Page 1

™À¡¢∂™ª√™ µπ√ª∏Ã∞¡πø¡ £∂™™∞§π∞™ & ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 28Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 166 ñ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


π∞¡√À∞ƒπ√™ - º∂µƒ√À∞ƒπ√™ 2009 ∂∆O™ 28Ô

∆∂ÀÃO™ 166Ô I∆ΙOΚΤΗΤΗΣ Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΕΛΕΥΘΕΡΙOY ΒΕΝΙΖΕΛOY 4 (πρώην ΙΩΛΚOΥ) ΒOΛOΣ ΤΗΛ.: 24210 28 111, ΤΕLEX: 0282283 unin, FAX: 24210 26394 e-mail: sbtke@otenet.gr & info@sbtke.gr ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 3872

EK∆OΤΗΣ

™YN¢E™MOY BIOMHXANIøN £E™™A§IA™ & KENTPIKH™ E§§A¢O™

Απόστολος ∆ηµ. Παπαδούλης Ελ. Βενιζέλου 4 , Bόλος - Τηλ.: 24210 28111

£∂™∂π™

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆OΣΕΩΣ Στέλλα Βαϊνά

Η κρίση στη Βιοµηχανία Θεσσαλίας και Κεντρ. Ελλάδος

---------------------- 4

∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Συναντήσεις µε τα µέλη για την κρίση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ Παναγιώτης Βενετσάνος Φρόσω ∆αγλαρίδου Γιόλα Φράγκου

Προτάσεις βελτίωσης του ΤΕΜΠΜΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10

Το ∆ελτίο διανέµεται δωρεάν

Αντίθεση σε νέες αναγκαστικές τοποθετήσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12

Τα άρθρα που δηµοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

Προτάσεις για την απασχόληση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13 Επίσπευση της ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόµο - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14 Βελτιώσεις στις προβλέψεις για επισφάλειες - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 Προσωρινή κατανοµή βιοντίζελ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 Συνάντηση µε το Εργατικό Κέντρο Βόλου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17

¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂. ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network Hellas” Απολογισµός Έργου έτους 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18

ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆OΠOΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 76 ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤· ∆ËÏ.: 210 95 95 683, º·Í: 210 95.89 536

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θωµαή Ταµπάκη - Γεώργα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λεωνίδας Χρ. Κάππας

Βάση δεδοµένων επιχειρηµατικών συνεργασιών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22

∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

Στην Προεδρία της ΕΕ η Τσεχική ∆ηµοκρατία - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22

Πρόεδρος: Ευλογηµένος Ευριπίδης Πρόεδρος E.E.: Παπαδούλης Απόστολος Αντιπρόεδροι: ∆οντάς Ευριπίδης Ζουρνατζής Στέργιος Μαραγκουδάκης Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Μωλιώτης Λεωνίδας Τσαούτος Νικόλαος Γεν. Γραµµατέας: Γαλανός Ανδρέας Ταµίας: Παπαδοπούλου Ιωάννα Έφοροι: Αγγελίδης Αλκιβιάδης Ευσταθίου Εµµανουήλ Φιλίππου ∆ηµήτριος Μέλη: Καραχάλιου Χριστίνα Κοίλιαρης ∆ηµήτριος Λεµονιάς Αθανάσιος Λούλος Χρήστος Μαντζιούτας Νικόλαος Νικολάου Νικόλαος Ντιροκάλτσης Στυλιανός Σαµουήλ Αναστάσιος Σωτηρίου Σωτήριος Τόλης Κωνσταντίνος

∂§.π¡.À.∞.∂. Νέες Εκδόσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24

∞™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™ Εκτυπώσεις Γεωργιάδη ΑΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ - ª∂§ø¡ ª∞™ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Φυσικό αέριο στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 ΜΟΝΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ: Συνεχής ανανέωση και εκσυγχρονισµός - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 Νέα Μέλη του ∆ιµήνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29

∫∂∆∂∞£ “Φορέας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -32 ∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ Γεώργιος Γεωργιάδης, Όλγα Γεωργιάδη - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35

∞À∆√π ¶√À º∂À°√À¡ Φωτεινή Φ. Λεγάκι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36

2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Παπαδούλης Απόστολος Μέλη: Γαλανός Ανδρέας Ευσταθίου Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Παπαδοπούλου Ιωάννα Σωτηρίου Σωτήριος Φιλίππου ∆ηµήτριος Βανέζης Κυριάκος

EΠΙΤΙΜOI Επίτιµος Πρόεδρος: Βανέζης Κυριάκος Επίτιµο Ιδρυτικό Μέλος: Παναγής Νεόκλητος Επίτιµο Μέλος: Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος


¢∂§∆π√ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Η ένταση της οικονοµικής κρίσης έχει αρχίσει και κάνει έντονη, πλέον, την παρουσία της και στην εγχώρια αγορά. Ήδη, οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, τα οποία εκτείνονται σε όλα τα πεδία της λειτουργίας τους.

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, για να αποκτήσει µία πλήρη εικόνα της κατάστασης πραγµατοποίησε το Φεβρουάριο του 2009, µία έρευνα µεταξύ των µελών του, στην οποία συµµετείχαν 183 επιχειρήσεις, τα αποτελέσµατα της οποίας είναι εξαιρετικά αποθαρρυντικά. Η ζήτηση τόσο στην εσωτερική όσο και στις διεθνείς αγορές µειώνεται σηµαντικά, η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια από την τραπεζική αγορά αµβλύνεται σε έντονο βαθµό, ενώ κανόνες της αγοράς που είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της, όπως η εµπιστοσύνη στις συναλλαγές, καταστρατηγούνται, µε αποτέλεσµα οι ακάλυπτες επιταγές να βρίσκονται σε πρωτοφανή έξαρση.

Ο περιορισµός της ρευστότητας, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια στις συναλλαγές έχουν δηµιουργήσει ένα εκρηξιγενές µίγµα, το οποίο µειώνει τα αντανακλαστικά των επιχειρήσεων, µειώνει τις πωλήσεις και αυξάνει τις πιέσεις στην παραγωγή. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι, οι επιχειρήσεις του δείγµατος αναζητούν διεξόδους από την πιστωτική ασφυξία στην παρέµβαση του κράτους, για την εξασφάλιση εγγυήσεων, ώστε να εξοµαλυνθεί η χρηµατοδότησή τους. Και γίνεται προφανές, ότι η κρατική ενίσχυση του πιστωτικού συστήµατος, µε σκοπό να χρηµατοδοτηθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η κατανάλωση και η ιδιωτική στέγη, δεν έχει ακόµη περάσει στην αγορά, ή περνάει µε πολύ αργούς ρυθµούς. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτιµούν πως η αγορά θα αντλούσε ανάσες αν το κράτος φρόντιζε να εξοφλήσει τις οφειλές του από δηµόσια έργα, προµήθειες υλικού υγείας, αναλώσιµων υλικών, επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού νόµου και επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης, από την έρευνα προκύπτει ένα στοιχείο αισιοδοξίας αφού ένα µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων θεωρούν επιτακτική την ανάγκη άµεσης ενεργοποίησης των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ώστε εκείνες τουλάχιστον που διατηρούν αναλλοίωτα ακόµη τα σχέδιά τους για εκσυγχρονισµό να τα υλοποιήσουν.

Τέλος, και αυτό είναι ένα εύρηµα της έρευνας που θα πρέπει να εκτιµηθεί αναλόγως, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτιµούν ότι βιώνουν χαρακτηριστικά της κρίσης, εν τούτοις, στην µεγάλη τους πλειοψηφία δεν επιλέγουν λύσεις που αφορούν σε µείωση του προσωπικού τους. Αντίθετα, προκρίνουν λύσεις, οι οποίες, υποβοηθούν τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, µέσω τις ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Η επιλογή τους αυτή, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν, υπογραµµίζει το γεγονός ότι αντιµετωπίζουν τα γεγονότα µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία διαισθανόµενες παράλληλα την κοινωνική ευθύνη τους, έστω και αν ήδη έχουν αρχίσει να δοκιµάζονται σοβαρά οι αντοχές τους.

4


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, αναγνωρίζοντας ότι τα µηνύµατα της αγοράς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και προσλαµβάνουν δραµατικές διαστάσεις από τις εξελίξεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική οικονοµία, διοργάνωσε µέσα σε διάστηµα δεκαοκτώ ηµερών, το Φεβρουάριο, συναντήσεις µε τα µέλη του σε κάθε Νοµό ευθύνης του Συνδέσµου. Ο κύκλος συναντήσεων µε τις επιχειρήσεις έγινε προκειµένου ο Σύνδεσµος , αφενός να αποτυπώσει συνολικά και έγκυρα την τρέχουσα κατάσταση και αφετέρου να καταγράψει προτάσεις, που µπορούν να υποβληθούν στην κυβέρνηση και να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κοινή, σε όλες τις συναντήσεις, υπήρξε η διαπίστωση ότι η ένταση των προβληµάτων που έχουν προκληθεί στην αγορά είναι µεγάλη, µε κύρια χαρακτηριστικά, τη περιορισµένη ρευστότητα και τραπεζική χρηµατοδότηση, την αύξηση του κόστους του χρήµατος, τη µείωση της ζήτησης και του κύκλου εργασιών και την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών. Συµφωνήθηκε επίσης ότι, για την αντιµετώπιση της κρίσης, είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων, όπως η περαιτέρω ενίσχυση των τραπεζών προκειµένου για την τόνωση της ρευστότητας, η άµεση αποπληρωµή από το ∆ηµόσιο των υποχρεώσεών του σε προµηθευτές, αποδέκτες επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόµου και δικαιούχους επιστροφών Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων, η αύξηση των πιστώσεων του Π.∆.Ε. και η άµεση ενεργοποίηση και διοχέτευση στην αγορά των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. Άποψη από τη σύσκεψη στη Λαµία

Πρώτος σταθµός η Λαµία Οι συναντήσεις ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009, στο ξενοδοχείο Φθία στη Λαµία µε την προσέλευση των µελών από το Νοµό Φθιώτιδας. Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεδοµένου ότι οι παρευρισκόµενοι επιχειρηµατίες κατέθεσαν την άποψή τους για την παρούσα κατάσταση αλλά και τις προτάσεις τους για την καλύτερη αντιµετώπιση της. Εκ µέρους του Συνδέσµου, συµµετείχαν ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Φθιώτιδος κ. Λεωνίδας Μωλιώτης, το Μέλος του ∆.Σ. κ. Νικόλαος Μαντζιούτας, η

6


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Υποδιευθύντρια κα Ευφροσύνη ∆αγλαρίδου, και η Υπεύθυνη του Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas κα Στέλλα Βαϊνά.

Η συνέχεια στην Καρδίτσα

Άποψη από τη σύσκεψη στην Καρδίτσα

Η δεύτερη συνάντηση έγινε µε τα µέλη από το Νοµό Καρδίτσας και έλαβε χώρα την Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στην Καρδίτσα. Παρόντες σε αυτήν ήταν πολλοί επιχειρηµατίες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου για την κατάσταση και να καταθέσουν τις δικές τους εµπειρίες και προτάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Στην εκδήλωση, που έγινε µε την ευγενική χορηγία της επιχείρησης - µέλους ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, το Σύνδεσµο εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Καρδίτσας κ. ∆ηµήτριος Μητρουλιάς, το Μέλος του ∆.Σ. κα Χριστίνα Καραχάλιου, η Υποδιευθύντρια κα Ευφροσύνη ∆αγλαρίδου, ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Θεµάτων κ. Παναγιώτης Βενετσάνος και η Υπεύθυνη του Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas κα Στέλλα Βαϊνά. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Ψηµµένος.

Επόµενη στάση τα Τρίκαλα

Άποψη από τη σύσκεψη στα Τρίκαλα

Την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση, αυτή τη φορά στα Τρίκαλα, στο ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, µε τη συµµετοχή των µελών από το Νοµό Τρικάλων. Στην εκδήλωση έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων και εκτιµήσεων για την κατάσταση και τις επιπτώσεις, τις οποίες θα έχει στην οικονοµία και στις επιχειρήσεις και διατυπώθηκαν προτάσεις για την άµβλυνση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει. Στη συνάντηση, από πλευράς Συνδέσµου, συµµετείχαν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Τρικάλων κ. Στέργιος Ζουρνατζής, το Μέλος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ντιροκάλτσης, η Υπεύθυνη του Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas κα Στέλλα Βαϊνά, η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas κα Γιόλα Φράγκου, και ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου κ. Ευάγγελος Τζαµπάζης. Στην εκδήλωση συµµετείχε και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος.

Η συνάντηση στο Βόλο Ο κύκλος επαφών µε τα µέλη του Συνδέσµου συνεχίστηκε στο Βόλο, την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, σε συνάντηση στο Συνεδριακό Κέντρο FORUM µε τη συµµετοχή επιχειρηµατιών και εκπροσώπων επιχειρήσεων - µελών από τους Νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας. Και στη συνάντηση αυτή, έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω στις επιπτώσεις που έχει στην

8


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ οικονοµία και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η χρηµατοπιστωτική κρίση, µε ανταλλαγή απόψεων, εκτιµήσεων και προτάσεων για την έξοδο απ’ αυτήν. Στη συνάντηση παρέστησαν εκ µέρους του Συνδέσµου, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης,, ο Αντιπρόεδρος Ν. Μαγνησίας κ. Νικόλαος Τσαούτος, ο Γενικός Γραµµατέας κ. Ανδρέας Γαλανός, οι Έφοροι κ.κ. Αλκιβιάδης Αγγελίδης και Εµµανουήλ Ευσταθίου, καθώς και στελέχη του Συνδέσµου.

Άποψη από τη σύσκεψη στο Βόλο

Στη Λιβαδειά Προτελευταίος σταθµός της διαδροµής ήταν η συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος, µε τα µέλη του από το Νοµό Βοιωτίας, την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Φίλιππος, στη Λιβαδειά. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέφεραν στα παρευρισκόµενα µέλη την εικόνα που έχει διαµορφωθεί στην αγορά µετά το ξέσπασµα της κρίσης, ενώ από επιχειρηµατίες του Νοµού, εκφράστηκαν απόψεις για τις παρενέργειες της κρίσης πάνω στην επιχειρηµατικότητα και υποβλήθηκαν προτάσεις για την επίλυση των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ µέρους του Συνδέσµου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Βοιωτίας κ. Ευριπίδης ∆οντάς, η Υποδιευθύντρια κα Ευφροσύνη ∆αγλαρίδου, ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Θεµάτων κ. Παναγιώτης Βενετσάνος και η Υπεύθυνη του Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas κα Στέλλα Βαϊνά.

Άποψη από τη σύσκεψη στη Λιβαδειά

Τελευταίος σταθµός η Χαλκίδα Ο κύκλος επαφών του Συνδέσµου µε τα µέλη, στη Θεσσαλία και στη Κεντρική Ελλάδα, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στη Χαλκίδα. Η συνάντηση, αυτή τη φορά, πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης - µέλους SABO ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., στο Βασιλικό Ευβοίας, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, µε την προσέλευση των µελών του Νοµού. Η συζήτηση που έγινε ανάµεσα στα µέλη και στους εκπροσώπους του Συνδέσµου ήταν διεξοδική και κάλυψε όλο το πεδίο, από τα αίτια της κρίσης, µέχρι και τις επιπτώσεις και τις προοπτικές για κάθε κλάδο. Άποψη από τη σύσκεψη στη Χαλκίδα Στο φιλόξενο χώρο της SABO ΕΛΛΑΣ οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς τους, αλλά και να υποβάλλουν προτάσεις, για τον τρόπο, µε τον οποίο να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονοµία. Στη συνάντηση, εκ µέρους του Συνδέσµου, συµµετείχαν ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Ευβοίας κ. Εµµανουήλ Μαραγκουδάκης, το Μέλος του ∆.Σ. κ. ∆ηµήτριος Κοίλιαρης, η Υποδιευθύντρια κα Ευφροσύνη ∆αγλαρίδου, ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Θεµάτων κ. Παναγιώτης Βενετσάνος, ενώ παρών σ’ αυτήν, ήταν και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ευβοίας κ. Παναγιώτης Σίµωσης.<<< 9


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

Τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των όρων εφαρµογής του ΤΕΜΠΜΕ υπέβαλε ο Σύνδεσµος στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Στην επιστολή του Συνδέσµου σηµειώνεται ότι το ΤΕΜΠΜΕ εύστοχα έχει επιλεγεί ως ένα σηµαντικό «εργαλείο» αντιµετώπισης των προβληµάτων ρευστότητας, που βιώνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης και επισηµαίνεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σηµαντικό να ενισχυθούν ορισµένες σηµαντικές του παράµετροι, ώστε να είναι επί της ουσίας αποτελεσµατικό. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, ήδη, από τις πρώτες ηµέρες εφαρµογής του προγράµµατος και παρά το θετικό τρόπο που υποδέχτηκε το ΤΕΜΠΜΕ η αγορά, οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, τουλάχιστον στο βαθµό που αναµένονταν. Και τούτο διότι, όροι που καθορίζουν την λειτουργία του προγράµµατος είτε είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν από τις υποψήφιες επιχειρήσεις, είτε καθιστούν επιφυλακτικές τις τράπεζες ώστε να χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις, που έχουν πραγµατικές ανάγκες. Στην επιστολή του Συνδέσµου καταγράφονται τα συµπεράσµατα έρευνας µεταξύ των µελών του, από την οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Ο όρος της τριετούς κερδοφορίας αν και υπό συνθήκες οµαλής λειτουργίας της αγοράς πρέπει να αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση, υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης αποτελεί εξαιρετικά ανασχετικό παράγοντα, για την ενίσχυση των µονάδων εκείνων, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα χρηµατοδότησης. Άποψη του Συνδέσµου είναι ότι, επιβάλλεται να µεταβληθεί επί το ευνοϊκότερο, είτε απαιτώντας µία κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία, είτε το µέσο αποτέλεσµα της τελευταίας τριετίας να είναι κερδοφόρο. 2. Από το πρόγραµµα εξαιρούνται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις των γεωργικών προϊόντων, και της υδατοκαλλιέργειας, δεδοµένων των απαγορεύσεων των ευρωπαϊκών κανόνων (de minimis, Συνθήκη ΕΕ). Ωστόσο, στους κλάδους αυτούς υπάγεται ένα µεγάλο δυναµικό µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών µονάδων, οι οποίες αντιµετωπίζουν την κρίση µε την ίδια ένταση µε τις υπόλοιπες και συνεπώς ο αποκλεισµός τους από το ΤΕΜΠΜΕ θα είναι καταστροφικός. Υπό τις τρέχουσες περιστάσεις ο Σύνδεσµος θεωρεί αναγκαία την εξέταση της δυνατότητας να συµπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων στο πρόγραµµα.

10


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

4.

5.

6.

7.

3. Σε ό,τι αφορά στην επιλεξιµότητα των επιχειρήσεων, ως προς τον ετήσιο Κύκλο Εργασιών, το ύψος των 10 εκ € επί της ουσίας αποτελεί ένα από τα κοινοτικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό µίας επιχείρησης ως µικρή. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όµως, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, που την τελευταία χρήση κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο αυτό, τιµωρούνται και αποκλείονται από τη χρηµατοδότηση του ΤΕΜΠΜΕ, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ουσιαστική ανάγκη για να στηρίξουν την αύξηση των πωλήσεων τους. Ο Σύνδεσµος ζητά στην επιστολή του, να εξεταστεί η δυνατότητα το κριτήριο αυτό να λαµβάνεται ως µέσος όρος της τελευταίας τριετίας, ώστε να αµβλυνθεί η αρνητική επιρροή του σε µία µεγάλη οµάδα υγιών επιχειρήσεων. Σχετικά µε τις ανά τράπεζα καταπτώσεις εγγυήσεων, η πρόνοια για τη διακοπή της περαιτέρω συνεργασίας εφόσον αυτές είναι πέραν του 7% είναι ορθή. Όµως, ανάκληση των δοθεισών εγγυήσεων όταν οι καταπτώσεις υπερβούν το 12%, πέραν του δυσεφάρµοστου της ποινής, επί της ουσίας λειτουργεί αρνητικά προς τις τράπεζες, οι οποίες γίνονται ακόµη επιφυλακτικότερες προς τις επιχειρήσεις, όταν έχουν να αντιµετωπίσουν εγγυήσεις υπό αίρεση. Ο όρος της µη παροχής επιπλέον εξασφαλίσεων από τις επιχειρήσεις θεωρούµε ότι είναι ορθός. Ωστόσο, αν η παροχή ορισµένων εµπράγµατων εγγυήσεων προς τις τράπεζες περιόριζε την επιφυλακτικότητα τους και ενίσχυε την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ίσως είναι σκόπιµο να επανεξεταστεί. Κατά το Σύνδεσµο είναι αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής ορισµένων εγγυήσεων, που σήµερα απαγορεύονται. Επίσης, για να γίνει ελκυστικότερο το επιτόκιο για τις τράπεζες, ο Σύνδεσµος θεωρεί ότι θα µπορούσε να απαλλαγούν οι δανειοδοτήσεις από την εισφορά του 0,60% του Ν. 125/75, και οι µονάδες αυτές να προστεθούν στο επιτόκιο βάσης. Τέλος, άποψη του Συνδέσµου είναι ότι η όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ θα προσθέσει θετικά στοιχεία στην ψυχολογία της αγοράς. Γι΄ αυτό, εκφράζεται η άποψη ότι είναι σκόπιµο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης, ώστε οι επιλεγείσες επιχειρήσεις να µπορέσουν γρήγορα να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστηµα χρηµατοδότησης.

Κλείνοντας τη παρέµβασή του, ο Σύνδεσµος υπογραµµίζει ότι για να είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή του ΤΕΜΠΜΕ, θα πρέπει να έχει, αφενός την απαιτούµενη ευελιξία προσαρµογής στο απαιτητικό αυτό περιβάλλον, στο οποίο επιχειρήσεις και τράπεζες λειτουργούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας και αφετέρου, να κατανοεί τις ιδιάζουσες συνθήκες της τρέχουσας περιόδου, κατά την οποία το ζητούµενο είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη για χρηµατοδότηση και διαθέτουν την σχετική αξιοπιστία και όχι απλώς είναι επιλέξιµες λόγω φερεγγυότητας και µόνον.<<<

για να είναι

αποτελεσµατική η εφαρµογή του ΤΕΜΠΜΕ, θα πρέπει να έχει ευελιξία προσαρµογής και να κατανοεί τις ιδιάζουσες συνθήκες της τρέχουσας περιόδου

11


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καΦάνη Πάλλη -Πετραλιά απέστειλε ο Σύνδεσµος µε αφορµή τις προκηρύξεις των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού για την πλήρωση θέσεων του ιδιωτικού τοµέα εκ µέρους των υπαγοµένων στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/1998.

το υφιστάµενο

ποσοστό του 8%

των αναγκαστικών τοποθετήσεων που η νοµοθεσία επιτάσσει στην Ελλάδα, είναι το υψηλότερο µεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

12

Ο Σύνδεσµος αφού χαρακτηρίζει το θέµα που αφορά στην απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών µέσω της αναγκαστικής τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σηµαντικό, επισηµαίνει ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία, µε τις νέες προκηρύξεις, γίνεται ιδιαίτερα κρίσιµο. Στην επιστολή του υπογραµµίζεται ότι η επιχειρηµατική κοινότητα έχει επανειληµµένα εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στο ήδη υπάρχον υψηλό ποσοστό του 8% των αναγκαστικών τοποθετήσεων που η νοµοθεσία επιτάσσει, το οποίο είναι και το υψηλότερο µεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι η οικονοµία µας κατατάσσεται στη χαµηλότερη βαθµίδα ανταγωνιστικότητας. Σήµερα, όµως, όπως τονίζεται σ’ αυτή, το όλο θέµα δεν έχει σχέση µε τη διαφωνία αυτή καθ΄ αυτή, αλλά µε τις πραγµατικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις, εν µέσω κρίσης. Είναι γνωστό ότι στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο των έντονων οικονοµικών πιέσεων ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων προσπαθεί να διατηρήσει το ήδη υπεράριθµο προσωπικό που απασχολεί σε σχέση µε τις πραγµατικές του δυνατότητες, επιδεικνύοντας, µε τον τρόπο αυτό, την υπευθυνότητά του απέναντι στους εργαζοµένους του και προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε στοιχεία µας, επιχειρήσεις – µέλη µας, παρά το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται από τη ζήτηση, αναδιαρθρώνουν άλλες επιχειρησιακές τους λειτουργίες, ώστε να αποφύγουν να εφαρµόσουν πολιτικές απολύσεων. Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νοµοθετικής επιταγής των αναγκαστικών τοποθετήσεων, εφόσον τους επιβληθεί, θα αναγκαστούν να προβούν σε αποσυµφόρηση του πλεονάζοντος προσωπικού τους, προβαίνοντας σε µειώσεις, προκειµένου να διασφαλίσουν την ύπαρξή τους και να µη θέσουν σε µεγαλύτερο κίνδυνο τη λειτουργία τους. Είναι αναµενόµενο ότι οι ενέργειές τους αυτές θα προξενήσουν έντονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις, θα δηµιουργήσουν εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις, σε µια περίοδο που η εργασιακή ειρήνη είναι επιβεβληµένη και αποτελεί την προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων και πιέσεων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ο Σύνδεσµος αναφέρει στην επιστολή του ότι η επιδεικνυόµενη σπουδή εκ µέρους της Πολιτείας για την εφαρµογή των νοµοθετικών επιταγών περί αναγκαστικών τοποθετήσεων στον ιδιωτικό τοµέα δηµιουργεί στις µεταποιητικές επιχειρήσεις ουσιώδη και σοβαρά προβλήµατα, και έντονα πιεστικές οικονοµικές και οργανωτικές επιβαρύνσεις. Εκτιµά δε ότι η πολιτική των αναγκαστικών τοποθετήσεων στον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, επιτείνει την ήδη δυσµενή θέση των επιχειρήσεων έναντι των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων ικανοποίησης κοινωνικών επιδιώξεων σε περιόδους έντονων οικονοµικών πιέσεων. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσµος ζητά να αναληφθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα αποµακρύνουν τον κίνδυνο της διαφαινόµενης διαταραχής της ευαίσθητης ισορροπίας µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών επιδιώξεων, προωθώντας τις ήδη εξαγγελθείσες αναγκαστικές τοποθετήσεις, των υπαγοµένων στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου, στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.<<<


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επιστολή µε προτάσεις για την άµβλυνση των επιπτώσεων από την κρίση, τόσο των εργαζοµένων όσο και των επιχειρήσεων, υπέβαλε ο Σύνδεσµος προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. Σε αυτήν, ο Σύνδεσµος σηµειώνει ότι η ένταση της κρίσης έχει αρχίσει πλέον και πλήττει τη ζήτηση των επιχειρήσεων, γεγονός που τις οδηγεί σε περιορισµό της παραγωγής τους και πως, ήδη, ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, παρά τις έντονες οικονοµικές πιέσεις και την οικονοµική καθίζηση που έχει υποστεί, προσπαθεί να διατηρήσει στους κόλπους του το υπεράριθµο, για τη χρονική αυτή περίοδο, προσωπικό του, αναγνωρίζοντας ότι είναι κοινωνικά επιβεβληµένο να περιοριστεί σε όσο το δυνατόν µικρότερο βαθµό η προσφυγή στο έσχατο µέτρο των απολύσεων. Τονίζει δε ότι οι επιχειρήσεις, µε βάση το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, αναζητούν τις λιγότερο επαχθείς για τις ίδιες αλλά και για το ανθρώπινο δυναµικό τους λύσεις στην αγωνιώδη προσπάθεια επιβίωσής τους. Σε µια προσπάθεια άµβλυνσης, ως ένα βαθµό, της δυσµενούς θέσης των επιχειρήσεων από την οικονοµική επιβράδυνση και ταυτόχρονα µείωσης της έντασης της κοινωνικής ανασφάλειας, ο Σύνδεσµος προτείνει στην επιστολή του τα ακόλουθα:

Πρώτον Όπως είναι γνωστό ο θεσµός της διαθεσιµότητας παρέχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια στις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν οικονοµική δυσχέρεια λόγω του περιορισµού των εργασιών τους, αντί να προβαίνουν σε απολύσεις του προσωπικού τους να το θέτουν σε κατάσταση διαθεσιµότητας για χρονικό διάστηµα 3 µηνών σε ετήσια βάση καταβάλλοντας σε αυτό το ½ του µέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων µηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα ο ΟΑΕ∆, καταβάλλει στους εργαζόµενους και καλύπτει ένα πρόσθετο ποσό υπολογιζόµενο σε ποσοστό 10% επί των αποδοχών τους. Για την επόµενη διετία προτείνεται η επιµήκυνση από 3 σε 6 µήνες του χρονικού διαστήµατος θέσης των εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα µε τις επιχειρήσεις να καλύπτουν το ½ του µέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων µηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο ΟΑΕ∆ να προσαυξήσει το ποσοστό της κάλυψης του εισοδήµατος των εργαζοµένων από 10% σε 30%, αντλώντας το επιπλέον ποσόν από το ΛΑΕΚ.

∆εύτερον Οι ήδη αυξηµένες εργοδοτικές δαπάνες, που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές, λειτουργούν εξαντλητικά, επιδεινώνουν την οικονοµική θέση των επιχειρήσεων και ασφαλώς επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας τους. Το υψηλό έµµεσο µισθολογικό κόστος εργασίας, επιβαρύνει το συνολικό κόστος εργασίας, και υπό συνθήκες εξαιρετικά περιορισµένης ρευστότητας διαµορφώνει υψηλές ανελαστικές δαπάνες στις οποίες οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πραγµατικές δυσκολίες να ανταποκριθούν. Για το χρονικό διάστηµα των επόµενων δύο ετών προτείνεται από το Σύνδεσµο η κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία από τον ΟΑΕ∆, το οποίο θα προέλθει από τα αδιάθετα του ΛΑΕΚ. Ολοκληρώνοντας την επιστολή του, ο Σύνδεσµος ζητά την ανάληψη πρωτοβουλίας νοµοθετικής επεξεργασίας και προώθησης των προτάσεών του, τονίζοντας ότι η συνδυασµένη εφαρµογή τους µπορεί να συµβάλλει ως ένα βαθµό στην ανακούφιση των επιχειρήσεων και στην άµβλυνση των επιπτώσεων στο εισόδηµα των εργαζοµένων από αναπόφευκτες επιλογές, στις οποίες θα αναγκαστούν να προσφύγουν οι επιχειρήσεις, που αντιµετωπίζουν έντονο το πρόβληµα της επιβίωσης.<<<

για τα επόµενα

δύο έτη προτείνεται κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία από τον ΟΑΕ∆, το οποίο θα προέλθει από τα αδιάθετα του ΛΑΕΚ

” 13


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

έως και 2 χρόνια καθυστερεί η

αξιολόγηση και η έγκριση των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο

14

Τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση της υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόµο, λόγω µη επάρκειας των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό, µε αποτέλεσµα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι επιχειρήσεις να µη γνωρίζουν την τύχη των επενδυτικών τους προτάσεων και να στερούνται µε τον τρόπο αυτό, της δυνατότητας έγκαιρης υλοποίησης σηµαντικών και αναγκαίων γι’ αυτές επενδυτικών πρωτοβουλιών, επεσήµανε ο Σύνδεσµος µε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου και τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα. Όπως αναφέρει στην επιστολή, επιχειρήσεις - µέλη του Συνδέσµου, οι οποίες υπέβαλαν φακέλους επενδυτικών προτάσεων για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Ν. 3299/2004, µέσα στη χρονιά που πέρασε, οι αιτήσεις τους, όχι µόνο δεν έχουν εξεταστεί µέχρι σήµερα, αλλά και, ελλείψει διαθέσιµων πιστώσεων, δεν προβλέπεται να αξιολογηθούν εφέτος και θα προωθηθούν προς εξέταση και πιθανή ένταξη στην επόµενη χρονιά. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται επενδυτικές προτάσεις επιχειρήσεων που υπεβλήθησαν το Σεπτέµβριο του 2008 και ο φάκελός τους θα εξεταστεί και θα εγκριθεί, αν τελικά αξιολογηθεί θετικά, µέσα στο 2010! ∆ιαπιστώνεται δηλαδή το παράδοξο, επιχειρήσεις, οι οποίες θέλησαν να επωφεληθούν των κινήτρων ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόµου, για την υλοποίηση σηµαντικών γι’ αυτές επενδυτικών προτάσεων, για το µοναδικό λόγο της αδυναµίας της Πολιτείας εξασφάλισης επαρκών πιστώσεων, να καλούνται να περιµένουν για περισσότερο από ένα χρόνο για να µάθουν, αν και εφόσον θα ενταχθούν σε αυτόν. Κι όλα αυτά, τη στιγµή που µε την κατάθεση της αίτησής τους, τους χορηγήθηκε η προβλεπόµενη Βεβαίωση Επιλεξιµότητας, ώστε, εφόσον το επιθυµούν, να ξεκινήσουν, µε δική τους ευθύνη, την υλοποίηση της επένδυσης. Ο Σύνδεσµος υπογραµµίζει στην επιστολή του ότι η µεγάλη, αυτή, καθυστέρηση στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων, για τις επιχειρήσεις, διότι (α) ανατρέπονται τα κόστη των επενδύσεων, (β) το κόστος του τυχόν προβλεπόµενου τραπεζικού δανεισµού διαφοροποιείται δραµατικά σε βάρος των επιχειρήσεων, (γ) διαφοροποιούνται οι συνθήκες της αγοράς οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη της επενδυτικής πρότασης. Για εκείνες δε τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν µετά την προέγκριση να ξεκινήσουν την επένδυσή τους µε δική τους ευθύνη, προσδοκώντας, ωστόσο, σε ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης, η κατάσταση είναι ακόµη δυσκολότερη. Όπως αναφέρεται, στην προκειµένη περίπτωση, η αδυναµία της Πολιτείας εξασφάλισης επαρκών πιστώσεων, ικανών να καλύψουν, αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, πέραν του ιδιαίτερα υψηλού οικονοµικού κόστους που συνεπάγεται, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε, όπου η αύξηση της επενδυτικής δαπάνης αποτελεί ανάχωµα στην επερχόµενη κρίση, λειτουργεί ανασταλτικά στην επενδυτική δραστηριότητα. Προς αποκατάσταση της εικόνας αυτής, ο Σύνδεσµος ζητά στην επιστολή του: 1. Τη µεγαλύτερη δυνατή αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για την ικανοποίηση των αιτηµάτων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο. 2. Την πρόβλεψη ρύθµισης, που να επιβάλλει την άµεση γραπτή ενηµέρωση των επιχειρήσεων, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια παραπέµπονται στο επόµενο έτος, ως προς το χρονοδιάγραµµα εξέτασης των αιτηµάτων τους. <<<


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου και τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα, ο Σύνδεσµος υπέβαλε προτάσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση του καθεστώτος, το οποίο διέπει τον σχηµατισµό, από µέρους των επιχειρήσεων, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, υπό το φως των νέων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και την ένταση των προβληµάτων που δηµιουργεί σεαυτήνκαι τις επιχειρήσεις, η χρηµατοπιστωτική κρίση που πλήττει και τη χώρα µας. Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι ήδη από τις επιχειρήσεις εκφράζονται όλο και περισσότερο βαθύτατες ανησυχίες και προβληµατισµοί για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην αγορά, από τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό ακάλυπτων επιταγών και πτωχεύσεων, ως αποτέλεσµα της χαµηλής ρευστότητας που δηµιουργεί ο περιορισµός της τραπεζικής χρηµατοδότησης και η αδυναµία σε πολλές περιπτώσεις, εξυπηρέτησης των υφιστάµενων υποχρεώσεων. Για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι µικρού ή και µεσαίου οικονοµικού µεγέθους, υπό το κλίµα και τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, το βάρος της είσπραξης των απαιτήσεών τους, είναι από ανυπέρβλητο έως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εξαιρετικά δυσχερές. Όπως αναφέρεται στο υπόµνηµα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητη η λήψη κάθε µέτρου διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, αποφυγής παρόµοιων καταστάσεων, που παρεµβαίνουν στους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και προκαλούν σύγχυση και αναστάτωση στις συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουµε: Πρώτον, την αύξηση του ποσοστού πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, από 0,50% που ισχύει σήµερα, σε 1%, ποσοστό που ίσχυε και πριν από την ψήφιση του Ν. 2214/94, προς αντιµετώπιση του φαινοµένου αύξησης των ακάλυπτων επιταγών των και ανεπίδεκτων είσπραξης επιχειρηµατικών απαιτήσεων. ∆εύτερον, την απλοποίηση της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την, πέραν της σχηµατισθείσας πρόβλεψης, δυνατότητα διαγραφής των πράγµατι επισφαλών και ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων, χωρίς να απαιτείται η εξάντληση όλων των ένδικων µέσων, που προβλέπει σήµερα ο νόµος και η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη σπατάλη χρόνου και χρήµατος, το κόστος των οποίων πολλές φορές υπερβαίνει την ίδια την απαίτηση. Προτείνουµε δε στη περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ακάλυπτης επιταγής ή/και η σχετική καταδίκη, και οι βεβαιώσεις δικηγόρων περί της αδυναµίας είσπραξης της απαίτησης, να αρκούν για τη διαγραφή µιας απαίτησης. Τρίτον, την κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, της διαγραφής της επισφαλούς απαίτησης, όταν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, καθώς αυτό, φρονούµε ότι ως µόνο αποτέλεσµα έχει, την οριστική κατάργηση της δυνατότητας των επιχειρήσεων, µελλοντικής είσπραξης των απαιτήσεων τους, αν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Προς αποφυγή, δε τυχόν καταστρατήγησης του νόµου, προτείνεται η αντ’ αυτής υποχρέωση των επιχειρήσεων, µεταφοράς και παρακολούθησης των ποσών των απαιτήσεων που διαγράφονται, επί µια πενταετία, σε Λογαριασµούς Τάξεως, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις ελεγκτικές αρχές. Κύριε Υπουργέ, Πιστεύουµε πως, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµικής πραγµατικότητας, θα θελήσετε να εξετάσετε θετικά τις προτάσεις µας και να προβείτε στη νοµοθετική αντιµετώπιση του θέµατος. Βέβαιοι για την ανταπόκρισή σας, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειες του Υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή. Όµοια επιστολή εστάλη και στον κ. Αντώνιο Μπέζα, Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.<<< 15


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Τον κίνδυνο, οι επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ να µην µπορέσουν να διαθέσουν το προϊόν τους εξαιτίας της διαφαινόµενης καθυστέρησης στην κατανοµή ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ για το 2009 επεσήµανε ο Σύνδεσµος σε επιστολή, την οποία απέστειλε στους κ.κ. Κων. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, Σωτ. Χατζηγάκη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Αντ. Μπέζα, Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Παράλληλα, για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχοµένου και τη διατήρηση του ασφαλούς συνεχούς και απρόσκοπτου εφοδιασµού της αγοράς καυσίµων, κατά τα πρότυπα εκείνης που έγινε πέρυσι και κατ’ αναλογίαν της κατανοµής του 2008, ο Σύνδεσµος πρότεινε την προσωρινή κατανοµή ποσότητας 70.000 χιλιολίτρων, για τους µήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο 2009. Ειδικότερα, στην επιστολή του αναφέρεται ότι, ενώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 Α, παρ. 5 του Ν. 3054/2002, η κατανοµή για το 2009 θα έπρεπε να είχε εγκριθεί από τον Απρίλιο του 2008, ένα χρόνο σχεδόν µετά, η µόνη εξέλιξη που φαίνεται να υπάρχει αναφορικά µε το θέµα δεν είναι παρά η ύπαρξη ενός σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 15 του Νόµου, που βρίσκεται στο στάδιο των διαβουλεύσεων σε επίπεδο οµάδας εργασίας και το οποίο, κατά τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις, απέχει από την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τουλάχιστον πέντε µήνες. Σύµφωνα δε µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων, οι ποσότητες που διατίθενται σήµερα και οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 35.000 χιλιόλιτρα, είναι υπόλοιπα του 2008 που δεν µπόρεσαν να διατεθούν, χωρίς υπαιτιότητα των επιχειρήσεων, και είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς το πολύ µέχρι τον Απρίλιο του 2009. Αυτό, πρακτικά, σηµαίνει ότι, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη για κατανοµή µέχρι τότε, θα σταµατήσει ο εφοδιασµός της αγοράς µε βιοντίζελ, οι δε επιχειρήσεις παραγωγής του θα οδηγηθούν σε οικονοµικό αδιέξοδο µε όλα τα συνεπακόλουθα. Ο Σύνδεσµος επισηµαίνει στην επιστολή του πως και την περασµένη χρονιά, όπου και πάλι είχε υπάρξει καθυστέρηση στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ για το 2008, η Πολιτεία ορθά µερίµνησε για τον οµαλό εφοδιασµό της αγοράς µε βιοντίζελ στο διάστηµα που µεσολάβησε, µε την έκδοση της υπ’ αρ. ∆1/Α/8090/4-4-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προέβλεπε την προσωρινή κατανοµή ποσοτήτων για τους µήνες Μάρτιο - Απρίλιο - Μάιο 2008. Θεωρεί δε ότι ανάλογη και πιο έγκαιρη πρέπει να είναι εν προκειµένω και η αντιµετώπιση της καθυστέρησης που διαπιστώνεται στην κατανοµή του 2009, µε την έκδοση Απόφασης για την προσωρινή κατανοµή επαρκούς ποσότητας βιοντίζελ για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό: 1. Η αγορά θα συνεχίσει να εφοδιάζεται επαρκώς και απρόσκοπτα µε τις αναγκαίες ποσότητες βιοντίζελ. 2. Οι εταιρίες παραγωγής θα µπορέσουν να προγραµµατίσουν την παραγωγή τους έγκαιρα και δεν θα οδηγηθούν σε οικονοµικό αδιέξοδο, παραµένοντας άπραγες, λόγω αδυναµίας διάθεσης του προϊόντος τους. 3. Θα σταθεροποιηθεί η κατανάλωση βιοντίζελ και δεν θα χαθούν ποσότητες, οι οποίες είναι δυσαναπλήρωτες. 4. Θα διασφαλιστούν οι θέσεις των απασχολουµένων στις εταιρίες παραγωγής. Το κριτήριο των θέσεων εργασίας στη παρούσα συγκυρία πρέπει να έχει δεσπόζοντα χαρακτήρα. Ολοκληρώνοντας, ο Σύνδεσµος εκτιµά ότι, συνεχιζόµενη η παρούσα κατάσταση αβεβαιότητας και ανασφάλειας, συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του κλάδου και τροχοπέδη στην προώθηση της χρήσης του βιοντίζελ για την κάλυψη µέρους των ενεργειακών αναγκών της χώρας και µε δεδοµένη την καθυστέρηση στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της κατανοµής για το 2009, ζητά να εξεταστεί άµεσα η δυνατότητα προσωρινής κατανοµής βιοντίζελ για τους µήνες Απρίλιο- Μάιο - Ιούνιο- Ιούλιο 2009 κατ’ αναλογίαν της κατανοµής του 2008, ποσότητας 70.000 χιλιολίτρων.<<<

16


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009 στα γραφεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος η προγραµµατισµένη επίσκεψη της εκπροσώπων της ∆ιοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου αποτελούµενη από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαδηµόπουλο και το Γενικό Γραµµατέα κ. Γιώργο Κίτσιο. Τη ∆ιοίκηση του ΕΚΒ υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Έφορος κ. Εµµανουήλ Ευσταθίου, το Μέλος της ∆ιοίκησης κ. Σώτος Σωτηρίου και η Υποδιευθύντρια του Συνδέσµου κα Φρόσω ∆αγλαρίδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση τόσο στην παγκόσµια όσο και στην ελληνική οικονοµία και επισηµάνθηκε η αβεβαιότητα που κυριαρχεί τόσο στους εργαζόµενους όσο και στις επιχειρήσεις αναφορικά µε την ένταση, την έκταση και το βάθος της κρίσης. Υπήρξε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου των συντελεστών της ανάπτυξης, ως µέσου διατήρησης της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής. Εκτιµήθηκε, επίσης, θετικά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, παρά το ότι βρίσκονται στη δίνη της κρίσης, δεν έχουν καταφύγει, ως πρώτο µέσο αντιµετώπισής της, στον περιορισµό της απασχόλησης. Επισηµάνθηκε η ανάγκη λήψης µέτρων εκ µέρους της Πολιτείας που σχετίζονται µε την αποκατάσταση της ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς και µέσω της άµεσης καταβολής των οφειλών – υποχρεώσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι απαιτείται η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών και µέτρων που θα αφορούν στη στήριξη της απώλειας του εισοδήµατος των ανέργων αλλά ταυτόχρονα θα συµβάλλουν στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.<<<

Άποψη από τη συνάντηση µε το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου

17


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas επεξεργάστηκε περίπου 800 θέµατα. Από αυτά τα 139 θέµατα αφορούσαν στην παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και 103 στη συνεχή παρακολούθηση συγκεκριµένων επίκαιρων θεµάτων που αφορούν ορισµένους κλάδους επιχειρήσεων . Με την έναρξη της λειτουργίας του το τµήµα ενηµέρωσε τις επιχειρήσεις, σχετικά µε τη δηµιουργία του νέου δικτύου και τις διευρυµένες υπηρεσίες που έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρει. Καθηµερινά, το τµήµα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε επιχειρηµατικά θέµατα, όπως εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, διοργάνωση εκθέσεων και επιχειρηµατικών αποστολών, εθνικά προγράµµατα κ. ά. και ενηµερώνει έγκαιρα τις επιχειρήσεις. Για τη στοχευµένη ενηµέρωση τους έχει δηµιουργήσει οµάδες επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας τους (τρόφιµα, χηµικά, ποτά, µέταλλα κ.ά.) ώστε να γίνεται προώθηση της σχετικής πληροφόρησης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων και ποτών, µέλη του Συνδέσµου αλλά και µη µέλη, ενηµερώνονται για τις ηµερίδες και τα σεµινάρια που διοργανώνονται από την Τεχνολογική Πλατφόρµα Τροφίµων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας, στην οποία συµµετέχει ο Σύνδεσµος και λαµβάνουν ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα το σχετικό ενηµερωτικό έντυπο που εκδίδει η Πλατφόρµα. Επίσης οι επιχειρήσεις του κλάδου των χηµικών προϊόντων, ενηµερώθηκαν για τις υποχρεώσεις που είχαν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια του 2008, από την εφαρµογή του νέου καθεστώτος διακίνησης, παραγωγής, αξιολόγησης και έγκρισης των χηµικών ουσιών γνωστού ως Κανονισµός REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals). Mέσω των τακτικών µηναίων εγκυκλίων, ενηµερώνει τις επιχειρήσεις, για την πρόσφατη κοινοτική νοµοθεσία, για διαγωνισµούς, προµήθειες και έργα που προκηρύσσονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις βαλκανικές χώρες, καθώς και για εκθέσεις και επιχειρηµατικές αποστολές, που πραγµατοποιούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά το έτος 2008 το τµήµα απέστειλε 185 Ενηµερωτικές Εγκυκλίους σχετικά µε εξειδικευµένα θέµατα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων. Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas εξέδωσε έκτακτες ενηµερωτικές εγκυκλίους σχετικά µε 39 διεθνείς επιχειρηµατικές αποστολές και εκθέσεις αφενός, και αφετέρου σχετικά µε τη διενέργεια διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα που αφορούν στις επιχειρήσεις. Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas καταχωρεί σε

18


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ηλεκτρονική βάση τα προφίλ των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου που αναζητούν συνεργάτες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, µε τις οποίες το δίκτυο συνεργάζεται, παρακολουθεί το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για αυτά από ξένες εταιρίες και προωθεί τα στοιχεία τους στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η αναζήτηση αυτή γίνεται µέσω της Βάσης Επιχειρηµατικής Συνεργασίας BCD που έχει δηµιουργήσει η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας και στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εταίροι. Αντίστροφα, το τµήµα µεταφράζει και αποστέλλει, µέσω εγκυκλίου, στις επιχειρήσεις, µηνύµατα αναζήτησης συνεργατών που δηµοσιεύονται στη βάση που χρησιµοποιεί το δίκτυο των µελών του Enterprise Europe Network. Σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος το τµήµα προωθεί τα στοιχεία της µιας εταιρίας στην άλλη. Κατά το έτος 2008 το τµήµα απέστειλε 98 µηνύµατα συνεργασίας. Κατά το 2008 το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network -Hellas, εξέδωσε 31 ∆ελτία Τύπου, για την ενηµέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινής γνώµης επί θεµάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προσανατολισµού. Το τµήµα ενηµερώνει τις επιχειρήσεις µέλη του Συνδέσµου σχετικά µε την διευκόλυνση πρόσβασης τους στο χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, µέσω των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Τα στελέχη του τµήµατος χρησιµοποιώντας την 18χρονη εµπειρία τους από την εργασία τους στο ΕΚΠΕ έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ερωτήµατα που τίθενται από τις επιχειρήσεις και τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Μέσω του νέου δικτύου η απασχόληση τους έχει διευρυνθεί και σε νέους τοµείς όπως σε προσφορά υπηρεσιών καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας καθώς και δράσεις ενθάρρυνσης της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο 7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εντατικής και αποδοτικής συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών και γνώσης µε τους εταίρους στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network - Hellas. Κατά το έτος 2008 το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./ Enterprise Europe Network - Hellas απέστειλε σε οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως τα ΚΕΤΑ, τα Επιµελητήρια και οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, ∆ελτία Ευρωπαϊκών Θεµάτων µε επίκαιρα θέµατα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas Κατά το 2008 το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas παρουσίασε σε άρθρα στον Τύπο της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος το νέο δίκτυο καθώς και τις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρει στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./ Enterprise Europe Network - Hellas παρουσίασε στους επιχειρηµατίες µέλη του Συνδέσµου τη δηµιουργία του νέου δικτύου Enterprise Europe Network, η οποία προέκυψε από τη συνένωση όλων των Ευρωπαϊκών Επιχειρηµατικών ∆ικτύων. Η ίδια παρουσίαση έγινε και στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος συµµετείχε µε δικό του περίπτερο στο 7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα στο Βόλο. Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network Hellas διένειµε έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό στους επισκέπτες της έκθεσης. Το τµήµα ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network - Hellas συµµετείχε µαζί µε το Σύνδεσµο, το Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου Κεντρικής Ελλάδος και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην οργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης µε θέµα «Παράγοντες Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου», στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας. Το τµήµα συµµετείχε στην επίσηµη εκδήλωση έναρξης του ∆ικτύου Enterprise Europe NetworkHellas στο πλαίσιο του Money Show στην Αθήνα στις 19 ∆εκεµβρίου 2008.

20


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” Για την καλύτερη ενηµέρωση των επιχειρήσεων και των φορέων της περιοχής, το τµήµα εξέδωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο το οποίο προώθησε µε διάφορους τρόπους. Τέλος, προώθησε τη λειτουργία του µέσα από διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε ενηµερωτικά έντυπα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas, συµµετείχε στην πανηγυρική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, για την έναρξη λειτουργίας του νέου δικτύου ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής υποστήριξης Enterprise Europe Network, καθώς και στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο του νέο δικτύου στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Το τµήµα συµµετείχε στην πρώτη ετήσια συντονιστική συνάντηση του ∆ικτύου Enterprise Europe Network- Hellas, στην Αθήνα, καθώς και στην πανηγυρική εκδήλωση για την έναρξη της λειτουργίας του ∆ικτύου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Money Show, στην Αθήνα στις 19 ∆εκεµβρίου 2008.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ WEBSITE Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas, συµµετέχει στην ενηµέρωση της κοινής ιστοσελίδας στο Internet των εταίρων της Ελληνικής Κοινοπραξίας, η οποία τροφοδοτείται από όλα τα µέλη µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των επιχειρήσεων σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www.enterprise-hellas.gr Επίσης, το τµήµα ενηµερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα τα διάφορα πεδία της ιστοσελίδας του Συνδέσµου, ώστε να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους επισκέπτες της. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www.sbtke.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas διενήργησε έρευνα για τα σηµαντικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν από την αρχή του έτους οι µεταποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, εξαιτίας της υπολειτουργίας των µεγάλων λιµανιών της χώρας, αλλά και της τεχνικής αδυναµίας των άλλων µικρότερων λιµανιών να εξυπηρετήσουν τις εισαγωγικές και εξαγωγικές υποχρεώσεις τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν για την αποστολή επιστολής από το Σύνδεσµο προς τους κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, Χ. Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης και Γ. Βουλγαράκη, Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προτείνοντας τη λήψη άµεσων µέτρων για την εκτόνωση της κατάστασης.

SME Feedback ‘Ακούγοντας’ τις ανάγκες των Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Για το έτος 2008, το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas, δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο πρόγραµµα «Ακούγοντας τις ανάγκες των ΜΜΕ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αποστολής και του νέου δικτύου Enterprise Europe Network. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί το δίκτυο ώστε να λαµβάνει σε τακτική βάση ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές που χαράζει και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και δεν θα δηµιουργούν περιττή γραφειοκρατία που θα µπορούσε να θίξει την ανταγωνιστικότητα και το καινοτόµο δυναµικό των επιχειρήσεων. Για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network – Hellas εφόσον αντιµετωπίζουν κάποιο από τα ακόλουθα προβλήµατα : • Εµπόδια τεχνικά, νοµικά, φορολογικά που καθυστερούν ή εµποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους • Προβλήµατα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή την εφαρµογή της νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο • Προβλήµατα διακίνησης προϊόντων.<<<

21


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ηλεκτρονική µορφή της φόρµας υπάρχει διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sbtke.gr (Αναζητήστε συνεργάτες στο εξωτερικό)

Η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµιούργησε µια βάση δεδοµένων επιχειρηµατικών συνεργασιών (Business Cooperation Database - BCD), µε σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Ευρωπαϊκών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω της καταχώρησης και προώθησης επιχειρηµατικών συνεργασιών. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα συµπλήρωσης ενός επιχειρηµατικού προφίλ στο οποίο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της εταιρίας και περιγράφεται το είδος της προσφερόµενης ή ζητούµενης συνεργασίας. Τα στοιχεία του επιχειρηµατικού προφίλ καταχωρούνται, µέσω εξουσιοδοτηµένων φορέων, στη βάση δεδοµένων, στην οποία έχουν πρόσβαση πάνω από 600 ενδιάµεσοι φορείς, σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τρίτες χώρες, οι οποίοι προωθούν τα µηνύµατα σε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, βοηθώντας στην εύρεση ενός ή περισσότερων πιθανών συνεργατών. Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, µέλος του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, έχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω βάση, ενηµερώνει τις επιχειρήσεις µέλη του για την υπηρεσία που µπορεί να τους προσφέρει, είτε καταχωρώντας το προφίλ τους στη βάση δεδοµένων είτε δηµοσιεύοντας προφίλ εταιριών από άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε ελληνικές επιχειρήσεις.<<<

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Τσεχική ∆ηµοκρατία αναλαµβάνει για πρώτη φορά την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε κύριο στόχο «µια Ευρώπη Χωρίς Εµπόδια». Η Τσεχία, η οποία προσχώρησε στην ΕΕ το 2004, αναλαµβάνει την προεδρία, για το πρώτο εξάµηνο του 2009, σε µια δύσκολη στιγµή για την Ευρώπη. Μία από τις σηµαντικότερες υποχρεώσεις της θα είναι η επιτήρηση της εφαρµογής του πακέτου οικονοµικών κινήτρων ύψους 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας, το δεύτερο εξάµηνο του 2008. Στο πρόγραµµά της για την προεδρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία διευκρινίζει ότι θα αντιµετωπίσει τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που πλήττουν την Ευρώπη επιδιώκοντας ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης για τους καταναλωτές και τις µικρές επιχειρήσεις. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ενεργειακή πολιτική και η προώθηση του συνεχούς διαλόγου για την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τα νέα ενεργειακά δίκτυα. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία επιθυµεί να δώσει έµφαση στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, οι οποίες είναι καθοριστικής σηµασίας τόσο για την οικονοµική συνεργασία όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των ∆υτικών Βαλκανίων µε την ΕΕ. Η προεδρία θα συµπέσει µε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα πρέπει επίσης να αρχίσει τις εργασίες για το διορισµό νέας Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα συγχρόνως µε το νέο Κοινοβούλιο. <<< 22


∂§.π¡.À.∞.∂.

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Εκτίµηση και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στις διοικητικές υπηρεσίες Συλλογικό, Σελ.: 200 ISBN: 978-960-6818-08-3

Εκτίµηση και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στις λιµενικές υπηρεσίες Συλλογικό, Σελ.: 92 ISBN: 978-960-6818-09-7

Υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων στον τοµέα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου Συλλογικό, Σελ.: 136 ISBN: 978-960-7678-15-8

Κίνδυνοι πυρκαγιάς - εκρήξεων. Μέτρα προστασίας Συγγραφείς: Ε. Γεωργιάδου, Μ. Παπαδόπουλος, Σελ.: 80 ISBN: 978-960-6818-11-0

Νοµοθετικοί ορισµοί εννοιών και όρων σχετικών µε την Υ.Α.Ε. Συλλογή: Α. ∆αΐκου Σελ.: 208 ISBN: 978-960-6818-16-5

Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου Συλλογικό, Σελ.: 384 ISBN: 978-960-6818-13-4

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» - ΕΠΑΝ, µέτρο 1.1 «Bιοµηχανικές, Tεχνολογικές & Eπιχειρηµατικές Yποδοµές», δράση 1.1.5 «Eνίσχυση της υποδοµής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.», πράξη 1.1.5.2 «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και διάδοσή τους στον τοµέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία». Τα βιβλία διατίθενται σε µορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου: http://www.elinyae.gr

23


∂§.π¡.À.∞.∂.

Πρόληψη επαγγελµατικών παθήσεων και ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους σε κοµµωτήρια Συγγραφείς: Β. Μακρόπουλος, Ι. Μπόρα, Σελ.: 84 ISBN: 978-960-6818-12-7

Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης Συλλογικό, Σελ.: 104 ISBN: 978-960-6818-14-1

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, έγινε η καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Ι. ∆ραπανιώτης, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής κ. Μ. Αναλυτής και το προσωπικό. O κος ∆ραπανιώτης, ο οποίος έκοψε την πίτα, έκανε ένα σύντοµο απολογισµό του έργου της προηγούµενης χρονιάς και ευχήθηκε ένα δηµιουργικό και ασφαλές 2009. Ο κος Ι. ∆ραπανιώτης, την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, έκοψε την πίτα στο παράρτηµα του ΕΛΙΝΥΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Στην κοπή, εκτός από τον Πρόεδρο, παραβρέθηκαν οι Aντιπρόεδροι του ∆.Σ. κ.κ. Α. Κολλάς και Ε. Πολίτης, ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος κος Λ. Αβραµίδης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κος Θ. Ελευθερίου και τα µέλη κ.κ. Α. Κυριακόπουλος και Α. Μαλαµατάς. <<<

24


A™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ Το 1923, ο ∆ιονύσης Γεωργιάδης δηµιούργησε στο κέντρο της πόλης του Βόλου, ένα εργαστήριο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων. Αντικείµενο της ατοµικής επιχείρησης ήταν οι εκτυπώσεις και το καλλιτεχνικό έντυπο και αρχικός της στόχος ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων της εποχής. Με την πάροδο του χρόνου η ατοµική επιχείρηση αφού έθεσε τις βάσεις για µια καλύτερη θέση στο χώρο των εκτυπώσεων, άρχισε σταδιακά να πραγµατοποιεί επενδύσεις κυρίως σε µηχανολογικό εξοπλισµό, µε σκοπό την περαιτέρω εξέλιξή της. Το 1966 η επιχείρηση πραγµατοποίησε ένα ευρύτατο και φιλόδοξο, για την εποχή, πρόγραµµα εισαγωγής σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού και εισήγαγε νέες γραµµές παραγωγής. Η επενδυτική της εκείνη πρωτοβουλία της έδωσε τη δυνατότητα του εκσυγχρονισµού, της ανανέωσης της ποικιλίας των προϊόντων της, της διεύρυνσης του πελατολογίου της και της αύξησης του κύκλου των εργασιών της. Ένας δεύτερος σηµαντικός σταθµός στην εξέλιξη της επιχείρησης ήταν όταν το 2002 ιδρύθηκε η εταιρία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε κτιριακές εγκαταστάσεις 4500 τ.µ. στο Σέσκλο της Μαγνησίας, στις οποίες ενεργοποίησε τις γραµµές παραγωγής. Παράλληλα µε την ενεργοποίηση των γραµµών παραγωγής στα νέα της κτίρια, η επιχείρηση αποφάσισε τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό της, προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις απαιτήσεις που έχει ο κλάδος των εκτυπώσεων, της συσκευασίας και των ειδικών εκτυπώσεων. Η εταιρία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ, δραστηριοποιείται σήµερα σε πολύ µεγάλη γκάµα των εκτυπώσεων και είναι σε θέση να σχεδιάσει µε απόλυτα επιτυχηµένο αποτέλεσµα µε πλειάδα προϊόντων όπως είναι η δηµιουργία επαγγελµατικών εταιρικών παρουσιάσεων µέχρι τα πιο σύνθετα και απαιτητικά έντυπα καθώς επίσης και να εκτελέσει την πιο εξειδικευµένη συσκευασία ή προβολή µιας επιχείρησης ή των προϊόντων της. Η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων, µελέτης, σχεδίασης και υλοποίησης βασίζεται στο δηµιουργικό τµήµα που διαθέτει το οποίο είναι στελεχωµένο µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό καθώς επίσης και µε καταξιωµένους εξωτερικούς συνεργάτες όπως καλλιτέχνες, ζωγράφους και φωτογράφους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η εταιρία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ, είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001:2000 Οι διαδικασίες που ακολουθεί όχι µόνο για τα προϊόντα που αφορούν και σχετίζονται µε τα τρόφιµα, αλλά και για τα υπόλοιπα, διακατέχονται από υψηλά επίπεδα υγιεινής. Η εταιρία συµµετέχει σε κάθε διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, έχοντας απαλλάξει σε µεγάλο βαθµό τα στάδια παραγωγής από χρήση βλαβερών χηµικών προϊόντων και συµµετέχει σε όλα τα προγράµµατα ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, αλουµινίου και πλαστικών. Προτείνει κατά κανόνα συσκευασίες από ανακυκλωµένο χαρτί και όχι ξυλοπολτό, τα µελάνια είναι απαλλαγµένα από βαρέα µέταλλα, δίνει προσοχή στη χρήση βερνικιών που δεν είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και χρησιµοποιεί κόλλες µε πρώτη ύλη το άµυλο, χωρίς οσµές. Έτσι, συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς όλες οι γραµµές παραγωγής έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους µε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.<<<

25


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Σχεδίου ∆ράσης 2007-15 για την Περιβαλλοντική Αναβάθµιση του Εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής, έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2009, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Θανάση Νάκου και του Νοµάρχη Μαγνησίας Απόστολου Παπατόλια, η σύνδεση του εργοστασίου µε το δίκτυο φυσικού αερίου και η χρήση του στην προθέρµανση των µονάδων παραγωγής τσιµέντου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, ∆ήµαρχοι, o Πρόεδρος ∆Σ της ΑΓΕΤ Ηρακλής, Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, Pierre Deleplanque, και εργαζόµενοι της εταιρίας. Συγκεκριµένα, ο ∆ιευθυντής Εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής Κώστας Γιάνναρος παρουσίασε τις λεπτοµέρειες των εξής έργων σε άµεση εφαρµογή: Βιοµάζα, από υπολείµµατα αγροτικών καλλιεργειών βαµβακιού και καλαµποκιού της περιοχής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου άνθρακα. Βρίσκεται σε χρήση στο Εργοστάσιο Βόλου από τον Αύγουστο 2008. Η επένδυση ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και έχει ως σκοπό την εξοικονόµηση και τη σταδιακή υποκατάσταση κατά 10% ορυκτών καυσίµων. Το πρώτο από τα τρία συνολικά υβριδικά φίλτρα, που εγκαθίστανται για τη µείωση των εκποµπών σκόνης. Η ∆ιακρίνονται από αριστερά, πρώτη σειρά, ο Νοµάρχης Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλιας, ο ∆ήµαρχος εγκατάσταση των υβριδικών φίλτρων Βόλου κ. Αλ. Βούλγαρης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκος, δεύτερη σειρά, ο ∆ιευθύνων ξεκίνησε από τη µονάδα Κ1, στην οποία Σύµβουλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής P. Deleplanque και ο ∆ιευθυντής Εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ αναλογεί το ήµισυ της συνολικής Ηρακλής κ. Κ. Γιάνναρος. παραγωγικής δυναµικότητας του

26


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™ εργοστασίου. Η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ καλύπτει απαιτήσεις υψηλότερες των σηµερινών προδιαγραφών για τη βιοµηχανία. Με την εγκατάσταση του, οι εκποµπές αναµένεται να ελαχιστοποιηθούν σε τιµές µικρότερες των 10 mg/Nm3. Χρήση φυσικού αερίου στην προθέρµανση των µονάδων παραγωγής τσιµέντου, µε την οποία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Η επένδυση ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και αφορά σε 8 εκατ. κυβικά µέτρα αερίου σε ετήσια βάση, τα οποία εξοικονοµούν ορυκτά καύσιµα και αντικαθιστούν µαζούτ. Τα έργα αυτά αποτελούν µέρος του Σχεδίου ∆ράσης 2007-15 για την Περιβαλλοντική Αναβάθµιση του Εργοστασίου Βόλου, που ανταποκρίνεται σε µείζονα ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Περιλαµβάνει κυρίως έργα και δράσεις για τον περιορισµό των εκποµπών σκόνης και της χαµηλής ρύπανσης, τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου άνθρακα, τη διατήρηση φυσικών πόρων, την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, Pierre Deleplanque αναφέρθηκε στη δέσµευση της εταιρίας στην αειφόρο ανάπτυξη και την προτεραιότητα που δόθηκε στο εργοστάσιο του Βόλου, µέσω του επενδυτικού προγράµµατος, στο να κάνει το επόµενο βήµα, µετά τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας και να γίνει µία από τις καλύτερες βιοµηχανικές µονάδες σε περιβαλλοντική απόδοση. «Αυτά τα έργα αποτελούν τη συνεπή υλοποίηση των προτεραιοτήτων µας για το Εργοστάσιο Βόλου και την ικανοποίηση των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας» δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου, Κώστας Γιάνναρος. «Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος, ο διάλογος και ο αµοιβαίος σεβασµός στη σχέση µας µε την περιοχή, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία µας και ένα κοινό αειφόρο µέλλον».<<<

27


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™ ΜΟΝΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

MONOTHERM ABEE

Η εταιρία MONOTHERM ΑΒΕΕ, από την ίδρυσή τηs µέχρι και σήµερα, πρωτοπόροs στον χώρο των ειδικών κατασκευών, µε συνεχή επενδυτικά σχέδια ανανεώνει και εκσυγχρονίzει τον παραγωγικό τηs εξοπλισµό του οποίου η εγκατεστηµένη αξία, σήµερα, υπερβαίνει τα 3.100.000 €, και δηµιουργεί νέα προϊόντα, καινοτόµα και πρωτοποριακά για την ελληνική αγορά και όχι µόνον, συνοδευόµενα από διάφορα πιστοποιητικά {συµµόρφωσηs EN ISO, CE Mark, τεχνικών χαρακτηριστικών, έγκρισηs καταλληλότηταs κ.τ.λ.}. Με το τελευταίο Επενδυτικό Σχέδιο ΕΠΑΝ - ∆’ Κύκλοs {συνολικήs αξίαs 1.000.000 € περίπου}, εκτόs από την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων {κατά 600 τ.µ. περίπου}, αποκτήθηκε νέοs παραγωγικόs εξοπλισµόs που περιλαµβάνει: 1. Πλήρη σύγχρονη CNC µονάδα Peter Lisec αυτόµατηs παραγωγήs διπλών υαλοπινάκων συµβατικών και structural glazing ισχύοs 30,0kw, για υαλοπίνακεs µεγίστων διαστάσεων 4,50 µ Χ ύψοs 2,50 µ Χ πάχοs 50 χιλ., στεγανοποίησηs των τεσσάρων {4} πλευρών και παραγωγικήs ικανότηταs διπλών υαλοπινάκων διαστάσεων 120- 150 Χ 150- 230 εκατ. µέχρι 280τεµ/8-ωρο {περίπου 950 τ.µ.}. 2. Κάθετο αυτόµατο CNC τρυπάνι υαλοπινάκων τύπου LTopDRILL 240nc, ισχύοs 7,50 kw, πλήρωs εξοπλισµένο, για διάτρηση υαλοπινάκων µεγίστων διαστάσεων 4,50 χ 2,50 µ ύψουs, υψηλήs ταχύτηταs {20 - 30 sec ανά οπή, δηλ. για διάτρηση υαλοπίνακα 2,00 x 1,00 µ µε έξι {6} οπέs απαιτούνται 2 min}, οπέs διαµέτρου Ο/ - 4 χιλ. - Ο/ -80 χιλ. µε δυνατότητα και φρεzωτήs οπήs και πάχοs υαλοπίνακα 3 χιλ. - 40 χιλ. 3. Αυτόµατο CNC πριόνι Elumatec DG.244/6 µ /5 αξόνων κοπήs προφίλ αλουµινίου και χαλύβδινων για την παραγωγή κουφωµάτων και πετασµάτων διαφόρων τύπων. Η εγκατάσταση και εκµετάλλευση του νέου παραγωγικού εξοπλισµού, επέτρεψε στην επιχείρηση να αναπτύξει νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά και όχι µόνον, συνοδευόµενα από

28


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™ διάφορα πιστοποιητικά {συµµόρφωσηs EN ISO, CE Mark, τεχνικών χαρακτηριστικών, έγκρισηs καταλληλότηταs κτλ}. Στα νέα προϊόντα συγκαταλέγονται και τα πυράντοχα χαλύβδινα κουφώµατα και υαλοστάσια τα οποία κατασκευάzονται σύµφωνα µε όλουs τουs ισχύοντεs ευρωπαϊκούs και διεθνείs κανονισµούs και συνοδεύονται απ’ όλα τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότηταs από πιστοποιηµένα εργαστήρια τηs Ευρώπηs {κατηγορίαs E ή EI ή EW και που κατασκευάzονται µε πυράντοχα χαλύβδινα προφίλ τηs Forster και πυράντοχουs υαλοπίνακεs των Οίκων Pilkington ή Interver ή SGG ή CGI κτλ}. Η αναγνώριση τηs επιχείρησηs τόσο από τιs κατασκευαστικέs εταιρίεs όσο και από τουs ιδιώτεs, αποτυπώνεται στα µεγάλα έργα που ανέλαβε και αναλαµβάνει αυτή να εκτελέσει, και µεταξύ αυτών µπορεί να αναφερθούν η Ωνάσειοs Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών {που περιλαµβάνει υαλοστάσια όψεων, πυράντοχα υαλοστάσια, πυράντοχα γυάλινα κλιµακοστάσια, είσοδοι, σκίαστρα και περσίδεs κ.τ.λ.}, το Κέντρο Μηχανογράφησης της ΕΤΕ {που περιλαµβάνει υαλοστάσια όψεων, σκίαστρα και περσίδεs κτλ}, το εργοστάσιο Cosmos Profil του κ. Καντώνια στη Λάρισα, το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος {σίδερα υαλοστασίου και εσωτερικά διαχωριστικά} και η ανακαίνιση του ξενοδοχείου Ακρόπολις Pallas του ∆ιβάνη.<<<

¡∂∞ ª∂§∏ Στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009, εγγράφηκαν στο Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως µέλη, οι παρακάτω επιχειρήσεις:

➤ ΜΑΡΑΒΑΣ ΑΕ. : Κρέατα. Πιαλεία Τρικάλων.

➤ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. : Παραγωγή και Εµπορία Χηµικών Προϊόντων. Β’ Βόλου.

29


∫∂∆∂∞£ “ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ” Είναι γνωστό ότι η σπατάλη στην κατανάλωση ενέργειας (θερµικής & ηλεκτρικής) επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονοµική δραστηριότητα, στην υγεία του πληθυσµού και γενικότερα στην κοινωνία. Αυτό συµβαίνει όταν δεν επιλέγονται βέλτιστες τεχνικά λύσεις ή περιορίζονται από οικονοµικούς λόγους, όταν χρησιµοποιούνται καύσιµα αυξηµένου κόστους χωρίς να γίνεται πλήρης εκµετάλλευση της θερµαντικής τους ικανότητας, ρυπαίνοντας το περιβάλλον ή όταν χρησιµοποιούνται ακατάλληλες µορφές ενέργειας για την επίτευξη επιθυµητού αποτελέσµατος (π.χ. θέρµανση µε ηλεκτρικά σώµατα). Σύµφωνα µε έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τριτογενής δραστηριότητα που συντελείται κατά κύριο λόγο εντός κτιρίων ευθύνεται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και βαίνει συνεχώς αυξανόµενη. Η ανάγκη για την καταγραφή και στη συνέχεια για τον έλεγχο και µείωση της κατανάλωσης στο συγκεκριµένο τοµέα καθίσταται επιτακτική και σε βάθος χρόνου άκρως ωφέλιµη για το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την εθνική οικονοµία, όταν αυτή γίνεται µε επιστηµονική επάρκεια και επιµέλεια µε τον κατάλληλο µετρητικό εξοπλισµό. Μέχρι σήµερα η καταγραφή και ο ενεργειακός έλεγχος των κτιρίων ήταν ανύπαρκτος και, κατά συνέπεια, η τεχνική αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων περιοριζόταν στις αρχικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών µελετών του κτιρίου κατά τη φάση αδειοδότησης της κατασκευής του, όταν αυτές απαιτούνταν από τη σχετική νοµοθεσία, ή κατά τη φάση επισκευών µετά από δυσλειτουργίες ή αστοχίες. Στη χώρα µας, σε πρώτη φάση, θα επιδιωχθεί µε νοµοθετική ρύθµιση η καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (εναρµόνιση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο), για όλα τα νέα κτίρια του τριτογενούς τοµέα και για τις κατοικίες. Επίσης, για τα υφιστάµενα (µε έµφαση στα δηµόσια κτίρια) µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια άνω των 1000 τ.µ., σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισής τους. Η τήρηση των ορίων αυτών θα βεβαιώνεται µέσω της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περίπτωση αγοραπωλησίας ή εκµίσθωσης ακινήτων. Ειδικά για δηµόσια κτίρια µεγάλης επισκεψιµότητας το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι µονίµως αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο, αναδεικνύοντας το σηµαντικό και πρωτοπόρο ρόλο που οφείλει να διαδραµατίσει η πολιτεία στην προώθηση τέτοιων παρεµβάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΕΤΕΑΘ έχει προµηθευτεί απαραίτητο πιστοποιηµένο µετρητικό εξοπλισµό για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων στον κτιριακό και βιοµηχανικό τοµέα, καθώς και τα απαραίτητα λογισµικά εργαλεία για την εκτίµηση της απόδοσης των τεχνικών επεµβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής ταυτότητας κτιριακών µονάδων. ∆ιαθέτει θερµογραφική κάµερα υψηλής ανάλυσης, µετρητή καυσαερίων και απόδοσης της καύσης σε συστήµατα καυστήρα-λέβητα, αισθητήρες µέτρησης του εσωτερικού µικροκλίµατος, µετρητές πίεσης και διατάξεις µέτρησης της θερµοκρασίας στερεών και ρευστών (υγρών και αερίων) σε µη προσβάσιµους χώρους, µετρητές επιπέδων φωτεινότητας, όλα µε δυνατότητες ψηφιακής καταγραφής σε πραγµατικό χρόνο. Παράλληλα, για την επεξεργασία και αξιολόγηση των

30


∫∂∆∂∞£ µετρήσεων έχει εφοδιαστεί µε λογισµικά πακέτα υπολογισµών για την προαξιολόγηση εσωτερικού µικροκλίµατος κτιρίων ή διαφόρων διεργασιών (όπως έλεγχος και µεταφορά σε δίκτυα ατµού, βελτίωση της απόδοσης καύσης, αποτίµηση επάρκειας κλιµατιζόµενων χώρων) µε σκοπό την αποτίµηση των προτεινόµενων επεµβάσεων σε µελέτες κόστους-οφέλους. Για την υποστήριξη της τελευταίας δραστηριότητας, το ΚΕΤΕΑΘ έχει αναπτύξει συστοιχία ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκτέλεση παράλληλων υπολογιστικών προσοµοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναµικής ροών και φαινοµένων µεταφοράς.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το ΚΕΤΕΑΘ

Επιµερισµός Συνολικής Καταναλισκόµενης Ενέργειας στο Κτίριο

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων αλλά και της προσπάθειας συνεργασίας µε φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ΚΕΤΕΑΘ προχώρησε σε ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ενεργειακή επιθεώρηση έγινε στο κτίριο της ∆/νσης ∆ασών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ∆ασαρχείου Καρδίτσας, που βρίσκεται στην Καρδίτσα σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆6/Β.οικ.11038/27-7-99 ΥΑ «∆ιαδικασία, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων». Σκοπός της Υπολογιστές ενεργειακής επιθεώρησης ήταν η εκτίµηση της ενεργειακής του 10% Συσκευές συµπεριφοράς και η κατάταξη του στην αντίστοιχη ενεργειακή 2% κατηγορία έτσι ώστε στη συνέχεια να προταθούν µέθοδοι βελτίωσης της ενεργειακής του αποδοτικότητας. Για το σκοπό αυτό, καταγράφηκε η ισχύς των εγκατεστηµένων συσκευών και του ενεργειακού εξοπλισµού και έγινε επεξεργασία των τιµολογίων πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιπλέον, έγιναν µετρήσεις που αφορούσαν τόσο τις λειτουργίες του κτιρίου όσο και το εσωτερικό µικροκλίµα αυτού. Η συνολική εικόνα του κτιρίου είναι αρκούντως ικανοποιητική δεδοµένου ότι η συνολική ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου περιορίζεται στις 115 kWh/m2 ετησίως, δείκτης κατά πολύ µικρότερος από τους µέσους ενεργειακούς δείκτες γραφείων που συναντούµε στη βιβλιογραφία (180 kWh/m2) και οποίος θα κατέτασσε το κτίριο στην κατηγορία Β+ µε βάση τον προτεινόµενο ΚΕΝΑΚ. Η κατάταξη αυτή θα έφερνε το κτίριο σε µια θέση πιο ψηλά από την απαιτούµενη από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων». Η καλή ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου οφείλεται: α) στην καλή µελέτη η οποία έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία, β) στην καλή κατασκευή και στις καλές εγκαταστάσεις των Η/Μ συστηµάτων και γ) στην καλή και ενεργειακά ορθολογική χρήση του κτιρίου από τους διαχειριστές και χρήστες αυτού. Όπως επισηµαίνει ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Αγροοικοσυστηµάτων Καθηγητής Κων/νος Κίττας η ερευνητική του οµάδα που αποτελείται από τους ∆ρ. Κατερίνα Μπαξεβάνου και ∆ρ. ∆ηµήτρη Φείδαρο (Μηχ. Μηχανικοί) διαθέτει την τεχνογνωσία, καθώς και σχετική εµπειρία για να συµµετέχει σε δράσεις ενεργειακής επιθεωρήσεις. Μάλιστα τη δεδοµένη χρονική στιγµή υπάρχει και η ευτυχής συγκυρία του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» µε τη χρήση του οποίου πολλοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µπορούν να προχωρήσουν σε δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων τους. Η ερευνητική οµάδα του ΚΕΤΕΑΘ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου για περαιτέρω πληροφορίες και συνεργασία στο θέµα αυτό. <<<

Θέρµανση-ψύξη 82%

Φωτισµός 6%

31


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À

Στη στήλη του Ηµερολογίου µας περιλαµβάνεται επιλεκτικά µέρος των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Συνδέσµου που αφορούν το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε στο Βόλο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, η οικονοµική κρίση και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας αυτής. Έγινε, επίσης, ευρεία ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τους όρους εφαρµογής του Προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο, συζητήθηκε το πρόγραµµα ενηµερωτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους επιχειρήσεων µελών, που υλοποιείται από το Σύνδεσµο σε κάθε νοµό µε σκοπό την καταγραφή των προβληµάτων που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ως συνέπεια της κρίσης, καθώς και η εξέλιξη των διαδικασιών που αφορούν στη δηµιουργία του Ενιαίου Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα, που συµµετέχει στο διαγωνισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ανάληψη της ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007-2013 και στον οποίο συµµετέχει και η ΑΕ∆ΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν. 3299/04. Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη συνεδρίαση τον Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου.

32


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου. 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου). Στη συνεδρίαση, τον Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα. Γιόλα Φράγκου. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε στην Αθήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνεδρίασε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη συνεδρίαση τον Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Φθία, στη Λαµία, συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος µε τα µέλη από το Νοµό Φθιώτιδας, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τη τρέχουσα κατάσταση και τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και την καταγραφή προτάσεων, που µπορούν να υποβληθούν στην κυβέρνηση και να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Ο Σύνδεσµος διοργάνωσε στην Καρδίτσα, στο ξενοδοχείο Κιέριον, συνάντηση µε τα µέλη από το Νοµό Καρδίτσας, µε θέµα την οικονοµική κρίση, µε σκοπό την καταγραφή της εικόνας στην αγορά και τη συλλογή προτάσεων για την έξοδο από αυτήν.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Ο Σύνδεσµος διοργάνωσε στα Τρίκαλα, στο ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον, συνάντηση µε τα µέλη από το Νοµό Τρικάλων, µε θέµα την οικονοµική κρίση, µε σκοπό τη καταγραφή της εικόνας στην αγορά και τη συλλογή προτάσεων για την έξοδο από αυτήν.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Συνάντηση µε τα µέλη από το Νοµό Μαγνησίας, είχε ο Σύνδεσµος στο Βόλο, στο Συνεδριακό Κέντρο Forum, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την τρέχουσα οικονοµική κρίση και τους τρόπους αντιµετώπισής της.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Με τα µέλη από το Νοµό Βοιωτίας, είχε συνάντηση ο Σύνδεσµος στη Λιβαδειά, στο ξενοδοχείο Φίλιππος, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για τη τρέχουσα οικονοµική κρίση.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσµου συνάντηση της ∆ιοίκησης µε εκπροσώπους της ∆ιοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου αποτελούµενη από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαδηµόπουλο και το Γενικό Γραµµατέα κ. Γιώργο Κίτσιο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης – µέλους SABO ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., στο Βασιλικό Χαλκίδας, πραγµατοποίησε τη συνάντησή του µε τα µέλη του Ν. Ευβοίας, ο Σύνδεσµος. Θέµα της συνάντησης υπήρξε η τρέχουσα οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στην επιχειρηµατικότητα.

33


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στην Ανοικτή Συζήτηση που διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε. σε συνεργασία µε τη Ν.Ο.Κ.Ε. Μαγνησίας, στο ξενοδοχείο Volos Palace, στο Βόλο, µε θέµα «Η οικονοµική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιµετώπισή της», εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009: Στη δεξίωση του Επιµελητηρίου Τρικάλων που δόθηκε στο ξενοδοχείο ∆ιβάνη Καλαµπάκας, µε την ευκαιρία του νέου έτους, το Σύνδεσµο εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Στέργιος Ζουρνατζής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Στο δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009 παραχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης οι παρακάτω συνεντεύξεις: Εφηµερίδα «Ταχυδρόµος»: Συνέντευξη του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολου Παπαδούλη µε θέµα τις Επιπτώσεις της Οικονοµικής Κρίσης στην οικονοµία της Μαγνησίας. Εφηµερίδα «Κέρδος»: Συνέντευξη του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολου Παπαδούλη µε θέµα την Οικονοµική Κρίση. Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»: Συνέντευξη του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολου Παπαδούλη µε θέµα την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα.<<<

34


∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∞™ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο Γεώργιος Γεωργιάδης γεννήθηκε στο Βόλο στις αρχές Φεβρουαρίου του 1938. Είναι γιος της Ελένης Γεωργιάδη και του ιδρυτή του Εργαστηρίου Εκτυπώσεων ∆ιονύση Γεωργιάδη. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των εγκύκλιων σπουδών του στο εξατάξιο Β΄ Γυµνάσιο Αρρένων Βόλου, ανέλαβε δραστηριότητα στην οικογενειακή επιχείρηση. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 και µετά το θάνατο του ιδρυτή της επιχείρησης, ∆ιονύση Γεωργιάδη, την ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου και κατόρθωσε να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό όνοµα στον κλάδο του, µε επιτυχίες και πρωτοποριακές για την εποχή του ενέργειες και επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στο χώρο των εκτυπώσεων συνέβαλε δυναµικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της επιχείρησης και αργότερα µε την εµπειρία του παρείχε την υποστήριξή του στα παιδιά του για τη δηµιουργία της ανώνυµης εταιρίας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ. Εκτός από τις επαγγελµατικές του ενασχολήσεις, στα χρόνια της νεότητάς του, υπηρέτησε το χώρο του αθλητισµού, υπήρξε αθλητής της κολύµβησης και της καλαθοσφαίρισης µε σηµαντικές διακρίσεις, και µέχρι σήµερα είναι ενεργό µέλος πολλών σωµατείων και ενώσεων και µεταξύ αυτών της περίφηµης χορωδίας Λεχριτών Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ενεργά κάθε νέα προσπάθεια εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας στο χώρο των εκτυπώσεων, που συµβάλλει στη δυναµική πορεία του κλάδου.<<<

Η Όλγα Γεωργιάδη γεννήθηκε στο Βόλο το Μάρτιο του 1975. Είναι κόρη του Γιώργου και της Μαρίας Γεωργιάδη. Το 1992 αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Αγριάς και αµέσως εντάχθηκε στο δυναµικό της οικογενειακής επιχείρησης ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ, εκπληρώνοντας µε την επιλογή της το προσωπικό της όνειρο και τις φιλοδοξίες της για το χώρο των εκτυπώσεων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής της δραστηριότητας απασχολήθηκε σε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΕ, και απέκτησε τη σφαιρική γνώση και την εµπειρία στον τοµέα δραστηριότητας της επιχείρησης. Το 2005 και για χρονικό διάστηµα 3 χρόνων, παρακολούθησε στη Θεσσαλονίκη µαθήµατα γραφιστικής σε Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και απέκτησε πτυχίο Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου. Παράλληλα, µε τις σπουδές της εργάστηκε στο Λογιστήριο, στην ιδιωτική επιχείρηση Εµπορίας Χάρτου ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΕ, στην προσπάθειά της να διευρύνει περισσότερο τις γνώσεις της. Είναι γνώστις της αγγλικής και της ισπανικής γλώσσας. Μετά την επιστροφή της από τις σπουδές της ασχολείται κατά βάση µε το κοµµάτι της ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων, ενώ παράλληλα παρακολουθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Είναι άτοµο δραστήριο και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της ασχολείται µε τη µουσική και τις αθλητικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση µέσω συλλόγων και σωµατείων στα οποία συµµετέχει ενεργά. Πιστεύει ότι η σηµερινή οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό και τον κλάδο των εκτυπώσεων και θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν υποστήριξη και ενίσχυση για να κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.<<< 35


∞À∆√π ¶√À º∂À°√À¡ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Η ΦΩΤΕΙΝΗ Φ. ΛΕΓΑΚΙ Έφυγε από κοντά µας στις 19 Ιανουαρίου 2008 η τ. Πρόεδρος του Συνδέσµου Φωτεινή Φ. Λεγάκι. Η Φωτεινή Λεγάκι γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Γαλία Γεωπόνος στην ECOLE NATIONALE D’ AGRICULTURE DE GRIGNON. Άνθρωπος ανήσυχος, µε πνεύµα επιχειρηµατικό, οπλισµένη µε πάθος σφράγιζε µε τα χαρακτηριστικά της αυτά κάθε της έργο. Ήταν Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Βιοµηχανικής Εταιρίας Γεωργικών Εφοδίων ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Υπήρξε πάντα διαθέσιµη να συνεισφέρει στα κοινά και προσέφερε τις υπηρεσίες της σε διάφορα συλλογικά όργανα, µε αποκορύφωµα το Σύνδεσµο, του οποίου διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο διάστηµα 1986-1993 και Πρόεδρος στη διετία 1993-1994. ∆ιετέλεσε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Β. και µέλος του Γενικού του Συµβουλίου, µέλος του ∆.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., Αντιπρόεδρος της COSEMCO ( Comite des Semences du Marche Commun), αποτελούµενης από τις Βιοµηχανίες Παραγωγής Καλλιεργήσιµων Σπόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντιπρόεδρος και Μέλος του ∆.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Πιστοποιηµένου Σπόρου, Εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. στον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Μέλος του ∆.Σ. του Ελληνικού Συνδέσµου Susan Komen για την καταπολέµηση του καρκίνου του µαστού. Από το 1990 ήταν Εµπειρογνώµων σε Τεχνικές Επιτροπές Πολλαπλασιαστικού Υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συµµετείχε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σαν οµιλήτρια σε συνέδρια και ηµερίδες, σε θέµατα επιχειρηµατικά, στα προβλήµατα των ΜΜΕ και σε θέµατα ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Ήταν παντρεµένη µε το Φοίβο Α. Λεγάκι - ∆ιδάκτορα Γεωπονικών Επιστηµών µε τον οποίο απέκτησε τρεις κόρες, την Χριστίνα, την Κυριακή και την Φοίβη. Η Φωτεινή Λεγάκι σηµάδεψε ανεξίτηλα µε τις ανησυχίες της την ανάπτυξη του Συνδέσµου. Η επιχειρηµατική κοινότητα και ο Σύνδεσµος, στον οποίο προσέφερε τις πολύτιµες υπηρεσίες της, την αποχαιρέτησαν µε βαθειά και ειλικρινή συγκίνηση. Με το χαµό της, η οικογένειά της και όλοι µας, µετράµε µία µεγάλη απώλεια.<<<

36

deltio166  
deltio166  

£∂™™∞§π∞™ &amp; ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 28Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 166 ñ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009 ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 76 ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·...

Advertisement