Page 1

Den sunde krop i bevĂŚgelse


Grit Niklasson (red.)

Den sunde krop i bevĂŚgelse Grundbog i linjetaget

Frydenlund


Den sunde krop i bevægelse Grundbog i linjetaget 1. udgave, 1. oplag, 2010 © Forfatterne og Frydenlund ISBN 978-87-7887-800-7 Grafisk tilrettelæggelse: PHi Business Solutions, Indien Grafisk produktion: Pozkal, Polen

Kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser.

Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K. tlf. 3393 2212 · fax 3393 2412 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kulturelle perspektiver på sundhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sundhedspædagogik, handlekompetence og børns og unges sundhedsbegreber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Livskvalitet og pædagogisk netværksarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Fysisk læring og viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Førstehjælp og forebyggelse af ulykker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Hygiejne i institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Kost – mad – næring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Seksualitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Stikord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339


7

Indledning Med den nye pædagoguddannelse, som trådte i funktion den 1. september 2007, gjorde også liniefaget »Sundhed, krop og bevægelse« sin entré på seminarierne. Hvad er så det for en størrelse? Hvordan skal man forholde sig til det, der ved første øjekast ligner en hybrid mellem de velkendte sundhedsfag og bevægelsesfag i den gamle uddannelse, men som i virkeligheden nok er en syntese, der favner den helhed, som de tre substantiver danner, når de tænkes sammen? Sundhed – krop – bevægelse – det er positivt ladede ord. De giver associationer til livsglæde og smil, et lyst livssyn, kreativitet og vilje med handling bag. I hvert fald, når de ‘fungerer’ for os. Når vi har sundheden, når vi er tilfredse med vores krop, og når vi kan bevægelsen og nyder at være i den. Kropsbevidsthed og glæde ved kroppens funktioner er en del af sundheden. For nogle er kroppen en fjende – det kan være en anoreksiramt ung pige – eller kroppen kan være syndebukken, der må undgælde – fx for et ungt menneske, der tyr til cutting i forsøget på at overleve psykisk. Kroppen kan også være forhindringen, begrænsningen og det, der umuliggør, at man kan leve et normalt liv – som for den spastisk lammede. Kroppen kan være den sultne løve, der uafladeligt stiller krav, som ikke kan tilfredsstilles – fx for den kraftigt bevægelseshæmmede, men intellektuelt velfungerende handicappede med normale seksuelle drifter. Eller kroppen kan være en kilde til gode oplevelser og et middel til udforskning af verden – som for den femårige dreng i børnehaven, der løber, klatrer, leger. Dette er et bud på en grundbog i liniefaget. Med uddannelsesbekendtgørelsens kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder som ledetråde og rammesættere for bogens indhold fremtræder bogen som det, den er – en pose blandede bolsjer, hvor forskellige forfattere giver deres bud på hver sit afgrænsede område af den samlede viden, som de kommende pædagoger skal have med fra uddannelsen. Nogle indlæg er overvejende teoretiske, andre forholder sig meget konkret til


8

Den sunde krop i bevægelse

hverdagen i pædagogisk praksis, og sådan må det være, når målet er at styrke den studerende til at blive en fagligt velfunderet pædagog, som handler ud fra et refleksivt og velunderbygget grundlag. I 1. kapitel introducerer Ina Munch og Bo Birk Nielsen forskellige måder at tænke sundhed på og præsenterer nogle perspektiver på sundhed, krop og bevægelse. De fører et par aktuelle problemstillinger på banen og diskuterer pædagogens dilemma mellem rollen som konsulent eller ekspert. 2. kapitel viderefører emnet om pædagogens rolle, og Bjarne Bruun Jensen belyser begreberne sundhedspædagogik og handlekompetence. Han går tæt på børns og unges involvering i forbindelse med sundhedsarbejdet, hvorefter han præsenterer resultaterne fra en omfattende undersøgelse af børns og unges opfattelse af sundhed, og hvordan de selv og deres omgivelser kan blive sundere. Peter Larsen arbejder i kapitel 3 med det, man kunne kalde social sundhed. Det handler om netværk og disses betydning for sundhed, herunder idrætsnetværk. Også begreberne livskvalitet og mestringsevne bliver behandlet her. I 4. kapitel udfolder Jørn Martin Steenhold under overskriften ‘Fysisk læring og viden’ begrebet kropsklogskab og viser meget konkret og anvendelsesorienteret, hvordan masser af forskellige kropslige aktiviteter styrker barnets udvikling og øger sundheden på flere planer. Kapitel 5 handler om ulykker, som kan finde sted på pædago­ giske praksisområder. Mette Hesselholt og Vibeke Stage præsenterer lovgivningen på området og belyser i en generel del af kapitlet fakta om ulykker og frekvensen heraf, hvorefter de går konkret ind i, hvorledes man forebygger ulykkerne, samt hvordan pædagogen yder førstehjælp, når ulykken er sket.


Indledning

9

Mette Hesselholt og Vibeke Stage fortsætter i kapitel 6 med temaet hygiejne. Også her ridser de fakta og forskningsresultater op, som tydeliggør betydningen af god hygiejne, når det handler om at fremme sundheden i institutionerne. Der er brugbare forslag til pædagogens hygiejnepraksis og forebyggende arbejde på området. I 7. kapitel handler det om kost og forskellige aspekter af meneskeføde og dens indtagelse. Grit Niklasson behandler mad- og måltidspolitik i institutionerne og går konkret ind på næringsstofferne og deres betydning for kroppens sundhed, herunder også konsekvenserne af fejlernæring. Også allergi og intolerans over for fødeemner samt spiseforstyrrelser behandles. Kapitel 8 handler om seksualitet. Birgit Dagmar Johansen gennemgår den normale seksuelle udvikling og de dilemmaer, der kan være i forbindelse hermed i pædagogisk praksis. Hun kommer endvidere ind på emner som kønsidentitet, prævention og holdninger til sex, og hun belyser psykisk udviklingshæmmedes seksualitet og en række aspekter i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn. Selv om alle bogens bidragydere har hver sit veldefinerede emne, er der dog en række begreber, som behandles gennemgående i bogen. Det drejer sig fx om sundhedsfremme, mestringsevne, forebyggelse og livskvalitet, som alle er centrale begreber for sundhed, krop og bevægelse.


Den sunde krop i bevægelse  

En ny grundbog til pædagoguddannelsens linjefag: Sundhed, krop og bevægelse. Bogen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen, og den er dermed di...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you