Page 1

Santa Barbara Music Publishing, Inc. PERUSAL COPY Hear Recording or Order at SBMP.COM


Commissioned by The Capital University Chapel Choir, Columbus, Ohio Dr. Lynda Hasseler, Director

I. Building Song Words & music by

h=•§-ªº

f ÷ 22 ˙

Tritom

˙

˙ œœÓ Œ f ‰‰J Œ j

3:2œ

˙

j 3:2œ TUTTI

TUTTI

9 œAå SA

TB

b &b b

j j j œ œ œ. œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑

˙ œœÓ Œ ‰‰J Œ

˙

F œ œ œ œ œ œ œ Reco reco > > Shekere F œ œ œ œ ÷ œ œ ÷

÷

Triangle

Cuica or Cowbell Tritom

Conga

Surdo

13

&

bbb Take off

TB

TT

CG only

TUTTI

Fj œœ ‰ œœ œœ ˙˙ J

? bb ÷

TWO BAR GROOVE

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ ‰ œ œJ

> > F> œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ Œ

÷

SA

œœ œœ œœ œœ œœ Ó œ œ œ œ œ œ ‰ æ . æ̇

‰ œœj ‰ œj ˙ J œJ ˙ First we find the right grove of trees, chop them down, chop them down, j ‰ j‰ j œ Fœ œ œ∑ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ œ ˙ œ œ œœ ˙ ? bb œ œ J ‰ J œœ J œ œ œ œ œ JŒ J˙ b ∑

Then we chop

TT

Ben Allaway

Fœ œ b J

(Ensemble groove)

j œ œ œ œ œ > > œ œ. œ œ œ J

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ ∑

them down,

and then we chop them down,

All inst. repeat groove thru m. 24

« «

Tritom is independent of groove

> > > œœ œ œ œ œœ œ œœ œ Œ

TT

Fœ >œ J

«

fj ∑ ∑ œœ ‰ œœ œœ ˙˙ œœ J thebran-ches one, two,three chop chop j them down ∑œ nœ œ œ œ ∑ fœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ J œ œ Œ f Thenwe

chop

them down, chop

œ> œ œ œ œ J

œœ

œœ ..

œœ

œ. œ.

them down.

‰œ J

them down. Then

Fœ œ œ œ œ

© Copyright 1994 by Santa Barbara Music Publishing / For all countries

Œ


4 17 œBå SA

&

bbb

Ó

we gon-na car-ry them

TB

TT

? b b œ œ œ œ∑ œ œ œ b

÷

SA

&

bbb

œ œ œ œ œ œ œ œj œ J a lit-tlenap if it

TB

TT

? bb ÷

SA

b

(ens. groove)

25

&

bbb

? bb ÷ ÷

TT

b TGL

RR

SK CU/CB

÷ ÷

CG

SR

gets hot.

j œœ ‰ Œ J j œœ ‰ Œ J j œ ‰ Œ œ ‰ Œ J

Car

j œœ œ J œ

Ó

Ó Ó

Ó Ó

œ J

Œ

Œ

Fœ œ J

œ J

car-ry them a-way.

Œ

f œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

square,

Ó

>œ œ J

œœ œ œœ œœ œ œ œ

j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J Œ

make 'em

Ó

œ

- ry them a-way, car -

Œ

∑ j œœ œ ‰ J œ

œœ œœ œœ

> Fj ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ J >

œ

- ry them a-way. We > f œj F œj œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ Œ ‰ œ œ œ œ J ∑

∑ e-ven and

F>œ œ œ œ> œ

Ó

j œ Œ J

Ó

cut 'em all

TB

Óœ œ J

to the

(ens. groove)

21

F j teasing j Œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œj J J J plot. Car - ry them a-way, car - ry them a - way. j Take F j Œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ Œ ∑

Fit 'em all to - ge-ther we the

Fj j œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ > > > > > > > > Fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J F‰ œ œ œ Œ Ó J > F œœœ ‰ œ œ œœ œ œŒ œ œœ œ œœ œ

Œ

œ œ œ

(ens. groove ends)

j ‰ œœ ‰ œœj J J

Ó

j j œ Ó œ ‰ ‰œ œ ‰ J ‰ J ˙

car-pen-

car - pen-ters

Ó

‰ >œ Ó Ó

∑ ∑

œœœœ

œ ‰ œ> œ J J j ‰œ œ œ œ


5

SA

TB

œCå

b j & b b œœ ‰ Œ J ters. j ‰ Œ œ ? bb œ œ œ œ b f Tu ma - se - re

29

÷ ÷ ÷

F œœ Fœ œ F œ œ

.. Œ

-

Œ

Ó œ .. œ ma

-

b œ œ œ œ ∑œ

la,

tu ma - se - re - ma

-

œ

∑ œ œ œ œ œ

la,

tu ma - se - re - ma - la,

œ

TWO BAR GROOVE

œ

œœ

œœ

.. œœ

œ

œœ

œ

.. œ ‰ .. œ ˙

œ

œ Œ

œ

œ

œœ

œœ

j j œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ

œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ

œœ

œ

œœ J œ

œœ œœ . œ œ œœ œ œœ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

œ

œ

Tu maseremala We are carpenters

? b b œJ œ b

33 TB

œ œ J

œ

ma-se - re-ma - la

÷ ÷ TT

÷ ÷

j j œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ

∑ Ó œ œ œ œ ..

1.

2.

tu ma - se - re -

f 2. j j œœ œ œœ œœ .. œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ J

1.

Œ

j œœ œ œœ œ .. 2.œœ œœ . œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ f œœ œœ œœ ‰ Œ Œ J J J f TT .. ∑ ∑ ∑ ˙ œœœ œ œ J J f 2. 1. j . œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ . œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ Œ Œ Œ Œ Ó Œ J ‰ Œ Œ Œ œœ œœ . œ œ œœ œ œœ œ J ∑

1.


7

b & b b œ œ œ œ ∑œ œ œ œ

50 SA

'em 'til they're le - vel with thee

TB

TT

? bb ÷

SA

TB

e - le-phants eye! Stack 'em up

b

œFå

? b b ˙˙ b

Ma -

‰ Fœ

F ‰ œ

j œ ∑œ œ œ to fa - li,

ma -

Ó

j œ œ ∑ to - fa

œ - li,

f ‰ œ

ma -

œ œ J

œ

Œ

j œ œ bœ œ ∑ to - fa - li,

∑œ

œ

to the el - e-phant's eye

fœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰

(ens. groove)

b b ‰P b & œ

54

∑ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ∑ ‰f

Œ

œ œ œ

œœ œ œ œ œ

el - e-phant's

œ œ œ

(groove ends)

œ

Œ

ma-to - fa - li.

eye

÷

TGL

RR

÷ ÷

CG

Pj ‰ Ó. œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > Pj > œ œ

Matofali Bricks

b b ‰P b & œ

58 œGå SA

>j > œ œœœœœ ∑

j œ ∑œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > SK œ œ œ œ œ œ œ œ j > œ œ

F ‰ œ

Ma - to fa - li,

TB

? b b œ œ œ œ ∑œ b

œ

÷

j œ œ ∑

œ

ma - to - fa - li,

b œ œ œ œ ∑œ

Tu ma-se - re-ma - la,

(ens. groove)

>j > œ œœœœœ ∑

CU/CB

œ

tu ma-se - re-ma - la,

«

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ j > œ œ

f ‰ œ

j œ œ œ œ œ > > œ œ. œ œ œ J j œ> œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ

TWO BAR GROOVE THRU M. 61

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ ‰ œ J >j > œ œœœœœ ∑

j œ œ bœ œ ∑

ma - to - fa - li,

∑ œ œ œ œ œ

œ

tu ma-se - re-ma - la,

SR

œ œ œ

>j > œ œœœœœ œ œ

œ

Œ

ma-to - fa - li.

œ œ J

œ ∑œ J

œ

ma-se - re-ma - la

«

(groove ends)


8

f b & b b ‰ œœ œœ œœ Œ

62 SA

Stack 'em up,

TB

fœ œ œ ? bb ‰ Œ b ∑ ÷ ÷

TT

÷ ÷

œ œ œ œ œ œ œ Ó > > œœ œœ œœ œœ Ó Ó Ó Œ > > œ œ œ œ Ó œ œ Ó

b ˙ &b b ˙

66 SA

œœ œœ œœ stack 'em

œ œ œ

œœ

œ œ J æJ

Œ

Ó

œ

œ

œ œ œ

Ó

f bœ œ œ bœ œ œ

Tie 'em up Tie 'em up strong

j œ œ b œ b œ œ œj ‰ ˙ J œ bœ œ œ Ó

fb œ ‰

Trim the palm leaves

> œœ œœ œœ œœ

œ

Ó Ó

œ œ œ œ œ œ > œœ œ œœ œ œ œœ œ ‰ ∑

œ

œ

fœ œ œ ‰ œ bœ œ œ bœ

Ó

Ó

high.

œ> œ œ> œ> œ>

œ œ œ ∑

Œ

œ œ

œœ J

œ œ

Tie 'em up

œ œ > œœ J œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > œœ . œ œ œœ œ œœ œ ∑

œ œ œ œ Œ

Ó

Lay the roof right or won't last long Rain gon-na come, the crea - tures all f ‰ b œ> œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ fœ Œ œ œœ œ œ œ œ b œ œ b œ ˙ ? bb ˙ bœ b Ó Ó ‰ Œ Ó ∑

hide

œ

Make it strong

÷

Ó Ó

÷

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J ‰ œ Œ Ó J

÷

œ

÷

œ œ œ

Make itstrong

strong

TT

˙˙ ˙

up, stack'em up

strong

TB

œœ œ œœ œ

∑ Ó Ó œ æ

œHå

œœ œœ œœ œœ >

œ œ œ ∑

œ œ

œœ œ œœ œœ > > œ œ. œ œ œ œ J Ó œ Œ

œœ œ œœ œœ > > œ œ œ œ œ œ ‰ œ

œ œ œ œ Œ

œ J

œ œ œ

Ó Ó

œœ œœ œœ œœ >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J ∑ œ

œ œ œ ∑

œ œ

œœ œ œœ œœ > > œ œ. œ œ œ œ J œ Œ

œœ œ œœ œœ > > œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ Œ

œ œ œ


9

Singers create the sound of rainfall by suctioning the tongue on the roof of the mouth producing a clucking sound; repeat continously at random thru m.76

b & b b ¿¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿¿

70 SA

etc.

TB

? b b ˙¿ ¿ b

¿ ¿

j œ œ

j œ œ

See all etc.

SA

&

Approx. 8 singers do jungle bird calls thru m. 84, decreasing frequency gradually starting m. 81

bbb

œIå

TT

? bb ˙ b

Ó

÷

÷

÷

÷

Ó

TGL

RR

SK CU/CB

Fœ œ œ ∑

CG

da - ri,

da

j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ > > > œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œœ . œ ‰ J J œ œ ‰œ œ œ œ J > œ œœœ œœ œœœ Ó Ó

SR tacet thru m. 89

-

ri,

j œœ œœ œ œœ œœ > > œ œœ œ œœ œ

da

in

œ œ ˙

-

side

œ

f œ œ ‰ b œ œj œ œ œ b ˙ Œ ∑ ∑ Da - ri,

TB

œ

com - in'

the bird - ies

Percussion tacet to m. 77

75

-

œœ œ œœ œœ > > œœ œ œœ œ

˙

-

œœ œ œœ œœ > > œ œœ œ œœ ‰ J ‰œ œ œ œ ‰œ œ J J > > > > > œœœœœ œœœœœœœœ

j b œ œ bœ œ ‰ ∑ -

ri,

j œœ œœ œ > > œœ œœ . œ J œ œ

da - ri,

j œœ œœ œ œœ œœ > > œ œœ œ œœ œ ‰œ

œ J

> > > œœœœœœœœ


10

SA

F ‰ œ

b b ‰P ‰ b & œ œ œ œ œ

81

SOP.

Ma - to - fa - li,

da - ri,

TB

f ? bb œ b

j œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ ‰ œ J œ œ ‰ œ œ J > > > œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

÷ ÷ TT

œ

÷ ÷

da

j œ œ œ œ œ > > œ œ. œ œ œ J œ œ

to - fa

-

ri,

da

œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ

œ J

ma

-

÷

(Ens. groove)

œ

œ

-

œ

la,

-

œ

œ

-

-

-

ri,

œj

da - ri

œ

j œ œ œ œ œ > > œ œ. œ œ œ J œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ ‰ œ J œ œ ‰ œ œ J > > > œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ

to - fa - li,

ma

œ œ

da

‰ œ

tu

œ J

œ

œ J

-

œ œ bœ œ J

to - fa

˙œ b˙ œ œ œ œ

ri,

‰ œ

> > > œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

f ‰ œ

œ

tu ma - se-re - ma - la,

œ J

˙

ma-to - fa - li,

œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ

F ‰ œ ‰ œ œ

li,

-

˙

ALL PARTS BUT TT REPEAT 2 BAR GROOVE THRU M. 88

ri,

Tu ma - se - re - ma

TT

-

œ œ œ

ma - to - fa - li,

‰ bdaœ - ri,j b Œœ œ daœœ - œ f œ œ œ œ ? b b œœ œ œœ œ œ b Da

TB

-

œ

> > > œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

bb ‰ P ‰ b & œ œ œ œ œ ma

œ -

œ

85 œJå SA

f ‰ œ ‰ œ œ bœ œ

ma - to - fa - li,

da - ri,

j œ œ

-

-

-

ma - se - re - ma

œ

-

-

li, -

-

œ -

œ

la,

œ J


11

88 SA

&

bbb œ œ œ

Rainfall sounds & Birdcalls resume, m. 89-92

˙

legato

ma-to - fa - li. da - ri j b b œœ œ œ œ n‰œ œ œ ? bb J œ J b -

TB

ri,

œKå

œ ∑œ œ œ

Don't

let the plas-ter

Rainfall sounds & Birdcalls resume, m. 89-92

ma-se - re-ma - la

TT

÷

TT

œ œ œ

‰ œ

÷

b & b b Ӝ

94 SA

get

TB

œ

Œ œ

too

thick,

∑ ∑

P œ œ Œ

Keep it

P œœ œœ Œ

? bb Ó b ÷

∑ œ ˙

÷

œ

œ

b & b b œ œ œ œ∑ œ F

97 SA

œ J

(end groove)

TGL

œ œ

œ œ

? bb

b

÷ ÷

œ ˙

SR

œ

œ œ œJ œ

œ œ

œ Œ Ó

œ œ œ ∑

keep it thin,

œ œ œœ œ œ

œ

œ

œ

œ

keep

it

œ œ œ

legato

∑ œ œ œ œ

P œ

quick.

œ

œ J

TGL

œ œ œ

œ

œ J

œ œ œ œ ∑ œ œ œœ œœ œ œ

j re œ œ œ œ J

œ œ œ

œ œ J

(n).

œ œ

œœ

˙ Pœ

j œ œ

Œ

-

œ œ

œ

ve - ry thin

Ó

Thin, keep it thin, dry

legato P œ œ

œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ∑ œ œ J

œ œ œ œ œ ∑

molto legato

good and

œ ˙

∑ j j CG P Œ Œ œœ œ œ Œ Œ œ œ ˙

Œ Œ œ œ F

thin,

œ œ

molto legato

œ œ œ ˙

œ

Got-ta havetheplas - ter dry

TB

œ

œ

œ

j œ œj ‰ Œ ∑ j œ œ J

al quick.

j œœ ‰ Œ J

œ ˙ J Œ

Pœ œ œ œ


12

101 SA

&

bbb

legato

F

œ

œ ∑œ

Smooth it

TB

? bb ÷

TT

÷

œ œ Œ

÷

105 SA

&

Œ

bbb

œ. Ó

smoothe,

TB

? bb ÷

œœ ..

b TGL

b & b b ˙Ó

109

ye)

TB

? bb ÷

œ. œ. œ.

÷

SA

b CG

SR

œ

o - ver

rug-ged

b

˙

Œ P œ ∑˙ œ œ œJ ˙ cresc. wall, smoothe,

Ó œ œ J Ó

Ó

œ œ Œ

œ œ Œ œ œ Œ SR

Œ

CG

j œ œ Œ

œ œ J

Ó

P œj ‰ œ

Œ œ A

Ӝ . -

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

yo

Ó

œœ

œœ

œœ ..

œ

œ œ œ

œ œ

œ.

œæ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

œ œ J whenwe

call.

A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ

(a

œ

-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œÓ .

yo)

œ.

j œ J Ó

œ œ J

œ

j œ Œ œ œ J

Œ œ

Œ fœ Œ Œ * (a œ Œ

Ó˙ œ∑ œ ‰ œ J J f cresc.

j œ Ó Œ

œœj œœ J Œ

œLå

œ Œ

j œ œ Œ

Add sop. ad lib

œ Œ J Œ

TT tacet to m. 137

œ œ œ œ Œ

œ

j œ Œ œ œ J

Ó

TGL

Œ

smoothe,

cresc.

Œ œ œ œ œ ∑œ œ œ ‰ J F so we get an e - cho

j œœ œœ J

Œ Œ

Œ

œœ

œœ

Pœ Œ œ

œ.

ye

Ó

& audience echo * STB Conductor bring in audience

œ A

-

-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

> œœœœœ œ œ œ œ Œ ˙

œÓ

œ

ye,

ye,

Ó

Œ œ œ J ‰ Œ

ye

Œ

> > >j œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

(A -

œ

j œ


13

b & b b œÓ

SA

ye,

TB

? bb œ b

j œ ‰ œŒ Œ

œ

113

j œ J ‰ Œ

ye,

ye)

œ

b bP b & ˙.

Œ

117

(Li)

TB

-

œ

Œ œ

yo,

yo,

yo

Ó

œ Œ

œ

œ

œ

œ ∑œ

(A - yo,

Œ

Œ

yo,

yo)

œ

œ

dolce

P

˙.

Œ

Li

Œ

> > > > > >j >j >j >j j > j > j p> j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Œ Œ

÷

SA

A

Ӝ

? b b P˙ . b

˙. pu

Œ

> > > > j > j œœœœœœ œ œœœœ œ Œ œ œ œ Œ

÷

Œ

˙. (pu)

Œ

> >j j > œœ œ œœœœ œ œ œ Œ

˙ Li

˙.

∑˙ -

Œ

˙

pu

> >j j > œœ œ œœœœ œ œ œ Œ

∑˙

˙

(Li - pu)

˙

Li

˙

> >j j > œœ œ œœœœ œ œ œ Œ

∑˙

cresc.

-

pu

> >j j > œœ œ œœœœ œ œ œ Œ

>j j œœ œ œ œ

Lipu Plaster

123 SA

&

bbb

˙ (Li

TB

? bb ˙ b ÷

-

∑˙

pu)

F Ó œ œ œÓ œ F œMå

Li - pu

˙

Ó

(Li - pu)

œ œ

> > > > > j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ ˙ cresc.

Ó œ œ œÓ œ

cresc.

Li - pu

Ó

(Li - pu)

œ œ

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

Óœ œ œ œ Ó

Li - pu

Ó

Ó

Li - pu

(Li - pu)

œ œ

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

Óœ œ œ œ œ Œ f

A(Li - pu)

œ œ

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ


14

128 SA

&

f Œ œ œ JÓ

Ӝ b bb . ye

TB

? bb Ó b

133 SA

&

Œ

bbb

Œ œÓ œ œ œ Œ

ye, ye, ye)

TB

> > œ œ œ œ œ œ Œ œ

138

&

bbb

Ó

Óœ œ Œœ œ Œ

œ œ œ Œ ∑

yo

Œ

œ œ œ

œ

> > > œ œ œ œ œ œ œ œ

œNå legato

Œ

ALTO

Ó

÷

TT

÷

Ó

÷

Ó

÷

CG

SR

œ œ

œœ

> SK œ œ œœ CU/CB œ

œ Œ

œ

œ œ > œ œ œ

œœ œœ > œœ

œœ

œ œ œ

œœ

F œ

œ œœ >

> œœ œ

œœ

-

œœ

œœ

ye

Ó

Œ

œ

œ

> > P œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ˙ Œ Œ

œ

- pu,

œ

> œ œœ ‰

Ó

(A -

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

Œ

CG & SR TACET TO M. 147

Œ

A - ye, ye,

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

œ

bœ œ œ

li -

j œœ œœ

-

œœ >

œœ

j œœ œœ

œ

œœ J

œ >

> œœ œœ . œ J

- pu,

œ

> œœ œ

2 BAR GROOVE THRU END, FOLLOW REPEATS

œ œ

j œ JŒ Œ

2 BAR GROOVE THRU END, FOLLOW REPEATS

TT TACET TO M. 143

œ

Ó Œ œ œ œ œŒ

CHOIR APPLAUDS THE AUDIENCE

œ

Li -

j œÓ œ Œ

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

(A - yo, yo, yo)

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

p œœ RR p

Œ

œ

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

∑ TGL

œ.

(a - yo)

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

Ó

Œ œ

œ. Ó

œŒ œ JÓ

A - yo

A - yo, yo,

? bb œ œ œ Œ b ÷

SA A

œ.

> > œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙

÷

j œ JŒ Œ

(a - ye)

Ӝ .

j œÓ œ Œ

œ. Ó

œ ∑ ∑

œœ œœ > œœ

œ


15

b &b b Œ

j œ œ œ œ

141 SA A

li

TB T

TT

? bb ÷

-

b

-

j œ ˙ -

œ bœ J

pu,

li

(ens. groove, no CG or SR)

œ Œ J

-

pu,

Fœ TENOR

œ

li

œ

Da - ri,

œ nœ -

œ

pu,

li

-

œ

pu,

da

-

ri,

œ

œ

‰ œ

œ

œ bœ œ œ

œ J Œ

da - ri,

P œ

œ

‰ œ

œ Œ J

œ

œ nœ

œ J

œ bœ œ œ œ

œ

œ J

Dari Roof

b &b b Œ

145 ASA

TB T

B

TT

? bb ? bb ÷

b

b˙ da

jœ œ œ œ

j œ ˙

li

-

-

-

˙

-

-

-

-

œ bœ J

pu,

œ -

b

÷

Tu maseremala We are carpenters

œ

‰ œ

ri;

(ens. groove, no CG or SR)

œ

li

œ TT œ œ J J

-

œ œ J

pu,

Da - ri, BASS

œ

da - ri,

-

pu,

œ J Œ

da - ri,

œ œ œ œ œ

œ

Tu ma-se - re-ma - la,

œ Ó J ∑

f

Li

œ

CG

SR

œ

‰ œ

li

œ

-

œ

pu,

da

-

ri,

bœ œ œ œ œ

œ œ

tu ma-se - re-ma - la,

œ J

P œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ Œ

œ

œ

‰ œ

œ J

œœ œ œ œ œœ œ œœ œ Œ


16

œOå

b &b b

149 S

ASA

TTB

b &b b Π? bb ? bb

B

TT

÷ ÷

jœ œ œ œ

li

b

da

-

-

˙

-

œ œ œ œ œ b

-

j œ ˙

-

-

-

-

tu ma - se - re - ma - la,

œ

œ

(ens. groove)

‰ œ

SR

œ J

*

Matofali

b &b b ‰ œ ‰ œ œ

œ

152

ma - to-fa

ASA

b &b b œ

TTB

? bb ? bb

B

TT

÷ ÷

b Œ

-

-

li,

ma

œ

CG

SR

re - ma

œ Œ

œ œ J > œ œœ

-

to - fa

li

-

œ

œ

da

-

ri,

da

œ

œ œ œ œ œ

œ

‰ œ

j j œ œœœœœ œ œ œ œ œ Œ

œ J

œ J

-

ri,

fœ ..

pu;

œ J

-

-

œ

-

Da - ri,

- pu,

da

f .. œ œ œ œ œ

la,

œ J

-

ri,

œ

Tu ma-se - re - ma

-

œ

œ

F .. œ

Œ

> œ œœ

Li -

la,

œ J

j F j œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ ˙ Œ F

œ

1. with inst., 2. & 3. a cap., 4. & 5. with inst. + handclaps ad lib, each singer creating own pattern. When inst. enter for verse 4, use a two-beat "pickup."

œ

tu ma-se-re-ma - la,

(ens. groove)

Repeat five times

.. ‰ œ ‰ œ œ œ œ Ma - to - fa li, f .. Œ nœ œ œ

œ

-

j œ œ œ

Œ

da

œ nœ J

pu,

bœ œ œ œ œ

b

‰ œ ‰ œ œ

œ bœ œ œ

li

œ œ J

ri;

œ œ J > œœ œ

Bricks

S

-

li

œ

ma - se

> > > œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ Œ

CG

bœ -

œ

œ bœ J

pu

*f

SOPRANO

-

˙

-

-

œ

-

li,

œ

-

-

-

œ

œ

-

-

-

j œ

-

-

-

-

œ bœ J

˙

pu,

li -

œ -

ri,

œ J

- pu. -

œ J ..

da - ri.

œ œ J

œ œ J

œ œ J j œ œ œ Œ

œ œ Œ J j œ œœœœœ œ œ

NOTE: Mvt. I can be performed separately by ending on a tutti accented downbeat after the 5th repeat. Drums should play the last meas. of 5th repeat very loudly

-

..

œ .. J

œ

ma-se - re-ma - la.

la,

j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

˙

ma-to-fa - li. -

œ

tu ma - se - re - ma

œ

-

œ œ œ

.. .. ..


17

II. Kazi ni mzuri kwa roho Kazi ni mzuri kwa roho (Work is good for the soul) Mungu ampenda mfanya kazi muema (God loves a worker cheerful)

b 3 & b b 4 ..

? b 3 .. bb 4

q=160

Women

Men

34 .. f˙ . CG I, II *f œ 34 .. ÷ œ CG III ÷

Triangle

Congas

˙

œ œ œ œ Œ

œ œ

* shekere may double CG I

5 SA

&

bbb

œ

? bb œ b

mzu

TB

-

œ

œ

œ

ri

kwa

œ

œ

ro

œ

œ œ œ œ Œ

fi

˙

œ

ni

˙

« «

œ

œ

Mun - gu

˙

œ

Ka - zi

.. œ

ho,

œ

..

(optional)

˙

œ

.. Œ

œ

œAå

-

f œ

.. Œ

am -

œ

-

œ

œ

- pen - da

Percussion repeat pattern throughout, follow vocal dynamics

b &bb Œ

9 SA

TB

? bb

œ

mfan - ya

b

b &bb

13 SA

TB

œ

? bb œ b

mzu

b &bb Œ

-

œ

ka

-

œ

zi

œ

mwe

-

œ

œ

ri

kwa

ro

œ

œ

œ

œ

˙.

ma

Œ œ

Ka

˙

ho

-

œ

-

œ

zi

œ

œ

Mun - gu

-

œ

œ

˙.

am -

˙ ni

œ

-

œ

œ

- pen - da

17 SA

TB

? bb

b

mfan - ya

ka

zi

œ

mwe

-

˙.

ma

œ

œ

Mun - gu

œ am -

© Copyright 1994 by Santa Barbara Music Publishing / For all countries

˙. œ -

œ

œ

- pen - da


18

b &bb

21 SA

TB

? bb Πb

œ

œ

œ

mfan - ya

b &bb œ

ka

-

Œ

zi

TB

? bb

œ

mzu - ri

b

œ

*

b &bb

29 SA

TB

? bb Πb

œ

TB

mfan

b &bb œ

œ

-

TB

ka

Œ

œ

pen - da

? bb ˙ . b

? bb œ b

œ

÷ ÷

ka

-

œ

zi

P œ

œ

mwe - ma,

« «

œ

œ

Mfan - ya

mfan - ya

˙.

mwe

œ

œ

Mun

œ

zi

p œ

œ

œ

œ

ka

Œ

am -

œ

-

œ

Mun - gu

mfan - ya

b & b b ˙.

ni

(optional)

F œ

œ

ya

36 SA

˙

ro - ho

œ

fi

œBå

32 SA

œ

kwa

˙.

˙

mwe - ma

25 SA

œ

Ka - zi

˙.

œ

œ

œ

œ

-

œ

-

zi

poco rit.

œ

œ

œ

œ

œ

œ -

- pen - da

gu

˙.

œ

mwe - ma

œ

Œ

U ˙.

U̇ .

mwe - ma.

ka

mwe - ma.

« «

zi

poco rit. poco rit.

If this movement is performed separately, use optional da capo, repeat mm. 1 & 2 ad lib during da capo.

am

-

ma

ka - zi poco rit.

-

œ

œ

-

œ

œ

p œ

œ

Mfan - ya

optional d.c. al coda

U̇.

U̇. æ

œ

œ


19

III. Inside the Bandari q=¡§º

fj 3 & 8 œœ .. œœ J

Women

fj ? 3 œ .. œ 8 œ œ J Sa

Men

-

œ œ 78 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -

j ‰ j 1 œ œ 3 œ œ -œ œj ‰ œ ‰ œ 4 œ œ 4 œ œ œ œ œ œ - J J J ku - wam - bie - ni, le, wa - ta - ka j j 1 œ œ 3 œ œ œ œj ‰ œœ ‰ œœ 4 œ œ 4 œ œ œ œ - J J J

j

3:2œ

œ œ

œ œ 7 œ œ œ -œ œ œ 8 œ œ œ œ -

u - ti

za ma - ba-buj wa ka 3:2œ

œ œ

Sauti za mababu wa kale wataka kuwambieni The voices of the ancestors wish to sing

5

&

1.

- j œ & œ œ œœ œœ ‰ œ - J ku - wam-bie - ni. - j œ ? œ œ œ œ ‰ œ œ - œ J 1.

SA

TB

÷

1.

44

24

44

.. 44

24 Œ ‰ œj .. œ J Saj 24 Œ ‰ œ .. œ J

44

œAå

F 44 œ œ œ œ œ j œ . 24 j œ œ œ 3:2œ

44

2.

2.

œ œ

&

SA

&

24

œ. ‰ Ó

P Œ ‰ . ¿r ¿r ¿ . .

sound

24 ‰ .

u

she - re - he,

TB

? Ó ÷

Œ

rattle æ Œ ·. Ó low conga Œ

œ œ œ

j œ. œ

44 œ

œ œ œ œ

∑ ∑

œ bœ

Cap - ture all these hearts and bring

¿ ¿ ¿. R

44 ¿ u

Ó.

j œ

them

38 38

she-re-he

P¿ .. ‰ ≈ R 24 ¿R ¿ u she

œ

She - re-he

3:2œ

œ J

œ œ

What can make a place to shine with

P Œ ‰ . ¿R ¿R ¿ . .

High, low congas, one player

10

F œ œ œ œ œ Freely

tenor solo

P Œ ‰ . ¿r ¿r¿ . .

stage whisper

44

‰ .. 44

2.

-

re - he

æ 24 · Œ

œ

44

38

44

38

Sherehe Celebration

© Copyright 1994 by Santa Barbara Music Publishing / For all countries


20

& 38 œ .

13

24

P 3 Œ & 8 b œœ œœ b œœ œœ œœ n œœ œœ œœ ‰ 'round?

SA

Ku - ku - ta - na kwa mo - ro - ho.

TB

? 38 ŒPœ œ œ œ œ œ bb œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ 38

÷

Œ

œ.

24

24

œ.. œ 24

congas

44 b œ

œ

œ

What has

44

œ-

œ- œ œ œ 3+4 8

œ-

four strong walls to do with

44

œ. œ. 4 œ œ 4

3+4 8

3+4 8 3+4 8

Kukutana kwa moroho A meeting of souls

3+4 œ . Œ & 8

18

Œ

love,

SA

Zi - na ni - pa

3+4 8

22

&

poco cresc.

-

ku - a.

pen-do se-he-mu ya ku poco cresc.

&

œBå

? ÷

44

œ

œ

œ

Ó

Œ

‚ æ

rattle

24 æ·

ten.

œ œ b œ- œ

Or the planks that shield us from a -

∑ ∑

44

Zina nipa pendo sehemu ya ku-kua. It gives love a place to grow.

˙

Ó

F on - do P ‰ ‰ j bœ œ œ œ œ œœ œœ œœ J U - pen - do ha - ut - ta F on - do j P œ œ bœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ J

bove?

j

3:2œ

j

TB

4 4 œ

œ œ œ œ 4 b œ œ œ œ œ b œœ n œœ 2 œœ œ 4 ? 3+4 . Œ œ 4 8 bœ œ œ œ 4 œ œ œ bœ œ 4 ÷

SA

2 4

3+4 4 2 4 & 8 Œ . œœ œœ œœ œœ 4 œ b œ œœ œœ œœ b œœ œœ 4 œœ œœ 4 bœ œ legato

TB

4 4

3:2œ

·æ. u Ó.

rainstick

j

3:2œ

j

3:2œ

U - pen - do

ha - ut - ta

Upendo hauta ondolewa So that love won't wash away

Œ ‚ rattle æ

38

38 œ b œ œ.

24

le - wa, on - do - le - wa

38 œ . Œ.

le - wa,

3 œœ 8

3 œœ . b œ 8 3 8 ‚. æ

œ œ 24 œ œ œ Ó

38

on - do - le - wa on - do

œ œ 2 œ œ œ bœ 4 Œ œ bœ 2 4 · æ

44 44

le - wa, on - do -

æ 3 ‚.u 8

rainstick

bœ œ œ 4 bœ œ œ 4 4 4


22

f & œ

œ

38

Sound

SA

TB

L

&

œ œ œ

3:2œ

re - turn - ing round - er

Ó

˙˙ ˙ ˙˙

? ÷

œ

œ

œ

when

ƒœ b bb uŒ œDå

34 ˙ .

we

34

Ó

Eh!

Eh!

Eh!

I

II

F Œ œ

Eh! Ndugu Hey! Brother!

42

&

SA

œ

bbb

Œ

Œ

FœI PœII b &bb Œ œ œ Eh!

Eh!

b &bb

TB

œ œ

[ ki - la m

? b bb 50

÷ 38 œ conga I F

Œ .> œ

÷ 38

conga II

÷ 38

" œ 44 Œ Œ œ œ Pan - go

œœ

F œ

P "4 œ 4

œ

œ

wa

mwim

fœ œ

-

fœ œ

-

ku

œ -

tu]

œ

œ"4 Œ Œ œ œ 4

ku

œ œ

wa

œœ

conga III

∑ ∑

œ

œ œ

mwim

œœ

œ œ

œ

œ œ

ba

-

œ œ

ji

m

œ œ œ œ

ba

œœ

œ œ

F œ

ki - la m

-

P œ

œ

tu

-

œ œ

(together)

Œ

œ œ œ J

Œ ‰

-

œœ

[ hum - fan - ya]

[ pan - go]

(together)

œœ

Ndu - gu!

P œ

j œ œ œ

Œ ‰

œ

Œ

(together)

Œ

Œ Œ

hum - fan - ya

choir & audience

Pango humfanya kila mtu kuwa mwimbaji mkubwa! ...but a cave makes everyone a great singer!

q.=••

triangle

Œ

b &bb œ œ

œEå

Œ

P œ

47

œœ

[direct audience to mimic singing] " teasing 4 Œ 4 œ Œ ‰ j œ œ œ œ

mezzo sop solo

Ndu - gu!

II

F Œ œ

÷

SA

Œ

Eh!

I

œ

Ndu - gu!

F ? b Œ œœ Pœœ bb choir

TB

œ

Œ

Fœ Pœ b bb Œ œ œ choir

œ

Ndu - gu!

choir I

3 4

Fœ PœII b bb Œ œ œ

call:

34

œ

Œ

-

ji

m

œ œ œ œ

2 >œ 4 ku > 2 œ 4 œ

œ

U Œ

- bwa!

U Œ

ku - bwa!

U Œ

> œ 2 œ 4 >

-

œ œ œœ

3 8 3 8 3 8

F j j j j j j ‰ . . . Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœœ 12 8 128

F œœ œ ‰œ œœœ œœœ œ œœ œ ‰œ œœœ œœœ œ > > > > > > > > œ œ œ >œ œ >œ ∑ œ œ œ œ J FJ


23

55

&

SA

f bbb œ

b &bb

Go

œ

œ

and

fell

œ

œ

j

2:3œ

9 œ œ œ. 8 j

œ œ.

a might - y ce

-

dar tree.

9 Œ. 8

Œ

6 8

Œ.

2:3œ

Fj 6 12 œœ œœ œœ œœ 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 8 J Cha-gu - a kwa

TB

? b bb ÷

j j œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ

÷

F œ œ

÷

œ œ J

œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ J

œ œ œ > >

œ œ

j

œ œ œ

b 12 & b b 8 œ œ nœ œ œ œ œ . 2:3œ

Bring it

SA

TB

2:3œ

j

58

b 12 &bb 8

j

2:3œ

to this place for all

? b b 128 b

98 œœ

98 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

98 œ œ J

9 œ 8

to

9 Œ. 8

j

œ

P

see.

œ œ J

˙. œœ

j

2:3œ

legato Mun -jgu

au

Pœ œ

œœ

j

2:3œ

j

2:3œ

œœ

ba

œ œ œ œ

÷ ÷

128 œ 9 œ œ œ œ œ >œ œ œ> œ œ> œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 128 œ œ J

œ J

œ

œ

œ œ

œ

68 œ > œ

12 8

j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 128 œ 98 œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

÷

mun-gu

j œ œ œœœ œ œ œ >

Chagua kwa uwezo wa mungu Choose as God would have you

œœ

2:3œ

68 œœ

68 œ œ >

œ œ J

œœ

98 Π.

j

2:3œ

j œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ

œ

2:3œ

ue - zo wa

Fœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12 6 Œ 8 8 ∑ ∑

9 Œ. 8

12 8

> > 98 œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ >

œ

128

œ œ >

128

œ œ >

128

12 8 œœ œœ œœ œœ œœ .. j

j

2:3œ

-

j œ œœœ

2:3œ

ri - jki m - jti hu

œ œ œ œ œ. 128 œ œ œ œ œ. 2:3œ

2:3œ

-

œœ ..

u

œœ .. }œ .

j j œ œ œ œ œ œ œ 128 œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œœœ 128 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 128 œ œ J

Mungu au bariki mti huu God bless this tree

œ J

œ

œ

œ œ

œ

œ œ


24

b ‰ fœ œ œ œ œ œ b & b

œ bœ œ œ J

61

Take your ax

ß P œj œ œ œ œ œ ß P P œ œ œ ß ß œP œ J

÷ ÷ ÷

œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ J

and split it down

œ

j œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

'Til it lies

ß œ œ ß ß œ

Pœj œ œ œ œ œ P P œ œ œ

ß P œ œ J

œ

œ

in

stacks

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ J

j

2:3œ

œ

œ œ œ

up - on the ground.

œ

j œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

> ∑ P P > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ . œ œ œ bb Œ Œ Œ

6 8

÷

68

63 TB

a - gain

œ œ œ nœ

j

2:3œ

U - ta

œFå

U - ta

÷ ÷

p

œ

p œJ

œ œ

Œ. œ œ œ œ

> œ œ

> > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

an - ga-za kwa n - ji - a

> pœ . œ œ œ œ p œ

œ

œ

œ

œ J

œ

za

a - si - li

œ œ

an - ga - za kwa n - ji - a

za

a - si - li

> œ. œ œ œ œ

Œ. œ œ œ œ

> œ œ

> > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

œ J

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

68 68

Uta angaza kwa njia za asili It will light the path of the ancients

f œ œ œ b 6F œ œ œ ‰ 12 b œ & b 8 œ 8 œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ 68 œœ œ ∑

65 SA

U - ta an - ga - za kwa n-ji - a za

u - ta an - ga - za

TB

÷

j j œ œ œ 68 œœ œ œ œ œ œ œ œ

÷

6 œ 8 œ

÷

68 œ œ J

œ œ œ œ J

œ

œ

F> 128 œœ . œœœ F F 12 œ 8 128 œ F

œ œ

œ œ

128

‰ Œ.

128

a - si - li.

F œ œ Œœ . œ f œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ? b b 68 œ . œ 12 œ œ œ œ œœ œœ œœ 68 œœ ‰ 8 œ b u - ta an - ga - za

‰ Œ.

Œ. œ œœœ

> > > > œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ

j j œ œ œ 12 68 œœ œœœ œ œœœ 8

œ

œ œ >

6 œ œ œ 8 > œ > œ > œ 68 œ œ œ œ œ œ

œ J

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ > > œ œ œ J

œ

12 8 128


25

b & b b 128

68

SA

TB

? b b 128 b

÷ ÷

b & b b 128 œ

shed

j

2:3œ

œ

>j œ ‰ ‰ Œ. œ œœœ œ œœœ >F œ œ œ œ œ œ F > œ œ œ œ JF J

œ œ œ œ

our

œ œ

Then a might - y beast will give its

f œ> œ> >œ œ œj œ œj 128 œ œœœœœœœœœœœ œœœœ f f 12 œ œ œ œ œ 8 > œ >œ> œ œ œ œ œ 128 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

71

SA

b & b b 128

÷

f ‰ œ œ œ œ œ œ

j

2:3œ

torch - es' light

b & b b 128

up - on

‰ œj To fœ œj 68 . œ œJ Œ Nyum - bu! j œ fœ 68 œ œ Œ . J

oil

Ó. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ

our

68

œ

Œ.

f

j

j j œ œ ‰ ‰ Œ. Œ.

fœ œ Nyum -

TB

? b b 128 b ÷ ÷ ÷

128 œ F

128 Fœ

128 œ FJ

∑ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ.

Œ.

œ œ J

œ œ J

128 128

œ œ œ œ œ œ œ œ 128

3:2œ

toil.

128

∑ œ œ œ œ œ œ œ 128 J f> > J f 6 œ œ 12 8 œ œ œ œ 8

œ

œ œ œ

j

2:3œ

68

Nyumbu Wildebeast

j œ œ

œ

œ . 68 Œ .

fœ œ

F ‰ œJ j

2:3œ

The

j œ Œ. œ J bu! j œ œ Œ. J

j j j œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ. œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œœœ f p p f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

œœœ œ œœœ œ

p


26

œGå

b &bb œ

73

j

2:3œ

œ

œ

young will

SA

TB

b &bb

j

2:3œ

make

Œ.

a

fire

a - gainst

œ.

œ

the

U - ta

π ggg · . œ œ π π œ œ

œ

÷

œ

π

œ

b & b b œj œ

œ

75

list-en

œ. æ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ.

to the old

b & b b œ nœ œ œ œ

ji - a wa mun-gu

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

triangle

Œ. Œ. œ œ œ æœ .

œ œ

œ

œ œ

f œ œ œ. Œ œ u Tell in song

And

Ó. œ œ J

Œ.

œ.

œ. Œ. œ œ œ æœ .

œ

· . l.v. œ œ œ æœ . œ

œ

œ

œ

j >œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

their stor - ies

of the

œ

in its com - fort U - ta an - ga - za kwa n-

p œÓ . œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ. Œ. œ æœ . œ œ

>œ œ 9 J œ œ 8 ˙.

œ

œ œ

œ

P

j

œ œ

128

Œ.

night,

98 Π.

j

12 œœ œœ œœ œœ 8 2:3œ

2:3œ

Tu - jta cho - ra j

98 Œ . P œœ œœ œœ œœ 128 2:3œ

∑ Œ. Œ. œ œ œ æœ .

œ

j

2:3œ

œ

pœ œ œ œ œ œ œj œ ˙. Œ.

U-ta an-ga- za kwa n-ji - a

÷

œ. æ

˙.

p ? b b œ œ œ œ œ œ ∑œ œ b J

œ

œ

j

2:3œ

an - ga - za kwa n - ji - a U - ta an - ga - za kwa n-ji - a

œ

œ

œ

j

2:3œ

cold

∑ œ œ œ œ œ pœ

Œ.

wind chime

÷

TB

j œ œ

œ

∑ ? bb œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ b p U - ta an - ga - za kwa n - ji - a wa mun - gu ÷

SA

œ

j

2:3œ

œ. Œ. œ œ œ æœ .

2:3œ

Tuta chora... We will paint...

Œ. Œ. œ. 98 œ œ œ œ œ œ œ j

2:3œ

j

2:3œ

÷

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

98 Ͼ.

÷

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

98 œ œ œ œ œ œ œ

128

œ œ œ œ œ œ 128 j

2:3œ

j

2:3œ

128


27

b & b b 128 œ

78

j

2:3œ

œ

œ

Paint - ing

SA

b & b b 128 œœ ..

œœ .. œ.

TB

-

j

ƒw . w.

p

. b œœœ .. ta

œ. œ.

cho

j

2:3œ

œ. œ.

j

2:3œ

ƒ. w w.

-

j œ œ œ œ œ œ æœ .

Œ. Œ. 12 8 œ œ œ œ. pæ 2:3œ

b œœ .. bœ .

in the light.

ra.

j œ fœ . œ. œ œ œ œ f> > >

> > œ œ œ œ > >

œ œ

j œ œ œ œ J

œ œ

j œ œ œ œ J

œ œ

f f œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ

j

2:3œ

> œ œ œ >

÷

128 œ

÷

128 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p f

81 SA

œœ . œ ..

tu

? b b 128 œœ .. b ÷

œHå

œ

œ

œ œ œ œ w. J

fa - bles, dan - cing

cresc.

TB

j

2:3œ

&

bbb

? bb ÷ ÷ ÷

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j f .. ‰ œœ œœ œœ œœ J

œ

%

Tu - ta cho - ra

b

..

j œœ œœ J

œœ œœ œœ ya lio - pi

-

ta

f œ œ œœœ ‰œ œ

Kwen-ye mio - yo, kwen-ye mio - yo

> Œ. Œ. œ Œ. œ .. œ . œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ F Fj f j ‰ œj ‰ œj œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. ‰ œ ‰ œ œ j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ

j j œœœ œ œœœ b œœœ n œœœ J‰ œ J

‰ Œ.

Œ.

Œ

Tuta chora ya liopita kwenye mioyo yao We will paint the past on their hearts

œ œ œ fJ

j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ‰ œœœ œ ‰ ‰ œæ. œ œ œ

‰ œj ‰ œæ. œ œ œ œ œ œ

œ


28

j b œ œ & b b ‰ œœ œ œJ œœ

84 SA

j œ ? b b œ œœ b J

œœ œœ œœ œœ

Tu - ta cho - ra ya lio-pi

TB

ya - o.

÷ ÷ ÷

SA

Œ.

Œ.

-

œIå

Œ.

÷

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

÷

Œ.

j j œœœ œ œœœ b œœœ n œœœ œj œ J‰ œ J œJ œ Œ .

kwen-ye mio - yo, kwen-ye mio - yo

j œ ‰ œj œ œ œ œj œ Œ. ∑ Œ.

? b b 98 Π. b

÷

∑ œœ œœ œœœ ‰

Œ.

hi - yo wa - na-we - za,

TB

ta

Œ.

ya-o

f . Œ Œ j 98 œ Kwa

98

Œ. Œ.

j j j j j j j j > > >j œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ > > > Fj j j j j j j ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œæ. ‰ œ ‰ œæ. œ œ ‰ ‰ œœ‰ ‰ ‰ œ œ œ > > > > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ

b & b b 98 œ œ œ œj œ

87

j œœ J

>j 98 œœ Œ J> 98 œj Œ >

Œ

bar. and ten.

kwa

hi - yo wa - na-we - za,

fœ œ œ œ œ œ J

98 œ> œ œ œ œ œ œ œ œ kwa hiyo wanaweza kuona mahali pa so that they may see the place where

j‰ œ Œ

kwa

98

j n œœ œ J œ nœ J

> > > j > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J > > > >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

9 8

hi - yo wa - na - we - za kuo -

œ œ œ œcresc. œ œ œ J ‰ J

> > > > Fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > F> > > ∑

j œœ œœ n œœ œœ œœ b œœ J cresc.

98

j œ œ J

œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


29

90 SA

TB

&

bbb n˙

? bb

œ .œ .

.˙ .

na

˙. fœ œ. œ . œ œ. œ̇ œ œ 6 8 J b Œ. ‰ œ > >> > > > Wa-na-we-za ku - o - na

TB

œœ . .

-

j j n œ œ œ œ 98 œ n œ œ b œ œ œ œj Œ. Œ. Œ J Œ. Ku Fœ 9 Œ. Œ. Œ J 8 Œ. li

pa ku

-

che-za n - go - ma

bar. and ten.

÷

j j j j j œ œ œ œ œ œ 6 œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œœ . œ œ > > > > > > > >

98

÷

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 68 œ œ œ œ œ œ

œ œœœ œ œœœ

98

÷

6 œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 98 œ œ œ œ œ œ

p

÷ ÷ ÷

j œ œ

128

œ >

128

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

cresc.

œ

cresc. cresc.

œ

œ œ

j œ œ

œ. œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ

kucheza ngoma zamaisha Zita kazo waongoza the dance of life can lead them to

j œ 9 œ 8 œ œ

f

œ œ

128

128

œ

128

p

œœœ

œ

œœœ

œ

œœœ

j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > >

f œ œ œ œ œ > œ > œ > œ > œ 98 fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98

-

p œ œ œ œ œœœ œ œ > > > > >

cresc. >j b 12 œ 9 & b b 8 œ bn œ œ b œ œ œ œœ n œœ n œœ bœœ œœ œœ 8 A œœ œœ ‰ œ œ œ œ b œ J > che - za n - go - ma, ku - che - za n - go - ma za - mai - sha Zi - ta ka - zo waon cresc. > n œ b œ n œ b œ cresc. b œ œ œ œ œ œ œ nœ œ ? b b 128 98 œJ A œ ‰ œ œ œ œ b

128

128

j j œ œ œ. œ œ 12 œ œ œ œ œœœ œ œ 8

cresc.

94 SA

ma - ha j 68 œ . ˙ . œ ‰ œj œœ .

128 -

128 128 128 128


30

b &bb

96 SA

TB

? bb

b

÷

ƒ >j 128 œ œ ˙ . J > go - za ƒ> 128 œJ œ ˙ .

Œ.

Œ.

> > > > j j j j >j œ œ œ œ œ œ œ œ 128 œœ . œ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœœ œ œ f

> œ œ

> j Œ œ œ œ œœ œ

Œ œ

f j 128 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ. œ œ œ œ >

÷

> 128 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ J f

÷ > œ ÷ œ >

99

Œ œ >

÷ œj ‰ ‰ Œ .

Œ œ >

> j >j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > >

œ œœœ œ œœœ > > > ÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >

102œ

÷ œ

> > > œ œ œ œ œ

÷ œj ‰ ‰ Œ .

> œ œ œ

>j œ œ

>j > œ œ œ œ œ

œ œœœ œ œœœ > > > ÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 105œ

÷ œ

> œ œ J

> œ œ J

> œœ J

j œ Œ > > œ œ J

œ œ œ ‰ Œ. > > > > œ œ œ œ J J

œœœ ‰ > > œ œ J

> > > œ œ œ œ œ > >

> > > œ œœœ œœœœ œ œ œ œ

œœœ œœœ œœœ > > > > > > > œ œ œ œ J J

>j >j > fi > j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ > > j ‰ Œ. œ œœœ œ œœœ œ Œ œœœ > > > > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J > œ œ > j œ ‰

j j d.s. al coda fi œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ j

2:3œ

> > œ œ J

œœœœ œ œœœ

> > > j >j j j ‰ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœ œ œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ

œ. œ œ j

2:3œ

j œ œ Œ.

œ Œ.

j P œ œ.

÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > ÷ œ œ J

>j œ œ œ œ œ

> > > > > œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

P œ

P

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ.

> > > œ œ œ J J

œ. j

2:3œ

œ

œ

œœœ œœœ œœœ > > > > > > > > œ œ œ œ œ J

∑ j

2:3œ

œ

œœœ ‰ > œ

> œ J

j œ œ

œ

j œ

Œ.

Œ.

> >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ


31

÷ œ.

108 triangle

œ.

j j œ œ œ œ œ.

÷ œ œ œ œ . æ̇ conga III j

2:3œ

p ÷ Œ Œ Œ œ æ ÷ Œ

œ œ Œ Œ. . æ̇

j

2:3œ

113

P œ> œ Œ

˙ æ

p . æ̇

j j j tri. tacet Œ. œ œ œ œ œ ‰‰Œ. Œ. ∑ ∑

P œ> œ Œ Œ

œJå

SA

TB

&

÷ ÷

Œ

&

## ##

œ

÷

Œ

œ œ

œ.

with the

tale

œ œ œ. > Œ.

Œ Œ œ œ Œ Œ >

‰ Ó

A-san-te,

>œ œ

æ̇

œ œ œ œ

We will hear the

Ó

¿ ¿ ¿

a - san - te

‰ ¿J ¿ ¿ œJ ‰ ‰ ≈ ¿ ¿ ¿ ¿ . Ó r

3:2œ

j

Œ

conga II tacet

Œ

rattle

‰ œ œœ œ j

æ̇

·æ

Kim-bi-li - o

Ó

3:2œ

œ æ

Œ

Ó

‰ ¿j ¿ ¿ ¿ ¿

Œ

œæ >œ œ Œ Œ

ΠϾ

Œ >œ œ Œ Œ

Œ Œ Œ

œœœœ

‰ œ œœ œ œ

>œ .

r

Œ

œ

œ œ

3:2œ

3:2œ

Œ

œ

Œ

æ̇.

Œ

Œ

Œ

P œ æ

conga III

Asante, kimbilio Thank you, refuge!

œ œ œ œ nœ .

fu-ture as

? ## Ó ÷

r

3:2œ

∑ œ

&

TB

As these new walls ec-ho

? ##

122

SA

##

œ

.

Œ Œ œœœœ

Œ

F ## N œ œ œ œ œ œ. &

119

æ̇

Œ.

U 4 Œ. 4 Œ

U ‰ œ œ œ œ œ œj ‰ > > U U Œ . Œ . 44 œ œ œ œ œ œ Œ Œ > >

conga II

wind chime 4 notes only "

Œ Œ

w æ

a gale

Œ ggg œ Œ

l.v.

‰ Œ

‰ ¿j ¿ ¿ ¿

‰ ¿J ¿ ¿ ¿

Œ Œ Œ P æœ rattle

A - san-te,

w æ œ >

Œ

‰ ¿¿¿ ¿

A - san-te,

f œa œ œ # œ N œ œ œ œ Call-ing like an

¿

kim-bi-li - o

Ó

œ æ P

Œ

e - le - phant a

Œ

Œ

Œ ∑

Œ Œ

-

38 38 38 38 38


32

œKå

I # # 3 Tempo œ œ. . & 8 lone # # 3 Œ Fœj œ œ œ œ & 8 œ œ œ œœ J

125

SA

44

j

3:2œ

44 œ œ œ œ œ œ œ œ 3:2œ

38

all congas

F

œ.

44 œ

œ

j

u - ta

-

œ. œœ œ. œœ

si - ki - a

-

je

œœ . œœ 3 œœ . 4

œœ .. œœ œ œ

œ

34 œ

œ

Œ

œ 44 œ

sa-u

œœ ‰ œœ œœ ‰

3:2œ

44

œ . œ 34 œ œ. œ œ

œ ‰ œ œœ œ ‰œ

Fœj œ œ œ œ œ œ œ ? # # 38 Œ œ œ œ œ œ 44 œœ œ œ œ J ÷

j

3:2œ

Sa - u - ti za ma - ba - buj wa ka - le,

TB

34

-

ti?

œœ 44 Œ 44

Sauti za mababu wakale, utuasikiaje sauti? The voice of the ancients, how will you hear them?

# # 4 ƒœ œ œ œ , œ œ œ œ œ & 4 j

129

SA

3:2œ

# & # 44

Tusk up - lift - ed, cal - ling for

its own.

24 ˙ Fj 24 ‰ œ œ œ œ J

34

44

j

3:2œ

œ . œ 34 œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

44

œœ œ œ

44

Œ

44

U - ta - si - ki - a - je sa - u - ti

TB

? # # 44

44

÷

## 4 & 4

132

SA

## 4 P & 4 œœ œœ ˙˙ ? # # 44 Pœœ n œœ ˙˙

ritard

÷

44

œ

ritard

rattle | CG I only

Œ

œ Œ ritard

Œ

œ

P

Ó ˙. ˙.

œ

∑ œ

˙

Tem - bo,

Tem - bo,

P æ˙ . > CG III

œ œ

˙. ˙.

œ Œ

rattle

tem - bo,

CG I

œ >

Œ Œ

ya

Tembo The elephant

Utasikiaje sauti ya mungu? How will you hear the voice of God?

P œ Œ œ œ Œ

34 œ

j

3:2œ

Largo q=¢•

œ. œ 3 œ œ œ œ œ. œ 4 œ œ œ œ

f 24 œ œ œ Œ œLå

mun-gu?

TB

Fœj œ 24 ‰ œ œ J

j 3:2œ

P Œ #œ

œ œ œ œ

˙

œ

And lash with an-cient

œ œ

tem - bo,

p ·æ Œ Œ

œ œ

˙. ˙.

œ

tem - bo,

tem - bo,

Œ Œ

·. æ>

œ >


33

, . j F œ œ œ œ #œ œ

# & # œ œ œ œ œ.

136

SA

TB

&

##

sin-ews to our souls

˙

? ## œ œ

tem

÷

TB

# & #

SA

TB

# & # ? ##

-

Œ Œ

˙. ˙.

bo,

œ œ

-

œ #œ

œ

tem

˙. ˙.

œ

˙. ˙.

œ

tem - bo,

bo,

Œ

trails

œ œ

œ ˙

of lace.

œ œ

˙. ˙.

tem-bo,

tem - bo,

Œ · æ

Œ

œ Ó

Œ

˙

bo,

œ œ

˙. ˙.

œ Œ

Œ Œ

Ó

œ

p ·æ Œ Œ

Œ œ

œ

œ

rat.

Weav - ing

œ

œ

tem - bo,

œ œ

˙ .dim. ˙.

œ Œ

Œ Œ

rat.

˙ ˙ œ ˙. œ ˙.

tem-bo,

p ·æ Œ Œ

˙

pœ œ

tem

Œ Œ

tem-bo,

-

œ

tem - bo,

bo,

rat. tacet to m. 144

p æ· . >

Ó œ œ

˙. ˙.

œ

œ >

Œ Ó

œ ˙. œ ˙.

œ ˙. œ ˙.

tem - bo,

tem-bo,

gg rat. æ CG I · Œ ‰ œ œ ‰ œœ œ Œœ œ Œ Œ œ œ œ Œœ Œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ π æ· . cresc. Pæ· cresc. ‰ œJ œ F

wind chimes | 4 notes

Œ Œ π æ·

œ

tem - bo,

p

place,

CG I

˙

œ

œ >

tem - bo,

in

hold,

tem - bo,

˙ dim.

œ >

to

#w

œ

bo,

‰ œj œ

-

bo,

˙

tem

w

bo,

œ

-

forus

œ

·. æ>

-

˙

for our jour - ney from this

earth - en pray'rs

œ Ó

-

spears of great-ness, reins

tem

œ œ œ

œ #œ ˙

tem

÷

,

·. æ>

œ œ

-

p ·æ Œ Œ

œ

-

œ

rat.

˙

tem

142

bo,

Mount - ed

? ## œ œ ÷

-

tem

Œ Œ

# # fœ & J # & #

˙. ˙.

œ Œ

139

SA

œ

His

œœ œ

j

3:2œ

j

3:2œ


34

SA

TB

150

TB

F a - na Œ Œ œ ˙ F œ œœ œœœ œ ˙˙˙

&

tem

-

all congas

œ Fœ

##

˙˙ .. ˙.

œœ œ

bo

ma

Œ

P ? # # ww w ÷

Œ

Œ

|

œœ

Œ

Œ

Œ

ki - o

Œ

Œ

œœ œ

ma

Œ

f

-

œœ

ku

Œ

˙˙ ˙ -

Œ

cg. II tacet

p œœ œœ ˙˙ ..

‰ œ J

Œ

Œ

Œ

œ pœ

Tembo ana masikia makubwa. Mwamini yeye. The elephant has the biggest ears. Trust him.

Œ

j œœ œœ .. œ œ. J

˙˙ ˙

‰ œ J

mwa -

ye - ye

Œ

œ pœ

Ó ww

Œ

π ye-ye œœ œœ ..

wwww

U wwww

wwww

ww

U ww

ww

ye - ye

Œ Œ Œ

Œ

‰ j œœ œœœ ˙œ˙œ œœ ˙˙

mwa - mi - ni

cg. I

cg. III

∑ Œ œœ œœ p

ye-ye

bwa

mwa - mi - ni

> œœ œœ ˙˙ .. œ œ ˙.

Ó

? # # ww w œ pœ

si

f œœ œ

œœ .. œ.

ye - ye

# # ‰ mwami-ni j œ œ ˙ & œ œœ œœ ˙œ˙ .. œ ˙

÷

-

w˙w˙ ..

Mwa-mi - ni

mi-ni

TB

j œœ œ J

œœ œ

œ Fœ

153 SA

ki - o

Ma - si

P mwa-mi - ni ‰ j ˙œœ˙ ‰ œ œœ œœœ œœœœ œœ P J

w.c. 4 notes

Œ œ œœ œœœ œœ wwww

a - na

F ? # # œœ œ ÷

SA

œMå

# & # Œ

147

ww ∑

- -π Œ Œ œ œ œ - UŒ œ œ œ œœ Œ ˙ Œ Œ ˙ æ æ π w.c. |

poco ritard

3:2œ

3:2œ

- Œ Œ Œ œw æ niente


35

IV. Chuki huchoka Leta hasira zako ndani ya kuta hizi (Bring your anger inside these walls.) Chuki huchoka katika uimbaji (Anger fades during singing.) q.=72

Women

& 58

π ? 58 ¿ ‰ j ¿ ¿ ‰

Men

Uhn

hn

hn

¿ ‰ ¿ ¿j ‰

¿ ‰ ¿ ¿j ‰

¿ ‰ ¿ ¿j ‰

Uhn

hn

Percussion tacet

5

&

SA

?¿

TB

&

P ? ¿j ‰ ¿ ¿ ‰

TB

Uhn

14 SA

TB

j ¿ ‰

¿

9 SA

¿

f>¿ & J ‰ > f¿ ?J ‰

hn hn etc.

‰ ‰

Œ Œ

Yai! (yahee,clipped)

¿

hn etc.

f¿> J ‰

f >¿ j J ‰ ¿ ‰

Œ

∑ F U (scoop) œ.

Œ

Œ

Ah (close to a nasal sound)

Yai! (yahee,clipped)

j ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

j ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

j ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

j ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

Œ

U Œ. F U (scoop) œ.

Œ

¿

Ah (close to a nasal sound) Uhn

¿

hn

∑ j ¿ ‰

hn

etc.

¿

© Copyright 1994 by Santa Barbara Music Publishing / For all countries

¿

j ¿ ‰


36

18

& œ

œ

?¿

Le - ta

TB

22

26

& œ

œ

œ

ha - si - ra

bœ J

œ

¿

j ¿ ‰

¿

?¿

alto solo

& œ bœ ?¿

30

¿

j ¿ ‰

¿

œ

œ

œ -

j ¿ ‰

¿

baritone solo

? ¿ ‰ j ¿ ¿ ‰ &

TB

œ

ka

¿

za - ko

hu - cho - ka

Le - ta ha - si - ra

35

œ

¿

j bœ œ

œ

& œ œ œ œ œ

TB

za - ko

œ

ha - si - ra

Chu - ki

TB

œ

baritone solo

Le - ta

TB

œ

alto solo

bœ œ J

za - ko

¿ bœ

ya

ku

j ¿ ‰

¿

œ bœ

nda - ni

j œ œ

ya

ku

j ¿ ‰

¿

œ

j œ

j ¿ ‰

œ bœ

j œ œ

ya ku

ta

˙

¿

j ¿ ‰

¿

-

j j œ œ

ta

˙

¿

j ¿ ‰

¿

hi - zi.

hi - zi.

-

¿

j j œ œ œ.

ta

j ¿ ‰

¿ ∑

¿

j ¿ ‰

¿

j œ b˙

hi - zi.

¿ ‰ ¿ ¿j ‰ ∑

-

j j œ œ

uim - ba - ji.

¿

¿ ‰ ¿ ¿j ‰ ∑

nda - ni

ti - ka

nda - ni

j œ œ

œ bœ

j ¿ ‰ œ

¿ ‰ ¿ ¿j ‰ ∑

women

¿

f¿> J ‰ ‰ Œ

> f¿ ?¿ ‰ j j j j J ‰ ‰ Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

p

¿

j ¿‰

‰ Œ

œ

¿ ‰ ¿ ¿j ‰ U Ó

Yai! (yahee, clipped)

PU (scoop) ‰ ˙

Yai! (yahee, clipped) Ah


37

V. Freedom Come h=§º

Solo

*

F 2 b & 2 ˙

œ œ œ

2 &b 2

P .. Ó œœ œœ

P œœ œœ œ œ

.. ˙

(T.) In - side these

SA

*

&b ˙

TB

Ó

˙˙

œœœ œœœ

˙˙ ˙

these

&b Ó

F œœ œœ

˙˙

?b Ó

Fœ œ œœ œœ

˙ ˙˙

ww

.. w w

w ww

.. ww w

one and all,

come.

˙ come,

Free-dom come,

œ

œ

one and

œ œ ˙.

all.

œœ œœ œ œ

ww

Ó

œœ œœ

˙˙

œ œ œ œ

w ww

Ó

Pœ œ œœ œœ

˙ ˙˙

free - dom come.

.. œ .

&b w w

.. œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

come.

‰ Ó

π- ∆ Hal - le - lu-jah!

œ œ œœ œ œ

Free - dom come,

P j &b ‰ œ œ œ œ œ

? b ww w

come, 2.

1.

œ œ œ œ

œ œ œ

2.

(S.) in - side

Hal - le - lu - jah!

TB

walls,

.. Ó

11

SA

œ œ œ .. ˙

˙

1.

two soloists alternating, Tenor & Soprano, 2 equal voices, or one soloist throughout

6

SA

Free-dom come, free - dom come.

? 2 b 2

TB

Ó

free - dom

œ œ œ œ

j ‰ œ œ œ œ œ ..

1.

Hal - le - lu - jah!

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œ Hal - le - lu

-

1.

˙˙

Ó

..

Ó

..

jah! Hal-le - lu-jah!

© Copyright 1993 by Santa Barbara Music Publishing / For all countries

˙˙ ˙


38

&b

15

2.

2.

& b w˙ (jah)

SA

TB

÷

œ

œ

œœ œ

œœ œ

In

,

˙˙

Free - dom come,

? b ˙˙ ˙

œ œ

&b ˙

come,

SA

TB

one and

˙˙ ˙

p ww w

œœ œœ

p œ. >

œ œ ˙.

3 2

all.

Ó

w b ww

Ó

? ÷

œ

œ. >

. &b œ œ ˙

TB

&b Ó ?b Ó ÷

˙

ing;

j >œ œ

P œœ œœ

Pœ œ œœ œœ

˙˙ ˙˙ ˙

Free - dom come,

œ

œ

œ. >

œ

P œœ œœ

3 ˙˙˙ 2 23 œ

œ

œ

œ. >

œ

œ. >

œAå

2 ˙ 2

free - dom come.

œ

œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ

œ

j> œ œ

œ

œ. >

2 ww 2 w

P 22 œ . >

œ

œ

œ œœ œ œ ˙ . Ó

j> œ œ œ

˙

œ

for the heal-

j >œ œ œ

∑ œœ œœ œ œ œœ œœ

˙˙ ˙˙ ˙

Free - dom come,

Ó

œ œ œ œ

œ œ œ

22 ww

œœœ œœœ ˙˙

ww w w w

j >œ œ

˙˙ ˙

free - dom come.

œ œ œ œ

j >œ œ

Ó

Come

œ

œœœ œœœ

free - dom

Pœ œ œœ œœ

we will pray for heal - ing.

œœ œœ œ œ

˙˙

Free - dom come,

come,

œ

24

SA

œ œ œ œ œ œ

Free - dom

j >œ œ

j >œ œ

23 ˙˙

œœ œœ

come.

œ. >

these walls,

Ó

& b ww

side

w

free - dom come.

2 congas, 1 player

20

œ œ œ

-

p œœ œœ ww

2.

F ˙

œ

œ

œ. >

œœ œœ œ œ

free - dom

œ œ œ œ

j> œ œ

œ


39

f b & ˙

œ œ œ

29

Come

SA

& b ww

œ œ ˙.

for the vic' - try;

Ó

TB

÷

œ

˙

& b ˙˙

œœ œœ œ œ

ww

÷

˙˙ b ˙

come.

œ œ œ œ

w ww

œ

∆-∑

j> œ œ

œ. >

& b ‰ œ œJ œ œ œ œ ..

38

œœœ œœœ

1.

2.

free - dom

œ œ œ œ

j >œ œ

SA

&b ˙ ˙

TB

? b ˙˙ ˙ 1.

÷

1.

j œ œ >

Ó Ó j œ œœœ œ

Ó

œ. >

œœ œœ œ œ œœ œœ

Free-dom

Ó

j >œ œ

œ

œ

˙

œ

‰ Ó

.. œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ œœ œ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Hal-le - lu-jah!

Hal-le - lu

-

œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ .. œ œ œ œ ‰ œ œœ œ

F ˙

jah! Hal-le - lu-jah!

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ

> > > .. œ> œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ> œ œ œ>

> œ œ œ

œ œ

w

In - side these walls, 2.

.. w ˙

(jah)

.. ˙˙ ˙ ..

ww w w w

Hal - le - lu - jah!

1.

j œ œ. ˙

come.

œ

.. œ.

Hal - le-lu - jah!

free - dom

j> œœ

œ. >

˙˙ ˙

œ. >

F j ‰œ œœ œ œ

?

˙˙

œ

come,

TB

œ

&b

34

SA

Ó

œ œ œ œ œ

we will share the vic' - try.

Free - dom come,

j >œ œ

œ. >

F œœ œœ

Fœœ œœ œ œ

come.

? b ww w

œ. >

2.

,

˙˙

œœ œœ œ œ

œœ œœ

˙˙ ˙

ww

œ œ œ œ

ww w

œ

œ. >

œ œ

Ó

P œœ œœ Ó œ œ

Free-dom come, free - dom come.

j> œ œ

j> œ œ

œ

œ. >

P œœ œœ Heal - ing

j> œ œ

œ

œ. >

j> œ œ

œ


40

&b

SA

& b ˙˙ come,

TB

˙ ? b ˙˙ ÷

œ œ

come,

one and

œ. >

TB

all.

œœœ œœœ

ww

Ó

œ œ œ œ

w ww

Ó

j œ> œ

œBå

œ

œ œ œœ œœ

œ œ œ

œ

œ. >

œ ˙.

j œ> œ

2 & b 2 ww

P Ó œœ œœ

˙˙

? b 22 ww w

Ó

Pœ œ œœ œœ

˙˙ ˙

come,

˙ 32 ˙˙

- den;

œ œœ œœœ ˙˙

2 2

œ œ ˙ œ œ ˙˙

22

heal-ing come.

œ

3 2 œ

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙.

ww

Ó

w ww

Ó

-

Heal-ing come, heal-ing come.

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ

we will share your bur

œœœ œœœ

22

3 2 ˙˙

œœ œœ Heal-ing

j œ> œ

œ. >

Come with your bur

SA

23

œ œ ˙.

heal-ing come.

& b 22 ˙

47

˙

43

2 2

den.

œœ œœ œ œ œœ œœ

Heal-ing

Percussion ad lib; follow choir dynamics.

&b

SA

Come

& b ˙˙ come,

TB

F ˙

52

˙ ? b ˙˙

œœœ œœœ

ww

œ œ œ œ

w ww

œ œ œ

œ œ ˙

with your sor

-

Ó

heal-ing come.

Œ

P œœ œœ

row;

we will share your sor-

˙˙

Heal - ing come,

Ó

œ œ œ œ œ

Pœ œ œœ œœ

˙ ˙˙

œœœ œœœ

ww

œ œ œ œ

w ww

heal-ing come.


42

f 2 &b 2 ˙

72

œCå

Come

SA

TB

& b 22 w w

œ

œ œ

if

you're guil

˙.

œ -

ty;

Ó

? b 22 ww w

&b Ó

∑ œœ œœ

˙˙

?b Ó

œ œ œœ œœ

&b œ

œ

œ

all

need

SA

˙ ˙˙

forgive

w ww

? b ww w

Ó

Ó

œ

œ. >

are

all

guil -

Ó F

œœ œœ

˙˙

œœœ œœœ

King-dom, come, king - dom

Ó

Fœ œ œœ œœ

˙ ˙˙

œ œ œ œ

f

j ‰ œ œ œ œ œ

Bring your an - ger.

œœ

œœ

˙˙

King - dom, come,

j > œ œ

we

œ œ

w w w

- ness.

Ó

œ. >

œ œ œ œ

œ

come.

œ œ

j œ œ.

œ

ww

king - dom

œ œ

œ

for for - give - ness;

œ œ œ œ ˙.

& b ww

÷

ww

˙˙ ˙

come,

œœ œœ œ œ

king-dom come.

come.

TB

œœœ œœœ

˙˙

œ œ œ

Come

King - dom, come,

we

œ œœ

F ˙

ty.

81

œœ

fœ œœ

Ó

& b œ œ ˙.

TB

f œœ

King - dom,

76

SA

œ œœ

j > œ œ

œ œœ

˙˙ ˙

œ

œ. >

œ œœ

œœœ

ww

œ œ

œ œ

w ww

king - dom come.

j > œ œ

œ

œ. >

j > œ œ

œ


43

& b ..

85

SA

TB

œ.

& b .. œœ 1. 2. F Sing 3. 4. P Pray 5. 6. f Hal œœ ? .. œ b ÷

..

œ

1. f b & ‰ œ

87

œœ

œœ

Ó

œœ

∑ œœ

it a - way, it a - way, - le - lu - jah,

œœ œ

œœ œ

œ

œœ œ œ

œ

œ œ J

œœœ

& b ˙˙

œœ œ

œ

œ

TB

? b ˙˙ ˙ ÷

1.

j œ œ

f œ b ‰ &

90

4.

j œ œ œ œ

œ œ J

œœœ

Hal - le - lu - jah!

& b ˙˙

4.

SA

TB

? b ˙˙ ˙ ÷

j œ œ

4.

Ó Ó j œ œ œ œ

œ

œœ - way, - way, - jah,

œ

œ

..

2.

Hal - le - lu

..

5.

> œ

œœ œ

œœ œ

œ

œ

œ œ J

.. ˙˙ ˙ ..

j œ œ

3.

œ œ .. ‰ f œ

-

jah!

œ œ œ

œ

..

*

> œ

6.

.. ..

Ó

..

j œ œ œ œ

..

Oh,

.. ˙˙ ˙

œ œ

sor - row.

œ œ œ Œ J

Je

.. ˙6. ˙

Ó

œ

Ó

6.

Ó

œ œ >œ

œœ œ

3.

5. f .. ‰ œ œ œ œ

.. ˙˙ ˙

œœ œ

.. ˙ ˙

j œ œ œ œ

5.

œœ

Bring your

Ó

.. ˙ ˙

œœ

3. p .. ‰ œ

Ó

j œ œ

œœ

œ

œ

Bring your bur - den.

.. ˙˙ ˙

œœ

sing it a - way. pray it - a - way. hal - le - lu - jah.

œœ œ

j œ œ œ œ

2.

Ó

œœ œ

œ

œ

2. P .. ‰ œ

-

œœ œ

œœ œ

.. ˙ ˙

Ó

1.

œœ

sing it a pray it a hal - le - lu -

Bring your ha - tred.

SA

œœ

œœ

-

sus.

Ó Ó œ œ œ>

>œ œ œ œ>

* Percussion: When performing entire BANDARI, other instruments may gradually enter ad lib. starting here and building to end. Follow choir dynamics.


44

& b ..

93

SA

f . b & . œœ

TB

÷

œœ œœ ‰ œœ œ œœ œ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

3.

œœ œœ œœ œ œœ œ œ ‰ œ œœ œ

& b ˙˙

SA

TB

? b ˙˙ ˙ ÷

> œ >œ >œ œ œ >œ .. œ œ

1.

œ œ J

œ

& b ˙˙

Ó

? b ˙˙ ˙

Ó

÷

1.

> œ œ J

œ J

œœœ œ

œ>

œ

œ

Ó

> œ >œ >œ œ œ >œ œ œ

4.

ƒ .. ‰ œ 2.

œ œ>

Ó

..

˙˙ ˙

Ó

.. ˙˙ ˙

Ó

..

2.

1.

> œ >œ >œ œ œ >œ .. œ œ

.. w

œ œ J

.. ˙˙

Ó

.. ˙˙ ˙

Ó

2.

> œ œ J

2.

œ J

Hal - le - lu

f œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œ œ œ œ ‰ œ œ œ

> > > .. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ 3 2

œœœ œ

2.

> œ >œ >œ œ œ >œ .. œ œ

˙

f .. œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ

Hal - le - lu - jah!

..

.. ˙ ˙

Hal - le - lu-jah!

.. ˙˙ ˙

3.

1.

TB

œ

Ó

4.

Hal - le - lu - jah!

SA

œ œ

.. ˙ ˙

Ó

ƒœ b ‰ &

101

œ

Hal - le - lu - jah!

Ó

3.

˙˙

Ó

1.

œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ

fœ 4.ƒ œ œ œ . .. ‰ œ œ œ J J J Oh, free - dom.

Oh, free - dom.

come, Je - sus come. come, free - dom come,

> > > .. œ œ œ œ œ œ œ >œJ

&b ‰

97

1.

Oh, Je - sus.

1. 2. Je - sus come, Je - sus 3. 4. Free - dom come, free - dom

f œœ ? b .. œ

f 2. fœ œ œ œ Œ .. ‰ œ œJ œJ œ . .. ‰ J

Ó

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

jah! Hal - le - lu-jah!

œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ

œ œ œ> œ œ œ>

> > fœ œ œ œ 23 œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ > > 23

Hal - le - lu - jah!

œ> œ 23

œ

Hal - le - lu

œ

œ>

œ

-

œœ œ jah!

œ> > œ œ> œ œ


45

> >j .. œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ .. > >J Hal >- le - lu - jah! >j œ œ œ œ .. œœ œœ œœ œœJ ‰ .. > > poco a poco cresc. repeat 4 times

&b

SA

5 8

104

> > Hal - le - lu - jah! f œœ œœ œœ œ œ œ œ ? b œ œ œ œœ ‰ œœ œœœ œœ œœ œœœ 58 > > Hal - le - lu-jah!

TB

poco a poco cresc.

1. π

> >j 5 .. œœ œœ œœ œœ ‰ .. 8 œ œ œ œ > >J p Hal>- le - lu - jah! >j œœœ œœœ œœœ œœ 58 .. œ ‰ .. J > > poco a poco cresc. poco a poco cresc.

&b

107

> Hal - le - lu - jah! > fœœœ œœœ œœœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ ‰ œ œœ œ œ œœ ?b > > Hal - le - lu-jah!

œ>

÷

&b

111 SA

TB

? ÷

Hal-le - lu - jah!

23

4. ƒ

repeat 4 times

TB

Hal - le - lu-jah!

œ> œ œ >œ œ œ> œ œ> >œ œ œ> œ 5 .. >œ œ œ >œ œ .. 3 œ> œ œ >œ œ œ> œ œ> >œ œ œ> œ 8 2

÷

SA

> > fœ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œœ ‰ œœ œœœ œœ œœ œœœ > >

b

œ

œ >œ

œ

œ>

> > œ> > œ œ> 5 .. œ œ œ œ œ .. œ œ œ 8 œ œ œ J

p

> ƒ> œ œ œ œ 23 œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ > > Hal - le - lu - jah! > > Hal - le - lu ƒ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ 3 ‰ œ œ œ œ 2 > > > f 32 œœ œ

œ œ J

> œ œ œ

œ œ

œ

œ œ J

œœœ jah!

œœœ

> >j œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œ œ œ œ > >J Hal - le - lu - jah! > >j œœœ œœœ œœœ œœ œ‰ > >J > > œ œ œ œ œ œ œ œ J

>j > 58 Œ œœ œœ œ J > > Free-dom >j > œ œ 5 Œ œœ œœ 8 J > >

> > œ œ œ œ œ œ 5 œ. œ 8 œ œ J J > >

> œ œ œ

> œ œ > come, > œœ œ >>

> >j œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œ œ œ œ > >J Hal - le - lu - jah! ƒ > >j œœœ œœœ œœœ œœ œ‰ > >J > > œ œ œ œ œ œ œ œ J

ƒ

> ,œ œ œ œ > hal - le > ,œ œ œœ œœ >

> œ œ œ œ œ

œ

œ œ - lu

œœ œ

> œ œ J

-

>j œ œ J > jah! >j œœ œ J > >j œ œ J >

3 2 23 23


Profile for SBMPCOM

Bandari by Ben Allaway  

Rental copies available at SBMP.COM

Bandari by Ben Allaway  

Rental copies available at SBMP.COM

Profile for sbmpcom
Advertisement