Page 1

™À¡¢∂™ª√™ µπ√ª∏Ã∞¡πø¡ £∂™™∞§π∞™ & ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 29Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 172 ñ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


π∞¡√À∞ƒπ√™ - º∂µƒ√À∞ƒπ√™ 2010 ∂∆O™ 29Ô

∆∂ÀÃO™ 172Ô I∆ΙOΚΤΗΤΗΣ Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΕΛΕΥΘΕΡΙOY ΒΕΝΙΖΕΛOY 4 (πρώην ΙΩΛΚOΥ) ΒOΛOΣ ΤΗΛ.: 24210 28 111, 24210 29407-8, FAX: 24210 26394 e-mail: sbtke@otenet.gr & info@sbtke.gr ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 3872

™YN¢E™MOY BIOMHXANIøN £E™™A§IA™ & KENTPIKH™ E§§A¢O™

EK∆OΤΗΣ Απόστολος ∆ηµ. Παπαδούλης Ελ. Βενιζέλου 4 , Bόλος - Τηλ.: 24210 28111

£∂™∂π™ Η πορεία για την ανασύνταξη - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆OΣΕΩΣ Στέλλα Βαϊνά ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ

∆είπνο εργασίας µε την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

Παναγιώτης Βενετσάνος Φρόσω ∆αγλαρίδου Γιόλα Φράγκου

Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου στη Γ. Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - - - - - -13

Το ∆ελτίο διανέµεται δωρεάν

Προτάσεις για την τιµολόγηση ενέργειας από ΑΠΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14

Τα άρθρα που δηµοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

Επανεξέταση του παγώµατος των επιστροφών Φ.Π.Α. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 Αντίθετοι στις ρήτρες για µειωµένη κατανάλωση φυσικού αερίου

- - - - - - -18

Οι προτάσεις του Συνδέσµου για το Ε.Π. “Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007-2013”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19

Πρόβληµα για τις εξαγωγές εκκοκκισµένου βάµβακος στην Αίγυπτο - - -20

ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆OΠOΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 76 ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤· ∆ËÏ.: 210 95 95 683, º·Í: 210 95.89 536

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Προβλήµατα από το κλείσιµο των Τεµπών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22

Kαραγιάννη ∆ήµητρα

¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂. ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network Hellas”

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απολογισµός έτους 2009 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 Πρωτοβουλία Matchmaking Events Πρόγραµµα BE2WEEN - - - - - - - - - - - - - - - - -27 Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 Η Ισπανική Προεδρία της Ε.Ε. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28

∞™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™ ∆. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ - ª∂§ø¡ ª∞™ ΣΕΛΜΑΝ: Νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς για τη ΣΕΛΜΑΝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -30 ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.: Ενηµερωτικό εγχειρίδιο από την Γαλανός Α.Ε.

- - - - - - - - - - - - - -30

METAL DESIGN A.E.: Σε τροχιά ανάπτυξης η Metal Design A.E. - - - - - - - - - - - - - -31 ΕΒΕΤΑΜ A.E.: Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στη Σαγκάη της Κίνας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -32 Μ.Κ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ και ΣΙΑ: Πιστοποιηµένη εκπαίδευση από το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33 ΝΕΑ ΜΕΛΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33

∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34 ∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∆ηµήτριος Παληγιάννης

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37

Βασιλική Μητρουλιά - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38 Θωµάς Μητρουλιάς - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -39

2

Λεωνίδας Χρ. Κάππας

∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρόεδρος: Τσαούτος Νικόλαος Πρόεδρος E.E.: Παπαδούλης Απόστολος Αντιπρόεδροι: ∆οντάς Ευριπίδης Ζουρνατζής Στέργιος Μαραγκουδάκης Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Μωλιώτης Λεωνίδας Γεν. Γραµµατέας: Φιλίππου ∆ηµήτριος Ταµίας: Παπαδοπούλου Ιωάννα Έφορoς:Ευσταθίου Εµµανουήλ Μέλη: Καραχάλιου Χριστίνα Κοίλιαρης ∆ηµήτριος Λεµονιάς Αθανάσιος Λούλος Χρήστος Μαντζιούτας Νικόλαος Νικολάου Νικόλαος Ντιροκάλτσης Στυλιανός Σαµουήλ Αναστάσιος Σιγανός Εµµανουήλ Σωτηρίου Σωτήριος Τόλης Κωνσταντίνος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Παπαδούλης Απόστολος Μέλη: Ευσταθίου Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Παπαδοπούλου Ιωάννα Σωτηρίου Σωτήριος Φιλίππου ∆ηµήτριος Βανέζης Κυριάκος

EΠΙΤΙΜOI Επίτιµος Πρόεδρος: Βανέζης Κυριάκος Επίτιµο Ιδρυτικό Μέλος: Παναγής Νεόκλητος Επίτιµο Μέλος: Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος


¢∂§∆π√

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Οι δραµατικές εξελίξεις στην οικονοµία και η πρώτη δέσµη δηµοσιονοµικών µέτρων που ελήφθησαν για την ανακοπή τους διαµορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, για τις δραστηριότητες της πραγµατικής οικονοµίας και την κοινωνία. Την κρισιµότητα την καθορίζει το γεγονός ότι ως χώρα βρεθήκαµε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε στο δίληµµα: Χρεοκοπία ή ύφεση. Η προτιµότερη από τις δύο επιλογές, που δεν µπορεί παρά να είναι η δεύτερη, εξακολουθεί να είναι επώδυνη, και δεν αφήνει περιθώρια επανάληψης πολιτικών, που υπήρξαν οι δηµιουργοί όλης αυτής της οδυνηρής εξέλιξης. Η αποφασιστικότητα της πρώτης δέσµης µέτρων πείθουν ότι η συνέχεια θα «πατήσει» στα χνάρια πολιτικών, που θα επιδιώξουν τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Όµως, ο αναπόφευκτα περιοριστικός τους χαρακτήρας, µπορεί να είναι το βάθρο σε µία προσπάθεια εξόδου από την κρίση, δεν είναι, ωστόσο, από µόνη της ικανή να προσφέρει την έξοδο.

Η ανασύνταξη της ελληνική οικονοµίας και η έξοδός της από την κρίση είναι προοπτική δύο βασικών προϋποθέσεων: Η πρώτη είναι ότι η αρχική δέσµη µέτρων θα συνοδευτεί από σοβαρές, ολοκληρωµένες και υπεύθυνες παρεµβάσεις που θα εισάγουν διαρθρωτικές αλλαγές και τοµές. Είναι όλες αυτές οι αναγκαιότητες, που αν και γνωστές, δεν τολµήθηκαν καθ΄ όλη την περίοδο της µεταπολίτευσης, και άφησαν την ανεξέλεγκτη διόγκωση ενός αντιπαραγωγικού, σπάταλου και αντιαναπτυξιακού κράτους. Είναι αυτές οι αναγκαιότητες, που επειδή δεν αντιµετωπίστηκαν στο χρόνο τους, οδήγησαν τη χώρα στην κρίση. Μόνον µε τον τρόπο αυτό, οι δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις θα αποκτήσουν αξία και θα είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµες. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη. Η επαναλειτουργία, δηλαδή, του µηχανισµού παραγωγής πλούτου –και όχι κατανάλωσης- αναδιαρθρώνοντας το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας. Και εδώ χρειάζεται τόλµη. Η µεγάλη πρόκληση είναι να εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας και να ενισχύσουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, που έχουν ζήτηση στις µεγάλες αγορές, να υποβοηθηθεί η διεύρυνση του οικονοµικού και παραγωγικού µεγέθους του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού και να διαµορφώσουµε συνθήκες για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων.

Η ολοκληρωµένη εκπλήρωση αυτών των δύο προϋποθέσεων, διανοίγει το δρόµο προς την ανασύνταξη της οικονοµίας και τον περιορισµό του χρόνου της κρίσης και της ύφεσης. Ταυτόχρονα, πείθει και το σύνολο της κοινωνίας, ότι το τίµηµα που σήµερα καταβάλλει, στην προσπάθεια της δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, πρόκειται να έχει το σοβαρό αντίκρυσµα σε ένα σύγχρονο οικονοµικό υπόδειγµα, που θα ενισχύει από πραγµατικούς –και όχι δανεικούς- πόρους ένα βιώσιµο κοινωνικό κράτος.<<<

4


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ∆ΕΙΠΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Προς τιµήν της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κας Λούκας Κατσέλη, η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, παρέθεσε δείπνο εργασίας, το βράδυ του Σαββάτου, 6 Φεβρουαρίου 2010, στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά Βόλου.

Η Υπουργός κα Λούκα Κατσέλη

Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παύλος Μαρκάκης, ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων κ. Γιώργος Πετράκος, η Γενική Γραµµατέας Θεσσαλίας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, ο Νοµάρχης Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας, ο ∆ήµαρχος Βόλου κ. Αλέκος Βούλγαρης, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης του Νοµού και Πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων, των Επιµελητηρίων και των Εµπορικών Συλλόγων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος. Τα θέµατα, τα οποία συζητήθηκαν είχαν σχέση µε την τρέχουσα οικονοµική επικαιρότητα αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Κατά την οµιλία του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου, κ. Απόστολος Παπαδούλης ανέφερε τα εξής: « Εκ µέρους της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερµά για την τιµή που µας κάνατε να αποδεχθείτε την πρόσκλησή µας, και να είστε απόψε µαζί µας. Η τιµή αυτή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αναγνωρίζοντας ότι οι υποχρεώσεις σας είναι εξαιρετικά απαιτητικές και το πρόγραµµά σας ιδιαίτερα πιεστικό. Θέλω επίσης, να καλωσορίσω θερµά τους συνεργάτες της κας Υπουργού, τη Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τους βουλευτές του Νοµού Μαγνησίας, το Νοµάρχη Μαγνησίας και τους ∆ηµάρχους Βόλου και Ν. Ιωνίας, τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Εµπορικών, Τεχνικών και Οικονοµικών Επιµελητηρίων, των Εργατικών Κέντρων και των Εµπορικών Συλλόγων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τον Προέδρο του ΚΕΤΕΑΘ. Σας ευχαριστούµε όλους, για την τιµή που µας κάνετε. Ιδιαίτερα, όµως, επιτρέψτε µου να καλωσορίσω, µε πολύ χαρά, το νέο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων, το Γιώργο τον Πετράκο. Είναι γνωστός σε όλους µας για τη νηφαλιότητα των απόψεών του. Μας ανακουφίζει το γεγονός ότι ένας εξαίρετος επιστήµονας, που γνωρίζει πολύ καλά τα δεινά των περιφερειακών ανισοτήτων βρίσκεται σε µία νευραλγική θέση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επιτρέψτε µου να αποφύγω να διεκτραγωδήσω τα δεινά και τις περιπέτειες της οικονοµίας µας από την κρίση. Άλλωστε, µετά τα µέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, και την έγκριση του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ατζέντα της συζήτησης, αυτονόητα, αλλάζει και µετατοπίζεται από τη δηµοσιονοµική εξυγίανση στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Αγαπητή Κυρία Υπουργέ, Είµαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι και σεις παρακολουθείτε µε την ίδια αγωνία τις εξελίξεις στην αγορά, όπως και οι πρωταγωνιστές της: οι επιχειρήσεις.

6


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. ΣΒΘΚΕ κ. Ν. Τσαούτος, η Υπουργός κα Λ. Κατσέλη, ο Πρόεδρος Ε.Ε. ΣΒΘΚΕ κ. Α. Παπαδούλης και ο Γ.Γ. Επενδύσεων κ. Γ. Πετράκος

8

Μία πρόσφατη απόδειξη είναι η παρέµβασή σας για τη ρύθµιση οφειλών επιχειρήσεων, την οποία θεωρούµε θετική. Όµως, το πρόβληµα της ρευστότητας είναι πάρα πολύ µεγάλο. Η φετεινή πρόβλεψη για την πιστωτική επέκταση, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι στα ίδια επίπεδα µε την περυσινή. Εύκολα καταλαβαίνουµε τι πρόκειται να συµβεί στην αγορά όταν από το 15% το 2008, η πιστωτική επέκταση το 2009 κατρακύλησε στο 4% κι εφέτος η αύξηση θα είναι µηδενική. Το Τραπεζικό Σύστηµα είναι η καρδιά της Αγοράς. Η Αγορά κινείται στους κτύπους της καρδιάς της. Υποχρέωση όλων µας είναι να διατηρούµε την καρδιά σε άριστη κατάσταση. Υπό µία, όµως, θεµελιώδη προϋπόθεση: ότι το ίδιο το Τραπεζικό Σύστηµα αντιλαµβάνεται πλήρως και επακριβώς το ρόλο και την αποστολή του. Επ’ αυτού υπάρχουν, δυστυχώς, πολλές και τεκµηριωµένες αµφιβολίες. Όλοι µας κατανοούµε, ότι χωρίς την έγκαιρη ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις, και τη γρήγορη κινητοποίηση αναπτυξιακών πόρων, που θα αλλάξει το επιχειρηµατικό κλίµα, δύσκολα θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κυρία Υπουργέ, δεν σας κρύβω, ότι οι επιχειρήσεις στηρίζουν πολλά στις δικές σας πρωτοβουλίες και εκφράζουµε τη βεβαιότητα ότι δεν θα τις διαψεύσετε. Η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να επιχειρηθεί µε περισσότερο στοχευµένο τρόπο, ξεκινώντας από την εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αναπτυξιακού Νόµου, ο οποίος µε τις σοβαρές καθυστερήσεις που έχει παρουσιάσει στην καταβολή των επιχορηγήσεων, από αναπτυξιακό εργαλείο έχει εξελιχθεί σε βρόγχο στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Θέλουµε να πιστεύουµε, ότι κατά την αναµόρφωσή του, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση, πέραν της απλοποίησης των διαδικασιών, και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του, ως προς τους χρόνους ανταπόκρισης. Παρέµβαση, που θεωρούµε, επίσης, αναγκαία, είναι η επανάληψη του ΤΕΜΠΜΕ, προσανατολισµένο, όµως, αποκλειστικά στους κλάδους της µεταποιητικής δραστηριότητας. Η γενική προηγούµενη εφαρµογή του ΤΕΜΠΜΕ ενίσχυσε αδιάφορες για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας δραστηριότητες Θάθελα, στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσω, ότι τόσο το ΤΕΜΠΜΕ όσο και οι διάφορες ρυθµίσεις, που εφαρµόζονται επ΄ ωφελεία της ρευστότητας των επιχειρήσεων, µε εγγύηση του ελληνικού κράτους, θα είναι αποτελεσµατικές και δεν θα παραµένουν γράµµα κενό, στο βαθµό που θα γίνονται σεβαστές από το πιστωτικό σύστηµα. Η µεγάλη πρόκληση, ωστόσο, για την οικονοµία µας είναι η επαναφορά της σε ρυθµούς βιώσιµης ανάπτυξης. ∆ηλαδή, ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις µέσης και υψηλής τεχνολογίας, σε προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας, θα αξιοποιούν τη γνώση και την καινοτοµία και θα δηµιουργούν υγιείς θέσεις απασχόλησης. Η άµεση ενεργοποίηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, αποτελεί µία ισχυρή ώθηση, που µπορεί να ανατρέψει την αναπτυξιακή υποχώρηση και να συµβάλλει καταλυτικά στην ενεργητική διαφοροποίηση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Ήδη, έχουν προετοιµαστεί προγράµµατα, τα οποία είναι συντονισµένα στη διττή επιδίωξη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας µε όρους «πράσινης» ανάπτυξης. Είµαι βέβαιος, πως έχετε ενηµερωθεί, ότι το Υπουργείο σας διαθέτει ένα εξαιρετικό διαχειριστικό «εργαλείο»: Τον ΕΦΕΠΑΕ. Για την ιστορία µόνον, θάθελα να αναφέρω ότι ο ΕΦΕΠΑΕ είναι προϊόν σύµπραξης των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, που δηµιουργήθηκαν από 80 οργανώσεις της αγοράς (Επιµελητήρια, Συνδέσµοι Βιοµηχανιών, Αναπτυξιακές Εταιρείες κ.λπ.) και διαχειρίστηκαν µε


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ εξαιρετική επιτυχία και κυρίως αξιοπιστία και διαφάνεια, από το 1997 έως και σήµερα, αναπτυξιακά Προγράµµατα του Β΄ και του Γ΄ ΚΠΣ. Σηµειώνω, ότι στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, διαχειρίστηκαν µε µεγάλη επιτυχία 18.000 συγχρηµατοδοτούµενα έργα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προϋπολογισµού 2,74 δισ. ευρώ. Το µοντέλο αυτό διαχείρισης υπήρξε καινοτοµία δικής σας κυβέρνησης, έτυχε της αµέριστης εµπιστοσύνης της αγοράς, παρήγαγε αξιοζήλευτα αποτελέσµατα και είµαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσετε άµεσα την τεχνογνωσία που διαθέτει, επ΄ ωφελεία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Ένα, επίσης, σηµαντικό για την οικονοµία κα τις επιχειρήσεις ζήτηµα, που θέλω να τονίσω είναι η µεγάλη σηµασία που αποδίδουµε στην εφαρµογή πολιτικών για την ενίσχυση της καινοτοµίας. Η δηµιουργία των Πόλων Καινοτοµίας έχει αφήσει ένα θετικό ισοζύγιο τόσο στην επιχειρηµατική όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα Στη Θεσσαλία, το πείραµα φαίνεται ότι έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για επανάληψή του σε αναβαθµισµένο επίπεδο. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε µου να αξιοποιήσω τον τρίτο συνθετικό τίτλο της υπουργικής σας ευθύνης, της Ναυτιλίας, για να σηµειώσω την ανάγκη αξιοποίησης ενός σηµαντικού αναπτυξιακού πόρου της Κεντρικής Ελλάδος: του λιµανιού του Βόλου, το οποίο εδώ και χρόνια έχει χάσει τα χαρακτηριστικά µίας σύγχρονης υποδοµής αξιώσεων. Η έκρηξη του διεθνούς εµπορίου και των θαλάσσιων µεταφορών, δηµιουργούν ιδιαίτερα θετικές συνθήκες για την τεχνολογική και οργανωτική αναβάθµισή του.

Οι κ.κ. Σιγανός, Λούλος, ∆οντάς, Παπαδούλης, Πετράκος, Τσαούτος

Αγαπητή Κυρία Υπουργέ, Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι θερµά για την τιµή που µας κάνετε να είστε απόψε µαζί µας, να υπογραµµίσω ότι οι επιδιώξεις του Συνδέσµου µας είναι, µέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων στη Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα και να σας διαβεβαιώσω ότι είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε καλή συνεργασία.» Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Υπουργός η οποία επισήµανε τα εξής: «Ο δηµόσιος διάλογος για την πορεία της ελληνικής οικονοµία διεξάγεται σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, κατά την οποία η χώρα µας, µε συντονισµένες πολιτικές πρωτοβουλίες επιχειρεί να ανατρέψει το κλίµα δυσπιστίας τόσο απέναντι στο εσωτερικό, όσο και απέναντι στις διεθνείς αγορές. Επιχειρεί να τιθασεύσει το δηµόσιο έλλειµµα, να στηρίξει την πραγµατική οικονοµία και να θέσει τις βάσεις για µια βιώσιµη παραγωγική αναδιάρθρωση. Παραλάβαµε µια οικονοµία σε ύφεση, µε απόκλιση προϋπολογισµού 25 δισ.€ περίπου και συνεχή µείωση των δηµοσίων επενδύσεων. Μια οικονοµία µε απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που δεν ξεπερνούσε το 3,5%. Ένα κράτος που όφειλε σε επιχειρήσεις και ιδιώτες µόνο από υποχρεωτικές πληρωµές του Αναπτυξιακού Νόµου 900 εκ. €. Αποτέλεσµα της ανυπαρξίας έγκαιρου σχεδιασµού, της αδικαιολόγητης σπατάλης, της αδράνειας και της κατάρρευσης των µηχανισµών διακυβέρνησης υπήρξε η εκτόξευση του δηµοσίου χρέους και του κόστους δανεισµού, η κατακόρυφη αύξηση της οικονοµικής αβεβαιότητας και κατάρρευση της αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές. Για αυτό το λόγο η χώρα µας, έχει µπει στη δίνη διεθνών χρηµατοπιστωτικών κλυδωνισµών που χρησιµοποιούν τα ελληνικά οµόλογα ως όχηµα για κερδοσκοπικές πιέσεις στο Ευρώ, αυξάνοντας ταυτόχρονα αδικαιολόγητα τα περιθώρια κινδύνου των ελληνικών τίτλων. Απέναντι στις εξελίξεις αυτές, η χώρα µας κατέθεσε ένα συγκροτηµένο ΠΣΑ που ενσωµατώνει τις βασικές µας πολιτικές προτεραιότητες για την ουσιαστική αποκλιµάκωση των ελλειµµάτων και του χρέους εντός 3ετίας, τη σταδιακή αναθέρµανση της οικονοµίας από το τέλος του 2010 και µετά, καθώς επίσης και τον οδικό χάρτη για την παραγωγική αναδιάρθρωση του τόπου. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού, αποτελεί εθνική πρόκληση. ∆εν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία, καθυστερήσεις ή και απραξία. Με µια προϋπόθεση. Να µοιραστούν τα βάρη και τα

9


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ οφέλη δίκαια και να συµβάλλουν όλοι ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Η πρόκληση εποµένως σήµερα είναι τριπλή και αφορά: α) τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, µε µείωση του ελλείµµατος κατά 8 δισ.€ το 2010 και περαιτέρω αποκλιµάκωση στο στόχο του 3% το 2012, από 12,7% το 2009, β) την οικονοµική αναθέρµανση από το τέλος του 2010 και την αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από 15% περίπου του ΑΕΠ που είναι σήµερα στο 19% το 2013 και γ) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µε σηµαντικές τοµές για µείωση των πληθωριστικών πιέσεων και αύξηση της παραγωγικότητας. Η κρίση έχει θέσει σε µεγάλη δοκιµασία τον επιχειρηµατικό ιστό της χώρας. Αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που είναι το Υπουργείο που συγκεντρώνει όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία στα χέρια του να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα: 1. Για τη στήριξη της αγοράς και της παραγωγικής δραστηριότητας το 2010. 2. Για την προώθηση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, ώστε να προωθηθεί ένα νέο βιώσιµο πρότυπο ανάπτυξης στη χώρα και νέες θέσεις εργασίας. 3. Για την ενδυνάµωση της εποπτείας στις αγορές, και την αποκατάσταση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Ο 1ος άξονας των πολιτικών µας, αφορά στη στήριξη της αγοράς και της παραγωγικής δραστηριότητας, της πραγµατικής δηλαδή οικονοµίας. Άποψη από το δείπνο

10

❑ Νόµος – Ρύθµιση Επαγγελµατικών και Επιχειρηµατικών οφειλών: Στο πλαίσιο αυτό, πριν λίγες εβδοµάδες ψηφίστηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των οφειλών των επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών, και τις αλλαγές στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Με το Νόµο αυτό, εφαρµόσαµε την προεκλογική µας δέσµευση για παροχή πολύτιµης ρευστότητας στους χιλιάδες επιχειρηµατίες που δοκιµάζονται από την πρωτοφανή πιστωτική ασφυξία. ∆ίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που αιτούνται την υπαγωγή τους στο Νόµο µέχρι και 15/04, να τακτοποιήσουν, τόσο ληξιπρόθεσµες, όσο και ενήµερες οφειλές, βάσει συνολικού ύψους οφειλής και συγκεριµένων κριτηρίων. Με το µέτρο της γενικευµένης αµνηστίας, επιχειρήσεις που πληρώνουν τις οφειλές τους, µέχρι και 3 µήνες από τη δηµοσίευση του Νόµου, τυγχάνουν της διαγραφής των δυσµενών τους στοιχείων από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. ❑ Νόµος - Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών: Τις επόµενες µέρες καταθέτουµε στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου µε το οποίο καθιερώνουµε τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών, για φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγµένη και µόνιµη αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους προς τις τράπεζες. Ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που αποτελεί νοµικό κετκηµένο στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες εδώ και χρόνια. Μια τοµή που δίνει την ευκαιρία σε αυτούς τους πολίτες που βρίσκονται σε αποδεδειγµένη αδυναµία να ρυθµίσουν τα χρέη τους µέσω δικαστηρίων και να δραστηριοποιηθούν και πάλι. ❑ ΤΕΜΠΜΕ: Αυξάνουµε το κεφάλαιο και αλλάζουµε τα κριτήρια και τους όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ, µε στόχο την παροχή εγγυήσεων του δηµοσίου σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που πραγµατικά έχουν ανάγκη στήριξης και άµεσης δανειοδότησης αλλά και επιχειρήσεις που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση. Επιπρόσθετα, στον επανασχεδιασµό του ΤΕΜΠΜΕ εντάσσουµε τις επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα. ✔ ∆ράσεις στήριξης επιχειρήσεων: Η στήριξητων επιχειρήσεων µέσα στο 2010, προωθείται και µέσω της αποπληρωµής των καθυστερηµένων οφειλών του δηµοσίου για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης, καθώς και µε την επίσπευση των πληρωµών για προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Για τη Θεσσαλία, οι πληρωµές αυτές ήδη ανέρχονται συνολικά σε 155 εκατ. Ευρώ. ❑ Οι προοπτικές για το 2010 θα εξαρτηθούν όχι µόνον από την προώθηση των δράσεων που σας ανέφερα, αλλά και από τη δυναµική της συνολικής ζήτησης στην οικονοµία.


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ∆εδοµένης της ανάγκης δηµιονοµικής προσαρµογής, η ατµοµηχανή της αναθέρµανσης της οικονοµίας δεν µπορεί να είναι άλλη εκτός από τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης, συνεργασίας και θετικής προοπτικής ανάµεσα στις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου και την Κυβέρνηση. Αναφορικά µε το 2ο άξονα που αφορά την υιοθέτηση ολοκληρωµένης στρατηγικής για την παραγωγική αναδιάρθρωση, µε τη χρήση σηµαντικών αναπτυξιακών εργαλείων, όπως: ❑ Τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις: Για το λόγο αυτό, προχωράµε άµεσα, µέσα στο 2010, σε αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων, ύψους 10, 3 δισ., που αντιστοιχεί σε 4,2% του ΑΕΠ µε προοπτική να αυξηθεί σταδιακά στο 5% του ΑΕΠ το 2013. ❑ Την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ: Προωθούµε την αναθεώρηση και αποτελεσµατική εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Ήδη, στο 1ο τρίµηνο του 2010, τροποποιούµε το Ν.3614 που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, αναπροσανατολίζοντας τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του υπάρχοντος προγράµµατος, προς την κατεύθυνση της Καινοτοµίας, των πράσινων δραστηριοτήτων, της εξοικονόµησης ενέργειας, των επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές, σε στενή συνεργασία µε όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες. ❑ Την αναθεώρηση του Επενδυτικού Νόµου: Αναθεωρούµε τον Επενδυτικό Νόµο µε στόχο την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος τίθεται σε εφαρµογή εντός του 1ου εξαµήνου του 2010 µε προσανατολισµό την ενίσχυση των δράσεων προς την κατεύθυνση της Πράσινης Ανάπτυξης. Επισπεύδουµε παράλληλα, την αξιολόγηση των πάνω από 4.000 αιτήσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει του ισχύοντος Επενδυτικού Νόµου. ❑ Τη δηµιουργία του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταµείου: Στόχος µας µέχρι τα µέσα του 2010, είναι να έχουµε έτοιµο το Σχέδιο Νόµου για την ίδρυση του Ταµείου. Το Ταµείο έχει ήδη ενσωµατωθεί στο 3ετές Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της µακροπρόθεσµης στρατηγικής της κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός χρηµατοδοτικού εργαλείου για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα σε τοµείς όπως η πράσινη ενέργεια, οι αστικές αναπλάσεις, η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, η βιοτεχνολογία, ICT (Information & Communication Technologies) και τεχνολογικές καινοτοµίες, τα µεγάλα έργα υποδοµής που θα προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. ❑ Την αξιοποίηση των Σ∆ΙΤ: Προωθούµε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα σε διάφορους τοµείς, την προώθηση µιας συνολικής πολιτικής εγγυήσεων προς επιχειρήσεις. ❑ Την υιοθέτηση σηµαντικών θεσµικών πρωτοβουλιών, όπως το Νοµοσχέδιο Απλοποίησης ∆ιαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων και το νοµοσχέδιο απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα καταθέσουµε στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης εταιριών. Αναθεωρούµε το ισχύον πολυδαίδαλο νοµοθετικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο για την ίδρυση µιας επιχείρησης απαιτούνταν κατά µέσον όρο 38 ηµέρες και 15 βήµατα, µειώνοντας τα συνολικά βήµατα σε 2 και ιδρύουµε τις υπηρεσίες µιας στάσης µε τη συµβολή και των επιµελητηριακών φορέων. Παράλληλα, µέχρι τα µέσα του 2010, θα είµαστε έτοιµοι µε τα συναρµόδια Υπουργεία, να καταθέσουµε σχέδιο νόµου που αφορά την απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου περί αδειοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων, µε εκσυγχρονισµό των διατάξεων που άπτονται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δηµόσια υγεία και την ασφάλεια (βιοµηχανικές µονάδες-εγκαταστάσεις). ❑ Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης για µεγάλα επενδυτικά έργα: Επισπεύδονται οι αδειοδοτήσεις µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και η εφαρµογή της Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας για τη ∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track), εξασφαλίζοντας τη χορήγηση άδειας εντός τριών µηνών µέσω της υπηρεσίας µίας στάσης του «Invest in Greece». ❑ Νοµοσχέδια για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων και τη διευθέτηση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων: Μέχρι το τέλος του 2010, θα αναλάβουµε νοµοθετική πρωτοβουλία για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που διέπεται από το Ν. 2545/1997 για τις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές µε επεξεργασία και προώθηση σχεδίου νόµου. Με τον τρόπο αυτό θέτουµε τα θεµέλια για την πραγµατική διασύνδεση του χωροταξικού σχεδιασµού µε την 11


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ οικονοµική δραστηριότητα, προωθώντας ταυτόχρονα τη δηµιουργία υποδοµών για την υποδοχή νέων επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα αναλαµβάνουµε νοµοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισµό του Ν. 3325/2005 που αφορά σε θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Σηµαντική διάσταση στην αναπτυξιακή µας προσπάθεια, αποτελεί η 3η προτεραιότητα, αναφορικά µε την ενδυνάµωση της εποπτείας των αγορών, µέσα από τη σταδιακή θέσπιση µιας σειράς µέτρων προστασίας και εποπτείας, παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου που διέπει τον ανταγωνισµό. Αποτελεί αιχµή των πολιτικών µας προτεραιοτήτων το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, να επιτύχουµε και την όλο και πιο ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών και τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που θα ευνοήσει τους όρους ανταγωνισµού και εµπορίου της χώρας, αλλά και την εµβάθυνση των αγορών. Οι συµµετέχοντες στο δείπνο

12

❑ Θεσµικό Πλαίσιο Ανταγωνισµού: Έχουµε ήδη ξεκινήσει το έργο της αναθεώρησης και του εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Νόµος 703/1977), προκειµένου να διασφαλίσουµε την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της, στο πλαίσιο της διερεύνησης ολιγοπωλιακών και εναρµονισµένων πρακτικών και την έγκαιρη επιβολή προστίµων, όπου απαιτείται. ❑ Υπηρεσία Αντιµονοπωλιακού Ελέγχου: Σε λίγους µήνες θα ξεκινήσει και επίσηµα το έργο της η Ειδική Υπηρεσία Αντιµονοπωλιακού Ελέγχου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µε σκοπό την ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου της διάρθρωσης και λειτουργίας των αγορών και των αναλύσεων της αγοράς. ❑ Έλεγχος διαµόρφωσης τιµών: Λειτουργεί ήδη το Παρατηρητήριο Τιµών, ενώ ενεργοποιούµε την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και των υπηρεσιών Εµπορίου των Ν.Α., προς την κατεύθυνση του ελέγχου του τρόπου διαµόρφωσης των τιµών βασικών παραγωγικών εισροών σε τοµείς που επηρεάζουν άµεσα τον ∆ΤΚ (όπως π.χ. ο αγροδιατροφικός τοµέας). ❑ Έλεγχος Ενδοοµιλικών Συναλλαγών: Προωθούµε την εφαρµογή ενός συστηµατικού προγράµµατος ελέγχου των ενδοοµιλικών συναλλαγών, παράλληλα µε την εντατικοποίηση των τιµοληψιών σε βασικούς τοµείς της δευτερογενούς δραστηριότητας, προκειµένου να ελέγξουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής βασικών προϊόντων της καθηµερινότητας. Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε είναι µεγάλες. Η συγκυρία απαιτεί από όλους µας να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, προκειµένου για την επίλυση των µεγάλων προβληµάτων του τόπου µας. Η υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα, περνά µέσα από τη συναίνεση όλων των προοδευτικών δυνάµεων του τόπου για ριζικές και καινοτόµες αλλαγές στο υφιστάµενο παραγωγικό µοντέλο. Αποδεικνύουµε καθηµερινά ότι είµαστε αποφασισµένοι να προωθήσουµε τις µεγάλες εκείνες τοµές που έχει ο τόπος, ώστε η χώρα να επανέλθει σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Τις προκλήσεις αυτές θα τις πετύχουµε µόνο µε τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων των παραγωγικών φορέων και δυνάµεων του τόπου µας. Μέσα από το διάλογο να δεσµευτούµε σε ένα προγραµµατικό πλαίσιο δράσεων και πολιτικών, απέναντι στις οποίες όλοι µας θα λειτουργήσουµε µε συνέπεια. Μόνον έτσι θα µπορέσουµε να δώσουµε όραµα στον τόπο µας και προοπτικές στην οικονοµία µας .» <<<


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΣΤΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντιπροσωπεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος αποτελούµενη από τα µέλη της ∆ιοίκησης κ. Απόστολο Παπαδούλη, Πρόεδρο Ε.Ε., κ. ∆ηµήτριο Φιλίππου, Γενικό Γραµµατέα, κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ταµία, και κ. Σωτήριο Σωτηρίου, Μέλος, συναντήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 µε τη Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Καλλιόπη Γερακούδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος της Θεσσαλικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Ειδικότερα εκτέθηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τις παρατεταµένες αγροτικές κινητοποιήσεις και τον αποκλεισµό των εθνικών οδών που δηµιουργούν συνθήκες αδυναµίας διέλευσης προϊόντων και Η Γ. Γραµµατέας κα Κ. Γερακούδη υποδέχεται τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου αγαθών. Τονίστηκε ότι τα προβλήµατα παρουσιάζονται πλέον οξυµένα και καθιστούν την κατάσταση εντονότερη και δυσκολότερη εξαιτίας και των συνθηκών που επικρατούν στα Τέµπη, ήδη από τον περασµένο ∆εκέµβριο, εξαιτίας των κατολισθήσεων. Επισηµάνθηκε ότι οι δυσκολίες αυτές σε µια χρονική περίοδο έντονης δηµοσιονοµικής και πιστωτικής κρίσης έχουν επιφέρει πλήγµα στις επιχειρήσεις που τις οδηγεί σε οικονοµική ασφυξία και σε σοβαρά αδιέξοδα. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου ενηµέρωσαν τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές τους αναφορικά µε τα ανωτέρω θέµατα και στη συνέχεια ενηµερώθηκαν για θέµατα που αφορούν στην ενεργοποίηση των πόρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας σε έργα και δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.<<<

13


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής», ο Σύνδεσµος υπέβαλε στην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρµπίλη, παρατηρήσεις και προτάσεις επί του άρθρου 5 «Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α». Άρθρο 5: Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντικό δυναµικό οργανικών αποβλήτων (λύµατα χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων, υπολείµµατα καλλιεργειών, οργανικά απόβλητα από τη γαλακτοκοµική παραγωγή, τα σφαγεία, τις βιοµηχανίες τροφίµων και τις αγροτοβιοµηχανίες, λάσπη υδάτινων αποβλήτων, οργανικό µέρος των δηµοτικών στερεών αποβλήτων, οργανικά απόβλητα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εστίασης κ.λπ.) που σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργούν έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους. Μία µονάδα παραγωγής βιοαερίου µε τη µέθοδο της αναερόβιας χώνευσης των αποβλήτων αυτών, αποτελεί τη βέλτιστη από περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη λύση, καθώς αξιοποιεί το ενεργειακό δυναµικό του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας αποδίδοντας παράλληλα ένα πολύτιµο οργανικό λίπασµα (χωνευµένη πρώτη ύλη βιοµάζας/κοµπόστ) πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Το βιοαέριο µπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί σαν καύσιµο µεταφορών, αντικαθιστώντας τα συµβατικά καύσιµα σε ποσοστό που µπορεί να φτάσει το 15-20%, ενώ ως αναβαθµισµένο βιοαέριο µπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου και να χρησιµοποιηθεί και για παραγωγή υδρογόνου (fuel cell). Αν και η πολύχρονη εµπειρία παραγωγής και εκµετάλλευσης βιοαερίου στις χώρες της Β∆Κεντρικής Ευρώπης έχει δείξει ότι η αξιοποίηση της ενέργειας των αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, καθώς και ειδικών βιοµηχανικών οργανικών αποβλήτων και των οργανικών δηµοτικών στερεών απορριµµάτων, µπορεί να γίνει µε τον οικονοµικά αποδοτικότερο τρόπο (οικονοµία κλίµακας) σε µία κεντρική µονάδα βιοαερίου, σε θέσεις όπου έχει διαπιστωθεί υψηλό δυναµικό οργανικών αποβλήτων, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήµερα σε λειτουργία αντίστοιχη µονάδα. Η υλοποίηση µονάδων αναερόβιας χώνευσης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων είναι ακόµη δύσκολη. 14


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Μεταξύ άλλων τα επόµενα εµπόδια επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την οικονοµική βιωσιµότητα ενός έργου βιοαερίου στη χώρα µας: ❑ Υψηλά κόστη επένδυσης και συντήρησης / λειτουργικό κόστος. Τα έργα βιοαερίου απαιτούν ακόµη και σήµερα υψηλά κόστη επένδυσης / συντήρησης και την εφαρµογή «ακριβών» τεχνολογιών που δύσκολα µπορούν να εφαρµοστούν στο γεωργικό τοµέα σε µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεις. ❑ Κόστος µεταφοράς των πρώτων υλών / αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής στη µονάδα βιοαερίου, κόστος επένδυσης σε αντίστοιχα µεταφορικά µέσα. ❑ Υψηλή τιµή αγοράς βιοµάζας (εκτός αποβλήτων/λυµάτων) µε ικανοποιητική απόδοση σε βιοαέριο. ❑ Απουσία «Τέλους Απόθεσης» αποβλήτων/λυµάτων χαµηλής απόδοσης σε βιοαέριο. ❑ Κόστος γραµµών µεταφοράς παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. ❑ Περιορισµένη πρόσοδος (πρακτικά υπάρχουν έσοδα κυρίως από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το νέο τιµολόγιο για τις ΑΠΕ). ❑ Απουσία προσόδου από «Πράσινα Πιστοποιητικά». ❑ Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενσωµατώνεται δειλά στην ελληνική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία τα τελευταία χρόνια και δεν εφαρµόζεται επαρκώς. ❑ Τα εξωτερικά κόστη δεν εκτιµώνται και δεν αποτιµώνται σε χρήµατα (π.χ. ρύπανση υπόγειων υδάτων, ευτροφισµός, αντικατάσταση ορυκτών καυσίµων). ❑ ∆υνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των µονάδων και υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων (π.χ. απόσµηση, κατάλληλη χωροθέτηση, αισθητική κ.λπ.) µε όποιο πρόσθετο επενδυτικό κόστος αυτά συνεπάγονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µίας µονάδας βιοαερίου σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων ο κατάλληλος σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία της µονάδας εξασφαλίζει «περιβαλλοντική συµβατότητα». ❑ ∆ιαθεσιµότητα πρώτης ύλης: Τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα αποτελούν ιδιαίτερο ζήτηµα λόγω του υψηλού δυναµικού τους, αλλά και της χωρικής τους διασποράς σε ολόκληρη την χώρα. Σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η εποχιακή παραγωγή αποβλήτων (π.χ. απόβλητα ελαιοτριβείων, τυροκοµείων κ.λπ.) αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου βιοαερίου. Στις περιπτώσεις, αυτές, θα πρέπει να εξασφαλίζονται µακροχρόνια συµβόλαια µεταξύ των διαχειριστών της µονάδας βιοαερίου και των παραγωγών της πρώτης ύλης και η χρήση διαφορετικών αποβλήτων (π.χ. αγροτοβιοµηχανικά απόβλητα µε ζωικά απόβλητα) είναι επιβεβληµένη. ❑ Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη και η πρόσθετη επιβάρυνση µε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α. τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ως ειδικό τέλος.

Προτάσεις Με γνώµονα την προσέλκυση επενδύσεων στο σηµαντικό τοµέα του βιοαερίου και, κατ’ επέκταση, την αειφόρο οικονοµική, γεωργική και αγροτική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική προστασία, µε την ενεργειακή εκµετάλλευση των αγροτοκτηνοτροφικών και γενικά, οργανικών αποβλήτων και τη συνεπακόλουθη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς, επίσης, και την εξάλειψη των εµποδίων που σχετίζονται µε τους τελικούς χρήστες (π.χ. ανάπτυξη αγοράς θερµότητας, χρήση του βιοαερίου ως καύσιµο στις µεταφορές, έγχυση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, κλπ), προτείνονται τα παρακάτω: 1. Για βιοµάζα που αξιοποιείται από σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας ηλεκτρικής ισχύος µέχρι 5 MW, ορίζεται βασική τιµή ενέργειας 200 €/MWh. Στην περίπτωση, αυτή, σαν ισχύς του σταθµού, θεωρείται το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού της εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος του µε το λόγο των ωρών λειτουργίας του στη µέγιστη ισχύ το συγκεκριµένο έτος προς τον συνολικό αριθµό ωρών του έτους αυτού (όπως ορίζεται και στην τελευταία τροποποίηση του γερµανικού Νόµου EEG για τις ΑΠΕ), π.χ. έστω σταθµός εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος 6 MW µε 7300 ώρες λειτουργίας το χρόνο στη µέγιστη ισχύ. Η ισχύς του σταθµού που λαµβάνεται υπόψη είναι: 6x(7300/ 8760)=5 MW. 2. Υψηλότερη εγγυηµένη τιµή ενέργειας ανάλογα µε τη µορφή βιοµάζας. Έτσι, για βιοµάζα που αξιοποιείται από σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας ηλεκτρικής 15


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ισχύος µέχρι 5 MW (µε την ίδια παραδοχή για την ισχύ όπως στην παράγραφο 1) στη βασική τιµή προστίθεται τιµή (πριµ) 70 €/MWh όταν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από: 1) ενεργειακά φυτά, όπως αυτά ορίζονται σε επισυναπτόµενο πίνακα καθώς και από υπολείµµατα τους (π.χ. ενσίρωµα καλαµποκιού, άχυρο κ.λπ.) ή/και 2) από αραιά υγρά απόβλητα / λύµατα χαµηλής απόδοσης σε βιοαέριο, (π.χ. κοπριά και ζωικά λύµατα, απόβλητα της βιοµηχανίας γάλακτος / τυρόγαλα, απόβλητα της παραγωγής ελαιολάδου / κατσίγαρος κ.λπ.), σε συνδυασµό µε φυτικά µόνο υποπροϊόντα όπως αυτά ορίζονται σε επισυναπτόµενο πίνακα (π.χ. ακατάλληλα λαχανικά, ακατάλληλες πατάτες, υπολείµµατα µη ενεργειακών καλλιεργειών, φλούδες πατάτας, γλυκερίνη από εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, υγρά απόβλητα και πούλπα πατάτας από παραγωγή αµύλου, µελάσα από παραγωγή ζάχαρης από τεύτλα, απορριπτόµενα άνθη κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή τα αραιά υγρά απόβλητα / λύµατα χαµηλής απόδοσης σε βιοαέριο συµµετέχουν στη συνολική εισερχόµενη για επεξεργασία ποσότητα υλικών στο σταθµό σε ποσοστό έως 30% κατά βάρος. Επίσης, υπολογίζεται επιπλέον τιµή (πριµ) 40€/MWh, µε την προϋπόθεση συµµετοχής των αραιών υγρών αποβλήτων/λυµάτων χαµηλής απόδοσης σε βιοαέριο (π.χ. κοπριά και ζωικά λύµατα, απόβλητα της βιοµηχανίας γάλακτος/τυρόγαλα, απόβλητα της παραγωγής ελαιολάδου/κατσίγαρος κλπ) στη συνολική εισερχόµενη για επεξεργασία ποσότητα υλικών στον σταθµό σε ποσοστό 30% κατά βάρος κατ’ελάχιστο. 3. Επιπλέον, στη βασική τιµή προστίθεται τιµή (πριµ) 30€/MWh, µε την προϋπόθεση χρήσης του µεγαλύτερου µέρους της παραγόµενης θερµικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σταθµού (θέρµανση ή ψύξη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή δεξαµενών, θερµική επεξεργασία των υπολειµµάτων της αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιολογικού λιπάσµατος κ.λπ.), ή την τηλεθέρµανση παρακειµένων οικισµών µε συγκεκριµένες προδιαγραφές µήκους σωληνώσεων και ενεργειακών απωλειών. 4. Πρόσθετη τιµή (πριµ) τεχνολογίας 20 €/MWh για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε σταθµούς µε εγκαταστάσεις καθαρισµού και αναβάθµισης του παραγόµενου βιοαερίου σε ποιότητα φυσικού αερίου (βιοµεθάνιο) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές/περιορισµούς έκλυσης µεθανίου στην ατµόσφαιρα και συγκεκριµένη µέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση ανά κυβικό µέτρο επεξεργαζόµενου βιοαερίου. 5. Νοµοθετική ρύθµιση για την εξασφάλιση όρων για την πώληση/ τροφοδοσία/προµήθεια αναβαθµισµένου βιοαερίου (βιοµεθάνιου) και καθορισµός Εθνικού Προτύπου χαρακτηριστικών/ποιότητας αναβαθµισµένου βιοαερίου (βιοµεθάνιου) για διοχέτευση του στο Εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου (∆ΕΠΑ) ή για τη χρήση του σαν καύσιµο κίνησης. 6. Λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας και έχοντας κατά νου την επιτακτική αναγκαιότητα των «πράσινων» επενδύσεων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, προτείνεται οι επενδύσεις για µονάδες συµπαραγωγής από βιοαέριο (ή/και αναβάθµισης βιοαερίου) να µην επιδοτούνται, έτσι ώστε και να εξοικονοµηθούν πολύτιµα κεφάλαια και να εξασφαλισθεί η είσοδος στο σηµαντικό αυτόν τοµέα υγιών και πραγµατικά «πράσινων» επενδυτών. Εναλλακτικά, προτείνεται να ισχύσουν συγκεκριµένες φοροαπαλλαγές για τις εταιρίες που υλοποιούν επενδύσεις σε µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα (βιοαέριο) και που έχουν συσταθεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. <<<

16


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α. Στα σοβαρά προβλήµατα τα οποία δηµιουργεί στις εξαγωγικές επιχειρήσεις η πρόσφατη απόφαση ‘παγώµατος’ των επιστροφών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αναφέρθηκε ο Σύνδεσµος µε επιστολή, την οποία απέστειλε προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, από το Υπουργείο Οικονοµικών αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των πάσης φύσεως πληρωµών που αφορούν στην επιστροφή του Φ.Π.Α. σε δικαιούχους επιχειρήσεις ή/και η καθυστέρηση της επιστροφής κατόπιν διεξοδικών ελέγχων. Η ενέργεια, αυτή, έρχεται να προστεθεί στις καθυστερήσεις, που ούτως ή άλλως διαπιστώνονται τα τελευταία χρόνια στις επιστροφές του Φ.Π.Α., σε µια περίοδο που οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πιέζονται έντονα, και να τις φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση, δεδοµένου ότι η προσπάθεια, που καταβάλλουν, πλέον, για να διατηρήσουν αγορές, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους είναι εξαιρετικά επίπονη. Τα ποσά προς επιστροφή, δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από ρευστότητα, την οποία δεσµεύουν πρόσκαιρα και στην οποία υπολογίζουν, για να διατηρήσουν ενήµερα τα ταµειακά τους προγράµµατα, ώστε να συνεχίσουν να εκτελούν παραγγελίες πελατών τους του εξωτερικού. Την περίοδο, µάλιστα, αυτή που λαµβάνεται η συγκεκριµένη απόφαση, είναι γνωστό ότι η πιστωτική πολιτική που εφαρµόζεται είναι εξαιρετικά περιοριστική, µε αποτέλεσµα, οι µη επιστρεφόµενοι πόροι να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, πλέον, να αντικατασταθούν από άλλες πηγές. ∆ηλαδή, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις οδηγούνται σε οικονοµικά αδιέξοδα, που, κατά την τρέχουσα δύσκολη περίοδο, αποκτούν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η συγκεκριµένη απόφαση είναι εξαιρετικά αντιφατική σε σχέση µε τις κυβερνητικές προσπάθειες που εκδηλώνονται και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας. ∆ηλαδή, η αποκατάσταση της ρευστότητας της αγοράς που επιχειρείται µε πολιτικές του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αµβλύνεται µε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο Σύνδεσµος είναι δε σε θέση να γνωρίζει ότι µεγάλος αριθµός εξαγωγικών επιχειρήσεων, που στηρίζουν την επιβίωσή τους στη διατήρηση της έστω ισχνής ρευστότητας που διαθέτουν, δέχονται ήδη ισχυρές πιέσεις από τις καθυστερήσεις στην είσπραξη των ποσών του φόρου που δικαιούνται. Για το λόγο αυτόν, ζητείται στην επιστολή η άµεση επανεξέταση της απόφασης ‘παγώµατος’ των επιστροφών του Φ.Π.Α., µε στόχο την έγκαιρη εντός µηνός επιστροφή του φόρου. <<< 17


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τις έντονες ανησυχίες των επιχειρήσεων - µελών του, οι οποίες προµηθεύονται φυσικό αέριο, δεν κάλυψαν, λόγω µειωµένης παραγωγής, την ελάχιστη ετήσια ποσότητα που προβλέπεται από τη σύµβαση, την οποία έχουν υπογράψει µε την ΕΠΑ Θεσσαλίας και αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο να τις επιβληθεί σχετική ρήτρα, µετέφερε ο Σύνδεσµος µε επιστολή του στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΠΑ Α.Ε. κ. Χάρη Σαχίνη, την κα Τίνα Μπιρµπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τον κ. Αναστάσιο Παππή, Πρόεδρο ∆.Σ. Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στις συµβάσεις που υπογράφουν οι επιχειρήσεις µε τις ΕΠΑ, µαζί µε την ετήσια δηλωµένη ποσότητα προσδιορίζεται και η ελάχιστη ετήσια ποσότητα, που αποτελεί δέσµευση παραλαβής και πληρωµής από αυτές. Ο όρος αυτός υπό φυσιολογικές συνθήκες προφανώς δεν αποτελεί πρόβληµα. Ωστόσο, λόγω των εξαιρετικά δυσµενών εξελίξεων που συντελούνται στην οικονοµία της χώρας µας και µε τη παγκόσµια κρίση να πλήττει τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο, την εγχώρια παραγωγή και τις επιδόσεις της, οι καταναλώσεις φυσικού αερίου από τις επιχειρήσεις έχουν µειωθεί, σε επίπεδα χαµηλότερα της ελάχιστης αυτής ποσότητας, µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις είτε έχουν ήδη κληθεί, είτε κινδυνεύουν να κληθούν, στο άµεσα προσεχές χρονικό διάστηµα, από την ΕΠΑ Θεσσαλίας, να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες σχετικές ποινικές ρήτρες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ο Σύνδεσµος θεωρεί µια τέτοια εξέλιξη µακριά από κάθε αναπτυξιακή προσέγγιση και εντελώς αστήρικτη µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα των επιχειρήσεων, µετά τις επιπτώσεις που συνεχίζει να έχει η οικονοµική κρίση στη λειτουργία τους. Για να καταγράψει τα προβλήµατα, αυτά, και τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στην εγχώρια παραγωγή, ο Σύνδεσµος πραγµατοποίησε µέσα στο 2009 έρευνα, µεταξύ των βιοµηχανιών - µελών του, και τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά αποθαρρυντικά για την επαρχιακή βιοµηχανία. Από τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας αυτής, υπήρξε η µείωση της ζήτησης στο εσωτερικό, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 60% . Κεντρικό δε συµπέρασµα είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο βιώνουν τον χειρότερο εφιάλτη της οικονοµικής και παραγωγικής περιθωριοποίησης, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις µεγάλες µειώσεις στην κατανάλωση του φυσικού αερίου, µε το οποίο είναι συνδεδεµένες. Όπως γίνεται προφανές, η πιθανή εφαρµογή της ρήτρας στις εξαντληµένες οικονοµικά επιχειρήσεις θα αποτελέσει έναν ακόµη σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα στις ήδη δοκιµαζόµενες αντοχές τους. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν, οι ιδιωτικές παραγωγικές επιχειρήσεις να δοκιµάζονται από εξελίξεις που οι ίδιες δεν έχουν προκαλέσει και το σύστηµα παροχής αερίου - ∆ΕΠΑ και ΕΠΑ- δηµοσίου συµφέροντος να µένει αµέτοχο στην προσπάθεια στήριξης της εγχώριας παραγωγής, καλυπτόµενο πίσω από ρήτρες, που έχουν αξία ισχύος σε περιόδους οικονοµικής οµαλότητας. Όπως τονίζεται στην επιστολή, σήµερα, διακυβεύεται όχι απλά η ανταγωνιστικότητα του εγχώριου προϊόντος – που αποτελεί σοβαρή πτυχή της οικονοµίας – αλλά η επιβίωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, που πέραν των οικονοµικών, επισωρεύει και κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις. Και υπό αυτές τις πραγµατικά πρωτοφανείς συνθήκες, η αδιαφορία και η οχύρωση πίσω από όρους και ρήτρες – λογικές για άλλες περιόδους- τη µόνη αποστολή που εξυπηρετεί είναι η επιβάρυνση της επιχειρηµατικής λειτουργίας και η επιτάχυνση του αδιεξόδου. Ο Σύνδεσµος ολοκληρώνει την παρέµβασή του ζητώντας την από κοινού µε τις ΕΠΑ, εξεύρεσης λύσης που θα επιτρέψει, τουλάχιστον ενόσω διαρκεί η οικονοµική κρίση, τη µη εφαρµογή των όρων, που επιβάλλουν ρήτρες σε περίπτωση που οι βιοµηχανικές µονάδες δεν αγοράζουν την Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα. <<< 18


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» Τις προτάσεις του στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ε.Π. «ΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013» υπέβαλε ο Σύνδεσµος στη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κα Αικατερίνη ∆ιαµαντοπούλου. Ο Σύνδεσµος αναφέρει ότι µε δεδοµένη την πορεία της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την περιορισµένη έκταση της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού της κορµού, έχει γίνει περισσότερο από σαφές, ότι καµία προοπτική δεν µπορεί να έχει η ανάπτυξη της περιφέρειας και εν προκειµένω, της Στερεάς Ελλάδος, αν δεν καταβληθούν συντονισµένες και εντατικές προσπάθειες για την αξιοποίηση των επιχειρηµατικών και κοινωνικών δυνάµεων που αυτή διαθέτει. Εκτιµά δε ότι οι προτάσεις του, που ακολουθούν, µπορούν να αποτελέσουν τις πτυχές µίας σύγχρονης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, που θα στηρίζει όλους τους τοµείς της οικονοµίας και θα δίνει ουσιαστική έµφαση σε τοµείς και δραστηριότητες, που µπορούν να ενισχύσουν τον ποιοτικό αναπροσανατολισµό και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Στερεάς Ελλάδος. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι:

«Πράσινη» Επιχείρηση ❑ Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων µέσα από την ενίσχυση δράσεων που επαυξάνουν την περιβαλλοντική ευαισθησία και δραστηριοποίηση (Επενδύσεις στη ∆ιαχείριση / ανακύκλωση / διάθεση αποβλήτων (ενδεικτικά, χρήση αποβλήτων ως καυσίµου, ανακύκλωση διαλυτών, οργανικών ουσιών και µετάλλων, αναγέννηση ελαίων), στην Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων, ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, στην Εξοικονόµηση ενέργειας και ύδατος (ενδεικτικά µικρά Α.Π.Ε. για ιδία κατανάλωση) και στην Ενσωµάτων Προτύπων ISO 14001, EMAS, ECOLABEL). Εισαγωγή Συστηµάτων Ποιότητας. ❑ Ενίσχυση επιχειρήσεων προκειµένου να πιστοποιηθούν ή να ενισχύσουν τις υποδοµές τους στο πλαίσιο ήδη εγκατεστηµένων Σ.∆.Π. µε βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστηµάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης. Επίσης, για να πιστοποιήσουν προϊόντα ή και υπηρεσίες µε βάση πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές και σήµανση (CE).

Μεταποίηση ❑ Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ. ❑ Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ.

Μετεγκατάσταση υφισταµένων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. ❑ Ίδρυση στην Περιφέρεια νέων επιχειρήσεων από µη επιχειρηµατίες που διαµένουν στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. ❑ Μετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων από τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια. 19


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Ενέργεια ❑ Προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. (Αιολικά συστήµατα, για ηλεκτροπαραγωγή, εγκατεστηµένης ισχύος έως και 20 MWe, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, για ηλεκτροπαραγωγή, εγκατεστηµένης ισχύος έως και 2 MWe, Αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας (κατά τα οριζόµενα στο N.3175/03), για ηλεκτροπαραγωγή ή παραγωγή θερµότητας/ψύξης, εγκατεστηµένης ισχύος έως και 5 MW, επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης βιοµάζας-βιοαερίου, για ηλεκτροπαραγωγή ή παραγωγή θερµότητας/ψύξης, εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι και 2 MW, ∆ιασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα, για ηλεκτροπαραγωγή, εγκαταστηµένης ισχύος έως και 150 kWe, Κεντρικά ηλιακά συστήµατα παραγωγής θερµικής ή/και ψυκτικής ενέργειας, για ιδία χρήση). ❑ Οικονοµικά Κίνητρα για την Ενίσχυση Μεµονωµένων Ενεργειακών Επενδύσεων. ❑ Εφαρµογή Επιδεικτικών Έργων Καινοτόµων Τεχνολογιών. ❑ Προσδιορισµός Αξιοπιστίας και Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισµού και Ενεργειακών Προϊόντων. ❑ Ανάπτυξη και Προώθηση Νέων Υλικών , Νέων Τεχνολογιών και Νέων Χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

«Πράσινος» Τουρισµός ❑ Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός Ξενοδοχείων. ❑ Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ του Τουριστικού Τοµέα. ❑ Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού.

Παροχή Υπηρεσιών ❑ Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

Κατάρτιση στη Μεταποίηση ❑ Κατάρτιση – Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε θέµατα που σχετίζονται µε την Εκκίνηση Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας. ❑ Κατάρτιση – Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ & ΠΜΕ.

Κατάρτιση στον Τουρισµό ❑ Προγράµµατα Συµπληρωµατικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης για Αποφοίτους Τουριστικής Εκπαίδευσης. ❑ Προγράµµατα Κατάρτισης στα Πλαίσια ∆ικτύων Τουριστικού Ενδιαφέροντος. ❑ Προγράµµατα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης για Εργαζοµένους, Ανέργους και Επιχειρηµατίες στον Τουρισµό. ❑ Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Τοµέα. <<<

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Στο πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις εκκόκκισης βάµβακος, εξ αιτίας της κατάργησης, από 18 Μαρτίου 2010, της δυνατότητας χρησιµοποίησης βρωµιούχου µεθυλίου για την απεντόµωση του βάµβακος που προορίζεται για την Αίγυπτο, που είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά της ελληνικής σοδειάς, αναφέρθηκε ο Σύνδεσµος µε επιστολή του προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Κατερίνα Μπατζελή. Στην επιστολή του Συνδέσµου σηµειώνεται ότι το Βρωµιούχο Μεθύλιο, για περιβαλλοντικούς λόγους καταργείται σταδιακά σε ολόκληρο τον κόσµο και πως στη χώρα µας, αν και η χρήση του είναι απαγορευµένη, έχει επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να

20


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ χρησιµοποιείται µέχρι την 18η Μαρτίου 2010 και µόνο για την απεντόµωση εκκοκκισµένου βάµβακος που προορίζεται για την Αίγυπτο, η οποία απαιτεί, το βαµβάκι, το οποίο εισάγει, να έχει απεντοµωθεί αποκλειστικά και µόνο µε τη συγκεκριµένη µέθοδο. Ενώ θα αναµενόταν η χώρα µας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίζαν την συνέχιση της παρουσίας του ελληνικού βάµβακος σε µια αγορά, που είναι η δεύτερη µεγαλύτερη, σε µέγεθος, µετά την Τουρκία, και προµηθεύεται το 30-40% της ελληνικής σοδειάς κάθε χρόνο, αυτό δεν έχει γίνει, µε αποτέλεσµα, η ελληνική παραγωγή να κινδυνεύει να δεχτεί καίριο πλήγµα σε έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της εγχώριας µεταποίησης, εν µέσω µάλιστα σοβαρής οικονοµικής κρίσης. Ο Σύνδεσµος υπογραµµίζει ότι αν δεν υπάρξει άµεση αντίδραση εκ µέρους της χώρας µας, η µεγάλη αγορά της Αιγύπτου, είναι βέβαιο ότι θα περάσει σε άλλες χώρες, όπως τις Η.Π.Α., τη Συρία, κ.α., οι οποίες συνεχίζουν να απεντοµώνουν το βαµβάκι τους µε βρωµιούχο µεθύλιο σε εξαίρεση χρήσης του από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Για τους λόγους αυτούς και για την αποσόβηση ενός ορατού κινδύνου, ο Σύνδεσµος ζητά µε την επιστολή του, την άµεση ανάληψη των απαραίτητων εκείνων πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση παράτασης ενός έτους, τουλάχιστον, στη χρήση του βρωµιούχου µεθυλίου για την απεντόµωση εκκοκκισµένου βάµβακος που προορίζεται για εξαγωγή στην Αίγυπτο.<<<

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ Στην προβληµατική κατάσταση που έχει δηµιουργήσει, στις οδικές µεταφορές η αδυναµία διέλευσης οχηµάτων µέσω Τεµπών, µετά τα τελευταία άτυχα γεγονότα, αναφέρθηκε ο Σύνδεσµος σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτριο Ρέππα. Στην επιστολή του, ο Σύνδεσµος επεσήµανε τις δυσχέρειες, που δηµιουργεί στις επιχειρήσεις – µέλη µας, αλλά και στην οικονοµία ολόκληρης της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος η συνέχιση αυτής της κατάστασης. Ο Σύνδεσµος όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αναγνωρίζει και αντιλαµβάνεται ότι οι κατολισθήσεις, που συνέβησαν ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, και ότι ήταν δύσκολη η άµεση εκτίµηση του χρόνου της επαναλειτουργίας του δρόµου. Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, λογικό ήταν, επίσης, ότι επιλέχθηκε η κυκλοφορία των οχηµάτων να πραγµατοποιείται µέσω παρακαµπτήριων οδών, οι οποίες, όµως, όπως είναι γνωστό, ούτε µπορούν να υποστηρίξουν µεγάλο µεταφορικό έργο, ούτε στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας πληρούν και, επιπλέον, αυξάνουν εξαιρετικά το κόστος της µεταφοράς προϊόντων. Όµως, όπως υπογραµµίζεται, µετά την παρέλευση δύο µηνών, η κατάσταση παραµένει όµοια µε την αρχική, και καµία έγκυρη ενηµέρωση δεν έχει προκύψει για το χρόνο επαναλειτουργίας του δρόµου. Μοναδικές πηγές ενηµέρωσης είναι οι ανακοινώσεις Επιτροπών, ή δηµοσιεύµατα, χωρίς καµία ουσιαστική αξία. Κατόπιν αυτών, ο Σύνδεσµος ζητά στην επιστολή του να ενηµερωθεί για το χρόνο επαναλειτουργίας του δρόµου στο ύψος των Τεµπών, καθώς επίσης και για τα πιθανά µέτρα που εξετάζει να λάβει του Υπουργείο, µέχρι το χρόνο παράδοσης του δρόµου των Τεµπών σε επαναλειτουργία, µε στόχο την ανακούφιση των επιχειρήσεων, από το µεγάλο µεταφορικό κόστος, που σήµερα τις επιβαρύνει.<<<

22


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Κατά το 2009, το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas επεξεργάστηκε περίπου 1286 θέµατα. Από αυτά τα 304 θέµατα αφορούσαν την παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και 209 τη συνεχή παρακολούθηση συγκεκριµένων επίκαιρων θεµάτων που αφορούν σε ορισµένους κλάδους επιχειρήσεων. Καθηµερινά, το τµήµα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε επιχειρηµατικά θέµατα, όπως εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, διοργάνωση εκθέσεων και επιχειρηµατικών αποστολών, εθνικά προγράµµατα κ.α. και ενηµερώνει έγκαιρα τις επιχειρήσεις. Για τη στοχευµένη ενηµέρωση τους έχει δηµιουργήσει οµάδες επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας τους (τρόφιµα, χηµικά, ποτά, µέταλλα κ.α.) ώστε να γίνεται προώθηση της σχετικής πληροφόρησης. Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas ενηµερώνει τα µέλη του Συνδέσµου, µέσω των τακτικών µηναίων εγκυκλίων, για την πρόσφατη Κοινοτική νοµοθεσία, για διαγωνισµούς, για προµήθειες και έργα που προκηρύσσονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Βαλκανικές χώρες, καθώς και για εκθέσεις και επιχειρηµατικές αποστολές, που πραγµατοποιούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά το έτος 2009 το τµήµα απέστειλε 12 µηνιαίες τακτικές Ενηµερωτικές Εγκυκλίους, οι οποίες περιελάµβαναν 209 εξειδικευµένα θέµατα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων. Επίσης το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas ενηµέρωσε τις επιχειρήσεις µέλη του Συνδέσµου, µέσω έκτακτων ενηµερωτικών εγκυκλίων, σχετικά µε 14 διεθνείς επιχειρηµατικές αποστολές και εκθέσεις καθώς και για τη διενέργεια διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα που αφορούν στις επιχειρήσεις. Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas καταχωρεί σε ηλεκτρονική βάση τα προφίλ των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου, που αναζητούν συνεργάτες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, µε τις οποίες το δίκτυο συνεργάζεται, παρακολουθεί το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για αυτά από ξένες εταιρίες και προωθεί τα στοιχεία τους στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η αναζήτηση αυτή γίνεται µέσω της Βάσης Επιχειρηµατικής Συνεργασίας BCD που έχει δηµιουργήσει η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της ΕΕ και στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εταίροι. Κατά το έτος 2009, το τµήµα απέστειλε 11 µηνύµατα συνεργασίας. Αντιστρόφως, το τµήµα µεταφράζει και αποστέλλει, µέσω εγκυκλίου, στα µέλη του Συνδέσµου, µηνύµατα αναζήτησης συνεργατών που δηµοσιεύονται στη βάση που χρησιµοποιεί

23


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” το δίκτυο των µελών του Enterprise Europe Network. Σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος το τµήµα προωθεί τα στοιχεία της µιας εταιρίας στην άλλη. Επίσης το τµήµα αντλεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συνεργασία από τη διαδικτυακή πύλη «ΑGΟRΑ», της Γενικής Γραµµατείας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων Κατά το 2009 το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas, εξέδωσε 26 ∆ελτία Τύπου, για την ενηµέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινής γνώµης, επί θεµάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προσανατολισµού. Το τµήµα ενηµέρωσε τις επιχειρήσεις µέλη του Συνδέσµου σχετικά µε τη διευκόλυνση πρόσβασης τους στο χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας, µέσω των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και παρακολουθούσε το θέµα καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος. Το τµήµα παρακολουθεί και ενηµερώνει τις επιχειρήσεις µέλη σχετικά µε τις προκηρύξεις των προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’. Τα στελέχη του τµήµατος χρησιµοποιώντας την πολύχρονη εµπειρία τους έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ερωτήµατα που τίθενται από τις επιχειρήσεις και τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Μέσω του νέου δικτύου η απασχόληση τους έχει διευρυνθεί και σε νέους τοµείς, όπως σε προσφορά υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε δράσεις ενθάρρυνσης της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο 7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εντατικής και αποδοτικής συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών και γνώσης µε τους εταίρους στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network – Hellas. Κατά το έτος 2009 το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas απέστειλε σε οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως τα ΚΕΤΑ, τα Επιµελητήρια της περιοχής ευθύνης του Συνδέσµου και τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, ενηµερωτικά δελτία µε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέµατα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Στο ενηµερωτικό διµηνιαίο έντυπο ‘∆ΕΛΤΙΟ’ του Συνδέσµου, το τµήµα διαθέτει σταθερή στήλη στην οποία περιγράφονται ευρωπαϊκά θέµατα, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δράσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Το τµήµα συµµετείχε στην εκπόνηση έρευνας του Συνδέσµου, µεταξύ των βιοµηχανιών µελών του, για την καταγραφή των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στη λειτουργία τους και των προβλέψεων τους. Η έρευνα επανελήφθη σε διάστηµα έξι µηνών. Το τµήµα απέστειλε τα αποτελέσµατα της έρευνας, στη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas Κατά το 2009 το τµήµα επισκέφθηκε τα Επιµελητήρια Βοιωτίας, Καρδίτσας και Μαγνησίας και ενηµέρωσε τα µέλη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων σχετικά µε το νέο δίκτυο Enterprise Europe Network, καθώς και για τις υπηρεσίες και το έργο που τα στελέχη του τµήµατος προσφέρουν στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του Συνδέσµου. Ως επισφράγισµα της επί µακρόν συνεχιζόµενης συνεργασίας του Συνδέσµου µε τα προαναφερθέντα Επιµελητήρια υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των Προέδρων του Συνδέσµου και του Επιµελητηρίου Βοιωτίας και επίκειται υπογραφή µεταξύ του Συνδέσµου και των άλλων δύο Επιµελητηρίων. Στη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου, καθώς και κατά την υποδοχή των νέων επιχειρήσεων – µελών στα γραφείς του Συνδέσµου, το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas διένειµε έντυπο πληροφοριακό υλικό στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, σχετικά µε το δίκτυο και τις υπηρεσίες του. Το τµήµα ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network –Hellas σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας διοργάνωσε ηµερίδα, στο Βόλο, για θέµατα Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας, µε οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας και ενηµέρωσε τις παραβρισκόµενες επιχειρήσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες που δύναται να τους προσφέρει στο εν λόγω θέµα.

24


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” Το τµήµα ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas συµµετείχε ως συνεργαζόµενος φορέας στην ηµερίδα που διοργάνωσε στο Βόλο, το Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ο Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), για την παρουσίαση της ∆ράσης 3- ΙΑΡΡ 2009, ‘Σύνδεση της Ακαδηµαϊκής & Επιχειρηµατικής Κοινότητας’, του Ειδικού Προγράµµατος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 6 -14 ΜΑΪΟΥ 2009 Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, µια εκστρατεία για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 6 έως 14 Μαΐου 2009. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ΜΜΕ συντονίστηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της ήταν η ενηµέρωση των επιχειρηµατιών σχετικά µε την υποστήριξη που είναι διαθέσιµη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες και συµβουλές και να ανακαλύψουν µορφές υποστήριξης και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Η κεντρική εκδήλωση στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 14 Μαΐου 2009 στην Αθήνα, µε τη συνδροµή του δικτύου Εnterprise Europe Network-Hellas. Ο Σύνδεσµος συµµετείχε στις εκδηλώσεις της πρώτης Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε τις ακόλουθες εκδηλώσεις: • Παρουσίαση του δικτύου και των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις, κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, στις 29 Απριλίου 2009. • Παρουσίαση του δικτύου και διανοµή έντυπου πληροφοριακού υλικού στις επιχειρήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, στις 15 Μαΐου 2009. • ∆ιοργάνωση Ηµερίδας σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε θέµα ‘Μεταφορά Καινοτοµίας & Τεχνολογίας µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα’.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas, συµµετείχε στo δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο του δικτύου ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής υποστήριξης Enterprise Europe Network, στη Στοκχόλµη της Σουηδίας 7-9 Οκτωβρίου 2009, µε θέµα ‘Η αντιµετώπιση της πρόκλησης: στήριξη των µικρών επιχειρήσεων σε µια εποχή κρίσης’. Επίσης το τµήµα συµµετείχε στη δεύτερη Συντονιστική Συνάντηση του ∆ικτύου Enterprise Europe Network- Hellas, στις 25 και 26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, και στην τρίτη συνάντηση στις 7-8 ∆εκεµβρίου στην Αθήνα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas, συµµετέχει στην εκ περιτροπής µηνιαία απάντηση των ερωτηµάτων που τίθενται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network στους εταίρους της Ελληνικής Κοινοπραξίας, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος fcis. Οι εταίροι του Module A, του ελληνικού δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο ασχολείται κυρίως µε θέµατα πληροφόρησης και επιχειρηµατικών συνεργασιών έχει

25


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” συµπεριληφθεί στη λίστα των µελών του δικτύου που προτάθηκαν για την απονοµή των Βραβείων Εφαρµογής Καλών Πρακτικών και ήταν µεταξύ των φιναλίστ. Το τµήµα συνεργάζεται µε τους εταίρους του Ελληνικού ∆ικτύου προωθώντας, στις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται, τις ανακοινώσεις των εταίρων σχετικά µε τις εκδηλώσεις, τις επιχειρηµατικές αποστολές τις εκθέσεις στις οποίες συµµετέχουν και στις οποίες οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να λάβουν µέρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ WEBSITE

Βράβευση του Ελληνικού ∆ικτύου στη Στοκχόλµη

Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas, συµµετέχει στην ενηµέρωση της κοινής ιστοσελίδας στο Internet των εταίρων της Ελληνικής Κοινοπραξίας, η οποία τροφοδοτείται από όλα τα µέλη, µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των επιχειρήσεων σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www.enterprise-hellas.gr Επίσης, το τµήµα ενηµερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα τα διάφορα πεδία της ιστοσελίδας του Συνδέσµου, ώστε να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους επισκέπτες της. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www.sbtke.gr.

SME Feedback ‘Ακούγοντας’ τις ανάγκες των Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Το πρόγραµµα «Ακούγοντας τις ανάγκες των ΜΜΕ» αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αποστολής και του νέου δικτύου Enterprise Europe Network. Το πρόγραµµα βρίσκεται σε ισχύ από το 2000. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιοποιήσει το δίκτυο ώστε να λαµβάνει σε τακτική βάση ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές που χαράζει και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και δεν θα δηµιουργούν περιττή γραφειοκρατία που θα µπορούσε να θίξει την ανταγωνιστικότητα και το καινοτόµο δυναµικό των επιχειρήσεων. Ο Μηχανισµός Ανατροφοδότησης, δεν αποτελεί εργαλείο για την απευθείας επίλυση των προβληµάτων, αλλά φιλοδοξεί να δώσει µια καθαρή εικόνα για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Ο γενικός στόχος είναι η ενηµέρωση των κοινοτικών νοµοθετών µε πληροφορίες και ‘αντιδράσεις’ σύµφωνα µε την αρχή «Σκεφτόµαστε πρώτα τους µικρούς», έτσι ώστε κάθε νέα νοµοθεσία να βελτιστοποιείται ώστε να περιορίζεται η αρνητική της επίδραση στις ΜΜΕ. Το σύστηµα αυτό έχει τριπλή αξία. Είναι χρήσιµο στους νοµοθέτες (οι οποίοι δέχονται άµεσες αντιδράσεις από την επίπτωση των νοµοθετηµάτων τους στους άµεσους αποδέκτες), στις ΜΜΕ (οι οποίες αυξάνουν τη δυνατότητα επίδρασης τους στη διαµόρφωση της πολιτικής που τους αφορά) και στα µέλη του δικτύου Enterprise Europe Network (τα οποία µε την ιδιότητά τους ως έµπιστοι ενδιάµεσοι µεταξύ των δύο πρώτων, θα κερδίσουν σε αξιοπιστία και αναγνωρισιµότητα). Το σύστηµα αυτό για να είναι βιώσιµο θα πρέπει οι εταίροι του δικτύου και τα ΜΜΕ να έχουν ταχεία ανατροφοδότηση από την Επιτροπή που να αποδεικνύει ότι η συνεισφορά τους ασκεί πραγµατική επιρροή στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών . Για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas εφόσον αντιµετωπίζουν κάποιο από τα ακόλουθα προβλήµατα : • Εµπόδια τεχνικά, νοµικά, φορολογικά που καθυστερούν ή εµποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους • Προβλήµατα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή την εφαρµογή της νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο • Προβλήµατα διακίνησης προϊόντων.<<<

26


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MATCHMAKING EVENTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BE2WEEN To 2009, o Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, µέλος της Κοινοπραξίας Enterprise Europe Network -Hellas, συµµετείχε σε συνεργασία µε άλλους δεκατέσσερις φορείς, στην κατάθεση πρότασης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας "Matchmaking Events" της Γενικής ∆ιευθύνσεως Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επωνυµία του έργου είναι BE2WEEN, Bridging Enterprises To EmpoWer Environmental Energy Networks και στο τέλος του 2009, η πρόταση έτυχε θετικής αξιολόγησης από την ΕΕ, και θα υλοποιηθεί το 2010.

BE2WEEN

Συντονιστής του έργου είναι το Επιµελητήριο της Φλωρεντίας – Promofinenze, µε το οποίο ο Σύνδεσµος είχε συνεργαστεί µε επιτυχία το 2000, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SCREEN. Οι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται µε το Σύνδεσµο στην υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθοι: ❑ Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze Ιταλία ❑ Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Ισπανία ❑ Etruria Innovazione ScpA Ιταλία ❑ MONDIMPRESA, Agenzia per la mondializzazione dell’impresa Ιταλία ❑ Chamber of Commerce and Industry Vratsa Βουλγαρία ❑ Agro Business Park ∆ανία ❑ Handwerk International Baden-Württemberg Γερµανία ❑ ITD Hungary Non-profit Public Benefit Private Limited Company Ουγγαρία ❑ MATIMOP, Israeli Industry Center for R&D Ισραήλ ❑ Investment and Development Agency in Latvia Λετονία ❑ Polish Agency for Enterprise Development Πολωνία ❑ Consortium for the Commercial Promotion of Catalonia Ισπανία ❑ C΄amara Oficial de Comercio, Industria y Navegaciόn de Valencia Ισπανία ❑ Confederaciόn de Empresarios de Aragόn Ισπανία Οι Εταίροι στην πρώτη συνάντηση στη Φλωρεντία Ο στόχος του έργου BE2WEEN είναι η προώθηση δραστηριοτήτων επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, µε τη διοργάνωση προκαθορισµένων συναντήσεων µεταξύ αυτών, στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων. Οι επιχειρηµατικές συναντήσεις αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τοµείς : ❑ Περιβάλλον και Επεξεργασία των Υδάτων. ❑ Ανακύκλωση / ∆ιαχείριση των Αποβλήτων ❑ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2010, διοργανώθηκε στη Φλωρεντία, από το συντονιστή του έργου, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων της δράσης, µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία τους και το συντονισµό των ενεργειών τους, για τη βέλτιστη επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η πρώτη εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς έκθεσης "SMA / SMAGUA ", που πραγµατοποιήθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας, από τις 2-5 Μαρτίου 2010. Το έργο αναµένεται να βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στις αγορές του εξωτερικού. Ο Σύνδεσµος στο έργο αυτό αποτελεί το µοναδικό ελληνικό φορέα και εκπροσωπεί το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου. Για την καλύτερη υλοποίηση του Έργου, ο Σύνδεσµος θα συνεργαστεί µε την ελληνική Κοινοπραξία του ∆ικτύου, την Enterprise Europe Network-Hellas, τα Επιµελητήρια, το Πανεπιστήµιο, το Τεχνολογικό Πάρκο κ.λπ.<<<

27


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas”

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στις 9 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατόπιν της έγκρισης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διόρισε τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο από 10 Φεβρουαρίου 2010 έως την 31η Οκτωβρίου 2014. Μαζί µε τον πρόεδρο Μπαρόζο, το νέο σώµα των επιτρόπων αριθµεί 27 µέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ. Από τους νέους επιτρόπους, οι 14, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου Μπαρόζο, συµµετείχαν στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Εκ µέρους της Ελλάδας, συµµετέχει η κα Μαρία ∆αµανάκη, η οποία ανέλαβε Επίτροπος του χαρτοφυλακίου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. <<<

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Η Ισπανική Προεδρία συµπίπτει µε την έναρξη µιας νέας φάσης για την ΕΕ, µε ένα ανανεωµένο Κοινοβούλιο και µια ανανεωµένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και µε µια νέα Συνθήκη, τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Με αυτή την προοπτική, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία έχουν καταρτίσει ένα πρόγραµµα εργασίας για την περίοδο των 18 µηνών κατά την οποία θα αναλάβουν διαδοχικά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς που ισχύουν στην Ευρώπη. Κύριες προτεραιότητες της ισπανικής Προεδρίας για το Α' εξάµηνο του 2010 αποτελούν η πλήρης και ταχεία εφαρµογή της Συνθήκης, µε την υποστήριξη των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η εξοικονόµηση ενέργειας, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και η µετανάστευση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης (Νέα Στρατηγική Λισαβόνας 2020), στην ενδυνάµωση του διεθνούς ρόλου της ΕΕ, στην ενίσχυση της συνεργασίας µε τους άλλους διεθνείς εταίρους (Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Κίνα, Καναδάς κ.λπ.) και στις σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική. <<< 28


A™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™

∆. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Με τη µορφή της ατοµικής επιχείρησης ιδρύθηκε το 1988 στα Τρίκαλα η εταιρία ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ. Σήµερα η εταιρία ∆. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στο 4ο Χλµ Τρικάλων Πύλης και στα 20 και πλέον έτη λειτουργίας της, µε γνώµονα την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα δραστηριοποιείται µε επιτυχία στην παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων και την κατασκευή βιοµηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η εταιρία κατασκευάζει µε µία πλειάδα προϊόντων όπως είναι: ❑ Πίνακες ∆ιανοµής Ισχύος. ❑ Πίνακες βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για Έλεγχο Κινητήρων (MCC). ❑ Πίνακες Αυτοµατισµών Γραµµών Παραγωγής µε προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC) και ηλεκτρονική οδήγηση κινητήρων (Inverter). ❑ Πίνακες Αντιστάθµισης Συντελεστή Ισχύος (για µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος) ❑ Πίνακες Τελικής ∆ιανοµής Ενέργειας εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Για την κατασκευή των πινάκων χρησιµοποιούνται διαιρούµενα πεδία µε δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών. Για εφαρµογές σε χώρους όπου απαιτούνται αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής χρησιµοποιούνται ανοξείδωτα επεκτάσιµα πεδία. Επίσης η εταιρία ασχολείται µε εφαρµογές ❑ Υποσταθµών Μέσης Τάσης. ❑ Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών µε αυτόµατη µεταγωγή. ❑ Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων. Η υψηλή ποιότητα του αποτελέσµατος οφείλεται κατ’ αρχήν στη χρήση υλικών των καλύτερων οίκων και κατοχυρώνεται από τον υψηλής τεχνολογίας σύγχρονο εξοπλισµό της εταιρίας . Όλα τα τελικά προϊόντα εξετάζονται από όργανα ελέγχου – δοκιµών πριν την εγκατάσταση τους. Τα προϊόντα της εταιρίας φέρουν την πιστοποίηση CE και κατασκευάζονται µε βάση το πρότυπο ISO 9001:2000.<<< 29


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™

ΝΕΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΜΑΝ Την απόκτηση ποσοστού 72,09% των µετοχών της, από την ALFA WOOD, ανακοίνωσε η ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο νέος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας κ. Αντώνης Αδαµόπουλος τόνισε ότι στόχος της ΣΕΛΜΑΝ είναι να ξανακερδίσει το µερίδιο της αγοράς που της ανήκει, διαµορφώνοντας τιµές ανταγωνιστικές και διατηρώντας, παράλληλα, την ποιότητα των προϊόντων της. Όπως ανέφερε, εντατικοποιείται η παραγωγική διαδικασία της ΣΕΛΜΑΝ, ελέγχεται το κόστος και παράγονται και πάλι προϊόντα που παράγονταν από την εταιρία στο παρελθόν, µε σκοπό να διασφαλισθούν θέσεις εργασίας και µέσα από την αναµενόµενη αύξηση των πωλήσεων, να εξυπηρετηθούν µε µεγαλύτερη άνεση, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας, που όπως σηµείωσε, γίνεται αδιαλείπτως και σήµερα. Ο κ. Αδαµόπουλος υπογράµµισε ότι η ΣΕΛΜΑΝ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε µείωση προσωπικού έως ότου οριοθετηθεί η παραγωγική της δυναµικότητα, ενώ σηµείωσε ότι οι δυο εταιρίες ΣΕΛΜΑΝ και ΑLFA WOOD θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά µεταξύ τους προς όφελος της αγοράς. Στόχος όπως είπε, είναι η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και των δύο, χωρίς να τίθεται θέµα συγχώνευσης των δυο εταιριών στο άµεσο µέλλον.<<<

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε. Η εταιρία ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε., µε έδρα το Βόλο, δραστηριοποιείται από το 1976 στον τοµέα κατασκευής ∆οµικών Μηχανηµάτων. Μέσα στα 30 χρόνια λειτουργίας της, η ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ έχει να επιδείξει 30 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κατοχυρωµένα εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων και πρωτοπόρα συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό µε πρώτη παρουσίαση το 1978 στη ∆ΕΘ. Σήµερα, η ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ απασχολεί 50 άτοµα προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις και στόχο την καινοτοµία καθώς και την τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση (after sales service). Η στοχευµένη δράση της εταιρίας προς την καινοτοµία την έχει καθιερώσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και την έχει συµπεριλάβει σε µια από τις 7 σηµαντικότερες εταιρίες του κλάδου της στην Ευρώπη µεταξύ των οποίων κάποιες σε Ιταλία, Γερµανία και ∆ανία. Πρόσφατα, µε την υποστήριξη της ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ κυκλοφόρησε ένα εγχειρίδιο που ενηµερώνει όλους όσους εµπλέκονται σε τεχνικά έργα για τη σωστή χρήση χάλυβα για τον οπλισµό κατασκευών από σκυρόδεµα µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών. 30


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™ Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του προγράµµατος κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας, ο πρόεδρός της, Ανδρέας Γαλανός µε τις ιδέες και την εν γένει στήριξή του, συνεισέφερε στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειριδίου του οποίου συγγραφείς είναι οι Ιωάννης Ε. Αβραµίδης Καθηγητής ∆ρ. Πολ. Μηχ., Άγγελος ∆. Καταβέλος ∆ρ. Πολ. Μηχ., Κωνσταντίνος Ε. Μορφίδης ∆ρ. Πολ. Μηχ. Το εγχειρίδιο, περιέχει απλούς βασικούς κανόνες οι οποίοι αφορούν στη διακίνηση (µεταφορά, αποθήκευση) και στη διαµόρφωση (κοπή, κάµψη, συγκόλληση) του χαλύβα οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς και στην όπλιση των διαφόρων δοµικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα.<<< Εγχειρίδιο Γαλανός

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η METAL DESIGN Α.Ε. Η METAL DESIGN Α.Ε. δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και την κατασκευή επαγγελµατικών οµπρελών, κατέχοντας ηγετική θέση στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, κατασκευάζει και εισάγει από αξιόλογους οίκους του εξωτερικού, έπιπλα εσωτερικού και κυρίως εξωτερικού χώρου, για το σπίτι και τον επαγγελµατία, έχοντας καταφέρει να γίνει µία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. Η τεράστια διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων, σε συνδυασµό µε τις πολύ προσιτές τιµές είναι ενδεικτικά στοιχεία που συνηγορούν στα παραπάνω. Η METAL DESIGN Α.Ε. λειτουργεί στις νέες ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Α’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, συνολικής έκτασης 3.500τ.µ., µε γραφεία, έκθεση και παραγωγή. Οι κεντρικές αποθήκες βρίσκονται στον Αλµυρό Μαγνησίας σε έκταση 7.000τ.µ. ενώ παράλληλα λειτουργούν και δύο εκθέσεις σε Βόλου και Αθήνα. Τα προϊόντα της METAL DESIGN Α.Ε. µπορεί κανείς να τα βρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, σε «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» σε όλη την Ελλάδα, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 801 500 1131 (µε αστική χρέωση) και στο www.metaldesign.gr. Ειδικότερα στους συνεργάτες µας παρέχουµε τη δυνατότηα της «on line» παρακολούθησης της αποθήκης µας και της «on line» παραγγελίας. Όλη η διαδικασία λειτουργίας παραγωγής και διακίνησης διέπεται από ευρωπαϊκούς κανονισµούς και γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2000. Η αναγνώριση της εταιρίας επισφραγίζεται διεθνώς µε την κατάκτηση του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας στο Παρίσι, κατάκτηση που δεσµεύει την εταιρία για συνεχή εξέλιξη.<<< Έκθεση προϊόντων Metal Design

Οι εγκαταστάσεις της Metal Design

31


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. συµπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας και δηµιουργικής παρουσίας στην παροχή τεχνολογικής και επιστηµονικής υποστήριξης στον κλάδο της µεταλλουργίας και στους χρήστες µεταλλικών υλικών, που είναι και ο βασικός της καταστατικός στόχος. Αν και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αφού εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Ερευνας & Τεχνολογίας, την τελευταία δεκαπενταετία έχει εξασφαλίσει την οικονοµική της αυτοτέλεια, χωρίς εξαρτήσεις από το ελληνικό ∆ηµόσιο, µέσα σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισµού, κινούµενη αναπτυξιακά στο χώρο της παροχής υπηρεσιών (πιστοποιήσεις εξοπλισµού υπό πίεση, ανελκυστήρων, ανυψωτικών µηχανηµάτων, πυροσβεστήρων, χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος κ.λπ.). Με έδρα το Βόλο και παραρτήµατα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η ΕΒΕΤΑΜ έχει δηµιουργήσει εκτεταµένο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Μετά δε τις επιτυχείς συνεργασίες στην Κύπρο, την Τουρκία και τη Ρουµανία, πρόσφατα η εταιρία άνοιξε τα φτερά της δηµιουργώντας Γραφείο Αντιπροσώπευσης στη µακρινή Σαγκάη της Κίνας. Η εταιρία διεκδικεί το δικό της κοµµάτι στην τεράστια αυτή αγορά, βασιζόµενη αποκλειστικά στην επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία του προσωπικού της καθώς και στο µεγάλο εύρος των διαπιστεύσεων που διαθέτει από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆). Οι δραστηριότητες του Γραφείου Αντιπροσώπευσης αφορούν σε υπηρεσίες σήµανσης CE και περιλαµβάνουν έρευνες πεδίου, έγκριση σχεδιασµού, εξέταση «ΕΚ τύπου», έλεγχο και έγκριση υλικών και εξαρτηµάτων στον παραγωγό, έλεγχο εσωτερικής παραγωγής, επαλήθευση προϊόντος, αξιολογήσεις και πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και άλλες απαιτήσεις στις ισχύουσες νοµοθεσίες. Με δυναµική και αισιοδοξία, η εταιρία πορεύεται µέσα σε ένα δύσκολο διεθνές και εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον, µε στόχο να εκπληρώνει τους καταστατικούς της στόχους, να παραµένει οικονοµικά αυτοτελής και να διατηρεί και αυξάνει τις θέσεις εργασίας.<<<

Ο Γεν. ∆/ντής κ. Τζαµτζής στα εγκαίνια του γραφείου στη Σαγκάη

Τα γραφεία της ΕΒΕΤΑΜ στη Σαγκάη

32


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλούσια είναι κι εφέτος η δραστηριότητα του Κέντρου Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Μ. Κ. Κωτούζας και Σια Ε.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού στον τοµέα των Μη Καταστρεπτικών ∆οκιµών (Μ.Κ.∆.). Το Κέντρο υλοποιεί στην έδρα του στο Βόλο, αλλά και στην Αθήνα, πρόγραµµα εκπαίδευσης και εξετάσεων που περιλαµβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα (Level I, II και III) απευθείας πιστοποιηµένα από το The British Institute of Non Destructive Testing ως συµµορφούµενη στα πρότυπα EN 473/ISO 9712 και/είτε SNT-TC-1A (ASNT rec. Pr.) Tα πιστοποιητικά εξετάσεων κατά SNT-TC-1A εκδίδονται από την Lavender International NDT LtdUK, η δε πιστοποίηση κατά EN 473/ISO 9712 παρέχεται από το PCN (The British Institute of Non Destructive Testing) και από την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ). Η εκπαίδευση γίνεται από εκπαιδευτές µε πολυετή πρακτική και διδακτική εµπειρία υπό την καθοδήγηση διπλωµατούχων µηχανικών, ενώ η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των επι µέρους στοιχείων κάθε Προγράµµατος και τα Πιστοποιητικά Επάρκειας (Level) καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Εξοπλισµό υπό Πίεση (PED, 97/23/EC) όσον αφορά την πιστοποίηση προσωπικού ΜΚ∆. Το Κέντρο προσφέρει παράλληλα Υπηρεσίες Level III στις Μη Καταστρεπτικές ∆οκιµές, όπως, Ανάπτυξη εδικών µεθόδων και τεχνικών ελέγχου, Γνωµοδότηση εφαρµογής Κωδίκων και Προτύπων, Ανάπτυξη εργαστηρίων ΜΚ∆, Ανάπτυξη, έλεγχος, έγκριση διαδικασιών, Επίβλεψη, επιτήρηση, επαλήθευση ελέγχων και Εκτέλεση Μη Καταστρεπτικών ∆οκιµών µε ειδικές µεθόδους και τεχνικές. Τέλος, η δια βίου Κατάρτιση – Επιµόρφωση προσωπικού βιοµηχανίας που παρέχεται καλύπτει και τους τοµείς ∆ιαχείριση – ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών και Τεχνολογία Συγκολλήσεων.<<<

¡∂∞ ª∂§∏ Στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2010, εγγράφηκαν στο Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως µέλη, οι επιχειρήσεις: ➤ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Εργοστάσιο Βιβλιοδεσίας. Σέσκλο Μαγνησίας. ➤ ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Αεροµεταφορές. Βόλος. Μαγνησίας.

33


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À

Στη στήλη του Ηµερολογίου µας περιλαµβάνεται επιλεκτικά µέρος των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Συνδέσµου που αφορούν το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε στο Βόλο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, το Νέο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο προγραµµατισµός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου για το 2010 και τα θέµατα ενδιαφέροντος της βιοµηχανίας, τα οποία θα τεθούν υπόψη της νέας κυβέρνησης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου). Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Στέλλα Βαϊνά.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Στέλλα Βαϊνά.

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου), στην οποία συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Στέλλα Βαϊνά.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο Μαγνησίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων του Νοµού για τα προβλήµατα που δηµιουργούν στην αγορά οι αγροτικές κινητοποιήσεις, εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας στη Λαµία, συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Μωλιώτης.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου), στην οποία συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Στέλλα Βαϊνά.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη συνεδρίαση τον Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου. 34


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου). Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας Νοµού Μαγνησίας η Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνεδρίαση ο Σύνδεσµος εκπροσωπήθηκε από την Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου. 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Μαγνησίας, εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης - µέλους Α. & Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κ. Ιερώνυµος Παπαγεωργίου.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Συνεδρίασε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη συνεδρίαση τον Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου.

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Αντιπροσωπεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος αποτελούµενη από τα µέλη της ∆ιοίκησης κ.κ. Απόστολο Παπαδούλη, Πρόεδρο Ε.Ε., ∆ηµήτριο Φιλίππου, Γενικό Γραµµατέα, κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ταµία, και κ. Σωτήριο Σωτηρίου, Μέλος, συναντήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, στη Λάρισα, µε τη Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Καλλιόπη Γερακούδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος της Θεσσαλικής Επιχειρηµατικής Κοινότητας.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου συναντήθηκε µε την Αντινοµάρχη Μαγνησίας κα Νατάσσα Οικονόµου και συζήτησε µαζί της το θέµα της διοργάνωσης στο Βόλο Ηµερίδας για την Αµυντική Βιοµηχανία.

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσµου Συνάντηση Εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων µελών µε θέµα τη προετοιµασία διοργάνωσης Ηµερίδας για την Αµυντική Βιοµηχανία. Στη Συνάντηση συµµετείχαν οι κ.κ. Νικόλαος Κιολεΐδης, εκπρόσωπος της Εταιρίας ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε., Κωνσταντίνος Χατζηαναστασίου και Ιωάννης Χατζηαναστασίου, εκ µέρους της εταιρίας ΒΟΣΑ Α.Ε., Θεόφιλος Εφραιµίδης, εκπρόσωπος της εταιρίας SIELMAN A.E., Απόστολος ∆οµτσίδης και Αθανάσιος Γεωργακάς εκπρόσωποι της Εταιρείας HDVS Α.Ε., Νικόλαος Τσιανάκας της ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ και Γεώργιος Οικονόµου, εκ µέρους της ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχαν στη 35


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À Συνάντηση ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης και η Υποδιευθύντρια κ. Φρόσω ∆αγλαρίδου.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Το Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων κ. Γεώργιο Πετράκο επισκέφθηκε στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολος Παπαδούλης και συζήτησε µαζί του θέµατα ενδιαφέροντος της Βιοµηχανίας.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος παρέθεσε δείπνο εργασίας στο ξενοδοχείο VALIS στην Αγριά Βόλου, προς τιµήν της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοµού Καρδίτσας στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Αγρο-οικοσυστηµάτων (ΙΤΕ∆Α). Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στη δεξίωση – κοπή πίτας του Επιµελητηρίου Καρδίτσας που πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ στη Καρδίτσα παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που διοργανώθηκε από το Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο ΞΕΝΙΑ Βόλου, παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Γενικός Γραµµατέας κ. ∆ηµήτριος Φιλίππου.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε µε την ευκαιρία του νέου έτους από το Επιµελητήριο Τρικάλων, στο ξενοδοχείο ∆ΙΒΑΝΗ Καλαµπάκας, στη Καλαµπάκα, το Σύνδεσµο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στην εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιµελητήριο Βοιωτίας µε την ευκαιρία του νέου έτους στο κέντρο Rodon Palace στη Λιβαδειά, παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Αντιπρόεδρος κ. Ευριπίδης ∆οντάς.

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010: Στην εκδήλωση κοπής πίτας της επιχείρησης – µέλους του Συνδέσµου ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγµατοποιήθηκε στο ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ στο Βόλο παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Β.Θ.Κ.Ε /Enterprise Europe Network -Hellas 25-25 Ιανουαρίου 2010: Το Επιµελητήριο της Φλωρεντίας, Promofirenze, διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων της δράσης BE2WEEN, Bridging Enterprises To EmpoWer Environmental Energy Networks, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Matchmaking Events" της Γενικής ∆ιευθύνσεως Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της ΕΕ. Στη συνάντηση συµµετείχε η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κα Γιόλα Φράγκου.<<<

36


∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∞™

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1966. Το 1985 αποφοίτησε από τη Σχολή Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων Καλαµπάκας και είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας. Από το 1985 και για δύο χρόνια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Σώµα Τεθωρακισµένων µε την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων και διετέλεσε επίσης Ηλεκτρολόγος Αρµάτων και Οδηγός Ασυρµατιστής. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα και σεµινάρια που αφορούν στον Προγραµµατισµό Λογικών Ελεγκτών (PLC), Προγραµµατισµού Οθόνης, Πεδίων Μέσης Τάσης και Μετασχηµατιστών 20/04KV, που διοργάνωσε η εταιρία Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Schneider Electric. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του δραστηριότητα το 1984 ως Συντηρητής Ηλεκτρολόγος στην Οινοποιία ΚΑΜΠΑΣ. Στη συνέχεια από το 1987 µέχρι το 1991 εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Κατασκευής Πινάκων Αυτοµατισµού στην Εταιρία Κατασκευής Θερµοκηπίων µε έδρα τα Τρίκαλα ΣΤΕ ΑΕ. Το 1991 δηµιούργησε τη δική του ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις και την Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων. Από το 1995 ξεκίνησε συστηµατική συνεργασία µε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στα Τρίκαλα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Στο πελατολόγιό του συµπεριλαµβάνονται µεγάλες αξιόλογες µονάδες της περιοχής καθώς και ∆ηµόσια Έργα. Από το 1996 συνεργάζεται µε τη σουηδική πολυεθνική εταιρία TETRA PAK, στην κατασκευή Έργων Αυτοµατισµού. Τέλος, το 2004 δηµιούργησε την εταιρία ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ επεκτείνοντας την επαγγελµατική του δραστηριότητα στην Κατασκευή Έργων Αυτοµατισµού, Κλιµατισµού, Βιοαερίου, και Βιολογικών Καθαρισµών. Είναι µέλος του Συνδέσµου Ηλεκτρολόγων Τρικάλων και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος. Στόχος του ως επιχειρηµατία είναι να επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριότητα της επιχείρησης και στην Κατασκευή Έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τοµέα µε τον οποίο ασχολήθηκε πρόσφατα µε επιτυχία, εκτιµώντας ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας αποτελούν την έξυπνη ενέργεια για το µέλλον καθώς δεν εξαντλούνται και δεν ρυπαίνουν, παράγοντες σηµαντικοί για την προστασία του περιβάλλοντος και την ταυτόχρονη ανάπτυξη.<<<

37


∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∞™

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Η Βασιλική Μητρουλιά γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1982. Είναι κόρη του ∆ηµήτρη και της Ευαγγελίας Μητρουλιά. Το 2000 ολοκλήρωσε τον κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσής της στην Καρδίτσα και κατόπιν εξετάσεων εισήχθη στο Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παράλληλα µε τις πανεπιστηµιακές της σπουδές έκανε την εγγραφή της στο Εργαστήριο Επαγγελµατικής ∆ηµοσιογραφίας την παρακολούθηση του οποίου ολοκλήρωσε το 2006 µε κατεύθυνση τη µαχητική δηµοσιογραφία. Γνωρίζει την αγγλική, γερµανική και ισπανική γλώσσα και είναι επίσης κάτοχος διπλώµατος ECDL που πιστοποιεί τις γνώσεις της στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεµινάρια και συνέδρια σε θέµατα Μάνατζµεντ, Μάρκετινγκ και Οργάνωσης και Βελτίωσης Παραγωγής. Παράλληλα µε τις σπουδές της ξεκίνησε την επαγγελµατική της δραστηριότητα το 2003 ως εξωτερικός συνεργάτης σε εκδοτικές εταιρίες, σε επιχειρήσεις δηµοσίων σχέσεων και οργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και σε εφηµερίδες και περιοδικά εξασκώντας τη δηµοσιογραφία. Από το 2008 εργάζεται στη βιοµηχανία ξύλου ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ξύλινων παλετών. Το αντικείµενο της εργασίας της αφορά σε θέµατα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας καθώς και σε θέµατα δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Το 2009, συνεργάστηκε για τη δηµιουργία της εταιρίας µε την επωνυµία VOLOS BOATS, µε έδρα το Βόλο, η οποία ασχολείται µε τις πωλήσεις και ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής. Στις άµεσες προτεραιότητές της είναι η συµβολή της για την επέκταση της δραστηριότητας της βιοµηχανίας ξύλου ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ σε νέους τοµείς που σχετίζονται µε το ξύλο, όπως στο συσκευασµένο καυσόξυλο, και στην παραγωγή ειδικής ποιότητας ξυλείας για τις κατασκευές. Εκτιµά και υποστηρίζει µεταξύ των άλλων ότι «… ο ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και πιο αδυσώπητος και απαιτείται η λήψη επαρκών µέτρων για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων…» <<<

38


∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∞™

ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Ο Θωµάς Μητρουλιάς γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το 1985. Είναι γιος του ∆ηµήτρη και της Ευαγγελίας Μητρουλιά. Το 2003 ολοκλήρωσε τον κύκλο των δευτεροβάθµιων σπουδών του και εισήχθη στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, από το οποίο αποφοίτησε το 2008. Παράλληλα µε τις σπουδές του έχει επιµορφωθεί παρακολουθώντας εκπαιδευτικές ηµερίδες και συνέδρια σε θέµατα Οργάνωσης και Βελτίωσης Παραγωγής, Μάρκετινγκ και Μάνατζµεντ. Είναι επίσης γνώστης της αγγλικής και της ιταλικής γλώσσας, οι δε γνώσεις του στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσεπικυρώνονται από το δίπλωµα ECDL. Από το Σεπτέµβριο του 2008 και για ένα χρόνο υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική Αεροπορία. Μεγαλωµένος στην Καρδίτσα παρακολούθησε από κοντά την πορεία και την εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ και γνώµονας των σπουδών και της επιµόρφωσής του υπήρξε η συµµετοχή του στην περαιτέρω εξέλιξή της. Από το 2009 παρακολουθεί στην επιχείρηση θέµατα που αφορούν στις πωλήσεις, στη διοίκηση και στο ανθρώπινο δυναµικό και διαπραγµατεύεται ζητήµατα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Η επαγγελµατική του ενασχόληση έχει επεκταθεί επίσης στην κτηµατοµεσιτική εταιρία µε την επωνυµία NOVA TERRA στην οποία είναι υπεύθυνος πωλήσεων, ενώ παράλληλα είναι µέτοχος στην εταιρία VOLOS BOATS, µε έδρα το Βόλο, η οποία δραστηριοποιείται από το 2009 στις πωλήσεις και ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής. Συµµετέχει ενεργά σε δράσεις που αφορούν στην επέκταση της βιοµηχανίας ξύλου ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ σε νέους τοµείς δραστηριότητας όπως είναι η παραγωγή ειδικής ποιότητας ξυλείας που απευθύνεται στις κατασκευές καθώς και στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης συσκευασµένου καυσόξυλου. Πιστεύει ότι «… βάση της ελληνικής οικονοµίας αποτελούν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται εξαιτίας της κρίσης και ότι απαιτούνται µέτρα στήριξής τους για την έξοδό τους από αυτή καθώς επίσης και ότι οι νέοι επιχειρηµατίες οφείλουν να διαχειριστούν µε σύνεση και υποµονή και όπλο τους τη γνώση τα νέα δεδοµένα επιχειρηµατικής δράσης…» <<<

39


deltio172  

£∂™™∞§π∞™ &amp; ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 29Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 172 ñ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010 2 ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 76 ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you