Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr. 05, 5 oktober 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Opening Centrum Jeugd en Gezin HEERDE- Dinsdag is het inlooppunt Centrum Jeugd en Gezin in Heerde officieel geopend. Het centrum is gevestigd aan de Stationsstraat 21. De gemeente wil een laagdrempelige en herkenbare voorziening waar jongeren, ouders en professionals terecht kunnen met al hun opgroei- en opvoedingsvragen, die daarnaast licht pedagogische hulp biedt en, indien nodig, doorverwijst. Het CJG is een bundeling van bestaande voorzieningen. De partners in het centrum zijn Vérian, GGD, Bureau Jeugdzorg Gelderland en MEE Veluwe. Wethouder Hubert Bögemann opende het geheel officieel door een mozaïek aan te bieden namens het college. Het kunstwerk is gemaakt door Ellen Scholte Ubing uit Wapenveld. “Ons CJG is het knooppunt van een uitgebreid netwerk. Je zou kunnen zeggen: een mozaïek”, aldus Bögemann. De wethouder stipte het belang van het CJG aan. “Het is belangrijk dat steeds meer Centra voor Jeugd en Gezin in ons land de deuren openen, daar zijn we in Heerde van overtuigd. Want dat

(Wijnalmanak 2011) Zie persbericht in de krant

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene

Wijnkoperij Kroese betekent dat ouders, opvoeders en jongeren, er naast familie of vrienden, een gesprekspartner, een luisterend oor en een vraagbaak bij hebben.” Gea Bijdam is de ontvangstmedewerker van het CJG. Zij ontvangt de mensen en kijkt of ze de vraag zelf kan beantwoorden of deze voor moet leggen aan een van de partners van het centrum. Aan haar de eer om ballonen in de kleuren

van het centrum los te laten en de website in werking te stellen. Het centrum is twee dagdelen geopend en de gemeente wil volgend jaar eenzelfde centrum hebben gerealiseerd in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cjgheerde.nl. Ook het CJG in Epe is afgelopen week geopend. Meer hierover leest u elders in de krant.

Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

tel. 0578 - 641294

1 E PRIJS PRODUKTKEURING: ROOKWORST FIJN/GROF 3 VOOR 6,75 ERWTENSOEP LITER 2,95 ( zie ook redacioneel stukje in deze krant)

Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

OPEN HUIS 9 oktober 2010 OP TE www.triada.nl zie middenpagina’s

semble. Hier maakt de bezoeker kennis met de leefomgeving van het personeel van het landgoed: neem een kijkje in de negentiende-eeuwse woning van de rentmeester en krijg een impressie van het leven op de kasteelboerderij. Nieuw is ook de in dit gebouw gehuisveste landgoedwinkel. Het kasteel ademt de sfeer uit van het leven op de Cannenburch in zijn gloriejaren, in de achttiende eeuw. Het heeft een compleet interieur met fraaie ob-

• Kleine cursusgroepen, dus veel persoonlijke aandacht www.okidoggy.nl - Hattem - 06 - 10 93 65 03 Interieurinrichting

Top Service Epe www.topservice-epe.nl

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Wijnspeciaalzaak van het jaar 2011

• Pups kunnen elke week instromen

Maandag gesloten

Van Erkelens Adviesgroep

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

waar leren leuk is!

Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668

We l s u m

• Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Heropening Cannenburch VAASSEN- Vrijdag vond de heropening van de Cannenburch in Vaassen plaats. Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje verrichtte samen met de drie andere subsidiënten de feestelijke openingshandeling van ‘Cannenburgh Compleet’. Gedeputeerde Annelies van der Kolk, met in haar portefeuille cultuurhistorie, was hierbij aanwezig. In het vernieuwde park, op een nieuwe brug, werd een vaandel met daarop een papegaai uitgepakt. Deze vogel is ook te vinden op de toren van het kasteel en daarmee is het vaandel een symbolische verbinding tussen het park en het kasteel. De historische buitenplaats heeft een ware metamorfose ondergaan. De afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan de restauratie en herinrichting van park, kasteel, bouwhuizen en voorplein onder de noemer ‘Cannenburch Compleet’. Het park en de directe omgeving van het kasteel zijn ontdaan van hun verouderde ballast en weer aangekleed volgens stijlen uit het verleden. Het uit 1742 daterende Westelijk bouwhuis gaat fungeren als multifunctioneel erfgoedcentrum, van waaruit de bezoeker start met een bezoek aan het en-

Va a s s e n •

jecten uit de achttiende eeuw. De Cannenburch is rijk gedecoreerd met de nodige schilderijen en portretten. Vijf van deze portretten komen nu zelfs ‘tot leven’ - kasteelheer Marten van Rossem en kasteelvrouwe Anna Margaretha van Isendoorn, de rentmeester, tuinman en molenaar - en vertellen hun verhaal aan de bezoeker. Nieuw is dat de individuele bezoeker met een audiotour vrij kan rondwandelen. Rondleidingen onder leiding van een gids zijn nog steeds mogelijk, maar dan op aanvraag voor groepen. De tot voor kort gesloten zolder is nu ook te bezoeken; hier wacht een bijzondere verrassing. Ook het park ligt er stralend bij en volgens de stijlen uit het verleden: een formele aanleg rondom het kasteel (inclusief moestuin en boomgaard) en de landschappelijke stijl  in het bos en rond de vijvers. De waterpartijen zijn weer schoon en ontdaan van hun verouderde ballast, nieuwe paden en bruggen zijn aangelegd en de slingervijver kronkelt door het park.

@

NIEUW EMAILADRES SCHAAPSKOOI

PVC

o.a. MFLOR voor woninginrichting en projecten.

villamedia@online.nl

KO

Open Atelierdagen

REGIO- Op zaterdag en zondag vonden voor de 16de keer de OpenAtelierdagen op de Noordoost-Veluwe plaats. Belangstellenden kregen deze dagen dé gelegenheid om eens een kijkje te nemen “in de keuken van de kunstenaar”. In totaal stelden 45 kunstenaars in deze regio hun atelier open. Eén daarvan was de Hattemse Anneke Bagerman. Zij presenteerde haar meest recente werk. “Ik heb vanochtend al zo’n twintig bezoekers gehad, zelfs uit Steenwijk en Barneveld!”, vertelt ze. Gesprekken gaan vaak over de door haar gehanteerde techniek. “Ik doe alles met een mesje. Dat zie je bijna niemand doen. Daarbij gebruik ik meestal olieverf.” Het werk van

Anneke is heel uiteenlopend. De ene keer ingetogen qua kleur, en vervolgens weer een kleurexplosie. Bij de bezoekers lokten met name de kleurige doeken veel reacties uit. Wat is eigenlijk de favoriet van Anneke zelf? “Dat is eigenlijk altijd het doek waar ik op dat moment mee bezig ben. Ik denk dat dit ook goed is, dat is immers het doek waar je al je energie in legt.” Anneke doet nu voor het vijfde jaar mee aan de Open Atelierdagen. “Ik vind het heel leuk om met mensen in gesprek te gaan over mijn werk, om hen te informeren. Ik sta daarom bijvoorbeeld ook vaak op kunstmarkten.” Voor meer informatie over het werk van Anneke, zie www.anneke-art.nl.


PAGINA22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494

Maandagavondopening Burgerzaken Burgerlijke stand in wintermaanden korter IndewintermaandenishetminderdrukbijdebalieBurgerzakendanindezomer.Daaromzaldebaliemet ingangvan1oktober(tot1aprilvolgendjaar)opmaandagavondgeopendzijnvan17.00tot19.00uur.

Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapregistratie *

E.J. Mekelenkamp en G.J. Borreman

Uitnodiging presentatie Brede School Heerde-West

*

Donderdag 14 oktober presente-

puntennaarvorenwaarophet

bijgewoond.

renwijdeplannenvoordeBrede

Hetprogrammaisalsvolgt:

*

A.M.BronsinkenJ.deRuiter

planisaangepast.

SchoolHeerde-Westaanbuurt-

*

R.J. Giskes en M.E.I. Bos

Ditbreedgedragenplanpresen-

bewoners en andere belang-

D.VeltkampenG.Fiks

teren we op 14 oktober. Deze

17.00 uur:

*

‘smorgens

stellenden. Locatie is het

avondlatenweuookzienhoe

inloop

gemeentekantoor, ingang zijde

verwezijnmethetontwerpvan

‘smiddags

Marktstraat.

hetgebouw.Daarnaastleggen

presentaties inrichtingsplan en

weuithoedeproceduresvoor

ro-procedure

telefonischbereikbaar

Erisindeafgelopentijdhardge-

deruimtelijkeordeninggaanver-

werktaanhetdraagvlakvoorhet

lopen, inclusief inspraak, be-

inrichtingsplanBredeSchool

zwaar,beroepenhetrechtop

Heerde-West. Op 7 september is

planschade.

Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden 08.30-12.30uur alleenopafspraak

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00 uurgeopend.

17.30 - 18.30 uur:

of 18.30 uur: inloop 19.00 - 20.00 uur:

deeersteversievanhet

presentaties inrichtingsplan en

inrichtingsplanbesprokenmet

Omdat we iedereen de moge-

buurtbewoners enVVN (Veilig

lijkheidwillengevenombijalle

Verkeer Nederland). Hun opmer-

presentaties aanwezig te zijn,

Heeftuvragenoverhetverloop

Servicelijn

kingenenaandachtspuntenzijn

vandeavond?Neemcontactop

(0578)699599

houden we de bijeenkomst

vervolgens verwerkt, waarna het

tweekeer.Hetontwerpkuntu

met de communicatieadviseur

E-mailadres

tweede concept is besproken op

vanditproject,Jeanienvanden

servicelijnow@heerde.nl

doorlopend bekijken, de andere

20 september. Ook uit dezever-

presentaties duren elk een half

Berg, telefoon 0578 - 699499 of

gaderingkwameneraandachts-

uurenkunnennaelkaarworden

mail jeanien.berg@heerde.nl.

Telefoonnummers:

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

ro-procedure

Denkt u mee over de toekomst van Veessen en Vorchten?

*

M. Remmers en I.M. Gutierrez H.J.SteenvoortenJ.E.van Werven

Huwelijk/partnerschapsregistratie

*

E.J.Willems en J.W. Nooteboom

*

M. Dezijn en H.Tiemens

Overleden *

C.W.Kasifa-vanderGraaf

*

E.Draaijer

*

W.C.J. Raadsveld-Schuite

*

W. Lesger

*

J.M. Brackel-Brantjes

*

L.Spanhaak

*

P.Mulder-vanDalfsen

*

J.Oordt

Collectes De Dierenbescherming collecteert van

oktober

4totenmet9

De Nederlandse Brandwondenstichtingcollecteertvan

enmet16oktober

11tot

Woensdagavond6oktoberorganiseertdege-

Afvalinzameling

meenteHeerdeeeninloopbijeenkomstoverde

KlantenserviceROVA:

‘DorpsvisiesVeessenenVorchten’.Hierinwordtu

(038)4273777 info@rova.nl

eentoekomstschetsvoorgelegdenuwmeningdaarovergevraagd.Deavondvindtplaatsindekantine vanVevo(VeesserEnkweg39)enbegintom19.30 uur.

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Degemeenteis,samenmetkernteamsvaninwonersvanVeessenenVorchten,gestartmethetopstellenvaneenvisievoorbeidedorpen.Deaftrap wasop3september.Opdezezonnigevrijdagzijnde kernteamssamenmeteenaantalraadsledenen gemeenteambtenareneneenontwerpbureauop defietsgestaptenhebbeneentochtdoorVeessenenVorchtengemaakt.Onderwegwerdenideeënenwensenuitgewisseld,weesmenelkaaropmooieplekjesenbijzonderegebouwen.Dezewensenenideeën,ende

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Activiteiten

informatieopgehaalduitinterviewsmetenkelebewoners,hebbengeleidtoteeneerstetoekomstschetsvoor

maandag4totenmetvrijdag8

VeessenenVorchten.Dezetoekomstschetswordtop6oktoberbesproken.

oktober

Inhoudinloopavond

-

verkoopactie met rookworst enbalkenbrijinWapenveld;

Tijdensdeinloopavondpresenteertadvies-enontwerpbureauNoordPeildeeersteschetsen.Daarnakuntuaan-

organisatieSpeeltuin-

gevenwatuhiervanvindt:watontbreekter,watvindtusterk,watzietulieveranders?Uwopmerkingennemen

vereniging Pinkeltje

wemeebijdeverdereuitwerkingvandedorpsvisies.Vervolgensstartenwemethetopstellenvaneenprogrammametprojectendattotdoelheeftdevisietotuitvoeringtebrengen.Daarnakomenweweerbijuterug.

zondag10oktober -

publieksdag Koninklijke Ne-

Opdezewijzekomtereenvisietotstand,gemaaktvoorenmetbewoners,dieeenbijdragelevertaaneenle-

derlandse Natuurhistorische

vendigeenstabieletoekomstvoordedorpenVeessenenVorchten.Heeftuvragenoverdeinloopavonddan

Vereniging (KNNV); de start is

kuntucontactopnemenmetMarijevander Galiën, m.van.der.galien@heerde.nl.

om 14.00 uur op de parkeer-

Totziensop6oktober!!

plaatsaandeElburgerweg


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL Aan het woord!

Bent�u�beginnend�schrijver?�Doe dan�mee�aan�de�literaire�schrijfwedstrijd�“Aan�het�woord!�Veluwe”.�Schrijf�een�kort�verhaal�of drie�gedichten�en�win�€�250,— of�€�100,—. De�wedstrijd�is�georganiseerd door�het�Servicepunt�Amateurkunst�Noord-West�Veluwe�in�opdracht�van�Cultuurpact�Veluwe.

Flessenbergerweg 23

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?ingevolgeÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?bekend,Â?datÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?opÂ?20Â?september 2010Â?hetÂ?bestemmingsplan Wapenveld-Dorp,Â?1 Â?herziening (FlessenbergerwegÂ?23)Â?heeft vastgesteld.Â?HetÂ?planÂ?isÂ?tenÂ?opzichteÂ?vanÂ?hetÂ?ontwerpbestemmingsplanÂ?ongewijzigd vastgesteld.

hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?en Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?699452. Beroep

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?de terinzageliggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmede eenÂ?belanghebbendeÂ?aanÂ?wie redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?worden verwetenÂ?datÂ?hijÂ?nietÂ?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?junctoÂ?afdeHetÂ?bestemmingsplanÂ?omvat eenÂ?juridischÂ?planologischeÂ?rege- lingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bij lingÂ?tenÂ?behoeveÂ?vanÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?eenÂ?twee-onder-ĂŠĂŠnkapwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceel e

Meedoen?

AlsÂ?uÂ?meeÂ?wiltÂ?doen,Â?moetÂ?uÂ?een reglementÂ?aanvragenÂ?via veluwe@aanhetwoord.nl. InzendenÂ?kanÂ?totÂ?uiterlijkÂ?15Â?novemberÂ?2010. OmÂ?uwÂ?resultaatÂ?teÂ?verbeteren, kuntÂ?uÂ?ookÂ?eenÂ?eersteÂ?versie voorleggenÂ?aanÂ?eenÂ?professioneleÂ?schrijfdocent.Â?Deze coachingsgesprekkenÂ?vinden plaatsÂ?inÂ?bibliothekenÂ?verspreid overÂ?deÂ?Veluwe.

Vastgesteld bestemmingsplan

DeelnameÂ?isÂ?gratis,Â?aanmelden voorafÂ?noodzakelijk. MeerÂ?info?

VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?overÂ?de wedstrijd,Â?coachingÂ?ofÂ?een schrijfcursusÂ?kuntÂ?uÂ?terechtÂ?op www.aanhetwoord.nu,Â?ofÂ?bel (0341)Â?42Â?88Â?99Â?(Servicepunt AmateurkunstÂ?NW-Veluwe).

FlessenbergerwegÂ?23Â?te Wapenveld. Inzagetermijn

HetÂ?vastgesteldeÂ?bestemmingsplanÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?6Â?oktoberÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?weken DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?isÂ?verantwoordelijkÂ?voorÂ?hetÂ?beheerÂ?enÂ?onder- voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?de houdÂ?vanÂ?deÂ?openbareÂ?verlichtingÂ?langsÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?wegen.Â?Om balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?op storingenÂ?aanÂ?deÂ?openbareÂ?verlichtingÂ?inÂ?beeldÂ?teÂ?brengenÂ?worden werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en controlerondesÂ?uitgevoerd.Â?OokÂ?wordenÂ?opÂ?basisÂ?vanÂ?deÂ?levensduur, 12.30Â?uur.Â?HetÂ?bestemmingsplan eensÂ?perÂ?2Â?Ă Â?3Â?jaarÂ?deÂ?lampenÂ?vervangen,Â?zodatÂ?deÂ?kansÂ?datÂ?deÂ?verlich- isÂ?ookÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?op tingÂ?hetÂ?nietÂ?doetÂ?kleinerÂ?wordt. www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?en opÂ?www.heerde.nl. OndanksÂ?dezeÂ?actiesÂ?kanÂ?hetÂ?gebeurenÂ?datÂ?lampenÂ?langereÂ?tijdÂ?niet TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?het branden.Â?OmÂ?ditÂ?teÂ?voorkomenÂ?wordtÂ?uÂ?verzocht,Â?alsÂ?uÂ?eenÂ?defecte planÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afverlichtingÂ?inÂ?uwÂ?straatÂ?ofÂ?eldersÂ?signaleert,Â?ditÂ?doorÂ?teÂ?gevenÂ?aanÂ?de spraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?op servicelijnÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?tel.Â?0578Â?-Â?699599Â?ofÂ?viaÂ?e-mail maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00 servicelijnOW@heerde.nl. uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheid BijÂ?deÂ?meldingÂ?graagÂ?deÂ?straatÂ?enÂ?hetÂ?lichtmastnummerÂ?doorgeven. gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?u DitÂ?nummerÂ?isÂ?teÂ?vindenÂ?opÂ?eenÂ?geleÂ?stickerÂ?opÂ?deÂ?mast. voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?met Defecte straatverlichting

deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?voren heeftÂ?gebracht,Â?beroepÂ?instellen bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State, PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?Den Haag. HetÂ?besluitÂ?totÂ?vaststellingÂ?van hetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?in werkingÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?dag naÂ?dieÂ?waaropÂ?deÂ?beroepstermijn afloopt,Â?tenzijÂ?binnenÂ?de beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?om voorlopigeÂ?voorzieningÂ?isÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?van deÂ?RaadÂ?vanÂ?State.

Kruising Flessenbergerweg/ Kanaaldijk tijdelijk afgesloten

VanafÂ?maandagÂ?11Â?oktoberÂ?wordtÂ?hetÂ?dekÂ?vanÂ?deÂ?brugÂ?inÂ?deÂ?FlessenbergerwegÂ?teÂ?WapenveldÂ?vernieuwd.Â?AansluitendÂ?wordenÂ?eenÂ?klein deelÂ?vanÂ?deÂ?Kanaaldijk,Â?deÂ?BenedenwegÂ?enÂ?hetÂ?gedeelteÂ?vanÂ?de FlessenbergerwegÂ?tussenÂ?KanaaldijkÂ?enÂ?Hogestraat,Â?opnieuw geasfalteerd.Â?DezeÂ?weggedeeltenÂ?zijnÂ?danÂ?afgeslotenÂ?voorÂ?hetÂ?doorgaandÂ?verkeer.Â?DeÂ?planningÂ?isÂ?hetÂ?werkÂ?voorÂ?vrijdagÂ?22Â?oktoberÂ?afÂ?te ronden. HetÂ?verkeerÂ?wordtÂ?viaÂ?specialeÂ?bordenÂ?omgeleid. VoorÂ?hetÂ?bestemmingsverkeerÂ?zalÂ?deÂ?bereikbaarheidÂ?zoÂ?goedÂ?mogelijk wordenÂ?gehouden.Â?GeprobeerdÂ?wordtÂ?deÂ?overlastÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?te beperken.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg

VoorÂ?klachtenÂ?overÂ?vliegverkeer kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met:Â?0800Â?0226033.

WoensdagÂ?6,Â?maandagÂ?11Â? (tot 19.00Â?uur),Â?dinsdagÂ?12Â? (tot 19.00Â?uur),Â?woensdagÂ?13Â?en donderdagÂ?14Â?oktoberÂ? wor-

VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?de schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellen metÂ?deÂ?klachtenlijnÂ?vanÂ?Defensie:Â?0525Â?-Â?Â?657700.

DeÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?isÂ?danÂ?wel toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?isÂ?mogelijk welÂ?geluidshinder.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?opÂ?24Â?augustusÂ?2010Â?eenÂ?meldingÂ?op grondÂ?vanÂ?hetÂ?ActiviteitenbesluitÂ?ontvangenÂ?van:

denÂ?avondschietoefeningenÂ?gehoudenÂ?opÂ?hetÂ?artillerieschietterreinÂ?inÂ?Â’tÂ?Harde.

MaandagÂ?11Â?enÂ?dinsdagÂ?12 oktoberÂ? wordtÂ?deÂ?NieuweÂ?Zuid-

wegÂ?inÂ?hetÂ?buitengebiedÂ?van HeerdeÂ?afgeslotenÂ?inÂ?verband metÂ?uitgebreideÂ?schietoefeningen.Â?UÂ?wordtÂ?verzocht tussenÂ?08.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?een andereÂ?routeÂ?teÂ?kiezen.

Melding Activiteitenbesluit -

M-RingÂ?CoatingÂ?BVÂ?teÂ?HeerdeÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?hetÂ?uitbreidenÂ?van deÂ?bestaandeÂ?opslagloodsÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?EuropawegÂ?2aÂ?te Heerde.

DezeÂ?meldingÂ?ligtÂ?vanafÂ?6Â?oktoberÂ?2010Â?voorÂ?eenÂ?periodeÂ?vanÂ?twee wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uurÂ?enÂ?Â’sÂ?middagsÂ?opÂ?afspraak.Â?Voor meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?BouwenÂ?& Milieu,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699423.

Informatiebijeenkomst 13 oktober

WoensdagavondÂ?13Â?oktoberÂ?bentÂ?uÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?inÂ?DeÂ?KeetÂ?van HeerdeÂ?(EperwegÂ?55,Â?Heerde).Â?DeÂ?projectgroepÂ?Veessen-Wapenveld geeftÂ?uÂ?dieÂ?avondÂ?informatieÂ?overÂ?deÂ?voorkeursvariantÂ?vanÂ?deÂ?hoogwatergeulÂ?enÂ?deÂ?gebiedsontwikkeling.Â?DeÂ?inloopavondÂ?begintÂ?om 19.00Â?uurÂ?enÂ?duurtÂ?totÂ?22.30Â?uur. Programma

OpÂ?dezeÂ?avondÂ?kuntÂ?uÂ?bijÂ?verschillendeÂ?standsÂ?informatieÂ?halenÂ?over themaÂ’sÂ?alsÂ?deÂ?technischeÂ?werkingÂ?vanÂ?deÂ?geul,Â?de gebiedsontwikkeling,veiligheidÂ?enÂ?bereikbaarheidÂ?enÂ?grondzaken. OmÂ?20.00Â?uurÂ?startÂ?hetÂ?plenaireÂ?deelÂ?vanÂ?dezeÂ?informatiebijeenkomst, waarnaÂ?projectleiderÂ?Gert-JanÂ?deÂ?FijterÂ?uitlegÂ?geeftÂ?overÂ?deÂ?gemaakte keuzes.Â?HijÂ?bliktÂ?ookÂ?vooruitÂ?opÂ?deÂ?komendeÂ?periode.Â?Wethouder AntonÂ?WesterkampÂ?gaatÂ?daarnaÂ?inÂ?opÂ?deÂ?gebiedsontwikkeling. UÂ?bentÂ?allenÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?opÂ?13Â?oktoberÂ?inÂ?DeÂ?Keet!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL Inzameling oud papier KoninklijkÂ?FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ?zameltÂ?elkeÂ? vrijdagÂ?en zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?en 17.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?inÂ?opÂ?het parkeerterreinÂ?aanÂ?deÂ?Veldweg inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ? NederlandsÂ?GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaaldijkÂ?57Â?inÂ? WapenveldÂ?kuntÂ?u dagelijks,Â?behalveÂ?opÂ?zondag, uwÂ?oudÂ?papierÂ?inleverenÂ?bij ĂŠĂŠnÂ?vanÂ?deÂ?containersÂ?opÂ?het pleinÂ?achterÂ?deÂ?kerk,Â?tussenÂ?09.00Â?enÂ?18.00Â?uur.Â?WieÂ?hulpÂ?nodigÂ?heeft kanÂ?erÂ?elkeÂ?eersteÂ?zaterdagÂ?vanÂ?deÂ?maandÂ?terechtÂ?tussenÂ?08.30Â?en 11.00Â?uur,Â?behalveÂ?opÂ?feestdagen. BijÂ?deÂ?PetruskerkÂ?vanÂ?deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?WapenveldÂ?kanÂ?iedereÂ? zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverdÂ?opÂ?hetÂ?kerkpleinÂ?aanÂ?deÂ?Valkstraat. AtletiekverenigingÂ?DeÂ?GemzenÂ?zameltÂ?tussenÂ? 6Â?enÂ?15Â?oktoberÂ? oud papierÂ?inÂ?bijÂ?hetÂ?clubhuisÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?1b. InÂ?VeessenÂ?enÂ?VorchtenÂ?wordtÂ?zaterdagÂ?9Â?oktoberÂ?oudÂ?papierÂ?opgehaaldÂ?doorÂ?o.b.s.Â?deÂ?Heemde. DeÂ?HervormdeÂ?GemeenteÂ?WapenveldÂ?haaltÂ?zaterdagÂ?9Â?oktoberÂ? vanaf 08.30Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?op.Â?OokÂ?kanÂ?dieÂ?dagÂ?totÂ?10.30Â?uurÂ?oudÂ?papier wordenÂ?gebrachtÂ?bijÂ?deÂ?containersÂ?achterÂ?deÂ?kerkÂ?aanÂ?deÂ?Manenbergerweg. OpÂ? 12Â?enÂ?13Â?oktoberÂ? kanÂ?bijÂ?deÂ?HorsthoekschoolÂ?aanÂ?deÂ?OenerwegÂ?in HeerdeÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverd.Â?OpÂ?woensdagÂ?isÂ?erÂ?omÂ?18.30 uurÂ?hulpÂ?bijÂ?hetÂ?lossen/laden.

Verleende bouwvergunning en binnenplanse ontheffing HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?en binnenplanseÂ?ontheffing,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.6,Â?eersteÂ?lid,Â?onderÂ?c, vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?garageÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Weteringdijk 6Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?28Â?septemberÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?22Â?septemberÂ?2010 totÂ?29Â?septemberÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?sloopvergunning ontvangen: voorÂ?hetÂ?slopenÂ?van: - deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? SingelwegÂ?2Â?teÂ?Heerde - deÂ?bestaandeÂ?fietsenstalling/bergingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?WilhelminalaanÂ?59Â?teÂ?Heerde - hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?fabriekshalÂ?enÂ?verwijderenÂ?van asbesthoudendeÂ?beplatingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? KloosterwegÂ?3Â?te Wapenveld EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Vastgesteld bestemmingsplan Terpweg 4 HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?ingevolgeÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?(Wro)Â?enÂ?artikelÂ?3:12Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?bekend,Â?datÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?opÂ?20Â?september 2010Â?hetÂ?bestemmingsplan Heerde-Dorp,Â?3eÂ?herziening (TerpwegÂ?4)Â?heeftÂ?vastgesteld. HetÂ?planÂ?isÂ?tenÂ?opzichteÂ?vanÂ?het ontwerpbestemmingsplanÂ?ongewijzigdÂ?vastgesteld. HetÂ?bestemmingsplanÂ?omvat eenÂ?juridischÂ?planologischeÂ?regelingÂ?tenÂ?behoeveÂ?vanÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?tweeÂ?vrijstaandeÂ?woningenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? TerpwegÂ?4 teÂ?Heerde. Inzagetermijn HetÂ?vastgesteldeÂ?bestemmingsplanÂ?ligtÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?6Â?oktoberÂ?2010Â?gedurendeÂ?zesÂ?weken

voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bijÂ?de balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?op werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur.Â?HetÂ?bestemmingsplan isÂ?ookÂ?digitaalÂ?teÂ?raadplegenÂ?op www.ruimtelijkeplannen.nlÂ?en opÂ? www.heerde.nl. TijdensÂ?deÂ?inzageperiodeÂ?kanÂ?het planÂ?buitenÂ?kantoorurenÂ?opÂ?afspraakÂ?wordenÂ?ingezienÂ?op maandagenÂ?vanÂ?16.00Â?totÂ?19.00 uur.Â?AlsÂ?uÂ?vanÂ?dezeÂ?mogelijkheid gebruikÂ?wiltÂ?maken,Â?dientÂ?u voorafÂ?contactÂ?opÂ?teÂ?nemenÂ?met hetÂ?teamÂ?RuimtelijkÂ?BeleidÂ?en Ontwikkeling,Â?telefoonÂ?0578Â?699452. Beroep GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?de terinzageliggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmede

eenÂ?belanghebbendeÂ?aanÂ?wie redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?worden verwetenÂ?datÂ?hijÂ?nietÂ?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?junctoÂ?afdelingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wet bestuursrechtÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bij deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?voren heeftÂ?gebracht,Â?beroepÂ?instellen bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State, PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?Den Haag. HetÂ?besluitÂ?totÂ?vaststellingÂ?van hetÂ?bestemmingsplanÂ?treedtÂ?in werkingÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?deÂ?dag naÂ?dieÂ?waaropÂ?deÂ?beroepstermijn afloopt,Â?tenzijÂ?binnenÂ?de beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?om voorlopigeÂ?voorzieningÂ?isÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?van deÂ?RaadÂ?vanÂ?State.

Vergadering voorbereidende financiĂŤle raad 11 oktober 2010 OpÂ?maandagÂ?11Â?oktoberÂ?2010Â?bereidtÂ?deÂ?raadÂ?zichÂ?inÂ?eenÂ?raadsbredeÂ?commissieÂ?voorÂ?opÂ?eenÂ?grootÂ?aantal financiĂŤleÂ?raadsvoorstellen.Â?DezeÂ?technischeÂ?voorbereidingÂ?gaatÂ?overÂ?deÂ?ProgrammabegrotingÂ?2011Â?enÂ?de MeerjarenramingÂ?2012-2014.Â?DaarnaastÂ?komtÂ?eenÂ?aantalÂ?verordeningenÂ?aanÂ?deÂ?ordeÂ?waarinÂ?tariefwijzigingenÂ?wordenÂ?voorgesteldÂ?naarÂ?aanleidingÂ?vanÂ?deÂ?begrotingsbehandeling.Â?DeÂ?raadÂ?zalÂ?inÂ?zijnÂ?vergaderingÂ?vanÂ?8Â?novemberÂ?2010Â?hieroverÂ?besluiten. Locatie:Â?Â?Â?Â?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat. Begintijd:Â?19.30Â?uur. IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harteÂ?welkom,Â?wantÂ?deÂ?vergaderingÂ?isÂ?openbaar. DeÂ?agendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?vindenÂ?onderÂ?deÂ?knopÂ?OrganisatieÂ?&Â?bestuur,Â?Bestuursinformatie. WiltÂ? uÂ? inspreken? InsprekersÂ?dieÂ?ietsÂ?willenÂ?zeggenÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staat,Â?kunnenÂ?datÂ?uiterlijkÂ?10.00 uurÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?vergaderingÂ?doorgevenÂ?bijÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?viaÂ?tel.Â?(0578)Â?699494Â?ofÂ?e-mail b.espeldoorn@heerde.nl.Â?InsprekersÂ?wordtÂ?verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?opÂ?papierÂ?aanÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?Bianca EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailenÂ?naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl. Agenda 1. Opening 2. VaststellingÂ?agenda 3. SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?agendapunten Raadsvoorstellen 4. ProgrammabegrotingÂ?2011Â?enÂ?meerjarenramingÂ?2012-2014 5. VerordeningÂ?begrafenisrechtenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 6. VerordeningÂ?afvalstoffenheffingÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 7. LegesverordeningÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 8. VerordeningÂ?rioolheffingÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 9. VerordeningÂ?marktgeldenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 10. VerordeningÂ?onroerende-zaakbelastingenÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?2011 11. 25eÂ?wijzigingÂ?verordeningÂ?gebruikÂ?gemeentelijkeÂ?gymnastieklokalen 12. 25eÂ?wijzigingÂ?verordeningÂ?gebruikÂ?gemeentelijkeÂ?sportterreinen 13. VerhogingÂ?tarievenÂ?BerghuizerÂ?zwem-Â?enÂ?recreatiebadÂ?perÂ?1Â?januariÂ?2011 Slot 14.

Sluiting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL Verleende bouwvergunningen Openbare welstandsvergadering MaandagÂ?11Â?oktoberÂ?2010Â? isÂ?deÂ?welstandsgedelegeerdeÂ?inÂ?Heerde voorÂ?eenÂ?openbareÂ?welstandsvergadering.Â?DeÂ?vergaderingÂ?vindtÂ?plaats inÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde,Â?aanvangÂ?08.30Â?uur.

DeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligtÂ?vanaf woensdagÂ?6Â?oktoberÂ?2010Â? terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdeling RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?agendaÂ?wordt ookÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijkeÂ?internetsite,Â?www.heerde.nl,Â?geplaatst.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningenÂ?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?hetÂ?woonhuisÂ?opÂ?hetÂ?perceel NoorderkampwegÂ?7Â?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?23Â?septemberÂ?2010 - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?wandenÂ?omÂ?eenÂ?overkappingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? BonenburgerlaanÂ?14Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?24Â?septemberÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

DeÂ?welstandsvergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wiltÂ?zijnÂ?horenÂ?wijÂ?ditÂ?graag.Â?HetÂ?teamÂ?BouwenÂ?enÂ?MilieuÂ?isÂ?opÂ?werkdagenÂ?bereikbaarÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699424.Â?OokÂ?voorÂ?vragenÂ?kuntÂ?uÂ?hierÂ?terecht.

Verleende sloopvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?eenÂ?fabriekshalÂ?enÂ?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?asbesthoudendeÂ?beplatingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KloosterwegÂ?3 teÂ?Wapenveld. Verzonden:Â?27Â?septemberÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Ingekomen Verleende monumentenvergunning Het�college�van�Heerde�heeft�een�monumentenvergunning�verleend�voor: - het�restaureren/renoveren�en�wijzigen�van�de�voormalige molenaarswoning�annex�boerderij�op�het�complex�‘Vrieze’s�erfgoed’� op�het�perceel� Groteweg�54�te�Wapenveld Verzonden:�24�september�2010 Tegen�dit�besluit�kunt�u�bezwaar�aantekenen.

Overige verleende vergunningen Vergunning/toestemming/ontheffingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?APVÂ?verleendÂ?aan: - SEHÂ?voorÂ?hetÂ?organiserenÂ?vanÂ?eenÂ?verkoopactieÂ?metÂ?ontbijtkoekÂ?op 8Â?november - RoemeniĂŤhulpÂ?WapenveldÂ?voorÂ?eenÂ?boodschappenbonactieÂ?opÂ?11 december Verzonden:Â?28Â?septemberÂ?2010

bouwaanvragen

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?22Â?septemberÂ?2010 totÂ?29Â?septemberÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvragenÂ?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?overkappingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VicarielaanÂ?8Â?te Heerde - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?serreÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HogestraatÂ?12Â?te Wapenveld eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?bergingenÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ?KerkstraatÂ?2Â?t/ mÂ?52Â?teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?tijdelijkeÂ?schoolÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?WilhelminalaanÂ?59Â?teÂ?Heerde - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?tijdelijkeÂ?opslagruimteÂ?emballageÂ?opÂ?hetÂ?perceel ZevenakkerswegÂ?4Â?teÂ?Wapenveld - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?vrijstaandeÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel SpoorlaanÂ?1Â?teÂ?Heerde - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? VeerstraatÂ?6Â?teÂ?Heerde EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?De bouwplannenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdeling Ruimte,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?uurÂ?enÂ?12.30Â?uur.

IndienenÂ?vanÂ?klachten WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 6

Openingshandeling De Kolk

HEERDE- Woensdagmiddag is de eerste schop de grond ingegaan voor het project De Kolk in Wapenveld. Wethouder Anton Westerkamp verrichtte de officiële openingshandeling op het bouwterrein in aanwezigheid van diverse genodigden. Westerkamp heette in het bijzonder de twee oud-wethouders Van Ommen en Lieske welkom. “Zij hebben een grote bestuurlijk bijdrage gele-

verd aan dit project”, aldus Westerkamp. “Vier weken geleden was er een fantastische informatiebijeenkomst met veel belangstelling en veel enthousiaste reacties. Nu staan we aan het begin. In deze mooie omgeving komt straks een nieuwe wijk met jong leven. Een wijk die mooi is opgezet, met veel groen en de kolk centraal. Een prachtige buurt. Wie hier komt wonen mag

van geluk spreken.” Niet voor niets is volgens hem het motto van het project dan ook “Gebouwd Geluk”. “Vergelijk het met Guus Geluk. Hij is een enorme bofkont, net als de mensen die hier komen te wonen.” De verkoop start naar verwachting in november. Op de nieuwe website www.dekolkwapenveld.nl komt binnenkort alle informatie over De Kolk te staan.

Waterschapsbestuur akkoord REGIO- In de vergadering van 28 september stemde het algemeen bestuur in met de uitgangspunten voor de ambtelijke fusie met Waterschap Vallei & Eem. Voor de middellange termijn werken beide waterschappen aan een fusie waarbij de ambtelijke ondersteuning in één organisatie wordt ondergebracht per 1 januari 2012. Beide waterschappen met hun respectievelijke besturen blijven dan nog wel bestaan. Dit met als doel efficiënter te werken, de kwetsbaarheid op een aantal functies te verkleinen en de dienstverlening verder te verbeteren. Het bestuur drong aan op een, vooral ook naar de medewerkers toe, zorgvuldig proces. Ook werd gevraagd de periode tussen ambtelijke fusie en volledige fusie kort te houden. Definitief groen licht voor de fusie wordt besproken in de bestuursvergadering van december.    In dezelfde vergadering besprak het bestuur de uitkomst van de wettelijke toetsing van dijken en kades. Op basis van de Wet op de waterkeringen moet het waterschap de dijken en kunstwerken (gemalen, kades) in de dijken iedere vijf jaar toetsen, als een soort APK-keuring voor dijken. In totaal is binnen Waterschap Veluwe 82 kilometer dijk getoetst. Waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd zodat de dijken de gewenste veiligheid bieden. Bij 20,5 kilometer vraagt de grasmat om aandacht. Het kan

nodig zijn de regels die bepalen wat wel en niet mag op de dijk daar verder aan te scherpen. De veiligheid is niet in het geding. De rapportage wordt doorgestuurd naar de Rijksoverheid. Bij het waterschapsbestuur kwamen enkele tientallen vragen en klachten binnen naar aanleiding van de wateroverlast op 26 en 27 augustus. Het algemeen bestuur wilde van de dijkgraaf en heemraden weten of watergangen in die periode wel voldoende gemaaid en gebaggerd waren. Vanuit het dagelijks bestuur werd aangegeven dat de regen van deze dagen zo uitzonderlijk was dat de kans op herhaling 1/500 is. Het is onmogelijk daar de sloten, beken en weteringen op aan te passen. Wel zegde het dagelijks bestuur toe na te gaan of het maaibeleid nog aangepast kan worden om de risico’s op wateroverlast te verkleinen. Tenslotte ging het waterschapsbestuur akkoord met de visie op de Hattemerpoort, dat is een robuuste ecologische verbindingszone Oostvaardersplassen-VeluweSalland-Twente-Duitsland. Binnen dit project wordt Waterschap Veluwe verantwoordelijk voor het voor dieren passeerbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Nu vormen de steile kanaaloevers nog vaak een barrière. Het waterschap moet hiervoor een aanpassing uitwerken, die rekening houdt met het cultuurhistorisch karakter van het kanaal.

Open Huis Dag EPE- Nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, de regering gevormd is, er een pakket stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt ligt en de hypotheekrente laag staat, breekt een gunstige tijd aan voor huizenkopers. Een mooi moment om je als huizenkoper te laten inspireren tijdens de Open Huis Dag. Schieven Keizer Garantiemakelaars sluit traditiegetrouw weer aan bij de landelijke Open Huis Dag van de NVM. Zaterdag 9 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen huizenzoekers zonder afspraak binnen lopen bij te koop staande huizen. De deelnemers zijn te herkennen aan een Open Huis Poster of opzetbordje boven het tuinbord. Voor aanstaande

kopers loont het nu extra de moeite om vooraf een gesprek aan te gaan met een aankoopmakelaar van Garantiemakelaars. Van 20 september tot en met 16 oktober kunnen huizenkopers namelijk vrijblijvend een aankoopmakelaar meenemen naar een bezichtiging. Ze ontvangen tijdens de bezichtiging de Aankoopscan van de makelaar. Zo kunnen ze zelf de meerwaarde van een aankoopmakelaar ervaren, en beslissen of ze van zijn diensten gebruik willen maken. Meer dan 90% van alle huizenkopers schakelt geen aankoopmakelaar in. Huizenkopers zijn onbekend met een aankoopmakelaar of vinden zijn diensten te duur. Ze onderhandelen zelf over de aankoopprijs met de makelaar

van de verkopende partij. Hierdoor betalen veel huizenkopers meer dan het huis waard is, of komen voor nare verrassingen te staan achteraf. Richard Nijhof: “In gedachten zijn huizenkopers hun nieuwe huis al aan het inrichten, maar ze zien vaak belangrijke zaken over het hoofd. Zo zullen veel mensen bouwkundige gebreken niet direct opmerken, of denken ze dat de makelaar van de verkopende partij ook de belangen van de kopers behartigt, ook wordt vaak gedacht dat de notaris de contracten en aktes controleert. Allemaal zaken die onder de dienstverlening van een aankoopmakelaar vallen.” Meer informatie vindt u op www.garantieaankoopscan.nl/ schievenkeizer.

Frans kokkerellen

EPE- Anne Robbertsen is de gelukkige winnares geworden van een omafiets. Haar moeder, Esther, deed mee aan de back-to-school actie van Digitronics in Epe. Zij vulde haar naam, mailadres, en enkele vragen

over de service van Digitronics in en werd daarmee de winnaar. “Het komt goed uit. Haar fiets is te klein geworden en ze moet een nieuwe”, vertelt Esther. Gert Eilander reikte de fiets en een bos bloemen uit.

Master Zwemmen HATTEM- Het afgelopen weekeinde waren er masterwedstrijden in Hildesheim (Harz-Duitsland). Met 7 Nederlandse deelnemers deed de Hattemse Greet Brehler weer mee, na een jaar uit de running te zijn geweest. Ditmaal moest ze starten in de 65+ klasse en het ging haar goed af voor een eerste maal. Met een handvol leeftijdsgenoten werd de strijd beslist en de Hatto-Heim zwemster kon tevreden met 6 medailles naar huis terug keren. Op de 200m, 100m en 50m vrije slag behaalde ze een gouden plak. De 50m rugslag en

50m vlinderslag waren goed voor een zilveren medaille en met de 50 m schoolslag kreeg ze er nog een bronzen plak bij.

Oud papier HEERDE- Woensdag 6 oktober wordt de container voor oud papier bij basisschool De Spreng aan de Andoornstraat 1 in Heerde geplaatst. De container wordt donderdag aan het eind van de middag weer opgehaald.

EPE– De Volksuniversiteit organiseert verschillende kookworkshops in Epe. Tijdens deze bijeenkomsten maakt iedere deelnemer een gerecht, onder deskundig toezicht van Kari Moors. Het avondje kokkerellen leidt uiteindelijk tot een gezellige maaltijd met vele gangen. U kunt zich nog voor diverse kookworkshops opgeven o.a. Frans, Italiaans, High Tea, Borrelhapjes, Moluks enz. De brochures van de Volksuniversiteit vindt u in de bibliotheken en het Kulturhus Eper Gemeente Woning.

Bestelbus in brand WAPENVELD- Donderdagavond is omstreeks 22.00 uur brand ontstaan in een bestelbus die geparkeerd stond aan de Revelingseweg in Wapenveld. Het vuur greep vrij snel om zich heen en de

brandweer trof bij aankomst al een volledig in brand staande cabine aan. Door snel ingrijpen wist de brandweer een branddoorslag naar de laadruimte in de kiem te smoren. De opgeslagen goede-

ren in deze ruimte vielen hierdoor niet ten prooi aan de vlammen, maar liepen door het bluswater en door de rook wel schade op. Vermoedelijk heeft kortsluiting de brand veroorzaakt.

van Blom. Concert door duo NIHZ in synagoge. Schildpad en bevers gesignaleerd door Bert van der Stoep in het kanaal 3. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donder-

dag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 8 oktober: Verslag van het Ronde Tafel Gesprek van Hattemers in het stadhuis. Jan Peter Wassens is de nieuwe gemeentesecretaris van Hattem. Verborgen talenten in de Hof


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 27

NAJAARSCOLLECTIE IS NU COMPLEET! Volop keuze in najaarsmode. Kom kijken naar onze nieuwe jassencollectie voor zowel de dames als de heren, klassiek en modern.

Nieuws- en advertentieblad Schaapskooi is een huis-aan-huis blad met nieuws uit de gemeente Heerde, Hattem en Epe. De krant verschijnt elke dinsdag en wordt in een oplage van 28.500 exemplaren gratis thuis bezorgd. In verband met vervanging tijdens een zwangerschapsverlof zoeken wij vanaf week 48 een

regiojournalist voor 36 uur per week die deze vacature kan opvullen. Functie-eisen:

OKTOBER

-

Interviewen, foto’s maken bij de interviews en bij andere activiteiten en het dagelijks redigeren van de e-mail behoren tot de werkzaamheden. Werktijden zijn verdeeld van maandag tot en met zaterdag.

MAAND • Diverse modellen • Diverse kleuren • Korte lengte • Normale lengte

Reacties met cv sturen naar Nieuws- en advertentieblad Schaapskooi Postbus 90 8180 AB Heerde of mailen naar villamedia@online.nl

• Ruime paskamers • Gratis parkeren • Koffiehoek Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Afgeronde journalistieke opleiding op HBO-niveau Ervaring is niet vereist maar wel wenselijk Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die woonachtig is in ons verspreidingsgebied en beschikt over eigen vervoer

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

Hattem: stad met ambitie!

SPECIAL

2e rookworst gratis

Hazelino

max. 2 gratis per klant

Hattem is uniek om in te werken: ambitieus, veelzijdig en volop in ontwikkeling. Kortom: een stad en een gemeente met mogelijkheden voor jou. Wij zijn op zoek naar de volgende collega’s: s +ETENREGISSEUR UURPERWEEK s 6OORZITTER2EKENKAMERCOMMISSIENEVENFUNCTIE

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN MARINUS

DE TIP VAN WILLY

Bij 150 gram beenham

KWARTETJES

GEHAKTBALLEN

100 GRAM

4 STUKS

GRATIS 100 gram beenhamsalade

100

550

MAALTIJDIDEE

NOOTJE VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

GEGRILD KALFSVLEES IN SAUS

BOERENMELANGE

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

100 GRAM

200 GRAM

1 KG.

100

195

Uit de Bosch, keurslager Interesse? Kijk dan op www.hattem.nl onder nieuws & ontwikkelingen.

180

Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

600

Aanbiedingen zijn geldig van 04-10-2010 t/m 09-10-2010.

KEURSLAGERKOOPJE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 28

MARKTSLAGER VAN BUSSEL Dond erdag standp lek

Oene - Tel. 0578 - 628700 www.marktslagervanbussel.nl E mail: info@marktslagervanbussel.nl

(bij het geme entehuis)

Epe

8.30- 13.00 u ur. Vrijdag mark t Heerde 13.00- 18.00 uur

ZATERDAG 9 OKTOBER In Blue Sky Emst

EEN UITGEBREIDE MUZIEKAVOND met

Nieuw! Nu ook bestellen via de site! Uw bestelling staat dan voor u klaar op de markt!

GROTE KEARLS + SUPPORT JACK BUTLER

Weekaanbiedingen donderdag 7 en vrijdag 8 oktober Rundersucadelappen 500 gr ...........................

3 Verse worsten Met

rst! gratis droge wo

€ 3,95 € 5,00

Boterhamworst

200 gram ............... voor €

1,00

Er is weer overheerlijke balkenbrij 500 gram .. € 2,25

AANVANG 22.00 UUR HOOFDWEG 32 EMST Met muziek van o.a. vele bekenden als Mooi Wark, Normaal, Rowwen Hèze, e.a. Rock, Jazz en Blues. EEN AVOND ALS VANOUDS! Info: 06-12600122

www.fotoserver.nl

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140 KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

TE KOOP Ouderwetse onbespoten roodkokende stoofperen. Dagelijks na 13.00 uur en zaterdagmorgen. Kloosterakkers 2a, 8194 LS Veessen. Tel. 0578-631523.

TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

TE KOOP: Buxusbol (40cm) of kegel (70cm) in pot. 10,- p.s. Zak kippenmestkorrels 15kg 6,-. V.d. Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel. 0578-641603.

Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

TE KOOP Hedera 1.50 hoog € 1,75. A.J. Sluiter, Kerkdijk 22 in Heerde. Tel: 0578-692134.

Studiebegeleiding / huiswerkcursus * Ondersteuning bij studie * Planning en controle * Bijlessen alle vakgebieden Voor middelbare scholieren Informatie en aanmelding: Telefoon: 0653.30.45.83 E-mail: info@fralimgardur.nl Frá Limgardur Learning, Heerde

GEZOCHT Ervaren hulp in de huishouding. Werktijden in overleg. Brief inder nummer: 28

Nieuwe mode kijken !

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

TE HUUR Stalling voor 2 vouwwagens in Heerde. Tel. 0578-694019 (bellen na 20.00 uur).

Ballonvaart maken?

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

ACCORDEONLES IN EPE Tel: 0578-628116.

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. TE KOOP Pruimen, appels, hand- en stoofperen, zoete apels. Alles in vele soorten. Alle dagen open. B. v.d. Weg, Papelandseweg 6, Vorchten. Tel: 0578-631381.

0578-575799 www.ruifballooning.nl

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

STUNT AANBIEDING Bij elke 5 euro een grote bloeiende heideplant GRATIS! 10 Buxusplanten 3,00 10 vaste planten 7,50 Coniferen 160 hoog 5,00 10 Heideplanten 3,00 Potterie 50% korting Gratis bloembollen bij najaarsbemesting. Verder groot assortiment tuinplanten tegen bodemprijzen. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. Tuincentrum Hoveniersbedrij Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809.

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeaubonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

HOEKHOVENIER De maand oktober vraagt om onderhoud in uw tuin. Neem contct met mij op en vraag om mijn gratis advies. Ik heb ruim twintg jaar ervaring. Marc Hoek, Van Arnhemweg 16 A, Hattem. Tel. 0384443216. Mob. 0651136927. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Ziekenverzorgende EVV m/v 32 - 36 uur per week Interesse? Kijk op zorggroepapeldoorn.nl of bel met Hanneke van de Put, afdelingscoördinator Telefoonnummer: 055-5260418


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 29

OPEN HUIS Zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 15.00 uur

Brinkweg 31, Wapenveld

Annenkamp 51, Wapenveld

Klapperdijk 30C, Wapenveld

Leeuwerikweg 41, Wapenveld

Vraagprijs: €185.000,= k.k.

Vraagprijs: €210.000,= k.k.

Vraagprijs: €212.000,= k.k.

Vraagprijs: €217.000,= k.k.

Eessenkamp 95, Wapenveld

Klapperdijk 4, Wapenveld

Bonenburgerlaan 13C, Heerde

Leeuwerikweg 28, Wapenveld

Vraagprijs: €217.500,= k.k.

Vraagprijs: €224.000,= k.k.

Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Roskamp 27, Heerde

Klapperdijk 5C, Wapenveld

Hulsbergen 20, Wapenveld

Brugstraat 5, Heerde

Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Vraagprijs: €235.000,= k.k.

Vraagprijs: €258.000,= k.k.

Vraagprijs: €275.000,= k.k.

- In gezellige wijk nabij het centrum en Apeldoorns Kanaal gelegen tussenwoning - Woonkamer 25m² met parketvloer - Keuken 9m² v.v. inbouwapparatuur - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad en wastafel - 2e Verd.: ruime bergzolder 20m² - Vrijstaande stenen schuur 6m² - Leuke starterswoning op dito locatie

- Leuke hoekwoning met garage en fraai aangelegde tuin op het zuiden - Z-woonkamer v.v. sierpleister wanden - Open keuken, crème kleurig. Bijkeuken - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: voorzolder, slaapkamer 20m² - Gelegen in kindvriendelijke wijk - Een prachtige woning om te starten!

- Op een rustige locatie gelegen helft van een dubbel royaal woonhuis met schuur - L-woonkamer 30m², houten vloer, haard - Half open keuken 6m² v.v. inb. app. - Bijkeuken v.v. wasm.-aansluiting - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer met douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en grote slaapkamer - Grote besloten tuin met veel privacy!

- Fraaie uitgebouwde tussenwoning met 4 slaapkamers en schuur - Lichte woonkamer 32m²met vaste kast - Half open keuken en bijkeuken - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: Voorzolder, berging en slaapkamer met 3 vaste kasten - Zeer ruime starterswoning !

- Op markante locatie gelegen royale vrijstaande woning op een leuk perceel - Prachtkans voor handige doe-het-zelver - Zitkamer 26m² met gas- en gevelkachel - Woonkamer en suite 50m² met gashaarden - Keuken, badkamer, toilet en douche - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers - Garage met kelderruimte - Bestemming wonen en detailhandel

- Op leuke locatie gelegen 2/3-deel van een dubbel woonhuis - Woonkamer 30m² met laminaatvloer, gashaard, balkenplafond en 2 erkers - Luxe keuken (2000) v.v. inb. app. - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers, luxe badkamer: whirlpool, douche en toilet - 2e Verd.: voorzolder en 4e slaapkamer - Diepe achtertuin met schuur

- Fraai appartement 85m² met moderne en luxe keuken v.v. inbouwapparatuur - Eigen parkeerplaats en berging - Gelegen in centrum met zonnig dakterras - Grote woonkamer 38m² met tuindeuren - Moderne badkamer met douche - 2 Slaapkamers 14m² en 7m² en berging - Luxe, comfortabel en veilig wonen!

- Fraai appartement van 115m² - Eigen garage en eigen berging - Woonkamer en open keuken 48m²! - Bijkeuken en groot balkon (zuiden) - 2 Slaapkamers van 24m² en 11m² - Voorzien van lift en parkeerplaats op afgesloten (elektrisch hek) terrein - Riant, comfortabel en veilig wonen in het centrum van Heerde! Uniek!!

- Royale, moderne hoekwoning op ruim perceel in wijk ‘de Ossenkamp’ - Woonkamer 30m² v.v. massief eiken vloer met vloerverwarming en tuindeuren - Half open keuken 9m² v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: via vaste trap naar grote zolder, extra kamer mogelijk! - Zeer fraaie tuin met houten schuur

- Starters opgelet! Mooie, uitgebouwde tussenwoning met stenen schuur - Woonkamer 30m² v.v. lamelparket - Moderne en luxe keuken v.v. inb. app. - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer (grijs/wit) met douche - 2e Verd.: voorzolder en 4e slaapkamer - Fraai aangelegde tuin met schuur 6m², sierbestrating en achterom

- Zeer luxe en royaal uitgebouwde woning met schuur en fraaie tuin - L-woonkamer 35m² v.v. eiken vloer - Moderne keuken 7m². Bijkeuken - 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en badkamer (2004) met douche - 2e Verd.: via vaste trap naar zolder, eenvoudig extra kamer te realiseren - Echt een woning waar u zo in kunt!

- Goed onderhouden, verrassend ruime helft v/e dubbel woonhuis met garage - Z-Woonkamer 42m² met houten vloer - Moderne keuken v.v. inb. app. - Bijkeuken. Badkamer op begane grond - Slaapkamer op begane grond mogelijk - 1e Verd.: 3 slpk’s en toilet + wastafel - 2e Verd.: vaste trap naar ruime zolder - De ruimte zal u verrassen !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 210

Ontwerp Aanleg Onderhoud

TERRASOVERKAPPING Actie geldt bij aankoop van een V905-Iseo terrasoverkapping. De actie loopt van 11 september t/m 15 november 2010

S I T A GRD-PAKKET

Kijk op www.veranoactie.nl

TREN

t) : gewens nde uit (indien k la r Bestaa n verlichting u ee t structu ue! - Halog antracie bec ering in Verano® bar o v it U e k u le n e - Plus e

Ook wij steunen Pink Ribbon ! Diana Coiffure Hoofdstraat 151, Epe Tel. 0578-612470

GRATIS

een shopper cadeau bij uw behandeling! (zolang de voorraad strekt)

Krijg de originele Verano® barbecue cadeau bij aanschaf van een V905-Iseo terrasoverkapping met Trend-pakket! BINNENZONWERING | BUITENZONWERING | GARAGEDEUREN | ROLLUIKEN | HORDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN Openingstijden: Dinsdag en donderdag 13.30 uur-18.00 uur Zaterdag 13.30-17.00 uur en op afspraak. Kanaalstraat 1c, 8181 HT Heerde Tel. 0578-690338 www.zonweringput.nl

Najaarsactie Terrasoverkappingen bij Zonwering Put. Bij Zonwering Put in Heerde van 11 september tot 15 november actieprijzen op alle terrasoverkappingen van Verano. Het najaar staat weer voor de deur en u wilt toch nagenieten van de mooie dagen. Dit kan met een terrasoverkapping, lekker lang buiten zitten en toch beschut tegen wind en weer en tevens blijven uw kostbare tuinmeubels droog. De terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar in alle maten en verschillende kleuren. Het dak is voorzien van glas of policarbonaat tevens is er ook een zonnewerend policarbonaat. De gehele constructie is van aluminium, zodat het levenslang mee gaat. De waterafvoer van het dak is in de staanders weggewerkt en voorzien van een bladvanger. Opties zijn halogeen verlichting in de liggers of een terrasverwarming zodat u nog langer buiten kunt blijven zitten. Als u last heeft van wind zijn de wanden dicht te maken met windvaste screens. De najaarsactie houdt in: bij aankoop voor 15 oktober, gratis halogeen verlichting en geen meerprijs op de black metallic structuurlak uitvoering, of ral 9001. Tevens krijgt u er een Weber barbecue cadeau. Prijsvoorbeeld: terrasoverkapping 5 meter breed uitval 3 meter inclusief montage en btw plus halogeen verlichting, dak policarbonaat helder totaalprijs € 2295,00. U bent van harte welkom in onze showroom aan de Kanaalstraat 1c om alles op uw gemak het te komen bekijken.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 211

OPEN HUIS Zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 15.00 uur

HGD Cramerstraat 3, Wapenveld

Veerstraat 5, Heerde

Postweg 11, Heerde

Langeslag 24, Heerde

Vraagprijs: €275.000,= k.k.

Vraagprijs: €285.000,= k.k.

Vraagprijs: €289.000,= k.k.

Vraagprijs: €295.000,= k.k.

- Nabij alle voorzieningen gelegen vrijstaande woning met ruime garage - Woonkamer 32m² met laminaat vloer - Keuken 14m², bijkeuken 6m², kelder 6m² - Slaapkamer en badkamer op b.g. - 1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en douche met wastafel - Vrijstaande stenen garage met zolder - Een ideale woning voor senioren !

- Unieke kans om vrijstaand te wonen en uw droomhuis naar eigen inzicht te maken - Woonkamer 22m² met gashaard en erker - Keuken 10m² v.v. vaste kast en inb. app. - Slaap/kantoorkamer 9m², badkamer 3m² - Bijkeuken 7m² en kelder 5m² - 1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers - Garage 3m x 5m met zolder - Goede locatie en pracht perceel

- Zeer royale helft van een dubbele woning met garage en carport - Woonkamer 31m²: parketvloer en haard - Open keuken 8m² met wasemkap - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: grote zolderkamer, bergruimte - Aangebouwde stenen garage met smeerput - Grote woning met veel licht en ruimte - Fraaie locatie en royaal perceel

- Jaren ’30 woning op geliefde locatie - Schuur, carport en besloten tuin - Slaapkamer op de begane grond - Woonkamer 32m² met erker - 1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers - Badkamer met douche en toilet - Mooi gelegen, een pracht plek - Sfeervolle woning, een echt thuis !

NIEUW

Biezenkamp 52, Wapenveld

Distelhoeve 82, Hattem

Rietkamp 5, Wapenveld

Groteweg 95, Wapenveld

Vraagprijs: €310.000,= k.k.

Vraagprijs: €315.000,= k.k.

Vraagprijs: €325.000,= k.k.

Vraagprijs: €335.000,= k.k.

- Op een prachtige locatie aan de rand van ‘de Ossenkamp’ gelegen 2/1-kap-woning met vrijstaande garage - Woonkamer v.v. laminaat en tuindeuren - Half open keuken (vanille) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: royale zolder, 4eslpk mogelijk! - VRIJ UITZICHT OVER WEILANDEN!

- Zoekt u comfort, licht en ruimte? Dan is dit appartement echt iets voor u! - Royale woonkamer met laminaatvloer - Open keuken (wit) v.v. inb. app. - Woonkamer en keuken samen 52m² - 2 slaapkamers, berging en badkamer met douchecabine en ligbad - Het appartement heeft 2 balkons - Parkeergarage. Prachtig weids uitzicht!

- In de fraaie wijk ‘de Ossenkamp’ staat deze prachtige, royale 2/1-kapwoning - Woonkamer 37m² met eiken combi parket en openslaande tuindeuren - Moderne en luxe keuken v.v. inb. app. - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer met ligbad en aparte douche - 2eVerd.: enorme zolderruimte 53m² - Aangebouwde garage 3m x 6m

- Op een ruim kavel gelegen geschakelde woning met aangebouwde stenen garage - Ruime L-woonkamer met lamelparket - Open keuken met plavuizen vloer - Berging met kelderruimte - 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer (2009) met douche - Diepe tuin (1255m²) met tuinhuis - Beslist een bezichtiging waard !

Leuke woning gezien ?

Kwartelweg 5, Wapenveld

- Moderne, luxe en royale woning met fraaie tuin en grote garage - Woonkamer 37m² met laminaat vloer - Moderne open keuken v.v. inb. app. - Bijkeuken 8m², kelder 6m², toilet - 1e Verd.: ruime overloop met werkplek - 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, toilet en stortkoker voor de was - 2e Verd.: enorme (berg)zolder

MOZA, uw aankoopmakelaar en hypotheekadviseur ! Bel voor een gratis check !

Vraagprijs: €348.000,= k.k.

HGD Cramerstraat 1A, Wapenveld - Tegen het centrum van Wapenveld gelegen vrijstaande woning met garage - Woonkamer 32m² met parketvloer - Keuken 12m² v.v. inbouw apparatuur - Slaapkamer en badkamer op b.g. - 1e Verd.: overloop met vide en berging - 2 ruime slaapkamers met vaste kasten - Vrijstaande stenen schuur 9m x 5m - Goed onderhouden woning op ruim kavel Vraagprijs: €349.500,= k.k.

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 12

Restaurant Brinkerhoek geopend

Activiteitenagenda HATTEM- De Activiteitenagenda van Rond Uit Hattem voor de maand oktober. Zaterdag 9 oktober: Kunstkring Hattem opent het nieuwe seizoen met een optreden van de harpiste Lavinia Meijer. Het concert vindt plaats in de Marke en begint om 20.15 uur, de entree is 18 euro. Dinsdag 12 oktober organiseert Stichting Kunstkring Hattem een lezing “Beethoven en zijn Symphonieën” door Willem Poot. In de Tinne, Kerkhofstraat 9 in Hattem, 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober houdt hengelsportvereniging Helpt Elkander i.s.m. hsv ´De Sportvisser´, Wapenveld een herfstwedstrijd in het Apeldoornkanaal bij de Hoenwaardsebrug. Aanmelden via T.I.P. en de loting is om 8.00 uur. Kosten 2,50 euro. Vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober vinden de Molecaten ruiterdagen plaats. Zondag 31 oktober organiseren Vrienden van het Voermanmuseum een excursie met als thema “Kunst in beweging”. Deze excursie vindt plaats in Oosterbeek. Opgeven kunt u via www.voermanmuseum.nl/ excursie.

Tentoonstellingen HEERDE- In Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde is in de afgelopen periode een seniorenrestaurant gerealiseerd dat tevens gebruikt gaat worden als ontmoetingscentrum. Donderdag is dit restaurant feestelijk geopend door wethouder Bögemann van de gemeente Heerde. Bij een gehouden prijsvraag heeft de jury gekozen voor de naam: Brinkerhoek. Naast het serveren van lekkere en gezonde maaltijden biedt het restaurant een ontmoetingspunt voor senioren die het niet prettig vinden om alleen te eten. In het restaurant worden de maaltijden in een open keuken bereid, waardoor de gasten direct contact hebben met de

koks. Vanaf nu kunnen 55-plussers in Heerde en omgeving tussen de middag voor een keuzediner terecht in een nieuw en sfeervol restaurant. De belangrijkste ingrediënten voor het restaurant, zoals service en kwaliteit zijn al aanwezig. Dat de kwaliteit in Brinkhoven hoog in het vaandel staat, blijkt uit de toegekende keurmerken, zoals het Bronzen Keurmerk en het keurmerk Veilig Voedsel. Bovendien biedt het restaurant en grand café in Hanzeheerd Brinkhoven een gezellige ruimte waar je gemakkelijk binnenloopt om een krantje te lezen, een kopje koffie of thee te drinken, een kaartje te leggen of een verjaardagsfeestje te vieren. Binnen-

Uitleg over mobieltje HEERDE- Bintwerk wil het gebruik van het mobieltje toegankelijker maken voor de oudere. Daarom organiseert men samen met Brinkhoven een speciale middag om uitleg te geven over de mobiele telefoon. Het gebruik van de telefoon wordt op eenvoudige wijze uitgelegd en geoefend, bijvoorbeeld sms’jes versturen, een adressenboek gebruiken, een wekker, een agenda en wat dacht u van foto’s maken. En dit is nog maar een deel van alles. In veel gevallen is het handig om een mobiele telefoon bij de hand te hebben, er zijn veel mensen die

in dringende situaties veel plezier van een mobiele telefoon hebben gehad. 55+ers die hulp willen hebben bij het gebruik van de telefoon of gebruiksaanwijzing, kunnen zich opgeven bij Bintwerk. De uitleg vindt plaats op woensdagmiddag 20 oktober om 14.00 uur in de akoestische ruimte in Hanzeheerd Brinkhoven. Telefonisch aanmelden is vooraf noodzakelijk en kan op het nummer van Bintwerk, tel. 0578-694626 De kosten voor deze middag bedragen 4 euro (dit is inclusief koffie of thee). Men kan de eigen mobiele telefoon meenemen en gebruiken bij de uitleg

Bassie Lachspektakel

HEERDE- Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt heel binnenkort met zijn Lachspek-

takel naar je toe. Deze gezellige theatershow voor de hele familie is een heerlijke middag vertier

Prijsvraag De lezers van de Schaapskooi maken kans op een van de 30 vrijkaartjes voor het Bassie Lachspektakelshow. Je moet daarvoor antwoord geven op de volgende vraag. Bassie heeft een nieuwe spannende 13-delige avonturenserie gemaakt. Wat is de naam van serie? Bassie en de ......... Stuur het antwoord op naar: Nieuws- en advertentieblad Schaapskooi, Postbus 90, 8180 AB Heerde. Inzenden voor 16 oktober 2010.

kort start er ook een biljartgroep. U bent van harte welkom. De realisatie van dit ontmoetingscentrum is mede mogelijk gemaakt door sponsoren zoals het Skan Fonds en het Oranje Fonds, maar ook door bijdragen van diverse lokale en regionale instanties. De nadruk van het initiatief ligt op het samenbrengen van mensen en activiteiten. Door een mix van activiteiten en bezoekers komt er een gezellige drukte in huis. Het creëren van een bruisende ontmoetingsplek in Heerde, dat is het doel. Voor meer informatie of het maken van reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel.0578-691244.

In het Voermanmuseum vindt een Verkooptentoonstelling schilderijen en aquarellen Agnes van Gelder, den Haag; Wietse van den Noort, den Haag en Jaap Nieuwenhuis, Welsum

Langlopende activiteiten Op woensdag, vrijdag , zaterdag carillonbespelingen In het bakkerijmuseum zijn diverse zomeractiviteiten Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten kun u vinden op www.ronduithattem.nl of via het Toeristisch Informatie Punt Hattem aan Kerkhofstraat 2. De T.I.P is geopend in de maanden mei t/m oktober en de landelijke schoolvakanties op maandag 13.0016.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

JE BENT ALTIJD WELKOM, OOK ZONDER AFSPRAAK

Opbrengst collecte HEERDE- De jaarlijkse collecte van de Nierstichting Nederland, gehouden in Heerde , Veessen en Vorchten in de week van 20 t/m 25 september, heeft een bedrag van 5005,37 euro opgebracht. Mocht u de collectant hebben gemist of wilt u om andere reden nog een bijdrage geven dan kunt u dit overmaken op rekeningnr.: 388000 bij de Postbank t.n.v. Nierstichting Bussum.

HEERDE DORPSSTRAAT 13 T 0578-200200 VAASSEN DORPSTRAAT 37C T 0578-574420

JAAR

voor jong en oud. Natuurlijk komt Bassie niet alleen. Evert van den Bos heeft in deze gezellige familieshow de taak om Bassie in het gareel te houden als hij het weer eens te bont maakt. Evert is ook samen met Bassie te zien in de TV-serie ‘Bassie en de reis van Zwarte Piet’ en de nieuwe spannende avonturenserie ‘Bassie en de Speurtocht naar Charly’ bij de nieuwe Nederlandse digitale kinderzender Pebble TV. De lachspektakelshow, doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze sketches en heel veel Bassie, staat garant voor twee uur lachen, schateren en dikke pret. Kortom de Bassie Lachspektakelshow is een show die ook jij niet mag missen. Dus haal nu snel je kaarten bij de voorverkoop en zorg dat je erbij bent, want de Bassie Lachspektakelshow komt naar het Dorpshuis Heerde op zaterdag 23 oktober. Aanvang: 14.00 uur. Toegang 10 euro. Voorverkoop bij Primera aan de Dorpsstraat 34 in Heerde en bij beschikbaarheid op de dag zelf aan de zaal. Bassie is elke dag te zien bij de nieuwe Nederlandse digitale kinderzender Pebble TV en vanaf 4 oktober ook bij Telekids op RTL 8.

EPE STERNPASSAGE 13 T 0578-610026

Open dagen bij Kom Kinderopvang EPE/VAASSEN- Kom Kinderopvang houdt op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober Open Dag op al haar kinderdagverblijven en peuteropvang (peuterspeelzaal) locaties in Epe en Vaassen. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom. Tijdens deze open dagen kunnen belangstellenden kijken wat de dagelijkse gang van zaken is bij de kinderdagverblijven en peuteropvang (peuterspeelzaal) locaties van Kom en informatie inwinnen over de opvangmogelijkheden. Kom Kinderopvang verzorgt opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Daarvoor heeft de organisatie diverse mogelijkheden. Voor nul- tot vierjarigen zijn er de kinderdagverblijven en voor twee- tot vierjarigen is er eveneens peuteropvang (peuterspeelzaal) mogelijk. Voor de basisschoolkinderen is er zowel tussenschoolse als buitenschoolse opvang. Bovendien heeft Kom een gastouderbureau voor opvang bij gastouders. Ouders kunnen de diverse opvangvormen combineren, waardoor onregelmatige diensten of studie in avonduren geen probleem hoeft te zijn. In Vaassen heeft Kom 2 kinderdagverblijven, te weten Nijntje (De Wetstraat 25) en

Duimelot (Vuurdoornstraat 276). Het kinderdagverblijf in Epe is gelegen aan de Asseltseweg 4 (naast de Anne de Vriesschool). Peuters zijn welkom bij De PeuterKom in basisschool Geradus Majella aan de Boxhofstede 17 in Vaassen. Ook bij Nijntje, Duimelot en De Kleine Kom is peuteropvang mogelijk. De pedagogische opzet is bij de peuteropvang hetzelfde als bij peuterspeelzalen: bewust omgaan met taal, ondermeer via voorlezen en liedjes zingen. Op alle locaties voor kinderen van 0-4 jaar wordt Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE-programma) aangeboden. Daarmee worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Meer informatie kunt u lezen op www.KOMkinderopvang.nl of bel met de afdeling klantbeheer, tel. 0578-569960.

Bingo WAPENVELD- Volleybalvereniging P.S.H. houdt een bingo op woensdag 6 oktober ‘t Spyker Horeca, Putterweg 1 te Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 213

Epe, Gildeland 6

Nieuw

Vraagprijs: € 224.500,- k.k.

0OSTWEG 6+(EERDE 4EL &AX % MAILREMYTRADCO HETNETNL WWWREMYTRADINGCOMPANYNL

Webshop: rtco.nl

$Ă?GROOTHANDELVOORALUW ELEKTROTECHNISCHE SANITAIREEN CV ARTIKELEN

Open Huis

zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

• Keurige zeer ruime tussenwoning met berging en veranda • Mooi aangelegde tuin, zonnige achtertuin met veranda en veel privacy • Royale woonkamer met open haard en lichte laminaatvloer • Halfopen keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken en berging • Op de 1e verdieping 3 slaapkamers en moderne badkamer met douche en 2e toilet • Ruime zolder met 4e slaapkamer en veel bergruimte • Perceeloppervlakte 173 m², inhoud 350 m³, bouwjaar 1972

Veessen, Veesser Enkweg 36 Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Nieuw

Steun de strijd tegen borstkanker! In de maand oktober worden onze

Chipolatapunten

voorzien van het Pink Ribbon logo t.b.v. van de strijd tegen borstkanker. Van ieder verkochte punt t.w.v. € 2,00 gaat € 0,50 naar stichting “A Sister’s Hope” om meer en beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Het initiatief van deze actie ligt bij “de Wandelzusjes” Mieke Voerman en Ria van den Berg. Om deel te kunnen nemen aan het wandelevenement “A Sister’s Hope Walk 60K” hebben zij ons gevraagd de strijd tegen borstkanker te steunen.

Doet u ook meeÂ…? Voor meer informatie www.wandelzusjes.nl

Open Huis

zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

• Karakteristieke vrijstaande dorpse woning met authentieke details • Uitgebouwd met woonkeuken en zonnige tuinkamer • Sfeervolle woonkamer, ruime complete woonkeuken • Twee badkamers, drie slaapkamers en werkkamer • Vrijstaande stenen garage en royale tuin met veel privacy • Na 2003 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd • Perceeloppervlakte 1.289 m², inhoud 400 m³, bouwjaar 1930/2008

Vaassen, Woestijnweg 26 Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Nieuw

Uitvaartverzorging �Heerde en omstreken� Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

�Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.�

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst âœł Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. âœł Alle voorzieningen om thuis op te baren. âœł Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. âœł Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172

Open Huis

zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

• Zeer ruime tussenwoning met praktijk-/ werkkamer op beg. grond • Ruime tuingerichte woonkamer met plavuizen en vloerverwarming • Open keuken met inbouwapparatuur, hal en toilet • Drie slaapkamers en moderne badkamer op de 1e verdieping • Op de zolderverdieping een ruime 4e slaapkamer met dakkapel en veel bergruimte • Leuke tuin op het zuiden met royale houten berging en achterom • Perceeloppervlakte 136 m², inhoud 400 m³, bouwjaar 1974 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 14

Bijna 1000 deelnemers in Epe

Volleybal Hattem HATTEM- Tegenstander Nijkerk wist afgelopen zaterdag het spel van de Hattemse dames van Berends&Slump/HVV goed te ontregelen. Vooral in de beginfase kreeg Berends&Slump/HVV geen vat op de vele prik ballen van de kant van Nijkerk. De eerste set ging dan ook met ruime cijfers naar de tegenstander. In de daarop volgende sets had B&S/HVV het betere van het spel en speelde veel attractiever volleybal, maar zoals vaker koop je hier niets voor. De derde set wisten de Hattemse dames op overtuigende wijze te winnen maar de overige sets naar Nijkerk omdat zij op de beslissende moment wel de punten maakten terwijl HVV moeite had te scoren. Komende donderdag spelen de B&S/HVV dames in Ermelo en op 16 oktober thuis tegen Heerde. Afgelopen zaterdag trokken de lange mannen van Berends&Slump HVV-Heren 1 naar Dronten om het op te nemen tegen het eerste team van Libero. De eerste set ging tot

het eind toe gelijk op en beide ploegen kregen hun setpoints. HVV trok uiteindelijk de set naar zich toe. In de tweede set verslapte HVV iets. Net genoeg om Libero beter in het spel te laten komen en gebruik te maken van hun aanvalskracht, wat resulteerde in een 1-1-tussenstand in sets. In de derde en vierde set kon HVV echter weer aanzienlijk meer druk zetten. HVV kwam in de laatste twee sets geen moment meer in gevaar en liet Libero alle hoeken van de zaal zien, met 1-3 als eindstand tot gevolg. Berends&Slump HVV-Heren 1 heeft nu de eerste twee wedstrijden van het seizoen gewonnen; een betere start was eigenlijk niet denkbaar. Vrijdag speelt HVV om 19.30 uur in sporthal Kofschip in Lelystad tegen het eerste team van Volta. De eerstvolgende wedstrijd in thuishal De Marke is op zaterdag 16 oktober, om 15.30 uur tegen Langhenkel uit Heerde, met diverse ex/HVV’ers binnen de gelederen.

SDG in Concert EPE- Het eerste weekend van oktober is het al 49 jaar traditie dat de wandelsportvereniging “Wios Epe” haar Veluwe Herfstkleurentocht te Epe/Wissel organiseert. Ook dit jaar waren er vele soorten paddenstoelen te bewonderen en de routebeschrijvingen met een overzicht van paddenstoelen met verwijzing naar de naam ervan waren dan ook zeer in trek. “De weersvoorspellingen waren begin van de week bijzonder slecht, maar hoe dichter we bij het weekend kwamen hoe beter de vooruitzichten werden. Uiteindelijk was zaterdagmorgen nog een beetje miezerig en zondag was het een prachtige dag. Op zondag meldde zich ook de 75.000 deelnemer, Epenaar Dick Scholten welke na de 10 km wandeling in het zonnetje gezet werd.” Het regende zaterdagmorgen nog iets,

waardoor de teller deze dag bleef steken op 302. “Normaal gesproken hebben we tussen de 400 en 450 deelnemers op zaterdag. De voorspellingen voor zondag waren de laatste dagen bijzonder goed en het werd ook een stralende dag met hoge temperaturen. Vanaf vroeg in de ochtend was het druk en de laatste wandelaar schreef zich in om 14.45 uur en hiermee kwam de tellen op 661, samen met het aantal van zaterdag in totaal van 963. Iets meer dan het jaar ervoor.” Verder deed de vereniging mee met een proef m.b.t. voorstel invoering gezinskaart. De gezinskaart geeft een flinke korting op het inschrijfgeld voor gezinnen. De vereiste was wel dat een gezin bestaat uit minimaal 4 pers, waaronder 1 kind en 1 volwassen en maximaal 7 personen. In oktober word besloten door

het overkoepelde bond (OWB) of de proef een vervolg krijgt. De routes varieerden in lengte van 5, 10, 15, 20 of 30 km en gingen hoofdzakelijk door gebieden van Het Geldersch Landschap, Welna en Tongeren. Naast het wandelen had de vereniging ook voor enkele nevenactiviteiten gezorgd. Een vijftal ambachtelijke kramen waren beide dagen present en op zaterdag de Bijenteeltvereniging uit Epe. Voor de honden en hun baasje die de afstand aflegden was er een traktatie, aangeboden door Dier All-in uit Epe. De vereniging hoopt volgend jaar de 50ste editie te mogen organiseren. “En dan hopen we nu al op twee dagen mooi weer, zodat we ruimschoots de 1000 deelnemers zullen halen. Een mooi cadeau voor een jubileumeditie.”

HEERDE- Op zaterdag 20 november geeft het A-Orkest van de Christelijke Muziekverenging ‘Soli Deo Gloria’ een najaarsconcert in de Gereformeerde ‘Ontmoetingskerk’ aan de Kanaalstraat in Heerde. Naast het orkest werken ondermeer de bekende organiste Ina Mijnheer - Van Norel mee. Zij zal het Reil-Orgel bespelen en samen met panfluitist Leon Koppelman enkele prachtige koralen en bekende populaire klassiekers ten gehore brengen. Ook zal het duo samen met het orkest, de zangeres Jenneke Schoonhoven en de pianist Richard Schoonhoven optreden. Kortom een najaarsconcert met afwisselend programma. Leon Koppelman werd geboren op 28 september 1986 te Vriezenveen. Hij begon op 11-jarige leeftijd zijn panfluitstudie bij Gerard Rijken van Olst aan de muziekschool te Almelo, waar hij op 17-jarige leeftijd zijn D-diploma cum laude behaalde. Momenteel studeert hij verder bij Gerard Rijken van Olst. Daarnaast volgt hij lessen bij de bekende Roemeense panfluitist Nicolae Pirvu. Leon verleent regelmatig zijn medewerking aan

concerten met koren en met andere instrumentalisten. Daarnaast heeft hij verschillende cd’s op zijn naam staan waaronder de cd ‘Prelude’ met harpiste Arinda Egberts en organist Jan van Westenbrugge en ‘Meditation’ met harpiste Arinda Egberts, organist Bert Moll en Het Groot Nationaal Strijkorkest. Ook werkt hij regelmatig mee aan live cd-opnames. Voor meer informatie verwijzen zij u naar www. sdgheerde.nl.

Voetbal VAASSEN- De wedstrijd tegen Lelystad’67 beloofde een spannend duel te worden. VIOS moest na 2 achtereenvolgende nederlagen zien weer punten te halen en Lelystad’67 had in de aanloop van de competitie meer punten laten liggen dan verwacht. De Vaassenaren gingen met 1-2 onderuit. Een teleurstellend resultaat voor de thuisploeg en supporters. De komende uitwedstrijd is tegen OWIOS dat deze zaterdag ook een teleurstellend resultaat behaalde met een 1-4 verlies tegen ESC. VEESSEN- Het B1 team van VEVO is in het nieuw gestoken door de Kollen Groep uit Oene.

Directeur/eigenaar Wilfred Kollen kreeg als dank een bos bloemen uitgereikt door aanvoerder

Willem Rakhorst. De nieuwe tenues inspireerden de jongens van de B,

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 5 oktober kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Met deze week boerenrock van de Grote Kearls, binnenkort in Emst; Emmaschool Heerde zingt voor kinderboekenweek; Polen dankbaar voor hulp uit Heerde. Mans en Wim Bijsterbosch vertellen

over hun ervaringen. Ook nemen Ingrid en Lydia plaats achter de microfoon. Zij nemen u mee naar de spirituele wereld. Verder verneemt u alles over de vernieuwde Cannenburch in Vaassen en over de glasveiling, georganiseerd door Galerie de Aventurijn, op 10-10-10 in het Gemeentehuis te Epe. Mocht u

dinsdagavond nu niet kunnen luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 u. en donderdag vanaf 9.00 u. Via www.radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

VAASSEN– Evenals vorige week heeft SV Vaassen in het duel tegen Koninklijke UD in de slotfase de opgebouwde voorsprong uit handen gegeven. Deze keer werd het gelijke spel tien minuten voor tijd opgetekend. De Vaasenaren kwamen naar sportpark ’t Schootsveld om drie punten mee naar huis te nemen, maar de Deventer voetballers bleken een geduchte tegenstander (2-2). VAASSEN- KCVO kwam in actie tegen ROBUR. Het publiek zag een zeer enerverende wedstrijd op sportpark “de Egelbeek”. KCVO stond met 3-1 en

4-2 voor, maar verloor uiteindelijk met 4-5. Zondag speelt KCVO uit tegen ZVV ’56. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur.. Wapenveld WAPENVELDwas zaterdag tegen EZC op de 1e 10 minuten na geen moment in de wedstrijd. De organisatie binnen het elftal was niet aanwezig. Hiervoor is wel een verklaring, de 1e doelman nog niet hersteld, de 2e doelman niet beschikbaar en daardoor stond de 3e doelman op goal en waardoor er een snelle aanvaller minder was. Daarnaast 2 verdedigers afwezig, dus een derde van de vaste verdediging was er niet. Ezc maakte goed gebruik van de slechte organisatie en scoorde tussen de 10e en 15e minuut 2 maal en vlak voor de rust de 0-3, wedstrijd gespeeld. Na rust werd het een rommelige en slechte wedstrijd van beide zijden, maar waarin EZC wel scherper was en de eindstand op een pijnlijke 0-6 bracht. Het team heeft nu 2 weken de tijd om zich voor te bereidden op de volgende wedstrijd want het voetbal dat er in zit moet er toch een keer uitkomen. Over 2 weken staat de thuiswedstrijd tegen Oeken op het programma.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 215Programma van Pauw en Witteman gezien? (op 27-09-10) Uw bed zit zonder dat u het weet vol met beestjes Gelukkig kunnen wij deze er voor u uit halen Bel snel voor een afspraak:

0578-755120 of 06-41847846

DEELNEMERS OPEN HUIS BEZICHTIGEN ZONDER AFSPRAAK 9 OKTOBER 2010 VAN 11.00 TOT 15.00 UUR!

Brinklaan 5 8161 CW Epe T 0578 - 61 30 00 F 0578 - 61 60 02 epe@dh-makelaars.nl

Eper Veste 43 te Epe Hoge Weerd 24 te Epe Klaverkamp 57 te Epe Gildeland 6 te Epe Smitskamp 6 te Epe Zwartelandstraat 38 te Epe Woestijnweg 26 te Vaassen Hezeweg 31 te Emst Brouwerijstraat 38 te Epe Het Bijltje 19 te Epe inzetprijs Haverkampseweg 33-1 te Epe Sternpassage 21 te Epe Glorialaan 23 te Epe Boerrigterstraat 7 te Epe De Wan 36 te Heerde Hoofdstraat 175 te Epe Kornoeljestraat 62 te Vaassen Verbindingsweg 27 te Heerde Acacialaan 21 te Heerde Willem Dreeslaan 26 te Epe De Sikkel 16 te Heerde Horthoekerweg 3 te Oene Veesser Enkweg 36 te Veessen Burg. Weertslaan 5 te Epe Dokter Mijsstraat 13 te Epe De Wan 44 te Heerde Dijkhuizerweg 11 te Epe Hezeweg 9 te Emst Oldekampseweg 8 te Heerde Willem Tellstraat 58 te Epe Wezeweg 8A te Heerde Marktstraat 12 te Heerde Dorpsstraat 46 te Oene Bloemdaalseweg 3 te Emst Burg. Weertslaan 20 te Epe Vosbergerweg 13 te Heerde Bremensallee 1 te Oene Kolthoornseweg 22A te Heerde Dellenweg 15 te Epe 1e Hoornerveensew. 1 te Heerde Grintgroeveweg 7 te Epe Langeweg 7 te Epe Tongerenseweg 129 te Epe Heerderweg 29 te Epe Veenweg 7 te Epe Kommerseweg 19 te Heerde

€ 125.000,00 k.k. € 192.500,00 k.k. € 219.000,00 k.k. € 224.500,00 k.k. € 229.000,00 k.k. € 229.000,00 k.k. € 229.000,00 k.k. € 249.500,00 k.k. € 259.000,00 k.k. € 269.000,00 k.k. € 269.000,00 k.k. € 274.000,00 k.k. € 279.000,00 k.k. € 289.000,00 k.k. € 329.000,00 k.k. € 329.000,00 k.k. € 339.000,00 k.k. € 339.000,00 k.k. € 339.000,00 k.k. € 339.000,00 k.k. € 364.500,00 k.k. € 375.000,00 k.k. € 389.000,00 k.k. € 429.000,00 k.k. € 429.000,00 k.k. € 430.000,00 k.k. € 439.000,00 k.k. € 449.000,00 k.k. € 449.000,00 k.k. € 449.000,00 k.k. € 459.000,00 v.o.n. € 465.000,00 k.k. € 469.000,00 k.k. € 495.000,00 k.k. € 495.000,00 k.k. € 515.000,00 k.k. € 539.000,00 k.k. € 595.000,00 k.k. € 625.000,00 k.k. € 679.000,00 k.k. € 695.000,00 k.k. € 695.000,00 k.k. € 695.000,00 k.k. € 897.000,00 k.k. € 1.145.000,00 k.k. € 1.195.000,00 k.k.

Voor méér informatie over deze woningen kijk op

www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 16

Brood en banket bij Draaijer

Buurtraad Hoge Weerd EPE- Na de vraag of de Buurtraad Hoge Weerd in Epe bestaansrecht heeft, komt nu de vraag met betrekking tot de huisvesting naar boven. “Het verenigingsgebouw, de Buurthoeve, zal op korte termijn veel onderhoud vragen. Het is de vraag of de gemeente hier in wil investeren, of er de voorkeur aan geeft om de buurtvereniging bij de te bouwen uni-locatie van de W.G. vd Hulstschool en de Hoge Weerdschool onder te brengen. Hierover zullen door de buurtvereniging ge-

sprekken gevoerd gaan worden met de gemeente en de besturen van de scholen”. Eerst wil het bestuur echter de mening weten van de leden. Daarom worden alle leden uitgenodigd om op 14 oktober hierover te praten. Het bestuur zal onderbouwing geven van de diverse standpunten, waarna via discussie het uitgangspunt voor de gesprekken met gemeente en besturen zal worden bepaald. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur start de bijeenkomst.

Creatieve cursussen bij SWH

VEESSEN- Het assortiment van de Troefmarkt in Veessen wordt verkleind; Ferdinand en Henny Draaijer gaan zich helemaal storten op het brood en gebak. “We vinden het wel zonde na bijna veertig jaar, maar de verkoop wordt steeds minder. Je zit met de doorstroming van de artikelen en met het minimale aantal artikelen dat je moet afnemen bij de grossier”, legt Ferdinand uit. Het echtpaar heeft gekeken naar de opties en omdat de verkoop van het

brood en gebak nog prima loopt, besloten ze dat op te pakken. “We hebben heel goed brood van VreeEgberts. Dat is echt lekker en dat vinden de klanten ook”, aldus een enthousiaste Henny. “Het is iets wat een ander niet heeft”, voegt Ferdinand toe. Met het water al in de mond vertellen ze over de speculaas en kerststollen. “Als ik dat heb staan, is de zaak zo leeg.” Naast het verse brood en gebak, verkopen ze ook beschuit en koekjes. Ze stoppen dus

Speciale koopavond (ex) borstkankerpatiënten

niet helemaal met de winkel: “We willen nog wat te doen hebben.” 11 oktober wordt de winkel veranderd. “Tijdens het verbouwen blijven we wel gewoon geopend. We gaan er een wand tussen zetten van steigerhout aan de linkerkant als je binnenkomt. Er komen aardappelkistjes te staan waarin we de artikelen zetten. Daarnaast moeten we er schappen bij maken. We gaan het warm en sfeervol aankleden.” De brood en banketwinkel is straks elke ochtend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur geopend. Daarnaast kan het brood één keer in de week bezorgd worden.

HATTEM- Zin in een creatieve winter? Dat kan in Hattem. Bij de Stichting Welzijn Hattem zijn nog plaatsen vrij bij een aantal leuke cursussen voor jong en oud. Voor kinderen tussen de 16.00- 17.15 uur is er op maandagmiddag een cursus tekenen en schilderen. De kinderen maken kennis met diverse technieken waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Een workshop schilderen voor grootouders of ouders samen met kind of kleinkind op een nader te bepalen zaterdagochtend. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken waarna er naar een datum wordt gezocht. De workshop is een bijzondere ervaring onder deskundige begeleiding van schilderdocent Noor Bakhuizen. U gaat naar huis met een mooi kunstwerk aan de muur. Kosten 20 euro inclusief materiaal. De cursus baby- en kinderkleding is leuk voor beginners en gevorderden om onder individuele begeleiding aan de slag te gaan. De cursus start na de herfstvakantie, en is om de week zodat u desgewenst thuis met uw werkstuk verder

kunt gaan. Op donderdagavond van 19.30- 21.30 uur. Beeldhouwen is in Hattem een populaire bezigheid. Op donderdagmiddag van 13.30- 15.30 uur en op vrijdagochtend van 9.3011.30 uur is er nog plaats voor nieuwe cursisten. Voor alle cursisten is individuele begeleiding en kan men de eigen mogelijkheden onderzoeken. De cursussen worden gegeven bij de bij de Stichting Welzijn Hattem, mfc De Marke, Daendelsweg 2 te Hattem. Meer informatie en aanmelding via tel. 038-4432881 of e-mail info@swhattem.nl.

Uitslag verloting HEERDE- De uitslag van de verloting tijdens de bazaar in Hanzeheerd Brinkhoven. 1. 1240 (oma of opa fiets), 2. 2333 (Senseo apparaat), 3. 2233 (DVD speler), 4. 1224 (digitale fotolijst), 5. 2795 (elektrische melkopschuimer), 6. 2406 (kappersbon), 7. 1526 (kappersbon). (druk- en zetfouten voorbehouden).

Beethoven en zijn Symfonieën HATTEM- Op dinsdag 12 oktober start op uitnodiging van St. Kunstkring Hattem musicoloog en uitgever van bladmuziek zijn lezingencyclus “Beethoven en zijn Symphonieën”.

De lezingen worden gegeven op de dinsdagen 12 oktober, 2, 16 en 23 november in de Tinne en beginnen om 20.00 uur. De toegang is vrij, maar een kleine vrijwillige bijdrage

in de kosten wordt op prijs gesteld. In verband met de beperkte plaatsruimte wordt deelnemers verzocht zich tevoren per email aan te melden bij fredsmit76@gmail.com.

Clubkampioenschappen Octopus

EPE- Op donderdag 7 oktober zijn de Sisters in Lingerie geopend van 18.00 tot 21.00 uur voor (ex) borstkankerpatiënten. Vorig jaar werd het (landelijk) initiatief voor de koopavonden genomen door lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers. Dit jaar wordt het niet landelijk georganiseerd, maar de Sisters organiseren het nu op eigen initiatief. “We hebben vorig jaar een aantal vrouwen goed kunnen helpen. Er waren er zelfs een paar die met opgeheven hoofd en een glimlach de deur uitgingen”. Met de speciale koopavonden hopen de Sisters het taboe te doorbreken. “Wij zijn gewend om met borsten te werken en bij iedere vrouw is het zoeken naar de juiste pasvorm, dus wat dat betreft is dat niet zoveel anders. Wij realiseren ons echter wel wat voor impact het hele gebeuren voor een vrouw heeft en wat voor drempel

het moet zijn voor iemand om bij ons binnen te komen. Dat wij daar discreet en passend mee omgaan, spreekt voor zich.” Nadrukkelijk willen de Sisters wel aangeven dat ze niet gespecialiseerd zijn in prothese-bh’s. “Wij kunnen in 8 van de 10 gevallen vrouwen helpen die een borstreconstructie of borstbesparende operatie hebben gehad. Voor vrouwen met een borstprothese wordt het moeilijker, maar willen wij ook zeker kijken of wij hen kunnen helpen. De protheses zelf hebben we niet, maar wellicht kunnen we wel een passende bh vinden. En net als bij elke vrouw is dat zoeken naar de juiste pasvorm.” Tijdens de koopavond geldt een korting van 10% op de gehele bh-collectie. Hullegie, Sisters in Lingerie bevindt zich aan de Markt 36 in Epe. Voor meer informatie www.sistersinlingerie.nl of tel. 0578-615134.

Filmklassiekers 55+ HATTEM- Om de maand kan de filmliefhebber terecht bij Stichting Welzijn Hattem, voor echte Nederlandse filmklassiekers. Juweeltjes uit de oude doos, die doen terugdenken aan vroeger. De eerste film wordt vertoond op dinsdag 19 ok-

tober, om 14.00 uur. De bezoeker kan dan genieten van de beroemde film “Willem Parel”, de hit uit de jaren ’50 met Wim Sonneveld. De film wordt vertoond in de Doelen. Kosten: 3 euro, inclusief koffie/ thee.

WAPENVELD- Door zwemvereniging Octopus werden de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. In totaal verschenen er deze middag 99 zwemmers en zwemsters aan de start om in hun eigen leeftijdscategorie te strijden om de titel clubkampioen 2010. Na de speech van de voorzitter kon de wedstrijd beginnen, voor de selectieleden stonden 50 meter nummers op het programma, de recreanten zwommen 25 meter nummers. Na de wedstrijd werd er door voorzitter Ard van Bottenburg namens de KNZB prestatiemedailles uitgereikt aan 8 zwemmers. Annemarie Worst mocht een zilveren

in ontvangst nemen, Roald Blok, Suzanne Brummel, Marcel van Essen, Sharon Gelmers, Emile Manni, Lars Ruessink en Jory Willemsen, kregen een bronzen medaille. De KNZB reikt deze medailles uit aan zwemmers die bij de eerste 10 van de landelijke jeugdranglijsten zwemmen, of aan zwemmers die zich hebben weten te plaatsen op de ranglijst op plaats 11 t/m 25 van de KNZB 25 meter baan allin. De uitslagen van de clubkampioenschappen waren als volgt: bij de recreanten jongens werden kampioen: Marijn Bredenhoff, Jarno Bijsterbosch, Mylo van de Maten, Jarco Kers, Rick van Duren

en Sven Tellegen. Bij de meisjes: Quinty Hofman, Amber Remmerts, Denice Koolman, Demi van Velzen, Esmee Huis in ’t Veld, Jolien Stouten, Daphne Julius en Irene van Dijk. Bij de selectie werden kampioen van de jongens: Marnix van Bottenburg, Gino van de Maten, Robin Meima, Lars Ruessink, Stan Ruessink, Casper Muselaers, Jeffrey van Zetten, Marcel van Essen en Emile Manni, bij de meisjes: Ilse Hallie, Lisa van Rijssen, Brigit van de Vegte, Danielle Bijsterbosch, Carmen ter Weele, Britt Schoonhoven, Sharon Julius, Sifra van Bottenburg, Sharon Gelmers en Manon van Essen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 217

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens · Verhuisw to’s · Bestelau bussen n e · Person

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Bordeaux

HUIS zoekt

KAVEL Droomhuis zoekt mooie kavel.

Rhône

B erge ra c

ect, senkomst van archit Bouwen zonder tus nde ning in verschille Wo . get bud uw binnen ijkheden. Vaste gel mo e vel t me en varianten ten, en constructeurskos prijs, incl. ontwerp oplevering, tot rp twe On w. bou voor aanvang zorgd. wordt volledig ver incl. vergunningen Huis en Eig ng igi ren Ve Oplevering met . ap ch ats ma en 1 jaar lid jl. (t)huis in eigen sti Kortom, je droom

Epe, Het Bijltje 19

Inzetprijs: € 269.000,- k.k.

Open Huis

Woning bij opbod

zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

• Uitstekend onderhouden hoekwoning met garage en veranda • Sfeervolle tuingerichte woonkamer met open haard, parketvloer en openslaande deuren naar de tuin, moderne lichte keuken • Op de verdieping drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer • Vaste trap naar 2e verdieping met een vierde slaapkamer • Achtertuin met diverse terrassen en een fraaie veranda • Perceeloppervlakte 254 m², inhoud 400 m³, bouwjaar 1972

Heerde, De Sikkel 16 Vraagprijs: € 364.500 ,- k.k.

www.variahuis.nl

Lan gue doc 10HARM1008

(T)HUIS IN JE EIGEN STIJL

Open Huis

zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

• Uitstekend onderhouden royaal geschakeld herenhuis met garage • Tuingerichte woonkamer met schuifpui, erker en open haard • Woonkeuken met nieuwe hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur • 4 slaapkamers en moderne complete badkamer op de verdieping • Extra kamer op zolder met wasruimte, berging en dakterras • Verrassend ruime woning met een hoog afwerkingsniveau • Perceeloppervlakte 316 m², inhoud ca. 545 m³, bouwjaar 1998

Epe, Heuvellaan 5

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden semibungalow met grote garage en tuin • Prachtig gelegen aan een rustige groene laan nabij het centrum • Mooie L-vormige woonkamer met parketvloer en open haard • Slaapkamer en aansluitend moderne badkamer op begane grond • Twee grote slaapkamers en een ruime berging op de verdieping • Royale garage met elektrische deur en doorgang naar keuken • Perceeloppervlakte 529 m², inhoud ca. 415 m³, bouwjaar 1992 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 18

Voorlichting over Veluwelijn

Ruimingen op ‘veegdag’ EPE/VAASSEN- De Epe heeft op donderdag 30 september tijdens een zogeheten ‘veegdag’ in Epe en Vaassen een hennepkwekerij en een droogruimte met hennepplanten geruimd. In totaal zijn er zo’n 300 planten en 8.5 kilo gedroogde planten in beslag genomen en vernietigd. Er werden drie verdachten aangehouden. De aanpak van henneptelers heeft prioriteit voor de politie omdat dit strafbare feit vaak samen gaat met andere vormen van criminaliteit zoals overlast, grof geweld en witwassen. Waar mogelijk zet de politie in op het ‘kaal plukken’ van de criminelen. Tien agenten hebben donderdag tegelijk op drie verschillende locaties onderzoek ingesteld naar hennepkwekerijen. In Epe werd op twee adressen een onderzoek ingesteld en daarbij werd op de Hoofdstraat een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met

HEERDE- In de gemeente Heerde worden op een aantal scholen gastlessen gegeven over de Veluwelijn, die aansluiten op de bekendere lessenreeks OV4U, over het openbaar vervoer in het algemeen. Burgemeester Pijnenburg heeft vrijdag de aftrap gegeven voor deze lessenreeks op de Wilhelminaschool in Heerde. Zij ging met de leerlingen van groep 8 in gesprek over de

Veluwelijn die vanaf 10 december zal gaan rijden. De burgemeester vertelde de leerlingen dat daar veel voordelen aan zitten. “Soms kom je bij een halte en is de bus net weg. Dan moet je een half uur wachten. Deze bus komt iedere tien minuten”, aldus Pijnenburg. “Er zijn wel wat minder stopplaatsen, maar dat kan niet anders. Dat moet om de snelheid er in te houden.” Ook ging

ze in op de werkzaamheden op het dorp i.v.m. de nieuwe buslijn. Ook de kinderen hadden de werkzaamheden aan de Brinklaan en aan bushaltes opgemerkt. Vervolgens ging de gastles echt van start en kregen de kinderen niet alleen een uitleg, maar mochten ze ook nog creatief aan de slag en gingen ze nog een spel doen. Kortom: een leerzame ochtend.

Oud papier

Kaarten bij het Jeugdhonk

Opstapcursus voor senioren

EPE- Bij atletiekvereniging Cialfo in Epe staat een oud papier container voor haar maandelijkse Oud Papier Actie van maandag 18 oktober t/m zondag 24 oktober op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg. Iedereen die zijn/haar oud papier/karton e.d. kwijt wil, kan de gehele week terecht, zowel overdag als ‘s avonds. De opbrengst zal gebruikt gaan worden voor de renovatie van de keuken. Voor eventuele vragen: Gerhard Stegeman, tel. 06-30403208 of kijk op www.avcialfo.nl.

HEERDESpeeltuinvereniging Het Jeugdhonk in heerde organiseert ook dit jaar maandelijkse kaartavonden voor leden en donateurs. Het betreft jokeren, klaverjassen en kruisjassen. Er wordt gekaart om dagprijzen. Het is mogelijk om ter plekke lid of donateur te worden. De eerste kaartavond is op vrijdag 15 oktober, aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie: G. Wolf, Rooboerskamp 2, tel. 0653216501.

Hoedenparade

HEERDE- Bintwerk (onderdeel van Wisselwerk) geeft in het najaar een Internetcursus. Computers en Internet hebben de toekomst, ook en misschien vooral voor senioren. Ouderen denken vaak: computers, Internet, e-mail, dat is voor mij te moeilijk, dat houd ik niet meer bij, maar veel ouderen, die een cursus hebben gevolgd zijn verschrikkelijk enthousiast. Ze hebben nu contact met familie ver weg en vinden belangrijke informatie, terwijl ze de deur niet uithoeven. De opstapcursus Internet en email gaat van start op maandagmiddag 15 november van 13.15 tot 14.45 uur en duurt vijf bijeenkomsten. Voor opgave of inlichtingen kan met terecht bij Bintwerk, tel. 0578694626.

Speelgoedbeurs HEERDE- Bintwerk (onderdeel van Wisselwerk) organiseert in Club- en buurthuis `t Honk aan de Zwolseweg 29 te Heerde op zaterdag 6 november een speelgoedbeurs. Deze beurs vindt plaats van 9.00 tot 10.30 uur. Particulieren die speelgoed willen verkopen kunnen dat doen door een verkoopnummer aan te vragen bij de organisatie. Voor de speelgoedbeurs mag men maximaal 30 artikelen inbrengen. 80% van de opbrengst is voor uzelf. Vrijdag 5 november kan men tussen 19.00 en 20.00 uur de spullen komen brengen. De vrijwillig medewerkers gaan de artikelen op zaterdag verkopen, dus men hoeft zelf niet aanwezig te zijn. Voor meer informatie of een verkoopnummer kan men terecht bij Marga van Essen, tel. 0578-696889 of Diana/Mieke van Limburg, tel. 0578 -692760

zo’n 300 planten aangetroffen. De stroom bleek illegaal te zijn afgetapt. Er werd niemand in het pand aangetroffen. De planten en apparatuur werden geruimd. Op de Roggestraat werd een drogerij aangetroffen waar zo’n 8.5 kilo aan deels gedroogde henneptoppen werden aangetroffen. Hier werden twee Epenaren van 26 en 33 jaar aangehouden die voor verhoor zijn overgebracht naar het politiebureau. Op de Vulcanusweg in Vaassen bestond het vermoeden dat daar ook in een woning een hennepkwekerij werd geëxploiteerd. Dit bleek niet het geval. Wel werd er bij een 27-jarige man uit de gemeente Apeldoorn aangehouden. Hij bleek in het bezit van een geringe hoeveelheid harddrugs. Deze zijn in beslag genomen. Tegen de drie verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt en een onderzoek naar de kwekers van de Hoofdstraat wordt ingesteld.

Petanque HATTEM- Afgelopen week werden er bij Hattem Petanque twee toernooien gehouden; het wekelijkse dinsdagmixtoernooi en het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag. Ook het mooie weer speelde dit keer mee en het Bultmantoernooi had dan ook een opkomst van tweeëndertig spelers. Uitslag dinsdagavond: 1e Peter Wolven, 2e Maaike Septer, 3e

Henk van Holst, 4e Gerrie Keijl, 5e Dick Jonker, 6e José Schoonewil, 7e Renze Bosgraaf, 8e/9e Ton Visser/Dini Boomstra, 10e Ingeborg Geelhuyzen. Uitslag Bultman toernooi: 1e Jan Kalter, 2e Coby Zijlstra, 3e Gerard van de Werf, 4e Sietske Karssing, 5e/6e/7e Luc Eleveld/Gerard Zijlstra/Dick Jonker, 8e John Keijl, 9e Wim Kinket, 10e José Schoonewil.

Meesters- en juffendag op de Emmaschool

HEERDE- Vorige week was het weer zover: alle meesters en juffen van de Emmaschool vierden tegelijk hun verjaardag. De kinderen mochten verkleed naar school komen en dat alleen al was een feest op zich. Piraten, prinsessen, beren, brandweermannen, clowns en noem maar op. Eerst gingen de kinderen in hun eigen klas gezellig met de leerkracht beginnen en werden ze getrakteerd

op allerlei lekkers. Na de pauze waren de kinderen van groep 8 als vos te vinden op het dorp. De kinderen van groep 5 t/m 7 gingen naar hen op zoek en konden daarbij een puzzelstuk verdienen. De kinderen van de onderbouw deden spelletjes op het plein, met als thema beroepen. Aan het eind van de ochtend was er voor iedereen nog een ijsje en ging iedereen voldaan naar huis.

Dammen WAPENVELD- Bij de onderlinge competitie van damclub Eye-T webdesign/OG eindigden alle partijen in een beslissing. Rienk van Marle staat na zijn overwinning op Erik Bakker nog steeds op een 100% score. Ronde 4: K. Olthuis D. van Doesburg 0-2, E. Bakker - R. van Marle 0-2, A. v.d. Scheer - H. Striker 0-2, G.J. Smit - A. Lusink 0-2, M. v.d. Esker - G. van Renselaar 2-0, Z. Zevenhuizen - G.J.

Beekhof 0-2, P. Borreman - F. Jongerman 0-2. De eerste wedstrijd van Eye-T webdesign/OG 3 was gelijk een derby tegen de buren van DEZ/ NGKZ uit Hattemerbroek. Eye-T Webdesign 3 - DEZ/NGKZ 1: 7-5. J. Stegeman - W. de Mol 2-0, M. Regterschot - F. Niezink 0-2, D.B. Haverkamp - G. Westerhof 0-2, G.J. Frelink - H.J. van Boven 2-0, G.W. Olthuis - A. van Tongeren 1-1, V. Houtjes - H. Wensink 2-0.

Waterschap dringt energieverbruik terug

HEERDE- Op Prinsjesdag was er ook bij Viattence locatie Wendhorst een Hoedenparade. ’s Ochtends konden de cliënten onder het genot van een high tea, genieten van de hoedenshow. In samenwerking met hoedenatelier “Coralie” uit Wezep, “Frida Goedgemutst” uit Vorden en Wereldmode Sari uit

Oene, showden de mannequins de verschillende hoeden en kleding. De variatie was enorm; van “zondagse hoeden” tot “Ascot” modellen en van cocktailhoedjes tot pothoedjes. Zelfs enkele bewoners hadden voor deze gelegenheid een hoedje opgezet. Het was een geslaagde activiteit.

REGIO- Waterschap Veluwe behoort tot de top-3 van waterschappen die in de periode 2005-2008 hun energieverbruik het sterkst wisten terug te dringen. “Kijken we naar de in de periode 2009-2012 te nemen maatregelen dan staat het waterschap bovenaan met de voorspelde energie-efficiency.” Dit resultaat wordt donderdag 30 september gerapporteerd aan het algemeen bestuur van het waterschap. De ontwikkeling biedt het waterschap

zowel een financieel voordeel, als een milieuvoordeel. In beide gevallen gaat het om het energiegebruik in het proces rioolwaterzuivering, de belangrijkste energieverbruiker binnen het totale energieverbruik van het waterschap. De Nederlandse waterschappen maakten in 2008 afspraken over het terugdringen van het energieverbruik met de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en VROM. Daarbij legden zij vast

in de periode 2005-2020 30% efficiënter te gaan werken. Waterschap Veluwe realiseerde in de afgelopen jaren al 20% energie-efficiency en denkt daar in de komende periode nog 27% aan te kunnen toevoegen. Maatregelen die daar aan bijdragen zijn onder andere de verhoogde productie van biogas op de rioolwaterzuivering Apeldoorn en het toepassen van nieuwe zuiveringstechnieken op de rioolwaterzuiveringen in Apeldoorn en Epe.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 219

Wie denkt er mee met het maken van mijn

dakkapel?

A.s. donderdag 7 oktober KOOPAVOND van 18.00 tot 21.00 uur voor (EX) BORSTKANKERPATIENTEN

7IEDENKTERMEEMETUWVERBOUWING -ETDIEDAKKAPELOFGARAGE%NWAARZIT DEVAKMANDIEHELPTMETVRAGENALS „7ATKOSTHET „7ANNEERKANHETKLAARZIJN „(EBIKEENVERGUNNINGNODIG 7ILTUVRIJBLIJVENDSPREKENMET EENVAKMANDIEUWVRAGEN BEANTWOORDTENALLESRONDOM DEVERBOUWINGREGELT +IESVOORKWALITEITENBEL MET6AN.OREL"OUWGROEP OFKIJKOP WWWVANNORELNL

Van Norel bouwservice

/NDERDEEL6AN.OREL"OUWGROEP

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

M markt 36

8161 cn

epe

0578-615134

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

â—? â—? â—? â—?

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten â—? Spijlenhekwerk â—? Automatische bedieningen, intercom

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur.

jij zoekt een baan

wij zoeken jou

Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

Schoonmaakbedrijf industrie Lysanne Velthuis (038) 420 90 30 A. Fokkerstraat 2 Zwolle

postsorteerder m/v Vroege vogels gezocht! Wil jij TNT komen versterken in de ochtend en/of middag en kun je werken van 07.00 tot 12.00 uur en/of van 15.15 tot 18.45 uur. En ben jij: 18 jaar of ouder. Heb je geen lichamelijke klachten. Spreek je goed Nederlands. Werk je heel nauwkeurig. Zoek je parttime werk. Ben je niet in aanraking geweest met politie of justitie. Woon je binnen een straal van 20 km van het industrieterrein De Marslanden in Zwolle? Dan zijn wij op zoek naar jou! lysanne.velthuis@nl.randstad.com kijk voor meer banen op www.randstad.nl

Van Der Haar v.o.f. Meidoornstraat 3 - 8162 VH - Epe Tel: 0578-613495

Met spoed gevraagd:

LEERLING GLAZENWASSER die ons team wil versterken. Reageren onder werktijden tot 18.00 uur onder nr. 0578-613495 of 06-51959760.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 20

Jubilerend koor pakt uit

Klijnsmit nieuwe directeur De Hank/Mamuze HEERDE/EPE- De heer E.B. Klijnsmit is met ingang van 1 oktober benoemd tot directeur van De Hank en Mamuze, centra voor de kunsten in Heerde en Epe. Met zijn benoeming wordt hij tevens directeur van stichting Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe. Erik Klijnsmit (52) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Voorheen was hij ondermeer werkzaam als directeur van Van Ditmar Boekenimport en als directeur van meerdere DELAvestigingen. De Hank en Mamuze zijn centra voor de kunsten in Heerde en in Epe. Beide organisaties bieden jong en oud cursussen, lessen en workshops aan op het gebied van Beeldende kunst, Dans, Literatuur, Theater en Muziek. De Stichting Steunpunt Kunst en Cul-

tuur Noord Veluwe voert momenteel het project Cultuurmakelaar uit. Erik Klijnsmit: “Ik zocht een functie in de non-profit sector met als werkveld cultuur, waarin een stevig beroep wordt gedaan op mijn maatschappelijke betrokkenheid, interesses en managementervaring. Ik denk dit bij De Hank en Mamuze gevonden te hebben.” Zowel besturen als medewerkers van de stichtingen verheugen zich op zijn komst en verwachten een vruchtbare samenwerking. De Hank en Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe zijn gevestigd aan de Elburgerweg 3 in Heerde. Mamuze is gevestigd aan de Stationsstraat 25 in Epe. Meer informatie is te vinden op: www.dehankheerde.nl of www.mamuze.nl.

Van Limburg Stirum Band succesvol ZWOLLE/HATTEM- Een gemengd koor dat zestig jaar bestaat, met zelfs een koorlid dat al die jaren lid is: dat is een jubileumconcert waard. En dan niet zomaar een concert, maar één met alles er op en er aan. Dirigent Jaap Neuteboom uit Hattem heeft voor het jubileumconcert van Gereformeerd gemengd koor ‘Sangh & Spel’ uit Zwolle een mooi programma samengesteld. Het wordt op zaterdag 9 oktober een “heerlijk avondje Bach”, met

de geestelijke cantate ‘Wo soll ich fliehen hin’ BWV 5 en de wereldlijke cantate ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!” BWV 214 voor koor, solisten en orkest. De voor solosopraan geschreven cantate BWV 51 ‘Jauchzet Gott in allen Landen!’ staat ook op het programma. Voor de solopartijen heeft het koor solisten van naam weten te contracteren, te weten Kaiyi Min – sopraan, Dave ten Kate – altus, Frank Fritschy – tenor en Martijn Sanders – bas/bariton. Het

Kunst op ‘t Hummelhuis HEERDEOmdat Buitenschoolse opvang ’t Hummelhuis dit schooljaar in het teken van Kunst en Bewegen staat is er op 2 september gestart met het aanbieden van workshops. Marianne ten Hoove heeft op de BSO Sportlaan een Schilderworkshop gegeven voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De techniek die zij voor deze workshop

heeft gebruikt wordt impasto en graffito genoemd. De kinderen hebben heel enthousiast onder leiding van Marianne prachtige kunstwerken met allerlei verschillende materialen gemaakt. Aangezien deze workshop met veel enthousiasme is ontvangen, worden er ook op andere BSO locaties workshops georganiseerd.

Opbrengst collecte VAASSEN- De collecte voor de Nierstichting die in de derde week van september werd gehouden, bracht dit jaar het bedrag op van 5379,71 euro. Dankzij de inzet van de ca. 85 collectanten is dit mooie bedrag weer bereikt. Het comité

zegt die collectanten en alle Vaassense gevers daarvoor hartelijk dank. Wilt u in september 2011 meehelpen dit bedrag (of een hoger) in Vaassen ook weer bijeen te brengen, meld u dan al vast aan als collectant, tel. 0578-572512.

Nationaal Symfonisch Kamerorkest en organist Joop Schets zorgen voor de begeleiding en het geheel staat onder leiding van Jaap Neuteboom. Kaarten à 12,50 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.sanghenspel.nl of dhr. Wim Beekman, tel. 038-4534293. Het concert vindt plaats in de Zuiderkerk aan de Zuiderkerkstraat in Zwolle en begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk zijn geopend vanaf 19.30 uur.

Open Huizen Dag VELUWE- Maar liefst 45.000 te woningen zijn zaterdag 9 oktober vrijblijvend te bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Op deze dag kan iedereen een kijkje nemen bij te koop staande woningen, zonder afspraak of verplichtingen. Er staat op dit moment een recordaantal woningen te koop in Nederland voor een aantrekkelijke prijs. Zo’n 45.000 te koop staande woningen openen zaterdag 9 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur hun deuren tijdens de NVM Open Huizen Dag. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging geeft een betrouwbaarder beeld dan alleen oriënteren via internet. Kijk op de website www.funda.nl voor de deelnemende huizen en eventuele afwijkende bezichtigingstijden.

Gemeentekampioenschappen HEERDE- Afgelopen weekend werd door PC en PV De Schaapskooiruiters de Gemeentekampioenschappen van de gemeente Heerde georganiseerd. Vrijdagavond werd in de binnenbak het springen gehouden en zaterdag was de dressuur aan de beurt. Na een nacht met veel regen gingen de dressuurruiters om negen uur van start. Halverwege de middag, nadat alle menners klaar waren, werden  alle prijzen uitgereikt. Springkampioen zijn geworden  Dominique Berghorst met Rising Star (pony's) en Benthe Vermeulen met Jip (paarden), dressuurkampioen zijn geworden Shauna Bosman met Mariska (pony's) en Carolien Schoenman met Wayfarer (paarden).

werk met 90 punten. In de eerste divisie heeft de Van Limburg Stirum Band daarom op beide onderdelen een eerste plek behaald. Een resultaat waar de muzikanten trots op zijn. De rood-wit-blauwe wimpel heeft daarom ook een mooi plek in het clubgebouw gekregen. De komende tijd gaat de Van Limburg Stirum Band zich richten op de hun nieuwe show. Ben je benieuwd naar wat het nieuwe thema zal zijn? Houd de website dan goed in de gaten: www.vlsband.nl.

Dia- en filmavond

WAPENVELD- De werkgroep "Oud Wapenveld" organiseert op donderdag 21 en donderdag 28 oktober een video- en dia-avond in `t Spyker horeca aan de Putterweg te Wapenveld. Op beide avonden is de aanvang om 19.30 uur en is de zaal open vanaf 19.00 uur. Om te voorkomen dat de zaal te klein zal zijn voor het grote aantal bezoekers, dat elk jaar op deze avonden af komt, is het nodig hiervoor gratis kaarten te komen afhalen. Deze kaarten kunnen afgehaald worden vanaf dinsdag 5 oktober bij de kapsalon Aart van Egteren aan de Stationsweg 13 te Wapenveld tijdens de openingstijden van de zaak. De foto`s van Aart Egteren gaan dit

jaar over een groot aantal winkels en bedrijven die al zijn verdwenen of dusdanig zijn verbouwd dat het de moeite waard is om er bij stil te staan, en straatbeelden uit het verleden. In de filmopnames van Wichert Bredewout worden beelden getoond van diverse Wapenvelders in hun doen en laten. Ook hier is aandacht voor oude beroepen en bijzondere persoonlijkheden uit de Wapenveldse geschiedenis uit de jaren 1960-1990. Kijk voor meer bijzonderheden ook eens op www. oudwapenveld.nl. “Wij verwachten opnieuw een grote opkomst, zodat het vroeg ophalen van de toegangsbewijzen teleurstellingen voorkomen zal.”

Vrijwilligers gevraagd

Algemeen kampioen zijn geworden Shauna Bosman met Mariska bij de pony's en Alinde Scholten met W.Quasigrande bij de paarden. Menkampioen waren: dressuur

pony's de heer Dijkslag, dressuur paarden De heer Huiskamp, vaardigheid pony's Jacco van Diepen, vaardigheid paarden de heer Kwakkel, en algemeen kampioen werd Jacco van Diepen.

ting haar strijd tegen littekens. Dit doet zij op drie fronten; het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling en het bevorderen van de psychosoci-

ale nazorg en begeleiding. Wie de collecte heeft gemist, kan ook geld storten op giro 202122 t.n.v. Nederlandse Brandwondenstichting Beverwijk.

Collecte HEERDE– Van 11 tot en met 17 oktober is de collecteweek van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse Brandwondenstich-

WEZEP- Zaterdag heeft de Van Limburg Stirum Band deelgenomen aan het Marching & Music Contest in Enschede. Zowel op de mars als op het concerterende gedeelte wisten de Wezeper muzikanten een prachtige prestatie neer te zetten. Marcherend brachten zij ‘To Fight and Win’ ten gehore, gecomponeerd door Rob Balfoort. Deze werd beloond met ruim 91 punten. Het concerterend stuk was Triumvirate, eveneens een muziekstuk van Rob Balfoort. De jury beoordeelde dit

HEERDE- Al vele jaren is in de gemeente Heerde de Vrijwillige Hulpdienst (VHD) werkzaam. Doel van de VHD is maatschappelijke hulp te verlenen aan ouderen, jongeren, zieken, invaliden en andere hulpbehoevenden die, om welke reden dan ook, geen beroep op professionele hulpverlening kunnen doen. Binnen de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Heerde zijn ruim 250 vrijwilligers actief bezig met negen hulpverleningsprojecten. De Baliedienst Brinkhoven in Heerde is één van die projecten, waarin al meer dan vijftien jaar ruim dertig vrijwilligers actief zijn. Dit project is dringend op zoek naar enkele vrij-

willigers die willen meehelpen de balie van Hanzeheerd Brinkhoven bezet te houden in de avonduren van maandag t/m vrijdag en op zaterdag en zondag ook enkele uren op de middag. Enerzijds is er het contact met de bewoners van Brinkhoven, anderzijds heet u ook eventuele bezoekers welkom en wijst u hen indien nodig de weg. Is uw belangstelling gewekt? Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaresse van de VHD: An Jansen-Hetterscheid, Vosbergerweg 29 in Heerde, tel. 0578-693197, of met de coördinator Baliedienst: Henk van de Worp, Bornkamp 58 in Heerde, tel. 0578-694974.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 221

De beste service die u zich kunt wensen...

STANDAARD BIJ BROEKHUIS EPE: • WIJ VERZORGEN HET ONDERHOUD VOOR IEDER MERK AUTO • GROTE BEURT VANAF 149,- EURO * GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

• GRATIS WASBEURT UR RT

GRATIS

• GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

APK*

• GRATIS TUSSEN TIJDSE CONTROLE LE VERLICHTING EN VLOEISTOFFEN

Bij aankoop van een auto krijgt u van ons: • • • •

12 MAANDEN GARANTIE OP IEDERE AUTO 12 MAANDEN MOBILITEITSGARANTIE ONDERHOUDSBEURT • NIEUWE MATTENSET NIEUWE APK • VOLLE LLE TAN NK POETSBE ETSBE EURT TANK• POETSBEURT

EEN GREEP UIT ONS AANBOD OCCASIONS KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.EENBROEKHUISAUTO.NL

FORD MONDEO 1.8TDCI

FORD C-MAX 1.6

99.857 km., 2007, Airco, LM velg gen, radio-cd, Met. la ak, etc. velgen, lak,

91.257 km., 2005, Airco, LM velg gen, radio-cd, Met. lak, etc. velgen,

17.900,17.9 900,-

11.900,11.9 900,-

BMW 3-SERIE Touring 320II

OPEL ZAFIRA 1.8I-16V

OPEL ZAFIRA 1.8I-16V

OPEL ASTRA 1.6I-16V

94.874 km., 2006, Airco, Navigatie avigatie Wegklapbare trekh, etc.

37.727 km., 2008, Airco, Navigatie avigatie Parkee ersensoren, Met. lak, lak, etc. Parkeersensoren,

68.895 km., 2006, Airco, Met. et. lak, DVD-na avigatie, Lederen be kl., etc. DVD-navigatie, bekl.,

27.321 km., 2007, Airco, Met. lak, LM velg gen, Cruise control, etc. velgen,

19.900,-

19.400,19.4 400,-

16.900,16.9 900,-

13.450,13.4 450,-

OPEL CORSA 1.2I-16V

OPEL ASTRA 1.6I-16V

OPEL ASTRA 1.7 CDTI

OPEL VECTRA 1.9 CDTI

63.936 km., 2007, Airco, Met. et. lak, tc. Cruise control, Radio-cd, etc.

22.909 km., 2008, Airco, Met. et. lak, n, etc. Navigatie, Parkeersensoren,

23.183 km., 2007, Airco, Met. et. lak tc. Cruise control, Radio-cd, etc.

107.935 km., 2005, Airco, Met. lak, Navigatie, Cruise control, etc.

9.450,-

14.900,-

13.900,-

9.450,-

Broekhuis Opel en Ford Epe • Hoofdstraat 204 • 8162 AT Epe • (T) 0578 - 621000 • www.eenbroekhuisauto.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 22

Gemzen richten zich op 28e Klokloop

Foto: archief

HEERDE- Iedere maand, behalve in augustus, organiseert Atletiekvereniging De Gemzen wel een wedstrijd. Oktober is de maand van de Klokloop. In samenwerking met Dalli De Klok wordt op zaterdag 30 oktober de 28e Klok prestatieloop gehouden. Bij “De Gemzen” en bij Dalli De Klok is men al druk bezig met de voorbereidingen. De Klokloop is uitgegroeid tot een ware herfstklassieker met deelnemers uit het hele land. Vorig jaar was sprake van een groei van het aantal deelnemers met 50%, er konden toen maar liefst 940 inschrij-

vingen worden geteld. Vorig jaar is de 10,8 km vervangen door een echte 10 km. Dat was een schot in de roos want deze afstand kende de meeste deelnemers. De 10 km is een populaire en voor veel lopers ook haalbare afstand. Programma: Om 10.20 uur gaan de meisjes tot en met 8 jaar van start voor de 700 meter, om 10.30 uur zijn de jongens tot en met 8 jaar aan de beurt. Om 10.40 uur is er de 1.400 meter voor jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar, om 11.00 uur begint de 5 kilometer, om 11.30 uur de 10 kilometer en de hoofdafstand, de 15 kilometer, be-

gint om 11.40 uur. Er wordt gestart vanaf het terrein van Dalli De Klok (de jeugd van 13 t/m 15 jaar kan alleen deelnemen aan de 5 kilometer). Ook dit jaar is het mogelijk om van te voren in te schrijven. Via www. inschrijven.nl en www.klokloop.nl kan men zich al ruim van tevoren opgeven voor deze loop. Op de dag zelf kan ingeschreven worden vanaf 9.30 uur bij Dalli De Klok aan de Kamperweg te Heerde. Voorinschrijven levert echter een korting op. Voor eventuele inlichtingen: tel. 06-40402887 of tel. 0578-692289 of info@gemzen.nl.

stuur. Menners moeten ook beschikken over een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Start van de rit is om 11.00 uur. Startplaats is het menterrein in sportpark Monnikenbos. Ingang via de tweede parkeerplaats aan Zandbergen (een zijweg van de Kanaaldijk). De rit voert voornamelijk door de natuur. Bij te kruisen verkeerswegen woorden verkeersregelaars ingezet. Ergens onderweg wordt een middagpauze gehouden. Daar is koffie

en frisdrank te krijgen. Na afloop van de rit eten we met elkaar erwtensoep in het clubgebouw. Dat zal zo ongeveer half vier, vier uur zijn. Meedoen kost slechts 5 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar half geld. Belangstelling? Informatie en opgave bij G.Steenbergen, Lagestraat 21 in Wapenveld, tel.0384470427. Opgave is ook mogelijk via: info@wapenveldsgerij.nl. De uiterste datum voor inschrijving is 12 oktober.

Scootmobiel toertocht EPE- In het kader van het project “Voor Elkaar, in de Buurt” heeft een bewoonster uit Epe het initiatief genomen om een scootmobiel toertocht te organiseren op woensdag 13 oktober. De start van de toertocht is om 14.00 uur vanaf Restaurant De Middenstip in Epe. Met het project Voor Elkaar in de Buurt kunnen actieve burgers en vrijwilligers iets leuks organiseren voor hun oudere buren. Mevrouw Bosman uit Epe gebruikt zelf zeer regelmatig haar scootmobiel om er een eindje mee te gaan toeren maar zou het nog gezelliger vinden om dat met een grotere groep scootmobiel gebruikers te doen. Samen met de SWO/E en de GGD Gelre-IJssel organiseert zij nu op woensdag 13 oktober deze toertocht. Alle scootmobiel gebruikers uit de gemeente Epe worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Om 14.00 uur kunnen de deelnemers aan deze tocht zich verzamelen in Restaurant De Middenstip in Epe. Men begint eerst met een gezellig kopje koffie of thee om kennis te kunnen maken met elkaar. Vervolgens gaat men om ongeveer 14.30 uur een toertocht maken van 10 à 15 km. Tijdens de toertocht zullen er begeleiders op de fiets mee gaan om eventueel te helpen bij het oversteken e.d. Na de rit kan men in de

Middenstip nog een tweede kopje koffie of thee drinken en gezellig met elkaar napraten. Opgeven is niet nodig en deelname aan deze middag is gratis. Mevrouw Bosman zou het erg leuk vinden om in de toekomst een scootmobielclub op te richten en wie weet is deze dag daar aanleiding toe. Mocht het weer op 13 oktober heel erg slecht zijn dan wordt de tocht gehouden op vrijdag 15 oktober op hetzelfde tijdstip. Voor Elkaar, in de Buurt’ in de gemeente Epe stimuleert actieve burgers, vrijwilligers en professionele organisaties om een activiteit voor hun oudere buurtbewoner(s) op te zetten en te organiseren. Hiervoor krijgen zij een financiële bijdrage en/of praktische adviezen. Binnen het project ‘Voor Elkaar, in de Buurt’ werken GGD Gelre-IJssel en SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe samen. Dit project is onderdeel van de Academische werkplaats AGORA en wordt gefinancierd door ZonMw en GGD Gelre-IJssel. Heeft u ook interesse om een activiteit in uw buurt te organiseren voor uw buurman of buurvrouw? Neem dan contact op met Anne van Beek (GGD Gelre-IJssel), tel. 0884433111, e-mail: a.vanbeek@ggdgelre-ijssel.nl of met Linda Seinstra (SWO/E), tel. 0578-620988, e-mail: linda.seinstra@swoepe.nl.

Samenvoeging meldkamers

Snertrit WAPENVELD- De jaarlijkse snertrit van menvereniging Het Wapenvelds Gerij wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 oktober. Hieraan kan worden meegedaan door leden en niet leden van de vereniging. Voorwaarde is wel het kunnen beschikken over een veilige menwagen, een geschikt, getraind paard of pony en degene die ment moet aantoonbaar de menkunst machtig zijn. Een en ander ter beoordeling van het be-

GELDERLAND- De samenvoeging van de meldkamers IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland naar een nieuwe gemeenschappelijke Meldkamer Oost Nederland (MON) is succesvol verlopen. In deze nieuwe meldkamer zijn de brandweer, ambulancedienst en politie van de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland vertegenwoordigd. Meldkamer Oost Nederland

Uitreiking e-reader

start per 1 oktober. De officiële opening is op woensdag 17 november. Meldkamer Oost Nederland is de eerste bovenregionale gemeenschappelijke en technisch geïntegreerde meldkamer nieuwe stijl in Nederland. Door de meldkamer op één locatie te brengen worden niet alleen de kwaliteit en continuïteit verbeterd, maar wordt ook ruim 3 miljoen euro per jaar bezuinigd.

Publieksdag KNNV Epe/Heerde

EPE- Afgelopen dinsdag ontving Robbert van Looij van Profsil een e-reader uit handen van Maura van Schubert van Van Huffelen & Meenink. De prijs was verbonden aan een actie van dit Eper accountantsen belastingkantoor tijdens de bedrijvenkring in het Kulturhus EGW begin september. “Via een bluetoothverbinding hebben we alle aanwe-

zigen een melding gestuurd op hun telefoon. Daar stond in dat ze door inlevering van hun visitekaartje bij onze stand kans maakten op een ereader”, vertelt Henk Overbosch, manager interne organisatie bij Van Huffelen & Meenink. Het bedrijf, dat volgende maand zijn 25-jarig bestaan viert in Omnisport Apeldoorn, richt zich meer en meer op digitale

dienstverlening. “Nieuwe digitale technieken, passend bij de nieuwe tijd en de nieuwe manier van werken”, verklaart Overbosch. “En daar is de e-reader een mooi voorbeeld van.” Tijdens het jubileumfeest op 13 oktober brengt Van Huffelen & Meenink naar buiten hoe die innovatieve en eigentijdse dienstverlening precies vorm gaat krijgen.

HEERDE- In het weekend van 9 en 10 oktober organiseert de KNNV de publieksdag “10-10-’10 Natuur moet je zien!” Een heel weekend boordevol excursies, exposities en presentaties. Door het hele land nemen KNNV-afdelingen u mee naar buiten om te genieten van de natuur in uw eigen omgeving. Op zondag 10 oktober kan iedereen die geïnteresseerd is in de natuur mee op excursie met de afdeling Epe/Heerde langs het natuurpad op de Renderklippen. De natuurwandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Elburgerweg in Heerde ter hoogte van de Kiosk pal tegenover het nieuwe KNNV bord. Deze excursie is een leuke manier om de omgeving beter te leren kennen. De ervaren gidsen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor veldbiologie nemen u mee langs het natuurpad in het fraaie landschap van de Renderklippen. Zij vertellen u aan de hand van de KNNVinformatiebordjes wat er allemaal

valt te zien op het gebied van b.v. vogels, planten, insecten, paddenstoelen, mossen, vlinders en bomen. Deze excursie van ongeveer 5 km is ook bijzonder geschikt voor kinderen die graag wat meer van de natuur willen leren. De wandeling zal in rustig tempo worden gelopen en eindigt om uiterlijk 16.30 uur bij het beginpunt. Op dezelfde tijd en plaats start tevens een paddenstoelenexcursie van de KNNVwerkgroep paddenstoelen. Deze excursie is bedoeld voor diegene die zich meer willen verdiepen in de diverse soorten paddenstoelen. Via determinatie van de gevonden paddenstoel wordt geprobeerd de paddenstoel te herkennen en op naam te brengen. Van de deelnemers van deze excursie wordt verwacht dat ze zich willen aanpassen aan de afspraken die gelden bij de werkgroep. Vooraf opgeven is niet nodig u kunt zich gewoon bij het startpunt melden. Voor meer info: tel. 0578-572487 of www.knnv.nl/ epe-heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 223

OOG VOOR UW BELANG

EN

Onze deelnemende panden aan het Open Huis in (gemeente) Epe

COMPANJ RIPHAG makelaars

op zaterdag 9 oktober 2010 van 11.00 tot 15.00 uur

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Epe, Asseltseweg 5A Wapenveld

Epe, Burgemeester van Walsemlaan 9

Epe, Vlijtweg 26-1 Heerde

Assendorperstraatweg 17 · Goed onderhouden geschakelde 2/1 kap woning · Met garage en extra oprit VRAAGPRIJS · Mogelijkheid voor slaap-/en badkamer op BG · Fraaie ligging op loopafstand van het dorp · Ideaal voor senioren

De Kade 1 · Schitterend gelegen vrijstaande woning · Voorzien van inpandige garage en schuur · Perceeloppervlakte 915 m² VRAAGPRIJS · Ruime woonkamer en dichte keuken · Op 1e verd. o.a. 3 slaapkamers

De Kade 1 · Vrijstaande woning met garage en schuur · Totale grondoppervlakte 311 m² · Slaapkamer gelegen op de begane grond VRAAGPRIJS · Op de 1e verdieping 3 slaapkamers

Vraagprijs: € 299.000,—KK

Vraagprijs: € 475.000,—KK

Vraagprijs: € 299.000,—KK

Epe, Ankerstraat 21

Emst, Westendorperweg 8

Emst, Weteringdijk 105

· Ruime, uitgebouwde hoekwoning met garage en carport · Perceeloppervlakte 326 m² 17 ·Assendorperstraatweg L-vormige woonkamer; werk-/hobbykamer · 1e Verd: moderne badkamer; 3 slaapkamers · Dubbele, houten tuinhuis

· Dubbele woonboerderij met schuren en weiland · Perceeloppervlakte 1 ha, 19 a en 86 ca · 6Kade kamers en een grote deel van 90 m² De 1 · Vrijstaande stenen garage · Nieuwbouw mogelijk

· Vrijstaande woning met garage, schuur en carport · Zeer landelijk gelegen; totale oppervlakte De5135 Kade 1m² · Stenen garage/carport ca. 60 m² · Royale eetkamer met halfopen keuken VRAAGPRIJS · 1e verdieping 3 slaapkamers met bergingen

VRAAGPRIJS Vraagprijs: 259.000,—KK € 695.0000€ KK

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

Heerde

VRAAGPRIJS 495.000,—KK €Vraagprijs: 695.0000€KK

549.000,—KK €Vraagprijs: 695.0000€KK

Meer dan 25 deelnemers aan het Open Huis.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

Kijk voor alle andere deelnemende panden in ons Woonmagazine, o.a. gratis verkrijgbaar op onze kantoren. Ook op www.funda.nl kunt u kijken naar alle deelnemende panden en kunt u een leuke route uitstippelen.

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

]RHNW

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

www.restaurantpanda.nl

All-in Wokken (incl. drankjes) Aanvangtijd: Di -Do tussen 17:00-19:00 uur volw. € 24,95 p.p. Vr- Zo tussen 17:00-19:30 uur volw. € 26,95 p.p. Kind 4-11 jr. € 1,80 per levensjaar Kind 1-3 jr. € 1,25 per levensjaar

Groepen vanaf 20 pers.ńgroepskorting (Gaarne reserveren)

Afhaal maandmenu Oktober 2010 Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Zwartebonensaus * Koe loe Yuk *Sate Ajam & Ma La rundvlees Met 2 bakjes Nasi, Bami Goreng of witte Rijst Voor 2 pers. € 20,00

Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. TE KOOP 1 hectare snijmais. Tel. 0578620180. Drie jarige lapjeskatten zoeken een goed tehuis. Ontwormd en ingeënt. Thuis bezorgt, inclusief starterspakket. Tel: 0511-423202, J. de Wolf. Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 24

Actiedag op de Noordgouw

Opbrengst collecte WAPENVELD- In de week van 20 tot en met 25 september is er in Wapenveld gecollecteerd voor de Nierstichting. Dankzij de inspanning van de collectanten hebben ze het bedrag van 3.060 euro opgehaald. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op postbanknr.: 88.000 t.n.v. Nierstichting Nederland te Bussum. HEERDE- Door de inzet van vele

vrijwilligers heeft de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds in Heerde 3.416,45 euro, in Wapenveld 2.667,15 euro en in Veessen 343,02 euro opgebracht. Het totaal in de gemeente Heerde bedraagt 6.426,62 euro. Hiermee kan het Prinses Beatrix Fonds zich blijven inzetten voor mensen die leven met de gevolgen van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit.

Amnesty International

HEERDE- De Actiedag bij De Noordgouw in Heerde bleek woensdag zeer geslaagd. Op deze dag hebben alle klassen hun best gedaan om, ieder op zijn eigen wijze, geld in te zamelen voor het goede doel. De totale opbrengst was maar liefst 16.000 euro. Een bedrag van 12.000 euro werd aan het eind van deze actiedag al aangeboden door dhr. Wim Bouwstra aan dhr. Frits Kruiswijk. Hij

nam namens stichting Edukans deze cheque in ontvangst. Edukans zal dit bedrag besteden aan onderwijsprojecten in Ethiopië. Dit schooljaar zal er ook nog een leerling vanuit de Noordgouw een reis maken naar Ethiopië om een verslag te maken van de situatie waarin de leerlingen daar leven. Het geld werd onder andere bij elkaar gebracht middels een “babathon”, een sponsoractie, waar-

bij de leerlingen binnen een minuut zoveel mogelijk doelpunten moesten scoren met een basketbal. Daarnaast had iedere klas een eigen activiteit bedacht om geld te verzamelen voor Going Global zoals een auto-scooter-fietswasserij, paardrijden, klimmen, abseilen en voetbal. De Noordgouw organiseert elke twee jaar een actiedag om projecten als deze te ondersteunen.

HEERDE- In oktober worden de Amnestybrieven geschreven voor: Vietnam - monnik onder huisarrest. Thich Quang Do, een 81-jarige boeddhistische monnik en prominent geleerde en schrijver, is in 2003 veroordeeld tot huisarrest voor onbepaalde tijd in een klooster in Ho Chi Minhstad, Vietnam. Libië, oppositieleden verdwenen in Egypte: In 1990 werden Jaballah Hamed Matar en Ezzat Youssef alMaqrif het slachtoffer van gedwongen verdwijning in Cairo, Egypte. Beiden waren prominente leden van de Libische oppositiegroep Nationaal Front voor de Redding van Li-

bië. Republiek Congo, zes jaar vast zonder aanklacht: Germain Ndabamenya Etikilime, Medard Mabwaka Egbonde en Bosch Ndala Umba zitten sinds 2004 vast in de gevangenis van Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, zonder dat er een aanklacht tegen hen is ingediend. Het aanschrijven van verantwoordelijke autoriteiten is en blijft Amnesty’s meest beproefde actiemiddel. Zou u ook brieven willen ondertekenen en opsturen naar verantwoordelijke instanties? U kunt zich voor een abonnement opgeven per e-mail amnestyheerde@kpnplanet.nl of per tel.0578-692780.

Huldiging bij Nierstichting

Schrijfmiddag Amnesty EPE- In oktober heeft de Amnesty werkgroep van de gemeente Epe zoals gewoonlijk twee schrijfacties: één voor Thich Quang Do, een 81-jarige boeddhistische monnik en prominent geleerde en schrijver, die in 2003 is veroordeeld tot huisarrest voor onbepaalde tijd in een klooster in Ho Chi Minhstad, Vietnam. De tweede schrijfactie is voor Germain Ndabamenya Etikilime, Medard Mabwaka Egbonde en Bosch Ndala Umba. Zij zitten sinds 2004 vast in de gevangenis van Brazzaville zonder dat er een

aanklacht tegen hen is ingediend. De Amnesty werkgroep vraagt u om ook een schrijfkaart te ondertekenen en te versturen. U kunt hiervoor naar de schrijfmiddag komen op maandag 11 oktober van 14.00-16.30 uur in de bibliotheek van Epe. Een lid van de werkgroep is dan aanwezig voor informatie. U kunt de kaarten ook afhalen bij de bibliotheken en Wereldwinkels in Epe en Vaassen en bij diverse kerken in Epe en Vaassen. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een schrijfabonnement, waarbij

u de kaarten maandelijks, tegen kostprijs, toegestuurd krijgt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dolly Sahanaja, tel. 0578-620388. E-mailadres: dolly.sahanaja@hotmail.com. Inlichtingen over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u verkrijgen bij Hanneke Molenaar, tel. 0578-627926, e-mailadres: hanneke.molenaar@ gmail.com. Of kijk op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Amsterdam Dakar Challenge HEERDE/EMST- Op 6 november zal voor de zevende maal de ‘Amsterdam Dakar Challenge’ van start gaan. Op deze dag zullen Marleen IJzerman (25, getogen in Heerde) en Harmen Jan van Ark (26, getogen in Emst) als team ‘Orange Power Challenge’ (OPC) vertrekken richting Afrika. De beoogde 7000 kilometers zullen worden afgelegd in een ‘barrel’, een tweedehands auto van ongeveer 500 euro. De trip is unsupported, wat betekent dat er geen vorm van begeleiding aanwezig zal zijn. Het doel is om met andere teams de eindbestemming te halen, dat is de Challenge. Naast deze uitdaging staan bij de ‘Amsterdam Dakar Challenge’ ook goede doelen centraal. Nadat het team finisht in de hoofdstad van Senegal wordt de auto geveild in Banjul (Gambia). De opbrengst hiervan gaat naar het lokale project‘ AFPRC ziekenhuis in Farafenni en gezondheidszorg in het algemeen’. Om een bijdrage te leveren aan dit project is van het van

groot belang dat de ‘barrel’ de tocht overleeft. Het duo is dan ook opzoek naar sponsoren die hen willen ondersteunen door het schenken van materialen die onderweg hard nodig zullen zijn. Omdat Marleen en Harmen Jan zich tevens zullen inzetten voor War Child zijn

Darten

Schaaksport

WAPENVELD- De uitslagen van DC Tapperij Teun. Triple Heerde 7 – Triple Heerde 6 6-3, DCTT7 – DCTT8 2-7 (A. Souman 115 finish, J. Jonker 180). DCTT9 Albatros 8-1 (J. v. Ommen 180, C. v.d. Wal 180).

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Oegema – Koetsier 0-1; Overbeek – Abels 0-1; v.d. Maarel – Snijder 1-0; Bastiaannet – Burczak 0-1; van Gelderen – Tessemaker 0-1; Nij-

EMST- In Emst heeft het collectecomité van de Nierstichting trouwe collectanten gehuldigd. Drie dames sprongen er dit jaar uit: Rikie Bonhof (links op de foto) collecteert al 30 jaar met plezier en ontving hier een oorkonde voor. Ineke Kuijpers was ondanks haar lichamelijke ongemakken zeer gemotiveerd de 25

jaar vol te maken. Als dank kreeg zij een verzilverde miniatuur collectebus. Mevrouw M. Vos kon helaas niet aanwezig zijn; zij heeft de oorkonde en bloemen voor 30 jaar collecteren op een later tijdstip ontvangen. In Emst heeft de collecte dit jaar 1757,80 euro opgebracht, een record. Alle g

Creatieve Workshops REGIO- Soms zou u graag wat willen gaan doen, maar u weet niet wat. Daarom organiseert de Volksuniversiteit diverse creatieve workshops. Deze zijn geheel nieuw in het programma. De docent is kunstenares Lidy Rensink. De workshops worden in Epe gegeven en vinden plaats op donderdagavond . De eerste workshop die op het programma staat is ‘encoustic art’ (schilderen met bijenwas). Een extra bijzonderheid bij deze workshops is dat u

ook financiële donaties van harte welkom. Alle gulle gevers krijgen een plekje op de ‘barrel’ en op de website van het team. Voor meer informatie kunt u terecht op www. orangepowerchallenge.nl of mailen naar orangepowerchallenge@ gmail.com.

hof – Mouwe 1-0; Vos – v.d. Most 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

begint met het verblijf in een bijzondere ruimte om inspiratie op te doen. In november/december staan er andere workshops op het programma, zoals placemats schilderen en plastificeren, een linosnede maken, kleine meubels pimpen en klompen beschilderen. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Volksuniversiteit van Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of kijken op de website www.koppelepe.nl (kies Volksuniversiteit).

Engelse leeskring EPE- De Volksuniversiteit komt met een Engelse Leeskring. In 5 bijeenkomsten zullen deelnemers samen gelezen boeken bespreken op inhoud, thema’s, karakters, (literaire) periode van herkomst, en dergelijke. Een ieder is welkom die: graag Engels/Amerikaans leest, zijn/haar leeservaringen graag deelt met anderen en geïnteresseerd is in (literaire) achtergronden van een boek. De bedoeling is dat de gelezen boeken in het Engels worden besproken, zodoende oefent u tegelijkertijd uw spreekvaardigheid. Voor de eerste bijeenkomst kunt u het boek ‘Paddy Clarke Ha Ha Ha’ lezen van Roddy Doyle. De bijeenkomsten

vinden plaats op maandagavond in Kulturhus EGW. De eerste bijeenkomst is op 11 oktober. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Volksuniversiteit van Stichting Koppel tel. 0578-676767 of kijken op de website www.koppelepe.nl.

Bingo HEERDE- De v.v. Heerde houdt een bingo op maandag 11 oktober in de Keet van Heerde. Zaal open om 18.30 uur, bingo begint om 19.30 uur. Alleen geldprijzen, geen lange rijen meer.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 225

Van passie tot professie. Progress Europe maakt het mogelijk.

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

Progress Europe Automotive Innovations is een innovatief en klantgericht bedrijf dat accessoires voor personenauto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens ontwikkelt en produceert. Wij leveren aan gerenommeerde afnemers binnen de internationale automobielindustrie. Onze onderneming beschikt over eigen afdelingen design, engineering, modelmakerij, productie, research, logistic services en warehousing, alsmede een grafische en een graveerafdeling.

Wegens uitbreiding van onze productie met een PU-machine zoeken wij voor het opzetten en in de toekomst mogelijk uitbreiden hiervan:

$BSQFEJFN

Ervaren Medewerker(s) PolyUrethaan Productie m/v

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

- Ook Vutters en 65+’ers nodigen wij uit om te solliciteren

Tevens zijn wij voor de verdere ontwikkeling van onze afdeling Engineering op zoek naar een

Medewerker CAD m/v op HBO-niveau (Autotechniek/WTB)

Wij vragen: â– enthousiaste persoonlijkheden die hun weg weten te vinden in een no-nonsense organisatie â–  inzet en drive om gezamenlijk onze doelstellingen te verwezenlijken â–  affiniteit met de autowereld

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

Wij bieden: Een prettige werksfeer met enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Belangstellenden sturen hun reactie per brief of per e-mail, voorzien van CV naar Progress Europe, t.a.v. de heer H. Doornbos (harrydoornbos@progresseurope.nl) Progress Europe Automotive Innovations B.V. Spinfondsweg 19 8171 NT VAASSEN Tel.nr.: 0578 - 57 63 44

www.progresseurope.nl

Head turning technology ool ijsch r o t Au em

DER L U M Hatt

Stoelenmatter

Fedde de Vries

Meubelstoffeerder

(webbing) Voor al uw rietenoelen. en biezen st Klaproos 11 - Heino - Tel. 0572-366874 / 06-10904599 fedde.de.vries@hetnet.nl

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 26

Wijnspeciaalzaak van het Jaar 2011

EPE- Op basis van ruim 40 eervolle vermeldingen in de Wijnalmanak 2011 is Wijnkoperij Kroese voor de tweede achtereenvolgende keer gehuldigd als ‘wijnspeciaalzaak van het jaar’. Zij voeren het beste assortiment van Nederland in de prijscategorie tussen 5 en 10 euro. Dit is vrijdag bekend geworden tijdens de presentatie van deze bekende koopgids in Amsterdam. De Wijnalmanak geldt als de belangrijkste referentie voor betaalbare kwaliteitswijnen in Nederland. Dit jaar heeft auteur Cuno van ’t Hoff met een team van pro-

fessionele proevers het stokje overgenomen van wijnjournalist Harold Hamersma. In totaal zijn meer dan 3000 wijnen geproefd, waarvan slechts 1000 in aanmerking zijn gekomen voor een eervolle vermelding. Kees Kroese: ‘Wij zijn bijzonder verheugd dat het nieuwe proefteam van de Wijnalmanak ons assortiment eveneens als beste van Nederland bestempelt. Al onze wijnen komen uit eigen import, rechtstreeks van de wijnboer. Hierdoor kunnen we onze wijnen voor een zeer scherpe prijs aanbieden en met een uitste-

kende prijs-kwaliteitverhouding. Het is geweldig als je daarvoor deze bijzondere waardering krijgt.’ Ter gelegenheid van deze bijzondere bekroning organiseert Wijnkoperij Kroese op zaterdag 6 en zondag 7 november een wijnproeverij. De proeverij vindt beide dagen plaats van 14.00 t/m 17.00 uur. Alle sterwijnen uit de Wijnalmanak kunnen geproefd worden. Daarnaast zijn een viertal wijnmakers aanwezig. De toegang is gratis. U bent van harte welkom. Voor informatie kijkt u op www. kroesewijnen.nl.

Lezing en stekjesmarkt HEERDE- Dinsdag 12 oktober is er om 20.00 uur een lezing en stekjesmarkt bij Groei&Bloei-afdeling Epe-Heerde. Deze keer komt de fam Ploeger de Bilt uitleg geven over de juiste standplaats en behandeling van planten. Voor de pauze gaat het over de juiste plant op de juiste plaats. Dit gebeurt aan de hand van foto's en uitleg. Ook wordt er uitleg gegeven over ziekten en hun bestrijdingen. Na de pauze wordt ingegaan op methoden om planten mooier te krijgen. Dit alles is te volgen aan de hand van

beelden. Natuurlijk neemt de fam Ploeger de Bilt planten mee voor de verkoop. Maar u kunt ook tevoren een bestelling doorgeven, zodat deze meegenomen kan worden naar de lezing. Deze moet vóór 2 oktober zijn opgegeven via e-mail (info@ploegerdebilt.nl) met erbij vermeld: ‘meenemen naar lezing 12 oktober in Heerde’. Eventueel kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan Francis van Duren, tel. 0578- 691091, ook vóór 2 oktober. Ze sluiten de avond af met de najaarsstekjesmarkt. Ieder-

een die planten, stekjes en zaailingen over heeft wordt verzocht die in een pot/plastic zak én voorzien van een label met de naam van de plant tussen 19.15 en 19.45 uur in te leveren. Ook materiaal (potjes, gereedschap, etc.) kunt u inleveren. Tijdens de pauze mag u alles bekijken. Pas ná de lezing delen ze het ingeleverde materiaal gecontroleerd uit. Locatie: Zalencentrum “De Keet van Heerde”, Eperweg 55 te Heerde. Voor leden is de entree gratis; niet-leden betalen 2,50 euro.

Bijeenkomst SBOH

Modeltekenen

HEERDE- De SBOH (Samenwerkende Bonden Ouderen Heerde: Anbo en Pcob) nodigt alle senioren van de gemeente Heerde uit voor de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst op woensdag 13 oktober. In tegenstelling tot andere jaren deze keer niet in het Dorpshuis, maar in de nieuwe zaal van Hanzeheerd locatie Brinkhoven. De heer De Bloois, directeur van Hanzeheerd/Brinkhoven, zal, met een knipoog, een verhaal houden met als onderwerp: In

EPE- Nieuw bij KEK in Epe: Modeltekenen op elke eerste en derde vrijdag van de maand. Start vrijdagmorgen 15 oktober van 9.30 uur tot 12.00 uur. Beekstraat 5 Epe. Zelf materiaal meebrengen. 7,50 euro per ochtend of 35 euro voor 4 ochtenden. Opgave is niet nodig.

een verzorgingshuis, dat nooit. Tevens zal hij informatie geven over de nieuwe gang van zaken betreffende de inloopfunctie van Hanzeheerd/Brinkhoven. Na de pauze gaat het verder met Rien Mouw uit Doornspijk “zwerven over de Veluwe”. Hij laat dia's zien van deze omgeving. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom. Ze beginnen om 14.30 uur. Info Anbo: Alie Douma, tel. 0578-694232, PCOB: Gré Popping, tel. 0578-697069.

WZC A1

Inbraak woning EPE- Maandag heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Burgemeester van Walsemlaan in Epe. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnengekomen. Het is momenteel nog onduidelijk wat er is weggenomen. De politie onderzoekt de inbraak.

Alzheimer Café

WAPENVELD- WZC A1 heeft van Autobedrijf Webrovi uit Heerde een nieuw tenue ontvangen. Als dank ontving Gert Jan Bron-

sink van het team bloemen en de toezegging dat het team voor het kampioenschap zou gaan. (foto Gert Schuurman).

HEERDE- Op maandag 11 oktober wordt er in het Alzheimer Café Heerde gesproken over 'Veranderende relaties door dementie'. Ze spreken dan met een over de wijze waarop relaties veranderen door de dementie en hoe ze hiermee omgaan. U bent van harte welkom op 11 oktober vanaf 19.00 uur in zaal De Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde. De toegang is vrij, de koffie of thee staat klaar en u hoeft zich niet aan te melden.

Regionaal Vuurwerkteam actief REGIO- Voor het tiende jaar op rij is het Regionale Vuurwerkteam van de politieregio Noord- en OostGelderland ook dit jaar gestart met haar werkzaamheden. Een speciaal rechercheteam van acht rechercheurs doet, in de aanloop naar de jaarwisseling, onderzoek naar overtredingen van de vuurwerkwetgeving. In het bijzonder de invoer, de handel en opslag van partijen illegaal (niet goedgekeurd) vuurwerk door particulieren, krijgen van dit rechercheteam volop de aandacht. De politie hoopt met de opsporingsactiviteiten en de inbeslagname van partijen illegaal vuurwerk een bijdrage te leveren aan een veiliger nieuwjaarsviering en het terugdringen van letselongevallen door illegaal vuurwerk. Jaarlijks vinden er altijd nog persoonlijke ongelukken met ernstige verwondingen plaats, waarbij niet zelden gevaarlijk illegaal vuurwerk een rol speelt. Ook verleden jaar zijn bij het experimenten met vuurwerk gewonden gevallen. Ook de aangerichte schade door het afsteken van het doorgaans

extra zwaar vuurwerk in de vorm van lawinepijlen, nitraatbommen, Chinese rollen, flowerbeds enz. is ieder jaar zeer aanzienlijk. Het schadebedrag voor particulieren, bedrijven en overheden is enorm. Bovendien vormen grote partijen (illegaal) vuurwerk die in woonbuurten of andere niet veilige plekken worden opgeslagen een gevaar voor omwonenden. Vorig jaar werd er in de politieregio Noorden Oost-Gelderland zo’n 16.500 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen en werd tegen 22 verdachten proces-verbaal opgemaakt. In 2008 ging het om 8000 kilo en in 2007 was dit 3600 kilo. In 2006 werd maar liefst 22.100 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. In 2005 ging het om ruim 10.000 kilo’s en in 2004 in totaal ongeveer 8.000 kilogram. Voor tips over illegaal vuurwerk kan men bellen met het Regionale Vuurwerkteam via 0900-8844. Ook met tips via het speciale anonieme nummer (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 kan het vuurwerkteam vaak doeltreffend optreden.

Herfstcompetitie HVO VAASSEN- HVO heeft de jaarlijkse wintercompetitie omgedoopt in herfstcompetitie. Een meer toepasselijker naam omdat de wedstrijden hoofdzakelijke in de herfst worden afgewerkt. De inschrijving voor alle 8 wedstrijden is voor aanvang van de competitie. Er gaven zich 20 deelnemers op wat weer een verbetering is ten opzichte van het vorige jaar. Er wordt gevist in de IJssel bij het Olsterveer. De eerste wedstrijd van de herfstcompetitie 20102011 werd gehouden op zondag 12 september. Bij deze ontmoeting ging Dick de Wilde uit Epe met de eerste prijs strijken. Hij ving in totaal 4,3 kilo vis. Op nummer 2 eindigde Albert Bos-

man uit Vaassen met 3,1 kilo en derde werd Aart Braakman uit Vaassen met precies 3 kilo vis. De tweede wedstrijd was 26 september jl. Nu was het Gerrit Fredriks uit Vaassen die met bijna 6 kilo vis de eerste prijs binnenhaalde. De Wilde uit Epe blijkt een voortreffelijke visser te zijn want na de eerste overwinning werd hij nu tweede met 4,7 kilo. Aart Braakman uit Vaassen werd weer derde met 4,5 kilo vis. De totaal stand na twee wedstrijden is nu: 1 Dick de Wilde uit Epe met 58 pnt. 2 Aart Braakman uit Vaassen met 52 pnt. 3 Albert Bosman uit Vaassen met 50 pnt. De volgende wedstrijd wordt gehouden op zondag 3 oktober.

Dutch Swing College Sound op Rabo Jazzfestival HEERDEDim Kesber werd dit jaar 80 jaar. Sinds de jaren veertig is hij een boegbeeld van de traditionele jazz in Nederland. Aanvankelijk als klarinettist in de Dutch Swing College Band naast de legendarische Peter Schilperoort. Toen echter de Dutch Swing College Band besloot volledig beroep te worden, verlieten enkele leden de band vanwege hun maatschappelijke carrière of hun studie. Wim Kolstee (TU Delft), Martien Beenen (reclamebureau) en Dim Kesber (afgestudeerd chemicus) besloten toen tot het oprichten de Reunion Jazzband. Dat gebeurde in 1960. Juist die karakteristieke ‘Dutch Swing’ sound uit de jaren vijftig klinkt door in de Reunion. Na de dood van trombonist Wim Kolstee kwam Eelco van Velzen de band versterken. De huidige zevenmans formatie is er een die klinkt als een klok. De heren zijn allemaal al redelijk op leeftijd

en nemen lang niet alle uitnodigingen aan. ‘Heerde’ heeft echter een warme plek in de harten van deze rasmuzikanten. Martien Beenen ontwierp de affiche voor de Schilperoort Award en daarnaast spelen de heren ‘vreselijk graag’ in Heerde vanwege de hartelijke ambiance. Op 5 november staan ze er weer. Met als middelpunt de 80-jarige Dim Kesber die nog niets van zijn vitaliteit heeft verloren.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 227

Open huis 9 oktober 2010 Acacialaan 4, Heerde

Stationsstraat 10, Vaassen

Ideaal gelegen CHARMANTE VRIJSTAANDE VILLA met ruime stenen garage. Het sfeervolle geheel is gelegen op een ruim perceel van 620 m2 op één van de meest geliefde locaties tegen het centrum van het dorp. De laan is verkeersrustig en de woning ligt aan een besloten woonplantsoen.

€ 565.000,- k.k. Dellenweg 13, Epe Aan één van de mooiste lanen van de Veluwe gelegen helft van een dubbel woonhuis met garage op een schitterend perceel van 632 m2. De keurig onderhouden woning ligt in de bosrijke omgeving nabij het centrum en biedt een zeer diepe en vrije achtertuin.

€ 364.000,- k.k. Dorpsstraat 13, Vaassen Schitterend gelegen, vrijstaande woning met stenen garage op een unieke locatie tegen het centrum van Vaassen met een fraai uitzicht over de weilanden en het historische kasteel “De Cannenburgh” en het Cannenburger bos! Deze charmante woning is gebouwd in 1936 en beschikt nog over authentieke details! Uiteraard voorzien van C.V., glasisolatie en een prachtige hal met genoeg ruimte voor een traplift.

€ 429.000,- k.k. Drossenkampplein 14, Epe Charmante hoekwoning met garage, uitermate geschiikt voor “de doe-het-zelver”! Gebouwd rond 1954 en gelegen op loopafstand van het centrum met uitzicht over een plantsoen. De besloten tuin ligt op het noord-westen en de totale oppervlakte bedraagt 220 m2. De woning heeft maar liefst 4 slaapkamers en verwarming geschiedt d.m.v. gaskachels.

€ 199.000,- k.k. Elisabeth Poststraat 7, Epe Een zeer royale hoekwoning met aangebouwde stenen garage en een ruime tuin op 312 m2 grond. De woning is ideaal tegen het centrum van het dorp gelegen op een vrije locatie. Het geheel biedt 4 slaapkamers en een ruime woonkamer. Recent zijn meerdere kozijnen vernieuwd en is glasisolatie geplaatst door de hele woning.

€ 279.000,- k.k. Hardenbrink 77, Epe

Indien u dit appartement in 2010 koopt, krijgt u een Toyota Aygo cadeau! Schitterend gelegen ruim APPARTEMENT (90 m2) met carport en royale inpandige berging op één van de meest geliefde locaties van Vaassen. Vanuit het appartement heeft u een fraai vrij uitzicht op een fraai plantsoen met beek. Het gehele complex is keurig onderhouden. Het appartement is te bereiken via een gezamenlijke opgang voor 6 appartementen en is het complex is voorzien van een liftinstallatie. Tevens biedt het appartement 2 parkeerplaatsen, waarvan 1 overdekt.

€ 239.500,- k.k. Haalstede 25, Vaassen

Op een gunstige locatie gelegen riant en luxe penthouse met parkeergarage en berging in het souterrain. Het lichte appartement is gelegen op de bovenste woonetage van appartementencompex ‘Brinkhof’, is voorzien van 2 dakterrassen, in luxe afgewerkt en optimaal geïsolleerd. Een unieke kans om in luxe in het centrum te wonen.

€ 399.000,- k.k. Hoofdstraat 96c, Epe Liefhebber van design in combinatie met wooncomfort? Dit royale appartement met berging en parkeergarage middenin het centrum van Epe biedt u de mogelijkheid uw woondroom waar te maken. De gehele woning is geheel gerenoveerd vanaf 2007 en verkeert in een absolute nieuwstaat. Het zonneterras is gelegen op het westen. Een uniek samenspel tussen praktische ruimte en stijl. Zeker een bezichtiging waard.

€ 397.500,- k.k. Hoofdstraat 219, Epe Op een fraaie centrale locatie gelegen VRIJSTAANDE WONING MET PRAKTIJKRUIMTE, aangebouwde garage, serre en inpandig zwembad op een ruim perceel van 830 m2. Het geheel is keurig onderhouden en heeft een royale inhoud (930 m3) met diverse gebruiksmogelijkheden. De praktijkruimte is op dit moment in gebruik als schoonheidssalon met sauna, douches en solaria.

Laat u verrassen door een bezichtiging bij deze perfect onderhouden hoekwoning met veranda op het zuiden! De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1993, maar is de afgelopen 2 jaar totaal gerenoveerd met luxe en duurzame materialen. Uiteraard optimaal geisoleerd en voorzien van electrische screens. Op het perceel van 225 m2 staan tevens een royale schuur en een carport. De verzorgde tuin ligt op het zuiden en de woning heeft aan de achterzijde uitzicht over de weilanden. Gelegen aan een rustig hofje aan de rand van de vriendelijke, woonwijk “de Oosterhof”.

€ 289.000 k.k.

€ 649.000,- k.k. Dit zijn alle huizen die deel-

Hoofdweg 45, Emst Sfeervolle helft van een dubbel woonhuis met stenen schuur, welke recentelijk deels is verbouwd tot kantoorruimte! De royale tuin heeft een oppervlakte van maar liefst 525 m2. De goed onderhouden woning is gebouwd in 1907 en totaal gerenoveerd in de afgelopen 10 jaar. Uiteraard voorzien van CV (Nefit Turbo 1993), dak- en glasisolatie! Het kantoor beschikt tevens over een toiletruimte.

nemen aan het Open Huis.

€ 249.500,- k.k. Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 228

Jonasweg 20, Vaassen Luxe en royale VRIJSTAANDE WONING op een schitterend vrije plek aan de rand van Vaassen. De ruime woning (totaal ca. 545 m3, gebouwd in 1990) biedt een fraaie vrije tuin met 575 m2 oppervlakte. Op de begane grond zijn een ruime slaapkamer en badkamer gelegen en de ruime woonkeuken biedt zicht op de tuin. De woning is gedeeltelijk voorzien van airconditioning en de tuin (zuidwest gelegen) is fraai aangelegd met een extra toegang aan de achterzijde.

€ 490.000,- k.k.

Vrijblijvend bezichtigen, zonder afspraak!

Kanaalweg 84, Vaassen Aan het kanaal gelegen, rietgedekte woonboerderij met carport en houten schuur op een perceel van 990 m2. De boerderij is oorspronkelijk gebouwd rond 1920, maar grotendeels gerenoveerd in de afgelopen 7 jaar. Landelijk gelegen en toch op maar 3 minuten van de A-50! Voorzien van C.V. (combi 2002) en voorzien van dak-, muur- en glasisolatie.

€ 375.000,- k.k. Kerkenkampweg 16, Vaassen Een ideale gezinswoning met karakteristieke uitstraling aan één van de leukste straten van Vaassen. Een royale vrijstaande woning met grote garage op 490 m2 eigen grond. De woning heeft maar liefst 8 kamers en een fraai aangelegde sfeervolle tuin op het zuiden. Alle sanitaire voorzieningen zijn luxe en modern. De woning ligt op loopafstand van de winkels en overige voorzieningen.

€ 469.000,- k.k. Kopermolenweg 3, Epe Charmante woonboerderij met royale garage (7.75 x 5.8) op een perceel van totaal 9785 m2! Deze keurige, rietgedekte boerderij is gebouwd in 1975, voorzien van C.V. (hete lucht 2007) en optimaal geisoleerd. Gelegen in een landelijke omgeving en op 1.5 km. van het centrum van Epe. De verzorgde tuin bestaat o.a. uit een fraaie siertuin, een zonneterras op het zuid-westen en 2 percelen weiland. De ruime garage is voorzien van een kelder en een vlizotrap naar de zolder.

€ 775.000,- k.k.

Richard Nijhof (0578) 61 26 30 www.schievenkeizer.nl

Buizerdstraat 30, Epe

Kuipersweg 82, Epe Op een gunstige locatie aan de rand van het centrum gelegen vrijstaande karakteristieke woning met aangebouwde stenen garage. De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1951 op een perceel van 440 m2 en in 1991 substantieel uitgebreid en verbouwd. Hierdoor is er een keurig woonoppervlak is ontstaan op de begane grond. De achtertuin is besloten en op het oosten gelegen. De woning ligt op een gunstige locatie nabij alle faciliteiten van het centrum.

€ 299.000,- k.k. Laan van Fasna 53, Vaassen Royaal en luxe appartement (maisonette) op de 1e verdieping met een garage en berging in het souterrain. Het appartement is gebouwd in 2005, circa 150 m2, optimaal geisoleerd en uiteraard voorzien van een liftinstallatie. Gelegen aan de rand van het dorp en op korte afstand van het centrum. Tevens voorzien van 2 balkons, een dakterras, 2 badkamers en 3 slaapkamers!

€ 419.000,- k.k. Oude Wisselseweg 7, Epe Vrij, comfortabel en gelijkvloers wonen aan de rand van het dorp nabij alle voorzieningen van het centrum! Een royale en keurig onderhouden HALFVRIJSTAANDE GEZINSWONING met aangebouwde stenen garage. De woning heeft een royale inhoud, is gebouwd met volledige isolatie in 1985 en ligt op een perceel van circa 310 m2. 4 slaapkamers, waarvan 1 met badkamer op de begane grond! De woning ligt aan een rustige laan met fraaie bomen met uitzicht op een bospark en vrij uitzicht. Het centrum is op loopafstand, evenals scholen en overige voorzieningen.

Keurige, uitgebouwde middenwoning met plantsoen aan de voorzijde en een leuke achtertuin op het zuiden! De woning is gebouwd in 1977, goed geisoleerd, voorzien van C.V.( H.R. Nefit 2007 ) en aan de voorzijde uitgebouwd. Gelegen in een rustige en kindvriendelijke omgeving in de woonwijk “de Vegtelarij”. Het pand beschikt tevens over een luxe keuken met inbouwapparatuur en maar liefst 4 slaapkamers! De moeite waard om snel een afspraak te maken voor deze scherp geprijsde woning!

€ 219.000 k.k.

Open huis!

€ 299.000,- k.k.

Parkweg 1a, Wapenveld De verrassing van licht en ruimte begint bij de voordeur, maar ook de grote kavel van 3350 m² is ruim, licht en biedt volop privacy. Wonen aan de rand van het bos en alle voorzieningen op korte afstand; sportmogelijkheden, scholen, cultuur en een goede bereikbaarheid. Het oorspronkelijke huis heeft onder leiding van een bezielde architect een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Met als resultaat een zéér compleet en prettig leefbaar huis. Er zijn rond het huis meerdere terrassen en er is een fraaie vijverpartij. Bovendien is er een flinke schuur, een carport en een grote houten berging.

€ 845.000,- k.k.

Parkweg 14, Vaassen Eén van de mooiste lanen van Vaassen biedt dit schitterend afgewerkte en luxe HERENHUIS met aangebouwde garage en fraai aangelegde tuin. Gelegen op een perceel van 454 m2 met tuin aan een beek. De woning biedt sfeer, luxe en comfort met op de begane grond een leuke tv-kamer en 3 slaapkamers op de verdieping. Aan de achterzijde grenst de tuin aan een beek en aan de voorzijde heeft het een fraai vrij uitzicht over een grasveld. Het is ideaal centraal tegen het centrum van het dorp gelegen en op loopafstand van de het fraaie park rondom kasteel de Cannenburgh.

9 oktober 2010 van 11.00 tot 15.00 uur Ons kantoor is die dag geopend!

€ 475.000,- k.k.

Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 229

Open huis 9 oktober 2010 Prins Bernhardlaan 8, Heerde Op een goede locatie in een rustig straatje nabij het centrum van het dorp gelegen ligt deze uitstekend onderhouden woning met garage, schuur en mooi aangelegde tuin. De woning is in 2001 onder architectuur aan de achterzijde uitgebouwd. Bouwjaar: 1955. Perceelsgrootte: 605 m2. De woning is grotendeels geïsoleerd en heeft nieuwe kozijnen. Een schitterende woning, gelegen op één van de mooiste plekjes binnen het dorp Heerde. Zeker een bezichtiging waard!

€ 445.000,- k.k. Rietberglaan 5, Epe Zeer charmante en KARAKTERISTIEKE RIETGEDEKTE VILLA aan de rand van Epe op een fraai perceel van 8004 m2. De villa is oorspronkelijk gebouwd rond 1938 en keurig onderhouden. Op het perceel is tevens een sfeervol stenen gastenverblijf, royale berging, tuinhuis en carport gelegen. De villa is gelegen in een rustige en geliefde woonomgeving aan de rand van bossen en weiland in alle rust en vrijheid. De snelwegen A 50 en A28 liggen binnen 10 minuten rij-afstand.

Vrijblijvend bezichtigen, zonder afspraak! 9 oktober 2010 van 11.00 tot 15.00 uur Ons kantoor is die dag geopend!

€ 985.000,- k.k. Rozenhof 1, Epe Op de begane grond gelegen royaal net 3-kamer appartement met 2 balkons en berging in het souterrain. Het appartement is zonnig gelegen en kijkt vrij uit over de fraai aangelegde rozentuin behorende bij “de Rozenhof”. Appartementencomplex “de Rozenhof” voorziet in diverse vormen van service die uw woonzorgen indien gewenst uit handen neemt.

€ 139.000,- k.k. Slotgraskamp 9, Epe In een prettige woonomgeving vindt u deze keurige hoek-patiobungalow met garage! De woning is gebouwd in 1968, recentelijk geheel gerenoveerd en voorzien van glasisolatie. De patio is op het zuiden gelegen en beschikt tevens over een veranda. De totale perceelsoppervlakte bedraagt, inclusief een leuke voortuin, 253 m2.De gehele begane grondvloer is voorzien van een laminaatvloer.

€ 239.000,- k.k. Vaassensebinnenweg 17, Emst Landelijk, vrij en luxe wonen in ruimte en rust! Schitterend gelegen HALF BIJNA VRIJSTAANDE WONING met royale kapschuur en royaal perceel van 2960 m2. De woning is in 2001 substantieel uitgebouwd en biedt een royale woonkamer met luxe open keuken (totaal 45 m2), studeerkamer en 3 ruime slaapkamers. Het geheel is in een fraai landelijk gebied gelegen met vrij uitzicht naar alle zijden en op korte afstanden van de schitterende natuur van Gortel en het Kroondomein.

€ 475.000,- k.k.

Vellertweg 48, Beemte Broekland Dubbel wonen of een ROYALE WOONBOERDERIJ betrekken? Op een vrije en landelijke locatie gelegen ruime woonboerderij met diverse bijgebouwen op een perceel van 13.587 m2. De boerderij biedt totaal 7 kamers en 2 woonkeukens. Tevens is op het terrein een rijbak aanwezig. Het geheel is gelegen in een landelijke woonomgeving op korte afstand van de snelweg A50. Apeldoorn is op ca. 5 autominuten afstand.

€ 545.000,- k.k. Vormerij 1, Vaasen Luxe, royaal en energiezuinig wonen? In de mooiste nieuwbouwwijk van Vaassen gelegen KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE WONING(2008) met garage, kantoorruimte, zwembad en schuur op 492 m2 eigen grond met fraai aangelegde tuin. De woning heeft 5 ruime slaapkamers en op de begane grond een leefruimte van ca. 60 m2. De fraai aangelegde tuin is geheel op de zon gelegen met een zwembad, ruime stijlvolle houten berging en beplanting en bestrating onder architectuur vormgegeven.

€ 569.000,- k.k.

Willem Dreeslaan 199, Epe Leuke gezinswoning aan de rand van het dorp op een kindvriendelijke locatie nabij uitvalswegen en het park. Ideaal voor de starter. De woning is in 1981 gebouwd door een beleggingsmaatschappij en heeft altijd dienst gedaan als huurwoning. De woning is degelijk en traditioneel gebouwd en is goed onderhouden. Het geheel is voorzien van dak-muur- en gedeeltelijk glasisolatie. Verwarming geschiedt d.m.v. CV (Vaillant ‘05)

Uw droomhuis te koop bij een andere makelaar? Schakel ons dan in als uw aankoopmakelaar!

Gratis aankoopmakelaar bij bezichtiging Nieuwe actie Garantiemakelaars Meer dan 90% van alle huizenkopers schakelt geen aankoopmakelaar in. Huizenkopers zijn onbekend met een aankoopmakelaar of vinden zijn diensten te duur. Ze onderhandelen zelf over de aankoopprijs met de makelaar van de verkopende partij. Hierdoor betalen veel huizenkopers meer dan het huis waard is, of komen voor nare verrassingen te staan achteraf. Schieven Keizer Garantiemakelaars biedt van 23 september 2010 tot 31 december 2010 potentiële huizenkopers aan gratis een aankoopmakelaar uit te proberen bij een bezichtiging. Ze ontvangen een AankoopScan van de bezichtigde woning en kunnen dan zelf bepalen of ze met hem verder gaan. De aankoopmakelaars van Schieven Keizer Garantiemakelaars kennen de lokale markt zeer goed en zijn ervaren onderhandelaars die altijd minimaal hun courtage terug verdienen. No cure, no pay. Schieven Keizer aankoopmakelaars Richard Nijhof en Anne van de Vlekkert: “Hoe reëel is de vraagprijs? Waar moet u op letten bij een bezichtiging? Hoe haalt u het maximale uit de onderhandelingen? Wie leest de kleine lettertjes in het koopcontract? Hoe voorkomt u teleurstellingen achteraf? Allemaal vragen die we nu gratis beantwoorden bij een bezichtiging.”

€ 199.000,- k.k.

Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 30

Euroma straatvoetbaltoernooi

Nieuwe dagbesteding HATTEM- Vanaf januari 2011 zal er in Hattem een nieuwe dagbesteding starten voor ouderen. Deze is bedoeld voor alle ouderen, die behoefte hebben aan een extra gezellig dagje. Daarnaast biedt een wekelijks bezoek aan de dagbesteding mensen structuur: er komt een weekritme met een dag om extra naar uit te kijken. Dit kan bovendien gevoelens van eenzaamheid tegengaan of verminderen. Iets voor u als vrijwilliger? De dagbesteding werkt met een groepje vaste vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen allerlei verschillende activiteiten aanbieden en begeleiden. Zij worden daarin uiteraard ondersteund door de coördinator welzijn ouderen, van Stichting Welzijn Hattem. Te denken valt aan verschillende (groeps)spelletjes en creatieve activiteiten. Daarnaast wordt er een warme maaltijd geserveerd, en wordt er natuurlijk gezellig koffie gedronken. Het be-

Reislezing WAPENVELDWoensdagmiddag waren maar liefst 200 jongens en meisjes als deelnemer aanwezig bij het straatvoetbal in het Wapenveldse Stationspark. Ook was er veel publiek op de been om hun (klein)kinderen te aanschouwen bij het voetbalspelletje. De activiteitencommissie van WZC was al vroeg in het park aan het werk en had weer drie voetbalveldjes uitgezet om 90 voetbalwedstrijden op één middag te laten spelen. Alle kinderen van de basisscholen waren uitgenodigd om mee te spelen met het Euroma straatvoetbalfeest. De allerkleinsten leefden zich massaal uit op het

springkussen dat beschikbaar was gesteld door C1000 Harderman uit Wapenveld. Koninklijke Euroma zorgde ervoor dat de deelnemers en het talrijke publiek werd verwend met broodjes worst. Aan het eind van het toernooi kregen alle deelnemers ook nog een tas met Euroma logo erop en chips mee naar huis. Rond vijf uur werden de finales gespeeld in de categorie 6- tot 9-jarigen. De halve finale tussen De Wilde Draakjes en Boy en Girls werd beslist na strafschoppen. De draakjes hadden het vizier iets scherper staan en gingen naar de finale. Daar troffen de Draakjes de FC van Maasboys aan.

Merklappenatelier De Scholtenshof geopend

In een enerverende gelijkopgaande wedstrijd viel de winnende goal vlak voor tijd. De Wilde Draakjes mochten zich kampioenen noemen van het straatvoetbal 2010. Bij de 10- tot 12-jarigen hebben de voetballers een halve competitie gespeeld. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld bleken de Oranje Leeuwen op de derde stek net buiten de prijzen te vallen, De bende van Zes werd tweede en alle spelers van Padde United gingen met een trofee naar huis als de kampioenen van 2010.

Gemeente Hattem genomineerd HATTEM- Afgelopen woensdag werd door gemeente.nu en Elsevier bekend gemaakt dat de gemeente Hattem een van de drie gemeenten is die genomineerd is voor de Innovatie Award 2010. De gemeente Hattem had zich ingeschreven met het project Expeditie Hattem. Donderdag 7 oktober wordt tijdens de Grote Dag van de Kleine Gemeenten bekend gemaakt welke gemeente er vandoor gaat met de Award. De andere twee genomineerde gemeenten zijn de gemeente Scherpenzeel en Woudenberg, en de gemeente Weert.

HATTEM- Voor een ieder die interesse heeft in andere landen en culturen, of nog eens wilt terugdenken aan een reis die is gemaakt. Of voor mensen die een reis aan het voorbereiden zijn, organiseert Stichting Welzijn Hattem iedere maand een boeiende reislezing. Gastsprekers met veel reiservaring nemen de luisteraars mee op hun reizen over de wereld. Dit doen zij aan de hand van onder meer foto’s, dia’s en verhalen. De eerstvolgende reislezing vindt plaats op dinsdag 12 oktober, 14.00 uur, en gaat over de indrukwekkende nationale parken van de USA. De lezingen worden georganiseerd in zaal De Doelen, Hof van Blom 5. Kosten: 4 euro inclusief koffie/thee.

langrijkste is dat de bezoekers komen genieten van de dag. Bij elkaar en bij de vaste vrijwilligsters is er altijd een luisterend oor, iemand met wie men kan praten. De vrijwilligsters denken graag met de bezoekers mee en zullen er samen een geslaagde dag van maken. Er is nog een aantal vrijwilligersplaatsen beschikbaar. De dagbesteding kan creatieve, gastvrije mensen gebruiken die een hele dag willen begeleiden. Maar ook een ochtend of middag is mogelijk. Voor wie enthousiast geworden is, geldt: kom gerust eens langs bij de coördinator welzijn ouderen van Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4432881 of tel. 038-4446296.

Dammen HOORN- Maandag speelde damclub Hoorn-O.G.Oene haar eerste wedstrijd in de competitie van de Provinciale Overijsselse Dambond, 1e klasse West, uit tegen T.O.G.1 uit Ittersum. Ondanks het verlies konden de Heerder (en Oener) dammers met opgeheven hoofd naar Heerde terugkeren. De uitslagen waren: T.O.G. 1 Ittersum - Hoorn -O.G.Oene 1: H. Smit - L.G. Brummelkamp 2-0, D. Rensink - H. van Ommen 1-1, W. Leijssenaar - B. Koetsier 2-0, A. Kranendijk - A. Harms 1-1, J. Kiewit - T. Bijsterbosch 0-2, H. Baarda - W. Muller 1-1. Eindstand: T.O.G.1 - Hoorn-O.G.Oene1: 7-5. Onderling werd er voor de beker gespeeld. De uitslagen hiervan waren: T. Kers - T. van de Mars 0-2, J. van Ommen - M. van Lohuizen 2-0, T. Tellegen - H.B. Sanders 1-1, G.A. Groothedde - H. Boeve 0-2, H. Kemper - T. de Weerd 2-0, D. v. Pijkeren - T. de Weerd 2-0.

Tekenwedstrijd HATTEM- Het is kinderboekenmaand en het thema is dit jaar “Kijk es !”. Met dit thema gaan ze in De Fontein in Hattem aan de slag en daar hebben ze veel kinderen voor nodig. Op woensdagmiddag 13 oktober wordt er eerst een verhaal voorgelezen en daarna mogen alle kinderen er een tekening bij maken. “Het wordt dus, met een moeilijk woord, een illustratie bij een verhaal. Je mag de tekening meteen inleveren, maar je mag ‘m thuis ook nog afmaken als

je niet genoeg tijd hebt.” Donderdag 14 oktober voor 18.00 uur moet alles ingeleverd zijn (zorg wel dat je naam, leeftijd en telefoonnummer er op staan). Ze gaan ze ophangen in de winkel en de jury bepaalt welke de mooiste zijn en die kinderen krijgen natuurlijk een prijsje. De kinderen van 5, 6 en 7 jaar zijn welkom van 14.00 tot 15.00 uur en de kinderen van 8, 9 en 10 jaar van 15.15 tot 16.15 uur, in de winkel aan de Kerkstraat 32 in Hattem. Kom op tijd want vol=vol.

Kaasspecialist vernieuwd

HEERDE- Onlangs is aan de Elburgerweg 19 te Heerde het atelier De Scholtenshof van Afke Wullink– Semplonius in gebruik genomen. Afke Wullink is gespecialiseerd in alles rondom de Merklap. Een merklap was een stuk linnen waarop jonge meisjes het alfabet, de cijfers, randen en motieven leerden borduren. Patronen werden generaties lang van moeder op dochter werden doorgegeven. Het is dan ook niet te verwonderen dat deze merklapmotieven een eeuwenoude symboliek met zich meedragen. Hierdoor kunnen we van een merklap dikwijls veel aflezen over de maakster van de lap en haar familie. Op De Scholtenshof worden door Afke

cursussen gegeven in het maken van een eigen, eigentijdse merklap. Er wordt begonnen met een proeflap waarop je met je eigen lievelingskleuren verschillende steken oefent. Dit wordt een merklap op zich. Vervolgens beginnen we aan je eigentijdse persoonlijke merklap. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursus Merklappen voor beginners op dinsdagochtend,deze begint 18 oktober. Ben je geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Afke Wullink, Elburgerweg 19, 8181 EM Heerde, tel. 0578–631256/ tel.0651891954. E-mail: afkesmerklap@ gmail.com of kijk op www.afkesmerklap.nl.

EPE- Na 5,5 jaar gaat er een frisse wind door de winkel van de Kaasspecialist in de Veluwepoort in Epe. Een ander kleurtje op de muren, andere verpakkingen en nieuwe bedrijfskleding. Er is wat meer overzicht en rust in de win-

kel, door neutrale kleuren. Daarnaast is het assortiment boerenkaas flink uitgebreid. De tapas/olijven zijn tevens vernieuwd. Voor de komende feestdagen kunt u natuurlijk ook uw kerstpakket samenstellen volledig naar uw persoonlijke wen-

sen. “Verder kunnen we uw feestje compleet maken met kaasplanken en luxe hapjes”, aldus Joyce en Richard Barnhoorn. Ervaar en beleef het zelf, kom genieten van maandag t/m zaterdag staan ze in hun vernieuwde winkel voor u klaar.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 231

Heren Combinatie Voordeel

Heren Voor de grootste collectie Voordeel heren casuals: Sweaters, overhemden en Set pantalons in perfecte combinaties. Pantalon + Sweater + Overhemd

Nu nog meer keuze

€ 90.-

Heren najaarsset: van € 119,40 VOOR:

L

IE-VOORDEE PROFITEER VAN ONS COMBINAT

90.-

Perfect combineren doet u bij Aro Allgear

n i s n e i Tot z * Zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden. Deze actie is geldig van 5 t/m 23 oktober 2010

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl

OPENINGSTIJDEN:

ma-do 08.00 - 20.00 uur vr 08.00 - 21.00 uur za 08.00 - 17.00 uur

Gratis parkeren Ruim 2000m2


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 232

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www.triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Maeskamp 5, Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Jan Hamerstraat 13, Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Eekterweg 21, Vaassen

Postadres: Bezoekadres:

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam)

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: __________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen _____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € _____________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum _____________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noord Veluwe. Dit kunt u gratis afhalen op diverse verspreidingspunten.

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum _____________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 40

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

HATTEM, Koestraat 15, Binnenstad

C

Adver tentienr.: 610404 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 4 november 2010 Kale huur: € 560,31 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1991 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishoudentot65jaar:minimaal€21.450perjaar eenpersoonshuishoudenvanaf65jaar:minimaal€ 20.200perjaar meerpersoonshuishoudentot65jaar:minimaal€ 29.125perjaar meerpersoonshuishoudenvanaf65jaar:minimaal€ 27.575perjaar Bijzonderheden: leuke tussenwoning in het gezellige centrum van Hattem; oppervlakte woonkamer 21 m²; 2 slaapkamers op de 1e verdieping, oppervlakte 12 en 8 m²; zolder met slaapkamer (8 m²) bereikbaar via vaste trap; half open keuken 16 m²; inpandige berging; terras op het zuiden

VAASSEN, Jasmijnstraat 208, Heggerenk

D

D

Advertentienr.: 610401 Type woning: etagewoning met lift Beschikbaar: omstreeks 19 november 2010 Kale huur: € 304,53 Servicekosten: € 30,40 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1975 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishoudentot65jaar:maximaal€21.450perjaar eenpersoonshuishoudenvanaf65jaar:maximaal € 20.200perjaar meerpersoonshuishoudentot65jaar:maximaal € 29.125perjaar meerpersoonshuishoudenvanaf65jaar:maximaal € 27.575perjaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamer 6 m²; voorschot stookkosten € 50,— per maand

VAASSEN, De Oldehofstede 88, Oosterhof

EPE, Struikstuk 4, Burgerenk Adver tentienr.: 610402 eengezinswoning Type woning: omstreeks 10 december 2010 Beschikbaar: Kale huur: € 570,50 € 5,30 Servicekosten: 3 Slaapkamers: Bouwjaar: 1970 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishoudentot65jaar:minimaal€ 21.450perjaar eenpersoonshuishoudenvanaf65jaar:minimaal € 20.200perjaar meerpersoonshuishoudentot65jaar:minimaal€ 29.125perjaar meerpersoonshuishoudenvanaf65jaar:minimaal€ 27.575perjaar Bijzonderheden: ruime tussenwoning aan de rand van Epe; gelegen in een rustige wijk;de keuken, badkamer en toilet worden gerenoveerd; kleurkeuze is mogelijk; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; tuin op het noordwesten

www.triada.nl

B

Advertentienr.: 610403 Type woning: benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 1 november 2010 Kale huur: € 370,22 Servicekosten: € 6,68 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1984 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishoudentot65jaar:maximaal € 21.450perjaar eenpersoonshuishoudenvanaf65jaar:maximaal € 20.200perjaar meerpersoonshuishoudentot65jaar:maximaal € 29.125perjaar meerpersoonshuishoudenvanaf65jaar:maximaal € 27.575perjaar Bijzonderheden: tussenwoning op de begane grond; gelegen in een groene wijk aan de rand van Vaassen; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; inpandige berging; tuin op het oosten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 233

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Krugerstraat 4, Krugerstraat Noord

VAASSEN, Acaciahof 17, Berkenoord 2

D

C

Advertentienr.: n.v.t. Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: per direct Kale huur: € 930,71 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1947 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Advertentienr.: n.v.t. Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 8 oktober 2010 Kale huur: € 604,86 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1983 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: ruime tussenwoning; gelegen op loopafstand van scholen en sportvelden; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 7 m²; tuin op het oosten

Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht.

“Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.”

VAASSEN, Cederhof 8, Berkenoord 2

“Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.”

VAASSEN, Max de Leuwstraat B, Krugerstraat-noord

garage Advertentienummer: 6104041 Beschikbaar: omstreeks 1 november 2010 Afmeting: 13 m² Kale huur: € 31,21 Bijzonderheden: · alleen voor de stalling van auto/motor; · uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; · huurders in de directe omgeving van Max de Leuwstraat hebben voorrang; · iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada; · bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

C Adver tentienr.: n.v.t. Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: per direct Kale huur: € 598,06 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1983 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; scholen en sportvelden op loopafstand; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 7 m²; royale zolder (21 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het oosten “Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.”

Beëindiging of onderbreken woonduur Iemand is doorstromer als deze beschikt over een legale zelfstandige huur- of koopwoning in de regio Noord-Veluwe. Deze woning moet, bij acceptatie van een huurwoning, leegkomen. Een doorstromer krijgt punten op basis van de woonduur in de huidige woning. Als dit een huurwoning is, met een huur onder de huurtoeslaggrens, 2 punten per maand. Alle andere doorstromers krijgen 1 punt per maand. Het bovenstaande houdt in dat, als de woonduur van de huidige woning wordt beëindigd of onderbroken, de puntentelling dan weer opnieuw ingaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkoop van de woning of bij het verlaten van een huurwoning. Het spreekt voor zich dat dit nadelige gevolgen voor de puntentelling kan hebben!

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Adver t.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

30

1016

Hattem

Zuidwal 48

benedenwoning

610379

Epe

Europalaan 50

seniorenwoning

bijzondere toewijzing

Epe

Midachten 36

eengezinswoning

bijzondere toewijzing

Vaassen

Woestijnweg 97

etagewoning zonder lift

610342

11

56

Vaassen

Krugerstraat 163

etagewoning met lift

610353

22

128

Vaassen

Jan Mulderstraat 54

bovenwoning

610357

3

50

Vaassen

Jasmijnstraat 196

benedenwoning

610371

45

344

Vaassen

Jan Hamerstraat 69

eengezinswoning

610372

6

131

Vaassen

Jasmijnstraat 176

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA234

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Maeskamp 5

VAASSEN, Jan Hamerstraat 13

Te koop

Te koop

Traditioneel gebouwde tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. Grotendeels bestrate achtertuin, op het oosten gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1955. Overwegend kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Intergas HR Combi, bouwjaar 2010. Totale perceelsgrootte ca. 135 m². Begane grond Hal met plavuizen vloer; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²) met eenvoudig keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (22 m²) met aansluiting voor een gaskachel en openslaande deuren naar de tuin. 1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²) waarvan twee met vaste kast; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2 e verdieping Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging met opstelplaats CV ketel.

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De achtertuin is op het noorden gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1956 en gerenoveerd in 2004. De begane grond is voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 161 m². Begane grond Hal voorzien van laminaat vloer; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (12 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; bijkeuken (3 m²) met CV opstelling en wasmachine aansluiting; woonkamer (16 m²) voorzien van laminaat vloer. 1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers (12, 8 en 8 m²); geheel betegelde badkamer (7 m²) met douche, wastafel en 2e toillet. 2 e verdieping Onbevloerde vliering.

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 165.000 k.k.

€ 177.500 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Met binding

Met binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

EPE, Borgstuk 38

VAASSEN, Eekterweg 21

Te koop

Te koop

OPEN HUIS ZATERDAG 9 OKTOBER VAN 11.00 – 13.00 UUR Goed onderhouden hoekwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noord-westen gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1970. De woning is bijna geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 154 m². Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8 m²) zonder keukenblok; woonkamer (24 m²). 1 e verdieping Overloop met een vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²), waarvan 2 met een vaste kast; eenvoudige badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

€ 185.000 k.k.

Op zeer ruime kavel gelegen 2-onder-1-kapwoning. Gesitueerd aan de rand van Vaassen, op een hoek aan een doorgaande weg met aan de overzijde vrij uitzicht over agrarisch gebied/weilanden. Aan de achterzijde van het perceel bevindt zich een industrieterrein. De zeer ruime tuin naast de woning is gelegen op het noordwesten en de achtertuin op het noordoosten. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. In de achtertuin is een houten garage met aanbouw geplaatst. De woning is gebouwd in 1950. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 24-28 VHR, bouwjaar 2003. Totale perceelsgrootte ca. 435 m². Begane grond Hal/entree; trapkast-kelder; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²); achterentree/bijkeuken en douchegelegenheid; woonkamer (24 m²) met schouw en aansluiting voor een gaskachel. 1 e verdieping Overloop; 2 slaapkamers (11 en 9 m²); berging (9 m²). 2 e verdieping Onbevloerde vliering.

Aanvaarding: in overleg

VASTE VERKOOPPRIJS: Vrije koop

Vrije vestiging

Aanvaarding: in overleg

Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst. 

Zonder binding

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

€ 215.000 k.k.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 235

Zaterdag 9 oktober 2010 open huizen route van 11.00 tot 15.00 uur

Eekwal 17

Heerde Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Zwolseweg 2a Heerde Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Durst Brittlaan 30 Heerde Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Zwolseweg 57 Heerde Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Andere deelnemers in de omgeving: - Molenkampweg 13 te Heerde , € 312.000,- k.k. - Mezenweg 2 te Wapenveld, € 249.000,- k.k. - Sprengenweg 43 te Epe, € 295.000,- k.k.

Schaap & de Mol Makelaars, Zwolseweg 1-B, 8181 AA Heerde. Tel. 0578-678072

Hanendorperweg 512-34 Emst Vraagprijs: € 90.000,- k.k.

- Kanaaldijk 1 te Hattem, € 475.000,- k.k.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Uw oude goud is geld waard !!!

Sterk in prijs gewijzigd !

Bij aankoop van een sieraad of horloge ontvangt u voor uw oude 14 kt gouden sieraden 14 euro per gram Bij alleen inleveren van oud goud ontvangt u 12,= per gram. Bij inlevering van oud goud is legitimatie verplicht. Tevens onze bekende Gettmann

Trouwringenactie 2 halen 1 betalen Op onze andere merken trouwringen

15 % KORTING

Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze acties lopen t/m 30 oktober 2010

Meiling uw vakbekwame juwelier Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578 - 691856

Dorpsweg 38, Hattem (zaterdag 9 oktober Open Huis) Vraagprijs: € 389.000,- k.k. Vrijstaand wonen in een goed geïsoleerde en onderhoudsarme woning met nieuwe houten schuur met zolder vlakbij het centrum op 491m² grond. Fraaie en diepe achtertuin met veel privacy!! Indeling o.a.: tuingerichte woonkamer, fraaie woonkeuken en kantoor/hobby/slaapkamer. Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met ligbad, toilet en wastafelmeubel. Tweede verdieping: overloop en twee (slaap)kamers, waarvan één met kastenwand en veel bergruimte. Zuidwal 52 Hattem 444 32 33


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 36

Clinic Dick Jaspers

Penningmeester gezocht

HATTEM- Maandag was Dick Jaspers bij biljartvereniging DOS in Hattem. Dick Jaspers is professioneel biljarter en al vaak Nederlands kampioen en zelfs Europeesen Wereldkampioen geweest. Blij verrast was Henk Wonink toen hij van zijn kinderen een clinic met de topsporter Dick Jaspers kreeg aangeboden voor zijn 70e verjaardag. Als bonus mocht hij zijn biljartteamgenoten bij deze clinic betrekken. Dick Jaspers heeft Henk en zijn teamgenoten diverse tips gegeven en samen aan balletje gestoten. Henk is nog steeds onder de indruk van het aangeboden cadeau door zijn kinderen en de fantastische clinic met Dick Jaspers en zijn teamgenoten. Henk: ‘Biljarten is leuk, door deze clinic wordt het nog weer spannender binnen het team. Ik kijk terug op een bijzonder leerzame en vooral ook gezellige clinic.’

Team Vollebolle met Barrels naar Dakar

HEERDE- De Stichting Vrijwillige Hulpdienst is een organisatie van 300 enthousiaste vrijwilligers in de gemeente Heerde. De taken van de vrijwilligers liggen op het terrein van zorg en welzijn. De sfeer binnen de organisatie is: niet te veel gedoe en papier, maar aanpakken en uitvoeren! Dat motto en die sfeer spreken aan want de club groeit nog steeds. Het bestuur van de Vrijwillige Hulpdienst bestaat uit 7 leden. Het bestuur brengt dezelfde sfeer en hetzelfde motto in praktijk. De verschillende projecten functioneren onder verantwoordelijkheid van coördinatoren. Het bestuur kan daarom op hoofdlijnen besturen. Het aantal bestuursvergaderingen per jaar ongeveer 5 korte avondvergaderingen. De penningmeester wil stoppen. Daarom is de Hulpdienst op zoek naar een nieuwe penningmeester. De taken van de penningmeester liggen vooral op het terrein van begroting en jaarrekening. De boekhouding wordt verzorgd door de tweede penningmeester. Voor de penningmeester is deskundigheid en ervaring op het financiële vlak noodzakelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester van de Vrijwillige Hulpdienst de heer Rieks Schut, tel. 0578-694395 of met de voorzitter de heer Henk Scheffers, tel. 0578692717.

Computercursus REGIO- De Volksuniversiteit verzorgt een computercursus. Deze bestaat uit 10 lessen en vindt plaats in de Vrije Inloop te Emst op de donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur (dit is achter De Hezebrink). In de eerste lessen maakt u kennis met de mogelijkheden van Windows en leert u om te gaan met de muis. Vervolgens gaat u verschillende taken van Windows zelf uitvoeren. Daarna maakt u kennis met het programma Word (tekstverwerken). U leert onder meer teksten te typen en te verbeteren. In de laatste lessen maakt u kennis met het Internet en leert u een email op te stellen en te zenden. Er is slechts plaats voor 6 cursisten. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Volksuniversiteit van Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of kijken op de websitewww.koppelepe.nl (kies Volksuniversiteit).

HEERDE- Team Vollebolle zal op 12 februari 2011 meedoen aan de Amsterdam-Dakar Challenge. Hiervoor gaan ze met vijf oude auto’s van 500 euro door de NoordAfrikaanse woestijnen naar Dakar in Senegal. Daarna wordt nog doorgereden naar Gambia, waar de auto’s worden verkocht. De opbrengst van de auto’s, inclusief reserve onderdelen, is voor het goede doel: Stichting Nice To Be Nice. Met nog vier maanden te gaan zijn de voorbereidingen voor de barreltocht naar Afrika in volle gang. Het tien man sterke Team Vollebolle bestaat uit familie en vrienden Vollebregt, van den Top en de Mooij, wonende te Heerde, Dronten, Boskoop, Voorhuizen en Arnhem. Het gekozen goede doel, stichting Nice To Be Nice, ondersteunt de bouw van scholen in Gambia. De kleinschaligheid, de gekozen werkwijze en de samenwerking met stichting Laat Gambia Leren waren doorslaggevend voor het team om zich juist voor dát doel in te zetten. Onlangs vond de ‘barreldag’ plaats op het Amsterdamse strand bij Blijburg. Een perfecte locatie om de andere deelnemers te leren kennen en de nodige informatie te krijgen ter voorbereiding op de reis. Ook werden de benodigde inentingen gegeven en was er gelegenheid visa aan te vragen. Het team heeft zich nu twee prioriteiten gesteld. Het aanschaffen van de barrels en het werven van fondsen en materialen. Inmiddels zijn twee van de benodigde vijf auto’s aangeschaft en is met het oplappen begonnen. Ze moeten immers eerst 7100km naar Afrika en daarna hopelijk nog jaren probleemloos kunnen rijden voor een nieuwe eigenaar, waar-

schijnlijk als taxi. “Als u dit leest en u weet toevallig ergens een oude Nissan Patrol of een Landrover Discovery te koop, dan is het team zeer geïnteresseerd”, laten ze weten. De fondsenwerving vergt nog de nodige aandacht. Een aantal bedrijven en particulieren hebben al gesponsord en het team hoopt dat er nog veel meer zullen volgen. Ook zijn werkacties georganiseerd zoals peren plukken op het bedrijf van de familie Rijk te Dronten. 30 vrijwilligers, waaronder de teamleden, plukten in één dag meer dan 20 ton peren en stelden hun plukloon ter beschikking van het team en het goede doel. Supermarkt Jumbo in Heerde geeft het team de mogelijkheid tot een flessenactie. U kunt mee helpen bij het verwezenlijken van één van de millenniumdoelstellingen, namelijk onderwijs voor iedereen. Door simpelweg uw statiegeldbonnetje van de lege flessen en kratten in de doos te doen die bij de flessenautomaat staat opgesteld, sponsort u het goede doel. Het streven is de reiskosten zo laag mogelijk te houden. Om die reden is een boodschappenlijstje opgesteld voor benodigdheden om de auto’s daar te krijgen. Die staat ook op de website. Op de site www.teamvollebolle.nl zijn de voorbereidingen te volgen en op www.nicetobenice. nl kunt u zien waar de opbrengst voor gebruikt gaat worden. Mocht u interesse hebben de deelnemers te spreken, te sponsoren met goederen of een bijdrage, kijkt u op de site of neem contact op met Ton Vollebregt, tel. 0578-617453 of tel. 06-51883983 of door een e-mailtje te sturen naar: info@teamvollebolle.nl.

Sari toont najaarscollectie

OENE- Veel klanten genoten van de nieuwe najaarscollectie die door medewerkers van Sari werd geshowd. Tijdens de show vertelden de Sari medewerkers het verhaal van de mensen achter het product. Bijvoorbeeld over de alpaca wollen vesten uit Peru. De productie van de vesten en truien vindt plaats in het atelier van Aurora in Lima. In het atelier werken enkele mannen en een aantal vrouwen: de mannen breien de grote stukken op semi-automatische breimachines. Er wordt gewerkt met ponskaarten om

de patronen in te breien. De ontwerpen waar grotere vlakken in één kleur in voorkomen, worden niet met een ponskaart gebreid maar met afzonderlijke spoeltjes garen per kleurvlakje. Dat is een arbeidsintensief werk, vandaar dat de op deze manier gebreide stukken beduidend duurder zijn dan de ‘kaartbreisels’. De vrouwen zetten de truien en vesten in elkaar, breien de boorden, maken de knopen en hechten de losse draadjes af. Zij werken vaak in hun eigen huis en doen dit werk naast het huishou-

den om het familie-inkomen aan te vullen. De ontwerpen voor de truien en vesten worden meestal door Aurora aangedragen en dan door Sari aangevuld met andere kleurcombinaties. Zo hebben alle kledingstukken van Sari Fair Fashion hun eigen verhaal. De medewerkers van Sari vertellen er graag over ook de komende tijd bent u van harte welkom aan de Keizerstraat in Oene. Sari, Keizerstraat 5, 8167 NE Oene, tel. 0578- 641692, open: maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 237

E L A S FIETSVOORDEEL !!!

Alle 2010 fietsmodellen

10%

20%

!!

Huurfietsen verkoop

30% 40%

KORTING

geen inruil mogelijk!!

1,5 jaar oud

Voor de helft van de nieuwwaarde!

OP IS OP

Met BOVAG garantie Nieuwprijs € 749,-

Nu € 375,WEG IS PECH

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

Veel van deze en andere laarzen zijn verkrijgbaar in meerdere kuitwijdtes. Wij hebben diverse modellen in kuitwijdtes S t/m XXXL

Bij Achmea health Centers willen we mensen de voordelen van regelmatig bewegen met plezier laten ervaren zodat ze hun gezondheid beter leren managen. Daarvoor verlangen we van onze medewerkers meer dan een goede opleiding en gezond verstand. Onze medewerkers zijn initiatiefrijk, stellen de klant centraal en werken veelal in teamverband aan onze producten en diensten. Achmea health Centers is een van de grootste en snelst groeiende ketens van fitness en health centra in Nederland.

Een healthy job in de fitness branche, maar dan anders Voor ons Achmea health Center in Epe zijn wij momenteel op zoek naar een:

Frontdesk Medewerker (m/v) 10-30 uur Als Frontdesk Medewerker ben je het eerste aanspreekpunt op de club. De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen en helpen van klanten, het verwerken van de ledenadministratie en het adviseren van klanten m.b.t. lidmaatschap en activiteiten. Functie-eisen: Q beheersing Nederlandse taal Q ervaring met computers Q representatieve uitstraling Q teamspirit Q geen bezwaar tegen avond-, weekend- en gebroken diensten Q klantgericht en commercieel Q resultaatgericht.

Fitness instructeur (m/v) 20-40 uur Als Fitness Instructeur geef jij professionele aandacht en begeleiding aan onze sporters. Je helpt hen bij het bereiken van hun doelen: een betere conditie, een gezond lichaamsgewicht en een fit gevoel te krijgen. Je bent goed in het coachen van mensen naar een gezonde lifestyle. Met doorgroeimogelijkheden tot Personal Trainer.

Laars in Laa antr antraciet

Functie-eisen: Q goede beheersing Nederlandse taal Q goed ontwikkelde sociale en coachingsvaardigheden Q representatief, stressbestendig en lichamelijk fit Q teamspirit Q geen bezwaar tegen avond-, weekend- en gebroken diensten Q klantgericht, pro-actief en interactief

Van: 13 139,95 Nu u me met bon:

99,-

Voldoe je aan een van de geschetste profielen?

W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

Stuur dan je sollicitatiebrief en c.v. naar: Achmea health Center Epe, t.a.v. dhr. G.J. Bessels, De Haarhamer 9, 7335 KG Apeldoorn of per email naar: gbessels@planet.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 238

Voor huishoudelijke hulp kiest u toch ook de beste?

Wat dacht u van een

8,7?

Voor huishoudelijke hulp dichtbij, in uw vertrouwde (t)huis,

een recente onafhankelijke cliëntenraadpleging een prachtig

wilt u natuurlijk het allerbeste. Een zorgorganisatie die

rapportcijfer: gemiddeld een 8,7. Dat is een dikke pluim

afspraken nakomt en werkt met vaste medewerkers die

waard voor alle Carinova medewerkers en een prettige

hun vak verstaan. Wij kennen geen wachttijden en kunnen

zekerheid voor alle mensen die huishoudelijke hulp nodig

binnen 24 uur de hulp opstarten. Carinova is dan een uit-

hebben. U hoeft immers maar één naam te onthouden:

stekende keuze, want cliënten gaven onze medewerkers bij

Carinova.

Postbus 49 8100 AA Raalte T 0900-8662

(lokaal tarief) I

www.carinova.nl

Carinova maakt deel uit van de Carinova Leiboom Groep


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 239

OP=OP WEG=WEG

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUWKAP LC956BA40 • blokmodel • halogeen verlichting

879.-

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HB84K552 • combi • 42 liter • 3600 watt

1649.-

L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN 4 VANAF 2 9.-

MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

OP=OP WEG = WEG VAATWASSER 1299.SGV45M83 • AAA klasse • 5 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntegreerd

L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A DE VAATGEÏNTEGREER AF 349.WASSERS VAN

INDUCTIE KOOKPLAAT EH675TE11E • tiptoetsbediening • timer • Power Boost functies

1899.-

L WIJ HEBBEN A KPLATEN INDUCTIE KOO VANAF 369.-

Kayersdijk 43 Apeldoorn T 055-5346161

OK VOOR HET JUISTE ADRES! O N AA S N O J BI T N U BE K T LOODGIETERSWER HE • E G TA N O M DE • K! TRA • HET TEGELWER EC EL T HE • K ER -W • HET CV

EP W W W.A LT IJ D L A G

R IJ Z E N .N L

100-238

BIJ ONS GÉÉN AANBETALING


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 40

Ouder en kind gymnastiek

HEERDE- Wilt u gezellig samen met uw kind bewegen? Kom dan naar de Ouder en Kind gymnastiek van gymnastiekvereniging Heerde. Vrijdag 1 oktober zijn ze met de lessen begonnen. Deze zijn bedoeld voor kinderen

die goed kunnen lopen en houden van gymmen, klimmen en klauteren. Ook papa of mama (of opa/oma) doen dus gezellig mee. Lijkt het u (en uw kind) leuk, kom gerust een keer kijken en meedoen. Het wordt gegeven

25 jaar vrijwilliger Roosevelthuis

EPE- Vorige week zijn zo’n 50 mensen uit de gemeente Epe een week op vakantie geweest in het Roosevelthuis in Doorn. De vakantiegasten zijn ouderen en mensen met een beperking die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dinsdagavond kwamen de leden van de diaconieën van de ker-

ken uit Epe en Vaassen op bezoek. Tijdens dit bezoek werd Aart Groeneveld in het zonnetje gezet. Aart heeft de algehele leiding van de 35 vrijwilligers tijdens de vakantieweek. Hij ging dit jaar voor de 25e keer mee en kreeg als waardering van de voorzitter van de werkgroep een bronzen

Vluchtelingenwerk heeft hulp nodig EPE/HEERDE- Vluchtelingen die in Nederland aankomen staan er in de meeste gevallen helemaal alleen voor. Het is voor deze mensen veelal hun vaderland ontvlucht door de dreiging van oorlog, geweld of vervolging - een onmogelijke opgave zich een weg te banen in de Nederlandse samenleving.  Een nieuw bestaan opbouwen kan niet zonder hulp. En daarom doet Vluchtelingenwerk deze dringende oproep. Er is een groot tekort aan vrijwilligers om de vluchtelingen, aan wie asiel is verleend en die een woning hebben gekregen in deze gemeente, te ondersteunen. Vrijwilligers die nodig

zijn om de nieuw aangekomenen wegwijs maken in de gemeente, te helpen bij de contacten met allerlei instanties en het traject van school en baan. Alle vluchtelingen krijgen verplicht Nederlandse les van professionele docenten. Extra hulp  op dit gebied is zeker ook welkom. Bent u degene die Vluchtelingenwerk zoekt? Voor (schriftelijke) reacties en meer inlichtingen: Vluchtelingenwerk Epe, Stationsstraat 25, 8161CP Epe, tel. 0578-629920 (dinsdag, woensdag en donderdag). Leidinggevende: Masood Zoveidat, tel. 06-55696290 of email: mzoveidat@svmg.nl.

Kwebbels vaker open EPE– Vanwege de toenemende belangstelling gaat peuteropvang Kwebbels in de St. Bernardusschool in Epe een ochtend extra open. Nu is Kwebbels geopend op maandag en donderdagmorgen. Vanaf eind oktober, na de herfstvakantie, zal de dinsdagmorgen erbij komen. Dan zal Kwebbels op drie

ochtenden peuteropvang aanbieden van 8.00 tot 13.00 uur. Leidster Aaf Leenhoven zal alle dagdelen aanwezig zijn. Heeft u belangstelling voor peuteropvang Kwebbels, neem dan een kijkje op de website van Stichting Koppel, www.koppelepe.nl, of kom een keertje langs samen met uw peuter.

Inbraak in woning EPE- Aan de Kamperweg in Epe heeft er een woninginbraak plaatsgevonden. De inbraak werd dinsdag 28 september geconstateerd. De inbre-

kers zijn door het forceren van een raam de woning binnen gekomen en hebben sieraden weggenomen. De politie onderzoekt de inbraak.

Voortgang Hattem aan de IJssel HATTEM- Op 12 oktober starten de werkzaamheden in een volgende deelgebied van fase 1 in het project Hattem aan de IJssel. Het betreft het gebied rondom de Hoenwaard en de Ridderstraat. De bereikbaarheid rondom dit gebied zal hierdoor teruglopen. De Ridderstraat wordt tijdelijk afgesloten om riolering aan te brengen. Het inrijden van de Ridderstraat vanaf de kant van Wapenveld blijft mogelijk tot eind oktober/begin november. Vervolgens wordt de Ridderstraat tot 23 november voor al het

verkeer afgesloten. De Hoenwaard zal ook enige momenten dicht zijn. Met de bewoners van de Hoenwaard is hierover overleg geweest. Vanaf 12 oktober kan men weer gebruikmaken van de parkeergelegenheid aan de jachthaven. De werkzaamheden kunnen vanwege weersomstandigheden afwijken. Op de gemeentelijke website is te lezen wanneer de diverse werkzaamheden en afsluitingen precies plaatsvinden; www.hattem.nl (nieuws & ontwikkelingen - ontwikkelingen - Hattem aan de IJssel).

HEERDE- Dit jaar is Marry Gelderman 25 jaar in dienst bij Etos Rorije in Heerde. “Als dank voor haar be-

trokkenheid en inzet bieden we haar een reis aan voor 2 personen naar Barcelona”, laat de Fa Rorije weten.

op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in de gymzaal de Schotkamp aan de Pagenberg te Heerde. Mocht u nog vragen hebben, mail naar: marry@pegasusheerde.nl. Op dit mailadres kunt u zich ook opgeven. beeldje aangeboden. Ook kreeg hij van zijn collega-vrijwilligers een attentie aangeboden. Ina, de vrouw van Aart werd in de bloemetjes gezet. Er was door de vrijwilligers een mooi programma opgezet. Zaterdagavond waren Jurre van Egteren en Karianne op bezoek die samen een miniconcert hebben gegeven. Op zondag was de gezamenlijke kerkdienst onder leiding van ds. Heslinga en ‘s middags hebben de gasten genoten van de High Tea. Maandag was de verwendag een succes. Kappers, pedicures en een masseur werkten belangeloos mee. Maandagavond verzorgde het koor De Lofstem uit Emst een optreden. Op woensdag zijn de gasten met de bus naar Garderen geweest waar ze de zandsculpturen hebben bekeken. ’s Avonds heeft het huisvrouwenorkest een muzikale avond verzorgd, waarbij zij na de pauze de gasten zelf ook mee lieten doen met potten, pannen, raspen etc. Ook was er tijd voor een speeltje bingo en creatieve bezigheden. Zaterdag keerden de vakantiegasten en de vrijwilligers na een fantastische week weer terug.

Kleindierenshow Midden Veluwe

Andreascantorij HATTEM- Sinds enige weken heeft ook de Andreascantorij uit Hattem de repetities in het nieuwe seizoen 2010/2011 hervat. De Andreascantorij staat onder leiding van Harm Jansen uit Hattem. De cantorij werkt regelmatig mee aan de kerkdiensten van de Zuidwijk van de Hervormde Gemeente te Hattem. Bijvoorbeeld op 21 november in een cantatedienst, waarin cantate 140 van J.S. Bach “Wachet auf, ruft uns die Stimme” zal worden uitgevoerd. Het is inmiddels een traditie geworden dat de cantorij vlak voor kerst (dit jaar op 17 december) een “Festival of Lessons and Carols” organiseert, een festival waarin schriftlezingen worden voorgelezen, Christmas Carols worden gezongen en samenzang plaatsvindt. In 2011 staan er ook al diverse data gepland, waarop u de Cantorij kunt horen. Of wilt u misschien zelf meezingen in de cantorij? De repetities vinden plaats in de Tinne in Hattem, elke donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Lienke de Weerdt, tel. 038-4448613 of met de secretaris Greet Eijlander, tel. 038-4443469.

VAASSEN- De kleindierenliefhebbers van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken gaan volgende week met hun dierencollectief naar de Kleindierenshow “Midden Veluwe” in de Oranjehal in Wenum Wiesel. Deze open tentoonstelling zal worden gehouden op 7, 8 en 9 oktober. Er zullen dan 1300 dieren te bewonderen zijn. Deze dieren zijn ingezonden door hobbydierhouders uit het gehele land. Voor de opening van de show mogen zij dit jaar verwelkomen oud-burgemeester jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ornithophilia”. Voor de dieren die zijn ingezonden is er een aantal deskundig keurmeesters die de dieren op alle posities zullen beoordelen en van een predikaaat zullen voorzien. Door de samenwerking met twee andere verenigingen, uit de gemeente Apeldoorn en een uit Twello, is het mogelijk om een open tentoonstelling neer te zet-

ten. Er zal ook dit jaar een aantal standhouders aanwezig zijn. Op deze dagen zullen ook andere verenigingen, zoals de imkersvereniging uit Vaassen, met een informatiestand aanwezig zijn. Verder is deze dagen de Oranjehal geheel gewijd aan de kleindierenhobby, maar er is ook gedacht aan de kinderen. Er is een knuffelhoek ingericht met allerlei soorten dieren waarmee ze kunnen spelen. Op zaterdag 9 oktober zal de Landelijke vereniging van Kleine Knaagdieren en Liefhebbers een keuring houden van kleurmuizen, ratjes, gerbils en hamsters waarbij het publiek aanwezig mag zijn, deze keuring is alleen op de zaterdag. De Oranjehal ligt aan de Bentweideweg 25 in Wenum Wiesel en zal voor publiek geopend zijn op donderdag 8 oktober van 20.30 tot 22.00 uur. Vrijdag 9 oktober is de show vanaf 13.00 tot 22.00 uur te bezoeken. Op de zaterdag gaan de deuren om 10.00 uur open en zal de sluiting om 16.00 uur zijn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 241

Goede redenen om te tanken bij Q8 Tankstation Van de Put .... 1. Tot 8 eurocent korting per liter 2. Vriendelijk en behulpzaam personeel 3. Als u het wilt, helpen wij u bij het tanken 4. Sparen met de Q8 Cadeaukaart, dus extra voordeel

Dus kom tanken bij Q8 Tankstation Van de Put in Heerde !

Dat is

tanken met service,

voor

prijzen !

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 691609. www.vdput.nl

Plank & Vloer Veessen Open Inloop Dagen

Profiteer nu ....

Gehele maand oktober iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, overige dagen op afspraak.

Eiken rustiek lamel

BTW verlaging. Geen 19% BTW maar 6% BTW op arbeidsloon.

www.plankenvloerveessen.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

(op verlijmde vloeren)

Elke 10e m2 GRATIS Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS Gehele Quick Step collectie ZONDER 19% BTW

Aanbiedingen: 19 cm breed, geolied, p.m.2 ....................

Eiken rustiek extra multi plank

(werkt niet), 22 cm breed, 6 mm toplaag, p.m.2 .....................

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE Showroom Veessen IJsseldijk 67 (op afspraak) 8194 LB67Veessen IJsseldijk 8194 LB Veessen 0578-631600 T 0578-631600 06-53441207 M 06-53441207 / 06-53235779 F 0578-629096 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerveessen.nl plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Bij aankoop van een vloer een Staatslot cadeau !

39,95

49,95

Gehele Quick Step Loc Floor collectie keuze uit 8 kleuren,

p.m.2 vanaf .............. 9,95

Op gehele vinylcollectie

keuze uit 3 merken (plm. 25 soorten) nu ........ 15%

Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.

korting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 42

CJG Epe geopend

Computertypen voor de jeugd REGIO- De Volksuniversiteit Heerde/Epe/Hattem start na de herfstvakantie een typecursus voor de jeugd. Er wordt gewerkt op computers en de cursus is geschikt voor kinderen op de basisschool in de groepen 7 en 8. De leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs opdrachten voor het maken van werkstukken, verslagen e.d. Daarom is groep 7/8 een mooi moment om een goede typevaardigheid aan te leren. Ze krijgen in deze tijd nog niet zoveel huiswerk en hebben best nog een beetje tijd over. De leerlingen worden getraind om volgens het tien-vingersysteem blind

te leren typen. Er wordt gewerkt met het programma Type Basic. Ook op het programma staat het maken van brieven en verslagen. De cursus kan worden afgesloten met een officieel typediploma. De cursus bestaat uit 16 lessen van 1,5 uur en kost 215 euro incl. computerprogramma. De cursus vindt plaats in de ruimte van de Nieuwe Wisselse School op donderdag van 15.30 – 17.00 uur. De eerste les is op 28 oktober. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Stichting Koppel, tel.0578-676767 of e-mail k.moors@koppelepe.nl.

Luc Eleveld clubkampioen

EPE- Woensdagmiddag heeft wethouder Jan Berkhoff het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend in het Gezondheidscentrum aan de Korte Veenteweg 9a in Epe. “Er is veel aan vooraf gegaan”, vertelde Berkhoff. In aanloop naar de kabinetsformatie van 2007 werd Nederland opgeschrikt door een aantal gezinsdrama’s. Er kwam een programmaministerie met André Rouvoet als minister. Hij kwam in 2008 met de tijdelijke regeling Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeentes kregen de opdracht om in 2011 ten minste 1 CJG in hun gemeente te hebben. “Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelige en herkenbare inloop voor ouders en jongeren die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien. Zij krij-

gen advies op maat.” Daarnaast is samenwerking een sleutelwoord. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken Vérian, GGD Gelre-IJssel en Bureau Jeugdzorg samen. “Professionals op gebied van jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg zitten hier dicht bij elkaar. Zij moeten elkaar leren kennen en gaan samenwerken. Daarvoor was er in het voorjaar al een teambuilding en dat was een groot succes”, aldus Berkhoff. “Ze moeten overigens niet alleen met elkaar samenwerken maar ook met andere organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.” Berkhoff benadrukt dat het CJG géén crisisopvang is. “Daarvoor zijn er andere kanalen. Het CJG is een laagdrempelige inloop, voor wanneer men vragen

heeft. Op een aantal dagdelen in de week moet men hier terecht kunnen.” Vervolgens knipte hij een lint van ballonnen en ballonfiguren door die de gehele keten van kinderen, ouders en hulpverleners moest voorstellen. Aansluitend was er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid voor ouders om samen met hun kinderen een kijkje te komen nemen. Zij konden kennismaken met de medewerkers en voor de kinderen waren er diverse activiteiten, waaronder poppentheater, ballonfiguren maken en schminken. Gemeente en werkgroep gaan nu aan slag met het realiseren van het tweede CJG dat volgend jaar de deuren in Vaassen zal openen. Per 1 november komt de website www.cjgepe.nl online.

HATTEM- Het Individuele clubkampioenschap van Hattem Petanque is dit jaar gewonnen door Luc Eleveld. Met 27 deelnemers werd er 2 avonden gestreden om deze jaarlijkse titel. In de finaleronde wist Luc de hoogste poule te winnen voor Louis Steringa (2e), Gerjan Souman (3e) en Ton Visser (4e). Mede door sponsoring

van Muziekhuis Souman en G.J. Souman Schilderwerken konden er ook mooie prijzen gewonnen worden in lagere poules. Winnaars van deze poules werden respectievelijk: Diny Boomstra (B-poule), Gerard van de Werf (C-poule), Jeroen Bakker (D-poule), Dolf van der Veen (E-poule) en Marika Landman (F-poule).

Graag gedaan

Grote belangstelling voor voorlichting HATTEM- Zoals was aangekondigd hebben de gezamenlijke ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO een voorlichting over de OV-chipkaart georganiseerd. Er waren signalen dat daar behoefte aan bestond, maar dat er meer dan 100 mensen zich zouden aanmelden was niet verwacht. Gevolg een aantal mensen is op een wachtlijst geplaatst. De gezamenlijke bonden zullen begin november een extra voorlichting organiseren, die tijdig in de krant zal worden aangekondigd. De mensen die op de wachtlijst zijn geplaatst, hebben dan uiteraard voorrang. De voorlichting is door de heer Picard van Veolia, de huidige vervoerder in Hattem, verzorgd en Veolia heeft ook de bus ter beschikking gesteld. Eerst

is er een toelichting gegeven op het gebruik van de OV-chipkaart. Tijdens de pauze, waarbij door de gezamenlijke bonden een consumptie werd aangeboden, ging men in groepjes naar de bus om het gebruik in praktijk te ervaren. Hierna werd verder ingegaan op het kopen, aanvragen en gebruiksgereed maken van de OV-chipkaart. Tijdens en na de uitleg werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid vragen te stellen. Het bleek dat het gebruik van de OV-chipkaart niet het grote probleem is, maar de “papierwinkel” eromheen. Uit de vragen bleek dat voordat de OVchipkaart voor gebruik gereed was en men er onbezorgd mee kon reizen, diverse aanwezigen al drie keer naar Zwolle waren

geweest. Daaruit bleek dat er nog veel onduidelijk was met betrekking tot het gebruik klaarmaken van de OV-Chipkaart. Al met al was het voor de bezoekers en ook voor de organisatoren een leerzame middag. Tot slot konden de aanwezigen aanvraagformulieren mee nemen om een OV-chipkaart aan te vragen en was er voor NSreizigers de folder “reizen op saldo” beschikbaar. Van mensen die de formulieren niet zelf in kunnen vullen, geen hulp kunnen regelen van bv. kinderen, werden naam en telefoonnummer genoteerd. Deze mensen worden de komende maand door de bonden benaderd om hen te helpen bij het invullen van de formulieren. De ouderenbonden zijn er immers voor alle senioren.

Fietsroute Rond Stad & Land Apeldoorn EPE- Apeldoorn profileert zich als stad in het groen. Om Apeldoorners en andere belangstellenden op een leuke en ontspannende

wijze kennis te laten maken met de variëteit aan landschappen, cultuurhistorie en natuur rondom Apeldoorn heeft de Gemeente

KORTINGSBON Tegen inlevering van deze bon ontvangt u de fietsroute “Rond Stad en Land Apeldoorn”van € 5,95

voor slechts € 3,95! Deze bon inleveren bij de VVV Apeldoorn, Epe of Twello (gem. Voorst) De bon is niet inwisselbaar tegen contanten en is geldig t/m 31 oktober 2010 (of zolang de voorraad strekt)

Apeldoorn een fietsroute uitgegeven: “Rond Stad en Land Apeldoorn”. Deze route volgt de knooppunten van het fietsroutenetwerk Veluwe en meet in totaal zo’n 60 kilometer, maar is onderverdeeld in 5 trajecten, zodat u ook een deel kunt rijden. In het handzame boekje met ringband, voorzien van kleurenfoto’s en duidelijke kaartjes, vindt u allerlei wetenswaardigheden over hetgeen u onderweg passeert. De route is verkrijgbaar bij de VVV’s in Apeldoorn, Epe en Twello voor 5,95 euro. U als lezer krijgt een najaarskorting op de fietsroute “Rond Stad en Land Apeldoorn”. Tot 1 november is de prijs met kortingsbon slechts 3,95 euro. VVV Epe, Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-612696, www.vvvepe.nl.

HEERDE- Op woensdag 6 oktober gaat in Heerde het project “Graag Gedaan” van start. “Graag Gedaan” is een vrijwilligersproject voor de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Heerde. Op 6 oktober tekenen meer dan 100 kinderen het contract waarin ze aangeven dat ze mee willen doen. Dit gebeurt in bijzijn van wethouder Bögemann van Jeugdbeleid. Het officiële startschot voor het project wordt gegeven door burgemeester Pijnenburg. Het project “Graag gedaan” is uniek in Nederland. De organisatie ligt in handen van De Plu, steunpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers van de gemeente Heerde. “Graag Gedaan” stimu-

leert jongeren om iets voor een ander te doen, bijvoorbeeld het blad van het trottoir vegen, ’s winters sneeuwschuiven, boodschappen doen, vuilcontainer aan de weg en weer terug zetten of de hond uitlaten. Allerlei kleine dingen waarmee je iemand anders, die dit zelf niet kan, een reuze plezier doet. Het enthousiasme van de kinderen is groot. Meer dan 100 leerlingen van de 13 basisscholen in Heerde hebben inmiddels aangegeven dat ze mee willen doen. Op 6 oktober zullen alle kinderen die meedoen in het Dorpshuis van Heerde het contract hiervoor ondertekenen, waarna het officiële startschot wordt gegeven door burgemeester Pijnenburg.

Vogelbeurs EPE- Op zondag 10 oktober houdt vogelvereniging de Goudvink in het gebouw van de vereniging de Goudvink haar maandelijkse vogelbeurs. Op deze beurs is het mogelijk om vogels te verkopen of  nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen op de beurs enkele han-

delaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels zal zijn. De vogelbeurs wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink Lange Veenteweg 4 in Epe en is van 10.00 tot 12.00 uur. Toegang gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578-613871.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 243

BINNEN 1 WEEK VERKOCHT.

NIEUW: ERICAWEG 9, EPE € 795.000,- K.K.

www.huysmakelaars.nl franslamers@huysmakelaars.nl

0578 642222

KOZIJNEN, SERRES, VERANDA’S

leveren wij naar uw wens Kunststof & Aluminium Ramen & Deuren

PROFITEER EN BESPAAR!

Serres & Overkappingen

kozijnen, serres of veranda’s zijn nu extra voordelig met de BTW-VERLAGING en GLASSUBSIDIE *

Binnen- & Buitenzonwering

Weinig buiten gezeten?

Glassystemen Horsystemen veranda’s

‘n veranda of serre biedt uitkomst!

* vraag naar de voorwaarden

een bezoek meer dan waard! Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.30, VRIJ 10.00 - 17.30 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 44

Jaarconcert Piratenkoor

Diefstal verhinderd WAPENVELD- In een supermarkt aan de Stationsweg in Wapenveld is op dinsdag 28 september een 50-jarige man uit Wapenveld door het winkelpersoneel aangehouden voor poging tot diefstal. De man had getracht zonnebrillen weg te nemen. De

man werd rond 11.15 uur door het winkelpersoneel betrapt op de poging tot winkeldiefstal. Het personeel sprak hierop de man aan. De politie heeft de man voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en maakt een proces-verbaal op.

Grote verkeerscontrole VAASSEN- De politie heeft dinsdag 28 september een grote verkeerscontrole gehouden in Vaassen. Er werd onder meer gecontroleerd op snelheid. De snelheidscontrole vond tussen 15.00 en 17.30 uur plaats op de Apeldoornseweg en de Krugerstraat in Vaassen. Er werden vijf boetes uitgeschreven in verband met het overschrijden van de maximale snelheid binnen de bebouwde kom. De hoogst gemeten

snelheid was 77 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. Er werden verder onder meer boetes uitgeschreven voor het niet handsfree bellen (2x), het niet dragen van de autogordel (2x), en één keer voor het rijden met een geschorst kenteken. Eén vrouw bleek nog openstaande boetes te hebben met een totaalbedrag van meer dan 1000 euro. Deze boetes heeft zij op het politiebureau voldaan.

1e prijs voor Topslagerij Nooteboom WAPENVELD- Op zaterdag 30 oktober geeft het Wapenveld piratenkoor De Zingende padd`n het jaarconcert in het dorpshuis in Heerde. Het piratenschip “De groene kwaak” zal om 19.30 uur uitvaren en u mee nemen langs een

zeer gevarieerd programma. Er zal een aantal meezingers ten gehore gebracht worden, maar ook een aantal nieuwe liederen die onlangs zijn uitgebracht op hun nieuwe CD “De Zoute Zee”. Het geheel zal onder leiding staan van Gert Panne-

koek. Voor en na de pauze zal conferencier Bart uut Slath optreden. De kaarten zijn in de voorverkoop bij de diverse Primera`s in Hattem, Wapenveld en Heerde en bij de leden. De prijs is 5 euro. Tot 15 jaar heeft men vrij toegang.

GVH start nieuwe jazzdansgroep

PCOB

HATTEM- Gymnastiek Vereniging Hattem is van start gegaan met een nieuwe jazzdansgroep voor mensen van ongeveer 25 tot 35 jaar. Binnen de vereniging bleek dat er vraag was naar een jazzgroep voor deze leeftijdscategorie. De les is bedoeld voor mensen met jazzdanservaring. De groep bestaat o.a. uit oud-selectieleden en leden die na een lange tijd het dansen

HEERDE- Woensdag 20 oktober om 14.30 uur wordt u uitgenodigd voor de P.C.O.B. - middag van oktober en zoals gebruikelijk in zaal “Welgelegen”, Stationsstraat 2 te Heerde. Deze middag wordt verzorgd door de heer Jaap Bakker uit Urk. Hierbij krijgt u een diapresentatie van de geschiedenis en het leven op Urk te zien. Het bestuur nodigt u van harte uit. Ook belangstellenden zijn welkom.

weer hebben opgepakt. De groep staat onder leiding van Helma Heideveld. De les wordt gegeven op donderdag van 21.00 tot 22.00 uur in de gymzaal aan de Eijerdijk. Er is nog ruimte voor enthousiaste dansers. Iedereen is uiteraard van harte welkom voor een proefles. Je kunt je hiervoor aanmelden via het secretariaat info@gvhattem.nl of telefonisch via tel. 038-4442626.

Diplomauitreiking restauratietimmerkracht

PSH '89 WAPENVELD- Het nieuwe seizoen voor de volleyballers van PSH '89 uit Wapenveld is weer begonnen. Ook voor de recreanten zijn de sportieve avonden begonnen. Op de maandagavond kan men naar hartenlust meedoen bij de recreantenvolleybal in een gemengd team tussen 20.00 en 22.00 uur. Heb je hier belangstelling voor kom dan gerust eens meedoen. Daarnaast kan er gebadmintond worden en wel op de vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Ook hier is nog plaats voor de senioren.

HEERDE- Op de onlangs gehouden internationale produktkeuring heeft Topslagerij Nooteboom aan de Zuppeldseweg te Heerde goud gewonnen in de categorieën rookworst fijn, rookworst grof, balkenbrij en erwtensoep. Beoordelingspunten zijn o.a. smaak, samenstelling en kleur. De met goud bekroonde rookworsten zijn verkrijgbaar voor de actieprijs: 3 rookworsten voor 6,75 euro. Erwtensoep is deze week verkrijgbaar voor de actieprijs van 2,95 euro per liter. Ook is de met goud bekroonde worst te proeven in de winkel. De Gouden rookworsten worden volgens een ruim 100-jarig oud recept gemaakt door de firma Nooteboom. “Wij staan voor een eerlijk en puur product bestaande uit 100% vlees, zonder kleur en smaakstoffen en zonder meeltoevoeging”, zo vertelt Michel Nooteboom. “De worsten worden op natuurlijke wijze 12

uur gerookt in een ouderwetse rookkast, en dat proef je. De rookworsten kunnen vacuüm verpakt worden en kunnen dan 2 weken in de koeling bewaard blijven, uiteraard kunnen ze ook in de diepvries bewaard worden.” Dit jaar is Henk Nooteboom al 35 jaar in dienst als worstmaker bij topslagerij Nooteboom aan de Zuppeldseweg en uiteraard heeft hij ook een groot aandeel in de behaalde resultaten. “Om te vieren dat de slager in de prijzen is gevallen heeft men er een leuke actie aan gekoppeld. Iedere klant die rookworst, erwtensoep of balkenbrij koopt in de actieweek kan meedingen naar vleeswaardebonnen. Aan het eind van de actieweek zullen de winnaars uit de ingevulde formulieren getrokken worden.” De topslager ontvangt u graag in de Topslagerij aan de Zuppeldseweg 8 te Heerde.

Van den Esschert met de VUT

Kanselruil in Epe

HEERDE- In een feestelijk aangeklede werkplaats van OBD opleiding te Doetinchem ontvingen Erik Hogeboom en Hendrik van Ommen van Bouwbedrijf IJzerman uit Heerde het diploma Restauratietimmerkracht. Naast deze twee medewerkers ontvingen 77 medewerkers van andere bouwbedrijven het diploma voor niveau 1, 2, 3, restauratietimmerkracht of assistent uitvoerder. In de gehouden toespraken werden de jongens geprezen om hun doorzettingsvermogen, want naast het werken op de bouw moesten ze gedurende twee jaren in de avonduren ook nog eens 1 avond naar school en huiswerkopdrachten maken. Ook gaven de sprekers aan dat de jongens trots mogen zijn op het vak

dat zij uitoefenen. Na afloop van de diploma-uitreiking was er ruim de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te feliciteren en na te praten. Voor Bouwbedrijf IJzerman zijn dit de eerste twee medewerkers die in het bezit zijn gekomen van het diploma restauratietimmerman. De directie is dan ook erg blij met het behaalde resultaat en geeft hiermee aan dat een eerste stap is gezet voor de erkenningsregeling restauratie, onderdeel timmeren. Twee andere medewerkers volgen de opleiding nog en hopen deze volgend jaar met goed gevolg te kunnen afronden. Foto: in het midden Hendrik (trap midden bovenaan) en Erik Hogeboom (trap midden onderaan).

EPE- Het is inmiddels traditie dat op de laatste zondag van oktober kanselruil plaatsvindt. Hieraan nemen de vier kerken deel die zich verbonden weten in de Raad van Kerken, te weten de Goede Herderkerk, de Grote Kerk, de H. Martinusparochie en de Regenboogkerk. In deze dienst staan de lezingen uit Lucas 19:1-10 (m.b.t. de oppertollenaar Zachéüs) en uit 2 Thessalonicenzen 1:11 tot 2:2 (oproep aan de gelovigen aldaar) centraal. Ds. E.S. Klein Kranenburg gaat voor in de Grote Kerk, Pastor W.C.J. Vroom in de Goede Herderkerk, Ds. A.M. van de Wetering in de H. Martinusparochie en Ds. S. Zitman in de Regenboogkerk. Aanvang van de dienst om 10.00 uur, m.u.v. de Martinusparochie (10.30 uur).

EPE- Na 42,5 jaar bij installatiebedrijf van Dijk te Epe te hebben gewerkt, ging Wim van den Esschert afgelopen vrijdag met de VUT. Hij kan nu leuke dingen met

o.a. zijn vrouw en  (klein)kinderen gaan doen. Zijn kleinkinderen stonden hem de laatste werkdag op te wachten met de tekst “Gut gut gut, opa in de vut!!!”.

Expositie EPE- Vanaf 8 oktober t/m 21 november is bij KEK de expositie ‘beeld in beeld fotografie en beelden’ te zien. Wim Bannink (Warnsveld 1946) fotografeert sinds 1999, nadat hij tijdens een reis langs de Noorse  kust geboeid raakte door het noordelijke licht. En dat is altijd zo gebleven. Naast de lege landschappen in  het noorden gaat zijn aandacht ook uit naar stillevens en portretfotografie. In deze tentoonstelling laat hij werk zien uit de serie “Evenbeeld”. Een reeks foto’s in zwart/wit van oude en be-

schadigde etalagepoppen. Annewietske Stavast (Zutphen 1961) maakt beelden in brons, vrij werk en in opdracht. Beweging en af en toe een vleugje humor nemen daarin een belangrijke plaats. Naast menselijk naakt heeft zij zich ook toegelegd op dierenfiguren. Bekend zijn haar raamgedichten en er is onlangs een gedichtenboekje van haar verschenen, voorzien van eigen tekeningen. Annewietske illustreert kinderboeken en aquarelleren is ook een passie.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 245

#F[PFL PO[F TIPXUVJO NFU NPOVNFOUFO JO ,BNQFO FO NPOVNFOUFO JO #BSOFWFME WBO OBUVVSTUFFO 374 CSPOT WFSTUFFOE IPVU USBOTQB SBOUFOHFLMFVSEHMBT0PLLVOUVFFSTULPTUFMPPT POTNPEFMMFOCPFLPGPO[FCSPDIVSFBBOWSBHFO

Ontdek het nieuwe wokken! Ons 6 jarig wok-restaurant is vernieuwd!

,BNQFO

#BSOFWFME

/JKWFSIFJETTUSBBU ".,BNQFO 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

"NCBDIUTXFH .(#BSOFWFME 5FMFGPPO  &NBJMJOGP!FJKHFMBBSOM

XXXFJKHFMBBSOM

Het interieur is verbouwd en een kinderhoek ingericht met speelgoed en TV. De buffetten zijn uitgebreid tot 125 gerechten. Meer keuze in soep, wok- en traditionele gerechten en Tepan Yaki.

Metamorfose Grootse verandering is drankenbuffet, u schenkt zelf uw frisdrank, witte, rode wijn of rosĂŠ, u perst zelf sinaasappelsap of tapt zelf uw biertje. U schenkt zelf de koffie of thee. Het bediendend personeel informeert u over het nieuwe concept en ruimt voor u de lege glazen en borden af.

Din. t/m don. Vrij t/m zon. en feestdagen â‚Ź 23,90 â‚Ź 25,90 â‚Ź 21,90 â‚Ź 23,90 leeftijd x 1,5 leeftijd x 1,75 â‚Ź 1,50 â‚Ź 2,50

Openingstijden: Dinsdag, woe., don. en zondag 16.00 - 22.00 uur Vrijdag, zaterdag en feestdagen 16.00 - 23.00 uur Reserveringen voor grotere groepen buiten deze tijden ook mogelijk.

Wok OriĂŤntal Hoofdstraat 2, Epe Tel.: 0578 - 613 688.

www.wokoriental.nl

GRENEN TEAK MEUBELEN ANTIEK EN NIEUW • Ruime sortering Teak meubelen • Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie • Meubelen div. houtsoorten

ONTDEK HET NIEUWE WOKKEN

✃

Wokarrangementen: 2 uur All-In Volwassenen (12+) 65+ Kinderen (3 t/m 11 jaar) Half uur extra

DinerCheque â‚Ź10,-

Bij een scheiding moet veel aandacht worden besteed aan de verdeling van de zorg voor de kinderen. Ex-partners blijven immers als ouders met elkaar verEen hele zorg! bonden. ‘Dat vraagt wel om onderling begrip’, zegt Scheidingsexpert Eddy Kolk. De Scheidingsexpert weet hoe belangrijk het is voor de kinderen om goede afspraken te maken. ‘Denk aan de verdeling van de vakanties, contact met de school en overleg over medische zorg. Dat is extra belangrijk nu de overheid een Ouderschapsplan verplicht stelt bij een scheiding voor mensen met kinderen. Dat geldt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor samenwoners. Eddy Kolk benadrukt dat er ook duidelijkheid moet zijn over de verdeling van de kosten voor de kinderen.’ De Scheidingsexpert maakt hiervoor gebruik van unieke rekenmodellen waardoor beide partners inzicht krijgen in hun portemonnee na de scheiding. ‘Dat helpt bij het gezamenlijk goed blijven delen van de zorg voor de kinderen.’

Kinderen en scheiden

Wilt u weten wat Scheidingsexpert voor Ăš kan betekenen rond uw scheiding? Bel dan 088-8 312 312 of kijk op www.scheidingsexpert.nl

w w w. s c h e i d i n g s e x p e r t . n l

Bij inlevering van deze bon krijgt u in de maanden

AUGUSTUS / SEPTEMBER â‚Ź 10,- korting op de rekening bij reservering van min. 4 pers.12+

Deze dinercheque is geldig van 24 aug. t/m 30 sept. 2010 en geldt niet i.c.m. andere acties.

Wok OriĂŤntal, Hoofdstraat 2, Epe. Tel.: 0578 - 613 688. Zie voor meer info: www.wokoriental.nl

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 6/10/'10 t/m di. 19/10/'10

* Mini Loempia * Babi Pangang * Gado Gado * SatĂŠ * Gon Bao Kai

Samen voor

â‚Ź15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in gon bao saus)

LET OP!!! Vanaf heden dinsdag gesloten.

• Elektrische sfeerhaarden

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Heeft u schade aan uw auto ? Wij herstellen het voor u ! Voor alle verzekeringsmaatschappijen, met kortingen voor u en met 4 JAAR GARANTIE.

Garage Spuiterij v.d. Wal Veessen: 0578-631453.

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 246

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig DAMES

AMBIANCE

DAMES

kabel/intarsia acryl maten S-XL

20 lamps metaal/acryl 14x40 cm

anti slip maten 35-42

Elders 15.95 19.95

POLYSTONE

SFEER PANTOFFEL PIRAMIDE SOKKEN

9.95

KERST DORP verlicht 10-delig

kerstdorp FIGUREN set/4

0.98

HANDIGE

TAFEL LAMP

7.95

12 LED’s excl. batterijen

Elders 2.49 2.98

LUXE

DAMES SJAAL

APELDOORN I • Maasstraat 20 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

2.95

1.49

IRENA BALLET

met envelop holografisch, folie of glitter

perfecte kwaliteit alle maten wijn, champagne of water

KERST KAARTEN

WIJN GLAZEN

0.69 4.49 S E T/6

Elders 1.49 1.98

LONGLIFE

Elders 7.95 9.95

PHILIPS BATTERIJEN

Elders 2.98 3.98

LANG MODEL

1.49

MEISJES CARDIGAN met knopen acryl maten 104-152

2.95

1.49

Elders 2.98 3.98

BOX 10 LUXE

penlite AAA of penlite AA

gerimpeld polyester 60x150 cm

Elders 5.95 7.95

Elders 4.95 5.95

Elders 9.95 12.95

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

6.95

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

SHINY

DAMES LEGGING zwart/grijs maten XS-XL

idem MEISJES LEGGING maten 128-176

2.75

KERST

3.49

THEELICHT MOLEN metaal 5x13,5 cm

Elders 1.49 1.79

0.89

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 03-10 t/m za. 09-10

TRUI of VEST


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA 247

Welsum, Kerklaan 11

HEYMAN GEEFT UW MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN! Met de nieuwste stoffen van o.a. Designers guild HĂśpke Ploeg GabriĂŤl Kvadrat Jab Keymer Aritex Fannyaronsen Romo

â‚Ź 249.000,- k.k.

Royale en moderne helft van een dubbel met garage op een schitterende vrije plek. Gelegen op een vrij perceel van 345 m2 met een fraaie tuin met veel privacy. Sfeervolle woonkamer en keuken (2006). e Op de verdieping 3 ruime slaapkamers en badkamer voorzien van 2 toilet. Mogelijkheid voor 4e slaapkamer op 2e verdieping. Voor meer informatie Schieven Keizer makelaars 0578-612630 of kijk op www.funda.nl

Meubelstoffen Bootkussen Caravankussens Scheel Autofauteuils Recaro Autofauteuils Autobekleding Alle materialen voor het zelf stofferen

OPEN HUIS Zaterdag 9 oktober 11.00 tot 15.00 uur

Dat zie je!

Stoffeer Gilde

info@heyman.nl

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service

âœ

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

Thomas Ă Kempisstraat 115 - 119, Zwolle - tel. (038) 453 49 80

WOLFF MEUBELMAKERIJ O N T W E R P

Veldkampseweg 6A, 8181LN Heerde

Q

Tel. 0578 691150

topVoordeel LITER

 70cl 75cl

&

R E A L I S A T I E Q

www.wolffmeubelmakerij.nl

$"% !#

  70cl 70cl LITER

 70cl

 70cl

 ($'* (& * +,#!&'& '$'%( "('&&. ( &" ')/ ' $$ +-

 BIJ TOPSLIJTER

75 cl per fles 4.99

 BIJ TOPSLIJTER

Hoppe

 BIJ TOPSLIJTER

Jonge Jenever of Vieux

 

LITER 

  

  

 

   

 

  

   

   

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;J[b$&+-.#,/',(& Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 04-10-10 t/m 16-10-10


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 48

Gemeentekampioenschappen Hattem

Ruitersport HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Gemeente kampioenschappen Heerde, Pony’s, Groendressuur: 3e prijs Charlotte Oosterbroek met Audi 165 pnt, 5e prijs Irmani Marskamp met Farah 165 pnt. B-dressuur: 2e prijs Ramon Breden met Tommie 195 pnt. 2e prijs Nancy Koning met Alé 188 pnt. 3e prijs Lisanne Dijkhof met Diablo 185 pnt. 5e

prijs Wendy Nijmeyer met Korleon 179 pnt. L1-dressuur: 1e prijs Rosalie Tessemaker met Avant Garde 195 pnt. Z1-dressuur: 1e prijs Alissa Breden met Tommie 215 pnt. Groen springen: 1e Alissa Breden met Afonso. B-springen: 1e prijs Manouck v/d Berg met Sharona. 2e prijs Larissa Hovestad met Emie. 2e prijs Agnes v Middelkoop met Tora. Paarden: M2dressuur: 1e prijs Armanda v/d Wal met Double You W 173 pnt.

Extra show Circus Herman Renz

HATTEM- Afgelopen weekend zijn in de gemeente Hattem onder redelijke omstandigheden de gemeentekampioenschappen gehouden. De morgen begon een beetje somber maar in de loop van de dag was het lekker weer en kon iedereen toch genieten van 128 starts in de dressuur en het springen. Melanie Mulder, met haar pony Amedijks Iskander, ging naar huis met 5 kampioensbekers en 2 prijzen voor de winst in haar eigen ring. Hieronder enkele uitslagen van deze dag. Dressuurkampioen pony’s: Mela-

nie Mulder met Iskander. Springkampioen pony’s: Melanie Mulder met Iskander. Dressuurkampioen paarden: Annemarie Riezeweide met Sonne. Springkampioen paarden: Jannine van der Pol. Beste niet-wedstrijdruiter dressuur ring 3a: Laurien Overveen met Joker. Beste niet-wedstrijdruiter dressuur ring 3b: Lousanne Struik met Varonia. Van deze ringen hebben de beste 2 per ring overgereden en daaruit kwam Laurien Overveen met Joker als beste uit de ring en zij is daardoor de dressuurkampi-

Herfstvoetbalweek bij v.v. Heerde HEERDE- De jeugdcommissie van v.v. Heerde organiseert een voetbalweek in de herfstvakantie. Van maandag 18 oktober tot en met donderdag 21 oktober zijn er elke middag van 13.00 tot 14.30 uur voor de jeugd 7-10 jaar en van 14.30 tot 16.00 uur voor de groep van 11-12 jaar diverse activiteiten op het voetbalgebied, w.o. voetbal-

len in de pannakooi, beschikbaar gesteld door de Veldhuis Adviesgroep. Voetbalervaring is niet noodzakelijk en deelname is gratis. Voor meer informatie kan de internetsite van de v.v. Heerde: www. vvheerde.nl worden bezocht of contact opgenomen worden met de jeugdcoördinator, Dick Gerrits: tel. 06-22862967.

oen niet-wedstrijdruiters. Beste niet-wedstrijdruiter springen: Margit Dekker met Raspoetin. Algemeen gemeente kampioenen 2010: Pony’s: Melanie Mulder met Iskander. Paarden: Jannine van der Pol. Niet-wedstrijdruiters: Laurien Overveen. Kampioenen groene seizoen paarden: Dressuur: Jolanda Souman met Zakenman. Springen: Silwie van ‘t Hul. Algemeen: Anne Bos. Kampioenen groene seizoen pony’s: Dressuur: Anne van Eikenhorst met Beauty. Springen: Melanie Mulder met Iskander. Algemeen: Melanie Mulder met Iskander. Verder zijn alle uitslagen na te lezen op internet en wel op www.startlijsten.nl.

Dammen WAPENVELD- In de landelijke damcompetitie heeft Eye-T webdesign/OG ook de tweede wedstrijd verloren. Ditmaal waren de bezoekers uit Kampen met 12-8 te sterk voor de Wapenvelders. Eye-T Webdesign/ OG – SSS: 8-12. Maikel van den Esker - Teun van Gelder 1-1, Aalt Mostert - Piet Dijkstra 2-0, Jan Lammers - Antoine Koster 1-1, Albert Lusink - Henk Kamminga 0-2, Erik Bakker - Johan Wezenberg 1-1, Henk Mostert - Gerlof de Jong 1-1, Freek Jongerman - Joop Kip 2-0, D.B. Haverkamp - Arie Heikoop 0-2, Jaap Stegeman - Harm Kist 0-2, Gertie van Renselaar - Wim Dekker 0-2.

ZWOLLE- Circus Herman Renz geeft woensdag 6 oktober een extra voorstelling om 14.00 uur. Het grootste en bekendste circus van Nederland is sinds 28 september met de topproductie ‘Jungle Fantasy’ te gast in Zwolle. Vanwege de grote belangstelling voor de voorstellingen van afgelopen week heeft de directie besloten langer in Park de Wezenlanden te blijven om een extra voorstelling te geven. Het publiek dat afgelopen week naast kaartjes heeft gegrepen, heeft woensdagmiddag de kans om te genieten van ‘Jungle Fantasy.’ Dertig internationale topartiesten en meer dan veertig bijzondere dieren, waaronder de prijswin-

Goede resultaten Bijsterbosch HEERDE- Op zaterdag 25 september hebben de jeugdige judoka’s van Judoteam Bijsterbosch goed gepresteerd. In totaal wisten ze zes podiumplaatsen te behalen. Bij de jongens tot 15 jaar behaalde Tim Verstege een gouden medaille in de klasse tot 66 kg en Jeffrey Ester werd keurig derde in de klasse tot 46 kg. Bij de meisjes tot 12 jaar werden twee zilveren medailles mee terug naar Heerde genomen: Bente Egeter in de klasse tot 28 kg en Lisa van de Meijden in de klasse tot 25 kg. Bij de jongens tot 12 jaar was er zilver en brons. De zilveren medaille in de gewichtsklasse tot 46 kg was voor Rick van Egteren, de bronzen medaille werd behaald door Wessel Cornelisse in de klasse tot 42 kg.

nende leeuwenact van Tom Dieck Jr. komen samen in een 2,5 uur durende show. Verdere hoogtepunten zijn de ‘Ghana Acrobatic Boys’ die rechtstreeks uit Ghana komen en meesters zijn in het draaien van Salto’s en limbodansen, de grote reptielenshow van legende ‘Karah Khavak’, krachtacrobaten ‘Duo Serjo’ en de wervelende vliegende trapeze van ‘The Flying Neves.’ Live orkest, showballet en prachtige belichting zorgen voor de ultieme circusbelevenis. Luxen tribunekaarten voor de extra voorstelling van ‘Jungle Fantasy’ kosten slechts 10 euro en luxe logekaarten kosten slechts 15 euro De telefonische reserveerlijn 0909-5030060 (0,45 euro p.m.) is maandag en dinsdag geopend van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur, de circuskassa is woensdag vanaf 11.00 uur geopend én publiek kan ook online kaarten boeken via www. renz.nl.

Kaarten VAASSEN– Vrijdag 8 oktober zouden bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten op tafel komen. Deze wordt echter in verband met de voetbalplaatjesactie verplaatst naar vrijdag 22 oktober. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club. Dit is de tweede kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen.

Filmavond EMST- Op dinsdag 12 oktober vindt er in Dorpshuis de Hezebrink te Emst wederom de traditionele filmavond van de Historische Vereniging Ampt Epe plaats. Even als vorig jaar is de organisatie weer in handen van de Stichting Oud Epe in beeld. Het zijn

filmopnames uit het verleden o.a. dorpsopnames uit Epe, Emst, Oene en Vaassen. De voorstelling begint om 20.00uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden en hun gezinsleden is gratis, niet-leden betalen 3,50 euro.

Open dag Centrum Mondzorg WAPENVELD- Onlangs ging het 4e elftal van voetbalvereniging WZC op kraamvisite in Heerde bij Hans en Gerlinde Doornink. Het jonge gezin werd net voor de zomervakantie verblijd met de geboorte van zoon Tijn, broertje van Jarrik. De traditionele krentenwegge werd ditmaal niet van stal gehaald, maar een oud Wapenvelds spreekwoord luidt: “Kleren maken de man! Hopenlijk dat we deze man dan over aantal jaren ook in het blauw wit van WZC mogen aanschouwen.”

Waterpolo HATTEM- De waterpoloheren van het eerste van S.G. Hattem-Wezep hebben goede zaken gedaan in Emmeloord. Na een spannende gelijk op gaande wedstrijd werd er uiteindelijk met 5-8 gewonnen van Zignea 1. Aankomende zaterdag spelen de heren thuis in Wezep om 17.45 uur tegen De Hof (entree gratis). Periodestanden: 3-3, 1-1, 0-2, 1-2. Doelpuntenmakers: Richard Ripke 2x, Peter Luchtenberg 2x, Jan-Willem Kroeze 1x, Dennis Geijssen 1x , Peter van Grootheest 1x en Winfred van Eeken 1x. Na de mooie overwinning van vorige week stond afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen VZ&PC

uit Vriezenveen op het programma. De waterpoloërs die spelen in de leeftijdscategorie t/m 19 jaar stonden een zware pot te wachtten omdat VZ&PC vorig seizoen tweede werd in deze klasse terwijl S.G Hattem-Wezep afgelopen seizoen een leeftijdscategorie lager speelde. Helaas zat er ditmaal geen stunt in tegen de tegenstander uit Vriezenveen en werd er uiteindelijk ook ruim verloren met 4-11. Periodestanden: 0-4, 2-0, 0-6, 2-1. Doelpuntenmakers: Mark Kroon 2x, Peter Luchtenberg 1x en Oskar Verholt 1x. De volgende wedstrijd van S.G Hattem-Wezep<19 is op 9 oktober om 17.30 uur in Twello.

EPE- Zaterdag heeft Centrum Mondzorg Epe, wegens succes, een open dag gehad met als thema implantaten. Losse implantaten en implantaten onder een klikprothese. De dag was druk bezocht. De belangstellen-

den werden ontvangen door de medewerkers van Centrum Mondzorg Epe met koffie en thee en vervolgens werd er een presentatie gegeven over het implanteren, waarna er vragen gesteld konden worden aan de diver-

se behandelaars van Centrum Mondzorg Epe. Mocht u alsnog interesse hebben kunt u contact opnemen met de receptie van Centrum Mondzorg Epe, tel. 0578-612397. Zie www. tandartsepe.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA 49 2

Oilily bij Jeugdboetiek Yvonne

Veluwse Metaal Recycling AMMIE DE VRIES voor particulieren, verenigingen, handelaren en bedrijven Hammerstraat 1. 8161 PH Epe / Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.com

Hét adres voor inleveren van al uw oud

Openingstijden:

ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container

ma.

voor bedrijven en verenigingen. Bel of

di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur

kom gerust eens langs!

zat.

gesloten 08.00 uur - 12:00 uur

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 12 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. • Flexibele, professionele kinderopvang thuis *• samenwerking opRegister de N.W. Veluwe Officieel geregistreerd in Landelijk Kinderopvang Belang van het kind maat staat centraal *• offerte op •

Blijvend volgen van de koppeling

• Gediplomeerde en geregistreerde gastouders Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Philadelphia Zorg Gelderland-Noord biedt begeleiding, hulp en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, een visuele beperking, een meervoudige beperking, een autistisch spectrum stoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel. Voor locatie Kanaalstraat in Heerde zoeken wij:

Begeleiders (m/v) voor 10,8 tot 25,2 uur per week

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Lohuis

Philadelphia Zorg Gelderland-Noord

(30% tot 70%) ter vervanging wegens ziekte en

Begeleiders (m/v) op invalbasis Binnen locatie Kanaalstraat wonen 24 ouder wordende cliënten in de leeftijd van 25 tot 80 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychische, psychiatrische en geriatrische problematiek. De cliënten krijgen van 24-uurs zorg. Er worden naast begeleidende taken ook verzorgende taken uitgevoerd. De functie In de functie van begeleider houd je je bezig met het ondersteunen en stimuleren van de cliënten bij diverse activiteiten. Daarnaast voer je (samen met collega’s) het individuele werkplan van de cliënt uit. Als begeleider heb je een afgeronde SPW (minimaal niveau 3) of verzorgende opleiding met enige aanvullende werkervaring. Daarnaast ben je in staat zelfstandig te werken binnen een team.

Montage- en Timmerbedrijf

aanbieding prefab houtskelet aanbouw

- Afmeting 3x3m - Betonnen fundering - Kozijnen hout of kunststof - Buitenbekleding hout of kunststof - Dak bekleed met EPDM dakbedekking - Snelle levering en montage !

Wij bieden Een uitdagende en afwisselende functie in een regio die volop in beweging is. De functie van begeleider is ingedeeld in FWG 35 van de CAO gehandicaptenzorg. Voor meer informatie over de bovenstaande functie kun je contact opnemen met mevrouw K. Kuiers, locatiemanager (06) 13 28 59 58. Een schriftelijke reactie kun je, binnen veertien dagen o.v.v. begeleider, richten aan: Philadelphia Zorg Gelderland-Noord, t.a.v. P&O, Hoofdstraat 43, 7311 JT Apeldoorn.

Vanaf € 9.850,inclusief

Voor meer aanbiedingen zie: www.lohuismontage.nl

Tel. 038-4440803 of 06-51354624 info@lohuismontage.nl Internet: www.lohuismontage.nl

www.philadelphia.nl

Het beste uit jezelf


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 50

Opening Cannenburgh’s molen

Winkeldiefstal HEERDE- Dankzij oplettende getugen hebben agenten donderdagavond 30 september op de Sophialaan in Heerde een 17-jarige Zuid-Europese jongen aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Het vermoeden bestaat dat hij bij een groepje behoort, dat verdacht wordt van meerdere diefstallen bij supermarkten. Daarbij hebben zij het onder andere voorzien op camera’s, navigatiesystemen en elektrische fietsen. De politie kreeg in de namiddag een melding van een agent dat hij op de Sophialaan een jongeman had gezien die foto’s van huizen maakte. Even later kwam hier nog een melding van een getuige over, waarbij hij op een geparkeerd staande auto duidde waar deze jongeman uit was gekomen. Agenten

stelden een onderzoek in en troffen in de auto spullen aan (digitale fototoestellen, navigatiesystemen) die vermoedelijk waren gestolen. De spullen waren afkomstig van de Aldi en hier werden ook twee elektrische fietsen vermist. Agenten hielden de auto onopgemerkt in de gaten. Later op de avond bleken in een tuin aan de Zompweg twee nieuwe elektrische te zijn verstopt en dit werd door de bewoner bij de politie gemeld. Toen rond 21.25 uur een jongeman in de auto wilde wegrijden, werd hij aangehouden. Uit onderzoek bleek, dat de jongeman met twee mannen en een vrouw in de winkel waren geweest. Later waren de spullen verdwenen. De politie stelt een nader onderzoek in en de jongen is ingesloten.

Herfstwedstrijd Helpt Elkander

VAASSEN- Woensdag is Cannenburgh’s Molen in Vaassen officieel geopend. Onder grote belangstelling werd de klep in de molengoot opengezet waardoor het waterrad in beweging kwam. Ook de turbine werd in werking gezet. Op initiatief van de

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is de Cannenburgh’s molen in 2010 gerestaureerd. Bij de restauratie werd besloten om naast het herstel van de turbine en molengoot, ook weer een waterrad aan te brengen om daarmee de geschiedenis

Informatiemiddag homeopathie EMST- Op zaterdag 16 oktober houdt Simone Snel, klassiek homeopaat, een informatiemiddag met als onderwerp “Waarom is mijn dier ziek?”, bezien vanuit de klassieke homeopathie. Deze middag is gratis te bezoeken. Graag vooraf aanmelden. Dat kan via email: mail@ simonesnel.nl of tel. 0578–617759/06–53751616. De minimale deelname is 5 personen. De middag wordt gehouden aan Engbroekweg 2 te Emst. De informatiemiddag wordt gehouden in de praktijkruimte (zwart houten gebouw met oranje dakpannen, schuin tegenover het woonhuis). U kunt parkeren vooraan op het erf.

Winnares Nederlandse Muziekprijs HATTEM- Op zaterdag 9 oktober zal harpiste Lavinia Meijer, winnares van De Nederlandse Muziekprijs 2009, op uitnodiging van St. Kunstkring Hattem een concert geven in de Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX te Hattem. Dit concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Kerkstraat 35 te Hattem, tel. 038-4441292 en vóór aanvang van het concert aan de zaal. Lavinia Meijer werd op 11-jarige leeftijd toegelaten tot de “Jong Talentafdeling” van het Utrechts Conservatorium bij

Erika Waardenburg. In 2003 behaalde zij haar Bachelor of Music (cum laude) aan het Utrechts conservatorium en in 2005 haar Master of Music (cum laude) aan het Amsterdams conservatorium. Sindsdien won zij prijzen op talloze internationale harpconcoursen en trad zij op als soliste in Europa, Azië en Amerika. Op het programma staan werken van Scarlatti, Dussek, Roussel en anderen. De composities zullen door Lavinia zelf worden toegelicht. Daarnaast zal zij ook een en ander vertellen over het instrument.

Gerard vertrokken naar Gambia

van Cannenburgh’s molen compleet te maken. Dit rad is in juni geplaatst. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het afronden van de restauratie. De molengoot is verlengd en de molen is toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Foto: Cultuurland Advies.

Wijncursus en wijnproeverij

Presentatie ‘blief moar fijn bie ’t olde’

Countryavond

Playbackshow 6700 kilometer vergde veel organisatie en er moest veel ingeslagen worden. Gelukkig was er een aantal sponsoren gevonden die deze reis mede mogelijk maken. Zo sponsort Albert Heijn Epe voor 100 euro boodschappen en kan Gerard Dunnink bij tank- en autowasstation Dalhuisen 200 liter brandstof tanken. Wanneer u geïnteresseerd bent in het verloop van deze avontuurlijke onderneming dan kunt u dit volgen op de websites: www.hulp4gambia.nl en www.antwerpenbanjulchallenge.com.

Het inschrijfadres is het Toeristisch Informatie Punt (T.I.P), Kerkhofstraat 2 in Hattem. Het inleggeld is 2,50 euro en moet bij inschrijving aan het T.I.P. worden voldaan. Inschrijving is mogelijk tot 24 uur voor de viswedstrijd. Leden die niet uit Hattem komen kunnen zich telefonisch aanmelden wedstrijdleider Gerrit de Graaf, tel. 038- 4441558, en het inleggeld voldoen op het verzamelpunt, vóór aanvang van de wedstrijd.

EPE- De Volksuniversiteit organiseert in samenwerking met Wijnkoperij Kroese een wijncursus en wijnproeverij in Kulturhus Eper Gemeentewoning. U wordt meegenomen op ontdekkingsreis door de wereld van de wijnen. U leert wijnen beoordelen en proeven. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe wijn wordt gemaakt, hoe etiketten gelezen kunnen worden en waar u zoal op kunt letten als u wijn koopt. Naast het theoretische gedeelte wordt veel aandacht besteed aan het proeven van wijnen. Zo zullen er iedere les minimaal zes wijnen geproefd worden. De cursus is te volgen voor wijnliefhebbers zonder voorkennis. Tevens wordt ingegaan op wijn-spijs mogelijkheden. De cursus begint op maandag 25 oktober en bestaat uit vier avonden. De kosten zijn 130 euro per cursus (incl. lesdocumentatie en alle te proeven wijnen). Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen naar Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of kijken op de website www.koppelepe.nl.

EPE- Onlangs is de wekelijkse countryavond van start gegaan in het wijkgebouw van de wijkvereniging de Burgerenk. Lijkt het u leuk om samen met een groep een gezellige avond te dansen dan bent u welkom. Iedere  vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er o.l.v. een danslerares dansjes geleerd. Vanaf 22.00 uur kan u vrij dansen. Het wijkgebouw is te vinden aan de Klimtuin 46. Voor inlichtingen kan men bellen naar H. Kamphuis, tel. 0578-616800.

EPE- Zaterdag is Gerard Dunnink uit Epe, samen met drie anderen, vertrokken richting Gambia met een door hen gekochte ambulance en een kleine vrachtauto. Het is de bedoeling dat de voertuigen in Gambia overgedragen worden aan de stichting Riders For Health. Deze stichting heeft te weinig voertuigen om een goed ziekenvervoer te garanderen. De kleine vrachtauto zal gebruikt worden voor het vervoer van defecte motoren naar een centrale reparatieplaats. Deze reis van ongeveer

HATTEM- Hengelsportvereniging Helpt Elkander uit Hattem houdt i.s.m. hsv De Sportvisser uit Wapenveld op zaterdag 16 oktober een Herfstwedstrijd in het Apeldoorns kanaal nabij Hattem. Er wordt gestreden in het deel tussen de brug en de IJssel. De loting om de visplekken is bij de Hoenwaardsebrug om 8.00 uur. De wedstrijd duurt van 9.00 tot 13.00/14.00 uur. Plaats en tijd van de prijsuitreiking worden na de wedstrijd bekend gemaakt.

EPE- Op zaterdag 16 oktober organiseert de wijkvereniging de Burgerenk uit Epe een playbackshow voor kinderen en volwassenen. Deelname is gratis. De avond begint om 18.30 uur met de kinderen en de volwassenen zijn om 21.00 uur aan de beurt. Opgave kinderen kan bij G. de Wilde, tel. 0578-629202 en de volwassenen kunnen zich opgeven bij H. Kamphuis, tel. 0578-616800. Ook publiek is van harte welkom.

HEERDE – Ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde heeft ds. J.M. Weststrate, de huidige predikant, een boek geschreven over ‘geloven op de Noordoost Veluwe’. Dit boek van ca. 150 pagina’s is een uniek samenwerkingsproject van de Vrije Evangelische Gemeente en de Heerder Historische Vereniging. Voor de presentatie van het boek, dat op 30 oktober om 15.00 uur in de Kruiskerk zal plaatsvinden, heeft ds. Weststrate een achter-achterkleinzoon van ds. Anthony Brummelkamp weten op te sporen, die het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen. Met het boek wil ds. J.M. Weststrate een brede lijn schetsen vanaf het ontstaan van de Veluwe als landschap, via het heidendom, de komst van het christendom, de reformatie naar de afscheiding, om van daaruit het landschap van al die verschillende kerken te kunnen bevatten. Het boek gaat dus niet alleen over de Vrije Evangelische Gemeente en ook niet alleen over Heerde, maar

over de breedte van geloven in dit stukje van de provincie Gelderland. Het is bedoeld voor een brede kring van mensen die geïnteresseerd is in hoe het geloof en de kerk hier gekomen zijn. Het boek is doorspekt met fotomateriaal, zodat het niet alleen gelezen maar ook bekeken kan worden. Tot 30 oktober kan het boek bij voorintekening besteld worden voor 10 euro, via de website: www.vegkruiskerkheerde.nl/175jaar. Daarna is de prijs 12,50 euro.

Oud papier HEERDE– Ook in de maand oktober zamelt AV De Gemzen oud papier in en is de papiercontainer van 6 t/m 13 oktober te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan” op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA 51 2

Saturn petfood B.V. in Hattem maakt deel uit van de internationaal succesvolle Duitse onderneming heristo AG. Deze onderneming is actief op de markten voor vleeswaren, vis, salades, kanten klaarmaaltijden en petfood. Saturn petfood B.V. is een onderneming die is gespecialiseerd in het produceren van diervoeding (petfood) onder private label. Wij zijn gevestigd in de Hanzesteden Hattem en Bremen. Op het gebied van private label (de zogenaamde huismerken) voor diervoeding, met name voor honden en katten, zijn wij absoluut toonaangevend in Europa.

Onze private label formules zijn op maat gesneden voor onze afnemers en bijzonder succesvol in de praktijk. Saturn petfood B.V. in Hattem is een sterk groeiende organisatie die volop in beweging is. Gedurende 5 dagen per week en 24 uur per dag zetten wij ons in om die toonaangevende leverancier van diervoeding onder private label te blijven. Ook in het huidige tijdsbestek slagen wij er in op basis van de kracht van onze handelspartners en producten - om verdere groei te realiseren!

Voor onze productielocatie in Hattem zoeken wij:

Technisch Operators in de 3 ploegendienst (M/V) fulltime (Technische) zaterdagmedewerkers (M/V) De functie Technisch Operator: Als Technisch Operator ben je werkzaam in één van de afdelingen Vleesvoorbereiding, Vullen en Sluiten of Etiketteren en Verpakken. In deze functie verricht je alle voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling waaronder het verrichten van kleine reparaties en het registreren van storingen in het logboek. Je lost storingen op maar je zoekt ook naar oorzaken van storingen met als doel in de toekomst storingen te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Het (deels en voor zover mogelijk) uitvoeren en realiseren van het preventief onderhoudsplan. Je voert ombouw werkzaamheden van machines uit en verricht uiteraard schoonmaakwerkzaamheden aan de lijn/ machine. Je leidt Mechanisch Operators op en instrueert hen hoe door goed vaderschap de lijn en machines bediend moeten worden. Ook werk je mee in productie werkzaamheden aan de lijn indien de behoefte aanwezig is en de situatie er toe dwingt (o.a. bij uitval, pauze, afwezigheid van collega’s uit productie maar ook als er geen storingen optreden en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten zijn). Wie zoeken wij? Als geschikte kandidaat voor de functie van Technisch Operator voldoe je aan het volgende profiel: s *EBENTINHETBEZITVAN6APRO !EN6APRO "OFHEBTEENTECHNISCHEOPLEIDINGOP MBO-niveau afgerond s *EBEHEERSTDE.EDERLANDSETAALZOWELMONDELINGALSSCHRIFTELIJKUITSTEKEND s *EHEBTKENNISVANDEPROCESINDUSTRIEINDEVLEES OFVOEDINGSMIDDELENBRANCHE s *EBESCHIKTOVERTECHNISCHINZICHTENERVARINGINDETECHNIEK s *EBENTNAUWKEURIGENHEBTAANTOONBAAROOGVOORKWALITEIT s *EKUNTZOWELZELFSTANDIGALSINTEAMVERBANDWERKEN s *EBENTINSTAATOMTECHNISCHEAANPASSINGENAANMACHINESVOORTESTELLENENADVIESUITTE brengen over het verbeteren van de processen s *EHEBTKENNISVAN(!##0 s *EHECHTBELANGAANVEILIGWERKEN De functie zaterdagmedewerker: Elke zaterdag worden in de dagdienst de machines gereed gemaakt voor de productie van de volgende week. Hierbij worden de machines omgebouwd en schoongemaakt. Volg je een technische MBO-opleiding of heb je deze afgerond, kun je zelfstandig werken, heb je verantwoordelijkheids-

TE KOOP

gevoel, werk je accuraat en heb je gevoel voor techniek dan kun je in aanmerking komen om bij saturn petfood B.V. aan de slag te gaan voor ondersteuning bij het ombouwen van de machines.

Officiersweg 76 Epe

Charmant VRIJSTAAND WOONHUIS met aangebouwde garage en berging, fraai gelegen in een bosrijke omgeving en gunstig gesitueerde op een riante kavel van 2027m². Bouwjaar 1957 (voormalige burgemeesterswoning). Ind.:Beg.gr.: Ruime hal v.v. plavuizenvloer. Toilet. L-vormige lichte zonnige living (ca. 36m²) met houtkachel en massief eiken parketvloer. Keuken met aan weerszijde een recht keukenblok, v.v. div. inbouwapp. Royale bijkeuken. Middels de bijkeuken toegang tot de garage en de C.V. ruimte met wma. Verd.:Overloop. Vier slaapkamers. Badkamer v.v. ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet. Vliering: zolderberging. Vraagprijs: € 630.000,- k.k.

Daarnaast zijn we op zoek naar zaterdagmedewerkers die assisteren bij de schoonmaak van de machines. Om in aanmerking te komen moet je minimaal 18 jaar en elke zaterdag beschikbaar zijn, van aanpakken weten, zelfstandig kunnen werken, hygiënisch werken en gemotiveerd zijn.

Open Huis zaterdag 9 oktober 2010 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Makelaarskantoor De Boer Nunspeet Laan 11, 8071 JG NUNSPEET T 0341-258914 E nunspeet@boerbv.nl / W www.boerbv.nl

Wat bieden wij? Saturn petfood B.V. kent een open en informele werksfeer en biedt voor deze uitdagende en afwisselende functies een prima salaris aangevuld met een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg je alle mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door vakinhoudelijke ondersteuning en opleidingen.

Reageren? Je kunt je sollicitatie met CV richten aan saturn petfood B.V., t.a.v. Jenny Rorije, Postbus 8, 8050 AA te Hattem. Uiteraard kun je ook e-mailen naar: j-rorije@saturn-petfood.com

Sluitingsdatum: 23 oktober 2010

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stationslaan 1 - 8051 NC Hattem Saturn Petfood B.V. Postbus 8 - 8050 AA Hattem Telefoon: +31 (0)38 - 443 11 22

www.saturn-petfood.com


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 52

KWF huldigde collectanten

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

WAPENVELD- Onlangs huldigde de promotor van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), de heer Jan Puthaar, in Wapenveld de trouwste collectanten. De dames Van de Put, Wagenaar, Jongerman, Stijf, Doornink en Berghorst ontvingen ieder

een speldje met een vergulde krab (het symbool van de KWF) omdat ze al 25 jaar gecollecteerd hadden voor de KWF kankerbestrijding. Mevrouw Van der Scheer collecteert ook 25 jaar, maar kon vanwege vakantie niet bij de huldiging

aanwezig zijn. Tevens kregen zij een bos bloemen aangeboden en werd de wens uitgesproken dat zij nog een aantal jaren dit goede werk wilden voorzetten. Er is dit jaar in Wapenveld een bedrag van 5105,47 euro bijeen gecollecteerd.

Avond PCOB voor Hospice EPE- De PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) afd. Epe, Emst en Oene organiseert op vrijdag 15 oktober een bijzondere bijeenkomst in café-restaurant ‘Dorpszicht’ in Oene, aanvang: 17.00 uur (zaal open om 16.45 uur). Doel van deze bijeenkomst is geld in te zamelen voor de Eper Hospice ‘Casa Vera’ en om de PCOB meer bekendheid te geven. ‘Casa Vera’ is de enige hospice tussen Apeldoorn en Zwolle en heeft op dit moment maar 1 bed beschikbaar. Dit hospice moet verhuizen en uitbreiden, liefst naar 3 á 4 bedden. De opbrengst van deze avond gaat dan ook geheel naar dit centrum. “Wij

willen dit geld inzamelen t.b.v. de kosten die niet gesubsidieerd of betaald worden door de AWBZ”, laat de PCOB weten. De onkosten van deze avond worden gedragen door de PCOB zelf, sponsoring en giften. Wel wordt er een entree gevraagd van 6 euro en is er bij de uitgang nog een collecte, ook kan men er een fles wijn (of doos) kopen á 7 euro per fles of 36 euro per doos (graag voor 15 okt. bestellen). De algemene leiding is in handen van ds. D. van Meulen uit Epe. De heer O. Pol, secretaris van het hoofdbestuur van de PCOB, zal spreken over de identiteit van de ouderenbond en haar kijk op

Dans mee met dansgroep Valeta

Soms kun je een raadsvoorstel gebruiken om iets aan de orde te stellen dat je al een tijd dwars zit. Zo zocht Silvia van Amerongen een moment om haar ongenoegen over het vrachtverkeer door het dorp op papier te zetten. De herinrichting van de Brinklaan was een geschikt moment. De afwikkeling van het verkeer was recent nog uitgebreid door de raad besproken bij het vaststellen van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan), maar toen zat Groen Links nog niet in de raad. Het was dus best slim om nu een motie over vrachtverkeer te maken, die slechts met veel verbeelding aan het raadsvoorstel gekoppeld kon worden. Er stond niets in wat al niet ooit in het verleden aan de orde geweest was. Om het iets te laten lijken had men voor de Brinklaan een 30 km. zone bedacht, maar dat werd meteen geschrapt toen het niet mocht van Anton Westerkamp. Vreemd genoeg was er niemand die opmerkte dat de motie volstrekt buiten de orde was. Nog vreemder was dat de PvdA zich door Silvia, die het duidelijk over “mijn motie” had, op sleeptouw liet nemen. Alles wat in de motie stond had men destijds ook bij de behandeling van het GVVP kunnen inbrengen, maar blijkbaar had men het toen zelf nog niet bedacht. Nu schoffeerde men rustig het eigen college en de coalitiepartners door zich bij de oppositie aan te sluiten. Het past wel in het beeld van de laatste tijd. Je ziet de PvdA regelmatig bij Groen Links op schoot kruipen. Waarschijnlijk is dat bewuste strategie. Het is reeds het begin van de verkiezingscampagne van 2014. Door consequent op één lijn te gaan zitten met Groen Links kan men straks aantonen dat de aanwezigheid van deze partij in de raad geen enkele meerwaarde heeft. De PvdA gaat de komende jaren aantonen dat Rood Links net zo groen is als Groen Links. De coalitiepartners moeten daarbij maar net als mijn opoe denken: “Het is altijd even wennen als rooien kleur bekennen”. Warenar

de laatste levensfase van mensen. De heer P. Vogelaar, lid van het palliatief consultteam van het Radboutziekenhuis in Nijmegen, houdt een inleiding over hedendaagse palliatieve zorg (stervensbegeleiding) en de praktijd van het hospice. Deze lezingen worden gecombineerd met een pauze en een maaltijd. Tijdens de pauze en na afloop van de inleidingen kan men vragen stellen. Belangstellenden kunnen zich voor 12 oktober aanmelden (i.v.m. de maaltijd) bij de heer A. van de Kamer, tel. 0578-621121 of per e-mail: afm. vdkamer@planet.nl. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Herfstwandeling GORTEL- De oudercommissie van de school ‘t Mosterdzaadje in Gortel, organiseert op dinsdag 19 oktober een herfstwandeling. Deze tocht zal geleid worden door jachtopzichter Jan Huttinga, werkzaam in het Kroondomein het Loo. Tijdens deze wandeling krijgt u natuur en cultuur in het oude Gortelse bos te zien. Deze bijzondere tocht zal ongeveer twee uur gaan duren. Halverwege de tocht is er een kleine pauze. Voor de inwendige mens zal worden gezorgd. Na afloop is het

genieten bij een open vuur met een stevige soep, roggebrood en spek. Om 16.00 wordt iedereen verwacht bij de school ’t Mosterdzaadje in de buurtschap Gortel, Oranjeweg 116. De wandeling start om 16.30 uur. De kosten zijn 12,50 euro voor volwassenen, en 5 euro voor kinderen tot en met 13 jaar.  De opbrengst van deze tocht komt ten goede van de school. Graag telefonisch aanmelden bij tel. 0578-661280, of via de mail: anshuttinga@kliksafe.nl. Aanmelden kan tot en met 18 oktober.

8e Dick Van der Loo Drive VAASSEN- Op 15 oktober organiseert de Bridge Club Vaassen in samenwerking met Van der Loo projectstoffering en woninginrichting in het dorpscentrum

de Wieken de 8e Dick van der LooBridgedrive. De aanvang is om 19.30 uur. Inleg 6 euro per paar. Naast de Dick van der Loo trofee is er een prijzentafel. Het

spelsysteem is topintegraal. Maximaal aantal paren 72. Inschrijven tot 14 oktober bij Ed Ellermeijer, tel. 0578-571550, e.ellermeijer@ kpnmail.nl.

‘Race of the Champions’

HEERDE- Dansen is plezier voor twee, maar internationaal volksdansen is plezier voor iedereen. Dansen uit Griekenland en Israel, uit Amerika en Engeland, uit de Balkan en Rusland, kortom: dansen uit vele landen. Of je het nu doet om lekker actief te bewegen, om je eens een ochtend lekker uit te leven of om in contact te komen met anderen. Volksdans geeft iedereen wat hij of zij zoekt. ‘Naast het dansen draait het vooral om het plezier en we lachen heel wat af’, aldus Diny Vijge, lid van de 55+ groep. Dansgroep Valeta

bestaat ruim 30 jaar en biedt een gevarieerd programma. Iedere woensdagochtend wordt er in het hervormd jeugdcentrum ‘Welgelegen’ in Heerde gedanst op muziek uit de hele wereld. De 55+ groep danst van 9.15 tot 10.30 uur op rustige muziek. Van 10.45 tot 12.00 uur danst de gevorderde groep moeilijkere dansen op snellere en pittige muziek. Deze deelnemers zijn dan ook wat jonger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Janny van Assen, email jannyvanassen@gmail. com, tel. 0578-692812.

Open Kerk HEERDE- Op zondagmiddag 10 oktober zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen. Iedereen is welkom:

zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op 14 november staan de deuren van de ontmoetingskerk ‘s middags open. (steeds de 2e zondag van de maand) Vervoer nodig? Bel, tel. 0578-842998 of tel. 0578690416.

WAPENVELD- Vorig weekend deed Pepijn Bijsterbosch uit Wapenveld mee aan de laatste ONK wegrace; ‘The Race of the Champions’. Pepijn vertrok vanaf de 8e startplek, de tweede startrij. De start was niet super en hij ging als zesde de eerste bocht in. De Zweed Kristiansson

pakte de kop met de Duitser Fritz als tweede. Pepijn kwam een paar ronden als derde door, hij hield dit echter niet en werd ingehaald door Bryan Schouten en Wayne Tessels. Pepijn besloot niet teveel risico´s te nemen en in ieder geval te finishen. Hij kwam met een ruime voor-

sprong op de achter hem liggende coureurs als vijfde over de finish. In het algemeen klassement is hij aan het eind van het seizoen opgeklommen naar een vijfde plek, wat inhoudt dat hij geselecteerd is voor het Europees Kampioenschap te Albacete in Spanje op 24 oktober.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA 253

Ben jij de “Allround Medewerker”(M/V) die we zoeken voor ons team in Wapenveld? Wij vragen: Een flexibele werkinstelling en zowel in multidisciplinair teamverband als zelfstandig kunnen werken; Je werkzaamheden: Het ondersteunen van de algemene werkzaamheden binnen de werkplaats van de orthopetische schoentechniek. Wij bieden u: Interne opleiding, goede en plezierige werkomstandigheden, een fulltime baan met uitdaging, salaris in overeenstemming met zwaarte van de functie en ervaring, goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Schoentechniek. Informatie: mw M.Stalenhoef marieke.stalenhoef@heetkamporthopedie.nl internet: www.heetkamporthopedie.nl Klapperdijk 34, 8191 AE Wapenveld. Tel. 038-4470997

Zeilstra Opticiens gaat verbouwen! Vanaf 11 oktober t/m 25 oktober. Tijdens de verbouwing

Open Dagen

Kinderdagverblijf/ Peuteropvang (peuterspeelzaal)

12 en 14 oktober Voor alle kinderen 0-4 jaar

zijn wij bereikbaar via de achteringang, naast de Formido.

De Kleine KOM, Asseltsestraat 4 in Epe Duimelot, Vuurdoornstraat 276 in Vaassen Nijntje, De Wetstraat 25 in Vaassen De PeuterKOM, Boxhofstede 17 in Vaassen

Vanaf 26 oktober

Er zijn nog plekken vrij, KOM erbij! U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welKOM bij onze kinderdagverblijven en peuteropvang (peuterspeelzalen). Kijk voor informatie op www.KOMkinderopvang.nl of bel 0578-569960.

hopen wij u weer te kunnen ontmoeten in onze nieuwe winkel.

3HXWHURSYDQJ 3HXWHUVSHHO]DDO 36=Ɣ.LQGHUGDJYHUEOLMI.'9 Ɣ%XLWHQVFKRROVH2SYDQJ%62Ɣ7XVVHQVFKRROVH2SYDQJ762Ɣ*DVWRXGHUEXUHDX*2%

Voor iedere bezoeker ligt er dan een presentje klaar.

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 AL Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 54

Onthulling bouwbord nieuwe Koekoek

VAASSEN- Een nieuwe stap op weg naar de nieuwe Koekoek is afgelopen vrijdag gezet: het onthullen van het bouwbord. De onthulling werd verricht door wethouder Berkhoff in aanwezigheid van het stichtingbestuur, het personeel van de Koekoek en de betrokken adviseurs en aannemers. De gemeente Epe heeft de Stichting Sportcentrum de Koekoek opdracht gegeven voor de realisatie van de nieuwbouw. De stichting heeft zelf het initiatief genomen de sportzaal te vervangen door een (grotere) sporthal en de fysiotherapie- en fitnessfunctie toegevoegd, nu nader ingevuld door Veenstade fysiotherapeuten uit Vaassen. Door deze initiatieven zal een nog completer aanbod in sport en gezondheid mogelijk zijn. Wethouder Berkhoff (sportzaken) nam voorafgaand aan de onthulling kort het woord: ‘’De

nieuwbouw van de Koekoek toont ons dat het goed is dit soort projecten door de initiatiefnemers zelf te laten realiseren. Met grote betrokkenheid van de gemeenschap zal een mooi en functioneel sportcentrum verrijzen, waar de hele gemeente profijt van heeft. Door de inzet van het stichtingbestuur en de verstandige manier waarop zij met gemeenschapsgeld omgaat, wordt dit project binnen de door de gemeenteraad gestelde functionele en financiële kaders geresulteerd. Een prestatie waar het bestuur met recht trots op kan zijn!’’ Drie bedrijven uit de regio gaan de nieuwe Koekoek bouwen. Een goede impuls voor zowel de bouwers, de Koekoek als voor de gemeente Epe en haar bewoners. Van Norel Bouwgroep uit Epe treedt hierbij op als bouwkundig aannemer. Hollander Techniek en

3-uurs motorcross

Installatiebedrijf Linthorst (beide uit Apeldoorn) gaan gezamenlijk de installaties realiseren. Hollander realiseert de elektrotechniek en de zwembadinstallaties, Linthorst verzorgt de werktuigbouwkundige installaties. Hans van Norel, algemeen directeur van Van Norel Bouwgroep uit Epe: “We zijn er trots op deze grote klus in onze gemeente te mogen klaren. De Koekoek is al zoveel jaren een begrip voor de hele Eper bevolking, we zullen er voor zorgen dat de bevolking over een paar jaar met nog meer plezier naar het sportcentrum zal gaan.” Na de onthulling van het bouwbord werd vrijdagmiddag het glas geheven op deze eerste zichtbare stap, een mijlpaal voor de betrokken bedrijven, de medewerkers, de huurders, en uiteraard voor de bevolking van de gemeente Epe.

HEERDE- Zaterdag 9 oktober organiseert de Motorsport Vereniging Noord Oost Veluwe een 3-uurs motorcross. Er kan in twee groepen gestart worden. De jeugdrijders zullen ingedeeld worden in de klasse 65cc of 85cc en de senioren zullen in de open klassen de strijd met elkaar aan gaan. Een team kan uit twee of drie personen bestaan, maar individuele deelname is ook mogelijk. De 65cc en 85cc strijden twee uur met elkaar en de senioren zullen drie uur lang met elkaar strijden voor de felbegeerde bekers. De inschrijving is al geopend. U kunt het formulier vinden op de website van de vereniging (www.msvnov.nl). Om 9.30 uur zal er een briefing zijn in de kantine waar de rijders de laatste instructie zullen krijgen m.b.t. de regels van de wedstrijd. Daarna zal er een verkenningsronde worden gereden en om 10.00 uur zal de jeugd van start gaan. De wedstrijd zal met een spectaculaire Le Mans start aanvangen. Nadat om 12.00 uur de jeugd is afgevlagd zullen om 13.00 uur de senioren via de Le Mans start hun kunsten gaan vertonen. Parkeren en entree is gratis. Tevens zoekt het bestuur nog vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld: jureren tijdens de jeugdwedstrijden, keukenpersoneel, baancommissarissen, mensen die iets op een shovel of tractor kunnen. Ook zoeken zij hulp bij het PR gebeuren en webmaster activiteiten. Voor meer informatie: voorzitter Henk Kamphuis of PR Man Joop Prins, 06-30902642.

Heemkunde HATTEM- Woensdagmiddag 6 oktober vanaf 13.30 uur houdt Heemkunde Hattem de snuffelmiddag in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitge-

breide (digitale) fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelavond is gepland op donderdagavond 28 oktober vanaf 19.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zie ook de website http:// noord-veluwe.mijngelderland.nl. en www.heemkundehattem.nl.

Kaartavond EPE- Op vrijdag 8 oktober is er een kaartavond bij de vogelhoudersvereniging de Goudvink in Epe. Deze kaartavonden zijn voor een ieder die een avond wil kruisjassen of jokeren. Er wordt niet in competitie verband ge-

kaart, alleen voor dagprijzen. De eerste kop koffie is gratis. Aanvang om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Deze kaartavond wordt gehouden in het clubgebouw Lange Veenteweg 4, Epe.

Kerstmarkt Keulen EPE- Op vrijdag 17 december gaat wijkvereniging de Burgerenk weer met de bus naar de kerstmarkt in Duitsland. De bestemming is dit jaar Keulen. Vertrek vanaf het wijkgebouw aan de Klimtuin 46 in Epe om 8.30 uur. Terugkomst wijkgebouw 20.30 uur. Voor opgave en inlichtingen kan men bellen naar G. de Wilde, tel. 0578-629202.

Nieuwe verkeersregels WELSUM- Op donderdag 14 oktober wordt door de Vrouwen van Nu in samenwerking met de SWO Olst-Wijhe een bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe verkeersregels. Dhr. Talen van Veilig Verkeer Nederland zal vertellen over de veranderingen van de afgelopen tijd. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis “de Bongerd” te Welsum. Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur. De toegang is gratis en U krijgt een kopje koffie of thee aange-

boden. Iedereen is welkom, ook niet-leden en heren. Aanmelden bij Dinie Doornebosch, tel. 0570561053. ‘s Avonds hebben de leden van de Vrouwen v. Nu een afdelingsbijeenkomst. Op deze avond komt mevr. H. Jellema uit Heerde vertellen over vlinders en kleine insecten die hier in Nederland voorkomen, met behulp van mooie beelden. De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis de “Bongerd” te Welsum. Voor informatie: Dinie Doornebosch.

Kunstbus HEERDE/EPE- Op zaterdag 30 oktober rijdt de Kunstbus naar het concert Carmina Burana in theater De Spiegel te Zwolle. Het programma bestaat uit hoogtepunten voor twee vleugels, uitgevoerd door Anna Federova en haar vader Borys Federov. Een unieke bezetting van 2 vleugels, 5 slagwerkers, sopraan, tenor, bariton en groot koor. Kosten voor deze voorstelling zijn 54,50 euro, uiterlijke aanmelding 15 oktober. Op woensdag 10 november rijdt de Kunstbus naar de schouwburg Orpheus te Apeldoorn voor een toneel-/komedie-voorstelling “Doek”, geschreven door Maria Goos. Loes Luca en Peter Blok

zijn de spelers in dit verhelderende stuk over echt, onecht op het toneel en in de liefde. De kosten zijn 58,50 euro, uiterlijke aanmelding tot 6 oktober. Genoemde prijzen zijn inclusief het busvervoer vanaf de opstapplaatsen Wapenveld, Heerde en Epe. Hebt u belangstelling voor een voorstelling of wilt u het programmaboekje ontvangen, neemt u dan contact op met Bintwerk, Zwolseweg 29 te Heerde, tel. 0578-694626. Voor belangstellenden uit Epe is het boekje te verkrijgen bij SWO/E en het VVV. In Wapenveld en Hattem ligt het boekje bij de VVV en bibliotheek. Ook kunt u alles bekijken op de website: www.bintwerk.nl.

EPE- Vorige week donderdag kwamen de leerlingen van Jenaplanschool ’t Hoge Land koekjes bakken op de RSG samen met de

4e klassers Zorg en Welzijn. Het werd een gezellige en bovenal smaakvolle belevenis voor de leerlingen.

Kinderboekenweek 2010 in Hattem HATTEM- Het verbeelden van verhalen staat centraal in de 56e Kinderboekenweek. Onder het motto De Grote TekenTentoonstelling, beeldtaal in kinderboeken loopt de Kinderboekenweek dit jaar van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober. Stichting Welzijn Hattem, de Novetheek, en de Hattemse basisscholen hebben ook dit jaar een leuk programma samengesteld. Alle groepen gaan genieten van een theatervoorstelling, waarin “beeldtaal” centraal staat. De groepen 1 tot en 2 gaan op 6 en 7 oktober naar het theater in de Zaaier. Poppentheater Valentijn speelt daar “Kartonus” Knipknap, knipperdeknap, ik knip karton. De kinderen gaan mee met Kartonus op reis door vormenland. Kartonus is een poëtische voorstelling gemaakt met simpele kartonnen figuren en een magneetbord. De groepen 3, 4 en 5 gaan op 11 en 12 oktober naar de theaterzaal in de Marke, waar Fratelli Fiasco “De Dwerg” speelt. In deze voorstelling voert Jean-Marie Bevort een dwerg ten tonele. Aan de hand van deze betoverende figuur neemt hij zijn publiek mee naar een sprookjesachtige wereld, waar de natuur tot leven komt. Zoals je van een dwerg kunt verwachten, spreekt hij de taal waarin alle bewoners van de natuur elkaar oorspronkelijk verstonden. Door zijn indringende verbeeldingskracht weet hij dit over te dragen op de toeschouwers, zonder een woord Nederlands te spreken. Op 14 en 15 oktober gaan de groepen 6, 7 en 8 ook naar de Marke en genieten daar van “Super Peer” door theatergroep

Fraseur. Superpeer is geïnspireerd op de rolfiguur van Peer Gynt van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen. Naast verscheidene akoestische instrumenten wordt in de voorstelling gebruikgemaakt van een nyckelharpa, een Scandinavische sleutelviool. In een afwisseling van spel, muziek, zang en schaduwbeelden komt het verhaal tot leven over een jongen die op zoek gaat naar zijn eigen kracht. Bij de voorstellingen behoren lesbrieven die in de klas uitgewerkt worden. De scholen hebben op school hier om heen hun eigen programma gemaakt. Dit totaalprogramma is mogelijk door de samenwerking tussen de Stichting Welzijn Hattem en de basisscholen: het Palet, Jan Jaspersschool, de Zaaier, van Heemstraschool, Sint Andreas en de Vlonder. De gemeente Hattem stond garant voor de financiële ondersteuning.

Trekking HEERDE- De trekking van de verloting van de Blauwe Doffer uit Heerde. (zetfouten voorbehouden) 1. 2166, 2. 1163, 3. 1568, 4. 2108, 5. 1948, 6. 2464, 7. 2668, 8. 2873, 9. 1993, 10. 2972, 11. 2672, 12. 1620, 13. 1544, 14. 1004, 15. 2202, 16. 1068, 17. 1642, 18. 2800, 19. 2795, 20. 1254. De prijzen zijn af te halen bij B.J. v.d.Wal, Huis en Hof 12 in Heerde, tel. 0578693298.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA

)L[HW9DQ2OVW+HHUGHODDWXHU GH]HZLQWHUZDUPSMHVELM]LWWHQ Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud

+RXWNDFKHOV*DVKDDUGHQ6FKRXZHQ$IYRHUPDWHULDDO

Vraag vrijblijvende offerte.

Dag en nacht bereikbaar.

%LMRQVJHJDUDQGHHUGGHODDJVWHSULMV )L[HWYDQ2OVW+HHUGH .DPSHU]LMZHJ 1&+((5'(

d͞ϏϹϳϴͿϲϾϭϾϭϏ Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Î&#x203A;ĨĹ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

0DYULM=DW

www.rienpool.nl

 

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Isolatieglas HR++ Hardglas Subsidie Â&#x20AC; 35 p.m2 Gelaagd glas Minimaal 5 m2 Brandwerend glas Spiegels Slijpen en glasbewerking Glas in Lood Diverse soorten vlakÂ&#x2013; en figuurglas Voorzetramen Vraag naar de voorwaarden. Aanverwanten

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

V.o.f.

W&W Elbertsen * Levering van elk gewenst grafmonument en toebehoren. * Onderhoud en reparatie van grafmonumenten. * Ook voor het leveren (en plaatsen) van natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66a, 7397 NE Nijbroek

telefoon: 0571-292657

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;NDAK

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R C O M F O RT

www.schoonenberg.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 50

Damesvoetbal bij KCVO

Uitverkochte Hollandse Avond VAASSEN- Jolanda is de extra attractie op de Hollandse Avond van De Rossumdaerpers op zaterdag 16 oktober. Zij verzorgt, voorafgaand aan Frans Duijts en Jannes, een optreden tijdens een nu al uitverkocht feest. De entreebewijzen voor het spektakel in dorpscentrum De Wieken zijn binnen de kortste keren van de hand gegaan. Jolanda presenteert op 7 november in De Middenstip haar nieuwe cd, maar krijgt al een mooie opwarmer voor een volle sporthal in De Wieken. Zij begon in oktober 2004 met zingen tijdens het werken in de ‘Ploeg-inn’. Haar

grootste passie is het Nederlandse lied en Marianne Weber een groot voorbeeld. Vandaar dat de Rossumdaerpers in haar een ideale regionale vonden voor een gezellig Hollands festijn. Mede dankzij de inbreng van ‘De Koning der Piraten’ Jannes en Frans Duijts gebeurt dat in een heerlijke entourage. Dat De Rossumdaerpers het bordje uitverkocht aan de deur kunnen hangen, betekent niet alleen dat er geen kaartverkoop meer plaats heeft aan de zaal, maar vooral dat de nieuwe opzet van de zaterdagavond tijdens de oktoberfeesten lijkt aan te slaan.

Stadsgezichten in de Synagoge

VAASSEN- Eindelijk is het er van gekomen: damesvoetbal bij voetbalvereniging KCVO is een feit. Vorig jaar zat een aantal dames op de zondagmiddag na een wedstrijd van het eerste elftal met elkaar te praten over hoe leuk voetbal wel niet is en het idee voor een dameselftal was geboren. Op het jaarlijkse rommelpottoernooi mochten de dames ook mee doen. Het enthousiasme was zo groot, dat ze zelfs 2 damesteams hadden. De dames vonden het niet alleen leuk om te voetballen, maar ze vonden het ook erg gezellig. Dus werd besloten het bestuur KCVO te vragen of er ook een damesteam

mocht komen. In eerste instantie werd er nogal sceptisch tegen deze vraag aangekeken. Want er zijn al enkele damesteams bij de twee andere voetbalclubs in Vaassen. “Hebben we wel voldoende kleedruimte? Is er wel een trainingsveld en een voetbalveld beschikbaar? En het was kort dag, want het was een paar maanden voordat het nieuwe voetbalseizoen weer begon.” Een klein jaar later zijn de dames eerst begonnen met voetbaltraining, onder leiding van Marthin Wegerif. Als het zou lukken om 16 dames bij elkaar te krijgen, dan kon er in competitieverband gestart

worden. En dat is gelukt, inmiddels zijn er 20 dames lid en ook is er een 2e trainer gevonden in de persoon van Toon Leatemia. Elke dinsdagavond wordt er getraind vanaf 20.30 uur en zondags spelen ze de wedstrijden. De thuiswedstrijden zijn om 12.30 uur. Angela Hamer van modezaak Fifty 8 uit Vaassen is de shirtsponsor van dit damesteam. Tassensponsor is Haarstudio Headlines. Wil je trouwens het damesteam komen versterken, dan ben je van harte welkom en kun je contact opnemen met KCVO. De leidster van dit team in Monique van Bussel.

Instrumentaal Concert met Duo Friends

OLDEBROEK- De orgelcommissie van de Hervormde Dorpskerk in Oldebroek houdt zaterdag 23 oktober een instrumentaal concert. Het traditionele ‘Instrumentale Concert’ wordt in de concertserie van 2010 verzorgd in samenwerking met ‘Duo Friends’, met Corrie Wielink (viool) en Gerlinda van den Berg (panfluit). Henk van der Maten uit Heerde en Johan van der Graaf uit Nunspeet bespelen traditiegetrouw afwisselend het onlangs vernieuwde Flentroporgel en de piano en zullen daarnaast ook samen op de pianokruk plaatsnemen voor quatre-mains-

pianospel. Het repertoire bevat een afwisselend programma, bestaande uit licht-klassieke muziek en geestelijke muziek. Naast afwisselende orgel- en pianosolo’s zullen de instrumentalisten ook veelvuldig samen te horen zijn. ‘Duo Friends’ verzorgt optredens door het gehele land. In de afgelopen jaren hebben zij ook hun medewerking verleend aan diverse concertreizen naar het buitenland. Johan is begeleider bij koren van Henk en ook treden zij regelmatig samen op. Corrie Wielink (1982) begon op 11-jarige leeftijd met haar vioolstudie bij Roelof

Leer een taal EPE– Je verstaanbaar maken op vakantie in het buitenland is heel prettig. In een restaurant je bestelling doen, iets vragen in een winkel of zomaar met de plaatselijke bevolking een praatje maken. Het maakt je vakantie een stuk prettiger. Daarom biedt de Volksuniversiteit diverse taalcursussen aan, zoals Frans, Spaans, Italiaans en Turks. Deze cursussen beginnen na de herfstvakantie, eind oktober. Heeft u belangstelling, neem dan een kijkje op de website van Stichting Koppel, www.koppelepe.nl. Hier vindt u het jaarprogramma van de Volksuniversiteit. Of neem contact op met mw. Kari Moors, tel. 0578-676767, of mail naar k.moors@koppelepe.nl.

Klaassen te Harderwijk. Tijdens deze studie heeft ze met succes haar D-diploma gehaald en heeft ze haar studie voortgezet bij bovengenoemde leraar. Ze speelde daarbij in een symfonieorkest, strijkorkest en diverse strijkkwartetten. Momenteel studeert Corrie bij de violist Martin de Deugd te Amsterdam. Gerlinda van den Berg (1983) begon haar muzikale loopbaan op 12-jarige leeftijd met pianospelen. Ze kreeg les van Herman Riphagen die haar opleidde tot een studie aan het conservatorium. In 2005 studeerde ze af als docerend musicus met specialisatie kamermuziek bij Joop Albracht aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Panfluit studeerde ze bij Noortje van Middelkoop en de Roemeense virtuoos Nicolai Pirvu. Na het concert kunt u CD’s kopen bij de verkooptafels. Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Entree volwassenen 7,50 euro, kinderen t/m 12 jaar 3 euro. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0525-685721 of tel. 0525633225 of kijk op www.hervormdoldebroek.nl.

Regio ‘72 VAASSEN- Anders dan de einduitslag doet vermoeden, speelde zich zaterdag in Nunspeet een ongelijke strijd af tussen Regio’ 72 en tegenstander Hellas’63. De Vaassenaren waren op alle fronten heer en meester. Lange aanvallen werden soms functioneel, maar vaak ook zeer fraai afgerond en bij rust was de wedstrijd reeds beslist in het voordeel van Regio’ 72 (7-18). De einduitslag werd bepaald op 1824. Doelpunten Regio’72: Hidde Scholten, 6, Tim van Huffelen, 4, Willeke Kloezeman, 4, Marije de Boer, 3, Rosanne Wassink, 2, Laurens Kozijn, 2, Karin van Huffelen, 1, Gert van Essen, 1, Ricardo Hulleman, 1.

HATTEM- Vanaf aanstaand weekend is de nieuwe expositie “Hattem bijzonder bekeken” van Piet Vernooy te bezichtigen bij 2e Hansje in de Synagoge aan de Achterstraat 33 in Hattem. Na zijn studie HTS bouwkunde in Utrecht en het volgen van een studie aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam is Piet Vernooy zich als zelfstandig architect voornamelijk gaan richten op renovatie en restauratie van bijzondere monumentale gebouwen. Ondanks het digitale tijdperk is het gebruik van grafische computers in de wereld van monumenten en erfgoed nog lang geen gemeengoed. Inscannen van bestaande tekeningen is de meest gebruikte manier om digitale bestanden te maken maar deze zogenaamde ‘bit-maps’ hebben zo hun beperkingen. Met Vector gebaseerde CAD bestanden kan resolutie onafhankelijk en op schaal gewerkt worden. Vanuit deze specialisatie heeft Piet onder de titel “Hattem bijzonder bekeken” een serie Stadsgezichten van Hattem gemaakt die vanaf aanstaand weekend te bezichtigen zijn. Henk over zijn fascinatie: “De aanleiding om met Stadsgezichten te beginnen is de crisis die de bouwwereld en het erfgoed ernstig treft. Het nieuwe gereedschap maakt het de moeite waard om historische gebouwen op digitale schaal te tekenen. Dat is ondertussen gelukt bij het Begijnhof en de Bloemgracht in Amsterdam, maar ook bij de Vismarkt met de Dom in Utrecht”. De zus van Piet woont in Hattem en dat was een goede aanleiding om een aantal mooie stadgezichten te maken van bijzondere panden in dit stadje. De aanzichten zijn in feite op ware grootte getekend aan de hand van bestaand materiaal, foto’s en metingen ter plaatse. Ze bevatten veel details die op afdrukken op kleine schaal

niet direct zichtbaar zijn, maar bij afdrukken op groter formaat wel. “Hopelijk gaan de bewoners en bezoekers zien welke unieke panden Hattem heeft en hoeveel er de laatste 50 jaar is hersteld”. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van 2e Hansje en tot en met eind december 2010. 2e Hansje verkoopt naast kunst en sieraden in de galerie ook, op de bovenverdieping van de Synagoge, door particulieren ingebrachte dameskleding. Op de begane grond is door particulieren ingebracht antiek en curiosa te koop. Kleding, kunst, antiek en curiosastukken kunnen kosteloos voor verkoop aangeboden worden. 2e Hansje is open op elke woensdag, vrijdag, vrijdagavond en zaterdag. Wilt u meer informatie of kleding, kunst, antiek of curiosa inbrengen dan kunt u contact opnemen via onze website www.2ehansje.nl, per mail via info@2ehansje.nl of met Maja of Corina de Zwaan op tel. 0651747370 of tel. 038-4449300.

Sponsorloop school Emst EMST- Nu de verbouwing van de School met de Bijbel in Emst nagenoeg klaar is, kan een opknapbeurt voor het schoolplein natuurlijk niet achterblijven. Een betere ondergrond onder de speeltoestellen, een breder oprijpad en een opgeknapt voetbalveld, er zijn wensen genoeg. Om de leerlingen hierbij te betrekken, houden zij op donderdag 7 oktober een sponsorloop. Alle kinderen zijn inmiddels druk bezig om sponsors te zoeken. U bent van harte welkom om iedereen aan te moedigen als ze hun rondjes om de school rennen. De onderbouw rent van 17.45 tot 18.30 uur, de bovenbouw van 18.45 tot 19.30 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 257

WERKEN

IN DE REGIO? DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tel: 038-4479987

Najaarsacties bij van Essen

Groot assortiment bolchrysanten, zomer- en winterheide, herfstcreaties, kalebassen en pompoenen. Bakjes, manden met herfstbloeiers, heide-, vetplanten en decoraties 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Buxusbol-pyramide van 12,50 voor. ...................................... 8,00 Bolchrysanten v.a. .................................................................. 0,60 Cyclamen v.a. ......................................................................... 0,90 Violen klein- en grootbloemig v.a. ......................................... 0,12 Kalebassen v.a. ....................................................................... 0,25 20 kilo najaarsmest nu ......................................................... 19,50 Taxus Fastigiata v.a. ............................................................. 12,50 Heide v.a. ................................................................................ 0,40 Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,40

Bij besteding meer dan 15 euro zak bloembollen cadeau !

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Of op afspraak. www.henkdegraafklokken.nl

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Tuinderij Doorn

Komkommers, paprika´s,

Kerkdijk 3 te Heerde aubergine, pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld.

ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 18.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur

Sla + komkommer = 1,00

Ford Ka 1.2i Titanium, .......................................... ´10 Ford Ka 1.3i extra’s ........................................ 3x ‘06 Ford Ka 1.3i extra´s .............................................. ´05 Ford Street Ka 1.6i ............................................... ´05 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s .................................... ‘04 Ford Ka 1.3 Collection .......................................... ‘01 Ford Ka 1.3i Century ............................................ ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ....................................... ‘98 Ford Fusion 1.6i Futura, extra´s ........................... ´06 Ford Fiesta 1.3i Futura extra´s ............................. ´08 Ford Fiesta 1.3i 3-drs., ......................................... ‘05 Ford Fiesta 1.4i, Trend, 5-drs., ............................. ‘02 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., .............................. ´99 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ..................... ´02 Ford Fiesta 1.3i First Ed., extra’s ......................... ‘00 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ................. ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ......................... ´08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs extra´s ............... ´07 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................. 2x ´03 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., .............................. ´00 Ford Focus Cmax 1.8i .......................................... ´04 Ford Mondeo 1.8i automaat ................................. ‘00 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s .................. ‘04 Opel Astra 1.6i, 5-drs. .......................................... ‘98 Opel Corsa 1.2 16V NJOY, 5-drs., ....................... ´03 Fiat Panda 1.2i ..................................................... ‘07 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ........................... ´08 Suzuki Alto 3-drs. ................................................. ‘99 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 .................................... 2x ‘02 ´01 VW Fox 1.2, extra’s .............................................. ‘07 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................ ´99 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................ ‘02 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ....................... ‘08 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi ......................... ´06 Ford Focus 1.6i 115 pk, Titanium Combi ............. ´06 Ford Focus 1.6i, 115 pk, Futura Combi ............... ‘06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................ ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi ............................... ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................ ‘01 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................... ´00 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................... ´99 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................... ´05 Ford Escort 1.6i Combi ........................................ ´99 Peugeot 306 Combi .............................................. ´99

Autobedrijf van Huffelen

Decoratie en potten tot 50% korting

Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

McQueens Schoenen Wapenveld Nieuwe collectie MBT's!

Gratis instructieles op za. 23 oktober. Tijd: 13.30 uur, opgave vooraf svp. Heerde

Voor het maken van al uw VOUWGORDIJNEN. Telefoon: 0578-692284 E-mail: info@gordijnatelier2000.nl Kommerseweg 3, 8181 LX Heerde

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 258

De laatste uren voor het einde, dan wordt die grote wereld klein, is plotseling alles onbeduidend, tot aan het laatste beetje pijn. Wat wij zo indrukwekkend vonden, verliest zijn glans, verliest zijn zin, maar achter de gesloten ogen, glanst een gigantisch groot begin. Na een korte, ongelijke strijd heeft Cor veel te vroeg afscheid moeten nemen van alles wat hem hier lief was

Cor Scholten 24 januari 1954

Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor mij die het aangaat is het niet erg, ik heb genoeg geleden. Wel voor hen die ik achterlaat vaarwel en wees tevreden.

Omringd door allen die haar lief waren is, na een langdurige met moed gedragen ziekte, van ons heengegaan onze geliefde moeder, oma en overgrootmoeder

Egbertje van den Beld - Sprokholt sinds 25 november 1979 weduwe van Willem van den Beld

op de leeftijd van 74 jaar. Willem en Corrie van den Beld Elwin en Henriët Sam Eric en Jantine Danny en Elcke

3 oktober 2010 Tom Janny, Ruud, Michiel, Jesse Anouschka, Ries

Jannet en Albert de Graaf Angela en Dominique Demi, Naomi Nick en Femke

Wapenvelderkerkweg 20 8191 KL Wapenveld Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 7 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat te Heerde. Aansluitend zal om 12.15 uur de afscheidsdienst worden gehouden in genoemde kerk. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde. Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Als leven lijden wordt is sterven een gewin Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen mijn man, onze vader, opa en overgrootvader

30 september 2010 Correspondentieadres: Boterakkers 21 8091 ED Wezep Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 5 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum “Memento Mori”, Brinklaan 4a te Heerde.

Met droefheid in ons hart nemen we afscheid van onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Emmie van den Beld – Sprokholt Namens broers, zusters zwagers, schoonzusters neven en nichten Heerde, 30 september 2010

.…. toen op 9 augustus 2010 onze geweldige zoon/broer

JORDY ABELS op 15-jarige leeftijd overleed stortte ons leventje volledig in. Alle bloemen, kaarten, mails en lieve woorden die wij daarna ontvingen hebben ons heel veel steun gegeven en hiervoor willen wij iedereen graag heel hartelijk danken. Voor Jordy is de ZON onder gegaan, wij zullen hem NOOIT vergeten en we hebben hem in ons HART gesloten zodat hij toch voor altijd bij ons zal zijn. Jan & Helen Dominique & Alexandra

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 6 oktober om 10.30 uur in genoemd uitvaartcentrum. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde. Voorafgaand aan de dienst is er eveneens gelegenheid tot condoleren van 9.45 tot 10.15 uur in het uitvaartcentrum. Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Willem van Guilik Ede, 10 augustus 1929

Heerde, 3 oktober 2010 ‘Alles is gereed in het Vaderhuis’

Gerrie van Guilik-van Hussel Jolanda en Frans Lara en Joris Sander Stephan Wim en Riemke Jolanda en Henry Hidde Edwin en Marieke Lize Jack en Miranda Ferdi Arnoud Mellanie J.A. te Nuijlstraat 7 8181 DX Heerde

Verdrietig zijn we dat Willie niet meer bij ons is.

Willie van Dam mag nu wonen bij haar Hemelse Vader. Het catecheseteam Kanaalstraat-Philadelphia, Heerde.

“Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht” Wij zijn erg verdrietig, omdat ons trouw koorlid

is overleden.

Willie van Dam

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 9 oktober om 10.45 uur in uitvaartcentrum “Memento Mori”, Brinklaan 4a te Heerde. Voorafgaand aan de dienst is er van 10.00 tot 10.30 uur gelegenheid tot condoleren in genoemd uitvaartcentrum.

Willie was een spontaan en vrolijk lid van ons koor. Vele jaren hebben we met elkaar genoten van de zang en het muziek maken met de triangel. We zullen haar gezellige aanwezigheid tijdens de repetities en optredens dan ook erg missen.

Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde.

Bestuur, leden, dirigent en begeleiding van het regionaal, interkerkelijk koor voor mensen met een beperking “De Regenboog”

dat was pas een mooie uitvaart

maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl

Geen bloemen.

Heerde, oktober 2010.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 259

TUINBEREGENING

• Tuinberegening • Fonteintechniek • Zwemvijvers

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

15 jaar garantie op de warmtewisselaar

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Hulsbergen 2, Wapenveld Nefi t is de uitvinder van de HR-ketel en al bijna dertig jaar het meest verkochte merk HR-ketels. Met de innovatieve TopLine bewijst Nefi t opnieuw zijn voorsprong. De Nefi t TopLine Compact is de stilste, meest duurzame en betrouwbare compacte combi-ketel die er is. Op het hart van de ketel, de warmtewisselaar, krijgt u zelfs 15 jaar garantie!

Comfortabel, modern woonhuis met grote slaapkamer en badkamer begane gronds. Zeer geschikt voor senioren of minder validen! Royale verdieping met 2e badkamer. Inhoud 415 m3. Kavel 173 m2.

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!

Vraagprijs € 279.000 k.k. Kruisstraat 7, 8051 GD , Hattem Telefoon 038 444 71 11 info@veltkampenstam.nl www.veltkampenstam.nl

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 oktober 2010 - PAGINA 60

Voorval bos in onderzoek HEERDE- De verklaring van een getuige over een ‘vreemd’ voorval op woensdag 8 september in een bos aan de Nieuwe Zuidweg in Heerde is aanleiding voor de politie om contact te zoeken met de betrokkene en mogelijke getuigen. Een deels ontklede man zou volgens deze getuige een klein kind onder de arm hebben genomen en was kennelijk nogal schichtig weggelopen. Men kan contact opnemen met de politie via 0900– 8844. Het voorval vond op woensdag 8 september tussen 18.15 uur en 18.45 uur plaats in het bos aan de Nieuwe Zuidweg in Heerde in de buurt van parkeerplaats Het Erf van Daendels. De getuige zag bij een bankje langs de wandelroute in het bos (gele paaltjesroute), een met een deels ontkleed onderlichaam, die een klein meisje onder de arm nam en volgens deze getuige nogal schichtig wegliep. Hij vertrouwde dit niet en maakte melding van het voorval bij de politie. Op de betreffende locatie werd niemand aangetroffen. Aangezien de getuige pas

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

afgelopen week een uitgebreide verklaring kon afleggen en het niet duidelijk is of er iets strafbaars is voorgevallen, zoekt de politie contact met deze man en eventuele getuigen. Duidelijk is wel dat er meer mensen die dag in het bos wandelden en op de parkeerplaats stonden meerdere auto’s geparkeerd. De politie wil graag met deze mensen in contact komen. De man wordt als volgt omschreven: een blanke man van ongeveer 1.90 m en zo’n 30 jaar oud. Hij was slank van postuur en had kort donker blond haar. Hij droeg een vaal wit/grijze joggingbroek, een dikkere oranje jas met op de achterzijde net onder de rechter schouder twee cijfers zwart van kleur. Daarover zou nog een tekst hebben gestaan. Het meisje was ongeveer één tot drie jaar en droeg roze kleding. Er wordt geen meisje in die leeftijd vermist. Indien de man of getuigen zich in deze oproep herkennen, dan wordt hen verzocht om contact met de politie op te nemen dit kan via 0900– 8844.

Gelost schot “Tijdens het knippen van de heg bleef deze libelle mooi voor de foto zitten. Is het geen plaatje?” Marius de Boer, Heerde. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leuk-

ste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van

minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

NVM openhuizen route

EPE- De politie heeft vrijdag een 29-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van gebruik van een gaspistool vlak naast de Hoog Buurloseweg in Ugchelen, in een aangrenzend bosgebied. De politie ontving om 12:50 uur een melding dat er een schot gelost zou zijn in een bosgebied grenzend aan de Hoog Buurloseweg in Ugchelen. Een getuige heeft de politie een signalement verstrekt en op basis hiervan is rond 13:10 uur een 29-jarige man uit Epe door de politie aangehouden op de Van Miereveltstraat in Orden. Hij bleek een gaspistool bij zich te hebben. De politie heeft de man aangehouden en ingesloten

voor nader verhoor en onderzoek. Op de vlek waar met het gaspistool geschoten zou zijn is een technisch onderzoek ingesteld. Het wapen is in beslag genomen. De politie maakt proces-verbaal op. De politie is op zoek naar mensen die wellicht iets gezien hebben van het voorval, of de verdachte hebben zien wegrennen in de omgeving Hoog Buurloseweg – Europaweg. Bijvoorbeeld bezoekers van de snackwagen of passerende wandelaars of fietsers. De aangehouden verdachte droeg een witte broek, een grijze jas, een roze blouse en heeft een normaal postuur en zeer kort haar. Hij kan ook gezien zijn in de buurt van het spoor

Virtuoos panfluitduo in Wapenveld WAPENVELD- Op woensdagavond 27 oktober komt de Roemeense panfluitist Vasile Raducu naar Wapenveld om in de Ned. Herv. kerk, Kerkstraat, samen met de in Tsjechië wonende panfluitiste Liselotte Rokyta, bekend van o.a. het televisieprogramma Nederland Zingt, een aantrekkelijk en afwisselend concert te geven. Zij zullen op die avond begeleid worden door oud-Wapenvelder Arie Horst op piano en synthesizer en de Zaanse organist Dub de Vries. Deze vier muzikanten vormen samen het ensemble “Sonore” en verzorgen een tournee van 7 concerten in de laatste week van oktober. In andere samenstellingen werkt het ensemble regelmatig mee aan kerkdiensten en diverse koor- en muziekevenementen. Arie Horst begon in 1950 zijn loopbaan als kerkorganist in Wapenveld. Op la-

tere leeftijd heeft hij zich bekwaamd als pianist, koordirigent en arrangeur. Ruim 10 jaar maakt hij, samen met organist Dub de Vries, deel uit van het ensemble “Sonore”. Met deze vier muzikanten zijn verschillende cd’s opgenomen waaronder de serie “Al slaat de zee”. Deze serie omvat maar liefst 10 cd’s. Het concert zal een zeer afwisselend karakter hebben met o.a. solo- en duospel door de panfluitisten en instrumentale duetten voor orgel en piano. Daarnaast zullen Vasile Raducu en Liselotte Rokyta enkele typisch supersnelle Roemeense nummers ten gehore brengen. De beide toetsenisten zullen elk ook solistisch e.e.a. laten horen. U kunt werken horen van Bach, Gerlach, Lips, Schubert, Mozart e.a. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 6 euro. U bent van harte welkom.

P.R.O. organiseert onderlinge wedstrijden EPE/HEERDE- Het wordt onderhand traditie om in oktober een grote landelijke NVM openhuizen route te organiseren. “Zaterdag 9 oktober van 11.00 uur tot 15.00 uur is het weer zover! Binnen ons kantoor merken we heel duidelijk dat er voldoende vraag is naar wonen. Jonge mensen willen graag starten op de woning markt, maar er is heel weinig te koop voor beginners op die woningmarkt. We zien dan ook dat de betaalbare huizen snel worden verkocht”, aldus Companjen EN Riphagen makelaars. Ook zaterdag zijn er appartementen en woningen te bezichtigen in het starterssegment. Daarnaast staan de deuren open van 2onder1kap woningen en vrijstaande woningen. “Dit is een ideale manier voor mensen die hun woning te koop hebben staan om zich al eens te oriënteren op een nieuwe woning. Om te beoordelen of een huis aantrekkelijk is, moet men dit echt

gaan bezichtigen. Funda is een heel mooi manier om een eerste selectie te maken, maar daarna is een bezoek in en om de woning noodzakelijk. Tijdens zo’n bezoek ervaart u de omgeving, ziet de lichtinval, voelt of het huis u past. Kortom u gaat bepalen of de woning op uw lijstje blijft staan. Juist de openhuizen dagen lenen zich hier goed voor. Het verplicht tot niets en u kunt op uw gemak en op uw tijd rond kijken.” Het gebeurt meerdere malen dat woningen die in eerste instantie niet eens voor een officiële bezichtiging in aanmerking komen, tijdens een openhuis bezoek zo verrassend blijken te zijn dat ze wel in aanmerking gaan komen voor koop. “Iedereen die op deze openhuizen dag een woning heeft gezien waar serieuze belangstelling naar uitgaat, kan een officiële bezichtiging met ons aanvragen. Wij gaan dan met u mee en wijzen u op alle facetten van het

te kopen huis, bouwkundig, juridisch , ligging en mogelijkheden.” Tijdens de openhuizen route is het kantoor geopend en staan ze de verkopers bij. “Ook staan we klaar voor vragen van kopers. Iedereen kan ons bellen of mag binnen lopen. Starters op de woningmarkt kunnen bij ons een afspraak maken voor een gesprek speciaal gericht op “wat moet ik doen, als ik een woning wil kopen”. Stap voor stap leggen we uit wat er gedaan moet worden. Zo’n gesprek is geheel gratis. Tevens kunnen mensen die al een woning hebben, maar toch eens willen kijken naar de verhuismogelijkheden een gesprek aanvragen, om hun mogelijkheden te bekijken. Ook dit is geheel gratis.” Op Funda en in hun woonmagazine zijn alle deelnemers aan de openhuizen route te vinden. “We hopen u zaterdag te mogen verwelkomen in één van onze kantoren te Epe of Heerde of in één van de deelnemende woningen.”

HATTEMZaterdag 9 oktober wordt in de gymzaal aan de Spoorstraat een onderlinge wedstrijd gehouden voor alle leden van sportvereniging P.R.O. Hattem. Voor de leden van de gymgroepen staat springen op het programma. Zij zullen op 5 verschillende toestellen hun mooiste sprongen laten zien. De deskundige jury moet onder andere een cijfer geven voor de sprongen op de airtumbling, de trampoline en de dubbele trampoline. De leden van de jazz hebben zelf een dans gemaakt en deze dans zal beoordeeld worden door eveneens een deskundige jury. Er wordt onder andere gekeken naar de choreografie, uitstraling en aankleding. Deze sportieve dag start om 9.30 uur met de wedstrijd van de peu-

ters en kleuters. Rond 17.00 uur zullen de laatste prijzen uitgereikt worden aan onder andere de leden van de turnselectie, de oudste springgroepleden en klas 4+. Aanmoedigingen van ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voor het totale programma van deze dag kunt u kijken op de site www.prohattem.com.


PAGINA 261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333 TE HUUR Per direct woonruimte te huur aangeboden. Ongemeub v.a. 425.00 pmnd excl energie. Gemeub. v.a 475 pmnd excl excl energie. Info tel 0518-614348

Zoekt u een auto? www.vanhartskampautos.nl.

DROOG HAARDHOUT! www.haardhout.bfiets.nl Tel: 055-3121390.

Te Koop

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

TE KOOP Prima aardappelen (Frieslander en Parel)vandeDijkhuizerenkenchrysanten. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 in Epe.Tel: 0578-620180. OP = OP WEG = PECH www.hbstweewielers.nl Nieuwe scooters voor v.a. 499,excl. afleveringskosten. Omafietsen v.a. 159,Nu ook glasparel stralen.

HBS

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. e-mail: bosmanhbs@hetnet.nl

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386 AARDAPPELEN TE KOOP “Parel” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde.

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439. Werken in Nederland?

Het begint met taal! Leer snel communiceren in de Nederlandse taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: volwassen starters, verkorte introductiecursus, 20 uur Doelgroep 2: volwassen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding, naar niveau A2 of hoger Doelgroep 3: volwassen anderstaligen met een lagere opleiding, naar niveau A2 of hoger Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering. Frá Limgardur Learning lesinstituut in Heerde

Ontgiftingskuur bij ’t Klooster. Schoon in twaalf dagen! Onze behandelingen worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Bel 0578-641789 of kijk op www.tklooster.com.

Vanaf 4 oktober is er een nieuwe automobilist gesignaleerd. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer haar met lichtsignalen te waarschuwen. Ria, van harte gefeliciteerd en vele veilige kilometers gewenst. Hiep hiep hoera deze aap is

18 jaar!!!

Wie het is raad je maar.

Nieuw: i-HEALTH meridiaandiagnostiek en -therapie Opsporen en aanpakken van oorzaken van chronische aandoeningen met computergestuurd meetsysteem. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com. Pijnklachten? Hulp bij het bestrijden en verminderen van (chronische) pijnklachten. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

www.uwcomputerhulp.com

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

0578-691199

J. Franken Dakkapellen

LEREN BANKSTELLEN

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Autoruit stuk ?

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Wij vragen te koop:

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

3000m2 showroom

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Voor Live-muziek op uw feest boekt U: Eenmansorkest Henri Steneker Nooit te hard, altijd goed. bel 0578-662058 of surf naar: www.listen.to/steneker

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

BINGO

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Fotografie inloopdagen Vrijdag 8 & zaterdag 9 oktober zonder afspraak en zonder opnamekosten foto’s laten maken bij Iris & Renate kinderfotografie. Kanaaldijk 43 te Wapenveld van 10.00 – 16.00uur. Info op www.irisenrenate.nl of bel: 06-20.43.56.02.

(ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Service Spek

Hulp bij astma en copd! Verlichting van klachten van astma en copd. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com.

Informatie en inschrijving: e-mail: info@fralimgardur.nl telefoon: 0653.30.45.83

ANWB verkeersinformatie

Computer

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

APK keuring + alle reparaties

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur (Heilig Avondmaal) dr. G. Bos. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok 19.00 uur ds. Sj. Maliepaard. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. M. Vlietstra. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 ds. P.J.H. Krol, 17.00 uur ds. W. Dijksterhuis. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Geelhoed, 16.30 uur ds. B. Schaaij. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. S. de Vrie, 19.00 uur ds. S. v.d. Velde. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Gerhard Achterdemolen. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Wim Tollenaar. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur prof. dr. A. van der Meiden. Wendhorst: 10.45 uur dr. J.C. Borst. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 19.00 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur kand. W.C. van Blijderveen, 15.30 uur ds. A. Kot. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur ds. M.R.H. Beusichem, 19.00 uur (themadienst) ds. I. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. C.T. de Groot. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Jansen, 14.30 uur ds. J. Geelhoed. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. C. van der Laan. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 19.00 uur (zangdienst) ds. E.S. Klein Kranenburg. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. L. Treur, 15.00 uur ds. A. Kos. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur (Heilig Avondmaal) ds. F.J.T. Schipper, 19.00 uur (zangdienst in Goede Herderkerk) ds. E.S. Klein Kranenburg. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past Rekveld; zo. 19.00 uur (doopzondag) Eucharistie, past. Rekveld.

Zondag 10 oktober 2010

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. H. van Wingerden, 19.00 uur (Heilig Avondmaal en dankzegging) ds. B. van ‘t Veld. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 19.00 uur (vesper) ds. B. Heslinga. VGV: 16.00 uur (vesperdienst) ds. Marianne Gaastra. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Pieter Benard. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: Geen viering. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur (Heilig Avondmaal) ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. E.R. Veen, 10.30 uur (Heilige Doop) ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (in de NGK) ds. G.J. Lakerveld. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. J. Haveman. Ned. Geref. Kerk: 16.30 uur ds. G.J. Lakerveld. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur dr. G.W. Neven. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. J.G. Duijker, 19.00 uur br. W. Woning. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Berend te Voortwis. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. G.J. Heuver. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399.

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni.

Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255.

Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl

Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl ZorgSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand.

Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 263

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Shoarmapakket Spaanse mandarijnen

+/- 450 gram shoarmavlees, 5 pitabroodjes en knoflooksaus per pakket

2,49

4,89

3

49 .

1

Net à 1 kilo

49 .

Dommelsch bier

Herfststol met spijs

krat à 24 flesjes à 30 cl.

2,19

per stuk à 750 gram

1

49 .

10,19

7

99 .

Wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 16 jaar, legitimatie verplicht.

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 oktober bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 OKTOBER 2010 - PAGINA PAGINA 264

Geldig t/m zaterdag 9 oktober

Shoarmavlees Per kilo

6.49

3.

99

1.29 _ _

0.

69

Broccoli Per 500 gram

9.90

4.

98

Rib- of Haaskarbonade 6.29-7.99 Per kilo

5.99 Klaverland Jong belegen Per kilo

2 VOOR

5.98

3.99

Douwe Egberts Senseo

Alle smaken Bij aankoop van 2 zakken à 36 stuks een gratis Sesamstraat koekblik t.w.v. € 4.95

OP=OP 2 zakken à 36 stuks naar keuze

Fanta Alle smaken naar keuze 4 flessen à 1,5 liter

Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

3 + 1 GRATIS

Côtes du Rhône Villages Grande Réserve 9.98

4.99

2 flessen à 75 cl K Kruidig Sterwijn

2 VOOR Queens Pangafillets

Uit de diepvries

2 zakken à 600 gram

5.

69

Alwéér honderden producten blijvend in prijs verlaagd! 40/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Deze aanbieding is twee weken geldig: van maandag 4 t/m zaterdag 16 oktober 2010.

2 HALEN 1 BETALEN

schaapskooi 40 2010  

PVC o.a. MFLOR voor H e e r d e Wa p e n v e l d Ve e s s e n Vo r c h t e n H a t t e m E p e E m s t O e n e Va a s s e n We l s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you