Page 1


EKSLIBRISAI VITOLIUI ENRIKUI VENGRIUI Jubiliejinė paroda 2018 m. vasario 21 d. – kovo 14 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje

EX LIBRIS FOR VITOLIS ENRIKAS VENGRIS Anniversary Exhibition, February 21 - March 14, 2018, in the gallery of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


Vitolis Enrikas Vengris – lietuviško ekslibriso tyrinėtojas ir kolekcininkas Vitolis Enrikas Vengris gimė 1943 m. sausio 19 d. Dotnuvoje, kur Žemės ūkio akademijoje dėstytojais dirbo jo tėvai. Po karo su motina ir seserimi persikėlė gyventi į Kauną, o tėvas per karo sumaištį atsidūrė Vakaruose. Kaune Vitolis mokėsi „Aušros“ (sovietmečiu vadinta Komjaunimo vardu) gimnazijoje. Vėliau studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, 1966 metais ją baigęs įgijo veterinarijos gydytojo specialybę ir iki 1968 m. dirbo Jonavoje. Kartu su motina 1968 m. emigravo į JAV pas savo tėvą prof. Joną Vengrį (1909–2004). 1973 m. Vitoliui E. Vengriui Ajovos valstijos universitete (Iowa State University) buvo suteiktas virusologijos mokslų daktaro laipsnis. Trejus metus dirbo mokslinį darbą Johnso Hopkinso universiteto Onkologijos centre Baltimorėje, o vėliau ir iki šiol Maisto ir vaistų agentūroje (Food and Drug Administration) Vašingtone. Paskelbė straipsnių virusologijos, interferono, priešvirusinės terapijos klausimais, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose JAV, Kanadoje ir Europoje. Vitolis E. Vengris – bibliofilas, kolekcininkas. Turi gausų ekslibrisų ir grafikos miniatiūrų rinkinį, kuriame nemažai lietuvių knygos ženklų, senųjų ir šiuolaikinių. Taip pat gali pasigirti turtinga biblioteka, kurioje yra knygų ir periodikos apie ekslibrisus ir jų kūrėjus. Pradėjęs kolekcionuoti mažosios grafikos miniatiūras ir ekslibrisus Vitolis E. Vengris ėmė gilintis į knygos ženklo istoriją, raidos dėsningumus ir savitumus, ypač meninį ir taikomąjį aspektą, kūrėjus, parodas ir konkursus, kaupė literatūrą ir sudarinėjo bibliografiją. Susirašinėja ir kitaip bendrauja su daugeliu Lietuvos dailininkų

A Researcher and Collector of the Lithuanian Ex libris – Vitolis Enrikas Vengris Vitolis Enrikas Vengris was born on January 19, 1943, in Dotnuva, where his parents worked as lecturers at the Academy of Agriculture. After the war, he moved to Kaunas with his mother and sister, while his father ended up in the West during the turmoil of war. Vitolis studied in Kaunas Aušra gymnasium (in Soviet times named as the Young Communist gymnasium); in 1966 he got a degree in Veterinary at the Lithuanian Veterinary Academy and had been working in Jonava until 1968. In 1968, together with his mother he emigrated to USA to his father prof. Jonas Vengris (19092004). In 1973, Vitolis Enrikas Vengris received a degree in Virology at Iowa State University. For three years, he had been working at Johns Hopkins Oncology Center in Baltimore. Later he moved to the Food and Drug Administration in Washington and has been working there ever since. He has published articles on virology, interferon, antiviral therapy and delivered presentations at scientific conferences in the US, Canada and Europe. Vitolis E. Vengris is a bibliophile and collector. He has an abundant collection of ex libris and miniature graphics, featuring a number of Lithuanian bookplates, both old and modern. He also owns a rich library of books and periodicals about ex libris and their creators. Having started collecting miniature graphics and ex libris, Vitolis E. Vengris began to go deeper into the history of bookplates, regularities and peculiarities of the development, especially the artistic and applied aspect, creators, exhibitions and contests, he has also been accumulating literature and compiling a


ir kolekcininkų. Ypač intensyviai ir produktyviai bendravo su žinomu lietuvių dailininku, ekslibrisų tyrinėtoju Vincu Kisarausku. V. E. Vengriui ekslibrisų yra sukūrę daugelis lietuvių ir užsienio dailininkų. Jis tvirtina, kad specialiai „nekolekcionuoja dailininkų“, kūrusių jam asmeniškus ekslibrisus. Vis dėlto, kaip pats prisipažino, jam ypač svarbus dailininko Viktoro Petravičiaus ekslibrisas, gautas 1981 metais Kalėdų proga. Savo bibliotekos knygas ženklina V. Kisarausko ir V. O. Virkau ekslibrisais. Didelį, prasmingą darbą Vitolis E. Vengris atlieka rinkdamas ir propaguodamas Lietuvoje ir užsienyje, ypač JAV, lietuvių mažąją grafiką ir ekslibrisą. V. E. Vengris yra pirmos knygos apie lietuvių ekslibrisus „Lithuanian bookplates – Lietuvių ekslibriai“ (Čikaga, 1980) autorius ir sudarytojas. Kita jo knyga „Vytautas O. Virkau. 19 litografiske exlibris“ (Frederikshaunas, Danija, 1975) taip pat skirta ekslibrisams. 1982 m. lapkričio 24–28 dienomis Sent Pitersberge (Florida, JAV) vykusiame Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavime skaitė pranešimą „Iškilieji (istoriniai) Lietuvos ekslibriai iki XX a.“ Vitolis Enrikas Vengris, šiemet sausio 19 d. pažymėjęs savo 75 metų sukaktį, yra pilnas kūrybinių sumanymų ir idėjų. Nori sukaupti reprezentacinį modernių ekslibrisų rinkinį. Turi daug šiuolaikinių lietuvių dailininkų darbų. Jis domisi įvairiais meniškais, t. y. jam patinkančiais darbais, nepriklausomai nuo to, iš kur jie ir kieno daryti. Lietuvių dailininkų ekslibrisus renka taip pat kaip ir kitų dailininkų darbus, kurie jį žavi kaip grafikos kūriniai. Tokių yra nemažai – iš viso pasaulio ir pačių įvairiausių. Jonas NEKRAŠIUS

bibliography. Vitolis E. Vengris intensively and productively worked with a wellknown Lithuanian artist, ex libris researcher Vincas Kisarauskas. He keeps in touch with many Lithuanian artists and collectors. Many Lithuanian and foreign artists have created ex libris for V. E. Vengris. He claims that he specifically “does not collect painters” creating him personal ex libris. However, as he himself admitted, the bookplate by the artist Viktoras Petravičius, which he received on Christmas in 1981, is of particular importance to him. Books of his library are marked with ex libris by V. Kisarauskas and V. O. Virkau. Vitolis E. Vengris performs a great and meaningful work by collecting and promoting the miniature graphics and ex libris in Lithuania and abroad, especially in the USA. V. E. Vengris is the author and compiler of the first book on Lithuanian ex libris “Lithuanian Bookplates” (Chicago, 1980). His another book “Vytautas O. Virkau. 19 Litografiske Ex libris” (Frederikshavn, Denmark, 1975) is also dedicated for ex libris. In addition, he also delivered a presentation on the theme of “Prominent (historical) Lithuanian Ex Libris until the 20th Century” on November 24-28, 1982, at the congress of the Lithuanian Catholic Academy of Science in St. Petersburg (Florida, USA). Vitolis E. Vengris, this year on January 19 celebrating his 75th anniversary, is full of creative plans and ideas. He wants to gather a representative collection of modern ex libris. There are many works made by contemporary Lithuanian artists in his collection. V. E. Vengris is interested in various artistic works no matter its origin and author. Ex libris of Lithuanian artists are collected in the same way as works by other artists; there are quite a lot of them – from all over the world and very diverse. Jonas NEKRAŠIUS


Alfonsas ÄŒepauskas, 1973 m., 60 x 40


Antanas Kmieliauskas, 1973 m., 160 x 89


Augustinas Virgilijus Burba, 1980 m., 105 x 65


Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, 1974 m., 59 x 57


Gražina Didelytė, 1974 m., 70 x 40


SaulÄ— KisarauskienÄ—, 1972 m., 160 x 120


Henrieta VepĹĄtas, 1982 m., 60 x 57


Petras RepĹĄys, 70 x 100


Valentinas AntanaviÄ?ius, 1973 m., 90 x 78


Valerijonas Jucys, 1973 m., 53 x 69


Viktoras PetraviÄ?ius, 1981 m., 165 x 145


Vincas Kisarauskas, 1972 m., 93 x 63


Vytautas Ignas IgnataviÄ?ius, 1978 m., 153 x 80


Vytautas Kazimieras Jonynas, 85 x 60


Vladas Jakutis, 1976 m., 65 x 86


Vytautas Osvaldas Virkau, 1975 m., 65 x 65


Vytautas Valius, 1995 m., 88 x 66


Kęstutis Petras Ramonas, 150 x 84


Stasys EidrigeviÄ?ius, 1976 m., 128 x 98


Romas Viesulas, 1978 m., 30 x 72


Medalis Lietuvos ekslibrisĹł tyrinÄ—tojams, 1987 m. Autorius Vincas Kisarauskas. Aversas


Medalis Lietuvos ekslibrisĹł tyrinÄ—tojams, 1987 m. Autorius Vincas Kisarauskas. Reversas


Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodinę, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, kaupia bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija formuojama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 54, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt


Išleisti leidiniai: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai. Alfonso Čepausko mažoji grafika. Vaidoto Janulio grafika. Lolitos Brazos knygos ženklai. Michalinos Adomavičienės kūryba. Varpai ir knygos ženklai.


Tiražas 50 egz., nr. 7 Pirmame viršelyje Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės ekslibrisas Ekslibrisai iš Vitolio E. Vengrio kolekcijos Sudarytojai: Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė

Parodos organizatorius

ISBN 978-609-95981-4-7 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


Eksilbrisai Vitoliui Enrikui Vengriui  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018 m.

Eksilbrisai Vitoliui Enrikui Vengriui  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018 m.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded