn. Zie gaot in Heerde ok iets doen an meer bewèègn. En de oplössing is heel ienvoudig, mâr iej muttn der effm opkomm. Iej haelt een stuk of wat bushaltes weg uut de buurtn, iej lek weer iene neijn an en die maek iej dan buutn de bebouwing. Kiek, ’t kost niks, een heleboel luu gaot meer bewèègn en zie bint meschien wel vief menuutn eerder in Zwolle of Apeldoorne, waor aj dan ok weer een ende muttn loopm. Zo ziej mâr weer, aj mâr goed naodenk, dan is der veur iedere oplössing een prebleem te bedenkn. Laot ’t uule goed gaon, Struukelblok.

Oranjefonds draagt bij aan huisbezoek

Kerstworkshop voor Alpe d’HuZes VEESSEN/VORCHTEN/WAPENVELD/HEERDE- Enkele jaren geleden heeft het Oranjefonds een flink bedrag ter beschikking gesteld voor het preventief en activerend huisbezoekproject ’t Heft in Handen van Bintwerk. Inmiddels zijn er huisbezoeken afgelegd in Veessen, Vorchten en Wapenveld. De komende weken gaan de vrijwillige ouderenadviseurs samen met de ouderenconsulent van Bintwerk huisbezoeken afleggen aan de 80-plussers in dorp Heerde. Ongeveer 7% van de aangeschreven ouderen hebben een aanvraag voor

Lezing OostRaven

HEERDE- Donderdagavond heeft Brenda Daanen een Kerstworkshop georganiseerd, waarvan de opbrengst naar Alpe d’HuZes is gegaan. Alpe d’HuZes is een actie waaraan zij deelneemt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk

mensen, zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez opfietsen en hiermee zo veel mogelijk geld ophalen voor het KWF Kankerfonds. Veerle Bloemen had haar medewerking verleend om voor een groep van 11 dames een workshop te orga-

niseren in het kader van de Kerst. Het werd een bijzonder gezellige avond en de kerstboeketten waren prachtig. Veerle Bloemen zit aan de Bonenburgerlaan in Heerde en is op donderdag t/m zaterdag geopend.

EPE- Donderdag 9 december organiseert centrum OostRaven te Epe een lezing over het Bahá´í geloof. De Bahá’í is een onafhankelijke wereldreligie met aanhangers in praktisch ieder land. De lezing, gegeven door André Smulders, start om 19.45 uur en wordt voorafgegaan door een vegetarische

zo’n huisbezoek gedaan. Hierbij gaat het om informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg, In sommige niet te complexe situaties kan door de VOA gedurende een wat langere periode lichte ondersteuning geboden worden. Bintwerk heeft in het kader van het project enkele Kunstbusvouchers ter beschikking gesteld. Anne-Lite Meershoek heeft onder toeziend oog van collega Chrsty Popping de lootjes inmiddels getrokken en de winnaars krijgen hiervan persoonlijk bericht van de vrijwillige ouderenadviseur. soepmaaltijd om 18.30 uur. Het is de bedoeling dat je je voor de maaltijd uiterlijk 7 december opgeeft, voor de lezing kan dat nog tot en met de 9e december. Opgave kan per mail info@oostraven. nl of per tel. 0578-621164. In de binnenruimtes wordt niet gelopen met buitenschoenen; het is raadzaam dikke sokken, pantoffels of binnenschoenen mee te nemen.

��������������������


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 233

,FSTUCVGGFUtNFUMJWFNV[JFL Inhoud kerstbuffet Kerstbuffet

Eerste en tweede kerstdag Aanvang om 16.30 uur start buffet om 17.00 uur Per persoon â‚Ź 39,50 Kinderen van 4 tot 10 jaar â‚Ź 19,75 Kinderen t/m 3 jaar gratis

Kerstbrunch

Tweede kerstdag Aanvang om 10.30 uur start buffet om 11.00 uur Per persoon â‚Ź 23,75 Kinderen van 4 tot 10 jaar â‚Ź 14,75 Kinderen t/m 3 jaar gratis De kerstman zal u persoonlijk ontvangen!

Reserveren kunt u per telefoon of email: info@zalkerbroek.nl

Soep

Diverse soorten koude vlees- en visgerechten, salades, stokbrood met diverse boter- en tapenade soorten. Diverse vlees- en visgerechten, diverse groenten- en aardappelgarnituren, geserveerd met diverse sauzen. Diverse soorten ijs, taart en bavarois. Diverse soorten sauzen en slagroom

Epe, Troelstrastraat 14 Vraagprijs: â‚Ź 249.000,- k.k.

Nieuw

Rijksweg 3 (N50) 8276 BZ Zalk Tel. (038) 363 62 82

• Ruime tussenwoning met aangebouwde berging en carport • Gelegen in een kindvriendelijke woonwijk • Tuingerichte woonkamer en moderne open keuken • 1e verd. 3 slaapkamers met laminaatvloer en complete badkamer • Afgetimmerde royale zolder met dakkapel en veel bergruimte • Besloten en zeer onderhoudsvriendelijke tuin op het zuiden • Perceeloppervlakte 174 m², inhoud ca. 400 m³, bouwjaar 1981

10 decu.r 19.30 u

Epe, Laar Enk 34 Vraagprijs: â‚Ź 269.000,- k.k.

Nieuw

is onze Vanaf 1 december pend! o e g m o o r w o h s k r vuurwe *Prachtige collectie professioneel consumentenvuurwerk *250m2 showroom *10.000 kg. voorraad *Ruime gratis parkeergelegenheid

29 dec 30 dec 31 dec

6.00-21.00 6.00-21.00 6.00-17.00

De openingstijden tijdens voorverkoop: 1 tot 28 dec. van 09.00 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond van 18.00 tot 21.00 uur. Zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 1e en 2e kerstdag en zondag’s gesloten.

TOT 40% GRATIS VUURWERK

Bij voorverkoop. Haal uw bestellijst in de winkel. Voorverkoop t/m dinsdag 28 december. Of bestel online

Ook verkoo p carbid

Zuiderzeestraatweg 34 Hattem Tel. 038-4449042

Online bestellen op:

• Hoekwoning met garage gelegen in een geliefde woonwijk • Royale woonkamer met erker, open haard en schuifpui • Nette dichte keuken met keramische kookplaat, afzuigkap en oven • Op de 1e verd. 3 slaapkamers en badkamer met douche en wastafel • Op zolder een 4e slaapkamer en veel bergruimte achter knieschotten • Keurig aangelegde royale tuin met veel privacy • Perceeloppervlakte 409 m², Inhoud ca. 400 m³, bouwjaar 1966

Heerde, Acacialaan 21 Inzetprijs: â‚Ź 289.000,- k.k.

Woning bij opbod

www.soumanvuurwerk.nl

Brocantiek ‘t Schuurtje zin in een antiek half uurtje? Kom dan winkelen bij Brocantiek ‘t Schuurtje De hele feestmaand december hebben wij eindejaarskoopjes

• Karakteristiek jaren ’30 woonhuis met royale vrijstaande garage • De locatie is absoluut geliefd, gelegen nabij het centrum • Sfeervolle woonkamer met schouw, allesbrander, serre met openslaande deuren, dichte keuken en royale bijkeuken • Op de verdieping 3 slaapkamers en een badkamer • Vlizotrap naar zolder met veel bergruimte • Perceeloppervlakte 387 m², inhoud ca. 385 m³, bouwjaar 1933

Meubels, kroonluchters, klokken, brocante en heel veel kleingoed. OPEN <Ă&#x2022;Â&#x2C6;`iĂ&#x20AC;âiiĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x153;i}Ă&#x160;xĂ&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;näÂ&#x2122;ÂŁĂ&#x160; 6Ă&#x160;7iâiÂŤ Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°LĂ&#x20AC;Â&#x153;V>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;iÂ&#x17D;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x192;VÂ&#x2026;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x152;Â?i°Â&#x2DC;Â?Ă&#x160;UĂ&#x160;/iÂ?°Ă&#x160;äĂ&#x17D;nĂ&#x160;Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x160;{Â&#x2122;Ă&#x160;nĂ&#x17D;

ma. di. don. en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur wo. gesloten

Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 234

A AS SINT NICOL

GE SC HE N K S T3A x50x18 cm

0.95

7

HEREN-DAMES

EAU DE PARFUM OF

KERSTBOOM

fleece ruimvallend zware kwaliteit ritsen in zakken maten S-XXL

Indigo dames diverse geuren 100 ml

9 meter 30 lamps

SWEAT VEST

EAU DE TOILETTE

KAARS VERLICHTING

4.99 1.19 4.99

Elders 7.95 9.95

768 microlamps CLUSTER VERLICHTING 4,5 meter

Elders 2.98 3.98

18.95

LIPGLOSS OF

ENGELEN

HEREN

Max diverse kleuren

old look silver 21,5 cm

effen wol/acryl maten M-XXL

LIPPEN STIFT

S E T/2 Elders 1.98 2.95

ZINGENDE

0.69

WINTER VOGEL op houtstam 3 uitvoeringen incl. batterijen

Elders 2.98 3.98

1.59

KAARS PLATEAU

Elders 4.95 5.95

2.95

VEST of PULLOVER

Elders 14.95 19.95

RING Ø 25 CM

SENDIL

maak zelf uw krans

geconcentreerd universal/color 20 wasbeurten 750 ml

STEEK SCHUIM

Elders 1.98 2.98

1.19

8.49

WAS MIDDEL

Elders 1.98 2.49

1.29

Nu 246 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 235

g i d e l l o v d n e s s v e rra g i l e d r o o v d v e rba z e n

KIJK VOOR ONZE

ONLINE SPEE LGOEDFOLDER OP DE WEBSITE

W W W. AC TI ON .N L

ORNAMENT-GLITTER

BUMP ‘N GO

100 LAMPS

voor schaal of kerstboom 13-16 cm glas

met licht en geluid

Kema Keur

DECO HANGER

0.95 3.79 2.99 20 lamps KERST VERLICHTING

0.98

Elders 6.95 8.95

HANDVAT

KUNSTSTOF

DIEREN

voor diverse doeleinden vanaf 21x16x8 cm

zilver/goud/rood lengte 180 cm

Newborn klittebandsluiting 6-24 maanden

ZEEGRAS MAND 26x20x9 cm 32x24x10 cm 38x28x11 cm 44x32x12 cm 50x36x13 cm

KERSTBAL BABY GUIRLANDE SLOFJES

1.79 2.29 2.79 2.99 3.49

E X TR A D E Z E W E E KE L IG VO O R D

Elders 3.99 4.99

365

1.39

Elders 3.95 4.95

1.99

STYLING FOAM OF

PRINCESS

Proset extra strong foam: 200 ml spray: 250 ml

licht en geluid lengte 42 cm incl. batterijen

VERHALEN HAIR BOEK SPRAY softcover 6 titels

Elders 5.95 8.95

3.49

Elders 3.95 4.49

Elders 1.79 1.95

0.89

1.89

PAARD met KOETS

Elders 9.95 12.95

5.95

winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 28-11 t/m za. 4-12

Elders 1.98 2.98

DANSENDE KERST AUTO VERLICHTING


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 36

CMH behaalt 1e prijs

Rectificatie Abusievelijk is vorige week door de Opmaakredactie een oude Prikkelpraat in de krant geplaatst. De redactie van de Schaapskooi en de heer Lieske betreuren deze fout van de opmaak en hebben niemand en in het bijzonder de heer De Weerdt en Gemeentebelang Boerenpartij Heerde willen kwetsen of benadelen met de inhoud ervan. Onze excuses hiervoor. De onderstaande Prikkelpraat had u nog van ons tegoed.

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

HATTEM- Onlangs heeft het Aorkest van de Christelijke Muziekvereniging te Hattem deelgenomen aan het concours in het muziekcentrum in Enschede. Het concours was georganiseerd door de KNFM. De CMH komt uit in de 1e divisie en heeft op het concours naast het titelstuk van de recent uitgebrachte CD Be still for the presence of the Lord, twee

lastige werken uitgevoerd. Dit waren Concerto for Fanfare Band en Stonehenge. Geen ander orkest die dag heeft voor het technisch zeer lastig muziekstuk Stonehenge gekozen. De punten voor dit stuk waren iets lager dan het eerste stuk en ze kwamen daarmee gemiddeld op  80.59 punten. Een resultaat waar de CMH trots op is, aangezien dit een 1e prijs be-

Bekentenis gravenvernieler HEERDE- De 17-jarige jongeman uit Heerde die vrijdag 19 november door de politie werd aangehouden op verdenking van het vernielen van graven op de begraafplaats in Heerde, is voorgeleid bij de rechtercommissaris in Zutphen. Hij is onder voorwaarden geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. De jongen heeft een bekennende verklaring afgelegd.

Tot nu toe is niet gebleken dat er andere verdachten bij de vernieling op de begraafplaats betrokken waren. Betrokkenheid van deze 17-jarige verdachte bij de brandstichting in de Margrietschool in Heerde, is niet gebleken. De 17-jarige en de drie verdachten van de schoolbrand (die nog wel in hechtenis zitten), zijn bekenden van elkaar.

Nieuwe opstelling markt Epe EPE- In de Marktcommissie van de gemeente Epe is met regelmaat gesproken over een nieuwe opstelling van de woensdagmarkt in Epe. De voordelen van een nieuwe opstelling zijn o.a. dat door de marktstandplaatsen meer in elkaar te schuiven, er meer parkeerruimte voor bezoekers van de markt beschikbaar komt. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van de markt verbeterd

door het opvullen van de huidige lege standplaatsen. Nadat de betrokken marktkooplieden in de gelegenheid zijn gesteld om hun reacties op de nieuwe opstelling te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe opstelling voor de markt in Epe vastgesteld. De markt in Epe wordt op woensdag 1 december voor het eerst in de nieuwe opstelling gehouden.

tekent. Een week eerder speelde de CMH dezelfde stukken al tijdens het concert dat zij gezamenlijk met Ons Genoegen hadden georganiseerd in de Open Poort. Het A-orkest kan terugkijken op een leerzame dag, maar gaat zich nu vooral concentreren op de komende concerten, te weten het nieuwjaarsconcert en daarna het voorjaarsconcert.

Weeshuis Rustavi HEERDE - Voorafgaand aan de wereldkampioenschappen voetbal heeft de Wilhelminaschool in Heerde een actie met voetbalkoekjes van “Bolletje” gehouden. Met de opbrengst van totaal 700 euro is een Weeshuis In Rustavi - Georgië ondersteund. Via een gezin uit Georgië in Heerde is het geld daar besteed aan kleding; o.a. broeken, truien T-shirts maar ook wat speelgoed. Verder is er videoprojector aangeschaft om de kinderen educatieve programma’s zoals natuurdocumentaires te laten zien. De directrice van het weeshuis Nati Manzanishwili bedankt in een brief iedereen die aan deze actie heeft meegedaan.

De begroting 2011 en de beschouwingen daarover en over de jaren daarna boden het bekende beeld. De collegepartijen zijn tevreden en prijzen het college. Soms met een enkele kritische noot om de schijn op te houden dat ze als fractie ook nog een eigen mening hebben. De oppositie gedraagt zich als opposite. D’66 en GL blijken de regel van mijn opoe te kennen: “Hoe kleiner de invloed, des te groter de klaagzang”. Enkelen zoals GBP en VVD grijpen nog eenmaal de gelegenheid aan om hun gal te spugen over de collegevorming van een half jaar terug en voor de oppositie als geheel is helder dat het college er weinig van bakt. Als er iets fout gaat, ligt dat aan het college. Waarom liep de oppositie weg bij de discussie over de Brede School? GL en GBP leggen het nog eens uit: schuld van het college. De GBP heeft daarbij nog wel een suggestie: Laten we een themadag houden met als onderwerp “Hoe bestuur je een gemeente ?”. Er was geen meerderheid voor. Andere partijen hadden hier al over nagedacht voordat ze in de raad kwamen. D’66 en GL namen Anton Westerkamp onder vuur. Niet omdat hij iets niet goed doet, maar hij doet veel te veel en daar is men niet blij mee. Volgens Silvia van Amerongen is hij de kapitein van het collegeschip die slecht communiceert en Henk Hulsebos doet er nog een schepje bovenop met de term “superwethouder”. Natuurlijk is dit simpel af te doen met wat vader Cats vierhonderd jaar terug al schreef: “’t en zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen”, maar het blijft vreemd. Vooral als je bedenkt dat men bij Groen Links toch altijd een voorstander is van de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wellicht kan Inez in haar vergaderingen met de fractievoorzitters nog eens uitleggen wat collegiaal bestuur betekent. Het betekent in ieder geval niet dat wie je het meest hoort en wie het meest in de krant staat, ook het meest te vertellen heeft. Voor ambtenaren die hopen op een betere werkplek, was het een sombere dag. Dat nieuwe gemeentekantoor komt nog lang niet. Eerst meer samenwerken met Oldebroek en Hattem. Dus als het ooit komt, staat het waarschijnlijk in Wezep. warenar

Prima scores vogelshow VAASSEN- In de afgelopen weekend gehouden clubtentoonstelling van de Twellose vogelvereniging De Gekleurde Zanger in zaal Korderijnk werden fraaie resultaten behaald door de inzenders uit de regio. Bij de kanaries werden Erwin Bijsterbosch uit Vaassen met een witte en mozaïek kanarie en Jan Zuethoff uit Terwolde met een bonte kanarie kampioen. Tevens had hij de beste

valkparkiet van de show. Ronald Bijsterbosch uit Vaassen werd kampioen met een Japanse kwartel en was ook zeer succesvol met zijn Roodrugparkieten. Kampioen werd hij met een Roodrugparkiet van maar liefst 93 punten terwijl hij met 373 punten voor zijn stam (4 vogels met zo gelijk mogelijk uiterlijk) kampioen stam parkieten werd. Tevens werd hij Derby kampioen.

Gemzen reiken prestatiebekers uit

Ster van je dromen

EPE- Ster van je dromen; onder die titel wordt in de Grote of Sint Maartenskerk in Epe op maandagavond 20 december een musical uitgevoerd. Kinderen en volwassenen doen daar aan mee. Naast deze jonge en oudere zanglustige sterren is er een grote groep mensen die aan de uitvoering meewerkt; zoals de decorbouwers, kostuummakers, lieden die hand en spandiensten verlenen, verzorgers van licht en geluid, mensen die voor de koffie of fris zorgen. Iedere woens-

dagavond wordt er in de Grote Kerk met veel plezier geoefend voor deze eigentijdse kerstmusical. Tijdens de repetities wordt er veel gelachen. Achter de coulissen wordt hard gewerkt aan decor en rekwisieten en het naaien van kostuums om alles op tijd klaar te krijgen. Het geheel staat onder leiding van de bekende zanger Zwier van der Weerd. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Wilma van Huffelen, tel. 0578-627426 of Eef van Norel, tel. 0578-616650.

��������������������

HEERDE- Zoals gebruikelijk werden in het voorprogramma van de Najaarsledenvergadering van Atletiekvereniging De Gemzen de prestatiebekers uitgereikt aan de winnaars daarvan. Tot en met de A-junioren is het hoogste puntenaantal welke is behaald op een bepaald (baan)onderdeel beslissend voor de uitslag, vanaf de senioren tot en met de masters 70 gaat het om 6 looponderdelen (van 3 km t/m halve marathon) waarop punten zijn te verdienen (beste tijd 10 punten, 2e tijd 9 punten enz.). De

winnaars kregen het traditionele Tshirt en een roos en ze mogen uiteraard de wisselbeker een jaar lang op de schoorsteen zetten. Dit zijn de winnaars: bij de pupillen: Myrthe Dijkstra, Jannes Veerman, Leah Tromp, Thom Schuurman, Maartje Berkenbosch, Steven Hanekamp, Carmèl Rozendal en Léon Mak. Junioren: Iris Keizer, Matthieu van den Broeke, Iris Haak, Jeffrey Stijf, Dominique Verheijen, Guido Kamphuis, Anneli Dijkslag en Ricardo Verheijen. Lange afstand: Janice van Enk, Martijn Schakelaar,

Anja van ‘t Hul, Hans van Renselaar, Willemiek Wassens, Henk Jan Kamerbeek, Janny Reezigt, Joop Bosman, Mientje Hofmeijer en Jur Teeuwen. Verder werd ook de Pierre de Coubertin-beker uitgereikt. Deze beker gaat ieder jaar naar een vrijwilliger die zich buitengewoon inzet voor de vereniging. Dit jaar kende het bestuur de beker toe aan Alex van de Beek. Alex geeft al enige jaren met veel inzet training aan de pupillen, helpt waar mogelijk bij wedstrijden en voert klussen uit aan of in het clubhuis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 237

fam. Stijf stapt over... De familie Stijf stapt over! Het gezin Rob (40), Monique (39) met zoon Herman (17) en dochter Margreet (14) kreeg het be bericht dat hun zorgverzekering van het Groene Land over ging naar het Zilveren Kruis. Hoewel het ge gezin tevreden was over het Groene Land, vooral door de korting op de contributie bij het Achmea He Health Center in Epe, was dit toch aanleiding om de kosten eens goed op een rijtje te zetten. W Wat de familie Stijf aan kosten verwacht: -R Rob heeft een nieuwe bril nodig: -M Monique moet een nieuwe kroon hebben : -H Herman maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen V - Verder maakt het gezin veel gebruik van de sportschool (Achmea Health Center Epe)

Kosten € 375,Kosten € 875,Kosten € 1.125,-

De De familie Stijf kwam via een kennis in contact met Eurozorg en de Avero Achmea collectiviteit. Het vo voordeel voor de familie Stijf is aanzienlijk. Niet alleen op de premie, maar vooral op de vergoedi dingen. Wat ze ook niet wisten is dat ze bij Avero Achmea dezelfde korting op de contributie van he Achmea Health Center krijgen als bij het Groene Land. Avero Achmea biedt een heel complete het verzekering tegen een voordelig tarief, met daarboven op de kortingen van de Eurozorg collectiviteit. Wat betekent dit concreet voor de familie Stijf?:

(voorheen

: e i t c a Bij het afsluiten van een Avero Achmea ziektekostenverzekering via Eurozorg, ontvangt u een kadobon ter waarde van € 35,-. Deze bon is te besteden bij de volgende lokale ondernemers:

) Avéro éro Achmea

Voordeel voor familie Stijf (2011)

Premie Basisverzekering

€ 106,50 per maand

€ 101,52 per maand

(bij eigen risico van € 170,-)

individuele premie

(inclusief collectiviteitskorting)

verzekerd volgens het combinatie-stelsel

verzekerd volgens restitutie-stelsel

(= deels gecontracteerde zorg)

(= vrije keuze zorgverlener)

Vergelijking aanvullende

3-sterren polis

Royaal dekking

verzekering op basis van:

(één na hoogste aanvullende dekking)

(één na hoogste aanvullende dekking)

Premie Aanvullende verzekering

€ 22,40 per maand

€ 26,96 per maand

€ 109,44

(inclusief collectiviteitskorting)

(duurder) per jaar

€ 150,- per persoon per 3 kalenderjaren

€ 250,- per persoon per 3 kalenderjaren

€ 100,- (voordeliger)

voor brillen en contactlenzen

voor brillen en contactlenzen.

(Rob heeft een nieuwe

Of contactlenzen voor kortdurend gebruik,

bril nodig)

UÊ Àˆi˜ÊÊ

€ 119,52 (voordeliger)

zoals dag-, week-, maand-, half jaar- en jaarlenzen: € 65,- per jaar. UʏÌiÀ˜>̈iÛiÊ}i˜iiÃ܈âi˜Ê

€ 640,- per persoon per kalenderjaar

Vergoeding tot € 1.500,- per persoon

UÊÞȜ̅iÀ>«ˆiÊ

ÓÇÊLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê«iÀÊ«iÀܜ˜Ê«iÀʎ>i˜`iÀ>>ÀÊLˆÊii˜ÊÊ

ÓÇÊLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê«iÀÊ«iÀܜ˜Ê«iÀÊ

gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet gecontracteerde

kalenderjaar

€ 485,- (voordeliger)

per kalenderjaar ­LiÌiÀiÊۜœÀÜ>>À`i˜®

zorgverlener dan max. 12 behandelingen per kalenderjaar. UÊ"À̅œ`œ˜ÌˆiÊ

ii˜ÊÛ>˜ÕˆÌÊLi«>>`iÊVœiV̈iÛiÊÛiÀâiŽiÀˆ˜}i˜°Ê

6iÀ}œi`ˆ˜}Ê̜ÌÊÓÓʍ>>ÀÊii˜“>ˆ}ʙä¯Êi˜ÊÊ

­LiÌiÀiÊۜœÀÜ>>À`i˜®

maximaal € 2.500 en vanaf 22 jaar

Rorije - Heerde

Of te gebruiken: - voor een preventieve fitheidsscan in Epe:

Ê

Ê

ii˜“>ˆ}ÊÇä¯Êi˜Ê“>݈“>>Ê€ 1.000,-

UÊ-«œÀÌÃV…œœÊ

œÀ̈˜}ÊLˆÊV…“i>Êi>Ì…Ê i˜ÌiÀÃÊ

œÀ̈˜}ÊLˆÊV…“i>Êi>Ì…Ê i˜ÌiÀÃÊ

Vergelijking tandartsverzekering

Driesterren Tandartsverzekering

T-Royaal verzekering

op basis van:

(één na hoogste aanvullende tandarts dekking)

(één na hoogste aanvullende tandarts dekking)

Premie Tandartsverzekering

€ 32,- per maand

€ 27,12 per maand

€ 58,56 (voordeliger)

(inclusief collectiviteitskorting)

(alleen voor Monique)

€ 900,- per persoon per jaar

€ 200,- (voordeliger)

Çx¯ÊÛ>˜Ê€ 900,- per persoon per jaar.

UÊ/>˜`>ÀÌÃÊ

Totaal voordeel: - voor een etentje bij restaurant De Veldhoeve.

€ 0,- (gelijk)

€ 853,64

Meer info: www.eurozorg.nl/overstappen of stuur een mail naar info@eurozorg.nl

Of u kunt deze bon schenken aan Stichting Alpe d’HuZes, ten gunste van KWF kankerbestrijding.

Ja

,

ik wil graag weten hoeveel ik kan besparen! Naam

Ik ben nu verzerkerd bij Telefoon Deze tekst is met de meest mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail

Dit reactieformulier kunt u ongefrankeerd in een gesloten envelop sturen naar:

EuroZorg, antwoordnummer 505, 7300 WB Apeldoorn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 38

Uitleg mobiele telefoon succes

AanZet Uit EPE/VAASSEN- Naast de Aanzet Eetcafés in Epe en Vaassen en de creatieve middag AanZet Actief komt er iets nieuws voor mensen met een licht verstandelijke beperking: Aanzet Uit. Aanzet Uit brengt mensen met elkaar in contact die het leuk vinden om er eens samen op uit te gaan. Bijvoorbeeld naar een kerstmarkt, een open dag, een tentoonstelling, concert, museum, film. Samen iets ondernemen is natuurlijk gezelliger dan alleen en bij AanZet Uit kunnen mensen een vriendenkring opbouwen en een afspraak maken om samen ergens naartoe te gaan. AanZet Uit is niet alleen voor

mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook alleenstaanden kunnen zich hierbij aansluiten. Elke eerste dinsdag van de maand komen de deelnemers bij elkaar om te bekijken welke mogelijkheden er zijn en om afspraken te maken. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 7 december van 19.30 – 21.00 uur bij Philadelphia, Stationsstraat 22 in Epe (tegenover het Kulturhus EGW). Iedereen is welkom om te komen kijken. Er wordt alleen een bijdrage voor koffie/thee gevraagd van 1 euro. Voor meer informatie kunt u bellen naar Kari Moors van Stichting Koppel: 0578-676767.

Denk en Zet

HEERDE- Voor uitleg van de mobiele telefoon aan senioren blijkt veel belangstelling te bestaan. Bintwerk gaat daarom nog een ronde organiseren. De organisatie constateert dat steeds meer ouderen het handig vinden om een mobiele telefoon op zak te hebben, zeker niet voor de sier. Men vindt het prettig om in noodsituaties een GSM achter de hand te hebben. Er kunnen zich situaties voordoen

waarbij de GSM een prima uitkomst biedt. Het is een stuk makkelijker om familie te bereiken, of als men alleen is en een hulp dienst nodig heeft, dat men die hulp goed en snel kan bereiken. Jongeren gaan het mobieltje uitleggen. Alles wat de senior wil weten over de eigen mobiele telefoon zal worden uitgelegd. Het versturen van een sms bericht, opslaan van nummers in het telefoonboek, het zetten van

een wekker, foto’s maken en ga zo maar door. Deze middag zal plaats vinden op 15 december vanaf 14.00 uur in de akoestische ruimte in Hanzeheerd Brinkhoven. Telefonisch aanmelden is vooraf noodzakelijk en kan op het nummer van Bintwerk, tel. 0578-694626. De kosten voor deze middag bedragen 4 euro (dit is inclusief koffie of thee). Vergeet niet uw eigen mobiele telefoon mee te nemen.

Concert en cd-presentatie Revive

HATTEM- De uitslagen van de Dam en Schaakvereniging Denk en Zet. De Cirkel 3 - Denk en Zet 3: 4½ - 1½; C. Hoek - W. Jonker: ½ - ½; E. Janssen - P.J.J van de Nes: 1 – 0; H. Postma - W.F. Smit: 1 - 0; E. Aalbers - J.R van den Brandhof: 1 - 0; B. Verduyn - G.J van Wijk: 1 - 0; J. Bottema - E.W van der Molen: 0 - 1. In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld: H. Wagenaar - J.B. Redeker: 1 - 0; B. Hospers - M. Mujkanovic: 0 - 1; H. Kloppenburg - J.B van der Velde: 1 - 0. De ranglijst in deze

Barnard centraal HEERDE- Op zondag 21 november is Willem Barnard gestorven in de leeftijd van 90 jaar. Deze is bekend geworden als de centrale figuur van de nieuwe psalmberijming van de protestantse kerken in de tweede helft van de vorige eeuw en als dichter van talloze liederen, waarvan een aantal destijds in het Liedboek voor de Kerken is opgenomen. Als geen ander was hij thuis in de Heilige Schrift en zeker

Dartsuitslagen WAPENVELD- De uitslagen van DC Tapperij Teun. Teuns “Angels” - De Corner

HEERDE- De band Revive heeft een familie- en vriendenconcert gegeven waarbij de CD “Revive” is gepresenteerd. Dennis van Heerde van Inspiration Productions heeft de belichting verzorgd. Ernst Burgmeijer van Blauwsnavel Productions, de vaste geluidsman, het geluid. “Het was een geweldig concert

waarbij veel familie, vrienden en andere gasten aanwezig waren. Met dankbaarheid kijken wij op dit concert terug”, laten de bandleden weten. Voor meer info over de band/cd, zie www.

ngk.nl/heerde. Op zondag 12 december verleend de band Revive muzikale medewerking aan een jeugddienst in de NGK Heerde. Locatie CC.de Noordgouw. U bent van harte welkom.

groep: J.B. Redeker 256; M. Mujkanovic 221; H. Kloppenburg 152. E.W van der Molen W.F. Smit: ½ - ½; P.J.J van de Nes - K. Kooistra: 1 - 0; H van der Heide - J.R van den Brandhof: 1 - 0; R de Vries - M.M. Oppelaar: 1 - 0. De ranglijst in deze groep: H van der Heide 184; E.W van der Molen 179; P.J.J van de Nes 139. Voor de bekercompetitie werd één partij gespeeld. G.J van Wijk won van B. Morren. G.J van Wijk gaat door in de bekercompetitie. 30 november wordt de achtste finales voor de beker gehouden.

ook in het taaleigen daarvan. De avonddienst op zondag 5 december in de Ontmoetingskerk te Heerde wordt gewijd aan Willem Barnard door liederen van zijn hand te zingen. Eén van zijn Adventsliederen wordt daarbij op deze Tweede Zondag in Advent in het bijzonder uitgelicht. Deze avonddienst begint om 19.00 uur, ds. Gert Wijnstok is de voorganger en Daan Dekker bespeelt het orgel.  

0-9; Euroma – James Dean 7-2; Autoschade IJsselland – De Brouwerij 3 7-2; BB Vleestransport – Saxenburg 1-8 H. Mulder 180.

Cursus glas in lood

��������������������

Kledingactie Roemenië EPE/HEERDE- Op zaterdag  4 december wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden

aangeboden. Ook vragen ze u om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: Parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heer-

de, of bij de onderstaande adressen: fam. Boer, Veesserenkweg 3, Veessen, fam. Mulder, Heemskerkstraat 20, Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met: tel. 0578-696317.

7 op de Schaal van Richter VAASSEN- Al jaren staat 7 op de Schaal van Richter op het verlanglijstje van café bar de Ruif om ze een optreden te laten verzorgen, en dit is echter wederzijds want veel van de bandleden zijn dan ook regelmatig te vinden in de Ruif waar veel fans en vrienden zitten. De meeste bandleden komen van de Vecht, Twello en omstreken en hebben in de regio al heel wat naam verworven door hun spetterende optredens. Aan het eind van de vorige eeuw werd de band met deze veelzeggende naam op-

gericht. Nummers van Anouk, K’s Choice, Avril Lavigne, Kim Lian als ook de muziek van Kane, Gun’s & Roses, U2 en Pearl Jam passeren tijdens een optreden de revue. Met nummers van Van Dik Hout en The Scene wordt de Nederpop niet vergeten en met leuke Nederlandstalige meezingers van Drukwerk en een feest act van de Sjonnies zal de feeststemming nog meer vergroot worden. Door de enthousiaste uitstraling heeft 7 op de Schaal van Richter al veel succes en complimenten

geoogst, zodat zij steeds vaker op grote podia in het land te vinden zijn. Maar het optreden in Café bar de Ruif blijft een jaarlijks terugkerend optreden. De avond in de Ruif zal plaatsvinden op zaterdag 4 december en begint om 21.30 uur. Er zal een kleine vergoeding van 4 euro worden gevraagd in de voorverkoop en 5 euro aan de zaal zaterdagavond maar dan is het aan te raden op tijd te zijn want vol=vol. Voor meer informatie kijk op de website: www.cafebarderuif.nl of www.7opdeschaalvanrichter.nl.

WAPENVELD- Mannes Bredewoud organiseerde in Wapenveld de cursus Glas in lood. De cursus is door de deelnemers als erg positief ervaren. Ondanks dat er hard gewerkt werd, was er een prettige ontspannen sfeer. Alle deelnemers hadden het pittige werkstuk binnen de gestelde 4 avonden gereed en waren zeer tevreden met het resultaat. De cursusleider was ook tevreden met wat er door de leer-

lingen aan inzet werd getoond en het eindresultaat. Meerdere leerlingen vonden het jammer dat het al weer voorbij was en gaven aan dat zij zeker ook zouden deelnemen aan de vervolgcursus. Het is de bedoeling in februari 2011 nogmaals een beginnerscursus te starten op de woensdagavond. De cursussen worden gegeven in het inloopcentrum “De Drieluik” in Wapenveld.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 239

‘Op je mooist de feestdagen in’

Hattem Kerkstraat 4b tel. (038) 3334340 Heerde Dorpsstraat 6 tel. (0578) 696001 Epe Hoofdstraat 87 tel. (0578) 612058

Oh... Opruiming bij Olthuis schoenen

www.olthuisschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 40

Kerstmatinee Anton Pieck Museum

Sint tips bij de VVV EPE- Bij de VVV in Epe kunt u terecht voor leuke sinterklaascadeaus. Zo is er het boek Epe in oude ansichten, verkoopprijs 16,95 euro. Dan is er het boek Epe mien däärpien, een historisch document waarin het dorp Epe en de omgeving in beeld wordt gebracht door middel van foto’s, ansichten en verhalen van bewoners. Verkoopprijs 24,95 euro. Natuurlijk is er ook een ruime keus aan kalenders

Kaartavond

HATTEM- Op zondagmiddag 19 december is er in het Anton Pieck Museum te Hattem de traditionele kerstmatinee. Dit jaar met het optreden van Trio Margriet Bruggemans, geboren en getogen in Zwolle. Ze heeft 2 jaar klassieke zang gestudeerd aan de muziekschool in Zwolle en aanvullend jazz -zanglessen gehad. Sinds 2007 is zij hier verbonden als docente zang. Na

een advies van pianist Cor Bakker heeft zij de studie aan de Academie Voor Lichte Muziek (AVLM) in Hilversum gevolgd en in 2000 succesvol afgerond. Ze wordt deze middag begeleid door Erik Raayman (bas) en Reinder van Raalte (piano) en zal met haar stem voor de bezoekers van het museum een sfeervol, verrassend en veelzijdig kerstconcert verzorgen. Het An-

Planten eerste nieuwe eik HEERDE- De afgelopen weken hebben vele Heerdenaren, oud en jong, met veel belangstelling en ontzag gekeken naar het vellen van de oude eiken op de van Meursweide. Daarbij zijn heel veel gesprekken gevoerd, is commentaar geleverd en zijn foto- en videoopnamen gemaakt. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meurs-

weide ziet met veel verwachting uit naar het moment waarop begonnen wordt met het planten van de nieuwe niet eens meer zo heel jonge eiken. “ Dat is de start van een nieuwe bloei van onze mooie weide die met veel dankbaarheid aan toekomstige generaties van de gemeente Heerde wordt aangeboden.” De verwachting is dat op vrijdag 10 december de eerste

Ron Dorreboom nieuwe rector RSG

ton Pieck Museum vindt u aan de Noordwal 31 te Hattem. Aanvang: 15.00 uur, museum open om 14.30 uur. Kaarten kosten 10 euro p.p. inclusief koffie/thee met traktatie en programma en zijn verkrijgbaar aan de balie van het Anton Pieck Museum. Ook te bestellen via mail: info@antonpieckmuseum.nl/tel. 038-4442192. Zie ook: www.margrietbruggemans.nl. “nieuwe” eik geplant gaat worden. Het bestuur van de Stichting heeft het college van Heerde uitgenodigd om, samen met de voorzitter van de Vriendenstichting, Han Reil, deze jonge boom te planten. Het bestuur van de Stichting heeft daarbij tevens uitgenodigd de medewerkers van de afdeling groenvoorziening van de Gemeente die bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de weide betrokken waren en ook de directie en medewerkers van de fa. Veluwenkamp die de totale renovatie uitvoeren. Maar ook de Heerder bevolking is van harte welkom bij deze boomplanting op vrijdag 10 december om 10.00 uur op de Van Meursweide.

Vergunningen Snoekbaars

EPE- Dhr. Ron Dorreboom uit Dronten is door de gemeenteraad van Epe benoemd als nieuwe rector van de RSG N.O.-Veluwe en tegelijkertijd tot dagelijks bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe. Eerder dit jaar gaf de gemeenteraad bij de verzelfstandiging van de RSG de opdracht aan het nieuwe schoolbestuur om de positie van de school en het voortgezet onderwijs in de regio te verstevigen. Op dit moment is dhr. Dorreboom nog directeur van het Via Nova College in Utrecht. Hij heeft in Utrecht de belangrijke opbouwklus van deze nieuwe school succesvol vormgegeven. Van 1999 tot 2005 was Dorreboom directielid van de Van der Capellen S.G. in Zwolle. Met de benoeming krijgt de RSG een inspirerend schoolleider. Zijn belangrijkste taak wordt de positie van de school te versterken, zowel voor de hele gemeente Epe als voor de regio. Dorreboom:  “Er liggen mogelijkheden genoeg voor de toekomst. Vergrijzing en ontgroening kunnen we van bedreigingen omvormen tot kansen door in te spelen op de sterke sectoren die we in de toekomst nodig hebben: zorg en dienstverlening enerzijds en

toerisme en recreatie anderzijds”. In de verzelfstandigde situatie wil Dorreboom graag voortbouwen op de fundering die door scheidend rector Hatzman is gelegd. “De school staat bekend om goede resultaten, een veilig leerklimaat en aantrekkelijk onderwijsaanbod met tweetalig atheneum en sportklassen vmbo; die goede zaken geven vertrouwen voor de toekomst !” aldus de nieuwe rector. Voor de leerlingen mag worden verwacht dat Dorreboom uit Utrecht het motto “Gelukkige leerlingen leren moeilijke dingen makkelijk” meeneemt en regelmatig een praatje met hen zal maken. Het RSG-motto “Elke leerling telt !” geeft hem daar alle aanleiding voor. De RSG Noord Oost Veluwe heeft een regionale functie. De gemeente Epe wil regelmatig bestuurlijke afstemming met de RSG over activiteiten gericht op de jeugd. Als nieuw boegbeeld van de school wil Ron Dorreboom daar graag invulling aan geven: “De school is eigendom van de lokale en regionale samenleving. Ik wil graag in overleg met de gemeenten om het jeugdbeleid mee vorm te geven. Horizontale verantwoording heet dat in bestuurlijke termen.”

EPE/HEERDE- Ook dit jaar biedt de hengelsportvereniging “De Snoekbaars” haar leden de mogelijkheid om de vispas en bijbehorende vergunningen voor het nieuwe seizoen af te halen. In Heerde kunt u uw visdocumenten afhalen op dinsdag 28 december tussen 15.00 en 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 in “De Spikke” aan de Stationsstraat 8. Leden die woonachtig zijn in Epe, Oene en Vaassen kunnen de vergunning en de vispas afhalen op dinsdag 28 december van 19.00 tot 20.30 uur in Partycentrum “De Middenstip” aan de Hoofdstraat 46 te Epe. De vergunningen kunnen tegen contante betaling worden afgehaald. Niet afgehaalde vergunningen worden tegen 2 euro bezorgkosten per vergunning thuisbezorgd.

Inbraak in woning EPE- Bij een woning aan de Lohuizerweg in Epe is ingebroken. De bewoners ontdekte de inbraak dinsdagavond 23 november. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnengekomen. Bij de inbraak zijn sieraden weggenomen. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

EPE- Op zaterdag 4 december houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De kaartavond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er

Kinderinstuif HATTEM- In de maand december is er uiteraard ook de kinderinstuif op de woensdagmiddag bij de Stichting Welzijn Hattem. December heeft als thema ‘winter’ en ‘de feestdagen’. De activiteiten

zoals de Veluwse Spreukenkalender (11,95 euro), Ot en Sien kalender, Holland kalender en Koekoek kalender. Deze zijn verkrijgbaar vanaf 4,95 euro. VVV Epe, Pastoor Somstraat 6, 8162 AK Epe tel. 0578-612696. www.vvvepe.nl. Openingstijden: maandag van 13.00- 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578-612845 of kaarten@wiosepe.nl. zullen onder andere te maken hebben met sinterklaas, de kerstdagen en sneeuw. De activiteiten vinden plaats op 1, 8, 15 en 22 december. De kosten zijn 1,50 euro p.p. en de activiteit is van 14.00– 15.30 uur bij Stichting Welzijn Hattem in de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem.

Nieuwe AED voor sv Epe

EPE- Medisch Centrum Willem Tell heeft sv Epe een nieuwe automatische externe defibrillator (AED) geschonken. Een AED is een draagbaar toestel dat kan worden gebruikt bij personen met hartfalen en dat de overlevingskansen van het slachtoffer vergroot. De vorige AED van sv Epe was gestolen. Huisarts Dennis Boon reageerde onmiddellijk positief op de noodkreet van sv Epe. Hij kaartte

het probleem aan bij zijn collega’s van Medisch Centrum Willem Tell (de huisartsen Andeweg, Hut, De Ruijter en apothekers Rob Mulder en Olga van Vemde) en zij steunden het initiatief. Namens sv Epe bedankte bestuurslid Edwin Overmars de betrokkenen heel hartelijk voor deze gift. De nieuwe AED hangt bij de ingang van de kleedkamers en is in geval van nood snel beschikbaar.

Kunstmatige holle oevers voor vissen VAASSEN- Donderdag heeft het Waterschap Veluwe enkele zgn. 'lunckers' in de Egelbeek nabij de kruising van de Egelbeek en de Apeldoornseweg in Vaassen geplaatst. ‘Lunckers’ zijn kunstmatige uithollingen in de oever die schuilgelegenheid bieden aan vissen. Waterschap Veluwe is het eerste waterschap in ons land dat deze van oorsprong Amerikaanse vinding gebruikt. Bij een natuurlijke beekloop slijt de stroming de oevers uit en ontstaan zgn. 'holle oevers'. Deze holle oevers bieden schaduw en schuilgelegenheid aan diverse vissen en amfibieën. Een gevolg van de holle oevers is echter ook dat de bovenlaag waaronder de uitslijting plaatsvindt, kan instorten. Dat hoort bij de natuurlijke ontwikkeling van een landschap, maar is in ons dicht bebouwde en

intensief gebruikte land vaak niet wenselijk. Om de oevers tegen uitholling te beschermen plaatst de waterbeheerder dan beschoeiing, maar daarmee verdwijnt de schuilgelegenheid voor de waterdieren. De 'lunckers' bieden nu uitkomst. Eigenlijk is de luncker een houten skelet dat de kunstmatige holle oever steun biedt en tegelijkertijd de bedekkende bovenlaag steun geeft. Zo kan de bovengrond niet instorten of wegzakken en is de schaduwrijke holte voor de waterdieren toch gewaarborgd. Waterschap Veluwe plaatst de lunckers nu experimenteel in enkele beken. De verwachting is dat de nagemaakte holle oevers bijdragen aan de soortenrijkdom van de beken. Over enkele jaren gaat het waterschap evalueren of de kunstmatige holle oevers het gewenste effect hebben.

��������������������


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 241

MARKTSLAGER VAN BUSSEL Dond Oene - Tel. 0578 - 628700 www.marktslagervanbussel.nl E mail: info@marktslagervanbussel.nl

erdag standp lek Epe (bij h et gemeente huis)

8.30- 13.00 u ur. Vrijdag mark t Heerde 13.00- 18.00 uur

Nieuw! Nu ook bestellen via de site! Uw bestelling staat dan voor u klaar op de markt!

iedingen Onze Weekaanb

100 gram varkensrollade 100 gram achterham

OVENKROKETTEN

Samen voor.....................

voor ’t heerlijk avondje! 4 stuks voor ..................

2,95

ROOKWORST grof óf fijn 3 stuks voor ..................

5,00

Mét gratis droge worst!

2,00

UNIEKE SPAARACTIE!

Spaar mee voor een GRATIS SALADE voor de feestdagen! Lekker gratis genieten van een 4 pers. rundvleessalade opgemaakt met fruit en vleeswaar, t.w.v. 12,95.

 

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Subsidie € 35 p.m2 Gelaagd glas Minimaal 5 m2 Brandwerend glas Spiegels Slijpen en glasbewerking Glas in Lood Diverse soorten vlak– en figuurglas Voorzetramen Vraag naar de voorwaarden. Aanverwanten

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Haal op die spaarkaart!! Ontwerp Aanleg Onderhoud

Laat u verrassen door landelijke en creatieve Kerstarrangementen en -decoratie.

Kerstbomen in pot v.a. 4,en Kerstgroen Kerststerren v.a. ...................................................................... 0,75 Bruinkoolbriketten 25 kilo ................................................... 10,50 Strooizout 25 kilo ................................................................... 6,50 2 kilo strooivoer ..................................................................... 2,20 Hyacinten v.a. ......................................................................... 0,55 Oase 5 blokken nu .................................................................. 1,75 Skimmia v.a. ........................................................................... 1,25 Vogelvoederhuisjes op poot v.a. ........................................... 16,95 Vogelvoerkrans ....................................................................... 4,95 Plaatmos, doos nu ................................................................... 3,95 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00

!! Wintervogelvoer scherp geprijsd !!

Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst!

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur.

Openingstijden: ma t/m vr. 11.00-17.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917 Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Mobiel: 06 29501562

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

- VAKKUNDIGE GLASREPARATIES - ISOLATIEGLAS; HR+, HR++ - FIGUURGLAS; SPIEGELS - VEILIGHEIDSGLAS · inbraakwerend · brandvertragend - KUNSTSTOF BEGLAZING · acrylaat · polycarbonaat. - VENTILATIEROOSTERS · Duco / Aralco - Alle aanverwante glasartikelen. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat

Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

De kassen zijn leeg, maar buiten nog volop wintergroenten Andijvie € 1,00 per kg. Spruiten op stam € 1,75 per stuk Ook nog volop witlof, knolselderij, boerenkool, prei, winterpeen, milieu bewust geteeld. Open op: Vrijdag 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur Zaterdag 8.30 – 13.00 uur

**NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 242

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

GRENEN, TEAK & EIKEN Q ANTIEK Q NIEUW Q MAATWERK

Al ruim 20 jaar

$BSQFEJFN

Tevens restauratie, logen en spuiten is uw sfeermaker in hu

J.W. van Dijk Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur, 13.00 t/m 16.00 uur, vrijdagmorgens gesloten

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

www.jwvandijk-grenen.nl Schellerweg 21, ZWOLLE, tel. (038) 4655447

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Voor al uw : VERF: SIGMA Â&#x2013; SIKKENS Â&#x2013; WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS Â&#x2013; FIGUUR Â&#x2013; SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER Â&#x2013; VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 Â&#x2013; 620615

Telefax 0578 Â&#x2013; 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE Ã&#x20AC;Ã&#x20AC;NDAK

d pen ur o e ´s g 6.00 u g a erd 0 tot 1 t a Z 0.0 1 van

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

KERST net even anders Bijsterbosweg 6 EPE Tel. 0578-616278


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 243

OP = OP

50% ING!* KORT

OP HET GEHELE ASSORTIMENT! * uitgezonderd geneesmiddelen en voeding(supplementen).

Markt 28 - Epe - t. (0578) 61 55 19


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 44

Heerdenaar wint Radio 538 limo lunch

Overwintering van kuip en oranjerieplanten EPE- Vroeger waren sporten zoals golf, tennis en skiën populair en alleen betaalbaar voor de rijken. Tegenwoordig zie je dat men massaal gaat skiën en dat ook golfen en tennissen populair en betaalbaar is voor iedereen. Datzelfde geld ook voor de Oranjerie en kuipplanten. Bij steeds meer mensen zie je op het terras de fuchsia’s, oleanders en de palmen, mee genomen van het vakantieadres, staan. Maar dan volgt de winter en hoe bescherm je deze planten van de vrieskou? Hoveniersbedrijf van Triest BV speelt hierop in, want wie daar in de winter een kijkje neemt in de kas waant zich in een oerwoud van o.a. Bananenbomen, palmen etc. Deze kuipplanten staan dan keurig verzorgd te wachten totdat hun eigenaar in het voorjaar de planten kan plaatsen in de tuin. Kuip- of Oranjerieplanten moeten in de periode van oktober tot en met mei naar binnen. Hierdoor ontlopen zij extreme vorst of langdurige kou. De beste ruimte om uw eigen kuipplanten de

De Praotstoel HEERDE- Robert Veldkamp uit Heerde heeft de Radio 538 limo lunch gewonnen. Hij won de prijs door in het radioprogramma van Jens Tim-

mermans het goede antwoord te geven op de vraag ‘wie laat het werk makkelijker los op vakantie, mannen of vrouwen’. Met 7 collega’s van Van Aarst B & O

Bij TV Epe heeft jeugdtrainster Kellie Visser een speciale Tenniskids cursus gevolgd en beschikt over nieuwe, professionele en inspirerende lesmaterialen. Vanaf woensdag 5 januari gaan ze starten met de eerste groepen in een binnenzaal. Met Tenniskids biedt TV Epe jeugdspelers (vanaf 5 jaar) leuke en leerzame activiteiten, waardoor ze eerder het tennisspel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoveniersbedrijf van Triest BV, tel. 0578-621624 of Plant Creatief, tel. 0578-616665, of kijk op www.vantriestbv.nl.

wordt bij Epe on Ice en is de Evenementenkalender van Hetty Kolkman het vaste item van de Praotstoel. Tussen 9.00 en 10.00 uur in de Speuldeuze zit ok Gert an de knoppm as de streektaalmeziek van Brabant edreijt wordt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel of www. radio794.nl.

te Heerde nam Robert afgelopen woensdag plaats in de Hummer limousine van Radio 538. Ze genoten van de rondrit en van de Limo Lunch.

EPE- Op de eerste zaterdag van december gaan de makers van de Praotstoel tussen 10.00 en 12.00 uur vooruit kijken naar de kerstmarkten in de omgeving. Verder besteden ze aandacht aan de Bibliotheek Noord-Veluwe, kijken ze naar al het werk dat gedaan

kunnen spelen dan nu vaak het geval is. In drie stappen bereidt Kellie jonge kinderen voor op het echte tennisspel op een hele baan met echte tennisballen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www. tenniskids.nl.

Jubilarissen in het zonnetje

Tenniskids bij TV Epe EPE- Slechts een klein percentage van het aantal kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar tennist. En dat terwijl de tennissport zo veel te bieden heeft aan kinderen in deze belangrijke ontwikkelingsfase van hun (bewegings)leven. De KNLTB ging daarom op zoek naar een geschikt jeugdconcept voor tennisverenigingen en vond dat in Engeland: Tenniskids.

winter door te helpen is een plaats die licht krijgt en luchtig is, en waarin een constante temperatuur heerst van rond de 5 graden Celsius. De meesten onder ons hebben geen verwarmde serre of oranjerie maar Hoveniersbedrijf van Triest BV uit Epe beschikt over een grote kas waarin u uw kuip en/of Oranjerie planten bij de juiste temperatuur kunt laten overwinteren. Voor 35 euro per vierkantenmeter kunt u uw planten in de kas stallen. Behalve het overwinteren van de beplanting is het ook de mogelijkheid om uw planten verder te laten verzorgen door bijvoorbeeld te laten snoeien, bemesten en/of verplanten in grotere potten. Hoveniersbedrijf van Triest voert deze werkzaamheden uit samen met Plant Creatief, welke ook in de kas gevestigd zit.

Wilt u meer weten over TV Epe of uw kinderen aanmelden? Kijkt u dan op www.tvepe.nl.

Informatiebijeenkomsten Stichting IJsselhoeven REGIO- In december organiseert Stichting IJsselhoeven een tweetal bijeenkomsten voor geïnteresseerden en/of participanten in de Projecten Rood en Groen van de Stichting. Stichting IJsselhoeven

heeft zich de afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met ondersteuning van bewoners van IJsselhoeven (de grote T-boerderijen in de IJsselvallei) op het terrein van onderhoud en restau-

HVV Dames winnen

HATTEM- De Hattemse volleybaldames van Berends&Slump/ HVV hebben afgelopen donderdag Ormi uit Epe op overtuigende wijze met 3-1 verslagen. In de 1e set had B&S/HVV nog wat moeite met de lastige service van Epe. Desondanks werd het nog spannend tegen het einde van die set, 23-25. Door een extra stopper in te brengen kreeg HVV meer rust

in het spel en konden de aanvallers beter bediend worden. Daarbij wist de Hattemse blokkering elke Ormi aanval te ontkrachten; 25-18 en 2515 in set 2 en 3 . In de 4e set werd Epe op een hoop geveegd door Berends&Slump/ HVV 25-08. Met deze overwinning staan de Hattemse dames weer stevig in de top 4 van de ranglijst.

ratie. Ook is de Stichting actief geweest op het gebied van het bijstaan van bewoners bij (her-) inrichten van erven en tuinen. Het werkgebied van de Stichting loopt van Hattem tot aan Zutphen aan weerszijden van de IJssel. Voor alle IJsselhoeven in dit gebied maakt de Stichting zich sterk. In 2011 en 2012 wil zij deze projecten graag vervolgen opdat de kennis en kunde, opgedaan in de afgelopen jaren, ten volle benut kan worden. Daarnaast wil zij graag op deelgebieden nieuwe initiatieven tot ontwikkeling brengen. Zo wil de stichting initiatieven gaan ontplooien op het gebied van duurzaamheid/ energiebeheersing. In 2011 is zij van plan, samen met een aantal bewoners, in dat verband een vooronderzoek, uit te voeren. Om nu alle geïnteresseerden snel en goed op de hoogte te brengen van plannen en mogelijkheden organiseert de Stichting een tweetal bijeenkomsten: op donderdag 9 december in café Dorpzicht in Oene, aanvang 20.00 uur en op donderdag 16 december in café Ripperda op Den Nul, aanvang 20.00 uur. De projectleiders van deze twee projecten zullen op die avonden informatie verschaffen over mogelijkheden, procedure enzovoorts. Vanzelfsprekend is daarnaast ruim gelegenheid voor aanwezigen om hun wensen en ideeën op dit terrein te bespreken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op één van deze avonden. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel makkelijk via: albertbijsterbosch@ijsselhoeven.nl.

HEERDE- Dinsdag werden door Mevr. Borggreve, vice-voorzitter KNV EHBO district Gelderland, aan 4 jubilarissen van de EHBOvereniging afdeling Heerde de verschillende onderscheidingen opgespeld behorende bij het 25- en 40- jarig jubileum. Voor het zilveren jubileum betrof dit de heren Harm Bel, Gerrit Harms en Theo Hofmeijer. Zij kregen hiervoor de zilveren draagpenning opgespeld. Voor het 40-jarig jubileum was het Henny Jonker die met de grote zilveren medaille werd onderscheiden. De jubilarissen werden vervolgens in de bloemen gezet en in

het bijzijn van het bestuur en familieleden van de jubilarissen, werd de avond afgesloten middels een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. De jubilarissen hebben in 1970 en 1985 hun diploma behaald. Ook in 2011 is het weer mogelijk om u te diplomeren voor het verlenen van eerste hulp incl. reanimatie en AED. Eind februari zal er een nieuwe opleidingscursus van start gaan welke ca. 14 avonden omvat. Geef u op via de website www.ehbo-heerde. nl, daar vindt u ook het inschrijfformulier.

Afgifte vispas 2011 HATTEM- Hengelsportvereniging Helpt Elkander Hattem reikt in december de visdocumenten uit aan haar leden. De vispas 2011 plus toebehoren kan worden opgehaald op 6 en 7 december van 19.00 tot 21.00 uur in het verenigingsgebouw, Kraaijenbergstraat 2a te Hattem. De vispas vervangt al enkele jaren de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Met de vispas kan niet alleen in de viswateren van hsv Helpt Elkander waaronder de Koelucht bij Zalk en de jachthaven van Hattem - worden gevist, maar ook in wateren door

geheel Nederland, die in de www. sportvisserijnederland.nl/vispas/ Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Inschrijving als lid van hsv Helpt Elkander kan bij het  www. ronduithattem.nl" \t "_blank" Toeristisch Info Punt (T.I.P), Kerkhofstraat 2 te Hattem. De kosten zijn 30 euro en van een Jeugd-vispas 19 euro. Het T.I.P. brengt wel (eenmalig) 4 euro extra baliekosten in rekening. Meer informatie is te vinden op www.hsvhelptelkander.nl. Let wel: de vispas 2010 is nog maar geldig t/m 31 december 2010.

��������������������


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 245

Univé Jong ij Univé Fit en Vr Univé Gezin Univé Vitaal

Zo voelt een zorgverzekering die precies bij u past.

Univé Stad en Land heeft winkels in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Elburg, Epe, Nijmegen, Raalte, Twello en Zutphen

Beekstraat 41 - 43 | (0578) 67 63 76 | epe@unive.nl | www.unive.nl/zorg


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 246

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333 HET ADRES VOOR ORIGINELE DECEMBER KADO’S: VIA MERCATO MARKTSTRAAT 3 HEERDE WWW.VIAMERCATO.NL VR 13.30-21.00 ZA 9.30-17.00.

Een mooi Sint-cadeau YOGALESSEN Winterperiode, start in de week van 6 december. In Heerde en Epe. Tel. 0578-617639, b.g.g. Monique Senstius 0623218035. Nieuw in de regio, mijn woon/web shop. U kunt bij ons terecht voor aanbiedingen; In kasten, tafels, zitmeubelen, schapenleder, eetstoelen, spiegels en veel meer. Epe Dorperhofweg 5, of bezoek onze website. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.00 tot 18.00 uur.

Alles verder afgeprijsd ! www.aftimmerbedrijfwienen.nl

HOEKHOVENIER De maand november is begonnen. Is uw tuin al in orde voor de komende winter? Indien u hulp goed kunt gebruiken, geef mij dan een seintje. Ik heb al ruim 20 jaar ervaring.En ik geef u vooraf een gratis advies. Marc Hoek. VanArnhemweg 16AHattem. Tel. 038 4443216. Mob. 0651136927. HOEKHOVENIER TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293.

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Chronische ziekten of aandoeningen? Onze behandelingen vormen vaak een goede aanvulling op de reguliere therapie bij klachten van copd, astma, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, slaapstoornissen, snurken, bloeddrukproblemen, allergie en burnout. Overlegt u gerust eens met uw huisarts. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden onze consulten. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com.

KERSTBOMEN Nordman, Omoriko´s, Blauwsparren, Koreano´s, Conica enz. 50 cm tot 5 mtr. hoog met of zonder kluit en in pot. Bossen Kerstgroen 1,50 Kerstbakjes v.a. 2,95 Verder groot assortiment Kerstartikelen tegen 50% korting. Gratis verloting uit de Kerstboom. Boomkwekerij Tuincentrum Liefers, Kommerseweg 5, Heerde. Tel. 0578-693809

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

AARDAPPELEN TE KOOP “Bildtstar” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde.

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

Wij vragen te koop:

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

LEREN BANKSTELLEN

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

0578-691199

J. Franken Dakkapellen

Kwekerij Buitenhuis Vosbergerweg 13 Heerde Telefoon; 0578-691115 Open: 08.00 uur tot 21.00 uur

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Autoruit stuk ?

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Soorten; · Picea Omorica (de Servische spar) (Naalden zijn groen aan de bovenkant en blauw aan de onderkant waardoor de kerstboom er blauwachtig uitziet.) · Picea abies / Picea excelsa (Groene fijn spar)

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

3000m2 showroom

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Alle maten van 60 cm tot 225 cm In pot of met kluit (houd langer de naalden vast!!)

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

BINGO

Te koop zeer mooie Kerstbomen van onze eigen Veluwe!!

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Service Spek

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Houdt u ook zo van Mozart? Pianoleraar heeft nog plaats voor enkele leerlingen. Technisch niveau is niet belangrijk, plezier en muzikaliteit wel. Paul van Helmond 0578-661671

(ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Computer

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

APK keuring + alle reparaties

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 2 47

topVoordeel

TE KOOP KERSTBOMEN Reserveer vanaf nu uw Kerstboom. Diverse soorten en maten. Uitzoeken op het land. Ophalen wanneer u wenst. Ook verkoop Â&#x2018;s avonds.

 75cl

      70cl LITER 70cl LITER LITER 70cl LITER 70cl

 

 

BIJ TOPSLIJTER

  

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER BIJ TOPSLIJTER

Ketel 1

Jonge Jenever

Zwolseweg 53 Heerde Tel: 0578-693102

LITER

 1 

 

 LITER 50cl

 

 6 

   

  

   

  

  70cl 70cl 70cl 70cl 70cl 70cl MET  M AG A ZINE

''

 %#"$! ! " "!&

!"$+)$-  !./'%)*) BIJ TOPSLIJTER

&!+#*))!0 $+(*-*,2 Per fles 75 cl vanaf 5.99

   

 4  

  

  

  

 1    

5 

 

zoekt gemotiveerde

STRATENMAKERS OPPERMANNEN

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;J[b$&+-.#,/',(&

Goede verdiensten, gereedschap en volop opleidingsmogelĆ&#x192;kheden! Interesse? Neem contact op met Jeroen van Werven T 038-4236666 E j.v.werven@ditbouwentechniek.nl

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

McQueens Schoenen Wapenveld Laarzen Diverse laatste maten, diverse kuitwijdtes

75,Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

Is uw woon-, slaapkamer of keuken net anders van maat of wilt u net iets anders dan een ander, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Uw idee is een uitdaging voor mij. Ook kunt u bij mij terecht voor Trendy Steigerhout Tuinmeubelen of diverse uiteenlopende montage werkzaamheden.

Nieuwsgierig? Surf door mijn website: www.jtheboss.nl of bel 06-10035572. Voor een gratis advies of offerte op maat.

  

 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 48

Jeugd Indoorgala

Eper Mannenkalender 2011 EPE- 12 ondernemers uit Epe geven zich bloot voor een goed doel. Ton de Pie (aannemer) kwam met het idee en benaderde zijn vrienden Martin Hogeboom en Robbert van Looy. Na een bijeenkomst met partners in café De Posthoorn kwam een heel plan tot stand. Het zou een smaakvolle en gewaagde kalender worden met blote ondernemers uit Epe en de totale  opbrengst  gaat naar Blue Ribbon. Waarom Blue Ribbon? “Ieder man heeft een prostaat die vroeg of laat aanleiding kan

geven tot klachten. Mannen praten er niet makkelijk over, door onwetendheid of uit schaamte. Maar van alle mannen die kanker  krijgt,  is dat in 1 op de 7 gevallen prostaatkanker.” Naast de 3 mannen werden er 9 andere ondernemers benaderd; Michiel Buis, Marcel Commandeur, Sjacco Gerritsen, Jacques Holthuis, Bert Keizer, Anton Koopman,  Cor Spronk,  Jeroen Velders en Peter Wellen. Iedereen reageerde even enthousiast.  Alle ondernemers legden zelf geld in om de productie van

de kalenders mogelijk te maken. In 2 weekenden maakte Martin Hogeboom foto’s van de naakte modellen. De Eper Mannenkalender wordt 9 december in café De Posthoorn gepresenteerd en kost 10 euro waarvan de gehele opbrengst wordt gedoneerd aan Blue Ribbon. U kunt de kalender tevens reserveren via  www. epermannenkalender.nl. Vanaf 10 december is de kalender te koop bij Bakkerij Commandeur, Fleur Inn, Peter Wellen Hair, De Posthoorn, Solo, Haarstudio Top Chic en de Middenstip.

Extra avond over Grote Kerk HEERDE- Het onlangs gehouden  Koninklijke Van der Most Jeugd Indoor Gala is een geslaagd evenement geworden. Zo’n 280 pupillen en junioren namen het tegen elkaar op in een 3-kamp: 30 meter sprint, hoogspringen en kogelstoten. Er werd fanatiek en sportief gestreden om een goed resultaat zodat vanaf de  volgepakte tribunes  genoten kon worden. Aan deze indoorwedstrijd was, zoals al bijna traditioneel, ook  het Regionaal Kampioenschap verbonden. Een

zevental jeugdige Gemzen wist het podium te halen in dit kampioenschap: Judith Fix (1e plaats meisjes junioren B), Iris Haak (3e plaats meisjes junioren C 2e jrs), Jasper Bruggeman (2e plaats jongens junioren C 1e jrs), Ruben Fix (3e plaats jongens junioren D 2e jrs), Dylan van Werven (1e plaats jongens junioren D 2e jrs), Karin van den Berg (3e plaats meisjes pupillen A 2e jrs), Léon Mak (1e plaats jongens pupillen A 2e jrs). Uitslagen en foto’s zijn te vinden op www.gemzen.nl.

��������������������

EPE- Woensdagavond 1 december vertelt Jan van Zellem verder over de geschiedenis van de Grote of Sint Maartenskerk van Epe. Hij heeft daar zoveel over te vertellen, dat de geplande twee avonden niet voldoende bleken. De auteur van het boek “Dit huis van hout en steen” heeft een boeiend verhaal gehouden over dit historische kerkgebouw. Allereerst heeft hij de uiterlijke kenmerken van de kerk

behandeld en dat aan de hand van voorbeelden verduidelijkt. Vervolgens vertelde hij over de bijzondere ramen en over het interieur, het koorhek, de preekstoel en het doopvont. Komende woensdag komen o.a. de vaas van Elisabeth Post, het kerkelijk zegel van Epe en het fraaie, beroemde Meere-orgel ter sprake. Van Zellem ligt zijn verhaal toe aan de hand van dia’s. De eerste twee avonden gemist? Tijdens de avond kunt

u zijn boek “Dit huis van hout en steen” aanschaffen en thuis alle wetenswaardigheden over de Grote Kerk van Epe nalezen. Het programma begint om 20.00 uur. Vooraf en tijdens een korte pauze wordt gratis koffie of thee geschonken. De toegang is gratis. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Wilt u meer informatie over het programma van de Grote Kerk dan kunt u die vinden op www.grotekerkepe.nl.

Workshops internetbankieren

Opnames dialect EPE- Op dinsdag 7 december zullen enkele leden van de Dialectgroep Gemeente Epe opnames laten horen die zij in het dialect hebben gemaakt in opdracht van de Stichting Gelders Erfgoed. Het gaat over gebruiken

in deze streek zoals Sinterklaas, Oud en Nieuw en de begrafenis. Dit kunt u komen beluisteren in de Hezebrink in Emst, waar de Dialectgroep bij elkaar komt van 17.30 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Decibels Website HATTEM- Tijdens de jaarlijkse jaarvergadering werd de nieuwe website, www.decibelhattem.nl, aan de leden van het gemengd koor Decibel getoond. ‘Een kindje dat aangekleed en blijvend gevoed moet worden door de leden zelf.’ Met die woorden liep pr man Albert ten Cate namens het bestuur de nieuwe site door, gemaakt door zijn zoon Marc. Decibel is nog steeds een bloeiende vereniging met een enthousiast en stabiel ledental van rond de 45 zangers(essen). Ook financieel staat de club er goed voor, vertelde penningmeester Herman Stukker. Na de begroting en het bespreken

van een aantal zogenaamde verbeterpunten werd afscheid genomen van secretaris Paula Boers en pr man Albert ten Cate. Voorzitter Herman Koopman bedankte hen voor hun inzet, terwijl ze met een mooi geschreven Decibassen lied werden toegezongen. Jeanne Ilsink neemt plaats in het bestuur en Jolanda Krabbendam neemt het secretariaat over. Het koor repeteert elke woensdagavond in de Tinne. Bezoek de site voor uitgebreidere informatie. Op vrijdag 10 december vindt het Kerstconcert plaats in de Chr. Gereformeerde kerk in de Kerksteeg in Hattem. Toegang gratis, aanvang: 20.00 uur.

’t Ros Beyaert zoekt vrijwilligers

EPE- De stichting ’t Ros Beyaert is in Epe actief op het gebied van de paardensport voor gehandicapten. Er rijden ongeveer 40 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten uit Epe en omgeving

1x per week in de manege aan de Rietberglaan 10. Er wordt gereden in groepjes van maximaal 5 personen op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 8.30– 10.00 uur en op maandag-

HEERDE- Rabobank Noordoost-Veluwe heeft vier succesvolle workshops gegeven. Dat viel niet alleen af te leiden uit de grote belangstelling, maar ook aan de positieve reacties. De workshops werden gehouden in het kantoor aan de Eperweg in Heerde. In een twee uur durende workshop leerden de aan-

wezigen in een rustig tempo hoe bankzaken via internet geregeld kunnen worden. De workshop werd opgesplitst in twee delen. Eerst werd er uitgebreid uitleg gegeven over Internetbankieren. Ook werd er aandacht besteed aan welke bankzaken u nog meer snel via het internet kunt regelen zoals het aanvragen van een vervangend pasje. Vervolgens

avond van 19.30– 21.30 uur. De ruiters leren om pony te rijden. Dat betekent een gezonde portie inspanning en ontspanning. Maar ponyrijden is meer dan sportieve recreatie. De omgang met pony’s, met de mederuiters en met andere mensen die tijdens de les actief zijn, maakt van ponyrijden een sociale activiteit. Voor een aantal gehandicapte ruiters is ponyrijden bovendien van therapeutische waarde. Wat ponyrijden tot een belevenis maakt is het groeiend gevoel van eigenwaarde. Hoog op de paardenrug en gedragen door vier sterke benen ben je opeens een ander dan een gehandicapte in z’n rolstoel. Kom gerust eens kijken of het ook iets voor jou is. Bijna altijd is het noodzakelijk dat de ruiters en de pony’s bege-

leid worden door vrijwilligers. Op dit moment kampt de stichting met een tekort aan vrijwilligers. Het kost u maar 2 uur vrije tijd per week, behoudens de schoolvakanties. Ook voor de vrijwilliger is het een leuke en sociale bezigheid. Er wordt voornamelijk gestapt met de pony’s en u hoeft geen verstand van de paardensport te hebben om vrijwilliger van ’t Ros Beyaert te worden. Bij goed weer wordt de binnenles vervangen door een buitenrit. Mocht je twijfelen dan kun je ook een keer ‘proefdraaien’. De gehandicapten zullen u dankbaar zijn. Nadere informatie kunt u vinden op de website; www.rosbeyaert. nl. Vragen en opmerkingen aan ’t Rosbeyaert kunt u mailen via de website.

ging iedereen aan de slag achter een eigen computer. Heeft u ook belangstelling voor een gratis workshop Rabo Internetbankieren? U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden op de website www.rabobanknoordoostveluwe.nl. U kunt zich ook inschrijven via deze site.

Heemkunde HATTEM- Woensdagmiddag 1 december vanaf 13.30 uur houdt Heemkunde Hattem een snuffelmiddag in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. De volgende snuffelavond is gepland op donderdagavond 9 december vanaf 19.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zie ook de website http:// noord-veluwe.mijngelderland.nl en www.heemkundehattem.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 49 2

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

www.restaurantpanda.nl

1e

&

2e

Kerstdag “Wok Buffet” e

Aanvangtijden: 1 2e 3e

13:00,uur 16:00 uur 19:00 uur

Volw. Volw. All-in Kind.t/m 11 jaar Kind.t/m 11 jaar all-in

€ € € €

feestdagen)

25,95 p.p. 33,95 p.p. 1,80 per levensjaar 2,25 per levensjaar

Afhaal maandmenu December 2010 Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Gong Bao Saus * Sate Ajam & Ma La rundvlees *2 kleine loempia’s Met 2 bakjes Nasi, Bami Goreng of witte Rijst

Deuren voor woning en industrie

Jubileumdeur

Bespaart u nu tot 40 %**

Voor 2 pers. € 20,00 Maandag gesloten (uitgezonderd feestdagen)

( reserveer vroegtijdig)

Restant verkoop op 2, 3, 4 december Massief hout, eiken, essen, grenen en vuren.Hard plastic plaat, formica, abet, duropal gratis meenemen. Meubelstoffen volle rollen 50 euro per rol en coupons. Rietveld stoelen 50 euro per stuk. Compressor geluidsarm met losse tank en koeler 750 euro excl. btw Industrie naaimachine Juki 150 euro excl. btw. Spuitwand breed 4,00 meter met complete afzuiging 750 euro excl. btw. Showroom meubelen, zeer lage prijzen. Zaagmachine Astra 3000 met roltafel en voorrits. Mosca omwikkelmachine met nylon band 125,00 euro excl. btw. Ganner frais voor inboorscharnieren en rijenboring raster 32 mm 750 euro excl. btw.

Diverse restanten voor lage prijzen

Wijnbergen Interieur Houtweg 49, Oene. Tel. 0578-641237

Restaurant De Brug te Heerde, Kanaaldijk 30 vraagt per direct

Oproepkrachten M/V voor bediening en keuken

Voor de vrijdag, zaterdag en zondag en incidenteel door de week. Ervaring niet nodig. Graag telefonisch of per mail reageren T.a.v. Sylvia Bouman Tel. 0578-691607 E-mail: info@restaurantdebrug.nl

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tel: 038-4479987

www.heerdeonline.nl

Jubileum-garagedeur MicroMatic 75 in verkeerswit RAL 9016, incl. aandrijving slechts

€8

*

* Vrijblijvende prijsaanbeveling voor de actiematen incl. 19% BTW. Geldig tot 31.12.2010. ** In vergelijking tot een deur uit de serie LPU met hetzelfde deurmotief en in hetzelfde oppervlak.

Verdere jubileumaanbiedingen bij:

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde (0578) 691910 www.fixet.nl

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu

voor 2-pers. geldig van wo. 1/12/'10 t/m di. 14/12/'10

Samen voor - Kerry ko - Babi pangang - Ma la yuk - Ma la tjoy incl. witte rijst - Tausie kai (Kipfilet met groente in zwarte bonensaus) Kijk voor info op onze website voor de Kerstdagen: kerst.delangemuuremst.nl

€15,50


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 november 2010 - PAGINA 50

Regio ‘72 VAASSEN- RUINERWOLD- Regio ’72 ging afgelopen zaterdag op bezoek bij koploper KIOS in het Drentse Ruinerwold en verloor met

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

21-14. Volgende week ontvangt Regio ’72 in sporthal De Wieken VDW-OLS uit Assen. Een nieuwe kans om de eerste overwinning van het zaalseizoen bij te schrijven.

Oefenwedstrijd turners HATTEM- Zaterdag was de eerste oefenwedstrijd voor de turners in de landelijke trajecten. Ward Willemsen en Niels van der Kolk gaan dit jaar voor het eerst uitkomen in de landelijke wedstrijden voor P.R.O. Hattem. Ze turnen beide instap niveau 11 en zitten daarmee in de 3e divisie. De jongens moesten het opnemen tegen 22 andere

Dammen

Hermien Nijhof, kokkin van WL Vijverhof in Epe, had een keer te kennen gegeven dat zij het erg leuk zou vinden om eens met een professionele bladblazer te gaan bladblazen.  In verband met haar 60e verjaardag hebben haar collega's van WL Vijverhof in Epe haar vorige week verrast om met de tuinmannen van de FELUA, die het onderhoud van de tuin doen, 

te gaan bladblazen. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/ grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonde-

ren op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Henri Ruitenberg geeft schaatsles in Heerde HEERDE- Op vrijdag 3 december kunnen kinderen in Heerde gezellig schaatsen. Ondernemersvereniging Heerde plaatst op deze dag van 14.00 tot 21.00 uur een ijsbaan in het centrum van Heerde. Om 15.00 uur gaat ex-marathonschaatser Henri Ruitenberg kinderen schaatsles geven. De ijsbaan is te vinden op het dorpsplein aan de Dorpsstraat. De ijsbaan wordt geplaatst door Global Green Ice. Er zijn schaatsen

beschikbaar. Wel moeten de ouders even hun kinderen helpen bij het aantrekken van de schaatsen. Voor het wisselen van schoenen naar schaatsen en andersom, staat er een bank. Ook zullen er vrijwilligers bij de ijsbaan staan om toezicht te houden. Limburgia doet mee met een broodje Unox. Voor de winkels van Primera en Limburgia staan weer statafels waar heerlijke warme chocolademelk en gluwijn verkrijgbaar

Pupil G.V. Pegasus pakt goud HEERDE- Zaterdag ging het officiële wedstrijdseizoen Turnen Dames van start met de eerste plaatsingswedstrijd van de 3e divisie. De turnselectie van G.V. Pegasus uit Heerde had zich door deelname aan het Veluws Turn Toernooi (6 november) en de Clubteams District Oost (13 november) goed weten voor te bereiden

op het nieuwe wedstrijdseizoen. Tijdens 3 plaatsingswedstrijden wordt er door de turnsters gestreden om een ticket voor de Finale Regio Gelderland, waar vervolgens de plaatsen voor de Finale District Oost en de landelijke wedstrijden verdeeld gaan worden. Laureen eindigde op de 24e plaats, Ilse op een 11e plaats, Carmen

is en er staan gezellige vuurkorven om even op te warmen. Wilma’s Snackbar zorgt overheerlijke snert. Lageweg gaat lekkere oliebollen bakken. Kom dus voor een gezellig schaatsevenement met de kinderen naar het centrum van Heerde. En terwijl de kinderen lekker schaatsen, is er voor de ouders gelegenheid nog even inkopen te doen voor het Sint-Nicolaasfeest. Zo is er voor ieder wat wils gecreëerd. mocht tevreden zijn met haar 14e plek op de totaallijst. Lisa Sinnema pakte met 1,225 punten voorsprong het goud. Hiermee lijkt een ticket voor de Finale Regio Gelderland binnen handbereik. De komende 3 weken zal er worden gekeken of er nog oefeningen aangescherpt kunnen worden voor de 2e plaatsingswedstrijd, die 18 december in Beekbergen zal plaatsvinden.

Mini voetballertjes naar de Eijerdijk

De Vrijbuiters

HATTEM- Zaterdag 4 december zijn de Mini's (4 en 5 jaar) van de v.v. Hattem voor het eerst te vinden in de gymzaal aan de Eijerdijk. Nu de winterperiode aanbreekt zijn de veldtrainingen gestopt en trainen de mini's op zaterdag in de gymzaal aan de Eijerdijk. De trainingen staan in het teken van "spelenderwijs kennis maken met de basisbeginselen van het voetbalspel". Afhankelijk van de weersomstan-

VAASSEN- Het regionale biljartteam ‘De Vrijbuiters’ was goed op weg naar de koppositie van de vierde divisie in de nationale competitie driebanden-groot van de KNBB, maar de ontmoetingen met de twee naaste concurrenten verliepen niet naar wens. Eerst werd met 2-6 verloren in de thuiswedstrijd tegen ‘Het Huis’en vorige week donderdag werd met dezelfde cijfers in het Overijsselse Haarlo verloren van HCR ‘Prinsen’. Zaterdag 11 december zal in Arnhem het gelijknamige team moeten worden overwonnen en een week later zal in de eigen accommodatie in het Orderbos te Apeldoorn aan DBL Holland Mineraal-4 ten minste vijf partijpunten oftewel twee matchpunten moeten worden ontfutseld om de weg naar boven weer in te kunnen slaan. Dan kan de seizoenhelft nog goed worden afgesloten, waarna ‘De Vrijbuiters’ zich met een tevreden gevoel in de Kersten Nieuwjaarfestiviteiten kunnen storten.

digheden verplaatst de training zich begin maart weer naar buiten. De trainingen die gratis zijn beginnen aan de Eijerdijk iedere zaterdagochtend om 9.00 en 10.00 uur. De oudste Mini’s gaan in het voorjaar als v.v. Hattem F10 meedoen aan de competitie. Ouders die meer informatie willen, kunnen op zaterdagochtend naar de gymzaal komen of contact opnemen met Arjen Noordberger, tel. 038-4441835.

WAPENVELD- Voor de provinciale hoofdklasse heeft het eerste team van damclub Eye-T Webdesign/Ons Genoegen een 8-4 overwinning over gehouden aan het bezoek aan SintJansklooster. DC StJansklooster - Eye-T Webdesign/ OG: 4-8, J. Lok - Rienk van Marle 0-2, W. Bovendeur - Albert Lusink 0-2, C. Boxum - Maikel van den Esker 0-2, E. v.d. Wetering - Erik Bakker 0-2, P. Rook - Hans Striker 2-0, G. Boxum - Freek Jongerman 2-0. In de 12e ronde van de onderlinge competitie van damclub Eye-T webdesign/OG ontbrak de top van het klassement wegens andere verplichtingen. Uitslagen: G.J. Beekhof - G. Souman 0-2, G.J. Frelink - G.J. Smit 2-0, P. Borreman - A. v.d. Scheer 2-0, J. Stegeman - J. Boer 1-1, D.B. Haverkamp - D. van Doesburg 0-2, Z. Zevenhuizen - V. Houtjes 0-2. Paddenbokaal: K. Olthuis - A. Kamphuis

turners in dezelfde leeftijdscategorie en niveau. Beide jongens hebben een prima wedstrijd gedraaid. Ward werd gedeeld 1e op sprong en kwam uiteindelijk net 0.7 tekort voor het podium. Niels eindigde op een keurige 9e plaats. Voor meer informatie, kijk op de site www.prohattem.nl. 2-0, G. van Renselaar - G. Blok 0-2 na barrage. De stand na ronde 12: 1 R. van Marle 360,00, 2 M. Stempher 288,00, 3 E.J. Bakker 238,29. In de landelijke competitie stond voor de dammers van Eye-T Webdesign/OG de thuiswedstrijd tegen het 3e team van Orfam telecom Twente op het programma. Door ziekte en afzeggingen kenden de bezoekers wat personele problemen en konden maar 8 spelers opstellen, waardoor de Wapenvelders al met een 4-0 voorsprong aan de wedstrijd begonnen. Eye-T Webdesign/OG - Orfam Telecom Twente 3: 18-2, Aalt Mostert 2-0, Henk van Renselaar 2-0, Maikel van den Esker - Jeroen Paalman 1-1, Jan Lammers - Jan Koopman 1-1, Henk Mostert - Frans Tanahatoe 2-0, Albert Lusink - Gerard Kruger 2-0, Jaap Stegeman - John Smit 2-0, Erik Bakker - Henk Jansen 2-0, Gertie van Renselaar - Albert Veldman 2-0, Freek Jongerman - Joan Horst 2-0.

Binnenmanege geopend

EPE- Vrijdagavond hebben de voorzitters van de HVE en de Stichting Hippisch Centrum Epe de nieuw aangelegde bodem in de binnen manege voor gebruik geopend. Ook is er door de leden druk geschilderd aan het hindernismateriaal en de entree is weer voorzien van een nieuwe kleur. Onder belangstelling van vele leden is na 2 weken van noeste arbeid ,door de leden en de firma Vos Civiele Techniek, de nieuwe “eb en vloed” bodem geopend in de manege aan de Rietberglaan. Zondag 28 november was direct de vuurdoop met de 2e wedstrijd voor de wintercompetitie. Met

Boekenmarkt HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 4 december haar maandelijkse boekenmarkt. Uiteraard zal er dan aanbod zijn van vele nieuwe literatuur. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan

deze nieuwe bodem zal de HVE nu ook indoor wedstrijden organiseren; de 1ste KNHS dressuurwedstrijd is gepland op 19 maart 2011. De accommodatie is door de Stichting Veilige Paardensport gecertificeerd. De HVE organiseert niet alleen lessen voor ruiters ( junioren en senioren) en menners maar ook outdoor en indoor wedstrijden en o.a. de St. Hubertus rit en het regionaal bekende jaarlijkse Pas de Deux. Maandag heeft ook de Stichting Ros Beyaert (paardrijden voor gehandicapten) weer gebruik gemaakt van de accommodatie aan de Rietberglaan. de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot 12.00. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met L. de Wit, tel. 038-4470733 en/of met J. van  't  Zand, tel. 0578-840010 en of met H. Burgmeijer, tel. 0578694151. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Kerstrommelmarkt WAPENVELD- De rode beer houdt een “kerstrommelmarkt” aan de Lagestraat 25 in Wapenveld (voormalige dierenkliniek) op vrijdag 10 december van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 11 december van 9.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. De rommelmarkt

is overdekt, dus gezellig en warm. Parkeren kan gratis op en rond het terrein. U vindt er 300 m2 antiek & brocante, meubels, snuffelkraampjes, elektronica, koek & zopie en vers gebakken oliebollen. Zie voor meer informatie www.derodebeer.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 51 2

Nu op de gehele wintercollectie

2 halen - 1 betalen Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

BOUWPLANNEN? Vraag ons gratis

BETALING BIJ OPLEVERING!

BEZOEK ONZE MODELWONINGEN

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE

Titaniumweg 10 Emmeloord 0527-624370

huizenboek aan: www.groothuisbouw.nl

10 VOORDELEN BETROUWBAARHEID

CONTRACTUEEL VASTGELEGDE OPLEVERDATUM Stel uw eigen woning samen. Bereken de prijs op:

EIGEN SERVICEDIENST

HOGE KWALITEIT

TRADITIONEEL GEBOUWDE WONINGEN

of bel 0527-624370

SCHERPE, LANDELIJK GELDENDE PRIJS

TEVREDENHEIDSGARANTIE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 52 2

Voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling, welke wij mochten ontvangen en ondervinden na het onverwachte overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Een glimlach om je mond en je ogen die toch weten wie ons het allerliefste was. Die zullen wij nooit vergeten.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen als wolkenluchten licht verjagen herinner mij in stralende zon hoe ik was toen ik alles nog kon Op 26 november 2010, is overleden onze liefste moeder en grootmoeder

Maria Baas - Beverwijk Mies

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in de Wendhorst te Heerde, van ons is heengegaan mijn lieve man en mijn vader

zijn wij u allen heel dankbaar. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen

Andries Prins 2 Apeldoorn, 20 december 1934

1 Heerde, 27 november 2010

Heerde, november 2010 Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons.

sinds 29 december 2008 weduwe van Klaas Baas ô 10 april 1921

Janna Haas - Telgen

Jo Prins - Buitenkamp Aleida

† 26 november 2010

Het heeft mij goed gedaan zoveel medeleven en deelneming te hebben ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw

Fazantstraat 37 8172 GJ Vaassen

Zij is na een kort ziekbed in vrede ingeslapen. Luuk en Grace Peter en Megan

Er is gelegenheid afscheid te nemen en het register te tekenen op donderdag 2 december van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Dorpsstraat 93 te Vaassen.

Mark en Alheli Willem en Yvonne Jara en Marijn

De uitvaartplechtigheid zal op vrijdag 3 december om 10.30 uur plaatsvinden in voornoemd uitvaartcentrum. Voorafgaand aan de plechtigheid is er tevens gelegenheid van 10.00 tot 10.20 uur tot afscheid nemen.

Judith en Marijn Tineke en Pieter Ruben Yesni

Aansluitend zal omstreeks 11.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Wanenk, Oude Apeldoornseweg te Vaassen.

Correspondentieadres: Burgwal 103 8261 ET Kampen Er is gelegenheid tot condoleren, voorafgaand aan de dienst, van 12.00 tot 12.45 uur, op woensdag 1 december in het Trefpunt van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21, 8181 HT te Heerde. De uitvaartdienst wordt gehouden om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg te Heerde. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Trefpunt van de Ontmoetingskerk.

Jennigje IJzerman - Logtenberg Ik heb dit zeer gewaardeerd en betuig hierbij mijn oprechte dank. W.A. IJzerman Heerde, november 2010

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum.

De belangstelling bij het afscheid van onze lieve zorgzame man, vader, schoonvader en opa

Familieberichten

heeft ons enorm gesteund.

Arend van den Belt

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat hij door zo velen gekend en gewaardeerd werd. Bedankt voor uw aanwezigheid, bloemen, kaarten en bezoek aan huis.

Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Met spoed woonruimte gezocht!! Chr gezin werkend voor Jeugd met een Opdracht zoekt met spoed (eind december) woonruimte in de omgeving van Epe/ Heerde / Wapenveld. Gezinssamenstelling: echtpaar met twee zonen. We zijn op zoek naar een woning met twee slaapkamers maar de voorkeur gaat uit naar drie slaapkamers. Wij hebben geen huisdieren. I.v.m. huurtoeslag kunnen wij per maand maximaal € 640,= betalen. Heeft u of kent u iemand die een woning of etage voor ons te huur heeft of wilt u uw koopwoning verhuren dan kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-23244179. TE HUUR Appartement in buurtschap Hoorn. Kamer keuken slaapkamer badkamer. Tel 0653240987 TE KOOP Prima aardapp. Friesl, Parel, Surprise, Bildtstar e.a. soorten. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 Epe, tel. 0578-620180. TE KOOP Sparta Jon M Gear, heren 54 cm, kleur zwart. Kmstand 656 km, 7 versnellingen. Z.g.a.n. Vr.prijs 595 euro. Tel. 0578-611175. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

F. van den Belt – Berghorst Kinderen en kleinkinderen

www.dewereldvanluna.nl Voor hippe pette, sjaals, sieraden en kado’s.

Gaultheria’s (Vossebes) aanbieding 4 voor 5 euro Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3 8181 RV Heerde tel: 0653900842 PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 06-42825216.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

KERSTBOMEN TE KOOP Diverse soorten en afmetingen. Uitgebreid assortiment. Mussenkampseweg 24, 8181 PK Heerde.

GEVRAAGD Overdekte stalling, omg. Epe en omstreken, 06-46240144 TE KOOP KERSTBOMEN Diverse soorten en maten met of zonder kluit en in pot. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 Epe, tel. 0578-620180. TE KOOP Compleet slaapkamer ameublement, gepolijst licht mahonie. Bestaande uit: 1 ledikant 160/ 200 cm met 2 lattenbodems en matrassen, 2 nachtkastjes + glasplaat ter bescherming, 1 grote commode 3 laden + glasplaat, 1 bijpassende grote spiegel. Z.g.a.n. Bijna niet gebruikt (logeerkamer). Bod boven 150 euro, Tel. 06-53691322. TE HUUR Zelfstandige woonruimte in Emst. Geheel gemeubileerd. Geschikt voor 2 pers. Voor info: tel. 06-38648026.

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

]RHNW Gastouder met registratie en/of een geldig diploma, die nog tijd heeft voor opvang bij de kinderen thuis in Emst. Het gaat om een 2 broertjes (1 en 7) en een zusje (3) op dinsdag en donderdag (maar mogelijk ook andere dagen), vanaf januari 2011. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.   GEVRAAGD Oud ijzer, zink, alm, koelk, tv. Wordt opgehaald, tel. 0578575524.

OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles. TE HUUR GEVRAAGD Opslagruimte, schuur, loods, in omgeving Wapenveld. Voor aanbiedingen, tel. 0623043369.

Bezoek nu onze kerstwinkel Zie ook: www.youtube.com/debarnewinkel Groencentra De Barnewinkel Barnewinkel 13, Apeldoorn

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,-

E-mail: tehuurinheerde@gmail.com


53 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 2

www.blokhutwinkel.nl

)NTERAKT#ONTOURISOPZOEKNAAR

!SSISTENT BEGELEIDERS-6 PERWEEK

"EGELEIDER-6 UURPERWEEK

6OORWOONLOCATIE6IJVERHOFIN%PEZOEKEN WIJEEN"EGELEIDEREN!SSISTENTBEGELEI DER4EVENSZOEKENWIJVOORWOONLOCATIE DE7EEMEKAMPIN%PEEEN!SSISTENT BEGELEIDER !LS!SSISTENTBEGELEIDERHELPJEDE BEWONERSBIJHUNDAGELIJKSEACTIVITEITEN ENLICHAMELIJKEVERZORGING )NDEFUNCTIEVAN"EGELEIDERCOyRDINEER JEDEZORGVANEENAANTALCLIpNTENENSTEL JEINDIVIDUELEONDERSTEUNINGSPLANNENOP 'EtNTERESSEERD 'EDREVENMENSENDIESTEVIGINHUN SCHOENENSTAANENERVARINGHEBBENMET HETBEGELEIDENENVERZORGENVANMENSEN METAANGEBOREN HERSENLETSELNODIGEN

)NTERAKT#ONTOURBIEDTZORGENONDERSTEUNING

WIJGRAAGUITOMTESOLLICITEREN

AANRUIMCLIpNTENMETEENLICHAMELIJKE

6OORMEERINFORMATIEOVERDEZEVACATURES

ZINTUIGLIJKEHANDICAPENOFNIET AANGEBOREN

VERWIJZENWIJNAARONZEWEBSITE

HERSENLETSEL

WWWINTERAKTCONTOURNL *EKUNTJESOLLICITATIEBRIEFMET#6STUREN NAARWVVIJVERHOF INTERAKTCONTOURNL

!CQUISITIENAARAANLEIDINGVANDEZE ADVERTENTIEWORDTNIETOPPRIJSGESTELD

3OLLICITERENWWWINTERAKTCONTOURNLWERKENBIJ

Apeldoornse Tuinhuis Specialist Kom naar onze binnen- en buitenshowroom:

Alles verder ! d s j i r p afge

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Zonnehorst 11, 7 207 BT Zutphen. Tel. 0575-200200 Kijk op www.blokhutwinkel.nl / E-mail:info@blokhutwinkel.nl

Sinterklaasactie bij: Two Friends Fashion voor mode die gezien mag worden Vrijdag 3 en zaterdag 4 december hebben wij: * Een grabbelton voor de kleintjes. * Een aantrekkelijke korting op de gehele collectie. * Zoekt u nog een leuk cadeau? * Wij hebben mooie shawls en sieraden voor â&#x201A;¬ 9,95! Natuurlijk staan er koffie en pepernoten klaar. Two Friends Fashion Klapperdijk 19 Wapenveld


54 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 2

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. Hoek, 14.30 uur ds. E.H.G. Laseur. Geref. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 19.00 uur ds. D. Quant. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. P.J.H. Krol 17.00 uur ds. De Groot. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur br. W.C. van der Horst, 16.30 uur ds. Z.J.C. van Harten. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur en 19.00 uur (themadienst) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Lammerts van Bueren. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 19.00 uur dienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. G.H. Koppelman. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. B. van ‘t Veld. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. van Sliedrecht, 14.30 uur ds. Joz. De Koeyer. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 en 16.00 uur ds. Tj. de Jong. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur ds. Tsj. Zuidema, 19.00 uur (leerdienst) mw. W.J. Treep. Ned. Geref. Kerk: 9.30 (voorber. Heilig Avondmaal) en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Geelhoed, 14.30 uur ds. J. Haveman. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. de Geest. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij, 19.00 uur ds. T. Noort. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. J van de Ketterij, 18.30 uur ds. R. van Kooten. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. F.J.T. Schipper, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. T. Noort. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering. Neal Frisby Hoofdsteen Partners (Ds. Prinszaal, Kulturhus EGW): Elke zondag 10.00 uur dhr. Krystian Kuterbach.

Zondag 5 december 2010 Tweede Adventszondag

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. M. Maas. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. van Wingerden, 19.00 uur ds. G.W. Marchal. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur mw. H.G. Bleumink-Nieuwenhuis. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: Geen opgave ontvangen. Groot Nieuws Gem.: 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering; past. Hofstede. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. M.R.H. van Beusichem. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. W.H. van Boeijen, 10.30 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. J. Uit de Bosch, 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 15.00 en 17.00 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Schelhaas, 16.30 uur ds. J. Winter. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. T. van Ommen, 19.00 uur br. F. ter Velde. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur mr. Th.D.F. Somsen. Christ Centered Christian Church (de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. B.H. Nieminen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

@

NIEUW EMAILADRES SCHAAPSKOOI villamedia@online.nl

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA

ZZZFQO &NRRNERHN r%XLWHQJHZRRQ +ROODQGVs

%LMGH]HDDQELHGLQJHHQJUDWLV6LQWHUNODDVERHN JHVFKUHYHQGRRU0DUWLQH%LMO WZYb 23 23

KHWRQJHZRRQOHNNHUH NRRNERHNYDQ& 23 23

'H6LQWHQ]LMQSLHWHQ ]LMQYHUVWRSWLQGHZLQNHO .XQMLM]HYLQGHQ" .LMNYRRUGHDFWLHYRRUZDDUGHQLQGHZLQNHO

&DGHDXWLS

 =$..(1

'RXZH(JEHUWV 6HQVHRNRIILHSDGV DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกSDGV QDDUNHX]H

+DNJURHQWHQHQ YHUZHQIUXLW

&]DFKWH SHSHUQRWHQWDDUW

DOOHYDULDQWHQ SRWWHQยกPOQDDUNHX]H

YHUVDIWHEDNNHQ VWXNJUDP

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ%LMGH NDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

&EDVLV 9RRUSHUVRQHQ JRXUPHWVFKRWHO

&3LHWHQGULQN YUXFKWHQGULQN

PHWYHUUDVVLQJLQGHGRS 23 23 IOHVPO

.,/2&ULEODSSHQ

 OLWHU

UXQGYOHHV

NLORbNRUWLQJ

KDPEXUJHUVNLSILOHW VKRDUPDHQVODYLQNHQ JHNUXLGUXQGHQ YDUNHQVYOHHV

*5$0

NLOR

678.6

&FKDPSLJQRQV ILMQFRXUJHWWHHQ URGHSDSULND VWXNVRIEDNMHV ยกJUDPQDDUNHX]H &6LQW SHSHUQRWHQYDQLOOH WRHWMH PHWPLQLSHSHUQRRWMHV 23 23 EHNHUPOOLWHU

'226. &6LQW PDQGDULMQHQ 23 23

C1000 Van 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

Andel Epe / C1000 Hardeman Wapenveld :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQPDDQGDJQRYHPEHUWP]DWHUGDJGHFHPEHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV2SGHDDQELHGLQJHQZDDUELM23 23VWDDWYHUPHOGLVRQ]HDFWLHJDUDQWLHQLHW YDQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW 3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

,/2

6OLPEH]LJ

NLOR


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 - PAGINA 56 2

Week 48 - Geldig t/m zaterdag 4 december 2010

Tel uit je winst! Saucijzenbroodjes Met roomboter bereid Vers uit eigen oven

1.98

0.99

2 stuks

Shoarmavlees

6.99

3.49

2 pakken à 500 gram

Elstar appels

Grillham

Vers voor u gesneden

5.70

3.98

2.85

1.99

2 tassen à 1,5 kilo

2 pakjes à 150 gram Per gewicht kan de prijs verschillen.

Kruimige aardappelen

7.98

3.99

2 zakken à 5 kilo

Bij deze producten extra voetbalplaatjes: !NDYALLESREINIGER ČESSEN Met GRATISpakje voetbalplaatjes

Struik Soep

Met GRATISpakje voetbalplaatjes

Alle smaken (ONIG3OEPEN naar keuze

tomaat, groenten 2 blikken à 400-800 ml PAKJES

of kip

Omo Wasmiddel

Alle varianten

16.47-17.67 3 stuks naar keuze

2.59 2.73

90

2.

#AMPINA3LAGROOMVLA alle smaken PAKKEN

3.10

Met GRATISpakje voetbalplaatjes

#ONIMEX+ROEPOEK ZAKKEN

Sun Vaatwastabletten, pak 26-38 stuks of Turbo gel, flacon 480 ml

Diverse varianten naar keuze

2 stuks

Met GRATISpakje voetbalplaatjes

99

1.

2.20

3 VOOR

9.99 13.98

Gourmetschotel de Luxe Per kilo

Voor alle 2e GRATIS aanbiedingen geldt: verschillende combinaties mogelijk. U krijgt 50% korting op de totaalprijs en maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 48/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?

Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

9.98

schaapskooi 48 2010  

Oene Wijnkoperij Kroese tel. 0578 - 641294 Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853. www.topslager-nooteboom.nl Installatietechniek heer Wig...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you