Page 1

Cover_mn.indd 1

8/21/15 10:25 AM


Nakhonratcharima_Final.indd 1

20/8/2558 21:25:26


2

Nakhonratcharima_Final.indd 2

20/8/2558 21:25:33


Nakhonratchasima 3 Nakhonratcharima_Final.indd 3

20/8/2558 21:25:36


RH 2136

สาขานครราชสีมา 044-928-899 4

Nakhonratcharima_Final.indd 4

รอแยลเฮ้าส์ สร้างบ้านด้วยสมอง

www.facebook.com/TheRoyalHouse www.royalhouse.co.th 20/8/2558 21:25:39


6

RH 2137

สาขานครราชสีมา 044-928-899 Nakhonratcharima_Final.indd 5

รอแยลเฮ้าส์ สร้างบ้านด้วยสมอง

www.facebook.com/TheRoyalHouse www.royalhouse.co.thNakhonratchasima 5 20/8/2558 21:25:40


RH 2138

สาขานครราชสีมา 044-928-899 6

Nakhonratcharima_Final.indd 6

รอแยลเฮ้าส์ สร้างบ้านด้วยสมอง

www.facebook.com/TheRoyalHouse www.royalhouse.co.th 20/8/2558 21:25:46


RH 2139

8

สาขานครราชสีมา 044-928-899

รอแยลเฮ้าส์ สร้างบ้านด้วยสมอง

www.facebook.com/TheRoyalHouse www.royalhouse.co.th

Nakhonratchasima 7

Nakhonratcharima_Final.indd 7

20/8/2558 21:25:46


8

Nakhonratcharima_Final.indd 8

20/8/2558 21:26:23


NAKHONRATCHASIMA 9 Nakhonratcharima_Final.indd 9

20/8/2558 21:26:29


คณะที่ปรึกษา ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์, ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด ดร.ไอศูรย์ ตีรัตน์ ฝ่ายกฎหมาย

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร บรรณาธิการอ�ำนวยการ

ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล

EDITOR’S TALK

บรรณาธิการการบริหารสายงานการตลาด

จังหวัดนครราชสีมา ไม่เพียงแต่จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นประตูสู่อีสาน เนื่องจากมีโครงข่ายถนนทั่วถึงใน จังหวัดเชือ่ มสูภ่ าคอีสาน และเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศ GMS เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเกษตร-อุตสาหกรรม โดยเป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ขนาดใหญ่ในภาคอีสานและเป็นแหล่งฟาร์มโคเนื้อ ไก่ และสุกรขนาดใหญ่ที่สุดของ ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น CP เบทาโกรคาร์กิล โรงงานแป้งมันสงวนวงษ์ โรงสีข้าวเจียเม้ง โรงงานน�้ำตาล วังขนาย ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โคราช...เมืองหลวงแห่งอีสาน” ซึ่งในอนาคตอันใกล้ที่จะเข้าสู่ AEC นครราชสีมา อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงก็เป็นได้ ในนามของนิตยสาร SBL ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อความกรุณาของ ท่านธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านมลศักดิ์ จงรักษ์ เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา และท่านประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด นครราชสีมา ที่ได้ให้โอกาส SBL กลับมาเยี่ยมเยือนนครราชสีมาอีกครั้ง รวมทั้งต้อง ขอบคุณหน่วยงาน อ�ำเภอต่างๆ อปท.ในจังหวัด วัดวาอาราม รวมถึงบริษทั -ห้างร้าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์นิตยสารจนส�ำเร็จลุงล่วงด้วยดี กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ อัญเชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก โปรดประทานพร ให้ทุกๆ ท่าน รวมทั้งผู้อ่าน มีความสุขกายสบายใจ และประสบแต่ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต-การงาน และท้ายนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง กระผมและทีม งานขอน้อมรับค�ำติ-ชม ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ

พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

ปัณณศักดิ์ ศิลปรังสรรค์ กองบรรณาธิการ

ดวงตา พิมลศิริ, ชนินทร์ อัยวรรณ, ปวีณา บัวแก้ว ช่างภาพ

กร พงศ์ไพบูลย์, นัฐดนัย ค�ำทอง กราฟิคดีไซน์

ปวีณา บัวแก้ว, ปริศนา ศรีไกร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายโฆษณา

กชกร รัฐวร

ผู้จัดการประสานงานโครงการภาคเอกชน

รุ่งโรจน์ เสาร์ปา, กิตติชัย ศรีสมุทร, กิตติศักดิ์ ศรีสมุทร ไพรัตน์ กลัดสุขใส ผู้จัดการประสานงานโครงการภาครัฐ

ชนิชฏา มิชชีร์, คชฤทธิ์ ชุ่มอูป ฝ่าย IT และประสานงาน

ดวงตา พิมลศิริ, ชนินทร์ อัยวรรณ ผ่ายการเงิน-การบัญชี

อรพรรณ มะณี, วิภา เผือกผ่อง

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จ�ำกัด 9/4-8 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-7171 แฟกซ์. 0-2971-7747 www.smart-sbl.com 10

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�ำนวยการ ติดต่อคุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ โทรศัพท์ 081-1442-4445, 08-4874-3861 e-mail : supakit.s@live.com


โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา...พลังงานสะอาดและยั่งยืน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

ในขณะที่โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ อยางตอ เนื่องและรวดเร็ว จนบางครั้งมองขามความสําคัญของผล กระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ง ผลตอสิง่ แวดลอม ทําให คนหลายกลุม หันกลับมามองเรือ่ งของเทคโนโลยีกบั สิง่ แวดลอม มากขึ้น ดานพลังงานก็เชนกันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให การผลิตไฟฟาเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและชุมชนมาขึน้ ทัง้ โรง ไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังงาน กาซธรรมชาติ และทีข่ าดไมไดคอื โรงไฟฟาพลังงานทดแทน มารูจักกับหนึ่งในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของ กฟผ. โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ตั้งอยูระหวางอําเภอสีคิ้ว และอําเภอ ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงไฟฟาพลังนํ้าแบบสูบกลับ เพื่อผลิตพลังงาน ไฟฟาเสริมระบบในชวงทีม่ คี วามตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด โดยโรงไฟฟาใตดนิ ตัง้ อยูใ นเขตพืน้ ทีต่ าํ บลหนองสาหราย อําเภอปากชอง และอางพักนํา้ ตอนบน ตัง้ อยู่ ในเขตพื้นที่ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว การดําเนินงานแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โครงการโรงไฟฟา ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-2 ไดกอสรางอางพักนํ้าตอนบนขนาดความจุอาง ใชงาน 9.9 ลานลูกบาศกเมตร สรางอุโมงคสงนํ้าเขาโรงไฟฟา โรงไฟฟาใตดิน อุโมงคระบายทายนํ้า อาคารระบายทายนํ้าและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องที่ 1 และ 2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟาเครื่องละ 250 เมกะวัตต รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 500 เมกะวัตต ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จและขนานเครื่องเขาระบบผลิตกระแสไฟฟา ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2547 และระยะที่ 2 โครงการโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 โครงการนี้เปนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องที่ 3 และ 4 ขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า เครื่ อ งละ 250 เมกะวั ต ต รวมกํ า ลั ง ผลิ ต ทั้ ง สิ้ น 500 เมกะวั ต ต พร อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ป ระกอบอื่ น ๆ ภายในโรงไฟฟ า ใต ดิ น ที่ ไ ด กอสรางแลวเสร็จในระยะที่ 1 มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561

โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเพื่อ ความมั่นคงและยั่งยืน นายรังสรรค รังสิกรรพุม หัวหนาโครงการโรงไฟฟา ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 กลาววา เมื่อ โครงการฯ ระยะที่ 2 แลวเสร็จจะสามารถเสริมกําลัง ผลิตไฟฟาจากเดิม 500 เมกะวัตต เพิ่มเปน 1,000 เมกะวัตต ชวยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาใน พืน้ ทีใ่ กลเคียงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ จุดเดน ของโครงการฯนีค้ อื สามารถเดินเครือ่ งผลิตไฟฟาและ สงกระแสไฟฟาเขาสูร ะบบไดอยางรวดเร็ว ตอบสนอง ความตองการใชไฟฟาในชวงทีม่ คี วามตองการใชไฟฟา สูงสุดไดเปนอยางดี และที่สําคัญคือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา นับเปนโรงไฟฟาพลังงานสะอาดที่เสริมสรางความมั่นคงในการผลิตไฟฟาไดอยางยั่งยืน ในอนาคตและปจจุบันยังเปดเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาอีกดวย NAKHONRATCHASIMA 11 Nakhonratcharima_Final.indd 11

20/8/2558 21:26:54


CONTENTS 33

เส้นทางพบ เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด

47

เส้นทางพบอุตสาหกรรมจังหวัด

62

เส้นทางท่องเที่ยว

170

147

เทศบาลเมืองปากช่อง

วัดมกุฎคีรีวัน

25 เส้นทางพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน้า

20 ใต้ร่มพระบารมี 25 เส้นทางพบผู้ว่าราชการจังหวัด 33 เส้นทางพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 47 เส้นทางพบอุตสาหกรรมจังหวัด 59 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 60 เส้นทางท่องเที่ยว 72 อุทยานประวัติศาสตร์นักรบไทย 108 ส�ำนักสงฆ์ถ�้ำแม่กุหลาบ 114 โรงเรียนมารีย์วิทยา 118 เส้นทางพบอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา 120 ทต.บ้านใหม่ 122 อบต.พลกรัง 124 วัดศาลาทอง 126 วัดพายัพ 128 วัดสุสาน 130 วัดวังบูรพ์ 132 วัดหนองรังกา 134 วัดบึง 136 วัดอิสาน 138 วัดป่าเสาหงษ์ 140 เส้นทางพบอ�ำเภอปากช่อง 142 อบต.ปากช่อง 143 เทศบาลเมืองปากช่อง 144 ทต.วังไทร/อบต.วังกระทะ 145 อบต.จันทึก/อบต.คลองม่วง 146 ทต.หมูสี 12

147 อบต.หนองน�ำ้ แดง 148 อบต.พญาเย็น 149 อบต.หนองสาหร่าย 150 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี 152 วัดบ้านนา 154 วัดจันทึก 156 วัดไตรรัตน์ 158 วัดเทวรูปทรงธรรม 159 วัดป่าเขาใหญ่ 160 วัดป่าภูหายหลง 162 วัดป่าอ�ำนวยผล 164 วัดมกุฎคีรีวัน 166 วัดวงศ์เกษตร 168 วัดเทพสถิต 170 วัดถ�้ำไตรรัตน์ 172 เส้นทางพบอ�ำเภอปักธงชัย 174 ทต.บ่อปลาทอง 176 อบต.ตะขบ 178 อบต.สะแกราช 180 อบต.ตะคุ 182 วัดขุนละคร 184 วัดนกออก 186 วัดปอแดง 188 วัดพระเพลิง 190 วัดหลุมข้าว 192 วัดโพนทราย

194 วัดบ้านโป่ง 196 เส้นทางพบอ�ำเภอโชคชัย 198 ทต.โชคชัย 200 ทต.ด่านเกวียน 202 อบต.ด่านเกวียน 204 อบต.ท่าอ่าง 206 วัดใหม่สระประทุม 208 เส้นทางพบอ�ำเภอพิมาย 210 ทต.พิมาย 212 ทต.รังกาใหญ่ 214 อบต.สัมฤทธิ์ 216 เส้นทางพบอ�ำเภอครบุรี 218 ทต.จระเข้หิน 220 ทต.แซะ 222 วัดสว่างหนองแวง 224 เส้นทางพบอ�ำเภอสูงเนิน 236 อบต.สูงเนิน 228 อบต.เสมา 232 อบต.มะเกลือเก่า 234 อบต.นากลาง 236 วัดธรรมจักรเสมาราม 238 วัดหนองพะยอม 240 วัดญาณโศภิตวนาราม 242 เส้นทางพบอ�ำเภอโนนไทย 244 ทต.บัลลังก์ 246 อบต.โนนไทย

248 วัดบ้านไร่ (อ.ด่านขุนทด) 252 วัดศาลาลอย (อ.ด่านขุนทด) 254 วัดบ้านไร่ 2 (อ.วังน�้ำเขียว) วัดในอ�ำเภอสีคิ้ว 258 วัดเลิศนิมิตร 260 วัดโนนทอง 262 วัดป่าสามัคคีธรรม 264 วัดวังกรวด 266 วัดหนองไผ่พัฒนา 268 วัดคลองตะแบก 270 วัดเจตุพน(วัดลาดบัวขาว) 272 วัดเสมาคีรีวนาราม 274 วัดป่าเขาพระนั่ง 276 วัดป่าอ่างซับประดู่ 277 วัดกุดน้อย 278 วัดมอจะบก 279 วัดทุ่งน้อย (จ.นครปฐม)


NAKHONRATCHASIMA 13


14


NAKHONRATCHASIMA 15


16


NAKHONRATCHASIMA 17


18


NAKHONRATCHASIMA 19


ใต้ร่มพระบารมี

“กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน�ำ้ เขียว”

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน” อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ 20


ด้วยสายพระเนตรยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเล็งเห็นว่าการท�ำกสิกรรมด้วยการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช กระทั่ง การใช้สารเคมีบำ� รุงผลผลิต ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงสภาพแวดล้อมด้วย

โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จึงถือก�ำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน” ตั้งอยู่ เลขที่ 14 หมู่ 11 บ้านน�้ำซับ ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัด นครราชสีมา มี นายอ�ำนาจ หมายยอดกลาง เป็นประธาน “กลุ่มส่งเสริม กสิกรรมไร้สารพิษ วังน�้ำเขียว”

Organic Farm

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

“กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน�้ำเขียว” ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่า อนุรักษ์ดินและน�้ำ โดย ท�ำการเกษตรแบบไร้สารพิษ ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างไหลลงไปสู่แหล่ง น�้ำทางตอนล่าง อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของเกษตรกรมีขีดจ�ำกัด เช่น ฝายที่ก่อสร้างขึ้นเองพังทุกปี เนื่องจากความแรงของกระแสน�้ำ กลุ่มเกษตรกรจึงขอพระราชทานพระมหากรุณา ซึ่งต่อมา ความทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเก้าฯ รับ “โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน�้ำเขียว” ไว้เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2541

รูปแบบการด�ำเนินงาน

กลุม่ ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน�ำ้ เขียว ได้จดั ท�ำแปลงสาธิต และด�ำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพแทนสาร เคมี ในการเพาะปลูกพืชให้แก่เกษตรกรทีส่ นใจเดินทางมาศึกษาดูงาน ซึ่ง มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งได้ขยายผลการเกษตรแบบไร้สารพิษไปสู่ เกษตรกรทั่วทั้งพื้นที่อ�ำเภอวังน�้ำเขียว มีการจัดตั้งสหกรณ์ ธนาคาร หมู่บ้าน มีการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม โดยเมื่อปี 2543 ได้ เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนของธนาคารออมสิน เขียนโครงการขอความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลออสเตรเลีย ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และนับได้ว่าเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่

รวมกลุม่ กันประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชด�ำริ ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ท�ำกินเป็นแหล่ง น�้ำส�ำรอง ปลูกพืช ผสมผสาน เพื่อเป็นหลักประกันความเสียง ปลูกข้าวส�ำหรับการบริโภค ดังนั้น จึงมีความพออยู่พอกิน ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ผลผลิตที่เหลือน�ำ มารวมกันเพื่อแบ่งปันและขาย โดยมีการวมกลุ่มประสานงานด้านการ ตลาดและแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นการก้าวสู่ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3

NAKHONRATCHASIMA 21


นอกจากนี้ การด�ำเนินการจัดท�ำแปลงสาธิตและฐานการเรียน รู้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ขยายผล อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยการท�ำงาน ร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน การด�ำเนินบทบาทเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งด้าน องค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็นตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ แต่ด�ำเนินการบริหารจัดการโดยชาว บ้าน จึงเรียกโครงการนี้ได้ว่าเป็น “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน”

ความส�ำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ผลผลิตของกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ส่วนใหญ่เป็นพืช ผักผลไม้ ซึ่งในระยะแรกเคยส่งให้บริษัทการบินไทย บางส่วนส่งจ�ำหน่าย ทีต่ ลาดสุรนคร จังหวัดนคราชสีมา และตลาดบางกะปิ กรุงเทพฯ ปัจจุบนั ไม่ได้ส่งแล้วเนื่องจากมีตลาดกว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ ร้านเลมอน ฟาร์ม ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านเครือข่ายมังสวิรัติในกรุงเทพฯ โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน�ำ้ เขียว มีผลผลิตพืชผัก ผลไม้ไร้สารพิษประมาณ 10,500 -12,000 กิโลกรัมต่อเดือน มีหลักสูตร ฝึกอบรมเกีย่ วกับการท�ำปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพ สารไล่แมลง ฮอร์โมน ผลผลิต พืชจากน�้ำส้มควันไม้ (น�้ำที่ได้จากการเผาถ่าน) การท�ำไบโอแก๊สจากพืช ผักและอาหารทีเ่ หลือใช้ การท�ำน�ำ้ มันไบโอดีเซลจากน�ำ้ มันพืชใช้แล้วและ เมล็ดสบูด่ ำ � เป็นต้น โดยตัง้ แต่ปี 2541 มีผสู้ นใจเข้ามาฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน เฉลี่ยกว่า 10,000 คน ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรลูกค้าของ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทีส่ ง่ มาฝึกอบรมประมาณ 1,000 คนต่อปี 22

ส�ำหรับความร่วมมือกับเครือข่ายในด้านองค์ความรู้ การตลาด และแหล่งทุน ได้แก่ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษทัว่ ประเทศกว่า 20 จังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็น “ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน 1 ใน 80 แห่ง ของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการ ผูน้ ำ� ชุมชนแห่งชาติ และเป็น 1 ใน 19 โครงการของโครงการเปิดทองหลังพระ ผลส�ำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ต้นน�้ำล�ำธาร ลดการชะล้างหน้าดินโดยการปลูกพืชคลุมดินและปลูก ต้นไม้มากขึ้น ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ได้แก่ แหล่งน�้ำสาธารณะ สระน�้ำในไร่นาเพื่อส�ำรองน�้ำเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต การเกษตร การปรั บ ปรุ ง ถนนเพื่ อ การขนส่ ง ผลผลิต เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากความชุ ่ ม ชื้ น และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ที่มีมากขึ้น ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น


นอกจากนี้ทางกลุ่มฯยังรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่าอย่าง ต่อเนื่อง ท�ำให้มีพ้ืนที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ในชุมชนกับ บริเวณโรงเรียน นอกจากจะท�ำให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วยังเปรียบเสมือน เป็นการปลูกต้นไม้ลงในจิตใจของสมาชิกโครงการคือเด็กนักเรียนซึ่ง จะเป็นอนาคตของชาติ และจะจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ต่อไปภายใต้ แนวคิด “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนี้ของสถาบันการเงิน ใดก็ตามที่ส�ำคัญก็คือ “หนี้” ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ขอขอบคุณที่มา : วารสาร “อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม - มีนาคม 2551

NAKHONRATCHASIMA 23


วัดมกุฏคีรีวัน

ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.indd 1

20/8/2558 16:17:17


สารผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองน่าอยู่และพร้อมรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นรอบด้าน อาทิ เป็น ประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าส�ำคัญในภูมิภาคเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียวประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชั้นสูงเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของ อาเซียนฯลฯ จังหวัดฯ จึงน�ำแนวคิดเรื่อง “เมืองน่าอยู่หรือ Healthy City” มาใช้ในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม สร้างสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณ ุ ภาพเพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันและรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนควบคูก่ บั การเพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ครบวงจรเพื่อการเป็นครัวของโลก (Food Valley) ส่งเสริมการพัฒนา พลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ จังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” ในฐานะที่กระผมเคยปฏิบัติราชการในจังหวัดนครราชสีมา ใน หลายวาระหลายต�ำแหน่ง ตั้งแต่ปลัดอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ รองผู้ว่าฯ จน กระทั่งได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความรู้สึกผูกพัน กับพ่อแม่พนี่ อ้ งชาวโคราชเป็นอย่างดี และในโอกาสทีก่ ระผมจะเกษียณอายุ ราชการในเดือนกันยายน 2558 นี้ จึงใคร่ขอฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน สานต่อนโยบายการบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนอง พระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระ ราชด�ำรัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหา รวมถึงบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความ สงบสุขและความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค และยั่งยืน

นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

NAKHONRATCHASIMA 25


โเมือคงหลวงแห่ ร างอีสชาน “ประตูสู่อีสาน ดินแดนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง โคราชมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20,493 ตารางกิโลเมตรหรือ 12.8 ล้านไร่ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศจ�ำนวน 2.6 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ�ำเภอ 287 ต�ำบล 3,743 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี “นายธงชัย ลืออดุลย์” ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทที่เปลี่ยนไปคือ “การพัฒนาเป็น เมืองน่าอยูแ่ ละเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558” โดยมีตำ� แหน่งทางยุทธศาสตร์สำ� คัญ 7 ประการ คือ 1.เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าส�ำคัญ ในภูมิภาค 2.เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียวประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 4.เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุด ของอาเซียน 5.เป็นศูนย์กลางการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุข 6.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน 7.เป็นกองก�ำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำ� คัญใน ภูมิภาคและประเทศ 26


ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ ศักยภาพในด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถระบุปัจจัย และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดจ�ำนวนมหาศาลใน ขณะที่ปัญหาโครงสร้างทางสังคมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพยังเป็นเงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้

1.ด้านเศรษฐกิจ

1.1 ภาคการเกษตร GPP เกษตรกรรมในช่วงปี 2549-2553 เพิม่ ขึน้ จาก 2 หมืน่ ล้านบาทเป็น 3 หมืน่ ล้านบาท มูลค่าเป็นอันดับ 3 ของประเทศอัตราการเติบโต ร้อยละ 16.3 ต่อปี ในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า จังหวัด มีเป้าหมายเป็น “ศูนย์กลางอาหารปลอดภัยสู่ ครัวโลก” จังหวัดจึงมีความเหมาะสมเป็นฐาน การผลิตสินค้าการเกษตรประเภทอาหารและ พลังงานส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวมันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ที่มีปริมาณผลผลิตพืชไร่เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ โดยเป็นสินค้าเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อปากท้องการส่งออกการผลิตพลังงาน ทดแทนและฐานเกษตรกรรมมีความเชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมร้อยละ 17 พืชเศรษฐกิจส�ำคัญที่มี การผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่

(1) ข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิข้าวตา แห้งเหลืองปะทิวและอื่นๆ) มีพื้นที่เพาะปลูก 3.80 ล้านไร่ ผลผลิต 1.14 ล้านตัน/ปีมูลค่าเพิ่ม อยู ่ ใ นอั น ดั บ 3 มี โ รงงานแปรรู ป และส่ ง ออก ขนาดใหญ่ (โรงงานเจียเม้ง) (2) มันส�ำปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูก 2.10 ล้านไร่ ผลผลิต 4.9 ล้านตัน/ปีมูลค่าเพิ่ม เป็นอันดับ 1 มีโรงงานแปรรูปมันส�ำปะหลังและ ส่งออก (โรงงานแป้งมันสงวนวงษ์) (3) อ้ อ ย โรงงานมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก 6 แสนไร่ 615,638 ไร่ ผลผลิตเฉลีย่ 9,670 กก/ไร่ ผลผลิตรวม 5 ล้านตัน มูลค่าการผลิต 4,750 ล้านบาท มีโรงงานแปรรูปอ้อย 4 โรง (4) ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มพี นื้ ทีเ่ พาะปลูก 0.98 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 812 กก/ไร่

(5) ไก่เนื้อ/ไก่พื้นเมืองเป็นจังหวัดที่มีการเลีย้ งไก่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.63 มีการส่งเสริม SMEs เพื่อขยายฐานการผลิต และการส่งต่อผลผลิตไปยังโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่เช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เป็นต้น (6) โคเนือ้ (พันธุโ์ คราชวากิว) มีโคเนือ้ มากกว่า 4 แสนตัน มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ม.เทคโนโลยีสุรนารี (7) โคนม เป็นจังหวัดทีม่ กี ารเลีย้ งโคนมมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ16.68 มีฟาร์มโคนมใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศคือ ฟาร์มโชคชัย ผลิตน�้ำนมมีมูลค่ามหาศาลส่งออกในและต่างประเทศ (8) สุกรเป็นจังหวัดทีม่ กี ารเลีย้ งสุกรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.0 มีการส่งเสริม SMEs เพื่อขยายฐานการผลิตและการส่งต่อ ผลผลิตไปยังโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP), เบทาโกร เป็นต้น NAKHONRATCHASIMA 27


1.2ภาคอุตสาหกรรม มู ล ค่ า GPP ภาคอุ ต สาหกรรมเท่ า กั บ 36,901 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 6.32 ต่อปี สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อุตสาหกรรม ส�ำคัญ คือ อุตสาหกรรมเกษตร (มีโรงงาน 385 แห่ง) อุตสาหกรรมอโลหะ Hardware/เครื่องไฟฟ้า/วิทยุ/ โทรทัศน์และผลิตภัณฑ์จากยาง (มีโรงงาน 284 แห่ง) อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงสุด คือ อุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดจึงมี โอกาสเป็น “ศูนย์กลางการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร และอโลหะในอาเซียน” ตุลาคม 2555 มีโรงงานเปิดด�ำเนินการใหม่ 94 โรงงานทุนจดทะเบียน 8,466.71 ล้านบาท อัตรา การขยายตัวลดลงร้อยละ 3.09 จ�ำนวนธุรกิจจดทะเบียน ใหม่ 944 ราย ทุนจดทะเบียน 2,274.60 ล้านบาท อัตราการขยายตัวร้อยละ 35.44 ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริม การลงทุนได้แก่ (1) วัตถุดิบมีศักยภาพการผลิตสูงรองรับ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (2) ท�ำเลที่ตั้งเป็นประตูสู่อีสานเป็นทางไป สูท่ า่ เรือน�ำ้ ลึกแหลมฉบังและพร้อมเป็นประตูสอู่ นิ โดจีน (3) ความได้เปรียบด้านขนาดพื้นที่ขนาด ใหญ่และจ�ำนวนประชากรมากจึงมีการบริการด้าน สังคมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่รองรับนัก ลงทุนได้อย่างเพียงพอ (4) โครงสร้างพื้นฐานในด้านขนส่งและบริการโลจิสติกส์มีเป้าหมายเป็น “ศูนย์กลาง Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาคและ ประเทศเพือ่ นบ้าน” โดยมีโครงการส�ำคัญขนาดใหญ่ทเี่ คยมีการศึกษาความเป็นไปได้และที่เป็นข้อเสนอเพื่อการพิจารณาขอรับการสนับสนุนดังนี้ • โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา • โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-226-224 • โครงการก่อสร้างทางลอด (อุโมงค์) สามแยกนครราชสีมาบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 • โครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 บ้านห้วยตะคร้ออ.สูงเนิน • โครงการระบบรถไฟรางคูแ่ ละระบบขนส่งสินค้าเพือ่ การส่งออก (Inland Contrainer Depots) • โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สามแยกทางหลวงหมายเลข 24 สถานีรถไฟกุดจิก • โครงการถนนวงแหวนรอบเมือง • โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานศูนย์ซอ่ มเครือ่ งบิน ศูนย์การกระจายสินค้า (5) ด้านแรงงานมีแรงงานฝีมือจ�ำนวนมากมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตแรงงานเช่นวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาม.เทคโนโลยีราช มงคลอีสาน ม.ราชภัฏฯ ม.เทคโนโลยีสรุ นารี ม.วงษ์ชวลิตกุล และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (6) เขตอุตสาหกรรมมีเขตอุตสาหกรรมณเขตอุตสาหกรรมตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แก้งสนามนาง และเขตอุตสาหกรรม บริษทั นวนคร จ�ำกัด (มหาชน) อ.สูงเนิน และภาคเอกชนได้พฒั นาทีด่ นิ เพือ่ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา 28


โดยเฉพาะมีโรงงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่รองรับผลผลิตเกษตร ได้อย่างเพียงพอ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลัง โรงสีขา้ วส่งออก โรงงานอุตสาหกรรมน�้ำตาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และโรงงาน อุตสาหกรรมเอทานอล (จากมันสาปะหลัง) ฯลฯ และยังเป็นศูนย์กลางการ คมนาคมกระจายสินค้าเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นได้สะดวก

1.3 ภาคบริการการท่องเที่ยว OTOP จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 8.9 พันล้าบาท GPP อยู่ในอันดับ 13 ของประเทศในระยะ 10 ปี จึงมีเป้าหมายเป็น “ศูนย์กลาง การท่องเที่ยวสู่สากล” ที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green City) การ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมสู่อาเซียน (ปราสาทหินพิมาย) การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (เขาใหญ่-มรดกโลก) การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ-พืชผัก ผลไม้สะอาดปลอดภัย (วังน้าเขียว) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ผลิตภัณฑ์ไหมระดับนานาชาติ (ปักธงชัยสีดาบัวลายห้วยแถลง) มีสนิ ค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ไหม ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกและการบริการสุขภาพนวดแผนไทย-สปา ที่จัดเป็นกลุ่มได้เปรียบและพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมามีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ “การเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบริการการค้าและการลงทุน” และ “การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน”

2. ด้านสังคมวัฒนธรรม

จังหวัดนครราชสีมา มีศกั ยภาพสูงในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนือ่ งจากมีโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านสาขาต่างๆ มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกต�ำบล มีโรงเรียนผลิตแพทย์รว่ มกับโรงพยาบาล รามาธิบดี และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง ได้แก่ ม.เทคโนโลยีสรุ นารี, ม.ราชภัฎนครราชสีมา, ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ม.วงษ์ชวลิตกุล ฯลฯ จังหวัดได้เน้นการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันและรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยน�ำหลักการแนวคิดเรื่อง “เมือง น่าอยู่หรือ Healthy City” เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา “โครงการโคราชเมือง สะอาด” โดยมียุทธศาสตร์ส�ำคัญคือการพัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและ ยัง่ ยืนเพือ่ สูก่ ารเป็นเมืองน่าอยู่ ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชา อาเซียนของประเทศ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม”

NAKHONRATCHASIMA 29


3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก 8.9 ล้านไร่ เป็นเขตชลประทาน 1.6 ล้านไร่ นอกเขต 7.3 ล้านไร่ มีแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ 9 ลุม่ น�ำ ้ มีแหล่งเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่ชลประทาน 702,458 ไร่ มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง, ล�ำพระเพลิง, มูลบน, ล�ำแชะ, ล�ำปลายมาศ แต่ ยังประสบปั ญหาการขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรในพื้ น ที่ น อกเขต ชลประทาน ส่วนในเขตอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้�ำปริมาณมากมี พื้นที่ดินเค็ม 17.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ดินเค็มรุนแรง 12.8 ล้านไร่ เพาะปลูก ไม่ได้ 0.48 ล้านไร่ ปลูกข้าวได้ 2 ล้านไร่ มีพื้นที่รับน�้ำที่ท�ำให้เกิดการแพร่ ดินเค็ม 2.1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 2,297,735 ไร่ มีสภาพป่าดิบสมบูรณ์ 1,243,743ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นมรดกโลก คือ เขาใหญ่ มีดินแดน ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ที่ อ.วังน้าเขียว จังหวัดจึงมุ่งเน้นนโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ

4.การเมืองและความมั่นคง

จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพสูงในด้านความมั่นคง เนื่องจาก มีกองก�ำลังเสริมสร้างความมัน่ คงทางการทหารต�ำรวจและพลเรือนทีเ่ ข้มแข็ง มีความส�ำคัญในภูมิภาค/ประเทศ ได้แก่ กองทัพภาคที่ 2 กองบิน 1 กอง บังคับการต�ำรวจภาค 3 กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นครราชสีมา ส�ำนักงานปปส. ภาค 3 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัด ส�ำนักงานศาลยุติธรรมศาลปกครองส�ำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวง ยุติธรรมจ�ำนวนมาก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความเป็นธรรมให้แก่ ประชาชน จังหวัดให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงคือการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ ความมั่นคงของบ้านเมือง

30


ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) วิสัยทัศน์ “โคราชเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” พันธกิจ

(1) บูรณาการพัฒนาเมืองชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก (2) ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพสังคมที่เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์ (3) สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน (4) สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว (5) สร้างกระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (6) เสริมสร้างภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (7) บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน (8) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (1) พัฒนาจังหวัดฯเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ (2) พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน (3) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งพลังงานสะอาดและศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (4) พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก (5) เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตร์(ตามล�ำดับความส�ำคัญ) (1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐาน การผลิตพลังงานสะอาด (2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ (4) พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการ (6) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา4ปี (พ.ศ. 2557-2560) โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา NAKHONRATCHASIMA 31


ความสุขที่สัมผัสได้ใน... จังหวัดนครราชสีมา

มาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 11 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร กับสมาชิก รวมถึงช่วยผลักดันในเรื่องกฎหมาย หรือเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก อีกทั้ง ยั ง เป็ น ตั ว กลางที่ ช ่ ว ยประสานงานระหว่ า งผู ้ ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างผู้ ประกอบการกับผู้ประกอบการอื่นๆ ปัจจุบันมี สมาชิกซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจบ้าน จัดสรร อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม รวม แล้วประมาณหนึ่งร้อยราย

32

โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้ลงทุน ผู้สนใจจะมี บ้านหรือสนใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุน และมองหาบ้าน ในวัยเกษียณ (Retirement Home) หรือผู้ที่ ต้องการมีจะบ้านหลังที่สอง เพื่อการพักผ่อนใน วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขกับครอบครัว เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นเสมือน “เมือง หลวงแห่งอีสาน” จึงมีความเหมาะสมหลายประการ ส�ำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สงบ และ สะดวกสบาย อาทิ • ค่าครองชีพในจังหวัดไม่สูงแม้จะ เป็นจังหวัดใหญ่แต่ค่าครองชีพไม่สูง อาหารการ กินอุดมสมบูรณ์ • ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ดีมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งของภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและ วัดวาอารามมากมาย • ท�ำเลที่ตั้งไม่ไกลจากรุงเทพฯ การ คมนาคมสะดวก • สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ไร้มลพิษ

นายวีรพล จงเจริญใจ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จ.นครราชสีมา

ปลอดจากภัยทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย และ แผ่นดินไหว • มีการลงทุนขนาดใหญ่จากทั้งภาค รัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น โครงการถนน มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช และรถไฟทาคู่ ห้าง เทอร์มินอล 21 ห้างเซนทรัลเฟสติวัล เป็นต้น • วิถีชีวิตของชาวโคราชมีความเป็น มิตร มีนำ�้ ใจ รักสงบ อบอุน่ และจริงใจ จังหวัด นครราชสีมาจึงเป็นเมืองแห่งโอกาสส�ำหรับผู้ ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ปรารถนา จะมาลงทุน หรือมองหาบ้านพักอาศัยในวัยเกษียณ หรือผูท้ ตี่ อ้ งการมีจะบ้านหลังทีส่ อง ซึง่ ปรารถนา จะพบความสุขที่สัมผัสได้อย่างแท้จริง


สารเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา “มุ่งความเป็นเลิศในด้านบริการ ด้วยระบบงาน และระบบข้อมูลที่ดี มีมาตรฐานสากล” คือวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริการประชาชน ด้านงานทะเบียน และ งานรังวัด ซึ่งการบริหารจัดการส�ำนักงานที่ดินสู่ความเป็นเลิศนั้น ต้องยึดประชาชนเป็นเป้าหมายส�ำคัญ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก่ประชาชน ตามแนวนโยบายรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย กรมที่ดิน เพื่อให้การบริหารส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี จึง ได้จดั ท�ำโครงการ “บริหารจัดการส�ำนักงานทีด่ นิ สูค่ วามเป็นเลิศ” และโครงการ “บริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ จังหวัด นครราชสีมา” ด้วยแนวคิด KORAT Model เพื่อให้มีการจัดการ ความรู้ร่วมกันมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการมีการทบทวน หาแนวคิดใหม่มกี ารท�ำข้อตกลงร่วมกันและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกขัน้ ตอนโดยบริหารจัดการผ่าน Application Freeware ต่างๆ เช่น LandofficeDB, Dropbox, LINE, MAPWINDOW เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ พึงพอใจ และเกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

(นายมลศักดิ์ จงรักษ์) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

NAKHONRATCHASIMA 33


เส้นทางพบ บุคคลส�ำคัญ

นายมลศักดิ์ จงรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา...

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งความเป็นเลิศใน ด้านบริการ ด้วยระบบงานและระบบข้อมูลที่ดี มีมาตรฐานสากล” โดยมีภารกิจหลักใน การบริการประชาชน ด้านงานทะเบียน และงานรังวัด โดยมีฝ่ายอ�ำนวยการ กลุ่มงาน วิชาการที่ดินและฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินเป็นภารกิจสนับสนุน “นายมลศักดิ์ จงรักษ์” เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ด�ำเนินการเพื่อ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขา้ งต้น ด้วย 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการส�ำนักงาน ที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศประจ�ำปีงบประมาณ 2558 และโครงการบริหาร จัดการฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ จังหวัดนครราชสีมา (KORAT Model) ประจ�ำปีงบ ประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

34


โครงการบริหารจัดการส�ำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สู่ความเป็นเลิศ

สืบเนื่องจากในแต่ละวันจะมีประชาชนมาติดต่อใช้บริการงาน ส�ำนักงานที่ดิน เฉลี่ยวันละประมาณ 300 ราย รายหนึ่งๆ จะมีประชาชน ประมาณ 2-3 คน ท�ำให้มีผู้เข้ามาติดต่อส�ำนักงานที่ดินวันหนึ่งประมาณ 600-900 คน งานทะเบียนซึง่ ใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การออกหนังสือรับรอง ราคาประเมิน ประมาณ 30 นาที ส่วนงานประเภทอื่นๆ เช่น จดทะเบียน ขาย ให้ มรดก ใบแทน อาจใช้เวลา 90-120 นาที/ราย ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง ระยะเวลาทีร่ อคอย เนือ่ งจากทีด่ นิ เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูง เจ้าหน้าทีต่ อ้ ง ตรวจสอบใช้ความละเอียดรอบคอบ รวมถึงการสอบสวนสิทธิและความสามารถ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของประชาชน และป้องกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกิดข้อผิดพลาดต้องรับผิดชอบชดใช้ในทางละเมิด ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าการ บริหารจัดการส�ำนักงานทีด่ นิ สูค่ วามเป็นเลิศ ต้องยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย ส�ำคัญ อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี “Good Governance” และนอกจากนี้ ยังบริหารจัดการการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบายรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย กรมทีด่ นิ ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารส�ำนักงานทีด่ นิ บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ี (Organization Governance) : OG รวม 4 ด้านประกอบด้วย ด้านรัฐสังคมสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองวิสัยทัศน์ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดท�ำโครงการ “บริหารจัดการ ส�ำนักงานที่ดินสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานที่ดินให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม 2.เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมขององค์กร โดยให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจตอบสนองตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพ การให้บริการในเรื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานของส�ำนักงานที่ดินเป็นศรัทธา มั่นใจ และไว้ วางใจจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ 4.เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบการบริการในส�ำนัก งานที่ดิน” 5.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

NAKHONRATCHASIMA 35


วิธีด�ำเนินการ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ก�ำหนดให้ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการที่ดิน จัดท�ำกิจกรรม แผนงานโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบายการ ก�ำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance) ทั้ง 4 ด้าน 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมตรวจสอบบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน และแผนที่ - กิจกรรมถ่ายรูปผู้รับมอบอ�ำนาจ - โครงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน - โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - โครงการ “ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง” ทางระบบ AM ของกองทัพภาคที่ 2 - โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) - กิจกรรม จัดบอร์ดแสดงสายการบังคับบัญชา ชื่อ ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ - โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ศูนย์ด�ำรงธรรมส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - กิจกรรมส�ำรวจความพึงพอใจ - กิจกรรมแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนและ งานรังวัด - โครงการจัดแผนผังบัญชีคมุ การนัดรังวัด ประจ�ำเดือนของฝ่าย รังวัด - กิจกรรมการใช้บัตรคิว ฝ่ายทะเบียน - กิจกรรมนัดจดทะเบียนล่วงหน้า - โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ - โครงการเร่งรัดงานรังวัดส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - โครงการปรับคิวรังวัดสัน้ เสมอกัน ในส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัด นครราชสีมา - กิจกรรมจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อบริการประชาชน - จัดหาเครื่องปรับอากาศไว้ส�ำหรับบริการประชาชน - จัดหาที่นั่งให้เพียงพอ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร - จัดให้มี โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร - จัดมุมกาแฟ น�้ำดื่ม - ร้านเอกชนเพื่อบริการถ่ายเอกสาร

36


4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน - ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระบบ E-Learning โดยแนะน�ำให้ ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองตามหลักสูตรที่กรม ที่ดิน ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จัดขึ้น - จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล - จัดกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงพักกลางวันเพื่อ ประหยัดพลังงานและเวลา เป็นการน้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 3. ด้านองค์การ ด�ำรงชีพ และลดค่าครองชีพ - กิจกรรมประเมินและจัดท�ำการควบคุมภายในส�ำนักงานที่ดิน - ส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้ารับการฝึกอบรม ของกรมทีด่ นิ และหน่วยงานอืน่ ๆ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดการฝึกอบรม - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ - ผู้บริหารถ่ายทอดทิศทางองค์กร โดยเน้นย�้ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ - กิจกรรม สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการของช่องบริการ คุณธรรมจริยธรรม ในที่ประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายทะเบียนให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบเป็นประจ�ำทุกวัน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา น�ำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษา และน�ำส่งเงิน ตามระเบียบ - ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญชวน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ร่วมท�ำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ และเจ้าพนักงานที่ดินแนะน�ำข้าราชการ - กิจกรรมประชุมประจ�ำเดือน เพือ่ เร่งรัดติดตามงาน แก้ไข ในสังกัดเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ เป็นประจ�ำ รวมทั้งสนับสนุนโครงการของ ปัญหา กรมทีด่ นิ ทีไ่ ด้จดั ท�ำโครงการคัดเลือกข้าราชการผูม้ คี ณุ ธรรมจริยธรรมดีเด่น อุปสรรคการปฏิบัติงาน และซักซ้อมความเข้าใจระเบียบ/ข้อกฎหมาย โดยด�ำเนินการคัดเลือกและส่งบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเข้าร่วม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการดังกล่าว - โครงการท�ำลายเอกสารทางการเงินและบัญชี - โครงการท�ำลายเอกสารงานธุรการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในการจัดท�ำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - โครงการท�ำลายเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดินใน สารบบที่ดิน ของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและสาขา - โครงการจัดท�ำสารบบที่ดินสาธารณประโยชน์ ของกลุ่มงาน วิชาการที่ดิน ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - โครงการประชุมประจ�ำเดือนสัญจร NAKHONRATCHASIMA 37


โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลทีด่ นิ และแผนที่ จังหวัดนครราชสีมา (KORAT Model)

สืบเนื่องจากกรมที่ดินได้จ้าง บริษัท สามารถคอมเทค จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการน�ำเข้าข้อมูลที่ดิน พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ กรมทีด่ นิ (ระยะที่ 1) เพื่อน�ำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ในพื้นที่ เป้าหมาย 32 จังหวัด 226 ส�ำนักงานทีด่ นิ โดยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จะด�ำเนินการในส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมาและสาขา รวม 18 แห่ง แต่จากการด�ำเนินการตามโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนทีด่ นิ ในส�ำนักงานทีด่ นิ เพือ่ รองรับศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ ระยะที่ 1 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 พบว่ายังมี จุดอ่อนบางประการในการแก้ไขฐานข้อมูลทะเบียนทีด่ นิ ของส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดและสาขาทุกสาขา (รวมทั้งสาขาที่กรมที่ดินได้รับรองข้อมูลแล้ว) เช่น ยังไม่มกี ารแก้ไขชือ่ ระวางแผนทีผ่ ดิ ในฐานข้อมูล (e7) ไม่มกี ารตรวจสอบ ความมีอยู่จริงและความถูกต้องของระวางแผนที่ท�ำให้การตรวจสอบเลข ที่ดินซ�้ำ (e2) คลาดเคลื่อนเป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเชื่อมโยง (link) ข้อมูล ทะเบียนที่ดินกับข้อมูลส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ยังขาดแนวทางในการบริหาร จัดการข้อมูลทั้งข้อมูลทะเบียนและข้อมูลแผนที่ ทั้งก่อนและระหว่างผู้รับ จ้างด�ำเนินการ ท�ำให้การน�ำเข้าที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและ 38

แผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเห็นควรทบทวน แนวคิดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดการฐานข้อมูลใหม่ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งก่อนผู้รับจ้างเริ่มด�ำเนินการ และระหว่างผู้รับจ้างด�ำเนินการ จึงได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ของส�ำนักงาน ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และสาขาให้มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและ แผนที่แห่งชาติของกรมที่ดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด


เป้าหมาย

ลดความผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน (โฉนดที่ดิน) กับข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน (Nolink) ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5

แนวคิด KORAT Model

K …………………Knowledge Management มีการจัดการความรู้ร่วมกัน O………….………Operation Center มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ R………………….Rethink มีการทบทวนหาแนวคิดใหม่ A…………….……Agreement มีการท�ำข้อตกลงร่วมกัน T………….………Total มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกขั้นตอน

วิธดี ำ� เนินการ

1.จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภายในส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา 2.มีค�ำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับโครงการและคณะ ท�ำงานติดตามประเมินผลโครงการ 3.ประชุมแลกเปลีย่ น เรียนรูแ้ นวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูล จนได้ข้อตกลงร่วมกัน 4.จัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละขั้นตอน และด�ำเนินการตรวจ สอบ แก้ไขฐานข้อมูลทะเบียน และแผนที่ ทุกขัน้ ตอน (รายละเอียด ตาม เอกสารแนบท้าย) 5.บริหารจัดการผ่าน Application Freeware ต่างๆ เช่น LandofficeDB

LandofficeDB ใช้ในการหาความคลาดเคลื่อนด้านแผนที่ ( e0-e7 ) Dropbox ใช้ในการแชร์ข้อมูลระหว่างส�ำนักงาน Line ใช้ในการสื่อสารและติดตามผลการปฏิบัติงาน Map windown หรือ ใช้ในการตรวจสอบแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1.เป็นต้นแบบให้แก่สำ� นักงานที่ดินจังหวัดและสาขาจังหวัดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการ และที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญา ในการ บริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประเภทโฉนดที่ดินและแผนที่ ให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2.โครงการศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติของกรมทีด่ นิ เกิดผล สัมฤทธิส์ งู สุด 3.ภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ข้อมูลที่ดินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต

NAKHONRATCHASIMA 39


40


NAKHONRATCHASIMA 41


42


NAKHONRATCHASIMA 43


44


C

TYPE

B

TYPE

TYPE

A

NAKHONRATCHASIMA 45


46


เส้นทางพบ อุตสาหกรรมจังหวัด

จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีอำ� เภอมากถึง 32 อ�ำเภอ มีโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่าสองพันแห่ง และเป็นโรงงานที่มีขนาด ใหญ่ติดอันดับโลกด้วย คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจาก “จังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งภารกิจที่ ต้องดูแลภาคอุตสาหกรรม ให้ขับเคลื่อนไปใน ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก็ คือ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นิ ต ยสาร SBL ได้รับ เกีย รติจ ากท่า น ประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรุณาชี้แจงถึงภาพรวมด้านอุตสาหกรรมของ จังหวัด ทิศทางการพัฒนา นโยบายส�ำคัญ และ อุตสาหกรรมที่จะเป็นจุดแข็งเมื่อเข้าสู่ AEC

นายประชา มีธรรม อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมโคราช ผมมาด�ำรงต�ำแหน่งที่นี่ 6 เดือน ก็มีภารกิจที่ต้องพัฒนานครราชสีมาในด้านต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนมีความสุข ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี เช่น ด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งสุดท้ายที่ส�ำคัญและน่าเป็นห่วงคือ ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาต�่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งตรงนี้เรา ก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในมิติของเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานรากก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งก็จะมีผลกระทบไปยังด้านสังคม ท�ำอย่างไรผู้คนจะไม่อพยพ ย้ายถิ่นฐาน เพราะจังหวัด นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มี 32 อ�ำเภอ มีประชากรมากที่สุดรองจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ล้านกว่าคน ถือว่าเป็นจ�ำนวนที่มาก

NAKHONRATCHASIMA 47


อุตสาหกรรมต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ท�ำอย่างไรให้ด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งสุดท้าย คือสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลกัน

และสิ่งสุดท้ายที่เป็นภารกิจหลักก็คือ เรื่องของการจัดการสิ่ง แวดล้อม เราก็พยายามจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ผม รับผิดชอบก็คือ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เรามีโรงงาน อุตสาหกรรมอยู่ 2,670 กว่าแห่ง ซึง่ มีโรงงานทีก่ ำ� เนิดมลพิษ 2,000 กว่าแห่ง และอุตสาหกรรมเบาที่เราถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร จัดการอีก 600 กว่าแห่ง แต่เราก็ต้องดูโดยรวมทั้งหมด ต้องรับผิดชอบ ทัง้ 32 อ�ำเภอ ถึงแม้วา่ เจ้าหน้าทีข่ องเราจะมีจำ� นวนน้อย แต่กต็ อ้ งพยายาม แก้ไขให้ดีขึ้น ท�ำให้ชาวบ้านมีความสุข

ไฟฟ้า-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์...อุตสาหกรรมโดดเด่น จังหวัดนครราชสีมา มีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่มีการลงทุน สูงสุดคือมีการลงทุนหลายหมื่นล้าน รองลงมาก็เป็นการผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิคส์ นอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลัง 29 แห่ง มีมูลค่า การลงทุน 7-8 พันล้าน ซึ่งกระบวนการแปรรูปมันส�ำปะหลังก็ได้พัฒนา มากแล้ว มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณค่ามากขึ้น ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรม แป้งมันทีม่ ขี นาดใหญ่ คือ สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม มีการผลิตมัน 5,000 ตัน ต่อวัน ซึ่งช่วยเกษตรกรได้อย่างมาก เพราะผลผลิตของภาคการเกษตรมี มากถึง 3.5 ตันต่อไร่ และเราพยายามเพิม่ ผลิตภาพด้านการผลิตมัน ส�ำปะหลัง ให้ทัน 8-10 เก็บต่อไร่ และทีเ่ ด่นอีกอย่างคือ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึง่ ประเทศไทย เราเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ทิศทางต่อไปเราจะเน้นในเรื่องฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตลาดจะไปอีกแบบ แต่เทคโนโลยีการผลิตไม่แตกต่างกัน

48

ซีเกทมีคนงานถึงสองหมื่นคน คุณภาพชีวิตเขาก็ดี สิ่งแวดล้อมก็ดีเป็นที่ น่าสนใจ ส่วนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ก็มีเงินลงทุน 7 พันล้าน เรามองไปที่การพัฒนาให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมซ่อมสร้างท่าอากาศยาน


พัฒนาชิ้นส่วนเครื่องบิน ซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก�ำลังเลือกว่าจะสร้างที่อู่ตะเภาหรือที่นครราชสีมา

วิสัยทัศน์ของสนง. อุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ในส่วนของการพัฒนาภายใน ก็ต้องเน้นการพัฒนาบุคลากร ท�ำอย่างไรให้องค์กร ตอบสนองภารกิจและพันธกิจขับเคลื่อนจังหวัด นครราชสีมา ในมิตขิ องภาคอุตสาหกรรมให้ได้ อุตสาหกรรมต้องเป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียวท�ำอย่างไรให้ดา้ นเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ ก็คือท�ำให้ อยู่ร่วมกันได้ แล้วคนโคราชทุกคนเกิดความสุข มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง

อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งในเวทีอาเซียน หลั ก ๆ ก็ มี อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ที่ จ ะสนั บ สนุ น เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมแปรรูปมันส�ำปะหลัง ซึ่งเราท�ำได้ ครบวงจร และที่ต้องการอยากให้เกิดขึ้น คือการยกระดับอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ให้กลายเป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน การผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ เล็กๆ ของซัมซุง ก็ผลิตทีโ่ คราช เรามีความได้เปรียบเครือ่ งมือเครือ่ งจักร เรามีการเตรียมคนที่มีความพร้อม แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะท�ำให้มีมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้นท�ำให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ เราก็ต้องผลักดัน ประเทศเราก็จะ พัฒนาไปได้

ทิศทางภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแล สร้าง ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ สร้างคุณค่า ให้กับงาน มีความใส่ใจผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและมีความตั้งใจที่จะท�ำให้ เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้

ตอนนี้เราก็มีการเตรียมการเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเราได้ ร่วมมือกับทางหอการค้า สภาอุตสาหกรรมเพิ่มพื้นที่สีม่วง คือโรงงาน ทุกโรงสามารถไปตั้งได้ โรงงานที่ต้องประเมินความเสี่ยง 12 ประเภท ก็จะตัง้ ได้เฉพาะในพืน้ ทีส่ มี ว่ ง บางโรงงานตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี ขียว ก็ไม่สามารถ ตั้งเป็นพื้นที่สีม่วง เราก็ต้องช่วยกันดูแล ท�ำอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรม มีพนื้ ทีใ่ นการพัฒนา ซึง่ ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมเราก็เป็นอุตสาหกรรม

NAKHONRATCHASIMA 49


ที่เด่นอีกอย่างคือ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซึ่งประเทศไทยเรา เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

ที่รักสิ่งแวดล้อมด้วย ในอนาคตนครราชสีมาน่าจะต้องพัฒนาพื้น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครับ

การช่วยเหลือกลุ่ม SMEs

ในเรื่องทุนนั้น ในส่วนของสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด นครราชสีมาเราอาจไม่ได้ดูแลโดยตรง ตรงนั้นจะเป็นในส่วนของ อุตสาหกรรมภาคซึ่งเราจะเน้นไปที่การพัฒนา การอ�ำนวยความ สะดวก การให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม มากกว่า

ฝากถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขอบคุณทุกท่านทีช่ ว่ ยกันดูแล สร้างผลผลิตทีด่ ี มีคณุ ภาพ สร้างคุณค่าให้กับงาน มีความใส่ใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ ประกอบการของเรา และมีความตั้งใจที่จะท�ำให้เราอยู่ร่วมกัน สังคมได้ผลประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะเป็นตัวบ่งชี้ อะไร ที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ ท�ำให้สังคม-ชุมชนยอมรับ และขอให้รักษามาตรฐานคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

50


NAKHONRATCHASIMA 51


บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด

The Quality ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารกลุ่มลูกชิ้น เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งหมักจนมจีน ผัดหมี่โคราช

สำนักงานใหญ่ และสำนักงานขาย 51/10 ซอยกิ่งสวายเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-262082 โทรสาร 044-262086 สำนักงานฝ่ายผลิต 52 489 หมู่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 086-468-4932


Pokhaphan 505

NAKHONRATCHASIMA 53


54


สงวนวงษ์อุตสาหกรรม

ผู้ผลิต-ส่งออกแป้งมันรายใหญ่

มันส�ำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญหนึ่งในสามของ

ประเทศไทย สิ่งที่นา่ ภูมิใจมากก็คือ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ มันส�ำปะหลัง (ทัง้ มันเส้นและแป้งมัน) มากทีส่ ดุ ในโลกจากอดีตถึงปัจจุบนั บริษทั สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากมันส�ำปะหลังหลายประเภท เช่น แป้งมันส�ำปะหลังดิบ (Native Starch), แป้ง มันดัดแปร (Modified Starch) และไฟเบอร์จากมันส�ำปะหลัง (T-Fibre) และ ไฟเบอร์จากมันส�ำปะหลัง (T-Fibre) ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษและอืน่ ๆ บริษัทฯ ส่งออกแป้งมันส�ำปะหลังกว่า 500,000 ตัน/ปี ไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก บริษทั สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด และบริษทั ในเครือฯ ให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพสินค้า ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ตลอดทั้งโซ่อุปทาน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ พัฒนาระบบการ บริหารงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, GMP, HACCP, มอก./OHSAS 18000, HALAL, KOSHER ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีการใช้ประโยชน์จากผล พลอยได้จากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการผลิต Biogas และกระแส ไฟฟ้าจากน�้ำเสีย และการผลิตไฟฟ้าจากกากมันส�ำปะหลัง ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ประเภท วิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัล STI Thailand Award 2012 (Green Innovation) จากสวทน., รางวัลรองชนะเลิศ Thailand Energy Award และรองชนะเลิศ Asean Energy Award, รางวัล “องค์กรดีเด่น” จากกระทรวงอุตสาหกรรม, รางวัลผู้ทำ� คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจาก ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฯลฯ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในโรงงานน�ำร่องโครงการบูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่อ อาหาร พลังงานและอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และกระทรวงพลังงานและเป็น 1 ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ คลัสเตอร์มนั โคราชขึน้

ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2557 มีเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการน�ำ วิชาการต่างๆ มาฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดท�ำแปลง เรียนรู้ แปลงต้นแบบ และแปลงขยายผล ร่วมกับเครือข่ายตลอด ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความมั่งมี มั่งคั่งและ ยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังต่อไป NAKHONRATCHASIMA 55


56


NAKHONRATCHASIMA 57


IMSOOK

www.ครัวอิ่มสุข.com

ครัวอิ่มสุข & รีสอร์ท @ วังน้ำเขียว

บังกะโลกลุ่มแรก จะเป็นบังกะโลที่อยู่ด้านบนของตัวรีสอร์ท ซึ่งใกล้กับร้านอาหารบังกะโลกลุ่มแรกนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าบังกะโลกลุ่มที่สอง ซึ่งมีทั้งหมดสองเตียง (เตียงขนาดใหญ่ 1 เตียง+เตียงขนาดเล็กอีก 1 เตียง) วิวทิวทัศน์ทางด้านบนจะเป็นมุมมองในพืน้ ทีส่ งู เห็นวิวในระยะกว้างและไกล เหมาะแก่การนัง่ ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ในบรรยากาศที่เย็นสบายทั้งปี ไม่ปิดก้ันจำนวนคนนอน

ครัวอิม่ สุข ใครทีช่ น่ื ชอบทานอาหารและท่องเทีย่ ว ร้านอาหารอร่อยซ่อนตัวอยูท่ า่ มกลางขุนเขา "ครัวอิม่ สุข&รีสอร์ท" ร้านอาหารทีเ่ พียบพร้อมด้วยความสุขอย่างแท้จริง ไม่วา่ สุขจากการทานอาหารทีแ่ สนอร่อย ปรุงโดยกุก๊ มืออาชีพ สุขจากการต้อนรับด้วยรอยยิม้ และไมตรีจติ รจากเจ้าของร้าน และสุขจากการพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสวนผลไม้

จำหน่ายอาหารตามสั่งและบริการที่พัก บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่

Tel.081-94138 96, 081-9118534

เลขที่ 7 หมู่ 15 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (ห่างจาก เขาแผงม้า ประมาณ 5 กิโลเมตร)

เปิดบริการ 08.00 - 22.00 น. 58


เส้นทางการศึกษา

‘อนุบาลนครราชสีมา’ โรงเรียนชั้นน�ำ

5 รางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน

บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งานของโรงเรียนอนุบาล นครราชสี ม า โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาด ใหญ่ พิ เ ศษชั้ น น� ำ ของประเทศ มี นั ก เรี ย นที่ เรียนอย่างมีความสุขมากถึง 5,209 คน ครู อาจารย์-บุคลากร 360 คน จัดการเรียนการ สอน 6 หลั ก สู ต ร/สาขา/โครงการ ประการ ส� ำ คั ญ คื อ เป็ น โรงเรี ย นรางวั ล พระราชทาน 5 รางวั ล 3 ปี ซ้อน ล่าสุดเด็ก นัก เรียนได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิชาการนานาชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันวิชาการโอลิมปิก

ยกระดับสู่โรงเรียน นานาชาติชั้นน�ำ

ความส�ำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมานี้เกิดขึ้น จากวิสัยทัศน์การบริหารที่ก้าวไกลของ“ผอ.เกษม ศุภรานนท์” พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผอ.เกษม กล่าวถึง วิสัยทัศน์ในปีการศึกษา 2558 นี้ว่า “โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะต้อง เป็นโรงเรียนที่เทียบได้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นน�ำ ในภูมภิ าคอาเซียนด้วยการยกระดับการท�ำงานวิชาการ ของคณะครูให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวหน้ามาก ยิ่งขึ้น มีการปลูกฝังเด็กนักเรียนให้มีวินัยรักสะอาด พึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาเด็กให้เกิดสมาธิ สติ และปัญญาผ่านกิจกรรมนั่งสมาธิทุกเช้า” “ด้านอาคารสถานที่ ปัจจุบนั มีอาคารโดม ขนาดใหญ่ที่จุนักเรียนทั้งหมด 5,209 คนได้มีการ ปรับปรุงห้องน�้ำใหม่ทั้งหมด เพื่อคุณภาพชีวิตและ สุขอนามัยทีด่ ขี องนักเรียน ปรับปรุงและติดตัง้ เครือ่ ง ปรับอากาศในอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ ใช้ทำ� กิจกรรม

ในโอกาสส�ำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเกียรติยศ พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และด.ช.ธีรทัศน์ ส่วนอาคาร EP จะเพิ่มห้องทดลองวิทยาศาสตร์และ อุ ฬ ารพาณิ ช กุ ล International Mathematics ห้องคณิตศาสตร์” Competition : Elementary Mathematics International เกียรติภูมิของรร.อนุบาล Compettition2015 (IMC:EMIC 2015) ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตัวแทนประเทศไทยแข่งโอลิมปิก นครราชสีมา โรงเรียน 5 รางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน ด.ช.พีรวัส ธิติศักดิ์เมธี ป.6/12 ด.ช.วัชร์กรณ์ภัทร์ นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ปีติดต่อกัน อุน่ พรมมี ป.6/12 และด.ช.ธราธร โศภิษฐิกลุ ป.6/13 (ปี 2555-2556-2557) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน International ปี 2555 (โรงเรียนก่อนประถม) และโรงเรียนพระราช and Science Olympiad 2015 (IMSO 2015) ณ ทานปี 2556 (โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่) ซึ่ง ประเทศไทย ซึง่ จะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่เคยมีโรงเรียนใดท�ำได้มาก่อนผลงานเด็กเก่งระดับ ครูเชีย่ วชาญระดับสายสะพาย (ผ่านเกณฑ์การประเมิน นานาชาติได้รบั รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะ เชี่ยวชาญซี 9) จ�ำนวน 4 ท่าน คือ อ.จันทิมา วัชร วิชาการระดับนานาชาติประกอบด้วย ด.ช.กรวิชญ์ คุปต์ อ.สมเกียรติ บูรณพงศ์ (ดนตรี) อ.เพลินพิศ เรืองฤทธิ์ International Mathematics Competition : อยูส่ ำ� แดงจิต (หัวหน้าคณิตศาสตร์เข้ม) และอ.ปลืม้ จิต Elementary Mathematics International Compettition เผื่อนงูเหลือม (สังคมหน้าที่พลเมือง) 2015 (IMC:EMIC 2015) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากใจผอ.เกษม ศุภรานนท์ ด.ช.ไมตรี หิรญั ตียะกุล International Mathematics “ทุกวันนี้การท�ำงานของโรงเรียนอนุบาล and Science Olympic 2015 (IMSO 2015) นครราชสีมา มุ่งเน้นการพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่ ณ ประเทศไทย ด.ช.เจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ หยุดยัง้ เราภาคภูมใิ จกับผลงานเด็กนักเรียน ผลงาน International Mathematics Competition : ครู อาคารสถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และเรา Elementary Mathematics International Compettition เชือ่ มัน่ ว่าการท�ำงานของเราจะน�ำพาโรงเรียนพัฒนา 2015 (IMC:EMIC 2015) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลในอนาคตอย่างสมบูรณ์ ด.ช.เวทิต กัลย์จรัส Po Leung Kuk Primary Mathematics แบบ” World Contest 2015 (PMWC 2015) ณ เขตบริหาร NAKHONRATCHASIMA 59


เส้นทางท่องเที่ยว

อ�ำเภอใหญ่ในโคราช เส้นทางท่องเที่ยว ฉบับนี้จะขอแนะน�ำสถานที่ ท่องเที่ยวใน 4 อ�ำเภอของโคราช ได้แก่ อ�ำเภอพิมาย, อ�ำเภอปากช่อง, อ�ำเภอเสิงสาง และอ�ำเภอบัวใหญ่ ไป เที่ยวพร้อมกันเลยนะคะ นครราชสีมา หรือที่มักเรียกกันว่า “โคราช” ไม่เพียงแต่ จะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นจังหวัดที่เพียบ พร้อมด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอารยธรรม ขอมโบราณ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วย

60


อ�ำเภอพิมาย ...แหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทหินพิมาย

ปราสาทหินโบราณที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามอลังการที่สุดของ เมืองไทย จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่ “ปราสาทหินพิมาย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปราสาทหินพิมายแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยชุมชนโบราณที่ เชื่อว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรขอมในสมัยเกือบหนึ่งพันปีแล้ว หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 รูปแบบทาง ศิลปกรรมของตัวปราสาทเป็นแบบปาปวนซึง่ เป็นศิลปะทีร่ งุ่ เรืองในสมัยนัน้ โดยมีลักษณะของศิลปะแบบนครวัดซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยต่อมาปนอยู่บ้าง และมาต่อเติมอีกครัง้ ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากความอลังการยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทหินแล้ว สิ่งที่น่า สนใจอย่างยิ่งคือภาพจ�ำหลักบนทับหลังและหน้าบันอันงดงามและมีเรื่อง ราวเกี่ยวกับรามายณะและคติความเชื่อในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ เช่น ที่หน้าบันด้านทิศใต้หรือด้านหน้าก่อนเดินเข้าองค์ปรางค์ มีภาพศิวนาฏ ราชหรือพระศิวะฟ้อนร�ำ 108 ท่า ด้านในมีทับหลังเหนือประตูทางเข้าทั้ง สี่ทิศเป็นภาพพุทธประวัติเนื่องจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้าชัย วรมันที่ 7 ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน จึงให้สร้างปราสาทหินนี้ เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานมาโดยตลอด NAKHONRATCHASIMA 61


ไทรงาม

ใกล้กับปราสาทหินพิมาย ยังมีจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว ชมคือ ไทรงาม ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�้ มูลบริเวณเขื่อนพิมาย โดยก่อนข้าม สะพานท่าสงกรานต์เข้าตัวอ�ำเภอพิมาย จะมีทางแยกไปเขื่อนพิมายอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร ต้นไทรเหล่านี้เกิดจากต้นแม่อายุประมาณ 350 ปี แผ่กิ่งก้าน สาขาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางฟุต สถานที่นี้มีชื่อเสียง รู ้ จัก กั น มานานตั้งแต่ค รั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิ นี น าถใน รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองพิมายเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2454 และได้พระราชทานนามว่า “ไทรงาม” ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และชาวพิมาย และมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารขึ้นชื่อให้เลือก ชิม โดยเฉพาะผัดหมี่พิมาย(ผัดหมี่โคราช)ที่ว่ากันว่าเส้นเหนียวนุ่มน่ากิน ไม่แพ้ผัดไทเส้นจันท์เลยทีเดียวค่ะ

62

รูปภาพ www.painaidii.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

เป็ น สถานที่ เก็ บ รวบรวมและจั ด แสดงหลั ก ฐานที่ บ ่ ง บอกความเจริ ญ รุ่งเรืองของอารยธรรมในเขตอีสานตอนล่างในอดีต ตัวพิพิธภัณฑ์ฯ ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงสะพานท่าสงกรานต์ ก่อนถึงปราสาทหินพิมาย 300 เมตร ที่นี่คุณจะได้พบกับโบราณวัตถุทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และ สมัยประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องประดับส�ำริดและหิน ใบเสมาแบบศิลปะแบบทวาราวดี


ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู ทวารบาล พระพุทธรูป เทวรูป รูปพระโพธิสัตว์ และรูปสลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพบที่ปราสาท หินพิมาย และนับเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่ายิ่งจุดเด่นของที่นี่คือมีการจัด วางศิลปะโบราณวัตถุต่างๆอย่างสวยงามน่าชมเป็นระเบียบและทันสมัย พิพิธภัณฑ์ฯเปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 4447 1167

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธิ์ ห่างจากตัว เมือง 46 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมาขอนแก่น) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 43-44 แยกขวาเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร อนุสรณ์สถานแห่งนี้เคยเป็นสนามรบระหว่างชาวโคราชและ ทหารลาวเมื่อครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันมีการ สร้างศาลสถิตดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ที่ท่านเหล่านี้ได้ท�ำการต่อสู้กับกองทัพลาวจนได้รับชัยชนะ และระหว่าง วันที่ 3-5 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงานบรวงสรวงดวงวิญญาณและ ร�ำลึกวีรกรรมของบรรพบุรุษผู้กล้าหาญขึ้น ในงานจะมีการแสดงแสงสี เสียงเล่าถึงวีรกรรมคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือที่ได้ช่วยบ้านเมือง พ้นภัย การเล่นเพลงโคราช ล�ำตัด ลิเก ดนตรี ฯลฯ ปัจจุบันยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต�ำบลสัมฤทธิ์ ซึ่งจัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เช่นหม้อไหดินเผาซึ่งบางชิ้นท�ำมาจากส�ำริด อุปกรณ์ทำ� นา ถังใส่นำ�้ ทีเ่ รียกว่ากระบุม๋ อุปกรณ์จบั ปลา เครือ่ งมือทอผ้า อาวุธสมัยก่อน หีบเหล็ก ฯลฯ

NAKHONRATCHASIMA 63


อ�ำเภอปากช่อง ...ท่องธรรมชาติมรดกโลก

เขาใหญ่...มรดกโลกทางธรรมชาติ

เขาใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ จึงดึงดูดนักนักเที่ยวจ�ำนวนนับล้านในแต่ละปี โดยเฉพาะที่ บริเวณน�้ำตกเหวสุวัต พื้นที่บริเวณเขาใหญ่เป็นป่าและทุ่งหญ้าเขตร้อนซึ่งเป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่าสงวนหลากหลาย ชนิด อาทิ โขลงช้างราว300 เชือก นกเงือกหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ นกกก, นกเงือกกรามช้าง, นกแก๊ก และนกเงือกสีน�้ำตาลกวางแคระเก้ง รวมไปถึงชะนีค่างลิงวอก และมี หอส่องสัตว์อีก 3 แห่ง ซึ่งทางอุทยานฯมีบริการผจญภัยศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่ายามค�่ำคืนด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีบริการน�ำเที่ยวและตั้ง ค่ายพักแรม เป็นระยะเวลา 2 วันจนถึง 1 สัปดาห์ด้วย

64


วันออก ฉพาะที่

ป็นที่อยู่ เชือก นกแก๊ก และมี รมชาติ และตั้ง

เขาสมอปูน

เขาสมอปูน เป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับ ทุ่งหญ้าและลานหิน เป็นแหล่งน�้ำซับอยู่บนดินทรายจึงท�ำให้เกิดเป็นนิเวศพรรณพืชเล็กๆ มากมายที่จะอวดโฉมแข่งกันในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่เขาสมอปูนคุณจะได้พบกับดอกไม้ป่างดงามหลากชนิด อาทิ เอื้องนวลจันทร์ ม้า วิ่ง สร้อยสุวรรณา หยาดน�้ำค้าง ดุสิตา สรัสจันทร ซึง่ แต่ละทุง่ ก็จะพรรณไม้เฉพาะขึน้ จ�ำนวนมาก แตกต่างกัน เช่น ถ้าอยากพบทุง่ ดอกเอือ้ งนวลจันทร์และม้าวิง่ ต้องไปทีท่ งุ่ หน้าผาซึง่ มีลานกางเต็นท์ และมีลำ� ธารเล็กๆ ไหลผ่านและตกลงไปยังเบือ้ งล่างส่วนทีท่ งุ่ พรหมจรรย์จะเต็มไปด้วยดอกดุสติ าและ ดอกหญ้าข้าวก�ำ่ ทุง่ หงอนนาคก็จะพบหงอนนาคทีแ่ ทรกสีสนั สดใสท่ามกลางต้นไม้สงู ถ้าอยากไปจะ นอนถ่ายภาพกับกระดุมเงินละลานตาต้องไปที่ทุ่งธารไทย และที่เป็นไฮไลท์แบบห้ามพลาดคือลาน สุรยิ นั ทุง่ กว้างสุดลูกหูลกู ตาทีม่ ดี อกไม้หลากชนิดหลากสีสนั แข่งกันอวดโฉมดึงดูดสายตานักท่อง เทีย่ ว เขาสมอปูน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 037 356 033 , 044 249 305

NAKHONRATCHASIMA 65


ถ�้ำแก้วสารพัดนึก

ตั้งอยู่บนเขาในพื้นที่ต�ำบลพญาเย็น ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพ ของอ�ำเภอปากช่อง โดยขับรถเข้าไปในบริเวณวัดไตรมิตร ห่างจาก ปากทางเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณถ�้ำแก้วสารพัดนึก จะ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้เขียวขจี ภายในถ�้ำเส้นทางคดเคี้ยวจึงจ�ำเป็นต้องให้ มัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยวค่ะ ภายในถ�้ำมีหินงอกหินย้อย เมื่อยามต้องแสงไฟจะสะท้อนแสง ระยิบระยับงามตาจึงเป็นที่มาของชื่อ “ถ�ำ้ แก้วสารพัดนึก” ซึ่งที่นี่นักท่อง เที่ยวสามารถเดินปีนป่ายได้อย่างไม่ต้องกลัวตก เนื่องจากมีการพัฒนา ท�ำเป็นขั้นบันไดมีราวเกาะไว้อย่างมั่นคง ที่บริเวณชั้นที่ 1 จะมีหินรูป ปลา มีโครงกระดูกฤาษีที่กล่าวกันว่าเป็นผู้พบถ�้ำแห่งนี้ และมีแท่นหิน ฤาษี เมื่อขึ้นไปชั้นที่สองจะเห็นซากกระทะทองแดง ที่หลงเหลือจากการ ถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องพิภพมัจจุราชชั้นที่สามจะเป็นถ�้ำพญานาค มอง เห็นเป็นโพรงใหญ่ดูลึกลับน่ากลัวและมีไข่เป็นหินอ่อนวางไว้ 2 ฟอง ถ�ำ้ แก้วสารพัดนึก เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00 -19.00 น. ค่าเข้าชมถ�้ำ 50 – 80 บาท /คน เพือ่ เป็นค่าบ�ำรุงและสาธารณูปโภค ส่วน ค่าน�ำชมโดยยุวมัคคุเทศก์จำ� นวน 30 บาท / 1 กลุม่ หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร. 08 9445 6896, 08 1649 0824, 08 3369 5109

66


สระน�้ำผุด

ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่าช้าง ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ในเขตอ�ำเภอปากช่อง ที่มีน�้ำพุหรือน�้ำผุดตาม ธรรมชาติตลอดปี และมีบ่อหรือชั้นลดหลั่นกัน ประมาณ 4 บ่อ สามารถลงเล่นน�ำ้ ได้ ส่วนบ่อ ที่เป็นตาน�้ำจะไม่มีใครไปลงเล่นน�้ำเพราะถือว่า เป็นตาน�้ำ

จุดเด่นของสระน�้ำผุดคือ น�้ำจะเขียว ใสสวยงามมากเพราะว่าเป็นน�้ำผุดมาจากใต้ดิน ผ่านชั้นหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูง และ มีคุณสมบัติเป็นด่าง ท�ำให้สารแขวนลอยใน น�้ ำ ตกตะกอนลง ส่ ว นสี เ ขี ย วใสนั้ น ก็ ม าจาก คุณสมบัติในความเป็นด่างของน�้ำนั้นเอง แม้ว่า น�้ ำ จะใสแต่ ก็ ไ ม่ ค วรดื่ ม นะคะ เพราะอาจ ท�ำให้เกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะ

สระน�้ำผุดจะตั้งอยู่เส้นถนนธน รัชต์ทางไปเขาใหญ่ หากมาทางเขาใหญ่ ประมาณกม. 15 ให้เลี้ยวซ้ายไปทางสถานี ต�ำรวจต�ำบลหมูสผี า่ นไปทางหมูบ่ า้ นท่าช้าง เมื่อพบแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปก็ถึงค่ะ

NAKHONRATCHASIMA 67


อ�ำเภอเสิงสาง ....ต�ำนานรักใกล้รุ่ง

ประวัตคิ วามเป็นมาของชือ่ อ�ำเภอเสิงสาง มาจากต�ำนานพืน้ บ้าน ของชาวอีสาน มีใจความว่า...ท้าวประจิตเจ้าเมืองกัมพูชา ได้ออกติดตาม หานางอรพิมพ์ที่เมืองพิมายเมื่อได้พบกันแล้วจึงพากันเดินทางกลับแต่มี เหตุต้องพลัดหลงกันแต่ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตอน พระอาทิตย์กำ� ลังจะขึน้ จึงเรียกหมูบ่ า้ นนัน้ ว่า “เสิงสาง” ซึง่ มีหมายความว่า “ใกล้รงุ่ ” หรือ “อรุณรุง่ ” นัน่ เอง ซึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีจ่ ะแนะน�ำในอ�ำเภอ เสิงสางนี้ จะพาคุณไปสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกยามรุง่ อรุณ ราวกับเรื่องราวในต�ำนานอันเป็นที่มาของชื่อเสิงสางกันเลยทีเดียวค่ะ

เขื่อนล�ำปลายมาศ-หาดชมตะวัน

อยู่ในความรับผิดชอบของที่ท�ำการเขตจัดการอุทยานแห่งชาติ ทับลานที่ 4 (ล�ำปลายมาศ) ซึ่งดูแลรักษาพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติทับ ลานด้านอ�ำเภอเสิงสาง อ�ำเภอครบุรี และอ�ำเภอวังน�้ำเขียว แนวริมเขื่อนล�ำปลายมาศจะมีหาดทรายทอดยาว ประมาณ 500 เมตร ริมหาดทรายมีนำ�้ สะอาด สามารถลงเล่นน�้ำได้ พื้นที่ริมอ่าง เก็บน�้ำได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับประชาชนและ เป็นที่ประกอบอาชีพของชาวบ้าน เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน�้ำและรับประทานอาหาร รวมทั้งยังชม ทิวทัศน์อันสวยงาม หรือพักแค้มปิ้งได้ ซึ่งจะมีบริการเช่าเรือหางยาวและ แพล่องไปตามล�ำน�้ำ เดินป่าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น วังผีเสื้อ (มี เฉพาะในฤดูหนาว) ถ�้ำพระ ถ�้ำคอมมิวนิสต์ ที่มีตัวอักษรเขียนที่ผนัง ถ�้ำว่า “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” และ ต้นตะเคียนทองยักษ์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพันปี

68

สิ่งที่น่าสนใจคือ บริเวณหาดชมตะวัน ซึ่งเป็นหาดทรายน�ำ้ จืด ของเขื่อนล�ำปลายมาศ เป็นสถานที่ชมตะวันขึ้นและตกได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะมีนกเป็ดน�้ำอพยพมาจากไซบีเรีย โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกือบหนึ่งแสนคนต่อปี การเดินทาง จากนครราชสีมาไปอ�ำเภอเสิงสาง ใช้ทางหลวง หมายเลข 224 ต่อด้วยทางหลวง 2071 และ 2119 ตามล�ำดับ ระยะทาง 89 กิโลเมตร เมื่อถึงสี่แยกอ�ำเภอเสิงสางเลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 2317 อีกประมาณ 15 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4443 8092 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดชมตะวัน ต�ำบลราษฎร์ อ�ำเภอเสิงสาง โทร. 08 1879 5285, 08 7957 7604, 08 1186 6646


อ�ำเภอบัวใหญ่ ....แหล่งอารยธรรมขอมโบราณ

ปรางค์กู่

ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดบ้านกู่ ต�ำบลดอนตะหนิน อยู่ห่างจาก อ�ำเภอบัวใหญ่ 10 กิโลเมตร ปรางกู่เป็นโบราณสถานแบบขอมสร้างเมื่อสมัยใดไม่มีใครรู้ แต่มลี กั ษณะคล้ายปราสาทหินพิมาย ทว่ามีขนาดเล็กกว่า ฐานปรางเป็น สี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด แต่ปัจจุบันสภาพ ปรักหักพังไปแล้ว หลงเหลือเพียงซากฐานไม่สูงนัก ภายในบรรจุพระพุทธ รูปดินเผาซึ่งยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ 4-5 องค์ จากค�ำบอกเล่าของชาว บ้านสันนิษฐานว่าสร้างรุ่นเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปรางค์สีดา การเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ใช้ทางหลวง หมายเลข 2 (สายโคราช-ขอนแก่น) ระยะทาง 67 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย ตรงตู้ยามต�ำรวจทางหลวงบ้านโนนตาเถรอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา เข้าไปทางโรงเรียนวัดบ้านกู่ ขอขอบคุณ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รูปภาพ : www.bloggang.com www.taklong.com www.skyscrapercity.com

NAKHONRATCHASIMA 69


70


น�ำ้ ตกเหวสุวตั NAKHONRATCHASIMA 71


อุทยานประวัติศาสตร์ นักรบไทย มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต

อุทยานประวัติศาสตร์นักรบไทยจัดสร้างขึ้นโดย พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และคุณกุลิสราพ์ บุญทับ เมื่อปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบูรพกษัตริยไ์ ทย ผูก้ อบกูแ้ ละรักษาชาติบา้ นเมืองไว้ให้ลกู หลานไทยได้อยูอ่ ย่างสุขสบายมาตราบเท่าทุก วันนี้ และเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกให้คนไทยมีความรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดและ ร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยแนวทาง “รู้ รัก สามัคคี” และ “เกิดมา..ต้องรู้จัก ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน” สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาติไทยและเป็นศูนย์กลางในการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยปณิธาน... ยกย่องเชิดชู สถาบันกษัตริย์ จะยืนหยัดสืบทอดพระพุทธศาสนา จะช่วยเหลือปวงประชาให้เป็นสุข

หอพระเจ้าตากสิน

ย่าโม

พลเอกณพล บุญทับ ประธานมูลนิธิฯ คุณกุลิสราพ์ บุญทับ รองประธานมูลนิธิฯ 72

แม่บุญเหลือ


ห้องอโยธยา

ห้องรัตนโกสินทร์

ห้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในพลับพลาวีระกษัตริย์นักรบไทย จะมีทั้งหมด ๓ ห้อง

ทั้ ง นี้ มู ล นิ ธิ นั ก รบไทย ไทรทองเทพนิ มิ ต ได้ รั บ พระ มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชทานตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษามหาราชินี ประดิษฐานเหนือช่อดอกบัวของ อนุสรณ์สถาน เทวลัยไทรทองเทพนิมิต เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ และได้ พระราชทานพระราชทรัพย์เพือ่ ร่วมจัดสร้าง ซึ่งเป็นทีม่ าของเงินทุน ประเดิมในการจดทะเบียนจัดตัง้ มูลนิธนิ กั รบไทย ไทรทองเทพนิมติ และภายในมูลนิธิยังเป็นศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทรทอง ๗๒ พรรษามหาราชินีด้วย

หอเทพชัยมงคล

ห้องรัตนโกสินทร์

ห้องพระบารมีปกเกล้า

เรือนไทรทอง

ห้องพระปิยะมหาราช หอพระพรหมธาดา

ห้องพระพี่นางสุพรรณกัลยา

ศาลจตุคามนักรบไทย

ภาพนิทัศการจัดอยู่ด้านบนเรือนไทย

หอพระพุทธชินราช

๑๔๒ ม.๗ ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ การเดินทาง จากสวนสัตว์นครราชสีมา ๑๑ กิโลเมตร จากด่านเกวียน ๔.๕ กิโลเมตร ติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โทร.๐๘๕-๒๒๗๙๙๓๓, ๐๘๙-๖๗๒๐๔๖๔ เปิดท�ำการเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ NAKHONRATCHASIMA 73


Panorama Golf and Country Club

สนามกอล์ฟและรีสอร์ท ในออมกอดของขุนเขาและ

ปาไม ตั้งอยูไมหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ สะดวกสบายใน การเดินทางทั้งจากกรุงเทพฯ และจากตัวเมืองโคราช “พานอรามา กอลฟ แอนดคันทรีคลับ ไดรับการจัดอันดับ ใหเปนสนามทีด่ อี นั ดับที่ 12 ของประเทศไทยและ หลุมที่ 5 ของสนาม พานอรามาจัดเปนหลุมที่ดีที่สุดของสนามกอลฟ 18 หลุมของ ประเทศไทย โดยนิตยสารไทยแลนดแทตเลอร ป 2554” สภาพสนามของพานอรามา กอลฟ แอนดคนั ทรี คลับ มีทง้ั พืน้ ทีส่ งู และต่ำลดหลัน่ ตามแนวหุบเขาธรรมชาติซง่ึ ทำใหการเลนกอลฟ ไดทง้ั บรรยากาศทีด่ แี ละมีความทาทายไวดว ยกัน สำหรับแนวเขตอุปสรรค ผูออกแบบสนามไดวางแนวเขตไวในระดับตามธรรมชาติซึ่งประกอบ ดวยแนวของหุบเขาหินและน้ำทีจ่ ะมีในสวนของหลุมที่ 2, 4 และ 15 ในสวนของสภาพแฟรเวยนั้นจะมีสโลปตามความลาดเอียงของพื้นที่ ซึง่ มีทง้ั ขึน้ เขา,ลงเขาและเอียงขางตลอดการเลนทามกลางสภาพธรรมชาติ พานอรามา กอลฟ แอนดคันทรีคลับ จึงเปนสนามกอลฟ หนึ่งเดียวที่สามารถตอบสนองประสบการณการเลนกอลฟที่ทาทาย นักกอลฟในทุกระดับความสามารถพรอมมีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับสมาชิกในครอบครัว เชน ภัตตาคารซึง่ มีทง้ั อาหารทองถิน่ และ อาหารนานาชาติรวมถึงที่พักสำหรับการพักผอนที่แสนสบาย รีสอรทพานอรามา กอลฟ แอนดคนั ทรีคลับรีสอรทสวยทาม กลางบรรยากาศโรแมนติก พรอมคลับเฮาสใหม! พรอมสระวายน้ำ หองซาวนา ฯลฯ เพื่อการพักผอนอยางมีระดับของนักกอลฟและ สมาชิกในครอบครัว หองอาหารบริการอาหารรสเลิศทัง้ ไทย, ญีป่ นุ และตะวันตก ไวบริการพรอมบริการจัดเลีย้ งจัดงานสังสรรคในหองพิเศษเฉพาะคุณ หองสัมมนาพานอรามา กอลฟ แอนดคนั ทรีคลับ ใหบริการ หองจัดสัมมนาขนาดตั้งแต 60-400 ทาน พรอมรับขอเสนอพิเศษ! เมื่อจองหองสัมมนารับสวนลดคาอาหารและการเลนกอลฟ

74

สอบถามรายละเอียดไดที่ พานอรามา กอลฟ แอนดคันทรีคลับ 68 หมู 10 ตำบลหนองหญาขาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 Tel/Fax: +66 44 436298-300 Email : info@panoramacountryclub.com


I-am Siberian

ÃÕÊÍÏ·ËÃ٠ʧºà§Õº

·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐÇÔÇ·ÔÇ·ÑȹÍѹà¢ÕÂÇ¢¨Õ¢Í§à¢ÒãËÞ‹ áÅеѧé ÍÂÙº‹ ¹àÊŒ¹·Ò§à¢ÒãËÞ‹-Çѧ¹éÓà¢ÕÂÇ-à¢ÒἧÁŒÒ¹Õ¶é Í× ¡Óà¹Ô´¢Ö¹é ´ŒÇ¤ÇÒÁÃѡ㹸ÃÃÁªÒµÔ ¢Í§»†Òà¢Ò áÅÐÊع¢Ñ ÊÒ¾ѹ¸Øä «ºÕàÃÕ¹áʹÃÙŒ ¨Ö§»ÃÒö¹ÒãËŒ¼ÃŒÙ ¡Ñ Êع¢Ñ 䴌ࢌÒÁҾѡÁÒªÁ áÅÐÁÒàÅ‹¹¡Ñº¹ŒÍ§ËÁÒä´Œ ºŒÒ¹¾Ñ¡áµ‹ÅÐËÅѧ¢Í§ I-am Siberian â´´à´‹¹´ŒÇ àÍ¡ÅѡɳäÁ‹«éӡѹ ¾ÃŒÍÁÅÒ¹¡Ò§àµ¹·à¾×èÍàÍÒ㨼ٌ·Õ赌ͧ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑʡѺ¸ÃÃÁªÒµÔ Í‹ҧã¡ÅŒªÔ´

¾ÔàÈÉÊØ´!

I-am Siberian ÃÕÊÍÏ·à¾×èͤ¹ÃÑ¡¹ŒÍ§ËÁÒ

บานพักโซนพิเศษ

สำหรับผูที่ตองการพานองหมามาพักผอนไดอยางสบายใจ

ติดตอสำรองหองพักและสอบถามไดที่

I-am Siberian 081-0867999 I-am Siberian ใหบร�การบานพัก ในราคาเร�่มตนที่

1,500 บาท

รวมอาหารเชา ฟร� WiFi

พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน NAKHONRATCHASIMA 75


ภูธาราฟา รีสอรท วังน้ำเขียว

WELCOME TO PHUTARAFAH RESORT IN EVERYDAY

ติดต่อสำรองที่พัก (Reservation) Tel : 081-4212525, 086-1415324

With the exotic natural landscape and fresh ozone air at Phutarafah Resort www.facebook.com/phutarafah.resort

www.phutarafah.com 76

ภูธาราฟ้า รีสอร์ท 147 หมู่ 22 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel : 081-4212525, 086-1415324 Email : phutara_fah@hotmail.com


AY

e t

เที่ยวสวิสเมืองไทย

Phutarafah Resort

ภูธาราฟ้ารีสอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ พื่นที่ตัว รีสอร์ทประมาณ 20 กว่าไร่ พื่นที่ทั้งหมดรวมสวน ประมาณ 100 ไร่ อยู่ติดกับอ่างเก็บน�้ำล�ำพระเพลิง วังน�ำ้ เขียว เวลาที่วิ่ง รถมาจากเขาใหญ่ ผ่านวังหมี มุ่งหน้าสู่วังน�้ำเขียว เราจะเห็น บ้านเป็นหลังๆ เรียงรายกันอยู่ริมน�้ำ ที่ภูธาราฟ้ารีสอร์ท ทุกท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ที่โอบล้อมด้วยภูเขา น�้ำ และท่้องฟ้าที่สดใส และสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก ภายในห้องพัก เพราะเราคือค�ำตอบของการพักผ่อนที่คุ้มค่ากับแหล่ง ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ สร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้จาก เกษตรเชิงผสม ตั้งอยู่ที่วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นรีสอร์ท ที่สวยงามท่ามกลางขุนเขา อยู่ริมน�้ำท้ายเขื่อนล�ำพระเพลิง โดยรายล้อมไปด้วยบ้านพักหลากสไตล์ ในบรรยากาศส่วนตัว ให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ถึง ความหมายของค�ำว่า ”สวิส เมืองไทย” ทั้งนี้ทางเราฯ ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย ไว้รอมอบความสุขสนุกสนานให้กับคุณ และมุมความรู้ที่คุณ สามารถเข้าถึงได้เมื่อมาเยือน

NAKHONRATCHASIMA 77


รูปแบบบ้านพักห้องพัก ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท วังน�้ำเขียว

บ้านพักหลายหลายสไตล์ Phutarafah Resort

ภู ธ าราฟ้ า รี ส อร์ ท วั ง น�้ ำ เขี ย ว ประกอบด้ ว ย บ้านพักหลายรูปแบบ จ�ำนวน 58 ห้อง โดยมีห้องหลาก หลายสไตล์ไว้คอยต้อนรับคุณในทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะ สไตล์ ไ หน ห้ อ งเดี่ ย วที่ ต ้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว สู ง เหมาะแก่ การพักผ่อนเต็มที่ ห้องคู่รักที่คุณจะให้ที่นี่เป็น ทีเ่ ก็บความทรงจ�ำดีๆ ระหว่างคุณกับคนรักหรือจะมาเป็น ครอบครัวใหญ่ เรามีห้องไว้รองรับ Executive Cottage 1

Executive Cottage 1 บ้านพักหรูติดน�้ำ ห้อง พักสุดหรูเพราะแก่การพักผ่อน ส�ำหรับ 2-6 ท่าน พร้อม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย อาทิเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้ อ งน�้ ำ พร้ อ มเครื่ อ งท� ำ น�้ ำ อุ ่ น และระเบี ย งส่ ว นตั ว ที่ สามารถสัมผัสสายลมเย็นๆ และทัศนียภาพความสวยงาม ของเขื่อนล�ำพระเพลิงได้อย่างเต็มตา Executive Cottage 2

Executive Cottage 2 บัานพัก V.I.P สิ่งอ�ำนวยความ สะดวกพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ส�ำหรับ 8 ท่าน พร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกสบาย อาทิเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�้ำพร้อม เครื่องท�ำน�้ำอุ่น และระเบียงบ้านพักที่สามารถสัมผัสทัศนียภาพ ความสวยงามของเขื่อนล�ำพระเพลิงได้อย่างใกล้ชิด Lakeview Cottage

Lakeview Cottage บ้านพักติดน�้ำ สิ่งอ�ำนวยความ สะดวกพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ส�ำหรับ 2 ท่าน พร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกสบาย อาทิเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�้ำพร้อม เครื่องท�ำน�้ำอุ่น และระเบียงส่วนตัวที่สามารถสัมผัสทัศนียภาพ ความสวยงามของเขื่อนล�ำพระเพลิงได้อย่างใกล้ชิด Twin Cottage

Twin Cottage บ้านแฝด 2 ชั้น สามารถเข้าพักได้ 2-4 ท่าน บ้านพักตั้งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าที่เขียวขจีสวยงามของ รีสอร์ท พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน อาทิเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�้ำพร้อมเครื่องท�ำน�ำ้ อุ่น

78


Large House

Large House อาคารนอนรวม 1 ห้องนอนขนาดใหญ่ พักได้หลายท่าน Superior Cottage

Superior Cottage บ้านพักส่วนตัว เหมาะส�ำหรับ 1-2 ท่าน พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย

ภูธาราฟ้า รีสอร์ท ได้จัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันและ กิจกรรมสนุกๆ ไว้ตอนรับลูกค้าทุกๆ ท่านอย่างมากมาย รับรองได้ว่าทุกท่านจะ ได้รับทั้งความสนุกสนานและการพักผ่อนในแบบที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว อาทิเช่น อาหารทะเลปิ้งย่าง สร้างบรรยากาศอบอุ่นๆ ในแบบครอบครัวด้วย เตาปิง้ อาหารทะเล ทีท่ างรีสอร์ทได้จดั เตรียมไว้ให้ ห้องคาราโอเกะ ให้คณ ุ ได้สนุก กับเพลงใหม่ๆ เข้ากับบรรยากาศ บริการนวดแผนโบราณให้คุณได้ผ่อนคลาย ตามในแบบที่คุณต้องการ ด้วยความหลากหลายของการท�ำกิจกรรมท่ามกลาง ธรรมชาติภายใต้อบอุ่นและเป็นส่วนตัว คาราโอเกะ งานเลี้ยง ภูธาราฟ้าคาราโอเกะเปิดให้บริการความบันเทิง ทั้งในร่ม ร้านอาหารและทั้งนอกสถานที่ลานกลางแจ้ง ให้ทุกท่านได้สนุกความ บันเทิง ทั้งครอบครัวและหมู่คณะ อีกทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้อีก มากมาย

NAKHONRATCHASIMA 79


กิจกรรมหลากสไตล์ Phutarafah Resort กิจกรรมรถ ATV สุดมันส์กับการขับขี่รถ ATV ชม ความสวยงามของทัศนียภาพ ของเขาและธรรมชาติของรีสอร์ท วิง่ ได้ทงั้ ทางวิบาก ชมอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำพระเพลิงทีส่ วยงาม นกและ สัตว์ปา่ ธรรมชาติมากมาย หรือจะวิง่ ชมบรรยากาศของรีสอร์ท เราก็มีไว้คอยบริการ จักรยานน�้ำ จักรยานน�้ำเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับ ความสนใจจากนักท่องเทียว เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความ สนุกได้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่ คลายเครียดกะการชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน�้ำล�ำพระเพลิงคลายร้อนกับอ่างเก็บน�้ำที่จะท�ำให้คุณ หลงใหลไปกับธรรมชาติอันสวยงาม พร้อมชมภาพพาโนรามา ของรีสอร์ทที่สร้างได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและขุนเขา การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในส่วนความพร้อมทาง ด้านห้องพัก และห้องสัมมนาของ ภูธาราฟ้ารีสอร์ทวังน�ำ้ เขียว มีความสะดวกสบายและมีจำ� นวนห้องพักและบ้านพัก ในรูปแบบ ต่างๆ อาทิเช่น บ้านเดี่ยว บ้านพัก 2 ชั้น ห้องนอนรวม โดย รวมห้องพักเป็นจ�ำนวน 58 ห้อง ซึ่งเพียงพอส�ำหรับรองรับ นักท่องเทีย่ ว แบบครอบครัว กลุม่ เล็ก หรือกลุม่ ใหญ่ ทีเ่ ดินทาง มาท่องเที่ยวพักผ่อนหรือจัดกิจกรรม จัดประชุมสัมมนา ได้ อย่างสบาย นอกจากห้องพัก แล้วภูธาราฟ้ารีสอร์ท วังน�้ำเขียว ก็ยังมี ห้องประชุมสัมมนา ส�ำหรับการรองรับการจัดประชุม สัมมนาจ�ำนวน 1 ห้อง ซึ่งนับเป็นห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้นๆ ของรีสอร์ทในวังน�้ำเขียว ที่รองรับผู้เข้าร่วม ประชุมได้มากถึง 300 ท่าน เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ได้มาตรฐานอย่างครบครัน จึงสามารถรองรับการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดงานแต่งงาน จังงานเลี้ยงสังสรรค์ และการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ที่ต้องใช้ห้องประชุมในการจัด กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมแบ่งกลุม่ กิจกรรม WorkShop ระดมสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทาง ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตาม ต้องการ 80

ลำ

อัน

ติดต่อส�ำรองที่พักและข้อมูลเพิ่มเติม TEL. 081-421-2525


@วังน้ำเขียว

สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ การพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและเงียบสงบ โอบกอดลมหนาว แล้วนอนสบตากับหมู่ดาว พายเรือคายัคในอ่างเก็บน้ำ

ลำพระเพลิง ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์โดยรอบ ชมความเขียวสดชื่นของเขาใหญ่เพียง 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ท่านจะได้สัมผัสกับโอโซนที่บริสุทธิ์ อันดับ 7 ของโลก และการพักผ่อนที่ส่วนตัวที่สุดที่. .ภูน้ำอิงฟ้า

หน้าอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง 2 เลขที่ 148 หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 CALL 08-6055-1313 FAX 02-968-2757 www.facebook.com/phunamingfah Phunamingfah Phunamingfah

NAKHONRATCHASIMA 81


www.sut.ac.th/shsc

ÈÙ¹Âì»ÃЪØÁÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØùÒÃÕ ÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÈٹ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò ¨Ñ´§Ò¹àÅÕÂé §ÊѧÊÃä ¾ÃŒÍÁ·Ñ§é ˌͧ¾Ñ¡ ÊØÃÊÑÁÁ¹Ò¤ÒúÃÔ¡Òà ´ŒÇÂˌͧ¾Ñ¡ËÅÒ¡ÊäµÅ ·Ñ§é ˌͧÊÙ·ÊäµÅËÃÙ / ˌͧà´ÍÅØ¡« / ˌͧÁҵðҹ à¾×Íè ¡Òþѡ¼‹Í¹ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈÍѹáʹʧº ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÊÔè§ÍӹǤÇÒÁÊдǡÍ‹ҧ¤Ãº¤Ãѹ ÅÔÁé ÅͧÍÒËÒÃàÅÔÈÃÊËÅÒ¡ÊäµÅ ¼‹Í¹¤ÅÒÂ仡Ѻ¡ÒÃÇ‹Ò¹éÓ ¾ÃŒÍÁªÁÇÔÇ ·ÔÇ·ÑȹÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ....

82

111 ¶.ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ µ.ÊØùÒÃÕ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. (044) 216199 FAX (044) 217028, 224871 E-mail: surasam@sut.ac.th

Surasammanakhan SUT


กองกัปตันแฟมิรี่เลิฟ 45/5 ม.18 ต.หมูสี อ.ปากช อง จ.นครราชสี83มา NAKHONRATCHASIMA


" สะดวก สะอาด ปลอดภัย คุมคา " เชิญมาพักที่ โรงแรมธาราคีรี เพลส @ปากชอง

Tel.044-312-400 089-284-3344 * เครือ่ งปรับอากาศ * ลานจอดรถขนาดใหญ * เครือ่ งเปาผม * เครือ่ งทำน้ำอุน * โทรศัพทสายตรง * ลิฟท * โทรทัศน Satellite / Cable TV * อาหารเชาแบบบุฟเฟต * Free Wifi

84

หองพักสะอาด บรรยากาศดี

สถานที่ตั้งของโรงแรมอยูถนนมิตรภาพ บายพาส หางจาก Tesco Lotus ปากชอง ประมาณ 300-400 เมตร

444 หมู1 8 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-312-400 Fax. 044-316177 E-mail : tharakireeplacehotel@gmail.com www.tharakiree.com


om

GREEN MONTANA Pakchong-Khaoyai

www.green-montana.com

กร�น มอนทนา ปากชอง เขาใหญ

ธรรมชาติอันสมบูรณของเขาใหญ และบรรยากาศอันบริสุทธิ์อบอุน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ควรคาแกการมีไวครอบครอง

บานสองชั�นสไตลโมเดิรน

ดีไซนทันสมัยใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยการออกแบบวางผังอาคารแบบ แผกวาง ทำใหบานดูกวางขวาง และโดดเดน มี 4 หองนอน 4 หองน้ำ 1 หองครัว และที่จอดรถ 2 คัน

บานสามชั�นสไตลโมเดิรน

แบบบานสามชั�นโดยชั�นสามเปนชั�นดาดฟา ออกแบบประตูหนาตางทรงสูง และเสนสาย เร�ยบงายดูแลวสบายตา เหมาะเปนบาน ตากอากาศ สำหรับครอบครัวที่ตองการ ใกลช�ดธรรมชาติ มี 2 หองนอน 1 หองโถง เอนกประสงค 4 หองน้ำ 1 หองครัว 2 ที่จอดรถ

สำนักงานขายโครงการ GREEN MONTANA Pakchong - Khaoyai เปดทุกวัน ถนนเทศบาล 5 (แยกจากถนนมิตรภาพสายเกา เลี้ยวซายไฟแดงโชวรูมอีซูซุ) ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.085-415-4994, 085-415-4949 Email : contact@green-montana.com NAKHONRATCHASIMA 85


Sripattana Hotel

www.sripattana-hotel.com

Address: 346 Suranaree Road, Suranari Road. amper muang, NakornRatchasima. 30000 Tel: (044) 251652-54 , 2553 49 , 255372 Mobile : 089-629-7222 Fax: (044) 251655

86


โรมแรมศรีพัฒนา (โคราช) Sripattana Hotel ที่พักราคาประหยัด..มาตรฐานโรงแรม

บริการอาหารไทย อาหารพื้นบ้าน

โรงแรมศรีพัฒนา (โคราช) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง นครราชสีมา ใกล้สถานีขนส่ง (บขส. เก่า) ให้บริการที่พัก ในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการบริการระดับโรงแรม ชั้นน�ำ บริการห้องพักมาตรฐาน ปรับอากาศจ�ำนวน 180 ห้อง ทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ ห้องสูท และแฟมิลี่สูท พร้อมด้วย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพัก เช่น โทรทัศน์ เคเบิ้ ล ที วี อ่ า งอาบน�้ ำ เครื่ อ งท� ำ น�้ ำ อุ ่ น ตู ้ เ ย็ น น�้ ำ ดื่ ม ฟรี!Internet WiFi สระว่ายน�้ำ โต๊ะพูล เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน ยามเย็ น พบกั บ บรรยากาศสบายๆ กั บ ห้ อ ง Coffee shop มีคาราโอเกะไว้บริการ พร้อมมีเพลงให้ท่าน เลือกร้องกันอย่างจุใจและการบริการอาหารรสเลิศนานา ชนิด เช่น ข้าวต้มชุด ย�ำต่างๆ สเต๊ก และอีกหลากหลาย เมนู พร้อมถ่ายทอดโปรแกรมฟุตบอลตลอดฤดูกาลแข่งขัน ใหม่! บริการ Hug Mug Coffee Shop ในโรงแรม พร้อม เสิร์ฟกาแฟสดชั้นดี หอมกรุ่น ทุกวัน.

NAKHONRATCHASIMA 87


จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ของ Life Gardens Landscapes เรามีทมี งานไว้คอยบริการท่าน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการออกแบบจัดสวน ส� ำ รวจพื้ น ที่ เ พื่ อ การออกแบบ,ออกแบบพื้ น ที่ ส ่ ว นกลาง งานสั ญ จร แบ่งแปลงปรับแต่งพื้นที่ ขุดบ่อน�้ำส�ำหรับงานบ้านพักส่วนตัว โรงแรม รีสอร์ท และโครงการจัดสรรมากด้วยคุณภาพและประสบการณ์ ทาง Life Gardens Landscapes ผลิต และจ�ำหน่ายต้นไม้ จัดสวนที่รวบรวมเอาต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิดกับความคุ้มค่า ด้วยราคาที่ถูกกว่าใคร กับฟอร์มต้นไม้พร้อมใช้ เพราะเรารู้ ใจนักจัดสวน และการบริการขนส่งสินค้าทั่วทั้งประเทศ และต่างประเทศ

Life Gardens Landscapes

“การจัดสวน

ชีวิตคือการจัดสวน

จากที่สะสมประสบการณ์ การออกแบบจัดสวน มาตั้งแต่จ�ำความได้ ถึง ณ วันนี้ ผมคิดว่าน่าจะ 32 ปี ผ่านล่วงเลยมาแล้ว เพราะทั้งชีวิตของผมวน เวียนอยู่กับต้นไม้และสวนตลอดเวลา จากการใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ที่ผมต้องอยู่ป่า เขาล�ำเนาไพร เมื่อผมว่างเว้น จากการเล่าเรียน ผมมักจะตาม “คุณพ่อ” เข้าป่า เสมอๆ ซึ่งสิ่งนี้เองที่ท�ำให้ผมหลงใหลในธรรมชาติของป่าเขาเป็นอย่างมาก มีทั้ง ล�ำธาร และน�้ำตก ต้นไม้น้อยใหญ่ หลากหลายชนิด กล้วยไม้ และดอกไม้หลาก สีสัน ที่ถูกจัดวางโดยกฎของธรรมชาติอย่างลงตัวและสวยงาม และนั่นคือสิ่งที่ ผมค้นพบว่านี่ คือ “ครู” ของผมจริงๆ “ครู” ที่ถ่ายทอดศิลปะ การออกแบบ จัดสวนให้ผมโดยไม่ปิดบัง “ครู” ที่คอยบอกผมอยู่เสมอว่าเราควรจัดต้นไม้ และองค์ประกอบต่างๆ อย่างไร ซึ่งการจัดสวนล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกๆ ชีวิตบนโลกของเราใบนี้ ต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอยู่ หลายล้านชีวิตแตกต่างกันออกไป ผืน ดินก็แฝงไว้ด้วยชีวิตหลายล้านชนิดไม่น้อยไปกว่าต้นไม้ หากจะเรียกการจัดสวน ว่าเป็นศิลปะแห่งชีวิตก็ได้ ศิลปะที่ใช้สิ่งมีชีวิตมาเป็นองค์ประกอบจัดวางให้ สัมพันธ์กันเป็นสังคมของพืช ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง 88

เป็นศิลปะแห่งชีวิต”

วันนีเ้ ราพร้อมแล้วทีจ่ ะบริการคุณด้วยใจ และมิตรไมตรี LIFE GARDENS LANDSCAPES CO.,Ltd บริษัท ไลฟการ์เด้นส์ แลนด์ สเคปส์ จ�ำกัด 9/8 ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร 088-594-4601 / 090-987-5447 E-mail : lifegarden2011@hotmail.co.th


การมีบ้านที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม แวดล้อมด้วยต้นไม้ น้อยใหญ่ ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสัน อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของ แมกไม้หลายชนิด คงท�ำให้ทุกคนในบ้านอยู่แล้วสุขกาย และใจ การตืน่ แต่เช้านัง่ ท่ามกลางสวนสวยใต้ตน้ ไม้ใหญ่ คลอด้วยเสียงล�ำธาร และผสานความเย็นของน�้ำตก จากสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ ไอน�้ำจากล�ำธาร และความชื้นของสวนควบคู่กับกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ชื่นใจกับกาแฟแก้วอุ่นๆ กับหนังสือเล่มโปรดสักเล่มหรือการเดินเล่นในสวนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด สวนที่ใส่ใจทุกๆ รายละเอียดของการออกแบบ ตกแต่ง สวนคงเป็นเรื่องราวที่ทุกคนค้นหา เป็นเรื่องราวที่ทุกคนอยากได้มา ซึ่งความทรงจ�ำที่แสนประทับใจกับการกินอยู่พักผ่อนในบรรยากาศที่อยู่ท่าม กลางสวนสวยงามท่ามกลางความสมดุลอย่างลงตัว บ้านนั้นเป็นรากฐาน อันส�ำคัญของผู้อยู่อาศัย ซึ่งนอกจากความเอื้ออาทร ความใสใจซึ่งกัน และกันของสมาชิกในครอบครัวแล้วนการจัดวาเครื่องเรือน การตกแต่ง

บ้านและสวนในบ้านนัน้ ส่งผลถึงความเป็น ไปของสมาชิกในบ้านด้วย ตามความเชื่อของคนจีน ที่นับถือศาสตร์มายาวนานหลายพันปี การใช้หินแม้ น�้ำ หินภูเขา หินทราย หินฟองน�ำ้ หินที่สามารถหา ได้ในพื้นที่จัดสวนน�ำมาจัดเรียงเป็นน�้ำตก ใหญ่น้อย ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด สร้างความสดชืน่ ร่มเย็น ให้กบั ตัวบ้าน ตามความเชือ่ ของหลักฮวงจุย้ ทีเ่ ปรียบ น�ำ้ เสมือนดัง่ เงินทองไหลมาเทมาจึงท�ำให้เจ้าของบ้าน และคนในครอบครัวมั่งมีเงินทอง

NAKHONRATCHASIMA 89


Standard Room

Deluxe Room

มีหอ ้ งพักอยู่ 2 ห้อง แต่ละห้องอยูต ่ ด ิ กัน (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) รองรับลูกค้าได้ 2-3 ท่าน ต่อ 1 หลัง ชือ ่ เรือนพิงค์ 1 และเรือน พิงค์ 2 เหมาะสำหรับผูต ้ อ ้ งการมาพักผ่อนทีต ่ อ ้ งการสัมผัสธรรมชาติ และความเป็นส่วนตัว สะดวกสบายมีแอร์และเครือ ่ งทำน้ำอุน ่

มีหอ ้ งพักอยู่ 7 หลัง แต่ละห้องอยูค ่ ก ู่ น ั (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) มีระเบียง, พืน ้ ทีส ่ ว่ นกลาง, สำหรับดูววิ ลำตะคองทุกห้อง รองรับ ลูกค้าได้ 2-4 ท่าน ต่อ 1 หลัง ชือ ่ (เรือนหยก+เรือนมรกต) (เรือน เพทาย+เรือนไพฑูรย์) (เรือนบุษราคัม+เรือนอัมพัน)

Suite Room

Pool Villa 2 B ฺ edroom

มีหอ ้ งพักอยู่ 2 ห้อง ชือ ่ เรือนนิล, เรือนมุก รองรับลูกค้าได้ 2-5 ท่าน ต่อ 1 หลัง (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, ส่วนชุดรับแขก มีระเบียงนอก ห้องทุกหลัง มองเห็นวิวคลองลำตะคองได้ทก ุ หลัง) เหมาะสำหรับ ผูท ้ ต ่ี อ ้ งการมาพักผ่อนด้วยห้องพักทีม ่ ค ี วามเป็นส่วนตัว

มีหอ ้ งพักอยู่ 3 ห้อง ชือ ่ เรือนเพชร, เรือนทับทิม, เรือนไพลิน (2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ) มีสว่ นของห้องครัว, รับประทานอาหาร, และ ชุดรับแขก) รองรับลูกค้าได้ 4-15 ท่าน ต่อ 1 หลัง เหมาะสำหรับ ผูท ้ ต ่ี อ ้ งการมาพักผ่อนด้วยห้องพักทีห ่ รูหราและมีความเป็นส่วนตัว

90


ำ) รับ เรือน

(2 และ หรับ นตัว

NAKHONRATCHASIMA 91


บ

C

92


ชิลลเฮาส รีสอรท

Chill House Resort

KhaoYai

บริการที่พักและกิจกรรมมากมาย

สำหรับนักเดินทาง ที่ชื่นชอบ.....ธรรมชาติ

Chill House Resort at KhaoYai Chill House Resort at KhaoYai

222/3 ม.12 ต.ขนงพระ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 089-6922835 www.chillhousekhaoyai.com NAKHONRATCHASIMA 93


It's Relax... It's RIMTARNINN HOTEL

ที ่ พ ั ก ใจกลางเมื อ งปากช อ ง บริ ก ารพร อ ม ระเบี ย งน้ ำ สุ ด ชิ ล ล Contact: 081 2651190, 044 - 313364-6

Rimtarninn Hotel & Rabeangnam Restaurant

��� Mittrapap Rd, Pakchong, Nakorn Ratchasima ����� Thailand Tel (+��)�� ������-� www.rimtarninn.com 94


" ท  ร อ ส ี ร า ‹ ล ล ิ ว า ร อ " คิดถึงที่พัก คิดถึง เท

“เทอราว�ลลา ร�สอรท”

Terra Villa Resort เทอราวิลลา รีสอรท (Terra Villa Resort) 168 หมู 8 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 สำรองหองพัก 087-529-3443, 087-529-4884, 044-756-866

บร�การหองพักสไตลบาหลี พรอมสรรพ ดวยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเชน ทีว� แอร เคร�อ่ งทำน้ำอุน อินเตอรเนตไรสาย ทางรีสอรทยินดีตŒอนรับลูกคŒาดŒวยบริการ ที่เปšนกันเอง มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ทำใหŒ คุณรูŒสึกผ‹อนคลายเต็มที่กับการพักผ‹อน และ สะดวกสบายเปรียบเสมือนอยู‹บŒาน

www.facebook.com/Terra Villa Resort NAKHONRATCHASIMA 95


Hermitage Hotel&Resort

Nakhon Ratchasima ห้องพักสะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์ สมเป็นเมืองคุณย่า

Welcome to Hermitage

Facilities

96 725/2 Thaosura, Muang Nakhon Ratchasima 30000 Tel +66 44-247-444, 086-5815823, 062-117909 Fax +66 4424-7461

www.hermitagethailand.com


Hermitage Hotel & Resort โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท

ห้องพักสะอาด ธรรมชาติรื่นรมย์ สมเป็นเมืองคุณย่า ด้วยความยิง่ ใหญ่ ของโรงแรม ประกอบด้วยห้องพัก 149 ห้อง สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส นวดแผนโบราณ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบาย รายล้อมด้วยธรรมชาติอนั สวยงาม ทีค่ ณ ุ สัมผัสได้ดว้ ย สวนป่า ใบไม้เขียว ท่ามกลางบึงทะเลสุดสายตา คุณสามารถเห็นทัศนียภาพ รอบโรงแรม อย่างสวยงาม ประทับใจ โรงแรม เฮอร์มเิ ทจ รีสอร์ท ได้รบั ค�ำชมเชยจากแขกผูเ้ ข้าพัก ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ สถานที่ จอดรถกว้างขวาง สะดวก สบาย แวดล้อมด้วยร่มไม้ใหญ่ รสชาดอาหาร อร่อยถูกใจ เหมาะส�ำหรับการผักผ่อน หรือจัดอบรมสัมนา จัดงาน เลี้ยงสังสรรค์ จัดเลี้ยงพนักงานบริษัท จัดงานวิวาห์ งานเลี้ยงฉลอง ในเทศกาลต่างๆ ด้วยการให้บริการที่ดี ราคาย่อมเยาว์ มิตรภาพ หากท่านมีความประสงค์จะจัดประชุมสัมมนา หรือจัดเลี้ยง ไม่ว่าจ�ำนวนแขกจะมากหรือน้อยก็ตาม พนักงานของเรามีความพร้อม จะให้บริการแก่ท่านด้วยความประทับใจ โดยท่านสามารถเลือกแบบ ของห้องประชุมที่ด้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยหรูถึง 6 ห้อง โดยเริ่มจากห้องที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือจัดเลี้ยง ตั้งแต่ 30 ถึง 200 ท่าน หรือห้องแกรนด์บอลรูม ซึ่งสามารถรองรับ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือจัดเลีย้ งได้มากถึง 800 ท่าน ซึง่ แต่ละห้อง เราได้จดั อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกอันทันสมัยไว้บริการอย่างครบครัน โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท มีอาหารและเครื่องดื่มที่หลาก หลายด้วยรสชาติอันกลมกล่อมให้ท่านได้เลือก อย่างจุใจ นอกจากนั้น ทางเรายังมีหอ้ งอาหารคอยบริการให้คณ ุ ได้ลมิ้ รสชาติพอ่ ครัวฝีมอื เยีย่ ม และเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี พร้อมให้การต้อนรับเป็นหมู่คณะ และบริการจัดเลี้ยงด้วยการเอาใจใส่จากพนักงาน

• ค๊อฟฟี่ช้อป เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 01.00 น. พร้อมการบรรเลงดนตรีช่วงกลางคืน • ห้องอาหารจีนเปิดบริการเวลา 11.30 น.-14.30 น. และ 17.00 น. - 22.30 น. • รูมเซอร์วิสเปิดบริการ 06.00 น. - 01.00 น. • นวดแผนโบราณเปิดบริการ 12.00 น. - 23.00 น. NAKHONRATCHASIMA 97


98


NAKHONRATCHASIMA 99


A Trendy & Boutique Hotel

ABOUT US V-ONE HOTEL KORAT IS A FIRST CLASS HOTEL IN THE NORTHEASTERN OF THAILAND, BALANCING A TRENDY AND BOUTIQUE STYLE.

HOTEL FACILITIES AND SERVICES - High-speed wireless internet access in the rooms and public areas - Babysitting service - Fitness - Swimming Pool (Out door) - Tour Information counter - Convenient parking - Laundry & dry cleaning Service - 24 Hours security service - Pool table - L-Bar - Safe Deposit Box - Convention center

Room Diamond Room

Room Size 62 sq.m.1 Bed Room and 1 Living Room Dressing Room

Jewelry Rooms

Room Size 56 sq.m.

Platinum Rooms

Room Size 31 sq.m.

Golden Rooms

Room Size 31 sq.m.

Silver Rooms

Room Size 27 sq.m.

100

V-One Hotel Korat & V-One Convention Center 666/6 Changphurk Road, NaiMuang Sub-District, Muang, NakhonRatchasima 30000 Thailand. Tel : +66 (0) 44342444 Fax : +66 (0) 44342400 www.v-onehotelkorat.com

V-onehotelkorat

Vonehotel

Vone_Hotelkorat

Vone.numberone@gmail.com


l.com

เรือนไทยดานเกวียนรีสesอรorทt ieย nจ.นคRรราชสีมา 30190 kw iคชัยDต.ดan ha nt R168ue านเกวียน อ.โชคชั ม.4 ถ.ราชสีมา-โช

www.ruenthaidankwienresort.com

Tel.044-375-400, 098-993-2947

"เรือนไทยดานเกวียนรีสอรท (Ruenthai Dankwien Resort) ตั้งอยูใจกลางของหมูบานดานเกวียน ซึ่งเปนชุมชนที่มี ความชำนาญในการป�นดินเผามาแตดั้งเดิมและเปนแหลง ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.นครราชสีมา หองพักทั้งหมด สรางเปนหมูอาคารเรือนไทยชั้นเดียว บรรยากาศสงบเงียบ ใกลชดิ ธรรมชาติ อยูต ดิ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ซึ่งเชื่อมระหวาง ถ.มิตรภาพ และ ถ.บายพาสเลี่ยงเมือง สะดวก ปลอดภัย ทานสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม ชอปปง รานคาในบริเวณแหลงขายของบานดานเกวียนไดเลย เมือ่ ทานมาพักรีสอรทของเราแลว ทานจะร�ส กึ เพลิดเพลิน ผอนคลาย พรอมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก แอร ทีวี ตูเย็น และเตียงมาตรฐาน ในราคาเปนกันเอง NAKHONRATCHASIMA 101


สเต็ก อาหารไทย อีสาน ใต เลิศรส มีคาราโอเกะ พรอมรับจัดเลี้ยง ติดต่อ 089-7214664, 083-1012343, 087-2557779

102


หองกวาง สะอาด บรรยากาศสไตลบาหลี

ราาคาเบาๆ เริ่มตน 200-600

ติดต่อ 089-7214664, 083-1012343, 087-2557779

FREE Wi-Fi / เครื่องทำน้ำอุน / อางอาบน้ำ / ฟตเนส / สระวายน้ำ

NAKHONRATCHASIMA 103


PIMAI SALT CO., LTD.

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผูผลิตเกลือบริโภคและเกลืออุตสาหกรรมรายใหญของประเทศ ที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001, ISO/IEC 17025, GMP/HACCP

รวมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ “นครราชสีมา”

สำนักงานใหญ : 1016 อาคารศรีเฟองฟุง ชั้น 1 หองเอ ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทรศัพท. +66 (0) 2633-9380-5 โทรสาร. +66 (0) 2633-9390, +66 (0) 2633-9386 โรงงาน : 146 หมู 3 ถ.พิมาย-ตลาดแค ตำบลกระเบื้องใหญ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทรศัพท. +66 (0) 4420-1303-9 โทรสาร. +66 (0) 4420-1038 104


สวนอาหาร มรดกไทย (เพชรสายชล)

ÊǹÍÒËÒÃÁô¡ä·Â ͺÍØ‹¹...áʹʺÒ ã¡ÅŒ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ ¡ÑºÃٻẺ·Õè...“ÊØ´»ÃзѺ㨔

ทุกเมนูของเรา...คัดสรรจากวัตถุดิบที่ สด ใหม มีคุณภาพ...เพื่อรสชาติที่แสนอรอย

เปด 10.00 น. - 24.00 น. ติดตอสอบถามไดที่

บริการ หองพัก รับจัดเลี้ยง โตะแชร ทัวร งานแตง

www.facebook.com/moradokthai โทร.044-311778, 080-1530033, 081-0702091 แฟกซ 044-311778 360 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

NAKHONRATCHASIMA 105


เส้นทางสู่ AEC

อาเซียนกับการศึกษา นับถอยหลังประเทศไทยใกล้จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558 นี้ SBL ได้นำ� เสนอบทความทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนมาแล้ว ฉบับนี้ขอน�ำเสนอด้านการศึกษาของอาเซียนกันบ้างค่ะ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการแนะน�ำด้าน การศึกษาต่อส�ำหรับบุตรหลานของเราค่ะ

ประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษามีประโยชน์หลายประการไม่ว่า จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและสร้างความร่วมมือด้าน การศึกษา การส่งเสริมการจัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดท�ำหลักสูตร อาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การจัดท�ำหลักสูตรอาเซียนของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในทิศทาง เดี ย วกั น และเป็ น แนวทางส� ำ หรั บ ครู ที่ ต ้ อ งการจะจั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร อาเซียน และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนและการให้ทุนการศึกษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสและได้ รั บ ประสบการณ์ ใ น การศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ฝึกฝนการ ใช้ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ขอขอบคุณ: “58 ค�ำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558”กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ

106

หน่วยงานใดในประเทศไทยที่ดูแลด้านการศึกษา ของอาเซียน หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (National Focal Point) ของไทยที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษา คือ ส�ำนักความ สัมพันธ์ต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะท�ำหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการศึกษาเพื่อจัดท�ำโครงการกิจกรรมต่างๆ และเป็นหน่วยงาน หลักในการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education : SOM-ED) และการประชุม รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting : ASED) นอกจากนี้ในระดับอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในกรอบการประชุมของเครือ ข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ฉบับหน้าเราจะมาดูกันว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนคืออะไรและระบบ การโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนกันนะคะ


ยินดีตอนรับสู บานพักสุขุมไมเกา ปากชอง Sukum maigao pakchong www.sukummaigao.com www.facebook.com/sukummaigao

ติดตอ คุณนิตยา โทร.088-3771511 บŒานพักสุขุมไมŒเก‹า Sukum maikao homestay

ปากชองแคมป www.pakchongcamp.com www.pakchongcamp.com

สัมผัสบรรยากาศที่เหนือคำบรรยายของเขาใหญ‹ และธรรมชาติอันเขียวขจี บวกกับอากาศที่บริสุทธิ์ของผืนป†า

ณ ค‹ายลูกเสือ

ที่อยู แบงแยก ชาย หญิง อยางเปนสัดสวน หองพักแบบพัดลมหองน�ำและที่อาบน�ำ มีบริการในตัวเรือนนอน เราสามารถรองรับการใชบริการไดครั้งละมากกวา 500 คน ภายในเรือนนอนมีอุปกรณนอนพรอม ครู - อาจารย เขาพักแบบหองแอร ทีวี เครื่องทำน�ำอุน อาหาร คายฯ ปากของแคมป รับรองคุณภาพความสด สะอาดของผักและเนื้อสัตว ที่นำมาทำอาหารทุกมื้อสูผูบริโภค ฐานผจญภัย มีความเปนมาตรฐานและปลอดภัยดวยความใสใจดูแลของบุคลากร ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วิทยากร ทางคายฯ มีวทิ ยากรในการจัดกิจกรรม ออกตารางฝก ตารางเรียนใหทา นไดรบั ทราบบทเรียนลวงหนา เพือ่ ความมัน่ ใจ ในเนือ้ หาการเรียนตางๆทีท่ างคายไดจดั ใหหรือปรับเปลีย่ นเนือ้ หา การเรียนใดๆที่ทานตองการจะมุงเนนเปนพิเศษ ทางคายฯ เปดโอกาสใหเราไดวางแผนรวมกันเพือ่ การจัดกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ภาพ กิจกรรมยามวาง เรามีบริการชิงชาสวรรค มาหมุน ยิงปนตุก ตา ปาโปง บานบอล เรือปน ใหอาหารปลา และชมกระตายในสวน

ติดตอสอบถาม : โทร. 083-352-9444 Email : pakchongcamp@hotmail.com

NAKHONRATCHASIMA 107


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ส�ำนักสงฆถ�ำ้แม่กุหลำบ (ธ) เÅ¢ที่ 1 หมู่ 17 º้านอØดมทรัพย์พั²นา ต�าºÅÅาดºัÇ¢าÇ อ�าเÀอสี¤ิ้Ç จั§หÇัดน¤รราชสีมา

108

.indd 108

20/8/2558 20:28:32


ขอเชิญร่วมท�ำบุญ สร้างศาลาการเปรียญ ที่ ส�ำนักสงฆ์ถ�ำ้แม่กุหลาบ (ธ) จึ ง ขอบอกบุ ญ มายั ง ท่ า นพุ ท ธศาสนิ ก ชนมาร่ ว มกั น สร้างวัตถุถาวรในพุทธศาสนาเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไป สามารถติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ สมชาย จันทูปโม โทร.086-1111858, 091-3322994

* น�ำ้ ตกมีเฉพาะหน้าฝน Nakhonratchasima 109 .indd 109

20/8/2558 20:28:44


เส้นทางความเป็นมา

ความส�ำคัญของเมืองนครราชสีมา ...ในสมัยรัตนโกสินทร์

NAKHONRATCHASIMA เมืองนครราชสีมาในอดีตมีชื่อว่า “เมืองโคราช” หรือ “โคราฆะ” กับ “เมืองเสมา” ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยขอม และมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เรื่อยมา เส้นทางความเป็นมาฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงความส�ำคัญของเมืองนครราชสีมาใน สมัยรัตนโกสินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริมแม่นำ�้ โขงเป็นประเทศราช 3 เมือง คือ เมืองเวียงจันทร์ เมืองนครพนม และเมืองนครจ�ำปาศักดิ์ ให้เมืองนครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่าดง และหัวเมืองดอนที่ไม่ได้ขึ้นต่อประเทศราชทั้ง 3 นั้น และก�ำกับตรวจตราเมืองประเทศราชเหล่านั้นด้วย แล้ว ยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชั้นเอก มีผู้ส�ำเร็จราชการเมืองคนแรกคือ เจ้าพระยานครราชสีมา (นาม เดิมคือ ปิ่น ณ ราชสีมา)

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2

ในพ.ศ. 2362 มีข่าคนหนึ่งชื่อ อ้ายสาเกียดโง้ง ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นที่เมืองสาละวันทางฝั่งซ้าย แม่น�้ำโขง และรวมรวบสมัครพรรคพวกได้หลายพันยกทัพมาตีเมืองนครจ�ำปาศักดิ์ เจ้านครจ�ำปาศักดิ์ (หมา น้อย) สู้ไม่ได้ต้องทิ้งเมืองหนีมา รัชกาลที่ 2 จึงโปรดฯให้เจ้าพระยานครราชสีมายกกองทัพออกไปปราบปราม 110


และสั่งเจ้าอนุวงศ์แต่งกองทัพเมืองเวียงจันทน์ลงมาช่วยปราบ ปราม เจ้าอนุวงศ์จึงให้เจ้าราชบุตร (โย้) คุมกองทัพไปถึงเมืองจ�ำปาศักดิ์ ก่อนกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมา เจ้าราชบุตรรบชนะพวกขบถจับได้ตัว อ้ายสาเกียดโง้งกับพรรคพวกเป็นอันมากส่งเข้ามาถวายยังกรุงเทพฯ เมื่อ เสร็จจากการปราบขบถครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเจ้าราชบุตร (โย้) ให้เป็นเจ้าครองนครจ�ำปา ศักดิ์ และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในเจ้าอนุวงศ์ เจ้าอนุวงศ์จึงมีอ�ำนาจ ตลอดล�ำแม่นำ�้ โขงลงมาจนถึงฝ่ายใต้

สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3

พ.ศ. 2365 เจ้าพระยาก�ำแหงสงครามรามภักดี ซึ่งเป็นเจ้าเมือง นครราชสีมา ได้กราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิเมื่อปีพ.ศ. 2369 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุรุทธราช (เจ้าอนุวงศ์) ผู้ครอง นครเวียงจันทน์ ได้ขอครอบครัวลาวทีเ่ มืองสระบุรี (ซึง่ ถูกกวาดต้อนมาจาก เวียงจันทน์ ในคราวสงครามครัง้ ทีไ่ ด้พระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตมาประดิษฐาน ไว้ ณ กรุงธนบุรีนั้น)แต่เมื่อไม่ได้ดังประสงค์ก็ก่อการกบฏโดยยกกองทัพ จะลงมาตีกรุงเทพมหานคร เมือ่ เจ้าอนุวงศ์ยกกองทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา และเข้าโจมตีเมืองนัน้ พระยาปลัด (พระยาสุรยิ เดชวิเศษฤทธิท์ ศทิศวิชยั ) ผูร้ กั ษา เมืองไม่อยู่ เพราะไปปราบการจราจลที่เมืองขุขันธ์

กองทหารของเจ้าอนุวงศ์จึงตีเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายและ กวาดต้อนกรมการเมือง ตลอดจนพลเมืองทั้งชายหญิงไปเป็นเชลย เมื่อวัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2369 ในระหว่างการเดินทางคุณหญิงโมภรรยาพระยาปลัด ได้คิดอุบายกับกรมการเมืองให้ชาวบ้านเชื่อฟังทหารผู้ควบคุม แกล้งท�ำ กลัวเกรงและประจบเอาใจจนทหารของเจ้าอนุวงศ์ตลอดจนเพี้ยรามพิชัย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมให้ความไว้วางใจและพยายามถ่วงเวลาในการเดินทาง แล้วลอบส่งข่าวถึง เจ้าพระยาก�ำแหงสงครามรามภักดี (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลัด เมื่อเพี้ยรามพิชัยควบคุมตัวเชลยศึกมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์แขวงเมือง พิมาย และได้พักตั้งค่ายค้างคืนอยู่ ณ ที่นั้น คุณหญิงโมได้ออกอุบายให้ ชาวเมืองน�ำอาหารและสุราไปเลี้ยงดูผู้ควบคุมอย่างเต็มที่ จนทหารต่างก็ เมามายไม่ได้สติ พอตกดึกก็พร้อมกันจับอาวุธไล่ฆ่าทหารเวียงจันทน์ตาย เป็นจ�ำนวนมาก แล้วหาชัยภูมิตั้งมั่นอยู่ ณ ที่นั้น เจ้าอนุวงศ์ทราบข่าวก็ให้ เจ้าสุทธิสาร (โป้) บุตรคนใหญ่คุมก�ำลังทหารมาปราบปราม แต่คุณหญิง โมก็จัดขบวนทัพให้กรมการผู้ใหญ่คุมพลผู้ชาย ตัวคุณหญิงโมคุมพลผู้หญิง ออกตีกองทัพพวกเวียงจันทน์แตกยับเยิน ประกอบกับเจ้าอนุวงศ์ได้ข่าวว่า กองทัพจากกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาช่วยชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้องรีบถอน ก�ำลังไป เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2369 วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ครั้งนี้พระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาคุณ หญิงโมให้ดำ� รงฐานันดรศักดิเ์ ป็น “ท้าวสุรนารี” และพระราชทานเครือ่ งยศ ทองค�ำประดับเกียรติดังนี้คือ ถาดทองค�ำใส่เชี่ยนหมาก 1 ใบ จอกหมาก ทองค�ำ 1 คู่ตลับทองค�ำ 3 เถา เต้าปูนทองค�ำ 1 อัน คณโฑทองค�ำ 1 ใบ และขันน�ำ้ ทองค�ำ 1 ใบ

NAKHONRATCHASIMA 111


ในปีพ.ศ. 2376 กองทัพนครราชสีมาได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ ท�ำสงครามกับญวนในดินแดนเขมร เพือ่ ขับไล่ญวนออกจากเขมร เจ้าพระยา นครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ได้ร่วมกับเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท�ำการรบด้วยความสามารถ ปีพ.ศ. 2377 เจ้าพระยา นครราชสีมาได้น�ำช้างพลายเผือกหางด�ำ ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และโปรดเกล้าฯ ให้สมโภชขึน้ ระวางเป็น พระยามงคล นาดินทร์ ปีพ.ศ. 2380 โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยานครราชสีมาท�ำนุบ�ำรุง เมืองพระตะบองให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยน�ำชาวเมืองนครราชสีมา จ�ำนวน 2,000 คน ไปปฏิบตั งิ านด้วยความเรียบร้อย ปีพ.ศ. 2383 เจ้าพระยา นครราชสีมา พร้อมด้วยบุตร (พระยาภักดีนุชิต) คุมก�ำลังพลไปปรามกบฏ นักองค์อมิ่ ทีเ่ มืองพระตะบอง เพราะนักองค์อมิ่ ได้ปกครองเมืองพระตะบอง แทนพระยาอภัยภูเบศร์ แล้วคิดกบฏไปฝักใฝ่กบั ญวน โดยจับกุมกรมการเมือง พระตะบอง รวมทัง้ น้องชายของเจ้าพระยานครราชสีมา (พระยาราชานุชติ ) และกวาดต้อนครอบครัวหนีไป ทัพจากนครราชสีมาขับเคีย่ ว จนถึงปีพ.ศ. 2386 เจ้าพระยานครราชสีมาได้ลม้ ป่วย จึงกลับมาพักรักษาตัวทีเ่ มืองนครราชสีมา ท�ำให้การรบยืดเยือ้ ต่อไปอีก ซึง่ การท�ำสงครามกับญวนนี้ เมืองนครราชสีมา เป็นก�ำลังส�ำคัญของราชการทัพมาโดยตลอด ปีพ.ศ. 2387 เมืองนครราชสีมา ได้นำ� ช้างพลาย 3 เชือก น้อมเกล้าฯถวายรัชกาลที่ 3 คือ พลายบาน พลาย เยียว พลายแลม ปีพ.ศ. 2388 ได้น�ำช้างพลาย 2 เชือก น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 3 อีกครั้ง คือ พลายอุเทน และพลายสาร

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4

เมืองนครราชสีมามีความเจริญมากขึน้ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย ของหัวเมืองทางตะวันออก เพราะมีสินค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เช่น หนัง สัตว์ เขาสัตว์ นอแรด งา และไหม พวกพ่อค้าเดินทางมาซื้อสินค้าเหล่านี้ แล้วส่งไปจ�ำหน่ายที่กรุงเทพฯ และซื้อสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจ�ำหน่ายใน หัวเมืองตะวันออก โดยตลาดกลางอยูท่ เี่ มืองนครราชสีมา และทรงปรารภว่า ควรจะมีราชธานีห่างทะเลไว้อีกสักหนึ่งแห่งทรงมีพระราชด�ำริว่าควรเป็น เมืองนครราชสีมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ขึ้นไปทรงตรวจภูมิประเทศ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรม มหาศรีสุริยวงศ์สมุหพระกลาโหมเมื่อได้ทรงตรวจพิจารณาแล้ว ทรงเห็นว่า ยังไม่เหมาะสม เพราะเมืองนครราชสีมาอัตคัตน�ำ้ และการคมนาคมก็ยงั ล�ำบาก รัชกาลที่ 4 จึงทรงเปลีย่ นพระราชหฤทัยมาสร้างพระราชวังทีเ่ มืองลพบุรแี ทน และพระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงกราบทูลขอให้เปลีย่ นนาม การเรียกดงพระยาไฟเสียใหม่ว่าดงพระยาเย็น เพื่อไม่ให้คนครั่นคร้ามหรือ ไม่กล้าเดินทางผ่านเข้าไป

112


สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5

ในปีพ.ศ. 2417 พวกฮ่อได้เข้ามารุกราน เมืองหนองคายหลายครัง้ และเมืองนครราชสีมา ก็เป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดก�ำลังทัพไปปราฮ่อ ส่วนวิธีการปกครองเมืองนครราชสีมา ได้เริ่ม เปลีย่ นแปลงเมือ่ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) โดยโปรดฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตทีร่ าบสูงเป็น 3 มณฑล คือ 1.มณฑลลาวพวน มีเมืองหนองคายเป็นที่ว่า การมณฑล 2.มณฑลลาวกาว มีเมืองนครจ�ำปา ศักดิเ์ ป็นทีว่ า่ การมณฑล และ 3.มณฑลลาวกลาง มีเมืองนครราชสีมาเป็นทีว่ า่ การมณฑล ส�ำหรับมณฑลลาวกลางนัน้ มีกรมหลวง สรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ ต่อมาเมื่อ ได้จดั หัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาลทัว่ ทัง้ พระราช อาณาเขต ให้เปลี่ยนนามมณฑล ทั้ง 3 เสียใหม่ คือ มณฑลลาวพวน เป็นมณฑลอุดร, มณฑล ลาวกาว เป็นมณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบล มณฑลลาวกลาง เป็นมณฑลนครราชสีมา ส่วน เหตุการณ์สำ� คัญอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองนครราชสีมา ในรัชสมัยนี้ คือ ในด้านการคมนาคม ได้มกี ารสร้างทาง รถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ในพ.ศ.2434 ซึง่ เป็นทางรถไฟของรัฐบาลสายแรก และได้เสด็จ เปิดทางรถไฟเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443 ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ เมืองนครราชสีมาจนเท่าทุกวันนี้ ในปีพ.ศ. 2447 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ

ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และต่อมาได้ มีการทดลองการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ที่มณฑล นครราชสีมาเป็นแห่งแรก ปรากฏว่าได้ผลดีจึง ขยายไปยังมณฑลอื่นๆ

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6

ในพ.ศ. 2456 สมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เสด็จฯ กรมทหารม้าที่ 5 ทีม่ ณฑลนครราชสีมาและทรงรับ ต�ำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารม้าที่ 5 มณฑลนครราชสีมา ในปีพ.ศ. 2463 สมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ เสด็จฯตรวจราชการทหารที่ มณฑลนครราชสีมา

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้เสด็จฯเยีย่ ม พสกนิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก และ ได้เสด็จฯเยี่ยมพสกนิกรชาวเมืองนครราชสีมา อีกหลายครั้ง เช่น เสด็จฯทอดพระเนตรการ เรี ย นการสอนหลั ก สู ต รมั ธ ยมแบบประสมที่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา เสด็จฯเพื่อทรงเปิดอาคาร เรียนโรงเรียนบุญวัฒนา เป็นต้น ยังความปลาบ ปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวนครราชสีมา เป็นล้นพ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา” NAKHONRATCHASIMA 113


เส้นทางการศึกษา

Marie Vithaya School

ตั้งอยู่เลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร English Program (EP) ทั้งแบบประจ�ำและไป-กลับ โรงเรียนมารีย์วิทยา เป็นสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล

นครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยบาทหลวง มารีอุส หลุยส์ เบรย์ เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่กุลบุตร กุลธิดาของชาว จังหวัดนครราชสีมา บริหารงานโดยบาทหลวงที่ได้รับมอบหมายจาก ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา (มุขนายก) โดยเชิญภคินีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร มาด�ำเนินการบริหาร ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจ�ำนวน 6,287 คน และ ครูจ�ำนวน 324 คน มีบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นผู้จัดการและ เซอร์สายอรุณ ผิวเกลี้ยง เป็นผู้อ�ำนวยการ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมสู่โลกสากลในบรรยากาศการจัดการ ศึกษาแบบคาทอลิกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นโยบายคุณภาพของโรงเรียนมารีย์วิทยา 1.พัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญา ตลอดจนเอกลักษณ์และบุคลิกภาพ 2.ปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ เคารพซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ มีการท�ำงานเป็นกลุ่ม มี ความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส�ำคัญ มีความรัก และกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันของตนเอง 3.ปลู ก ฝังให้นัก เรียนเป็นผลเมืองดีของประเทศ ยึ ด มั่ น ใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้มีระเบียบ วินัย วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 4.ส่งเสริมด้านวิชาการและการปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมี ความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จ�ำเป็นอันเป็นพื้นฐานในการประกอบ สัมมาอาชีพในอนาคต 114

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมส�ำหรับคริสตชนคาทอลิก ในเมืองนครราชสีมาและเป็นโบสถ์หลักของสังฆมณฑลนครราชสีมา (ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและบุรีรัมย์) ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนมารีย์วิทยา โดยมีบาทหลวงยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสจากมุขนายก (ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา) เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบอาสนวิหารฯ และอภิบาลกลุม่ คริสตชน อาสนวิหารฯ ประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. และ18.30 น.


โรงพยาบาลเซนตเมร�่ (Saint Mary’s Hospital) โรงพยาบาลเอกชนที่ไมมุงกำไรสูงสุด ดำเนินการโดย นักบวชคริสตนิกายโรมันคาทอลิก มีความตั้งใจแนวแนที่มุงให บริการดานสุขภาพแกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด ใกลเคียง ภายใตปรัชญาที่วา “เรารักทาน” วิสัยทัศน มุงมั่นในการเปนผูนำในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล เคียงในดานบริการสุขภาพกับผูป ว ยเบาหวาน กุมารเวช และผูป ว ย จักษุ อยางมีคณุ ภาพตามมาตรฐานสากลดวยความรักและเมตตา งานบริการ โรงพยาบาลเซนตเมรี่ เปนโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ใหบริการดูแลรักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพการดูแลตนเองแกผปู ว ย โดยทีมแพทยผชู ำนาญการทัง้ แพทยประจำและแพทย สมทบครบทุกสาขา ทีมบุคลากรดานสุขภาพที่มีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง และเทคโนโลยีทาง การแพทยทท่ี นั สมัย เชน ศูนยอบุ ตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน ศูนยโรคหัวใจ ศูนยไตเทียม การผาตัดดวยกลอง วีดีทัศน เปนตน งานดานการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเซนตเมรี่ ดำเนินกิจการในดานการรักษาพยาบาล ตามคำขวัญที่วา “บริการเปยมดวยเมตตา รักษาเปยมดวยประสิทธิภาพ” กลาวคือยึดมัน่ ในหลักเมตตาธรรมและจริยธรรม ใหความเอาใจใสรกั ษาผูป ว ย อยางเต็มความสามารถดวยจรรยาบรรณของแพทย พยาบาลและพนักงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพชัน้ สูงและดวยจิตสำนึกทีเ่ คารพในศักดิศ์ รีของผูป ว ยใน ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยูและสิ้นชีวิตแลว ถือเสมือนผูปวยเปนญาติผูหนึ่งที่ตอง ปฏิบัติใหบริการดวยจิตใจออนโยนและอบอุนเปยมดวยความเมตตากรุณา งานดานศาสนาและจิตใจ โรงพยาบาลเซนตเมรี่ ดำเนินงานอภิบาลตามแบบฉบับของพระเยซูเจา ใหความสำคัญแก วิญญาณจิตใจควบคูก บั รางกาย โดยยึดจิตตารมณเมตตาธรรมเปนแนวทางเพือ่ ใหผปู ว ยและผูม าใช บริการไดสมั ผัสประทับใจอยูก บั พระเจา ในบรรยากาศของความรัก ความเห็นอกเห็นใจของบุคลากร ของโรงพยาบาลตามภาษิตของโรงพยาบาลวา “เมตตากรุณาอยูท ใ่ี ด พระเจาสถิตทีน่ น่ั ”

115 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0-4426-1261 โทรสาร 0-4425-6600 NAKHONRATCHASIMA www.smhkorat.com


วิทยาลัยเทคโนโลยีมารียบริหารธุรกิจ St.Mary’s Business Administration Technological College (MBAC)

รับสมัครนักศึกษาใหม ผูจบ ม.3 หรือเทียบเทา ศึกษาตอระดับ ปวช. ผูจบ ม.6, ปวช.หรือเทียบเทา ศึกษาตอระดับ ปวส. ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี

เรียน MBAC มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

ติดตอ : โทร 044-205316 ตอ 101-105 โทรสาร 044-274778

WWW.MBAC.AC.TH

Registration นักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป (ระดับชั้นเตรียมอนุบาลมัธยมศึกษาปที่ 4) เรียนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme English-Thai) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.30 น. วันเสาร 08.00-15.00 น. 116

โรงเรียนลำดับที่ 28 โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครราชสีมา มีเนื้อที่ 78 ไร 1 งาน 12 ตร.วา มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบการ 5 หลัง เปดสอนหลักสูตรสามัญและสองภาษา ตัง้ แตระดับชัน้ เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนทั้งหมด 2,208 คน ชาย 1,087 คน หญิง 1121 คน สามัญ 710 คน สองภาษา 1498 คน ครูไทย 171 คน ครูตางชาติ 32 คน


วส.

พิ่ม

778

5 หลัง

าปท่ี 6 คน

สถานที่กอสราง บานผูสูงอายุราชสีมา 892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-254388 / 089-7892287 บัญชีออมทรัพย ชือ่ บัญชี มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย สาขาคลังพลาซา เลขที่ 742-0-25090-9

สาขาถ.พิบลู ละเอียด เลขที่ 480-2-33912-9

สาขาถ.มุขมนตรี เลขที่ 580-532865-3

สนง.ถ.เดชอุดม (สาขายอย ถ.มิตรภาพ นม) เลขที่ 200-2-52050-2

อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย เลขที่ 894 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 คุณแมมารี เซเลส ครอสตาโรซา เปนผูก อ ตัง้ คณะ เขียนธรรมนูญนักพรตหญิงฯ จากการไขแสดงของพระเยซูเจา เมือ่ วันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1725 และใชธรรมนูญสถาบันชีวิตนักพรตใหม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1731 นักพรตหญิงคณะพระมหาไถดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ คือ เปนสำเนาที่มีชีวิตของพระเยซูเจาดวยความรักขององคพระบิดาเจาที่ปรารถนาให พระเยซูเจา พระบุตรสุดที่รักของพระองค กลับคืนชีพใหมอีกครั้งสำหรับโลก นักพรตหญิงคณะพระมหาไถ ดำเนินชีวิตซอนเรนในพระคริสตเจา ที่ไดนำเอาการอธิษฐานภาวนาไมหยุดหยอนของพระเยซูเจามาเจริญชีวิต ในเขตพรต เปนชีวิตแหงการนมัสการ สรรเสริญและทูลออนวอน อารามนีม้ บี า นพักเล็ก ๆ สำหรับผูส นใจมาพักคางคืนเพือ่ สงบจิตใจ และสรางความกาวหนาฝายจิต การเพงภาวนาเปนคุณลักษณะพิเศษของหมูค ณะทีพ่ ยายามดำเนินชีวติ ตามฤทธิก์ ศุ ลมหาบุญลาภ ภายใตบรรยากาศของการสำรวมชีวติ จิตใจในหองภาวนา แหงหัวใจของตน นักพรตหญิงคณะพระมหาไถไดรับมอบหมายใหวอนขอพระผูเปนเจาในนามของทุกคน รวมทั้งผูที่ไมสวดภาวนาดวย

NAKHONRATCHASIMA 117


เส้นทางพบ อ�ำเภอเมือง

อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นอ�ำเภอหนึ่งในจ�ำนวนอ�ำเภอ ทั้งหมด 32 อ�ำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งของศาลากลาง จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ และเป็นศูนย์กลางความเจริญ ของจังหวัด ปัจจุบันมี ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ เป็นนายอ�ำเภอ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา

ประวัติอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา

อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา มีชื่อเรียกตามความถนัดของชาว พื้นเมืองว่า “โคราช” เรียกตามภาษาราชการว่า “เมืองนครราชสีมา” เหตุทเี่ รียก 2 ชือ่ ด้วยปรากฏว่าตามหลักฐานโบราณคดีเรือ่ งงานข้างต้น วินิจฉัยชื่อเมืองนครราชสีมาว่า ก่อนที่จะสร้างขึ้นในสถานที่ปัจจุบัน เดิมมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง ซึ่งอยู่ทางขวาของล�ำตะคอง ปัจจุบัน อยู่ในเขตอ�ำเภอสูงเนิน เมืองที่หนึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของล�ำตะคองมีชื่อ เรียกว่า “เมืองโคราช” จากหลักฐานที่ได้ส�ำรวจพบว่าในบริเวณเมือง ทั้งสอง เมืองเสมาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ต่อมาได้ข้ามมาสร้างเมือง โคราชขึ้นอีกเป็นเมืองใหม่ ทิ้งเมืองเสมาให้เป็นเมืองร้างในที่สุด เมืองโคราช ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยขอม ส่วนชื่อเมืองนั้นเข้าใจว่า พวกพราหมณ์คงใช้ชื่อเมือง “โคราฆะปุระ” ในมัชฌิมประเทศมาตั้งเป็นชื่อเมืองในประเทศไทยอยู่ หลายเมือง ซึ่งชื่อบ้านนี้นานเข้าเสียงเรียกเพี้ยนไปเป็น “โคราช” ต่อ มาสมเด็จพระนารายณ์ได้ยา้ ยเมือง “โคราช” และเมืองเสมา มาสร้าง ในที่ตั้งปัจจุบัน และตั้งชื่อใหม่วา่ “เมืองนครราชสีมา”

118


ข้อมูลทั่วไป

อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา มีพนื้ ทีท่ งั้ สิน้ 478,343 ไร่ หรือ 765.35 ตารางกิโลเมตร แบ่ง เขตการปกครองเป็น 24 ต�ำบล 235 หมู่บ้าน มี เทศบาล 15 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร นครราชสีมา 1 แห่ง เทศบาลต�ำบล 14 แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนต�ำบล 12 แห่ง มี ประชากรทั้งสิ้น 445,759 คน แยกเป็นชาย 217,715 คน หญิง 228,044 คน (ข้อมูลส�ำนัก ทะเบียนอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา กรกฎาคม 2556) ประชากรส่วนใหญ่นอกเขตเทศบาล เมืองนครราชสีมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท�ำนา และเพาะปลูกพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรนอกเขตเทศบาล หลังฤดูเก็บ เกี่ ย วแล้ ว ประชากรบางครั ว เรื อ นจะประกอบ อาชีพรับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน คิด เป็นร้อยละ 20 ของประชากรนอกเขตเทศบาล นอกนั้นเป็นการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับ ราชการ ค้าขาย และบริการ เป็นต้น จุดเด่นของพื้นที่ เป็นเขตอุตสาหกรรม ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองระเวียง และต�ำบลหนอง บัวศาลา มีโรงงานขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก จ�ำนวนมากมาย ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศ ส่วนที่ต�ำบล โคกกรวด เป็นแหล่งการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ใหญ่ อีกพื้นที่หนึ่งของอ�ำเภอ

สรุปผลการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

1.การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2556 2.การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจ�ำปี 2556 3.การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา 5.กองทุนหมู่บ้าน 6.สินค้า OTOP 7.โครงการรับจ�ำน�ำข้าว ปี 2556/57

แหล่งท่องเที่ยวของอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา

1.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพล 2.ประตูชุมพล ในอดีตเมืองนครราชสีมา มีประตูทั้งหมด 4 แห่ง แต่ประตูชุมพลเป็น ประตูเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 3.วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองทางเข้าจากถนนรอบเมือง ประมาณ 500 เมตร 4.พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณวัดสุทธจินดา ตรงข้ามศาลากลาง จังหวัด 5.วัดพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ ในตัวเมือง เป็นวัดสวยงาม มุมวัดด้าน ถนนจอมพล เป็นที่ตั้งศาลเจ้าหลักเมือง ประดิษฐานหลักเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ�ำจังหวัด 6.ศาลเจ้าช้างเผือก ตัง้ อยูร่ มิ คูเมืองทางทิศเหนือ ตรงถนนมนัส ติดกับถนนพลแสน ในอ�ำเภอ 7.วัดศาลาทอง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลในเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ใน พระเจดีย์องค์เล็ก ปัจจุบันได้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้ 8.วัดเก่าของเมืองโคราช ได้แก่ วัดกลาง วัดบูรพ์ วัดอีสาน วัดพายัพ ตั้งอยู่ในเมืองเก่า ณ ทิศตามชื่อวัด นอกจากนี้ยังมีวัดสระแก้ว วัดบึง วัดแจ้ง วัดสมอราย และวัดสามัคคี ซึ่งเป็นวัด โบราณคู่บ้านคู่เมืองสมัยเริ่มสร้างเมืองนครราชสีมาทุกวัดอยู่ในตัวเมือง 9.ปราสาทหินวัดพนมวัน ตั้งอยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 20 กิโลเมตร 10.สวนสัตว์นครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 19 กม. บนถนนเฉลิม พระเกียรติ ร.9 เป็นสวนสัตว์แห่งที่ 5 ของประเทศ 11.อุทยานไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต�ำบลสุรนารี ทางหลวง หมายเลข 304 (นครราชสีมา-ปักธงชัย) NAKHONRATCHASIMA 119


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

“ด้วยความแข็งแกร่ง มุ่งมุั่น ตั้งใจ ฉับไว เข้าใจงาน พร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวต�ำบลบ้านใหม่ทุกคน”

“มุ่งมั่นพัฒนา ต�ำบลบ้านใหม่ อย่างเป็นระบบ เพือ่ ความยัง่ ยืน พร้อมการบริหารจัดการอย่างหลักธรรมาภิบาล และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ อยูห่ า่ งจากทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นางส�ำ รวย พยอมใหม่ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านใหม่

ข้อมูลทัว่ ไป

เทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 19.55 ตร.กม. หรือประมาณ 12,218.75 ไร่ มีจ�ำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มี จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,678 ครัวเรือน จ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,047 คน แยกเป็นชาย 8,530 คน และหญิง 9,517 คน ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำท�ำนาจะเป็นพื้นที่ที่ทั้งอาศัยน�้ำฝน และอยู่ในเขตชลประทาน จึงท�ำนาได้ปีละ 1-2 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่ เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเหลืองปะทิว ขาวตาแห้ง ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พื้นเมือง และมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ การท�ำนาบัว การเลี้ยงปลากินพืชและสัตว์ รวม ทั้งการจัดท�ำไร่นาสวนผสม อาชีพรองได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นบ้าน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ โคเนื้อ เป็นต้น

120

นางส�ำรวย พยอมใหม่ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านใหม่

เทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ พันธกิจ

1.พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้มาตรฐานและ มีคุณภาพ 2.พัฒนาและบ�ำรุงรักษาแหล่งน�ำ้ เพื่อกักก็บน�ำ้ ได้อย่าง พอเพียง ส�ำหรับอุปโภค บริโภค และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ 3.พัฒนาการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ 4.ส่งเสริมให้ประชนได้ออกก�ำลังกายด้วยการจัดลานกีฬา 5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


จุดมุง่ หมายเพือ่ การพัฒนา

1.การได้รบั บริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามสะดวก และเสมอภาค 2.มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและ ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 3.ประชาชนมีศกั ยภาพ มีความรูม้ รี ายได้เพียงพอสามารถ พึ่งตนเองได้ 4.การบริหารจัดการภาครัฐทีด่ ี แบบบูรณาการและมีสว่ นร่วม 5.การพัฒนาและบ�ำรุงรักษา ล�ำปรุให้มีความสะอาด ไร้ มลพิษและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรและเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 2.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้าน เมืองที่ดี 3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วม กันอย่างมีความสุข 7.ยุทธศาสตร์นำ�้ แก้จน 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

รางวัลเกียรติยศนักปกครองฯแห่งปี 2558

นางส�ำรวย พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” สาขานักปกครองท้องถิ่น แห่งปี ประจ�ำปี 2558 ได้กล่าวเปิดใจถึงรางวัลดังกล่าวว่า “ดีใจนะคะ ที่เราท�ำงานแล้วมีคนมองเห็น แสดงว่าตอนนี้ มีคนมองเราอยู่ แสดงว่าการท�ำงานของเราต้องทุ่มเทเพราะว่าทุ่มเท ด้วยใจท�ำงานด้วยใจรับรองว่าทุกคนไม่ตอ้ งกลัวท�ำงานด้วยใจ ท�ำงานจริง มีคนเห็นผลงาน และจากตรงนีเ้ ราก็จะพัฒนาให้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ ให้คคู่ วร กับสิ่งที่ได้รับมาเช่นกัน และก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวต�ำบลบ้านใหม่ ของเรานะคะเพราะไม่วา่ นายกฯ พัฒนาต�ำบลด้านใด พร้อมสนับสนุน การท�ำงาน ซึ่งถือว่าพี่น้องชาวต�ำบลบ้านใหม่ของเรามีความพร้อมที่ จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า”

NAKHONRATCHASIMA 121


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลกรัง “ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพทันเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม” คือวิสยั ทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลกรัง ซึง่ ตัง้ อยูห่ มู่ 4 ถนนขามทะเลสอ -โคกสูง ต�ำบลพลกรัง ต�ำบลพลกรัง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอ�ำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนายแก้ว ขาพิมาย ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลกรัง

ประวัติความเป็นมา

เดิม “บ้านพลกรัง” มีชื่อเรียกว่า “บ้าน พลรั้ง” มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าสมัยก่อนได้เกิด สงครามต่อสูก้ นั และทางเมืองหลวงได้จดั กองทัพ ขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับศัตรู โดยมารั้งทัพไว้ที่หมู่บ้าน นี้ จึงเรียกชือ่ ว่าบ้านพลรัง้ ต่อมาจึงเปลีย่ นชือ่ จาก บ้านพลรั้ง มาเป็นชื่อ “บ้านพลกรัง” เนื่องจาก ส�ำเนียงของชาวบ้านที่เรียกติดปากกันตามภาษา โคราช 122

ในสมัยก่อนนั้นบ้านพลกรังมีเพียง 1 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวเกิดเป็นต�ำบล ขึ้น และได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหลายหมู่ โดยมี นายผัน สุขส�ำราญ เป็นก�ำนันต�ำบลพลกรังเป็น คนแรกและเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 ได้แยก ต�ำบลออกเป็น 2 ต�ำบล คือ ต�ำบลสีมุม และ ต�ำบลพลกรัง


ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลกรัง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 18.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,658 ไร่ โดยมีแนวเขตปกครอง 8 หมูบ่ า้ น คือ หมู่ที่ 1 บ้านพลกรัง หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 บ้านพลกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 8 บ้านบึงประเสริฐ

พันธกิจของ อบต.พลกรัง

1.การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ 2.การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนใน การพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

NAKHONRATCHASIMA 123


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดศำลำทอง ÇÑ´ÈÒÅҷͧ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนเบญจรงค์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดธรรมยุติ นิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่เศษ ปัจจุบันมี พระ¤รÙสิริเจµิยาภิºÒÅ เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติควำมเปนมำ

ÇÑ´ÈÒÅҷͧ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอ�านาจ เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเลไลย์” ต่อมาเปลี่ยนมาเป็น “วัดป่าเลไลย์ ทอง” และเมือ่ ครัง้ แผ่นดินสมเดçจพระนารายณ์มหาราชทรงปกครอง แผ่นดินสยาม โปรดให้สร้างเมือง “โคราฆปุระ” หรือเมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศาลาทอง” จวบจนปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้ำงภำยในวัด

พระอุโบส¶ทรงจัµุรมุ¢มีหน้าบัน 4 ด้าน อย่างพระปรางค์ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้งถ้าตัดมุขทั้ง 4 ด้านออก «ึ่ง จะไม่เหมือนรูปอุโบสถอย่างไทยนิยมในปัจจุบัน «ึ่งส่วนใหญ่สร้าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีหลังคาลาดชัน

กำรบูรณปฏิสังขรณอุโบสถ

เมื่อปีพุทธศักราช 2481 นางเลียบ ชิéนãน เมืองพร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันสละทุนทรัพย์สร้างพระอุโบสถหลัง

ใหม่แทนหลังเก่าที่เป็นไม้ มีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นลักษณะเดิมแต่เป็นคอนกรีต ทั้งหลัง เพื่อคงรักษาลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมอย่างขอมโบราณ ผู ้ อ อกแบบพระอุ โ บสถคื อ พระ¤รÙ » ลั ด สั ม พิ พั ² น์ วิ ริ ย าจารย์ (พระมหาสุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) ได้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง น�า พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมกันก่อสร้างจนส�าเร็จสมบูรณ์ เมื่อพ.ศ.2483 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2535 ได้มีการบูรณะเปลี่ยนกระเบื้อง หลังคาครั้งใหญ่และทาสีใหม่ทั้งหลัง โดยการน�าของพลµíารวจ µรีชนัน ชานะมัย อดีµผÙ้บัง¤ับการµíารวจภÙธรภา¤ 3 และในปี พ.ศ.2545 «่อมเปลีย่ นโครงหลังคาจากแปไม้เป็นแปเหล็กและกระเบือ้ ง โดยพระ¤รÙสิริเจµิยาภิบาล

ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

พระ»ระธาน เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ทรงนัง่ ห้อยพระบาท ทั้งสองเฉกเดียวกับปางปฐมเทศนา «ึ่งนิยมสร้างกันมากในสมัยทวา ราวดี ผิดกันแต่พระกรขวาท่อนล่างพาดอยู่บนพระเพลา ทรงหงาย พระหัตถ์ ส่วนปางปฐมเทศนานั้นพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วเป็นรูปวง ธรรมจักร แต่พระประธานวัดศาลาทองทรงประทับนั่งบนแท่นศิลาไม่ พิงพนัก ทอดพระเนตรต�่า สีพระวรกายเป็นสีทองอร่าม ริมพระโอษฐ์ สีแดงสด ความสูงจากพระบาทฐานถึงพระรัศมี 5.10 เมตรวัดโดยรอบ พระต้นพระกร รวมอุระ 3.10เมตรพระบาทสูงจากพื้น 0.50 เมตรพื้น พระอุโบสถยกสูงจากพื้นดิน 1.80 เมตรไม่มีดอกบัวรองรับพระบาท ครองผ้าเฉวียงอังสะ พาดสังฆาฏิคล้ายพระสงฆ์ลงโบสถ์ท�าสังฆกรรม หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกพระกรทั้งสองพาดพระเพลา เป็น

124

.indd 2

19/8/2558 22:22:09


กิริยารับถวายน�้ำเต้าและรวงผึ้งจากช้างและวานร พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท ท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2489 ท�ำการก่อสร้างพระเจดีย์ฯเป็นสององค์ครอบทับ กันอยู่ องค์ใหญ่ความสูง 32.60 เมตรฐานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 21.60 เมตร องค์เล็ก ความสูง 7.20 เมตร ฐานวงกลมเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 4.80 เมตร ตามหลักฐานค�ำกล่าวรายงานของ พลโทส.ไสว แสนยากร ต่อ จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ในโอกาสมาเป็น ประธานพิธบี รรจุพระบรมสารริกธาตุ ณ วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันอังคาร แรม 13 ค�ำ่ เดือน ยี่ ปีมะเส็ง เบญจศก ตรงกับวัน ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2496 ความตอนหนึ่งว่า “ในวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2485 ขณะที่กองพลทหาร ที่ 3 (กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ในปัจจุบัน)ขณะท�ำการปฏิบัติ ก่อสร้างสะพานส�ำรองข้ามแม่น�้ำปิง ที่ อ.พะเยา จ.เชียงราย ร้อยโท วงศ์ เสริมธน ได้ขุดพบ ผอบ 7 ชั้น จ�ำนวน 4 องค์ สันนิษฐาน ว่าน่าจะมีสิ่งส�ำคัญบรรจุอยู่ภายใน กองพลที่ 3 จึงได้ตั้งเรื่องตรวจ สอบไปยังกรมศิลปากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร ขณะ นั้น คือ หลวงบริบาลบุรีรภัณฑ์ ได้ท�ำการพิสูจน์และยืนยันว่า เป็น พระบรมสารีริกธาตุ” เมื่อเป็นที่ปรากฏฉะนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองจึง ได้จัดงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่พระนคร จนเกิดความน่า อัศจรรย์ต่อการเคารพบูชาขึ้นหลายสิ่ง ต่อมา จอมพลผินชุณหะ วัณ ท่านได้ขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่ง อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร อีก ส่วนหนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานยัง มณฑลอิสาน ณ วัดศาลาทอง

จ.นครราชสีมา เพื่อก่อให้เกิดมิ่งขวัญ และความเป็นสิริพิพัฒนมงคล แก่บรรดาเหล่าทหารและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป อนึ่งท่านจอมพลผินชุณหะวัณ ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า แม้นเมื่อเสร็จ ศึกสงครามมหาเอเชียบูรพาลงเมื่อใด แลบังเกิดความผาสุกขึ้นแก่ชาติ บ้านเมือง ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จักได้สร้างพระเจดีย์อันเป็นเหมาะสมบังควร ถวายเป็นศรีสง่าให้พุทธบูชาของประชาชนชาวอิสาน และประเทศชาติ สืบไปเบื้องหน้า ดังที่ปรากฏเป็นสาระส�ำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

ท�ำเนียบรายนามเจ้าอาวาส 1. 2. 3. 4. 5.

พระครูใบฎีกาชินวํโส (หรั่ง) พ.ศ.2470 - ไม่ปรากฏ พระครูใบฎีกาจตฺตมโล (แอ๋ว) พ.ศ.2475 - ไม่ปรากฏ พระครูพรหมจักร พรหม พรหฺมสโร พระครูสุทธศิลสังวร (สุวรรณ นนฺทิโย) พ.ศ.2500 - 2516 พระมหาวิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.5 (พระเทพรัตนดิลก) พ.ศ.2517 6. พระครูธรรมสารสุธี ป.ธ.4 (อุทิศ) พ.ศ.2518 7. พระครูศรีเจติยาภิบาล (พระมหาใส) พ.ศ.2519 - 2523 8. พระครูสังฆรักษ์ถนัด พ.ศ.2523 - 2531 9. พระมหาศุภณัฐสุขวฑฺฒโน ป.ธ.3 พ.ศ.2523 10. พระครูวรญาณปรีชา (สุรญาโณ) ป.ธ.3 พ.ศ.2533 - 2540 11. พระครูปลัดไวยตะวัน อรุโณ (ไวตะวัน อรุโณ) (ป.ธ.1-2) พ.ศ.2540 - 2542 12. พระมหาวุฒิกรณ์กาญจโน ป.ธ.3 พ.ศ.2543 13. พระครูสมชัย ญาณวีโร ป.ธ.1-2 (พระครูสิริเจติยาภิบาล) พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน Nakhonratchasima 125

.indd 3

19/8/2558 22:22:30


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

พระอุโบสถหินอ่ อน

วัดพายัพ ÇÑ´¾ÒÂѾµÑ§é ÍÂÙà‹ Å¢·Õè óðø ¶¹¹ªØÁ¾Å µíÒºÅã¹àÁ×ͧ ÍíÒàÀÍ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ สังกัดคณะสง¦์ มหานิกาย

ประวัติความเปนมาของวัดพายัพ

ÇÑ´¾ÒÂѾสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๒๐ และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ.๑๑๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๙ เมตร และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๑๕๓๙ กว้าง ๔๒ เมตร ยาว öö เมตร วัดพายัพ (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด นครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในเขตก�าแพงเมืองเก่าอยู่ทางด้านทิศ พายัพของเสาหลักเมืองจึงตั้ง ชื่อว่า “วัดพายัพ” โดยÊÁà´ç¨¾ÃÐนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้าง เมืองนครราชสีมา ซึ่งในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงครองราช อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงเลือกสถานที่ในการสร้างเมือง

ประตูวดั พำยัพทิศเหนือ นครราชสีมา ทรงโปรดฯให้ช่างชาว½รั่งเศสเขียนแปลนก่อสร้าง เป็นรูปเหลี่ยม พื้นที่เมืองเก่าของนครราชสีมามีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ โดยออกแบบให้มีคูคลองน�้าล้อมรอบเพื่อป‡องกันข้าศึก มีก�าแพงและ ประตูเมือง ๔ ประตู คือ ประตูชุมพล ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ (หรือประตูผี) ภายในก�าแพงเมืองเก่าได้ทรงให้ สร้างวัดขึ้นจ�านวน ๕ วัด คือ วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง นคร), วัดบึง, วัดพายัพ, วัดอิสาน, และวัดบูรพ์

เสนาสนะสําคัญ

¾ÃÐÍØâºÊ¶ ลักษณะทรงเรือส�าเภา ศิลปะอยุธยา เป็นพระ

126

.indd 2

19/8/2558 22:18:11


ถ�ำ้ อนุรักษ์ หินงอกหินย้ อย

อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช อุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคาไม้ อายุกว่า ๓๐๐ ปี มีลูกนิมิตเป็นใบเสมา คู่รอบพระอุโบสถเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พายัพเป็นมาอย่างไรไม่ทราบประวัติ ทว่า พระอุโบสถหลังเก่านี้ได้ช�ำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณะซ่อมแซม ได้ ทางวัดจึงได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทน โดยมีลักษณะทรง เรือส�ำเภาอยุธยาเช่นเดิม โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับหิน อ่อน-หินแกรนิตทั้งหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผูท้ รงสถาปนาเมืองนครราชสีมาและวัดพายัพขึน้ พระอุโบสถ หินอ่อนหลังนี้จะมีความงดงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน และจะเป็น เกียรติประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทาง ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และเป็นแหล่งแสวงบุญที่สำ� คัญตลอดไป

การสถาปนาพระอารามหลวง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด พายัพขึ้นพร้อมกับสร้างเมืองนครราชสีมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี ประมาณ พ.ศ.๒๒๒๐ โดยวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้าง จึงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงมาแต่แรก แต่ เนื่องจากไม่ปรากฏมีหลักฐานการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อ ราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลง เปลี่ยนเป็นกรุงธนบุรีและราชวงษ์จักรี

หอประชุ มธรรมโฆษ วัดพายัพ ก็ขาดสถานะภาพจากวัดหลวง กลายเป็นวัดราษฎร์เรือ่ ยมา การสถาปนาพระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด เกล้าฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ วันอาทิตย์แรม ๑๑ ค�่ำ เดือน ๗ ปีชวด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ก�ำหนด และในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๑๕๕๑ มีมติเห็นชอบให้ยกวัดราษฎร์ขนึ้ เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ จ�ำนวนทั้งหมด ๙ วัด จากทั่วประเทศ จึงมีประกาศส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพายัพ ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขึน้ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๕ ตอน พิเศษ ๑๔๐ ง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้วัดพายัพเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระราชวิมลโมลี (ด�ำรง ทิฏฐธมฺโม ป.ธ.๙) เป็น เจ้าอาวาสและ เจ้าคณะจังหวัด Nakhonratchasima 127

.indd 3

19/8/2558 22:18:33


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดสุสำน วั ด สุ ส าน µÑé § ÍÂÙ ‹ Ë ÁÙ ‹ ·Õè 2 µí Ò ºÅã¹àÁ× Í § Íí Ò àÀÍàÁ× Í § นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ป˜จจุบันมี พระอธิการชาติชาย ติขวฺวีโร เป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัด

àÁ×èÍ ¾.È.2447 นายเ»›น พินิจ ได้ยกที่ดินหัวไร่ปลายนา ประมาณ 35 ไร่ ให้เป็นธรณีสง¦์ เพื่อให้ Íาจารยบุญ เป็นผู้ สร้างวัด และพร้อมใจด้วยญาติพี่น้องลูกหลานตลอดจนผู้ที่มี จิตศรัทธาบริจาคสมทบ สร้างเป็นกุ¯ิ 5 ห้อง 3 หลังคาติดกัน ครัวไ¿ 1 หลัง 3 ห้อง หอระ¦ังไม้ 1 หลัง 3 ห้อง ศาลาเปรียญ 1 หลัง ยาว 6 ห้อง กว้าง 4 ห้อง เริ่มแรกยังไม่ปราก¯ชื่อวัดเป็น ทางการ พื้นที่ด้านตะวันตกกุ¯ิพระได้จัดเป็นที่ป†าช้า ½˜ง และเผา ศพของชาวเมืองนครราชสีมา

µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ พ.ศ.2460 เกิดกาÌโรคระบาดในเมืองนครราชสีมา มีคนตายมาก ทางราชการให้น�าศพมา½˜งและเผาที่วัดนี้ จึงมีนาม เป็นทางการในหนังสือราชการเรียนว่า “วัดสุสาน (»†าชŒาทีè 1)” แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสงสาร” ต่อมามีพระมาจ�าพรรÉามาก ขึ้นวัดจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล�าดับ µ‹ÍÁÒ Íาจารยบุญ ได้ร่วมมือกับ นายỈะ เล่าอิÁ «ึ่งมีที่ดิน ติดวัดด้านตะวันออก ได้ชว่ ยกันสร้างอุโบสถขึน้ ในทีด่ นิ ของ นายแปˆะ เล่าอิม ครึ่งหนึ่ง ในที่ดินของวัดครึ่งหนึ่ง ลักÉณะพื้นก่ออิฐถือปูน เสาไม้สี่เหลี่ยม หลังคามุงกระเบื้อง มี½‡าเพดานท�าด้วยไม้กระดาน หน้าจั่ว 2 ข้าง เป็นรูปดวงอาทิตย์©ายแสง มีพระประธาน 1 องค์ หน้าตักกว้าง 1 วา ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองประดิÉฐ์บนแท่น ก่ออิฐถือปูน (คือพระประธานองค์ป˜จจุบันนี้) แต่ยังไม่ได้ผูกพันธสีมา เมื่ อ อาจารย์ บุ ญ ได้ ล าสิ ข าบท ชาวบ้ า นจึ ง ไปนิ ม นต์ พระÍาจารยเพชร จากวัดปรกมาอยู่เป็นสมภารเจ้าวัด และอาจารย์ หล�า «ึ่งเป็นพระจรมาอยู่ที่วัดสุสานนี้ด้วย

128

.indd 2

19/8/2558 22:23:16


บัดนี้อุโบสถวัดสุสานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ลง 11 กุมภาพันธ์ 2517 ทางวัดจึงจัดงานผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2518 เวลา 15.00 น. ตัดลูกนิมิตวันที่ 10 มีนาคม 25518 เวลา 15.00 น.

ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

หลวงพ่อทอง พระประธานอายุกว่า 200 ปี สร้างในคราวที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาพักทัพ ณ บริเวณวัดสุสานแห่งนี้

ประวัตเจ้าอาวาสวัดสุสานองค์ปัจจุบัน

พระอธิการชาติชาย ติขวฺวีโร นามเดิม ชาติชาย มโนรัม อุปสมบทเมื่ออายุ 22 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ณ วัด อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พระราชบริยัติกวี เป็น พระอุปฌา และได้ยา้ ยสังกัดวัดมาอยูท่ ี่ วัดสุสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2549

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

วัดสุสานขอเรียนเชิญญาติโยมผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบูรณะอุโบสถ และสร้างพระราหู 8.8 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยร่วมบุญ 1,500 บาท จะได้รับพระปางเปิดโลก 1 องค์ จึงขอบอกบุญมายัง ท่านพุทธศาสนิกชน มาร่วมกันสร้างวัตถุถาวรในพุทธศาสนาเพื่อ ความเจริญยิ่งขึ้นไปสามารถติดต่อท�ำบุญได้ที่ พระอธิการชาติชาย ติขวฺวีโร เจ้าอาวาสวัดสุสาน หรือคุณวินัย ศิลาเริง ไวยาวัจกร โทร.08-5303-6030 และ 08-1865-7011 หรือ ชื่อบัญชี พระอธิการ ชาติชาย มะโนรัมย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ เลขที บัญชี 306-0-30574-9 Nakhonratchasima 129

.indd 3

19/8/2558 22:23:27


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดบูรพ ÇÑ´ºÙþµÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 4 ÃÔÁ¶¹¹ÁËÒ´ä·Â µíÒºÅã¹àÁ×ͧ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขที่ดิน 27 คิดเป็น เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 90 ตาราวา ปัจจุบันวัดได้แบ่งสถานที่ให้ ร.ร.บูรพาวิทยากร (เทศบาล 1) ใช้ 4 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ปัจจุบันมี ´Ã.¾ÃФÃÙÇû˜ÞÞÒ¤Á เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดบูรพ

ÇÑ´ºÙþ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองโคราช ส�าหรับประวัติ ความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์

อักษร เมื่อได้มีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ¾ÃФÃÙÍÃöâ¡ÇÔ· (พรหม ภทÚทิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพ์ ซึ่งได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ขึ้นจึงมีการรวบรวมจากหลักฐานต่างๆ ของทางราชการและจากค�า บอกเล่าของผู้เ²่าผู้แก่ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ จึงท�าให้ทราบว่าวัดบูรพ์มี ประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ ตามหนังสือประวัติการสร้างเมืองนครราชสีมา ได้กล่าวถึงการ สร้างวัดไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª ทรงสร้างเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองเอก เพราะตัง้ อยูห่ น้าด่านรับศึก หนักเสมอมาทรงให้สร้างค่าย, คู, ประตู, หอรบ, และก�าแพงอย่าง มั่งคงแข็งแรง ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขุดคูรอบทั้ง 4 ทิศ

130

.indd 2

19/8/2558 22:08:45


มีประตูเมือง 4 ด้าน คือประตูชุมพล อยู่ด้านทิศตะวันตก, ประตูพล แสน (ประตูน�้ำปัจจุบัน) อยู่ทิศเหนือ, ประตูพลล้าน (ประตูยมราช) อยู่ทิศตะวันออก, และประตูไชยณรงค์ (ประตูผีปัจจุบัน) อยู่ทิศใต้ ส�ำหรับภายในตัววัด อุโบสถนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากเดิมที่ ได้ช�ำรุดทรุดโทรม คงเหลือแต่ใบเสมาคู่ ที่ยังเป็นของเก่าดั้งเดิมให้ ได้เห็น สังเกตได้ว่า หลายวัดในตัวเมืองนครราชสีมานี้ จะมีใบเสมา คู่ เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่ก็คือ มีการผูกพัทธสีมา ที่ต่างวาระ ต่างนิกายในที่เดียวกัน ฝ่ายที่มาทีหลัง เมื่อต้องการ ใช้พื้นที่ในเขตสังฆกรรมแห่งนั้น ไม่มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ ในเขตสีมาอันก่อน จึงได้ท�ำการสวดผูกพัทธสีมาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือวัดในสมัยโบราณนั้นมีด้วยกัน 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายอรัญวาสีและฝ่ายคามวาสี เมือ่ พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขน้ึ (วัดหลวง) เพือ่ ไม่ให้ถกู ตัง้ ข้อสังเกตว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิ ก็จะอาราธนาพระสงฆ์ ทั้ง 2 ฝ่าย ให้มาร่วมผูกพัทธสีมาพร้อมๆกัน วัดหลวงจึงมักเห็นมี สีมา 2 ใบแต่นั้นมา ล�ำดับเจ้าอาวาส พระอรรถจารีสีธรรมาจารย์ พ.ศ.2472 - พ.ศ.2482 พระณรงค์ ญาณสโร พ.ศ.2482 - พ.ศ.2495 พระครูรัตนภิธาน พ.ศ.2495 - พ.ศ.2496 พระมหาแสง สุกวโร พ.ศ.2496 - พ.ศ.2499 พระครูอรรถโกวิท พ.ศ.2499 - พ.ศ.2530 พระมหาอ�ำนวย กนโก พ.ศ.2531 - พ.ศ.2541 ดร.พระครูวรปัญญาคม พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน Nakhonratchasima 131 .indd 3

19/8/2558 22:09:36


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดหนองรังกา...ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดแห่งที่ 57 วัดหนองรังกา เลขที่ 367 หมู่ 12 ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี ดร.พระมหาประเสริฐ สนฺตจิตฺโต เป็น เจ้าอาวาส

ประวัติวัดหนองรังกา

วัดหนองรังกา เดิมมีหนองน�า้ มีตน้ หญ้าลังกาขึน้ อยูห่ นาแน่น จึง มีชอื่ เรียกว่าหนองลังกา ซึง่ หนองแห่งนีอ้ ยูท่ างทิศตะวันออกเ©ียงใต้ของ หมูบ่ า้ น ในปัจจุบนั อยูใ่ นเขตอ่างเก็บน�า้ ห้วยบ้านยาง พ.ศ.2512 เริม่ สร้าง ที่พักสงฆ์โดยมี พระมนต์ สุชาโต เป็นหัวหน้า และนาÂหÅวน ÈรÕพนม เป็นมรรคนายก นายแสวง พุทไธสง ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ที่ตั้งวัดเป็นที่ดิน ส.ป.ก.4-31 ก.ที่ 270/2540 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา โดยคุ³พ่อเทิ่ง เพียงโคกกรวด เป็นผู้มอบที่ดินให้ ในปี พ.ศ.2512 ได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2547 และหนังสืออนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2548 และได้แต่งตั้ง ดร.พระมหาประเสริฐ สนฺตจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เมื่อวันที่ 1 พÄศจิกายน พ.ศ.2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ

ต�าบลโคกกรวดเขต 2 เมื่อวันที่ 1 พÄศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมของวัด

– สวดมนต์ทุกวันเสาร์ตลอดปีเริ่ม เวลา 17.30 - 21.00 น. – บรรพชาสามเณรหมู่ภาคÄดูร้อนปี ละ 100 รูป เริ่ม 25 มีนาคม ถึง 12 เมษายน ทุกปี – งานท�าบุญปิดทองสักการะหลวงพ่อมงคลลาภเริ่ม 4-6 เมษายน ทุกปี – ท�าบุญคล้ายวันเกิดเจ้าอาวาส 20 พÄษภาคม ทุกปี – ทอดกฐินประจ�าปี วันอาทิตย์แรกของออกพรรษา – สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม เริ่มเวลา 18.00 - 02.00 น

สักการะสิ่งศักดิ์ของวัด

หลวงพ่ อ มงคลลาÀ เป็ น พระประธานประจ� า อุ โ บสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว จ�าลองจากวัดไทยแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างปี พ.ศ.2554 บูชาแล้วมีโภคทรัพย์มาก อุดมไปด้วยลาภ เงินทองไหลมาเทมา ค้าขายร�่ารวย ธุรกิจการงาน

132

.indd 2

19/8/2558 22:25:58


เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สมปรารภนาทุกประการ ประวัติ วัดเปิดให้เข้า สักการะตั้งแต่ เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน หลวงพ่อบารมี อายุ 800 ปี หรือพระพุทธบารมีศรีนุสรณ์ เป็นชื่อที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพระราชทานให้ ประวัติของหลวง พ่อบารมี พระอาจารย์ชาติ ปัญญาวชิโร ได้ไปพบพระเศียรของท่าน ครั้งแรก เป็นเศียรพระเก่าประมาณสมัยสุโขทัย ที่วัดพุทธปิยะธรรมา รามเมือง Franfurt ประเทศเยอรมนี โดยฝรั่งชาวเยอรมันไม่ประสงค์ ออกนาม ได้ซื้อมาจากประเทศไทยด้วยราคาที่สูง เพื่อมาประดับบ้าน ของตน ต่อมาเกิดล้มป่วยแบบไม่มีสาเหตุ เที่ยวรักษาที่ไหนก็ไม่หาย จึ ง เข้ า พึ่ ง โหรท� ำ นายทายทั ก ว่ า มี วั ต ถุ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องศาสนาอื่ น อยู ่ ที่บ้านให้เอาไปคืนเจ้าของ แล้วอาการป่วยจะหาย เขาจึงน�ำไปมอบ ให้ทางวัดพุทธปิยะฯ ปรากฏว่า อาการป่วยหายเป็นปลิดทิ้ง จึงบอก ให้เพื่อนฝูงที่ไม่สบายไปไหว้และขอพรบ้าง แล้วก็หายจากโรคภัยไข้ เจ็บเช่นเดียวกัน เชื่อกันใครได้กราบไหว้ท่านแล้ว จะเป็นคนมีบารมี โชคดีตลอดไป โรคภัยไข้เจ็บจะหาย

ประวัติอุโบสถวัดหนองรังกา

ชั้นบนเป็นโรงอุโบสถ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 40 เมตร ตั้งอยู่บนฐานที่แอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือส�ำเภาซึ่งเป็นรูปแบบของอาคาร ที่นิยมสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย หลังคามุงกระเบื้องดินเผาสุโขทัย เสาอุโบสถ ขนาด 80 ซม. จ�ำนวน 32 ต้น สูง 6.30 เมตร ประตูทางเข้าด้านหน้า 3 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู หน้าต่างด้าน ละ 5 ช่อง รวม 10 ช่อง ซุ้มใบเสมา แกะจากหินสีชมพู รูปเสาหิน พระเจ้าอโศก จ�ำลองแบบจากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ประเทศ อินเดีย รอบอุโบสถด้านใน ประดิษฐาน พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

หน้าตัก 16 นิ้ว ท�ำพิธีหล่อ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 รอบผนัง อุโบสถด้านนอก ติดตั้งภาพพุทธสถาน 4 ต�ำบล ปูกระเบื้องดิน เผาด่านเกวียน

ถ้าไม่มีท่าน...ก็คงไม่มีวันนี้

วัดหนองรังกา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท�ำบุญผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชือ่ บัญชี กองทุนสร้างอุโบสถวัดหนองรังกา เลขทีบ่ ญั ชี 707-236-1345 สาขาย่อย ม.เทคโนโลยีสรุ นารี หรือท�ำบุญผ่านมูลนิธิ ว.ปัญญาวชิโร เพื่อการศึกษาและสังคม หรือติดต่อได้ที่ ผู้อ�ำนวยการสร้างอุโบสถ พระครูปลัดมหาวิชเนาว์ ปญฺญาว ชิโร โทร.086 521 6514,086 887 6777 เจ้าอาวาส ดร.พระมหาประเสริฐ สนฺตจิตฺโต 044 305262, 087 870 5006 เบอร์ไลน์ 091 832 9475 อีเมล์ phradee20@ hotmail.com, sert367@gmail.com สนใจเยี่ยมชมวัดหนองรังกาได้ที่ เว็บไซต์วัด :http://nongrangga.igetweb.com/, http://www.facebook.com/วัด หนองรังกาโคราช Nakhonratchasima 133

.indd 3

19/8/2558 22:26:05


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดบึง

ÇÑ´ºÖ§ ໚¹¾ÃÐÍÒÃÒÁËÅǧªÑé¹µÃÕ ª¹Ô´ÊÒÁÑÞ µÑé§ÍÂً㹠ࢵ¡íÒᾧàÁ×ͧ ã¡ÅŒ¡Ñº»Ãе٪ØÁ¾Å µíÒºÅã¹àÁ×ͧ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ประวัติวัดบึง

ÇÑ´ºÖ§à»š¹ÇÑ´à¡‹Òá¡‹¤Ù‹ºŒÒ¹¤Ù‹àÁ×ͧ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ Áҵѧé ᵋÊÁÑ·Õè ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª ·Ã§â»Ã´ãËŒÊÌҧàÁ×ͧ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à»š¹ÇÑ´ÊíÒ¤ÑÞ 1 ã¹ 6 ÇÑ´ ¤×Í ÇÑ´¾ÃйÒÃÒ³ (ÇÑ´¡ÅÒ§) ÇÑ´ºÙþ ÇÑ´ÍÕÊÒ¹ ÇÑ´¾ÒÂѾ ÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ áÅÐÇÑ´ºÖ§ ÇÑ´ºÖ§ ໚¹ÇÑ´·ÕèÍÂÙ‹·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡à©Õ§㵌 ·Õèª×èÍ “ÇÑ´ºÖ§” à¾ÃÒÐ ÁÕºÖ§ãËÞ‹ÍÂÙ‹ã¹ÇÑ´ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕà¹×éÍ·Õè·Ñé§ËÁ´ 17 äË

ศาสนสถานสําคัญ

ÅѡɳÐÊíÒ¤ÑޢͧÇÑ´·Õ躋§ºÍ¡Ç‹Ò໚¹ÇÑ´·ÕèÊÌҧÊÁÑÂÍÂظÂÒ ¤×Í ¾ÃÐÍØâºÊ¶°Ò¹áÍ‹¹áººàÃ×ÍÊíÒàÀÒ ¡ÇŒÒ§ 3 ˌͧ ÂÒÇ 6 ˌͧ ËÅѧ¤Ò¨ÑèÇ 2 ªÑé¹ àªÔ§ªÒ 3 ªÑé¹ Ë¹ŒÒºÑ¹´ŒÒ¹·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ á¡ÐÊÅѡ໚¹ÅÒ¡ÃÐ˹¡¡ŒÒ¹¢´ ÁÕÃÙ»¾ÃÐÍÔ¹·Ã·Ã§ªŒÒ§àÍÃÒÇѳ ÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§ ʋǹ˹ŒÒºÑ¹´ŒÒ¹·ÔȵÐÇѹµ¡á¡ÐÊÅÑ¡ÅÒ¡ÃÐ˹¡ ¡ŒÒ¹¢´ÁÕÃÙ»¾ÃйÒÃÒ³·Ã§¤ÃرÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§ àÊҢͧ¾ÃÐÍØâºÊ¶

໚¹àÊÒ¡ÅÁ¢¹Ò´ ãËÞ‹ 14 µŒ¹ ÁÕ˹ŒÒµ‹Ò§´ŒÒ¹ÅÐ 5 ª‹Í§ ¤Ñ¹·Ç äÁŒÊǧÒÁÁÒ¡ á¡ÐÊÅѡ໚¹ÃÙ»¾ÞÒ¹Ò¤·Ñé§ËÁ´ 12 Íѹ ᵋÅÐÍѹ ÂÒÇ »ÃÐÁÒ³ 2 àÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÇÑ´ä´Œ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐÍØâºÊ¶ËÅѧ¹Õéänj໚¹Í‹ҧ´Õ¨¹ä´ŒÃѺ »ÃСÒÈàªÔ´ªÙà¡ÕÂõԨҡÈÙ¹ÂÇ²Ñ ¹¸ÃÃÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ã¹°Ò¹Ð ¼ÙŒÍ¹ØÃѡɏÁô¡â¤ÃÒªã¹Çѹ͹ØÃѡɏÁô¡ä·Â 2 àÁÉÒ¹ ¾.È.2534 ¾ÃÐÍØâºÊ¶¡‹ÍÊÌҧ´ŒÇ¡Òá‹ÍÍÔ°¶×ͻٹ ¡ÇŒÒ§ 12.15 àÁµÃ ÂÒÇ 22 àÁµÃ ÊÙ§ 30 àÁµÃ ËÅѧ¤Òà¤Ã×èͧº¹à»š¹äÁŒ 2 «ŒÍ¹ «ŒÍ¹·Õè 1 ÁÕ 3 µÑº «ŒÍ¹·Õè 2 ÁÕ 4 µÑº Áا´ŒÇ¡ÃÐàº×éͧ´Ô¹à¼Ò à¤Ã×èͧ º¹·Ã§à¤Ã×èͧÅíÒÂͧ ÁÕª‹Í¿‡ÒãºÃÐ¡Ò ¹Ò¤Êд،§ Ëҧ˧ʏ »ÃдѺ ¡ÃШ¡ÊÕ ¼¹Ñ§¡‹ÍÊÌҧÍÔ°©Òº»Ù¹ ´ŒÒ¹¹Í¡Áդѹ·ÇÂá¡ÐÊÅÑ¡·íÒ´ŒÇ äÁŒà»š¹ÃÙ»¹Ò¤ ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 1.80 àÁµÃ »ÃдѺ¡ÃШ¡ ¢ŒÒ§ÅÐ 6 µÑÇ ÃÇÁ 12 µÑÇ »ÃеٴŒÒ¹Ë¹ŒÒÁÕ 3 »Ãе٠´ŒÒ¹ËÅѧÁÕ 2 »Ãе٠°Ò¹ÅѡɳкÑÇ⤌§à»š¹°Ò¹ÊíÒàÀÒ àÃÕ¡µÒÁÀÒÉÒª‹Ò§Ç‹Ò “⤌§»Ò¡ µÐàÀÒ” ˹ŒÒºÑ¹´ŒÒ¹·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ á¡ÐÊÅÑ¡äÁŒÃÙ»¾ÃÐÍÔ¹·Ã·Ã§ªŒÒ§ àÍÃÒÇѳÍÂÙµ‹ ç¡ÅÒ§ Ãͺ¢ŒÒ§à»š¹ÅÒ¡ŒÒ¹¢´Ëҧⵠ·ÔȵÐÇѹµ¡à»š¹ ÃÙ»¾ÃÐÇÔÉ³Ø ·Ã§¤Ãر »ÃСͺ´ŒÇ ÅÒ¡ŒÒ¹¢´àª‹¹à´ÕÂǡѹ ÀÒÂã¹ ¾ÃÐÍØâºÊ¶àÊÒ¡ÅÁ ËÑÇàÊÒºÑǨ§¡Å 6 ¤Ù‹ ÃÇÁ 12 µŒ¹ ÀÒ¹͡¾ÃÐÍØâºÊ¶»ÃСͺ´ŒÇ ¡íÒá¾§á¡ŒÇ ¡‹ÍÍÔ°¶×ͻٹ ãºàÊÁÒËÔ¹·ÃÒ 8 ·ÔÈ à»š¹àÊÁÒ¤Ù‹ »ÃдÔÉ°Ò¹ÍÂÙ‹º¹°Ò¹Êԧˏ

134

.indd 2

19/8/2558 22:08:34


ตอนบนเป็นบัวเกสรด้านหลังพระอุโบสถมีเจดีย์ 1 องค์ บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ อัฐิของอดีตเจ้าอาวาสวัดบึงและอัฐิของบรรพบุรุษที่ ปฏิสังขรณ์ เจดีย์นี้ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งองค์ ในปี พ.ศ. 2503 และ พ.ศ.2534

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหน้าตัก 6 ศอก ประทับนั่งสมาธิราบ ลักษณะศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรศิลปะสมัยลพบุรี สูง 62 นิ้ว ประดิษฐาน อยูข่ า้ งองค์พระประธานจ�ำนวน 6 องค์ พระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะ สมัยลพบุรี ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง 3 ฟุต

ล�ำดับเจ้าอาวาส

วัดบึงเป็นที่อยู่ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้เป็นปราชญ์ราชบัณฑิต ตัง้ แต่อดีตกระทัง่ ปัจจุบนั จนได้รบั ค�ำกล่าวสรรเสริญว่า “อยากรูอ้ รรถ รู้แปล ให้ไปอยู่วัดบึง” ส�ำหรับรายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเท่าที่ค้นพบหลักฐานมีดังนี้ 1.พระวินัยธรรมนิล พ.ศ.2320 - 2350 2.พระวินัยธรรมมี พ.ศ.2350 - 2400 3.พระวินับธรรมฉิม พ.ศ.2400 - 2445 4.พระอธิการปุ๊ก พ.ศ.2445 - 2465 5.พระวินัยธรรมหว่าง พ.ศ.2465 - 2482

6.พระมงคลสีหราชมุนี 7.พระปทุมญาณมุน ี 8.พระเทพสีมาภรณ์ 9.พระราชสีมาภรณ์

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พ.ศ.2482 พ.ศ.2510 พ.ศ.2534 พ.ศ.2554

-

2509 2534 2554 ปัจจุบัน

พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ. ๗,พ.ม,พธ.ม.) เกิ ด ที่ บ ้ า นสายออ ต� ำ บลสายออ อ� ำ เภอโนนไทย จั ง หวั ด นครราชสีมา ด�ำรงต�ำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 Nakhonratchasima 135

.indd 3

19/8/2558 22:09:34


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดอิสำน

ÇÑ´ÍÔÊÒ¹ µÑé§ÍÂÙ‹·Õ趹¹¡Ø´Ñè¹ µíÒºÅã¹àÁ×ͧ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ จังหวัดนครรำชสีมำ สังกัดมหำนิกำย พื้นที่ 11 ไร่ 44 ตำรำง โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 48วัดอิสำนได้รบั พระรำชทำนวิสงุ คำมสีมำ เมือ่ วัน ที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ.2240 เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง 17.70 เมตร ยำว 26.90 เมตร

ประวัติวัดอิสำน

ÇÑ´ÍÔÊÒ¹ ตัง้ เมือ่ พ.ศ.2220 โดยสมà´çจพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้ำÏให้สร้ำงหัวเมืองนครรำชสีมำ โดย พระยายมราช หรือ พระยาสัง¢์ เป็นผู้สร้ำงโดยมีช่ำงชำวผรั่งเศสเป็นผู้ช่วยออกแบบ ผังเมือง เมื่อสร้ำงผังเมืองเสร็จแล้ว จึงโปรดเกล้ำÏให้ประชำชน คÄหบดี และขุนนำง สร้ำงวัด 6 วัด คือ วัดพระนำรำยณ์มหำรำช (วัดกลำง) วัดบูรพ์วัดอิสำนวัดพำยัพวัดบึงและวัดสระแก้วเพื่อเป็น เครื่องยึดเหนีย่ วจิตใจของประชำชน และเพื่อยกย่องเชิดชูพระพุทธ ศำสนำอันเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดให้ลูกหลำน หรืออนุชนรุ่นหลังได้ ศึกษำเรียนรู้วั²นธรรมที่ดีงำมสืบไป

ตำมที่เล่ำกันมำว่ำวัดกลำง วัดบึง วัดสระแก้วนั้น กลุ่มขุนนำง เป็นผู้สร้ำง ซึ่งงำนทำงด้ำนสถำปัตยกรรมจะมีควำมประณีตอ่อนช้อย งดงำมมำก ส่วนวัดอิสำน วัดบูรพ์ วัดพำยัพ นั้นเป็นวัดที่คÄหบดี และประชำชนเป็นผู้สร้ำง โดยจะเห็นว่ำควำมงดงำมประณีตไม่ค่อยมี แต่ดคู วำมงดงำมทำงด้ำนจินตนำกำรแล้วก็ยงั คงเป็นวัดประวัตศิ ำสตร์ ที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่คนอนุชนรุ่นหลังได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

อุโบสถวัดอิสำน

อุโบสถวัดอิสำน กว้ำง 11 เมตร 28 เซนติเมตร ยำว 22.60 เมตร สูง 14 เมตร เสำ 12 ต้น เป็นเสำแปดเหลี่ยม มีบัวอยู่บน หัวเสำ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เสำมรรคแปด ฐำนแอ่นโค้งทรงส�ำเภำ หน้ำบันและหลังคำซ่อมใหม่ มีลวดลำยแกะสลัก ภำยในมีภำพ จิตรกรรม½ำผนัง ฐำนเสมำคู่และเสำหัวเม็ดที่ก�ำแพง ในป‚ พ .ศ.2446 พระครู สี ล วิ สุ ท ธิ พ รต นายทิ ม ¢ุ น จิ ต จิตรสุ¢ เป็นหัวหน้ำปฏิสงั ขรณ์ตำมรูปเดิม แล้วปูพนื้ ใหม่เป็นกระเบือ้ ง ปูนซีเมนต์ ส่วนหลังคำเปลีย่ นจำกกระเบือ้ งดินเผำเป็นกระเบือ้ งซีเมนต์

136

.indd 2

20/8/2558 16:24:11


ก�ำแพงแก้ว ขยายชานรอบนอกอุโบสถออกข้างละ 2 ศอก พ.ศ.2466 หลวงจิตต์กรรมสิทธิ์กร คุณโยมพวง สรสิงห์ คุณโยมชื่น ศุกะสูยะ หรือรุดสรเดช คุณโยมทองดี ร่วมบริจาคปัจจัย จ้างช่างแกะรูปดาว รูปสัตว์ เช่น หงส์ ตัวต่อแกะด้วยไม้สักประดับ มุกติดเพดานอุโบสถจนเต็มทุกห้อง พ.ศ.2470 หลวงราชอาญา ได้จ้างให้หลวงจิตต์ เขียนพระพุทธ รูปเหนือช่องหน้าต่าง ภายในอุโบสถ 10 ภาพ ท�ำนองพระพุทธเจ้า 10 ทิศ พ.ศ.2522 มีการซ่อมอุโบสถครั้งใหญ่ ทาสีผนัง ทั้งด้านนอก ด้านใน ราดปูนซีเมนต์พ้ืนนอกอุโบสถ และมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง เคลือบสีชนิดกาบกล้วย

ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

พระพุทธรูปเป็นปูชนียวัตถุ ชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วม กันสร้างไว้นับว่าเป็นของล�้ำค่า โดยเฉพาะ พระศรีรัตนปาติการส แปลว่า “พระแก้วมงคลผูใ้ ห้ความปรารถนาส�ำเร็จยิง่ กว่าปรารถนา” ซึ่งพระพุทธรูปและพระประธานในโรงอุโบสถวัดอิสาน ยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ คงเอกลักษณ์ศิลปะสมัยเชียงแสน สร้างสมัยกรุง ศรีอยุธยาไว้อย่างครบถ้วน เช่น พระวรกายบอบบาง พระนลาฏ กว้าง มีไรพระศก เส้นพระศกขมวดก้นหอยเล็กถี่ พระขนงเกือบ เป็นเส้นตรง พระโอษฐ์กว้าง สังฆาฏิปลายตัดหรือแซงแซว พระหัตถ์ และนิ้วพระหัตถ์ตรงไม่เรียว นั่งสมาธิราบบนพื้นฐานแอ่น

Nakhonratchasima 137 .indd 3

20/8/2558 16:24:17


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปาเสาหงษ ÇÑ´»†ÒàÊÒ˧ɏ àÅ¢·Õè 333 ËÁÙ‹ 12 µíÒºÅ⤡¡ÃÇ´ ÍíÒàÀÍ àÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙǪÔû˜ÞÞÒ¹ØÂص (¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÊÁà¡ÕÂÃµÔ »˜ÞÞÒǪÔâÃ) ´íÒçµíÒá˹‹§ ਌ÒÍÒÇÒʵÑé§áµ‹ »‚ ¾.È.2538 - »˜¨¨ØºÑ¹

ประวัติวัด

ÇÑ´»†ÒàÊÒ˧ɏ àÃÔèÁ¡‹ÍÊÌҧàÁ×èÍ»‚ ¾.È.2537 áÅÐÊÌҧÇÑ´àÊÃç¨ àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2538 àÃÔèÁÊÌҧÍØâºÊ¶àÁ×èÍ»‚ 2546 â´Â ¾ÃЪԹǧÈÒ¨ÒÏ ä´ŒÃѺÇÔÊا¤ÒÁÊÕÁÒ àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2554 µ‹ÍÁÒ¡çä´Œ©ÅͧâºÊ¶ àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2555

กิจกรรมสําคัญของวัด

ÇѹºÙþҨÒÏ ¤ÃºÃͺÇѹÁóÀÒ¾ “ËÅǧ¾‹Í¾Ø¸ °Ò¹Ôâ” ¨Ñ´¢Öé¹·ÕèÇÑ´»†ÒàÊÒ˧ɏ â´Â¾ÃФÃÙǪÔû˜ÞÞÒ¹ØÂص (¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÊÁ à¡ÕÂÃµÔ »˜ÞÞÒǪÔâÃ) ਌ÒÍÒÇÒÊ «Ö§è ໚¹ÅÙ¡ÈÔɏËÅǧ¾‹Í¾Ø¸ ä´Œ¨´Ñ §Ò¹ ºÙþҨÒϤúÃͺÇѹÁóÀÒ¾¢Í§ËÅǧ¾‹Í¾Ø¸ â´Â¨Ñ´ãËŒÁ¡Õ ÒúǪ ๡¢ÑÁÁÐ-ªÕ¾ÃÒËÁ³ (»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁµÒÁá¹Ç·Ò§¾‹ÍáÁ‹¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÏ ÊÒÂËÅǧ»Ù†ÁÑè¹) ·íÒºØ޵ѡºÒµÃ áÅÐà¨ÃÔÞ¾Ãоط¸Á¹µà¾×èͶÇÒ ᴋͧ¤ËÅǧ¾‹Í¾Ø¸ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè ¾ÃФÃÙǪÔû˜ÞÞÒ¹ØÂص (¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÊÁà¡ÕÂÃµÔ »˜ÞÞÒǪÔâÃ) â·Ã. 081-282-6187

138

.indd 2

19/8/2558 22:12:43


เจตนารมณของ คาสิโอ คือ “การสรางสรรคและการทำประโยชนเพื่อสวนรวม” เรามุงมั่นที่จะพัฒนากิจการและสรางประโยชนตอสังคม

บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก มุงมั่นที่จะสรางสรรค และนำเสนอสิ่งที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกคา บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด CASIO (THAILAND) CO.,LTD. 162 หมู 3 ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท 044-338445-49 โทรสาร 044-338450

NAKHONRATCHASIMA 139


เส้นทางพบ อ�ำเภอปากช่อง

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว

นายอ�ำเภอปากช่อง

“เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่าดีที่ปากช่อง” คือค�ำขวัญอ�ำเภอปากช่องซึ่งมีท่ีวา่ การอ�ำเภอตั้งอยู่ที่ถนน มิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว เป็นนายอ�ำเภอปากช่อง

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการท่องเที่ยวสีเขียว ท�ำการเกษตรปลอดภัย ผลผลิตปลอดพิษ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2430 ชาวบ้านปากช่อง ขึน้ กับ ต.ขนงพระ อ.จันทึก ต่ อ มาปี พ .ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้า อยู ่ หั ว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ โคราช สร้างทางผ่านกลางหมู่บ้าน จ�ำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวาง ทางรถไฟ จึงท�ำให้หมู่บ้านถูกระเบิดหินท�ำทางรถไฟเป็นช่อง จึง เรียกว่า “บ้านปากช่อง” 140

พ.ศ. 2482 ทางการสั่งยุบ ต.ขนงพระ อ.จันทึก ให้บ้าน ปากช่องไปขึ้นกับต�ำบลจันทึก อ�ำเภอสีคิ้ว พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องได้รบั การยกฐานะเป็นต�ำบลปากช่อง พ.ศ. 2500 มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2500 ให้กิ่งอ�ำเภอปากช่องยกฐานะเป็น “อ�ำเภอปากช่อง” พ.ศ.2500 ทหารสหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า มาฝึ ก ซ้ อ มรบใน ประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อสร้างถนนเฟรนด์ชิป หรือ ถนน “มิตรภาพ” จากสระบุร-ี ปากช่อง-นครราชสีมา ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นผูร้ บั มอบ พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จ ประพาสนครราชสีมา โดยทางรถไฟ ขณะเสด็จผ่านสถานีรถไฟปากช่อง เสด็จพระราชด�ำเนิน ตลาดสุขาภิบาลปากช่อง และกองวัคซีน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัง้ อยูท่ ที่ ำ� การอุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่มีน�้ำตกทางธรรมชาติหลายแห่ง อาทิเช่น น�้ำตกกองแก้ว เป็นน�้ำตกเตี้ยๆ ที่เกิดจากห้วยล�ำตะคองในฤดูฝน ดูสวยงามมาก เหมาะส�ำหรับการเล่นน�้ำห้วยล�ำตะคอง เป็นแนวแบ่งเขตสองจังหวัด คือ นครนายก และนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ 100 เมตร


น�้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน�้ำตกขนาดกลางที่อยู่ในห้วยล�ำ ตะคอง เช่นเดียวกัน ห่างจากทีท่ ำ� การประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถ เข้าถึงโดยทางรถยนต์ และทางเดินเท้า จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน�้ำตกแห่งนี้ น�้ำตกเหวสุวัต เป็นน�้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักของ ประชาชนทั่วๆ ไปน�้ำตกเหวสุวัตนี้อยู่สุดถนน ธนะรัชต์ หรือจะเดิน เท้าต่อจากน�้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ประมาณ 3 กิโลเมตร น�้ำตกนี้มี ลักษณะเป็นสายน�้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน�้ำตกเป็นแอ่งน�้ำและล�ำธารเหมาะที่จะลงเล่นน�้ำ แต่ส�ำหรับฤดูฝนน�้ำจะมากและไหลแรงน�้ำค่อนข้างเย็น น�ำ้ ตกเหวนรก ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ก.ม. 22 มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเกิดจากล�ำห้วยสมอปูนทีไ่ หลมากจากบริเวณ ทุ่งงูเหลือมเมื่อไหลมาถึงหน้าผาแล้วหักตั้งฉากจากชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ลงไปอีกประมาณ 200 เมตร ท�ำให้สายน�้ำที่พุ่งตัวจาก ชัน้ บนมีความรุนแรงมากจนเกิดละอองน�ำ้ ฟุง้ กระจายไปทัว่ ทัง้ หุบเขา

วัดถ�้ำไตรรัตน์ หรือวัดถ�้ำแก้วสารพัดนึก เป็นส่วนหนึ่งของ พืน้ ทีใ่ นวัดถ�ำ้ ไตรรัตน์ ภายในวัดมีถำ�้ หินงอก หินย้อน อายุหลายร้อยปี วัดพรหมประกาศิต หรือวัดถ�้ำสามพี่น้อง ตั้งอยู่ถนนทาง หลวงหมายเลข 1327 (กลางดง) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายอ�ำเภอชวนเทีย่ วงานประเพณี-งานประจ�ำปีอำ� เภอปากช่อง อ�ำเภอปากช่องมีเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัด และชาวต่างชาติจากทั่วโลก ได้เดินทางมา ท่องเที่ยวยังอ�ำเภอปากช่อง ตลอดทั้งปี เช่น • งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง (งานประจ�ำปีของ อ.ปากช่อง ช่วงวันที่ 1-12 กรกฎาคม) • งานเกษตรแฟร์ปากช่อง (ไร่สุวรรณ ช่วงเดือนธันวาคม) แหล่งสักการบูชาสิ่งศักดิ์ • งานปากช่องคาวบอยซิตี้&Countdown (สวนสาธารณะ วัดพระขาวกลางดง เป็นวัดที่ประดิษฐาน “พระพุทธสกล เขาแคน 25-31 ธันวาคม) สีมามงคล” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากในหลวง ตั้งอยู่บริเวณ • งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล (ไร่ทองสมบูรณ์ ช่วงเดือน เขาสีเสียดอ้า ต.กลางดงแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา ธันวาคม) -สระบุรี) หลักกิโลเมตรที่ 150 • งานฤดูหนาว (สนามข้างโรงทอกระสอบ ช่วงเดือนธันวาคม) NAKHONRATCHASIMA 141


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องทีอ่ ำ� เภอปากช่อง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 14 แห่ง ได้แก่ • เทศบาลเมืองปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต�ำบลปากช่อง และบางส่วนของต�ำบลหนองสาหร่าย • เทศบาลต�ำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต�ำบลกลางดง และบางส่วนของต�ำบลพญาเย็น • เทศบาลต�ำบลสีมามงคล ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลกลางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบลกลางดง) • เทศบาลต�ำบลหมูสี ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลหมูสีทั้งต�ำบล • เทศบาลต�ำบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลวังไทรทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลปากช่อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง) • องค์การบริหารส่วนต�ำบลจันทึก ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลจันทึกทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังกะทะ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลวังกะทะทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลหนองสาหร่าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง) • องค์การบริหารส่วนต�ำบลขนงพระ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลขนงพระทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งตาลอง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลโป่งตาลองทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลคลองม่วงทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองน�้ำแดง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลหนองน�้ำแดงทั้งต�ำบล • องค์การบริหารส่วนต�ำบลพญาเย็น ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำ� บลพญาเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบลกลางดง)

องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากช่อง “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนา ประชามีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ต�ำบลปากช่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า เช่น ท�ำไร่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์และท�ำงานเป็น ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ลูกจ้างในรีสอร์ท-ห้างสรรพสินค้า (รวม 17 แห่ง) ปัจจุบันมี นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ เป็น และโรงงานอุตสาหกรรม (11 โรง) ที่ตั้งอยู่ในเขต ของต�ำบลปากช่องและต�ำบลใกล้เคียง สินค้า นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลปากช่อง ต�ำบลปากช่องเป็นต�ำบลขนาดใหญ่ โอท็อปชื่อดังคือ “กาญจนาสมุนไพร” หมู่ที่ 16 บ้านซับหวาย ต�ำบลปากช่อง ผลิตสินค้าจาก ประกอบด้วย หมูบ่ า้ นจ�ำนวน 22 หมูบ่ า้ น สมุนไพรธรรมชาติ ประชาชน 142

กิจกรรมในรอบครึ่งปี 2558

โครงการอบรมให้ความรูแ้ กนน�ำการจัด ท� ำ แผนชุ ม ชนการจั ด กระบวนการจั ด ท� ำ แผน หมูบ่ า้ น/ชุมชน 22 หมูบ่ า้ น ส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม อบต.ปากช่อง ได้ท�ำการพ่นหมอก ควันในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อก�ำจัดยุงลาย พาหะน�ำโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่องจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ งานสวัสดิการสังคม เป็นต้น


เส้นทางพบ

เทศบาลเมืองปากช่อง

เทศบาลเมืองปากช่อง....เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การ บริหารงานโดย นายคมกฤษณ์ ลิม้ ปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองปากช่องกับกิจกรรมโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และนันทนาการ ในการรองรับนักเที่ยวที่เข้ามาในอ�ำเภอปากช่อง อาทิ

ปากช่องคาวบอยซิตี้ (Pakchong Cowboy City) เป็นเทศกาลส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สร้างเอกลักษณ์แห่งการเป็น เมืองคาวบอย ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 25-31 ธันวาคม เป็นประจ�ำของทุกปี ภายในพื้นที่การจัดงานทั้งหมด จะอบอวลด้วยบรรยากาศ แบบลูกทุง่ ตะวันตก ไม่วา่ จะเป็นการแสดงดนตรีสไตล์คนั ทรีทผี่ กู พันกับ คาวบอยมาช้านาน สร้างบรรยากาศคึกคักสนุกสนานท่ามกลางสายลม หนาว การแสดงโชว์คาวบอยและคาวเกิรล์ การแสดงพืน้ เมืองของชนเผ่า อินเดียนแดง การแต่งกาย อาหาร สัตว์เลี้ยง อันได้แก่ ม้า วัว สภาพ พืน้ ทีแ่ บบฉบับทุง่ เลีย้ งสัตว์ ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชมและเลือกซือ้ สินค้าผลิตภัณฑ์สไตล์คาวบอย หรือเลือกรับประทานอาหารนานาชาติได้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดแบบสไตล์ลูกทุ่งตะวันตก พร้อม กับชมคอนเสิรต์ จากศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย และปิด ท้ายงานด้วยความยิง่ ใหญ่อลังการของคืนวันที่ 31 ธันวาคม ด้วยการนับ ถอยหลังจาก 10..9..8..7 จนถึง 0 ก่อนที่พลุนับร้อยลูกจะถูกยิงขึ้นไปบน ท้องฟ้า สร้างความประทับใจให้จารึกอยู่ในความทรงจ�ำมิอาจลืมเลือน

วิ่งสุขใจ ชมไพรปากช่อง เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ที่รวบรวมนักวิ่งทั่วประเทศไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในอ�ำเภอปากช่อง เป็นการรณรงค์ส่ง เสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง และต้านภัยยาเสพติด จุด มุ่งหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอ ปากช่อง ให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักอ�ำเภอปากช่องที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ และนับเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลกจากผืนป่าเขาใหญ่ และชืน่ ชม ธรรมชาติตลอดเส้นทางของการแข่งขัน

การแข่งขันจักรยานทัวร์ออฟปากช่อง

เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่รวบรวมนักปั่นทั่วประเทศไทย และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาแข่งขันในอ�ำเภอปากช่อง เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ด้วยการแข่งขันกับ บททดสอบความแข็งแกร่งของการปั่นบนเส้นทางสูงชัน การแข่งขัน จักรยานทัวร์ออฟปากช่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน�ำสถานที่ท่อง เที่ยวในอ�ำเภอปากช่องให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักอ�ำเภอปากช่องมากยิ่งขึ้น

เขาแคนเทอร์มินอล NAKHONRATCHASIMA 143


เทศบาลต�ำบลวังไทร...พร้อมเข้าสู่ AEC คือวิสัยทัศน์ของ เทศบาลต�ำบลวังไทร (WangsaiSubdistrict Municipality) อ�ำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี นายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมตรี ต� ำ บลวั ง ไทร ซึ่ ง พร้ อ มจะน� ำ พาเทศบาลต� ำ บลวั ง ไทรเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เทศบาลต�ำบลวังไทรมีสนิ ค้า OTOP ขึน้ ชือ่ คือผ้าทอพืน้ เมือง ซึง่ ในงานการประกวดกิจกรรมแสดง ศักยภาพ “บ้านฉันมีดี” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจ�ำปี 2558) ทต.วังไทรได้น�ำเอาผ้าทอพื้นเมืองไปจัดตกแต่งซุ้มได้อย่างสวยงามและมี เอกลักษณ์ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

“โครงสร้างพืน้ ฐานพร้อม สิง่ แวดล้อมต้องรักษา การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพียงการจัดการ”

“การบริหารจัดการดี มีสาธารณูปโภคทัง่ ถึง ประชาชนมัง่ คัง่ เศรษฐกิจเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส” คือ วิสยั ทัศน์การพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลวังกะทะ ซึง่ มีทที่ ำ� การตัง้ อยูเ่ ลขที ่ 374 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังกะทะ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสี ม า โทรศั พ ท์ . 093-094-3467 ข้อมูลทัว่ ไป อบต.วังกะทะ มีเนื้อที่ 188.85 ตร.กม. www.wangkata.go.th หรือ 118,031.25 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 24 หมูบ่ า้ น มีประชากรทัง้ สิน้ 9,531 คน จ�ำนวน 4,124 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ อาชีพเกษตรกรรม โดยมีผลผลิตที่ส�ำคัญได้แก่ มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปลูกพืช ผักผลไม้ เลีย้ งสัตว์ เช่น ไก่ สุกร โค เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังกะทะ

144

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญ วัดภูหายหลง เป็นวัดในปฏิปทา หลวง ปู่หล้า เขมปัตโตที่ตั้งหมู่ที่ 11 บ้านซับส�ำราญ ต�ำบลวังกะทะ โทร. 093-094-3467 ตลาดน�้ำเขาใหญ่ เป็นตลาดน�้ำสไตล์ วินเทจท่ามกลางทุง่ ดอกไม้สเี หลือง และสวนสัตว์ ธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกกระเต็น โทร. 093-094-3467


“จันทึกถิ่นอุดมมากคุณค่า มีท้องนาเพิ่มอาชีพให้พอใช้ อ่างคลองไผ่ดูสวยใสหากินไป ธรรมชาติสร้างไว้หลายพันธุ์ปลา นอกจากนั้นยังส่งเสริมงานท้องถิ่น งานได้กินงานให้ใช้ร่วมสรรหา บ้างก็ปลูกพืชเกษตรมีราคา อภิวาหลวงพ่อน้อยยึดเหนี่ยวใจ”

องค์การบริหารส่วนต�ำบลจันทึก จากใจนายกฯ อบต.จันทึก “สวัสดีคะ่ พ่อแม่พนี่ อ้ งชาวต�ำบลจันทึกทีเ่ คารพรักทุกท่าน ดิฉนั นางสาวมีลา พงษ์สว่าง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสดิฉันมาท�ำงานในต�ำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลจันทึก และต้องขอขอบคุณก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกนายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล ผูน้ ำ� ชุมชน ตลอดจนชาวต�ำบลจันทึกทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านโดย เฉพาะในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในต�ำบลจันทึกของเรา ดิฉนั คิดว่าเป็นสิง่ แรกทีด่ ฉิ นั ประสบ ความส�ำเร็จและประกาศไว้วา่ จะยุตคิ วามขัดแย้ง สร้างความสามัคคีรวมจันทึกเป็นหนึง่ เดียว ดิฉนั ตระหนักดีถงึ ภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องพัฒนาต�ำบลจันทึกให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับต�ำบลอืน่ ให้ ได้ โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มก�ำลังสามารถในการท�ำงาน และพยายามแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ดิฉันขอสัญญาว่าขณะที่ดิฉันด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ดิฉันจะขอท�ำหน้าที่นี้ให้ดี ทีส่ ดุ เพราะประชาชนชาวต�ำบลจันทึกเปรียบเสมือนคนๆหนึง่ ในครอบครัวของดิฉนั ทีต่ อ้ งดูแลและ เอาใจใส่ให้ดีที่สุด”

องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองม่วง “โครงสร้างพืน้ ฐานพร้อม สิง่ แวดล้อมต้องรักษาการศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงการจัดการ” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 111.0416 ตร.กม. มีประชากรรวม 9,745 คน และมีจำ� นวนหลังคาเรือน 3,329 หลังคา ประชาชนมีอาชีพหลักคือ ท�ำนา ท�ำสวน เลีย้ งโคเนือ้ /โคนม และอาชีพเสริมคือ ท�ำกระยาสาร์ท, ท�ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์จากรากไม้ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองม่วงมีวดั ส�ำคัญได้แก่ วัดซับเศรษฐี, วัดวังน�ำ้ วน, วัดหนองไทร, วัดหนองหมาก และวัดซับพลู ปัจจุบันอบต.คลองม่วง มี นายประทีป เรืองเกษม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองม่วง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานสะดวกและพอเพียง 2. สิ่งแวดล้อมได้การบ�ำรุงรักษาและปริมาณต้นไม้เพิ่มขึ้น 3. ประชาชนมีความรู้และได้รับข่าวสารที่ทันสมัย 4. ประชาชนประกอบอาชีพที่มีมาและมีรายได้พอเพียง 5. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 6. การบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส NAKHONRATCHASIMA 145


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน เทศบาลต�ำบลหมูสี เทศบาลต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของนายกเทศมนตรี ต� ำ บลหมู สี นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยว มีแนวเขต ครอบคลุมเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จงึ เป็นแหล่งรวมทีพ่ กั โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารจ�ำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันจะน�ำขยะมากองทิ้ง ไว้บริเวณริมถนนธนะรัชต์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ ประกอบกับขยะในเขตเทศบาลต�ำบลหมูสี ท�ำให้มขี ยะมากกว่า วันละ 10 ตัน และจะมีปริมาณขึ้นวันละเกือบ 30 ตันในช่วง เทศกาลหรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ทุกๆ เช้า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�ำบลหมูสี จะเก็บขยะ โดยใช้รถขยะอัดท้ายรถคันเล็กจ�ำนวน 3 คัน วิ่งวันละ 3 เที่ยว แล้ว น� ำ ขยะมาขนถ่ า ยใส่ ร ถเทลเล่ อ ร์ ข นาดใหญ่ ที่ ศู น ย์ ข นถ่ า ยขยะ ซึ่งรองรับขยะได้วันละ 20 ตัน จากนั้นจะด�ำเนินการบดอัดและส่งไป ก�ำจัดที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ซึ่งบริษัทจะน�ำขยะมูลฝอยจากครัว เรือนไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ส�ำหรับขยะเก่า เกือบ 4 หมื่นตัน ที่มีการเทกองไว้ เทศบาลฯจะด�ำเนินการฝังกลบ เพื่อปิดพื้นที่พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หลังฝังกลบกองขยะ

ก่อนกลบกองขยะ

146

แนวทางการลดต้นทุนด้านการขนส่ง

ในการขนส่งขยะไปก�ำจัดที่บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ถึงแม้ว่า ระยะทางจะไม่ไกลมาก แต่กม็ คี า่ ใช้จา่ ยพอสมควร ทต.หมูสี มีแนวทาง ในการลดค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้โดยเลือกใช้รถขนส่งขยะทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงจาก ก๊าซธรรมชาติ NGV ตรวจสอบสภาพรถเก็บขยะและรถขนถ่ายขยะให้ พร้อมใช้งานได้เสมอ วางแผนการเก็บและขนถ่ายขยะตามเส้นทางและ เวลาที่ก�ำหนด และรวบรวมขยะจากรถเก็บขยะคันเล็กไปที่สถานีขน ถ่ายแล้วท�ำการบีบอัดใส่รถเทลเลอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้การขนส่งต่อ เที่ยวได้ปริมาณขยะมากที่สุด ซึ่งแผนการในอนาคตหากปริมาณขยะ เพิม่ มากขึน้ เทศบาลวางแผนทีจ่ ะซือ้ เฉพาะพ่วงของเทลเลอร์ไว้สำ� หรับ รวบรวมขยะเพิ่มเติม โดยใช้หัวเก๋งเดิมที่มีอยู่การบริหารจัดการขยะ อย่างยัง่ ยืนของเทศบาลต�ำบลหมูสี ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการฝังกลบ ไม่ต้องเสียพื้นที่ใน การเทกองและไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน และไม่มขี ยะตกค้างในชุมชน อันจะท�ำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลดีในแง่ของภาพ ลั ก ษณ์ ของเมื อ งท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก และชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

“แวะสักการะ หลวงพ่อเขาใหญ่ (สมเด็จพระพุทธมหาสิขรศากยมุนี) ณ สถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลี

องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองน�ำ้ แดง เทีย่ วถ�ำ้ เดินทางสายธรรม ชมป่าเขาล�ำเนาไพร ชมหินงอก หินย้อย อันงดงามภายในถ�ำ้ ต่างๆ มากมายได้ที่ต�ำบลหนองน�ำ้ แดง

“หนองน�ำ้ แดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองน�ำ้ แดง ซึง่ มีสำ� นักงานตัง้ อยู่ เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.หนองน�ำ้ แดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบนั มี นายสุ ทิ น บางประสิ ท ธิ์ เป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต�ำบลหนองน�้ำแดง

จากใจนากยกอบต.หนองน�ำ้ แดง

“การที่จะท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้โดยทั่วกันนั้น เป็นเรื่องยาก สืบเนื่องจากงบประมาณมีจ�ำนวน จ�ำกัดจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องประสาน ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ว ่ า จะเป็ น ภาคราชการ หรื อ ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ และส่วนอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่ อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ พี่ น ้ อ งประชาชน ผมในฐานะนายกอบต.หนองน�้ ำ แดง ซึ่ ง ได้ ท� ำ งานรั บ ใช้ พี่ น ้ อ ง ประชาชนมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว ผมมีความภาคภูมิใจและ ประทั บใจในน�้ำ ใจไมตรีที่ผู้ห ลัก ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่า นที่ มี ความ ห่วงใยและเอาใจใส่ในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับชาว ต�ำบลหนองน�้ำแดงมาโดยตลอด ผมและพี่น้องประชาชนต้องขอ ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย”

โครงการที่หน้าภาคภูมิใจ

1.โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันหรือบ้านธาร น�้ำใจเทิดไท้องค์ราชันอบต.หนองน�้ำแดง ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณ จาก ศิลาสากลพัฒนา จ�ำกัด สร้างบ้านให้กบั ประชาชน ตัง้ แต่ ปี 2550 จนถึงปี 2556 รวมทั้งสิ้น 54 หลัง จ�ำนวน 5,400,000 บาท 2.โครงการแบ่งปันน�้ำใจต้านภัยหนาว อบต.หนองน�้ำแดง ร่วมกับสนามกีฬาชนไก่มหาลาภ และภาคเอกชน มอบถุงยังชีพและ ผ้าห่มกันหนาว ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน 3.โครงการซีพีคืนสุขแก่ผู้สูงวัย จ�ำนวน 22 รายๆ ละ 2,000 บาท/เดือน ตลอดชีวติ โดยได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองน�้ำแดง จ�ำนวน 1 หลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายบุญสม มงคลพร จ�ำนวน เงิน 2,100,000 บาท นอกจากนีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ในการสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และอื่นๆ อีกมากมาย NAKHONRATCHASIMA 147


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพญาเย็น “พญาเย็นเมืองน่าอยู่ โดยมีเศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น การคมนาคมสะดวก สิง่ แวดล้อมสดใส ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา” คือวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพญาเย็น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหัวโกรก ต�ำบลพญาเย็น อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ อบต.พญาเย็น

ต�ำบลพญาเย็น เคยเป็นต�ำบลหนึ่งใน อ.ปากช่อง โดยขึ้น ตรงต่อต�ำบลกลางดงตลอดมา เมื่อปีพ.ศ.2528 ได้แบ่งการปกครอง จากต�ำบลกลางดง โดยมีนายเหมือน น้อยศิลา เป็นก�ำนันคนแรก และเกษียณอายุราชการในปี 2536 และนายจ�ำลอง แก้วมี จึงได้รับ เลือกให้เป็นก�ำนัน ต.พญาเย็น จนถึงปัจจุบัน และได้ยกระดับเป็น อบต.พญาเย็ น ในปีพ .ศ.2539 ปัจจุบันนายจ�ำลอง แก้ ว มี ด�ำ รง ต�ำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพญาเย็น ต�ำบลพญาเย็น ประกอบด้วย 14 หมูบ่ า้ น ได้แก่ 1.บ้านน�ำ้ พุ 2.บ้านหัวป้าง 3.บ้านหนองยาง 4.บ้านโนนกระโดน 5.บ้านโสกน้อย (วังเพิ่ม) 6.บ้านซับใต้ 7.บ้านหัวโกรก 8.บ้านถนนโค้ง 9.บ้านโสกลึก 10.บ้านพรมปากสิต 11.บ้านผ่านศึก 12.บ้านอ่างหิน 13.บ้านพญาเย็น และ14.บ้านหนองไม้แดง

148

เป้าหมายการพัฒนา

1.จัดเก็บภาษีรายได้ภายในต�ำบล ครบ 100% 2.สร้างระบบสาธารณูปโภค ถนน ประปา ไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน 3.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ตลอดปี ในครอบครัว 4.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งเด็กเล็ก ,เด็กปฐมวัยไห้มีการเรียนรู้อย่าง มีความสุข 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ต�ำบลพญาเย็นมีโรงเรียนมัธยม อย่างน้อย 1 โรง 6.ส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา เพือ่ ห่างไกลจากยาเสพติด 7.ส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒั นธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ ทีด่ งี ามให้อยูค่ สู่ งั คม 8. สร้างค่านิยมประชาชนได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสาหร่าย ตั้งอยู่ที่ถนนนิคมล�ำตะคอง ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอบต.ที่อยู่ใกล้อ�ำเภอมากที่สุด การเดินทางสะดวก สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในอ�ำเภอปากช่องสะดวกทันต่อเวลา ปัจจุบันมี นายมิชา พงษ์สว่าง ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสาหร่าย

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อที่-การปกครอง อบต.หนองสาหร่ายมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 92,039 ไร่ หรือ 179 ตร.กม. โดยเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลประมาณ 4.32 ตร.กม. หรือประมาณ 2,717 ไร่ มีหมู่บ้าน 25 หมู่บา้ นที่อยู่ในเขตอบต.หนองสาหร่ายเต็มพื้นที่จ�ำนวน 20 หมู่ ประชากร-อาชีพ มีประชากร รวมทั้งสิ้น 30,061 คน มีจ�ำนวนครัวเรือน 12,668 ครัวเรือน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท�ำสวน สวน น้อยหน่า สวนกล้วย สวนขนุน สวนมะม่วง ท�ำไร่ ไร่มันส�ำปะหลัง ไร่ขา้ วโพด ไร่อ้อย

จากใจนายกอบต.หนองสาหร่าย

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสาหร่าย มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้อบต. หนองสาหร่ายเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล หลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนตลอด จนบุคลากร ของอบต.หนองสาหร่าย และที่ส�ำคัญก็คือ พี่น้องประชาชนต�ำบลหนองสาหร่าย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

โครงการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ไทยสูย่ ทุ ธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” องค์การบริหารส่วนต�ำบล หนองสาหร่าย ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลงานดีเด่น ในการน�ำ เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ของ 76 จังหวัด ที่เข้าร่วมครั้งแรก โดยน�ำโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนมา แสดงเพื่อเข้ารับโล่ห์อันทรงเกียรติ

NAKHONRATCHASIMA 149


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

สมเ´çจพรÐพุทธชินวงศ์

ศูนยปฏิบัติธรรมธรรมโมลี ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมธรรมโมลี µÑ§é ÍÂÙ·‹ µÕè Òí ºÅ˹ͧ¹íÒé á´§ ÍíÒàÀÍ ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ประวัติความเปนมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำและ ปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนำภำวนำกรรมฐำนที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ตำมปณิ ธ ำนของ เจŒาปรФุณสมเ´çจพรÐพุทธชินวงศ์ (สมศักดิì อุปสโม Ph.D. ศำสตรำจำรย์พิเศษ) กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำคณะใหญ่ หนกลำง, เจ้ำอำวำสวัดพิชยญำติกำรำม, และรองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุÌำลงกรณ์วทิ ยำลัย วิทยำเขตบำÌ‚ศกึ ษำพุทธโฆส นครปฐม โดยได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป‚ พ.ศ.2548 มีเนือ้ ทีโ่ ดยประมำณ 180 ไร่ และได้มกี ำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนทีส่ ำ� หรับปฏิบตั ธิ รรม ทำงด้ำน กำรบริหำรศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี แห่งนี้บริหำรโดย มูลนิธิวัด พิชยญำติกำรำมซึ่งมีเจ้ำประคุณสมเด็จฯ เป็นประธำน

วัตถุประสงคการก่อตั้งศูนยฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีให้กำร½ƒกอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ

ตำมแนวสติปัฏฐำนสี่ ซึ่งเป็นแนวกำรสอนที่มหำเถรสมำคมรับรอง เป็นศูนย์กลำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน โดยรับภำระหน้ำที่½ƒก อบรมพระนิสิต นักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำ จุÌำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำÌ‚ศึกษำพุทธโฆส นครปฐม และพระสั ง ฆำธิ ก ำรในเขตหนกลำง เป็ น ศู น ย์ ½ ƒ ก อบรม พระวิปัสสนำจำรย์ ส�ำหรับพระสงฆ์ไทย ตลอดจนเปิดโอกำส ให้ พ ระนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ นั ก เรี ย น และพุ ท ธศำสนิ ก ชนทั่ ว ไป เข้ำรับกำร½ƒกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำนตำมโอกำสต่ำงๆ โดยไม่ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกแต่ประสงค์จะร่วมท�ำบุญก็ได้ตำม

150

.indd 2

19/8/2558 22:27:42


ก�ำลังศรัทธา ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ จึงมีความส�ำคัญ เนื่องจากศูนย์ฯ น�ำจิตมาระลึกรู้เจตสิกหรือรู้จิตก็ได้ เป็นองค์กรใหญ่ ที่ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน 4. ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน - การมีสติระลึกรู้สภาวะธรรม และเผยแผ่ธรรมะ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ เป็นฐาน ทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วนมีความเกิดดับ แบบองค์รวม จึงได้มกี ารบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้เหมาะแก่การศึกษา ท�ำความเข้าใจก่อนเข้าปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีเป็นการปฏิบัติที่ อาคารสถานที่ ต้องก�ำหนดและเน้นความต่อเนื่องของอารมณ์กรรมฐาน จึงจัดให้ ศูนย์บน มีกฏุ ทิ พี่ กั อาคาร ดังนีศ้ าลาปฏิบตั ธิ รรม จ�ำนวน 1 หลัง ผู้ปฏิบัติได้อยู่ห้องพัก และอยู่ภายในอาคารที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มณฑปหลวงพ่อเขาใหญ่ (ก�ำลังก่อสร้าง) โบสถ์ (สวดสมมติสีมาแล้ว) และเป็นสัดส่วนทั้งผู้ที่ถือศีลห้าและศีลแปด ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้อง ศูนย์ล่าง มีกุฏิที่พักและอาคารดังนี้ ศาลาปฏิบัติธรรม 2 ชั้น กังวลเรื่องความเป็นอยู่ แต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องน�ำมาเองคือของใช้ส่วนตัว จ�ำนวน 1 หลัง (ชั้นบนใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติชั้นล่างใช้เป็นสถานที่พัก เช่น สบู่, ยาสีฟัน, แปลงฟัน, ผ้าเช็ดตัว, กางเกงขาว, เสื้อขาว, ยา และฉัน /รับประทานอาหาร) รักษาโรคประจ�ำตัว (ถ้ามี)

การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔

การจองวันปฏิบัติธรรม

มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นข้อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง คือเข้าใจตามเป็นจริง หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี ของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบง�ำ สติปัฏฐานมี ๔ ระดับ คือ กาย เปิดสอนทุกวัน ท่านสามารถจองเฉพาะบุคคล, เป็นกลุ่ม หรือ เวทนา จิต และ ธรรม ได้แก่ เป็นคอร์สระยะ 3, 5, 7 วัน หรือมากกว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองวัน 1. กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน - การมีสติระลึกรูก้ ายเป็นฐาน ซึง่ กาย ปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ในที่นี่หมายถึงประชุม หรือรวม นั่นคือธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ 1.พระครูสังฆบริบาล โทร. 081-362-5271 2.พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน - การมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน โทร. 08-9214-8516 3. จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน - การมีสติระลึกรูจ้ ติ เป็นฐาน เป็นการ Nakhonratchasima 151 .indd 3

19/8/2558 22:28:07


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดบานนา

ÇÑ´ºŒÒ¹¹Ò ໚¹ÇÑ´ÃÒɮÏ Êѧ¡Ñ´ÁËÒ¹Ô¡Ò µÑé§ÍÂÙ‹·Õ躌ҹÁÍ ¡ÐËÒ´ àÅ¢·Õè 223 ËÁÙ‹·Õè 11 µíÒºÅ˹ͧ¹íéÒá´§ ÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÁÕ·Õè´Ô¹µÑé§ÇÑ´ 14 äË 77 µÒÃÒ§ÇÒ ä´ŒÃѺ¡Òà µÑé§ÇÑ´ àÁ×è;.È.2529 â´ÂÁÕ ¾ÃФÃÙà¡ÉÁ¨ÒÃظÃÃÁ ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ Í§¤áá µÑé§áµ‹àÁ×èÍÇѹ·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2531 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¾ÃÐÀÔ¡ÉØ 13 ÃÙ» ÈÔɏÇÑ´ 2 ¤¹ ÁÕ¡Ò÷íÒÍØâºÊ¶ ¡ÃÃÁ (ÊÇ´¾ÃлүÔâÁ¡¢) µÅÍ´»‚ â´Â੾ÒÐã¹à·È¡ÒÅà¢ŒÒ ¾ÃÃÉҢͧ·Ø¡æ »‚ ¤³Ðʧ¦Ë¹Í§¹íéÒá´§ ࢵ 1-2 ·Ñé§ËÁ´ä´Œ ËÇÁ¡Ñ¹·íÒÊѧ¦¡ÃÃÁ¹Ñ´ËÁÒÂŧÍØâºÊ¶¢Í§·Ò§ÇÑ´

ประวัติอุโบสถ

ÍØâºÊ¶ÇÑ´ºŒÒ¹¹Òä´ŒÇÒ§ÈÔÅÒġɏ àÁ×èÍ ¾.È.2510 áÅÐä´Œ ´íÒà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧàÃ×èÍÂÁÒ¨¹àÁ×èÍ ¾.È.2535 ¾ÃФÃÙà¡ÉÁ¨ÒÃظÃÃÁ ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ºŒÒ¹¹Ò ¾ÃŒÍÁ´ŒÇªÒǺŒÒ¹Ë¹Í§¹íéÒᴧ䴌ËÇÁÁ×͡ѹ ¡‹ÍÊÌҧÍ‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ â´ÂÍØâºÊ¶ÁÕ¢¹Ò´¡ÇŒÒ§ 36 àÁµÃ ÂÒÇ 50 àÁµÃ ÊÌҧ´ŒÇ¤͹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅ硷ѧé ËÁ´ ¼¹Ñ§¡‹Í´ŒÇÂÍÔ°ÁÍÞ©Òº »Ù¹ «ØÁŒ ºÑÇ»ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§ µÔ´¡ÃШ¡ ¾×¹é »ÙË¹Ô Í‹Í¹·ÒÊÕà´Ô¹ä¿¿‡ÒàÊÃç¨ àÃÕºÌÍ ÊÔé¹à§Ô¹¤‹Ò¡‹ÍÊÌҧÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 15,000,000 ºÒ· (ÊÔºËŒÒ ÅŒÒ¹ºÒ·¶ŒÇ¹) â´Â´íÒà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧáÅŒÇàÊÃç¨àÁ×èÍ ¾.È.2537 ÍØâºÊ¶ÇÑ´ºŒÒ¹¹Ò ä´ŒÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÇÔÊا¤ÒÁÊÕÁÒ àÁ×èÍÇѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ ¾.È.2537 ÅíҴѺ·Õè 50 »ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ

152

.indd 2

19/8/2558 22:06:03


เล่ม 11 ตอนที่พิเศษ 56 ง. ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2537

สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด

อุโบสถ 1 หลัง ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 50 เมตร, ศาลา อเนกประสงค์ 1 หลัง,ศาลา, ธรรมสังเวช 2 หลัง, ศาลาทรง ไทย 1 หลัง, เมรุ 1 ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 15 เมตร,กุฏิ สงฆ์พร้อมห้องสุขาในตัว จ�ำนวน 15 หลัง, ห้องสุขา จ�ำนวน 15 ห้อง

ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูเกษมจารุธรรม ฉายาเขมโก อายุ 69 พรรษา 49 นัก ธรรมเอก พุทธศาสตร์บณั ฑิต (พธ.บ.) สถานะเดิมชือ่ นายทองอินทร์

มีสนาม เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2489 บุตรของนายสุดตานางน้อย มีสนาม บ้านเลขที่ 93 หมู่ 1 บ้านหนองเม็ก ต�ำบลทุ่ง ศรีเมือง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บรรพชาวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2504 วัดตะคร้อ ต�ำบลคง อ�ำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา พระอุปชั ฌาย์ พระครูนครพิทกั อุปสมบทวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2509 วัดบ้านไร่ ต�ำบลโนนทอง อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พระอุปัชฌาย์ พระปทุมญาณมุนี วัดบึง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ค�ำมีวัดบ้านไร่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาพระอนุสาวนาจารย์พระมหาน้อย วัดบ้านไร่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต�ำแหน่งการปกครอง พ.ศ.2531 เจ้าอาวาสวัดบ้านนา พ.ศ.2533 เจ้าคณะต�ำบลหนองน�้ำแดง พ.ศ.2544 พระอุปัชฌาย์

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

ขอเชิญท�ำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดบ้านนา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 58 - 4 มกราคม 59 ร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวาย ติดต่อพระครูเกษมจารุธรรม (เจ้าอาวาส) โทร.089-917-8725 Nakhonratchasima 153

.indd 3

19/8/2558 22:06:36


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดจันทึก

วัดจั¹·Öก อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัดอยู่ห่าง จากตัวอ�าเภอปากช่องราว 3 กิโลเมตรเศษ ซุม้ ประตูอยูต่ ดิ กับถนน มิตรภาพ ขาไปกรุงเทพมาหานคร อยูข่ วามือ เดินเข้าซอยอีกราวๆ 200 เมตร ปัจจุบันมี เจ้าอธิการธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร หรือพระครูสุธรรมธีรานุยุตเป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัดจันทึก

วัดจั¹·Öก เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาราวสมัยกรุงศรีอยุธยา และ มีการย้ายวัดมาสร้างที่ต�าบลหนองสาหร่าย มูลเหตุแห่งการย้ายวัด จันทึกมาจากทีเ่ ดิม เนือ่ งจากทางราชการได้สร้างเขือ่ นล�าตะคองขึน้ จึงต้องอพยพชาวบ้านสถานีรถไ¿และวัดไปอยู่ที่ใหม่ให้พ้นจากน�้า ท่วมถึง โดยสถานีรถไ¿จันทึกย้ายเหนือหมู่บ้านขึ้นไปอีก ส่วนบ้าน เรือนประชาชนย้ายขึ้นไปอยู่หลังเขา พร้อมกับจัดสรรที่ท�ากินให้ ส่วนวัดจันทึกได้ขนย้ายมาสร้างใหม่ที่ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอ ปากช่อง โดยทางการได้จัดสรรที่ดินให้สร้างวัด จ�านวน 44 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา สถานที่สร้างวัดจันทึกใหม่ อยู่ในขอบเขตเมืองจันทึกโบราณ

ซึ่งมีคนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาพร้อมกันกับเมืองสีจะนาคา (เมือง สีมา) ทีส่ คี วิ้ ซึง่ มีมาก่อนเมืองโคราช เคยมีชาวบ้านขุดค้นพบซากฐาน ก�าแพงเก่า พระพุทธรูปเครื่องประดับ และของใช้ของคนยุคโบราณ และสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งหยุดแวะพักกองคาราวานเกวียนของ นายÎ้อยมาชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งสมัยนั้นบริเวณพื้นที่ยังเป็นป†าดงมีความ สมบูรณ์ เมื่อวัดถูกขนย้ายมาตั้งที่ใหม่ที่ทางราชการก�าหนดให้ยังคงใช้ ชื่อ “วัดจันทึก” เหมือนเดิมและตอนขนย้ายวัดไม่ลืมที่จะอันเชิญ พระพุ ท ธรู ป ส� า คั ญ องค์ ห นึ่ ง ซึ่ ง ถื อ เสมื อ นหั ว ใจของวั ด และเป็ น ศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธรูปดังกล่าวนี้คือ “หลวงพ่อ¹าáก”

ประวัติและที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัด

หลวงพ่อ¹าáก พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ความสูง 1.20 เมตร พระพักตร์กลม พระเมาลีขมวดกึ่งเกศตุ้ม ลืมพระเนตรลักษณะโดยรวมถือว่ามีความ งดงามทั้งพระวรกายเป็นสีน�้าตาลไหม้ตั้งประดิษฐานเป็นพระประธาน อยู่บนศาลาการเปรียญ ส�าหรับหลวงพ่อนาแกถูกน�ามาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งใน อ�าเภอ นาแก จังหวัดนครพนม ภายในหลังวัดดังกล่าวกลายเป็นวัดร้าง

154

.indd 2

20/8/2558 22:29:17


ศาลาปฏิธรรมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ พระครูนเิ ทศธรรมรส อดีตเจ้าคณะอ�ำเภอปากช่อง ได้มาส�ำรวจวัดร้าง และพบพระพุทธรูปองค์นเี้ ป็นเนือ้ โลหะผสม จึงอัญเชิญมามอบให้ทวี่ ดั จันทึกปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และให้นามว่า “หลวงพ่อนาแก” เนื่องจากอัญเชิญมาจากวัดร้างในอ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อหลวงพ่อนาแก มาประดิษฐานนอยู่ในอุโบสถของวัดจันทึก จึงกลายเป็นมิง่ ขวัญแก่ชาวบ้านแห่งบ้านจันทึกและทีอ่ นื่ ๆ ยิง่ นัก ต่าง เห็นในความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อนาแก จึงพากันมากราบ ไหว้เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล จิตใจผ่องใสปลอดโปร่ง บรรเทาความทุกข์ ร้อนอย่างนาอัศจรรย์และส�ำเร็จความมุ่งหมายทุกประการ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้น เคลือบสีทองปางสมาธิประดิษฐานอยู่ ในวิหารข้างอุโบสถ มีความศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร และเป็นที่เคารพ สักการบูชาของชาวบ้านทั่วไปอีกองค์หนึ่งเดิมประดิษฐานในอุโบสถ วัดวังวิเวการามของหลวงพ่ออุตตมะอ�ำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจมน�้ำนานหลายปีหลวงพ่อใหญ่ได้ไปเข้าฝันทายกวัดท่านหนึ่งบอก ว่า “ย้ายวัดแล้วท�ำไมไม่เอาเรามาด้วยจมน�้ำนานแล้ว เอาเราขึ้นมา

และเอาไปไว้ที่สร้างใหม่ด้วย” ด้วยความฝันประหลาดนี้ จึงมีการช่วยกันขนย้ายหลวงพ่อ ใหญ่ โดยเอารถเครนยกขึ้นมาจากอุโบสถที่จมน�้ำแล้วอัญเชิญมา ประดิษฐานที่วัดจันทึกใหม่ ชาวบ้านแห่งบ้านจันทึกกล่าวเป็นเสียง เดียวกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ศักดิส์ ทิ ธิม์ ากบนบานสิง่ ใดก็ได้ทกุ อย่าง คราใดที่ชาวบ้านจัดงานมงคลขึ้น หากฝนตั้งเค้ามาท�ำท่าจะตก พอไปบอกเล่าจุดธูปเทียนสักการบูชาได้สำ� เร็จตามปรารถนา

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

เจ้าอธิการธีรศักดิ์ ธมฺมโม (อาจารย์เสาร์) หรือพระครูสธุ รรมธีรานุยุต เจ้าอาวาสวัดจันทึกรูปปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนา และพระนักเผยแผ่ธรรมะ ท่านมุ่งมั่นพัฒนาวัดจันทึกสร้างสรรค์ จรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจจริงมิเคยหยุดนิ่ง ขณะนี้ทางวัดจันทึกก�ำลังอยู่ในภาวะพัฒนา และก�ำลังสร้าง กุฏพิ ระเพิม่ ขุดสระเพือ่ ใช้อปุ โภคบริโภคแก่ทางวัดและชาวบ้านปรับ พื้นที่บริเวณวัดเนื่องจากยามฝนตกมีน�้ำท่วมบางจุดท�ำให้ไม่สะดวก แก่พระเณรและประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม สร้างเส้นทางบุญตามแต่จิตศรัทธาได้ที่ พระครูสุธรรมธีรานุยุต เจ้าอาวาสวัดจันทึก วัดจันทึกเป็นส�ำนักปฏิบัติธรรม ประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา แห่ ง ที่ 133 มี ก ารทํ า วั ต รสวดมนต์ แ ละปฏิ บั ติ ธ รรมประจ� ำ วันพระตลอดปี และเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศานาวันอาทิตย์ อ.ปากช่อง เป็นส�ำนักศาสนศึกษาและอบรมเยาวชนสามเณรภาค ฤดูร้อนตลอดปี ตลอดทั้งค่ายคุณธรรมจริยะรรมเยาวชนในเขต พื้นที่ อ.ปากช่อง Nakhonratchasima 155

.indd 3

20/8/2558 22:29:34


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดไตรรัตน์

วัดไตรรัตน์ เลขที่ 12 / 1 บ้ำนหนองคู หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองสำหร่ำยอ�ำเภอปำกช่อง จังหวัด นครรำชสีมำ ปัจจุบันมี พระ¤รุสุมนธรรมประÂุต เป็นเจ้ำอำวำส และเจ้ำคณะต�ำบล วังไทร เขต 1

ประวัติวัดไตรรัตน์

วัดไตรรัตน์ สร้ำงมำตั้งแต่ พ.ศ.2480 โดยกำรน�ำของชำวบ้ำนที่มีศรัทธำในพระพุทธ ศำสนำ เนื่องจำกในสมัยนั้นวัดที่เป็นส¶ำนบ�ำเพ็ญบุญของหมู่บ้ำนอยู่ไกลมำก ชำวบ้ำนจึงได้ รวบรวมทุนทรัพย์ก่อสร้ำงที่พักสงฆ์ขึ้น และได้นิมนต์พระภิกษุมำจ�ำพรรษำโดยมี พระประทีป ญาณทีโป เป็นหัวหน้ำที่พักสงฆ์และตั้งชื่อว่ำ “ทีèพักสง¦์สว่างÍารมณ์” ต่อมำ พ.ศ.2517 โดยกำรน�ำของ พ.ต.©าÂ Èิริทับ รองหัวหน้ำแผนกเสบียงสัตว์ ที่ 1 และผูน้ ำ� ชำวบ้ำนในสมัยนัน้ พิจำรณำเห็นว่ำทีพ่ กั สงฆ์ทตี่ งั้ อยูใ่ นละแวกเดียวกันมีอยูห่ ลำยแห่ง จึงด�ำริกนั ว่ำอยำกจะให้มำรวมกันเพรำะว่ำพระภิกษุสงฆ์ในขณะนัน้ มีนอ้ ยและทีพ่ กั สงฆ์บำงแห่ง 156

.indd 2

20/8/2558 22:34:50


ก็ไม่มพี ระภิกษุจำ� พรรษาท�ำให้ขาดผูด้ แู ล เมือ่ มีความเห็นพร้อมต้อง กันแล้ว จึงได้รวมที่พักสงฆ์จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ที่พักสงฆ์สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดไตรรัตน์ใน ปัจจุบันมี พระประทีป ญาณทีโป เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ในขณะนั้น 2. ที่พักสงฆ์แก่งหิน ตั้งอยู่บ้านแก่งหินในปัจจุบัน มีพระ บุญมา กตปฺณฺโญ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ในขณะนั้น 3. ที่พักสงฆ์สระบัว ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคองใน ปัจจุบัน มีพระสว่าง รุจธมฺโม เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ในขณะนั้น โดยได้ยา้ ยที่พักสงฆ์ทั้ง 3 แห่ง มาตั้งอยู่ที่บา้ นบางคู และ ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไร พ.ต.ฉาย ศิริทับ ได้เสนอ ชื่อ “วัดไตรรัตน์” เพราะค�ำว่า “ไตร” ในภาษาบาลีแปลว่า 3 และชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัด สว่างอารมณ์” เป็น “วัดไตรรัตน์“ โดยมีพระปลัดเกษม สมาหิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์

รายนามเจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

พระประทีป ญาณทีโป พระหยอย หิริธมฺโม พระเขียน กนฺตสีโล พระนิพนธ์ เทวธมฺโม พระปลัดเกษม สมาหิโต พระครูสฺมนธรรมประยุต

พ.ศ.2480–2486 พ.ศ.2487–2490 พ.ศ.2491–2500 พ.ศ.2500–2511 พ.ศ.2512–2520 พ.ศ.2527– ปัจจุบัน

Nakhonratchasima 157 .indd 3

20/8/2558 22:35:04


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดเทวรูปทรงธรรม

ÇÑ´à·ÇÃÙ»·Ã§¸ÃÃÁ µÑé§ÍÂÙ‹ àÅ¢·Õè 104 µíÒºÅËÁÙÊÕ ÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ µÑé§ÍÂÙ‹·ÕèËÅÑ¡¡ÔâÅàÁµÃ·Õè 13.2 ¶¹¹¸¹ÐÃѪµ ·Ò§¢Öé¹ à¢ÒãËÞ‹ ÁÕà¹×éÍ·Õè 7 äË »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¾ÃФÃÙʶҹ¸ÃÃÁ¸Ã (͹ØÊÊà °Ò¹¨Ò âÃ) ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ

ประวัติวัดเทวรูปทรงธรรม

ªÒǺŒ Ò ¹ºŒ Ò ¹ãËÁ‹ Ê ÒÁÑ ¤ ¤Õ ä´Œ à ‹ Ç Áã¨¡Ñ ¹ ÊÃŒ Ò §ÇÑ ´ ¢Öé ¹ ºÃÔ à dz àªÔ§à¢Ò µÒÁ¹ÔÁÔµ¢Í§ËÅǧ¾‹Í¾ÒÂàÁ×èͪÒǺŒÒ¹¶Ò§»†Ò·Õ軁´»Ò¡¶íéÒäÇŒ ¨Ö§¾ºÇ‹ÒÀÒÂ㹶íéÒÁÕËÔ¹§Í¡ËԹŒÍ·ÕèÊǧÒÁËÅÒÂáË‹§ ´Ù¤ÅŒÒÂÃÙ»¤¹ ÃÙ»ÊѵǏµÒ‹ §æ ËÃ×Íà·Ç´Ò໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ¨Ö§µÑ§é ª×Íè ãËŒ¶Òíé ¹Ñ¹é Ç‹Ò “¶íÒé à·ÇÃÙ»” àÁ×èÍÁÕ¤¹¹ÔÂÁÁÒ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ㹶íéÒ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ¨Ö§µÑ駪×èÍÇ‹Ò “ÇÑ´¶íéÒ à·ÇÃÙ»·Ã§¸ÃÃÁ” ÇÑ´ä´ŒÃѺ¡ÒþѲ¹Ò¨¹à¨ÃÔÞ¢Öé¹àÃ×èÍÂ æ ¨Ò¡¤ÇÒÁ ÈÃÑ·¸Ò¢Í§ªÒǺŒÒ¹ ËÅѧ¨Ò¡ËÅǧ¾‹Í¾ÒÂÁóÀÒ¾àÁ×Íè ¾.È.2521 ÁÕ¾ÃÐÁÒÍÂÙ¨‹ Òí ¾ÃÃÉÒ ÍÕ¡ËÅÒÂÃÙ» ઋ¹ËÅǧ¾‹ÍÊÇÑÊ´Ôì ÊÕÅâªâµ ËÃ×Í ¾ÃФÃÙ»ÃÐ⪵ÔÊÕŤس

(»˜¨¨ØºÑ¹à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´·ÃѾ¹íéÒàÂç¹) µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2529 ªÒǺŒÒ¹ä´Œä»¹ÔÁ¹µ¾ÃШҡÇÑ´»†Òà¢ÒãËÞ‹¤×Í ËÅǧ¾‹Í¾ÃÐ͸ԡÒÃⵌ¹à¢ÁÇâà ÁÒ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊáÅÐã¹»‚à´ÕÂǡѹ ªÒǺŒÒ¹ãËÁ‹ ÊÒÁѤ¤Õ¡äç ´Œ·Òí ˹ѧÊ×Í¢Í㪌·àÕè ¾×Íè ÊÌҧÇÑ´¨Ò¡¹Ô¤ÁÊÌҧµ¹àͧÅíÒ µÐ¤Í§µ‹Í¨Ò¡¹Ñ¹é ¡çä´Œ·Òí ˹ѧÊ×Íà¾×Íè ¢ÍÃѺÃͧÊÀÒ¾ÇÑ´ãËŒ¶¡Ù µŒÍ§ áÅÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹໚¹ª×èÍãËÁ‹Ç‹Ò “ÇÑ´à·ÇÃÙ»·Ã§¸ÃÃÁ”

สักการะพระธาตุหินแขวน

ÇÑ´à·ÇÃÙ»·Ã§¸ÃÃÁ ÁÕÊÔè§ÁËÑȨÃϤ×;ÃиҵØËÔ¹á¢Ç¹ «Öè§à»š¹ÊÔ觷Õèà¡Ô´¢Öé¹áÅÐÁÕÁÒᵋâºÃÒ³¹Ò¹áÅŒÇ ËÅǧ¾‹Íà¨ŒÒ ÍÒÇÒÊä´Œ¤Œ¹¾º áÅÐä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒúíÒà¾çÞ¡ØÈÅ»´·Í§à»š¹ »ÃШíÒáÅÐʹѺʹعãˌ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊÑÞÅѡɳ¢Í§ »ÃÐà·Èä·ÂÍÕ¡áË‹§Ë¹Öè§ ÅѡɳоÃиҵØËÔ¹á¢Ç¹¹Õé ÁÕÅѡɳР¤ÅŒÒ¾ÃиҵØÍÔ¹·Ãá¢Ç¹»ÃÐà·È¾Á‹Ò â´ÂµÑé§ÍÂÙ‹º¹ªÐ§‹Í¹¼Ò ÊǧÒÁÁÒ¡

158

.indd 2

20/8/2558 16:25:59


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปาเขาใหญ ÇÑ´»†Òà¢ÒãËÞ‹ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ÁËÒ¹Ô¡Ò µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 300 ºŒÒ¹¤Åͧà¾Å ËÁÙ‹·Õè 17 µíÒºÅËÁÙÊÕ ÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙºÃþµÇ¹Ò¹Ø¡ÙŠ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´ »†Òà¢ÒãËÞ‹ áÅÐ਌Ҥ³ÐµíÒºÅËÁÙÊÕ à¢µ 1

ความเปนมาของวัด

ÇÑ´»†Òà¢ÒãËÞ‹ à´ÔÁ໚¹·Õè¾Ñ¡Ê§¦ àÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÇÑ´»†Ò਌Ҿ‹Íà¢Ò ãËÞ‹” ¡‹ÍµÑé§àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2484 â´ÂÁÕ ¹ÒÂÊÕ ¹Ò§àÅç¡ ¹Ò¾ÃÁÁÒ ¹Ò§ºØÞ ªŒÍ¹·Í§ ä´Œ¶ÇÒ·Õè´Ô¹¨íҹǹ 2 äË áÅÐ ¹ÒÂ´Ò ¹Ò§ ¹ŒÍ ÁҷҨѹ·Ö¡ ä´Œ¶ÇÒ·Õè´Ô¹ÍÕ¡ 6 äË 3 §Ò¹ ÃÇÁ໚¹à»š¹ 8 äË 3 §Ò¹ à¾×èÍ㪌㹡Òá‹ÍÊÌҧÇÑ´ àÁ×èÍ ¾.È. 2516 ¡ÃзÑè§ ¾ÃлÅÑ´à¡ÉÁ ÊÁÒËÔâµ (¾ÃФÃÙºÃþµÇ¹Ò¹Ø¡ÙÅ) ÂŒÒÂÁÒ¨Ò¡ÇÑ´äµÃÃѵ¹ ä´ŒÁÒ´íÒçµíÒá˹‹§à»š¹ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃã¹»‚ ¾.È. 2528 ¨Ö§ä´Œ·Òí ¡ÒáÊíҹѡʧ¦áË‹§¹Õ¢é ¹Öé ໚¹ÇÑ´ àÁ×Íè Çѹ·Õè 25 ÁÔ¶¹Ø Ò¹ 2535 áÅÐµÑ§é ª×Íè ãËÁ‹ÇÒ‹ “ÇÑ´»†Òà¢ÒãËÞ‹” áÅÐä´Œ¹Òí ¾ÒÞÒµÔâÂÁ·ÕÁè ¨Õ µÔ ÈÃÑ·¸Ò¡‹ÍÊÌҧ¶ÒÇÃÇѵ¶ØÁÒâ´ÂÅíҴѺ ઋ¹ ÍØâºÊ¶ ¡Ø¯Ôʧ¦ ÈÒÅÒ ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ «ØÁŒ »ÃеٷҧࢌÒÇÑ´ ¡íÒᾧ¤Í¹¡ÃÕµ âçàÃÕ¹»ÃÔ嵄 ¸Ô ÃÃÁ á¼¹¡¸ÃÃÁºÒÅÕ µÅÍ´¨¹¶Ö§§Ò¹ÊÒ¸Òóٻ¡Ò÷Ñé§ËÁ´

ผูปกครองวัด

ËÅǧ¾‹ÍºØÞÁÕ (äÁ‹·ÃÒº©ÒÂÒ) ¾.È.2484 - 2500 ,ËÅǧ ¾‹ÍÊ͹ ÍÒÀÒ¡âà ¾.È.2500 - 2510 ,ËÅǧ¾‹Íⵌ¹ à¢ÁÇâà ¾.È.2511 - 2527 áÅÐ ¾ÃФÃÙºÃþµÇ¹Ò¹Ø¡ÙÅ (à¡ÉÁ ÊÁÒËÔâµ) ¾.È.2528 - »˜¨¨ØºÑ¹

ประวัติพระครูบรรพตวนานุกูล

¾ÃФÃÙºÃþµÇ¹Ò¹Ø¡ÙÅ ©ÒÂÒ ÊÁÒËÔâµ ÍÒÂØ 64 »‚ ¾ÃÃÉÒ 43 ÇԷ°ҹР¹.¸.àÍ¡ Çѹ/à´×͹/»‚à¡Ô´ Çѹ·Õè 22 ¾ÄȨԡÒ¹ ¾.È. 2494 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ºÃþªÒ Çѹ·Õè 12 à´×͹¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È.2511 ³ ÇÑ´¨Ñ¹ ·Ö¡ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¾ÃÐÍØ»ª˜ ¬Ò ¾ÃФÃÙ¹àÔ ·È¸ÃÃÁÃÊ (·Ò) ©ÒÂÒ ÇÔÊØ·Ú¸Ôâ¡ ÍØ»ÊÁº· Çѹ·Õè 29 à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ ¾.È.2515 ³ ÇÑ´¤ÕÃÕ Çѹµ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¾ÃÐÍØ»ª˜ ¬Ò ¾ÃФÃÙÍ´Ø Á¤ÕÃÇÕ ¹Ñ µ (àÂÕÂè Á Áâ˸âÃ) ¾ÃСÃÃÁÇÒ¨Ò¨ÒÏ ¾Ãоٹ ÍÀÔ»ØÞâÞ ¾ÃÐ͹ØÊÒÇ ¹Ò¨ÒÏ ¾ÃкØÞ¸ÃÃÁ ¡ÔµÚµÔdzÚâ³ ÊÁ³ÈÑ¡´Ôì ¾.È.2528 ¾ÃлÅÑ´à¡ÉÁ ÊÁÒËÔâµ (°Ò¹Ò¹Ø¡ÃÁ਌ÒÍíÒàÀÍ »Ò¡ª‹Í§) ¾.È.2536 ¾ÃФÃÙºÃþµÇ¹Ò¹Ø¡ÙÅ ¾ÃФÃÙÊÑÞÞҺѵà ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ÃÒɮϪÑé¹â· ¾.È.2541 ¾ÃФÃÙÊÑÞÞҺѵÃ਌Ҥ³Ð µíҺŪÑé¹â· (ÃÒª·Ô¹¹ÒÁà´ÔÁ) ¾.È.2548 ¾ÃФÃÙÊÑÞÞҺѵÃà¨ŒÒ ¤³ÐµíҺŪÑé¹àÍ¡ (ÃÒª·Ô¹¹ÒÁà´ÔÁ) NAKHONRATCHASIMA 159

.indd 1

19/8/2558 22:11:39


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ั ประทานพร พระพุทธมงคลสริ ท ิ วีชย

วัดปาภูหายหลง วัดป่าภูหายหลง Êѧ¡Ñ´¸ÃÃมÂص¹Ô ¡Ô า µÑ§é ÍÂÙ·‹ ºÕè าŒ ¹«ÑºÊíาÃาÞ หมู่ที่ 11 ต�าบลวังกระทะ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา à´ÔมªาǺŒา¹àÃÕ¡Njา “ÇÑ´ÀÙà¢า¡Í” ÊÃŒา§มาµÑé§áµ‹»‚ ¾.È.2482 โดยมีพระอาจารย์หลง (ไม่ทราบฉายา) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก อาจารยหลง ได้เดินธุดงค์ผ่านมา ซึ่งเมื่อประมาณ 70 กว่า ป‚ก่อนนั้น ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขา และป่าทึบ การ คมนาคมเป็นไปด้วยความยากล�าบากยิง่ ชาวบ้านมีความศรัทธาต่อ พระอาจารย์หลง ประกอบกับวัดทีม่ อี ยูใ่ นละแวกนัน้ ก็อยูอ่ กี หมูบ่ า้ น หนึง่ ซึง่ ห่างไกลกันมาก ท�าให้การเดินทางไปมาล�าบาก ชาวบ้านจึง ได้พร้อมใจกันอาราธนานิมนต์พระอาจารย์หลงให้พักจ�าพรรษาอยู่ ประจ�า โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างเสนาสนะที่พักสง¦์ขึ้น และท�า ทางขึ้นลงเขาให้พระภิกษุสง¦์วัดภูเขากอยจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ ชาวบ้านได้ท�าบุญและปฏิบัติธรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประมาณป‚ พ.ศ.2509 นิคมสร้างตนเองล�าตะคลอง กรมประชา สงเคราะห์ได้เข้ามาจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนเพื่อท�าการเกษตร แต่เนื่องจากวัดภูเขากอยได้ตั้งขึ้นมาก่อนและด้วยลักษณะพื้นที่ของ ภูเขามีความลาดชันสูง ไม่สามารถท�าการเกษตรได้ ทางนิคมสร้าง ตนเองล�าตะคลอง จึงได้เว้นพื้นที่ของภูเขากอยทั้งหมดให้กับทางวัด ได้ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ ดูแลรักษาและพั²นาให้เป็นสาธารณะ ประโยชน์แก่ 3 หมู่บ้านใกล้เคียงวัด คือ บ้านซับส�าราญ บ้านเพิ่ม ÊมºÑµÔ áÅкŒา¹à¢า¡Í ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 พระ¤รูภาว¹าวิทยา¤ม (วิชา อภินันโท) ได้พา พระอาจารย»ระพั¹ธ อ¹าวิโล ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ หลวง»ู†หล้า เ¢ม»˜µโµ มาที่วัดแห่งนี้ ซึ่งวัดในขณะนั้นไม่มีพระมา อยู่ประจ�าวัด ท�าให้¼ู้ãหญ่»ระหัส ทองจั¹เอก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านซับส�าราญ และคณะศรัทธาชาวบ้านซับส�าราญ พร้อมใจกัน อาราธนานิมนต์ให้พระอาจารย์ประพันธ์พ�านักอยู่ประจ�าวัด และพระ อาจารย์ประพันธ์ได้ตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า “วัดป่าภูหายหลง” (ค�าว่า

160

.indd 2

20/8/2558 16:38:23


“หลง” เป็นชือ่ ภูเขาซึง่ ปรากฏในแผนทีท่ หารและแผนทีเ่ ขาใหญ่ในมรดกโลก และยังตรงกับค�ำใน พระพุทธศาสนาซึ่งให้เรา ละโลภ ละโกรธ ละหลง ซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน มีระดับความสูงที่ยอดเขา 618 เมตร จากระดับน�้ำทะเล) วั ด ป่ า ภู ห ายหลงได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ดิ น จากกรมประชา สงเคราะห์ ตามบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เป็นจ�ำนวนพื้นที่ 120 ไร่ 92 ตารางวา โดยแบ่งเป็นเขตก่อสร้างเสนาสนะ 13 ไร่ ขณะนี้ วั ด ป่ า ภู ห ายหลงได้ ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ รองสภาพวั ด แล้ ว และได้ ส ร้ า งพระอุ โ บสถส� ำ เร็ จ เรี ย บร้ อ ยพร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ พระราชทาน วิสุงคามสีมาแล้ว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึง่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานให้กบั วัดป่าภูหาย หลงในครั้งแรกจ�ำนวน 9 พระองค์ และได้น�ำไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์ อุโบสถจัตุรมุข และครั้งที่สองจ�ำนวน 3 พระองค์ได้นำ� ไปประดิษฐานบน เศียรพระประธานประจ�ำอุโบสถ และทางวัดได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งาน เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มา ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ของพระประธานประจ�ำอุโบสถวัดป่าภูหายหลง เพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย Nakhonratchasima 161 .indd 3

20/8/2558 16:38:33


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

162

.indd 2

19/8/2558 22:14:17


วัดปาอํานวยผล ÇÑ´»†ÒÍíҹǼŠà´ÔÁª×èÍÇ‹Ò “ÇÑ´ÇСÐà¨ÕÂÇ” µÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µµíҺŠ˹ͧ¹éíÒá´§ ÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙ ÇԹѸÃǪà ǪÔÃÞÒâ³ (»¸.ô/¾¸º.) ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ประวัติวัด ¹Ò¾ÙÅ ä¡Ã·Í§ áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ä´ŒºÃÔ¨Ò¤·Õè´Ô¹¨íҹǹ 17 äË à¾×èÍ¡‹ÍµÑé§ÇÑ´ µÑé§áµ‹ ¾.È.2487 ÍÒ³ÒºÃÔàdzâ´ÂÃͺÇÑ´ÁÕ¤ÇÒÁʧº ËÁÃ×è¹ áÅÐ໚¹Ê¶Ò¹·Õ軯ԺѵԸÃÃÁ·ÕèÁաѧËѹÇÔ´¹éíÒâºÃÒ³¢¹Ò´ãËÞ‹ áÅÐ໚¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ¢ͧµÑǵСͧ-ÊѵǏâºÃÒ³·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ÃÔÁÅíÒ¹éíÒ Íѹ ໚¹·ÕÁè Ңͧª×èÍÅíҵФͧ ¨Ö§à»š¹·Õ´è §Ö ´Ù´¤ÇÒÁʹ㨢ͧà´ç¡ àÂÒǪ¹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÑèÇä» สิ่งศักดิ์สิทธ�์ภายในวัด ÇÑ´»†ÒÍíҹǼÅÁÕÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¤Ù‹ÇÑ´ ¤×Í ËÅǧ¾‹ÍãËÞ‹ÍíҹǼŠáÅÐ਌һٷ† ͧ´íÒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ÁÕ਌ÒáÁ‹µÐà¤Õ¹áÅÐ਌ÒáÁ‹Êäºá¡ŒÇ-ÊР㺷ͧ·ÕèªÒǺŒÒ¹à¤Òþ¹Ñº¶×ÍÁÒªŒÒ¹Ò¹

เหตุการณสําคัญของวัด Çѹ·Õè 5 à´×͹Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2558 ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ÇÑ´»†ÒÍíҹǼÅä´Œ¨Ñ´§Ò¹¾Ô¸ÕÇÒ§ÈÔÅÒġɏÍØâºÊ¶ ໚¹Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ “â¤Ã§¡ÒÃÊíÒ¹Ö¡Ãѡɏà¢ÒãËÞ‹ÅíÒ µÐ¤Í§¤ÃÑ駷Õè 1” Çѹ·Õè 28-29 ÊÔ§ËÒ¤Á 56 à¾×èÍàÂÒǪ¹ ªÒǺŒÒ¹ áÅлÃЪҪ¹·ÑÇè ä» à¡Ô´¨ÔµÊíÒ¹Ö¡Ãѡɏà¢ÒãËÞ‹áÅеŒ¹¹éÒí ÅíҵФͧ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

NAKHONRATCHASIMA 163 .indd 3

19/8/2558 22:14:39


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดมกุฏคีรีวัน

วัดมกุฏคีรีวัน µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 86 ËÁÙ‹·Õè 1 µíÒºÅ⻆§µÒÅͧ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติวัด

วัดมกุฏคีรีวัน เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 โดย ÊÁà´ç¨พระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏ กษัตริยาราม กรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อครั้งยังด�ารงสมณศักดิìที่พระเทพโมลี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รบั สิทธิคì รอบครองทีด่ นิ จากทางญาติโยม และมีความประสงค์ที่จะก่อตั้งเป็นส�านักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน เพือ่ ใช้เป็นสถานทีส่ า� หรับให้พระภิกษุนกั ศึกษาปีสดุ ท้ายจากสถาบัน การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้½ƒกปฏิบัติ ธรรมกัมมัฏฐานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเพื่อออกไปเ¼ยแ¼่ พระพุทธศาสนา ในปลาย พ.ศ.2531 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้เป็น¼ู้น�า บุกเบิกพื้นที่และสร้างส�านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยตนเอง และได้ ÁͺËÁÒ พระครูศรีธรรมานุศาสน์ (สมคิด ภูริสฺสโม) ปัจจุบัน เป็นพระรัชมงคลวั²น์ ประธานสง¦์วัดชูจิตธรรมาราม วิทยาลัย สง¦์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น¼ู้ดูแลและนับเป็น

พระสง¦์รูปแรกที่ได้พ�านัก ณ ส�านักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2534 พระÞาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) «ึ่งได้รับอุปสมบทโดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ขอมาพ�านักทีส่ า� นักแห่งนีแ้ ละท่านได้รว่ มกับญาติโยมพัฒนาส�านักนี้ ขึ้นเป็นล�าดับมีการก่อสร้างเสนาสนะ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอด จนขยายไฟฟ‡า ประปา และถนนลาดยาง จนกลายเป็นศาสนสถาน ที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

จากส�านักปฏิบัติธรรมสูวัดมกุฎคีรีวัน

ปี พ.ศ.2543 หม่อมราชวงศ์ทรงวิทย์ ทวีวงศ์ อุบาสกปฏิบัติ ธรรมและ¼ู้ช่วยพระอาจารย์แดงได้ด�าเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ ส�านักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขนาดกว้าง 24 เมตรยาว 36 เมตร รวมเป็นพื้นที่ 864 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น ที่ประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ,เพื่อเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของพระนักศึกษาจากสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,เพื่อเป็นสถานที่อบรม จริยธรรม ศีลธรรม ของเยาวชน ข้าราชการและประชาชน, เพือ่ เป็นแหล่งศึกษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่ ศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์

164

.indd 2

19/8/2558 22:18:24


ศาสนสถานส�ำคัญ

พระมหาเจดี ย ์ ม กุ ฏ คี รี วั น สร้ า งอยู ่ บ นยอดเขาชื่ อ ว่ า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ 48 เมตร ยาว 48 เมตร นับเป็นมหามงคล จึงหมายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อปุ ถัมภ์ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา เมื่อปี 2546 พระมหาเจดี ย ์ ม กุ ฏ คี รี วั น สร้ า งขึ้ น จากด� ำริ ข องสมเด็ จ พระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร) เพื่อประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุ พ ระอสี ติ ม หาสาวก ประดิ ษ ฐานพระอั ฐิ ธ าตุ ครู บ าอาจารย์ ส ายพระกั ม มั ฏ ฐานที่ ส� ำ คั ญๆ และพระบรมอั ฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นยังเป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธมารวิชยั คีรวี นั สิรมิ งคล และพระพุทธรูปประจ�ำ พระชนมวาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ได้รับ

โล่รางวัลการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชนสูค่ วามเขียวขจี ครั้งที่ 17” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2541 โล่รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมปลูกป่าแปลง ปี 2542 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรง ครองราชย์ ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540 - 2545) วันที่ 14 มิถุนายน 2542 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบ�ำรุงรักษาต้นไม้ แปลง ปี 2539 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรง ครองราชย์ ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540 - 2545) วันที่ 21 มิถุนายน 2542 รางวัลรองชนะเลิศ (ป่าบก) แปลงปี 2542 ในโครงการปลูก ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540 - 2545) วันที่ 1 สิงหาคม 2544 รางวัลโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ การบ�ำรุงรักษาต้นไม้ แปลง ปี 2542 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 วัน ที่ 12 มิถุนายน 2545 โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จากกรมป่ า ไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่า วันที่ 15 กันยายน 2545

Nakhonratchasima 165 .indd 3

19/8/2558 22:18:39


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดวงศเกษตร

วัดวงศ์เกษตร ตั้งอยู่บ้ำนวงศ์เกษตร เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ โดยตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกห่ำงจำกอ�ำเภอปำกช่อง ประมำณ 16 กิโลเมตรปัจจุบันมี พระปลัดจีรศักดิ์ สิริปุญฺโญ เป็นเจ้ำอำวำส

ประวัติวัดวงศเกษตร

วัดวงศ์เกษตร เดิมชำวบ้ำนมักเรียกว่ำ “วัดหนองน�้ำแดง” เพรำะตั้งอยู่ในบ้ำนหนองน�้ำแดง ประมำณ พ.ศ.2513 นายจ�ารัส ส×อศิริ (ช่ำงเขต) กับ นางสายหยุด ส×บศิริ ได้ถวำยที่ดินเพื่อสร้ำงวัด แด่พระเทพสุทธาจารย์ (หลวงปู†โชติ คุณสมฺปนฺโน) เจ้ำอำวำสวัดวชิรำลงกรณ ท่ำนจึงได้มำพั²นำและใช้ เป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรม และให้ชื่อว่ำ “ทีèพักสง¦์วัดเทพสุทธาจารย์” แต่ต่อมำเมื่อประมำณป‚ พ.ศ.2527 หมู่บ้ำนหนองน�้ำแดงได้เปลี่ยนชื่อมำเป็น “หมู่บ้ำนวงศ์เกษตร” ต่อมำเมื่อวันที่ 10 พฤษจิกำยน พ.ศ.2531 คุณจ�ำรัส สืบศิริ ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคหัวใจ มรดก จึงตกทอดกับลูกชำยคือ นายบุณยรักษ์ ส×บศิริ กับ นางปราณี ส×บศิริ และเพื่อเป็นกำรสืบสำนเจตนำรมณ์ ของผู้วำยชนม์ นำยบุณยรักษ์ สืบศิริ จึงได้ถวำยที่ดินแปลงนี้เพื่อสร้ำงวัดไว้ในบวรพระพุทธศำสนำ ตลอดมำ ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 3 งำน 96 ตำรำงวำ และบริเวณที่ดินนอกหลักฐำน (ถ�้ำสุทธำวำส) ประมำณ 5 ไร่ วัดวงศ์เกษตร ได้รับอนุญำตให้สร้ำงวัด เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2547 และได้รับยกฐำนะเป็น ชื่อวัดที่ถูกต้องตำมก®หมำย เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ.2548 166

.indd 2

20/8/2558 19:09:57


สืบสานพระพุทธศาสนา

เมื่อพระสมุห์จีรศักดิ์ สิริปุญฺโญ มาเป็นเจ้าส�ำนักนั้นท่านได้ ปรับปรุงบริเวณวัด งานสาธารณูปการต่างๆ และก่อสร้างเสนาสนะ ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐานเป็นต้นว่า ศาลาการเปรียญหลังใหม่ กุฏิสงฆ์ โรงครัว ห้องน�้ำ-ห้องสุขา ก�ำแพงวัด และอื่นๆ เป็นต้น การเจริญศรัทธา เจ้าอาวาสแต่ละรูปได้เจริญศรัทธา และ ชักน�ำประชาชนให้ตั้งมั่น ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมาโดยตลอด จนวัดกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ประสานงานและการประชุม ในระดับต่างๆ ปัจจุบนั วัดวงศ์เกษตร เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานเจ้าคณะต�ำบลปากช่อง เขต 4 (ธ) โดยพระปลัดจีรศักดิ์ สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดวงศ์เกษตร กล่าวไว้ว่า...ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้รับการทะนุบำ� รุงจาก พระภิกษุ - สามเณร แลพุทธศาสนิกชนด้วยดีมาตลอด

ล�ำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด

รูปที่ 1 พระเนียม ปภสฺสโร พ.ศ.2519 - 2517 รูปที่ 2 พระส�ำอาง สิริสาโร พ.ศ.2517 - 2526 รูปที่ 3 พระครูประสิทธิ์วรวงศ์ (ประสิทธ์ ปสิทฺโธ) พ.ศ.2526 - 2542 ต่อมาท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา เจ้าอาวาสก็ว่าง ลงเมื่อตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2542 หลังจากนั้นบรรดา ญาติโยมชาวบ้านวงศ์เกษตรได้ปรึกษาหารือกันว่าสมควรที่จะ นิมนต์พระผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความประพฤติดี มาเป็นเจ้าอาวาสต่อไป จึงได้ส่งตัวแทนไปกราบอาราธนา พระสมุห์จีรศักดิ์ สิรปิ ญุ โฺ ญ สังกัดวัดถ�ำ้ ไตรรัตน์ ซึง่ มีพระเดชพระคุณพระมงคล วัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม) เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 มาเป็นเจ้าส�ำนักสงฆ์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน Nakhonratchasima 167 .indd 3

20/8/2558 19:10:20


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดเทพสถิต

ÇÑ ´ à·¾Ê¶Ô µ µí Ò ºÅ»Ò¡ª‹ Í § Íí Ò àÀͻҡª‹ Í § ¨Ñ § ËÇÑ ´ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ÁËÒ¹Ô¡Ò »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ਌ÒÍÒÇÒʤ×Í ¾ÃФÃÙʶԵ»ØÞÞÒ·Ã (©ÑµÃ ൪»ØÚâÞ)

ประวัติวัดเทพสถิต

ÇѴ෾ʶԵ ÊÌҧàÁ×èÍÇѹ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2513 ¶Ö§ Çѹ ·Õè 6 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2518 ÁÕ¾×é¹·ÕèµÑé§ÇÑ´¨íҹǹ 11 äË 2 §Ò¹ 70 µÒÃÒ§ÇÒ ÍÒ³Òࢵ·ÔÈ㵌 ¨´äË¢ŒÒÇâ¾´ ·ÔȵÐÇѹµ¡ ¨´ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÔÁ¤Í ·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ ¨´·Ò§ÊÒ¸ÒóР·ÔÈà˹×ͨ´ÀÙà¢ÒäË¢ÒŒ Çâ¾´

การบริหารการปกครอง

ÃÙ»·Õè 1 ¾ÃФÃÙÇÃÇزԻÃÕªÒ (¹Ò¤ ÍÃÔ¹Ú·âÁ) ÃÙ»·Õè 2 ¾ÃФÃÙʶԵ»ØÞÞÒ·Ã (©ÑµÃ ൪»ØâÚ Þ) ¹.¸.àÍ¡,¾¸.º. ¾.È.2539 - »˜¨¨ØºÑ¹

ประวัติพระครูสถิตปุญญาทร

¾ÃФÃÙ Ê ¶Ô µ »Ø Þ ÞÒ·Ã (©Ñ µ à ൪»Ø Ú â Þ) ¹.¸.àÍ¡,¾¸.º. (¾Ø·¸ÈÒʵϺ³Ñ ±ÔµÁËÒ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ) ´íÒçµíÒá˹‹§à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ÇѴ෾ʶԵ àÁ×èÍÇѹ·Õè 23 Á¡ÃÒ¤Á 2538 ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ µíÒá˹‹§ 1. ਌Ҥ³ÐµíҺŪÑé¹àÍ¡ (˹ͧ¹íéÒá´§ ࢵ2) 2. ਌ÒÍÒÇÒÊÇѴ෾ʶԵ §Ò¹à¼Âá¾Ã‹ ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§à»š¹¾ÃиÃÃÁ·Ùµ»ÃШíÒÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ä´Œ¨Ñ´µÑé§ÈٹͺÃÁÈÕŸÃÃÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླբÖé¹·ÕèÇÑ´ »˜¨¨ØºÑ¹¾ÃФÃÙʶԵ»ØÚÞÒ·Ã ¡íÒÅѧ´íÒà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧÈÒÅÒ ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ¢Öé¹·ÕèÇÑ´à¾×èÍ໚¹ÊÒ¸ÒóлÃÐ⪹áÅÐ໚¹Ê¶Ò¹·ÕèÈÖ¡ÉÒ ¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁ ¨Ö§¢ÍàªÔުǹ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤·Ø¹·ÃѾÊÌҧ àÊŒ¹·Ò§ºØÞä´Œ·Õè ¾ÃФÃÙʶԵ»ØÞÞÒ·Ã â·Ã.085-2050-870, 085-8595-052

168

.indd 2

20/8/2558 18:11:25


Nakhonratchasima 169 .indd 3

20/8/2558 18:11:48


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดถํ้าไตรรัตน

ดินแดนมหัศจรรยแหงมนุษยถํ้า ๔,000 ป แหลงทองเที่ยวแดนธรรม (ถํ้าแกวสารพัดนึก) ÇÑ´¶íéÒäµÃÃѵ¹ ໚¹ÇÑ´ÃÒɮÏ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹Ë¹Í§¹íéÒá´§ µíÒºÅ˹ͧ¹íéÒá´§ ÍíÒàÀͻҡª‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ·ÕèµÑé§ÇѴ໚¹ ·ÕèÃÒºàªÔ§à¢ÒÁվѹ¸ØäÁŒÂ×¹µŒ¹ËÅÒª¹Ô´ ·íÒãËŒºÃÔàdzÇѴËÁÃ×è¹¹‹ÒÍÂÙ‹ ÍÒÈÑÂà¾×èÍ»ÃоĵԻ¯ÔºÑµÔµÒÁ¤íÒÊÑè§Ê͹¢Í§¾Ãоط¸ÈÒʹÒÍ‹ҧÂÔè§

ความเปนมา

ÇÑ´¶íéÒäµÃÃѵ¹à»š¹ÇÑ´·Õè¾ÃÐà·¾ÊØ·¸Ò¨ÒÏÊÌҧäÇŒÊíÒËÃѺ¼ÙŒ µŒÍ§¡ÒûÃоĵԻ¯ÔºµÑ ¸Ô ÃÃÁ ÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕ¹¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¨Ôµã¨ ໚¹ä» à¾×èÍÊÅзÔ駫Ö觤ÇÒÁâÅÀ ¤ÇÒÁâ¡Ã¸ ¤ÇÒÁËŧ â´Âͧ¤ËÅǧ»Ù†·Ç´ ´íÒÃÔãËŒÊÌҧÇÑ´¢Öé¹à»š¹ÇÑ´ÊíÒËÃѺ»ÃоĵԻ¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ·Ñ駷ҧ´ŒÒ¹ÊÁ¶ ¡ÃÃÁ°Ò¹ áÅÐÇÔ»˜ÊʹҡÃÃÁ°Ò¹à¾Õ§´ŒÒ¹à´ÕÂÇ à¾×è͢Ѵà¡ÅҨԵ㨠¢Í§¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔãˌࢌҶ֧¤ÇÒÁʧº ÊÇ‹Ò§ ÊÐÍÒ´ µÒÁËÅÑ¡¾Ãоط¸ ÈÒÊ¹Ò â´Â¼ÙŒ¢Í͹ØÞÒµÊÌҧÇÑ´¶íéÒäµÃÃѵ¹ ¤×͹ҧÇÕ³Ò ¡Ô¨ÇѲ¹ªÑ â´ÂÁͺ·Õè´Ô¹ 18 äË 80 µÒÃÒ§ÇÒ ä´ŒÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÇÔÊا¤ÒÁÊÕÁÒ Çѹ·Õè 9 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2547

การพัฒนาวัดถํ้าไตรรัตน

ประวัตเจาอาวาส

¾ÃФÃÙÇÔÊØ·¸Ô¤Ø³Ò¡Ã (ÈÑ¡´Ôìà¡ÉÁ) ä´Œ ÃѺÁͺËÁÒÂãËŒÃ¡Ñ ÉÒ¡ÒÃ᷹਌ÒÍÒÇÒÊ àÁ×Íè Çѹ·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È.2544 áÅÐ䴌ᵋ§µÑé§ à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊàÁ×èÍÇѹ·Õè 9 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2545 áÅÐä´Œ´íÒçµíÒá˹‹§à¨ŒÒ¤³ÐµíҺŠ»Ò¡ª‹Í§ ࢵ 2 (¸ÃÃÁÂص) ã¹»‚à´ÕÂǡѹ ¨Ö§ä´ŒÊÒ¹µ‹Íਵ¹ÒÃÁ³¨Ò¡à¨ŒÒÍÒÇÒÊͧ¤ ¡‹Í¹ã¹¡ÒúÃÔËÒáÒû¡¤Ãͧ´ÙáÅÁÒ¨¹¶Ö§ »˜¨¨ØºÑ¹

¾.È.2513 ¾ÃÐà´ª¾ÃФس¾ÃÐÁ§¤ÅÇѲ¹¤Ø³ (à¾ÔèÁ ¡ÔµÚµÔÇ ±Ú²â¹) ¤Ø³ ໚¹»Ãиҹʧ¦¡‹ÍÊÌҧÊÔ觵‹Ò§æ ã¹ÇÑ´ ¨¹ÁÕ¤ÇÒÁ à¨ÃÔÞ¡ŒÒÇ˹ŒÒã¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ áÅÐ໚¹Í§¤¼ÙŒÍØ»¶ÑÁÀ ÀÒÂã¹ÇÑ´¶íéÒäµÃÃѵ¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹ÍÕ¡´ŒÇ â´ÂÁռŧҹÊíÒ¤ÑÞÊÃػ䴌 ¤×Í ÊÌҧÍØâºÊ¶ÊíÒËÃѺ»ÃСͺÊѧ¦¡ÃÃÁµÒÁ¾ÃиÃÃÁÇÔ¹ÑÂÊÌҧ ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ äÇŒºÒí à¾çÞÊÒ¸Òó¡ØÈÅáÅÐÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹ÊÒí ËÃѺ ªØÁª¹ ÊÌҧâç·Ò¹à¾ÔÁè ºÒÃÁÕ áÅÐÊÌҧ¡Ø¯ÊÔ §¦ ¨íҹǹ 30 ¡Ç‹ÒËÅѧ

170

.indd 2

19/8/2558 22:01:47


บริษัท ไทยโฟม โคราช จำกัด

๏ ผลิตกลองโฟม, แผนโฟม และ Packing

บานสวย ตงัอยบูนทรีาบสงู บรรยากาศรมรนื ทำเลทอียอูาศยั ตรงขามสถานวีทิยแุหงประเทศไทย หวยยาง

โทร 081-5473834

๏ ผลิตPart รถยนต

ที่อยู 49 หมู 8 ต.ทาอาง อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา 30190 โทรศัพท 044-756-495, มือถือ 085-155-7021 Fax. 044-756-496

บริ ษ ั ท แอคทู - ลั ่ ม จำกั ด

131 หมู่ 5 ต. หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-218242, 044-218238

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าพลาสติกสาน ถุงกระสอบพลาสติก ถุงเคลือบกระดาษ (AD) ถุงฟิล์ม โดยใช้เครื่องจักร และเทคนิคต่างๆ จากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งล้วนแต่มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

NAKHONRATCHASIMA 171


เส้นทางพบ อ�ำเภอปักธงชัย

“ล�ำพระเพลิงน�้ำใสผ้าไหมเนื้องามข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ” คือค�ำขวัญของอ�ำเภอปักธงชัย ซึง่ เป็นอ�ำเภอหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ของจังหวัดนครราชสีมา เป็น “อู่ข้าว อู่น�้ำ” ของโคราช เป็นที่ตั้ง เขื่อนล�ำพระเพลิง ประชาชนสามารถท�ำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ผลผลิตทางการเกษตรที่ส�ำคัญได้แก่ ข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชผัก ผลไม้ โคนม หมู และไก่ อ�ำเภอปักธงชัยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,374.3 ตร.กม. แบ่งการ ปกครองเป็น 16 ต�ำบล 215 หมู่บ้าน ประชากร 117,466 คน (ข้อมูลปีพ.ศ.2557) อบต. 12 แห่ง เทศบาล 6 แห่ง การคมนาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออก และทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมต่อกับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง

อ�ำเภอปักธงชัย ปักธงชัย...แหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งใหญ่ของประเทศ

จากค�ำขวัญอ�ำเภอปักธงชัยมีของดีที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ผ้าไหมและหมี่โคราชข้อมูลของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ระบุว่าปักธงชัยใช้เส้นไหมในการผลิตผ้าไหมมากที่สุด ในประเทศ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอ�ำเภอปักธงชัย คนที่ 38 ได้ ก�ำหนดให้อำ� เภอปักธงชัย เป็นเมืองหลวงผ้าไหมของไทย โดยอ�ำเภอ มียอดการจ�ำหน่ายผ้าไหม ในปี 2557 อยู่ที่ 3,498,000,000 บาท

อ�ำเภอปักธงชัยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

จากการสืบค้นจากเอกสารพงศาวดาร ปรากฏหลักฐาน ที่มีการบันทึกในสมัยอยุธยาตอนปลายได้กล่าวถึง “เมืองปัก” (ปักธงชัยในปัจจุบัน) เป็นเมืองหน้าด่านตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง นครราชสีมา เพื่อเป็นกองระวังหน้าคอยสอดแนมข้าศึกและคอย ปะทะขัดขวาง หน่วงเหนีย่ ว ไม่ให้ขา้ ศึกยกประชิดเมืองนครราชสีมา เร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนัน้ ถูกเรียกชือ่ ว่า “ด่านกะโปะ” ต่อมาเพีย้ น เป็ น “ด่ า นจะโปะ” พอรู ้ จั ก อ� ำ เภอปั ก ธงชั ย บ้ า งแล้ ว นะครั บ อย่างที่บอกนะครับว่าปักธงชัยเป็นเมืองเก่าแก่ของจังหวัด และที่ ปักธงชัยมีของดีประจ�ำอ�ำเภอและจังหวัด กระทั่งถูกน�ำไปเป็นส่วน หนึ่งของค�ำขวัญจังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” 172


ท�ำไมผ้าไหมปักธงชัยจึงมีชื่อเสียง

สืบเนื่องมาจากคนอีสานมีความสามารถในการทอผ้าไหม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยเฉพาะผ้าไหมลายมัดหมี่ตา่ งๆ ผ้าโสร่ง ซึ่งแม่ หญิงจะทอไว้ใช้ในครัวเรือน และในพิธีต่างๆ อย่างน้อยต้องมีไว้ 1 ผืน สมัยก่อนไม่มีแม่หญิงคนไหนที่ทอผ้าไหมไม่เป็น ผ้าไหมลาย เอกลักษณ์ของอ�ำเภอปักธงชัย คือ ผ้าไหมมัดหมี่ลายตะคุและ ลายใบไผ่ สรุปก็คอื ชาวบ้านมีความสามารถมีฝมี อื ในการทอผ้าไหม มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ต่ อ มาบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมไหมไทย เจ้ า ของแบรนด์ “จิมทอมป์สัน” บริษัทผู้ผลิตผ้าไหมชั้นน�ำของโลกได้มาตั้งโรงงานใน เขตปักธงชัย ท�ำให้เกิดธุรกิจการทอผ้าไหมมากมาย ผ้าไหมปักธงชัย ได้รับการพัฒนาลวดลาย จากเดิมเป็นผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหม พิ ม พ์ ลาย ซึ่ งผ้าไหมสามารถน�ำ ไปแปรรูป เป็น ผลิ ต ภั ณฑ์ ต ่า งๆ มากมาย เช่น ผ้าม่าน ของที่ระลึก กระเป๋า

หมี่โคราช

การทอผ้าไหม

ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์

กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีชอื่ เรียก ย่อๆ ว่ากลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วยนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ ซึง่ ทัง้ 4 จังหวัดมีการทอผ้าไหมเหมือนกัน กลุ ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ จึง ได้ ก�ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา ผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล และได้จดั สรรงบประมาณจัดตัง้ เป็นศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ศูนย์ กลางการผลิตและการตลาดไหมของกลุ่มประเทศอาเซียน ”ASEAN Silk Sourcing Hub” ซึ่งศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว เป็นศูนย์จ�ำหน่ายผ้าไหมและสินค้า OTOP ส่วนของดีปกั ธงชัยอีกอย่างหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ เป็นสินค้า OTOP ทีแ่ สดงถึงภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิม คือ “หมีโ่ คราช” หมีพ่ ร้อมน�ำ้ ปรุง อาหาร กึ่งส�ำเร็จรูปที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชน ทั่วไปว่า หากมาเที่ยวอ�ำเภอปักธงชัยแล้ว อย่าลืม “ซื้อไหม กินหมี่ ชมวิถีชีวิตคนท�ำไหม”

ชาวบ้านที่ทอผ้าไหม

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม จังหวัดนครราชสีมา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทอผ้าไหม โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาหมูบ่ า้ นทอผ้าไหมให้เป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว อ�ำเภอปักธงชัยมีหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ววัฒนธรรมไหม 2 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านดู่ หมู่ที่ 16 และบ้านธงชัย (บ้านจะโปะ) หมู่ที่ 2 ต�ำบลเมืองปัก ซึง่ ทัง้ สอง หมูบ่ า้ นเป็นแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัด NAKHONRATCHASIMA 173


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

“บ่อปลาทองน่าอยู่ เชิดชูคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีท้องถิ่น” คือวิสยั ทัศน์ของเทศบาลต�ำบลบ่อปลาทอง ต�ำบลบ่อปลาทอง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากอ�ำเภอปักธงชัย ไปทางทิ ศ ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่ า งจาก จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 65 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนายเจริญ วิจารณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลบ่อปลาทอง

เทศบาลต�ำบลบ่อปลาทอง ต�ำบลบ่อปลาทอง เป็นต�ำบลขนาดเล็กแบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เทศบาลต�ำบลบ่อปลาทอง จึงก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่าใน อนาคตต�ำบลบ่อปลาทองต้องเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษและมี สิ่งแวดล้อมที่ดี พันธกิจ (Mission) 1.การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาความยากจน ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินโดยได้รับบริการสาธารณะ 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเพียงพอ 3.ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลต�ำบลบ่อปลาทอง 4.พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี รักษาประเพณีท้องถิ่น 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง บ�ำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน�้ำ 1.2 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 1.3 การก่อสร้างและขยายเขตประปา 1.4 ก่อสร้างปรับปรุงรักษาทางน�้ำและทางระบายน�้ำ 1.5 การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 2.2 ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

174


3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 3.5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 การสร้างจิตส�ำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก�ำจัดขยะมูลฝอย 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี ขีดความสามารถในการพัฒนา 5.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 6.ยุทธศาสตร์ความมัน่ คง ความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม 6.1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 6.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ�ำบัด ผู้เสี่ยง ติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 6.3 ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก 6.4 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ลดปัญหา ความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทา สาธารณภัย 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

NAKHONRATCHASIMA 175


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 15 บ้านเขาพญาปราบ ต�ำบลตะขบ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของอ�ำเภอปักธงชัย มีระยะ ทางห่างจากอ�ำเภอประมาณ 28 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนายสุรชาติ ปักส�ำโรง ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตะขบ และมีนายไพทูรย์ ปันยาง ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล

ตราสัญลักษณ์ของอบต.ตะขบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ใช้ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปต้นตะขบบนพืน้ สีเขียว อยูภ่ ายในรูปวงกลมขนาด 5 เซนติเมตร ซึง่ ต้นตะขบเป็นต้น ไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่มใหญ่ แผ่กิ่งก้านสยาย ใบคลุมซ้อนหนาแน่นเป็นปึกแผ่น ในอดีตต้นตะขบจะมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากบริเวณคลองส�ำลายที่อยู่ด้านเหนือของต�ำบลจน ได้ชื่อว่าเป็นดงตะขบ และกลายเป็นชื่อต�ำบลตะขบในเวลาต่อมา องค์การบริหารส่วน ต�ำบลตะขบ จึงได้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นต้นตะขบบนพื้นสีเขียวเพื่อแสดงถึงความอุดม สมบูรณ์ของพื้นที่ ความเป็นปึกแผ่น และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในท้องถิ่น

นายสุรชาติ ปักส�ำโรง ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ประวัตคิ วามเป็นมา

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ได้รบั การยกฐานะขึน้ จากสภาต�ำบลตะขบ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีเขตตามเขตต�ำบล ยกเว้นส่วนที่อยู่ใน เขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบมีหมู่บ้านใน เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22 หมู่บ้าน โดยพื้นที่บางส่วนของ ม.1, ม.9 และ ม.17 จะ อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต�ำบลตะขบ

176


ข้อมูลทัว่ ไป

ต�ำบลตะขบ มีพื้นที่ต�ำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 213,750 ไร่ หรือ 342 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครอง องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ประมาณ206,250 ไร่ หรือ 330 ตาราง กิโลเมตร ส่วนที่เหลือจะอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลตะขบเขตปกครอง องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ

สภาพทางภูมศิ าสตร์

ทางตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (ครึ่งหนึ่งของ ต�ำบล) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดิน เหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว มีล�ำคลอง และคลองชลประทานไหล ผ่านรวมทั้งสิ้น 2 สาย การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของ ประชาชนสามารถด�ำเนินการได้ตลอดทั้งปี ส่วนทางตอนใต้มลี กั ษณะเป็นพืน้ ทีร่ าบสูง มีลกั ษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีล�ำห้วย เหมาะแก่การปลูกมันส�ำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชน ต้องรอแต่เพียงน�ำ้ ฝนเพียงอย่างเดียว ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท�ำให้ประชาชนต้องประสบภัยแล้งในปีนั้น

ประชากร

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ มีจำ� นวนหมูบ่ า้ นในเขตการ ปกครอง รวม 22 หมู่บ้านจ�ำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น 2,114 ครัวเรือน จ�ำนวนประชากรชาย 5,093 หญิง 5,129 รวมทั้งสิ้น 10,222 คน (ตาม ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558)

การประกอบอาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลตะขบ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทางตอนเหนือของต�ำบลเป็น ที่ราบมีลำ� คลองธรรมชาติ และคลองส่งน�้ำชลประทานไหลผ่านเหมาะ แก่การปลูกข้าวและท�ำสวน ส่วนทางตอนใต้ของต�ำบลเป็นทีร่ าบสูงสลับ เนินเขาเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ มัน ส�ำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด

NAKHONRATCHASIMA 177


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช มีเนื้อที่ประมาณ 79,085 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,428.125 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บา้ น สภาพภูมปิ ระเทศขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช โดยทัว่ ไปเป็นทีร่ าบและ ป่า ภูเขาสูงสลับกันไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ปลูก มันส�ำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชน ต้องรอแต่เพียงน�้ำฝนเท่านั้น ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท�ำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังเรื่อง ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ ให้กับนักเรียน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ในการที่จะออกมาด�ำเนินชีวิตข้างนอก โดยจัดตั้งศูนย์จ�ำนวน 2 ศูนย์ คือ โรงเรียนบ้าน คลองเตย หมู่ 14 และ โรงเรียนบ้านโคกสะแกราช หมู่ 3 ต�ำบลสะแกราช อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของผู้สูงอายุต�ำบลสะแกราช เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจัดอบรมในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 350 คน 178

“องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช มีเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม น�ำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ล�ำเชียงสาสดใส ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” คือวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบลสะแกราช ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่ และอยู่ทางทิศใต้ของอ�ำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากตัวอ�ำเภอปักธงชัยประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ เป็นนายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลสะแกราช

โครงการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชด�ำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยด�ำเนินการจัดตั้ง หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ ณ บ้ า นใหม่ คลองเตย หมู่ 14 ต�ำบลสะแกราช อ�ำเภอปักธงชัย เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการด�ำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนในหมู่บ้าน สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน


กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน

การด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญช่วงครึ่งปี 2558

12 สิงหาคม โดยจัดโครงการในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณ ริมฝั่งล�ำเชียงสา หมู่ 5 ต�ำบลสะแกราช อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา มีผู้ร่วมปลูกต้นไม้จากหน่วยงานภาครัฐ และภาค เอกชน พ่อค้า ประชาชนในต�ำบลสะแกราช จ�ำนวน 350 คน

โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันควบคุมโรคเลือดออก และโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนตระหนัก ถึงเหตุและผลของการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยจัดอบรมเมื่อ วันที ่ 7 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเป็นผูน้ ำ� ในท้องถิน่ และ อสม. จ�ำนวน 150 คน

• วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อบต.สะแกราช ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ ณบ้านเก่าเหนือ ต�ำบลสะแกราช • วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อบต.สะแกราช น�ำกลุม่ สตรี นักเรียน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน • วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 อบต.สะแกราช เปิดศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม และมอบปัจจัยการผลิตให้ศนู ย์เรียนรูฯ้ • วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 อบต.สะแกราช ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชด�ำริในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย และมอบ ปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ • วันที่ 19 มิถุนายน 2558 อบต.สะแกราช จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม • วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายกอบต.สะแกราช ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าปอแดง • วันที่ 12 มิถุนายน 2558 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจ�ำปี ของชาติ พ.ศ.2558” ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะแกราช โครงการอบรมและศึกษาดูงานมหกรรม สร้ างงาน สร้ า งอาชี พ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัียราชภัฎ นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม สตรีในต�ำบลสะแกราช จ�ำนวน 75 คน

โครงการถักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในต�ำบลสะแกราช มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 60 คน

NAKHONRATCHASIMA 179


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล (ต.ตะคุ)

“ตะคุ” เป็นชื่อหมู่บ้านและชื่อต�ำบลในอ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็นต้นก�ำเนิดการผลิต “เส้นหมีต่ ะคุ” ทีข่ นึ้ ชื่อของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันต�ำบลตะคุอยู่ภายใต้การดูแล ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตะคุ มีนางกนิษฐา อ่วยสุข เป็นนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะคุ

นายกฯชวนชิม “เส้นหมีต่ ะคุ” ของดีปกั ธงชัย

เส้นหมีต่ ะคุ เป็นอาหารพืน้ บ้านทีแ่ ปรรูปมาจากข้าวสาร (ข้าว เจ้า) ลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตีย๋ ว แต่เส้นบางกว่าและมีลกั ษณะพิเศษ คือ เส้นเหนียว-นุม่ -เส้นสวย การท�ำหมีต่ ะคุแบบดัง้ เดิมจะท�ำเส้นหมี่ ด้วยมือ อาศัยแสงแดดโดยตรงเพือ่ ท�ำให้เส้นหมีแ่ ห้ง แต่ในยุคปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยท�ำให้เพิ่ม ปริมาณการผลิตมากยิง่ ขึน้ มีการผลิตแบบอบแห้งเพือ่ ให้การเก็บรักษา ไว้ได้นานขึน้ มีโรงงานผลิตเส้นหมีต่ ะคุของ นางสายฝน สีดาจันทร์ และ ต่อมาได้มกี ารพัฒนาให้มเี ส้นหมีพ่ ร้อมน�ำ้ ผัดทีส่ ะอาด ทันสมัย ง่ายต่อ การรับประทาน โดยมีการผลิตเส้นหมีพ่ ร้อมน�ำ้ ผัดจ�ำนวนหลายรายใน ต�ำบลตะคุ ซึง่ ส่งจ�ำหน่ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะคุ

นายกฯชวนเทีย่ ว “วัดหน้าพระธาตุ”

นายกฯชวนช็อป “ผลิตภัณฑ์ทำ� มือ”

ผลิตภัณฑ์จากไม้เก่าและเศษวัสดุ ผลิตทีบ่ า้ นหัน หมูท่ ี่ 7, 15,18 และบ้านสุขงั หมูท่ ี่ 21 โดยวางจ�ำหน่ายทีต่ ลาดจัตจุ กั รและที่ หมูบ่ า้ น ผ้าไหมบาติก ผลิตทีห่ มูท่ ี่ 7 ต�ำบลตะคุ โดยทางพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ให้เงินสนับสนุนกลุม่ และน�ำอาจารย์มาสอน การท�ำลายผ้าไหมบาติกเพิม่ เติม ผ้าไหมทอมือบ้านแปะ ผลิตทีห่ มูท่ ่ี 13 ต�ำบลตะคุ

180

วัดหน้าพระธาตุ หรือ “วัดตะคุ” ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นตะคุ หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลตะคุ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วัดตัง้ อยูต่ ดิ กับทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2238 ถนนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดเก่าแก่โบราณ จากค�ำบอกเล่าของ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่บา้ นตะคุ และหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เมือ่ ครัง้ แผ่นดิน ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ พระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกกองทัพไปตีเอาเมืองเวียงจันทร์ ในปีพ.ศ. 2321-2322 เมือ่ ได้ชยั ชนะได้กวาดต้อนเอาชาวเวียงจันทร์สว่ นหนึง่ มา กับกองทัพไทยด้วย ไปตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ ดี่ า่ นจะโปะ ตัง้ บ้านเรือนและพืน้ ที่ ในการท�ำไร่ทำ� นา และได้สร้างวัดเล็กๆ ขึน้ ทีใ่ กล้บา้ นโนนตูมทางทิศ ตะวันออก ปัจจุบนั เป็นทุง่ นาเรียกว่า “ทุง่ นาสิม” ต่อมาชาวบ้านได้พากันหักล้างถางป่ามาทางทิศตะวันตก บ้านโนนตูม จึงได้พบพระธาตุตั้งอยู่กลางป่า จึงรีบกลับมาบอก


งานนมัสการพระธาตุ 2558

งานแห่หมีต่ ะคุ (งานย่าโม) 2558 กุฏเิ ก่า เป็นทีอ่ ยูข่ องท่านพระครูอนิ ทรียสังวร สร้างด้วยไม้ทงั้ เพือ่ นบ้าน ชาวบ้านได้ชกั ชวนกันมาดูและถางป่าให้กว้าง พร้อมกับประชุม หลัง หลังคามุงกระเบือ้ ง ฝาท�ำจากไผ่ขดั แตะทาด้วยดินเหนียว (เช่นเดียว กั น ย้ า ยวั ด มาตั้ ง ใหม่ ยั ง บริ เ วณที่ พ บองค์ พ ระธาตุ แล้ ว พา กับการท�ำฝายุ้งข้าว หรือเสวียนข้าวของชาวบ้าน) ขัดให้เรียบแล้วทา กันย้ายบ้านมาตั้งใกล้ๆ วัด ชาวบ้านแต้ บ้านเดื่อ และบ้านห้วย ด้วยปูนขาวทับไว้ นับเป็นวัตถุทม่ี คี า่ ควรแก่อนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่างยิง่ นัน้ ก็คอ่ ยๆ ย้ายมาตัง้ บ้านเรือนรวมกันใกล้ๆ วัด และได้ตงั้ บ้านใหม่ หอพระไตรปิฎก สร้างอยูใ่ นสระน�ำ้ ด้านทิศตะวันออก สร้างขึน้ ที่นี่เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านตะคุ” โดยเอาชื่อหญ้าใกล้หนองน�้ำใกล้ เพือ่ เก็บหนังสือคัมภีรท์ างศาสนา หลังคามุงกระเบือ้ งดินเผา มีกระดิง่ แขวน หมูบ่ า้ นเป็นนามมงคล (ต้นตะคุ เป็นหญ้าชนิดมีลกั ษณะคล้ายต้นอ้อ มีแผ่นโลหะเป็นรูปใบโพธิห์ อ้ ยไว้ เวลาลมพัดเสียงดังไพเราะแต่ปจั จุบนั ต้นแขม หรือหญ้าพง เป็นภาษาโคราชเก่า) หล่นหายหมดแล้ว ภายในยกพื้นขึ้นเป็นห้องเฉพาะประตูมีภาพเขียน วัดหน้าพระธาตุมโี บราณสถานทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนโดยกรมศิลปากร เป็นนกอุม้ นาง กรมศิลปากรเคยมายืมไปแสดงให้คนชมทีก่ รุงเทพฯ ผนัง คือ โรงอุโบสถเก่า 1 หลัง หอไตรกลางสระน�ำ ้ 1 หลัง กุฏเิ ก่าของท่าน รอบห้องมีภาพเขียนเรื่องพระพุทธประวัติตอนทรงผนวช ปัจจุบัน พระครูอนิ ทรียสังวร 1 หลัง พร้อมทัง้ พระธาตุ 2 องค์ กรมศิลปากรได้มาท�ำการซ่อมแซมเพือ่ อนุรกั ษ์ไว้เป็นสมบัตขิ องชาติแล้ว โรงอุโบสถ เป็นแบบต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หรืออาจ พระธาตุ องค์พระธาตุตงั้ อยูบ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ก่อด้วยอิฐ ถึงสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ภายในเขียนภาพรอยพระพุทธ ถือปูน มีกำ� แพงแก้วล้อมรอบ ท�ำประตูกำ� แพงไว้ 2 ด้าน คือทิศตะวันออก บาท 5 แห่ง ไว้ดา้ นหลังพระประธานภาพทศชาติ ภาพพระมาลัยโปรด และทิศตะวันตก ส่วนองค์พระธาตุดา้ นทิศตะวันออกท�ำเป็นรูปประตู มี สัตว์นรก ภาพพระปทุมชาดก ภาพประเพณีการเผาศพ การตีไก่ รูปปัน้ เป็นเทพเจ้าเฝ้าอยูเ่ หนือแนวขอบประตู อีกสามด้านเป็นรูปหน้าต่าง ด้านหน้าเป็นภาพเมืองสวรรค์และภาพชาดก คุณธนิต อยูโ่ พธิ์ และ ด้านละ 1 ช่อง ยอดฉัตรท�ำด้วยขันลงหิน ลักษณะรูปร่างคล้ายพระ ศาสตราจารย์ศลิ ป พีระศรี ได้มาตรวจสอบในราว พ.ศ. 2495 ลงความ ธาตุพนมทีจ่ งั หวัดนครพนม และคล้ายพระธาตุศรีสองรักษ์จงั หวัดเลย เห็นว่า น่าจะเป็นภาพเขียนของช่างพื้นบ้าน สมัยรัชกาลที่ 3 (มีภาพนาฬิกาเป็นที่สังเกต นาฬิกาเริ่มมีใช้สมัยรัชกาลที่ 3 ของ กรุงเทพมหานคร) แต่กเ็ ป็นฝีมอื ชัน้ ครู เขียนภาพได้ประณีตสวยงาม ไม่แพ้ภาพฝาผนังในกรุงเทพมหานคร ในภาคอีสาน มีเพียงวัดนี้ เท่านัน้ จึงถือเป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่าของชาติ NAKHONRATCHASIMA 181


เส้นทางธรรมหนุนนำ�ชีวิต

วัดขุนละคร วัดขุนละครตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ 2 ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วัดขุนละครมีพื้นที่ทั้งหมด จ�ำนวน 14 ไร่ 56 ตารางวา วัดขุนละครได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2543

ประวัติวัดขุนละคร

เริ่มก่อสร้างขึ้นเป็นส�ำนักสงฆ์ “ใหม่อยู่สุขสามัคคีธรรม” โดยการน�ำของ พระสังข์ ปฺญญาทีโป เมื่อปี พ.ศ.2504 ที่บ้านขุน ละคร หมู่ 6 ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดย มี คุณพ่อค�ำ หีบส�ำโรง ได้รบั บริจาคทีด่ นิ จาก คุณแม่สขุ ลัดส�ำโรง, คุณแม่อยู่ - คุณแม่ศรี และอีกหลายท่านได้รว่ มใจกันถวายทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างส�ำนักสงฆ์ ชาวบ้านขุนละครและบ้านโคกขุนละครร่วมใจ 182

ท�ำบุญ ทะนุบำ� รุงและค�ำ้ จุนพระศาสนาด้วยกันทัง้ สองหมูบ่ า้ นเรือ่ ยมา สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “วัดขุนละคร” สืบเนื่องจากต่อมามีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยแบ่งเขตต�ำบลและหมู่บ้านใหม่ จากเดิม ชื่อหมู่บ้านขุนละคร หมู่ที่ 6 ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้ชื่อของวัดตรงกับชื่อ ของหมู่บ้าน ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านจึงลงมติให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ วัดใหม่อยู่สุขสามัคคีธรรม มาเป็น วัดขุนละคร จนถึงปัจจุบัน

ล�ำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด

พระสังข์ ปฺญญาทีโป ผู้น�ำก่อสร้างวัดขุนละคร (ลาสิกขา) พระครูประเสริฐ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสรูปที่ 1 (ลาสิกขา) พระสมุห์มนูญ สุมงฺคโล เจ้าอาวาสรูปที่ 2 (มรณภาพ) พระปลัดฤทธิชัย ทีปธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


ประวัติหลวงพ่อด�ำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่ อ ด� ำ ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ณ วั ด สุ ทั ศ น์ เ ทพวราราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัย เนื่องจากองค์พระมีสีด�ำ จึงได้ชื่อ ว่า “หลวงพ่อด�ำ” เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายแก่ บ้านเรือนและวัดวาอารามในกรุงเทพฯ อย่างมากทางราชการเห็นว่า หากปล่อยไว้หลวงพ่อด�ำอาจถูกท�ำลายหรือเสียหายไปในสงครามได้ จึงได้เคลื่อนย้ายจากวัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ไปไว้ยังจังหวัดปราจีนบุรี สงครามโลกยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง เพือ่ ความปลอดภัยทางราชการจึงได้เคลือ่ นย้ายหลวงพ่อด�ำจากจังหวัด ปราจีนบุรีมายังจังหวัดนครราชสีมา และประดิษฐานไว้ที่วัดแจ้งใน กระนั้นสงครามก็ยังลุกลามมาตามหัวเมืองใหญ่ ทางราชการจึงได้คิด ที่จะน�ำหลวงพ่อไปไว้ยังที่ๆ ปลอดภัยกว่าอีกครั้ง อนึง่ นอกจากหลวงพ่อด�ำแล้วยังมีพระพุทธรูปอีกองค์ซงึ่ สร้างด้วย สัมฤทธิ์เคลื่อนย้ายมาด้วยกันตั้งแต่ต้นนั้นก็คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ โดย เชื่อว่าทั้ง 2 องค์เป็นพระพี่ - น้องกัน สันนิษฐานว่าหลวงพ่อด�ำเป็น องค์พี่ และหลวงพ่อสัมฤทธิ์เป็นองค์น้อง ในการเคลื่อนย้ายออกจาก

เมืองโคราชครั้งนี้พระทั้งสององค์ได้แยกกันไปประดิษฐานคนละที่ โดยหลวงพ่อด�ำได้ไปอยู่ที่วัดกุดสวาย อ�ำเภอโชคชัย ส่วนหลวงพ่อ สัมฤทธิ์ได้ไปอยู่ที่วัดบ้านงิ้ว อ�ำเภอปักธงชัย ต่อมาชาวบ้านขุนละครได้ตงั้ ส�ำนักสงฆ์ขนึ้ แต่ยงั ไม่มพี ระพุทธ รูปเพือ่ สักการบูชา จึงได้เดินทางไปยังวัดกุดสวายเพือ่ ขอและอันเชิญ หลวงพ่อด�ำมาเป็นพระประธาน ซึ่งทางวัดกุดสวายก็ยินดีมอบให้ ตัง้ แต่นนั้ หลวงพ่อด�ำก็ได้มาประดิษฐานอยูเ่ ป็นมิง่ ขวัญและศูนย์รวม จิตใจของชาวบ้านขุนละคร ณ วัดขุนละคร NAKHONRATCHASIMA 183


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดนกออก (วัดปทุมคงคา) ÇÑ´¹¡ÍÍ¡ËÃ×ÍÇÑ´»·ØÁ¤§¤Ò µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 6 µíҺŹ¡ÍÍ¡ ÍíÒàÀÍ»˜¡¸§ªÑ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ประวัติวัด

ÇÑ´¹¡ÍÍ¡ËÃ×ÍÇÑ´»·ØÁ¤§¤Ò ໚¹ÇÑ´¢Í§ªØÁª¹ÁÍÞ ÊÌҧàÁ×Íè »‚ ¾.È.2317 ÈÒʹʶҹࡋÒá¡‹·ÕèÂѧàËÅ×ÍÍÂÙ‹¢Í§ÇÑ´¹Õé¤×Í ËÍäµÃ ¡ÅÒ§¹íéÒáÅÐÊÔÁ(âºÊ¶) ·ÕèÁÕÀÒ¾à¢Õ¹º¹à¾´Ò¹à»š¹ÀÒ¾¨ÔµÃ¡ÃÃÁ ·Õàè ¢Õ¹´ŒÇ½ع† ä´ŒÃºÑ ÍÔ·¸Ô¾Å¨Ò¡ÊÁÑÂÍÂظÂÒáÅÐÃѵ¹â¡ÊÔ¹·Ã â´Â ÀÒ¾ÍÂÙ‹à˹×ÍàÈÕÂþÃлÃиҹ ºÍ¡¶Ö§·ŒÍ§¿‡Ò´ÒÇ ÅÇ´ÅÒÂà¡ÕèÂÇ ¡ÑºÊѵǏ»†ÒËÔÁ¾Ò¹µ áÅÐÅÇ´ÅÒ¾ѹ¸Ø¾Ä¡ÉÒµ‹Ò§æ áÊ´§ÊÔè§ã¹ ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐà˹×͸ÃÃÁªÒµÔ

สิ่งที่นาเที่ยวชม

ÊÔÁâºÃÒ³ÍÒÂØ¡Ç‹Ò 200 »‚ áÅÐÀÒ¾¨ÔµÃ¡ÃÃÁº¹à¾´Ò¹ ËÍäµÃ¡ÅÒ§¹íéÒ âºÃҳʶҹªØÁª¹ÁÍޢͧàÁ×ͧâ¤ÃÒªÊÁÑÂÍÂظÂÒࢌÒÊÙ‹ Ãѵ¹â¡ÊÔ¹·ÃµÍ¹µŒ¹

การเดินทาง

¶ŒÒà´Ô¹·Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÁØ‹§Ë¹ŒÒä»ÍíÒàÀÍ»˜¡¸§ªÑ ãËŒ¢ÑºÃ¶àÅÂä»ÍÕ¡¹Ô´ àÁ×èͶ֧ÊÕèá¡à¢×è͹ÅíÒ¾ÃÐà¾ÅÔ§ (¶ŒÒàÅÕéÂÇ¢ÇҨРä»à¢×Íè ¹ÅíÒ¾ÃÐà¾ÅÔ§) ãËŒàÅÕÂé Ç«ŒÒ ¨Ð໚¹¶¹¹àÅÕº¤ÅͧªÅ»Ãзҹ ¢ÑºÃ¶ä»à¾Õ§ 1 ¡Á. ¨ÐàË繫ØÁŒ »ÃеٵÒí ºÅ¹¡ÍÍ¡ (໚¹ÊÕ¹Òíé à§Ô¹) ÍÂÙ‹ ´ŒÒ¹¢ÇÒÁ×Í àÅÕÂé ÇáŌǵçä»ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 1 ¡Á. ÇÑ´»·ØÁ¤§¤ÒËÃ×ÍÇÑ´ ¹¡ÍÍ¡¨ÐÍÂÙ‹¢ÇÒÁ×Í ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÇÑ´¨ÐÁÕÃÙ»»˜œ¹ “¹¡ÍÍ¡” ¤ÍµŒÍ¹ÃѺ ÇÑ´¹¡ÍÍ¡ ¢ÍàªÔ޾ط¸ÈÒʹԡª¹Ã‹ÇÁ·íÒºØÞ ËÃ×Íʹã¨àÂÕèÂÁ ªÁÇÑ´ ÊÒÁÒöµÔ´µ‹Íä´Œ·Õè ¾ÃÐÊÁØË» ÃÐÊÔ·¸Ôì ÁËÒÇÕâà ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ â·Ã. 081-879-3657

184

.indd 2

20/8/2558 21:04:48


Nakhonratchasima 185 .indd 3

20/8/2558 21:05:10


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปอแดง

ÇÑ´»Íá´§ µัง้ อยÙเ่ ลขทÕè 107 º้าน»อáดง ¶นนÊ׺ศิริ หมÙท่ Õè 4 µíาºล ภูหลวง อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดคณะสง¦์มหานิกาย ÇÑ´»Íá´§ ตัง้ เมือ่ พ.ศ.2463 ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ่ พ.ศ. 2525 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือพระโต คังคะปัญญา, พระจวง, พระ©ัตร, พระหลอด, พระเนียม, พระค�า ©ิมพลี, พระเล็ก อโสโก พ.ศ.2490 - 2503, พระทองหล่อ กตปุญโญ พ.ศ.25032512, พระอธิการวิชัย พ.ศ.2512-2518 ,พระสมบูรณ์ ปริปุณÚณสีโล พ.ศ. 2518-2522 และพÃะคÃÙญา³¡Ô¨โ¡Èล พ.ศ.2524 ถึงปัจจุบันและเป็นเจ้า คณะต�าบลภูหายหลง

ประวัติหลวงพ่อโต คังคะปญญา

หลวงพ่อโต คังคะปัญญา เกิดเมื่อ พ.ศ.2428 เดือน 12 ปีระกา ที่บ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ต�าบลสะแกราช อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นลูกชาวนาโดยก�าเนิดบิดาชื่อนายสุข มารดาชื่อนางนกเอี้ยง ชุ่มกิ่ง มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทั้งหมด 7 คน หลวงพ่อโตบวชเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสว่างในเมืองโคราช โดยมี พÃะคÃÙªÔโ¹ÃÊ (พ่วง) เป็นพระอุปปัช¬าย์ ซึ่งเป็นญาติฝ่ายบิดา บวชเป็น สามเณรช่วง 13-14 ปี น้องสาวท่านเล่าว่า อยูเ่ ป็นสามเณรจนอายุบวชเป็น พระเมื่อครบอายุบวช 20 ปีบริบูรณ์

หลวงพ่อโต ท่านละทิ้งสังขารเมื่อ พ.ศ.2485 ปี มะเมีย ด้วยโรคฝีในท้อง เมื่ออายุ 57 พรรษา 37 เก็บศพของท่านไว้ 1 ปี โดยท�า¬าปนกิจกิจศพของท่าน เมื่อปี พ.ศ.2487 ศพท่านไม่มี กลิ่น ร่างกายแห้งไปเ©ยๆ

186

.indd 2

20/8/2558 20:39:59


เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อโต

ในยุคที่ยังมีการต้อนวัวต้อนควายไปขายนั้น แถวดงพญาไฟ คือสถานที่ราบ ลุ่มภาคกลางกับภาคอีสาน หรือที่เรียกว่า เทือกเขาพนมดงรัก เต็มไปด้วยภยันตราย นานัปการทั้งจากสัตว์ป่า ไข้ป่า ตลอดจนภูตผีปีศาจและอาถรรพณ์ลึกลับมากมาย ผืนป่าแห่งนี้ผู้คนขนานนามว่า “ดงพญาไฟ” ผู้ใดเข้าไปในป่าผืนนี้แล้ว น้อยคนนักที่ จะได้กลับออกมา จนเป็นเรื่องที่ร�่ำลือเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย และ ณ ที่แห่งนี้ได้ก่อเกิดศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่เล่าขานกันต่อว่า ครั้งหนึ่ง อดีตเสือซึ่งเคยปล้นฝูงวัวฝูงควาย จนถูกทางการขึ้นบัญชีด�ำ ถูกทางการตามล่าตามจับ อดีตเสือท่านนี้ทราบเป็นอย่างดีว่า ตนเองก�ำลังอยู่ใน เคราะห์กรรม จึงคิดผ่อนหนักเป็นเบา หาที่พึ่งทางใจ ก็ด้วยวิธีเข้าไปกราบ หลวงพ่อ โต คังคะปัญญา วัดปอแดง ซึ่งได้ยินเล่าลือว่าท่านเก่งและมีอภิญญา รู้อดีต-อนาคต ด้วยอนาคตังสญาณ เมื่อไปแล้วก็ได้กราบหลวงพ่อโต คังคะปัญญา หลวงพ่อท่านให้ ธรรมะ พร้อมกับเตือนสติ ก่อนอดีตเสือจะกราบลา ก็ได้ขอวัตถุมงคลจากหลวงพ่อ ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อท่านได้นำ� ขมิน้ ทามือทาเท้าของท่าน แล้วย�ำ่ รอยมือรอย เท้าบนผ้าขาว อดีตเสือท่านเกิดความศรัทธาในหลวงพ่อเป็นอย่างมาก เมื่อจะเดิน ทางไปไหนก็น�ำผ้าผืนนี้ติดตัวตลอดสามารถพูดได้เลยว่าไม่ห่างกายเลยทีเดียว และ ก่อนนอนมักจะอธิษฐานจิตและระลึกถึงหลวงพ่อโตอยู่เสมอๆ ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย หลังจากนั้นไม่นาน ทางการได้ออกตามล่าอดีตเสือ และแล้วในที่สุดก็ได้ปะ หน้ากันปะทะต่อสู้ยิงกันสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียว ไม่ว่าท�ำอย่างไร อดีตเสือก็ไม่ได้รับ บาดเจ็บทางการต้องพาก�ำลังกันโอบล้อมประกบจับ เมือ่ จับได้กพ็ าไปสอบสวน ทางผู้ สอบสวนได้สอบถามต่างๆ นานา จนสุดท้ายได้ถามถึงเรือ่ งราวทีย่ งิ ไม่เข้าว่าเป็นความ จริงไหม อดีตเสือก็บอกว่า “จริง” พนักงานสอบสวนก็ได้สอบถามว่า “มีดีอะไร” ก็ เล่าให้ฟังว่าไม่มีวัตถุมงคลอย่างอื่น ยกเว้นผ้าขาวที่เป็นรอยมือรอยเท้าจากหลวงพ่อ โต คังคะปัญญา แห่งวัดปอแดงพนักงานสืบสวนก็ได้ให้คนไปสอบถามว่า หลวงพ่อ โตว่า มีส่วนจริงขนาดไหน ท่านก็บอกว่าท่านให้ไปจริง แต่ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่อง ของสิ่งที่โจรกระท�ำ ท�ำให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงชาวบ้านในเขตอ�ำเภอใกล้เคียง ท�ำให้เกิด ศรัทธาเกิดขึ้นอย่างล้นหลาม

Nakhonratchasima 187 .indd 3

20/8/2558 20:40:13


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

188

.indd 2

20/8/2558 16:37:14


วัดพระเพลิง ÇÑ´¾ÃÐà¾ÅÔ§ ËÃ×ÍÇѴ˧ɏ¸ÃÃÁÃÑ¡¢ÔµÒÃÒÁ µÑé§ÍÂÙ‹·Õ躌ҹ ¾ÃÐà¾ÅÔ§ µíҺŹ¡ÍÍ¡ ÍíÒàÀÍ»˜¡¸§ªÑ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÇÑ´¾ÃÐà¾ÅÔ§µÑé§ÍÂÙ‹ÃÔÁ¤ÅͧÅíÒ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ໚¹Èٹ¡ÅÒ§¢Í§ªØÁª¹ ÁÍÞ ÁÕʹյ਌ÒÍÒÇÒÊ·Õâè ´‹§´Ñ§¤×Í ËÅǧ»Ù©† ÁÔ ËÃ×Í ¾ÃФÃÙ·¡Ñ ÉÔ³ÒÃÒÁÑÞ ¾ÃÐࡨԷÕèÁÕÍÀÔ¹ÔËÒÃ໚¹·ÕèàÅ‹ÒÅ×Íã¹Í´Õµ

ประวัติความเปนมา

ÇÑ´¾ÃÐà¾ÅÔ§ ໚¹ÇÑ´à¡‹Òá¡‹¢Í§ªÒÇä·Âàª×éÍÊÒÂÁÍÞ ÊÌҧ¢Öé¹ã¹ÊÁÑÂÍÂظÂҵ͹»ÅÒ ÁÕ»ÃÐÇѵԪѴਹ໚¹ÅÒÂÅѡɳ ÍÑ¡ÉÃã¹ÊÁØ´ãºÅҹࡋҢͧÇÑ´ÁÒ¡ÁÒ ÃкØÇ‹Ò໚¹ªØÁª¹à¡‹Òá¡‹·Õè ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ҵҡÊÔ¹ÁËÒÃÒªâ»Ã´Ï ãˌ໚¹¡Í§·Ñ¾ÁÍÞµÑ§é ¤‹Ò¤٠µŒÒ¹¡Í§·Ñ¾ÍÐá«ËÇØ‹¹¡Õé áÁ‹·Ñ¾¾Á‹Òã¹Í´Õµ

รวมสรางเสนทางบุญ

»‚ ¾.È.2558 ·‹Ò¹¾ÃФÃÙÊѹµÔ¸ÃÃÁÒ¨Òà ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ» »˜¨¨ØºÑ¹Ã‹ÇÁ¡ÑºªÒǺŒÒ¹¾ÃŒÍÁ㨡ѹ·Õè¨ÐÊÌҧÇÔËÒÃËÅѧãËÁ‹à¾×èÍ »ÃдÔÉ°Ò¹¾Ãоط¸ÃٻࡋÒá¡‹ÍÒÂØËÅÒÂÌͻ‚ ÃÙ»àËÁ×͹ºÙþҨÒÏ áÅÐ໚¹·Õè¨Ñ´à¡çºà¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌ÊÍÂÊÑÁÄ·¸Ôì ·Õ褌¹¾ºã¹à¨´Õ à¡‹ÒÃͺ¾ÃÐÍØâºÊ¶¢Í§ÇÑ´ ¨Ö§¨íÒ໚¹µŒÍ§ËÒ»˜¨¨ÑÂ㹡Òá‹ÍÊÌҧ ·Ò§ÇÑ´¨Ö§ä´Œ¹Òí ¾ÃÐà¤Ã×Íè §à¡‹Ò¢Í§ÇÑ´áÅШѴÊÌҧÇѵ¶ØÁ§¤ÅãËÁ‹ÍÍ¡ ãËŒ¼ÙŒ·Õèʹ㨺٪ÒäÇŒà¾×èÍ໚¹ÊÔÃÔÁ§¤Å¤ØŒÁ¤Ãͧᡋµ¹áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ºÙªÒä´Œ·ÕèÇÑ´¾ÃÐà¾ÅÔ§ â·Ã. 087-0918566, 088-4697548

NAKHONRATCHASIMA 189 .indd 3

20/8/2558 16:37:26


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดหลุมข้าว วัดหลุมข้าว ตัéงอยู่หมู่ที่4 ตíาบลเกÉมทรัพย์ อíาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาสังกัดคณะสง¦์มหานิกายปัจจุบนั มี ¾ÃÐ͸ԡา÷Ⱦà ¡µ¸มÚâม เปšนเจ้าอาวาส

ประวัติวัดหลุมข้าว

วัดหลุมข้าว ก่อตังé ขÖนé เมือ่ พ.ศ.2223ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมื่อวันที่ 19 พÄศจิกายน พ.ศ.2536

สิ่งสําคัญภายในวัด

อุโบสถกระเบืéองดินเผา มณ±ปรูปหล่อพระอาจารย์ พระพุทธรูปหลวงพ่อเงิน-ทอง

190

.indd 2

20/8/2558 8:42:56


รายนามเจ้าอาวาส

1. หลวงพ่อสุข สุขวณฺโณ 2. หลวงพ่อพ่วง พุทฺธญาโณ 3. อาจารย์สอน 4. พระครูบวรธวัสชัย (พรม สุธมฺโม) 5. พระครูธวัชชยาภินันท์ (จิตร เตชะปัญโญ) 6. พระอธิการทศพร กตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

วัดหลุมข้าว ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์ในการพัฒนาวัดเพื่อสืบสาน พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกหลาน ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 097-9979377

Nakhonratchasima 191 .indd 3

20/8/2558 8:43:14


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดโพนทราย ÇÑ´â¾¹·ÃÒ µÑé§ÍÂÙ‹·ÕèËÁÙ‹ 1 µíÒºÅÊíÒâç ÍíÒàÀÍ»˜¡¸§ªÑ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÃËÑÊä»ÃɳՏ 30150 ÁÕà¹×éÍ·Õè 17 äË 3 §Ò¹ 92 µÒÃÒ§ÇÒ µÒÁ⩹´·Õè 53884 àÅ‹Á 539 ˹ŒÒ 84 ÍíÒàÀÍ »˜¡¸§ªÑ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¾.È.2544 »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ਌ÒÍÒÇÒÊ »¡¤ÃͧÇÑ´¤×Í ¾ÃФÃÐÇѪªÂÒ¡Ã

ประวัติวัดโพนทราย

ÇÑ´â¾Â·ÃÒ ¶×Í໚¹ÇÑ´à¡‹Òá¡‹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡ÇѴ˹Öè§ ¢Í§µíÒºÅÊíÒâç à´ÔÁÁÕª×èÍà´ÔÁÇ‹Ò “ÇÑ´»†ÒàÃä÷ͧ” ÊÌҧ¢Öé¹àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2433 ¹ÑºÍÒÂØä´Œ 125 »‚áÅŒÇ «Öè§ã¹Í´ÕµÁÕªÒÇÅÒÇ;¾ÁÒÍÂÙ‹ ÍÒÈÑÂáÅеÑé§à»š¹ªØÁª¹ª×èÍ “ºŒÒ¹ËÑÇÅÒÇ” áÅÐ㹺ÃÔàdzÇÑ´áË‹§¹Õé à¤ÂÁÕ¨ÍÁ»ÅÇ¡·ÃÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ àÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “â¾¹·ÃÒ” µ‹ÍÁÒ ¨Ö§à»ÅÕ蹪×èÍÇѴ໚¹ “ÇÑ´â¾¹·ÃÒ” ÇÑ´àÃä÷ͧËÃ×ÍÇÑ´â¾¹·ÃÒÂã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ä´ŒÃѺ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÇÔÊا¤ÒÁÊÕÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È.2510 ÀÒÂã¹ÇÑ´ÁÕÈÔÅ»Çѵ¶Ø âºÃÒ³·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ò§»ÃÐÇѵÔÈÒʵϨíҹǹÁÒ¡ â´Âä´Œ¨Ñ´à¡çºäÇŒ ໚¹¾Ô¾Ô¸Àѳ±

อาคารเสนาสนะภายในวัด

ÍØâºÊ¶ËÅѧࡋҫÖè§ä´ŒºÙó»¯ÔÊѧ¢Ã³ãËÁ‹ 1 ËÅѧÍØâºÊ¶ËÅѧ ãËÁ‹«Ö觡íÒÅѧ¡‹ÍÊÌҧ 1 ËÅѧ¡Ø¯ÔãËÁ‹ 1 ËÅѧÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ 1 ËÅѧ¡Ø¯Ô਌ÒÍÒÇÒÊ 1 ËÅѧ¡Ø¯ÔËÅѧàÅç¡ 1 ËÅѧÈÒÅÒ¸ÃÃÁÊѧàǪ 1 ËÅѧàÁÃØ«ØŒÁ»Ãе٠1 «ØŒÁÁ³±»á»´àËÅÕèÂÁáÅоÃоط¸à¨ŒÒ 5 ¾ÃÐͧ¤

ลําดับเจาอาวาสวัดโพนทราย

1. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÃÍ´ 2. ¾ÃÐÍÒ¨ÒϤ§ 3. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏã 4. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁÍÁ (ºÔ´Ò¢Í§à¨ŒÒÍÒÇÒÊÃÙ»»˜¨¨ØºÑ¹) 5. ¾ÃÐÍÒ¨ÒϨ͠6. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏⵠ7. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÊѧ¢ (¹ŒÒªÒ ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ»»˜¨¨ØºÑ¹) 8. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏàÊÕ¹ 9. ¾ÃÐÍÒ¨ÒϾѹ¸ 10. ¾ÃÐÍÒ¨Òϴǹ 11. ¾ÃФÃÐÇѪªÂÒ¡Ã ¾.È.2525 - ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ»»˜¨¨ØºÑ¹

192

.indd 2

19/8/2558 22:17:55


Nakhonratchasima 193 .indd 3

19/8/2558 22:18:36


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดบานโปง วัดบ้านโป่ง µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·ีè 77 ËมÙ‹ 6 µíÒºÅÊÐá¡ÃÒª ÍíÒàÀÍ»˜¡¸§ªÑ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติวัดบานโปง

วัดบ้านโป่ง เริ่มจากการก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2515 ใน ที่ดิน อุทิศถวายของคุณพ่อน้อย คุณáม่¶ม ย่อย©ิมพลÕ áÅзีè´Ô¹¢องคุณ พ่อคง โชµิกิ่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา มีพระคุณเจ้า ผู้น�าก่อสร้างคือหลวงพ่อพันธ áหวน©ิมพลÕหลวงพ่อเล×่อน áÅÐพระอาจารย ไทย °ิµิโÊภะริณโรนเป็นที่ปรึกษา และผู้น�าหมู่บ้านคือท่าน¼ู้ãหÞ่ชุ่ม เรÕยม ©ิมพลÕ ท่าน¼ู้ช่วย¢ม โชµิกิ่ง ¼ู้ช่วย¼ล ©าบกิ่ง อาจารยประชา ชุ่มกิ่ง áÅÐชาวบ้านโป†ง ช่วยกันสละก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ปลูกสร้างเป็นกุฏิหลัง เล็กæ ส�าหรับเป็นที่พักสงฆ์

194

.indd 2

20/8/2558 20:43:23


ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ก่อสร้างศาลาขึ้น 1 หลัง เสาคอนกรีต เสริมเหล็ก ต่อด้วยไม้ ยาว 24 เมตร กว้าง 18 เมตร ปูพื้นด้วย ไม้กระดาน หลังคามุงด้วยสังกะสี งบประมาณก่อสร้างโดยชาวบ้าน จัดหาผ้าป่าและกฐิน ปี พ.ศ. 2522 ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้น 1 หลัง (2 ชั้น) กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ข้างล่างสร้างเป็นหอฉันข้างบนเป็นที่อยู่ของ พระสงฆ์ พื้นปูด้วยไม้กระดาน หลังคามุงกระเบื้อง ปี พ.ศ. 2523 เกิดลมพายุพัดศาลาพังเสียหายช่วงเสาปูนและ ไม่ต่อกัน แตกร้าว ต้องใช้ไม้คำ�้ ยัน และเหล็กเส้น 4 หุน ดึงยึดไว้ ทุกมุม ใช้รถเรียวของท่านโปย พรมอภิบาล ดึงยึดให้อยู่สภาพเดิม ปี พ.ศ. 2528 สร้างศาลาขึ้นใหม่ แทนหลังเก่าที่ถูกลมพัดพัง เสียหาย โดยการน�ำของ หลวงพ่อพระครูเจ้าโพธิคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอ ปักธงชัย ปี พ.ศ. 2528 คุณโยมทายก ไปล่ ธงกิ่ง เป็นผู้ขออนุญาตตั้ง วัด โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศตัง้ เป็นวัดทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย เถรสมาคม มีชื่อว่า “วัดบ้านโป่ง” มีหลวงพ่อน้อย เป็นผู้รักษาการ เจ้าอาวาส Nakhonratchasima 195 .indd 3

20/8/2558 20:43:38


เส้นทางพบ นายอ�ำเภอ

นายก�ำพล สิริรัตตนนท์ นายอ�ำเภอโชคชัย

“ดินด่านเกวียนเลิศล�้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากค�ำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอกหมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม”

คือค�ำขวัญของอ�ำเภอโชคชัย ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบันนายอ�ำเภอโชคชัย ชื่อ นายก�ำพล สิริรัตตนนท์

ประวัติอ�ำเภอโชคชัย

อ�ำเภอโชคชัยเดิมเป็นด่านเรียกว่า “ด่านกระโทก” (ตามหลัก ฐานศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 2488 อักขรานุกรมภูมศิ าสตร์จงั หวัดนครราชสีมา) เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกทัพมาต่อสู้กับกองทัพของหมื่นเทพ พิพิธและได้รับชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็น มลฑล ภาค จังหวัด และอ�ำเภอได้ยกฐานะด่านกระโทกขึ้นเป็นอ�ำเภอ กระโทก เมื่อพ.ศ. 2449 จวบจนถึงปี 2488 ทางราชการพิจารณาเห็นว่า ค�ำว่า “กระโทก” มีส�ำเนียงและภาษาที่ไม่เหมาะสมและเพื่อให้เป็นไป ตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ในอันที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้ร�ำลึกถึง ความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ประกอบคุณงามความดีให้ กับประเทศชาติ และท�ำการรบได้ชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนนาม อ�ำเภอใหม่ว่า “อ�ำเภอโชคชัย” 196

สภาพพื้นที่ทั่วไป

อ�ำเภอโชคชัย มีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบสูงลักษณะลูกคลืน่ บริเวณตอนใต้เป็นทีร่ าบสูงลาดลงมาตอนกลางซึง่ เป็นทีร่ าบลุม่ มีแม่นำ�้ มูล และล�ำน�ำ้ พระเพลิงเป็นล�ำน�ำ้ สายหลัก มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 424.410 ตร.กม. หรือ 265,255 ไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 2.065 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา


การปกครอง

อ�ำเภอโชคชัยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 ต�ำบล 128 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลต�ำบลโชคชัย 2. เทศบาลต�ำบลด่านเกวียน 3. เทศบาลต�ำบลท่าเยี่ยม 4. อบต.โชคชัย 5. อบต.กระโทก 6. อบต.ด่านเกวียน 7. อบต.ทุ่งอรุณ 8. อบต.ท่าอ่าง 9. อบต.ละลมใหม่พัฒนา 10. อบต.ท่าจะหลุง 11. อบต.ท่าลาดขาว 12. อบต.พลับพลา

งานเทศกาลประเพณีที่สำ� คัญ

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา - งานอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ระเพณี ห มู ่ บ ้ า น การแข่ ง เรื อ ยาว การแข่งเรืออีโปง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ� คัญ

- หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ต�ำบลด่านเกวียน - หมู่บ้านหินทรายบ้านหนองโสน ต�ำบลท่าอ่าง

ประชากร

อ�ำเภอโชคชัยมีจำ� นวนประชากร 81,375 คน (ชาย 39,630 คน, หญิง 41,745 คน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพหัตกรรมท�ำเครื่อง ปั้นดินเผาและหินทราย

NAKHONRATCHASIMA 197


เส้นทางพบ

เทศบาลต�ำบลโชคชัย

“เที่ยวชมงานเทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่เทศบาลต�ำบลโชคชัย”

เทศบาลต�ำบลโชคชัย ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นกิจกรรมทีเ่ ทศบาลต�ำบลโชคชัย จัด

ขึน้ ก่อนวันเข้าพรรษาของทุกปี เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชุมชน ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาและสืบทอดผลงานด้านพุทธศิลป์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกระตุน้ เศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิน่ ให้คงอยูส่ บื ไป ภายในงานมีการสาธิตโชว์วธิ กี ารผัดหมีก่ ระโทก กระทะใหญ่ทสี่ ดุ และแจกให้ผู้ร่วมงานชิมฟรี มีการประกวดต้นเทียนพรรษาจากวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต�ำบลโชคชัย รวม 5 วัด 1.วัดใหม่สระประทุม 2.วัดนอก 3.วัดโบสถ์คงคาล้อม 4.วัดบิง 5.วัดศรีพุทธาราม ซึ่งต้นเทียนพรรษาของ แต่ละวัดจะมีความสวยงามทางด้านศิลปกรรมไทย บรรจงสร้างสรรค์ อย่างวิจิตรตระการตา เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ มีการ ประกวดริว้ ขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างตระการตา โดยมีวดั ใหม่สระประทุม อ�ำเภอโชคชัย เป็นเจ้าของแชมป์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 ปีซอ้ น และวัดนอก อ�ำเภอโชคชัย ได้รบั ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2558 ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้าน พุทธศาสนา และธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปกรรมไทยในด้านงานประติมากรรมและ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้กบั อ�ำเภอโชคชัย และจังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย 198


เทศกาลกินหมีก่ ระโทก

หมีก่ ระโทก เป็นของกินขึน้ ชือ่ ของอ�ำเภอโชคชัย หากผูใ้ ดได้มาเยือนถิน่ กระโทก หมีก่ ระโทกจะถูกเสิรฟ์ ให้แขกผูม้ าเยือนได้รบั ประทานแน่ๆ หากแขกผูม้ าเยือนได้มารับประทานจะรูว้ า่ เรือ่ งรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเชียว หมีก่ ระโทกมีลกั ษณะเหมือนผัดไททัว่ ๆ ไป แต่เรือ่ งรสชาติจะจัดจ้านกว่า นิยมกินคูก่ บั ส้มต�ำ จะใส่เนือ้ หมูหรือเนือ้ ไก่ หรือไม่ใส่เนือ้ สัตว์เลยก็ อร่อย ทีเด็ดของหมีก่ ระโทกจะอยูท่ นี่ ำ�้ ปรุงรสทีน่ ำ� มาปรุงเวลาผัดหมีก่ ระโทก เส้นหมีก่ ระโทกจะเหนียวนุม่ เส้นจะมีลกั ษณะเหมือนก๋วยเตีย๋ วเส้นเล็ก เป็น ของกินประจ�ำท้องถิน่ จึงเป็นทีม่ าของ “เทศกาลกินหมีก่ ระโทก” ซึง่ จะจัดขึน้ ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยเทศบาลต�ำบลโชคชัย ร่วมสนับสนุนการ จัดงานเพือ่ อนุรกั ษ์และสืบสานภูมปิ ญั ญาอาหารพืน้ บ้านประจ�ำท้องถิน่

ดิฉัน นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีต�ำบลโชคชัย ขอเป็นตัวแทนของชาว โชคชัย เชิญชวนพี่น้องประชาชน มาเที่ยวชม “งานเทศบาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา” ซึ่ง เทศบาลต�ำบลโชคชัย จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลต�ำบล โชคชัย มาชมความสวยงามวิจิตรบรรจง ของต้นเทียนพรรษา 5 วัด ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวใน พระพุทธศาสนาสอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นไทย ชมขบวนการแสดง การละเล่นของชุมชน และ มาชิมผัดหมี่กระโทก ที่ผัดจากเส้นหมี่กระโทกแท้กระทะใหญ่ที่สุด แจกให้ผู้มาเที่ยวชมงานชิมฟรี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต�ำบลโชคชัย หมายเลขโทรศัพท์ 044-491800, 044-492073 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามที่ www.chockchai.go.th, E-Mail : admin@chockchai.go.th

NAKHONRATCHASIMA 199


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

“เทศบาลต�ำบลด่านเกวียน มุง่ พัฒนาท้องถิน่ ให้เจริญ ก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการทีด่ ี เพือ่ บ�ำบัดความเดือดร้อนรวมทัง้ พัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของพีน่ อ้ ง ประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลด่านเกวียน” คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลด่านเกวียน ซึ่งมีส�ำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี นางฝน คงศักดิ์ตระกูล เป็นนายก เทศมนตรี เทศบาลต�ำบลด่านเดวียน

เทศบาลต�ำบลด่านเกวียน นโยบายการบริหาร

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถตอบสนอง ต่ อ ความต้ อ งการ และแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ประชาชนมีความ เป็นอยูด่ ขี นึ้ และมีรายได้เพิม่ มากขึน้ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดตัง้ และส่งเสริมกลุม่ อาชีพ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมด้าน การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ และรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ สารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง ความส� ำ คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร ธรรมชาติ ซึง่ เป็นปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ และการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น

เครือ่ งปัน้ ดินเผา...ของดีดา่ นเกวียน

เครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียน แต่เดิมมานัน้ เป็นประเภทของใช้ ในครัวเรือน เช่น โอ่ง อ่าง ครก ไหปลาร้า ต่อมาได้คิดท�ำที่รองขาตู้ กับข้าว กระถางปลูกต้นไม้ ตะเกียงน�้ำมันหมู โทน แจกัน การปั้นจะมี ในช่วงฤดูหลังเก็บเกีย่ วแล้ว เป็นงานอดิเรก คนปัน้ จะต้องท�ำเองทัง้ หมด ตั้ ง แต่ น วดดิ น ปั ้ น เผา วั น หนึ่ ง ๆ จะปั ้ น เฉพาะแค่ จ� ำ นวน พะมอนที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ได้ปั้นเพื่อหวังจะให้ได้จ�ำนวนมากๆ ครั้นปั้น ได้มากพอสมควรแล้วจึงเผา หลังจากนัน้ จะบรรทุกเกวียนน�ำไปแลกข้าว พริก เกลือ หรือมีพ่อค้าจากหมู่บ้านใกล้เคียงและอ�ำเภออื่นๆ มาซื้อ เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป

200


ราวปี พ.ศ. 2500 อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง ผู้อำ� นวยการ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น มทร. อีสาน จ.นครราชสีมา) ได้ร่วมกันส�ำรวจศิลปะพื้นบ้าน และพบความ แปลกใหม่ของวัสดุดนิ ด่านเกวียน จึงได้รว่ มมือกันออกแบบให้มรี ปู ทรง ที่แปลก เช่น ม้ารองนั่ง (stool) ตะเกียงหิน แจกันลวดลายเรขาคณิต เพือ่ ใช้ตกแต่งภายในวิทยาลัย และช่วยกันเผยแพร่เรือ่ งราวของดินด่าน เกวี ย นไปในหมู ่ ส ถาปนิ ก ทั่ ว ประเทศ ต่ อ มาได้ มี ผู ้ ส นใจ ออกแบบให้มรี ปู ร่างทีแ่ ปลกๆ และน�ำไปใช้ในงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น ท�ำให้ชื่อเสียงของด่านเกวียน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งหมู่ชาวไทย และต่างประเทศ ปัจจุบันการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ได้ขยายแนวทางการ ออกแบบ ตลอดจนการน�ำไปใช้หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าช่วยในการผลิต เช่น การใช้แบบหล่อปูนพลาสเตอร์ การใช้เครือ่ ง จักรนวดดิน การใช้เครื่องอัดกระเบื้อง การเตรียมดิน เริ่มมีการใช้ ดินขาวมาเป็นส่วนผสมบ้าง เอามาตกแต่งลวดลายบ้างวิธีนี้นอกจาก จะขึ้นรูปด้วยการขึ้นแป้นหมุนแล้ว วิธีอิสระก็ได้รับความนิยมมากใน หมู่ชา่ งปั้นพื้นบ้าน ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว การใช้แบบพิมพ์กด และการ หล่อ เริ่มมีแต่ไม่มากนัก ส่วนการเคลือบมีเพียงแห่งเดียว คือ ร้านดิน เผา การย้อมสีดินเผาให้เหมือนของเก่า เช่น การย้อมสีปลา และ ลวดลายกระเบื้องดินเผา มีเป็นส่วนน้อย ส�ำหรับเรือ่ งการออกแบบ ทีน่ ยิ มกันมากนอกจากแจกัน โอ่ง อ่าง แล้ว ได้มกี ารประดิษฐ์นกฮูกแฝดตัง้ กระเช้าแขวนนกฮูก กระเช้า รูปปลาแขวน นกยูงเดี่ยว นกยูงคู่ แมว กบ คางคก รูปปลาตั้งหาง สะบัด โคมไฟ กระถาง ส่วนประเภทของทีร่ ะลึก ได้แก่ สร้อยคอ สร้อย ข้อมือ ต่างหู เข็มขัด พวงกุญแจ ตุ๊กตาดินเผา กระเบื้องประดับผนัง ดินเผา กระเบื้องปูพื้น ด้านการตลาด ส่วนใหญ่เมื่อผลิตแล้ว จะมีคนกลางซึ่งเป็น พ่อค้าทีบ่ า้ นด่านเกวียนเอง หรือพ่อค้าจากทีอ่ นื่ นักออกแบบ สถาปนิก เป็นผู้มารับซื้อ เพื่อน�ำไปจ�ำหน่าย การผลิตแล้วขายต่อผู้บริโภค โดย ตรงมีนอ้ ย การส่งขายยังต่างประเทศจะมีพอ่ ค้าจากต่างประเทศมาสัง่ โดยตรง แล้วส่งผ่านบริษัทในประเทศ NAKHONRATCHASIMA 201


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านเกวียน “บ้านแห่งเครือ่ งปัน้ ดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเทีย่ วสูต่ ลาดโลกและการบริหารจัดการทีด่ แี บบมีสว่ นร่วม” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านเกวียนตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร ต�ำบลด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอโชคชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นางวนิชา พรสันเทียะ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านเกวียน

ข้อมูลทัว่ ไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านเกวียน มีขนาดพื้นที่ 11,116 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ท�ำการ เกษตร 10,123 ไร่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย 993 ไร่ หรือประมาณ 21.6 ตร.กม. แบ่งการปกครองเป็น 6 หมูบ่ า้ น มีประชากรทีอ่ าศัยอยูจ่ ริงทัง้ สิน้ 3,056 เป็นชาย 1,487คน เป็นหญิง 1,569 คน จ�ำนวน 1,085 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 2558) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา แต่ในบางพื้นที่จะประกอบอาชีพท�ำไร่ รับจ้างและ ประกอบอาชีพที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป คือ อาชีพท�ำเครื่องปั้นดินเผา โดยมีหมู่บ้านผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญคือ บ้านด่านเกวียน และบ้านโนนม่วง

202


พันธกิจ

• บ�ำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน • จัดให้มีการบ�ำรุงรักษาทางบกทางน�้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน • จัดให้มีแหล่งน�ำ้ เพื่อใช้ให้เพียงพอ • ให้ประชาชนมีการสาธารณสุขที่ดี • ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเรือ่ งการเมือง การบริหาร • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • การก�ำจัดมูลฝอยสิง่ ปฏิกลู และมลภาวะสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ย่างยัง่ ยืน • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนในการพึง่ ตนเอง

จากใจนายกอบต.ด่านเกวียน

ดิฉนั นางวนิชา พรสันเทียะ ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารงาน โดยยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็น ประมุข และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านเกวียน ต�ำบลด่านเกวียน เป็นต�ำบลทีม่ ศี กั ยภาพ และสามารถพัฒนา ศักยภาพให้สูงขึ้นดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และผลผลิต สินค้าต่างๆ และเป็นต�ำบลที่น่าอยู่ ในการพัฒนาต�ำบลนั้นต้องท�ำไป พร้อมๆ กันในทุกๆ ด้านอย่างมีระบบแบบแผนและได้รับความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ทัง้ จากภาครัฐ เอกชน และทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อประชาชนในต�ำบล ด่านเกวียน เพื่อให้ต�ำบลด่านเกวียนมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงตาม แนวทางพระราชด�ำริ มีความสงบสุข มีสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยทีด่ แี ละโครงสร้างพืน้ ฐานมีนำ�้ อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่าง พอเพียง ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในต�ำบลด่าน เกวียน ดิฉนั พร้อมทีมบริหารจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้องค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลด่ า นเกวี ย น ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั ด เที ย ม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและสร้างความเสมอภาคความเท่า เทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวด่าน เกวียน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวต�ำบลด่านเกวียน

NAKHONRATCHASIMA 203


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อ.ท่าอ่าง)

นายสวิด ฝ่ายกระโทก ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอ่าง

องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอ่าง “สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม น�ำสังคมสงบสุข” คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต�ำบลท่าอ่าง ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่าอ่าง อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อยูห่ า่ งจากตัวอ�ำเภอโชคชัย ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 22 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายสวิด ฝ่ายกระโทก ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ต�ำบลท่าอ่าง

ข้อมูลทั่วไป

อบต.ท่าอ่าง มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 29.42 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลท่าอ่าง จ�ำนวน 10 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนประชากร ทั้งสิ้น 4,459 คน แบ่งเป็นชาย 2,134 คน และหญิง 2,325 คน มี จ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,352 ครัวเรือน

นโยบายการพัฒนาต�ำบลท่าอ่าง

1.นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อาทิ ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจ�ำหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้าน 2.นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อาทิ ส่งเสริม การจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ เด็ก คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ 204

อปพร. และต�ำรวจบ้านของต�ำบลท่าอ่าง เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ในการท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวต�ำบลท่าอ่าง 3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต อาทิ ก่อสร้างลานสุขภาพ ประจ�ำหมู่บ้าน จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่ม ผู้น�ำหมู่บ้านในต�ำบลท่าอ่าง ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ ด้านสาธารณสุขต่างๆ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท�ำ หินทราย และให้ผู้ประกอบอาชีพหินทรายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาบริเวณสถานทีค่ า้ ขายหินทราย และจะให้การสนับ สนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี รายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย 5.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา อาทิ จะให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจกรรม การกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง


ผลการด�ำเนินงานของอบต.ท่าอ่าง

นายสวิด ฝ่ายกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่าอ่าง พร้อมทีมผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่าอ่าง ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ • ร่วมพิธโี ครงการสืบสานงานประเพณีวนั สงกรานต์ ประจ�ำ ปี 2557 ณ ศู น ย์ ส าธิ ต มาตรฐานสิ น ค้ า โอท็ อ ปชุ น ชนบ้ า น หนองโสน วันที่ 9 เมษายน 2557 • ร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระ ชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณทีสาธารณ ประโยชน์โคกหนองเสาเดียว วันที่ 28 สิงหาคม 2557 • ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน บ้านเลขที่ 430 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าอ่าง อ�ำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา บ้านนางจ�ำปี ไชยแสน วันที่ 9 กันยายน 2557 • ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ�ำปี 2557 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอ่าง อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ

หมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ ท่องเที่ยวด้านศิลปหัตถกรรม ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ของ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในปี 2552 เป็นศูนย์รวมประติ มากรรมหินทรายแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยนายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ คิดเอาดินเหนียวมาปั้น เป็นรูปต่างๆ แล้วน�ำไปเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผา และน�ำชิ้นงานไป วางขายตามริมทาง แต่ขายไม่ค่อยดีจึงคิดน�ำปูนซีเมนต์ขาวทราย และน�้ำมาผสมกันแล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้งให้แห้งน�ำไปล้างท�ำ ความสะอาด ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจมากขึ้น และกลายเป็น สินค้าทีต่ ดิ ตลาดอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในท้องถิน่ และจังหวัดอืน่ ๆ ใกล้เคียง ปัจจุบนั บ้านหนองโสนกลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ หินทรายที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถึง 279 ร้าน มีนกั ท่องเที่ยว และผู้มาศึกษาดูงาน เป็นจ�ำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกดินประสานอีก จ�ำนวน 20 ร้าน ร้านผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย มีหลายขนาด ตั้งแต่เล็กๆ น่ารักๆ จนถึงขนาดใหญ่มหึมา

NAKHONRATCHASIMA 205


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดใหมสระประทุม

ÇÑ´ãËÁ‹ÊÃлÃзØÁ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 115 ËÁÙ‹ ที่ 2 ต�าบลโชคชัย อ�าเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ปัจจุบันมี พระครูพิทักษ์ปทุมากร เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก

ประวัติวัดใหมสระประทุม

วั ด ใหม่ ส ระประทุ ม เมื่ อ ก่ อ นตั้ ง อยู ่ ที่ บ้านเนินหนองบัว คือที่ตั้ง สภ.ต. โชคชัย เก่าหลักฐานต่างæ คือ หลุมลูกนิมิตอุโบสถ ที่ ร.ต.อ.ประเสริฐ สุนทรเสรี ขุดหลุมที่จะ½ังเสา แบดมินตัน เมื่อขุดลงไปจึงเจอลูกนิมิตอุโบสถ หลังเก่าของวัดใหม่สระประทุม (ในสมัยที่เรียก ว่าวัดเนินหนองบัว ตอนยังไม่ได้ย้ายมาสร้างวัด ใหม่ในที่ปัจจุบันนี้) และบริเวณสระน�้าของวัดนั้น ทุกวันนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของการไ¿¿‡าส่วนภูมภิ าคอ�าเภอ โชคชัย เดิมชื่อว่าวัดเนินหนองบัว สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.ใดไม่มีใครทราบ และไม่ปราก¯หลักฐานมา ก่อน ต่อมาได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า “วัด ใหม่” บ้านด่านกระโทก แขวงเมืองนครราชสีมา

ลําดับเจาอาวาสและการพัฒนาวัด

ในปี พ.ศ.2351 มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงปู†Àาค ได้มาดูแลก่อสร้างป¯ิสังขรณ์มีการ

สร้างอุโบสถ 1 หลัง กุ¯ิ 1 หลัง ศาลา การเปรียญ และเมื่อปี พ.ศ.2373 ได้รับ อนุญาตให้ตั้งวัด หลังจากหลวงปู†ภาค ได้มรณภาพลง เมื่อปี พ.ศ.2402 ก็มี พระอุปัชฌาย์ อินทร์ อินฺทวíโส เป็นเจ้า อาวาสรูปต่อมาและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ·Õè “พระครูศีลสังวรณ์” ท่านได้น�าชาวบ้าน ก่อสร้างอุโบสถขึน้ มาใหม่ และได้รบั พระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2438 ท�าให้วดั เจริญรุง่ เรือง ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2439 ท่านได้มรณภาพลง และในปี พ.ศ.2440 หลวงพ่อพุ่ม ชินวíโส (พุ่ม สงฆ์สังวรณ์) หรือ พระครูปรีชาชินวงศ์ ได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา พระครู ปรีชาชินวงศ์ ท่านเป็นเจ้าคณะต�าบลหรือเจ้า คณะหมวดกระโทกในปี พ.ศ.2434 ก่อนที่จะ เป็นเจ้าอาวาส และในปี พ.ศ.2446 ทางราชการ ได้ยกฐานะด่านกระโทก ขึ้นเป็นแขวงกระโทก ต่อมาในปี พ.ศ.2465 ทางราชการได้เปลี่ยน จากแขวงกระโทกมาเป็นอ�าเภอกระโทก และ พระครูปรีชาชินวงศ์ ท่านจึงได้เป็นเจ้าคณะแขวง

พิธียกอุโบส¶ กระโทก และเป็นเจ้าคณะอ�าเภอกระโทก รูปแรกในประวัติศาสตร์ของอ�าเภอ แต่ว่า ทางการปกครองของคณะสงฆ์นั้น ยังไม่ได้ เปลีย่ นแปลงตามทางราชการ จึงใช้คา� ว่าเจ้า คณะแขวงกระโทกอยู่ กาลต่อมาท่านพระครูปรีชาชินวงศ์ ได้ท�าการเปิดสอนนักธรรม และท�าให้วัด เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น และเปิดท�าการ สอบนั ก ธรรมสนามหลวงที่ โ รงเรี ย นบ้ า น กระโทก (โรงเรี ย นโชคชั ย พรหมบุ ต รใน ปัจจุบันนี้) เพราะศาลาการเปรียญทางวัด ใหม่สระประทุม ไม่มีโตะเก้าอี้จึงได้ไปขอ สถานที่โรงเรียนบ้านกระโทก ที่มีโตะเก้าอี้ พร้ อ มกว่ า ทางวั ด พระครู ป รี ช าชิ น วงศ์ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในเขต ปกครองคณะสงฆ์แขวงกระโทก เมื่อปี พ.ศ.

206

.indd 2

20/8/2558 16:43:44


เป็นพระอุปัชฌาย์ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542 และได้รับ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะ ต�ำบลชั้นโท วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544 ต่อมาได้รับการแต่ง ตั้งเป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอโชคชัย ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 ต่อมา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2545 ได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์ ปรับเปลีย่ นพัดเป็นพัดรองเจ้าคณะอ�ำเภอชัน้ โท ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอโชคชัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอโชคชัย เมื่อ วัน ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2554 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554ได้ ใบพระราชทานวิสุงคามสีมา ลูกนิมิตเก่าอายุกว่า 120 ปี รับพระราชทานสมณศักดิ์ปรับเปลี่ยนพัดเป็นพัดเจ้าคณะอ�ำเภอ ชั้นโท และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 รับพระราชทานเลื่อน 2445 ในปีทที่ า่ นได้เป็นพระอุปชั ฌาย์นนั้ ชาวบ้านได้เล่าขานต่อกันว่า ดอกบัว สมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นเอก จนถึงปัจจุบันนี้วันที่ 3 ในสระน�้ำของวัดได้ออกดอกก้านเดียวถึงเจ็ดดอก เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้เล่าลือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ได้ทำ� การบูรณะอุโบสถใหม่ และเมื่อวัน สืบทอดกันมา และหลวงพ่อท่านเห็นว่าชื่อ “วัดใหม่” นั้นสั้นจนเกินไปจึงให้ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 และได้ขุดพบลูกนิมิตเก่าที่มีอายุกว่า มีชื่อต่อท้ายว่า “วัดใหม่สระประทุม” หมายถึงดอกบัวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้น 120 ปี ตามใบวิสุงคามสีมา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2438 มา ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ “พระครูปรีชาชินวงศ์” เมื่อ ประวัติพระครูปรีชาชินวงศ์ ปีพ.ศ.2448 ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอกระโทก 29 ปี จึงได้ลาออก พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส) นามสกุล สงฆ์สังวร จากต�ำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ.2475 เพราะสุขภาพของท่านไม่ค่อยดีและท่านได้ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม ชาตะปี พ.ศ.2397 อุปสมบท มรณภาพลง เมื่อ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2482 เมื่อปี พ.ศ.2418 ที่วัดใหม่สระประทุม พระครูศีลสังวรณ์ เป็น และในปีนั้น พระอธิการกล่อง นามสกุล ติดกระโทก เป็นเจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์พระครูปรีชาชินวงศ์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 27 รูปต่อมา พระอธิการกล่องท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ 3 ปี ท่านก็ได้ลาสิกขา มกราคม พ.ศ.2482 รวมอายุ 85 ปี 64 พรรษา เมื่อ ปี พ.ศ.2485 ต่อมาชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระอธิการพุฒ ปญฺญาสาโร ประวัติพระครูพิทักษ์ปทุมากร (ต�่ำกระโทก) มาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ใน ปี พ.ศ.2485 ท�ำให้วัดเจริญ พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม รุง่ เรืองและท่านได้ลาสิกขา เมือ่ ปี พ.ศ.2494 ชาวบ้านจึงได้นมิ นต์ พระมหาชู รูปปัจจุบัน และเจ้าคณะอ�ำเภอโชคชัยอุปสมบทเมื่อ วันที่ 4 ฐานิสฺสโร (เกียรติวีราภรณ์) มาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 6 และพระมหาชูท่านได้ พฤษภาคม พ.ศ.2521 ที่วัดโบสถ์คงคาล้อม ต�ำบลกระโทก เปิดโรงเรียนสอนนักธรรมและบาลีขึ้น เมื่อปี 2498 ท�ำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมาก อ�ำเภอโชคชัยมี เจ้าอธิการหยวก ธมฺมกาโม (พระครูชลธารชัย ในสมัยนัน้ จะมีพระเณรจากต่างอ�ำเภอเข้ามาเรียนอยูท่ วี่ ดั เป็นจ�ำนวนมากและ เขต) เจ้าคณะต�ำบลกระโทก วัดโบสถ์คงคาล้อม อ�ำเภอโชคชัย พระมหาชู ฐานิสฺสโร ท่านได้ลาสิกขา เมื่อปี พ.ศ.2509 เป็นพระอุปัชฌาย์ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ พระมหาอุดม (คง) โชติธมฺโม นามสกุล โขนกระโทก มาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.2510 และท่านได้น�ำชาว บ้านก่อสร้างอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ.2519 และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้ง ที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2522 และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2527 ท่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ “พระครูอุดมธรรมประโชติ” และปีต่อมาใน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2528 ท่านก็ได้มรณภาพลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระอธิการณรงค์ ปญฺญาวโร (ธีระวัฒนา) เป็น เจ้าอาวาสรูปที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2529 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้า อาวาส และต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2535 ที่ “พระครูพิทักษ์ปทุมากร” และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะต�ำบลโชคชัย ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2541 และได้รับการแต่งตั้ง พระครูปรีชาชินวงศ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร Nakhonratchasima 207 .indd 3

20/8/2558 16:43:48


เส้นทางพบ อ�ำเภอพิมาย

นายนรินทร์ ทรงพินิฐกุล นายอ�ำเภอพิมาย

ฐกุล อพิมาย

“ถิน่ อุตสาหกรรม เครือ่ งหวายงามล�ำ้ ค่า กระยาสารทรสเด็ด เป็ดย่างรสดี ผัดหมีพ่ มิ าย ยอดมวยไทยยักษ์สขุ สนุกพาย เรือแข่ง แหล่งแมวสีสวาท ปราสาทหิน ถิน่ ไทรงาม เรืองนามประเพณี วีรกรรมทุง่ สัมฤทธิ์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทธวิมายะ” คือค�ำขวัญของอ�ำเภอพิมาย อ�ำเภอชั้น 1 ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากจังหวัด นครราชสีมา 60 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 966.834 ตร.กม. แบ่งการ ปกครองออกเป็น 12 ต�ำบล 212 หมูบ่ า้ น 37,885 ครัวเรือน มีประชากร ทัง้ หมด 130,224 คน ประวัตคิ วามเป็นมาโดยสังเขป พิมายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญเนื่องจากมีการตั้ง ถิน่ ฐานสืบเนือ่ งต่อกันมา ในลักษณะชนกลุม่ ต่างๆ อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานมีทงั้ มอญ-ขอม ไท-เสียม ไท-โคราช ลาวและเขมร เมืองพิมาย คือ เมืองวิมายหรือวิมายปุระ ปรากฏในจารึก ณ ปราสาทหินพิมาย ในพุทธศตวรรษที่ 16 อันเป็นเวลาที่เกิดเป็น นครขึ้นครั้นพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็มีจารึก 208

เมืองพระนคร กล่าวถึงวิมายปุระ สืบมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเมือง พิมายมีการกล่าวถึงในพงศาวดารและเอกสารทางประวัตศิ าสตร์จนกระทัง่ กรุง รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีก่ รุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมืองพิมายคือที่ มัน่ ของกรมหมืน่ เทพพิพธิ เป็นทีร่ วบรวมผูค้ นเพือ่ กูก้ รุงศรีอยุธยาจากพม่าจน กระทัง่ ถูกปราบปรามในสมัยกรุงธนบุรี พิมาย มีฐานะเป็นอ�ำเภอเมื่อ พ.ศ.2443 มีชื่อเรียกว่า “อ�ำเภอเมือง พิมาย” โดยมีขนุ ขจิต สารกรรม ด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอคนแรก และเมือ่ ปีพ.ศ.2483 ทางราชการให้ตดั ค�ำว่า “เมือง” ออกและให้เรียกว่า “อ�ำเภอพิมาย”


งานประเพณี/งานประจ�ำปี • งานเทศกาลเทีย่ วพิมาย นครราชสีมาจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริม การท่องเทีย่ วและอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูวฒั นธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ โดยก�ำหนด จัดงานขึน้ ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจ�ำทุกปี กิจกรรมหลักในงาน ประกอบด้วยการแสดงประกอบแสง สี เสียง “วิมายนาฏการ” ณ บริเวณอุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ ายเป็นการแสดง ในรูปแบบใหม่นำ� เสนอในเรือ่ งราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 และพิธบี วง สรวงและท�ำบุญกลางเมืองเพือ่ ถวายบุญให้เทพเจ้าแสดงถึงความเคารพ ต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ กปักรักษาสถานที่ ตลอดจนกิจกรรม “ย้อนยุคโบร�ำ่ โบราณต�ำนานเมืองพิมาย” ย้อนให้เห็นวิถชี วี ติ ของคนพิมาย เช่น การ ละเล่นของเด็กๆ การค้าขาย อาหาร • การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน อ�ำเภอพิมายมีสนามแข่งเรือพิมาย ซึง่ เป็นสนามแข่งขันเรือยาวที่ “ตรง สวย สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ในประเทศไทย” และนับเป็นพรมหากรุณาธิคณุ หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุง่ สัมฤทธิ์ สถานทีม่ ชี อื่ เสียงในทางประวัตศิ าสตร์ คือ “ทุง่ สัมฤทธิ”์ เมือ่ ปีพ.ศ. 2369 มีเจ้าผูค้ รองนครทางทิศตะวันออกของ ประเทศไทยเป็นกบฏต่อกรุงเทพฯ ยกกองทัพมายึดเมืองนครราชสีมา แล้ว กวาดต้อนผูค้ นไปเป็นเชลยศึก ขณะเดินทางถึงทุง่ สัมฤทธิ์ คุณหญิงโม ภริยา ปลัดเมือง ได้ใช้กลอุบาย และรวบรวมก�ำลังต่อสูก้ องทหารข้าศึกผูร้ กุ รานแตก พินาศถอยทัพกลับไป และวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือ ทีไ่ ด้พลีชพี ช่วยให้มี ชัยชนะแก่ขา้ ศึกด้วยการน�ำคบไฟไปจุดทีก่ องเกวียนบรรทุกกระสุนดินด�ำท�ำให้ เกิดแรงระเบิดขึน้ อย่างรุนแรง แสงเพลิงแดงฉานไปทัว่ ทุง่ สัมฤทธิ์ ข้าศึกบาด เจ็บล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ เพือ่ เชิดชูวรี กรรมทีก่ ล้าหาญและเสียสละอัน ยิง่ ใหญ่ของท้าวสุรนารี และเหล่าวีรชนของจังหวัดนครราชสีมา จึงได้กอ่ สร้างอนุสรณ์ สถานวีรกรรมทุง่ สัมฤทธิ์ ขึน้ ณ บริเวณบ้านสัมฤทธิ์ ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอพิมาย

NAKHONRATCHASIMA 209


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

“เมืองท่องเที่ยวปราสาทหิน วิถีทำ� กินพอเพียง เรียงร้อยประเพณี มีจิตสาธารณะ”

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลพิมายมีส�ำนักงานชั่วคราวตั้ง อยู่เลขที่ 316/14-15 หมู่ที่ 14 ถนนหฤทัยรมย์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี นายดนัย ตั้งเจิดจ้าเป็น นายก เทศมนตรีต�ำบลพิมาย

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลต�ำบลพิมาย ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลพิมาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 2.156 ตร.กม. แบ่งการปกครอง เป็น 15 ชุมชน จ�ำนวน 2,727 ครัวเรือน และมีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,688 คน (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ณ เดือนมกราคมพ.ศ.2558) ประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และมีการประกอบ อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นอาชีพพื้นบ้านที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำ เส้นหมีพ่ มิ าย กระยาสารท และผลิตภัณฑ์จากหวายทีเ่ ป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของทต.พิมาย

1.เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ อารยธรรมขอมโบราณ เชื่อมโยงสู่การเป็นมรดกโลกและความเป็นสากล 2.การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 210

เทศบาลต�ำบลพิมาย

3.ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มคี วามมัน่ คงด้านรายได้ อยู่อย่างเป็นสุข ด้วยวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง 4.ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการมีจิต สาธารณะของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 2.การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.การประชาสัมพันธ์สถานทีแ่ ละกิจกรรมการท่องเทีย่ วให้เป็นทีร่ จู้ กั 4.การปรับภูมทิ ศั น์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร 5.การอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน แนวทางการพัฒนา 1.การส่งเสริมอาชีพและรายได้ 2.สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 3.การพัฒนาสินค้าและบริการ 4.การพัฒนาการศึกษา 5.การสวัสดิการสังคม 6.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของ ชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน 2.การบังคับใช้กฎหมาย 3.การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 4.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประวัติศาสตร์พิมาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงพื้นบ้านการประกวด 5.รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น แมวสีสวาด (แมวโคราช) ซึ่งค้นพบครั้งแรกในโลกที่อ�ำเภอพิมาย ฯลฯ งานแสดงแสงเสียงในอุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย (มินไิ ลท์แอนท์ ซาวด์) จะจัดประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพื้น บ้าน (กิ๋นเข่าค�่ำ) พร้อมชมแสงเสียงประกอบการแสดงวิมายะนาฏการ เวลาประมาณ 18.00-20.00 น.

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว/ ประเพณีสำ� คัญ

เทศบาลต�ำบลพิมาย มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ สถานที่ ท่องเที่ยว จึงเป็นลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมอย่างสม�่ำเสมอทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ ปีละไม่ต�่ำกว่า 300,000 คนนอกจากนี้ยังมีงานประเพณีและเทศกาล ส�ำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประเพณีการแข่งเรือยาว พิมายจะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึง่ จะมีกจิ กรรมการแข่งเรือยาวประเพณี, การแข่งเรือนานาชาติ และมีสนามแข่งเรือที่เป็นมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศ งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จัดพร้อมกับประเพณีแข่งเรือพิมาย โดยมีการแสดงแสงเสียงประกอบ วิมายะนาฏการ ในบริเวณอุทยาน NAKHONRATCHASIMA 211


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ “พัฒนาก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลชาวประชาร่วมใจใส่ใจสิง่ แวดล้อม”

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 282 หมู่ที่ 13 ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยอยู่ห่าง จากอ�ำเภอพิมายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายเสถียร ควบพิมาย ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลรังกาใหญ่

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ตรง กลางเป็นรูปหงส์ ยืนบนเสาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เสาหงส์” ซึ่งแกะสลักจาก ไม้สูงประมาณ 4 เมตร สื่อความหมายดังนี้ “เสาหงส์ ที่ปักไว้ในสมัยก่อน เป็นจุดที่ใช้ส�ำหรับพักคาราวานเกวียนของ พ่อค้า ที่ไปขายของยังประเทศเขมร”

ประวัตคิ วามเป็นมา

ต�ำบลรังกาใหญ่ เดิมขึน้ กับต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพ.ศ.2503 ได้แยกออกมาเป็นต�ำบลรังกาใหญ่ โดยมีก�ำนันพรม กาศก้อง เป็น ก�ำนันคนแรก เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2539 ต�ำบลรังกาใหญ่ได้ยกฐานะจากสภาต�ำบล เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลรังกาใหญ่ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 องค์การ บริหารส่วนต�ำบลรังกาใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่

212


ข้อมูลทัว่ ไป

เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 74.346 ตร.กม. หรือ 46,466.25 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้านมี ประชากรทัง้ สิน้ 14,560 คน แบ่งเป็นชาย 7,226 คน หญิง 7,334 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 207 คน/ตร.กม.

กิจกรรมเด่นในรอบครึง่ ปี 2558

1.กิจกรรมโครงการ “ป้องกันเด็กจมน�ำ้ ” ปี 2558 2.นายกฯเสถียร ควบพิมาย ร่วมกิจกรรม “อ�ำเภอยิ้ม” เคลื่ อ นที่ ณ วัดบ้า นฉกาจช่องโค ต�ำบลรังกาใหญ่ เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2558 3.กิจกรรมการประชุมคณะท�ำงานเพือ่ วางแผนการติดตาม เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในต�ำบลรังกาใหญ่ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุติดบ้าน 4.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ 5.กิจกรรมการฝึกทักษะการลอยตัวแก่อาสาสมัครเพื่อเป็น วิทยากรพีเ่ ลีย้ ง ตามโครงการอบรมป้องกันการจมน�ำ้ ในกลุม่ เด็กและ เยาวชนต�ำบลรังกาใหญ่ ประจ�ำปี 2558 วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพิมายอินน์ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ต�ำบลรังกาใหญ่ 6.กิ จกรรมการอบรมความรู้แ ละฝึกทักษะอาสาสมั คร สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้ พิการและผู้สูงอายุติดบ้าน ประจ�ำปี 2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ สนับสนุนโดยกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่

7.นายกฯเสถียร ควบพิมายและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลง ส�ำรวจหมู่บ้านและน�ำพนักงานเทศบาลท�ำความสะอาดภายใน หมู่บ้านต�ำบลรังกาใหญ่ 8.อบรมโครงการส่งเสริมด�ำเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์อบรมเกษตรผสมผสานบ้าน โนนรัง-บูรพา ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 9.ตั ก บาตรท� ำ บุ ญเนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า ณ ส� ำ นั กงาน เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ 10.นายกฯเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต�ำบลรังกา ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ ประสพภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ(วาตภัย)ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตต�ำบลรังกาใหญ่ 11.กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ ปี 2558 ณ สระน�้ำหนองโทน 12.กิจกรรมการแข่งขันกีฬารังกาใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 17 ปี 2558 13.โครงการเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ได้ ณ ถนนสายกลางบ้านรังกาน้อยหมู่ที่ 7-บ้านสามัคคี 1 หมู่ที่ 16 ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 14.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 ณ เทศบาล ต�ำบลรังกาใหญ่

NAKHONRATCHASIMA 213


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

“สร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ มุง่ สูค่ ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง” คือวิสยั ทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์ ซึง่ มีสำ� นักงานตัง้ อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอ พิมาย ไปทางทิศตะวันตกระยทาง 4 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี ว่าที่ร้อยตรี ศิริโชค นิยมไร่ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์ และมีจ่าสิบโท ปราโมทย์ เดชขุนทด ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์การ บริหารส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล

1.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการ ประกอบอาชีพ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิต ส่งเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการตลาด 2.นโยบายพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาการนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบสาธารณสุข จัดให้มสี วัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การแก้ไขปัญหาและป้องกันยา เสพติด การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3.นโยบายด้านการบริหารจัดการ โดยด�ำเนินการพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 4.นโยบายการพัฒนาด้านส่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการจัดหาที่เก็บขยะ จัดตั้ง ธนาคารขยะ จัดระบบการขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และจัดภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามเพื่อพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การก�ำหนดมาตรการการเผาตอฟางในพื้นที่การเกษตรเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน การก�ำหนดมาตรการการขุดดิน ถมดิน การควบคุมรถบรรทุกน�ำ้ หนักเกิน มาตรฐาน

นโยบายเร่งด่วน

1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยเพิ่มโรงสูบน�ำ้ ด้วยไฟฟ้า และปรับปรุงเหมือง ส่งน�้ำ บานปิด-เปิดน�ำ ้ ให้และครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.ส่งเสริมและพัฒนาอนุสรณ์สถานวีรกรรม ทุง่ สัมฤทธิใ์ ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน 3.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและยัง่ ยืน 4.ส่งเสริมและบริการ การจัดเก็บขยะทุก ชุมชน ให้ต�ำบลสัมฤทธิ์เป็นถิ่นสะอาด 214


ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์ เนื้อที่ทั้งหมด 32,225 ไร่เป็น พื้นที่ใช้เป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรและอยู่อาศัย 25,119 ไร่ ที่เหลือเป็น พื้นที่แหล่งน�้ำ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางมีแม่น�้ำส�ำคัญ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกมีแม่นำ�้ มูลและล�ำละหลอดไหลผ่าน องค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมฤทธิ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมูบ่ า้ น มีประชากรทัง้ สิน้ 9,091 คน ชาย 4,479 คน หญิง 4,612 คน จ�ำนวน ครัวเรือนทัง้ หมด 2,511 หลัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำนาท�ำไร่และเลี้ยงสัตว์ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย

ผลผลิตที่ส�ำคัญและมีชื่อเสียง

1.น�ำ้ มันเหลือง บ้านส�ำเร็จ หมู่ที่ 13 2.กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร บ้านท่าแดง หมู่ 3 3.กลุ่มจักสานหมวกใบตาล บ้านคล้า หมู่ที่ 8

งานประเพณีท้องถิ่นที่ส�ำคัญ

• งานแข่งเรือยาวประเพณี ช่วงเวลาจัดงานเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน • งานสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารีและงานสัมฤทธิ์เกษตรแฟร์ ช่วงเวลาจัด งาน 3-5 มีนาคม ของทุกปี • งานวิ่งคบไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จัดขึ้นทุกวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี พิธีการจุดคบไฟ และร�ำบวงสรวง

แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ ที่ 1 ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัด นครราชสีมา 46 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา- ขอนแก่น มีทางแยกเข้าอยู่ทางขวามือ (สังเกตุป้ายสูงพื้น สีนำ�้ เงินตัวหนังสือสีขาว) ก่อนถึงทางแยกเข้าแหล่งโบราณคดีบา้ นปราสาท ซึ่งอยู่ด้านซ้าย หรือถ้ามาจากพิมายมีทางแยกจากถนนบายพาส-ชุมพวง บริเวณตรงข้ามเยื้อง สวนอาหารริมมูล ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมของทุกปี ชาวบ้านสัมฤทธิ์ท้ัง 4 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ขึ้น เพื่อระลึกถึง วีรชนอันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือและวีรชน มีการ บวงสรวงดวงวิญญาณ ถวายบายศรี เครื่องสังเวย บ�ำเพ็ญกุศล และมี มหรสพสมโภชตลอดงาน นอกเหนือจากการจัดงานประจ�ำปีแล้ว ยังมีชาว บ้านและบุคคลทั่วไปเดินทางมากราบไหว้ และท�ำกิจกรรมอื่นๆ ตลอดปี อาทิ การแก้บน วิ่งคบไฟ ฯลฯ สดุดวี รี กรรมทุง่ สัมฤทธิ์ เมือ่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2369 ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ กองทัพหน้าในบังคับบัญชาของเจ้าราชบุตรยกมาถึงเมือง นครราชสีมา ครั้นถึงวันเสาร์ท ี่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงค์ซึ่ง ครองเวียงจันทร์พร้อมกองทัพใหญ่ได้มาถึงเมืองนครราชสีมา กองทัพหน้า เดินทางไปทางทิศตะวันตกตรงไปยังเมืองสระบุรี (ปากเพรียว) ส่วนเจ้า อนุวงศ์ทางนี้สั่งให้กองทัพยึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวเมือง หน้าด่าน และเป็นช่วงเวลาที่เจ้าเมืองนครราชสีมาไปเป็นเชลยศึก โดยมี เพี้ยรามพิชัยเป็นหัวหน้าควบคุมออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทร์โดยผ่าน เมืองพิมาย ระหว่างเดินทางแผนการกอบกูอ้ สิ รภาพของชาวนครราชสีมา ได้ถกู ก�ำหนดขึน้ โดยคุณหญิงโม ซึง่ เป็นภริยาของพระยาสุรเดชวิเศษฤทธิ์ ทศทิศวิชัย (ปลัดทองค�ำ) ปลัดเมืองนครราชสีมาขณะนั้น ซึ่งมีนางสาว บุญเหลือบุตรีหลวงเจริญกรรมการเมืองนคราชสีมา โดยมีส่วนร่วมให้ข้อ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด คุณหญิงโมได้มอบหมายให้นางสาวบุญเหลือซึ่ง เสมือนเป็นหลานของท่านเป็นผู้รับแผนการไปปฏิบัติด้วยความส�ำนึกที่ จงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นางสาว บุญเหลือจึงรับด�ำเนินการตามแผนการของคุณหญิงโม

NAKHONRATCHASIMA 215


เส้นทางพบ อ�ำเภอครบุรี

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอ�ำเภอครบุรี

“ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอุสาหกรรม และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ” คือวิสยั ทัศน์ของอ�ำเภอครบุรี ซึง่ มีทวี่ า่ การอ�ำเภอตัง้ อยูท่ ี่ หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลแชะ โดยอยูห่ า่ งจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี นายชาญชัย ศรศรีวชิ ยั เป็นนายอ�ำเภอครบุรี

ความเป็นมา

อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้ยกฐานะจากกิง่ อ�ำเภอแชะ เมือ่ ปีพ.ศ. 2484 โดยแยกออกจากอ�ำเภอกระโทก หรืออ�ำเภอโชคชัยในปัจจุบนั ค�ำว่า “ครบุร”ี มาจากค�ำว่า “สาครบุร”ี ซึง่ แปลว่า เมืองต้นน�ำ้ หรือเมืองสายน�้ำเพราะมีแควน�้ำหลายสายไหลมารวมกัน ต่อมาค�ำว่า “สาครบุร”ี กร่อนหายไป จึงเหลือเพียงค�ำว่า “ครบุร”ี ในปัจจุบนั

ข้อมูลพืน้ ฐานของอ�ำเภอครบุรี

อ�ำเภอครบุรี มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 1,748 ตร.กม.หรือ 1,150,000 ไร่ เป็น พืน้ ทีน่ อกเขตป่าไม้ 330.32 ตร.กม. หรือ 206,387.50 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทบั ลาน ป่าสงวนแห่งชาติปา่ ครบุรี และป่าสงวนแห่ง ชาติปา่ ดงอีจานใหญ่ 216


เขือ่ นล�ำแชะและน�ำ้ ตกวังเต่า ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นมาบกราด หมูท่ 1ี่ 7 ต�ำบลโคกกระชาย แหล่งดูนก ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นซับสะเดา หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลบ้านใหม่

ศักยภาพและทิศทางการพัฒนา

ลักษณะภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบเชิงเขาหรือทีด่ นิ มีภเู ขาสูง สลับซับซ้อนอยูท่ างใต้ของพืน้ ที่ คือ เทือกเขาสันก�ำแพง ซึง่ เป็นแหล่งก�ำเนิด ของต้นน�ำ้ หลายสาย ได้แก่ แม่นำ�้ มูล แม่นำ�้ ล�ำแชะ ล�ำห้วยเพรียก ล�ำห้วย สะแก โดยแม่น�้ำเหล่านี้จะไหลลาดไปทางทิศเหนือแล้ว รวมตัวกันเป็น แม่น�้ำมูล จึงท�ำให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำเหมาะแก่การท�ำนา ส่วนพื้นที่ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลูกคลื่น จึงเหมาะแก่การท�ำไร่มันส�ำปะหลัง และปลูกผลไม้ยืนต้น การปกครอง อ�ำเภอครบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ต�ำบล 153 หมูบ่ า้ น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาล จ�ำนวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 10 แห่ง ประชากรและสภาพเศรษฐกิจ อ�ำเภอครบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 95,897 คน เป็นชาย 47,216 คน เป็นหญิง 48,681 คน มีครัวเรือน จ�ำนวน 33,900 ครัวเรือน (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558) รายได้ประชากร 80,314 บาท/คน/ปี ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�ำนวน 25,484 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ข้าวและอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โรงงานน�้ำตาลครบุรี โรงงานแป้งมันส�ำปะหลังครบุรี และ บริษัท ที พี เค เอทานอล จ�ำกัด

โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ

ถ�้ำวัวแดง ตั้งอยู่ที่บ้านเฉลียง หมู่ที่ 4 ต�ำบลเฉลียง ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านครบุรี หมู่ที่ 16 ต�ำบลครบุรีใต้ เขื่อนมูลบนและหาดจอมทอง ตั้งอยู่ที่บ้านมูลบน หมู่ที่ 7 ต�ำบลจระเข้หิน

อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จะใช้ศกั ยภาพซึง่ ประกอบ ด้วยการมีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่ประมาณ 1,150,000 ไร่ ประชากรประมาณ 95,897 คน มีพนื้ ทีใ่ นการเกษตรประมาณ 3 แสนกว่าไร่ มีโรงแป้ง มันส�ำปะหลัง โรงงานน�ำ้ ตาล และโรงงานเอทานอล ส�ำหรับด้านการ ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ ำ� คัญคืออุทยานแห่งชาติทบั ลาน ซึง่ ได้รบั การ คัดเลือกให้เป็นมรดกโลก ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญคือถ�ำ้ วัวแดง ปรางค์ครบุรี หาด จอมทอง เขือ่ นล�ำแชะ เขือ่ นล�ำมูลบน น�ำ้ ตกวังเต่า น�ำมาผนวกกับ ขีดความสามารถของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน การบูรณาการ ท�ำงานในรูปแบบของ “อ�ำเภอครบุร”ี โดยยึดหลักการท�ำงานของภาค รัฐแบบ 5 ร่วม (คือ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมคิดติดตามประเมินผล) และ 3 ประสาน (คือ ประสาน ประสาน ใจและประสานปฏิบตั กิ าร) เพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศที่ เอือ้ ต่อการลงทุน

อ�ำเภอครบุรี มีตำ� แหน่งทางเศรษฐกิจ (Market Position) คือ “การเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ข้าว อ้อย และการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่มีกิจกรรมสามารถ พัฒนาเป็น Cluster ได้ ภายใต้ขบวนการขับเคลือ่ น ทัง้ ต้นน�ำ้ -ปลายน�ำ้ (value chain) ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมียทุ ธศาสตร์อนื่ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทขี่ บั เคลือ่ น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม อาหารแปรรูปครบวงจร เพือ่ พัฒนาไปสูค่ รัวโลก 2.การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน 3.พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล NAKHONRATCHASIMA 217


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

นายชัยนิคม ปัดชา ด�ำรงต�ำแหน่งนายก เทศมนตรีต�ำบลจระเข้หิน “องค์กรน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ”

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลจระเข้หิน ซึ่งมีส�ำนักงานตั้ง อยู่หมู่ที่ 6 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ ห่างจากอ�ำเภอครบุรีประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด นครราชสีมา 62 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายชัยนิคม ปัดชา ด�ำรง ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี ต�ำบลจระเข้หิน

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลต�ำบลจระเข้หนิ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ชุมชน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ท�ำไร่ และ การเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ของทต.จระเข้หิน มีสถานศึกษาระดับป.1-6 ทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนชุมชน จระเข้หนิ และโรงเรียนบ้านไผ่ มีวดั อยูท่ งั้ หมด 3 แห่งคือ วัดจระเข้หนิ วัดสว่างหนองแวง และวัดป่าปรางค์กู่

218

เทศบาลต�ำบลจระเข้หิน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS)

1. การพัฒนาการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่าง ทั่วถึง 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป 3. การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนหน้า 4. การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 5. การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 6. การพัฒนาการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่าง ทั่วถึง 7. การพัฒนาบริหารจัดการของทต.จระเข้หนิ ให้มปี ระสิทธิ ภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


จากใจนายก ทต.จระเข้หิน

กระผม นายชัยนิคม..ปัดชานายกเทศมนตรีต�ำบลจระเข้ หินได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านจระเข้หินและบ้านไผ่ ขอขอบคุณทุกๆ คะแนนเสียงที่มอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี ในสมัยแรกตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ผมในฐานะผู้บริหารได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารและ พัฒนาเทศบาลให้ครอบคลุมภารกิจทุกๆ ด้านตามอ�ำนาจหน้าที่ที่จะ กระท�ำได้ทงั้ ด้านการบริการสาธารณะการศึกษากีฬาประเพณีวฒั นธรรม ปรับปรุงภูมทิ ศั น์พนื้ ทีเ่ ทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยูพ่ ฒั นาระบบเทคโนโลยี สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึง ข้อมูลระบบข่าวสารของทางราชการมุ่งท�ำงานในการบริหารและการ พัฒนาเทศบาล โดยยึดหลักการท�ำงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชนโดย ค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นส�ำคัญซึ่งความส�ำเร็จ ที่เกิดขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทุกภาค ส่วนผู้น�ำชุมชนประชาชนสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เสนอแนะให้ข้อคิดที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผมขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่าในช่วงสมัยที่ผมยังท�ำหน้าที่นายก เทศมนตรีต�ำบลจระเข้หินผมและทีมงานจะท�ำงานพัฒนาการทุก ด้านให้เต็มก�ำลังความสามารถและจะสร้างพลังความรักสามัคคีของ ประชาชนในชุมชนให้มีความสมัครสมานสามัคคีมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดี ต่อกันเพื่อให้เทศบาลของเรามีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไปและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้

NAKHONRATCHASIMA 219


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�ำปี 2557

นายธนดล ชัยยุตต์ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำ� บลแชะ

เทศบาลต�ำบลแชะ “เทศบาลต�ำบลแชะ เป็นองค์กรผูน้ ำ� บริหาร จัดการบ้านเมืองทีด่ ี เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่อย่างยั่งยืน” คือ วิสยั ทัศน์ (Vision) ของเทศบาลต�ำบลแชะ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี นายธนดล ชัยยุตต์ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกเทศมนตรีต�ำบลแชะ พันธกิจ (Mission) 1. การพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ รวมทั้งผังเมืองทั้งเทศบาล 2. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงทุกรูปแบบ 3. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 4. เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 6. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ให้มีการรวม กลุ่มอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยประยุกต์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 8. การส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 220

ท�ำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการจัดงาน มหาสงกรานต์ ปี 2558

เยื่ยมผู้ยากไร้และด้อยโอกาศในเขตเทศบาลต�ำบลแชะ

รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ มหาสงกรานต์ ปี 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558


บริษัท สยาม โคสทอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท สยาม โคสทอล อินเตอรเทรด จำกัด 99/1 หมู 6 ถ.บางนา-ตราด อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร 038-539533 ผลิตงานโลหะ (เหล็ก, สแตนเลส) พับขึ้นรูป ตูควบคุมไฟฟา รางเดินสายไฟ ฯลฯ

16/33 หมู 3 ซ.วัดสีสุก ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-4766858-60 ออกแบบ ผลิตและจำหนาย ตูควบคุมไฟฟา แรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง รางเดินสายไฟ จำหนายอุปกรณไฟฟา ฯลฯ

บริษัท โคราช วูด ชิพ จำกัด

133 หมู 4 ต.โคกไทย อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร 081-902-0799 ผลิต และจำหนาย ชิ้นไมสับ (ยูคาลิปตัส)

NAKHONRATCHASIMA 221


เส้นทางธรรมหนุนนำ�ชีวิต

วัดสว่างหนองแวง วัดสว่างหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ ต�ำบลหนองจระเข้ อ�ำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติวัด

วัดสว่างหนองแวงได้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2417 โดยพระอุป ชฌาย์น้อยและชาวบ้าน บ้านไผ่ โดยตั้งวัดอยู่ติดกับหนองปรือ (หรือ ทุคนลาวเขาเรียกว่าหนองแวง) ต่อมาเมื่อ หลวงปู่น้อย มรณภาพ ก็ มีพระเจ้าอาวาสดูแลต่อมาอีกหลายองค์ ได้แก่ หลวงตาเดช ไม่ทราบ วันเดือนปีที่เป็นเจ้าอาวาส พระอธิการหลิม พระอธิการผิน ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2497 ถึง พ.ศ.2501 พระอธิการทิม เตชวโร เป็นเจ้าอาวาส หลังจากพระอธิการทิม ลาสิกขาบทไปแล้ว เจ้าอธิการเจือ กิตฺติญาโณ รักษาการเจ้าอาวาสและได้รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันในวัดประกอบด้วย กุฏิใหญ่ 1 หลัง กุฏิเล็กอี 3 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง หอระฆัง 1 พระอุโบสถ 1 เจดีย์ 1 ห้องน�ำ้ 16 ที่ 222


ประวัติเจ้าอาวาส

พระมงคลวรการ เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองแวง มารดาชื่อ เหม ที่บ้านเลขที่ 208 หมู่ 6 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียนบ้านไผ่ ต่อมาเมื่ออายุ 21 ปี เข้ารับราชการทหาร 2 ปี เมื่อปลดประจ�ำการ ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ที่วัดสว่างหนองแวง ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูสังฆกิจบุราจารย์ วัดจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2503 สอบได้นักธรรมเอกพร้อมกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าอาวาสในปีเดียวกัน ปีพ.ศ.2509 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะต�ำบลโคกกระชาย ปีพ.ศ.2512 เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ.2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวิริยะ กิตติคุณ และในปี พ.ศ.2520 ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าคณะอ�ำเภอครบุรีและ ในปีต่อมาคือปี พ.ศ.2521 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ อ�ำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ.2532 ได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นเอก ปี พ.ศ.2552 เป็นพระราชาคณะมีนาม ว่า พระมงคลวรการ จนถึงปัจจุบัน NAKHONRATCHASIMA 223


เส้นทางพบ นายอ�ำเภอ

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอ�ำเภอสูงเนิน

“สูงเนินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล�ำ้ ค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค�่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” คือค�ำขวัญของอ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ มีทวี่ า่ การอ�ำเภอ ตั้งอยู่ถนนมิตรสัมพันธ์ เขตเทศบาลต�ำบลสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 039487 อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 36 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอสูงเนิน

ประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอสูงเนิน

อ�ำเภอสูงเนิน เป็นเมืองโบราณตัง้ แต่สมัยทวาราวดี มีการก่อสร้าง ปราสาทโบราณ ได้แก่ ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก ปราสาทหินเมืองเก่า และมีพทุ ธไสยาสน์ศลิ า เสมาธรรมจักร อายุประมาณกว่า 2,000 ปี สร้างมา ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นที่ปรากฏร่องรอยโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นมรดกล�ำ้ ค่าทางศิลปวัฒนธรรม ทีส่ ะท้อนถึงความเจริญรุง่ เรืองในอดีต โดยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองเสมา และเมืองโคราฆะปุระ หรือ เมืองโคราช อ�ำเภอสูงเนิน ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2442 (ร.ศ.118) 224

ข้อมูลทั่วไป

อ�ำเภอสูงเนิน มีพื้นที่ทั้งหมด 768.50 ตร.กม. 480,312.50 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 ต�ำบล 127 หมู่บ้าน มีเทศบาล 2 แห่ง มี องค์การบริหารส่วนต�ำบล 11 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้นจ�ำนวน 82,745 คน แยกเป็นหญิง 42,365 คน ชาย 40,380 คน ครัวเรือน จ�ำนวน 32,587 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558) ลักษณะทัว่ ไปเป็นพืน้ ทีร่ าบและลาดเอียง ภูเขาและพื้นที่ปา่ ไม้ มีล�ำน�้ำส�ำคัญ คือ ล�ำตะคอง ล�ำห้วยไผ่ ล�ำห้วยยาง มี ป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง เนือ้ ทีท่ งั้ หมด 231,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.15 ของ


พื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 319,068 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต ให้ดำ� เนินกิจกรรมประกอบการทัง้ สิน้ 123 แห่ง

วิสัยทัศน์อำ� เภอสูงเนิน

“มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมก้าวหน้า”

มุง่ สูเ่ กษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยโดยใช้ภมู ปิ ญั ญาชาวบ้าน การใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรกรรมยัง่ ยืนทีเ่ ป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี อันส่งผลถึงความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมโดยเฉพาะสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจอาหารทีป่ ลอดภัยย่อมเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรในฐานะผูผ้ ลิตและบริโภค การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน โดยการ สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ทีม่ ตี อ่ ขบวนการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เพือ่ ให้การเดินทางมาเทีย่ วสภาพธรรมชาติได้ชนื่ ชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพบนพืน้ ฐานความรูร้ กั ษาวัฒนธรรม อุสาหกรรมก้าวหน้า เป็นเมืองทีม่ กี ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และอยูด่ กี นิ ดีมกี ารพัฒนาอย่างสมดุล ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาค ศิลปวัฒนธรรมดัง้ เดิม ภาคอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ท�ำให้เมืองสูงเนินน่าอยู่ ผูค้ นน่ารัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�ำเภอสูงเนิน

สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ ตามล�ำตะคอง และทีร่ าบลุม่ เชิงเขา ประกอบกับ ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เมืองสูงเนินต้องแบ่งพืน้ ทีก่ ารพัฒนาเป็น 3 รูปแบบ 1.พืน้ ทีร่ าบลุม่ ตามล�ำตะคอง ส่งเสริมอาชีพการท�ำนา ท�ำสวนผลไม้ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่วัฒนธรรมดั้งเดิม มีปราสาทหินหลายแห่ง เป็นทีต่ งั้ ของเมืองโฆราฆะปุระ หรือเมืองโคราชเดิม ทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ท�ำจากหินทรายอายุประมาณ 1,200 ปี เสามาธรรมจักร ท�ำจากหินทรายโบราณ ทีว่ ดั ธรรมจักรเสมาราม ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเสมา และต�ำโคราช พัฒนาส่งเสริมอาชีพราษฎรควบ คู่กันกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน ควบคูก่ นั ไป 2.พื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา ส่งเสริมอาชีพการท�ำการเกษตรเชิงนิเวศน์ การท�ำไร่ ผสมผสานกับการท�ำสวนผลไม้ตามฤดูกาลและตามสภาพพืน้ ที่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ท�ำอย่างไรให้ประชาชนมีชวี ติ ความเป็นอยู่

ที่ ดี อ ยู ่ ร ่ ว มกั บ ธรรมชาติ โดยไม่ บุ ก รุ ก ท� ำ ลายทรั พ ยากร ธรรมชาติและพืน้ ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน 3.พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ เมืองอุตสาหกรรมใหม่ เป็นทีต่ งั้ ของเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึง่ มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อุตสาหกรรม และนอกเขตอุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมาก มีทงั้ โรงงานขนาดใหญ่มาตรฐานสากล ซึง่ มีคนงานจ�ำนวนเป็นหมืน่ คน จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึง่ จ�ำเป็นต้องพัฒนาทางด้าน การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม รักษาระบบนิเวศน์ ไม่มมี ลพิษทีเ่ ป็น อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทางด้านการคมนาคม ความทันสมัยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ รองรับแรงงาน จ�ำนวนมากเข้ามาอยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ ทัง้ นีไ้ ด้เน้นการอยูร่ ว่ มกัน ในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สนิ ของประชาชนอย่างเคร่งครัด

สถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอสูงเนิน

1.ปราสาทโนนกู่ เป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 2.วัดธรรมจักรเสมาราม มีโบราณวัตถุที่ส�ำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงที่มีความ เก่าแก่และใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย NAKHONRATCHASIMA 225


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อ.สูงเนิน)

นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน ส่งเสริมอาชีพประชาชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน ซึ่งมี ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน ต�ำบลสูงเนิน อ� ำ เภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยอยู ่ ห ่ า งจากที่ ท� ำ การ อ� ำ เภอสู ง เนิ น ประมาณ 7 กิ โ ลเมตร ปั จ จุ บั น มี นายเชิ ด ชาย จงรั้งกลาง ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน

ตราหรือสัญลักษณ์ของต�ำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนินเดิมใช้ตรา “ธรรมจักร” เช่นเดียวกับต�ำบลเสมาและอ�ำเภอสูงเนิน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนตรา สัญลักษณ์ใหม่เป็น “รูปปราสาทบ้านบุใหญ่มีรูปดอกบัวอยู่ใต้ฐาน ปราสาท” และสีประจ�ำองค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน คือ สีฟา้ -ขาว

ความเป็นมาของอบต.สูงเนิน

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน ได้รับการยกฐานะ จากสภาต� ำ บลเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามนัยมาตรา 40, 95 แห่ง พรบ. สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน อบต.สูงเนินจัดระดับชั้นอยู่ในระดับ “อบต.ขนาดใหญ่”

226

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนิน ข้อมูลทั่วไป

ต�ำบลสูงเนินมีเนือ้ ที่ ประมาณ 73.57 ตร.กม. หรือ 45.981 ไร่ เป็นเนือ้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลสูงเนินประมาณ 59.02 ตร.กม. หรือ 36,887 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีความ ลาดเอียงจากตอนใต้ลาดสู่ตอนเหนือของต�ำบล มีคลองชลประทาน และล�ำตะคลองไหลผ่าน สภาพพื้นที่จึงเหมาะส�ำหรับการท�ำนาในที่ ลุ่มและท�ำไร่ในที่ดอน อาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ ได้แก่ การท�ำนา ท�ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้ ประชาชนในวัยแรงงานมีรายได้หลักจากการรับจ้างในโรงงาน


พันธกิจ( Mission)

1.พัฒนาระบบบริหารและการบริการสาธารณะให้สามารถแก้ไขปัญหา และความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 2.ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อความถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรม 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นรากฐานการพัฒนาอย่าง ยัง่ ยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

1.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 2.การบริการจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 3.ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 4.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

NAKHONRATCHASIMA 227


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสมา ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสมา

“เศรษฐกิจการอาชีพชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งโบราณสถาน ประชาชนมีการศึกษา สุขภาพดีถว้ นหน้า บริการสาธารณเพียบพร้อม สิง่ แวดล้อมไม่เป็นพิษ” คือวิสยั ทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเสมา ซึง่ มีสำ� นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99 หมูท่ ี่ 2 บ้านแก่นท้าว ต�ำบลเสมา อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย ตัง้ อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอสูงเนินไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตรและอยูห่ า่ งจากจังหวัด นครราชสีมา ประมาณ 37 กิโลเมตร

228


ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสมา ได้ยกฐานะขึน้ เป็น “องค์การ บริหารส่วนต�ำบลเสมา” โดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล จ� ำ นวน 16 หมู ่ บ ้ า น มี พื้ น ที่ ร วมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 80.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,479 ไร่ สภาพภูมิประเทศ ต�ำบลเสมา ตั้งอยู่ในท�ำเลที่สูงกว่า 200300 เมตร มีลักษณะพื้นที่ราบและพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ตอนบน สูงกว่าตอนล่าง พื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผล พืชไร่ และมีพื้นที่ลุ่มเหมาะสมในการท�ำนา ประชากร มีจำ� นวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,892 คน แยกเป็น ชาย 3,719 คน หญิง 4,173 คน มีจ�ำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,134 ครัวเรือน (จากข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ) อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาง การเกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำนา ท�ำสวน การเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ ส�ำคัญ ได้แก่ ข้าว มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การ เลีย้ งโคเนือ้ นอกนัน้ ประกอบอาชีพด้านอืน่ เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทัว่ ไป และขายแรงงาน ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการ มีสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน ต�ำบลเสมาที่ขึ้นชื่อ และสามารถส่งออกจ�ำหน่ายตามร้านค้าทัว่ ไปคือ กลุม่ ผลิตผ้าเช็ดเท้า บ้านโป่ง หมู่ท ี่ 6

NAKHONRATCHASIMA 229


การปกครองต�ำบลเสมา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 9 บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 2 บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 10 บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 11 บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 4 บ้านทะเล หมู่ที่ 12 บ้านทะเลใน หมู่ที่ 5 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 13 บ้านเสมา หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง หมู่ที่ 14 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 7 บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 15 บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 16 บ้านทะเลบน กลุ่มมวลชนจัดตั้งได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) จ�ำนวน 182 คน กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จ�ำนวน 21 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำโรงเรียน จ�ำนวน 49 คน กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสหกรณ์ จ�ำนวน 23 กลุ่ม ชมรม อส.ตร. จ�ำนวน 1 กลุ่ม อปพร. จ�ำนวน 1 กลุ่ม อื่น ๆ ปปส.หมู่บ้านละ 25 คน รวมจ�ำนว 350 คน

คณะผูบ้ ริหาร อบต.เสมา

ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นางกอบแก้ว อารยะรังสี นายนิคม ชาสูงเนิน นายไพรัช ซอสูงเนิน

นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารท้องถิน่

นายก อบต. รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.

ด.ต.ธาดา หิรญั ภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสมา ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิน่ ต่อสภาในการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีดังนี้ นโยบายเร่งด่วน 1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะในเขตต�ำบลเสมา 1.2 ขุดลอกท�ำความสะอาดร่องระบายน�ำ้ พร้อมซ่อมแซมฝาปิดที่แตกช�ำรุดทุกหมู่บ้าน 1.3 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตต�ำบลเสมาทุกจุดที่ชำ� รุด 1.4 ตีป่าทุกเส้นทางหลักในเขตต�ำบลเสมา 1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะพร้อมก�ำจัดขยะที่ล้นบ่อขยะ 1.6 จัดหาถังขยะเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

230


นโยบายอื่นๆ 2.1 จัดให้มแี หล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร อันประกอบไปด้วย 2.1.1 น�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค ขุดแหล่งน�ำ้ แห่งใหม่ เพิ่มเติม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน บ�ำรุงดูแล รักษาแหล่งน�ำ้ เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน 2.1.2 แหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร จัดให้มแี หล่งน�ำ้ ส�ำหรับ การเกษตรโดยเฉพาะ ให้เพียงพอ 2.2 จัดให้มีบริการสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง อินเตอร์เน็ต ต�ำบล ให้ประชาชนในพื้นที่ตำ� บลเสมาใช้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 2.2.1 เพิม่ จุดไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสาธารณะทีจ่ ำ� เป็น 2.2.2 ให้บริการอินเตอร์เน็ตต�ำบล 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2.3.1 พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแล ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลให้มีคุณภาพทุกระดับชั้นการศึกษา 2.3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนา จิตใจของประชาชน 2.3.3 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเฉพาะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของต�ำบลเสมา 2.4 จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อและการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วย 2.4.1 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มกี ารรณรงค์ ประชาชนให้รบั ทราบข้อมูลโรคติดต่อและให้มกี จิ กรรมการป้องกันและ ระงับทุกประเภท 2.4.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีการ ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที จัดให้มกี ารฝึกอบรม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต. 2.4.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และการ รณรงค์ให้ประชาชนสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยการออกก�ำลังกาย

2.5 จัดให้มแี ละบ�ำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะส�ำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย 2.5.1 ก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาสนามกีฬา ลานกีฬาให้ เพี ย งพอส� ำ หรั บ ประชาชนในกิ จ กรรมออกก� ำ ลั ง กายและการ นันทนาการ 2.6 จัดให้มกี ารพัฒนาเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน ประกอบด้วย 2.6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท�ำและอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ 2.6.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ 2.6.3 ส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนด�ำรงชีพอย่าง ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ที่ไม่จ�ำเป็น 2.6.4 ส่งเสริมท�ำการเกษตรผสมผสาน ยึดระบบ เศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ให้ใช้อินทรีย์วัตถุในการพัฒนาเกษตร 2.7 ส่งเสริมบ�ำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้อง ถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2.8 คุม้ ครองดูแลรักษาทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณะสมบัตขิ อง แผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.9 รักษาความสะอาดของถนน แหล่งน�้ำ ที่สาธารณะและ ก�ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และมลพิษต่างๆ ให้หมู่บ้านต�ำบลสะอาด ปราศจากมลพิษ 2.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต�ำบลเสมาให้เป็นสถานที่ ท่องเทีย่ วส�ำคัญ รองรับนักท่องเทีย่ วในระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ 2.11 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดวางผังเมืองรองรับการ เจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต 2.12 ประสานหน่วยงานอื่นและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทาง ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความ จ�ำเป็นและสมควรทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาเป็นนโยบายหลักของการ บริหารงานและจะบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่รัฐบาลก�ำหนดให้โดยจะเริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

NAKHONRATCHASIMA 231


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลมะเกลือเก่า “มะเกลือเก่าน่าอยู่ บริหารงานมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาแบบบูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน” คือวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (VISION) ขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลมะเกลือเก่า อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของชื่อต�ำบลมะเกลือเก่า

ต�ำบลมะเกลือเก่า มีที่มาจากชื่อ “มะเกลือ” ซึ่งเป็นต้นไม้ ชนิดหนึ่งมีแก่นด�ำใช้ผลย้อมผ้าให้เป็นสีด�ำสนิท หรือใช้ท�ำยาถ่ายก็ได้ เดิมเรียกว่าต้นหมากเกลือ เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านที่ดอนมะเกลือก็เลย มีชอื่ ตามต้นไม้ชนิดนีเ้ พราะมีจำ� นวนมาก และต้นใหญ่ทสี่ ดุ มีอยูต่ น้ หนึง่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ งดงาม ต้นมะเกลือต้นนี้เองจึงกลายเป็น สัญลักษณ์ และเป็นชือ่ บ้านว่า “บ้านมะเกลือ” ในยุคต่อมาได้มคี วามเจริญ ขึน้ มีบา้ นหลายร้อยหลังคาเรือน และได้แบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน คือส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก ซึง่ ต่อมาได้แยกเป็นต�ำบลมะเกลือ ใหม่ ส่วนบ้านมะเกลือเดิมได้กลายมาเป็นต�ำบลมะเกลือเก่าตัง้ แต่นนั้ มา

232

ความส�ำคัญของ อบต.มะเกลือเก่า

อบต.มะเกลือเก่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 180.70 ตร.กม. เป็น ต�ำบลใหญ่ที่สุดในอ�ำเภอสูงเนิน มีจ�ำนวนประชากรจาก 20 หมู่บ้าน จ�ำนวน 12,546 คน ซึ่งมากที่สุดกว่าทุกองค์กรท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอ สูงเนิน มีงบประมาณบริหารงานของ อบต.ปีละ 40 กว่าล้านบาท ด้วยบริบทของพื้นที่มีทั้งเขตชุมชนเมือง กึ่งเมืองและชนบท มีทาง หลวงแผ่นดินพาดผ่านพื้นที่ถึง 2 เส้นทางส�ำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 มิ ต รภาพ (สระบุ รี - หนองคาย) และทางหลวง แผ่นดิน สาย 24 (สีคิ้ว-อุบลราชธานี) ท�ำให้มีความเจริญของ บ้านเมืองเติบโตขึ้นในบริเวณสองข้างทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว จากวิถีชีวิตเกษตรกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดย เป็นเขตที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เริ่มมีมากขึ้น ท�ำให้ ต�ำบลมะเกลือเก่าต้องพัฒนาพืน้ ทีร่ องรับความเจริญอย่างรวดเร็วดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนเป็นหลัก


แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ

“เขาเขียว” ภูกระดึงโคราช แหล่งท่องเที่ยว ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งผืนป่าที่ยังความสมบรูณ์ตามธรรมชาติและมีความงดงามของ ป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติมีเนื้อที่ 7,864 ไร่ เป็นภูเขาสูง ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ มีป่าพยุง พันธุ์ไม้หายากขึ้นอยู่จ�ำนวน มาก บนยอดเขามีหน้าผาหินหลายแห่งที่เป็นจุดชมวิว สามารถมอง เห็นภูมิทัศน์แบบพานอรามาไกลถึงอ�ำเภอปักธงชัย และยังมีชะง่อน หินทอดยาวไปกลางอากาศดูคล้ายกับภูกระดึงที่นักท่องเที่ยวนิยม ถ่ายภาพธรรมชาติเป็นที่ระลึก

ภูกระดึงโคราช

“เขาสามสิบส่าง” แกรนแคนยอนโคราช “เขาสามสิบส่าง” แกรนแคนยอนโคราช แหล่งท่องเที่ยวที่ มหัศจรรย์ตามธรรมชาติแหล่งใหม่ “สามสิบส่าง” ที่มีแปลกตา ของ ลานหินขนาดใหญ่บนยอดเขาสามสิบส่าง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ มีความสมบรูณ์ตามธรรมชาติและสวยงามที่อยู่ใกล้เมืองโคราช โดย บริเวณลานหินดังกล่าวครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างมีหลุมเป็นแอ่งน�ำ้ ขนาดใหญ่เล็กจ�ำนวนมากกว่าสามสิบแห่ง ลักษณะของแก่งหินมีขนาด ใหญ่บา้ งเล็กบ้าง มีความสวยงวมวิจติ รของหินทีเ่ ว้าแหว่ง มองเห็นเป็น ภาพศิลปะตามแต่ทเี่ ราจะจินตนาการทีน่ จี่ งึ ได้ฉายาว่า “แกรนแคนยอน โคราช” ถ้าอยากรูว้ า่ สวยงามแค่ไหน ต้องลองไปพิสจู น์ดว้ ยตัวคุณเอง “วัดเขาซาด” มหัศจรรย์แหล่งหินก้อน แหล่งหินผาธรรมชาติ “หลวงพ่อค�ำแก้ว” วัดกุดผง เป็นประติมากรรมหินขนาดใหญ่ตั้ร่วมกันอยู่ในผืนป่าธรรมชาติ ที่ หมู่บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย ต�ำบลมะเกลือเก่า อ�ำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก จึงเหมาะ ส�ำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและในบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัด เขาซาด ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมส�ำหรับพุทธศาสนิกชนที่รักใน ความสงบและธรรมชาติ เมื่อเดินเข้าไปจะพบว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วย “วัดเขาซาด” มหัศจรรย์แหล่งหินก้อน ก้อนกินขนาดใหญ่มีรูปทรงอิสระใหญ่เล็กหลายรูปแบบกระจายอยู่ใน ระนาบเดียวกัน บางก้อนมีขนาดใหญ่ตงั้ ใกล้ชดิ กันกลายเป็นซอกหลืบ ทีค่ นสามารถเดินลัดเลาะเข้าไปได้ หินบางก้อนเป็นโพรงทีค่ นสามารถ เข้าไปอาศัยได้ บางจุดสามารถเดินรอดทะลุเข้าไปนัง่ เล่นได้ หินบาง ก้อนวางทับซ้อนกันหมิ่นเหม่เหมือนพระธาตุอินทร์แขวนของพม่า

ต�ำบลมะเกลือเก่ามีพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวต�ำบลมะเกลือเก่า ให้ความเคารพนับถือศรัทธา ว่าเป็น พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชื่อว่า “หลวงพ่อค�ำแก้ว” เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชยั สร้างขึน้ เป็นพระประธาน ประจ�ำโรงอุโบสถ วัดสว่างบูรพาราม หรือ ชื่อว่า “วัดกุดผงเดิม” แต่ชาว ต�ำบลมะเกลือเก่าจะเรียกว่า “วัดเมือง” พระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ ส ร้ า งขึ้ น ในราวปี พ.ศ.2456 เคยแสดงอภินิหารเข้าทรง ชาวบ้านและมีผู้มาบนบานศาลกล่าว ขอโชค ขอลาภ ประสพความส�ำเร็จ อยู่เสมอ ยกเว้น มาขอไม่ให้ได้การ คัดเลือกเข้ารับราชการทหาร (ทหาร เกณฑ์) จะไม่ส�ำเร็จ

NAKHONRATCHASIMA 233


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

“ต�ำบลนากลางน่าอยู่ มุง่ สูค่ ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การเกษตรพอเพียง หล่อเลีย้ งอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภายใต้การบริหารโดยการมีสว่ นร่วม ของประชาชน”

คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลนากลางอ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอสูงเนินไปทางทิศ ตะวั น ออกประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายถิ่น เติบสูงเนิน เป็นนายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลนากลาง

ข้อมูลทัว่ ไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลนากลาง ได้ รับจากยกฐานะจากสภาต�ำบลนากลาง เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมูบ่ า้ น ประชากรในต�ำบลนากลาง ประมาณร้อยละ 20 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่ส�ำคัญใน พื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส�ำประหลัง อาชีพ รับจ้างและประชากรร้อยละ 35 ประกอบอาชีพ รับจ้าง มีทงั้ รับจ้างในภาคการเกษตร และการรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ตามขอบข่ายส่งเสริมการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่ต�ำบลนากลาง

234

องค์การบริหารส่วนต�ำบลนากลาง สภาพภูมิประเทศของต�ำบลนากลาง ทางเหนือเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง สลับพืน้ ทีน่ า ทิศตะวันออกเป็นทีร่ าบสูงสลับทีล่ มุ่ ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงส่วนใหญ่เป็นที่ไร่สลับ ที่นาเล็กน้อย มีล�ำห้วยไหลผ่านจากทิศใต้สู่ทิศ เหนือ ทางตอนกลางของต�ำบลมีลำ� ห้วยยางและ ทิศตะวันออกของต�ำบลมีลำ� ห้วยมะเกลือ ซึง่ แบ่ง แนวเขตอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา และอ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ป่าของต�ำบลนากลาง เป็นป่าไม้ มีทั่วไปตามหมู่บ้านต่างๆที่กันไว้ท�ำประโยชน์ เพื่อเป็นที่เลี้ยงสัตว์และที่ป่าสาธารณะรวมพื้นที่ ป่าประมาณ 1,118 ไร่ มีป่าชุมชนแบบพัฒนา

ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เกิดจากส่งเสริมและการกระท�ำ กิจกรรมปลูกป่า ประกอบด้วย โครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติ การปลูกป่าไม้ใช้สอบ การปลูกป่าในที่สาธารณะ ที่ราชการ โรงเรียน รวมทั้งการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา


นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่

1.ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค จะให้มกี ารสร้างและปรับปรุงถนนหนทางให้พนี่ อ้ ง สัญจรได้สะดวก และให้มีการปรับปรุงทางน�้ำ และร่องระบายน�้ำในชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้ง พัฒนาขยายและปรับปรุงงานไฟฟ้าและประปา 2.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ทั้ง 3 ศูนย์ให้ดีขึ้น และให้การสนับสนุนงานประถม ศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขต อบต. 3.ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยท�ำงานร่วมกัน ทุกฝ่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล อบต. อสม. สปสช. สสส. ศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลศูนย์ 4.ด้านการเกษตรจะส่งเสริมและสนับสนุนงานการเกษตร และจะบูรณาการร่วมกับเกษตร อ�ำเภอ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เกษตร ในอันทีจ่ ะท�ำให้พนี่ อ้ งเกษตรกรมีรายได้อยูด่ กี นิ ดี มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และจะให้มีการส่งเสริมการท�ำบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างวินัยการเงินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 5.ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์จะ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูพ้ กิ าร และผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมและตั้งกลุ่มต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มมีบทบาทที่เข้มแข็ง 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้มีการดูแลคุ้มครองและบ�ำรุงรักษา เช่น ป่าชุมชน ปลูกป่าไม้เพิ่มทุกๆ ปี ดูแลและขุดลอกแหล่งน�้ำที่ตื้นเขินเพื่อเป็นทางระบายน�้ำและกัก เก็บน�ำ ้ มีระบบการก�ำจัดขยะและคัดแยกที่ดี 7.ด้านศาสนาและประเพณี จะส่งเสริมบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีที่สืบต่อมาและจรรโลงวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น 8.ด้านความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน จะส่งเสริมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และจะให้มีงานซ่อมแซม/สร้างบ้านคนจนไม่มีที่อยู่อาศัย งานบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ส่งเสริมกิจการ อปพร. อสตร. ดูแลชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยให้ประชาชน สนับสนุนงาน อาชีพให้ชุมชนเข้มแข็งและดูแลสวัสดิการ กิจการ อปพร.และ อสตร. เพื่อการบริการประชาชนและ ให้มีอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9.ด้านกีฬาท้องถิน่ จะให้มแี ละส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เพือ่ ให้ประชาชน เด็กเยาวชน และส่วนราชการ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เอกชนอื่นๆ มีบทบาทและมีส่วนร่วมบูรณา การร่วมกันทุกฝ่าย จัดให้มีลาน สนามกีฬา ชุมชน และจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น 10.ด้านการบริหารจัดการทีด่ จี ดั ให้มแี ละส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้การบริการประชาชน อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังข่าวสารต่างๆ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และตอบสนองประชาชนผู้รับบริการให้พอเพียง

NAKHONRATCHASIMA 235


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดธรรมจักรเสมาราม ÇÑ´¸ÃÃÁ¨Ñ¡ÃàÊÁÒÃÒÁ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ต�าบลเสมา อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติวัดและโบราณวัตถุสําคัญ

แต่เดิมพื้นที่บริเวณของวัดนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุทสี่ า� คัÞคือ¾Ãоط¸ÃÙ»»Ò§äÊÂÒʹ ก่อด้วยหินทราย ทีม่ คี วามเก่าแก่และใหÞ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย และภายในวัดยังมีการ จัดสร้าง ศาลาเอาไว้เพือ่ ใช้เป็นสถานทีเ่ ก็บ ¸ÃÃÁ¨Ñ¡ÃÈÔÅÒà¡‹Òá¡‹ รวม ถึง เศษวัตถุโบราณบางชิ้นเอาไว้ ¾Ãоط¸äÊÂÒʹ หรือ¾Ãй͹ËÔ¹·ÃÒ เป็นพระพุทธรูป ปางเสด็จปรินิพพาน มีพุทธลักษณะแบบทวารวดี พระพักตร์หันไป ทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสนสถานในศาสนาพุทธ ในส่วน ของพระพักตร์ใช้หินทรายแดงสี่ก้อนวางประกอบซ้อนกันแล้วจึงสลัก เป็นรูปวงพระพักตร์ ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกว้างทรงแย้มพระสรวลที่ มุมพระโอษฐ์ชี้ขึ้น ส่วนพระศอเป็นหินทรายทรงกลมหนึ่งก้อน หนา ประมาณ 35 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 90 เซนติเมตร และพระวรกายประกอบด้วยหินทรายขนาดใหÞ่หลายก้อน พระนอนหินทรายองค์นี้ เป็นพุทธลักษณะศิลปะทวารวดี ซึ่ง

เป็นยุคแรกเริ่มของยุคประวัติศาสตร์ เป็นพระนอนเก่าแก่และมีขนาด ใหÞ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีอายุราว พ.ศ. 1200 ¸ÃÃÁ¨Ñ¡ÃÈÔÅÒ เป็นชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีย์ เป็น ศิลปะยุคทวารวดี มีลักษณะคล้ายล้อเกวียน ท�าจากศิลาแลงขนาด ใหÞ่ มีหน้ากว้างทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.41 เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางดุมล้อ 31 เซนติเมตร ตอนล่างมีสลักคล้ายหน้าพนัส บดี ซึ่งมีลักษณะผสมสัตว์หลายชนิด คือ มีเขาเหมือนโค มีปากเป็น ครุ± มีป‚กเหมือนหงส์ สัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหนะของเทพในศาสนา พราหมณ์หรือÎินดู ส่วนพนัสบดีเป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าตามความ เชื่อของพุทธฝ†ายมหายาน

236

.indd 2

20/8/2558 16:46:34


นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีทคี่ น้ พบบริเวณพระนอน อาณาจักรจานาคะ และ ภายในเมืองเสมา ได้แก่ พระพุทธรูปส�ำริด พระพิมพ์ดินเผา ลูกปัดแก้ว แวดินเผาที่ใช้ปั่นฝ้าย และจารึกที่บ่อ อีกา ซึ่งเป็นศาสนสถานพราหมณ์แบบศิลปะขอมที่พบในเมืองเสมา และธรรมจักรโบราณที่เก่าแก่ ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ขุดพบ ที่จังหวัดนครปฐม มีการขุดพบโครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรร่วมกับสภาอบต.ก�ำลังบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ของ จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทาง

วัดธรรมจักรเสมาราม ต�ำบลเสมา ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ต�ำบลเสมา ก่อนอื่นเราต้องขับรถเข้าสู่ อ�ำเภอสูงเนินก่อน จากนั้น ให้ตรงไปผ่านตลาด แล้วเลี้ยวขวาหน้าที่ท�ำการเทศบาล แล้วข้าม ทางรถไฟไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด สถานที่จอดรถ กว้างขวาง ร่มรื่น

Nakhonratchasima 237 .indd 3

20/8/2558 16:46:47


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดหนองพยอม ÇÑ´Ëนอง¾ยอÁ àÅ¢·Õè 109 ËÁÙ·‹ Õè 6 µíÒบÅ˹ÍงµÐä¡Œ ÍíÒàÀÍ สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ เปšนวัดรำÉ®ร์ สังกัดมหำนิกำย มี ที่ดินµั้งวัดจ�ำนวน 9 ไร่

อาคารเสนาสนะ

อำคำรเสนำสนะในวัดหนองพยอม ประกอบด้วย กุ¯ิสง¦์ 2 หลัง ศำลำกำรเปรียญ 2 หลัง วิหำร 1 หลัง ศำลำบ�ำเพ็ญ กุศล 1 หลัง ครัว 1 หลัง และเมรุเผำศพ 1 แห่ง

ปูชนียวัตถุสําคัญ

¾รлรиานปำงประทำนพร 1 องค์ หน้ำµักกว้ำง 5 เมµร สูง 7 เมµร 238

.indd 2

20/8/2558 16:48:54


ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

ขณะนี้ก�ำลังสร้าง อุโบสถทรงลานนาไทย งบ ประมาณ ประมาณสิบห้าล้าน ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จโดย งบประมาณอีกจ�ำนวนหนึ่ง จึ งขอเชิญชวนพุท ธศาสนิก ชนร่วมบริจาคทุ น ทรัพย์สร้าง อุโบสถทรงลานนาไทย ได้ที่วัดหนองพ ยอม โทร. 084-771-8979 (หลวงพ่อ), 061-527-2741 (ผู้ใหญ่ กรรมการวัด)

Nakhonratchasima 239 .indd 3

20/8/2558 16:49:09


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดญาณโศภิตวนาราม ÇÑ´ÞÒ³âÈÀԵǹÒÃÒÁ ËÃ×Í·Õè¹ÔÂÁàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÇÑ´»†ÒÊÙ§à¹Ô¹” เป็นวัดราษ®ร์ สังกัดมหานิกายตั้งอยู่ที่ 001 หมู่ที่ 10 บ้านญาติ เจริญ ต�าบลสูงเนิน อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โทร. 081282-2806) เป็นวัดพั²นาตัวอย่างของกรมการศาสนา พ.ศ.2521 และเป็นวัดดีเด่น พ.ศ.2528

ประวัติวัด

ÇÑ´ÞÒ³âÈÀԵǹÒÃÒÁ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2471 บนพื้นที่«Ö่งเคย เป็นป†าช้าเก่า มีเนื้อที่ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ได้รับ พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ่ พ.ศ.2528 ¼ูก้ อ่ ตัง้ วัดคือ พระครูญาณ âÈÀÔµ (มี ญาณมุน)ี ลูกศิษย์หลวงปูม† นั่ ภูรทิ ตั โต ท่านเป็นเจ้าอาวาส รูปแรก (พ.ศ.2471 - พ.ศ.2514) ต่อมา พ.ศ.2515 - พ.ศ.2542 พระครูศาส¹การบริรักษ์ (จันทร์ สาสนปโชโต) เจ้าคณะอ�าเภอ สูงเนินในขณะนั้นมาด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสและท่านได้พั²นา วัดนี้ตามแนวทางของวัดป†า และแนวทางของËÅว§ปู†มÕ ญาณมุ¹Õ ¼ู้ก่อตั้งวัด จน¶Öงวาระสุดท้ายของท่าน 240

.indd 2

19/8/2558 21:54:09


ต่อมาพระครูถาวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอสูงเนิน รูปปัจจุบนั มารักษาการแทนเจ้าอาวาส (พ.ศ.2542-พ.ศ.2545) เมือ่ พระราชทานเพลิงศพพระครูศาสนการบริรักษ์ แล้วเสร็จได้นิมนต์ พระครูโสภิตญาณประยุต (บุญจวด ธมฺมพโล) เจ้าคณะต�ำบล มะเกลือเก่า มาด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณโศภิตวนาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาสวัด

พระครูโสภิตญาณประยุต เจ้าอาวาสและเจ้าคณะต�ำบล สูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อายุ 43 ปี 21 พรรษา วิทยฐานะ เปรียญธรรม 3 ประโยค สังกัดวัดญาณโศภิตวนาราม เกิดเมื่อ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2511 เกิดที่อ�ำเภอสีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ บุตรของนายประจวบ และนางร่วน วรางกูร พ.ศ.2557 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เจ้าคณะต�ำบลชั้นโท เป็นเจ้า คณะต�ำบลชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม อุปสมบท วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2534 ที่วัด ศรีวาบริบูรณ์พิสัย ต�ำบลจารพัต อ�ำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูโชติวัตรวิมล วัดศรีวาบริบูรณ์พิสัย ต�ำบลจารพัต อ�ำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษา พ.ศ.2536 จบนักธรรมเอก, พ.ศ.2543 สอบได้ เปรียญธรรม 3, พ.ศ.2548 จบพุทธศาสตร์บัณฑิต, พ.ศ.2551 ปริญญาโท(รป.ม), พ.ศ.2545 เป็นเจ้าอาวาส, พ.ศ.2547 เป็นเจ้า คณะต�ำบล และ พ.ศ.2552 เป็นพระครูจต.ชท ที่ พระครูโสภิต ญาณประยุต Nakhonratchasima 241 .indd 3

19/8/2558 21:54:29


เส้นทางพบ นายอ�ำเภอ

นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอ�ำเภอโนนไทย

“สันเทียะคือโนนไทย ลือไกลหลวงพ่อจอย วัดหลักร้อยแหล่งศึกษา มากคุณค่าตาลโตนด ได้ประโยชน์เกลือสินเธาว์”

“อ�ำเภอโนนไทยน่าอยู่ ผู้คนอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง”

คือวิสัยทัศน์ของอ�ำเภอโนนไทย ซึ่งมีที่ว่าการอ�ำเภอตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่าง จากอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา 28 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี นายวิสตู ร ชัชวาลวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอโนนไทย และมีพระครูอนุวัตรชินวงศ์ เป็น เจ้าคณะอ�ำเภอโนนไทย วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประวัตศิ าสตร์อำ� เภอโนนไทย ในปีพ.ศ. 2375 อ�ำเภอโนนไทย เดิมเรียกว่า “แขวงสันเทียะ” ค�ำว่า “สันเทียะ” มีการสันนิษฐานว่ามาจาก 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เล่ากันว่าเดิมเป็นทีอ่ ยูข่ องชาวกัมพูชา ทีม่ าอาศัย ต้มเกลือสินเธาว์ ภาษาเขมร ค�ำว่า “สันเทียะ” แปลว่า ทีต่ ม้ เกลือสินเธาว์ และยังมีผเู้ พิม่ เติมว่า “สันเทียะ” อาจเอามาจากสภาพพืน้ ดินของอ�ำเภอ เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปพืน้ ดินเป็นดินเค็ม ประเด็นที่ 2 มาจากสภาพภูมศิ าสตร์ในภาษาลาว ค�ำว่า “สันเทียะ” แปลว่า บ้านทีต่ งั้ อยูบ่ นสัน โนนทีด่ นิ ประเด็นที่ 3 สันนิษฐานว่ามาจากค�ำว่า “ศาลเตีย้ ” เพราะแขวง สันเทียะ เดิมมีเรือนจ�ำส�ำหรับนักโทษและมีการช�ำระคดีที่แขวงนี้ ดังนัน้ ค�ำว่าศาลเตีย้ จึงน่าจะเพีย้ นมาเป็น สันเทียะ พ.ศ.2443 ตัง้ อ�ำเภอมีชอื่ ว่า อ�ำเภอสันเทียะ พ.ศ.2462 เปลีย่ นชือ่ มาเป็น อ�ำเภอโนนลาว พ.ศ.2484 เปลีย่ นชือ่ มาเป็น อ�ำเภอโนนไทย 242

ข้อมูลทัว่ ไป อ�ำเภอโนนไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 340,700 ไร่ (545.12 ตร.กม.) เป็นพืน้ ทีร่ าบ ประมาณ 336,611.25 ไร่ เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 308,732 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการ ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม แบ่งการ ปกครองเป็น 10 ต�ำบล 131 หมู่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น 12 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลต�ำบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�ำบล 9 แห่ง มี ประชากรทั้งสิ้น จ�ำนวน 71,687 คน เป็นชาย 34,250 คน เป็นหญิง 36,438 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558)


พันธกิจ 1. สร้างเศรษฐกิจอ�ำเภอให้มคี วามมัน่ คง 2. สร้างสังคมให้สมดุล ปลอดภัย และสันติสขุ 3. สร้างเสริมสุขภาพกายและในให้เข้มแข็ง 4. สร้างเสริมระบบนิเวศให้สมดุล 5. สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานอ�ำเภอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�ำเภอ

ท�ำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558) 1.นายวิสตู ร ชัชวาลวงศ์ 2.พ.ต.อ.เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ 3.นพ.บุญชัย ธนบัตรชัย 4.พ.ต.ทนงศักดิ ์ ราชวงศ์ 5.นางยุพวัลย์ ชมชืน่ ดี 6.นายมนูญ เชาวลิต 7.นางจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก 8.นายศุภเศรษฐ์ น้อยศรี 9.นางสุภาพร พิงเกาะ 10.นายสมหวัง กอบน�ำ้ เพ็ชร 11.นางญาดา วงศ์ธรี าพร 12.นายสุขมุ ศรีโพธิ ์ 13.นางจริญญา สัพโส 14.นายประจักษ์ กิตวิ รรณ

ต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-129 ต�ำแหน่ง ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจภูธรโนนไทย โทร.044-381-042 ต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลโนนไทย โทร.044-381-066 ต�ำแหน่ง สัสดีอำ� เภอโนนไทย โทร.044-381-220 ต�ำแหน่ง เกษตรอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-006 ต�ำแหน่ง พัฒนาการอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-436 ต�ำแหน่ง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย โทร.044-381-307 ต�ำแหน่ง สาธารณสุขอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-176 ต�ำแหน่ง รักษาการสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย โทร.044-381-221 ต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-172 ต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย โทร.044-381-434 ต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. อ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-245 ต�ำแหน่ง ท้องถิน่ อ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-184 ช่องทางการติดต่ออ�ำเภอโนนไทย ต�ำแหน่ง ปศุสตั ว์อำ� เภอโนนไทย โทร.044-381-360 ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอโนนไทย (ฝ่ายบริหารงานปกครอง)

15.นางสาวจรุงลักษณ์ โพธิศ์ รีมา ต�ำแหน่ง ประมงอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-130 16.นางจารุวรรณ ข�ำดี ต�ำแหน่ง วัฒนธรรมอ�ำเภอโนนไทย โทร.044-381-130 17.นายจ�ำเริญ นิม่ นนท์ ต�ำแหน่ง จพง.ทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทย โทร.044-381-141

โทร 044 381 130 E:mail : Nonthai_0818@hotmail.com อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

NAKHONRATCHASIMA 243


เส้นทางพบ เทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบลบัลลังก์

“เป็นศูนย์กลางบูรณาการการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คือวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลต�ำบลบัลลังก์ ซึง่ ส�ำนักงาน ตัง้ อยูท่ ี่ 999 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลบัลลังก์ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบนั มี ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกจิ รัตนา ด�ำรงต�ำแหน่งนายก เทศมนตรีต�ำบลบัลลังก์ ซึ่งมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี สามารถพี่งพาตนเองได้ และพึ่งพากันเองได้อย่าง ยั่งยืน คือปณิธานอันแรงกล้าที่นายกฐนนท์ธรณ์ฯ ต้องผันอาชีพจาก การรับราชการทหาร สูก่ ารพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง เนือ่ งจาก มิอาจทนเห็นสภาพความล�ำบากของพี่น้องประชาชนได้ หากยังขืนอยู่ อย่างนีอ้ กี ต่อไปคงไม่เหลืออะไรให้ภมู ใิ จ ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งน�้ำ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อมูลทั่วไป เทศบาลต�ำบลบัลลังก์ จัดตัง้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 18 กรกฎาคม 2551 มีพื้นที่ 55,994 ไร่ หรือ 88.4 ตร.กม. แบ่งเขต การปกครอง 19 หมู่บ้าน ประชากร 2,269 ครัวเรือน 7,923 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 2 แห่ง โรงเรียนสังกัดสพฐ. 8 แห่ง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 8 แห่ง วัด 13 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากเทศบาลต�ำบลบัลลังก์ มี พื้นที่รับผิดชอบมาก แต่ไม่มีถนนทางหลวงแผ่นดิน ถนนทางหลวง ชนบทอยู่ในพื้นที่เลย ท�ำให้ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลที่จัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้ในอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อ การพัฒนา ปัจจุบนั มีถนนทีเ่ ป็นแคปซีล ยาว 7 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 16 กม. ถนนหินคลุก/ลูกรัง 77 กม. และถนนดินอีกจ�ำนวนมาก 244

ท�ำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ขนสินค้าทางการเกษตรเป็นไปด้วย ความยากล�ำบาก ถนนที่ช�ำรุดในพื้นที่ก็จะใช้ก�ำลังพล และเครื่องมือ ที่มีอยู่ท�ำการซ่อมปรับปรุง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน แต่ก็ พยายามอย่างเต็มที่ในการขอรับการสนับสนุน และเฝ้าติดตามงบ ประมาณจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใกล้ชิดโดยตลอด


นอกจากนี้ เทศบาลต� ำ บลบั ล ลั ง ก์ ยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ มีกจิ กรรมทางเลือกอาชีพให้กบั ประชาชนในต�ำบลและผู้ที่สนใจ เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยง หมูหลุมฯ การท�ำปุ๋ยหมักอินทรีย์ฯ การปลูกมันส�ำปะหลังด้วยวิธี น�้ำหยด การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง การท�ำนาโยน ฯลฯ ซึ่งเป็น กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียรู้ ในการสร้างรายได้รายวัน ราย เดือนรายปี เมื่อประชาชนเข้าใจและเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงดีแล้ว ก็จะท�ำให้ลดการใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ กับตนเอง ครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพึ่งพากันเองได้ อย่างเป็นรูปธรรม

รางวัลแห่งความเสียสละ-ทุ่มเท

ด้านแหล่งน�้ำ การประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะ การท�ำนา ท�ำไร่ และบางส่วนท�ำการปศุสัตว์ ซึ่งต้องอาศัยแหล่งน�้ำ คือ อ่างเก็บน�้ำล�ำเชียงไกร และบึงน�้ำสาธารณะ 2 แห่ง คือ บึงค�ำคู และบึงหนองกก แต่ปัจจุบันแหล่งน�้ำดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ตื้นเขิน เนื่องจากขาดการพัฒนามาเป็นเวลานาน ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำท้องที่และ ประชาชนในต�ำบล ได้ร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การขุดลอกและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้รับแจ้งจากส�ำนักงาน ชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ท�ำการส�ำรวจและ น�ำเข้างบประมาณปี 2559 เพิ่มเติมให้แล้ว และส�ำนักงานทหารพัฒนา ภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก็ให้เจ้าหน้าที่ท�ำการส�ำรวจเพื่อ น�ำเข้างบประมาณปี 2560 ด้วยเช่นกัน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลต�ำบลบัลลังก์ มีผู้สูงอายุ 1,346 คน คนวัยท�ำงาน (16-60 ปี) 4,992 คน และวัยเด็ก (1-17 ปี) 1,585 คน อัตราเฉลี่ยประชากรที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของประชากรปัจจุบัน ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพ ที่ยากล�ำบาก เทศบาลต�ำบลบั ล ลั ง ก์ ได้จัดท�ำโครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมดูแลผู้สูง อายุในต�ำบลร่วมกัน ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยสถานที่ดูหนัง ฟัง เพลง นันทนาการ พักผ่อน อ่านหนังสือพิมพ์ อาชีพภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จึงท�ำ การก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 12.50 เมตร ยาว 34 เมตร สามารถรองรับ ผู้สูงอายุได้เป็นจ�ำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เทศบาลต�ำบลบัลลังก์ ชมรมผู้สูงอายุ และ จากการทอดผ้าป่าสามัคคี ปัจจุบันท�ำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การท�ำงานเพื่อพัฒนาสังคม คือการท�ำงานกับคนหมู่มาก ซึ่งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการ “ประสานความคิด ประสานจิตใจ” เพื่อให้ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข “ถ้าสร้าง ศรัทธาไม่ส�ำเร็จ การพัฒนาก็ล้มเหลว” นายกฐนนท์ธรณ์ฯ ได้ท�ำงาน ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มิได้เรียกร้องความดีความชอบ หรือผล ประโยชน์อื่นใดตอบแทน หากสอบถามประชาชนในต�ำบลบัลลังก์ ก็จะทราบว่านายกฐนนท์ธรณ์ฯ มีแต่ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมท�ำงานกับผู้น�ำทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน อย่างเสมอภาคและสม�ำ่ เสมอ จะเห็นการท�ำงานจนค�ำ่ มืด เสาร์- อาทิตย์ หากไม่มีภารกิจส�ำคัญ ก็จะพบเห็นนายกฯ อยู่ที่ท�ำงานเสมอ

“เราไม่สามารถท�ำงานให้ส�ำเร็จได้เพียงล�ำพัง เทศบาลท�ำ หน้าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืน” นี่คือค�ำพูดที่นายกฐนนท์ธรณ์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมต่างๆ ใน พื้นที่ด้วยความอ่อนน้อม และให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเสมอ ในวันนี้เทศบาลต�ำบลบัลลังก์ ได้รับการพัฒนาในหลาย ด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน�้ำ คุณภาพชีวิต ความร่วมมือ ด้วยความคิด ร่วมท�ำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบของทุกคน ในต�ำบล และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาในด้านจิตใจ การเสียสละ และความทุ่มเทร่วมกันของคนต�ำบลบัลลังก์ ที่จะพากันก้าวพ้นจาก ความยากล�ำบาก ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกัน ภายใต้การน�ำโดยนักพัฒนา ทีช่ อื่ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกจิ รัตนา นายกเทศมนตรีต�ำบลบัลลังก์ผู้นี้ NAKHONRATCHASIMA 245


เส้นทางพบ

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

“ต�ำบลน่าอยู่เขียวขจีมีส่วนร่วม ฟื้นฟูเกษตรกรรมน�ำพาการศึกษา พัฒนาบูรณาการบริหารบ้านเมืองที่ดี” คือวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่ใน ต�ำบลโนนไทย อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย มีนายประสิทธิ์ ปิ่นชู เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย และมีนายธวัชชัย จันทา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย

ประวัติความเป็นมา

ต�ำบลโนนไทย เดิมชื่อว่า สันเทียะ ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโนนลาว เพราะเป็นชื่อหมู่บ้าน จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสันเทียะอีกเพราะเห็นว่าที่ ท�ำการจริงๆ อยู่ในบ้านสันเทียะ ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโนนลาวอีก เนื่อง จากค�ำว่าสันเทียะ คนไม่นิยมเรียกและทางราชการเห็นว่าไม่สมควรจึง เปลี่ยนเป็นชื่อ “โนนไทย“ มาจนถึงปัจจุบัน

246


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ต�ำบลโนนไทย มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 67.15 ตารางกิโลเมตร (41,972 ไร่) แบ่งการปกครองเป็น 17 หมูบ่ า้ น มีจ�ำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.โนนไทย ทั้งหมู่บ้านจ�ำนวน 14 หมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ 1,2,10 ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง อยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลโนนไทย ลักษณะภูมิประเทศ ของต�ำบลโนนไทยเป็นที่ราบสูงสภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความ ชุม่ ชืน้ ได้นอ้ ย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�ำ่ มีเกลือขึน้ อยูท่ วั่ ไปแหล่งน�ำ้ ในต�ำบลโนนไทยพืน้ ทีท่ างตอนบน และทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีล�ำห้วยล�ำเชียงไกร และล�ำซันโพรงไหลผ่านเมื่อเข้ามาพื้นที่หมู่บ้านมีช่ือ เรียกแตกต่างกันออกไป เช่นเรียกล�ำมาสล�ำห้วยด่าน ล�ำห้วยสวาย ล�ำห้วยสันเทียะ ล�ำห้วยก๋องแก๋ง แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน�้ำจะเริ่มแห้งขอดและมักจะประสบปัญหาน�้ำไม่เพียงพอและสภาพน�้ำเริ่มเค็ม

กิจกรรมส�ำคัญของ อบต.โนนไทย

• โครงการปั่นเพื่อแม่ จัดโดย กศน.โนนไทย ร่วมกับ อบต.โนนไทย • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 • การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2558 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 • การขุดลอกคูคลอง, ก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตต�ำบลโนนไทย, ก่อสร้างระบบประปา หมู่ 3 และสูบน�้ำเข้าบึงสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชน (ภัยแล้ง) • การอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก • โครงการคนโนนไทยประสานพลังปกป้องสถาบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 • กิจกรรมท�ำความดีถวายในหลวง 5 ธันวาคม 2557

NAKHONRATCHASIMA 247


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

248

.indd 2

20/8/2558 16:54:46


Wat Ban Rai วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ ต�ำบลกุดพิมาน อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชีมา

ประวัติวัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่เดิมเป็นส�ำนักสงฆ์ทมี่ มี าตัง้ แต่ ปีพ.ศ.2436 ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 โดย มี พระอาจารย์เชื่อม วิรโช เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสได้มีการพัฒนาวัดมากที่สุด ด้วยมีผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นเงินมหาศาล โดยหลวงพ่อคูณได้ ก่อตั้งเป็น “มูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบูรณะวัด การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น หลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านทีเ่ ข้าถึงมวลชนทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการเมืองไปจนถึงชาวบ้าน ด้วยท่านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรง มาง่ายแก่การเข้าใจนอกจากนีท้ า่ นยังเป็นพระเกจิชอื่ ดังจึงเป็นทีเ่ คารพรักและศรัทธาจาก คนทั้งประเทศ จึงท�ำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วย

Wat Ban Rai Tambon Kut Phiman, Amphoe Dan Khum Thot, Nakhon Ratchasima

Background

Wat Ban Rai has been established since 1893 in the reign of Rama V The King. The first abbot of the temple is Phra Ajarn Chuem Wiracho. After Luangphor Koon Balisutho has become an abbot, the temple became very well-known in the public. The fame brought people from across the country to the temple and there were enormously amount of money donated to the temple. Therefore, the temple has been developed and also founded “Luangpor Khoon Balisutho Foundation”. The foundation spent the money for the public benefits such as build schools, hospitals and support the religion. Nakhonratchasima 249

.indd 3

20/8/2558 16:54:49


อาคารเสนาสนะภายในวัด

พระอุโบสถ ,พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ,หอแก้ว ,หอระฆัง ,อาคารประชาสัมพันธ์ ,ศูนย์โอท็อป (OTOP) และหอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสุทธปัญญา) ซึ่งปัจจุบัน หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสทุ ธปัญญา) ซึง่ เพิง่ สร้างเสร็จในปี 2554 ได้กลายจุดเด่น ส�ำคัญของวัดบ้านไร่ ลักษณะเป็นอาคารประติมากรรมช้าง ตั้งอยู่ บนพื้นที่บึงน�้ำขนาด 30 ไร่ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน (ชั้นบาดาล) 1 ชั้น โดยชั้นดาดฟ้าของอาคารเป็นรูปปั้นหลวงพ่อ คูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูงรวมแล้ว 42 เมตร อาคารตัง้ อยูบ่ นลานทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 เมตร ท�ำให้หอเทพวิทยาคม กลายเป็นพุทธสถานในนิกายมหายาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Buildings in Wat Ban Rai

There are many buildings in the temple compound; Chapel, Luangphor Koon Museum, Hor Khaew, Hor Rakung (Belfry), Information Office, OTOP Center and Hor ThepWittayakom Chalermprakiet Building (Balisuthpanya). Nowadays, Hor ThepWittayakom Chalermprakiet Building (Balisuthpanya) has become the highlight of the temple. The large elephant building, which was located above the big lagoon (30 Rai width), is 4 storey height and has a sculpture of Luangphor Koon and Buddha statue on the top of the building. Wat Ban Rai is the biggest Theravada temple in Thailand.

250

.indd 4

20/8/2558 16:55:01


รายนามเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

1.พระอาจารย์เชื่อม วิรโช 2.พระอาจารย์ฉาย กิตฺติปญฺโญ 3.พระอาจารย์หลี อารกฺขยโศ 4.พระอาจารย์จันทร์ ยสินฺทโร 5.พระอาจารย์หลี กิตฺสาโร 6.พระอาจารย์สัมฤทธิ์ จนฺทูปโม 7. พระอาจารย์โกวิน โกสโล 8.พระอาจารย์แสง รกฺขิตธมฺโม 9.พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 10. ท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานาถ (นุชรัตนวิชโย) ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ ที่ใกล้ชิดและเคยรับใช้หลวงพ่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เมื่อหลวงพ่อมรณภาพ ชาวบ้านไร่และชาวอ�ำเภอ ด่านขุนทด จึงได้นิมนต์ทา่ นมารับต�ำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อสาร ต่อสืบทอดเจตนารมของหลวงพ่อสืบต่อไป

List of the Abbots of Wat Ban Rai;

1. Phra Ajarn Chuem Wicharo 2. Phra Ajarn Chai Kittipanyo 3. Phra Ajarn Lee Arakayaso 4. Phra Ajarn Chan Yasintaro 5. Phra Ajarn Lee Kitsaro 6. Phra Ajarn Samrit Chanthupamo 7. Phra Ajan Kowin Kosaro 8. Phra Ajan Sang Rakhithathammo 9. Phra Thep Wittayakhom ( Luangphor Koon Balisutho) 10. Chao Khun Phra Pawanaprachanat (Nucharachwichayo) has been a close disciple of Luangphor Koon Balisutho since 1968. He has appointed to be the abbot of Wat Ban Rai after Luangphor Koon Balisutho has passed away on May 16, 2015.

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานาถ

Nakhonratchasima 251 .indd 5

20/8/2558 16:55:09


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดศาลาลอย ÇÑ´ÈÒÅÒÅÍ ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 2 ºŒÒ¹หัǺÖง ตíÒºล ด่านขุนทด อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมี พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา ฐานงÚกโร) เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัด

ÇÑ´ÈÒÅÒÅÍÂก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2474 ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2498 วัดตั้ง อยู่ในเขตชุมชนตลาดด่านขุนทด«ึ่งเป็นชุมชนใหญ่ มีเนื้อที่วัด 10 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ผู้ที่ถวายที่ดินตั้งวัด คือ นายเª×èอม เªด ¢ุนทด นายอยู‹ ¡ิจจารั¡É์ นายดาº¢าว ภูมิโค¡รั¡É์ นายสอน โค¢ุนทด áละนางลíาดวน วิรัªธนªัย

รายนามเจาอาวาส

การปกครองวัดมีเจ้าอาวาสตามล�าดับ ดังนี้ 1. พระใบ®ีกาเหลี่ยม พ.ศ.2474 - 2490 2. พระครูบวรธรรมประกาศ (น้อย จนÚทโชโต) พ.ศ.2490 - 2512 3. พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์ (ผัด ธมÚมธโม) พ.ศ.2512 - 2551 4. พระครูปราโมทย์ ธรรมรส (พิสิฐ ปมุทิโต) พ.ศ.2551 - 2552 5. พระครูสตุ ธรรมประสิทธิì (ไพรา ฐานงÚกโร) พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั

252

.indd 2

20/8/2558 17:03:50


โรงเรียนสัทธรรมวิทยาวัดศาลาลอย ประวัติโรงเรียนสัทธรรมวิทยาวัดศาลาลอย

โรงเรียนสัทธรรมวิทยาวัดศาลาลอย ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 2 บ้านหัวบึง ต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พระครูสันติวีราภรณ์ (พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์) อดีตเจ้าคณะ อ�ำเภอด่านขุนทด เป็นอธิการบดีสงฆ์ ปกครองวัดศาลาลอย เมื่อ พ.ศ.2512 และขออนุญาตเปิดการศึกษาผูใ้ หญ่ ระดับ 3 ระดับ 4 ขึน้ ณ. วัดศาลาลอย เมื่อ พ.ศ.2514 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ตั้งแต่นั้นก็ยังเปิดเรียนเปิดสอนมาถึงปัจจุบัน พระครูสันติวีราภรณ์ ได้จาริกสังเวชนียสถาน 4 ต�ำบล ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และคณะสงฆ์รัฐบาล ประเทศศรี ลั ง กา ได้ ถ วายประกาศนี ย บั ต รในด้ า นเผยแผ่ ธ รรม ชือ่ “พระสัทธรรมาจาริยะ (ธรรมาจารย์)” และต่อมาได้เอาสมณนามนัน้ มาตัง้ เป็นชือ่ โรงเรียนสัทธรรมวิทยา ในปี พ.ศ.2534 ขออนุญาตขยายเพิม่ เปิดพระปริยตั สิ ายสามัญศึกษาเป็นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ม.1 - ม.6 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ปัจจุบัน พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เป็นผูอ้ ำ� นวยการบริหารโรงเรียนสัทธรรมวิทยา และ พระอุดร ฐานรโต เป็นรองผู้อำ� นวยการฯ โทร.044-389346 ,081-5791076

พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ พระอุดร ฐานรโต ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยา รองผู้อำ� นวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยา

Nakhonratchasima 253 .indd 3

20/8/2558 17:04:13


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

“พระเทพประทานพร”

หลวงพ่อคูณองค ใหญ่ที่สุดในโลก

254

2.indd 2

20/8/2558 22:24:38


วัดบ้านไร่ 2 ÇÑ´ºŒÒ¹äË 2 (ÇÑ´ºØ伋) µÑé§ÍÂÙ‹ àÅ¢·Õè 105 ËÁÙ‹ 5 µíÒºÅä·Â สามัคคี อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ป˜จจุบันมี พระครูสุวั²น์ชÂำทร (เงียบ) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนี้ได้รับมอบหมาย จากเจ้าคณะจังหวัดให้คุมการก่อสร้างวัดไทยอยู่ ณ ประเทศอินเดีย จึงให้หลวงพ่อคูณ ชÂคุโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรักษาการแทน มีพระใน วัดทั้งหมด 8 รูป

ประวัติความเปนมา

ÇÑ ´ ºŒ Ò ¹äË 2 เดิ ม ชื่ อ “วั ด บุ ไ ผ่ ” เริ่ ม ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ.2495 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกดังนี้ นำÂอุดม ณรงค์หนู, นำÂถÖก เจสันเทีÂะ, นำÂหล่อ ชนะภักดิì ร่วมกับชาวบ้านช่วยกัน ก่อสร้างส�านักสงฆ์ขึ้น บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 2 งาน สิ่งก่อสร้าง เดิม ได้แก่ กุฏิ 1 หลัง, ศาลาการเปรียญ 1 หลัง, เมรุ 1 หลัง, ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง และห้องน�้า เท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ.2548 ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ ท่ำนพระเทพวิทÂำคม (หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ) โดยการน�าของประธาน วัดบ้านไร่ พล.ต.ต มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง ผู้บังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้หารือกับ หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ท โธด้ ว ยเห็ น ความยากล� า บากของพ่ อ แม่ พี่ น้ อ งชาวอ� า เภอวัง น�้า เขียวที่ไม่มีอุโ บสถ ที่จะประกอบศาสนกิ จ หากจะอุปสมบทบุตรหลานต้องไปที่อ�าเภอป˜กธงชัย และอ�าเภอนาดี ดังนั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงมีเมตตาให้ด�าเนินการก่อสร้างอุโบสถ วัดบุไผ่ขนึ้ โดยได้บริจาคเงินเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างวัดบุไผ่ จ�านวนกว่า 30 ล้านบาท และมีก�าหนดการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในปี 2550 และได้มีการพั²นาวัดบุไผ่ตามล�าดับ

ทุกวันนี้วัดบุไผ่เปรียบเสมือนเป็นวัดบ้านไร่แห่งที่ 2 ป˜จจุบัน ได้มีการปรับปรุงพั²นาบูรณะก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งสร้าง ก�าแพงวัด, ซุ้มประตูทางเข้า-ออก, หอระฆัง, ห้องน�้า และอยู่ ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถ ซึง่ หากแล้วเสร็จจะเป็น ศาสนสถานทีส่ า� คัญเพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ พิธีส�าคัญทางศาสนาร่วมกัน

หลวงพ่อคูณที่ ใหญ่ที่สุดของโลก

ป˜ จ จุ บั น วั ด บ้ า นไร่ 2 ได้ ด� า เนิ น การก่ อ สร้ า ง “พระเทพประทำนพร” หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูป หล่อเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ทีม่ คี วาม เคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย หากแล้วเสร็จจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ประสู่อีสาน ประการส�าคัญคือเป็นแหล่งมรดกธรรมและ ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ

NAKHONRATCHASIMA 255 2.indd 3

20/8/2558 22:24:45


ทั้ ง นี้ ท างวั ด ได้ จั ด พิ ธี เ ททองหล่ อ พระเทพประทานพร หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และพิธีเททองหล่อน�ำฤกษ์ รูปเหมือนลอยองค์รุ่นแรก พระเทพประทานพร (ขนาดห้อยคอ) พิมพ์หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) โดยมีท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 และได้ประกอบพิธีเททองครั้งสุดท้าย เมื่อที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งการก่อสร้างองค์หล่อหลวง พ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 90% หาก แล้วเสร็จทางวัดบ้านไร่ 2 จะจัดพิธีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยมี พระสังฆราช 4 ประเทศ คือ พระดร.มหาผ่อง ปียะทีโร สะมา เลิก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สมเด็จพระอัคร มหาสังฆราชราชาธิบดีเทพวงศ์ ประเทศกัมพูชา, Ven.Waskaduwe Mahindawansa Thero ประเทศศรีลังกา และ SAMTEN DORJI แห่งราชอาณาจักรภูฏาน มาร่วมพิธีเปิดด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่อีสาน

วัดบ้านไร่ 2 มีการจัดเตรียมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ นักท่องเที่ยว เช่น การปรับภูมิทัศน์วัดให้ร่มรื่น ,มีจุดนั่งพักผ่อน และถ่ายรูปรอบ ๆ วัด ,มีจุดสักการะส�ำคัญ 5 แห่ง คือ องค์รูป หล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ ไหว้พระเทพพิทยาคม องค์จำ� ลองหน้า รูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ และบริเวณวงเวียนเทพวิทยาคมจุติ

และบริเวณใกล้เคียงยังมีพระนาคปรกและเจ้าแม่กวนอิม, มีรา้ นอาหาร และร้านขายของที่ระลึก 22 คูหา ,มีห้องน�้ำสะอาดบริการ 80 ห้อง นอกจากนี้บริเวณฐานใต้องค์หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ฯ ยังมี ห้องโถงใหญ่ไว้ส�ำหรับการปฏิบัติธรรม จัดนิทรรศการด้านศาสนา จัดงานบุญ รวมถึงเป็นวัดแรกที่ให้จัดงานแต่งในวัดได้ด้วย โดยห้อง แห่งนี้สามารถรองรับแขกได้ถึง 300 - 400 คน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์จารึกไว้ในแผ่นดินกับคณะศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ น�ำโดย พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปด์ ประธาน คณะกรรมการวัดบ้านไร่ ได้จัดสร้าง “เทพประทานพร” รุ่นแรก พิมพ์หลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน�ำรายได้สมทบทุน ร่วมสร้าง หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน ณ วัดบุไผ่ (บ้านไร่ 2) อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา สนใจสั่งจองบูชาวัตถุมงคล ได้ ณ ศูนย์พระเครื่องชั้นน�ำทั่วไป หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) 089-425-1620 บูชาทางไปรษณีย์ โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร ออมสิน สาขาวังน�ำ้ เขียว ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหลวง พ่อคูณองค์ใหญ่ บัญชีเลขที่ 0201 221 52224 ส�ำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ watbanrai2-bupai.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook : เทพประทานพร หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก

256

2.indd 4

20/8/2558 22:24:48


พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

พระเทพวิ ท Âำคม (หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ทÚ โ ธ) Í´Õ µ ·Õè ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ได้รับ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดพระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิì ข้ึ น เป็ น พระราชาคณะชั้นเทพ เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547 โดยมี ร าชทิ น นามตามสั ญ ญาบั ต รประกอบพั ด ยศสมณศั ก ดิì ว ่ า พระเทพวิทÂำคม วิ. อุดมธรรมสุนทร ปสำทกรวรกิจ มหำคณิสสร บวรสังฆำรำม คำมวำสี

10 คําคม “กูให้มึง”

1. ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ 2. กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง 3. กูท�าดีเขาจึงให้ของดีกูมา 4. กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ 5. กูดใี จทีเ่ กิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมี ถ้ากูเกิด มาเป็นคนรวยป†านนี้ ค�าว่า บุญก็ไม่รู้จักกัน 6. เงินเป็นทาสกู กูไม่ยอมเป็นทาสเงิน 7. การท�าตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่าย แต่จะสร้างสมบุญให้มี บารมีนั้นเป็นเรื่องยาก...ต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิìจริง 8. กูจะท�าให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน�้า ที่เขาให้กูกิน ทุกวัน 9. เกิดมาแล้ว...รักความสงบ ให้มีศีลธรรมไว้ประจ�าใจทุก ๆ คน โลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น 10. “...พระไม่ได้อยู่กับคนชั่ว แต่อยู่กับคนดี ให้นึกว่าพระ มากับเราจะท�าชั่วไม่ได้ อย่าท�าตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการท� า ผิ ด ก®หมายบ้ า นเมื อ งให้ ตั้ ง อยู ่ ใ นความไม่ ประมาท”

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระญาณวิทยาคมเถร วิ. พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิทยาคม วิ. พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวิทยาคม วิ. อุดมธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

NAKHONRATCHASIMA 257 2.indd 5

20/8/2558 22:24:52


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

258

.indd 2

19/8/2558 22:20:10


วัดเลิศนิมิต

ÇÑ´àÅÔȹÔÁԵà ໚¹ÇÑ´ÃÒɮÏ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ÁËÒ¹Ô¡Ò µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 15 µíÒºÅÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ประวัติวัด

ÇÑ´àÅÔȹÔÁÔµÃàÃÔèÁÊÌҧÁÒä´Œ»ÃÐÁÒ³ 40 »‚ÁÒáÅŒÇ ÁÕ਌ÒÍÒÇÒÊÁÒ áÅŒÇ 12 ÃÙ» »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃÐ͸ԡÒþÔર µ¹ÚµÔ»ÒâŠ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ´ÙáÅ ÇÑ´áË‹§¹Õé µÑé§áµ‹»‚ 2554

การบูรณปฏิสังขรณวัด

¾ÃÐ͸ԡÒþÔર µ¹ÚµÔ»ÒâÅ ä´ŒàÃÔèÁºÙóж¹¹áÅжÁ¾×é¹·ÕèºÃÔàdz ÃͺÇÑ´·Ñé§ËÁ´ ã¹»‚·Õ跋ҹ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ µ‹ÍÁÒ»ÅÒ»‚ ¾.È.2556 ·‹Ò¹ä´Œ àÃÔèÁÊÌҧâºÊ¶ «Öè§ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃä»áÅŒÇ¡Ç‹Ò 60% áÅл˜¨¨ØºÑ¹¡íÒÅѧ¨ÐÁا ËÅѧ¤Òâ´Â·Õ§è º»ÃÐÁҳ㹡ÒúíÒÃاÁاËÅѧ¤ÒÇÑ´ »ÃÐÁÒ³ 1,500,000 ºÒ· ´Ñ§¹Ñ鹨֧¢ÍàªÔުǹ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤·Ø¹·ÃѾ à¾×èͺÙóРºíÒÃاÇÑ´àÅÔȹÔÁÔµÃãËŒà¨ÃÔÞÂÔè§æ ¢Öé¹ä»

NAKHONRATCHASIMA 259 .indd 3

19/8/2558 22:20:40


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

260

.indd 2

20/8/2558 17:29:55


วัดโนนทอง ÇÑ´â¹¹·Í§ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 141 ºŒÒ¹á¼‹¹´Ô¹¸ÃÃÁ ËÁÙ‹·Õè 16 µíÒºÅÅÒ´ ºÑÇ¢ÒÇ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à»š¹ÇÑ´ÃÒɮÏ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ÁËÒ ¹Ô¡Ò »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙÊØÇÃó»ÊÒ·¤Ø³ (ÊҤà »Ê¹Ú¹¨ÔµÚâµ) ໚¹à¨ŒÒ ÍÒÇÒÊÇÑ´

ประวัติวัด

ÇÑ´â¹¹·Í§ ÊÌҧàÁ×èÍ ¾.È.2492 ä´ŒÃѺ͹ØÞÒµãËŒÊÌҧÇÑ´àÁ×èÍÇѹ·Õè 31 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2523 »ÃСÒȵÑé§ÇÑ´àÁ×èÍÇѹ·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2523 ä´ŒÃѺ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÇÔÊا¤ÒÁÊÕÁÒàÁ×èÍÇѹ·Õè 15 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2524 ÁÕà¹×éÍ·Õè 14 äË 3 §Ò¹ 60 µÒÃÒÇÒ

ลําดับเจาอาวาส

¾ÃÐ͸ԡÒúØÞÁÕ ¶ÔÃÞÒâ¹ ¾.È.2523 ¾ÃФÃÙÊØÇÃóÇâ÷Ñ (ÍØ·Ñ ¨¹Ú·Ç³Úâ³) ¾.È.2526 ¾ÃФÃÙÊØÇÃó»ÊÒ·¤Ø³ (ÊҤà »Ê¹Ú¹¨ÔµÚâµ) ¾.È.2540 - »˜¨¨ØºÑ¹

NAKHONRATCHASIMA 261 .indd 3

20/8/2558 17:30:23


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปาสามัคคีธรรม วัดป†าสามั¤¤ีธรรม ตำาบลหนองน้ำาใส อำาเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ปัจจุบนั มี พระอาจารย์นิ¤ม เป็นผูด้ ูแลและรักÉาการ เจ้าอาวาสวัดป†าสามัคคี¸รรม ประวัติวัด วัดป†าสามั¤¤ีธรรม เริ่มก่อตั้ง ประมา³ปี พ.È.2526 เดิมที ส¶านที่แห่งนี้เป็นป†าช้าเก่า โดยชาวบ้านในละแวกนี้รวมกันทั้งหมด 4 หมู่บ้าน (ได้แก่ บ้านเ¢ากระโดน, บ้านโนนเพชร, บ้านดงเคง และบ้านลาดพั²นา) ได้เ¢้ามาช่วยกันพั²นาและปรับปรุงพืน้ ทีใ่ หม่ และต่อมาได้สร้างเป็นวัด¢Ö้น โดยใช้ชื่อว่า “วัดป†าสามัคคี¸รรม” ปูชนียวัตถุสําคัญ วัดป†าสามัคคี¸รรมแห่งนี้ มี “พ่อปู † Éี” ทีผ่ คู้ นแวะเวียนมาก ราบไหว้สักการบูชานอกจากนี้ยังมี “หลวงปู†äหล” ที่Þาติโยมมา กราบไหว้สักการบูชาด้วยเช่นกัน

262

.indd 2

20/8/2558 10:15:41


จุดมุ่งหมายของวัด - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน - จัดพิธีบวชชีพราหมณ์ ประจำ�ปีที่มีมาสืบต่อเนือง - จัดพิธีสวดมนต์ ทำ�วัดเช้า - เย็น วัตถุประสงค์ของวัด ต้องการให้ประชาชนคนไทย รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สิ้นเปลืองกับปัจจัย สิ่งยั่วยุจากเทคโนโลยีภายนอกที่ไม่จ�ำ เป็น ต้องการให้ประชาชน บุคคลภายนอกที่มาท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และรู้จักการดำ�เนินชีวิตอย่างพอเพียงตาม แนวทางปฎิบัติพระราช ดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ผลประโยชน์ที่วัดจะรับ ทางวัดได้เป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดี ในการปฏิบัติตนใน ชีวิตประจำ�วันให้ผู้ที่มาปฏิบัติตนและท่องเที่ยวได้เห็นและทำ�เป็น แบบอย่างที่ดีสืบไป

Nakhonratcharsima 263 .indd 3

20/8/2558 10:16:02


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

264

.indd 2

20/8/2558 18:39:03


วัดวังกรวด

ÇÑ´Çѧ¡ÃÇ´ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 18 ËÁÙ‹·Õè2µíҺšش¹ŒÍ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ÇÑ ´ ÇÑ § ¡ÃÇ´ ໚ ¹ ÇÑ ´ ·Õè ¨Ñ ´ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁÊ‹ § àÊÃÔ Á ãËŒ ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹à¢ŒÒÇÑ´¿˜§¸ÃÃÁ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö¹é ¨Ö§ä´Œ¨´Ñ ãËŒÁ¡Õ ¨Ô ¡ÃÃÁ µ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ ÍÒ·Ô ¡ÒÃó礏àªÔުǹãËŒÞÒµÔâÂÁáÅÐà´ç¡æ ࢌÒÁÒÊÇ´ Á¹µ-·íÒÇѵ÷ءæ ÇѹàÊÒÏ µÑé§áµ‹àÇÅÒ 17.00 ¹. - 19.00 ¹. ¡ÒèѴ¾ÔÁ¾Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÇ´Á¹µ©ºÑºá»Å à¾×Íè ãËŒÞÒµÔâÂÁ ·ÕèÁÒ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ䴌㪌ÊÇ´Á¹µã¹ª‹Ç§ÇѹࢌҾÃÃÉÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÇÑ´Çѧ¡ÃÇ´»ÃÐʧ¤¨Ðແ´à»š¹áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ ¾Ø·¸»ÃÐÇѵԢͧͧ¤ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à¨ŒÒ â´Â¡ÒèѴ ÊÌҧʶҹ·Õè»ÃÐÊÙµÔ µÃÑÊÃÙŒ áÅÐ »ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹ ¨íÒÅͧ¢Öé¹à¾×èÍ ãˌ໚¹áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò áÅÐãËŒ¼ÙŒ¤¹ä´ŒàÂÕèÂÁªÁ àÂÕèÂÁàÂÕ¹µ‹Íä» รวมสรางเสนทางบุญ ÇÑ´Çѧ¡ÃÇ´ ¨Ö§¢ÍàªÔުǹ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹·ÑèÇä» áÅмٌ¤¹ã¹ ¾×é¹·ÕèÅÐáÇ¡ã¡ÅŒà¤Õ§䴌ËÇÁ·íÒºØÞ Ã‹ÇÁáç ËÇÁã¨ã¹¡Òá‹ÍÊÌҧ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ à¾×èÍ໚¹¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹¾Ãоط¸ÈÒʹÒãËŒà¨ÃÔÞ ÃØ‹§àÃ×ͧÊ׺ä»

NAKHONRATCHASIMA 265 .indd 3

20/8/2558 18:39:12


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

หลวงพอรวยทันใจ

วัดหนองไผพัฒนา

ÇѴ˹ͧ伋¾Ñ²¹Ò µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 11 µíÒºÅ˹ͧËތҢÒÇ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ประวัติวัด

ÇѴ˹ͧ伋¾Ñ²¹ÒÊÌҧàÁ×èÍÇѹ·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2542 «×éÍ·Õè´Ô¹à¾×èÍÁÒÊÌҧÇÑ´»ÃÐÁÒ³ 15 äË ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡çä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒâÍ͹ØÞÒµÊÌҧÇÑ´àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2547 áÅÐ䴌͹ØÞҵ໚¹ÇÑ´ àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2548

ปูชนียวัตถุสําคัญในวัด

ÀÒÂã¹ÇѴ˹ͧ伋¾Ñ²¹Ò ÁÕ»Ùª¹ÕÂÇѵ¶ØãËŒÞÒµÔâÂÁ¡ÃÒºäËÇŒºÙªÒ ÍÒ·Ô ¾ÃÐÍØ»¤Øµ, ·ŒÒÇÁËÒ¾ÃËÁ, ËÅǧ¾‹ÍÃÇ·ѹ㨠¾ÃйÒÁÇ‹Ò “¾Ãоط¸ÍѤÃàºÞ¨¾Å”, ÈÒÅ਌Ҿ‹ÍàÊ×Í ÇѴ˹ͧ伋¾²Ñ ¹Ò ¢ÍàªÔ޾ط¸ÈÒʹԡª¹Ã‹ÇÁ·íÒºØÞ ËÃ×Íʹã¨àÂÕÂè ÁªÁÇÑ´ ÊÒÁÒöµÔ´µ‹Í ä´Œ·Õè ¾ÃФÃÙàÇÌØÇѲ¹Ò·Ã ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ â·Ã. 089-582-2547

266

.indd 2

20/8/2558 19:12:15


Nakhonratchasima 267 .indd 3

20/8/2558 19:12:27


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

268

.indd 2

20/8/2558 17:43:29


วัดคลองตะแบก

ÇÑ´¤ÅͧµÐạ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 159 ËÁÙ‹·Õè 5 ºŒÒ¹¤Åͧ¨Ðạ µíÒºÅÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ ÁËÒ¹Ô¡Ò ·Õè´Ô¹µÑé§ÇÑ´ÁÕà¹×éÍ·Õè 6 äË 3 §Ò¹ 86 µÒÃÒ§ÇÒ â©¹´ ·Õè´Ô¹àÅ¢·Õè 5052

ประวัติวัดคลองตะแบก

ÇÑ´¤ÅͧµÐạ ÊÌҧ¢Öé¹µÑé§áµ‹»‚ ¾.È.2440 â´ÂÁÕ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏ àʶÕÂà ÍÃÔâ 䴌»ÃЪØÁ¡ÑºªÒǺŒÒ¹Ç‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÌҧÇÑ´ ¨Ö§ÁÕ¼·ÙŒ ºÕè ÃÔ¨Ò¤ ·Õè´Ô¹ÊÌҧÇÑ´ ¤×Í ¤Ø³µÒºÑÇ ¤Ø³ÂÒÂỈР«Öè§Â¡·Õè»ÅÙ¡½‡ÒÂãËŒÊÌҧ¡Ø¯Ô ʧ¦áÅÐÈÒÅÒâç¸ÃÃÁà¾×èÍ»ÃСͺ¾Ô¸Õ§Ò¹ºØÞµ‹Ò§æ ʶҹ·ÕèµÑé§ÇÑ´ÁÕ¨ÍÁ»ÅÇ¡ 3 ¨ÍÁ «Ö觶١µŒÍ§µÒÁµíÒÃÒ áÅÐÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡Ñº·‹Ò¹éíÒ»Ò¡¤ÅͧµÐạºÃ躡ѺÅíҵФͧ¢Öé¹ÁÒ ¨¹ÊØ´à¹Ô¹µÔ´¡ÑºªØÁª¹ ÁÕ¤Åͧ¹éíÒäËÅÁÒ¨Ò¡ÅíҵФͧ ÁÕµŒ¹äÁŒ µÐạ¢Öé¹à»š¹á¶Ç¨Ö§àÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “ÇÑ´´Í¹µÐạ” µ‹ÍÁÒà»ÅÕè¹໚¹ “ÇÑ´¤ÅͧµÐạ” ÁÕ¡ÒÃÊÌҧ¶ÒÇÃÇѵ¶ØÁÒâ´ÂÅíҴѺ

¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÍØäà ÍتبÒâà ¾.È.2502 - 2503 ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏà¨ÃÔÞ ¨ÒÃØdzÚâ³ ¾.È.2503 - 2504 ¾ÃФÃÙºÇÃÊØ·¸Ô¤Ø³ (ʹյ਌Ҥ³ÐÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¾ÃÐÍØ»˜ª¬Ò) ¾.È.2504 - 2547 ¾ÃФÃÙÊع·ÃÈÕÅÇÔÊØ·¸Ôì (਌ÒÍÒÇÒÊͧ¤»˜¨¨ØºÑ¹) ¾.È.2547 - ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ¾ÃФÃÙÊع·Ã¡Ô¨¨Ò¹Ø¡Òà (¼ÙŒª‹ÇÂ਌ÒÍÒÇÒÊ,¨µ.ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ à¢µ 2) ¾.È.2548 - ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

รวมสรางเสนทางบุญ

¢ÍàªÔÞËÇÁ§Ò¹»ÃШíÒ»‚ Çѹ¡µÑސٺÙþҨÒÏ ·íÒºØÞÍØ·ÔÈ ¶ÇÒÂʹյ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´¤ÅͧµÐạ Çѹ·Õè ñó ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¢Í§·Ø¡»‚ áÅТÍàªÔ޾ط¸ÈÒʹԡª¹ ËÇÁºØÞ¡‹ÍÊÌҧáÅкÙóРàʹÒʹРµ‹Ò§æ ÀÒÂã¹ÇÑ´ ä´Œ·Õè ÇÑ´¤ÅͧµÐạ â·Ã. 08 1360 2726

ดานการบร�หารและการปกครอง

ÇÑ´¤ÅͧµÐạ ÁÕÃÒ¹ÒÁ਌ÒÍÒÇÒʺÃÔËÒû¡¤ÃͧÇÑ´ ¤×Í ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏàʶÕÂà ÍÃÔâ ¾.È.2440 - 2441 ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏ͌ǹ ¶ÒÇâà ¾.È.2441 - 2444 ¾ÃÐâ»Ã‹§ ¡µ»ØÚâÞ ¾.È.2445 - 2449 ¾ÃÐÁÒ »ÃÔÊØ·Ú⸠¾.È.2449 - 2450 ¾ÃШѹ·Ã ¡ÅÚÂÒâ³ ¾.È.2450 - 2456 ËÅǧ»Ù†ÍŒÒ ÊØdzڳâªâµ (¾ÃÐÍØ»˜ª¬Ò) ¾.È.2456 - 2496 ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏà¢ÕÂÇ ¡ÔµÚµÔÇرÚâµ ¾.È.2496 - 2497 ¾ÃÐÍÒ¨Ò϶Ҵ µ»ÊÕâÅ ¾.È.2497 - 2502

NAKHONRATCHASIMA 269 .indd 3

20/8/2558 17:43:40


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

อุโบสถหลังใหม่

วัดเจตุพน (วัดลำดบัวขำว) ÇѴਵؾ¹ เลขที่ 127 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลลำดบัวขำว อ�ำเภอสีควิ้ จังหวัดนครรำชสีมำ ถนนสำยมิตรภำพ กรุงเทพ - นครรำชสีมำ ช่วงกิโลเมตรที่ 199 แยกซ้ำยก่อนถึง ด่ำนชั่งน�้ำหนัก เข้ำประมำณ 1,500 เมตร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย

ประวัติควำมเปนมำ

ÇѴਵؾ¹ แรกเริ่มนั้นเป็นส�ำนักสงฆ์ ก่อสร้ำงมำตั้งแต่ป‚ พ.ศ.2470 โดย¤ุ³»Ù†àดª - ¤ุ³Â‹าáดง ÞาµÔ¨ั¹ทÖ¡ เป็นผู้มีจิต ศรัทธำสูงถวำยที่ดินส่วนตัว จ�ำนวน 14 ไร่ 2 งำน 8 ตำรำงวำ ซึ่งอยู่ติดกับ½˜›งล�ำตะคอง ทำงด้ำนทิศใต้ของหมู่บ้ำนลำดบัวขำว เพือ่ ให้เป็นทีก่ อ่ สร้ำงวัด เดิมใช้ชอื่ ว่ำ “วัดเจตุพน” ชำวบ้ำนผูใ้ จบุญ

ทั้งหลำยได้ช่วยกันก่อสร้ำงศำสนวัตถุขึ้น เป็นต้นว่ำ กุฏิสงฆ์ ศำลำ กำรเปรียญ และโบสถ์ ต่อมำในป‚ พ.ศ.2480 ได้รับอนุญำตให้เป็นวัด และได้รับ พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อป‚พ.ศ.2486 มีชื่อปรำกฏตำมทะเบียน เดิมว่ำ “วัดเจตุพน” แต่ชำวบ้ำนทั่วไปเรียกขำนกันตำมชื่อหมู่บ้ำนว่ำ “วัดลำดบัวขำว” จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อจำกวัดเจตุพน มำเป็น “วัดลำด บัวขำว” เมื่อป‚ พ.ศ.2534 เป็นต้นมำ

เจ้ำอำวำสปกครองวัด

วัดลาดบัวขาว มีเจ้ำอำวำสปกครองวัด ตั้งแต่เริ่มก่อสร้ำง จนถึงป˜จจุบันจ�ำนวน 16 รูป มีกำรพัฒนำวัดให้เจริญก้ำวหน้ำมำโดย

270

.indd 2

20/8/2558 17:44:35


องค์พระประธานปางมารวิชัย

เจดีย์บรรจุกระดูก บรรพบุรุษ

ล�ำดับ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ ปรับปรุงใหม่มาเรื่อยๆ เช่น ศาลา การเปรียญ เมรุเผาศพ อุโบสถหลังใหม่ ห้องน�้ำถาวร กุฏิสงฆ์หลัง ใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553

ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

องค์พระประธาน พระพุทธชินนราช

วัดลาดบัวขาว เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มเย็น เงียบสงบ มีภูมิประเทศรายล้อมด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ มีล�ำตะคองที่มีน�้ำ ชุ ่ ม เย็ น ไหลผ่ า น ภายในวั ด มี ถาวรวั ต ถุ ที่ช าวบ้ านหวงแหนไว้ คือ โบสถ์มหาอุด (หลังเก่า) มีองค์พระประธานปางมารวิชยั ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ชาวบ้านเรียกชือ่ ติดปากว่า “พระทอง” ใครทีไ่ ด้มากราบไหว้สกั การ บูชาขอพร ก็จะประสบความส�ำเร็จตามที่ปรารถนาทุกราย โบส์มหาอุด

การบูรณะโบสถ์มหาอุด

โดยชมรมอนุรักษ์อุโบสถหลังเก่า ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้ จัดหางบประมาณ จัดพิธบี รวงสรวงขออนุญาต เริม่ ซ่อมปฏิสงั ขรณ์ เมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 และเสร็จเมือ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้รบั การสนับสนุนจากพนัก บมจ. ธนาคารกรุงศรีหลาย สาขาในกรุงเทพฯ มาร่วมกิจกรรมงานทาสี วัดลาดบัวขาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน สร้างความรัก ความสามัคคีของชาวบ้าน, เป็นศูนย์อ�ำนวยความสะดวก ประกอบ พิธกี รรมทางศาสนา, เป็นศูนย์การศึกษาแก่เยาวชนและเผยแผ่ ศิลป วัฒนธรรมประเพณีตา่ ง ๆ, เป็นศูนย์กลางส่งเสริมจรรโลงพระพุทธ ศาสนาให้เจริญถาวรมั่นคงต่อไป

ขอเชิญทุกท่าน แวะเยี่ยมชมและสักการบูชา “พระทอง” อันศักดิ์สิทธิ์

ซุ้มประตูวัดลาดบัวขาว Nakhonratchasima 271 .indd 3

20/8/2558 17:44:49


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดเสมาคีรีวนาราม ÇÑ´àÊÁา¤ÕรÕǹาราÁ µÑé§ÍÂÙ‹º¹ÂÍ´à¢Ò¹íéÒàÁÒ ËÁÙ‹·Õè 5 เลขที่ 299 ต�าบลลาดบัวขาว อ�าเภอสีคิéว จังวัดนครราชสีมา

ประวัติวัดเสมาคีรีวนาราม

จากการบอกเล่าของ¼ู้เ²่า¼ู้แก่ที่มีอายุ 70-80 ป‚ เล่าว่าเมื่อ ครังé อดีตสมัยทีพ่ วกท่านยังเล็กæ ได้ขนÖé ไปเลียé งสัตว์บนภูเขาน�าé เมาก็ เห็นวัดแห่งนีแé ล้ว จÖงสันนิษฐานว่าวัดเสมาคีรวี นารามน่าจะสร้างมา ก่อนป‚ 2470 หรืออาจจะมีอายุถÖง 100 ป‚ ก็อาจเป็นได้ ส่วนชื่อ “วัดเสมาคีรวี นาราม” จากค�าบอกเล่าว่าทีว่ ดั แห่งนีมé เี สมาธรรมจักร เก่าแก่ และภายหลังได้สูญหายไป การก่อตังé และสร้างวัดเริม่ ต้นจากพระธุดงค์ได้เดินทางขÖนé ไปที่ ยอดเขาน�éาเมา และได้สร้างเสมาสนะที่จ�าเป็นเพื่อปฏิบัติศาสนากิจ ของสง¦์ ซÖ่งสมัยนัéนในพืéนที่ใกล้เคียงยังไม่มีวัด ชาวพุทธในพืéนที่ บ้านน�าé เมา บ้านคลองตะแบก บ้านโนนทอง ของต�าบลลาดบัวขาว จÖงมักขÖนé ท�าบุญกันทีว่ ดั แห่งนี é และในเวลาต่อมาได้มกี ารสร้างวัดขÖนé ในหมู่บ้าน เช่น วัดคลองตะแบก วัดน�éาเมา วัดโนนทอง เป็นต้น จÖงท�าให้ไม่มีพุทธศาสนิกชนขÖéนไปท�าบุญที่วัด วัดเสมาคีรีวนาราม

จÖงกลายเป็นวัดร้าง จะมีเพียงพระสง¦์ที่เดินธุดงค์จากที่อื่นæ แวะ เวียนมาพักแรมที่วัดบ้างเป็นบางโอกาส ระยะสัéนบ้าง หลายวันบ้าง บางครัéงที่อยู่เป็นป‚ไม่แน่นอน และต่อมาในป‚ พ.ศ.2556 ท‹า¹พรФรู¡ÑÅยา¹า³Øโย¤ เจ้าคณะ อ�าเภอสีควิé เห็นว่าวัดเสมาคีรวี นาราม เป็นวัดทีต่ งัé อยูบ่ นยอดเขามีภมู ิ ทัศน์ที่มีความเหมาะสม มีป†าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ หากปล่อยให้รกร้าง ก็เป็นที่น่าเสียดาย ประกอบกับป†าไม้ที่มีความสมบูรณ์อาจถูกบุกรุก ท�าลายได้ นอกจากนียé งั มีโบราณวัตถุและสิง่ ปลูกสร้างทีม่ คี วามเหมาะ สม จÖงได้แต่งตัéงให้พรÐอาจารย์ไพ±ูรย์ อาจาโร เป็นเจ้าอาวาส วัด เสมาคีรีวนาราม และมีพระสง¦์ลูกวัดจ�าพรรษาที่วัดแห่งนีé 5 รูป มา จนถÖงปัจจุบัน

272

.indd 2

19/8/2558 22:24:01


โบราณสถานและวัตถุที่สำ� คัญ

1. รอยพระพุทธบาทจ�ำลองโบราณ 2. พระนอนปูนปั้นโบราณปางไสยาสน์ 3. พระพุทธรูปปูนปัน้ ปางมารวิชยั และพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ประดิษฐานภายในอุโบสถที่ยังก่อสร้างไม่และเสร็จ 4. พระพุทธรูปปางลีลาบนแท่นหินทราย 5. เสมาธรรมจักรหินทรายสีเหลืองที่มีความงดงาม 6. อาคารสิ่งปลูกสร้างกุฏิ 4 หลัง ขอเชิ ญ พุ ท ธศาสนิ ก ชนร่ ว มท� ำบุ ญ หรื อ สนใจเยี่ ย มชมวั ด สามารถติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ไพทูรย์ อาจาโร เป็นเจ้าอาวาส โทร. 061-0568-519, 081-0714-087

Nakhonratchasima 273 .indd 3

19/8/2558 22:24:49


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปาเขาพระนั่ง

ÇÑ´»†Òà¢Ò¾ÃÐ¹Ñ§è ºŒÒ¹«Ñºà¨ÃÔÞ µíÒºÅ˹ͧËތҢÒÇ ÍíÒàÀÍ เล็กๆ ขนาด 2x2 เมตร สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2541 สมัยพระอาจารยอÕêด เริ่มมีการสร้างศาลาเล็กและโรงครัว กุฏิ 5 หลัง ประวัติความเปนมา ปี 2541 พระอาจารย¤íาปอน สุ·¸ิÞาâ³ (พระครูสุทธิวรญาน ทีม่ าของชือ่ “วัดป่าเขาพระนัง่ ” คือมีรอยพระนัง่ เป็นหลุมลึก อยู่ในก้อนหิน และมีรอยพระพุทธบาทข้างในหิน บริเวณใกล้กันมี เจ้าคณะอ�าเภอสีคิ้ว(ธ) ปัจจุบัน คือ พระวินัยâมลÕ รองเจ้าคณะจังหวัด ถ�้าพานรอง «ึ่งแต่เดิมชาวบ้าน«ับเจริญจะเห็นเป็นลูกไฟลูกใหญ่ นครราชสีมา(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน) ขณะนั้นเป็น พระ¤รÙสุม¸ิวรลอยขึ้นทุกวันพระตอนค�่าและมีครั้งหนึ่งประมาณปี 2538 ที่ชาว Þา³ เจ้าคณะอ�าเภอสีคิ้ว(ธ) ได้มาช่วยพัฒนาวัดและให้เป็นที่พักสงฆ์ บ้านมาท�าพิธที อดผ้าป่ากลางคืนทีถ่ า�้ พานรอง ก็เห็นพร้อมกันทุกคน เขาพระนั่ง สายธรรมยุต ปี 2545 พระอาจารยµิ่งมาอยู่จ�าพรรษา แต่ปัจจุบันไม่มีคนเห็นปรากฏการณ์นั้นอีกแล้ว ปี 2546 พระอาจารย ¤í า ปอน น� า ชาวบ้ า นพั ฒ นาปลู ก ป่ า นอกจากนัน้ บริเวณรอบๆ วัดจะมีการพบวัตถุโบราณอยูเ่ สมอ เป็นเครื่องประดับบ้าง แจกันใบใหญ่บ้างป„นใหญ่ (ขนาดเล็ก) ฯลฯ ขุดสระน�้า ท�าถนน ก็ได้พาพระอาจารย·อง¶ม ¸มÚม¸âร (หลวงพ่อหมอ) ฝังอยูต่ ามไร่ «ึง่ บริเวณวัดแต่เดิมก่อนมีพระธุดงค์ผา่ นมาจะมีตน้ ไม้ มาอยู่จ�าพรรษา และพระอาจารยชาµิชายมาจ�าพรรษาปี 2547 เมษายน 2547 เริ่มการบวชสามเณรหมู่ครั้งแรก จ�านวน 31 รูป ขนาดเล็กๆ สูงแค่ศีรษะคน เพราะมีไฟไหม้ป่าทุกปี และมีการใช้ และเริ่มสิ่งก่อสร้าง พื้นที่นี้เป็นที่เผาไม้ท�าถ่าน

ประวัติการพัฒนาวัด

ประมาณปี 2534 เริ่มมีพระจ�าพรรษาตาม«อกถ�้า โดยจ�า พรรษาอยู่รูปละปีบ้างไม่ถึงปีบ้าง สิ่งก่อสร้างขณะนั้นมีเพียงกุฏิ

แนวทางการพัฒนาวัด

พัฒนาเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ (ทั้ง 4 ด้าน สุขภาพกาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญญา) โดยอาศัยหลัก 5 ร. ประกอบด้วย

274

.indd 2

20/8/2558 17:46:07


1. สะอาด ร่มรื่น พัฒนาวัดให้สะอาด ปลูกต้นไม้ให้ บรรยากาศร่มรื่น 2. สงบ ร่มเย็น มีการท�ำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ อบรม เยาวชนประถม มัธยม อบรมนักศึกษาแพทย์ ปี 3 ทุกปี บวชเณรหมู่ ทุกปี (ปีละร้อยกว่ารูป) บวชอบรมพระในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติ เทศนาธรรมทุกวันพระ ญาติโยมมารักษาศีลวันพระ เพื่อให้จิตใจ สงบร่มเย็น 3. สุขภาพ ร่วมสร้าง พระมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และการอบรมเยาวชนการออกก�ำลังกาย การเดินจงกรม การกวาด ลานวัด บิณฑบาตเป็นวัตร การบริหารขันธ์ (โยคะไม้พลอง แกว่ง แขน มวยจีน) กลั่นน�้ำย่านางใบเตย (น�ำ้ ฤทธิ์เย็น ใช้ปรับสมดุล ร่างกาย) แจกเป็นทานญาติโยม และถวายพระจากวัดใกล้เคียง 4. ศิลปะ ร่วมจิต อนุรักษ์และรักษาประเพณี วัฒนธรรม มีการท�ำบุญตักบาตรวันปีใหม่และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา การเวียนเทียน วันสงกรานต์ทกุ ปีมกี ารสรงน�ำ้ พระพุทธสงฆ์สามเณร และผูส้ งู อายุในชุมชนและชาวบ้านเล่นน�ำ้ วันออกพรรษามีประเพณี กวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวทุกปี 5. ชาวประชา ร่วมพัฒนา ชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนา วัด สร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญสร้างห้องน�้ำ ปลูกต้นไม้ ปรับพื้นที่ ฯลฯ ปรับปรุงป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ให้โปร่งทุกปี

การอบรมธรรมะ สามเณร นักเรียน นักศึกษา นักเรียนแพทย์ ญาติโยม มีกิจกรรมหลักคือ ธรรม

ท�ำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังธรรม สนทนา

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร เดินจงกรมเป็นแถว เดินจงกรมเฉพาะตัว ฝึกสติโดยการเดินป่าและนั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นระยะๆ ปลูกต้นไม้ ออกก�ำลังกาย เพิ่มพลังสมอง ท�ำความสะอาดกวาดลานวัด Nakhonratchasima 275

.indd 3

20/8/2558 17:46:19


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดปาอางซับประดู ÇÑ´»†ÒÍ‹Ò§«Ñº»Ãдً µÑ§é ÍÂÙ‹ ³ ºŒÒ¹Áͨк¡ «ÍÂÍ‹Ò§à¡çº¹íÒé ˌǠ«Ñº»Ãдً ËÁÙ‹·Õè 6 àÅ¢·Õè 109 µíÒºÅÁÔµÃÀÒ¾ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ Êѧ¡Ñ´¡Òû¡¤Ãͧ¤³Ðʧ¦¸ÃÃÁÂص ª¹Ô´¾Ñ·¸ÊÕÁÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙÍÔ¹·ÃâÊÀ³ ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´

ประวัติวัดปาอางซับประดู

ÁÕàÃ×èͧàÅ‹ÒÇ‹Ò ËÅǧ»Ù†¼Ò§ ¨ÔµÚµ¤ØµÚâµ ÈÔɏͧ¤ÊíÒ¤Ñޢͧ ËÅǧ»Ù†ÁÑè¹ ÀÙÃÔ·µÚâµ ä´Œà´Ô¹·Ò§¸Ø´§¤Ã͹áÃÁÃØ¡¢ÁÙÅËÁäÁŒ ÁÒ ³ ·ÕèáË‹§¹Õé ËÅѧ¨Ò¡ä´Œ¾º¡Ñº ¤Ø³¤ÃÙºØÞÊ‹§ à¾çªÃ¨Ñ¹·Ö¡ «Öè§à»š¹à¨ŒÒ¢Í§ ·Õè´Ô¹à¡Ô´ÈÃÑ·¸Òã¹¾ÃиÃÃÁà·È¹Ò áÅл¯Ô»·Ò¢Í§Í§¤ËÅǧ»Ù† ¨Ö§ä´Œ»ÇÒóҵÑǢͶÇÒ·Õè´Ô¹ÊÌҧÇÑ´ ÊÁÑÂÍ´ÕµÁÕÈÒÅÒ 2 ËÅѧ ˌͧ¤ÃÑÇ 1 ËÅѧ ˌͧ¹íéÒ 1 ËÅѧ »˜¨¨ØºÑ¹ ÈÒÅÒä´ŒÃѺ¡ÒúÙóÐâ´Â ·‹Ò¹¾ÃФÃÙÍÔ¹·ÃâÊÀ³ (·‹Ò¹ ¾ÃÐÁËÒÊØ·Ô¹ ÍÔ¹Ú·ÇíâÊ) ਌ÒÍÒÇÒÊ»˜¨¨ØºÑ¹ «Ö觻¡µÔ·‹Ò¹¡çÍÂًẺ àÃÕº§‹Ò ᵋàË繤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹Áô¡¸ÃÃÁ¢Í§¾‹ÍáÁ‹¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÏ·Õè ¹ÑºÇѹÁÕᵋ¨ÐËǧâÃÂ仵ÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ ¨Ö§àËç¹ÊÁ¤ÇÃä´ŒÃºÑ ¡ÒûÃѺ»Ãا à¾×èÍãËŒ·Ñ¹¡Ñº§Ò¹©ÅͧÍØâºÊ¶ËÅѧãËÁ‹

การบูรณปฏิสังขรณวัด

ËÅÑ § ¨Ò¡Í§¤ Ë Åǧ»Ù † ä »ÍÂÙ ‹ ¨í Ò ¾ÃÃÉÒ·Õè ¨Ñ § ËÇÑ ´ ¢Í¹á¡‹ ¹ áŌǡçÁÕ¾ÃСÃÃÁ°Ò¹àÇÕ¹ÁҾѡ໚¹ÃÐÂÐæ ËÅѧÊØ´¾ÃФÃÙÊÁØˏÊØÇÃó ÊØdzÚâ³ ä´Œà´Ô¹·Ò§ÁÒºÙóÐÇÑ´»†ÒáË‹§¹Õé â´Âà˧¢Ç¹¢ÇÒ ºÙó»¯ÔÊѧ¢Ã³à»š¹¡ÒÃãËÞ‹ ä´ŒÊÌҧ¾ÃÐÍØâºÊ¶ 1 ËÅѧ ËÅѧ¨Ò¡·Õ跋ҹ䴌¶Ö§á¡‹¡ÒÃÁóÀҾŧ ¾ÃÐÁËÒÊØ·Ô¹ ÍÔ¹Ú·ÇíâÊ ¹Ñ¡¸ÃÃÁàÍ¡ à»ÃÕÂÞ¸ÃÃÁ ó »ÃÐ⤠»ÃÔÞÞÒâ· ¼ÙŒª‹Ç ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ÊØ·¸¨Ô¹´ÒÇÃÇÔËÒà ¾ÃÐÍÒÃÒÁËÅǧ䴌ÃѺᵋ§µÑé§à»š¹ ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´Í‹Ò§«Ñº»Ãдً áÅÐ਌Ҥ³ÐµíÒºÅÊÕ¤ÔéÇࢵ 2 (¸) àÁ×èÍ Çѹ·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2547 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ 5 »‚ µ‹ÍÁÒä´ŒÃѺ¡Òà ᵋ§µÑé§ãˌ໚¹¾ÃФÃÙÊÑÞÞҺѵþѴÂÈ਌Ҥ³ÐµíҺŪÑé¹â· ä´ŒÃѺ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ô¹¹ÒÁ·Õè ¾ÃФÃÙÍÔ¹·ÃâÊÀ³ àÁ×èÍÇѹ·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È.2552 áÅÐä´ŒÃѺᵋ§µÑé§ãËŒÇÑ´»†ÒÍ‹Ò§«Ñº»Ãдً ໚¹Êíҹѡ»¯ÔºÑµÔ ¸ÃÃÁ»ÃШíҨѧËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ áË‹§·Õè õ ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ Êíҹѡ§Ò¹à¨ŒÒ¤³ÐµíÒºÅÊÕ¤ÔéÇ à¢µ ò (¸) ÇÑ´»†ÒÍ‹Ò§«Ñº »Ãдً 081-360-0304 Mail :amon2255@hotmail.co.th Face :akborworn Line :watpa

276

1.indd 2

20/8/2558 17:50:04


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดกุดนอย ÇÑ´¡Ø´¹ŒÍ µÑ§é ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 12 µíҺšش¹ŒÍ ÍíÒàÀÍÊÕ¤ÇÔé ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¾ÃФÃÙÊØ·¸Ô»˜ÞÞÒÃѧÉÕ à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´¡Ø´¹ŒÍÂáÅÐ໚¹à¨ŒÒ¤³Ð µíҺšش¹ŒÍÂ

ประวัติ ÇÑ´¡Ø´¹ŒÍ à´ÔÁª×èÍ “ÇÑ´¡Ø´ÁŒÒ¹ŒÍ” ÍÂً㹪ØÁª¹¡Ø´ÁŒÒ

¹ŒÍÂá¢Ç§¨Ñ¹·Ö¡ µ‹ÍÁÒàÃÕ¡ÊÑé¹à¢ŒÒ໚¹ÇÑ´¡Ø´¹ŒÍ ËÁÙ‹ºŒÒ¹¡Ø´¹ŒÍ ÁÕ 3 ¤ØŒÁ ¤ØŒÁ¡Ø´¹ŒÍ ¤ØŒÁÊоҹ˧ɏ ¤ØŒÁº‹Í·Í§ µ‹ÍÁÒá¡໚¹ 3 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 䴌ᡋ ºŒÒ¹¡Ø´¹ŒÍ (ºŒÒ¹à´ÔÁ) ºŒÒ¹Êоҹ˧ɏáÅкŒÒ¹º‹Í·Í§ »‚¾.È.2420 ¾ÃÐ͋ǧ䴌¾ÒÞÒµÔâÂÁÊÌҧ¡Ø¯ÔËÅѧáá·Õèà¡ÒÐâ¹¹·‹Ò ÊÌҧ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¹íéÒ (ÊÔÁ¹íéÒ) ÊíÒËÃѺ·íÒÊѧ¦¡ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐʧ¦ áÅÐÊÌҧÊоҹ äÁ‹ÁÕÃÒǨѺ·íÒ໚¹ËÑÇ˧ʏ ãËŒÞÒµÔâÂÁÁÒ·íÒºØÞ ¾.È.2425 ¾ÃÐ⨌¹ ä´Œ¾Ò ÞÒµÔâÂÁÊÌҧ¡Ø¯Ôʧ¦áÅÐÈÒÅÒ 1 ËÅѧ »‚¾.È.2430 ¾ÃÐà¹ÕÂÁËÇÁ¡Ñº¾‹Í ·Ò¡¶ÒáÅЪÒǺŒÒ¹ ÊÌҧÍØâºÊ¶áÅл˜œ¹ËÅǧ¾‹Í´íÒâ´Â´Ô¹à˹ÕÂÇÊÌҧ áÅŒÇàÊÃç¨ã¹ »‚¾.È.2450 áÅл‚¾.È.2469 ¾ÃÐ᪋Á ÊÌҧ¡Ø¯ÔäÁŒËÅѧãËÞ‹ »‚¾.È.2503 ¾ÃФÃÙ¨ÃÔ Ð¸ÃÃÁÁÒ¡Ã ä´ŒºÃÙ ³ÐÊÌҧÍØâºÊ¶ËÅѧãËÁ‹·ºÑ ËÅÑ§à¡‹Ò ¡Ø¯Ô ʧ¦äÁŒ ¡Ø¯Ô»Ù¹µÔ´¡ÃШ¡ ÈÒÅÒÍ๡»ÃÐʧ¤ àÁÃØ ÈÒÅÒ¸ÃÃÁÊѧàǪ

¾.È.2548 ¾ÃФسÁÕ ÊØ¢»ØÞâÞ ä´ŒÊÌҧ¡Ø¯¸Ô ÃÃÁ°Ò¹à»š¹ »Ù¹·Ã§ä·Â ÊÌҧˌͧ¹íéÒ 4 ˌͧ µÔ´ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ ¾.È.2549 ¾ÃÐ͸ԡÒÃÊØÃÔÂÒ ÀÙÃÔ»ÞâÂä´Œ¾ÒÞÒµÔâÂÁ ÊÌҧËÍÃЦѧ ¾.È.2552 ÊÌҧˌͧ¹íéÒʧ¦ 2 ˌͧ áÅÐˌͧà¡çº¢Í§

ปูชนียวัตถุสําคัญในวัด ËÅǧ»Ù†´íÒ »˜œ¹

´ŒÇ´Թà˹ÕÂÇâ´Â½‚ÁÍ× ªÒǺŒÒ¹ÊÁÑÂâºÃÒ³ à´ÔÁ໚¹¾ÃÐ »Ãиҹã¹âºÊ¶ NAKHONRATCHASIMA 277

.indd 1

20/8/2558 17:51:11


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดมอจะบก (เขาเหิบ)

ÇÑ´Áͨк¡ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 113 ËÁÙ‹·Õè 6 µíÒºÅÁÔµÃÀÒ¾ ÍíÒàÀÍ ÊÕ¤ÔéÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30140

ประวัติ

¾ÃÐ͸ԡÒÃàÊÕ¹ ÍÃÑÞÞÇÒÊÕ (ÈÑ¡´ÒÃѡɏ) ºÇªàÁ×èÍ ¾.È.2530 à¹×èͧã¹Çѹ¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾ÅԧȾËÅǧ»Ù†áËǹ ÊبԳÚâ³ ÇÑ´´ÍÂáÁ‹ »˜ž§ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹áÅÐÁÒ»ÃШíÒÍÂÙ‹·ÕèÊíҹѡ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁà¢ÒàËÔº ¾Í ¶Ö§ ¾.È.2537 ä´ŒÃѺ¡ÒÃᵋ§µÑé§ãˌ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ¨Ö§ä´Œ´íÒà¹Ô¹àÃ×èͧãËŒ ໚¹ÇÑ´¶Ù¡µŒÍ§ã¹»‚ ¾.È.2537 ઋ¹¡Ñ¹ áÅШش¸Ù»ºÙªÒ਌ҷÕè¢ÍÊÌҧ âºÊ¶ à¾×èͶÇÒÂ໚¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ á´‹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¤ÃͧÃҪ ¤Ãº 50 »‚ ¾.È.2539 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡çÁÕ¡ÒþѲ¹ÒÇÑ´ Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧàÃ×èÍÂÁÒ ±Õ¦Ò ÂØâ¡ â赯 ÁËÒÃÒª ±Õ¦Ò ÂØâ¡ â赯 ÁËÒÃÒªÔ¹Õ à¨ŒÒ ¿‡ÒÁËҨѡÃÕ ÍÊÕÃÒÇÒÊ “»Ç§¢ŒÒà¨ŒÒ 3 ʶҺѹ âçàÃÕ¹ ºŒÒ¹áÅÐÇÑ´ äÃŒâÍ¡ÒÊä´Œ ࢌÒཇÒã¡ÅŒæ ¢Í¡ÃÒºàº×éͧ¾Ãкҷ·º§¾ÃзçªÑ ÃÐÂÐä¡ÅÊØ´ ËÅŒÒÀÒÉÒ¨¹ à¹×èͧã¹Çѹà©ÅÔÁ¾ÃЪÁ¾ÃÃÉÒ 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2 àÁÉÒ¹ 5 àÁÉÒ¹ 4 ¡Ã¡®Ò¤Á 28 ¡Ã¡®Ò¤Á ÁÒºÃ躤úÍÕ¡ ˹ âçàÃÕ¹ ºŒÒ¹áÅÐÇÑ´ ¨Ö§¾ÃŒÍÁ¹ŒÍÁ¡ÁÅ·ÑèÇ·Ø¡µ¹Ê‹§ä»ã¹Çѧ¢Í

ãËŒ·¡Ø æ ¾ÃÐͧ¤·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞÂÔ§è æ à¾×Íè ໚¹ÁÔ§è ¢ÇÑÞä·ÂäÁ‹Ê¹Ôé ËÇѧ ä·ÂÂѧÃÇÁËÇÁªÕÇÕªÒµÔ¨ÕÃѧ äÁ‹¶Ö§¾Ñ§à¾ÃÒкØÞÞÒ¾ÃкÒÃÁÕ ¢ÍµÑé§ ÊѨ»¯ÔÞÒ³ âçàÃÕ¹ ºŒÒ¹áÅÐÇÑ´ ÂѧÁÑ蹤§ã¹·Ã§ÈÃÕ ä·ÂÂѧÃÇÁ ËÇÁÊÁѤÃËÇÁÀÑ¡´Õ »°¾ÕÇÒ¹¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙÅ” ดวยเกลา ดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา พระอธิการเสี่ยน อรัญญวาสี ขอถวายพระพร

278

.indd 2

20/8/2558 17:54:17


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ µ.áËÅÁºÑÇ Í.¹¤ÃªÑÂÈÃÕ ¨.¹¤Ã»°Á

วัดทุงนอย ÇÑ´·Ø§‹ ¹ŒÍ ໚¹ÇÑ´ÃÒɮÏ Êѧ¡Ñ´¤³Ðʧ¦ÁËÒ¹Ô¡Ò µÑ§é ÍÂÙà‹ Å¢ ·Õè 72 ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅáËÅÁºÑÇ ÍíÒàÀ͹¤ÃªÑÂÈÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á ¾×é¹·ÕèµÑé§ÇÑ´ÁÕà¹×éÍ·Õè »ÃÐÁÒ³ 33 äËàÈÉ

ประวัติวัดทุงนอย

ÇÑ´·Ø‹§¹ŒÍÂ໚¹ÇÑ´à¡‹Òá¡‹ÊÌҧµÑé§áµ‹»‚ 2450 ã¹»‚ ¾.È. 2470 ¹ÒÂàʧ ÈÃÕÊØÃÒ§¤ ä´Œ¶ÇÒ·Õè´Ô¹¨íҹǹ 22 äË 3 §Ò¹ 96 µÒÃÒ§ ÇÒ ¹ÒµÃǨ¾Ç¹ ä´Œ«×éÍ·Õè¶ÇÒÂÇÑ´ÍÕ¡ 5 äË 3 §Ò¹ 75 µÒÃÒ§ÇÒ ªÒǺŒÒ¹¨Ö§ä´ŒµÑé§ ¹Ò§¼Ø¡ÁÒ໚¹¼ÙŒ¶ÇÒ·Õè´Ô¹ãËŒÊÌҧÇÑ´ 33 äËàÈÉ µ‹ÍÁÒ¤×ÍËÅǧ¾‹ÍÁÒ »·ØÁÇѲ¹ ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ»áá ¹íÒ¾ÒªÒǺŒÒ¹ ºÙóÐÇÑ´·Ø‹§¹ŒÍ¨¹áÅŒÇàÊÃç¨ áÅÐä´ŒµÑ駪×èÍÇÑ´Ç‹Ò “ÇÑ´·Ø‹§¹ŒÍ” µÒÁ ʶҹ·ÕèµÑ駤×ÍËÁÙ‹ºŒÒ¹·Ø‹§¹ŒÍÂ

การบูรณปฏิสังขรณวัด

ÇÑ´·Ø‹§¹ŒÍÂÁÕ¡Òá‹ÍÊÌҧÍØâºÊ¶ÍÂÙ‹ÊͧÊÁÑ ã¹ÊÁÑ ËÅǧ¾‹ÍÁÒ »·ØÁÇѲ¹ ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ»áá ä´ŒÊÌҧÍØâºÊ¶¡‹ÍÍÔ°¶×ͻٹ ¢¹Ò´¡ÇŒÒ§ 10 àÁµÃ ÂÒÇ 20 àÁµÃ ໚¹ÍÒ¤Ò֍ä·ÂÁÕÂÍ´áËÅÁ

ËÅѧ¤ÒÅ´ 2 ªÑé¹ àÃÔèÁÊÌҧ»‚ ¾.È.2450 áÅм١¾Ñ¹¸ÊÕÁÒ »‚ ¾.È. 2471 ã¹ÊÁѾÃФÃÙ ¨Ñ¹·à¢Á¤Ø³ à¡Ô´Çѹ·Õè 4 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2487 ÍÒÂØ 70 »‚ 50 ¾ÃÃÉÒ ¹Ñ¡¸ÃÃÁªÑé¹àÍ¡ ਌ÒÍÒÇÒÊÃÙ»»˜¨¨ØºÑ¹ àËç¹Ç‹ÒÍØâºÊ¶ËÅѧà´ÔÁªíÒÃØ´ÁÒ¡ äÁ‹ÊÒÁÒö»ÃСͺÈÒʹ¡Ô¨ä´Œ ¨Ö§ ä´ŒÃÔàÃÔèÁÊÌҧÍØâºÊ¶ËÅѧãËÁ‹ ¢¹Ò´¡ÇŒÒ§ 13.20 àÁµÃ ÂÒÇ 36.40 àÁµÃ ã¹»‚¾.È.2524 áÅм١¾Ñ¹¸ÊÕÁÒã¹»‚ ¾.È.2547 áÅÐä´ŒÊÌҧ àÁÃØ 1 ËÅѧ ÈÒÅÒ 1 ËÅѧ áÅСدÔÍÕ¡ 7 ËÅѧ µ‹ÍÁÒã¹»‚ ¾.È. 2505 ä´ŒÊÌҧÈÒÅÒËÍÇÔ»˜ÊÊ¹Ò Ë;ÃлÃÔ¸ÃÃÁ 2 ªÑé¹ ÍÕ¡ 1 ËÅѧ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวัด

¾Ãоط¸ÃÙ»ÈÔÅÒáŧ »ÃзѺ¹Ñè§ »Ò§ÁÒÃÇÔªÑÂÊÁÑÂÍÙ‹·Í§ ˹ŒÒµÑ¡ 3 ÈÍ¡ ŧÃÑ¡´íÒ·Ñé§Í§¤ ÁÕ¾ÃйÒÁ ÈÔÅÒÁ¹µ (ËÅǧ¾‹Í ´íÒ) áÅоÃоط¸ÃÙ»»Ù¹»˜œ¹ »Ò§¹Í¹Ë§Ò (ËÅǧ¾‹Í ʹͧ)

NAKHONRATCHASIMA 279

.indd 1

20/8/2558 17:58:28


โ ท ต ต ศูนยรวมเฟอรนิเจอรปาากชอง

www.rattana2.com

ศูนยรวมเฟอรนิเจอรคุณภาพในปากชอง เรามีสินคามากมายใหทานเลือก จากแบรนดชั้นนำในประเทศ เฟอรนิเจอรไมจริง นำเขาและสงออก Tel. 044 -313554, 044 - 315599

ด ส ใ

138 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท : 044 -313554, 044 - 315599 มือถือ : 081- 4705414 Fax : 044 - 313554 Email : mam_luk@yahoo.com

THE GOLDEN GATE HOSPITAL

โรงพยาบาล เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา

โดย นายแพทย์ประสิทธิ จีระศิริ เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช และเวชศาสตร์ครอบครัว

www.facebook.com/goldengatehospital 280

34 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 30000 Tel.044242658 E-mail : goldengate-11885@hotmail.com

39

โท


โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลโรงพยาบาลเอกชน ที่ไดรับมาตรฐาน Hospital Accredittation ตั้งอยูถนนสุรนารีใจกลางเมืองนครราชสีมา ติดโรงแรมศรีพัฒนา

ศูนยผาตัดตาตอกระจก

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

ดำเนินโครงการตาตอกระจกเฉลิมพระเกียรติรวมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสข.) ใหบริการผาตัดตาตอกระจกโดย ไมตองเสียคาใชจาย

ศูนยโคราชเนอรสซิง่ โฮม ศูนยฟนฟู/ดูแลผูสูงอายุไดรับความไววางใจมากกวา 10 ป

ศูนยศัลยกรรมตกแตง

ศูนยความงาม

บริการศัลยกรรมตกแตง เสริมจมูก ทรวงอก โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

บริการดานการดูแลปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ จุดดางดำ ลดน้ำหนัก ภายใตการดูแลของแพทย

ศูนยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. รักษาฟรีแคมี พรบ.

ศูนยสุขภาาพชุมชน บริการผูป ว ยบัตรประกันสุขภาพกอนหนา

ยินดีใหบริการลูกคา บัตรประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันชีวิต

398 ถนนสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท 0-4426-3777 www.koratmemorial.com

NAKHONRATCHASIMA 281


KORNVIKKA CLINIC

กรวิกภาคลินิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 โดยทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับมืออาชีพและมีความรู้ทางด้านผิวพรรณ และศัลยกรรม ซึ่งได้รับวุฒิบัตรการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่าง ประเทศ กรวิกภาคลินิก พร้อมให้ค�ำปรึกษาและตอบปัญหาทุกข้อ ในเรื่องของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ด้วยนวัตกรรมเครื่อง มื อ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานทั น สมั ย และครบวงจร ทางเรายึ ด แนวทางการ ด�ำเนินงานต่างๆ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทางกรวิกภาคลินิกได้เปิดให้บริการ 2 สาขา เพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของความงามทางด้านผิว พรรณและศัลยกรรม เราเน้นการรักษาด้วยความจริงใจเลือกใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ได้ รั บ มาตรฐานสากล (USA) โดยค�ำนึงถึง ความปลอดภัยและการรักษาที่เห็นผลจริงให้กับลูกค้า ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทาง ทีมแพทย์ของกรวิกภาคลินิกจึงไม่เคยหยุดยั้งที่จะค้นหา เรียนรู้ เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทีมงาน กรวิ ก ภาคลิ นิ ก มี ความยิ นดี เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะให้ ค�ำ แนะน�ำและดู แ ล ลูกค้าทุกท่านภายใต้นโยบาย จริงใจ ปลอดภัย ไม่แพง

282


กรวิกภาคลินิก สาขาในปั๊ม ปตท. ใกล้เดอะมอลล์ ถ.มิตรภาพ น�ำทีมโดย แพทย์หญิงกรวิกภา บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามและผิวพรรณ เทคนิคการ ดูแลพร้อมทั้งปรับแต่งรูปหน้าด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิ ร้อยไหม ฟอลเลอร์ โบท็อก เลเซอร์ลบริว้ รอย รักษาสิว รอยแผลเป็น Stem cells สลายไขมัน กรวิกภาคลินิก สาขาหนองบัวรอง น�ำทีมโดย นายแพทย์เจษฏ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมพร้อมทีมแพทย์มืออาชีพ ซึ่งคอยให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับศัลยกรรมต่างๆ บนหน้าและ เรือนร่าง ด้วยเทคนิคที่ก้าวล�้ำทันสมัย จากประเทศเกาหลี อาทิ ผ่าตัดเสริมหน้าอก ท�ำตาสองชัน้ เสริมจมูก ดูดไขมัน ส่วนเกิน กรวิกภาคลินิคเป็นคลิกนิกศัลยกรรมครบ วงจรที่มีห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ทันสมัยระดับ มาตรฐานสากลพร้อมห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของลูกค้า

NAKHONRATCHASIMA 283


284


••••••••••••••• ••••••••• •••

NAKHONRATCHASIMA 285


ใกลกวา รวดเร็วกวา สะดวกกวา

โรงพยาบาล เทพรัตนนครราชสีมา

044-395000

สายดวน บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิของจังหวัดนครราชสีมา ใหบริการรักษาทั่วผูปวยในและผูปวยนอก รองรับสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราช สิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ปจจุบันเปดใหบริการ 200 เตียง

• มีแพทยเฉพาะทางทุกสาขา • คลีนิคพิเศษตรวจนอกเวลา 16.00-20.00 น. • มีหองพิเศษที่สะดวกสบาย • ติดถนนมิตรภาพ ไมแออัด 286

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตั้งอยู เลขที่ 345/5 หมูที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 044-395000 ตอ 503 โทรสาร 044-305735 www.koratnana.com


NAKHONRATCHASIMA 287


288


Cover_mn.indd 1

8/21/15 10:25 AM

Ratchasima  
Advertisement