Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 51, 24 augustus 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Ringsteken in Heerde

Va a s s e n •

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Wijn zonder toevoeging van sulfiet? Het kan!

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS

Château Penin Natur € 10.95

Installatietechniek

Grand Vin de Bordeaux

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

tel. 0578 - 641294

Interieurinrichting

Top Service Epe HEERDE- Zaterdag organiseerden menvereniging Wapenvelds Gerij en de Ondernemersvereniging Heerde het jaarlijkse ringsteken in het centrum van Heerde. De eerste prijs ging naar aanspanning Bierema. De aanspanning Harminka IJzerman en Simone wist beslag te leggen op de tweede plaats en de derde plek was weggelegd voor de aanspanning van de voorzitter van de menvereniging,

Jan IJzerman. Geen beker maar wel een lint ging naar de heer Algra en de heer Vorderman. Zij hadden ook de 3e prijs. Zij hadden hetzelfde aantal ringen als de heer IJzerman, maar met een net iets minder snelle tijd. Jan IJzerman blikt tevreden terug. “Alles is heel goed verlopen en er was veel publiek. Dat is altijd zo in Heerde, dat maakt het ook leuk. En we rijden hier op het dorp, dat is ook

wel de charme van het ringsteken in Heerde”, aldus IJzerman. De animo was dit jaar zeer groot. “We hadden 16 aanspanningen, meer dan dat we gehad hebben. Daarnaast waren er verschillende authentieke aanspanningen, veel antieke koetsen. De historische koetsentocht die enige tijd terug plaatsvond heeft veel mensen getrokken en we merken dat we als menvereniging in de lift zitten.”

Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668

Maandag gesloten

www.topservice-epe.nl

BARBECUE BARBECUE BARBECUE: Voor elk budget, barbecue pakketten.

Haarknipmarathon

Tevens het adres voor tent, reuzenpan, statafels, koelwagen etc. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

EPE- Twee jaar geleden organiseerde Driesje’s Haarstudio een knipmarathon voor het goede doel en afgelopen zaterdag deed ze dat weer in het gemeentehuis in Epe. Naast de mogelijkheid om je te laten knippen waren er ook allerlei optredens van artiesten, kramen met sieraden, bloemstukjes en kleding en konden kinderen geschminkt worden. Er zijn ongeveer 150 mensen geweest om zich te laten knippen. “Het was een gezellige boel en het sfeertje zat er

goed in. De kapsters en kapper waren super enthousiast en druk met knippen en föhnen. Ook zij vonden het een fantastisch initiatief. De opbrengst van de marathon gaat naar een weeshuis in Zuid-Afrika”, vertelt Driesje. “We hebben een mooi bedrag bij elkaar verzameld, namelijk een bedrag van 2500 euro. Mede dankzij de sponsoren Garage Oene, B en G Oene, Slagerij Ter Weele en de Baron/ Barones/ Kastelein. Hiermee

zijn we dik tevreden. Met eerdere acties is ook al 4000 euro opgehaald en de stand voor het weeshuis AKahani in Zuid-Afrika is dan nu 6500 euro. De volgende actie zal plaatsvinden in het centrum van Deventer en wel op 2 oktober. De actie houdt in dat er een rommelmarkt wordt georganiseerd. Zo zullen we streven naar een eindstand van 10.000 euro wat voldoende zou moeten zijn om het weeshuis op te knappen”.

Nieuw e-mailadres Schaapkooi: villamedia@online.nl

HATTEM- Zaterdag werd in het centrum de traditionele Rommelmarkt gehouden. Vanaf 6.00 uur ’s morgens waren de eersten al bezig om hun goederen uit te stallen. Ook het publiek was al vroeg op de been op zoek naar net dat ene koopje of bijzondere stuk. Mede dankzij het goede weer was het genieten geblazen voor de antiekliefhebbers. En wie er even genoeg van had, kon even uitrusten op één van de vele terrassen.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Burgelijke stand Geboorte: - VeraMarleneTöpfer,dochtervanJ.A.TöpferenH.vanderVeen - JannieMattanjaEliseVisser,dochtervanC.M.J.VisserenG. Augustinus - EmmaKeiraOliviadeKruijf,dochtervanJ.G.deKruijfenN.Pearce - LucasvanLaar,zoonvanG.L.vanLaarenA.vanDoorm - JovniBoyPeterSonnega,zoonvanH.A.A.SonnegaenJ.M.R. Warrink Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapsregistratie: - G.K.NijkampenA.vanderHaar - G.J.H.vanderScheerenM.Pleiter - R.HazelhorstenJ.A.Robert - H.J.vanderHorstenC.IJzerman - R.A.LangenbergenR.K.Vinke - C.vanderBurgenJ.vanZeist - H.MeerdinkenJ.Rietberg HuwelijkenenPartnerschapsregistratie: - J.M.J.BlokenM.Keizer - R.FiksenF.Bosman - H.G.GeurtsenI.vanEeuwijk - K.F.KroeseenL.M.Mijnheer - R.HazelhorstenJ.A.Robert - A.S.vanhetBolscherenD.H.C.Reil - R.A.J.MeijerenM.A.Jans Overleden: - J.W.Houtman - D.M.Stolper-vandenEngel - H.Voorhorst-vandeBeek - B.H.Koetsier - H.Veldkamp - E.Vijge-Berghorst - E.M.Noortman - J.Strien

-

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

J.Koopman J.A.deWit G.J.Bos J.Bosman-Put J.Tromp P.VandenHoorn-van’tHof J.Roke T.vanWieringen

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij vrouwen geboren in 1950 Baarmoederhalskankerkomtbijvrouwenvanalleleeftijdenvoor, maarhetmeestbijvrouwentussende30en60jaar.Daaromkrijgenvrouwenuitdezeleeftijdsgroepeensindevijfjaareenuitnodigingomdeeltenemenaanhetbevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.Dezevormvankankerkandooreeneenvoudigonderzoek,hetuitstrijkje,ineenvroegstadiumworden ontdekt.Bijeenvroegeontdekkingengoedebehandelingisgenezinginbijnaallegevallenmogelijk.Deelnameaanhetonderzoek isgratis. AllevrouwenuitderegioTwente,IJssel-enVechtstreekdiein 1950geborenzijn,hebbentussen28junien20augustus2010via deBevolkingsonderzoekOostofhunhuisartseenoproepvoorhet bevolkingsonderzoekgekregen.Valtuindezedoelgroepenheeft ugeenuitnodiginggehad?Neemdanna20augustuscontactop metuweigenhuisartsofBevolkingsonderzoekOost,telefoon (053)4800520(maandagt/mdonderdagvan9.00tot12.00uur). Meerinformatie?

DegemeenteHeerdeisbezig metdeontwikkelingvaneen dienstverleningsvisie.Onderdeel daarvanishetformulerenvan servicenormen.Daaromzijnin hetvoorjaar500inwonersvan Heerdegeënquêteerdover welkeservicezijbelangrijkvinden.Daarnaastzijnookbezoekersvanhetgemeentehuisgevraagddeenquêteintevullen enkondezeopdewebsitewordeningevuld.

Devragengingenover openingstijden,telefonische bereikbaarheid,toegankelijkheid internet,wachttijdenbijhetloket endegewenstesnelheidvan hetbeantwoordenvanbrieven ene-mails.

Bentugeborenin1950?

Voormeerinformatie

Inwoners tevreden over de servicegerichtheid van de gemeente

Wiltuwetenwanneerueenoproepkuntverwachten,wanneeru niethoeftdeeltenemenofwatumoetdoenalsuzwangerbent ofborstvoedinggeeft?Neemdaneenkijkjeopdewebsite www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Demeerderheidvandeondervraagdenvondendeopeningstijden(69%)endetelefonische bereikbaarheid(88%)ruimgenoeg.77%vandeondervraagdenvinden5-10minuteneen redelijketermijnomtewachten aaneenloket. Watuitdeenquêteals aandachtspuntnaarvorenkomt ishetterugkoppelenvanacties opingediendeklachten.Verder wordensnelheidendeskundigheidenbegrijpelijkeenvolledigeinformatieopprijsgesteld. Deuitslagvandeenquêtewordt omgezetinservicenormenzodat ualsinwonervanHeerdeweet watuvandegemeentelijkeorganisatiemagverwachten.

Verkeersmaatregelen Megapiratenfestijn Opvrijdag27augustuswordtvan18.00uurtot22.00uurvoorde BreewegeneengedeeltevandeNijoeverseweg(totde Weerdhofweg)eenrichtingsverkeeringesteldinoostelijkerichting (vanuitcentrumWapenveldrichtingVorchten).Vanaf22.00uurwordt derichtingomgedraaidengeldtheteenrichtingsverkeerinwestelijke richting.Langsbeidezijdenvanbovengenoemdewegengeldtvoor entijdenshetfestijneenparkeerverbod.DeSchraatgravenwegisvoor doorgaandverkeerafgesloten. Bezoekerswordtverzochtdebebordingvanhetfestijntevolgen.

Inzameling oud papier KoninklijkFanfarekorpsWilhelminazameltelkevrijdagenzaterdag tussen09.00en17.00uuroudpapierinophetparkeerterreinaande VeldweginHeerde. BijdeNederlandsGereformeerdeKerkaandeKanaaldijk57inWapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uwoudpapierinleverenbij éénvandecontainersophetpleinachterdekerk,tussen09.00en 18.00uur.Wiehulpnodigheeftkanerelkeeerstezaterdagvande maandterechttussen08.30en11.00uur,behalveopfeestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantsegemeenteWapenveldkaniederezaterdagtussen09.00en12.00uuroudpapierwordeningeleverdophetkerkpleinaandeValkstraat. DeWilhelminaschoolinHeerdeheeftvan1totenmet3september eencontainerstaanvoordeinzamelingvanoudpapier. AtletiekverenigingDeGemzenheeftvan1totenmet9september eencontainerstaanaandeVeldweg1bvoordeinzamelingvanoud papier. DeJenaplanschoolinHoornhoudtop28augustuseenpapieractieen heeftaltijddriecontainersstaanvoorhetinleverenvanpapier.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Vergaderingen raadscommissies augustus 2010 DeÂ?eerstvolgendeÂ?commissievergaderingenÂ?vindenÂ?plaatsÂ?op: - maandagÂ?30Â?augustusÂ?2010,Â?commissieÂ?Ruimte,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur - dinsdagÂ?31Â?augustusÂ?2010,Â?commissieÂ?Samenleving,Â?aanvangÂ?19.30Â?uur. DezeÂ?wordenÂ?gehoudenÂ?inÂ?deÂ?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat.

TerÂ?kennisneming/informatieverstrekking 16. VerplaatsingÂ?Action

IedereenÂ?isÂ?vanÂ?harteÂ?welkomÂ?wantÂ?deÂ?vergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?WieÂ?ietsÂ?wilÂ?zeggen overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?thuishoortÂ?inÂ?eenÂ?vanÂ?dezeÂ?commissies,Â?kanÂ?zichÂ?uiterlijkÂ?15Â?minutenÂ?voorÂ?hetÂ?beginÂ?vanÂ?iedereÂ?vergaderingÂ?meldenÂ?bijÂ?deÂ?commissiegriffier.Â?HetÂ?kanÂ?ookÂ?gaan overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staat.Â?InsprekersÂ?wordtÂ?verzochtÂ?hunÂ?bijdrageÂ?op papierÂ?aanÂ?deÂ?griffierÂ?BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailenÂ?naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl

17. LaanbomenÂ?VanÂ?Meursweide

DeÂ?commissieagendaÂ’sÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?vindenÂ?onderÂ?deÂ?knopÂ?OrganisatieÂ?&Â?bestuur,Â?Bestuursinformatie.

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?hetÂ?collegebesluitÂ?waarinÂ?wordtÂ?vastgehouden aanÂ?hetÂ?eerderÂ?genomenÂ?principebesluitÂ?omÂ?medewerkingÂ?aanÂ?deÂ?verplaatsingÂ?teÂ?verlenen. DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?vervangingÂ?vanÂ?deÂ?bomen.

18. InformatieÂ?afgeslotenÂ?bospaden

VooruitlopendÂ?opÂ?deÂ?ontwikkelingÂ?vanÂ?eenÂ?integraleÂ?beleidsnotaÂ?bosbeleidÂ?wordtÂ?de commissieÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?gangÂ?vanÂ?zakenÂ?rondÂ?deÂ?bospaden.

19. StructuurvisieÂ?bedrijventerreinenÂ?enÂ?werklocaties

DeÂ?StructuurvisieÂ?bedrijventerreinenÂ?enÂ?werklandschappen,Â?zoalsÂ?dezeÂ?doorÂ?Provinciale StatenÂ?isÂ?vastgesteldÂ?opÂ?30Â?juniÂ?2010Â?wordtÂ?terÂ?kennisnameÂ?aangeboden.

20. VoortgangsnotitieÂ?(her)ontwikkelingÂ?voormaligeÂ?BerghuizerÂ?PapierfabriekÂ?(BPF) Â?Â?AgendaÂ?commissieÂ?RuimteÂ?30Â?augustus

Algemeen 1. Opening 2. MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda 3. VerslagÂ?commissievergaderingÂ?vanÂ?14Â?juniÂ?2010 4. LijstÂ?metÂ?aandachtspunten 5. SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan Raadsvoorstellen 6. LegalisatieÂ?afwijkingÂ?bouwvergunningÂ?VosbergerwegÂ?28a

VoorgesteldÂ?wordtÂ?deÂ?bestemmingsplanprocedureÂ?voorÂ?deÂ?legalisatieÂ?vanÂ?deÂ?afwijkingÂ?van deÂ?verleendeÂ?bouwvergunningÂ?voorÂ?deÂ?woningÂ?aanÂ?deÂ?VosbergerwegÂ?28aÂ?teÂ?HeerdeÂ?opÂ?te starten.

7. BestemmingsplanherzieningÂ?VosbergerwegÂ?tussenÂ?28aÂ?enÂ?30

PeriodiekÂ?wordtÂ?deÂ?commissieÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?geĂŻnformeerd.Â?DitmaalÂ?kanÂ?er weinigÂ?concreetsÂ?wordenÂ?gecommuniceerd.

21. ActualisatienotitieÂ?bestemmingsplannenÂ?Buitengebied

InÂ?juniÂ?2010Â?lagÂ?deÂ?conceptÂ?notitieÂ?terÂ?adviseringÂ?voorÂ?aanÂ?deÂ?commissieÂ?Ruimte.Â?DaarnaastÂ?isÂ?deÂ?notitieÂ?voorgelegdÂ?aanÂ?deÂ?provincieÂ?GelderlandÂ?enÂ?deÂ?klankbordgroepÂ?voorÂ?de structuurvisieÂ?enÂ?deÂ?bestemmingsplannenÂ?Buitengebied.Â?DeÂ?vastgesteldeÂ?versieÂ?metÂ?enkeleÂ?aanpassingenÂ?opÂ?hetÂ?gebiedÂ?vanÂ?onderÂ?andereÂ?duurzaamheidÂ?enÂ?deÂ?ontwikkelingsmogelijkhedenÂ?vanÂ?agrarischeÂ?bedrijvenÂ?wordtÂ?nuÂ?terÂ?kennisnameÂ?aangeboden.

22. StandÂ?vanÂ?zakenÂ?projectÂ?BovenkampÂ?II

HetÂ?projectÂ?BovenkampÂ?IIÂ?heeftÂ?betrekkingÂ?opÂ?deÂ?bouwÂ?vanÂ?eenÂ?nieuwbouwwijkÂ?van maximaalÂ?165Â?woningenÂ?aansluitendÂ?opÂ?Â?deÂ?wijkÂ?BovenkampÂ?aanÂ?deÂ?zuidzijdeÂ?vanÂ?de kernÂ?Heerde.Â?DeÂ?CommissieÂ?wordtÂ?inÂ?eenÂ?memoÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zaken.

23. StandÂ?vanÂ?zakenÂ?projectÂ?DeÂ?KolkÂ?teÂ?Wapenveld

ProjectÂ?DeÂ?KolkÂ?betreftÂ?eenÂ?nieuwbouwwijkÂ?vanÂ?100Â?woningenÂ?tenÂ?oostenÂ?vanÂ?deÂ?wijk OssenkampÂ?teÂ?Wapenveld.Â?InÂ?februariÂ?2009Â?isÂ?ditÂ?projectÂ?gestart.Â?DeÂ?CommissieÂ?wordtÂ?in eenÂ?memoÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zaken.

MetÂ?hetÂ?voorliggendeÂ?voorstelÂ?wordtÂ?inzichtelijkÂ?gemaaktÂ?onderÂ?welkeÂ?voorwaardenÂ?medewerkingÂ?verleendÂ?kanÂ?wordenÂ?aanÂ?hetÂ?verzoekÂ?voorÂ?woningbouw

24. VerslagÂ?gesprekÂ?kostenÂ?ledigingÂ?afvalcontainer

DoorÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?ongewijzigdÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?ontstaatÂ?eenÂ?onherroepelijkÂ?bestemmingsplanÂ?omÂ?eenÂ?bouwplanÂ?teÂ?realiseren.

25. VoortgangsnotitieÂ?Hoogwatergeul/Gebiedsontwikkeling

DoorÂ?hetÂ?bestemmingsplanÂ?ongewijzigdÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?ontstaatÂ?eenÂ?onherroepelijkÂ?bestemmingsplanÂ?omÂ?eenÂ?bouwplanÂ?teÂ?realiseren.

26. StandÂ?vanÂ?zakenÂ?ecoductÂ?Tolhuis

8. VaststellingÂ?bestemmingsplanÂ?Heerde-Dorp,Â?3eÂ?partieleÂ?herzieningÂ?(TerpwegÂ?4)

9. VaststellingÂ?bestemmingsplanÂ?Wapenveld-Dorp,Â?1eÂ?partieleÂ?herzieningÂ?(FlessenbergerwegÂ?23)

10. VaststellingÂ?bestemmingsplanÂ?Heerde-Dorp,Â?4eÂ?partiĂŤleÂ?herzieningÂ?(BusstationÂ?Brinklaan) enÂ?kennisnemenÂ?vanÂ?definitiefÂ?inrichtingsplan

Met�de�vaststelling�van�het�bestemmingsplan�krijgt�het�gehele�plangebied�de�bestemming “Verkeer”,�waarmee�de�kaders�worden�gecreÍerd�voor�een�totale�herinrichting�van�het�gebied (verleggen�Brinklaan,�realiseren�nieuwe�bushaltes,�fietsenstalling�en�parkeergelegenheid�en herinrichting�openbare�ruimte).

11. VaststellingÂ?bestemmingsplanÂ?Heerde-Dorp,Â?2eÂ?partiĂŤleÂ?herzieningÂ?(woningbouwproject Brinklaan)

MetÂ?ditÂ?voorstelÂ?ontstaatÂ?erÂ?eenÂ?titelÂ?voorÂ?hetÂ?verlenenÂ?vanÂ?eenÂ?bouwvergunningÂ?voorÂ?het woningbouwproject,Â?waarmeeÂ?uitvoeringÂ?wordtÂ?gegevenÂ?aanÂ?deÂ?CentrumvisieÂ?enÂ?53 levensloopbestendigeÂ?woningenÂ?aanÂ?deÂ?woningvoorraadÂ?kunnenÂ?wordenÂ?toegevoegd.

12. KredietaanvraagÂ?DeÂ?KolkÂ?teÂ?Wapenveld

Voorgesteld�wordt�een�krediet�van�€�5.968.545�beschikbaar�te�stellen�voor�uitvoering�van�het project�De�Kolk�en�de�kosten�te�dekken�uit�Grondexploitatie�De�Kolk.

13. BeeldkwaliteitsplanÂ?DeÂ?Kolk

Voorstel�om�het�nieuwe�woongebied�De�Kolk�in�Wapenveld�aan�te�wijzen�als�deelgebied�van de�gemeentelijke�welstandsnota�voor�een�periode�van�5�jaar,�de�bouwplannen�in�dit�deelgebied�te�toetsen�op�basis�van�de�algemene�welstandscriteria�en�het�bijgevoegde�beeldkwaliteitsplan�vast�te�stellen�als�voor�dit�gebied�geldende�“specifieke�welstandscriteria”.

14. GebiedsvisieÂ?VanÂ?Meurspark

VoorÂ?hetÂ?gebiedÂ?isÂ?eenÂ?samenhangendeÂ?visieÂ?opgestelsÂ?omÂ?deÂ?kwaliteitÂ?Â?vanÂ?hetÂ?gebiedÂ?teÂ?behoudenÂ?enÂ?zoÂ?mogelijkÂ?teÂ?versterkenÂ?enÂ?deÂ?functionaliteitÂ?vanÂ?Â?hetÂ?gebiedÂ?teÂ?vergroten. VoorgesteldÂ?wordtÂ?deÂ?visieÂ?vastÂ?teÂ?stellenÂ?metÂ?uitzonderingÂ?vanÂ?deÂ?invullingÂ?vanÂ?deÂ?huidige locatieÂ?gemeentekantoorÂ?(gebiedÂ?E).

Adviezen/bespreken 15. ProgrammaÂ?vanÂ?eisenÂ?Structuurvisie

HetÂ?programmaÂ?vanÂ?eisenÂ?voorÂ?hetÂ?opstellenÂ?vanÂ?deÂ?(concept)structuurvisieÂ?isÂ?aanÂ?deÂ?commissieÂ?voorgelegd.

InformatieÂ?overÂ?deÂ?totstandkomingÂ?vanÂ?deÂ?afvalstoffentarievenÂ?enÂ?deÂ?opbouwÂ?vanÂ?de begrotingÂ?reiniging. DeÂ?voortgangÂ?vanÂ?deÂ?projectenÂ?HoogwatergeulÂ?Veessen-WapenveldÂ?enÂ?hetÂ?Advies GebiedsontwikkelingÂ?Veessen-WapenveldÂ?zijnÂ?vastÂ?onderwerpÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?vanÂ?de commissieÂ?Ruimte.Â?DeÂ?notitieÂ?beschrijftÂ?deÂ?huidigeÂ?standÂ?vanÂ?zaken. ToegezegdÂ?wasÂ?deÂ?commissieÂ?teÂ?informerenÂ?overÂ?veiligheid,Â?Â?vooralsnogÂ?isÂ?erÂ?geen nieuweÂ?informatieÂ?bekend.

27. UitvoeringsprogrammaÂ?StimuleringsregelingÂ?OntwikkelingÂ?LokaalÂ?Klimaatbeleid

DeÂ?gemeenteÂ?heeftÂ?eenÂ?lokaalÂ?klimaatprogrammaÂ?opgesteldÂ?waarinÂ?hetÂ?gemeentelijk beleidÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?klimaatÂ?enÂ?duurzaamheidÂ?isÂ?verwoord.Â?HetÂ?programmaÂ?enÂ?een overzichtÂ?vanÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?isÂ?terÂ?kennisnameÂ?aangeboden.

Slot 28. 29.

Rondvraag Sluiting

Verleende bouwvergunningen en binnenplanse ontheffingen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningen enÂ?binnenplanseÂ?ontheffingen,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.6,Â?eersteÂ?lid,Â?onderÂ?c,Â?van deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?heeftÂ?verleend: reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?2-1Â?kapwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?MarkstraatÂ?7Â?te Heerde Verzonden:Â?10Â?augustusÂ?2010 - hetÂ?geheelÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KlapperdijkÂ?11Â?te Wapenveld Verzonden:Â?12Â?augustusÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Vergaderingen raadscommissies augustus 2010 nieuweÂ?brandbeveiligingsverordeningÂ?vaststellen.

Â?AgendaÂ?commissieÂ?SamenlevingÂ?31Â?augustus

10. BeleidsnotaÂ?InwoningÂ?enÂ?Mantelzorg

Algemeen

1. 2. 3. 4. 5.

Opening MeldingÂ?vanÂ?insprekersÂ?bijÂ?agendapuntenÂ?enÂ?vaststellingÂ?agenda VerslagÂ?commissievergaderingÂ?vanÂ?15Â?juniÂ?2010 LijstÂ?metÂ?aandachtspunten SpreekrechtÂ?publiekeÂ?tribuneÂ?overÂ?puntenÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?deÂ?agendaÂ?staan

OmÂ?deÂ?maatschappelijkeÂ?vraagÂ?naarÂ?huisvestingÂ?voorÂ?inwoningÂ?enÂ?bijwoningÂ?tenÂ?behoeveÂ?vanÂ?mantelzorgÂ?teÂ?faciliterenÂ?isÂ?eenÂ?beoordelingskaderÂ?gemaaktÂ?voorÂ?bouwaanvragenÂ?enÂ?ontheffingen.Â?OokÂ?wordtÂ?metÂ?dezeÂ?notitieÂ?voorÂ?andereÂ?situatiesÂ?ruimteÂ?geschapenÂ?omÂ?inwoningÂ?teÂ?realiseren.

TerÂ? kennisneming/informatieverstrekking

11. EvaluatieÂ?GildenHus

InÂ?eenÂ?informatienotaÂ?zijnÂ?deÂ?uitkomstenÂ?opgenomen,Â?deÂ?evaluatieÂ?ligtÂ?terÂ?inzage.

Raadsvoorstellen

6. CommunicatiebeleidsplanÂ?2010

HetÂ?communicatiebeleidsplanÂ?2010Â?ligtÂ?Â?voorÂ?omÂ?terÂ?besluitvormingÂ?aanÂ?deÂ?raadÂ?aanÂ?te bieden.Â?InÂ?ditÂ?planÂ?staanÂ?deÂ?uitgangspunten,Â?doelenÂ?enÂ?doelstellingenÂ?opgenomenÂ?inÂ?samenhangÂ?metÂ?deÂ?middelenÂ?dieÂ?hierbijÂ?wordenÂ?ingezet.

7. VerordeningÂ?voorzieningenÂ?huisvestingÂ?onderwijs

12. BestedingÂ?minimagelden

BetreftÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?vanÂ?deÂ?bestedingÂ?vanÂ?deÂ?minimagelden,Â?ingezetÂ?voorÂ?deÂ?aanschafÂ?vanÂ?computers.

13. In-Â?enÂ?uitstroomcijfersÂ?1eÂ?halfjaarÂ?2010Â?uitkeringenÂ?levensonderhoud

DeÂ?commissieÂ?wordtÂ?geĂŻnformeerdÂ?overÂ?deÂ?standÂ?vanÂ?zakenÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentelijk uitkeringsbestandÂ?enÂ?deÂ?ontwikkelingenÂ?daarbuiten.

VoorgesteldÂ?wordtÂ?eenÂ?aantalÂ?technischeÂ?wijzigingenÂ?overÂ?teÂ?nemenÂ?enÂ?deÂ?gewijzigde verordeningÂ?vastÂ?teÂ?stellen.

14. UitvoeringÂ?WetÂ?InvesteringÂ?Jongeren

VoorgesteldÂ?wordtÂ?deÂ?vrijgekomenÂ?geldenÂ?toeÂ?teÂ?voegenÂ?aanÂ?deÂ?regelingÂ?voorÂ?verstrekkingÂ?vanÂ?eenÂ?bijdrageÂ?voorÂ?deÂ?aanschafÂ?vanÂ?eenÂ?computerÂ?voorÂ?minimahuishoudens.

Slot

8. BestedingÂ?saldoÂ?StichtingÂ?StudiefondsÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?i.v.m.Â?opheffing 9. WijzigingÂ?brandbeveiligingsverordeningÂ?1Â?oktoberÂ?2010

Als�gevolg�van�de�inwerkingtreding�van�de�Wet�Veiligheidsregio´s,�moet�de�raad�een

De g e bo u wd g e l u k Informatieavond 2 september 2010 Vrije kavels, half- en vrijstaande woningen en rijwoningen in het nieuwbouwplan De Kolk. Aanvang 19.15 uur, locatie: ‘t Spyker, Putterweg 2 te Wapenveld

InformatieÂ?overÂ?deÂ?wijzeÂ?waaropÂ?deÂ?WIJÂ?inÂ?HeerdeÂ?wordtÂ?uitgevoerd.

15. Rondvraag 16. Sluiting

Uitbreiding infiltratieproject Epe

HetÂ?winnenÂ?vanÂ?drinkwaterÂ?heeftÂ?gevolgenÂ?voorÂ?deÂ?hoeveelheidÂ?waterÂ?inÂ?deÂ?grond.Â?OmÂ?teÂ?voorkomenÂ?datÂ?deÂ?bodemÂ?verdroogtÂ?infiltreert VitensÂ?sindsÂ?1998Â?waterÂ?inÂ?deÂ?buurtÂ?vanÂ?deÂ?waterwinningÂ?bijÂ?Epe.Â?DitÂ?is onderdeelÂ?vanÂ?hetÂ?BlauweÂ?Bron-project,Â?datÂ?alsÂ?doelÂ?heeftÂ?omÂ?het watersysteemÂ?opÂ?deÂ?Oost-VeluweÂ?metÂ?deÂ?veleÂ?bekenÂ?enÂ?sprengen,Â?de GriftÂ?enÂ?hetÂ?ApeldoornsÂ?KanaalÂ?teÂ?verbeteren.Â?VitensÂ?wilÂ?ditÂ?infiltratieprojectÂ?inÂ?EpeÂ?graagÂ?uitbreiden,Â?zodatÂ?verdrogingÂ?nogÂ?meerÂ?kanÂ?wordenÂ?tegengegaan.Â?WelÂ?moetenÂ?deÂ?effectenÂ?opÂ?hetÂ?milieuÂ?wordenÂ?onderzochtÂ?middelsÂ?eenÂ?milieueffectrapportage.Â?DeÂ?procedureÂ?vanÂ?deze milieueffectrapportageÂ?isÂ?inÂ?augustusÂ?2010Â?gestartÂ?metÂ?hetÂ?indienen vanÂ?deÂ?startnotitieÂ?bijÂ?deÂ?ProvincieÂ?Gelderland. Informatieavond

OpÂ?maandagÂ?13Â?septemberÂ?2010Â?vindtÂ?eenÂ?informatieavondÂ?plaats overÂ?deÂ?mogelijkeÂ?uitbreidingÂ?vanÂ?hetÂ?infiltratieprojectÂ?Epe.Â?OpÂ?deze avondÂ?kuntÂ?uÂ?informatieÂ?krijgenÂ?overÂ?hetÂ?voornemenÂ?vanÂ?VitensÂ?en overÂ?hetÂ?BlauweÂ?Bron-project.Â?ErÂ?staanÂ?enkeleÂ?informatiekraampjesÂ?en daarnaastÂ?zijnÂ?erÂ?tweeÂ?korteÂ?presentatiesÂ?overÂ?hetÂ?gebiedsprocesÂ?EpeVaassenÂ?enÂ?deÂ?BlauweÂ?BronÂ?enÂ?overÂ?hetÂ?voornemenÂ?omÂ?deÂ?infiltratie bijÂ?EpeÂ?uitÂ?teÂ?breiden. Datum,Â? tijdÂ? enÂ? locatie

MaandagÂ?13Â?septemberÂ?vanÂ?19.00Â?totÂ?21.00Â?inÂ?DeÂ?KeetÂ?vanÂ?Heerde aanÂ?deÂ?EperwegÂ?55Â?inÂ?Heerde. MeerÂ? informatie

OpÂ?www.vitens.nl/epeÂ?vindtÂ?uÂ?actueleÂ?informatieÂ?overÂ?hetÂ?project.Â?Hier kuntÂ?uÂ?ookÂ?deÂ?startnotitieÂ?downloaden.

Makelaars EN

COMPANJ RIPHAG makelaars Moza Makelaars Stationsweg 7 Wapenveld Telefoon: 038-4479955

Companjen & Riphagen makelaars Dorpsstraat 16 Heerde Telefoon: 0578-692532

Verleende aanlegvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?aanlegvergunningÂ?heeftÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?nieuweÂ?natuurÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ?kadastraal bekendÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?sectieÂ?P,Â?nummersÂ?1157Â?enÂ?1380 Verzonden:Â?17Â?augustusÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL

Verleende sloopvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningenÂ?heeftÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?eenÂ?schuurtjeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KloosterwegÂ?8 teÂ?Wapenveld

- voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?3Â?schurenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VeldwegÂ?9Â?teÂ?Heerde

Verzonden:Â?13Â?augustusÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Verleende bouwvergunningen en buitenplanse ontheffingen

Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�de�volgende�bouwver- Indienen�bezwaar-�of gunning�en�buitenplanse�ontheffing,�als�bedoeld�in�artikel�3.23�van�de beroepschrift Wanneer�een�besluit�over�een Wet�ruimtelijke�ordening,�heeft�verleend: vergunning�of�ontheffing�u rechtstreeks�in�uw�belang�treft, lichte�bouwvergunning�voor kunt�u�binnen�zes�weken�na�dag- voor�het�geheel�plaatsen�van�een�vogelvolière�op�het�perceel tekening�van�het�besluit�hierteElburgerweg�13�te�Heerde gen�een�bezwaar-�of�beroepVerzonden:�17�augustus�2010 schrift�indienen,�afhankelijk�van het�type�besluit. Tegen�dit�besluit�kunt�u�beroep�instellen. Wanneer�u�bezwaar�wilt�maken tegen�een�besluit,�doet�u�dit�bij het�college�van�Heerde. Een�beroep�moet�u�sturen�naar Het�college�van�Heerde�maakt�bekend�dat�zij�in�de�periode�van�11 de�Sector�Bestuursrecht�van�de augustus�2010�tot�18�augustus�2010�de�volgende�bouwaanvragen Rechtbank�Zutphen,�Postbus heeft�ontvangen: 205,�7200�AA�Zutphen. Een�bezwaar-�of�beroepschrift een�aanvraag�om�lichte�bouwvergunning�voor moet�duidelijk�uw�naam,�adres - het�geheel�plaatsen�van�een�schuur�op�het�perceel�Roggeweg en�datum�vermelden.�Daarnaast 26�te�Heerde moet�u�het�besluit�omschrijven - het�gedeeltelijk�vergroten�van�de�berging�op�het�perceel�Veerwaar�u�op�reageert�en�waarom�u straat�37�te�Heerde daartegen�bezwaar�of�beroep aantekent.�Bij�het�indienen�van een�aanvraag�om�reguliere�bouwvergunning�voor een�beroepschrift�moet�u - het�plaatsen�van�een�2-1�kapwoning�op�het�perceel�Singelweg griffierecht�betalen. 2�te�Heerde - het�gedeeltelijk�vergroten�van�de�bestaande�Ronohal�op�het�per- Voorlopige�voorziening ceel�Europaweg�2a�te�Heerde Een�bezwaar-�of�beroepschrift schorst�de�werking�van�het�beEen�bezwaar-�of�beroepschrift�hiertegen�kan�worden�ingediend�nasluit�niet.�In�spoedgevallen�kan dat�het�besluit�tot�verlening�van�de�vergunning�is�bekendgemaakt. een�voorlopige�voorziening�worDe�bouwplannen�kunnen�worden�ingezien�bij�de�balie�van�de�afdeden�aangevraagd.�Dit�doet�u�bij ling�Ruimte,�op�werkdagen�tussen�08.30�uur�en�12.30�uur. de�Voorzieningenrechter�van�de Rechtbank�Zutphen,�sector�Bestuursrecht,�Postbus�205,�7200 AE�Zutphen.�Ook�hiervoor�moet u�griffierecht�betalen.

Ingekomen bouwaanvragen

Activiteiten

ZaterdagÂ?28Â?augustus: bloemencorsoÂ?doorÂ?Menvereniging HetÂ?WapenveldsÂ?Gerij

Verleende kapvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?eenÂ?vergunningÂ?verleendÂ?voorÂ?hetÂ?kappenÂ?van: - 1Â?berk,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KwartelwegÂ?19Â?teÂ?Wapenveld - 2Â?berkenÂ?enÂ?1Â?prunus,Â?staandeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?DistelakkerÂ?6Â?te Veessen.Â?InÂ?deÂ?kapvergunningÂ?is herplantÂ?voorÂ?1Â?loofboomÂ?Â?maat 16/18Â?opgelegd. - 4Â?groveÂ?dennenÂ?opÂ?hetÂ?perceel ZuppeldsewegÂ?28Â?teÂ?Heerde. - 3Â?zomereiken,Â?2Â?lariksÂ?enÂ?1Â?beuk opÂ?hetÂ?perceelÂ?Â?KamperwegÂ?1. DeÂ?kapvergunningÂ?wordtÂ?aangevraagdÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?een nieuwÂ?aanÂ?teÂ?leggenÂ?inrit. Verzonden:Â?12Â?augustusÂ?2010

Verleende bouwvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?maaktÂ?bekendÂ?datÂ?zijÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?heeftÂ?verleend: lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?carportÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ?BiezenkampÂ?44Â?en 46Â?teÂ?Wapenveld

Verzonden:Â?13Â?augustusÂ?2010 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 26

4WWWHEERDENL )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Start actualisatie gemeentegids Heerde DeÂ? officiĂŤleÂ? gemeentegidsÂ? vanÂ? de

waaropÂ? gereageerdÂ? kanÂ? wordenÂ? en

aanbevelingsbriefÂ?latenÂ?vanÂ?deÂ?ge-

gemeenteÂ? HeerdeÂ? wordtÂ? uitgege-

(metÂ? eenÂ? unieke,

meenteÂ? Heerde.

redactie@aksemedia.nl

venÂ?doorÂ?AkseÂ?MediaÂ?b.v.Â?De

persoonlijkeÂ? inlogcode)Â? viaÂ? internet

AangezienÂ? weÂ? alsÂ? gemeenteÂ? nogal

(onderÂ? vermeldingÂ? van

nieuweÂ? editieÂ? verschijntÂ? begin

deÂ?eigenÂ?gegevensÂ?naarÂ?wensÂ?kun-

eensÂ? meldingenÂ? krijgenÂ? vanÂ? lokale

2011,Â?maarÂ?wordtÂ?nuÂ?al

nenÂ? wordenÂ? aangepast.

ondernemersÂ? dieÂ? benaderdÂ? zijn

voorbereid.Â? AkseÂ? MediaÂ? b.v.Â? isÂ? deze

DeÂ?overigeÂ?adressenÂ?wordenÂ?inÂ?de

doorÂ? dubieuzeÂ? acquisiteurs,Â? willen

weekÂ? begonnenÂ? metÂ? de

komendeÂ? wekenÂ? telefonischÂ? door

weÂ? metÂ? dieÂ? aanbevelingsbriefÂ? be-

actualisatieÂ?vanÂ?deÂ?redactionele

AkseÂ?MediaÂ?b.v.Â?benaderdÂ?ofÂ?ont-

nadrukkenÂ?datÂ?hetÂ?hierÂ?omÂ?deÂ?offi-

adressenÂ? voorÂ? deÂ? gemeentegids

vangenÂ?eenÂ?brief.Â?AlsÂ?uÂ?eenÂ?verte-

ciĂŤleÂ? gemeentegidsÂ? gaatÂ? waarÂ? de

PostbusÂ? 6033,Â? 1780Â? KAÂ? DenÂ? Helder.

2011.Â? AanÂ? alleÂ? adressenÂ? binnenÂ? de

genwoordigerÂ? aantreftÂ? met

gemeenteÂ? zelfÂ? ookÂ? aanÂ? meewerkt.

WijzigingenÂ?ofÂ?aanmeldingenÂ?voor

gemeenteÂ? dieÂ? eenÂ? e-mailadresÂ? in

deÂ?vraagÂ?ofÂ?uÂ?wiltÂ?adverterenÂ?inÂ?de

VoorÂ?mutatiesÂ?en/ofÂ?aanmeldingen

deÂ? gemeentegidsÂ? kunnenÂ? worden

deÂ? vermeldingÂ? hebben,Â? wordtÂ? een

gemeentegids,Â? danÂ? kanÂ? degeneÂ? die

inÂ?deÂ?gemeentegidsÂ?2011Â?kuntÂ?uÂ?op

doorgegevenÂ?totÂ?uiterlijkÂ?17Â?sep-

automatischeÂ? mailingÂ? verzonden

uÂ?benadertÂ?desgevraagdÂ?een

deÂ? volgendeÂ? manierenÂ? reageren:

temberÂ? 2010.

-Â?Â?Â?Â?Â?PerÂ?e-mail:

gemeentegidsÂ? Heerde) -Â? Â? Â? Â? Â?Telefonisch:Â? (0223)Â? 673010Â? (redactieÂ?AkseÂ?MediaÂ?b.v.) -Â?Â?Â?Â?Â?Schriftelijk:Â?AkseÂ?MediaÂ?(t.a.v. gemeentegidsÂ? Heerde)

Centrum Jeugd en Gezin opent in september

enÂ? Vorchten,Â? landhuisÂ? Zwanestein,

InÂ? septemberÂ? opentÂ? hetÂ? eerste

hetÂ?historischeÂ?deelÂ?vanÂ?hetÂ?ge-

villaÂ?Jacoba,Â?kasteelÂ?VosbergenÂ?en

inlooppuntÂ?vanÂ?hetÂ?Centrum

meentehuisÂ?vindtÂ?uÂ?inÂ?hetÂ?boekje

voorÂ? JeugdÂ? enÂ? GezinÂ? (CJG)Â? zijn

OokÂ? deÂ? gemeenteÂ? HeerdeÂ? doetÂ? dit

OpenÂ? MonumentendagÂ? 2010.

deuren.Â? HetÂ? CJGÂ? geeftÂ? antwoord

jaarÂ? weerÂ? meeÂ? aanÂ? deÂ? landelijke

HetÂ?boekjeÂ?ligtÂ?opÂ?11Â?september

opÂ? vragenÂ? overÂ? opgroeienÂ? enÂ? op-

OpenÂ? Monumentendag.Â? Zaterdag

voorÂ?uÂ?klaarÂ?bijÂ?deÂ?opengestelde

voedenÂ?enÂ?isÂ?bedoeldÂ?voorÂ?kin-

11Â?septemberÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?kijkjeÂ?ne-

monumenten.Â?EnÂ?uÂ?kuntÂ?hetÂ?vanaf

deren,Â? jongeren,Â? oudersÂ? enÂ? pro-

menÂ? inÂ? negenÂ? monumentenÂ? en

24Â?augustusÂ?gratisÂ?ophalenÂ?bij:

fessionals.Â?HetÂ?inlooppuntÂ?wordt

markanteÂ?pandenÂ?dieÂ?speciaalÂ?voor

gevestigdÂ?aanÂ?deÂ?Stationsstraat

uÂ? wordenÂ? opengesteld.

Heerde:

21Â? inÂ? Heerde.

Het�thema�is�dit�jaar�‘De�smaak

-Â?Gemeentehuis,Â?MarktstraatÂ?1

e

DeÂ? afgelopenÂ? periodeÂ? isÂ? erÂ? door

vanÂ? deÂ? 19 Â? eeuwÂ’.Â? DatÂ? tijdperk

-Â?VVVÂ?Heerde,Â?KerkstraatÂ?1

heeftÂ? ookÂ? onzeÂ? eigenÂ? dorpenÂ? ge-

Veessen:

deÂ? gemeenteÂ? HeerdeÂ? samen

temberÂ? isÂ? hetÂ? zover!Â? HetÂ? eerste

DeÂ? officiĂŤleÂ? openingÂ? isÂ? vanÂ? 15.30

noegÂ? sporenÂ? achtergelaten.

-Â?MĂśleÂ?vanÂ?Bats,Â?IJsseldijkÂ?24

metÂ? deÂ? partnersÂ? gewerktÂ? omÂ? het

inlooppuntÂ?vanÂ?hetÂ?Centrum

totÂ? 18.00Â? uur.Â? BeginÂ? september

MeerÂ? informatieÂ? overÂ? deÂ? molensÂ? in

Wapenveld:

CentrumÂ? voorÂ? JeugdÂ? enÂ? GezinÂ? te

voorÂ? JeugdÂ? enÂ? GezinÂ? inÂ? deÂ? ge-

leestÂ? uÂ? meerÂ? hieroverÂ? opÂ? deze

VeessenÂ? enÂ? Wapenveld,Â? drieÂ? her-

-Â?VVV-kantoorÂ?Wapenveld

kunnenÂ? openen.Â? EnÂ? opÂ? 28Â? sep-

meenteÂ? HeerdeÂ? wordtÂ? geopend.

pagina.

vormdeÂ? kerkenÂ? inÂ? Heerde,Â? Veessen

-Â?BoekhandelÂ?Shalom,Â?KlapperdijkÂ?27


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 27

Werken in Nederland?

Het begint met taal! Leer snel communiceren in de Nederlandse taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: volwassen starters, verkorte introductiecursus, 20 uur Doelgroep 2: volwassen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding, naar niveau A2 of hoger Doelgroep 3: volwassen anderstaligen met een lagere opleiding, naar niveau A2 of hoger

MODESHOWS BIJ MODEHUIS DEKKER

Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering. Frá Limgardur Learning lesinstituut in Heerde Informatie en inschrijving: e-mail: info@fralimgardur.nl telefoon: 0653.30.45.83

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

ZELFPLUK ZONNEBLOEMEN Ook binnenkort verwacht: suikermais. Groencentra de Barnewinkel, Apeldoorn. www.barnewinkel.nl Ameland - Terschelling Bakkeveen - Fries/Dr. Wouden Chalets/stacars. v.a. € 20/25/30 p.d., bel. 0512-516096 of kijk op www.vdsluisvakanties.nl

Er zijn kaarten à € 5,- (inclusief koffie en gebak) te reserveren via tel.nr. 0578-691573. Data en tijden mode-shows:

(Bij aankopen boven € 50,- krijgt u de kosten van het toegangsbewijs vergoed.)

]RHNW Leuke gastouders met minimaal MBO2 Helpende Welzijn (of hogere pedagogische opleiding), die het gezellig vinden kinderen op te vangen. Bij de kinderen thuis of bij de gastouder thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele vraag & aanbod of informeer naar de mogelijkheden: (0578) 611555

Donderdag VOL 26 augustus

14.00 uur

Donderdag 26 augustus

19.30 uur

Woensdag

01 september 10.30 uur

Woensdag

01 september 14.00 uur VOL

Woensdag

Openingstijden: Speciaalzaak in dames- en herenmode. Dorpsstraat 39-41, 8181 HN Heerde. Tel. 0578-691573. Fax. 0578-691378. E-mail: info@modehuisdekker.nl Internet: www.modehuisdekker.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten 9.30-17.30 9.30-17.30 9.30-17.30 9.30-17.30 9.30-17.00

01 september 19.30 uur

Plaats mode-shows: In de showruimte achter de zaak, te bereiken via de steeg. (Borden wijzen de weg.)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 8

10 jaar Get Work Uitzendbureau

HEERDE/EPE- Deze zomer bestaat Get Work Uitzendbureau tien jaar. De directie, bestaande uit Rik Bonhof, Conrad Aalbers en Alice Abbink, kende elkaar uit de tijd dat Rik en Conrad voor een vleesbedrijf in Veenendaal werkten en Alice bij een uitzendbureau in die plaats. Gezamenlijk zijn ze destijds een uitzendbureau in Epe begonnen. Rik: “In overleg met het bedrijf waar we toen voor werkten, zijn we naast onze werkzaamheden het uitzendbureau begonnen. Alice had een fulltime baan, welke ze heeft opgezegd om het uitzendbureau op te zetten. Het vleesbedrijf was onze eerste klant. We werkten vanuit de  achterkamer van een woning aan de Hoofdstraat in Epe. In verband met ruimtegebrek verhuisden we naar de garage”. In 2004 was het jaar van de professionalisering. “We waren in dat jaar redelijk explosief gegroeid. We stopten met onze fulltime baan en gingen ons geheel richten op het uitzendwerk”, vertelt Conrad. “We besloten de zaak goed te professionaliseren, we werden een BV, de certificeringen kwamen op gang, het aansluiten bij brancheorganisaties, enz. We besloten de schouders eronder te zetten. Eric Bonhof kwam met zijn know-how erbij”, aldus Rik. De garage werd te klein en er werd gezocht naar uitbreiding. “Eind 2004 openden we onze 2e vestiging in Heerde. Dit werd ons eerste filiaal. Rik en Eric gingen naar dit filiaal en Alice en ik bleven in Epe. Vanuit hier zijn we steeds verder doorgegroeid. We openden vestigingen in

Nunspeet, Dronten, Raalte, Kampen en Zwolle. De vestiging in Epe verhuisde naar het centrum”, blikt Conrad terug. Tot 2008 kende het bedrijf een periode van groei. Vanwege de crisis was Get Work in 2009 genoodzaakt tot een reorganisatie om het bedrijf financieel gezond te houden. Vorig jaar werd om die reden het besluit genomen het filiaal in Kampen te sluiten. Conrad: “Acht jaar zijn we bezig geweest met groei. 2009 was geen leuk jaar, maar voor ons wel een leerzame periode. Het is in deze business nooit saai, de dagen duren niet lang”. Rik: “We hebben altijd hard gewerkt en als je ziet wat er nu staat, daar zijn we erg trots op”. Conrad benadrukt dat ze dit niet hebben kunnen bereiken zonder goed personeel. “We hebben het erg getroffen met ons personeel. Het zijn mensen met hart voor de zaak, betrouwbaar en ze komen al-

lemaal uit de buurt van de vestiging. Dat is belangrijk voor de bedrijven waarmee we zaken doen.” Beiden zijn positief over de toekomst. “We hopen dat de markt zich blijft door stabiliseren en we zijn van plan gestaag te groeien naar het niveau van voor 2009. We willen goede diensten blijven aanbieden en ingaan op kansen die langs komen”, aldus Conrad. Het uitzendbureau heeft iemand ingeschakeld om het bedrijf verder te professionaliseren. “We willen een meerjarenplan op papier zetten en om dat uit te voeren en te controleren hebben we iemand nodig. We zitten vol frisse en nieuwe ideeën om de toekomst in te gaan”, vertelt Rik. “Kwalitatief en eerlijk zakendoen, op lokaal en regionaal gebied, dat is waar we voor staan”, vult Conrad aan. Wie meer wil weten of de vacatures wil bekijken, kan naar www.getwork.nl.

Boeddha's en wierook in WW EPE- Wie is Boeddha? De naam boeddha wordt gebruikt voor een wezen dat door eigen inzicht verlicht is en verlost uit de kringloop van wedergeboorten. Er zijn dus veel boeddha's en niet slechts één. Dit verklaart de verschillende boeddha's met verschillende gezichtsuitdrukkingen en houdingen. Bij boeddha's werd vaak wierook gebrand, wat gewijde of heilige rook betekent. De Wereldwinkel heeft een ruime

keus in wierookstaafjes en kegeltjes; daarnaast voorwerpen waarin wierook gebrand kan worden. Er zijn verschillende geuren: amber, jasmijn, lotus, musk, patchouli, sandelhout, zuiveringszout, dat muggen en wespen op afstand houdt. Komt u eens kijken bij de Wereldwinkel aan de Markt 32 te Epe. Openingstijden van 9.30 tot 17.00 uur, maandagochtend gesloten en vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.

Hippisch Hattem HATTEM- De regiokampioenschappen Gelderland zijn van start gegaan. Vorig weekend was het de beurt aan de pony’s. Anne van Eikenhorst heeft meegedaan in de L1 dressuur C pony’s en is geëindigd op een mooie 8ste plaats. Verscheidene Marleruiters zijn gestart op de Regiokampioenschappen Gelderland in Beesd. In de dressuur klasse B mocht Anne Bos na een 4de plaats in de eerste ronde door naar de finale waar ze op een 18de plaats eindigde. In de M2 zijn Anne Klein en Erna Zandbergen gestart. Erna eindigde in de eerste proef op een 13de plaats, waardoor ze helaas net niet door mocht naar de finale. Anne eindigde op een 7de plaats waarna ze in de finale proef als 7de is geëindigd en mag ze door naar de Hippiade. De Z1 en Z2 werden verreden over 2 dagen met een sterk deelnemersveld. Op vrijdag was de 1e ronde waar Jolanda met Zakenman uitkwam in de Z1 en met Simply Red in de Z2. Met beiden mocht ze door naar de 2de ronde op zaterdag. Hier is ze met Zakenman na 2 mooie proeven geëindigd op een

10de plaats, helaas net niet voldoende om naar de Hippiade te mogen. Met Simply Red is ze na een proef en een kür op muziek geëindigd op de 7de plaats en hierdoor mag ze starten op de Hippiade. Bij het springen is Heleen Hoksbergen gestart in de klasse L. Na 3 foutloze ritten is ze geëindigd op een knappe 3de plaats en mag ze door naar de Hippiade. Edwin Agterhuis is in deze klasse geëindigd als 18de na een foutloze rit en 4 strafpunten in het 2de parcours. In de klasse M is Edwin gestart met 2 paarden waarmee hij uiteindelijk 4de en 8ste is geworden. Met beide paarden heeft hij zich dus geplaatst voor de Hippiade. Ook Silwie van’t Hul is gestart in deze klasse. Na een foutloze rit met helaas wat tijdsfouten en een 2de parcours met 6 strafpunten is Silwie geëindigd op de 24ste plaats. Tot slot heeft Ad van’t Hul in de klasse Z gereden. Na 2 rondes ging hij niet door naar het 3de parcours. Dennis Huits is niet gestart. De Hippiade paarden zal plaatsvinden op vrijdag 3 en zaterdag 4 september op de KNHS terreinen in Ermelo.

Open avond op seizoensopening van koor Arioso HEERDE- Op dinsdag 31 augustus start het nieuwe seizoen 2010-2011 voor gemengd koor Arioso. Voor wie droomt van muziek, van zingen en van een gevarieerd repertoire, is Arioso een ideaal koor om kennis mee te maken. Naast gospels en geestelijke muziek worden er ook populaire muziek en songs uit musicals gezongen. Eén en ander is afhankelijk van de tijd van het jaar en de optredens waarvoor ze repeteren. Het koor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten of verzorgt andere optredens. Ook houdt Arioso een concert, voor 2011 gaan ze nummers instuderen voor het thema-concert

“Dromen…”. Het koor verwelkomt graag nieuwe leden, daarom houden ze op deze eerste repetitieavond een open repetitie voor ieder die graag eens wil ervaren hoe het is om met Arioso te zingen. U bent van harte welkom. De koorrepetities vinden plaats op dinsdagavond in de grote zaal van Welgelegen in Heerde van 20.15 uur tot 22.00 uur. Dirigente van het koor is Jenny van Ark. Bent u geïnteresseerd in het koor? Kom dan gerust binnen om deze repetitie mee te maken en zing een avond vrijblijvend mee met Arioso. Informatie: www.ariosoheerde.nl.

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Opgave workshop beeldhouwen en schilderen OLST- In het weekend van 4 en 5 september organiseert rustpunt De Theepot samen met de Olsterhof in Olst een workshop beeldhouwen en een workshop schilderen. Beide workshops maken deel uit van het gevarieerde weekend in en rondom de Olsterhof met brocante, bloemen, proeverij, ezels en live muziek. Zowel zaterdag als zondag kunt u, onder begeleiding van Marije, uit een steen een beeld maken door kloppen, zagen, raspen en schuren. Bij aanvang zoekt u een mooi stuk serpentijn of albast uit en gaat hier in één dag iets moois van maken. De workshop schilderen wordt gegeven door Irma. In één dagdeel gaat zij u helpen met het opzetten en uitwerken van een stilleven of landschap. Je leert acrylverf te gebruiken; kleuren mengen; uitleg over compositie en hoe  je diepte aanbrengt in het werk. Voor beide workshops is een beperkt aantal deelnemers mogelijk; opgave en betaling vooraf is dan ook noodzakelijk. De kosten zijn zowel voor beeldhouwen als schilderen 10 euro per persoon, per werkstuk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.detheepot. nl of op www.olsterhof.nl. Opgeven kunt u zich bij de Olsterhof, tel. 0570-564330 of per mail op info@olsterhof.nl.

HATTEMERBROEK- Vanuit de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek heeft een groep van 21 jongeren in Malawi met de lokale bevolking drie weken gebouwd aan een centrum voor landbouwproducten. Met het nieuwe centrum kan aan de plaatselijke bevolking meer voorlichting en training worden gegeven. Zo is meegebouwd aan de economische ontwikkeling van Afrika en heeft de groep uit Wezep ook aan zichzelf gebouwd. Voor sponsoring van deze werkreis is onder meer een beroep gedaan op Rabobank Noordoost-Veluwe. Aangezien het ging om een project buiten het werkgebied van de bank kon de aanvraag niet worden gehonoreerd vanuit het sponsorbudget

of het Rabo Coöperatiefonds. De aanvraag is daarom verstuurd naar Share4More. Een projectenfonds van de Rabobank Groep waaraan medewerkers van de Rabobank maandelijks een bedrag kunnen doneren van hun salaris. Dit bedrag wordt verdubbeld door de raad van bestuur. De donaties worden vooral besteed aan kleinschalige buitenlandse projecten, in principe met een eenmalig karakter. Door het Share4More is aan de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek een bijdrage toegekend van 5000 euro waar zij uiteraard erg blij mee zijn. Meer informatie over Share4More kunt u vinden op http:// overons.rabobank.com/content/ mvo/share4more/.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 29

Ook u leest onze advertentiesÂ… NIEUW9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 535.000,=NN k.k.

Henk Cramerlaan 15, Wapenveld

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

â‚Ź 35,-

- Op een toplocatie, midden in de natuur, staat deze sfeervolle en lichte woning - Woonkamer met houtkachel en tuindeuren - Separate keuken met toegang naar kelder - Aparte eetkamer. Kantoor en slaapkamer - Badkamer met bad en douche, bijkeuken - Verdieping: 2 slaapkamers, royale overloop met werkplek, berging en cv-ruimte - Een prachtige tuin, een zonnig terras, een heerlijke plek om te wonen !

MOZA, uw aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

per m²

MOZA Wapenveld

minimaal 5 m²

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

Voor diverse soorten:

De beste kwaliteit voor een lage prijs!

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

7LSYDQGH.2.

(O]DVVHUJHKDNWVFKRWHO JUDPYRRUPDDU +HHUOLMNH%ORHPNRROEURFFROLVRHS 3HUOLWHUYRRU

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HRSJHPDDNWHVFKDOHQVDODGHVHQKDSMHV

+HHUOLMNHZDOGRUIIVDODGH JUDP 

Vol smaak 9HUVJHVQHGHQ:LWWHNRRO Sinaasappelen 3HU]DN Hand/Pers %HWXZVH-RQDJROG stuks nu 20 NLORQXYRRU

Dinsdag 24 augustus 2010

Maandag 23 augustus 2010*HVQHGHQ)LMQHUDXZNRVW

3HU]DNYRRU

3,99

*URWH.L\RPLNUXLVLQJQDYHOPDQGDULMQ

Woensdag 25 augustus 2010

Donderdag 26 augustus 2010

9HUVJHQHGHQ5RGHNRRO JUDP 9HUVHDSSHOPRHV 3HUEDN 

9HUVH5RRPGHVVHUWXLWHLJHQNHXNHQ =RHWH'UXLYHQ:LW%ODXZ

ĂąNLORYRRU Zaterdag 28 augustus 2010

+ROODQGVH3DSULNDPL[

9HQNHO

3HU]DN 0DFDURQLVDODGH

JUDPYRRU =RHWH*DOLDPHORHQ3HUVWXN

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

SPECIAL

Varkensoesters met GRATIS saus

Haas op stok

3HUVWXNQX

Vrijdag 27 augustus 2010

JUDPYRRU

KEURSLAGERKOOPJE

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

4 stuks

550

100 gram

225

VLEESWARENKOOPJE

DE TIP VAN TRIJN

KEURSLAGERKOOPJE

Bij150 gram beenham

KIPFILET HAASJES

GELDESE SCHIJVEN

100 GRAM

5 STUKS

GRATIS 100 gram beenhamsalade

100

450

TIP VAN MARINUS

NOOTJE VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

PAMPA SCHIJVEN

ZOMERMIX

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

100 GRAM

300 GRAM

1 KG.

100

195

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

600

Aanbiedingen zijn geldig van 23-08-2010 t/m 28-08-2010.

*HHQPDDUYRRU


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 10

Activiteitenagenda

Feest in De Wieken

HATTEM- De activiteitenagenda van Rond Uit Hattem voor augustus en september. - Zaterdag 28 augustus van 9.0017.00 uur de Oldtimerdag op parkeerplaats van Pettfood. Diverse oldtimers te bewonderen en diverse ritten van oldtimers, www.oldtimerdaghattem.nl. Toegang gratis. - Zaterdag 28 augustus tussen 10.0016.00 uur helikoptervluchten boven Hattem. Locatie Hoenwaardseweg 17. Vlucht van 8 minuten kost 59 euro. Opgeven voor een vlucht kan bij VakantieXperts, Kerkstraat 47 in Hattem of bel 038-4446845. Zie ook www.vx.nl - Zondag 29 augustus om 14.30 uur vindt er in de Open Poort aan de Veldhoeve 1 een Open Poort Dienst plaats, met als thema: You never walk Alone.Voorganger is Ds. Knigge. - Tot en met 5 september bij het bakkerijmuseum diverse activiteiten voor kinderen met o.a. vulkoeken VAASSEN- Zaterdag werd het 25-jarig jubileum van dorpscentrum de Wieken aan de Molenstraat in Vaassen groots gevierd. Het feest begon vrijdagavond al met een in-

formatiebeurs van alle sportverenigingen uit Vaassen. De dag erna werden allerlei demonstraties en clinics gegeven waarna aan het eind van de middag een officiële receptie

werd gehouden. Het jubileum werd afgesloten met een feestavond. De giften die de stichting heeft gekregen worden besteed aan een kunstwerk in de Wieken.

Geld studiefonds voor minima HEERDE- De Stichting Studiefonds is in 1960 opgericht met als doel om begaafde leerlingen van ouders die het niet breed hebben, financieel te ondersteunen. Op het studiefonds wordt al jaren geen beroep meer gedaan. Reden voor het bestuur om de stichting op te

heffen. “Het gaat om een bedrag van 15.000 euro”, legt wethouder Anton Westerkamp uit. Dit geld wil het college van Heerde over te hevelen naar de post Minimabeleid dat wordt ingezet voor aanschaf van computers voor minimahuishoudens. “Sinds de mogelijkheid

Collecte stichting Woord en Daad

Kaastoernooi bij de HLTC

EMST/OENE- Het comité Woord en Daad houdt in de week van 30 augustus tot en met 4 september een huis-aan-huis collecte in Emst en Oene. De opbrengst is bestemd voor het project Gezondheidszorg in Burkina Faso (Afrika) met als speciaal doel ‘Hiv/Aidsbestrijding’. Burkina Faso heeft het hoogste sterftecijfer onder kinderen ter wereld. Behalve dat er een tekort is aan medische voorzieningen, zijn deze voor armen onbetaalbaar. Dit heeft, in combinatie met minimale kennis bij moeders over hygiëne en gezond voedsel, ernstige gevolgen voor moeder en kind. In de uitgestrekte provincie Sissilli in het zuiden van het land bevindt zich in Kayéro het centrum voor moeder- en kindzorg. Moeders krijgen in dit centrum voorlichting over gezond koken, hygiëne, het belang van borstvoeding en gekookt drinkwater. Daarbij is speciale aandacht voor voorlichting over hiv/aids. Gezien de grote problematiek van aids in Afrika is uw financiële steun hard nodig. Dit project in Burkina Faso (Afrika) wordt door ICCO gesteund. ICCO is een Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking die het bijeengebrachte bedrag verdriedubbelt. De stichting Woord en Daad bezit het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving, waardoor een gift aan de collectanten goed wordt besteed.

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 28 augustus houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg te Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30-11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

HEERDE- Maandag 23 augustus tot en met zondag 29 augustus wordt voor de 7e achtereenvolgende maal het jaarlijkse Old Amsterdam Open-tennistoernooi gespeeld op de kunstgrasbanen van de Heerder Tennisvereniging aan de Oldekampshof. Dit jaar trok het bekende Kaastoernooi zoveel deelnemers, dat helaas niet alle inschrijvers geplaatst konden worden. Op werkdagen wordt in de avonduren vanaf 19.00 uur gespeeld, in het weekeinde ook overdag en zondag zal omstreeks 16.00 uur de laatste bal zijn geslagen. Hierna volgt de prijsuitreiking. Enkele Heerder be-

voor een bijdrage aan een computer in het leven is geroepen hebben al 28 minimahuishoudens van de regeling gebruik gemaakt.” Het geld is inmiddels overgemaakt naar de gemeente. Voor de computerregeling is inmiddels een totaal bedrag van 22.000 euro beschikbaar.

drijven, met name Heerder Fruithuis Arie v.d.Belt, slagerij Nooteboom, slagerij Uyt den Bosch en Horst IJsboerderij maken het door hun bijdragen mogelijk dat publiek en spelers kunnen genieten van hapjes, groenten, fruit, vleeswaren en ijs. De hoofdsponsor van dit toernooi, Old Amsterdam, zorgt doorlopend voor kaashapjes en heeft als hoofdprijs een grote, wielvormige Old Amsterdam-kaas uitgeloofd. Tijdens het weekeinde is er een grote verloting met mooie prijzen, veelal door Heerder bedrijven geleverd. De toegang tot het tennispark is gratis.

Stijldansen met SWO/E VAASSEN- Onder het motto ‘dansen is plezier voor twee’ worden wekelijks dansen aangeleerd en beoefend. Uit de nog steeds groeiende deelnemersaantallen blijkt dat deze activiteit door menigeen gewaardeerd wordt. Toch kunnen er zich nog steeds belangstellenden aanmelden. Het is gemakkelijk als u al beschikt over enige stijldanservaring; immers dan leert u wat sneller de dansen aan. Naast het dansen is er tussendoor gelegenheid om een kopje koffie

te drinken. Er kan gedanst worden in Vaassen in het Dorpscentrum De Wieken op donderdag van 14.00-16.00 uur. Deze activiteit wordt begeleid door een ervaren vrijwilliger die al jaren bij deze activiteit betrokken is. De eerste bijeenkomst voor het nieuwe seizoen is op donderdag 9 september. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, tel. 0578-620988 op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur.

maken, speurtocht en computerkelder, www.bakkerijmuseum.nl. - Iedere woensdag open tuin van 10.00-16.00 uur, www.tuinenhattem.nl.

Tentoonstellingen - Tot 25 september ‘Beeldschoon water’ in Voermanmuseum . Een tentoonstelling met foto’s van Willem Kolvoort, www.voermanmuseumhattem.nl. - ‘Bewuster eten’ in het pand van 2e Hansje. Een expositie van Gwendolyn Huizendveld, www.2ehansje. nl. Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten kun u vinden op www.ronduithattem.nl of via het Toeristisch Informatie Punt Hattem aan Kerkhofstraat 2. De T.I.P is geopend in de maanden mei t/m oktober en in de landelijke schoolvakanties op maandag 13:00-16:00 uur en dinsdag t/m zaterdag 10:0016:00 uur.

Bezoek Openluchtmuseum EPE- Op donderdag 26 augustus bezoekt de SWO/E het Nederlands Openlucht Museum waar het verleden tot leven komt. Wonen en werken worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen in beeld gebracht. Bij aankomst in het Openluchtmuseum wordt er gezamenlijk een kopje koffie/thee gedronken, waarna u op eigen gelegenheid het park gaat bekij-

ken. Vertrek vanaf de Middenstip in Epe om 11.15 uur. De eigen bijdrage is 34,50 euro inclusief koffie/thee/gebak. Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart is de eigen bijdrage 17,45 euro. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor de laatste paar plaatsen bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, tel. 0578620988 op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur.

Toerustingsmiddag HATTEM- Voor de vierde keer organiseert de stichting Ondersteuning Pedagogisch Advies Bureau een toerustingsmiddag voor christelijke kinder- en jeugdwerkers in Hattem. De middag zal op zaterdag18 september gehouden worden in de Ontmoetingskerk, aan de Van Galenstraat 1 in Hattem. Een ideale mogelijkheid om in één middag nieuwe (opvoedings)inzichten op te doen en met elkaar te bespreken. Er is een aantal enthousiaste sprekers bereid gevonden om u mee te nemen in boeiende onderwerpen, die u tot hulp kunnen zijn in het fascinerende maar niet altijd even gemakkelijke land van de opvoeding. Het is een middag voor iedereen die iets met opvoeden te maken heeft zoals, ouders, opa's en oma's, kinderwerkers, tiener/ jeugdleiders, leraren, ouderlingen, oudsten etc. De gelegenheid tot inloop is vanaf 13.00 uur en het programma start om 13.30 uur, om 17.00 uur wordt de middag afgesloten. Drs. Bert Reinds uit Hattem verzorgt als orthopedagoog de centrale inleiding. Daarnaast zijn er 4 inleiders die elk, met elk een eigen thema, een workshop zullen verzorgen. U kunt hiervan twee work-

shops volgen. Jaap Oudenampsen zal een bijzonder mime-optreden laten zien. De toegangsprijs mag u zelf bepalen door een vrije gift in de collecte, gezien de kosten wordt een richtbedrag van 10 euro in overweging gegeven. Voor informatie en aanmelding: via de mail st.opab@solcon.nl of per post Elizabeth van Buuren, Kloosterallee 28 8167LT Oene, telefonisch 0578-641264 of Wilfred Juurlink stichting.opab@filternet. nl, tel. 038-4447192.

Vakantie Rode Kruis 2011 REGIO- Vakantie is belangrijk voor iedereen. Lekker even uitrusten, een paar dagen er tussenuit, even alle dagelijkse zorgen vergeten. Dat kan ook als u om medische en/of sociale redenen denkt niet meer op vakantie te kunnen gaan. Het Rode Kruis organiseert vakanties voor chronisch zieken en personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Natuurlijk kan uw gezonde partner ook met u mee. Het vakantie aanbod is groot in ons land zoals: De J.H. DUNANT (De Boot), Huize IJsselvliedt in Wezep, De Valkenberg en De Paardestal te Rheden.

Alle locaties zijn prachtig gelegen en de accommodaties bieden u er een volledige verzorgde vakantie, met voldoende vrijwilligers (w.o. verpleegkundigen) en in sommige gevallen een arts. Heeft u er al zin in om het komende jaar op vakantie  te gaan, of  wilt u meer weten, neem dan contact op met de coördinator vakantieprojecten: Dhr. D.Panjer, Albert Schweitzerlaan 213, Epe, tel. 0578- 613812. Veel verzekeraars hebben een vergoeding in het aanvullend pakket voor een vakantie van het Rode Kruis. Hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 211

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens ¡ Verhuisw to’s ¡ Bestelau bussen n e ¡ Person

!

Â… en het zal u niet ontgaan zijn Â… NIEUW

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• LoodwerkzaamhedenVraagprijs: € 198.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Bietenakker 3, Wezep

- In een kindvriendelijke en ruim opgezette woonwijk staat deze grote tussenwoning - Z-vormige woonkamer met vaste kast - Open keuken (2007) met inbouw apparatuur - Bijkeuken v.v. keukenblok, kleine bergzolder - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers en luxe badkamer met ligbad, toilet en douche - 2e Verd.: via vaste trap naar grote zolderruimte. Extra kamer(s) mogelijk ! - Geheel bestrate, diepe achtertuin met overkapping. Ideale starterswoning !

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

FITNESS- EN TENNISCLUB

1 maand GRATIS Sporten

+

Voor de eerste 25 nieuwe leden een

www.go4kids.nl

LIVING HEALTHY

Gastouderbureau Go4Kids:

Welkomstpakket!

Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling * *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Deze actie loopt t/m 30 september 2010. Vraag naar de voorwaarden.

Kouwenaarspad 18 • 8172 EA • Vaassen • Tel: 0578 560 060

www.livinghealthy.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 212

e

COSMONIQUE

GEVRAAGD

INSTITUUT VOOR HUID- EN LICHAAMSVERZORGING

SCHOONHEIDSSPECIALISTE • CLARINS HUIDVERZORGING • PERMANENTE MAKE-UP • IPL-LICHTFLITS • LYMFE DRAINAGE • MICRODERMABRASIE • ZUURSTOFTHERAPIE • LICHAAMSMASSAGE • MANICURE EN PEDICURE • ARTS VOOR INJECTABLES

??

• EOSONIC CELLULITIS BEHANDELING

• BIO-HCG+Ž MOMENTUM GEWICHTSTHERAPIE

Hoofdstraat 57a | 8162AB EPE | (0578) 61 04 29 | www.cosmonique.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur en woensdagavond.

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren

faberparket.nl

en

ERVAREN PEDICURE

Beide functies zijn per direct, parttime en met werktijden in overleg. Graag je sollicitatie met CV voor 1 september as. s

Ontwerp Aanleg Onderhoud

Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren schoonheiddsspecialiste die bekend is met het merk Clarins en eventueel beschikt over specialisatie(s) zoals permanente make-up, elektrisch ontharen of IPL-Lichtžits ontharen.

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging, helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

TEVENS ROETMETING

VĂŠrian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Mensen zoals jij.

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

$BSQFEJFN

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week. Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel 055 - 538 65 21.

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

www.verian.nl

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

ZWEMBADEN

• Zwembaden • Sauna’s • Whirlpools

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 213

Â… dat wij als aktieve makelaarÂ…

Lesrooster gymnastiekvereniging “Hercules Epe”

NIEUW

Maandag 15.45-16.45 uur

galm 55+

Klimtuin

G. Gijsen

16.00-17.00 uur

gym meisjes 5-6 jaar

Haverkamp

W. Bellert

17.00-18.00 uur

gym meisjes 7-8 jaar

Haverkamp

W. Bellert

18.00-19.00 uur

gym meisjes 9-11 jaar

Haverkamp

W. Bellert

19.00-20.00 uur

gym meisjes vanaf 12 jaar

Haverkamp

W. Bellert

20.00-21.00 uur

volleybal heren

Haverkamp

Vacant

08.45-09.45 uur

dames conditiegym

Eper Gemeentewoning W. Bellert

13.45-14.45 uur

dames conditiegym

Eper Gemeentewoning

W. Bellert

17.00-19.00 uur

B-selectie

Haverkamp

W. Bellert

19.00-20.00 uur

springgroep

Haverkamp

W. Bellert

20.00-21.00 uur

dames aerobics

Haverkamp

W. Bellert

aerobics/steps

Eper Gemeentewoning

W. Bellert

15.30-16.30 uur

dames volleybal

Haverkamp

Y. Raadsveld

16.30-17.30 uur

kids-aerobics 5-8 jaar

Haverkamp

M. Wellens

17.30-18.30 uur

kids-aerobics 9-11 jaar

Haverkamp

M. Wellens

18.30-19.30 uur

Zumba

Haverkamp

M. Wellens

19.30-20.30 uur

galm 55 +

Haverkamp

G. Gijsen

Dinsdag 

Vraagprijs: € 234.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN Klapperdijk 4, Wapenveld

- Op een markante locatie, aan de entree van Wapenveld, staat deze royale woning - Pracht kans om vrijstaand te wonen ! - Keuken, sanitair, verwarming en plafonds moeten vernieuwd worden - De begane grond biedt vele mogelijkheden; Woonkeuken, enorme woonkamer, slaapkamer, wat u maar wenst. De verdieping, 3 slaapkamers, is keurig afgewerkt - De bijgebouwen moeten vervangen worden. Het perceel is 350m² groot

Woensdag 09.00-10.00 uur

MOZA, voor daadwerkelijk verkopen!

Donderdag 17.30-19.30 uur

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

A-selectie

Haverkamp

A. Hendriks

aerobics/steps

Eper Gemeentewoning

W. Bellert

08.30-10.30 uur 09.00-10.00 uur

A-selectie jongensturnen

Haverkamp Klimtuin

A. Hendriks S. Vosman

10.00-11.00 uur

gym meisjes 6-8 jaar

Klimtuin

S. Vosman

11.00-12.00 uur

gym meisjes vanaf 9 jaar

Klimtuin

S. Vosman

10.30-11.30 uur

ouder-kindgym

Haverkamp

Vacant

12.00-13.00 uur

kleuters gemengd 4-5 jaar

Klimtuin

S. Vosman

MOZA Wapenveld

Vrijdag 09.00-10.00 uur

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

Zaterdag

MAAK KENNIS MET TENNIS. Wordt voor 1 september lid bij Tennisclub De Kuil voor 2010 en 2011 en krijg 4 maanden gratis lidmaatschap. Betaal geen inschrijfgeld en krijg 3 gratis tennislessen in een groep van maximaal 6 personen. Kosten senioren € 149.95, junioren € 59,95

De eerste 4 lessen zijn gratis ! Voor meer informatie 0578-615287

Informatie bij Christof Wijnhoud (Beheerder en tennistrainer Tennisclub De Kuil), 06-36042902 ZONDAG 29 AUGUSTUS VANAF 12.00

OPEN DAG

Met om 13.00 uur een toptennisdemonstratie en vele clinics. Adres: W.G. van de Hulststraat 2, Epe (achter het Achmea Health Center)

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

âœ

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

www.heerdeonline.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 14

Nieuwe expositie bij KuVa

J. Slijkhuis VOF viert 5-jarig bestaan

HATTEM- J. Slijkhuis VOF is al vijf jaar gevestigd aan de Populierenlaan 6 in Hattem. U kunt hier terecht voor agri- en dierenbenodigdheden, bedrijfskleding en outdoor wear. Joke Slijkhuis vertelt: “Het bedrijf bestaat al 30 jaar maar tot vijf jaar geleden werkten we vanuit huis. We hadden een groot magazijn bij huis. 25 jaar lang is mijn man Joop de boer opgegaan. Met een vrachtwagen bezocht hij maandelijks de vaste klanten. Toen ging het om alle boerderijbenodigdheden. In de loop van de tijd waren we uit ons jasje gegroeid en zochten we een bedrijfspand. Vanwege de producten die we verkopen, waren we genoodzaakt

een pand op het industrieterrein te zoeken. Vijf jaar geleden zijn we op dit plekje terechtgekomen”. J. Slijkhuis VOF biedt alle agrarische producten en dierbenodigdheden, bedrijfskleding en outdoor wear. In de winkel worden geen dieren aangeboden. “Toen we de winkel zijn begonnen, werd aan ons assortiment voeders (voer voor alle dieren), benodigdheden en accessoires toegevoegd. De eerste drie jaar hadden we geen personeel. Ik deed alles alleen, van inkoop tot bestellingen doen en schoonmaak en dat 6 dagen in de week. De boer op gaan, dat doet Joop niet meer. Hij gaat een dag in de week naar een markt en helpt mee in de winkel.

Na drie jaar was het tijd voor hulp en hebben we Anita aangenomen. Daarnaast ga ik met mijn man naar 5 grote paardenmarkten. Dat doen we al 25 jaar samen.” Klantvriendelijk, gericht en goede voorlichting geven, dat vindt Joke belangrijk. “Dat maakt je bedrijf. Je moet je verdiepen in de producten die je aanbiedt zodat je klanten goed van advies kunt dienen. Daar stoppen we heel veel tijd in”. Hoewel Joke en Joop de leeftijd er voor hebben, denken ze allebei nog niet aan

VAASSEN- Tot en met 18 september exposeren Jos en Femke Bruggeman met keramiek, Zita van Noordenburg met schilderijen en Herma Ubro van Born met sieraden bij KuVa in Museum Vaassen Historie. Na een druk leven zijn Jos en Femke Bruggeman in 1992 begonnen met klei. Het echtpaar heeft zich de techniek van het draaien op de schijf en het vormen van klei met de hand geleidelijk meester gemaakt. De objecten worden biscuit gebakken op ca 1000 graden, daarna geglazuurd en vervolgens nogmaals gebakken op 1120 graden in een elektrische oven. Ook hebben zij zich bekwaamd in de Raku techniek. Jos en Femke laten beelden, schalen, pullen met toepassingen van lusters en Raku gestookte keramiek zien. De drijfveer van Zita van Noordenburg om te schilderen heeft wortels in de vroegere lessen bordtekenen. Zij heeft in Utrecht tijdens het 1e jaar van de LO-akte tekenen veel stillevens met houtskool gemaakt. Aan de Vrije Academie in Nunspeet ontdekte zij de zeggingskracht van kleur. Andere voor haar belangrijke thema's die aan schilderijen ten grondslag liggen zijn netwerk, richting kiezen in je leven, vrijheid

of de schoonheid van iets op zichzelf. Zita toont in deze expositie abstract werk met zeer veel kleur en beweging. Herma Ubro van Born noemt zichzelf een kunstzinnige duizendpoot. Zij is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden van materialen. Dat inspireert haar tot het maken van draagbare sieraden. De sieraden die zij van rubber maakt dragen het merk ‘Belief’. Zij verwerkt in haar sieraden graag oude maar ook nieuwe, houten en glazen kralen, diverse soorten rubber, isolatieband, leer, vilt etc. Door het schuren, boren, zagen, lakken en het mengen van kleuren ontstaan sieraden die volgens Herma draagcomfort hebben. Ze zijn vooral licht, zacht en soepel. Haar collectie sieraden is volledig met de hand gemaakt en er is geen exemplaar hetzelfde. U kunt deze expositie bij KuVa in Musuem Vaassen Historie bekijken, Dorpsstraat 74 te Vaassen, eerste verdieping. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur. Op vrijdagavond 20 augustus wordt de expositie om 19.30 uur in het bijzijn van de exposanten geopend. Deze opening is voor ieder toegankelijk.

stoppen met werken. “Als de gezondheid het toelaat, willen we nog zo lang mogelijk doorgaan met de winkel”, aldus Joke. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan heeft J. Slijkhuis VOF mooie aanbiedingen voor de klanten. Deze kunt u

bekijken in de advertentie elders in deze krant. Daarnaast ligt er voor kinderen een leuke attentie klaar. Er is een ruime parkeergelegenheid aanwezig. J. Slijkhuis VOF is te vinden aan de Populierenlaan 6 in Hattem.

Kaleidoscoop start met nieuwe groep

SWO/E gymnastiek activiteiten EPE- Wekelijks onder leiding van een bevoegde docent je lichamelijke conditie op peil houden dat is de grote verdienste van de lessen MBvO gymnastiek van de SWO/E. Tijdens de les van een uur worden er, soms op de maat van de muziek en met gebruikmaking van de diverse gymnastiekattributen zoals bal, knots, hoepel etc., allerhande bewegingsoefeningen gedaan. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie nog wat na te praten. In Epe worden de gymnastieklessen gegeven in twee groepen op maandagochtend in de Eper Gemeentewoning aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De eerste groep gymt van 10.00 tot 11.00 uur en de tweede groep van 11.00 tot 12.00 uur. De eerste gymnastieklessen gaan van start op maandag 30 augustus. In Vaas-

sen kan men op maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur deelnemen aan de Gymnastiek in de Wieken. Deze lessen beginnen op maandag 6 september. Ook in Emst kan er aan het gymnastiek meegedaan worden en dan op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in de Hezebrink. Het gymen in Oene is op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur in het gymnastieklokaal van de Lagere School. De gymlessen in Emst en Oene gaan van start op dinsdag 7 september. Het gymnastieken wordt begeleid door bevoegde docenten. De deelnemersbijdrage is 83,25 euro per seizoen. Voor informatie en opgave: SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

Kamerkoor Sonare HEERDE- In het zaterdagmiddagconcert op 28 augustus in de Johanneskerk, tijdens de kerkopenstelling, zal kamerkoor Sonare o.l.v. Daan Dekker een kort optreden verzorgen met werken van Mendelssohn, Whitbourn en Rutter. Het koor zal zingen in het akoestisch fraai klinkend koorgedeelte van de kerk. Aanvang: 14.30 tot circa 15.00 uur. Daarna zal Daan Dekker op het grote Reil/ Holtgräve-orgel werken van o.a. Joh. Walter, Carl Ph.E. Bach en Toon Hagen spelen. Na afloop

OENE- Kleine kinderen worden groot, zo ook de leerlingen van Fantasietheater kaleidoscoop. Bijna de gehele dinsdagmiddag groep van de Musical Club gaat over naar de 12+ groep op de dinsdagavond. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Een kans voor iedereen die gek is op toneelspelen, zingen en dansen. Voor kinderen die de Musical Club willen uitproberen bestaat de mogelijkheid om de

gehele maand september vrijblijvend mee te doen. Pas in oktober beslis je of je echt lid wilt worden van de Musical Club. De Musical Club start dit seizoen op 31 augustus en vindt plaats van 15.4517.45 uur. Voor enthousiaste kinderen vanaf 6 jaar is er nog plaats in de donderdagmiddag groep van 15.45-17.15 uur. Voor de echte enthousiaste clubleden start Fantasietheater Kaleidoscoop dit jaar met Passionata’s. Deze extra lessen voor gepassioneerde

acteurs, zangers en dansers vinden één keer in de maand op een zaterdagmiddag plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen zich specialiseren en extra tijd besteden aan de datgene wat ze het allerleukst vinden. De Passionata’s beginnen 28 augustus en ook de nieuwe leerlingen mogen zich hier voor aanmelden. Voor meer informatie kun je terecht bij Karin Hernandez, tel 0578-642744 of fantasietheaterkaleidoscoop@ msn.com.

VERSNELD VWO, HAVO EN VMBO-TL Diploma/certificaten, dag- of avondonderwijs Deltion Sprint Lyceum (circa 15.30 uur) is er gelegenheid om de orgelgalerij te bezoeken.       

K WER HUIS HOOL! C OP S

Kom naar de open dag voor voorlichting en aanmelding op: 31 augustus van 15.00 tot 21.00 uur Locatie: Bagijnesingel 6 te Zwolle. Of bel voor een afspraak: 038 850 39 19. www.deltion.nl / ssc@deltion.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 215

Â…doen wat wij belovenÂ…Vraagprijs: € 350.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN Merelweg 9,Wapenveld

ECHTSCHEIDING EN BEMIDDELING MV Mediation Epe Tel. 0578-620919 www.mvmediation.nl Steenbergen bergen & PPartners arttners AAdvocaten dvoca Epe Tel. 0578-614029 www.steenbergenpartners.nl

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

- Prachtige, moderne vrijstaande woning met royale garage, geschikt voor 2 auto’s - Woonkamer 31m² met parketvloer - Luxe woonkeuken 15m² v.v. alle inb. app. - Slaapkamer en badkamer op begane grond - 1e Verd.: overloop, 3 grote slaapkamers - 2e Verd.: Royale bergzolder 30m² - Garage 60m² met kelder en zolderruimte - Fraai bestrate en besloten (veel privacy) tuin v.v. badhuis met jacuzzi

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

Uitvaartverzorging �Heerde en omstreken� Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

�Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.�

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst âœł Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. âœł Alle voorzieningen om thuis op te baren. âœł Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. âœł Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140

Verjaardag, teambuilding, buurtfeest of gewoon een onvergetelijk avontuur? Wij bieden: - Waterskien - Wakeboarden - Banaanvaren - Funtubing - Watersportarrangementen Wij hebben opstapplaatsen in Fortmond en Veessen.

Kijk voor meer informatie op: www.watersportcentre.nl / tel: 06-22122070


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 16

Pannenkoekenwandeltocht

Nijenhuis nog koploper ADAC-MX-Juniorcup (door Willem Damman) HEERDE/MÖGGERS (Oost)Voor zijn vierde ADAC-MX wedstrijd moest motorcrosser Luca Nijenhuis uit Heerde naar het Oostenrijkse Möggers voor twee manches in de 85 cc grote wielen: de internationale jeugdtopklasse van de motorcrosscompetitie bij de oosterburen. De 15-jarige Nijenhuis mocht met een scherpe chrono de één na beste startplaats achter de poortjes innemen. In de twee meetellende manches ging het in de beginfase allesbehalve van een leien dakje. In de eerste omloop kende Nijenhuis weliswaar een prima start, maar wipte op de door regenval glad geworden piste al in de eerste ronde van zijn rappe Gebben-Yamaha. Naar een 12e plaats teruggevallen wist hij echter een flinke inhaalrace te rijden en nog als derde man achter Jacobi

HEERDE- Woensdagavond was het weer tijd voor de jaarlijkse pannenkoekentocht van Wandelsportvereniging “Blijf Fit”, waarbij de wandelaars konden kiezen uit routes over 5, 10 en 15 km door de prachtige bos- en heidegebieden bij Heerde: Kamperklippen, Tonnenberg en Zwolse Bos. Met het oog op de slechte weerberichten van de voorafgaande dagen hield de organisatie haar hart vast, maar het wonder

geschiedde: de laatste bui viel rond 14.00 uur, waarna de hemel opklaarde met een zonnige zomeravond als resultaat. Zo kon het gebeuren dat zich uiteindelijk maar liefst 153 wandelaars meldden: 21 voor de 5 km, 71 voor de 10 en 61 voor de 15 km. Bij het uitzichtpunt op de Tonnenberg waren de mensen van Blijf Fit al uren tevoren druk met het opbouwen van de partytenten en het bakken van stapels

pannenkoeken. Toch, ondanks het feit dat er in 4 pannen gebakken werd, ontstond er tijdens de “avondspits” nog een kleine file van hongerige wandelaars. De organiserende vereniging, die gesponsord wordt door de Rabobank Noord Veluwe, mocht vele complimenten ontvangen over de mooie routes en de kwaliteit van de pannenkoeken. Veel wandelaars gaven te kennen volgend jaar beslist weer van de partij te zijn.

Seizoensstart ORMI met Open Dag EPE- Agelopen week zijn de trainingen voor alle leden van volleybalvereniging ORMI uit Epe weer begonnen. Na een hectische tweede seizoenshelft beginnen alle teams weer met frisse moed aan het nieuwe zaalvolleybalseizoen. Nog meer dan voorgaande seizoen wordt er dit jaar aandacht besteed aan de jeugd. Hiervoor heeft de vereniging een jeugdplan opgesteld. Er gaan vele nieuwe activiteiten voor de jeugd plaats vinden. Niet alleen voor nieuwe leden, ook in de huidige leden wordt extra geïnvesteerd door bijvoorbeeld extra (talent)trainingen te organiseren. Na het succes van de clinics op het Heerderstrand in juni afgelopen jaar, wordt dat ook uitgebouwd. Wanneer u eens wilt kijken of volleybal een sport voor uw kind is, u kunt terecht op de volgende dagen in Epe: Mini’s (6 t/m 12 jaar): dinsdag van 17.00– 18.00 uur in gymzaal de Klimtuin

(Burgerenk). Meisjes C (13 t/m 14)jaar: woensdag van 17.00– 18.30 uur in gymzaal de Klimtuin (Burgerenk). Jongens B (15 t/m 18 jaar): woensdag van 18.30– 20.00 uur in de gymzaal van de RSG. Natuurlijk is niet alleen de jeugd van harte welkom bij ORMI, er zijn ook veel mogelijkheden om in senioren competitieverband of recreatief te spelen. Senioren kunnen komen kijken op trainingen van heren 3 en dames 3 op de volgende dagen: Heren 3 (vanaf 18 jaar): dinsdag van 20.30– 22.00 uur in sporthal Veluvine in Nunspeet. Dames 3 (vanaf 18 jaar): donderdag van 20.30- 22.00 uur in gymzaal De Haverkamp in Epe. Recreatief dames: maandag van 20.00– 21.30 uur in de gymzaal van de RSG in Epe. Recreatief gemengd: donderdag van 20.45– 22.15 uur in de gymzaal van de RSG in Epe. Naast deze jeugdactiviteiten wordt het

Biggen vast in een kelder

seizoen afgetrapt met een opendag op zaterdag 4 september in de Burg. Faberhal in Heerde. Alle jeugd speelt hier van 10.00– 12.00 uur een oefenwedstrijdje tegen een team van een andere vereniging of hebben een training. Vervolgens spelen van 12.00– 15.00 uur de recreatie volleyballers en heren 3 een toernooitje. Als afsluiting worden er vanaf 15.00 uur oefenwedstrijden gespeeld door dames 1 (2e divisie), dames 2 (1e klasse) en heren 2 (2e klasse). Gedurende de opendag worden er allerlei activiteiten georganiseerd door het actiecomité “Help ORMI uit de brand!”. Daarnaast is er de mogelijkheid voor zowel niet-leden als leden om zaalschoenen te kopen bij de stand van Time-Out Sport Epe. Kijk voor meer informatie op www.ormi.nl. Indien u wilt deelnemen aan een training, stuur dan even een mailtje naar info@ormi.nl.

(D) en Van Doninck (Be) te finishen. In de tweede manche moest Nijenhuis zelfs vanaf een 20e plaats aan zijn opmars beginnen. Die was indrukwekkend, want in de slotronde kwam hij nog bijna aan het achterwiel van de KTM van manchewinnaar Borchert (D). Daarbij kon Nijenhuis overigens nog profiteren van misfortuin van Jacobi, die op een tweede plaats gelegen in de slotronden met een kei tussen de ketting werd geconfronteerd. Dankzij een derde en tweede plaats mocht Nijenhuis allround als derde man in de dagstand naar het podium met 42 punten voorafgegaan door het Duitse KTM duo Jacobi (45) en Borchert (43). Deze beide coureurs hebben in vorige edities steken laten vallen, zodat Nijenhuis met 202 punten nog immer de internationale Duitse ranglijst aanvoert.

Youth Alpha EPE- De afgelopen Youth Alpha was een groot succes. Met meer dan 25 deelnemers was het niet alleen heel gezellig, maar heeft de Youth Alpha veel vragen beantwoord. De jeugd Alpha richt zich op jongeren vanaf 15 jaar en ouder en deze groep heeft veel vragen. Wat is het nut van alles? Wat is mijn rol? Waar gaat het heen met deze wereld? Wie is God en bestaat hij echt? In een ontspannen sfeer, met een gezamenlijke maaltijd, een praatje en gespreksgroepen worden in 10 avonden en een weekend tal van vragen beantwoord en kennis ge-

deeld over het christelijk geloof. Kennen jullie jongeren of hebben jullie kinderen die aanmerking komen voor de Youth Alpha , vraag of ze mee willen doen. De cursus start op zondagavond 5 september om 18.30 uur in de Goede Herderkerk, Enkweg, Epe. De cursus is gratis, voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor meer informatie kijk ook op www.youthalpha.nl of bel/mail Jeroen.vanzuuk@yfc. nl, tel. 06-19181017. De jeugd Alpha wordt ondersteund vanuit de Regenboogkerk, de Goede Herder kerk en de Sions kerk.

Open avond koor Arioso HEERDE- Op dinsdag 31 augustus start het nieuwe seizoen 20102011 voor gemengd koor Arioso. Voor wie droomt van muziek, van zingen en van een gevarieerd repertoire, is Arioso een ideaal koor om kennis mee te maken. Naast gospels en geestelijke muziek worden er ook populaire muziek en songs uit musicals gezongen. Eén en ander is afhankelijk van de tijd van het jaar en de optredens waarvoor het koor optreedt. Het koor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten of verzorgt an-

dere optredens. Ook houden ze jaarlijks een concert, voor 2011 gaan Arioso nummers instuderen voor het thema-concert “Dromen. Nieuwe leden zijn welkom op deze eerste repetitieavond. Het is een open repetitie voor ieder die graag eens wil ervaren hoe het is om met Arioso te zingen. De koorrepetities vinden plaats op dinsdagavond in de grote zaal van Welgelegen in Heerde. Start om 20.15 tot 22.00 uur. Dirigente van het koor is Jenny van Ark. Informatie: www.ariosoheerde.nl.

Abraham Van den Berg

Hippisch Hattem HATTEM- Zaterdag hebben leden van de Driehoekruiters meegedaan aan een wedstrijd in Oosterwolde. Melanie Mulder is met Iskander 3e geworden met 188 punten in de L1 dressuur cat D/E. Jennifer Knol is met haar pony Dyoc 1e geworden in de klasse B/E, met 206 punten.

(door Rik van Essen) EMST- Woensdag omstreeks 15.00 uur moest de brandweer uitrukken naar de Hogeveldweg in Emst. Bij een boerderij zaten twee biggen vast in een kelder onder de stal. Het vermoeden bestaat dat de transporteur van de biggen niet goed heeft opgelet en een gat achter in de stal over het hoofd heeft gezien. Hierdoor zijn mogelijk de twee biggen in de kelder gevallen. Een dierenarts die al samen met een dierenarts in opleiding ter plaatse was, hebben geprobeerd de biggen uit de 25 meter lange kelder te krijgen. Dit echter zonder resultaat. De Eper brandweer werd hierdoor

voor assistentie van de dierenarts gealarmeerd. De brandweer heeft besloten een brandweerman met ademlucht de kelder onder de stal in te sturen en de biggen te zoeken. Nadat de brandweerman in de kelder onder begeleiding van een touw aan het einde van de 25 meter lange kelder was, kon hij de biggen te pakken krijgen en richting de andere kant van de kelder drijven. Hier werden de biggen overgenomen door het brandweerpersoneel die boven de kelder, in de stal stond. Hierbij werd één van de brandweermannen door een big in zijn hand gebeten. Hier hield hij echter geen letsel aan over.

Pitch en Putt competitie HEERDE- De uitslagen van de Keet van Heerde Pitch en Putt competitie. Stableford competitie: 1e plaats Melvin Slaats 46 slagen, 39 stablefordpunten, 10 competitiepunten, 2e plaats Maarten Lubbers 54 slagen, 38 stablefordpunten, 9 competitiepunten, gedeelde 3e plaats voor Evert Driessen en Jaap Kleinpaste 57 slagen, 36 stablefordpunten, 8 competitiepunten. Voor de volledige uitslag kunt u gaan naar de website www.nppb. nl en ga daar naar het kopje uitslagen.

EPE- Joan van den Berg uit Vaassen is donderdag 50 jaar geworden. Dit wilden zijn collega’s Van C1000 Van Andel te Epe niet ongemerkt voorbij laten gaan. De dag voor zijn 50ste verjaardag werd Joan verrast met een grote opblaasbare

Abraham die voor de supermarkt is geplaatst. Zo wisten alle klanten dat ze Joan moesten feliciteren met zijn 50ste verjaardag. Joan heeft een verstandelijke beperking en werkt twee dagen via de Passerel (begeleid werken) bij C1000.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA 2 17

Â…daadwerkelijk en succesvolÂ…

Streekwinkel VriezeÂ’s Erfgoed Zaterdag 28 augustus van 10.00 - 15.00 uur:

Groteweg 54, Wapenveld

Open dag 

- presentatie plannen restauratie - vertoning oude films - presentatie landschapsplan

Vraagprijs: € 298.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN Wildekampseweg 2-B,W’veld

- Vrijstaande, royale woning met schuur - Woonkamer 34m² met houtkachel - Woonkeuken 16m² met luxe keuken - Bijkeuken 9m², kelder 18m² - Modern sanitair en HR combiketel 2003 - 1e verdieping: 4 slaapkamers met kasten - 2e verdieping: zeer grote berging - Overdekt terras met veel privacy - Moderne, goed onderhouden woning !

Aanbieding:

kilo pannenkoekenmeel

+ 10 Veluwse Graaneieren: 2,50 Zie ook: www.molendevlijtwapenveld.nl

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

/0:/%+.!!2$%45). 7!!2).5:)#(4(5)36/%,4 +IJKVOORMEERINSPIRATIEENINFORMATIEOP WWWHOVENIERSBEDRIJFDEWEERDTNL

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

vereniging van hoveniers en groenvoorzieners

/ NTWERP„!ANLEG„/NDERHOUD

Costa Gaia

topVoordeel 13.99 3.29 70cl 75cl

 

"##"!" 75 cl

15.99 17.99 70CL LITER

EXCLUSIEF

9.99 70cl EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

10.

LITER

JAAR W IJ N

BIJ TOPSLIJTER

6 flessen voor

Olifant

Jonge Jenever

E XCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

per fles 5.99

2010

10.99 14.99 11.99 LITER LITER 70cl

( ULLENWEG ,"7APENVELD T ÂŻ F ÂŻ EINFO HOVENIERSBEDRIJFDEWEERDTNL I WWWHOVENIERSBEDRIJFDEWEERDTNL

79

  

W W W.UW TOPSLIJTER.NL

29.

99

  

&  $(    

  

 '  

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;J[b$&+-.#,/',(& Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 23-08-10 t/m 04-09-10


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 18

Muzikale koopavond

Petanque HATTEM- Op het boulodrôme van Hattem Petanque was het de afgelopen week lekker druk. Na het succesvol verlopen Spookhuys toernooi konden de leden de week erop deelnemen aan drie mixtoernooien. De maandagavond had vier prijswinnaars, waar Dini Boomstra als eerste eindigde gevolgd door Mariska landman. Gerjan Souman bezette de derde plaats en Maaike Septer met Luc Eleveld sloten met een  gedeelde vierde plaats, de rij van winnaars. Het Bultman toernooi op de woensdagmiddag kende een opkomst van negenentwintig spelers, wat  eveneens het geval was op de donderdagavond.

Leuke bijkomstigheid van deze avond was dat Dini en Bennie Wassink dit keer de prijzen voor hun rekening namen. Uitslag Bultman toernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e Gerard van de Werf, 3e Marius van de Bend, 4e Marijke Wijnen, 5e Ben Kort, 6e Ingeborg Suichies, 7e Roelof Steenstra, 8e Marion van de Werf, 9e en 10e Henk van Holst/Hans Termaat/Louis van de Horst. Uitslag donderdagavond: 1e Gerjan Souman, 2e Ben Kort, 3e Alie Eekma, 4e Peter Wolven, 5e Renze Bosgraaf, 5e Ton Visser, 6e Gerrit Jan Potgieter, 8e Dick Jonker, 9e Nanny Muller, 10e Henk van Holst.

Verloting SV Vaassen EPE- Vrijdagavond werd het zomerseizoen afgesloten met een muzikale koopavond. Op diverse plekken in het centrum van Epe

kon het winkelend publiek genieten van de muzikale klanken van bands, zangers en zangeressen. Bij de Marktwand bijvoorbeeld trad

het Eper Wegpiratenkoor op voor een groot publiek. Het zomerseizoen werd knallend afgesloten met vuurwerk.

Lotgenotencontact EPE- Stichting “De Kruimelschaar” organiseert elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen die een partner hebben verloren: ”Het Lotgenotencontact”. Binnen informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden ge-

wisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van “De Kruimelschaar” aanwezig. De eerstvolgende keer is dat 30 augustus van 16.00- 17.30 uur in Villa Vijvervreugd, Beekstraat te Epe. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Ook kan er vervoer geregeld worden. Aan dit alles zijn voor u geen kosten verbon-

den. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

VAASSEN– De eerste trekking van de grote loterij van SV Vaassen vindt plaats op maandag 13 september. De afgelopen maanden zijn al vele loten verkocht. Vooral de laatste weken is er veel belangstelling voor een lot. Een ieder heeft nog enkele weken om nog een lot aan te schaffen. Er zijn bij deze verloting in totaal 6 trekkingen, de prijs van een lot is 30 euro. Er kunnen geldprijzen en een reis naar New York gewonnen worden. Verder zijn er nog 9

grote prijzen zoals een LCD TV, een vaatwasser, een wasautomaat en een droger. Bij de eerste vijf trekkingen zijn geldprijzen te winnen. Loten zijn verkrijgbaar bij SV Vaassen, bestellen kan via reunie@svvaassen.nl. Nadere inlichtingen en lotenverkoop kan ook via het clubhuis van SV Vaassen, tel. (0578 – 57 22 85), Lammert Schurink tel. 0578-57 53 52, Peter Schreurs tel. 0578-57 48 26 of Willem van Huffelen tel. 057857 24 55.

Zwartjes wint klimcriterium Hattem

Lessen Afrikaanse percussie HATTEM- Cheikh Diop is voor Hattemers inmiddels geen onbekende meer. Hij is een virtuoos percussionist en woont in Zwolle. Hij geeft les, begeleidt danslessen en speelt in verschillende groepen. Op 8 september start Cheikh in samenwerking met Cor van den Berg met een nieuwe lessenserie djembé in Hattem. Op woensdag 8 september is er in De Marke een open les djembé. Lijkt het je leuk, kom dan langs en doe mee. Kijken mag ook. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens deze open les kun je verdere in-

Oud papier EPE- Op vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselse School een container voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste van de leerlingen. U kunt het oud papier inleveren op vrijdag van 19.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur. De Nieuwe Wisselse School is gevestigd aan de Oude Wisselseweg 35 te Epe.

formatie vragen. Je kunt je dan ook aanmelden voor de lessen. Verdere info bij Cor van den Berg, cvdberg48@solcon.nl of tel. 06-20558241/038-444351. Bij voldoende deelname wordt in september een kindergroep voor kinderen t/m 12 jaar gestart. Open les op 8 september in de Marke te Hattem, Kindergroep 19.00 – 19.45 uur; Volwassenen 19.45 – 20.45 uur. Voor het eerst gaan we bij voldoende deelname starten met een kindergroep voor kinderen t/m 12 jaar. Deze lessen duren 45 minuten. De kosten hiervoor zijn aangepast en bedragen slechts 75 euro per half jaar. De lessenserie van het najaar wordt afgesloten met een

Wil je meer weten van Cheikh Diop? Kijk dan op www.dioppercu.com. Voor verdere informatie over de lessen kun je contact opnemen met Cor van den Berg per mail of per telefoon.

Nieuw seizoen zangvereniging Lofstem WAPENVELD- Na de vakantie begint het chr. Gem. Zangvereniging Lofstem met een nieuw seizoen en beginnen de repetities weer. Houdt u van zingen, kom dan kijken op de

Gezond afslanken HEERDE- Op de donderdagavond wordt er een afslankcursus gehouden in het Dorpshuis in Heerde. Tijdens deze avond worden er ervaringen en moeilijke momenten met elkaar gedeeld en samen motivatie gezocht om af te vallen. Het is belangrijk door voldoende variatie dagelijks op gezonde wijze alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dit om het lichaam zo goed en gezond te laten functioneren. Wilt u graag normaal, gezond en lekker eten en tegelijkertijd wat kilo’s kwijt raken, dan kan Dream-line u daarbij helpen. De cursus wordt gehouden in het Dorpshuis in Heerde van 19.00– 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertine van Beek, tel. 038-4441822.

Afrikaans feest met presentaties van alle djembé- en dansgroepen op 11 december in Zwolle. Tijdens deze avond kan het publiek genieten van de prestaties van de lesgroepen en van een spetterende show van Afrikaanse percussionisten en dansers. Hierover volgt nog nadere informatie. Kosten Djembé lessen: 75 euro per half jaar voor kinderen t/m 12 jaar; 125 euro per half jaar vanaf 13 jaar en ouder.

open repetitie avond op dinsdag 7 September van 20.0022.00 uur. Deze open repetitie avond wordt gehouden bij de Hervormde Kerk Kerkstraat 2a te Wapenveld.

HATTEM- Afgelopen dinsdag werd het klimcriterium in Hattem verreden. Het klimcriterium maakt deel uit van de   zomeravondcompetitie en werd deze keer georganiseerd door Vadesto uit Hattem in samenwerking met wv SallandHeerde. Deze wedstrijd werd verreden over de voor iedere wielrenner uit de omgeving  wel bekende Burg. Honcooplaan te Hattem.  Om 19.00 uur mochten de A-renners starten op de voet gevolgd door de B renners.  Bij de A-renners werd er vanaf het begin een zeer hoog tempo gereden door Salland-Heerde lid Guus Gerrits en Emiel Dolfsma  uit Kampen. Vrijwel direct reden deze 2 renners weg bij de rest van het veld. Hierdoor mochten zij aan het einde

uitmaken wie er met de winst vandoor zou gaan. In deze eindsprint wist Dolfsma Gerrits voor te blijven. Van de overige deelnemende Salland-Heerde leden wist alleen Niels van Otterlo in de top 10 te eindigen. Bij de B-renners maakte na een paar ronden een grote groep van ongeveer 20 renners zich los van het peloton. Uit deze groep ontstond de uiteindelijk kopgroep van 3 renners met daarin SallandHeerde renner Twan Zwartjes. In de eindsprint tegen de Burg. Honcooplaan op wist Zwartjes de twee medevluchters eenvoudig zijn wil op te leggen. Hierdoor mocht hij dan ook de hoogste trede van het podium beklimmen.  De volledige uitslagen zijn te vinden op www. zomeravondcompetitie.info.

Duivensport

Kers; 7 comb. Borreman; 9 B.W. Nitrauw; 10 H.B. Sanders. St. Job in t Goor: 1 G.J. Leurink; 2 comb. Borreman; 3 E. Bredenhoff; 4 R. Wolf; 5 W. Schuurman en zzn; 6 H. Topfer; 7, 9 R. Kers; 8 J.W. v.d. Vrugt; 10 . Eikelboom.

HEERDE- De uitslagen van PV de Blauwe Doffer: St Job in het Goor: 1 G.Pleiter; 2,7 L.v.d.Wulp; 3,4 H.Remmerts; 5 G.J.Haas; 6 R.Pleiter; 8 G.Rorije; 9 H.K.Remmerts; 10 F.Tijssen. Bruielle: 1,8,9 J.Bosman; 2,5 L.v.d.Wulp; 3,4,6,7,10 B.J.v.d Wal. WAPENVELD- De resultaten van PV de Gevleugelde Vrienden. Breuil le vert: 1,4 E. Bredenhoff; 2, 3 H. Topfer; 5 R. Wolf; 6, 8 R.

HEERDE- De uitslagen van PV Juliana: St. Job in t Goor: 1, 3 A. v. t Hul; 2 H.W. v.d. Beek; 4 J. de Graaf; 5, 7, 10 A. v.d. Beek; 6 Albertus Engelsman; 8,9 J. Bijsterbosch. Breuil: 1, 4, 6 H.W. v.d. Beek; 2, 10- J. Bijsterbosch; 3, 5, 8, 9- J. de Graaf; 7 A. Tijssen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 219

… uw woning verkopen !

BBQ aanbieding

Andere woning kopen? Dan zal uw huidige woning goed verkocht moeten worden! Dat kan. Door onze unieke aanpak. U zult verrast zijn!

* U krijgt 12 soorten vlees (5 stuks per pers ) peperbiefstuk, shaslick, varkenshaassate, gem. speklapje, vgb. hamburger, bbqworst, bbqkarbonade, kipfiletsate, kipburger, Toscaanse kipfilet, zalmspies, garnalenspies per soort op speciale hygiëne bakken verpakt. * 3 soorten salades: rundvlees- ,scharrelei- en kartoffelsalade opgemaakt op schalen met een mooie afwerking * 4 soorten sauzen: o.a. sate-, en knoflooksaus * Stokbroden geleverd met broodplank, -mes en -mand

Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om MOZA, de aktieve makelaar, bij zowel de aan- als verkoop in te schakelen. Velen gingen u voor. Met succes!

* Kruidenboter * Kunststof borden (2 stuks), mes en vork (1) zware kwaliteit, magnetron bestendig en herbruikbaar * Servetten bedrukt met ons logo * R.v.s.gasbbq’s en /of mega pan(nen) * Gasverbruik (zit dus bij de prijs in !!) * Brengen à 15,- en halen à 15,- is in de meeste gevallen mogelijk in overleg

MOZA, net dat beetje anders !

* Het afhalen van uw BBQ bestelling kan op zondag. (Is echter alleen mogelijk in HEERDE)

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

* Schoonmaken bbq’s en pan(nen) tegen vergoeding van 15,- p/st.

U hoeft alleen nog voor het drinken te zorgen, de rest regelen wij voor u !!!

Speciale aktieprijs p.p.

Wij hebben in de verhuur 3 gloednieuwe koelaanhangers !

10

Bij minder dan 20 pers. berekenen wij 11,98 p/p, actie geldig t/m okt. 2010

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

98

,

Slagerij van Guilik Tel. 038 - 4217437

www.slagerijvanguilik.nl

info@bonislagerzwolle.nl

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 20

Nieuwe start van DEV HATTEM- “Zingen houdt het hart jong en is goed voor geest en lichaam”. Het Chr. Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” is gestart met de repetities. Een 75 jaar “jonge” vereniging met veel ambities. Er wordt stevig gerepeteerd onder de dynamische- en creatieve leiding van dirigent Bert Duijst. Uiteraard is er eveneens ruimte voor ontspanning tijdens de repetities en allerlei verenigingsactiviteiten. DEV zal zaterdag 4 september meewerken aan het Hanze Mannenkorenconcert in De Spiegel te Zwolle. In 1999 organiseerden het “Hattems Mannenkoor” en “D.E.V.” een “Hanze concert” in Hattem t.g.v. “Hattem 700 jaar stad”. In 2002 werd de organisatie van het inmiddels twee jaarlijks “Hanze Mannenkorenfestival”, zoals het concert toen genoemd in worden, overgenomen en voortgezet door het “Regio Mannenkoor Doesburg”. Dit jaar dus het concert in Zwolle. Het belooft een geweldig concert te worden. Zaterdag 25 september organiseert DEV een groot jubileumconcert in de Open Poort waaraan het “Geref. Drachtster Man-

nenkoor”, de Chr. Gem. Zangver. “Cantilede” uit Ede en de Gem. Zangver. “Zang & Vriendschap” uit Batenburg zullen meewerken. Daarnaast kent het jaarprogramma een aantal hoogtepunten zoals het Kerstconcert en andere kerstoptredens, het Paaszanguur op Stille Zaterdag en het voorjaarsconcert. Daarnaast concerten en medewerkingen zowel plaatselijk als elders in het land. Kom

Hoe goed is uw arts?

vrijblijvend kennismaken met het koor en “proef” de goede sfeer. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.devhattem.nl of bel voor vrijblijvende informatie naar tel.038-4441990, tel. 0384442419. Het koor repeteert op woensdagavond van 19.45-21.45 uur in verenigingsgebouw “De Notenhof” aan de Sparrenlaan 3a in Hattem. U bent van harte welkom.

Hockey voor mensen met een beperking EPE- Vanaf aankomend seizoen begint de hockeyclub Epe in samenwerking met de hockeyclub Nunspeet met hockey voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heeft Nunspeet hier ervaring mee opgedaan. Inmiddels heeft Nunspeet een team dat meedoet in de regionale com-

petitie. Door het uitwisselen van informatie, kennis en kunde hoopt Epe binnen een jaar een eigen team actief te hebben. De club is op zoek naar enthousiaste mensen met een verstandelijke beperking die willen hockeyen. Daarom organiseert MHC op zaterdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur een

Bovenkamp en de Kolk HEERDE- Het globale bestemmingsplan van het project Bovenkamp 2 is klaar. “We hebben de heer Bos gevraagd om een plan te ontwerpen zodat we volgend jaar met de bouw kunnen starten”, aldus wethouder Westerkamp. Het project gaat over een wijk met maximaal 165 woningen aansluitend op de wijk Bovenkamp. Over het project De Kolk in Wapenveld wordt 2 september een voorlichtingsavond gehouden. “Met dat plan zijn we al veel verder”, aldus Westerkamp. Maandag is een reali-

satieovereenkomst getekend tussen wethouder Anton Westerkamp en Harry Leggedoor, directeur Geveke Bouw. “We hopen dan ook zo snel mogelijk te beginnen met het bouwrijp maken van de locatie. Als de raad op 20 september een kredietvoorstel goedkeurt, kan er worden begonnen.” De nieuwe wijk De Kolk komt in Wapenveld te liggen tussen de Ossenkamp en de Werverweg. Er worden ruim honderd gevarieerde woningen gebouwd in een water- en groenrijk ingerichte omgeving.

clinic. Het team van Nunspeet zal hun training afwerken op het terrein van MHC Epe. Deze training is openbaar voor iedereen die geïnteresseerd is om eens te kijken of mee te doen of informatie wil. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Jeroen Molenaar; jmolenaar123@gmail.com.

VELUWE- Iedere Nederlander kan tegenwoordig op de website www. zorgkaartnederland.nl de huisarts, tandarts, ziekenhuis of fysiotherapeut beoordelen en waarderen. Daarmee wordt de kwaliteitsbeleving van zorgverleners en instellingen goed zichtbaar. Samen de zorg beter maken, is het doel van deze website. “Ik kan mij voorstellen dat je als patiënt wilt weten wat de kwaliteit van het ziekenhuis is waar je een staaroperatie moet ondergaan. Wat is er dan mooier dat je bij het zoeken op dit ziekenhuis op een website terecht komt waar anderen hun ervaring opgeschreven hebben”, aldus een woordvoerder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, een van de ondersteuners van het initiatief. “Een onafhankelijke waardering, waar je wat aan hebt. Niet door

andere artsen, maar door mensen die in het zelfde schuitje zitten of hebben gezeten.” “Je kunt ook de plaatselijke huisarts een waardering geven of de fysiotherapeut of tandarts waar je onder behandeling bent. Het mooie van de website is dat iedereen binnen zijn eigen dorp of stad zijn arts kan waarderen. Zeker als je ergens nieuw komt wonen, is het erg handig om de site te raadplegen. Hiermee wordt de zorg dichtbij de mensen gebracht.” Op de website zijn inmiddels ruim 85.000 zorgverleners en zorginstellingen met hun gegevens opgenomen. ZorgKaartNederland.nl is een initiatief van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Het initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Nieuw seizoen Koersbal SWO/E EPE- Koersbal is een van de meest bekende zaalbalspelen voor senioren. Dit spel wordt meestal gespeeld tussen twee paren die ieder om beurten een koersbal mogen “rollen” naar een eerder weggeworpen wit klein balletje (jack genaamd). Hoe dichter bij de jack hoe meer punten er te verdienen zijn. De koersballen (4 per paar) zijn ovaal en hebben het zwaartepunt aan één kant. Alhoewel het spel heel eenvoudig lijkt, lukt het meestal pas na enige oefening om de koersbal goed over de baan te spelen. Het spel wordt gespeeld op een groene vilten mat van ca. 8 meter lengte. Tussendoor is er

gelegenheid om een kopje koffie te drinken en/of wat bij te praten. In Emst kan er koersbal gespeeld worden op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Hezebrink. De eerste bijeenkomst is op woensdag 15 september. In Vaassen wordt dit spel gespeeld op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in het Dorpscentrum De Wieken. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 3 september. Nieuwe leden zijn in beide groepen zeer welkom. Voor nadere informatie en/of aanmelding: SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

Abraham Ten Raa

Oud papier EPE- Op woensdag 25 en donderdag 26 augustus is er een oud papier actie op de W.G. van de Hulstschool. U kunt het oud papier

inleveren op woensdag van 8.3012.30 uur en 18.00-19.30 uur. Op donderdag van 8.30-16.00 uur.

SDG op Duitse en Heerder bodem actief

(door Rik van Essen) EPE- Donderdag 19 augustus is Rob ten Raa uit Epe 50 jaar geworden. Dit konden collega’s niet opgemerkt voorbij laten gaan. Rob zit al ruim

15 jaar bij de vrijwillige brandweer van Epe. De brandweer zette een grote Abraham in zijn voortuin, zijn auto’s en caravan werden ingepakt in alluminiumfolie en op zijn oprit

werd een grote slagboom geplaatst. Rond middernacht werd de kersverse Abraham met vrouw en kinderen naar buiten geroepen en werden zij gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Inzameling rommelmarkt EPE- De rommelmarktcommissie van de Regenboogkerk in Epe houdt zaterdag 28 augustus een inzameling van nog goed verkoopbare spullen voor haar jaarlijkse

HEERDE- Onlangs heeft het AOrkest van de Christelijke Muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ met succes deelgenomen aan de Rasteder Musiktage 2010. Aan dit grote Duitse muziekevenement namen meer dan duizend muzikanten uit heel Europa deel. SDG nam o.l.v. dirigent Jan Schoonhoven deel aan de concertwedstrijden en wist in het internationale deelnemersveld een zilveren medaille te bemachtigen. De jury bestond uit de Deen Flemming Rasmussen, de Duitser

Hans Wubbers en de Oostenrijker Alfons Aigmulle. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal SDG op maandag 30 augustus een buurtconcert verzorgen in de wijk Molenkamp (parkeerplaats Braamkamp/Roggeweg). Het orkest en de malletband zullen een gevarieerd programma verzorgen met vlotte en bekende melodieën. Het buurtconcert begint om 19.00 uur. Voor meer informatie over SDG kijk op de website: www. sdgheerde.nl.

rommelmarkt op 18 september. U kunt de spullen brengen tussen 9.00-11.00 uur bij gebouw Antenne aan de dr. van Voorthuysenstraat. De opbrengst van de rommelmarkt

is bestemd voor de Riky Overmars Foundation. U kunt contact opnemen met G. Hofmeijer, tel. 0578641632 als u de goederen niet zelf kunt brengen.

Infomix op Radio 794 HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 24 augustus kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar een gevarieerde Infomix op Radio 794. Evelyn Grijze is enige dagen geleden op pad geweest met Jan van de Velde, voorzitter van de Stichting Sprengen en Beken. Samen hebben zij een bezoek gebracht aan het pompstation van Vitens aan de Bekenwalweg en de Zuuker korenmolen. Deze reportage hoort u in Infomix. Peg Meijboom uit Emst organiseert workshops ‘Biodanza’.

Zij is te gast in de studio en licht deze workshops van Rolanda Toro Araneda uit Chili toe. Ook Dick van der Veen schuift aan. Hij heeft Dirk Jan Riphagen in zijn kielzog meegenomen. Dirk Jan is vanaf zijn 4e jaar bezeten van drummen. Daarnaast aandacht voor een cursuspresentatie en demonstratie van Jelly Sloot bij Atelier De witte Pimpernel in Oene, zoekt Harold Makaske een graffiti kunstenaar en is Arend Vinke aanwezig bij de wedstrijd vv Heerde - Oene.

Uiteraard ontbreekt Anita van den Berg en haar alter ego "Bridget" ook deze week niet. Mocht u dinsdagavond niet kunnen luisteren Infomix wordt herhaald op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. En via www.radio794.nl zelfs op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 221

Te huur: ‘t Bedrijvencentrum ! NIEUW

M

O

Z

A

Molenweg 18-46,Heerde Aan de drukke rondweg in Heerde wordt dit moderne en representatieve bedrijvencentrum gerealiseerd. Toplocatie! De units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder. Interesse? Bel MOZA!

- Bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen. - Overheaddeur 2,4m x 3m. - De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter. - Begane grond en verdieping zijn te splitsen. - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk. - Parkeren op eigen terrein. - Zeer energiezuinig door uniek klimaatsysteem. - Huur vanaf € 1.120,= per maand. - Eerste twee jaar speciale korting !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld

(038) 447 99 55 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 22

Open dag over plannen Vrieze’s Erfgoed

Herghesangertjes en Promise weer gestart HEERDEKinderkoor De Herghesangertjes en tienerkoor Promise zien hun ledenaantal graag weer wat groeien. Een aantal oudere leden zijn gestopt en nieuwe aanwas is dus noodzakelijk. Het kinderkoor (leeftijd 5 tot 12 jaar) repeteert elke maandagavond van 18.15 tot 19.00 uur in het koor van de Johanneskerk. Het tienerkoor (leeftijd vanaf 12 jaar) repeteert op dinsdagmiddag van 17.00 tot 17.45 uur, eveneens in de Johanneskerk. Kinderen in groep 8 die lid zijn of worden van het kinderkoor, mogen ook al bij Promise komen zingen. De koren hebben een breed repertoire, van bijbel- en geloofsliedjes tot Kinderen voor Kinderen (kinderkoor) en van gospels en opwekkingslie-

deren tot mooie musical- en popsongs (tienerkoor). Kinderen en tieners met een goede stem krijgen de kans om, als ze dat willen, zich ook solistisch te ontwikkelen. Dit alles onder leiding van Henk van der Maten. De Herghesangertjes zijn op maandag 23 augustus weer begonnen, vandaag, dinsdag 24 augustus, begint Promise weer. Promise gaat meteen aan de slag voor een optreden in de Johanneskerk in Heerde op zondagavond 23 september. Voor meer info: mail naar Anita Dam: anita.dam@planet.nl (kinderkoor) of Tineke Dijkink: tinekedijkink@msn.com (tienerkoor). Kijk voor meer info ook op www. promise-heerde.hyves.nl of www. henkvandermaten.nl.

Nieuw schoollied ’t Hoge Land WAPENVELD– Voor de pannen van het dak gaan van de molenaarswoning op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld, wordt op zaterdag 28 augustus een open dag gehouden. Bezoekers kunnen de huidige situatie voor het laatst bekijken en aan de hand van tekeningen en een maquette, kennis nemen van de plannen voor de restauratie van de woning en de uitvoering van het landschapsplan. Het open huis wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur met diverse activiteiten. Elk heel en elk half uur zal voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt de bezoekers ontvangen met een korte uitleg over de cultuurhistorie en de landschappelijk unieke locatie. Voorzitter Herman Visser van de Stichting Molenbezit Heerde zal in de voorkamer van de molenaarswoning tekst en uitleg geven over de restauratie aan de hand van tekeningen en een maquette. Rudy Heideveld geeft in de hooiberg een toelichting op de uitvoering van het landschapsplan. En op de deel van de molenaarswoning draait Wichert Bredewout films over het verleden zoals bijvoorbeeld de herbouw van molen de Vlijt in 1984. En natuurlijk zijn molen en Streekwinkel geopend. Verder gaat op die dag de donateursactie ‘Vriend(in) van Vrieze’s Erfgoed’ van start. “Nu de financiering rond is, kan aannemer van Laar Zwerus starten met de uitvoering van de restauratie. En in samenwerking met de Stichting Agrarisch Natuurbeheer gaan we

met onze vrijwilligers het landschap opnieuw inrichten. Vrieze’s Erfgoed moet volgend jaar om deze tijd een plaatje zijn”, vertelt voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt. Die benadrukt dat de plannen mogelijk zijn, dankzij de schenking van de molenaarswoning en het omliggende terrein door Willem Vrieze. “De gemeenschap Wapenveld heeft een prachtig cadeau gekregen, maar dit erfgoed moet dan wel met zorg behouden worden”, zegt Nitrauw. De stichting Molenbezit ontving van de provincie Gelderland 100.000 euro uit de pot recessiegelden en nog eens 191.000 euro uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de provincie. Voor het landschapsplan werd een prijs van 33.333 euro gewonnen in de wedstrijd ‘Levend landschap Veluwe’ van de stichting Landschapsbeheer Gelderland. “En mogelijk dat deze prijs nog wordt aangevuld met 15.000 euro van het ministerie van Landbouw”, aldus Nitrauw. De missie van de stichting Molenbezit is het behouden van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van Vrieze’s Erfgoed. Een en ander in combinatie met de eigen producten van molen de Vlijt. En dat op een manier die een versterking moet zijn voor recreatie en toerisme. De molenaarswoning krijgt een ‘algemeen maatschappelijke bestemming’ en dat maakt activiteiten mogelijk zoals een bezoekerscentrum aangevuld met een expositieruimte, horeca, een winkel voor streekproducten en mogelijk een functie als trouwlocatie.

Op het terrein van circa twee hectare worden projecten gerealiseerd zoals historische akkerbouw, een moestuin, boomgaard, het herstel van hakhout en aanplant van hagen. In de kuil voor de molen moet een amfitheater komen en de weide gaat voor een deel gebruikt worden voor leuke evenementen. Ook heeft de stichting Molenbezit bij de gemeente Heerde een aanvraag ingediend voor verplaatsing toegangsweg om een veilige ontsluiting te creëren vanaf industrieterrein De Vlijt. Voor de uitvoering is de steun van vrijwilligers onontbeerlijk. “Momenteel kunnen we beschikken over een groep van circa vijftig mensen. Maar meer hulp is welkom, vooral van mensen die activiteiten willen organiseren. Vrieze’s Erfgoed biedt heel veel mogelijkheden als het gaat om excursies, startpunt voor fiets- en wandelroutes, workshops maar ook voor zaken als teambuilding en presentaties. Daar gaan we de komende winter hard aan werken. Want de investering is dan wel rond, er moet ook een gezonde exploitatie komen”, zegt Nitrauw. Informatie kan men krijgen via tel. 038-4479051.

EPE- Net als alle andere basisscholen is ook jenaplanschool ’t Hoge Land weer begonnen. Toen de kinderen en ouders maandagmorgen binnenkwamen, zagen zij dat er in de zomervakantie hard gewerkt is in school. De grote hal heeft een flinke verfbeurt gekregen en ook staat er nieuw meubilair in de hal. Hierdoor heeft deze centrale ruimte een frisse en ruime

uitstraling gekregen. Het team had een leuke jaaropening voorbereid, waar de kinderen met veel plezier naar gekeken hebben. Aan het eind van deze viering werd het nieuwe schoollied, dat door één van de teamleden is gecomponeerd, voor de eerste keer gezongen. Dat lied zal voortaan bij speciale gelegenheden door de hele school gezongen worden.

Tennisclinic Ton Sie in Welsum

Open dag OENE- De Witte Pimpernel houdt op zaterdag 28 augustus een Open dag van 11.00 tot 17.00 uur aan de Houtweg 40 Oene. Net als bij de eerdere cursuspresentaties wordt u tijdens deze open dag uitgebreid geïnformeerd over de cursussen/ workshops die in de eerste helft 2010/2011 op het programma staan. U kunt kennismaken met de lesgeefsters, de werkstukken/crea-

ties bekijken en uw cursus/workshop boeken. Uiteraard kan dat ook via de website waar het hele nieuwe cursusprogramma weer op te vinden is. Tijdens deze dag zal Jelly Sloot een bijzondere demonstratie geven: fibermail kaarten met fast2fuse  (geen 3D, geen papier ) tassen en dagboekquiltjes. U bent van harte welkom, de toegang en ruime parkeergelegenheid is gratis.

Seizoen jeugd Hatto-Heim begonnen HATTEM- Na ruim 10 weken geen voetbal zijn bij Hatto-Heim deze week de trainingen en wedstrijden weer begonnen. Na een spannende finale van het Nederlands elftal willen de jongens en meisjes van Hatto-Heim zelf wel weer graag voetballen. En dat kan, de velden liggen er weer op en top erbij, de trainers en leiders zitten vol met energie om het seizoen te beginnen. Zaterdag 28 au-

gustus zijn weer de eerste bekerwedstrijden, dan spelen de E-tjes en F-jes hun eerste wedstrijd. Dus lijkt je het leuk om te komen kijken bij Hatto-Heim,of misschien wel te gaan voetballen? Kom gerust en neem je ouders mee. Voor verdere informatie kijk eens op de site van Hatto-Heim. http://www. svhattoheim.nl. Sportcomplex: ‘t Achterveen, Konijnenbergerweg 3, 8051 CC Hattem.

WELSUM- Op zaterdag 4 september houdt de afdeling tennis van Sportvereniging Welsum een open dag. Ton Sie geeft tussen 12.30-16.00 uur doorlopend tennisclinics. Iedereen die vrijblijvend kennis wil maken met de tennisvereniging van Welsum is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Ton Sie is geen onbekende in de tenniswereld. Eenmaal was hij Nederlands kampioen herendubbel, driemaal runner-up herenenkel, hij speelde twee jaar Davis Cup en was tussen 1980 en 1985 internationaal professional. Tijdens de open dag zijn er activitei-

ten voor alle leeftijden. Naast de tennisclinics is er een ballenkanon en een servicemeter beschikbaar waarmee de snelheid van de bal gemeten kan worden. Er zijn spelletjes voor kinderen en iedereen kan zelf een balletje slaan tegen de oefenmuur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Iedereen is vanaf 12.00 uur welkom op het tennispark aan de Kerklaan 22A in Welsum. Bezoekers die besluiten dit najaar lid te worden van de tennisvereniging kunnen een vrijblijvend introductielidmaatschap nemen. Voor 20 euro kan iedereen vanaf 21 jaar tussen 1

september en 1 januari onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen in Welsum. Introductieleden tot en met 20 jaar betalen 10 euro voor dezelfde periode. Een tennisracket is in deze periode eventueel te leen bij de vereniging. Het is ook mogelijk een winterlidmaatschap te nemen. Hiermee kunnen leden die in de wintermaanden niet bij hun eigen vereniging kunnen spelen, van 1 oktober tot en met 31 maart op de kunstgrasbanen van Welsum terecht. Meer informatie over de open dag en tennisvereniging Welsum is te vinden op www. tenniswelsum.nl.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 223

OOG VOOR UW BELANG

Vaassen, Geerstraat 41 Meester Nijhoffstraat 27 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Heerde, ELBURGERWEG 17

Heerde, Klippenweg 1 Heerde, DE KADE 1

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

VRAAGPRIJS VERKOCHT € 695.0000 KK

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

EN

EN VERKOCHT € 695.0000 KK

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Epe, Eper Veste 102 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Heerde,Christinalaan ELBURGERWEG 1711 · 2-kamer appartement met garage en berging

EN VERKOCHT € 695.0000 KK

· Helft van een dubbel woonhuis met garage

Epe, Ankerstraat Heerde, DE KADE 121 · Ruime, uitgebouwde hoekwoning met garage

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Gelegen op de 6e verdieping -Met garage, carport en prachtige · Entree met vaste kast tuin. · Keuken voorzien van o.a. elektrische -De woning is onderarchitectuur kookplaat uitgebouwd. · Woonkamer met deur naar balkon -Alle ramen, kozijnen en deuren · In een bosrijke omgeving zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. en carport -Met garage, carport en prachtige · Fraai gelegen in een rustige omgeving tuin. · L-vormige woonkamer en halfopen keuken -De woning is onderarchitectuur · Slaapkamer gelegen op de BG uitgebouwd. · 1e verd: 2 slaapkamers; videkamer en -Alle ramen, kozijnen en deuren badkamer zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. en carport -Met garage, carport en prachtige · Perceeloppervlakte 326 m² tuin. · L-vormige woonkamer; werk-/hobbykamer -De woning is onderarchitectuur · 1e Verd: moderne badkamer; 3 slaapkamers uitgebouwd. · Dubbele, houten tuinhuis -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

Vraagprijs: € 85.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

Vraagprijs: € 295.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

Vraagprijs: € 259.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

GEWIJZIGD

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Heerde, Schoolstraat 27 de Stege 1417 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Veessen, Heerde, ELBURGERWEG · Prachtig gelegen 2-kamer appartement

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

· Prachtig gelegen woonboerderij met schuren

Wapenveld, Klapperdijk 30E Heerde, DE KADE 1 · 3-kamer appartement met parkeerplaats en

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Complex is voorzien van o.a. lift en… -Met garage, carport en prachtige van eigen parkeerplaats en berging tuin. · Fraaie badkamer met ligbad -De woning is onderarchitectuur · Ideaal voor senioren en starters uitgebouwd. · Gelegen midden in het centrum -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. · Gelegen op een perceel van 2 ha, -Met garage, carport en prachtige 42 a en 80 ca tuin. · Voorzien van authentieke elementen -De woning is onderarchitectuur · Ideaal voor het houden van paarden en uitgebouwd. kleinvee -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. berging -Met garage, carport en prachtige · Woonkamer voorzien van openslaande tuin. deuren naar terras -De woning is onderarchitectuur · Bouwjaar de Verbinding 2007 uitgebouwd. · Het complex is voorzien van een lift -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

Vraagprijs: € 205.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

Vraagprijs: € 575.000,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

Vraagprijs: € 174.500,—KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 224

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een

maatschappelijke binding

als u: op dit mo-

ment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een

economische binding

als u, of uw partner een duur-

zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www.triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam)

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr)

€ _____________

Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs:

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ______ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar:

€ ______________________

Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noord Veluwe. Dit kunt u gratis afhalen op diverse verspreidingspunten.

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 34

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WAPENVELD, Merelweg 35, Wapenveld Zuid

WAPENVELD, Zwaluwkamp 18, Wapenveld Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

6103410 seniorenwoning omstreeks 17 september 2010 € 507,28 € 5,30 2 1992 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang geen Inkomenseisen:

610348 eengezinswoning omstreeks 29 oktober 2010 € 641,42 € 5,30 4 1980 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

Bijzonderheden:

tussenwoning; gelegen in een rustige wijk; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 21 m ²; 1 slaapkamer (10 m²) en badkamer op de begane grond; 2e slaapkamer op de verdieping (11 m ²); tuin op het noorden

Bijzonderheden:

D

ruime tussenwoning; oppervlakte woonkamer 30 m²; 3 slaapkamers op de 1e verdieping (14, 12 en 5 m²); 4e slaapkamer op zolderverdieping (14 m²); aangebouwde berging; tuin op het noorden

E

EPE, Tiendstraat 15, Enkweg Zuid

HEERDE, Hein Dijkslagstraat 24, Zuppeld

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

610349 eengezinswoning omstreeks 3 november 2010 € 526,21 € 5,30 2 1990 1 of meer personen 55 jaar en ouder hebben voorrang

Inkomenseisen:

610344 eengezinswoning omstreeks 16 september 2010 € 526,66 € 5,30 3 1958 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 21.450 per jaar tweepersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 29.125 per jaar HUISHOUDEN VANAF 55 JAAR: GEEN INKOMENSEISEN drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen

mooie hoekwoning; gelegen in rustige buurt; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 17 m ²; 1 slaapkamer (11 m²) en badkamer op de begane grond; 2e slaapkamer (16 m²) op de verdieping; ruime tuin op het oosten

tussenwoning; dichtbij scholen; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder (12 m²) bereikbaar via vlizotrap; keuken, badkamer en toilet zijn in 2005 gerenoveerd; tuin op het zuiden

Bijzonderheden: C

www.triada.nl

Bijzonderheden:

E


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 225

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Esdoornhof 26, Berkenoord 2

EMST, Ds van Rhijnstraat 46, Emst Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610343 eengezinswoning omstreeks 6 oktober 2010 € 517,31 € 5,30 3 1959 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

D

prettige tussenwoning met grote tuin; gelegen aan een leuke straat nabij het centrum van het dorp; oppervlakte woonkamer 20 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het oosten

Waar moet ik op letten bij het invullen van een woonbon?

610342 etagewoning zonder lift omstreeks 15 oktober 2010 € 370,22 € 6,80 1 1976 1 of meer personen geen

Als u in aanmerking wilt komen voor een (andere) woning, dan kan dit met een woonbon uit De Schaapskooi of het Huurmagazine Noord-Veluwe. Natuurlijk kunt u ook via onze website www.triada.nl reageren. Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning, moet u een binding hebben met de regio NoordVeluwe. Verder dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze staan in de advertentie genoemd onder “Doelgroep/aantal”, “Inkomenseisen” en eventueel onder “Bijzonderheden”. Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie is het zinvol om de woonbon in te vullen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft het geen zin om op de woning te reageren. Uw reactie wordt dan gezien als een foutreactie en wordt niet meegenomen in de selectie.

tussenwoning op de begane grond; gelegen in groene woonwijk; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 24 m ²; oppervlakte slaapkamer 13 m²; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het zuiden

C

VAASSEN, Woestijnweg 192, Berkenoord 1 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610345 eengezinswoning omstreeks 15 oktober 2010 € 630,79 € 5,30 4 1972 1 of meer personen

Doelgroep/aantal Bij elke woningadvertentie staat vermeld voor welke doelgroep de woning is bestemd. Bij de meeste woningen staat “1 of meer personen”. Hierop kan dus iedereen reageren ongeacht de huishoudgrootte. Soms staat er een aanvullende voorwaarde, bijvoorbeeld “55 jaar en ouder hebben voorrang”. Hiervoor geldt dan dat mensen onder de 55 jaar wel mogen reageren, maar pas in aanmerking komen als er geen senioren hebben gereageerd. Inkomenseisen Het kan zijn dat inkomenseisen worden gesteld bij de toewijzing van woningen. Dit is regionaal bepaald. Op dit moment is het zo dat voor woningen met een kale huurprijs tussen de € 375,01 en € 511,50 (€ 548,18 voor 3 of meer personen) geen inkomenseisen worden gesteld. Voor woningen met een kale huurprijs lager dan € 375,00 en woningen met een kale huurprijs hoger dan € 511,50 (€ 548,18 voor 3 of meer personen) gelden wel inkomenseisen. Deze inkomensgrenzen zijn afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling. In de woningadvertentie staan de exacte inkomensgrenzen vermeld. Voldoet u niet aan de gestelde inkomenseis, dan komt u niet in aanmerking voor de woning.

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

Bijzonderheden:

E

comfortabele tussenwoning; gelegen in prettige woonwijk; bushalte op loopafstand; sportvelden en scholen dichtbij; oppervlakte woonkamer 27 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8, 8 en 6 m²; grote zolder (21 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het noorden

VAASSEN, Wilgenhof 9, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

610346 eengezinswoning omstreeks 24 september 2010 € 576,74 € 5,30 4 1979 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

Bijzonderheden:

C

ruime eindwoning; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 9 en 9 m²; zolder bereikbaar via vaste trap; tuin op het oosten

VAASSEN, Cederhof 8, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen:

ruime tussenwoning; gelegen op loopafstand van scholen en sportvelden; oppervlakte woonkamer 28 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 9 en 9 m²; zolder (22 m²) bereikbaar via vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het noorden

E

VAASSEN, Woestijnweg 97, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseisen: Bijzonderheden:

610341 eengezinswoning omstreeks 10 december 2010 € 562,18 € 5,30 4 1976 1 of meer personen

Toegewezen woningen:

610347 eengezinswoning omstreeks 29 september 2010 € 598,06 € 5,30 3 1983 1 of meer personen

eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar

Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal Aantal reacties Punten

Hattem Heerde Heerde Epe Vaassen

Evergunne 4 W.D. van Dommelenstr. 46 Acacialaan 29 Scheperstraat 23 T. van Lohuizenstraat 60

eengezinswoning benedenwoning eengezinswoning bovenwoning eengezinswoning

610316 610314 610313 610302 610321

45 18 14 27 8

Bijzonderheden:

C

tussenwoning; scholen en sportvelden op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 7 m²; royale zolder (21 m²) bereikbaar via vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het oosten

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

127 144 394 125 136


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 26

Zomerfeest groot succes

Emotioneel lichaamswerk EPE- Emotioneel lichaamswerk nodigt je uit om via je lichaam meer in contact te komen met je gevoelens. In een uur lichaamswerk worden, onder andere met behulp van beweging, ademen en muziek allerlei oefeningen gedaan om je lijf wakker te maken. Je energie gaat weer stromen en je krijgt meer zicht op wat jouw lichaam te vertellen heeft. Het lichaamswerk wordt geleid door Wilma Versloot. Zij heeft

jarenlange ervaring in lichaamswerk en volgt de opleiding tot lichaamsgerichte psychotherapeut. Je bent van harte welkom vanaf dinsdagavond 7 september. De bijeenkomsten vinden plaats elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Jenaplanschool ’t Hoge Land, Schotweg 2 in Epe. Kosten: 6 euro per keer. Informatie en aanmelden bij Wilma Versloot, tel. 06-19975543 of via mail wilmaversloot@orange.nl.

Nieuw seizoen handwerkgroep SWO/E

HATTEM- Afgelopen week werd in Hattem de Vakantie Bijbel Week ‘Zomerfeest’ georganiseerd en dat was een groot succes. Voorheen vond deze activiteit plaats in De Triangel in Hattem maar door omstandigheden moest de organisatie uitwijken naar een andere locatie. De tent werd opgezet bij de Leemcule en dat was een schot

in de roos. ‘Het was, ondanks de regen, geweldig. De opkomst was geweldig goed. In de ochtenden waren er 90 kinderen en ’s avonds kwamen zo’n 50 tieners naar de activiteiten. De locatie leent zich goed voor de spelletjes. Een groot succes’, aldus Henriët Eikelboom namens de organisatie. Het thema was ‘Stel je voor’ en iedere dag

was er een dagthema. Voor de kleintjes bestonden de activiteiten o.a. uit spelletjes en quizzen. Ook werd er een talentenshow gehouden waarbij de ouders waren uitgenodigd. De tieners deden ondermeer een spel in het bos en een spel in de stad. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

NOV-tennis Heerde HEERDE- Op de kunstgrasbanen van de HLTC in Heerde is het deze zomer een drukte van belang. Maar liefst vier grote tennistoernooien worden er gespeeld. Van 6 t/m 19 september wordt er in de categorieën 4 t/m 9 door leden van de 14 deelnemende verenigingen op de Noordoost Veluwe gestreden om de prijzen en de eer. Gezelligheid speelt naast sportieve krachtmeting een belangrijke rol, zoals dit evenement in voorgaande jaren wel heeft bewezen. De toernooileiding van de HLTC heeft als thema tennis en techniek gekozen, wat gezien het werkterrein van de hoofdsponsor Digital Dynamics een voor de hand liggende combinatie is.

Zo zal er tijdens het hele toernooi een eigen NOV-website functioneren. Ook bij de activiteiten staat het thema centraal: er zal zaterdag 11 september vanaf 12.00 uur een snelheidsmeter zijn opgesteld, waarmee de snelheid van de opslag exact kan worden aangetoond. Op zaterdag 11 september geeft Jaap Eltingh, bij elke tennisser bekend als vader van tenniscoryfee Jacco, van 13.00-15.00 uur een tennisclinic voor geïnteresseerden, waarbij speltechniek de volle aandacht krijgt. Aanmelden hiervoor kan tijdens het toernooi; er is plaats voor ongeveer 40 mensen. Vrijdag 17 september is er een feestavond op het park met live muziek en tevens

Buitenschoolse opvang KOM-pas opent haar deuren

een grote verloting. Hoogtepunt van deze avond zal de verloting van twee tennisreizen naar Turkije zijn. Deze worden beschikbaar gesteld door Reisbureau Vemde Travel in Heerde en Epe. Deelnemers aan dit toernooi kunnen zich inschrijven via www. toernooi.nl. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij Ruud v.d. Broek, tel. 06-20133683.

teiten worden georganiseerd voor de kinderen van 8 jaar en ouder of juist voor de jongere kinderen. Ook zal BSO KOM-pas deelnemen aan de Bredeschool activiteiten die georganiseerd worden”, aldus Minja Molenaar. De kinderen van de Anne de Vriesschool maakten tot nu toe gebruik van de opvang bij BSO KOM-op, locatie Gildeschool. Na de zomervakantie zijn zij welkom bij BSO KOM-pas waar de ervaren pedagogisch medewerkers, Germa van Hartskamp en Carolien Zoet de vaste gezichten zullen zijn. Opvang bij BSO KOM-pas vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie kunt u kijken op www. KOMkinderopvang.nl of bellen met de afdeling klantbeheer van KOM via tel. 0578-569960.

contact en ontmoeting is minstens zo belangrijk. Tijdens het handwerken is er tijd voor een praatje en een kopje koffie of thee. De handwerkgroep komt bij elkaar op maandag van 14.00 tot 16.00 uur in het dorpscentrum De Wieken in Vaassen. Op maandag 6 september komt de handwerkgroep voor het eerst weer bij elkaar. Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom om ook te komen handwerken. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, tel. 0578-620988 op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur.

Schaapskooiruiters

Uitzending TV-Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 27 augustus zijn: Hattem aan de IJssel deed officieel aftrap, Waterschap zorgt voor geurbestrijding voor rioolwaterzuivering, Eneco tour door Nederland doet ook Hattem aan, Minister Maria van der Hoeven opende Biogascentrale waarin Hattem ook participeert en de stand van zaken met windmolenproject van van Werven BV. Uitzendtijden en onderwerpen zijn te vinden op teletekstpagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit van vrijdag t/m donderdag om 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet op www.rtvhattem.nl.

Nieuw seizoen Langhenkel-HEC EPE- De nieuwe buitenschoolse opvanglocatie KOM-pas van KOM Kinderopvang, gevestigd in de Anne de Vriesschool in Epe, heeft maandag haar deuren geopend. In de zomervakantie is de BSO ruimte geschilderd en ingericht als een huiselijk en uitdagende groepsruimte voor de kinderen. Minja Molenaar, pedagogisch hoofd van de BSO, is trots op het eindresultaat. “In de BSO ruimte zijn verschillende speelhoeken gecreëerd, zoals een hotelhoek, bouwplek en huiskamer. Naast deze BSO ruimte mogen de kinderen tijdens de opvang ook spelen in de speelzaal en op het buitenterrein van de school. Het activiteiten- en spelaanbod bij BSO KOM-pas wordt aangepast aan de ontwikkeling van de kinderen. Zo zullen er speciale activi-

VAASSEN- Het nieuwe activiteitenseizoen 2010-2011 van SWO/E gaat binnenkort beginnen. Voor iedereen die van handwerken houdt heeft SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe een handwerkgroep. Deze handwerkgroep komt eens per twee weken bij elkaar en maakt verschillende artikelen. U kunt zelf kiezen of u wilt breien, borduren, haken etc. Regelmatig worden artikelen tijdens een handwerkverkoop aangeboden en de opbrengst van deze verkoop is voor de SWO/E. De handwerkgroep heeft niet alleen tot doel om artikelen te maken, maar ook

HEERDE- Afgelopen week zijn de trainingen, na de zomerstop, bij volleybalvereniging Langhenkel-HEC weer gestart. Na bijna 2 maanden rust gingen de junioren en senioren flink aan de slag om de conditie op peil te brengen voor de naderende competitie. Eind september start de competitie weer. De jeugd speelt tot de kerstvakantie een zogenaamde halve competitie. Afhankelijk van de klassering start een jeugdteam in januari 2011 dan de nieuwe competitie in dezelfde of een andere klasse. De senioren strijden in hun klasse tot april 2011. Een aantal teams is het vorige seizoen gepromoveerd naar een hogere klasse. Bent u geïnteresseerd om te volleyballen bij Langhenkel-HEC, dan kunt u gratis vier weken meetrainen. Voor meer informatie en trainingstijden kunt u kijken op www.langhenkelhec.nl.

WAPENVELD- Op 13 en 14 augustus werd op landgoed Mariënwaerdt in Beesd de Gelderse Kampioenschappen georganiseerd. Een aantal leden van LR de Schaapskooiruiters mocht hier aan deelnemen. De deelnemers waren: Carolien Schoenman (Wayfarer, L1 en Vegas, L2), Benther Vermeulen (Jip, M2), Steane Dijkslag (Why Me, M2), Nathalie Buitenhuis (Uverla, M2), Lucette Tellegen (Zakynthos, M2), Susanne Visscher (Zonette,

Z1) en Jenny Schoenman (Rosnes, Z2). Carolien (Vegas), Benthe (Jip) en Susanne (zonette) mochten na de eerste ronde helaas niet door naar de finale. In de finale werd Carolien met Wayfarer 4de en Lucette werd met Zakynthos Reserve Kampioen Gelderland M2-dressuur en zij mag door naar de Nederlandse Kampioenschappen die op 3 en 4 september in Ermelo gehouden worden. Steane, Nathalie en Jenny behaalden in de finale helaas geen prijs.

Nieuw seizoen Zangvereniging Hosanna VAASSEN- Op 1 september opent het Chr. Gem. zangvereniging Hosanna haar nieuwe zangseizoen met een open repetitieavond. Het koor heeft een nieuwe weg ingeslagen en is op zoek naar versterking in de vorm van nieuwe leden. De repetitie is om 19.30 uur in de ‘Rank’, Torenstraat 15 in Vaassen. Het koor repeteert van 20.00-22.00 uur. Geplande optredens voor het nieuwe seizoen zijn 11 december in het Sint Werenfridus kerk in Zieuwent in de Ach-

terhoek. Hier zingen acht koren uit de afdeling Gelderland van de KCZB. Aansluitend organiseert het koor op 15 december haar eigen kerstconcert in de RK Martinus kerk aan de Deventerstraat in Vaassen. Kaarten hiervoor zijn in de voorverkoop bij alle leden verkrijgbaar voor 7,50 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Gerard Toorn, tel. 0578-572595 of met de secretaris Elly den Haan, tel. 0578-572460.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 227

l o o h c S o Back t

VRIJDAG 27 AUGUSTUS ZATERDAG 28 AUGUSTUS

FIETSMARKT Op deze dagen gaan de gebruikte fietsen op het pleintje achter de zaak voor helft van de prijs weg. gebruikte fiets kost normaal: gebruikte fiets kost normaal: gebruikte fiets kost normaal: gebruikte fiets kost normaal:

50,200,- ...........nu 100,300,- ...........nu 150,400,- ...........nu 200,-etc.

100,- ...........nu

Op het pleintje achter de zaak, ingang door de winkel

!! geen inruil mogelijk!!

Let op! Deze aktie is alleen op vrijdag 27 augustus van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 28 augustus van 9.00 tot 17.00 uur Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

Sparrenlaan 8, 8, Hattem Hattem Sparrenlaan

Wie denkt er mee met het maken van mijn

Dit heerlijke vrijstaande woonhuis straalt stijl Dit heerlijke vrijstaande woonhuis en rust uit. Gelegen op een ruime kavel en omstraalt rust en stijl uit. ringd door prachtige bomen en een beukhaag, bieden de woning en de tuin volop privacy en hetDe gevoel vankavel buiten van wonen. ruime 475 m2, de De bossen, sportvelden, golfbaan en ook de prachtige bomen en de tuin op het binnenstad zijn vlakbij.

dakkapel?

zuiden creĂŤren het gevoel van bui-

Deten woning is in 1952 gebouwd en in 1996 gewonen: heel gemoderniseerd. In 1999 zijn aan weerszijden van de woning twee dakkapellen geplaatst, Een permanent vakantiegevoel! waardoor er naast de ouderslaapkamer nog twee volwaardige slaapkamers gerealiseerd zijn. De woning is voorzien van centrale De inhoud bedraagt 270 verwarming, m3. Op dubbele beglazing, dak-, en muurisolatie. De inde begane grond bevindt zich de houd bedraagt 270 m3. dichte en de badDegezellige openslaande deurenkeuken in de woonkamer geven toegang tot de prachtige tuin en het terras, kamer. De woonkamer met openpal op het zuiden gelegen. Het totale perceel is slaande deuren is verrassend licht 475 m2 groot.

7IEDENKTERMEEMETUWVERBOUWING -ETDIEDAKKAPELOFGARAGE%NWAARZIT DEVAKMANDIEHELPTMETVRAGENALS

en benadrukt het buitengevoel. DeDoor indeling: plaatsing van twee dakBegane grond: entree/hal met toilet, kapellen zijn er boven drie meterkast, smaaktrapopgang en kelderkast; separate, gezellige volle bijkeuken slaapkamers gerealiseerd en keuken; met achteringang; badkaeenmet toiletruimte. mer ligbad, wastafel en wasmachine-

„7ATKOSTHET „7ANNEERKANHETKLAARZIJN „(EBIKEENVERGUNNINGNODIG

aansluiting; L-vormige woonkamer met openslaande deuren naar het terras. Het bos, de uiterwaarden, de golfVerdieping: overloop met toilet en drie slaapkabaan, sportvelden enis voorzien binnenstad mers. De ouderslaapkamer van vaste kastruimte. zijn vlakbij. Vliering: bergruimte.

7ILTUVRIJBLIJVENDSPREKENMET EENVAKMANDIEUWVRAGEN BEANTWOORDTENALLESRONDOM DEVERBOUWINGREGELT +IESVOORKWALITEITENBEL MET6AN.OREL"OUWGROEP OFKIJKOP WWWVANNORELNL

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Kruisstraat77 Kruisstraat 8051GD GDHattem Hattem 8051 038444 44471 7111 11 038 info@veltkampenstam.nl info@veltkampenstam.nl www.veltkampenstam.nl www.veltkampenstam.nl

Van Norel bouwservice

/NDERDEEL6AN.OREL"OUWGROEP


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 228

GRENEN TEAK MEUBELEN ANTIEK EN NIEUW

McQueens Schoenen Wapenveld

• Ruime sortering Teak meubelen

Alle kinderschoenen

• Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie • Meubelen div. houtsoorten

zomer en winter

• Elektrische sfeerhaarden

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

€

15,-

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Mc Queens

Ontwerp Aanleg Onderhoud

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

AGISTRAAL SCHOONMAAK & BEDRIJFSDIENSTEN is op zoek naar een enthousiaste

interieurverzorger/ster die ons team wil komen versterken.

Op dit moment hebben wij plaats voor één persoon die geheel zelfstandig werkzaam zal zijn. De werkzaamheden bestaan uit: Het schoonhouden van een basisschool in Veessen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 30 uur per maand. Indien van toepassing word reisgeld vergoed.

www.rienpool.nl

Bent u degene die in bovenstaande is geinteresseerd ?

ool ijsch r o t Au

DER L U M

em

Hatt

d pen ur o e u g g´s 16.00 a d t er Zat 0.00 to 1 van

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Autobedrijfvan vanHuffelen Huffelen Autobedrijf Bezoek ook ook eens: eens:www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

Neem dan kontakt op met: Magistraal schoonmaak & bedrijfsdiensten Tel: 0341-558465 Tijdens kantoor uren. En vraagt u naar dhr R.M. van Beek. Of mail naar: magistraal @solcon.nl

Ford Ka Ka1.2i 1.2iTitanium, Titanium,........................................... .......................................... ´10 Ford Ford Ka Ka 1.2i 1.2i Titanium, Titanium, extra´s .............................. ´09 Ford Ford Ka 1.3i extra’s ......................................... 2x ‘06 Ford Ford Ka 1.3 Briels, extra’s .................................... Ford ................................... ‘04 Ford Ka Ka 1.3i 1.3i Century ............................................ ‘00 Ford Ford Ka Ka 1.3i, 1.3i, stuurbekr., ....................................... ‘98 Ford Ford Fiesta Ka 1.3i1.4i, extra´s .............................................. Ford Trend, 5-drs., ............................ ´01 ‘02 Ford Fiesta Fiesta 1.8 1.6i,Diesel, aut., 5-drs., ‘06 Ford 5-drs.,................................ .............................. ´99 Ford Fiesta Fiesta 1.3i, 1.4i, 3drs, Trend,Futura 5-drs.,XL ............................. Ford ......................... ‘02 ‘08 Ford Fiesta Fiesta 1.3i, 1.6i, 3drs, aut., 5-drs., Ford Futura................................ XL ......................... ‘07 ‘08 Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.8 Diesel, .............................. Ford 5-drs., 5-drs., FE, extra´s ..................... ´99 ´02 Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.4i Collection, 5-drs., FE, 3-drs. extra´s........................ ..................... ´01 ´02 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.3i First Collection, 3-drs.......................... ........................ ´01 Ford Ed., extra’s ‘00 Ford Fusion Fiesta 1.3i Ed., extra’s ......................... Ford 1.6i First Trend, automaat ........................ ‘00 ‘07 Ford Focus Fusion1.6i 1.6isedan FuturaTitanium + extra´sBNS ......................... Ford .................. ´06 ‘08 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ................. ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ......................... ´08 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura Titanium, 5-drs., ......................... ´04 ´08 Ford ......................................... Ford Focus Focus 1.6i CE, Futura ......................................... Ford 5-drs., ............................. 3x ´04 ´03 Ford Focus Focus 1.6i 5-drs., CE, 5-drs., ............................. 3x ´03 Ford Collection ........................ ‘01 Ford Focus 1.4i 1.6i 5-drs., ........................ ´00 ‘01 Ford Trend, Collection 5-drs., ............................. Ford Mondeo Focus 1.4i 5-drs., .............................. ´00 Ford 1.8iTrend, automaat .................................. ‘00 Ford A3 Mondeo 1.8i automaat ................................. Audi 1.6i 3-drs., automaat, extra’s ................. ‘00 ‘04 Honda Accord ..................................... Opel Astra Sport,2.0 180extra´s pk, auto., 5-drs . 80 km, NIEUW´97 ‘10 Audi A3 1.6i1.6i, 3-drs., automaat, extra’s .................. ‘04 Opel Astra 5-drs. .......................................... ‘98 Opel Corsa Astra 1.6i, 5-drs. .......................................... ‘98 Opel 1.2 16V NJOY, 5-drs., ...................... ´03 OpelPanda Corsa1.2i 1.2...................................................... 16V NJOY, 5-drs., ....................... ´03 Fiat ‘07 Fiat Seicento, Panda 1.2i3-drs., ..................................................... ‘07 Fiat ............................................ ´00 Fiat Seicento, ´00 Rover 25 1.4i, 3-drs., 5-drs., ............................................ ........................................... ´03 Rover 25 1.4i, 5-drs., ............................................ Suzuki Alto 5-drs., automaat ................................ ´03 Suzuki Alto 3-drs. 5-drs.,................................................. automaat ................................ ´03 Suzuki ‘99 Suzuki Alto ................................................. Peugeot 2063-drs. 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Suzuki Swift 1.3 automaat, 33.ooo km ................ ‘96 Renault Twingo Twingo 1.2 ..................................... 2x ‘02´01 Renault VW Fox 1.2, extra’s VW extra’s .............................................. ............................................. ‘07 VW Polo Polo 1.6i, 1.6i, 3-drs., ............................................ ´99 VW VW Polo Polo 1.4i 1.4i 3-drs., ............................................ ‘02 VW Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo Mondeo2.0i 2.0iTitanium TitaniumCombi Combi......................... ....................... ‘08 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura Futura Combi BNS Combi ..................... ´07 ‘06 Ford .............................. Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura Futura Combi Combi ............................. ............................. ‘06 Ford ‘05 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Trend FuturaCombi Combi.......................... ............................ ‘05 Ford 2x ´02 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Combi, Trend Combi 2x ´02 Ford Trend.......................... ............................ ‘01 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Col. Combi, Trend ............................ ‘01 Ford Combi ................................. Ford Focus 1.6i Col. Combi ................................ ‘01 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................... ´00 Ford Transit Focus 1.6i Combi Trend ............................... ´00 Ford Connect 1.8 TDCi, lwb, ................... ´05 Ford Escort Transit1.6i Connect TDCi, lwb, ................... ´99 ´05 Ford Combi1.8 ......................................... Ford Escort Combi ........................................ ´99 ´99 Peugeot 306 1.6i Combi ............................................... Peugeot 306 Combi .............................................. ´99

Autobedrijf van Huffelen

Ookvoor vooralle alleschade schadereparaties reparaties --Ook Onderhoudvoor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven --Onderhoud Bovag-lid --Bovag-lid Onderhoudalle allemerken merken --Onderhoud APKKeurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting --APK Verkoopen enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuwe Ford modellen --Verkoop Ford modellen Airco Service Service -- Airco Brugstraat Tel.0578-692924. 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 Brugstraat4,4,8181 8181 VH Heerde. Tel. E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl

Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur,13.00-18.00 13.00-18.00 uur. Zaterdag: Geopend: Zaterdag: 10.00 10.00- 17.00 - 17.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 229

 5 % , *5") 2 % , , +.! € 2 5 0 ,K O R T IN G

WERKEN

IN DE REGIO? DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

TO T

G!

op een échte BERG Trampoline inclusief Luxe Safety net • tot 10 jaar garantie • gratis thuisbezorgd • OP = OP

GeDo

Het adres voor Skelters en Trampolines!

Uw adres voor originele Italiaanse vlees-, vis- en vogelgerechten. In ons restaurant kookt de chef zelf. Onze openingstijden: ‘s Maandags gesloten. Verder dagelijks van 16.30 - 22.00 uur. Zondag van 17.00 - 21.30 uur.

GeDo Trading Hagestraat 6 8181 EB Heerde

0578-695063 www.gedotrading.nl

Nefit houdt Nederland war m

Nieuwe HR-ketel? Kies voor het ultieme warmwatercomfort! De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze energiezuinige combi-ketel heeft een voorraad warm water die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Daarvan blíjft u genieten: overal in huis direct warm water en als u wilt overal tegelijk. Wij zorgen voor perfect maatwerk!

(Wij bezorgen ook thuis)

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698

Tel: 038-4479987

www.rijschoolhelder.nl

Ontdek de kracht van Nefit TopLine AquaPower HR-ketels bij:

U Centrale verwarming U Airconditioning U Dakbedekking U Sanitair U Elektra

U Koper-Lood-Zinkwerken U Service en Onderhoud U Gas - Water Zwolseweg 80d U Ventilatie 8181 AJ Heerde U Riolering

T 0578 69 04 75

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu

voor 2-pers. geldig van wo. 25/07/'10 t/m di. 07/09/'10

* Gebakken ananas * Babi Pangang * Tjap Tjoy * Ka Li Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in kerriesaus)

Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud Vraag vrijblijvende offerte.

Dag en nacht bereikbaar.

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 30

Eneco Tour passeert regio Heemkunde Hattem HATTEM- Regelmatig verschijnen in de pers aankondigingen van de vereniging Heemkunde Hattem over bijeenkomsten van de diverse werkgroepen. Maar wat betekent Heemkunde eigenlijk en waar komt de naam vandaan? Heem= woonplaats, huis, vaderstad, eigen land of erf, een afgescheiden of afgeperkt grondstuk. Kunde= kennis of wetenschap. Hattem= onze woonplaats, dus het afgeperkte grondstuk. De naam Heemkunde Hattem staat dus voor: het kennisnemen van alle aspecten van de woonplaats in heden en verleden. Steeds meer verdwijnt een stuk van de algemene geschiedenis en van overblijfselen en in ons geval ook speciaal van de geschiedenis van Hattem. Dit was dan ook de reden dat in 1976 een aantal Hattemers bijeenkwam. Het waren mensen met verschillende achtergronden en interesses die er allen van overtuigd waren dat onze geschiedenis voor het nageslacht bewaard moest blijven. Zo werd de vereniging Heemkunde Hattem in 1980 opgericht. Al snel raakten meer inwoners overtuigd van het nut van de vereniging en ze werden lid. Ieder kwartaal werd en wordt een interessant boekje gratis bij alle leden

bezorgd. Bovendien verschijnen er speciale nummers waarin een onderwerp uitgebreid wordt beschreven. In de loop der jaren zijn er themanummers verschenen over het spoor in Hattem, over postiljons, brievengaarders, bodes en postdirecteuren, over de kraaienmars (Hattemse rouw- en begrafenisgebruiken in de 20e eeuw), over wikkelkinderen (gebruiken rond geboorte, doop en doopkleding in Hattem), over verscheidene beroepen en de beoefenaars ervan. De laatste uitgave is een verzameling van gezegden, uitdrukkingen, versjes en zo meer onder de titel “Attems proatn kan ‘k nie loatn”. De meeste uitgaven zijn nog te koop. In september 2004 verscheen het 100e kwartaalblad in een feestelijke uitvoering. Inmiddels telt de vereniging ongeveer duizend leden, verspreid over het hele land. Zelfs geëmigreerde Hattemers zijn lid geworden of gebleven. Om doelmatig te kunnen werken is er een aantal werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen zijn: archeologie, automatisering, dialect, fotoarchief, genealogie en bewoners binnenstad, geschiedenis, monumenten, bibliotheek/documentatie-

centrum en redactie. Op de website www.heemkundehattem.nl worden de werkzaamheden van de diverse werkgroepen uitgebreid belicht. Tijdens Het Dikke Tinne festival/open monumentendag op 11 september zijn de speciale uitgaven te koop bij de stand in de Kerkstraat en in het pand aan de Molenbelt 2a. Belangstellenden die zich die dag aanmelden als lid van Heemkunde Hattem met ingang van 1 januari 2011, krijgen het laatste kwartaaltijdschrift van 2010 gratis. Verder krijgt het nieuwe lid een speciale uitgave van Heemkunde. Men kan kiezen uit “Attems proatn kan ‘k nie loatn” of “Historische rondwandeling langs Hattemse monumenten”. Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden bij: Ledenadministratie Gaedsbergweg 66, 8051 LK Hattem, tel. 038-4441764. Het is natuurlijk ook mogelijk u via de website www.heemkundehattem.nl aan te melden. Inwoners van Hattem betalen 15 euro per jaar en buiten Hattem 23 euro. Hiervoor ontvangt u vier keer per jaar het schitterend verzorgd kwartaalblad van gemiddeld 60 pagina’s. Het eerstvolgende kwartaalblad verschijnt begin september.

Vriendschap start seizoen

HEERDE- Woensdag werd de eerste etappe van de Eneco Tour verreden en tijdens deze etappe werd ook onze regio aangedaan. Het meerdaagse wielerevenement is dinsdag met het verrijden van een proloog in Steenwijk van start gegaan. De tweede etappe, met een lengte van 170 kilometer, voerde de renners van Steenwijk naar Rhenen. Rond 14.15 uur kwamen de renners via de IJsselbrug Hattem binnen. Na Hattem volgde

Wapenveld, waar men via de Revelingseweg en de Kanaaldijk richting Heerde koerste. Over dezelfde Kanaaldijk werden ook Epe en Vaassen aangedaan. Tijdens de passage van deze regio was er nog sprake van een kopgroep van drie personen met daarin ook de Nederlander Albert Timmer. Deze kopgroep wist echter geen stand te houden en de Australiër McEwen was in de straten van Rhenen de snelste in de sprint.

‘Vriend(in) van Vrieze’s Erfgoed WAPENVELD- Het comité molen de Vlijt heeft het initiatief genomen voor een donateursactie onder de naam ‘Vriend(in) van Vrieze’s Erfgoed’. Iedereen kan voor 25 euro per jaar ‘Vriend’ of ‘Vriendin’ worden. De opbrengst wordt gebruikt voor bijzondere projecten en de exploitatie van het geheel. De restauratie van de woning en de uitvoering van het landschapsplan kunnen dan wel betaald worden dankzij subsidies, maar ook de exploitatie moet gezond zijn. Ook zullen nog investeringen nodig zijn voor bijvoorbeeld de inrichting

van de molenaarswoning en de aankleding van het terrein. De werving start tijdens de open dag op zaterdag 28 augustus en wordt vervolgd op de Paddndag op zaterdag 4 september. Bij aanmelding krijgt men het boek ‘Vrieze’s Erfgoed’ – een uitgave van 80 pagina’s over de historie van het complex – gratis, ontvangt men nieuwsbrieven, jaarlijks is er een ‘Vriend(in)avond’ en heeft men elk jaar gratis toegang tot de Paddndag. Een aanmeldingsformulier is aan te vragen via webmaster@molendevlijtwapenveld.nl.

Viattence

VAASSEN- Viattence, locatie de Speulbrink in Vaassen kan dagelijks rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Sommigen van hen zijn soms al jaren actief. Vandaar dat er op de vrijwilligersmiddag een aantal jubilarissen gehuldigd konden worden. Dhr. T. van Gurp

en mw. M. de Haan vierden hun 12 ½ jarig jubileum, terwijl mw. W. Smit en mw. B. van Leeuwen zich respectievelijk 25 en 35 jaar inzetten voor de cliënten. Ook werd er afscheid genomen van mw. M. Nijkamp die jarenlang hielp met koffieschenken.

OENE- De leden van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene hebben hun vakantie er inmiddels op zitten. De slagwerkgroep, de fanfare en het opleidingsorkest zijn weer gestart met hun wekelijkse repetities ter voorbereiding op het 110-jarig bestaan van de vereniging in november van dit jaar. Het jubileum zal onder meer gevierd worden met een uitvoering op zaterdagavond 30 oktober. Het is de vereniging gelukt om een vermaarde solist te contracteren, de Engelse euphoniumspeler Steven Mead. Hij zal met de muziekvereniging zijn opwachting in de Amfihal van het Eper gemeentehuis maken. Het opleidingsorkest werkt met de leerlingen van de musicalclub van Fantasietheater Kaleidoscoop uit Oene aan een musical met als thema ‘vriendschap’, die op vrijdagmiddag 5 november in zaal Dorpszicht in Oene aangeboden wordt aan de kinderen van de beide Oener basisscholen. Voor andere belangstellenden wordt de voorstelling later op de dag nogmaals opgevoerd. De jubileumfestiviteiten worden op zaterdagmiddag 6 november afgesloten met een receptie, eveneens in zaal Dorpszicht. De leerlingenopleiding vormt het vierde onderdeel van de muziekvereniging ‘Vriendschap’. Susan van Opstal is weer gestart met de lessen van de leerlingen van de fanfare en Jan van Lienden met

die van de slagwerkgroep. De vereniging is op zoek naar meer belangstellenden die een muziekinstrument willen leren bespelen en in verenigingsverband muziek willen beoefenen. Aan leerlingen die nog te jong zijn om een blaasinstrument te gaan bespelen, worden blokfluitlessen aangeboden. Rabobank Noordoost-Veluwe heeft vlak voor de zomervakantie het sponsorcontract met de muziekvereniging verlengd voor de komende zes jaren. Het sponsorbedrag komt ten goede aan de leerlingenopleiding en de blokfluitopleiding in het bijzonder. Het doel van de blokfluitlessen is om kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor het beoefenen van muziek. De

blokfluitlessen worden gegeven door dirigente Susan van Opstal. Medio september gaat zij mede dankzij de bijdrage van Rabobank Noordoost-Veluwe weer van start met een nieuwe leerlingengroep. Aanmeldingen voor de lessen van de muziekvereniging kunnen nog gedaan worden. De lessen voor een blaasinstrument worden gegeven op vrijdagmiddag in het gebouw van de muziekvereniging aan de Donselaarsweg. De lessen van de slagwerkgroep vinden op dinsdagavond plaats in de Oener gymzaal. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de voorzitter van ‘Vriendschap’, Joke Draaijer, tel. 0578- 641754 of e-mail: voorzitter.vriendschap-oene@planet.nl.

Dè winkel met een verhaal voor de origineelste cadeaus en de (h)eerlijkste food-artikelen. Wereldwinkel Heerde, Dorpsstraat 55A Voormalig koetshuis achter Villa Jacoba. De Wereldwinkel, er gaat een wereld voor u open!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 231

3 SEPTEMBER 10.00 - 16.00 UUR

Schrijf je in op de Open Dag en ontvang een GRATIS ENTREEKAART voor de Veluwse Bron

Health Sensation Release Party Vanaf 18.00 uur verschillende groepfitnesslessen

INFORMATIEAVONDEN ! mee e Do op nu

f je Gee mea Ach het j i b ter Cen h t l hea

Nu 100% korting op inschrijfgeld*

* Vraag naar de voorwaarden

En voor Achmea zorgverzekerden 20% korting op de maandelijkse bijdrage

Gratis fysiotherapeutische screening Van 10.00 - 16.00 uur (op afspraak)

Maandag 6 september 19.30 uur

Maandag 6 september 19.30 uur Voor leden en niet leden Meld je nu aan bij jouw Center Met Sportief afslanken bereik je jouw doelen in een gezellige groep met professioneel voedingsadvies, individuele fitness begeleiding en een gezellige groepstraining. s WEKENPROFESSIONELEBEGELEIDINGVAN voedingsdeskundige of diëtist en fitnessinstructeurs s 7EKELIJKSEGROEPSTRAINING s 3PORTIEFAFSLANKENISEENCURSUSVOORLEDENENniet leden s 4OTVERGOEDINGVOORDEZECURSUS

Kom 6 september langs voor de Sportief afslanken bijeenkomst. Hier vertellen fitness en voedingsspecialisten alles over de cursus en geven we voedingsadvies en tips om mee aan de slag te gaan. Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk.

Wie neem jij als g ast mee?

Achmea health Center Wapenveld-HattemsKwartelweg 1as8191 AP WapenveldsTel. 038-4479999 www.healthcenterwh.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 32

Koopjesmarkt goed bezocht

Enquête over service HEERDE- Eind 2011 wil de gemeente Heerde een klantencontactcentrum hebben. “Om de servicenormen daarvoor vast te stellen hebben we een enquête gehouden waaraan 170 mensen hebben meegedaan”, vertelt burgemeester Inez Pijnenburg, “En ze zijn redelijk positief over de dienstverlening.” Zo vinden bijvoorbeeld 118 mensen de openingstijden ruim genoeg en zijn de geënquêteerden bereid tussen

de 5 en 10 minuten te wachten aan het loket. “En 150 mensen van de 170 vinden onze telefonische openingstijden ruim genoeg. Dat geeft een goed gevoel. De burgers hebben redelijke verlangens en wensen waarvan een groot deel op dit moment al te realiseren is.”Daarnaast zijn er allerlei opmerkingen gemaakt waaruit vooral blijkt dat de burger zich serieus genomen wil voelen en tevreden is met het geheel.

Inzameling plastic afval groot succes

EPE- Donderdag werd op het Marktplein in Epe de jaarlijkse Koopjesmarkt gehouden. Al vroeg in de ochtend waren de eerste aanbiedingzoekers op het plein om te neuzen tussen alle koopjes die de winkeliers voor hen hadden neergelegd. Vooral het graaien tussen allerlei kleding, vonden de meeste

dames heerlijk. En dat ze daarbij ook nog vaak iets van hun gading vonden was te zien; de meesten gingen met tassen vol weer naar huis. Natuurlijk ging het niet alleen om de verkoop maar ook om de aankleding. Gekleurde pruiken en andere hoofddeksels waren bij de ondernemers te bewonderen.

Durf ‘Nee’ te zeggen

Feestweek Wereldwinkel Vaassen

HATTEM- Op woensdag 6 oktober start het Algemeen Maatschappelijk Werk van thuiszorgorganisatie Vérian met de cursus ‘Sociale Vaardigheden’. De cursus is bedoeld voor inwoners vanaf 18 jaar van de gemeenten Hattem, Heerde en Epe die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en moeilijk durven aangeven wat ze wel en wat ze niet willen. De 9 bijeenkomsten vinden vanaf woensdag 6 oktober iedere week plaats van 19.00 tot 21.15 uur bij Vérian, De Waag 6 in Hattem. De kosten voor de volledige cursus zijn 25 euro.

VAASSEN- De wereldwinkel in Vaassen bestaat dit jaar dertig jaar. Ter ere van dit heugelijke feit organiseert de Wereldwinkel van 3 t/m 10 september een feestweek waarin allerlei activiteiten plaatsvinden in de zalen van De Tabernakelkerk, Prins Hendrikweg 6 te Vaassen. Iedere dag wordt er een film vertoond geselecteerd door De Filmliga Epe, er is een feestelijke openingsavond, een discussieavond, een optreden van het koor Nenonie en de hal van de kerk is iedere dag van 10.00- 12.30 uur en van 14.0017.00 uur geopend. U kunt dan

Kinderen scheiden niet mee HATTEM- U had het nooit gedacht. U zou voor altijd bij elkaar blijven. Toch liep het leven anders en een scheiding bleek onvermijdelijk. U heeft een scala aan gevoelens te verwerken en daar dwars doorheen loopt een rode draad: de kinderen mogen er geen schade van ondervinden. Praktijk Kindertherapie, gevestigd in Hattem, start in september met het programma Twee tandenborstels. Dit programma is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar die te maken hebben gekregen met de scheiding van hun ouders. Een scheiding betreft een volwaardige verlieservaring voor het kind en het valt soms niet mee om deze gebeurtenis een plek te geven. Op 8 woensdagmiddagen worden er in een klein groepje uitgebreid gevoelens geuit en verwerkt (verdriet, boosheid, schuldgevoelens), wordt er gecommuniceerd over de dagelijkse veranderingen (de poes ligt nu op papa’s stoel), worden er problemen opgelost (wat als papa niet op mijn verjaardag wil komen in mama’s huis?) en wordt er naar de toekomst gekeken (wie horen er nu bij mijn familie?). In de laatste bijeenkomst staat de loyaliteit centraal. Zowel gesprekjes als creatieve werkvormen maken deel uit van het programma. Vooraf en afsluitend zal er, samen of afzonderlijk, een oudergesprek plaatsvinden. Kinderen krijgen middels dit programma grip op de voor hen verwarrende gevoelens waardoor ze de scheiding beter een plek kunnen geven in hun leven. Meer informatie op www. praktijkkindertherapie.nl of via tel. 06-13391070.

De winnaar van de Koopjesmarkt was Mastenbroek vleeswaren. Tweede werd Etos en op de derde plaats eindigde Bakkerij Marcel Commandeur. De organisatie was in handen van de Ondernemersvereniging Epe en zij kijkt, net als de deelnemende ondernemers, tevreden terug op de Koopjesmarkt.

de tentoonstelling van bijzondere kunstvoorwerpen uit specifieke wereldwinkellanden bekijken en lekker wereldwinkelkoffie, -thee of iets - fris drinken. Kaarten voor de diverse films zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel, (Deventerstraat 12) á 3 euro per stuk, 5 kaarten voor 10 euro. Kaarten voor de jeugdfilm voor kinderen van 8 tot 12 jaar kosten 1,50 euro per stuk. Voor het concert wat Nenoni gaat verzorgen kost één kaart 4 euro.( 5 kaarten 15 euro) De kaarten kunnen vanaf 18 augustus in de Wereldwinkel worden opgehaald.

EPE- Begin van dit jaar startte Circulus samen met Stilema de aparte inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal in de gemeente Epe. In de eerste zes maanden is 133.500 kg  ingezameld en dat is meer dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 126.000 kg kunststof over heel 2010. Nu lijkt dat te gaan verdubbelen. Wethouder Joop van Nuijs: ‘ik ben blij verrast met dit mooie resultaat. Na wat startproblemen in vooral het buitengebied, weet ik zeker dat we meer gaan inzamelen dan verwacht. Het is goed om te weten dat duurzaamheid leeft bij onze inwoners. Ik hoop dat iedereen zo doorgaat met inzamelen. En als er vragen zijn, dan kan men altijd terecht bij Circulus.’ Inwoners van de gemeente Epe kunnen het kunststof 1x per veertien dagen in een speciale doorzichtige zak aan de weg zetten. Op die dag haalt Stilema het plastic maar ook glas, papier, textiel en blik op. In het buitengebied wordt het kunststof 1x in de vier weken op een zaterdag opgehaald. Alle inzameldata staan op www.circulus.nl. Bewoner kunnen ook bellen naar het servicenummer van Circulus: tel. 0900- 9552. In april hebben alle

huishoudens 25 kunststofzakken gekregen. Dit najaar bezorgt Stilema huis-aan-huis weer een rol met zakken. Bewoners kunnen extra zakken gratis ophalen bij de: publieksbalie van het gemeentehuis, Markt 14 in Epe (open: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en op woensdag van 8.00- 20.00 uur). Portier Milieustraat, Talhoutweg 26, Vaassen (open: dinsdag t/m vrijdag van 8.00- 17.00 uur en zaterdag 8.00- 14.00 uur), winkel van Stilema, Aalbosweg 41, 8171 MA Vaassen (open: maandag t/m vrijdag van 9.30- 17.00 uur en zaterdag van 9.30- 14.00 uur). Het kunststof verpakkingsafval wordt gesorteerd, schoongemaakt en vermalen tot korrels. Deze korrels worden weer gebruikt voor o.a. nieuwe plastic verpakkingen, fleecetruien, muis en toetsenbord, autodashboards en tennisballen. Een paar voorbeelden: van 55 gerecyclede PET-flessen kan een slaapzak worden gemaakt en van 4 PET-flessen een brooddoos. Meer informatie over de inzameling van kunststof is te vinden op www. circulus.nl  en op www.afvalvrij. nl. Bellen kan ook: servicenummer tel. 0900- 9552 van Circulus (10 cent per minuut).

Balvaardigheidlessen handbal

Duursche waarden

HEERDE- Onlangs gingen deelnemers van het Zomerprogramma van Bintwerk op weg met een fietstocht naar de Duurse Waarden. Onder begeleiding van Gerrit Dezijn en Mia Wagenaar fietste het gezelschap eerst naar de pont van Wijhe, waar de oversteek over de IJssel werd gemaakt. Vervolgens werd binnendoor naar de “oude steenfabriek Fortmond” gefietst, waar de boswachters Eleonore den Hertog en Hans Erik Kuipers een boeiende rondleiding verzorgden door het

bijzondere natuurgebied met o.a. een unieke stroomdalvegetatie. Vervolgens werd de terugreis aanvaard met de overtocht met het Kozakkenveer. Terwijl zich donkere wolken samenpakten boven de Veluwe, bleef het nagenoeg droog aan de IJsselkant en kon nog een heerlijk kopje koffie op het terras van IJselzicht gedronken worden. De fietstocht terug naar huis verliep vervolgens voorspoedig. Foto’s zijn terug te zien op www.bintwerk.nl – fotoboek.

HATTEM- Handbalvereniging Tyfoon start op donderdag 26 augustus met de trainingen in de Marke. Ook jongens en meisjes die vrijblijvend met handbal willen kennismaken zijn dan van harte welkom. Tyfoon start op de donderdagen namelijk met handballessen voor een speciale “instroomgroep”. Tot en met 23 september kunnen meisjes en jongens van 6 t/m 12 jaar zonder financiële verplichtingen de balvaardigheidlessen volgen. Elke donderdag van 17.30 tot 18.30 uur zullen de trainsters van Tyfoon de instromers begeleiden. Op deze wijze heeft iedereen ruimschoots te tijd om te ontdekken of handbal dé sport voor hem of haar is. In het eerste weekend van ok-

tober start de nieuwe zaalcompetitie 2010/2011. De jeugd die de handballessen heeft gevolgd, kan dan beslissen of ze in één van de jeugdteams van Tyfoon willen instromen. Zoals gezegd wordt handbal in een sporthal gespeeld, de thuiswedstrijden in sporthal de Marke. Een handbalteam bestaat uit zes veldspelers en een keeper. Daarnaast mogen er zeven wisselspelers op de reservebank zitten. Er mag onbeperkt gewisseld worden, zodat alle spelers aan de wedstrijd kunnen meedoen. Interesse? Kom donderdag om17.30 uur met je sportschoenen en sportkleren naar de Marke. Voor eventuele meer informatie kun je bellen met de familie Jans, tel. 038-4441682.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 233

JS

J. Slijkhuis v.o.f.

Agri- en dierbenodigdheden * Werkkleding en Outdoor wear

5 jaar in Hattem

Populierenlaan 6, Hattem tel: 038 4442156 fax: 038 4449855 www.jslijkhuis.nl info@jslijkhuis.nl Openingstijden: Ma. t/m vrij. 09.30 - 17.00 uur Zaterdag´s 09.30 - 15.30 uur Ruime eigen parkeerplaats

Voor kinderen tot 10 jaar een leuke attentie, op is op.

25% korting op Gri Sport

wandel-veiligheidsschoenen

Spijkerbroeken Faster en Life Line

2 voor ..................... 25,00 Overall’s van 22,50 voor ..........

17,95

Honden- en kattenvoer Bijvoorbeeld: Carocroc 23/12, 15 kilo van 30,35 voor

26,40

Royal Canin Maxi Adult, 15 kilo van 62,95 voor

54,95

Eigen merk Oke

9,95 Diner 10 kilo voor ............ 9,95 Croc 10 kilo voor ............. 9,75 Lam-rijst10 kilo voor ........

Eukanuba, Euro Premium etc. etc.

Honden- en kattenmanden/kussens

40% korting Vervoersboxen van 16,95 voor ...............

7,50

Exil Frontline

ontworming en antivlooien voor hond en kat nu .......

20% korting

+ gratis opblaasbaar insect

Biokat´s kattenbakvulling

2 zakken voor............ 15,00

Kattenvoer eigen merk 10 kilo voor........ ..... ....

14,95

- Pavovoeders - Alle ontwormingsmiddelen voor paarden en schapen bij ons verkrijgbaar. Wij verzorgen de recepten. - Ruim assortiment afrastering. - Alle voeders van muis tot paard.

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 28 aug. en zolang de voorraad strekt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 34

Bezoek aan de gondelvaart

Ouderensoos SWO/E van start EMST/OENE/VAASSEN- In Emst, Oene en Vaassen gaan de sozen aan hun activiteitenseizoen beginnen. In Emst is er eens in de drie weken op woensdagsoos van 14.00 tot 16.00 uur, in De Hezebrink. Inlichtingen kunt u tijdens de soosbijeenkomst inwinnen bij Henny Bosch of Gerrit Schurink. De eerstvolgende bijeenkomst in Emst is op 1 september. Nieuwe leden zijn van harte welkom. In Oene komt de soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra, Aaltje Kloosterboer of Jannie Slotboom. De eerstvolgende soos in Oene is op 2 september en ook hier geldt natuurlijk dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Vanaf dinsdag 7 september gaat de Soos

Vaassen van start. Deze soos in Vaassen heet een warm welkom aan alle ouderen die het leuk vinden om met leeftijdsgenoten een gezellige middag te hebben. De soos komt om de week op dinsdag bij elkaar, van 14.00 uur tot 16.30 uur, in het Dorpscentrum De Wieken in Vaassen. Soms is er een “gewone” soos waarbij geen activiteiten gepland zijn maar er gewoon gezellig gepraat kan worden. Soms worden er spelletjes georganiseerd of komt er een spreker. Voor inlichtingen over de soos Vaassen kunt u zich tijdens de soosmiddag wenden tot de bestuursleden Toos Pelgröm of Corrie Hengeveld. Voor informatie: SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe, tel. 0578-620988 ( op werkdagen tussen 8.30 - 12.30 uur).

75-jarige firma Reil nodigt orgelliefhebbers uit

HEERDE- Vrijdag 13 augustus bracht een grote groep van maar liefst 51 deelnemers in het kader van het zomerprogramma van Bintwerk een bezoek aan de gondelvaart in Belt-Schutsloot. Vanaf de tribune zagen de toeschouwers de prachtige

met dahlia’s versierde gondels door het water voorbij komen. Eerst toen het licht was en later op de avond in het donker kwamen de gondels nog eens met vele lichtjes voorbij. Het was een fantastisch schouwspel, dat eindigde met een groot vuurwerk.

De begeleidsters Nenny Rijsdorp, Mia Wagenaar en Marijke Blom hadden voor een succesvol uitje gezorgd, iedereen ging dan ook zeer tevreden naar huis. Foto’s zijn terug te vinden op www.bintwerk.nl – fotoboek.

Jongerencentrum Odyssee WAPENVELD- Jongeren moeten de gelegenheid hebben om hun vrije tijd nuttig te kunnen besteden. Diverse verenigingen en kerken bieden een gevarieerd aanbod van allerhande activiteiten voor hun jeugd. Zo ook jongerencentrum Odyssee. Het jeugdcentrum is een laagdrempelige organisatie, gericht op ontmoeting en vrije tijdsbesteding. Alle jeugd in de leeftijd vanaf 9 jaar tot 21 jaar is welkom in het jongerencentrum. Men ontwikkelt de activiteiten voor en met de jeugd. Inspraak en medezeggenschap vindt men binnen het jongerenwerk heel belangrijk. Vanaf vrijdag 3 september start het jonge-

rencentrum weer haar nieuwe seizoen. In de eerste periode gaat men open op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor jeugd van 9 tot en met 12 jaar. Op de woensdagavond is men geopend van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren van 12 tot 21 jaar en voor dezelfde categorie ook op de vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Op vrijdag 3 september wil het jongerencentrum meteen feestelijk uitpakken; er zijn speciale alcohol-

vrije shakedrankjes en diverse hapjes verkrijgbaar. Op deze avond zijn er allerlei activiteiten te doen, zoals: pannakooi, een workshop streetdance, en een verrassende attractie. Alle activiteiten zijn gratis. Het jongerencentrum roept ouders ook op om een kijkje te nemen en kennis te maken met de regels, medewerkers en werkwijze van het jeugdcentrum. Het jongerencentrum is om 19.30 uur geopend.

Stal de Lage Hof naar het NK

Sportieve start met P.R.O. HATTEM- Maandag 23 augustus gaan de lessen bij sportvereniging Plicht Roept Ons weer van start. P.R.O. is een bloeiende vereniging die voor zowel kinderen als volwassenen allerlei sporten aanbied. Kinderen vanaf twee jaar kunnen al op peutergymnastiek. Verder zijn er verschillende gymnastiekgroepen voor zowel jongens als meisjes. Daarnaast is er een springgroep, speciaal voor kinderen die gek zijn op springen. Naast gymnastiek is er ook jazz voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. Ook volwassenen kunnen uitstekend bij P.R.O. terecht. Zo is er een jazzgroep voor dames en een gymnastiekgroep voor dames en heren. Ook biedt P.R.O. Totalbodyfit aan voor oudere dames en heren en is er steps/aerobics voor volwassenen. Bij P.R.O. is er plaats voor iedereen. Samenwerken, spelen en leren staat centraal. Plezier in bewegen en spelenderwijs leren heeft een hoge prioriteit. Binnen de gymnastiekgroepen wordt er daarom gewerkt met het gymmie- en diplomaturnen. Voor informatie over de verschillende lessen bij P.R.O. en het lesrooster kunt u kijken op de site www.prohattem.com of u kunt contact opnemen met de secretaresse Mirjam Winkelhorst 038-4445239.

EMST- De afgelopen twee weekenden hebben maar liefst drie ruiters van Stal de Lage Hof uit Emst een knappe prestatie geleverd op de Gelderse kampioenschappen. Wim Schokkenkamp werd met zijn pony Lady reserve kampioen in de klasse M springen. Zijn vader Bert Schokkenkamp werd met zijn paard Monsieur 4e in de klasse Z1 dressuur. Tevens werd Marjolein Bos-Veening 7e in het M1 dres-

Bingo WAPENVELD- De Volleybalvereniging P.S.H. houdt op woensdag 25 augustus een bingo in ‘t Spyker, Puttersweg 1 in Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

suur met haar paard Ulrik. Alle drie de ruiters hebben zich hierbij geselecteerd voor het NK te Ermelo. Wim strijdt met Lady voor het Nederlandse kampioenschap op 28 augustus. Bert en Marjolein zullen een week later op 3 en 4 september alles uit de kast halen.

Fietstocht VAASSEN- ANBO-Vaassen houdt op woensdag 1 september een fietstocht. Vertrek om 13.30 uur bij “de Wieken”. De tocht gaat rond Vaassen en onderweg wordt er genoten van een versnapering. De tocht zal ongeveer 25 km zijn. De kosten bedragen 2,50 euro. Niet leden betalen 3,50 euro.

EPE- Op zaterdag 28 augustus wordt het concert in de serie van de orgelconcerten in de Grote Kerk in Epe tegelijkertijd een verjaarsfeestje van de firma Reil, orgelbouwers uit Heerde, restaurateurs van het prachtige Meere-orgel in de kerk. Hun 75-jarig bestaan vorig jaar werd bekroond met de uitgave van het ”Reil-Orgelboek”, geschreven en gecomponeerd door componist/organist Erik-Jan van der Hel. De inhoud van dit geschenk aan de orgelmakerij bestaat uit vijf koraalbewerkingen en een triosonate, omlijst door een praeludium en een fuga. Dit boek vormt dan ook het programma van het concert dat gegeven wordt door de maker Erik-Jan van der Hel zelf. Hij zal de stukken toelichten. Het concert begint om 20.00 uur, de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 Epe is open vanaf 19.30 uur. De entree is gratis, Firma Reil nodigt alle orgelliefhebbers uit. Na afloop gratis koffie en ontmoeting met de organist. Erik-Jan van der Hel (1967) studeerde orgel bij Peter van Dijk en daarna aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Docenten waren respectievelijk Jacques van Oortmerssen en Maurice Pirenne. Ook studeerde hij Kerkmuziek en, enige jaren, clavecimbel bij Anneke Uittenbosch. Hij sloot zijn studie af met het Diploma Uitvoe-

rend Musicus Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde hij het Diploma Docent Muziek. Hij verdiepte zich verder in de oude muziek bij Stef Tuinstra aan de Noord-Nederlandse- Orgel-Academie. Erik-Jan van der Hel won prijzen op diverse internationale concoursen. Hij maakte diverse radio- en cd opnames. Hij is als organist verbonden aan de Immanuelkerk te Ermelo (orgel van Reil -1981- naar voorbeeld van Hinsz -1765-), verzorgt concerten, in binnen- en buitenland, en werkt als muziekdocent. Daarnaast is hij actief als componist. Zijn grote interesse in de muziek van de 18e eeuw resulteert in een toenemend aantal composities in 18 eeuwse stijl. Voorbeelden hiervan zijn de orgelcomposities Jesus lebt, mit ihm auch ich, Ein feste Burg ist unser Gott en het Reil-Orgelboek.

EPE STERNPASSAGE 13 T 0578 - 610026

AMI KAPPERS EPE IS JARIG EN VIERT DIT SAMEN MET JOU!

DRAAI AAN HET RAD EN BEPAAL JE KORTING

JAAR

*Deze actie geldt van 23 t/m 28 augustus. Niet geldig in combinatie met andere acties.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 235

18.00 – 19.00 uur

14 – 16 jaar Streetdance

Dinsdagmiddag

Maandag

15.30 – 16.15 uur

6 – 9 jaar ZUMBATOMIC

Dinsdagmiddag

16.15 – 17.00 uur

,QIR$QRXVFKND6SLMNHU 0DLODQRXVFKNDVSLMNHU#VROFRQQO 7HO

Tuinderij Doorn

10 – 12 jaar Streetdance

Dinsdagmiddag

17.00 – 17.45 uur

12 – 14 jaar Streetdance

Dinsdagavond

18.00 – 18.45 uur

16 – 18 jaar Streetdance

Dinsdagavond

18.45 – 19.45 uur

19 jaar. e.o. Streetdance

Dinsdagavond

19.45 – 20.45 uur

ZUMBA

Woensdagavond

20.00 – 21.00 uur

Wapenveld ZUMBA

Zaterdagmorgen

09.30 – 10.30 uur

ZUMBA

Komkommers, aubergine,

Kerkdijk 3 te Heerde pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld.

Nieuwe openingstijden ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 18.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur

Diverse soorten sla

NU ..................0,60

ZOMERBLOEMENPLUKTUIN per krop

zelf plukken , kant en klare boeketten en bloemwerk op bestelling. openingstijden:wo en do. 9.00-12.00 vrij.en za. 9.00-17.00

Plukavonden:-

26 aug. en 1 sept -kopje koffie met iets lekkers -rondleiding pluktuin -zelf plukken -korenschoof gebonden boeket maken -kosten â‚Ź16,50,- (wel even opgeven) -aanvang: 17.00 uur

Tot eind oktober nog volop te plukken !!! www.rienpool.nl Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727 www.kwekerijvandervelde.nl

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz.

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

De Grafwerkherstellers: voor het herstellen en renoveren van grafmonumenten

“Mooi werk dat veel voldoening geeft� Wie een begraafplaats bezoekt ziet een grote verscheidenheid aan grafstenen en – monumenten. Naast diversiteit in ontwerp en uitvoering van de monumenten is er ook veel verschil in de staat van monumenten. Marco Herben en zijn team van De Grafwerkherstellers restaureren en herstellen grafmonumenten. “Het is mooi werk dat veel voldoening geeft.� Op vrijwel iedere begraafplaats zie je zerken en monumenten die niet meer in beste staat verkeren. Verzakkingen, scheuren, teksten die niet meer goed leesbaar zijn. Herben lost dit soort problemen op. “De mensen willen het netjes hebben. Wij zorgen daarvoor.� Veel mensen hebben geen idee waar ze moeten zijn om een graf te laten herstellen. Herben weet dat vaak wordt gekozen om dan maar een nieuwe steen te laten plaatsen. “Terwijl dat vaak niet nodig is. Een grafmonument of een grafsteen kan meestal prima hersteld worden. Zo blijft het oorspronkelijke ontwerp intact.� Voldoening Herben is sinds enkele jaren actief als hersteller van grafmonumenten. “Bekendheid krijgen is het grote punt. Mensen weten zich vaak echt geen raad met een verzakt of vervuild monument van familie of dierbaren. Als dan blijkt dat een monument hersteld kan worden zodat het weer helemaal in orde is, geeft dat mensen voldoening. We zetten echt een mooi product neer.� Onwetendheid speelt een rol, maar ook het idee dat het heel duur is. De Grafwerkherstellers bewijst het tegendeel. Herben: “Natuurlijk kost het geld, maar als ik vertel wat de kosten zijn dan vinden mensen het erg meevallen. Voor een schappelijke prijs staat het monument er weer jarenlang netjes bij.� Inmiddels begint De Grafwerkherstellers bekendheid te krijgen. Op verschillende begraafplaatsen in de regio hebben Marco Herben en zijn medewerkers al hun kunde bewezen. Marco Herben doet zijn werk met veel plezier. “Het is mooi werk. Je kunt er je vakmanschap in kwijt. De waardering die je krijgt van mensen als het werk naar tevredenheid is uitgevoerd geeft een heel fijn gevoel. De joviale Brabander is gediplomeerd steenhouwer en leermeester. Zo gaat zijn specifieke kennis niet verloren. De Grafwerkherstellers is gevestigd aan de Gerwenseweg 22A, 5708 EK in Stiphout. Voor informatie en prijzen kunt u uw aanvraag doen met foto ’s van uw te herstellen monument via info@degrafwerkherstellers.nl of telefonisch: 0492 - 55 50 62.

v.v. VEVO uit Veessen zoekt voor de overige senioren (2e en 3e elftal) voor het seizoen 2010/2011 een trainer voor de donderdagavond. Voor nadere informatie kunt contact opnemen met: Wim van Bessen Tel. 0578-631451 / 06-38896987 Email: w.v.bessen@planet.nl Trimsalon Josine.nl werkt met veel plezier en zo min mogelijk stress aan uw hond, tel. 0620171181 Nette betrouwbare vrouw zoekt nog huishoudelijkwerk in gemeenten Epe en Heerde. Reacties naar: 06-28179370. TE KOOP GEVRAAGD PIANO 06-25256414 Winterstalling voor auto gezocht. 0578 621990 Genoeg gerust deze zomer? Wordt (weer) wakker ! YOGA No-nonsense en liefdevol Info / opgave: Monique Senstius 06-23218035 / 0578-617639 In Epe en Heerde, start vanaf ma. 5 september. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524. TE HUUR Mooi chalet, 2007 voor € 600,- excl. water, electra, gas. Huisdieren toegestaan, tel. 06-14283399.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 36

Voetbaltraining 4- en 5-jarigen van start

Koffie drinken met SWO/E EMST/VAASSEN- Onder het motto van ‘een praatje, een kaartje en een biljartje’ organiseert de SWO/E een wekelijks koffie-uurtje voor senioren in Emst en Vaassen. Tijdens dit koffie-uurtje is er de mogelijkheid om te sjoelen, te kaarten of rummikub te spelen met een aantal deelnemers. Het koffieuurtje in Emst wordt wekelijks gehouden in het Ebbenhuis aan de Hogeweg op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. Alleen als er buffet is in het Ebbenhuis ( eens per maand) komt het koffie-uurtje te vervallen. Het eerste koffie-uurtje in het nieuwe seizoen is op donderdag 9 september. In Vaassen wordt

het koffie-uurtje gehouden in de Bloemfontein aan de Wetstraat op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30-11.00 uur. Het eerste koffieuurtje in Bloemfontein dit seizoen is op donderdag 2 september. Het koffie-uurtje in het wijkgebouw De Kouwenaar wordt wekelijks gehouden op woensdagochtend van 09.30-11.30 uur. Het eerste koffie-uurtje in de Kouwenaar in het nieuwe seizoen is op woensdag 3 september. In principe is er gratis toegang en betaalt u alleen voor de gebruikte consumpties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SWO/E, tel. 0578-620988 op werkdagen van 8.30-12.00 uur.

Weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen

HATTEM- Voor de allerjongste voetballertjes, “Mini’s, organiseert de v.v. Hattem elke zaterdagochtend een training, waarbij deze spelertjes spelenderwijs kennismaken met de basisbeginselen van het voetbalspel. De Mini’s voetbaltrainingen vinden elke zaterdagochtend plaats van 9.00 – 10.00

uur op het hoofdveld van de v.v. Hattem op sportpark “Het Achterveen”. De eerste training zal plaatsvinden zaterdag 28 augustus. Tijdens de voetbaltraining voor kinderen van 4 en 5 jaar bij de v.v. Hattem wordt naast veel aandacht aan balgewenning ook aandacht besteed aan het samen spelen met andere kinderen en

Diploma behaald

het plezier wat kinderen daaraan kunnen beleven. Ouders die meer informatie willen over de jeugdafdeling van v.v. Hattem of hun kind graag eens mee willen laten trainen, kunnen natuurlijk op zaterdagochtend op het sportpark komen of contact opnemen met: Arjen Noordberger, tel. 038-4441835.

HEERDE- Dit najaar organiseert de Praktijk voor Psychiatrie & Psychotherapie in Heerde een aantal groepen. Met de komst van een kinder & jeugdpsychologe en een orthopedagoge in de praktijk, is het behandelaanbod verder uitgebreid naar kinderen toe. Vanaf september wordt er dit jaar gestart met een nieuw aantal groepen; allereerst een weerbaarheidtraining voor kinderen op de basisschool. In kleine groepjes worden oefeningen gedaan en opdrachten gemaakt om de weerbaarheid te vergroten. Thema’s als faalangst, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf en je eigen mening durven geven, komen daarin naar voren. Voor pubers en adolescenten start er ook een groep die verder door gaat op het leren omgaan met gevoelens en emoties. Daar wordt, passend bij de leeftijd, wat meer stil gestaan bij het leren

omgaan met je eigen wensen, gevoelens en verlangens. Thema’s als grenzen aanvoelen en aangeven komen daarin naar voren, evenals zelfsturing krijgen over je gevoelens en emoties. Wanneer iemand op volwassen leeftijd vastloopt bij het aangeven van zijn grenzen of moeite heeft om voor zichzelf op te komen, kan er worden deelgenomen aan een groep voor volwassenen op de vrijdagmiddag. Ook hierin worden ervaringen gedeeld en geoefend met nieuwe mogelijkheden. In oktober wordt er gestart met een wandelgroep, speciaal voor diegene die opzien tegen de herfst en winter en daaraan gerelateerde stemmingsklachten hebben. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar tel. 0610628129 of een e-mail sturen naar w.hagedoorn@hetnet.nl.

Maatregelen tegen filevorming HATTEM- Vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus werd Hattem overspoeld met sluipverkeer door files op de A28 met als gevolg dat er ook in Hattem files ontstonden. De gemeente was hier niet blij mee en heeft haar verontrusting over de ontstane situaties ter sprake ge-

bracht bij Rijkswaterstaat. In goed overleg gaat Rijkswaterstaat deze week ter hoogte van de afslagen Heerde-Noord, Hattem (A50) en Wezep (A28) verwijsborden plaatsen. De tekst op de borden wordt: bij afrit langs de A28: Adviesroute bij file: Zwolle volg A28. Sluipen

geen oplossing! bij afrit langs de A50: Adviesroute bij file: Zwolle volg A50-A28. Sluipen geen oplossing! Op deze manier hoopt de gemeente Hattem dat de automobilisten hun weg blijven vervolgen via de snelweg.

36e Elfheuvelen Rijwieltoertocht

HEERDE- Elke donderdag na schooltijd kregen Fleur, Daniëlle, Nikita, Laura, Hanna, Rosanne en Eva blokfluitles in het Dorpshuis. Vanuit de Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria werd dit door Aliet van der Maten verzorgd. In juni konden ze hun diploma in ontvangst nemen. Hanna en Daniëlle gaan de komende tijd via de muziekschool De Hank proberen of

ze op een bugel en een hoorn kunnen leren spelen, en Fleur zal een proefles krijgen bij het slagwerk. Op 26 augustus om 16.00 uur beginnen weer nieuwe blokfluitlessen in het Dorpshuis in Heerde. Als je 7 jaar of ouder bent en graag les wilt, of als je nog wat meer informatie wilt hebben, kun je contact opnemen met Aliet van der Maten, tel. 0578- 693439.

Vrij biljarten in Senioren Inloopcentrum WAPENVELD- In het SIW zijn diverse biljartgroepen voor ouderen actief. Steeds meer ouderen weten de weg te vinden naar het SIW. De beheerder, Jan Dijkgraaf, denkt dat het succes vooral te danken is aan het feit, dat de ouderen in Wapenveld het belangrijk vinden om een sociaal trefpunt te hebben: een ontmoetingsplaats voor ouderen. Men wil eens binnen kunnen lopen, een praatje maken met ouderen uit hun omgeving of met elkaar gezellig een potje biljarten. Biljarters hebben in het Senioren Inloop Centrum voldoende keuze mogelijkheden.

Zo zijn er groepen op maandagmiddag, maandagavond, dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagmiddag. Op de maandagmiddag en woensdagochtend is er nog ruimte om mee te doen. Onderling zet men een paar keer per jaar een toernooi op. Daarbij blijft gezelligheid blijft voorop staan. Mensen, die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen contact opnemen met de beheerder van het centrum, dhr. J. Dijkgraaf tel. 038-4478778. Hij verstrekt de mensen graag meer informatie en kan u laten kennismaken met de activiteiten.

EPE– Fietsend van de Veluwe genieten, de dieppaarse heidevelden bewonderen en tegelijkertijd uw conditie testen. Dat kan tijdens de Elfheuvelen Rijwieltoertocht welke op zaterdag 28 augustus voor de 36e keer wordt gehouden. Recreatiecentrum RCN de Jagerstee Officiersweg 86 te Epe is de vierde zaterdag in augustus de start- en finishlocatie. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en na afloop kan er gedoucht worden. De geoefende fietsers kunnen starten op de 150, 100 en 75 km en fietsen over verharde wegen en fietspaden. Voor de deelnemers aan de gezinstocht van 45 km fietsen wordt dit jaar een geheel

nieuwe route uitgezet. Deze voert geheel door de bosrijke omgeving van de Veluwe in de richting van het Heerder strand. Alle vier afstanden zijn met pijlen uitgezet. Starttijden zijn: 150 km tussen 7.00– 9.00 uur, 100 en 75 km tussen 8.00– 10.00 uur en 45 km tussen 8.00– 11.00 uur. De eindcontrole sluit om 17.00 uur. Vanaf april is de commissie van de Stichting Elfheuvelen Toertocht met de voorbereiding van de tocht doende en recent zijn de laatste zaken afgerond. Om alles in goede banen te leiden en de deelnemers onderweg van drinken, een appel en een pannenkoek te voorzien, zijn er ruim 110 vrijwilligers in touw. Ook het

Rode Kruis afdeling Epe– Heerde is die dag op de centrale post en op de routes aanwezig. Zij heeft de beschikking over een aantal ambulances waarvan wordt gehoopt dat deze niet ingezet hoeven te worden. De verbinding tussen de centrale post en de controleposten van de 4 routes wordt ook dit jaar weer verzorgt door Van Rijssen Telecom uit Heerde. Na het finishen kunnen de fietsers op het terras onder de klanken van het Eper Wegpiratenkoor van de tocht nagenieten. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met de Stichting Elfheuvelen Toertocht Epe, tel. 0578612833 (na 18.00 uur) of internet: www.elfheuvelentocht.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 237

KOZIJNEN DEUREN SERRES VERANDA’S

Uw tuin, ónze passie.

Kunststof & Aluminium

Veranda’s

Weinig buiten gezeten?

Ramen & Deuren

‘n veranda of serre biedt

Serres & Overkappingen

uitkomst! serres

Zonwering & Rolluiken Glassystemen

KOZIJN RENOVATIE?

Horsystemen

Nu extra voordelig met glassubsidie vraag naar de voorwaarden

Kozijnen

een bezoek meer dan waard! Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

Plakkenweg 5, 8181 SN Heerde tel. 0578 - 695995, fax 0578 - 697159 www.wjbruggeman.nl, info@wjbruggeman.nl

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.30, VRIJ 10.00 - 17.30 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

Kom ook

Action is de non food supermarkt van Nederland en België met ruim 230 winkels. Centraal binnen de formule staat de laagste consumentenprijs en een sterk wisselend assortiment waarmee Action de klant wil verrassen en binden. Onze leus:

in

Verrassend volledig, verbazend voordelig Dagelijks zijn wij volop bezig met het openen en vergroten van onze winkels. In 2009 openden wij onze eerste winkel in Duitsland. In hetzelfde jaar openden wij in Nederland en België 18 nieuwe winkels en vergrootten/verhuisden we 10 bestaande winkels. Action is een ¿nancieel gezond bedrijf dat volop in de belangstelling staat van de consument.

Bij Action werken ruim 6.000 medewerkers, het merendeel in de winkels. Samen maken zij Action tot wat het is: een groeiende, dynamische organisatie met een verrassend volledig en verbazend voordelig assortiment. Om een indruk te krijgen van het werken in de winkel hebben we een korte bedrijfs¿lm op onze website gezet. Wanneer kom jij in Action? Door de groei van onze winkels, maar ook in verband met de doorstroom van onze medewerkers, zijn wij voor ons ¿liaal te HEERDE (Soerelseweg 17) op zoek naar:

Medewerkers voor de vulploeg M/V ’s avonds van 17.00/18.00 uur - 21.00 uur Wat zoeken wij? Als vulploegmedewerker zorg je er samen met je collega’s voor dat de winkel altijd perfect gevuld is. Je lost met elkaar de vracht, vult de schappen en je zorgt ervoor dat de winkel er netjes en verzorgt uitziet. De werktijden zijn ‘s avonds van 17.00/18.00 uur tot 21.00 uur, minimaal twee avonden per week. Ben je een middag vrij of moet je later naar school? Dan kun je extra werken, naast je vaste uren.

Interesse?

Sur f dan naar onze website

ww w.werkenbijaction.nl

Wat verwachten wij van jou? Je vindt het werken in een winkel leuk en houdt van aanpakken. Je bent enthousiast en ervaart het samenwerken in een team binnen een informele sfeer als prettig. Ervaring in de detailhandel is niet strikt noodzakelijk.

en solliciteer online!

code HEE 3410) Action Non Food B.V. (t.a.v. PZ, gdijk-Oost Zwaa Perenmarkt 15, 1681 PG 66 5656 0228 atie: inform Meer

Wat kun je van ons verwachten? Een leuke functie met de mogelijkheid om op termijn door te groeien. Daarnaast kun je rekenen op een goed salaris, een spaarloonregeling, personeelskorting en een collectieve zorgverzekering.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 38

Opening tentoonstelling

Country- en linedance bij SWO/E VAASSEN- Deze dansstijl is populair onder jong en oud. Omdat het dansen vanuit één lijn plaatsvindt heb je ook geen danspartner nodig. Onder leiding van een bevoegd docente worden verschillende “linedances” aangeleerd. Het tempo is soms rustig, maar kan ook oplopen naar een grotere snelheid. De deelnemers bepalen zelf hoever zij daarin kunnen gaan en wanneer zij even willen uitblazen. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor een kopje koffie en een praatje. Er is een bestaande groep linedancers maar er wordt ook weer gestart met een beginnersgroep linedance. Deze activiteit wordt aangeboden in de periode september t/m mei. In Vaassen wordt er gedanst in het Dorpscentrum De Wieken op

maandagmiddag van 13.30-15.00 uur. De eerste les is op maandag 30 augustus. Deze activiteit wordt begeleid door een bevoegd docente mevr. D. Kalksma. De deelnemersbijdrage bedraagt 99 euro per seizoen. De beginnersgroep danst op maandagmiddag van 15.3016.30 uur in de Rank in Vaassen aan de Torenstraat. De eerste les voor de beginnersgroep is op maandag 6 september, vervolglessen zijn op 13, 20, 27 september en 4 en 11 oktober. De deelnemersbijdrage bedraagt 18 euro per beginnersgroep. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met SWO/E, Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe, tel. 0578-620988 op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur.

Open Poort Dienst HATTEM- Op zondag 29 augustus om 14.30 uur wordt er in de Open Poort aan de Veldhoeve 1 in Hattem een Open Poort Dienst gehouden. De dienst heeft als thema ‘You never EPE- Zaterdag opende wethouder Van Nuijs de tentoonstelling Onbegrensde mogelijkheden in Kunsthuis Kek in het Beekpark in Epe. De expositie draait om

het werk van mensen met een beperking die zijn aangesloten bij de Stichting Passerel. Het gaat om schilderijen, tekeningen, keramiek, sieraden en textiel. ‘Ei-

genzinnig werk van mensen met een beperking’. U kunt de werken zien op vrijdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

walk alone’ (je reist nooit alleen). Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te spreken in de hal van de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wok Oriëntal vernieuwd

Groepsrevalidatie voor ex-kankerpatiënten VAASSEN- Gezondheidscentrum Molenhoek in Vaassen start medio september met Herstel en Balans. Dit programma biedt revalidatie voor mensen die kanker hebben gehad en na behandeling nog klachten ervaren op lichamelijk, emotioneel, psychisch of sociaal gebied. Het gaat hierbij om klachten als extreme vermoeidheid, conditievermindering, pijn, angstklachten, depressie of een gevoel van controleverlies. Het programma betreft een groepsrevalidatie, waaraan maximaal acht personen per groep deelnemen. Gedurende tien weken wordt op de dinsdagmiddag en de vrijdagochtend intensief getraind, nadat eerst een intake is afgenomen, bestaande uit een gesprek met de psycholoog en een fysieke test. De onderdelen omvatten een fysieke module, waarbij de deelnemers gaan fitnessen, zwemmen en nordic walken, en een psycho-educatief gedeelte, waarbij de psychische en emotionele verwerking van het ziekteproces en de

gevolgen hiervan aan bod komen, evenals hoe de ex-kankerpatiënten weer een nieuwe balans kunnen vinden in hun leven. De diverse onderdelen worden gegeven door gespecialiseerde fysiotherapeuten, een psycholoog, een psychotherapeut, een ergotherapeut, een diëtiste en een creatieve therapeut. Inschrijvingsformulieren zijn af te halen

bij het Gezondheidscentrum Molenhoek, Prins Hendrikweg 11-13 in Vaassen, tel. 0578-648040. Hier ligt tevens foldermateriaal klaar. Het centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.herstelenbalans.nl. Ook via deze site kunnen inschrijvingsformulieren gedownload worden.

24 uur vissen bij camping de IJsselhoeve

Collecte KWF VELUWE- Op maandag 6 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel succesvol. KWF Kankerbestrijding gaat al 61 jaar voorop in de strijd. Sinds de oprichting in 1949 is de vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 procent. Afhankelijk van de soort kanker en het stadium van ontdekking. De strijd tegen kanker is nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten is er nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. Maar zonder geld geen onderzoek. Geef daarom gul aan KWF Kankerbestrijding en help mee in de strijd voor gezondheid. De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 6 t/m 11 september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

VEESSEN- Onlangs hield visspeciaalzaak Blinqi uit Deventer in samenwerking met camping de IJsselhoeve een 24 uur durende viswedstrijd met 8 teams bestaand uit 4 koppels. ’s Ochtends vroeg was de inschrijving en werden de 8 plaatselijke kribben verloot tijdens een kop koffie. Ook werden er goede afspraken gemaakt over het vissen, wegen, het zo spoedig mogelijk terugzetten van de vissen en het zo schoon mogelijk achterlaten van het

natuurgebied want het zijn sportvissers, maar de natuur staat bij hun op de 1e plaats. De volgende ochtend werden de laatste wegingen gedaan, zodat hier de einduitslag later uit opgemaakt kon worden. Een unieke vis was de Meerval, deze wordt niet vaak gevangen. De prijsuitreiking vond plaats in het restaurant van de IJsselhoeve. De viswedstrijd werd gewonnen door team Championfeed, 2e prijs team Everet, 3e prijs damesteam. De vleesschalen werden

EPE- Ruim 6 jaar geleden opende Wok Oriëntal haar deuren en was direct een drukbezochte eetgelegenheid voor het populaire wokken. Het buffetrestaurant heeft het wokken, de Tipan Yaki en de grill een geheel nieuwe dimensie gegeven door het introduceren van het zelfservice drankenbuffet. Restaurant Wok Oriëntal heeft een metamorfose ondergaan afgelopen zomer. Het restaurant is vernieuwd, waarbij de versleten vloerbedekking is vervangen door grote plavuizen en massief eiken parket. Met behoud van de sfeer en de kwaliteit van de Oosterse keuken is het wokkenconcept nu een geheel nieuwe ervaring. Het concept van uw gerechten kiezen uit de diverse buffetten is u zeker bekend, maar deze zijn nu uitgebreid met drankenen nagerechtenbuffetten. U kiest zelf uw frisdrank, uw Dommelsch tapbiertje, een speciaalbiertje (Jupiler en Wieckse Witte) uit de koeling of glaasje wijn en schenkt het vervolgens zelf in. Glazen staan in de buffetkast en verse sinaasappelsap perst u zelf op de geautomatiseerde citruspers. U neemt de drankjes mee naar uw tafel, lege glazen en flesjes wor-

den door het bedienend personeel afgeruimd. Voor vragen en assistentie kunt u vanzelfsprekend ook bij hen terecht. Ook het assortiment in de vernieuwde buffetten is vergroot van 90 naar meer dan 120 verse wok- en traditionele gerechten. Het nieuwe Wok Oriëntal biedt plaats aan 230 gasten. De ontvangst en de bekende gastvrijheid zijn onveranderd. U wordt naar uw plaats begeleid en krijgt uitleg aan tafel hoe het nieuwe wokken in z’n werk gaat. Het menu is all-in en u wordt dan ook geadviseerd kleine porties per keer op te scheppen zodat u van verschillende gerechten in meerdere gangen kunt genieten. De buffetten presenteren 125 dagverse gerechten vis, vlees, groente en fruit. De kwaliteit van de keuken is mede hierdoor hoog. Wok Oriëntal 6 dagen per week geopend op dinsdag t/m donderdag en zondag van 16.00 tot 22.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en alle feestdagen zijn de buffetten tot 23.00 uur geopend. Buiten deze tijden reserveren is voor grote partijen mogelijk, informeer naar de mogelijkheden. Wok Oriëntal, Hoofdstraat 2, Epe, tel. 0578 - 613 688, www.wokoriental.nl.

uitgereikt door Marcel van Blinqi, de organisator.

Help Pakistan aan water!

Geslaagde laatste Vaassense dorpsavond VAASSEN- De band Volendam Alive heeft afgelopen woensdag een reeks van zes dorpsavonden afgesloten met een spectaculair optreden op het marktplein in Vaassen. De band liet met vele hits uit eigen dorp het marktplein even ‘op z’n kop’ staan. De meezingers vielen goed in de smaak bij het publiek. Met dit optreden is het Vaassense evenement voor dit jaar ten einde gekomen, de organisatie kijkt terug op een geslaagd feest. Hoewel het weer niet altijd

meezat, kwamen genoeg mensen een kijkje nemen op het marktplein. “Als organisatie kun je alleen maar heel erg tevreden zijn en terugkijken op een super geslaagd evenement”, aldus Erik de Vries. Erik is lid van de evenementencommissie van c.s.v. VIOS. Deze commissie zorgt er ieder jaar voor dat Vaassenaren en toeristen elkaar kunnen ontmoeten op het marktplein. Bij gebrek aan politie-capaciteit is, in overleg met de burgemeester en teamchef van politie Epe, besloten

geen vergunning te verlenen voor de dorpsavond op woensdag 25 augustus. De burgemeester is van mening dat de organisatie van de dorpsavonden goed geregeld is, maar acht de nabije aanwezigheid van politie tijdens deze avond van een groter belang. Deze noodzakelijke inzet blijkt niet te realiseren en daarom is de dorpsavond van 25 augustus afgelast. De commissie is overigens alweer druk met de organisatie van de dorpsavonden van 2011.

HEERDE- Stichting IBOTA uit Heerde heeft een initiatief om op een praktische manier hulp te bieden in rampsituaties. In elk rampgebied, en zeker bij de ramp in Pakistan, is drinkwater het eerste levensbelang. Nu al sterven er elke dag vele kinderen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater. Voor slecht 55 euro kan de gezins-waterfilter worden gedoneerd. Hiermee kan een gezin of een gemeenschap veilig drinkwater maken uit oppervlaktewater. Maak uw donatie over op Giro 6206992. Voor meer informatie kunt u kijken op www. ibota.org.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 239

]RHNW Leuke gastouders met minimaal MBO2 Helpende Welzijn (of hogere pedagogische opleiding), die het gezellig vinden kinderen op te vangen. Bij de kinderen thuis of bij de gastouder thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele vraag & aanbod of informeer naar de mogelijkheden: (0578) 611555

Ontdek het nieuwe wokken! Ons 6 jarig wok-restaurant is vernieuwd! Het interieur is verbouwd en een kinderhoek ingericht met speelgoed en TV. De buffetten zijn uitgebreid tot 125 gerechten. Meer keuze in soep, wok- en traditionele gerechten en Tepan Yaki.

KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Metamorfose

Kralen, sieraden, woonaccessoires, zomertuniekjes, sjaals, kadoartikelen Via Mercato Marktstraat 3 Heerde Vr 13.30-21.00 & za 9.30-17.00. Ook voor workshops: viamercato.nl

Grootse verandering is drankenbuffet, u schenkt zelf uw frisdrank, witte, rode wijn of rosé, u perst zelf sinaasappelsap of tapt zelf uw biertje. U schenkt zelf de koffie of thee. Het bediendend personeel informeert u over het nieuwe concept en ruimt voor u de lege glazen en borden af.

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. AARDAPPELEN TE KOOP “Parel” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde. Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293. TE KOOP Fraaie buxusbollen (40cm) en kegels (70cm) in pot 10 euro. Zak kippenmestkorrels 25 kilo 10 euro. V.d. Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel. 0578-641603.

Leer nu klarinet spelen bij ervaren docente in Hattem. Tel. 0384442825, e-mail: lia.leuven@gmail.com

Fruitplukkers (m/v) gezocht

Wokarrangementen: 2 uur All-In Volwassenen (12+) 65+ Kinderen (3 t/m 11 jaar) Half uur extra

Din. t/m don. Vrij t/m zon. en feestdagen € 23,90 € 25,90 € 21,90 € 23,90 leeftijd x 1,5 leeftijd x 1,75 € 1,50 € 2,50

Openingstijden: Dinsdag, woe., don. en zondag 16.00 - 22.00 uur Vrijdag, zaterdag en feestdagen 16.00 - 23.00 uur Reserveringen voor grotere groepen buiten deze tijden ook mogelijk.

Tel. 06-13094854

TE KOOP Nieuwe oogst appels, peren en pruimen. Alle dagen open. B.v.d. Weg, Papelandseweg 6, Vorchten. Tel. 0578-631381.

Wok Oriëntal Hoofdstraat 2, Epe Tel.: 0578 - 613 688.

www.wokoriental.nl

ONTDEK HET NIEUWE WOKKEN

Verkoop van nieuwe aardappelen Parel. Appels nieuwe oogst, Delcorf. Vanaf zaterdag 21 augustus. Alleen zaterdag open van 8.00 – 14.30 uur. Door de week zelfbediening. Fruitbedrijf G. van Ewijk, Losweg 7, 8193 KC Vorchten, tel. 0578631200.

DinerCheque €10,-

Bij inlevering van deze bon krijgt u in de maanden

AUGUSTUS / SEPTEMBER € 10,- korting op de rekening bij reservering van min. 4 pers.12+

Deze dinercheque is geldig van 24 aug. t/m 30 sept. 2010 en geldt niet i.c.m. andere acties.

Wok Oriëntal, Hoofdstraat 2, Epe. Tel.: 0578 - 613 688. Zie voor meer info:

www.wokoriental.nl

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

DHVL

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Restaurant de hoeve van Loo

Drie gangen menu’s vanaf 25,00 euro In september weer een nieuwe à la carte kaart met de beroemde Paling op oude wijvenkoek en appel

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Voor reserveringen en informatie kunt u bellen met 0578-690619 of Mail: info@dehoevevanloo.nl

de hoeve van Loo Kamperweg 76, Heerde

“Gewoon verrassend” de hoeve van Loo ook voor uw feesten en partijen

www.dehoevevanloo.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 40

Christof Wijnhoud nieuwe beheerder De Kuil

Start seizoen Netbal SWO/E EMST/VAASSEN- Om netbal goed te kunnen spelen moet je beschikken over voldoende spelers, te weten 2 teams van 9 spelers. Daarom zijn de netballers die via de SWO/E spelen nog op zoek naar enkele nieuwe leden. Het spel is eenvoudig aan te leren; enthousiasme is belangrijker dan een sportachtergrond. Belangstellenden (mannen en vrouwen) worden hartelijk uitgenodigd om eens vrijblijvend bij één van de groepen te komen kijken. Indien je gymschoenen meebrengt, kun je ook gelijk meespelen. Eerst bellen mag natuurlijk ook. Deze activiteit wordt aangeboden in de peri-

ode september 2010 t/m mei 2011. Startdatum in Emst op dinsdag 7 september en in Vaassen woensdag 18 augustus. In Emst wordt er netbal gespeeld op dinsdagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur in het Dorpshuis De Hezebrink. In Vaassen speelt men netbal op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in het gymnastieklokaal Molenbeek aan de Vlierstraat. De deelnemersbijdrage is 55,50 euro per seizoen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij: SWO/E welzijn en ondersteuning, tel. 0578 – 620988, alle werkdagen van 8.30– 12.00 uur.

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op zaterdag 4 september haalt de speeltuinvereniging Emst oud papier op. U kunt uw papier tussen 7.30 en 8.00 uur

EPE- Christof Wijnhoud heeft het beheer van het tennispark de Kuil en de tennisvereniging De Kuilenberg in Epe aan de W.G. van der Hulststraat 2 overgenomen van het ‘tennisinstituut’ Ria Mulder. Vanwege gezondheidsproblemen kan Ria haar Kuil niet meer goed exploiteren maar ze heeft in Christof een opvolger gevonden. Hij is geen onbekende in de tenniswereld. “Ik ben al 20 jaar werkzaam als tennisleraar. Daarnaast is mijn vader tennisleraar geweest evenals mijn twee oudere broers”, legt hij uit. Deze kans kwam zomaar op zijn pad. “Mijn oom is eigenaar van de Hertenkamp en tijdens een etentje daar vroeg hij wat ik nu wilde gaan doen. Ik vertelde hem over mijn droom om een kleinschalig tennisclubje te hebben.” Oom Fred deed de suggestie om contact met Ria op te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. In juni zijn de twee gaan praten en is de kogel

Kaarten maken WAPENVELD- In het Senioren Inloopcentrum Wapenveld is er een damesgroep, die het leuk vindt om gezamenlijk kaarten te maken zoals: 3d, snijden, embossen, dubbel do enz. Men leert er allerlei nieuwe technieken. De dames zijn altijd erg enthousiast over hun hobby en ze willen dat graag met anderen delen. Dames die nieuwsgierig zijn geworden en dit ook leuk lijkt, zijn welkom om eens te komen kijken. De groep komt één keer in de 14 dagen in het Senioren Inloopcentrum Wapenveld op de donderdagmorgen van 9.15 tot 11.30 uur bij elkaar. De kosten zijn 2,20 euro en dit is inclusief koffie of thee. De eerstkomende bijeenkomst start op 2 september. Voor meer informatie kunt u terecht bij Riet de Groote, tel. 038-4470799.

Zwemvaardigheid diploma VAASSEN- Vanaf woensdag 25 augustus start Zwem- en Sportcentrum de Koekoek in Vaassen met zwemvaardigheid lessen. Deze lessen zijn voor kinderen in het bezit van het C-diploma en graag willen blijven zwemmen. In deze lessen wordt er gewerkt aan de conditie, leer je hoe je vlinderslag zwemt, zwem je met kleding aan door een gat en nog veel meer. Er zijn drie diploma’s te behalen. De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag van 12.45-13.30 uur. Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met de receptie of kijken op www.dekoekoek.nl.

door de kerk gegaan. Christof is erg blij met de kans. “Ik mag het pachten en heb in de toekomst het eerste recht op koop.” De nieuwe huurder is meteen voortvarend aan de slag gegaan. “Ik heb het hele terras vernieuwd met nieuwe meubels en parasols, daarnaast heb ik het binnen geschilderd in wit en groen zodat alles er weer fris uit ziet.” In combinatie met de planten die hij heeft gepoot, ziet het geheel er weer up-to-date uit. En de vernieuwingsplannen zijn nog lang niet allemaal gerealiseerd. “Ik wil in de toekomst de boel snoeien, tegels vervangen en wellicht een kleine trainingsbaan voor de jeugd erbij realiseren. Maar dat is allemaal toekomstmuziek.” Over het terras komt in elk geval een overkapping met terrasverwarming. “Zodat iedereen hier ook in de winter lekker warm kan zitten.” Voor de leden verandert er verder niet veel al zal de kantine tijdens incourante uren niet open zijn. “Maar ik zorg voor een koffie, thee en frisdrankautomaat en

leden kunnen natuurlijk gewoon gebruikmaken van de kleedruimtes en de douches.” De tennisvereniging bestaat uit zo’n 250 leden. “De regel is 100 leden per baan. Er zijn er drie dus nieuwe leden zijn van harte welkom.” Naast het beheren van het tennispark, geeft de 39-jarige Christof ook tennislessen. “Op de baan staan vind ik wel het allerleukste dat er is.” Ook een samenwerking met de buren van Achmea Health center ziet hij wel zitten. “We willen gaan samenwerken op het gebied van cardiotraining.” De feestelijke opening van het geheel vindt plaats op zondag 29 augustus vanaf 12.00 uur. Het programma omvat een demonstratie-dubbel van het landkampioensteam in 2007 hoofdklasse zondag, clinics en een tennisspel. Daarnaast wordt er van alles verloot om 17.30 uur waaronder dinerbonnen voor de Hertenkamp etc. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 0578627423 of mailen naar tennisclubdekuil@gmail.com.

Bingo HEERDE- Maandag 30 augustus wordt er een super bingo georganiseerd in De Keet van Heerde. Er kan gespeeld worden voor vol:

22 euro, half: 17 euro, twee: 12 euro,totaal 26 ronden en alleen geldprijzen. Aanvang 19.30 uur, de zaal gaat om 18.30 uur open.

gebundeld of in doosjes (niet te zwaar) aan de weg zetten. U kunt uw papier ook brengen aan de Brinkerweg 5.

Proeflessen kinderdans bij P.R.O.

HATTEM- Vanaf vrijdag 27 augustus start P.R.O. met een nieuwe jazzdansles voor kinderen van 4 en 5 jaar oud. Om dit nieuwe uur te promoten werden er de laatste 2 lessen van het afgelopen seizoen gratis proeflessen gegeven. Deze lessen kinderdans waren geslaagd. Beide vrijdagen was het rond de 30 graden buiten, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen

waren enthousiast en erg actief. Er werd gedanst en tussendoor werden er verschillende spelletjes gedaan. Op 27 augustus zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar van 15.30- 16.15 uur van harte welkom in de gymzaal aan de Hunze om mee te dansen en zo kennis te maken met kinderdans. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.prohattem.com.

elementen uit de solo theatershows bevat. Bevriende deejay’s ronden de avond af. De entreeprijs bedraagt 5 euro. Kaarten en informatie over

lessen is verkrijgbaar via e-mail dirkjan@makeshiftmusic.nl of telefonisch 06-41176594. Zie ook de site www.makeshiftmusic.nl.

Praktijkavond drummen HEERDE- Dirk-Jan Riphagen (30) is vanaf zijn 4e jaar bezeten van drummen. De zoon van een begenadigd musicus/docent als vader Herman slaat met stokjes de hoekjes van de pianotoetsen, waarmee het voor zijn ouders duidelijk wordt waar zijn voorkeur ligt. Hij krijgt lessen van pa, Herman Nijkamp en Jan Wolfkamp, waarna de autodidact in hem losbreekt. Via boeken en internet verfijnt hij zijn kennis om op z’n zestiende met lesgeven te beginnen. Is het dan nog een vriendje van de middelbare school die hij bijspijkert; inmiddels heeft hij een eigen drumschool, Makeshift Music. Dirk Jan ontwikkelt een methode waarbij het notenschrift is vervangen door symbolen. Dit alles komt samen op 10 september als in d’ Aesculaap een praktijkavond plaats vindt waarbij leerlingen de kans krijgen om op een groot podium voor publiek te spelen. Zelf is hij actief met ‘zijn’ punkcoverband ‘De Joepies’ en als klap op de vuurpijl staat een optreden van Caesar Zuiderwijk, de wereldberoemde drummer van de Golden Earring, gepland. Van 30 tot

60 minuten per keer. “Ik begin met een proefles van een half uur. Dan ervaren de cursisten wat het in ze losmaakt om achter een drumstel te zitten. Het is vooral een kwestie van learning by doing.” Een drum is een ritmisch- en geen harmonieus instrument. De drummer zit achteraan op het podium. Hij bepaalt het tempo, heeft non verbaal contact met de rest van de band. Zonder een strak ritme valt deze door de mand”. Op 10 september speelt hij na het optreden van de leerlingen met zijn Heerder vrienden Jurrian Bijsterbosch en Harm Jan Teule punkcovers met teksten in het Heerder dialect. Zuiderwijk krijgt daarna de zaal plat met zijn interactieve show die


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 241

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig VERRIJDBARE

LANG MODEL

4-SEIZOENEN

stapelbaar 58x38x31 cm

uni of streep katoen/polyester maten S-XL

eendendons/veren 1 persoons 140x200 cm

Elders 6.95 7.95

DAMES VEST

4.29

DEK BED 2 persoons 200x200 cm

8.95 21.95

VO O R T O P M O D E E P R IJ S T D E L A AG S

29.95

lits-jumeaux 240x200 cm

Elders 17.95 19.95

36.95

ROOSDECOR

UNI OF DESSIN

KANT-STRASS

elastiek sluiting A4

zware kwaliteit anti-statisch 150x200 cm

yarn dyed stripe katoen maten S-XL

OPBERG MAP

roosdecor ELASTO MAP A4

0.65 MINI

KLEUR DOOS

1.19

Toy Story, Princess, Fairies of Cars 24-delig

Elders 0.98 1.29

LED

HOME PLAID

THEE LICHTJES flikkerend incl. batterijen

REFLECTIE

FINISH ALL IN ONE

VAATWAS TABLETS

REGEN PAK

Elders 17.95 19.95

SUPERSTERKE

powerball 53 stk.

maten 39-48

0.85

AALTEN • Lage 26 APELDOORN I Blik • Maasstraat 14-16 BORCULO • Lichtenhorst 9 APELDOORN II • Hofstraat 15 DINXPERLO Hogestraat 3/Kerkhofplein DALFSEN • •Wilhelminastraat 25

8.95

WERK SOKKEN

2.98

Elders 8.95 9.95

EXTRA GROTE

Elders 4.95 5.95

DOETINCHEM Dokter Bardetplaats DEVENTER • • Broederenplein 4-6 10 EIBERGEN • Kluiversgang 15 EPE • Hoofdstraat 59 GOOR • Hofte 15-25 HEERDE • Soerelseweg 17

4.99

EFFEN PARAPLU met draagriem ø 102 cm

2 PA A R

S E T/4 Elders 1.49 1.79

6.49 4.99 Elders 7.95 9.95

Elders 9.95 12.95

diverse kleuren polyester/pvc ademend maten S-XXL

0.49

NACHT HEMD

Elders 2.98 3.98

HAAKSBERGEN • Molenstraat 24 HEINO • Marktstraat 22 HENGELO (GLD) • Raadhuisstraat 49 NUNSPEET • Stationslaan 25 LICHTENVOORDE • Vragenderweg 4 RAALTE • De Waag 3

1.59

WINTERSWIJK • Handelscentrum 10a ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZUTPHEN de Beerenbrouckstr. 9-23 ZWOLLE II ••Ruys Assendorperstraat 64-76 zie ook website: WWW.ACTION.NL Kijk ookonze op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 22-08 t/m za. 28-08

OPBERG BOX


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 augustus 2010 - PAGINA 42

De vijf koren van Music 4 All HEERDE- Afgelopen maandag zijn de koren van Music-4All, na een wel verdiende vakantie weer begonnen met de repetities. Music-4All bestaat uit vijf koren en al deze koren staan onder leiding van dirigent Marten van der Worp. The All Singers: dit is een allround koor voor vrouwen vanaf 18 jaar met een bijzondere sound en zeer gevarieerd repertoire. Nu na de vakantie kunnen ze meteen weer hard aan het oefenen voor hun eerste optreden  in dit seizoen en wel op zaterdag 18 september in Zandvoort. Mocht u zin hebben om te zingen of eerst te komen kijken; u bent van harte welkom op de repetitieavond, deze is op maandagavond van 19.10 uur tot 20.30 uur in de Vier Jaargetijden in Heerde. Men’s Choir- 4 All: dit is een trendy mannenkoor. Het koor richt zich op jonge én oudere mannen, die zich nog jong genoeg voelen om de uitdaging aan te gaan, met verfrissende en prikkelende arrangementen. Het heeft een repertoire  dat bestaat uit popmuziek in de meest brede zin van het woord. Kom eens een kijkje nemen, er wordt gerepeteerd op de maandagavond van 20.30 uur tot 22.15 uur. In de Vierjaargetijden in Heerde. Enjoy-4all: is een gemengd koor voor mannen en vrouwen die het leuk vinden om overdag te zingen in een koor Er wordt een niet al te moeilijk repertoire gezongen van

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl Mirjam Holtman uit Heerde: “Deze week bezochten mijn moeder (Mevr. A.S. van de Groep- Gelderblom wonend te Heerde), mijn oudste zus, haar oudste dochter en weer haar dochter, de moeder van mijn moeder. 5 generaties en allemaal dochters.” Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

VEVO VEESSEN- VEVO is klaar voor nieuw seizoen. VEVO1 heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen met 2-0 gewonnen van ESCA uit Arnhem. Voordat de nieuwe competitie begint staat er nog een tweetal bekerwedstrijden op het programma tegen de zondag 5e klassers WWNA uit Apeldoorn en Emst. In vergelijking met het vorige seizoen kan trainer Gerben Blok beschikken over een bredere selectie. Wim Wichers kwam over van v.v. Wapenveld, Rick Kommer van v.v. Heerde en Rene van Schoonhoven verruilde Wilsum voor VEVO. Daarnaast is Richard Wichers nu gerechtigd om in het 1e elftal van VEVO uit te komen. Uit de jeugd is Emiel van Werven toegevoegd aan de selectie. In de voorbereiding werd verrassend het Molenbeek toernooi gewon-

nen door in de finale gastheer v.v.Heerde met 2-1 te verslaan. Het 2e elftal komt dit jaar uit in de reserve 4e klasse en gelukkig is er ook weer een derde elftal, dat hoofdzakelijk bestaat uit jeugdige spelers, die vorig jaar nog het A elftal vormden. De dames zijn na het kampioenschap van vorig seizoen ook een klasse hoger ingedeeld. Voorts komt VEVO met 6 jeugdelftallen uit in de competitie. Om dit allemaal draaiende te houden zijn er vele vrijwilligers actief. De meeste taken zijn ingevuld, maar extra handen zijn welkom. Met name naar een trainer voor de overige senioren (2e en 3e) is VEVO nog op zoek. Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die dit wil doen neem dan contact op met Wim van Bessen (tel.0578-631451) of Harry Rakhorst (tel.0578-6316120).

WET ruiters

Tweede fase ‘Gelders Kwartier’

EPE- De uitslagen van WET Ruiters. Concours Oosterwolde: In het B-springen Klassiek heeft Kars Bonhof met zijn pony Surprice een 5e prijs gewonnen met 50 stijlpunten. In het twee-fasenparcours won hij een 2e prijs met 52 stijlpunten. In het L-springen klassiek reed Manon Bonhof met haar pony Eastern Blizzard naar een 2e prijs.

EMST– De tweede fase van het woningbouwproject ‘Gelders Kwartier’ mag best spraakmakend worden genoemd en is op z’n minst vernieuwend. Op en om de plaats van het bedrijf GMM, dat verhuisde naar het Eekterveld, verrijzen 43 woningen, waaronder 18 appartementen die door hun indeling zowel voor starters als voor senioren geschikt zijn. Ze hebben twee of drie kamers, zijn compleet met een brancardlift/rolstoel, beschikken zowel over een berging inpandig als op de begane grond en voorts de bewoners krijgen hun eigen parkeerplek. “Die appartementen zijn een primeur voor het dorp Emst. Belangrijker vinden we het dat ze betaalbaar zijn in de prijsklasse van 169.000 tot 183.000 euro. Dit, gevoegd bij de aantrekkelijke gemeentelijke startersregeling en de lage rentestand, maakt het tot een geschikt moment om het verlangen naar een eigen stulp invulling te geven”. Directeur André van Laar van het gelijknamige bouwbedrijf uit Vaassen wijst er op dat wanneer de economie op enig moment aantrekt en er inflatiedreiging ontstaat, in de meeste gevallen de rente weer oploopt. De tweede fase wordt in de zomer van 2011 afgerond. Direct na de bouw vakantie is men met het slopen van de GMM-gebouwen begonnen.

Manon startte haar pony Eastern Blizzard deze dag voor het eerst in het Mspringen en na een snelle foutloze ronde behaalde ze een knappe 1e prijs.

Bestelbus in brand

AHOED De vestiging van een zogenaamde Ahoed (apotheker en huisarts on-

Bingo EPE- De Burgerenk organiseert een bingo en wel op zaterdag 28 augustus in wijkgebouw Burgerenk, Klimtuin Epe. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur.

VAASSEN/EPE- De bestuurder van een bestelbus merkte zaterdagochtend omstreeks 05.30 uur tijdens het rijden op de A50 tussen Epe en Vaassen dat er motorproblemen waren ontstaan. Omdat deze problemen niet veel later gepaard gingen met rookontwikkeling besloot de man het voertuig stil te zetten op de afrit Vaassen. Amper op de afrit

aangekomen sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan en werd de brandweer gealarmeerd. De brandweer was snel ter plaatse en wist de inmiddels volledig in brand staande bestelbus vrij eenvoudig te blussen. Een bijkomend probleem voor de brandweer was de diesel dat al brandend uit de lekke dieseltank wegstroomde. Om het verdere

prettig in het gehoor liggende liederen. Ook dit koor verzorgt verschillende optredens in de loop van het jaar. Heeft u zin om te kijken of zelfs mee te zingen, u bent van harte welkom op de maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Vierjaargetijden in Heerde. Koor Jong: Enkele jaren geleden is het koor “Jong”opgericht, omdat er voor deze leeftijdsgroep vanaf 11 jaar nog geen plek was binnen de vereniging. Op dit moment is het zo dat het koor zeer zeker wel wat jonge zangers en zangeressen kan gebruiken. Daarom is er op dinsdag 7 september een open repetitie. Er wordt gerepeteerd op de dinsdagavond van 18.00 - 19.15 in de Vier Jaargetijden in Heerde. Kinder koor Alles Kids: de naam zegt het al dit is een vrolijk koor met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De liedjes die ze zingen zijn actueel, hip en helemaal van deze tijd. Omdat de grootte van de groep de laatste jaren toenam bestaat Alles Kids tegenwoordig uit twee koren. Het jongste koor is voor kinderen uit de onderbouw van de basisschool (4 tot ongeveer 8 jaar). Het andere koor is voor kinderen uit de bovenbouw (8 tot ongeveer 12 jaar)). Alles Kids repeteert op de maandagavond van 18.00 tot 19.10 uur in de Vier Jaar getijden in Heerde. Kom gerust eens een kijkje nemen. Voor meer info www.music-4all.nl.

wegstromen op de aflopende weg te voorkomen damde de brandweer deze diesel in met grond uit de berm. Als gevolg van de brand, de berging van het voertuig en de overige opruimwerkzaamheden was de afrit geruime tijd afgesloten. De bestuurder heeft geschrokken, maar verder ongeschonden de bestelbus kunnen verlaten.

Leemcule kerktentdienst HATTEM- Op zondag 29 augustus vindt de laatste Leemcule kerktentdienst van dit seizoen plaats bij de Leemcule in Hattem. De Leemcule Kerktentcommissie ziet de kerktentgangers volgend jaar graag weer terug.

der één dak) in de directe omgeving van de appartementen is van importantie. Vanaf de balkons kijken jong en oud uit op groen en op speelgelegenheid. “De tijd dat men senioren en junioren geseponeerd van elkaar onder dak bracht is voorbij. Het blijkt in de praktijk dat de mengvorm juist de gewenste is”. Van Laar wijst op de site www.gelderskwartier.nl die de potentiële kopers volop gelegenheid biedt om een kijkje ín de huizen te nemen. Het is lang niet iedereen gegeven om een tekening te lezen. Deze videopresentatie maakt helder wat toekomstige bewoners kunnen verwachten. Overigens gaat het niet alleen om appartementen. Onder meer zes twee-onder-één-kap eengezinswoningen, vrije woningen en daarnaast vrije kavels maken deel uit van de tweede fase. Zoals bekend mag worden verondersteld dragen de vijf typen woningen in het Gelders Kartier bloemennamen. “We hebben in het ontwerp geknipt om aansluiting te vinden met het GMM-terrein”, zegt Van Laar. Het bouwbedrijf heeft de automatisering geoptimaliseerd om ook op die manier de koper maximaal te kunnen bedienen. Na het slopen begint men eind augustus met het realiseren van de infrastructuur. Het ligt in de bedoeling om eind oktober een start te maken met de bouw. Het GMM-complex ligt inmiddels tegen de vlakte.

Country avond EPE- Op vrijdagavond 3 september start de wekelijkse countryavond in het wijkgebouw van de wijkvereniging de Burgerenk in Epe. Lijkt het u leuk om samen met een groep een gezellige avond te dansen dan bent u welkom. Iedere vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur wordt er o.l.v. een danslerares dansjes geleerd. Vanaf 22.00 uur kan u vrij dansen. Het wijkgebouw is te vinden aan de Klimtuin 46. Voor inlichtingen kan men bellen naar H. Kamphuis, tel. 0578616800.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 243

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Zoekt u een auto? www.vanhartskampautos.nl.

PEDICUREPRAKTIJK LOES Wildekampseweg 34 Wapenveld Tel: 038-4470026 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.

]RHNW Leuke gastouders met minimaal MBO2 Helpende Welzijn (of hogere pedagogische opleiding), die het gezellig vinden kinderen op te vangen. Bij de kinderen thuis of bij de gastouder thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele vraag & aanbod of informeer naar de mogelijkheden: (0578) 611555

Ballonvaart maken?

TE KOOP Prima aardappelen (Frieslander en Parel)vandeDijkhuizerenkenzonnebloemen.Henkvan‘tHof,Dijkhuizerzandweg 13 in Epe. Tel: 0578-620180. Nieuw Pilates lessen spierversterkende oefeningen. Maandag 10.45 - 11.45 uur en donderdag 13.30 14.30 uur, Kon. Harmonie Epe. Bel Wikkel Mosterd: 055-3122227 Hoekkhovenier Laat uw tuin eens lekker door mij opknappen. Billijke prijs. Ik heb ruim 20 jaar ervaring. Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel. 038 4443216 mob. 0651136927

Studiebegeleiding / huiswerkcursus * Ondersteuning bij studie * Planning en controle * Bijlessen alle vakgebieden Voor middelbare scholieren Informatie en aanmelding: Telefoon: 0653.30.45.83 E-mail: info@fralimgardur.nl Frá Limgardur Learning, Heerde

NU OF NOOIT !!! Nieuwe retro scooters voor bodemprijzen. Electrische fietsen v.a. 1195,- incl. Omafietsen v.a. 159,Kom langs en bekijk onze voorraad.

HBS MOTOREN EPE Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

Pools Talenbureau Burnas Begint weer met taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 7, 8191 AM Wapenveld Tel: 038-4477792. Mob: 06-12102439.

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Opruiming Opruiming Opruiming

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Autoruit stuk ? 0578-575799 www.ruifballooning.nl

0578-691199 Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Te Koop

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Kosinus Personeelsdiensten zoekt: Flexmedewerkers Magazijn Flexibele werktijden, Je bent beschikbaar tussen 8-24 uur per week. Bel voor meer info: Tel 0578-677266 Pilates. Spierversterkende oefeningen voor jong en oud, dames en heren. Elke donderdag van 19.00 20.00 uur in Nijbroek. Gratis proefles. Gerrie van Zuuk. Tel: 06-13560822.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz., www.aftimmerbedrijfwienen.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Jouw auto in de hoofdrol!

Als je zelf foto's maakt, of je laat ze maken op een beurs, bijeenkomst of meeting, heb je altijd een storende omgeving met bomen, gras, tegels, personen, reflecties van andere auto's, kramen, vlaggen in de achtergrond etc. In onze grote studio maken wij een perfecte serie foto's van je auto zoals ze ook in een fabrieksbrochure staan. Waar het omgaat is de auto! Die komt er in zijn geheel op, maar ook in detail, velgen, emblemen, etc. Bel 038-4479734 voor een afspraak met Vakfoto van der Beek, Wapenveld, er zijn heel veel mogelijkheden. En om de prijs hoef je het niet te laten. kijk op www.fotovanmijnauto.nl of mail met info@fotovanderbeek.nl

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

APK keuring + alle reparaties

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa. PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 244

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al ware zij gestorven. In gelovig vertrouwen op deze belofte is overleden

Muriël Eveleine Stans - Laagewaard 1 maart 1920

20 augustus 2010

Heerde: Nico Stans Bosch en Duin: Uno en Emmy Kim, Siddhy, Peter, Vivian Woubrugge: Izaak en Irmgard Vitto, Cally, Ella, Youri, Sascha Heerde: George en Tonny Enzo

Na het overlijden van onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Lamberta van den Beld - Regterschot was het fijn om te vernemen dat ook in verdrietige tijden er zo velen zijn die met ons meeleefden door een kaart te sturen of door aanwezig te zijn bij de begrafenis. Graag willen wij u hiervoor bedanken.

Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Heerde, augustus 2010

Onze dank gaat uit voor de niet aflatende zorg en toewijding van het personeel van verpleeghuis “Wendhorst”, afdeling Hanesteen. Brinkhoven 13 8181 DC Heerde Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 26 augustus van 11.00 tot 11.30 uur in het “Trefpunt” achter de “Ontmoetingskerk” aan de Kanaalstraat in Heerde. Aansluitend zal om 11.45 uur een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in bovengenoemde kerk.

Ons 50-jarig huwelijk op 11 augustus is voor ons een onvergetelijke dag geworden mede dankzij uw komst, kaarten, kado´s bloemen en giften. Onze hartelijke dank hiervoor.

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl www.geo.nl

Derk en Trijntje Bronsink

Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “Engelmanskamp” aan de Elburgerweg te Heerde.

Lieve, betrouwbare en ervaren moeder biedt zich aan om op uw kind of kinderen te passen. Bel gerust voor een kennismaking. Tel. 0578-842953.

Christelijk College voor vmbo met lwoo, mavo, havo en atheneum

NIEUW EMAILADRES In de zomervakantie bereikte ons het bericht dat op 31 juli 2010 is overleden

SCHAAPSKOOI villamedia@online.nl

Jacobus Abram (Koos) de Wit.

@

Koos de Wit is als conrector van 1968 tot 1981 aan onze school (toen: CSG “De Heertganck”) verbonden geweest. Hij blijft in onze herinnering als een zeer betrokken directielid, hetgeen ook gold voor de periode na 1981. We leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie. D. Strijbos, voorzitter bestuur drs. W. Bouwstra, rector

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

dat was pas een mooie uitvaart

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

bel 0578 - 57 35 38

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

www.monuta.nl

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.

Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 245

Meubelmakerij

De Oude Eik Verbouwingsopruiming Alles MOET WEG !!!! els v.a.

Taf

Stoe

len v

0

 100,0

v.a. ntafels

Salo

 75,00

.a.

00

Vlijtseweg 204, 7317 AN Apeldoorn www.de-oude-eik.nl

Verbouwingsakties bij van Essen Groot assortiment bolchrysanten, zomer- en winterheide, kalebassen en pompoenen.

Wij zijn vanaf 29 augustus t/m 13 september i.v.m. vakantie gesloten. Meiling uw vakbekwame juwelier Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578-691856

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

glazenwasser ervaring niet vereist.

 25,

Kasten korting tot 70 %

Tel: 055-5220948

heeft plaats voor een

Bakjes, manden met herfstbloeiers, heide-, vetplanten en decoraties Zonnebloemen per stuk .......................................................... 0,50 Boerenkoolplanten per stuk ................................................... 0,13 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Buxusbol-pyramide van 12,50 voor. ...................................... 8,00 Bolchrysanten v.a. .................................................................. 1,75 Super grote hortensia .............................................................. 6,50 Heide v.a. ................................................................................ 0,40 Lavendel v.a. ........................................................................... 0,70 Vet- en rotsplanten v.a. ........................................................... 0,75 Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 6,00 Super grote vaste planten v.a. ................................................. 2,75

Reacties op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur V.o.f. Schoonmaakbedrijf Krol Postbus 28 8160 AA Epe tel. 0578 - 615850 info@schoonmaakbedrijfkrol.nl

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten.

Bij besteding vanaf € 12,50 een plant cadeau !!

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R CO M F O RT

www.schoonenberg.nl

Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

RIBHOUSE TEXAS wanted

Wij zijn nog op zoek naar een LEERLING KOK en MEDEWERKERS voor de AFWAS. Vanaf 16 jaar. Wij bieden een leuke werksfeer met goede arbeidsvoorwaarden. Reacties: RIBHOUSE TEXAS, Tongerenseweg 125, 8162 PL Epe. Tel: 0578-612993.

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA 2 46

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN

HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (gezinsdienst) ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. G. Oberink. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur (Maaltijd van de Heer) ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. J. Westerink. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur br. Siebenga, 19.00 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. M.K. Drost, 16.30 uur leesdienst. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur mw. Marian Overveel-Vennink. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Johan Selier. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur ds. G.W. Kwakkel-Boers. Wendhorst: 10.45 uur ds. P.J. Hofland. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Brouwer. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 19.00 uur ds. G.C. Klok. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. A.A.F. van de Weg, 14.30 uur ds. M. Veldman. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. E.R. Veen, 19.00 uur (vesperdienst) ds. J. Hiemstra. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W. van Dijk, 16.30 uur ds. C. Lodewijk. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. W. Scherff, 14.30 uur ds. J.W. v.d. Jagt. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. S. van den Hoven.

EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. H. Vreekamp. Goede Herderkerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. D. van Meulen, 19.00 uur ds. F.J.T. Schipper. Sionskerk: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. J. van de Ketterij, 15.00 uur ds. W. Pieters. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. F.J.T. Schipper. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld;

Zondag 27 augustus 2010

do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Woord- en communieviering. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. van Doorn, 18.30 uur ds. P. van Duijvenbode. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. M. Goudriaan. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. van Wingerden, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Bruijn. VGV: 10.00 uur dhr. Hein Bergman. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Junus Luhukay. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 uur leesdienst 14.30 uur studentA.P. Baaijens. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 8.30 uur ds. M.L.W. Karels, 10.00 uur ds. J. Wolswinkel, 19.00 uur (jeugddienst) ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 19.00 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 19.00 uur ds. G. Nederveen. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Haverkamp, 19.00 uur br. H. Geurts. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Vakantiepark De Leemcule: 9.00 uur Kerktentdienst Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur.

Bintwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl ZorgSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen ! Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Lohuis

Montage- en Timmerbedrijf

aanbieding prefab houtskelet aanbouw

- Afmeting 3x3m - Betonnen fundering - Kozijnen hout of kunststof - Buitenbekleding hout of kunststof - Dak bekleed met EPDM dakbedekking - Snelle levering en montage !

Vanaf € 9.850,inclusief

Voor meer aanbiedingen zie: www.lohuismontage.nl

Tel. 038-4440803 of 06-51354624 info@lohuismontage.nl Internet: www.lohuismontage.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA 2 47

www.c1000.nl Alle Dreft en Dash wasmiddel

Alle Ola waterijs 3 pakken naar keuze

2 flacons of pakken naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1.

00

Oreo, Lu chocoprince of mini stars

1.15

1.43

De dreun van

maandag*

L’Oréal Elvive, Studio Line en Men Expert

C1000 tapas

alle varianten uit het koelvak 2 bakjes naar keuze

alle varianten

m.u.v. zonnebrand

ALLÉÉ GELDIG N OP

23

De dreun van

dinsdag*

alle varianten 2 pakken à 1,5 liter naar keuze

2.74

De dreun van

Elke dag een KEIHARDE aanbieding. *Maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP.

Week 34 2010

C1000 nectarines en perziken 1.49

kilo 1.38

500 gram

liter 0.46

ALLÉÉ GELDIG N OP

De dreun van

vrijdag*

26

ALLÉÉ GELDIG N OP

27

AUGUSTU S

AUGUSTU S

Unox knaks

alle varianten 3 blikken naar keuze

VOOR 6 PERSONEN C1000 vruchtentaartje Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

woensdag*

25

AUGUSTU S

0.69

1.37

donderdag*

ALLÉÉ GELDIG N OP

24

AUGUSTU S

Roosvicee multivit

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

per stuk

2.00

4.

99

AUGUSTU S

KILO

3.50

C1000 varkenslappen

5.98

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

zaterdag*

Extra dreun op zaterdag Omgerekend €0.422 per blikje

Heineken bier tray 24 blikjes à 330 ml

28

AUGUSTU S

ERDAG EXTRA ZAT AF TELEGRA

1.00

2.45

LIKJES TR AY 24 B

9.99 liter 1.26

19.

68

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in the sans bold) C1000 Van Andel Epe / C1000 Hardeman Wapenveld

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 t/m zaterdag 28 augustus 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze folder geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, m.u.v. de dreunen van de dag, hierbij geldt maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Slim bezig.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 248

Week 34 - Geldig t/m zaterdag 28 augustus 2010

Tel uit je winst!

Mona Gezinspudding* Alle smaken naar keuze

OP=OP 3 bekers à 500 gram Maximaal 6 bekers per klant

Bolletjes* Wit, tarwe 6 stuks of krenten/rozijnen 4 stuks naar keuze

OP=OP 3 zakken à 4-6 stuks

7.99

Maximaal 6 zakken per klant

4.

99

Culinaire Varkenshaas Naturel of Amerikaans Per 500 gram

Grolsch Pils Krat 24x33 cl of 16x45 cl of Voordeeltray met blikjes 24x33 cl

Per krat of voordeeltray

Pepsi regular, light of max, Sisi orange of sinaasappel/ mango of 7-Up regular Set 4 flessen à 1,5 liter

SAMEN

5.08

Hamburgers naturel + Kipkrokantschnitzels + Slavinken 3 pakken à 5 stuks

3.48 Omo of Sunil Wasmiddel

K Kruidig

11.37

6.

37

D Droog

Pak 1242-1440 gram of flacon 730-1500 ml naar keuze

14.97-17.67 3 stuks

El Velero Wijn Blanco, rosado of tinto Uit Spanje

2 flessen à 75 cl naar keuze

2 VOOR Aardappelproducten Alle varianten naar keuze Uit de diepvries

3 zakken à 450-2500 gram Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

*Verschillende combinaties mogelijk. U krijgt 66,6% korting op de totaalprijs. 34/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen

bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

3 VOOR

9.

97

7.98

3.

99

schaapskooi 34 2010  
schaapskooi 34 2010  

Château Penin Natur 10.95 Grand Vin de Bordeaux Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 51, 24 augustus 2010 Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel:...

Advertisement