Page 1


25


Sudarė / Compiled by Sigita Vaitkaitytė, Arūnas Petraitis Leidėja / Publisher

Partneris / Partner

ISBN 978-609-8237-02-3 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019


|

Gabūs ne tik krepšiniui Talented Not Only For Basketball

Krepšinio klubo „Šiauliai“ narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui 1994–2019 Ex libris collection of the basketball club “Šiauliai” members for the 25th anniversary of the club 1994-2019

Šiauliai, 2019


25


KK „Šiauliai“ direktorius Mindaugas Žukauskas kuria savo ekslibrisą, 2019 m. Ievos Slonksnytės nuotr. Mindaugas Žukauskas, a director of BC “Šiauliai”, creates his own ex libris in 2019. Photo by Ieva Slonksnytė.

„Šiaulių“ krepšinio klubas šiemet švenčia 25-metį, todėl labai džiaugiuosi originalia Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų idėja ta proga išleisti krepšinio komandos ekslibrisų katalogą. Krepšininkai turi įvairių pomėgių, nesusijusių su sportu. Meninės veiklos tik papildo jų asmenybes, be to, yra puikus atsipalaidavimo būdas. Džiaugiuosi, kad sportas ir menas gali derėti tarpusavyje, ir labai tikiuosi, kad šis leidinys bus toks pat vertingas dar po 25 metų, kai švęsime 50-metį! KK „Šiauliai“ direktorius Mindaugas Žukauskas

This year, the basketball club “Šiauliai” celebrates its 25th anniversary, so I am very happy with this original idea of Šiauliai county Povilas Višinskis public library to publish a catalogue featuring ex libris created by the basketball team. Basketball players have a variety of hobbies not related to sports. Artistic activities not only complement to their personalities but also are a great way to relax. I am pleased that sports and art can work together, and I very much hope that this publication after 25 years will be as valuable as it is now when we will celebrate the 50th anniversary! BC “Šiauliai” Director Mindaugas Žukauskas 5


PRATARMĖ Jūsų rankose – išskirtinis leidinys, kuriuo pažymima Šiaulių krepšinio klubo (KK) „Šiauliai“ 25-erių metų (1994–2019) sukaktis. Kiek žinoma, tai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje analogo neturintis katalogas: publikuojami krepšininkų sukurti mažosios grafikos darbai. Tai – bene pirmas toks sporto ir kultūros įstaigų projektas. Projekto idėja išsirutuliojo 2018-ųjų balandžio 19-ąją per žurnalisto, sporto istoriko Arūno Petraičio knygos „9 Šiaulių krepšinio dešimtmečiai. Iliustruota istorija nuo 1925 metų“ sutiktuves, vykusias Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Į renginį atvyko daug garbių svečių: trenerių, sporto veteranų, sportininkų, krepšinio gerbėjų ir kitų miesto bei sporto istorijai neabejingų žmonių. Šiltų žodžių knygos autoriui negailėjo Šiaulių miesto garbės pilietis, treneris, Europos čempionas Antanas Sireika ir ilgametis krepšinio klubo „Šiauliai“ vadovas Adomas Klimavičius. Olimpinių žaidynių prizininkas, Europos čempionas Mindaugas Žukauskas ne tik pasveikino autorių, bet ir bibliotekai padovanojo krepšinio kamuolį su visos KK „Šiauliai“ komandos autografais. Po knygos pristatymo A. Petraitis lankėsi bibliotekos Knygos grafikos centre. Čia sporto istorijos tyrėjas dalyvavo dailininkės edukatorės Lolitos Putramentienės6

Brazos vadovaujamose kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose yra mokoma kurti ekslibrisą (lot. ex libris – „iš knygų“) – asmeninį knygos ženklą, žymintį knygos savininką. Tuo metu ir kilo idėja: „O kodėl nepasikvietus visos „Šiaulių“ komandos?“ Ir štai! 2018 m. gegužės 10  d. sportininkai pirmą kartą dalyvavo kūrybinėse ekslibrisų dirbtuvėse, o 2019  m., minint Knygnešio dieną, bibliotekos Knygos grafikos centre klubo nariai apsilankė dar kartą. Naudodami techniką, analogišką linoraižiniui, ir taikydami alternatyvias medžiagas, edukacijos dalyviai sukūrė puikių knygos ženklų, kuriuose, suprantama, dominavo krepšinio kamuolys ir oranžinė spalva. Kai kurių ekslibrisų motyvai gana netikėti: vabalas, kačiukas, inkaras... Vis dėlto sunkiausia, pasak krepšininkų, rašyti apsuktomis raidėmis. Ekslibrisai buvo spaudžiami 2–5 egzemplioriais. Po kiekvienu ženklu jų autoriai pasirašė ir po vieną iš jų padovanojo bibliotekai – Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui saugoti. Bibliotekoje buvo surengta šių ekslibrisų, jų klišių ir sportininkų rekomenduojamų perskaityti knygų paroda „Gabūs ne tik krepšiniui“. Džiugu, kad sportas, menas ir kultūra bibliotekoje rado nišą, kurioje jie puikiai dera ir papildo vienas kitą. Sigita Vaitkaitytė


FOREWORD In your hands – an exclusive publication that marks the 25th anniversary (1994-2019) of the basketball club (BC) “Šiauliai”. As far as it is known, this is the only one such catalogue not only in Lithuania, but also worldwide featuring small graphics works created by basketball players. Perhaps this is the first such project between sports and cultural institutions. The idea of the project came up on April 19, 2018, during the book presentation “9 Decades of Šiauliai Basketball. Illustrated Story Since 1925” written by a journalist, sports historian Arūnas Petraitis at Šiauliai county Povilas Višinskis public library. That time many honorable guests attended the event: coaches, sports veterans, athletes, basketball fans, and other people who were partial to the sports history. Antanas Sireika, European champion, coach and Honorary citizen of Šiauliai and Adomas Klimavičius, the long-time leader of the basketball club “Šiauliai” gave warm speeches during the presentation and Mindaugas Žukauskas, the European champion and the Olympic Games prize winner, gave a basketball ball with the autographs of the entire BC “Šiauliai” team to the library. After the book presentation, A. Petraitis visited Book Graphics Center at the library. Here he attended a creative workshop led by an educator Lolita Putramentienė-Braza,

where she taught how to create an ex libris (latin. ex libris – “from the books (or library) of”) – a personal bookplate that marks the owner of the book. At that time, the idea to invite the entire BC “Šiauliai” team to create their own ex libris came up. And here, on May 10, 2018, players participated in the creative ex libris workshop, and in 2019, celebrating the Day of the Book smugglers, members of the BC visited Book Graphics Center again. Using a technique similar to linocut and alternative materials, participants created excellent bookplates, and of course, the majority featured the basketball ball and orange color. The motifs of some ex libris are quite unexpected: beetle, kitten, anchor... However, according to basketball players, the most difficult thing while creating ex libris is to write in reverse letters. 2-5 copies of bookplates were made. Authors signed all of them and gave one to the library for the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. All the works were featured in the exhibition “Talented Not Only for Basketball” together with the books they recommended to read. It is a pleasure that sports, art and culture have found a place in the library where they perfectly complement each other. Sigita Vaitkaitytė 7


KREPŠINIO KLUBO „ŠIAULIAI“ 25-METIS: 1994–2019 M. Dabartinės reprezentacinės Šiaulių vyrų krepšinio komandos istorinė raida labai glaudžiai susijusi su Šiaulių 4-osios kelių statybos valdybos vadovų – Alfonso Armalo ir Algimanto Mikšio  – puoselėta meile krepšiniui. Įmonės remiama „KSV-4“ komanda, vėliau tapusi „Kelininku“, rungtyniavo miesto ir respublikos pirmenybėse. Į Lietuvos sporto padangėje 1993-iaisiais atsiradusią pirmą profesionalią sporto organizaciją – Lietuvos krepšinio lygą (LKL) – netrukus pasibeldė ir 1994 m. birželio 22 d. Šiaulių savivaldybėje steigiamąjį susirinkimą surengęs krepšinio klubas „Šiauliai“. Čia toli gražu ne paskutinį vaidmenį suvaidino ilgametis klubo direktorius Adomas Klimavičius. Ištisą dešimtmetį, iki pat 2010-ųjų, net devynis

8

kartus „Šiauliai“ buvo trečia LKL komanda (po Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“). Kita laimėjimų serija – trys Baltijos krepšinio lygos (BBL) čempionų titulai, pelnyti 2014–2016  metais. „Šiauliai“ perrašė ir tarptautinių laimėjimų metraštį, kai komanda pateko į Europos klubų R. Koračo taurės aštuntfinalį. Be to, „Šiauliai“ visada buvo garsūs savita „mada“, nes daug metų vertėsi beveik vien savo žaidėjais. Taip išaugo Lietuvos krepšinį garsinę šiauliečiai, 2003 metų Europos čempionai  – nacionalinės rinktinės treneris ir Šiaulių garbės pilietis Antanas Sireika, Donatas Slanina ir Mindaugas Žukauskas, kuris 1996-aisiais tapo ir olimpinės bronzos laimėtoju. Arūnas Petraitis


25 YEARS OF THE BASKETBALL CLUB “ŠIAULIAI”: 1994-2019 The historical development of the present representative men’s basketball team of Šiauliai is very closely related to the love for basketball cherished by the heads of Šiauliai 4th Road Construction Board – Alfonsas Armalas and Algimantas Mikšys. The company sponsored the “KSV-4” team, later known as “Kelininkas”, which played in the city and republic championships. After organizing a constitutive meeting at Šiauliai city municipality on June 22, 1994, the basketball club “Šiauliai” soon joined the Lithuanian Basketball League (LKL) – the first professional sports league of Lithuania created in 1993. Adomas Klimavičius strongly contributed to this event. For the whole decade, even nine times until 2010, “Šiauliai” was the third LKL team (after Kaunas “Žalgiris” and Vilnius “Lietuvos Rytas”). Another

series of winnings are the three Baltic Basketball League (BBL) championships won in 2014-2016. “Šiauliai” also rewrote the annual of international achievements when the team entered the eighthfinals of the R. Korać Cup. In addition, “Šiauliai” has always been famous for its distinctive “fashion” as for many years the team played without foreigners. This is how famous players from Šiauliai grew: European champions Donatas Slanina and Antanas Sireika, the coach of the national team and the Honorary citizen of Šiauliai, and Mindaugas Žukauskas who, in 1996, won the Olympic bronze medal. Arūnas Petraitis

9


„KSV-4“ krepšinio ekipa su vadovais, 1982 m. Iš kairės pritūpę: Edmundas Jokšas, Zenonas Rimkevičius, A. Brilius, Jonas Staponkus. Stovi: Alfonsas Armalas, Steponas Ruškys, Vytenis Masiulis, Alfonsas Žuklys, Gintaras Daukša ir Algimantas Mikšys. Jono Staponkaus archyvo nuotr. “KSV-4” basketball team with heads in 1982. First row from the left: Edmundas Jokšas, Zenonas Rimkevičius, A. Brilius, Jonas Staponkus. From the left standing: Alfonsas Armalas, Steponas Ruškys, Vytenis Masiulis, Alfonsas Žuklys, Gintaras Daukša and Algimantas Mikšys. Photo from Jonas Staponkus archive. 10


Europos krepšinio 2003 metų čempionai Šiauliuose. Per pagerbimo iškilmes Prisikėlimo aikštėje (iš kairės): Mindaugas Žukauskas, Antanas Sireika ir Donatas Slanina. Giedriaus Baranausko nuotr. European Basketball Champions of 2003 in Šiauliai. During the celebration ceremony in the Resurrection Square (from the left): Mindaugas Žukauskas, Antanas Sireika and Donatas Slanina. Photo by Giedrius Baranauskas. 11


KK „Šiauliai“ atstovas spaudai (2000–2002 m.) Arūnas Petraitis kuria savo ekslibrisą, 2018 m. Ievos Slonksnytės nuotr. BC “Šiauliai” press officer (2000-2002) Arūnas Petraitis creates his own ex libris in 2018. Photo by Ieva Slonksnytė. 12


KK „Šiauliai“ komanda Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 2018 m. Iš kairės: Robertas Giedraitis, Rytis Pipiras, Evaldas Šaulys, Karolis Lukošiūnas, Nicholas Zeisloft, Laurynas Birutis, Donatas Sabeckis, Šarūnas Beniušis, Kristupas Žemaitis, Giedrius Stankevičius, Akeem Wright, Vytautas Šarakauskas, Arminas Urbutis, Vaidas Pauliukėnas. Ievos Slonksnytės nuotr. BC “Šiauliai” team at Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library. From the left: Robertas Giedraitis, Rytis Pipiras, Evaldas Šaulys, Karolis Lukošiūnas, Nicholas Zeisloft, Laurynas Birutis, Donatas Sabeckis, Šarūnas Beniušis, Kristupas Žemaitis, Giedrius Stankevičius, Akeem Wright, Vytautas Šarakauskas, Arminas Urbutis, Vaidas Pauliukėnas. Photo by Ieva Slonksnytė. 13


KK „Šiauliai“ nariai Knygos grafikos centre 2019 m. Iš kairės: Cedrick Bowen, Antanas Udras, Benas Griciūnas, Andrius Norkus, Eduardas Liutkus, Martynas Norvilas. Ievos Slonksnytės nuotr. Members of BC “Šiauliai” at the Book Graphics Center in 2019. From the left: Cedrick Bowen, Antanas Udras, Benas Griciūnas, Andrius Norkus, Eduardas Liutkus, Martynas Norvilas. Photo by Ieva Slonksnytė. 14


Edukatorė Lolita Putramentienė-Braza ir KK „Šiauliai“ komandos nariai ekslibrisų edukacijos metu, 2018 m. Ievos Slonksnytės nuotr. Educator Lolita Putramentienė-Braza and members of the BC “Šiauliai” team during the ex libris workshop in 2018. Photo by Ieva Slonksnytė. 15


EKSLIBRISAI

16


Mindaugas Žukauskas, klubo direktorius / club director 17


Antanas Sireika, vyriausiasis treneris / head coach 18


Robertas Giedraitis, trenerio asistentas / coach assistant 19


Vaidas Pauliukėnas, trenerio asistentas / coach assistant 20


Šarūnas Beniušis, žaidėjas / player 21


Laurynas Birutis, žaidėjas / player 22


Cedrick Bowen, žaidėjas / player 23


Benas Griciūnas, žaidėjas / player 24


Karolis Lukošiūnas, žaidėjas / player 25


Rytis Pipiras, žaidėjas / player 26


Donatas Sabeckis, žaidėjas / player 27


Giedrius Stankevičius, žaidėjas / player 28


Vytautas Šarakauskas, žaidėjas / player 29


Evaldas Šaulys, žaidėjas / player 30


Antanas Udras, žaidėjas / player 31


Arminas Urbutis, žaidėjas / player 32


Akeem Wright, žaidėjas / player 33


Nicholas Zeisloft, žaidėjas / player 34


Kristupas Žemaitis, žaidėjas / player 35


Andrius Norkus, fizinio parengimo treneris / athletic coach 36


Eduardas Liutkus, gydytojas / doctor 37


Martynas Norvilas, gydytojas / doctor 38


Arūnas Petraitis, atstovas spaudai (2000–2002 m.) / press officer in 2000-2002 39


ISBN 978-609-8237-02-3 UDK 796.32(092):097 Ga-47

Gabūs ne tik krepšiniui. Krepšinio klubo „Šiauliai“ narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui / Talented Not Only for Basketball. Ex libris collection of the basketball club “Šiauliai” members for the 25th anniversary of the club. Sudarė Sigita Vaitkaitytė, Arūnas Petraitis. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. – 40 p.

Sudarytojai / Compiled by Sigita Vaitkaitytė, Arūnas Petraitis Kalbos redaktorius / Edited by Robertas Gedrimas Į anglų kalbą vertė / Translated by Gabrielė Tarutytė Apipavidalino ir maketavo / Designed by Vaiva Kovieraitė-Trumpė Kūrinius skaitmenino / Digitisation by Asta Kaktytė Išleido / Published by Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, LT-76235 Šiauliai, Lietuva www.savb.lt Spausdino / Printed by IĮ „Popierinis lėktuvėlis“ Tiražas / Print run 20 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka


25


Gabūs ne tik krepšiniui  

Krepšinio klubo „Šiauliai“ narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui 1994–2019

Gabūs ne tik krepšiniui  

Krepšinio klubo „Šiauliai“ narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui 1994–2019

Advertisement