Fotodokumentacia

Page 1

odpadov

áno

Obnovou vzniká drobn ý stavebn ý odpad. Nakladajte s ním pod ľa v š eobecne záväzného nariadenia obce (VZN).

Drobn ý stavebn ý odpad je v katalogizácii odpadu veden ý ako 20 03 08 .

Má obec zbern ý dvor?

áno nie

Drobn ý stavebn ý odpad odneste na zbern ý dvor.

Drobn ý stavebn ý odpad odovzdajte v obci po č as kalendárového zberu.

preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi na obnovdom.sk

www.obnovdom.sk

2
nie dodávate odpadov, ktor oP) ako prílohu Usmernení k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania sky Financované Európskou úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE Financovan Európskou poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko Financované Európskou úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko Ukážky správne vyhotovenej povinnej prílohy k Žiadosti o platbu
„FOTODOKUMENTÁCIA“

Ukážka spracovania - Opatrenia skupiny A

Financovan Európskou poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

poradie: 5.-7. miesto

poradie: 5.-7. miesto

účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

Financovan Európskou

Európskou úniou Financovan Európskou poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter JackoEurópskou úniou Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko
Financovan Európskou poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

Ukážka spracovania - Opatrenia skupiny B

Financované Európskou úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE Financovan Európskou poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko Financované Európskou úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE poradie: 5.-7. miesto účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

poradie:

účastník:

Financované Európskou úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Európskou
Financovan
5.-7. miesto
Ing. arch.
Autor návrhu:
Financovan
úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
5.-7. miesto
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko
Andrea Bočková, ArtD.
Ing. arch. Peter Jacko
é Európskou
poradie:
účastník:

poradie:

poradie:

Financovan
úniou ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Európskou
é Európskou
Financovan
5.-7. miesto
Autor
Financovan
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
účastník: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
návrhu: Ing. arch. Peter Jacko
é Európskou úniou
5.-7. miesto
ArtD.
účastník: Ing. arch. Andrea Bočková,
Autor návrhu: Ing. arch. Peter Jacko

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.