Prípadová štúdia

Page 1

Stavebný odpad pri obnove rodinného domu.

Čo s ním?

Zapojením sa do programu Obnov dom je každý žiadateľ povinný nakladať so stavebným odpadom vyprodukovaným na stavenisku podľa hierarchie odpadového hospodárstva. To znamená, že primárne je potrebné predchádzať vzniku odpadu, a ak to nie je možné, vzniknutý odpad treba pripraviť na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie.

V prípade, že práce na obnove domu si vykonáva vlastník domu svojpomocne, je povinný sa postarať o vzniknuté odpady v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta, zvyčajne ho odovzdať na zberný dvor.

Ak je obnova rodinného domu realizovaná dodávateľským spôsobom, má firma realizujúca stavebné práce pri obnove domu aj povinnosť postarať sa o vzniknuté odpady, nemôže odmietnuť nakladať so stavebnými odpadmi a nemôže ani preniesť povinnosť postarať sa o odpady na fyzickú osobu (vlastníka domu). Takéto konanie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Začnite TU:

1. Predchádzajte vzniku odpadu, materiál opäť využite

Materiál zo stavby, ktorý nie je znečistený škodlivými látkami, znova použite priamo na mieste. Napríklad z drevených trámov vytvorte dekorácie v záhrade, výkopovú zeminu opätovne použite na terénne úpravy pozemku, odrezky z novej izolácie odovzdajte výrobcovi a podobne.

Urobte si fotodokumentáciu, aby ste v prípade kontroly vedeli zdokladovať, ako ste s odpadom naložili a tiež, aby ste mali doklad potrebný na doloženie k Žiadosti o platbu.

2. Odovzdajte na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie

Ak sa vybúrané materiály a stavebné prvky nedajú znova použiť priamo na mieste vzniku, stávajú sa odpadom. Takýto odpad musíte odovzdať na zberný dvor alebo firme na to určenej.

Doklad o nakladaní s odpadom si odložte, aby ste v prípade kontroly vedeli zdokladovať spôsob, akým ste s odpadom naložili a tiež, aby ste mali doklad potrebný na doloženie k Žiadosti o platbu.

3. Odovzdajte odpad na zneškodnenie

Ak nie je možné vzniku odpadu predísť, prípadne odpad zhodnotiť, odovzdajte ho na zneškodnenie na zberný dvor alebo zariadeniu/ firme na to určenej.

Doklad o nakladaní s odpadom si odložte, aby ste v prípade kontroly vedeli zdokladovať spôsob, akým ste s odpadom naložili a tiež, aby ste mali doklad potrebný na doloženie k Žiadosti o platbu.

Stručný návod, ako postupovať pri spracovávaní vzniknutého odpadu

1. Obnova domu svojpomocne

Ak obnovujete rodinný dom svojpomocne, nakladanie s odpadmi dokladujete v Čestnom prehlásení svojpomoc a to v čase predloženia Žiadosti o platbu (ŽoP). K žiadosti ako prílohu priložíte kópiu dokladu/dokladov. Ukážky príloh A1 až A5 nájdete v Usmernení k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadom

PREDIŠIEL SOM VZNIKU ODPADOV A STAVEBNÝ MATERIÁL SOM VYUŽIL V RÁMCI SVOJHO DOMU A POZEMKU PRI DOME

áno nie

Urobte si fotografie nového využitia materiálov, ktoré vám vznikli pri obnove (pozri príloha A4)

Bolo potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu?

áno nie

Obnovou vzniká stavebný odpad a odpad z demolácií. Nakladajte s ním podľa všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN).

Stavebný odpad a odpad z demolácií je v katalogizácii odpadu vedený ako 17 xxx xx.1

Umožňuje všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN) zber stavebných odpadov?

Obnovou vzniká drobný stavebný odpad. Nakladajte s ním podľa všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN).

Drobný stavebný odpad je v katalogizácii odpadu vedený ako 20 03 08

Má obec zberný dvor?

nie nie

Stavebný odpad a odpad z demolácií odovzdajte firme oprávnenej nakladať s odpadom na zhodnotenie.

Oprávnená firma vám vystaví doklad s kódom odpadu nakladania R. (pozri príklad Príloha A3) 2

2. Obnova domu dodávateľsky

áno

Drobný stavebný odpad odneste na zberný dvor.

Zberný dvor vám vystaví doklad o nakladaní s odpadmi. (pozri príklad Príloha A1) 2

Drobný stavebný odpad odovzdajte v obci počas kalendárového zberu.

Obec vám vystaví doklad o nakladaní s odpadmi. (pozri príklad Príloha A2) 2

Ak vám obnovu rodinného domu realizuje firma dodávateľským spôsobom, zabezpečí aj nakladanie s odpadom. Kópiu dokladu alebo vyjadrenia k zhodnocovaniu odpadov, ktorý vám firma vystaví, priložíte k Žiadosti o platbu (ŽoP) ako prílohu k Preberaciemu protokolu dodávateľ.

Podrobnejšie informácie o dokladoch nájdete v Usmernení k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadom (príklad Príloha B1 a B2).

1 Vyhláška MŽP SR SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

2 UPOZORNENIE: Pozorne si prečítajte znenie Usmernenia k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi na obnovdom.sk

www.obnovdom.sk

áno

Odpady, ktoré vám môžu vzniknúť počas obnovy

• Odstránená stará izolácia – polystyrén, minerálna izolácia

• Odstránená strešná krytina – šindle, strešné škridle

• Odstránené otvorové konštrukcie – drevené, plastové okná a dvere

• Podlahové konštrukcie

• Betónové konštrukcie, tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky

• Drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami

• Keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika

OPATRENIA A

Príspevok je určený na zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a ďalšie.

• Asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami

• Zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami

• Zvyšky z novo použitých stavebných materiálov (napr. rozvody,

• izolačný materiál)

• Obaly

• Konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky

• Plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) – okenné profily,

• podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.

• Plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC

• Penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky

• Minerálna vlna, ktorá neobsahuje nebezpečné látky

OPATRENIA

B1

Príspevok je určený na tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperáciu a ďalšie.

OPATRENIA B2

Príspevok je určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu.

• Použité odstránené zariadenie – kotol

• Odstránené rozvody – použité kovové a plastové trubky, elektrické rozvody

• Zvyšky z novo použitých stavebných materiálov

• (napr. rozvody, izolačný materiál)

• Zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami

• Obaly

• Zvyšky použitej hydroizolačnej fólie

• Odstránená izolácia – polystyrén, minerálna izolácia

• Odstránená strešná krytina – šindle, strešné škridle

• Zvyšky z novo použitých stavebných materiálov

• (napr. rozvody, izolačný materiál)

• Obaly

OPATRENIA B3

Príspevok je určený na nadzemnú nádrž bez čerpadla, nadzemnú nádrž s čerpadlom a ďalšie.

OPATRENIA B4

Príspevok je určený na inštaláciu tieniacej techniky.

OPATRENIA B5

Príspevok je určený na odstránenie azbestu.

• Výkopová zemina

• Zvyšky z novo použitých stavebných materiálov

• (napr. rozvody, izolačný materiál)

• Obaly

• Použité žalúzie alebo rolety

• Obaly

• Nakladať s odpadom z opatrenia B5 môžu len autorizované firmy

Odporučenie ako nakladať so stavebnými odpadmi, ktoré treba dokladovať pri žiadosti o platbu

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL

A KERAMIKA

SKLO, DREVO, PLASTY

ASFALT

KOVY

VRÁTANE

ICH ZLIATIN

ZEMINA

STAVEBNÝ

MATERIÁL

NA BÁZE

SÁDRY

INÉ ODPADY

ZO STAVIEB

A DEMOLÁCIÍ

Betónové a železobetónové konštrukcie, bloky, tehly by sa mali použiť ako celok na pôvodný účel (tehly, železobetónové nosníky atď.), alebo by sa mali odovzdať na spracovanie a recykláciu do zariadení na to určených. V obciach je možné ho za určitých podmienok odovzdať na zbernom dvore.

Ak sa odpad nedá opätovne použiť, recyklovať alebo inak zhodnotiť, môže sa odovzdať na skládku na zneškodnenie.

Sklo, drevo, plasty (napr. izolácia) je možné na mieste vzniku využiť ako na pôvodný účel, tak aj na iné účely, napr. dekorácie, izolovanie iných častí budovy, drobných stavieb a pod. Odrezky z novo použitej izolácie je možné po dohode odovzdať výrobcovi izolácie, prípadne na zberný dvor. Stavebný odpad zo skla a plastov je najlepšie odovzdať na recykláciu do zariadení na to určených.

Drevené časti budov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky (bez náterov atď.), sa môžu opätovne použiť. Ak to nie je možné, odporúča sa energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie spálením v oprávnenom zariadení.

Drevené stavebné prvky, ktoré môžu obsahovať nebezpečné látky v dôsledku ošetrenia konzervačnými prípravkami na drevo sa nemôžu spaľovať ako palivo.

Asfaltové spevnené plochy sa používajú až po ich úprave (drvenie, triedenie) v zariadeniach na to určených.

Kovové stavebné prvky z budov možno opätovne použiť (napr. plechy, pásy, profily, výstuž do betónu, drôty) alebo ak sú už odpadom, odovzdať ich na zhodnotenie osobám/zariadeniam oprávneným s týmto odpadom nakladať, napr. zberný dvor, zberne druhotných surovín, kalendárový triedený zber v obci.

Výkopovú zeminu pri obnove domu sa odporúča opätovne použiť na terénne úpravy na vlastnom pozemku.

Sadrokartón a stavebné materiály na báze sadry, ktoré neobsahujú nebezpečné látky, je možné opätovne použiť alebo odovzdať na zberný dvor alebo na zhodnotenie do zariadení na to určených. Nemožno ich použiť na účely zasypávania.

Vo všeobecnosti by sa mali vybúrané stavebné materiály a prvky podľa možnosti opätovne použiť. Potom nasleduje recyklácia a iné využitie, prípadne odovzdanie na zberný dvor.

www.obnovdom.sk

Ako nakladať so starým kotlom – elektroodpadom

Ak máte kotol, ktorý je zároveň zapojený aj do zásuvky, pretože napr. obsahuje nejaký panel, na ktorom sa reguluje teplota, resp. bez elektriny sa nezapne, tak vo všeobecnosti ho možno považovať za elektrozariadenie. Ak je súčasťou obnovy domu jeho výmena, vzniká elektroodpad.

Existuje viac možností, ako s ním nakladať. Môžete ho odovzdať:

1.

2.

3.

4.

Distribútorovi výmenou kus za kus, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako elektrozariadenie, ktoré kupujete.

Na zberný dvor, pričom zberný dvor musí mať oprávnenie na zber elektroodpadu.

Do zberne/výkupne kovov, ak môžu preberať elektroodpad.

Prostredníctvom kalendárového alebo mobilného zberu, ktoré organizujú obce zvyčajne dvakrát ročne.

www.obnovdom.sk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.