Page 1

™À¡¢∂™ª√™ µπ√ª∏Ã∞¡πø¡ £∂™™∞§π∞™ & ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 28Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 164 ñ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008


™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2008 ∂∆O™ 28Ô

∆∂ÀÃO™ 164Ô I∆ΙOΚΤΗΤΗΣ Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΕΛΕΥΘΕΡΙOY ΒΕΝΙΖΕΛOY 4 (πρώην ΙΩΛΚOΥ) ΒOΛOΣ ΤΗΛ.: 24210 28 111, ΤΕLEX: 0282283 unin, FAX: 24210 26394 e-mail: sbtke@otenet.gr & info@sbtke.gr ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 3872

™YN¢E™MOY BIOMHXANIøN £E™™A§IA™ & KENTPIKH™ E§§A¢O™

£∂™∂π™

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆OΣΕΩΣ Στέλλα Βαϊνά

Εν µέσω χρηµατοπιστωτικής κρίσης

------------------------------------------------- 4

∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Οµιλία του Προέδρου ∆.Σ. του ΣΒΘΚΕ για την ισοτιµίατων φύλων - - - - - - - - - - - 6 Εκδήλωση: Επιχειρώντας το µέλλον - EΠAN II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10 Οµιλία του Προέδρου του ∆.Σ. του Συνδέσµου για την αξία της γνώσης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Να αλλάξει η δόµηση στη Kεντρική Bιοµηχανική Περιοχή Βόλου - - - - - - - -17 Περισσότερη ενηµέρωση από το διαδίκτυο για το E.Π.Α.Α. - Α.Υ. - - - - - - - - - - - -18 Μέλη µας στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις για το 2007 - - - - - - - - - - - - 20 Ο Σύνδεσµος στο 7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα - Μαγνησία 2008 - - - - - - - -21 Σεµινάριο ενηµέρωσης για τα Πρότυπα Ασφάλειας Ποιότητας στη βιοµηχανία τροφίµων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22

¡∂∞ ∆√À ∂∫¶∂ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À ª∞™ Ισχυρά clusters: κύριοι οδηγοί της Ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης - - -23 Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ συµφωνούν να συµπράξουν στον τοµέα της Επικοινωνίας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24 Η Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25

∂§.π¡.À.∞.∂. Συνέδριο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.: Πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26

∞™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™ ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ - ª∂§ø¡ ª∞™ ELASTRO ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Συστήµατα εξοικονόµησης νερού από την ELASTRO ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ Ολοκληρώθηκε η µετεγκατάσταση της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ στο Μενίδι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29 Νέα Μέλη του ∆ιµήνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29

∂§∂À£∂ƒ√ µ∏ª∞ Η συµπαραγωγή στα εξοπλιστικά προγράµµατα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -32

∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∆ερπανόπουλος Μιχαήλ, ∆ερπανόπουλος Γρηγόρης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36

2

EK∆OΤΗΣ Απόστολος ∆ηµ. Παπαδούλης Ελ. Βενιζέλου 4 , Bόλος - Τηλ.: 24210 28111

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ Παναγιώτης Βενετσάνος Φρόσω ∆αγλαρίδου Γιόλα Φράγκου Το ∆ελτίο διανέµεται δωρεάν Τα άρθρα που δηµοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆OΠOΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 76 ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤· ∆ËÏ.: 210 95 95 683, º·Í: 210 95.89 536

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θωµαή Ταµπάκη - Γεώργα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λεωνίδας Χρ. Κάππας

∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρόεδρος: Ευλογηµένος Ευριπίδης Πρόεδρος E.E.: Παπαδούλης Απόστολος Αντιπρόεδροι: ∆οντάς Ευριπίδης Ζουρνατζής Στέργιος Μαραγκουδάκης Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Μωλιώτης Λεωνίδας Τσαούτος Νικόλαος Γεν. Γραµµατέας: Γαλανός Ανδρέας Ταµίας: Παπαδοπούλου Ιωάννα Έφοροι: Αγγελίδης Αλκιβιάδης Ευσταθίου Εµµανουήλ Φιλίππου ∆ηµήτριος Μέλη: Καραχάλιου Χριστίνα Κοίλιαρης ∆ηµήτριος Λεµονιάς Αθανάσιος Λούλος Χρήστος Μαντζιούτας Νικόλαος Νικολάου Νικόλαος Ντιροκάλτσης Στυλιανός Σαµουήλ Αναστάσιος Σωτηρίου Σωτήριος Τόλης Κωνσταντίνος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Παπαδούλης Απόστολος Μέλη: Γαλανός Ανδρέας Ευσταθίου Εµµανουήλ Μητρουλιάς ∆ηµήτριος Παπαδοπούλου Ιωάννα Σωτηρίου Σωτήριος Φιλίππου ∆ηµήτριος Βανέζης Κυριάκος

EΠΙΤΙΜOI Επίτιµος Πρόεδρος: Βανέζης Κυριάκος Επίτιµο Ιδρυτικό Μέλος: Παναγής Νεόκλητος Επίτιµο Μέλος: Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος


¢∂§∆π√

ΕΝ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η χρηµατοπιστωτική κρίση που πλήττει την παγκόσµια οικονοµία είναι βαθειά και η διάρκειά της είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Η αβεβαιότητα, που έχει αναδειχθεί γύρω από τις προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας, επηρεάζει τις οικονοµίες και δοκιµάζει τις αντοχές τους. Στις χώρες της ζώνης του ευρώ αν και τα θεµελιώδη δεδοµένα είναι υγιή, η επιβράδυνση στην ανάπτυξη, για την επόµενη περίοδο είναι δεδοµένη. Η αβεβαιότητα στην παγκόσµια οικονοµία, που προκαλεί η κρίση επηρεάζει και την οικονοµία της χώρας µας, η οποία επιπρόσθετα έχει να αντιµετωπίσει και τα σηµαντικά δηµοσιονοµικά προβλήµατα που, για χρόνια και µε ένταση, διαµορφώνουν µία κρίσιµη διαρθρωτική παράµετρο της χαµηλής ανταγωνιστικότητας του εγχώριου αναπτυξιακού προτύπου. Ενδεχοµένως, η ένταση, η έκταση και το βάθος της κρίσης στην ελληνική οικονοµία να είχε περιορισµένες επιπτώσεις, λόγω και των χαρακτηριστικών του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αν οι διαρθρωτικές αλλαγές στη διαχείριση των δηµοσιονοµικών µεγεθών είχαν προχωρήσει αποτελεσµατικά και είχαν επιφέρει τις ανάλογες ισορροπίες, σε περιόδους οµαλής λειτουργίας της οικονοµίας. Οι επιδόσεις στο δηµόσιο χρέος και στον υψηλό δανεισµό του κράτους για την εξυπηρέτησή του αλλά και για την επέκταση των καταναλωτικών του δαπανών καθορίζουν σηµαντικά την ικανότητα της οικονοµίας να ανταποκρίνεται µε επάρκεια τόσο στις βραχυπρόθεσµες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από την παρούσα κρίση όσο και στις δυνάµεις που οφείλει να καταβάλλει, µεσοµακροπρόθεσµα, για την έξοδό της από αυτή. Ειδικά, η δεύτερη αυτή παράµετρος είναι η σηµαντικότερη για την αποφυγή εισόδου σε κύκλο ύφεσης. Οι δυνάµεις αυτές υπάρχουν µόνον στο χώρο των επιχειρήσεων της ιδιωτικής οικονοµίας, η οποία κυριαρχείται από µικροµεσαίες οικονοµικές µονάδες και οι οποίες, σήµερα, υπό το φάσµα της αβεβαιότητας στις πιστωτικές αγορές, έχουν αρχίσει να αισθάνονται έντονη την πίεση της περιορισµένης χρηµατοδότησής τους. Σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και ήδη το πρόγραµµα αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού συστήµατος αποτελεί ένα πρώτο καλό βήµα, το οποίο, όµως, για να αποδώσει χρειάζεται άµεση ενεργοποίηση µε την ευρεία συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων και µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Επιπλέον, θα αποτελούσε σχήµα οξύµωρο, να επιδιώκεται, σήµερα, η ενίσχυση των επιχειρήσεων ενώ την ίδια στιγµή, επιχειρήσεις διάφορων κλάδων, που συνεργάζονται µε το κράτος να βρίσκονται στα πρόθυρα αφανισµού, λόγω της µη καταβολής υποχρεώσεων του δεύτερου προς τις πρώτες. Στην ίδια δυσµενή κατάσταση βρίσκονται επιχειρήσεις, που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόµου και δεν τις έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες επιχορηγήσεις. Στην κρίσιµη αυτή φάση, για την ενίσχυση της ζήτησης και της προσφοράς, κινητήρια δύναµη της αγοράς θα πρέπει να είναι η σηµαντική συµµετοχή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αλλά και η άµεση λειτουργία του ΕΣΠΑ. Τέλος, επειδή είναι προφανές ότι τα όποια µέτρα προσωρινής ανακούφισης δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τη δοµική αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να παράγει νέο πλούτο, επιβάλλεται, µε γενναιότητα και αποφασιστικότητα να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις εκείνες, που θα εισάγουν την χώρα σε µία νέα αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες συµµετοχής σε όλους και θα παράγει υγιώς χρηµατοδοτούµενη κοινωνική πολιτική. 4


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΒΘΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «Οι κοινωνίες σήµερα γίνονται όλο και περισσότερο ανθρωποκεντρικές. Ο ανθρώπινος, λοιπόν, παράγοντας στις επιχειρήσεις, αποκτά όλο και περισσότερη σηµασία. Οι διευθυντές της εταιρίας αναλώνουν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους, στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού τους».

Ανθρώπινο

δυναµικό δεν είναι ο αριθµός των εργαζοµένων, αλλά το τι µπορούν και τι θέλουν να προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί

6

Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, στην οµιλία του µε θέµα «Ισοτιµία – Καλές Πρακτικές στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο εκδήλωσης για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης και τη συµβολή των επιχειρήσεων και των θεσµικών φορέων, που διοργάνωσαν η Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) και η οποία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008, στο Αµφιθέατρο Σαράτσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. Στην εκδήλωση, χαιρετισµό απηύθυναν ο Αντινοµάρχης Μαγνησίας κ. Νικόλαος Ντίτορας και ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Βόλου κ. Τάσος Βολιώτης, ενώ οµιλίες εκτός του κ. Ευλογηµένου απηύθυναν επίσης, ο κ. Γιώργος Τσατήρης, ∆ικηγόρος, Ειδικός Συνεργάτης Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του ΥΠ.Ε.Σ. και η κα Ρένα Μπαρδάνη, Συντονίστρια του ∆ικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής του Σ.Ε.Β.

Αποσπάσµατα από την Οµιλία του κ. Ευλογηµένου Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος ξεκίνησε την οµιλία του, µε την επισήµανση ότι ανθρώπινο δυναµικό, δεν είναι ο αριθµός των εργαζοµένων µιας εταιρίας, αλλά το τι µπορούν και τι θέλουν να προσφέρουν οι εργαζόµενοι αυτοί και, επίσης, πόσο δεµένοι είναι µε την εταιρία τους. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης, είναι ένα πρόβληµα που όσο περνά ο χρόνος, αποκτά όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα και το οποίο γίνεται δυσκολότερο από το γεγονός ότι «κανένας εργαζόµενος δεν είναι όµοιος µε κανέναν άλλο». Όπως ανέφερε, είναι πολύ ευρύτερο και πολύ δυσκολότερο από την αντιµετώπιση, απλώς, δύο κατηγοριών εργαζόµενων, «άνδρες – γυναίκες» και ίσως µιας τρίτης, «αλλοδαποί ή έγχρωµοι». Εστιάζοντας στον τρόπο επίλυσης του σύνθετου, αυτού, προβλήµατος, ο κ. Ευλογηµένος υπογράµµισε ότι χρειάζονται και αναπτύχθηκαν ιδεολογίες, στρατηγικές και πρακτικές. Όπως είπε, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού έχει διατυπωθεί η ιδεολογία: • Έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό. • Έµφαση στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στην επίτευξη των στόχων των οµάδων, παρά στα αντίστοιχα των µεµονωµένων ατόµων. • Τάση εξίσωσης των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας της επιχείρησης. Εξίσωση που αφορά στις απολαβές, µέσα από την εξίσωση των ικανοτήτων, των δικαιωµάτων και των ευθυνών.


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

Οι πρακτικές που

εφαρµόζονται σε

κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και να βελτιώνουν τα µειονεκτήµατα του κάθε εργαζοµένου

8

Με βάση την ιδεολογία αυτή και µε βασική στρατηγική, αυτή της εσωτερίκευσης της αγοράς εργασίας, τόνισε ότι έχουν αναπτυχθεί οι εξής πρακτικές: • Πρόσληψη νέων, µόλις τελειώνουν τις σπουδές τους (χωρίς προϋπηρεσία). Η πρόσληψη γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια. • Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο εργασίας . • ∆ιαυγείς προαγωγές εκ των έσω. • Ασφάλεια απασχόλησης. • ∆ιάχυση πληροφοριών. • Συµµετοχή στις αποφάσεις. • Εκτεταµένο πρόγραµµα περιστροφής του προσωπικού. • Κρίσεις σε όλο το προσωπικό. • Αµοιβές / προαγωγές βασισµένες στην προϋπηρεσία και στις ικανότητες. • Γρήγορη συνταξιοδότηση. • Συστηµατικές υπερωρίες. • Παροχές εταιρίας για ανάγκες του προσωπικού, εκτός σύµβασης εργασίας. • Ελαστικό οργανόγραµµα, δηλαδή, ασαφή όρια αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Ο κάθε εργαζόµενος παίρνει το µερίδιο που µπορεί και θέλει να πάρει. Οι πρακτικές αυτές διασφαλίζουν, αφενός, τη δίκαιη αντιµετώπιση και ίσες ευκαιρίες στους εργαζόµενους σε µια επιχείρηση, και αφετέρου, την πλήρη αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και τη βελτίωση των µειονεκτηµάτων καθενός από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε, γίνεται αποτελεσµατική διαχείριση της διαφορετικότητας µεταξύ των εργαζοµένων σε ατοµικό επίπεδο και όχι µε οµαδοποιήσεις του τύπου άνδρας - γυναίκα, ηµεδαπός - αλλοδαπός κ.ο.κ. Παρ’ όλα αυτά, ενώ οι επιχειρηµατίες που εφαρµόζουν τις πιο πάνω ιδεολογίες, στρατηγικές και πρακτικές, πιστεύουν ακράδαντα ότι έχουν αποτελεσµατικά επιλύσει το πρόβληµα µέσα στις επιχειρήσεις τους, η πραγµατικότητα τους διαψεύδει, µε την ανεργία να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και, στα κέντρα των αποφάσεων, να δεσπόζουν οι άντρες; Αναφορικά µε το γιατί συµβαίνει αυτό και γιατί υστερούν οι αποδοχές των γυναικών έναντι αυτών των ανδρών, ο κ. Ευλογηµένος σηµείωσε ότι τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση οι Βρυξέλες, έχουν αποφασίσει ότι φταίνε τα ανδρικά κέντρα αποφάσεων, τα οποία προωθούν συστηµατικά λευκούς άνδρες, εις βάρος των πιο ικανών γυναικών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ξοδεύονται όλες οι προσπάθειες, ο χρόνος, τα χρήµατα, σε προγράµµατα όπως το «EQUAL», προκειµένου να πεισθούν οι επιχειρηµατίες να προωθούν σε θέσεις - κλειδιά γυναίκες και όχι άνδρες, κάτω από τον τίτλο «ισοτιµία». Για το θέµα αυτό, ο κ. Ευλογηµένος διατύπωσε τρία ερωτήµατα, στα οποία όπως είπε, η απάντηση είναι αυταπόδεικτη, και συγκεκριµένα: • Ποια είναι τα εµπόδια για ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, τα οποία µπαίνουν από τους άντρες διευθυντές; Γιατί υστερούν τόσο πολύ οι γυναίκες στην επιχειρηµατικότητα; • Υπάρχει έστω και ένας επιχειρηµατίας ή στέλεχος επιχείρησης, ο οποίος, ενάντια στα συµφέροντα της επιχείρησής του αδικεί εργαζόµενούς του, διαλέγοντας έναν υποδεέστερο άνδρα για προαγωγή από µια πιο ικανή γυναίκα; Πολύ ιδεαλιστικό εκ µέρους του. Προσωπικά δεν γνωρίζω κανένα άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που να ενεργεί, ενσυνείδητα, ενάντια στα συµφέροντά του. • Εάν, έστω ασυνείδητα, υπήρχε άνιση µεταχείριση των γυναικών, τότε θα υπήρχε µια τεράστια δεξαµενή άνεργων ή υποαµοιβόµενων γυναικών, µε προσόντα και ικανότητες πολύ ανώτερα των καλοπληρωµένων ανδρών. Επειδή, πάγια πολιτική µου είναι να ενεργώ µε µόνο κριτήριο το καλό της επιχείρησής µου, µπορείτε να µου υποδείξετε αυτήν τη δεξαµενή; Ο κ. Ευλογηµένος εξέφρασε την άποψη ότι η λύση δεν βρίσκεται στην άνιση µεταχείριση των γυναικών από τους άνδρες, αλλά στις κοινωνικές δοµές, όπου η γυναίκα έχει, ακόµα, το βάρος της λειτουργίας της οικογένειας και στην ίδια τη φύση, υπό την έννοια ότι η γυναίκα κάνει τα παιδιά, για έντεκα µήνες απουσιάζει από τη δουλειά της και, δύο χρόνια µετά, έχει µειωµένη


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ απόδοση, µε αποτέλεσµα στις κρίσεις για προαγωγή, µε ίδια προσόντα, να έρχεται σε δεύτερη µοίρα από ένα άνδρα. Πόσο µάλλον, που όσο υψηλότερες θέσεις κατέχει µία γυναίκα, τόσο πιο επώδυνες για την επιχείρηση οι συνέπειες της απουσίας. Για τα παραπάνω, τόνισε πως υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις και πρότεινε: • Να αναγνωριστεί η οικιακή εργασία, µια από τις πιο δύσκολες που γνωρίζω, σαν επάγγελµα, µε αµοιβή και σύνταξη. • Να επιµεριστεί το βάρος της ανατροφής των παιδιών και στο Κράτος, µε επαρκείς και δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, οι οποίοι να αναλαµβάνουν τα βρέφη και τα νήπια για όσο χρόνο απαιτείται, και όχι µόνο στο περιορισµένο ωράριο εργασίας των βρεφονηπιαγωγών. Να αναβαθµιστεί η δηµόσια εκπαίδευση πρώτου και δεύτερου βαθµού, έτσι ώστε να είναι ικανή να εκπαιδεύει τα παιδιά και να τα κάνει σωστούς πολίτες, µέσα στο σχολείο. Και όχι εκπαιδευτικό σύστηµα που, απλώς, φορτώνει τα παιδιά και τους γονείς µε δουλειά για το σπίτι. Σχολεία που θα δίνουν ολοκληρωµένες λύσεις, όχι µόνο για εκπαίδευση, αλλά και για φαγητό, ασφάλεια και ψυχαγωγία. Και όλα αυτά σε ηµερήσια βάση, για όσο χρόνο χρειάζεται, σε όλο το έτος και όχι µόνο για οκτώ µήνες. Τα παιδιά να απαγορεύεται να παίρνουν βιβλία στο σπίτι. • Να αρθεί το αντικίνητρο της άδειας εγκυµοσύνης και του µειωµένου ωραρίου µετά την εγκυµοσύνη, µε επιδότηση της άδειας από το Κράτος. Το κοινωνικό βάρος να το αναλάβει το Κράτος, που µαζεύει το 60% όλων των αµοιβών και των κερδών όλων των φυσικών και νοµικών προσώπων, ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. • Να εφαρµοστεί η απόλυτη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Για να µπορούν οι γυναίκες να δουλεύουν όποτε και από όπου µπορούν (π.χ. από το σπίτι τους). Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές µπορούν να εφαρµοστούν και εφαρµόζονται ήδη από χώρες της Ε.Ε., όπως η Κύπρος, που δίνουν σύνταξη στην οικοκυρά, όπως, επίσης, υπάρχουν χώρες, που έχουν επιβάλει στα σχολεία την απασχόληση των παιδιών µέχρι το απόγευµα (µε φαγητό, διάβασµα κ.ο.κ.) και όπου απαγορεύεται η µεταφορά των βιβλίων στο σπίτι (π.χ. Γερµανία).<<<

9


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΕΠΑΝ ΙΙ Την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα, στο ξενοδοχείο ΛΟΥΣΥ, εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε.), το Επιµελητήριο Ευβοίας και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, για την παρουσίαση των ∆ράσεων Ανθρωπίνων Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» Γ’ Κ.Π.Σ. 2000-2006 (ΕΠΑΝ) και των νέων ευκαιριών που δηµιουργούνται από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.

To πάνελ της εκδήλωσης

10

Στην ηµερίδα, στην οποία παρέστη και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος, εισηγητές ήταν ο Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας Ελ. Σταυρόπουλος, ο προϊστάµενος της Μονάδας Β3 ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης του Ε.Π.ΑΝ Κ. Ρακοβίτης, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας – Κεντρικής Ελλάδας Απόστολος Παπαδούλης και ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ευβοίας Παν. Σίµωσης. Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του Γ΄ΚΠΣ στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και επεσήµανε ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει στοχευµένο, ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης και όχι αποσπασµατική πολιτική και για την περίοδο 2007-2013. Για πρώτη φορά τόνισε παντρεύουµε τα θέµατα ανταγωνιστικότητας µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Ο κ. Σταυρόπουλος επεσήµανε, απευθυνόµενος στους συµµετέχοντες στην ηµερίδα, ότι το µέλλον ανήκει στην επιχειρηµατικότητα και κάλεσε τους


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

Η συνεχιζόµενη

νέους να ενταχθούν στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον που δηµιουργείται, το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει ένα ευοίωνο µέλλον. Βέβαια, πρόσθεσε, δεν θα ωφεληθούν όλοι οι επιχειρηµατίες, αλλά µόνον όσοι αντιληφθούν τις προκλήσεις των καιρών και ανταποκριθούν σε αυτές. Ο κ. Σταυρόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη δηµιουργίας νέων συνεργατικών σχηµατισµών, ιδιαίτερα σε τοµείς όπως η βιοτεχνολογία, η αιολική ενέργεια, κ.λπ. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ευβοίας Παναγιώτης Σίµωσης επεσήµανε τη σπουδαιότητα του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, της επιµόρφωσης και της κατάρτισης, ειδικά για τις µικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας. Το Επιµελητήριο, πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες αυτές δηµιουργεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο µε στόχο τη διά βίου κατάρτιση. Απευθυνόµενος στους εκπροσώπους της ΕΕ∆Ε ζήτησε πρόσθετα προγράµµατα εκπαίδευσης και να δοθεί έµφαση στο Νοµό της Εύβοιας. Ο προϊστάµενος της Μονάδας Β3 ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης του Ε.Π.ΑΝ Κ. Ρακοβίτης, αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα του Γ΄ΚΠΣ, στον τοµέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, των υπηρεσιών και του εµπορίου, καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος υλοποιούνται 118 έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε 345.000 συνολικές ώρες κατάρτισης. Την ηµερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση µε τη συµµετοχή όλων των συνέδρων.

επαγγελµατική Η Οµιλία του κ. Παπαδούλη

κατάρτιση, κρίσιµη παράµετρος στην προσπάθεια διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

12

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Βιοµηχανιών κ. Απόστολος Παπαδούλης, αφού απηύθυνε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στον Ειδικό Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας κ. Σταυρόπουλο, για τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει στα θέµατα προώθησης των δράσεων του ΕΠΑΝ, παρά το απαιτητικό του πρόγραµµα , καθώς και στους συνδιοργανωτές, την ΕΕ∆Ε και το Επιµελητήριο Ευβοίας, ανέφερε τα εξής: « Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ως κρίσιµη παράµετρο στην προσπάθεια διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι όροι του ανταγωνισµού του νέου περιβάλλοντος δεν είναι απλώς πολύ διαφορετικοί, από αυτούς του παρελθόντος, αλλά είναι και συνεχώς µεταβαλλόµενοι. Με τη διεθνοποίηση των αγορών, η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται άµεσα από την ικανότητά τους να επιβιώνουν εντός και εκτός συνόρων. Αυτή η επιτυχία, όµως, προϋποθέτει την επίδειξη συγκεκριµένων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών. Απαιτεί διαρκή εγρήγορση και ετοιµότητα, ώστε οι επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν έγκαιρα τις νέες ανάγκες, να προσαρµόζονται στις νέες συνθήκες και να αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. Καθίσταται αναγκαία, συνεπώς, η έµφαση στην τεχνολογική Εξέλιξη, στην Έρευνα και την Ανάπτυξη και στη συνεχή αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Είναι γεγονός ότι οι εθνικές µας επιδόσεις στην κατάρτιση δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τιµή τους. Τα στοιχεία αυτά, που προκύπτουν από έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση του πίνακα των 27 χωρών µελών µε δαπάνες εκ µέρους των επιχειρήσεων, µόλις 137 ευρώ ανά απασχολούµενο σε προγράµµατα Κατάρτισης. Οι διαφορές µε την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Στη ∆ανία που βρίσκεται στην πρώτη θέση, οι εταιρίες δαπανούν 993 ευρώ ανά εργαζόµενο το χρόνο για κατάρτιση, στη Γαλλία 862 ευρώ, στη Σουηδία 776 ευρώ, ενώ στην ΕΕ των 27 κρατών, η µέση δαπάνη είναι 461 ευρώ ανά απασχολούµενο. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να µας ανησυχεί είναι η διαχρονική εξέλιξη της δαπάνης αυτής.


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Η πορεία των επενδύσεων σε εκπαίδευση εκ µέρους των επιχειρήσεων είναι πτωτική, και µειώνεται συνέχεια µε αποτέλεσµα, ενώ το 1999, στην Ελλάδα η δαπάνη ήταν 223 ευρώ ανά εργαζόµενο, σήµερα να µειώνεται στα 137 ευρώ. Ωστόσο, η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση την αναδεικνύει ως κοµβική για την ανάπτυξή τους. Πρόσφατα, από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε ένα µεγάλο δείγµα επιχειρήσεων εκ µέρους του ΙΟΒΕ, προκειµένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επισηµαίνουν ως ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα, σε µια σειρά προσαρµογών και την κατάρτιση του προσωπικού γενικώς, αλλά και την κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, επίσης, ότι η διαπίστωση αυτή αποτελεί κοινό τόπο, ανεξαρτήτως επιχειρηµατικής δραστηριότητας, και συµµετέχει µε την ίδια βαρύτητα στη µεταποίηση, στο εµπόριο, στον τουριστικό κλάδο, κ.λπ. Προφανώς, βρισκόµαστε σε µια αντίφαση, η οποία , πιστεύουµε ότι θα πρέπει να ξεδιαλύνει, µέσα από έναν καλύτερο προγραµµατισµό, συντονισµό, και ενδεχοµένως, µέσα από µια διαφορετική προσέγγιση του θέµατος. Βρισκόµαστε στην καταλληλότερη ίσως περίοδο να ανοίξει αυτός ο προβληµατισµός. Το ΕΠΑΝ ΙΙ αποτελεί το σοβαρότερο αναπτυξιακό όχηµα για την περίοδο 2007-2013. Η χρηµατοδότηση δράσεων κατάρτισης για εργαζόµενους, στελέχη και επιχειρηµατίες, που θα επιδιώκουν την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της γνώσης, των δεξιοτήτων και την τεχνολογικής προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού, µπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό στοίχηµα και µια σηµαντική πρόκληση, για την ελληνική οικονοµία και την επιχειρηµατική κοινότητα. Επιδίωξή µας θα πρέπει να είναι στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου, να έχουµε δηµιουργήσει µια µεγάλη επιχειρηµατική βάση, που µπορεί να ενσωµατώνει µε επάρκεια νέες τεχνολογίες, να αξιοποιεί αποτελεσµατικά τα ισχυρά σηµεία του εσωτερικού της περιβάλλοντος, να αναδεικνύει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να συµµετέχει µε βάσιµες φιλοδοξίες στον καταµερισµό των ευκαιριών της διεθνούς αγοράς. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΕ∆Ε, και προχωρά στην υλοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης επιχειρηµατιών, αυτοαπασχολουµένων, και εργαζοµένων, σε επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του. Στόχος των προγραµµάτων, που ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο της ∆ράσης 8.2.4. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των εργαζοµένων, καθώς και η εξειδίκευσή τους σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. ∆εν είναι η πρώτη φορά που ο Σύνδεσµος δραστηριοποιείται στο θέµα της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο, υλοποιεί επιτυχηµένα σεµινάρια κατάρτισης για τα στελέχη και τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων, µέσω του ‘Προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εργαζοµένων ΛΑΕΚ’, σε αντικείµενα του άµεσου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-µελών του. Επίσης, από το 2005, διοργανώνουµε στο τέλος κάθε έτους το Ετήσιο Επιχειρηµατικό Συµπόσιο, το οποίο είναι εξαιρετικά δηµοφιλές, και στο οποίο συµµετέχουν επιχειρηµατίες και υψηλόβαθµα στελέχη.

Το κοινό της εκδήλωσης

13


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ Οι τρεις προηγούµενες χρονιές ήταν αφιερωµένες στο Management, ενώ για πρώτη φορά ξεκινά φέτος, η ενότητα Marketing. Εισηγητές µας φροντίζουµε να είναι οι κορυφαίοι της ελληνικής αγοράς, σε κάθε αντικείµενο. Η συνεργασία του Συνδέσµου µε την ΕΕ∆Ε στην παρούσα φάση, έδωσε τη δυνατότητα στο Σύνδεσµο να ξεκινήσει µια ολοκληρωµένη ενότητα εκπαιδευτικών προγραµµάτων των οποίων η θεµατολογία είναι ευρεία και συµπεριλαµβάνει ενδεικτικά θέµατα όπως : ➤ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ➤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ➤ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ➤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ➤ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ➤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ➤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών και µε την αρωγή της ΕΕ∆Ε, ο Σύνδεσµος επιλέγει καταξιωµένους εισηγητές προκειµένου να ενισχύσει το γνωστικό πεδίο των εκπαιδευοµένων σε σύγχρονα θέµατα. Ήδη τα πρώτα προγράµµατα έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται στο Βόλο, µε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεµατολογίες, όπως «Ολική Ποιότητα», «Βασικές ∆εξιότητες Πληροφορικής» και «Υγιεινή και Ασφάλεια». Για το άµεσο µέλλον, ο Σύνδεσµος έχει προτείνει την υλοποίηση ενός µεγάλου αριθµού θεµατικών ενοτήτων οι οποίες θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2008. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι στην προσπάθεια αυτή θα έχουµε την οργανωτική συνδροµή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ήδη έχουµε καταγράψει το ενδιαφέρον 500 και πλέον στελεχών για τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα, και έχουµε καταβάλει τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια προκειµένου να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα, στην προκαθορισµένη χρονική διάρκεια. ∆εδοµένου ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων συµβάλλει στην ανύψωση του γενικού επιπέδου δεξιοτήτων των πολιτών και κατ’ επέκταση, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ο Σύνδεσµος προτρέπει τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον τελικό αποδέκτη όλων αυτών των χρηµατοδοτήσεων, να συµµετάσχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις, έπ’ ωφελεία των ίδιων αλλά και των εργαζοµένων τους.» Την ηµερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση µε τη συµµετοχή όλων των συνέδρων. <<<

Το κοινό της εκδήλωσης

14


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Για την αξία της γνώσης µίλησε στους νεοεισελθέντες φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο Πανεπιστήµιο, για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας. Απευθυνόµενος στους νέους φοιτητές, ο κ. Ευλογηµένος ανέφερε ότι ανεξάρτητα από το στάδιο της εκπαίδευσης / επιµόρφωσης και το επίπεδο, στο οποίο κανείς βρίσκεται, ποτέ δεν πρέπει να πιστεύει ότι έµαθε αρκετά, όσο ψηλά αν βρίσκεται στην κλίµακα της γνώσης. Αντίθετα, όσα περισσότερα κανείς ξέρει, τόσο καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε, το γνωστικό είναι πεπερασµένο, το άγνωστο άπειρο! "Εν οίδα ότι ουδέν οίδα". Σωκράτης. Αναφερόµενος στο ερώτηµα «Γνώση για τη γνώση ή γνώση για βιοπορισµό;», χαρακτήρισε αυτό ως παραπλανητικό, σηµειώνοντας ότι το βέβαιο είναι ότι πρέπει κανείς να επιβιώσει. Και για να επιβιώσουµε, είπε, έχουµε ανάγκες, οι οποίες σύµφωνα µε τον Maslow κλιµακώνονται ως εξής: • Στέγαση, τροφή, ένδυση • Ασφάλεια • Ενσωµάτωση • Αναγνώριση • ∆ηµιουργία. Όπως τόνισε, τις ανάγκες αυτές, µπορούµε να ικανοποιήσουµε, είτε µόνοι µας (µπορούµε;) ή αποκτώντας τες από άλλους. Ο µόνος τρόπος για να τις ικανοποιήσουµε είναι να δώσουµε αυτό που περισσεύει από εµάς (εκτός εάν επιλέξουµε την απόκτηση τους, µε χρήση βίας, ή κλοπής) και να πάρουµε αυτό που έχουµε ανάγκη εµείς από άλλον που του περισσεύει. Η γνώση, ανέφερε, βοηθά στην κατεύθυνση αυτή. ΄Η δίνοντας τη γνώση ατόφια επί αµοιβή, (όπως π.χ. οι καθηγητές ή τα ερευνητικά κέντρα) ή χρησιµοποιώντας την, για να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί στην παραγωγή πλούτου, που οι άλλοι επιθυµούν να αποκτήσουν. Ο κ. Ευλογηµένος υποστήριξε ότι το πανεπιστήµιο παρέχει γνώσεις, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας και µόνο! Γι’ αυτό και η εξέλιξη στην κλίµακα της γνώσης, πρέπει να είναι µια διαδικασία χωρίς τέλος. Από τη στιγµή της γέννησης µας µέχρι να πεθάνουµε. Aναφερόµενος στη ρήση του Κουµφούκιου "Γνώση χωρίς σκέψη είναι µάταιος κόπος", υπογράµµισε ότι αυτό είναι και το κοµβικό σηµείο στην ζωή των φοιτητών σήµερα και κάλεσε τους συµµετέχοντες στην εκδήλωση, να µάθουν να σκέφτονται! Και επειδή, όπως χαρακτηριστικά είπε, γνώση δεν είναι η πληροφορία αλλά:

Ο ασφαλέστερος

δρόµος προς την πλάνη, είναι η βεβαιότητα!

15


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

Το κοινό της εκδήλωσης

16

• Η ανεύρεση των πηγών της πληροφορίας • Η κωδικοποίηση των πληροφοριών • Η ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας τους, προσκάλεσε τους φοιτητές να µάθουν να σκέφτονται πάνω σε όλες τις παραµέτρους της γνώσης και να αναρωτιούνται πάντα: • Ποια ή ποιες είναι οι πηγές της πληροφορίας; • Είναι η κωδικοποίηση λειτουργική και πλήρης; • Την έχω αναλύσει και επεξεργαστεί σωστά, πλήρως και αποτελεσµατικά και έχω καταλήξει σε όλα τα συµπεράσµατα; Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε, δεν θα υπάρχει ανάγκη για τρίτους και οι ίδιοι θα µπορούν να βασίζονται στις δικές τους δυνάµεις. Θα µπορούν, όπως είπε, να τρέχουν µε τα δικά τους πόδια και όχι µε άλλων δεκανίκια, να χρησιµοποιούν το µυαλό τους και δεν θα αναµασούν κούφια και προκατασκευασµένα συνθήµατα. Ακολούθως, ο κ. Ευλογηµένος αναφέρθηκε σε µια άλλη µία ρήση του Κουµφούκιου "Σκέψη χωρίς γνώση είναι επικίνδυνη" και σηµείωσε πως τίποτα δεν είναι απόλυτα σωστό και τίποτα δεν είναι απόλυτα λάθος. Όλα είναι θέµατα πολιτικής (δηλαδή προτεραιοτήτων) και ηθικής (δηλαδή επιλογών). Γι’ αυτό, τόνισε, χρειάζεται γνώση, για να µπορούν να κρίνουν τις πράξεις και τα λόγια των ανθρώπων, ανιχνεύοντας και κρίνοντας τις προτεραιότητες και επιλογές τους. ∆υστυχώς, όπως είπε, συνήθως, γίνεται το ανάποδο. Έχουµε προαποφασίσει για όλα και, τα γεγονότα τα χρησιµοποιούµε, κατά το δοκούν, για να στηρίξουµε τις προειληµµένες αποφάσεις µας. Είµαστε βέβαιοι, εκ των προτέρων για όλα, ξεχνώντας ότι: "Ο ασφαλέστερος δρόµος προς την πλάνη, είναι η βεβαιότητα!" Ο κ. Ευλογηµένος έκλεισε την οµιλία του, ευχόµενος στους νέους φοιτητές να αξιοποιήσουν το χρόνο που θα είναι στο πανεπιστήµιο, για να αποκτήσουν γνώση και να χρησιµοποιούν τη δύναµη, την οποία θα δώσει η γνώση που θα αποκτηθεί, µε σκέψη και ηθική. <<<


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ∆ΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ Το θέµα της αύξησης του µεγίστου ποσοστού κάλυψης των βιοµηχανικών οικοπέδων στην Κεντρική Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου έθεσε ο Σύνδεσµος µε επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτιο Γκούπα και τον Επικεφαλής του Τοµέα Μελετών και ∆ιοίκησης Έργων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κ. Μηνά Τζανέτο. Στην επιστολή του Συνδέσµου σηµειώνεται ότι το Βασιλικό ∆ιάταγµα 578/1969 που διέπει τη λειτουργία της εν λόγω περιοχής ορίζει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ως µέγιστο ποσοστό κάλυψης του κάθε βιοµηχανικού οικοπέδου ποσοστό 40% επί της συνολικής του έκτασης. Αντίθετα, το µέγιστο ποσοστό κάλυψης του κάθε βιοµηχανικού οικοπέδου στο Παράρτηµα της Βιοµηχανικής Περιοχής Βόλου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. ), στην επέκταση της Κεντρικής ΒΙ.ΠΕ. και στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.), ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί της επιφάνειάς του. Επίσης, το ίδιο µέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% διέπει και το καθεστώς δόµησης των περισσότερων νέων Βιοµηχανικών Περιοχών της χώρας. Το υφιστάµενο καθεστώς στερεί από τις επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστηµένες στην Κεντρική ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, τη δυνατότητα ανάπτυξής τους, χωρίς να προστατεύει κάποιο ιδιαίτερο όρο στην λειτουργία της περιοχής. Είναι επίσης προφανές ότι, το καθεστώς των διαφορετικών όρων δόµησης που ισχύει σε νεότερες ΒΙ.ΠΕ, αποτελεί προϊόν κατανόησης εκ µέρους της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ότι τα βιοµηχανικά γήπεδα εντός ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να αξιοποιούνται τα µέγιστα, ώστε να παρέχεται στις βιοµηχανικές µονάδες η δυνατότητα ικανοποιητικής επέκτασης, όταν αυτή είναι αναγκαία. Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι τα γήπεδα εντός της Κεντρικής ΒΙ.ΠΕ. Βόλου είναι εξαντληµένα, τα περιθώρια των εγκατεστηµένων βιοµηχανιών να αναπτυχθούν έχουν εκλείψει. Για το λόγο αυτό, ο Σύνδεσµος κρίνει άµεσα αναγκαίο να εξεταστεί και τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη, εξασφαλίζοντας ίδιους όρους δόµησης στην Κεντρική ΒΙ.ΠΕ. Βόλου µε την εφαρµογή του ποσοστού κάλυψης 60%, που διέπει και το καθεστώς δόµησης των περισσότερων ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η αλλαγή στη δόµηση θα επιτρέψει στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις να διευρύνουν τους χώρους των εγκαταστάσεών τους, προσφέροντας θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη στην οικονοµία της περιοχής, χωρίς να υπάρχει ανάγκη πρόσθετων υποδοµών.<<<

Βέλτιστη

αξιοποίηση των βιοµηχανικών γηπέδων

17


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.

Η πλήρης

ενηµέρωση από το διαδίκτυο συµβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων

Τους προβληµατισµούς του για την ελλιπή ενηµέρωση του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τα αποτελέσµατα των εγκεκριµένων προς χρηµατοδότηση προτάσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µετέφερε ο Σύνδεσµος, µε επιστολή του, στον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριο Παπαγιαννίδη. Στην επιστολή του ο Σύνδεσµος επισηµαίνει ότι η επαρκής δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών αφενός θα βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφόρα στη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, και αφετέρου θα συµβάλει αποφασιστικά στην καλή συνεργασία µεταξύ των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων και των τελικών αποδεκτών, αφού οι πρώτες θα έχουν δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων µε τους δεύτερους. Άλλωστε, όπως τονίζει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 259/2008 της Επιτροπής, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόµενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), είναι υποχρεωτική η δηµοσιοποίηση ορισµένων συγκεκριµένων στοιχείων των δικαιούχων της δηµόσιας χρηµατοδότησης (κοινοτικής και εθνικής) που λαµβάνουν από το ΕΓΤΑΑ, για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ που πραγµατοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

@

Ο Σύνδεσµος καταλήγει εκφράζοντας την άποψη ότι είναι άµεση η ανάγκη δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006, ώστε να συµβάλλουν στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, διαδικασία που αναµένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013.<<<

18


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 500 ΠΙΟ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 Ανάµεσα στις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις το 2007 στα κέρδη προ φόρων, σύµφωνα µε την έρευνα «Business Leaders 2007» της ICAP που παρουσίασε κατ' αποκλειστικότητα «Το Βήµα», περιλαµβάνονται και οι παρακάτω επιχειρήσεις - µέλη του Συνδέσµου µας.

ΕΤΑΙΡΙΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA 3E ΜΕΤΚΑ SOVEL VIVARTIA S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι ΙΜΑΣ RECKITT ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ NEOSET ΤΥΡΑΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ- ΓΟΥΝΑΡΗΣΜΗΤΑΚΗΣ "ΧΑΛΚΙΣ" AGROINVEST ΒΕΤΑΝΕΤ ARTENIUS ΕΛΛΑΣ ΙΝΤΕΡΚΕΜ- ΕΛΛΑΣ

20

ΚΕΡ∆Η EBITDA

ΜΕΤΑΒΟΛΗ EBITDA (%) 2007-2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%) 2007-2006

919.000 532.622 142.931 132.841 123.400 52.782 38.601 29.994 21.838 21.133 20.538

31,29 22,49 0,67 9,43 51,60 0,97 -42,32 -50,88 -27,45 -52,39 20,31

5.345.000 2.321.512 617.232 435.264 686.600 248.818 363.171 598.089 153.037 346.249 56.013

45,48 56,81 0,24 10,10 9,79 -6,61 -2,73 28,22 9,66 -0,20 20,81

18.863 17.795 15.333 14.393 11.229 9.857 9.455

101,83 10,27 9,10 23,40 125,48 4,65 3,82

52.330 108.401 83.748 80.318 84.690 82.311 92.339

50,40 8,36 6,10 12,45 26,88 8,04 -6,55

8.061 7.908 6.615 6.197 6.144

25,42 137,48 1,29 7,76

26.843 81.738 25.173 92.302 65.622

6,90 36,98 14,66 4,71


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™

Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΤO 7o ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2008 Πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από τις 27 Σεπτεµβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2008, η Έκθεση «ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2008 - 7ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ». Στην Έκθεση έλαβαν µέρος, µε εκθεσιακά περίπτερα, επιχειρήσεις και φορείς της χώρας. Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος συµµετείχε και φέτος στο Επιχειρηµατικό Πανόραµα. Από το Περίπτερο του Συνδέσµου είχαν την ευκαιρία να περάσουν και να ενηµερωθούν για το έργο, το οποίο παρέχει επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων - µελών του και πολλοί επισκέπτες της έκθεσης, ενώ από το τµήµα ΣΒΘΚΕ/Enterprise-EuropeNetwork-Hellas διανεµήθηκαν ενηµερωτικά φυλλάδια για θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που αποτελεί «εργαλείο» για την οικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και έχει καθιερωθεί σαν τόπος συνάντησης επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ελλάδα, παρέστη πλήθος επισήµων από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλία.<<<

Το περίπτερο του Συνδέσµου και του ∆ικτύου “Enterprise Europe Network Hellas”

21


∂¶π§√°∂™ ∞¶√ ∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ª∞™ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το σεµινάριο ενηµέρωσης – κατάρτισης που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Πλατφόρµα Τροφίµων Θεσσαλίας σε συνεργασία µε την Ανώνυµη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιοµηχανίας Τροφίµων (ΕΤΑΤ) και το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) σχετικά µε τα πρότυπα ασφάλειας που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία τροφίµων. Το σεµινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας και του προγράµµατος INPLISTA (Πλατφόρµα Ενηµέρωσης για τα ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων) στο οποίο συµµετέχει η ΕΤΑΤ. Όπως είναι γνωστό ο ΣΒΘΚΕ συµµετέχει και παρακολουθεί ενεργά τις δράσεις του Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας και ιδιαίτερα αυτές που άπτονται του τοµέα των τροφίµων. Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσµος ενηµέρωσε τις επιχειρήσεις µέλη του, και τις παρότρυνε να συµµετάσχουν στο σεµινάριο. Το σεµινάριο ήταν διάρκειας 1 ηµέρας και πραγµατοποιήθηκε στην έδρα του ΚΕΤΕΑΘ στο Βόλο. Το πρώτο τµήµα του σεµιναρίου ήταν θεωρητικό και αναπτύχθηκαν θέµατα σχετικά µε: νοµοθεσία για την ασφάλεια των τροφίµων, είδη προτύπων, ιδιωτικά διεθνή πρότυπα, περιεχόµενο και δοµή των ιδιωτικών προτύπων της διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίµων, διαπίστευση και πιστοποίηση, προετοιµασία για την επιθεώρηση πιστοποίησης, αποκτώντας την πιστοποίηση, µελέτες περίπτωσης και έλεγχος. Στο δεύτερο τµήµα του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε οµάδες εργασίας ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους και αναπτύχθηκαν ενέργειες από τις ακόλουθες ενότητες µελετών περιπτώσεων (case studies). Το σεµινάριο παρακολούθησαν 25 άτοµα από βιοµηχανίες τροφίµων της Θεσσαλίας. Σε όλους τους συµµετέχοντες έχει δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.<<<

22

Προϊόντα Φρούτων και Λαχανικών

Προϊόντα Κρέατος

Γαλακτοκοµικά / Τυροκοµικά Προϊόντα

Πρωτογενής Μεταποίηση Βατόµουρων

Πρωτογενής Μεταποίηση

Γιαούρτι

Παραγωγή Χυµού Μήλου

Θερµικά Επεξεργασµένα Προϊόντα Κρέατος

Μαλακό Τυρί

Πούλπα Λαχανικών

Προϊόντα Ωρίµανσης από τεµάχια Κρέατος

Σκληρό Τυρί


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΙΣΧΥΡΑ CLUSTERS: ΚΥΡΙΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μια ανακοίνωση της Επιτροπής που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, καλεί σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη διευκόλυνση της ανάδυσης παγκόσµιας κλάσης clustersστην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανταγωνιστικά clusters αποτελούν ισχυρές µηχανές για την οικονοµική ανάπτυξη και οδηγούς για την καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχουν ένα εύφορο επιχειρησιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ), για να συνεργαστούν µε ερευνητικά ινστιτούτα, προµηθευτές, πελάτες και ανταγωνιστές που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Η Ευρώπη δεν στερείται την ύπαρξη clusters, αλλά την ύπαρξη clusters παγκόσµιας κλάσης. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα clusters έχει πρόσφατα προσδιορίσει περίπου 2000 στατιστικά σηµαντικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν 38% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού. Εντούτοις, ο κατακερµατισµός της αγοράς, η ασθενής διασύνδεση µεταξύ βιοµηχανίας και ερευνητικών ιδρυµάτων και η ανεπαρκής συνεργασία εντός της ΕΕ έχουν σαν συνέπεια τα clusters στην ΕΕ να µην έχουν πάντα την απαραίτητη κρίσιµη µάζα και την ικανότητα στην καινοτοµία να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα αποδοτικότερο πλαίσιο για την υποστήριξη των clusters στην ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει µεταξύ των άλλων: 1. Περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και εξάλειψη των εναποµεινάντων εµποδίων και ιδιαίτερα εκείνων που εµποδίζουν τη ροή γνώσης, την κινητικότητα του καταρτισµένου προσωπικού ή την πρόσβαση στη διασυνοριακή χρηµατοδότηση. 2. ∆ηµιουργία µιας υψηλού επιπέδου Οµάδας για τη Χάραξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τοµέα των Clusters, την περαιτέρω διερεύνηση των τρόπων βέλτιστης παροχής βοήθειας στα κράτη µέλη, για την υποστήριξη της δηµιουργίας παγκόσµιας κλάσης clusters. 3. Επέκταση του πολιτικού διαλόγου που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Συµµαχία για τα Clusters µεταξύ των κρατών µελών και των περιφερειών της ΕΕ για την ανταλλαγή πρακτικών για το σχεδιασµό καλύτερων πολιτικών για τα clusters. 4. Περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Clusters σε µια ολοκληρωµένη υπηρεσία για τα clusters και τις καινοτόµες επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση της διεθνικής συνεργασίας µε την ανάπτυξη των συνεργασιών σε ολόκληρη την ΕΕ. 5. Έναρξη ενός πειραµατικού σχεδίου που προσφέρει επιµορφωτικά προγράµµατα και µιας πλατφόρµας για τη συνεργασία των διευθυντών των clusters, που θα µπορούσε να βοηθήσει στην προετοιµασία µιας ετικέτας ποιότητας για τις οργανώσεις των clusters ως νέα µορφή ενίσχυσης των καινοτόµων ΜΜΕ. Για να µεγιστοποιήσει τα οφέλη αυτών των ενεργειών, η Επιτροπή θα βελτιώσει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της που είναι σχετικές µε την υποστήριξη των clusters όπως εκείνων στα πλαίσια της Πολιτικής για τη Συνοχή, του Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας, µε σκοπό να διευκολυνθεί η δηµιουργία και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη περισσότερων παγκόσµιας κλάσης clusters στην Ευρώπη.<<<

Περισσότερες

πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. http://ec.europa.eu/ enterprise/innovation

/index_en.htm

23


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στις 22/10/08 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπεγράφη πολιτική δήλωση µε σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών της ΕΕ για την επικοινωνία σε θέµατα που αφορούν την Ευρώπη. Την εν λόγω δήλωση, µε τίτλο «Σύµπραξη για την Επικοινωνιακή Προβολή των Ευρωπαϊκών Θεµάτων», προσυπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Alejo VidalQuadras, ο Υφυπουργός της γαλλικής κυβέρνησης κ. Jean-Pierre Jouyet, εξ ονόµατος του Συµβουλίου της ΕE και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Margot Wallström. Λόγω των περιορισµένων γνώσεων που έχουν, γενικά, οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την παρούσα πολιτική συµφωνία τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα επιθυµούν να υπογραµµίσουν την υπέρτατη σηµασία που προσδίδουν στην επικοινωνία τους µε τους πολίτες για ζητήµατα που αφορούν την Ευρώπη. Σύµφωνα µε τους στόχους της πολιτικής δήλωσης, πρέπει να παρέχονται στους πολίτες, σε γλώσσα που κατανοούν, κατάλληλες και αντικειµενικές πληροφορίες για τα ζητήµατα και τις πολιτικές της ΕΕ. Με την παρούσα πολιτική δήλωση τα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη αποφάσισαν να συµπράξουν για την από κοινού αντιµετώπιση της πρόκλησης της επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό υιοθέτησαν µια ρεαλιστική προσέγγιση συνεργασίας που συνίσταται στην ετήσια επιλογή κοινών προτεραιοτήτων σε θέµατα επικοινωνίας και πρακτικής συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών επικοινωνίας των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας στα τέλη κάθε έτους.<<<

24


¡∂∞ ∆√À ™.µ.£.∫.∂ ª∂§√™ ∆√À ¢π∫∆À√À “Enterprise Europe Network-Hellas” Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΕΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 15 Οκτωβρίου 2008 Πράσινη Βίβλο για την έναρξη συζητήσεων σχετικά µε τον τρόπο στήριξης των Ευρωπαίων γεωργών ώστε να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα τρόφιµα και τα ποτά ποιότητας που παράγουν. Καθώς η παγκοσµιοποίηση κερδίζει συνεχώς έδαφος και αυξάνονται οι πιέσεις που ασκούνται από προϊόντα χαµηλού κόστους από υπερπόντιες χώρες αντίστοιχα αυξάνοντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών, το πιο ισχυρό όπλο της Ευρώπης είναι η ποιότητα. Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει τις προδιαγραφές, τα προγράµµατα ποιότητας και πιστοποίησης και τα καθεστώτα επισήµανσης που ισχύουν επί του παρόντος στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των γεωγραφικών ενδείξεων, της βιολογικής γεωργίας και των ιδιωτικών και περιφερειακών συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίµων. Εξετάζει, επίσης, πώς µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα πλεονεκτήµατα της γεωργίας της ΕΕ και να ενηµερωθούν αποτελεσµατικότερα οι καταναλωτές σχετικά µε τα προσφερόµενα προϊόντα. Η Πράσινη Βίβλος καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να δώσουν τη γνώµη τους σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων και την προώθηση της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και την υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως το τέλος του 2008. Το επόµενο έτος θα δηµοσιευτεί ανακοίνωση που θα βασίζεται στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε νοµοθετικές προτάσεις σε µεταγενέστερο στάδιο. «Σε έναν ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό κόσµο, οι Ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να χρησιµοποιήσουν το βασικό πλεονέκτηµά τους, την ποιότητα» δήλωσε η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρµόδια σε θέµατα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Η Πράσινη Βίβλος χωρίζεται σε τρία µέρη που αφορούν: στις βασικές απαιτήσεις για την παραγωγή και στις προδιαγραφές εµπορίας, στα ειδικά συστήµατα ποιότητας της ΕΕ όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις, τα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα, η βιολογική γεωργία και στα προγράµµατα πιστοποίησης ποιότητας των τροφίµων. Περισσότερες πληροφορίες και για συµµετοχή στη διαβούλευση υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γ.∆ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm.<<<

Σε έναν ολοένα

και περισσότερο ανταγωνιστικό

κόσµο, οι Ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να χρησιµοποιήσουν το βασικό πλεονέκτηµά τους, την ποιότητα

http:// ec.europa.eu/ agriculture/quality/ policy/index_en.ht

25


∂§.π¡.À.∞.∂.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ To Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία στη χώρα µας το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο του δικτύου Working On Safety. Το θέµα του συνεδρίου ήταν η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων σε ένα µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον και πραγµατοποιήθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Ιωάννης ∆ραπανιώτης

Το παρευρισκόµενο κοινό

26

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν περίπου 200 εισηγήσεις µε καλές πρακτικές και νέες ιδέες για την πρόληψη των ατυχηµάτων σε σχέση µε τις νέες τάσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις νέες µορφές εργασίας. Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 400 ειδικοί επιστήµονες σε θέµατα ασφάλειας από όλο τον κόσµο. Στην τελετή έναρξης ο πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κος Ιωάννης ∆ραπανιώτης αναφέρθηκε στη σηµασία της πρόληψης η οποία προϋποθέτει τη διαρκή συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, την έρευνα σε πολλαπλά αντικείµενα που σχετίζονται µε τους κινδύνους πολλών κλάδων και επαγγελµάτων, το σχεδιασµό προτύπων, την καινοτοµία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, το σχεδιασµό πολιτικών, την υλοποίησή τους και την ανατροφοδότηση του συστήµατος αυτού. Επίσης, υπογράµµισε το σηµαντικό έργο του δικτύου Working On Safety και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. ∆ηµήτριος Κοντός, ο Αντινοµάρχης Ηρακλείου κ. Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήµαρχος Χερσονήσου κ. Παπαδάκης, ο ∆ιοικητής του ΙΚΑ καθ. Γεώργιος Μέργος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου κ. ∆ηµήτριος Αρµενάκης, ο Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας, ο κ. Ευστάθιος ∆αγκωνάκης και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου κ. Γεώργιος Σκουλατάκης. Επίσης χαιρετισµό απηύθυναν, εκ µέρους της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Επιτροπής, o κ. Andrew Hale και εκ µέρους της ∆ιεθνούς Επιτροπής του συνεδρίου η κα Kirsten Jorgensen. Με µήνυµα χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κος ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι η σύγχρονη αντίληψη διοίκησης πρέπει να αναδεικνύει την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας σε ενεργό κοµµάτι των εργασιακών σχέσεων και ότι η έρευνα και η εκπαίδευση είναι βασικά εργαλεία στον τοµέα αυτό καθώς προωθούν γνώση νοοτροπία και παιδεία πρόληψης. Επίσης, επεσήµανε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι πολύ χρήσιµες και δίνουν την ευκαιρία σε όλους µας να ανταλλάξουµε, εµπειρίες και προβληµατισµούς σε ιδιαίτερα σοβαρά ζητήµατα όπως αυτά της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.<<<


A™ °¡øƒπ™√Àª∂ ∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∞™

∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Η εταιρία ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 από τους τρικαλινούς επιχειρηµατίες Μιχάλη και Γρηγόρη ∆ερπανόπουλο και έχει ως έδρα το Νοµό Τρικάλων. Ο στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες µορφές που συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας στην µείωση των ρύπων και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρία κατόρθωσε να ηλεκτροδοτήσει το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2007 ισχύος 94,5 KW . Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο χωροθετείται σε ιδιόκτητη έκταση 10 στρεµµάτων της εταιρίας και υπάγεται στο ∆ήµο Βασιλικής του Ν. Τρικάλων. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 900 χιλιάδες ευρώ. Συνέχεια των έργων της εταιρίας ήταν η ηλεκτροδότηση και δεύτερου Φωτοβολταϊκού Πάρκου που βρίσκεται στο ∆ήµο Φαλώρειας του Νοµού Τρικάλων, ισχύος 97,65 KW, το οποίο αναπτύσσεται σε ιδιόκτητη έκταση 9,5 στρεµµάτων και η επένδυση ανήλθε στις 850 χιλιάδες ευρώ. Ο σχεδιασµός της διοίκησης της ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ είναι η επέκταση της στο Νοµό ∆ωδεκανήσου. Έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τη ΡΑΕ για έργα ισχύος 149,9 KW στη Νήσο Ρόδο και ενός έργου 148,5 KW στη Νήσο Κάρπαθο. Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2010. Από τις βασικές επιδιώξεις της διοίκησης είναι να αποκτήσει τις άδειες παραγωγής 5000KW και 2000 ΚW που θα χωροθετούνται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 180 και 70 στρεµµάτων αντίστοιχα , στο ∆ήµο Φύλλο του Νοµού Καρδίτσας. Τα δύο αυτά έργα θα πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία µε Βρετανούς επενδυτές. Οι αυτόνοµες βιοµηχανικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της εταιρίας αποτελούν σηµείο αναφοράς για τον ελλαδικό χώρο. Στον ένα χρόνο λειτουργίας τους τις έχουν επισκεφτεί τοπικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες και πλήθος κόσµου από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, είναι πόλος ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθησίας της νέας γενιάς. Πολλά σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας από στελέχη της ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.<<<

Kατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου Βασιλικής Αύγουστος 2007

27


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕLASTRO ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Το νερό γίνεται πολύτιµο. Η αξία του µεγαλώνει καθηµερινά. Η υπερκατανάλωση και η συνεπαγόµενη µείωση των υδάτινων αποθεµάτων έχουν οδηγήσει στην ανάγκη χρησιµοποίησης πολυδάπανων µέσων διαχείρισης, καθαρισµού και αποχέτευσης, που µε τη σειρά τους έχουν αυξήσει δραµατικά το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Τη λύση στο µεγάλο αυτό πρόβληµα, έρχεται να προσφέρει η καρδιτσιώτικη ELASTRO ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. µε τεχνολογία η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση του βρόχινου και του ‘γκρι’ νερού. Για το βρόχινο νερό, η εταιρία σήµερα παράγει και διαθέτει εξοπλισµό αποτελούµενο από υδρορροές, φίλτρα και αντλίες, υψηλού επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας, ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση σε ό,τι αφορά το µέγεθος και τις δυνατότητες µιας εγκατάστασης. Το νερό της βροχής µπορεί να ικανοποιήσει το 50% των καθηµερινών αναγκών ενός νοικοκυριού, ενώ σε βιοµηχανικό επίπεδο, αλλά και σε δηµόσιες εγκαταστάσεις, η εξοικονόµηση νερού δύναται να ξεπεράσει το 90% της ποσότητας που απαιτείται. Χάρη δε στην υψηλή ποιότητά του, είναι ιδανικό για χρήση στο καζανάκι της τουαλέτας, το πλυντήριο, τον κήπο, ακόµη και στην πλήρωση των πισίνων. Το “γκρι” νερό, πρόκειται για το ηµικάθαρτο ή ελαφρώς µολυσµένο νερό που προέρχεται από τις ντουζιέρες, τα λουτρά και τους νιπτήρες. Τα συστήµατα βιολογικού καθαρισµού ECOELASTRO το καθιστούν ανακυκλώσιµο και κατάλληλο για χρήση στο καζανάκι της τουαλέτας, στο πλυντήριο, στον κήπο και στο πλύσιµο του αυτοκινήτου, εξοικονοµώντας έτσι περίπου το 40% της ηµερήσιας κατανάλωσης ανά άτοµο. ∆ιατίθενται σε διάφορα µεγέθη και κλίµακες ανακύκλωσης από 200 έως 800 λίτρα την ηµέρα για οικιακές εγκαταστάσεις και µέχρι 100.000 λίτρα την ηµέρα για µεγαλύτερες κατασκευές, όπως ξενοδοχεία, στρατόπεδα κ.α. Τα καινοτόµα φίλτρα µεµβράνης που χρησιµοποιούνται κατακρατούν σωµατίδια και βακτηρίδια ενώ το νερό που τελικά παράγεται είναι σχεδόν πόσιµο. <<<

28


¡∂∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂§ø¡ ª∞™

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η µετεγκατάσταση και της παραγωγικής µονάδας της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ από τη Μάνδρα (πρώην ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.) στο νέο χώρο λειτουργίας της εταιρίας, στο Μενίδι (Αχαρναί Αττικής, οδός Ιβίσκου 134, τηλ. 2102466222). Είχε προηγηθεί η µεταφορά και λειτουργία στο συγκεκριµένο χώρο, του υποκαταστήµατος της Μεταµόρφωσης, τον περασµένο Μάιο. Οι νέες εγκαταστάσεις συνδυάζουν άνετους χώρους φορτοεκφόρτωσης, µεγάλους στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους (2.800 τ.µ.) και εξελιγµένη οργάνωση παραγωγής, ώστε να αποτελέσουν βασικό κέντρο διανοµής των προϊόντων της εταιρίας, τόσο στην Αττική, όσο και στη νότια Ελλάδα. Στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η µεγαλύτερη διαθεσιµότητα στοκ, που θα επιτευχθεί µε τις νέες εγκαταστάσεις, να δώσει νέα ώθηση στην εξυπηρέτηση πελατών και προµηθευτών. Στην ταχύτερη εξυπηρέτηση θα συµβάλει επίσης η εύκολη πρόσβαση από την Εθνική Οδό µέσω του κόµβου προς Ολυµπιακό Χωριό.<<<

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ∆ΟΜΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Οι νέες εγκαταστάσεις

¡∂∞ ª∂§∏ Στο χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 2008, εγγράφηκαν στον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως µέλη, οι παρακάτω επιχειρήσεις: ➤ ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΕ CAMINOS A.E. Κατασκευή και Εµπόριο Τζακιών. Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. ➤ Χ. ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατασκευή Επίπλων - Εισαγωγές Επίπλων, Κουζινών και Κουφωµάτων. Βόλος.

29


∂§∂À£∂ƒ√ µ∏ª∞

Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Του Γεώργιου Αλεξ. Οικονόµου, ∆ιπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Ε.Μ.Π. Μέλους ∆.Σ. της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., Γενικού ∆ιευθυντού Εργοστασίων του Συγκροτήµατος και ∆ιευθυντή Εργοστασίου Βόλου.

Το τραίνο της

Ελληνικής

Με τον όρο "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ" εννοούµε την εγγυηµένη συµµετοχή ελληνικών βιοµηχανιών σε κατ' ελάχιστον ποσοστό στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων όπως τεθωρακισµένα άρµατα µάχης, υποβρύχια, συστήµατα PATRIOT, φρεγάτες, άρµατα υποστηρικτικά, τεθωρακισµένα άρµατα µεταφοράς προσωπικού.

Βιοµηχανικής Συµπαραγωγής δεν πρέπει να

σταµατήσει.

30

Η "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ" µε το παραπάνω νόηµα άρχισε να εφαρµόζεται προ 1Οετίας µε εξαιρετικά και ευεργετικά αποτελέσµατα για την ελληνική Βιοµηχανία και την εθνική Οικονοµία. Υπάρχει και ο όρος "ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ" που σηµαίνει ότι όταν ένας ξένος οίκος αναλάβει να µας προµηθεύσει ένα προϊόν αναλαµβάνει και την υποχρέωση να παράσχει κάποιες υπηρεσίες σε ανταπόδοση που δεν σχετίζονται όµως κατ' ανάγκη µε το συγκεκριµένο προϊόν. ΄Ετσι, παλαιότερα βλέπαµε εξαγωγή φρούτων, υπόσχεση για αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την Ελλάδα ή ακόµα και κατασκευή πισίνας σε στρατιωτικά θέρετρα. Αν όµως δούµε τα αντισταθµιστικά οφέλη σε συνδυασµό µε τη συµπαραγωγή τότε τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά διότι δίνουν τη δυνατότητα να γίνει µέσω των αντισταθµιστικών προµήθεια βαρέως µηχανολογικού εξοπλισµού, ιδιοσυσκευών παραγωγής και ελέγχου, εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού αλλά και το κυριότερο, εισαγωγή και εµπέδωση νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (know - how). Ο γράφων µε εµπειρία στη βιοµηχανία πάνω από 30 χρόνια είχε την ευκαιρία να δει και να συµµετάσχει στη διαδικασία ιδίοις όµµασι. Τα συµπεράσµατα είναι εντυπωσιακά : την εποχή των σκέτων αντισταθµιστικών κανένας ξένος κατασκευαστικός οίκος δεν µας προσκαλούσε να µας δείξει την παραγωγική του διαδικασία. Όταν όµως µπήκε το 35% ως ελάχιστη εγγυηµένη ελληνική συµµετοχή σε κάθε διεθνή διαγωνισµό, οι ξένοι µας προσκαλούσαν, µας έδειχναν τη βιοµηχανική τους παραγωγή, τον εξοπλισµό τους, τις υποδοµές τους και ενδιαφέρονταν να τα "καταλάβουµε" όλα αυτά ώστε να δώσουµε ικανοποιητική - ανταγωνιστική προσφορά.


∂§∂À£∂ƒ√ µ∏ª∞ Έτσι είχαµε οι τεχνικοί της ΜΕΤΚΑ αλλά και άλλων ελληνικών εταιριών την ευκαιρία να δούµε σε βάθος τις εγκαταστάσεις της KMW (LEOPARD), της GIAT (LECLERK), της VICKERS (CHALLENGER), της GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS (ABRAHAMS), της HDW (υποβρύχιο), της RLS (διασωστικό άρµα) αλλά και αντίστοιχα γραφεία µελετών και εργαστήρια κατασκευής πρωτοτύπων (LOCKHEED MARTIN, RAYTHEON - PATRIOT και άλλα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο µεταφέρθηκε σιγά - σιγά η κατασκευή εξοπλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα µε απορρόφηση τεχνολογίας σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα υλικά, τη βιοµηχανοποίηση, τις απαιτούµενες ιδιοσκευές, τον έλεγχο, τη συναρµολόγηση, τις υποδοµές αλλά και την τελική δοκιµή των προϊόντων (δοκιµή πυρός, στόχευσης, ελιγµών, στεγανότητας, ηλεκτρονικών παρεµβολών) πεδία που πριν κάποια χρόνια εθεωρείτο αδιανόητο να υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Η στρατηγική επιλογή του ελληνικού ΥΠΕΘΑ να υιοθετήσει τη λογική της Ελληνικής Βιοµηχανικής Συµπαραγωγής ως προϋπόθεση ανάθεσης έργου σε οποιαδήποτε αλλοδαπή εταιρία παροχής αµυντικού εξοπλισµού, λειτούργησε ως κίνητρο ανάπτυξης όσων ελληνικών βιοµηχανιών είχαν το όραµα και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν βιοµηχανική συµµετοχή στις ιδιαιτέρως απαιτητικές αυτές, από τεχνική άποψη, συµβάσεις. Η ΜΕΤΚΑ επέλεξε να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναµικό, σε εξειδικευµένο εξοπλισµό και σε απορρόφηση τεχνογνωσίας και σήµερα διαθέτει µια ώριµη και αδιαµφισβήτητη δυνατότητα αξιόπιστης βιοµηχανικής συµπαραγωγής που καλύπτει πολύ µεγάλο ποσοστό του κατασκευαστικού αντικειµένου προγραµµάτων όπως το άρµα µάχης ή το ΤΟΜΑ ΒΜΡ3 το οποίο ευρίσκεται υπό διαπραγµάτευση από το ΥΠΕΘΑ και µάλιστα για σηµαντικό αριθµό (450 οχήµατα) κάτι το οποίο διευκολύνει από κάθε άποψη την αυξηµένη Ελληνική Βιοµηχανική Συµπαραγωγή. Είναι αυτονόητο ότι οι ξένοι οίκοι είτε για λόγους ευκολίας τους είτε για λόγους εξασφάλισης απασχόλησης των δικών τους εργοστασίων είναι µερικές φορές απρόθυµοι στην αποδοχή της Ελληνικής Συµπαραγωγής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η εκάστοτε ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να παραµένει αταλάντευτη στη στρατηγική επιλογή της Ελληνικής Συµπαραγωγής επ' ωφελεία της ελληνικής Βιοµηχανίας και της εθνικής Οικονοµίας. Το τραίνο της Ελληνικής Βιοµηχανικής Συµπαραγωγής δεν πρέπει να σταµατήσει.<<<

31


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À

Στη στήλη του Ηµερολογίου µας περιλαµβάνεται επιλεκτικά µέρος των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Συνδέσµου που αφορούν στο δίµηνο Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 2008. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΦΘΙΑ, στη Λαµία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, τα µέτρα, τα οποία αναµένεται να λάβει η Κυβέρνηση, στην προσπάθειά της για την επίλυση προβληµάτων της ελληνικής Οικονοµίας, οι θέσεις και οι απόψεις του ΣΕΒ σχετικά µε την κρίση που καταγράφεται στην παγκόσµια οικονοµία και η διενέργεια του 4ου Επιχειρηµατικού Συµποσίου Marketing, το οποίο προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 2008 στον Πύργο Μαντάνια στον Ασπροπόταµο Τρικάλων. Παρών στη συνεδρίαση, ήταν ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Αβδίκος

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στο Βασιλικό Χαλκίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης – µέλους του Συνδέσµου SABO ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, η παγκόσµια οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονοµία, η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Σύνδεσµος, µέσω ενηµερωτικής του εγκυκλίου, για την καταγραφή των προβληµάτων και των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους τόσο στην αγορά όσο και µε το δηµόσιο, µε στόχο τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης εικόνας, ώστε στη συνέχεια να προετοιµάσει τις ενέργειές του προς την Πολιτεία και ο χρόνος διενέργειας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2009.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Στη συνεδρίαση το Σύνδεσµο εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου.

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν. 3299/04. Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Θεσσαλίας» που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

32


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Στέλλα Βαϊνά.

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στη Λάρισα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας. Στη συνεδρίαση το Σύνδεσµο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Στη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος Βόλου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν. 3299/04. Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης. 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Στη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου) συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε στην Αθήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Στη συνεδρίαση συµµετείχε εκ µέρους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος, ο οποίος παρουσίασε το θέµα «Flexicurity». 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων, που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Αθήνα, ο Σύνδεσµος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ευριπίδη ∆οντά.

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Συνεδρίασε η Συµβουλευτική Επιτροπή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆. (Κ.Π.Α. Βόλου). Εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχε η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τµήµατος ‘Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas’ κα Γιόλα Φράγκου.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Στην Ηµερίδα µε θέµα «Επιχειρώντας…το µέλλον» που συνδιοργάνωσαν στη Χαλκίδα, η Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιµελητήριο Ευβοίας, για την παρουσίαση των ∆ράσεων Ανθρωπίνων Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» Γ’ Κ.Π.Σ. 2000-2006 (ΕΠΑΝ) και των νέων ευκαιριών που δηµιουργούνται από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, συµµετείχε ως Οµιλητής ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολος Παπαδούλης.

30 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Στο Συνέδριο µε τίτλο «Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Απασχόληση: ∆ράσεις και Προτάσεις για την ενδυνάµωση του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα», που διοργάνωσε στο Ιωνικό Κέντρο Σπουδών, στην Αθήνα, το Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο για την Κοινωνική Οικονοµία, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, συµµετείχε το στέλεχος του Συνδέσµου κ. Βασίλης Κλειτσογιάννης.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Στην οµιλία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραµανλή στο πλαίσιο των εγκαινίων της 73ης ∆.Ε.Θ. που πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ», ο Σύνδεσµος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ευριπίδη ∆οντά. 33


∆√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Για την αξία της γνώσης µίλησε στους νεοεισελθέντες φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο, για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας .

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στο ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας, το Επιµελητήριο Λάρισας και η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, µε οµιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σηµίτη και θέµα «Η Ελλάδα αντιµέτωπη µε τη διεθνή οικονοµική κρίση», εκ µέρους του Συνδέσµου συµµετείχε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος.

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008: Πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο, στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου του ∆ήµου Βόλου, η τελετή εγκαινίων της Έκθεσης «ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2008-7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα», στην οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος συµµετείχε µε δικό του Περίπτερο. Στα εγκαίνια της Έκθεσης παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολος Παπαδούλης. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Στα εγκαίνια της «8ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας» που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο των Καπναποθηκών, στη Καρδίτσα, παρέστη εκ µέρους του Συνδέσµου ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απόστολος Παπαδούλης.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου κ. Απ. Παπαδούλης συµµετείχε σε εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού ASTRA για θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Εκδήλωση για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης και τη συµβολή των επιχειρήσεων και των θεσµικών φορέων, διοργάνωσαν στο Αµφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) Στην εκδήλωση συµµετείχε, ως οµιλητής, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου κ. Ευριπίδης Ευλογηµένος. Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, εκ µέρους του Συνδέσµου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης, οι Έφοροι κ.κ. Εµµανουήλ Ευσταθίου και ∆ηµήτριος Φιλίππου και η Υποδιευθύντρια κα Φρόσω ∆αγλαρίδου. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Β.Θ.Κ.Ε /Enterprise Europe Network -Hellas 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008: Το τµήµα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, συµµετείχε στο 7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα στο Βόλο. Το τµήµα διένειµε έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό στους επισκέπτες της έκθεσης.<<<

34


22 χρόνια δίπλα στον πελάτη, στον σχεδιασµό και την παραγωγή: t

Περιοδικών, News Letters

t

Βιβλίων, Τεχνικών και Επιστηµονικών

Εκδόσεων Μετάφραση, Σχεδίαση, ∆ιαµόρφωση, Παραγωγή, Έκδοση t

Εντύπων Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Ταυτότητας

t

t

Εταιρικής

Εντύπων Marketing Ενηµερωτικά, Κατάλογοι, Ένθετα,

Υλικό Direct κ.λπ. κ.λπ.

t

t

Υλικού Marketing Αφισέτες, Stand, Σακούλες

Συσκευασίας Προϊόντων

t

Εντύπων Παρουσίασης

Εταιριών, ∆ραστηριοτήτων και Αποτελεσµάτων

HΛEKTPONIKH EK∆OΣH ΠEPIO∆IKΩN ENT YΠΩN BIBΛIΩN

EK∆OTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ O.E. ΣIBITANI∆OY 6, ΠΛ. ∆ABAKH 176 76 KAΛΛIΘEA THΛ: 210 95.95.683, 210 95.89.775 • FAX: 210 95.89.536 e-mail: point@otenet.gr


∆∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∞™

∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ο Μιχαήλ ∆ερπανόπουλος γεννήθηκε στα Τρίκαλα τον Μάρτιο του 1974. Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων τον Ιούνιο του 1991 και στη συνέχεια εισήχθη στο Αµερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος (Deree College), από το οποίο έλαβε πτυχίο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, το 1995. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και ειδικότερα από το 1993 µέχρι το 1995 εργάστηκε στο Οικονοµικό Τµήµα της εταιρίας ECON SECURITIES SA. Στη συνέχεια από το 1995 και για δύο χρόνια εργάστηκε στην εταιρία SOTIRIADES SECURITΙES SA, στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Λογαριασµών Πελατών. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και συγκεκριµένα το 1999, δηµιούργησε στα Τρίκαλα τη δική του εταιρία χρηµατιστηριακού αντικειµένου DERFIN ELDE SA , την οποία διατηρεί µέχρι και σήµερα. Το 2003 απέκτησε άδεια Αντικρυστή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το 2004 από το Χρηµατιστήριο Παραγωγών Αθηνών απέκτησε την άδεια ∆ιαπραγµατευτή Παραγώγων. Από το 2001 µέχρι και το 2005 συνεργάστηκε σταδιακά µε τις εταιρίες LEADER SECURITIES SA, και DYNAMIC SECURITIES SA, στο χρηµατιστηριακό τοµέα. Τον Ιούνιο του 2006 δηµιούργησε µαζί µε το Γρηγόρη ∆ερπανόπουλο και τον Κώστα Φαρµακίδη την εταιρία ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, στα Τρίκαλα και στη συνέχεια το Μάιο του 2007 την εταιρία ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Είναι γνώστης της αγγλικής και της γερµανικής γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ενέργεια και τη διαχείριση ενεργειακών πόρων.<<<

Ο Γρηγόρης ∆ερπανόπουλος γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1975. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εισήχθη στο MEDITERRANEAN COLLEGE της Αθήνας και το 1997 απέκτησε το πτυχίο του στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και ειδικότερα από το 1999 και για δύο χρόνια εργάστηκε ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρίας SIDERIS TYRES, στην Αθήνα. Παράλληλα, από το 2001 µέχρι το 2003 διετέλεσε ∆ιευθυντής της εταιρίας DERPANOPOULOS BROS WOOD INDUSTRY SA, στα Τρίκαλα. Επίσης, από το 1999 µέχρι το 2003 διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της εταιρίας SKOTINA FOREST ASSOCIATION, στη Λαµία. Τον Ιούνιο του 2006 δηµιούργησε µαζί µε τον Μιχάλη ∆ερπανόπουλο και τον Κώστα Φαρµακίδη, την εταιρία ∆ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, στην οποία είναι σήµερα Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, στα Τρίκαλα και στη συνέχεια το Μάιο του 2007 την εταιρία ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, οι οποίες έχουν ως στόχο την παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικές ηµερίδες και συνέδρια που αφορούν σε θέµατα διαχείρισης ενέργειας.<<<

36

deltio164  

£∂™™∞§π∞™ &amp; ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™ ŒÙÔ˜ 28Ô ñ ∆‡¯Ô˜ 164 ñ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008 ∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO 2 ƒOπ¡∆ O∂, ™È‚ÈÙ·Ó›‰Ô˘ 6, 176 7...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you