Page 1

Barlinnie Nine A Tribute To Duncan Ferguson Osmo Tapio Raihala (1999/2005) Score in C

° Œ &

q = 52

Flute 1

f

mf

& Œ

Oboe 1

Bassoon 2

Horn in F 1

¢

&

Horn in F 2

&

Horn in F 3

&

Horn in F 4

&

Trumpet in Bb 1

Trumpet in Bb 3

Trombone 1

Tuba

Timpani

¢

Harp

Violin I

œ œ

∑

44 œ

œ bœ

mf

+ and o apply to ALL following notes until otherwise stated!

44 œ

Œ

con sord. 44 #>> œ œ..

Œ

f

con sord.

∑

44 Ó

Œ

œ #œ bœ

sfp

œ œ

mp

sfz

œ

mp

gliss.

œ nœ > #œ œ œ œ

con sord.

Œ

mf

sfp

Œ

j j œ œ

∑

44

∑

44

∑

44

∑

7:4

b Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œb œ # œ œ. 6

#>œ J

Œ

3

Œ

œ.

#œ œ #œ œ

#œ œ

mp

œ. bœ#œ œ œ.

œ

œ

œ. bœ#œ œ œ.

œ

œ

Œ

Œ

Œ

5 #œ œ #œ œ #œ œ

f

Ó

mp

5 #œ œ #œ œ #œ œ

Ó Ó

mp

œ

œ

#œ nœ #œ 3

Ó

‰.

Ó

3

œ

œ œ

œ œ. R

œ #œ

mf

∑

f

3

œ

3

œ nœ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ nœ#œ#œ#œ Œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ nœ#œ#œ#œ Œ

œ

mf

œ

3

3

œ ≈ œ

j ‰ œ

j ‰ œ

3

œ

œ

mf

3

œ ≈ œ

œ

Ó

nœ 3

p

Œ œœ œ æ

œ

j bœ

∑

∑

?

∑

44

∑

∑

∑

3

mf

B ‰ æœ #œ æJ ææ

gliss.

f

œ 44 ææ f

p

B Π?

œ ææJ

(sul D)

mf

∑

44

œ Bœ. #œ.

œ J

mf

œ. B œ. # œ. 3

3

44 O˙ mf

Œ n œ. B œ. œ.

Œ

mf

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ B˙

f

3

mf

f

mf

gliss.

œ

3

&

‰ #œJ œJ Œ œ

p

œ

œ J

‰ ‰

b œ. Bb œ. œ. 3

œ

œ J œ ææ

bœ J

œ #œ œ œ

mf

œ bœ œ œ #œ J 3

mf

gliss.

#œ.

B œ.

# œ.

3

˜œ.

gliss. œ

-

(# )

œ 3

œ. bœ #œ œ J J

gliss.

œ

œ bœ

3

œ

> bœ

œ µœ J

nœ ææ

#œ œ

3

œ J

mp

œ

œ ææ

‰ p

Œ

dim.

3

3

˜œ

n œ.

p

˙

œ #œ

œ

Œ

œœ.. >>

sfz

œ æ

∑

œ.

sfz

œ

44

œ. B œ.

œ

œ œ#œ# œ

> bœ. J

j nœ. ‰ >

3

∑

b œ œ œgliss. œ œ œ œ œ

œ œ œ nœ#œ#œ#œ Œ

mf

bœ œ w 44 œœ œ œ#œ

œ >.

sfz

œ

Ó

>œ >œ..

œ

Œ

sfz

sfz

mp

Œ

#>œ. J

sfz

Œ

mp

f

Ó

œ

mp

f

bœ œ 44 œJ

6

Œ

Œ

mp

mp

œ. bœ#œ œ œ.

p

Œ

mp

mp

Kr 4 w #œ 4

b œ œ #œ

f

œ b œ.

f

con sord. (straight)

b>œ >œ.. Œ

Œ

œ

f

7

œœœœ

fp

&

q = 52

≈ Œ

œ #œ nœ œ œ œ. œ ≈

œ

œ œ œ œ nœ. ® œ. ® œ œ œ #œ œ #œ

œ

nœ. bœ. #œ.

f

44 ˙ ææ

œ

6

œ

f

œ

(harmon mute - always stem out!)

3

mf

sfp

Ó

con sord. (straight)

Œ

œ

n œ.

mp

sfp

p

44

gliss.

œ

œ

Œ

∑

ææ œ

bœ J

p

?

∑

sfz

con sord. (straight)

Œ

44 Ó

?

œ

#>œ J

Ó

œ

# œ œ. œ

œ

œ#œ œ

œ bœ

5

4 r ≈ ‰ ‰ œ œ œ #œ œ œ

mf

œ

5

mf

œ #œ #œ nœ

œ#œ

∑

œ œ

œ œ . bœ œ

#œ.

‰ bœj

∑

∑

œ

sfp

mf

bœ œ œ œ

3 œ œ b œ bœ nœ. Ó

>> œ œ..

(harmon mute - always stem out!)

∑

≈

5

œ

mf

44 Ó

∑

& Œ

¢

œ

f

44 œ

mf

Double Bass

œ J

(harmon mute - always stem out!)

° Œ &

Violoncello

bœ œ œ œ

sfp

∑

+ and o apply to ALL following notes until otherwise stated!

° ... ¢& Œ

Viola

œ œ.. 44 b>>

&

{

œ

>œ.

œ

3

con sord.

∑

°? ææ ¢ #œ

Violin II

. œ œœ

œ

mf

+ and o apply to ALL following notes until otherwise stated!

pp

Tubular Bells

3

mf

44 #œ

∑

?

Bass Trombone

œ J

sfz

œ œ œ- œ n œ b œ nœ œbœ œb œ œ œ #œ

∑

+ and o apply to ALL following notes until otherwise stated!

?

Trombone 2

>œ. R ≈ ‰ ‰

œ

mp

44 œ bœ œbœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ

∑

&

Trumpet in Bb 2

nœ bœ

mf

?

° &

f

∑

?

Bassoon 1

œ 44 œ..

mf

&

Clarinet in Bb 1

3

#œ b œ œ #œ

œ µœ

œ ææ

7:8 œ œ œ œb œ 4 œ # œ 4 œ

3

œ # œææ

œ J

œ

f

≈

Œ

mp

≈

#œ œ


° #œ œ & #œœœœ 5

Fl.1

&

Ob.1

Ob.2

C.A.

œ œ ≈

œ bœ œ œ ≈ ≈

6

œ

#œ nœ

œœ J

∑

&

∑

œ œ ≈

œ

œœ œœ ˙

bœ ∑

?

Bsn.2

?

Hn.1

¢

® ≈

#œœ

#œ# œ

œ

‰ œœœ

œœ

œ

∑ gliss.

œ

Hn.4

T.-t.

¢

Hp.

Vln.I

Vln. I

Vln.II

Vla.

Vc.

Db.

j œ ‰ >.

‰ ≈ œr œj ‰ Œ >. >. dim.

˙

A œ œ œ œ œ œ b˙ œ f dol.

Ó

6

œ œ œ œ bœ œ œ ˙

pp

∑

˙

6

˙

Ó

œ #œ nœ#œ œ œŒ

Ó

f dol.

Ó

Œ

dim.

Œ

œœ..

Œ

#>> œœ..

œœ..

Œ

mfp

œ

œ

3 3

œ

mfpp

/

∑

¢&

∑

j œ

?

∑

&

>œ æR ≈ ‰

œ

B

# œ. mf -œ & ? ¢ Œ

œ #œ œ ‰ f

˙ mp

Ó

‰ ≈ œr œ. j ‰ œ .

˙

Ó

‰ ≈bœr j ‰ œ . œ.

˙

mp

‰ #œ œœnœœ.. 3

p

mp

œ

‰ #œ œœnœœ..

œ

‰ #œ œœnœœ..

œ

3

3

œ œ

j œ ‰ b˙

mp

Œ

pp

Œ Œ

pp

pp

j œ ‰ b˙

pp

Ó ∑

Ó

œ œ b œ. b œ œ µ œ n œ 3

p

3

3

œ œœ œ

˙ o

Ó

bœ. Bbœ. œ. bœ 3

mp

˙

œ œœ œ #œ mf

˙

œ

Œ ˙

∑

˙

œ >œ.

mf

f

˙

mf

˙

mf

˙ ˙ o mf Ó b˙ pp

Ó b˙

pp

œ#œ#œ. p

p gliss.

œ

˙ æ Ó

Œ

pp

sfz

mf

sfz

mf

>œœ œ b>œœ œ >œ >œ3 n>œ

Ó

˙

+ j œ

˙

œ >.

˙

˙

œ œ. > f œ.

œ >. j œ

˙

˙

˙

˙

œ.

f

j œ

˙

˙

Ó

f

j œ

˙

˙

Ó

œ œœ ˙

˙

Œ

œ

œ

˙

Œ

œ

œ

f

œ.

f

œ.

œ 3œ œ ˙

pp

˙

3

f

f

∑ Ó

+ j œ

sfz

Ó

pp

œ œæ æ œæ ˙ æ œ ææ

∑

∑

mp

∑ ∑ nœ nœ

˙

∑

∑

Ó

∑

Ó Ó 2

˙ ææ

f

Ó

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

div. ˙ b˙ æ

pp

˙˙ ææ

div.

pp

˙˙

div.

pp

˙

pp

˙ pp

Solo

Ó

bœ œ

œ unis. œ œ œ œ œœ ˙ œ ææ f dol.

f

f dol.

œœ œœ ææ f

œ œ æ

#œ#œ

œœœ

#œ œJ ‰ Œ ˙ ˙

6

f

â

Ó Ó

unis.

˙

˙

Ó

˙

˙

>œœ#>œ #œnœœbœœ >œœ œ#œ#œ œ #œ

˙

˙

f

œ œ æ

Ó

p

6

œœ œ œ œ bœ œ œ æ˙ unis.

œœ

p

f (Let vibr.)

∑

∑

æ ˙æ

7

Ó

˙

f

∑

3

p

3

mf

∑

œ bœ ˙

œ.

>œ œœbœ#œ

Œ

∑

˙ ææ

Ó

Œ

œ œ. >

˙ ˙

Ó

˙

Ó Ó

Œ

˙

∑

pp

sfz

œ >.

œ.

pp

>œœ œ b>œœ œ >œ >œ3 n>œ

f

Ó b˙

p

?

>œ.

Ó

œ œ. >

∑

œ#œ ˜œ œ œ. ≈ œ. ≈≈ œ. ‰ ≈bœR. ‰ ‰ œ. ≈ Ó R R

œ œ #œ œ œ æ ææ æ ææ æ bœ

Ó

senza sord.

œ ˜œ œ œ bœ œ œ œ ˙

∑

mf

f

senza sord.

∑

∑

œ œ

˙ o

∑

w

3

˙

Œ

pp

pp

œ œ æJ

Ó œ œ

senza sord.

∑

mp

j œ

Ó

∑

∑

. œ gliss. œ œ œ œ # œ ≈ ææ

˙ o

Ó

mp

3

f

˙

senza sord.

∑

pp

∑

œ œ bœ œ

œ œ nœ œ ˙

∑

∑

∑

>œ æR ≈ ‰

Ó

∑

˙

p

œ

3

&

∑

3

∑

pp

‰ ≈ œr œj ‰ œ . .

œ

b œ. b œ œ µ œ

œ

Ó b˙

mp

p

œ œ

∑

° œ &

∑

Ó

˙

p

œ

∑

&

Œ

. ‰ ≈ œR œJ. ‰ œ

∑

mfpp

∑ ∑

œ

œ

∑ j œ

‰ Œ

œœ..

∑

pp

p

‰ ≈ bœr j ‰ Œ >. >œ.

mfp

°/

{

Ó

∑

œ œ ≈ œ œ ≈ Œ

dim.

#>> œœ..

mp

? ‰

œ

‰ ≈ œr œ. j ‰ Œ >. >

mfp

˙

œ bœ ≈ œ

dim.

mp

°? ¢

Tri.

Tub. B.

>. > ‰ ≈ œR œJ.

j ‰ œ >. #>> œœ..

?

B. Tbn.

>œ. J ‰

& Œ

?

Tbn.2

œ

j œ ‰ >.

? ˙

Tbn.1

Ó

∑

∑ œ œ

& Œ

& Œ

Tpt.3

Timp.

mf

& Œ

Tpt.2

Tba.

œ

& Œ

Tpt.1

∑

∑

& Œ

Hn.3

pp

∑

pp

∑

° Œ &

Hn.2

mp

&

Bsn.1

Ó

pp

mp Cl.2

Ó

œ. #œ. Œ

˙

3

3

&

&

Cl.1

œ œ

œ

sffz

Ó

7


° & 11

Fl.1

∑

& w

Ob.1

∑ ˙

Ó

∑

∑

b œ. R ≈ ‰ Œ Ó

∑

∑

# œ. ≈ R ‰ Œ Ó

p

mp

Πo

3

bœ. ≈ ‰ Œ R

p

œ #œ Bœ

œ

Ó

Ó

˙ o

Ó

∑ œbœ œ. ‰ Ó J J 3

pp

Ob.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

C.A.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

Cl.1

w ∑

? >œ >œ ≈ ‰ Œ Ó

Bsn.1

Bsn.2

° & œ œ ≈ ‰ Œ Ó >> sfz

& œ œ ≈ ‰ Œ Ó >>

Hn.2

sfz

& bœbœ ≈ ‰ Œ Ó >>

Hn.3

sfz

&

Hn.4

>œ >œ

≈ ‰ Œ Ó

>œ b œ > œ œ #>œ #œ œbœnœ œ#-œ -œ# œ- b œR ≈ ‰ Œ Ó œ œ bœ

Ó

sfz

Tpt.2

&

∑

Tpt.3

&

∑

Tbn.1

T.-t.

Tub. B.

Hp.

Vln.I

mf

mp

Œ

Ó

+ j œ

Ó

mp

‰ ‰

Œ

3

mfz

Ó

≈ ‰ Œ Ó

Ó

≈ ‰ Œ Ó œbœ œ b>œ >œ

Ó

3

œ œ œ >œ >œ mp mfz

3

mfz

3

Ó

Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

+ r œ ≈ ‰ Œ p

+ r ≈ ‰ Œ œ p + r bœ ≈ ‰ Œ p + r ≈ ‰ Œ œ

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

o ˙

o ˙ pp o b˙

˙

o ˙

≈#œR. ‰ Œ

∑

˙

pp

p

∑

˙

pp

p

˙

pp

Ó

o o o o

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

(set straight mute)

Ó

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? w

˙

(set straight mute)

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

°/

w ¢ & bw

{

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

bw

w

Tutti

mp

∑ w

∑ w

mp

œ ææ

à4

pp

∑ ∑

w

p

∑

sfz

∑

˙ ææ

˙

∑

w w

div.

w ææ

pp

Ó

pp

o œœ. ≈ ‰ Œ R

∑

∑ 3

pp

3

∑ Ó

œ #œ ˜œ bœ Bœ œ œ J J Œ

œ # œ b œ œ œ # œ µ œ. ˙ J J ‰ ∑ ˙

à4

œ œ

p

>œ ? R ≈ ‰ Œ Ó ?

bw ææ

∑ ˙

mp

¢

˙ ææ

p

B w

Vc.

p

∑

&

Vla.

w bw

∑

&

Vln.II

∑

mp

&

° &

Vln. I

Db.

≈ ‰ Œ Ó œbœ œ >œ >œ

≈ ‰ Œ Ó œ œ œ œœ >> mp mfz 5 3 b>œ œ> bœ #>œ œ œ #œb œ œ œnœ œ#œ œ #œ R ≈ ‰ Œ Ó œœ mf

mp

3

?

B. Tbn.

Timp.

3

Bœ R ≈ ‰ o

˙

mp

Tba.

+ j œ

5

˙

? w

mp

Tbn.2

mp

mf

p

- b >œ nœ œ#œ- œ-# œ R ≈ ‰ Œ Ó 3

Ó

Ó

œ œ #œ bœ œbœ 5

mp

pp

∑

Ó

sfz

& œ œ ≈ ‰ Œ Ó >>

Tpt.1

∑

3

>œ b œ œ œ #>œ

sfz

Hn.1

p

Ó

sfz

? >œ >œ ≈ ‰ Œ Ó ¢

Ó

mp

&

Cl.2

˙

gliss. œ. œ b œ # œ œ n œ. #œ œ œ n œ œ œ nœ #œ bœ

˙

œ. B œ. # œ. 3

pp

∑ Œ

˙

∑ ˙

Ó

œ

œ

o

˙

# œ # œgliss. poco

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑


° Œ œ bœ œ œ. Œ & J 19

Fl.1

3

∑

∑

Ó

Ó

˙ o

pp

>œ R ≈ ‰ Œ

∑

∑

∑

œ gliss.. œ œj ‰ Œ

∑

∑

∑

∑

Ob.2

&

∑

∑

∑

Cl.1

&

œ #œ œ. ‰ Ó J

∑

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

Hn.2

&

∑

∑

∑

Hn.3

&

∑

∑

Hn.4

&

∑

Tpt.1

&

∑

B

∑

con sord.

∑

Ó

Cl.2

Bsn.1

Hn.1

¢

Tbn.1

Tbn.2

Gr.c.

Vln.I

¢

p

B

° ¢/ ° &

&

Vln.II

B

Vla.

?

Vc.

3

Ó

∑

¢

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

œ o

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

œ o

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

+ Œ œ Ó > mpp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

+ Œ bœ Ó > mpp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>œ ≈ R ‰ Œ

∑

Œ ‰ ≈ œR. Ó

∑

∑

∑

pp

#˙ pp

˙ o

Ó

p

Ó

3

pp

˜œ œJ#œ

œ. ‰ J

3

p

mp

Œ

∑ bœ

˙

w

œ œ

o

Œ

œ

?

∑

∑

>+ Œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ. œ. œ. 3

Œ

˙

œ.. gliss. œ ææ æR ææ˙ poco

˙

œ

œ

∑

∑

. . . . œ. œ. œ. œ. ˙ œœœœ

œ ˙ p

∑

gliss.

Ó

∑

∑

∑

∑

#œ. R ≈ ‰ Œ

#œ bœ œ ‰ Œ J

Ó

p

3

œ œ. #œ nœ œ Œ J

˙

à4 œ œ œ Bœ bœ œ ‰ bœJ œ œ

con sord.

pp

p

w

#œ œ œbœ w J

˙.

œ..

bœ ˙ R ppp

w

Ó

œ..

Tutti

pp

œ œ. œJ œ œ œ bœJ. ‰ Œ

pp

p

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mp

∑

bœ R

ppp

à4

Œ

p

∑

w

∑

con sord.

∑ 4

˙ ˙

pp

w

pp

∑

∑

senza sord.

œ œ. #œ nœ œ Œ J

con sord.

p

#œ. ‰ œ gliss.#œ. ‰ Œ J J

gliss.

3

3

p

Ó

pp

∑

w

∑

+

>œ mpp

mp

mp

∑

Œ

pp

mp

mp

œBbœ >œbœ. œ. ‰ œ œ. ®Œ

mp

œ œ bœ œ œ ˙

Œ

Ó

mp

pp

Db.

∑

∑

mp

3

∑

p

∑

œ b œ. Bb œ. œ. w

∑

. Œ ‰ bœR ≈ Ó

B

∑

w

pp

. œ nœbœ œnœ œbœ Œ

Œ #œ o

Ó

∑

∑

w

∑

p

&

Ob.1

œ bœ . œ œ œ œ


° Ó & 29

Fl.1

Ob.1

Ob.2

Cl.1

Bsn.1

¢

p

˙

ppp

˙

&

∑

∑

& œ bœ œ œ Ó .

∑

& œ bœ œ œ Ó .

∑

?

∑

Ó

pp

∑

° &

Ó

p

w

p

˙ o

mf

w

∑

∑

∑

w o Ó

∑

∑

∑

Ó

Hn.3

&

∑

∑

∑

Ó

?

∑

∑

∑

Ó

Tpt.2

Tpt.3

&

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mf

Ó

∑

∑

Tbn.2

B ˙

Ó

∑

∑

?

Timp.

Gr.c.

¢

Chim. Hp.

Vln.I

∑

?

¢&

{&

& w

Db.

¢

?

44 ˙

mp

p con sord.

mp

∑ ∑

Ó

p

˙ o

w

p

3 ‰ œj œ œ œ œ o o p

o o o

42 42

µœ œ œ œ œ

w

mf

∑ nw w w

3

fmp

42 ˙ 42

mp

∑

Ó

?

∑

(l.v.)

∑

44

∑

#œ 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 #œ œ bœ œ bœ #œ 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 œ bœ f

f 5

œ bœ œ nœ œ

œ bœ œ œ

œ nœ œ

#œ nœ

∑ w p

µ˙

44 œj µœ

nœ #œ nœ œ œ #œ œ œ nœ 44 w

µœ

µœ

pp

Bœ J pp

pp

bœ nœ

3

mp

∑

mp

nœ n˙

∑ b b œ bœ œ œ œ nœ œnœ b œ nœ 6

poco dim.

3

f

∑

o

∑

Bœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 nœ #œ œ nœ œ œ 4 Bœ bœ œ # œ œ œ œ nœ œ œ #œ 4 f mf œ #œ 3 3 œ n œ # œ 4 n œ. bœ œ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 nœ #œ 4 bœ œ # œ n œ # œ œ

mf

∑

∑

gli altri

42

∑

mf

∑

∑

44

f

3

Ó

œ œ œ3 œ n œ # œ œ nœ #œ à 2 3 3 3 bœ œ #œ 44 ‰ œ. ≈ œ. ‰ œ. ≈ œ. ‰ ‰ œ. ≈ œ. ‰ nœ #œ ≈ 42 bœ œ # œ n œ # œ œ J R

mf

w

∑

∑ ∑

p

44

Set harmon mute

B

44

∑

∑

Ó

∑

mp

o

Set harmon mute

Ó

∑

p

w

3 ‰ œj œ œ œ#œ o p

44

mp

w o

∑

∑

∑

mp

Tutti senza sord.

o

Ó

bw

∑

pp

o

∑

∑

44 w

42 ˙

w ææ

∑

w

o

pp

Ó

˙ ææ o

∑

w

o

44

fmp

∑

mp

∑

œ

mp

3

Ó

2 j j j j #œ. ‰ ‰ œ. Œ #œ. ‰ ‰ œ. ≈ >œ >œ >œ#>œ 4 œ > > > > p

œ. œ. J‰J ‰

Ó

Ó

∑

˙ o

o

44 ˙

3

∑

mp

∑

œ

fmp

3

∑

∑

>œ. >œ. >œ >œ >œ >œ b>œ. b>œ. œ J ‰ ‰ J Œ J ‰ ‰ J ≈ 42

∑

pp

∑

pp

Ó

∑

w

fmp

3

∑

Tutti

?

œ

3 #>œ. ‰ ‰ >œ. Œ #>œ. ‰ ‰ >œ. ≈ >œ >œ >œ >œ 2 œ J J J J 4

∑

B Ó

Vc.

44 ˙

fmp

3 j j œ. ‰ ‰ œ. ≈ œ œ œ œ 42 œ > > > > fmp > >

3

44 ˙

œ

mp

j j œ ‰ ‰ œ. Œ >. > p mp

œ. œ. œ. ‰ ‰

˙

44 ˙

3

∑

Bw

44

œ

2 j j œ ‰ ‰ œ. ≈ >œ >œ >œ >œ 4 œ >. >

3

44 ˙

44 ˙

∑

∑

˙

mp

44 w

œ

∑

o

pp

‰ œJ. ≈ œ. ‰ R mp œ. œ. J‰J ‰ 3

44 w

3 j j j j œ. ‰ ‰ œ. Œ #œ. ‰ ‰ œ. ≈ œ œ œ œ 42 nœ > > > > > > > > mp p

∑

Ó

#œ nœ

fmp

∑

Tutti

œ nœ œ

#œ nœ

44 ˙

j j œ ‰ ‰ œ. Œ >. >

3

3

œ

mp

p

∑

w

œ.

3 b>œ. ‰ ‰ >œ. Œ b>œ. ‰ ‰ >œ. ≈ >œ >œ >œ >œ 2 bœ J J J J 4

p con sord.

∑

µ˙

œ nœ œ

œ

con sord.

Ó

˙

Ó Ó

pp

poco dim.

œ

fmp

con sord.

Ó

44

44 ˙

Ó Ó

pp

poco dim.

œ

con sord. (straight)

&

œ nœ #œ

œ

fmp

mp

œ nœ #œ

œ bœ œ nœ œ

con sord. (straight)

Ó

œ nœ #œ n w 44

œ bœ œ nœ œ

+ + 3 #>œ. ‰ ‰ >œ. Œ #>œ. ‰ ‰ >œ. ≈ œo n>œ#>œ#>œ 2 œ J J J J 4

∑

∑

Vln.II

Vla.

f

∑

pp

&

∑

w

w

Vln. I

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

°/

° &

∑

∑

°? ¢

Tri.

bœ œ # œ n œ # œ

#œ 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 #œ œ bœ œ bœ mf f o 3 + j j j j œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ ‰ œ. ≈ œ#œ œ bœ 42 nœ > > > fmp > > > > p mp + 3 j ‰ ‰ j Œ j ‰ ‰ j ≈ o œ 42 œ. œ. œ. œ. œ >œ > >œ œ > > > > p mp fmp + + o 3 2 j j j j bœ. ‰ ‰ œ. Œ bœ. ‰ ‰ œ. ≈ œ œ >œ >œ 4 œ > > > > >

p

B ˙

Tba.

f

fmp

Tbn.1

B. Tbn.

bœ œ #œ

#œ 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 #œ œ bœ œ bœ

p mp con sord. (straight)

Ó

œ #œ

3

mf

p

Ó

f

œ œ ≈ œ œ œ œ 42 œ œ œ

p

w o

œ nœ #œ

C

poco dim.

3

∑

& ˙

f

bœ œ # œ n œ # œ

œ nœ #œ n w 44

3 3 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 œ #œ œ nœ œ œ 4 ‰ œ. ≈ œ. ‰ œ. ≈ œ. ‰ bœ œ # œ œ œ œ nœ œ œ #œ 4 f poco dim. mf œ #œ œ n œ # œ œ. œ. œ. œ. 3 3 bœ œ #œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 4 n œ # œ ‰ ‰ 4 ‰ bœ œ # œ n œ # œ œ œ œ œ

p

˙ o

bœ œ #œ

bœ œ # œ n œ # œ

œ nœ #œ

mf

w

&

Tpt.1

3

bœ œ #œ

3 3 3 3 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42 œ #œ œ nœ œ œ 4 ‰ œ. ≈ œ. ‰ œ. ≈ œ. ‰ ‰ œJ. ≈ œ. ‰ bœ œ # œ œ œ R œ nœ œ œ #œ 4 f

w

Hn.2

Hn.4

œ #œ

f 3

mf

∑

∑

3

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42

w

w o

pp

∑

3

mf

w w o

œ #œ

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ 42

w

mp

mp

∑

?

w

p

∑

mp

Hn.1

˙

&

mp

Cl.2

˙

ppp

& Ó

Fl.2

Bsn.2

Bœ.

pp

pp

∑ ∑ ∑ ∑ ∑


Fl.1

≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. 37 ° œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Ó &

œ≥. œ≥. œ≥. œ≥. œ≥. œ≥. ‰ ‰ ‰J‰J ‰ Ó

mf

&

Fl.2

Ob.1

Ob.2

3

3

3

3

& Ó

Œ

& Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

42

∑

9 16

∑

Œ

∑

∑

∑

42

∑

9 16

∑

Œ

∑

∑

∑

42

∑

9 16

∑

Ó

∑

∑

42

∑

9 16

∑

Ó

∑

∑

42

∑

9 16

∑

3 œbœ œ œ œ. ‰ œ.

p

mp

3 3 3 3 ‰ bœ œ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ≈ œ. œ.

mf

3 3 3 3 ‰ bœ œ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ≈ œ. œ.

mf

∑

mp

p

3

mf

p

mp

mf

p

mp

3

3

?

Bsn.1

¢

∑

?

3

3

3

nœ Bœ

3

nœ Bœ

mfp

° &

∑

j‰ Œ œ >. mp

bœ œ ‰ J Ó

∑

Hn.3

&

∑

?

∑

∑

∑

∑

&

p

Ó

&

Tpt.1

bœ œ ‰ J

mfp

∑

Hn.2

Hn.4

3

∑

∑

∑ j‰ Œ œ. > mp

Ó

p

∑

&

.3 . .3 . 3 . . & ‰ œ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ‰ ‰ œJ ≈ œR ‰

∑

B

∑

p

mf

Tbn.1

∑

42

∑

9 16

∑

œ bœ œ œ œ

œ

Œ

Ó

∑

42

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑

Ó

Œ

Ó

Œ

? ?

B. Tbn.

Tba.

Gr.c.

¢

œ >.

œœ w >. >. fpp >3 > ≈œ. œ. w

mf

3

≈

‰ j‰ ‰ œ œœ >. >. >. > >3 > ‰ bœ. ‰ œ. œ. ‰ J

œ >. mf > ‰ ≈ bœ. R

Œ

gliss.> ‰ œbœ œ œJ. ‰ Œ

∑

gliss.> ‰ œbœ œ œJ. ‰ Œ

∑

con sord.

Ó

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

3

œ

∑

/

3

¢&

∑

n˙ { & bnn˙˙˙

Ó

≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ° œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Ó & mf

3

3

3

w æ &

Vln. I

pp

Vln.II

& wæ

Vln. II

&

pp

B w ææ

Vla.

?

Vc.

Db.

¢

?

∑

pp

∑ ∑

p

3

mp

w æ w æ w ææ

∑

∑ ∑

˙ æ

fp

U 42 ˙

fpp

3

fp

U 42 ˙

fpp

&

fp

j œ. œ œ

U 2 œ œ œ œ 4œœœ œ

fp

j‰ œ. œ

3 ≈ 42 œ œ bœ b œ b œ œ œ œ œ b œ

mf

mf

f

f

∑

42

∑

U ˙ 42

?

fp

fpp

U 42 ˙

9 16

∑

3 b>œ. ‰ ‰ ≈ >œ. ‰ b>œ. ‰ ‰ >œ. ‰ ≈ >œ. >œ J R J J R

3 > ≈≈ œ. bw

U 42 n˙

9 16

∑

U 42 ˙

9 16

∑

mf

mf

3 œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ

con sord. 3

mf

∑ ∑ ∑

∑ ≥ ≥ ‰Bœ. ≈œ. Ó

Œ

œœ w >. >.

3 >. ≈≈ œ w

fpp

fpp

w

~w æ

O˙ æ p

˙ æ

˙ ææ o

p

˙ æ

w æ

˙ ææ

˙ ææ

w ææ

p

∑

p

∑

Ó

∑

Ó 6

∑ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ p

42

∑

42

42

fpp

∑

fpp

w ææ

fpp

˙

w

mp

fpp

˙

w

mp

fpp

∑

9 16

9 16

mf

mf

U 42 ˙ U 42 ˙ mf

mf

U 42 ˙ mf

∑ (L.v.)

∑

p

U ˙

42

mf

≈ ≈ ‰.

9 æ æ≈ æ œæ≈ œæœæ œ 16 œ #œ œ œ

U 42 ˙ ∑

9 œææ 16 f 9 16 9 ˙ 16

mf

w æ

Uj æ œæ

∑

U O 42 ˙

fpp

w æ

U 42 œ. mf 2 ∑ œœ 4

∑

~w æ

w æ

˙ æ

fp

fpp

∑

mf

Vln.I

3

mp

∑

∑

U 42 ˙

gliss.

∑

∑

fpp

3

3 gliss. 6 œ bœbœ œ nœ Bœ bœ œnœ œ bœ œ œœ œ œ œ.glisbs.œJ ˙ J

gliss.

∑

∑

> œ

fp

>œ. >œ. >œ. 3 >œ. >œ. >œ J ‰ ‰ ≈ R ‰ J ‰ ‰ J ‰ ≈ R

∑

∑

3

con sord.

Œ

œœ >. >. >. >. œœ

≈

œœ w >. >.

∑

con sord.

∑

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hp.

≈

3

p

°/

Tom-t.

Chim.

?

‰ ≈ r ‰ j ‰ ‰ œ œ œœ œ œ œ >. >. >. >. >. >. >

mf

3

mp

Tbn.2

≈

œ >.

U 42 ˙

3

‰ j‰ ‰ œ œœ œ œ œ >. >. >. >. >. >

œ >.

≈

3

gliss.> ‰ œbœ œ œJ. ‰ Œ

mp

∑

Ó

Œ

mp

Tpt.3

Œ

con sord.

∑

∑

œ

Ó

Œ

∑

9(3/8+3/16) 16

œ bœ œ œ œ

Œ

mp

Tpt.2

e = 100

∑

.3 . .3 . 3 . . . . . . . . & ‰ œ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ‰ ‰ œJ ≈ œR ‰ ‰ œ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ≈ œ ® œ ≈ œ ≈ Œ

Cl.2

Hn.1

3

rit.

42

.3 . .3 . 3 . . . . . . . . & ‰ œ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ‰ ‰ œJ ≈ œR ‰ ‰ œ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ≈ œ ® œ ≈ œ ≈ Œ

Cl.1

Bsn.2

mf

3

Con moto 3 œbœ œ œ œ. ‰ œ.

∑

# œ œ.

nœ #œ œ

p

9 1/2 æ≈ 16 æ æ æ≈ œæœæ#œ #œ œ œ œ #œ p 9 ∑ 16 9 16

∑

9 16

∑

9 16

∑


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

Fl.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

Ob.1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

Ob.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

Cl.1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

7 16

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

7 16

∑

44

Fl.1

Cl.2

Bsn.1

Bsn.2

Hn.1

¢

Œ.

mp

+ r œ ≈ ‰ >.

Hn.3

+ r ≈ ‰ œ. > sfz + r œ. ≈ ‰ >

∑

& &

∑

&

∑

Hn.4

Tpt.1

Tpt.2

Tpt.3

&

∑

&

∑

senza sord.

&

∑

‰.

∑

‰.

≈ ≈ ‰ œ œ >. >.

‰.

∑

‰.

#œ. ≈ œ. ≈ ‰ > >

‰.

∑

‰.

≈ ≈ ‰ œ œ >. >.

‰.

∑

B. Tbn.

?

Tba.

?

Œ

Œ

≈ ® œKr‰. >

Œ

∑

Œ

#>œ. R ≈ ≈

∑

senza sord.

>œ. R ≈ ≈

sfz

sfz

∑

‰.

œ #œ œ.

‰.

mfp

‰.

≈ œj œj.

# œ #œ œ œ

j œ

≈

‰.

j #œ

≈

j œ

≈

o œ œ œ

mf

#œ œ œ œ

Œ Œ

j œ œ œ œ.

‰.

∑

7 16

≈ bœj œj.

j bœ œ œ œ .

‰.

∑

7 16

‰.

≈ œj œ.j

j œbœ œ œ.

‰.

∑

7 16

‰.

≈

j œ œ œ œ.

‰.

∑

7 16

mp

f

∑

‰.

‰.

#œ ≈ ® œ

>. ≈ #œR ‰.

∑

‰.

‰.

≈ ® œ

∑

∑

Œ.

mf

mf

‰.

Tom-t.

Vln.I

¢

∑

Œ

K ≈ œr ® ‰. >

∑

f

bœnœ # œ œ

f

- ≈. œ œ œ œ œ

‰.

∑

∑

‰.

∑

‰.

Œ

∑

œ œ # œ. œœ œ ææ ° œœ #œ#œ # œ œ # œ œ # œ nœ ≈ œ œ ≈ œ œ œ # œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ & œæ#œæ ≈ #œæ#œæ ≈ #œ œ#œ œ #æœ æœ ≈ æ æ ≈ æ æ œ æœ#æœ ≈ æ æ ≈ æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ ææ &

œ.

nœ #œ

œ # œ œ.

n œ # œ œ # œ œ.

nœ #œ

œ # œ œ.

nœ #œ

œ

# œ œ.

nœ #œ

œ

œ.

ord.

Vln. II

p

B œ œ œ æ æ æ

Vla.

p

æ æ æ æ œ #œæ nœ œ œ

æ æ æ #œ nœ #œæ. æ æ œ œæ nœæ.

? #œ nœ œ bœ œ #œ #œ œ æ æ æ æ æ æ æ æ p

Vc.

¢

?

∑

bœæ œæ nœæ #œ #æœ æœ æ

∑

œ œ#œ ∑

œ æ

œ æ

œ œ œ # œ. œ. œ. œ. œ æ æ æ æ æ 3

3

3

3

∑

œ œ œ æ æ æ

œ æ

œ æ

# œ. œ. œ. æ æ æ

œ. æ

œ æ

3

3

3

3

∑ 7

> ≈#œR ≈ ‰.

#>œ ‰ ‰ ‰. J

7 16

> œ ‰ ‰ ‰. J

7 16

œ œ œ ‰.

7 16

sfz

> ≈ œ ≈ ‰. R

mf

mf

∑

‰ ‰.

∑

œ . ‰. ≈ J œJ

‰ ‰.

∑

‰. ‰.

# œ. ‰ J

œ #œ œ œ œ œ. œ. #œ.

∑

f

∑

œ.

œ œ œ # œ. œ

œ.

œ.

œ œ œ œ œ.

œ.

œ œ œ œ œ.

#œ.

œ œ œ œ #œ.

œ.

œ #œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ. #œ. æ æ & æ æ ≈# œæ œæ ≈ œæ#œæ œ œæ œ ≈ æœ#æœ ≈ æ æ œ #œæ#œ ≈#æœ æœ ≈ æ æ œ æ æœ ≈#æœ æ ≈ æœ æœ œ æ æœ ≈#æœ æ ≈ æœ æœ œ #œ #œ ord. 1/2 bœ œ œ #œ #œ œ œ œ œ # œ œ # œ n œ #œ. œ œ œ b œ œ bœ œ œ œ b œ œ ∑ œ. &

Vln.II

‰. ‰.

p

∑

7 16

mf

sfz

‰ ‰.

sfz

° ¢/

Vln. I

Db.

∑

>œ > ≈ œR ≈ ≈ ® œ#œ œ J ‰ ‰ ‰.

sfz

f senza sord.

mf

mp

∑

œ -œ b -œ

mf

bœ œ œ œ œ œ ‰.

mp

r œ. œ#œ#œ nœ œ œ ≈ ≈ ‰.

mfp

j j œ œ.

#œ œ. #œ œ œ œ œ œ J

f

mf

mf

mp

‰.

œ. œ œ œ #œ #œ œR ≈ ≈ ‰.

#œ.

mp

mp

f

œ.

>. ≈ #œR ‰.

∑

≈

œ. œ nœ œ œ -œ ≈ œ#œ œ. J

#œ.

mfp

∑

senza sord.

Œ

œ #œ œ.

mf

∑

mf

œ J

mf

mf

sfz

?

Tbn.2

≈ ® œKr‰. >

o œ œ œ

mf

sfz

?

Tbn.1

Œ

‰.

#œ. ≈ œ. ≈ ‰ > >

sfz

senza sord.

f

‰.

sfz

+ r ≈ ‰ œ. >

> #œ œ œ œ R ≈ ‰

sfz Hn.2

œ œ#œ

mf

mf

7 16

œ. œ œ œ 7 ® 16 mp mf

œ.

‰.

fp

∑

7 16 7 16

œ œ œ # œ. œ. œ œ œ œ œ7 16 â œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ 7 16 œ œ œ œ œ. #œ. œ œ œ œ 7 16 â œ œ œ œ #œ. œ. œ œ œ œ 16 7

Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . œ. œ. œ. œ. œ. 7 J J J 16 # Ÿœ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œ. œ. œ. œ. 7 J J J 16

∑

∑

∑

7 16


Picc.

∑

∑

∑

48

∑

7 & 16

∑

∑

∑

48

∑

7 & 16

∑

∑

∑

48

∑

Œ

7 & 16

∑

∑

∑

48

∑

œ b œ œ#œ œ œ œ œ n œ b œ nœ#œ œ œ œ œ

Fl.1

Fl.2

Ob.1

7 & 16

Ob.2

Cl.1

7 & 16

Cl.2

7 & 16

∑

∑

∑

48

∑

∑

∑

48

∑

48

∑ Œ

Bsn.1

Hn.1

¢

∑

∑

∑

48

∑

? 16 7

∑

∑

∑

48

∑

∑

∑

° 7 & 16

œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈

Ϯ

f

Hn.3

7 & 16

Hn.4

œœ

mp

≈

œœ

≈

œœ

≈

œœ œœ mf

≈

œœ

≈

œœ

≈

œœ œœ

≈

f

œœ

≈

œœ

≈

Tpt.1

7 & 16

Tpt.2

7 œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ & 16

B. Tbn.

Tom-t.

mp

mf

mp

mf

∑

¢

∑

? 16 7

mp

° 7 #œ & 16

.

7 & 16 tutti

7 & 16

7 æœ B 16 æ

®

Db.

Ϯ

®

¢

≈

? 16 7

œ œ. #œ. ≈ œ œbœ œ

b œ œ œ.

œ

œ

Œ

#œ. p

#œ. œ.

œ.

Œ

#œ.

#œ. œ.

œ.

œ œ >œ œ > œ >œ œ > œ œ œ œ œœœ œœ > > > >

®

œœœ

>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

œ œ 4 œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 8 >œ. 4 8 œ

œ 4 bœ œ. 8

bœ œ œ œ œ #œ œ. œ. bœ. œ.

œ œ #œ.

#œ œ

œœ œ -

48 ˙

∑

∑

∑

48

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ # œ. œ

œ.

p

48

œ

œ.

œ œ œ.

∑ œ œ œ.

#œ.

œœ 4 8

mp

∑

∑

œ. ææJ

œ ææ

œ. ææJ

#œ ææ œ

o

∑

œ ææ

∑

œ. ææJ

mp

œ. ææJ

œ. ææJ

#œ ææ

œ. ææJ

œ

>œ > mp œ œ. J

p

mp

3

bœ-

œ. œ-

œ #œ œ œ

Œ

ff

ff

œ.

j œ

# œ.

j œ

fff

fff

j œ

bœ .

fff

# œ.

œ J

mf

#˙ 48 ææ

8

# œ.

œ

œ J

â

b -œ

âââ œ-

3

œœ œ -

3

bœ-

œ-

œ

ff

b˙ fff

œ œ œ

œœ œ œœœœœ

(L.v.)

ff

œ.

ff

∑ btutti œ æ ff

œ æ

œ æ

œ æ

∑ #˙ ææ

sul C

gliss.

ff

bœ ff

œ

œ

œ œ bœ œ œ #œ œ œ

œ œ

œ

ff

tutti

#œ ææ bœ

œ bœ

≈

48 #ææ˙ mf

f

˙

œ J

nœnœnœnœ

#œ. bœ #œ œ œ

ff

mf

#œ œ œ œ œ #œ œ œ 48 œ

fff

˙

œ-

48 æ˙ æ

#œ œ bœ œ ‰

fff

œ ææ

mf

> œ#œ œnœ ‰

˙

œ.

#˙ ææ

œ J

fff

˙ ææ

mf

#œ.

#œ. œ.

˙

œ J

mf

∑

#œ.

“” œ 4 œ. 8 “” 48 æ˙ æ

mp

œ

Œ

fff

œ œ 48 œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > >

∑

œ # œ. œ

œ #œ œ œ

? œ. ® ® ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ fff >œ #œ œbœ œ œ 48 #œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® #>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ ‰

œœ

∑

œ.

f

œ

f

> > > > > > > > œ œ 48 œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

48

œ #œ œ œ

œ

p

œ #œ œ œ

œ

f

#œ œ#œ œnœnœnœnœnœ

œ

œ

∑

? 16 7 #ææœ

Vc.

≈

f

∑

∑

7 œ. & 16

Vla.

≈

œœ

mf

7 ¢ / 16

Vln. II

mf

∑

° / 16 7

Vln.II

∑

œœ

f

°? 7 ¢ 16

Vln. I

œœ

? 16 7 œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ ≈ œ #œ >œ. . >. >

tutti

Vln.I

∑

f

b œ œ œ.

4 ® ® ® ® œ œ 8 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ f #œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ œ #>œ œ >œ œ >œ œ 48 ≈ ≈ ≈ ® ® ® ® f

f

? 16 7

Tbn.2

Cym.

f

? 16 7

Tbn.1

Timp.

≈ œ œ œ #œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ

Œ

7 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ & 16 #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œœ

Tpt.3

Tba.

∑

p

œ

7 œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ 4 ≈ ≈ ≈ ® ® ® ® & 16 #œ œ œ œ œ œ #œ œ 8 # œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ œ #>œ œ >œ œ >œ œ mp mf f 7 ∑ ∑ & 16 œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ 48 œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > f

Hn.2

f

p

∑

∑

p

œ bœ œ

œ

œ b œ œ#œ œ œ œ œ n œ b œ nœ#œ œ œ œ œ

∑

∑

f

p

∑

? 16 7

flz. œ æ flz. œ ææ

f

Bsn.2

>œ #œ œbœ

D 52 ° 7 & 16

˙

fff

gliss.

œ

gliss.


&

Fl.1

&

Fl.2

&

Ob.1

&

Ob.2

&

C.A.

&

Cl.1

&

Cl.2

Cbsn. Hn.1

∑

œ

#œ n˙ œ œ#œœ nœ œœ

Œ

pp

Πpp

p

œ œ #œ

p

∑

Gr.c.

¢

°? ¢

T.-t.

Hp.

Vln.I

æ & œ

Vln.II

?

Vc.

Db.

¢

? ˙ ææ

sul pont.

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑ ∑

mp

43

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

. bœ œ œ mp

pp

œ

œ ˙

∑ Œ

Œ

mp

∑

r œ ˙ mp ˙

∑

∑

‰.

˙

˙

p

˙

˙ ˙

p

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

senza sord.

43

∑

∑

43

set straight mute

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

43

Œ

œ

pp

œ

œ

pp

œ œ œ œ #œ #œ

Œ

Œ

‰. ∑

#œ æ

bœ æ

pp

˙

∑ ∑

œb œ ˙

con sord.

mp

œb œ ˙

mp

con sord.

43

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑

∑ ˙

∑

# ˙˙

b˙˙ div. pp

æ œæ

(L.v.)

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ Œ

Œ

mp

Œ bœ

mf

Œ

&

b œ œ.bœœ mf

Œ

œ

Œ

b œ œ.bœœ mf

Œ

mf

j ‰ b œ œ.bœœ œ mf ∑

∑

∑

Œ

mf

∑

3œœ-b œ -œ œ # œ

∑

j‰ j ‰ b œ œ.bœœ œ b œ œ.bœœ œ ∑

mf

œ

œ ∑

mf

œœ-b œ -œ œ # œ

Œ

∑

Œ

>œ bœ. R ≈ ‰

Œ

Œ

>œ bœ. R ≈ ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

mp

mp

mf

b>œ mf

mp

‰ œj œ œ œbœ œ.#œbœ œj ‰ Œ 3

mp

Œ

b>œ mf

b>œ b>œ

mf

mf

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

43 43

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑

∑

∑

mp

Œ

Œ

o

˙. p

∑

∑

43

∑

∑

43

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑ Œ

Œ

œ o

˙. p

∑

∑

pp

pp 9

43

Œ Œ

Œ

B

Œ

B

œ œ J

∑

∑

œ

Œ

mf

∑

˙ œ ∑ bœ œ œ œ œ #œbœ 43 b#˙˙˙˙˙ Œ œ œ œ bœ œ œ # œ mf œ f tutti ˙ œ œ œ #œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ 43 œ Œ Œ ˙â

pp

˙ ∑

p

œ œ œ bœ bœ

∑

≈ ‰

∑

∑

3

∑

mp

∑

∑

mf

#œ œ œ œnœ#œ#œ œ b œR

∑

Œ

mp

∑

∑ ord.

∑

œ#œœ#œ œ

∑

p

gliss.

∑

5

Ó

∑

˙

˙ bœ

∑

˙.

∑

pp

div.

mp

˙

˙.

∑

#œ n˙ œ œ#œœ nœ œœ

∑

bœ ˙ R

˙.

43

∑

œ

˙.

43

bœ nœ

bœ œ œ œ

œœ

mp

∑

43

∑

Œ ∑

∑

43

43

Œ

∑

43

b˙ ∑

43

43

p

mp

43

43

p

˙ ˙

43

∑

∑ œ œ œ œ

gliss.

∑

Œ

∑

∑

∑

æ B #œnœ ˙æ œ # œ œ#œn œ # œ œœn œ # œ œ œ œnœ

Vla.

∑

∑

pp

∑

&

Vln. II

∑

˙

pp

æ œ

∑

∑

∑

&

Vln. I

∑

∑

/ ˙

° bœ œ &

43

∑

∑

{&

∑

∑

∑

pp

/ œ œ ¢/

Œ

∑

˙

Œ

˙

∑

∑

∑

set straight mute

°/

Cym.

Tom-t.

?

Œ

∑

∑

∑

pp

? ˙

B. Tbn.

∑

∑

∑

˙ ˙

? œ

∑

43

∑

pp Tbn.2

Œ

∑

∑

& b˙

? œ

Tbn.1

ord.

∑

∑

˙

& ˙

Tpt.3

∑

∑

∑

& #˙

œ

∑

(q = 44)

∑

∑ pp

˙

3

∑

Œ

ord.

∑

∑

43

∑

p

œ œ #œ

∑

∑

bœ œ œ œ # œ

∑

∑

œ œŒ o

pp

p

& bœ œ bœ œ #œ

Tpt.2

Timp.

œ bœ œ œ œ œ 3 #œ œ nœ œ œbœbœ œ #œ nœ &

Tpt.1

Tba.

pp

∑

? ˙

Hn.4

˙

œ

¢ ° & ˙

Hn.3

œ

pp

pp

?

Hn.2

pp

˙

˙

? bœ œ

Bsn.2

œ

pp

˙

˙

? bœ œ

Bsn.1

œ#œ

˙

œ#œ œ œ #œ

e = 88

˙

&

B. Cl.

molto rit.

∏∏∏∏∏∏∏∏

° #˙ & 58

Picc.


° & 68

Picc.

accel.

∑

∑

E 44

44 œ #œ œ.

q = 84

∑

. #œ # œ

Fl.1

&

∑

∑

Fl.2

&

∑

∑

Ob.1

&

∑

∑

&

∑

∑

44 œ #œ œ.

C.A.

&

∑

∑

44

Cl.1

&

∑

∑

44

∑

&

∑

∑

44

∑

∑

&

∑

∑

44

∑

∑

Ob.2

Cl.2

B. Cl.

. #œ # œ

œ œ J

ff

œ

œ

. #œ # œ

œ œ J

ff

44 œ #œ œ. ff

∑

∑ Ó

44 œ œ œ#œ œ#œ œ œ œ.

œ

? œ

Bsn.2

?

∑

∑

44 œ œ œ#œ œ#œ œ œ œ.

?

∑

∑

44 w

Cbsn.

Hn.1

¢

° & œ &

Hn.2

& œ

Hn.3

&

Hn.4

Tpt.1

&

Tpt.2

& &

Tpt.3

. #œ # œ

œ œ J

ff

44 œ #œ œ.

Bsn.1

œ >

≈ œ >

œ

œ

œ >

œ >

œ

œ

j #œ œ #œ œ > 3

f

3

ff

3

44 œ b>œ œ. > > ff

j œ

3

f

œ #œj œ f

3

3

j œ œ

3

3

j œ

3

3

f

3

3

b œ œ.bœœ œ nœ bœ œ nœ bœ

mf

Tbn.1

B >œ

Tbn.2

B b>œ

œ.

n œ b œ.

j bœ nœ bœ nœ 3

f

Œ

j bœ nœ

6

j bœ

3

3

j œ n œ b œ n œ b œ n œ œbœnœ œ #œ nœ

bœ œ œ œ œ 3

3

3

3

f

# œ œ b3œ œ nœ bœ3 œ nœ b3œ œ

?

Timp.

Gr.c.

? ¢ Œ °? ¢

Hp.

Vln.I

œ J

œ

bœ 3 nœ bœ J

œ.

j bœ

f

æ œæ o

44 wÁ

¢/

∑

∑

44

&

Vln.II

˙

∑

Vc.

?

Db.

?

œ #œ œ œ

¢

mp

ff

#œ œ œ œ œ œ

mf

B

Vla.

˙

˙.

∑

6 bœ œ œ œ œ œ

mf

bœ #œ

œ

œ bœ œ bœ .

mf

44

3

3

44

‰ 78

∑

43

∑

∑

78

∑

43

∑

∑

43

∑

∑

#œ nœ

44 #˙

˙

˜˙

ff

w

ff

œ.

44 w

œ œ œ bœ

44 w

ff

w

10

˙.

ff

˙.

ff

∑ ˙. ff

∑

∑

78

∑

43

∑

∑

43

∑

∑

B

b˙ .

43

∑

∑

B

b˙ .

43

∑

∑

j3Œ œ >œ 4

œ #œ

Œ

j3Œ œ œ 4

œ #œ

Œ

œ #œ

Œ

ff

ff

j3Œ œ >œ 4 ff ‰ j3Œ œ œ 4 ff

∑

œ œ

Œ

˙.

ff

œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

3

3

3

j3Œ œ >œ 4 ff

43 Œ 43 Œ

ff

œ #œ Œ Œ

œ bœ

Œ Œ Œ

3

#œ œ

nœ œ œ bœ

˙

œ

œ

fff

œ œ

fff

œ œ

fff

œ œ

˙

fff

∑

∑

78

∑

43

∑

∑

78

∑

43

∑ ∑

∑

78

∑

43

∑

∑

78

∑

43

∑

∑

78

∑

43

∑

∑

43

∑

∑

ff

œ #œ

fff

œ.

∑ Œ

Œ

œ œ

˙

æ ˙æ.

fff

ff

≈

‰ ∑

Œ

fff

43

bœ >œ 3 Œ bœ bœ J 4

˙

œ

∑

78 œJ ‰ Œ Œ.

œ œ

fff

œ œ3

78

p

œ

∑

∑

œ œ

43

43

˙

fff

œ

∑

œ bœ œ #œ J

œ

œ œ3

78

Œ

œ #œ

œ

Œ

˙

fff

œ œ

bœ. bœ. #œ .

78

œ

œ

ff

œ œ

fff

ff

Œ

∑

˙

œ

3

j 43 œ. œbœ. œ œ #œ. œnœ#œ œbœ œ nœ œ >> >œ #œ.nœnœ. ∑ œ 43

∑

ff

ff

j3 bœ >œ 4 Œ bœ bœ

78 Ó

fff

ff

78 Ó

˙.

fff f

43

∑

œ œ. #œ J

˙.

œ œ3

®≈

ff

œ

∑

ff

7

f

bœ b>œJ 3 Œ bœ. œ œ Œ 4

p

˙

78 Ó

mf

˙

Œ

œ

mf

(L.v.)

Œ

∑

œ œ œ œ #œ 7 œ ‰ Œ Œ. J 8J

œ

∑

78

œ œ œ œ #œ 7 œ ‰ Œ Œ. J 8J

∑

3 œ œ œ #œ J 3

∑

j 7Ó #>œ 8

n>œ >œ.

∑

44 w

∑

#œ mf

œ œ.

æ wæ

ff

6

∑

j 7 #œ 8

æ wæ

ff

∑

° &

j œ >œ

œ. #œ. nœ. #œ #œ

44 wææ

∑

∑

43

j 87 Œ. nœ j œ 78 bœ. œb˙ > ff

œ. >œ >

3

ff

/

Ó

∑

j 7Ó #>œ 8

# œ # œ.

j #>œ n>œ

œ œ

44 ææ w

∑

∑

j >œ œ

ff

‰ 78

mf

>œ >œ.

f

6

3

∑

˙.

> bœ œ . > > bœ œ . > > bœ œ . >

j #>œ n>œ

44 œ œ œ#œ œ#œ œ œ œ.

∑

{&

> bœ œ . > > bœ œ . >

j >œ #>œ fff 44 œ œ œ#œ œ#œ œ œ œ.

44 nw

3

∑

fff

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ

f

∑

j 78 Œ. nœ

44 >˙

3

43

n œ b œ.

nœ J

3

nœ bœ J

?

∑

j >œ # œ

°/

Cym.

T.-t.

œ

f

? bœ .

B. Tbn.

Tba.

Œ

œ b3œ œ nœ bœ3 œ nœ bœ3 œ

‰ 78

78

f

f

∑

j œ 78 Ó >

44 œ > fff 44 œ > fff 44 œ >

œ. œ. œ œ #œ nœ œ #œ nœ b œ œ.bœœ œ #œnœ œ #œ nœ f #œnœ

∑

œ. >œ >

fff

3

∑

43

j #>œ n>œ

44 œ > fff 44 œ >

bœ nœ œ bœ nœ œ bœ nœ œ

‰ 78

fff

44 œ b>œ œ. > >

3

bœ nœ œ bœ nœ œ bœ nœ œ

∑

œ bœ œ œ bœ œ 7 8 bœJ ‰ Œ Œ.

w

Ϯ

œbœnœœ#œœ#œ

43

œ œ œ œ #œ 7 œ ‰ Œ Œ. J 8J œ œ œ œ #œ 7 œ ‰ Œ Œ. J 8J

ff

j œ œ

3

78

∑

œ œ J

q = 80

poco rit.

(tutti poco dim.)

œ œ

ff

∑

æj œæ

˙.

p

bœbœ#œ

˙.

ff

∑

˙. ˙.

div.

ff

˙˙..

div.

ff

b˙ .

b ˙. ff

œ

ff

˙

fff

œ œ


F

° n˙ &

rit.

Meno mosso

76

Picc.

mp

&

Fl.1

&

Fl.2

B b˙ .

Bsn.1

¢

∑

p

p

? #œ #˙

44

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

44

∑

∑

∑

∑

∑

Œ œ b˙

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

Œ ˙.

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

Œ ˙.

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

&

Tpt.1

?

Tbn.1

?

Tbn.2

B. Tbn.

¢

?

°? ææ ¢ ˙.

mp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

pp

pp

mp

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

senza sord.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

senza sord.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

senza sord.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ#œ œ œ Ó œ#œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w p

p

p

w

Œ

˙.

pp

p

w

44 w

w

∑ ∑

p

w

mf

p

w

w p

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

44

¢&

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ

œ sul w pont. æ

& b˙˙..

Vln.II

B ˙.

Vla.

?

Vc.

¢

44 œ B œ #æ˙ pp

bœ œ #œ

. ? ˙ pp

mp

∑

44 ˙

n˙ ææ

sul pont.

à4

44

p à4

Œ

Ó

p

˙

pp

w p

œ µ œ n œ n ˙ œ #œ w ææ æ æ ææ

∑

∑

44 œ. #œJ œ Œ

∑

∑

44

∑

mp

œ Œ

∑

∑

° ˙. & ˙.

mp

œ œ œ œ œ bœ ˙

∑

/

{

Œ œ

∑

∑

Tri.

≈

∑

pp

°/

T.-t.

∑

mp

∑

p

p

44

pp

∑

w

mf

44

œ œ œ. #œ.

5

∑

p

mf

44

pp

mp

∑

p

44 w

44

Ó

o

‰ j œ œ œ œ œ œ bœ ˙

∑

mf

œ œ

∑

∑

œ J ‰ 44 w

˙

∑

∑

œ œ œ 44 w

? ˙

∑

pp

44

mf

œ œ

∑

Œ ˙.

w

∑

∑

mf

œ œ

∑

∑

44 #w

∑

∑

nw

& ˙

Tpt.3

∑

∑

4 œ #œ 4 w mf #œ œ3 nœ 4 4 #w

Œ

∑

pp

∑

mf

3

∑

44

œ œ 44 #w

œ

∑

Œ ˙.

mf

& b˙

Tpt.2

∑

˙.

Ó

>. œ œ#œ œ b œ n œ b œR

≈‰ Œ Ó

∑

w

& ˙

∑

∑

4 œ #œ 4 n w

Hn.4

∑

∑

mf

& ˙

∑

∑

& b˙

p

∑

∑

w

mf

∑

44

#œ œ 44 #w

Hn.3

Db.

p

∑

° ˙ &

Hn.2

Vln.I

p

B b˙ .

Bsn.2

Hp.

p

∑

&

B. Cl.

Tub. B.

p

& ˙.

Cl.2

Gr.c.

p

& ˙.

Cl.1

Timp.

˙.

&

C.A.

Tba.

p

& ˙.

Ob.2

Hn.1

pp

& ˙.

Ob.1

Cbsn.

˙.

q = 66

Œ

44

pp

∑

∑

w æ

w ææ w æ

∑ Solo dolce

Œ œ mp

œ œ œ œ ∑

w ææ

Ó

mf

w æ ∑ œ ∑

b œ ˙.

w ææ

w ææ

Ó

s. > #œ.glis œJ œ Bœ #œ. ‰ Œ J

w æ ∑

Bb œ. J‰

pp

∑ 11

∑

w ææ

Bord. ˙ æ

w æ

p

w

mp

#˙ ææ ∑

mf

µ˙ ˜˙ ææ ææ

nsul w pont. æ

µ˙ ææ

w æ

n˙ ææ

w

mp

w ææ w æ

œ œ œ œ œ bœ ˙ .

Solo dolce

Œ œ mf

∑ ∑

Bbœ. ‰ J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑


G ° & 89

Picc.

& Ó

Fl.1

& Ó

Fl.2

accel.

Molto agitato

∑

∑

˙

o ˙ o

w

Ó ˙

pp

w

˙

q = 116 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > ˙ ˙. #œ ≈ ‰ œ#œnœ œbœ œ nœ œ œ bœ 45 œR ≈ ‰ ‰ ≈ >œR >œ ≈ >œ ≈ Œ ‰ >œ >œ 48 ˙ R 43

Œ

B œ #œ n>œ pp

B œ #œ n>œ

#>œ

pp

3

&

∑

∑

∑

Ob.2

&

∑

∑

∑

&

∑

Cl.1

& Ó

Cl.2

& Ó

B. Cl.

Bsn.1

Cbsn.

Hn.1

¢

o ˙ o

w

˙

pp

˙

w

pp

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

Hn.3

&

∑

∑

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

Tpt.1

&

∑

∑

∑

&

∑

Tba.

Timp.

Gr.c.

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

?

°? ¢ °/ /

Cym.

Tub. B.

Hp.

Vln.I

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{

∑

?

∑

∑

∑

pp

? ?

pp

∑

˙ ææ ˙ ææ

˙

tutti

tutti

˙

ord.

˙ ˙

œ œ

œ œ

45 œr ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ ≈ œ ≈ Ó > >> >

∑

∑

ff

45 œr ≈ ‰ ‰ ≈ œr œr ≈ ‰ Ó > >> ff 54 œj ‰ Œ Œ Ó ff

Ár ≈ 45 œ ‰ Œ ff

#-œ

∑

∑ ∑

mf

bœ nœ œ œ bœ 6

Œ

Ó

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

> œ œ œ#œ b œR ≈ ‰ 43 Œ œ œ œ#œ

∑

43 Œ ˙

Œ

∑

43

∑

43

∑

mf

f

mp

f

∑

r œ ≈ ‰ >

bœ œ f

œ œ‰

f

œœ

∑

nœ œ bœ œ #œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

∑

43

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

45

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

45

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

48

∑

∑

43

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

48

∑

∑

43

∑

∑

∑

45

∑ >œ >œ >œ >œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó fff

f

fff

f

>œ >œ >œ >œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó > >> > 45 bœR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Ó >œ >œ >œ >œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó f

>œ >œ >œ >œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó fff

f

fff

f

12

bœ R ≈ ‰

#œ R ≈ ‰ f

f

œ ‰ ‰ R ≈

œ œ ‰ ‰ œ ≈ R

∑

mf set straight mute

mf

43

∑

∑

>œ >œ >œ set straight mute 4 b>œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó 8

ff

∑

∑

∑

mf

>œ >œ >œ >œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó

43 Œ ˙

∑

48 ‰ ≈ r ≈ ≈ Ó >œ >œ >œ mf 48 ‰ ≈ œr œ ≈ œ ≈ Ó >> > mf 48 ‰ ≈ r ≈ ≈ Ó œ> >œ >œ >œ >œ mf>œ set straight mute 48 ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó

mf

∑

Œ

43

mf

ff

f

∑

ff

>œ >œ >œ mf>œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó

b œ œ #œ œ#œ œ n œ œ

b˙ 43 Œ

∑

œ #œ œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

mp

ff

Œ

∑

mf

r r 45 œ ≈ ‰ ‰ ≈ œ œ ≈ œ ≈ Ó > >> > mf ff >œ >œ >œ b >œ 54 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Ó

∑

Œ

∑

ff

ff

f

∑

mf

fff

∑

mf

mp

ff

œ

∑

mp

ff

45 œr ≈ ‰ > ff 54 r ≈ ‰ b>œ ff 54 r ≈ ‰ >œ ff > œ 45 R ≈ ‰

3

∑

mp

45 œr ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œr ≈ ‰ Œ > >> > > > mp mf ff 54 œr ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ ≈ œ ≈ Ó 48 ∑ > >> >

Muta in Gr.c. (quickly!)

∑

B

¢

˙

∑

w & ææ

Vc.

˙

&

° wæ & æ

Vla.

˙

mf

> >> > >> 45 œR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œR ≈ ‰ Œ ?

∑

∑

˙

mp

r r r 45 œ ≈ ‰ ‰ ≈ œ œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œ ≈ ‰ Œ > >> > > > mp mf ff > >> > >> 45 œR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œR ≈ ‰ Œ ?

∑

∑

¢& w

Vln.II

Db.

∑

ff

∑

∑

?

B. Tbn.

∑

&

?

ff

∑

∑

Tbn.2

> >> > >> 45 œR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œR ≈ ‰ Œ

ff

∑

Tbn.1

mp

mf

ff

&

Tpt.3

mp

mf

ff

> > mf> > >> 54 œR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œR ≈ ‰ Œ

Hn.2

Tpt.2

mp

mf

>œ >œ >œ >œ >œ 4 œ b>œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Œ ‰ 8 R ≈ ‰ Œ

Ó ∑

° &

mp

> > mf> > >> 54 œR ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ ≈ œ ≈ Œ ‰ œ œ 48 œR ≈ ‰ Œ ff

>œ >œ >œ >œ >œ >œ œ 48 R ≈ ‰ Œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Œ ‰

∑

?

>œ >œ >œ >œ >œ >œ œ 48 R ≈ ‰ Œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Œ ‰

>œ >œ >œ >œ >œ 4 œ b>œ 45 R ≈ ‰ ‰ ≈ R ≈ ≈ Œ ‰ 8 R ≈ ‰ Œ

Ó

∑

∑

pp

mf

ff

ff

∑

&

B

Bsn.2

∑

˙

B>œ B>œ

3

#>œ

Ob.1

C.A.

10

Œ

Œ

∑

Œ

Œ

∑


° & 98

Picc.

&

Fl.1

Ob.1

&

Ob.2

&

C.A.

&

Cl.1

& &

Cl.2

?

Bsn.1

?

Bsn.2

Hn.1

¢

?

° &

∑

Œ

∑ bœ

≈

œ

œ ≈ R ≈ ‰

œ ≈ œ ≈ œ ≈ ‰ R

∑ œœ

Œ

Œ

#œ ≈ œ ≈ œ ≈ ‰ R

œœ‰

#œ ≈ ‰ R

œ ≈ ‰ R

œœ‰

œ ≈ œ ≈ œ ≈ ‰ R

œœ‰

œ ≈ ‰ R

œ ≈ ‰ R

∑

∑

œ bœ #œ f

Œ

≈

nœ œ #œ

œ bœ #œ #œb œ œn œ #œ œ œ œ œ œ R ≈ ‰

p

mf

f

f

œœ‰

∑

œœ‰

∑

#>œ. J ≈

‰ œœœ

#œ R ≈ ‰

>œ. J ≈

‰ œ œ œ

œ R ≈ ‰

>œ. J ≈

‰ œ œ œ

œ R ≈ ‰

44 #œ nœ œ bœ #œ œ œ Ó #œ ff

44 ‰

œ bœ #œ œ œ #œ Ó

ff

44 Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙. ˙ Œ

Œ

p

mf

Œ

#œ#œ œ œ #>œ nœ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ #œ bœ œ nœ œ #œ œ œ mp mf

Œ

f

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

44

∑

mf

œ

f

#œ R ≈ ‰ f

œ #œ #œ nœ œ#œ œ œ#œ bœ nœ nœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ œ œ bœ#œ œ œ nœ œ œ#œ

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

f

mf

Œ

Œ

œ R ≈ ‰

∑

f

r bœ ≈ ‰

œ R ≈ ‰

∑ mp

ff

∑

œ œ œ bœ #œ œ œ œ#œ #œ œ œ œ R ≈ ‰

p

#

œ ‰ #œ bœ œbœ nœ Œ

44

b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ #œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ #œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ nœ œbœ œ œ ≈ œbœ#œ ≈ œ b œ œ ≈ 44 Œ

& Œ

B. Cl.

∑

œ #œ œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ

&

Fl.2

Cbsn.

∑

# œ œ #œ œ bœ œ ‰ ff

44 Ó

bœ œbœ nœbœ œbœ œ

44

∑

f

#œ œ #œ nœ#œ œ œ nœ 4 œ. 4 f

œ œ œ #œ œ nœ œ #œ 44 œ. œbœ œ œ#œ œ bœ œ 44 r ≈ ‰ œ >

œ #œ J

œ

œ

œ

#œ J

f

mf

Œ

Ó

∑

44

∑

Hn.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Hn.3

&

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Tpt.1

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Tbn.1

?

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Tbn.2

?

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

&

∑

∑

∑

∑

Œ

B

∑

Œ

?

∑

Œ

Tpt.2

Tpt.3

Tba.

Timp.

S. D.

Vln.I

¢

°? ¢ ° ¢/

° &

Vln.II

Vla.

Vc.

Db.

¢

?

con sord.

Œ

Œ

œbœ œ œ 44 œ œ œ #œ œ

∑

con sord.

∑

Œ

Œ

4 bœ nœ œ œ 4 œ œ#œ œ œ

œ

mf

∑

>œ≥ R ≈ ‰

mf

>œ≥ R ≈ ‰

mf

∑

>œ≥ R ≈ ‰ >œ≥ R ≈ ‰

Œ Œ

>œ≥ R ≈ ‰ >œ≥ R ≈ ‰

æ ˙æ.

æ ˙æ.

pp

>œ R ≈ ‰ >œ R ≈ ‰

#>œ ≈ ‰ #>œR ≈ ‰ R >œ R ≈ ‰

∑

>œ R ≈ ‰ ∑

>œ R ≈ ‰ >œ R ≈ ‰

#>œ ≈ ‰ R

> 44 œr ≈ ‰ ff œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ 44 R ≈ ‰

Ó

Œ

Ó

œ œ #œ nœ œ œ œ œ 4 œR 4 ≈ ‰

Œ

Ó

44 œ ≈ ‰ R

Œ

Ó

ff

mf

ff

˙

ff

>œ R ≈ ‰

˙

44 œR ≈ ‰

Œ

Ó

Œ

œ œ #œ nœ r œbœ œ bœ 44 nœ ≈ ‰

Œ

Ó

ff

mf 13

poco cresc.

Œ

mf

ff

œ

poco cresc.

mf

∑

Œ

œ


° &

∑

H 68

∑

∑

Œ.

&

∑

bœ 68 œ œ œ œbœ œ œ œ œ nœ œ œ R ≈ ‰ ‰ Œ.

∑

Œ.

&

∑

. . . 68 ‰ œ œ. ‰ #œ œ

œ. ‰ ‰ Œ. J

∑

Œ.

∑

∑

∑

∑

104

Picc.

Fl.1

Fl.2

mp

mp

œ œ#œnœ œ œn˙ & œ#œ

Ob.1

68

f

C.A.

Cl.1

Cl.2

B. Cl.

Bsn.1

Bsn.2

Cbsn.

Hn.1

œ œbœ œ œ œbœ œ 68

& Ó

Ob.2

¢

∑

f

∑ ˙.

∑

∑

68

∑

∑

∑

&

∑

68

∑

∑

∑

&

∑

68

∑

?

∑

68

∑

∑

&

mf

p

œ œbœnœ œ f

#œ œ nœ p

œ bœ œ p

‰ ‰

#>œ >œ ‰ ‰

>œ >œ mp

bœ. ‰ ‰ Œ. J

∑

œ b œ.

poco rit.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>> ‰ œœ ‰

∑

∑

∑

∑

p

p

‰ ‰

œ œ‰ ‰ >>

mp

#œ nœ#œ œ. #œ œnœ#œ œ œ

∑

>œ >œ

∑

# œ. J ‰ ‰ Œ.

∑

f

bœ .

p

mf

68 œ. œ œ œ œ œ œ# œ œ œ bœ œ# œ. n œ œ.

&

b >œ >œ

bœbœ œ œnœ bœ œR ≈ ‰ ‰ Œ.

Œ.

∑ >œ >œ

lontano

bœ œ bœ œ bœ œ œ .

Œ.

∑

∑

∑

∑

‰ œœ ‰ >pp>

∑

∑

∑

∑

Œ.

∑

∑

∑

∑

b œ n œ œ#œ œ œnœ œ œfir b œ

∑

∑

∑

b œ n œ œ#œ œ œnœ œ œfir b œ

∑

∑

∑

∑

∑

pp

p

∑

lontano

p lontano

?

∑

68

∑

∑

?

∑

68

∑

∑

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑ Œ.

∑

p

œ

œ œ bœnœ œbœ œ œ bœ

p

∑

pp

f

œ n œ b œ.

œ

j œ b ˙. p

j œ ‰ ‰ Œ. >.

ff

Hn.2

&

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.3

&

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.4

&

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& œ

senza sord.

Tpt.1

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& œ

senza sord.

Tpt.2

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tpt.3

& œ

68 senza sord. ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

Œ

Ó

con sord.

œ

mf

poco cresc.

œ

j ‰ ‰ Œ. #œ. > ff

j œ ‰ ‰ Œ. >.

ff

j ‰ ‰ Œ. œ >.

ff

∑

Tbn.1

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.2

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B. Tbn.

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

68

∑

c.l.batt.

œ œ œ Œ.

∑

&

∑

68

∑

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ Œ .

∑

B

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vc.

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Db.

?

∑

68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

S. D.

Vln.I

¢

°? ¢ ° ¢/

° &

Vln.II

Vla.

¢

œ œœ œ œ œ

mp pizz. p

œ œ œ œ

œœ œœœœ œ œ œœœœœœ œœœœœœ

p

mp

œ œ œ œ

œœ œœœœ œ œ œœœœœœ œœœœœœ mp

p

14

≥j œ ‰ ‰ Œ. >. ff >œ≥. J ‰ ‰ Œ. ff

∑


° & 113

Picc.

& Œ.

Fl.1

& Œ.

Fl.2

Meno mosso

∑ œ#œbœ œ mf

œ#œbœ œ

&

∑

Ob.2

&

∑

&

∑

&

∑

&

∑

&

∑

?

∑

Cl.1

Cl.2

B. Cl.

Bsn.1

Bsn.2

?

∑

Cbsn.

?

∑

Hn.1

¢

Tpt.1

Tpt.2

Tpt.3

Tbn.1

&

∑

?

∑

/

∑

¢/

∑

œ

œ œ b œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ n œ.

œ

œ œ b œ.

ff

œ œ n œ.

œ

œ œ b œ.

œ

#œ. j œ #œ œ bœ

œ.

œ

œ #œ. J

œ nœ. J

∑

œ #œ. J

œ nœ. J

∑

œ #œnœ œ.

œ bœ œ .

ff

œ

ff

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

œ.

Œ.

58

∑

∑

68 Œ.

mf

#œ #œ œ#œ bœ œ

œ.

Œ.

58

∑

∑

68 Œ.

∑

œ

mp

œ b œ œ#œbœ œ bœ .

j #œ nœ. #œ œ œ 58 œ œ œ#œ#œ œ œ f

ff

58

∑

58 Œ

58 Œ

∑

58 Œ

‰ #œ

∑

∑

58 Œ

‰ bœ

∑

∑

58

∑

j‰ ‰ œ.

∑

∑

58

j œ. ‰ ‰

∑

∑

j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ œ œ œ. >. >. œ œ œ. œ œ œ bœ .

∑

mf

œ bœ œ œ œ bœ #œ.

mf

j œ ‰ ‰ >.

∑

Œ

œ # œ œ#œ

Œ

mf

∑

68

f

6 œ œ # œ œ#œ 8 f

f

œ#œ. œ œ

f

∑

œ6 œ œœ 8 œ

œ#œ. œ œ

. . œ #œ œ œ œ #œ . . œ #œ œ œ œ #œ

68

68

68

68

∑

∑

68

∑

∑

∑

68

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

∑

58 Œ

‰ bœ œ œ œ Œ

œ#œ œ œ ‰

68

set straight mute

∑

>. > œ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ #œj ‰ ‰ J J .

j œ ‰ ‰ œ. j ‰ ‰ œj ‰ ‰ >. > >. > j . #œ ‰ ‰ #œ ‰ ‰ #œj ‰ ‰ J >. >.

∑

œ

Œ

ff

œ

bœ œ œ œ œ

ff

mf

ff

ff

ff

bœ œ œ œ œ mf

ff

Œ

œ

f

∑

# œ. œ. b œ. bœ. œ. œ. œ. #œ

œ œ œ J J

∑

œ #œnœ œ.

œ œ #œ.

∑

∑

58 Œ

‰ bœ œ œ œ Œ

œ#œ œ œ ‰

68

set straight mute

œ.

#œ.

œ.

∑

∑

58 Œ

‰ bœ œ œ œ Œ

œ#œ œ œ ‰

68

∑

œ.

œ.

œ.

∑

∑

58 Œ

68

∑

∑

∑

58 Œ

‰ #œ

Œ

œ

68

∑

ff

œ.

œ.

œ.

bœ .

œ.

bœ .

f

f

œ f

f

Œ

∑

œ.

#œ.

œ.

nœ.

∑

∑

58 Œ

‰ bœ

Œ

œ

68

∑

œ.

œ.

bœ .

œ.

∑

∑

58 Œ

‰ bœ

Œ

œ

68

∑

ff

ff

#˙.

#˙.

ff

˙.

∑

ff

Á ˙.

˙.

ff

∑

∑

œ œ n œ.

œ

œ œ b œ.

ff arco

œ œ n œ.

œ

œ œ b œ.

œ.

œ.

œ.

œ #œ. J

œ nœ. J

œ #œnœ œ.

arco

#œ ff

&

#œ bœ œ œ#œ œ

mf

œ bœ œ

∑

∑

#>œ. ‰ ‰ J

ff

Œ.

68

58

ff

Œ.

∑

f

œ bœ œ œ œ bœ #œ.

mf

∑

∑

ff

≥ ≥ B œ. j ‰ ‰ œ. j ‰ ‰ > > >≥ >≥ ? œJ. ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ ?

œ œ n œ.

ff

œ œ

¢

ff

ff

& œ œ œ œ

Vc.

œ œ b œ.

œ œ

Vla.

œ

œ œ b œ.

I 58

mf

œ b œ œ#œbœ œ bœ .

œ œ n œ.

œ

> œ#œ œR ≈ ‰ ‰

mf

ff

° œ œ œ œ &

œ œ b œ.

œbœ#œ œ

∑

ff

ff

∑

° / Œ.

œ

œ œ bœ .

œ œ n œ.

ff

æ œæ. o æ œæ. o

Vln.II

œ œ n œ.

œ

q. = 68

tutti poco dim.

∑

∑

°? Œ. ¢

œ œ nœ.

ff

?

¢

Cym.

Db.

∑

?

B. Tbn.

Vln.I

&

?

Tbn.2

Tom-t.

œœ

& j‰ ‰ j ‰ ‰ œ œ >. >. ∑ &

Hn.4

Gr.c.

ff

& #œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ >. >. j & œ. ‰ ‰ œ. j ‰ ‰ > >

Hn.3

Timp.

œœ

° j j & œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ > >

Hn.2

Tba.

ff

mf

Ob.1

C.A.

q. = 60

œ.

ff

œ

ff

ff

œ bœ œ .

f

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

58

∑

∑

68

∑

œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

œ ≈ ‰ ‰ R

mf

Œ.

p

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

∑

∑

58

∑

∑

68

∑

58

∑

∑

68

∑

68

∑

68

∑

œ #œ bœ œ nœ #œ ææ ææ ææ ææ ææ æ

mp

f

B

∑

nœ # œ œ œ. æ ææ ææ ææ æ mf œ. œ. œ. œ. œ. œ. mp

∑

∑ 15

. . . 58 œ œ œJ #œ

58 Œ

f

‰ bœ f

œ.

œ. œ

mf

f

Œ

œ

B


° & 121

Picc.

&

Fl.1

&

Fl.2

&

Ob.1

&

Ob.2

C.A.

&

Cl.1

&

∑

∑

∑

∑

> œ #œ œ œ œ # œ œ œ b œ œ n œ b œ œ œ b œ œ n œ b œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ b œ œ n œ b œ

œ œ bœ œ nœ bœ

f

> œ #œ œ œ œ # œ œ œ b œ œ n œ b œ œ œ b œ œ n œ b œ œ œ b œ œ n œ œ

f

œ b œ œ#œ

œ #œnœ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

p

œ œ bœ œ nœ bœ

Œ. œ #œ

Œ.

œ

œ

œ

œ

pp

44

Œ. œ œ bœ œ nœ bœ

Œ.

p

œ #œ

œ

œ

œ

œ

#œ nœ #œ #œ nœ

œ

#œ nœ #œ #œ nœ

œ

#œ nœ #œ #œ nœ

œ

∑

œ œ#œnœ#œ œbœnœ #œ œ œ œ œ

∑ œ œ bœ œ #œ œbœ

bœ œ œ œ#œ œ œ

œ œ bœbœ

bœ œ œ œ#œ œ œ

pp

Œ

œ œ bœ bœ

œœœœ

œ

œ œ œ œ

44 #œ nœ #œ

œ

œ nœ #œ œ

œ

bœ J

œ.

Œ

œ

œ

p

œ œ bœbœ

bœ œ œ œ#œ œ œ

∑

B. Cl.

&

∑

∑

∑

∑

44

Bsn.1

B

∑

∑

∑

∑

Bsn.2

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

° &

∑

Hn.2

&

Hn.3

p

œ bœ bœ

œ

œ œ œ œ

#œ nœ #œ

œ

œ nœ #œ œ

pp

œœœ

œ œœœ Œ

pp

œ Œ

œ bœ bœ

bœ Œ

œ œœ œ Œ

44

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tpt.1

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tpt.2

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tpt.3

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tbn.1

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tbn.2

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tba.

Timp.

Vln.I

¢

°? ¢

° &

Vln.II

&

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Vc.

Db.

¢

16

œœœ

œ œœœ Œ ∑

Hn.1

œœœœ

œ

œ

∑

¢

Œ

Œ

∑

bœ Œ

44 œ œ œ œ Œ

&

Cbsn.

œœœœ

œ œ bœ bœ

Œ œ

œ

Œ

∑

œ bœ 44 Œ

Cl.2

f

œ œ bœ bœ

44 Œ

44

∑ œ bœ

œœœœ

Œ

q = 90

pp

p

∑

pp

œ

pp

p

œ œ#œnœ#œ œ œ nœ #œ

œ œ bœ bœ

44 œ

poco rit.

bœ J

44 œ.

œ


° œ & 127

Picc.

nœ.

#œ J

mf

&

Fl.1

œ œ bœ bœ mf

œ œ bœ bœ

& Œ

Fl.2

&

Ob.1

œ

mf

œ œ

œ œ bœ bœ

Œ œ œœ œ

Œ

œ œ œ

œ

œ

Œ œ

œ

œœœœ

Œ œ œ bœ bœ

œ œ

Œ

œ œ œœ

Œ œ

œ

nœ. œœœœ

Œ œ œ bœ bœ

œ œ

Œ

œ

#œ J

œ œ bœ bœ

Œ

p

œœœœ

œ œ œ œ œ

Œ

Ó

∑

∑

68

Œ

Ó

∑

∑

68

Ó

∑

∑

68

œ œ œ Œ

∑

∑

68

œ œ nœ Œ

∑

∑

68

∑

∑

pp

Œ œ

œ œ bœ bœ p

œ œ

pp

œ œ nœ #œ

œ

#œ nœ #œ

œ

œ nœ #œ

œ

#œ nœ #œ

mf

œ œ nœ #œ œ #œ nœ #œ

pp

mf

∑

&

C.A.

œ œ bœ bœ

Œ

œ œ œ

œ

œ

mf

& #œ nœ #œ

Ob.2

œœœ œ

Œ

bœ J

œ.

∑

∑

Ó

6 œ œ œ œ bœ œ # œ n œ 8

p

œ bœ bœ

& Œ

Cl.1

bœ Œ œœœ

mf

&

B. Cl.

Cbsn.

f

¢

œŒ

f

œ

œ œ œ œ

œ œœ œ Œ

œ œœœ Œ

Œ

œ bœ bœ

bœ Œ

œ bœ œ

Ó

6

œ

œ

œ œœ œ Œ

œœœ

œ Œ

œ bœ bœ

bœ Œ

?

œ

œ. œ. bœ. œ. #œ œ œ

œ #œ œ nœ f

∑

œ œœ œ Œ

œ œœ pp

œ œœœ Œ

Ó

œ œ bœ . œ bœ J

Ó

6

mf

j œ

∑

68

∑

∑

68

mf

∑

Ó

68

j n œ pœ. œbœ˙

bœ œ œ œ œ #œ œ œ b˙

68

Ó

mf

3

œbœnœ œbœ œœœ

∑

j œ œ œ œ œ b œ.

œ.

∑

?

œ

pp

p

p

∑

œ œœœ Œ ∑

f

?

Bsn.2

bœ Œ

œ b >œ #>œnœ œbœ œ#œ œ ˙

œ œ #œ œ

B Œ

Bsn.1

œ bœ bœ

mf

œ & œœ œ Œ

Cl.2

œ œœ œ Œ

Œ

œ

p

œ

œ œ

Ó

∑

∑

68

Ó

∑

∑

68

œ.

j j j œ œ #œ œ œ

∑

68

∑

œ œ œ œ bœ .

œ ˙

p

° &

∑

Hn.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

68

Hn.3

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

68

Ó

∑

∑

68

œ Ó

∑

∑

68

Hn.1

Hp.

{

Vln.I

∑

Ó

legato

œ œ

mp

œ

œ œ

œ

œ ˙˙˙

œ

˙˙˙˙ œ

œ œ œ œ œ

œ

˙˙ ˙˙

œ

b˙˙˙˙

œ bœ œ œ

˙˙ ˙

bœ ˙˙˙ œ œ ˙

œ

œ œ

w ° æ &

w ææ

˙ ææ

˙ ææ

w ææ

∑

∑

68

w æ &

w æ

˙ æ

˙ æ

w æ

∑

∑

68

w B ææ

w ææ

bw æ

Œ

∑

68

Œ

∑

68

∑

∑

68

∑

∑

68

pp

Vln.II

pp

Vla.

pp

á2 maestoso

? œfij˙

Vc.

œ

œ

˙

˙

bœfij œ

w ææ œ

nœfij œ

b˙ . p

˙.

w

tutti

mf

? ˙

gli altri

Vc.

pp

Db.

Œ

mp

p

& ˙˙˙ ?

∑

¢

? w

p

˙

w

˙

˙

œ

w

˙

w

pp 17

œ

œ

œ

â


J

° 6 &8 133

Picc.

Fl.1

Fl.2

Ob.1

q. = 68

∑

œ#œnœ œ œ#œ œ ≈bœ R

∑

∑

& 68

∑

∑

∑

∑

Œ.

& 68

∑

∑

∑

∑

Œ.

& 68

∑

œ œ. #œ#œnœ œ#œ. >œ œ. ≈ ‰ R

Œ.

∑

Œ.

∑

œ œ. #œ#œ œ. ≈ ‰ R

Œ.

∑

Cl.2

& 68

B. Cl.

& 68

∑

∑

∑

œ œ œ#œ f

œ# œ

? 68

∑

∑

∑

Œ

œ #œ#œ œnœ œ ‰

? 68

∑

∑

∑

Œ.

? 68

∑

∑

∑

Œ.

œ.

° 6 Œ. &8

∑

4

f

œ œ bœ .

œœœ

œ

44 Ó

‰ bœ œ œ

œ

∑

44 Œ œ œ œ œ œ

œ

∑

44 Œ œ œ bœ œ œ

œ

œ

œb œ œ .

p

Œ.

Œ.

∑

Œ.

#œ. ‰ œ.

& 68

Hn.3

& 68 Œ.

Hn.4

& 68

∑

Tpt.1

& 68

∑

Tpt.2

& 68

Tpt.3

+ j œ ‰ ‰

mf

∑

o œ.

Œ.

œ. ‰ œ .

∑

f

∑

∑

Œ

Œ

p

Œ

Œ

∑

∑

44

∑

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ #œ3 nœ

∑

44

∑

∑

44

∑

∑

Œ.

44

∑

∑

Œ.

44

∑

∑

Œ.

44

∑

∑

bœ .

44 Ó

Œ

b œ. Œ.

œ #œb œ. ∑

b œ. œ. Œ.

mp

mp

bœ . mp

44 Œ bœ ˙

bœ .

44 Ó

˙

3

œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œbœ œ œ

mp

œ

w

∑

Œ.

Œ.

∑

∑

∑

Œ.

Œ.

∑

∑

∑

Œ.

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

& 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tbn.1

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Tbn.2

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

B. Tbn.

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

& 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Œ.

44

∑

∑

Œ.

44

∑

∑

Tba.

Timp.

Hp.

Vln.I

¢

°? 6 ¢ 8

{

° 6 &8

mf

œ. o # œ. œ.

mf

mp

bœ .

mp

44

w

∑

f

f

f

w

p

w p

w

∑

Vln. I

& 68

Vln.II

& 68

∑

∑

∑

pizz.

B 68

∑

∑

∑

c.l.batt.

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

? 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

Vla.

Vc.

Db.

¢

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

p

œ œ œ

p

18

B

p

f

∑

mf

#œ œ œbœ mp

∑

+ j‰ ‰ #œ

œ

mp

Œ.

∑

#œ œ œ

∑

f

œ

Ó

∑

∑

f

Œ

44

‰ œœœœ ‰ ‰ #œnœ ∑

Ó

∑

∑

f

Œ

∑

∑ Œ.

∑

p

f

∑

Hn.2

j ‰ ‰ œ

# œ œ œ#œ œ œ #œ œ œn œ œ.

ff

f

Hn.1

œ

∑

Cl.1

¢

p

f

>œ & 68 # œ œ œ œ œ#œ

Cbsn.

44 Ó

œ œ b œ.

f

& 68

Bsn.2

∑

œ

∑

C.A.

Bsn.1

œ

molto rit.

44

∑

mf

& 68

Ob.2

∑

p


° &

141 q = 90

Picc.

Fl.1

Fl.2

#œ œ#œ#œnœ œ œ b œ œ.

&

#œ œ#œ#œnœ œ œ b œ œ. ˙

C.A.

&

Ó

∑

3

œ

mf

Hn.1

. #œœb œ ‰ mf

mf

Œ

˙

˙ ff

pp

œ#œ œ œ

#œ bœ

B # œ œ bœ bœ

œ œ #œ œ

? Ó

Œ

? ¢ ° &

œ

Œ

Œ

Ó

?

‰ #œJ #œ œ œ. œ œ bœbœ œ mf

∑

Ó

Ó Ó

‰ #œ. œ ‰ œ. œ . .

œ œ bœ œbœ œ. 6

∑

∑

Hn.2

&

∑

∑

∑

Hn.3

&

∑

∑

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

mp

w

˙

Tba.

?

∑

Vln. I

Vla.

˙ B æ

? wæ

pp

Vc.

pp

Db.

? w ¢

pp

ff

pp

ff

pp

ff

æ ˙æ ff æ ˙

˙ ˙

∑

∑

∑

∑

∑

æ ˙æ pp æ ˙

∑

∑

∑

Œ

æj æ ‰ œæ ˙æ

˙

Ó

œ œ œ

Ó

œ

w & ææ

pp arco

pp

œ

˙ ˙ b˙ ææ

œ

œ œ œ

bœœ œ

bœ œ bœ

˙˙˙ ˙

˙

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ bœ œ œ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙

˙ ˙ œ

˙

pp

˙

˙

˙

˙

pp

ff

mp

Œ

â Ó

˙

Œ

˙

˙

Œ

˙

˙

˙ 19

Œ Œ

bw

w

w

bw

w

w

#w

w

w

w

w

(L.v.)

∑

tutti, div. #œœ #w w ææ ææ

p

ff

bœœ ææ

bw w ææ

p

ff

#œ æ p œ ææ

#w æ ff w ææ

p

ff

œ æ p

w æ ff

∑

bw w ææ

#w æ w ææ w æ

pp

Ó

pp

mp

mp

w

pp

p

æ #˙æ

w p

pp

Ó

˙

Ó

p p

∑

∑

∑

∑

∑

w #w ææ

pp

Ó

p

æ ˙æ æ wæ

∑

div.

˙

w

w

ff

˙

w

æ wæ æ wæ

ff

˙

œ

ff

˙

∑

pp

Vln.II

∑

mp, dolciss. altri

warco & ææ

˙

ff

∑

œ œ

w

‰ œbœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ nœ œ#œ#œ œ#œ œ œ œ bœnœ #œ#œ nœ œ . ..... ...... . ... .. œ p

pp

Ó

pp

mp

con sord.

∑

œœ

w

‰ œ. œ œ. œ œ. œ ‰ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ œ œ#œ#œ œ#œ œ œ œ bœnœ #œ#œ nœ œ . . . . . . . . . œ p ff

∑

œ

w

ff

pp

mp

˙

con sord.

Ó

pp

mp

˙

pp

pp

w

ff

pp

w

w

∑

œ

w

Ó

mp

˙

?

œ

w

ff

B. Tbn.

œ

˙

pp

œ

w

w

pp

w

mp

∑

œ œœœ œ ˙˙ œœœ ˙

bw

w

∑

° #œfij˙ &

˙

pp

∑

œ bœ

w

pp

mp

w

∑

˙˙ ˙

bw

mp

˙

?

Vln.I

˙

˙

Tbn.2

á2

w

ff

∑

{

w

˙

ff

pp

∑

& œ œ p ? b˙˙˙˙

Œ

∑

Hp.

w

ff

Tbn.1

œ bœ

w

pp

?

¢/

w

˙

bœ œ œ œ œ œ œ ˙

∑

T.-t.

w

˙

&

Gr.c.

˙

w

mp

ff

∑

°/

w

f

&

Timp.

w

˙

Tpt.2

∑

˙

Ó

pp

∑

#œ. œ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ œ. œ œ. œ #œ. œ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ œ#œnœ œ bœ nœbœ œ#œ œ . . . . . . . . . œ bœ œ #˙

&

°? ¢

∑

∑

ff

Tpt.1

¢

∑

˙

p

f

∑

Tpt.3

∑

w

œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ œ#œnœ œ bœ nœbœ œ#œ œ œ b œ œ #˙

pp

∑

w

ff

œ #œ œ

. . ‰ œ œ. ‰ œ œ.

w

ff

b˙ œ nœbœ œ#œ œœ

w

∑

mp

bœ. b œ nœ œ œ

Œ

∑

œ bœ mf

w

mp

ff

pp

∑

w

∑

∑

w

ff

pp

j œ ‰ Œ

∑

mp

˙

pp

∑

∑

ff

Ó

‰ Œ

w

˙

∑

mf

∑

pp

˙

‰ Œ

Ó

6

∑

&

mf

Cbsn.

œ. œ.

‰ Œ

∑

pp

& œ #œ œ œ. #œ

Bsn.2

# œ. R ≈ ‰

œ. #œ. œ. bœ œ œ. nœ. œ œ œbœ œ œ œ

#œ œ. œ.

œ œ œ œ bœ

œ

œ. œ.

mf

Œ ∑

mf

Bsn.1

˙

Ó

# œ. R ≈ ‰

Œ

Ó

∑

& œ œ

B. Cl.

˙

nœ œ ˙

K

∑

mf

& n˙

Cl.2

nœ œ ˙

mf

Ob.2

Cl.1

∑

&

&

Ob.1

∑

∑

∑

#˙w ˙ ææ ææ mp

∑

bw ˙ ˙ ææ ææ mp

#w æ mp w ææ mp

w p

pp


° & 148

Picc.

&

Fl.1

&

Fl.2

q = 60

∑ w

∑

∑

w

∑

pp

w

w pp

mp

#œnœ≈ ‰ #œnœ≈ ‰ œ. ææ

∑

œ œ œ œ æJ æ ææ

flz.

ord.

mp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

L

∑

∑

Œ

mf

∑

‰ œœ≈ ‰ œœ≈ ‰ æœ#æœ ææœ Jæ flz.

mp

∑

∑

#œnœ≈ ‰ #œ nœ ≈ ‰

∑

p

∑

∑

C.A.

& ˙

pp

&

∑

Cl.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B. Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.1

?

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.2

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ¢ ° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.3

& w

Timp.

Gr.c.

Hp.

Vln.I

Db.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w

pp

∑

œ.. pp

Bœ#œ. Bœ. nœ. œ. ≈ ‰ Ó R R mp

#œnœ≈ ‰ #œ nœ ≈ ‰

3

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

?

{

/

˙

œ gliss. œ

Ó

+ ˙

Ó

+ ˙

Ó

sfz

Ó ˙

œ

∑

sfz

∑

œœ≈ ‰ œ. ≈ œ. ≈ œbœœ#œnœ#œœœnœ. ≈ œ œ ‰ J

(con sord.)

sfz

∑ Œ ∑

mf

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mp

Ó

∑ ∑

œ

con sord.

œ. ≈ œ œ ‰ ‰ œ. œ. #œ J

œ œ œ. ≈ Œ

mf

Ó

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙ p

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° #˙w &æ æ &

w & ∑ # B wæ ˙ ? ?

w

Ó

pp

∑

∑

˙ #œ µœ ˙

pp

Ó

∑

∑

˙ ææ

w

œ œ µœ œ ˙

˙.

pp

poco cresc.

pp poco cresc.

pp

œBœ œBœbœ. œ n˙ J ˙ ææ

∑

˙ ææ

p

∑

p

pp

µ>œ

œ#œnœ#œœœœ#œ >œ

œ ææ

œ#œ µœ J

mf

∑

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ 20

œ

f

µœ J

œ

f

œ J ‰Œ

pizz.

mf

œ#œ mp

mf

sfz

∑

¢&

¢

∑

∑

°/

Vc.

∑

∑

°? ¢

Vla.

∑

∑

?

Vln.II

∑

∑

? nw

Vln. I

∑

∑

T.-t.

Tub. B.

∑

∑

? ˙

¢

∑

∑

Tpt.3

B. Tbn.

∑

∑

Tpt.2

Tbn.2

∑

∑

&

Tba.

p

∑

∑

Tpt.1

Tbn.1

Ó

∑

&

&

mp

mf

Hn.2

Hn.4

Ó

œ. ≈ œ œ ‰ ‰ œ. œ. #œ J

&

Hn.1

Œ

œ æJ ‰ Ó

Ob.2

Cbsn.

Œ

œ. ≈ œ. ≈ œbœœ#œnœ#œœœnœ. ≈ œ œ ‰ J

∑

∑

Cl.1

Ó

∑

&

Ob.1

∑

#œnœ≈ ‰ #œnœ≈ ‰ Ó

∑

Ó ∑ Ó

Ó

∑

Ó


M

° &

Con moto

157

Picc.

&

Fl.1

∑ œœ≈‰ Œ

ord.

mp

∑

&

Fl.2

Ó

œ. & R ≈‰ Œ

Ob.1

mf

&

Ob.2

&

C.A.

œ œŒ

Ó ∑ œ#œ œ œ#œ n˙ 3

mp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

q = 68

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cl.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B. Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.1

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.2

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ¢ ° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cbsn.

Hn.1

œ. & R ≈‰ Œ

Tpt.1

Tpt.2

&

Tpt.3

&

mf

? Œ

Tbn.1

Ó

œBœ nœ µœ nœ. ≈ ‰ R

mp

Tbn.2

?

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ¢ °? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Vln.I

°/

¢& ° Ó &

Vla.

Vc.

˙˙ ææ

div.

ææ #˙˙ pp

div.

pp

B

∑

?

∑

169 ? Db. ° = Cym. ¢/ w

° &

f

#˙˙

Ó

& Ó

Vln.II

Vln.I

∑

˙

w w ææ

?

Db.

?

ææ #˙˙

pp

espressivo 3 Solo

œ ˙ #œ œ

∑

˙ ææ

˙˙ ææ

ææ #w w

mf

Ó

∑ ∑

ææ n˙˙

bœ œ nœ#œ œ œ. Ó Ó

Ó Ó

j‰ Œ Ó œœœ œ œ

Ó

j‰ Œ Ó # œ œ œ bœ œ

Ó

pizz.

p pizz.

p

j #œ nœ# œ œ œ œ Œ div. p ∑ #˙œ œ

mp

∑

∑

∑ œœ

œbœ œ œnœ#œ

œœ

j œ#œ#œ œ#œ Œ œ #œ#œ œ #œ ‰ ≈

Ó

j ‰ ≈ Œ œ bœ œbœ œ œ œ œbœ#œ

Ó

mp

œ. #œj œ. #œj œ. œj #˙ mf Ó #œ˙ nœ #˙œ nœ #˙œ Ó mp #arco w #w ææ æ ∑

Œ

#œ œ p arco

Œ

œ œ œ #œ

mp

p

œ‰Œ J

mf

∑

Ó

p

œ#œ#œ œ#˙

# œ œ œ#œ ∑

œœ J

div.

p

œœ..

>œ œ œ œ#œ œ J

ff

˙ b˙

gliss.

nœœ J

pp

U ˙ b˙ ææ æ p

˙

pp

∑ ∑

∑

∑

∑ > .r œ œ #œ ≈ œ R. ≈ >

div.

‰ ‰ #œœ

Ó

U æ æ ˙æ ˙æ pp # ˙˙tutti U ˙ ∑ & ææ ææ˙

˙

∑ ∑

Ride cymbal

mf

#œœ

ff

∑ ∑

pp

mf

Ó

mp

mf

Ó Ó

˙

œ œ œ #œ œ œ ˙

∑

∑ Ó

∑

p

œ œ œ œ œ b˙˙

tutti

œ

pp

∑ #w w ææ f

gliss. gliss.

∑ ∑

#œ #œ nœ œ ≈ œ > œb œ œ bœ

unis.

ff

œ#œ œ œ œ#œ œœœœ œœ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ #œnœ#œ œ œnœ#œnœ#œ œ œbœ œ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ#œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ#œ œ poco dim. div. > 3 b œunis. œ nœ gliss. . . œœ #œ œ œ œ n œj J bœ. bœ œ œ ∑ ‰ œ Ó ff

¢

Ó

#˙˙ arco

mp

∑

ff

Vc.

Ó

(L.v.)

& œ #œ œ#œ

Vla.

˙

pp

&

Vln.II

∑

∑

¡ ææ ææ ˙ ˙

f

∑

∑ 21

f

∑


unis.

° # œœ &

Vln.I

&

Vln.II

≈

≈

œ.

# œ.

≈

≈

œ >

mp

œ

≈

œ

œ

œ

div.

œ.

œ œ œ ≈ œ œ . # œ œ œ#œ

mf

sfz

œ

œ

b œœpizz. œœ # œœ œœ ≈ ≈ ≈ ≈

œ.

œ

bœ œ

≈

mp

œ bœ

n œœ

bb œœ ≈

mp

? bœ

Vc.

f

œ

œ

≥ ≥ ≥ ¿¿ ≈ ¿¿ ≈ ¿¿

f

arco sul pont.

b>œbœ œnœ œ

? ¢ Ó

≥ ≈ ¿¿

ord.

œ

≥ ≈ ¿¿

œ œ #œ

sfz

≥ ord. œ # œ n œ œ#œnœ #œnœ œ. ¿¿ ff

b œœ nunis. œ œ #œ #œ

≈

div. nn œœ n# œœ bn œœ

œ

3

œ #œ #œ

œ

œ.

œ œ œ.

œœœ

mf

œ œ #œ œ #œ

f

ff

≈

poco a poco dim.

BEHIND THE BRIDGE!

œ bœ

bn œœ

bœ œœœœ œœ œœœœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ

mf

œ.

≈

mf

œ œ œ œ œ œ <n> œ œ œ œ œ œ ≈ #œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ bœ œ & œ œ #œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ#œ œ œ œ#œ œ œ. œ > mf f

Vla.

Db.

Ϯ

b œ.

spicc.

172

œ

p

mf

=

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.1

&

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.2

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

175

Picc.

Hn.1

° &

Hn.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.3

&

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.4

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

(con sord.)

Tpt.1

∑

(con sord.)

∑

(senza sord.)

>œœ œ. œ

Ó

sffz

∑

&

Tpt.2

∑

∑

>œœ œ. œ

Ó

sffz

∑

&

Tpt.3

∑

∑

Ó

Œ

>œ#œnœ . sffz

Tbn.1

?

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.2

?

∑

∑

∑

∑

∑

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Vln.I

¢

unis. barco œ b œ n œ n œ >œ œ b œ n œ b œ œ nœ œ#œ ° æœ æœ b æœ n æœ œ œ bœnœ ææ &æ æ æ æ œ#œœ œ

mf

nsul œ pont. œ ææ æ

˙ ææ

p

œ bœ œ nœ œ bœ œ nœ œ

fl.

p

pp

œ

#œ #œ œ œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ bœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & æœ æ æ æ æ æ æ æ æœ æ æ æ æ æ æ æ æœ æ æ æ æ æ æ æ æœææ æ æ æ æ æ æœ ææ æ æ æ æ æ æœæ æ æ æ æ æ æ æœ æ æ æ æ æ æ æ æœ æ æ æ æ æ æ æ

Vln.II

dim.

mp

bœ nœbœ œ ≈ œ œ & œ ææ

Vla.

sul pont.

p

? œ.

Vc.

Db.

#œ æ

¢

? bœ

#œ œ.

œœ≈

œ nœj œ 3

≥ ¿¿

f

œ ææ

> bœ #œœ œœ œœ œœ #œœJ œ

mp

ff

≥ ≥ ≥ ¿¿ ≈ ¿¿ ≈ ¿¿ œ

nœbœ œ #œ

ord.

p

≈ œœ ≈ œœ ≈#œœ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ Œ

w æ

∑

∑

∑

∑

p

œ œ œœœ ˙

œ

œ

œ

ord.

pp

pizz.

œ. #œ œ

3

o

mp

mf

#w æ

3 j bœ nœ œ.

mp

Ó

j bœ #˙ 22

p

sul pont. œbœœœœ#œnœnœœbœœœœ#œnœnœ œbœœœœ#œnœnœœbœœœœ#œnœnœ#æ˙ pp


° &

∑

&

∑

¢&

∑

180

Picc.

Fl.1

Fl.2

Hn.1

& Ó

sffz

b>œ & bœ œ. œ

Tpt.2

sffz

& œ

Tpt.3

sffz

Timp.

S. D.

Tom-t.

¢

∑

∑

# œ œ œ #œ œ #œ œ#œ nœ. ≈ ‰ R

Ó

Muta in tin whistle

∑

∑

>œ œ œ. f

ff

f

ff

o œ

≈

Œ

Ó

∑

∑

≈

Œ

Ó

∑

∑

≈

Œ

Ó

∑

∑

≈

Œ

Ó

∑

∑

≈

senza sord.

Œ

Ó

∑

∑

≈

senza sord.

Œ

Ó

∑

∑

>. . 3 œ. œ. œ œ. œ. bœR

≈

Œ

Ó

∑

∑

# œ. n3œ. œ. >œ. R

≈

senza sord.

Œ

Ó

∑

∑

≈

senza sord.

Œ

Ó

∑

∑

≈

Œ

Ó

∑

∑

≈

Œ

Ó

∑

∑

r œ >. r œ >.

œ.

r œ >. f ff > . . 3. #œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. nœ R

mf

ff

>œ œ œ.

œ.

> . . 3. #œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. nœ R

mf

ff

mf

œ

mf

œ

mf

>œ œbœ œ

mf

sfz

Œ

°? ¢

>œ. R

œ œ œ. >

sfz

? Ó

ff

ff

#>œ n œ œ.

(senza sord.)

Tba.

Muta in tin whistle

f

sfz

? Ó

B. Tbn.

Ó

p

#>œ n œ œ.

sord. ? con Ó

Tbn.2

#œ œR. ≈ ‰

>œ œ œ.

b>œ œ#œ. œ

sord.) ? (con Ó

Tbn.1

∑

#œo

p

b>œ & bœ œ. œ

Tpt.1

∑

ff

p

& Ó

Hn.4

Muta in tin whistle

œ bœ œ #œ nœ b œ #œ

o œ po œ

& Ó

Hn.3

Ó

ff

° Ó &

Hn.2

> #œ b œ n œ œ #œ œ œ#œ#œ. R ≈ ‰

‰ ∑

ff

ff

# œ. n œ. œ. >œ. R 3

ff

3 >. œ. œ. bœ. œR

ff

œ. bœ. œ. œ. r > mf ff >œ æ 3

>æ œæ

°/

∑

¢/

∑

ff

w æ & æ

?

Vc.

> æ œ œ œ œ œ œ œæ

> æ œæ

pp

Ó

>æ œæ

æ œæ

∑

æ ˙æ.

Œ

pp

Œ

p

w æ

˙ æ

#˙ æ

w ææ

w ææ

˙ ææ

˙ ææ

∑

∑

div.

∑

∑

arco

B

Ó

¢

? #wæ æ

ff

ææ b ˙˙

>œ œ œ œ >œ œœœœœ

˙ ææ

æ #˙æ

œ bœœ œ

sul pont. ord. gliss.

∑

w ææ

b >œœ œœ œœ œœ œœ

p

Db.

Ó

w æ

∑

&

> æ œæ

ff

sul pont.

Vla.

æ ˙æ

> > > > > 3 > >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ

° wæ &

Vln.II

æ œ œ œ œ œ œ œæ

>æ œæ

ff

sul pont.

Vln.I

> œ> œœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œææ

w ææ

ff

gliss.

ord.

f

= >œ œ œ # œ # œ nœ #œ n œ #œ

184

Vln.I

f

# œœ

3

# œœ

# œœ n œ n œœ # œ œ œ 3

(non div.)

pizz. -œ œ #arco ≈##œœ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœ ≈ œ J

Ó

f

-œ ≈ ≈ œ J

≈

œ œ œ #œ #œ nœ œ bœ œ nœ bœ œ œ nœ bœ #œ œ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ æœ æ æ æ æ æœ œ œ æœ æ æ æ æ æœ B œ æ æ æ æ

Vla.

f

mf

? œœ

Vc.

Db.

œ #œ

f

ff

˙ æ & æ

Vln.II

div.

> œ. œ #œ œ nœ œ

ord.

° #ææ˙ &

¢

?

#œ f

≈

≥ ¿¿

≈

f

œ

≥ ¿¿

≥¿ ¿

≈ œ.

≥ ¿¿

≈

≥¿ ¿

# œ #>œ œ. bœ œ œ mf

j bœ

œ J

bœ 23

œ

≈

≈

œœ

arco œœ.. ≈ J

bœ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ # œ æœ æ æ æ æ æœ œ œ æœ æ æ æ æ æ æ æ æ

œ œ œ >œ œ. œ #œ œ œ

pizz.

#œ nœ œ #œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

f

3

(non div.)

b œœ

œ J œ

#œ #œ

œ æ œ æ

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ-3 b-œ


Vln.I

187 ˙. œ œ #œ nœ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ nœ#œ#œ œ # œ 12 ææ ° œ œ & 16

˙. ææ

n ˙. ææ

44

œ # œ œ # œ œ œ œ n œ # œ œ œ œ n œ # œ œ œ # œ n œ # œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ n œ # œ œ œ œ n œ # œ œ œ # œ n œ # œ œ n ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ ææ

44

f

Vla.

Vc.

=

¢

12 16 ≈

? #œœ

12 16 œJ

3 #nœœ

? œ

#œœ

& 44

∑

& 44

4 &4

œ

≈

≈ œJ

œ

œ

≈

œ

≈ œJ

≈

œœ œ œ

œ

≈ œJ

≈

12 16 ˙. œ..

Tin whistle

q = 60

œ

≈

œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ

œ J

œ

≈

œ

≈ œJ

œ

≈

œ

≈ œJ

œœ œ œ

≈

≈ œJ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

ff

œ..

ff

œœ

œ. # œ œ œ

œœ

œ.. œ ˙

˙

œ œœœœ œ

œ

œ.. œ ˙

˙

œ œ

œ

œ

œ

œ.. œ ˙

œ œ

œ

œ

œ

œ.. œ ˙

œ. # œ œ œ

œ..

œœ

œ

œœ

œ.. f

f

œ

œ œœœœ œ 3

3

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Cl.2

& 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

& 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Bsn.1

? 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

? 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& 44

Hn.3

Hn.4

Timp.

S. D.

T. D.

Vln.I

4 ¢& 4 °? 4 ¢ 4 ° / 44 ¢ / 44

w ° 4 æ &4

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

ff

∑

∑ ˙ µ˙ ææ ææ

w æ & 44 æ

Vln. I

B 44

Vla.

O˙ B 44 æ

Vc.

¢

? 44

∑ ‰ ≈#œr œœœ ‰

B˙ n˙ ææ ææ f

∑

sul pont.

Ó

pp

∑

?

‰ ≈#œr œœœ ‰

wo

w

f

wo f

‰ ≈ œr œ œœ ‰

‰ ≈#œr œ œœ ‰

Tenor drum

œ œ‰

ff

nw ææ

mf

44

w

‰ ≈ œr œ œœ ‰

42 42 42 42 5

œ œ#œ œ bœ œ œ. œ f

œ

œ œ

œœ ‰

mf

Œ

œ œ‰ w ææ

Œ

œœ ‰

w ææ

œ œ

f

bœ #œ œ œ

Œ

œ œ‰

Œ

œœ‰

w

3 œ œ #œ-nœ- #œ- 2 4

œ

œ œ bœnœ #œ nœ . 3. bœnœ

f

œ œ bœnœ #œ nœ . 3. bœnœ

f

f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w f

w f

w f 24

œ. 42 œ. 42

5 3 2 bœ œ. #œ œbœnœ œ #œ œ 4 f ∑ 42

42 42 42

∑ ‰ ≈#œr œ œœ ‰

‰ ≈ œr œ œœ ‰

Œ

œ œ‰

Œ

œ œ‰

‰ ≈#œr œ œœ ‰

Œ

œœ‰

Œ

≈ œ œ 42 œ

42 42

w

w

42

w

w

42

w

w

42

w

w

w

w

42

w

w

42

f

∑

3 2 œ œ# œ 4

∑

f

w

œœ 42

∑

f

w ææ

mf

œ œ‰

mf

w

w ææ

mf

Œ

42

3

3 œ œ #-œn-œ #œ- 2 4

mf sub.

Œ

44

p

Ó

w

f

∑ ‰ ≈ œr œ œœ ‰

w

wo

Oœ.. æ

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ œ œœœœœœæ. œ œœ ® œœœœ œæ œ œ œœœœœœæ. œ œœ ® œœœœ œæ œ œ œœœœœ œæ. œ œ œ ® œœœœ œæ œ œ œ œœœœ œæ. œ œ œ ® œœœœ œæ œ œ œœœœœœæ. œ œ œ ® œœ œ œ œæ ff

˙ gliss liss. w . g ææ #ææ˙ ææ

w æ & 44 æ

Vln.II

Db.

∑

wo f

44

Ó

Ó

B. Cl.

& 44

arco

f

?4 ¢ 4 ° 4 &4

Oœ.. ææ

44

sul pont.

p

œ

œ. # œ œ œ

3

∑

Hn.2

˙

& 44

Hn.1

n Oœ ææ

œ.. œ ˙

œœ

ff

œ œœœœ œ

Cl.1

Cbsn.

œ

∑

∑

Bsn.2

p

œ

œ..

Tin whistle

∑

œœœœœœœœœœœœœœœœ

≈ B Œ

& 44

C.A.

p

˙.

Tin whistle

& 44

Ob.2

≈ œ

œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ

N ∑

Ob.1

œ ≈ œ

pizz.

˙

∑

Fl.2

≈ nœ

° 4 &4

Fl.1

f

œ œ #œ œbœ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ B æœ æ æ æ æ æ æ æ æœ æ æ æ æ æ æ æ

191

Picc.

f

œ œ #œ œ œœ œ b œ n œ œ 12 & œœœ#œœœœ#œœœœbœœœnœ#œœœœ#œœœœ 16

Vln.II

Db.

∑

&

Vln. I

12 16

p

42


O

Picc.

44

U ∑

44

∑

44

∑

Muta in fl.

& 42

Fl.1

U ∑

Muta in fl.

& 42

Fl.2

& 42

Ob.1

& 42

Ob.2

U ˙ fp

U ˙

fp

U & 42 ˙

C.A.

& 42

Cl.1

& 42

Cl.2

fp

nU ˙

fp

nU ˙

fp

U & 42 n ˙

B. Cl.

fp

U ? 42 b˙

Bsn.1

fp

? 42 bU ˙

Bsn.2

Cbsn.

Hn.1

¢

fp

? 42 bU ˙

° 2U &4 ˙ fp

fp

U & 42 ˙

Hn.2

fp

U & 42 ˙

Hn.3

& 42

Hn.4

& 42

Tpt.1

fp

U

#˙ fp

U ˙

fp

U & 42 ˙

Tpt.2

fp

U & 42 ˙

Tpt.3

fp

U ? 42 ˙

Tbn.1

fp

˙ ? 42 #U

Tbn.2

fp

? 42 U #˙

B. Tbn.

Tba.

¢

fp

? 42 U #˙

°? 2 U ˙ ¢ 4 ææ fp

Timp.

U ° / 42 ˙æ fp 2 U ∑ / 4 ¢ U 2 { & 4 ∑ fp

S. D.

T. Bl.

Xyl.

Vln.I

° 2U ˙ & 4 ææ

Uæ & 42 ˙æ fp

Vln. I

fp

U & 42 æ˙ fp U ˙ B 42 ææ

Vln.II

Vla.

fp

Vc.

˙ ? 42 #æU æ fp

Db.

Vivace

° 2 U & 4 ∑

198 Muta in picc.

¢

U ? 42 b˙ fp

q = 116

∑

44 œR ≈ ‰ Œ Ó ff

44 œR ≈ ‰ Œ Ó ff

44 œ ≈ ‰ Œ Ó R ff

68

∑

68

∑

68

∑

38 #œ œ œ œ œ #œ 44 nœR ≈ ‰ Œ Ó

78

∑

38

38

78

∑

38 #œ

œ

78

∑

38 #œ

œ

f

∑

38

∑

mf

mf

∑

44

∑

mf

mf

œ œ

44 44

∑ bœ œ ≈

œ

f

œ

bœ œ ≈

Ó Ó

bœ 44 œ#œ œ#œ œ #œ œ nœ

Œ

Œ

f

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

44 œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ 68 œ#œnœ œ œ#œ œbœ œ #œnœ 38 œ ≈ œ œ ff

44

44

∑

44 œR ≈ ‰ Œ Ó

68

44 r ≈ ‰ Œ Ó œ 44

mf

f

∑

mf

44 œ#œ œ#œ

b œ œ #œ œ

mf

∑

∑

38 œ ≈ œ œ

68

∑

38

∑

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

44

∑

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

44

∑

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

44 œ ≈ ‰ Œ Ó R

68

∑

38

∑

44

∑

78 œ œ œ œ bœ nœ œ 38 œ.

44

∑

44 r ≈ ‰ Œ Ó œ

68

∑

38

∑

44

∑

78 3 œ #œ nœ #œ œ nœ bœ 8 œ.

44

∑

44 œr ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

∑

44

∑

78 œ œ œ œ bœ nœ œ 38 #œ.

44

∑

44 r ≈ ‰ Œ Ó #œ

68

∑

38

∑

44

∑

78 3 œ #œ nœ #œ œ nœ bœ 8 œ.

44

∑

ff

ff

ff

ff

ff

ff

44 œR ≈ ‰ Œ Ó ff

44 œ ≈ ‰ Œ Ó R ff

44 œr ≈ ‰ Œ Ó ff

44 œR ≈ ‰ Œ Ó

>œ R ≈ ‰

68 >œ ≈ ‰ ‰ R f

68 >œ ≈ ‰ ‰ R

>œ R ≈ ‰

f

>œ R ≈ ‰

68 #œr ≈ ‰ ‰ >

f

fp

‰ 38 #œ. fp

‰ 38 œ.

44

fp

f

∑

∑

44

∑

78

68

∑

38

∑

44

∑

44 bœr ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

∑

44

44 r ≈ ‰ Œ Ó bœ

68

∑

38

∑

44 œR ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

44 œr ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

ff

ff

ff

ff

44

ff

∑

68

∑

44 6 œbœ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ#œnœ œ œ # œ œ >œ > #œ ff 44 œR ≈ ‰ Œ Ó 68 ∑ ff

fp

f

fp

78 r ≈ ‰ #>œ

38

44 #œR ≈ ‰ Œ Ó

fp

f

44 #>œ nœ œ ≈ œ œ œ#œ ≈ œ 78 >œ ≈ ‰ R f > # œ œ 44 œ ≈ œ œ œ ≈ 78 œr ≈ ‰ >

‰ 38 bœ.

fp

f

∑

ff

68

f

f

f

> ‰ œR ≈ ‰ ‰ > ‰ œR ≈ ‰ ‰ ‰ #œr ≈ ‰ ‰ >

#œ. ‰ 38 fp

‰ 38 œ. fp

∑

38

78

∑

∑

78

44

∑

∑

44

∑

44

38 # œœ..

f

44 Ó

#œ f

œ

44 Ó

38

∑

44

∑

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

∑

∑

78

∑

38

∑

44

∑

∑

78

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44 7 œ œ#œnœ œnœ œ#œ œ œ œ bœ œ œ 8 œ œ#œ œ#œ > >œ # œ > 44 78 ∑ ∑

38 œ œ œ œ œ œ 44 œ ≈ ‰ R

Œ

44 œ#œ bœ œ #œ œbn œœr≈ ‰ >œ#œ > b˙ 44 Ó

f

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44

44 œ ≈ ‰ Œ Ó R

68

∑

38

∑

44

∑

78

∑

38

∑

44 #œ

44 œR ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

38

∑

44

∑

44 #œR ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

>. 44 # œJ

∑

- - 38 œ œ œ

78 78

∑

38

∑

44

∑

44 bœR ≈ ‰ Œ Ó

68

∑

38

44

78

∑

38

∑

44

∑

ff

ff

ff

#œ œ œ œ œ #œ nœ 44 R ≈ ‰ Œ Ó

mf

mf

∑

‰ Œ Ó ∑ 25

mf

38 #œ. >œ. œ # œ n œ #œ b œ œ 38

68

ff

#œ 3

Ó

44 œr ≈ ‰ Œ Ó ff

#œ œ#œnœ

œ

∑

38 œ œ œ œ œ œ 44 œ ≈ ‰ Œ Ó R f

f

44 Ó

‰ 38 œ. fp

œ œ œ#œ œ

44 Ó

Œ

∑ œ

œ.

mf

bœ J


° & 206

Picc.

∑ œ

& Ó

Fl.1

&

Ob.1

œ

œ

3

œ

f

œ

˙

f

∑

∑

∑

42

∑

3 3 #œ 2 œ #œ œ œ œ 4

Ó

mf

∑

∑

∑

∑

42

œbœ œ œ#œr ≈ ‰ Œ

∑

∑

∑

∑

42

f

œ ≈ ‰ Œ R

Ó

42

∑

mf

œ#œnœ œ œ f

∑

∑

& œ

Ob.2

œ

3

mf

& Ó

Fl.2

∑

œ

mf

C.A.

&

∑

∑

∑

∑

∑

42

Cl.1

&

∑

∑

∑

∑

∑

42

Cl.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

42

B. Cl.

&

∑

∑

∑

∑

∑

42

Bsn.1

?

∑

∑

Bsn.2

?

∑

∑

?

∑

∑

Cbsn.

¢

mf

Œ

j œœ œ ‰ #œ œ œ J ‰

B

œ œ bœ œ Œ

œ #œ œnœ œ J

#œ ‰ #œ#œ œ B Œ

∑

Œ

∑

Hn.2

&

∑

Hn.3

&

∑

Hn.4

&

∑

3

œ ‰ œ ‰ ‰ œ. bœ. ‰ œ. ‰ Œ >. >. > > >

f

bœ. >

f

3

œ >.

‰ Œ

œ >.

œ ‰ œ ‰ Œ >. >.

b œ. >

3

œ >.

œ >.

3

‰ ‰

œ bœ >. >.

3

œ >.

‰ Œ

3

œ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ Œ >. >. > > >

3

f

3

3

bœ. ‰ œ. ‰ Œ > >

3

‰ Œ

œ >.

3

œ >.

‰ ‰

œ bœ >. >.

3

œ >.

‰ Œ

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. >. > > œ >.

œ >.

3

‰ ‰

œ >.

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. >. > > œ >.

3

œ >.

‰ ‰

œ >.

#œ 3

3

œ >.

‰ Œ

3

œ ‰ œ. ‰ Œ >. > b œ. >

3

œ >.

‰ Œ

œ œ bœ œ Œ

#œ œ œœ Œ

œ œ œ nœ Œ

#œ #œ œ œ Œ œ

42

#œ œ œ œ 42

42

f

mf

bœ. ‰ œ. ‰ Œ > > bœ. >

œ œ œ nœ Œ

#œ #œ œ œ Œ

mf

° &

Hn.1

œ #œ œ bœ

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. 42 >. > >

3

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. bœ. ‰ œ. ‰ Œ >. > > > > œ >.

œ >.

3

‰ ‰

œ bœ >. >.

3

3

œ >.

‰ Œ

œ >.

3

œ >.

‰ ‰

œ bœ >. >.

3

œ >.

œ >.

3

2 œ 4 >.

‰ ‰

2 œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. 4 >. > >

3

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ Œ >. > > > > œ >.

‰ Œ

œ >.

3

œ >.

‰ ‰

œ >.

42

> & #œR ≈ ‰ Œ

Ó

Tpt.2

& œR ≈ ‰ Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

42

Tpt.3

r & nœ ≈ ‰ Œ >

Ó

∑

∑

∑

∑

42

Ó

∑

∑

∑

∑

42

Tpt.1

f

∑

∑

∑

∑

42

Tbn.1

? #˙

Tbn.2

?

∑

∑

∑

∑

∑

42

B. Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

42

?

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

42

∑

∑

∑

∑

∑

42

Ó

∑

∑

42

˙ ææ

42

Tba.

Timp.

T. Bl.

Xyl.

Vln.I

¢

° œ ¢/ {& ° & &

Vln.II

œ

3

œ

œ

œœœœ œ

3

œœœ œ œ œ œ

∑

Ó ∑

Vc.

?

∑

Db.

?

∑

¢

3

3

œ œ œ œ œ œ œJ

Œ

#œ bœ œnœ œ#œ œ œ œbœ nœ #œ œ #œ œ#œnœbœ œnœ#œ bœ nœ œbœ œ œ b œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ#œ œ œ #>œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ

B

Vla.

œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ <b>œ nœ œ bœ <b>œ nœ œ2 4

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ #œ <#> œ bœ œ#œ nœ<#>œ œ bœnœ #œ nœ<#>œ œ 2 4

∑

∑

∑

œ œ bœ

>. >.3 bœœ ‰ œœ ‰ Œ f

œ œ b˙ #œ <#>œ bœ œ#œ nœ<#>œ œ bœnœ #œ nœ<#>œ œ ææ

3 >œ. >œ. 3 >. >. >. œ ‰ œ ‰ ‰ œœ bœœ ‰ œœ ‰ Œ

∑

pp

p

p

>œ. >. 3 >. œ ‰ œœ ‰ ‰ œœ

>. >.3 bœœ ‰ œœ ‰ Œ

>œ. >. 3 >. >. >.3 œ ‰ œœ ‰ ‰ œœ bœœ ‰ œœ ‰ Œ

∑

œ ‰ œ. ‰ Œ >. >

3

œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ Œ >. > > > >

f

26

3

3

œ

œ

œ

œ

œ

42

>œ. >. 3 >. œ ‰ œœ ‰ ‰ œœ 42 œ ‰ œ. ‰ ‰ œ. 42 >. > > 3


Molto allarg.

° 2 Œ &4

b œ b œ œ#œ œ n œ n œ œ

211

Picc.

f

œ

bœ nœ #œ #œ œ œ & 42 œ

Fl.1

f

& 42

Ob.1

Ob.2

C.A.

Bsn.1

Bsn.2

Hn.2

Hn.3

¢

& 42

∑

44 bw

w

b œ œ œ#œ œ 3 3 #œnœ œ œ #œ œ œ œnœ œ#œ#œ nœ bœ #œ œ bœ nœ #œ 44 œ œ # œ n œ # œ œ b˙ 6

f

f

6

Tri. Tub. B.

Hp.

Vln.I

Db.

pp

pp

Bœ Bbœ

Bœ Bbœ

B 42 Œ

44 w

w

44 nw

w

44 bw

w

b˙..

44 bw

w

44 w

b˙..

w

#œ #œ œ œ

? 42 œ bœ

œ

3

b œ. >

œ >.

œ

? 42 œ

{

? 42

° 2 &4

œ >. œ >.

œ >.

∑

mf

∑

f

#œ-

B 42 œ- bœ

> > 3 ? 42 bœœ. ‰ œœ. ‰ ? 42 œ bœ æ æ mf

Ͼ

pp

∑ ∑

w

44 bw

w

nw

w

œ‰

#Ͼ

>œ. œ

mf

44

b˙ 44 æ

fff

b˙ 44 æ

fff

44 bw æ

fff

44 bw w

gliss.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Πpp

Πpp

U ‰ ˙.. U ‰ b ˙.. U ‰ ˙.. U ‰ U ‰

b ˙..

U ‰

˙

mf

∑

∑

œ œ œJ U ‰

∑

∑

œU #˙ J ‰

œ bœ œJ U ‰

∑

∑

∑

∑

œ œ nœ U ˙ J ‰

bœ nœ #œJ U ‰

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

˙

pp

∑

b˙ æ

Bb ˙ æ

b ˙.. æ p

b˙ æ p

B œ. æ

b˙.. æ

U ‰

∑

U ‰

∑

b˙˙.... ∑

w

mf

œ

˙ f ˙˙

Ó

œ

mp œ œ œbœ ‰ b˙˙ œ œ Ó

bw

˙. Œ

œ bœ

œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ

œœŒ

Œ Œ

w

pp

∑

∑

U ‰ b˙..

U ‰

∑

∑

U #˙.. ‰ ˙..

U ‰

∑

∑

∑

∑

pp

p

p

27

˙ œ bœ b œJ U ‰

∑

w

˙

mf

∑

∑

fff

∑

∑

w w

∑

∑

bw æ

˙

∑

∑

b˙ æ

˙

mf

∑

∑

Bœ æ

˙

U ‰

∑

∑

Bb œ æ

∑

∑ ∑ ∑

˙ æ

˙

∑

∑ ∑ ∑

gliss.

U ‰

∑

∑ ∑ ∑

˙ æ

˙

mf

U ‰

∑ ∑

fff

44 nw

pp

bw ææ

44 -œ

˙

mf

44

3

n˙ mf

fff

(L.v.)

∑

p

w

44 w

44 w 44 fff

<#> œ bœ œ #œ b œ nœ b œ n œ & 42 f

w

fff

f

mf

pp

fff

∑

œ œ #œ b œœ

w

fff

∑

˙..

44 w

bw

∑

p

œ nœ œ bœ œ ˙.. J p

bw

∑

p

bœ .

fff

∑

p

44 bw

44 bw æ

f

pp

b ˙..

44

æj œæ

pp

w

fff

44

∑

bw

fff

œ

fff

fff

∑ œ bœ

fff

44

3

fff

fff

3

fff

44

pp

pp

fff

fff

œ >.

3

? 42 # œ

? 42

fff

q = 54

pp

w

2 ¢& 4 & 42

¢

pp

44 bw

° / 42 Œ / 42

Vc.

∑

B 42 œ œ bœ œ Œ

°? 2 ¢ 4

Vla.

Ó

w

? 42

Vln.II

∑

44 bw

∑

T.-t.

fff

∑

& 42

Timp.

fff

b œ œ œ#œ œ 3 3 #œnœ œ œ #œ œ œ œnœ œ#œ#œ nœ bœ #œ œ bœ nœ #œ 44 œ œ # œ n œ # œ œ b˙

∑

¢

fff

fff

& 42

Tba.

fff

∑

Ó

w

Tpt.2

B. Tbn.

fff

44 bw

& 42

Tbn.2

bœ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ 3 œbœ œ œbœ nœ bœ œbœ œ 3 œ bœ œbœ ˙

∑

Tranquillo

pp

∑

Tpt.1

Tbn.1

3

& 42

& 42

Tpt.3

fff

3

œbœ nœ bœ œbœ œ œ bœ œbœ ˙

w

° 2 ‰ œ ‰ & 4 bœ. > >. 3 & 42 bœ ‰ œ ‰ >. >. 3 & 42 œ. ‰ œ. ‰ > >

Hn.4

44

bœ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ

44 bw

& 42

B. Cl.

44

pp

fff

P

rit.

∑

& 42 Œ

Cl.2

Hn.1

f

& 42 Œ

Cl.1

Cbsn.

œ

3 œ œ œ & 42 bœ #œ œ

Fl.2

44

q = 72 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bw

pp

∑


° &

∑

43

∑

∑

44

∑

&

∑

43

∑

∑

44

∑

Ob.1

&

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

Ob.2

&

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

C.A.

& Œ

j œ œ

44 b˙ .

∑

42

∑

218

Fl.1

Fl.2

3 œ #œ œ œ #œ . # œ 4 n˙

mp

poco f

œ œ

œ.

œ

bœ p

œ

œ

p

2 œ œ œ œ 4˙

46 Œ

2 œ œ œ œ 4˙

Œ

46 Œ

4 œ œ œ œ œ œ œ œ bœ. j ‰ 4 b˙ p

4 œ œ œ œ œ œ œ œ bœ. j ‰ 4 b˙ p

44 Ó

46

∑

44 Ó

46

∑

44 Ó

∑

43

∑

∑

44 œ œ œ bœ nœ œ œ

j œ ‰ Œ

Ó

42

∑

46

∑

44 Ó

&

∑

43

∑

∑

44 œ œ œ bœ nœ œ œ

j œ ‰ Œ

Ó

42

∑

46

∑

44 Ó

&

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

∑

44 Ó

Bsn.1

B

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

∑

44 ˙

Bsn.2

B

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

∑

44 ˙

Cbsn.

?

∑

43

∑

∑

44

∑

42

∑

46

∑

44 Ó

43 œ. bœ.

œ. bœ.

44 w

∑

42

∑

œ. b œ.

44 bw

∑

42

∑

46 œ œ

∑

42

Cl.2

B. Cl.

Hn.1

¢

° & w

Hn.2

Hn.3

& bw

43

& bw

43 bœ.

&

Hn.4

Tpt.1

Tpt.2

Tpt.3

43

w

43

œ.

p

p

œ. œ.

œ. b œ.

p

∑

# œ. n œ. b œ.

œ.

∑

44 bw 44 44

∑

w ∑

∑

∑

42

∑

42

∑

mf

46 œ œ

mf

46 œ œ 46

œ

œ

œ

œ

œ

œ

&

44

∑

∑

42

∑

46

∑

44 b˙

˙

∑

43

∑

44

∑

42

∑

œ 46 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

Tba.

?

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

°/

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

T.-t. Tri.

/ w

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Ó

mf

∑

° & œ

Œ

&

Ó

? ¢ w p

mf

44 Ó

∑

46

∑

44 Ó

∑

46

∑

44 Ó

∑

46 46

∑

42

∑

∑ ∑

46

∑

44 Ó 44

U w ff

˙

U w

pp

ff

pp

ff

pp

ff

U w

˙

U w

˙

U w

˙

pp

ff

bU w ææ

b˙ ææ

æ ˙æ

U æ wæ

pp

pp

Œ

∑

44

∑

ff

f æj œæ w o f (L.v.) ∑

44

∑

∑

42

∑

46

∑

43

∑

∑

44

∑

∑

42

∑

46

∑

œ œ bœ œ 44 œ w w bw œ mp wff w 44 w ∑

43

∑

∑

44 bœ .

46

∑

44 b˙

∑

44

˙. 46

∑

44

b˙ . æ

44 ˙ æ

∑

Vc.

∑

ff

∑

43

? ‰ j bœ œ #œ. œ

∑

46

U w

∑

∑

B

∑

44

42 42

44 Ó

ff

43

43

Vla.

∑

44 44

pp

∑

ff

p

∑ ∑

nœ 3 b˙. J 4 p

43

Solo

∑

∑

44

∑

44

j Bœ nœ ∑ ∑ ∑ ∑

42 ˙

tutti

bw p

Solo

œ

œ œ J œ. 3

p poco cresc.

bw p

w

3 j bœ œ 42 œ > œœ

42 ˙ 42

p

bw

42

p

28

˙ ˙

46 46 46

mf

tutti

∑

∑

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

?

∑

43

¢ & bw ˙˙ ˙ & b˙˙

{

43 43

mf

w

U w

˙

pp

œ

ff

˙

∑

44 b˙

U w

pp

pp

œ

w

ff

˙

44 Ó

44 b˙

ff

˙

pp

44 b˙

∑

U w

pp

∑

43

Db.

44 ˙

pp

43

∑

Vln.II

44 Ó

∑

?

Vln.I

œ

˙

B. Tbn.

Hp.

œ

44 b˙

Tbn.2

Tub. B.

œ

ff

˙

∑

46 œ

Gr.c.

œ

U w

˙

46

∑

U w

pp

∑

42

ff

ff

42

∑

U w

˙

∑

∑

ff

˙

∑

44

U w

pp

44

∑

ff

˙

∑

∑

U w

pp

∑

43

ff

43

mf

U w

pp

∑

∑

ff

&

∑

Timp.

œ

mf

?

¢

44 b˙

œ

œ

˙

pp

œ

œ

ff

U w

pp

pp

œ

mf

46 œ œ

ff

U w

pp

&

∑

∑

p

ff

U w

pp

∑

?

Tbn.1

p

p

ff

U w

˙

∑

&

Cl.1

U w

˙

pp

mp

44 Ó

∑

44 Ó

∑

44 Ó

˙

U bw ff

r ≈ ‰ U w æ bœ pp ff U ˙ w

gliss.

pp

ff

pp

ff

pp

ff

˙ ˙

U w U w

Osmo Tapio Räihälä: Barlinnie Nine  

3333-4331-1210-str, 11 min.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you