Page 1

Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zet zich in om de mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 opgericht en heeft kantoren in Washington D.C., Amsterdam, Berlijn en Brussel. NSICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 34119094) en mag het CBF Keurmerk voor Goede Doelen dragen. NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

De stichting stelt zich ten doel: • Het werven van gelden voor en het bieden van financiële steun aan projecten voor verbetering van de huidige situatie in economisch en sociaal opzicht van de mensen in Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap; • Het bevorderen van de kennis van volken en regeringen over de waarden (cultureel, historisch en religieus) van Tibet en het bevorderen van internationale belangstelling voor het behoud daarvan.

Activiteiten van NSICT: • Het waarnemen van en rapporteren over de situatie van mensenrechten, milieu en sociaaleconomische omstandigheden in Tibet; • Opkomen voor Tibetanen die gevangen worden gehouden om hun politieke of religieuze overtuiging; • Het werken met regeringen om beleid en programma’s te ontwikkelen om Tibetanen te helpen en te zorgen voor grotere politieke steun voor de Tibetaanse kwestie; • Zorgen voor humanitaire assistentie en ontwikkelingshulp voor Tibetanen; • Het mobiliseren van individuen en de internationale gemeenschap om het Tibetaanse volk te steunen; • Bevorderen van het recht op autonomie voor het Tibetaanse volk door onderhandelingen tussen de Chinese overheid en de Dalai Lama.

3


Inhoud

4 Overige Programma’s

28

Chinese Outreach

28 30

Mandaat NSICT

3

Tibetan Outreach

Voorwoord

5

Herdenking Tibetaanse Volksopstand

31

Tienjarig NSICT-jubileum

32

Resultaten / Vooruitblik

33

1 Bezoek Dalai Lama aan Nederland

7

Boeddhistisch Onderricht en Openbare Lezing

8

Ontmoeting met Chinezen

8

5 Communicatie en Voorlichting

34

ICT Field Teams

34

9

NSICT in de Media

34

Nacht van Tibet Festival

9

Publicaties en Periodieken

36

Resultaten / Vooruitblik

10

Symposium ‘Leiderschap voor een Duurzame Wereld’

Internet en Audiovisueel

37

Merchandising

39

2 Werken met Regeringen

11

Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties

39

Europese Unie en Europees Parlement

12

Communicatie met Donateurs

40

6 Financiën

41

Fondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten

41

Nationale Regeringen

15

Resultaten / Vooruitblik

18

3 Bevorderen Mensenrechten in Tibet

19

Nieuwe Bronnen van Inkomsten in 2010

47

VN-Mensenrechtenraad en VN-comités

19

Begroting 2010

48

Financieel Overzicht 2009

50

Politieke Gevangenen, Martelingen en Verdwijningen in Tibet

21

Panchen Lama

23

7 Bestuur en Beheer van de Organisatie

71

Vrijheid van Meningsuiting in Tibet

24

Bestuur en Directie

71

Risicobeheersing

74

25

Maatschappelijke Verantwoording

76

Internationale Mensenrechtendag

26

ICT Medewerkers en Bestuursleden

79

Resultaten / Vooruitblik

27

Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen in Nepal

4


Tsering Jampa, Directeur NSICT

Voorwoord Het jaar 2009 vergde van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet alle inzet om de Tibetaanse zaak breed onder de aandacht te houden. De uitdaging was groter dan in het voorgaande jaar tijdens de Olympische Spelen in Peking, want de interesse van de wereld richt zich na belangrijke gebeurtenissen vaak massaal op andere zaken terwijl de vreedzame strijd voor vrijheid en gerechtigheid van het Tibetaanse volk onverminderd doorgaat. NSICT moest haar donateurwervingsactiviteiten en politieke werk voor Tibet in 2009 kritisch en bovenal creatief uitvoeren omdat de wereldwijde economische crisis ook Nederland trof. Zoals bij veel Goede Doelenorganisaties daalde door de economische teruggang het aantal donateurs licht. Gelukkig wisten wij ons verzekerd van de steun van veel van onze trouwe donateurs. Betrokken en enthousiast namen zij deel aan onze activiteiten en campagnes. Zij maakten het mede mogelijk dat wij onze voor 2009 gestelde doelen grotendeels met succes konden verwezenlijken. In 2009 was het zestig jaar geleden dat China Tibet bezette. De Chinese aanwezigheid bracht de Tibetanen vooral ellende. In plaats van zich te schamen grepen de Chinese autoriteiten de herdenking aan om festiviteiten in Tibet te plannen. De Tibetanen zagen dat anders: binnen en buiten Tibet besloten zij in 2009 geen Tibetaans Nieuwjaar te vieren. Op 1 oktober vierde China met parades en vlagvertoon het zestigjarig bestaan van de Chinese Volksrepubliek. Dat was evenmin een feest voor de Tibetanen, minderheden als de Oeigoeren, en voor kritische Chinezen - de mensenrechten worden immers onverminderd geschonden. In het voorjaar en najaar van 2009 werd Tibet hermetisch voor bezoekers en journalisten van de buitenwereld afgesloten met opgevoerde veiligheid- en controlemechanismen. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap niet alleen naar economische belangen kijkt, maar eveneens naar het mensenrechtenbeleid van China in Tibet. Het Tibetaanse volk, dat risico’s neemt door haar loyaliteit aan de Dalai Lama te tonen, kan pas iets vieren wanneer hij kan terugkeren naar Tibet. Het kan niet zo zijn dat het Tibetaanse volk nog eens zestig jaar onderdrukt wordt. In 2009 werd eveneens herdacht dat vijftig jaar geleden de Dalai Lama Tibet moest ontvluchten. Zijn inzet voor vrede voor zijn volk wordt sindsdien wereldwijd erkend. In 1999 bezocht de Dalai Lama ons land en dat vormde het startsein voor NSICT in Nederland. Toen hij tien jaar later opnieuw Nederland bezocht, wist ik me gesterkt door een achterban van ruim 50.000 donateurs. Die steun voelde ik ook toen de Dalai Lama door de Tweede Kamer werd ontvangen. Tijdens een speciale sessie discussieerden vertegenwoordigers van alle politieke partijen over de Tibetaanse kwestie en over de kamerbrede steun voor een dialoog tussen China en Tibet. De Tweede Kamer gaf met deze officiële ontvangst een krachtig signaal af. Het was teleurstellend dat minister-president Balkenende - in tegenstelling tot veel van zijn Europese collega’s en ondanks grote publieke steun in Nederland - de Dalai Lama niet wilde ontmoeten. Het viel

5


eveneens te betreuren dat minister Verhagen de Dalai Lama niet officieel bij Buitenlandse Zaken wilde ontvangen. Hij ontmoette de Dalai Lama op een ongebruikelijke locatie, in een kerk. Het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland was ondanks deze twee politieke teleurstellingen zeer succesvol. Zijn bezoek vormde één van onze hoogtepunten in 2009. We vierden in 2009 samen met onze donateurs ons tienjarig jubileum. NSICT groeide in die periode in Europa uit tot een effectieve en professionele Tibet-organisatie en zorgde er voor dat Tibet niet meer van de politieke agenda van de Europese beleidsmakers valt weg te denken. Rechtvaardigheid en vrijheid bewerkstelligen in Tibet blijven NSICT’s kerntaken. Door zestig jaar Chinese bezetting wordt echter ook de rijke Tibetaanse cultuur met uitsterven bedreigd. China is terecht trots op haar eeuwenoude cultuur. Het is daarom onbegrijpelijk dat de Chinese leiders geen respect tonen voor de even oude Tibetaanse cultuur. Daarnaast wordt het fragiele Tibetaanse milieu bedreigd door Chinees wanbeleid. In 2009 voerde NSICT een breed scala aan activiteiten uit om de identiteit, het culturele erfgoed en het milieu van Tibet te behouden. In de komende jaren moeten we voortbouwen op onze in 2009 behaalde successen. Ik vertrouw er op dat onze donateurs ons in de komende jaren daarbij blijven steunen om Tibet voor volgende generaties te behouden. Daarnaast wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan al onze donateurs, en andere Nederlanders, die de Tibetanen een warm hart toedragen en hen steunen bij hun vreedzame strijd. Tsering Jampa

Directeur NSICT Juli 2010

6

1


1

Bezoek Dalai Lama aan Nederland Doelstelling • Het bevorderen van mededogen, tolerantie en geweldloosheid in de multiculturele samenleving.

Tien jaar geleden bezocht de Dalai Lama voor de laatste maal Nederland.

• Genereren van politieke -

Daarom was het verheugend dat hij in 2009 van 3 tot en met 5 juni ons

en publieke steun voor de

land opnieuw met een bezoek vereerde. Het inspirerende bezoek was

Tibetaanse zaak.

succesvol en het gevarieerde programma mocht zich verheugen op een enorme publieke belangstelling. Evenals de voorgaande keer was de organisatie in handen van de Stichting Bezoek Dalai Lama. NSICT was één van de organisaties die in deze stichting zitting had en was voornamelijk verantwoordelijk voor het politieke deel van het programma

7 door Dalai Lama wordt ontvangen Tweede Kamer, Den Haag 5 juni 2009


Onderstaand een programmaoverzicht. Voor het politieke gedeelte zie Hoofdstuk 2 Werken met Regeringen.

Boeddhistisch Onderricht en Openbare Lezing Op 4 juni namen ’s ochtends ongeveer zeshonderd in Nederland en omringende landen wonende Tibetanen deel aan een audiëntie met hun geestelijk - en politiek leider. Daarbij waren eveneens Mongoolse, Bhutanese en Nepalese boeddhisten aanwezig. Vervolgens gaf de Dalai Lama in een uitverkochte RAI religieus onderricht, gebaseerd op het klassieke werk van Shantideva A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life. Met dit onderricht gaf de Dalai Lama onder andere aan hoe in het dagelijks leven geduld en tolerantie zijn te beoefenen. In de middag vond achter gesloten deuren een korte ontDalai Lama spreekt 10.000 mensen in RAI toe, Amsterdam 4 juni 2009. Foto: Jeppe Schilder

moeting plaats tussen de Amsterdamse burgemeester Job Cohen en de Dalai Lama. ‘Cohen had geen

Burgemeester Cohen en Dalai Lama, ‘Wordt Vervolgd’, Amnesty International

behoefte daar heel veel media-aandacht aan te geven,’ zei

een woordvoerder van de burgemeester. In andere Europese hoofdsteden werd de Dalai Lama wel met alle egards ontvangen en ontving hij in 2009 in Rome, Parijs en Warschau het ereburgerschap. Tijdens de openbare middaglezing, met als thema ‘De Kracht van Compassie in Turbulente Tijden’, waren opnieuw tienduizend mensen aanwezig. Erica Terpstra heette de Dalai Lama welkom, met: ‘U bent een oceaan van wijsheid. Ik ervaar uw warmte. Dat is een spirituele ervaring die mijn diepste kern raakt.’ Naast Terpstra waren veel bekende Nederlanders aanwezig, waaronder rabbijn Awraham Soetendorp, Herman Wijffels, Roger van Boxtel, en de Kamerleden Mariko Peters en Harry van Bommel. Het dagprogramma was live te volgen via de webcast van de Boeddhistische Omroep Stichting.

Ontmoeting met Chinezen De Dalai Lama ontmoette op 4 juni Chinese studenten en mensenrechtenverdedigers uit Europese landen. De bijeenkomst vond op een historische datum plaats: twintig jaar geleden werden in 1989 de studentendemonstraties voor democratie bloedig neergeslagen op het Tiananmenplein in Peking. Over de ontmoeting zei de Dalai Lama tegen de media: ‘Erg sympathiek, deze Chinezen. Ze gebruiken hun gezonde verstand. En ze waren geïnteresseerd in de Tibetaanse zaak.’ Dalai Lama ontmoet Chinezen, 8 Amsterdam 4 juni 2009


Symposium ‘Leiderschap voor een Duurzame Wereld’ De Dalai Lama was 5 juni hoofdspreker tijdens het symposium ‘Leiderschap voor een duurzame wereld’. Hij trad in Den Haag in dialoog met toonaangevende Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Herman Wijffels, Roger van Boxtel en Irene van Lippe-Biesterfeld. Het symposium was gericht op managers en professionals uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De Dalai Lama nam in Den Haag tevens deel aan een rondetafeldiscussie over duurzaamheid en water in Zuidoost-Azië. Hier kwam de rol naar voren die Tibet speelt in het mondiale klimaat en het waterbeheer. Tibet wordt wel de ‘derde pool’ en de ‘watertoren van Azië’ genoemd. De sprekers waren experts uit China, India, Oost-Azië en Europa. De discussie leverde aanbevelingen, die in een ICT-rapport tijdens de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen werden gepresenteerd.

Nacht van Tibet Festival

Dalai Lama tijdens rondetafeldiscussie over duurzaamheid en water in Tibet, Den Haag 5 juni 2009

Op de laatste avond van het bezoek van de Dalai Lama vond er in de Melkweg in Amsterdam een cultureel Tibet-evenement plaats met muziek, dans, film en debat. De Dalai Lama opende de avond, waarna er optredens volgden van Tibetaanse en Nederlandse kunstenaars en muzikanten, zoals Namgyal Lamo, Loten, Bløf en Racoon. De avond werd gepresenteerd door Ruben Nicolai en Sophie Hilbrand. Simon Vinkenoog droeg gedichten voor Tibet voor. Daarnaast vonden er debatten en een filmprogramma plaats. In Cinecenter presenteerden Bahram Sadeghi en Gideon Levi de films ‘Leaving Fear Behind’, ‘de Jakhalzen in Dharamsala’ en de première van ‘Kindness, a letter from Tibet’ met een interview met de documentairemaakster Clementine Ederveen. Sophie Hilbrand verwelkomt Dalai Lama tijdens persconferentie, Schiphol 3 juni 2009

9


Dalai Lama tijdens persconferentie, Schiphol 3 juni 2009 Foto: Jeppe Schilder

De Dalai Lama zei aan het eind van drie drukke dagen in een ANP-vraaggesprek dat hij veel energie heeft gekregen van de mensen die zijn onderricht en lezing in de RAI bijwoonden. Hij was eveneens enthousiast over zijn bezoek aan het parlement en prees de aandacht van de parlementariërs en de Nederlandse bevolking voor Tibet. Hij riep de politici en de media op om zelf te gaan kijken in Tibet of het wel zo goed gaat als de Chinese regering beweert. Voor het feit dat premier Balkenende hem niet wilde ontmoeten toonde de Dalai Lama begrip. ‘Ik meen dat er in Nederland achter de schermen vaak wel over mensenrechten en Tibet wordt gesproken. China is economisch belangrijker geworden en daar hebben regeringen mee te maken. Dus zijn ze soms een beetje voorzichtiger.’

Resultaten

Vooruitblik

• Ongekende aandacht voor Tibet gege-

• Het bezoek vormt een goede basis voor

nereerd in Nederland.

het vergroten van steun voor Tibet.

• Gevarieerd programma dat verschillen-

• Door de persoonlijke ontmoeting met

de aspecten toonde van de Tibetaanse

de Dalai Lama raakten parlementariërs

cultuur.

meer betrokken bij de Tibetaanse zaak.

• Een breed Nederlands publiek kennis

De Kamerleden hebben meer begrip ge-

laten maken met de Tibetaanse zaak en

kregen voor de visie van de Dalai Lama

het werk van NSICT.

voor de toekomst van zijn land. Dat kan

• Nieuwe inspiratie voor NSICT en haar

bijdragen aan hun politieke inzet voor

donateurs om door te gaan met hun

Tibet.

inzet voor Tibet.

10


2

Werken met Regeringen Doelstelling • Verzekeren van coherente politieke steun van Europese regeringen en de EU voor de

In 2009 was NSICT wederom de effectiefste Tibet gerelateerde mensen-

dialoog tussen de Chinese

rechtenorganisatie binnen de internationale Tibet-beweging. De regeringen

en Tibetaanse leiders.

beschouwen NSICT als betrouwbare informatiebron en gesprekspartner. Dat brengt natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee.

• Verkrijgen van Europese ontwikkelingshulp voor

Politieke steun is onontbeerlijk voor een oplossing voor

Tibetanen binnen en buiten

Tibet. Dat is de reden waarom de politieke lobby een

Tibet.

speerpunt binnen NSICT vormt. Om politieke resulta-

• Politieke aandacht voor de

ten voor Tibet te boeken is multilaterale samenwerking

mensenrechtensituatie in

noodzakelijk tussen de EU, Europese regeringen en de

Tibet vergroten.

Amerikaanse regering. Daarom werken de verschillende ICT-kantoren nauw samen om internationale politieke steun voor Tibet te verkrijgen. Het oog van de wereldpolitiek was tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Peking op China gericht. In 2009 was het een extra uitdaging voor NSICT om via strategisch lobNSICT-handboek voor parlementariërs

bywerk bij de EU en bij nationale regeringen en parlementen van de EU-lidstaten, waaronder Nederland, Tibet hoog op de agenda te houden. Het was essentieel om de regeringen effectief

te beïnvloeden wat hun betrekkingen met China betreft. Daarnaast speelde een rol dat de EU een gecompliceerde structuur heeft en alle beslissingen op consensusbasis genomen moeten worden. Dat eist van NSICT een duidelijke lobbystrategie. De belangrijke politieke beleidspunten in 2009 waren: • Bevorderen van de dialoog tussen de Tibetaanse regering in ballingschap en de Chinese regering; • Actief beïnvloeden van de EU-China-mensenrechtendialoog; • Uitbreiden van een actief lobbynetwerk binnen de EU-lidstaten en het opnieuw instellen van de Tibet Inter Group binnen het nieuwe Europees Parlement na de Europese verkiezingen in juni; • Verzekeren dat de Tibetaanse kwestie deel uitmaakt van het bilaterale Chinees-Nederlandse buitenlandbeleid; • Verkrijgen van Europese ontwikkelingshulp voor Tibetanen binnen en buiten Tibet.

11


Europese Unie en Europees Parlement Het kloppend hart van het EU-lobbywerk van NSICT was in 2009 haar kantoor in Brussel. Alleen door dicht bij de bron te zitten, kan er effectief gewerkt worden om coherente Europese steun voor Tibet te verzekeren. Daarbij werd het kantoor in Brussel bijgestaan door de NSICT Director Government Relations in Amsterdam, deze werkte met nationale regeringen. Via briefings, rapporten en analyses informeerden de politieke medewerkers van NSICT de EU en regeringen over de situatie in Tibet. Een belangrijke partner voor NSICT binnen de EU is de Tibet Inter Group van het Europees Parlement. Bij het opstellen van resoluties, het verzorgen van briefings en bij het gezamenlijk organiseren van conferenties over Tibet werkt NSICT al jaren samen met deze groep parlementariërs. Met succes lobbyde NSICT voor het opnieuw instellen van de Tibet Inter Group na de Europese verkiezingen. In september 2009 organiseerde NSICT samen met de Tibet Inter Group onder andere in het Europees Parlement een hoorzitting over Tibet. In november organiseerde NSICT samen met de Tibet Inter Group van het Italiaanse Parlement en het Tibetaanse Parlement in Ballingschap in Rome de vijfde World Parliamentarian Conference on Tibet. Meer dan tachtig parlementariërs uit de hele wereld namen hieraan deel. De Dalai Lama hield de openingstoespraak. Tijdens de conferentie werd het International Parliamentary Network on Tibet opgezet. Dit netwerk is erop gericht om internationale parlementaire initiatieven voor Tibet te coördineren. Tevens biedt het een belangrijk platform voor de uitwisseling van informatie tussen parlementariërs. NSICT nam een sleutelrol in bij het opzetten van de formele structuur van dit netwerk. Dalai Lama spreekt vijfde World Parliamentarian Conference on Tibet toe, Rome 17 november 2009

In december coördineerde NSICT een initiatief van het International Parliamentary Network on Tibet om een open brief aan het hoofd van de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen te zenden. Hierin werd aandacht gevraagd voor de milieuproblematiek in Tibet. Vijfendertig parlementsleden uit zestien landen ondertekenden de brief.

Beleidsmakers en politici maakten gebruik van NSICT’s maandelijks uitgegeven Tibet Brief. Daarnaast verzorgde NSICT regelmatig briefings, aanbevelingen en achtergrondinformatie over de mensenrechtensituatie in Tibet voorafgaand aan het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Europees Parlement. In maart 2009 lanceerde NSICT de vernieuwde website www.savetibet.nl. Naast de Nederlandstalige sectie voor het algemene publiek werd er een speciaal gedeelte voor politici en beleidsmakers ingevoerd. Deze Engelstalige Tibet Policy biedt analyses en informatie over actueel aan Tibet gerelateerd politiek nieuws, documenten en aanbevelingen.

12

Bladwijzer om Europese beleidsmakers attent te maken op NSICT-website


In september 2009 bezocht het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), in het kader van de ‘EU-China-Rondetafelconferentie over de Burgermaatschappij’, voor het eerst Tibet en China. Het NSICTkantoor in Brussel werkte mee aan de voorbereidingen van de missie en gaf briefings over de economische -, sociale -, en mensenrechtensituatie in Tibet. De delegatie onder leiding van EESC-voorzitter Mario Sepi was het eerste bezoek aan Tibet door een EU-instelling na de onrusten in Tibet in het voorjaar van 2008. In oktober bezocht een deel van de EESC-delegatie Dharamsala, India. NSICT werkte mee aan de voorbereidingen en de NSICT EU Policy Director vergezelde de delegatie. EU-vertegenwoordiger Peter Clever benadrukte dat het belangrijk is dat ook de Tibetaanse regering in ballingschap betrokken wordt bij de discussie over Tibet bij de bilaterale EU-China-betrekkingen. Het doel van de missie was een uitwisseling met de Dalai Lama over de bevindingen tijdens het EESC-bezoek aan Tibet. NSICT overhandigde regelmatig een actuele lijst van Tibetaanse politieke gevangenen aan de EU en nationale regeringen, in het bijzonder voorafgaand aan bilaterale mensenrechtendialogen met China.

EESC-delegatie in Lhasa, v.l.n.r. Sukhdev Sharma, Mario Sepi en Peter Clever, Lhasa september 2009

Het Europees Parlement nam in november een resolutie aan over minderhedenrechten en tegen de doodstraf in China. Het parlement uitte bezorgdheid over hoe de Chinese regering de minderheden behandelt. De resolutie veroordeelde tevens de executie van de twee Tibetanen Lobsang Gyaltsen en Loyak wegens hun deelname aan de protesten in Tibet in 2008.

Ter dood veroordeelde Tibetaan Loyak, oktober 2009

13


EU veroordeelt China De Europese Unie veroordeelt de recente executies van twee Tibetaanse mannen, Lobsang Gyaltsen en Loyak. Op grond van principiële bezwaren tegen de doodstraf heeft de EU op 8 mei 2009 China opgeroepen tot strafomzetting van de doodvonnissen die door het Lhasa Intermediate People’s Court naar aanleiding van de protesten in Lhasa van maart 2008 aan een aantal Tibetanen zijn opgelegd, onder wie Lobsang Gyaltsen en Loyak. De EU respecteert China’s recht om de verantwoordelijken voor het geweld straffen op te leggen, maar bevestigt opnieuw onder alle omstandigheden volledig gekant te zijn tegen het toepassen van de doodstraf. De EU verklaart tevens dat, wanneer de doodstraf toch wordt toegepast, aan internationaal erkende minimumvoorwaarden moet worden voldaan om een eerlijk proces en adequate vertegenwoordiging te waarborgen. De EU spreekt wederom bezorgdheid uit over de omstandigheden waaronder de processen zijn gevoerd, met name of de voorgeschreven rechtsgang en andere waarborgen voor een eerlijk proces zijn gerespecteerd. De EU doet een oproep aan China om alle doodvonnissen die zijn opgelegd aan personen vanwege vermeende betrokkenheid bij de rellen in Lhasa van maart 2008, om te zetten in lagere straffen. De EU doet een herhaalde oproep aan de Chinese autoriteiten om de doodstraf volledig af te schaffen en als eerste stap daartoe een moratorium in te stellen, zoals de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aangedrongen in de resoluties 62/149 en 63/168. De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze oproep aan. Brussel, 29 oktober 2009

In 2009 besteedde NSICT in haar lobbywerk extra aandacht aan Tsjechië en Zweden, de landen die in 2009 het roterende voorzitterschap van de EU bekleedden, en aan Spanje, dat het voorzitterschap in het eerste half jaar van 2010 bekleedt. NSICT Director Government Relations bezocht deze landen regelmatig en ontmoette politici, beleidsmedewerkers en mensenrechtenorganisaties. Een van de prioriteiten van NSICT was om bij regeringen te lobbyen om internationale politieke steun te verkrijgen voor de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap. Na de laatste dialoogronde, in november 2008, vond er in 2009 tussen de afgezanten van de Dalai Lama en vertegenwoordigers van de Chinese regering geen dialoog plaats. Het Europees Parlement riep in een resolutie in november op tot de hervatting van de dialoog gebaseerd op het Memorandum over Tibetaanse autonomie, die de Tibetaanse delegatie eind 2008 presenteerde tijdens de achtste dialoogronde.

14


In 2009 lobbyde NSICT opnieuw voor de benoeming van een EU-coördinator voor Tibet. In de Verenigde Staten is binnen de regering al jaren een dergelijke Speciale Tibet Vertegenwoordiger werkzaam. NSICT lobbyde in 2009 met succes voor het verkrijgen van EU-ontwikkelingshulp voor projecten in Tibet. In september publiceerde NSICT voor de nieuw gekozen Europarlementariërs een informatiebrochure over Tibet, waarin concrete acties en aanbevelingen zijn opgenomen die parlementariërs kunnen ondernemen. In oktober organiseerde NSICT een informatiedag in het Europees Parlement in Straatsburg. Dit vond plaats in het kader van de tentoonstelling ‘Kunstenaars voor de Dalai Lama’, georganiseerd door de voorzitter van de Tibet Inter Group Thomas Mann. Veel nieuwe Europarlementariërs maakten kennis met de situatie in Tibet en de NSICT-activiteiten. Voorafgaand aan het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland stelde de Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA) dat Nederland de Dalai Lama moet kunnen ontvangen zonder geïntimideerd te worden door de Chinese regering. Zij wilde dat de Europese Commissie de Chinese regering zou aanspreken op de dreigende handelssancties voor Nederlandse bedrijven in China en stelde de

NSICT-brochure voor Europarlementariërs

voorzitter van de Commissie, Jose Manuel Barroso, daarover vragen.

Nationale Regeringen Politieke steun van nationale regeringen vormt een cruciaal onderdeel om een oplossing voor Tibet te bereiken. Speciale contacten werden gelegd met Tsjechië en Zweden, die in 2009 het EU-voorzitterschap bekleedden, en met Spanje dat in 2010 het voorzitterschap op zich neemt. Voorafgaand aan bilaterale ontmoetingen en bezoeken van Europese politici aan China en Tibet verzorgde NSICT briefings en leverde rapporten en aanbevelingen. Zoals briefingsessies met Ivan Lewis, de Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, voorafgaand aan zijn bezoek aan Tibet. Voordat de jaarlijkse mensenrechtenconsultatie tussen Nederland en China plaatsvond, woonden in januari 2009 NSICT en mensenrechtenorganisaties een informatiebijeenkomst bij van Buitenlandse Zaken. NSICT lichtte de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Arjen Hamburger in over de mensenrechtensituatie in Tibet. De Nederlandse regering gaf na de consultatie met China aan dat er met hun Chinese collega’s onder meer over de vrijheid van religie en meningsuiting, mensenrechtenverdedigers, de doodstraf in China en de situatie in Tibet was gesproken.

15


Tsering Jampa met Tweede Kamerleden tijdens 10 maart herdenking, Den Haag 10 maart 2009

Tijdens de jaarlijkse herdenking op 10 maart van de Tibetaanse Volksopstand in 1959 in Lhasa boden NSICT en de Tibet Support Groep de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een petitie aan. Hierin werd de regering opgeroepen om bij China aan te dringen op het beëindigen van de mensenrechtenschendingen in Tibet, toelating van onafhankelijke waarnemers tot Tibet, en de onderhandelingen met de Dalai Lama te hervatten. Vijf Kamerleden, M. Peters (GroenLinks), H. van Baalen (VVD), H. van Bommel (SP), M. van Dam (PvdA) en J. Voordewind (CU), spraken op Het Plein hun steun voor het Tibetaanse volk uit. NSICT bood in april minister-president Balkenende een door duizenden NSICT-donateurs en anderen ondertekende petitie aan waarin hij werd opgeroepen om de Dalai Lama in juni te ontvangen tijdens diens bezoek aan Nederland. Op de aanbiedingsdag voerde de Tweede Kamer overleg met Balkenende over een aanstaande EU-China-top. NSICT wees de premier met de petitie op de belangrijke rol die Tibet speelt bij het zorgen voor stabiliteit in China en de rest van Azië. In de Tweede Kamer werd voorafgaand aan het bezoek van de Dalai Lama verklaard dat een aantal Europese landen meer eenheid zouden moeten vormen om de Chinese druk te weerstaan.

Petitie gericht aan Balkenende voorafgaand aan bezoek Dalai Lama

De Tweede Kamer nam in april unaniem een motie van GroenLinks aan waarin de regering werd gevraagd een ontmoeting tussen minister-president Balkenende en de Dalai Lama mogelijk te maken. De Kamer wees er in de motie op dat de Dalai Lama eerder eveneens ontmoetingen had met de Franse president Sarkozy, de Duitse bondskanselier Merkel, de Belgische premier Leterme en de Britse premier Brown. Nederland zou hun voorbeeld moeten volgen. Minister-president Balkenende gaf geen gehoor aan de Kamermotie en ontving de Dalai Lama niet. Hij gaf als reden dat hij zijn persoonlijke contacten met de Chinese premier Wen Jiabao beter kan gebruiken om de mensenrechten en Tibet onder de aandacht te brengen. Zijn weigering staat in schril contrast met verschillende andere Europese regeringsleiders, zoals de premier van Tsjechië Fischer en de Deense president Rasmussen, die ondanks Chinese druk de Dalai Lama wel ontmoetten. Uit een enquête van de NCRV voorafgaand aan het bezoek bleek dat tachtig procent van de Nederlandse bevolking een ontmoeting van Balkenende met de Dalai Lama ondersteunde. Dalai Lama met Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Den Haag 5 juni 2009 16


De Chinese ambassadeur in Nederland waarschuwde voorafgaand aan het bezoek van de Dalai Lama dat de verhoudingen tussen beide landen ‘in deze uitdagende tijden van economische crisis ernstig worden verzwakt’ als de ontmoeting met Balkenende zou plaatsvinden. De Tweede Kamer trok zich van dit dreigement niets aan en ontving de Dalai Lama op 5 juni. De Kamerleden discussieerden met de Dalai Lama over verschillende aspecten van de Tibetaanse zaak.

Dalai Lama met Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, Den Haag 5 juni 2009

Als represaille voor de ontmoeting met de Tweede Kamer zegde China een al geplande reis van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken naar China af. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen ontmoette de Dalai Lama in de Jacobuskerk in Den Haag. Tijdens deze besloten bijeenkomst sprak de Dalai Lama met rabbijn Awraham Soetendorp, de secretaris van de Protestantse Kerk Nederland Arjan Plaisier en met Berry van Oers van de Bisschoppenconferentie. In 2009 leverde NSICT regelmatig actuele informatie over Tibet aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken door briefings, rapporten, analyses en directe lobby. NSICT nam deel aan informatiebijeenkomsten van de Tweede Kamer en van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken. Door lobbywerk van NSICT en andere Tibet-organisaties werden er een aantal resoluties over Tibet aangenomen in parlementen in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. Zo sprak de Tweede Kamer in oktober tijdens een algemeen debat minister van Buitenlandse Zaken Verhagen aan over de executies door China van vier Tibetanen in verband met hun deelname aan de protesten in Tibet in 2008.

17


Resultaten

• Naar aanleiding van de ontvangst van de Dalai Lama door de Tweede Kamer

• In het politieke werk van NSICT staat de

werd een al geplande reis van de Vaste

dialoog tussen China en de Dalai Lama

Kamercommissie voor Buitenlandse

centraal. In januari 2010 vond er voor

Zaken naar China afgezegd.

het eerst sinds 15 maanden weer een dialoogronde plaats.

Vooruitblik

• Het was in 2009 voor de eerste maal dat een delegatie van het Europees

• De focus van de lobbyactiviteiten van

Economisch en Sociaal Comité China en Tibet bezocht. NSICT was nauw bij dit

NSICT zal in 2010 liggen op het boeken

bezoek betrokken.

van concrete resultaten na de dialoog die in januari 2010 tussen China en de

• Door lobby van NSICT nam het Euro-

Dalai Lama plaatsvond.

pees Parlement resoluties aan die de Chinees-Tibetaanse dialoog steunen en

• In 2010 zal NSICT lobbyen bij de EU en

over het belang van ontwikkelingshulp

regeringen om ontwikkelingshulp te

voor Tibetanen binnen en buiten Tibet.

verkrijgen voor projecten in en buiten Tibet.

• NSICT was medeorganisator van de vijf-

• NSICT gaat speciale aandacht besteden

de World Parliamentarian Conference on Tibet in Rome. Tijdens de conferentie

aan Spanje en België, die in 2010 het

werd het International Parliamentary

voorzitterschap van de EU bekleden. • NSICT zal betrokken zijn bij een vervolg-

Network on Tibet opgericht.

missie van het Europees Economisch en

• Ondanks Chinese druk ontving de Twee-

Sociaal Comité in India.

de Kamer de Dalai Lama tijdens zijn

• Het International Parliamentary Net-

bezoek aan Nederland. NSICT lobbyde

work on Tibet heeft NSICT aangewezen

hierover met succes bij Kamerleden.

als haar operationeel secretariaat. Deze

• Ondanks de publieke en politieke successen was het teleurstellend dat

positie stelt NSICT in staat om in 2010

minister-president Balkenende weigerde

parlementaire initiatieven voor Tibet

om de Dalai Lama te ontmoeten.

beter te coördineren.

• Minster van Buitenlandse Zaken Verha-

• NSICT zal deelnemen aan de viering van

gen ontmoette de Dalai Lama op een

50 jaar Tibetaanse democratie in bal-

ongebruikelijke locatie in een kerk.

lingschap.

18


3

Bevorderen Mensenrechten in Tibet

Doelstelling

• Bevorderen van de mensenrechten in Tibet door politieke lobby en publiekscampagnes.

De mensenrechtensituatie in Tibet liet in 2009 geen verbetering zien. De in 2008, na de voorjaarsprotesten in Tibet en de Olympische Spelen in Peking, door de Chinese autoriteiten ingezette trend om het beleid ten opzichte van Tibet te verharden, zette zich voort. Deze repressie hing samen met voor China gevoelige data: zestig jaar geleden bezette China Tibet; de viering van het zestigjarig bestaan van de Chinese Volksrepubliek; vijftig jaar terug ontvluchtte de Dalai Lama Tibet; en twintig jaar geleden vond de studentendemonstratie op het Tiananmenplein in Peking plaats. Rond de 50ste herdenking van de Volksopstand in Lhasa en de viering van 60 jaar Volksrepubliek China werd Tibet opnieuw wekenlang hermetisch van de buitenwereld afgesloten. In 2009 vonden er ondanks de controle en repressie in Tibet op veel plaatsen vreedzame demonstraties plaats. In ‘A Great Mountain Burned by Fire’ publiceerde NSICT in 2009 een chronologisch overzicht van de mensenrechtenschendingen in Tibet sinds de voorjaarsprotesten van 2008. Het mensenrechtenbeleid van NSICT omvat vijf prioriteiten: • Effectief gebruikmaken van VN-mensenrechtenmechanismen, zoals de VN-Mensenrechtenraad, speciale VN-comités en VN-Rapporteurs;

• De vrijlating van politieke gevangenen, de stopzetting van martelingen en verdwijningen in Tibet; • Bevorderen van religieuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting in Tibet; • De bescherming van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal; • Bevorderen van de sociale -, economische -, en culturele rechten van Tibetanen in Tibet.

VN-Mensenrechtenraad en VN-comités In februari 2009 werd China in het Universal Periodic Review Process door de VN beoordeeld op haar staat van dienst op het gebied van de mensenrechten. In haar beoordeling bekritiseerde de VN China scherp over de mensenrechtenschendingen in China en Tibet. Voorafgaand diende NSICT een rapport in over de ernstige mensenrechtensituatie in Tibet.

19


Rapport ‘A Great Mountain Burned by Fire’ over mensenrechtenschendingen in Tibet sinds voorjaarsprotesten 2008

In maart nam NSICT actief deel aan de sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève door het afleggen van verklaringen en het geven van briefings. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde NSICT haar rapport ‘A Great Mountain Burned by Fire’, over de mensenrechtenschendingen in Tibet sinds de protesten in 2008. De ex-politieke gevangene Gyaltsen Dolkar gaf een getuigenis af. NSICT werkte nauw samen met mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights in China, Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Unrepresented Nations and Peoples Organization om tijdens VN-bijeenkomsten nevenactiviteiten te organiseren. In 2009 zette NSICT haar VN-campagne gericht aan de VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon voort. Hem werd verzocht: bij China aan te dringen op vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen; een speciale VN-gezant voor Tibet te benoemen om de mensenrechtensituatie in Tibet te onderzoeken; en om de Dalai Lama te ontmoeten om te spreken over hoe de VN kan bijdragen aan een oplossing voor de Tibetaanse kwestie. NSICT onderhield regelmatig contacten met de VNSpeciale Rapporteurs voor Verdwijningen en Martelingen, en voor Religieuze Vrijheid en Geloof.

NSICT-campagne gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon

In april nam NSICT deel aan de Durban Review Conference over racisme, xenofobie en andere vormen van intolerantie. Als enige geaccrediteerde Tibetaanse NGO legde NSICT een verklaring af over de discriminatie en xenofobie in Tibet. In 2002 presenteerde NSICT een rapport tijdens een voorgaande VNconferentie over racisme en xenofobie in Durban. NSICT gaf samen met Human Rights in China in augustus een briefing aan het VN-Comité ter Eliminatie van Rassendiscriminatie (CERD). Het comité riep de Chinese regering op om ‘zorgvuldig de kernoorzaken te onderzoeken’ van de protesten die in 2008 in Tibet plaatsvonden. Het CERD drukte ongerustheid uit over ‘rapporten die het onevenredig gebruik van geweld tegen etnische Tibetanen naar voren brengen’ en riep de Chinese regering op tot ‘gewaarborgde menselijke behandeling’ van Tibetanen die gearresteerd werden in verband met de protesten. NSICT presenteerde tijdens de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009 een rapport over de bedreiging van het milieu op het Tibetaanse Plateau. NSICT participeerde in paneldiscussies en gaf een briefing over de waterproblematiek en woestijnvorming in Tibet. Tibetaan Tash Despa legt verklaring af bij VN-Klimaatconferentie, Kopenhagen december 2009 20


Tijdens de VN-Klimaatconferentie coördineerde NSICT een ‘open-letter-campagne’ van vijfendertig parlementsleden uit zestien landen. Hierin werd gewezen op de ernstige impact van de klimaatverandering op het Tibetaanse plateau.

Het bewustzijn over het Tibetaanse probleem, inclusief de ecologie, neemt toe. Steeds meer Chinezen tonen oprechte interesse en bezorgdheid. Dat is heel positief.’ Dalai Lama

Politieke Gevangenen, Martelingen en Verdwijningen in Tibet Doelstelling Sinds de golf van protesten in 2008 zitten in Tibet nog steeds meer dan zeshonderd Tibetaanse politieke gevangenen vast en worden er honderden Tibetanen vermist. Mensen worden onder huisarrest geplaatst of willekeurig gearresteerd, er vinden verdwijningen plaats, dissidenten worden beperkingen opgelegd en politieke gevangenen worden gemarteld.

• Bewerkstelligen van de vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. • Creëren van een platform voor voormalige Tibetaanse

In 2009 voerde NSICT campagne en mobiliseerde haar donateurs en het

politieke gevangenen.

algemene publiek voor de onvoorwaardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen in Tibet. Achter gesloten deuren vonden er in 2009 processen plaats tegen Tibetaanse demonstranten die beschuldigd zijn van hun deelname aan de protesten in 2008. NSICT voerde een petitiecampagne voor de honderden Tibetaanse politieke gevangenen via de Missing Voices-campagne. Een van de politieke gevangenen waar NSICT actie voor voerde, was de Tibetaanse filmmaker Dhondup Wangchen. Hij maakte in het geheim de documentaire Leaving Fear Behind, waar hij zes jaar straf voor kreeg. Via Missing Voices-actiekaarten ondertekenden duizenden NSICT-donateurs een petitie gericht aan de Chinese president Hu Jintao. NSICT Missing Voices-campagnemateriaal

Jaarlijks organiseert NSICT in Nederland en andere Europese landen een spreektour met ex-politieke gevangenen. In 2009 organiseerde NSICT de eerste reünie van de zes ‘zingende nonnen’. Zij namen in het geheim in de beruchte Drapchi-gevangenis in Lhasa liederen op. Dit leidde tot hoge strafverzwaringen. Tijdens de viering in mei van het tienjarig jubileum van NSICT in

21


Nederland spraken zij de donateurs toe en vroegen steun voor de degenen die nog gevangen zitten. Ze namen tevens deel aan het Nacht van Tibet-festival tijdens het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland. Dankzij ICT en wereldwijde campagnes kwamen zij vrij en kunnen zij zich nu inzetten voor de vrijlating van de vele Tibetanen die nog steeds in Tibet gevangen zitten.

Reünie ‘zingende nonnen’ NSICT nodigde zes ex-politieke gevangenen uit voor een unieke reünie. Samen zaten deze jonge vrouwen meer dan zeventig jaar gevangen in de beruchte Drapchi-gevangenis in Lhasa. Na een kort vreedzaam protest tegen de Chinese onderdrukking werden ze opgesloten en jarenlang gemarteld. In het geheim nam een aantal nonnen in hun cel liederen op om de buitenwereld te laten weten dat ze ondanks de slechte behandeling ongebroken waren en om hun loyaliteit naar de Dalai Lama te uiten. De opnames werden naar buiten gesmokkeld en gingen zonder dat de vrouwen het wisten de wereld over. Dit leverde hen een strafverzwaring tot 8 jaar Ex-politieke gevangenen, de ‘zingende nonnen’, ontmoeten Dalai Lama, Amsterdam 5 juni 2009

op. Een van hen overleed als gevolg van de martelingen, zeven van de ‘zingende nonnen’ leven nog steeds in Tibet onder huisarrest. De zes overigen wonen in het westen. Het was de eerste maal dat ze elkaar in ballingschap zagen.

Een van hun liederen: Moge anderen dit leed bespaard blijven Lied van droefheid in onze harten We zingen dit voor onze dierbaren en vrienden Wat wij Tibetanen voelen in deze duisternis zal voorbijgaan Het voedsel bevredigt lichaam nog ziel Slaag onmogelijk te vergeten Moge anderen het leed bespaard blijven Dat ons wordt toegebracht In het hemelse rijk, het land van sneeuw Land van eindeloze vrede en zegeningen Moge Avolojetisvara Tenzin Gyatso (zijne heiligheid de Dalai Lama) Tot in de eeuwigheid soeverein heersen

22


NSICT organiseerde een reis van twee ex-politieke gevangenen. Gyaltsen Drolkar bezocht Tsjechië en Ngawang Sangdrol was in Zweden, de landen die het Europese voorzitterschap bekleden in 2009. Ngawang Sangdrol legde daarnaast een verklaring af bij een hoorzitting voorafgaand aan de EU-China-Top en Gyaltsen Dolkar sprak in maart in Genève tijdens een briefing de VN-Mensenrechtenraad toe. Tijdens de 50ste herdenking van de Volksopstand in Lhasa in 1959 namen in Brussel vier van de ‘zingende nonnen’ deel aan een door NSICT en de Tibetaanse gemeenschap georganiseerde persconferentie. In oktober werden er ondanks internationale campagnes en protesten vier Tibetaanse gevangenen geëxecuteerd voor hun deelname aan de voorjaarsprotesten in Tibet in 2008. De EU veroordeelde de executies in een verklaring. In Nederland stelde Harry van Bommel (SP) Kamervragen over deze zaak aan de minister van Buitenlandse Zaken Verhagen. NSICT overhandigde een lijst van Tibetaanse politieke gevangenen aan de EU en aan nationale regeringen voorafgaand aan mensenrechtendialogen met China die in de loop van het jaar plaatsvonden. In december 2009 vonden er in oost Tibet opnieuw vreedzame demonstraties plaats voor de vrijlating van de religieuze leider Tenzin Deleg Rinpoche. Hij zit een levenslange straf uit. In 2004 voerden NSICT en andere Tibet-organisaties campagne tegen zijn doodstraf. NSICT stuurde in december 2009 een appel naar de VN-Speciale Rapporteur voor Marteling, waarin er bij de VN werd aangedrongen om zich voor Tenzin Deleg Rinpoche in te zetten.

Panchen Lama Op 25 april 2009 vierde NSICT de twintigste verjaardag van de 11e Panchen Lama, Gedun Choekyi Nyima. Hij verdween 17 mei 1995 kort nadat hij door de Dalai Lama als Panchen Lama was erkend. Zijn verblijfplaats is nog altijd onbekend. De Chinese autoriteiten weigerden de afgelopen vijftien jaar inzicht te geven in zijn verblijfplaats, ondanks herhaaldelijke verzoeken door regeringen, internationale mensenrechtenorganisaties en de VN om een onafhankelijke delegatie tot hem toe te laten. In 2009 voerde NSICT campagne voor de vrijlating van de Panchen Lama en werd de Chinese regering opgeroepen om de aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te respecteren en de VN toegang te verlenen om zijn welzijn te onderzoeken. Aandacht voor Panchen Lama tijdens 10 maart herdenking, Den Haag 10 maart 2009

23


Vrijheid van Meningsuiting in Tibet Sinds de voorjaarsprotesten in 2008 werd Tibet vrijwel hermetisch van de

Doelstelling

buitenwereld afgesloten. In de loop van 2009 opende de Chinese autori-

• Waarborgen van vrijheid van

teiten de grenzen van Tibet

meningsuiting en persvrij-

weer voorzichtig. Tijdens de

heid in Tibet.

viering van 60 jaar Volksrepubliek China, najaar 2009, legde China de media

strenge censuur op. Journalisten en toeristen werd de toegang tot Tibet ontzegd. Tibetanen die informatie naar buiten zonden, werden streng gestraft. China blokkeerde communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons. Internet en radio-uitzendingen uit het buitenland werden eveneens geblokkeerd. In 2009 werden Tibetaanse schrijvers en kunstenaars het

Tsering Jampa vraagt bij Chinese ambassade aandacht voor censuur in Tibet, Den Haag 10 maart 2009

doelwit van strenge censuur door de Chinese regering. In een nieuwe culturele campagne probeerde China in 2009 greep te krijgen op cultuuruitingen zoals muziek, Tibetaanse weblogs en andere publicaties. Uitingen van de Tibetaanse identiteit worden bestempeld als reactionair. De filmmaker Dhondup Wangchen maakte in 2008 de film ‘Leaving Fear Behind’, over de Chinese overheersing in Tibet. Hij kreeg in 2009 zes jaar gevangenschap. In maart 2009 werd de monnik Golog Jigme opgepakt. Hij wordt ervan verdacht Dhondup Wangchen te hebben geholpen bij het maken van de kritische film. Kunchok Tsephel, de oprichter van de Tibetaanse culturele website Chodme (‘Boterlamp’), kreeg vijftien jaar straf tijdens een gesloten rechtszaak. Hij werkte voor het Chinese Departement voor Milieu. Hij wordt verdacht van het naar buiten brengen van staatsgeheimen. NSICT-campagne voor Dhondup Wangchen

In december werd de populaire Tibetaanse zanger Tashi Dhondup opgepakt wegens het opnemen van de cd ‘Torture without Wounds’.

Kunchok Tsephel

NSICT publiceerde in 2009 een rapport met werk van verboden Tibetaanse schrijvers. ‘Like Gold That Fears No Fire, New writing from Tibet’ werd gelanceerd tijdens de internationale boekenbeurs in Frankfurt. In 2009 werd gewerkt aan een NSICT-rapport, dat in 2010 zal uitkomen, over de situatie van Tibetaanse schrijvers en artiesten na de protesten in 2008.

24


Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen in Nepal Door de verslechterde mensenrechtensituatie in Tibet ontvluchten jaarlijks vele honderden Tibetanen via de Himalaya Tibet. De verscherpte ChineesNepalese grenscontroles maakt de vlucht steeds gevaarlijker.

Doelstelling • Waarborgen dat Tibetaanse vluchtelingen veilig via Ne-

De situatie van Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal Tibet ontvluchtten, bleef in 2009 zorgwekkend. NSICT lobbyde bij de EU, de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en bij regeringen om er bij de Nepalese

pal kunnen doorreizen naar India. • Informeren over de situatie

regering op aan te dringen om de Tibetaanse vluchtelingen bescherming te

van Tibetaanse vluchtelin-

bieden.

gen in Nepal en India. In 2009 ontvluchtten naar schatting achthonderd Tibetanen via Nepal Tibet. De Chinese invloed in Nepal wordt steeds groter. Naast politieke druk bood China onder andere voedselhulp, steun bij infrastructuurprojecten en logistieke hulp bij de grens. China vroeg openlijk aan Nepal om Tibet-activiteiten te beteugelen. Tibetanen werden beperkt in het houden van religieuze en culturele bijeenkomsten. De NSICT-Fieldteams in Nepal en India speelden een belangrijke rol bij het helpen van Tibetanen. Zij zorgden waar mogelijk voor humanitaire noodhulp. Daarnaast interviewden deze speciale teams de vluchtelingen. De vergaarde informatie werd gebruikt voor NSICT-

Nepalees politieoptreden tegen Tibetanen, Katmandu 2009

rapporten en lobbywerkzaamheden. NSICT werkte samen met andere hulporganisaties, zoals het Tibetaanse Reception Centre.

NSICT geeft als enige Tibet-organisatie jaarlijks een vluchtelingenrapport uit over de situatie van Tibetaanse vluchtelingen. Het rapport ‘Dangerous Crossing’ geeft aanbevelingen voor regeringen, waaronder de Nepalese regering, en de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. NSICT lobbyde met succes bij de Europese Unie, nationale regeringen en de VN voor humanitaire hulp om de omstandigheden van de Tibetanen die al langer in Nepal wonen en zij die op doortocht naar India in Nepal zijn te verbeteren.

ICT VS directeur Mary Beth Markey bezoekt Tibetaans Reception Centre, Kathmandu 2009

25


In september reisden NSICT-medewerkers naar India en Nepal. Deze fact finding-missie onderzocht de situatie van Tibetaanse vluchtelingen die in Nepal gearresteerd waren en die gevaar liepen gerepatrieerd te worden naar China. De NSICT-delegatie sprak met EU-vertegenwoordigers en de ambassades van de Verenigde Staten in Kathmandu en Delhi, en ontmoette daarnaast Tibetaanse leiders in New Delhi, Dharamsala en Kathmandu. In een speciale mailing over vluchtelingen bracht NSICT de urgente situatie van de vluchtelingen onder de aandacht van haar donateurs en werd de Flight to Freedomcampagne geïntroduceerd.

Internationale Mensenrechtendag

Logo ‘Flight to Freedom’ NSICT-campagne

Doelstelling

NSICT organiseerde op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag,

• Via publieke manifestaties

derland een politiek-culturele avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse Gemeenschap in Ne-

aandacht vragen voor de

Behalve de mensenrechten in Tibet stond de toe-

mensenrechtensituatie in

nadering tussen Tibetanen en Chinezen centraal

Tibet.

onder het motto: ‘Tibet – China Finding Common Ground’. De Tibet Support Groep organiseerde de lande-

lijke ‘Light a Candle for Tibet-actie’. Geshe Ngawang Zopa opende de avond met een gebed en door een Tibet-kaars aan te steken. Het publiek werd door sprekers uit verschillende achtergrond toegesproken. Tsering Jampa ging in op de noodzaak van samenwerking tussen Chinezen en Tibetanen om een vreedzame oplossing te vinden. John Schot, Executive Director van International Fellowship of Reconciliation, sprak over de activiteiten die zijn organisatie opzet om conflicten via een geweldloze toenadering op te lossen. SP-medewerker Guido van Leemput riep de Chinese regering op om de

Tsering Jampa op Internationale Mensenrechtendag, Amsterdam 10 december 2009

mensenrechten in Tibet te respecteren. Jeanet van der Woude sprak over de Amnesty International-campagne tegen de Chinese intensivering van de controle en censuur op de informatievoorziening in China en Tibet. De Oeigoer mensenrechtenverdediger Uerkesh Davlet benadrukte het belang van de samenwerking tussen minderheden in China. De Chinese mensenrechtenverdedigster Mona Zemin Tang toonde een film over haar initiatief om Chinezen in Nederland te informeren over de situatie in Tibet. De avond ving aan met het gedicht ‘Mensenrechten’ door dichter Jos van Hest. De Tibetaanse zangeres Chunga en Oeigoer-artiesten zorgden eveneens voor een culturele inbreng tijdens de drukbezochte bijeenkomst. John Schot en Guido van Leemput tijdens Internationale Mensenrechtendag, Amsterdam 10 december 2009

26


Resultaten

Vooruitblik

• In 2009 nam NSICT actief deel aan de

• In 2010 zullen de VN-Mensenrechten-

VN-Mensenrechtenraad en maakte ge-

raad, thematische VN-comités, VN-

bruik van de Speciale VN-Rapporteurs

conferenties en de Speciale VN-Rappor-

en diverse VN-comités om aandacht te

teurs belangrijk blijven voor NSICT om

vragen voor Tibetaanse politieke gevan-

aandacht voor de mensenrechtensitu-

genen.

atie in Tibet te genereren.

• In 2009 kwamen er ondanks NSICT-

• NSICT zal in 2010 campagne voeren

campagnes geen Tibetaanse politieke

voor de vrijlating van de Panchen Lama,

gevangenen vrij. In tegendeel, er wer-

Dhondup Wangchen, Tenzin Deleg Rin-

den vier politieke gevangen geëxecu-

poche, en andere Tibetaanse politieke

teerd.

gevangenen in Tibet.

• NSICT organiseerde in 2009 de eerste

• Voorafgaand aan de EU-China-Men-

reünie van zes ex-politieke gevangenen

senrechtendialoog en internationale

uit de beruchte Drapchi-gevangenis.

delegaties naar Tibet, en bij bilateraal

• Het NSICT-rapport ‘Dangerous Cros-

mensenrechtenoverleg met China zal

sing’ over de situatie van Tibetaanse

NSICT lobbyen en briefings organiseren.

vluchtelingen werd in 2009 gebruikt

• NSICT gaat in 2010 rapporten uitgeven,

door beleidsmakers en de media.

zoals: Dangerous Crossing; ‘A Raging Storm’ over Tibetaanse schrijvers en kunstenaars; en een rapport over de gevolgen van Chinees waterbeheer in Tibet. • In 2010 zal er een NSICT-missie naar Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en India plaatsvinden.

27


4

Overige Programma’s Doelstelling • Het Chinese volk informeren over de situatie in Tibet. • Bevorderen van toenadering tussen Chinezen en Tibeta-

Naast haar kernactiviteiten zette NSICT in 2009 zich in voor een aantal an-

nen.

dere specifieke campagnes en activiteiten. Een hoogtepunt was het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland.

Chinese Outreach

In 2009 voerde NSICT interactieve activiteiten uit om in Nederland en Europa wonende Chinezen en Tibetanen met elkaar in gesprek te laten komen over de ‘Middenweg Benadering’ van de Dalai Lama. Wederzijds vertrouwen tussen beide gemeenschappen is onontbeerlijk voor een oplossing. Om dit te bereiken en een dialoog tussen hen te bevorderen, speelde NSICT in 2009 een actieve rol door activiteiten te organiseren met Chinese onderzoekers, kunstenaars, dissidenten, mensenrechtenverdedigers en hun Tibetaanse collega’s. Via ICT’s Chineestalige nieuwsbrief ‘Liaowang Xizang’ (de Tibet Observer) informeerde NSICT Chinese intellectuelen en mensenrechtenverdedigers in Europa over Tibet. NSICT werkte in 2009 tijdens internationale forums, onder andere bij het Europees Parlement en de VNMensenrechtenraad, samen met Chinese mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights in China, de Wei Jiansheng Foundation en de Laogai Foundation. Tijdens het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland organiseerde NSICT een ontmoeting tussen de Dalai Lama en Chinezen. De Chinese deelnemers en de Dalai Lama waren het eens over het belang om samen te werken aan het bewerkstelligen van democratie in China en Tibet. Omdat deze ontmoeting tussen de Dalai Lama en Chinezen plaatsvond op de dag dat op het Tiananmenplein in Peking twintig jaar geleden studentenprotesten voor democratie bloedig werden neergeslagen, gaf de Dalai Lama een verklaring af.

28


Dalai Lama, Kalon Tripa Samdhong Rinpoche en Chinese dissident Yan Jia Qi tijdens Chinees-Tibetaanse conferentie, Genève 6 augustus 2009

De NSICT-directeur nam van 6 tot 8 augustus deel aan een door het International Fellowship of Reconciliation en de Swiss Tibetan Friendship Association georganiseerde Chinees-Tibetaanse conferentie in Genève. Meer dan honderd Chinese en Tibetaanse onderzoekers, academici, schrijvers en mensenrechtenverdedigers, afkomstig uit de hele wereld, namen deel aan de paneldiscussies en workshops. De Dalai Lama hield de openingstoespraak.

Citaten uit de toespraak van de Dalai Lama tijdens de Chinees-Tibetaanse Conferentie in Genève, 6 augustus 2009 ‘Meer dan duizend jaar leefden de Tibetaanse en Chinese volken als vriendelijke en harmonieuze buren samen. Er bestonden wederzijds verrijkende relaties op sociale en economische terreinen, evenals op het gebied van religie en cultuur. Incidenteel waren er momenten dat we tegen elkaar streden. Voor het grootste gedeelte waren de relaties tussen de Tibetaanse en Chinese volken echter vreedzaam. Aangezien het boeddhisme in China eerder dan in Tibet floreerde, verlenen Tibetaanse boeddhisten aan Chinese boeddhisten het respect en de gepaste eerbied voor hogergeplaatste spirituele broeders en zusters.’ ‘Gelukkig zijn veel Chinese intellectuelen niet gezwicht voor de propaganda van de Centrale Overheid. Ze maakten de inspanning om de zaak objectief te begrijpen. Zodoende hebben ze in veel artikelen, gebaseerd op eigen observaties en bevindingen, sympathie en steun voor het Tibetaanse volk getoond. Dit is een bron van grote aanmoediging voor het Tibetaanse volk en een triomf voor de waarheid.’

In september was NSICT co-organisator van een expositie van prenten en foto’s van de Chinese kunstenares Ma Hui. Zij kwam in 1985 voor het eerst in Tibet en ‘50x Tibet’ toont haar impressie van de Tibetaanse cultuur na 35 jaar bezetting van Tibet. Chinese kunstenares Ma Hui en journalist Willem Offenberg tijdens opening ‘50x Tibet’, Amstelveen september 2009

29


Chinese dissidente Mona Zhimin Tang tijdens haar campagne ‘Vrijheidsbeeld op zoek naar Chinezen voor Tibet’, september 2009

NSICT werkte mee aan de campagne van de Chinese kunstenares en mensenrechtenactiviste Mona Zhimin Tang. Zij reisde door Nederland onder het motto ‘Vrijheidsbeeld op zoek naar Chinezen voor Tibet’ en genereerde via haar voorstellingen aandacht bij Chinese burgers in Nederland voor de situatie in Tibet. Zij bezocht tijdens deze campagne 26 Nederlandse steden. De fotoreportage hierover werd op verschillende plaatsen geëxposeerd. Jaarlijks eert ICT met de Light of Truth Award individuen en organisaties die een belangrijke bijdrage leverden aan de Tibetaanse zaak. De Dalai Lama reikte in oktober 2009 namens ICT de Dalai Lama overhandigt ICT’s Light of Truth Award aan Wang Lixiong, Washington oktober 2009

onderscheiding uit aan de Chinese organisatie Charter 08 en de Chinese schrijver Wang Lixiong. Hij was medeauteur van de petitie ‘Twaalf Suggesties om de Tibetaanse Situatie aan te pakken’.

Tibetan Outreach Doelstelling • Stimuleren van jonge Tibeta-

De toekomst van Tibet moet vooral worden vormgegeven door de Tibetanen zelf. NSICT ondersteunt daarom Tibetanen door samen te werken met het Tibetaanse parlement in ballingschap, de Tibet-

nen om leiderschapsvaar-

aanse regering in ballingschap, Tibetaanse jongeren-

digheden te vergroten.

organisaties, Tibetaanse mensenrechtenorganisaties

• Tibetanen in staat stellen op eigen benen te staan.

in India en Nepal, en met de Tibetaanse gemeenschap in Europa. In het kader van het NSICT-programma Tibetan Youth

Leadership Training was NSICT in India voor de derde keer medeorganisator van een leiderschapstraining voor jonge Tibetanen uit Tibetaanse gemeenschappen in India en Nepal. Meer dan honderd studenten volgden een week lang workshops over Tibetaanse democratie in ballingschap, internationale betrekkingen en Tibet, mensenrechten, VN-mensenrechtenmechanismen, en een mediatraining. NSICT was in oktober medeorganisator van een tweedaagse conferentie in Delhi voor meer dan vijftig jonge Tibetanen met een verschillende beroepsachtergrond. Een belangrijk doel van de conferentie was om een professioneel netwerk van Tibetanen op te bouwen, dat van binnen uit de Tibetaanse samenleving in ballingschap kan versterken. De Dalai Lama sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang

Leiderschaptraining voor Tibetaanse studenten in India, Dharamsala december 2009

van een dergelijk netwerk. Als onderdeel van het Tibetan Parliamentarian Exchange Program van NSICT organiseerde NSICT, samen met het Tibetaanse parlement in ballingschap en de Tibet Intergroup van het Italiaanse parlement, in

30


Penpa Tsering, voorzitter Tibetaans parlement in ballingschap, tijdens tienjarig NSICT-jubileum, Amsterdam 17 mei 2009

november in Rome de vijfde World Parliamentarian Conference on Tibet. Tijdens de conferentie werd het International Parliamentary Network on Tibet opgezet om wereldwijde parlementaire activiteiten te coördineren. In oktober organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Tibetaanse parlementariërs in Brussel, Parijs, Rome en Londen. In juli volgden Tibetaanse ambtenaren en politici een door NSICT georganiseerde mediatraining in India. Op uitnodiging van NSICT sprak de directeur van de hulporganisatie VISTA, Amnyi Trulchung Rinpoche, in mei tijdens de viering van het tienjarig bestaan van NSICT. Hij belichtte projecten die zijn organisatie in Tibet uitvoert en het belang van dergelijke hulp. In 2009 lobbyde NSICT met succes bij de EU om fondsen te verzekeren voor ontwikkelingsprojecten in Tibet. Een bedrag van € 500.000 is gedurende vijf jaar beschikbaar gesteld aan Tibet-organisaties om in Tibet projecten uit te voeren. NSICT werkte samen met de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en Europa. Deze Tibetanen werden door NSICT betrokken bij haar campagnes en acties, zoals de jaarlijkse herdenking van de 10 maart Volksopstand in Lhasa. NSICT was betrokken bij het organiseren van Tibetaanse taallessen voor in Nederland wonende jonge Tibetanen. In oktober bezocht het Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA) Nederland. Tijdens Folder van Vista-project van Amnyi Trulchung Rinpoche

hun bezoek besteedde NSICT aandacht aan het belang van het werk van TIPA en hoe zij in ballingschap de Tibetaanse cultuur levend houden.

Herdenking Tibetaanse Volksopstand Jaarlijks wordt wereldwijd op 10 maart de Tibetaanse Volksopstand in Lhasa van 1959 herdacht. Deze opstand tegen de Chinese onderdrukking werd door het Chinese Volksbevrijdingsleger bloedig neergeslagen met tiendui-

Doelstelling • Herdenken van de Tibet-

zenden Tibetaanse doden tot

aanse volksopstand in 1959

gevolg. In 2009 jaar was het

tegen de Chinese bezetting.

vijftig jaar geleden dat de Dalai Lama na de opstand zijn land moest ontvluchten, gevolgd door vele duizenden Tibetanen. NSICT organiseerde samen met de Tibet Support Groep Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland een manifestatie op het Plein in Den Haag en een herdenking bij de Chinese ambassade. 10 maart herdenking op het Plein, 31 Den Haag 10 maart 2009


Stille tocht naar Chinese ambassade tijdens 10 maart herdenking, Den Haag 10 maart 2009

Ruim 250 Tibetanen en Tibet-supporters liepen in Den Haag in een stille tocht van het Parlement naar de Chinese Ambassade. Daar werd de 10 maart Verklaring van de Dalai Lama voorgedragen. De organisatoren boden de Chinese ambassadeur een memorandum aan. De Tibetaanse Gemeenschap hield een 24 uur hongerstaking om aandacht te vragen voor de onderdrukking in Tibet en voor een vreedzame oplossing. De hongerstaking startte op 9 maart om 18.00 uur (Lhasa-tijd 00.00 middernacht) met een ceremonie in het boeddhistische Maitreya Instituut in Amsterdam en werd de volgende dag voortgezet op het Plein. De vertegenwoordigers van de drie Tibet-organisaties overhandigden een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. In de petitie werd de Nederlandse regering opgeroepen om bij China aan te dringen op het beëindigen van de mensenrechtenHongerstaking tijdens 10 maart herdenking, Den Haag 10 maart 2009

schendingen in Tibet, onafhankelijke waarnemers toegang tot Tibet te verlenen en onderhandelingen te hervatten met de Dalai Lama.

Vijf Kamerleden, M. Peters (GroenLinks), H. van Baalen (VVD), H. van Bommel (SP), M. van Dam (PvdA) en J. Voordewind (CU), spraken in sterke bewoordingen hun steun uit voor het streven naar autonomie binnen de Volksrepubliek China. De Kamerleden drongen er bij de minister-president Balkenende op aan om de Dalai Lama te ontvangen tijdens zijn bezoek in juni.

Tienjarig NSICT-jubileum Op 17 mei 2009 vierde NSICT, samen met achthonderd van haar donateurs, met een gevarieerd programma in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam haar tienjarig bestaan in Nederland en Europa. De hoofdspreker was Penpa Tsering, de voorzitter van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij bedankte de NSICT-donateurs en sprak over het belang van de Tibetaanse democratie in ballingschap en de toekomstige uitdagingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Lodi Gyari, de Speciale Gezant van de Dalai Lama, bedankte de donateurs via een videoboodschap voor hun onmisbare steun in deze cruciale periode voor het Tibetaanse volk. Tsering Jampa, directeur NSICT, stond stil bij wat de organisatie in de afgelopen tien jaar heeft bereikt en de essentiële rol van de donateurs hierin. Viering tienjarig NSICT-jubileum, Amsterdam 17 mei 2009

32


Tibetaanse musici en dansers tijdens tienjarig NSICT-jubileum, Amsterdam 17 mei 2009

De zanger Loten Namling en een Tibetaanse dansgroep uit België verzorgden een wervelend optreden met traditionele zang en dans. Het hoogtepunt van de middag was de aanwezigheid van zes ex-politieke gevangenen, de ‘zingende nonnen’. Het was tevens hun eerste reünie in ballingschap. Het programma werd afgesloten met een verkorte versie van de film KINDNESS, a letter from Tibet van documentairemaakster Clémentine Ederveen. De film is een portret van Tsering Jampa en de activiteiten van NSICT in 2008 rond de Olympische Spelen.

Resultaten

• De verspreiding van de Chineestalige Tibet Observer in Europa zal in 2010 worden uitgebreid, evenals het contact

• Het Chinese Outreach netwerk werd in 2009 uitgebreid door nauw samen te

met Chinese journalisten in Europa.

werken met steeds meer Chinese or-

• Via een leiderschapsprogramma zal

ganisaties, mensenrechtenverdedigers,

NSICT in 2010 opnieuw jonge Tibetanen

intellectuelen en kunstenaars.

trainen. NSICT gaat in 2010 de oprichting van het eerste Tibetaanse jeugd-

• Veel jonge Tibetanen en professionals hebben kennis en ervaring opgedaan

parlement in Europa steunen en er mee

door het volgen van NSICT-trainingen

samenwerken. • In het kader van vijftig jaar Tibetaanse

over mensenrechten en de VN.

democratie in ballingschap organiseert

• De samenwerking tussen het Tibetaanse parlement in ballingschap en interna-

NSICT in 2010 een spreektour door

tionale parlementariërs is bevorderd

Europa voor leden van het Tibetaanse

door NSICT’s Tibetan Parliamentarian

parlement in ballingschap. NSICT zal

Exchange Program.

deelnemen aan de viering van dit jubileum.

• In 2009 vierde NSICT haar tienjarig

• NSICT gaat samen met andere Tibet-

jubileum.

groepen in Nederland een speciale bijeenkomst organiseren i.v.m. de 75ste

Vooruitblik

verjaardag van de Dalai Lama. • De Light of Truth Award zal in 2010 door

• In 2010 zal NSICT het China Outreach

NSICT in Europa worden uitgereikt.

Programma en het bijbehorende netwerk uitbreiden.

33


5

Communicatie en Voorlichting Doelstelling • Vergroten van bewustwording over de situatie in Tibet bij een zo breed mogelijk publiek.

Actieve communicatie vormt een sleutelbegrip in het beleid van NSICT. Accurate en betrouwbare informatie is immers van levensbelang om de media, regeringen, internationale instellingen, de eigen achterban en het algemene publiek op de hoogte te brengen over de Tibetaanse zaak en NSICT’s werk. Hiervoor gebruikt NSICT verschillende middelen: nieuwsbrieven, internet, audiovisuele middelen, briefings, conferenties, paneldiscussies, interviews, analyses, persberichten en rapporten. Bij het mobiliseren van steun voor Tibet zijn effectieve communicatie, voorlichting en contacten met de diverse belanghebbenden, zowel in Nederland als de rest van Europa, onontbeerlijk. NSICT werd in 2009 door regeringen, organisaties en de media beschouwd als betrouwbare informatiebron over Tibet. Dat kan alleen door het leveren van accurate informatie, nieuws en analyses over Tibet. NSICT bouwde in Nederland en Europa hiermee een uitstekende naam op als expertisecentrum op het gebied van Tibet. In het communicatiebeleid naar onze donateurs wordt de grootste zorg besteed om de kwaliteit en actualiteit te waarborgen.

ICT Field Teams In India en Nepal werken ‘Field Teams’ van NSICT, die zich bezighouden met: het monitoren van de situatie in Tibet; het verzamelen van informatie uit Tibet; en het interviewen van Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal doorreizen naar India. Vluchtelingen zijn een belangrijke bron van informatie. Deze informatie vormde ook in 2009 een belangrijke basis voor NSICT’s persberichten, rapporten, analyses, lobbywerk en briefings.

NSICT in de Media De media-aandacht voor Tibet tijdens en rond het bezoek van de Dalai Lama in juni was overweldigend. NSICT-direcMedia-aandacht op Binnenhof tijdens bezoek Dalai Lama, Den Haag 5 juni 2009

34


teur Tsering Jampa verscheen regelmatig op de televisie, op de radio en in kranten. NSICT-campagnes en gebeurtenissen in Tibet kregen ruim aandacht in de media. Tsering Jampa was te gast in de Tibetaanstalige media (Radio Free Asia en Voice of America). Deze interviews werden ook in Tibet uitgezonden. Dit vormt een belangrijke bron van informatie voor de Tibetanen binnen Tibet, over wat er buiten Tibet plaatsvindt rond de Tibetaanse zaak.

Selectie van de media-aandacht tijdens het bezoek van de Dalai Lama. • Na aankomst vond er een drukbezochte persconferentie op Schiphol plaats. • ‘Spraakmakende Zaken’, een exclusief interview met de Dalai Lama door Paul Rosenmöller in Dharamsala. • ‘NOVA College Tour’. Meer dan 300 studenten - ook van Chinese afkomst – deden aan dit programma mee. • BOS. Het onderricht van de Dalai Lama in de Amsterdamse RAI en zijn openbare lezing waren live te volgen op de webcast van Stichting Boeddhistische Omroep. • ‘RTL 4 Nieuws’. Interviewer Rick Nieman ging in gesprek met de Dalai Lama. • Alle kranten besteedden ruim aandacht aan het bezoek (zoals de NRC, de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf). Gedurende het gehele jaar genereerden de persberichten, rapporten en activiteiten van NSICT veel aandacht in de Nederlandse en Europese media. NSICT werd door de media benaderd voor interviews, commentaar en informatie. NSICT onderhield regelmatig contact over de actuele situatie in Tibet met in Peking gestationeerde internationale correspondenten.

Krantenartikel bezoek Dalai Lama, Metro

10 maart herdenking, Telegraaf 11 maart 2009

Krantenartikel over executies Tibetanen, Volkskrant 28 november 2009

35


Publicaties en Periodieken Naast de vaste NSICT-periodieken publiceerde ICT in 2009 een aantal nieuwe rapporten. Deze zijn ook online voor een breder publiek op de website van NSICT beschikbaar. Ook in 2009 publiceerde ICT het rapport Dangerous Crossing. Het rapport geeft informatie over de situatie van zowel de Tibetanen die in Nepal wonen als de Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal doorreizen naar India. Dit is het enige rapport dat door een organisatie over de schrijnende situatie van de Tibetaanse vluchtelingen wordt uitgegeven. Een jaar na de protesten in Tibet in 2008 publiceerde NSICT het rapport ‘A Great Mountain Burned by Fire’. Hierin wordt de Chinese onderdrukking in Tibet in 2008 beschreven, zoals martelingen en verdwijningen, en een Chinees propagandaoffensief tegen de Dalai Lama. Het ICT-rapport beschrijft ook de nieuwste Chinese campagnes tegen de Tibetaanse cultuur en religie. Iedere expressie van de Tibetaanse identiteit wordt onderdrukt. Tibetaanse popsterren, artiesten en schrijvers werden opgepakt omdat hun

NSICT-rapport ‘Dangerous Crossing’ over Tibetaanse vluchtelingen

werk als reactionair werd bestempeld en zij zijn voortdurend het doelwit van Chinese repressie. In ‘Like Gold that fears no Fire: New writing from Tibet’ uiten Tibetaanse auteurs hun visie over Tibet en over de onderdrukking van de Tibetaanse cultuur. In het rapport staan onder andere fragmenten uit boeken die door de Chinese autoriteiten in de ban werden gedaan en werk van auteurs die nu gevangen zitten. NSICT lanceerde het rapport in oktober 2009 bij de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld. Tevens organiseerde ICT Duitsland tijdens deze beurs culturele activiteiten. De Chinese regering was dit jaar speciale gast bij de boekenbeurs en protesteerde bij NSICT-rapport ‘Like Gold that fears no Fire: New writing from Tibet’ over vervolging van Tibetaanse schrijvers

de organisatoren over de aanwezigheid van ICT. In december 2009 publiceerde NSICT voor de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen rapporten, zoals over de aantasting van het Tibetaanse milieu en de consequenties daarvan zowel voor Azië als mondiaal.

In september bracht NSICT, na de instelling van het nieuwe Europees Parlement, een informatiefolder over Tibet voor Europarlementariërs uit. Hierin worden aanbevelingen gegeven over welke activiteiten parlementariërs voor Tibet kunnen ondernemen. NSICT verzorgde voorafgaand aan bezoeken van regeringsdelegaties aan China en Tibet briefingbijeenkomsten en achtergrondinformatie over de actuele situatie in Tibet. Het Nederlandstalige ‘Tibet Journaal’ werd driemaal uitgegeven. De nieuwsbrief is vooral voor NSICT’s eigen achterban bedoeld. In 2009 werden ruim 150.000 exemplaren onder donateurs verspreid. Daarnaast

36


NSICT-nieuwsbrief

werd Tibet Journaal verspreid in NSICT-stands tijdens evenementen en werd het toegezonden bij informatieaanvragen. Tibet Journaal is de grootste in zijn soort in Nederland en geeft achtergrond- en actuele informatie over Tibet en over NSICT’s activiteiten. NSICT’s Chineestalige ‘Liaowang Xizang’ werd tweemaandelijks onder Chinese academici, sinologen en Chinezen in Europa verspreid. Deze nieuwsbrief geeft nieuws en analyses over de situatie in Tibet en is de enige Chineestalige nieuwsbrief die door een Tibet-organisatie wordt gemaakt. Het Engelstalige ICT-kwartaalblad ‘Tibet Press Watch’ geeft informatie, achtergronden en analyses over Tibet. NSICT verspreidde het binnen Europa onder regeringen, parlementariërs, de media en het algemene publiek. Tibet Observer, Chineestalige NSICT-nieuwsbrief

Internet en Audiovisueel De NSICT-website speelt een belangrijke rol om informatie over Tibet te verspreiden, zowel naar onze eigen donateurs als naar het algemene publiek, de media, regeringen en andere instanties. In maart 2009 lanceerde NSICT haar vernieuwde website, www. savetibet.nl, met een gebruiksvriendelijker navigatiesysteem en een nieuw design.

Tibet Press Watch, Engelstalig ICT-kwartaalblad

De website bestaat uit twee delen. Een Nederlandstalige sectie die er op gericht is om mensen bij Tibet en bij de NSICT-campagnes te betrekken en om het werk van NSICT te ondersteunen. Het Engelstalige gedeelte, Tibet Policy, is vooral voor politici en beleidsmakers bedoeld en geeft politiek nieuws, analyses, documenten en aanbevelingen.

Vernieuwde NSICT-website

37


Het kantoor in Brussel lanceerde eind 2009 een Franstalige ICT-website, www.savetibet.fr. Deze website bevat vooral actuele informatie over Tibet en is bestemd voor EU-beleidsmakers. Via de NSICT-website kon het Nederlandse publiek tijdens en na het bezoek van de Dalai Lama films en documentaires bekijken die verband hielden met het bezoek, zoals interviews die in actualiteitenrubrieken verschenen. In 2009 wierf NSICT via de website nieuwe donateurs en er kwamen via de donatiemodule eveneens donaties binnen. Ook op de website van NSICT kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor een maandelijkse e-mail nieuwsbrief. NSICT’s Urgent Actions, die per e-mail werden verzonden, maakten het mogelijk om mensen snel te mobiliseren, zoals petities gericht aan de VN en aan ministerpresident Balkenende tijdens het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland. De Engelstalige nieuwsbrief Tibet Brief werd maandelijks door NSICT uitgegeven. Deze online- en hard copy-nieuwsbrief is bestemd voor Europese parlementariërs, beleidsmakers, nationale regeringen en de VN. Daarnaast werd de Tibet Brief via e-mail verspreid bij Europese ambassades in Peking, Delhi en Kathmandu. NSICT organiseerde regelmatig de vertoning van de film ‘Leaving Fear Behind’ als onderdeel van haar campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen. Voorafgaand aan de Olympische Spelen in Peking in 2008 reisden de filmmakers door heel Tibet om Tibetanen te interviewen over hun gevoelens over de Spelen en over de Dalai Lama. Eind 2009 werd de filmmaker Dhondup Wangchen tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Engelstalige ‘Tibet Brief’ bestemd voor politici en beleidsmakers

De Nederlandse documentairemaakster Clementine Ederveen registreerde in 2008 de activiteiten van NSICT in de aanloop naar de Olympische Spelen en maakte een portret van directeur Tsering Jampa. De documentaire ‘Kindness, a letter from Tibet’ ging tijdens het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland in juni 2009 in première. Hij werd bij verschillende filmfestivals, zoals het Boeddhistisch Filmfestival, positief ontvangen en werd genomineerd in categorie ‘Beste Documentaire’ bij het festival Religion Today in Trento, Italië. Documentaire ‘Kindness, a letter from Tibet’ over NSICTactiviteiten rond de Olympische Spelen en Tsering Jampa

Andere eigen audiovisuele ICT-produkties, zoals de dvd’s Tibets Stolen Child en Devotion and Defiance, werden vertoond en verkocht.

38


Tibetaanse gebedsvlaggen

Merchandising NSICT verkoopt artikelen die verband houden met haar campagnes. Deze artikelen zijn gedeeltelijk gemaakt door Tibetaanse ex-politieke gevangenen en vluchtelingen in India en Nepal. Naast het genereren van extra inkomsten voor deze Tibetanen en NSICT is het doel hiervan om mensen in Nederland kennis te laten maken met de Tibetaanse cultuur. Artikelen, zoals gebedsvlaggen en de Tibetaanse ‘vrijheidsarmbanden’ werden gebruikt voor campagnes en mailings. In 2009 gaf ICT de kalender In Tibet uit. Het thema dat strategisch gekozen wordt, is jaarlijks anders. Tintin on the Roof of the World toonde afbeeldingen uit het beroemde stripboek Kuifje in Tibet van de auteur Hergé. Kuifje in Tibet heeft wereldwijd bijgedragen aan de beeldvorming over Tibet. De kalender werd door NSICT ook als relatiegeschenk gebruikt. Via de NSICT-webwinkel en op het NSICT-kantoor werden ICT-rapporten verkocht, evenals artikelen zoals cd’s, dvd’s, boeken, T-shirts, gebedsvlaggen, de Tibetaanse vlag, ansicht‘Tintin on the roof of the World’, ICT-kalender 2009

kaarten en Tibetaanse ‘vrijheidsarmbanden’. De populaire stickers met de Tibetaanse vlag werden gratis verspreid.

Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties

NSICT ‘savetibet.org’ T-shirt

Coalitievorming is een belangrijk instrument om de effectiviteit voor het internationale werk voor Tibet te vergroten. Tibetgroepen uit de hele wereld zijn daarom verenigd in het International Tibet Support Network (ITSN). NSICT maakt deel van dit netwerk uit en werkte in 2009 nauw samen met een groot aantal Tibet Support Groepen (TSG’s) in Europa. NSICT werkte intensief samen met TSG’s en andere NGO’s in Tsjechië en Zweden, de landen die in 2009 het voorzitterschap van de EU bekleedden. Daarnaast werd er bij de VN en Europese platforms veelvuldig samengewerkt met internationale mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, Human Rights in China, de Wei Jiansheng Foundation, de Laogai Foundation, de International Federation of Human Rights, Reporters Without Borders, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Forum 2000, Amnesty International en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, zoals Tibetan Womens Association, Tibetan Youth Congress, Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Gu Chu Sum. In juni organiseerde NSICT samen met de UNPO een rondetafel expert-discussie over de impact van de Chinese bevolkingsmigratie naar Tibet.

39 tijdens Jeanet van der Woude, Amnesty International, internationale mensenrechtendag, Amsterdam 10 december 2009


Communicatie met Donateurs De betrokkenheid van de donateurs van NSICT met de Tibetaanse zaak is hoog. Het is daarom voor NSICT belangrijk om hier volledige aandacht aan te besteden. Door middel van nieuwsbrieven, actiebrieven, Action Alerts, e-mails, internet en bijeenkomsten communiceerde NSICT in 2009 intensief met haar achterban. Daarnaast benaderden individuele donateurs NSICT telefonisch, via e-mail of per post. Donateurs bezochten het NSICT-kantoor in de Vijzelstraat in Amsterdam en medewerkers werden tijdens publieke NSICT-evenementen benaderd voor vragen en informatie. Bij al deze contacten ging het om aanvragen van informatiepakketten, inhoudelijke vragen naar aanleiding van NSICT’s publicaties, mailings, campagnes of de huidige situatie in Tibet. Een groot aantal vragen ging over het doorgeven van adreswijzigingen en andere administratieve handelingen, zoals het intrekken van machtigingen en het beëindigen van het donateurschap. De afhandeling van deze vragen wordt binnen een week verwerkt. Ruim achthonderd donateurs namen in mei deel aan de viering van het tienjarig jubileum van NSICT. Deze gelegenheid bood een uitstekende gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met onze donateurs. Zij toonden onder andere waardering voor de wijze waarop NSICT met haar donateurs communiceert. In 2009 liet NSICT een online-enquête uitvoeren waarin onder andere de tevredenheid van haar donateurs werd gepeild.

Klachten afhandeling Om haar donateurs beter van dienst te zijn, heeft NSICT een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem ingevoerd. Klachten komen terecht bij de Coördinator Fondsenwerving, 95% van de klachten heeft te maken met het mailingprogramma. In 2009 kwam er per post 2x een klacht binnen, per e-mail 28x en telefonisch 10x. De klachten gingen over te veel acceptgiro’s bij de mailingen (12), te trage of geen reactie op mutatieverzoek (15), ongeldige machtiging (5), telemarketingbenadering (5), overig (3). De klachten werden binnen twee weken afgehandeld. NSICT streeft naar een afhandelingperiode van tien werkdagen. Eens per half jaar lopen de directeur en de Coördinator Fondsenwerving de klachten door om te evalueren of er een bepaald patroon in zit. Naast klachten komen er ook suggesties binnen, deze worden zeer gewaardeerd door de medewerkers van NSICT. Ze worden op dezelfde wijze afgehandeld als de klachten.

40


6

Financiën

Fondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten In 2009 vierde NSICT haar tienjarig jubileum. Onze donateurs vormden in de afgelopen tien jaar een vitaal onderdeel om groei en continuïteit van de organisatie mogelijk te maken, dat geldt zowel voor zowel financiële bijdragen als voor morele steun. Om de bewustwording over Tibet in Nederland en Europa te vergroten voert NSICT op een breed werkterrein activiteiten uit - van educatie en voorlichtingsactiviteiten, via politieke lobby, tot grootschalige publiekscampagnes. Dit scala aan activiteiten kan alleen efficiënt en verantwoord uitgevoerd worden met een goede financiële basis. Deze basis wordt gelegd door een degelijk Direct Mailing fondsenwervingprogramma. De fundamentele strategie achter dit programma is om met lage kosten nieuwe donateurs te werven en daarnaast deze donateurs door te laten stromen naar het Machtigingsprogramma. Het via een Direct Marketingprogramma werven van fondsen is daarbij een middel, geen doel, om de doelstellingen van NSICT te kunnen verwezenlijken. De belangrijkste aandachtspunten voor NSICT blijven natuurlijk de voorlichting over de mensenrechtensituatie in Tibet en het mobiliseren van internationale steun voor de dialoog tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap. De basis van de inkomsten van NSICT ligt bij onze vaste donateurs. Gelukkig wist NSICT zich in 2009 verzekerd van de steun van deze trouwe donateurs. Zoals bij veel andere Goede Doelenorganisaties in Nederland daalde door de economische teruggang helaas het aantal nieuwe donateurs en een groot aantal bestaande donateurs trok zich om economische redenen terug of verlaagde hun bijdrage. Het was daarom voor het eerst in haar tienjarige bestaan dat de inkomsten in 2009 aanzienlijk lager waren dan begroot. Ondanks de toewijding en vrijgevigheid van de NSICT-donateurs namen door de wereldwijde recessie en de daarmee gepaard gaande onzekerheden de inkomsten in 2009 af en werd de trend van groei zoals in de voorgaande jaren, zowel qua inkomsten als het aantal donateurs, niet voortgezet. Het netto inkomen uit fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten van NSICT was in 2009 € 814.200. In 2009 verwelkomde NSICT 3.524 nieuwe donateurs. Eind 2009 had NSICT in Nederland ruim 46.000 actieve donateurs (tegenover 53.000 eind 2008).

41


Na een evaluatie in juni 2009 werd de fondsenwervingstrategie door het bestuur herzien. Deze strategie richtte zich op kostenbesparing en legde zich daarnaast toe op de kernactiviteiten van NSICT. Ondanks de teruglopende inkomsten van NSICT bleef de financiële positie gezond. Dat is mede te danken doordat een groot gedeelte van de inkomsten afkomstig is uit het Machtigingsprogramma. Het aantal machtigers bleef in 2009 stabiel (18.005). Ondanks het feit dat de begrotingcijfers niet gerealiseerd konden worden, waren de in 2009 door NSICT uitgevoerde activiteiten zeer succesvol. Eind 2009 bleef de economische situatie onzeker. Het is belangrijk dat NSICT deze tendens meeneemt in haar fondsenwervingstrategie voor 2010. Dit als uitgangspunt nemend, zal NSICT enerzijds de strategie van kostenbesparing volgen en anderzijds op een creatieve wijze het fondsenwervingplan uitvoeren. Daarbij moet gedacht worden aan het verhogen van het aantal donaties via machtigingen, en extra aandacht aan het nalatenschapprogramma en notariële schenkingen. NSICT hoopt dat de dalende trend in de economie gekeerd zal worden zodat de inkomsten weer zullen aantrekken. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste fondsenwervende- en voorlichtingsactiviteiten.

Prospect Mailing Acquisitie van nieuwe donateurs is de ruggengraat van het succes en van de financiële stabiliteit van NSICT. Om donateurs te werven maakt NSICT gebruik van Prospect Mailings. Deze mailing bestaat uit een pakket met een brief met wisselende thema’s over de situatie in Tibet en met aanvullende verschillende inhoud, zoals Tibetaanse gebedsvlaggen. In de brief worden ook de activiteiten van NSICT opgenomen. De Prospect Mailing wordt als insert bijgesloten bij dagbladen en tijdschriften. Deze manier van ledenwerving zorgt er voor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. In 2009 werd tweemaal een Prospect Mailing verzonden. In februari werden 100.000 pakketten verspreid. Dat leverde meer dan negenhonderd nieuwe donateurs op. In verband met het bezoek van de Dalai Lama in juni werden 335.000 Prospect Mailings verzonden. Dit leverde

NSICT-sticker Tibetaanse vlag

ruim 2.600 nieuwe donateurs op. Helaas waren, ondanks de grote Algemene NSICT folder

media-aandacht en publieke belangstelling rond het bezoek, vanuit het fondsenwervingperspectief de resultaten tegenvallend. Door de hoge kosten en het tegenvallende resultaat

werd besloten om in de rest van het jaar geen Prospect Mailing te gebruiken. In 2009 kwamen er totaal 3.524 nieuwe donateurs bij. De response was 0,81 %, dit is een daling ten opzichte van de response in voorgaande jaren (2008 1,5 %, 2007 1,71 % en 2006 2,15%). De netto kosten per geworven donateur kwamen in 2009 op € 52 (2008 € 14,98), dat is hoger dan het landelijk gemiddelde bij de werving van de eerste gift van een nieuwe donateur (€ 35). De toename van de wervingskosten is een algemene trend in de fondsenwerving in Nederland. De gemiddelde gift bij de Prospect Mailing was in 2009 € 14,89. Dat is lager dan in 2008 (€ 18,90). Naast Prospect Mailings werden advertenties en ‘stoppers’ in tijdschriften geplaatst voor de werving van nieuwe donateurs, zoals een advertentie in ‘Wordt Vervolgd’ van Amnesty International, en stoppers in regionale en landelijke dagbladen.

42


De tendens is dat het in Nederland steeds moeilijker wordt om via Prospect Mailing donateurs te werven. In 2009 werd er geïnvesteerd in online-ledenwerving. Daarnaast werd de strategische beslissing genomen om meer te investeren in het behouden van het huidige donateurbestand en het heractiveren van donateurs die langer geleden een donatie hebben gegeven. Via het bestaande Telemarketingprogramma en Special Appeals werden op deze wijze inkomsten genenereerd.

Special Appeal Donateurs van NSICT ontvingen in 2009 viermaal een Special Appeal. In deze mailingen werden speciale thematische onderwerpen belicht die extra aandacht nodig hebben. Dit werd gekoppeld aan specifieke activiteiten en campagnes van NSICT. De inkomsten uit de Special Appeals vormen een belangrijke inkomstenbron. Mede door de economische recessie waren de opbrengsten van de Special Appeals in 2009 minder succesvol dan in het voorgaande jaar, de netto opbrengst was € 170.500. (Dit is inclusief de inkomsten van de laatste in 2009 verzonden Special Appeal die tot 31 januari 2010 zijn binnengekomen). Dat is een verschil ten opzichte van 2008 Voorbeeldenvelop Special Appeal-mailing

(€ 431.400). Ondanks de daling van de inkomsten bleef

Kindertekening van Tibetaanse vluchteling gebruikt in Special Appeal

de betrokkenheid van onze donateurs bij ons werk groot, en

velen steunden naast hun vaste machtiging NSICT met een extra gift en deden mee aan onze petities. Het gemiddelde responsepercentage was 7,78 % (2008, 11,97 %) met een gemiddelde gift van € 22 (2008, € 23,56). De thema’s waren in 2009: het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland met de nadruk op het verkrijgen van politieke steun voor Tibet middels een petitie aan minister-president Balkenende; de mensenrechtensituatie in Tibet; een actiemobilisatie gericht op het vergroten van concrete steun van de EU voor de dialoog tussen China en Tibet; en de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en India. Naast de brieven werd naar donateurs van wie NSICT een e-mailadres in bezit had een ‘pre-alert’ gestuurd. Hiermee werden deze donateurs geattendeerd op de komende mailing. Nadat de brief per post ontvangen was, kreeg deze groep per e-mail een ‘post-alert’. Dit hielp om een hogere gift te verkrijgen dan zonder de inzet van extra mailingen. Het in 2008 gestarte ‘middle donor-programma’, ‘Partners for Tibet’, werd voortgezet. Het gaat daarbij om actieve donateurs die meer dan € 100 per jaar geven. Deze ruim dertienhonderd donateurs werden benaderd met speciale brieven. De gemiddelde gift is € 140 ten opzichte van € 14,89 bij een ‘normale mailing’.

43

Oproepbrief van Lodi Gyari in Special Appeal-mailing


Speciale 10 jaar jubileumeditie NSICT-nieuwsbrief

Nieuwsbrieven NSICT stuurt jaarlijks driemaal een nieuwsbrief, ‘Tibet Journaal’, naar haar donateurs. De nieuwsbrieven zijn een belangrijk communicatiemiddel om de donateurs te informeren over de huidige situatie zowel binnen als buiten Tibet. In de nieuwsbriefmailing wordt de donateurs om een extra bijdrage gevraagd. De netto inkomsten waren € 44.900, ten opzichte van 2008 €164.300. Meer dan 150.000 nieuwsbrieven werden in 2009 onder onze donateurs verspreid en daarnaast werden ze gebruikt als informatiemiddel voor het algemene publiek. Naar aanleiding van het tienjarig jubileum van NSICT werd er een speciale editie van de nieuwsbrief uitgegeven met een terugblik op tien jaar NSICT. Deze editie werd positief ontvangen.

Renewal Alle NSICT-donateurs ontvangen aan het begin van het jaar de Renewal-mailing. De donateurs die aangegeven hebben slechts eenmaal per jaar post te willen ontvangen, krijgen alleen deze mailing. De Renewal geeft een overzicht van de hoogtepunten van de activiteiten van het voorgaande jaar en een overzicht van de geplande activiteiten voor het komende jaar. De Renewal is daarmee een belangrijk communicatiemiddel om onze donateurs te informeren over de resultaten en plannen van NSICT. De response op de Renewal was 7,78 %. De netto opbrengst bedroeg € 58.400, in 2008 was dit € 78.800.

Machtigingen Voor NSICT is het van belang om haar donateurs structureel bij de organisatie te betrek-

Renewal mailing met jaaroverzicht 2008 en plannen NSICT voor 2009

ken. Donateurs die NSICT via een machtiging steunen, de zogenoemde ‘machtigers’, zorgen voor continuïteit en een solide financiële basis. Net als voorgaande jaren werden bestaande donateurs via een telefonische campagne (Telemarketing) benaderd om een doorgaande machtiging af te geven. Daarnaast werden mensen die via een Prospect Mailing een donatie hebben gegeven telefonisch benaderd. De derde manier voor het verkrijgen van doorgaande machtigingen was via reguliere mailingen op het huisbestand (Special Apeals, Nieuwsbrieven en de Renewal). Er kwamen in 2009 totaal 2.453 nieuwe machtigers bij. Om extra machtigers te trekken werd ook in een Special Appeal een machtigingskaart gevoegd waarbij donateurs die op jaarbasis een machtiging van € 60, of meer, afgaven het boek ‘Tibet, een cultuur van vrede’ ontvingen. De inkomsten uit machtigingen waren in 2009 € 885.000. Eind december 2009 waren er 18.005 machtigers.

Kaart voor machtigingsprogramma

44


Telemarketing Om met haar donateurs te communiceren maakte NSICT gebruik van telemarketing. De Telemarketing wordt vooral ingezet om inactieve donateurs weer bij het werk van NSICT te betrekken, om nieuwe donateurs te verwelkomen en hen door te laten stromen naar het Machtigingsprogramma. In 2009 kwamen er 2.250 machtigers via Telemarketing bij. De resultaten van Telemarketing waren de afgelopen jaren goed. In 2009 was de gemiddelde gift € 52, in 2008 was dat € 60. Telemarketing staat onder druk omdat steeds meer donateurs aangeven niet meer telefonisch benaderd te willen worden. Dat kan omdat zij van ‘Infofilter’ gebruik zijn gaan maken of van het ‘Bel-me-niet register’. NSICT houdt zich aan deze richtlijnen. In 2009 zette NSICT het zogenaamd ‘Lauw bellen’ in. Het ging om mensen die hadden gereageerd op een campagne van NSICT, zoals in ‘Wordt Vervolgd’ van Amnesty International.

Welcome Mailing Nu steeds meer mensen aangeven niet via Telemarking te willen worden benaderd, wordt het moeilijker om mensen die met een donatie op een Prospect Mailing reageerden via Telemarketing naar het Machtigingsprogramma te laten doorstromen. Daarom gebruikt NSICT de laatste jaren vooral de Welcome Mailing. In deze brief met uitgebreide achtergrondinformatie worden mensen als nieuwe donateur verwelkomd. Daarnaast wordt hen gevraagd of zij over willen stappen naar het Machtigingsprogramma. In 2009 werden 108 nieuwe machtigers aan het Machtigingsbestand toegevoegd, dit is minder dan ten opzichte van 2008 toen 281 nieuwe machtigers via de Welcome Mailing werden toegevoegd.

België In 2009 vond er geen actieve werving van donateurs in België plaats. Het aantal donateurs in België is ongeveer 700. Deze donateurs ontvingen alleen de speciale jubileum nieuwsbrief.

Donateurbijeenkomst Jaarlijks organiseert NSICT een donateurbijeenkomst om de betrokkenheid van donateurs bij de organisatie te vergroten. In 2009 stond de bijeenkomst in het teken van het tienjarig bestaan van NSICT (zie hoofdstuk Overige Programma’s). Een ontmoeting tussen donateurs en de NSICT-staf en de Tibetanen voor wie zij zich inzetten maakte onderdeel van het programma uit. Een belangrijk programmapunt was de reünie van zes voormalige Tibetaanse politieke gevangenen. De opkomst was groot. Tsering Jampa in gesprek met donateurs tijdens tienjarig NSICT jubileum, Amsterdam 17 mei 2009

45


Notariële Schenkingen Veel mensen geven hun donaties via een notariële schenking, dat is voor hen voordeliger door de mogelijkheid om de donatie van hun belasting af te trekken. In 2009 zijn donateurs via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de voordelen van notariële schenkingen. Er zijn totaal 12 nieuwe notariële schenkingsaktes opgemaakt met een jaarwaarde van € 2.470.

Legaten en Mandala Society In 2007 introduceerde NSICT een legatenprogramma, de Mandala Society. Hiermee kunnen donateurs aangeven dat zij NSICT willen opnemen in hun erfstelling. Met de Mandala Society wil NSICT zorgen voor middelen om de continuïteit van het werk en de lange termijn doelen van NSICT te waarborgen. De opbouw en toekomst van Tibet is een van de doelen. In 2009 waren er geen inkomsten uit legaten.

Internet In het voorjaar van 2009 lanceerde NSICT de vernieuwde website, www.savetibet.nl. De website is een middel om een breder publiek te bereiken en hen op de hoogte te brengen over de actuele situatie in Tibet. Daarnaast betrekt de website de eigen donateurs bij speciale NSICT-activiteiten en worden er nieuwe donateurs geworven. Via de website en online-activiteiten kwamen er in 2009 341 nieuwe donateurs binnen. In verband met de teruglopende resultaten via de werving met Prospect Mailingen biedt het internet ook potentiële mogelijkheden om op een kostenbesparende wijze fondsen te werven. Daarom wordt er gestreefd naar een geïntegreerde strategie tussen internet en het bestaande Direct Mailing-programma.

Folder NSICT-legatenprogramma, Mandala Society

NSICT heeft in 2009 per e-mail een aantal Action Alerts uitgestuurd om snel mensen te kunnen mobiliseren, zoals vlak voor het bezoek van de Dalai Lama. Op de NSICT-website kwam door eenmalige machtigingen in 2009 een bedrag van € 7.100 aan donaties binnen.

Evenementen en Publieke Bijeenkomsten Door met stands aan te sluiten bij evenementen en festivals, zoals bij het Himalaya Filmfestival, heeft NSICT in 2009 nieuwe donateurs geworven en informatie verspreid. Daarnaast was een doel het vergroten van de naamsbekendheid en het werk van NSICT.

Online-vragenlijst en Analyse van het Donateurbestand Een deel van de NSICT-donateurs kreeg online een vragenlijst toegestuurd om meer inzicht te krijgen in hun geefgedrag, opinies en wensen. Doel van deze enquête was om de communicatie met de donateurs waar nodig te verbeteren en feedback over ons werk te verkrijgen. Uit de resultaten bleek dat het merendeel van de ondervraagden zeer positief was over de aanpak en de benadering van NSICT, met als kanttekening dat NSICT in de communicatie een manier dient te vinden waarom de Tibetaanse zaak urgente actie vereist.

46


Nieuwe bronnen van inkomsten in 2010 Internet Met de in 2009 vernieuwde website zullen er in 2010 meer online-activiteiten worden ontplooid en zal er data-integratie plaatsvinden om de online- en offline-activiteiten te consolideren.

Legaten In 2010 zal NSICT speciale activiteiten gaan ontplooien om het bestaande Mandala Society legatenprogramma uit te breiden.

Middle Donor Programma Het Middle Donor Programma krijgt in 2010 extra aandacht.

47


Begroting 2010 (x 2 1) De begroting 2010 is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 8 februari 2010 en kan als volgt worden samengevat:

Begroting 2010

Realisatie 2009

1.697.056

1.672.021

0

0

5.000

6.530

1.702.056

1.678.551

20.000

32.747

0

0

1.722.056

1.711.298

39.430

35.742

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Mailingacties Erfenissen en legaten Netto resultaat verkoop artikelen Baten uit beleggingen Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak): Verenigde Naties Panchen Lama

21.661

13.903

Politieke gevangenen

72.743

62.663

183.793

120.470

Tibetan Outreach

60.381

71.062

Chinese Outreach

Europees Parlement/ regeringen

43.286

35.579

Visit H.H. Dalai Lama

0

62.228

Conference Rome

0

95.248

585.615

468.564

0

95.000

ICT Brussel

175.000

201.342

Overige projecten

138.942

173.423

1.320.851

1.435.224

413.726

379.284

103.135

86.679

TOTAAL LASTEN

1.837.712

1.901.187

RESULTAAT

-115.656

-189.889

Telemarketing, nieuwsbrieven, prospect mailing, special appeals e.d. ICT Duitsland

Totaal besteding aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

48


Vervolg Begroting 2010 (x 2 1)

Begroting 2010

Realisatie 2009

0

-2.900

-115.656

-179.239

Resultaatbestemming - Mutatie continu誰teitsreserve - Mutatie overige reserve - Mutatie bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

0

-7.750

-115.656

-189.889

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak):

77,60%

85,50%

Besteding aan doelstelling in % totaal baten

76,70%

83,87%

Kosten eigen fondsenwerving

24,31%

22,60%

6,06%

5,16%

Kosten beheer en administratie

49


Financieel overzicht 2009 In 2009 had NSICT, net als andere Goede Doelenorganisaties in Nederland, te maken met de gevolgen van de mondiale kredietcrisis. Ondanks de hiermee samenhangende teruglopende resultaten was 2009 voor de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet toch een redelijk succesvol jaar. De totaal baten bedroegen 2 1.711.298 een daling van 33,4 % ten opzichte van 2008. 98,1% van alle inkomsten betreft baten uit eigen fondsenwerving. De totale uitgaven aan campagnes, lobby, voorlichting, fondsenwerving en beheer en administratie bedroegen 2 1.901.187, waardoor er een nadelig saldo resulteerde van 2 189.889. De bestedingen aan de doelstelling bedroegen 2 1.435.224. Dit is 83,9% van de totale baten. In 2008 was dit 60,3% . Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s op kantoor Amsterdam daalde door het niet direct kunnen invullen van ontstane vacatures van 4,85 fte’s in 2008 naar 4,5 fte’s in 2009. Hierna volgt een samenvatting van de jaarrekening 2009. De volledige jaarrekening is op het kantoor op te vragen.

50


Balans per 31 december 2009 (x € 1) (na verdeling van het resultaat)

31-12-2009

31-12-2008

15.228

22.978

  Voorraden

15.137

16.592

  Vorderingen en overlopende activa

45.491

118.270

ACTIVA Materiële vaste activa   Kantoor inventaris Vlottende activa

  Liquide middelen

1.621.427

1.787.234

1.682.055

1.922.096

Totaal activa

1.697.283

1.945.074

1.194.600

1.197.500

PASSIVA Reserves Reserves   - Continuïteitsreserve   - Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering   - Overige reserve

15.228

22.978

410.364

589.603

1.620.192

1.810.081

77.091

134.993

1.697.283

1.945.074

Kortlopende schulden Overige schulden en nog te betalen kosten Totaal passiva

51


Staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 (x â‚Ź 1)

Realisatie

Begroting

Realisatie

2009

2009

2008

1.672.021

2.399.739

2.325.102

0

0

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften uit mailingacties Erfenissen en legaten Netto resultaat verkoop artikelen

6.530

5.000

28.264

1.678.551

2.404.739

2.353.366

17.310

20.000

60.682

-10.780

-15.000

-32.418

6.530

5.000

28.264

Subsidie N.C.D.O. inzake Ticket for Tibet

0

0

42.202

Totaal subsidies

0

0

42.202

Rente opbrengsten

32.747

15.000

21.030

Totaal baten uit beleggingen

32.747

15.000

21.030

0

90.000

85.680

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Nadere toelichting resultaat verkopen artikelen: Netto omzet Inkoopwaarde Bruto winst Subsidies

Baten uit beleggingen

Overige baten Bijdrage ICT USA Bijdrage derden Ticket for Tibet

0

0

68.342

Totaal overige baten

0

90.000

154.022

1.711.298

2.509.739

2.570.620

TOTAAL BATEN

52


Vervolg staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 (x â‚Ź 1)

Realisatie

Begroting

Realisatie

2009

2009

2008

LASTEN Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak): Verenigde Naties

35.742

34.527

33.474

Panchen Lama

13.903

18.952

20.234

Politieke gevangenen

62.663

69.641

55.108

120.470

168.615

136.306

Tibetan Outreach

71.062

70.680

70.442

Chinese Outreach

35.579

34.111

19.618

Visit H.H. Dalai Lama

62.228

0

0

Conference Rome

95.248

60.000

0

0

0

296.204

468.564

718.377

507.571

95.000

120.000

120.000

ICT Brussel

201.342

236.355

146.142

Overige projecten

173.423

198.777

144.169

1.435.224

1.730.035

1.549.268

Kosten eigen fondsenwerving

379.284

393.053

531.440

379.284

393.053

531.440

Kosten beheer en administratie

86.679

64.295

65.997

86.679

64.295

65.997

1.901.187

2.187.383

2.146.705

-189.889

322.356

423.915

-2.900

0

488.100

-179.239

322.356

-58.073

Europees Parlement/ regeringen

Olympische Spelen/ Ticket for Tibet Telemarketing, nieuwsbrieven, prospect mailing, special appeals e.d. ICT Duitsland

Totaal besteding aan doelstellingen Werving baten

Beheer- en administratie

TOTAAL LASTEN RESULTAAT Resultaatbestemming - Mutatie continuĂŻteitsreserve - Mutatie overige reserve - Mutatie bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

-7.750

0

-6.112

-189.889

322.356

423.915

53


Kasstroomoverzicht (x € 1)

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo staat van baten en lasten

-189.889

423.915

13.123

13.895

Aanpassingen voor:   - afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal   - mutatie voorraden   - mutatie vorderingen   - mutatie schulden

1.455

2.503

72.779

41.551

-57.902

-23.794

16.332

20.260

Kasstroom uit operationele activiteiten

-160.434

458.070

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiÎle vaste activa

5.373

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

7.783

-5.373

-7.783

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden

0

0

Aflossingen van langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Netto kasstroom in boekjaar

-165.807

450.287

Liquide middelen einde boekjaar

1.621.427

1.787.234

Liquide middelen begin boekjaar

1.787.234

1.336.947

Mutatie geldmiddelen

-165.807

450.287

54


Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is ingericht conform de door de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) uitgegeven Richtlijn Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650).

Herschikking fondsen Het fonds activa bedrijfsvoering is, conform RvJ 650, met ingang van dit boekjaar aangemerkt als bestemmingsreserve. Het fonds is gerangschikt onder de reserves. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers over 2008 hierop aangepast.

Grondslagen voor de balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Als kortlopende vorderingen respectievelijk schulden zijn verantwoord de bedragen die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen respectievelijk betaald.

MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Hard- en software

33,33%

Overige inventaris

25%

Overige apparatuur

20%

Op (des)investeringen gedurende het jaar wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Eventuele incourante voorraden worden afgeboekt ten laste van de staat van baten en lasten.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor het niet-inbaar zijn van een vordering. De voorziening wordt gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

55


Liquide middelen De liquide middelen staan, met uitzondering van de verstrekte bankgarantie, ter vrije beschikking en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten gunste van de verhuurder van het pand Vijzelstraat 77, Dynamis ABC Vastgoedmanagers B.V. is een bankgarantie verstrekt door de ING Bank tot een bedrag van € 8.600.

Reserves Het bestuur streeft ernaar om een vermogen aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van tegenvallende inkomsten. In 2004 heeft de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) de Richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ gepresenteerd. NSICT onderschrijft de inhoud van deze Richtlijn en is zich ervan bewust dat gevers verwachten dat geworven middelen snel en efficiënt worden besteed. Conform de Richtlijn is het aanhouden of opbouwen van reserves in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Als mogelijkheid noemt VFI onder andere het aanhouden van de continuïteitsreserve voor het dekken van risico’s op korte termijn en ook voor de langere termijn. In deze jaarrekening heeft de continuïteitsreserve alleen nog betrekking op de korte termijn, die, conform de Richtlijn is gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De berekening van dit maximum per ultimo 2009 is als volgt: Specificatie

2

Salarissen en loonkosten, kantoor Amsterdam

357.626

Overhead en algemene uitgaven, kantoor Amsterdam

132.081

Communicatie en drukwerk, kantoor Amsterdam

75.730

Kosten D-base beheer en onderhoud, kantoor Amsterdam

46.075

Kosten werkorganisatie, kantoor Brussel

184.884

Subtotaal

796.396

Factor 1,5 (afgerond op 2 100)

1.194.600

NSICT heeft het voornemen om het eigen vermogensbeleid in de loop van 2010 nader tegen het licht te houden en ook voor de langere termijn te bepalen welke middelen aanvullend moeten worden aangehouden in de continuïteitsreserve. Hierbij zal nadere analyse plaatsvinden van specifieke risico’s en van de periode waarin NSICT deze risico’s wil afdekken. De overige reserve is door het bestuur bestemd voor de financiering van de directe kosten activiteiten en bewustmaking Tibetaanse zaak. NSICT zal in de loop van 2010 een meerjaren perspectief opstellen waarin specifieke projecten (inclusief de kosten per project) zullen worden opgenomen. Hierbij geldt het streven dat het totaal van de ‘Overige reserve’ in de loop der tijd volledig wordt benut. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de voor de eigen bedrijfsvoering geactiveerde materiële vaste activa.

56


Schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op het moment van de transactie. Vorderingen en schulden in vreemde valuta aan het einde van het boekjaar worden omgerekend tegen de koers die geldt per balansdatum. De koersresultaten worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder de bankkosten.

Grondslagen van de staat van baten en lasten. Baten van de stichting worden in aanmerking genomen zodra deze zijn ontvangen, dan wel formeel schriftelijk zijn toegezegd. De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kosten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en de stichting de betaling hiervan verschuldigd is geworden, dan wel als de verplichting onherroepelijk door de stichting is aangegaan. Voor zover hierboven niet anders is aangegeven worden baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord wanneer zij daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Toerekening kosten aan activiteiten Voor zover mogelijk worden de kosten direct toegerekend aan de activiteiten. De personeelskosten begrepen in de uitvoeringskosten eigen organisatie worden toegerekend aan de activiteiten op basis van een inschatting van de uren welke worden besteed aan bepaalde activiteiten. De resterende kosten eigen organisatie, de managementvergoeding en de kosten van beheer en onderhoud DBMS worden toegerekend naar rato van de direct toerekenbare personeelskosten. In deze jaarrekening zijn de uitvoeringskosten eigen organisatie als volgt toegerekend aan de activiteiten:

2009

2008

Verenigde Naties

4,8%

3,8%

Panchen Lama

2,1%

2,9%

Politieke gevangenen

8,4%

6,9%

12,2%

15,3%

Europees Parlement/regeringen Tibetan Outreach

6,6%

7,0%

Chinese Outreach

4,8%

2,9%

Visit H.H. Dalai Lama

9,3%

0,0%

Olympische Spelen 2008

0,0%

16,5%

5,8%

7,1%

Beheer en administratie

Overige activiteiten

14,9%

9,9%

Fondsenwerving

31,1%

27,7%

100,0%

100,0%

Totaal

57


Directe kosten van mailingacties Alle kosten van mailingacties die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor ĂŠĂŠn of meer van de doelstellingen worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving. Indien sprake is van gemengde activiteiten, (voorlichting en fondsenwerving tegelijk) worden de kosten gesplitst. Van de diverse gemengde mailingacties en de toerekening van de kosten aan de activiteiten heeft de directie de volgende onderbouwende verdeling gegeven. Omschrijving actie

% Kosten

% Kosten

activiteiten

fondsenwerving

2009

2008

2009

2008

Prosp. mailings incl bijkomende kosten

75

75

25

25

Hernieuwde kennismaking (Renewal)

75

75

25

25

Nieuwsbrieven

75

75

25

25

Telemarketing

75

75

25

25

Begrotingsvergelijking Het verschil tussen de realisatie 2009 en de begroting 2009 geeft het volgende beeld: (bedragen afgerond op een veelvoud van 2 100)

Realisatie

Begroting

2009

2009

Verschil t.o.v. de begroting Voordelig

Nadelig

2.404.700

726.100

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Overige baten Totaal inkomsten

1.678.600 32.700

15.000

0 1.711.300

17.700

90.000

90.000

2.509.700

Lasten Salariskosten

499.100

498.800

300

Overhead/algemeen

173.200

150.000

23.200

Communicatie/drukwerk Directe kosten activiteiten ICT Duitsland Managementfee (ICT USA)/derden

78.100

83.000

302.600

4.900

294.000

95.000

120.000

8.600

25.000

79.600

90.000

10.400

673.600

951.600

278.000

1.901.200

2.187.400

Saldo

-189.900

322.300

336.000

848.200

336.000

Verschil

512.200

Overige kosten activiteiten

58


De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden toegelicht.

Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving waren circa 30% lager dan begroot. Ook ten opzichte van 2008 was sprake van een daling van inkomsten uit eigen fondsenwerving (-/28,7%). Als gevolg van de extra publiciteit rond de Olympische spelen in 2008 waren de baten in 2008 fors gestegen. Dit effect was in 2009 uitgewerkt, terwijl tevens de gevolgen van de economische crisis merkbaar waren.

Overige baten De onder de overige baten begrote bijdrage vanuit ICT USA voor de managementvergoeding is niet verrekend. De betaalde vergoeding komt geheel ten laste van NSICT.

Salariskosten, overhead en algemene kosten Ondanks een aantal mutaties in de personeelsformatie en de extra inzet van derden zijn de salariskosten vrijwel gelijk aan de begrote kosten. De overheadkosten waren hoger dan begroot, met name door hogere kosten voor het kantoor in Brussel, hogere bankkosten en hogere accountants- en administratiekosten.

Communicatie en drukwerk Op individuele posten zijn over- en onderschrijdingen ontstaan.

Directe kosten activiteiten De directe kosten activiteiten zijn circa 2 8.600 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor het project Conferentie te Rome (2 35.200). Tegenover deze overschrijding stonden lagere kosten voor de overige activiteiten (2 26.600), zodat de directe kosten activiteiten slechts 2 8.600 hoger waren dan begroot.

Overige kosten activiteiten/ICT Duitsland/Managementfee (ICT USA) In verband met de achterblijvende inkomsten is een uiterst terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de overige kosten activiteiten. Door beperking van met name de kosten voor prospectmailings (2 142.000 lager) en de overige fondsenwervingskosten (2 60.000 lager) is het achterblijven van de inkomsten gedeeltelijk gecompenseerd.

Overige toelichtingen Voor de bezoldiging van de directie van de stichting kwam in 2009 2 60.696 (inclusief werkgeverslasten 2 73.910) ten laste van de stichting. De stichting heeft in 2008 een pensioenregeling ingevoerd voor het personeel die dat wensen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging. De bestuurskosten bedroegen 2 1.110, dit betreft vergaderkosten en vergoedingen voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten. Een bestuurslid heeft voor advieswerkzaamheden een honorarium, exclusief reiskosten, ontvangen van 2 23.400.

59


Kengetallen (x 2 1)

Voorgaand

Boekjaar

boekjaar

1.678.551

2.353.366

0

42.202

32.747

21.030

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies Baten uit beleggingen Overige baten

0

154.022

1.711.298

2.570.620

Salaris- en loonkosten

499.059

395.642

Overhead kosten / Algemene uitgaven

173.189

205.572

78.073

133.507

302.649

335.382

ICT Duitsland

95.000

120.000

Managementfee (ICT USA)/derden

79.632

85.680

Totaal baten LASTEN Algemene- en organisatiekosten:

Communicatie en drukwerk Directe kosten activiteiten: Activiteiten

Activiteiten bewustmaking

673.585

870.922

Totaal lasten

1.901.187

2.146.705

RESULTAAT

-189.889

423.915

35.742

33.474

Panchen Lama

13.903

20.234

Politieke gevangenen

62.663

55.108

120.470

136.306

71.062

70.442

Chinese Outreach

35.579

19.618

Visit H.H. Dalai Lama

62.228

0

Conference Rome

95.248

0

0

296.204

Kostenverdeling Activiteiten bewustmaking Tibetaanse zaak: Verenigde Naties

Europees Parlement/Regeringen Tibetan Outreach

Olympische spelen 2008/Ticket for Tibetfestival Overige activiteiten

938.329

917.882

1.435.224

1.549.268

Kosten eigen fondsenwerving

379.284

531.440

Kosten beheer en administratie

86.679

65.997

1.901.187

2.146.705

Totaal activiteiten bewustmaking Tibetaanse zaak

Totaal lasten

60


Vervolg Kengetallen (x 2 1)

Voorgaand

Boekjaar

boekjaar

Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak):

85,50%

65,83%

Kosten eigen fondsenwerving

22,60%

22,58%

5,16%

2,80%

83,87%

60,27%

4,5 fte

4,85 fte

2 fte

1,3 fte

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Amsterdam) 2 54.601

2 50.309

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Brussel)

2 71.197

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving:

Kosten beheer en administratie Besteding aan doelstellingen in % totaal baten Gemiddelde personele bezetting (kantoor Amsterdam) Gemiddelde personele bezetting (kantoor Brussel)

Naast de vaste formatie is er in 2009 1 vaste vrijwilliger werkzaam.

61

2 70.716


Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Naties

Politieke

Europees

Tibetan

Chinese

Lama gevangenen

Parlement/

Outreach

Outreach

regeringen Algemene-en administratiekosten Salaris- en loonkosten** Bruto salarissen Sociale lasten en pensioen Reservering vakantiegeld/dagen Loonkosten Brussel Werkzaamheden derden

32.520

Overige personeelskosten Kostenverdeling *

12.876

5.647

22.240

32.273

17.478

12.820

12.876

5.647

22.240

64.793

17.478

12.820

De gemiddelde personeelsformatie kantoor Amsterdam bedroeg in 2009 4,50 fte (2008 4,85 fte). De gemiddelde personeelsformatie kantoor Brussel bedroeg in 2009 2 fte (2008 1,3 fte). Overhead kosten/Algemene uitgaven** Huur en energie kantoor Onderhoudskosten Overige huisvestingskosten Registratiekosten Kantoorkosten Bankkosten Representatiekosten Bestuurskosten Kantinekosten Reis- en verblijfkosten medewerkers Trainingskosten medewerkers Verzekeringen Accountants- administratiekosten Advieskosten derden Abonnementen/lidmaatschappen Overige kosten Diverse lasten/baten voorgaand jaar Kostenverdeling *

5.976

2.621

10.322

14.979

8.112

5.950

5.976

2.621

10.322

14.979

8.112

5.950

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 66-67. **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 57-58 van dit verslag.

62


Visit

Overigen

Dalai Lama

Fondsen

Beheer en

Locatie

werving

admini-

Brussel

Algemeen

stratie

59.278 15.292

82.739

39.722

24.741

74.570

82.739

39.722

194 7.097

38.401

18.436

11.483

8.281

45.921

18.436

2009

2008

201.893

295.118

214.343

40.167

40.167

54.277

39.421

-1.807

-1.807

0

398

141.433

118.355

92.557

11.706

103.504

10.000

31.111

13.869

13.869

21.000

17.812

0

0

0

141.433

0

499.059

498.750

395.642

6.360

35.848

42.208

43.000

41.642

821

821

0

0

3.893

3.893

10.000

8.696

7.520

5.000

10.135

3.526

14.484

7.000

13.033

17.064

17.064

7.000

19.455

8.009

8.009

0

2.549

1.110

1.110

5.000

12.306

186

186

0

380

15.350

265

16.527

7.000

19.976

895

1.798

2.693

3.000

0

589

589

4.500

1.084

36.460

36.460

23.000

33.815

3.255

3.255

0

13.411

0

3.500

0

1.479

9.296

32.000

13.322

7.623

11.483

Realisatie

-265.828

10.880

912

Realisatie

201.893

7.520 78

Begroting

2009

141.433

24.741

Totaal

41.108

63

9.074

9.074

0

15.768

-123.377

0

0

0

0

173.189

150.000

205.572


Vervolg Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Naties

Politieke

Europees

Tibetan

Chinese

Lama gevangenen

Parlement/

Outreach

Outreach

regeringen Communicatie en drukwerk** Automatiseringskosten Afschrijvingen Porti/vrachtkosten Drukwerk/rapporten Telefoon- en faxkosten Overige kosten Kostenverdeling *

3.446

1.511

5.953

8.639

4.678

3.431

3.446

1.511

5.953

8.639

4.678

3.431

DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN Activiteiten Verenigde Naties

7.646

Panchen Lama

1.581

Politieke gevangenen

14.133

Europees Parlement/regeringen

17.526

Tibetan Outreach

32.924

Chinese Outreach

7.605

Democratiefonds Vluchtelingen Godsdienstvrijheid Economische rechten LOT / HH De Dalai Lama Conferentie Rome Olympische Spelen 2008 50th Anniversary Tibetan uprising Lustrum ICT TSG uitbreiding Ticket for Tibetfestival Communicatie en fundraising Overige projecten *

7.646

1.581

14.133

17.526

32.924

7.605

3.566

1.564

6.160

8.939

4.841

3.551

3.566

1.564

6.160

8.939

4.841

3.551

Ondersteuning andere kantoren Managementfee Delphi (ICT USA) ICT Duitsland Derden * *) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 66-67 **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 57-58 van dit verslag.

64


Visit

Overigen

Dalai Lama

Fondsen

Beheer en

Locatie

werving

admini-

Brussel

Algemeen

stratie

867 199 205

235 190

1.271

6.623

4.093

22.148

10.632

6.623

8.669

22.148

10.632

Realisatie

2009

2008

2.343

20.175

21.046

22.000

33.036

12.256

13.123

0

13.895

25.027

25.226

19.000

68.793

1.196

4.482

26.000

3.640

9.027

9.262

11.000

7.200

3.473

4.934

5.000

6.943

-71.154

0

0

0

0

78.073

83.000

133.507

7.646

10.000

7.997

1.581

0

781

14.133

25.000

9.285

17.526

30.000

27.618

32.924

25.000

23.552

7.605

15.000

0

2.556

2.556

0

2.500

22.063

22.063

12.000

4.421

0

0

250

8.240 95.055 9.324 31.961 6.703 28.484

0

12.000

3.049

8.240

10.000

68

95.055

60.000

0

0

0

74.603

9.324

15.000

0

31.961

0

0

6.703

10.000

16.896

0

0

102.624

28.484

10.000

49.005

16.848

60.000

12.733

302.649

294.000

335.382

73.632

90.000

85.680

95.000

95.000

120.000

120.000

6.000

6.000

0

0

174.632

210.000

205.680

390

16.458

8.240

164.575

31.961

0

6.853

4.236

22.918

11.004

6.853

Begroting

2009

871

3.081

Totaal Realisatie

105.236

22.918

11.004

16.458

0

65

0

0


Vervolg Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Naties

Politieke

Europees

Tibetan

Chinese

Lama gevangenen

Parlement/

Outreach

Outreach

regeringen Activiteiten bewustmaking (Delphi, Frank Solutions)** Telemarketing Welkomsmailing Legaten en schenkingen Prospectmailing Special appeals Nieuwsbrief Renewal D-Base beheer en onderhoud

2.232

979

3.855

5.594

3.029

2.222

2.232

979

3.855

5.594

3.029

2.222

35.742

13.903

62.663

120.470

71.062

35.579

High Donorprogram/Focus group Public relations Overige fondsenwervingskosten * Totaal kosten *) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 66-67. **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 57-58 van dit verslag. Specificatie Overige Activiteiten Telemarketing Prospect mailings, nieuwsbrief e.d. Special appeals Communicatie en fundraising Democratiseringsfonds Vluchtelingen Conference Rome TSG uitbreiding 50th Anniversary Tibetan uprising ICT Duitsland Overigen inclusief toerekening overhead

66


Visit

Overigen

Dalai Lama

Fondsen

Beheer en

Locatie

werving

admini-

Brussel

Algemeen

stratie

Begroting

Realisatie

Realisatie

2009

2008

2009

87.906

29.302

117.208

150.653

122.198

2.591

864

3.455

16.427

17.157

3.228

3.228

30.000

2.017

44.001

176.006

318.000

244.694

128.875

168.608

122.667

132.005 128.875

4.288

Totaal

90.046

30.016

120.062

103.992

90.513

26.831

8.944

35.775

34.953

31.867

2.650

14.341

46.075

0

63.584

0

0

556

0

20.000

0

42.901

109.000

175.669

6.885

42.901 4.288

470.904

173.597

6.885

0

0

673.585

951.633

870.922

62.228

832.235

379.284

86.679

201.342

0

1.901.187

2.187.383

2.146.705

87.906 251.783 128.875 96.431 2.556 22.063 95.248 6.703 9.324 95.000 36.346 832.235

67


Uitgaven 2009

Kosten eigen fondsenwerving 19,9%

Kosten beheeren administratie 4,6%

Activiteiten bewustmaking Tibetaanse Zaak 75,5%

Activiteiten bewustmaking Tibetaanse Zaak 2009 Overige activiteiten 10,5% Verenigde Naties 2,5% Panchen Lama 1,0% Politieke gevangenen 4,4% Europees Parlement/regeringen 8,4%

ICT Brussel 14,0%

Tibetan Outreach program 5,0% Chinese Outreach program 2,5% Visit H.H. Dalai Lama 4,3%

ICT Duitsland 6,6%

Conference Rome 6,6%

Telemarketing 6,1%

Vluchtelingen 1,5% Voorlichting 26,5%

68


Inkomsten 2009 Interest 1,9% Netto omzet 0,4% Baten uit eigen fondsenwerving 97,7%

69


Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag op pagina 50 tot en met 69 opgenomen financieel overzicht van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet te Amsterdam over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet. Bij de jaarrekening hebben wij op 8 juli 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel overzicht in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het financieel overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel overzicht op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel is het financieel overzicht in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiĂŤle positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle het financieel overzicht dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 8 juli 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Oegstgeest, 8 juli 2010 Capacc Accountants B.V. was getekend R. Wassing RA

70


7

Bestuur en Beheer van de Organisatie Bestuur en Directie Bestuur Nederlands Stichting International Campaign for Tibet Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Het bestuur wordt volgens een rooster benoemd voor een periode van drie jaar.

Richard Gere Voorzitter (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Acteur en oprichter van de Gere Foundation. Nevenfunctie: voorzitter van International Campaign for Tibet, US.

Lodi Gyari Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Speciale Gezant van de Dalai Lama. Nevenfunctie: Executive Chairman van International Campaign for Tibet, US.

Michael van Walt van Praag Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Internationaal jurist, juridisch adviseur van de Dalai Lama en Adjunct Professor of International law, Golden Gate University School of Law, San Francisco. Nevenfunctie: executive president van Kreddha, International Peace Council for States, Peoples, and Minorities.

Jan Andersson Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Professor Analytical Chemistry aan de Universiteit van Muenster, Duitsland. Nevenfuncties: voorzitter van ICT Duitsland, bestuurslid Orient Foundation of Great Brittain.

71


Chungdak Koren Secretaris en Penningmeester (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Voormalig vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Zwitserland. Nevenfunctie: Voorzitter van Norwegian Tibet Committee.

Christa Meindersma Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Internationaal jurist, voormalig Senior Politiek adviseur bij de VN en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nevenfunctie: Deputy Director External Affairs, The Hague Center for Strategic Studies.

Kanchha Tshering Tamang (Lama Karta) Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) Hoofd Boeddhistisch Centrum Yuenten Ling. Nevenfunctie: Geen.

Adam Koziel Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) Nevenfunctie: Tibet Specialist for the Helsinki Foundation for Human Rights.

Sogyal Lakar (Sogyal Rinpoche) Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) GereĂŻncarneerd internationaal boeddhistisch leraar en schrijver Nevenfunctie: oprichter en spiritueel directeur van Rigpa, een internationaal netwerk van meer dan honderd boeddhistische centra over de hele wereld.

Bestuursvergaderingen In 2009 kwam het bestuur drie maal bijeen. Vast onderdeel van iedere bestuursvergadering vormde de rapportage van de directie en andere seniormedewerkers aan het bestuur. Overige onderwerpen: vaststelling definitieve begroting 2009 en jaarplan 2009 en de jaarrekening 2008; functioneren van directie; inhoud bestuursvergaderingen; jaarverslag directie 2008; relatie NSICT en andere ICT kantoren in de VS, Duitsland en Brussel; aanpassingen van het communicatieplan en het activiteiten- en strategieplan 2009 door onvoorziene ontwikkelingen in Tibet in genoemde jaar; de gevolgen van de mondiale crisis voor de fondsenwerving. In 2009 is besloten dat vanaf 2010 het bestuur een meerjarenplan op zal stellen. In de vergadering van november is het meerjarenplan 2010-2012 besproken. Dit plan, alsmede de begroting en het activiteitenplan 2010 is in februari 2010 vastgesteld.

Evaluatie bestuur In 2009 heeft het bestuur het eigen functioneren geĂŤvalueerd. Drie van de bestuursleden zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en zij zijn aanspreekpunt voor de directie.

72


Procedure voor benoeming en herbenoeming van bestuursleden De bestuursleden worden benoemd volgens een vaststaand rooster voor een periode van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is direct herbenoembaar voor wederom een periode van drie jaar. In 2009 zijn de bestuursleden wier termijn in 2009 afliep opnieuw benoemd.

Intern beheerssysteem door het bestuur De directie rapporteert minimaal drie maal per jaar aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan en de financiële gang van zaken. Het interne beheerssysteem is neergelegd in het directiestatuut en het huishoudelijk reglement.

Vergoedingenbeleid De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van een redelijke vergoeding voor de ten behoeven van de stichting gemaakte kosten. Een van de bestuursleden die in 2008 incidenteel aan een NSICT-project had meegewerkt, had daarvoor een financiële vergoeding gekregen. Dit had in eerste instantie geen structureel karakter, maar is in 2009 voortgezet. Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij in de periode waarin het project loopt geen stemrecht tijdens de bestuursvergaderingen.

Verantwoordingsverklaring bestuur Het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet streeft er naar de voor fondsenwervende instellingen geldende principes van goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes: - de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden; - het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van de bestedingen; - het optimaliseren van de omgang met de belanghebbenden. Door het ondertekenen van de zo genaamde “Bijlage 12” van het CBF onderschrijven de leden van het bestuur individueel deze drie principes van goed bestuur voor goede doelen. Met de ondertekening hebben zij verklaard dat hij / zij niet: a. in een nauwe familie en/of vergelijkbare relatie staat tot een van de in de artikel 4 lid 1 van het Reglement CBF-Keur genoemde personen; b. bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waaraan de instelling de door haar ingezamelde gelden geheel of gedeeltelijk afstaat; c. bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; d. bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waarmee de instelling statutair – direct of indirect – verbonden is.

73


De bestuursleden hebben tevens verklaard de volgende principes te onderschrijven: a. binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’; b. de instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling; c. de instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Directie De dagelijkse leiding van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet berust bij de directeur. De directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Tot directeur van de stichting is benoemd Tsering Jampa. In 2009 heeft het bestuur het functioneren van de directeur geëvalueerd. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de voor haar opgestelde taakomschrijving. In de met haar afgesloten directiestatuut zijn de onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuur en directie vastgelegd.

Tsering Jampa, Executive Director Nevenfunctie: oprichter en voorzitter Tibet Support Groep Nederland. In beide functies staan de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk centraal.

Risicobeheersing Het beleid van NSICT is erop gericht om risico’s die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen tot een minimum te beperken. Tot de voornaamste risico’s die NSICT loopt behoren de bedrijfsrisico’s, reputatierisico’s en financiële risico’s. In 2008 is er een begin gemaakt om de procedures rond de externe mailingen en berichtgeving aan te scherpen. In 2009 is dit verder aangescherpt. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat wij onder de genoemde risico’s verstaan en hoe NSICT als organisatie met deze risico’s omgaat.

Bedrijfsrisico’s Het risico bestaat dat activiteiten een geheel ander effect hebben dan beoogd. Een strategie die in het ene geval werkt is in een ander geval misschien juist schadelijk. NSICT heeft procedurele afspraken gemaakt voor goedkeuring van alle nieuwe communicatieconcepten door zowel de inhoudelijk betrokkene als door de directeur. Ook nieuwsbrieven aan donateurs en andere belangrijke relaties volgen deze kwaliteitscontrole. Binnen de organisatie bestaat het risico dat bij onverwachte incidenten rondom de Tibetaanse zaak er mogelijk een tekort aan expertise of mankracht voor kan komen, waardoor NSICT niet in staat is om haar geplande doelen volledig uit te voeren. In 2008 hebben wij dit ervaren door de onverwachte voorjaarsprotesten. In 2009 is binnen de organisatie wel aandacht aan deze risicofactor besteed, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete maatregelen.

74


Reputatierisico’s Voor haar inkomsten is NSICT vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van vertrouwen in ons werk. Wij doen ons uiterste best om dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom volgen wij interne procedures die door alle stafmedewerkers gevolgd worden en die moeten leiden tot een eerlijke, transparante en heldere communicatie. Een schandaal kan een organisatie veel schade toebrengen, of dit nu waar is of niet. Rectificatie achteraf kan reputatieschade niet meer herstellen. Bij Goede Doelenorganisaties speelt ook nog dat reputatieschade van een ander goed doel invloed heeft op alle goede doelen. Het gevolg hiervan is vaak een daling van inkomsten en de aantasting van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de instelling. NSICT is er veel aan gelegen om dit te voorkomen. Dit doen we op de volgende wijze: - NSICT streeft er naar om de richtlijnen uit de gedragscode ‘Goed bestuur voor Goede Doelen’ in te voeren en na te leven; - NSICT heeft een gedragscode externe communicatie vastgesteld. Deze gedragscode geeft aan welke regels NSICT hanteert voor communicatie met externe doelgroepen; -

NSICT heeft een klachtenregeling voor donateurs en een interne klachtenregeling voor de medewerkers vastgesteld. De klachtenprocedure is voor iedereen die met NSICT te maken heeft. In 2008 werd een begin gemaakt om het ‘contact en servicegedeelte’ van de NSICT-website uit te breiden. Hieronder valt ook het klachtenformulier. Het streven om dit in 2009 in de vernieuwde website op te nemen is niet gerealiseerd. Dit krijgt in 2010 verder aandacht.

NSICT is open en eerlijk in de communicatie. Dit betekent dat zij zich ook kwetsbaar opstelt als doelen niet gehaald worden. NSICT houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals: - Wet Bescherming Persoonsgegevens; - Databankenwet; - Code Telemarketing; - Telecommunicatiewet; - Nederlandse Reclamecode; - Code brievenbusreclame, huissampling en direct respons advertising; - Auteurswet. NSICT onderschrijft de gedragscode van de Vereniging voor Fondsenwervende Instelling (VFI).

Financiële risico’s Het belangrijkste financiële risico voor NSICT is een daling van de baten uit eigen fondsenwerving. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe werkwijzen en technieken om onze inkomsten, ook op lange termijn, zeker te stellen.

Continuïteitsreserve NSICT streeft ernaar om een reserve aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van tegenvallende inkomsten. De door de VFI vastgestelde richtlijn ‘Reserve Goede Doelen’ wordt als uitgangs-

75


punt gehanteerd. Op basis hiervan is de gewenste continuïteitsreserve voor het dekken van risico’s op korte termijn ultimo 2009 berekend op circa € 1.194.600. Dit valt ook binnen de norm die het CBF hanteert. We hebben het voornemen om in 2010 het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht te houden en ook voor de lange termijn te bepalen welke middelen aanvullend moeten worden aangehouden in de continuïteitsreserve. Hierbij zal nadere analyse plaatsvinden van specifieke risico’s en van de periode waarin NSICT deze risico’s wil afdekken.

Machtigingsdonateurs De werving van structurele donateurs (ook genoemd machtigingsdonateurs) biedt de mogelijkheid een inkomensbron te voorspellen. Bekend is hoe lang een machtigingsdonateur gemiddeld donateur blijft en op basis daarvan hoeveel inkomen er te verwachten is.

Frauderisico Fraude is nooit helemaal te voorkomen. NSICT streeft ernaar om het risico op fraude te minimaliseren. Zij doet dit door het opzetten en in stand houden van een op de organisatie afgestemd systeem van administratieve procedures en interne beheersmaatregelen (AO/IB) en door een jaarlijkse controle van de jaarrekening door een extern accountant.

Beleggingsbeleid NSICT streeft ernaar om overtollige liquide middelen zo veilig mogelijk te beleggen tegen een maximaal rendement. Dit streven houdt in de praktijk in dat tijdelijk overtollige liquide middelen worden belegd op een zo hoog mogelijk rentegevende spaarrekening of deposito bij een Nederlandse of een tot de Europese Unie behorende bankinstelling. Er wordt niet belegd in onroerende zaken en in op de beurs genoteerde aandelen of obligaties en overige effecten of financiële instrumenten. Verder maakt NSICT geen gebruik van beleggingsproducten die de instandhouding van de hoofdsom niet garanderen.

Maatschappelijke verantwoording Sociaal beleid NSICT ziet haar werknemers als haar grootste waarde en van cruciaal belang om haar doelstellingen te verwezenlijken. Om deze reden hecht zij in het bijzonder aan goede arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers, vrijwilligers en stagiaires. Naast de mogelijkheid die NSICT biedt tot praktische ontplooiing, zijn de menselijke waarden die NSICT nastreeft een bron van persoonlijke groei en inspiratie. Resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden In 2009 is het personeelsreglement gevolgd. Door de aard van de werkzaamheden komen verschoven werktijden regelmatig voor. De medewerkers worden aangespoord deze uren binnen een maand met vrije tijd te compenseren. Voor de medewerkers die dat wensen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een pensioenregeling. In 2009 is een begin gemaakt aan een interne handleiding voor het personeel.

76


Bezoldiging Directie In 2009 bedroeg het salaris van de directeur (inclusief vakantiegeld) € 60.696 (inclusief werkgeverslasten was dit € 73.910). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De bestuurskosten bedroegen € 1.110, dit betreft vergaderkosten en vergoedingen voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten. Eén bestuurslid heeft voor advieswerkzaamheden een honorarium, exclusief reiskosten, ontvangen van € 23.400.

Organisatieontwikkeling In 2009 voerde NSICT een aantal organisatorische veranderingen in om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Om de politieke werkzaamheden beter te coördineren bestaat er sinds 2008 een lobbyteam met medewerkers van de verschillende ICT-kantoren. Dit team kwam in 2009 4x bij elkaar om NSICT’s politieke strategie te bepalen. Strategische acties en samenwerking zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van politieke steun voor Tibet, maar ook om snel in te kunnen spelen op de veranderende politieke strategie van China. In verband met de economische crisis besloot het NSICT-bestuur voorlopig geen nieuwe functies te creëren, met uitzondering van een operationeel manager. In 2009 werd deze aangesteld met als doel om steun te bieden aan de directie, zodat met name de directeur zich meer met lange termijn planning en strategie kan bezighouden.

Opleidingen NSICT hecht waarde aan haar human resources en wil om deze reden werknemers de mogelijkheid bieden om de nodige cursussen en coachingtrajekten te volgen. In 2009 heeft de Senior Program Coordinator de, in 2008 begonnen, cursus projectmanagement voortgezet. De Gouvernment Relations Director heeft de, in 2008 begonnen, schriftelijke opleiding International Relations bij de London School of Economics eveneens voortgezet. Alle medewerkers volgden in 2009 op kantoor workshops voor computervaardigheden.

Arbo/gezondheidsbeleid Binnen NSICT is het ziekteverzuim bijzonder laag. Het langste ziekteverzuim was drie weken. Een medewerker maakte gebruik van de regeling voor ouderschapsverlof. De ruime behuizing biedt een positieve werkomgeving. Er wordt regelmatig bijgehouden of er nieuw kantoormeubilair, computers en dergelijke moeten worden aangeschaft of vervangen. Om de contacten tussen de verschillende ICT-kantoren te bevorderen, worden er regelmatig door medewerkers bezoeken aan de kantoren afgelegd.

Betaalde medewerkers In 2009 waren zoals in voorgaande jaren bij NSICT zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers werkzaam. Ook in de toekomst zal NSICT op deze wijze voortgaan. In 2009 waren zes vaste medewerkers in dienst, waarvan vier parttime. Op freelance basis werkten er drie consultants. Bij het kantoor in Brussel waren twee fulltime medewerkers werkzaam.

77


In verband met de financiële crisis werd er gekeken hoe er op de personeelgerelateerde kosten kon worden bezuinigd. Besloten werd om de sleutelposities te handhaven, terwijl sommige eerder gecreëerde functies niet verlengd werden. De Senior Information and Campaign Officer van NSICT vond een andere baan in het buitenland. Zijn werkzaamheden werden verdeeld over de overige stafleden. Zijn functie werd niet opnieuw ingevuld. De positie van de in 2009 vertrekkende Coördinator Fondsenwerving werd wel opnieuw opgevuld. In 2009 werd er een Operationeel Manager aangesteld.

Vrijwillige medewerkers NSICT maakte in 2009 gebruik van zes vrijwilligers op ad hoc basis.

Stagiaires In 2009 heeft NSICT gebruik gemaakt van een stagiaire, die werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de VN.

Vacature doorstromingen NSICT is een relatief kleine organisatie, ondanks dat zijn er intern doorstroom mogelijkheden. Dit wordt beleidsmatig gestimuleerd. In 2009 kwamen er drie vacatures vrij, een Fondsenwervingscoördinator, administratief medewerker en een Operationeel Managener. Deze functies zijn door middel van externe werving vervuld.

Code Wijffels In 2005 heeft de Commissie Code Goed bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels) principes vastgelegd voor goed bestuur van goede doelen organisaties. In de code Wijffels staan besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen centraal. In lijn met deze richtlijn werden in 2008 door NSICT procedures en richtlijnen opgesteld die in 2009 zijn vastgesteld.

CBF NSICT mag het CBF-keurmerk voor Goede Doelen voeren. Dit keurmerk mag tot 1 januari 2012 gevoerd worden. Voor het verstrijken van de termijn zal een hertoetsing plaatsvinden.

ANBI NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat er geen schenkings- of successierecht hoeven te worden betaald over schenkingen en erfenissen die NSICT ontvangt. Deze komen volledig ten goede aan ons werk. Giften aan NSICT zijn, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Maximum besteding ondersteunende functies In 2009 is de norm vastgesteld voor de kosten van beheer en administratie en kosten eigen fondsenwerving. De norm is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste jaren waarbij rekening is gehouden met de uitbreiding van de ondersteunende functies. NSICT streeft ernaar om de kosten van beheer en administratie tussen de 3% en 6% van de baten uit eigen fondsenwerving te houden en de kosten eigen fondsenwerving tussen de 20% en 25%. In 2009 waren deze percentages 5,16% resp. 22,60 %. Tevens werd in 2009 het beleid met betrekking tot de beheersing van de kosten vastgesteld.

78


ICT Medewerkers en bestuursleden NSICT Tsering Jampa, Executive Director Stewart Watters, Director Government Relations Naomi Wielinga, Membership Coordinator (vanaf februari tot september 2009) Tom Zwollo, Membership Coordinator (vanaf december 2009) Jan Willem den Besten, Campaign Coordinator and Senior Media and Information Officer (tot september 2009) Shiba Kumari Degenhart, Program Coordinator Clementine Ederveen, Operational Manager (vanaf augustus 2009) Annemieke van Beusekom, Program Officer (tot juni 2009) Jacqueline van Dooren, Program Officer (vanaf september 2009) Myra de Rooy, Program Officer (tot april 2009) Rutger Brouwer, Project Assistant (vanaf maart tot juli 2009)

ICT US Mary Beth Markey, Vice President of International Advocacy Bhuchung K. Tsering, Vice President of Special Programs Todd, Stein, Director of Government Relations Michael Whybrew, Director of Development Kate Saunders, Director of Communications Lesley Rich, Director of Special Programs Rinchen Tashi, Deputy Director for Chinese Outreach Pema Wangyal, Research Analyst Ben Carrdus, Senior Researcher / Communications Deputy Chris Ratke, Researcher and Communications Coordinator Tencho Gyatso, Special Assistant for Advocacy Chris Chaleunrath, Major Gifts Manager Meagan Hawkins, Development Associate Leslie Butterfield, Program Associate

ICT-Deutschland Kai M端ller, Executive Director Chiepel Balog, CampaignCoordinator Markus Feiler, Fundraising and Communication Erich Mayer, Finance

ICT-Brussels Vincent Metten, EU Policy Director Lhamo Svaluto, Program Coordinator

79


NSICT Bestuursleden Richard Gere (voorzitter) Lodi Gyari Chungdak Koren (secretaris, penningmeester) Jan Andersson (vice-voorzitter) Christa Meindersma Michael van Walt van Praag Ven. Sogyal Rinpoche Ven. Lama Karta Adam Koziel

NSICT Consultants Ramses Man, Delphi Communications Roger Craver, Delphi Communications Ebrien Hamerlink, Delphi Communications Thalita Forrer, Delphi Communications Frank Heijmans, Frank Solutions Peter Sonderman, Frank Solutions Ruud de Greef, Frank Solutions Sarah Clifton, Windmill Web & Fundraising Michael van Walt van Praag Marco Wede Myra de Rooy

International Council of Advisors Mr. Harrison Ford Mr. Vรกclav Havel Mr. Hideaki Kase Ms. Kerry Kennedy Mr. Vytautas Landsbergis Dr. Fang Lizhi Mrs. Mairead Maguire Mr. Adolfo Perez Esquivel Dr. Jose Ramos-Horta Mr. Rabi Ray Professor Samdong Rinpoche Venerable Ajan Sulak Sivaraska Mr. Tenzin N. Tethong Archbishop Desmond Tutu Dr. Elie Wiesel

80


dank u voor uw uw steun! steun! 81

Š marnixdees.nl


82

ICT Jaarverslag 2009 (Nederlands)  
ICT Jaarverslag 2009 (Nederlands)  

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van ICT-Europe in 2009 en het financiële overzicht van 2009 kunt u in dit bestand lezen.

Advertisement