__MAIN_TEXT__

Page 1


POVILO ŠIAUČIŪNO EKSLIBRISŲ KELIAS Jubiliejinė paroda 2018 m. rugpjūčio 6–31 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje

THE EX LIBRIS ROAD OF POVILAS ŠIAUČIŪNAS Anniversary Exhibition August 6–31, 2018, In the gallery of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


Povilo Šiaučiūno ekslibrisų kelias Menotyrininkė Gražina Montvidaitė Pristatant asmenybę svarbu pradėti nuo biografijos faktų: kada gimė, kur mokėsi, ką kūrė, kokias rengė parodas ir t. t. Toks aprašymas gana įprastas, įspraudžiantis žmogų į rėmus. Povilo Šiaučiūno mažosios grafikos darbai tarsi prašosi lygiaverčio pasakojimo – satyriško, minimalistinio ir taupaus. Baigęs, regis, kone visų garsiausių vyresnės kartos Lietuvos menininkų kalvę – Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, vėliau ir Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto Dailės skyrių, dailininkas dirbo labai įvairius darbus: nuo buitinių paslaugų vitrinų apipavidalinimo, gamyklų interjerų ir eksterjerų kūrimo iki knygų iliustravimo, žurnalo techninio redaktoriaus ar kurčiųjų mokyklos mokytojo pareigų. Šios asmenybės aprėpties spektras labai platus ir jau nestebina, kad šalia visų oficialių darbų savo kūrybiniam alkiui patenkinti menininkas kūrė karikatūras, estampus ir ekslibrisus. Nemažai jų sukurta tokiems žymiems žmonėms kaip Donatas Banionis, Vitas Matuzas ar Vincas Kisarauskas. Ir net kelių rūšių skirtingi ekslibrisai skirti Tadui ir Kristinai – dailininko vaikams. Šie ekslibrisai itin jaukūs, naivūs ir paprasti. Vos kelios stambios detalės, simboliai atskleidžia vaiko pasaulio esmę ir paprastumą. Tai rodo, kokią svarbią vietą vaikai užėmė menininko gyvenime ir kaip glaudžiai kūryba susijusi su jo kasdienybe. Kita ryški P. Šiaučiūno knygos ženklų tema – portretiniai ekslibrisai. Ši kūrybos kryptis sietina su išlavintu įgūdžiu piešti karikatūras. Knygos ženklo savininkų profiliai išraižomi taip tiksliai ir atpažįstamai, kad net sunku patikėti kūrinėlį esant atspaudu, o ne tušo piešiniu. Dailininko ekslibrisams būdingas primityvumas, stambios figūros ir elementų taupumas, minimalistinėje kompozicijoje telpa visos išraiškai reikalingos prasmės. P. Šiaučiūno istorija prasidėjo Anykščių rajone, bet gyvenimas jį vingiuotais keliais nuvedė į Panevėžį. Ten Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai sukaupė nemažai įvairių leidinių apie menininką. P.  Šiaučiūnas dalį savo ekslibrisų padovanojo ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, iš jų bibliotekoje surengta paroda.


Ex Libris of Povilas Šiaučiūnas Art historian Gražina Montvidaitė The most usual way to present a person is to give all the facts: birth date, degree, creative work, exhibitions, etc. Such a description is quite habitual, but it creates boundaries. However, it seems like small graphics works of Povilas Šiaučiūnas need an equivalent narrative – satirical and minimalistic. P. Šiaučiūnas graduated from Kaunas Stepas Žukas Applied Art Technikum – the most famous place of the older generation of Lithuanian artists, later on he also graduated from the Department of Art at Culture Faculty of Klaipėda State Conservatoire. The artist had a variety of jobs: from the interior and exterior design of factories and household windows to illustrating books, technical editing of a magazine or teaching at a school for deaf. Next to all official works, the artist created caricatures, prints and ex libris to satisfy his creative hunger. A lot of them have been created for famous people such as Donatas Banionis, Vitas Matuzas and Vincas Kisarauskas; several different types of ex libris have been dedicated to his children – Tadas and Kristina. These ex libris are extremely cozy, naive and simple. Just a few big details and symbols reveal the essence and simplicity of the child’s world. It shows the importance of children in P. Šiaučiūnas life and how closely his creative work relates to his routine. Portraits is another prominent theme of P. Šiaučiūnas bookplates. This direction of creative work is associated with a skill to draw caricatures. The profiles of book owners are so precisely and recognizably carved that it is even hard to believe it is a print and not a drawing. The artist’s ex libris are characterized by primitiveness, the abundance of large figures and elements, and minimalist compositions which hold all the meanings necessary for expression. The story of P. Šiaučiūnas started in Anykščiai district and his life led him to Panevėžys. There employees of Panevėžys county Gabrielė Petkevičaitė-Bitė public library have accumulated a number of various publications about the artist. P. Šiaučiūnas. He also donated a part of his ex libris to Šiauliai county Povilas Višinskis public library.


Ex libris. Gyd. Vyt. Biknerio, 1983 m., 80x80


Ex libris A. Pakarklio, 1982 m., X3, 108x60


Ex libris Aipin, 1991 m., X3, 75x60


Ex libris B. Jankaičių, 1985 m., X3, 84x87


Ex libris Stimpson Kim, 1993, X3, 85x50


Ex libris mano, 1991 m., X3, 82x54


Ex libris HM, 1993 m., X3, 84x64


Ex libris Å D, 1993, X3, 87x73


Ex libris Jono, 1986, X3, 76x70


Ex libris V. VaiÄ?ekauskienÄ—s, 1991, X3, 95x60


Ex libris Audros, 1991 m., X3, 87x63


Ex libris A. Žarčkaus, 1991 m., X3, 90x58


Ex libris R. RaÄ?kausko, 1991 m., X3, 76x63


Ex libris Ruželės, 1986, X3, 98x60


Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodų, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, saugo bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija kaupiama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 42 05 10, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt


Išleisti leidiniai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai. Alfonso Čepausko mažoji grafika. Vaidoto Janulio grafika. Lolitos Brazos knygos ženklai. Michalinos Adomavičienės kūryba. Varpai ir knygos ženklai. Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai. Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui. Kazimiero Švainausko ekslibrisai.


Tiražas 30 egz., nr. 10 Pirmame viršelyje Povilo Šiaučiūno ekslibrisas Ekslibrisai iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kolekcijos

Sudarytoja Asta Kaktytė Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė

Parodos organizatorius

ISBN 978-609-95981-9-2 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


Povilo Šiaučiūno ekslibrisai / THe Ex Libris of Povilas Šiaučiūnas  

Parodos katalogas / Exhibition Catalogue

Povilo Šiaučiūno ekslibrisai / THe Ex Libris of Povilas Šiaučiūnas  

Parodos katalogas / Exhibition Catalogue

Advertisement