Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.6, 12 oktober 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

De Noordgouw wint Balans Award

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

Auto Palace HEERDE- De Balans Award is vrijdag uitgereikt aan Christelijk College de Noordgouw te Heerde. Op de slotdag van de Nationale OnderwijsWeek ontving het team van de Noordgouw de Award uit handen van juryvoorzitter Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw Pals en de heer Willering van het zorgteam namen naast een fraai beeldje ook een cheque ter waarde van 5000 euro in ontvangst. Het zorgteam van deze school is door het echtpaar Koele, de ouders van de 15-jarige leerling Rutger die PDDNOS heeft, voorgedragen voor deze prijs. “De school probeert niet de ‘minderwaardigheid’ die sommige mensen koppelen aan een ontwikkelingsstoornis te benadrukken, maar het juist op te tillen tot ‘meerderwaardigheid”, schreven de ouders in hun motivatie. “Door de intensieve

persoonlijke begeleiding door het zorgteam kan Rutger de havo blijven volgen binnen het reguliere onderwijs, leert hij zich staande te houden tussen de andere leerlingen, en leert hij met zijn stoornis om te gaan.” De jury bestaande uit Pia Dijkstra (voorzitter), RenÊ van Harten, Marjon Koehorst, NoÍlle Pameijer en Annelies van Zoelen wees CC De Noordgouw aan als winnaar. Christelijk College de Noordgouw scoorde het hoogst op de criteria over partnerschap en gelijkwaardigheid, duurzaamheid van de samenwerking, maatregelen die ervoor zorgen dat het onderwijs zo passend mogelijk is en het criterium in welke mate de aanpak vernieuwend is. De inzenders roemen de intensieve persoonlijke begeleiding van het zorgteam. “We hebben veelvuldig (soms dage-

lijks, ook ‘s avonds) contact.” Ook werden de relatie met de Ambelt en Eleos in Zwolle genoemd en het feit dat de school een aparte ruimte (VIProom) heeft waar zorgleerlingen de hele dag terechtkunnen en waar ze elk uur van de dag hulp kunnen krijgen van een van de zorgcoÜrdinatoren. Rector Wim Bouwstra bedankte de familie Koele voor de voordracht: “Deze award voelt als een Koninklijke onderscheiding”. De uitreiking volgde op een jongerendebat aangevuld met improvisatietheater door Lars en Edwin. De Balans Award award is een initiatief van de Landelijke oudervereniging Balans, voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag en is 5 jaar geleden ingesteld als prijs voor het voorbeeld van goede samenwerking tussen ouders en onderwijs.

Veiling glaskunst succesvol EPE- Dit weekend konden de glaskunstliefhebbers hun hart ophalen tijdens de veiling van glaskunst uit de periode van 1945 tot heden in het Gemeentehuis in Epe. Margriet Pleiter van De Aventurijn Kunstbemiddeling is de organisator achter deze veiling. Zij kon een mooie nettoopbrengst van 7700 euro melden. Deze opbrengst ervan gaat naar het Nationaal Glasmuseum Leerdam dat bezig is een vakopleiding op te zetten voor glasblazers.

“Het is heel bijzonder dat een galerie een veiling houdt, dat komt niet vaak voor in de glaswereld”, vertelt Margriet. Zaterdag hadden geïnteresseerden de mogelijkheid om te kijken naar hetgeen zondag onder de hamer kwam. Aan belangstelling geen gebrek. “Het loopt de hele dag goed door. We hebben het zo opgesteld dat de mensen er rustig tussen kunnen rondlopen en er zit een omschrijving met een richtprijs bij de werken.” Haar passie voor glas is groot. “In Nederland zie je helaas steeds minder vaklieden die glasblazen. Deze opleiding in Leerdam gaat vier jaar

Stationsstraat 9-11, Heerde www.autopalace.peugeot.nl Tel:088-0035535 heerde@autopalace.peugeot.nl

Peugeot 3008

Open Huis Kulturhus EPE- Het Open huis van het Kulturhus in Epe werd druk bezocht. Iedereen kon een kijkje nemen en zien wat een groot aanbod aan activiteiten plaats vindt in de Eper Gemeente Woning. Mamuze, SWO/E, Vluchtelingenwerk, Volksuniversiteit, AFV Fotoclub,Vrouwen van Nu, Dans Domein Drenth etc., alles was te bewonderen en te beluisteren. ’s Middags werd de naam van de Podiumzaal bekend gemaakt. Door het grote sponsorbedrag dat Triada heeft aangeboden voor de aanschaf van een licht en geluidsinstallatie draagt de zaal nu de naam Triada zaal. Harry van de Ven sprak over het nut dat een Kulturhus heeft voor een gemeenschap; “Je kunt wel woningen hebben maar om leven in de samenleving te hebben, heb je een Kulturhus nodig.” De 16-jarige Jurre van Egteren speelde vervolgens het

Restantenmarkt zie pagina 7

STICHTINGJAZZFESTIVAL JAZZFESTIVAL HEERDE STICHTING HEERDE

podium ‘in’ op zijn vleugel. Met het Kulturhus heeft Epe een prachtige plek voor kunst, cultureel en sociale instellingen.

E-MAILADRES SCHAAPSKOOI villamedia@online.nl

duren en bevat alle aspecten van het bewerken en werken met glas.” De kunstwerken die zijn geveild zijn allemaal gemaakt door kunstenaars met wel 20 tot 30 jaar ervaring. En Margriet is verheugd dat maar liefst elf van de 22 kunstenaars zijn of haar glas zelf blaast. “De rest maakt een ontwerp en gaat daarmee naar een meesterblazer.” De veiling werd ge-

leid door HÊlène Besançon, conservator van Nationaal Glasmuseum Leerdam en voormalig veilingmeester bij Sotheby’s. Zo’n 75 tot 100 mensen waren hier op afgekomen. Overigens is het nog altijd mogelijk glaskunst te bemachtigen. Bij de Galerie de Aventurijn aan de Polweg 2 in Epe staan nog ongeveer 20 objecten waar u op kunt nabieden.

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010

Installatietechniek

34e editie! Met o.a. Deep River kwartet, Trixies, Jump ‘n Jive, David Schnitter-4, Rein de Graaff kwintet, Gary Foster, Jasscrooners, Allotria, Big band Heerde, Unaccounted Four, Menno Daams, 10-Beaufort, Reunion Jazzband, Dim Kesber, Learning to fly project, Sem van Gelder e.v.a.

Dorpshuis Heerde vanaf 19.30 uur. EntrÊe: ₏ 17,50 • Voorverkoop: ₏ 15,00 • ₏ 10,00 voor leden, bij Rabobank Noordoost-Veluwe te Heerde. Subsponsor:

Meeuwsen ten Hoopen accountants b.v.

Koninklijke van der Most, Heerde

www.jazzfestivalheerde.nl

Oene tel. 0578 - 641294


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Gemeentehuis

Website De Kolk online

Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur

DatinWapenveldnieuwbouwwijkDeKolkopstapelstaat,isinmiddelsbijvelenbekend.Nuis ookdebijbehorendewebsitein delucht: www.dekolkwapenveld.nl.Handigvooriedereendiemeerwil wetenoverdewoningenende kavels.Maarookoverdeontwerpenvandeprojectmatigewoningen,degrootteenprijzenvande vrijekavelsenhoejehetaan moetpakkenalsjeereenhuis wiltbouwen.Binnenkortwordt bekendgemaaktwanneerdeverkoopvanstartgaat.Ookdatkomt opdenieuwesitetestaan,net alsandereactueleinformatie. Houdwww.dekolkwapenveld.nl dusgoedindegaten!

‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00 uurgeopend.

Openingstijden zwembad in astervakantie

Telefoonnummers:

Tijdensdeastervakantie,vanzaterdag16totenmetzondag 24oktober,zijndeopeningstijdenvoorhetvrijzwemmenalsvolgt:

Servicelijn

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Afvalinzameling

*het1 uur(09.00-10.00uur)alleenvoorouderen Vanafmaandag25oktobergeldtweerhetnormalerooster

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

16oktober 17oktober 18oktober 19oktober 20oktober 21oktober 22oktober 23oktober 24oktober

10.00-13.30uur 09.00-13.30uur 10.00-13.30uur 10.00-13.30uuren18.30-20.00uur 09.00-13.30uur* 10.00-13.30uuren18.30-20.00uur 10.00-13.30uur 10.00-13.30uur 09.00-13.30uur

e

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Presentatie inrichtingsplan Brede School Heerde-West Donderdag14oktoberpresen-

terenwijhetvoorlopiginrichtingsplanvoordeBredeSchoolHeerdeWestaanbuurtbewonersenanderebelangstellenden.Locatieis hetgemeentekantoor,ingang zijdeMarktstraat. Erisindeafgelopentijdhardgewerktaanhetdraagvlakvoorhet inrichtingsplanBredeSchool Heerde-West.Op7septemberis deeersteversievanhet inrichtingsplanbesprokenmet buurtbewonersenVVN(Veilig VerkeerNederland).Hunopmerkingenenaandachtspuntenzijn vervolgensverwerkt,waarnahet tweedeconceptisbesprokenop 20september.Ookuitdezevergaderingkwameneraandachtspuntennaarvorenwaarophet planisaangepast.

Ditbreedgedragenplanpresenterenweop14oktober.Dezeavond gevenweookinformatiehoede proceduresvoorderuimtelijkeordeninggaanverlopen,inclusiefinspraak,bezwaar,beroepenhet rechtopplanschade. Omdatweiedereendemogelijkheidwillengevenombijallepresentatiesaanwezigtezijn,houden wedebijeenkomsttweekeer.Het ontwerpkuntudoorlopendbekijken,deanderepresentatiesduren elkeenhalfuurenkunnennaelkaarwordenbijgewoond. Hetprogrammaisalsvolgt: 17.00uur:inloop 17.30-18.30uur:presentaties inrichtingsplanenro-procedure of 18.30uur:inloop

19.00-20.00uur:presentaties inrichtingsplanenro-procedure Wehaddenuookbeloofdtelaten zienhoeverwezijnmethetontwerpvanhetgebouw.Wewillenu graageencompleterbeeldlaten ziendanwenuhebben.Daaromis inoverlegmetdearchitectbesloteneenextrainloopbijeenkomst tehoudenwaaropweuhetvoorlopigontwerpvanhetgebouwtonen.Dezeisopdinsdag16november.Verdereinformatieover dezeavondzalopeenlatertijdstip opdezepaginawordengepubliceerd.Heeftuvragenoverhetverloopvandeavond?Neemcontact opmetdecommunicatieadviseur vanditproject,Jeanienvanden Berg,telefoon0578-699499of mailjeanien.berg@heerde.nl.

Inzameling oud papier

KoninklijkFanfarekorpsWilhelminazameltelke vrijdagenzaterdagtussen09.00en17.00uur oudpapierinophetparkeerterreinaandeVeldweginHeerde. Bijde NederlandsGereformeerde KerkaandeKanaaldijk57in Wapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uwoudpapier inleverenbijéénvandecontainersophetpleinachterdekerk, tussen09.00en18.00uur.Wie hulpnodigheeftkanerelkeeerstezaterdagvandemaandterechttussen08.30en11.00uur, behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkan iedere zaterdagtussen09.00en 12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaande Valkstraat. AtletiekverenigingDeGemzen zamelttussen 6en15oktober oudpapierinbijhetclubhuisaan deVeldweg1b. Op 12en13oktoberkanbijde Horsthoekschoolaande OenerweginHeerdeoudpapier wordeningeleverd.Opwoensdagiserom18.30uurhulpbijhet lossen/laden.

Van Meurslaan afgesloten Van11oktober2010totenmet 17januari2011isdeVan Meurslaangeheelafgeslotenvoor autoverkeer.HetDorpshuisende bibliotheekzijnviadeGriftstraatbereikbaar. Voorfietsersenwandelaarszijnhet Dorpshuisendebibliotheekvanaf 22oktoberwelweerbereikbaarvia deVanMeurslaan. InverbandmethetJazzfestivalisde VanMeurslaanvanaf1totenmet7 november2010metdeautobereikbaarvanafdeKanaalstraat. Parkeren

DeparkeerplaatsaandeMarktstraat blijftgedeeltelijkbeschikbaarvoor hetparkerenvanauto’s. Hetvoormaligeschoolpleinvanhet DeltionCollegekantijdensavondactiviteitenentijdenshetJazzfestivalgebruiktwordenalsparkeerplaats.DezetijdelijkeparkeerplaatsisbereikbaarviadeKanaalstraat.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL “Het einddoel is een energieneutrale gemeente in 2050”

Herstel Van Meursweide van start

BurgemeesterÂ?zetÂ?zwaarÂ?inÂ?opÂ?duurzaamheid

DezeÂ? weekÂ? wordtÂ? opÂ? deÂ? VanÂ? MeursweideÂ? inÂ? HeerdeÂ? eenÂ? beginÂ? gemaaktÂ?metÂ?hetÂ?vervangenÂ?vanÂ?260Â?oudeÂ?eikenÂ?enÂ?eenÂ?beuk.Â?Vanaf woensdagÂ? 13Â? oktoberÂ? wordenÂ? erÂ? voorbereidendeÂ? werkzaamheden

“Duurzaamheid� is� een� belangrijk

duurzaamheidÂ? steedsÂ? meerÂ? mee-

speerpuntÂ? voorÂ? onzeÂ? gemeente.

spelen.Â?DatÂ?blijktÂ?bijvoorbeeldÂ?bij

BijÂ?alleÂ?groteÂ?bouwprojectenÂ?en

deÂ? hogeÂ? duurzaamheidseisenÂ? die

inkoopÂ? zalÂ? duurzaamheidÂ? mee-

weÂ?stellenÂ?bijÂ?deÂ?bouwÂ?vanÂ?de

zijnÂ?steentjeÂ?bijdraagt,Â?zalÂ?onze

gewogenÂ? wordenÂ? inÂ? deÂ? komende

gemeentewerfÂ? enÂ? deÂ? Brede

gemeenteÂ? steedsÂ? duurzamer

jaren.Â? OpÂ? onzeÂ? website

School.Â?MaarÂ?ookÂ?bijÂ?onzeÂ?inkoop

worden.Â? VeelÂ? huizenÂ? kunnenÂ? zo-

www.heerde.nlÂ? hebbenÂ? weÂ? een

stellenÂ? weÂ? eisenÂ? opÂ? hetÂ? gebied

danigÂ?wordenÂ?aangepastÂ?datÂ?er

specialeÂ?plekÂ?ingerichtÂ?omÂ?deÂ?be-

vanÂ? duurzaamheid.Â? WeÂ? zoeken

minderÂ?verstooktÂ?hoeftÂ?teÂ?wor-

volkingÂ?opÂ?deÂ?hoogteÂ?teÂ?houden

naarÂ?duurzameÂ?bronnenÂ?van

den,Â?omÂ?maarÂ?eenÂ?voorbeeldÂ?te

vanÂ?watÂ?wijÂ?doenÂ?enÂ?watÂ?zijÂ?kun-

energie.Â? DeÂ? gemeenteÂ? heeftÂ? een

noemen.Â? BinnenkortÂ? beginnen

nen� doen”.� Burgemeester� Pijnen-

belangrijkeÂ? voorbeeldfunctieÂ? voor

weÂ? samenÂ? metÂ? deÂ? provincieÂ? een

burgÂ?isÂ?duidelijk:Â?duurzaamheidÂ?is

haarÂ?bevolkingÂ?enÂ?dieÂ?willenÂ?we

subsidietrajectÂ?voorÂ?hetÂ?isoleren

nietÂ? meerÂ? wegÂ? teÂ? denkenÂ? inÂ? het

waarmaken”.

vanÂ?bestaandeÂ?woningen.Â?DitÂ?zal

gemeentelijkeÂ? beleid.

Cultuuromslag

DuurzameÂ?bevolking

uitgevoerd,Â?zoalsÂ?hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?hekkenÂ?enÂ?paaltjesÂ?enÂ?hetÂ?verwijderenÂ? vanÂ? deÂ? voetbaldoelen.Â? DaarnaÂ? wordenÂ? eerstÂ? deÂ? kleineÂ? bomenÂ? gerooid.

dan�ook�te�vinden�zijn�via�onze website.”

BurgemeesterÂ? PijnenburgÂ? wijstÂ? er

ErÂ?isÂ?binnenÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?or-

echterÂ? welÂ? opÂ? datÂ? deÂ? gemeente

ganisatieÂ?eenÂ?cultuuromslagÂ?be-

Einddoel

hetÂ?nietÂ?alleenÂ?kan.

“We� hebben� een� helder� eind-

zig.Â? EenÂ? noodzakelijke,Â? volgens

OokÂ?deÂ?bevolkingÂ?vanÂ?HeerdeÂ?kan

doel:Â? eenÂ? energieneutraleÂ? ge-

burgemeester� Pijnenburg:�“Bij� al-

enÂ? moetÂ? werkenÂ? aanÂ? eenÂ? duur-

meente� in� 2050”,� aldus� de� burge-

lesÂ?watÂ?weÂ?doenÂ?gaat

zame� gemeente:�“Als� iedereen

meester.�“Dat� bereiken� we� natuurlijk�niet�in�ÊÊn�keer.�Een tussendoel� is� een� energieneutrale ambtelijke�organisatie,�dat�moet al� veel� eerder� zijn� bereikt”.�Tenslotte� wijst� de� burgemeester� op de� website:�“Wat� wij� als� gemeentelijke�organisatie�doen,�en�wat de� inwoners� van� de� gemeente Heerde� zelf� kúnnen� doen,� kun-

InÂ? deÂ? wekenÂ? dieÂ? volgenÂ? wordenÂ? ookÂ? deÂ? groteÂ? bomenÂ? verwijderd,Â? de bodemÂ?wordtÂ?verbeterdÂ?enÂ?erÂ?wordenÂ?plantgatenÂ?gegraven.Â?AlsÂ?het projectÂ?volgensÂ?planÂ?verloopt,Â?staanÂ?erÂ?voorÂ?deÂ?KerstÂ?weerÂ?flinke nieuweÂ? eikenbomenÂ? inÂ? deÂ? lanenÂ? rondÂ? deÂ? VanÂ? Meursweide.Â? RondÂ? 17 januariÂ?2011Â?wordtÂ?hetÂ?herstelÂ?vanÂ?deÂ?VanÂ?MeursweideÂ?naarÂ?verwachtingÂ? afgerond. HetÂ?isÂ?deÂ?bedoelingÂ?omÂ?hetÂ?parkÂ?inÂ?oudeÂ?luisterÂ?teÂ?herstellen.Â?Het renovatieplanÂ?voorÂ?hetÂ?parkÂ?isÂ?gemaaktÂ?inÂ?nauwÂ?overlegÂ?metÂ?deÂ?StichtingÂ?VriendenÂ?vanÂ?hetÂ?VanÂ?MeursparkÂ?enÂ?deÂ?VanÂ?Meursweide.

nen�ze�sinds�kort�vinden�op�onze website� www.heerde.nl,� via� de snelknop�aan�de�rechterkant�van het�scherm.�Ik�hoop�dat�mensen hier�veel�op�kijken�en�tips�gaan overnemen.�Maar�ook�voor�suggesties�vanuit�de�bevolking�staan we�natuurlijk�open.�U�kunt�die mailen�naar gemeente@heerde.nl”.

(Avond)schietoefeningen/

Activiteiten

Afsluiting Nieuwe Zuidweg

zaterdagÂ? 16Â? oktober

DinsdagÂ?12Â? (totÂ? 19.00Â? uur), woensdagÂ?13Â?enÂ?donderdag 14Â?oktoberÂ? wordenÂ? avond-

-

snertrit;Â?organisatieÂ?MenverenigingÂ? HetÂ? Wapenvelds Gerij

-

vanÂ? 13.00Â? totÂ? 17.00Â? uur:

schietoefeningenÂ? gehoudenÂ? op

verzamelbeursÂ? inÂ? Senioren

hetÂ? artillerieschietterreinÂ? inÂ? Â’t

InloopÂ?CentrumÂ?aanÂ?de

Harde.Â? DeÂ? NieuweÂ? ZuidwegÂ? is

NachtegaalwegÂ? 48Â? inÂ? Wapen-

danÂ?welÂ?toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?is

veld

mogelijkÂ? welÂ? geluidshinder.

Verkeershinder Wilhelminalaan/ buslijndienst 90 MaandagÂ?18Â?oktoberÂ? wordenÂ? deÂ? tijdelijkeÂ? lokalenÂ? voorÂ? deÂ? Margriet-

maandagÂ?18Â?oktober

schoolÂ?opÂ?hetÂ?schoolpleinÂ?vanÂ?deÂ?WilhelminaschoolÂ?geplaatst.Â?OpÂ?de

-

Â’sÂ?avondsÂ?staatÂ?eenÂ?jongeren-

WilhelminalaanÂ? ontstaatÂ? doorÂ? dezeÂ? werkzaamhedenÂ? ernstige

hetÂ?buitengebiedÂ?vanÂ?HeerdeÂ?afgeslotenÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?uitgebreide

busÂ?vanÂ?YouthÂ?forÂ?ChristÂ?met

verkeershinder.

schietoefeningen.Â? UÂ? wordtÂ? verzochtÂ? tussenÂ? 08.00Â? enÂ? 19.00Â? uurÂ? een

pannakooiÂ?opÂ?deÂ?BrinkÂ?in

andereÂ? routeÂ? teÂ? kiezen.

Heerde

DinsdagÂ?12Â?oktoberÂ?(totÂ?19.00Â?uur)Â? wordtÂ? deÂ? NieuweÂ? ZuidwegÂ? in

HetÂ?isÂ?daaromÂ?noodzakelijkÂ?deÂ?buslijndienstÂ?90Â?viaÂ?deÂ?KamperwegÂ?en MolenwegÂ? teÂ? latenÂ? rijden.Â? AanÂ? deÂ? MolenwegÂ? wordtÂ? eenÂ? tijdelijke

VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?deÂ?schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met

halteplaatsÂ?ingericht.Â?DeÂ?halteplaatsenÂ?nabijÂ?hetÂ?politiebureauÂ?komen

deÂ? klachtenlijnÂ? vanÂ? Defensie:Â? 0525Â? -Â? Â? 657700.

opÂ? dezeÂ? dagÂ? teÂ? vervallen.Â? HetÂ? overigeÂ? verkeerÂ? wordtÂ? doorÂ? verkeersbor-

VoorÂ? klachtenÂ? overÂ? vliegverkeerÂ? kuntÂ? uÂ? bellenÂ? met:Â? 0800Â? -Â? 0226033.

denÂ? inÂ? kennisÂ? gesteldÂ? vanÂ? dezeÂ? verkeershinder.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en uw persoonsgegevens BaarmoederhalskankerÂ?komtÂ?bij vrouwenÂ?vanÂ?alleÂ?leeftijdenÂ?voor, maarÂ?hetÂ?meestÂ?bijÂ?vrouwenÂ?tussenÂ?deÂ?30Â?enÂ?60Â?jaar.Â?DaaromÂ?krijgenÂ?vrouwenÂ?uitÂ?dezeÂ?leeftijdsgroepÂ?eensÂ?inÂ?deÂ?vijfÂ?jaarÂ?eenÂ?uitnodigingÂ?omÂ?deelÂ?teÂ?nemenÂ?aan hetÂ?bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.Â?Deze vormÂ?vanÂ?kankerÂ?kanÂ?doorÂ?een eenvoudigÂ?onderzoek,Â?hetÂ?uitstrijkje,Â?inÂ?eenÂ?vroegÂ?stadium wordenÂ?ontdekt.Â?BijÂ?eenÂ?vroege ontdekkingÂ?enÂ?goedeÂ?behandelingÂ?isÂ?genezingÂ?inÂ?bijnaÂ?alleÂ?gevallenÂ?mogelijk.

uitnodigingÂ?komenÂ?uitÂ?deÂ?GemeentelijkeÂ?BasisÂ?Administratie (GBA).Â?ZodraÂ?eenÂ?vrouwÂ?zichÂ?inschrijftÂ?inÂ?eenÂ?gemeente,Â?worden deÂ?persoonsgegevensÂ?inÂ?dezeÂ?administratieÂ?opgenomen.Â?Vrouwen ontvangenÂ?viaÂ?hunÂ?eigenÂ?huisarts ofÂ?viaÂ?BevolkingsonderzoekÂ?Oost eenÂ?oproepÂ?voorÂ?hetÂ?bevolkingsonderzoek.Â?HiervoorÂ?vindt gegevensuitwisselingÂ?plaatsÂ?met deÂ?GBA.Â?OpÂ?deÂ?registratieÂ?vanÂ?de gegevensÂ?isÂ?deÂ?WetÂ?Bescherming PersoonsgegevensÂ?vanÂ?toepas-

sing.Â?UiteraardÂ?wordenÂ?deÂ?gegevensÂ?striktÂ?vertrouwelijkÂ?behandeldÂ?enÂ?alleenÂ?gebruiktÂ?inÂ?hetÂ?kaderÂ?vanÂ?ditÂ?bevolkingsonderzoek. DeÂ?regelsÂ?voorÂ?registratieÂ?liggen vastÂ?inÂ?eenÂ?privacyreglement. MeerÂ?informatie

VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?metÂ?Bevolkingsonderzoek Oost,Â?telefoonÂ?053Â?-Â?4800520 (maandagÂ?t/mÂ?donderdagÂ?van 09.00Â?totÂ?12.00Â?uur),Â?ofÂ?kijkÂ?op www.bevolkingsonderzoekoost.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Busstation Brinklaan

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?ingevolgeÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?bekend,Â?datÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?opÂ?20Â?september 2010Â?hetÂ?bestemmingsplan Heerde-Dorp,Â?4eÂ?herzieningÂ?(BusstationÂ?Brinklaan)Â?heeftÂ?vastgesteld.Â?HetÂ?planÂ?isÂ?tenÂ?opzichte vanÂ?hetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?ongewijzigd vastgesteld.

digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?op www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?en opÂ?www.heerde.nl. TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?het planÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?op maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00 uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheid gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?u voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?met hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?en Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?699442.

HetÂ?bestemmingsplanÂ?omvat eenÂ?juridischÂ?planologischeÂ?regelingÂ?tenÂ?behoeveÂ?vanÂ?deÂ?herinrichtingÂ?vanÂ?hetÂ?terreinÂ?vanÂ?het busstation,Â?deÂ?voormalige peuterspeelzaalÂ?enÂ?omliggende grondenÂ?aanÂ?deÂ? BrinklaanÂ?inÂ?de kernÂ?vanÂ? Heerde.

Beroep

HetÂ?vastgesteldeÂ?bestemmingsplanÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?13Â?oktoberÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur. HetÂ?bestemmingsplanÂ?isÂ?ook

Collectes DeÂ?NederlandseÂ?BrandwondenstichtingÂ?collecteertÂ?vanÂ? 11Â?tot enÂ?metÂ?16Â?oktober

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?hetÂ?voornemen,Â?metÂ?toepassingÂ?vanÂ?artikel 3.23Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?medewerkingÂ?teÂ?verlenenÂ?aan: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?kapschuurÂ?opÂ?hetÂ?perceel ElburgerwegÂ?19Â?teÂ?Heerde.Â?DeÂ?ontheffingÂ?isÂ?noodzakelijkÂ?omdat deÂ?kapschuurÂ?nietÂ?achterÂ?deÂ?voorgevelrooilijnÂ?wordtÂ?gebouwd. DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?13Â?oktober 2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?van deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?BelanghebbendenÂ?kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijnÂ?schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?overÂ?deÂ?voorgenomenÂ?ontheffingÂ?kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?college vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?ADÂ?Heerde.

Kruising Flessenbergerweg/ Kanaaldijk tijdelijk afgesloten

InÂ?2011Â?ontvangenÂ?deÂ?geboortejarenÂ?1951,Â?1956,Â?1961,Â?1966, 1971,Â?1976Â?enÂ?1981Â?eenÂ?uitnodigingÂ?voorÂ?ditÂ?onderzoek. DeÂ?persoonsgegevensÂ?voorÂ?de

Inzagetermijn

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?de terinzageliggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmede eenÂ?belanghebbendeÂ?aanÂ?wie redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?worden verwetenÂ?datÂ?hijÂ?nietÂ?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?junctoÂ?afdelingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bij deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?voren heeftÂ?gebracht,Â?beroepÂ?instellen bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State, PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?Den Haag. HetÂ?besluitÂ?totÂ?vaststellingÂ?van hetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?in werkingÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?dag naÂ?dieÂ?waaropÂ?deÂ?beroepstermijn afloopt,Â?tenzijÂ?binnenÂ?de

beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?om voorlopigeÂ?voorzieningÂ?isÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?van deÂ?RaadÂ?vanÂ?State.

VanafÂ?maandagÂ?11Â?oktoberÂ?wordtÂ?hetÂ?dekÂ?vanÂ?deÂ?brugÂ?inÂ?deÂ?FlessenbergerwegÂ?teÂ?WapenveldÂ?vernieuwd.Â?AansluitendÂ?wordenÂ?eenÂ?klein deelÂ?vanÂ?deÂ?Kanaaldijk,Â?deÂ?BenedenwegÂ?enÂ?hetÂ?gedeelteÂ?vanÂ?de FlessenbergerwegÂ?tussenÂ?KanaaldijkÂ?enÂ?Hogestraat,Â?opnieuw geasfalteerd.Â?DezeÂ?weggedeeltenÂ?zijnÂ?danÂ?afgeslotenÂ?voorÂ?hetÂ?doorgaandÂ?verkeer.Â?DeÂ?planningÂ?isÂ?hetÂ?werkÂ?voorÂ?vrijdagÂ?22Â?oktoberÂ?afÂ?te ronden. HetÂ?verkeerÂ?wordtÂ?viaÂ?specialeÂ?bordenÂ?omgeleid. VoorÂ?hetÂ?bestemmingsverkeerÂ?zalÂ?deÂ?bereikbaarheidÂ?zoÂ?goedÂ?mogelijk wordenÂ?gehouden.Â?GeprobeerdÂ?wordtÂ?deÂ?overlastÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?te beperken.

Vastgesteld bestemmingsplan Woningbouwproject Brinklaan HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?ingevolgeÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?bekend,Â?datÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?opÂ?20Â?september 2010Â?hetÂ?bestemmingsplan Heerde-Dorp,Â?2eÂ?herziening (WoningbouwprojectÂ?Brinklaan) heeftÂ?vastgesteld.Â?HetÂ?planÂ?isÂ?ten opzichteÂ?vanÂ?hetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?gewijzigd vastgesteld. HetÂ?bestemmingsplanÂ?omvat eenÂ?juridischÂ?planologischeÂ?regelingÂ?tenÂ?behoeveÂ?vanÂ?deÂ?bouw vanÂ?eenÂ?aantalÂ?woongebouwen inÂ?hetÂ?gebiedÂ?tussenÂ?deÂ? BrinklaanÂ?enÂ?deÂ? StationsstraatÂ?inÂ?de kernÂ?vanÂ? HeerdeÂ?enÂ?hetÂ?aanpassenÂ?vanÂ?deÂ?openbareÂ?ruimteÂ?die daaraanÂ?grenst. DeÂ?belangrijksteÂ?wijzigingÂ?betreft hetÂ?latenÂ?vervallenÂ?vanÂ?een verbindingspadÂ?tussenÂ?deÂ?BrinklaanÂ?enÂ?deÂ?Stationsstraat.Â?DeÂ?aanvankelijkÂ?daarvoorÂ?opgenomen

bestemmingÂ?VerkeerÂ?isÂ?vervangenÂ?doorÂ?deÂ?bestemmingÂ?Groen. Inzagetermijn

HetÂ?vastgesteldeÂ?bestemmingsplanÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?13Â?oktoberÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur.Â?HetÂ?bestemmingsplan isÂ?ookÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?op www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?en opÂ?www.heerde.nl. TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?het planÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?op maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00 uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheid gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?u voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?met hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?en Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?699442. Beroep

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?de terinzageliggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?ziens-

wijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmede eenÂ?belanghebbendeÂ?aanÂ?wie redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?worden verwetenÂ?datÂ?hijÂ?nietÂ?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?junctoÂ?afdelingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bij deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?voren heeftÂ?gebracht,Â?beroepÂ?instellen bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State, PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?Den Haag.Â?TegenÂ?deÂ?gewijzigdÂ?vastgesteldeÂ?onderdelenÂ?vanÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?kanÂ?elkeÂ?belanghebbendeÂ?beroepÂ?instellen. HetÂ?besluitÂ?totÂ?vaststellingÂ?van hetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?in werkingÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?dag naÂ?dieÂ?waaropÂ?deÂ?beroepstermijn afloopt,Â?tenzijÂ?binnenÂ?de beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?om voorlopigeÂ?voorzieningÂ?isÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?van deÂ?RaadÂ?vanÂ?State.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL

Wil je meer halen uit je rijbewijs? En heb je je rijbewijs minder dan 2 jaar? Meld�je�dan�nu�aan�voor�deelname�aan�een�gratis�praktijkdag voor�jonge�autorijders Jonge�autorijders�kunnen�gratis meedoen�aan�“The�Drive Xperience”.�Dit�zijn�praktische, leerzame�Ên�ook�leuke�praktijkdagen.�The�Drive�Xperience�vindt plaats�op�22,�23,�29�en�30�oktober.�Aanmelden�voor�ÊÊn�van deze�dagen�kan�via�internet�op www.thedrivexperience.nl�of�op www.jongeautorijders.nl.�Daar vind�je�ook�meer�informatie�over deze�praktijkdagen. Voor�wie�is�het?

DeÂ?praktijkdagenÂ?zijnÂ?bedoeld voorÂ?jongeÂ?autorijdersÂ?uitÂ?deÂ?gemeentenÂ?Elburg,Â?Hattem,Â?Heerde enÂ?OldebroekÂ?dieÂ?tussenÂ?deÂ?drie maandenÂ?enÂ?tweeÂ?jaarÂ?geleden hunÂ?rijbewijsÂ?hebbenÂ?gehaaldÂ?en sindsdienÂ?zelfstandigÂ?alÂ?rijervaring hebbenÂ?opgedaan.Â?ErÂ?zijnÂ?autoÂ’s

beschikbaar,Â?dusÂ?hetÂ?bezitÂ?van eenÂ?eigenÂ?autoÂ?isÂ?nietÂ?nodig. DrieÂ?onderdelen

The�Drive�Xperience�bestaat�uit drie�onderdelen: ¡ in�de� Road�Xperience�kun�je zelf�tijdens�een�praktijkrit�ervaren�hoe�goed�je�als�jonge autorijder�bent�en�welke verbeterpunten�er�wellicht nog�zijn�te�behalen; ¡ bij�de� Track�Xperience�rijd�je op�een�rem/slipbaan,�waarbij je�zÊlf�achter�het�stuur�kunt ondervinden�hoe�het�aanvoelt om�op�een�glad�wegdek�onverwacht�een�noodstop�te

maken�en�te�ervaren�hoe�lang je�remweg�op�een�glad�wegdek�is; ¡ de� XperienceXchange�tenslotte,� is�een�groepsdiscussie en�ervaringsuitwisseling�met alle�deelnemers�over�de�werking�van�alcohol�en�drugs�in het�verkeer�en�hoe�je�daarmee�kunt�omgaan. Aanmelden

Aanmelden�voor�ÊÊn�van�deze�dagen�kan�via�internet�op www.thedrivexperience.nl�of�op www.jongeautorijders.nl.� De�dag begint�‘s�morgens�om�09.00�uur�en duurt�tot�uiterlijk�16.00�uur.�Op�vrijdag�begint�de�dag�om�14.00�uur�en duurt�tot�21.00�uur.�De�gemeente Heerde�biedt�je�halverwege�de�dag een�broodjeslunch�aan.�Na�afloop krijg�je�een�certificaat�mee�als�bewijs van�deelname. Organisatie

DezeÂ?praktijkdagenÂ?voorÂ?jonge autorijdersÂ?wordenÂ?georganiseerd opÂ?gezamenlijkÂ?initiatiefÂ?vanÂ?deÂ?gemeentenÂ?Elburg,Â? Hattem,Â? HeerdeÂ?en OldebroekÂ?enÂ?inÂ?samenwerkingÂ?met hetÂ?RegionaalÂ?OrgaanÂ?Verkeers-veiligheidÂ?GelderlandÂ?(ROVG),Â?datÂ?deze dagenÂ?ookÂ?subsidieert.

Informatieavond Veessen-Wapenveld

WoensdagavondÂ? 13Â?oktoberÂ?isÂ?erÂ?eenÂ?informatieavondÂ?overÂ?hetÂ?projectÂ?Veessen-WapenveldÂ?inÂ?DeÂ?Keet vanÂ?Heerde,Â?EperwegÂ?55Â?inÂ?Heerde. TijdensÂ?dezeÂ?avondÂ?krijgtÂ?uÂ?informatieÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?rondomÂ?beideÂ?onderdelenÂ?vanÂ?hetÂ?project,Â?deÂ?hoogwatergeulÂ?enÂ?deÂ?gebiedsontwikkeling.Â?VanafÂ?19.00Â?uurÂ?bentÂ?uÂ?welkom.

Aanvragen omgevingsvergunningen

In�De�Schaapskooi�van�28�september�heeft�de�gemeente�Heerde u�geïnformeerd�over�de�inwerkingtreding�van�de�Wet�algemene bepalingen�omgevingsrecht�(Wabo)�per�1�oktober�2010.�Kern hiervan�is�dat�ruim�20�bestaande�vergunningen�behandeld�worden�als�ÊÊn.�U�kunt�bijvoorbeeld�geen�bouw-,�kap-,�milieuvergunning�etc.�meer�aanvragen,�maar�u�vraagt�een�omgevingsvergunning�aan�voor�de�activiteiten�(bijvoorbeeld�bouwen�en�kappen)�die�u�uit�wilt�voeren. Het�aanvragen�van�een�omgevingsvergunning�is�alleen�digitaal mogelijk�via�www.omgevingsloket.nl.�Hiervoor�heeft�u�DigiD�nodig.�Afhankelijk�van�uw�activiteit(en)�wordt�digitaal�een�aanvraagformulier�opgesteld.�Het�formulier�kan�er�dus�per�aanvraag�anders uitzien. Dit�betekent�dat�u�vanaf�1�oktober�2010�geen�gebruik�meer�kunt maken�van�de� “oude”�aanvraagformulieren.�Ook�kunt�u�geen standaardformulieren�meer�verkrijgen�om�een�vergunning�aan�te vragen�bij�de�balie�van�de�afdeling�Ruimte. Na�het�invullen�van�uw�aanvraag�kunt�u�deze�digitaal�naar�de�gemeente�Heerde�versturen.�Het�blijft�mogelijk�om�de�aanvraag�op papier�in�te�dienen:�hiertoe�kunt�u�het�ingevulde�digitale�formulier uitprinten�en�naar�de�gemeente�sturen�of�afgeven�aan�de�balie van�de�afdeling�Ruimte.�Als�u�hulp�nodig�hebt�bij�het�invullen�van uw�aanvraagformulier,�kunt�u�hiervoor�een�afspraak�maken�en�bellen�met�0578�-�699423.�Ook�kunt�u�voor�meer�informatie�over�het aanvragen�van�een�omgevingsvergunning�terecht�bij�deze�balie. Meer�informatie�over�de�omgevingsvergunning�is�te�vinden�op het�Kennisplein�Omgevingsvergunning, www.omgevingsvergunning.vrom.nl

Verleende sloopvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningenÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?drieÂ?bijgebouwenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?ParkwegÂ?18 teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?geheelÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?bijgebouwenÂ?opÂ?het perceelÂ? SingelwegÂ?2Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?30Â?septemberÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 26

4WWWHEERDENL )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Ingekomen bouwaanvragen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?29Â?septemberÂ?2010Â?tot 6Â?oktoberÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvragenÂ?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?aanbouwÂ?aanÂ?deÂ?achterzijdeÂ?van deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?OssenkampwegÂ?2dÂ?teÂ?Wapenveld - hetÂ?geheleÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?gaashekwerkÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?voorzijde Kamperweg/ZuppeldsewegÂ? teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?fietsen-/rolstoelbergingÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ? BrugstraatÂ?2b,Â?2cÂ?enÂ?2dÂ?teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?eenÂ?hobbyruimteÂ?enÂ?overkappingÂ?op hetÂ?perceelÂ? DeÂ?PagenbergÂ?10aÂ?teÂ?Heerde eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?veranderenÂ?vanÂ?eenÂ?bedrijfshalÂ?metÂ?buizenloodsÂ?op hetÂ?perceelÂ? KanaaldijkÂ?12Â?teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?metÂ?garageÂ?opÂ?hetÂ?perceel ElburgerwegÂ?26Â?teÂ?HeerdeÂ?(betreftÂ?eenÂ? gewijzigde aanvraag) - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HuisÂ?en

Verleende bouwvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningenÂ?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?twee-onder-een-kapwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? SingelwegÂ?2Â?teÂ?Heerde - hetÂ?overkappenÂ?vanÂ?eenÂ?gedeelteÂ?vanÂ?deÂ?bestaandeÂ?bebouwingÂ?op hetÂ?perceelÂ? KloosterwegÂ?3Â?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?30Â?septemberÂ?2010 - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?woonhuisÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VeldwegÂ?9Â?te Heerde

Verzonden:Â? 1Â?oktoberÂ?2010

beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen.

TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Â?

HofÂ?22Â?teÂ?Heerde

- hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?bedrijfsruimteÂ?naarÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel VeesserÂ?EnkwegÂ?46Â?teÂ?Veessen

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?De bouwplannenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdeling Ruimte,Â? opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

IndienenÂ?bezwaar-Â?of

Verleende kapvergunningen

VoorlopigeÂ?voorziening

hetÂ?perceel

ElburgerwegÂ?28 teÂ?HeerdeÂ?(zijde

Rhijnsburglaan) - 1Â?berk, staandeÂ?inÂ?de tuinÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? B.Â?vanÂ?Dijk-

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

laanÂ?8Â?te HeerdeÂ?(erÂ?isÂ?een

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?29Â?septemberÂ?2010 totÂ?6Â?oktoberÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: voorÂ?hetÂ?slopenÂ?van: - eenÂ?schuur,Â?eenÂ?trafoÂ?enÂ?eenÂ?buizenloodsÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KanaaldijkÂ?12Â?teÂ?Heerde

- inpandigeÂ?delenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?GrotewegÂ?52Â?te Wapenveld

- hetÂ?geheelÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceel KamperwegÂ?60Â?teÂ?Heerde

- dakbeschotÂ?vanÂ?deÂ?boerderijÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?OverwegÂ?1Â?te Wapenveld

EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeft eenÂ?vergunningÂ?verleendÂ?voor hetÂ?kappenÂ?van: - 1Â?ceder,Â?staandeÂ?inÂ?deÂ?voortuinÂ?opÂ?hetÂ?perceel

MeidoornlaanÂ?2Â?teÂ?Heerde

- 15Â?fijnsparren,Â?staandeÂ?opÂ?het perceelÂ?hoekÂ? Zevenakkersweg/OverwegÂ?teÂ?WapenveldÂ?(deÂ?vergunningÂ?isÂ?ver-

noodkapvergunningÂ?verleendÂ?omdat deÂ?boomÂ?inÂ?dermateÂ?slechte staatÂ?verkeerdeÂ?datÂ?hijÂ?gevaar ofÂ?schadeÂ?konÂ?veroorzakenÂ?in deÂ?directeÂ?omgeving) Verzonden:Â?6Â?oktoberÂ?2010

Rectificatie

In�de�Schaapskooi�van�28�september�is�gepubliceerd�dat�een vergunning�is�verleend�voor�het kappen�van 2�grove�dennen,�staande�achter het�huis�in�de�tuin�op�het�perceel Beukenlaan�4�te�Heerde;�dit Koerbergseweg�te�Heerde moet�zijn�op�het�perceel - 1�berk,�5�coniferen,�3�sparren Beukenlaan�6�te�Heerde. en�1�zilverspar,�staande�op Verzonden:�21�september�2010 leend�om�onderhoudswerkzaamheden�uit�te�kunnen�voeren) - 1�spar,�staande�op�het�park “de�Koerberg”�nabij�de�woning,�op�perceel�aan

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 27

Nieuwe HR-ketel?

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Kies voor het ultieme warmwatercomfort!

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ…Â… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefi t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze energiezuinige combi-ketel heeft een voorraad warm water die met ongekende

VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

kracht wordt bijgevuld. Daarvan blĂ­jft u genieten: overal in huis direct warm water en als u wilt overal

Rik Bonhof

tegelijk. Wij zorgen voor perfect maatwerk!

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!

SPECIAL SPECIAL

KATENHAASJES 2e rookworst gratis

De beste kwaliteit voor een lage prijs! 7LSYDQGH.2. /DVDJQH

%LMDDQNRRSYDQSRUWLHVODVDJQHIOHVZLMQ*5$7,6

 

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HRSJHPDDNWHVFKDOHQVDODGHVHQKDSMHV

600

stuks per klant max. 23gratis KEURSLAGERKOOPJE TIP VAN MARINUS

TIP TIP VAN MARINUS DE VAN WILLY

2x 100 gram

100 GRAM 5 STUKS

4100 STUKS GRAM

Bij 150 gram GEBRADEN beenham GEHAKT & FRICANDEAU

Gieser Wildeman 9HUVJHVQHGHQ+XWVSRW

Per 3 kilo 3HU]DN nu geen 2,99

'R\HQQHGH&RPLFH

1,99

maar NLORQXYRRU 

GEGRILD SNAAIERS KALFSVLEES IN SAUS

Dinsdag 12 oktober 2010 :RNJURHQWHQ

*HVQHGHQ,WDOLDDQVHPL[ 3HU]DNYRRU

=RHWH:LWWH'UXLYHQ

3HUNLORQXYRRU

Woensdag 13 oktober 2010

Donderdag 14 oktober 2010

9HUVJHQHGHQ5RGHNRRO JUDP

WRDVWVDODGH9HUVHDSSHOPRHVXLWHLJHQNHXNHQ 3HUEDN 

XLWHLJHQNHXNHQ

 9HUVH%ORHPNRRO 3HUVWXNYRRU 3HUEDNMHYRRU

Vrijdag 15 oktober 2010

Zaterdag 16 oktober 2010

*URHQWH4XLFKHXLWHLJHQNHXNHQ

&KHUU\7RPDDWMHV

3HUVWXN

3HUEDNYRRU

6WHYLJH(OVWDU

.RJHOKDUGH6SUXLWHQNLORYRRU3HUĂąNLOR

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

300

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

KWARTETJES SLAVINKEN

GRATIS 100 gram beenhamsalade

100 GRAM 4 STUKS

Maandag 11 oktober 2010

100 gram gram 100

30 180

VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

MAALTIJDIDEE BORRELHAP TIP

1LHXZ6DODGH9LYD,WDOLD JUDP 

UIENKRUIER Hazelino

00 1 200

50 1 400

GEHAKTBALLEN PAMPASCHIJVEN

00 5 150

NOOTJE VAN DE MAAND NOOTJE VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG IEDERE WOENSDAG

200 GRAM 200 GRAM

1 KG. 1 KG.

BOERENMELANGE BOERENMELANGE

95 1 195

RUNDER RUNDER OF OF H.O.H. H.O.H. GEHAKT GEHAKT

Uit de Bosch, keurslager Uit de 20, Bosch, Dorpsstraat 8181 HR keurslager HEERDE Dorpsstraat 20, 8181 HEERDE Tel. 0578-691872, FaxHR 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 info@uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

00 6 600

Aanbiedingen zijngeldig geldigvan van01-02-2010 04-10-2010 t/m t/m 06-02-2010. 09-10-2010. Aanbiedingen zijn

KEURSLAGERKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 8

Graag gedaan begonnen

Jeugddienst in Bethel HATTEM- Op zondagavond 17 oktober wordt er door de jeugd van de Vrije Baptistengemeente Bethel te Hattem een speciale jeugddienst georganiseerd. De aanvang van de dienst is om 19.00 uur in het kerkgebouw aan de Hessenweg 84 te Hattem. Jairo zal in deze dienst zijn getuigenis doorgeven en het Woord van God verkondigen. “Verandering & Overwinning” zijn woorden die Jairo na zijn bekering in 2001 hebben bezig gehouden nadat hij bijna 10 jaar verslaafd was geweest aan drugs en zich voornamelijk bezig hield met criminaliteit. Jairo is sinds 2002 bezig geweest met Help The Helpless, met als doel; ‘eenheid onder de jongeren in Amersfoort en het verkondigen van het evangelie door diverse activiteiten heen’. Momenteel zijn zij druk bezig om maaltijden te verstrekken aan daklozen en op deze manier mogen zij de liefde van God laten zien. Evangelisatie is datgene waar hij zich voornamelijk mee bezighoudt en daarnaast is hij ook deelgenoot van het Goandtell team van David de Vos waarmee hij verschillende evangelisatieacties in het land voert. U bent van harte uitgenodigd om deze jeugddienst bij te wonen.

Passage Hattem

HEERDE- Woensdag hebben de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Heerde een contract ondertekend in het kader van het project “Graag Gedaan”. Met het tekenen van het contract geven meer dan 100 kinderen aan dat ze mee willen doen met dit vrijwilligersproject. Burgemeester Pijnenburg gaf het officiële startschot. Dit gebeurde in bijzijn van wethouder Bögemann van Jeugdbeleid. Hij opende de bijeenkomst met een toespraak, waarin hij benadrukte hoe geweldig het is dat zoveel kinderen enthousiast zijn om zich in te zetten voor anderen. Hij vertelde

de aanwezigen ook dat er zelfs een klas was geweest die hun eigen juf had opgegeven. Het project “Graag gedaan” is uniek in Nederland. De organisatie ligt in handen van De Plu, steunpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers van de gemeente Heerde. “Graag Gedaan” stimuleert jongeren om iets voor een ander te doen, bijvoorbeeld het blad van het trottoir vegen, ’s winters sneeuwschuiven, boodschappen doen, vuilcontainer aan de weg en weer terug zetten of de hond uitlaten. Allerlei kleine dingen waarmee je iemand anders, die dit zelf niet kan, een reuze plezier doet.

HATTEM- Op donderdag 21 oktober is er een bijeenkomst van Passage in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat in Hattem. Aanvang 19.45 uur. Onderwerp: “Pieterpad bij stukjes en beetjes”. Sprekers zijn de heer en mevrouw Vesters. Ook gasten zijn van harte welkom.

HEERDE- Bea Bartelink uit Heerde is 50 jaar geworden. Voor velen uit Veessen, Heerde en Epe zeer bekend door al haar bezigheden door de jaren heen. Voor Appie, vrienden en buren was dit een goede reden om spandoek en natuurlijk een Sarah neer te zetten.

Petanque HATTEM- De NJBB toernooien van Hattem Petanque zijn achter de rug, maar de mixtoernooien gaan gewoon door. Elke eerste maandag van de maand is er een toernooi, elke dinsdagavond en op de woensdagmiddag het Bultmantoernooi. Tevens is er op de derde donderdag en vierde zaterdag van de maand ook een mixtoernooi. De maandag, dinsdag en het Bultmantoernooi zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Uitslag maandagavond: 1e Edwin Eleveld,

2e Martin Willemsen, 3e Gerrie Keijl, 4e Dini Eleveld, 5e Mariska Landman. Uitslag dinsdagavond: 1e Dick Jonker, 2e José Schoonewil, 3e Martin Willemsen, 4e Gerben Schrooten, 5e Jan Kalter, 6e Ton Visser/Geurt Souman. Uitslag Bultmantoernooi: 1e DirkJan Septer, 2e Piet Buikema, 3e Aly van Oene, 4e Martin van Huffelen, 5e/6e Maaike Septer/John Keijl, 7e Ingeborg Suichies, 8e José Schoonewil, 9e Gerrit Hoogers, 10e Dick Jonker.

Darten

Tentoonstelling en lezing

WAPENVELD- De uitslagen van DC Tapperij Teun te Wapenveld. Teuns Angels – De Zaak 3-6, DCTT6 – Ocheholics 4-5, DCTT7 - De Wijenbeld 8-1, DCTT8 - Hattem’s Stekkie 4-5, DCTT9 - Vollenhoofschepoort 1 4-5 (W. v.d. Wal 180).

Dierendag bij Dier all in

Vrouwen van Nu HEERDE- Dinsdag 12 oktober komen de leden van NBvP Vrouwen van Nu bijeen. Deze avond kunnen ze een kijkje nemen in Paleis het Loo. Dhr. Groen, conservator van de tuinen van Paleis het Loo, geeft een dialezing. Deze lezing geeft een uniek kijkje achter de schermen maar ook over het functioneren van een bijzonder museum. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De avond wordt gehouden in de het Dorpshuis en begint om 19.45 uur. Om 19.30

staat de koffie klaar. Voor informatie: tel. 038-4477953 of kijk op http://heerde.startpagina.nl/NBvP.

Bingo EPE- De SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 20 oktober een bingoochtend, in het Kulturhus (Eper Gemeentewoning), Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang 10.00 uur.

Workshops speksteen

Voordeelpas Wereldwinkel Heerde HEERDE- Afgelopen september lanceerde stichting de Kleine Aarde in Boxtel officieel de Duurzame Waardekaart. Dat is een unieke voordeelpas, waarmee consumenten korting krijgen op producten en diensten die rekening houden met mens en natuur. De kaart is vanaf deze week ook te koop bij uw Wereldwinkel in Heerde. Op vertoon van deze kaart omvangt u bij Wereldwinkel Heerde korting op diverse fairtrade producten. Duurzaam produceren en consumeren wordt steeds belangrijker. 85% van de Nederlandse bevolking zegt dat zij duurzamer zou willen leven. Slechts 15% doet dat ook echt (Bron: Motivaction). De initiatiefnemer van de Duurzame Waardekaart, stichting de Kleine Aarde, brengt al sinds 1972 mensen op een positieve manier bij elkaar om samen te werken aan duurzame ontwikkeling. Het duurzame winkelen met deze nieuwe kaart begint bij www.duurzamewaardekaart. nl: Het platform voor duurzaam

consumeren, waar een compleet overzicht van het aanbod te vinden is. Het assortiment producten en diensten is enorm; het gaat van knuffeldieren en autobanden tot biologische cateraars. Alle producten die met de Duurzame Waardekaart kunnen worden aangeschaft zijn gegarandeerd eerlijk; ze houden rekening met de duurzame criteria mens, milieu en dierenwelzijn. Zo weet u zeker dat uw aankopen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. U kunt de kaart gebruiken bij diverse aangesloten winkels zoals de Wereldwinkel en bij verschillende duurzame webshops. Al deze aanbieders geven fikse kortingen op hun producten. U verdient het eenmalige aankoopbedrag van de kaart dan ook snel terug! Bovendien gaat initiatiefnemer De Kleine Aarde met dit geld projecten ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld. U vindt de Wereldwinkel Heerde achter Villa Jacoba naast de Plus supermarkt.

EPE- De week van de geschiedenis heeft dit jaar als thema: Land en water. Museumboerderij Hagedoorns Plaatse sluit zich aan bij de week van de geschiedenis. In de periode van 16 oktober tot 28 november is de tentoonstelling ‘Sprengen en Beken op de Veluwe’ 2010 te zien op Hagedoorns Plaatse. Natuurfotograaf Nico Scheurkogel uit Epe houdt daar tegelijkertijd een expositie van foto’s met als thema “De waterrijke Veluwe”. Op woensdag 20 oktober zal de heer Van de Velde van de Bekenstichting op Hagedoorns Plaatse vertellen over sprengenbeken en de essentiële rol die ze in het verleden en ook nu nog vervullen. Aanvang 20.00 uur. Ook de tentoonstellingen zijn dan te bezoeken. Toegang is gratis. Zie voor meer informatie over sprengen en beken http://www.sprengenbeken.nl/. Aanmelding voor de lezing bij dhr. J. Moerland, tel. 0578-561274.

EPE- Ook dit jaar had Dier all-in in Epe groots uitgepakt in het kader van dierendag en wel op zaterdag 2 oktober. Het was die dag een feest voor dier en mens. Kinderen konden zich laten schminken en er werd hondenvoetbal gespeeld. Daarnaast werd er een huisdierverkiezing gehouden. De teckel van Jelle de Vries met de naam Schnitsel werd gekozen tot de mooiste hond en de eerste prijs op het gebied van katten ging

naar de familie De Wolf met de kat Balou. Tientallen honden gingen de strijd aan in het kader van Dog got talent. Hond Sam werd de winnaar. Met een zak proplan hondenvoeding en een snackpakket voor Sam ging de eigenaresse Janneke naar huis. Ze kreeg de prijs uit handen van Debbie. Op de website www. dierallin.nl staan nog een paar leuke foto’s van het dierendag feest bij Dier all-in.

WENUMWIESEL- Barbara Pijnappel geeft binnenkort op een aantal zaterdagmiddagen workshops speksteen bewerken. “Zij maakt al 23 jaar beelden in brons en steen in Apeldoorn en geef sinds 4 jaar workshops in haar beeldentuinatelier-galerie in Wenum Wiesel. De workshops worden gegeven op zaterdagmiddagen van 13.00 – 16.30 uur Omdat de ruimte om een workshop te geven beperkt is, kunnen er per keer max. 15 personen deelnemen. Ook is het mogelijk op afspraak doordeweeks voor kleine groepen een workshop te geven of op afspraak naar een groep mensen toe te komen. Aanmelden kan telefonisch of per email, 1x of meerdere keren. Data: op zaterdagmiddag 16, 30 oktober, 13, 27 november, 18 december. Tijdstip: 13.00– 16.30 uur. Adres: Fluitersweg 34, 7345 BK, Wenum Wiesel, noordkant Apeldoorn. Tel. 055-5212407, art-barb@planet.nl. Zie ook www. barbsgallery.com. Kosten bedragen 35 euro per middag en excl. steen. Contant te voldoen tijdens de workshop. Dit is inclusief: btw, gebruik van gereedschap, koffie en thee.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 29

Naaimachine defekt of onderhoud nodig? Wij repareren alle merken naai-, lock- en borduurmachines.

Etpn] oh]]llhavean rkkn psaa

NIEUW!! Gratis halen en brengen nu ook in Wapenveld! Bij Klazien’s Kreatie, Stationsweg 20 te Wapenveld elke vrijdagmiddag gratis halen en brengen op bovenstaand adres. Naaimachinecentrum Rouwendal sinds 1933 Stationsstraat 138 Apeldoorn tel 055-5212229; www.rouwendal.com

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

. a=ql i]pn]ejc o d]h

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen

ra lnef & o

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

.a I]pn]o rkkn `a d]hra lnefo Kl aaj cka` rajpehanaj` i]pn]o oh]]lp q haggan`an* >kraj`eaj gnefcp q ^ef =qlejc ^ef ]]jgkkl r]j psaa i]pn]ooaj( jq kkg jkc aajo `a .a i]pn]o rkkn `a d]hra lnefo* Ej ]h eo dap ieoo_deaj i]]n rkkn dap carkah( rkhcajo kjo hecp `]p jkc jap araj s]p haggan`an* & E t_hqoeab `a i]pn]ooaj qep `a ^ktolnejcoapo @q^hej $I]teiqo%( >ktpkj aj Ikj]_k I]teiqo* @ava ]_pea eo cah`ec r]j 0 kgpk^an p+i -0 jkrai^an .,-,( gefg kl sss*]qlejc*jh rkkn `a rkkns]]n`aj*

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 98, Fax 422038 20 -86, gratis: - 421 58038 98, -Fax 422 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

hier is ruimte voor uw eigen tekst Twello Duistervoordseweg 54 Telefoon 0571 - 271526 Heerde Dorpsstraat 35 Telefoon 0578 - 691612 www.pijnappel.info

Als u deze tekst verwijderd komt uw logo over de gehele breedte van de advertentie te staan.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 10

Kunstworkshop

Donkey Event EPE- Twee studentes van het Helicon Apeldoorn, afdeling Dierverzorging, organiseren samen met De Koperen Ezel uit Epe op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 18:00 uur, een ezel event. Deze dag ontdekt en leert u alles over de ezel. Daarnaast zijn er ook demonstraties van de hoefsmid, er zullen kraampjes zijn van een therapeut die met ezels werkt, een schoonheidsspecialist geeft informatie over cosmetica waar ezelmelk in verwerkt is. Voor de kinderen is er een ezelspeurtocht, kunnen ze hun ezelrijbewijs halen, en zijn er spelletjes. Er zijn ezels in verschillende kleuren en maten en

ook zijn er jonge veulentjes. Natuurlijk is het eetcafé, het terras, speeltuin, skelterbaan en kinderboerderij gewoon geopend. Ook is er om 11.00 uur van Muziekvereniging Eendracht uit Apeldoorn een optreden. Vanaf 13.00 uur is De Koperen Ezel 1 van de locaties waar het kunstfestival Overstekend wild plaats vindt, en er zijn vanaf 13.00 uur verschillende acts die u kunt bewonderen bij de Koperen Ezel. Twee unieke evenementen die elkaar treffen op 1 locatie en wat een veelzijdig uitje is voor jong en oud. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: De Koperen Ezel: tel. 0578-662452, Agnes Meurs: tel. 06-51217201, Karin Kraal: tel. 06-46417374.

Opbrengst collecte HATTEM- Vorige week is er in het kader van de Kinderboekenweek een kunstworkshop gehouden bij Allio kinderopvang. De kinderen van de BSO Dorpsweg in Hattem maakten tijdens deze workshop kennis met een echte illustrator. Namens de Fiep Westendorp

Foundation vertelde illustrator Marit de Wolf over haar beroep en liet aan de hand van voorbeelden het werkproces zien van schets, tot tekening, tot drukwerk. Hierna gingen de kinderen van groep 4 tot en met 8 zelf aan de slag. De kinderen zijn begonnen met het

Wijziging datum Winteruitje EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op maandag 18 oktober bezoekt men de rechtbank in Deventer. In eerste instantie stond dit uitje gepland op 12 of 14 oktober, maar de definitieve datum is nu maandag 18 oktober. Ook het tijdstip van vertrek is eerder dan gepland namelijk om 8.30 uur. Bij het Kantongerecht in Deventer krijgen deelnemers een rondlei-

ding door dit historische pand met o.a. een kijkje in de kelders van dit al heel oude Rechtsgebouw. En indien mogelijk wordt een rechtszaak bijgewoond. Vertrek vanaf de Eper Gemeentewoning/ Kulturhus om 8.30 uur. De eigen bijdrage is 21 euro inclusief een lunch. Belangstellenden kunnen zich nog tot 14 oktober opgeven bij de SWO/E. Voor opgave of het programmaboekje kunt u contact opnemen met de SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, tel. 0578-620988.

uitknippen van losse woorden die ze zelf bij elkaar mochten zoeken. Het door hen zelf geknipte, geplakte en geschreven gedicht vormt het uitgangspunt voor een bijpassende illustratie in collagetechniek. De kinderen beleefden er veel plezier aan.

EPE- Ook dit jaar is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix fonds weer gelopen. Deze collecte heeft dit jaar 1291.28 euro opgebracht. Met deze bijdrage kan het Prinses Beatrix fonds zich nog meer inzetten voor de verschillende spierziektes. Het kan zijn dat er bij u aan de deur geen collectant is geweest. Dit komt omdat zij niet voldoende

collectanten hebben om heel Epe te bestrijken. Collecteren kost 2-4 uurtjes per jaar. Mocht u zich geroepen voelen om voor dit goede doel te collecteren, schroom dan niet en neem contact op met Marijke Vinke, tel. 0578-620080 of mail naar: marijke.vinke@ kpnmail.nl. De collecte wordt in 2011 gehouden in de week van 12 t/m 17 september.

Etscursus in Anton Pieck Museum HATTEM- Het Anton Pieck Museum organiseert op woensdag 20 oktober een cursus etsen. De workshop vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur in het Anton Pieck Museum. U kunt zich vanaf nu opgeven voor deze workshop o.l.v. de kunsthistoricus en begaafd etser Menno Balm. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond welke resultaten de techniek van het etsen in de loop van de tijd heeft voorgebracht. Daarna neemt u zelf de etsnaald ter

hand waarmee een tekening op een etsplaatje wordt aangebracht. Na deze met inkt ingesmeerd te hebben drukt u uw etsplaat op de originele etspers van Anton Pieck af. Het blijkt steeds weer een spannend procédé te zijn waarbij het resultaat altijd verrassend is. De afdruk kunt u in een passepartout mee naar huis nemen. De kosten voor deze dagworkshop zijn 40 euro p.p. (dit is incl. en-

tree, materiaal zoals inkt, papier en een etsplaatje evenals koffie/ thee en een lunch). Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan deze workshop. Opgave vooraf is dan ook noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Anton Pieck Museum. Achterstraat 4648 te Hattem, tel. 038-4442192, e-mail: info@antonpieckmuseum.nl.

HEERDE- Hoewel het 5 oktober de dag van de leraren was, werden de leerkrachten, ondersteunend personeel en directie van de Parkschool een dag eerder verrast. Zij kregen op 4 oktober, dierendag, een lunch aangeboden door de ouders en verzorgers van de leerlingen. “De leerkrachten werken hard, zijn vernieuwend bezig en zorgen voor een fijne en veilige

schoolomgeving. Daarom werd er gekozen voor een dierendaglunch om de leerkrachten “krachtvoer” te geven om het komende schooljaar weer leerzaam, ontdekkend, samenwerkend en inspirerend vorm te geven, zodat onze “aapjes” weer met veel plezier het komende schooljaar naar de Parkschool gaan.” De leerkrachten vonden de lunch erg leuk en lekker.

Schietsport WAPENVELD- De resultaten van Schietvereniging Wapenveld: Harm van de Beek 162, Joost van Diepen 168, Dennie Heideveld  113, Wim van Norel 149, Erwin Schouten 151, Henk v/d Vrugt 156, Jan Pieter Touwen 159, Henk Waaijenberg 156.

Herfstproeverij

VAASSEN - Na 37,5 jaar te hebben gewerkt bij Hamer Installatietechniek, is de tijd aangebroken dat Wim Wijngaards met vervroegd pensioen gaat en van zijn vrije tijd gaat genieten. Zijn collega’s en zijn zonen, die ook collega zijn, wilden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, en hebben dan ook een toepasselijke versiering in de tuin geplaatst.

Wim is bij Hamer begonnen op een vrachtwagen met laadkraan. Daarna op de graafmachinecombinatie om in het hele land ondergrondse tanks te plaatsen. Toen dit vanwege rugklachten niet meer kon, is hij op het kantoor terecht gekomen en heeft de laatste 15 jaar calculaties/offertes gemaakt voor tankinstallaties en complete tankstations.

Vakantie Bijbel Week 2010 EPE- Zit jij ook op de basisschool? Dan ben je in de herfstvakantie van harte welkom op de Vakantie Bijbel Week. Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 oktober gaan ze spelen, zingen, knutselen, luisteren en nog veel meer rondom

het thema: “Stel je voor”. De locatie is net als vorig jaar het buurtgebouw van de Burgerenk aan de Klimtuin en de tijden zijn van 9.45 tot 12.00 uur. Je kunt binnenlopen vanaf 9.30 uur. Neem je vriendjes en vriendinnetjes maar mee, iedereen is

HATTEM- Op zondag 31 oktober wordt er een herfstproeverij georganiseerd bij de Hattemse Mixed Hockey Club van 15.00-19.00 uur. In het clubhuis kunt u wijn, kaas, thee en andere herfstlekkernijen proeven en kopen. De sponsoren nemen ook het één en ander mee om te proeven, zoals de Wildwijn 2010, de klimaatneutrale wijn van De Martino uit Chili, Morbier - kaas uit Frankrijk met aslaag, witte Jasmijn thee en een Lapsang Souchong en een herfstsoep. U bent van harte uitgenodigd, neem vrienden en familie mee. Heren 1 speelt om 14.45 uur. welkom. Lijkt het u/je leuk om één of meer ochtenden te helpen, neem dan even contact op. Alle hulp is welkom. Vakantie Bijbelweek Team: Bianca den Ouden, tel. 06-30431414, Berthine van Triest, tel. 0578612262.

PCOB Vaassen VAASSEN- PCOB Vaassen houdt een ledenmiddag op donderdag 28 oktober. Dhr. Kroon uit Apeldoorn komt spreken over het onderwerp: “Koningin Wilhelmina een persoonlijkheid”. Toen Wilhelmina nog maar 19 jaar was, waren de ogen van de Nederlanders op haar gericht voor wat betreft de keuze van een echtgenoot. Hoe kwam de verbintenis met de vier jaar oudere hertog Hendrik van Mecklenburg - Swerin tot stand? Aan de hand van dia’s zullen we zien waar deze hertog werd geboren. De Koningin had haar ambt

zeer hoog staan en ze spande zich in om haar ambt waardig te vervullen. Voor informatie: secretaris, tel. 0578575215.

Bingo HATTEM - Supportersvereniging Ons Genoegen houdt 9 oktober een Herfstbingo in het Verenigingsgebouw De Triangel, Veenburgerweg 13, Hattem. Zaal open: 19.15 uur, aanvang: 20.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 211

De Jong zoekt! Voor onze vestiging in Hattem zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerker m/v (parttime)

Dit betreft vervanging van zwangerschapsverlof met mogelijkheid tot verlenging van het contract. Het is voor 20 uur per week, tw dinsdag de hele dag en woensdag, donderdag en vrijdag de ochtend. Je werkzaamheden zullen bestaan uit: sHETVERZORGENVANIN ENUITGAANDE MAIL verkeer. sHETVERZORGENVANDEBINNENKOMENDEPOST sHETTENAAMSTELLENVRIJWARENVANCARAVANSEN KAMPEERAUTOS sHETCODERENENINBOEKENVANDEIN EN VERKOOPFACTUREN sHETINBOEKENVANDEKASENGIRO sHETASSISTERENVANDEADMINISTRATEUR Om deze afwisselende functie met succes uit te voeren verwachten wij dat je de volgende zaken in je bagage hebt: sEENOPLEIDING-"/ADMINISTRATIEFOF GELIJKWAARDIG

sENKELEJARENERVARINGOPADMINISTRATIEFENOF BOEKHOUDKUNDIGGEBIED sHETKUNNENWERKENMET-ICROSOFT/FlCE7ORD %XCEL /UTLOOK%XPRESSEN%XACT'LOBE sDE.EDERLANDSETAALBEHEERSENINWOORDEN GESCHRIFT sJEBENTNAUWKEURIGENmEXIBEL sJEBENTBEREIDINHETHOOGSEIZOENMEERURENTE WERKEN Voor bovenstaande vacature bieden wij: %ENLEUKEENUITDAGENDEBAANINEENJONGEN GEMOTIVEERDTEAM WATEENGOEDESFEERMET ZICHMEEBRENGT%ENGOEDSALARISENGOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN GeĂŻnteresseerd in bovenstaande functie? 3TUURDANEENSOLLICITATIEBRIEFMETUWCVNAAR $E*ONG#ARAVANS"6 4AVDEHEER4DE*ONG $E.ETELHORST +%(ATTEM /FE MAILINFO DEJONGCARAVANSNL Meer informatie over bovenstaande vacature? .EEMCONTACTOPMET DEHEER%*6ELDKAMP TELEFOON 

Sfeervol restaurant bij kasteel ’de Cannenburch (met eigen parkeerplaats)

Nu de restauratie van het kasteel en het park voltooid is, gaan we er weer volop tegen aan. Daarom zijn we op zoek naar:

Medewerkers(sters) voor de afwaskeuken voor de vrijdag avond en het weekend

Schoonmakers (sters) voor de zaterdag en zondag ochtend Heb je interesse in dit bijbaantje neem dan contact op met mevrouw van Amersfoort of de heer de Weerd telefoon : 0578-571501 mail : koetshuisvaassen@hetnet.nl Restaurant ‘t Koetshuis - Maarten van Rossumplein 2 - 8171 EB Vaassen. Tel. 0578-571501 - Fax 0578-577912 - Website: restaurant-koetshuis.nl

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

www.dejongcaravans.nl

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken.

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

Leverbaar in vele modellen.

Fa. Witteveen - Emst

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

www.b-bo.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 12

Plaatsen noodlokalen in vakantie HEERDE- In de herfstvakantie worden de 7 noodlokalen voor de leerlingen van de afgebrande Margrietschool geplaatst op het schoolplein van de Wilhelminaschool. “Op deze manier willen we bereiken dat er zo min mogelijk lesuitval is”, legt wethouder Westerkamp uit. Verder wordt het schoolplein nu aan de voorzijde van de school gerealiseerd. Daar is nu nog een plantsoen plus parkeerplaatsen voor de leraren. Zij kunnen dan hun auto kwijt aan de Braamkamp en bij de gymzaal aan de Roggeweg. Achter de school, aan de kant van de spoorlijn, wordt een speelterrein en trapveldje gecreëerd voor met name de oudere jeugd van de scholen. “Verder zijn daar meldingen van overlast door hangjongeren. Naar aanleiding van de onlangs gehouden informatiebijeenkomst zijn de ambulante jongerenwerker en de BOA gevraagd deze plek in hun rondje mee te nemen.” Er staat nu ook nog een oude fietsenstalling die gesloopt zal worden. Een nieuwe fietsenstalling komt aan de

Beste luu, Uule heb de woordn en gezegdes van juni 2010 nog van mien tegoed. Klepschuute - Iemand die altijd op pad is Kleufbiele

andere kant van de school, aan de kant van de Emmalaan. Tegenover de ingang van de school komen extra parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat het tegenoverliggende ventweggetje wordt gebruikt voor sluipverkeer, wordt er aan één zijde

tie niet verder onder druk te laten komen. De rijksoverheid bekostigt het Nederlandse basisonderwijs. Daarvoor gelden diverse regels. Uit onderzoek is al gebleken dat de rijksbekostiging voor de leeren hulpmiddelen en de gebouwen te laag is, maar nu blijkt dat ook de bekostiging van de salarissen tekorten laat zien. De werkgeverslasten zijn namelijk enkele procenten hoger dan de rijksoverheid vergoedt. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is gehouden. Het gevolg daarvan is dat de schoolbe-

Zitgymgroep Hof van Blom HATTEM- Dat er behoefte was aan meer bewegen voor de bewoners van Hof van Blom, bleek uit het onderzoek dat Driezorg onlangs hield. De bewoners konden al terecht bij vele activiteiten die worden aangeboden in het huis, variërend van creatieve en gezellige activiteiten tot aan uitstapjes. Ook was er al een zitgym-groep. Een extra beweegactiviteit voor de actievere bewoner zou een goede aanvulling vormen op het bestaande programma. Er werd voor gekozen deze nieuwe activiteit op te zetten in samenwerking met Stichting Welzijn Hattem. De

stichting is namelijk zeer actief op het gebied van sporten en bewegen voor senioren. Met 15 wekelijkse sportgroepen en 250 sporters heeft zij de juiste ervaring en kennis in huis. Gezamenlijk wordt nu een nieuwe fitgymgroep gestart. Om het lichaam gezond en fit te houden, kunnen de bewoners van Hof van Blom gaan bewegen op muziek. Docente mevrouw Dekker zal de groep begeleiden. Voor alle activiteiten geld dat men zich op kan geven bij de Stichting Welzijn Hattem, Daendelsweg2 in Hattem, tel. 038-4432881 of e-mail info@ swhattem.nl.

Kennismaking bij de Schaapskooi

Foto Judith Tellegen HEERDE- Aan het begin van ieder schooljaar maken de leerlingen, ouders en leerkrachten van de Willem Alexanderschool in Heerde altijd op een gezellige manier kennis met elkaar. Afgelopen vrijdag werd iedereen bij de Schaapskooi verwacht om daar in grote groep een speurtocht te doen. Na het be-

- Kloofbijl

Klompmhok - Portaal a.d. buitenkant van de woning

een afsluiting met parkeerplaatsen gemaakt. “Omdat de verkeersstromen zullen toenemen wordt de Emmalaan tijdelijk 1-richtingsverkeer en alleen nog vanaf de kant van de Sportlaan toegankelijk”, voegt Westerkamp toe.

antwoorden van vragen voor zowel de kinderen als de volwassen, werd iedereen getrakteerd op een broodje warme worst. Ondertussen startte er een heuse voetbalcompetitie tussen de ouders de kinderen op het naastgelegen voetbalveld. De kinderen wonnen met overmacht, maar of dat allemaal wel ging zoals het hoort?!

(van hout en aan de achterkant aangebouwd)

Klongels

- Kleren, maar ook slechte kwaliteit

Klootoge

- Sufferd

Klumpien

- Kinderklompje, stukje van iets b.v. goud.

Knâsterbot

- Kraakbeen

Knieboom

- Afscheiding tussen voerbak en stal

Kniepkatte

- Zaklantaren met dynamo aandrijving

Kniepkottel

- Gierigaard

Gezegdes De geite verzettn - Plassen (door mannen) Hie is van pas gek - Hij maakt gebruik van zijn onnozelheid Iej kunt gek wordn wanner aj wilt - Zelfde betekenis

Proo aan de gang met tekorten VELUWE- De Stichting Proo (Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe), de stichting voor openbaar basisonderwijs hier in de regio, neemt maatregelen tegen de tekorten, die mede zijn ontstaan door onvoldoende toekenning van rijksmiddelen. Aangezien niet is te verwachten dat de rijksoverheid in de huidige situatie een correctie zal toepassen, zal het schoolbestuur zelf moeten bijsturen. De stichting neemt daarom nu maatregelen in de formatie teneinde de nu nog redelijk gezonde financiële posi-

Wat zeg iej doar???

Iene gek kan meer vraogn as tien wiezen kunt beantwoordn sturen te weinig vergoeding ontvangen voor de salariskosten (en dat is ongeveer 85% van de totale kosten in het onderwijs). De stichting Proo ontving vorig jaar 4 á 5 ton te weinig en wordt dit jaar wederom met een dergelijk tekort geconfronteerd, terwijl het tekort van vorig jaar nog moest worden weggewerkt. Met een tekort was rekening gehouden, maar het tekort valt, op grond van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek, hoger uit dan verwacht.

Bingo VAASSEN- Wijkvereniging Oosterhof organiseert op vrijdag 15 oktober een bingoavond aan de Zichtstede 16A te Vaassen. Zaal open om: 19.00 uur. Het eerste kopje koffie is gratis.

- Een dom iemand kan rake vragen stellen. ’t Meeste geld wordt verdiend met ’t buis an - Handwerk wordt slecht betaald. Dit was de leste ‘Wat zeg iej daor’. In november ligt ’t tweede deel van onze woordnboek in de winkel en aj dât koop, dan hej, saemm met ’t eerste deel zo ongeveer alle woordn en gezegdes bie mekaere. Ik heb disse rubriek altied met plezier edaon en van de Schaapskooi hek altied alle metwârking ehad. Bedank daorveur. Ok de lèèzers heb altied goed mee edach. Ok daorveur hâsteke bedank. Na vief jaor kump der noe een ende an. Ik haope dâk een biedraege egeevm hebbe an de instandholding van het dialekt en ik zo zeggn: Veulle wille en goed gaon.

Koekjes bakken

Workshops Linoleumsnijden HATTEM – Het Anton Pieck Museum organiseert op woensdagmiddag 20 oktober een workshop Linoleumsnijden voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Tussen 13.00 tot 16.30 uur leren zij alle aspecten van deze grafische techniek en gaan zij na afloop met een kleurendruk en een oorkonde naar huis. De activiteit linoleumsnijden is erop gericht de jeugd zelf te laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een grafisch kunstwerk. Het kenmerkende van grafische technieken is dat de voorstelling in spiegelbeeld op de drukplaat aangebracht moet worden. Bovendien kunnen van een voorstelling meerdere exemplaren gedrukt worden. De techniek van het linoleumsnijden zal gedemonstreerd worden en daarna krijgen de kinderen gelegenheid hun eigen ontwerpen uit te voeren in een kleuren - linosnede. De kinderen krijgen voorts een gekalligrafeerde oorkonde; hun werkstuk krijgen ze mee in een passe-partout. Wegens het beperkte aantal deelnemers dat per middag kan meedoen, is opgave vooraf noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief entree, materialen en een consumptie. Voor meer informatie of het opgeven van deelnemers kunt u contact opnemen met het Anton Pieck Museum, Achterstraat 46-48, 8051 GC te Hattem, tel.038–4442192, e-mailadres: info@antonpieckmseum.nl.

HATTEM- Bij peuterspeelzaal Nijntje Pluis werd gewerkt over het thema “eten en drinken”. Daar hoort natuurlijk ook een stukje praktijk bij. Dus werden er koekjes gebakken (en opgegeten!). “Kookburo ‘k ook van jou!” kwam de peuters leren hoe je een broodje kneed en bakt. Het was hard werken om er een mooi bolletje van te maken. Na het bakken mochten de peuters in de kring hun eigenge-

maakte broodje lekker opeten. Het kookburo organiseert ook workshops voor grote mensen, meer informatie kunt u vinden op www. kookvanjou.com. Wilt u meer weten over peuterspeelzaal Nijntje Pluis? U kunt mailen: info@swhattem.nl; bellen: tel. 038-4432881 Peuters van Nijntje Pluis bakten zoete broodjes bij Stichting welzijn Hattem of langskomen: Daendelsweg 2 in Hattem.

Vrijwilligers gezocht EPE- Woonvoorziening Cort van der Lindenstraat van De Passerel is op zoek naar vrijwilligers om met de bewoners individueel of als groep leuke dingen te gaan doen, zoals fietsen, een spelletje of een creatieve activiteit. Aan de Cort van der Lindenstraat wonen 4 mensen met een verstandelijke beperking. U kunt contact opnemen met de voorziening van 16.00-21.00 uur op tel. 0578-628023 of via de mail met t.hendriks-modderkolk@depasserel.nl.

Middag FNV VAASSEN- Op vrijdag 15 oktober houdt de FNV afdeling Epe, Heerde, Vaassen haar jaarlijkse middag voor gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden van de aangesloten bonden in Zaal  De Wieken, Molenstraat te Vaassen, aanvang: 14.00 uur. Het Matrozenkoor uit Apeldoorn zal die middag optreden en tevens een conferencier.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 213

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen

MARKTSLAGER VAN BUSSEL Dond erdag standp lek

Oene - Tel. 0578 - 628700 www.marktslagervanbussel.nl E mail: info@marktslagervanbussel.nl

(bij het geme entehuis)

Epe

8.30- 13.00 u ur. Vrijdag mark t Heerde 13.00- 18.00 uur

Nieuw! Nu ook bestellen via de site! Uw bestelling staat dan voor u klaar op de markt!

Weekaanbiedingen donderdag 14 en vrijdag 15 oktober

*Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk

Filet americain

*Bouwkundig Tekenwerk

150 gr ...........................

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, paprika´s, aubergine, pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld. ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur

Sla + komkommer = 1,00

De Wangen 12 8191 NZ Wapenveld Tel: 038-4479385 Mob: 06-51159843 m.groeneveld45@kpnplanet.nl installatiebedrijfgroeneveld.nl Installatiebedrijf in de ruimste zin van het woord: gas, water, elektra, centrale verwarming, dakbedekking, zinkwerk, riolering en natuurlijk alle onderhoudswerkzaamheden. Tevens zijn wij dealer van Aircopoint airco’s; de goede en betaalbare airco. Kortom: UNIEK IN INSTALLATIETECHNIEK GEZOCHT: MONTEUR INST ALLA TIE TECHNIEK INSTALLA ALLATIE Na onze vliegende start in maart 2008 en door toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een zeer gemotiveerde werknemer, die past in ons sterke team van 6 werknemers en ons wil helpen ons bedrijf nog meer kracht te geven.

€ 1,00

500 gr. nasi/bami + 500 gram babi pangang samen € 5,95

Achterham

200 gram ............... voor €

Slavinken

€ 2,95

5 stuks ..........................

E L A S FIETSVOORDEEL !!!

Alle 2010 fietsmodellen

10%

20%

!!

Huurfietsen verkoop

30% 40%

KORTING

geen inruil mogelijk!!

1,5 jaar oud

Voor de helft van de nieuwwaarde! Met BOVAG garantie Nieuwprijs € 749,-

Nu € 375,WEG IS PECH

OP IS OP

Hagestraat 8-10, Heerde.

Wat wij zoeken: - Iemand die enige ervaring heeft binnen het vak. - Wil werken in een prettige werkomgeving. - Klantgericht kan en wil denken, - In Wapenveld/Hattem/Zwolle/Heerde/Epe en omgeving wil werken. Wij bieden: - Een leuke en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden

2,00

Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

Goede redenen om te tanken bij Q8 Tankstation Van de Put .... 1. Tot 8 eurocent korting per liter 2. Vriendelijk en behulpzaam personeel 3. Als u het wilt,

Oktober aanbieding!

helpen wij u bij het tanken

Geniet van de pure smaak van ambachtelijke kaas!

4. Sparen met de Q8 Cadeaukaart,

Boeren gatenkaas!

€ 5,75 per kilo Boerenkaas, ambachtelijke zuivel, biologische producten, noten, tapas, home- made chocolade, Italiaanse lekkernijen en nog veel meer.

Proef het verschil! Bonenburgerlaan 20, Heerde, 0578-690245 www.puurinheerde.nl

dus extra voordeel

Dus kom tanken bij Q8 Tankstation Van de Put in Heerde !

Dat is voor

tanken met service, prijzen !

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 691609. www.vdput.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 14

Vaassense bezoekt ZOA-projecten

Muziektheater bij Mamuze EPE- Vanaf dinsdag 26 oktober kunnen kinderen en jongeren uit Epe en omstreken ontdekken hoe leuk theater maken is. Bij voldoende belangstelling start Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe met de cursus Muziektheater: een prikkelende mix van de disciplines zang, theater en een beetje dans onder leiding van docent Niels Wolfskamp. Het is een jaarcursus die afsluit met een spetterend slotspektakel. Eerst train je je basisvaardigheden op het gebied van spel, zang en presentatie. Daarna werk je concreet naar het slotspektakel toe. Je krijgt vaste tekst, studeert met elkaar enkele liedjes in en leert hoe het is om door je docent geregisseerd te worden. De lessen worden van 18.30– 20.00 uur gegeven in de danszaal van het Kulturhus EGW. Mamuze organiseert op 26 oktober van 20.15 – 21.45 uur ook een gratis proefles Impro! theater

Antiek weg

VAASSEN- Evalyne van Lokhorst uit Vaassen is onlangs als communicatiemedewerker met ZOAVluchtelingenzorg naar Thailand geweest om daar projecten te bezoeken; vluchtelingenkampen aan de grens bij Birma. Dit zijn specifieke ZOA-projecten. ZOA is in Thailand al ruim 25 jaar werkzaam onder vluchtelingen in kampen aan de grens bij Birma (Myanmar). De meeste van deze vluchtelingen behoren tot een van de etnische minderheden. Zij zijn uit Myanmar gevlucht vanwege de voortdurende schendingen van mensenrechten door het  leger, gewelddadige landonteigeningen en dwangarbeid. “Van 26 augustus – 3 september heb ik samen met

zes ZOA-collega’s een korte veldreis gemaakt naar Thailand. Hier heb ik twee vluchtelingenkampen bezocht; het Mae La kamp en het Umpiem kamp.” Sinds 1984 voorziet ZOA-Vluchtelingenzorg in zeven van de negen kampen aan de grens bij Birma in onderwijs, beroepstrainingen (waaronder kappersopleidingen, weverij, naaiatelier, computertrainingen, bakkerij en restaurants), trainingen in levensonderhoud en agrarische projecten. Ieder jaar ontvluchten duizenden Birmezen hun thuisland. Buurland Thailand neemt een groot aantal vluchtelingen op in één van de negen vluchtelingenkampen die het Thaise grensgebied met Birma telt. In al die jaren zijn de kampen

Herfstvakantie vol speculaasverhalen

Foto Eva Posthuma.

HATTEM- Wat hoort er meer bij de herfst dan de geur van versgebakken speculaas? In het Nederlands Bakkerijmuseum pakken ze dit thema aan om er een gezellige boel van te maken tijdens de Herfstvakantie. Twee weken lang, van 16 oktober tot en met 31 oktober, is er van alles te beleven voor jong en oud. Dit alles onder het motto: De Speurtocht naar Speculaas. Elke dag worden er speculaaspoppen gemaakt in het museum. De jonge bakkers krijgen daarbij hulp van de bakker. Reserveren vooraf is niet nodig en er zijn geen extra kosten verbonden aan deze doe- het- zelf- activiteit. Van dinsdag tot en met zaterdag kunnen kinderen bakken van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag en maandag wordt er gebakken tussen van 14.00 tot 16.00 uur. De speciale kindervoor-

stellingen van de regionaal bekende en populaire bakker Fred zijn – na vele verzoeken tijdens de zomervakantie- weer terug. Als geen ander weet hij de kinderen (en daarmee ook de begeleiders) te bespelen. De kindervoorstellingen vinden plaats elke dinsdag, woensdag en donderdag om 12.00 en om 15.00 uur, behalve op donderdag 28 oktober. Reserveren is niet nodig, op tijd komen wel. In de 19e eeuwse bakkerij worden tijdens de Herfstvakantie tal van speculaasspecialiteiten gebakken. Deze zijn te koop in de museumwinkel. Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag en maandag van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: Kerkhofstraat 13 in Hattem, tel. 038– 4441715. Website: www. bakkerijmuseum.nl.

er niet kleiner op geworden. Het Mae La kamp is het grootste kamp; er zitten hier 50.000 vluchtelingen. Dat is nogal wat. Een dorp op zich dus. Dat blijkt ook wel uit de winkeltjes maar ook uit de hoeveelheid organisaties die zich met het kamp bemoeien. ZOA is in de kampen met name gespecialiseerd in het onderwijs en geven/ organiseren van gespecialiseerde opleidingen (beroepstrainingen) bv kappersopleidingen en computeropleidingen. Evalyne sprak in het kamp met een aantal studenten die net de kappersopleiding hadden afgerond. “Heel mooi om deze blije en tevreden gezichten te zien. Het volgen van een opleiding en dus het opdoen van kennis is voor hen reden tot leven, hoop en uitzicht op de toekomst. Toch is iedereen zich er steeds van bewust dat ze in een kampsituatie leven. Er is weinig vrijheid, alleen de relatieve vrijheid in het kamp. Buiten het kamp is er geen bestaan mogelijk voor de meesten en dat maakt de situatie zo triest. Iedereen die buiten het kamp komt en wordt opgepakt loopt het risico om het land uitgezet te worden.” Maar er komt hopelijk een ommekeer in het systeem. “Tot voor kort waren de mensen in de kampen erg afhankelijk van de ontwikkelingshulporganisaties. Gelukkig keert het tij en draaien veel onderwijsprojecten op mensen uit de kampen zelf. ZOAVluchtelingenzorg traint de leiders en ondersteunt met lesmateriaal. Dit geeft een sterk gevoel van ownership, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.” Na een paar dagen kon de groep van Evalyne gewoon weer via Bangkok aan de Thaise douane hun paspoort laten zien. “Dan realiseer je je pas wat een vrijheid we hebben als Europeanen, om van land naar land te kunnen reizen, om te kunnen gaan en staan waar wij willen, om te kunnen zeggen wat wij denken. Ik hoop en bid dat de situatie in Birma zodanig mag veranderen dat de mensen in de kampen ooit veilig huiswaarts kunnen keren. Ik hoop op een betere toekomst!” ZOA heeft als mandaat dat zij gemiddeld niet langer dan 12 jaar in een land werkt. Daarom is besloten dat ZOA haar programma in Thailand gaat overdragen aan een onlangs opgericht lokale organisatie: Us-a-Khanae (hoop op een nieuwe dag). Durability en sustainability worden de kernwoorden van de nieuwe organisatie. Kijk voor meer informatie over het werk in Thailand op www.zoa.nl. Of volg ZOA op Twitter en facebook.

EPE- Bij een woning aan de Zuukerweg in Epe heeft een woninginbraak plaatsgevonden. Vermoedelijk is in de woning meerdere malen ingebroken tussen zaterdag 18 september en maandag 20 september. Bij de inbraak is een flinke buit weggenomen, waaronder een klok, antieke vazen en antiek zilver bestek. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnen gekomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de inbraak en is opzoek naar getuigen of tips. Getuigen kunnen de politie bellen op 0900 – 8844.

voor volwassenen in het Kulturhus. Bij voldoende animo zal de cursus op dinsdag 2 november vervolgens definitief van start gaan. De introductieles maakt in dat geval onderdeel uit van de volledige cursus Impro! van 12 lessen voor 95 euro. Vooraf aanmelden voor deze introductieles is wel noodzakelijk. Dit kan door te bellen met Mamuze, tel. 0578-616298 (ma t/m do van 09.00-12.00 uur) of door een mail te sturen naar monique@mamuze. nl. Kijk voor meer informatie over de cursussen op www.mamuze.nl.

Inbraak in woning EMST- Zondag 3 oktober op maandag 4 oktober heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Hanendorperweg in Emst. Bij de inbraak werd gereedschap buitgemaakt. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnengekomen. De politie onderzoekt de inbraak.

Woninginbraak HEERDE- In het weekend van 2 en 3 oktober heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Zwolseweg in Heerde. Het is nog onduidelijk wat er bij de inbraak is buitgemaakt. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnengekomen. De bewoners ontdekte de inbraak maandag 4 oktober. De politie onderzoekt de inbraak.

Emmaschool bij de dierenarts

HEERDE- Aansluitend op dierendag ging groep 4 van de Emmaschool in Heerde op bezoek bij de Dierenkliniek Hattem-Wapenveld. Dierenartsen Frieke en Laurens en dierenartsassistente Jannette hebben heel veel verteld en de leerlingen mochten overal een kijkje nemen, ook bij de zieke dieren. Ze leerden over ope-

raties, entingen, röntgenfoto’s en nog veel meer. De knuffeldieren die de kinderen hadden meegenomen, mochten ze een verbandje omdoen en zelf kregen ze een echt operatiemutsje, handschoenen en een mondkapje. Na de rondleiding stond er limonade met een koekje klaar. Het was een gezellig en leerzaam uitje.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 15

Steeds en steeds meer mensenÂ…

p in ro ok ďŹ t to ee be r r

NIEUWWhirlpools voor een zeer relaxte prijs

9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 195.000,=NN k.k.

Schoolstraat 31, Heerde

- Midden in het centrum van Heerde gelegen fraai 2-kamer appartement met balkon - Ruime en lichte woonkamer met laminaat - Moderne keuken (kersen) v.v. inb. app. - Badkamer met ligbad v.v. douchescherm - Slaapkamer 15m². Toilet met fonteintje - Berging met cv-opstelling en aansluiting voor wasmachine en droger - Eigen parkeerplaats en berging in kelder - Een heerlijke woning voor zowel starters als senioren. U kunt er zo in !

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

880 serie Marin

780 serie Hamilton

680 serie Hawthorne

 14.851,-

 13.054,-

 10.645,-

 9.900,-

 8.900,-

 7.450,-

Wij hebben circa 25 modellen opgesteld in onze showroom. U ontvangt nu heel veel extra’s! Shopping

24/7 rhodos-shop.nl

Zuiderzeestraatweg 241-I 8096 BK Oldebroek Tel. (0525) 63 16 18 www.rhodos.nl

Openingstijden ma. t/m do. 09.00 tot 17.30 uur vrijdag 09.00 tot 20.30 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Schoonmaakbedrijf

Van Der Haar v.o.f. Meidoornstraat 3 - 8162 VH - Epe Tel: 0578-613495

Met spoed gevraagd:

LEERLING GLAZENWASSER die ons team wil versterken. Reageren onder werktijden tot 18.00 uur onder nr. 0578-613495 of 06-51959760.

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

TOPIJZEN! PR

www.moza.nl Nu ook in Nederland: REBAU KOZIJNSYSTEMEN

REBAU levert kunststof kozijnen die voldoen aan de zwaarste Duitse kwaliteitsnormen.

Voordelen: • Zeer gunstige prijzen • Direct vanuit Duitse fabrikant • Beste kwaliteit • Goede isolatie • Geen onderhoud • Eigen montage • Snelle levering • Vriendelijke service • Ruim 10 jaar ervaring

De vele mogelijkheden binnen ons programma in vorm en kleur, biedt u de vrijheid uw voorstellingen tot in detail te verwerkelijken.

Ć’ KOZIJNEN Ć’ DEUREN Ć’ ROLLUIKEN Ć’


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 16

Alieke ten Hove Coaching - Training - Mediation

PCOB Epe zoekt bestuurders EPE- Ja, de PCOB Epe heeft problemen. Dat wil zeggen: de afdeling functioneert prima, nieuwe leden melden zich aan, er zijn activiteiten, financieel klopt alles. “Maar bestuurders, dát is het probleem. Wij missen een voorzitter en eerdaags gaat de secretaris met functioneel leeftijdsontslag. Ook zouden één of twee extra bestuursleden welkom zijn, om activiteiten op te zetten”, laat de PCOB afd. Epe weten. “Wij zijn een landelijke en lokale, actieve belangenvereniging en zetten ons in voor: wonen, werken, inkomen, gezondheid, lifestyle, ouderenadvisering, belasting invullen, ontspanning, etc. Dat alles voor de 55-plusser. Wij werken, waar mogelijk, nauw samen met andere organisaties in Epe en omgeving. Er is wel een onderscheid, dat vind je terug in de C van de PCOB, zonder ons te willen

verbinden, met een bepaald kerkelijk gezicht.” De PCOB is een ‘nononsense vereniging, met veel vrijwilligers en zonder een al te strakke organisatie’. Een nieuwe voorzitter moet kunnen sturen en initiëren. Een nieuwe secretaris heeft assistentie van een notulist en de ledenadministratie wordt verzorgd. Bent u zojuist gepensioneerd, of wilt u gewoon iets betekenen voor een ander, neem dan contact op met: H. Moes, tel. 0578-641563 of A. v.d. Kamer, tel. 0578-621121. Bent u nog geen PCOB lid, dan kunt u toch contact opnemen. Nieuwe leden zijn ook welkom. Niet iedereen hoeft een bestuurder zijn. Voor een eerste kennismaking is het bezoeken van de speciale informatieavond op 15 oktober bij Dorpszicht in Oene een goed moment. Vraag de folder aan bij A. v.d. Kamer, tel. 0578-621121.

HOV-ledenvergadering HEERDE- Zo’n twee jaar geleden heeft Alieke ten Hove haar baan opgezegd en is ze haar passie gaan volgen; coaching en training. Ze volgde voor haar werk een training op de hei en op dat moment; ‘begon het te kriebelen’, zoals ze het zelf noemt. “Ik ben op een leeftijd gekomen (45 jaar) waarop ik dacht ‘wat wil ik nou?’. Ik vond het veel leuker om met mensen om te gaan dan verantwoordelijk te zijn voor budgetten en rapporten. Ik kwam erachter dat ik een mensen-mens ben.” Daarop besloot ze een leergang tot professional coach te volgend bij de School voor coaching en aansluitend de leergang conflictcoaching.     Als coach begeleidt Alieke mensen, individueel of in teamverband, wanneer zij problemen ervaren op het werk of in de privésfeer. “Mijn manier van coachen is gericht op het creëren van een blijvende verandering en op de persoonlijke ontwikkeling. Mensen worden zich bewust van hun eigen handelen en denken, en leren vervolgens dit te veranderen waar dit nodig is.” Op dit moment is Alieke bezig haar werkzaamheden uit te breiden met training en mediation. Binnenkort rondt zij

haar opleiding tot gecertificeerd NMI-mediator af. Op het gebied van conflicten valt er volgens Alieke voor organisaties en bedrijven nog veel winst te behalen. “Door managers en medewerkers te trainen op conflictvaardigheid, kan het ziekteverzuim worden verlaagd, arbeidsconflicten worden eerder (h)erkend en lange rechtsgangen worden voorkomen. Een uit de hand gelopen conflict kost immers veel geld, tijd en energie. Een goed gecoacht conflict is waardevol voor een organisatie. Je leert elkaars belangen en behoeftes kennen, waarderen en respecteren.” De indruk van Alieke is dat mensen in deze omgeving nog weinig gebruik maken van een coach. “Misschien heeft het te maken met de gedachte dat coaching zweverig is of  “ik los het zelf wel op”. Ik zeg er dan meteen achteraan: “Ja, je moet het ook zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik beschouw het als een gemiste kans wanneer mensen geen hulp vragen, want er zijn ongetwijfeld mensen die van coaching veel profijt zouden kunnen hebben.” Coachen betekent voor haar: “Vanuit christelijke waarden en normen de ander weer laten stralen”. Meer infor-

matie vindt u op de website van Alieke: www.alieketenhovecoaching.nl. Wilt u een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek, dan is Alieke bereikbaar via het e-mailadres info@alieketenhovecoaching.nl of tel. 06-21832567 of tel. 0578-695291.

Schaaksport

HATTEM- Op donderdagavond 14 oktober wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de H.O.V. gehouden. Deze vergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van de vereniging en vindt plaats in recreatiezaal 95 van de Bongerdveste en begint om 20.00 uur. Wilt u meepraten en meedenken over de invulling en uitvoering van diverse festiviteiten rondom de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis? Dan bent u van harte welkom. Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u voornemens

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: v.d. Maarel – Koetsier 0,50,5; Burczak – Abels 0-1; Overbeek – Oegema 0,50,5; Bastiaannet – Ugljanin 1-0; Douma – vd Most 1-0; Vos – Mouwe 1-0; Schutte – Nijhof 0,5-0,5; Snijder – Tessemaker 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur. WAPENVELD- Johan Bijsterbosch vierde onlangs zijn 12,5 jarig dienstverband bij Hubo Zwerus in Wapenveld. Hij is door zijn collega’s, vrienden en vrouw door het dorp van Heerde en Wapenveld gereden, op een aanhanger met een groot spandoek achter zich. Als afsluiting kreeg hij nog een barbecue en een aantal cadeaus aangeboden.

Dierendag in De Boskamp

Bridge HEERDE- Uitslag van de vierde zitting. Lijn A: 1 Dms. Kalff - Van Lubek 59.23%, 2 Hrn. Berends - Grootenhuijs 58.04%, 3 Dms. Boele - Schurink 56.55%. Lijn B: 1 Dms. Baerveldt - Ten Pas 63.99%, 2 Echtp. Kers 58.71%, 3 Echtp. Verhaagen 54.86%. Eindstand

VakantieBijbelFeest

EPE- Op Dierendag was het een beestenboel in Verzorgingshuis De Boskamp te Epe. Dierenpension Shanai uit Vaassen kwam langs met dieren die uitgebreid bekeken en geknuffeld konden worden. Er waren twee pups uit Roemenie, twee konijnen waarvan een met haar 4 jonge konijntjes van bijna vier weken oud

en er was zelfs een witte geit. De verhalen over de dieren van vroeger kwamen los en onder het genot van koffie en thee werd gewerkt aan een dierenpuzzel. Ondertussen gingen de jonge konijntjes in mandjes van de ene schoot naar de andere en deed de geit af en toe een plasje in de zaal. De hondjes Pluto en Linda lieten zich

bent om bestuurslid te worden. Wel vraagt de H.O.V. u om hen hier vooraf van op de hoogte te stellen en een korte CV te geven  waarbij zij  dan natuurlijk met name geïnteresseerd zijn in de vrije tijdsbesteding en hobby’s.  Agendapunten voor deze vergadering zijn o.a. jaarverslag 2010 (secretariaat), financieel verslag 2010, verslag kascommissie 2010 en benoeming nieuwe kascommissie, verkiezing bestuursleden, voorlopig programma Oranjefeest 2011, thema optocht.

alle aandacht fijn aanleunen, dat is toch wat anders dan het Roemeense straatleven waar ze door de Dutch Animal Foundation van gered zijn. Ze verblijven tijdelijk bij het dierenpension in Vaassen tot ze een blijvend nieuw thuis gevonden hebben. Op www.shanai.info zijn meer foto’s van deze middag te bekijken.

HEERDE- In de herfstvakantie is het feest. Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 oktober wordt het jaarlijkse VakantieBijbelFeest gehouden voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Heerde. De locatie van de club is Huize Welgelegen aan de Dorpsstraat in Heerde en het feest is ’s morgens van 10.0012.00 uur. Het thema is deze keer “Wie durft?!” en de Bijbelverhalen gaan over Daniël. Hij durfde alleen te staan en vertrouwde daarbij op God. Durf jij dat ook?! Op deze gezellige ochtenden wordt er samen gezongen met begeleiding van piano. Ook wordt er een Bijbelverhaal verteld en worden er leuke dingen geknutseld. Er is een toneelstukje en er worden spelletjes gedaan. De toegang is gratis, er is een collecte voor Rene Kidscentre. Alle kinderen uit

van de eerste competitieronde: Lijn A : 1 Dms. Van der Sluis - Tees 59.50%, 2 Dms. Kalff - Van Lubek 57.09%, 3 Hrn. De Blok - Versluis 57.03%, 4 Hrn. Tees 56.85%. Gepromoveerd: 1 Dms. Bultsma - Eggermont 59.07%, 2 Dms. Baerveldt - Ten Pas 56.80%, 3 Echtp. Verhaagen 55.13%, 4 Echtp. Kers 54.77%.

Heerde en omstreken zijn van harte welkom om mee te doen. En neem gerust een vriendje en vriendinnetje, buurmeisje en buurjongen mee.

Sing in WAPENVELD- Op zondagavond 31 oktober zal er in de Hervormde kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld een sing in gehouden worden. Het thema voor deze avond zal zijn: “Gunnend geloven”. De sing in begint om 19.00 uur en de zaal gaat open om 18.45 uur. Na afloop zal er gelegenheid zijn om met elkaar een kopje koffie of iets fris te drinken. Iedereen die van zingen houdt, is hartelijk welkom.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 17 2

2ko5rti/n0g

…gaan naar dè aktieve makelaar!

09UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 269.000,=NN k.k.

Mulderskamp 17, Hattem

- Op loopafstand van de bossen ligt deze vrijstaande woning met garage v.v. zolder - Woonkamer 25m² met erker en laminaat - Keuken 10m² met eenvoudig keukenblok - 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers en badkamer (vernieuwd) v.v. douchecabine - 2e Verdieping: via vlizotrap naar bergzolder - Vrijstaande stenen garage met smeerput en zolderruimte - Royale achtertuin met veel privacy en vrijstaande veranda

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

op ALLE n e g n i l l u v k a b n e katt

Zwolseweg 14 Heerde

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 24 oktober 2010.

Makelaardij

HEYMAN GEEFT UW MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN! Met de nieuwste stoffen van o.a. Designers guild HĂśpke Ploeg GabriĂŤl Kvadrat Jab Keymer Aritex Fannyaronsen Romo

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Wij zijn een internationaal metaalbedrijf in Heerde en ontwerpen en maken machines en onderdelen voor machines voor industriele toepassingen in de hele wereld. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur en een collegiaal team. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

- Ervaren Plaatwerker / Tig-lasser RVS Minimaal niveau 2

Meubelstoffen Bootkussen Caravankussens Scheel Autofauteuils Recaro Autofauteuils Autobekleding Alle materialen voor het zelf stofferen

- Ervaren Projectleider Opleiding minimaal HTS-Wtb

Wij bieden een passende beloning conform de CAO Metaal en Techniek, een goede werksfeer en een uitdagende baan met toekomst perspectief. Heb je belangstelling stuur dan z.s.m. (binnen 1 week) een korte brief met CV naar ons adres, bij voorkeur per email: vacature@temaprocess.com, of naar onze postbus t.a.v. dhr. H. Dijkman. Mocht je nog nadere informatie willen hebben dan kun je natuurlijk ook even telefonisch contact opnemen. Stoffeer Gilde

info@heyman.nl Thomas Ă Kempisstraat 115 - 119, Zwolle - tel. (038) 453 49 80

Tema Process BV Postbus 19 8180 AA Heerde I www.temaprocess.com

Europaweg 5b 8181 BG Heerde T 0578-578650 F 0578-578669


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 18

Workshop Ontwaakt

Ruitersport HATTEM- Afgelopen weekend heeft een aantal leden van Hippisch Hattem mee gedaan aan een aantal wedstrijden in de regio. Anne van Eikenhorst en Marri Lotte Dubbeldam meegedaan aan de dressuurwedstrijd in Wapenveld. Anne heeft hier met Evie in de D/B een 1e (197 pnt) en een 3e (192 pnt) prijs behaald. Marri Lotte heeft met Minousch in de C/B 2 x een 1e prijs behaald (197 en 193 pnt). In Zevenaar werd een subtopwedstrijd gehouden. Jolanda Souman kwam hier aan de start met Simply Red in de klasse ZZ-licht. De eerste proef werd door de jury’s beloond met 62,50%, dit leverde een

3e prijs op. De tweede proef ging nog beter. Hier behaalden ze de 1e prijs met 66,13%. Ook in Hierden werd goed gepresteerd, Marjan Kanis heeft de afgelopen 3 maanden hard getraind en dat is aan het resultaat te zien. Ze is in de klasse L1 3e geworden met 199 punten met Oase’s Zizi-yo. ‘s Avonds deed ze nog mee met Oase’s Look a Like in de klasse M1 hierin zijn ze 5e geworden met 188 punten. Sinds augustus rijd Elise de Vlieg bij de familie Kanis, ze ging dus voor het eerst op wedstrijd voor de Marleruiters en met Oase’s Ziezo dit werd gelijk beloond meet een winstpunt 189 punten en een 7e plaats.

Programmabegroting Heerde

HATTEM- Door de muziekvereniging Ontwaakt uit Hattem is vorige week een workshop gehouden voor de muzikanten uit het Aorkest. Het orkest werd verdeeld in de verschillende instrumentgroepen en verspreid over diverse ruimtes binnen de Marke. Door professionele docenten werden de specifieke kneepjes van het instrument nog eens weer bij gebracht. Daarbij werd er o.a. gerepeteerd op stukken die op 27 november tijdens het najaarsconcert van Ontwaakt zullen worden gespeeld. De docenten waren Gerda Adams

(hoorns), Tanja van den Eijnden (saxen), Pieter Kusters (trombones, trompetten), Bastiaan Peek (bassen, tuba’s), Hans Mooren (bugels) en Jo Mooren voor het slagwerk. Zij kwamen tot de conclusie dat er in het algemeen goed muziek werd gemaakt bij Ontwaakt. Opgemerkt werd wel dat sommigen nogal op routine spelen en daardoor de basisvaardigheden (aanzet, ademhaling) nogal eens uit het oog verliezen. Met hun waardevolle tips, ook over het stemmend krijgen van het instrument, kunnen de muzikanten uiteraard hun voordeel doen. Na

een korte gezamenlijke repetitie en een broodmaaltijd werd tijdens het avondprogramma alvast een voorzetje gegeven voor het komende najaarsconcert. Familie- en gezinsleden konden horen hoe sommige stukken al in de grondverf staan. Er waren korte optredens van studie- en A-orkest en de slagwerkers. Daarna volgde nog een gezellige avond met disco en enkele muzikale bijdrages van diverse leden uit de vereniging. Al met al was het een mooie, leerzame dag voor Ontwaakt en vast en zeker voor herhaling vatbaar.

HEERDE- Er resteert nog een stevige opgave voor de gemeente Heerde met betrekking tot de programmabegroting voor de jaren 2013 en 2014. Hiervoor zijn keuzes nodig. De burger van Heerde zal ondanks alle inspanningen van raad, college en organisatie, toch ook de gevolgen van de forse kortingen op het gemeentefonds gaan merken. Gelukkig is voor 2011 sprake van een sluitende begroting. Dit geeft tijd om de lastige vraagstukken die nog voorliggen zorgvuldig voor te bereiden en in goed overleg met belanghebbenden vorm te geven. Er resteert voor 2014 een opgave van 547.000 euro te besparen. Tegelijkertijd zijn er in het dekkingsplan veel posten die nog niet ingeschat kunnen worden. Een aantal hiervan betreft posten die een omvangrijk beslag

leggen op de begroting en waarin de ruimte aanwezig is om zo te herprioriteren dat het benodigde bedrag boven tafel komt. Met name binnen het sportbeleid, de culturele vorming, het sociaal maatschappelijk beleid en het wijkgericht werken zijn beleidskeuzes te maken. Over het ambitieniveau ten aanzien van openbaar groen, beheer openbare ruimte en brandweer is discussie mogelijk. Evenals over de mogelijkheden om in samenwerking nog meer winst te behalen. Al deze onderwerpen zullen in de eerste helft van 2011 in discussie komen in de gemeenteraad, zodat de volgende meerjarenbegroting 2012>2015 structureel sluitend zal kunnen zijn. Afgelopen maandag vond een raadsbrede commissievergadering plaats over de Heerder financiën.

Hoofdprijzen uitgereikt

Ruitersport

EPE- Marcel Langevoort van Compello heeft het F7-team van sv Epe gesponsord met trainingspakken. Als dank kreeg hij een bos bloemen overhandigd.

Het was dubbel feest voor de jongens van F7, want ze wisten voor het eerst dit seizoen te winnen. ‘Uit’ bij CSV ’28 werd het 2-4.

Duikinzetten Brandweer Heerde HEERDE- Het duikteam van brandweer Heerde is zondag tweemaal gealarmeerd voor een zoekactie in het water. De eerste melding kwam in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.05 uur binnen. Het duikteam werd verzocht om assistentie te verlenen bij een grote zoekactie in de Vecht in Dalfsen. Een persoon was in verwarde toestand nabij de Blauwe Bogen Brug te water geraakt en werd sindsdien vermist. Om snel een groot gebied in het stromende water af te kunnen zoeken werden de duikteams van Zwolle, Hasselt en Heerde, gealarmeerd. Vlak voor aankomst van het Heerder duikteam had een vriend inmiddels contact gehad met de 18-jarige man uit Dalfsen, waarna hij niet veel later met een nat pak in een gebouw bij de haven werd aangetroffen. Na onderzoek door een ambulanceteam bleek dat de man niet overgebracht hoefde te worden

naar een ziekenhuis. De tweede inzet kwam om 22.10 uur binnen. Rijdend over de Kanaaldijk had een motoragent nabij de Broekstraat in Heerde een brandende lamp in het water zien liggen, maar kon niet achterhalen waar het onderdeel van uitmaakte. Om alles uit te sluiten werden de Heerder brandweerduikers gealarmeerd. Al snel werd duidelijk dat het brandende lampje een afneembare fietslamp betrof. Hiermee kwam er echter geen eind aan de duikinzet. Om er echt zeker van te zijn dat er geen fietser te water was geraakt, werd besloten om een ruim gebied in het kanaal af te zoeken. Nadat het gebied was afgezocht en er ook op de kant geen sporen werden aangetroffen waaruit opgemaakt kon worden dat er een fietser te water was geraakt, werd de zoekactie gestaakt en keerde de brandweer terug naar de kazerne.  

WAPENVELD- Afgelopen zaterdag werd door Ponyclub De Schaapskooiruiters een dressuurwedstrijd georganiseerd. Leden van PC de Schaapskooiruiters presteerden hier uitstekend. Uitslagen: Bdressuur Shauna Bosman met Mariska 2 maal een 1ste prijs (191 en 193 punten), Marjelle van Selm met  William een 2de prijs (183 punten), Niamh Bosman met Pedro een 2de prijs (183 punten), Romy Schaftenaar met Leonardo een 2de prijs (185 punten), Iris Haak met Nico een 4de prijs (186 punten). L1-dressuur Romy Schaftenaar met Silver 2 maal een 1ste prijs (185 en 190 punten), Dominique Berghorst met Rising Star een 3de prijs (182 punten).

Inbreker op heterdaad betrapt EMST- De politie heeft maandagnacht 4 oktober op het Vlekkertseveld in Emst een 24-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van een inbraak in een schuur. De politie kreeg omstreeks 01.35 uur een melding van een inbraak in een schuur. Bij het pand aan het Vlekkertseveld in Emst, trof de politie de 24-jarige man aan. Hij probeerde trachtte zich nog te verstoppen, maar werd door de agenten opgemerkt en aangehouden. Hij bleek in bezit van een zaklamp en een ijzeren staaf en werd voor nader onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau en ingesloten. In de directe omgeving stond een verlaten personenauto, die door de politie in beslag genomen is. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt.

VAASSEN- Drie van de prijswinnaars bij de grote verloting van voetbalvereniging SV Vaassen, georganiseerd ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum, hebben zondag symbolisch hun winnende lot verzilverd. De hoofdprijs, een reis naar New York, is gewonnen door Arjan Nieuwenhuis. De grensrechter van het eerste elftal kan zelf aangeven

op welk tijdstip hij de reis wil maken. Twee andere grote winnaars zijn Jos Mulder die zijn lcd TV thuis bezorgd krijgt. Ook de wasmachine die Dominique Doornkamp heeft gewonnen, werd deze middag symbolisch overhandigd door bestuurslid Peter Schreurs. Alle prijswinnende lotnummers zijn te vinden op de website www.svvaassen.nl.

Zaterdag Festival Overstekend Wild EPE- Zaterdag 16 oktober gaat Overstekend Wild van start. Het nieuwe gratis kunstenfestival van en voor Veluwse buurgemeentes. Met optredens in alle soorten en maten uit twaalf Veluwse gemeentes in bijzondere en onverwachte locaties. Om half één openen drie wethouders en een burgemeester tegelijkertijd en op ludieke wijze het festival. Om 13.00 uur start het programma in Epe, Barneveld, Elburg en Putten. Tot vijf uur staat het bol van de optredens. Elke 5 tot 15 minuten start er in elke gemeente wel een optreden. Alle optredens worden meerdere keren herhaald, dus als het even vol is, dan is er verder in de middag een nieuwe kans. De optredens duren hooguit een half uur, zodat het publiek zoveel mogelijk kan gaan zien en meebeleven. Van singer/songwriters, bands, klassieke muziek, beeldend kunstenaars, thea-

ter, dans: teveel om op te noemen. De opening vindt in Epe plaats door wethouder van Nuijs voor het gemeentehuis (Markt 14). Overstekend Wild wordt in opdracht van Cultuurpact Veluwe georganiseerd door centrum voor de kunsten ’t Klooster te Harderwijk. Cultuurpact Veluwe bestaat uit de gemeenten Barneveld, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Scherpenzeel. Met Cultuurpact zetten de provincie Gelderland, de gemeentes en KCG zich samen in voor versterking van kunst en cultuur in de regio. Gezamenlijk met culturele organisaties worden bovenlokale projecten gerealiseerd voor divers publiek en is er meer aandacht voor cultuurbeleid. KCG coördineert de werkzaamheden en zet daarbij kennis, ervaring en expertise in. Zie www.cultuurpact.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 19

Te huur: ‘t Bedrijvencentrum !

Molenweg 18-46,Heerde Aan de drukke rondweg in Heerde wordt dit moderne en representatieve bedrijvencentrum gerealiseerd. Toplocatie! De units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder. Interesse? Bel MOZA!

- Bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen. - Overheaddeur 2,4m x 3m. - De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter. - Begane grond en verdieping zijn te splitsen. - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk. - Parkeren op eigen terrein. - Zeer energiezuinig door uniek klimaatsysteem. - Huur vanaf € 1.120,= per maand. - Eerste twee jaar speciale korting !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl

JUBILEUM OCCASION ACTIE VAN 1 OKTOBER T/M 9 OKTOBER

TOT

TOTALE VOORRAAD VAN 300+ KWALITEITSOCCASIONS

€ 2.000,-

GRATIS GRATIS

EXTRA INRUIL

PEUGEOT 207 3- EN 5-DRS. COUPÉ CABRIO EN SW

VANAF

€ 9.950,-

PEUGEOT 308 3- EN 5-DRS. € BREAK EN SW

60+

VANAF

12.950,-

60+

op voorraad

op voorraad

6 MAANDEN UITGESTELDE BETALING - 0% RENTE TOMTOM NAVIGATIE MET BLUETOOTH CARKIT

PEUGEOT 206, 307, 407 3- EN 5-DRS. EN SW N DIESEL BENZINE EN

VANAF

€ 5.950,-

PEUGEOT 3008 EN 5008 BENZINE EN DIESEL

VANAF

€ 26.495,-

VOOR IEDERE BEZOEKER EEN LEUKE ATTENTIE. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

www.mijnPEUGEOTgarage.nl voor het volledige occasionaanbod

Auto Palace Heerde Stationsstraat 9-11, Heerde. Tel:088-0035535 www.mijnpeugeotgarage.nl

Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Financieringen worden verstrekt door Peugeot Finance, toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Wijzigingen voorbehouden. Niet i.c.m. andere aanbiedingen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 20

10 Beaufort op Rabo Jazzfestival

Vogelmarkt VAASSEN- Wijkvereniging de Oosterhof organiseert zondag 17 oktober een vogelmarkt in het Wijkgebouw aan de Zichtstede 16a in Vaassen. Inbreng en entree zijn gratis. Kwartels en duiven zijn niet

toegestaan. De vogels dienen in schone en ruime kooien te zitten. De markt duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Voor info Henk Prijs, tel. 0652632759 of John Hurenkamp, tel. 06-20285187.

Filmklassiekers HATTEM- Om de maand worden er bij Stichting Welzijn Hattem filmklassiekers gedraaid: juweeltjes uit de oude doos, die nog eens doen terugdenken aan vroeger. Er is een gezellige, verduisterde zaal met groot filmscherm. De eerste middag is op dinsdag 19 oktober, startend om 14.00 uur. Gedraaid wordt de

film “Willem Parel”: de hit uit de jaren ’50 met Wim Sonneveld. De middagen worden georganiseerd in zaal De Doelen, bereikbaar via de Kleine Gracht (het pad langs de dierenweide) of via de ingang aan de Hof van Blom. Kosten: 3 euro inclusief koffie/ thee.

De Christenvrouw HEERDE- Vrijdag 5 november maakt 10 Beaufort haar opwachting tijdens de 34e editie van het Rabo Jazzfestival Heerde. Soul, funk en sterk groovy muziek zijn helemaal terug op de jazzpodia. 10 Beaufort brengt deze muziek met een strak swingende 10-mans formatie. De vijfmans blazerssectie maakt de ‘vette’ sound van deze groep van

door de wol geverfde rasmuzikanten. Covers van Tower of Power die sinds de jaren zestig stevige soul en opzwepende funky groove speelt. Hits voor een breed publiek, zowel melodische ballads als up-tempo nummers staan op de speellijst. Maar ook de muziek van James Brown, Blood Sweat and Tears, Average White Band en Jaco Pistorius komt aan bod. 10 Beaufort

komt voor de eerste keer naar Heerde en zal het festival afsluiten in de foyer. De voorverkoop voor het festival start op maandag 18 oktober bij de Rabobank Noordoost Veluwe aan de Eperweg te Heerde. Rekeninghouders krijgen weer een fikse korting op de entreeprijs van 17,50 euro. Ook de Stentor zal dit jaar met een speciale lezersaanbieding komen.

Dierendag bij Kwebbels

EPE - Dierendag is bij peuteropvang Kwebbels uitgebreid gevierd. De peuters hadden twee honden en twee langharige cavia’s op visite. De cavia’s wilden maar wat graag op schoot, maar wat is nou de voorkant en wat de achterkant van zo’n

langharig beestje? Annerieke Bouw van dierenartsenpraktijk Epe/Heerde kon daar duidelijkheid in brengen. Zij had ook een stethoscoop meegebracht zodat de peuters het hartje van de cavia’s konden beluisteren. Een plastic schaalmodel van

een vlo en een teek zorgden ook voor nieuwsgierige blikken van alle peuters. Het is alleen de vraag of ze helemaal begrepen om wat voor soort diertjes het ging. Voorlopig hielden ze het erop dat de vlo de mama was van de teek.

HEERDE- Op woensdag 13 oktober is er een vergadering van de Christenvrouw afdeling Heerde. Aanvang: 19.30 uur in ’t Trefpunt

Kanaalstraat 21 te Heerde. Deze avond spreekt notaris Feijen over het nieuwe erfrecht. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Sportprestatie van het jaar VAASSEN- De volleybaldames 1 van Blok EVC hebben dit jaar volgens de sportcommissie de beste sportprestatie van het jaar 2010 geleverd. De dames krijgen tijdens de Vaassen reünie de beker overhandigd door een van de commissieleden. Ze zijn de opvolgers van voetballers van KCVO, die vorig jaar de beste sportprestatie leverden door kampioen te worden van de 4e klasse G en te promoveren naar de derde klasse. Op zaterdag 22 mei moesten de dames aantreden tegen BSV uit Beekbergen om uit te maken wie er zou promoveren naar de promotieklasse. Met de nieuwe trainer Chris van Egmond en coach Inge Hoekstra werd er begonnen aan de “best of five” wedstrijd. De dames namen al snel een 2-0 voorsprong in sets, maar de derde werd verloren. In de vierde set werd het erg spannend, maar uiteindelijk wonnen de dames met 25-21 en wat niemand meer verwachtte werd toch nog waarheid. Gepromoveerd naar de promotieklasse. Naast dit kampioenschap viert de vereniging dit jaar haar 25-jarig bestaan en heeft haar bestaansrecht duidelijk bewezen in de plaatsen Emst en Vaassen en wijde omgeving. In 1985 is Blok EVC ontstaan uit een fusie tussen de volleybalverenigingen Jump uit Vaassen en SVA uit

Emst. De fusie leverde een vereniging op met ruim 20 seniorenteams en een stuk of 8 jeugdteams. EVC staat voor Emst Vaassen Combinatie en samen vormen zij zeker een blok. In de loop der jaren is het aantal senioren wedstrijdspelers sterk afgenomen. Op dit moment zijn nog 8 seniorenteams actief en een viertal jeugdteams. Daarentegen valt een sterke groei op van het aantal recreanten. Deze verschuiving naar sporten met “minder verplichtingen” is overigens niet uniek voor Blok EVC, maar is overal in Nederland in de georganiseerde clubsporten zichtbaar. Blok EVC probeert “volleybal op maat” te leveren. Prestatie en recreatie moeten samengaan, waarbij gezelligheid de boventoon dient te voeren. Deze gezelligheid en het ongedwongen karakter komt sterk tot uiting in de vieringen rond het 25 jarig bestaan van deze fusievereniging. De huldiging van de dames vindt plaats op donderdag 14 oktober om 21.30 uur in sportcentrum “de Wieken”. Ze ontvangen de wisselbeker, die in 1939 geschonken is door de Huzaren. Dit legerkorps was gelegerd in Vaassen. Iedereen die Blok EVC een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd om op deze avond de geweldige prestatie van de dames te vieren.

Beelden maken het boek

Veel animo voor kerstreis HATTEM- Nu al animo voor eerste kerstreis Stichting Welzijn Hattem. “We hadden het natuurlijk wel gehoopt, maar het blijft toch een aangename verrassing!”, aldus Esther van Rheenen, coördinator welzijn ouderen van Stichting Welzijn Hattem. “Voor het eerst organiseert de stichting een dagtocht naar één van de beroemde Duitse kerstmarkten, speciaal voor 55+-ers. Het is dan natuurlijk altijd afwachten hoeveel mensen zich daar voor opgeven. Inmiddels melden zich steeds meer mensen aan. Nu de herfst begonnen is, kijken we weer vooruit en denken we voorzichtig al eens aan de feestdagen. De herfst en de winter brengen tenslotte ‘donkere dagen’ en het is daarom des te mooier om iets gezelligs in het vooruitzicht te hebben. Met een groep gelijkgestemden de bus in stappen op weg naar Duitsland is natuurlijk iets bijzonders.” Hoewel het voor Stichting Welzijn Hattem nieuw is,

heeft Esther zelf meer ervaring met kerstreisjes. Eerder organiseerde zij namelijk vergelijkbare dagtochten voor senioren. De positieve ervaringen waren dan ook de reden om dit ook voor Hattem te organiseren: “De kerstdagen zijn voor veel mensen de mooiste dagen van het jaar. Ze staan in het teken van samenzijn en gezelligheid. Iedereen vult dit anders in. Ook zie je dat de invulling van deze dagen verandert, naarmate men ouder wordt. Ik heb ervaren dat de dagtochten voor veel mensen een zeer welkome aanvulling zijn op de activiteiten rond de kerst”. Zo is het een uitgelezen mogelijkheid om samen met een vriend(in), familielid of kennis een dagje weg te gaan, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. Bij een reguliere kerstreis van de bekende (commerciële) aanbieders, gaat ieder zijn eigen weg en is er minder contact. Maar bij de kerstreis van Stichting Welzijn Hattem,

is er juist gekozen voor een extra persoonlijk tintje. We gaan tenslotte met zijn allen in de bus, en houden onderweg gezamenlijk een koffiestop met lekker gebak. Eenmaal op de kerstmarkt aangekomen, kan er naar hartenlust gewinkeld worden. Ook wordt er een aangenaam tempo aangehouden: het vertrek is niet te vroeg (8.45 uur), en de terugkomst in Hattem is toch weer op tijd (geschat rond 18.00 uur). Het kerstreisje vindt plaats op woensdag 15 december en gaat naar de kerstmarkt van Oberhausen. Bekend om de vele sfeervolle kramen met de mooiste kerstversieringen, cadeaus en Duitse lekkernijen. Bij slecht weer kan er bovendien uitgeweken worden naar het naastgelegen overdekte winkelcentrum CentrO, ook geheel in kerstsfeer aangekleed. Kosten 22 euro inclusief bustocht, koffie/thee en gebak. Aanmelden kan via tel. 038-4446296 en tel. 038-4432881.

EPE- Afgelopen week startte ook bij Jenaplanschool ‘t Hoge Land in Epe de Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s van de onder- en middenbouw kinderen waren uitgenodigd te komen voorlezen. Door de hele school heen zag je groepjes kinderen genieten van een mooi verhaal met prenten, voorgelezen door een opa of oma. De opa’s en oma’s genoten ook zichtbaar. Aangezien het thema van de Kinderboekenweek ‘de

grote tekententoonstelling’ heet, is er, samen met illustrator Hanneke Nabers (illustreerde oa. De Notenkraker en Egel) gewerkt aan het illustreren van een eigen tekst. Vervolgens wordt op vrijdag 29 juni door de hele school een grote tekententoonstelling georganiseerd. Bent u geïnteresseerd naar de kunstenaars/illustrators, kom gerust kijken op 29 oktober vanaf 14.30 uur. U vindt de Jenaplanschool aan de Schotweg 2.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 221

Gedenktekens om bij stil te staan Epe, Brouwerijstraat 36 Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Nieuw

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl

24-uur service

06-53319854

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862 www.rowil.nl

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterwerk - Dak- en zinkwerk - Elektra - Service en onderhoud

Ook uw adres voor onderho ud en storingen aan uw verwarmingsk etel.

• Hoekwoning met garage gelegen op een royaal perceel • Woning moet worden gemoderniseerd • Entree, hal, open keuken, bijkeuken en ruime woonkamer • 1e verdieping, drie slaapkamers, doucheruimte en separaat toilet • Vlizotrap naar ruime bergzolder • Vrijstaande stenen garage (ca. 5 x 6 mtr.) met zolderruimte en verwarming • Perceeloppervlakte 250 m², inhoud ca. 300 m³, bouwjaar 1964

Epe, Willem van Oranjestraat 5 Vraagprijs: € 217.000,- k.k.

Nieuw

Uw Totale Installateur !

Makelaars & Adviseurs in o.a. agrarisch en landelijk vastgoed • Aan- en verkoop • Taxaties • Bedrijfsverplaatsing • Ruimte voor Ruimte • Projectontwikkeling • (Erf)pachtzaken • Productierechten Uw makelaar in de regio: Gerjan van Apeldoorn Tel: 06 – 26 54 42 44 / 0413 – 33 68 50

• Keurige middenwoning met tuin op het zuiden en overdekt terras • Moderne tuingerichte woonkamer en ruime open woonkeuken • Kamer is recentelijk gemoderniseerd en keuken is in 2007 vervangen • Fraaie complete keuken met inbouwapparatuur en granieten blad • Op de 1e verd. drie slaapkamers en ruime badkamer met douche en 2e toilet • Vaste trap naar zolder met dakkapel, kamer en veel bergruimte • Perceeloppervlakte 134 m², inhoud 335 m³, bouwjaar 1980

Heerde, Wilhelminalaan 65 Vraagprijs: € 469.000,- k.k.

Nieuw

WWW.DLVMAKELAARDIJ.NL

35,176+23 9$1'(50267

• Karakteristieke vrijstaande woning met vrijstaande garage • Gelegen op een royaal perceel met diverse terrassen en veel privacy • Gebouwd in 1953 en achterzijde volledig in stijl uitgebouwd • Sfeervolle ruime woonkamer met houtkachel en openslaande deuren • Ruime woonkeuken en praktische bijkeuken met aanrechtblok en kasten • Op de verd. 3 slaapkamers en moderne badkamer met ligbad en douche • Perceeloppervlakte 578 m², inhoud ca. 400 m³, bouwjaar 1953/1991 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 22

Expositie Riekje Kuipers

Play In 2010 EPE- Het laatste grote muzikale evenement in 2010 is de Play In in de Grote Kerk in Epe. Dit jaar zijn de datums: zaterdag 18 december vanaf 12.00 uur; dinsdag 21 december vanaf 18.30 uur; woensdag 22 december vanaf 18.30 uur en donderdag 23 december vanaf 16.00 uur. Eindtijd is circa 21.30 uur. De Play In wordt mogelijk gemaakt door de Ondernemersvereniging. De middagen en avonden waarop de deuren van de kerk open staan, vallen samen met de koopavonden in de week voor Kerstmis. Naast de inloopconcerten die worden uitgevoerd door koren, orkesten en solisten uit de gemeente Epe, zijn er dit jaar twee bijzondere activiteiten. Als eerste een speciale middag voor bewoners van de verzorgings-

huizen Boskamp, de Klaarbeek en mensen die met de Zonnebloem op pad gaan. Op dinsdag 21 december zijn hiervoor de kerkbanken tussen 14.00 en 16.30 uur zo neergezet dat heel veel rolstoelen en rollators er een plaats kunnen vinden. Ook deze middag staan trouwens de kerkdeuren voor iedereen open. De tweede activiteit is een kleine expositie van schilderijen die als onderwerp het interieur van de Grote Kerk hebben. Zo’n 5 jaar geleden hebben Pauline Luijben en Marjolein Menke een week in de kerk geschilderd. Het resultaat daarvan is te zien tijdens de dagen van de Play In en in de weken daarna. Zie ook hun websites: Pauline www. paulineluijben.nl en Marjoleinwww.marjoleinmenke.nl. Voor informatie: play-in@planet.nl.

Jubileumconcert Con Amore

HATTEM- Binnenkort is een expositie van de Hattemse Riekje Kuipers te zien in Stadhuis te Hattem. In 1992 is Riekje Kuipers uit Hattem met zijdeschilderen begonnen. Ze volgde daarvoor cursussen en workshops bij diverse kunstenaars, o.a. bij Belinda Tahapary, Myro Slawa en Harm Harms. Regelmatige scholing zorgt voor nieuwe ideeën en technieken met

als gevolg: nieuwe inspiratie. Tijdens deze cursussen kwam ze o.a. in aanraking met de techniek vilten. Ze deed o.a. een Masterclass bij Claudy Jongstra. Vilten valt heel goed te combineren met zijde(schilderen). Daardoor is haar werk zeer “veelzijdig”. De zijdeschilderingen zijn vanaf 6 oktober t/m 12 november te bezichtigen in het stadhuis. Haar werk is veelal

Ouderen en bewegen

is dat mensen ook kennis kunnen maken met een verzorgingstehuis als Brinkhoven. “Mensen kunnen zo zien dat het helemaal niet zo erg is als ze wellicht denken. Het moet laagdrempelig zijn, letterlijk en figuurlijk.”

HEERDE- Gemeente Heerde neemt samen met de gemeentes Elburg, Oldebroek en Hattem deel aan een pilot waarbij samen met experts wordt bekeken hoe je senioren aan het bewegen kunt krijgen. Hiervoor zullen bij 40 ouderen consults worden afgenomen. Los van deze pilot wordt er bij Brinkhoven een Beweegtuin gerealiseerd in samenwerking met Brinkhoven en Triada. De gemeente stelt hiervoor een bedrag ter beschikking. Het is de bedoeling dat er apparaten in de tuin komen te staan waar mensen onder begeleiding kunnen bewegen. “Als het er is, moeten we de mensen er naar toe zien te krijgen”, zegt wethouder Bögemann. “De entree komt aan de andere kant en er komt een pad dat de mensen langs de beweegtuin naar het onlangs geopende seniorenrestaurant leidt.” Bijkomend voordeel

De Praotstoel EPE/HEERDE- Op zaterdag 16 oktober gaan Linda Seinstra en Tonnie van Dommelen tussen 10.00 en 12.00 uur een zeer afwisselende Praotstoel maken met daarin o.a.: de voormalige beheerders van de Hezenbrink in Emst, Muziekvereniging Vriendschap uit Oene, opleiding tot Hulphond, Else den Uijl (pleegouder) en het project “Graag gedaan”. Veur de Praotstoel heur ie tussn neegn en tiene de streektaalmuziek uut heel Nederland. Ok dan zit Tonnie al an de knoppen. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel of www.radio794.nl.

abstract, maar ook figuratief. Vanaf 25 oktober zijn in de vitrines enkele hoeden, petten en accessoires te zien, uitgevoerd in zijde, i.c.m. vilt e.a. technieken. Zie verder haar website www.rikuri.nl. Op verzoek geeft ze ook workshops of demonstraties. De openingstijden van het stadhuis zijn: maandagvrijdag: 8.30-12.30 uur; woensdag: 13.30-17.00 uur.

Dammen WAPENVELD- Voor de onderlinge competitie van damclub Eye-T webdesign/Ons Genoegen werden maar 4 partijen gespeeld, omdat het 3e team afwezig was en er ook een aantal partijen voor de paddenbokaal gespeeld moest worden. Desondanks vlogen de dammen over de diverse borden. Uitslagen ronde 5: K. Olthuis - V. Houtjes 0-2, G. van Renselaar G.J. Smit 1-1, F. Jongerman - E. Bakker 0-2, H. Striker - P. Borreman 2-0. Paddenbokaal: D. van Doesburg - Z. Zevenhuizen 2-0, M. v.d. Esker - A. Lusink 0-2, H. van Renselaar - M. Stempher 0-2, R. van Marle - E. Houtjes 2-0. De stand na ronde 5: 1- R. van Marle 162,50, 2-M. Stempher 116,25, 3- E.J. Bakker 108,00.

Taxatie boeken VAASSEN- Dinsdag 26 oktober van 13.00 tot 16.30 uur opent Restaurant ’t Koetshuis bij kasteel De Cannenburch, Maarten van Rossumplein 2 in Vaassen weer haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten) bijbels en theologie. Ook oude foto’s en albums zijn welkom. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden. De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude / antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. De heer De Jong uit Oudemirdum zal hem terzijde staan met het taxeren van ansichtkaarten. Voor taxatie wordt 3 euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk

HATTEM- Op zaterdag 6 november geeft de Christelijke Oratoriumvereniging Con Amore, samen met het Gelders kleinkoor, een concert in de Grote of Andreaskerk te Hattem. Met dit concert wordt gevierd dat de dirigent, Marco Hup, 10 jaar leiding geeft aan Con Amore. Door het koor worden twee werken van W.A. Mozart uitgevoerd; de alom bekende Krönungsmesse, die zijn naam dankt aan het feit dat deze mis in 1791 werd opgevoerd bij de kroning van Keizer Leopold II tot koning van Bohemen. Daarnaast zal de minder bekende, maar zeker

niet minder mooie, Litaniae de venerabili altaris Sacramento ten gehore worden gebracht. De solopartijen zullen worden gezongen door Heleen Koele (sopraan), Ineke Vlogtman (alt), André Post (tenor) en Jasper Schweppe (bas/bariton). Het begeleidend orkest tijdens dit jubileumconcert is Florilegium Musicum (muzikale bloemlezing). Dit in 1978 opgerichte barokorkest heeft zich ontwikkeld tot een internationaal beroepsorkest met gespecialiseerde musici, die authentieke instrumenten of kopieën daarvan bespelen.

Mini’s van Hatto-Heim

HATTEM- Ook het komende seizoen (2010-2011) zal bij HattoHeim door de allerkleinste jongens en meisjes vanaf vier jaar gevoetbald kunnen worden. Er wordt op een speelse en leuke manier getraind en gevoetbald. Denk daarbij aan een beetje met de bal spelen, een wedstrijdje of spelen tikkertje met de bal. En samen ballen in een echt tenue en met je

voetbalschoenen aan, is voor hen al een hele ervaring. Veel bewegen, sportief plezier met elkaar beleven, lekker actief zijn, leren omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. Dat zijn belangrijke redenen waarom Hatto-Heim de 4- en 5-jarigen graag op zaterdag ziet spelen. De training voor de mini’s is op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Jeu de Boules EPE- Elke donderdagavond vanaf april tot en met oktober is er bij Jeu de Boulesclub Epétanque aan de Leenhofweg 27 te Epe een mixtoernooi. Op deze avond kan iedereen een balletje meegooien. Aanvang: 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur. Kosten 1,50 euro. Uitslag mixavond 7 oktober 1e Maaike v.d.Vaart Epétanque met 3 gewonnen + 24 punten; 2e Gerard de Vries Epétanque 3 gewonnen + 23 punten; 3e Matty Beers Epétanque 3 gewonnen + 16 punten; 4e Bé Steenbergen ’t Harde 3 gewonnen + 11 punten; 5e Albert Bos Epétanque 2 gewonnen + 13 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd verzorgd door Co Koopman.

Israëlavond en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Vorig jaar werd een zeldzame handgeschreven,bijbel in Enkhuizen door Arie Molendijk ,,ontdekt”. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken

kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen. De taxatiedag vorig jaar in ’t Koetshuis was een succes. Inmiddels heeft Arie Molendijk meer dan 600 taxatiedagen achter de rug. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.

HATTEM- Pillar of Fire Hattem organiseert een Israëlavond op dinsdag 19 oktober waarbij Jan Willem van der Hoeven zal spreken. Jan Willem van der Hoeven studeerde theologie aan de Universiteit van Londen. In 1963 was hij oprichter van de Near East Ministry. Hij was jarenlang prediker in de Graftuin. Jan Willem is auteur van het boek “Babylon of Jeruzalem?”, dat in meerdere vertalingen verschenen is. Vandaag is hij directeur van het door hem opgerichte International Christian Zionist Center (www.israelmybelo-

ved.com), en spreekt overal ter wereld in kerken, synagogen, conferenties en publieke bijeenkomsten. Voor zijn inspanningen voor een ongedeeld Jeruzalem ontving hij de Guardian of Jerusalem Award. Jan Willem en zijn vrouw Ellen wonen in Anatot, Israël. Deze avond zal ook de film “HeartCry” worden vertoond (duur: 30 min). De avond wordt georganiseerd door Pillar of Fire Hattem en gehouden in de Emmaüskerk, Dorpsweg 27, 8051 XS, Hattem. Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Voor info: hattem@pillaroffire.nl of tel. 038-4479150.


Exclusief depositaire Babor

Huidverzorging Elektrisch epileren Heerderweg 25 | Epe

(Hoek Dennenheuvelweg / Heerderweg)

Tel. 06 41459993 info@salonjetskejonk.nl

SCHOONHEIDSSALON

AANGEBODEN Hulp in de huishouding voor 3 uur op dinsdag- of woensdagmorgen evt. om de week. 12,50 per uur liefst in Heerde. Brief onder nr.: 105

ARO ALLGEAR

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 223

NOT THE SAME damestuniek met halfvast bedrukt voorpand

EDC geruite damestuniek met bijpassend leren jackje

in r a a j a n Mooi heet sets van met d Allgear Aro

MADONNA gestreepte damestuniek + bolero met knoopsluiting

FRANSA damestuniek van wol met ritssluiting + longsleeve

HOT ICE lage laars met hak

Enkele merken:

LE COQ SPORTIV lage instaplaars

BLINK

MONSHOE

hoge laars met rits en veter

hoge instaplaars

Jouw auto in de hoofdrol! ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl Als je zelf foto's maakt, of je laat ze maken op een beurs, bijeenkomst of meeting, heb je altijd een storende omgeving met bomen, gras, tegels, personen, reflecties van andere auto's, kramen, vlaggen in de achtergrond etc. In onze grote studio maken wij een perfecte serie foto's van je auto zoals ze ook in een fabrieksbrochure staan. Waar het omgaat is de auto! Die komt er in zijn geheel op, maar ook in detail, velgen, emblemen, etc. Bel 038-4479734 voor een afspraak met Vakfoto van der Beek, Wapenveld, er zijn heel veel mogelijkheden. En om de prijs hoef je het niet te laten. kijk op www.fotovanmijnauto.nl of mail met info@fotovanderbeek.nl

TE HUUR GEVRAAGD Loods van minimaal 200 vierkanten meter voor opslag goederen; voornamelijk electronica Vragen naar Jos tel 0655112891 OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl TE HUUR Per direct woonruimte te huur aangeboden. Ongemeub v.a. 425.00 pmnd excl energie. Gemeub. v.a 475 pmnd excl excl energie. Info tel 0578-614348

Steeds voorradig Bildtstar, Surprise, Parel aardappelen. Koesveld, Waterstraat 20 Vaassen.

• gezichtsbehandelingen • hotstone massage • kinderfeestjes Brinklaan 15, 8161 CW Epe Telefoon 0578-629857 Di t/m vr 9:00 tot 17:00 uur. Maandagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend volgens afspraak.

TE KOOP Kr. Teckelpups + jonge kippen + brandhout 4,00 per kuub. Tel: 0571-291743. Invalkracht gezocht voor werkzaamheden met cliënten met een lichamelijke handicap en/of nah op een stoeterij met landgoed in Heerde. De inval moet in ieder geval kunnen invallen op woensdag en bij voorkeur in vakanties. Info. 06 57594614

GEZOCHT AUTOWASSER Voor informatie bel: 0578-612291

Restaurant Zaal “GERRITS” Hoofdweg 73 8166 AD Emst tel. 0578-661460 fax. 0578-661404 www.restaurantgerrits.nl Ons zaaltje is geschikt voor ± 60 personen. O.a. voor uw: - Verjaardag - Koud/warm buffet - Brunch - Koffietafel


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 24

K. Norel doet mee aan Wecycle

Vernieling ruit EPE- In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een 23-jarige man (woonplaats onbekend) aangehouden voor vernieling van een ruit. De politie ontving de melding rond 00.40 uur. Een man zou een ruit van een woning aan de Quickbornlaan vernield hebben. Toen de agenten ter plaatse kwa-

men troffen zij een man aan die onder invloed van alcohol was. Hij werd aan te praat gehouden door de eigenaar van de woning. Er bleek een ruit van een deur vernield te zijn. De man is aangehouden en voor nader verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Heling fiets EPE- De politie heeft dinsdagnacht 5 oktober op de Brinkgreverweg in Epe rond 03.15 uur een 26-jarige man uit Heerde aangehouden op verdenking van heling van een fiets. Gezien het nachtelijke tijdstip en het feit dat de man met de fiets aan de hand liep was reden voor EPE- De K. Norel doet dit jaar mee aan een inzamelingsactie van kleine elektr(on)ische apparaten en (tuin) gereedschappen. Door te recyclen wordt de afvalberg kleiner en materialen worden teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt weer in de grondstofwinning. Elk klein afge-

dankt of kapot elektr(on)isch apparaat of (tuin)gereedschap levert punten op. De gespaarde punten kunnen zij inwisselen voor nieuwe schoolspullen, zoals kinderboeken, sport- en spelmaterialen, pleinplakkers en apparatuur. “Kijk dus nog eens goed rond in huis naar kleine

elektr(on)ische apparaten, die het niet meer doen of die nooit meer worden gebruikt. Passen ze in een boodschappentas? Dan mogen ze ingeleverd worden. Iedereen is welkom om bij ons in te leveren”. Het adres is: K. Norel, Vleerveld 17, Epe.

Activiteitenagenda Rond Uit Hattem HATTEM- De activiteitenagenda Rond Uit Hattem. Zaterdag 16 oktober houdt hengelsportvereniging Helpt Elkander i.s.m. hsv De Sportvisser, Wapenveld een herfstwedstrijd in het Apeldoornkanaal bij de Hoenwaardsebrug. Aanmelden via T.I.P. een loting is om 8.00 uur. Kosten 2,50 euro. 29 en 30 oktober vinden de Molecaten ruiterdagen plaats. Zondag 31 oktober organiseren Vrienden van het Voermanmuseum een excursie met als thema “Kunst in beweging”. Deze excursie vindt plaats in Oosterbeek. Opgeven via www.voermanmuseum.nl/excursie. Zondag 31 oktober houdt Hattemse mixed hockey club in

hun clubhuis een herfstproeverij van 15.00 tot 19.00 uur. U kunt verschillende herfstlekkernijen proeven en kopen. Tevens spelen de Heren I om 14.45 uur thuis.

Leuk voor kinderen Van 16 -31 oktober is het in het Bakkerijmuseum tijd voor familievoorstellingen, speculaaspoppen maken en de nostalgische geur van speculaas. Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag en maandag van 13.00 tot 17.00 uur. www. bakkerijmuseum.nl

Tentoonstellingen In het Voermanmuseum vindt een verkooptentoonstelling plaats van schilderijen en aquarellen van Agnes van Gelder, den Haag;

Wietse van den Noort, den Haag en Jaap Nieuwenhuis, Welsum. Momenteel is de nieuwe expositie “Hattem bijzonder bekeken” van Piet Vernooy te bezichtigen bij 2e Hansje (tijdens hun openingstijden) in de Synagoge aan de Achterstraat 33 in Hattem.

Postzegels HATTEM- Op donderdag 14 oktober houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst. Deze zal worden gehouden in multifunctioneel centrum de Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen gereduceerde prijzen. Er is daarvoor een ruim aanbod van zegels. Deze vereni-

ging is er voor jong en oud. Ook wordt er een kleine veiling gehouden van zegels die door leden zijn ingebracht. Tevens wordt er af en toe een dialezing gehouden. De toegang is gratis. Uiteraard kunnen nieuwkomers rekenen op deskundig advies van medeverzamelaars. De volgende bijeenkomsten zullen gehouden worden op 11 november, 9 december 2010, en 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en de laatste van dit seizoen is 12 mei 2011.

Langlopende activiteiten Op woensdag, vrijdag, zaterdag carillonbespelingen. Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten kun u vinden op www.ronduithattem.nl of via het Toeristisch Informatie Punt Hattem aan Kerkhofstraat 2. Het T.I.P is geopend in de maanden mei t/m oktober en de landelijke schoolvakanties op maandag 11.00- 16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

Onderlinge wedstrijden P.R.O. HATTEM- Zaterdag werd in de gymzaal aan de Spoorstraat voor alle leden van P.R.O. onderlinge wedstrijden georganiseerd. Deze gezellige en sportieve dag begon met een springwedstrijd voor de peuters en de kleuters. Bij de peuters won Ravel Rave het goud, gevolgd door Senna van ’t Ende met zilver. Op de 3e plaats eindigden Layla, Ramon, Sven, Isabelle, Jelle van Walderveen, Nikke, Jelle, Devinjo, Ezra, Jodie, Jelle en Mirthe. Bij de kleuters greep Lieke van den Berg het goud, op de voet gevolgd door Lana van ’t Ende die het zilver won. Hier ging het brons naar Willemijne, Elise, Abbey en Ella. Bij de meisjes groep 3-4 eindigde Tamer Willemsen op 1, Manon van Stegeren op 2 en Ruth van der Laan op 3. Bij de jongens groep 3-4-5 was het goud voor Joel Afman, zilver voor David van der Laan en won Karsten van den Berg het brons. Bij de meisjes groep 5-6 werd Mirte van den Berg 1e, Esther van Zuijlenkom 2e en Romy Suiker 3e. Bij de jongens van de jongste selectie was het goud voor Ward Willemsen, het zilver voor Niels van der Kolk en het brons werd gewonnen door Sander van der Wal. Bij de selectie meisjes jong stond Maura Vosjan op 1, gevolgd door Amber Eikelboom op plaats 2 en Irene de Lange op de 3e plaats. Bij de jongens groep 6-8 was het goud voor Eouw Reitsma en het zilver voor Roy Brouwer. Bij de meisjes groep 7-8-klas 1 greep Annelies Boeve het goud,

een controle. Hierbij bleek, dat de fiets als gestolen geregistreerd stond. Hierop heeft de politie de man aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De fiets is in beslag genomen en tegen de man wordt een procesverbaal opgemaakt.

HEERDEAutoschadebedrijf Beekman De Wilde te Twello heeft het 6de team van v.v. SEH voor-

zien van nieuwe tassen. Als dank hiervoor kreeg Wouter de Vos (zelf ook speler van het 6de) bloemen.

Sprookjes illustreren

won Fleur Kroes het zilver en ging het brons naar Sanne-Marieke Mulder. De meisjes van de springgroep maakten het ook spannend. Uiteindelijk werd Lotte Mooren 1e, Madelon de Haan 2e en Nienke Brouwer 3e. Henriëtte Warning werd 1e bij de meisjes klas 4+ en de oudste springgroep, gevolgd door Iris Winkelhorst op plaats 2 en Annemarijn Nagelhout op plaats 3. Jochem van den Berg eindigde als nummer 1 bij de jongens klas 1+ gevolgd door Kevin Poot op de 2e plaats. Bij de jongensselectie ging het goud naar Wietse Velema en Ben van den Berg, pakte Colin Westerhof het zilver en ging het brons naar Jim Hendriks. Ook bij de meisjesselectie stonden er

twee op nummer 1; Hanna van den Berg en Christien van Dijk, de 2e plaats was voor Melissa Beekhof en Nina van ’t Ende won het brons. Ook de meisjes van de jazz deden mee, zij lieten mooie zelfgemaakte dansen zien. Bij de jazz 9-10-11 jaar won Sharon van Olst het zilver en de dans van Brigit van Dieren en Fleur Schokker was goed voor goud. Eefke en Berdien van Olst van de jazz 14-17 jaar gingen er eveneens vandoor met goud, zeer welverdiend. De dans van Ynola, Ilse, Kim en Eline, jazz 12-13 jaar, werd ook beloond met gouden medaille. Al met al kunnen de leden, de vrijwilligers en de leiding van P.R.O. terugkijken op een zeer geslaagde en succesvolle dag.

HATTEM– Het illustreren van een spannend sprookje staat centraal in deze workshop in het Anton Pieck Museum. Het bijzondere is dat de cursusmiddag geschikt is voor zowel volwassenen als kinderen. Dus: vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven en nichten: geef je nu op voor donderdag 21 oktober en kom naar het museum voor een middagje kunst. Bekende sprookjes als Ali Baba, 1001 Nacht, Roodkapje of Sneeuwwitje kunnen het uitgangspunt zijn. Ieder kiest een sprookje uit en dan gaat een mid-

dagje knippen, plakken, scheuren, schuiven, wikken, wegen en ontwerpen van start. De cursusmiddag begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van minimaal één volwassene. De kosten voor deze cursus bedragen voor kinderen 10 euro p.p. en voor volwassenen 12,50 euro p.p. Dit is inclusief entree, materialen en een consumptie. U dient vooraf te reserveren via tel. 038– 4442192 of via e-mail: info@antonpieckmuseum.nl.

Brandweer redt uil uit schoorsteen HEERDE- Brandweer Heerde kreeg zondagavond te maken met een niet alledaagse inzet. Omstreeks 19.20 uur werden de brandweerlieden verzocht om uit te rukken naar een woning aan de Eperweg alwaar een uil in de schoorsteen terecht was gekomen en het vervolgens geen kans meer zag om op eigen kracht uit het rookkanaal te komen. Samen met de bewoner maakte de brandweer een plan van aanpak om

het dier zonder verdere verwondingen te bevrijden. Na de bevrijding is de Bosuil meegenomen naar de brandweerkazerne van Heerde, waar niet veel later een roofvogelspecialist arriveerde om het dier te onderzoeken op eventuele verwondingen. De klus bleek door de Heerder brandweerlieden op de juiste manier geklaard te zijn, want niets bleek een vrijlating van het dier in de weg te staan.  


STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!! Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

AARDAPPELEN TE KOOP “Parel” J. Esselink: 0578-631709 Borchgraverweg 2 Heerde W erken in Nederland?

Het begint met taal! Leer snel communiceren in de Nederlandse taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: volwassen starters, verkorte introductiecursus, 20 uur Doelgroep 2: volwassen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding, naar niveau A2 of hoger Doelgroep 3: volwassen anderstaligen met een lagere opleiding, naar niveau A2 of hoger

ARO ALLGEAR

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 225

CARS meidenjas met knopen + rits en bont capuchon met bijpassend tijgerprint shirt

TUMBLE ‘N DRY gebreid meiden tuniekje met bijpassende longsleeve

in r a a j a n t e h i o o n a M v s t e s met deAllgear Aro

OUTFITTERS NATION meiden longsleeve met spijkerjack met rits

Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering. Frá Limgardur Learning lesinstituut in Heerde Informatie en inschrijving: e-mail: info@fralimgardur.nl telefoon: 0653.30.45.83

NAME IT meiden longsleeve met hippe nepbonten bolero

SKETCHERS

MARCO TOZZI

meiden instaplaars

meidenlaars met rits en gesp

GATTINO meidenlaars met rits en veter

Enkele merken:

LE COQ SPORTIF meiden instaplaars

DROOG HAARDHOUT! www.haardhout.bfiets.nl Tel: 055-3121390. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeaubonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Studiebegeleiding / huiswerkcursus * Ondersteuning bij studie * Planning en controle * Bijlessen alle vakgebieden Voor middelbare scholieren Informatie en aanmelding: Telefoon: 0653.30.45.83 E-mail: info@fralimgardur.nl Frá Limgardur Learning, Heerde

B. Koopman KUNSTSTOFVLOEREN Voor alle kunststof dichte vloeren en alle coatings, siergrind, chipsvloeren en troffelvloeren. B. Koopman, Patrijsweg 8, 8161 VJ Epe. Tel: 06-40358581.

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

‘t Klooster natuurlijke geneeswijzen in Oene. Chronische klachten of aandoeningen? Onze behandelingen vormen vaak een goede aanvulling op de reguliere therapie. Overlegt u gerust eens met uw huisarts. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden onze consulten. Bel voor een afspraak (0578 – 641789) of kijk op www.tklooster.com.

Zoekt u een auto? www.vanhartskampautos.nl.

Voor Live-muziek op uw feest boekt U: Eenmansorkest Henri Steneker Nooit te hard, altijd goed. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. ACCORDEONLES IN EPE Tel: 0578-628116.

Reorganisatie opruiming met super voordeel !

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 26

Dag van de Leerkracht

Gratis naar musea in Gelderland GELDERLAND- Op zaterdag 23 oktober kunnen de Gelderse kinderen en hun familie gratis naar het museum tijdens de Gratis Museumdag. Aan deze dag werken 68 Gelderse musea mee. Ook het Anton Pieck Museum in Hattem zet haar deuren open voor jong en oud. Op deze inmiddels vijfde Gratis Museumdag staat het thema “Ik zie, ik zie…” centraal. Alle musea organiseren bijzondere kinderactiviteiten om de kinderen en hun (groot)ouders een onvergetelijke dag bezorgen. Voor de kleintjes is er een kleurplaat en voor de kinderen vanaf ca. 8 jaar een speurtocht. Op alle mogelijke manieren dagen

2de musicalgroep voor kinderen

Foto: Judith Tellegen.

HEERDE- “Gaat u er maar eens even lekker voor zitten juf…”, hoorde je afgelopen dinsdagmiddag keer op keer wanneer je langs de directiekamer van de Willem Alexanderschool in Heerde liep. Als je dan een blik in het kamertje wierp, zag je een wel heel vreemd plaatje; een juf die helemaal relaxed in een stoel hing om eens even goed gemasseerd te worden. Dit gebeurde allemaal in het kader van de Dag van de leerkracht, een dag die in het hele land aandacht vraagt voor het werk dat onderwijzers doen. Ook op de Willem

Alexanderschool vinden ze dat ‘hun’ juffen daar eens extra voor beloond dienden te worden en vandaar dat er een stoelmassage geregeld werd door de directeur. Ilse van Hal: “Ik ben enorm trots op ‘mijn meiden’. We hebben een team van super juffen, die elke dag weer het beste geven van wie ze zijn. Daar verdienen ze wel eens even wat extra’s voor!” Ondertussen werkten een paar actieve ouders met de kinderen in de klas en werden daar de stagiaires verwend met een blitse nagellaksessie.

Opening KOM-pas

Kussens maken HATTEM- Kussens maken voor kinderen. Onder begeleiding van Claudette van Kessel leren kinderen met een naaimachine zelf een kussen in elkaar te stikken. De

EPE- Na de zomervakantie is KOM Kinderopvang gestart met de buitenschoolse opvang (BSO) KOM-pas in de Anne de Vriesschool in Epe. Vorige week vond de officiële opening plaats van de BSO locatie. De kinderen van de Anne de Vriesschool hielpen wethouder De Vries bij het openen van BSO KOM-pas door het tegelijk oplaten van 200 ballonnen. Daarnaast konden de kinderen op het schoolplein aan diverse activiteiten deelnemen. De feestelijke opening trok veel belangstelling. Voor zowel de kinderen als hun ouders stonden er een hapje en een drankje klaar. De kinderen deden met groot enthousiasme mee aan de diverse activiteiten. Voor informatie over BSO KOM-pas kijkt u op www. KOMkinderopvang.nl of belt u met de afdeling klantbeheer, tel. 0578-569960.

Snuffeldag kinderen maken zelf een ontwerp en kiezen zelf de stofjes. Voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Woensdag 13 oktober van 13.3016.00 uur. Kosten: 5 euro.

Verenigingsavond WAPENVELD- De Christelijke Plattelandsvrouwen houden op woensdag 13 oktober de maandelijkse verenigingsavond. Deze avond krijgen ze voorlichting van Nobach voetpodologie uit Olst.

HATTEM- Hou jij van zingen? Hou jij van dansen? En hou jij van acteren? Dan is het spelen in een musical echt iets voor jou. Natuurlijk hoef je nog niet te kunnen acteren en zingen. Dat ga je juist bij ons leren. Maar je moet er wel heel veel zin in hebben. “Hommeles in het hotel is een spannende en grappige musical over een driesterrenhotel. Alles gaat er zijn gangetje totdat er opeens een nieuwtje rondgaat: er is een dief in het hotel! Een rechercheur, een waarzegger en een paar kinderen proberen erachter te komen wie de dief is. Laten ze zich niet afschrikken door enge spoken en zouden ze het mysterie op kunnen lossen?” Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil jij hierin spelen, geef je dan snel op bij Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384432881 of info@swhattem. nl. Deze musicalgroep start op maandag, 1 november. Er zijn 16 bijeenkomsten met daarna natuurlijk de uitvoering. De kosten zijn 35 euro.

Het belooft een leerzame avond te worden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Hervormde Verenigingsgebouw in Wapenveld. Aanvang: 19.45 uur. Gasten zijn van harte welkom.

VAASSEN- Op zaterdag 16 oktober organiseert de Stichting Rankmarkt zoals gebruikelijk op de derde zaterdag van de maand de bekende snuffeldag. Door de inbreng van de maandelijkse ophaaladressen is de stichting er in geslaagd een assortiment van allerhande goederen, boeken en kleding van goede kwaliteit te kunnen aanbieden. U bent die dag van harte welkom in het “Snuffelhuis” aan de Torenstraat 6 in Vaassen van 9.00 tot 13.30 uur.

de musea de kinderen uit om de bijzondere museumwereld te ontdekken en hun ogen goed de kost te geven. Er valt van alles te bekijken en te beleven. De bedoeling is om via deze activiteiten kinderen en volwassenen samen iets te laten beleven en hun ‘kijkers’ op de proef te stellen. In 2009 werd voor het eerst in het kader van de Gratis Museumdag de ’Museum Inspectie Junior’ uitgevoerd. De Museum Inspectie is vergelijkbaar met de ‘Museumbende’ van de AVRO. Het bezoek van de jeugdige mystery guests bleek een groot succes, zowel voor de kinderen als de musea. Gelders Erfgoed organiseert

daarom in 2010 opnieuw een serie mystery guest bezoeken in de Gelderse musea. De Museum Inspectie richt zich op het beoordelen van de kind/gezinsvriendelijkheid van de musea. In 2010 krijgen in totaal 10 musea een bezoek van de Gelderse Museum Inspectie Junior. Elk museum wordt bezocht door een ander groepje kinderen in de leeftijd 10-12 jaar. Deze week hebben zij ook het Anton Pieck Museum in Hattem bezocht. Het museum heeft van de kinderen 3 sterren van de maximaal 4 sterren toegewezen gekregen. Welke musea verder meedoen, is te vinden op www.gratismuseumdag.nl.

Verkeerskennis opfrissen VAASSEN- De bewonerscommissie Krugerstraat Zuid Vaassen, in samenwerking met SWO/E Welzijn Ondersteuning en Voor Elkaar in de Buurt, stellen u in de gelegenheid uw verkeerskennis op te waarderen op maandag 18 oktober om 19.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van Bloemfontein. Met een goede kennis van de theorie kunt u namelijk uw verkeerskennis opwaarderen. Door uw kennis van de verkeersregels op te frissen en de wijzigingen in de verkeersregels in de afgelopen jaren met u door te nemen kunt u uw inzicht in het verkeer vergroten. Er zal onder andere aandacht besteed worden aan de onderwerpen: verkeersinzicht, defensief rijgedrag, algemene gedragsregels, sociaal gedrag en zuiniger rijden. Onderwerpen die in de praktijk vaak nog belangrijker zijn dan de verkeersregels. Dit geldt natuurlijk niet al-

leen voor automobilisten maar ook voor bestuurders van scootmobielen, fietsers, etc. De verkeerstheorie zal verzorgd worden door de heer Joop Hagen uit Vaassen. Deelname aan deze avond is gratis. Alle bewoners uit de buurt, zowel de bewoners van de huurwoningen als ook de koopwoningen zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie. De entree van de gemeenschappelijke ruimte van Bloemfontein ligt aan de Wetstraat in Vaassen. Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer en mevrouw Been 0578-571047. Lijkt u het ook leuk om iets te organiseren voor uw oudere buren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Linda Seinstra, tel. 0578 620 988 of met GGD Gelre IJssel, Anne van Beek, tel. 088-4433111.

Heemkunde HATTEM- Donderdagavond 14 oktober vanaf 19.30 uur houdt Heemkunde Hattem hun snuffelavond in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide

(digitale) fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdagmiddag 20 oktober vanaf 13.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zie ook http://noord-veluwe.mijngelderland.nl. en www.heemkundehattem.nl.

Foto: Judith Tellegen. HOORN- Het lijkt nog ver weg, maar Oranjevereniging Prinses Beatrix heeft de eerste stappen al weer gezet in de organisatie van het Hoornerfeest 2011. Een eerste belangrijke mijlpaal is bereikt want de Oranjevereniging heeft een intentieverklaring getekend

voor 3 jaar met de hoofdsponsor van het Hoornerfeest G.G. den Boon. De den Boon Group is al vijf jaar hoofdsponsor. Met deze ondertekening hebben zij samen al een doorkijk gemaakt naar het jubileumjaar 2012 want dan betstaat het Hoornerfeest namelijk 85 jaar.

Bijeenkomst PCOB HATTEM- De eerstvolgende ledenmiddag van de PCOB afdeling Hattem wordt gehouden op dinsdagmiddag 19 oktober en vindt plaats in het restaurant van Hanzeheerd De Bongerd . Aanvang: 14.45 uur. Deze middag komt een medewerker van Dorcas vertellen over het werk van deze organisatie. Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in OostEuropa en Afrika. Dorcas werkt bij

voorkeur samen met lokale partners zoals plaatselijke kerken of organisaties en geeft via hen vier soorten van hulp: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie. Deze middag wordt uitgelegd wat de verschillende hulpsoorten precies inhouden en wat het effect er van is. Zowel leden als andere belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 227

Triadazaal in Epe Afgelopen zaterdag 9 oktober werd in het Kulturhus te Epe op feestelijke wijze de Triadazaal in gebruik genomen. Het Kulturhus ontving van Triada een substantiÍle subsidie die het mogelijk maakte om de zaal uit te rusten met een professionele geluids– en lichtinstallatie. De zaal kan nu werkelijk dienst doen waarvoor hij bedoeld is: een podium bieden aan de vele verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die de zaal huren voor voorstellingen en uitvoeringen, lezingen en andere sociaal-culturele activiteiten. De exploitatie van het Kulturhus krijgt hiermee een sterke impuls. Het Kulturhus kan met deze volwaardige Triadazaal een belangrijke bijdrage bieden aan de woonomgeving en het welzijn van inwoners van Epe en omgeving, een doelstelling die Triada deelt met het Kulturhus.

*UDDJJHGDDQOHHUOLQJHQ JURHSZRUGHQYULMZLOOLJHU Op woensdag 6 oktober jl. werd in het Dorpshuis te Heerde het startschot gegeven voor het project ‘Graag gedaan’. Meer dan 100 leerlingen van groep 8 van elf basisscholen in de gemeente Heerde ondertekenden hier een contract waarin ze aangeven minimaal vier keer per jaar een vrijwilligersklusje uit te voeren voor bijvoorbeeld een zieke of bejaarde buurman of buurvrouw. Zij gaan klusjes uitvoeren rondom de woning. Bijvoorbeeld de vuilcontainer aan de weg zetten en ook weer terugzetten, de hond uitlaten, blad vegen, boodschappen doen, sneeuwruimen, grasmaaien, enzovoort. Met deze hulp doen zij veel mensen een groot plezier. De leerlingen leren zich in te zetten voor hun medemens, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak. Bovendien ervaren ze hoe weinig moeite het kost om een ander een groot plezier te doen. En hoe

leuk dat voor jezelf is. Vandaar de naam van het project Graag gedaan. Initiatief Het project is een initiatief van De Plu, het Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde. Wie er hulp van de leerlingen krijgt en wat de kinderen gaan doen, wordt door het project Graag gedaan via de scholen georganiseerd. CoĂśrdinator Fennie Tiemens ontwikkelde het idee naar aanleiding van de maatschappelijke stages die

het vorige kabinet introduceerde voor de middelbare scholieren. Zij wil graag dat kinderen van groep 8 van de basisschool ook al kennismaken met vrijwilligerswerk. Super Harrie van de Ven, directeurbestuurder van Triada, was tijdens de bijeenkomst aanwezig namens het Triada Wensfonds dat Graag gedaan ondersteunt. Triada vindt het super dat deze jonge vrijwilligers zich inzetten voor hun medemens, dat ze samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun taak. Deze ervaring nemen zij mee in hun ontwikkeling om volwassen te worden. Het Wensfonds van Triada heeft alle leerlingen een reflecterend hesje gegeven zodat zij veilig hun activiteiten kunnen uitvoeren en herkenbaar zijn voor alle andere inwoners van Heerde. Wij wensen alle leerlingen veel plezier toe en hopen dat het project een succes wordt. Wensfonds Het Wensfonds van Triada ondersteunt initiatieven van bewoners die bijdragen tot verbetering van de

Dit is een informatiepagina van Triada, 12 oktober 2010 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

leefomgeving. De initiatieven kunnen bestaan uit duidelijk zichtbare projecten zoals het verbeteren van een pleintje of speelplek, maar ook uit activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en het onderlinge contact wordt verstevigd. Het Wensfonds steunt activiteiten die gericht zijn op de leefbaarheid van een complex of buurt. Maar ook projecten die zich binnen een kern of gemeente afspelen, zoals in dit geval, kunnen steun krijgen van het fonds. Hebt u een idee hoe u de leefbaarheid in uw woonomgeving kunt verbeteren, dan nodigen wij u van harte uit om een aanvraag in te dienen. Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met Triada.

Een goede leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 228 Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilo-

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

meter (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond.

Let op:

Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en

dus niet van het netto inkomen!

Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning:

grondgebonden woning met één of meer-

dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. U heeft een

economische binding

als u, of uw partner een

duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

Etagewoning zonder lift:

niet grondgebonden woning vanaf

de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is.

Etagewoning met lift:

niet grondgebonden woning vanaf de

eerste etage, waarbij een lift aanwezig is.

Bovenwoning:

woning op de eerste etage met als kenmerk

dat er geen woningen bovenop zijn.

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters:

Benedenwoning:

grondgebonden woning met als kenmerk

dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn.

Seniorenwoning: Beschikbaar:

woning bestemd voor senioren.

dit is de datum waarop de woning leeg is en

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden.

Kale huur: Servicekosten:

dit is de huur zonder de servicekosten. dit is het bedrag in de huur wat u aan de ver-

huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten.

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe.

wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende ver-

Aanbieding

huurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede

Aantal punten Doorstromers:

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een

ding

maatschappelijke bin-

als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken

ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

woont met een huur onder de huurtoeslaggrens

Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woning-

(€ 647,53).

toewijzing” bij ons beschikbaar.

 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning

Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Binding

Urgentie

 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,

reactie en de meeste punten.

woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een

Woonduur:

urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing,

dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hier-

behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer

bij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de

reacties opleveren dan gebruikelijk.

gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Dit verschilt per gemeente:

Starters:

Putten

100 reacties

Ermelo:

100 reacties

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www.triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Harderwijk:

110 reacties

Nunspeet:

40 reacties

Elburg:

35 reacties

Oldebroek:

30 reacties

Heerde/Hattem/Epe:

40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr)

€ _____________

Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs:

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar:

€ ________________________

Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noord Veluwe. Dit kunt u gratis afhalen op diverse verspreidingspunten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

WK 41

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

www.triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 229

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Zuidwal 44 A, Binnenstad Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

HATTEM, Slinge 10, Plan Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610415 bovenwoning omstreeks 5 januari 2011 € 347,08 € 6,84 0 1963 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar

610416 eengezinswoning omstreeks 3 november 2010 € 613,04 € 5,30 4 1971 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

kleine bovenwoning zonder lift; gelegen in het gezellige centrum van Hattem; oppervlakte woon- slaapkamer 23 m²; zolder (24 m²) bereikbaar via vlizotrap; balkon op het westen

mooie eindwoning, gelegen in prettige woonwijk; oppervlakte woonkamer 26 m ²; oppervlakte slaapkamers 15, 10, 9 en 7 m²; tuin op het oosten

D

D

HATTEM, de Gelder 35 A, Gaperslanden

HATTEM, Schellerwade 6, Plan Noord Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610417 eengezinswoning omstreeks 3 november 2010 € 609,51 € 5,30 4 1972 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar

ruime tussenwoning; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 15, 11, 9 en 7 m²; zolder bereikbaar met vaste trap; één van de vier slaapkamers bevindt zich op de zolderverdieping; de woning is in 2004 gerenoveerd; tuin op het noordoosten

leuke tussenwoning op de 1e etage; open keuken; oppervlakte woonkamer 28 m ²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; balkon op het westen; leuke woning voor een starter

Bijzonderheden:

D

Bijzonderheden:

C

WAPENVELD Biezenkamp 5

E VRIJ

610418 etagewoning zonder lift omstreeks 9 november 2010 € 295,41 € 15,83 1 1987 1 of meer personen

HEERDE, De Zeis 16, Keuterstraat Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

ING G I T VES

610414 bovenwoning omstreeks 4 november 2010 € 398,37 € 11,26 2 1999

1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang geen Inkomenseisen:

Bijzonderheden:

ruime tussenwoning op de 1e etage; er is een lift aanwezig oppervlakte woonkamer 17 m ²; oppervlakte slaapkamers 12 en 8 m²; ruime open keuken van 10 m²; ruime badkamer 6 m²; zelfstandige berging; balkon op zuidwesten; de woning is rolstoelgeschikt

B

A Ruime en comfortabele hoekwoning. Gelegen in de 2e verdieping: mooie nieuwe wijk Ossenkamp, net over het Ruime zolder, 24 m², bereikbaar met vaste trap. Hier Apeldoorns Kanaal. Dit is dichtbij het centrum van bevindt zich de zonneboiler en de aansluiting voor Wapenveld maar ook het weidse buitengebied ligt op een wasmachine. steenworp afstand.

Bijzonderheden

Indeling:

Begane grond:

Hal, open keuken, 15 m², tuingerichte woonkamer 22 m², tuin op het westen.

1e verdieping:

3 slaapkamers, oppervlakte 12, 12 en 10 m ²; Badkamer met wastafel, douche en toilet.

Energielabel A Kale huurprijs € 812,64 Servicekosten € 5,30 Per direct beschikbaar

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonische contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst

Voldoen aan de voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een woning moet u in veel gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan in de advertentie genoemd onder “doelgroep/aantal”, “belastbaar inkomen” en eventueel onder “bijzonderheden”. Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie, is het zinvol om de woonbon in te vullen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. U wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

Hattem

Lippenoordweg 3

benedenwoning

6103710

6

100

Hattem

Azaleastraat 30

eengezinswoning

6103810

10

178

Heerde

Doelbeekseweg 17

bovenwoning

610388

24

436

Heerde

Emmalaan 9

seniorenwoning

610389

35

1312

Epe

Pandersakker 17

benedenwoning

610374

16

78

Vaassen

Vinkstraat 8

eengezinswoning

610351

19

62

Vaassen

Krugerstraat 296

etagewoning met lift 610376

33

98

Vaassen

Bothastraat 3

eengezinswoning

59

542

610383

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 230

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Hopstraat 15, Haverkamp Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

EPE, Vleerveld 29, Burgerenk Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610412 etagewoning zonder lift per direct € 389,64 € 18,42 2 1965 1 of meer personen geen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

hoekwoning op de 3e etage; op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 19 m ²; oppervlakte slaapkamers 11 en 11 m²; woning is gerenoveerd; individuele fietsenberging; balkon op het zuiden

D

610413 eengezinswoning omstreeks 9 december 2010 € 620,14 € 5,30 3 1970 1 of meer personen

Bijzonderheden:

leuke tussenwoning in een rustige omgeving; op loopafstand van scholen en het buitengebied van Epe; oppervlakte woonkamer 24 m ²; oppervlakte slaapkamers 14, 10 en 7 m²; tuin op het zuiden

D

VAASSEN Jan Mulderstraat 20

VAASSEN, Jasmijnstraat 110, Heggerenk Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

E VRIJ Vrijstaande woning met grote separate werk-/opslagplaats. Gunstig gelegen in het centrum van Vaassen.

Indeling:

Begane grond:

L-vormige woonkamer (40 m ² ) met plavuizen. Kantoorruimte (16 m²) met laminaat. Badkamer (6 m²) met ligbad, douche en toilet. Luxe keuken (30 m ²) met inbouwapparatuur en aparte wasruimte voorzien van plavuizen. 2e Toilet. Tuin op het noordoosten.

ING G I T VES

leuke tussenwoning op de 2e etage; op loopafstand van winkels en bushalte; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 6 m²; balkon op het noordwesten; voorschot stookkosten € 55,00 per maand

D

1e verdieping:

Geheel voorzien van laminaat. Oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 11 m². Badkamer met douche en wastafel. Apart 3e toilet. Ruime studio van 40 m².

Huurtoeslag

Kale huurprijs € 950,00 Servicekosten € 2,90 Per direct beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de gestelde inkomenseisen. Is dit niet het geval dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan niet meegenomen in de selectie.

Bijzonderheden

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht.

VOOR DEZE WONING WORDT EEN TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST GESLOTEN VOOR DE DUUR VAN ÉÉN JAAR! Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonische contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

VAASSEN, Krugerstraat 4, Krugerstraat Noord

ING G I T VES E J I VR

D

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610411 etagewoning met lift omstreeks 5 januari 2011 € 453,48 € 32,54 3 1975 1 of meer personen geen

n.v.t. eengezinswoning per direct € 930,71 € 5,30 3 1947 1 of meer personen geen

vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonische contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Heeft u een woning gevonden die goed bij u past, maar vindt u de huur te hoog? Dan is het misschien mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit kan bij de belastingdienst. Kunt u huurtoeslag krijgen? De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw totale gezinsinkomen. Ook een eventueel vermogen kan van invloed zijn. Huur Om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet de huur in ieder geval lager zijn dan € 647,53 per maand. Dit houdt echter niet in dat, wanneer u een relatief laag inkomen heeft, de huur ook volledig voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er worden namelijk nog twee andere normen gehanteerd, afhankelijk van uw gezinssamenstelling: • € 511,50 voor 1 en 2 persoonshuishoudens • € 548,18 voor 3 of meer persoonshuishoudens Ligt de huur van uw woning boven deze normen (en natuurlijk onder € 647,53) dan betaalt u in verhouding zelf meer huur. Een deel wordt dan namelijk niet (of minder) gesubsidieerd. Hoeveel huurtoeslag? Als u op een woning wilt reageren waarvoor u huurtoeslag denkt nodig te hebben, is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en voor hoeveel. Hierdoor weet u direct waar u aan toe bent en komt u achteraf eventueel niet in de (financiële) problemen. Maak een proefberekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een proefberekening. Huurtoeslag aanvragen Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten, kunt u gemakkelijk huurtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze woonconsulenten, telefoon (0578) 67 66 20.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 231

Ontwerp Aanleg Onderhoud

...dat het maar een vorstvrije winter mag worden!

Najaarsacties bij van Essen

Groot assortiment bolchrysanten, zomer- en winterheide, herfstcreaties, kalebassen en pompoenen. Bakjes, manden met herfstbloeiers, heide-, vetplanten en decoraties 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Vogelvoederhuisjes op poot v.a. ........................................... 16,95 Kamerazalea´s nu ................................................................... 2,75 Bolchrysanten v.a. .................................................................. 0,60 Violen klein- en grootbloemig v.a. ......................................... 0,12 Kalebassen v.a. ....................................................................... 0,25 20 kilo najaarsmest nu ......................................................... 19,50 Taxus Fastigiata v.a. ............................................................. 12,50 Heide v.a. ................................................................................ 0,40 Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,40

Decoratie en potten tot 50% korting

Bij besteding meer dan 15 euro zak bloembollen cadeau ! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

• Af- en aansluiten beregeningssystemen tegen vorst • Bestaande installaties aanpassen & automatiseren • Leverancier van pompen, sproeiers, slangen etc. VA N Z E L M S T R A AT 9 A 8 1 6 2 AV E P E T 0 5 7 8 - 5 6 1 4 5 2 I N F O @ P R O R A I N. N L W W W. P R O R A I N. N L

McQueens Schoenen Wapenveld

Kwekerij-Plantencentrum van Essen

Finale opruiming

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Dames zomerschoenen

Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Ka 1.2i Titanium, ............................................. ´10 Ford Ka 1.3i extra’s ............................................ 3x ‘06 Ford Ka 1.3i extra´s ................................................. ´05 Ford Street Ka 1.6i .................................................. ´05 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ....................................... ‘04 Ford Ka 1.3 Collection ............................................. ‘01 Ford Ka 1.3i Century ............................................... ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .......................................... ‘98 Ford Fusion 1.6i Futura, extra´s .............................. ´06 Ford Fiesta 1.3i Futura extra´s ................................ ´08 Ford Fiesta 1.3i 3-drs., ............................................ ‘05 Ford Fiesta 1.4i, Trend, 5-drs., ................................ ‘02 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., ................................. ´99 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ......................... ´02 Ford Fiesta 1.3i First Ed., extra’s ............................ ‘00 Ford Fiesta 1.3 i Laurent, automaat, ‘96 ........... € 750,Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .................... ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ............................ ´08 Ford Focus 1.6i 5-drs., Futura ................................. ´04 Ford Focus 1.6i Trend, 5-drs ................................... ´99 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ................................ 2x ´03 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., ................................. ´00 Ford Focus Cmax 1.8i ............................................. ´04 Ford Mondeo 1.8i 5-drs., ......................................... ‘97 Ford Mondeo 1.8i automaat .................................... ‘00 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ............................................. ‘98 Opel Corsa 1.2 16V NJOY, 5-drs., .......................... ´03 Fiat Panda 1.2i ........................................................ ‘07 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ............................... ´08 Suzuki Alto 3-drs. .................................................... ‘99 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .................................... ‘99 Renault Twingo 1.2 ...................................... 2x ‘02 ´01 VW Fox 1.2, extra’s ................................................. ‘07 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................... ´99 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................... ‘02

10,25,-

Mc Queens

mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Autobedrijf van Huffelen

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677

Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi .......................... ‘08 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi ............................ ´06 Ford Focus 1.6i 115 pk, Titanium Combi ................ ´06 Ford Focus 1.6i, 115 pk, Futura Combi ................... ‘06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................... ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi .................................. ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................... ‘01 Ford Focus 1.6i Combi Trend .................................. ´00 Ford Focus 1.6i Combi Trend .................................. ´99 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ...................... ´05 Ford Escort 1.6i Combi ........................................... ´99 Peugeot 306 Combi ................................................ ´99

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen.

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 32

Dierendag op de Groene Welle

BSO Kiko gaat verbouwen EPE– Eind oktober zal op BSO Kiko de rust even ver te zoeken zijn. Een ingrijpende verbouwing zal plaatsvinden. Naast de bestaande ruimte voor de BSO zal er tevens ruimte voor een kinderdagverblijf gerealiseerd worden. Dit om aan de toenemende vraag naar kinderopvangplaatsen tegemoet te komen. De helft van het gebouw zal omgebouwd worden tot kinderdagverblijf, compleet met slaapkamers, een speelruimte en een buitenterrein. De andere helft heeft als bestemming buitenschoolse opvang. Hier worden twee speelruimtes,

een speelzolder en een buitenterrein gerealiseerd. Tevens zal er geheel nieuw meubilair aangeschaft worden. Het gebruikte meubilair en speelgoed zal verkocht worden in de herfstvakantie op dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 oktober van 14.00 tot 16.00 uur bij Kiko. De verbouwing zal volgens planning vier weken in beslag nemen. De kinderen worden zolang op BSO Kanjers opgevangen. Dat betekent dat Kiko vanaf eind november een volwaardig kindercentrum is, waar opvang geboden wordt voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Jeugdvoetbalweek HEERDE- Bij de v.v. Heerde vindt een jeugdvoetbalweek plaats in de herfstvakantie. Van maandag 18 oktober tot en met donderdag 21 oktober zijn er elke middag van 13.00 tot 14.30 uur voor de jeugd 7-10 jaar en van 14.30 tot 16.00 uur voor de groep van 11-12 jaar diverse activiteiten op het voetbalgebied. Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de v.v. Heerde. Voor meer informatie: www.vvheerde.nl.

HATTEM/ZWOLLE- Op dierendag gingen de kleuters van de Van Heemstraschool uit Hattem op bezoek bij de dieren van Agrarische opleidingen centrum de Groene Welle in Zwolle. Ontvangen en begeleid door de leerlingen van de

school maakten de kinderen kennis met allerlei dieren van groot tot klein, van bekend tot “nooit eerder gezien” en van aaibaar tot eng. Zo kwamen ze in aanraking met de knaagdieren, het pluimvee en de vogels, maar ook met de

Start herstel Van Meursweide HEERDE- Op de Van Meursweide in Heerde wordt vanaf woensdag 13 oktober een begin gemaakt met het vervangen van 260 oude eiken en een beuk. Om te beginnen worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van hekken en paaltjes en het verwijderen van de voetbaldoelen. Daarna worden eerst de kleine bomen gerooid. In de weken die volgen worden ook de grote bomen verwijderd, de bodem wordt verbeterd en er

worden plantgaten gegraven. Als het project volgens plan verloopt, staan er voor de Kerst weer flinke nieuwe eikenbomen in de lanen rond de Van Meursweide. Rond 17 januari wordt het herstel van de Van Meursweide naar verwachting afgerond. De bedoeling is om het park in oude luister te herstellen. Het renovatieplan voor het park is gemaakt in nauw overleg met de Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide. Al jaren wordt gesproken over de

Hattems Sinterklaasjournaal HATTEM- TV Hattem organiseert een uniek Hattems Sinterklaasjournaal. De uitzendingen zijn te bekijken op: 3, 4 en 5 december van 18.25-18.55 uur op de zender. Net als vorig jaar is er een belspel. Dit is één van de onderwerpen die aanbod zullen komen. Je mailt je adresgegevens en telefoonnummer door via sinterklaasjournaal@live.nl

en krijgt een mailtje terug van computerpiet of Sinterklaas. Je wordt dan teruggebeld tijdens de opnames, en krijgt dan een heerlijke chocoladeletter thuis. Vergeet niet bij het mailtje een keuze te maken tussen de smaken: wit, puur of melk. Opgeven kan t/m 25 oktober. Doe mee en misschien win jij die overheerlijke chocoladeletter.

Creatieve cursussen de Hank HEERDE- De Hank, centrum voor de kunsten in Heerde, kent een gevarieerd cursusaanbod op het gebied van Beeldende kunst, Dans, Theater, Literatuur en Muziek. Kijk op de site of er

een leuke cursus/workshop voor jou bij zit : www.dehankheerde. nl. Of vraag de (gratis) brochure aan via tel. 0578-693214 of e-mail: info@dehankheerde.nl. Cursussen in oktober/novem-

Feestavond voor de Rode Beer

reptielen. De begeleidende studenten beantwoordden de vragen en vertelden de bijzonderheden van de dieren en in sommige gevallen konden de kinderen helpen met kammen of voeren. Een feestdag voor kind en dier. kwaliteit van het Van Meurspark. Een park met niet alleen historische waarde, maar een park dat met haar weide haar waarde bewijst in het gebruik door de Heerder bevolking. Om park en weide te verbeteren wordt al een aantal jaren gewerkt aan plannen om het Van Meurspark en de Van Meursweide te onderhouden en te herstellen. Van 11 oktober tot en met 17 januari is de Van Meurslaan geheel afgesloten voor autoverkeer. Het Dorpshuis en de bibliotheek zijn via de Griftstraat bereikbaar. Voor fietsers en wandelaars zijn het Dorpshuis en de bibliotheek vanaf 22 oktober wel weer bereikbaar via de Van Meurslaan. In verband met het Jazzfestival is de Van Meurslaan vanaf 1 tot en met 7 november met de auto bereikbaar vanaf de Kanaalstraat. De parkeerplaats aan de Markstraat blijft gedeeltelijk beschikbaar. Het voormalige schoolplein van het Deltion College kan tijdens avondactiviteiten en tijdens het Jazzfestival gebruikt worden als parkeerplaats. Deze tijdelijke parkeerplaats is bereikbaar via de Kanaalstraat.

ber zijn, o.a.: Schildersatelier (8-12 jaar), klei-atelier (8-12 jaar), Fotografie, Kunstlezing over Edgar Degas en Jacob van Ruysdael, workshop Edelsmeden, Kunst kijken. En natuurlijk muzieklessen zoals Muziek op schoot, Muziek voor kleuters en Muziekoriëntatie (7-8 jaar), Uiteraard zijn ook de danslessen weer gestart, met o.a. kleuter- of kinderdans, street/ jazzdans en klassiek ballet (ook voor volwassenen). Of bespeel je liever een instrument of wens je professionele begeleiding bij het zingen? Informatie/inschrijvingen via e-mail: info@ dehankheerde.nl, tel. 0578– 693214.

Kaarten HEERDE- Onlangs was het dan zover, de vriendengroep van Keet `t Hoornzicht organiseerde een feestavond voor het goede doel “De Rode Beer”. De opbrengst van het feest waaronder van de fooienpot en de

sponsoren ging naar dit doel. Afgelopen week was het dan zover Jack en Hendriecke mochten de cheque in ontvangst nemen. Keet `t Hoornzicht heeft er voor gezorgd dat er 1250 euro naar De Rode Beer kon gaan.

EPE- Op vrijdag 15 oktober is er klaverjassen en jokeren bij de s.v. Epe in de kantine op de Wachtelenberg, aanvang 20.00 uur, de koffie staat klaar. Ook zorgen ze voor enkele hapjes.

Schoenadviseurs bij McQueens

WAPENVELD- De schoenverkoopsters van McQueens Schoenen in Wapenveld hebben de cursus Schoenadviseur doorlopen en afgerond met een diploma. Alle verkoopsters zijn gecertificeerde schoenadviseurs. Ook Gerben Roeke, in dienst van Heetkamp Orthopedische Schoentechnieken, heeft het diploma behaald. De schoenwinkel zal zich meer toeleggen op comfortschoenen (o.a. Du-

rea, Finncomfort en MBT’s) voor zowel dames als heren. De modeschoenen (Gabor, Ecco, Jerac, JJ, Arriva en Mexx) zullen daarom de komende weken met een behoorlijke korting aangeboden worden. Eind oktober zal door middel van een kleine verbouwing een tweede paskamer gemaakt worden om aan de behoefte te voorzien bij Heetkamp Orthopedische Schoentechnieken.

Ondernemersbeurs in Heerde HEERDE- Op woensdag 10 november presenteert BNI Chapter “Het Edelhert” de ondernemersbeurs voor en door ondernemers. De beurs vindt plaats in De Keet van Heerde, gelegen aan de afrit van de A50. Tijdens de beurs kunnen ondernemers kennismaken met leden van BNI Chapters, en ook ondernemers, uit de regio. De beurs begint om 14.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De toegang is gratis. BNI (Business Network International) Chapter Het Edelhert komt elke dinsdagochtend bij elkaar. BNI is wereldwijd de grootste netwerkorganisatie waarbinnen leden elkaar aanbevelingen geven. Het motto van de BNI is: “Geven loont!” Voor

Jeugddienst NIJBROEK- Iedereen vanaf 14 jaar heeft een ID. Maar wat is jouw ID, of anders gezegd “Wie ben je?”. Dit is het thema voor de jeugddienst van zondag 17 oktober in de protestantse kerk in Nijbroek. De dienst wordt

de beurs zijn ondernemers uitgenodigd uit de Ondernemerskring Epe/Heerde/Zwolle. Daarnaast verwelkomt Chapter Het Edelhert BNI leden uit Oost Nederland en andere regio’s (o.a. Apeldoorn, Amersfoort en Harderwijk). Bent u ondernemer dan bent u van harte welkom. U kunt hier iedereen persoonlijk ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of drankje. Tijdens de ondernemersbeurs kunt u op ontspannen wijze kennismaken met andere ondernemers en de BNI. De leden van Chapter Het Edelhert delen graag hun BNI ervaringen met u. Meer informatie kunt u vinden op www.deondernemersbeurs.info.

geleid door de Gerrit Heinen. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor “Alemet” uit Oene. Na afloop kunt u over het thema napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte welkom.

Roosterwijziging de Koekoek VAASSEN- Woensdag diende zich de eerste bezoekers aan na het ingaan van een roosterwijziging in de Koekoek op deze ochtend. Ze brengen nog even de tijden en mogelijkheden onder uw aandacht. Op de woensdagochtend is van 10.30 tot 11.00 uur het peuterzwemmen voor 2- tot 4-jarigen en van 10.30 tot 11.45 uur

hebben de banenzwemmers de gelegenheid om hun baantjes te trekken. Tijdens het banenzwemmen wordt er een lijn in het bad gelegd waar men onder begeleiding van een zweminstructeur kan werken aan conditie en techniek. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 0578-576122 of kijk op www.dekoekoek.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 233

d n o v a p o o Inl e n e O s u h r u t l Ku

'EMEENTE%PEEN4RIADAHEBBENSAMENMETVEEL BETROKKENPARTIJENUIT/ENEGEWERKTAANEENPLAN VOOREEN+ULTURHUSIN/ENE%ENUNIEKEKANSOM BELANGRIJKEMAATSCHAPPELIJKEVOORZIENINGENVOOR/ENE TEBEHOUDEN"INNENKORTSTARTDEBOUW7IJNODIGENU UITVOOREEN)NLOOPAVONDOVERHET+ULTURHUSIN/ENE

Op maandag 25 oktober 2010 van 19:30 uur – 21:00 uur In café-restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10, Oene o(OEZIETHET+ULTURHUS/ENEENDEOMGEVING ERSTRAKSUIT o7ANNEERSTARTDEBOUWENVANAFWANNEERKAN GEBRUIKWORDENGEMAAKTVANHET+ULTURHUS o7ELKEPARTIJENZIJNSTRAKSGEHUISVESTOFMAKEN GEBRUIKVANHET+ULTURHUS:IJPRESENTERENZICH o7IEGAATHETGEBOUWSTRAKSBEHEREN

'RAAGTOTZIENSOPOKTOBER


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 234

STICHTINGJAZZFESTIVAL JAZZFESTIVAL HEERDE STICHTING HEERDE

VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010 34e editie! Met o.a. Deep River kwartet, Trixies, Jump ‘n Jive, David Schnitter-4, Rein de Graaff kwintet, Gary Foster, Jasscrooners, Allotria, Big band Heerde, Unaccounted Four, Menno Daams, 10-Beaufort, Reunion Jazzband, Dim Kesber, Learning to fly project, Sem van Gelder e.v.a.

Dorpshuis Heerde vanaf 19.30 uur. Entrée: € 17,50 • Voorverkoop: € 15,00 • € 10,00 voor leden, bij Rabobank Noordoost-Veluwe te Heerde. Subsponsor:

Meeuwsen ten Hoopen accountants b.v.

Koninklijke van der Most, Heerde

www.jazzfestivalheerde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 35

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig MICROFIBER

EXTRA LANG

RIPSTIK AIR PRO

zwart/beige maten 36-41

diverse kleuren katoen/elasthan maten S-XL

the original

Elders 12.95 14.95

TROLLEY

DAMES SHIRT

6.95

REIS KOFFER polycarbonat oersterk 50 cm 44 liter

60 cm 71 liter

27.95

70 cm 115 liter

37.95

17.95

idem STRIPE

4.49

DAMES

diverse soorten

blijvend elastisch one size katoen/elasthan

WINTER MUTS

Elders 1.98 2.98

LIFECARE

4 actuele designs 40x40 cm

microvezel wit

Elders 2.98 4.98

HANGEND

DROOG REK

1.69

6 meter drooglengte metaal

Elders 3.49 4.95 APELDOORN I • Maasstraat 20 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

3.49 37.95 Elders 59.95 69.95

HEREN-DAMES

KATOEN OF POLYESTER

KUSSEN HOES

0.95

HAIR TURBAN

Elders 1.49 1.98

THIERRY MUGLER

0.79

WEER STATION RF

1.99

CASTER BOARD

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

6.95

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

KNIE KOUS 3 PA A R

1.98

Elders 3.95 4.95

SILVER OF GOLD PLATED

THEELICHT HOUDER roos Ø 9 cm

Elders 2.99 3.95

SUPER SOFT

WOON DEKEN

1.29

uni 150x200 cm

Elders 19.95 22.95

12.99

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 10-10 t/m za. 16-10

DAMES BOOTS


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 36

Clubkampioenen

Alpe ‘d Huzes 2011 HEERDE- In juni 2010 hebben 2 fiets teams van Sportscenter Bijsterbosch de Alpe ‘d Huez beklommen voor het KWF. In sportief en financieel opzicht was dat een groot succes. Over de 50.000 euro werd er opgehaald en de teamleden reden ieder gemiddeld 3 keer de klim van de buitencategorie. Afgelopen zaterdag heeft Joup van ’t Hek de cheque overhandigd van de totale Alpe ‘d Huzes opbrengst. Met een eindbedrag van over de 13 miljoen, bijeengefietst door nog geen 3000 deelnemers, lijkt het sportieve en financiële plafond bereikt. Maar niets is minder waar;

Kanker is nog steeds de grootste ziekte en de strijd moet doorgaan. De Alpe ‘d Huzes organisatie wil op donderdag 9 juni 2011 met 4500 deelnemers de strijd voeren tegen deze gemene ziekte. Sportscenter Bijsterbosch heeft voor komende editie 2 teams geformeerd die per deelnemer 1 tot 6 keer de Alpe gaan bedwingen. Tijdens iedere klim wil het team een zo groot mogelijk sponsorbedrag meenemen. Komende maand start het team al met de voorbereidingen en voor informatie kijk opwww.opgevenisgeenoptie.nl of mail info@sportscenterbijsterbosch.nl.

Kinderboekenweek op Emmaschool

WAPENVELD- Onlangs zijn de clubkampioenschappen gehouden bij tennisvereniging Wapenveld. In totaal hadden er zich 179 senioren en junioren aangemeld om de jaarlijkse titelstrijd en eeuwige roemvergaring aan te gaan. Bij de jeugd werden Diederik v.d. Rhee en Kim Koers de algemene jeugdkampioenen; bij de senioren gingen de titels naar Maarten van Beek en Marianne Verweij. De uitsmijter van twee weken tennis was de verloting onder de spelers, die voor elk gespeeld onderdeel een lot kregen. Bij de junioren werden een Ipod, racket, racketbag en rugtas verloot. Anne Gratama werd de gelukkige winnaar van de allernieuwste Ipod nano. Bij de senioren werden waardebonnen van Hogeboom Sport en prijzen van Hubo Zwerus verloot. De twee

Kinderdienst HEERDE- Op zondag 17 oktober wordt er een kinderdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Bonenburgerlaan 68 in Heerde. De dienst begint om 16.30 uur en Ds. van de Laan uit Meppel zal dan voorgaan. De thema heeft te maken met water. Iedereen is van harte welkom, jong en oud.

tennisreizen naar Turkije, aangeboden door Vemde Travel, werden gewonnen door Diny Fidder en Sape van Abbema. Een mooie afsluiting van het zomerseizoen met veel strijd, gezellige wedstrijddagen en terechte clubkampioenen. De kampioenen zijn als volgt. Junioren: Mini’s meisjes, Elise v/d Vrugt, Mini’s jongens A, Jeffrey van ’t Veld, Mini’s jongens B, Jesse van Rheenen, ME8 rood, Ilse Buter, JE t/m 8 rood, Mark v/d Berg, ME10 oranje, Hermanda Rozendal, JE10 oranje, Daan Albers, GD10 oranje, Vera van ’t Hul en Kenneth Dijkhof, ME10, Kimberley Fredriks, ME12, Maartje Bruggert, JE12, Kenneth Dijkhof, MD12, Milou Sengers en Fabiënne van Wensen, JD12, Maikel v/d Haar en Marvin van ’t Veld, ME14, Laura Andeweg, JE14, Jeroen Palm, MD14, Laura Andeweg en Lotte Nicolaï, JD14, Arjan Doppenberg en Diederik van der Rhee, ME17, Kim Koers, JE17, Diederik

v/d Rhee. Senioren: HE8, Nathan Tellegen, DE8, Arja Meijer, DD8, Evelein Buter en Arja Meijer, GD8, Isabel en Arjan van ’t Hul, HD8 45+, Dries van Oene en Martin van Pijkeren, GD8 45+, Geke Sellis en Ton Jansen, HE7, Sjoerd Boers, HD7, Sjoerd Boers en Nathan Tellegen, GD7, Marije van Hulzen en Bert van Rijssen, HD7 45+, Willem Mulder en Ton van Raalte, DD7 45+, Dineke Gelderman en Marianne Joostema, GD7 45+, Wieneke van Regteren en Rinus ten Hove, HE7, Eduard Nagelhout, HD6, Andre Andeweg en Carles Hanekamp, DD6, Jodi en Hetty Volkers, GD6, Milou en Pim Sengers, DD6 45+, Riny Hoogeveen en Anneke Kruisweg, GD6 45+, Heidi Beukers en Marinus Borreman, HE5+, Maarten van Beek, DE5+, Marianne Verweij, GD5+, Linda Verweij en Eduard Nagelhout. Alle uitslagen en standen zijn te vinden op toernooi.nl.

NK tijdrijden

stonden kon er na afloop van de 49.6 kilometer lange tijdrit een brede glimlach vanaf. Als een geoliede machine had het team gewerkt aan de eindtijd van 1.08.38. Een gemiddelde van 43,5. De omstandigheden waren verre van ideaal, de harde zijwind in de polder maakt het rijden van een waaier noodzakelijk en het natte wegdek zorgde voor geconcentreerd sturen in de bochten. Team Salland reed als beste gesoigneerde ploeg door de polder. Meer op www. wvsalland-heerde.nl.

HEERDE- Tijdens het NK tijdrijden voor clubteams heeft Team WVSalland-Heerde een puike prestatie geleverd. Zaterdag 2 oktober was Hoogezand-Sappemeer het decor van het NK tijdrijden voor KNWU wielrenverenigingen. In de Elite-A klasse stonden 80 clubteams op de startlijst met daarin diverse teams met profs. Daar waar de gezichten van de 6 Salland renners ‘iets’ gespannen

Rijvaardigheidsrit voor senioren HEERDE- Veilig Verkeer Nederland organiseert op dinsdag 26 oktober voor de 19e maal de jaarlijkse BROEM-cursus in het Dorpshuis te Heerde. Het doel van de BROEM-cursus is de rijvaardigheid van senioren die zelf actief auto rijden, op te frissen en te toetsen. Tijdens de BROEM-cursus wordt in de ochtend aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Vooral nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen worden belicht. Na de middag maken de deelnemers onder begeleiding van een rijinstructeur, in hun eigen auto een rijvaardigheidsrit van ongeveer 30 minuten. Na afloop van de rit krijgt elke deelnemer persoonlijke adviezen waarmee ze de, vaak ongemerkte, ingeslopen fouten in het rijgedrag en de routine kunnen verbeteren. Na de rit kunnen deelnemers die dat plezierig vin-

den een stoelmassage krijgen om de nekspieren lekker los te maken. Tijdens de BROEM-cursus is een reactietester aanwezig. De LED Reactietester meet het reactievermogen van de bestuurder. Het apparaat simuleert de handelingen in de auto tijdens een onverwachte stop. Het resultaat wordt afgebeeld in de vorm van de klokteller en numeriek. De rijtest is geen examen; dus deze cursus heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw rijbewijs. De eigen bijdrage voor de BROEM-cursus bedraagt 15 euro. Belangstellenden kunnen zich tot 15 oktober schriftelijk of per e-mail aanmelden met naam, adres, telefoonnummer en leeftijd bij Herman Westhof, tel. 06-54378625, e-mail westnet@ planet.nl of Henk Haasjes, tel. 0578-690107, e-mail hmhaasjes@hotmail.com.

HEERDE- Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek, met als thema dit jaar de Grote Tekenvoorstelling. Op de Emmaschool was er een mysterie guest, de voormalig directrice mw. van der Veen, die de Kinderboekenweek opende. Door alle kin-

deren werd het liedje "een plaatje bij een praatje" gezongen. Het was een groot feest. Komende week gaan de kinderen zich bezig houden met het kinderboekenmuseum. De school word omgetoverd in een heus museum, waar donderdagavond de afsluiting plaats vind.

Damclub op nieuwe locatie HEERDE- Sinds 1 oktober speelt damclub Hoorn-O.G.Oene niet langer bij restaurant "De Brug", maar maakt het gebruik van het clublokaal van de postduivenvereniging "Juliana" aan de Zuppeldseweg 2a (dicht bij zeepfabriek Dalli de Klok). De clubavonden blijven hetzelfde n.l. op maandagavond vanaf 20.00 uur. Belangstellenden zijn zoals vanouds van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. De nieuwe locatie werd direct ingewijd met de tweede wedstrijd in de competitie van de 1e klasse west van de

Optreden in De Ruif

Provinciale Overijsselse Dambond, tegen D.E.Z./N.G.K.Z.1 uit Hattemerbroek. De uitslagen hiervan waren: Hoorn-O.G.Oene - D.E.Z./N.G.K.Z.1 : H.van Ommen - H. Wensink 2-0, L.G. Brummelkamp - B. Lugthart 1-1, B. Koetsier - G. Westerhof 2-0, T. Bijsterbosch - W. Mol 1-1, H. Boeve - A. van Tongeren 1-1, K. Fiks - H.J. van Boven 1-1. Eindstand: 8-4 voor damclub Hoorn - O.G.Oene. De rest van de leden speelden onderling voor de bekercompetitie. De uitslagen hiervan: J. Vahl - J. van Ommen 1-1, W. Muller - T. Tellegen 0-2, T. van de Mars - M. van Lohuizen 2-0, H.B. Sanders - A. Harms 0-2 , G.A. Groothedde T. de Weerd 2-0.

Kaartavond VAASSEN- De ontspanningscommissie van CSV VIOS houdt een kaartavond op vrijdag 15 oktober  in het clubgebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Aanvang: 19.30 uur. Een ieder is van harte welkom. De gratis koffie staat klaar.

Meer informatie is te vinden op www.springstof.com of op de website van Café Bar De Ruif, www.cafebarderuif.nl. VAASSEN- Zaterdag 23 oktober verzorgt pop/rock coverband “Springstof” een avondvullend optreden in “Café Bar De Ruif” in Vaassen. Springstof bestaat uit Ralf Bougonje - leadzang/gitaar, Sanne Verhoef - leadzang, Henry de Vries - bass, André Koelewijn - drums en Henk Braakman

- gitaar. De avond zal gevuld worden met een wisselend en “explosief” repertoire. Nummers van o.a. Anouk, Lenny Kravitz, Kings Of Leon, K´s Choice zullen de revue passeren. Uiteraard worden de Achterhoekrock nummers niet vergeten want het dak gaat eraf. Aanvang 21.30 uur.

Ook zaterdag 16 oktober is het ook feest in de Ruif want na de Hollandse avond die door de carnavalsvereniging De Rossumdaerpers wordt georganiseerd in Dorpscentrum de Wieken is er een afterparty in de Ruif tot in de kleine uurtjes.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 237

Een leuke woning tijdens het Open Huis gezien? Schakel ons in als aankoopmakelaar!

Word jij ? mijn collega

Probeer de Aankoopmakelaar nu gratis uit bij een bezichtiging en

s c h ontvang i e vdeeAankoopscan n van het huis

Voor diverse hotels in Epe, Beekbergen en Hoenderloo zijn wij op zoek naar:

Schoonmaakmedewerker/ Oproepkracht Wil jij graag werken in een prettige werkomgeving met leuke collega’s? Wil jij graag in overleg je tijden in kunnen delen? Dan zijn wij op zoek naar jou! EW is een succesvol schoonmaakbedrijf dat zich onder andere richt op het leveren van diensten aan hotels.

Diverse tijden, wisselend in weekenden Als schoonmaakmedewerker/oproepkracht in een hotel ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak van hotelkamers (bedden verschonen/opmaken, badkamers schoonmaken, stofzuigen, stoffen, handdoeken aanvullen, etc.) en voor het schoonmaken van algemene ruimtes in het hotel. Je werkdagen zijn verspreid over maandag tot en met zondag. De werktijden zijn van 7.00 of 9.00 uur tot ongeveer 14.00 / 15.00 uur.

Kijk voor meer informatie over deze actie op:

www.schievenkeizer.nl

Wij bieden je een aantrekkelijke werkomgeving, betaling conform schoonmaak CAO, flexibele werktijden, doorgroeimogelijkheden en opleidingen.

EW Facility Services

Uurloon in het inleerjaar: 17 jaar en jonger: € 3,98, 18 jaar: € 4,86, 19 jaar: € 5,75, 20 jaar: € 6,63, 21 jaar: € 7,51, 22 jaar en ouder: € 8,84. Na het eerste jaar een flinke loonsverhoging! Ben je gemotiveerd, op zoek naar flexibele werktijden en spreek je Nederlands? Neem contact op met EW op telefoonnummer 0800-3939391 of mail naar werken@ew.nl.

Bel gratis: 0800 - 393 93 91

AANKOOP Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, Epe, T (0578) 612630

Plank & Vloer Veessen Open Inloop Dagen

Profiteer nu ....

Gehele maand oktober iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, overige dagen op afspraak.

Eiken rustiek lamel

BTW verlaging. Geen 19% BTW maar 6% BTW op arbeidsloon.

www.plankenvloerveessen.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

(op verlijmde vloeren)

Elke 10e m2 GRATIS Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS Gehele Quick Step collectie ZONDER 19% BTW

Aanbiedingen: 19 cm breed, geolied, p.m.2 ....................

Eiken rustiek extra multi plank

(werkt niet), 22 cm breed, 6 mm toplaag, p.m.2 .....................

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE Showroom Veessen IJsseldijk 67 (op afspraak) 8194 LB67Veessen IJsseldijk 8194 LB Veessen 0578-631600 T 0578-631600 06-53441207 M 06-53441207 / 06-53235779 F 0578-629096 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerveessen.nl plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Bij aankoop van een vloer een Staatslot cadeau !

39,95

49,95

Gehele Quick Step Loc Floor collectie keuze uit 8 kleuren,

p.m.2 vanaf .............. 9,95

Op gehele vinylcollectie

keuze uit 3 merken (plm. 25 soorten) nu ........ 15%

Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.

korting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 38

Programmabegroting gemeente Epe

Prijsuitreiking Kamphorst

EPE- Compleet met short en de handen vol met een boek, een lolly en een mooie kleurplaat mochten de gelukkige winnaars van de kleurwedstrijd van Banketbakkerij Kamphorst in Epe op de foto. Marieke Maasland, Romy Vink, Merel Diepenbroek, Chiel Vlug, Cas Woensdregt en Raoul Gerrits hebben naast de cadeautjes die ze al hadden ge-

kregen, allemaal een workshop taarten maken bij de echte banketbakker Herco Veldhuizen gewonnen. In november gaan ze met hem aan de slag om heerlijke taarten te maken. Herco reikte de prijzen samen met zijn vrouw Corryette uit. De wedstrijd werd gehouden in verband met de opening van Kamphorst in de Veluwepoort in Epe.

EPE- Onlangs is het bestuur van voetbalvereniging EZC ‘84 op kraamvisite geweest bij hun penningmeester. In Huize Van Welsum is nieuw voetbaltalent geboren met de naam Niek. Over een paar jaar is hij ongetwijfeld aan de Kweekweg te vinden om een balletje te trappen.

Huygens Vocaal Ensemble HATTEM- Kamerkoor Huygens Vocaal Ensemble begint maandag 22 november met de repetities voor een nieuw programma. Ditmaal staan twee topwerken uit het a-capella repertoire centraal, namelijk de ‘mis voor dubbelkoor’ van Frank Martin en ‘Curse upon Iron’ van Veljo Tormis. Het koor zal in maart 2011 een vijftal uitvoeringen geven met deze werken. Voor deze werken is een uitbreiding van het aantal zangers nodig van 18 naar 26. Ze zoeken versterking op alle stemgroepen. Zangers die graag kennismaken met het Huygens Vocaal Ensemble worden uitgenodigd om auditie te komen doen voor dit project. Zangers moeten in staat zijn om zelfstandig hun partituren te bestuderen en uiteraard over een goede stem beschikken. Geïnteresseerde / gemotiveerde zangers kunnen een afspraak maken voor een auditie met de dirigent, tel. 06- 30844429 of via email info@huygensmusic.nl.

EPE- De gemeente Epe verwacht flink minder geld van het Rijk te krijgen waardoor er in 2014 3 miljoen minder is uit te geven. Dat betekent dat de gemeente moet overgaan tot bezuinigingen, inkomstenverhogingen en andere financiële, boekhoudkundige, maatregelen. Tegelijkertijd zal er ook meer van de burgers worden verwacht. Burgers en instellingen zullen meer taken zelf moeten oppakken. Deze situatie was voorzien. Al bij het bespreken van het coalitieakkoord is een bepaalde verhouding afgesproken om de financiële perikelen te pareren. Van die 3 miljoen moet 60% bereikt worden door bezuinigingen; 30% door inkomstenverhogingen en 10% door financiële, boekhoudkundige, maatregelen. Wethouder De Vries spreekt van een enorme bezuiniging van ongekende omvang. “Dat lukt niet in 1 jaar, daar nemen we de hele periode voor. Ook de verwachte bezuinigingen voor 2015 worden meegenomen. Aan het einde van deze periode in 2014 moet Epe nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn.”

Bezuinigingen 60% aan bezuinigingen levert een totaal van 1,8 miljoen euro op aan ombuigingen voor de komende periode. Volgend jaar willen ze al een grote klap maken: 760.000 euro. “Dat zijn ombuigingen die je zonder discussie met de samenleving al kunt bereiken. Bijvoorbeeld: er is structureel één wethouder minder. Verder zal de raad iets van het budget voor raadsonderzoek inleveren. Uiteraard wordt de samenleving wel geraakt door dit soort samenlevingen”, aldus De Vries. “Doordat we nu al voor 7 ton aan ombuigingen doen, blijft er nog 1,1 miljoen over. De ambtelijke organisatie heeft daarvoor al diverse ideeën geuit. Het college en de raad zullen in gesprek moeten met de samenleving om te kijken hoe die 1,1 miljoen een plek kunnen geven. We gebruiken daarom 2011 voor overleg over een verdere invulling van die bezuinigingen.” De 30% aan inkomstenverhoging staat voor ongeveer 9 ton. Dat wordt deels bereikt door een OZB verhoging. “Voor het komende jaar wordt bijv. een verhoging van 5,5% ingeboekt. Daarmee maken we al een behoorlijke slag. Voor de jaren daarna moet gekeken worden of een OZB-verhoging voldoende is, of dat er andere manieren van inkomstenverhoging gevonden moeten worden.” Voor andere gemeentes zal dit volgens De Vries niet anders zijn. “Ook in 2014 zullen we daarom nog steeds behoren tot de gemeentes met de laagste woonlasten.” Doordat in 2011 een verhoging van 5,5% ingeboekt wordt, is de jaren daarna overigens een minder grote verhoging nodig.” De Vries wil geen al te somber beeld schetsen. Ondanks de bezuinigingen gaat er ook veel door, zoals de Koekoek, PWA-hal en Veluwelijn. Maar: “Mijn zorg is niet dat we er in Epe geen goede invulling kunnen geven, maar wel de verschillende stappen van bezuinigingen die bij de burger terecht komen vanuit rijk, provincie, regio en gemeente. Die onderlinge coördinatie baart me het meeste zorgen.”

Participatie burgers

HATTEM- Vanaf dit seizoen is Hatto-Heim E3 voorzien van nieuwe wedstrijdshirts mogelijk gemaakt door Timmerbedrijf Wijnen. Het timmerbedrijf is gevestigd aan de Hessenweg 14 Hattem.

“Een aantal subsidies zal niet meer verstrekt worden”, begint wethouder Van Nuijs. “Voorzieningen vallen niet weg, maar er zal meer inzet van de burgers verwacht worden. Zij profiteren ook het meest van een goede leefomgeving.” Binnen zijn portefeuille zal meer gebiedsgericht worden gewerkt. Samen met o.a. Triada en

aan aantal andere partners wordt gewerkt aan een visie op wijk- en gebiedsgericht werken. Er wordt een pilot gestart in Vaassen zuid west om te kijken op welke wijze je dat kunt realiseren. Voor dit nieuw beleid is 15.000 euro opgenomen. “Hoe kun je burgers meer stimuleren, activeren? Tot welke hoogte kun je burgers verantwoordelijkheid laten nemen? Er wordt niet alleen gekeken naar het sociale aspect, maar ook het fysieke aspect. Stel je moet bezuinigen op openbaar groen. Wat kunnen mensen zelf doen? Er zijn best burgers die aangeven dat ze zelf een plantsoen willen schoonhouden. Het gaat dus om het activeren van burgers.” Verder gaat de gemeente door met de starterslening en blijft er veel aandacht voor duurzaamheidinitiatieven met als voorbeeld een zonnestroomproject bij scholen en het organiseren van een duurzaamheidsconferentie.

WMO Binnen de portefeuille van wethouder Berkhoff neemt de WMO een belangrijkste plaats in. “De bedoeling van de WMO was dat burgers meer zelf moeten doen. Die slag moet doorontwikkeld worden, onder druk van de bezuinigingen. Er is te veel het beeld van een zorgwet, we moeten een kanteling maken naar een participatiewet. Er is een meer vraaggerichte benadering nodig. Wat kunnen mensen zelf nog doen, voordat je als overheid bijdraagt, subsidieert of als vangnet dient?”, aldus Berkhoff. Een aantal zaken wordt zo belangrijk geacht dat ze wordt voorgezet, o.a. het project ‘jeugd en alcohol’, jeugd en jongeren – met de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en de kwaliteitsslag bij educatie aan jongere kinderen – en het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Vaassen. “De gemeente moet meer faciliterend zijn, organisaties en samenleving meer uitvoerend. Die boodschap moet gaan leven. Dat is een mooie opgave, ik heb er zin in. Ik denk ook dat de samenleving begrijpt dat de pijn verdeeld moet worden.”

Veiligheid Ook op gebied van openbare orde en veiligheid is de zelfredzaamheid van burgers een belangrijk thema. “Je ziet bij veel mensen ook de bereidbaarheid om mee te helpen aan het veiliger maken van hun woonomgeving. Een voorbeeld daarvan is het SMS Alert.” In deze regio is geïnvesteerd op wijk- en buurtgericht werken: wijkagenten worden dan ook verzwaard voortgezet. Verder moet de aansluiting, coördinatie en afstemming tussen lokale en regionale netwerken verbeterd worden. “Samenwerking met partners moet versterkt worden. Vergis je niet, dat is taaie materie. Er zijn plannen dat jeugdzorg van de provincie naar de gemeentes gaat. Stel dat dit gebeurt: wat is de rol van politie en OM? Wat voor afspraken moeten er gemaakt worden? Wie doet wat?” Daarnaast is de fysieke kant een belangrijk onderdeel binnen veiligheid, met o.a. bevorderen kwaliteit brandweerzorg en verbetering crisis en rampenbestrijding. Ook bij dit laatste moet weer bekeken worden: wat is de rol van de overheid en wat is de rol van de samenleving. Dat er meer zelfredzaamheid wordt verwacht van de burgers vloeit volgens het college niet puur voort uit de bezuinigingen. “Al in 2005 heeft de gemeente de visie uitgesproken een Regiegemeente te willen zijn. Dit is daarin de volgende stap wel misschien verzwaard door de bezuinigingen. Maar we letten er goed op dat we niet het fundament weghalen.”


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 39

Ki

tiener bo eti

ek

Zeilstra Opticiens gaat verbouwen!

& ernd

22 oktober: Opening van onze nieuwe winkel aan de markt 38 in Epe. Geopend vanaf 09:30 uur Met natuurlijk vele leuke openingsacties

Hoofdstraat 114, 8162 AP Epe, Telefoon : 0578 / 61 07 62 Geopend op: maandag van 13.30 tot 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 17.30 uur Vrijdag van 9.30 t/m 21.00 uur Zaterdag van 9.30 t/m 17.00 uur

www.kinderentienerkleding.nl vanaf januari 2011 is de site in de lucht

Vanaf 11 oktober t/m 25 oktober. Tijdens de verbouwing zijn wij bereikbaar via de achteringang, naast de Formido. Bordeaux

Vanaf 26 oktober

HUIS zoekt

hopen wij u weer te

KAVEL

kunnen ontmoeten

Droomhuis zoekt mooie kavel.

Rhône

in onze nieuwe winkel. Voor iedere bezoeker ligt er dan een

B erge ra c

presentje klaar.

ect, senkomst van archit Bouwen zonder tus nde ille sch ver in g Wonin binnen uw budget. gelijkheden. Vaste mo e vel t me en n variante ten, en constructeurskos prijs, incl. ontwerp rp tot oplevering, twe On w. bou g voor aanvan zorgd. wordt volledig ver incl. vergunningen en Huis Eig ng igi ren Ve t Oplevering me chap. en 1 jaar lidmaats jl. (t)huis in eigen sti Kortom, je droom

www.variahuis.nl

Lan gue doc (T)HUIS IN JE EIGEN STIJL

10HARM1008

STEAK’S BINNEN

en/of 3 gangen keuze menu

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 AL Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Nieuweweg 85 8051 EC Hattem Tel: 038-4449885 www.steakhousebrasil.com Groeparrangementen naar uw wensen.

voor

19

50 p.p ,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 40

Wolf in bed

HEERDE- De kinderboekenweek in de Parkschool is van start gegaan met een sprookjesvoorleesfestijn waarin roodkapje centraal stond. Het leek een levensgevaarlijke situatie, maar het viel mee. De wolf had gelukkig net Rood-

Ontmoeting in de Deventerstraat VAASSEN- Op dinsdag 19 oktober zal Prof. Dr. Herman M. van Praag een lezing houden in het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen aan de Deventerstraat 36. Prof van Praag is een psychiater met interesse voor religie. In tegenstelling tot veel van zijn collega's die godsgeloof zien als een primitief restant uit een kinderlijk verleden, zegt Prof van Praag in zijn boek "God en Psyche" dat religie het bestaan niet versmalt maar verbreedt en verdiept. Religiositeit voegt een dimensie toe aan het leven, een verticale dimensie. Aanvang: 20.00 uur. Toegang 9 euro (bij voorverkoop bij Bruna Vaassen 7 euro), leden en begunstigers betalen 5 euro.

Berkley Smallert dag

kapje en oma opgegeten. Zijn buik was zo dik en rond dat hij geen trek meer had in kinderen. Dit jaar gaat de kinderboekenweek op de Parkschool ook digitaal. Tekeningen van de kleuters zijn samengebracht tot een digitaal prentenboek dat op een elektronisch schoolbord te zien is. Tijdens de kinderboekenweek op de Parkschool wordt een bezoek gebracht

aan een striptekenaar, komt een illustrator van kinderboeken in de klas, worden door de kinderen striptekeningen gemaakt en wordt er een voorleeswedstrijd voor de kinderen georganiseerd. Hoogtepunt wordt een kinderboekenmarkt, waar de kinderen in school hun oude boeken te koop aanbieden. De kinderboekenmarkt start op woensdag 13 oktober om 12.15 uur.

EMST- In samenwerking met Recreatiepark ´t Smallert en Beet Magazine en Pure Fishing wordt op 16 oktober van 10.00- 17.00 uur de Berkley-Smallert dag georganiseerd.  Dit is een happening voor het hele gezin waarbij de opbrengsten naar het goede doel gaan. Het goede doel is  The Fishing Dutchmen en Stichting Peuterfonds. The Fishing Dutchmen zet zich met name in voor jeugdvissers die een wens en soms een laatste wens in vervulling willen laten gaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de stichting “Doe een wens” en stichting “De Opkikker”. Stichting Peuterfonds zet zich belangeloos in voor kinderen met ernstige gezondheidsproblemen. Reden temeer om dit evenement te bezoeken. Het programma voor deze bijzondere dag heeft iets te bieden voor het hele gezin, voor vader, moeder en de kinderen. Een greep uit programma: workshops visfileren, visroken, vliegbinden, werpen met de vliegenhengel, demonstraties forelvissen (werphengel en vliegenhengel). Daarnaast zijn er de hele dag rondleidingen in de kwe-

kerij, de kaarsenmakerij enzovoort. Er is een grote speeltuin voor de kinderen, er wordt precies uitgelegd hoe je een forelhengel moet optuigen en ga zo maar door. Dan is er natuurlijk het wedstrijdelement voor de forelvisser zelf. Er zijn sessies van 1,5 uur waarbij er over de hele dag genomen in totaal 600 vissen worden uitgezet. De gevangen vis mag meegenomen worden en aan het eind van de dag vindt de prijsuitreiking plaats. De winnaars zijn uiteraard degene die de meeste vis hebben gevangen. Deze happening wordt officieel geopend door 2 bekende Nederlanders. De namen worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Wat kost dat? De entree is 5 euro per persoon, inclusief een welkomstdrankje en een lootje voor de loterij aan het eind van de dag. Met andere woorden, voor 5 euro krijg je een lot voor de loterij, een drankje, rondleidingen, diverse workshop, bovendien mag je de gevangen vis meenemen en maak je tevens kans op mooie prijzen. Bovenal gaan de opbrengsten naar het goede doel.

Summertour afgesloten

Herghesangertjes zingen in Wendhorst HEERDE– Interkerkelijk kinderkoor De Herghesangertjes verzorgt woensdagmiddag 13 oktober een optreden voor de bewoners van Wendhorst. Het is het eerste optreden van het kinderkoor in het nieuwe seizoen. Het koor zingt van 14.15 uur tot 15.00 uur. Veel kinderen zullen deze middag ook solistisch optreden. Op het gevarieerde programma staan bijbel- en geloofsliedjes, maar bijvoorbeeld ook een leuk nummer van het Junior Songfestival. Op maandagavond

25 oktober (meteen na de Herfstvakantie) is er een open avond: belangstellende kinderen mogen (met hun ouders) een keertje komen kijken. Het koor wil er graag nog wat leden bij hebben. De Herghesangertjes repeteren op maandagavond van 18.15 tot 19.00 uur in het koor van de Johanneskerk in Heerde. De Herghesangertjes hebben sinds kort ook een eigen Hyves-pagina: http://herghesangertjes.hyves.nl. Voor meer info: mail naar Bernadet ter Velde, bernadet@tervelde.com.

Looft den Heere treedt op in Emst

Foto: Marike Senna, Winnaar Henk Post en Ineke Labots

HATTEM- Gedurende het gehele seizoen is door een groep golfspelers van het Dutchgolf Center in Hattem op diverse banen wedstrijden gespeeld. Banen in Havelte, Harderwijk, Putten, Ommen, Apeldoorn, Busloo, Dronten en St. Nicolaasga met als afsluiting in Zwolle op 5 oktober. Naast de dagwedstrijd werd er ook een klassement bijgehouden. De dagwedstrijd in Zwolle, waarbij de score over de eerste 9 holes aanmerkelijk beter was dan de laatste 9 holes, is gewonnen door Henk Kinds uit Epe. De winnaar van het

klassement is Henk Post uit Zwolle gevolgd door Marike Serra (Epe) en Ineke Labots (Kampen). Deze wedstrijden worden door een lid van Dutchgolf, Rob Krot (Heino) met veel enthousiasme georganiseerd en biedt de spelers van deze kleine baan (par3) de mogelijkheid om georganiseerd te spelen op grote 18 holes banen in de omgeving van Zwolle. Ze hebben de serie wedstrijden afgesloten met een buffet aan de Konijnenbergweg op de eigen baan. Zie ook summertour.robkrot.nl/index.htm en www.dutchgolf.nl.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 15 oktober: Van Heemstraschool organiseerde pleinfeest voor goede doelen, Schildpad en bevers gesignaleerd door Bert van der Stoep in het kanaal, Dag van de ouderen en Trendstyle is dit keer te gast bij schoonheidsinstituut Diana. Uitzendtijden en onderwerpen: zie

teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Kunstbus gaat naar ballet EMST- De Evangelische Omroep organiseert op woensdag 27 oktober een koor- en samenzangavond in de Hervormde Kerk, Vaassenseweg 1 te Emst. Tijdens deze avond worden radio-opnamen gemaakt voor het programma ‘Laat ons de rustdag wijden’. Iedereen is van harte welkom. Twee predikanten - ds. J. Boer en ds. J. Brouwer - zullen een overdenking uitspreken. Het Christelijk Mannenkoor 'Looft den Heere' onder leiding van Freddy Veld-

kamp en onder begeleiding van Harm Hoeve op het orgel zal voor de muzikale invulling van de avond zorgen. Op het programma staan psalmen en bekende geestelijke liederen, waarbij u door samenzang actief betrokken zult worden. Enkele van de te zingen liederen: 'Lied van verlangen', 'Psalm 105', 'Welk een vriend is onze Jezus', 'Er is een God die hoort', 'Hoe groot zijt Gij' en 'De hemelen juichen'. De avond begint om 19.45 uur. Iedereen is van

harte welkom vanaf 19.15 uur. ‘Laat ons de rustdag wijden’ is een programma ter voorbereiding op de zondag. De Evangelische Omroep zendt het iedere zaterdagavond uit om 21.02 uur op Radio 5. De radio-opnames van 27 oktober worden uitgezonden op 6 en 13 november. Voor meer informatie over het koor kunt u kijken op www.looftdenheere.com en voor gegevens over het radioprogramma kunt u terecht op www.eo.nl/ laatonsderustdagwijden.

HEERDE- De Kunstbus gaat op vrijdag 3 december naar de balletvoorstelling “Sterren en Strepen” van Introdans in Schouwburg De Spiegel te Zwolle. Introdans heeft een aantal wereldberoemde choreografen gestrikt. Van Childs ziet u “Dance”, een meesterwerk op muziek van Philip Glass en gedanst in een fascinerend decor. “Compositie” is een typische Hans van Manen: strak en glashelder. Kosten voor deze voorstelling zijn 38 euro, uiterlijke aanmelding 15 november. Genoemde prijs is inclu-

sief het busvervoer vanaf opstapplaatsen in Wapenveld, Heerde en Epe. Heeft u belangstelling of wilt u het programmaboekje ontvangen, neemt u dan contact op met Bintwerk, Zwolseweg 29 te Heerde, tel. 0578-694626. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV. En in Wapenveld en Hattem ligt het boekje bij de VVV en bibliotheek. Ook kunt u het gehele programma van de Kunstbus bekijken op de website: www. bintwerk.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 41

OP=OP WEG=WEG

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUWKAP LC956BA40 • blokmodel • halogeen verlichting

879.-

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HB84K552 • combi • 42 liter • 3600 watt

1649.-

L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN 4 VANAF 2 9.-

MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

OP=OP WEG = WEG VAATWASSER 1299.SGV45M83 • AAA klasse • 5 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntegreerd

L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A DE VAATGEÏNTEGREER AF 349.WASSERS VAN

INDUCTIE KOOKPLAAT EH675TE11E • tiptoetsbediening • timer • Power Boost functies

1899.-

L WIJ HEBBEN A KPLATEN INDUCTIE KOO VANAF 369.-

Kayersdijk 43 Apeldoorn T 055-5346161

OK VOOR HET JUISTE ADRES! O N AA S N O J BI T N U BE K T LOODGIETERSWER HE • E G TA N O M DE • K! TRA • HET TEGELWER EC EL T HE • K ER -W • HET CV

EP W W W.A LT IJ D L A G

R IJ Z E N .N L

100-238

BIJ ONS GÉÉN AANBETALING


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 42

Hattemse voetbalmeiden

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

HATTEM- Sinds vier jaar hebben voetbalvereniging Hattem en Hatto-Heim samen  vier meidenteams. De HMC A-meiden hebben aan het begin van dit voetbalseizoen nieuwe shirts gekregen van sponsor “Het Pakhuis” aan de Kerkstraat in Hattem. HMC, Hattemer Meiden Combinatie, is een

combinatie van meiden die lid zijn van voetbalvereniging Hattem en sportvereniging Hatto-Heim. Op de foto de HMC A-meiden in hun nieuwe shirts. Leiders en trainers van deze groep meiden zijn Arie en Gert. Inmiddels bestaat de HMC uit vier teams, de HMC-A, C, D en E meiden. De teams trainen op de

maandagavond bij de VV Hattem en op de woensdagavond bij SV Hatto-Heim. Heb jij zin een keertje mee te trainen, neem dan contact op met Arjen Noordberger (VV Hattem), tel. 038-4441835 of Alette van Es (SV Hatto-Heim), tel. 038-4445500. Foto: Per Me -Gonny van Duinen. 

Expositie in gewelvenkelder VAASSEN- In de middeleeuwse gewelvenkelders van kasteel Cannenburch in Vaassen is tot en met 22 oktober een expositie over de Nederlandse watergeschiedenis te zien. De Watercanon, in 25 vensters; hoe belangrijk het is om te investeren in waterveiligheid. Deze expositie van Waterschap Veluwe gaat onder meer dijkbouw, waterbeheer, water en cultuur, waterkwaliteit, visserij, overstromingen. Openingstijden: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, de toegang tot de kelders is gratis. Deze expositie is mogelijk

gemaakt door een samenwerking tussen Waterschap Veluwe en het Geldersch Landschap en Geldersche kastelen. Kijk ook eens op http://watercanon.nederlandleeftmetwater.nl/?watercanon en speel het Canonspel: De strijd tegen hoog water. Op deze website kun je ook meer lezen wat waterschappen zijn en doen. Of download het lespakket en bedenk jouw eigen oplossing voor de klimaatverandering. Natuurlijk kun je ook kijken op www.veluwe.nl om meer te lezen over wat Waterschap Veluwe doet in jouw omgeving. Zo kun je samen met

jouw klasgenootjes en meester of juf (groep 7 en 8) een rioolzuivering bezoeken of leskisten bestellen. Een bezoek aan deze expositie is goed te combineren met de bezichtiging van het gerestaureerde park, bouwhuis en heringerichte kasteel Cannenburch. De toegang kost 8 euro, t/m 12 jaar 4,50 euro. Begunstigers van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen hebben gratis toegang. Meer informatie op www. mooigelderland.nl /cannenburch of bel: tel. 0578-571292. Kasteel Cannenburch vindt u aan het M. van Rossumplein 4 te Vaassen.

Ook in de gemeenteraad kun je merken dat de decembermaand weer nadert. In de commissie Ruimte was “vol verwachting klopt ons hart” de hele avond volop aanwezig. De verwachting is dan vooral dat er vanuit Den Haag en Arnhem flinke geldstromen naar de gemeente Heerde op gang zullen komen. De eerste stroom heeft te maken met het project Hattemerpoort. Eigenlijk is dat de Wapenvelderpoort, maar als dorp leg je het wel vaker af tegen een stad. Het ecoduct is bijna klaar, maar nu de rest nog. De provincie is nog op zoek naar geld om een stuk van het Berghuizer terrein te kunnen kopen, maar het is zeer de vraag of die zoektocht iets oplevert. De poorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn bedacht door het rijk, maar nu het nieuwe kabinet gaat bezuinigen, schijnt de EHS op een laag pitje gezet te zijn. Wellicht kan dan Ennerveld gewoon gebouwd worden als het niet meer in een poort ligt. Een park pal achter een ecoduct is extra aantrekkelijk en heeft een geweldige uitstraling: Huur een bungalow met een edelhert in je achtertuin. De tweede geldstroom moet naar het gebied van de hoogwatergeul komen. In het verleden is er van alles beloofd, maar wat blijft er overeind ? De twee dijken zullen er wel komen en inlaat en uitstroom komen ook helemaal goed, maar dan …. Er zou geld komen voor gebiedsontwikkeling, maar hoe ver strekt zich dan het gebied uit ? In de commissie ging het deze keer over de Kerkdijk. De gemeente wil dat er een vrijliggend fietspad langs deze route komt, maar wie betaalt dat? De gemeente: “Het hoort bij de geul, dus het rijk betaalt”. Het rijk wil alleen betalen tot aan de Wetering en verder mogen gemeente en provincie het uitzoeken. De raad is zeldzaam eenstemmig als er geld van een ander moet komen en droomt mooie dromen. “Oppassen dat je niet een te grote broek aantrekt”, waarschuwde Siebren Buist nog en trok aan zijn bretels. De meerderheid wil Den Haag flink de wacht aanzeggen. “Veel geschreeuw levert weinig op”, zei opoe al en ze spon altijd in stilte. warenar

Blaaskapellendag

Prijsuitreiking bij Pets Place

HEERDE- Zoals iedereen weet was het 4 oktober werelddierendag, om die reden had Pets Place

Bingo EPE- Op dinsdag 19 oktober organiseert “Wios Epe” haar eerste bingoavond uit een serie van 4 avonden in het winterseizoen 2010/2011 voor leden, donateurs, aanhang en andere belangstellenden. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe, aanvang 19.45 uur. De deelnameprijs bedraagt 1,60 euro voor vier ronden, als u met één kaart meespeelt. Voor 6,40 euro speelt u de gehele avond mee. In het kader van het 50-jarig bestaan hebben ze voor enkelen nog een kleine verrassing in petto.

Heerde een actie bedacht in samenwerking met schoonheidssalon Beauty Faces uit Wezep. Dit

jaar werd er namelijk niet alleen aan het beestje gedacht maar ook aan het baasje. Voor de huisdieren was er een verwenpakket te winnen die speciaal werd samengesteld door Pets Place en voor het baasje was er een gelaatsbehandeling door Beauty Faces beschikbaar gesteld. De actie was makkelijk, de klant hoefde alleen maar een briefje in te vullen en deze in de grote doos te doen. Een groot aantal klanten heeft hier dan ook gebruik van gemaakt en hieruit zijn 3 loten getrokken. De winnaars zijn Anja van Beek, Wilma v/d Belt en Sandy Brockhoff. Nu kunnen ze zich naast hun huisdieren ook zichzelf later verwennen door een behandeling uit te zoeken op www.beautyfaces.nl.

Oecumenische themadienst EPE- Op zondag 7 november vindt een themadienst plaats, uitgaande van de Raad van Kerken Epe, in de H. Martinusparochie. Aanvang: 19.00 uur. Het thema luidt: ‘Tot aan de brug’. Voorganger is Ds. A.M. van de Wetering en medewerking wordt verleend door enkele vrijwil-

ligers van de Kruimelschaar. Er zal aandacht worden besteed aan het hospice CasaVera en de collecte zal bestemd zijn voor de verbouw van dit hospice. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Sluitingsrit WAPENVELD- Op zaterdag 16 oktober zal de laatste gezamenlijke rit gereden worden van de Motor Toer Club “de Padd’nrieders” uit Wapenveld. Alom bekend als de sluitingsrit met snert. De rit zal gaan over ongeveer 250 km en zal langs het randmeer richting Utrecht voeren. Na

afloop kan bij Tapperij Teun een kom snert gegeten worden. De start en inschrijving is als gewoonlijk van 9.00 tot 10.00 uur bij tapperij Teun aan de Groteweg in Wapenveld. Inschrijving voor niet-leden 5 euro, waarvoor u een routebeschrijving krijgt en een kop koffie. Voor leden is de rit gratis.

HATTEM- Vorige week vond in de “Triangel’, onderkomen van het Fanfarekorps Ons Genoegen, wederom de jaarlijkse Blaaskapellendag plaats. Ook dit jaar was de organisatie er in geslaagd een grote verscheidenheid aan kapellen naar Hattem te halen. Naast deelname van de eigen Blaaskapel, de Kleikloeten, maakten kapellen uit Deventer, Ruinen, Hoenderloo, Zwolle en Apeldoorn hun opwachting op het podium in. Om precies half 7 opende voorzitter van de commissie Henk Viering de avond en gaf daarna de gastheer van de avond, Bert Hoogers, alias ‘Ballie Bal’ het woord. Op zijn eigen wijze praatte hij het programma aan elkaar door wat wetenswaardigheden over de kapellen te vertellen voordat zij begonnen aan hun optreden, daarbij geholpen door Erik van Mulders Music & Light, die belangeloos zijn

medewerking verleende aan dit spektakel. Nadat iedere kapel haar eerste optreden had afgewerkt werd de pauze ingevuld door volkszanger Wimmie uit Zwolle. Na de pauze traden alle kapellen nogmaals op. Er waren zelfs kapellen bij die zich hadden omgekleed en een ware act opvoerden. Toen de ‘Kleikloeten’ zelf het festijn afsloten met hun feestelijke klanken was het dan ook een waar feest in de Triangel, een goede basis om al weer vooruit te kijken naar volgende jaar. Op 1 oktober zal dan de negende editie van deze Blaaskapellendag plaats vinden. Al met al kan de organisatie van deze dag terug kijken op een vlekkeloos evenement. Dit alles met steun van de aanwezige kapellen, sponsoren en de eigen leden die weer klaar stonden om alles in goede banen te leiden en de catering voor hun rekening te nemen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2 43

Advertentie

Pizza-shoarmazaak slachtoffer geruchtenstroom na ontruiming

Het zal je als ondernemer maar gebeuren: tijdens je afwezigheid wordt je zaak zo goed als leeg gehaald door een deurwaarder met een gerechtelijk dwangbevel. Nieuwsgierige buurtbewoners en toevallige passanten kijken toe. Meteen doen de wildste verhalen de ronde in het dorp: de eigenaar zou failliet zijn; er zou wiet op de bovenverdieping worden verbouwd; de eigenaar zou de benen hebben genomen en talloze rekeningen onbetaald hebben gelaten. Het overkwam Hamdy Mohamed, eigenaar van Pizza-shoarma Cleopatra aan de Bonenburgerlaan 36 te Heerde. Ten tijde van het gebeuren verbleef hij wegens familieomstandigheden in zijn geboorteland Egypte. De ontreddering bij zaakwaarnemer Kurdo Ahmad en andere medewerkers was groot: niet alleen alle tafels en stoelen werden door de deurwaarder meegenomen, maar ook allerhande apparatuur, zoals de pizzaoven en twee speciale grills. Kurdo kon niets anders doen dan de zaak tijdelijk sluiten, in afwachting van Hamdy’s terugkomst.

Ontruiming Voor buitenstaanders was het duidelijk: de ontruiming van de zaak zou wel een goede reden hebben. ‘Was het maar waar, dan zou men hier gelijk hebben’, verzucht Hamdy, die weer terug is in Heerde. ‘Er klopt echter helemaal niets van deze gang van zaken. Degene die hier achter zit probeert mijn goede naam en zaak doelbewust kapot te maken.’ Hamdy verwijst naar voormalig zakenpartner en landgenoot Magdy Sanad, die de leiding aan de Bonenburgerlaan 14 begin 2009 van Hamdy overnam en daar restaurant El Toro begon. Een hoogopgelopen conflict tussen beide heren resulteerde niet alleen in het vroegtijdige einde van El Toro eind 2009, maar had ook twee rechtszaken tot gevolg. De eerste van deze twee zaken werd reeds door Hamdy gewonnen. Hamdy: ‘De Iraanse timmerman die de zaak op nummer 14 in opdracht van Magdy verbouwde, Tahoeni genaamd, heeft mij willens en wetens proberen op te lichten. Helaas voor hem had ik voldoende bewijs om de rechter te laten zien hoe het werkelijk zat. Magdy probeert op zijn beurt mij veel geld afhandig te maken en mijn reputatie te grabbel te gooien, maar dat zal hem niet lukken. Volgende week donderdag, 14 oktober, zal ik tijdens de rechtszitting in Apeldoorn bij de rechter aantonen dat ik in mijn recht sta en dat de recente ontruiming nooit had mogen geschieden. Mijn advocaat wist notabene nergens van.’ De vraag rijst hoe een dergelijke ontruiming kan plaatsvinden voordat er een vonnis in een rechtszaak is uitgesproken. Immers, een deurwaarder mag alleen overgaan tot beslaglegging indien er een officieel gerechtelijk dwangbevel is uitgevaardigd. ‘Inmiddels heb ik van mijn advocaat begrepen dat Magdy zíjn advocaat heeft wijs gemaakt dat ik met Cleopatra zou zijn gestopt en de benen zou hebben genomen naar Egypte, een stapel rekeningen achterlatend. Daarop stapte Magdy’s advocaat naar de rechtbank

in Zutphen om een dwangbevel uit te laten vaardigen, om zonder zitting toch tegemoet te komen aan Magdy’s claim. Onbegrijpelijk dat zoiets kan.’

ten. Het is nooit bewezen, maar het blijft in de herinnering hangen. Kennelijk krijg ik het nu op mijn bord. Wel spijtig dat mensen zomaar allerlei dingen over je zeggen.’

Geruchten De lasterlijke geruchtenstroom deed zijn werk; even was de ontruiming van Cleopatra het gesprek van de dag in Heerdense huiskamers, cafés, bij voetbalclubs en bij medeondernemers. Een aantal Heerdenaren leek tevreden dat Cleopatra door de deurwaarder was bezocht. ‘Het ergste van dit alles vind ik nog wel het commentaar van een van onze naaste buren, die duidelijk te kennen heeft gegeven dat ze blij was en op deze dag had gewacht,‘ aldus Hamdy. ‘Zo’n negatieve reactie doet je wel wat. Ik weet waar het uit voortkomt; er bestaat een hardnekkig misverstand dat haar vroegere firma mij verfartikelen heeft geleverd zonder dat ik daar voor zou hebben betaald.´ Een hierover aangespannen rechtszaak werd door de firma gewonnen, ondanks gebrek aan bewijs. Hamdy: ´De beide keren dat Cleopatra werd verbouwd, in 2007 en afgelopen voorjaar, heeft schildersbedrijf Berghorst alle schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Met de naburige firma had dat niets van doen.’ Het is nog steeds niet duidelijk wie er wél zonder eerst te betalen artikelen heeft meegekregen van deze firma. Niet-betaalde rekeningen is niet het enige wat Hamdy de afgelopen twee weken werd nagedragen; hij zou failliet zijn, of in drugs handelen door wiet te kweken boven Cleopatra. ‘Failliet ben ik niet; wel kosten die twee rechtszaken tegen Tahoeni en Magdy mij handen vol geld.´ Lachend: ‘Wat die laatste beschuldiging betreft, ik denk dat sommige mensen een rondspokende oude koe uit de sloot halen. In 2006 werd zoiets namelijk ten laste gelegd aan de eigenaar van het Griekse eethuis aan de Bonenburgerlaan 14, vlak voordat hij zijn zaak moest slui-

Overval Eerder in september probeerden drie mannen tijdens een brutale overval op het restaurant de aanwezige medewerkers geld afhandig te maken. De eerdergenoemde Kurdo wist dat op adequate wijze te voorkomen, waarna de overvallers op de vlucht sloegen. Vooralsnog heeft de politie niemand kunnen aanhouden. ‘Ja, we hebben zeker een bewogen maand achter de rug,’ zegt Hamdy, ‘maar we zijn des te meer vastberaden om voor onze goede naam te vechten.’ Inmiddels is Cleopatra weer open. Met andere tafels en stoelen én andere apparatuur. Hamdy: ‘Cleopatra bestond dit jaar 15 jaar; iets wat we hebben gevierd met een verbouwing en een klein feestje. Het waren 15 jaren van hard werken om onze klanten lekkere gerechten en constante kwaliteit te kunnen leveren. Dat hoop ik nog vele jaren met plezier te mogen doen. Mij krijgen ze niet klein.’

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Gasservice

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

0578-696785

Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Telefoon

Bart Pool Installaties

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Bonenburgerlaan 36, Heerde

E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Coaching - Training - Mediation

Alieke ten Hove

Ontwerp en fabricage van pluimvee stalinrichtingen

farmtec b.v. Europaweg 22 8181 BH Heerde Tel.: 0578-692061 E-mail: info@farmtecpoultry.nl

Farmtec is fabrikant van apparatuur en systemen voor de pluimveehouderij. Uitsluitend eigen producten worden voor het merendeel geleverd aan gespecialiseerde stalinrichters. De assemblage van onze producten en de aanmaak van een gering aantal onderdelen worden in eigen werkplaats gerealiseerd. Voor direct kunnen wij plaatsen een Wij zoeken Een monteur op LTS-niveau, bekend met montage-, las-, frees-, draai- en magazijnwerkzaamheden. Hij zal nauw samenwerken met verkoop, inkoop en tekenkamer. Na een succesvolle inwerkperiode bestaat eventueel de mogelijkheid om af en toe de montage bij onze eindgebruikers te begeleiden. Wij bieden Een afwisselende en zelfstandige functie in een prettige werkomgeving.

Werkplaatsmedewerker

Uw schriftelijke sollicitatie met c.v. kunt u richten aan de directie van Farmtec B.V.

Individuele, team- en conflictcoaching

Veensezijweg 9 8181 NJ Heerde 06 - 21832567 0578 - 695291 info@alieketenhovecoaching.nl www.alieketenhovecoaching.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 44

Duchenne Sport Challenge

Clubkampioenen

HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters, Clubkampioenschappen. Dressuur pony's, Klasse groen Cat ABC: 1e Liset Dezijn met Rambo 172 pnt. Klasse groen Cat DE: 1e Charlotte Oosterbroek met Audi 170 pnt. Klasse B Cat C: 1e Ramon Breden met Tommie 211 pnt. Klasse B Cat DE: 1e Ruby Jager met Odette 217 pnt. Klasse L1 Cat DE: 1e Rosalie Tessemaker met Avant Garde 186 pnt. Klasse Z1 Cat C: 1e Alissa Breden met Tommie 205 pnt. Dressuur paarden, Klasse B:

1e Marian van Voorst met After Midnight B 184 pnt. 3e Jolet de Kleijn met Boelie 181 pnt. Klasse L1/L2: 1e Daphne Mulder Djoeke Jelle 186 pnt. Klasse M1/M2: 1e Gertie Marskamp met Unity 185 pnt. Springen pony's, Klasse BB Cat CDE: 1e Melanie Scholten met Derrin. Klasse B Cat C: 1e Manouck van de Berg met Charona. Klasse B Cat DE: 1e Chardonnee van Laar met Star. Klasse L Cat DE: 1e Lisanne Dijkhof met Diablo. Springen paarden, Klasse BB: 1e Jolet de Kleijn met Boelie. Klasse

B: 1e Jessica Kool met Capri. Klasse L: 1e Annelies Bakker met Cavalli Z. Klasse M: 1e Jurjan bloem met Sander. De volgende ruiters werden uitgeroepen tot kampioenen. Pony’s groen, Algemeen kampioen: Liset Dezijn. Pony's, Dressuurkampioen: Ramon Breden. Springkampioen: Chardonee van Laar. Algemeen kampioen: Nancy Koning. Paarden, Dressuurkampioen: Gertie Marskamp. Springkampioen: Jurjan Bloem. Algemeen kampioen: Gertie Marskamp.

Benefietavond Ormi EPE- In navolging van de Kalenderactie van Volleybalvereniging ORMI organiseert het tweede damesteam van de vereniging een benefietavond. De opbrengsten van deze avond komen volledig ten goede van de vereniging. De benefietavond is op zaterdag 23 oktober in De Middenstip te Epe. De dames hebben enkele bekende artiesten en DJ weten te regelen. DJ Patrick Kicken (Radio Veronica) heeft laten weten dat hij pla-

ten komt draaien voor het goede doel. Verder komen de plaatselijke artiesten Jan Rorije en Gert Simens een optreden verzorgen. De muzikale omlijsting van de avond wordt verzorgd door The Melodicz & DJ Muis. Deze mensen werken geheel belangeloos mee aan deze avond, evenals De Middenstip die de zaal beschikbaar stelt. Gedurende de avond is er ook een verloting waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Onder andere: toegangskaar-

Verzamelbeurs WAPENVELD- Op zaterdag 16 oktober is er een verzamelbeurs in het Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 te Wapenveld. Deze beurs is georganiseerd door C.A.N. (Commissie Algemeen Nut) uit Wapenveld en draagt een regionaal karakter. Hier zullen verzamelaars van onder meer postzegels, munten, circuszaken, ansichtkaarten, enz. aanwezig zijn. Uiteraard zullen de jeugdige verzamelaars niet vergeten worden, speciaal voor hen zijn er de zogenaamde 5 cent boeken, met een keur aan materiaal aanwezig. De beurzen van dit seizoen zullen steeds gehouden worden op de eerste zaterdag in de maanden oktober 2010 tot en met april 2011.

De verzamelbeurs zal gehouden worden van 13.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Tevens zijn er nog enkele plaatsen vrij voor standhouders. Omdat zij streven naar een zo breed mogelijk assortiment zijn standhouders van andere verzamelobjecten dan postzegels en munten van harte welkom. Tevens bieden zij dit seizoen hobbyisten de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Meer informatie: Albert van Loo, Prof. Brummelkampstraat 49, 8191 XC Wapenveld, tel. 038-4479883. Op Internet www. heerderweb.nl/deelnemers/can. Email: De volgende beurzen zullen gehouden worden op 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari,19 maart en 16 april.

ten voor Walibi, wellnessbonnen Veluwse Bron, gesigneerde volleybal en basketbal gesponsord door Landstede. Uiteraard is iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt van harte welkom. De entree bedraagt 3 euro. De avond begint om 21.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen aan de bar van de Middenstip. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ormid2.hyves.nl.

Bloemetje voor mantelzorgers

en voorzitter Andre van Huffelen namens EZC'84. De overeenkomst behelst ondermeer de afspraak dat Time Out Sport de komende jaren de complete kledinglijn van EZC zal gaan leveren.

hiervoor is minimaal 15 euro per uur. Maar als deelnemers zich laten sponsoren door familie, vrienden, collega’s of bedrijven kan het deelnamebedrag flink oplopen. Aanmelden kan via de website www.duchennesportchallenge.nl. De opbrengst van de Duchenne Sport Challenge komt geheel ten goede aan de stichting Vrienden van Duchenne en wordt gebruikt in de strijd tegen de spierziekte Duchenne. Duchenne is een progressieve spierziekte die hoofdzakelijk bij jongens voorkomt. Door een fout in het DNA worden spieren langzaam afgebroken. De levensverwachting van een Duchenne-patiënt is op dit moment 20-30 jaar. Voor meer informatie over Duchenne: www.duchenne.nl of www.vriendenvanduchenne.nl.

Filmvoorstelling Filmliga EPE- Op vrijdag 15 oktober organiseert de Filmliga van Mamuze een filmvoorstelling in de Brinkzaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. Dit keer is te zien ‘Buddha Collapsed out of Shame’. De film start om 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Regelmatige filmbezoekers kunnen voordeliger uit zijn als donateur: ze betalen dan per filmvoorstelling geen 5 euro maar slechts 3,50 euro entree per persoon.

Daarnaast krijgen ze twee keer per jaar het blad van de Filmliga met daarin een overzicht van alle films die worden gedraaid inclusief achtergrondinformatie. Het donateurschap bedraagt 10 euro per persoon en 15 euro voor een gezin. Iedereen die meer informatie wil ontvangen over het filmprogramma voor 2010/2011 kan zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Mail dan naar monique@mamuze.nl of schrijf u in via het contactformulier op de website www.mamuze.nl.

PCOB ledenbijeenkomst EPE- PCOB afdeling Epe, Emst en Oene houdt de ledenbijeenkomst op dinsdagmiddag 19 oktober in de recreatiezaal van het Woonzorgcentrum ‘de Boskamp’, Albert Schweitzerlaan 25 te Epe. Aanvang: 14.30 uur. Deze middag hoopt ds. G.W. Marchal iets te vertellen over ‘Israël’. Ds. Marchal woont in Apeldoorn en is emerituspredikant. Na zijn ‘gewone’ dienstwerk is hij als predikant verbonden met de Hervormde Gemeente te Welsum.

Vele keren bezocht hij Israël met een reisgezelschap. Hij zal één en ander vertellen over de geschiedenis van dit land en volk, na de periode van het Nieuwe Testament, ook met het oog op de huidige situatie in het MiddenOosten. Om één en ander dichterbij te brengen zal ds. Marchal ook een aantal dia’s laten zien, vooral over de stad Jeruzalem en andere plaatsen, in de Bijbel genoemd. Leden- en belangstellende niet leden zijn van harte welkom.

WAPENVELD- Onlangs heeft de heer Erik Horst van het in Wapenveld gevestigde bedrijf Horst Installatietechniek, aan de spelers van het D1 elftal van WZC Wa-

penveld een compleet nieuw tenue overhandigd. Als blijk van waardering mocht de heer Horst bloemen in ontvangst nemen.

EPE- Ieder jaar wordt landelijk rond 10 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. Het Steunpunt Mantelzorg in Epe organiseert een aantal activiteiten, waarmee zij de mantelzorgers even in het zonnetje wil zetten. Een van die activiteiten is de jaarlijks terugkerende bloemengroet. Op donderdag 11 november organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe-Steunpunt Mantelzorg deze jaarlijkse Bloemengroet. Op deze dag worden mantelzorgers uit de gemeente Epe letterlijk in de bloemetjes gezet voor alle zorg die zij aan anderen geven. U kunt uw mantelzorger of een mantelzorger die u kent – tot uiterlijk 1 november - voor dit bloemetje opgeven. Het betreft hier niet al die vrijwilligers die, aangesloten bij de een of andere organisatie, ondersteuning bieden aan anderen. Afhalen aanmeldingsformulieren o.a. bij: SWO/E welzijn & ondersteuning, Kulturhus Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe, de bibliotheken in Epe en Vaassen, de woon-/zorgcentra in Epe en Vaassen, huisartsen Emst, Epe, Oene en Vaassen, dorpscentra in Emst, Oene en Vaassen.

Woninginbraak EPE- Onlangs zijn voetbalvereniging EZC'84 en Time Out Sport Epe een samenwerkingsverband aangegaan. De handtekeningen werden gezet door de heer Frank Spijker, namens Time Out Sport

EPE- Op 30 oktober zetten alle 39 Achmea health Centers hun deuren open voor het goede doel: de stichting Vrienden van Duchenne. Het doel van de Duchenne Sport Challenge is dat duizenden mensen tegelijkertijd in alle Achmea health Centers gaan sporten voor kinderen met de spierziekte Duchenne, kinderen die al op jonge leeftijd niet meer kunnen sporten. Er zijn die dag in alle Achmea health Centers ruim 9.000 sporturen beschikbaar. Hiervoor zijn 5 sportonderdelen geselecteerd, waaronder RPM, fitness, BodyPump en Zumba. Sporters, zowel Achmea health Center-leden als niet-leden, kunnen minimaal 1 en maximaal 4 uur achter elkaar deelnemen, zowel individueel als per team. De financiële bijdrage

EPE- Tussen zaterdagmiddag en -avond is er ingebroken in een woning aan de Haverkampsweg in Epe. Er is onder andere een laptop weggenomen. Men is binnengekomen door een raam open te breken. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

(foto Gert Schuurman)

Streetdance in Jongerencentrum HEERDE- Vanaf woensdag 6 oktober zijn de streetdance lessen in het Jongeren Centrum Heerde van start gegaan. Iedereen in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar is welkom om mee te doen aan de streetdancelessen in het Jongeren Centrum Heerde. De lessen worden gegeven door een ervaren streetdancelerares. Het volgen van de streetdance lessen kost 5 euro per maand per persoon. Hiervoor krijgen de deelnemers professionele begeleiding, één uur dansles en drinken tijdens de pauze. De kleding die gedragen

wordt bij streetdance is niet aan regels gebonden. Om goed te kunnen bewegen is het wel verstandig om lekker zittende (sport) kleding -en schoeisel aan te trekken. De streetdance lessen zijn elke woensdag, van 18.00 tot en met 20.00 uur, te volgen in het Jongeren Centrum Heerde. Het is verstandig om je van te voren op te geven bij de jongerenwerker van Bintwerk/ Wisselwerk Heerde (Ernst Bless ( ebless@wisselwerk.nu), omdat er maar voor een beperkt aantal deelnemers plek is.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 245

● ● ● ●

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

Juwelier Verweij bestaat 10 jaar en dat willen we vieren met u ....

20%

korting op de gehele collectie!!! Actie is geldig tot 31 oktober. Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen De JP van den Bent stichting is een groeiende organisatie die volop in beweging is. Zo ook haar medewerkers! We staan open voor jouw ideeën. Met ons uitgebreide opleidingsprogramma investeren wij in jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast streven we naar een goede balans tussen werk en privé, wat we ondersteunen met een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Tevens krijgt elke kopende klant een attentie.

De JP is voor kleinschalig wonen Vaassen op zoek naar een:

Korting geldt niet op reparaties, batterijen en banden.

ASSISTENT BEGELEIDER m/v gemiddeld 16 uur per week

Merken die we o.a. hebben zijn: Pandora, Tedora, Luxenter, Seiko, Festina, Jacob Jensen

LOCATIE ASSISTENT m/v gemiddeld 20 uur per week Kijk op www.jpvandenbent.nl voor de volledige vacaturetekst. De JP ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Friesland, Gelderland en Overijssel.

Juwelier Verweij Klapperdijk 36B Wapenveld. Tel: 038-4477633.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 46

Oefencarrousel

Kleindierenliefhebber in de prijzen VAASSEN- De fokkers van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken gingen afgelopen dagen met hun dieren naar de kleindierenshow “Midden Veluwe” in de Oranjehal in Wenum Wiesel. Er waren 1267 dieren ingezonden, deze werden door een aantal deskundige keurmeesters gekeurd. Kleindierenliefhebber Peter van Veelen uit Emst showde zijn Brahma’s

Foto: Eddy Bossenbroek

HEERDE- Voor het derde jaar op rij organiseerde het brandweercluster Veluwe Noord, bestaande uit de brandweerkorpsen uit de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek in samenwerking met cluster Veluwe Zuid en het ASK, de oefencarrousel. Tijdens deze oefencarrousel, gehouden op het terrein van Rijkswaterstaat, het NS station en het ASK allen in ’t Harde, worden de brandweerlieden in een dagdeel getraind in de disciplines brandbestrijding, hulpverlening en ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook dit jaar was de oefenleiding er weer in geslaagd om voor alle disciplines realistische oefeningen met de nodige

verrassingseffecten neer te zetten. Voor de brandbestrijdingsoefening was bijvoorbeeld een helikoptercrash in scene gezet en voor de hulpverleningsinzet kregen de brandweerlieden als uitdaging om een ongeval tussen een trein en twee personenauto’s tot een goed einde te brengen. Door de gekozen opzet van de oefencarrousel kunnen in een week tijd 36 brandweerteams, wat neerkomt op ruim 200 brandweerlieden aan de oefeningen deelnemen. Na afloop waren er onder de hulpverleners vele positieve geluiden te horen, waardoor het vrijwel zeker is dat er volgend jaar een vierde editie komt van de oefencarrousel.

Subsidie voor isolatiemaatregelen HEERDE- In juni hebben de GS van Gelderlands de visie Klimaataanpak gebouwde omgeving vastgesteld. Hierbij is ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling isolatie bestaande bouw. Doelstelling van deze regeling is om eigenaren/bewoners een extra stimulans te geven voor het aanbrengen van vloer, dak en muurisolatie en zo bij te dragen aan een klimaat neutraal Gelderland in 2050. “Wij hebben ons vrij snel ingeschreven voor 100.000 euro”, vertelt burgemeester Pijnenburg. Wie zijn woning wil isoleren kan zich bij de gemeente inschrijven. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 500 euro per woning tot maximaal 1/3 van de kosten. De woning moet opgeleverd zijn voor 1980. “We weten nog niet of

WAPENVELD- Het C2 elftal van WZC heeft onlangs een compleet nieuw tenue ontvangen van Schaverij Eikelboom uit Zwolle. Het

die 100.000 euro wordt toegekend, maar we verwachten het wel. Voor je dat geld kunt uitgeven, moet echter eerst een verordening worden vastgesteld en dat hebben we nu gedaan. De voorwaarden zijn bepaald.” Er wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven. “Het mes snijdt dus aan twee kanten: mensen kunnen hun energierekening verminderen en bedrijven kunnen meedoen. Daarnaast heb je nu ook BTW voordeel: geen 19% maar 6%”, aldus Pijnenburg. “De maatregel is voor iedereen voordelig. We hopen dat velen er gebruik van maken. Ook de raad heeft aangegeven duurzaamheid erg belangrijk te vinden. Dit is een stap daarin. ” Op de site van de gemeente, www.heerde.nl, is een link naar het onderwerp duurzaamheid te vinden.

team is erg blij met dit gebaar en ging uiteraard met sponsor Bert Eikelboom op de foto. (foto: Gert Schuurman).

Ontspan bij Kuychi WAPENVELD- Kom je niet aan jezelf toe? Heb je het gevoel altijd een race tegen de klok te hebben? Wil je graag een moment voor jezelf? Op woensdag 13 oktober begint bij Kuychi een reeks van zeven lessen ‘Relax’. Je leert op een laagdrempelige, ongedwongen manier kennis maken met ontspanningsoefeningen, ook wel mediteren genoemd. Ontdek zelf dat mediteren helemaal niet zweverig is. “We maken gebruik van mooie, rustige muziek, ademhalingsoe-

feningen en geleide verhalen. Je hoofd heerlijk leeg maken en je spieren leren ontspannen. Ook zeer geschikt voor mensen met Fibromyalgie en andere (onbegrepen) klachten. Maar wist je dat het veel meer doet? Het kan helpen met het optimaliseren en verbeteren van je prestaties, welzijn en gezondheid”. Er zijn twee groepen, van 19.00 – 20.15 en van 20.45-22.00 uur. Meer informatie of aanmelden: terri@kuychi.eu of 038-33 75000 Website: www.kuychi.eu.

Nieuwe musical “Maria” HATTEM- Onder leiding van Ria van der Weerd (muziek) en Chris de Kok (regie) gaan vanaf donderdag 21 oktober en daarna iedere donderdag, in de Emmauskerk aan de Dorpsweg 27 in Hattem de repetities voor de musical “Maria” van start. Aanvang om 19.45 uur. De opvoeringen vinden plaats in het voorjaar van 2011. Reeds eerder werden met veel succes musicals gebaseerd op Bijbelfiguren voor het voetlicht gebracht: Jakob, Jozef, Ester, Saul, Mozes en Paulus. Ook de ontroerende Matteus Passie werd opgevoerd. Iedereen, die zin heeft mee te doen, is van harte welkom. Ongeacht welke kerkelijke achtergrond of niet zelfs. Leeftijd speelt ook niet echt een rol: jongeren (vanaf ongeveer 12 jaar) moeten echter wel tot plm. 22.00 uur mee blijven repeteren. Iedereen krijgt naast de kleding en de bladmuziek ook een oefen-CD (per stem). Als bijdrage voor deze en andere kosten wordt een eenmalige contributie van 35 euro gevraagd. Te voldoen bij aanvang van de repetities. Voor nadere inlichtingen Kan Ria van de Weerd worden gebeld, tel. 038-4448800.

zwart en was tevens de beste in de jeugdklasse grote Hoenders. 18 kleindierenliefhebbers van de vereniging uit Vaassen waren met hun dieren naar de kleindierenshow “Midden Veluwe” in Wenum Wiesel afgereisd. Hun ingezonden dieren behaalden vele malen het predikaat Fraai en veel van deze dieren kregen het predikaat Zeer Goed, meerdere fokkers behaalden een ere-

prijs. De volgende kleindierenshow “Midden Veluwe” staat al weer op de kalender voor 6, 7 en 8 oktober 2011. De kleindierenliefhebbers van Vaassen en Omstreken gaan zich nu voorbereiden op hun eigen clubshow die zal worden gehouden op 5 en 6 november in het kerkelijk centrum de Rank in Vaassen, de toegang is gratis.

Scouts vliegen over

HATTEM- Afgelopen zaterdag was bij Scouting de Trijsberg in Hattem het jaarlijks traditionele “overvliegen”. Hierbij gaan de oudste kinderen van elke speltak (leeftijdsgroep) over naar een volgende speltak. De bevers (7 jaar) vlogen letterlijk over naar de welpen en kabouters in een zeil dat door de leiding omhoog werd gegooid. De welpen (11 jaar) moesten een met hout en touw geknoopte hindernisbaan overbruggen om de nieuwe leeftijdsgroep te bereiken. Gelukkig was dat klauterwerk voor geen van hen een

groot probleem. Voor de oudste kinderen en ook de leiding die overvloog, was een modderbad gegraven. Pas nadat ze helemaal kopje onder waren geweest, mochten zij zich melden bij hun nieuwe speltak. Aan het einde van de middag waren de oudste kinderen ineens weer de jongste van een nieuwe groep; klaar om nieuwe avonturen te beleven en nog jaren plezier te hebben bij Scouting de Trijsberg. Wilt uw zoon of dochter ook eens komen kijken? Dat kan! Kijk op www. trijsberg.nl of stuur een e-mail naar info@trijsberg.nl.

Afscheidswedstrijd EPE- Na bijna 25 jaar leider te zijn geweest van EZC’84 1 heeft Henk van der Haar vorig seizoen aangegeven te stoppen. “Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom wordt er een “wedstrijd” georganiseerd tussen 2 elftallen welke geheel zijn samengesteld

uit spelers uit EZC’84 1 van de afgelopen 25 jaar.” Dit gaat gebeuren op zaterdag 16 oktober. De wedstrijd begint om 17.00 uur en duurt 2x 35 minuten. Na afloop is er voor de spelers en begeleiders een stamppotbuffet in de kantine. Op deze manier wil EZC’84 Henk van der Haar

Regio ‘72

Onderlinge wedstrijden GV Hercules

VAASSEN- Regio’ 72 beleefde zaterdag een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft waren de Vaassenaren opponent Viking uit Wijk bij Duurstede de baas maar konden ze dat niet in doelpunten uitdrukken. In de tweede helft bleek Viking vele malen feller en gretiger dan de Vaassense korfballers, en mocht Regio’ 72 na een spannende slotfase blij zijn met een punt. De einduitslag werd bepaald op 11-11. Volgende week staat de ploeg nog een belangrijk duel te wachten. In Wageningen wacht koploper SSS. Weten de Vaassenaren daarvan te winnen, gaan ze samen met SSS als koploper de zaalcompetitie in. Doelpunten Regio’72: Tim van Huffelen, 4, Robin Zweekhorst, 3, Willeke Kloezeman, 2, Laurens Kozijn, 1, Hidde Scholten, 1.

EPE- Helaas dit jaar geen clubkampioenschappen bij GV Hercules in Epe. Door het afbranden van de PWA-hal en het gebrek aan een beschikbare vervangende hal in de nabije omgeving, was het dit jaar niet mogelijk een volwaardig clubkampioenschap te organiseren. Wat wel mogelijk was, was een onderlinge wedstrijd met een aangepast programma, waardoor alle jeugdleden toch een leuke wedstrijddag kon worden aangeboden. Alle ruim 100 deelnemers hebben na hun wedstrijd een di-

bedanken voor zijn inzet als leider. “Zo’n lange periode van onafgebroken leiderschap van het keurkorps van EZC’84 moet gepast worden afgesloten.” Een ieder is welkom om deze wedstrijd te komen bekijken op het JB Sportpark van EZC’84, toegang is gratis.

ploma ontvangen met hun cijfers en voor de besten van deze wedstrijden waren er uiteraard de medailles. De uitslagen in de diverse categorieën waren als volgt. 4-5 jarigen niveau 17: 1. Bo Hatzmann. 5-7 jarigen niveau 16: 1. Noa Holdijk. Jongens niveau 15: 1. Bram Koers. Jongens niveau 16: 1. Tom Steensma. 6-9 jarigen niveau 14: 1. Nina Tuinman. 9 jaar e.o. niveau 12: 1.Marit Bosgoed. 9 jaar e.o. niveau 9: 1.Marjolein Tellegen, niveau 10: 1.Yvet Jonker. Niveau 11: 1.Melissa Han. Recreanten niveau 9: 1. Manon Eggink, niveau 10: 1. Britt de Leeuw, niveau 11: 1. Engeline Keizer. Selectie niveau 9: 1.Mabel Bagerman. Niveau 10: 1.Samantha de Lange. Selectie pre-instap niveau 10: 1. Manouk Bonhof, niveau 8: 1.Maureen Kamphuis, niveau 7: 1.Merel Diepenbroek, niveau 6: 1.Demi Diepenbroek.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 47 2

STUNT AANBIEDING Bij elke 5 euro een grote bloeiende heideplant GRATIS! 10 Buxusplanten 3,00 10 Vaste planten 7,50 Coniferen 160 hoog 5,00 10 Heideplanten 3,00 Potterie 50% korting Gratis bloembollen bij najaarsbemesting. Verder groot assortiment tuinplanten tegen bodemprijzen. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. Tuincentrum Hoveniersbedrij Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809. Invalkracht gezocht voor werkzaamheden met cliĂŤnten met een lichamelijke handicap en/of nah op een stoeterij met landgoed in Heerde. De inval moet in ieder geval kunnen invallen op woensdag en bij voorkeur in vakanties. Info. 06 57594614 ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

JAAR DAT VIER JE NIET

IEDER JAAR

â‚Ź 2.000,-

â‚Ź 200,-

RENTE BIJ

3 JAAR

VOORDEEL OP DE 3008 PACK PREMIUM

FINANCIERING

ACCESSOIRE CHEQUE

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100km: 4,9-7,3; km/l: 20,4-13,6; CO2: 130-169 gr/km

AUTO PALACE HEERDE Stationsstraat 9-11 Tel.: 088 003 55 35 www.autopalace.peugeot.nl

Kredietsom 6440,00 9700,00

Looptijd 36

Effectieve rente op jaarbasis 0,0%

Maandbedrag 179

Totale prijs van het krediet 6440,00

36

0,0%

269

9700,00

De Peugeot 3008 is er vanaf â‚Ź 24.390,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van CO2-uitstoot verwerkt. Rekenvoorbeelden betreffen niet-doorlopend krediet. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar in de showroom of via www.peugeot.nl. Geldig bij aanschaf van een nieuwe Peugeot 3008 tot en met 31/12/2010. Het actiemaximum op de 3008 is â‚Ź 10.000.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

5HVWDXUDQW

aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz.

3HQVLRQ

BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken

Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul

www.boertjes.com

Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Âľ'H%UXJÂś 8LWHWHQGXXU"1LHWELMRQV 'LYHUVH YHJHWDULVFKH JHUHFKWHQ RD *HEDNNHQ FDPHPEHUW )OHQVMH YDQ HL 'LYHUVH YOHHV HQ YLVJHUHFKWHQ RD 'LYHUVH VWRRISRWMHV UXQG HQ NLS :LOG WULR +HUWHQELHIVWXN +RRIGJHUHFKWHQDO +RRUQVH ERHUHQVFKQLW]HO YDQDI %RHUHQ NLSSHQOHYHUWMHV 6FKZHLQHKD[H  9DUNHQVKDDV 0HW ZDUPH JURHQWHQ .DOIVHQWUHFRWH HQ JHEDNNHQ DDUGDSSHOHQ 6SDUH ULEV 'LY %XIIHWWHQ YD  =DOPILOHW =LH RRN RQ]H ZHEVLWH 7LODSLDILOHW ZZZUHVWDXUDQWGHEUXJQO 2SHQLQJVWLMGHQYULMGDJXXU]DHQ]RXXU 9DQPHLWRWVHSWZRHHQGRYDQDIXXU $QGHUHWLMGHQHQGDJHQRSDIVSUDDN

.DQDDOGLMN +HHUGH 7HO 

KOEFEEST AANBIEDING SOKKENWOL

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

Horthoekerweg 11, Oene

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Is uw badkamer ook aan vervanging toe? VOOR

NA

Ook in deze dure tijd bent u bij ons niet teveel geld kwijt ! Bel vrijblijvend voor een prijsopgave.

Kantoor/Werkplaats Stationsstraat 18 8181 CX Heerde Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 248

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

organiseert van

ma. 18 t/m do. 21 oktober een

www.heerdeonline.nl

Mocht je geen lid zijn van v.v. Heerde ook dan ben je van harte welkom op deze dagen. De middagen zijn als volgt ingedeeld:

F- + E-jeugd

(7 t/m 10 jaar)

13.00 - 14.30 uur.

D-jeugd

(11-12 jaar)

14.30 - 16.00 uur

Voor meer informatie: www.vvheerde.nl

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

De v.v. Heerde, opgericht in 1912, kan terugzien op een bewogen voetbalhistorie en op een belangrijke rol in de Heerder samenleving, die de club overigens nog altijd heeft. We zijn vergroeid met Heerde als een wezenlijk onderdeel van het dorp. De v.v. Heerde is een bindende factor die je niet buiten de samenleving moet plaatsen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 49 2

Praktijk Kindertherapie Hulpverlening aan kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problematiek

angstig, onzeker, depressief, driftig, boos,

KASTEEL KEUZEMENU

Sfeervol restaurant bij kasteel ’de Cannenburch (met eigen parkeerplaats)

OKTOBER / NOVEMBER 2010

rouw, scheiding, omgaan met emoties, Praktijk Kindertherapie biedt spel- en gesprekstherapie en ouderadvies

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

âœ

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

Dahliastraat 2 Hattem | 06-13391070 | www.praktijkkindertherapie.nl | Geregistreerd bij NVVS

NAJAARSAANBIEDINGEN BIJ ONS ALLES ONDER 1 DAK

Zalm-forel filet, warm gerookt, geserveerd met gestoofde prei en zeekraal Of Salade van gerookte zalm met een makreel salade Of Huis gerookte eendenborst met cranberry dressing en geroosterde nootjes Of Runder carpaccio met Old Amsterdammer en gebruneerde geschaafde amandelen Of Gebakken paddestoelen op salade met peer en gorgonzola Of Bonte groene salade met kaas en noten ***** Op de huid gebakken zeebaars op een groente bedje met honing-citroen saus Of Herten biefstuk op een bedje van zuurkool met bosbessen saus (meerprijs â‚Ź 4,00) Of Varkenshaas gevuld met morbier kaas en madeira saus Of Haas in ’t pannetje, gestoofd in rode wijn met paddestoelen, spek en ui Of Kogelbiefstuk met een saus van kastanje champignons, groene peper en whiskey Of Biefstuk van de haas met een saus van kastanje champignons, groene peper en whiskey (meerprijs â‚Ź 6,00) Of Gegratineerde groente schotel met linzen en kikkererwten, geserveerd met couscous ***** Roomijs met warme kersen, geserveerd in een gesuikerd bladerdeeg bakje Of Warme bosvruchten met mascarpone, geserveerd in een flensje met yoghurt ijs Of Hazelnoot parfait met Frangelico likeur Of Bitterkoekjes bavarois met amaretto en vanille saus Of Caramel mousse met stroopwafels Of Irish coffee â‚Ź 29,50 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin, frites, verse groente en rauwkost. Restaurant ‘t Koetshuis - Maarten van Rossumplein 2 - 8171 EB Vaassen. Tel. 0578-571501 - Fax 0578-577912 - Website: restaurant-koetshuis.nl

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

Openingstijden:

ma. t/m vrij. 8.00 - 17.30 uur za. 8.00 - 12.30 uur

Veesser Enkweg 45 8194 LK VEESSEN Tel.: 0578 631292 www.scheervd.com

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

WWWDIJKSTRA EPENL 

EMST


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 50 2

Het zichtbare is tijdelijk Maar het onzichtbare is eeuwig

Een markant persoon is niet meer.

(2 Kor.4 vers 18)

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is overleden mijn lieve man en onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Arend van den Belt * Heerde 23 juni 1927

† Heerde 9 oktober 2010

Heerde: Fennigje van den Belt – Berghorst Makkum: Fennie en Sjirk Martin en Natasja Bryan, Alana, Fabiën Menno en Ellen Lotte Ruinerwold: Janny en Paul Jelle Bart Heerde: Arjan en Wilma Arwin Thessa Pa is thuis in zijn vertrouwde omgeving Bonenburgerlaan 28a 8181 HG Heerde

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Erelid en Oud-secretaris

Aart van den Belt Wij wensen Fenny, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Bestuur, Ereleden, Leden van Verdienste, en leden v.v. ‘Heerde‘ Bestuur en Leden Supportersvereniging v.v. ‘Heerde´

Aart van den Belt

Wij wensen Fennigje, kinderen, klein- en achter kleinkinderen heel veel sterkte toe.

D. Logtenberg- van den Belt T. Logtenberg Neven en nichten Heerde, 9 oktober 2010

Heerde: H. Dalhuizen M.H. Dalhuizen- Wolf † E. Wolf † W. Beekman † T. van Ittersum † R. van Ittersum- Wolf † A.G. Wolf † T. Wolf- Bredewout L. Rorije † E. Rorije- Berghorst Wijhe: L. Voorhorst J. Voorhorst- Berghorst Neven en Nichten Heerde, 9 oktober 2010

zijn blij u te kunnen meedelen dat wij D.V. donderdag 21 oktober 2010 in het huwelijk treden om 13.30 uur in het gemeentehuis van Heerde.

Henk † en Grada Kool Diny en Aart Eilander

U bent hartelijk welkom op onze receptie van 16.30 tot 18.45 uur in Restaurant “Coelenhage”, Zuiderzeestraatweg 486 te Wezep.

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat is overleden onze buurtgenoot de heer

A. van den Belt Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. “Buurtvereniging De Langeslag”

Adres: Fazantenstraat 14, 8191 AJ Wapenveld Ruitersveldweg 102, 8091 HX Wezep

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes, andere felicitaties en attenties in verband met ons 50 jarig huwelijk.

Aalt en Rini Schoonhoven

MAATSCHAP HUISARTSEN HEERDE Brinklaan 11, 8181 EA Heerde Tel. 0578-698180

OPROEP JAARLIJKSE GRIEPPRIK

Bedroefd, maar vol herinnering, is van ons heengegaan onze lieve zwager en oom

Aart van den Belt

Henrik Wolf en Hetty van Ittersum

De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats om 14.30 uur in de Hervormde kerk, Kerkstraat 2 te Wapenveld, door ds.G.H. Koppelman.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog plotseling overleden onze broer, zwager en oom

G.J. van den Belt H van den Belt – Bagerman

Bestuur, jeugdbestuur, leden, donateurs en vrijwilligers Voetbalvereniging S.E.H.

De buren van de Hagedoornstraat.

Heerde, 9 oktober 2010

Wij wensen zijn vrouw Fennigje, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Hij was binnen onze vereniging van grote waarde als jeugdbestuurslid,leider, speler, grensrechter en vrijwilliger. In hem verliezen wij een groot sportman, maar vooral een sportvriend, die zeer betrokken was bij de vereniging.

Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze buurman,

Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 10.15 tot 10.45 uur in bovengenoemd kerk.

Aart van den Belt

Cor Scholten

“ Een tuin bloeit rond het open graf ” Gez. 479 LB

Aart was voor ons een fantastische en meelevende buurman. We zullen hem missen !

De afscheidsdienst, die u kunt bijwonen, zal worden gehouden op donderdag 14 oktober om 11.00 uur in de ´Johanneskerk´, Dorpsstraat 31 te Heerde. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats ´Engelmanskamp´ aan de Elburgerweg te Heerde.

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerd lid

Na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en mijn zoon

Jan Bosman was het fijn om te vernemen dat ook in verdrietige tijden er zovelen zijn die met ons meeleefden, door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de condoleance of begrafenis. Graag willen wij u hartelijk bedanken. Lia Brouwer Teun Bosman Gert Bosman Mevrouw J. Bosman - de Wilde Epe, oktober 2010

Voor de griepprik komt u in aanmerking indien u 60 jaar of ouder bent, een hart- of longaandoening heeft, suikerziekte heeft, nierpatiënt bent of een verminderde afweer heeft bijvoorbeeld door chemotherapie. Voor de griepprik kunt u komen op de onderstaande data. Bij voorkeur op de aangegeven tijden. Deze tijden kunt u vinden in het schema op de oproepkaart. Deze oproepkaart zult u binnenkort thuis ontvangen. Dinsdagmiddag 9 november (volgens schema) Woensdagmiddag 10 november (volgens schema) Maandagavond 15 november (vrije inloop van 18.00-20.00 uur) Zou u de oproepkaart mee willen nemen als u komt? Maatschap Huisartsen Heerde E.J. van Apeldoorn J.E. Brouwer M.F. Luiting

P.M. Roseboom A.J.F.A. de Ruiter

Brinklaan 11, 8181 EA Heerde - 0578698180


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 51 2

Herfstfeestje bij Jeugdboetiek Yvonne 2 weekjes kleurrijke korting op de nieuwe collectie van Protest, Mcgregor, JRN en Hound

25% KORTING Geldig van woensdag 13 t/m woensdag 27 oktober.

Voor iedereen is er een hapje en een drankje!

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

www.rienpool.nl

dtt'ZD

KWsZ/:'ϭϹEdZ'ϭϲK<dKZ

ĎŽ<EKd^'<<'E

GEEN 19%

BETAALD U BTW KW,d,>^^KZd/DEdÎ&#x17D; Î&#x17D;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ć&#x161;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĨŽůÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2022;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Í&#x2DC;sĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝ĆľÇ ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x161;Í&#x2DC;

)L[HWYDQ2OVW+HHUGH .DPSHU]LMZHJ 1&+((5'(

d͞ϏϹϳϴͿϲϾϭϾϭϏ Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Î&#x203A;ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

DÄ&#x201A;ͲÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹͲĎŽĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹÄ&#x201A;Ć&#x161;ĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹͲĎ­ĎłÍ&#x2DC;ĎŹĎŹ


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 oktober 2010 - PAGINA 52

VEG organiseert Forumavond

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

Tijdens een wandeling in het bos kwamen we deze prachtige paddenstoelen tegen. Cynthia van Egteren, Heerde Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de

mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per

Panfluitduo in concert WAPENVELD- Op woensdagavond 27 oktober komt de Roemeense panfluitist Vasile Raducu naar Wapenveld om in de Ned. Herv. Kerk samen met de in Tsjechië wonende panfluitiste Liselotte Rokyta, bekend van o.a. het televisieprogramma Nederland Zingt, een concert te geven. Zij zullen op die avond begeleid worden door oud-Wapenvelder Arie Horst op piano en synthesizer en de Zaanse organist Dub de Vries. Deze vier muzikanten vormen samen het ensemble “Sonore” en verzorgen een tournee van 7 concerten in de laatste week van oktober. In andere samenstellingen werkt het ensemble regelmatig mee aan kerkdiensten en diverse koor- en muziekevenementen. Arie Horst begon in 1950 zijn loopbaan als kerkorganist in Wapenveld. Op latere leeftijd heeft hij zich bekwaamd als pianist, koordirigent en arrangeur. Ruim 10 jaar maakt

hij, samen met organist Dub de Vries, deel uit van het ensemble “Sonore”. Met deze vier muzikanten zijn verschillende cd’s opgenomen waaronder de serie “Al slaat de zee”. Deze serie omvat maar liefst 10 cd’s. Het concert zal een zeer afwisselend karakter hebben met o.a. solo- en duospel door de panfluitisten en instrumentale duetten voor orgel en piano. Daarnaast zullen Vasile Raducu en Liselotte Rokyta enkele typisch supersnelle Roemeense nummers ten gehore brengen. De beide toetsenisten zullen elk ook solistisch e.e.a. laten horen. U kunt werken horen van Bach, Gerlach, Lips, Schubert, Mozart e.a. In de pauze en na afloop is er gelegenheid om cd’s te kopen o.a. “Sonore” en “Al slaat de zee” deel 10 (de laatste in deze serie) zodat u nog kunt nagenieten van dit ensemble. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 6 euro. U bent van harte welkom.

Mooie score De Heemde VEESSEN- Een oudertevredenheidspeiling gehouden op De Heemde, school voor Openbaar primair onderwijs in Veessen, laat zien dat ouders erg tevreden zijn met de school. De school scoort een acht. “De sfeer wordt als zeer prettig ervaren. Er is aandacht voor de leerling en de leerkrachten krijgen gemiddeld een negen voor hun taak. Communicatie tussen ouders en school is open en

goed. De ouders zijn verder blij met de duidelijkheid van de schoolregels, de rust en orde die er heerst”, laat men weten. Annita Huiskamp, locatieleider van de school is dan ook zeer tevreden met de uitkomst, waar bijna alle ouders aan meededen. “Hieruit blijkt ook de betrokkenheid van de ouders bij de school. De Heemde is een kleine veilige school met hart voor de leerlingen.”

Vuurdoop Zuiver Kruid OLST- Meer dan tweeduizend hapjes heeft Rotem Beer van vegetarisch catering bedrijf Zuiver Kruid onlangs aan het publiek laten proeven. In combinatie met de rustgevende Jazz muziek van het Apeldoornse Paul Hes Jazz Trio was het een feestje bij de Olsterhof. Voor de Olsterhof is de grote belangstelling voor haar open

weekend gesneden koek, maar voor startend onderneemster Rotem Beer was het zweten geblazen. Tot diep in de nacht moest zij haar ovens laten roken, en met de hulp van opgetrommelde vrienden en familie heeft ze een fraaie culinaire presentatie gegeven. “Iedereen heeft nu mijn bijzondere eten kunnen proeven, en weet

deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Leeuwarden verzorgt de inleiding en ’s middags wordt in kleine groepen en met de inleider verder gepraat. De dag duurt van 10.30 - 15.45 uur en is bestemd voor mensen die in hun naaste omgeving zelfdoding hebben meegemaakt. Opgave vooraf is

naar de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt en naar de Nederlands Gereformeerde kerken. Ook lopen er lijnen naar enkele Vrije Evangelische Gemeenten: Heerde, Goes, Amsterdam, Nijverdal. Meer informatie over de forumavond is te vinden op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde: www.vegkruiskerkheerde.nl/175jaar.

Voetbal VAASSEN- Owios was erop gebrand om de punten in Oldebroek te houden, maar ook VIOS wilde graag na drie verloren partijen deze keer een beter resultaat. De ploegen waren onbekend voor elkaar; in competitieverband hadden ze elkaar maar liefst 30 jaar geleden voor het laatst ontmoet. Er werd niet gescoord, het bleef 0-0. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen DFS Opheusden.

Lichtwedstrijden

Nijenhuis vierde Door Willem Damman HEERDE/MARKELO- In het bijprogramma van de EK-landenwedstrijd motorcross, waarin het Nederlandse team overigens het EK-goud wist binnen te halen, was er ook een aparte wedstrijd voor de internationale jeugd 85 cc grote wielen. In één van zijn laatste wedstrijden op de 85 cc Gebben-Yamaha wist Luca Nijenhuis een mooie vierde plaats allround in de boeken te brengen. Nijenhuis heeft inmiddels de overstap naar de MX 2 gemaakt en zal op de nieuwe en zwaardere Yamaha-tweetact 125 cc flink in de regio testen. Zijn MX 2 debuut was onlangs bij de finale van de Staphorster clubcompetitie. Dankzij een 4e en 5e plaats kwam hij allround als vierde in de MX 2 A aan de meet achter Meurs, Hofstede en Timmerman. Dat trio reed overigens op zwaardere viertaktmachines en was duidelijk in het voordeel. Nijenhuis junior was overigens wel de best geklasseerde tweetactrijder. Nijenhuis heeft plannen ‘een flinke partij mee te blazen’ in de komende regionale maïscrosses van Zuidwolde en Staphorst. Eerst is er nog de Coupe de l’Avenir in Wallonië, waar Nijenhuis deel uitmaakt van het landenteam met de internationale talenten van de toekomst aan de start. Het is ook één van zijn laatste wedstrijden in de oude 85 cc jeugdcategorie, waarvan definitief afscheid wordt genomen bij de ONK in Harfsen.

nu wat zuiver is”, vertelt Rotem enthousiast. “Hier ga ik mee verder, dit is wat ik wil: lekker eten met een visie en blije mensen om mij heen”. Als u meer wilt weten over Zuiver Kruid, dan kunt u een mailtje sturen naar: zuiver-kruid@hotmail.com.

Themadag voor nabestaanden na zelfdoding ZWOLLE- Onder de titel ‘Machteloosheid bij zelfdoding?!’ organiseert de Werkgroep Nabestaanden na zelfdoding op zaterdag 30 oktober een themadag in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 in Zwolle. De heer Harry Tijssen uit

HEERDE- Op donderdag 4 november organiseert de jubilerende Vrije Evangelische Gemeente in Heerde een forumavond. Onder leiding van ds. Arie van der Veer uit Zwolle zullen op deze avond vertegenwoordigers van vijf kerken in Heerde spreken over de Afscheiding en wat deze hen gebracht heeft. Hierbij is ook ruimte voor discussie met het publiek. Dit alles vindt plaats in de Bovenzaal van het Kruispunt, achter de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan te Heerde. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Op 21 november 1835 vond in Heerde en omstreken “De Afscheiding” plaats. Nadat ds. Anthony Brummelkamp uit de Hervormde kerk in Hattem gezet was, ontstond op die datum bij de molen in Wapenveld de Christelijke afgescheiden gemeente. Anno 2010 heeft deze afscheiding niet één, maar meerdere kerkverbanden opgeleverd. Zo lopen er lijnen naar de Gereformeerde kerken (nu PKN), naar de Christelijke Gereformeerde kerken,

wenselijk, graag vóór 23 oktober. Informatie vragen en aanmelden is mogelijk door te bellen met Anita Haarman, tel. 038- 4212785. Zij is meestal bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur.

VAASSEN – In de herfstvakantie spelen bijna alle pupillen en juniorenteams van SV Vaassen een wedstrijd op het hoofdveld. Extra bijzonder is dat het om avondduels gaat, zodat de jeugdige voetballers kunnen ervaren hoe het is om bij kunstlicht te spelen. Natuurlijk hopen ze op veel enthousiast publiek, om het geheel extra speciaal te maken. Maandag 18 oktober om 18.30 uur trapt de F1 af tegen een F-team van Voorwaarts. Om 19.30 uur treft SV Vaassen C2 hun leeftijdsgenootjes uit Twello. Dinsdag

19 oktober speelt vanaf 18.30 uur de E1 van de thuisclub tegen een E team van Voorwaarts. Om 19.30 uur speelt Vaassen D1 tegen de oranje-zwarten. Op woensdag 20 oktober komen nog twee teams van beide verenigingen tegenover elkaar te staan. Om 18.30 uur speelt SV Vaassen E2 zijn wedstrijd en om 19.30 uur is het de beurt aan SV Vaassen C1. Ook bij deze wedstrijden is Voorwaarts de tegenstander. De wedstrijden op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg zijn vrij toegankelijk.

Betrapt op diefstal VAASSEN- Woensdag 6 oktober heeft een 48-jarige vrouw uit Vaassen tijdschriften en etenswaren proberen te stelen vanuit een supermarkt aan de Kosterstraat in Vaassen. Het personeel van de winkel betrapte de

vrouw op de diefstal, zij hebben haar hiervoor aangehouden. De politie heeft de vrouw later voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt.

EPE- Onlangs heeft De Hypotheekspecialist Huisman de spelers van het F4 team voorzien van

nieuwe tenues. Namens EZC’84 kreeg Rinus Huisman als dank een boeket bloemen.

Diefstal lood van dak van school en kerk EPE- Vanaf het dak van een school aan de Prinses Marijkestraat en een kerk aan de Beekstraat, beide in Epe, is onder meer lood weggenomen. De politie kreeg donderdag 7 oktober de twee aangiftes van

de diefstallen binnen. De kerk en school grenzen aan elkaar. Vanaf het dak van de kerk werden naast lood op een tiental meter aan koperen leidingen weggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 53 2

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Autoruit stuk ?

0578-691199

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

TE HUUR IN EPE Compleet ingerichte chalet met wasmachine. Huur 650,00 excl. g/ w/l en een maand borg. Huur 650,00 euro p/m excl. g/w/l en maand borg. Tel. 06 12623534 Verloren op 5 oktober jl. gouden armband in het dorp Heerde. Tegen beloning terug te bezorgen op Rhijnsburglaan 44 in Heerde. TE KOOP Partij gebruikte betontegels ± 250 stuks 50 x 50 x 5 cm € 1,00 per stuk. Hele partij 125,-. Tel: 06-51904865 TE KOOP Partij gebruikte betontegels ± 250 stuks 50 x 50 x 5 cm € 1,00 per stuk. Hele partij 125,-. Tel: 06-51904865 GRATIS AF TE HALEN Enige niet alledaagse poesjes, die uitstekend zijn opgevoed. Worden vast wel goede en nuttige gezinsleden. Geboren 16-8. Geen flat, tuin belangrijk. Tel: 038-4218770. VIOOLLES EN ZANGLES IN VAASSEN AANGEBODEN! Deborah Olieman met vooropleiding conservatorium lichte muziek en veel podium- en bandervaring heeft nog plaats voor nieuwe leerlingen voor zowel zangles als vioolles. U bent welkom om het instrument te leren bespelen, de muzikaliteit te ontwikkelen, de viool of stem beter te leren kennen of eens een proefles te doen! Groepslessen zijn ook mogelijk. De lessen worden op woensdag of donderdag in Vaassen aan huis gegeven. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u gerust emailen naar info@elwinendeborah.nl HOEKHOVENIER De maand oktober vraagt om onderhoud in uw tuin. Neem contct met mij op en vraag om mijn gratis advies. Ik heb ruim twintg jaar ervaring. Marc Hoek, Van Arnhemweg 16 A, Hattem. Tel. 0384443216. Mob. 0651136927.

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

BERGHORST ]RHNW

Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren).

TE KOOP Ouderwetse onbespoten roodkokende stoofperen. Dagelijks na 13.00 uur en zaterdagmorgen. Kloosterakkers 2a, 8194 LS Veessen. Tel: 0578-631523. GEZOCHT Oppas aan huis in Epe op dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur. Verdere info: 06-25314657. PCOB EPE ZOEKT Voorzitter en secretaris, voor de afdeling Epe.U wordt ingewerkt. Interessant vrijwilligerswerk 0578-621121 TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Wij vragen te koop:

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

HERFSTVAKANTIE INLOOPDAGEN Woensdag 20 en vrijdag 22 oktober zonder afspraak en zonder opnamekosten foto’s laten maken bij Iris & Renate kinderfotografie. Kanaaldijk 43 te Wapenveld van 10.00 tot 16.00uur. Info op www.irisenrenate.nl of bel: 06-16.86.00.00.

Go4Kids zoekt in Hattem per feb. 2011 opvang voor baby op ma., di. van 11.30-18.15 uur en vrij. van 8.00-18.15 uur. Bent u een enthousiaste gastouder en beschikt u min. over MBO-2 Helpende Welzijn? Dan zijn wij op zoek naar u. Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl.

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

TE KOOP Prima aardappelen (Frieslander en Parel)vandeDijkhuizerenkenchrysanten. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 in Epe.Tel: 0578-620180.

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

PROFKAP

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

www.uwcomputerhulp.com

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957. ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Computer Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

NU OF NOOIT !!! Nieuwe retro scooters voor bodemprijzen. Electrische fietsen v.a. 1195,- incl. Omafietsen v.a. 159,Kom langs en bekijk onze voorraad.

HBS MOTOREN EPE Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 54 2

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur drs. J. Eertink, 19.00 uur drs. J. Tiggelaar. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P.J. Hofland, 19.00 uur (zangdienst) ds. B. Heslinga. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. W. van Steenbergen, 16.30 uur prof. dr. Maris. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur dienst, 17.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. A.H. Verbree, 16.30 uur ds. P.H. van der Laan. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. S. van Koten-Tönjes, 19.00 uur ds. W. Verdonk. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur ds. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Johan Selier. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Heerde. Wendhorst: 10.45 uur ds. H. van Wingerden. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur drs. P. Verhagen. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur eerw. heer J. Korf, 19.00 uur (opendeurdienst)) drs. W.L. Dekker. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 en 15.30 uur ds. H. Zweistra. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur ds. M.H. van Es, 19.00 uur (zangdienst) ds. C.M. van der LeekVosmeer. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J.W. v.d. Jagt, 14.30 uur ds. B. Schaaij. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. M. Gerrits v.d. Ende. EPE Grote Kerk: 10.00 uur drs. B. Jansen. Goede Herderkerk: 9.30 uur (Doopdienst) ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. J.H. van Osch. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 en 15.00 uur ds. D. Zoet. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (Goede Herderkerk) ds. J.H. van Osch. H. Martinus Parochie: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering; zo. 10.00 uur Gebedsviering in het

e i t a s i n a Reorg opruiming r e p u s t e m ! l e e d r o vo

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Zondag 17 oktober 2010

parochiecentrum. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Vermeer, 18.30 uur ds. J. Niesing. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. G. Herwig. VAASSEN Herv. Gem.: Geen opgave ontvangen. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Andreas Leha. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en communieviering, past. Brylak.

strijdt mee tegen borstkanker

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. H.E.J. de Graaf. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.30 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur (jeugddienst) ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. K. Jonkman, 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. R. Kelder; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. W. v.d. Horst, 14.30 uur ds. Th. Oosterhuis. Ned. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur dr. G.W. Neven. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur dienst, 19.00 uur Jeugddienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. A. van Lunteren. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. E.D. Brederveld. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Woord- en communieviering.

C29

C19

www.z ı n z ı.nl

C14,95

Bij aankoop van deze limited edition z ı n z ı sieraden doneren wij C2,95 per sieraad aan Stichting Pink Ribbon.

Meiling uw vakbekwame juwelier Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578 - 691856


55 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA 2

R E E W R E N IJ Z N E K E W DE EURO MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

Iglo vissticks

01

uit het vriesvak pak 10 stuks

PER PAK

02

09

Wagner piccolinis hawaï of salame uit het vriesvak pak 9 stuks

Coolbest vruchtensap

2.60

10

1.75 23

24

Venz hagelslag kwink, melk of puur pak 400 gram

29

C1000 plakjes 48+ kaas

1.22 1.43

jong of jong belegen pak 190 gram

1.69 1.79 SET 4 FLES

42 wit, tarwe of fijn volkoren heel

Robinsons fruitshoot

1.69

72

09

1.23

alle varianten uit het koelvak bakje 200 gram

Bonduelle groenteconserven alle varianten blik 850 ml m.u.v. haricots verts

1.49 1.79

34 Hero jam

1.15 2.09

alle varianten extra of extra deluxe pot 340 gram

1.16 1.80

2 PAKKEN

62

Corte Viola Lambrusco wit of rood fles 750 ml

1.85

100

64

Taksi

alle varianten tropisch fruit, sinaasappel en tropisch fruit zonder suiker 2 pakken à 1,5 liter naar keuze

1.48

Sultana fruitbiscuit alle varianten pak 5 pakjes

Blue Band voor koken, bakken en braden

C1000 riblappen rundvlees

1.46

3 PAKJES

89

Fa showergel

Glorix toiletreinigers

1.84 2.99

alle varianten flacon 750 ml m.u.v. anti-kalk

1.80

1.49 1.84

KIJK VOOR DE OVERIGE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL Week 41 2010

1.33

3 pakjes à 250 gram

1.15 1.23

82 alle varianten flacon 250 ml

1. 2. 48

77

Lu bastogne original of Oreo vanille of classic pak 154-260 gram

1.46 20 0 GR A M

PER PAK

ananasschijven, fruitcocktail of halve perziken op siroop blik 825 of 836 gram

Johma lunchsalade

58

aardbei en framboos, sinaasappel en perzik

Del Monte fruitconserven

JES

47

Cees Lammertinck brood

groente, kip of tomaat blik 800 ml

1.32 1.99

18

30

Unox stevige soep

alle varianten uit het koelvak pak 1 liter

PlaatsAndel hier de adresgegevens in theHardeman sans bold) C1000 Van Epe / (bij voorkeur C1000 Wapenveld

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 t/m zaterdag 16 oktober 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Slim bezig.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 56 2

Geldig t/m zaterdag 16 oktober

Elstar handappelen Zak 1,5 kilo

5.49

2.

99

Culinaire beenham Diverse smaken

Per 500 gram

2.49 _ _

1.

49

KILO Goudse jonge kaas Per kilo

Pepsi regular, light of Max, Sisi orange of sinaasappel/ mango of 7-Up regular 4.92-5.08 Set 4 flessen à 1,5 liter

5.90

3.99 Optimel Drink

Alle smaken

Pak 1 liter

4.49

PER SET

2.

3.

99

Rundergehakt Per kilo

Koffie

Roodmerk of cafeïnevrij

Pak 500 gram

49

1.18

0.

99

Page Toiletpapier

Zacht & sterk, pak 32 rollen of Dubbel lang, pak 16 rollen

9.99-10.99 OP=OP Pak

2.89

7.49

1.

99

Alwéér honderden producten blijvend in prijs verlaagd!

Color Reus, Witte Reus of Fleuril Wasmiddel

Alle varianten naar keuze Flacon 750-1500 ml of pak 1260 gram

3 stuks Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

41/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

2 + 1 GRATIS

schaapskooi 41 2010  

SLAPEN Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.6, 12 oktober 2010 Oene tel. 0578 - 641294 MEUBELEN autoschade garantiebedrijf, wasstraat e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you