__MAIN_TEXT__

Page 1


VARPAI IR KNYGOS ŽENKLAI

Paroda atkurtos Lietuvos 100-mečiui 2018 m. vasario 15 d. – kovo 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje

BELLS AND BOOKPLATES

Exhibition for the 100th Anniversary of the Restored Lithuania February 15 - March 12, 2018, in the gallery of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


VARPAI IR KNYGOS ŽENKLAI Varpas – Lietuvai šventas simbolis, laisvės ženklas. Vincas Kudirka eilėraštyje varpo įvaizdžiu ragino: „Kelkite, kelkite, kelkite!“ JAV lietuviai 1919 m. už surinktus pinigus užsakė ir nuliejo Laisvės varpą, kurio šone kaip priesaika įrašyti žodžiai: „Skambink per amžius vaikams Lietuvos, / Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Šis laisvės šauklys buvo padovanotas Lietuvai ir dabar saugomas Kauno karo muziejaus varpinėje. Bažnyčių bokštuose, miestų rotušėse ir varpinėse skambantys varpai ir karilionų garsai budina širdį, primena laiko vertę ir žmogaus gyvenimo prasmę, laisvės ir nepriklausomybės kainą, įvairias sukaktis ir jubiliejus, perduoda religines tiesas. Atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirta paroda „Varpai ir knygos ženklai“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ŠAVB) eksponuota nuo 2018 m. vasario 15 d. iki kovo 12 dienos. Ji surengta iš šiauliečių kolekcininkų Petro Kaminsko varpų kolekcijos ir Jono Nekrašiaus ekslibrisų rinkinio. P. Kaminskas yra surinkęs daugiau kaip 300 įvairiausio dydžio varpų, per 30 iš jų eksponuojami parodoje. Iš jų minėtini: varpų meistro A. Smirnovo 1802 m. Valdajuje lietas varpas, Rusijos meistro J. Baranovo varpas (1844), prancūzų meistrų lietas stalinis varpas su imperatoriaus Napoleono figūrėle (XIX a. vid.), Rusijos meistrų XIX a. vid. nulieti varpai su užrašais „Šaukiu be burnos, veju be botago“, „Ką myliu, tam ir dovanoju“, varpas su užrašu: „Pirk, pinigų negailėk, su manim bus linksmiau važiuoti“ (1887), stalinis varpas su medžioklės scena (1900), I. Zorowo varpas „Riga“ (1930), varpas „Kantrimas Jonas“ (1931), Lietuvoje lietas varpas su meistro inicialais V J LJA (1942), medinis piemenėlio varpas su

BELL AND BOOKPLATES A bell is a sacred symbol for Lithuania, a sign of liberty. Vincas Kudirka used the bell image to encourage: “Rise, rise, rise!”. In 1919, American Lithuanians made the Liberty Bell with the poem written on it: “O, ring for ages, to the children of Lithuania; He is not worthy of Liberty, who is not defending her”. This sign of liberty was donated to Lithuania and is now preserved at the bell tower of Kaunas Military Museum. The sounds of bells and carillons coming from church towers, town halls and belfries awaken our hearts, remind the value of time and meaning of human life, the price of freedom and independence and various anniversaries. An exhibition for the centenary of the restored Lithuania “Bells and Bookplates” is opened at Šiauliai county Povilas Višinskis public library (ŠCPL) from February 15 until March 12, 2018. It is arranged of the collections of bells and ex libris from Šiauliai collectors Petras Kaminskas and Jonas Nekrašius. P. Kaminskas has assembled more than 300 bells of various sizes, and over 30 of them are featured at the exhibition. Among them are: the bell made in Valday by the craftsman A. Smirnov in 1802, the bell by the Russian master J. Baranov (1844), the table bell by the French craftsmen with a figure of the Emperor Napoleon (mid XIX century), the bell Kantrimas Jonas (1931), the bell for the Moscow Olympics (1980), etc. Bells as a symbol are often found in bookplates. Over 30 miniature graphics and ex libris are featured at the exhibition made by artists from Lithuania and other countries: A. Čepauskas, V. Daniliauskaitė, G.  Didelytė, M. Jasilionytė, S.  Katauskas, Č. Kontrimas, B. Matijošaitytė, E. Ramoška,


autorystės inicialais P. I. (1943), Maskvos olimpinėms žaidynėms skirtas varpas (1980), dailininkės V. Gaidamavičiūtės autorinis varpas (2000) ir kt. Varpas kaip simbolis dažnai aptinkamas knygos ženkluose. Parodoje eksponuojama per 40 mažosios grafikos miniatiūrų ir ekslibrisų. Juos įvairia grafikos technika sukūrė lietuvių dailininkai A. Čepauskas, V.  Daniliauskaitė, G.  Didelytė, M. Jasilionytė, S.  Katauskas, Č. Kontrimas, B. Matijošaitytė, E. Ramoška, V.  Panaskovas, L.  Braza, T.  Vėbra, lenkas A.  Gauda, estas E.  Kellis, latvis V.  Resnis, vengras P.  Urmosas, ukrainiečiai A.  Gorinskis, A.  Sivakas, L.  ŠerstenojusDrakša ir kt. Iš jų išsiskiria dailininkės G.  Didelytės knygos ženklai „Lietuva 1387-1987“ (1987), „Vilties varpas“ (1988), „Ex libris. Lietuvos rašytojai. Vincas Kudirka. Varpas“ (1988), „Baltoji varpinė“ (1994), dailininkės L. Brazos ekslibrisai K. Donelaičiui, V. Kudirkai, J. Janoniui ir kt. ŠAVB galeriją papuošė ir du senieji varpai, saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM I-D 502, ŠAM I-D 503). Tai XVIII a. Senosios Žagarės bažnyčios varpai su lotyniškais įrašais „SOLI DEO GLORIA MITAV 1740“ („Vienam Dievui garbė. Mintauja 1740“) ir „SOLI DEO GLORIA“ (Vienam Dievui garbė). Parodai pagamintas specialus ženkliukas (idėja – P. Kaminsko ir J. Nekrašiaus), kuriame pavaizduotas varpas „Juozas“. Šį varpą 1936 m. Rėkyvos koplyčiai dovanojo Šiaulių miesto burmistras Juozas Valančius (1891–1942). Sovietmečiu varpas atsidūrė Vilniuje ir buvo įmontuotas į katedros varpinės karilioną. Vėliau varpas įtrūko ir buvo perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui, kur saugomas iki šiol. Jonas NEKRAŠIUS parodos kuratorius

V. Panaskovas, L. Braza, T. Vėbra, A. Gauda, E.  Kell, V.  Resnis, P.  Ürmös, A.  Gorinskij, A. Sivak, L. Šerstenojus-Drakša, etc. Some of the works are: bookplates by G. Didelytė “Lithuania 1387-1987” (1987), “The Bell of Hope” (1988), “Ex libris. Lithuanian Writers. Vincas Kudirka. The Bell” (1988), “White Bell Tower” (1994), ex libris for K. Donelaitis, V. Kudirka, J. Janonis by L. Braza. The ŠCPL gallery has been decorated with two old bells, which are stored at Šiauliai Aušra Museum. They are the bells of the old church of Žagarė (XVIII century) with the Latin inscriptions “SOLI DEO GLORIA MITAV 1740” (“Glory to God alone, Mintau 1740”) and “SOLI DEO GLORIA” (“Glory to God alone”). A special badge was created for the exhibition (idea by P. Kaminskas and J. Nekrašius) which shows the bell “Juozas”. In 1936, the burgomaster Juozas Valančius (1891-1942) donated this bell to Rėkyva chapel. In the Soviet era, it was found in Vilnius and built into the carillon of the cathedral bell tower. Later the bell broke and was transferred to the National Museum of Lithuania, where it has been preserved until now. Jonas NEKRAŠIUS Curator of the exhibition


Alfonsas ÄŒepauskas, C3, 1985 m., 97 x 63


Alfonsas ÄŒepauskas, C3, 1994 m., 103 x 64


Alfred Gauda (Lenkija), X3, 1981 m., 83 x 73


Anatolij Gorinskij (Ukraina), 1985 m., C3, 87 x 71


Birutė Matijošaitytė, C3, C5, 1988 m., 79 x 54


Eligijus RamoĹĄka, X, 1985 m., 75 x 90


ÄŒeslovas Kontrimas, P1, 1978 m., 57 x 47


ÄŒeslovas Kontrimas, P1, 1978 m., 80 x 59


Elmar Kell (Estija), P1, 1952 m., 97 x 70


Levas Ĺ erstenojus-DrakĹĄa (Ukraina), X3, 1985 m., 88 x 54


Gražina Didelytė, C3, 1987 m., 55 x 53


Gražina Didelytė, C3, C5, 1988 m., 86 x 81


Lolita Braza, X3, 1992 m., 105 x 126


Lolita Braza, X3, 1994 m., 91 x 103


Michalina AdomaviÄ?ienÄ—, MT, 1977-1978 m., 125 x 90


Margarita JasilionytÄ—, X2, 2000 m., 90 x 30


Viktorija DaniliauskaitÄ—, X3, 1986 m., 70 x 58


Viktorija DaniliauskaitÄ—, X3, 1986 m., 87 x 50


Vilnis Resnis (Latvija), P1, 1996 m., 62 x 56


Vilnis Resnis (Latvija), P1, 1996 m., 90 x 52


Varpas „Vienuolė“, apie 1900 m., Europa, 55 x 55, h-110


Varpas „P. I. Olovianišnikovo“, XIX a., Rusija, 240 x 240, h-280


Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodinę, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, kaupia bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija formuojama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 54, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt


Išleisti leidiniai: 1. 2. 3. 4. 5.

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai. Alfonso Čepausko mažoji grafika. Vaidoto Janulio grafika. Lolitos Brazos knygos ženklai. Michalinos Adomavičienės kūryba.


Tiražas 50 egz., nr. 6 Pirmame viršelyje Gražinos Didelytės miniatiūra

Sudarytojai: Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė

Parodos organizatorius

Parodos partneriai:

ISBN 978-609-95981-3-0 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka, 2018


Varpai ir knygos ženklai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Varpai ir knygos ženklai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Advertisement