__MAIN_TEXT__

Page 1

Michalinos Adomavičienės kūryba


MICHALINOS ADOMAVIČIENĖS kūryba

Retrospektyvinė 80 metų jubiliejaus paroda 2018 m. sausio 8–31 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

Art of MICHALINA ADOMAVIČIENĖ

80th Anniversary Retrospective Exhibition January 8-31, 2018, at Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


Pedagogė ir menotyrininkė Michalina Adomavičienė  (g. 1938 m.) – ilgametė Šiaulių universiteto Menų fakulteto lektorė. Baigusi Šilutės vidurinę mokyklą, Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume įgijo dailiųjų medžio darbų specialybę, o 1968 m. Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija) – menotyros specialybę, kurią gilino Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje. M. Adomavičienė aktyviai dalyvauja ne tik mokslinėje, pedagoginėje veikloje, bet ir Šiaulių miesto, rajono ir apskrities meno gyvenime. Dailininkė eksponuoja savo akvareles dailės parodose, rašo informacinius, kritinius ir analitinius straipsnius, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose. Ypač daug dėmesio skiria tautodailei: rengia katalogus, bukletus, lankstinukus, rašo įvadinius straipsnius. Ji dažnai kviečiama į parodų atidarymą pristatyti autorių ir jų kūrybos.  Tautodailininkai gerbia jos nuomonę, laiko ją savu, patikimu žmogumi, atskleidžia jai savo sumanymus, dalijasi abejonėmis. Mano nuomone, M. Adomavičienė labai svariai prisidėjo prie tautodailės raidos Šiauliuose, paskatino daugybę žmonių imtis kūrybos, puoselėti senąsias liaudies meno tradicijas, ieškoti naujų kelių etnokultūrai skleisti šiandieniame pasaulyje. Parodoje – akvarelės menas, nuolatos išgyvenąs pokyčius, raidos pakilimus ir sulėtėjimus. M. Adomavičienė yra viena iš tų dailėtyrininkių, kurios  dažų ir teptukų neužmeta – sunku būtų kalbėti apie akvarelės technologijas pačiam jų neišbandžius. Beje, tai pasakytina ir apie kitus dailės dalykus. M. Adomavičienė pamėgo Lietuvos gamtą, jos erdves,

Pedagogue and art historian Michalina Adomavičienė (born 1938) is a longtime lecturer at the Faculty of Arts of Šiauliai University. After graduating from Šilutė Secondary School, she acquired the specialty of fine woodworking at Stepas Žukas Applied Art Technical College in Kaunas. In 1968, she studied art history at State Art Institute (now Vilnius Academy of Arts), and deepened the knowledge in doctoral studies at the Institute of History of Lithuanian Academy of Sciences. M. Adomavičienė actively participates not only in scientific and pedagogical activities, but also in the art life of Šiauliai city, district and county. The artist exhibits her watercolor works, writes informative, critical and analytical articles, reads reports at scientific conferences. She pays a particular attention to folk art by producing catalogs, booklets, leaflets, writing introductory articles. M. Adomavičienė is often invited to present the authors and their works at the exhibitions’ openings. Folk artists respect her opinion and consider her as an own, trusted person. They reveal their ideas and share doubts with her. In my opinion, M. Adomavičienė’s contribution to the development of folk art in Šiauliai is very significant as she has encouraged many people to create art, foster old folk art traditions and search for new ways of disseminating ethno culture in today’s world. The exhibition presents a watercolor art constantly undergoing changes, evolutions and slowdowns. M. Adomavičienė is one of those art historians who do not abandon paints and brushes – it would be hard to talk about watercolor technologies without


miškus, medžius, intuityviai jaučia jų dvasią, paprastume slypinčią gelmę. Bet vien tik gamtos vaizdais dailininkė neapsiriboja, ją domina natiurmortai, ypač gėlių skleidžiamas žavesys. Nutapo ir portretų. Akvarelinis portretas reikalauja ypač meistriško liejimo technikos įgudimo. M. Adomavičienė yra sukūrusi ir ekslibrisų, jie viešumoje pasirodė tik pastaraisiais metais. Ekslibrisai skirti šeimos nariams, artimiesiems. Jų vaizdinė struktūra itin lakoniška, knygos savininkas nusakomas viena simboline detale: gėlės žiedeliu, knyga ar jų lentynėle ir panašiai. Dalis ekslibrisų projektų tebelaukia tipografinio padauginimo gyvenimo knygoje. Už nuoširdų darbą, akvarelės tęstinumą, šiuolaikinės tautodailės ugdymą Michalina Adomavičienė nusipelno aukšto įvertinimo. Minėdama savo 80-metį dailininkė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengė parodą, atskleidžiančią jos kūrybos ir kultūrinės veiklos visapusiškumą ir reikšmę. Prof. Vytenis Rimkus

trying them out myself. By the way, this is also true to other subjects of art. M. Adomavičienė has fallen in love with the nature of Lithuania, its spaces, forests, trees, she intuitively feels their spirit and depth hidden in the simplicity. Yet the artist does not limit herself only to nature’s views, she is also interested in still-lifes, especially in the charm of flowers. M. Adomavičienė paints portraits as well. The watercolor portrait requires the highly mastered skill technique. Exlibris can also be found in M. Adomavičienė’s art, however, they have appeared in public only in the recent years. Bookplates are dedicated to family members, relatives. Their visual structure is extremely laconic, the book owner is described by one symbolic detail: flower blossom, a book or book shelve, etc. Part of the exlibris projects are still waiting for typographic multiplication. Michalina Adomavičienė deserves a high evaluation for her sincere work, watercolor continuity and the development of contemporary folk art. To mark her 80 years anniversary, the artist organized an exhibition revealing the versatility and significance of her creative and cultural activities at Šiauliai county Povilas Višinskis public library. Prof. Vytenis Rimkus


Autoekslibrisas. Mon., 55 x 45, 1976 m.


Ekslibrisas sutuoktiniui Vaclovui AdomaviÄ?iui. Mon., 50 x 40, 1976 m.


Ekslibrisas keramikei Daivai ÄŒeÄ?kauskaitei. Mon., 113 x 100, 1976 m.


Ekslibrisas dailininkams Aldonai ir Antanui Visockiams. X3, 79 x 55, 1976 m.


Autoekslibrisas. X3, 67 x 38, 1976 m.


Ekslibrisas Ĺ iauliĹł V vidurinei mokyklai. M.t., 125 x 90, 1977/1978 m.


Ekslibrisas sutuoktiniui Vaclovui AdomaviÄ?iui. X3, 55 x 59, 1979 m.


Ekslibrisas sutuoktiniui Vaclovui AdomaviÄ?iui. X3, 57 x 51, 1979 m.


Ekslibrisas lituanistei Irenai Arlauskienei. X3, 88 x 60, 1979 m.


Ekslibrisas sutuoktiniui Vaclovui AdomaviÄ?iui. X3, 85 x 60, 1980 m.


Autoekslibrisas. C4, 120 x 80, 1980 m.


Ekslibrisas chemijos mokytojai Vidai Kaunienei. X3, 60 x 80, 1980 m.


Ekslibrisas lėlių kolekcininkei Elvyrai Balčiūnaitei. X3, 100 x 45, 1980 m.


Ekslibrisas sūnui Gintarui Adomavičiui. X3, 100 x 50, 1980 m.


Ekslibrisas dailininkei Ievai BeneĹĄiĹŤnienei. X3, 105 x 130, 1980 m.


Ekslibrisas gamtos mokytojai Stasei Nutautienei. X3, 80 x 65, 1980 m.


MÄ—lynas irisas. Akv., 480 x 360, 1998 m.


Flioksai. Akv., 480 x 360, 2017 m.


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas buvo įkurtas 2014 m. liepos 21 d., reorganizavus nuo 2001 m. spalio 3 d. bibliotekoje veikusį Ekslibriso muziejų. Muziejuje buvo saugomi bibliotekai dovanoti meninę vertę turintys knygos ženklai, vienaip ar kitaip susiję su Šiaulių miestu ir kraštu, kaupiama informacija apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuojami įvairūs renginiai, supažindinantys visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Įkūrus GBEF ir patvirtinus veiklos nuostatus, rūpintis knygos ženklais pavesta Fondo tarybai. Tarybos nariais 2017 m. buvo išrinkti dailininkai V. Janulis, V. Kovieraitė-Trumpė, R. Prišmontienė ir L. Putramentienė-Braza, kolekcininkai P. Kaminskas, V. Ališaukas, A. Skerys, menotyrininkas prof. V. Rimkus, ŠAVB Meno ir muzikos skyriaus vedėja L. Naujokienė, bibliotekininkė A. Kaktytė, kultūros istorikas, kolekcininkas J. Nekrašius (GBEF tarybos pirmininkas) ir ŠAVB direktorius B. Maskuliūnas. GBEF tikslas – rūpintis dailininko G. Bagdonavičiaus kūrybos populiarinimu, kaupti jo kūrybinį palikimą, kitų lietuvių ir užsienio dailininkų ekslibrisus, rengti susitikimus su dailininkais, ekslibrisų kūrėjais ir kolekcininkais, organizuoti parodas, konkursus, konferencijas, seminarus, forumus ir kt. ŠAVB GBEF veikla viešinama tinklaraštyje ekslibrisai.blogspot.lt

The exlibris fund of Gerardas Bagdonavičius was founded on the 21st of July, 2014 after the reorganization of the Museum of Exlibris (founded on the 3rd of October, 2001). The museum stored for the library gifted bookplates of artistic value, which in one way or another are related to the city and region of Šiauliai, the information about the history and development of the exlibris, various events were organized in order to familiarize the society with bookplates and their creators. Once the GBEF has been established and the regulations have been approved, the bookplates are assigned to the Fund Council. The artists V. Janulis, V. Kovieraitė-Trumpė, R. Prišmontienė and L. Putramentienė-Braza, collectors P. Kaminskas, V. Ališaukas and A. Skerys, art historian prof. V. Rimkus, the head of the Department of Art and Music of ŠAVB L. Naujokienė and librarian A. Kaktytė, cultural historian, collector J. Nekrašius (the chairman of the council of the GBEF) and the director of the library B. Maskuliūnas. The aim of the GBEF is to popularize the art of G. Bagdonavičius, to collect his creative heritage and bookplates of other Lithuanian and foreign artists, to organize meetings with exlibris artists and collectors, to hold exhibitions, contests, conferences, seminars, forums, etc. ŠAVB GBEF activities are posted on the blog www.exlibrisai.blogspot.lt


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 54, menocentras@savb.lt www.savb.lt


ISBN 9786099598123

9 786099 598123

Sudarytoja Asta Kaktytė Parodos kuratorė Lolita Braza Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Tiražas 50 egz., nr. 5 Pirmame viršelyje Michalinos Adomavičienės ekslibrisas. Leidinyje naudojami kūriniai iš GBEF ir autorės rinkinių.

ISBN 978-609-95981-2-3 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka, 2018


Michalinos Adomavičienės kūryba  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018 m.

Michalinos Adomavičienės kūryba  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018 m.

Advertisement