Page 1

Of Thy Mystical Supper q

OLPH

»¶™

## 3 & 4 œ œ œ ˙ Make me this

day

& &

##

&

# & #

of

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ

in Your my-sti- cal

sup-per O

œ

day

a

shar - er

in Your my-sti- cal

sup-per O

Son

˙

of

Make me this

day

a

shar - er

in Your my-sti- cal

sup-per O

Son

of

U

œ ˙

œ œ œ ˙

œ ˙

U

For I will not

œ ˙

U

œ œ œ ˙

For I will not

God.

For I will not

God.

God.

##

Son

shar - er

˙

Make me this

? ## œ ˙ 16

œ œ œ œ œ œ

œ ˙

œ œ œ ˙ ? ## 3 4 ##

œ œ œ œ

a

## 3 & 4 œ œ œ ˙

8

œ ˙

œ œ œ

Nor will I

œ œ œ

Nor will I

? ## œ œ œ Nor will I

œ

œ

give You

˙

œ

give You

˙

œ

give You

œ

U

œ œ œ œ ˙

2 3 œ 4œ œ 4˙

œ œ ˙

œ œ œ œ ˙

œ œ ˙

my - stery

to Your e - ne -

œ œ œ œ ˙

mies.

U

U

be - tray Your

my - stery

to Your e - ne -

mies.

be - tray Your

my - stery

to Your e - ne -

mies.

œ œ 3 ˙ œ 42 4

œ œ œ

˙

a kiss like Ju -

œ œ œ

˙

a kiss like Ju -

œ

œ œ œ œ œ œ

œ 42 œ œ 43 ˙

be - tray Your

œ œ ˙

˙

œ œ œ œ

œ œ

˙

a kiss like Ju -

œ

#œ œ œ

4 ˙ 4

œ

œ œ #œ

4 ˙ 4

das, but like the

œ œ œ

das, but like the

œ

das, but like the

44

œ œ ˙

jjjj œœœœ

thief

I ac-know-ledge

thief

˙

I ac-know-ledge

thief

I ac-know-ledge

jjjj œœœœ jjjj œœœœ


2

22

& &

## ##

Of Thy Mystical Supper

˙.

œ

œ œ œ œ

re - mem-ber me O

˙.

œ

œ œ œ œ

You:

You:

re - mem-ber me O

You:

re - mem-ber me;

? ## ˙ .

œ œ ˙

œ

˙.

Lord;

œ

j œ œ œ œ œj œ œ œ œ

re - mem-ber me

˙.

œ

j œ œ œ œ œj œ œ œ œ

Lord;

re - mem-ber me

˙.

œ

mem-ber me - O my God

œ œ œ œ w

œ œ œ œ œ œ ˙

mem-ber me - O my God

œ œ œ œ w

mem-ber me - O my God

œ ˙

&

##

? ## œ œ ˙ q

œ œ ˙

O -

Ho - ly One; re -

Ho - ly One; re -

˙.

œ

re - mem-ber me;

## œ œ œ œ œ œ ˙ &

27

œ œ ˙

O -

when - You come

when - You come

œ ˙ ˙

when - You come

re -

˙ œ œ ˙ ˙

w

in - to Your king -

dom.

˙ œ œ ˙ ˙

in - to Your king -

˙ œ œ ˙

in - to Your king -

»¶™

Iq bal nil yawm sha ri kan

fi a

sha -

i kas sir ri ya bnal

la

U ## 3 & 4 œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ Iq bal nil yawm sha ri kan

? # # 43

œ œ œ ˙

fi a

sha -

i kas sir ri ya bnal

U la

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙

Iq bal nil yawm sha ri kan

fi a

sha -

i kas sir ri ya bnal

w

3 4

dom.

U ## 3 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ & 4 œ œ œ ˙ œ

34

w

3 4

dom.

˙

la

3 4

œ œ œ

li an na

œ œ œ

li an na

œ

œ œ

li an na


3

Of Thy Mystical Supper 43

& &

## ##

˙.

2 3 4œ œ 4˙

˙.

2 3 4œ œ 4˙

ni

ni

? ## ˙

ni

50

& &

## ##

koo

œ œ œ œ

loo

œ œ œ

ka li

a

˙

da

œ i

œ ˙

la a

koo

œ œ œ œ

loo

sir ra

œ œ œ œ

œ œ œ

ka li

a

œ œ œ

˙

da

˙

œ

i

œ ˙

la a

koo

loo

sir ra

ka li

a

da

i

ka

la a

œ 42 œ œ 43 ˙ -

wa la oo khab

œ œ œ ˙.

œ œ œ ˙. ka

mith la ya hoo -

bi loo ka

mith la ya hoo -

bi loo

bi loo

wa la oo khab -

ka

mith la ya hoo -

œ œ œ ˙.

lis

œ œ œ #œ œ œ ˙

a

˙

ri

˙.

˙

lis

œ œ œ œ œ œ ˙

a

ta

ri foo la ka

Sa

ri

? ## ˙

a

ta

ri foo la ka

Sa

&

##

lis

ta

ri foo la ka

- -

-

-

Sa

œ œ œ œ œ œ ˙

- -

-

- -

-

˙.

ka

U

U

ka

œ ˙

˙ œ #œ

da

la kin kal

-

da

˙ œ œ

la kin kal

-

da

la kin kal

4 œ œ œ ˙ #œ œ œ œ 4 ˙ ˙

˙

&

œ

œ # œ œ ˙ œ œ œ # œ 44 ˙ ˙

œ œ œ ˙.

wa la oo khab

##

sir ra

œ œ œ ˙.

œ œ ˙. ? ## œ œ œ ˙ œ œ 59

U

4 ˙ ˙ 4

˙ œ œ

khan

œ

œ œ œ œ

ood kur ni ya -

˙.

rab

ood

˙

˙.

œ

œ œ œ œ

˙.

œ

˙

khan

˙.

ood kur ni ya -

ri

khan

ood kur ni ya

œ

œ œ ˙

rab

˙.

œ

ood

œ

ood


4 65

& &

Of Thy Mystical Supper

## ##

œ

ni

ya

œ

œ

œ

kur

kur

& &

## ##

ni

œ

ni

j j œ œ ˙.

œ

kur

? ## œ 69

œ

khoo -

khoo -

˙

da

a

da

a

? ## œ œ œ œ i

doos

œ

˙.

da

ood

œ

ood

œ œ œ œ i

ood

ya

œ œ œ œ i

doos

j j œ œ ˙.

ya

œ

a

˙

w

œ

œ

œ i

la

œ

œ

kur

ni

ya

œ

œ

œ

kur

œ

kur

ni

œ

ni

œ œ

œ

œ

ya

œ

ya

˙

i

la

œ

˙

i

œ

˙

œ

˙

-

-

hee

w

tight

fi

ma la

koo

tee

ka

w

˙

œ œ

˙

˙

w

tight

˙

˙

tight

-

fi

ma la

˙

œ œ

fi

ma la

koo

tee

koo

˙

˙

tee

hee

˙

la

˙

hee

ka

w

ka

Of thy mystical supper  
Of thy mystical supper  
Advertisement