Page 1

By Streams of Babylon OLPH

# & 44 œ œ œ . We -

#

4

& ˙

home.

and - wept by

Œ œ œ œ. œ œ œ œ

streams of Ba - by-lon

j œœ # œœ J

& œœ ..

œœ œœ œœ

œœ # œœ ..

#

& œœ .. could

16

œœ

not - sing

of

#

œœ ˙

#

If I dare

& ˙. ˙. &

œœ œœ # œœ

?#

dear.

And if I dare for - get

if

song

and

j œ. # œœ œ . J Je - ru

Œ

Œ œœ

Our -

-

œ œœ

cheer;

we -

j œœ # œœ .. J

j # œœ J

sa - lem

true

j œœ # ˙˙ .. J

of mirth -

thee the whole day long

‰ jœ œ œ œ ˙ . œ

And -

a

œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. Ó

œ œ œ.

j œj œ œ œ #œ œ J J

j œ. œœ œ J .

j #œ

and dreamed of our

œ . œ œ . œ œ . œj œ . œj œ . j ˙ #œ

cap - tors mocked and de- man-ded song, 13

jœ œ .

We - hung our- harps up - on the wil-low boughs we knew no song nor poem.

#

9

sat

j œ œ.

œ. œ œ. œ œ.

œ

œœœ

‰ jœ œ œ œ œ

so

∑ ˙.

Œ

And if I dare for - get

œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œj œ .

j . j œ œ #œ ˙

I - dare for - get Je-ru -sa-lem my hand may with-ered be.

Œ œœ

And -


By Streams of Babylon

2

# ‰ œj œ œ ˙ &

21

we hung our harps

#

& ‰ œj œ œ œ # œ we hung our harps -

? # œ.

may

#

Zi

& œ.

#

-

œ. œ œ. œ œ.

boughs

Œ

‰ œj œ œ œ œ

˙.

up-on the wil - low

j œ œ.

œ -

j œ #œ j œ œ

on's

˙.

beau

-

œ

ty

œ œ œ œ œ.

˙

must

j œ œ.

on's beau-ty must e -

ver stand, the cen -

Zi -

on's beau-ty must e -

ver stand, the cen -

œ œ œ œ #œ.

(stagger breathing to hold note)

& w #

& œ.

w

œ œ #œ

œ

up-on the wil - low

not

Zi -

? # œ.

29

˙.

Œ

j ‰ œ œ œ œ œ

my - tongue then cleave un-to my mouth, for

#

& ˙.

25

œœœ œ

˙.

j œ œ.

j œ œ.

œ.

e

For -

Œ

j #œ ˙.

œ œ

For -

j œ w -

j œj # œ œ ter of j œj œ œ ter of

œ œ

boughs

re - mem - b'ring thee.

-

w

œ . œ œ . œ œ . # œj œ .

˙.

ver

stand

j œ #˙.

my

life;

though -

my

life;

though -

˙.

œ œ

j œ ˙.

j œ #œ.

j œ ˙.

œ œ œ œ

Just -

œ œ

forced to - wan- der

in

a for-eign land mid bit

j œ œ.

- ter-ness

and strife.

Just -

forced to - wan- der

in

a for-eign land mid bit

- ter-ness

and strife.

Just -

? # œ.

œœ œ

œ

œ. œ œ. œ œ.

j j œ œ. #œ ˙.

œ œ


By Streams of Babylon

# œ œ & #

as

the

as

the - heart longs

? # œ.

œ œ #œ œ

as

#

& œ #

heart

œœ œ œ

& œ.

37

˙.

˙

33

the - heart longs

œ œ œ œ œ

longs so longs my soul for

& œ.

longs

? # œ.

my - soul for

œ œ #œ œ

longs

my - soul for

#

& Œ ˙

41

œœ œ œ

Hu -

#

& œ.

œ

man

? # œ.

j œ ‰ œ œ œ œ

Œ

longs

its thirst to sa - tis -

j œ. œ

œ. œ œ. œ œ. for the wa-ters clear

its

thirst

for the wa-ters clear

its

thirst

œ . œ œ . œ œ . # œj œ .

thee

thee my sa-vior dear;

thee my sa-vior dear;

j œ œ. I

hu - man hearts ne-ver find

I

tis - fy

œ

j œ œ.

un - til

true rest;

j œ œ.

un - til

so -

to

tis - sa - tis - fy

œœ j œ œ œ œ

sa -

rest

-

-. For -

œ œ œ œ

rest

-

j œ ˙.

in

thee.

j j œ # œ œj # ˙ . œ

they rest -

For -

re - ply

˙

they rest -

Œ œœ

j œ œ œ œ œ œ

for thy

j œj œ œ

so -

Œ

˙.

re - ply.

j #œ #œ.

long

true rest;

j œ #œ œ œ œ œ œ.

to sa -

for thy

ne-ver find true

j œ œ œ œ œ œ #œ.

Œ œœ

j j œ œ. #œ ˙

long

œ œ œ

hearts

j j œ œ. #œ ˙

j# œ . #œ

œ . œ œ . œ œ . # œj œ .

˙.

so -

hu-man hearts ne-ver

œ. œ œ. œ œ.

œœ

˙.

fy

j œ ‰ œ œ œ œ

Œ

˙.

hu - man hearts ne-ver find

3

in

thee.

-

This

œ œ

This -

œ œ

This -


By Streams of Babylon

4

# ˙. &

Œ

45

#

life

& œ.

life

? # œ. life

œœ œ œ

is - but

a

Ó

jœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ

is but a trial un-til they rest in

œ. œ œ. œ œ. trial - and a test

œ œ #œ œ

œ. œ œ. œ œ.

is - but

trial - and a test

a

w

j œ. œ

be - fore

j #œ œ.

be - fore

j œ œ.

Your face

j œ #œ.

Your face

thee.

j #œ w I

see.

j œ w I

see

By streams of babylon