Page 1

ฉบับที่ 62 บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561

รอยต่อแห่ง พระพุทธศาสนา

จุดเชื่อมความสุข ทุกการเดินทาง

Magazine

บันทึกวัดทั่วไทย ...500 กว่าวัด

SARA

BURI Vol.8 Issue 62/2018

www.sbl.co.th _

.indd 5

“พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” 26/1/2561 16:39:39


เดอะ เฟิรส์ เรสซิเด้นซ์ The First Residence 99/10 ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 บริการห้องพัก รายวัน-รายเดือน พร้อมสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกครบครัน WiFi Free ใกล้ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โทร 036-731 288 , 098-946-3571 Email : thefirstresidence.saraburi@gmail.com Facebook : thefirstresidence Line : thefirstresidence.saraburi

2 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย The First Residence.indd 2

26/1/2561 11:49:33


ไออุ่น รีสอร์ท

ไออุน่ รีสอร์ท จ.สระบุรี

ยิ น ดี ต ้ อ นรั บ ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า น ให้ รีสอร์ทของเราเปรียบเสมือนบ้าน หลังทีส่ องของท่าน มอบความสุขให้ แก่ทา่ น ด้วยบ้านพักทีส่ ะอาด สบาย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบวงจร พร้ อ มมอบสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ลูกค้าทุกเช้าของวันใหม่ ด้วยอาหาร ที่มีประโยชน์ก่อนออกเดินทาง

i-oon Resort

ไออุน่ รีสอร์ท พาคุณไปสูดอากาศบริสทุ ธิท์ นี่ ำ�้ ตกเจ็ดคต ท�ำบุญวัดสว่างบุญ เพลิดเพลินกับที่เที่ยวหลากหลายในจังหวัดสระบุรี ไออุ่นรีสอร์ท ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อ อ� ำ เภอเมื อ งและอ� ำ เภอแก่ ง คอย เป็ น รี ส อร์ ท เปิ ดใหม่ ที่ ใ ส่ ใ จเรื่ อ งความสะอาด ความสะดวกสบาย พร้อมบริการอบอุน่ เป็นกันเอง ส�ำหรับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกมีทงั้ สระว่ายน�้ำและห้องฟิตเนต เหมาะทั้งการมาพักผ่อนแบบจัดกรุ๊ปสัมมนา หรือแวะพัก ก่อนไปเที่ยวที่อื่นๆ ในสระบุรี รีสอร์ทอยู่ห่างจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว เชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าเพียง6-7นาที เท่านี้โลกสีเขียวกับอากาศบริสุทธิ์ก็รอคุณ อยู่แค่เอื้อม

ไออุ่นรีสอร์ท ( I-oon Resort )

บริการห้องพัก ห้องประชุม พร้อมสระว่ายน�ำ้ และฟิตเนส ตัง้ อยูท่ ี่ 41 หมู่ 1 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สอบถามและส�ำรองห้องพัก : 036-340209, 065-5136097 Page Facebook : ไออุ่นรีสอร์ท Line: 065-5136097 Id line : ioon.resort e-mail: i-oon_resort@hotmail.com SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 3

3

26/1/2561 9:27:45


หาดสองแควรีสอ

หาดสองแควรีสอร์ท

HadSongKwaeResort “นอนนับดาว เคล้ากลิ่นดอกไม้”

4 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 4

26/1/2561 9:54:35


วรีสอร์ท “พัก หาดสองแควรีสอร์ท ทิปพิเศษไม่ควรพลาด นั่งรถไฟผ่ากลางน�้ำ ชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนของพ่อ)” 1. ระยะทางจากห้ า งโลตั ส ถึ ง ซุม้ ประตู อ.แก่งคอย ประมาณ 11 กิโลเมตร 2. ก่อนถึงซุม้ ประตูทางเข้า อ.แก่งคอย ให้สงั เกตุปา้ ยบอกทาง “แก่งคอยบ้านนา นครราชสีมา”บนถนนมิตรภาพ 3. ประมาณกิโลเมตรที่ 118 ชิดซ้าย เข้ า ทางคู ่ ข นาน ผ่ า นร้ า นอาหาร “อร่อยดีดี” แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านซุ้มประตู เดินทางตามลูกศร 4. ถึงสี่แยกไฟแดง ให้สังเกตุขวามือ เป็นป้อมต�ำรวจ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน อดิเรกสาร ถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวขวา 5. ระยะทางจากสะพานอดิเรกสารถึง หาดสองแควรีสอร์ท 12 กม.

หาดสองแควรีสอร์ท 82 หมู่ 8 โทร 089-8015772 , 086-3044587 line : 089-8015772 Email : chul.bouplean@gmail.com

SARABURI 5 2

.indd 5

26/1/2561 9:54:47


คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.สุมทิ แช่มประสิทธิ,์ ดร.พิชยั ทรัพย์เกิด, ดร.ไอศูรย์ ดีรตั น์, ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์, ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา

กองบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

กชกร รัฐวร

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายกฎหมาย

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร

นันท์ธนาดา พลพวก ศุภญา บุญช่วยชีพ วาสนา จ�ำนงค์ผล

บรรณาธิการอ�ำนวยการ

นักเขียน

ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

Editor’s Talk

ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

บรรณาธิการบริหารสายงานการตลาด

อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์, วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์

ศิลปกรรม

ผู้จัดการฝ่ายศิลป์

พัชรา ค�ำมี

กราฟิกดี ไซน์

โครงการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

กิตติชัย ศรีสมุทร อัครกฤษ หวานวงศ์ ธนวรรษ เชวงพจน์ ทวัชร์ ศรีธามาศ

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชน

ถาวร เวปุละ, กิตติเมศร์ ชมชื่น ไพรัตน์ กลัดสุขใส, กษิดิส ไทยธรรม มินทร์มันตรา จิรฐาคุณานนท์, เฉลิมชัย จิระพรสิริภัทร, รุ่งโรจน์ เสาร์ปา ณัฏฐพัฒน์ แจ่มจันทร

พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์ วรเชษฐ สมประสงค์ สินีนาถ เฉลยสมัย ช่างภาพ

ชัยวิชญ์ แสงใส ปณต ปิติจารุวิศาล กิติวัฒน์ ทิศมั่ง โปรดักชั่น

สิรพงศุ์ เกียรติเสริมขจร ศุทธนะ นนทะเปาระยะ

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ปัฐมาภรณ์ แสงบุราณ, กรรณิการ์ มั่นวงศ์, สุจิตรา แดนแก้วนิต

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จ�ำกัด

9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-7171 แฟกซ์. 0-2971-7747 Facebook : SBL บันทึกประเทศไทย E-mail : sbl2553@gmail.com www.sbl.co.th

New Editor’s Talk.indd 6

26/1/2561 10:44:08


กาลเวลากลืนกิน สรรพสิ่ง อย่างแท้จริง พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ไม่มีผิด

ทีมงานนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย มี ความภูมิใจและอบอุ่นใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ รับใช้พระพุทธศาสนา เพือ่ ประโยชน์สขุ ครอบครัวและ สังคม โดยเฉพาะ ฉบับพิเศษที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ เป็นบันทึกเส้นทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสระบุรี ด้ ว ยหลั ก ธรรมแห่ ง ความเมตตา กรุ ณ า และรู ้ รั ก สามัคคี มาจนถึงปัจจุบัน ในนามของนิตยสาร SBL ผมขอถือโอกาสนี้ กราบนมั ส การพระเดชพระคุ ณ พระธรรมปิ ฎ ก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) พระสุนทรธรรม ภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ) และ กราบ ขอบพระคุณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสระบุรี นายเดชา ก่อเกิด ทีเ่ มตตาให้พระพุทธ ศาสนามีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมอุดมธรรม ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ศาสนสถาน บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ซึ่งกรุณาสนับสนุน ให้ทีมงานด�ำเนินการจัดท�ำนิตยสาร SBL บันทึก ประเทศไทย ฉบับ จังหวัดสระบุรี ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ท้ า ยนี้ ผมขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย อันประกอบด้วย พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ พระสังฆเจ้า อันเปีย่ มไปด้วยเมตตา กรุณา และปัญญา โปรดแนะน�ำแนวทางแห่งความสุขสงบ ให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทาง ธรรมอันจะน�ำความชุ่มเย็นมาสู่ดวงหทัยทุกเช้าค�่ำ ทุกวันเทอญ

ติดต่อ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

โทรศัพท์ 081-442-4445, 084-874-3861 E-mail : supakit.s@live.com Facebook : Supakit Sillaparungsan

New Editor’s Talk.indd 7

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�ำนวยการ

26/1/2561 10:44:13


Contents

SARABURI

บั น ทึ ก วั ด ทั่ ว ไทยจั ง หวั ด สระบุ รี พ.ศ. 2561 12 16

ใต้ ร ่ ม พระบารมี ส�ำ นั ก งานพระพุท ธศาสนา

อำ�เภอพระพุทธบาท

22

อำ�เภอเมืองสระบุรี

38

วั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิห าร วั ด สวนส�ำ ราญ วั ด ซั บ ชะอม วั ด บ้ า นน้ อ ย วั ด ราษฎร์ ศ รั ท ธาธรรม วั ด ถ�้ ำ มงกุ ฏ วั ด เชิ ง เขา วั ด โนนสภาราม วั ด หนองขริ้ น วั ด หนองโนใต้ วั ด หนองโนเหนือ วั ด หนองยาวสูง วั ด บ้ า นกล้ ว ย วั ด ทุ ่ ง สาริ ก า วั ด โคกเพ็ ก วั ด หนองยาวใต้ วั ด ศรี บุ รี รั ต นาราม วั ด นาร่ อ ง

อำ�เภอแก่งคอย

วั ด ป่ า สว่ า งบุ ญ วั ด เขาพระ วั ด ทั บ กวาง วั ด บ้ า นธาตุ ใ ต้ วั ด ซั บ บอน วั ด หาดสองแคว วั ด เตาปู น วั ด ป่ า ไผ่ วั ด ท่ า ศาลา วั ด พระพุ ท ธบาทน้อย บั น ทึ ก เส้ น ทางท่อ งเที่ย ว

อำ�เภอหนองแค วั ด ขอนชะโงก วั ด สนมลาว วั ด บั ว ลอย วั ด ห้ ว ยขมิ้ น

8 Contents

...500 กว่าวัด

SARABURI

24 30 32 34 35 36 40 46 48 50 52 54 56 58 59 60 62 63

วัดป่าสว่างบุญ

68

64

68 72 76 78 80 82 84 86 88 89 90

110

113 114 116 118

16

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา

ใต้ร่มพระบารมี

นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย

ใต้ร่มพระบารมี

มีความภูมิใจและอบอุ่นใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ การรับใช้พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะ ฉบับพิเศษที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ เป็นบันทึกเส้นทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสระบุรี ด้ ว ยหลั ก ธรรมแห่ ง ความเมตตา กรุ ณ า และรู้ รั ก สามัคคี มาจนถึงปัจจุบัน

12

“โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่สามารถผนึกกำ�ลัง ต้องไม่ลงทุนมากนัก ทำ�เหมือนชาวบ้านทำ� ยอมให้เสีย ไปบ้าง ถ้าลงทุนทำ�มากไป หลวงจะทำ�ได้ แต่ชาวบ้าน ทำ�ไม่ได้...” โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 8

27/1/2561 11:07:12


รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บน แผ่นดินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธ์คีรี

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

วัดหนองปลาหมอ วัดมงคลทีปาราม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดร่องแซง วัดชัยสิทธิ์อนุส รณ์ วัดบ้านยาง วัดหนองพระบาง วัดทุ่งดินขอ

อ�ำเภอเสาไห้

134

อำ�เภอมวกเหล็ก

144

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

162

อำ�เภอบ้านหมอ อำ�เภอวิหารแดง

168 169

อำ �เภอดอนพุด อำ�เภอหนองโดน

176 177

อ�ำเภอวังม่วง อำ�เภอหนองแซง

180 181

วัดเขาแก้ว วัดชุ้ง วัดห้วยหวาย วัดจันทบุรี วัดอัมพวัน

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

24

วัดมวกเหล็กนอก วัดถ�้ ำธรรมโอสถ วัดประชาวิจิตร ที่พักสงฆ์พรหมสุว รรณ ส�ำนักสงฆ์น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย ศูนย์ปฏิบัติธรรม(แห่งที่ 9) วัดถ�้ ำดาวเขาแก้ว วัดศรัทธาประชากร วัดมงคลชัยพัฒนา วัดหน้าพระลาน

109

วัดสมุทรประดิษฐาราม

112

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย

114

120 122 124 126 128 130 131 132

วัดเกาะแก้วอรุณราม วัดคลองไทร วัดหนองตาบุญ

วัดโป่งหัวถนน

วัดหนองนกชุม วัดหนองสีดา วัดหนองพลับ วัดบ้านโดน วัดม่วงหวาน วัดหนองกระธาตุ วัดไก่เส่า วัดอู่ตะเภา วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองกีบม้า

136 138 140 142 143 146 148 150 151 152 154 164 166 167 170 173 174 178 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

SBL บันทึกประเทศไทย

Contents

.indd 9

9

27/1/2561 11:07:18


Aromdee Resort and Spa

อารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์ สปา

น� ำ เสนอทุ ก ความน่ า สนใจ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกมากมายที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารเข้ า พั ก ของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เชิญใช้บริการ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง ที่โรงแรมได้ จัดเตรียมไว้ส�ำหรับคุณ ห้องพักแต่ละห้องตกแต่งอย่างมีระดับพร้อมสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกมากมาย โรงแรมน� ำ เสนอโอกาสในการพั ก ผ่ อ นสั น ทนาการที่ ห ลากหลาย ด้วยบริการที่วางใจได้และพนักงานมืออาชีพ อารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมตอบสนองความต้องการของคุณ

10

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 10

26/1/2561 10:28:06


อารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์ สปา (Aromdee Resort and Spa)

ตั้งอยู่พระพุทธบาท ยินดีต้อนรับสู่ 84 ห้องนอนที่หรูหราด้วยเครื่องปรับอากาศ และร้านอาหารพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งยังมี Wi-Fi ฟรีทั่ว ทั้งโรงแรม

โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก 84 ห้อง มีโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เย็น น�้ำขวดฟรี เครือ่ งปรับอากาศ ไว้บริการอีกด้วย โรงแรมให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกชัน้ เลิศ รวมถึง สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง อาบแดด สวน สระว่ายน�้ำ ส�ำหรับเด็ก ให้คุณได้ ผ่ อ นคลายหลั ง ท่ อ งเที่ ย วเต็ ม ที่ ใ นเมื อ ง อิ่ ม เอมกั บ บริ ก ารที่ ไ ม่ มี ใ ครเที ย บและ ท�ำเลที่ตั้งที่ดีเลิศได้ที่

อารมณ์ดรี สี อร์ท&สปา (Arromdee Resort & Spa) ที่อยู่ : ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 03-620-0917 , 093-581-6414, 080-666-8719 เว็บไซต์ : http://www.arromdeeresort.com/

2

.indd 11

26/1/2561 10:28:07


โครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

12

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 12

27/1/2561 14:30:32


“ ให้แบ่งพื้นที่ 15 ไร่ ออกมาสัก 3 ไร่ แล้ ว ขุ ด สระน�้ ำ เก็ บ กั ก น�้ ำไว้ ช่ วยในการ ปลูกข้าวจะท�ำให้ได้ผลผลิตทุกปี ได้ 40 ถัง ซึ่ งจะได้ 10 เท่า ของปี ที่ได้ผลผลิตไม่ดี หรือท�ำนา 15 ไร่ จะเท่ากับท�ำนา 120 ไร่ ในปี ที่ได้ผลผลิตไม่ดี ทฤษฎีนี้ดูประหลาด แต่มันเป็นจริงอย่างนั้น และยังได้ปลาอีก ปลูกอย่างอื่นเป็นรายได้ ปลูกพืชน�้ำก็ได้ การปลู ก พื ช บนนี้ เ ขาก็ เ อาน�้ ำ จากสระ มารดได้ จะเป็ น รายได้ อี ก ทางหนึ่ ง ” ส่วนหนึ่งของ พระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อั น เป็ น จุ ดก� ำ เนิ ด ของ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานผู้ด�ำเนินงาน และหน่วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คือ มูล นิธิชัยพัฒ นา กรม วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ผู้ได้รับประโยชน์ คือ เกษตรกรผู้ใช้นำ�้ และประชาชนบริเวณโดยรอบ ที่ตั้งของโครงการ ต�ำบลเขาดินพัฒนา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำริเกีย่ วกับ โครงการนีต้ อ่ มาว่า “ บริเวณพืน้ ทีใ่ หม่นใี้ ห้ปลูกข้าว เป็นหลัก ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลแซมบ้างเพื่อให้ ชาวบ้านมีข้าวกินก่อนไม่ต้องซื้อ ประชาชน มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 15 ไร่ ลองท�ำให้เหมือน ของเขา พืน้ ทีแ่ ห้งแล้งขาดน�ำ้ แต่ละแปลงให้มนี ำ�้ ของเขาแล้วสูบน�้ำมาใช้ พื้นที่ของชาวบ้าน ถ้าท�ำคล้ายๆ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสระบุรี เขาจะอยูไ่ ด้ไม่ตอ้ งให้เป็นศูนย์ศกึ ษา อยากเป็นอยากทดลองว่าจะท�ำอย่างนีช้ าวบ้าน ท� ำ ได้ ไ หม ราชการจะช่ ว ยอะไรบ้ า ง เช่ น ขุดสระให้ในพืน้ ที่ 3,000 ไร่ ท�ำได้ 200 บ่อ แต่ ต้องดูพนื้ ทีๆ่ เหมาะสมด้วย ตอนแรกก็ปลูกข้าว ก่อน ทีหลังก็ปลูกไม้ผล ตกลงเราก็สนับสนุนได้ ตกลงเอาแปลงที่ 3 เพื่อพิสูจน์ว่าราษฎรท�ำได้ ไหม ให้วดั โรงเรียน ราชการ และมูลนิธริ ว่ มกัน ” โครงการฯ นี้ เป็นโครงการทีส่ ามารถผนึกก�ำลัง ต้องไม่ลงทุนมากนัก ท�ำเหมือนชาวบ้านท�ำ ยอมให้เสียไปบ้าง ถ้าลงทุนท�ำมากไป หลวงจะ ท�ำได้ แต่ชาวบ้านท�ำไม่ได้... SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 13

13

27/1/2561 14:30:33


ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชกระแสให้เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธชิ ยั พัฒนา ไปหาซื้อที่ดิน ติดกับวัดมงคล (ต่อมาได้รับ พระราชทานนามเป็นวัดมงคลชัยพัฒนา) ซึ่ง ตั้งอยู่ในเขต 2 ต�ำบล คือ ต�ำบลห้วยบง และ ต�ำบลเขาดินพัฒนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตต� ำ บล เขาดิ น พั ฒ นา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 นายสมจิตร ท้าวครุฑ และนางบุญเรือง ราวีศรี ได้ขายและ ถวายที่ดินจ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่เศษ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้จดั ซือ้ ทีด่ นิ ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน เพิ่มอีก 1 แปลง รวมทั้งมีผู้ถวายเพิ่มเติมเป็น พืน้ ทีอ่ กี 15 ไร่เศษ ทรงมอบให้มลู นิธชิ ยั พัฒนา ทดสอบ การด�ำเนินการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยพระราชทานแนวทาง การด�ำเนินงานไว้ด้วย ดังพระราชด�ำริข้างต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.สาธิตการจัดท�ำแปลงทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ในเขตอาศัย น�้ำฝน 2.สาธิตการท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน 3.เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียนและ ผู้สนใจทั่วไป 4.บริการสีข้าวให้กับเกษตรกรทั่วไป 5.จ�ำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับโครงการ

14

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 14

27/1/2561 14:30:39


กิจกรรมภายในโครงการ

1. กิ จ กรรมทฤษฎี ใ หม่ พื้ น ที่ 15.5 ไร่ แบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น 4 ส่ ว น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ในรูป 16-35.5-24.5-24 พื้นที่ส่วนที่ 1 สระน�้ำ สามารถเก็บกักน�้ำประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ฝนไว้ให้แก่ขา้ วในแปลงนา ในระยะทีฝ่ นทิง้ ช่วง และใช้ในการปลูกพืชไร่หลังนาในฤดูแล้ง ปล่อยปลา กินพืชแบบตามธรรมชาติ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาจีน ฯลฯ และบริเวณขอบสระน�ำ้ ปลูกไม้ผล (มะพร้าว) แซมและปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน พื้นที่ส่วนที่ 2 นาข้าว ปลูกข้าวนาปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวปลูก พืชไร่หลังนา เช่น ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ลูกผสมดีเด่น (VBA-1) ให้น�้ำ ถั่วเหลืองฝักสดด้วยระบบน�้ำมินิสปริงเกอร์ เพื่อดูแลรักษา พื้นที่ส่วนที่ 3 ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชไร่ ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่กิ่งอ่อน คูน ยางนา มะกล�่ำต้น ปลูกผักหวานป่าเป็นไม้พื้นล่าง ไม้ผล ได้แก่ ขนุน น้อยหน่า มะม่วง ชมพู่ ส้มโอ ฝรัง่ ละมุด ตัดหญ้าก�ำจัด วัชพืช ดูแลรักษาไม้ผล ไม้ยนื ต้น ปลูกพืชสมุนไพรแซม ได้แก่ รางจืด ดีปลี โสมไทย มะกรูด ฟ้าทลายโจร หนุมานประสานกาย ว่านหางจระเข้

หนอนตายหยาก ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้หอม เสลดพังพอน ข่า พืชไร่ ปลูกข้าวโพดฝักสด ให้น�้ำ ก�ำจัดวัชพืช ดูแลรักษา พื้นที่ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัย ใช้ส�ำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ถนน ปลูก ผั ก สวนครั ว ปลอดภั ย จากสารพิ ษ โดยปลู ก ผั ก กิ น ใบและผั ก กิ น ผล สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดไข่ ปลาดุกพันธุบ์ กิ้ อุยในวงบ่อกระเบือ้ งโค้ง เพือ่ จ�ำหน่ายเป็นรายได้ ส�ำหรับ ปุ๋ยที่ได้จากมูลไก่ มูลเป็ด น�ำมาใส่แปลงพืชผักสวนครัวและพืชไร่ เพื่อ ลดต้นทุนการผลิต 2. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน พื้นที่ 16.5 ไร่ ไม้ผลยกร่อง ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ มะม่วงพันธุ์ต่างๆ กระท้อนพันธุ์ ปุยฝ้ายและพันธุ์อีล่า (ก�ำจัดวัชพืช ขนตอซังข้าวและฝางข้าวคลุมโคน ไม้ผล เพื่อป้องกันการระเหยของน�้ำ ดูแลรักษาไม้ผล) พืชไร่ ปลูกพืชไร่แบบผสมผสาน ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว และ ข้าวโพดหวาน โดยทยอยปลูกเป็นรุ่นๆ หมุนเวียนกันตลอดปี พืชผัก ปลูกชะอม รดน�ำ้ ตัดแต่งกิง่ ชะอม ก�ำจัดวัชพืช ขนตอซังข้าว และฟางข้าวคลุมโคนชะอม เพือ่ ป้องกันการระเหยของน�ำ ้ ดูแลรักษาตลอดฤดู

ติดต่อ : โทรศัพท์ 036-275-918 หรือ 08-1758-0797 (นายอ�ำนาจ ข�ำมาลัย เจ้าหน้าที่โครงการ) SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 15

15

27/1/2561 14:30:41


บั น ทึ ก เส้ น ทางพบส� ำนักงานพระพุท ธศาสนา

ขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุข ด้วยหลักพุทธธรรม

ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ การ พระพุทธศาสนาให้ มี ค วามมั่ น คงยั่ ง ยื น และสั ง คมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม คือ วิสยั ทัศน์ของเราที่สานต่องานพระพุทธ ศาสนาจากคณะสงฆ์ แ ละภาครั ฐ สู ่ ภ าค ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข

พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทาง พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และจั ด การการ ศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3. จั ด การศึ ก ษาสงฆ์ เ พื่ อ ผลิ ต และ พัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ งอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มี ความเข้มแข็ง

16

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

นายเดชา ก่อเกิด

4. ด�ำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ สังคม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท ยุทธศาสตร์ที่ 4. การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธ ศาสนาโลก ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสน สมบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 16

27/1/2561 14:20:34


ส่งเสริมพุทธธรรมน�ำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ค่านิยมหลักองค์การ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 17

17

27/1/2561 14:20:35


มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด�ำเนินงานให้ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของ ผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการ และช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ

ค่านิยมหลักขององค์การ

ส่งเสริมพุทธธรรมน�ำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ส่งเสริมพุทธธรรมน�ำชีวิต หมายถึง การ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การน� ำ หลั ก ธรรมทาง พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคม คุณธรรม

18

ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หน้าที่ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานสนองงาน คณะสงฆ์และรัฐโดยการท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและ ส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดย มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดวิทยฐานะ ผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์ (3) เสนอแนวทางการก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา (4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา (5) ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง (6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา (7) ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานหรือ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ปัจจุบัน จังหวัดสระบุรีมีวัดที่มีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี 517 วัด มหานิกาย 490 วัด ธรรมยุต 27 วัด จ�ำนวนพระภิกษุ ทั้งหมด 3,712 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 3,534 รูปธรรมยุต 178 รูป สามเณร 173 รูป แบ่งเป็นมหานิกาย 158 รูป ธรรมยุต 15 รูป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 18

27/1/2561 14:20:35


โดยมี พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) เป็น เจ้าคณะ จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) และพระสุนทรธรรมภาณ (สมชาติ ธมฺมโชโต) เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)

กิจกรรมในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

-สนับสนุนส่งเสริมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 -สนับสนุนส่งเสริมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ในวันถวาย พระเพลิงพระบรมศพ โดยจังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครชายไทย 89 คน เพื่อร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิง พระบรมศพ ระหว่าง 16-30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา -ประชุมพระนวกะ คณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) น�ำโดย พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุร(ี ธ) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ถวายความรูพ้ ระนวกะ ประจ�ำปี 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรีสิงห์บุรี-ชัยนาท ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธแสงธรรม ต�ำบล หนองนาก อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พระพรหมวิสทุ ธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค11(ธรรมยุต) เป็นประธาน

การเผยแผ่หลักธรรม

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ความหมาย ค�ำว่า พุทธมามกะ แปลว่า ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็น ของตน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง การประกาศตนของ ผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน การปฏิญาณตนเป็น ผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาไม่จำ� เป็นต้องท�ำเฉพาะคราวเดียว สามารถท�ำซ�ำ้ ๆ ตามก�ำลังแห่งศรัทธาและความเลื่อมใสก็ได้ เช่น พระสาวกบางรูป ภายหลังแต่ได้รับการอุปสมบทแล้วก็ลั่นวาจาว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก” ดังนี้ เป็นต้น ความเป็นมา เมื่อความนิยมในการบวชสามเณรลดลง พร้อมกับ การส่งเด็กไปเรียนในต่างประเทศมากขึน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชปริวิตกว่า เด็กๆ จักไม่มีความรู้สึก ที่ดีต่อพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้พระโอรสของพระองค์ทรงปฏิญาณ พระองค์ เ ป็ น ผู ้ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาก่ อ น และพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้เป็นพระองค์แรกที่ปฏิญาณ พระองค์ตามธรรมเนียมทีท่ รงตัง้ ขึน้ ใหม่นนั้ และใช้เป็นราชประเพณีตอ่ มา อีกหลายพระองค์ เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุมพฎพงศ์บริพตั ร พระโอรสสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินติ กับหม่อมเจ้าองค์อื่นๆ ก่อนจะไปศึกษาในยุโรปก็ได้แสดงพระองค์เป็น พุทธมามกะก่อน เป็นต้น โดยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมแสดงตน เป็นพุทธมามกะขึ้นสืบต่อกันมา ในปัจจุบัน ความนิยมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชาวพุทธไทย สามารถท�ำได้ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้ เด็กสืบความเป็นชาวพุทธตามตระกูลต่อไป และเมื่อจะ ส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างประเทศที่มิใช่ดินแดนของ พระพุทธศาสนา เป็นต้น ประกอบกับการสอนให้เด็กๆ สวดมนต์ ไหว้พระ ท�ำบุญใส่บาตร ถือศีล 5 เป็นปฐม เข้าวัดฟังธรรม และน้อมน�ำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตให้ เกิดความสงบเย็นภายในใจ และเพื่อเกื้อกูลให้สังคม เกิดความสันติสุข SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 19

19

27/1/2561 14:20:37


การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

“พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก” พระสาวกบางรูป ได้รับการอุปสมบทแล้วก็ลั่นวาจาไว้

20

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 20

27/1/2561 14:20:40


อลังการมหาเจดีย์ทองค�ำ 500 ยอด “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” วัดป่าสว่างบุญ

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 21

21

27/1/2561 14:20:41


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

พระพุทธบาท

ต�ำบลธารเกษม

ต�ำบลนายาว

วัดเขาเงิน

วัดโกมลกิตติ

วัดเขาบอระเพ็ด

วัดซอยสี

วัดตรีบุญญาราม

วัดซับครก

วัดธารเกษม

วัดดงมณี

วัดปราสาททรงธรรม

วัดนายาว

วัดพุขามหวาน

ต�ำบลพุกร่าง

อ�ำเภอพระพุทธบาท

ที่อยู่ ธารเกษม หมู่ 9 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ เนินบรเพ็ด หมู่ 12 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท

ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ที่อยู่ บ้านห้วยประดู่ หมู่ 5 ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดสวนมุตโตทัย

ที่อยู่ ห้วยจาน หมู่ 5 ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท

ต�ำบลขุนโขลน

อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดถ�้ำกระบอก

ที่อยู่ ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดนิคมวาสี

ที่อยู่ บ้านสะพานขาว หมู่ 10 ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท

ที่อยู่ ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดถ�้ำกระบอก

ที่อยู่ ธารโศก หมู่ 8 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ ชุมชนวัดปราสาททรงธรรม หมู่ 7 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ บ้านพุขาม หมู่ 5 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพุทธนิคม

ที่อยู่ บ้านหลังโรงพยาบาล หมู่ 12 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดสายตรี

ที่อยู่ ธารเกษม หมู่ 3 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท

ที่อยู่ สระล�ำไย หมู่ 9 ต�ำบลนายาว อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ บ้านซอย 4 หมู่ 2 ต�ำบลนายาว อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ บ้านซับครก หมู่ 2 ต�ำบลนายาว อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ บ้านดงมณี หมู่ 5 ต�ำบลนายาว อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ นายาว หมู่ 4 ต�ำบลนายาว อ�ำเภอพระพุทธบาท

อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดกัลยาณบรรพต

ที่อยู่ บ้านเขาเลี้ยว หมู่ 5 ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดเทพประทาน

ที่อยู่ หนองสองตอน หมู่ 3 ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพุกร่าง

ที่อยู่ ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท

ที่อยู่ บ้านพุกร่าง หมู่ 2 ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดนิคมวาสี

วัดหนองคณฑี

วัดพระพุทธบาท

วัดหนองสองตอน

ที่อยู่ บ้านสะพานขาว หมู่ 10 ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท

22 1.

ที่อยู่ บ้านธารเกษม หมู่ 2 ต�ำบลธารเกษม อ�ำเภอพระพุทธบาท

อ�ำเภอพระพุทธบาท

ที่อยู่ บ้านหนองคณฑี หมู่ 4 ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 22

26/1/2561 13:44:18


ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดนิคมเขมาราม

ที่อยู่ เขาบ่มกล้วย หมู่ 2 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดนิคมพัฒนา

ที่อยู่ หนองใหญ่ หมู่ 5 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดนุตจรัสวงศาราม

ที่อยู่ บ้านพุค�ำจาน หมู่ 9 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดบ่อวงครุ

ที่อยู่ บ่อวงครุ หมู่ 3 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดเบญจคีรี

ที่อยู่ หนองใหญ่ หมู่ 5 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพรหมประสิทธิ์

ที่อยู่ บ้านพรหมประสิทธิ์ หมู่ 9 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพุค�ำจาน

ที่อยู่ บ้านพุค�ำจาน ถนนสายโทซอย 6 หมู่ 1 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพุค�ำบรรพต

ที่อยู่ บ้านพุค�ำจาน หมู่ 7 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดพุซาง

ที่อยู่ พุซาง หมู่ 1 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดหนองกระทุ่ม

ที่อยู่ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 4 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดหนองใหญ่

ที่อยู่ หนองใหญ่ หมู่ 6 ต�ำบลพุค�ำจาน อ�ำเภอพระพุทธบาท

ต�ำบลเขาวง

วัดถ�้ำมงกุฎ

วัดเขาพลัด

วัดบ้านน้อย

อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ เขาพลัด หมู่ 3 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดเขาวง

ที่อยู่ บ้านเขาวง หมู่ 5 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดซับชะอม

ที่อยู่ บ้านซับชะอม หมู่ 4 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดซับบอน (วัดเขาวงนอก) ที่อยู่ ซับบอน หมู่ 2 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท

ที่อยู่ ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท ที่อยู่ บ้านน้อย หมู่ 6 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท

ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดตาลเสี้ยน

ที่อยู่ บ้านตาลเสี้ยน หมู่ 11 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาล

วัดเนินยาว

ที่อยู่ บ้านเนินยาว หมู่ 3 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดประดู่

ที่อยู่ บ้านประดู่ หมู่ 5 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดศรีอัมพร

ที่อยู่ บ้านโคกเลียบ หมู่ 2 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดส้มป่อย

ที่อยู่ บ้านส้มป่อย หมู่ 8 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดสวนส�ำราญ

ที่อยู่ บ้านสวนส�ำราญ หมู่ 10 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดหนองแก

ที่อยู่ บ้านหนองแก หมู่ 1 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดหนองเครือตาปลา

ที่อยู่ บ้านหนองเครือตาปลา หมู่ 4 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

วัดหนองจิก

ที่อยู่ บ้านหนองจิก หมู่ 7 ต�ำบลหนองจิก อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองโดนน้อย

ที่อยู่ บ้านหนองโดนน้อย หมู่ 9 ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท

SBL บันทึกประเทศไทย

1.

.indd 23

23

26/1/2561 13:44:19


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร “ ความเชื่ อ ตามคติ ช าวลั ง กาว่ า พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ไปประทั บ รอยพระพุ ท ธบาท ไว้ ห ้ า แห่ ง ซึ่ ง รอยพระพุ ท ธบาทที่ จั ง หวั ด สระบุ รี เป็ น หนึ่ ง ในนั้ น เป็ น ปู ช นี ย สถาน อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ส�ำคัญของพุทธศาสนิกชน ”

วั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิ ห าร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวร มหาวิ ห าร ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 19/3 หมู ่ ที่ 8 ต� ำ บลขุ น โขลน อ� ำ เภอพระพุ ท ธบาท จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ ดิ น ที่ ตั้ ง วั ด มี เ นื้ อ ที่ 6 , 2 6 8 ไ ร ่

24

24 ตารางวา โฉนดที่ ดิ น เป็ น พระราช กฤษฎี ก า ตั้ ง วั ด เมื่ อ พ.ศ. 2167 และ ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าในปี ดังกล่าว เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 28.70 เมตร ได้ รั บ การสถาปนา ขึ้นเป็นพระอารามหลวงในปีเดียวกัน

ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 8 ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พระธรรมปิฎก ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

(

).indd 24

26/1/2561 05:52:22 PM


ประวัติความเป็นมา วัดพระพุทธบาท ได้ท�ำการก่อตั้งในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรมโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้ มูลเหตุที่ จะทรงโปรดให้ ส ร้ า งวั ด นี้ เพราะสื บ เนื่ อ ง มาจากพระองค์ ไ ด้ ท อดพระเนตรเห็ น รอย พระพุทธบาทประดิษฐาน ณ ที่ตรงนั้น ทรง พระเจริ ญ พระราชศรั ท ธาเลื่ อ มใสยิ่ ง นั ก จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ช ่ า งก่ อ เป็ น เรื อ นน้ อ ย สวมรอยพระพุทธบาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อน ภายหลังจากได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับถึง ราชธานี จึ ง เริ่ ม งานสถาปนายกสถานที่ พระพุทธบาทนั้นขึ้นเป็นพระมหาเจดียสถาน และโปรดให้สร้างพระมหามณฑปครอบรอย พระพุทธบาท พร้อมกับโปรดให้เจ้าพนักงาน สร้างพระอาราม ส�ำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ อาศั ย เป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาพระมหา เจดียสถานพร้อมกับบ�ำเพ็ญสมณธรรมสืบไป ปัจจุบัน พระอารามซึ่งกว้างขวางใหญ่โต แบ่งออกเป็นสองเขต คือเขตพุทธาวาสเป็นที่ ประดิ ษ ฐานพระพุท ธบาท พระอุโ บสถและ ปูชนียสถานอื่นๆ ที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมา ถึงเชิงเขา และเขตสังฆาวาสเป็นทีอ่ ยูจ่ ำ� พรรษา ของพระภิกษุสามเณร มวลหมู่กุฎีพร้อมทั้ง ศาลาการเปรียญตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นดินติดกับ เขตพุทธาวาส ทั้งสองเขตมีก�ำแพงล้อมรอบ เป็นสัดส่วน มีถนนคัน่ กลางระหว่างเขต เพราะ เหตุวา่ วัดนีเ้ ป็นทีป่ ระดิษฐานรอยพระพุทธบาท จึ ง ได้ รั บ พระราชทานนามมาแต่ เ ดิ ม ว่ า “วั ด พระพุ ท ธบาท” แต่ ช าวบ้ า นโดยทั่ ว ไป นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “วัดพระบาท”

รอยพระพุทธบาทภายในพระมณฑปมีขนาดกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว (3 ศอก 6 นิ้ว) ลึก 11 นิ้ว ประดิษฐานภายในครอบบุษบก ซึ่งอยู่ภายในพระมณฑปใหญ่ รอยพระพุทธบาท เบื้องต้น มีความเชื่อว่าเป็นอุทเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ต่อมาค้นพบหลักฐานและมีความเชื่อตามคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับ รอยพระพุทธบาทไว้ห้าแห่ง ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในจ�ำนวนห้าแห่ง จึงมีความเชื่อว่าเป็นบริโภคเจดีย์ในชั้นหลังและเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ส�ำคัญของ พุทธศาสนิกชน ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะของรอยพระพุทธบาทนี้ เป็นหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะของมหาบุรุษ คือ เมื่อพระบาท เหยียบลงบนพื้นจะเต็มไม่เว้าแหว่ง และปรากฏลายมงคลร้อยแปด

SBL บันทึกประเทศไทย

(

).indd 25

25

26/1/2561 05:52:28 PM


ถ�้ำประทุน ถ�้ำนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่พระเจ้า ทรงธรรมโปรดให้มาสร้างพระพุทธบาท แต่ยัง ไม่ได้รับการบูรณะ ปล่อยสถานที่แห่งนี้ไว้จนมาถึง รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ศิลา บรรจุ พระบรมธาตุ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๐๓ และสถานที่ แห่ ง นี้ ยั ง เป็ น กุ ศ ลสถานสงเคราะห์ ค นชรา เป็ น ที่ ก ราบไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถ�้ ำ ประทุ น อยู ่ เ ชิ ง เขา ทิศตะวันออก ของวัดพระพุทธบาทฯ ห่างประมาณ ๑ กิโลเมตร มีลักษณะ คล้ายกับประทุนเรือ ตรง ปากถ�้ำเป็นส�ำนักสงฆ์จีนมีพระพุทธรูปทั้งของไทย และของจีนประดิษฐานอยู่หลายองค์ ถ�้ำนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน มีทางเดิน ทะลุถึงกันได้ตลอด ถ�้ำทางตอน เหนือมี พระพุ ท ธรูปจีน องค์ใหญ่อยู่ตรงปากถ�้ ำ ถ�้ำตอนกลางประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งของไทย และของจีน ถ�้ำตอนใต้มีพระเจดีย์ศิลาซึ่งพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ น�ำเข้ามา จากเมืองจีน ท�ำทรงกลม แบบเจดีย์ลังกา และ ทรงบรรจุ พ ระบรมธาตุ กั บ มี พ ระพุ ท ธรู ป ศิ ล า อีกหลายองค์และพระพุทธรูปส�ำคัญคือหลวงพ่อโต

บ่อน�ำ้ ทิพย์ ถ�ำ้ ประทุน

26

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

(

).indd 26

26/1/2561 05:52:42 PM


ประเพณีตักบาตรดอกไม้ สระบุรี ในครั้ ง พุ ท ธกาล นายมาลาการผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ก็ บ ดอกมะลิ ถ วายพระเจ้ า พิ ม พิ ส าร พระราชาแห่ ง เมื อ งราชคฤห์ ได้ พ บเห็ น องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก� ำ ลั ง ออกบิ ณ ฑบาตพร้อ มกับพระภิก ษุส งฆ์ เกิด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธา จึ ง ถวายดอกมะลิ

ถึ ง ๘ ก� ำ มื อ ความถึ ง พระเจ้ า พิ ม พิ ส าร เลยบ� ำ เหน็ จ รางวั ล ความดี ค วามชอบและ พระราชทานสิง่ ของทัง้ ปวงให้กบั นายมาลาการ นายมาลาการก็ อ ยู ่ อ ย่ า งร่ ม เย็ น ปราศจาก ทุ ก ข์ ใ ดทั้ ง ปวงด้ ว ยอานิ ส งส์ ข องการน� ำ ดอกมะลิ บู ช าแด่ อ งค์ ส มเด็ จ พระสั ม มา สัมพุทธเจ้า จนเกิดประเพณีตักบาตรดอกไม้

มาจนถึงทุกวันนี้ ส�ำหรับชาวเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ก็มีประเพณีตักบาตรดอกไม้ ในช่วงเข้าพรรษามาตั้งแต่ครั้งโบราณเช่นกัน โดยใช้ “ ดอกเข้ า พรรษา ” ที่ อ อกดอก บานสะพร่ า งรั บ เทศกาลนี้ ตั ก บาตรกั บ พระสงฆ์ ก ่ อ นขึ้ น ไปไหว้ ร อยพระพุ ท ธบาท ที่ “ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ”

Photo by www.fotobug.net

งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุ ทธบาท

งานเดือน 3 เริ่มตัง้ แต่วันที่ 24-31 มกราคม ของทุกปี งานเดือน 4 เริ่มตัง้ แต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม ของทุกปี ซึ่ งตรงกับตรุ ษจีน และวันมาฆบู ชา (ส�ำหรับปี ที่มีอธิกมาส เดือน 8-8 งานเทศกาลฯ จะตรงกับเดือน 4 ทั่วไปจะตรงกับเดือน 3) งานประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา ประจ�ำปี

SBL บันทึกประเทศไทย

(

).indd 27

27

26/1/2561 05:52:46 PM


Wat Phra Phutthabat Ratchaworamahawihan Refer to belief of Sri Lanka people, Lord Buddha went to five places and imprinted his footprints, which one of these footprints is in Saraburi province,Thailand, it is the significant sacred place of all Buddhists.

Wat Phra Phutthabat was founded in Ayutthaya kingdom period, during the reign of King Songtham. The reason why he built this temple is because he saw Buddha’s footprint is established at this temple location which made faith grown flourishingly inside his heart. Therefore, he ordered builders to build small pavilion to cover this footprint temporarily. Then, after he had returned to Ayutthaya, he started an establishment ceremony in order to make this area become the great sacred sanctuary, and ordered builders to build the great monk’s residential quarter cover Buddha’s footprint. Apart from that, there are monk’s house for monks and novices who live at this temple permanently, then, they can take care of the great sacred sanctuary and practice the dharma at the same time. At present, this vast temple is divided into 2 areas which are shrine area, this area is where Buddha’s footprint imprinted and building like Buddhist sanctuary, sacred places are located on the mountain slope until reach foothills area. Other area is monastery area which is a place where monk and novice live.

28

All monk’s house and sermon hall are located at area next to shrine area. Both area are surrounded by wall with balanced proportion. There is a road separate these two areas. Due to the fact that this temple is a place where Buddha’s footprint is enshrined, this temple was granted its name from Royal family which is “Wat Phra Phutthabat”, but locals usually call this temple “Wat Phra Bat”. As for a legend about this Buddha’s footprint. According to Bunnoowaat sutra, there was a monk name “Phra Sudjapant” respectfully asked Lord Buddha to

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

(

).indd 28

26/1/2561 05:52:51 PM


stamp his footprint on the ground of this area in order to be an evidence that Lord Buddha had come to this area once. After that, Lord Buddha prayed and stamped his foot on the ground to leave his footprint on this land. That’s why Buddha’s footprint is appear mountain slope of “Sudjapantakiri Mountain”, so called “Suvarnnabunpod Mountain” which established on the north-east of Ayutthaya kingdom since then until now.

There is a belief that Buddha’s footprint was built to be a representative of Lord Buddha. However, there was an evidence and belief of Sri Langka people that clear this suspicion which show the trace of Lord Buddha that he went to 5 places to imprint his footprint which footprint in Saraburi province, Thailand is one of these five footprints. Therefore, locals believe this temple is the place contain

eight necessary articles required by a Buddhist monk (in this place means Lord Buddha himself) and it is also be an important sacred place of Buddhist from all around the world, it is a representative symbol of Lord Buddha. An appearance of this footprint shows characteristic of a great man which is his footprint is a perfect footprint which shows no indented and it also shows 108 auspicious characteristic.

Worshipping Buddha’s footprint festival of 2561 B.E. as follows: Third month festival : from 24 January to 31 January. Fourth month festival : from 15 February to 1 March which on the same day as Chinese New Year day and Magha Puja day On the year

that has additional month, festival will be held on fourth month, normally it is third month. Tak Bat Dok Khaopansa ceremony (Merit-making by using flower during Buddhist Lent) from

26 Jul - 28 Jul (The day before the Buddhist Lent) and 1st day of waning moon on eighth month (Buddhist Lent day).

SBL บันทึกประเทศไทย

(

).indd 29

29

26/1/2561 05:52:53 PM


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดสวนส�ำราญ

วัดสวนส�ำราญ โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางามยังประโยชน์ ให้ส�ำเร็จ เริ่มแรกวัดแห่งนี้มีผู้เสียสระทรัพย์สินถวายที่ดินให้แก่วัด คือตาแพ นางเงิน ไม่ ทราบนามสกุล เป็นชาวบ้านกลุ่มเหนือ เพื่อใช้สร้างวัด ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมี พระอาจารย์สมพงษ์ ท�ำหน้าที่เจ้าอาวาสรูปแรก ในช่วงนั้น กลุ่มบ้านใต้ ก็มีการ สร้างวัดของกลุ่มบ้านใต้ ต่อมาประชาชนทั้งสองกลุ่มมีความประสงค์อยากจะรวม เป็นวัดเดียวกัน จึงปรึกษาหารือกัน โดยการน�ำของ นายรอด อ้วนแก้ว ปรึกษากับ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองแก กลุ่มผู้ ใหญ่สม จันทร์อิน ผู้เป็นทายกวัดกลุ่มชาวบ้านใต้ ในขณะนั้นวัดว่างจากพระ อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทั้งสองฝ่าย นายรอด อ้วนแก้ว มีที่ดินอยู่ระหว่างทั้งสองหมู่บ้านพอดีจึงบริจาคที่ดิน พระครูเกษมเสลธรรม สร้างวัด 7 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ส่วนชาวกลุ่มบ้านใต้ ก็รื้อศาลาทั้งสองแห่งมารวมกัน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาจึงได้ขอตั้งวัดในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2471 มีชื่อว่า วัดสวนส�ำราญ ซึ่งมี โรงเรียนวัดสวนส�ำราญอยู่ในวัดด้วย ศาลาธรรมสังเวช และกุฏเิ จ้าอาวาสรูปปัจจุบนั ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชอื่ ดัง ผูร้ บั ช่วงต่อ คือพระอาจารย์เกลีย้ ง ได้มาน�ำพาชาวบ้านสร้างเสนาสนะ ท่านหนึ่ง วัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีหลายรุ่น ที่เด่นคือ เมตตามหานิยม ต่อมาจนถึง พระใบฎีการทองใบ ญาณสีโล สานต่องานพระศาสนาเป็นที่ ตลับทองเหลือง ในช่วงนัน้ มีทดี่ นิ เพิม่ จ�ำนวน 2 ไร่ 31 ตารางวา หลักฐาน คือโฉนด เป็นชือ่ วัดสวนส�ำราญ ต่อมาท่านมรณภาพลง วัดก็วา่ งลงช่วงหนึง่ ประจักษ์ในระดับหนึ่ง เจ้าอาวาสรูปต่อมา คือ พระใบฎีกาเปา ธมฺมทีโป จนพระอาจารย์ส�ำรวย ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาส 1 ปี ชาวบ้าน (พระครูเกษมศีลคุณ) ได้สานต่อในการสร้างจนอุโบสถสมบูรณ์ และได้ พระราชทานวิสงุ คามสีมา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ท่านได้นำ� ชาวบ้าน สนับสนุนในการเรียน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้ปีหนึ่งท่านก็ได้ พัฒนาป่าช้าจนเป็นที่ร่มรื่น น�ำศรัทธาญาติโยมสร้างกุฏิสงฆ์หลายหลัง ย้ายออก วัดสวนส�ำราญ ก็ว่างเป็นระยะต่อมา คณะสงฆ์พระพุทธบาท

30 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 30

26/1/2561 11:55:31


รายนามเจ้าอาวาส 1. พระอาจารย์สมพงษ์ พ.ศ. 2471-2483 2. พระอาจารย์พัน พ.ศ. 2484-2496 3. พระอาจารย์กัณหา พ.ศ. 2497 -2509 4. พระอาจารย์สงคราม พ.ศ. 2510-2518 5. พระอาจารย์เกลี้ยง พ.ศ. 2519-2521 6. พระใบฎีกาทองใบ ญาณสีโล พ.ศ. 2522-2539 7. พระอาจารย์สนิท รก. พ.ศ. 2539-2540 8. พระครูเกษมศีลคุณ พ.ศ. 2541-2552 9. พระอาจารย์ส�ำรวย ถาวโร รก. พ.ศ. 2552-2552 10. พระครูเกษมเสลธรรม พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

ได้ส่งพระสุขโรจน์ มาเป็น รักษาการ และลาออกจาก รักษาการในภายหลัง ต่อมา ชาวบ้านได้นมิ นต์ พระกฤษฎา สีลธโร มาอยูร่ กั ษาการเมือ่ วัน ที่ 19 เมษายน 2553 ได้ ปีกว่า ก็วางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ แห่งใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 ต่อมา ท่านได้นำ� ศรัทธาชาวบ้านสนับสนุนทุนศึกษา บริหาร กิจการคณะสงฆ์จนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาส เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 จนปัจจุบันมีการพัฒนาวัดจนเจริญมั่นคง ท�ำหน้าที่เผยแผ่ พระพุทธศาสนา จัดปฏิบตั ธิ รรม งานด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณะ สงเคราะห์ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ศาสนศึกษา (การศึกษาสงฆ์) อย่างต่อ เนือ่ งมาจนถึงทุกวันนี้ ประวัติ เจ้าอาวาส พระอธิการกฤษฎา ฉายา สีลธโร รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เป็น พระครูเกษมเสลธรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 31

31

26/1/2561 11:55:45


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดซับชะอม

วัดซับชะอม อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้ก�ำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ พุทธพจน์ วั ด ซั บ ชะอมเป็นวัดในสังกัดของคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ ้านซับชะอม หมู่ 4 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่มาของวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ซับชะอม มีพื้นที่ส�ำหรับตั้งวัด จ�ำนวน 6 ไร่ โดยวัดได้รับการยกเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ในเขตบริการจ�ำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 ต�ำบลขุนโขลน และหมู่ 9 ต�ำบลเขาวง จ�ำนวน 160 หลังคาเรือน มีจำ� นวนประชากรประมาณ 1,300 คน มีพื้นที่ทิศเหนือจรดที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดภูเขา ทิศตะวันออกจรดโรงเรียนวัดซับชะอม และสถานพยาบาลประจ�ำต�ำบลเขาวง ทิศตะวันตกติดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน

ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นซับชะอม หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูพิพิธปริยัติกิจ เจ้าคณะต�ำบลเขาวง ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ศาสนสถาน อุ โ บสถ (ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า ง),ฌาปนสถาน และ ศาลาคูเ่ มรุ,ศาลาการเปรียญ,กุฏทิ พี่ กั สงฆ์, หอสวดมนต์,หอระฆัง และ หอกลอง เป็นต้น

32 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 32

26/1/2561 13:24:53


เป็นสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์ ล�ำดับเจ้าอาวาส พระครูเกษมธรรมธร (สุชิน แซ่ซิ้ม) 11 เมษายน พ.ศ. 2499-11 มกราคม พ.ศ. 2547 พระครูพิพิธปริยัติกิจ ดร. (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)เจ้าคณะ ต�ำบลเขาวง และ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ปริญญาเอก “พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เต ฌายิโน สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ ผู ้ ฉ ลาดนั้น เป็น ผู้เพ่งพินิจ มีค วามเพี ย รติ ด ต่ อ บากบั่ น มั่นคงเป็นนิตย์ ย่อมถูกต้องพระนิพพาน อันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ นาญฺญตฺร โพชฺฌาตปสา นาญฺญตฺร อินฺทริยสํวรา นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ เรา (ตถาคต) ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร ความระวังตัว และการสละ สิ่งทั้งปวง

เป็นสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 33

33

26/1/2561 13:25:00


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบ้านน้อย

วัดบ้านน้อย สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ การไม่ท�ำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสมุห์บุญโชค กิตฺติสาโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดบ้านน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 43 บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 24035 ตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 17 เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ.2547 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2551 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูง 2 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2547 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระจันทร์ 2. พระแดง 3. พระสมใจ อภิฉนฺโท 4. พระสมุหบ์ ญ ุ โชค กิตตฺ สิ าโร พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบนั

34 1

ตั้งอยู่เลขที่ 43 บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ร่วมสร้างเส้นทางบุญ สร้างอุโบสถ กับวัดบ้านน้อย โทร 080-739-5615

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 34

26/1/2561 9:11:02


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในอดีตทีผ่ า่ นมา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มีเจ้าอาวาสปกครองวัดหลายรูปได้ทำ� การ สร้างเสนาสนะบูรณปฏิสังขรณ์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน มีพระเถรานุเถระผู้มีปฏิปทา สัมมาปฏิบตั ิ เป็นทีเ่ คารพสักการะรวบรวมจิตศรัทธาของประชาชนพุทธบริษทั ในหมูบ่ า้ น และหมูบ่ า้ นใกล้เคียง มีพระเถรานุเถระผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูป้ กครองในระดับสูงถึงเจ้าคณะ ต�ำบลชัน้ เอก ปกครองคณะสงฆ์ในเขตต�ำบลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านห้วยประดู่ ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระครูวิสุทธิวรธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบลพระพุทธบาท ชั้นเอก

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระอธิการชอุ่ม (แอ) จนฺทโชโต พ.ศ.2480-2520 2. พระใบฎีกาสี พ.ศ.2520 - 2528 3. พระครูวิสุทธิวรธรรม พ.ศ.2528 - ปัจจุบัน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2481 เดิมสถานที่ตั้งวัดนี้เป็นป่าไม้ประดู่จ�ำนวนมาก มีล�ำห้วยหรือ ล�ำธารขนาดเล็กไหลผ่าน ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดห้วยประดู่ ปัจจุบันสภาพป่าไม้และล�ำธารได้หมดไป ผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้มี นายชัย นางหลั่น ชุนปรีชา (ชนปรีชา) ร่วมกับชาวบ้านพ่อค้าประชาชนบริจาคสร้างวัดนี้ขึ้น และได้ขอตั้งชื่อวัดว่า ราษฎร์ศรัทธาธรรม ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. ผูกพัทธสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 35

35

27/1/2561 13:34:38


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดถ�้ำมงกุฎ

วัดถ�้ำมงกุฎ คติธรรม : ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

ข อ เ ชิ ญ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ก ร า บ ไ ห ว ้ บู ช า พ ร ะ พุ ท ธ สุ ริ ย ะ นวมหามวคล (พระใหญ่ ) และขอเชิ ญ ชวนปฏิ บั ติ ธ รรมเจริ ญ สติ สมาธิ ปั ญ ญา เพื่ อ ความสะอาด สว่ า ง สงบ ของจิ ต ใจ ทุ ก วั น ณ วัดถ�้ำมงกุฎ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาวง. อ.พระพุทธบาท สระบุรี ประวัติ พระครูปลัดปรีชา รตนโชโต (เรี่ยวแรง) เจ้าอาวาส เรียนจบ ม.8 โรงเรียนวิทยาลัยพิบลู ประชาสวรรค์ สอบได้ที่ 1 ทุกชัน้ ได้รบั ทุนเรียนเก่งจาก พณฯ จอมพล ป. เข้ารับราชการต�ำรวจกองปราบ (พิเศษ) กองปราบปราม (สามยอด) สมัยจอมพลสฤษดิ์ เป็นนายก จบวิศวกร สาขาการก่อสร้างและการโยธาจาก โรงเรียนอุเทนถวาย รุ่น 37ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จบวิศวกร ปริญญาโท สาขาเครือ่ งจักรกล โรงงานสากล สถาบั น ซานตาคาริ น ่ า ประเทศบราซิ ล ได้ รั บ โล่เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ (ผลงานดีเด่น) จาก พณฯ รัฐมนตรี 5 ท่าน 5 ปี ซ้อน ได้รับสมญานามว่า “THE MAN OF THE YEAR” (ผู ้ ช ายเก่ ง ) พ.ศ. 2532 เป็ น วิ ศ วกรกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ดี เ ด่ น เงินเดือน 54,000 มีบ้านคฤหาสน์30 ล้าน ขายมาสร้างวัด เข้าบวช เป็นพระมหานิกาย 8 พรรษา ญัตติเป็นพระธรรมยุต 21 พรรษา สาเหตุที่บวช โยมแม่เสียชีวิต จากนั้น ธุดงค์ปลีกวิเวกกรรมฐานตาม ป่าชายแดนไทย-พม่า-ลาว-เขมร จนเกิดญาณทัศนะ จบนักธรรมตรี-

36 1

ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร.089-8073846

โท-เอก เรียนวิปสั สนากรรมฐานวิปสั สนาธุระ 5 ปี ที่ วั ด พระพุ ท ธบาท ใช้ ป ั จ จั ย ขายบ้ า นสร้ า ง วัดถ�้ำมงกุฎสวยงาม อีก 1 ในสระบุรีจนได้รับ พระราชทานรางวัลและประทานรางวัลมากมาย อาทิ ได้ รั บ พระราชทาน รางวั ล จาก สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี แจกทุนให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลมาโดยตลอด และสอนปฏิ บั ติ ธ รรมแก่ ค ณะครู อาจารย์ นั ก เรี ย น ชาวบ้ า น ทหาร ต� ำ รวจ ให้ ทุ น แก่ พระเณรทุกปี

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 36

26/1/2561 17:39:55


ปภาวี รีสอร์ท ประภาวี รีสอร์ท จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน ได้ทันทีที่ก้าวเข้ามา

Papawee Resort ประภาวี รีสอร์ท (Prapavee Resort) ตั้งอยู่ในแก่งกระจาน ยินดีต้อนรับสู่ 50 ห้องนอนที่หรูหราด้วยเครื่องปรับอากาศและร้านอาหาร พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งยังมี Wi-Fi ฟรีทั่วทั้งโรงแรม ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม สะอาด กว้างขวาง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องพักเหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ นักท่องเที่ยวที่มากันแบบครอบครัว หรือ ต้องการสัมมนา เรายินดีบริการ ด้วยความเต็มใจ

60/4 ม.2 ซ.6 ซ้ายลายตรี ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุ ทธบาท จ.สระบุ รี 18120 TEL | 090-974-6172, 063-218-0181

.indd 37

27/1/2561 14:18:35


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

เมืองสระบุรี

ต�ำบลนาโฉง

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหงส์ดาราวาส

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลนาโฉง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลดาวเรือง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดโตนด

ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดแก่งขนุน

ที่อยู่ 83 ถนน พิชัยณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 370 เทศบาล 4 ซอย 17 ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดบ้านอ้อย

วัดเขาคูบา

วัดบ�ำรุงธรรม

ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 173 บ้านชุมชนเขาคูบา ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดเจดีย์งาม

ที่อยู่ ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี ที่อยู่ บ้านแพะ หมู่ 3 ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดศรีบุรีรัตนาราม

ที่อยู่ ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดเชิงเขา

วัดศาลาแดง

ที่อยู่ บ้านเขาดิน ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วัดดาวเรือง

ที่อยู่ เลขที่ 41 ถนนเทศบาล 5 ชุมชนดาวเรือง หมู่ที่ 3 ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดดาวเสด็จ

ที่อยู่ 183 ถนน พิชัยณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดทองพุ่มพวง

ที่อยู่ พหลโยธิน ซอย 15 ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

38 2.

วัดบ้านบึง

ที่อยู่ เลขที่ 486 บ้านศาลาแดง ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองโสน

ที่อยู่ บ้านหนองโสน ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลดาวเรือง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดป่าสัก

ที่อยู่ เลขที่ 2 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ต�ำบลดาวเรือง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดถนนเหล็ก

ที่อยู่ ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหัวถนน

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหัวถนน ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลปากข้าวสาร อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดปากข้าวสารใต้

ที่อยู่ เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ต�ำบลปากข้าวสาร อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดปากข้าวสารเหนือ

ที่อยู่ บ้านบ้านปากข้าวสารเหนือ ต�ำบลปากข้าวสารเหนือ อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดสุวรรณคีรี

ที่อยู่ ซอย สบ. 4018 ต�ำบลปากข้าวสาร อ�ำเภอเมืองสระบุรี

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 38

26/1/2561 13:59:23


ต�ำบลหนองยาว

ต�ำบลหนองปลาไหล

ต�ำบลหนองโน

วัดป่าไผ่

วัดโคกหนามแท่ง

วัดนาร่อง

วัดหนองเขื่อนช้าง

วัดบ้านพลับ

วัดป๊อกแป๊ก

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี ที่อยู่ บ้านบ้านหนองเขื่อนช้าง ต�ำบลหนองเขื่อนช้าง อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองขริ้น

ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านหนองยาว ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองจักร

ที่อยู่ บ้านบ้านหนองจักร ต�ำบลหนองจักร อ�ำเภอเมืองสระบุรี

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 55 ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอเมืองสระบุรี ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านพลับ ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเมืองสระบุรี

วัดพระพุทธฉาย

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดอรัญญวาสี

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านเขาจ�ำปา ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอเมืองสระบุรี

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 2 บ้านนาร่อง ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี ที่อยู่ ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองโนใต้

ที่อยู่ เลขที่ 80 บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองโนเหนือ

ที่อยู่ เลขที่ 68 บ้านหนองโนเหนือ ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองยาวใต้

ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองยาวสูง

ที่อยู่ หมู่ 9 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลตะกุด

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดตะกุด

ที่อยู่ เลขที่ 15 หมู่ 2 ต�ำบลตะกุด อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดท่าพง

ที่อยู่ ท่าพงหมู่ 5 ต�ำบลตะกุด อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย

ที่อยู่ หมู่ 5 ต�ำบลตะกุด อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดสะตือ

ที่อยู่ บ้านสะตือ หมู่ที่ 4 ต�ำบลตะกุด อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดกุดนกเปล้า

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านเขาจ�ำปา ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดโคกเพ็ก

ที่อยู่ เลขที่ 69 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดเจริญราษฎร์บ�ำรุง (วัดโนนคล้อ)

ที่อยู่ บ้านโนนคล้อ หมู่ที่ 7 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดทุ่งสาริกา

ที่อยู่ ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดโนนสภาราม

ที่อยู่ บ้านโนนสภาราม หมู่ 2 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี

ต�ำบลตลิ่งชัน

อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดตลิ่งชัน

ที่อยู่ เลขที่ 38 บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดท่าเยี่ยม

ที่อยู่ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดหนองบัว

ที่อยู่ เลขที่ 1 บ้านหนองบัว ถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 7 ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมืองสระบุรี

วัดห้วยลี่

ที่อยู่ เลขที่ 58 บ้านห้วยลี่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมืองสระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

2.

.indd 39

39

26/1/2561 13:59:23


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดเชิงเขา

วัดเชิงเขา จะมีบุญใดใหญ่เท่าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์... วัดเชิงเขา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก(พระธาตุเชิงเขา) ณ วัดเชิงเขา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 32 บ้านเขาดิน ถนนเทศบาล 1 หมูที่ 8 ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระปลัดนิวัฒน์ อกิญจโน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โฉนดเลขที่ 312 พื้ น ที่ ตั้ ง วั ด เป็ น ที่ ร าบเชิ ง เขา แวดล้อมไปด้วยบ้านเรือนประชาชน

40

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 40

27/1/2561 04:04:02 PM


อาณาเขต ทิศเหนือยาว 8 เส้น 15 วา ทิศใต้ยาว 3 เส้น 10 วา สาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 4 เส้น 5 วา ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 10 วา

ติดต่อกับที่ดินของเอกชน ติดต่อกับที่ดินเอกชนและทาง ติดตอ่กับที่ดินของเอกชน ติดต่อกับที่ดินเอกชนและภูเขา

อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ.2512 วัดเชิงเขา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2483 เดิมวัดตั้งอยู่ที่ บ้านตีนเขา หมู่ที่ 5 เรียกว่า “ วัดตีนเขา “ ต่อมาทางราชการทหาร ได้ท�ำการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงได้ย้ายไปตั้ง อยู่ ณ บ้านเขาดิน ประกาศย้ายวัด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2508 ในขณะ นั้น มีผู้ซื้อที่ดินบริจาคให้วัดคือ นายเบอะ และ นางแก้ว สุกใส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระอธิการดวง รูปที่ 2 พระอธิการพูน รูปที่ 3 พระอธิการสุข รูปที่ 4 พระอธิการถวิล รูปที่ 5 พระอธิการสมจิตร รูปที่ 6 พระอธิการอ่อน รูปที่ 7 พระครูพิศาลธรรมภาณ รูปที่ 8 พระอธิการชูชาติ รูปที่ 9 พระอธิการบุญนาค รูปที่ 10 พระอธิการเฉลียว สุนุทโร รูปที่ 11 พระปลัดนิวัฒน์ อกิญจโน

พ.ศ.2484 - 2490 พ.ศ.2490 - 2497 พ.ศ.2497 - 2503 พ.ศ.2503 - 2508 พ.ศ.2508 - 2510 พ.ศ.2510 - 2519 พ.ศ.2519 - 2534 พ.ศ.2534 - 2538 พ.ศ.2538 - 2543 พ.ศ.2543 - 2558 พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 41

41

27/1/2561 04:04:12 PM


พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ( พระธาตุเชิงเขา )

ในสมัยครัง้ พุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จไปยัง เมืองสาวัตถีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราช บริพารเป็นอันมาก ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น�้ำพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาว ผ่องบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทรงมี พระหฤทั ย เลื่ อ มใสอย่ า งแรงกล้ า ได้ รั บ สั่ ง ให้ ช ่ ว ยกั น ก่อกองทรายให้เป็นรูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์ มองดูเป็น ทิวแถวสวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสร็ จ แล้ ว ได้ เ สด็ จ ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ที่ บุ บ ผาราม มหาวิหาร แล้วได้ทลู ถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดียท์ ราย พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า ขอถวายพระพรมหาบพิ ต ร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง 84,000 องค์ หรือแม้แต่องค์เดียว ก็ยอ่ มได้รบั อานิสงส์มาก จะไม่ตกนรก ตลอดร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์ เสวยทิพย์สมบัติ

42

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 42

27/1/2561 04:04:19 PM


การก่ อ เจดี ย ์ ท ราย เป็ น เรื่ อ งของผู ้ มี ค วามฉลาด มี ค วามคิ ด ดี ได้ท�ำเป็นประเพณีมาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยท�ำมาแล้ว ในครัง้ เป็นพระโพธิสตั ว์ ในครัง้ นัน้ ตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดมากในราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้หยุดตัดฟืนทั้งวัน ได้กวาดทรายก่อเป็นเจดีย์โดยไม่เห็นแก่ ความเหนื่อยยาก แล้วเปลื้องผ้าห่มของตน ฉีกท�ำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอธิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัย แห่ ง พระโพธิ ญ าณในอนาคตกาล ครั้ น เมื่ อ ตายไปแล้ ว ได้ ไ ปเกิ ด ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่สองพันปีทิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิด เป็ น พระตถาคตนี้ เ อง ส� ำ หรั บ พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า

การร่วมบริจาคทรัพย์ ท�ำบุญสร้างอนุสารณียวัตถุใดที่จะให้เจริญ พระราชกุศลยิง่ ใหญ่ คงจะไม่มสี งิ่ อืน่ ใดเทียบเท่า การสร้างพระธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า กอปรกับปวง อาณาประชาราษฎรชาวบ้านเขาดินต่างเห็นประจักษ์ด้วยกันว่า การ สร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดเชิงเขา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จั ง หวั ด สระบุ รี เป็ น วิ ธี เ ดี ย วที่ ช าวบ้ า นเขาดิ น จะได้ ฉ ลองศรั ท ธาที่ ยิ่งใหญ่เปี่ยมล้นอย่างสูงสุดที่มีต่อองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้า SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 43

43

27/1/2561 04:04:29 PM


สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระธาตุ เ จดี ย ์ นี้ จึงควรสถิตอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดในบ้านเขาดิน ที่ ช าวบ้ า นจะขึ้ น ไปสั ก การะได้ กอปรกั บ วั ด เชิ ง เขา ได้ รั บ ความเมตตาจากพระเดช พระคุณเจ้ามงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เป็นประธานอุปถัมภ์ เพื่อสร้าง พระมหาธาตุเจดียป์ าสาทิโก (พระธาตุเชิงเขา) ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 2 ที่พระเดช พระคุ ณ พระมงคลสิ ท ธาจารย์ ได้ รั บ มอบ จากประเทศศรี ลั ง กา มาประดิ ษ ฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ปาสทิโก (พระธาตุเชิงเขา) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชน ได้ สั ก การบู ช า เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างด้ า น ประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา เป็ น สถานที่ ป ระกอบกิ จ ทางศาสนาและ ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมเชิงสักการะ เพื่อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ

44

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 44

27/1/2561 04:04:35 PM


พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ มี ข นาดกว้ า ง 21 เมตร สูง 45 เมตร บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ บนชั้นสูงสุด ภายในห้องโถงประดิษฐานพระพุทธรูปปางพุทธกลับ (หลวงพ่ อ แก้ ว ประทานพร) ขนาดหน้ า ตั ก กว้ า ง 9 เมตร สูง 15 เมตร คงความเป็นมาของหลวงพ่อ แก้ ว ประทานพร เป็ น ความเห็ น ของชาวบ้ า นเขาดิ น ที่ เ คยเห็ น ดวงแก้ ว สี ฟ ้ า สุ ก ใสขึ้ น จากยอดสู ง สุ ด ของ โคกเขาดิ น จึ ง ใช้ ชื่ อ พระพุ ท ธรู ป ที่ ป ระดิ ษ ฐานใน ห้องโถงพระมหาธาตุเจดียว์ า่ หลวงพ่อแก้วประทานพร

ภายในห้องโถงด้านล่างจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง ความเป็นมาของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาทิโก) เจ้าอาวาสวัดตะโก ต�ำบล ดอนหญ้านาง อ�ำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้อุปถัมภ์การสร้าง อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นสถานที่ ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของคณะสงฆ์ และพุ ท ธศาสนิ ก ชน อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ถี ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สระบุ รี ด้ ว ยเพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาส� ำ หรั บ คน รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษในอดีตกาล บริเวณโดยรอบพระมหาธาตุเจดีย์ปลุกไม้พันธุ์ หายาก ไม้สมุนไพร เป็นการท่องเที่ยวเชิงสักการะ ที่ ค วรแวะเวี ย นไปเจริ ญ สติ สมาธิ และปั ญ ญาเพื่ อ ความร่มเย็นใจเป็นอย่างยิ่ง

พระปลัดนิวัฒน์ อกิญจโน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 45

45

27/1/2561 04:04:42 PM


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดโนนสภาราม

วัดโนนสภาราม กราบสักการบูชา “หลวงพ่อสมปรารถนา” ที่วัดโนนสภาราม พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาและยึดมั่นในค�ำสอนพระพุทธองค์ที่ว่า ท�ำความดีละเว้น ความชั่ว และท�ำจิตให้ผ่องใส ผลแห่งกรรมดีย่อมเสริมส่งให้ชีวิตได้รับแต่ความสุขกาย สบายใจ และเพื่อเสริมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไป ขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนกราบ สักการบูชาและขอพรจาก พระพุทธสมปรารถนามิ่งมงคล หรือ หลวงพ่อสมปรารถนา พระศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโนนสมสภาราม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 10 บ้านโนนสภาราม หมู่ที่ 2 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 โทร. 0-8899-19956 เจ้าอาวาส โทร. 0-9933-91722 เลขาเจ้าอาวาส

วัดโนนสภาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยพระอาจารย์เตย กับ นายอ�่ำ จันทร เดิมชื่อ วัดใหม่โสภาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เริ่มแรกนั้นนายอ�่ำ จัทร และนางวร ผาน้อย ได้บริจาคที่ดินสร้าง วัดราว 5ไร่ ต่อมานายบาน บัวดี ได้บริจาคเพิ่มอีก 1ไร่ 2 งาน เพื่อก่อสร้างศาลา จากนั้น คณะสงฆ์และคณะศรัทธาได้ร่วมกันพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด และได้ ซื้อที่ดินเพื่อขยายอาณาเขตวัดให้กวางขวางขึ้น ท�ำให้ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ 13ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา คุณศรัญญา เดชะค�ำถู หัวหน้าสถานีอนามัยประจ�ำต�ำบลกุดนกเปล้า จากแรงศรัทธา ก่อก�ำเนิดพระพุทธสมปรารถนามิ่งมงคล เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง จึงได้จัดสร้างพระ เดิมที่วัดโนนสภา มีรูปเหมือนของ หลวงพ่อขาบ จนฺทสุทฺโธ เป็นที่ ประธาน คือ พระพุทธสมปรารถนามิ่งมงคล หรือ หลวงพ่อสมปรารถนา เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ซึ่ ง เป็ นที่ เ ลื่ อ งลื อ ในความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ว ่ า สามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มา สักการบูชาและขอพรสมปรารถนาทุกประการ

46

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 46

26/1/2561 17:47:22


ที่ตั้ง : วัดโนนสภาราม ตั้งอยู่เลขที่ 10 บ้านโนนสภา ราม หมู่ที่ 2 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนเขียน ภาพจิตกรรมฝาหนัง ภายในวิหารหลวงพ่อสมปรารถนา ตารางเมตรละ 6,900 บาท หรือตามก�ำลังศรัทธา เพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา ท�ำนุบ�ำรุงศาสนาให้ยั่งยืน ติดต่อสอบถามจอง ภาพเขียนได้ที่วัดโดยตรงที่ เจ้าอาวาส โทร.088-991-9956 เลขาเจ้าอาวาส โทร. 099-339-1722 ส� ำ หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนท่ า นใดที่ ป ระสงค์ สื บ สาน พระพุ ท ธศาสนาให้ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งสื บ ไป ขอเชิ ญ สวดมนต์ ท�ำวัตรเช้า-เย็น ปฏิบัติธรรมเจริญสติ สมาธิ เพื่อให้เกิด ปัญญาในการมองเห็นไตรลักษณ์ ความจริงแห่งชีวิตได้ที่ วัดโนนสภารามทุกวัน

พระพุ ท ธสมปรารถนามิ่ ง มงคล หรื อ หลวงพ่ อ สมปรารถนา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องกษัตริย์น้อย ศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานกับสุโขทัย หน้าตักกวาง 79 นิว้ สูง 105 นิ้ว วางศิลาฤกษ์เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ตรงกับวันขึ้น 9 ค�่ำ เดือน 9 เวลา10.49 น. องค์พระ สร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์อายุหลายพันปีจากวัดดังทั้ง 4 ภาคทั่วไทย จ� ำนวน 39 วัด ได้แก่ ผงเกสรดอกไม้ 108 ผงทองที่ปิดทองพระไคล พระธาตุ อัฐิเก่า กระเบื้องหลังคา อุโบสถเก่า ผงสถูปเก่า พระเก่า พระผงกรุเก่า ดินป่าช้า ผงธูป ผงไม้มงคล 108 เป็นต้น วัดโนนสภาราม ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตร เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตรงกับวันขึ้น 13 ค�ำ่ เดือน 12 เวลา 17.09 น. โดยหลวงพ่ อ ทองย้ อ ย วั ด ศรี บุ รี รัตนาราม จุดเทียนชัย หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอกเบิก เนตร โดยมีพระเกจิชื่อดังมากมาย นั่งสมาธิอธิษฐานจิตและ เจริญพระพุทธมนต์สวดบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร จนเกิด ความสงบเย็น ท�ำให้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมากราบสักการ บูชาไม่ขาดสาย

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 47

47

26/1/2561 17:47:25


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองขริ้น

วัดหนองขริ้น พระพุทธรูปปูนสีขาวขนาดใหญ่ “หลวงพ่อขาว” วัดหนองขริ้นแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียว เดิมทีเป็น ป่าเชิงเขา มีต้นไม้ ใหญ่น้อยจ�ำนวนมาก ต้นไม้เหล่านี้อยู่ติดกับหนองน�้ำซึ่งอยู่ระหว่าง ภูเขา 2 ลูก มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีกิ่งก้านสาขามากมาย เป็นที่ร่มรื่นยิ่งนัก ชาวบ้านที่ไปตักน�้ำ ณ หนองน�้ำแห่งนี้ ได้อาศัยร่มเงาเป็นที่พักผ่อน ไม่ เ พี ย งแต่ ม นุ ษ ย์ เ ท่ า นั้ น ยั ง มี น กโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง “นกขมิ้ น ” ก็ พ ากั น มาอาศั ย อยู่บนต้นไม้นี้เป็นจ�ำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกต้นไม้ต้นนี้ว่า “ต้นคัดลิ้น” เข้าใจกันว่า อาจกลายเป็น “ขริ้น” ก็เป็นได้ หนองน�้ำแห่งนี้เลยชื่อว่า “หนองขริ้น” ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานท�ำมาหากินอยู่ถิ่นนี้มีประมาณ 50 ถึง 60 หลังคาเรือน แต่ในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดมาก่อน ดังนั้นเมื่อจะท�ำบุญก็ต้อง เดินทางไกลไปที่วัดอื่น ซึ่งไม่สะดวก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันจัดสร้างกุฎิ เพื่อเป็นที่พักของสงฆ์ แล้วอาราธนาพระสงฆ์มาจ�ำพรรษา ณ สถานที่ แห่งนี้ และได้ขนานนามวัดว่า “วัดหนองขริ้น” โดยตั้งตามชื่อของหนองน�ำ้ ดังกล่าว ต่อมาเกิดสงครามอินโดจีน มีกองทหารญี่ปุ่นบางหน่วยได้เข้ามา ทัพตั้งอยู่ ประชาชนจึงต้องอพยพไปอยู่ต่างถิ่น พระสงฆ์ก็จำ� ต้องย้ายไป

48 2

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาว หมู่ 10 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

อยู่วัดอื่นด้วย จึงท�ำให้วัดนี้เป็นวัดร้างตลอดมา แม้ภายหลังสงครามจะ มีชาวบ้านได้กลับมาอยู่แล้วก็ตาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 ชาวบ้าน ได้ร่วมใจกันรื้อฟื้นและบูรณะวัดขึ้นใหม่ และได้อาราธนาพระสงฆ์มา จ�ำพรรษา 5 รูป สรุปแล้ววัดนี้สร้างมานานแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้าง

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 48

26/1/2561 17:54:44


การก่อสร้างพระอุโบสถได้ดำ� เนินการติดต่อกันตลอดมา โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสิ่งของต่างๆ รวมทั้ง การจัดผ้าป่ากองทุนและกฐินสามัคคี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 การก่อสร้างพระอุโบสถส่วนใหญ่ก็ส�ำเร็จ โดยสิ้น ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9 ล้านบาทเศษ ต่อมาทางคณะกรรมการวัดเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ มีพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิต เพื่อให้เป็นพระอุโบสถที่สมบูรณ์ ถูกต้องตามวินัยสงฆ์ต่อไป จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคม ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จ ฯเป็ น องค์ ป ระธานตั ด หวายลู ก นิ มิ ต เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2538

พระอธิการสมชาย สุขกาโม

ในปีพ.ศ. 2516 ชาวบ้านต�ำบลหนองยาว ได้ร่วมกัน สร้างศาลาการเปรียญขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ และ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูป ปูนสีขาวขนาดใหญ่ และตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อขาว” ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520 มีผู้มีจิตศรัทธา จากกรุงเทพฯคณะหนึ่ง พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนในจังหวัด สระบุ รี ได้ ร ่ ว มใจกั น สละทุ น ทรั พ ย์ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ สร้ า ง พระอุ โ บสถขึ้ น และได้ ก ราบทู ล อาราธนาสมเด็ จ พระ อริ ย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2520 อย่างไรก็ดี การก่อสร้างอย่างจริงจังเพิ่งเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2526 นี้เอง พระอุโบสถนี้มีขนาดยาว 50 เมตรกว้าง 35 เมตร เป็น แบบจัตุรมุข มีองค์พระเจดีย์ตรงกลางเป็นแบบที่สวยสง่า ยิ่งนัก ตัวโบสถ์อยู่บนยอดเนินเขาสูงเด่นเห็นชัดแต่ไกลเป็น ศักดิ์ศรีและสิริมงคลของต�ำบลหนองยาว

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 49

49

26/1/2561 17:54:48


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองโนใต้

วัดหนองโนใต้ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่ โฉนดเลขที่ 41523, 8576, 321, 6742, 6743 วัดหนองโนใต้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2343 เดิมชื่อวัดบ้านภู่ ตั้งอยู่ที่บ้านภู่ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองโนใต้ ไปประมาณ 6-7 กิโลเมตร ต่อ มาได้ ย ้ า ยเสนาสนะมาสร้า งใหม่ อยู่ ณ ที่หมู่บ ้า นหนองโนใต้ และเปลี่ ย นชื่ อใหม่ ว ่ า “วัดประชาบาล” ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดหนองโนใต้” ในสมัยนั้นมี พระอาจารย์ อินทร์ เป็นเจ้าอาวาส วั ด หนองโนใต้ ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ พ.ศ. 2500 มี เ ขต วิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ปัจจุบันมี พระครูมงคลธรรมสุนทร เป็น เจ้าอาวาส อาคารเสนาสนะส�ำคัญ 1. อุ โ บสถ สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. 2500 กว้ า ง 6 เมตร ยาว 16. เมตร เป็ น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า เมื่อ พ.ศ. 2500 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 2. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น

50 2

ตั้งอยู่เลขที่ 80 บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

3. หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารไม้ 4. กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2549 5. กุฏิเจ้าอาวาส จ�ำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 ลักษณะเป็นทรงไทยสร้างจากไม้ ยกพื้นสูง

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 50

26/1/2561 10:43:24


พระครูมงคลธรรมสุนทร เจ้าอาวาส

วัดหนองโนใต้ท�ำวัตรเย็น พระ 11 ทิ ด สึ ก ใหม่ 1 เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ธั ม มจั ก ฯรวม 12 จบ 261260

6. ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 7. ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 8. หอระฆัง 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 9. ซุ้มประตูวัด สร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ยังมี ศาลาอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง หลังห้องน�้ำ 30 ห้อง ศาสนวัตถุส�ำคัญ 1. พระประธานประจ�ำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหินทราย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 80 นิ้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 2. พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง 180 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 51

51

26/1/2561 10:43:31


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองโนเหนือ

วัดหนองโนเหนือ พระอธิการประกาย อนาลโย ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองโนเหนือ มีความเป็นมากว่า 200 ปี เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2363 ตั้งอยู่ใน หมู่บ้าน มีชื่อว่า “วัดบูรณะสามัคคี” ต่อมาย้ายมาตั้งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเพื่อความ สะดวกต่อการสัญจรไปมาของญาติโยม อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับแหล่งน�้ำที่สะดวกต่อการ อุปโภคบริโภค จึงได้ตั้งชื่อใหม่ตามสถานที่ตั้งว่า วัดหนองโนเหนือ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา โฉนดเลขที่ 37582 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2373 ต่อมาเนือ่ งจากอุโบสถหลังเดิมทีม่ คี วามช�ำรุดทรุดโทรมไปมากตามกาลเวลา จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนเมื่อปี พ.ศ. 2537 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าวั น ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2541 ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 13-19 เมษายน พ.ศ. 2541 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงใช้เป็นพระแท่นประทับ ทอดพระเนตรข้าราชบริหารในการ ขุดลอกสระน�้ำบริเวณหน้าวัดเพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน�้ำอุปโภค บริโภคเมื่อการขุดลอกสระเสร็จสิ้นจึงพระราชทานพระแท่นประทับ ให้กับทางวัดเพื่อใช้เป็นธรรมมาสส�ำหรับพระเทศน์

52

ตั้งอยู่เลขที่ 68 บ้านหนองโนเหนือ ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ติดต่อทางวัด 09-8845-0195 08-1851-8347, 09-8841-8086

ที่วัดหนองโนเหนือ มีพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์คือ “หลวงพ่อม่วงแร้ง” อายุกว่า 700 ปี ประวัติพระพุทธรูป “หลวงพ่อม่วงแร้ง” พระพุทธรูปคู่ศักดิ์ นามว่า หลวงพ่อม่วงแร้งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก มาจนถึงปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง ปางมารวิชัยเป็นศิลปะ อู่ทองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อายุกว่า 700 ปี ประดิษฐานในวิหาร (พระอุโบสถหลังเก่า) วัดหนองโนเหนือ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 52

26/1/2561 18:01:10


งานประเพณี สืบสารต�ำนานแห่ขนุน เมื่อบุคคลใดมีเรื่องทุกข์ร้อน หรือปัญหาต่างๆ ก็พากัน มากราบขอพรต่ อหลวงพ่ อม่ ว งแร้ง ครั้ง เมื่อได้รับ ความ ส�ำเร็จตามประสงค์ ก็จะน�ำขนุนสุกเป็นเครื่องสักการบูชา มาถวายเป็นการแก้บน และประมาณในช่วงเดือน มีนาคมเมษายน ของทุกปีมีงานประเพณีสืบสานต�ำนานแห่ขนุนเป็น ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศและในโลก ล�ำดับเจ้าอาวาส 1.พระอาจารย์ปุ้ม พ.ศ. 2470-2471 2. พระอธิการเสือ (คัมภิรานนท์) เอตํโช พ.ศ. 2471-2503 3. พระอาจารย์เพชร ภทฺโท พ.ศ. 2503-2527 4. พระอาจารย์สมพร จนฺทูปโม พ.ศ. 2527-2539 ๕. พระอธิการประกาย อนาลโย พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน.

จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านว่า แต่เดิมได้ประดิษฐาน อยู ่ ใ นวั ด โคกม่ ว งแร้ ง ณ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ประมาณ พ.ศ. 2373 พระพุ ท ธรู ป คู ่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้นิมิตให้อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือบอกว่าอยากมา อยู่ที่วัดหนองโนเหนืออยากกินบักมี่ (บักมี่ เป็นภาษาลาว แปลความหมายว่า ขนุน) ทางอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือ จึ ง น� ำ พาพระสงฆ์ และชาวบ้ า นไปตามหาพระพุ ท ธรู ป คู ่ ศักดิ์สิทธิ์ตามที่นิมิตเห็นและท�ำพิธีอัญเชิญก็สามารถเคลื่อน ย้ายได้ จึงอัญเชิญพระพุทธมาประดิษฐานไว้ในวิหาร (พระ อุ โ บสถหลังเก่า) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2373 เป็ นต้ นมาจนถึ ง ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 53

53

26/1/2561 18:01:14


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองยาวสูง

วัดหนองยาวสูง

ตั้งอยู่เลขที่ 34 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูขันติธรรมธาดา ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

พื้ น ที่ ตั้ ง ของวั ด เป็ น เนิ น สู ง เชิ ง เขา สร้ า งขึ้ น เป็ น วั ด นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2343 โดยมี พ ระอาจารย์ เ กษมเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การสร้ า งขึ้ น และ ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าเมื่ อ ปี พ.ศ. 2350 เขตวิ สุ ง คามสี ม า กว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตรที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 23ไร่ 2 งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ 46258, 46259

54

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึน้ ทะเบียนและก�ำหนดขอบเขตบริเวณ โบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 115 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2541 พืน้ ทีโ่ บราณสถาน พืน้ ที่ ก. ประมาณ 1 ไร่ 14 ตารางวา และพืน้ ที่ ข. ประมาณ 1 ไร่ 65 ตารางวา

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 54

27/1/2561 10:50:30


โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในด้านโบราณสถานมีพระอุโบสถและ เจดี ย ์ ป ระธานภู ธ าตุ เ ก่ า แก่ สร้ า งในสมั ย กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนโบราณวัตถุมีธรรมมาส เก่าแก่ (พระประทวนเรือพระที่นั่ง) สร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การบริหารการปกครอง มีพระครูขนั ติธรรมธาดา (ทองแดง ขนฺตธิ โร) อายุ 94 พรรษา 52 เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ.2517 ถึงปัจจุบัน อาคารเสนาสนะ พระอุโบสถกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2330 ก่ออิฐ และถือปูน หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลวดลายประดับด้วยกระจก ภายใน พระอุโบสถมีพระประธานเก่าแก่และพระอัครสาวกขวาซ้ายประดิษฐานอยู่ ทีฝ่ าผนังมีภาพจิตกรรมทีแ่ สดงถึงเรือ่ งราวต่างๆ ในพุทธประวัติ ความเชือ่ เรือ่ งนรก - สวรรค์ เรือ่ งราวในวรรณคดีและวิถชี วี ติ ของคนในสมัยโบราณ ทีป่ ระตูและหน้าต่างเป็นลวดลายรดน�ำ้ ลงรักษ์ปดิ ทอง ทีด่ า้ นหลังข้างนอก ของพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมของพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทัง้ พระองค์ ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2505 ภายในมีหอสวดมนต์แบบโบราณ กว้าง 4.4 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2512 มีกฏุ สิ งฆ์จำ� นวน 5 หลัง เป็นอาคารครึง่ ตึกครึง่ ไม้ มีศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 2 หลัง เป็นอาคารสร้างด้วยคอนกรีตผสมเหล็ก กว้าง 18.20 เมตร ยาว 41 เมตร สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2530 และอีกหนึง่ หลังกว้าง 20 เมตร ยาว 29.5 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตผสมเหล็ก สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2547

นิราสตฺตี อนาคเต วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ

อตีตํ นานุโสจติ ทิฏฺฐีสุ จ น นิยฺยติ

ผู้ ไม่ค�ำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้เห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย ย่อมไม่ถูกชักน�ำไปในทิฏฐิทั้งหลาย (พุทธพจน์)

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 55

55

27/1/2561 10:50:37


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบ้านกล้วย

สมเด็จพระพุทธจักรพรรดิ์ ก�ำจัดภัย

วัดบ้านกล้วย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ฆราวาสธรรม 4 ประการ พระครู เ กษมสุ นั น ทคุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด บ้ า นกล้ ว ย ผู ้ ม องการณ์ ไกลใน สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ท่านจึงได้มอบมงคลแห่งชีวิต ฆราวาสธรรม 4 ประการ เพื่อให้ญาติโยมไว้พึ่งตนเอง ตามรอยธรรมพระพุทธเจ้า เพื่อประสบความส�ำเร็จทั้ง ทางโลกและทางธรรมประกอบด้วย ฆราวาสธรรม 4 ประการประกอบด้วย สัจจะ แปลว่า จริง มีความซื่อสัตย์เป็นพื้น ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ต�ำบลต�ำกุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับ โทร. 084-637-9936 ตั ว เองเพื่ อ ลดและละกิเลส ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ อ ดทนกั บ ค� ำพู ด หรื อ พระครูเกษมสุนันทคุณ การกระท�ำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย กิเลส จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือ สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ คนที่จะยืนหยัดผ่านอุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความ วัดบ้านกล้วย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ต�ำบลต�ำกุด อ�ำเภอเมือง ส�ำเร็จได้นั้น ต้องสร้าง “ฆราวาสธรรม” ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระบุรี ในหมู่บ้านวัดกล้วยเป็นชุมชนเล็กๆ มีประชาชนประมาณ ประจ� ำ ตนก่ อ น ดั ง นั้ น ความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง ของ ฆราวาสธรรม คื อ 70 หลังคาเรือน เนื้อที่ของวัดบ้านกล้วยมีพื้นที่จำ� นวน 8 ไร่ 2 งาน 63 คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์ ตารางวา ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำป่าสัก สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�ำเร็จด้วยก�ำลังความเพียร ของตน

56 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 56

27/1/2561 15:09:34


วัดบ้านกล้วย สร้างเป็น วัดตั้งแต่ พ.ศ. 2373 โดย ชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด ในอาณาบริเวณทีส่ ร้างวัดมีดงกล้วย อยูท่ รี่ าบสูง เหนือแม่นำ�้ ป่าสัก จึงเรียกหมูบ่ า้ นนีว้ า่ บ้านกล้วย และเมื่อสร้างวัดแล้วจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดบ้านกล้วย ตามชื่อ หมู่บ้านและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. 2510 ที่วัดนี้มีโรงเรียน ประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ด้วย และมีเจ้าอาวาส ทั้งหมด 5 รูป คือ 1. พระอาจารย์อ่อน 2. พระอาจารย์หล�ำ่ สุวรรณศร 3. เจ้าอธิการจุล จิณฺณวโส 4. พระอธิการทองดี โรจนธมฺโม 5. พระครูเกษมสุนันทคุณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึง ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 57

57

27/1/2561 15:09:39


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดทุ่งสาริกา “ โบสถ์มหาอุตม์ อายุกว่าร้อยปี ”

วัดทุ่งสาริกา อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ ผู้ ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์ วัดทุ่งสาริกา ตั้งอยู่เลขที่ 91หมู่5ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2432 และได้รับพัทธสีมา วิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.2437 เป็นวัดที่อยู่ในเขตชุมชน ของชาวเชียงแสนที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อ ปี พ.ศ.2314 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระพุทธรูปส�ำคัญของวัดคือพระประธานในอุโบสถ ซึ่งมีข้อสันนิษฐาน 3 ข้อ คือ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่5 ต�ำบลกุดนกเปล้า อาจจะมีการสร้างมาตั้งแต่เมื่อชุมชนและวัดยังไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันนี้ เพราะเคย อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สร้างเป็นส�ำนักสงฆ์อยู่ทางทิศใต้ของวัด ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร กับอีก ข้ อ สั น นิ ษ ฐานหนึ่ ง คื อ ชาวชุ ม ชนที่ ถู ก กวาดต้ อ นมาได้ อั ญ เชิ ญ มาจากวั ด เก่ า (ที่เชียงแสน) นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารพระบูรพาจารย์ อาทิ หลวงปู่ทวด และข้อสุดท้ายน่าจะมีการปั้นขณะสร้างโบสถ์ พระพุทธรูปองค์ เหยียบน�้ำทะเลจืด และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ส� ำ คั ญ นี้ ช าวบ้ า นขานนามว่ า “หลวงพ่ อ ใหญ่ ” ด้ ว ยให้ ร ะลึ ก นึ ก ถึ ง วัดถูกรอบล้อมด้วยป่า เป็นพืน้ ทีข่ องทหาร ภายในวัดร่มรืน่ เหมาะแก่ บรรพบุรุษที่เคยร่วมสร้างวัดและเป็นค�ำเรียกของภาษาถิ่น ( ไทยยวน ) การปฏิบตั ธิ รรม ปัจจุบนั ก�ำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญเพือ่ ใช้ในศาสนกิจ ที่เรียกผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พ่อใหญ่แม่ใหญ่ ซึ่งชั้นที่2 จะจัดท�ำเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นสถานที่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เติบโตในบวรพระพุทธศาสนาจนมั่นคง ในทุกวันนี้

58

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

1

.indd 58

27/1/2561 15:13:04


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดโคกเพ็ก

พระครู เ กษมวรวั ฒ น์

พระครูเกษมวรวัฒน์

วัดโคกเพ็ก เดิมทีบริเวณพื้นที่ตั้งวัดโคกเพ็กนี้เต็มไปด้วยต้นเพ็ก เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นป่า เป็นโคกมีต้นเพ็กขึ้นอยู่มากมาย และมีพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อพระสนับ พักพินิจ ย้ายมา จากวัดเจริญราษฎร์บ�ำรุง (โนนคล้อ) มาสร้างที่พักอยู่บริเวณใกล้กับที่ตั้งวัดโคกเพ็กใน ปัจจุบัน ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2522 หลังจากนั้นไม่นาน พระสนับ พักพินิจ ได้ลาสิกขา ที่พักสงฆ์ก็ตกเป็นที่รกร้างนานหลายปี ต่อมา ท่านพระอธิการเรียน ฉนฺทาคโม เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่มีวัดอยู่ไม่ไกล จากที่พักสงฆ์ร้างนี้ได้เข้ามาอุปถัมภ์ โดยได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 9 ไร่ ประมาณปี พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีหนังสืออนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นที่บ้าน โคกเพ็กนี้ขึ้นมา พระครู เ กษมวรวั ฒ น์ เจ้ า อาวาส ปั จุ บั น อายุ 48 พรรษา 27 วิทยฐานะ น.ธ.เอก เดิมชื่อ ไพศาล สมวงษ์ เกิดเมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2503 บิดา นายเพชร มารดา นางเตย นามสกุล สมวงษ์ เป็นชาวสระบุรี โดยก�ำเนิด อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2525 ณ วัดหัวถนน จังหวัดสระบุรี นามพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการนูญ อคฺคธมฺโม วัดหัวถนน จั ง หวั ด สระบุ รี นามพระอุ ป กรรมวาจาจารย์ พระสมพร จนฺ ทู ป โม

ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 6 ต�ำบลกุดนกเปล้า อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พระครูเกษมวรวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคกเพ็ก

วัดหนองโนเหนือ จังหวัดสระบุรี นามพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการ ประภาส ขนฺติโก วัดหนองจักร จังหวัดสระบุรี สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย ได้ รั บ อนุ ญ าตสร้ า งวั ด เมื่ อ วั น ที่ 1 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา SBL บันทึกประเทศไทย

1.indd 59

59

27/1/2561 9:21:28


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองยาวใต้

วัดหนองยาวใต้ ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา อิทานิ ลภตี สุขํ มูเลว สิญฺจิตํ โหติ อคฺเค จ ผลทายกํ ให้ทานเป็นต้นก่อน จึงได้สุขบัดนี้ เหมือนรดน�้ำที่โคนให้ผลที่ปลาย

วัดหนองยาวใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 10911 ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตร มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 48 อาณาเขต : ทิศ เหนือ จดที่ดิน เอกชน ทิศ ใต้ จดที่ ดิ นเอกชน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2498 ศาลา การเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ศาลา บ�ำเพ็ญกุศล 2 หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ.2548

60

ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระอธิการศิรพงษ์ ปรกฺกโม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส โทรศัพท์ 064-509-9966

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้า ตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 60 นิ้ว พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ ปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 60 นิ้ว

มหากรุณิโก นาโถ ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณายิ่งใหญ่

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 60

23/1/2561 14:54:06


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดทองพุ่มพวง

วัดทองพุ่มพวง พระครูปิยธรรมวิสิฐ ยโสธโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบลดาวเรือง

วัดทองพุ่มพวง หรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “วัดทอง” เดิมชื่อ วัดช่องลมเพราะบริเวณสถานที่ตั้งวัด อยู่ทางด้านทิศเหนือของ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อถึงฤดูหนาวจะมีลมหนาวพัดผ่าน ทางด้านเหนือของจังหวัดสระบุรี เดิมที่แห่งนี้ เป็นทุ่งนามีชาวบ้าน อาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน และเป็นที่พักค้างแรมส�ำหรับพระภิกษุ และประชาชนทัว่ ไปเดินทางผ่านมา เพือ่ รอขึน้ เรือข้ามไปฝัง่ ในตอนเช้า ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอย 15 ถนนพหลโยธิน (ในตอนนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น�้ำ) ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี ประวัติท่านเจ้าอาวาส จังหวัดสระบุรี พระครูปิยธรรมวิสิฐ ฉายา ยโสธโร ต�ำแหน่ง โทร. 081-926-0664 เจ้าอาวาสวัดทองพุม่ พวง อายุ 74 ปี สมณศักดิ์ พระครู สัญญาบัตรชั้นเอก นามเดิมสมบัติ สกุล มงคลชาติ ล�ำดับเจ้าอาวาส เกิดวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2487 ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 รูปที่ 1 หลวงพ่อทอง พ.ศ. 2353-2383 ต� ำ บลก้ า นเหลื อ ง อ� ำ เภอนางรอง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ รูปที่ 2 หลวงพ่อพันธ์ พ.ศ. 2383 2415 อุปสมบทเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ณ วัดทอง รูปที่ 3 หลวงพ่ออ่อน พ.ศ. 2415-2443 พุม่ พวง ต�ำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี วันที่ 30 ธันวาคม รูปที่ 4 หลวงพ่อเฮง พ.ศ. 2443 2480 พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อน รูปที่ 5 พระใบฎีกาเชื้อ พ.ศ. 2480-2482 สมณศักดิ์ให้เป็น “พระครูปิยธรรมวิสิฐ พระครูระดับ รูปที่ 6 พระมหาบุญมา พ.ศ. 2482 – 2490 เจ้าคณะต�ำบลชั้นเอก (จต.ชอ.)” ได้รับพระราชทาน รูปที่ 7 พระมงคลภัทราจารย์ (มหาแถม ป.ธ.4) พ.ศ. 2490-2549 พัดยศสัญญาบัตร ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 รูปที่ 8 พระครูพฒั นาทร พ.ศ. 2550-2554 และรูปที่ 9 พระครูปยิ ธรรมวิสฐิ พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 61

61

26/1/2561 17:05:41


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม พระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาส วัดศรีบุรีรตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4852 เป็นวัดใน ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม พระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีหลวงพ่อพุทโธ และพระแก้ว ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี มรกต เป็นพระพุทรรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางความนับถือและศรัทธา จังหวัดสระบุรี ของชาวพุทธในจังหวัดสระบุรี ศาสนสถาน ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. วัดศรีบุรีรตนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2092 นามเดิมวัดม่วงงาม ต่อมามี 2520 หอสวดมนต์ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2534 กุฏสิ งฆ์ 6 หลัง วิหาร สร้างเมือ่ คนเรียกติดปากว่า วัดปากเพรียว จนกระทั่งสมัยพระศรีสุทัสสมุนี มา พ.ศ. 2485 วิหารตรีมุขพระแก้วมรกต (จ�ำลอง) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. จ� ำ พรรษาอยู ่ ที่ วั ด จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ วั ด เป็ น วั ด ศรี บุ รี ร ตนาราม ได้ รั บ 2546 ศาลาอเนกประสงค์ และ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 5 หลัง พระราชทานวิ สุงคามสีมา เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุน ายน พ.ศ.2522 เขต ปูชนียวัตถุ : พระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. วิสุงคามสีมา กว้าง 21 เมตร ยาว 39 เมตร 2520 หลวงพ่อพุทโธ เป็นพระปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ ปี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2534 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น พ.ศ. 2470 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจ�ำลอง 3 ฤดู จ�ำลอง เท่ากับ ปี พ.ศ. 2535 เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ�ำจังหวัด องค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หล่อด้วยแก้ว สระบุรี แห่งที่ 2 ปี พ.ศ. 2545 เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด สีเขียวมรกต สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2425 ฉลองกรุงเทพครบ 100 ปี สระบุรี แห่งที่ 1 ปี พ.ศ. 2549

62

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

1

.indd 62

27/1/2561 15:16:44


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดนาร่อง

วัดนาร่อง พระอธิการวิเชียร อิทฺธิญาโณ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดนาร่อง ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 27ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.1451 เดิมตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตก ห่างออกไปประมาณ 3 เส้น ที่ได้นามวัดอย่างนั้นเนื่องจากบริเวณที่ตั้ง วัดเป็นที่ราบลุ่ม และมีท้องร่องน�้ำผ่าน จึงเรียกว่า บ้านนาร่องได้รับพระทานวิสุงคามสีมา ครัง้ หลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 ในการย้ายเสนาสนะมาสร้างขึน้ ใหม่ ณ ทีต่ งั้ ปัจจุบนั นัน้ มีผู้ด�ำเนินการ คือ นายแดง, นายเกิด, นายมี และนายใจ ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของ ทางราชการตั้งอยู่ด้วย ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 อาคารเสนาสนะ ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมืองสระบุรี อาทิ อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ.2494 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2517 หอสวดมนต์ จังหวัดสระบุรี สร้างเมือ่ พ.ศ.2505 กุฏสิ งฆ์ 3 หลัง เป็นอาคารไม้ ส�ำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ท�ำเนียบเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระอธิการอ้าย เศษกล พ.ศ. 2451-2460 รูปที่ 9 พระอธิการชัยวัฒน์ ธมฺทีโป พ.ศ.2538 - 2551 รูปที่ 2 พระครูมี เจ้าคณะอ�ำเภอ พ.ศ.2460-2470 รูปที่ 10 พระอธิการตรีเนตร อติสโย พ.ศ.2552 - 2554 รูปที่ 3 พระอธิการแปลง เจ้าคณะหมวด พ.ศ. 2470-2480 รูปที่ 11 พระอธิการณรงค์ศักดิ์ ฐานุตฺโร พ.ศ.2555 - 2557 รูปที่ 4 พระอธิการน้อง ศรีแก้ว พ.ศ.2480-2490 รูปที่ 12 พระอธิการวิเชียร อิทธิญาโณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน รูปที่ 5 พระอุปัชฌาย์หล้า เตมีย์ พ.ศ.2490-2503 พระอธิการวิเชียร เกิดเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ2503 ทีบ่ า้ นเลข รูปที่ 6 พระใบฎีกาสงัด ธมฺมาภิรโต พ.ศ.2503-2524 ที่ 17 ม.13 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา รูปที่ 7 พระอธิการหวัน สุพโต ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2525 ทัง้ หมด 6 คน พระอธิการวิเชียร เป็นคนที่ 2 รูปที่ 8 พระอธิการพงษ์ พ.ศ.2526 - 2538 SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 63

63

27/1/2561 9:05:42


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

แก่งคอย ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย

วัดแก่งคอย

ที่อยู่ ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านม่วง

ที่อยู่ บ้านม่วง ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเขามันธรรมาราม

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านเขามัน ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดซับบอน

ที่อยู่ บ้านซับบอน หมู่ 5 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดถ�้ำโพธิสัตว์

ที่อยู่ บ้านนิคมสร้างตนเอง หมู่ 10 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดทับกวาง

ที่อยู่ บ้านทับกวาง หมู่ 4 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านโป่ง

ที่อยู่ หมู่ 6 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ�ำเพ็ญบุญ

ที่อยู่ ซอยเทศบาล 5 ซอย 16 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดป่าไผ่

ที่อยู่ หมู่ 8 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

64 3.

วัดพระธาตุเจริญธรรม ที่อยู่ บ้านสะพานศรี หมู่ 5 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดวาลุการาม

ที่อยู่ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 7 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสามัคคีวราราม

ที่อยู่ เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ บ้านชุมชนสะพาน ๒ ถนนมิตรภาพ ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสิทธิราช

ที่อยู่ ถนนโยธาธิการ สบ. 2042 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดใหม่สามัคคี

ที่อยู่ หมู่ 1 ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดจ�ำศีล

ที่อยู่ หมู่ 4 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดตาลเดี่ยว

ที่อยู่ 14 หมู่ 2 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดนาบุญ

ที่อยู่ ถนน อบต.พุแค บ้านวังเลย-บ้านบ่อหิน ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดราษฎร์พัฒนา

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านขอนหอม ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเกตุแก้ว

ที่อยู่ โคกเชือด หมู่ที่ 9 ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดขอนหอม

ที่อยู่ บ้านขอนขว้าง หมู่ 7 ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดโคกสะอาด

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 64

26/1/2561 14:25:35


ต�ำบลท่าคล้อ

ต�ำบลห้วยแห้ง

วัดเขาหินดาด

วัดเขาขี้เหล็ก

วัดค�ำใหญ่

วัดเขาลาดวนาราม

อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ เลขที่ 63 ถนน อบจ. สบ. (บ้านหิน ดาด-วัดค�ำใหญ่) ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดถ�้ำเต่า

อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ ถนน ทช.หมายเลข 4035 ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดนาดี

ที่อยู่ ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านาดี ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดถ�้ำประกายแก้ว

วัดบ้านไร่

ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านป่าไผ่ ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าเกวียน

ที่อยู่ ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าคล้อใต้

ที่อยู่ ถนนทช.หมายเลข 1004 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าคล้อเหนือ

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านไร่ ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบุใหญ่

ที่อยู่ บ้านบุใหญ่ หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดหนองน�้ำเขียว

วัดหนองสองห้อง

วัดท่าศาลา

วัดห้วยคงคาวราวาส

วัดท่าสบก

ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ 2 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดป่าดงพญาเย็น

ที่อยู่ เลขที่ 87 ถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3224 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอ แก่งคอย

วัดหาดสองแคว

ที่อยู่ หมู่ 1 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านท่าเดื่อ ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดนิคมซอย25

ที่อยู่ ถนน โยธาธิการ สบ. 1001 ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดผังพัฒนาราม

ที่อยู่ บ้านผังสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 8 ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดศรีวังม่วง

ที่อยู่ ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสาย

ที่อยู่ 5 ธรรมมงคล หมู่ 4 บ้านซอย 5 ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดหินซ้อนใต้

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหินซ้อนใต้ ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ บ้านหนองน�้ำเขียว หมู่ 8 ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ ถนนทช.หมายเลข 1004 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านท่าศาลา ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าเดื่อ

ที่อยู่ ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลหินซ้อน

ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่ากระเบา

อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านท่ากระเบา ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย

วัดถ�้ำเขาเขียว

วัดบ้านธาตุใต้

วัดถ�้ำญาณสังวร

วัดบ้านธาตุเหนือ

ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านถนนโค้ง ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านธาตุใต้ ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านใหม่ ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย SBL บันทึกประเทศไทย

3.

.indd 65

65

26/1/2561 14:25:35


ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเขาพระ

ที่อยู่ หมู่ 9 ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านช่อง

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านช่อง ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านช่องใต้

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านช่องใต้ ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านป่า

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านป่า ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ้านป่าใต้

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านป่าใต้ ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดป่าเกษม

ที่อยู่ ป่าเกษม หมู่ 9 ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดวังกวาง

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านวังกวาง ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

วัดหนองมะค่า

ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดกะเหรี่ยงคอม้า

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเขาสะท้อนสูง

ที่อยู่ หมู่ 4 เขาสะท้อนสูง ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม ที่อยู่ หมู่ 7 คลองไผ่ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเขาตาดใต้

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านตาดใต้ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ�ำรุงธรรม

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านชะอม ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบึงไม้

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบึงไม้ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดป่าสว่างบุญ

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านคลองไผ่ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดศรีเทพนิมิตวนาราม ที่อยู่ โคกกระชาย หมู่ 7 ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดแก่งป่าสัก

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านแก่งป่าสัก ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดปางคล้อ

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านปรางคล้อ ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดพระพุทธบาทน้อย

ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านพระพุทธบาทน้อย ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสองคอนกลาง

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านสองคอนกลาง ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสองคอนใต้

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านสองคอนใต้ ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสองคอนเหนือ

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสองคอนเหนือ ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 6 ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าศรีโพธิ์ ใต้

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านท่าศรีโพธิ์ใต้ ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอแก่งคอย

วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านท่าศรีโพธิ์เหนือ ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอแก่งคอย

66 3.

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 66

26/1/2561 14:25:35


วัดสีทาใต้

ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านสีทาใต้ ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสีทาเหนือ

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านสีทาเหนือ ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดหนองน้อย

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหนองน้อย ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลเตาปูน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดเตาปูน

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านเตาปูน ต�ำบลเตาปูน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดบ�ำเพ็ญธรรม

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านแพะ ต�ำบลเตาปูน อ�ำเภอแก่งคอย

วัดใหม่โพธิ์งาม

ที่อยู่ ถนน ทช.หมายเลข 1014 ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย

ต�ำบลช�ำผักแพว

ต�ำบลท่ามะปราง

วัดโคกกรุง

วัดเขาแก้ววนารามล

วัดช�ำผักแพว

วัดท่ามะปราง

วัดบ้านดง

วัดโป่งมงคล

อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านโคกกรุง ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านช�ำผักแพว ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านดง ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย

อ�ำเภอแก่งคอย

ที่อยู่ เขาแก้ว หมู่ 4 ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านท่ามะปราง ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านโป่งมงคล ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดป่าไผ่

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านป่าไผ่ ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดวังแพ

ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านวังแพ ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย

วัดสุนทริกาวาส

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านมะขามป้อม ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย

SBL บันทึกประเทศไทย

3.

.indd 67

67

26/1/2561 14:25:37


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ ศูนย์ร่วมใจแห่งศรัทธาและขัดเกลาลดละกิเลสทั้งปวง นมัสการ “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” ด้วยศรัทธาปสาทะ น้อมน�ำจิตเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ทางใจในวัฏสงสาร พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านสอนเสมอว่า ทิ้งอะไรย่อมทิ้งได้ แต่อย่าให้ ใจทิ้ง ภาวนา และพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เป็นอารมณ์ ใจอยู่เสมอ วัดป่าสว่างบุญ หรือ อีกชื่อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวคือวัดพระเจดีย์ 500 ยอด ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 6/2 หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองไผ่ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2528 โดย พระครู วิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน) บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ซึ่ง ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นทีด่ นิ ของโยมพ่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายเอง ในวัดเป็นสถานที่ที่สงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติภาวนาธรรมเป็น อย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ทางด้านหลังติดกับเชิงเขามีอากาศที่เย็นสบาย มีต้นไม้ สบายตาและร่มรื่น ในทุกเดือนมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรม ไม่ขาดสาย

68

ตั้งอยู่เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 5 บ้านคลองไผ่ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 080-0764488 ช่วงเวลาติดต่อ 08.00-17.00 น. ID LINE : WATPASAWANGBOON4488

จุดเด่นส�ำคัญที่วัด คือ พระเจดีย์ 500 ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหา รัตนโลหะเจดียศ์ รีศาสนโพธิสตั ว์สว่างบุญ” มีเจดียอ์ งค์ประธานองค์ใหญ่ อยู่ตรงกลาง และมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กๆ ตั้งลดหลั่นกันลงมา อยู่ รอบๆทิศ เป็นทรงลังกา สมัยสุโขทัย มีซุ้มประตูทางขึ้นทั้งสี่มุมท�ำเป็น บันไดไปยังองค์พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่ทางด้านบน ตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้น รูปแบบสวยงามประณีตเคลือบสีทองทั้งหมดทุกองค์

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

(

500

)5

.indd 68

26/1/2561 11:24:55


วัตถุประสงค์การก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้วัดป่าสว่างบุญเป็นสถานรวมความศรัทธาของ พระพุ ท ธศาสนาตลอดทั้ ง เป็ น สถานที่ ส อนและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา จึงได้ให้มีการจัดสร้างสถานวัตถุต่างๆขึ้น ภายใต้แนวความคิดที่ว่า พระพุทธศาสนามีศาสนค�ำสอนเกิด ขึ้นจึงก่อให้เกิดเป็นศาสนบุคคลและศาสนวัตถุตามมา สิ่งนี้ เป็นเครื่องยืนยันในทุกยุคทุกสมัย อาทิเช่น พระเจ้าอโศก มหาราช ได้ ส ร้ า งศาสนวั ต ถุ ต ่ า งๆไว้ ใ นพระพุ ท ธศาสนา มากมาย พระพุทธรูป สถูปเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ์ ให้เราได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ค วามเป็ น ไปและความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทาง พุทธศาสนา มาจนสืบถึงทุกวันนี้ ทางวัดป่าสว่างบุญจึงสร้างศาสนวัตถุที่จะสามารถท�ำให้ ครบทั้งศาสนค�ำสอนและศาสนบุคคลขึ้น เมื่อเราลาจากโลก ใบนี้ศาสนวัตถุที่เป็นเครื่องยืนยันทางพระพุทธศาสนาจะยัง คงยื น หยั ด เคี ย งคู ่ กั บ ศาสนธรรมค� ำ สอนต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ช น รุ่นหลังได้สืบสานและสืบต่อพระพุทธศาสนา วัดป่าสว่างบุญจึงตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธา และขัดเกลาลดละกิเลสทั้งปวง วั ดป่ าสว่ างบุ ญ จึ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นศูนย์ร่ว มใจแห่งศรัทธา และขัดเกลาลดละกิเลสทั้งปวง

ผนังด้านในของพระเจดีย์องค์ประธานประดับกระจก ทั บ ทิ ม โดยรอบสวยงาม มี ภ าพ พระธาตุ เ จดี ย ์ ส� ำ คั ญ ๆ ทั่วประเทศไทยประดับไว้ ด้ า นบนภายในองค์ พ ระเจดี ย ์ ได้ อั ญ เชิ ญ พระบรม สารี ริ ก ธาตุ จ ากประเทศ เนปาล อิ น เดี ย ศรี ลั ง กา และ สาธารณชนมาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง 500 ยอด ตลอดทั้งได้มีการบรรจุวัตถุมงคลของมีค่ามาสักการะบูชา จ�ำนวนมากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน องค์พระเจดีย์จะเป็นทรงลังกา ประกอบด้วยบัลลังก์ เป็นฐานตัดทรงสี่เหลี่ยมต�่ำจากปล้องฉัตรลงมา ในส่วนของ องค์ระฆังมีลักษณะเหมือนระฆังคว�่ำ ภายในพระเจดีย์องค์ กลางได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียร จากวัด เนปาล ลุมพินี ประเทศเนปาล เจ้าอาวาสเป็นตระกูลศากยวงศ์ รุ่นสุดท้ายมอบให้มาบรรจุ พื้นที่โดยรอบพระเจดีย์จะมี ประติมากรรมแบบอินเดียอยู่โดยรอบ

SBL บันทึกประเทศไทย

(

500

)5

.indd 69

69

26/1/2561 11:24:57


อ�ำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไป เกิดในสวรรค์ แลโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์ พอ มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวช ในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาบิณฑิยเถระ พระมหาโมคคัลลานะเถระ ท่านได้พบ เทพบุตรตนหนึง่ มีวมิ านสวยงามวิจติ รตระการตา แวดล้อมด้วยนางฟ้าจ�ำนวนมาก มาฟ้อนร�ำ ขั บ ร้ อ งให้ เ บิ ก บานใจ และเทพบุ ต รตนนี้ มี อ�ำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง ท่านจึง ถามเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ ท�ำบุญอะไรไว้หรือ ท่านถึงมีอานุภาพมากมี รัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้

อานิสงส์จากการสร้างพระเจดีย์ อานิ ส งส์ ก ารร่ ว มบุ ญ สร้ า งพระธาตุ เ จดี ย ์ การสร้ า งเจดี ย ์ เ พื่ อ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ หรือ อัฐธิ าตุของบุคคลทีค่ วรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า พระอรหั น ต์ และพระเจ้ า จักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่าง สูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า ง พระเจดี ย ์ จ ะมากหรื อ น้ อ ย ถ้าท�ำด้วยความเลื่อมใส ก็ย่อมได้อานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ท่านได้อ่านต่อไปนี้ พระเถระรูปหนึ่งในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้าง เจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซึ่ง ประชาชนก� ำ ลั ง ก่ อ อิ ฐ สร้ า งเจดี ย ์ อ ยู ่ เพื่ อ บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส

70

เทพบุตรตนนั้นตอบว่า แต่ก่อนเมื่อเป็น มนุ ษ ย์ ไ ด้ มี ศ รั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ได้ออกบวชอยู่ 7 พรรษา และเป็นสาวกของ พระศาสดานามว่า สุเมธ ต่อมาได้ดับขันธ์ ปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของท่าน บรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่อหุ้มด้วยข่ายทองค�ำ ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วย ความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วย บุ ญ นี้ เ องท� ำให้ ข้ า พเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ใน ทิพย์วิมานนี้เอง ส่ ว นพระมหากั ส สปะเถระ ท่ า นได้ พ บ เปรตตนหนึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า มีหนอนกินปาก นอกจากนี้ยังถูกยมบาลเฉือนปาก แล้วราด น�้ำให้แสบร้อน จึงถามถึงผลกรรมของเปรต นั้น ทราบว่าแต่ก่อนตอนเป็นมนุษย์ ตนเป็น ชาวนครราชคฤห์ได้ห้ามมิให้บุตร ภรรยา บูชา

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

(

500

)5

.indd 70

26/1/2561 11:25:01


การก่ อ เจดี ย ์ ท รายเป็ น เรื่ อ งของผู ้ มี ความฉลาด มีความคิดดี ได้ท�ำเป็นประเพณี มาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยท�ำ มาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิ์สัตว์ ในครั้งนั้น ตถาคตยากจนมาก มี อ าชี พ ตั ด ฟื น ขาย วั น หนึ่ ง ได้ พ บทรายขาวสะอาดมากใน ราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้ หยุ ด ตั ด ฟื น ทั้ ง วั น ได้ ก วาดทรายก่ อ เป็ น เจดี ย ์ โ ดยไม่ เ ห็ น แก่ ค วามเหนื่ อ ยยาก แล้วเปลือ้ งผ้าห่มของตน ฉีกท�ำเป็นธงประดับไว้ เพือ่ บูชาพระติส สะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอธิษฐานจิต ขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณใน อนาคตกาล ครั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิด ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ ๒ พันปีทิพย์ เมื่อ สิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิดเป็นพระตถาคตนี้ เอง ส�ำหรับพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นก็ได้รับ พยากรณ์ ว ่ า จะได้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ในภายภาคหน้า

พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเล่าถึงพวกที่มีความคิดและกระท�ำ เหมือนตน ส่วนภรรยา และบุตรของตนได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ มีวิมานสวยสด งดงาม เพราะอานิสงส์ที่ได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ส�ำหรับตนเองนั้นตั้งใจไว้ว่า หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะท�ำการบูชาพระสถูปเจดีย์ให้มากอย่างแน่นอน ในครั้ ง พุ ท ธกาล พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล ผู ้ ค รองนครเมื อ ง สาวั ต ถี พร้ อ ม ด้ ว ยทหารข้ า ราชบริพารเป็น จ� ำนวนมาก ได้เดิน ทางไปที่ ริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ พระองค์ ได้ ท อดพระเนครหาดทรายสี ขาวสวยงามยิ่ ง นั ก ทรงมี จิ ต ศรั ท ธาเลื่ อ มใสอย่ า ง แรงกล้ า ได้ รั บ สั่ ง ข้ า ราชบริ พ ารให้ ช ่ ว ยกั น ก่ อ กองทรายให้ เ ป็ น รู ป เจดี ย ์ ถึง 84,000 องค์ เป็นทิวแถวสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสร็ จ แล้ ว ได้ เ สด็ จ ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ที่ บุ บ ผารามมหาวิ ห าร พระอารามของ นางวิ สาขาที่ สร้างถวายพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทูลถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดีย์ทราย พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง 84,000 องค์ หรื อ แม้ แ ต่ อ งค์ เ ดี ย ว ก็ ย ่ อ มได้ รั บ อานิ ส งส์ ม าก จะไม่ ต กนรกตลอดร้ อ ยกั ป ล์ ถ้ า เกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ จะอุ ด มสมบู ร ณ์ ทุ ก อย่ า ง มี ชื่ อ เสี ย งเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ เป็นท้าวสักเทวราชอีกเป็นเวลานาน

“ ท� ำ อะไร เพื่ อ อะไร ให้ ใ จตอบ ต้ อ งคอยสอบถามใจ อยู่ทุกข์เมื่อ ให้รู้ชัด แจ้งชัด อย่าคลุมเครือ จนหมดเชื้อหมดไฟ ใจสบาย... ทิ้งอะไรย่อมทิ้งได้ แต่อย่าให้ใจทิ้ง ภาวนา และ พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เป็นอารมณ์ใจอยู่เสมอ ” ค�ำสอนจาก พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน)

SBL บันทึกประเทศไทย

(

500

)5

.indd 71

71

26/1/2561 11:25:08


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดเขาพระ

วัดเขาพระ พระครูภาวนาวรคุณ ดร. เจ้าคณะอ�ำเภอแก่งคอย เจ้าอาวาส วัดเขาพระ ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นในปี 2552 ซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมตลอดปี ดังนี้ งานท�ำบุญครบรอบวันมรณภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระ (หลวงพ่อใหญ่) เป็น งานบวชสร้างบุญเพือ่ ล้างบาปกรรมชัว่ ในช่วงวันที่ 19-26 สิงหาคม ของทุกๆ ปี เริม่ ท�ำพิธบี วช 19 สิงหาคม เวลา 15.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 15.00 น.มีการสวดสะเดาะเคราะห์ ตั้งอยู่ จังหวัดสระบุรี สวดต่อดวงชะตา สวดต่ออายุ สวดขับไล่ภตู ผีปศิ าจ เวทย์มนต์คาถาอาคมคุณไสย มนต์ดำ� โทรศัพท์ 080 074 7833 สวดถอดถอนเวทย์มนต์คาถาอาคม สวดเสริมบุญบารมีให้แก่ผเู้ ข้าร่วมพิธที งั้ หมด ตามวัน และเวลาที่กำ� หนด และในวันสุดท้าย วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น. งานท�ำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 70 ปี ของ พระครูภาวนาวรคุณ นิมนต์พระเถระและเจ้าอาวาส 64 รูปเจริญพุทธมนต์-ฉันเพล เวลา ดร. เจ้าคณะอ�ำเภอแก่งคอย และเจ้าอาวาสวัดเขาพระ จัดงานบวชชี 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 64 รูป และชีพราหมณ์ 1,000 พราหมณ์ล้างบาป-สร้างบุญ 12-19 มีนาคมทุกปี มีการถวายสังฆทาน กว่าชีวิต อีกทั้งเลี้ยงข้าวปลาอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด ในเวลา ตลอด 7 วันมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 ชีวิต ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 12.00 น. ถวายจตุปัจจัย-เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ตลอดวัน เริม่ 7 นาฬิกา เป็นต้นไป เสร็จแล้วท�ำพิธีลาสิกขาของอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เสร็จงานเอาบุญกลับ มี ก ารบู ช ากั ณ ฑ์ เ ทศน์ 13 กั ณ ฑ์ วั น ที่ 19 มี น าคมปี 2560 นิ ม นต์ บ้านลาพระกลับบ้านของตน เจ้าอาวาส 25 รูป เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรฉันเพลถวายปัจจัยและ เครื่องไทยทาน

72 4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 72

27/1/2561 15:40:45


มหาจุ ฬ าลงกรณ์ วิ ท ยาลั ย ปี 2552 นิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปี 2551 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปี 2557 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย ปี 2554 พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศ อินเดีย ได้รับ ตราตั้งเจ้าอาวาส วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดเขาพระ และ เจ้าคณะอ�ำเภอแก่งคอย

ท�ำบุญท�ำทานและปฏิบัติธรรม ที่วัดเขาพระ เท่ากับขนสมบัติเศรษฐีเข้าสู่บ้านของตน ประวัติ พระครูภาวนาวรคุณ จกฺกวโร ดร. ชื่ อ เดิ ม นายศาสตราวุ ธ แก้ ว ชุ ม เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 19 กุมภาพันธ์ (มีนาคม) พ.ศ. 2490 ณ บ้านคัมลึม หมู่ที่ 5 บ้าน เลขที1่ 0 ต.ทรายมูล อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นบุตร คนที่ 4 ของ นางมิ่ง แก้วชุม และ นายโหง่น แก้วชุม อุปสมบท เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2511 ณ วัดศิลาวิลัย ต.ทรายมูล อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี พระอุปชั ฌาย์ เจ้าอธิการผุย ฉนฺโท บ้านนาจาร ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วิทยฐานะ นธ.เอก, ปธ.5, อภิธรรมบัณฑิต, นิติศาสตร์ บัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, นิติศาสตร์มหา บัณฑิต, พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ปี 2523 ป.ธ.5 ส� ำ นั ก เรี ย น จั ง หวั ด นนทบุ รี วั ด ศรี ป ระวั ติ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปี 2523 อภิธรรมบัณฑิต อภิธรรมโชติก

SBL บันทึกประเทศไทย

4

2

.indd 73

73

27/1/2561 15:40:49


THAI TEMPLE WAT SARABURI : WAT KHAO PHRA

WAT KHAO PHRA Phra Kroo Pawwanaworakhun, PhD, Kaeng Khoi district monk dean, abbot of wat khao phra.

We would like to invite everyone to make merit at Wat Khao Phra all over the year as the following methods Merit-making ceremony on the death anniversary of former abbot of Wat Khao Phra (Luang Por Yai). It is an ordination ceremony which can wash away the sins of people whom join this ceremony, it was LOCATED IN SARABURI. held on 19th - 26th August annually. An ordination ceremony start on TEL: 080 074 7833 03:00 PM of 19th August. Moreover, on 03:00 PM of 25th August, there are many ceremonies which was held as follows: chanting for remove one’s bad fortune ceremony, chanting to chant a Buddha’s mantra and have lunch at 11:00 AM, for good fortune, longevity, and expel ghost and devil, everyone offer food to 64 monks and 1,000 and a few magical stuff, incantation magic, black magic, remove Brahman nuns including everyone who join this ceremony. black magic and other kind of magic, and praying so as At 12:00 PM, offer four necessities of a Buddhist monk to enhance virtue of all people in this ceremony. Lastly, in (food, raiment, abode and medicine) and alms to all of the last day which is 26th August at 10:00 AM, all of us the monks. After that, it is a Buddhist monkhood-leaving invite senior monks and abbots which in total are 64 people ceremony for laymen and laywomen. Then, when the

74 4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 74

27/1/2561 15:40:53


performed the preaching. On 19 March 2560 B.E., we invited 25 abbots to chant a Buddha’s mantra and the wheel of law. After that, offered lunch and alms to monks. Making merit and practicing the Dharma at Wat Khao Phra are like building your wealth.

ceremony is done, bid farewell to the monks and go back home with full of good deeds. Merit-making ceremony on 70th anniversary of Phra Kroo Pawwanaworakhun, PhD, Kaeng Khoi district monk dean and abbot of wat khao phra. On 12th - 19th March of every year, there is Brahman nuns ordination ceremony in order to expiate one’s sins and create merit. People can offer an offering dedicated to monks during these seven days which there are approximately 1,000 people join this ceremony. On 17th March 2560 B.E., there were a preaching about story of the last great incarnation of the Buddha which had 13 chapters, started on 7:00 AM and took all day to finished. After that, people offered gifts of the Buddhist monks to monks whom

SBL บันทึกประเทศไทย

4

2

.indd 75

75

27/1/2561 15:41:00


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดทับกวาง

วัดทับกวาง เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺยํ สุทตฺตรํ

ชนใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้ว ชนเหล่านั้นจักข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยาก

วั ด ทั บ กวาง ตั้งอยู่เ ลขที่ 143 ม.4 ต.ทับ กวาง อ.แก่ ง คอย จ.สระบุ รี ตั้ ง โดย ตั้งอยู่เลขที่ 143 ม.4 ต�ำบลทับกวาง พระศิริ ไอยสวรรค์ (พร รังควน) ผู้ก่อสร้างวัดนี้ ประมาณปี พ.ศ.2403 เมื่อตอนที่ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้ก่อสร้างตั้งเป็นส�ำนักสงฆ์ มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เมื่อประมาณ ตั้งโดย พระศิริ ไอยสวรรค์ (พร รังควน) 14 ปี เศษ แต่สมัยนั้นยังขาดอุโบสถที่พระภิกษุสงฆ์ต้องท�ำสังฆกรรม ต่อมานางศิริ ผู้ก่อสร้างวัดนี้ ไอยสวรค์ (พิ้ง รังควน) อายุ 54 ปี ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม จ.นนทบุรี ได้สร้างอุโบสถขึ้น ซึ่งเป็นอุโบสถ หลั ง แรก และได้ ผูก พั ท ธสี ม า และฝั ง ลู ก นิ มิ ต ส� ำ เร็ จ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 มีนาคม 2470 แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ พระศิริ ไอยสวรรค์ ผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว อุทิศแก่ญาติมิตร เทวดา มนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย ล�ำดับเจ้าอาวาส “นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ” 1. พระครูพิพัฒน์ วิหารกาล พ.ศ.2512-2538 2. เจ้าอธิการแฉล้ม พ.ศ.2538-2540 ต่อมาอุโบสถหลังเก่าได้เสื่อม ปลักหักพัง จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ 3. พระอธิการบุญมี พ.ศ.2540-2544 เพื่อแทนหลังเก่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2537 และได้ฝังลูกนิมิต เมื่อ 4. พระครูหิรัญ ธรรมโชติ พ.ศ.2544-ปัจจุบัน พ.ศ.2538

76 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 76

27/1/2561 15:46:59


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูหิรัญ ธรรมโชติ เกิดเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2493 อายุ 67 ปี 47 พรรษา วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก บารมี 10 ประการส�ำหรับผู้ปรารถนาพระนิพพาน บารมี แปลว่า “เต็ม” ซึ่งหมายถึง “การท�ำให้ก�ำลังใจเต็ม ทรงอยู่ในใจให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่บกพร่องทั้ง 10 ประการ” 1. ทานบารมี จิตพร้อมในการให้ทานเป็นปกติ 2. ศีลบารมี จิตพร้อมในการทรงศีลเป็นปกติ 3. เนกขัมมะบารมี จิตพร้อมในการถือบวชเป็นปกติ ในที่นี้หมายถึงบวชใจ 4. ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหาร อุปาทานให้พังพินาศไป 5. วิริยะบารมี มีความเพียรในทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ 6. ขันติบารมี มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งอันเป็นปฏิปักษ์ 7.สัจจะบารมี ทรงตัวไว้ว่าเราจะท�ำจริงทุกอย่างในด้านของ การท�ำความดี ไม่มีคำ� ไม่จริงส�ำหรับใจเรา 8. อธิษฐานบารมี ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ 9. เมตตาบารมี ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น 10. อุเบกขาบารมี การวางเฉย ปล่อยวาง ไม่ยึดในบารมีนั้นๆ เมื่อได้กระท�ำอย่างถึงที่สุดแล้ว SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 77

77

27/1/2561 15:47:04


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบ้านธาตุใต้

วัดบ้านธาตุใต้ ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย วัดบ้านธาตุใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 29 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2330 ปูชนียวัตถุ อาทิ หลวงพ่อพิกุล พระพุทธรูปเก่ากว่า 200 ปี มีโบสถ์มหาอุตม์เก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2336 กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร โบสถ์มหาอุตม์ เป็นโบสถ์โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อื่นๆ คือ เป็นโบสถ์ที่มี ประตูเข้า-ออกเพียงประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง ท�ำเนียบเจ้าอาวาสที่ผ่านมา 1. พระอธิการเปลี่ยน 2. พระอธิการแก้ว 3. พระอธิการโสภา 4. พระอธิกการหนู 5. พระอธิการรัก 6. พระอธิการสมบูรณ์

78

ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 1 ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

7. พระครูถาวรสิกขกิจ (หลวงพ่อสามารถ) 8. พระอธิการประเสริฐ 9. เจ้าอธิการไพฑูรย์ อหึสโก 10. พระอธิการเอก 11. พระสมบัติ อนาวิโล (รักษาการแทนเจ้าอาวาส) พ.ศ. 2551 12. พระครูปลัดชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 78

27/1/2561 15:52:57


จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกแล้วน�ำสุขมาให้ เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน�้ำมัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 79

79

27/1/2561 15:53:07


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดซับบอน

วัดซับบอน แวะกราบสรีระหลวงปู่ส�ำลี ปภาโส ที่วัดซับบอน เมื่อเดินทางมาถึงวัดซับบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จะเห็นหลวงพ่อองค์ ใหญ่ก่อน ชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกหลวงพ่อโตใหญ่ ด้านหลังเป็นวิหารโลงแก้วบรรจุร่างหลวงพ่อ ส�ำลี ไม่เน่าเปื่อยร่างท่านผุตามกาลเวลา วัดซับบอน เริ่มสร้างเมื่อหลวงปู่ส�ำลี ปภาโส มาอยู่ปี พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น จึงเริ่มต้นสร้างหลวงพ่อองค์ ใหญ่ในปี พ.ศ.2504 ใช้เวลา 11 ปี จนถึง พ.ศ. 2515 แล้วเสร็จ จากนั้นก็ขอจดทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี 2515 จากวันนั้นมาวันนี้ก็เป็นเวลา 45 ปี เหตุการณ์ ในระหว่าง 45 ปี ปี 2515 จดทะเบียนเป็นวัด พร้อมด้วยสร้างหลวงพ่อเสร็จ ปี 2527 ขอปลูกพัทธสีมาเป็นอุโบสถตรงนี้ ตรงที่เรานั่งนี่ เป็นอุโบสถเป็นโบสถ์ ปี 2532 หลวงปู่ก็มรณภาพอยู่ตรงนี้ ปัจจุบันนี้หลวงปู่มรณภาพไปแล้ว 28 ปี ประวัติ หลวงปู่ส�ำลี ปภาโส เจ้าอาวาสรูปแรก หลวงปู่เกิดในอาณาเขตของประเทศสยาม จังหวัดที่หลวงปู่เกิดคือ จังหวัดพระตะบอง เมื่อปี 2416 ตอนนั้นรัชการที่5 ขึ้นครองราชย์ได้ 4 ปี รัชการที่5 ขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2412 หลวงปู่เกิดปี 2416

80 2

ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทร. 095-840-4827

ต่อมาไทยเสียดินแดนให้กับฝรั่ง จังหวัดที่หลวงปู่เกิดก็กลายเป็น ของเขมรไป ปัจจุบันนี้ก็เป็นของเขมร หลวงปู่มาอยู่ที่ประเทศไทย ตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทย มีแต่ ประเทศสยาม คือหลังจากเสียดินแดนแล้วก็ยังคงเป็นประเทศสยามอยู่ ยังไม่ได้เปลี่ยนประเทศ หลังจากที่เสียดินแดนไปแล้วหลวงปู่ก็อพยพ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 80

27/1/2561 15:56:35


เข้ามาอยู่ในประเทศไทย หรือ ประเทศสยาม แล้วท่านก็บวช ที่จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ทราบว่าวัดอะไร แต่ว่ามาจ�ำพรรษาที่ วัดพายัพ จังหวัด นครราชสีมา วัดหลวง เป็นวัดสายธรรมยุต หลวงปู่เป็นพระที่ชอบธุดงค์ มีคาถาอาคมขลัง คนแถบ ที่อยู่บริเวณวัดก็เชื่อมั่นในค�ำพูด ในวาจาศักดิ์สิทธิ์ของท่าน แม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน คนที่ผ่านไปผ่านมาท่านก็จะบอก ไปนี้ ข อให้ ค ้ า ขายร�่ ำ รวยนะ ไปมาขอให้ แ บบปลอดภั ย พอประสบความส�ำเร็จกลับมาก็จะซื้อของมาฝากหลวงปู่ หลวงปู่จะชอบหมากกับบุหรี่ แล้วแต่เขาจะซื้อมาถวาย โดยส่วนปกติแล้วหลวงปู่ก็จะชอบหมากกับบุหรี่ ปัจจุบันนี้ หลวงปูก่ ย็ งั ชอบหมากกับบุหรีอ่ ยูก่ ซ็ อื้ มาถวายหลวงปูท่ มี่ าอยู่ จากวัดพายัพมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตามประวัตินี่แหละ อายุของ หลวงปู ่ ก็ ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนถึ ง วั น มรณภาพก็ 116 ปี มี อ ายุ ระหว่างปี 2416 -2532 หลวงปู ่ ส� ำ ลี ปภาโส เป็ น เจ้ า อาวาสรู ป แรกที่ ไ ด้ จ ด ทะเบียนเป็นวัด ชื่อว่าวัดซับบอน ชื่อตามหมู่บ้าน ตามนี้

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 81

81

27/1/2561 15:56:40


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหาดสองแคว

วัดหาดสองแคว ปฌฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน ชลํ อคฺคีว ภาสติ บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่าง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2320 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ติดกับแม่น�้ำป่าสัก ชาวบ้านหาด สองแคว สันนิษฐานว่าได้อพยพมาจากลาว หรือ เมืองเวียงจันทร์ ค�ำว่า หาดสองแคว ในสมัยโบราณ ถือว่า หน้าแม่นำ�้ เป็นหน้าวัดในการสัญจรไปทางเรือ ซึง่ หน้าวัดมีแม่นำ�้ โค้ง หรือ แควสองแคว ที่ตรงหน้าวัดมีหาดทรายยาวสวยประมาณ 100 เมตร จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดหาดสองแคว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร วัดหาดสองแคว ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านหาดสองแคว หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ 1. พระสอน 2. พระน้อย 3. พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร์ 4. พระครูอาทรสิกขกิจ

82 2

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โทรศัพท์ 086-804-2129

5. พระสุนทร ปริปุญฺโณ 6. พระบุญทอง 7. พระบุญช่วย 8. พระโจ ปิยธมฺโม 9. พระบัว ติกฺขวโร 10. พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 82

27/1/2561 15:59:43


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูปยิ ธรรมพิศษิ ฐ์ ฉายา ปิยธมฺโม รองเจ้าคณะ ต.ท่าคล้อ เขต 2 อายุ 47 ปี 28 พรรษา สมณศักดิ์ พระครูเจ้าคณะต�ำบล ชั้ น โท เดิมชื่อ บุญสุข นามสกุล จังอิน ทร์ เกิ ด เมื่ อ วั นที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2507 ที่ ต�ำบลเมืองหลวง อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อุปสมบท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ณ วัดเมืองหลวง ต�ำบลเมืองหลวง อ�ำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการวัน คมฺภีโร วัดเมืองหลวง พ.ศ. 2525 สอบไล่ได้นักธรรมเอก ส�ำนักเรียนวัดจากแดง พ.ศ. 2532 สอบได้อภิธรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส�ำนักเรียนวัดจากแดง พ.ศ. 2549 จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการ ปริการกิจการสงฆ์ พ.ศ. 2553 ส�ำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ การจัดการเชิญพุทธ ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว พ.ศ.2541ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าคณะต�ำบลท่าคล้อ เขต2

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 83

83

27/1/2561 15:59:51


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดเตาปูน

วัดเตาปูน พระครูโสภณสุตากร เจ้าอาวาสวัดเตาปูน และเจ้าคณะต�ำบลเตาปูน

วัดเตาปูน มีกิจกรรมหลักที่ท�ำก็คือ โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน อานิสงส์ของ การบวชเณรนั้นมีมากมาย เพราะสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะ คือพระภิกษุซึ่งเป็น หนึ่งในพุทธบริษัทสี่ที่คอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีสามเณรก็ ไม่มีพระ ภิกษุ ดุจไม่มีหน่อไผ่ก็ ไม่มีกอไผ่ ฉันนั้น

ตั้งอยู่เลขที่ 36 บ้านเตาปูน(มอญ) หมู่ที่ 6 ต�ำบลเตาปูน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โทรศัพท์ 089-5394551 ไวยาวัจกรวัด นายฐิน ทองศิริ ประธานก�ำนันอ�ำเภอ แก่งคอย โทร 084-7760920 เลขานุการ นายวีระ เขตร�ำพรรณ 081-2540271 อดีตผอ.รร.สองคอนกลาง

การบวชเณร ปรากฏครั้งแรกเมื่อ เจ้าชายราหุลกุมารติดตามทูลขอทรัพย์สมบัติ ตามค�ำสั่งของผู้เป็นพระมารดา พระพุทธเจ้าทรงด�ำริว่า การให้ “อริยทรัพย์” ดีกว่าให้ ทรัพย์ธรรมดา จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้เจ้าชายราหุล หลังจากบวชมาแล้วก็อยู่ใน ความดูแลของพระอุปัชฌาย์ คือ พระสารีบุตร ตามหน้าที่ในพระวินัยจนได้รับการยกย่อง สรรเสริญถึงคุณสมบัติที่เป็นต้นแบบในทางสร้างสรรค์ 3 อย่าง คือ 1. เป็นผู้ว่าง่าย ไม่ถือตัวว่าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า 2. เป็นผู้ใฝ่การศึกษาอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็น นอกจากนี้กิจกรรมของวัดเตาปูนก็มีการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น ผู้เลิศกว่าผู้อื่นในด้านผู้ใฝ่การศึกษา และ ปฏิบัติธรรม พิธีกรรมต่างๆ ช่วยกันบูรณะกุฏิ บูรณะท่าน�้ำ บูรณะวิหาร 3. เป็นผู้มีความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่ออุปัชฌาย์อย่างยิ่ง และปรับภูมิทัศน์วัด ส่วงงานสังคมสงเคราะห์ก็มี กิจกรรมเพื่อคนพิการ เข้าต�ำราโบราณที่ว่า “ลูกไม้ย่อมหล่น ไม่ไกลต้น” กิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นต้น

84 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 84

27/1/2561 16:05:33


อุปสมบท วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531 ณ วัดบ้านด่าน ต�ำบลโคกปี่ฆ้อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญทา วัดโคกปี่ฆ้อง (มรณภาพแล้ว) การศึกษานักธรรมและภาษาบาลี ที่ส�ำนักเรียนวัดท่า พาณิชย์ ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรองเจ้า คณะอ�ำเภอ วัดเขาพระ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเตาปูน

วัดเตาปูน ตัง้ อยูท่ เี่ ลขที่ 36 บ้านเตาปูน(มอญ) หมูท่ 6ี่ ต�ำบลเตาปูน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน มีทธี่ รณีสงฆ์ 1 แปลง 14 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2349 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง 18.80 ยาว 32.80 เมตร พ.ศ. 2543 เป็นวัดอุทยานการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปูชนียวัตถุ มี พ ระประธานประจ� ำ อุ โ บสถปางมารวิ ชั ย สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. 2481 และ พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ วัดเตาปูนมีเจ้าอาวาส ตัง้ แต่อดีตมาถึงปัจจุบนั รวม 12 รูป ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครู โ สภณสุ ต ากร อายุ 50 ปี พรรษา 29 เจ้ า อาวาส วัดเตาปูน อายุ 45 ปี พรรษาที่ 24 วิทยฐานะ พธ.ม.นักธรรมเอก พธ.บ. พธ.ม. (พธ.ม.เทอมสุดท้าย) SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 85

85

27/1/2561 16:05:42


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดป่าไผ่

วัดป่าไผ่ มุ่งมั่นในศรัทธา บ�ำรุงพระพุทธศาสนา น�ำพาวัดป่าไผ่ ให้ก้าวไกลทั่วสากล บ้านป่าไผ่ เดิมเรียกว่า “บ้านสองคอนใหม่” เพราะชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ บ้านป่าไผ่นั้นอพยพมาจากบ้านสองคอนและบ้านธาตุ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้าน สองคอนมาเป็น บ้านป่าไผ่ สาเหตุที่เรียกบ้านป่าไผ่ เพราะมีต้นไผ่เกิดขึ้นอยู่เป็น จ�ำนวนมาก ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ เลขที่ 73 หมู่ที่ 8 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วัดป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ เลขที่ 73 หมู่ที่ 8 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี อยูห่ า่ งตัวอ�ำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.2431 โดยพีน่ อ้ งชาวบ้าน ป่าไผ่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธา คือ พ่อใหญ่สอน ไม่ทราบ นามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและได้ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2482 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านก็ได้ร่วมกัน ด�ำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. พัฒนาจนถึงปัจจุบัน 2546 และในปี พ.ศ. 2547 ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้รับ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่บริเวณวัด 10 ไร่ 2 งาน 30 พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2547 มีนายเผด็จ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 463184 มีที่ดินเอกชนและทางสาธารณะ สุจเร นายอ�ำเภอแก่งคอยเป็นประธานในปีเดียวกัน ได้สร้างวิหาร ล้อมรอบ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 1 หลัง แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2549 อาคารเสนาสนะต่างๆ มีดังนี้ หอฉัน 1 หลัง ได้สร้างเมื่อปี พ.ศ. และวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 วัดป่าไผ่ได้ท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์ 2516 ศาลาการเปรียญ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ และเมื่อปี พ.ศ.2541 ก่อสร้างศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอีกหนึ่งหลังซึ่งยัง ได้ท�ำพิธียกช่อฟ้าซึ่งมี นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ไม่แล้วเสร็จ

86 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 86

29/1/2561 8:43:55


ประวัติท่านเจ้าอาวาส พระครูปลัดกิตติ์ธเนศ ฉายา ฐานวโร อายุ ๕๔ พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ. เอก ป.บส. ปริญญาตรี ปัจจุบันด�ำรง ต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ สถานะเดิม ชื่อ กิตติ์ธเนศ นามสกุล ธ�ำรงค์ธนาสิทธิ์ เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2507 บิดา นายวีระพงษ์ มารดา นางสมจิตต์ นามสกุล ปิ่นพยงค์ บ้านเลขที่ 239 หมู่ที่ 211 ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พระอุปชั ฌาย์ พระครูภาวนาวคุณ วัดเขาพระ พระกรรมวาจาจารย์ พระประเสริ ฐ ฉนฺ ท วณฺ โ ณ วั ด เขาพระ จั ง หวั ด สระบุ รี พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาณัฏฺธ์ณภัทร วัดเตาปูน จังหวัด สระบุรี เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม-แผนกธรรม ประจ�ำอ�ำเภอ แก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี พ.ศ. 2555 ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น กรรมการในการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา ของคณะสงฆ์อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียน วัดป่าไผ่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการควบคุมห้อง สอบการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดเขาพระ จังหวัดสระบุรี

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 87

87

29/1/2561 8:44:01


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดท่าศาลา

วัดท่าศาลา พระครูสมุห์ธรรมศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งอยู่บ้านท่าศาลา เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ถนนอดิเรกสาร ต�ำบลท่ า คล้ อ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี สั ง กั ดคณะ สงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 61 ตารางวา นส.3 เลขที่ 280 ส.ค.1 เลขที่ 20 ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ.2400 ได้ รั บ พระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2539 ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดแม่น�้ำป่าสัก ทิศตะวัน ออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิ ศ ตะวั น ตก จดทาง สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน อาทิ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2533 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 และ หอสวดมนต์ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปสมัย สุโขทัย หน้าตักกว้าง 67 นิ้ว สูง 90 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระอธิการเป๊ะ สมาจาโร พ.ศ.2515-2518 2. พระสุนทร ฐานธมฺโม พ.ศ.2518-2528 3. พระอธิการบุญตา กลฺยาโณ พ.ศ.2528-2540 4. พระอธิการกี อภิวโร พ.ศ.2540-2542 5. พระนรินทร์ คุณวีโร พ.ศ.2542-2546

88 1

ตั้งอยู่บ้านท่าศาลา เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ถนนอดิเรกสาร ต�ำบลท่าคล้อ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

6. พระเลื่อม นริสฺสโร พ.ศ.2546-2557 7. พระครูสมุห์ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน พระครูสมุห์ธรรมศักดิ์ ธนิสฺสโร วิทยฐานะ นักธรรมเอก ได้รับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อายุ 30 พรรษา 9 มีการ บริหารจัดการวัดเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ให้ ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา และได้น�ำพา ญาติโยมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาให้ความสะดวกในการบ�ำเพ็ญกุศล วันธรรมสวนะ ด้วยดีโดยตลอด

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 88

29/1/2561 8:53:31


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดพระพุทธบาทน้อย

วัดพระพุทธบาทน้อย พระอธิการสละ ยโสธโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส สภาพภูมศิ าสตร์ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงราย ด้วยยอดเขาแหลม คือลักษณะภูมิศาสตร์อันเด่นชัดของ “เขา พระพุทธบาทน้อย” ซึง่ อยูใ่ นบริเวณ วัดพระพุทธบาทน้อย ซึง่ ค้นพบ พระพุ ท ธบาทจ�ำลอง ประทับ ลึกลงไปในดิน กว้า ง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณ เชือ่ กันว่า มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ มาก โดยรอยพระพุ ท ธบาทปรากฏขึ้ น มาได้ เ นื่ อ งจาก องค์ สมเด็จพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ใช้ พ ลั ง จิ ต เพ่ ง กสิ ณ ให้ หิ น เป็ น น�้ ำ หรื อ อ่ อ นนุ ่ ม แล้ ว ประทั บ รอยให้ ป รากฏ มี พ ลั ง และอานุ ภ าพของ พระองค์ ส ถิ ต อยู ่ เพราะทรงเห็ น ว่ า สถานที่ นี้ จ ะเป็ น ที่ ส� ำ คั ญ ทาง พระพุทธศาสนา โดยภายในรอบพระพุทธบาทยังคงมีน�้ำอยู่ตลอด เวลา และยังเชื่อกันว่า การเดินทางมาสักการบูชารอยพระพุทธบาท แม้ ด อกไม้ เ พี ย งดอกไม้ ด อกเดี ย ว ก็ เ กิ ด เป็ น บุ ญ ที่ ท� ำ ให้ มี ภ พภู มิ ใ น เทวโลกได้ ความส�ำคัญของวัดพระพุทธบาทน้อย เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตอนต้น มีหลวงพ่อใหญ่เป็นที่พึ่ง ที่ศรัทธาของชาวบ้าน

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ประวัติเจ้าอาวาส พระอธิการสละ ยโสธโร เจ้าอาวาส เกิดเมื่อ พ.ศ.2491 อายุ 70 พรรษา 50 วิทยฐานะ น.ธ.เอก มาอยู่ที่วัด พระพุทธบาทน้อยตั้งแต่ พ.ศ.2512 และได้รับความไว้วางใจให้ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้อย เมื่อประมาณ พ.ศ.2540

SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 89

89

23/1/2561 16:23:21


SARABURI ถึงเมืองนี้ต้อ งแวะ...

สระบุรีเป็นเมืองส�ำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตพื้นที่บางส่วนของเมืองลพบุรี เมืองนครนายก และเมืองนครราชสีมา มารวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการ ให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับ การศึกสงครามอยู่เสมอ

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 90

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 90

23/1/2561 13:17:06


บั น ทึ ก ความเป็นมา...จัง หวัดสระบุรี

เมืองแห่ง น�้ำ และน�้ำใจใสกระจ่าง

บนเส้นทาง

พระพุทธศาสนา

จากต�ำนานรอยพระพุทธบาท กับบูรพมหากษัตริย์ ไทย

ในการกู้ชาติสร้างแผ่นดินไทยให้มั่นคง ด้วยหลักธรรมแห่งความเมตตา กรุณา และรู้รักสามัคคี วั ดพระพุ ทธฉาย

พระพุ ทธฉาย หรื อ “รอยพระพุ ท ธรู ป ” อยู ่ บนแผ่ น หิ น ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นชะง่ อ นผา

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 91

91

23/1/2561 13:17:07


วั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิหาร

“รอยพระพุทธบาทที่ ป ระทั บ ไว้ บ นแผ่ น ดิ น เหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรื อเขาสั จจพั น ธ์ คี รี ”

นอกจากนี้ ยังมีขอ้ สันนิฐานว่า เป็นเมืองเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยทวารวดี มีถำ�้ พระโพธิสตั ว์ อ�ำเภอแก่งคอย อีกทัง้ เป็นสถานทีจ่ ำ� ศีลภาวนาของนักบวชและฤาษี เพราะมีถำ�้ มีธารน�ำ้ ตก เหมาะกับการตัง้ หลักแหล่งพ�ำนักอาศัยของบรรดานักบวช และชุมชน สระบุรจี งึ เป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ ศึกษาเรียนรูอ้ ย่างยิง่ ในบวรแห่ง พระพุทธศาสนาที่น�ำความร่มเย็นมาสู่สังคมสมัยนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ พบรอยพระพุทธบาทสระบุรใี นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จาก นั้นมาเป็นราชประเพณีนิยมที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จมานมัสการ ทรง น�ำนุบำ� รุงพระพุทธบาทรวมทัง้ เสด็จไปนมัสการพระพุทธฉาย จนถึงสมัย รัชกาลที่ 4 ยังทรงมีพระราชนิยมเสด็จมานมัสการพระพุทธบาทรวมทั้ง โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระพุทธบาท บูรณะมณฑปพระพุทธบาท และ ทรงเคยเสด็จพระราชด�ำเนินหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน สระบุรี มีความหมายว่า เมืองแห่งน�ำ้ หรือ ตัวเมืองใกล้นำ�้ เพราะทีต่ งั้ เมืองอยู่บริเวณบึงโง้ง ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วย จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดรอยต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน หลายคน จึงใช้สระบุรีเป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคอีสาน แต่แท้จริงแล้ว สระบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่เที่ยวอยู่มากมาย ทั้งด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ประเพณี และธรรมชาติ แถมยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่เพียงขับรถชั่วโมงกว่าๆ ก็สามารถหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองกรุง ออกมาสัมผัสวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจได้มากมาย

92

ตามค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ว่า

“ พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตร น�ำล�้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง ” สระบุรี จึงไม่เป็นเพียงด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ หากมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ ก่ า แก่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี โ บราณวั ต ถุ ส� ำ คั ญ ในด้ า นพระพุ ท ธศาสนา ประวัตศิ าสตร์ ประเพณี ซึง่ ยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน มีแหล่งท่องเทีย่ ว ทางธรรมชาติทส่ี มบูรณ์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ เป็นจังหวัดหนึง่ ทีน่ า่ ท่องเทีย่ ว และศึกษาหาความรู้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 92

23/1/2561 13:17:09


การปกครอง : แบ่งออกเป็น 13 อ�ำเภอ 111 ต�ำบล 965 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศ : ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัด

เป็นป่ามีเนินเขาสลับทีร่ าบสูง เหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบเหมาะในการท�ำนา แม่นำ�้ ทีส่ ำ� คัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น�้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัย น�้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น�้ำป่าสักไหลผ่านอ�ำเภอ มวกเหล็ก อ�ำเภอแก่งคอย อ�ำเภอเมืองสระบุรี อ�ำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับ แม่น�้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร สระบุรยี งั มีคลองทีส่ ำ� คัญๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพฒ ั น์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น และยังเป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญ ต่อภาคอุตสาหกรรมล�ำดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยเป็นที่ตั้งของ โรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย นับเป็นอีก หนึง่ จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทีเ่ พียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ทัง้ ทางธรรมชาติ สถาน ที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

การปกครองส่วนท้องถิน่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 109 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาล เมือง 4 แห่ง เทศบาลต�ำบล 34 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต�ำบล 71 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา มีมากมาย อาทิ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต ซึ่งค้นพบในสมัย พระเจ้าทรงธรรมและนับเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ เู่ มืองสระบุรนี บั แต่นนั้ เป็นต้นมา และหากมี โ อกาสมาที่ วั ก พระพุ ท ธบาทในวั น เข้ า พรรษาก็ จ ะได้ ร ่ ว ม ประเพณีตกั บาตรดอกไม้ทนี่ บั เป็นประเพณีโบราณ และมีทจี่ งั หวัดสระบุรี เพียงแห่งเดียว วัดพระพุทธฉาย เป็นอีกวัดส�ำคัญของจังหวัดด้วยเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุ ท ธรู ป บนแผ่ น หิ น บนชะง่ อ นผา และมี ภ าพเขี ย นลายเส้ น ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ทบี่ ริเวณเชิงผาและบริเวณโดยรอบ อีกทัง้ ยังมีรอย พระพุทธบาทเบื้องขวาอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดศรีบุรีรัตนาราม วัดศาลาแดง พระบวรราชวังสีทา เขาพระพุทธบาทน้อย ถ�้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือ ถ�้ำบ่อปลา และอีก หลายวัดหลายถ�้ำที่หยุดเวลานักเดินทางไว้ที่นี่ เพื่อซึมซับความสงบเย็น ของสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์เป็นพันปี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ถ�้ำดาวเขาแก้ว ถ�้ำศรีวิไล ถ�้ำ พระโพธิสัตว์ ทุ่งทานตะวัน อ�ำเภอมวกเหล็กและวังม่วง น�้ำตกโกรกอีดก สวนรุกขชาติมวกเหล็กและพุแค อุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย ในอ�ำเภอมวกเหล็ก ที่มีต้นก�ำเนิดมาจาดผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึง่ สามารถลงเล่นน�ำ้ ได้ และสวยงามทีส่ ดุ ในช่วง เดือนพฤศจิกายน-เมษายน นอกจากนีย้ งั มี น�ำ้ ตกมวกเหล็ก น�ำ้ ตกเหวน้อย ไร่สกุ มุ า อุทยานแห่งชาติ น�้ำตกสามหลั่น ก็นับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่หากมีเวลาก็ ไม่ควรพลาดเช่นกัน ด้วยภายในอุทยานมีภูเขาน้อยใหญ่ อาทิ เขาครก เป็นจุดชมวิวเมืองสระบุรีที่ส�ำคัญ รวมไปถึงมีอ่างเก็บน�้ำ และน�้ำตกอีก หลายแห่งให้แวะเที่ยวชม และถึงแม้วา่ จังหวัดสระบุรจี ะได้ชอื่ ว่าเป็นฐานผลิตทางอุตสาหกรรม ที่ส�ำคัญของประเทศ แต่สระบุรีเองก็นับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส�ำคัญ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ไร่องุ่นแห่งอ�ำเภอมวกเหล็ก ที่สามารถออกผลผลิต ได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถชิมองุ่นสด หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่น เป็นของฝากติดมือกลับบ้านได้ SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 93

93

23/1/2561 13:17:12


บั น ทึ ก เส้ น ทางการท่อ งเที่ย ว ...จังหวัด สระบุรี

รอยต่อแห่ง

พระพุทธศาสนา

จุดเชื่อมความสุข ทุกการเดินทาง เพียงขับรถออกจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่สระบุรี ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เลี้ยวขวา มาตามถนนมิตรภาพ ในที่สุดก็มาถึง อย่างสะดวกสบาย กับการท่องเที่ยวใกล้ๆ แบบเช้าไปเย็นกลับ หรือ แวะพักกายใจ สักสองสามวันในช่วงวันหยุดยาว ที่นี่ มีความสงบเย็นใจทั้งทางโลก และทางธรรมให้เลือกมากมาย

94

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 94

23/1/2561 13:17:14


Saraburi Natural caves and famous Buddhist temples

Saraburi province houses a number of natural, cultural and historical attractions. SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 95

95

23/1/2561 13:17:15


“รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนแผ่นดิน

เหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธ์คีรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

รอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ซึ่งถูกค้นพบตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม พระมหากษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา

96

วั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิ ห าร ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลขุ น โขลน อ� ำ เภอ พระพุทธบาท ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสระบุรปี ระมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลีย้ วซ้าย ก่อนถึงอ�ำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญคือ “ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธ์คีรี” ตามประวัติความเป็นมา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แผ่นดิน กรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่า มีพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึง่ เดินทางไปยังลังกา ทวีป ด้วยหวังจะสักการบูชาพระพุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏ การไปคราวนั้นเป็น เวลาทีพ่ ระสงฆ์ชาวลังกาทวีปก�ำลังสอบประวัติ และทีต่ งั้ แห่งรอยพระพุทธบาท ทั้งปวง ตามที่ปรากฏอยู่ในต�ำนานว่ามีเพียง 5 แห่ง ภายหลังสืบได้ความว่า ภูเขาที่ชื่อว่า สุวรรณบรรพต มีอยู่ในสยามประเทศ พระภิกษุสงฆ์ไทยคณะนั้นได้รับค�ำบอกเล่า เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทย จึง น�ำความขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีท้อง ตราสั่งบรรดาหัวเมืองทั้งปวง ให้เที่ยวตรวจตราค้นดูตามภูเขาต่างๆ ว่าจะมี รอยพระพุทธบาทอยู่ ณ ที่แห่งใด ครั้งนั้น

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 96

23/1/2561 13:17:18


เจ้าเมืองสระบุรี สืบได้ความจากนายพรานบุญว่า ครั้งหนึ่งออกไป ล่าเนือ้ ในป่าใกล้เชิงเขา ยิงถูกเนือ้ ตัวหนึง่ เจ็บล�ำบากหนีขนึ้ ไปบนไหล่เขา ซุกเข้าเชิงไม้หายไป พอบัดเดี๋ยวก็เห็นเนื้อตัวนั้น วิ่งออกจากเชิงไม้เป็น ปกติอย่างเก่า นายพรานบุญนึกประหลาดใจ จึงตามขึ้นไปดูสถานที่บน ไหล่เขาที่เนื้อหนีขึ้นไป ก็พบรอยปรากฏอยู่ในศิลา มีลักษณะเหมือนรูป รอยเท้าคน ขนาดยาวประมาณสักศอกเศษ และ ในรอยนัน้ มีนำ�้ ขังอยูด่ ว้ ย นายพรานบุญเข้าใจ ว่าบาดแผลของเนือ้ ตัวทีถ่ กู ตนยิง คงหายเพราะดืม่ น�ำ้ ในรอยนัน้ จึงวักน�ำ้ ลองเอามาทาตัวดู บรรดาโรคผิวหนังคือ กลากเกลือ้ น ซึง่ เป็นเรือ้ รังมาช้านานแล้ว ก็หายหมดสิน้ ไป เจ้าเมืองสระบุรี จึงสอบสวน ความจริงดู ก็ตรวจค้นพบรอยนั้น สมดังค�ำบอกเล่าของนายพรานบุญ จึงมีใบบอกแจ้งเรือ่ งเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จึง เสด็จพระราชด�ำเนินขึ้นไป ณ ที่เขานั้น ทอดพระเนตรเห็นรอยนั้นแล้ว จึง ทรงพระราชวิ จ ารณ์ ต ระหนั ก แน่ น พระราชหฤทั ย ว่ า คงเป็ น รอย พระพุทธบาท เพราะมีลายลักษณ์กงจักร ประกอบด้วยอัฏฐุตตรสตมหา มงคลร้อยแปดประการ ตรงกับเรือ่ งทีช่ าวลังกาทวีปแจ้งเข้ามาด้วย เกิด พระราชศรัทธาปราโมทย์โสมนัสเป็นก�ำลัง โดยทรงพระราชด�ำริเห็นว่า รอยพระพุทธบาทย่อมจัดเป็นบริโภคเจดีย์แท้ เพราะเป็นพุทธบทวลัญช์ อันเนื่องมาแต่พระพุทธองค์ ย่อมประเสริฐยิ่งกว่าอุเทสิกเจดีย์ เช่น พระ สถูปเจดีย์ สมควรจะยกย่องบูชาเป็นพระมหาเจดียสถาน จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯให้ชา่ งก่อเป็นคฤหหลังน้อย สวมรอยพระพุทธบาทไว้ เป็นการชัว่ คราวก่อน ครัน้ เสด็จพระราชด�ำเนินกลับมายังราชธานี จึงทรง

สถาปนายกทีพ่ ระพุทธบาทขึน้ เป็นเจดียสถาน เป็นการส�ำคัญโปรดเกล้าฯ ให้ ส ร้ า งพระมณฑปยอดเดี่ ย วสวมรอยพระพุ ท ธบาทก� ำ หนดเป็ น พุทธเจดีย์ และสร้างอารามวัตถุอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ให้เป็น ที่ส�ำหรับพระภิกษุอยู่แรม เพื่อท�ำการบริบาลพระพุทธบาท การกราบไหว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ตอ้ งไปถึงอินเดีย พระพุทธเจ้าเสด็จ มาอยู่ประเทศไทยหลายพระองค์ โดยเฉพาะพระพุทธบาทในจังหวัด สระบุรแี ห่งนี้ ยิง่ ในอนาคตประเทศไทยแถบนีท้ งั้ หมดจะเจริญรุง่ เรืองทาง จิตใจพบสันติสุข เมื่อได้น�ำพระธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้ามาปฏิบัติกันอยู่เนืองนิตย์ SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 97

97

23/1/2561 13:17:22


มหัศจรรย์พระพุทธฉาย

และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

วัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาปถวี (ปฐวี) ต�ำบลหนอง ปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกสามหลัน่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธฉาย หรือ รอยพระพุทธรูป อยู่บนแผ่นหินซึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผา มีการสร้าง มณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้น ไปยั ง มณฑป และต่ อ ไปยั ง หน้ า ผาซึ่ ง อยู ่ เ หนื อ มณฑปขึ้นไป ที่นี่ยังมีภาพเขียนลายเส้นยุคก่อน ประวัตศิ าสตร์ทบี่ ริเวณเชิงผา ได้แก่ ภาพสัตว์ลาย เส้นคล้ายตัวกวาง บริเวณข้างประตูเข้าพระพุทธฉาย พบภาพมือคนและภาพสัญลักษณ์ บริเวณจากถ�้ำ ฤาษีไปทางพระพุทธฉายทางทิศตะวันตก พบภาพ เขียนรูปไก่ ภาพพระพุทธรูป และภาพสัญลักษณ์ ส่วน บริเวณหน้าผา จปร. พบภาพลายเส้นขนาดใหญ่ที่มีความ ซับซ้อน คล้ายภาพเขียนก่อนประวัตศิ าสตร์ทเี่ คยถูกค้นพบ ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เขียนด้วยยางไม้มีอายุเก่า แก่ประมาณ 3,000 ปี โดยเขียนสัญลักษณ์ใช้สื่อความ หมายให้เข้าใจในหมูเ่ ดียวกัน ซึง่ อาจจะเป็นสือ่ ทางพิธกี รรม และความเชื่อของคนในยุคนั้น อีกทั้งยังพบ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา เมื่อ พ.ศ. 2537 กรมศิลปากรได้ท�ำการซ่อมมณฑปบนภูเขาบริเวณ วัดพระพุทธฉาย และเมือ่ รือ้ พืน้ ซีเมนต์พบรอยพระพุทธบาท เบื้องขวาอยู่ใต้ทรายปรากฏเห็นเป็น รูปรอยประทับในหิน

98

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 98

23/1/2561 13:17:26


รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหิน มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป บนยอดเขาและพระพุทธฉาย ภาพเงาของพระพุทธเจ้า บนเงื้อมเขา ซึ่งปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติ มีต�ำนานเล่าขานกันมานาน เป็นที่เคารพศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนเป็นจ�ำนวนมาก

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 99

99

23/1/2561 13:17:27


พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ พระมหาเจดีย์ 500 ยอด

100

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 100

23/1/2561 13:17:28


อลังการมหาเจดีย์ทองค�ำ 500 ยอด

“พระมหารัตนโลหะเจดีย์ ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ”

วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ เจดีย์ทองค�ำ 500 ยอด ตัง้ อยูท่ ี่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึน้ ใน ปี 2528 โดยหลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ใน เนื้อที่กว่า 400 ไร่ ทางด้านในวัดเป็นสถานที่ สงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่าง มาก เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ างด้านหลังติดกับเชิงเขา มีอากาศเย็นสบาย มาก และมีประชาชนเข้าไป ปฏิบัติธรรมกันเป็นจ�ำนวนมากในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ วั ด นี้ น อกจากจะมี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของ ความสงบ ท�ำให้มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมกันเป็น จ� ำ นวนมากแล้ ว ความโดดเด่ น ของ สถาปัตยกรรมทีส่ วยงามก็เป็นอีกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ ชือ่ เสียงขจรขจายไปไกลอีกด้วย โดยความเด่น

เรื่องความงามของวัดแห่งนี้อยู่ที่ “พระมหา เจดีย์ 500 ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตน โลหะเจดี ย ์ ศ รี ศ าสนโพธิ สั ต ว์ ส ว่ า งบุ ญ ซึ่ ง ประกอบไปด้วย “เจดียป์ ระธานองค์ใหญ่” อยู่ ตรงกลาง และมี องค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลด หลัน่ กันลงมาอยูร่ อบๆทิศ ตัวองค์เจดียเ์ ป็นปูน ปั ้ น เคลื อ บสี ท องทั้ ง หมดทุ ก องค์ ด้ า นใน ประดับกระจกทับทิม และได้อัญเชิญพระบรม สารีริกธาตุจากประเทศเนปาล อินเดีย ศรี ลังกา มาบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง 500 ยอด รวมทั้งได้น�ำพระบรมสารีริกธาตุ และ วัตถุมงคลของมีค่า มาบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ องค์ประธานอีกด้วย ค�ำสอนจาก พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน)

.indd 101

ศูนย์ร่วมใจ

แห่ง

ศรัทธา

ท�ำอะไร เพื่ออะไร ให้ใจตอบ ต้องคอยสอบถามใจ อยู่ทุกข์เมื่อ ให้รู้ชัด แจ้งชัด อย่าคลุมเครือ จนหมดเชื้อหมดไฟ ใจสบาย... ทิ้งอะไรย่อมทิ้งได้ แต่อย่า ให้ใจทิ้ง ภาวนา และพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เป็นอารมณ์ใจอยู่เสมอ

SBL บันทึกประเทศไทย

101

23/1/2561 13:17:31


วัดเขาแก้ววรวิหาร

เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในอ�ำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ตั้งอยู่บนเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งแม่น�้ำป่าสัก

พระเจดีย์ทรงไทยห้ายอด สูง 34 เมตร กว้าง 34.5 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก มีค�ำเล่าลือกันว่า ในวันดีคืนดี จะเห็นดวงแก้วสุกสว่าง เหนื อ วิ หารวัด เขาแก้วอยู่เ สมอ ถื อ ว่ าเป็ น การแสดงปาฏิหาริย ์ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์

102

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 102

23/1/2561 13:17:33


หลวิชัย คาวี พระสมุทรโฆษ

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ

วัดสมุทรประดิษฐาราม ตั้ ง อ ยู ่ ที่ ต� ำ บ ล ส ว น ดอกไม้ อ�ำเภอเสาไห้หา่ งจาก ที่ว่าการอ�ำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร พระอุโบสถสร้าง เสร็จเมือ่ พ.ศ. 2440 ภายใน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “คาวี ” มี ค วามงดงามมาก พระประธานในพระอุโบสถ อั ญ เชิ ญ มาจากเมื อ งเก่ า สุโขทัย เป็นพระพุทธรูปส�ำริด ปิ ด ทองปางมารวิ ชั ย และ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระ โมคคัลลานะ พระสารีบุตร อั ค รสาวกซ้ า ยขวา และใน เดือนกันยายนของทุกปีจะมี การแข่งขันเรือยาวประเพณีที่ วัดแห่งนี้ เป็นรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง ลึก ลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก ตัง้ อยูใ่ นบริเวณวัดพระพุทธบาท น้อย อ�ำเภอแก่งค่อย ตัง้ อยูใ่ นหุบเขา หินปูน มีทศั นียภาพสวยงามแปลกตา ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้าอ�ำเภอแก่งคอย ข้าม สะพานอดิเรกสาร เลีย้ วซ้ายไปตาม ถนนอดิเรกสาร เลีย้ วขวาไปตามถนน สองคอน-พระบาทน้ อ ย-พุ แ ค ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ก็ไปถึงวัด พระพุทธบาทน้อย

รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง

ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก

พระพุทธบาทน้อย

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 103

103

23/1/2561 13:17:36


104

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 104

23/1/2561 13:17:37


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เจ็ดคต-โป่งก้อนเสา

เป็นสถานที่ที่มีเขตเชื่อมต่อมาจาก “เขาใหญ่” อยู่ในเขตต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 13,750 ไร่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งเบาภาระในเรื่องจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่และเน้นการปฏิบตั งิ านด้านป่าไม้ 3 เรือ่ งคือ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษา วิจัยค้นคว้าด้านวิชาการ และการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นี่มีจุดชมวิวมอเครือ ที่สามารถชมทัศนียภาพมุมกว้างสุดสายตา น�้ำตกเจ็ดคต ที่มีต้นก�ำเนิดจาก ล�ำห้วยเจ็ดคต ประกอบไปด้วยน�้ำตก 4 แห่ง คือ เจ็ดคตเหนือ เจ็ดคตกลาง เจ็ดคตใต้ และเจ็ดคตใหญ่ ตามล�ำดับ และเส้นทางการท่องไพรเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่แบ่งเป็นรอบเล็ก กลาง และใหญ่ ที่นี่ยังคง สภาพธรรมชาติมาก จึงเป็นทีท่ อ่ งเทีย่ วของนักนิยมไพรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวันหยุดมีผมู้ าใช้บริการ กันอย่างมาก และก�ำลังเป็นทีเ่ ล่าลือในหมูน่ กั ถ่ายภาพธรรมชาติ เพราะทีน่ มี่ ที งั้ ผีเสือ้ หลากหลายสายพันธุ์ และเห็ดชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะเห็ดถ้วยหรือ “เห็ดแชมเปญ” และเห็ดถ้วยขนก็มีการเจริญเติบโตที่ค่อน ข้างมากในพื้นที่แห่งนี้เช่นกัน ในช่วงค่อนปลายฤดูฝน (เดือนสิงหาคม-กันยายน) ในศูนย์ฯ มีบ้านพักมี ทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม รวมไปถึงลานกางเต็นท์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 08 9237 8659, 08 5963 3520 SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 105

105

23/1/2561 13:17:38


สวนรุกขชาติมวกเหล็ก สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อยูห่ า่ งจากสระบุรปี ระมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขาย ผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่าง อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำ� ธารซึง่ มาจากต้นน�ำ้ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหล ผ่านลงสู่แม่น�้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในล�ำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน�้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสอง ฟากของล�ำธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ภายในยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น�้ำตกมวกเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นน�้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป บริเวณสองฝั่งล�ำธารมีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก สามารถนั่งพักผ่อนชมน�้ำตกหรือ ลงเล่นน�ำ้ ได้ตลอดทัง้ วัน, สะพานมวกเหล็ก-ปากช่อง เป็นสะพานแขวนข้ามล�ำธารมวกเหล็กเชือ่ มอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นักท่องเทีย่ วสามารถชมธรรมชาติและถ่ายภาพของน�ำ้ ตกมวกเหล็กจากสะพานได้อย่าง สวยงาม, สวนสักทอง มีอายุกว่า 50 ปี และประติมากรรมรากไม้ เป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ท�ำให้ ต้นไม้ต้องปรับตัว และสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวเองในภาวะที่ต้องขึ้น อยู่ริมน�้ำที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และต้อง สร้างระบบรากที่แผ่ขยายเพื่อยึดเกาะดินที่อ่อนนุ่มไม่แข็งแรงให้ สามารถทรงตัวและด�ำรงชีวิตอยู่ได้

106

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 106

23/1/2561 13:17:39


SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 107

107

23/1/2561 13:17:40


108

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 108

23/1/2561 13:17:42


เจ็ ด สาวน้ อ ย น�้ ำ เจ็ ด ชั้ น

น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นส่วนหนึ่งของล�ำห้วยมวกเหล็ก มีต้นน�้ำมาจากผืนป่าอันอุดม สมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คลองมวกเหล็กเป็นคลองที่มี น�้ำไหลตลอดทั้งปีให้ก�ำเนิดน�้ำตกชั้นเตี้ย ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ�ำนวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 1-4 เมตร สายน�้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน�้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่มีแอ่งน�้ำตื้น ๆ หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน�้ำได้ ซึ่งช่วงที่สวยงามที่สุดของ น�้ำตกจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน–เดือนเมษายน เพราะมีน�้ำใส และยังปลอดภัยแก่ผู้ลงเล่นน�้ำ เนื่องจากน�้ำไม่เชี่ยวเหมือนในเดือน พฤษภาคม–เดือนตุลาคม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเล่นน�้ำตก บริเวณชั้นที่ 1-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย โทรศัพท์ 0 3622 6431

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 109

109

23/1/2561 13:17:43


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

หนองแค

ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

วัดไทยงาม

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านไทยงาม ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

วัดบ่อน�้ำเค็ม

ที่อยู่ หมู่ 14 บ้านบ่อน�้ำเค็ม ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลหนองแค

ต�ำบลคชสิทธิ์

วัดเกาะกลาง

วัดกระทงลอย

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ ถนนเจริญทัศน์ ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค

วัดมงคลทีปาราม

ที่อยู่ บ้านเกาะลอย ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค

วัดสหมิตรมงคล

ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค

วัดเสนานฤมิตร

ที่อยู่ หัวสะแก ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองพระบาง

ที่อยู่ บ้านหนองตาบาง ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลกุ่มหัก อ�ำเภอหนองแค

วัดกุ่มหัก

วัดสนมไทย

วัดขอนชะโงก

วัดสนมลาว

วัดชัยเฉลิมมิตร

วัดหนองจอกน้อย

วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์

วัดหนองจอกใหญ่

ที่อยู่ หมู่ 11 ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านหนองตาน้อย ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลตะโพนทอง

ที่อยู่ ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 15 บ้านหนองจอกน้อย ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านหนองจอกใหญ่ ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองผักชีเหนือ

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านหนองผักชีเหนือ ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

วัดโคกกลาง

วัดหนองสมัคร

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านโคกกลาง ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหนองสมัคร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

วัดโพนทอง

ที่อยู่ หมู่ 9 ต�ำบลกุ่มหัก อ�ำเภอหนองแค

วัดสวนกล้วย

วัดหนองแซงใหญ่

110

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองสมัครใต้ ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านกระทงลอย ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านโพนทอง ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านสวนกล้วย ต�ำบลกุ่มหัก อ�ำเภอหนองแค

4.

อ�ำเภอหนองแค

วัดราษฎร์สามัคคี

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองแซงใหญ่ ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอหนองแค

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 110

26/1/2561 14:40:10


ต�ำบลโคกตูม

ต�ำบลห้วยขมิ้น

ต�ำบลหนองไข่น�้ำ

วัดแก้วเกาะลอย

วัดเขาน้อย

วัดโคกมะตูม

วัดโคกแดง

วัดบ้านลาด

วัดใหญ่วันนา

วัดสันติวิหาร

วัดมุจลินทสราราม

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 5 เกาะลอย ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 9 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านสันติวิหาร ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองโนน้อย

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหนองโนน้อย ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอหนองแค

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านห้วยขมิ้น ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านลาด ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 14 บ้านหนองจิก ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค

วัดห้วยขมิ้น

ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านห้วยขมิ้น ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค

วัดห้วยทองหลาง

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลห้วยทราย ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค

วัดบัวลอย

ที่อยู่ หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค

วัดบ้านบกน้อย

ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านบกน้อย ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค

วัดสันมะค่า

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านสันมะค่า ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองดินแดง

อ�ำเภอหนองแค

วัดบ้านยาง

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านยาง ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านโคกมะตูม ต�ำบลหนองไข่น�้ำ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านโคกใหญ่ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองไข่น�้ำ อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลไผ่ต�่ำ อ�ำเภอหนองแค

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านไผ่ต�่ำ ต�ำบลไผ่ต�่ำ อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลหนองแขม อ�ำเภอหนองแค

วัดราษฎร์เจริญ

ที่อยู่ คลองซอยส่งน�้ำ 8 อาร์ หมู่ 1 ต�ำบลหนองแขม อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองอ่างทอง

ที่อยู่ คลองซอย 28 ฝั่งเหนือ หมู่ 7 ต�ำบลหนองแขม อ�ำเภอหนองแค

วัดพัชรบรรพตวราราม ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค

วัดโสรกโขมง

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านโสรกโขมง ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค

วัดห้วยทราย

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านห้วยทราย ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านหนองดินแดน ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค SBL บันทึกประเทศไทย

4.

.indd 111

111

26/1/2561 14:40:11


ต�ำบลหนองจิก

ต�ำบลหนองนาก

ต�ำบลหนองปลิง

วัดบ้านไผ่

วัดบ้านจาน

วัดทุ่งดินขอ

วัดหนองจิก

วัดป่าบ�ำเพ็ญธรรม

วัดหนองขนาก

วัดหนองครก

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหนองครก ต�ำบลหนองนาก อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองปลิง

วัดหนองตะเฆ่

วัดหนองนาค

วัดหนองสะเดา

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านไผ่ ต�ำบลหนองจิก อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองจิก หมู่ 7 ต�ำบลหนองจิก อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลหนองจรเข้ ที่อยู่ บ้านหนองตะเฆ่ หมู่ 5 ต�ำบลหนองจรเข้ อ�ำเภอหนองแค

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ บ้านจาน หมู่ 3 ต�ำบลหนองนาก อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต�ำบลหนองนาก อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ หนองนาก หมู่ 7 ต�ำบลหนองนาก อ�ำเภอหนองแค

วัดหนองตาเดี้ยง

ที่อยู่ ทุ่งดินขอ หมู่ 8 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองขนาก หมู่ 2 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองปลิง หมู่ 4 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองสะเดา หมู่ 3 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค

ต�ำบลหนองโรง

ที่อยู่ บ้านหนองตาเดี้ยง หมู่ 4 ต�ำบลหนองจรเข้ อ�ำเภอหนองแค

อ�ำเภอหนองแค

วัดคลองห้า (วัดราษฎร์ประดิษฐ์)

วัดหนองรี

ที่อยู่ บ้านหนองรี หมู่ 2 ต�ำบลหนองจรเข้ อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ บ้านคลองห้า หมู่ 9 ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอหนองแค

วัดราษฎร์บ�ำรุงวนาราม

ต�ำบลหนองปลาหมอ

ที่อยู่ บ้านตลาดคลองสิบ หมู่ 6 ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอหนองแค

อ�ำเภอหนองแค

วัดท่าช้าง

วัดหนองปลากระดี่

วัดศรีปทุม

วัดร่องแซง

วัดหนองปลาหมอ

วัดหนองโรง

วัดหนองบอน

วัดหนองผักชี ใต้

วัดใหม่เทพนิมิตร

ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านท่าช้าง ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านร่องแซง หมู่ 1 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองบอน ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค

112 4.

อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ บ้านหนองปลากระดี่ หมู่ 7 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองปลาหมอ หมู่ 5 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองผักชีใต้ หมู่ 6 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค

ที่อยู่ บ้านล�ำบัว ถนนระพีพัฒน์ หมู่ 8 ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ บ้านหนองโรง หมู่ 3 ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอหนองแค ที่อยู่ คลองห้า หมู่ 10 ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอหนองแค

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 112

26/1/2561 14:40:12


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดขอนชะโงก

วัดขอนชะโงก วัดขอนชะโงก เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านขอนชะโงก ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 10 ต�ำบล คชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ทิศเหนือ จดโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ทิศใต้ จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดถนนสุวรรณศร วัดขอนชะโงก เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติที่ได้ความตามค�ำบอกเล่าของผู้อยู่อาศัยสืบต่อ กันมาโดยตลอดสายว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา กษัตริยพ์ ระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์จกั รี โดยชาวบ้านทีอ่ พยพมาจากนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและสัตว์ป่า มีต้นประดู่ใหญ่เอนทอดเป็นแนวระดับสี่สิบห้าองศา อยู่บริเวณชายแนวป่า ชาวบ้านซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวนิยมไปเล่นและใช้ เป็นสถานที่พักผ่ อ นชมทิ ว ทั ศ น์ ข องป่ า เรี ย กต้ น ไม้ นี้ ต ามรู ป ลั ก ษณะที่ ท อดเอนว่ า “ขอนชะโงก“ ต่อมาก็ได้เรียกขานหมูบ้านนั้นว่า “บ้านขอนชะโงก“

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านขอนชะโงก ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 10 ต�ำบล คชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2471 วัดขอนชะโงกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีเขตวิสงุ คามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 6406 ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 113

113

27/1/2561 15:02:48


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดสนมลาววรวิหาร

วัดสนมลาววรวิหาร พระครูประสาทสารคุณ (รักษาการเจ้าอาวาส) วัดสนมลาว เป็นพระอารามหลวง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง โดย พระสนมเอกของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสร้าง วัดในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างให้เชิงเขาโป่งแร้ง และ ทรงโปรดเกล้ า ให้ ช ่ า งหลวงสร้ า งวั ด ตามค� ำ ถวายบั ง คมทู ล ของพระสนม ซึ่ ง เป็ น ลูกสาวของหัวหน้าชาวลาวอพยพที่ถวายตัวเป็นพระสนม ต่อมาสภาพบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับ เกิดสงคราม กรุงศรีอยุธยาแตก วัดสนมลาววรวิหารขาดผู้อุปถัมภ์ลง สภาพของวัดช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา บางปีไม่มีพระภิกษุอยู่ ประจ�ำ ประกอบกับมนุษย์ผู้แสวงหาประโยชน์บุกรุกเข้ายึดที่ดินของวัด และท�ำลายถาวรวัตถุที่ก่อสร้างไว้สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พระอุโบสถ พระเจดีย์ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ถูกท�ำลายจนหมดสิ้น กลายเป็นวัดร้างไป ในที่สุด เหลือหลักฐานบางอย่าง อาทิ ชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ซากอิฐ แนวพระอุโบสถ พระวิหาร รอยพระพุทธบาทจ�ำลองบนภูเขาลูกโบสถ์

114

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 พระครูประสาทสารคุณ (รักษาการเจ้าอาวาส)

ต่อมา หลวงพ่อผินะ ได้ธุดงค์มาพบเข้าจึงได้ปักกลดจ�ำวัด และ บูรณะขึน้ ใหม่อกี ครัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.2516 หลวงพ่อผินะ ได้บรู ณะวัดสนมลาว (วัดร้าง) ให้กลับเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยการสนับสนุนของชาวบ้าน โคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และเมื่อท่านมรณภาพโดย มรณภาพในท่านั่งสมาธิ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 114

29/1/2561 9:13:44


อัศจรรย์..กรุแตก ...หลวงพ่อผินะ ได้มาเข้าฝันเพื่อให้น�ำขึ้นมาสร้างและ บูรณะวัดแต่ในฝันไม่ทราบเลยว่าบรรจุกรุไว้ตรงไหน หลวง พ่อเลยสร้างเหตุให้เกิดขึ้น คือ ขณะที่กวาดลานวัดกันมีกลิ่น เหม็นมากโชยมา เลยตามหาต้นตอของกลิ่นพบว่ากลิ่นออก มาจากใต้ฐานพระ เลยงัดดูก็พบกระดูกวางทับชั้นบนสุดใต้ กระดูกมีพระเครื่องและดาวปะปนกองทรายอยู่ มีทั้งเหรียญ โลหะ เนื้อว่านเนื้อดิน และเนื้อแร่ผสมข้าวสารหิน

- กรุแรกแตกจากองค์พระสังกัจจายน์ วันที่ 27/7/2560 กรุแตกจากองค์พระสังกัจจายน์เพราะช่างยกองค์พระ สังกัจจายน์ลงจากตึกและเกิดหล่นแตกเสมือนหลวง พ่อเปิดทางให้นำ� มาบูรณะวัด - กรุสองแตกใต้องค์พระพุทธรูป วันที่ 28/8/2560

กรุแตกทั้งหมดจ�ำนวน 3,168 องค์ มีวางให้ชมและบูชาที่วัดสนมลาว จ.สระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 115

115 29/1/2561 9:13:52


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบัวลอย

วัดบัวลอย วัดที่สร้างมาก่อน พ.ศ.2350 ( ตามประกาศตั้งวัด ) ปัจจุบันมากกว่า 200 ปี ซึ่ ง มี ช าวบ้ า นร่ ว มกั น สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น สถานที่ บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น และเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร ที่ตั้งวัด ปัจจุบันย้ายมาจากที่ตั้งวัดเก่าทางทิศเหนือของวัด ปัจจุบันเรียกว่า บ้านบัวลอยเก่า โดยมี ขุนเกตุ นางมี ศักดานันท์ เป็นผู้น�ำร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันย้ายและมอบที่ดินใน การสร้างวัดขึ้น สันนิษฐานการย้ายวัดว่าคงเป็นเพราะวัดเก่าอยู่ห่างจากบ้านชุมชน คนส่ ว นมากจึ ง มี ค วามล� ำ บากในการไปท� ำ บุ ญ ในคราวหน้ า ฝน จึ ง ได้ ย ้ า ยมาอยู ่ ที่ ปัจจุบัน สภาพพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการท�ำการเกษตรกรรม (ท�ำนา) วั ด บั ว ลอย ตั้ ง ตามชื่ อ ของหมู ่ บ ้ า นเพราะบริ เ วณหมู ่ บ ้ า นนี้ จ ะมี ล� ำ ห้ ว ยและมี บั ว เกิ ด ขึ้ น มาก (บั ว ที่ น� ำ สายบั ว มารั บ ประทานได้ ) ในปัจจุบัน บัวเหล่านี้ไม่มีแล้วจะมีก็แต่ที่ชาวบ้านปลูกไว้ในบ่อน�้ำตาม บ้านของตนเท่านั้น วั ด บั ว ลอย สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ก่ อ น พ.ศ.2350 ได้ รั บ พระราชทาน วิสุงคามสีมาครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2517 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ได้ท�ำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

116 2

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

2518 มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งสิ้น 14 ไร่ 80 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 25 มีที่ธรณี สงฆ์จ�ำนวน 2 แปลง รวม 26 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา โฉนดเลขที่ 937/9258 วัดบัวลอยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เมื่อ พ.ศ.2470 และแผนกบาลี พ.ศ.2543 (สอนตั้งแต่ชั้น ไวยากรณ์-ป.ธ.5) มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการนามว่า โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) ตั้งอยู่ติดกับเขตวัดด้านทิศ ตะวันตก อาคารเสนาสนะที่สำ� คัญๆ มีดังนี้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 116

29/1/2561 9:43:35


ล�ำดับเจ้าอาวาสวัดบัวลอย 1. หลวงปู่สา 2. พระอาจารย์ชิน 3. พระอาจารย์แช่ม 4. พระอาจารย์เงิน 5. เจ้าอธิการปั้น ฐิตสาโร 6. พระอธิการบุญชู 7. พระอธิการแดง 8. เจ้าอธิการมณี โสธโน พ.ศ.2482-2500 9. พระครูพฒ ั นกิจสุนทร ( ปัน่ ยสินธฺ โร ) พ.ศ.2501-ปัจจุบัน

1. อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ.2516 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 41 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเสร็จ พ.ศ.2525 ปูชนียวัตถุที่ส�ำคัญของวัด อาทิ พระพุ ท ธรู ป ปางนาคปรก (เรี ย กกั น ว่ า หลวงพ่ อ มอญ) พระพุ ท ธรู ป ปางสะดุ้งมาร สร้างด้วยปูนปั้น ศิลปะสมัยอู่ทอง (พระประธานอุโบสถหลัง เก่า ปัจจุบันสร้างวิหารครอบองค์พระไว้แทนและลงรักปิด ทองใหม่ พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมาร สร้างด้วยโลหะ ลงรักปิดทอง ศิลปะสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้ง มาร สร้ า งด้ ว ยโลหะ ลงรั ก ปิ ด ทอง ศิ ล ปะสมั ย สุ โ ข ทั ย พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ ส ะดุ ้ ง มาร มี น ามว่ า “พระศาสดาจ�ำลอง“ (โดยจ�ำลองแบบมาจากพระประธาน พระอุโบสถวัดบวรนิเวศน์กรุงเทพฯ) เป็นพระประธานหอ สวดมนต์ของวัด สร้าง พ.ศ.2536 SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 117

117 29/1/2561 9:43:44


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดห้วยขมิ้น

วัดห้วยขมิ้น อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ ผู้ ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์ วัดห้วยขมิ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2348 ราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณ บ้านห้วยขมิ้นมาแต่เดิม เป็นศาสนสถานที่บ�ำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านห้วยขมิ้นและ หมู่บ้านใกล้เคียง วัดห้วยขมิ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร

ตั้งอยู่เลขที่ 27 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 9 ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พระครูประดิษฐานุรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยขมิ้น

ตั้งอยู่เลขที่ 27 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 9 ต�ำบลห้วยขมิ้น อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ วัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 1. อาณาเขต ทิศเหนือ จดห้วย ทศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก วิหาร กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เป็นอาคาร จดห้วย ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 21 เป็น 13 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2447 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร ศาสนสถาน อาทิ อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ ปี คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร พ.ศ.2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 21 คอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร ยาว 32 เมตร สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2505 เป็ น อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 4 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งไม้

118 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 118

29/1/2561 9:50:49


ปูชนียวัตถุ พระประธานประจ� ำ อุ โ บสถ พระพุ ท ธชิ น ราชจ� ำ ลอง ปางมารวิชัย ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้ ปิดทอง ขนาดหน้าตัก กว้าง 86 นิ้ว สูง 108 นิ้ว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 พระหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 64 นิ้ว พระรู ป เหมื อ นหลวงพ่ อ สี น วน กนฺ ต สี โ ล แกะสลั ก จากหิ น ทราย ขนาดหน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 32 นิ้ว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ท�ำเนียบเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ เจ้าอธิการชืน้ พ.ศ. - พ.ศ.2504 พระอธิการสีนวน กนฺตสีโล พ.ศ.2504 ถึง พ.ศ. 2554 พระครูประดิษฐานุรักษ์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 119

119 29/1/2561 9:50:57


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองปลาหมอ

วัดหนองปลาหมอ พระครูเกษมสุดาภิรม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และเจ้าคณะต�ำบลหนองปลาหมอ วั ด หนองปลาหมอ ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 29 บ้ า นหนองปลาหมอ หมู ่ ที่ 5 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 68 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2176 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ ศาลาการเปรี ย ญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2510 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 กุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมือ่ พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระครูประสุตสังฆกิจ พ.ศ.2445-2486 2. พระครูพรหมสรวัฒน์ พ.ศ.2486-2529 3. พระอธิการสุรพล ฐาณวุฑฺโฒ พ.ศ.253-2533 4. พระครูเกษมสุดาภิรม พ.ศ.2534-ปัจจุบัน

120 2

ตั้งอยู่เลขที่ 29 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พระครูเกษมสุดาภิรม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และเจ้าคณะต�ำบลหนองปลาหมอ

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2490 โรงเรียนผูใ้ หญ่วดั เปิดสอนเมือ่ พ.ศ.2540 นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 120

26/1/2561 10:50:08


ประวัติหลวงพ่อยอด พระครูประสุตสังฆกิจ หรือ หลวงพ่อยอด อินทโชติ อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี พระเกจิ ผู้ปรากฏเกียรติคุณชื่อเสียง โด่งดังมาแต่ครั้งอดีต พัฒนาวัดหนองปลาหมอจากที่เดิม เป็นเพียงส�ำนักสงฆ์ร้าง จนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักดังปรากฏ ในปัจจุบัน วัตถุมงคล ล้วนได้รับความนิยม เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ.2399 ตรงกับขึ้น 6 ค�่ำ เดือน 11 พื้นเพเป็นชาวบ้าน มะขามเฒ่า อ.เนิน สูง จ.นครราชสีมา เมื่ ออายุ ครบบวช เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดมะรุม มีพระอาจารย์อินทร วัดมะรุม เป็ น พระอุ ป ั ช ฌาย์ พระอาจารย์ ป ล้ อ ง วั ด มะรุ ม เป็ น พระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ ร อด วั ด มะค่ า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รบั ฉายา อินทโชติ หลังจากศึกษา คันถธุระและวิปสั สนาธุระได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษา พระปริยัติธรรมเพิ่มเติมที่วัดชนะสงคราม เป็นเวลาหลาย พรรษา ระหว่างนั้นได้รู้จักกับหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่ อ ฉาย วั ด พนั ญ เชิ ง สองพระเกจิ ชื่ อ ดั ง จาก

จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจึ ง เดิ น ทางไป จ�ำพรรษากับหลวงพ่อกลั่นระยะหนึ่ง จากนั้นออกเดินทางต่อ ผ่าน อ.อุทัย อ.หนองแค จนมาถึงบ้ า นหนองปลาหมอ และพบ ส�ำ นั ก สงฆ์ ร้ างอยู ่ และด้ วยความศรัทธาของชาวบ้านทีม่ ตี อ่ ท่าน ท่านจึงตัดสินใจจ�ำพรรษาที่สำ� นักสงฆ์ร้าง ในปีพ.ศ.2432 พัฒนา จนเป็นวัด และเจริญรุง่ เรืองขึน้ สืบมา ชือ่ ว่าวัดหนองปลาเข็ง ต่ อ มาในปี พ.ศ.2483 สมั ย จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม จึงเปลี่ยนชื่อ จากวัดหนองปลาเข็ง มาเป็นวัดหนองปลาหมอ และปกครองวัดหนองปลาหมอนานถึง 54 ปี เป็นพระนักพัฒนา เคร่ ง ครั ด ในวั ต รปฏิ บั ติ แ ละมี เ มตตาธรรมแก่ ทุ ก คน เป็ น ที่ เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน วัดหนองปลาหมอในสมัย ท่านยังมีชีวิตอยู่โด่งดังมาก ร�่ำลือกันมาก หลวงพ่อยอดมีความ เชี่ยวชาญในพระปริยัติมาก กล่าวกันว่า ท่านเทศน์ได้ไพเราะ จับใจ ต่ อ มาได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พระอธิ ก ารหมวด เป็ น พระอุปัชฌาย์ จนถึงสมณศักดิ์สุดท้ายเป็นพระครูเจ้าคณะแขวง ที่ พ ระครู ป ระสุ ต สั ง ฆกิ จ เมื่ อ ปี พ .ศ.2460 หลวงพ่ อ ยอด มรณภาพในปี พ.ศ.2485 สิริอายุ 86 ปี พรรษา 63 พระราชทาน เพลิงในปี พ.ศ.2486 เวลาต่อมา พระครูวิบูลย์คณานุสรณ์ (เฉื่อย) เจ้าคณะ อ�ำเภอหนองแค ซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิด ได้สร้างรูปเหมือนขนาด เท่าองค์จริงเนือ้ โลหะผสมไว้ที่ วัด เพือ่ เป็นการสักการะกราบไหว้ ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านมาจนถึงทุกวันนี้

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 121

121

26/1/2561 10:50:15


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดมงคลทีปาราม (วัดเกาะลอย)

วัดมงคลทีปาราม (วัดเกาะลอย) พระครูประทีป ธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดมงคลทีปาราม วัดมงคลทีปาราม สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2375 เดิมมีชื่อว่า “วัดเกาะลอย” เพราะ พื้นที่วัด มีลักษณะเป็นเกาะ มีน�้ำล้อมรอบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 45 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2516 ทางวัด มงคลทีปาราม ได้ เปิ ดสอนพระปริ ยั ติ ธ รรม ตั้งแต่พ.ศ.2445 พระอุโบสถสร้าง พ.ศ.2512 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีภาพพุทธ ประวั ติ ที่ ฝ าผนั ง มี ก� ำ แพงแก้ ว โดยรอบ ตั้ ง อยู ่ บ ้ า นเกาะลอย ถนนเศรษฐสมบู ร ณ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ 13 ไร่ 42 ตารางวา วั ด มงคลที ป าราม หรื อ วั ด เกาะลอย เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุทธนิมติ รมงคล หรือหลวงพ่อด�ำ พระพุทธนิมติ มงคล (หลวงพ่อด�ำ) สร้ า งขึ้ น ในปี พ .ศ. ใดไม่ปรากฏ ก่อ สร้างด้วยศิล าแลงโบราณ เดิ ม หลวงพ่อด�ำ ประดิษฐานอยู่วัดนาเริ่ง (ข้างโรงงานเส้นหมี่จึงคายเซ้ง) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ต่อมา พ.ศ.2429 วัดนาเริ่ง ร้างพระ ภิกษุจ�ำวัด พระอธิการสอด เจ้าอาวาสวัดรูปที่ 4 ได้น�ำเศียรพระพุทธรูป ที่ ประชาชนเคารพนับถือจากวัดนาเริ่ง น�ำมาสร้างใหม่ รวบรวมช่วยกันปั้น

122 (

ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้านเกาะลอย ถนนเศรษฐสมบูรณ์ ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.089-538-3137

เป็นองค์พระขนาดเล็ก น�ำมาประดิษฐานไว้ทวี่ ดั เกาะลอย หลังคามุงด้วย หญ้าคา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสังกะสี เมื่อปีพ.ศ.2513 พระครูสรกิจพิมล (ซิ้ม) เจ้าคณะอ�ำเภอหนองแค และเจ้าอาวาสวัดทีปาราม (เกาะลอย) ได้สร้างวิหารขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุโบสถประดิษฐาน หลวงพ่อด�ำ “หลวงพ่อด�ำ” เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจ�ำนวนมาก มีการขออธิษฐานเสริมบารมีหลวงพ่อด�ำ ขอโชคลาภหรือบนบานขอสิ่งที่ ตนปรารถนา อยากจะได้ก็ได้ตามที่ต้องการ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

)2

.indd 122

เลขที่ 24

27/1/2561 8:59:59


พระครูประทีป ธรรมมงคล ปั จ จุ บั น คณะกรรมการวั ด เกาะลอย มี ค วามเห็ น ว่ า วิหารหลวงพ่อด�ำหลังเก่าคับแคบ ไม่สะดวกต่อประชาชน ที่มากราบไหว้เป็นจ�ำนวนมาก จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้าง วิหารหลังใหม่ขึ้น กลางสระน�้ำของวัด หน้าวิหารหลังเก่า โดยมี พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหาร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2548 พระอธิการสวัสดิ์ ธัมมิโก เจ้าอาวาสวัดมงคลทีปาราม (วั ด เกาะลอย) บ้ า นเกาะลอย ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี เล่าว่า เดิมวัดเกาะลอย มีสภาพเป็ นป่ า รกชั ฏ วัดอยู่บนเกาะมีน�้ำล้อมรอบ ต่อมา ประมาณ ปีพ.ศ.2500 มี การถมดินกันมาเรื่อยๆ พร้อมกับท�ำการพัฒนาวัดควบคู่ไป จนสภาพเกาะหายไป เป็นทีด่ นิ พืน้ เดียวกัน มีถนนล้อมรอบวัด แทนผืนน�้ำ ส�ำหรับพุทธศาสนิกชน ที่มีความประสงค์จะเดินทางไป นมัสการองค์หลวงพ่อด�ำ สามารถเดินทางไปที่ วัดมงคลทีปาราม(วัดเกาะลอย) บ้านเกาะลอย ถนนเศรษฐสมบูรณ์ ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หรือโทร.089-538-3137

SBL บันทึกประเทศไทย

(

)2

.indd 123

123 27/1/2561 9:00:07


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2420 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ...ภิกษุประกอบด้วยธรรม 5ประการ เป็นผู้มีความเคารพ มีความ ย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นในสัทธรรมธรรม 5 ประการ อะไรบ้าง คือ

124

ตั้งอยู่บ้านไผ่ต�่ำ หมู่ที่ 6 ต�ำบลไผ่ต�่ำ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

1. ภิ ก ษุ ผู ้ มี ศ รั ท ธา เป็ น ผู ้ มี ค วามเคารพ มีความย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นในสัทธรรม 2. ภิกษุผู้มีหิริ เป็นผู้มีความเคารพ มีความ ย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นในสัทธรรม 3. ภิกษุผู้มีโอตตัปปะ เป็นผู้มีความเคารพ มีความย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นใน สัทธรรม 4. ภิกษุผู้ปรารภความเพียร เป็นผู้มีความ เคารพ มีความย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นใน สัทธรรม บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 124

26/1/2561 17:12:56


5. ภิกษุผมู้ ปี ญ ั ญา เป็นผูม้ คี วามเคารพ มีความย�ำเกรง ย่อมไม่เคลือ่ น ตั้งมั่นในสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม 5 ประการนี้แล เป็นผู้มี ความเคารพมีความย�ำเกรง ย่อมไม่เคลื่อน ตั้งมั่นในสัทธรรม ถ้าภิกษุนั้นหวังว่า ‘เราพึงก�ำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วย จิ ต ของตน คื อ จิ ต มี ร าคะก็ รู ้ ว ่ า มี ร าคะ หรื อ ปราศจากราคะก็ รู ้ ว ่ า ปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่า มีโทสะ หรือปราศจากโทสะก็รู้ว่า ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็รู้ว่า ปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่ หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็น มหัคคตะก็รู้ว่าเป็นมหัคคตะ หรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิตอื่น ยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มี จิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็น สมาธิ จิตหลุดพ้นก็รวู้ า่ หลุดพ้น หรือไม่หลุดพ้นก็รวู้ า่ ไม่หลุดพ้น’ เมือ่ มีเหตุ เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้น ๆ

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 125

125

26/1/2561 17:13:01


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดร่องแซง

วัดร่องแซง

ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร ขันติเป็นก�ำลังของนักพรต ขันติน�ำประโยชน์สุขมาให้ (พุทธพจน์)

มีประวัติกล่าวไว้ตามหลักฐานบันทึก ของกรมการศาสนาว่า เริ่มสร้างวัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2450 ปรากฏหลักฐานว่านางแพร สุมาลย์ และนางปลัง่ ทองก้อน เป็นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ วัด “วัดร่องแซง” เดิมนัน้ ตัง้ อยูบ่ ริเวณบ้านหนองปลาหมอ ซึง่ อยูห่ า่ งจากทีต่ งั้ วัด ในปัจจุบนั นีไ้ ปทางทิศใต้ประมาณ 1 ก.ม. มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 2ไร่ ต่อมาสถานทีต่ งั้ วัด เดิมมีความกันดาร ขาดแคลนน�ำ ้ และห่างไกลจากชุมชน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก คณะสงฆ์และชาวบ้าน จึงได้มคี วามเห็นพร้อมใจกันให้ยา้ ยวัดไปสร้างในสถานทีแ่ ห่งใหม่ ทีม่ คี วามสะดวก จึงได้ยา้ ยวัดมาสร้างอยูใ่ นทีป่ จั จุบนั นี้ โดยมี ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ ชาวบ้านร่องแซง เป็นผูน้ ำ� ในการย้ายวัดขึน้ มา ย้ายเมือ่ ปี พ.ศ.2503 บริเวณทีส่ ร้างวัด ขึ้นใหม่นี้ มีภูมิสภาพเป็นที่ราบสูง และมีป่าไม้ เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงใช้ชื่อวัด ว่า”วัดร่องแซง” ตามเดิม ตามลักษณะของภูมปิ ระเทศทีต่ งั้ วัด การสร้างวัดครัง้ แรก ที่ได้ย้ายมาจากบ้านหนองปลาหมอนั้น เบื้องต้นได้สร้างเพียงกุฏิหลังเล็กๆ เพียง หลังเดียว มุงด้วยหญ้าพอเป็นทีพ่ ำ� นักอาศัยของพระสงฆ์ชวั่ คราว จากนัน้ จึงได้สร้าง กุฏสิ งฆ์ หอสวดมนต์ เมือ่ กาลเวลาผ่านไป ถาวรวัตถุทสี่ ร้างไว้เดิมก็ชำ� รุดทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา คณะสงฆ์และชาวบ้านจึงได้รอื้ ถอน และได้สร้างขึน้ ใหม่ทดแทนของเดิม

126

ตั้งอยู่เลขที่ 51 บ้านร่องแซง ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองปลาหมอ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระอธิการนพดล ติกขญาโณ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ล�ำดับรายนามเจ้าอาวาสวัดร่องแซง 1. พระอธิการเส็ง เตชพโล 2501 - 2518 2. พระบุญปลูก 2518 - 2521 3. พระสมชาติ 2521 - 2524 4. พระปั้น 2524 - 2528 5. พระครูประภาสธรรมรัตน์ 2528 - 2548 6. พระมหาสุเวทย์ กนฺตวีโร 2548 - 2553 7. พระมหาทองทวี ชินวํโส 2553 - 2555 8. พระอธิการนพดล ติกขญาโณ 2555 - ปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 126

27/1/2561 13:38:39


ปูชนียวัตถุ พระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 75 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชยั ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิว้ สูง 67 นิว้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 33 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หอสวดมนต์ - กุฏิสงฆ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เป็น หอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ เมรุ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ลักษณะ คอนกรีต เสริมเหล็กทั้งหลัง กุฏิเจ้าอาวาส กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ลักษณะ 2 ชั้น หอระฆัง กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลักษณะ 2 ชั้น ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร

หลวงพ่อเส็ง เตชวโร

พระพุทธมิ่งมงคล

ลักษณะภูมิทัศน์ รอบวัดร่องแซง ตามค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ กล่าวว่า ในสมัยเมื่อสร้างวัดร่องแซงใหม่ๆ พื้นที่รอบๆ บริเวณวัดยังเป็นป่าอยู่มาก บางส่วนเป็นไร่นา มีหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่จริงๆ ประมาณ 20 หลังคาเรือน เท่านัน้ แต่ในปัจจุบันนี้ (พ.ศ.2559) ล้อมรอบไปด้วยหมูบ่ า้ นเรือนของประชาชน ประมาณ 200 หลังคาเรือน ทีม่ คี วามเจริญมากขึน้ บริเวณวัดมีถนนตัดผ่าน 2 ด้าน ในปัจจุบันนี้ วัดร่องแซงมีเนื้อที่ ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 7595 จ�ำนวน 8 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับที่ ดินเลขที่ 118 ทิศใต้ ติดกับที่ ถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ติดกับที่ คลองชลประทาน ทิศตะวันตก ติดกับที่ ผู้ใหญ่สมเกียรติ เมืองดี

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 127

127

27/1/2561 13:38:54


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์

วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 บ้านหนองตาน้อย ถนนคัน คลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 6 ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8ไร่ 48 ตารางวา โฉนด ที่ดินเลขที่ 6907, 5671

พระอธิการสงบ ภทฺทธมฺโม เจ้าอาวาส

128

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 128

27/1/2561 14:12:04


อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

จดคลองระพีพัฒน์ จดที่ดินเอกชน จดที่ดินเอกชน จดที่ดินเอกชน

มีที่ดินธรณี จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1173

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2501 ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 กุฏิสงฆ์ 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 7 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2498 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2549 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลาง 1 หลัง โรงครัว 2 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 2 หลัง กุฏเิ จ้าอาวาส 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ พระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 70 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2495

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส อุทพินฺทุนิปาเตน อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส

น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทกุมฺโภปิ ปูรติ โถกํ โถกํปิ อาจินํ

ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง แม้หม้อน�้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน�้ำที่ตกลงมาฉันใด ผูม้ ปี ญ ั ญาสัง่ สมบุญแม้ทลี ะน้อยๆ ย่อมเต็มได้ดว้ ยบุญ ฉันนั้น

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 129

129

27/1/2561 14:12:08


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบ้านยาง

วัดบ้านยาง ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ คนมีธุระหมั่นท�ำการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ ได้ (พุทธพจน์) กรมศิลปากร ได้ประกาศขึน้ ทะเบียนและก�ำหนดขอบเขตบริเวณโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2541 พื้นที่โบราณสถาน พื้นที่ ก. ประมาณ 1 ไร่ 14 ตารางวา และพื้นที่ ข. ประมาณ 1 ไร่ 65 ตารางวา

130

พระอธิการอินแปลง ปิยธมฺโม เจ้าคณะต�ำบล ห้วยขมิ้น เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง อายุ 82 ปี พรรษา 50 นักธรรมเอก สมณศักดิ์ พระครู ปิยธรรมภูษิต เกิด วันที่ 28 มกราคม 2479 อุปสมบท เมื่อ 21 พฤษภาคม 2510 วิทยฐานะ นักธรรมเอก การศึกษาทางโลก ประถมศึกษา ปีที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2534 ได้รับแต่งตั้ง สมณศักดิ์ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ได้รบั แต่งตัง้ เป็ น เจ้ า คณะต� ำ บลห้ ว ยขมิ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 76 ม.10 ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระอธิการอินแปลง ปิยธมฺโม เจ้าคณะต�ำบลห้วยขมิ้น ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระครูเหลือ ฐิตญาโณ พ.ศ.2501 - 2510 2. พระครูวีระ ธรรมาธร พ.ศ.2510 - 2536 3. พระครูปิยธรรมภูษิต พ.ศ.2537- ปัจจุบัน มีที่ดินตั้งวัด 11 ไร่ 20 ตารางวา สร้างขึ้นเป็นวัด นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2395 ได้รับพระราชทาน วิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2502 ได้ ผูกพัทธสีมา วันที่ 19 เมษายน 2515

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 130

27/1/2561 13:33:55


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองพระบาง

วัดหนองพระบาง วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย วัดหนองพระบาง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2385 เดิมชื่อว่า วัดหนองตาบาง ตั้งอยู่ทางตอน เหนือของหมู่บ้าน ต่อมา พ.ศ.2470 ได้ย้ายเสนาสนะมาสร้างขึ้นในที่ตั้งวัดปัจจุบัน ซึ่งทางตอนใต้ของหมู่บ้าน โดยมีก๋งเส็ง เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด เนื้อที่ 4 ไร่เศษ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2479 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 9.40 เมตร ยาว 17.50 เมตร ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระคะ พ.ศ.2447-2452 2. พระบิน พ.ศ.2452-2459 3. พระบุ พ.ศ.2459-2467 4. พระด�ำ พ.ศ.2467-2472 5. พระทอง พ.ศ.2472-2477 6. พระทองดี พ.ศ.2477-2484 7. พระสงค์ พ.ศ.2484-2490 8. พระพู สาตาวโห พ.ศ.2490-2497

ตั้งอยู่เลขที่ 27 บ้านหนองตาบาง ถนนเทศบาล๕ ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พระครูสังฆกิจโกศล ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

9. พระครูประภาสสรคุณ พ.ศ.2497-2534 10. พระครูสังฆกิจโกศล พ.ศ.2534-ปัจจุบัน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2494 ศาลา การเปรียญ สร้างเมือ่ พ.ศ.2500 หอสวดมนต์ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 กุฏสิ งฆ์ 9 หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง นอกจากนีม้ ี ฌาปนสถาน หอระฆัง หอกลอง และ โรงครัว เป็นต้น SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 131

131

29/1/2561 10:22:58


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดทุ่งดินขอ

วัดทุ่งดินขอ วัดทุ่งดินขอ เดิมตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านทุ่งดินขอ หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค เดิมเป็นวัดร้างมาร้อย กว่าปีแล้วและที่เรียกชื่อว่า “วัดทุ่งดินขอ” เนื่องจากชาวบ้านน�ำดินมาเผาท�ำตะขอเกาะกระเบื้องใช้มุงหลังคาบ้าน เพราะดินแกร่งดินดี และตั้งวัดที่หมู่บ้าน จึงชื่อว่า “วัดทุ่งดินขอ“ ต่อมามีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นผู้คนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านมีความคิดที่จะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ จึงสร้างวัดขึ้นใหม่ ที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ซึ่งมีคุณรุ่งโรจน์ นางจุฑารัตน์ เรืองฉาย นางสาวชมกมล เรืองฉาย ถวายที่ดินจ�ำนวน 10 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ให้กับทางวัดและขอทางราชการตั้งชื่อวัดว่า “วัดใหม่ทุ่งดินขอ” แต่ทางราชการเห็นว่าชื่อเดิม ดีอยู่แล้วจึงให้ชื่อวัดเหมือนเดิมว่า “วัดทุ่งดินขอ” พ.ศ.2542 พระอธิการพิชยั อิทธิญาโณ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสคิดว่า วัดมีอโุ บสถจะท�ำให้วดั มีความมัน่ คง ยิง่ ขึน้ จึงได้ปรึกษาญาติโยมทัง้ 3 หมูบ่ า้ นเพือ่ ร่วมกันสร้างอุโบสถขึน้ ในปี 2544 วางศิลาฤกษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544

นางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ พระอินทร์ประทานพร 10 ประการ 1. ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาท พระเจ้าสีวีราษฎร์ 2. ขอให้ดวงเนตรทั้งสองด�ำมีสีด�ำ ประดุจลูกตาเนื้อทราย 3. ขอให้พระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง 4. ขอให้มีนามว่าผุสดี 5. ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยงิ่ กว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธา ในการกุศล 6. ขออย่าให้พระครรภ์ปรากฏนูนดังสตรีสามัญ 7. ขออย่ า ให้ พ ระถั น ทั้ ง คู ่ ด� ำ ในเวลาทรงตั้ ง ครรภ์ แ ละเมื่ อ ประสู ต รแล้ ว ขออย่าหย่อนยาน 8. ขอให้พระเกศเป็นมันดุจปีกแมลงค่อมทอง 9. ขอให้มีพระฉวีวรรณละเอียดดั่งทองค�ำธรรมชาติ 10. ขอให้ทรงมีอ�ำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

132

ตัง้ อยู่ ณ หมูบ่ า้ นทุง่ ดินขอ หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พระอธิกาพิชัย อิทธิญาโณ เจ้าอาวาส

ประวัติท่านเจ้าอาวาส

พระอธิกาพิชยั อิทธิญาโณ อายุ 54 พรรษา 29 อุปสมบท ปี 2526 เดิมชือ่ นายพิชยั คงสมถวิล วิทยฐานะ ป.ตรี เป็นบุตร ของนายชุบ และนางใหญ่ เกิดวันที่ 21 กันยายน 2501 ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา บิดามารดา อาชีพท�ำนา ท�ำสวน เห็นบิดาป่วยก็บอกว่าถ้าพ่อหายป่วย จะบวชให้ พ่อกลับหายป่วยภายใน 7 วัน ผลสุดท้ายบวชให้ทา่ น เพราะชอบปฏิบตั ธิ รรม อยูป่ ริวาสกรรมหลายปีทำ� ให้ได้รบั ความรูแ้ ละบวชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ในปี 2541 เป็นเจ้าอาวาส วัดทุง่ ดินขอเพราะคิดช่วยพัฒนาศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองสืบต่อไป

พระครูพิมลธรรมรัตน์

ติดต่อทางวัด โทร 084-548-7294

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 132

27/1/2561 13:49:58


ลิตเติ้ลโฮมรีสอร์ท

LittleHomeResort

ลิตเติ้ลโฮม รีสอร์ท สะอาด เรียบร้อย ด้วยการดูแลเอาใจใส่

อย่างพิถีพิถัน สะดวกในการเดินทางที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วย ความหรูหราในราคาไม่แพง สไตล์รีสอร์ทในธรรมชาติอันร่มรื่น

นอกจากนี้เรายังมีห้องจัดเลี้ยง ส�ำหรับจัดประชุม สัมมนา ส�ำหรับ 60 ท่ า น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร้ า นกาแฟ ลิตเติล้ คอฟฟี่ ให้บริการกาแฟสด และ อาหารเช้า สะดวก สะอาด สบาย สไตล์ รีสอร์ท ในห้องพักประกอบไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบ ครัน แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องท�ำน�้ำอุ่น และ Free Wi-fi 32 หมู่2 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทร036-391354 , 085-6655964 SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 133

133

23/1/2561 17:35:48


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

เสาไห้

ต�ำบลงิ้วงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดโคกกระท้อน

ที่อยู่ บ้านโคกกระท้อน หมู่ 5 ต�ำบลงิ้วงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดปากบาง

ที่อยู่ บ้านปากบาง หมู่ 3 ต�ำบลงิ้วงาม อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลเสาไห้

ต�ำบลหัวปลวก

วัดสูง

วัดเขาดินใต้

อ�ำเภอเสาไห้

ที่อยู่ ต�ำบลเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้

วัดเสาไห้

ที่อยู่ บ้านเสาไห้ หมู่ 4 ต�ำบลเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเสาไห้

วัดชัน

ที่อยู่ บ้านหมาก หมู่ 11 ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเสาไห้

วัดบ้านยาง

ที่อยู่ บ้านยาง หมู่ 4 ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเสาไห้

วัดเพชร

ที่อยู่ ตากแดด หมู่ 10 ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเสาไห้

วัดศรีอุทัย

ที่อยู่ บ้านม่วงมอญ หมู่ 6 ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเสาไห้

134 5.

อ�ำเภอเสาไห้

ที่อยู่ บ้านเขาดินใต้ หมู่ 12 ต�ำบลหัวปลวก อ�ำเภอเสาไห้

วัดโคกกะพี้

ที่อยู่ บ้านโคกกะพี้ หมู่ 1 ต�ำบลหัวปลวก อ�ำเภอเสาไห้

วัดบ�ำเพ็ญพรต

ที่อยู่ บ้านแพะ หมู่ 4 ต�ำบลหัวปลวก อ�ำเภอเสาไห้

วัดม่วงฝ้าย

ที่อยู่ ม่วงฝ้าย หมู่ 10 ต�ำบลหัวปลวก อ�ำเภอเสาไห้

วัดห้วยหวาย

ที่อยู่ บ้านหัวหวาย หมู่ 11 ต�ำบลหัวปลวก อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้

วัดป่าสัก

ที่อยู่ ศาลารีไทย หมู่ 5 ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้

วัดพะเยาว์

ที่อยู่ บ้านพะเยาว์ หมู่ 1 ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้

วัดอัมพวัน

ที่อยู่ บ้านอัมพวัน หมู่ 4 ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้

วัดเขาแก้ว

ที่อยู่ ต�ำบลต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้

วัดต้นตาล

ที่อยู่ บ้านต้นตาล หมู่ 3 ต�ำบลต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 134

27/1/2561 9:33:40


ต�ำบลท่าช่าง

ต�ำบลเริงราง

ต�ำบลสวนดอกไม้

วัดท่าช้างใต้

วัดเชิงราก

วัดเจ้าฟ้า

วัดท่าช้างเหนือ

วัดบัวงาม

วัดไผ่ล้อม

วัดห้วยบุญ

วัดบ้านซุ้ง

วัดสมุหประดิษฐ์

อ�ำเภอเสาไห้

ที่อยู่ บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 6 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ 4 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ บ้านห้วยบุญ หมู่ 8 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเสาไห้

อ�ำเภอเสาไห้

ที่อยู่ บ้านเชิงราก หมู่ 3 ต�ำบลเริงราง อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ บ้านบัวงาม หมู่ 5 ต�ำบลเริงราง อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ บ้านชุ้ง หมู่ 4 ต�ำบลเริงราง อ�ำเภอเสาไห้

อ�ำเภอเสาไห้

ที่อยู่ บ้านเจ้าฟ้า หมู่ 2 ต�ำบลสวนดอกไม้ อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ เลขที่ 16 บ้านไผ่ล้อม ต�ำบลสวนดอกไม้ อ�ำเภอเสาไห้ ที่อยู่ บ้านสวนดอก หมู่ 7 ต�ำบลสวนดอกไม้ อ�ำเภอเสาไห้

วัดสวนดอกไม้

ต�ำบลพระยาทด

ที่อยู่ สวนดอก หมู่ 7 ต�ำบลสวนดอกไม้ อ�ำเภอเสาไห้

อ�ำเภอเสาไห้

วัดพระยาทด

ที่อยู่ บ้านพระยาทด หมู่ 1 ต�ำบลพระยาทด อ�ำเภอเสาไห้

วัดโพธิ์

ที่อยู่ บ้านโพธิ์ หมู่ 6 ต�ำบลพระยาทด อ�ำเภอเสาไห้

วัดหนองจิก

ที่อยู่ ต�ำบลพระยาทด อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดตะเฆ่

ที่อยู่ บ้านม่วงงาม หมู่ 6 ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดบ้านกลาง

ที่อยู่ บ้านกลาง หมู่ 2 ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดบ้านโคก

ที่อยู่ บ้านโคก หมู่ 8 ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดม่วงงาม

ที่อยู่ บ้านม่วงงาม หมู่ 4 ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

วัดมะกรูด

ที่อยู่ บ้านมะกรูด หมู่ 1 ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอเสาไห้

ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้

วัดจันทบุรี

ที่อยู่ ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้

วัดชุ้ง

ที่อยู่ บ้านเมืองเก่า หมู่ 4 ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้

วัดสุธาวุฒิ

ที่อยู่ ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้

SBL บันทึกประเทศไทย

5.

.indd 135

135 27/1/2561 9:33:42


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดเขาแก้ววรวิหาร (พระอารามหลวง)

วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดเขาแก้ววรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนเขาริมแม่น�้ำป่าสัก สร้างเมื่อ พ.ศ.2171 สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้า ทรงธรรม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จฯนมัสการพระพุทธบาท และจะเสด็จฯนมัสการพระพุทธฉาย ทว่าทรง แวะพักไพร่พลขบวนราบที่พลับพลาท่าหินลาดหน้าวัดเขาแก้ว เมื่อได้ทอดพระเนตร แล้วทรงเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม เพราะตั้งอยู่บนเขาเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้ งดงาม เป็นที่สงบเหมาะส�ำหรับการบ�ำเพ็ญสมณธรรม พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธา จังหวัดสระบุรี 18160 ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์จึงรับสั่งให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ ( โต กัลยาณมิตร) เป็นกอง โทร 086-711-0647 ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าพระยานิกรบดินทร์ ได้จัดการให้พนักงานน�ำเครื่องงานและสิ่ง ก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ โดยขยายให้ ใหญ่กว่าของเดิม ก่อก�ำแพงรอบของพระอุโบสถขึ้นใหม่ สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของ พระเจดีย์ บูรณะองค์พระเจดีย์ ให้มั่นคง และทรงสถาปนาวัดเขาแก้ว ปูชนียวัตถุส�ำคัญ ขึ้นเป็นอารามหลวง พระราชทานนามว่า “วัดคีรีรัตนาราม” พระเจดีย์ ทรงไทยห้ายอด ชนิดมีเรือนทาสแบบย่อมุมไม้สิบสอง บนฐานทักษิณ 3 ชั้น ประกอบด้วยมุขจระน�ำ 4 ด้าน ด้านทิศตะวันตก ต่ อ มาในปี พ.ศ.2456 สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยา ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางห้ า มญาติ ด้ า นทิ ศ เหนื อ ประดิ ษ ฐาน วชิรญาณวโรรส องค์สังฆประมุขเสด็จออกตรวจการณ์คณะสงฆ์จังหวัด พระพุทธรูปปางร�ำพึง ด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปาง สระบุรี เสด็จทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเห็นป้ายที่ติดไว้ที่ท่าหินลาด อุ้มบาตร ด้านทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา องค์ระฆังกลม หน้าวัดว่า “วัดคีรีรัตนาราม” รับสั่งว่าเป็นภาษามคธ ทรงให้เรียกเป็นค�ำ ประกอบด้วยบัวกลุ่มปลียอดพระเจดีย์สูง 34 เมตร กว้างโดยรอบ ไทยว่า “วัดเขาแก้ว” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 34.50 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก

136

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 136

29/1/2561 10:29:10


มีค�ำเล่าลือกันว่าในวันดีคืนดี จะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือ วิหารวัดเขาแก้วอยู่เสมอ ถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ พระปรางค์ ลักษณะห้ายอด มี 3 มุข ตั้งอยู่ระหว่างหอ ระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2413 ลักษณะเป็น ปรางค์ห้ายอดแบบตรีมุข มุขด้านทิศใต้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทจ�ำลอง และพระพุทธรูปทรงเครื่อง ด้านทิศ ตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และด้าน ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งล้วนมี ลักษณะงดงาม นอกจากนี้ ยั ง มี พระอุ โ บสถ และพระประธานแบบ ก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ บันไดนาคหันเศียรกลับ เป็นบันได เดินขึ้นไปจากเชิงเขา ราวบันไดซึ่งก็คือล�ำตัวนาคประดับ ด้วยถ้วยลายคราม แจกันเครื่องเคลือบ มีสิงห์ยืนอยู่เหนือ ซุ้มประตู และทวารบาลเป็นรูปทหารแต่งเครื่องแบบตาม ยุคสมัยนั้น

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 137

137

29/1/2561 10:29:14


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัด ชุ้ง

วัดชุ้ง ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ ปเรสํ วาปิ กญฺจนํ มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ นตฺถิ เมติ น โสจติ ผู้ ใดไม่กังวลว่า นี้ของเรา นี้ของผู้อื่น ผู้นั้น เมื่อไม่ถือว่าเป็นของเรา จึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มี ดังนี้ พุทธพจน์ ตั้งอยู่บ้านเมืองเก่าอ�ำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชื่อ “บ้านศาลารี” เดิมเรียก “ศาลารีลาว” ฝั่งตรงข้ามมีบ้านชื่อ “ศาลารีไทย” ผู้เฒ่า ท่านหนึ่งบอกว่า แต่ก่อนนิยมสร้างศาลาที่พักริมทาง แต่ศาลานี้ท�ำแปลก คือแทนที่จะ ท�ำขนานไปกับเส้นทาง แต่ท�ำขวางทางเดิน เหตุนี้จึงเรียกว่า “บ้านศาลารี” คนบ้าน ศาลารี ทั้ ง สองฝั ่ ง ยึ ด มั่ น ในพิ ธี ร� ำ โรง อั น เป็ น ประเพณี ช าวมอญ สั น นิ ษ ฐานว่ า คนมอญน่าจะมาอยู่ก่อนคนลาวมาอยู่ทีหลัง วัดซุ้ง ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่มี หลักฐานชี้ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง เป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น�้ำป่าสัก เดิมชื่อ “ วัดคุ้ง “ ต่อมาแผลงเป็น “ วัดซุ้ง “ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหม่เมื่อ พ.ศ.2527 อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 2 เมตร สร้างด้วยคอนกรีต เมื่อ พ.ศ.2539

96 2

ตั้งอยู่ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเสาไห้ สระบุรี 18160 พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชุ้ง

ปูชนียวัตถุ 1. พระพุทธรุปในอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 2. เจดีย์ โบราณทรงสถูป 3. พระอุโบสถโบราณทรงเรือ ปัจจุบัน พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล) ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชุง้ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นามเดิม “ประจักษ์ นิลพิทกั ษ์”

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 96

29/1/2561 11:28:51


บรรพชาเป็ น สามเณรที่ วั ด บ้ า นโดน แล้ ว ย้ า ยมาอยู ่ ที่ วั ด อัมพวัน พ.ศ.2518-2519 เนื่องจากสามเณรประจักษ์ มีวิสัยรักการบวช จึงตั้งใจ ศึกษาปฏิปทาแนวทางการปฏิบัติ โดยได้ด�ำเนินแนวทาง ตามยอดพระอริยสงฆ์ อย่างเช่น หลวงปู่ย้อย ปุญฺญมี และ เป็ น ศิ ษ ย์ ที่ ดี ต ลอดมา จนกระทั่ ง อุ ป สมบท เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2519 ขณะอายุ 21 ปี ณ วัดชุ้ง จ.สระบุรี โดยมี พระครู วิ ม ลสมณวั ต (หลวงพ่ อใหญ่ ) เป็ น พระอุ ป ั ชฌาย์ พระสมุ ห ์ บุ ญ เรื อ ง ราธธมฺ โ ม อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด ชุ ้ ง เป็ น พระกรรมวาจาจารย์ และพระก�ำปั่น ปุญฺโณ อดีตเจ้าอาวาส วัดอัมพวัน รูปต่อจากหลวงปู่ย้อย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากอุปสมบทแล้วได้ไปจ�ำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวัน ต่อมา ท่านได้ย้ายกลับมาจ�ำพรรษาที่วัดชุ้ง เพื่อสงเคราะห์ ญาติโยมทัง้ หลาย โดยได้ไปมาหาสูห่ ลวงปูย่ อ้ ย และวัดอัพวัน เรื่อยมา

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 97

97

29/1/2561 11:28:57


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดห้วยหวาย

วัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2450 โดยมี นายสว่าง นางเคียง แปงตา ได้จัดสร้างขึ้น เดิมบริเวณแถวนี้เป็นป่าหวาย มีล�ำห้วย ชาวบ้านเรียก ห้วยหวาย เมื่อได้สร้างวัดขึ้นก็เรียกนามวัดว่า “วัดห้วยหวาย” ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาวันที่ 10 มีนาคม 2525 ผูกพัทธสีมา วันที่ 16 มกราคม 2526 มีพระภิกษุ อยู่จ�ำพรรษา 8 รูป มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ใบฎีกาสุบัน ปคุโณ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินของนายเยื่อ ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของยายแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับล�ำห้วยหวาย ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสาธารณะ พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ริมห้วยหวาย

140

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 140

27/1/2561 9:21:21


อาคารเสนาสนะ อุโบสถ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 โครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล้ก มีภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังด้านใน ศาลาการเปรียญ กว้า ง 7 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างด้วยไม้ พ.ศ.2523 กุฎิสงฆ์ จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ พระประธานในอุ โ บสถ พร้ อ มด้ ว ย พระอัครสาวก ที่หอสวดมนต์ มีพระประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปอื่นอีก 4 องค์ ที่ศาลา การเปรียญ มีพระประธานเชียงแสน 1 องค์ ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระหมวก ชวนปญฺโญ 2. พระบุญจันทร์ 3. พระเลื่อน 4. พระค�ำตัน 5. พระเพ็ชร ติกฺขวิโร 6. พระเรือน นาควณฺโณ 7. พระค�ำ อิสฺสโร 8. พระบัว ตปคุโณ 9. พระอธิการเขียว ฐานกโร 10. พระครูวรธรรมรัต (ส�ำราญ ติกฺขญาโณ) 11. พระครูใบฎีกาสุบัน ปคุโณ

พ.ศ.2486 - 2489 พ.ศ.2489 - 2491 พ.ศ.2491 - 2493 พ.ศ.2493 - 2495 พ.ศ.2495 - 2500 พ.ศ.2500 - 2503 พ.ศ.2503 - 2505 พ.ศ.2505 - 2508 พ.ศ.2508 - 2524 พ.ศ.2524 - 2557 พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

พิ ธี ก รรมของทางวั ด ที่ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ทางใจของญาติ โ ยม ทัง้ หลาย สวดสะเดาะเคราะห์ เสริ ม ดวงชะตาราศี ถอน ของที่ไม่ดีอัปมงคลต่อชีวิต อ า บ น�้ ำ ม น ต ์ ท� ำ น า ย ดวงชะตา อดี ต ปั จ จุ บั น อนาคต วิหาร พระครูวรธรรมรัต (หลวงพ่อส�ำราญ ติกฺขญาโณ) SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 141

141 27/1/2561 9:21:25


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดจันทบุรี

วัดจันทบุรี ชื่นชมจิตรกรรมโบราณอันงดงามในอุโบสถเก่าแก่ แห่งต�ำบลเมืองเก่า “ วัดจันทบุรี ” วัดจันทบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหม่เมื่อ พ.ศ.2527 พงศาวดาร ท้องถิ่นกล่าวว่า เดิมชาวบ้านย้ายมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว มาตั้งรกรากตั้งแต่ สมั ย โบราณ จึ งตั้งชื่อ วัด เพื่อ เป็น ที่ระลึกว่า “จัน ทบุ รี ” อี ก พงศาวดาร กล่ า วว่ า มี วัดจันทบุรี ตั้งอยู่กลางชุมชน เป็นที่ตั้งเมืองสระบุรี (เก่า ) จึงได้ชื่อว่า “เมืองเก่า” โบราณสถานส�ำคัญ ได้แก่ อุโบสถ (หลังเก่า) มีลักษณะก่ออิฐถือปูนหลังคาจั่ว ไม่มี ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเมืองเก่า ช่อฟ้าใบระกา หน้าบันลายปูนปั้นประดับด้วยเครื่องถ้วย เป็นสถาปัตยกรรมสมัย อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 3) จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ เป็นภาพพุทธประวัติและ เทพชุมชน ด้วยฝีมือช่างชั้นสูงโดยรอบมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีการ อุโบสถ (เก่า) วัดจันบุรี กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณ บูรณะซ่อมแซมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาปั้นปูน หน้าบันก่ออิฐ ฉาบปูน สถาน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2526 เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนเมืองเก่า ประดั บ ลวดลายปู น ปั ้ น ด้ า นบนสุ ด ปั ้ น เป็ น รู ป ดอกไม้ ประดั บ ชาม สระบุรี ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม แต่เนื่องจาก กระเบื้ อ ง ภายในอุ โ บสถ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ เป็ น อุโบสถได้ถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน หลังคาช�ำรุด ท�ำให้มีน�้ำไหลซึม พระพุ ท ธรู ป ประธาน เบื้ อ งหน้ า พระพุ ท ธรู ป ประธาน ประดิ ษ ฐาน เข้ า ไปในอุ โ บสถ เป็น เหตุให้ภาพจิตรกรรมส่วนล่ า งรอบตั ว อุ โ บสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดย่อมอีก เลือนหายไป แต่ยังคงเหลือร่องรอยความสวยงามอยู่อีกมาก อุโบสถมี 2 องค์ ผนังภายใน เขียนภาพจิตรกรรมประดับเต็มทุกผนัง เป็นภาพพุทธ ลักษณะตกท้องส�ำเภา อันเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในช่วง ประวัติสวยงาม ทรงคุณค่า ด้วยฝีมือช่างศิลป์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อยุธยาและเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ รี ปู แบบอันทรงคุณค่า แบบพระราชนิยม ตอนต้น

142 1

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 142

29/1/2561 10:32:10


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน กราบสรีระสังขารหลวงพ่อย้อย เสริมบารมี ที่วัดอัมพวัน ทุกวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี พระครูสุวิมลธรรมรัตน์ ปณฺฑิโต เจ้าอาวาสวัด อัมพวัน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เล่าว่า เป็นวันที่ศิษยานุศิษย์จะร่วมท�ำพิธีเปลี่ยนสบงผ้า ครองไตรจีวรของสังขารหลวงพ่อย้อยที่บรรจุในโลงแก้ว สังขารไม่เน่าเปื่อย เป็นประจ�ำ เพราะวันที่ 19 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อ วั ด อั ม พวั น จึ ง มี ชื่ อ เสี ย งมากจากหลวงพ่ อ ย้ อ ย ปุ ญ ญมี อดี ต เจ้าอาวาส ซึ่งหลวงพ่อเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล บริสุทธิ์ ที่เจริญด้วยเมตตา อย่างยิง่ เวลาท่านฉันอาหารไม่วา่ เช้าหรือเพลจะมีสนุ ขั และแมวล้อมรอบ ส�ำรับกับข้าวของท่านจ�ำนวนมาก ท่านไม่เคยไล่ให้หนีออกไปเลย ท่าน ฉันอาหารไป ท่านก็ให้อาหารสุนัข และแมวไปด้วยทุกครั้ง ยุงกัดท่าน ก็ไม่เคยถูกไล่หรือตี บอกแต่เพียงว่าเขาอิ่มแล้วเขาก็ไป คุณลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของท่านก็คือท่านไม่เคยขัดศรัทธา ของผู ้ ที่ ไ ปหาท่ าน ต้อ งการให้ท่านท� ำ หรือช่วยอย่ า งไร ท่ า นท� ำให้ ทุ กอย่ า ง ท่ า นมีวิช าอาคมเวทย์มนต์ค าถาแต่ใช้ใ นทางที่ ถู ก เท่ า นั้ น ช่วยเหลือ,ป้องกันภัย ประวัติ พระอธิการย้อย ฉายา ปุญญมี เดิมชือ่ ย้อย ชาติภมู ิ เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2435 ปีมะโรง ที่บ้านโรงเหล้า (บ้านอัมพวัน) หมู่ที่ 3 ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เชื้อชาติไทย

ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

พระครูสุวิมลธรรมรัตน์ ปณฺฑิโต ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

อุปสมบทที่วัดอัมพวัน อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2456 อายุ 21 ปีมีพระครูสา วัดวังแดงเหนือ อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปชั ฌาย์ มีพระใบฎีกาโป๋ วัดวังแดงเหนือ อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์มี พระใบฎีกานาค วัดสมุหประดิษฐาราม อ�ำเภอเสาไห้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อ พ.ศ.2461 อายุ 26 ปี มรณภาพ วันที่ 19 ธันวาคม 2525 รวมอายุ 90 ปี รวม 72 พรรษา SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 143

143

29/1/2561 10:35:23


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

มวกเหล็ก ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดถ�้ำธรรมโอสถ

ที่อยู่ ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดบ้านหมาก

ที่อยู่ บ้านหมาก หมู่ 1 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดบ้านหินลับ

ที่อยู่ หินลับ หมู่ 5 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดปากคลอง

ที่อยู่ ปากคลอง หมู่ 11 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดปิ่นแก้วสามัคคี

ที่อยู่ บ้านหลังเขา หมู่ 7 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดมวกเหล็กนอก

ที่อยู่ บ้านมวกเหล็ก หมู่ 3 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดรัตนญาณสังวร

ที่อยู่ ท่ามะปราง หมู่ 2 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหลังเขา

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านหลังเขาเขต 3 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดเหวลาด

ที่อยู่ บ้านเหวลาด หมู่ 4 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก

144 6.

ต�ำบลมิตรภาพ

ต�ำบลหนองย่างเสือ

วัดคั่นตะเคียน

วัดกลุ่มพระบาท

วัดธนพัฒนาราม

วัดคลองไทร

อ�ำเภอมวกเหล็ก

ที่อยู่ บ้านคั่นตะเคียน หมู่ 2 ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก ที่อยู่ ล่างหิน หมู่ 6 ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดประชาวิจิตร

ที่อยู่ บ้านซับพริก หมู่ 4 ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดพุทธนิมิต

ที่อยู่ อ่างหิน หมู่ 6 ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดมวกเหล็กใน

ที่อยู่ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ 3 ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก

อ�ำเภอมวกเหล็ก

ที่อยู่ กลุ่มพระบาท หมู่ 9 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก ทีอ่ ยู่ หมู่ 9 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับล�ำไย

ที่อยู่ บ้านซับล�ำใย หมู่ 11 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดสวนทองรวมมิตร

ที่อยู่ บ้านซับขอน หมู่ 2 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดสัจจะพล

ที่อยู่ หนองผักหนอก หมู่ 7 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหนองผักหนอก

ที่อยู่ บ้านหนองผักหนอก หมู่ 7 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหนองมะค่า

ที่อยู่ บ้านหนองมะค่า หมู่ 10 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 144

26/1/2561 14:57:56


ต�ำบลล�ำสมพุง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับดินด�ำ

ที่อยู่ บ้านหนองมะค่า หมู่ 10 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดล�ำสมพุง

ที่อยู่ ล�ำสมพุง หมู่ 1 ต�ำบลล�ำสมพุง อ�ำเภอมวกเหล็ก

ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดคีรีวัน

ที่อยู่ ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับกระดาน

ที่อยู่ วังยาว หมู่ 5 ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับขาม

ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดเขานมนาง

ที่อยู่ เขานมนาง หมู่ 5 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดคลองม่วงใต้

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดคลองม่วงเหนือ

ที่อยู่ บ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ 3 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับน้อยเหนือ

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดป่าสันติธรรม

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดล�ำพญากลาง

ที่อยู่ ล�ำพญากลาง หมู่ 2 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหนองตอตะเคียน

ที่อยู่ ถนน2224 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหนองโป่ง

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดหนองเอี่ยว

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

ที่อยู่ บ้านหนองเอี่ยว หมู่ 6 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดป่าศรีอุทุมพร

วัดหนองเอี่ยวใน

วัดถ�้ำดาวเขาแก้ว

ที่อยู่ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

ที่อยู่ หนองเอี่ยวใน หมู่ 14 ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก

ที่อยู่ ซับขาม หมู่ 8 ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับตะเคียน

ที่อยู่ หมู่ 1 ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับสนุ่น

ที่อยู่ ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

วัดซับแหว

ที่อยู่ บ้านซับเหว หมู่ 6 ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก

SBL บันทึกประเทศไทย

6.

.indd 145

145

26/1/2561 14:57:58


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดมวกเหล็กนอก

วัดมวกเหล็กนอก เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน�้ำมัน วั ด มวกเหล็ ก นอก ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 1 หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลมวกเหล็ ก อ� ำ เภอมวกเหล็ ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2471 ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ.2528 จากกรมศาสนา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระครูวิสิฐกิจจานุกูล เจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบลมวกเหล็ก พระอุปัชฌาย์

วั ด มวกเหล็ ก เป็ น หน่ ว ยอบรมประชาชนประจ� ำ ต� ำ บลมวกเหล็ ก (อปต.) ประธาน พระครูวิสิฐกิจจานุกูล ซึ่งขณะนี้ก็ยังด�ำเนินอยู่ เช่น จัดอบรมธรรมะ ซึ่งเป็นการ ช่วยเหลือตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ดังนี้ คือ 1. ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ หรือเสียสละแรงกาย แรงใจใน การช่วยเหลือสงเคราะห์งานสาธารณประโยชน์ เป็น (ทานมัย) ช่วย ขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียว 4. อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน 2. รั กษาศี ล (ศีล มัย ) เป็น การฝึก ฝนที่จะ ลด ละ เลิ ก ความชั่ ว ทั้งในความคิด ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่น เป็นการ ไม่เบียดเบียนใคร หล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนา ลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย) คุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต�ำ่ 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ก็เป็นบุญ (ไวยาวัจจมัย) 3. เจริญภาวนา (ภาวนามัย) การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและ 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมท�ำบุญกับเรา รวมไปถึงการอุทิศ ปัญญา ท�ำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ (ปัตติทานมัย)

146 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 146

29/1/2561 10:40:17


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูวิสิฐกิจจานุกูล (ปัญจง ขันติกูล) อายุ 49 ปี พรรษา 30 อุปสมบทเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2531 ณ วัดมวกเหล็กนอก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสเมือ่ ปี พ.ศ.2557 เจ้าอาวาสเป็น พระนั ก พั ฒนาและบริ หารกิ จ การวั ด ด้วยดี เป็นวัดที่สะอาด ร่มรื่น จนได้รับเป็นวัด 5ส. อันดับที่ 1 ติดต่อกันทุกปี

พระครูวิสิฐกิจจานุกูล ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

7. ยอมรับและยินดีในการท�ำความดี หรือท�ำบุญของผู้อื่น การชื่ น ชมยิ น ดี ห รื อ อนุ โ มทนาไม่ อิ จ ฉาหรื อ ระแวงสงสั ย ใน การกระท�ำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย) 8. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ก็เป็นบุญ (ธรรมสวนมัย) 9. แสดงธรรม ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรม น�ำธรรมะไปบอกกล่าว เผือ่ แผ่ให้คนอืน่ ได้รบั ฟัง (ธรรมเทศนามัย) 10. ท�ำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นสัมมา ทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างส�ำคัญ ถือเป็นบุญ ด้วยเช่นกัน (ทิฏฐุชุกรรม) กิจกรรมส�ำคัญ อุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน แจกทุนการศึกษานักเรียนทุกระดับชั้น เป็นศูนย์ การเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี -โท อ�ำเภอมวกเหล็ก มีเจ้าอาวาสปกครองรวม 7 รูป จนถึงปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 147

147

29/1/2561 10:40:28


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดถ�้ำธรรมโอสถ

วัดถ�้ำธรรมโอสถ โย มาตรํ ปิตรํ วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ ผู้ ใดย่อมเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม บัณฑิตย่อมสรรเสริญ ผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ วัดถ�้ำธรรมโอสถ ตั้งอยู่เลขที่ 103 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 13 ต�ำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-346278 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538

ตั้งอยู่เลขที่ 103 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 13 ต�ำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โทรศัพท์ : 036-670-421 : 093-019-5264

ผู้ด�ำเนินการก่อสร้างคือ พระสมุห์ช�ำนาญ อิสริโย และนายเดชา หามมนตรี ร่วมกับ ราษฎร์ในหมู่บ้านหนองใหญ่ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ บริเวณป่าดงดิบ ตามที่เล่าสืบกันมาว่า มีพระภิกษุเดินธุดงค์มาปักกลดในบริเวณที่พักสงฆ์ ได้นิมิตเห็นในภูเขามีถ�้ำขนาดใหญ่ สามารถบรรจุคนได้ประมาณสองร้อยกว่าคน และค้นพบหินก้อนกลมๆ ภายในมีฝุ่นผงสีเหลืองหลายก้อน บางคนอธิษฐานรักษาโรคได้ จึงเป็น หากเราเข้าถึงความเห็นชอบ ความเห็นตรงแล้ว หนทางสู่ความหลุดพ้น ชื่อของวัดถ�้ำธรรมโอสถ จากความทุกข์ในสังสารวัฏก็เป็นไปได้ ความจริงแล้ว พระธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าค้นพบทัง้ หมดคือ ธรรมโอสถ อีกนัยหนึ่งของธรรมโอสถ คือ โพชฌงค์ 7 เป็นองค์ธรรมแห่งการ ที่น�ำมารักษาจิตได้ อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค อัน ตรัสรู้ ประกอบด้วย สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ ส�ำนึกพร้อมอยู่ ประกอบด้วย อริยมรรคมีองค์ 8 ประการนี้เอง ที่เป็นยาระงับสรรพทุกข์ ใจอยูก่ บั กิจ จิตอยูก่ บั เรือ่ ง ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้นธรรม อย่างแท้จริง อันมีสัมมาทิฐิ เป็นเบื้องต้น ประดุจแสงอาทิตย์ยามเช้า ความสอดส่องสืบค้นธรรมวิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์)

148 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 148

23/1/2561 17:00:30


พระครูปริยัติประสาท (พระมหาสมหวัง. ปัญญาวชิโร)

อุ ป สมบท เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2536 ณ วัดศรี สุ ม งคล พระอุ ป ั ช ฌาย์ พระครู ปัญญาโพธิคณ ุ พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดมงคล ชุตนิ ธโร วัดฟ้าหยาด และได้ ศึ ก ษาบาลี จ ากวั ด เวฬุ วนาราม กรุงเทพฯ และศึกษายาสมุนไพร เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ รั ก ษาผู ้ ค น อี ก ทั้ ง ศึกษาภาษาขอมโบราณ

ความเพี ย ร ปี ติ (ปี ติ สั ม โพชฌงค์ ) ความอิ่ ม ใจ ปั ส สั ท ธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) ความสงบกายใจ สมาธิ (สมาธิสัม โพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์ และ อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตาม เป็นจริง การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสปกครองรวมกัน 5 รูปจนถึงปัจจุบัน ประวัติเจ้าอาวาส พระครูปริยัติประสาท(พระมหาสมหวัง. ปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดถ�ำ้ ธรรมโอสถ เจ้าคณะต�ำบลหนองย่างเสือ เขต1 อายุ 45 พรรษา 23วิทยฐานะ เปรียญธรรม 3 ประโยค วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา บรรพชาเมื่ อ อายุ 13 ปี พ.ศ. 2528 ณ วั ด ศรี สุ มั ง คล์ ต�ำบลค�ำไส อ�ำเภอพรมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 149

149

23/1/2561 17:00:35


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดประชาวิจิตร

วัดประชาวิจิตร พระพินิจ สิริธํมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด วั ด ประชาวิ จิ ต ร ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ.2519 ได้ รั บ พระราชทาน วิ สุง คามสี ม าเมื่อ วัน ที่ 15 กัน ยายน พ.ศ.2530 เขตวิ สุ ง คามสี ม ากว้ า ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร วัดประชาวิจิตร ตั้งอยู่เ ลขที่ 332 หมู่ที่ 4 ถนน สุ ดบรรทั ด บ้ า นพริ ก อ�ำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส ดังนี้ 1. พระสวัสดิ์ 2. พระเหมือน 3. พระด้วง 4. พระน้อม 5. พระพินิจ สิริธมฺโม พ.ศ.2549 จนถึง ปัจจุบัน ประวัติเจ้าอาวาส พระภิกษุพินิจ ฉายา สิริธํมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประชา วิจิตร อายุ 71 ปี 11 พรรษา วิทยฐานะ นักธรรมโท ป.ตรี นิติศาสตร์

150 1

ตั้งอยู่เลขที่ 332 หมู่ที่ 4 ถนน สุดบรรทัด บ้านพริก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

บัณฑิต (นบ.) เดิมชื่อ พินิจ นามสกุล ใจอุ่น เป็นบุตรของ นายบุญ และ นางอินทร์แก้ว ใจอุ่น เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2483 ต�ำบลชีทวน อ�ำเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบท วันที่ 24 เมษายน ณ วัดศีรษะ เกตุ ต�ำบลบ้านโสก อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลพัชราภรณ์ พระกรมวาจาจารย์ พระครูพัชรปัญญาวุฒิ พระอนุ ส าวนาจารย์ พระอาจารย์ บุ ญ โชค ชาคโร ได้รับ แต่ง ตั้ง เป็น เจ้าอาวาส พ.ศ.2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 150

29/1/2561 10:44:55


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : ที่พักสงฆ์พรหมสุวรรณ ซับขามใน

ที่พักสงฆ์พรหมสุวรรณ พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์พรหมสุวรรณ ตั้ ง อยู ่ ที่ ห มู ่ 8 บ้ า นซั บ ขาม ต.ซั บ สนุ ่ น อ.มวกเหล็ ก จ.สระบุ รี 18220 ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินการเพื่อขออนุญาตสร้างวัด โดยที่ดินติดป่าไม้ชุมชน ชาวบ้าน พร้อมใจกันว่าจะสร้างที่ตรงนี้ให้เป็นวัด บริเวณเนื้อที่ประมาณ 40 กว่าไร่ กรมที่ดิน มาวัดที่ไปแล้ว ทราบว่าจะอนุญาตให้ ใช้ที่เพื่อสร้างวัดประมาณ 15 ไร่ ปัจจุบันมีพระ อยู่ประจ�ำ 5 รูป กิจกรรมประจ�ำปีคือ ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สวดมนต์ขา้ มปี วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เทศน์มหาชาติ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนช่วงวันที่ 3-14 เมษายน ของทุกปี และวันที่ 13 เมษายนของทุกปี สรงน�้ำพระ เทศกาลตักบาตรเทโวบูชาหลวงพ่อใหญ่เขาผาลาดช่วงแรม 2 ค�่ำ เดือน 11 ของทุกปี ช่วงสอบนักธรรมตรีเสร็จ ก่อนสอบนักธรรมโท-เอก จัดให้พระภิกษุเข้าอยู่บริวาสกรรมทุกปี และช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ จะมีญาติโยมมาถือศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมประจ�ำทุกปี ช่วงวันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ก็จะมีการเวียนเทียนทุกปี

ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านซับขาม ต�ำบลซับสนุ่น อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์พรหมสุวรรณ

ประวัติ พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์พรหมสุวรรณ อายุ 41 ปี พรรษา 20 นักธรรมเอก วัดซับสนุน่ ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปัจจุบนั เป็นเลขานุการเจ้าคณะต�ำบลหนองย่างเสือ เขต 2 เดิ ม ชื่ อ นายคึ ก ฤทธิ์ นามสกุ ล ศรี ว รรณโน เกิ ด วั น ที่ 5 มี น าคม พ.ศ. 2519 บิดา นายจ�ำลอง มารดา นางสมจิต ณ เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 151

151

27/1/2561 14:54:25


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : ส�ำนักสงฆ์น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ส�ำนักสงฆ์น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย ส�ำนักสงฆ์นำ�้ ตกเจ็ดสาวน้อยตัง้ มานานแล้ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบนั แต่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตจัดตั้งเป็นวัด ตามระเบียบส�ำนักพระพุทธศาสนา พื้นที่ส�ำนักสงฆ์แห่งนี้ เป็นที่ดินของกรมป่าไม้ มีพื้นที่ 7 ไร่ ทางกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดินในการจัดตั้ง ส�ำนักสงฆ์ ซึ่งมีพระจ�ำพรรษาอยู่ทั้งหมด 8 รูป พระ 6 เณร 1 และแม่ชี 1 ส�ำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสดูแลตั้งแต่สร้างส�ำนักสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันรวม 9 รูป

ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม.9 ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พระธนกร กตปุญโญ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

152

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระธนกร กตปุ ญ โญ เกิ ด เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 2 มีนาคม 2519 อายุ 42 ปี พรรษา 10 ท่านเป็น ลูกศิษย์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปประจ�ำส�ำนักสงฆ์ทสี่ ำ� คัญคือ พระพุทธรูป ปางมหาจักรพรรดิ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2552 ด้านใน องค์พระพุทธรูปบรรจุมวลสารพระจักรพรรดิ วัดสะแกด้วย บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 152

27/1/2561 10:07:29


ปั จ จุ บั น ทางส� ำ นั ก สงฆ์ ก� ำ ลั ง จั ด สร้ า ง อุโบสถ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ปางมหาจั ก รพรรดิ งบประมาณในการ จัดสร้างประมาณ 270 ล้านบาท เป็นโบสถ์ 2 ชั้น ออกแบบสถาปัตยกรรมยุคล้านนา พระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ ในต�ำนาน ทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะ คล้ายคลึงกับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 แทบทุกประการ และนอกจากนั้น ยังมีการสร้างพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ ขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ในบรรดาลูกศิษย์ ลูกหาของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ว่าหลวงปู่ มี ค วามประทั บ ใจและศรั ท ธาพระพุ ท ธรู ป ปางมหาจักรพรรดินี้มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังถือได้วา่ หลวงปูด่ ู่ เป็นครูบาอาจารย์รปู ส�ำคัญ อีกท่านหนึ่งที่น�ำเอาต�ำนานเรื่องพระมหาจักร พรรดิ มาเผยแพร่จนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ศิษย์สายหลวงปู่ดู่ ต่างเชื่อกันว่า ผู้ใดได้ บูชาสักการะพระพุทธรูปปางนี้ จะน�ำความเจริญ รุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ส่วนที่มาของพระพุทธรูปปาง มหาจั ก รพรรดิ มาจากครั้ ง ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ทรงปราบมิจฉาทิฐิของพญาชมพูบดี โดยแปลงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ (พระพุทธรูปปางนี้ จึงมีอกี ชือ่ หนึง่ ว่า “พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี”) เนือ้ เรือ่ ง มีอธิบายเอาไว้ดงั นีว้ า่ พญาชมพูบดีผมู้ ฤี ทธิเ์ ดชมาก มีความริษยา พระเจ้าพิมพิสาร เพราะทรงมีปราสาทงดงามกว่าปราสาทของพระองค์ จึงมารุกรานข่มเหง จนพระเจ้าพิมพิสารต้องหนีไปพึ่งพระบารมีของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงเนรมิตพระองค์เองเป็นพระเจ้า ราชาธิราชทีง่ ดงามดุจท้าวมหาพรหม และรับสัง่ ให้ทา้ วสักกเทวราชแปลง

เป็ น ราชทู ต ไปทู ล เชิ ญ พญาชมพู บ ดี ม า พญาชมพู บ ดี ต กตะลึ ง ใน ความงดงามและความยิง่ ใหญ่แห่งพระนครของพระราชาธิราช พระพุทธองค์ ทรงให้โอกาสพญาชมพูบดีแสดงอิทธิฤทธิ์ แต่ก็พ่ายต่อพระพุทธองค์ จึงทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมและทรงแสดงธรรมโปรด จนพญาชมพูบดีเบื่อหน่ายในราชสมบัติอันไม่ยั่งยืน ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พญาชมพูบดี

คาถาบูชา พระมหาจักรพรรดิ หรือ “คาถามหาจักรพรรดิ” “นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัตถะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ” ผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่ง วัดสะแก จ.อยุธยา พระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์แก้วที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบารมี มอบความร่มเย็นเป็นสุข ให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้นอย่างไม่มีประมาณ ซึง่ พระคาถานีเ้ ป็นพระคาถาหลักทีห่ ลวงปูด่ ใู่ ช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตา

ช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ โดยท่านได้ถ่ายทอด ความรู้ทั้งหลาย รวมทั้งพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ ผู้เป็นหน่อโพธิ์แก้วต้นใหม่ที่จะท�ำหน้าที่สร้างความร่ม เย็นเป็นสุขให้แก่ ลูกศิษย์ในรุ่นหลังต่อไป SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 153

153

27/1/2561 10:07:34


Jet Sao Noi Waterfall temple Phra Thanakorn Katapoonyo, abbot of this temple

Jet Sao Noi Waterfall temple was founded in 2527 B.E. There are nine abbots since this temple was built until present. At present, Phra Thanakorn Katapoonyo is an abbot. He is the disciple of Luang Phu Doo Prompunyo who believed in Buddha statue in an attitude of the great emperor profusely. All disciples of Luang Phu Doo believe that one who worships Buddha statue with an aforementioned attitude will has healthful and flourishing life.

There is a story about Buddha statue in an attitude of the great emperor as follows. After Lord Buddha subdued mistaken notion of King Chomphubordi by transform himself to be an Emperor God (That’s why Buddha statue of this attitude can be called “ Buddha statue in an attitude of subduing King Chomphubordi ”) the more details are as following.

154

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 154

27/1/2561 10:07:36


King Chomphubordi who had enormous power, envied King Pimpisarn because King Pimpisarn’s castle was more beautiful than his which made him invaded King Pimpisarn until King Pimpisarn had to seek help from Lord Buddha. Then, Lord Buddha transformed himself to be Mighty Emperor which brilliant liked Brahma, then,

he commanded Indra to transform to be an embassy in order to invite King Chomphubordi to meet with him. After that, when King Chomphubordi saw Lord Buddha, he was amazed by Mighty Emperor’s brilliantness and mightiness. Lord Buddha gave him a chance to show his power but he losed to Lord Buddha eventually. Then, Lord

Buddha turned back to his normal state and preached him until he appreciated Lord Buddha’s doctrine and abandoned his transitory property. Lastly, he respectfully asked Lord Buddha to let him went into a monkhood which he was ordained by Lord Buddha himself.

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 155

155

27/1/2561 10:07:42


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดถ�้ำดาวเขาแก้ว

ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดถ�้ำดาวเขาแก้ว สอนปฏิบัติพระกรรมฐาน “มหาสติปัฏฐานสูตร” ในแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรม บ�ำเพ็ญกุศลให้ ได้ประโยชน์สุขตามก�ำลังวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล

พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (อาจารย์ประทวน) ธุดงค์จาริกมาเจอสถานที่แห่งนี้ ซึ่งมีความสัปปายะและเงียบสงบ ซึ่งเป็นที่ของกรมป่าไม้ จึงได้ขออนุญาตใช้ที่แห่งนี้ใน การจัดตั้งวัดและจัดตั้งเป็นส�ำนักปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้รับการจัดตั้ง เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ในปี พ.ศ.2544 พระอาจารย์ประทวน เริ่มจัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม ในวันที่ 20-29 เมษายน และได้จัดมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด สระบุรี แห่งที่ 9 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าส�ำนัก พระครูประโชติบุญญาภรณ์ ฉายา อตฺตทีโป นามเดิม ประทวน ฉัตรกระโทก

156

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ�้ำ ต�ำบลล�ำพญากลาง อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระเบียบของส�ำนัก พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ทางส�ำนักปฏิบัติธรรมได้จัดหลักสูตรและ ระเบียบการปฏิบัติพระกรรมฐาน อันเป็นนโยบายอันดับ 1 ของส�ำนัก ปฏิบัติธรรมวัดถ�้ำดาวเขาแก้ว ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรในแนว ปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้พระภิกษุและสามเณร อารามิ ก ชนภายในวั ด และภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะที่ จ รมา รวมทั้ ง ญาติ โ ยม อุบาสก อุบาสิกา ที่มาพักปฏิบัติธรรมบ�ำเพ็ญกุศลให้ได้ประโยชน์สุข ตามก�ำลังวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล ดังนี้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

6

.indd 156

29/1/2561 11:17:46


03.30 น. ระฆังเตือนตื่นขึ้นเตรียมตัวพร้อมกัน 04.00 น. สมาทานกรรมฐานเจริญจิตภาวนา 05.00 น. ท�ำวัตรเช้า 06.00 น. เดินจงกรม 06.30 น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ญาติโยมช่วยกัน ท�ำความสะอาดวัด 08.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า ฟังธรรม 13.00-15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เจริญจิตภาวนา 16.00-17.00 น. ท�ำความสะอาดวัด ระฆังเตือนเตรียมตัว 18.00-20.00 น. ท�ำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ 20.00-21.00 น. เจริญจิตภาวนา 21.00 น. พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของส�ำนัก

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 157

157

29/1/2561 11:17:47


ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา (มจร.ขว.นม.) แต่ละ ปีจะมีพระภิกษุ สามเณรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปีละประมาณ 150-200 รูป ญาติโยมสาธุชน ประมาณ 400 คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม ส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมในทุกวันส�ำคัญ ทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรม ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดถ�้ำดาวเขาแก้ว จัด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันได้จัดโครงการประพฤติ วั ต รปฏิ บั ติ ธรรมงานปริวาสกรรมโดย 1 ปี จัดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 งานปริวาสกรรม (รุ่นทั่วไป) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20-29 เมษายน ของทุกๆ ปี รวม 10 วันรับพระภิกษุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทั่วไป แต่ละปีจีพระภิกษุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ประมาณ 300-400 รู ป ญาติ โ ยมสาธุ ช น ประมาณ 600 คน ครั้งที่ 2 งานปริวาสกรรม (รุ่นพระนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม ของ ทุ ก ๆ ปี รวม 10 วั น รั บ พระภิ ก ษุ ที่ ศึ ก ษา

158

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

6

.indd 158

29/1/2561 11:17:48


6.กฎของส�ำนักปฏิบัติธรรม 1. ห้ามจ�ำหน่ายและดื่มสุราเมรัยภายใน บริ เ วณวั ด ห้ า มดื่ ม สุ ร าเมรั ย มึ น เมาจาก ภายนอกเข้าในบริเวณวัด 2. ห้ามจ�ำหน่ายและเสพยาเสพติดและ สิ่งเสพติดทุกชนิด ภายในบริเวณวัด 3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด(รวมทั้งซื้อ ขายหวยทุกประเภท)ภายในบริเวณวัด 4. ห้ า มแสดงอาการชู ้ ส าว ไม่ ว ่ า ด้ ว ย ลักษณะอาการหนัก-เบาใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะ เป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาในวัดแล้ว ต้อง อดใจส�ำรวมไว้ก่อน เมือ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละพระภิกษุของวัดแนะน�ำ ตักเตือน ห้ามปราม เพราะท่านมีประพฤติกรรม ไม่เหมาะสมกับภาวะความสงบสุขของวัด แม้จะ นอกเหนื อ จากที่ ห ้ า มปรามไว้ ดั ง กล่ า วแล้ ว ท่านควรจะปฏิบัติตาม

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 159

159

29/1/2561 11:17:49


พระครูประโชติบุญญาภรณ์ ผู้ก่อตั้งส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดถ�้ำดาวเขาแก้ว ประวัติโดยสังเขป ชื่อ พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน) ฉายา อตฺตทีโป นามสกุล ฉัตรกระโทก เป็นบุตรของ นายทนต์ ฉัตรกระโทก และนางอุย ฉัตรกระโทก ภูมิล�ำเนา บ้านแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา เกิด วันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 9 ปีขาล วันที่ 9 กันยายน 2505 ปัจจุบัน อายุ อายุ 55 พรรษา 30 พระครูประโชติบุญญาภรณ์ อุปสมบทในปี พ.ศ. 2533 ณ พัทธสีมา วัดราษฎ์นิตร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีพระครูบุญญเขตคณาภรณ์ เจ้าคณะ อ�ำเภอตะกั่วป่าในสมัยนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้วไม่ได้คิด ว่าจะอยู่ในร่มกาสาวพักตร์นาน คิดจะบวชเพียงแค่ 7 วัน เท่านั้น แต่มี เหตุ ป ั จ จั ย ให้ ไ ด้ อยู ่ ใ นพระพุ ท ธศาสนาต่ อ คื อได้ เ กิ ด ความสงสั ย ใน พระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตั้งใจที่จะศึกษาให้เข้าใจ อย่ า งถ่ อ งแท้ จึ ง ได้ เ รี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมจนสามารถสอบไล่ ไ ด้ ใ น นักธรรมชั้นตรี และด้วยนิสัยที่ชอบความท้าทายและผจญภัยจึงกราบลา พระอุปัชฌาย์ขอจาริกธุดงค์ในพรรษาต้นๆ เพื่อออกปฏิบัติและแสวงหา ครูบาอาจารย์

160

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

6

.indd 160

29/1/2561 11:17:50


พระครูประโชติบุญญาภรณ์ เดินธุดงค์ไปทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทยตลอดจนประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ประเทศพม่า ท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติและศึกษาหลักธรรม ของพระพุทธเจ้า เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีศีลาจารวัตรที่ งดงามเป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของสาธุ ช นทั่ ว ไป ท� ำ ให้ มี ศิษยานุศิษย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต�ำแหน่งทางการปกครอง - เจ้าอาวาสวัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา - ประธานสงฆ์ วั ด ถ�้ ำ ดาวเขาแก้ ว อ.มวกเหล็ ก จ.สระบุรี - ประธานสงฆ์ ส�ำนักสงฆ์ทรัพย์กังวานบุญญาภรณ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา - ประธานสงฆ์ สวนป่าสันติธรรมประโยค อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพระครูประโชติบุญญาภรณ์ ประเทศเนเธอแลนด์ วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550 น.ธ. เอก พ.ศ. 2551 ป.บส. พ.ศ. 2554 พธ.บ. พ.ศ. 2557 พธ.ม. (กิตติศักดิ์)

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 161

161

29/1/2561 11:17:50


ต�ำบลบ้านแก้ง

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดบ้านกอก

วัดลาดเขาปูน

ที่อยู่ ลาดเขาปูน หมู่ 8 ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ต�ำบลพุแค

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดโคกดินแดง

ที่อยู่ บ้านกอก หมู่ 6 ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดสุนันทาราม

ที่อยู่ ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ บ้านโคกดินแดง หมู่ 7 ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดประดิษฐ์ธรรม

วัดสูงยาง

วัดประสิทธิ์พรชัย

ที่อยู่ โง้ง หมู่ 2 ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ต�ำบลเขาดินพัฒนา

ที่อยู่ สูงยาง หมู่ 4 ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ วังเลน หมู่ 5 ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดพุแค

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ พุแค หมู่ 1 ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดถ�้ำเจริญสุข

วัดสามัคคีธรรม

ที่อยู่ บ้านถ�้ำเจริญสุข หมู่ 6 ต�ำบลเขาดินพัฒนา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ต�ำบลผึ้งรวง

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ ห้วยบง หมู่ 6 ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองหว้า

ที่อยู่ หนองหว้า หมู่ 7 ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดท่าวัว

ที่อยู่ บ้านท่าวัว หมู่ 3 ต�ำบลผึ้งรวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดผึ้งรวง

ที่อยู่ บ้านผึ้งรวง หมู่ 5 ต�ำบลผึ้งรวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดเพลียขวา

ที่อยู่ เพลียขวา หมู่ 1 ต�ำบลผึ้งรวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดแพะโคก

ที่อยู่ แพะโคก หมู่ 5 ต�ำบลผึ้งรวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยหินขาว

ที่อยู่ บ้านห้วยหินขาว หมู่ 2 ต�ำบลผึ้งรวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

162 7.

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 162

27/1/2561 9:35:00


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ เฉลิมพระเกียร

ต�ำบลห้วยบง

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดเขาดิน

ที่อยู่ ซ.1 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดป่าคา

ที่อยู่ ป่าคา หมู่ 8 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดมงคลชัยพัฒนา

ที่อยู่ มงคล หมู่ 10 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดสาธุประชาสรรค์

ที่อยู่ สาธุประชาสรรค์ หมู่ 9 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดหนองม่วง

ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดคีรีวง

วัดถ�้ำวิมานแก้ว

วัดคุ้งเขาเขียว

วัดป่าด�ำรงธรรม

ที่อยู่ บ้านหนองจาน หมู่ 6 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ บ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ 3 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ บ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ 3 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ บ่อลักน�้ำ หมู่ 5 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดซอย 6 ขวา (วัดซอยหกขวา) วัดศรัทธาประชากร ที่อยู่ บ้านซอย6ขวาหนองจาน หมู่ 10 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ เขารวก หมู่ 4 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดซอยสิบ (วัดซอย 10)

วัดหน้าพระลาน

ที่อยู่ ซอย10หนองจาน หมู่ 5 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ หน้าพระลาน หมู่ 7 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ หนองม่วง หมู่ 7 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัดห้วยบง

ที่อยู่ ห้วยบง หมู่ 6 ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

SBL บันทึกประเทศไทย

7.

.indd 163

163 27/1/2561 9:35:03


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดศรัทธาประชากร

วัดศรัทธาประชากร โครงการพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 วั ด ศรั ท ธาประชากร ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 245 หมู ่ ที่ 4 บ้ า นเขารวก ถนนสระบุ รี – หล่ ม สั ก ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติที่ดินจัดสรรของสมาชิก นิ ค มหิ น ดาด ยกให้ เ ป็ น ที่ ธ รณี ส งฆ์ ส� ำ หรั บ สร้ า งเป็ น วั ด ธรรมยุ ต ตามหนั ง สื อ มท. 1711/18105ลงวั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2510 จ� ำ นวนเนื้ อ ที่ 41 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 245 บ้านเขารวก ถนนสระบุรี – หล่มสัก กระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาได้อนุญาตให้สร้างวัดตามหนังสือกรมการศาสนา หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ 79/2513 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2513 จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2517 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ พระครูประสาทสารคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ปรินายก เป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พระ โดยมีนายเลิศ หงส์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะต�ำบลหน้าพระลาน(ธ) สระบุ รี เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส พลตรีแวว เถลิงพล ผู้บัญชาการศูนย์รวมทหารม้าและผู้บังคับการจังหวัดสระบุรี หน่วย งานภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปรินายก ได้พระราชทาน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงปลูกสี่มุมเมืองคือ 1. สระบุรี 2. กาญจนบุรี 3. เพชรบุรี 4. จันทบุรี ในส่วนจังหวัดสระบุรีปลูกที่วัดศรัทธาประชากร

กีบม้า

164 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 164

26/1/2561 16:28:14


วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 สมเด็จพระอริยวงศ์ศาคตตญาณ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมาราม ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในรูปปั้น หลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร (พระครูนวิ าสธรรมขันธ์) และทรงปลูกต้นไทร เป็นพระสังฆราชานุสรณ์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าอุโบสถ และพระราชทาน ธงลูกเสือชาวบ้าน 36 รุ่น โดยมีนายเลิศ หงส์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พลตรีแวว เถลิงพล ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและผู้บังคับการจังหวัดสระบุรี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงผูกพัทธสีมา และทรงปลูก ต้นไทรเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ และทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธารวมถึงทรงขอให้ พระครูประสาทสารคุณ (พระพิศาลมงคลวัฒน์) สร้างวัดนีเ้ ป็นวัดกัมมัฏฐาน โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเลิศ หงส์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี เป็นรองประธาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาการทหารบกสระบุรี วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐินต้นและ ทรงปลูกต้นมะม่วง เป็นพระราชานุสรณ์ และทรงขอให้ พระครูประสาทสารคุณ (พระพิศาลมงคลวัฒน์) สร้างศาลาให้ หนึ่งหลัง เนื่องด้วยเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2524 พระครูประสาทสารคุณ (พระพิศาลมงคลวัฒน์) ได้ย้ายศาลาของหลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) ซึ่ง เป็นตาของพระครูประสาทสารคุณมาจากบ้านหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จึงน�ำมาสร้างเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติตามที่พระองค์ ทรงขอไว้ การก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติหลังนี้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท และทรงขอให้แนะน�ำชาวบ้านดัดแปลงพื้นที่การเกษตร เป็นไร่นาสวนผสม พระครูประสาทสารคุณ(พระพิศาลมงคลวัฒน์) ได้รับพระราชด�ำริ จึงสละที่ดินธรณีสงฆ์จัดเป็นไร่นาเอนกประสงค์ และขุด บ่อน�้ำซับเพื่อใช้ในการเกษตร โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมดิลก (วัชมัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนิท รุจิรรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หน่วยงานรัฐและเอกชนข้าราชการและพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดงาน ในปีเดียวกัน พระครูประสาทสารคุณ (พระพิศาลมงคลวัฒน์) ได้จัดตั้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย จนมีนักเรียนช่างไม้ ช่างแกะสลักจบไปหลายรุ่น ได้ด�ำเนินการมาถึงปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันนี้ไร่นาสวนผสมและศาลาการเปรียญส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ฯ พณ ฯ พลอากาศตรี ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) และการเททองหล่อพระประจ�ำวัน พระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นามว่า พระพุทธ นวมงคลนวราชบพิตร และพระประจ�ำวันเกิด หลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร คือ พระปาง อุ้มบาตร พร้อมทั้งได้ท�ำการเปิดป้าย ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นได้ ส�ำรวจดูไร่นาสวนผสมตามโครงการพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปริญา นาคฉัตรีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน จุดเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษก และท�ำพิธพี ทุ ธาภิเษกพืน้ ทีท่ สี่ ร้างพระวิหารฉลองสิรริ าชสมบัติ 50 ปี โดยมีนายปริญา นาคฉัตรีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นในปีเดียวกันได้ด�ำเนินการก่อสร้างพระวิหารฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี เป็นที่ประดิษฐสถาน พระพุทธนวมงคลนวราชบพิตร และประดิษฐสถานรูปเหมือน หลวงพ่ อ เดิ ม พุ ท ธฺ ส โร (พระครู นิ ว าสธรรมขั น ธ์ ) ปั จ จุ บั น ได้ ด� ำ เนิ น การเสร็ จ เรียบร้อยแล้วยังเหลือการยกช่อฟ้าวิหารและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รายละเอียดดังที่กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้นนี้ เป็นบันทึกประวัติวัดศรัทธา ประชากร (เขารวก) และโครงการพระราชด� ำ ริ ข ององค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยย่อ *************************** SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 165

165

26/1/2561 16:28:20


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดมงคลชัยพัฒนา

วัดมงคลชัยพัฒนา สืบสานศาสตร์พระราชา พระวิสิฐคณาภรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วั ด มงคลชั ย พั ฒ นา ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 45 บ้ า นตั้ ง ใหม่ ม งคล หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลห้ ว ยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2410 ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม พ.ศ.2528 เขตวิ สุ ง คามสี ม า กว้าง 20 เมตร ยาว 40เมตร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 2 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง ตั้งอยู่เลขที่ 45 บ้านตั้งใหม่มงคล หมู่ที่ 5 ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางสมาธิ ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท�ำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 1. พระจอน 2. พระมหาสุวรรณ 3. พระอ๋อง 4. พระปลิว พ.ศ.2499 ถึง พ.ศ.2499 5. พระเหลิม พ.ศ.2499 ถึง พ.ศ.2509 6. พระอ่อน พ.ศ.2509 ถึง พ.ศ.2512 7. พระอธิการบุญมี พ.ศ.2512 ถึง พ.ศ.2521 8. พระอ่อน กาญฺจโน พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2523 11.พระวิสิฐคณาภรณ์ พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน 9. พระทองค�ำ พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ.2534 วัดมงคลชัยพัฒนา สนับสนุนการศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 10.พระศรีญาณวงศ์ (จ�ำลองธรรมโชติ) พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2551 วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538

166 1

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 166

26/1/2561 16:19:25


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหน้าพระลาน

วัดหน้าพระลาน ท�ำบุญไหว้พระ สักการบูชาหลวงพ่อองค์ด�ำ วัดหน้าพระลาน สร้างตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2506 โดยมีนายสุวรรณ ฉ�่ำใจหาญ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ชาวหน้าพระลานและกรรมการวัดทุกคน เป็นผู้ด�ำเนินการสร้างวัด เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2506 ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ทางวัด มีการสอนปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา วัดหน้าพระลาน ตั้งอยู่ที่ บ้านหน้าพระลาน เลขที่ 148 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โฉนดเลขที่ 7239 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตลาดสุขาภิบาลหน้าพระลาน ทิศใต้ ติดต่อกับตลาดหน้าพระลาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนพหลโยธิน สายลพบุรี-กรุงเทพ ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านเรือนของ ประชาชน กราบสมเด็จพระพุทธองค์ด�ำ พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินสีด�ำ หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว พระเกตุ ลักษณะมีความเมตตายิ่ง จึงได้ขออนุญาตจากประเทศอินเดีย เพื่อ ทรงบั ว ตู ม ปางสมาธิ จ� ำ ลองจากองค์ จ ริ ง ที่ ป ระดิ ษ ฐานใกล้ ๆ ด�ำเนินการสร้างเท่าองค์จริงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีผู้น�ำหินอ่อนสีด�ำ มหาวิทยาลัยนาลันทา สันนิฐานว่า สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวปาล คือ มาถวาย จึงได้แกะสลักสร้างหลวงพ่อองค์ด�ำขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัด ระหว่าง พ.ศ.1353-1393 ต่อมา หลวงพ่อศรี ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัด หน้ า พระลาน ให้ ช าวพุ ท ธและประชาชนโดยทั่ ว ไปทั้ ง ชาวไทยและ หน้าพระลาน ได้จาริกเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ด�ำ ณ ประเทศ ชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองตลอดไป อินเดีย และเกิดความศรัทธา ด้วยรูปองค์มีความงดงาม SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 167

167

27/1/2561 15:39:30


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : อ�ำเภอบ้านหมอ บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอบ้านหมอ ต�ำบลบ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดบ้านหมอ

ที่อยู่ บ้านหมอ หมู่ 3 ต�ำบลบ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลบางโขมด

ต�ำบลโคกใหญ่

วัดโคกมะขาม

วัดโคกใหญ่

วัดโบสถ์แจ้ง

วัดหนองนางปุ๋ย

อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ บ้านโคกมะขาม หมู่ 8 ต�ำบลตลาดน้อย อ�ำเภอบ้านหมอ

อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ โคกกระเดื่อง หมู่ 5 ต�ำบลตลาดน้อย อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดธรรมเสนา

วัดโพธิ์ทอง

ที่อยู่ ธรรมเสนา หมู่ 2 ต�ำบลบางโขมด อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดสารภี

ที่อยู่ บ้านสารภี หมู่ 10 ต�ำบลบางโขมด อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดสุนทรเทพมุนี (วัดสะพานช้าง) ที่อยู่ บ้านสะพานช้าง หมู่ 1 ต�ำบลบางโขมด อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดโคกงาม

ที่อยู่ โคกงาม หมู่ 5 ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ บ้านคลองมะเกลือ หมู่ 7 ต�ำบลตลาดน้อย อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลหรเทพ อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดโคกกุ่ม

ที่อยู่ บ้านกุ่ม หมู่ 4 ต�ำบลหรเทพ อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดจั่นเสือ

ที่อยู่ บ้านจั่นเสือ หมู่ 6 ต�ำบลหรเทพ อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลบ้านครัว

อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านโคกใหญ่ ต�ำบลโคกใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ หนองนางปุ๋ย หมู่ 3 ต�ำบลโคกใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลไผ่ขวาง อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดมะขามเรียง

ที่อยู่ บ้านบ่อกะโดน หมู่ 2 ต�ำบลไผ่ขวาง อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดหนองพันเรือ

ที่อยู่ บ้านหนองพันเรือ หมู่ 1 ต�ำบลไผ่ขวาง อ�ำเภอบ้านหมอ

ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดโคกเสลา

อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ บ้านโคกเสลา หมู่ 5 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดบ่อพระอินทร์

วัดบางขวัญ

วัดหนองเขศรีมงคล

วัดปัญจาภิรมย์

วัดบ้านครัว

วัดหนองคล้า

วัดราษฎร์บ�ำรุง

วัดม่วงน้อย

วัดหนองถ่านใต้

วัดสร่างโศก

วัดมหาโลก (วัดลานคา)

วัดหนองบัว

ที่อยู่ บ่อพระอินทร์ หมู่ 7 ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ ปัญจาภิรมย์ หมู่ 6 ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านคลองกระโดน หมู่ 1 ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านสร่างโศก หมู่ 3 ต�ำบลสร่างโศก อ�ำเภอบ้านหมอ

168 8.

ต�ำบลตลาดน้อย

ที่อยู่ บ้านบางขวัญ หมู่ 2 ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านครัว หมู่ 1 ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านม่วงน้อย ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านลานคา หมู่ 6 ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ

ที่อยู่ หนองเข หมู่ 3 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองคล้า ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านหนองถ่านใต้ หมู่ 6 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ ที่อยู่ บ้านหนองบัว หมู่ 1 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 168

27/1/2561 9:35:56


ต�ำบลวิหารแดง

บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

อ�ำเภอวิหารแดง

วิหารแดง

วัดเกาะเซิงหวาย

ที่อยู่ บ้านเกาะเชิงหวาย หมู่ 6 ต�ำบลวิหารแดง อ�ำเภอวิหารแดง

ต�ำบลหนองสรวง

วัดบางกง

อ�ำเภอวิหารแดง

ที่อยู่ บ้านบางกง หมู่ 9 ต�ำบลวิหารแดง อ�ำเภอวิหารแดง

ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

วัดเกาะแก้วอรุณคาม

ที่อยู่ บ้านหนองหมู หมู่ 7 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

วัดคลองใหม่

ที่อยู่ บ้านคลองใหม่ หมู่ 3 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

วัดสร้างบุญ

ที่อยู่ บ้านคลอง 13 หมู่ 5 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

วัดหนองหมูใต้

ที่อยู่ บ้านหนองหมู หมู่ 2 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

ต�ำบลเจริญธรรม อ�ำเภอวิหารแดง

วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

ที่อยู่ บ้านเขาน้อย หมู่ 7 ต�ำบลเจริญธรรม อ�ำเภอวิหารแดง

วัดเจริญธรรม

ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

ที่อยู่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 10 ต�ำบลหนองสรวง อ�ำเภอวิหารแดง

วัดเขาแก้วธรรมาราม

วัดหนองสรวง

ที่อยู่ บ้านเขาแก้ว หมู่ 4 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองสรวง ต�ำบลหนองสรวง อ�ำเภอวิหารแดง

วัดคลองไทร

ที่อยู่ หมู่ 9 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดคลองยาง

ที่อยู่ บ้านคลองยาง หมู่ 8 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดคลองหัวช้าง

ที่อยู่ บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 5 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดหนองไทร

ที่อยู่ บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 5 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง

ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดโคกกระต่าย

ที่อยู่ บ้านหนองหมู หมู่ 2 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง

ที่อยู่ หมู่ 5 เจริญธรรม ต�ำบลเจริญธรรม อ�ำเภอวิหารแดง

วัดดงหมี

ที่อยู่ คลองซอยส่งน�้ำ 8 อาร์ หมู่ 1 ต�ำบลหนองแขม อ�ำเภอหนองแค

วัดพุทธบูชาญาณสังวร

วัดราษฏร์เจริญ

วัดหนองโพธิ์

ที่อยู่ บ้านดงหมี หมู่ 4 ต�ำบลบ้านล�ำ ที่อยู่ หมู่ 3 ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดบ้านดอน

ที่อยู่ บ้านดอน หมู่ 6 ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดศรีสัจจาวาส

ที่อยู่ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 12 ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง

วัดหนองตาบุญ

ที่อยู่ บ้านหนองตาบุญ หมู่ 4 ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง SBL บันทึกประเทศไทย

9.

.indd 169

169 27/1/2561 9:29:48


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดเกาะแก้วอรุณคาม

วัดเกาะแก้วอรุณคาม อุฏฺฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วท�ำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท วัดเกาะแก้วอรุณคาม สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2437 โดยหลวง รั ก ษาเขตนิ ก ร (รุณ ถีระวงษ์) บริจาคบ้า น ๓ หลัง และที่ ดิน ๓ ไร่ เศษ สร้ า งขึ้ น เป็ น วั ด ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอวิหารแดง เรียกว่า “วัดหนองหมูเหนือ” เพราะมีวัดอีกวัดอยู่ทางทิศใต้ของวัดนี้ คือ “วัดหนองหมูใต้” จังหวัดสระบุรี 18150 อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “วัดเหนือ” ต่อมา ขุนหาญยุทธนา พระครูพิศาลกิจจาทร บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แห่งความดีของ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วอรุณคาม ผู้บริจาคบ้านและที่ดินสร้างวัดครั้งแรก ถึงปี พ.ศ.2459 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดและได้ เปลีย่ นนามวัดใหม่เป็น “วัดเกาะแก้วอรุณคาม” พ.ศ. 2489 นายดิษฐ์ นางเทียบ ทิพย์ประเสริฐ อุบาสิกาบุญส่ง ทิพย์ประเสริฐ บริจาคที่ดินอีก 1 แปลง เนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ วัดเกาะแก้วอรุณคาม ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 7 ต�ำบลหนองหมู อ�ำเภอ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เปิ ด สอนพระปริ ยั ติ ธ รรม แก่ พ ระภิ ก ษุ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตัง้ อยู่ สามเณร ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน และเปิดสอนพระปริยัติ บนเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6902 ธรรมแผนกบาลี แก่ พ ระภิ กษุ สามเณร ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2538 จนถึ ง อาณาเขตของวัดเกาะแก้วอรุณคาม เฉพาะที่เป็นเขตพุทธาวาสและ ปัจจุบัน สังฆาวาส มีดังนี้ ทิศเหนือติดคลองล�ำศาลา-คลอง4 บางกง

170

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

3

.indd 170

29/1/2561 11:36:15


การจัดสวนหย่อม จึงท�ำให้บริเวณวัดมีความสวยงาม ร่มรื่น อาคารเสนาสนะได้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ส่วนเรื่องความ สะอาดของวัดเกาะแก้วอรุณคามนั้น ได้น�ำกิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาเป็น แนวทางในการพัฒนาวัด ซึ่งจังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดได้ติดตามประเมินผล ปรากฏว่า ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสระบุรี จึงแสดงให้เห็นว่า การ ด�ำเนินการพัฒนาวัดทางด้านอาคารสถานที่บริเวณวัดและ สิ่งแวดล้อมในวัดเกาะแก้วอรุณคามจัดได้ว่ามีคุณภาพค่อน ข้างมาก สมควรที่วัดอื่นจะดูเป็นตัวอย่างได้ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุภายในวัด วั ด เกาะแก้ ว อรุ ณ คามได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งบู ร ณะ เสนาสนะต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อปฏิบัติธรรม โดยสะดวกปลอดภัย อันเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การ บ�ำเพ็ญเพียรภาวนาไปสู่ความสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏ

ทิศใต้ติดที่ดินเลขที่ 1-3-6 ทิศตะวันออกติดที่ดินเลขที่ 3-6 คลองบางกง ทิศตะวันตกติดทีด่ นิ เลขที่ 1 คลองล�ำศาลา ที่ธรณีสงฆ์ มีทธี่ รณีสงฆ์ จ�ำนวน 5 แปลง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 67ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2991, 6764 น.ส.3 เล่ม 5 หน้า 8 สารบบ เล่มที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2449 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจ�ำปี 2531 และได้รบั คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ประจ�ำปี 2546 (ครัง้ ที่ 2) โดยการน�ำของพระครูพิศาลกิจจาทร หลังจากก่อนหน้านี้ เคยได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น วั ด พั ฒ นาดี เ ด่ น (ครั้ ง แรก) สมั ย พระครูวิจารณ์ พัฒโนวาท เป็นเจ้าอาวาส (รูปที่ 10)

ล�ำดับเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วอรุณคาม 1. พระอาจารย์บุตร พ.ศ. 2460-2463 รวม 3 ปี 2. พระอาจารย์สังข์ พ.ศ. 2463-2465 รวม 2 ปี 3. พระอาจารย์พร้อม พ.ศ. 2465-2480 รวม 15 ปี 4. พระอาจารย์ผัน พ.ศ. 2480-2485 รวม 5 ปี 5. พระครูสรนันทโสภิต พ.ศ. 2485-2493 รวม 8 ปี 6. พระอธิการเลิศ พ.ศ.2493-2499 รวม 6 ปี 7. พระอธิการปลิว พ.ศ. 2499-2501 รวม 2 ปี 8. พระอธิการที พ.ศ. 2501-2505 รวม 4 ปี 9. พระอาจารย์ผ่อง พ.ศ. 2505-2506 รวม 1 ปี 10. พระครูวิจารณ์พัฒโนวาท พ.ศ.2507-2543 รวม 36 ปี 12. พระครูพิศาลกิจจาทร พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

บริเวณและเสนาสนะภายในวัด บริเวณโดยทั่วไปของวัดเกาะแก้วอรุณคาม มีการปลูก ต้นไม้ไว้จ�ำนวนมากมาย มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ให้ร่มเงา SBL บันทึกประเทศไทย

3

.indd 171

171

29/1/2561 11:36:19


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดคลองไทร

วัดคลองไทร อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้ก�ำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ (พุทธพจน์) พระครูวินัยธรพิมฉนฺทวุฑโฒ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วั ด คลองไทร ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 441 บ้ า นคลองไทร ถนนบ้ า นคลองไทร หมู ่ ที่ 9 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 12 ไร่ 25 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 27222 อาณาเขต : ทิศเหนือ จดคลอง ทิศใต้ จดถนน ทิศตะวันออก จดทีด่ นิ เอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา น.ส.3 ก

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 441 บ้านคลองไทร ถนนบ้านคลองไทร หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลคลองเรือ อ�ำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูวินัยธรพิมฉนฺทวุฑโฒ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

กีบม้า

172 2

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2511 กุฏสิ งฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2522 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี หอระฆัง 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 172

26/1/2561 14:00:37


ปู ช นี ย วั ต ถุ มี พ ระประธานประจ� ำ อุ โ บสถ ปางสะดุ ้ ง มาร ขนาดหน้ า ตั ก กว้ า ง 41 นิ้ ว สู ง 58 นิ้ ว สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2516 พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ ปางชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 ปูชนียวัตถุอื่นๆ ในวิหารมี หลวงพ่อด�ำ เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่วัด วั ด คลองไทร ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2475 ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2493 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระครูสรนันทโศภิต พ.ศ.2490 ถึง พ.ศ.2507 2. พระครูวินัยธรพิมฉนฺทวุฑโฒ พ.ศ.2508 ถึง ปัจจุบัน วัดคลองไทร สนับสนุนการศึกษาของพระเณร มีโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2491

***

สทฺเธน จ เปสเลน จ ปญฺญวตา พหุสฺสุเตน จ สขิตํ หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม บัณฑิตพึงท�ำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก มีปัญญาและเป็นพหุสูต เพราะกาiสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ ( พุทธพจน์ )

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 173

173

26/1/2561 14:00:46


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองตาบุญ

วัดหนองตาบุญ พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ณ ที่ ร าบลุ ่ ม เชิ ง เขาเดิ ม ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ป ระมาณ 1,800 เมตร มีหมู่บ้านขนาดใหญ่ และมี ห นองน�้ ำ บริ โ ภคบริ เ วณกว้ า ง ชาวบ้ า นทั่ ว ไปนิ ย ม เรี ย กว่ า “บ้ า นหนองตาบุ ญ ใหญ่ ” ต่ อ มา มี พ ระภิก ษุห ลายรูปธุดงค์ผ่านมาและปั ก กลดในบริ เ วณ ใกล้เคียง สมัยนั้นนิยมเรียกพระภิกษุที่เดินทางธุดงค์ว่า “พระรุกขมูล” เมื่อชาวบ้านได้เห็นพระภิกษุผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ต่างก็มีใจปลาบปลื้ม ยินดีและร่วมกันท�ำบุญใส่บาตรมิได้ขาด จึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้พระ ภิกษุทั้งหลายอยู่ประจ�ำต่อไป และร่วมกับชาวบ้านสร้างโบสถ์กลางน�้ำ เมื่อมีกุลบุตรผู้ใคร่บรรพชาอุปสมบทก็อนุเคราะห์ให้ตามก�ำลัง ชาวบ้าน จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “หนองสิม” จนเป็นที่รู้จักกว้างขวางและอ�ำนวย ประโยชน์ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน แต่ ส ถานที่ ดั ง กล่ า วก็ ยั ง มี ช าวบ้ า น พลุกพล่าน จึงได้ย้ายขึ้นมาบริเวณที่ดอน ห่างจากหนองสิมประมาณ 250 เมตร และเริ่มสร้างเสนาสนะ โบสถ์ กระทั่งได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาในปี 2458 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จึงได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์สืบมา

174 2

ตั้งอยู่เลขที่ 170 บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านล�ำ อ�ำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ท� ำ เนี ย บเจ้ า อาวาส จ� ำ นวน 6 รู ป 1.พระอาจารย์ส�ำลี ฐานธมฺโม ไม่มีข้อมูลชัดเจน 2.พระอาจารย์ไพ ยโสธโร ไม่มีข้อมูลชัดเจน 3.พระสมุห์ขอม จิตฺตนนฺโท พ.ศ. 2489-2494 4.พระอธิการสิน สีลสํวโร พ.ศ. 2494-2495 5.พระอธิการสม กิตฺติภทฺโท พ.ศ. 2496-2505 6.พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท พ.ศ.2508-ปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 174

27/1/2561 13:36:08


งานการกุศล : บริจาคสมทบทุนการศึกษาของคณะ สงฆ์ ทุ ก ปี พ.ศ. 2540 จั ด ตั้ ง ทุ น สงเคราะห์ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึกษา วัดหนองตาบุญทุนการศึกษาสงเคราะห์ และ มอบทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกปี งานเผยแผ่ : พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งวิทยากรประจ�ำ อ�ำเภอ อบรมชมชุน 5 ต�ำบล ในอ�ำเภอวิหารแดง ในโครง รวมพลังแผ่นขจัดสิ้นยาเสพย์ติด จัดปฏิบตั ธิ รรม : ในวันส�ำคัญทางศาสนาตลอดทัง้ ปี ทุกปี งานสาธารประโยชน์ : พ.ศ.2536 เป็นประธานจัดหา ทุนซื้อที่ดิน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์และด�ำเนินการขุดสระน�้ำ ส�ำหรับใช้ในหน้าแล้ง ในจังหวัดสระบุรีเพื่ออ�ำนวยประโยชน์ แก่โรงเรียนและชุมชน สมณศักดิ์ : พ.ศ. 2535 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระครูวนิ ยั ธร ฐานานุกรมของ พระเทพกิตติปญ ั ญาคุณ พระราชาคณะชัน้ เทพ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ฯ

ประวัตเิ จ้าอาวาส พระครูวนิ ยั ธรสมนึก ฉายา จิตตฺ นนฺโท 58 พรรษา พระสั ง ฆาธิ ก าร จั ง หวั ด สระบุ รี เจ้ า อาวาส วั ด หนองตาบุ ญ เดิ ม ชื่ อ สมนึ ก น้ อ ยโม้ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2482 บิดาชือ่ ยอด มารดาชือ่ ไข ในต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บรรพชาวันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2495 ณ วัดหนองตาบุญ พระอุปชั ฌาย์ พระครูชนิ ธรรมประกาศ วัดหนองสรวง จังหวัดสระบุรี อุปสมบท วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2503 วัดหนองตาบุญ พระอุปัชฌาย์ พระครูชินธรรมประกาศ วัดหนองสรวง จังหวัดสระบุรี พระกรรมวาจารย์ พระครูวาร ญาณวโร วัดโคกกระต่าย จังหวัดสระบุรีพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการโสม กิตฺติภทฺโท วัดหนองตาบุญ วิทยฐานะ : ส�ำเร็จชั้น ป. 4 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ พ.ศ. 2506 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ส�ำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 175

175

27/1/2561 13:36:13


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

ดอนพุด

ต�ำบลดอนพุด

ต�ำบลบ้านหลวง

ต�ำบลดงตะงาว

วัดดอนพุด

วัดช้าง (วัดกุญชร)

วัดโคกโพธิ์

วัดหนองมน

วัดดอนทอง

อ�ำเภอดอนพุด

ที่อยู่ บ้านดอนพุด หมู่ 5 ต�ำบลดอนพุด อ�ำเภอดอนพุด

วัดหนองกะทะ

ที่อยู่ บ้านหนองกะทะ หมู่ 1 ต�ำบลดอนพุด อ�ำเภอดอนพุด

อ�ำเภอดอนพุด

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหลวง ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนพุด ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านหนองมน ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนพุด

อ�ำเภอดอนพุด

ที่อยู่ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ 1 ต�ำบลดงตะงาว อ�ำเภอดอนพุด ที่อยู่ ดอนทอง หมู่ 8 ต�ำบลดงตะงาว อ�ำเภอดอนพุด

ต�ำบลไผ่หลิ่ว อ�ำเภอดอนพุด

วัดบ้านรี

ที่อยู่ บ้านรี หมู่ 3 ต�ำบลไผ่หลิ่ว อ�ำเภอดอนพุด

วัดไผ่หลิ่ว (วัดดอนทองเหนือ) ที่อยู่ บ้านไผ่หลิ่ว หมู่ 1 ต�ำบลไผ่หลิ่ว อ�ำเภอดอนพุด

วัดหลังคาแดง

ที่อยู่ บ้านหลังคาแดง หมู่ 5 ต�ำบลไผ่หลิ่ว อ�ำเภอดอนพุด

วัดอ้อมแก้ว

ที่อยู่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ 6 ต�ำบลไผ่หลิ่ว อ�ำเภอดอนพุด

176 10.

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 176

27/1/2561 11:02:20


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

หนองโดน ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน

ต�ำบลหนองโดน

ต�ำบลบ้านกลับ

วัดคลองบุญ

วัดดงสัก

อ�ำเภอหนองโดน

อ�ำเภอหนองโดน

วัดกองทองสว่างอารมณ์ ที่อยู่ บ้านกองทอง หมู่ 5 ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน

ที่อยู่ บ้านดงสัก หมู่ 9 ต�ำบลบ้านกลับ อ�ำเภอหนองโดน

วัดดอนทอง

วัดโคกสะอาด¬¬

วัดบ้านคลอง

วัดทองย้อย

วัดตอยาง

วัดสองคอน

วัดหนองแร่

วัดบ้านครัว

วัดสุวรรณคีรีบ้านกลับ

ที่อยู่ บ้านคลองบุญ หมู่ 3 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านตอยาง ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านครัว หมู่ 1 ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ

วัดป่าแหน

ที่อยู่ บ้านป่าแหน หมู่ 10 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน

วัดศรีนวลตอยาง

ที่อยู่ บ้านศรีนวลตอยาง หมู่ 2 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน

วัดหนองโดน

ที่อยู่ บ้านหนองโดน หมู่ 9 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน

วัดหนองระก�ำ

ที่อยู่ บ้านคลอง หมู่ 6 ต�ำบลบ้านกลับ อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านสองคอน หมู่ 1 ต�ำบลบ้านกลับ อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านกลับ หมู่ 2 ต�ำบลบ้านกลับ อ�ำเภอหนองโดน

วัดหลังสวน

ที่อยู่ บ้านหลังสวน หมู่ 10 ต�ำบลบ้านกลับ อ�ำเภอหนองโดน

ที่อยู่ ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านทองย้อย หมู่ 4 ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน ที่อยู่ บ้านหนองแร่ หมู่ 1 ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน

ต�ำบลบ้านโปร่ง อ�ำเภอหนองโดน

วัดโปร่งเก่า

ที่อยู่ บ้านโปร่งเก่า หมู่ 3 ต�ำบลบ้านโปร่ง อ�ำเภอหนองโดน

วัดโปร่งสว่าง (วัดโป่งสว่าง) ที่อยู่ โปร่งสว่าง หมู่ 1 ต�ำบลบ้านโปร่ง อ�ำเภอหนองโดน

วัดโปร่งหัวถนน

ที่อยู่ บ้านโปร่งหัวถนน หมู่ 4 ต�ำบลบ้านโปร่ง อ�ำเภอหนองโดน

ที่อยู่ บ้านหนองระก�ำ หมู่ 6 ต�ำบลหนองโดน อ�ำเภอหนองโดน SBL บันทึกประเทศไทย

11.

.indd 177

177 27/1/2561 9:37:18


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดโปร่งหัวถนน

วัดโปร่งหัวถนน อุฏฺฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วท�ำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท วัดโปร่งหัวถนน ตั้งยู่เลขที่ 99 บ้านโปร่งหัวถนน หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านโร่ง อ�ำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดโปร่งหัวถนนค่อยๆ เจริญรุ่งเรืองมาโดย ล�ำดับ มีเจ้าอาวาส ทั้งหมด 11 รูป ประวัติเจ้าอาวาส พระครูสถิต สังฆคุณ อายุ 73 ปี 16 พรรษา วิทยฐานะ นักธรรมโท ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโปร่งหัวถนน เดิมชื่อ ทอง นามสกุล สิงหนาท เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายสาร และนางสอง สิงหนาท เป็นชาวต�ำบลหนองแก อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อุปสมบท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2539 ณ พัทธสีมา วัดกองทอง ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

178 2

ตั้งยู่เลขที่ 99 บ้านโปร่งหัวถนน หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านโร่ง อ�ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 085-404-5247 พระครูสถิต สังฆคุณ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส

พ.ศ.2541 สอบได้นักธรรมชั้นโท ส�ำนักเรียนวัดหนองโดน พ.ศ.2544 ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโปร่งหัวถนน พ.ศ.2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร จร.ชท. ที่พระครูสถิตสังฆคุณ ที่ วั ด จั ด สวดมนต์ ท� ำ วั ต รเช้ า -เย็ น ทุ ก วั น และจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม สม�่ำเสมอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ท�ำบุญใส่บาตร ฟังธรรม เจริญจิต ภาวนาตามก�ำลัง

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 178

27/1/2561 14:57:42


วัดโปร่งหัวถนน เป็นวัดเดียวที่นกไม่กล้าบินมาจับอุโบสถ

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 179

179

27/1/2561 14:57:48


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอ

วังม่วง

ต�ำบลค�ำพราน

ต�ำบลวังม่วง

วัดค�ำพราน

วัดคลองมะเกลือ

อ�ำเภอวังม่วง

ที่อยู่ ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดดงน�้ำฉ่า

ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

วัดปีกส�ำโรง

ที่อยู่ บ้านปึกส�ำโรง หมู่ 2 ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

วัดมณีโชติ

ที่อยู่ บ้านมณีโชติ หมู่ 1 ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

วัดแสลงพัน

ที่อยู่ แสลงพัน หมู่ 4 ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

วัดหนองกรดสามัคคี

ที่อยู่ หนองกรด หมู่ 5 ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

วัดหินซ้อนเหนือ

ที่อยู่ บ้านหินซ้อนเหนือ หมู่ 3 ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง

ที่อยู่ บ้านดงน�้ำฉ่า หมู่ 8 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดดงมะเกลือ

ที่อยู่ บ้านดงมะเกลือ หมู่ 5 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดตะพานหิน

ที่อยู่ บ้านตะพานหิน หมู่ 5 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดท่าระหัด

ที่อยู่ บ้านท่าระหัด หมู่ 8 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดปากน�้ำ

ที่อยู่ บ้านปากน�้ำ หมู่ 3 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดภิบาลวังม่วง

อ�ำเภอวังม่วง

ที่อยู่ บ้านคลองมะเกลือ หมู่ 13 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดซับกระทิง

ที่อยู่ บ้านซับกระทิง หมู่ 7 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดป่าลานหินดาด

ที่อยู่ ป่าลานหินดาด หมู่ 6 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดโป่งเก้ง

ที่อยู่ บ้านโป่งเก้ง หมู่ 10 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดโป่งตะขบ

ที่อยู่ บ้านโป่งตะขบ หมู่ 4 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดวังม่วง

ที่อยู่ บ้านวังม่วง หมู่ 5 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

ที่อยู่ บ้านสุขาภิบาล หมู่ 7 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

วัดวังยาง

วัดมณีขวัญชัย

วัดสวนมะเดื่อ

ที่อยู่ บ้านมณีขวัญชัย หมู่ 1 ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง

ที่อยู่ ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง ที่อยู่ บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ 11 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดหนองบอน

ที่อยู่ หนองบอน หมู่ 9 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดหลังเขา

ที่อยู่ หลังเขาเขต 3 หมู่ 4 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

วัดหาดเล็บยาว

ที่อยู่ บ้านหาดเล็บยาว หมู่ 8 ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง

180 12.

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 180

27/1/2561 9:37:51


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี

อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลหนองแซง

ต�ำบลโคกสะอาด

วัดโคกน้อย

วัดงิ้วงาม

อ�ำเภอหนองแซง

ที่อยู่ บ้านโคกน้อย หมู่ 4 ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองกีบม้า

ที่อยู่ บ้านหนองกีบม้า หมู่ 7 ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง

อ�ำเภอหนองแซง

ที่อยู่ บ้านงิ้วงาม หมู่ 2 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองกระธาตุ

ที่อยู่ บ้านหนองกระธาตุ หมู่ 5 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองน�้ำสร้าง

ที่อยู่ บ้านหนองน�้ำสร้าง หมู่ 3 ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองหอย

ที่อยู่ บ้านหนองหอย หมู่ 1 ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง

วัดท่าราบ

ที่อยู่ บ้านท่าราบ หมู่ 2 ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองพลับ

ที่อยู่ บ้านโดน หมู่ 6 ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองสีดา

ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองสีดา ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองหลัว

ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านหนองหลัว ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง

วัดม่วงหวาน

ที่อยู่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองหัวโพธิ์

ที่อยู่ 1 หมู่ 4 ต�ำบลหนองหัวโพ อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลหนองกบ อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองทางบุญ

วัดบ้านโดน

ที่อยู่ บ้านหนองนกชุม หมู่ 1 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองหญ้าปล้อง

ต�ำบลหนองสีดา ที่อยู่ บ้านขาม หมู่ 3 ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองนกชุม

ต�ำบลม่วงหวาน

อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองกบ

วัดบ้านขาม

ที่อยู่ หนองกวางโจน หมู่ 4 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลหนองหัวโพ

ที่อยู่ บ้านท่าราบ หมู่ 2 ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง

อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองกวางโจน

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองกบ ต�ำบลหนองกบ อ�ำเภอหนองแซง ที่อยู่ บ้านหนองทางบุญ หมู่ 5 ต�ำบลหนองกบ อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอหนองแซง

วัดเขาไกรลาศ

ที่อยู่ บ้านเขาไกรลาศ หมู่ 4 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอหนองแซง

วัดเขาดิน

อ�ำเภอหนองแซง

ที่อยู่ บ้านม่วงหวาน หมู่ 8 ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองสองห้อง

ที่อยู่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ 6 ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย

วัดอู่ตะเภา

ที่อยู่ บ้านหนองอู่ส�ำเภาทอง หมู่ 6 ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอหนองแซง

ต�ำบลไก่เส่า

อ�ำเภอหนองแซง

วัดไก่เส่า

ที่อยู่ บ้านไก่เส่า หมู่ 5 ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง

วัดบ้านใหม่

ที่อยู่ บ้านใหม่ หมู่ 8 ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง

วัดหนองหญ้าปล้อง

ที่อยู่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ต�ำบลหนองหัวโพ อ�ำเภอหนองแซง

ที่อยู่ บ้านเขาดิน หมู่ 1 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอหนองแซง SBL บันทึกประเทศไทย

13.

.indd 181

181

27/1/2561 10:16:36


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองนกชุม

วัดหนองนกชุม พระครูวิชรธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม วัดหนองนกชุม มีชื่อเรียกตามหมู่บ้าน ในอดีตเป็นที่ราบลุ่มบางแห่งมีน�้ำขังอยู่ตลอด ฤดูแล้ง มีลักษณะเป็นหนองน�ำ้ มีฝูงนกนานาชนิดลงไปหาอาหารในหนองน�ำ้ เป็นจ�ำนวนมาก จนเป็นที่กล่าวขานของคนในหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ จึงได้เรียกว่าหมู่บ้านหนองนกชุม จึงได้ น�ำไปตั้งเป็นชื่อวัดหนองนกชุมจวบจนปัจจุบัน วัดหนองชุม : ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองนกชุม หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลโคกสะอาด อ� ำ เภอหนองแซง (เดิ ม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านหนองนกชุม หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลโคกสะอาด เสาไห้) จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 081-7345130 สังกัด อ�ำเภอหนองแซง (เดิมเสาไห้) จังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนือ้ ที่ 10 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา โทรศัพท์ 081-7345130 ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมาร พระครูวิชรธรรมรักษ์ วิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 61 นิ้ว สร้างเมื่อ เจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม พ.ศ. 2479 พระประธานประจ� ำ ศาลาการเปรี ย ญ ปางพระพุทธชินราช สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 วัดหนองนกชุม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2305 โดยมี นางบัว โฉมนาค และชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดิน ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา ต่อมา นายยา ลักษณะแย้ม บริจาคที่ดินเป็นที่หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย เล่มที่ 8 ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 27 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา นางปุ่น บ่อโดนด�ำ บริจาคที่ดิน จ�ำนวน 1 งาน 20 ตารางวา นางจ�ำปี บุญเลิศ บริจาคที่ดินสร้างกุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 2 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา และชาวบ้านร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ขยายเขตวัด จ�ำนวน 7 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวาและ ปี 2560 นางจ�ำ บุญเลิศ ได้บริจาคอีก 1 ไร่ ได้รับพระราชทาน พระครูวิชรธรรมรักษ์ วิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 80 เมตร ยาว 40 เมตร

182 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 182

26/1/2561 16:00:38


กุฏีสงฆ์และหอสวดมนต์

อุโบสถ

ล�ำดับเจ้าอาวาส 1. พระครูโต ธมฺปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2457 2.พระปลัดท�ำ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2457-พ.ศ. 2467 3.พระอธิการอินทร์ สุเมโธ (มีบุญเกิด) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2467พ.ศ. 2473 4.พระอธิการเปิ้น (ผุยวรรณ) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2474-พ.ศ. 2483 5.พระอธิ ก ารสงวน (พยั ฆ ซ้ อ น) เจ้ า อาวาส พ.ศ. 2483พ.ศ. 2486 6.พระเปลี่ยน (มีส�ำฤทธิ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2486-พ.ศ. 2488 7.พระประสิทธิ์ (คุลีพันธ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2488 -พ.ศ. 2489 8.พระภู (ทองรอด) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2489 -พ.ศ. 2491 9. พระอธิการเอี้ยง อาจารี (เพิ่มสวัสดิ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2491พ.ศ. 2505 10.พระอธิการเปิ้บ จิตฺตปสาโท (งามวงษ์)เจ้าอาวาสพ.ศ. 2514พ.ศ. 2541 11.พระครูวชิรธรรมรักษ์ จนฺทูปโม (วิเชียร) เจ้าอาวาส/เจ้าคณะ อ�ำเภอหนองแซง พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน

ศาลาการเปรียญ

ประวัติเจ้าอาวาส พระครูวิชรธรรมรักษ์ ฉายา จนฺทูปโม เดิมชื่อ วิเชียร นามสกุล ปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2495 ที่ต�ำบลศาลารีไทย อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อุปสมบท เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม พ.ศ. 2519 ณ วั ด หนองนกชุ ม ต�ำบลโคกสะอาด จังหวัดสระบุรี พระอุปัชฌาย์ พระครูผา สุกิจโสภณ วัดหนองกระธาตุ พ.ศ.2532 ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รอง เจ้าอาวาสวัดนกชุม พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลโคกสะอาด พ.ศ. 2541 ได้รับแต่ง ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนกชุม พ.ศ. 2544 ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระอุปัชฌาย์ และในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ อ�ำเภอหนองแซง

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 183

183

26/1/2561 16:00:45


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองสีดา

วัดหนองสีดา สัมผัส ความเมตตา กรุณาของพระสงฆ์ ที่มอบพื้นที่วัดให้เป็นที่หลบภัยของ ค้างคาว จนวัดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี พระครูปัญญาถิรคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองสีดา พระครู ป ั ญ ญาถิ ร คุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด หนองสี ด า เล่ า ว่ า หลวงปู่นาค สุวณฺนาโค อดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้เป็นผู้เรียกค้างคาว มาอยู่ที่วัด ท่านบวชได้ 6 พรรษา และออกกิจนิมนต์ จนเห็นค้างคาว กลุ่มหนึ่งบินวนอยู่เหนือวัด เลยเรียกมาอยู่ด้วย จากนั้นก็เลยมากัน ฝูงใหญ่และอาศัยอยู่เต็มวัด วั ด หนองสี ด า ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 1 บ้ า นหนองสี ด า หมู ่ ที่ 4 ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 28348,18349 อาณาเขต : ทิศเหนือ ยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินของ นายบุดฑา ปานสีดา ทิศใต้ ยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินของ นางส�ำลี สกลบรรพ์ ทิศตะวันออก ยาว 4 เส้น 19 วา ติดต่อกับที่ดิน ของนายเสงี่ยม พุ่มพงษ์ ทิศตะวันตก ยาว 4 เส้น 18 วา ติดต่อกับที่ดิน ของนายบุญ มูลปล้องบัว

184 2

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านหนองสีดา หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหนองสี ดา อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย พระครูปัญญาถิรคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองสีดา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มักถูกน�้ำท่วมในฤดูฝน มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 16565,2428 อาคารเสนาสนะต่างๆ อาทิ อุโบสถหลังเก่า (ปัจจุบันบูรณะเป็นที่กราบ ไหว้พระ) อุโบสถหลังปัจจุบัน ลวดลายปูนปั้น ศาลาการเปรียญ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 184

26/1/2561 16:06:26


สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 กุฏิสงฆ์ 2 หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง หอระฆัง หอกลอง ฌาปนสถาน และ โรงครัว 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ : พระประธานในอุโบสถ (พระเกตุ) สร้างเมื่อพ.ศ. 2547 พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ (พระเกตุ) สร้างเมื่อ พ.ศ.2522 และปูชนียวัตถุอื่นๆ อาทิ พระประธานประจ�ำวิหาร มี นามว่า หลวงพ่ออู่ทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 วัดหนองสีดา สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2434 โดย เริ่มแรก หลวงพ่อฮ้อย ถือธุดงค์วัตรมาปักกลด ชาวบ้านเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ให้พ�ำนักและจัดสร้างเสนาสนะถวาย เรียกนามวัดตาม ชื่อ ซึ่งหมู่บ้านนี้มีหนองน�้ำและต้นสีดาขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงถือ เอาเป็นนิมิตเรียกเป็นชื่อบ้านและนามวัดในระยะต่อมา

ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าในราวพ.ศ. 2440 (อุโบสถหลังปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2549 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร) มี พ ระภิ ก ษุ จ� ำ พรรษา 7 รู ป ทางวั ด เปิ ด สอน พระปริ ยั ติ ธ รรม พ.ศ. 2500 มี โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาของ ทางราชการตั้งอยู่ในวัดด้วย ปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส รูปที่ 1 หลวงพ่อฮ้อย พ.ศ. 2434- 2439 รูปที่ 2 พระครูธรรมรัต (นาค สุวณฺณาโค) พ.ศ. 24392499( เจ้าคณะอ�ำเภอเสาไห้ / หนองแซง ) รูปที่ 3 พระครูพิพิธประชานุกูล พ.ศ. 2499- 2545 รูปที่ 4 พระครูปัญญาถิรคุณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนถึง ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 185

185

26/1/2561 16:06:34


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองพลับ

วัดหนองพลับ พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล ชนุตฺตโม) เจ้าอาวาส อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญฺญํ ปวทฺฒติ อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ ก�ำลังอันเลิศ ก็เจริญ วัดหนองพลับ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านหนองพลับ หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 286 จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ พ.ศ.2560 ได้ซื้อที่ดิน 35 ไร่ และทางวัดได้จัดท�ำโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นี้ด้วย วั ด หนองพลั บ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2416 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองพลับ หมูที่ 4 ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล ชนุตฺตโม) เจ้าอาวาส

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ กว้าง 8.35 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 เป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ศาลา การเปรียญ กว้าง 18.30 เมตร ยาว 28.70 เมตร ส ร ้ า ง เ มื่ อ พ . ศ . 2 5 0 7 เ ป ็ น อ า ค า ร คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ลั ก ษณะทรงไทย 2 ชั้ น

186 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 186

26/1/2561 15:53:25


หอสวดมนต์ กว้าง 12.20 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2517 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุ ฏิ ส งฆ์ จ�ำนวน 5 หลัง เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 หลัง วิ ห าร กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 ศาลาเอนกประสงค์ กว้ า ง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2525 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล จ�ำนวน 1 หลัง สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครั ว 1 หลัง เรื อ นเก็ บ พั ส ดุ 1 หลัง ปู ช นี ย วั ต ถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้า ตักกว้าง 80 นิ้วสูง 80 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2416 พระประธานประจ�ำ ศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว สูง 35 นิ้ว สร้างเมือ่ พ.ศ.2507 ปูชนียวัตถุอนื่ ๆ พระประธานประจ�ำวิหาร ปางมารวิชยั ( ลายดอกพิกุล) กว้าง 20 นิ้ว สูง 20 นิ้ว พระประธานประจ�ำหอฉัน ปางสมาธิ กว้าง 40 นิ้ว สูง 40 นิ้ว

การศึ ก ษา ได้ ส ่ ง พระไปสอนศี ล ธรรมที่ โ รงเรี ย น มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ทุ ก วั น ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียน หนองแซงวิทยา และโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ นาม คือ 1. พระมา 2. พระเสาร์ 3. พระอธิการยา 4. พระอธิการศรีแก้ว 5. พระอธิการบัว พ.ศ.2416 – พ.ศ.2456 6. พระศีลวุฒาจารย์ (บาง จนฺทสโร) พ.ศ.2456 – พ.ศ.2534 7.พระครู สุ ว รรณธรรมวั ต ร (ทองพู ล ชนุ ตฺ ต โม) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล ชนุตฺตโม)

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 187

187

26/1/2561 15:53:30


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดบ้านโดน

วัดบ้านโดน โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคญฺจ ทิพฺพมายุ ยสํ สุขํ ปาปานิ ปริวชฺ เชตฺวา ติวิธํ ธมฺมมาจเร ผู้ ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์ ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง คือ มโนสุจริต วาจาสุจริต และ กายสุจริต

วัดบ้านโดน ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านโดน ถนนโชติวิถี หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 41 ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17เมตร ยาว 26 เมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันอก ทิศตะวันตก

188 2

จดที่มีการครอบครอง จดที่มีการครอบครอง จดที่มีการครอบครอง จดที่มีการครอบครอง

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านโดน ถนนโชติวิถี หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พระครูถาวรธรรมกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แหลง เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4304 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เสตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2543 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 188

27/1/2561 14:54:57


กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 1 หลัง สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง นอกจากนี้มี หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 43 นิ้ว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส 1. พระอุปัชฌาย์หล้า 2. พระครูสังวรวุฒิกร 3. พระครูพิศาลสรคุณ 4. พระอธิการเลื่อน กิตฺตกาโม พ.ศ.2536-2542 5. พระครูถาวรธรรมกิจ พ.ศ.2543-ปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 189

189

27/1/2561 14:55:02


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดม่วงหวาน

วัดม่วงหวาน เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น พระใบฎีกาพนม รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดม่วงหวาน วั ด ม่ ว งหวาน ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 1 บ้ า นม่ ว งหวาน หมู ่ ที่ 8 ต� ำ บลม่ ว งหวาน อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน มีธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 28 ไร่ 97 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา* เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2484 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านม่วงหวาน หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระใบฎีกาพนม รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดม่วงหวาน

*วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตแดนส่วนหนึ่งจากแดนบ้าน คือที่ดิน ที่ แ ยกต่ า งหากจากที่ ดิ นของบ้ า นเมื อ ง เป็ นเขตที่พระเจ้าแผ่นดิน พระราชทานแก่ พ ระสงฆ์ เ ป็ น การเฉพาะเพื่ อ ใช้ ส ร้ า งอุ โ บสถโดย ประกาศเป็ น พระบรมราชโองการ ที่ ที่ พ ระราชทานแล้ ว จะมี เครื่องหมายเป็นเครื่องบอกเขต เครื่องหมายนี้เรียกว่า นิมิต

190 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 190

26/1/2561 15:45:01


ภายในวิ สุ ง คามสี ม านิ ย มสร้ า งโรงอุ โ บสถไว้ เ พื่ อ ท� ำ สังฆกรรม การที่จะได้เป็นอุโบสถถูกต้องตามพระวินัยนั้นจะต้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อน แล้วพระสงฆ์ประชุมพร้อม กันสวดถอนพื้นที่ทั้งหมดในเขตสีมานั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็น สีมาเก่า เรียกว่าถอนสีมา หลังจากนั้นจึงสวดประกาศให้เป็น พื้นที่นั้นเป็นสีมา เรียกว่า ผูกสีมา ท�ำดังนี้จึงจะเป็นสีมาหรือเป็น อุโบสถถูกต้องตามพระวินัย การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าทีท่ ราบนามคือ 1.พระอธิการโม่ง จร. 2.พระอธิการค�ำ จร. 3.พระอธิการ ยศ ยโส จร. 4. พระครูปญ ั ญาสรกิจ รก. 5.พระครูวบิ ลู สรการ จร. 6.พระสมชาย จิตคุโณ รก. 7.พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก รก. 8.พระใบฎีกาพนม รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ประวัติเจ้าอาวาส ประวัตเิ จ้าอาวาส รูปปัจจุบนั ชือ่ พระใบฎีกาพนม รกฺขติ ธมฺโม (นามโคตร) อายุ 43 ปี พรรษา 23 อุป สมบทเมื่ อ วั นที่ 10 พฤษภาคม 2538 โดยมีพระอุปัชฌาย์ ชื่อ พระครูจันทประโชติ พระกรรมวาจาจารย์ ชื่อ พระอธิการทองดี จนฺทูปโม พระอนุสาว นาจารย์ ชื่อพระครูนิยุตธรรมสาทร อุปสมบทที่พัทธสีมาวัดสระ โพธิ์แคน ต�ำบลแคน อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้ า อาวาสวั ด ม่ ว งหวานเมื่ อ ปี 2555 เป็ น ต้ น มา การศึ ก ษา จบนั ก ธรรมชั้ น เอก คณะสงฆ์ จั ง หวั ด สระบุ รี จบปริ ญ ญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธบ) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปฏิทินงานบุญตลอดปี มกราคม 1 มกราคม ท�ำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กุมภาพันธ์ มาฆบูชา (ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3) เมษายน 13 - 15 เมษายน ท�ำบุญวันสงกรานต์ 14 ท�ำบุญ อุทิศบรรพบุรุษ 15 สรงน�้ำพระ พฤษภาคม งานสรงน�้ ำ พระ อาทิ ต ย์ ที่ 3 ของเดื อ น วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค�ำ่ เดือน 6) กรกฎาคม อาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8) สิงหาคม ท�ำบุญใส่บาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตุลาคม ท�ำบุญวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค�ำ่ เดือน 11) ตุลาคม ทอดกฐิน (วันอาทิตย์ที่ สาม นับแต่วันออกพรรษา) พฤศจิกายน ลอยกระทง (ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12) 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี ตลอดทั้งปี สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาทุกวันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี ท�ำบุญใส่บาตรทุกวันพระ ตลอดทั้งปี วันส�ำคัญทางศาสนา ตอนเย็นสวดมนต์ ท�ำวัตร SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 191

191

26/1/2561 15:45:06


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองกระธาตุ

วัดหนองกระธาตุ หิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี พระอธิการมาโนช ฐานิสฺสโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองกระธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองกระธาตุ หมู่ที่ 5 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ กว้ า ง 5 เมตร ยาว12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 31.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย 2 ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง 20 เมตร ยาว 29.5 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2547 เป็นอาคารไม้ ทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึง่ ตึก ครึง่ ไม้ 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2542 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิว้ สู ง 76 นิ้ ว สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2520 พระประธานประจ� ำ ศาลาการเปรี ย ญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 85 นิ้ว วั ด หนองกระธาตุ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 11.5 เมตร ยาว 23.5 เมตร

192

2

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 บ้านหนองกระธาตุ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระอธิการมาโนช ฐานิสฺสโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 192

26/1/2561 15:34:18


การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าทีท่ ราบนาม คือ 1.พระสีมา 2.พระเพชร พ.ศ.2411 ถึง พ.ศ.2412 3.พระสด พ.ศ.2413 ถึง พ.ศ.2441 4.พระตุ่น พ.ศ.2442 ถึง พ.ศ.2455 5.พระสงค์ พ.ศ.2456 ถึง พ.ศ.2466 6.พระยอด พ.ศ.2467 ถึง พ.ศ.2480 7.พระชมพู พ.ศ.2481 ถึง พ.ศ.2484 8.พระอ่อน ธิติญาโณ พ.ศ.2485 ถึง พ.ศ.2495 9.พระเม้า กนฺตสีโล พ.ศ.2496 ถึง พ.ศ.2499 10.พระครูผาสุกิจโสภณ พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2547 11.พระปลัดทวิช ฐิติมโน พ.ศ.2548 ถึง ปัจจุบัน

อตีตํ นานฺราคเมยฺย ไม่ควรค�ำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 193

193

26/1/2561 15:34:28


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดไก่เส่า

วัดไก่เส่า สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข พระอธิการวัฒนา สคารโว ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดไก่เส่า ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 5 ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง จังหวัด สระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 5 ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา พระอธิการวัฒนา สคารโว ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง หอ สวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 19 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 1 หลัง สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้า นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง ตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 99 นิ้ว พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ ปาง โรงครัว 1 หลัง พุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 90 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 วัดไก่เส่า ตั้งเมื่อ พ.ศ.2255 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2511

194 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 194

26/1/2561 15:11:10


7. พระหรุ่น พ.ศ.2440 ถึง พ.ศ.2460 8. พระทุย พ.ศ.2460 ถึง พ.ศ.2481 9. พระครูวิธานสรคุณ พ.ศ.2481 ถึง พ.ศ.2527 10. พระครูธรรมสรนันท์ พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2545 11. พระอ�ำนวย อภินนฺโท พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2546 12. พระอธิการวัฒนา สคารโว พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน ( พระครูบวรวัฒนกิจ ) แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5ธันวาคม 2559

ประวัติเจ้าอาวาส พระอธิการวัฒนา ฉายา สคารโว เจ้าอาวาสวัดไก่เส่า อายุ 37 ปี 17 พรรษา วิทยฐานะ นักธรรมเอก เดิมชื่อ วัฒนา นามสกุล งามพันธ์ บิดา นายสงวน มารดา นางดารา นามสกุล งามพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2518 ที่ต�ำบลไก่เส่า อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2538 พระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมสรนันท์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระอาจารย์ลี (หลวงปู่ลี) พ.ศ.2255 ถึง พ.ศ.2295 2. พระพรหรม พ.ศ.2295 ถึง พ.ศ.2325 3. พระสอน พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2355 4. พระสุข พ.ศ.2355 ถึง พ.ศ.2385 5. พระชาย พ.ศ.2385 ถึง พ.ศ.2410 6. พระมงคล พ.ศ.2410 ถึง พ.ศ.2440

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 195

195

26/1/2561 15:11:19


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา แหล่ ง มรดกภู มิ ป ั ญ ญาวั ฒ นธรรมอ� ำ เภอหนองแซง ด้ า น ประวัติศาสตร์และโบราณคดี พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่ เลขที่ 1 บ้านอู่ตะเภา หมูที่ 6 ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ในเขต การปกครองของคณะสงฆ์ตำ� บลม่วงหวาน มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ ตัง้ อยู่ เลขที่ 1 บ้านอูต่ ะเภา หมูที่ 6 ต�ำบลม่วงหวาน 2 งาน 41 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 18494,18563 สร้างขึ้นเป็นวัด อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหา ตั้ ง แต่ ป ระมาณ พ.ศ.2352 เดิ ม ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ ห่ า งออกไป นิกาย ประมาณ 1 กิโลเมตร มีนามว่า “วัดบ้านบกใหญ่” ต่อมาปี พ.ศ.2431 พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก ในสมัยพระอุปัชฌาย์ตัน คนฺโธ เป็นเจ้าอาวาสได้ย้ายเสนาสนะต่างๆ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน มาจัดสร้างขึน้ ใหม่ ณ ทีต่ งั้ ปัจจุบนั ระยะแรกๆ เรียกว่า “วัดอูส่ ำ� เภาทอง” ต่อมากลายมาเป็น “วัดอาตะเภา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในราว พ.ศ.2356 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 14 เมตร ยาว 23 เมตร มีพระภิกษุจ�ำพรรษาจ�ำนวน 6 รูป เจ้าอาวาสมี 12 รูป คือ 1. พระอุปัชฌายตัน คนฺโธ 2. พระอธิการตุ้ย อินฺทโชโต 3. พระอธิการบุญรอด เรวโต 4. พระอธิการจันทร์ จนฺทสาโร 5. พระอธิการบุญมา 6. พระอธิการค�ำตา ฐานวโร 7. พระอธิการกร 8. พระอธิการแสวง โชติปาโล 9. พระจ�ำรัส 10. พระอธิการถวิล จนฺทโสภโณ11.พระอธิการบุญส่ง วิสุทโธ 12.พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน อายุ 50 พรรษา 13 น.ธ.เอก ด�ำรงต�ำแหน่งมื่อ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

196 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 196

26/1/2561 17:23:37


แหล่งมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอ�ำเภอหนองแซง ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี วัดอู่ตะเภา เป็นต�ำแหน่งที่ตั้งของโบราณคดี ปัจจุบันแหล่ง โบราณคดี เมืองอู่ตะเภา อยู่ในเขตการปกครองของบ้านดงเมือง หมู่ที่ 6 ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สภาพโดย ทั่วไปของโบราณคดี ในปัจจุบันอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีโฉนด เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ก ารครอบครองที่ ดิ น ภายในแหล่ ง โบราณคดี มีวัดอู่ตะเภาและโรงเรียนวัดอู่ตะเภาเป็นสิ่งก่อสร้างหลัก นอกจาก นี้มีบ้านเรือนราษฎรจ�ำนวนหนึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ แหล่งโบราณคดี ปั จ จุ บั น ได้ ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น นาข้ า วเกื อ บทั้ ง หมด สภาพ ภูมิประเทศดั้งเดิมจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีลักษณะเป็น ที่ราบค่อนข้างโล่ง มีเนินดินขึ้นกระจายอยู่ พอดีจะสังเกตเห็นได้ว่า แหล่งโบราณคดี

จากการพิ จ ารณาหลั ก ฐานทางโบราณคดี ป ระเภทชั้ น ทับถมของโบราณวัตถุเป็นชั้นหนาประมาณ 1 เมตร โบราณวัตถุ พบชั้ น ในทั บ อยู ่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น ตลอดตั้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า ง จนถึงระดับบนของชั้นทับถม แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรวัฒนธรรมเดียวและเป็นการอาศัย สมัยเดียว เมื่อพิจารณาจากโบราณศิลปวัตถุแบบเด่น ที่สามารถใช้ เป็นสิ่งบ่งชี้อายุสมัยได้ราวศตวรรษที่ 11-16 การขุดค้นของ ภาควิชาโบราณคดี ที่แหล่งโบราณอู่ตะเภา น่าจะเป็นช่วงระยะ เวลาที่นิยมศิลปะแบบทวารวดี ปัจจุบันพระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา ได้รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ จากชาวบ้าน และได้จัดแสดงไว้ที่ วัดอู่ตะเภา เป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ด้วยการน�ำลูกปัด และสิ่งของโบราณมาจัดแสดงไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความ เป็ น มาของหมู ่ บ ้ า นท้ อ งถิ่ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ผู ้ ท รงภู มิ ป ั ญ ญา การด�ำรงชีพการท�ำมาหากิน เป็นแหล่งรวบรวม และแสดงมรดก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง บ ้ า น ด ง เ มื อ ง อ� ำ เ ภ อ ห น อ ง แ ซ ง จังหวัดสระบุรี ต่อไป SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 197

197

26/1/2561 17:23:47


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองหญ้าปล้อง

พระพุทธมงคลชนสิทธิ์ ปางจอมจักพรรดิ์ คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ เป็นประธานจัดสร้างถวาย

วัดหนองหญ้าปล้อง ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด วัดหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองหัว โพ อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน โดยมีนายลี นางหนู และ นายโสม นางมี สุวรรณศร บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้าง วัดได้มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2444 มีพระภิกษุจ�ำพรรษา 5 รูป อาคารเสนาสนะ อาทิ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 กุฏิ 3 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 และ ปูชนียวัตถุ มีดังนี้ พระประธานในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 อีกองค์หนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2454 เจ้าอาวาสมี 11 รูป คือ 1. พระอาจารย์เงิน คนฺธวโร พ.ศ. 2400-2414 2. พระอาจารย์อินทร์ อินฺทโชโต พ.ศ. 2415-2425 3. พระอาจารย์เพ็ง พนฺทวโร พ.ศ. 2425-2434 4. พระใบฎีกานาค นาคธมฺโม พ.ศ. 2434-2443 5. พระอาจารย์จ้อย จนฺทวโร พ.ศ. 2443-2450

198

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองหัวโพ อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูสุนทรสมณกิจ (หนูแดง อคฺคธมฺโม) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

6. พระอาจารย์ดี ติสฺสวโส พ.ศ. 2450-2454 7. พระอาจารย์มาก มานิโต พ.ศ. 2454-2460 8. พระอาจารย์มาก มานิโต พ.ศ. 2454-2460 9. พระอธิการค�ำสิงห์ สิทฺธิวณฺโณ พ.ศ. 2494-2505 10. พระอธิการสุวรรณ ปุริปณฺโณ พ.ศ. 2505-2537 11. พระครูสุนทร สมณกิจ องค์ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

2

.indd 198

26/1/2561 14:32:07


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูสุนทรสมณกิจ (หนูแดง อคฺคธมฺโม) อายุ 58 ปี พรรษาที่ 24 วิทยฐานะ นักธรรมโท เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499 บิดา นายสนั่น มารดา นางโพธิราช ที่ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง จังหวัด สระบุรี พ.ศ.2541 สอบได้นักธรรมชั้นโท ส�ำนักเรียนคณะ สงฆ์จังหวัดสระบุรี อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 ณ พัทธสีมาวัดบ้านโดน ต�ำบลหนองสีดา อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาล สรคุ ณ วั ด บ้ า นโดน ต� ำ บลหนองสี ด า อ� ำ เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2537 เป็ น ผู ้ รั ก ษาการแทนเจ้ า อาวาสวั ด หนองหญ้าปล้อง พ.ศ.2538ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เจ้ า อาวาสวั ด หนองหญ้าปล้อง พ.ศ.2546 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2547ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญา บัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ขั้นโท ที่พระครูสุนทรสมณกิจ

ภาพรูปเหมือนสีน�้ำตาล เป็นรูปเหมือน หลวงปู่นวล สุวัณณสโร

สีด�ำเป็นรูปเหมือน หลวงปู่วรรณ ปุริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาส

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 199

199

26/1/2561 14:32:14


บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดสระบุรี : วัดหนองกีบม้า

หลวงพ่อแดง ขอพรสมปรารถนา

วัดหนองกีบม้า อจฺเจนติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละล�ำดับไป ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงท�ำบุญอันน�ำความสุขมาให้ พระอธิการบุญแถม วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกีบม้า

200 2

สมเด็จวัดหนองกีบม้า

วัดหนองกีบม้า ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมูท่ ี่ 7 บ้ า นหนองกี บ ม้ า ต� ำ บลหนองแซง อ� ำ เภอหนองแซง จั ง หวั ด สระบุ รี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมี เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา มีที่ ธรณีสงฆ์ 1 แปลง วัดหนองกีบม้า ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2398 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม พ.ศ.2470 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 67 นิ้ว สูง 83 นิ้ว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2470

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองกีบม้า ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระอธิการบุญแถม วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกีบม้า

การบริการและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1.พระอธิการบก ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2473-2480 2.พระอธิการบุญมี ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2487-2498 3.พระอธิการสงวน อคฺคปญฺโญ พ.ศ. 2507-2518 4.พระอธิการน้อย จารุธมฺโม พ.ศ. 25195.พระอธิการบุญแถม วรธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

.indd 200

26/1/2561 17:24:42


ประวัติเจ้าอาวาส พระอธิการบุญแถม ฉายา วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกีบม้า อายุ 68 ปี พรรษาที่ 14 เดิ ม ชื่ อ บุ ญ แถม นามสกุ ล จั น ทวั น เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2487 ปีวอก ที่ต�ำบลหนองแซง อ�ำเภอหนองแซง จั ง หวั ด สระบุ รี อุ ป สมบท เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ.2540 ณ พั ท ธสี ม าวั ด พุ ฒ าวาส ต� ำ บลศาลาลอย อ� ำ เภอท่ า เรื อ จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตร พัฒนายุต พระกรรม วาจาจารย์ พระครูวิบูลศา สนวัฒน์ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูจารุ ธรรมกิตติ์ อฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อบฺปมตฺโต วิธานวา สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมภตํ อนุรกฺขติ ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท เข้าใจเลี้ยงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 201

201

26/1/2561 17:24:54


ทานตะวั น บานสะพรั่ ง มนต์ ข ลั ง แห่ ง สระบุ รี

202

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดสระบุรี

P. 202-203.indd 202

25/1/2561 13:23:04


SARABURI

เทศกาล

“ทุ ่ ง ทานตะวั น บาน” ในช่ ว งสิ บ กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา ดอกทานตะวันสีเหลืองทองที่ พร้อมใจกันบานสะพรัง่ นับร้อย นั บ พั น ไร่ ใ นแต่ ล ะท้ อ งที่ ข อง จั ง หวั ด สระบุ รี ได้ ก ลายเป็ น ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวต่าง จดจ�ำได้ และต่างใจจดใจจ่อที่ จะให้ ถึ ง ฤดู ก าลเที่ ย วชมทุ ่ ง ดอกทานตะวัน ที่มีเพียงแค่ปี ละครั้ง เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จะจั ด ขึ้ น ทุ ก ปี ใ นช่ ว งเดื อ น พฤศจิกายน - มกราคม ซึ่งเป็น ช่วงที่ดอกทานตะวันจะทยอย บานสะพรั่งในแต่ละท้องที่ของ จังหวัดสระบุรี

SBL บันทึกประเทศไทย

P. 202-203.indd 203

203

25/1/2561 13:23:04


Ad 2

.indd 204

27/1/2561 13:44:21

62 สระบุรี  
62 สระบุรี  
Advertisement